Text
                    LAROUSSE
НЕМСКО
БЪЛГАРСКИ
РЕЧНИК
DEUTSCH¬
BULGARISCHES
WÖRTERBUCH
Издателска
къща Хермес


ab biegen (peif hat/ist abgebogen i 0 (ist) завивам (наляно.надясно): O vt (hat) npen. /ние. |Pian] осуетявам; |Thema] отклонявам, измествам Arzt [a:ctst] (pl Ärzte W/er лекар; za in -gehen отивам на лекар Arzthelfer, in der, die секретар (помощник) на лекар Ärztin [Trntstm] (p! -nett) die лекарка bisschen adj (нескл оняемо)|wenig] малко; ♦ ein bisschen O adj (etwas] малко, много малко; O adv |ein wenig] малко; ♦ kein bisschen O ни най- малко; O adv въобще BND [been de:] (съкр.ja B jndesnachrichten- dienst) der (ohne pl) Федералн ту служба Freijbier das (ohne pl) безплатна бира (като по¬ черняй) F reiltag der петък: вж. също Samstag Funke (pl-n). Flinken (pl -) der искра: keinen von etw haben oni к besitzen нямам искрица (капка ! нщ. Ganseifüßchen pl раз.',кавички: поста¬ вям в кавички Kernlseife die.сух. обикновен сануи Nachricht (pl-en) die известие, съобщение; - von jmизвестие от нкг.; ♦ Nachrichten pl новини Semmel (pl-П) dieaaemp.и малко хлебче stürzen (perfhat/ist gestürzt) O 1.1fallen] падам; [mit Verletzung! сгромолясвам се; 2. |cilen] връх- летявам; O vt(hat) 1. [Regierung. Herrscher] свалям: 2. [stoßen| събарям; ♦ sich stürzen 1. Ispringen] хвърлям се; 2. [herfallen]: sich auf - |best(irmen) нападам нкт./нщ., спускам се към нкг. нщ.; ]angreifen| връхлитам нкт./шн.; 3. [sich begeben): in (Л) [springen] втурвам се в нщ.; прен. (sich etw widmcnl отдавам се на нш. zugrunde, zu Grunde aan etw - gehen [sterben] загивам от нщ.; |ruiniert werden] разорявам се; пропадам (поради нщ.):diesem Artikel liegen viele Untersuchungen - гази статия ec основава, почива на много изследвания;/» ~richten съсипвам, погубвам нкг. • информация за стила • обозначение на рода ч ре з Ol 1 редел и тел н и я член • пояснения : • прецизиране на превода ' • вариант и • използвани сиома1агслни глаголи -• обозначение на падежа в немски език • фаматични конструкции
• ДО. IIIMOCI IKl немски IC I. I.ll o. 111 • кра1 ка сричка I • промяна11.1 шачопис io I И МНОЖОО I 1ЮНО ЧИ1 IO • pci йони ши p;t i. iiiHioi • тн)к>рм.щия ia смисъдл и кон icKcm ab biegen (per) hat/ist abgebogen) (unreg) O i (ist) «авинам (/пиячо. иш)яено):O »7 (hat) | IM;m| осусчявам; |The mal отклонявам, и »мссчнам Arzt |a:?tst) {/>1 Arzte) derшкар; zu in - neben oiивам на лекар Arzthelfer, in der.dieсскрсiар (помощник) на лекар Ärztin I'r:i;tslm] (p!-net\) die юкарка bisschen <iilj durCK.wHHcu|wenig| малко: ♦ ein bisschen < d; |e(was| малко, много малко, O |ein wenig | малко: ♦ kein bisschen пи най- малко; advввобще BND {l>c:|rn,dc:| (еькр.м Bundesnachrichten¬ dienst) der( ohne pl)<bed ( l\ W Oil Frei bier das (ohne i>l) oenriniia бира (като почер¬ нял) Freiltag dei ne i i.k: « vc. също Samstag Funke (/>/ -n i Funken (pl-) der искра; keinen -n von etw haben Сич * besitzen нямам искрица (капка) нш. Ganself ußchen р! раи. клиники: in поста¬ вям н кавички Kern seife die сух. обикновен сапун Nachricht (/>/ -en) die и шсс гие. о.общение: eine ~ von jm пшесгисо! hki.; ♦ Nachrichten/;/ новини Semmel (/•/-ni die пчетр. и малко хлебче stürzen [perl hat/ist gestürzt) v> vi(ist) 1.1 lallen | налам; fruit Veilei/ung| ci ромолмевам се:2. feilen| връх- летяиам; i7 (hat) I. | Regierung. Herrscher! свалям; 2. |stolk‘i)| събарям; ♦ sich stürzen re)'1. Ispringen! хмьрлям се; 2. |herfallen): sic- | bestürmen) нападам hki iiiu„ спускам cc ким hki. нш.; |angreifen| връхлитам hki. шил „t. | sich begeben |: in - |springen| iviypitaM cc в нш.; прен (sich etw widmen) ощанам cc na um. zugrunde, zu Grunde adv. an - |sterben| iai ииам oi um.. |ruiniert werden) разорявам се; пропадам (nopudit пщt: diesem Artikel liegen viele l ntersachangen ~ гали статия се основава, почива иа много II гсмсдвапин;/» ~ richten опипвам, погубвам нкг.
НЕМСКО- БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК DEUTSCH¬ BULGARISCHES WÖRTERBUCH /Cjif/iCC
поредица РЕЧНИЦИ ХЕРМЕС ИЗЛЕЗЛИ ОТ ПЕЧАТ: Английско-български речник Немско-български речник ОЧАКВАЙТЕ: Италианско-български речник
LAROUSSE НЕМСКО- БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК DEUTSCH¬ BULGARISCHES WÖRTERBUCH Издателска къща „Хермес“
Оригинално заглавие: PETIT DICTIONNAIRE FRANQAIS/ALLEMAND ALLEMAND/ FRANg AIS Copyright © LAROUSSE/HER 2000 All rights rcserved. © ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „ХЕРМЕС“ - Пловдив, 2004 г. Всички права над този речник и поредицата РЕЧНИЦИ ХЕРМЕС са запазени. Текстът или откъси от него, както и търговската марка, не могат да се възпроизвеждат без съгласието на издателя. © Ели Доник Буздрева, Марияна Димитрова Георгиева, Росица Филипова Ганева-Миркович, преводачи, 2004 г. © Георги Атанасов Станков, художествено оформление на корицата, 2004 г. ISBN 954-26-0176~Х
5 ПРЕДГОВОР Този речник ще ви даде пряк и практичен отговор на възможно най- голям брой въпроси, които може да възникнат при ползването на съв¬ ременния немски език. Със своите над 55 000 думи и изрази и техните над 80 000 преводни значения той ще ви улесни при прочита на широк кръг от текстове, както и за бързия и точен превод от немски на българ¬ ски. Множеството съкращения и названия, както и най-употребявани- те термини от областта на икономиката и информатиката, които са вклю¬ чени в него, го превръщат в ценен и актуален справочник. С ясната си и подробна разработка на основната лексика, с дадените като примери граматични конструкции, с фразеологичните словосъче¬ тания и смисловите разяснения към термините, които нямат буквален превод, „Немско-български речник“ ще ви даде възможност да се изра¬ зявате на немски език точно и правилно, за да избегнете всяко двусмис- лие и колебание. А като приложение в края на речника са представени кратък курс по граматика и набор от тематично организирани фрази, които ще ви по¬ могнат да усвоите живата немска реч. „Немско-български речник“ е идеален помощник при работа в учи¬ лище, при самостоятелна подготовка и при пътуване в чужбина. ИЗДАТЕЛЯТ СЪДЪРЖАНИЕ Предговор 5 Допълнителна информация 9 Списък на съкращенията 10-11 Произношение 12 Неправилни немски глаголи . 13-15 Указания за използване на речника 16-24 Нсмско-български речник Приложение
6 СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО КРАТЪК КУРС ПО ГРАМАТИКА Глагол: Глаголи с неделими представки Глаголи с делими представки Спомагателни глаголи Модални глаголи Място на глагола Präsens (Сегашно време) Futur (Бъдеще време) Imperfekt Perfekt Plusquamperfekt Partizip II Условно наклонение Повелително наклонение (Imperativ) СТРАДАТЕЛЕН ЗАЛОГ Съществително име: Род на съществителните имена Склонение Слабо склонение на съществителни имена от мъжки род Падежи (употреба) Прилагателно име: Степенуване на прилагателните имена Наречие Местоимения: Лични местоимения Въпросителни местоимения с W- (Interrogativpronomen) Относителни местоимения Предлози Съчинителни съюзи Числител™ имена Място на допълненията във винителен и дателен падеж Отрицание: kein или nicht? Мястото ha nicht Форма на учтивост Изразяване на притежание (Притежателни местоимения) Как да преведем „за“, „за да“ Как да преведем „когато“ Как да преведем „дали“
7 ПРАКТИЧНИ ИЗРАЗИ • При среща - Как да поздравим - Как да си вземем довиждане - Как да се представим - Как да представим някого • Благодарности, извинения и пожелания - Благодарност - Отговор на изразена благодарност - Извинение - Приемане на извинения - Пожелания • Покани и срещи - Покана към някого - Приемане на покана - Отклоняване на покана - Определяне на среща - Приемане на среща - Отказ на среща • Разговор - Съгласие с някого - Несъгласие с някого - Какво обичаме - Какво не обичаме - Разговор за семейството - Разговор за времето - Ако не сте разбрали - Колко е часът? • Настаняване - В хотел - В младежка туристическа спалня - В приемно семейство • В заведение за хранене - В кафене - В ресторант - В кафе-сладкарница
Б града - Как да попитаме за пътя - В магазина - В пощата - В банката Транспорт - Обществен транспорт - Как да вземем такси - Пътуване с кола - Пътуване с влак Медицина - При лекаря - В аптеката Телефон - Как да отговорим на телефонно обаждане - Как да потърсим някого по телефона - Погрешно набран номер - Оставяне на съобщение - Приключване на телефонен разговор КОРЕСПОНДЕНЦИЯ Лична кореспонденция Служебна кореспонденция Как да надпишем плик Благодарствено писмо Молба за стажантско място в немска фирма
9 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ WORTSCHLAG FÜR DEN ALLTAG ФАЛШИВИ ПРИЯТЕЛИ Често употребявани думи и изрази в ежедневието berichten beruhigen bestätigen bitten egal egal sein entschuldigen sich entschuldigen enttäuscht enttäuscht sein erlauben fassungslos fassungslos sein Glück Glück wünschen helfen Meinung seine Meinung äußern missbilligen Überraschung ungewiss ungewiss sein unterhalten sich unterhalten verabschieden sich verabschieden vergleichen versprechen vorschlagen wünschen Zeit keine Zeit haben SCHULSYSTEM UND LANDESKUNDE Образователна система и странознание Akademiker Anzug Artist Bonbon FATAL Feuilleton Garderobe Garnitur Geschäft Kabinett Katastrophe Keks Klient Konkurs Kostüm Laterne Lektion Polo Sack Tabelle Tank Teppich Trafik
10 ABKÜRZUNGEN А Akkusativ mpl Maskulinum im Plural adj Adjektiv nt Neutrum bei Länder¬ adv Adverb und Städtenamen art Artikel num Numerale D Dativ perf Perfekt etc et cetera Pl Plural etw etwas PP Partizip Perfekt W Femininum im Plural präp Präposition G Genitiv präs Präsens gen generell prät Präteritum indef indefinit pron Pronomen interj Interjektion ref reflexives Verb jd jemand reg regelmäßig jm jemandem Subj Subjekt jn jemanden superl Superlativ P jemandes unreg unregelmäßig komp Komparativ unver unveränderlich konj Konjunktion vi intransitives Verb mod modal vt transitives Verb СЪКРАЩЕНИЯ авиац. авиация вж. виж aeemp. австрийски воен. военно дело автом. автомобилно дело вулг. вулгарно auam. анатомия геогр. география англ. английски геолог. геология apxum. архитектура готе. готварство aemp. астрономия грам. граматика астрол. астрология др. други биол. биология ед. ч. единствено число вот. ботаника ел. електротехника букв. буквално жарг. жаргон
11 жп железопътно дело полит. политика ж.р. женски род презр. презрително зоол. зоология прен. преносен смисъл изк. изкуство разг. разговорен език икон. икономика рел. религия ирон. иронично севернонем. севернонемски ист. история спомаг. гл. спомагателен глагол канц. канцеларски спорт. спортен термин книж. книжовно ср.р. среден род комп компютърен термин ськр. съкращение лит. литература тв. телевизия мат. математика телеком. телекомуникации мед. медицина техн. техника минер. минералогия търг. търговия мин. минно дело унив. университет мит. митология учил. училище мн.ч. множествено число фам. фамилиарно мор. морско дело физ. физика м.р. мъжки род филм. филмово изкуство муз. музика фот. фотография нкг. някого хим. химия нкм. някому църк. църковно нщ. нещо швейц. швейцарски пейор. пейоративно шег. шеговито печ. печатарство южнонем. южнонемски поет. поетично юр. юридически
12 ПРОИЗНОШЕНИЕ Заглавната дума на всяка речникова статия се дава с ударение под гласна¬ та: за дълга сричка (h^len, Schuss, Bohne") и. за кратка сричка (Bett). Чуждите думи и думите, чието произношение, респ. ударение, зат¬ руднява българите, са транскрибирани и стоят в [ ]. В речника е използвана следната фонетична транскрипция: а dann * а: Rat, Saal« Sahne w aber, fordern ? Шг. vkr 3 engagieren 3: Abonnement ai weit, Mal, Bayern ЗУ auch. Haut. Clown b BalfRobbe g ich, Milch, ledig, China d d$nn, edel & Dschungel, Gin, Jogging e Methode e: Wesen, Mggr, mehr. Toupet e Bett, längst e: Bär, wählen C impair 2: Pointe a Blume, sehen. B egjnn, Gemüse f F&ss, treffen, vjfil, Phase, brav g Gast, Wägen, Waggon, Joghurt h hast, Ahorn, Uhu i Vitamin i: Biber, sjfi, ziehen i Studie, Million, Nation i Tisch, Bjrke j ja« Jugend k kalt, Ecke, Tag, Mekka, Cafe, Chor 1 Leben, Mal, vgll 1 Hjmmel, handeln m mein, schlimm Щ deutschem, großem n nein, Trennung n baden, treten r) lang, Menge, Bank, danke o Moment, Forelle o: rot, Boot, Bohne. Show, Trikot g Memoiren 5 Komtpss ö: Jargon, Chanson o Ppst, zornig 0 möblieren 0: Q\, Grfiße, Höhe. Milieu ce Götter, Köln ce: Parfüm 2У heute, täuschen. Buvkott p Pjlz, Treppe, Stab pf Pflanze, Apfel r Rand, fahren, närrisch, Frieden s Haus, Fest, essen, grüßen f schlafen, Fisch, Smhl. Spiel, Chef, shgppen t Tal, Mut, retten, Thema, Städte, Bad ts Zahl, Skizze, Schatz, rechts, Lektion tschüs, Deutsch, Chüe, Couch u Uniform, Union, Tourismus u: Hut, Uhr. Tour, Ragout y aktuell, Linguistik u Fluss, Wynsch v Witter, Lhwe, Vase, Pullover x Bach, noch, Buch, auch y amüsieren, Physik y: Rübe, Menü, früh, Analyse У Etui, Libyen y fyllen, Küste, Gymnasium z Sohn, Hase, Felsen, Amsel, F$rse, Gaze 3 Genie, Regime, Journalist Диакритични знаци: 1 ударение непосредствено пред ударена сричка : дълга гласна несричкотвориа гласна , сричкотворна съгласна - носова гласна w дифтонг или африката | т.нар. Fester Vokaleinsatz (за ударена гласна в начална позиция)
13 Infinitive beginnen beißen biegen bitten * bleiben brechen bringen denken * dürfen essen Щ fahren finden • fliegen fließen fressen • geben gehen gelten geschehen gießen greifen haben halten hängen heben heißen helfen • kennen V kneifen kommen können lassen EINIGE UNREGELMÄßIGE VERBEN НЕПРАВИЛНИ НЕМСКИ ГЛАГОЛИ Präsens Präteritum Perfekt beginnt begann hat begonnen beißt biss hat gebissen biegt bog hat gebßgen bittet W bat hat gebeten bleibt blieb ist geblieben bricht brach hat/ist gebrochen bringt brachte hat gebracht denkt dachte hat gedacht darf • durfte hat gedurft/dürfen isst aß hat gegessen fährt führ hat/ist gefahren findet * fand hat gefunden fliegt fieg hat/ist geflogen fließt flpss ist geflossen frisst • fraß hat gefressen gibt gab hat gegeben geht ging ist gegangen gilt galt hat gegplten geschieht geschah ist geschehen gießt goss hat gegossen greift griff hat gegriffen h^t hatte hat gehabt hält • hielt hat gehalten hängt hing/hängte hat gehangen/gehängt hebt heb hat gehoben heißt hieß • hat geheißen hilft half hat geholfen . k^nnt kannte hat gekannt kneift kniff • hat gekniffen kommt » kam ist gekommen kann • konnte hat können/gekonnt lässt ließ hat gelassen/lassen
14 Infinitive Präsens laufen läuft leiden leidet leihen leiht lesen liest liegen lkgt lügen lügt messen • misst mögen mag müssen muss t nehmen njmmt nennen nennt quellen quillt r^ten rät reißen reißt rennen rennt riechen riecht rufen iuft saufen säuft schieben schiebt schießen schießt schlafen schläft schlagen schlägt schließen schließt schmeißen schmeißt schneiden schneidet schreiben schreibt schreien schreit schwimmen schwimmt ♦ sehen sieht sein ist • senden sendet • singen singt sitzen sitzt • sprechen spricht springen springt Präteritum Perfekt lief hat/ist gelaufen litt i hat gelitten lieh hat geliehen las hat gelesen lag hat gelegen lüg hat gelegen maß hat gemessen mochte • hat gemocht/mögen musste • hat gemusst/müssen nahm hat genommen nannte » hat genannt qupll ist gequollen riet hat geraten riss • hat/ist gerissen rannte ist gerannt rpch hat gerochen rief hat gerufen soff hat gesoffen schßb hat geschehen schoss hat/ist geschossen schlief hat geschlafen schlug hat/ist geschlagen schloss * hat geschlossen schmiss hat geschmissen schnitt • hat geschnitten schrieb hat geschrieben schrie hat geschrien schwamm hat/ist geschwommen sah hat gesehen war ist gewesen s$ndete/sandte hat ges^ndet/gesandt sang hat gesungen saß hat gesessen sprach hat gesprochen sprang hat/ist gesprungen
15 Infinitive Präsens Präteritum Perfekt stshen steht stand hat gestanden stehlen stiehlt stahl hat gestohlen sterben stirbt starb ist gestorben stoßen stößt stieß hat/ist gestoßen strgiten streitet stritt hat gestritten tragen trägt trug hat getragen treffen • trifft • traf hat getrgffen treiben treibt trieb hat/ist getrieben treten tritt trat hat getreten trinken trinkt trank hat getrunken tun tut tat hat getan verlieren verliert verlor hat verloren waschen » wäscht t wusch hat gewaschen wenden » wendet • wendete/ hat gewendet/ wandte gewandt werden wird wurde ist gewprden/worden warfen wirft warf hat geworfen wissen weiß wusste • hat gewusst wollen # will wollte P hat gewollt/wollen
16 УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЧНИКА Как да открием думата или израза, които търсим? Първо трябва да си зададем въпроса дали става дума за: - ключова дума; за дума, която се пише с тире; или за абревиатура, - сложна дума, - сложен глагол, - форма за ж.р. на съществително име, - израз, - възвратен глагол, - форма на неправилен глагол. Ключови думи, думи, които се пишат с тире, и абревиатури Речникът е изграден по статии и гнезда, а ключовите думи са подре¬ дени в строг азбучен ред. По принцип намираме търсената дума според мястото, което тя заема в азбучния ред. Думата с черен шрифт в нача¬ лото на всяка статия се нарича „заглавна дума“. Когато има две заглавни думи, които се пишат по един и същ на¬ чин, но едната се пише с главна бук¬ ва, думата с главна буква се намира след тази, която започва с малка. kosten vt [einen Preis]: etw) ~ струвам, коствам (на нкг. нщ.)... Kosten pl разноски, разходи; auf js ~ [finanziell] за сметка на нкг... Думите, които се пишат с тире, с апостроф или съдържат точка, са дадени след тези, които се пишат по същия начин, но не съдържат никой от изредените знаци. а, А [а:] (pl - oder -s) das 1. [Buchstabe] а, А (първата буква от немската азбука)’, 2. муз. ла а. (съкр. за am): а. Rhein на Рейн
17 В някои случаи заглавната ду¬ ма е последвана от цифра. Това оз¬ начава, че точно пред или след нея има друга заглавна дума, също последвана от цифра, която се пи¬ ше по същия начин, но се разли¬ чава по смисъл или произношение. Ето защо трябва да се уверите, че не сте сбъркали заглавната дума. modern1 (perfhatll gemo¬ dert) vi гния, плесенясвам modern2 о adj модерен; о adv по модата Когато съществителното име в мн.ч. има различен смисъл от то¬ зи на думата в ед.ч., трябва да се търси в статията на думата в ед.ч. В този случай думата в мн.ч. се на¬ мира след черно ромбче. Abjgabe die (ohne pl) [Über¬ gabe] предаване; ♦ Ab|gaben pl [Steuern] данъци, такси Beschwerde (pl -n) die [Klage] оплакване, жалба; ♦ Besch¬ werden pl [Schmerzen] болки, оплаквания Има обаче думи в мн.ч., които са дадени като заглавни, защото или съществуват само в мн.ч., или употребата им в мн.ч. е много ряд¬ ка. Teig waren pl тестени произ¬ ведения Сложни думи В немския език съществуват множество сложни думи, който се пишат слято. Разделителната чер¬ тичка показва различните елемен¬ ти, които изграждат думата. Schel|jahr das учебна година 2*
18 За да се открие множественото число на тази сложна дума, тряб¬ ва да се отиде на заглавната дума Jahr. Jahr ( pl-е) das [Zeitabschnitt] го¬ дина; [im Verlauf] година; im ~(e) 2000 през 2000 година... Словосъчетанията, състоящи се от съществително и прилагателно име, са дадени в отделна статия и се търсят по азбучния ред на първата съставна дума: Grüne Punkt der или Rote Kreuz das. Сложни глаголи Сложните глаголи от типа на an sein, които преди се пишеха сля¬ то (an|sein), след правописната ре¬ форма се пишат като две думи, но си остават на същото място в аз¬ бучния ред. Така an sein продъл¬ жава да стои между ansehnlich и an|setzen. Форми за женски род Формата за ж.р. се дава заедно с тази за м.р., когато те са иден¬ тични или следват една след друга в азбучния ред. Така че ще наме¬ рите Lehrerin след Lehrer. ansehnlich adj 1. [groß] значи¬ телен... an sein {perfist an gewesen) vi (unreg) разг. включен е an|setzen vt [in Stellung bringen -Werkzeug] поставям, слагам... Lghrer, in ( mpl-nen) der, die учител/-ка; [an Grundschule] преп одавател/- ка
19 Изрази Изразите трябва да се търсят по първото съществително, от което се състоят Ако няма съществително в израза, търси се на прилагателно, а ако няма и такова - на глагол. Във всяка статия изразите са дадени с черен шрифт. Със знака ~ е заменена заглавната дума. Zeit (pl -eit) die 1. [gen] време; im Laufe der ~ c времето; ~ raubend отнемащ време; ~ sparend икономисващ време; sich ~ nehmen запазвам си време за нкг./нщ.; sich (D) die ~ vertreiben пре¬ карвам времето; sich (D) ~ lassen не бързам; 2. [Zeitpunkt]: seit dieser ~ оттогава; von ~ zu ~от време на време... Някои устойчиви съчетания, ка¬ то auf jeden Fall, се появяват след черно ромбче. По този начин се подчертава разликата между смисъла на израза и заглавната ду¬ ма, в чиято статия се намира. Възвратните глаголи се дават след основната форма на глагола и също са предшествани от черно ромбче. Knall (pl -е) der [von Schuss, Explosion] пукот; трясък; [von Türen] трясък; ♦ Knall auf Fall adv без церемонии, внезапно beschränken ограничавам; [Waren, Plätze] редуцирам, сък¬ ращавам; ♦ sich beschrän¬ ken ref: sich auf et(A)~ огра¬ ничавам се до (върху) нщ.
20 Указване на рода и множественото число на съществителните Определителният член, поста¬ вен след съществителното, показ¬ ва неговия род. За множествено число е предпочетено съкращени¬ ето pl, за да се избегне объркване¬ то с определителния член за ж.р. die. Baum (pl Bäume) der дърво H?nd (pl H^nde) die ръка Kind (pl -er) das дете Kosten pl разноски Представяне на прилагателните, играещи роля единствено на епитети Прилагателните епитети, които не могат да бъдат представени не- склонени, са дадени първо с фор¬ мата си за ж.р., после следва тази за м.р. и най-накрая е формата за ср.р. Представяне на cy6ci антивираните прилагателни letztere, r, so adj последен, последна, последно; о und Eva, ~ ist meine Schwester Аня и Ева, втората е моя сестра Субстантивираните прилага¬ телни са представени с определи¬ телен член, указващ рода им, и но¬ сят окончанието, което им налага този определителен член. Забележка: С неопределителен член окончанието на този вид съществителни се променя. Пример: Intellektuelle der, die ще стане ein Intellektueller и eine Intellektuelle. Intellektuelle [mtelek'tusb] (pl -n) der, die интелектуалец/-лка
21 Указание за падежа Някои предлози невинаги управляват един и същ падеж. Затова се посочва падежът, който е подходящо да се използва. След gehen нап¬ ример се намира изразът in etw (А)~ встъпвам, влизам в нщ. Посочва се и падежът, който трябва да се използва в дадена глаголна конструкция. След machen например се намира конструкцията sich (D) etw ~ lassen поръчвам си да ми направят нщ. Указание за спомагателния глагол Когато глаголът се спряга в Per¬ fekt и Plusquamperfekt със спома¬ гателния глагол haben или sein, това е указано. fahren (präs fährt, prät fuhr. perf hat/ist gefahren)... Глаголи c делими или неделими представки Отвесната чертичка, разделяща представката от корена, показва, че той е с делима представка. ^bjfahren (perfhat/ist abge¬ fahren) ( unreg) o [losfah¬ ren] заминавам; wieder ~ зами¬ навам отново; aufjn/etw ~ падам си по нкг./нщ.; о vt (hat) [abtran¬ sportieren] откарвам... Азбучен ред и нов немски правопис Реформата в немския правопис понякога води до промени в азбуч¬ ния ред. За да могат читателите по-лесно да се ориентират, авторите на речника са се постарали да покажат в тези случаи едновременно стария и новия правопис.
22 Ако новата ортография предпо¬ лага промяна на мястото на даде¬ на дума в азбучния ред, старият начин на изписване също е пока¬ зан с препратка към новия. Статия¬ та се въвежда с новия начин на из¬ писване. В много случаи новият начин на изписване се намира в близост до стария в азбучния ред, така че не е необходима препратка. Понякога се използват препрат¬ ки, когато са приети и старият, и новият правопис на една дума. Сложните думи, които преди се пишеха слято, а сега разделно, си остават на „обичайното“ място: kennen lernen е на същото мяс¬ то в азбучния ред, където стоеше kennenlernen. aufwendig = aufwändig aufwändig o ad/разточителен; скъпоструващ; [Film] c голям бюджет; o adv нашироко Choreografie Choreographie [koreogra'fn] (pl -n) die хореография Chicoree, Schikoree ['fikore, fiko're:] (pl -s) die oder der цико¬ рия Schikoree = Chicoree kennen (prätkqnnte,perf hat gekannt) vt познавам... kennen lernen vt [Person]: jn ~ запознавам се c нкг... Kenntnis die ( oh pl) знание... В замяна на това, в някои слу¬ чаи е оставен старият начин на изписване с препратка към новия. red {fahren * Rad Rad (pl Räder) das 1. [von Fahrzeug, Maschine] колело; 2. [Fahrrad] велосипед; mit dem ~ c велосипед; ~ fahren карам коле¬ ло
23 Когато двата варианта на изпис¬ ване се считат за верни, избира се основният. Когато и новият, и старият на¬ чин на изписване на думата са при¬ ети, дава се новият начин на из¬ писване. Geographie die география selbstständig ш//самостояте¬ лен, независим... Училищна лексика и странознание С цел запознаване на българ¬ ския читател с немската образова¬ телна система, авторите на речни¬ ка са добавили информация за учи¬ лищния живот. Както в случая с Akademiker. Ако иска да се запознае с живота в немскоговорящите страни, чита¬ телят може да открие и обяснения за някои порядки, които са различ¬ ни от тези в родината му. Хубаво е те да се знаят, преди да се предпри¬ еме пътуване в тези държави. AKADEMIKER Значението на немската дума Akademiker не съответства на значението, с което се употре¬ бява в българския език. Akade¬ miker означава на немски „вис¬ шист, човек с виеше образова¬ ние“. Българската дума „акаде¬ мик“ се превежда на немски с Akademiemitglied. TRAFIK Думаш Trafik се използва в бъл¬ гарския език в значение на дви¬ жение на стоки, на превозни средства, както и на незаконно пренасяне на оръжие и наркоти¬ ци...
24 Темагично групирани изрази Освен при превода на конкретни думи, изучаващите немски език често се сблъскват с проблема как точно да се изразят в дадена ситуа¬ ция: те не познават различните възможности за изразяване на една и съща идея. За тяхно улеснение в приложението са включени практични изрази, които да ги улеснят в ежедневното общуване. Даване на мнение Според мен той няма да ти помогне. Meiner Meinung nach hilft er dir nicht. Не вярвам, че тя ще успее. Ich glaube nicht, dass sie es schafft. Мисля, че тя ще успее да ги убеди. Ihr wird es sicher gelingen, sie zu überzeugen. | Ha ваше място бих тръгнал преди падането на нощта. An Ihrer Stelle würde ich vor Einbruch der Dunkelheit losfahren. J: Смятам, че ти би трябвало да му отговориш. Ich finde, du solltest ihm antworten. ннШй
25 А а, А [а:] (pl - oder -s) 1. [Buch¬ stabe] а, А (първата буква от нем¬ ската азбука);2. муз. ла а. (съкр. за am): а. Rhein на Рейн Aal (pl -е) der змиорка Aas (pl -е oder Äser) das 1. (plAase) [Kadaver] мърша, леш; 2. (pl Äser) разг. презр. [Luder] подлец, мръс¬ ник; kein ~ никой, кьорав човек ab О präp ( + D)от (време и то)\~ Köln 15.30 Uhr [Zug] тръг¬ ва от Кьолн в 15,30 ч ~ 16 Jahren разрешено за лица над 16 години; о adv фам. [los] (хай¬ де) марш!; ~ ins Bett! марш в лег¬ лото!; ♦ ab und zu, ab und an adv от време на време ab|arbeiten vt[Schuld, Schulden] отработвам; ♦ sich ab|arbeiten ref съсипвам се от работа; ♦ ab¬ gearbeitet sein преуморен съм от работа Ab|art ['ap|a:^t] die разновидност, видоизменение ^bärtig adj перверзен Abb. (съкр. за Abbildung) фиг. Ab|bau der (ohne pl) 1. [von Ge¬ rüst, Bühne, Zelt] демонтиране, раз¬ глобяване; 2. [von Arbeitsplätzen] намаление, съкращение abjbauen o vt 1. [Gerüst, Bühne, Zelt] демонтирам, разглобявам; 2. [Defizit, Personal] съкращавам, на¬ малявам; 3. [Vorurteil, Ängste] пре¬ махвам постепенно; o vi отслаб¬ вам физически, ставам немощен (от старост) abjbekommen (unreg) [er¬ halten] получавам от нщ.) abjbestellen vt [Termin, Zimmer] отменям, анулирам; [Abonnement] прекратявам ab|bezahlen vt [Haus, Auto] из¬ плащам разсрочено; [Schulden] по¬ гасявам abjbiegen (perf hat/ist abge¬ bogen) (unreg) O vi (ist) завивам (наляво, надясно)’, O vt (hat) прен. разг. [Plan] осуетявам; [Thema] от¬ клонявам, измествам
Abjbild 26 Abjbild das отражение; копие; репродукция 9b|bilden vtизобразявам; възпро¬ извеждам Abbildung (pl -en) die 1. [Bild] схема; илюстрация, фигура текст)', 2. [Wiedergabe] отражение (на действителността) abjbinden vt(unreg) 1. [Schürze, Tuch] отвързвам, развързвам; 2. [Gliedmaße] пристягам c превръзка ab|blasen vt (unreg) разг. отме¬ ням (мероприятие) 9b|blättern viлющя се (лак, ма¬ зилка, кожа) ab| blenden vt [Licht] затъмня- вам; маскирам; превключвам на къси светлини (фарове) Abblendlicht das къси светли¬ ни (на автомобил) ab [blitzen vi разг. не ме огрява, удрям на камък abjblocken vt [Person] неутрали¬ зирам, обезвреждам; [Angriff] от¬ бивам abjbrechen (perf hat/ist abge¬ brochen) (unreg) O vt (hat) 1. [Ast] прекършвам, пречупвам; 2. [abreißen] откъсвам; 3. [Experi¬ ment, Streik, Studium] прекратявам; 4. [Verhandlung, Beziehung] пре¬ късвам, скъсвам; o vi (ist) [Musik, Gelächter] секвам ab|brennen (perfhat/ist abge¬ brannt) (unreg) o vt (hat) [Haus, Dorf] опожарявам; o vi (ist) изга¬ рям, догарям abjbringen vt (unreg) [ablenken]: jn von etw ~ отклонявам нкг. от нщ.; разубеждавам abjbröckeln (ist фЬде- bröckelt) vi роня се, къртя се Abjbruch der 1. [von Reise, Wett¬ kampf, Verhandlung] прекъсване; [von Beziehung] скъсване; 2. вре¬ да, ущърб; etw (D) keinen ~ tun не накърнявам нщ., не вредя на нщ. abbruchreif adj подлежащ на съ¬ баряне abjbuchen vtикон. приспадам Abc [a:be:'t§e:, abe'tse:] das (ohne pl) азбука ab|danken vi абдикирам; пода¬ вам оставка abjdecken vt 1. [zudecken] пок¬ ривам; 2. [Bedürfnis, Punkt] задо¬ волявам; 3. [Tisch] раздигам, раз- требвам; 4. икон. погасявам Abdeckung (pl -en) die 1. [zum Schutz] защитна покривка; 2. икон. [von Schulden] погасяване abjdichten vt [Fenster, Tür] уп¬ лътнявам Ablichtung die [von Tür, Fen¬ ster] уплътнение ab|drehen o vt [Wasser, Gas] спи¬ рам; o v/ [den Kurs ändern] проме¬ ням курса, посоката Ab|druck (pl Abjdrücke) 1. [von Fuß, Pfote] отпечатък; 2. [von Text] отпечатване ab|drucken vt отпечатвам abjdrücken o vt разг. 1. [umar¬ men] прегръщам и целувам; 2. [ab¬
27 Abfalljbeseitigung quetschen] притискам; o дръп¬ вам спусъка, стрелям; ♦ sich 9b|drücken refотпечатвам се 9b|ebben vi отдръпвам се, спадам (вода, интерес, шум) Abend ( pl-е) der 1. [Tageszeit] ве¬ чер; jeden~ всяка вечер; ат ~ ве¬ черта; gestern!morgen~ снощи/ут- ре вечерта; heute ~ довечера; Gu¬ ten ~/ добър вечер!; zu ~ essen ве¬ черям; 2. [Beisammensein, Zeitdau¬ er] вечерно прекарване, вечерно мероприятие, вечерна забава; bun¬ ter ~ вечерна забава с разнообраз¬ на програма Abend |brot das вечеря Abend jessen das вечеря Abend|kasse die вечерна каса (продажба на билети преди нача¬ лото на концерт, спектакъл, филм) Abendjkurs der вечерен курс (учебен) Abendjland das (ohnepl) Западът abendlich adj вечерен Abend|mahl das . Тайната ве¬ черя; [Kommunion] причастие Abendprogramm das вечерна програма (за радио, телевизия) abends adv вечер; um acht Uhr ~ в осем часа вечерта; spät ~ късно вечер Abenteuer (pl -) das приключе¬ ние, авантюра abenteuerlich adj 1. [Unterneh¬ men, Reise] авантюристичен; 2. [fantastisch] чудноват, необикновен Abenteurer, in (mpl --nen) der, die авантюрист/-ка aber o konj но, обаче; o adv ама (за подсилване, често пъти неп- реводимо)-, wie kannst du ~ nur so dumm sein! как можеш да бъдеш толкова глупав! У jetzt komm - end¬ lich! хшде, ела най-после!; bist ~ groß! колко си пораснал!; ~ ja oder sicher но разбира се Aberglaube, Aberglauben der суеверие abergläubisch adj суеверен aberkennen vt jm etw ~ отнемам нкм. нщ., лишавам нкг. от нщ. (чрез съдебно решение) ab|fahren (perf hat/ist abge¬ fahren) (unreg) o vi (ist) [los¬ fahren] заминавам, отпътувам; wieder ~ отпътувам отново; аи/jn/ etw ~ разг. прен. падам си по нкг./ нщ.; о vt (hat) X. [abtransportieren] откарвам, извозвам; 2. [Straße, Stadt] обикалям с кола, пропъту¬ вам; 3. [Reifen, Ski] износвам; 4. [Fahrkarte] използвам докрай Abjfahrt die 1. [Start] тръгване (на превозно средство);2. [Autobahn¬ abfahrt] изход на автомагистрала; 3. [Skiabfahrt] ски спускане Abfahrtszeit die време, час на тръгване Ab|fall der 1. [Müll] отпадъци, смет; 2. (ohne pl) [von Temperatur, Leistung] понижение, спадане Abfall|beseitigung die отстра¬ няване на отпадъци
9b|fallen 28 ab|fallen {perfistabgefallen) vi(unreg) 1. [herunterfallen] падам, окапвам; 2. [übrig bleiben]: fürjn ~ ще падне нщ. за нкг., ще спечели; 3. [schlechter sein]: gegen ~ стоя по-долу от нкг./нщ.; 4. [sich neigen] спускам се надолу (за склон); 5. [Druck, Leistung, Tempe¬ ratur] спадам abfällig о adj неблагоприятен; пренебрежителен; отрицателен; о adv неблагоприятно; пренебре¬ жително abjfangen vt (unreg) 1. [Brief, Transport] залавям, хващам; [Flug¬ zeug] овладявам (падащ самолет); 2. [Angriff] отблъсквам ab|färben vi пускам боя ab [fassen vt съчинявам, напис¬ вам; съставям ab|fertigen vt подготвям за из¬ пращане, експедирам; [bei Passkon¬ trolle] проверявам ;]пkurz отпра¬ щам нкг. на бърза ръка Abfertigung (pl -en) die обслуж¬ ване; [bei Passkontrolle] проверка; [von Gepäck] обработка ^bjfeuern vt [Schuss] давам из¬ стрел; [Rakete] изстрелвам ab|finden vt (unreg): jn mit etw обезщетявам нкг. c нщ.; ♦ sich ab|finden ref: sich mit etw ~ при¬ мирявам се c нщ. Abfindung (pl -en) die обезще¬ тение 9b|fliegen (perfistabgeflogen) vi (unreg) отлитам, излитам abjfließen (perf ist abgeflos¬ sen) vi(unreg) изтичам, оттичам се Ab|flug der отлитане, излитане Ab|fluss der 1. [Rohr] отточна тръба; 2. [Abfließen] оттичане, сти¬ чане gb|fragen vt: jn etw ~ препитвам, изпитвам нкг. за нщ. Abfuhr (pl -en) die: jm eine ~ erteilen отказвам нкм., отрязвам нкг. ab|führen о vt 1. [Subj: Polizei] отвеждам, арестувам; 2. [von The¬ ma] отклонявам; o vi мед. дейст¬ вам разслабително Abführmittel das слабително средство, пургатив 9b|ftillen v/ 1. [Flüssigkeit] пре¬ силвам; преливам в друг съд; etw ~ пресилвам, преливам нщ.; 2. [Flaschen, Säcke] пълня Abjgabe die (ohne pl) [Übergabe] предаване; ♦ Abgaben pl [Steu¬ ern] данъци, такси abgabenfrei adj освободен от такси abgabenpflichtig ad/подлежащ на облагане Ab|gang der [von Schule, Bühne] напускане Abgangszeugnis свидетел¬ ство за завършен учебен курс Abgase pl отработени (отпадъч¬ ни) газове abjgeben vt (unreg) 1. [Unterla¬ gen, Arbeit, Geschenk] предавам, връчвам; [an der Garderobe] давам;
29 ^bjgewinnen 2. [verkaufen] продавам; billig ~ продавам евтино; 3. [teilen]: jm - давам на нкг. част от нщ.; 4. [Er¬ klärung, Meinung] давам, произна¬ сям; 5. [abtreten] отстъпвам, пре¬ давам; 6. [darstellen] представля¬ вам, играя ролята на нкг./нщ.; 7. спорт. [Ball] подавам; 8. [Wärme, Sauerstoff] отделям, изпускам; 9. [Schuss] гръмвам; давам, произ¬ веждам (изстрел); ♦ sich gege¬ ben ref: sich mit etw ~ занимавам се c нщ.; sich mit jm занимавам се c нкг. abgebrüht adjразг. обръгнал на всичко; безскрупулен abgedroschen изтъркан, безсъдържателен; ein Argu¬ ment изтъркан аргумент ^bjgehen (perfistabgegan¬ gen) (unreg) o vi 1. [Farbe, Fleck] избелява, излиза; [Knopf] скъсва се; 2, [von Schule, Bühne]: von etw ~ напускам нщ., излизам от нщ.; 3. [Zug, Schiff, Sendung] замина¬ вам, тръгвам; 4. [abgerechnet wer¬ den]: von der Summe gehen noch 20 % ab от сумата се приспадат още 20 %; 5. [Weg, Straße]: von etw ~ отклонявам се от нщ.; 6. [von Meinung, Forderung]: von etw - от¬ казвам се, отстъпвам от нщ.; о vt обхождам, меря с крачки abgekämpft adj изтощен, обез¬ силен abgekartet adj: das ist ein Spiel това е една задкулисна игра abgelegen adj отдалечен, затън¬ тен abgemacht adj уговорено, pe- шено; abgemacht! дадено! abgemagert adj отслабнал, из- мършавял abgeneigt adj: einer Sache (D)~ sein неблагосклонен съм към нщ. abgenutzt adj износен Abgeordnete (pl -n) der, die де¬ путатска; делегат, пратеник i\b|gesandte der, die пратеник/ -чка; пълномощник, емисар abgeschieden adj уединен Abgeschiedenheit die (ohnepl) уединение, самотност abgeschmackt блудкав, ба¬ нален, безвкусен abgesehen adv:-vonjm/etw не¬ зависимо от нкг./нщ.; ♦ abgese¬ hen davon, dass konj независи¬ мо от това, че abgespannt adj изтощен, преу¬ морен abgestanden adj [Wasser] прес¬ тоял; [Bier] изветрял; [Luft] засто¬ ял abgestorben o abjster- ben; o adj [Pflanzen, Tiere] измре¬ ли abgestumpft adj c притъпена чувствителност abgetragen adj износен, изтър¬ кан ^bjgewinnen vt (unreg): - er Sache etw - спечелвам нщ., из¬ воювам нщ. от нкг./нщ.
abjgewöhnen 30 ab|gewöhnen v - отуч- вам, отвиквам нкг. от нщ. ab|grenzen vt отделям с грани¬ ца; ♦ sich abjgrenzen ге/раз¬ граничавам се Abgrenzung (pl -en) die 1. [von Land] отделяне с граница; 2. [von Begriffen] разграничаване Ab|grund der 1. [Tiefe] пропаст, бездна; 2. [Unglück] гибел abgrundtief о adj бездънен, дъл¬ бок; о adv дълбоко abjgucken vtразг etw von oder bei jm ~ научавам нщ. от нкг. (чрез гледане); преписвам abjhacken vt отсичам abjhaken vt [Namen] отмятам (по списък) abjhalten vt(unreg) 1. [veranstal¬ ten] провеждам; 2. [fern halten] държа настрана;/« von der Arbeit ~ попречвам нкм. да работи ab|handeln vt [Thema, Fall] раз¬ работвам, излагам abhanden adv: jm kommt etw ~ на нкг. нщ. се е загубило Abhandlung die научна статия, студия Abjhang der склон abjhängen о vt(reg 1. [деп]от- качвам; 2. [Verfolger] отървавам се от; [Konkurrenten] изпреварвам; о vi (unreg): von jm/e ~ завися от нкг./нщ. abhängig adj: von jm ~ sein за¬ висим съм от нкг.; etw ~ sein зависим съм от нщ. Abhängigkeit (pl -en) die зави¬ симост ab|härten vt,vi закалявам; ♦ sich abhärten ref калявам се ab|hauen (perfistabgehauen) vi фам. [verschwinden] изчезвам, офейквам ab|heben (unreg) O vt 1. [Geld] тегля; 2. [Hörer] вдигам; 3. [beim Kartenspiel] сека; o vi re/[abfliegen] вдигам се, излитам; ♦ sich abhe¬ ben ref : sich von jm/etw oder ge¬ gen jn/etw ~ откроявам се, отлича¬ вам се от нкг./нщ. abjheften vt подреждам в папка или класьор ab|heilen (perf ist abgeheilt) vi заздравявам 9b|hetzen vt [Wild] омаломоща- вам, изтощавам чрез гонитба; ♦ sich 3b|hetzen ге/изтрепвам се от бързане Ab|hilfe die (ohnepl): einer Sache (D) ~ schaffen оказвам помощ, за да уредя нщ.; отстранявам затруд¬ нение ab|holen vt 1. [Paket, Ware] оти¬ вам да взема; 2. [Person] посрещам или отивам да взема фЬ[holzen vt сека, изсичам sibjhören V/ 1. [am Telefon] слу¬ шам; подслушвам; 2. [Schüler]: jm etw ~ изпитвам нкг. по нщ.; 3. [Pa¬ tienten] преслушвам Abi (pl -s) das съкр. за Abitur Abitur (pl -e) das зрелостен из¬ пит, матура
31 Ab|lauf Abiturjfeier die церемонията по връчване на зрелостните свидетел¬ ства; абитуриентски бал Abiturient, in [abitu’rient, in] (mp/ -en,fpl-nen) der, die абитуриент/ -ка Abitur|zeugnis зрелостно свидетелство, диплома ab| kanzeln vt фам. скастрям abjkapseln ♦sich abjkapseln ге/уединявам се, изолирам се abjkaufen vt 1. [kaufen]: jm - купувам, откупвам от нкг. нщ.; 2. фам. [glauben]: das kaufe ich dir nicht ab това не го вярвам; не на мене тия ab|klappern vt alle Ge¬ schäfte nach etw ~ обикалям всич¬ ки магазини за нщ. Abklatsch der (ohnepl) подобие, копие, подражание abjklingen (perfist abgeklun¬ gen) vi(unreg) отзвучавам, затих¬ вам abjknöpfen vt фам.: etw ~ из¬ копчвам нщ. от нкг. eb|kochen vt сварявам, преваря- вам; мед. стерилизирам abjkommen (perfist abgekom¬ men) vi (unreg): von etw - [Weg, Kurs, Thema] отклонявам се от нщ. Abkommen (pl -) das споразуме¬ ние, спогодба abkömmlich adj който е заме¬ ним, без когото може 9b|können vt (unreg) фам.: etw nicht ~ не мога да търпя нщ., не ми е приятно нщ. ab|kriegen vt разг. 1. [abbekom¬ men] получавам (своя дял); 2. [Schaden erleiden] пострадвам, понасям щети 9b|kühlen (perfba abge¬ kühlt) vi [kühler werden] охлаж¬ дам, изстудявам; ♦ sich ^bjküh- len refохлаждам се, изстивам Abkühlung die (ohne pl) охлаж¬ дане, изстудяване; [von Beziehun¬ gen] охладняване ab|kürzen vt [Weg, Wort, Verfah¬ ren, Reise] съкращавам Abjkürzung die 1. [von Weg, Stre¬ cke] съкращаване; 2. [von Worten] абревиатура abjladen vt (unreg) 1. [Last, Wa¬ gen] разтоварвам; 2. разг. [erzäh¬ len]: bei jm ~ изливам си сърцето пред нкг. Ab|lage die 1. [für Papiere, Akten] класьор; 2. [Abheften] поставяне на преписки в класьор Ablagerung die геолог. [Sedi¬ ment] натрупване, отлагане, нанос ab|lassen (unreg) о vt [Flüssig¬ keit, Gas]: etw ~ източвам, изпус¬ кам нщ.; о vi: von jm - [in Ruhe lassen] напускам, оставям нкг.; von etw - [aufgeben] отказвам се от нщ. Abjlauf der 1. [Verlauf] протича¬ не, ход; 2. (ohne pl) [Ende] изтича¬ не
abjlegen 32 ab [legen vt 1. [Jacke, Mantel] съб¬ личам; 2. [Gewohnheit, Vorurteil] освобождавам се; 3. [leisten]: ein¬ en Eid ~ полагам клетва; 4. [Prü¬ fung] полагам; 5. [Akten] прикреп¬ вам към дело, слагам в класьор Ableger (pl -) der 1. [von Pflan¬ zen] филиз; 2. [Filiale] клон, фи¬ лиал ab|lehnen vt 1. [Vorschlag, An¬ frage] отхвърлям; 2. [Verantwor¬ tung, Einladung] отказвам, откло¬ нявам Ablehnung (pl -en) die отказ, неприемане; bei jm auf ~ stoßen на¬ тъквам се, срещам отказ при нкг. ab|leisten vt изкарвам стаж, практика; отбивам военна служба abjleiten vt [folgern, zurück¬ führen]: etw von oder aus ~ [Wort, Formel] извеждам нщ. от нщ.; [Recht] черпя 4lb|leitung die [von Wort, Formel] производна ab|lenken vt отклонявам; [zer¬ streuen] развличам, разсейвам Ablenkung (pl-en) die [Zerstreu¬ ung] разсейване, развличане ab|lesen vt(unreg) 1. [Text, Rede] чета, прочитам; 2. [Zählerstand] от¬ читам; 3. [erraten]: etw von oder an etw ~ отгатвам, разбирам нщ. по нщ. ab|liefern vt предавам, доставям ^bjlösen vt 1. [Kollegen] сменям; 2. [abmachen] отделям, отлепвам; ♦ sich $b|lösen 1. [sich ab¬ wechseln] сменям се, редувам се; 2. [abgehen] отделям се; откъсвам се Abjlösung die отделяне; сменяне, редуване ab|Iuchsen f'apluksn] etw ~ чрез хитрост узнавам нщ. от нкг. АВМ [а :be:’|mi] (pl -s) (съкр. за Arbeitsbeschaffungsmaßnah¬ me) die създаване на нови работ¬ ни места за безработни 9b|machen vt 1. [entfernen] сва¬ лям, махам; 2. [verabreden]: etw ~ уговарям нщ. Abmachung (pl -en) die спора¬ зумение, спогодба ab|magern (perf Ist abgema¬ gert) v/ отслабвам ab|malen vt нарисувам, изрису¬ вам Ab|marsch der (ohne pl) тръгва¬ не, потегляне 9b|marschieren ab¬ marschiert) v/ тръгвам, потег¬ лям ab|melden vt 1. [Person] отпис¬ вам; 2, [Telefon]: das Telefon ~ пре¬ кратявам абонамента си за теле¬ фон Anmeldung die отписване, отчис¬ ляване; известие за заминаване 9b|messen vt (unreизмервам, отмервам
33 ab[reisen ABM-|Stelle die работно място, създадено във връзка с преодоля¬ ване на безработицата ^bjmühen ♦ sich ^bjmühen мъча се, трепя се от работа; ста¬ рая се 3b|nehmen (unreg)о 1. [Hut, Deckel, Bild] свалям; [Telefon] вдигам; [Wäsche] вземам от прос¬ тора; 2. [wegnehmen]: jm ~ вземам нщ. от нкг.; [Erlaubnis] от¬ немам нщ. от нкг.; 3. [Arbeit, Last]: jm etw ~ поемам част от не¬ чия работа/товар; 4. фам. [glau¬ ben]: das nehme ich dir nicht ab не ти вярвам; 5. [Prüfung] про¬ веждам; 6. [Blut] вземам за из¬ следване; ovi 1. [Person] отслаб¬ вам; 2. [sich verringern] спадам, намалявам; [Mond] смалявам се Abnehmer, in fpl -nen) der, die купувач/-ка; потребител Abjneigung die антипатия abjnutzen, ab|nützen vt износ¬ вам, изхабявам; ♦ sich ^bjnut- zen, sich abjnutzen ге/износ¬ вам се, изхабявам се Abo разг. = Abonnement Abonnement [abono'mä:], Abo (pl-s) das абонамент abonnieren vt абонирам се 9b|ordnen vt изпращам като де¬ легат, делегирам; командировам abjpacken vt поставям в пакет, опаковам abjpassen vt изчаквам, издебвам abjpflücken vt откъсвам abjprallen (perf ist abgeprallt) vi [Ball] отскачам; [Kugel] рикоши¬ рам ^bjputzen vt изчиствам; sich die Schuhe ~ почиствам обувките си ^bjquälen ♦ sich 9b|quälen ref [sich plagen]: sich mit etw ~ мъча се c нщ. a b| raten vi (unreg): (jm) von etw ~ съветвам (нкг.) да не..., разубеж¬ давам го $b|räumen vt раздигам, разтреб- вам ab|reagieren vt: etw an jm ~ из¬ ползвам нкг. за отдушник; ♦ sich ab|reagieren ref: sich ~ успоко¬ явам се, укротявам се abjrechnen о vi 1. [Kasse ma¬ chen] отчитам, приключвам смет¬ ки; 2. [mit Person]: mit jm ~ и прен. разчиствам сметки c нкг.; o vt [abziehen] приспадам, удържам Abrechnung die 1. [Bilanz, Rech¬ nung] приключване, отчитане; 2. [Rache] разплата, възмездие ab|reiben vt (unreg) 1. [Schmutz, Hände] изтърквам, изчиствам, чис¬ тя c търкане; 2. [Kind, Hund] нап- лясквам, напердашвам; 3. [Zitrone] настъргвам Abreibung (pl -en) die 1♦ изтър¬ кване, изтриване; 2. разтривка, фрикция; 3. пердах Äbjreisedie заминаване, отпъту¬ ване abjreisen (perfist ?bgereist) vi заминавам, отпътувам з*
abjreißen 34 abjreißen (perf hat/ist abge¬ rissen) f unreg)O (hat) 1. [Zet¬ tel] откъсвам; [Tapete] изкъсвам; 2. [Gebäude] събарям, сривам; o vi (ist) 1. [zerreißen] откъсвам се, скъс¬ вам се; 2. [Verbindung] прекъсвам се abjrichten vt дресирам, приуч- вам ab| riegeln vt [Tür, Raum] заключ¬ вам c резе, залоствам, затварям abjringen vt (unreg): jm etw ~ ot- воювам/изтръгвам нщ. от нкг. Abjriss der [von Gebäude] събаря¬ не; скица, чертеж ab|rollen (perfhat/ist ?bge- rollt) o vt (hat) [abspulen] размо¬ тавам, развивам; o vi (ist) [Veran¬ staltung] протичам ^bjrücken (perf hat/ist abge¬ rückt) o vt (hat) отмествам, от¬ дръпвам; o v/ (ist) 1. [wegrücken]: von jm/etw ~ отдръпвам се от нкг./ нщ., дистанцирам се; 2 [fort¬ gehen] офейквам Abjruf der комп. [von Programm] повикване; ♦ auf Abruf условие, стоката да се изпраща по нареждане на клиента abjrufen vt (unreg) извиквам, съ¬ общавам abjrunden vt 1. [Zahl, Summe] зак¬ ръглям; [Ecke] заоблям; 2. [Küche, Programm] довършвам abrupt o adjвнезапен; рязък; нес¬ вързан, откъслечен; о adv внезап¬ но ab|rüsten vi, vt разоръжавам (се) Abjrüstung die (ohne pl) разоръ¬ жаване ab|rutschen (perfist abge¬ rutscht) vi 1. [wegrutschen] под- хлъзвам се; [beim Bergsteigen] хлъз- вам се надолу; 2. [Leistung] спадам Abs. 1. съкр. за Absender; 2. съкр. за Absatz abjsacken (perf ist abgesackt) vi 1. [Gebäude] слята се, потъва; [Flugzeug] губи височина, пада; 2. [Leistung] намалявам се, спадам Ab|sage die отказ; jm/etw eine ~ erteilen отказвам нкм. нщ. abjsagen о vt отказвам; о vi от¬ казвам се ab|sägen vt [sägen] отрязвам с трион; отстранявам, изхвърлям от работа ^bjsahnen разг. о обирам кай¬ мака; о vi облагодетелствам се Abjsatz der 1. [vom Schuh] ток; 2. [Verkauf] продажба, пласмент; 3. [im Text] пасаж; параграф ^bjsaufen (perf ist ^bgesof- fen) vi (unreg) фам. [Motor]: den Motor - lassen задавям двигателя на автомобил; давя се abjschaffen vt [Institution] лик¬ видирам; [Gesetz] отменям; [To¬ desstrafe] премахвам 9b|schalten о vt [Strom, Gas] спирам; [Radio, Fernsehen] из¬ ключвам; o vi фам. [nicht zuhören] изключвам (не слушам внимател¬ но, не вземам участие)
35 9b|scfiminken abjschätzen v[Menge, Zahl] преценявам, оценявам abschätzig o adj пренебрежите¬ лен, презрителен; отрицателен; O adv пренебрежително Ab|scheu die oder der (ohne отвращение, погнуса abscheulich o ad отвратителен, ужасен; o adv отвратително, дол¬ но, гнусно; ужасно ab|schicken vt изпращам abjschieben (perf hat/ist abge¬ schoben) (imreg)o vt(hat) [außer Landes] експулсирам; [an der Gren¬ ze] екстернирам; o vi(ist)ne- йор. [fortgehen] пръждосвам се, омитам се Abschied (pl -e) der 1. [Trennung, Weggehen] раздяла, сбогуване; von jm/etw - nehmen сбогувам се c нкг./нщ.; 2. [Entlassung] уволнение, оставка; seinen ~ nehmen уволня¬ ват ме 3b|schießen vt (unreg) 1. [Flug¬ zeug] свалям; [Wild] застрелвам; 2. [Gewehr] изпразвам ab|schirmen vt пазя, закрилям ^bjschlachten заколвам abjsch lagen vt (unreg) 1. [ver¬ weigern]: jm etw ~ отказвам нкм. нщ.; 2. [abtrennen] отсичам abschlägig o adj отрицателен; o adv c отрицателен отговор, c от¬ рицателно становище Abschleppdienst der пътна по¬ мощ abjsch leppen vt [Auto] изтеглям на буксир; [durch Polizei] вдигам автомобил; ♦ sich ab|schlep- pen ге/разг.: sich mit etw ~ измо¬ рявам се от носене на нщ. (теж¬ ко) Abschleppseil das буксирно въ¬ же ab|schließen (unreg) о vt 1. [ver¬ schließen]: etw ~ заключвам; 2. [beenden - Studium, Arbeit] завър¬ швам; [Angelegenheit] приключ¬ вам; 3. [Vertrag, Geschäft] сключ¬ вам; o vi 1. [mit etw enden]: mit etw ~ [Erfolg, Verlust] приключвам, завършвам c нщ.; 2. [sich zurückzie¬ hen]: mit etw ~ скъсвам c нщ. abschließend o adj заключите¬ лен; o adv в заключение, накрая Abschluss der 1. [Ende] край, за¬ вършек; zum ~ накрая, в заключе¬ ние; 2. [von Vertrag, Versicherung] сключване; 3. [von Schule, Studi¬ um] завършване Abschlusszeugnis das свиде¬ телство за завършено обучение gb|schmecken vt опитвам на вкус ^bjschmieren о vt [Motor, Fahr¬ radkette] смазвам, гресирам; о vi 1. [Flugzeug] падам; 2. [Computer, Programm] отказвам; записвам abjschminken jn ~ разгри- мирам нкг.; ♦ sich ab|schmin- ken re/разгримирам се
abjschnallen 36 abjschnallen (perf hat/ist ab¬ geschnallt) vt (hat) откопчавам, свалям (колан);ф-sich ab|schnal- len ref и прен. побърквам се (пси¬ хически) abjschneiden (unreg) o отряз¬ вам, отсичам; o vi: gut/schlecht ~ постигам добри/лоши резултати Ab|schnitt der 1. [im Text] глава; раздел; 2. [von Formular, Karte] от¬ рязък; частта, която се откъсва; 3. [von Strecken] сектор; 4. [Zeitraum] период; 5. мат. сегмент (част от кръг) ab|schrauben vt отвинтвам ab|schrecken vt 1. [abhalten] възпирам, обезкуражавам; сплаш¬ вам; 2. [mit kaltem Wasser] охлаж¬ дам рязко Abschreckung ) ^сплаш¬ ване (за назидание) ab|schreiben vt (unreg) 1. [Text] преписвам; 2. разг. [aufgeben] не разчитам повече на нкг., отписвам нкг. Abschrift die копие, препис Abjschuss der X. [von Geschos¬ sen] изстрел, изстрелване; 2. [von Wild] избиване; das Wild zum ~ freigeben разрешавам лова на ди¬ веч abschüssig adj [Ufer, Straße] стръмен ab|schütteln vt 1. [Obst] тръс- кам; отърсвам; отхвърлям; 2. [Geg¬ ner] надвивам ab|schwächen vt [Eindruck, Wirkung] отслабям, смекчавам; ♦ sich abjschwächen от¬ слабвам, спадам (интерес) ab|schweifen (perf ist abge¬ schweift) vi 1. [Gedanke] откло¬ нявам се, лутам се; [Blick] блуж¬ дая; 2. [vom Thema] отклонявам се abjschwelien abge¬ schwollen) vi (unreg) [Schwel¬ lung] спадам; стихвам, затихвам absehbar adj обозрим, предви¬ дим ab|sehen (unreg) o vt 1. [voraus¬ sehen] предвиждам; 2. [nachma¬ chen]: jm etw ~ усвоявам, научавам нщ. от нкг., гледайки; о vi 1. [ver¬ zichten]: von etw отказвам се от нщ.; 2. [ärgern]: es abgese¬ hen haben вземам нкг. на мушка abjseifen vt сапунисвам abjseilen vt спускам по въже; ♦ sich abjseilen ref [mit einem Seil] спускам се c въже ab sein (perfist ab gewesen) vi (unreg) [abgetrennt sein] отдел&н съм от нщ., откъснат съм от нщ. abseits о präp: ~ eines Ortes oder von einem Ort встрани, далеч отда¬ дено място; о adv настрана; sich ~ halten държа се настрана Abseits das (ohne pl) 1. спорт. нарушение; засада; 2. [Isolation]: im ~ stehen изолиран съм, пренеб¬ регнат съм ab|senden vt изпращам Abjsender der подател
37 Abstecher Absenderin (pl -nen) пода¬ тел ка 9b|setzen vt 1. [Mitfahrer] стовар¬ вам, свалям; [König] свалям от престола; [Koffer, Stift, Glas] сва¬ лям, снемам; 2. [Hut, Brille] сва¬ лям, махам; 3. [Film, Stück] снемам от репертоара; 4. [Medikament] преустановявам вземането; ♦ sich ?Ь| setzen ref 1. [fliehen] побяг- вам; 2. [am Boden] отлагам се, нас¬ лоявам се; 3. [als Kontrast]: gegen etw ~ откроявам се спрямо нщ. abjsichern vt осигурявам, гаран¬ тирам; ♦ sich abjsichern ref: sich gegen etw - застраховам се срещу нщ. Abjsicht die намерение, цел absichtlich о adj преднамерен, умишлен; о adv нарочно, съзнател¬ но absolut о adj абсолютен, неог¬ раничен; о adv безусловно, абсо¬ лютно absolvieren vt [Kursus, Lehr¬ gang] завършвам; [Prüfung] издър¬ жам ab|sondern vt 1. [Sekret] отде¬ лям; 2. [isolieren] изолирам; ♦ sich ab|sondern ref изолирам се gbjspalten vtхим. отцепвам; ♦ sich 9b|spalten ref. sich von etw - отцепвам се от нщ. Qb|speisen vt: jn mit leeren Ver¬ sprechungen ~ отпращам нкг. c шшразни обещания abspenstig adj: jm jn ~ machen отнемам нкг. от нкг. ab|sperren vt 1. [Straße] отцеп¬ вам; 2. [Tür, Gebiet] заключвам, блокирам Absperrung die бариера; спира¬ не, блокиране abjspielen vt изсвирвам; ♦ sich abjspielen ref разиграва се, ста¬ ва Absprache die споразумение, уговорка ab|sprechen vt (unreg) [verein¬ baren] уговарям; jm etw ~ [Recht, Talent] отричам нкм. нщ.; ♦ sich ab|sprechen re/споразумявам се ab|springen (perf ist ?bge- sprungen) vi(unreg) 1. [Person] скачам; [Fahrradkette] скъсвам се; 2. [Lack] лющя се, отделям се abjspülen vt [Geschirr] изплаквам abjstammen vi: von jm/etw ~ произхождам от нкг. (наследник съм)! нщ. Abstammung die (ohne pl) про¬ изход, потекло Abstand (pl -stände) der раз¬ стояние, дистанция; von jm/etw halten дистанцирам се от нкг./нщ.; ♦ mit Abstand adv далеч най-/ безспорно най- + прилагателно ab|statten vt: jm einen Besuch ~ правя посещение на нкг. abjstauben vt [putzen] избър¬ свам, почиствам прах Abstecher (pl -) der: einen ~ machen отбивам се някъде
ab|stehen 38 ab|stehen (perfhat/ist abge¬ standen) vi (unre von - [Möbel] на разстояние съм от нщ., стърча; abgestandenes Wasser зас¬ тояла вода abstehend adj: ~е Ohren щрък¬ нали уши abjsteigen (perfist abgestie¬ gen) vi (unreg) [vom Wagen, Pferd] слизам ab|stellen vt 1. [Gerät] изключ¬ вам; 2. [Last, Möbel] свалям; [Auto] паркирам; [Fahrrad] поставям на определено място; 3. [Strom, Was¬ ser] спирам; 4. [Missstand, Problem] отстранявам, премахвам Abstell[raum der килер ab[stempeln vt [Brief] слагам печат, подпечатвам ab [sterben (perfisabgestor¬ ben) vi (unreg) 1. [Pflanze] изсъх¬ вам; умирам; 2. [Gliedmaßen] из¬ тръпвам Abstieg (pl -e) der 1. [vom Berg] слизане, спускане; 2. [sozial, finan¬ ziell] упадък ab [stimmen o vi [wählen] гласу¬ вам; o vt 1. [einstellen]: etw auf jn/ etw - нагаждам/съобразявам нщ. c нкг./нщ.; 2. [absprechen]: etw mit jm ~ съгласувам нщ. c нкг.; ♦ sich ab|stimmen ref: sich mit jm (über etw (А)) ~ споразумявам се c нкг. (за нщ.) Abstimmung die 1. [Wahl] гла¬ суване, гласоподаване; 2. [Koordi¬ nierung] координиране, хармони¬ зиране; 3. [Absprache] съгласува¬ не abjstoßen vt (unreg) 1. [Boot] ot- тласквам; отблъсквам; 2. [anekeln] отблъсквам, отвращавам; 3. [Ecke] очуквам; ♦ sich ^bjstoßen за¬ силвам се при скок abstoßend о adj противен, от¬ блъскващ, гаден; о adv отвратител¬ но, отблъскващо abstrakt adj абстрактен, отвле¬ чен abjstreiten vt (unreg) оспорвам, отричам Abstrich der [Einschränkungen] намаление, съкращение; намалявам претенциите си ab|stumpfen (pehat/ist ab¬ gestumpft) o vt (hat) притъпя- вам; o vi (ist): gegen etw ~ безчув- ствен/безразличен съм към нщ. Abjsturz der [von Flugzeugen] па¬ дане (отвисоко), сгромолясване ab [stürzen (perftstabgestürzt) vi [Flugzeug] падам (от голяма ви¬ сочина ) ab|suchen vt [Gelände, Wohnung] претърсвам: etw (nach jm/etw) ~ обискирам (за нкг./нщ.) absurd [ap'zurt] adj абсурден, без¬ смислен, нелеп Abt [apt] (pl Äbte) der абат, игу¬ мен (на католически манастир) Abt. съкр. за Abteilung ab|tasten vt опипвам; [Körper] палпирам
39 Abwege abjtauen (perf hat abge¬ taut) o vt (hat) разтопявам; o (ist) [Kühlschrank] размразявам се; [Eis, Schnee] разтопявам се AbtjJ (pl -en) die абатство Ab teil [ap'tajl, ’aptajl] das купе; от¬ делно помещение ab [teilen vt разделям, отделям Abteilung die 1. [einer Firma] от¬ дел; 2. [im Kaufhaus] отдел, сектор (в универсален ма3. бот. разред Abtjssin (pl -nen) die абатиса, игуменка ab|törnen vtpa32. изключвам, не обръщам внимание; das törnt mich ab минава ми меракът, все ми е ед¬ но ^bjtragen vt(unreg) 1. [Erde, Steine] вдигам, отнасям; 2. [Kleidung] из¬ носвам ab|treiben (perfha abge¬ trieben) (unreg) O vt(hat) 1. [Kind] абортирам; 2. [Boot] отклонявам от посоката, отнасям; о vi (ist) [Boot] отклонявам се от посоката Abtreibung (pl -en) die аборт abjtrennen vt 1. [Coupon] отряз¬ вам; [Ärmel, Knopf] отпарям; 2. [abteilen] отделям ab|treten vt (unreg) 1. [Schuh] из¬ носвам; 2. [abgeben] отстъпвам; etw (an jn) - отстъпвам (на нкг.) нщ. abjtrocknen vt изсушавам, из¬ бърсвам; sich (D) ~ избърсвам си шц. (лице,ръце); ♦ sich abjtro¬ cknen ref избърсвам се ab|verlangen vtjm etw ~ искам, изисквам от нкг. нщ. ^bjwägen vt преценявам; [Urteil, Worte] претеглям, отмервам; etw gegeneinander ~ преценявам, пре¬ теглям основанията „за“ и „про¬ тив“ ab|wählen vt 1. [absetzen] свалям нкг. от изборен пост, отзовавам; 2. [Schulfach] не избирам, изоставям ab|wälzen vt: etw aufjn ~ стовар¬ вам нщ. върху нкг. ab|wandeln vt модифицирам, променям ab|wandern ( pist abge¬ wandert) vi[fortgehen] преселвам се, премествам се Abwandlung die изменение, мо¬ дификация abjwarten vt изчаквам abwärts adv надолу Abwasch der (ohne pl) измиване на съдове; съдове за миене 9b|waschen vt (unreg) измивам Abwasser das отпадъчна вода 9b|wechseln [’apvrksln] ♦ sich ^bjwechseln ref 1. [Personen]: sich (mit jm) ~ сменям се, редувам се (с нкг.); 2. [Zustände] променям се abwechselnd adсменящ се, ре¬ дуващ се; о adv на смени Abwechselung, Abwechslung (pl -en) die смяна, разнообразие; развлечение; редуване Abwege pl: auf ~ geraten тръг¬ вам по кривия път
abwegig 40 abwegig adj погрешен, крив Abwehr die (ohne pl) отбрана, за¬ щита ab|wehren vt[Schlag] парирам; [Angriff] отблъсквам abjweichen (perf ist abge¬ wichen) vi (unreg): von etw ~ от¬ клонявам се от нщ. abweichend adj различен ab|weisen vt (unreg) 1. [Bitte, Antrag] отхвърлям; 2. [Person] от¬ пращам, не приемам abweisend o adj [Bemerkung] нелюбезен; [Handbewegung] от¬ блъскващ; o adv: sich ~ verhalten държа се нелюбезно, студено, ре¬ зервирано с нкг. ab|wenden vt (unreg) 1. [Augen, Blick] отвръщам; [Kopf] обръщам настрана; 2. [Unglück] предотвра¬ тявам; ♦ sich abjwenden ref: sich (von jm/etw) ~ отвръщам се, отказвам се (от нкг./нщ.) ab [werfen vt (unreg) 1. [Subj: Flugzeug] пускам отвисоко; [Subj: Pferd] хвърлям от седлото; 2. [Gewinn] давам, нося печалба abjwerten vt 1. [Währung] девал- вирам, обезценявам; 2. [herabset¬ zen] намалявам abwesend adj отсъстващ; разсе¬ ян Abwesenheit die (ohne pl) от¬ съствие; разсеяност; in в не¬ чие отсъствие ab|wickeln vt 1. [Garn, Kabel] раз¬ мотавам, развивам; 2. [Geschäft] из¬ пълнявам Abwicklung (pl -en) die [von Geschäft] изпълнение 9b|wiegen vt (unreg) претеглям abjwimmeln vt фам. давам нкм. пътя, отървавам се от нкг./нщ. ab|wischen vt избърсвам, изтри¬ вам ab|würgen vt разг. 1. [Motor]: Motor ~ задавям двигателя на ав¬ томобила; 2. [Kritik] задушавам ab|zahlen vt изплащам на части ab|zählen vt: Kleingeld ~ броя, преброявам дребни пари 4b|zeichen das значка, отличи¬ телен знак abjzeichnen vt копирам; парафи¬ рам, подписвам; ♦ sich ^bjzeich- nen ref откроявам се abjziehen (да/hat/ist abgezo¬ gen) (unreg) o vt(hat) 1. [Schlüs¬ sel] изваждам от ключалката; [Sol¬ daten] изтеглям; 2. [Zahl] изваж¬ дам; [Summe] удържам; 3. [Bett] сменям спално бельо; 4. [Fotos] правя копие; о vi (ist) 1. [Rauch] излитам; 2. фам. [fortgehen]: zieh ab! махай се оттук! ab|zocken vtpa3z. печеля при иг¬ ра, хазарт Abjzug der 1. [Foto] копие; 2. [Subtraktion] удръжка, приспадане; 3. (ohne pl) [von Soldaten] оттегля¬ не abzüglich präp: (G) без нщ., c приспадане на нщ. ab|zweigen o vi: von etw - от¬ клонявам се от нщ.; о vt отделям, скътвам (пари)
41 ADAC Abzweigung (pl -en) die разкло¬ нение, отклонение ach interjax, ox; ♦ Ach das: mit Ach und Krach фам. прен. едва-ед- ва, трудно; ♦ ach ja! interj така ли!; ♦ ach nein! разбира се, че не!; ♦ ach so! interj o, така ли!; аха, така значи!; ♦ ach was! in¬ terj моля ти (ви) се! Achse [’akso] (pl -n) [von Au¬ tos] oc; auf -seinпрен. на път съм Achsel [’aksj] (pl -n) рамо, подмишница; mit den ~n zucken вдигам рамене achselzuckend adv вдигайки рамене acht пит осем; вж. също s^chs Acht1 ♦ außer Acht adv: etw außer ~ lassen не обръщам внима¬ ние на нщ.; ♦ in Acht adv: sich (vor etw) in ~ nehmen пазя се от нщ.; ♦ Acht geben vi(unreg) вни¬ мавам; auf jn/etw ~ пазя, гледам нкг./нщ. Acht2 (pl -en) die осмица; вж. съ¬ що Sechs achte, r, s adj осми, осма, осмо; вж. също sechste Achte (pl -n) der, , das осмият, осмата, осмото; вж. също Sechste Achteck ['axt|ck] (pl -e) ос¬ моъгълник achtel adj осминка; вж. също sechstel Achtel (pl «) das [Teil] осминка, една осма achten o vt почитам, уважавам; o vi: aufjn/etw ~ внимавам, об¬ ръщам внимание; грижа се за нкг./ нщ. Achterbahn die влакче (в увесе¬ лителен парк) achtfach adv осем пъти acht|geben * Acht achthundert пит осемстотин achtlos о adj нехаен, небрежен; равнодушен; о adv небрежно achtmal adv осем пъти Achtstundentag ifer осемчасов работен ден achttausend пит осем хиляди Achtung die (ohne pl) внимание, уважение, респект; Achtung! вни¬ мание!; fertig, los! спорт, вни¬ мание, готови, старт! achtzehn пит осемнадесет; вж. също s$chs achtzig пит осемдесет; auf - bringen прен. ядосвам нкг.; вж. съ¬ що sechs Achtzigerjahre, achtziger Jahre die осемдесетте години $chzen [’c^tsp] vi охкам, пъшкам Acker (pl Äcker) der нива, поле Ackerjbau der земеделие a. d. (съкр.за an der): ~ Donau на Дунава ADAC [a:de:|a:'^se:] (съкр. за All¬ gemeiner Deutscher Automo¬ bil-Club) der (ohne pl) Съюз на ав¬ томобилистите в Германия
addieren 42 addieren vtмат. събирам; ♦ sich addieren ref: sich auf zehn Euro ~ повишавам се на десет евро adaemfv: ude! сбогом! Adel der (ohne pl) благородничес- Ko съсловие, аристокрация, дво- рянство adelig = adlig Ader (pl-n) die вена, артерия, кръ¬ воносен съд Adjektiv [’atjcktiif] (pl -e) das грам. прилагателно име adjektivisch грам. като при¬ лагателно Adler (pl -) der орел; герб c орел adlig,adelig [’aidlig, ’aicblig] adj аристократичен, благороднически Admiral [atmi'rail] (pl -e oder Admiräle) der адмирал adoptieren vt осиновявам Adoption (pl-en) die осиновява¬ не Adoptiv|eltem pl осиновители Adoptfvjkind das осиновено де¬ те Adressjbuch das адресна книга Adresse (pl -n) die адрес; an die falsche ~ kommen oder geraten сбърквам адреса, не попадам на ко¬ гото трябва adressieren vt: (etw an jn) ~ ад¬ ресирам (нщ. до нкг.) Adria die Адриатика, Адриатичес¬ ко море Advent [at'vent] четирите сед¬ мици преди Коледа; ~ първата/втората неделя от чети¬ рите седмици преди Коледа Adv$nts|kranz der предколеден венец от елхови клонки със свещи Adv$rb [at'verp] (pl -ien) das грам. наречие adverbial [atvsr'biail] adj грам. адвербиален, като наречие Affäre (pl -n) die 1. [Angelegen¬ heit] (неприятна)работа, история; афера, скандал; sich aus der ~ zie¬ hen измъквам се от затруднено по¬ ложение; 2. [Verhältnis] авантюра (любовна) Affe (pl -n) der [Tier] маймуна affektiert o adj 1. [Verhalten] не¬ естествен, превзет; 2. [Person] превзет; o adv c превзетост, прев¬ зето affig adj маймунски Afrika nt Африка Afrikaner, in (mpl -,fpl -nen) der, die африканец/-нка afrikanisch adj африкански After (pl -) der анус AG [ai'ge:] (pl -s) (съкр. за Aktien¬ gesellschaft) die АД M I* ■ I» K* Agais die Егейско море Agent, in (mpl -e-nen) der, die търговски агент/-ка, представи- тел/-ка; шпионин/-нка Agentur (pl -en) агенция, представителство; агентура Aggression (pl -en) die агресия, нападение aggressiv adj агресивен Agrarpolitik die аграрна поли¬ тика Ägypten [e'gYptij] nt Египет
43 Akt Ägypter, in ( mpl--nen) die египтянинАнка ägyptisch adj египетски ah [a:] interj: ah! ах, я! aha! [a'ha:, a'ha] interj: aha! ах, да! Aha-Erlebnis das внезапно раз¬ криване, разбиране на нщ. ähneln vi: jm/etw ~ приличам на нкг./нщ. ahnen vt 1. [im Voraus fühlen] предчувствам; 2. [vermuten] подо¬ зирам, предугаждам ähnlich adj подобен, приличен; jm/etw'-sein приличам на нкг./нщ.; das sieht ihm ~! това може да се очаква от него! Ähnlichkeit (pl -en) die прили¬ ка Ahnung (pl-en) die 1. [Vorgefühl] предчувствие; 2 .ра[Vorstellung, Vermutung] идея, понятие; (von etw) keine ~ haben нямам никакво понятие (от нщ.) ahnungslos о adj нищо неподо- зиращ; о adv не подозирайки Ahnungslosigkeit die (ohne pl) незнание aho[ [a'hoy] interj (моряшки позд¬ рав): ahoi! ей!, здравей!; чао! Ahorn ['a:hom] (pl -e) der явор Ähre (pl -n) die житен клас Aids [e:ts] (съкр. за Acquired Immune Deficiency Syndro¬ me) nt (ohne pl) СПИН (синдром на придобита имунна недостатъч¬ ност) Aidsjkranke der, die болен/-лна от СПИН Akademie (pl -n) die академия Akademiker, in (mpl -,fpl -nen) der, die висшист/-ка AKADEMIKER | Значението на немската дума Akademiker не съответства на значението, с което се употре¬ бява в българския език. Akade¬ miker означава на немски „вис¬ шист, човек с виеше образова¬ ние“. Българската дума „акаде¬ мик“ се превежда на немски с Akademiemitglied. ' .. di! : - '' :r:<* akademisch adj академичен Akazie [a'kartsio] (pl -n) ака¬ ция Akkord (pl -e) derMy3. акорд, съз¬ вучие; ♦ im Akkord adv икон. на акорд, на парче Akkordeon (pl -s) das акордеон Akku (pl -s) (съкр. за Akkumu¬ lator) der Akkumulator (pl -latoren) der акумулатор Akkusativ (pl -e) der грам. ви¬ ните лен падеж Akne ['akno ] die мед. акне, мла¬ дежки пъпки Akrobat, in (mpl -en -nen) der, die акробатАка akrobatisch adj акробатичен Akt (pl -e) der 1. [Bild] изображе¬ ние на голо тяло; 2. [im Theater] акт, действие; 3. [Handlung] акт, действие
Akte 44 Akte (pl -n) die 1. [von Polizei, Gericht] преписка, дело; 2. [Perso¬ nalakte] досие; etw den ~n legen разг. прен. приключвам c нщ., сла¬ гам края на нщ. aktenkundig документиран; запознат със съдържанието на пре¬ писка, дело Akten |tasche die чанта за доку¬ менти; адвокатска чанта Aktie ['aktsjo] (pl -n) die икон. ак¬ ция; die ~n steigen/fallen акциите се вдигат/спадат Aktiengesellschaft die икон. акционерно дружество Aktien |kurs der икон. курс на ак¬ циите Aktien (pl -en) die 1. [Tätigkeit] действие, постъпка; in ~ прен. действам/пристъпвам към действие; 2. разг. [Veranstaltung] акция Aktionär* in ['aktsio'nciE, rin] -e,fpl-nen) der, die икон. акцио- нерЛка aktiv o adj активен, деен; дейст¬ вителен; o adv активно Aktiv das (ohne pl) грам. дейст¬ вителен залог aktivieren vt активирам Aktivität (pl -en) die активност, предприемчивост Aktualität die (ohne pl) актуал¬ ност, злободневност aktuell [ak'tucl] adj [modisch] ак¬ туален, моден; [wichtig] злободне¬ вен, навременен Akupressur (pl -en) акупре- cypa Akupunktur (pl -en) die мед. аку- пунктура, иглотерапия Akustik die (ohne pl) акустика akut adj 1. [vordringlich] неотло¬ жен, спешен; 2. мед. акутен, остър AKW [а ikai've:] (pl -s) das ськр. за Atomkraftwerk Akzent (pl -e) der акцент; den ~ auf etw legen прен. слагам акцент върху нщ., подчертавам нщ., наб¬ лягам на нщ. akzeptieren vt приемам, акцеп- тирам Alarm (pl -е) der [Notsignal] алар¬ ма, сигнал за тревога; - schlagen бия тревога; blinder ~ прен. лъж¬ лива тревога Alarmanlage die алармена инс¬ талация alarmieren vt 1. [aufschrecken] тревожа, безпокоя; 2. [rufen] ви¬ кам, алармирам Albaner, in (mpl -nen) der, die албанец/-нка Albanien nt Албания albanisch adj албански albern o adj детински; глупав; o adv глупаво; o viдържа се детин¬ ски; глупаво Albino (pl -s) der албинос Alb|traum der(вж. u Alp| träum) кошмар Album ['album] (pl -ben) das ал¬ бум Alge (pl -n) die водорасло
45 allerbeste, r, s Algebra die мат. алгебра Algerien [al'geirion] nt Алжир Algerier, in (mpl -nen) der, die алжирецАрка algerisch adj алжирски Algier nt ['a^i:^] Алжир (столи¬ цата на Алжир) alias adv наричан също така, на¬ речен Alibi (pl -s) das алиби Alimente pl издръжка за извън¬ брачно дете alkalisch adjxwn. алкален, осно¬ вен Alkohol ['alkohoil] (pl -е oder Älkohalika) der 1. (pl Alkohole) xum. алкохол; 2. (pl Alkoholika) [Ge¬ tränk] алкохол, спиртни напитки alkoholabhängig adj зависим от алкохола alkoholfrei adj безалкохолен Alkoholgehalt der алкохолно съдържание Alkoholiker, in nen) der, die алкохолик/-чка alkoholisch adj алкохолен Alkoholjsmus der (ohne pl) ал¬ кохолизъм all pron: all dies/jenes всичко то- ва/онова; ~ dies dumme Zeug всич¬ ки тези глупости; all всичко мое/негово... All das (ohne pl) вселена, космос alle (nt -s) o pron всеки; ~ fiinf Minuten на всеки пет минути; ~ fünf Meter на всеки пет метра; о pron всички; - auf einmal всич¬ ки наведнъж; ~ beide и двамата; ~ zusammen всички заедно; wir ~ всички ние; ~ sind da всички при¬ състват; О adj предикативно разг. etw ist ~ нщ. е свършило, изчерпа¬ но е; ♦ alles pron [insgesamt] всич¬ ко; ~s auf einmal всичко наведнъж; das ist ~s това е всичко; andere als... всичко друго освен...; allem като се вземе всичко пред¬ вид; ~s und jedes абсолютно всич¬ ко; ♦ trotz allem adv въпреки всичко; ♦ vor allem adv преди всичко Allee (pl -n) die [Straße] алея, бу¬ левард allein o adj сам; o adv 1. сам; ~ dastehen сам съм на света; ganz ~ съвсем сам; 2. [nur]: ~ Petra само Петра; schon ~ etw дори само нщ.; ♦ von allein adv от само себе си allein erziehend adj: - Mutter самотна майка Alleingang der: etw im ~ tun действам самостоятелно alleinig adj единствен allein stehend adj сам, без се¬ мейство, неженен Alleinstehende, allein Steh¬ ende (pl -n) der, die неженен, не¬ омъжена ^llemel adv разг. всякога, вина¬ ги * Mal allenfalls adv евентуално; в кра¬ ен случай 9llerb?ste, r, s adj най-добри¬ ят, най-добрата, най-доброто
allerdings 46 allerdings adv 1. [als Antwort] разбира се, естествено; 2. [aber] обаче allererste, r, s ['ale'jeicstd] първият, първата, първото; първо¬ началният Allergie (pl -n) мед. алергия, свръхчувствителност allergisch acij алергичен; gegen etw ~ sein мед. алергичен съм към нщ. allerhand ['alr'hant] adj (unver) фам. прекалено; das ist ja -/ ама че нахалство! Allerheiligen n (ohne art) Вси светии; светая светих allerhechstens не повече от, най-много allerlei ргоп всякакви, най-раз¬ лични allerletzte, r, s adj 1. [letzte] последен, последна, последно; 2. [schlecht] най-лошото; das ist das Allerletzte! от това по-лошо не би могло и да бъде! Allerseelen [’alB'zeitan] nt (ohne art) Задушница allerseits adv: guten Tag/Abend ~ добър ден/вечер на всички Allerwerteste ['ahVergtosto] -n) der шег. задник alles 4 alle allesamt [’alo'zamt] adv: seine Schulden ~ bezahlen плащам дъл¬ говете си вкупом; sie sind ~ ver¬ rückt всички заедно са полудели j\lles|kleber der универсално ле¬ пило Allgäu das Алгой (местност в Бавария) allgemein о adj 1. [gemeinsam] всеобщ; die~е Wehrpflicht общо¬ задължителна военна служба; das ~ е Wahlrecht всеобщо избирател¬ но право; 2. [nicht detailliert] общ; о adv 1. [bei allen] от всички, на всички; 2. [von Einzelheiten abse¬ hend] в общи линии, въобще; ♦ im Allgemeinen adv въобще, изоб¬ що Allgemeinbildung die общо об¬ разование allgemein gültig adj общовали¬ ден Allgemeinheit die (ohne pl) 1. [Öffentlichkeit] общественост; 2. [Undifferenziertheit] универсал¬ ност; ♦ Allgemeinheiten pl [Floskel] баналности Allgemeinjplatz обща фра¬ за; клише Allheil|mittel das панацея (ле¬ чебно средство за всякакви ти) Alligator (pl -gatgren) der али¬ гатор alliiert [ali'ir^t] adj полит. съюз¬ нически (войски, държави) Alliierte pl съюзници; ucm.: die държавите съюзнички alljährlich о adj ежегоден; о adv ежегодно, всяка година allmächtig [al'mestis] adj всеси¬ лен, всемогъщ allmählich [al ’meilip] o adj пос¬ тепенен; O adv постепенно, малко по малко
47 alt allseits adv навсякъде, на всич¬ ки страни, от всички страни 4H|tag der (ohne pl) ежедневие alltäglich adj [’alteiklig] ежедне¬ вен; [al'tciklig] обикновен Alltags|trott der (ohne pl) едно¬ образно ежедневие allwissend adj [Person] всезна¬ ещ; [Schöpfer] премъдър allzu adv премного, прекадено; ♦ allzu sehr adv прекадено мно¬ го; ♦ allzu viel adv извънредно много Alm (pl -en) die алпийско пасби¬ ще Almosen (pl-) das [Gabe] милос¬ тиня, подаяние Aloe [’ailoe] (pl -n) die алое Alpen pl: die ~ Алпите Alpenveilchen циклама AlpenIverein der алпийски клуб Älpenjvorland das (ohnepl) npe- далпийският регион Alpha (pl -s) das алфа (първата буква от гръцката азбука) Alphabet (pl -е) das азбука alphabetisch о adj азбучен; <о adv по азбучен ред alpin adj алпийски Alptraum = Albtraum als konj 1. [temporal] когато, като, след като; er fuhr , ~ die Arbeit fertig war той отпътува едва кога¬ то работата бе свършена; 2. [zur Angabe einer Relation] от, отколко- то; größer - по-голям от; mehr ~ drei Jahre повече от три години; der Film ist besser; - ich gedacht hatte филмът е по-хубав, отколко- то си мислех; 3. [zur Angabe einer Annahme] като че ли, сякаш; es sieht so aus, ~ habe er... изглежда така, като че ли той има...; ~ ob ка¬ то че ли, сякаш; es sieht so aus, ~ ob... изглежда така, като че ли...; 4. [zur Angabe eines Urteils, eines Verwendungszweckes] като; 5- [zur Angabe der Identität] като; - Kind aß ich gerne Eis като дете обичах да ям сладолед; ~ Mönch verklei¬ det преоблечен като монах glso о interjе; хайде; finde, dass er Recht hat е, аз намирам, че той има право; ~ doch!, па ~/ видя ли, ето Hä!; - gut oder schön! е, добре!; ~ bitte! хайде!; о konj 1. [das heißt] тоест; 2. [demnach] сле¬ дователно; da lag ~ der Fehler! сле¬ дователно там е била грешката!; о adv и тъй, значи; du wusstest es ~ schon значи ти го знаеше вече ^It (komp älter, superl älteste) adj 1. [Lebewesen] възрастен, стар; wie ~ bist du? на колко години си?; er ist zehn Jahre ~ той е на десет години; sie ist zwei Jahre älter тя e две години по-голяма; sein älterer Bruder по-големият му брат; sie ist drei Jahre älter als ich [für Schwes¬ ter] тя е три години по-голяма от мен; 2. [antik, ehemalig] старинен, древен; 3. [benützt] стар, употре¬ бяван; 4. [vertraut] стар, изпитан, доверен; ♦ Alt und Jung pron стари и млади; вж. също Alte
Alt * 48 Alt (p -e oder -) O der Alte) муз. алт; o das (pl Alt) = Altbier Altar (pl Altäre) der олтар Altjbau der стара сграда altbekannt adj отдавна известен altbewährt adj отдавна изпитан Altjbier, Alt das вид тъмно пиво, произвеждано в Рейнската об¬ ласт в Германия Alte (pl -n) о der, die 1. [Greis, Greisin] старец, старица; 2. [Gleiche] все същият, непроменен; ganz die ~e разг. все същият/същата; o das (ohne pl) старото; alles beim ~en lassen оставям всичко, както си е било alteingesessen кореняшки, отдавна заселил се Alten|heim = Altersheim Ältentages|stätt е die клуб на третата възраст Alter (pl -) das 1. [Lebensalter] въз¬ раст, години; 2. (ohne pl) [Altsein] старост $lter adj 1.alt; 2. [ziemlich alt] възстар Ältere (pl -n) der. , der ~ Холбайн Старият altern (perfIst gealtert) vi ос¬ тарявам alternativ adj, adv 1. [wahlweise] алтернативен, допускащ една от две възможности; 2. [unkonven¬ tionell] алтернативен, неконвенци- онален Alternative (pl -n) die алтерна¬ тива; die ~zu etw алтернативата на нщ. altersbedingt adj старчески обусловен (болест); възрастово обусловен Altersgenosse връстник Altersjgenossin die връстница Altersgrenze die възрастова граница Alters|gruppe die възрастова група Alters|heim, Alten|heim старчески дом, приют altersschwach adj 1. [Person] слаб, немощен поради старост; 2. [Gegenstand] изхабен от старост Altersversicherung die осигу¬ ровка за старост; пенсионна оси¬ гуровка Altersversorgung die общест¬ вено осигуряване за старост Altertum das (ohne pl) [Antike]: das ~ античността; ♦ Altertümer pl [antike Objekte] антики Älteste (pl -n) de, die 1. [ältestes Kind] най-голямото дете в семейс¬ твото; 2. [älteste Person] най-въз¬ растният . althergebracht [’alt'heicgobraxt] adj традиционен altklug o adj [Kind] преждевре¬ менно развит, умен не за годините си; о adv [reden] устато ältlich adj възстар Altjmaterial das вторични су¬ ровини altmodisch о adj демодиран, старомоден; о adv демоде Altjpapier das (ohne pl) хартия за рециклиране
49 amtlich Ш Altpapierjcontainer кон¬ тейнер за стара хартия altsprachlich a 4 Gymnasi¬ um Altjstadt die старата част на гра¬ да Alu das (ohne pl) ськр. за алуми¬ ний Alujfolie die алуминиево фолио Aluminium das (ohne pl) алуми¬ ний am präp 1. [räumlich]: ~ Schreib¬ tisch на бюрото; ~ Meer на море¬ то; Frankfurt ~ Main Франкфурт на Майн; 2. [zeitlich]: er kommt ~ Montag той ще дойде в понедел¬ ник; er kommt ~ Wochenende той ще дойде в края на седмицата; ~ 4. Oktober на 4-и октомври; 3. [zum Ausdruck des Superlativs]: ~ besten най-добре amateurhaft [ama’toitjhaft] ne- üop. o adj аматьорски, любител¬ ски; o adv по аматьорски Amazonas [ama^somas] der Ама¬ зонка Amboss (pl -e) der наковалня ambulant мед. o adj амбулато¬ рен; o adv: jn ~ behandeln леку¬ вам нкг. амбулаторно Ambulanz (pl -en) мед. ам¬ булатория Ameise (pl -n) d мравка Ameisenhaufen der мравуняк §men interj:amen! амин! Amen das [Zustimmung] съгласие; sein ~ zu etwas (D) geben давам съг- ласието/благословията си за нщ. Amerika nt Америка Amerikaner, in - -nen) der, die американец/-нка amerikanisch adj американски Ami (pl -s) der разг. американец Amino|säure die хим. аминоки¬ селина Ammoniak [amo’niak, ’amoniak] das (ohnepl) хим. амоняк Amnestie [amnes'ti:] (pl -n) die амнистия Am£be (pl -n) dieбиол. амеба Amok [’aimok, a'mok] der. ~ laufen буйствам, в амок съм (силна въз¬ буда), в състояние на остра пси¬ хоза съм Ampel (pl -n) die светофар Ampere [am’pem] (pl -) das ампер Amphitheater [amTuteaitr] das амфитеатър Ampulle (pl -n) ампула amputieren vt: Qm) etw ~ ампу¬ тирам (нкм.) нщ. Amsel (pl -n) die кос Amsterdam [amsts'dam] nt Ам¬ стердам Amt (plÄmter) das 1. [Behörde] учреждение, ведомство, служба; 2. [Stellung] длъжност, служба; 3. [Pflicht, Aufgabe] служебна задача, служебно задължение amtierend adj изпълняващ длъж¬ ността, заемащ длъжността amtlich о adj 1. [behördlich] слу¬ жебен; 2. [offiziell bestätigt] офи¬ циален; о adv [behördlich] по офи¬ циален ред; etw ~ beglaubigen офи¬ циално заверявам нщ. 4*
Amtsbereich 50 Amtsbereich d служебна ком¬ петентност Amtsgeheimnis служебна тайна Amtsgericht das районен съд, съд от първа инстанция Amtsjsitz der седалище (на служ¬ ба, учреждение) Amtssprache die официален език Amts|weg der административен ред Amtszeit die мандат (време) Amulett (pl -е) das амулет amüsieren vtзабавлявам; ♦ sich amüsieren ref забавлявам се; sich überjn - присмивам се на нкг.; sich über etw (А)~ присмивам се на нщ. an о präp 1. (+ D, + A[räumlich] на, до; ~ der Mauer на или до сте¬ ната; Frankfurt ~ der Oder Франк¬ фурт на Одер; - dieser Stelle на то¬ ва място; - die Ecke gehen отивам до ъгъла; 2. (+ D)[zeitlich] на, през; ~ diesem Tag на този ден; ~ meinem Geburtstag на моя рожден ден; 3. (+* D)[mit] с(ъс); ~ der Krücke ge¬ hen ходя с патерица; ~ der Leine führen водя с каишка; 4. [von einer Menge]: viell~ etw haben имам много/малко/дос- татъчно от нщ.; 5. [zur Angabe ein¬ er Ankunftszeit]: ~ Berlin zehn Uhr [Zug] пристигане в Берлин в десет часа; 6. разг.(+ А[um] около, приблизително; 7. разг.: ~ und für sich само по себе си; ~ sich собст¬ вено; О adv 1. [anstellen]: Licht ~/ светлина!; вж. също an sein; 2. [ab]: von heute ~ от днес нататък; von Köln ~ от Кьолн нататък Analogie (pl -n) die аналогия Analphabet, in [an|alfa'be:t, in], ['an|alfabeit, in] (mp -nen) der, die неграмотен/-тна Analyse (pl -n) die анализ analysieren vt анализирам Ananas [’ananas] (pl -se) die ана¬ нас Anarchie (pl -n) die анархия Anarchist, in (mp -nen) der, die полит. анархист/-ка Anästhesie (pl-n) die мед. анес¬ тезия (обезболяване) Anatomie (pl -n) die анатомия an|bahnen vt започвам, слагам начало; [Ehe] подготвям; ♦ sich an|bahnen ref пораждам се an|bändeln vi:mit jm - флир¬ тувам C НКГ. An|bau der 1. [am Gebäude] прис¬ тройка; 2. (ohne pl) [Bauen] прист¬ рояване; 3. (ohne pl) [von Pflanzen] отглеждане, култивиране an [bauen vt 1. [Gebäude] прист¬ роявам; 2. [Pflanze] отглеждам, култивирам anjbehalten vt (unreg) разг. не събличам, не свалям (дреха, обув¬ ки) anbei adv канц.приложено anjbeißen (unreg) о vt: etw ~ за¬ хапвам нщ.; о vi [Fisch] кълва
51 an|belangen vt: jn/etw anbe¬ langt що се касае до нкг./нщ. anjbeten vt 1. [verehren] обожа¬ вам, боготворя; 2. [in Kirche] моля се an|betreffen vt (unreg): was jn/ etw anbetrifft що се отнася до нкг./ нщ. an|biedern ♦ sich anjbiedern ref пейор.: sich bei jm ~ натрапвам се, интимнича c нкг. anjbieten vt (unreg) предлагам; ♦ sich ^n[bieten ref X. [Mensch] предлагам услугите си; 2. [Sache] подходящ съм; 3. [Lösung, Möglich¬ keit] налице е (решение, възмож¬ ност) Anbieter, in ( mpl- -nen) , die доставчик an|binden vt (unreg) привързвам (към нщ.), завързвам Anblick der 1. [Betrachten] гле¬ дане; съзерцание; 2. [Bild] гледка; зрелище $n|blicken vt гледам, поглеждам anjbraten vt (unreg) запържвам fmjbrechen (perf hat/ist ange¬ brochen) (unreg) o vt (hat) [Pa¬ ckung] начевам; [Geldschein] из- харчвам част от сума; о vi (ist) нас¬ тъпвам, започвам $n|brennen ( perf hat/ist ange¬ brannt) о vt (hat) [Brennbares]: etw ~ запалвам нщ.; o vi (ist) [Es¬ sen] загарям 9n|bringen vt (unreg) [befestigen] прикрепвам, поставям andernfalls, anderenfalls Anjbruch der (ohne pl) настъпва¬ не, начало; bei ~ der Dunkelheit c настъпване на мрака, при смрача¬ ван е anjbrüllen vtразг. нахоквам andächtig о adj благоговеен; съсредоточен; о adv с благогове¬ ние anjdauern v/трая, продължавам; [Regen] не спирам andauernd о adj продължите¬ лен, постоянен; о adv постоянно, непрестанно Anden pl Анди Andenken (pl -) das 1. (ohne pl) [Erinnerung] спомен; zum ~ an jn/ etw за спомен от нкг./нщ.; 2. [Ge¬ genstand] сувенир за спомен andere, r, s о adj друг, друга, друго; о pron: der oder oder ~ другият, другата, другото; ein ~r един друг; eine ~ една друга; ~ (Leute) други (хора); etw ~s нщ. друго; unter ~m между другото anderenfalls - andernfalls • andererseits, andrerseits adv от друга страна andermal ♦ ein andermal adv друг път ändern vt променям; das lässt sich nicht ~ това не може да се проме¬ ни; ♦ sich ändern ref променям се andernfalls, anderenfalls adv в противен случай
anders 52 anders adv 1. [andersartig, ver¬ schieden] другояче, различно; sieht ganz ~ aus als ihre Schwester тя изглежда съвсем различна от сестра си; 2. [sonst]: irgendwo ~ ня¬ къде другаде; irgendjemand ~ ня¬ кой друг; jemand/niemand някой/никой друг освен... andersartig ['andEs|a:$tig] adj различен, от друг вид andersherum adv [in die andere Richtung] в друга посока anderswo adv другаде anderswoher ['andrsvo'heiv] adv от другаде anderswohm [’andesvo'hm] adv надругаде anderthalb [’andßt'halp] num един и половина Änderung (pl -en) die промяна, изменение anderweitig o adj друг; o adv по друг начин anjdeuten vt 1. [ansprechen]: etw ~ загатвам нщ.; dass намеквам, че; 2. [skizzieren] скицирам; спо¬ менавам, набелязвам An|deutung die намек, загатване andeutungsweise adv с намек, със загатване Andorra nt Андора; in - в Андо¬ ра Anjdrang der (ohne pl) наплив, на¬ валица, блъсканица an|drehen vtразг. [verkaufen]://« etw ~ продавам, пробутвам нкм. нщ. andrerseits = andererseits Ф an|drohen vt: jm etw ~ заплаш¬ вам НКГ. C НЩ. Androhung die: unter ~ von etw под заплаха от нщ. ?n|ecken (perfi st ^ngeeckt) 1. [stoßen]: an etw (D) ~ удрям се, блъскам се в нщ.; 2. [sich unbeliebt machen]: bei jm/übera~ предиз¬ виквам нечие/всеобщо недоволст¬ во ?n|eignen vt [nehmen]: sich (D) etw ~ присвоявам нщ.; [lernen] ус¬ воявам нщ. aneinander [an|ai'nandB] един на друг, един до друг, един за друг, един към друг aneinander fügen vt съединя¬ вам, скрепвам; ♦ sich aneinan¬ der fügen ref съединявам се, скрепявам се aneinander geraten (perf ist aneinander geraten) vi(unreg) фам. спречквам се aneinander grenzen vi грани¬ чат един c друг aneinander hängen vi (unreg) [einander lieben] обичаме се, при¬ вързани сме един към друг aneinander lagen слагам ед¬ но до друго Anekdate (pl -n) die анекдот, виц an|ekeln vf будя отвращение, пог¬ нуса An е man е (pl -n) die бот. анемо- на, съсънка
53 anjfordem anerkannt ['anjcrkant] приз¬ нат, известен; staatlich ~ признат от държавата aberkennen [’ап|Егк£пзп] reg) признавам Anerkennung (pl -en) die 1. IWürdigung] признание; 2. [Bestä¬ tigung] одобрение anjfachen vt раздухвам, разпал¬ вам an|fahren (perf hat/ist ange¬ fahren) (unreg) O vt (hat) 1. [auf der Straße] блъсвам c кола; 2. [Ziel] пътувам към определена цел; 3. фам. [tadeln] нахоквам; о vi (ist) (starten] тръгвам, потеглям Anjfahrt die пристигане; път (до определено място) Anjfall der пристъп, криза an|fallen (perfhat/ist angefal¬ len) (unreg) o vi (ist) [Kosten] въз¬ никват; o vt (hat) атакувам, напа¬ дам anfällig adj: für ~ sein пред¬ разположен към нщ. Anjfang der начало; von ~ an от самото начало; von - bis Ende от начало до край; ♦ zu Anfang adv в началото anjfangen (unreg) o vi 1. [begin¬ nen] започвам; mit etw ~ започвам c нщ.; wieder (mit etw) ~ отново за¬ почвам (c нщ.); 2. [machen]: mit etw nichts ~ können [gebrauchen] ни¬ що не може да се направи с нщ.; [verstehen] нищо не разбирам от нщ.; о vt [beginnen] започвам, под¬ хващам; залавям се за нщ. Anfänger, in (mpl -, fpl -nen) , die начинаещ/-а; дебютант/-ка anfänglich o adj начален; o adv в началото anfangs adv отначало, в начало¬ то Anfangsbuchstabe начал¬ на буква Anfangsjgehalt das стартова за¬ плата Anfangs|stadium das начален стадий ^in| fassen o vt [berühren] пипам, докосвам; <0 vi [helfen] помагам; mit ~ помагам при носене an|f echten vt (unreg) [anzweifeln] оспорвам an|fertigen vt [Kleidung, Möbel] изработвам (по поръчка) Anfertigung die (ohne pl) [von Kleidung, von Möbeln] изработка (по поръчка) anjfeuchten vt навлажнявам anjfeuern vt насърчавам, окура¬ жавам, въодушевявам anjflehen vt умолявам anjf liegen (perf hat/ist ^nge- flogen) (unreg) o vt (hat) [Subj: Flugzeug] вземам курс към; [Subj: Fluggesellschaft] обслужвам (авио¬ линия)', o vi (ist): angeflogen kom¬ men долитам, пристигам Anjflug deraeuaif.: im ~ приб¬ лижавам се anjfordem vt изисквам
Anforderung 54 Anforderung die l.(ohnepl) [Be¬ stellung] поръчка 2. [Anspruch] изискване; stellen предявявам изисквания An|frage die канц. запитване; по¬ пит. [im Parlament] интерпелация an freunden ♦ sich anjfreun- den ref: sich (mit jm) ~ сприятеля¬ вам се (c нкг.); sich mit ~ свик¬ вам c нщ. anjfühlen vt пипам, опипвам; ♦ sich anjfühlen ref. sich raulweich ~ грубо е/меко е на пипане an [führen vt 1. [nennen] привеж¬ дам, споменавам; 2. [täuschen] под¬ веждам, измамвам; 3. [Gruppe] предвождам, водя An|führer, in der, die предводи- тел/-ка, водач/-ка Anführungsjzeichen кавич¬ ка; in ~ в кавички An|gabe die 1. [Hinweis] указа¬ ние; 2. [Aufschneiderei] самохвал- ство, перчене anjgeben (unreg) о vt 1. [nennen, bestimmen] съобщавам, посочвам; означавам; 2. [behaupten] обявя¬ вам; о vi [aufschneiden] хваля се, важнича; mit etw ~ перча се с нщ. Angeber ( pl-) der самохвалец, фукльо; доносник, предател Angeberei (pl -en) die самохвал- ство, празни приказки Angeberin (pl -nen) die фукла angeblich o adj мним; така на¬ речен; o adv уж; кавсго казват angeboren adj [Krankheit] вро¬ ден; [Talent] природен, по рожде¬ ние Angebot (pl -e) das 1. [Anbieten] оферта, предложение; ~ und Nach¬ frage предлагане и търсене; 2. [Sortiment] предлагане, асорти¬ мент angebracht opp* anjbringen; o adj подходящ; уместен; nicht ~ неуместен angebunden opp* ah|binden; o adj: kurz ~ sein разг. неслово- охотлив, лаконичен съм; рязък съм angegriffen oppan|greifen; О adj измъчен, отпаднал angeheitert adj пийнал anjgehen (рг//hat/ist ange¬ gangen) (unreg) o vi (ist) 1. [Licht] светва; 2. [vorgehen]: gegen jn/etw ~ настъпвам/започвам борба сре¬ щу нкг./нщ.; о vt (hat) [betreffen] отнасям се, засягам; jn etw ~ нщ. касае нкг. angehend adj начинаещ ^njgehören vi: einer Sache (D) ~ принадлежа към нщ., влизам в със¬ тава на нщ. Angehörige (pl -n) , 1. [Verwandte] роднина, близък/-зка; 2. [Mitglied] член Angeklagte (pl -n) der, die об- виняем/-а, подсъдим/-а Angel (pl -n) die 1. [zum Fischen] въдица; 2, [Scharnier] панта ^ngelaufen pp-> anjlaufen
55 angst Angelegenheit die работа, де¬ ло angeln o vi 1. [fischen] ходя на риболов; 2. [fassen]: nach etw-гле¬ дам да хвана нщ., домогвам се до нщ.; о V/ [fischen] хващам с въди¬ ца; улавям нкг./нщ. angemessen ad], adv. einer Sache (D)~ съответен на нщ.; подходящ за нщ.; уместен за нщ. angenehm о ad] приятен, мил, симпатичен; о adv приятно angenommen о * an|neh- men; о ad] 1. [Kind] осиновен; 2. [Name] псевдоним; ♦ angenom¬ men, dass adv при положение че; да приемем, че angeregt о ad] оживен; о adv живо, бързо angeschlagen adj 1. [Gegen¬ stand] нащърбен; 2. [krank]: sich - fühlen не се чувствам добре ungesehen о pp anjsehen; о adj виден, уважаван An|gesicht das (ohne im - einer Sache (G) пред лицето на нщ., с оглед на нщ.; von-zu - ли¬ це в лице angesichts präp: - einer Sache (G) предвид на нщ. angespannt о adj напрегнат; О adv напрегнато Angestellte (pl -n) , слу- жсщ/-а; служител/-ка angestrengt adv усилено, нап¬ регнато angetan o pp + an|tun; o adj: von jm - sein очарован съм от нкг. angewiesen о pp * an|wei- sen; o adj: aufjn/etw - зави¬ сим съм от нкг./нщ.; разчитам на нкг/нщ. anjgewöhnen sich etw zu tun привиквам, добивам навика да правя нщ. Angewohnheit die навик, при¬ вичка Angler, in (mplfpl -nen) der, die рибар/-ка, въдичар/-ка Angljstik die (ohne pl) английска филология Angola nt Ангола; - в Ангола Angora|wolle die ангорска въл¬ на anjgreifen vt (unreg) 1. [bekämp¬ fen, kritisieren] нападам, атакувам; критикувам; [beschädigen] увреж¬ дам; разяждам; 2. [krank machen] увреждам, засягам; 3. [Vorrat] на¬ чевам; 4. залавям се за нщ., под¬ хващам нщ. Angreifer, in (mpl fpl -nen) der, die 1. [im Krieg] агресор; 2. [im Sport] нападател/-ка An|griff der атака, настъпление; нападка; etw in - nehmen прен. за¬ лавям се c нщ. angriffslustig adj агресивен, на¬ падателен Angriffspunkt уязвимо мяс¬ то angst adj:jm wird es - und bange страх хваща нкг.
Angst 56 Angst (pl Ängste) страх; jm/etw ~ haben страхувам се от нкг./нщ. ;у/я - machen плаша нкг. Angst\hase der разг. пейор. стра- хопъзльо ängstigen vt плаша; ♦ sich äng¬ stigen ref: sich vor jm/etw ~ стра¬ хувам се от нкг./нщ.; sich um jn/ etw ~ тревожа се за нкг./нщ., без¬ покоя се за нкг./нщ. ängstlich о adj [Person] страх¬ лив; [Tier] боязлив; о adv [furcht¬ sam] плахо, страхливо anjgucken vt раз (sich (D) etw) ~ гледам (нкг./нщ.) an|haben vt(unreg) 1. [tragen] об¬ лечен съм c нщ.; 2. [schaden]: jm/ etw nichts ~ können c нищо не мо¬ га да навредя на нкг./нщ. An|halt nt Анхалт (историческа област в Германия, бивша провин¬ ция) anhalt en(unreg)о vi 1. [stoppen] спирам (се); 2. [andauem] продъл¬ жава, трае; о vt [stoppen] спирам; задържам; [Atem] затаявам anhaltend adj продължителен, непрестанен Anhalter (pl -) о der 1. [Mitfah¬ rer] автостопаджия; per - fahren пътувам на автостоп; 2. [Einwoh¬ ner von Anhalt] жител на град Ан¬ халт; о adj (unver) анхалтски Anhaltspunkt der опорна точ¬ ка; [bei Verbrechen] улика anhand präp: ~ einer Sache c помощта нанщ., посредством нщ. An|hang der (ohne pl) 1. [Nach¬ wort] притурка, приложение; 2. разг. [Personen - Familie] близки, роднини; фенове; приятели; mit ~ kommen идвам с придружител anjhängen vt 1. [ankoppeln]: etw an etw (A)~ [Waggon] прикачвам нщ. за нщ.; [Anhänger] скачвам нщ. с нщ.; 2. [hinzufügen]: etw an etw (А) ~ прибавям нщ. към нщ.; 3. [an¬ lasten]: jm etw ~ оклеветявам, при¬ писвам на нкг. нщ. Anhänger (pl -) der 1. [von Fahr¬ zeugen] ремарке; 2. [Person - re¬ ligiös] последовател; [ - politisch] привърженик; 3. [Schmuck] висул¬ ка Anhängerin (pl -nen) die 1. [re¬ ligiös] последователка; 2. [poli¬ tisch] привърженичка anhänglich adj [Kind] привързан Anhängsel (pl -) 1. [Anhän¬ ger] висулка (бижу);придатък; 2. пейор. [Person] опашка, лепка an (hauchen vt: etw ~ духам вър¬ ху нщ.;/л ~ дъхам срещу нкг. Anhäufung (pl -en) die натруп¬ ване an|heben vt (unreg) 1. [Gegen¬ stand] приповдигам; 2. [Niveau, Betrag] повишавам 9n|heuern vt [auf Schiff] наемам на служба Anhieb ♦ auf Anhieb adv фам. направо, от раз, от първия опит An|höhe die хълм, възвишение
57 Anlass an|hören vt 1. [hören]: (D) ~ изслушвам нщ.; etw mit ~ чувам нщ. неволно; 2. [befragen] допит¬ вам се; ♦ sich an|hören зву¬ ча Anis der (ohne pl) анасон 9n|kämpfen vi: gegen jn/etw ~ бо¬ ря се срещу нкг./нщ. Ankara nt Анкара Anjkauf der покупка, закупуване Anker (pl-) der котва; vor ~ lie¬ gen стоя на котва ankern vi пускам котва an [ketten vt завързвам c верига An[klage die обвинение, жалба; gegen jn ~ erheben повдигам об¬ винение срещу нкг. anjklagen vt [Person] обвинявам (нкг.) An|klang der отзвук; (bei jm) ~ finden намирам одобрение (от нкг) an|kleben vt залепвам anjklicken vt:etw ~ кликвам (мишката на компютъра) an|klopfen vi почуквам (на вра¬ тата) anjknüpfen vt 1. [knoten]: etw an etw (А)~ привързвам нщ. за нщ.; 2. прен. [beginnen]: ein Gespräch ~ завързвам разговор 3n|kommen (pist ange¬ kommen) vi* (unreg) 1. [am Ziel, näher kommen] пристигам, добли¬ жавам се; 2. [erfolgreich] сполуч- вам; bei jm ~ добирам се до нкг.; [Publikum] бивам добре приет; 3. [sich durchsetzen]: gegen jn/etw nicht ~ излизам нкм. насреща/ сре¬ щу нщ.; 4. [wichtig sein]: es kommt auf jn/etw an зависи много от нкг./ нщ.; jm kommt es auf jn/etw an някой държи на нкг./нщ. (важно е за нкг.)\ 5. [abhängen]: es kommt darauf an зависи; 6. [riskieren]: es auf etw (A) ~ lassen рискувам нщ. an|kreiden vtразг.: jm etw ~ не прощавам нкм. нщ. an|kreuzen vt отбелязвам, зачер¬ квам с кръстче an|kündigen vt оповестявам, из¬ вестявам; ♦ sich ankündigen ref наближавам, настъпвам; [Person] предупреждавам за пристигането си Ankunft die (ohne pl) пристигане anjkurbeln vt пускам в действие, в движение; съживявам, давам тласък Anl. съкр. за Anlage an|lächeln vt усмихвам се на нкг. anjlachen vf X. [lachen]: ~ пог¬ леждам засмян нкг.; 2. [erobern]: sich (D)jn~ завързвам връзка c нкг. Anjlage die 1. [Gelände] застро¬ ена площ, терен; 2. (pl -nj [Park] парк, зелени площи; 3. [Talent] за¬ ложба; 4. (pl -n) [Bau] постройки и съоръжения Anlass (pl -lässe) der 1. [Grund] повод, причина; 2. [Ereignis] слу¬ чай
anjlassen 58 an|lassen vt (unreg) 1. [Licht, Gerät]: etw ~ запалвам, пускам в движение нщ.; 2. [starten] включ¬ вам; 3. [Kleidungsstück] не свалям Anlasser (pl -) автом. стар¬ тер anlässlich präp: ~ einer Sache (G) по повод, по случай нщ. an|lasten vt: jm etw ~ натоварвам нкг. c нщ. An|lauf der 1. [Schwung] засилва¬ не; - nehmen засилвам се; 2. [Be¬ ginn] начало, наченка anfaufen (perf hat/ist ange¬ laufen) (unreg) o vi (ist) 1. [be¬ ginnen] започвам; 2. [Film] пуска се в прожекция; 3. [Motor, Ma¬ schine] заработвам; 4. [Körperteil]: rot ~ почервенявам; blau ~ поси¬ нявам; 5. [sich nähern]: angelaufen kommen дотичвам; o vt (hat) [an- steuem] навлизам в пристанище an|legen o vt 1. [Garten] правя, аранжирам; 2. [Straße] прокарвам; 3. [Kartei, Verzeichnis] съставям; 4. [Vorrat] правя; 5. [beabsichtigen]: es auf etw (А)~ замислям, планирам нщ.; 6. [investieren] влагам, инвес¬ тирам; 7. [anlehnen]: etw an etw (A) ~ подпирам нщ. на нщ.; 8. [umbin¬ den, anziehen] поставям, слагам; о vi [an Land] акостирам; ♦ sich an [legen ref: sich mit jm ~ сдър- пвам се c нкг. Anlegestelle die пристан an|lehnen vt 1. [Tür, Fenster] при¬ тварям; 2. [stützend] облягам; etw an etw (A)~ облягам нщ. на нщ.; ♦ sich anjlehnen ref 1. [sich stützen] облягам се; sich an etw (А) ~ обля¬ гам се на нщ.; [mit Rücken] опи¬ рам се на нщ.; 2. прен. [nachah¬ men]: sich an etw (А) ~ следвам, придържам се към нщ. Anlehnung (pl -en) in an jn/etw позовавайки се на нкг./нщ. Anleitung die 1. [zum Gebrauch] упътване, указание; 2. [Führung]: unter js ~ под ръководството на нкг. anjlernen vt обучавам ^njliegen vi (unreg) 1. [sitzen]: eng ~ плътно прилепнал съм; 2. разг. [zu erledigen sein]: was liegt an? какво има да се прави/свърши?; 3. [vorhanden sein]: Gas und Kabel liegt an има газ и електричество Anlieger (pl“)derживеещ на да- ' дена улица anjlocken vt примамвам, съблаз¬ нявам an (lügen vt (unreg) излъгвам Anm. съкр. за Anmerkung anjmachen vt 1. [einschalten] включвам; 2. [Salat] подправям an | malen vt боядисвам Anjmarsch der (ohne pl): im sein на път съм an|maßen ♦ sich anjvnaßen ref: sich (D) etw - присвоявам си пра¬ вото за нщ. anmaßend adj надменен; дър- зък, арогантен Anmeldeformular форму¬ ляр за регистрация (в хотел и др.)
59 anfpflanzen anjmelden vt 1. [amtlich] декла¬ рирам; [Telefon] ставам абонат; [Patent] подавам заявка; [Auto] ре¬ гистрирам; 2. [einschreiben] запис¬ вам, регистрирам; 3. [für Termin]: angemeldet sein имам час; ♦ sich anjmelden ref 1. [sich einschrei¬ ben] записвам се; 2. [für Termin] вземам час * Anjmeldung die 1. [amtlich] обя¬ вяване, уведомяване; 2. [Einschrei¬ bung] записване, регистриране; 3. [für Termin] уговорен час an|merken vt 1. [spüren]: jm etw ~ забелязвам нщ. у нкг.; sich (D) nichts ~ lassen не давам нищо да се забележи у мен; 2. [sagen] отбе¬ лязвам Anmerkung (pl -en) забележ¬ ка an|nähem vt приближавам; ♦sich an|nähern ref: sich einander ~ сближаваме се annähernd adv приблизително, около Annäherung (pl -en) die приб¬ лижаване; сближаване Annahme (pl -n) die 1. [Meinung] хипотеза; 2. [Empfang] приемане, получаване annehmbar o adjприемлив; o adv допустимо an|nehmen vt(unreg) 1. [empfan¬ gen] приемам; 2. [Kind] осиновя¬ вам; 3. [akzeptieren] приемам, ак- цептирам; 4. [vermuten] допускам, предполагам; 5. [Gewohnheit, Form] придобивам Annehmlichkeit (pl -en) die удобство Annonce [a'nogso] (pl -n) die обя¬ ва, анонс annoncieren [anorj'siiron] o обявявам чрез реклама в печата, анонсирам; о vt: etw ~ давам обя¬ ва annullieren vt анулирам, обявя¬ вам за нищожно an|öden vt разг.: jn ~ отегчавам нкг., дотягам на нкг. anonym о adj анонимен; о adv анонимно Anorak (pl -s) der анорак an|ordnen vt 1. [befehlen] разпо¬ реждам, постановявам; 2. [Gegen¬ stände] нареждам, подреждам Anordnung die 1. [Befehl] разпо¬ реждане; auf js ~ по разпорежда¬ не на нкг.; eine ~ tref давам раз¬ пореждане, разпореждам се; 2. [von Gegenständen] подреждане anjpacken o vt 1. [mit Händen] хващам, улавям; 2. разг. [behan¬ deln] държа ce;jn hart ~ държа се грубо към нкг.; 3. разг. [angehen] подхващам; о vi [helfen]: (mit) ~ помагам (в нщ.) $n|passen vt приспособявам, адаптирам; ♦ sich an|passen приспособявам се Anpassung (pl -en) die приспо¬ собяване, адаптация An|pfiff der спорт, начален съ¬ дийски сигнал ^njpflanzen vt засаждам
фп|роЬе1п 60 appöbeln vtpa32jn ~ обръщам се грубо към нкг., нагрубявам нкг. apprangern vt: jn/etw ~ заклей¬ мявам нкг./нщ. appreisen vt (unreg) възхваля¬ вам, превъзнасям Approbe die проба approbieren vt пробвам aprechnen vt 1. [einbeziehen] включвам в сметката; ich rechne dir etw hoch an оценявам нщ. твое като голяма заслуга; 2. [berechnen] смятам, пресмятам An|recht das: ein ~ auf etw (A) haben oder besitzen имам право на нщ. Aprede die обръщение apreden vt обръщам се (към нкг.)\ jn mit Vornamen ~ обръщам се към нкг. на малко име 9pregen v/1. [beleben] стимули¬ рам; 2. [ermutigen]: jn zu etw ~ под¬ тиквам нкг. към нщ. Apregung die подтик, импулс; ~e/i geben давам подтик; zur ~ за стимулиране. Apreise die пристигане; отиване (до определена цел) apreisen {perfist^ngereist) vi пристигам Apreiz der подбуда, стимул; ein ~zu etw стимул за нщ. 9prempeln vt фам. блъскам се в нкг. (нарочно) 9prichten vt 1. [Essen] пригот¬ вям за сервиране; 2. [Schaden] при¬ чинявам . aprücken ( perfist^ngerückt) vi приближавам се, настъпвам jDLpruf der телефонен разговор, позвъняване Anrufbeantworter (pl -) те¬ лефонен секретар aprufen (unreg) о vt [telefonieren] телефонирам; о vi: bei jm поз- вънявам на нкг., телефонирам на нкг. 9prühren vt 1. [Person] докосвам, побутвам нкг., пипам нкг.; 2. [Kleis¬ ter, Teig] забърквам ans präp (an + das): ~ Fenster klopfen чукам на прозореца Apsage die обявление, анонс apsagen vt обявявам, съобщавам gnjsammeln vt събирам, натруп¬ вам; ♦ sich apsammeln 1. [anhäufen] натрупват се; 2. [Perso¬ nen] тълпят се Ansammlung die 1. [Anhäufung] струпване, натрупване; 2. [von Per¬ sonen] навалица, тълпа Apsatz der 1. [Methode] подход; 2. [Anzeichen] наченки; 3. [von Körperteilen] начало 9psaugen vt всмуквам an {schaffen vt: sich (D) etw ~ на¬ бавям си нщ., купувам нщ. Anschaffung (pl -en) die покуп¬ ка 3pschalten vt 1. [Licht] светвам; [Fernsehen] пускам; 2. [Maschine]: etw ~ включвам нщ. apschauen vt поглеждам; sich (D) etw - разглеждам нщ. anschaulich o ш//нагледен; об¬ разен; o adv нагледно
61 an[sehen Anjschein der (ohne pl) вид, вън¬ шност; dem oder allem - nach как- To изглежда, по всяка вероятност anscheinend adv както изшеж- w да, вероятно 9n|schieben vt бутам, плъзгам Anjschlag der 1. [Attentat] поку¬ шение, атентат; einen ~ aufjn/etw verüben извършвам покушение срещу нкг./нщ.; 2. [Zettel] обява; [Plakat] афиш an|schlagen vt (unreg) 1. [aufhän¬ gen] закрепвам; 2. [beschädigen] очуквам, нащърбявам; 3. [Ton] да¬ вам; 4. [Taste] удрям; 5. [Maschen] заплитам an[schließen vt (unreg) 1. [Gerät] включвам; 2. [folgen lassen] присъ¬ единявам, свързвам; 3. [mit Schloss] заключвам; ♦ sich an|schließen ref 1. [mitmachen]: sich jm ~ присъ¬ единявам се към нкг.; sich einer Meinung ~ подкрепям мнение; 2. [folgen]: sich an etw ~ следвам след нщ. anschließend следващ; o adv след това Anschluss der 1. [Zug] връзка; 2. [Telefonanschluss] връзка; kein ~ unter dieser Nummer няма връзка c този номер; 3. [Kontakt]: ~ fin¬ den намирам познанство/контакт; 4. [Folge]: im ~an etw (А) във връз¬ ка c нщ. an|schmiegen ♦ sich an|sch- miegen ref: sich an jn/etw - сгуш- вам се, притискам се до нкг./нщ. an|schnallen vt пристягам с ко¬ лан; ♦ sich an|schnallen сла¬ гам предпазен колан; слагам си кънки anjschneiden vt (unreg) 1. [Brot, Wurst, Kuchen] отрязвам първото парче; 2. прен. [ansprechen] зася¬ гам, зачеквам нщ. anjschreiben (unreg) о vt 1. [per Brief] jn ~ пиша на нкг.; 2. [an Tafel] пиша; o vi: ~ lassen купувам на кредит anjschreien vt (unreg): jn ~ кре¬ щя на нкг. An | schrift die адрес anjschuldigen vt: jn (wegen etw) ~ обвинявам нкг. (в нщ.) Anschuldigung (pl -en) die об¬ винение an|schwellen (perfist ange¬ schwollen) vi (unreg) 1. [Körper¬ teil] подувам се, отичам; 2. [Gewäs¬ ser] прииждам an|schwemmen vt нанасям, довличам (тиня) anjsehen vt (unreg) 1. [anblicken] поглеждам, гледам; jn scharf ~ фиксирам нкг. c поглед, гледам нкг. съсредоточено; jn böse ~ гледам нкг. сърдито; 2. [prüfend]: sich (D) jn/etw ~ разглеждам нкг./нщ.; 3. [betrachten]: sich (D) etw ~ [als Zuschauer] гледам нщ.; [als Tourist] разглеждам нщ.; 4. [erkennen]: man sieht ihr ihr Alter nicht an години¬ те не й личат; man sieht ihr ihre Müdigkeit nicht an умората не й личи; 5. [erachten]: jn/etw als etw ~ считам нкг./нщ. за нщ.
Ansehen 62 Ansehen das (ohne[Ruf] прес¬ тиж, авторитет, имидж ansehnlich adj 1. [groß] значи¬ телен; 2. [schön] красив, предста¬ вителен $n sein (perfist gn gewesen) vi (unreg) разг. включен е фп [setzen o vt 1. [in Stellung brin¬ gen - Werkzeug] поставям, слагам; 2. [Termin, Preis] определям; 3. [Kosten] оценявам; 4. [anlagem - Fett] затлъстявам; [-Rost] ръждяс¬ вам; o vi 1. [Haar, Augenbrauen] започвам да раста; 2. [zu Hand¬ lung] : zu etw ~ [Flugzeug, Sprecher] започвам, глася се за нщ.; [zum Sprung] готвя се за скок; ♦ sich anjsetzen ref утаявам се, отлагам се Ansicht (pl -en) die 1. [Meinung] мнение, възглед; der gleichen/an¬ derer ~ sein на същото/на друго мнение съм; meiner ~ nach по мое мнение, според мен; 2. (ohne pl) [Betrachtung]: zur ~ за преглед; 3. [Abbildung] изглед Ansichtskarte илюстрова¬ на картичка ansonsten adv иначе anjspannen vt X. [Muskel] нап¬ рягам; 2. [Seil] опъвам, обтягам; 3. [Pferd] впрягам Anspannung (pl-en) die напря¬ гане, напрежение 9n|spielen o vi: ~ на¬ меквам за нкг./нщ.; o vt спорт, за¬ почвам игра Anspielung (pl -en) : eine ~ auf “jn/etw намек за нкг./нщ. an [spornen vt поощрявам, сти¬ мулирам Ansprache (pl -n) кратка реч, приветствие; eine ~ halten държа кратка реч, произнасям кратко сло¬ во ansprechbar adj: nicht ~ sein [aus Zeitgründen] не съм на разпо¬ ложение; [geistig, körperlich] не съм контактен $п[sprechen vt (unreg) [Person, Thema]: jn auf ein Thema ~ зася¬ гам някаква тема c нкг. ^njspringen (perfhat/ist ange¬ sprungen) (unreg) o vt (hat) ска¬ чам (около нкг.), хвърлям се (на нкг.); о vi (ist) [Auto, Motor] зара¬ ботвам, задвижвам се Anspruch der претенция, изис¬ кване; auf etw (А) haben имам претенции за нщ.; jn/etw in ~ neh¬ men [Subj: Person] ангажирам нкг./ нщ. anspruchslos adj 1. [Person, Lektüre, Publikum] скромен, не- придирчив, невзискателен; 2. [Pflanze] непретенциозен anspruchsvoll adj претенцио¬ зен; [Programm, Unterricht] взиска¬ телен gn|stacheln vt подтиквам, под¬ буждам \jnzu etw ~ подтиквам нкг. да направи нщ., подстрекавам Anstalt (pl -en) 1. [Institution] институт, учреждение; 2. [Irrenan¬ stalt] лудница
63 anjstreichen Anstand der (ohne pl) добри ма¬ ниери; благоприличие anständig o adj 1. [ordentlich, integer] пристоен, почтен, порядъ¬ чен; 2.разг. [groß] порядъчен, дос¬ та голям; о adv 1. [ordentlich, inte¬ ger] почтено, честно; 2 [kräf¬ tig] доста, порядъчно anstandslos adv безпрекослов¬ но, без възражение ^mjstarren vt втренчвам се, вто- рачвам се anstatt о копjвместо; о präp (+ G) вместо; ♦ anstatt dass konj вместо да; ♦ anstatt zu коп вместо да ^njstecken vt 1. [infizieren, mit¬ reißen] заразявам; jn mit ~ за¬ разявам нкг. c нщ.; 2. [anzünden] запалвам; 3. [Orden, Brosche] за¬ бождам; ♦ sich an|stecken ref: sich (bei jm)mit etw ~ заразявам се (от нкг.) с нщ. ansteckend adj заразен Ansteckung (pl -en) die зараза ^njstehen vi(unreg) [inSchlange] стоя (на опашка)у чакам ред ^njsteigen (perfist ^ngestie- gen) vi (unreg) 1. [nach oben - Straße, Berg, Skala] изкачвам се; 2. [zunehmen] увеличавам се; покач¬ вам се anstelle, an Stelle präp: ~ js/ einer Sache, ~ von jm/etw вместо нкг./нщ. anjstellen vt X. [Gerät, Wasser] включвам, пускам; 2. [Person - einstellen] назначавам; 3. [zustande bringen] предприемам, уреждам; ♦ sich an|stellen 1. [Schlange stehen] редя се на опашка; 2. [sich benehmen] държа се (добре, зле) Anstellung (pl -en) назначе¬ ние Anstieg (pl -e) der 1. (ohne pl) [Zunahme] увеличение; повише¬ ние; подем; 2. [von Straße, Berg] из¬ качване an|stiften vt: jn zu etw ~ под¬ стрекавам нкг. да извърши нщ. Anstifter (pl -) der подстрекател Anjstoß der 1. [Anlass] подтик, повод, мотив; den ~ zu etw geben давам импулс/повод за нщ.; 2. (ohne pl) [Ärger]: an etw ~ шокирам се, възмущавам се от нщ.; 3. спорт. начален удар anjstoßen (perf haange¬ stoßen) (unreg )ovt( hat) [mit Kör¬ perteil]: jn/etw (mit etw) - бутвам нкг./нщ. c нщ.; sich (D) etw ~ уд¬ рям си нщ.; o vi 1 .(ist) [mit Körper¬ teil]: mit etw an etw ~ блъсвам се c нщ. в нщ.; 2. (hat) [angrenzen]: an etw (D)~ гранича c нщ.; 3. (hat) [mit Gläsern]: auf jn ~ чукам се за не¬ чие здраве; (mit jm) auf etw ~ чу¬ кам се (c нкг.) за нщ. anjstrahlen vt 1. [beleuchten] оза¬ рявам; 2. [anlächeln]: jn - усмихвам се на нкг.; озарявам нкг. с поглед anjstreichen vt (unreg) 1. [mit Pinsel] боядисвам; 2. [mit Stift] от¬ белязвам
an[strengen 64 an|strengen vt 1. [ermüden] умо¬ рявам; 2. [Kräfte, Fantasie]: ~ напрягам нщ.; ♦ sich an|stren- gen ref [sich bemühen] напрягам се, правя усилие, старая се Anstrengung (p -en) усилие Anstrich der (ohne pl) [Farbe] боядисване, боя Ansturm der (ohne pl) напор, на¬ тиск; пристъп, нападение anjstürmen (perf ist ange¬ stürmt) vi: gegen jn/etw ~ връх¬ литам върху нкг./нщ. Antarktis [ant'|arktis] die Антар¬ ктида Anteil (pl -e) der [Teil] част, дял; [an Kosten] дял Anteilnahme die (ohnepl) 1. [bei Trauerfall] съчувствие; 2. [aktiv] участие; [Interesse] интерес Antenne (pl -n) die антена Antialkoholiker, in [anti|alkolio: likn] der, die въздържател/-ка antiautoritär [antifeutori’teig] adj неавторитарен, либерален Antibiotikum [anti'biortikum] -biotika) das антибиотик antifaschistisch adj антифа¬ шистки , antik [an'tirk] adj 1. [klassisch] ан¬ тичен; 2. [alt] старинен, древен Antike [an'tiiks] die (ohne pl): die ~ античността Antikörper (pl -) der мед. анти¬ тяло Antilope (pl -n) die антилопа 9n|tippen vt докосвам, побутвам antiquarisch [anti'kvainj] adj ан¬ тикварен Antiquität [antikvi'teit] (pl -en) die старинна вещ, антика Antrag [’antraik] (pl Anträge) [Gesuch] молба, заявление; [in Par¬ lament, Verein] предложение; ein¬ en ~ auf etw (A) stellen подавам молба за нщ. Antragsformular Л/5 формуляр за молба а n |t reffen vt (unreg) сварвам, срещам anfreiben vt (unreg) X. [Wagen, Gerät] привеждам в движение; 2. [Person] подтиквамetw zu tun подканям, подтиквам нкг. да направи нщ. anfreten (p^z/hat/ist ange¬ treten) (unreg) o vf (hat) [begin¬ nen] започвам, пристъпвам към нщ., предприемам нщ.; о vi(ist) 1. [sich aufstellen] подреждам се в ре¬ дица, строявам се; 2. [kämpfen] състезавам се; gegen jn ~ излизам срещу нкг. jEVntrieb der (ohne pl) 1. [von Gerä¬ ten] задвижване, предавка; 2. [von Personen] мотивация, подтик ^nfrlnken vt (unreg): sich (D) Mut ~ пия за кураж; sich (D) einen Schwips ~ пийвам си Antritt der (ohne pl) [Beginn] встъпване, започване
65 Anzeichen anjtun vt (unreg) 1. [Schaden]: etw ~ причинявам на нкг. нщ.; 2. [lieben]: es jm angetan haben за¬ въртам на нкг. главата Antwort [’antvort] -en) die от¬ говор; die - auf etw отговор на нщ. antworten [’antvortp] vi, vt отго¬ варям; auf etw (А) ~ отговарям на нщ. anjvertrauen vt: jm etw ~ дове¬ рявам на нкг. нщ.; ♦ sich an [ver¬ trauen refjxоверявам се an|visieren vt прицелвам се, ви¬ зирам an|wachsen [’anvaksp] {perfist angewachsen) (unreg) 1. [Pflanze] пускам корен; 2. [mehr werden] нараствам, увеличавам се Anwalt (pl Anwälte) der адво¬ кат Anwältin (pl -nen) die 1. [Rechts¬ anwältin] адвокатка; 2. [Fürspre¬ cherin] застъпница, защитница Anwaltsjbüro адвокатска кантора Anwärter, in (mpl -, fpl -nen) der, die: ~ auf etw (A) sein кацди- дат/-ка съм за нщ. an|weisen vt (unreg) 1. [beauftra¬ gen]: jn ~ (etw zu tun) нареждам на нкг. (да направи нщ.); 2. [Betrag] превеждам Anweisung (pl -en) die 1. [Be¬ fehl] заповед, нареждане; 2. [Zah¬ lung - per Bank] паричен превод; [ - per Post] пощенски запис anwendbar adj: (auf jn/etw) ~ приложим (върху нкг./нщ.) an| wenden vt (unreg 1. [Hilfsmit¬ tel, Gewalt, List] употребявам, из¬ ползвам; 2. [Methode, Regel]: etw auf jn/etw ~ прилагам нщ. върху нкг./нщ. Anwendung (pl -en) die 1. [von Hilfsmitteln] употреба; [von Gewalt, List] използване; 2. [von Methode, Regel] приложение an|werben vt (uвербувам, набирам, събирам anwesend adj присъстващ; bei etw ~ sein присъстващ на нщ. Anwesenheit die (ohne pl) при¬ съствие; in js in ~ von jm в при¬ съствието на нкг. an|widern [’anviidm] отблъск¬ вам, отвращавам Anwohner (pl -) der живеещ на дадена улица; живеещ в непосред¬ ствена близост до нщ. (бряг, пло¬ щад, път) Anzahl die (ohne pl) брой, коли¬ чество 3n|zahlen vt предплащам; правя първа вноска Anzahlung (pl-en) die предпла¬ та; първа вноска Anzeichen (pl -) das белег, приз¬ нак; [von Krankheiten] симптом 5*
Anzeige 66 Anzeige [’antsaigo] -n) die 1. [Bekanntgabe - in Zeitung, auf Tafel] обява; [ - als Brief] писмено съоб¬ щение (за сватба, кончина)\ 2. [Strafanzeige] донесение за извър¬ шено престъпление; gegen jn/etw ~ erstatten правя донесение срещу нкг./нщ. an|zeigen vt 1. [Person] известя¬ вам, съобщавам; 2. [Subj: Schild] указвам; [am Balmhof, bei Wett¬ kampf] показвам Anzeigenteil der „обяви“ (руб¬ рика във вестник) an|zetteln ['antsetln] vt кроя, подготвям нщ. (заговор, въстание, побой) an|ziehen (unreg) о vt 1. [Klei¬ dung]: jrn etw ~ обличам на нкг. нщ.; 2. [bekleiden]: jn ~ обличам нкг.; sich (D) etw ~ обличам си нщ.; 3. [Subj: Magnet] привличам, при- теглям; 4. [Schraube, Bremse] затя¬ гам, дърпам; 5. [Knie, Arm] огъвам, свивам; о vi 1. икон. повишавам се, покачвам се; 2. [beschleunigen] започвам да дърпам, набирам скорост; ♦ sich anjziehen 1. [sich ankleiden] обличам се; 2. [auf¬ einander wirken]: sich (gegenseitig) ~ привличаме се (взаимно) anziehend adjпривлекателен; притегателен Anziehungskraft die притега¬ телна сила Anzug (pl Anzüge) der 1. [Klei¬ dungsstück] костюм; 2. [Nähern]: im ~ sein [Gefahr, Feind] прибли¬ жавам се ANZUG Употребата на немската дума Anzug в българския език е ог¬ раничена върху вид спортно облекло, докато в немския език тя означава „мъжки костюм“. Като съставна част на сложна : ; "• . . - . ■ ; teil, $ ” дума тя също може в немския език да носи значението „спор¬ тно облекло“: Trainingsanzug, Sportanzug. anzüglich ['antsyiklig] двус¬ мислен; неприличен; o adv c на¬ меци anjzünden vt запалвам; [Haus] подпалвам; [Streichholz] паля anjzweifeln vt: etw ~ съмнявам се в нщ. АОК [a:|o:’ka:] (съкр. за Allge¬ meine Örtskrankenkasse) ща местна здравноосигурителна каса (ФРГ) Apartment = Appartement Aperitif [aperi’tirf] (pl -s) der апе¬ ритив Apfel (plÄpfel) ябълка Apfel|baum der ябълково дърво Apfeljkuchen der ябълков слад¬ киш Apfel|mus das ябълков мус, ябъл¬ ково пюре Apfel|saft der сок от ябълки Apfelsine (pl -n) портокал
67 Arbeiterschaft Apfel|wein der ябълково вино Appstel ( pl-) der апостол Apostroph (pl -e) der апостроф Apotheke (pl -n) die аптека Apotheker, in (mpl fpl -nen) der, die аптекар/-ка App. (съкр. за Appartement) an. Apparat (pl -e) der 1. [Gerät, poli¬ tisch] апарат; 2. [Telefon]: wer ist am ~? кой е на телефона?; 3. разг. [Riesending] огромен предмет; сандък Appartement [aparto'mäi], Apar¬ tment [a'partmsnt] (pl -s) das 1. [privat] студио; гарсониера; 2. [im Hotel] апартамент Appell (pl -e) der апел, призив appellieren vi: an jn etw zu tun призовавам нкг. да направи нщ. Appenzell [app't^d] nt Апенцел (кантон в Швейцария) Appetit der (ohne pl) апетит; (keinen) ~ auf etw (A) haben яде ми се (не ми се яде) нщ.; guten ~/ до¬ бър апетит! appetitlich о adj апетитен; о adv апетитно applaudieren [aplau'diiron] ап¬ лодирам, ръкопляскам \j~ апло¬ дирам нкг. Applaus [a'plaus] der (ohne pl) ап¬ лодисменти Aprikgse (pl .n) die кайсия April der (ohne pl) април; -/ ап¬ рилска шега! April [scherz der априлска шега apropes [apro'po:] adv апропо, между другото, по този повод Aquarell [akva'rd] (pl -е) das ак¬ варел Aquarium [a'kva:r[um] (pl Aqua¬ rien) das аквариум Äquator [c'kvaltoiB] der (ohne pl) геогр. екватор Ar (pl -e oder -) der oder das ap (мярка за повърхнина) •• •• Ara (pl Aren) die ера, епоха Araber, in ['агаЬв] (mpl - -nen) der, die арабин/-бка Arabien nt Арабски полуостров arabisch adj арабски Arabisch das (ohne pl) арабски език Arbeit [’arbait] (pl -en) die 1. [gen] работа; etw ist in ~ нщ. работи; 2. [künstlerisch] изделие; 3. [wissen¬ schaftlich] труд, съчинение; 4. [Klas¬ senarbeit] работа в клас arbeiten [’arb^jtij] о vi 1. рабо¬ тя; an etw (D) ~ работя над нщ.; an sich (D)~ работя върху себе си; 2. [Maschine, Herz] функционира, ра¬ боти; о vf: was arbeitet er? какво работи той?; ♦ sich arbeiten ref: sich müde ~ уморявам се от рабо¬ та; sich nach oben ~ правя кариера Arbeiter [’arbaitB] (pl -) der [im Beruf] работник Arbeiterin (pl -nen) die работ¬ ничка Arbeiterschaft die (ohnepl): die - работничество
Arbeitgeber, in 68 Arbeitgeber, in ->fpl -nen) der, die работодателска Arbeitnehmer, in nen) der, die наемен работник/-чка, слу- жещ/-а, работещ/-а Arbeitsjamt das бюро по труда Arbeitsaufwand der (ohne pl) разход на труд, трудоемкост Arbeits| bereich [Zuständig¬ keitsbereich] сфера на компетенции (отговорности и права) Arbeits|erlaubnis die разреши¬ телно за работа arbeitsfrei adj: einen ~еп Tag haben имам свободен ден, не съм на работа Arbeitsj kraft die (ohnepl) [Leis¬ tungsfähigkeit] работоспособност; ♦ Arbeitskräfte pl работна ръка Arbeitskreis der сфера на дей¬ ност arbeitslos adj безработен Arbeitslose (pl -n) , без- работен/-тна Arbeitslosigkeit die (ohne pl) безработица Arbeitsjmarkt der пазар на тру¬ да, на работната сила Arbeitsplatz d 1. [Stellung, Job] работа; 2. [Ort] работно мяс¬ то arbeitsscheu adj мързелив Arbeitsspeicher der кошг. опе¬ ративна памет Arbeitsstelle die [Stellung] мес¬ торабота; [Abteilung] място на ра¬ бота ArbeitsSuehe die търсене на ра¬ бота Arbeitstag der работен ден Arbeitsteilung die разделение на труда Arbeitsanfall der трудова зло¬ полука Arbeitsjvermittlung посред¬ ническо бюро за работа Arbeitsj weise die метод, начин на работа Arbeitsjzeit die работно време Arbeitszeitjkonto das прихва¬ щане на допълнително отработе¬ ните часове Arbeits|zimmer das кабинет, ра¬ ботна стая Archäologe [arsEo'lorgo] (pl -n) der археолог Archäologin [argcoloigm] (pl -nen) die археоложка Arche [’args] (pl -n) die ~ Noah Ноевият ковчег Architekt, in [ar^i'tekt, in] (mpl -en,jpl -nen) derdie архитект/-ка Architektur [ar^itek'tuiy] die (ohne pl) архитектура Archiv [ar'giif] (pl -e) das архив archivioren vt включвам в архив ARD [aijer'dei] (съкр. за Arbeits¬ gemeinschaft der Rundfunk¬ anstalten Deutschlands) die (ohne pl) АРД (Първи канал на гер¬ манската телевизия) Arona (pl Aronen) die арена grg [ark] (komp ärger, superl ärg¬ ste) o adj 1. [schlimm] лош, зъл;
69 arrangieren sein ärgster Feind най-злият му враг; 2. [Schmerzen, Enttäuschung] болезнен; много голям; о adv [schlimm, sehr] твърде зле, много Argentinien [arg an'ti Inion] nt Ар¬ жентина Ärger der (ohne pl) 1. [Verärge¬ rung] яд, ядове; 2. [Problem] при¬ теснение, неприятност ärgerlich adj 1. [verärgert]: aufjn über etw (A)~ sein ядосан съм/сър- дит съм на нкг./за нщ.; 2. [unan¬ genehm] неприятен, досаден grgem vtядосвам, дразня; ♦ sich ärgern ref ядосвам се; sich über jn/etw ~ ядосвам се на нкг./нщ. Ärgernis (pl -se) das [Ärgerli¬ ches] неприятност Argument (pl -e) das аргумент argumentieren vi аргументи¬ рам, обосновавам се Argwohn ['arkvoin] der (ohne pl) подозрение; mit ~ c недоверие argwöhnisch c> adj [Blick, Mensch] подозрителен, недовер¬ чив, мнителен; o adv c недоверие Arie [’airia] (pl -n) die ария aristokratisch adj аристократи¬ чен Arithmetik die (ohne pl) аритме¬ тика . Arkade (pl -n) die apxum. аркада Arktis die Арктика arm (komp ärmer, superl grin¬ ste) o adj беден; - an etw (D) sein беден съм откъм нщ.; о adv [mit¬ tellos] бедно, мизерно Arm (pl -е) der 1. ръка; jn/etw im ~ halten държа нкг./нщ. в обятия- та си; 2. [Ärmel] ръкав (на река); 3. разг.: jn auf den ~ nehmen взе¬ мам нкг. на подбив;ул mit offenen ~еп aufnehmen приемам нкг с от¬ ворени обятия; ♦ Arm in Arm adv под ръка Armatur (pl -en) die арматура Armaturenbrett dasaemoM.ар¬ матурно табло Arm|band das гривна Ärmband|uhrвръчен часовник Arm|binde die нашивка (на ръ¬ кав); превръзка Arme (pl -n) der, die бедняк/-чка, сиромах/-киня Armee [ar'mer] (pl -n) die армия Ärmel (pl -) der ръкав ; ~ hoch¬ krempeln и прен. запретвам ръка¬ ви Ärmelkanal der Ламанш ft Arm|lehne die странична обле¬ галка (на мебел) grmlich о adj беден, бедняшки; О adv бедно, мизерно armselig adj беден, оскъден; [Gehalt] мизерен Armut die (ohne pl) бедност, ни¬ щета Argma (pl -s oder Argmen) das аромат arrangigren [arai]'3i:ron] vt [or¬ ganisieren] организирам; [Treffen] уреждам; ♦ sich arrangieren ref : sich mit jm ~ [sich verständigen] спогаждам се c нкг.
Arrest 70 Arrest [a'rest] (pl -e) арест arrogant o adj арогантен; o adv арогантно Arroganz die (ohne арогант¬ ност Arsch (pl Ärsche) der 1. [Gesäß] задник; 2. [Blödmann] глу¬ пак Ars^n [ar'zein] das (ohne pl) арсен Art [aißt] (pl -en) 1. [Weise] на¬ чин, маниер; auf seine ~ посвое- му; auf eine andere ~ по друг на¬ чин; die ~ und Weise (wie) по на¬ чин (както); nach ~ des Hauses готе. специалитет на заведението; 2. (ohne pl) [Wesen, Verhalten] ха¬ рактер, нрав; es ist nicht seine etw zu tun не е в моя/него- вия характер да правя/-и нщ.; 3. [Sorte] вид, сорт; eine ~ von jm/etw един вид някакъв/нщ.; aller oder jeder ~ от всякакъв вид; in seiner ~ по рода си; in dieser ~ от този род; 4. биол. вид, порода Artensterben das (ohne pl) из¬ чезване на видове Arterie (pl -n) di артерия Arteriosklerose die мед. арте¬ риосклероза Arthritis die мед. артрит artig o adj кротък, послушен; уч¬ тив; o adv послушно; учтиво Artikel [ar'tkkj, ar'tik}] (pl -) der грам. член; der stimmte ~ определителен/неопре- делителен член artikulieren vt 1. [Laute, Wörter] артикулирам; 2. [Gedanken] изра¬ зявам Artillerie (pl -n) воен. арти¬ лерия Artischocke (pl -n) die бот. ap- тишок, ангинар Artist, in (mpl -en,/p/ -nen) der, die [im Zirkus] артист ■wmrrtan t ti i • 11пии|Щ|Т1»п11П1(ЮТ1Шпг1 nr iiinrrf шпт^гошггггпгг! ARTIST VT ' Ha по-широкото значение на думата Artist в българския език (театрален, филмов, вариете¬ тен, цирков) съответства специ- " ' ализирано значение в немския ж А 9 А. език. Artist означава на немски език • , .~ч iwrrrimiiiiii -цппгти - . вариететен, цирков ар- тист“. За артист в театъра или киното се употребява думата Schauspieler. artistisch adj акробатичен, цир¬ ков Arznei (pl -en) die лекарство Arzt [aißtst] (pl Ärzte) der лекар; zum ~ gehen отивам на лекар Arzthelfer, in ddie секретар (помощник) на лекар 99 Ärztin [’EiBtstm] (pl -nen) ле¬ карка ärztlich adj лекарски Arzt|praxis die лекарски кабинет as, As (pl -se) daмуз. ла бемол As das (карта за игра) - Ass Asbest [as'best] (pl -e) das азбест Asche (pl -n) die пепел
71 Atem| pause Aschenbecher der пепелник Aschenjputtel -) Пепе¬ ляшка Aschermittwoch der срядата след Зашвезни Asiat, in ( mpl-en -nen) der, die азиатец/-тка asiatisch adj азиатски Asien [’aizion] nt Азия asozial adj асоциален Aspekt (pl -e) der аспект Asphalt [as'falt] (pl -e) der асфалт asphaltieren vt асфалтирам Aspik (pl -e) der желирано месо, желирана риба aß prät * essen Ass (pl -se) das [Spielkarte, Per¬ son] ac Assessmentcenter, Assess¬ ment-Center [c'scsmontscntB] (pl -) das атестационен център Assistent, in (mpl -en,^p/-nen) der, die асистент/-ка assistieren vi\ jm bei etw ~ асис- тирам на нкг. при нщ. Ast (pl Äste) der (голям) клон AStA [’asta] (pl -(s) ODER ASten) (съкр. за Allgemeiner Studen¬ tenausschuss) der Общ студент¬ ски комитет (ФРГ Aster (pl-n) die астра, богородич- ка Ast|gabel die вила (за сено) Ästhetik [es'teitik] (pl -en) ес¬ тетика Asthma das (ohne pl) астма Astrologie (ohnepl) астроло¬ гия astrolegisch adj астрологичен Astronaut, in (mpl -en -nen) der, die астронавтика Astronomie die pl) астро¬ номия Asyl [a'zyil] (pl -e) das 1. (ohne pl) [Zuflucht] убежище; 2. [Obdach¬ losenasyl] приют за бездомни Asylant (pl -en) der политичес¬ ки бежанец Asyl^ntin (pl -nen) die полити¬ ческа бежанка Asyijbewerber, in der, die кан- дидатАка за политическо убежище Asyljrecht das (ohnepl) право на убежище asymmetrisch auf/асиметричен Atem der (ohnepl) 1. [Atmung] ди¬ шане; außer ~ sein задъхан съм, за¬ пъхтян съм; 2. [Atemluft] дъх; ~ holen [einatmen] поемам си дъх; [sich ausruhen] почивам си; 3 jn in ~ halten [in Spannung ver¬ setzen] държа нкг. в напрежение; jm den ~ verschlagen [verblüffen] смайвам нкг., карам нкг. да онемее atemberaubend шеметен; О adv невероятно, извънредно Sternlos о adj [außer Atem] за¬ дъхан, запъхтян; о adv [außer Atem] със затаен дъх Atemnot die (ohne pl) задушава¬ не; мед. задух, диспнея Atem|pause die пауза, почивка, отдих
Atem|zug 72 Atemjzug der вдишване, поема¬ не на дъх Athejsf, in (mpl -en, fpl *nen) der, die атеист/-ка Ath^n [a'tein] nt Атина Äther der (ohne pl) хим. етер Äthiopien nt Етиопия Athlet, in (i mpl -en -nen) , die атлет/-ка athletisch o adjатлетичен; o adv атлетично Atlantik der Атлантически океан Atlas [’atlas] (pl -se oder Atlan¬ ten) der [Buch] атлас atmen vi, vt дишам Atmosphäre (pl -n) die 1. [Luft] атмосфера, въздух; 2. (ohne pl) [Stimmung] атмосфера, настроение Atmung die (ohne pl) дишане Atoll (pl -e) das геогр. атол Atem [a'toim] (pl -e) das атом atomar adj 1. [von Atomen] ато¬ мен; 2. [Energie, Zerstörung] ядрен Atgmjbombe die атомна бомба A tam I kraft die (ohne pl) ядрена енергия Atem kraft {werk das атомна електроцентрала Atem [krieg der ядрена война Atem {macht die ядрена сила Atem|müll der (ohne pl) радиоак¬ тивни отпадъци Atem[sprengkopf ifer атомен за¬ ряд Atem|waffe die ядрено оръжие Attentat [’atptait, atp'tntr] (pl -e) das атентат Attentäter, in (mpl fpl -nen) der, die атентатор/-ка Attest (pl -e) das атестат, свиде¬ телство (медицинско) Attraktien (pl -en) die 1. [Anzie¬ hungskraft] атракция, привличане; 2. [Sehenswürdigkeit] забележител¬ ност, атракция attraktiv adj 1. [Frau] привлека¬ телен; 2. [Preis, Angebot] атракти¬ вен, интересен Attrappe (pl -n) die бутафория, камуфлаж Attribut (pl -e) das грам. опреде¬ ление $tzend adj [Säure, Chemikalie] ра¬ зяждащ; [Geruch] неприятен au interj 1. [Ausdruck von Schmerz]: au! ay!, ox!; 2. [Ausdruck von Begeis¬ terung]: -ja! отлично! Aubergine [obcr^iino] n) die патладжан auch konj 1. [ebenfalls, sogar] съ¬ що, и; [in Verneinungen] нито (пък); пък и; ich - nicht нито пък аз; ~ das noch! и това отгоре на всичко!; 2. [bestimmt] действител¬ но, наистина, без съмнение; 3. [zum Ausdruck einer Begrimding] та и, че нали; so sieht er ~ aus та и видът му е такъв; 4. [zum Ausdruck der Beliebigkeit]: wo du ~ immer bist където и да си; was ~ immer geschehen mag каквото и да се слу¬ чи; wie viel das ~ kosten mag кол- koto и да струва това
73 auf|bauschen Audienz (pl -en) die аудиенция, прием audiovisuell adj аудио-визуален auf o präp 1. (+ D, + A) [zur An¬ gabe einer Position, oben auf] вър¬ ху; [für Straße, Insel, Welt] на; sie ist ~ ihrem Zimmer тя е в стаята си; - dem Land на село; - der Post на пощата; 2. (+ D)[während] през време на; ~ der Reise през време на пътуването; ~ der Hochzeit на сватбата; 3. (+ А)[zu einem Ereig¬ nis, zu einer Beschäftigung] в(ъв), на; ~ die Arbeit на работа; - die Universität в университета; 4. [zur Angabe der Art und Weise] no, на; ~ diese Weise по този начин; ~ Deutsch на немски; ~ jeden Fall за всеки случай; was hat es damit ~ sich ?прен. какво значение има то¬ ва?; 5. (+ А)[zur Angabe eines An¬ lasses], по повод на, съгласно; ~ js Rat по нечий съвет; - etw hin въз основа на нщ., вследствие на нщ.; 6. (+А) [zur Angabe einer Abfolge] след; in der Nacht von Freitag ~ Samstag в нощта на петък срещу събота; Schlag ~Schlag удар след удар; 7. (+ А)[zur Angabe eines Wunsches] за; - dein Wohl! за твое здраве!; - dass (за) да; 8. (+А) [zur Angabe eines Abstandes] до; bis ~ 50 Meter до 50 метра; 9. (+A) [zur Angabe eines Verhältnisses] на; o adv X. [aufmachen]: Mund отвори устата/вратата!; 2. [aufge¬ standen] буден, станал; o interj [los, weg] хайде! ставай!; ♦ auf und ab adv X. [herauf und herunter] наго- ре-надолу; 2. [hin und her] насам- натам auf[arbeiten vt [erledigen]: einen Rückstand ~ наваксвам, довърш¬ вам auf|atmen viвъздъхвам, отдъх¬ вам Aufbau (pl -fen) der 1. (ohne pl) [von Gerüst, Tribüne] издигане; [von Lagern] изграждане; [von Orten] строителство; 2. (ohnepl) [von Be¬ trieb, Organisation, Systemen] из¬ граждане; 3. (ohne pl) [Struktur] структура; [von Gedichten, Sinfo¬ nien] композиция auf|bauen vt 1. [bauen] построя¬ вам; [Gerüst] сглобявам; [Zelt] опъ¬ вам; wieder ~ възстановявам; 2. [Betrieb, Organisation, System] из¬ граждам; 3. [zusammensetzen] сгло¬ бявам; aus etw auf gebaut sein из¬ граден съм (състоя се) от нщ.; 4. [ordnen - Waren, Geschenke] под¬ реждам; [ - Roman, Rede] постро¬ явам; ♦ sich auf|bauen [sich zusammensetzen]: sich aus etw из¬ граждам се от нщ. auf|bäumen ♦ sich auf|bäu- men ref [Pferd] изправям се на задните си крака auf|bauschen vt X. [bauschen] из¬ дувам, надувам; etw ~ издувам нщ.; 2. прен. [übertreiben] преувелича¬ вам
auf] bekommen 74 auf {bekommen vt(unreg) 1. [öff¬ nen] успявам да отворя; 2. [Schul¬ aufgabe] дават ми, получавам auf|bereiten vt подготвям; пър¬ вично обработвам aufjbessern vt [Kenntnisse] по¬ добрявам; sein Gehalt ~ повиша¬ вам заплата auf|bewahren vt съхранявам; [Lebensmittel] запазвам, съхраня¬ вам Aufbewahrung die (ohnepl) съх¬ ранение; [von Lebensmitteln] запаз¬ ване, съхранение auf {bieten vt (unreg) 1. [Kraft, Einfluss] използвам; 2. [Polizei, Mi¬ litär] мобилизирам auf|blasen vt (unreg) [Ballon, Luft¬ matratze] надувам auf {bleiben (perfisaufgeblie- ben) vi (unreg) 1. [Person] оставам буден, не си лягам; 2. [Tür, Ge¬ schäft] оставам отворен auf|blenden vi включвам на дъл¬ ги светлини (фарове) auf|blicken vi 1. [hochsehen] вди¬ гам поглед; 2. [bewundern]: zu ~ възхищавам се от нкг. auf|blitzen vi просветвам, проб¬ лясвам auf{blühen (perf ist au.fge¬ blüht) vi [Blume, Person] разцъф¬ тявам aufjbrauchen vt изчерпвам, из¬ разходвам auf{brausen (perfist aufge¬ braust) vi [Beifall, Lärm, Person] избухвам auf {brechen (perf hat/ist auf¬ gebrochen) (unreg) o vt(hat) [öff¬ nen - mit Gewalt] разбивам; [ - in krimineller Absicht] прониквам c взлом; o vi(ist) 1. [abreisen] тръг¬ вам, потеглям; nach London ~ по¬ емам за Лондон; 2. [Wunde] отва¬ рям се; [Erde] напуквам се auf|bringen vt (unreg) 1. [be¬ schaffen]: die Kraft/den Mut etw zu tun събирам силата/куража да направя нщ.; Geld ~ намирам па¬ ри; 2. [Gerücht, Mode] въвеждам; 3. [wütend machen]: jn gegen jn/etw ~ настройвам нкг. срещу нкг/нщ. Aufbruch der (ohne pl) тръгване, потегляне auf|brummen vt etw ~ лепвам (друсвам) на нкг. наказа¬ ние, присъда auf|bürden vt: jm etw ~ натовар¬ вам нкг. c нщ.; sich (D) etw ~ нато¬ варвам се c нщ. aufjdecken vt 1. [Laken, Decke] застилам, слагам; 2. [Geheimnis, Verbrechen] разкривам; 3. [Spiel¬ karten]: seine Karten oder sein Spiel ~ откривам картите си; ♦ sich auf|decken refразкривам се aufjdrängen vt: jm etw ~ натрап¬ вам HKM. нщ.; ♦ sich auf|drän- gen ref натрапвам се; sich jm ~ натрапвам се на нкг auf|drehen vt [öffnen] отварям; [Schraube] отвинтвам aufdringlich o adj [Person] до¬ саден; [Farbe] прекалено ярък;
75 auf|flackem [Geruch] натрапчив; o настой¬ чиво aufeinander [aufjai'nandß] adv 1. [einer auf dem anderen] един върху друг; един след друг; ~ stapeln на¬ реждам едно върху друго; 2. [ge¬ genseitig] взаимно; ~ aufpassen наблюдаваме се/следим се един друг aufeinander fplgen следваме един след друг; dicht ~ следваме плътно един след друг aufeinanderprallen aufeinander geprallt ) vi 1. [Au¬ tos] сблъсквам се; 2. [Meinungen] противопоставям се aufeinander stoßen sind aufeinander gestgßen) vi (un- reg) [Autos, Meinungen] сблъсквам се Aufenthalt ['^ufjenthalt] (pl -e) der 1. [Anwesenheit] престой, пре¬ биваване; 2. [Unterbrechung] прес¬ той, кратко прекъсване на пътува¬ нето Aufenthaltsgenehmigung die разрешение за пребиваване Aufenthaltsort der местопре¬ биваване Auferstehung ['^u|e^[te:ur)] (ohne pl) рел. Възкресение auf|essen vt(unreg) изяждам aufjfädeln vtнанизвам auf|fahren (perf ajufge¬ fahren) (unreg) O vi 1. [Autos]: dicht ~ не спазвам дистанция; auf jn/etw ~ блъсвам се в нкг./нщ.; 2. [erschre¬ cken] стресвам се; о vt [Geschütze] изкарвам на позиция Auffahrt (pl-en) die 1. [zur Auto¬ bahn] вход; 2. [zu Gebäude] под¬ стъп за коли Auffahr|unfall der автомобилна катастрофа auf]fallen (perf ist aufgefallen) vi (unreg): jd/etw fälltjm auf някой/ нщ. прави впечатление на нкг. auffallend о adj[Schönheit, Intel¬ ligenz] забележителен; [Ähnlich¬ keit] поразителен; [Kleidung] фра¬ пантен; o adv особено, изключи¬ телно auffällig oadj [Verhalten, Erschei¬ nung] странен, необикновен; o adv 1. [geschminkt] силно; 2. [häufig] необичайно, изненадващо aufjfangen vt (unreg) 1. [Ball] хва¬ щам, улавям; 2. [Signale] долавям, хващам; 3. [Schlag, Sturz] парирам, отбивам; 4. [Flüssigkeit, Flüchtlin¬ ge] събирам Auffanglager das лагер за бе¬ жанци auf|fassen vt схващам, разбирам; etw als etw ~ схващам нщ. като нщ. Auffassung (pl -en) die схваща¬ не, разбиране; nach js ~ по нечие мнение Auffassungsgabe die схватли¬ вост, съобразителност auf|flackern (perf ist aufge¬ flackert) vi [Licht, Kerze] затреп- тявам
auf|fliecgen 76 1 au f|f liegen (perf ist auf gef lo¬ gen) vi (unreg) 1. [Vögel, Papier] хвръквам; 2. [Tür, Fenster] разтва¬ рям се внезапно; 3. разг. прен. [Pläne] осуетявам се; [Bande] раз¬ турям се auf|fordern vt 1. [bitten]: jn ", etw zu tun приканвам нкг. да свърши нщ.; 2. [befehlen]: jn dazu ", ehv zu tan заповядвам, накарвам нкг. да свърши нщ.; 3. [zum Tanz]: jn ~ поканвам нкг. Aufforderung ( -en) die 1. [Bitte] молба, призив; 2. [Befehl] настояване auf|frischen <о vt [Erinnerung, Kentnisse] опреснявам; о vi [Wind] усилвам се auf [führen vt 1. [auf Bühne] пред¬ ставям; 2. [auf Liste] изброявам; ♦ sich aufjführen ref [sich beneh¬ men] държа се Aufführung (pl -en) die [Vorstel¬ lung] представление auf|füllen vt 1. [Benzin, Kaffee] доливам; 2. [Tank, Dose] допълвам; 3. [Vorräte] попълвам Aufgabe (pl -n) die 1. [Pflicht] за¬ дача; eine ~ übernehmen поемам някаква задача; 2. (ohne pl) [von Briefen] подаване; 3. [Schulaufga¬ be - schriftlich] домашна работа; [ - mündlich] урок; [ - in der Mathe¬ matik] задача Aufgabenbereich сфера на компетентност Aufgabenstellung die поста¬ новка, поставяне на задача Aufgang (pl Aufgänge) der 1. [Treppe] стълбище; 2. [Weg] път нагоре; 3. [von Sonne, Mond] из¬ грев auf] geben (unreg) o vt 1. [Gewohn¬ heit] отказвам се; das Rauchen ~ отказвам цигарите; 2. [Stelle, Be¬ ruf] напускам; [Geschäft] закривам; 3. [Person, Plan, Spiel] изоставям, отказвам се; 4. [Schulaufgabe]: jm etw ~ задавам нкм. нщ.; 5. [Anzei¬ ge] подавам; [Bestellung] давам; 6. [Brief, Telegramm] изпращам; o vi [aufhören, kapitulieren] отказвам се aufgebläht adj [Bauch] подут Aufgebot das 1. [Einsatz] мо¬ билизация; 2. [einer Hochzeit] обя¬ вяване; das - bestellen обявявам предстоящо бракосъчетание aufgebracht o pp auf|brin- gen; o adj [wütend] раздразнен, разгневен aufgedunsen adj подпухнал auf [gehen (perf ist aufgegan¬ gen) vi (unreg) 1. [Sonne, Mond, Sterne] изгрявам; 2. [sich lösen] раз¬ вързвам се; 3. [sich öffnen] отварям се; 4. [Rechnung, Gleichung] изли¬ зам; 5. [verschwinden]: in etw (D) изчезвам в нщ.; 6. [sich einsetzen]: in etw (D) ~ претопявам се в нщ. aufgehoben opp-»auf|heben: o adj: (bei jm) gut/schlecht - sein съм/не съм в добри ръце (при нкг.) aufgeklärt adj просветен
77 auf|klären aufgelegt adj: gut/schlecht ~ настроен съм добре/зле aufgeregt o adj възбуден, раз¬ вълнуван; o adv възбудено, разпа¬ лено aufgeschlossen o pp auf|- schließen; o adj общителен etw oder etw gegenüber ~ sein ot- зивчив/отворен съм за нщ. aufgeweckt adj буден, схватлив auf [greifen vt(unreg) 1. [fangen] хващам, залавям; 2. [übernehmen] подхващам, поемам aufgrund, auf Grund : ~ einer Sache (G) въз основа на нщ. aufjhaben о vt(unreg) etw ~ имам нщ. възложено; 2. [tra¬ gen] нося; о vi[geöffnet sein] от¬ ворен съм auf|halten vt (unreg) [offen halten] държа отворен; jm die Tür ~ държа hkm. вратата (отворена); 2. [anhalten - Ablauf] задържам; [ - Inflation] спирам; 3. [stören] за¬ бавям, задържам; ich möchte Sie nicht ~ не бих искал да ви задър¬ жам; ♦ sich auf|halten re/[sich befinden] пребивавам някъде mif|hängen о vt 1. [hinhängen - Mantel, Bild] закачам; [ - Lampe] окачвам; 2. [erhängen] обесвам; o vi [am Telefon] затварям на); ♦ sich auf|hänqen ref разг. [sich erhängen] обесвам се Aufhänger (pl -) der [Halterung] закачалка aufjhäufen vt натрупвам; ♦ sich aufjhäufen ref натрупвам се auf|heben vt (unreg) 1. [nehmen] прибирам, скътвам; 2. [Hand, Kopf] вдигам; [Baby] повдигам; 3. [auf¬ bewahren] съхранявам, запазвам; 4. [Gesetz, Verordnung] отменям; 5. [ausgleichen]: einan oder sich ~ изравняват се, компенсират се auf|heitem vt [Person] развеселя¬ вам; [Abend] разведрявам; ♦ sich auf|heitern ref [sonnig werden] прояснявам се auf|hellen vt правя по-светъл; ♦ sich auf|hellen прояснявам се auf|hetzen vt подстрекавам; jn gegen jn/etw ~ насъсквам нкг. сре¬ щу нкг./нщ. auf|ho!en о vt наваксвам; о по¬ вишавам се, засилвам се auf|horchen vi [horchen] наост¬ рям уши, заслушвам се auf|hören vi 1. [beenden, kündi¬ gen] преставам, прекъсвам; etw zu tun преставам да правя нщ.; mit etw ~ прекъсвам с нщ.; 2. [zu Ende sein] спирам; [Lärm, Regen] утих- вам; [Nebel] вдигам се auf|klapnen vt отварям auf]klären vt 1. [Verbrechen] раз¬ кривам; [Missverständnis] изясня¬ вам; 2. [informieren]: jn über etw (А) ~ информирам нкг. за нщ.; 3. [über Sexualität informieren] прос¬ вещавам, информирам; ♦ sich auf|klären ref 1. [sich auflcsen] изяснявам се; 2. [sonnig werden] прояснявам се
Aufklärung 78 Aufklärung die (ohne pl) 1. [von Verbrechen, Irrtum] разкриване; 2. [Information] разяснение, сведе¬ ние; 3. [Information über Sexualität] полова просвета; 4. ме/w.: die ~ Про¬ свещението Aufkleber der лепенка, стикер auf knöpfen vt откопчавам aufkommen (perfist auf ge¬ kommen) v/ (unreg) 1. [entstehen] появявам се, възниквам (прен.)\ [Sturm] надигам се; 2. [zahlen]:/«/* etw ~ [Kosten] поемам разходи за нщ.; [Schaden] възстановявам ще¬ ти aufkrempeln vt: sich (D) die Ärmel/die Hosenbeine ~ запретвам ръкави/крачоли auf kriegen vt разг. [öffnen kön¬ nen] успявам да отворя; [Knoten] успявам да развържа auf laden vt (unreg) 1. [lasten]: etw auf etw (А)~ натоварвам нщ. на нщ.; 2. [aufbürden]: jm etw ~ сто¬ варвам върху нкг. нщ.; 3. [Batterie] зареждам Auflage die 1. [von Büchern, von Zeitungen] издание; [Anzahl] ти¬ раж; 2. [Bedingung] задължение; jm etw zur ~ machen задължавам нкг. c нщ. auf lassen vt (unreg) 1. [geöffnet lassen] оставям отворен; 2. [Hut, Mütze] не свалям auf lauern vi:jm ~ дебна нкг. Auflauf der 1. [Speise] огретен; 2. [Menschenansammlung] стълпо- творение, тълпа, навалица auflaufen (perf ist ufgelau- fen) vi (unreg) [Schiff]: auf etw (A) ~ засядам, удрям се o нщ. aufleben (perfist aufgelebü vi 1. [aktiv werden] съживявам се, обод¬ рявам се; 2. [sich beleben] оживя¬ вам се auf legen o vt 1. [hinlegen] сла¬ гам, поставям; 2. [Buch]: neu ~ преиздавам; 3. [Telefon, Hörer] зат¬ варям; o vi [am Telefon] затворен съм auflehnen ♦ sich auflehnen ref: sich gegen jn/etw ~ възпроти- вявам се, възбунтувам се против нкг./нщ. Hilf leuchten vi просветвам, бляс¬ вам auf listen vt правя списък на нщ. auf lockern vt 1. [Erde] разрох- вам; 2. [Muskel] отпускам; [Stim¬ mung] разведрявам; ♦ sich auf¬ lockern ref 1. [entspannen] отпус¬ кам се; 2. [Bewölkung] разкъсва се miflösen vt 1. [in Flüssigkeit, in Bestandteile] разтварям; etw in etw (D)~ разтварям нщ. в нщ.; 2. [been¬ den] прекратявам; [Versammlung] разпускам; [Demonstration] раз¬ пръсквам; 3. [aufgeben] ликвиди¬ рам; ♦ sich auf lösen [sich lösen] разтварям се; sich in etw (D) ~ разтварям се в нщ.; 2. [Nebel] разсейвам се; 3. [Knoten] разхлаб¬ вам се; 4. [sich zerstreuen] разпръс¬ квам се, разотивам се
79 auffjquellen Auflösung die 1. [Ende, Beendi¬ gung] ликвидиране, разваляне; [von Versammlung, Haushalt] разпуска¬ не, разтуряне; 2. [Antwort] реше¬ ние aufjmachen o 1. отварям; 2. [gestalten]: etw modern ~ оформям модерно нщ.; o vi отварям; jm ~ отварям (вратата) на нкг.; ♦ sich auf|machen ref [abreisen] тръг¬ вам, отправям се на път Aufmachung ( pl-en) die офор¬ мление, външен вид aufmerksam о adj 1. [konzen¬ triert] внимателен; jn auf ~ machen обръщам внимание на нкг. върху нкг./нщ.; 2. [höflich] учтив, любезен; о adv внимателно, с вни¬ мание Aufmerksamkeit (pl -en 1. [Konzentration] внимание; 2. [Mit¬ bringsel] дребен подарък auf|muntem vt насърчавам; [be¬ lustigen] развеселявам Aufnahme (pl -n) die 1. [Emp¬ fang] прием; die ~ in etw (А) прие¬ мане в нщ.; 2. [Beginn] начало; 3. [Aufzeichnung] запис, записване; 4. [Fotografie] снимка aufnahmefähig adj възприем¬ чив Aufnahmeprüfung die приемен изпит auf Inehmen vt 1. [aufhe¬ ben, ergreifen] вдигам, повдигам; 2. [einfügen, empfangen] включвам, приемам; jn in etw (D) ~ [Verein] приемам нкг. в нщ (D) ~ приемам, подслонявам нкг. при себе си; etw in etw ~ включвам нщ. в нщ.; 3. [Gelerntes] възприе¬ мам, схващам; [Nahrung] поглъ¬ щам; 4. [beginnen] започвам, поде¬ мам; Kontakt ~ установявам кон¬ такт; 5. [konkurrieren]: es mit jm/ etw ~ können мога да се конкури¬ рам с нкг./нщ.; 6. [fotografieren] снимам, фотографирам; 7. [auf Tonband]записвам auf|opfem ♦ sich auf|opfem ref пожертвам се auf|päppeln vtразг. полагам спе¬ циални грижи за нкг. (за да се въз¬ станови след болест) auf| passen vi [aufmerksam sein] внимавам; [im Unterricht] слушам внимателно; auf etw (А) ~ внима¬ вам за нщ.; aufjn ~ наглеждам нкг. auf|platzen (perf ist aufge¬ platzt) vi разпуквам се, пуквам се Aufprall (pl -e) der удар; блъсва- не aufjprallen ( perf ist aufge¬ prallt) vi: auf etw (A)~ блъсвам се в нпц Aufpreis der надбавка към цена¬ та, надценка aufpumpen vt напомпвам Aufputschmittel стиму¬ лант, стимулиращо средство auf|quellen (perf ist aufge¬ quollen) vi (unreg) набъбвам
a uf| raffen 80 auf|raffen ♦ sich auf]raffen ref 1. [aufstehen] събирам сили, съв¬ земам се; 2. [sich entschließen]: dazu etw zu tun решавам се да направя нщ. aufragen vi извисявам се, стър¬ ча auf] räumen о vtразчиствам; раз- требвам; о vi [ordnen] въвеждам в ред, подреждам auf]rechnen vt: etw gegen etw ~ компенсирам нщ. c нщ. (друго) aufrecht o adj прав, изправен; o adv 1. [gerade] право; ~ седя изправено; 2. прен. [bestärken]: jn ~ halten подкрепям нкг. (да извър¬ ши нщ.) aufrechferhalten vt (unreg) под¬ държам, запазвам auf|reqen vt възбуждам, вълну¬ вам, тревожа; ♦ sich auf regen ref вълнувам cg; sich überjn ~ нер¬ вирам се от нкг.; sich über etw (A) ~ дразня се от нщ. aufregend adj вълнуващ Aufregung die възбуда, вълне¬ ни G\jnin ~ versetzen нервирам нкг. aufreibend adj [anstrengend] из¬ тощителен auf|reißen ( perfhat/ist auf ge¬ rissen) (unreg) o vt (hat) 1. [Fen¬ ster, Schublade] отварям бързо; [Mund, Augen] отварям широко; 2. [Brief, Karton] отварям (c разкъс¬ ване); [Straße] разкопавам; o vi(ist) [Naht] разпарям се aufreizend adj 1. [erregend] въз¬ буждащ, подстрекаващ; 2. [ärger¬ lich] дразнещ auf|richten vt 1. [Person] изпра¬ вям; 2. [Schild, Pfahl] вдигам, изпра¬ вям; 3. [trösten] утешавам; ♦ sich aufrichten ref 1. [sichhochziehen] изправям се; 2, [sich trösten] оку¬ ражавам се, утешавам се aufrichtig о adj искрен; <> adv ис- крено Aufrichtigkeit die (ohne pl) ис¬ креност, откровеност auf|rücken ( per ist aufge¬ rückt) vi напредвам Aufruf der апел, призив auf rufen vt (unreg) [nennen, ru¬ fen] извиквам поименно, повиквам Aufruhr (pl -e) der 1. [Aufstand] въстание, метеж; 2. (ohne pl) [Un¬ ruhe] вълнение, възбуда aufrunden vt закръглям auf rüsten vi въоръжавам Aufrüstung die въоръжаване aufs präp (auf + das): es kommt ~ Wetter an зависи от времето; er setzt sich ~ SofafBett той сяда на канапето/легдото; ~ Neueste нано- e« во; ~ Äußerste в най-крайна степен aufsagen vt рецитирам aufjsammeln vt събирам, насъ- бирам aufsässig adj непокорен, упорит Aufsatz der 1. [Schularbeit] съчи¬ нение; 2. [Abhandlung] статия; 3. .[Aufbau] орнамент; капител
81 auf [setzen aufsaugen vt поглъщам, абсор¬ бирам, изсмуквам auf|schauen vi [mit Bewunde¬ rung]: zu jm ~ гледам на нкг. c въз¬ хищение; поглеждам нагоре, вди¬ гам очи auf|scheuchen vt [verscheuchen] напъждам; [Wild] подплашвам auf|schieben vt 1. [ver¬ schieben] отлагам; 2. [öffnen] отва¬ рям Aufschlag der 1. [Aufprall] удар; блъсване; 2. [auf den Preis] над¬ ценка; 3. [am Hosenbein, am Ärmel] маншет aufschlagen (pt auf¬ geschlagen) (unreg) ovt(hat) 1. [öffnen] отварям; 2. [Schale, Eis] чупя, троша; 3. [verletzen]: sich (D) etw ~ наранявам се; 4. [aufbauen] построявам; [Zelt] опъвам; 5. [da¬ zurechnen]: 10 Euro auf etw (A) ~ слагам надценка 10 евро; o vi (ist) [aufprallen] удрям се, блъсвам се aufjschlleßen (unreg) o vt отва¬ рям, отключвам; o vi 1. [öffnen] отварям; 2. [nachrücken] напред¬ вам, минавам напред Ausschluss der (ohne über etw (A)~ geben давам на нкг. обяс¬ нение, разяснение за нщ. aufschlussreich поучите¬ лен, показателен aufschneiden (unreg) о vt отва¬ рям (с острие), срязвам, разрязвам; о vi разг. пейор. [angeben] хваля се, говоря на едро Aufschnitt der (ohne pl) колба¬ си (тънко нарязани) aufschrauben vt отвинтвам au.f[schrecken ( hat/ist aufgeschreckt) o vt (hat) из¬ плашвам, стресвам; <c> vi(ist) стрес- вам се, подскачам изплашен Aufschrei der вик, писък auf [schreiben vt (unreg) [no¬ tieren] отбелязвам, записвам Aufschrift die надпис Aufschub der. jm да¬ вам на нкг. отсрочка auf schütten vt [Damm, Wall] правя насип, насипвам Aufschwung der [Auftrieb] по¬ дем, възход aufsehen vi (unreg) 1. [hoch¬ schauen] поглеждам нагоре; 2. [mit Bewunderung]: zu jm ~ гледам на нкг. c възхищение Aufsehen das (ohne pl): ~ erre¬ gen правя сензация; ~ erregend сензационен Aufseher, i njmpl-nen) die надзирател/-ка auf sein vi (unreg) . 1. [offen sein] отворен съм; 2. [wach sein] бу¬ ден съм auf setzen o vt 1. [anziehen] сла¬ гам; 2. [annehmen] приемам (вйд, физиономия, усмивка)’, 3. [schrei¬ ben] пиша, съчинявам, съставям; 4. [auf den Herd stellen] слагам на огъня; 5. [niedersetzen] поставям върху; о vi [landen] приземявам се; ♦ sich aufsetzen ref изправям се (е леглото) 6*
Aufsicht 82 Aufsicht die (ohne 1. [Kon¬ trolle] контрол, надзор; 2, [Person] контрольор; дежурен auf|sitzen (perf hat/ist auf¬ gesessen) vi(unreg) 1. (ist) [beim Pferd, Motorrad] яхвам; (ist) [sich täuschen lassen]: jnt ~ оставям се да стана жертва на нечия измама auf|spannen vt опъвам; разтва¬ рям auf|sparen vt: sich (D)etw ~ скът¬ вам нщ., слагам си нщ. настрана auf|sperren vt 1. [aufschließen] отварям; 2. [offen halten] разтварям широко aufspielen ♦ sich aufjspielen ref превъзнасям се, позирам 3uf|springen (perf ist auf¬ gesprungen) vi (unreg) 1. [vor Schreck] подскачам, стресвам се; [vor Begeisterung] подскачам; 2. [Tür, Blüte] разтварям се; 3. [Haut, Hände] изпръхвам, напуквам се auf|stacheln vt подбуждам, под¬ стрекавам aufjstampfen vi удрям, тупвам c крак Auf|stand der бунт, въстание aufständisch adразбунтувал се auf|stauen v/заприщвам; ♦ sich auf|stauen ref струпвам се aufstecken vt [hochstecken] повдигам косата на кок auf|stehen (perfhat/ist aufge¬ standen) vi (unreg) 1. (ist) [sich erheben] ставам, изправям се; 2. (hat) [offen stehen] стоя отворен aufsteigen ( pe ist aufge¬ stiegen) vi (unreg) 1. [nach oben] качвам се; auf etw ~ качвам се на нщ.; 2. [Erfolg haben] напред¬ вам, бивам повишен auf {stellen vt 1. [hinstellen] пос¬ тавям; 2. [Gerüst] построявам; 3. [Theorie, Behauptung] формули¬ рам; 4. [Spieler, Kandidaten] селек¬ ционирам, подбирам; 5. [aufrichten - Stacheln] изправям; [ - Kragen] вдигам; ♦ sich auf|stellen ref 1. [sich hinstellen] заставам, нареж¬ дам се; 2. [sich aufrichten] изпра¬ вям се Aufstellung die 1. [Hinstellen] поставяне, изправяне; 2. [von Be¬ hauptung, These, Programm] съста¬ вяне, формулиране; 3. [von Spie¬ lern, Kandidaten] селекция Aufstieg (pl -e) der 1. [Aufsteigen] изкачване; 2. [Erfolg] възход, нап¬ редване auf|stocken vt 1. [höher bauen] надстроявам; 2. [vergrößern] увели¬ чавам aufjstoßen (perf hat/ist auf¬ gestoßen) (unreg) o vt (hat) от¬ варям c блъскане; o vi 1. (ist) [sto¬ ßen]: mit etw auf etw (А) ~ удрям се/блъсвам се c нщ. в нщ.; 2. (hat) [rülpsen] оригвам се aufstrebend adj [Person] амби¬ циозен; [Stadt, Industrie] бързо раз¬ виващ се auf stützen vt подпирам; ♦ sich aufjstützen ref подпирам се
83 auf|wärmen auf|suchen vt [Arzt, Beratungs¬ stelle] потърсвам за консултация Auftakt der [Anfang] начало, въ¬ ведение auf|tanken vi пълня c гориво auftauchen (perfist aufge¬ taucht; vi 1. [aus dem Wasser] из¬ плувам; 2. [sichtbar werden] появя¬ вам се; 3. [aufkommen] пораждам се, възниквам . auftauen (perf hat/ist aufge¬ taut) o vt (hat) разтопявам; o vi (ist) разтопявам се aufteilen vt 1. [verteilen] разпре¬ делям; etw unter sich (D) ~ поде¬ ляме си нщ.; 2. [einteilen] разде¬ лям; etw in etw (A) ~ разпределям или разделям нщ. на нщ. Aufteilung die 1. [Verteilung] раз¬ пределяне; 2. [Einteilung] разделя¬ не auf|tischen vt сервирам, слагам на трапезата Auftrag (pl -träge) der 1. [Befehl, Aufgabe] поръчение, задача; jm einen ~ geben oder erteilen възла¬ гам на нкг. поръчение или задача; 2. [Bestellung] поръчка auf|tragen о vt (u 1. [Farbe, Creme] нанасям; 2. [bestellen]: jm etw zu tun възлагам на нкг. да направи нщ.; 3. [Kleidungsstück] износвам; о vi: dick ~разг. преуве¬ личавам, надувам Auftraggeber, in nen) der, die възложител/-ка auf [treffen (perfist aufgetrof¬ fen) vi (unreg) попадам, улучвам auf treiben vt (unreg) разг. [fin¬ den] намирам, набавям auf|treten (perfist aufqe- treten) vi (unreg) 1. [treten] прис¬ тъпвам, стъпвам; 2. [sich beneh¬ men]: schüchtern ~ държа се сра¬ межливо; 3. [erscheinen - Schau¬ spieler] явявам се, излизам на сце¬ ната; [ - Problem, Gefahr] възник¬ вам, появявам се Auftreten das (ohne pl) 1. [Beneh¬ men] държане; 2. [Erscheinen] по¬ явяване Auftrieb der (ohne pl) тласък, им¬ пулс; jm/einer Sache ~ geben прен. давам тласък на нкг./нщ. auf tun vi (unreg) [servieren] сер¬ вирам, сипвам храна; ♦ sich auf|- tun ref [Perspektiven]: sich jm ~ разкривам се на нкг. auftürmen vt натрупвам; ♦ sich auftürmen ref натрупвам се auf|wachen (perf ist aufge¬ wacht) vi събуждам се auf wachsen [aufvaksp] (perf ist aufgewachsen) vi (unreg) по¬ раствам Aufwand der (ohnepl) 1. [Einsatz] употреба, разход; 2. [Luxus] раз¬ кош, разточителство aufwändig o adj разточителен; [Film] c голям бюджет, скъпостру¬ ващ; o adv нашироко, разточител¬ но auf wärmen vt [Essen] притоп- лям; ♦ sich auf wärmen стоп¬ лям се
aufwärts 84 aufwärts adv нагоре aufwärts gehen (perf ist auf¬ wärts gegangen) vi mit etw geht es aufwärts нщ. бележи напредък, подобрява се auf|wecken vt разбуждам, съ¬ буждам а uffweisen vt (unreg) [zeigen] про¬ явявам, показвам auf|wenden vt изразходвам, вла¬ гам aufwendig - aufwändig auf|werfen vt (unreg) [anspre¬ chen]: ein Problem ~ засягам няка¬ къв проблем, поставям за обсъж¬ дане auf[werten vt [Geld] повишавам стойността; [Ansehen] подобрявам репутацията си auf|wickeln vt навивам, намота¬ вам auf]wiegeln vt пейор.: jn gegen jn ~ насъсквам нкг. срещу нкг. Auf|wind der благоприятен вя¬ тър; ~ bekommen прен. напредвам, постигам успехи auf]wirbeln o vi извивам се на вихрушка; о vt вдигам вихрушка, завихрям auf|wischen vt избърсвам, из¬ тривам auf wühlen vt 1. [Erde] разравям; 2. [erregen] развълнувам, раздвиж¬ вам auf|zählen vt изброявам Auszählung die изброяване auf|zeichnen vt 1. [zeichnen] еки¬ пирам, рисувам; 2. [Sendung] за¬ писвам Aufzeichnung die [Aufnahme] запис; ♦ Aufzeichnungen pl [Notizen] бележки, записки aufziehen (perf hat/ist aufge¬ zogen) (unreg) o vt (hat) 1. [Uhr, Spielzeug] навивам; 2. [erziehen] отглеждам; 3. [öffnen] отварям; 4. разг. [necken] закачам, подигравам се на нкг.; о vi (ist) задавам се, на¬ ближавам Aufzucht die отглеждане, раз¬ въждане (на животни) Aufzug der 1. [Lift] асансьор; 2. пейор. [Aufmachung] външен вид aufzwingen vt (unreg): jm etw ~ налагам нкм. нщ.; ♦ sich auf zwin¬ gen refналагам се, натрапвам се Auge (pl -n) das 1. [Sehorgan] око; ein blaues ~ насинено око (от ydap)\ mit bloßem ~ c просто (не¬ въоръжено) око; unter vier ~n на четири очи, насаме; ihm wurde schwarz vor ~n притъмня му пред очите; 2. [Würfelpunkt] точка; 3. разг.: etw vor ~п haben имам нщ. предвид, държа сметка за нщ.; sei¬ nen ~п nicht trauen не вярвам на очите си; jn aus den ~п verlieren загубвам нкг. от погледа си; ~ zu\drücken затварям си очите пред нщ. (прен.)\ jn/etw im ~ behalten не изпускам нкг./нщ. от погледа си; in js ~п в нечии оч mit an¬ deren oder neuen ~n sehen гледам
85 a us [atmen на нкг./нщ. c други очи (по разли¬ чен начин); jn/etw nicht aus den ~n lassen не изпускам нкг./нщ. от пог¬ леда си Augenjarzt, -ärztin der, die очен лекар, офталмолог/-жка Augenblick der 1. [kurze Zeit] миг; 2. [Zeitpunkt] момент; в един мит; jeden ~ всеки момент augenblicklich [jetzig] се¬ гашен, настоящ; o adv 1. [umgeh¬ end] незабавно; 2. (jetzig] в момен¬ та " Augen|braue die вежда Augen {färbe die цвят на очите Augen {höbe die: in на височи¬ на на очите Augenjwinkel der: jn/etw aus den ~n beobachten наблюдавам нкг./ нщ. c крайчеца на очите си Augenjzeuge, -zeugin der, die очевидец/-дка augenzwinkernd o adj намиг¬ нал; <> adv намигвайки (съучаст¬ нически) August der (ohne pl) август; вж. също September Auktion [ayk'tsioin] (pl -en) аукцион,търг Aula (pl -s) die учил. тържествена зала; унив. аула, голяма зала Aupair|mädchen, Au-pair- Mädchen [o'pcinmcitson] das де¬ тегледачка и домашна помощница в чужбина (с цел изучаване на съответния чужд език) aus о präp (+ D) 1. от; - dem Haus gehen излизам от къщата; ~ Frankreich от Франция; ~ Paris от Париж; - den Siebzigerjahren от седемдесетте години; -dem Fran¬ zösischen übersetzen превеждам от френски език; ein Tisch ма¬ са от дърво; - dem Fenster от про¬ зореца; 2. [zur Angabe einer Entfer¬ nung] от; ~ 30 Metern Entfernung от 30 метра разстояние; 3. [zur An¬ gabe eines Anlasses, einer Ursache] от, поради; ~ Liebe от любов; ~ die¬ sem Grunde поради тази причина; o adv 1. [zu Ende]: es ist - свърше¬ но е, край; es ist - mit jm/etw свър¬ шено е c нкп/нщ.; etw ist ~ und vor¬ bei нщ. е свършено завинаги; 2. [ausschalten]: Licht ~! угаси лам¬ пата! Aus das (ohne pl) край; ins ~ ge¬ hen спорт, излизам извън терена (в аут) aus|arbeiten [’ausjarbaitp] [Plan] разработвам; [Text] съста¬ вям Ausarbeitung ['ausjarbajtug] (pl -en) die [von Plänen] разработва¬ не; [von Texten] съставяне aus|arten ['aus|a:etp] (perfist ausgeartet) vi:in etw (A) oder zu etw - превръщам се в нщ., израж¬ дам се ausjatmen [’ausjaitmon] издъх¬ вам
aus|baden 86 aus|baden vtpa32~ müssen опирам пешкира вместо нкг.; по¬ насям последствията от нщ. Aus|bau der (ohne pl)1. [von Haus] преустройство; [von Verkehrsnetz] разширяване; [von Kontakten] раз¬ ширяване; 2. [von Motor] разглобя¬ ване, демонтиране ausjbauen vt 1. [Haus] преустро¬ явам, разширявам; [Verkehrsnetz] разширявам; [Vorsprung] увелича¬ вам; [Kontakt] разширявам; 2. [Mo¬ tor] разглобявам, демонтирам aus|bessern vt поправям; [Klei¬ dungsstück] изкърпвам aus|beulen vt 1. [glätten] изглаж¬ дам неравности; 2. [verformen] де¬ формирам,' изкривявам; ♦sich aus|beulen ref [Beulen bilden] издувам се, деформирам се Aus|beute die добив; печалба aus|beuten vt експлоатирам ausjbilden vt 1. [Schüler] обуча¬ вам, уча; sich zu etw ~ lassen обу¬ чавам се (уча се) за нщ.; 2. [Be¬ gabung] развивам, усъвършенст¬ вам Ausbilder, in ( mpl-,fpl -nen) der, die обучаващ/-а; инструктор/-ка Ausbildung die 1. обучение; об¬ разование; in der ~ sein обучавам се, уча; 2. [handwerklich] учене на занаят; 3. [an Universität] обучение в университет Ausbildungszeit die 1. времет¬ раене на обучението; 2. [im Hand¬ werk] времетраене на професио¬ налното обучение aus|bleiben (perf ist ausge¬ blieben) vi (unreg) 1. [Zug, Per¬ son] не пристигам; 2. [Ereignis] не настъпвам; es bleibt nicht aus, dass неизбежно e... Aus|blick der гледка, изглед; ein ~ auf etw (А) гледка към нщ. aus[booten vt разг. измествам (нкг), отстранявам (нкг.) aus|brechen fpgrfhat/ist aus¬ gebrochen) (unreg) o vi (ist) 1. [fliehen] избягвам; aus etw ~ избяг¬ вам от някъде, от нщ.; [Häftling] избягвам (от затвор); 2. [entsteh¬ en-Krieg, Streit] избухвам; [-Krank¬ heit, Feuer] избухвам, пламвам; [ - Vulkan] изригвам; [ - Panik] на¬ . стъпвам внезапно; 3. [verfallen]: Jubel/Tränen ~ ликувам/избухвам в сълзи; о vt (hat) [herausbrechen] изкъртвам aus|breiten vt 1. [Decke]: etw (über jm/etw) ~ разстилам нщ. (върху нкг./нщ.); 2. [Waren, Ge¬ schenke] излагам, нареждам; 3. [Arme] протягам; ♦ sich aus|brei* ten ге/разпростирам се, разпрос¬ транявам се Aus|bruch der 1. [von Häfüingen] бягство; 2. [Beginn - von Krieg, Feuer, Panik] избухване; [ - von Krankheit] избухване; [ - von Vul¬ kan] изригване; etw kommt zum ~ нщ. избухва; 3. [von Gefühl] из¬ блик aus|brüten vt [Eier] измътвам, из¬ люпвам
87 auserwählt Ausjdauer die (opl) издръж¬ ливост ausdauernd adj издръжлив aus|dehnen vt 1. [räumlich] раз¬ тягам, разширявам; 2. [zeitlich] от¬ лагам, удължавам; ♦ sich aus|- dehnen ref 1.[räumlich] разши¬ рявам се; sich auf etw ~ раз¬ простирам се върху нщ.; 2. [zeitlich] продължавам по-дълго aus|denken vt (unreg): sich (D) etw - измислям нщ. Ausdruck (pl -drücke oder -e) der 1. (pl Ausdrücke) израз; etw kommt (in etw (D)) zum ~ нщ. се проявява (в нщ.); 2. (pl Ausdrucke) комп. [ - Blatt] разпечатка; [ - Dru¬ cken] разпечатка ausjdrucken vt комп. разпечат¬ вам ausjdrücken vt 1. [auspressen] из¬ стисквам; 2. [Gedanke, Gefühl] из¬ разявам; 3. [Zigarette] изгасям, смачквам; ♦ sich aus|drücken ref изразявам се ausdrücklich o adj изричен; o adv изрично Ausdrucks|weise die начин на изразяване auseinander ^uslai'nandn] 1. [räumlich]: - liegen отстоящи/от- далечени един от друг; ausein¬ ander! разпръснете се!, разотивай¬ те се!; 2 .разг.[getrennt]: -sein раз¬ делени сме; 3. разг.[zeitlich]: die Brüder sind sechs Jahre - братята имат шест години разлика (във растта) auseinander fallen (perf ist auseinander gefallen) vi (un¬ reg) [Gebäude] срутвам се, рухвам; [Gegenstand] ставам на парчета; [Gruppe] разпадам се auseinander gehen (perf ist auseinander gegangen) vi (un¬ reg) 1. [sich trennen] разделяме се; 2. [Meinungen] различават се; 3. [Ehe] разпадам се auseinander halten vt (unreg) различавам едно от друго auseinander laufen (perf ist auseinander gelaufen! vi (un¬ reg) 1. [Gruppe] разпръсквам се, разбягвам се; 2. [Flüssigkeit] раз¬ ливам се; [Eis] разтопявам се auseinander leben ♦ sich aus¬ einander Ifiben отчуждава¬ ме се (един от друг) auseinander nehmen vt (unreg) разглобявам auseinander setzen vt: jm etw ~ разяснявам нкм. нщ.; ♦ sich auseinander setzen 1. [sich beschäftigen]: sich mit etw - зани¬ мавам се c нщ.; 2. [sich streiten]: sich mit jm ~ разправям се c нкг. Auseinandersetzung (pl -en) die 1. [Beschäftigung] занимание; 2. [Streit] спор, конфликт, стълкно¬ вение auserwählt ['aus|£BV£:lt] adj из¬ бран
aus[fahren 88 aus|fahren ( perfhat/ist ausge¬ fahren) (unreg) o (hat) 1. [spa¬ zieren fahren] извеждам на разход¬ ка (c кола)', 2. [Fahrwerk, Antenne] изваждам автоматично; 3. [Waren] доставям c кола; 4. [Auto] разви¬ вам пълна скорост; о vi (ist) 1. [spa¬ zieren fahren] отивам на разходка (с кола)\2. [hinausfahren] потеглям Ausfahrt die изход за превозни средства; - freihalten гараж! не паркирай! ausfallen (perf ist ausgefal¬ len) vi (unreg) 1. [herausfallen]: jm fallen die Haare/die Zähne aus на нкг. му окапва косата/му падат зъ¬ бите; 2. [Veranstaltung] не се състои, отменя се; 3. [Mitarbeiter, Einnahme] отсъства, липсва; 4. [Bremse, Sig¬ nal, Maschine] не функционира; 5. [sich erweisen]: gut/schlecht ~ давам добри/лоши резултати ausfallend adj оскърбителен, обиден; - werden ставам агреси¬ вен, груб Ausfallstraße die главна изход¬ на артерия (извеждаща от град) aus|feqen vt, vi измитам ausfertigen vt канц. изготвям, издавам ausfindig adv. jn/etw ~ machen намирам, откривам нкг./нщ. ausfliefien (perf ist ausge¬ flossen) vi (unreg) изтичам Ausflucht (pl -flüchte) die пред¬ лог, претекст; Ausflüchte machen намирам претекст Ausflug der кратка екскурзия, из¬ лет Ausflugslokal das заведение за излетници . Ausfluss der 1. (ohne pl) изтича¬ не, оттичане; 2. [im Waschbecken] отвор за изтичане, улей; 3. те¬ чение ausf ragen vt разпитвам ausjf ressen vt (unreg): etw - gefressen haben фам. извършил съм неразумна постъпка, забъркал съм каша Ausfuhr (pl -en) die износ, екс¬ порт aus führen vt 1. [spazieren führen] извеждам на разходка; 2. [expor¬ tieren] изнасям, експортирам; 3. [Arbeit] извършвам; 4. [Befehl] из¬ пълнявам; 5. [Plan] осъществявам; 6. [erklären] излагам, обяснявам Ausfuhrland das страна износи¬ тел ausführlich о adj подробен, об¬ стоен; о adv подробно ausfüllen vt 1- [Formular] попъл¬ вам; 2. [Loch] запълвам; 3. [zufrie¬ den stellen] удовлетворявам; 4. [Raum] изпълвам Ausgabe die 1. (ohne pl) [Ausge¬ ben] раздаване; 2. [von Geld] раз¬ ход; 3. [von Buch] издание Aus|gang der 1. изход; 2. (ohne pl) [Ausgeherlaubnis]: - haben имам позволение да изляза; воен. имам позволително за отпуск; 3. (ohne pl) [Ende] край
89 ausgiebig Ausgangstage die изходно по¬ ложение Ausgangs]punkt der изходна точка Ausgangssperre die забрана за излизане aus|geben vt(unreg) 1. [verteilen] раздавам, разпределям; 2. [Ban¬ knoten, Aktien] пускам в обраще- ние; 3. [Befehl] давам, издавам; 4. [Geld] харча; 5. ф [spendieren]: jm einen ~ черпя нкг.; 6. [bezeich¬ nen]: sich für oder als jn/etw ~ пред¬ ставям се за или като нкг./нщ. ausgebucht adj разпродаден; зает ausgedient adj: - haben изслу¬ жил съм; пенсиониран съм; нену¬ жен съм ausgedörrt adj изсъхнал, пре¬ съхнал ausgefallen о ppaus[fallen: о adj необичаен, странен; о adv не¬ обичайно ausgeflippt adjразг. надрусан (с наркотик);побъркан, превъртял ausgeglichen aus|glei- chen; о adj уравновесен ausjgehen (perfist ausgegan¬ gen) vi (unreg) 1. [nach draußen] излизам; 2. [Licht, Feuer, Ofen] угасвам; 3. [Geschichte] свършвам; 4. [hervorgebracht werden]: von jm - изхождам, излизам от нкг.; 5, [zu¬ grunde legen]: von etw ~ изхождам от нщ.; 6. [ausfallen]: jm gehen die Haare/Zähne aus на нкг. му падат зъбите/окапва му косата; 7. [zu Ende gehen]: jm gehen die Ideen aus запасите/идеите на нкг. се изчерпват ausgehungert adj прегладнял ausgelassen о aus] las¬ sen; o adj буен, палав; o adv нео¬ буздано ausgelaugt adj изтощен, изсму¬ кан ausgemergelt adj отслабнал, изтощен ausgenommen konj освен ако ausgeprägt adj характерен, под¬ чертан ausgerechnet тъкмо, точно ausgereift adj узрял ausgeschlossen o * aus|- schließen; o adj изключен, не¬ възможен ausgesprochen opp-> £4|s|spre- chen; o adj ярко изразен, явен, отявлен; о adv явно, много, изклю¬ чително ausgestorben opp*aus|ster- ben; о adj: wie ~ запустял, като мъртъв ausgewachsen [‘ausgovaksitf adj 1. [Lebewesen] израсъл; 2. фам. [Skandal] много голям ausgewogen [’^ysgovoigij] adj уравновесен ausgezeichnet o adj отличен; o adv превъзходно ausgiebig o adj изобилен; o adv предостатъчно, в изобилие
aus|qieBen 90 auslaießen vt(unreg) изливам Ausgleich (pl -e) 1. [Gleich¬ gewicht] уравновесяване; einen ~ schaffen постигам съгласие; 2. (ohne pl) спорт, изравняване, ра¬ вен резултат Ш!$ [gleichen (unreg) о 1. уравновесявам, компенсирам; 2. [Gegensatz] изглаждам; 3. [Scha¬ den] компенсирам; 4. [Mängel] въз¬ становявам; о viспорт, изравня¬ вам; ♦ sich aus|gleichen ref [sich angleichen] изравнявам се c нкг./нщ. aus|graben vt (unreg) 1. [aus Erde] изравям, изкопавам; 2. [Verges¬ senes] преоткривам, изравам Ausgrabung die разкопки Ausguck (pl -e) наблю¬ дателен пост Ausjguss der кухненска мивка; канал на мивка, отток ausjhaken [’aushaikty] откачвам aus|halten (unreg) o vt 1. [ertra¬ gen] изтърпявам, понасям; mit ihm ist es nicht auszuhalten той е непо¬ носим; 2 .разг.пейор. [Person] из¬ държам нкг.; о у/ [durchhalten] ус¬ тоявам aus|handeln vt уговарям с пазар¬ лък, спазарявам aus|händiqen vt връчвам Aus|hang der обява, плакат aus|hänaen о vi([Bekannt¬ machung] окачен съм; о vt 1. [Be¬ kanntmachung] окачвам; 2. [Tür] откачвам Aushängeschild (pl -er) das фирма, табела aus|heben vt (unreg) 1. [Loch, Erde] изкопавам; 2. [Bande] ликви¬ дирам aus|hecken vt кроя тайно, из- мъдрувам, измътвам aus|helfen vi (unreg) подпомагам Aus|hilfe die подкрепа, временна помощ Aushilfskraft die временен по¬ мощник aushilfsweise adv временно, за временна помощ aus|höhlen vt издълбавам ausjholen vi 1. [mit dem Arm] за¬ махвам (за да ударя или хвърля); 2. [beim Erzählen]: weit ~ разказ¬ вам от А до Я (надълго и наширо¬ ко) aus|horchen vt разпитвам, под- питвам aus|kennen ♦ sich aus|ken- nen ref: sich (mit/in etw (D)) ~ раз¬ бирам (от нщ.)/познавам добре (нщ.) aus|kippen vt изсипвам ausjklammern ^ изключвам ausjklappen vt разгъвам ausjklingen (perfhat/ist aus¬ geklungen) vi (unreg) 1. (hat, ist) [Musik] затихвам; 2. (ist) [zu Ende gehen] завършвам, приключвам aus|künken (perf hat/ist aus¬ geklinkt) o vt (hat) откачам; o vi (ist) откачам се; ♦ sich aus|klin- ken ref откачам се
91 jUlsflasten ausjklopfen vt 1. [Teppich, Man¬ tel] изтърсвам, изтупвам; 2. [Pfeife] изтръсквам; 3. [Schmutz] премах¬ вам aus|knipsen vt разг. изгасвам, изключвам aus|knobeln vtpa 1. [auslosen] хвърлям зарове; 2. [ausklügeln] из- мъдрям, изкомбинирам aus {kommen (perf ist ausge¬ kommen) vi (unreg) 1. [zurecht¬ kommen] справям се; mit etw ~ имам нщ. в достатъчно количест¬ во, стига ми, карам с него; 2. [sich vertragen]: mit jm nicht) ~ (добре/зле/не се) разбирам c нкг. aus|kosten vt поет. наслажда¬ вам се докрай aus kratzen vt изстъргвам aus kundschaften vt разузна¬ вам, изследвам Auskunft ( pl-künfte) die 1. [Hin¬ weis] сведение, справка; 2. (ohne pl) [Auskunftsschalter] гише за ин¬ формация; die ~ anrufen телефо¬ нирам на „Справки“ Auskunfts|schalter<fer гише за информация aus|kurieren vt излекувам ausjlachen vt присмивам се на нкг. ausjladen vt (unreg) 1. [Fahrzeug, Fracht] разтоварвам; 2. [Gast] от¬ меням покана ausladend adj широк; стърчащ Auslage die изложена стока; вит¬ рина; ♦ Auslagen pl разходи, раз¬ носки Aus|land das (ohne pl) чужбина Ausländer (pl -) чужденец ausländerfeindlich o adj ксе- нофобски, враждебен към чужден¬ ците; о adv враждебно към чуж¬ денците Ausländerfeindlichkeit die ксенофобия Ausländerin (pl -nen) die чуж¬ денка ausländisch adj чуждестранен Aus!ands|gespräch das между¬ народен разговор (по телефона) Ausländskorrespondent, in dery die чуждестранен/-нна корес¬ пондентска (на медия) Auslandsreise die задгранично пътуване Auslandsschutz|brief том. допълнителна автомобилна застраховка за пътуване в чуж¬ бина aus|lassen vt (unreg) 1. [Einzel¬ heit] изпускам; 2. [Gelegenheit] пропускам; 3. [abreagieren]: seine Wut/seinen Ärger an jm ~ изливам гнева си/яда си на нкг.; ♦ sich aus|lassen ref[sich äußern] изказ¬ вам се; sich über jn/etw ~ изказвам се за нкг./нщ. aus|lasten vt 1. [nutzen] използ¬ вам, натоварвам (максимално); 2. [Person]: mit etw ausgelastet sein обсебен съм/погълнат съм от нщ.
Aus] lauf 92 Aus|lauf der (ohne свобода на движение, свободно пространство ausjlaufen (perfisausaelau- fen) vi(unreg) 1. [Behälter] опраз¬ вам се; 2. [Flüssigkeit] изтичам; 3. [Schiff] отплувам; 4. [Modell] из¬ лизам от производство; 5. [Vertrag] изтичам aus|lauqen vt изпирам, изчист¬ вам с луга; изтощавам aus|lecken vt изблизвам, облиз¬ вам aus[leeren vt изпразвам ausjlegen vt 1. [öffentlich] изла¬ гам; 2. [Köder] залагам; 3. [Boden] облицовам, настилам; 4. [Summe] плащам, авансирам; 5. [interpre¬ tieren] тълкувам, обяснявам ausjleiern (perf hat ausge¬ leiert) фам. o vi(ist) развлечен е; похабен е; о vt(hat) изхабявам, из¬ носвам Ausleihe (pl -n) заемна служ¬ ба (вбиблиотека) aus|leihen vt (unrjm etw ~ за¬ емам на нкг. нщ.; sich (D) etw ~ за¬ емам нщ. от нкг. Auslese die (ohne pl) 1. [Auswahl] подбор; елит; 2. [Wein] отбрано ви¬ но, от отбран сорт грозде aus|liefem vrl. доставям; 2. [Aus¬ länder] екстрадирам aus|lieqen vi(unreg) изложен съм (за продан, на показ) ausjlöschen vt 1. [Licht, Feuer] загасявам; 2. [Spuren] заличавам aus|losen vt хвърлям жребий ausjiösen vt причинявам, създа¬ вам; [Freude, Krieg, Panik] предиз¬ виквам Auslöser (pl -) der 1. фот. меха¬ низъм за експониране; 2. [Ursache] причинител aus|machen vt [ausschal¬ ten] изключвам, угасявам; 2. [ve¬ reinbaren] уговарям; zu tun уреждам нщ.; etw mit jm ~ спора¬ зумявам се c нкг. за нщ.; 3. [stören] затруднявам; das macht (jm) nichts aus това не представлява затруд¬ нение (за нкг.); 4. [betragen] въз¬ лизам на; 5. [bedeuten]: viel/wenig ~ има голямо/малко значение; 6. [bilden] правя, образувам aus|malen vt 1. [mit Farbe] оцве¬ тявам; 2. [schildern] описвам, раз¬ казвам; 3. [sich vorstellen]: sich (D) etw ~представям сй нщ. Ausjmaß das размер aus|merzen vt отстранявам, за¬ личавам, премахвам, изкоренявам aus|messen vt (unreg) измервам ausjmustern vt 1. воен. призна¬ вам за негоден за военна служба; 2.разг. [aussondem] бракувам, от¬ странявам (нщ. негодно за упот¬ реба) Ausnahme (pl -n) die изключе¬ ние; eine ~ machen правя изклю¬ чение; mit ~ von c изключение на Ausnahmezustand der: den ~ verhängen обявявам извънредно положение
93 aus|rucken ausnahmslos без изключе¬ ние ausnahmsweise adv по изклю¬ чение aus|nutzenT aus[nützen vt 1. [nutzen] използвам; 2. [missbrau¬ chen] експлоатирам ausjpacken vt разопаковам ausjplaudern vtиздрънквам, из¬ давам ausjpressen vt 1. [Frucht] изстис¬ квам; 2. [ausfragen] изтръгвам чрез разпит aus|probieren vt изпробвам, опитвам Auspuff ( pl-e) der ауспух aus|oumpen vt изпомпвам; den Magen ~ промивам стомаха на нкг. aus|quetschen ['auskve[j^] vt [Obst] изстисквам ausjradieren vt [mit Radiergum¬ mi] изтривам ausjrangieren [’^srägiiron] vt разг. бракувам ausjrauben vt ограбвам, плячкос- вам aus [räumen vt 1. [entfernen, aus¬ rauben] опразвам, ограбвам; 2. [Missverständnis, Zweifel] отстра¬ нявам aus|rechnen vt изчислявам, пресмятам; sich (D) etw ~ können мога да предвидя, да пресметна нщ. Aus|rede die претекст, предлог aus|reden о vi доизказвам се; о vt: jm etw ~ разубеждавам нкг. за нщ. aus|reichen vi достатъчен съм, стигам ausreichend о adj 1. [genügend] достатъчен; 2. среден в училище); о adv достатъчно Ausweise die излизане (от стра¬ ната) Ausreisegenehmigung die разрешение за излизане ната) aus|reisen (perf ist aus ge¬ reist) vi: aus einem Land ~ напус¬ кам страна; nach Deutschland/ Spanien ~ заминавам за Германия/ Испания ausjreißen {perf hat/ist aus¬ gerissen) (unreg) o vi (ist) разг. избягвам; [Kind, Jugendlicher] из¬ мъквам се; o vt (hat) скубя, изко¬ ренявам ausrenken vt: sich (D) etw ~ из¬ кълчвам си нщ.; jm etw ~ изкъл¬ чвам на нкг. нщ. aus|richten vt 1. [Grüße, Nach¬ richt] предавам; kann ich etw ~? мога ли да предам нщ. (някакво из¬ вестие)?; 2. [erreichen]: (beijm) etw ~ постигам нщ. (при нкг.); 3. [anord¬ nen] изправям, изравнявам, под¬ равнявам aus|rotten vt изтребвам, унищо¬ жавам aus [rücken (perf ist ausge¬ rückt) vi воен. потеглям, замина¬ вам
aus| rufen 94 aus|rufen vt(unreg) 1. [rufen] из¬ виквам; възкликвам; 2. [mit Laut¬ sprecher] обявя вам; 7« ~ ка¬ рам да повикат нкг. ворител) ; 3. [proklamieren] прок¬ ламирам, провъзгласявам Ausrufezeichen. Ausru- fungsjzeichen das удивителен знак aus|ruhen ♦ sich aus|ruhen ref почивам си aus|rüsten vt екипирам; съоръ¬ жавам; ♦ sich aus|rüsten ref екипирам се Ausrüstung die екипировка; съ¬ оръжение aus|rutschen ( ist aus¬ gerutscht) vi [auf Boden] под- хлъзвам се; [aus Hand] изхлъзвам се, изплъзвам се Ausrutscher (pl -) der разг. не- тактичност; неудача Aus|sage die 1. [vor Gericht] по¬ казание; 2. [Inhalt] израз, изрази¬ телност Aussagekraft die (ohne pl) из¬ разност, изразителност aus|sagen o vt [vor Gericht] да¬ вам показания; o vi изразявам, каз¬ вам aus|schalten vt 1. [Licht, Gerät] изключвам; 2. [Konkurrent] отстра¬ нявам Ausjschau die (ohnach / etw ~ halten оглеждам се за нкг./ нщ. aus|schauen vi [mit Augen]: nach jm/etw - търся нкг./нщ. c поглед aus|scheiden ( phat/ist aus¬ geschieden) ( uno vi (ist) 1. [aus Gruppe]: aus etw ~ напускам нщ.; 2. спорт, елиминиран съм; 3. [wegfallen] отпадам; о vt (hat) от¬ странявам, елиминирам aus|schenken vt продавам на¬ питки (взаведение); наливам aus|schildern v маркирам ausjschlafen vi (unreg) наспивам се Aus|schiag der 1. [auf Haut] об¬ рив; 2. [das Entscheidende]: den ~ geben решаващ съм aus|schlaaen ( p hat/ist aus¬ geschlagen) (unreg)o vt (hat) 1. [Zahn] избивам; 2. [ablehnen] от¬ клонявам; o vi 1. (hat) [Tier] ри¬ там; 2. (hat, ist) [Pendel, Zeiger] от¬ клонявам се ausschlaggebend adj реша¬ ващ, определящ aus|schließen vt (unreg): (jn von etw) ~ отстранявам (нкг. от нщ.); ♦ sich ausjschließen не взе¬ мам участие в нщ., не се включ¬ вам в нщ. ausschließlich, ausschließlich о adj изключителен; о adv само Ausschluss der изключване; unter ~ der Öffentlichkeit при зак¬ рити врати aus|schmücken 1. [Raum] ук¬ расявам; 2. [Geschichte] разкрася¬ вам
95 äußere, r, s aus|schneiden изряз¬ вам Aus|schn»tt der 1. [von Kleid, Bluse] деколте; 2. [aus Zeitungen] изрезка; 3. [Auszug] извадка aus|schöpfen vt 1. [Gefäß] изчер¬ пвам, изпразвам; [Boot] изтребвам; 2. прен. [Möglichkeiten] изчерпвам Ausschreibung ( -en) die [von Wettbewerben, von Stellen] обявя¬ ване; [von Geschäften] публикува- не/обявяване (на условията) Ausschreitungen pl ексцесии Ausschuss der 1. [Gremium] ко¬ митет, комисия; 2. (ohne [Ware] брак aus|schüttein vt изтърсвам aus|schütten vt 1. [Gefäß] из¬ празвам; 2. [Flüssigkeit] изливам ausschweifend o adj 1. [Fan¬ tasie] необуздан; 2. [Leben] разпус¬ нат; o adv: ~ leben живея разпус¬ нато aus|$ehen vi (unreg) изглеждам; sie sieht gut aus тя изглежда доб¬ ре; es sieht danach aus, als oder dass... изглежда, че...; sehe ich da¬ nach aus, als würde ich stehlen? имам ли вид на крадец?; es sieht mit jm/etw gut/schlecht aus изгле¬ дите за нкг./нщ. са добри/лоши; wie siehts aus?разг. какво правиш (как стоят работите с теб)?; nach nichts ~ разг. не е особено добро, привлекателно (нищо не представ¬ лява); so siehst du aus! разг. прен. така си мислиш, но се лъжеш/ aus sein vi (unreg) разг. 1. [zu Ende sein] свършено e; mit dem Faulenzen ist es jetzt aus c мързе¬ луването вече свърши; es ist aus zwischen ihnen връзката между тях приключи; 2. [nicht eingeschaltet] угаснал е; 3. [erpicht sein]: (А)~ стремя се към нщ. außen adv вън, отвън; nach ~ на¬ вън; von ~ отвън Außenhandel der (ohnepl) вън¬ шна търговия Außen| minister, in der, die ми¬ нистър на външните работи Außenpolitik die (ohne pl) вън¬ шна политика Außenseite die външна страна Außenseiter, in (mpl - -nen) der, die аутсайдер Außenstehende (pl -n) der, die външен човек Außenjwelt die външният свят außer opräp l.(+D) [ausgenom¬ men] освен, c изключение на; - ihm освен него; ~ Betrieb не работи; 2. (+ D) [neben] извън, освен; 3. (+ + G) [aus, außerhalb] вън от, извън; ~ Haus sein извън къщи съм; ~ sich (D) sein прен. извън себе си съм; - sich (D) geraten излизам от кожа¬ та си; о konj освен да, освен че; ~ wenn освен ако; ich habe nichts getan, ~ schlafen нищо не правих, освен че спах außerdem adv освен това äußere, r, s adj външен, външ¬ на, външно
Äußere 96 Äußere das (ohne външност außergewöhnlich [aus^goVomli?] O adjизвънреден, необичаен; o adv необичайно, извънредно außerhalb o präp: ~ einer Sache (G) [räumlich] вън от; [zeitlich] из¬ вън; o adv [räumlich] навън; извън (града) außerirdisch ['aysB|irdiJ] adj из¬ вънземен äußerlich oadj 1. [an der Außen¬ seite] външен; 2. [nach außen hin] привиден; O adv [nach außen hin] външно, отвън Äußerlichkeiten pl 1. [Umgangs¬ form] външна форма, външна про¬ ява; 2. [Unwesentliches] незначи¬ телни подробности äußern vt изказвам, изразявам; ♦ sich äußern 1. [seine Mei¬ nung sagen]: sich über jn/etw ~ из¬ казвам мнението си за нкг./нщ.; sich zu etw ~ изказвам се (произ¬ насям се) върху нщ.; 2. [sich zei¬ gen]: sich in etw (D) ~ проявявам се, изразявам се в нщ. außerqrdentlich ['^usn'jordqthc] о adj извънреден, изключителен; о adv извънредно, изключително Äußerst adv извънредно много außerstande, außer Stande adj: zu etw ~ sein не съм в състоя¬ ние за нщ. Äußerste, r, s adj 1. [entfernt] най-отдалечен; die ~ Schicht най- външният слой; 2. [letzte] най-пос- леден, най-краен; der ~ Termin крайният срок; 3. [höchste, schlimm¬ ste] екстремен, най-краен, най- лош; im~п Fall в краен случай • • Äußerung (pl -en) die изказване ausjsetzen o vt 1. [Kind, Tier] подхвърлям, изхвърлям; 2. [Beloh¬ nung, Preis] обявявам, определям; 3. [ausliefem] излагам; 4. [bean¬ standen]: etw an jmletw auszusetzen haben намирам недостатъци на нкг./нщ.; о vi 1. [aufhören] спирам, прекратявам; 2. [pausieren] преска¬ чам, прекъсвам; ♦ sich aus|set- zen ref: sich einer Sache (D)~ из¬ лагам се на нщ. Aussicht (pl -en) die 1. [Sicht] изглед, гледка; 2. [Zukunftspers¬ pektive] изгледи, перспективи; etw in ~ haben има изгледи (мога да очаквам); jm etw in ~ stellen обе¬ щавам нщ. на нкг. aussichtslos adj безнадежден, без изгледи за успех aussichtsreich adj многообе¬ щаващ Aussichtsjturm der панорамна кула aus|söhnen vt помирявам, одоб¬ рявам; ♦ sich aus|söhnen : sich mit jm/etw ~ помирявам се c нкг./нщ. aus|sortieren vt сортирам, под¬ бирам aus|spannen o vt 1. [Netz, Tuch] разпъвам; [Flügel] разпервам; 2. разг. [wegnehmen]: jm die -
97 aus|suchen din/den Freund ~ отмъквам на нкг. приятелката/приятеля; о отпо- чивам си aus|sperren vt [ausschließen}: jn ~ заключвам нкг. отвън (не го пус¬ кам да влезе) aus|spielen vt 1. [einsetzen] ра¬ зигравам (при лота2. [mani¬ pulieren]: jn gegen jn ~ послужвам си c нкг. срещу нкг. aus|spionieren vt шпионирам Aus|sprache die 1. [von Worten] произношение; 2. [Gespräch] раз¬ говор, разискване aus|sprechen vt(unreg) 1. [Wort, Laut, Urteil] произнасям; 2. [Mei¬ nung, Verdacht, Wunsch] изразявам, изказвам; ♦ sich ausjsprechen ref 1. [sich äußern] изказвам се; 2. [Stellung nehmen]: sich gegen!für jn/etw ~ произнасям се (изказвам мнението си) против/за нкг./нщ.; 3. [offen sprechen]: sich ntüjm ~ обяс¬ нявам се c нкг. aus|spucken o vi плюя; o vt [spu¬ cken, ausgeben] изплювам aus|spülen vt изплаквам ausstatten vt: jn/etw mit etw ~ об¬ завеждам, оборудвам нкг./нщ. c нщ. Ausstattung (pl -en) die 1. [Hand¬ lung] обзавеждане; 2. [Ausrüstung, Einrichtung] оборудване, мебели¬ ровка aus|stehen (unreg) o vi: etw steht noch aus нщ. още не е пристигна¬ ло, предстои; о vt [Schmerzen] тър¬ пя, изтърпявам; [Angst, Sorge] пре¬ живявам; jn/etw nicht ~ können разг. не мога да понасям нкг./нщ. aus|steiqen (perf ist ausge¬ stiegen) vi (unreg) 1. [aus Fahr¬ zeug] слизам; 2. разг. [aus Geschäft, Projekt] оттеглям се Aussteiger, in ( -nen) der, die разг. отшелник/-ица; аут¬ сайдер ausjstellen vt 1. [öffentlich] из¬ лагам на показ; 2. [Dokument] из¬ давам; 3 .разг.[Gerät] изключвам Aufstellung die изложба aus|sterben (perf ist aus ge¬ storben) vi (unreg) измирам Aus|steuer die чеиз Ausstieg (pl -e) 1. [von Fahr¬ zeugen] слизане; врата за слизане; 2. (ohnepl) [aus Projekt] оттегляне ausjstoßen vt (unreg) 1. [Person] изключвам, прогонвам; 2. [Schrei, Fluch] извиквам, изкрещявам; 3. [Gas, Rauch] изпускам, бълвам ausjstrahlen o vt [Wärme, Licht, Programm] излъчвам; o vi [strah¬ len] излъчвам се; въздействам Ausstrahlung die 1. [von Perso¬ nen] излъчване; 2. [im Fernsehen] предаване aus|strecken vt [Körperteil] про¬ тягам; [Fühler] протягам, пускам; ♦ sich aus|strecken протя¬ гам се ausjsuchen vt избирам, подби¬ рам 7*
Austausch 98 Austausch der размяна, обмяна austauschbar дд/узаменяем: вза¬ имозаменяем aus|tauschen vt 1. разменям, об¬ меням; 2. [ersetzen] заменям aus|teilen vt раздавам Auster (pl -n) die стрида aus|toben vt изливам (енергия, чувства)\ ♦ sich ausjtoben ref набушувам се, навилнявам се aus|traqen vt (unreg) 1. [Waren, Post] разнасям; 2. [Konflikt] уреж¬ дам, изглаждам; 3. [Wettkampf] провеждам; 4. [Schwangerschaft] износвам Australien [^us'trailion] nt Авст¬ ралия Australier, in [^us'trailjV, aus'tra: Uorin] (mpl ~,fpl -nen) der, die авс- тралиец/-ийка australisch adj австралийски aus|treiben vt (unreg) 1. [Teufel, Geister] прогонвам; 2. разг. [Ge¬ wohnheit, Eigenschaft]: jm etw ~ отучвам нкг. от нщ. aus | treten (perf hat/ist ausge¬ treten) (unreg)o vt(hat) 1. [Ziga¬ rette, Feuer] стъпквам, угасям; 2. [Treppe] изтривам от ходене; 3. [Schuhe] скъсвам от носене; о vi (ist) [aus Organisation]: aus etw ~ напускам, излизам от нщ. aus]trinken (unreg) o vt [Gefäß] изпразвам; [Flüssigkeit] изпивам; o vi изпивам до капка Austritt der излизане, напускане ausftrocknen ( pe hat/ist aus¬ getrocknet) o vi(ist) [Haut, Brot] изсъхвам; [Gewässer, Boden] пре¬ съхвам; o vt (hat) [Haut, Brot] из¬ сушавам; [Gewässer, Boden] пресу¬ шавам aus|tüfteln vtpa3z. измислям, съ¬ чинявам aus|üben vt упражнявам ausjufern (perfistausgeufert) vi минавам границите на разум¬ ното; излизам извън брега Ausverkauf der разпродажба ausverkauft adj [Ware, Konzert, Veranstaltung] разпродаден Aus|wahl die избор, подбор; es stehen mehrere Dinge zur ~ пред¬ лагат се за избор много неща aus|wählen vt избирам ausjwalzen vt [Blech] валцувам ausjwandern (perf ist ausge¬ wandert) vi емигрирам Auswanderung die (ohne pl) емиграция auswärtig adj 1. [fern] от друго място, от другаде; 2. [von außen] чуждестранен; [Mannschaft] госту¬ ващ; 3. [außenpolitisch] външен Auswärtige Amt das Минис¬ терство на външните работи в Германия auswärts adv отвън, вън от до¬ ма, от града, от страната aus|waschen vt (unreg) [Klei¬ dung, Pinsel] изпирам, измивам; [Fleck] премахвам
99 Autobahnjgebühr aus|wechseln сменям, заме¬ ням; wie ausgewechselt sein ставам съвсем друг, различен Aus [weg der изход ausweglos adj безизходен aus|weichen (perf ist ausge¬ wichen) vi (unreg): jm/etw ~ из¬ бягвам нкг./нщ. ausweichend adj уклончив aus|weinen ♦ sich aus|weinen ref: sich beijm ~ изплаквам си бол¬ ката при нкг. Ausweis (pl -е) der [Personalaus¬ weis] лична карта, личен паспорт aus|weisen vt (unreg) 1. [aus Land] експулсирам; 2. [erkennen lassen]: jn als etw ~ удостоверявам c документ, че някой е някакъв; ♦ sich aus|weisen ref показвам документите си (за ), легитимирам се Ausweis|kontrolle die провер¬ ка на документите (за самолич¬ ност) Auswelspapiere pl документи за самоличност Ausweitung (pl -en) die разши¬ рение; увеличение auswendig adv наизуст Auswertung die използване; оценка, резултат aus|wirken ♦ sich a us| wirken ref отразявам се; sich ~ въздействам, оказвам влияние вър¬ ху нкг./нщ. Auswirkung die действие, въз¬ действие; die ~ aufj въздейс¬ твието върху нкг./нщ. aus|wringen vt (unreg) изстиск¬ вам (с ръце) Auswuchs (pl -wüchse) der из¬ растък; буца; гърбица aus|zahlen vt изплащам; ♦ sich ausjzahlen ref струва си ausjzahlen vt [Stimmzettel] преб¬ роявам, изброявам aus|zeichnen vt 1. [Waren] ети¬ кетирам, маркирам; 2. [Personen]: jn ~ награждавам нкг.; 3. [Subj: Eigenschaft] отличавам; ♦ sich aus|zeichnen ref: sich durch etw ~ отличавам се c нщ. aus|ziehen (perf hat/ist aus¬ gezogen) (unreg) o vt(hat) 1. [Klei¬ dung] събличам; 2. [Person] събли¬ чам; 3. [Tisch, Couch] разтягам; [Antenne] опъвам; o vi(ist) [umzie¬ hen] пренасям се, сменям жилище¬ то; ♦ sich aus|ziehen re/събли¬ чам се Auszubildende (pl -n) ,die ученик/-чка, получаващ/-а профе¬ сионална подготовка Aus|zug der 1. [aus Text, Rede, Konto] откъс, извадка, извлечение; 2. [aus Wohnung] излизане, напус¬ кане auszugsweise adv в съкратен вид Auto (pl -s) das автомобил Auto|atlas der пътен атлас Autojbahn die аутобан, автома¬ гистрала Autobahn] gebührte пътна так¬ са
Autobahnlkreuz 100 Autobahn|kreuz кръстови¬ ще на автомагистрала, пътна дете¬ лина Autobahn|meisterei (pl -en) die база за поддръжка на автомагист¬ рала Auto|bus der автобус Autojfahrer, in der, die шофьор autogene Training das автоге¬ нен тренинг Auto|gramm das автограф Autojkarte die пътна карта Automat (pl -en) der [für Waren, Fahrkarten] автомат Automatik (pl -en) die автома¬ тичен механизъм Automatikjgetriebe авто¬ матична скоростна кутия automatisch o adj 1. [Maschine] автоматичен; 2'. [Geste] неволен; o adv 1. [Maschine] автоматично; 2. [Person] несъзнателно automatisieren vt автоматизи¬ рам Autonomie (pl -n) die автономия Autor [’^utoiB] (pl -en) der автор Auto|radio das радио за кола Auto|reifen der автомобилна гу¬ ма Autoreisejzug der автовлак (пре¬ возва туристите заедно с авто¬ мобилите им) Auto|rennen das автомобилно състезание, рали Auterin (pl -nen) die авторка autoritär adj авторитарен Autorität (pl -en) die 1. (ohne pl) [Eigenschaft] авторитет; 2. [Person] авторитет; eine ~ sein признат спе¬ циалист Autojunfall der автомобилна ка¬ тастрофа Auto|verkehr der автомобилно движение, трафик avantgardistisch [avägar'distij] adj авангарден, новаторски Avocado (pl -s) die авокадо Axt (pl /bete) die брадва, секира Azalee [atsa'lero] (pl -n) die аза¬ лия Azubi [a'tsuibi, 'aitsubi] (pl-s) der, diepa33. чирак, ученик, получаващ професионална подготовка
101 в b, В [bei] - oder -s) das 1. [Buch¬ stabe] бе (втората буква от нем¬ ската азбука)', 2. муз. [Note] си бе¬ мол; [Vorzeichen] бемол; ♦ В ( -) (ськр. за Bundesstraße) die фе¬ дерален (държавен) път Baby [’berbi] (pl -s) das бебе Babyjsitter, in [’beibiziti?] ( fpl -nen) der, die детегледач/-ка B^ch (pl Bäche) der поток Back[bord das (ohneр1)мор. бак- борд, лявата страна на кораб B^cke (pl -n) die 1. [Wange] буза, страна; 2. разг. [Hinterbacke] зад¬ ник backen (präs blickt oder backt, prät backte oder buk, hat gebacken) o vt 1. [in Backofen] пека; 2. [Brot, Kuchen] правя, ме¬ ся; o vi X. [Brot, Kuchen] пека се; 2. [Person] правя баници, сладки¬ ши (работя като пекар) Backen|zahn der кътник Bäcker, in (mpl --nen) die хлебар/-ка, пекар/-ка Bäckerei (pl -en) die фурна, ne- карница; хлебарница Back|form die форма за печене Backjobst [*bak|o:pst] das суше¬ ни плодове B^ck|ofen [bak|o:fn] der пещ, фур¬ на Backjpulver dasбакпулвер Back|stein der тухла bäckt präs backen Bud (plBäder) das X. [Badezim¬ mer] баня; 2. [Baden - im Meer, in der Wanne] къпане; 3. [Schwimmbad] лятна къпалня; 4. [Kurort] мине¬ рални бани; морски курорт Budejanzug der бански костюм Budejhose die бански гащета, плувки Badejkappe die плувна шапка, шапка за къпане Budejmantel der хавлия Bedejmeister, in der, die oxpa- нител/-ка на басейн, плаж
baden 102 baden o vt къпя; o [in der Wanne] къпя се; [schwimmen] плу¬ вам; ~gehen отивам да се къпя (на плувния басейн);(bei oder mit etw) ~ gehen фам. прен. нщ. отива на кино (пропада, проваля се); ♦ sich baden re/къпя се Badener, in ( mpl--nen) , die жителАка на град Баден Baden-Württemberg [’baidn'vyr tomberk] nt Баден-Вюртемберг (провинция във ФР Baden-Württemberger, in (mpl -,fpl-nen) d, die жител/-ка на провинция Баден-Вюртемберг baden-württembergisch adj от провинция Баден-Вюртемберг, баден-вюртембергски Bade|wanne die вана Badejzimmer das баня badisch adj баденски b?ff adj: (ganz) ~ sein разг. (съв¬ сем) изумен съм, смаян съм BAföG, Bafög ['baifoek] (съкр. за Bundesausbildungsförde¬ rungsgesetz) das (ohne pl) фе¬ дерален закон за студентско дитиране; ~ bekommen получавам стипендия Bagger (pl -) der багер baggern vt копая, изтребвам с ба¬ гер Bahn (pl -en) die 1. [Eisenbahn] влак; mit der ~ fahren пътувам c влака;1/7я von der ~ abholen посре¬ щам нкг. на гарата; 2. [Institution] железници (управление); 3. [Um¬ laufstrecke, Spur] траектория; 4. спорт, {beim Schwimmen] кори¬ дор; [beim Spurt] писта; 5. [Weg, Fahrbahn] път, улично платно; 6. [Straßenbahn] трамвай; 7. [Streifen] ивица, лента; 8. разг.: auf die schiefe - geraten тръгвам по кри¬ вия път bahnbrechend adj революцио¬ нен, епохален; пионерски BahnCard ['barnkard] (pl -s) die карта за намаление по германски¬ те железници Bah njdamm der железопътен на¬ сип bahnen vt: jm einen Weg ~ проп¬ равям на нкг. път; sich (D) einen Weg ~ проправям си път Bahnjhof der гара B ahn [steig (pl -e) der перон (на гара) Bahnübergang железопъ¬ тен прелез Bahre (pl -n) die носилка Baiser [be'ze:] (pl -s) das готе. це¬ лувка Bakterie [bak'terrio] (pl -n) die бактерия; микроб Balance [ba'lai)s(o)] die (ohne pl) баланс, равновесие balancieren [balag'siiran] (perf hat/ist balanciert) o ба¬ лансирам, уравновесявам; o vi(ist) пазя равновесие b?ld adv [in Kürze, endlich] ско¬ ро; най-сетне; - ist Weihnachten скоро идва Коледа; ♦ bis bald! interj до скоро!
103 Band1 m Baldrian [’baldriain] (pl -e) der ва¬ лериан balgen viборичкам се, бия се; ♦ sich balgen (mit jm um etw)~ боричкам се (c нкг. за нщ.) Balkan [’balkain] der Балкански полуостров; auf dem ~ на Балкан¬ ския полуостров, на Балканите Balken (pl -) der греда Balk&n [bal'kog] (pl -s oder -e) der балкон B?ll (pl B$lle) der 1. [für Kinder, im Tennis] топка; 2. спорт, топка; 3. [Kugel] кълбо; 4. [Fest] бал; 5. разг.: am ~ bleiben не се отказвам, продължавам Ballade (pl -n) die балада Ballast der баласт Ballaststoffe pl баластни вещес¬ тва ballen v/: die Faust ~ свивам в юмрук; ♦ sich ballen 1. [Schnee] втвърдявам се, ставам на топка; 2. [Fehler, Schwierigkeiten] натрупвам се, трупам се Ballen (pl -) der 1. [Stroh] бала; [Stoff] топ; 2. [der Hand] възглав¬ ничка на пръстите; [des Fußes] въз¬ главничка на ходилото ballern о vi разг. [schießen] стре¬ лям, гърмя; о vt разг. [werfen] хвърлям, запращам Ballett (pl -е) das 1. [Bühnentanz, Musik] балет; ins ~ gehen отивам на балет; 2. [Tanzgruppe] балетна трупа; 3. [klassischer Tanz] класи¬ чески танц Ballon [ba'bg] (pl -s) der 1. [Luft¬ ballon] аеростат, балон; 2. [Fessel¬ ballon] детски балон Ball|spiel das игра c топка, игра на топка Ballungsgebiet das, -raum der район със силна концентрация на промишленост и население Balsam [’balzarm] балсам Ballte (pl -n) der балтиец Baltikum das прибалтийските страни; im ~ в прибалтийските страни, в Прибалтика Baltin (pl -nen) die балтийка baltisch adj балтийски balzen vi токува (ритуал в раз¬ множителния период при пти¬ ците) Bambus (pl-se) бамбук banal o adj 1. [einfach] банален, обикновен; 2. пейор. [platt - Er¬ kenntnis] маловажен, незначителен; [ - Gerede] плосък, изтъркан; о adv 1. [einfach] банално, обикновено; 2. пейор. [platt] плитко, тривиално Banane (pl -n) die банан Bananen|republik die пейор. ба¬ нанова република Banause (pl-n) der пейор. еснаф, бездуховен човек, невежа band prät -» bjnden Band1 (pl Bänder oder Bände) o das (pl Bänder) 1. [aus Stoff] лен¬ та, панделка; 2. [Tonband] магне¬ тофонна лента; 3. [Fließband] кон¬ вейер; 4. [aus Bindegewebe] лига- мент, връзка; 5. разг.: am laufen¬ den ~ безспир, непрестанно; о der (pl Bände) [Buch] том
Band2 104 Band2 [bent] (pl -s) die бенд. му¬ зикална група Bandage [ban'da^o] (pl -n) die [Verband] бандаж, превръзка bandagieren [banda^iIran] по¬ ставям бандаж, обинтовам Band|breite die прен. [an Ange¬ boten] избор; [an Ideen] разнооб¬ разие Bande (pl -n) die 1. [Verbrecher] банда, шайка; 2. [Gruppe] банда, тайфа bändigen vt [Raubtier, Kind] ук- ротявам, усмирявам; [Pferd] обуз¬ давам Bandit (pl -en) der бандит, раз¬ бойник Bandjmaß das ролетка (метър) Bandjnudel die юфка (на ленти) Bandscheibe die междупрешле- нен диск B^ndjwurm der [Wurm] тения bange adj плах, боязлив; jm ist oder wird -някой се страхува или го дострашава Bange die (ohne pl): keine не се бой, не се страхувай! B$nk [bar)k] (pl-en oder Bänke) die 1. (pl Bänke) [Sitzgelegenheit] пейка, скамейка; чин; 2. (pl Ban¬ ken) [Geldinstitut] банка Bankanweisung die банков пре¬ вод Bankett [bag'ket] (pl -e) das бан¬ кет; странична ивица за спиране на коли Bankgeheimnis das банкова тайна Bankier [bag'kiei] (pl -s) der бан¬ кер . Bankkonto das банкова сметка Bgnkleit|zahl die банков код Bank|note [’bagknoito] die банк¬ нота Bank|raub der банков обир, гра¬ беж на банка Bankräuber, in , die извър- шител/-ка на банков обир bankrgtt [bag'krot] фа¬ лирал съм Bankrgtt (pl -e) der фалит, бан¬ крут; - gehen фалирам Bank|überfai \deнападение на банка, грабеж на банка Bank]Verbindung die банкова връзка (код и номер на банковата сметка) bannen vt 1. [fesseln] завладявам, очаровам, приковавам; 2. [besie¬ gen, vertreiben] премахвам, про¬ пъждам Bonner (pl -) das знаме, хоругва Baptjst, in (mpl -en, fpl -nen) der, die рел. баптист/-ка bar O adj 1. [Geld] наличен; 2. [pur] чист, явен; das ist -er Unsinn! това е чиста глупост!; o adv [in Bargeld] в брой; ♦ gegen barödv срещу плащане в брой; ♦ in bar adv в брой Bar (pl -s) die 1. [Nachtlokal] бар, нощен клуб; 2. [Theke, Hausbar] барплот; барче Bär (pl -en) der мечка; jm einen -en aufbinden прен. пращам нкг. за зелен хайвер
105 B^ss Baracke (pl -n) барака Barbar, in [bar’baig, bar'bairm] (mpl -en yfpl-nen) der, die варва- ринЛрка barbarisch o adj варварски; o adv жестоко Barcelona [bartse'loina] nt Барсе¬ лона barfuß adv бос, c боси крака barg prät •» borgen Bargeld das пари в брой, налич¬ ни средства bargeldlos oadjбезкасов; oadv безкасово Bariton ['ba(:)riton] (pl -e) 6a- ритон; ~ singen пея баритон Barke (pl -n) die рибарска лодка Barkeeper [’baigkiipB] (pl -) der барман barpck adj бароков Barpck der oder das (ohne pl) ба¬ рок Barometer das барометър Baran (pl -e) der барон Baronesse (pl-n) баронеса (дъщеря на барон) Barfinin (pl -nen) die баронеса (съпруга на барон) Barrel ['bsrol, 'barol] -s oder -) das барел Barren (pl -) der 1. [Block] кюл¬ че, слитък; 2. [Turngerät] успоред- ка Barriere [Ьа'ф:гз] (pl -n) die ба¬ риера Barrikade (pl -n) die барикада; auf die ~n gehen прен. бунтувам се, протестирам barsch (superl barsch(e)ste) o adj груб, рязък; o adv троснато Barsch (pl -e) der [Fisch] костур Barscheck der чек за плащане в брой Bart [bargt] (pl Bärte) der 1. [Ge¬ sichtshaar] брада; 2. [Schlüsselbart] езиче на ключ bärtig ['beiBtn;] adj брадат Barzahlung die плащане в брой Basar, Bazar (p-e) der [orien¬ talisch] пазар; [karitativ] базар Baseball ['beisboil] der (ohne pl) бейзбол Basel nt Базел basieren vi: auf etw ~ бази¬ рам се, основавам се на нщ. Basilika (pl Basiliken) die ба¬ зилика Basilikum das (ohnepl) босилек Basis (pl Basen) die база, осно¬ ва; an der ~ arbeiten пропаганди¬ рам сред широките маси Baske (pl -n) der баск Baskenland das Страна на бас¬ ките; im - в Страната на баските Basketball [ha(:)skotbal] der бас¬ кетбол baskisch adj баски Basler ['baizlß] (pl -) o der базе- лец, жител на Базел; о базелски Baslerin, Baselerin (pl -nen) die базелка, жителка на Базел Bass (pl Bässe) der 1. [Stimme, Sänger] бас; - singen пея бас; 2, [Instrument] контрабас
Bassist, in 106 Bassjst, in ( mpl-en -nen) der, die 1. [Musiker] контрабасист/ -ка; 2. [Sänger] бас Bassschlüssel der . басов ключ B?st ( -e) der лико Bastelei {pl -en) 1. [Handlung] любителско занимание (c техника, занаят), майсторене; 2. [Objekt] собственоръчно изработен пред¬ мет basteln о vt майсторя; о vi зани¬ мавам се любителски; an etw (D) ~ занимавам се любителски с нщ., майсторя нщ. Bastler, in {mpl --nen) der, die любител/-ка, майсторящ/-а нщ. bat prät ■> bitten BAT [be:|a:'te:] (съ за Bundes¬ angestelltentarif) der (ohne pl) тарифа за федерални служители Batterie [bats'ri:] (pl -n) 1. [für Auto] акумулатор; 2. [für Radio, Uhr] батерия batteriebetrieben adj работещ c батерии Batzen {pl-) derpaein ~ Geld порядъчна сума пари Bau {pl -ten oder -e) der 1. (ohne pl) [das Bauen] строителство; in ~ sein строи се, в строеж е; 2. (ohne pl) [Baustelle] строителна площад¬ ка; 3. (pl Bauten) [Gebäude] пост¬ ройка, здание; 4. (ohne pl) [Körper¬ bau] телосложение; 5. (pl Baue) [Höhle] леговище, бърлога; 6. (ohne pl)разг. [Gefängnis]: im ~ в карце¬ ра, в ареста Bandarbeiten pl строителни ра¬ боти Bau|arbeiterT in , die строи¬ телен работник Bauch (pl Bäuche) der корем; (mit etw) auf den - прен. провалям се, не успявам (с нщ.) bauchig adj тумбест Bauchjnabel der пъп Bauchjschmerzen pl: ~ haben имам болки в корема Bau|denkmal das архитектурен паметник Ьдцеп о vt 1. [Straße, Maschine, Haus] строя, изграждам; [Stadt] построявам; [Kanal, Höhle] дълбая, копая; 2. [Instrument] изработвам, правя; 3 »разг.[verursachen]: einen Unfall ~ причинявам злополука; Mist - правя грешка; o vi 1. [als Bauherr] извършвам строеж; 2. [ar¬ beiten]: an etw (D) ~ работя върху нщ.; 3. [vertrauen]: aufjn/etw ~ раз¬ читам на нкг./нщ. Bauer (pl -n oder -) o der (G Bau¬ ern, pl Bauern) 1. [Landwirt] селя¬ нин; земеделец; 2. [Schachfigur] пешка; 3. [Spielkarte] вале; o der oder das (G Bauers, pl Bauer) [Vo¬ gelkäfig] клетка, кафез Bäuerin {pl -nen) die селянка bäuerlich <> adj селски; [Ver¬ halten] селяшки, недодялан; o adv пейор. недодялано, като селяндур
107 Beamtin Bauernfrühstück пържени кар¬ тофи, завити в омлет, запържен с бекон или шунка Bauernjhof der селскостопански двор,стопанство baufällig adj полусрутен Bau|firma die строителна фирма Baugenehmigung die разреше¬ ние за строителство Bau|kasten der кутия с кубчета, конструктор (игри за деца) Bau|land das (ohne pl) строите¬ лен терен Baum (pl Bäume) der дърво baumeln vi: (an etw (D)) ~ люш¬ кам се, вися (на нщ.); etw ~ lassen оставям нщ. да виси Baumjschule die разсадник Baumjstamm der стъбло, ствол Baumjsterben das измиране на горите Baum|stumpf d пън, дънер Baumjwolle die памук Bau|satz der комплект еле¬ менти за монтаж) Bausch (pl -е oder Bäusche') der: ~ Watte тампон (памук) bauschen vtиздувам Ärmel буфани; ♦ sich bauschen ref издувам се Bausparkasse die спестовна ка¬ са за жилищно кредитиране Bau|stein der 1. [zum Bauen] ка¬ мък за строеж; 2. [zum Spielen] кубче; 3. [Bestandteil] елемент Baujsteile die строителна пло¬ щадка Bauten pl * Bau Bauunternehmer, in der, die строителен предприемач Bau|werk das сграда, постройка Bayer, in (mpl -,fpl-nen) der, die баварец/-рка bayerisch, bayrisch o adj ба¬ варски; o adv [kleiden] по бавар¬ ски Bayerisch, Bayrisch das (ohne pl) [Sprache] баварски език Bayern nt Бавария Bd. (съкр. за Band) т. (том) beabsichtigen [bo'|apzi9tigij] vt: etw zu tun възнамерявам да нап¬ равя нщ. beachten [bo'|axty] vt 1. [Hinweis¬ schild] спазвам; [Vorschrift] съблю¬ давам; 2. [berücksichtigen]: etw ~ вземам предвид нщ.; jn ~ обръщам внимание на нкг. beachtlich о adj [Erfolg, Fort¬ schritt] значителен; [Position] рес¬ пектиращ; o adv значително, чув¬ ствително Beachtung die (ohne pl) 1. [Be¬ folgung] съблюдаване; 2. [Berück¬ sichtigung] внимание, зачитане; jm/etw ~ schenken отделям, оказ¬ вам на нкг./нщ. внимание; ~ обръщат ми внимание Beamte (pl -n) de държавен слу¬ жител Beamtenschaft die (ohne pl): die ~ държавните служители Beamtin (pl -nen) die държавна служителка
begngsti gend 108 i beängstigend o тревожен, обезпокоителен; o adv обезпоко¬ ително, тревожно beanspruchen vt 1. [fordern] из¬ исквам, предявявам претенции; etw ~ können имам право да пре¬ дявя претенции за нщ.; 2. [abnut¬ zen]: stark beansprucht много на¬ товарен; 3. [Subj: Baby, Beruf]: jn stark ~ поглъща, ангажира цялата енергия на нкг.; 4. [Raum, Zeit, Energie] изисквам Beanspruchung -en) die: starke ~ [einer Sache, der Nerven] силно натоварване, обременяване, напрежение; [durch Baby, Beruf] натоварване beanstanden vt възразявам, претендирам, оспорвам; правя рекламация; nichts zu ~ нямам възражения Beanstandung (pl -en) die въз¬ ражение, претенция, оспорване; рекламация beantragen vt [verlangen] по¬ давам молба за нщ., искам; 2. [vor¬ schlagen] предлагам beantworten vt отговарям на нщ. Beantwortung (pl -en) die: die ~ dieser Frage ist schwierig трудно е да се отговори на този въпрос; mit der ~ eines Briefes zögern бавя се c отговора на писмо bearbeiten vt 1. [mit Werkzeug] обработвам; 2. [Text] редактирам; муз. аранжирам; 3. [für Film, Thea¬ ter]: etw für etw - адаптирам нщ. за нщ.; 4. [Antrag, Fall] занимавам се с нщ. Bearbeitung (pl -en) die X. [von Rohmaterial, Antrag] обработване, обработка; 2. [von Texten] прера¬ ботка; муз. аранжимент beatmen vt: jn künstlich ~ правя изкуствено дишане на нкг. Beatmung (pl -en) изкустве¬ но дишане beaufsichtigen vt наглеждам; [im Betrieb] надзиравам, контроли¬ рам beauftragen vt: jn etw zu tun възлагам на нкг. да направи нщ. Beauftragte (pl -n) , die на - товарен/-а със задача bebauen vt [mit Gebäuden]: etw (mit etw) ~ застроявам нщ. (c нщ.) bfiben vi треперя, треса се Beben (pl-) das треперене; земег тръс Bacher (pl -) der (цилиндрична) чаша; [für Jogurt, Sahne] кофичка Backen (pl -) das 1. [Gefäß, Kör¬ perteil] леген; таз; [Waschbecken] умивалник; [Schwimmbecken] ба¬ сейн; 2. [Instrument] чинели bedacht Opp* bedanken; o [bemüht]: auf etw (A) - sein грижа се за нщ.; работя последователно за постигане на нщ. bedächtig о adjX. [langsam - Mensch] спокоен; [ - Schritte] от¬ мерен; 2. [nachdenklich] разсъдлив,
109 bedrängen предпазлив; o ad 1. [langsam] бавно, полека; 2. [überlegt] внима¬ телно, предпазливо bedanken ♦ sich bedanken благодаря; sich bei für бла¬ годаря на нкг. за нщ. Bedarf der (ohnepl) нужда, необ¬ ходимост; ~ an etw (D) необходи¬ мост от нщ.; ♦ bei Bedarf adv при нужда, при необходимост bedauerlich adj за съжаление bedauern vt:jn ~ съжалявам нкг.; etw- съжалявам за нщ.; dass съ¬ жалявам, че...; ich bedauere, dass ich nicht kommen kann съжалявам, че не мога да дойда Bedauern das (ohne pl) съжале¬ ние bedauernswert adj [Irrtum] до¬ саден; [Mensch] заслужаващ съжа¬ ление bedecken vt закривам; [Subj: Schnee] покривам bedeckt adj [Himmel] облачен, покрит c облаци bedanken (prät bed hat bedacht) vt: etw обмислям нщ. Bedenken (pl -) das [Zweifel] съм¬ нение, колебание bedenklich adj 1. [prekär - Zu¬ stand, Wendung] рискован, опасен; [ - Lage] застрашителен, трево¬ жен; 2. [fragwürdig] будещ опасе¬ ния, съмнителен Bedenkzeit die време за раз¬ мисъл bedeuten vt 1. [heißen] означа¬ вам, знача; 2. [wichtig sein]: jm wenig - има голямо/малко значе¬ ние за нкг.; das hat nichts zu това няма никакво значение, не е важ¬ но bedeutend о adj важен; [Leis¬ tung] значителен; о adv [sehr] зна¬ чително, много Bedeutung (pl -en) die 1. [Sinn] значение, смисъл; 2. [Wichtigkeit] важност, значимост bedienen vt 1. [Person] обслуж¬ вам, сервирам; 2. [Hebel] задейст¬ вам; [Maschine] обслужвам; ♦ sich bedienen re/обслужвам се,-Sie sich! моля, вземете си! Bedienung (pl -en) 1. (ohne pl) [im Geschäft] обслужване; 2. (ohne pl) [Steuerung, Anwendung] управление; обслужване; 3. [Kell¬ ner, Kellnerin] обслужващ персо¬ нал Bedienungsanleitung die ръ¬ ководство за обслужване bedingen vt 1. [verursachen] при¬ чинявам, създавам; 2. [verlangen] изисквам Bedingung (pl -en) die условие; предпоставка; eine-stellen поста¬ вям условие; unter einer - при едно условие bedingungslos o adj безусло¬ вен; o adv безусловно, напълно bedrängen vt: jn (mit etw) - при¬ теснявам, безпокоя нкг. (c нщ.)
bedrohen 110 bedrohen vt заплашвам, застра¬ шавам bedrohlich o adj [Miene] запла¬ шителен; [Lage, Nähe] опасен, зас¬ трашителен; o adv заплашително, заканително Bedrohung (pl -en) die: ~ (einer Sache (G)) заплаха (за нщ.) bedrücken vt потискам, угнетя¬ вам bedruckt adj [Mensch] потиснат, депримиран Bedürfnis (pl -se) нужда, потребност bedürfnislos adj [Leben] скро¬ мен; [Mensch]: - sein непретенци¬ озен съм bedürftig adj нуждаещ се, изпад¬ нал в нужда; беден beeilen [bo'|aibn] ♦ sich beei¬ len re/бързам beeindrucken [bo'|aindmkp] vi правя впечатление, впечатлявам beeinflussen [bo'|ainflusn] vt оказ¬ вам влияние, влияя beeinträchtigen [ba'jaintrestigp] vt преча; спъвам; накърнявам Beeinträchtigung (pl -en) die [von Konzentration, Reflex] нама¬ ляване; [von Appetit, Qualität, Stim¬ mung] влошаване; [von Wert, Spiel¬ raum] намаляване, ограничаване; [Schaden] ущърб beenden [be'|endp] vt свършвам; [Unterhaltung] приключвам beengt [bo'legt] adv на тясно, натясно beerben [Ьз'|егЬц] vt: jn ~ насле¬ дявам нкг. beerdigen [be'|e:^digri] погреб¬ вам Beerdigung (pl -en) die погре¬ бение Beerdigungsinstitut пог¬ ребално бюро Beere (pl -n) die ягодов иден плод (всички видове горски и дребни градински плодове) Beet (pl -е) das [mit Blumen] цвет¬ на леха; [mit Gemüse] зеленчукова леха Beete - Bete befahl prät * befehlen befahrbar adj [Straße] проходим befahren (präs befährt, prät befuhr, perfhat befahren! o пътувам по нщ.; o : stark ~ c го¬ лямо движение befallen (präs befallt, be¬ fiel, perfbat befallen) vt: von -sein [von Krankheit] сполетян съм от нщ.; [von Schädlingen] нападнат съм от нщ. befangen о adj [schüchtern] стес¬ нителен, свит; о adv смутено, при¬ теснено Befangenheit die (ohne pl) [Schüchternheit] стеснителност befassen vt: jn mit etw ~ занима¬ вам, ангажирам нкг. c нщ.; ♦ sich befassen ref: sich mit etw ~ за¬ нимавам се c нщ.; sich mit jm за¬ нимавам се c нкг.
111 befürchten ■ Befehl (pl -e) der 1. [Aufforde¬ rung] заповед; [dienstlich] разпо¬ реждане; 2. комп.: externer ~ вън¬ шна команда; interner ~ вътрешна команда befehlen (präs befiehlt, prät befahl, perf hat befohlen4) o vt: (jm) etw ~ заповядвам нщ. (на нкг.); о vi\ über jn/etw ~ командвам нкг./ нщ., разпореждам се Befehlsform di грам. повели¬ телно наклонение, императив befestigen vt 1. [anbringen] зак¬ репвам, прикрепвам; 2. [Straße, Ufer] укрепвам; [Stadt] укрепявам Befestigung (pl -en) 1. [An¬ bringen] закрепване; 2. [von Ufer, Straße] укрепване; [von Städten] ук¬ репяване befiehlt präs * befehlen befinden (prät befand,pe// hat befunden) vt: etw für gut oder richtig - поет. намирам нщ. за доб¬ ро или за правилно; ♦ sich befin¬ den refнамирам се Befinden das (ohne pl) здравос¬ ловно състояние beflecken vtцапам, правя петна befohlen pp * befehlen befolgen vt [Rat] следвам; [Vor¬ schrift, Befehl] съблюдавам befördern vt 1. [Waren, Lasten] транспортирам, превозвам; 2. [im Beruf] повишавам Beförderung (pl -en) 1. (ohne pl) [Transport] транспорт; 2. [im Beruf] повишение Beförderungsmittel das пре¬ возно средство befragen vt [Person] питам, раз¬ питвам Befragung (pl -en) die 1. [von Angeklagten] разпит; 2. [Umfrage] допитване, анкета befreien vt: jn (von etw) ~ спася¬ вам нкг. (от нщ.); [vom Unterricht] освобождавам нкг. (от нщ.); [von Schmerzen] избавям нкг. (от нщ.) Befreiung die (ohne pl) 1. осво¬ бождение; 2. [vom Unterricht] ос¬ вобождаване befreundet adj приятелски; mit jm ~ sein приятел съм c нкг. befriedigen vt задоволявам, удов¬ летворявам befriedigend o adj 1. задово¬ лителен, удовлетворителен; 2. [als Note] среден; o adv задоволител¬ но Befriedigung die (ohne pl) задо¬ волство; задоволяване befristen vt: etw ~ определям срок за нщ. befruchten vt оплождам Befruchtung (pl -en) die оплож¬ дане befugt adj: dazu ~ sein, etw zu tun имам право да правя нщ., упълно¬ мощен съм да направя нщ. Befund (pl -е) der резултат, зак¬ лючение; находка вещо ); ohne ~ мед. без особености (б.о.) befürchten vt боя се, страхувам се, опасявам се
Befürchtung 112 Befürchtung (pl -en) die опасе¬ ние befürworten vt подкрепям, зас¬ тъпвам се за нщ. Befürworter, in ( -nen) der, die застъпник/-чка begabt adj надарен, талантлив Begabung (pl -en) die талант; eine ~ (für etw) haben имам дарба (за нщ.) begann prät beginnen Begebenheit (pl -en) die случ¬ ка, случай; wahre ~ истински слу¬ чай begegnen [bo'geignon] ~ срещам нкг.; etw ~ посрещам нщ.; ♦ sich begegnen сре¬ щам се Begegnung (pl -en) die среща begehen (pra/beging, pe//hat begangen) vt 1. [Verbrechen] из¬ вършвам; 2. [Weg] обхождам, хо¬ дя (по нщ.) begehren vt желая; sehr begehrt sein силно желан съм begeistern vt въодушевявам; jn fiir etw ~ вдъхновявам нкг. за нщ.; ♦ sich begeistern ref: sich für etw ~ [Hobby] интересувам се от нщ., увличам се по нщ.; [Buch, Film] възхищавам се от нщ. begeistert о adj [Publikum] въз¬ торжен; [passioniert] страстен; von jm/etw - sein възхитен съм от нкг./ нщ.; о adv възторжено Begeisterung die (ohne pl) въз¬ торг; etw mit ~ tun правя нщ. c въ¬ одушевление begierig o adj алчен, лаком; nach etw oder auf etw ~ sein желая страстно нщ.; прен. жаден съм за нщ.; о adv жадно, алчно begießen (prät beggss, perf hat begossen) vt поливам Beginn der (ohnepl) начало; ♦ zu Beginn adv в началото beginnen (prät begann, perf hat beggnnen) o vt започвам, предприемам; O vi започвам; mit etw ~ започвам нщ.; [als Erstes tun] започвам от нщ.; mit der Arbeit ~ залавям се c работата, започвам да¬ дена работа beglaubigen vt удостоверявам; [Kopie] заверявам Beglaubigung (pl -en)& завер¬ ка, удостоверяване begleichen (prät beglich, perf hat beglichen) vt [Rechnung, Schulden] плащам begleiten vt придружавам Begleiter, in (mpl --nen) der, die [Kamerad] спътник/-ица, прид- ружител/-ка Begleiterscheinung die [bei Krankheit] вторичен симптом; [bei Behandlung] вторичен ефект, съ¬ пътстващо явление Begleitperson die придружител Begleitung (pl -en) die 1. [An¬ wesenheit) съпровождане, придру¬ жаване; in js ~ придружен от нкг.;
113 behalten 2. [bei Musik] акомпанимент, съп¬ ровод beglückwünschen jn ~ поздравявам нкг. за нщ., честитя на нкг. нщ. begnadigen vt помилвам, амнис¬ тирам Begnadigung (p -en) die помил¬ ване, амнистия begnügen ♦ sich begnügen sich mit etw ~ задоволявам се c нщ. beggnnen pp * beginnen begraben (präs begräbt, prät begrab, perf hat begraben) vt погребвам Begräbnis (pl-se) das погребе¬ ние begreifen (prät toegr\if,petf hat begriffen) o vt [Problem, Aufgabe] схващам, разбирам; [Menschen] разбирам; o vi разбирам, схващам, възприемам begrenzen vt 1. [Dauer, Geschwin¬ digkeit] ограничавам; 2. [Fläche] заграждам Begrenzung (pl -en) die 1. [von Dauer, Geschwindigkeit] огранича¬ ване; 2. [von Flächen] предел, гра¬ ница Begrjff (pl- e) der 1. [Wort] поня¬ тие; 2. [Vorstellung] представа; - sein oder stehen, etw zu tun въз¬ намерявам да направя нщ/, jm ein ~ sein известен съм нкм. begriffsstutzig adj пейор. труд¬ но схващащ, тъп begründen vt 1. [Urteil, Meinung]: (etwmit etw) ~ обосновавам (нщ. c нщ.); 2. [Abwesenheit] оправдавам Begründer, in - -nen) der, die основател/-ка, основопо- ложник/-чка Begründung (pl -en) die 1. [von Argumenten] обосноваване; 2. [Grün¬ dung] основаване; [von Stil] създа¬ ване begrüßen vt [grüßen] поздравя¬ вам begrüßenswert adj похвален Begrüßung (pl -en) die поздрав; [offiziell] приветствие, поздравле¬ ние begünstigen vt благоприят¬ ствам, покровителствам begutachten [bo'gu:t|axtp] vt 1. [kritisch] оценявам, давам мнение; 2. [durch Gutachten] произнасям се като вещо лице begütert adj състоятелен, богат behaart adj космат; [Kopf] окос¬ мен, покрит с коса behäbig о adj 1. [Mensch] за¬ кръглен, пълен; 2. [Bewegung] от¬ пуснат, бавен; о adv бавно, спокой¬ но behaglich [bo'haikln?] о adj 1. [Atmosphäre] уютен, приятен; 2. [Zimmer, Einrichtung] комфортен; О adv комфортно behalten (präs behalt, be- hifiit, perf hat behalten) 1. [nicht abgeben] задържам при себе си; 2. [sich merken] запомням
Behälter 114 Behälter -) der резервоар behandeln vt 1. лекувам; Penizillin ~ лекувам нкг. c пеници¬ лин; 2. [Subj: Text] разглеждам, разработвам Behandlung (pl -en) die лечение; sofortige ~незабавно лечение; bulante/stationäre ~ амбулантно/ болнично лечение beharren vi:auf et държа на нщ., настоявам за нщ. beharrlich о adjупорит, настой¬ чив; О а dvупорито behaupten vt 1. [versichern] твър¬ дя; 2. [Standpunkt, Stellung] отсто¬ явам; ♦ sich behaupten re/[sich durchsetzen] утвърждавам се Behauptung (pl -en) die [Ver¬ sicherung] твърдение behüben (prät behflb, hat beheben) vt отстранявам, пре¬ махвам beheimatet a~ (+ [Mensch] произхождащ, родом от ...; заселен в [Tier, Pflanze] произхождащ от beheizen vt отоплявам behalfen (präsbehjlft, prät be¬ half, perf hat behalfen) ♦ sich behalfen ref: sich mit etw ~ задо¬ волявам се, карам, поминавам с нщ. behelfsmäßig временен beherbergen [bo'herbergn] vt под¬ слонявам beherrschen vt 1. [Land, Markt, Situation] владея, господствам; 2. [Sprache, Instrument] владея; [Ge¬ fühle] потискам, овладявам; [Auto] овладявам; ♦ sich beherrschen ref владея се, овладявам се beherrscht adj сдържан Beherrschung die (ohne pl) 1. [von Gefühl] овладяване; [Sprache, Instrument] владеене; die ~ ver¬ lieren губя самообладание; 2. [von Land, Markt] господство beherzigen vt вземам присърце; вземам под внимание behilflich adj: jm bei etw ~ sein помагам на нкг. в нщ. behjndern vt 1. (jn bei etw) ~ въз¬ препятствам (нкг. в нщ.); 2. [Ver¬ kehr, Sicht] затруднявам, преча behindert adj инвалиден, нетру¬ доспособен Behinderte (pl -n) , инва¬ лид Behinderung (pl -en) die 1. [von Verkehr, Sicht, Arbeit]: ~ von etw ограничение, спъване на нщ.; 2. (ohne pl) [Handicap] увреждане Beh&rde (pl -n) администра¬ тивен орган/орган на изпълнител¬ ната власт; ♦ Behörden pl: die ~~n властите behutsam o adj предпазлив; o предпазливо; [berühren] внимател¬ но bei präp (+ D) 1. [räumlich - in Institution, auf Veranstaltung] при; [ - zu Hause, mit einer Person] y, при; [ - in der Nähe] близо до; -
115 Beilage der Post до пощата; - uns у нас; ~ der Ärztin при лекарката; 2. [zusam¬ men mit einer Person] при; 3. [zur Angabe von Umständen] при; ~ Sonnenschein при хубаво време; ~ einem Unfall при произшествие; 4. [zur Angabe der Ursache, der Vo¬ raussetzung] при; - deinem Talent при твоя талант; 5. [zeitlich - An¬ gabe eines Zeitpunktes] при; [ - An¬ gabe einer Zeitspanne] през време на; ~ Gelegenheit при случай; ~ Tag/Nacht денем/нощем; ♦ bei sich adv: etw ~ sich haben имам нщ. у себе си bei|behalten vt(unreg) запазвам bfiijbringen vt (unreg) 1. [lehren]: jm etw ~ уча нкг. на нщ., обучавам; 2. [Nachricht]: jm etw schonend ~ съобщавам нщ. на нкг. предпазли¬ во Beichte (pl -n) изповед beichten о vt: (jm etw) ~ изпо¬ вядвам (нкм. нщ.); о v/ изповяд¬ вам се beide о ргоп двамата, двата, две¬ те; alle - и двамата; о adj [zwei] двама, два, две; ♦ beides ргоп и двете beiderlei adj (несклоняемо): Menschen ~ Geschlechts хора и от двата пола beiderseitig adj взаимен, двус¬ транен; in ~ет Einverständnis по взаимно съгласие beiderseits präp от двете стра¬ ни на beides * beide beidseitig о двустранен, вза¬ имен; о adv от двете страни beieinander [baifei'nandn] за¬ едно, един до друг Beifahrer, in (mpl -,fpl -nen) der, die спътник/-чка (в автомобил), помощник-шофьор Beifahrer|sitz der седалката до шофьора Beifall der (ohne pl) аплодисмен¬ ти; ~ spenden oder klatschen апло¬ дирам, ръкопляскам beifällig o adj одобрителен; o adv одобрително betrügen vt: etw (D)etw ~ прила¬ гам, добавям нщ. към нщ. beige [be:J] adj бежов Beigeschmack der (ohne pl) при- вкус; übler ~прен. неприятен прив- кус Beihilfe (pl -n) die 1. [finanziell] помощ (финансова); [für Beamte] субсидия; 2. (ohne pl) [kriminell] съучастие; ~ zum Mord съучастие в убийство bei|kommen (perf ist beige¬ kommen) vi (unreg): jm/etw ist nicht beizukommen не може да се излезе наглава с нкг./нщ., човек не може да се справи с нкг./нщ. beil. съкр. за beiliegend Beil (pl -е) das брадва Beilage (pl -n) die 1. [zu einer Zeitung] притурка, приложение; 2. [Speise] гарнитура
beiläufig 116 beiläufig o adj случаен; o adv ми- моходом, между другото bei|legen vt 1. [beifügen]: einer Sache (D) etw ~ прилагам нщ. към нщ.; 2. [Streit, Disput] изглаждам, урегулирам, уреждам по мирен на¬ чин Beileid das (ohne pl) съболезно¬ вание, съчувствие; herzliches oder aufrichtiges ~ искрени съболезно¬ вания beiliegend adj канц. приложен beim präp (bei + dem): ich bin ~ Essen тъкмо ям; er war ~ Arzt той беше при лекаря; - letzten Test при последната проверка bei|messen vt(unreg): einer Sache (D) etw ~ приписвам, отдавам нщ. на нщ. Bein (pl -е) das 1. [von Mensch, Pferd] крак; [von Hose] крачол; 2. [von Möbeln] крак; 3. разг.: etw auf die ~e stellen вдигам нщ. на крак; sich (D) die ~e vertreten поразтъп- квам се beinah (e) adv почти Bei|name der прякор, прозвище beinhalten [bo'|mhaltp] vt 1. [Dose] съдържам; 2. [Brief] включ¬ вам Beipack|zettel кратко указа¬ ние, приложено към опаковката bei|pflichten vi: jm ~ съгласявам се c нкг. Beirut [bai'ruit] nt Бейрут beisammen adv заедно, съвмест¬ но Beisammensein das (ohne pl) съвместно прекарване, дружеска среща Beisein das (ohnepl)im ~ von jm, in js ~в присъствието на нкг., в не¬ чие присъствие beiseite adv настрана; ~ stehen стоя встрани; не се меся; ~ lassen/ legen оставям/слагам нщ. настра¬ на Beisetzung (pl -en) погребе¬ ние Beispiel das 1. [Bxempel] при¬ мер; 2. [Person] образец, пример; sich ein ~ an jm/etw nehmen взе¬ мам пример от нкг./нщ.; ♦ zum Beispiel adv например beispielhaft adj примерен, об¬ разцов, достоен за подражание beispiellos adj [Haltung] неби¬ вал, безподобен; [Handlung] без¬ прецедентен, нечуван beispielsweise adv например beißen (prät bjss, perf hat gebjssen) o v/хапя; [Subj: Insekt] жиля; ухапвам; o 1. [mit den Zäh¬ nen] захапвам; auf etw попа¬ дам на нщ. (костилка); 2. [Rauch]: der Rauch beißt in den Augen ди¬ мът люти в очите; ♦sich beißen refl. [mit Zähnen] прехапвам (ези¬ ка си); 2. [Farben] не си подхож¬ дат, не са в хармония bei|stehen vi (unreg): jm ~ съ¬ действам, помагам на нкг. beisteuern vt [Geld, Beitrag]: etw zu etw ~ давам своя дял за нщ.
117 Bekleidung bestimmen vi:~ съгласявам се c нкп; einer Sache (D) ~ одобря¬ вам нщ. Beitrag (pl -träge) der 1. [Geld] вноска; [Mitarbeit] принос; 2. [Zei¬ tung] статия bef|tragen (unreg) o доприна¬ сям; sie hat einiges/wen beigetra¬ gen тя оказа някакво/малко съдейс¬ твие; o vi: (mit etw) zu ~ доп¬ ринасям за нщ. (c нщ.) beiltreten (perf ist bgigetre- ten) vi (unreg): einer Partei (D) ~ влизам в партия Betritt der влизане, постъпване beizeiten adv 1.[frühmorgens] pa- ho; 2. [rechtzeitig] навреме bejahen vt 1. [Frage]: etw ~ отго¬ варям утвърдително; 2. [Stand¬ punkt] одобрявам bekämpfen vt боря се; [Krank¬ heit] боря се срещу нщ. Bekämpfung die (ohnepl): ~ ein¬ er Sache (G) борба срещу нщ. bekannt adj познат, известен Bekannte (pl -n) , die познат/ -a Bekanntenkreis der кръг от поз¬ нати bekanntermaßen adv както е известно Bekanntgabe die (ohne pl) обя¬ ва, оповестяване bekannt geben vt (unreg) опо¬ вестявам Bekanntheit die(ohne pl) [von Ge¬ genstand, Person] известност, попу¬ лярност bekanntlich adv както е извест¬ но bekannt machen vt 1. [vorstel¬ len]: jn mit jm ~ запознавам нкг. c нкг.; jn mit etw ~ запознавам, ин¬ формирам нкг. c нщ.; 2. [für Öffent¬ lichkeit] публикувам, оповестявам; 3. [Geheimnis] разгласявам, изда¬ вам Bekanntschaft (pl -en) die 1. [Person]: die ~ познатите; 2. [Kon¬ takt] познанство; mit jm ~ запознавам се c нкг. bekehren vt покръствам, обръ¬ щам в друга вяра; променям нечие схващане; ♦ sich bekehren sich (zu etw) ~ покръствам се, въз¬ приемам (нщ. различно) bekennen (prät bekannte, perf hat bekannt) vt [Sünde, Schuld] признавам; ♦ sich bekennen ref: sich zu etw ~ застъпвам се в полза на нщ. beklagen vt оплаквам; ♦ sich beklagen ref: sich beijm über jn/ etw ~ оплаквам се пред нкг. от нкп/ нщ. bekleckern vt изцапвам с петна; etw mit etw ~ изцапвам нщ. с нщ.; ♦ sich bekleckern ref изцапвам се, окапвам се bekleiden vt [Posten] заемам bekleidet adj: mit etw ~ sein об¬ лечен съм c нщ. Bekleidung die (ohne pl) [Klei¬ dung] облекло
beklemmend 118 beklemmend a угнетителен, тягостен Beklemmung (p -en) die потис¬ натост; безпокойство beklemmen adj [Miene] притес¬ нен; [Schweigen] потискащ bekommen (prät bek^m, perf hat/ist bekemmen) o vt(hat) 1. получавам; etw geschenkt ~ пода¬ ряват ми нщ.; etw geliehen - зае¬ мат ми нщ.; etw zu essen/trinken ~ дават ми нщ. да ям/пия; etw zu spüren ~ дават ми да разбера; jd bekommt von jm etw zu sehen ня¬ кой успява да види от нкг. нщ.; en Zahn gezogen - изваждат ми зъ¬ б; 2. [Lob, Kritik] похвалват ме; критикуват ме; 3. [Ware] купувам; was - Sie? какво желаете?; was ~ Sie dafür? колко ви дължа за то¬ ва?; 4. [Urlaub, Unterstützung] по¬ лучавам; 5. [Angst, Hunger, etc] об¬ зема ме; [Krankheit] разболявам се; 6. [Kind, Besuch] очаквам; 7. [Verkehrsmittel] хващам; 8. [ent¬ fernen]: etw aus etw ~ премахвам, отстранявам нщ. от нщ.; о vi (ist): etw bekommt jm gut/schlecht нщ. понася на нкг. добре/зле bekräftigen vt [Meinung, Kritik] потвърждавам, подкрепям; jn in etw (D) ~ подкрепям нкг. в нщ. bekreuzigen ♦ sich bekreu¬ zigen refпрекръствам се bekritzeln vt надрасквам, изпод- расквам bekümmert o adj угрижен, по¬ тиснат; O adv угрижено belächeln vtneuop. надсмивам се над нкг./нщ. beladen (präs belädt, prät be¬ lud, perf hat beladen) etw (mit etw) - натоварвам нщ. (c нщ.) Belag (pl Beläge) der 1. [für Straße, Fußboden] настилка; 2. [auf Brot] салам, кашкавал, сирене и др.; 3. [am Zahn] плака (зъбна); 4. [auf der Zunge]: einen ~ auf der Zunge haben имам налеп по езика belagern vt обсаждам Belagerung (pl -en) die обсада Belang der (ohne pl) [Wichtigkeit]: von ~sein от значение съм; ohne ~ sein не съм от значение belangen vt юр.: jnfür etw ~ да¬ вам нкг. под съд за нщ. belasten vt 1. [mit Anklage, Ge¬ wicht] натоварвам; etw mit etw ~ на¬ товарвам нщ. c нщ.; 2. [schädigen -Magen, Leber] претоварвам; [-Um¬ welt] обременявам; замърсявам; 3. [beanspruchen]: jn mit etw ~ обре¬ менявам нкг. c нщ.; d belastet ihn това му тежи; 4. [beunruhigen] без¬ покоя; 5. [Konto] задължавам; etw mit etw ~ [mit Schulden, Hypothek] обременявам нщ. c нщ. belästigen vt досаждам, отегча¬ вам; [sexuell] тормозя;,//! mit etw ~ безпокоя нкг. c нщ., отегчавам го, обременявам го Belustigung (pl -en) die досаж- дане; обезпокояване
119 belügen Belastung (pl -en) 1. товар; натоварване; 2. [psychisch] стрес belauern vt 1. [Person] следя, шпионирам; 2. [Verhalten] дебна belaufen (präs beläuft, prät belief, perf hat belaufen) ♦ sich belaufen ref sich auf etw - възлизам на нщ. (сума, число) belauschen vt подслушвам belebt adj оживен, многолюден Beleg (pl -e) der [Quittung] оправ¬ дателен документ, разписка, кви¬ танция belegen vt 1. [mit Belag]: etw (mit etw) ~ [Boden] покривам нщ. (c нщ.); [Brot] правя сандвичи; 2. [Kur¬ sus] записвам се; 3. [Haus, Raum] заемам, ангажирам; 4. [Rang] кла¬ сирам се; 5. [versehen]: etw mit ein¬ er Strafe ~ наказвам нщ.; etw mit einer Steuer ~ облагам нщ. c данък; 6. [nachweisen] документирам; [Behauptung, Argument] доказвам Belegschaft (pl -en) die персо¬ нал, колектив belegt adj 1. [Brot] гарниран (сандвич)', 2. [Zimmer, Sitzplatz, Te¬ lefonanschluss] зает; voll ~ запъл¬ нен belehren vt: jn (über etw (A)) ~ поучавам, наставлявам нкг. (за нщ.) beleibt adj пълен, дебел beleidigen vt обиждам, оскърбя¬ вам Beleidigung (pl -en) die обида, оскърбление beleuchten vt осветявам Beleuchtung (pl -en) die [mit Licht] осветление Belfast [*bdfa(:)st] nt Белфаст Belgien nt Белгия Belgier, in ['bdgie, orm] (mpl fpl -nen) der, dieбелгиец/-ийка belgisch adj белгийски Belgrad ['belgrait] nt Белград belichten vt фот. експонирам (филм) Beljchtung (pl -en) . ек¬ спониране Belieben das: nach - по желание beliebig o adj 1. [irgendein] ка- къвто и да е, който и да е; 2. [Be¬ trag, Summe] произволен; о adv: ~ viel колкото си искам beliebt adj 1. [geschätzt]: ~ (bei jm) ценен (от нкг.); sich bei jm ~ machen представям се, поставям се добре пред нкг.; 2. [populär] по¬ пулярен; 3. обичан Beliebtheit die (ohne pl) попу¬ лярност beliefern vt: jn (mit etw) ~ снаб¬ дявам нкг. (c нщ.), доставям bgllen viлая belohnen vt възнаграждавам Belohnung (pl -en) die възнаг¬ раждение Belüftung die (ohne pl) вентила¬ ция belügen (prätbeleg, hat belegen) vt лъжа, мамя; ♦ sich belügen ref: sich selbst ~ самоза¬ лъгвам се
bemalen 120 bemalen vt изрисувам, украся¬ вам, боядисвам bemängeln vt намирам недоста¬ тъци, критикувам bemerkbar adj забележим, осе¬ заем; sich ~ machen [durch Rufen] карам да ме забележат; [sichtbar werden] забелязвам се, привличам вниманието bemerken vt 1. [sehen] забеляз¬ вам; 2. [sagen]: dass отбелязвам, че bemerkenswert о adj забеле¬ жителен, заслужаващ внимание; о adv забележително Bemerkung (pl -en) забележ¬ ка bemitleiden vt съжалявам нкг., съчувствам на нкг. bemühen vt безпокоя, ангажи¬ рам; ♦ sich bemühen 1. [sich anstrengen]: sich ~ zu tun ста¬ рая се да направя нщ.; 2. [sich küm¬ mern]: sich um jn ~ грижа се за нкг Bemühung (pl -en) die усилие, усърдие, старание benachbart adj съседен benachrichtigen vt осведомя¬ вам, уведомявам benachteiligen ощетявам benehmen (präs benjmmt, prät benahm, perfhat ben9mmen) ♦ sich benehmen държа се; sich gut/schlecht ~ отнасям се доб- ре/зле Benehmen das (ohne pl) държа¬ не, обноски beneiden vt завиждам;уя um etw ~ завиждам на нкг за нщ. beneidenswert о adj 1. [Per¬ son, Glück] достоен за завиждане; 2. [Mut, Intelligenz] завиден; о adv достойно за завиждане Baneluxstaaten, Banelux¬ Staaten pl държавите от Бене- люкс (Белгия, Холандия, Люксем¬ бург) benennen (prätbenannte, perf hat benannt) vt [Straße, Kind]: jn/ etw nach jm/etw ~ наименувам, кръщавам нкг./нщ. на нкг./нщ. Bengel (pl-) хлапак, малчуган bengmmen о adj зашеметен, за¬ маян; о adv: ~ dastehen вцепенен съм benaten vt оценявам, поставям оценка ben&tigen vt нуждая се от нщ. benutzen, benützen vt 1. [Gegen¬ stand] употребявам; [Treppe, Auto] използвам; 2. [Person] използвам Beni^tzer, in (mpl -nen) , die потребителска; [von Telefon] абонат; [von Verkehrsmitteln] пътник Benutzer|konto комп. смет¬ ка на потребител/абонат Benutzeroberfläche die комп. блок схема Benutzung die (ohne pl) използ¬ ване, употреба Benzin [bmlsiin] (pl -e) das бен¬ зин; ~ tanken зареждам c бензин; bleifreies ~ безоловен бензин Benzinkanister der туба за бен¬ зин
121 bereichern beobachten [bo'loibaxtp] vt 1. [mit Augen] наблюдавам; 2. [be¬ merken] забелязвам, констатирам Beobachter, in --nen) der, die наблюдател/-ка Beobachtung (pl-en) die 1. [mit Augen] наблюдение; 2. [von Tat¬ sachen] констатация bepackt adj натоварен bequem O adj 1. [Kleidung, Sitz¬ möbel] удобен; es sich ~ machen настанявам се удобно; 2. [Person] ленив, отпуснат; о adv удобно Bequonnlichkeit (pl -en) die 1. [Komfort] комфорт, удобство; 2. (ohne pl) [von Personen] леност baroten (präs berät, be¬ riet, pe//hat beraten) o vt [Per¬ son] съветвам; o vi съвещавам се; über etw (A)~ обсъждаме, разиск¬ ваме нщ.; ♦ sich beraten reß sich mit jm ~ консултирам се, съветвам се с нкг.; sich mit jm über etw (A)~ съветвам се, консултирам се с нкг. за нщ. Berater, in ( mpl - -nen) , die консултантска, съветник/-чка beratschlagen vi: über etw (A) ~ съветвам се, съвещавам се за нщ. Beratung (pl -en) die 1. [juris¬ tisch, ärztlich] консултация; [durch Psychologen] съвет; 2. [im Aus¬ schuss] обсъждане, разискване, съ¬ вещание Beratungsstelle die консулта¬ ция, информационен център berauben vt: jn einer Sache ~ [von Gegenständen] ограбвам, от¬ немам на нкг. нщ.; [von Gefühlen] лишавам нкг. от нщ. berauschend adj 1. [Duft, Alko¬ hol] упойващ, опияняващ; 2. [Schön¬ heit] зашеметяващ berechenbar adj 1. [mathema¬ tisch] изчислим; 2. [Reaktion] пред¬ видим berechnen vt 1. [ausrechnen] из¬ числявам, пресмятам; 2. [für Kun¬ den]: jm für eine Leistung 100 Euro ~ калкулирам за услуга 100 евро на нкг. berechnend adj пресметлив Berechnung (pl -en) die 1. [Rech¬ nung] пресмятане, изчисление; 2. (ohne pl) [von Plan, Vorhaben] раз¬ чет; 2>.(ohne pl) [aus Egoismus] прес¬ метливост, интерес, изгода; aus ~ от интерес, изгода berechtigen vt: etw berechtigt jn zu etw нщ. дава право на нкг. за нщ. berechtigt adj основателен, оп¬ равдан Berechtigung (pl -en) die 1. пра¬ во; [beruflich] правоспособност; 2. [von Frage, Aussage] основание bereden vt [besprechen] обсъж¬ дам Bereich (pl -e) der 1. [Gegend] об¬ ласт; район; 2. [Aufgabe, Thema] област, сфера bereichern vt обогатявам; ♦ sich bereichern ref забогатя вам; sich an jm ~ забогатявам за сметка на нкг.; sich an etw (D) ~ забогатявам за сметка на нщ.
Bereicherung 122 Bereicherung *en) обо¬ гатяване; (нечестно) забогатяване bereisen vt обикалям, пропъту¬ вам bereit o adj: (zu etw) ~ готов съм (за нщ.); о adv: sich (zu etw) ~ erklären изявявам готовност (за нщ.); вж. също bereit|haben bereit|haben vt имам в готовност berelt|halten vt (unreg) държа в готовност; etw für jn ~ държа нщ. на разположение за нкг.; ♦ sich bereitjhalten ref: sich zu oder für etw ~ стоя в готовност за нщ. bereitmachen приготвям; ♦ sich bereit|machen пригот¬ вям се bereits adv вече Bereitschaft die 1. [Wille]: etw zu tun готовност да се направи нщ.; 2. [Personal] дежурен персо¬ нал; ~ haben имам дежурство bereit|stehen vi (unreg) готов съм, на разположение съм Bereitstellung die предоставя¬ не, даване на разположение bereitwillig о adj готов, добро¬ волен; о adv с готовност, на драго сърце bereuen vt съжалявам; [Verbre¬ chen, Sünde] разкайвам се Вфгд (pl -е) der планина; хълм, възвишение; ♦ Berge pl нерудна скала; in die ~е fahren отивам на планина bergab [brrk’jap] adv: ~ fahren oder laufen спускам се (c кола или пеша) надолу (по mit etw geht es ~ нщ. се влошава; mit jm geht es ~ някой отива на зле bergan = bergauf bergauf [berk'|auf], bergan [bcrk'jan] adv: ~fahren oder laufen изкачвам се (c кола или пеша) на¬ горе (по планината)’, mit jm/etw geht es ~ някой/нщ. се подобрява B^rgjbau der минно дело bergen (präs birgt, prät barg, perf hat gebgrgen) vt 1. [Person] спасявам (при злополука)’, [Tote] прибирам (при злополука)', 2. [Ge¬ genstand] крия B$rg|führer, in der, die планин¬ ски водач Berg|hütte die планинска хижа bergig adj планински B$rg|mann (pl -leute) der ми¬ ньор B$rg|steigen das (ohnepl) алпи¬ низъм B?rg|steiger, in (mpl - -nen) der, die алпинист/-ка Bergung (pl-en) [von Perso¬ nen] спасяване (при [von Fahrzeugen] вдигане; [von Toten] прибиране B$rgwacht die (ohne pl) планин¬ ска спасителна служба B^rgjwandern das (ohnepl) пла¬ нински туризъм, туристически из¬ лет в планината B?rg|werk das мина, рудник Bericht (pl -е) der доклад, отчет; über etw (А) ~ erstatten докладвам за нщ.
123 beruhen berichten vi докладвам; jm oder über jn - разказвам, осведо¬ мявам за нкг.; von oder über etw (А)~ докладвам за нщ., давам от¬ чет за нщ. Berichterstattung [Ьо'гф|£е|1а tug] (pl -en) die репортаж; доклад¬ ване berichtigen vt поправям, кори¬ гирам Berichtigung (p/-en) die корек¬ ция Berlin nt Берлин Berliner (pl -) o der 1. [Person] берлинчанин; 2. [Gebäck] понич¬ ка; o adj берлински Berlinerin (pl -nen) die берлин- чанка berlinerisch adj берлински Berliner Mauert (ohne pl) Бер¬ линската стена Berliner Philharmoniker pl Берлинската филхармония B$rn nt Берн Berner (pl -) o der жител на Берн; O adj бернски Bernerin (pl -nen) die жителка на Берн B$m| stein der (ohnepl) кехлибар, янтар berüchtigt adj имащ лоша сла¬ ва;,/«/* oder wegen ~ прос¬ ловут съм c нщ., заради нщ. berücksichtigen вземам под внимание, вземам предвид Beruf (pl -е) der професия; [nach Lehre] занятие; etw von ~ sein no професия съм някакъв; [nach Leh¬ re] по занаят съм някакъв berufen adj:zu etw ~ sein приз¬ ван съм за нщ.; ♦ sich berufen ref: sich auf jn ~ позовавам се на нкг.; sich auf etw позовавам се на нщ. beruflich о adj професионален, служебен; о adv по служба Berufsausbildung die професи¬ онално образование Berufsberatung die професио¬ нално ориентиране Berufsleben das (ohne pl) про¬ фесионален живот Berufsschule die професионал¬ но училище Berufssoldat d професиона¬ лен войник berufstätig [bo'mifsteitig] adj уп¬ ражняващ дадена професия; ~ sein работя, упражнявам дадена про¬ фесия Berufstätige (pl -n) , yn- ражняващ/-а (определена) профе¬ сия; die ~n работещите (в дадена професия) Berufs| verkehr der (ohnepl) тра¬ фик в час пик Berufung (pl-en) die 1. [zu einem Amt] назначаване; 2. [in andere Stadt] покана, предложение за но¬ ва работа; 3. юр. обжалване; legen обжалвам, подавам жалба; 4. [Begabung] призвание beruhen vi: auf etw (D) ~ основа¬ вам се, почивам на нщ.; etw auf sich (D) ~ lassen оставям нщ., не се занимавам повече с нщ.
beruhigen 124 beruhigen vtуспокоявам; ♦ sich beruhigen refуспокоявам се Beruhigung (pl-en) [von Per¬ sonen] успокоение Beruhigungs|mittel das успоко¬ ително средство, транквилант berühmt adj прочут, известен; wegen oder für etw ~ sein просла¬ вен съм c нщ. Berühmtheit (pl -en) die извес¬ тност, слава berühren vt докосвам Berührung (pl -en) die допир, контакт; mit jm/etw in ~ kommen влизам в контакт c нкг./нщ. bes. съкр. за besgnders besagen vt означава, значи; nichts ~ нищо не означава, не зна¬ чи нищо besänftigen vt [Person] укротя- вам, успокоявам Besatzung (pl -en) die 1. [Per¬ sonal] екипаж; 2. воен. окупация beschädigen vt повреждам Beschädigung -en) die 1. (ohne pl) [Beschädigen] поврежда¬ не; 2. [Schaden] повреда beschaffen o vt: jm etw доста¬ вям на нкг. нщ.; о adj: so ~ dass така съм устроен, че Beschaffenheit die (ohne pl) състояние; свойство, качество beschäftigen vt 1. [Angestellte, Arbeiter] давам работа; 2. [Kinder, Kranke] занимавам; 3. [Subj: Prob¬ lem, Frage] занимава ме, ангажира ме; ♦ sich beschäftigen ref: sich mit Philosophie ~ занимавам се c философия Beschäftigte (pl -n) die pa- ботник/-чка; служител/-ка Beschäftigung (pl -en) die 1. [Tätigkeit] занимание; 2. pl) [in Betrieb] работа, служба; 3 pl) [Auseinandersetzung]: - mit etw разглеждане на нщ., обсъждане на нщ. Bescheid (pl -е) der сведение; от¬ говор; ~ wissen осведомен съи\ jm - geben oder sagen [benachrichti¬ gen] осведомявам нкг.; разг. [die Meinung sagen] казвам мнението си bescheiden о ad 1. [Mensch, Le¬ ben, Wohnung] скромен; 2. [Ergeb¬ nis, Leistung] незначителен; o adv непретенциозно, скромно bescheinigen v удостоверявам Bescheinigung -en) удос¬ товерение bescheißen (prät beschjss, perf hat beschjssen) vt вулг.: jn um fünf Euro - минавам, премя¬ там нкг. c пет евро Bescherung (pl -en) die (разда¬ ване на) коледни подаръци beschießen (prät beschgss, perf hat beschgssen) обст¬ релвам beschimpfen vt наругавам-j« als etw ~ наричам нкг. c обидни имена Beschimpfung (pl -en) die ос¬ кърбление, обида
125 beschwfngt beschjssen o beschei¬ ßen; o adj neüop. [Situation, Wet¬ ter] неприятен, отвратителен; [Job] мизерен beschlegen (präs beschlegt, prät beschleg, perf hatlist be¬ schlegen) o vt(hat) подковавам; обковавам; o vi (ist) покрива се c влага, изпотява се; о adj [Glas¬ scheibe] изпотен, покрит с влага beschlegnahmen конфиску¬ вам beschleunigen vt ускорявам Beschleunigung (pl -en) die ус¬ корение beschließen (prät beschlgss, perf hat beschlgssen) реша¬ вам; [Gesetz, Vorhaben] приемам; [beenden] приключвам, завърш¬ вам; ~y etw zu tun решавам да нап¬ равя нщ.; etw mit etw ~ завършвам нщ. c нщ. Beschluss (pl Beschlüsse) der решение; einen ~ fassen вземам ре¬ шение beschmutzen vизмърсявам, за¬ мърсявам; осквернявам, опетня- вам; ♦ sich beschmutzen /-^/из¬ цапвам се, измърсявам се beschränken vt ограничавам; [Waren, Plätze] редуцирам, съкра¬ щавам; ♦ sich beschränken ref sich auf etw (А) ~ ограничавам се до (върху) нщ. beschränkt adj 1. пейор. [eng¬ stirnig - Ansichten] тесногръд; [ - Mensch] ограничен; 2. [Verant¬ wortung, Mittel] ограничен beschreiben (pbeschrieb, perf hat beschrieben) vt 1. [dar¬ stellen] описвам, начертавам; den Weg ~ указвам пътя; 2. [Blatt, Seite] изписвам Beschreibung (pl -en) die опи¬ сание beschriften vt [Brief] адресирам; [Etikett] надписвам beschuldigen vt обвинявам; j7i einer Sache (G)~ обвинявам нкг. в нщ. Beschuldigung (pl -en) die об¬ винение beschützen vt закрилям; j« vor jm/etw ~ пазя нкг. от нкг./нщ. Beschützer, in (mpl - -nen) der, die покровител/-ка, закрилник/ -ица Beschwerde (pl -n) die [Klage] оплакване, жалба; ♦ Beschwer¬ den pl [Schmerzen] болки, оплак¬ вания beschweren vt [Briefe, Papier] затискам (c тежест, за да не се разпръснат); ♦ sich beschwe¬ ren ref [sich beklagen] оплаквам се; sich über jnfetw ~ оплаквам се от нкг./нщ. beschwichtigen vt [Zorn, Wut] укротявам; [Person] успокоявам beschwindeln vt: jn - залъгвам нкг.; измамвам нкг. beschwingt о adj окрилен, въо¬ душевен; о adv възторжено
beschwipst 126 beschwjpst adj разг. пийнал, сръбнал beschweren (prbeschwer perf hat beschweren) 1. [be¬ eiden]: etw ~ заклевам се за нщ.; 2. [bitten]: jn etw tun умолявам нкг., заклевам нкг. да направи нщ. beseitigen vt 1. [entfernen - Fle¬ cken] отстранявам; [ - Spuren] за¬ личавам; [ - Ungerechtigkeit] пре¬ махвам; [ - Schwierigkeiten] лик¬ видирам; 2. [ermorden] убивам, премахвам Beseitigung (pl -en) отстра¬ няване, премахване Besen (pl -) der метла besessen o pp*besitzen; o обзет, обладан besetzen vt заемам; запазвам, ан¬ гажирам; окупирам besetzt adj зает, ангажиран Besatzung (pl -en) die 1. [Verge¬ ben]: ~ eines Postens заемане на пост (служба)', 2. [Team] състав; 3. [Eroberung] окупиране, завземане besichtigen vt разглеждам Besichtigung (pl -en) die раз¬ глеждане (на забележителност) besiegen vt побеждавам Besiegte (pl -n) der, die победен/ -a Besjnnung die (ohne pl) [Be¬ wusstsein]: die~ verlieren загубвам съзнание Besjtz der (ohne pl) 1. [Eigentum] собственост; 2. [Besitzen] владе¬ ние; [von Waffen] притежание besitzen (prät besaß, hat besessen) vt владея; [Waffen] притежавам Besitzer, in (mpl - -nen) , die притежател/-ка; [von Fabrik] собственик/-чка bespndere, r, s adj особен, спе¬ циален; im Besonderen в частност Besgnderheit -en) die осо¬ беност bespnders o ad 1. [vor allem] преди всичко, особено; 2. [sehr] из¬ вънредно, много; 3. [gut]: nicht ~ не особено добре; о : nicht ~ sein не съм нищо особено, обик¬ новен съм besorgen vt [beschaffen]: etw ~ набавям, купувам нщ. за нкг.; etw ~ набавям си, купувам си нщ. besgrgt adj загрижен; um jn ~ sein загрижен съм, обезпокоен съм за нкг. Besgrgung (pl-en)die [Einkäufe] покупка bespielen vt записвам (касета, компактдиск) bespitzeln vt шпионирам, следя тайно besprachen (präs bespricht, prät besprach, hat be¬ sprechen) vt [erörtern]: mitjm ~ обсъждам нщ. c нкг.; ♦ sich besprachen refсъвещавам се, съветвам се Besprechung (pl -en) die 1. [Be¬ ratung] съвещание; in einer ~ sein
127 bestehen bleiben в съвещание съм; 2. [Rezension] ре¬ цензия, критика besprjtzen vtопръсквам besser o adj 1. [als Komparativ von gut] по-добър; 2. [verbessert] подобрен; - gehen отивам на доб¬ ре, оправям се; 3. [vornehm] изис¬ кан; die ~еп Leute хайлайф; о adv 1. [als Komparativ von gut] по-доб¬ ре; 2. [lieber]: du solltest ~ außiören по-добре ще е да престанеш Bessere (pl -n) die, das по- добрият, по-добрата, по-доброто; ich habe ~s zu tun имам по-важна работа bessern vt подобрявам; ♦ sich bessern ref подобрявам се Besserung die (ohne pl) подоб¬ рение; ♦ gute Besserung! interj скорошно оздравяване! Bestand (pl -stände) der [Vor¬ rat] наличие, запас bestanden pp •» bestehen beständig o adj 1. [dauernd] тра¬ ен; постоянен; 2. [gleich bleibend - Wetter] стабилен, непроменлив; [ - Freund, Mitarbeiter] верен; 3. [widerstandsfähig]: gegen ~ sein устойчив съм на нщ.; о adv 1. [dau¬ ernd] постоянно; 2. [arbeiten] неп¬ рестанно, непрекъснато Bestandsaufnahme die инвен¬ таризация Bestandteil der съставна част, елемент bestätigen v/ потвърждавам; удостоверявам; ♦ sich bestäti¬ gen ref потвърждава се Bestätigung (pl -en) die потвър¬ ждение; заверка beste, r,so adj най-добър, най- добра, най-добро; o adv най-доб¬ ро; am ~n най-добре B^ste (pl -n ) der,die, das най-доб¬ рият, най-добрата, най-доброто; das ~ aus etw machen прен. успя¬ вам въпреки обстоятелствата; es steht nicht zum ~n mit ра¬ ботите c нкг./нщ. не стоят най-доб¬ ре, не са блестящи; etw zum ~п geben [Anekdote] разказвам, забав¬ лявам; jn zum ~п halten подигра¬ вам се с нкп bestachen (präs besticht, bestach, perfhat bestochen) O vt подкупвам; o durch etw ~ подкупвам c нщ. bestechlich adj подкупен Bestück (pl -e) das [Essbesteck] прибори за хранене (лъжица, ви¬ лица, нож) bestehen (prät bestand, perf hat bestanden) ovi 1. [existie¬ ren] съществувам; 2. [sich zusam¬ mensetzen]: aus etw ~ състоя се от нщ.; 3. [beinhalten]: in etw - състоя се в нщ.; 4. [beharren]: auf etw (D)~ настоявам, държа на нщ.; о vt издържам; устоявам bestehen bleiben (unreg) 1. [übrig bleiben] оставам; 2. [erhalten bleiben] запазвам се
bestellen 128 bestellen vt 1. [anfordern] поръч¬ вам; 2. [reservieren] резервирам, за¬ пазвам; 3. [Person] повиквам нкг., поръчвам на нкг. да дойде; 4. [aus¬ richten]: einer Person von ~ предавам на нкг. съобщение от нкг. Bestellung (pl -еп) die 1. [von Waren] поръчка; 2. [Reservierung] резервация; ♦ auf Bestellung adv по поръчка bestenfalls adv в най-добрия случай bestens adv най-добре bestialisch [bes'tiailij] o adj презр. [grausam] зверски, скотски; o adv презр. [grausam] зверски Bestie [‘bcstio] (pl -n) [Raub¬ tier] звяр, диво животно bestimmbar adj определим bestimmen o vt 1. [Preis, Ter¬ min] определям; 2. [vorsehen]: für jn/etw bestimmt sein предназначен съм за нкг./нщ.; 3. [ermitteln, prä¬ gen] определям (н давам обли¬ ка (на нщ.); о vi 1. [entscheiden] решавам; 2. [verfügen]: über jn/etw ~ разпореждам се с нкг/нщ. bestjmmt о adj 1. [gewiss] си¬ гурен; 2. [festgelegt] определен; 3. [entschieden] решителен; о adv 1. [entschieden] категорично, реши¬ телно; 2, [sicher] непременно, обе¬ зателно Bestimmtheit (ohne pl) уве¬ реност, сигурност; ♦ mit Be¬ stimmtheit adv 1. [sagen, wissen] c увереност, със сигурност; 2. [ab¬ lehnen] категорично, решително Bestimmung (pl-en) 1. (ohne pl) [von Preis, Frist etc] определя¬ не; 2. [Vorschrift] предписание, разпореждане, нареждане; 3. (ohne pl) [Zweck] предназначение; 4. [De¬ finition] дефиниция, определение Bestleistung die спорт, най- добро постижение, рекорд Best.-Nr. (съкр. за Bestellnum¬ mer) номер на поръчка bestrafen vt наказвам für etw ~ наказвам нкг за нщ. Bestrafung (pl -en) 1. [Be¬ strafen] наказване; 2. [Strafe] нака¬ зание bestraften (prätbestritt, perf hat bestritten) vt 1. [leugnen] ос¬ порвам, отричам; 2. [finanzieren] финансирам, плащам; 3. [gestalten] провеждам, изнасям (програма) bestürmen vt 1. [angreifen] напа¬ дам, щурмувам; 2. [bedrängen]: jn mit etw ~ отрупвам нкг. c нщ.; об¬ саждам НКГ. c нщ. bestürzt o adj:über etw (A)~ sein изумен съм от нщ., озадачен, сму¬ тен съм от нщ.; о adv изумено, пот¬ ресено, объркано Bf st|zeit die спорт, най-добро време Besuch (pl -е) der 1. [Besuchen] посещение, визита; [von Schule] посещаване; jm einen - machen посещавам нкг.; beijm zu ~ sein на посещение съм при нкг.; 2. [Gast]: ~ haben имам гости
129 Betreffende besuchen vt 1. [Mensch] посеща¬ вам нкг., отивам у нкг.; 2. [Institu¬ tion, Veranstaltung] ходя, посеща¬ вам Besucher, in ( -,fpl -nen) der, die посетител/-ка besucht adj: gut/schlecht ~ доб- ре/слабо посетен betätigen vt задвижвам, пускам в действие; ♦sich betätigen sich politisch ~ занимавам се c по¬ литическа дейност betäuben vtMed. упоявам, правя упойка; зашеметявам, замайвам beteiligen vt: jn an etw ~ пра¬ вя нкг. съучастник в нщ.; ♦ sich beteiligen ref: sich an etw (D) ~ участвам в нщ. Beteiligung (pl -en) die: ~ an etw (D) участие в нщ. Bäte, Beete die ♦ Rote Bete червено цвекло buten o vi моля се; o vt чета мо¬ литва beteuern vt уверявам; кълна се Betpn [be'tog] (pl -s oder -e) der бетон betenen vt 1. [Wort, Silbe] слагам ударение; 2. [hervorheben] подчер¬ тавам, наблягам, изтъквам Betonung (pl -en) 1. [von Wörtern, Silben] ударение; 2. [Her¬ vorhebung]: die ~ von etw подчер¬ таването, наблягането на нщ. betr. съкр. за betreffend Betracht (ohne art) ♦ in Bet¬ racht adv: jn/etw in ~ ziehen взе¬ мам нкг./нщ. под внимание; ♦ au¬ ßer Betracht adv: etw außer ~ lassen не вземам под внимание нщ. betrachten vt 1. [ansehen] раз¬ глеждам, гледам, съзерцавам; 2. [beurteilen]: jn/etw ~ als считам нкг./нщ. за; ♦ sich betrachten ref гледам се (вогледало) Betrachter, in (mpl - -nen) der, die наблюдател/-ка beträchtlich o adj значителен, доста голям; o adv значително Betrachtung (p/-en) die 1 pl) [Betrachten] разглеждане; 2. [Überlegung] размишление Betrag (pl Beträge) der сума betragen (präs beträgt, prät betrug, perf hat betragen) [Preis, Miete] възлизам на; [Entfer¬ nung, Temperatur] равнявам се на; ♦ sich betragen ref: sich gut/ schlecht ~ държа се, отнасям се добре/зле Betragen das (ohne pl) държане, поведение betroffen (präs betrjfft, prät betraf, petf hat betrgffen) vt от¬ насям се до, засягам; was mich be¬ trifft що се отнася до мен betreffend adj въпросен; съотве¬ тен Betreffende (pl -n) der въпрос¬ ният, въпросното лице 9*
betreiben 130 betreiben (prät betrieb, perf hat betrüben) 1. [Forschun¬ gen, Studien] занимавам се с(ъс); 2. [führen] провеждам, уреждам; 3. [antreiben]: mit etw betrieben wer¬ den задвижван съм c нщ. betreten1 (präs betrjtt, prät betrat, perf hat betreten) vt стъпвам в(ъв), на; влизам в(ъв); [Rasen] ходя по; ♦ Betreten das (ohne pl) преминаване; Betreten verboten влизането забранено, хо¬ денето (по тревата) забранено betreten2 о adjсмутен, слисан; о adv смутено betreuen vt гледам грижа се (за нкг./нщ.); обслужвам (нкг./нщ.) Betreuer, in (mpl -yfpl -nen) , die [von Kindern] детегледачЛка; [von Touristen] придружител/-ка; [von Sportlern] треньор/-ка Betreuung die (ohnepl): ärztliche ~ медицинско обслужване Betrieb (pl -e) der 1. [Unterneh¬ men] предприятие; завод, фабри¬ ка; 2. (ohne pl) [Treiben, Verkehr]: es ist oder herrscht viel ~ цари го¬ лямо оживление; ♦ in Betrieb adv: in~ sein [eingeschaltet] рабо¬ тя; [funktionstühtig] действам, фун¬ кционирам; ♦ außer Betrieb adv не работи, извън експлоатация betriebsam adj предприемчив; деен, усърден Betriebsrat der работнически комитет/съвет (представителен орган на работниците и служе¬ щите в предприятието) Betriebsunfall der производ¬ ствена злополука Betriebswirtschaft die иконо¬ мика и организация на производ¬ ството, микроикономика betrjnken (prät betrank, perf hat betrunken) ♦ sich betrjn¬ ken refнапивам се betrpffen o pp * betroffen; o adj 1. [gerührt] изумен, смаян, слисан; 2, [nicht verschont]: von etw ~ sein засегнат съм неприятно от нщ.; О adv стъписано, слисано betriebt adj [Gesicht] натъжен; [Stimmung] помрачен; [Person]: über etw (A) ~ sein натъжен съм от нщ. Betrug der (ohne pl) мошеничес- тво; юр. измама betrügen (prätbetrog, perf hat betragen) vt, vi измамвам Betrüger (pl -) der измамник, мо¬ шеник Betrügerei (pl -en) die мошени- чество; юр. измамничество Betrügerin (pl -nen) моше- ничка betrunken o ppbetrjnken; o adj пиян Bgtt (pl -en) das 1. легло; ins oder zu ~gehen лягам си, отивам да спя; das ~ machen оправям леглото; 2. [Federbett] пухена завивка Bptt|decke die покривка за лег¬ ло, кувертюра; завивка
131 Bewährung betteln vi прося; um ~ моля настоятелно за нщ. betten vt jn auf (A)~ слагам нкг. да легне на нщ. Bettler, in (mpl -, fpl -nen) der, die просяк/-иня Betttuch, Bett-Tuch -tü¬ cher, -Tücher) das долен чаршаф B^ttjwäsche die спално бельо (чаршафи) B$tt|zeug das (ohne pl) спално бе¬ льо (постелки и завивки) beugen vt [biegen] огъвам; навеж¬ дам; ♦ sich beugen ref 1. [sich lehnen] навеждам се; 2. [sich unter¬ werfen]: sich einer Sache (D)~ под¬ чинявам се на нщ. Beule (pl -n) die подутина, буца beunruhigen [bo'junruiign] vt безпокоя; über etw (A) beunruhigt sein обезпокоен съм за нщ.; ♦ sich beunruhigen ref безпокоя се beurlauben [bo'luiglaubn] vt [von Unterricht, Arbeit] разпускам, да¬ вам отпуск; [vom Dienst] освобож¬ давам временно от служебни за¬ дължения beurteilen [bo'luigtailon] vt пре¬ ценявам Beurteilung [bo'|u:^tailurj] (p/-en) die преценка; рецензия Beute die (ohne pl) плячка; жерт¬ ва Beutel (pl -) der [Sack] торба; [aus Plastik] торбичка bevölkern [bo'foelkun] vt 1. [be¬ wohnen] населявам; 2. [füllen] из¬ пълвам; ♦ sich bevglkern из¬ пълвам се Bevölkerung (pl -en) die насе¬ ление bevollmächtigen упълномо¬ щавам Bevollmächtigung (pl -en) die упълномощаване bevor [bo'foiß] konj преди да bevorjstehen vi (unreg) предстоя bevorzugen vt 1. [vorziehen]: etw einer Sache (D)~ предпочитам [ед¬ но) нщ. пред^фуго) нщ.; 2. [bevor¬ zugt behandeln] привилегировам bewachen vt пазя (нкг./нщ.), бдя (над нкг./нщ.) Bewacher, in (mpl -, fpl -nen) der, die пазач/-ка bewaffnen vt въоръжавам; ♦ sich bewaffnen ref. sich (mit etw) ~ въоръжавам се (c нщ.) Bewaffnung (pl -en) die въоръ¬ жаване bewahren vt 1. [Person]: jn vor etw (D) ~ предпазвам нкг. от нщ.; съхранявам; 2. [Ruhe] запазвам bewähren ♦ sich bewähren ref оказвам се годен, проявявам се добре, доказвам се bewahrheiten ♦ sich bewahr¬ heiten ref оказвам се верен, пот¬ върждавам се Bewährung (pl -en) die юр.\ auf oder zur oder mit ~ c изпитателен срок;условно
bewaldet ■ 132 bewaldet adj горист, залесен bewältigen vt [Vergangenheit, Problem] превъзмогвам, преодоля¬ вам; [Arbeit] овладявам, справям се bewässern vt напоявам, поливам bewegen1 (prät bewegte, perf hat bewegt) vt (reg) 1. [Körper¬ teil, Gegenstand] движа, раздвиж¬ вам, помествам; 2. [rühren] трог¬ вам; ♦ sich bewegen ^/[äußer¬ lich] движа се bewegen2 (prät bewog, perf hat bewogen) vt прен. [veranlassen]: jn dazu etw zu tun скланям, подбуждам нкп да напра¬ ви нщ. beweglich adj 1. [Teil] подвижен, движим; 2. [Person, Turner] пъргав, бърз, чевръст; 3. [geistig] жив, пър¬ гав bewegt adj 1. [Leben, Meer] бу¬ рен, развълнуван; 2. [Stimme, Wor¬ te] развълнуван, прочувствен Bewegung (pl -en) die 1. [von Körperteil, Gegenstand, politisch] движение; etw in ~ setzen пускам нщ. в движение, действие; sich in - setzen [Auto, Zug] потетям; 2. [im Freien] движение, разходка Bewegungsfreiheit die (ohne pl) прен. свобода на движение (действие) bewegungslos о adj неподви¬ жен; о adv неподвижно Beweis (pl -е) der доказателство beweisen (prät bewies, perf hat bewiesen) vt доказвам; по¬ казвам, проявявам bewarben (präs bewirbt, prät bewarb, perf hat bewgrben) ♦ sich bewarben ref (sich um etw) - кандидатствам, подавам за¬ явление (молба) (за нщ.) Bewerber, in fpl -nen) der, die кандидатска, претендент/ -ка Bewerbung (pl -en) die канди¬ датура, заявление, молба; предло¬ жение за женитба bewerfen (präs bewjrft, prät bewarf, p£// hat bewprfen) vt: jn/etw mit etw ~ замервам нкг./нщ. c нщ. bewerten [bo'veiBtij] vt оценявам, преценявам bewjlligen vt разрешавам, одоб¬ рявам, съгласявам се на нщ. bewirken vt 1. [Subj: Person] пос¬ тигам; 2. [Subj: Maßnahme] пре¬ дизвиквам, пораждам, причинявам bewohnen vt обитавам нщ., жи¬ вея в нщ. Bewohner, in (mpl -, fpl -nen) der, die жителЛка; обитател/-ка bewölkt adj заоблачен, помрачен Bewölkung die (ohne pl) облач¬ ност, облаци bewundern vt възхищавам се (от нкг./нщ.) Bewunderung die (ohne pl) въз¬ хищение
133 Bibel bewusst o adj 1. [mit Absicht] съзнателен, преднамерен; 2. [mit Überlegung] умишлен; (D) ein¬ er Sache (G)- sein съзнавам нщ.; o adv [absichtlich] съзнателно, на¬ рочно bewusstlos adj загубил съзна¬ ние Bewusstlosigkeit die (ohne pl) безсъзнание Bewusstsein das (ohne pl) съз¬ нание; das~ verlieren загубвам съз¬ нание bezahlen vt, vi плащам bezahlt adj платен Bezahlung die (ohne pl) 1. [von Ware, Rechnung] плащане, запла¬ щане; 2. [Entgelt] възнаграждение, заплата bezeichnen vt означавам, обоз- начавам;</л/е*И' als ~нари¬ чам, характеризирам нкг./нщ. ка¬ то нщ. bezeichnend adj характерен Bezeichnung (pl -en) die 1. [Benennung] наименование; 2. (ohne pl) [Markierung] маркиране, отбелязване beziehen (prät bezog. hat bezogen) vt 1. [überziehen]: etw mit etw ~ покривам, обличам нщ. c нщ.; 2, [Bett] слагам спално бельо; 3. [Wohnraum]: ein Haus ~ нана¬ сям се в къща; 4. [Zeitung, Waren] получавам; 5. [anwenden]: etw auf sich/jn ~ отнасям нщ. до себе си/ нкг., свързвам нщ. със себе си/с нкг.; ♦ sich beziehen 1. [an¬ gewendet werden]: sich auf jnletw ~ отнасям се до нкг./нщ.; 2. [sich berufen]: sich auf etw (A)~ позова¬ вам се на нщ.; 3. [sich bewölken]: der Himmel bezieht sich небето се покрива c облаци Beziehung (pl -en) die 1. [mit Personen, Staaten] отношение; 2. [Zusammenhang] връзка; 3. [Hin¬ sicht]: in dieser - относно това, в това отношение beziehungsweise konj 1. [ge¬ nauer gesagt] по-точно; 2. [oder] или; 3. [jeweils] респективно, съ¬ ответно Bezirk (pl -e) der [geographisch] район; [Verwaltungsbezirk] окръг Bezug (pl Bezüge) [für De¬ cke, Kissen] чаршафи и калъфи; ♦ Bezüge pl доходи Bezugsjperson die близък човек (който служи за модел, образец) bezwecken vt: etw (mit etw) - це¬ ля нщ. (c нщ.) bezweifeln vt подлагам на съм¬ нение BGB [beigei'be:] (съкр. за Bürger¬ liches Gesetzbuch) das (ohne pl) Граждански процесуален ко¬ декс BGS [be :ge:'|ss] der (ohne pl) съкр. за Bundesgrenzschutz BH [bei'ha:] (pl -s) der съкр. за Büstenhalter Bhf. съкр. за Bahnhof Bibel ['birb}] (pl -n) Библия
Biber 134 Biber (pl -) der [Tier] бобър Bibliothek -en) die библио¬ тека biegen (prät bog, perf hat ge¬ bogen4) o vt огъвам, извивам; o завивам; ♦ sich biegen пре¬ вивам се Biegung (pl -en) die завой; извив¬ ка Biene (pl -n) die пчела Bigr (pl -e) das бира Bier|dose die кутия бира Bierjgarten der градина или те¬ раса за консумация на бира, бира¬ рия на открито Bier|glas das бирена чаша bieten (prät bet, perf hat ge¬ beten) v/1. [anbieten]: ~ предлагам нщ. (нанкг.); [Subj: Per¬ son] давам нщ. (на нкг.); 2. [An¬ blick] представям, показвам; 3. [ge¬ fallen]: sich elw nicht ~ lassen не позволявам нщ., няма да търпя нщ.; ♦ sich bieten ref: sich jm ~ предлага се, предоставя се Bilanz (pl -en) die баланс; равнос¬ метка Bild (pl -er) das 1. [Abbild] фигу¬ ра; схема; [Gemälde] картина; [Fo¬ to] снимка; 2. [Anblick] изглед, гледка; sich ein ~ von jm/etw ma¬ chen добивам представа за нкг./нщ. bjlden о vt образувам; създавам; о vi образовам; ♦ sich bjlden ref 1. [sich formen] формирам се, раз¬ вивам се; 2. [sich informieren] об¬ разовам се Bilderbuch das книга с картин¬ ки Bjldjhauer, in (mpl fpl -nen) der, die скулптор/-ка bildlich o adj картинен; образен, фигуративен; o adv нагледно Bildjschirm der екран, монитор Bildschirmschoner (pl -) der комп. скриинсеивър (програма за защита на екрана) Bildung die (ohnepl) образование; образуване, създаване Bildungspolitik die образова¬ телна политика Bildungs|weg : der zweite ~ подготовка за получаване на сред¬ но образование след прекъсване на редовното обучение в училище (във вечерни курсове и др.) BHd|zeitung die илюстровано списание Billard [’biljart] d билярд billig о adj 1. евтин; 2. пейор. [Vergnügen, Ausrede] евтин, пли¬ тък, несъстоятелен; о adv евтино Billigjangebot das предлагане на ниски цени, изгодни условия Billiglohn|land das страна с ни¬ сък ръст на заплатите bimmeln vi [Klingel, Glocke, We¬ cker] звъня bjn präs ^ sein Binde (pl -n) die 1. [aus Stoff] лен¬ та; [Verband] превръзка; [für Au¬ gen] превръзка; 2. [Damenbinde] дамска превръзка
135 bisschen Bindehautentzündung die мед. конюнктивит Bjndejmittel das свързващо ве¬ щество; свързващ материал bjnden (prät band, hat gebunden) o vt 1. [mit Seil, Fa¬ den] завързвам; 2. [Schnürsenkel, Krawatte] връзвам; 3. [Buch, Heft] подвързвам; o vi слепвам, втвър¬ дявам се; ♦ sich bjnden об¬ вързвам се Bjnde|strich der тире Bjnd|faden der канап, връв Bjndung (pl -en) die 1. [emotio¬ nal] връзка; 2. [von Skiern] ски ав¬ томат Bjnnen|markt der вътрешен па¬ зар Bio|chemie [bioge'mi:] биохи¬ мия Bio|kost die биопродукти (биоло¬ гически чисти продукти) Biologe [bio'loigo] (pl -n) би¬ олог Biologie die (ohne pl) биология Biologin (pl-nen) die биоложка biologisch adj биологически, би¬ ологичен BIP (съкр.за Bruttoinlandspro¬ dukt) das (ohne pl) БВП (Брутен вътрешен продукт) birgt präs * bergen Bjrke (pl -n) die бреза Bjrn|baum der круша (дърво) Birne (pl -n) die 1. [Frucht] кру¬ ша; 2. [Glühbirne] електрическа крушка bis o präp (+A) 1. [zeitlich, räum¬ lich] до; ~ heule до днес; - wann? докога?; - morgen/So nächst/'später! до утре/неделя/ско- ро/после!; ~ Frankfurt до Франк- • е фурт; ~ Österreich до Австрия; ~ wo? докъде?; 2. [zwischen] (за при¬ близителност) или, до; sieben ~ acht Tage седем-осем дни; о konj докато; warte, - ich komme чакай, докато дойда; -du fertig bist,... до¬ като се приготвиш или докато свършиш, ♦ bis auf präp на/ чак до; ♦ bis zu präp до Bischof (pl Bischöfe) der епис¬ коп bischöflich adj епископски bisher [bis'heiB] adv 1. [bis jetzt] досега; 2. [noch] в настоящия мо¬ мент bisherig adj 1. [ehemalig] бивш; 2. [bisher gewesen]: seine ~e Stel¬ lung досегашната му длъжност Biskaya [bis'kaija] Бискайски залив bislang adv 1. [bisher] досега; 2. [noch] в настоящия момент Bison ['biizon] (pl -s) der бизон b|ss prät * beißen Bjss (pl -e) der [von Tier, Insekt] ухапване, ужилване bjsschen adj (несклоняемо) [we¬ nig] малко; ♦ ein bisschen oadj [etwas] малко, много малко; o adv [ein wenig] малко; ♦ kein biss¬ chen o adj ни най-малко; o adv въобще
Bissen 136 Bjssen (pl -) der хапка, залък bjssig adj 1. [Tier] хапещ, зъл; 2. [Bemerkung, Antwort] хаплив, зло¬ бен bjst präs sein Bjstum [’bistuim] епархия bjtte o adv [als Bitte] моля; wie ~? моля? (не чух); O 1. моля; ~ sehr oder schön! [Antwort auf ein¬ en Dank] моля!; [im Laden] мога ли да ви помогна?, желаете ли нщ.?; 2. [am Telefon]: ja да, моля; 3» разг.\ па ето, видя ли или ви¬ дяхте ли! Bjtte (pl -n) die молба; ich habe eine -an dich имам една молба към теб; eine - um etw молба за нщ. bjtten (prät bat, perf hat ge¬ boten) o vt [höflich auffordem] мо¬ ля ;jnum etw - моля нкг. за нщ.; о vi [Bitte aussprechen]: um etw - мо¬ ля за нщ. bjtter o adj 1. [Geschmack, Ent¬ täuschung, Vorwurf] горчив; 2. [Ar¬ mut, Unrecht] страшен, голям; 3. [Kälte] лют; 4. [Ironie] хаплив; o 1. [schmecken]: ~ schmecken има горчив вкус; 2. [bereuen, beklagen, enttäuscht sein] горчиво, жестоко Bitterkeit die (ohne pl) горчиви¬ на Biwak [’biivak] (pl -s oder -e) das бивак Bizeps (pl -e) der бицепс BKA [be:ka:'|ai] (ськр. за Bundes¬ kriminalamt) das (ohne pl) Фе¬ дерална следствена служба Blähung ♦ Blähungen pl: -en haben имам газове (в червата) Blamage [bla'ma^o] (pl -n) срам, позор, компрометиране blamieren vt излагам, компроме¬ тирам; ♦ sich blamiaren ref из¬ лагам се, компрометирам се bl^nk adj 1. [Schuhe. Boden, Mün¬ ze] лъскав, блестящ, светещ; 2. [Neid, Unsinn] чист, явен, неприк¬ рит Bl^se (pl -n) die 1. [auf der Haut] мехур, пришка; 2. [Luftblase] въз¬ душно мехурче; шупла; 3. [Harn¬ blase] пикочен мехур Blasebalg (pl -bälge) духа¬ ло, мях blasen (präs bläst, prät blies, perf hat geblasen) o vt 1. [pus¬ ten] духам нщ.; 2. [Trompete, Po¬ saune] свиря, тръбя; o vi духам Blasinstrument das духов инс¬ трумент Blas|kapelle die духов оркестър blass (komp blasser oder bläs¬ ser, superl blässeste oder bläs¬ seste) adj 1. [Haut, Farbe] блед, бледен; 2. [Erinnerung, Hoffnung] блед, смътен Blässe die (ohne pl) бледност bläst präs 4 blasen Blatt (pl Blätter) das 1. [von Pflanze, aus Papier] лист; страни¬ ца; 2. [Zeitung] вестник
137 blendend blättern (perfhat/ist geblät¬ tert) o vi 1. (hat) [in Buch, Heft]: in etw (D)~ прелиствам нщ.; 2. (ist) [abblättem] роня се, лющя се; о vt (hat) [Scheine, Karten] разстилам, подреждам Blätterteig de многолистно тесто blau ( kompblauer, superl blau(e)ste) adj 1. [Farbe] син; 2. [geschwänzt]: er hat einen ~en Mon¬ tag gemacht той не се яви на рабо¬ та след гуляй; 3. ф.: - sein пиян съм Blau das (ohne pl) [Farbe] синьо, син цвят; синева, лазур blauäugig adj 1. [Augen] синеок; 2. [naiv - Person] лековерен, наи¬ вен; [ - Verhalten] простодушен Blaujbeere die боровинка Blaue (pl -n) das 1. (ohne pl) [Farbe] син цвят; 2. (ohne pl) [Un¬ bekannte]: ins ~ [Ausflug, Fahrt] без определена цел; [fahren] наслуки; [reden] наслуки Blau|helm der синя каска (войник омиротворител от силите на ООН) bläulich adj [Farbe] синкав Blaulicht das [Signal] синя лам¬ па (на колите на бър¬ за помощ и др.) blau|machen v фам. [schwän¬ zen] отсъствам от работа, клинча Blazer [’bleize] (pl -) der [Jackett] блейзър Blech (pl -e) das 1. [Metall] лама¬ рина; 2. [zum Backen] тава blichen vt, vi фам. [bezahlen] плащам Blechinstrument меден ду¬ хов инструмент Blechjschaden der повреда на каросерията на кола катаст¬ рофа) Biel das [Metall] олово Bleibe (pl -n) die подслон bleiben (prät blieb, perf ist geblieben) vi оставам; wo bleibst du denn so lange? къде се бавиш, къде се губиш?; bei etw - придър¬ жам се към нщ., не се отклонявам от нщ.; das bleibt unter uns прен. това си остава между нас bleibend adj траен bleiben lassen vt (unreg) оста¬ вям нщ., отказвам се bleich adj блед, бледен bleifrei adj безоловен В lei]Stift der молив Bleistiftspitzer^/ -) острил¬ ка Blende (pl -n) die фот. бленда, диафрагма (на фот); бие (на дреха)] сенник (в кола) blenden о vt [blind machen - durch Licht] заслепявам c блясъка си; [ - als Strafe] лишавам от зрение; о vi [Licht] заслепен съм blendend о adj ослепителен; блестящ; о adv чудесно, прекрас¬ но
Blfck 138 Blick -e) der 1. [der Augen, Urteil] поглед; den ~ senken свеж¬ дам очи; 2. [Aussicht] изглед, глед¬ ка; jn/etw keines ~ würdigen не удостоявам нкп/нщ. c внимание, не зачитам нкп/нщ. bl}cken vi [schauen] поглеждам, гледам; sich~ lassen показвам се, явявам се BIjck|punkt der. im allgemeinen ~ в центъра на вниманието blj£b prät bleiben blies prät 4 blasen blind o adj 1. сляп; - für etw sein сляп съм за нщ.; 2. * Passagier; 3. Alarm; 4. [Spiegel, Glas] за- мътен, замъглен; o adv 1. [ohne hinzusehen] на сляпо; [vorangehen] слепешката; 2. [kritiklos] сляпо, безкритично Blinddarmentzündung die апендицит, възпаление на сляпо¬ то черво Bl|nde {pl -n) der, die сляп/-а, сле¬ пец Bl|nden|schrift die брайлово пис¬ мо, писменост за слепи Blindheit die (ohne pl) 1. [der Au¬ gen] слепота; 2. [der Gefühle] зас¬ лепение blindlings fblmtligs] слепеш¬ ката, слепешком blinken ['bligkp] vi 1. [Stern, Dia¬ mant] блещукам, блестя; 2. [Blin¬ ker, Warnlampe] мигам Blinker (pl -) der мигач Blfnkjlicht das мигаща светлина blinzeln vi мигам, премигвам Bljtz (pl -e) der 1. [am Himmel] светкавица; [Blitzschlag] мълния; wie der ~ като светкавица; 2. разг. [Blitzlicht] кратък проблясък Blitzableiter (pl -) der гръмоот¬ вод blitzblank o adj блестящ от чис¬ тота, лъщящ; о adv: ~ putzen из¬ търквам до блясък blitzen о vi 1. [am Himmel]: es blitzt святка се; 2. [Metall, Schmuck] блес¬ тя; [Wohnung, Geschirr] светя (от чистота)\о vtразг. [fotografieren] фотографирам, снимам Blitzlicht das светкавица на фо¬ тоапарат Blitz|schlag der удар от мълния blitzschnell о adj светкавичен; о adv 1. [laufen] светкавично бър¬ зо; 2. [reagieren] светкавично Blpck (pl Blöcke oder -s) der 1. (pl Blöcke) блок, къс; 2. (pl Blöcke, Blocks) [Häuserblock] жилищен блок BI0ck3.de (pl -n) die блокада Blpck|flöte die муз. блокфлейта Blpckjhatis das дървена къща от недялани греди; блокхаус blockieren о vt блокирам; о блокиран съм Blpcklschrift die шрифт само с главни букви, блок шрифт bl&d, blöde о adj глупав, тъп; до¬ саден, неприятен; о adv глупаво Bl£d|sinn der раз. глупост, без¬ смислица
139 Blutkonserve blond adj pyc Blondine (pl -n) блондинка blyß o adv разг. 1. [lediglich] са¬ мо; ich habe ~ noch zwei имам са¬ мо още две (от нщ 2. [zum Aus¬ druck von Ratlosigkeit] само; was war ~ los mit dir! какво само се слу¬ чи с теб!; 3. [zum Ausdruck von Ärger] я; geh mir ~ aus dem Wege! я ми се махай от пътя!; 4. [zum Ausdruck einer Drohung] я; hau ~ ab! я изчезвай!; ~ nicht! недей!; 5. [zum Ausdruck einer Aufforderung] я; komm doch ~ mal her! я ела на¬ сам!; 6. [zum Ausdruck eines Wun¬ sches]: hätte ich ~ nichts gesagt де да не бях казвал нищо; о adj 1. [nackt] гол; 2. [rein]: der ~е Gedan¬ ke daran самата мисъл за това blgßjstellen vf. jn ~ излагам нкг., злепоставям нкг. bluffen ['blüfn, ’blcefn] vt, vineüop. блъфирам blühen vi 1. [Pflanze] цъфтя; [Gar¬ ten, Park] цъфнал съм, разцъфнал съм; 2. [Geschäft] процъфтявам, вървя, преуспявам blühend adj 1. [Pflanze, Garten] цъфтящ, разцъфнал; 2. [Aussehen, Gesicht] цветущ; 3. [Fantasie] неу¬ държим Bl^me (pl -n) die [Pflanze] цвете Blumen|kohl der (ohne pl) цвет¬ но зеле, карфиол Blumenjstrauß букет Blymenjtopf der саксия Bly.se (pl -n) die блуза Blyt das (ohnepl) кръв; ~ spenden дарявам кръв Blyt|abnahme die вземане на кръв (за анализ) Blyt|bad das кървава баня, клане Blytjdruck der (ohne pl) кръвно налягане; hoher - хипертония; nie¬ driger ~ хипотония; den ~ messen измервам кръвното налягане Blyte (pl -n) die X. [am Baum, an Blume] цвят; 2. (ohne pl) [das Blühen] цъфтеж; in ~ потънал съм в цвят; 3. (ohne pl) [Aufschwung] разцвет Blytegel (pl -) der пиявица blyten vf: (aus etw) ~ кървя, тече кръв (от нщ.) Bluter (pl -) der хемофилик, бо¬ лен от хемофилия Bluterguss ['bluit|e^gus] der xe- матом, подкожен кръвоизлив Blyterin (pl -nen) хемофи- личка B!üte|zeit die [von Pflanzen] вре¬ ме на цъфтеж; [von Kulturen] раз¬ цвет Blyt|gefäß das кръвоносен съд Blutgruppe die кръвна група blytig adj 1. [Körperteil] кървав; [Hemd, Verband] окървавен; 2. [ge¬ waltsam] кръвопролитен Blyt|konserve [’bluitkonzcrvo] die консервирана кръв (за кръво¬ преливане)
Blutkörperchen 140 Blutkörperchen -) das: rote ~ бели/червени кръвни телца Blutkreislauf der кръвообраще¬ ние Blutprobe die кръвна проба Blutspender, in der, die кръво¬ дарител /-ка Blutübertragung die кръвопре¬ ливане Blutung (pl -en) die 1. [aus Wun¬ de] кръвотечение; 2. [Menstruation] менструация blutunterlaufen [blu:t|imtidaufn] adj кръвясал Blutwurst die кървавица BLZ съкр. за Bankleitzahl BND [be:|£n’de:] (съкр. за Bgn- desnachrichtendienst) (ohne pl) Федерална разузнавател¬ на служба Bü (pl -en;, Büe -n) die силен вятър Bfi.a [Ъога] (pl -s) die боа Bpck (pl B$cke) der 1. [Tier] ко¬ зел, пръч; овен; 2. спорт, коза; 3. [Gestell] подставка Bpckjbier das силна бира bgckig о adj вироглав, упорит; О adv упорито Bpckspringen das (ohne pl) [Spiel] прескочикобила; спорт. прескачане на коза Bpckjwurst die вид кренвирш (къс и дебел), боквурст Buden (pl Büden) der 1. земя, те¬ рен; почва; под; etw vom ~ ben вдигам нщ. от земята; den ~ unter den Füßen verlieren [Halt] гу¬ бя почва под краката си; 2. [von Gefäß, Koffer, Meer] дъно; 3, [Speicher] таван, таванска стая; 4. прен.: am ~ zerstört рухнал, напъл¬ но изтощен; an ~ gewinnen/ver- lieren печеля/губя терен, почва под краката си budenlos adj 1. [tief] бездънен; 2. [unglaublich] нечуван Budenjpersonal наземен персонал (на летище) Budenschätze pl полезни изко¬ паеми, земни богатства Budensee der Боденско езеро Budentumen da (ohne pl) зем¬ на гимнастика Büe = Bü bug prät •» biegen Bugen (pl - oder Bügen) der 1. [Biegung] извивка, дъга; einen ~ um jn/etw machen избягвам нкг./ нщ.; 2. архит. арка, свод; 3. [Waffe] лък; 4. [von Instrumenten] лък; 5. [Blatt] лист хартия Bogenschießen (ohne pl) стрелба c лък Bohle (pl -n) die греда, талпа Böhmen nt Бохемия Bohne (pl-n) die 1. [Gemüse] боб, фасул; 2. [Kaffeebohnen] зърно (ка¬ фе, какао) bohnern vt лъскам паркет bohren о vt 1. [Loch, Brunnen, Schacht] издълбавам; ein Loch in die Wand ~ пробивам дупка в сте¬ ната; 2. [hineinstoßen] прокопавам, изкопавам; дълбая; о vi 1. [mit Bohrmaschine] дълбая; [Zahnarzt]
141 bösartig отварям c бормашина; 2. разг. [drängen] тормозя, врънкам; ♦ sich bohren Аг/feindringcn]: in etw (A)~ пробивам си, издълбавам си път в нщ. bohrend adj [Blick] пронизващ; [Schmerz] остър Bohrer ( pl-) der [Gerät] свредел, бургия; сондьор Bohr|maschine die бормашина Bohrung (pl -en) die пробиване bgig adj [Wind] бурен; [Wetter] ветровит Boiler (pl -) der бойлер Boje ['boijo] (pl -n) die шамандура Bplzen (pl -) der болт bombardieren (mit etw) ~ бомбардирам (c нщ.) Bpmbe (pl -n) die бомба Bpmbenjanschlag бомбен атентат Bpmben|erfplg der разг. колоса¬ лен успех Bomben[stimmung^V(o/i№p/j разг. страхотно настроение Bon [bog] (pl -s) der касова бележ¬ ка Bonbpn [bog’bog] (pl -s) der oder das бонбон BONBON В българския език думата Bon¬ hon се употребява за всякакъв вид бонбони. В немския език за шоколадов бонбон се използва думата Praline, а за останалите видове бонбони - Bonbon. Bonn nt Бон Bonze (pl -n) der neüop. [in Partei] голяма клечка, големец Boom [bu:m] (pl -s) der бум, из¬ куствено оживление Boot (pl -e) das лодка; ~ fahren карам лодка; in einem oder im selben ~ sitzen прел. всички сме в една и съща лодка (ситза всички е една) Bprd (pl -е) о das [Brett] лавица на стена; О der (ohne pl) мор., ац. борд; von ~ gehen [Flugzeug] слизам от самолета; [Schiff] сли¬ зам на суша; ♦ an Bord adv на борда; ♦ über Bord adv зад бор¬ да Bordell (pl -e) das бордей, пуб¬ личен дом Bprd|karte die бордна карта (за достъп на борда на самолет, ко¬ раб) Bordstein|kante die бордюр на тротоар borgen vt 1. [entleihen]: etw von oder bei jm ~ вземам назаем нщ. от нкг.; sich (D) etw ~ вземам наза¬ ем нщ.; 2. [verleihen] :jmetw ~ да¬ вам назаем нщ. на нкг. Bprke (pl -n) die кора (на дърво) Bprse (pl -n) die 1. [Geldbeutel] портмоне; 2. икон. борса; an die ~ gehen отивам на борсата, безрабо¬ тен съм Borte (pl -n) die галон, ширит; бие b&sartig ['boislaictic] adj 1. [Ver¬ halten] лош, зъл, коварен; 2. [Krank¬ heit] злокачествен
Böschung 142 Bpschung (pl -en) отвесен склон,наклон bps е o adj 1. [bösartig - Lebe¬ wesen] лош, зъл; [ - Omen, Vor¬ zeichen] лош, фатален; 2 [wü¬ tend]: jm oder aufjn ~ sein сърдит съм на нкг., ядосан съм; - sein сър¬ дит съм; - werden разсърдвам се, ядосвам се; überetw сър¬ дит съм за нщ., недоволен съм за¬ ради нщ.; 3 .разг.[schlimm] болен, възпален; 4. разг. [ungezogen] не¬ възпитан; о adv 1. [schlimm] ло¬ шо, безнадеждно; 2. [bösartig]: ich habe es nicht ~ gemeint казах това c добро намерение, не мислех ни¬ що лошо; 3. [wütend] злостно Bpse (pl -n) der, die, das лошият, лошата, лошото; etw sagen каз¬ вам нщ. лошо, злобно, злъчно; nichts ~s ahnen не подозирам ни¬ що лошо Bpsewicht (pl -er oder -e) der 1. [Schuft] злосторник; 2. [Schlin¬ gel] нехранимайко, калпазанин bpshaft o adj 1. [böse] зъл, зло¬ бен, проклет; 2. [höhnisch] язвите¬ лен, подигравателен; о adv [höh¬ nisch] злорадо Bpsheit (pl -en) злоба, злост; язвително ст, хапливост Bpsnien-Herzeqowina nt Бос¬ на и Херцеговина Bosnier, in [bosnie, orm] (mpl -, fpl -nen) der, die босненец/-нка bosnisch adj босненски Bpss (pl-e) der фам. бос, шеф böswillig o ^злонамерен; oadv [handeln] злонамерено bpt prät -> bipten Botanik die (ohne pl) ботаника botanisch adj ботанически * Garten Bpte (pl -n) der 1. [von Firma] ку¬ риер; 2. [Überbringer, Vorbote] пра¬ теник Bptin (pl -nen) die 1. [von Firma] куриерка; 2. [Überbringerin] прате- ничка Bptschaft (pl -en) die 1. [Mit¬ teilung] известие, вест; die Frohe ~ Евангелието; 2. [von Staaten] по¬ солство Botschafter, in (mpl -,fpl -nen) der, die посланик/-чка Bouillpn [bul'joq] (pl -s) бу¬ льон Boulptte = Bulette Boulevard [bulo'vaif?], aecmp. [bül'va:^] (pl -s) der булевард Boulevprdjpresse die (ohne pl) пейор. булевардна (жълта) преса Boulevardjtheater dasбулевар- ден театър Boutique, Butike [bu'tiik] (pl-n) die бутик Bpwle [Ъогю] (pl -n) die боле (пи¬ тие от плод, шампанско и гази¬ рана напитка) Bowling [boilig] (pl -s) das боу¬ линг Bpx (pl -en) die 1. [Stand] бокс, преграда за кон; 2. [Kasten] кутия; 3. [Lautsprecher] тонколона
143 brauchen b9xen o vt удрям, мушкам; o vi боксирам се; ♦ sich Ьфхеп [kämpfen] боксирам се; ♦ Boxen das (ohne pl) бокс Bpxer (pl -) der 1. [Sportler] бок¬ сьор; 2. [Hund] боксер Boxjkampf der състезание по бокс boykottieren [boyko'tiiron] vt бой¬ котирам br^ch prät 4 brechen brachte prät 4 bringen Branche ['brärjb] (pl -n) бранш Brand (pl Brände) der [Feuer] пожар, огън; etw in ~ setzen oder stecken подпалвам нщ.; in ~ ten подпалва се Brandenburg nt Бранденбург Brandenburger Tgr das (ohne pl) Бранденбургската врата brandenburgisch бранден- бургски brandneu [’brant'n^y] adj [Erfin¬ dung] съвсем нов; [Modell] супер¬ модерен Brandstifter, in (mpl -,jpl -nen) der, die подпалвач/-ка Brandstiftung die подпалване Brandung (pl -en) die прибой Brand|wunde die рана от изга¬ ряне brannte prät •» brennen Brannt|wein der ракия Brasilianer, in (mpl n) der, die бразилец/-лка brasilianisch ad бразилски Brasilien nt Бразилия; in ~ в Бра¬ зилия braten (präs brat ,prbriet.per/ hat gebraten) o пържа; пека; o vi пържа се; пека се Braten (pl -) der печено Brathähnchen печено пиле Bratkartoffeln pl пържени кар¬ тофи Brat| pfanne die тиган Bratsche ['braitfo] (pl -n) dieмуз. виола Bratwurst die [roh] сурова наде¬ ница за пържене; [gebraten] пър¬ жена наденица Brauch (pl Bräuche) der обичай brauchbar o adj 1. [Kleidung] който може да се носи, облича; [Material] използваем, годен; 2. [akzeptabel] приемлив, полезен; о adv приемливо, полезно brauchen <о vt 1. [benötigen] нуж¬ дая се, имам нужд,г\ jn für oder zu etw ~ нуждая се от нкг./нщ. за нщ.; ich brauche drei Stunden für diese Arbeit за тази работа ми са нужни три часа; 2. [verbrauchen] употребявам; 3. [verwenden]: das kann ich ~ това мога да го използ¬ вам (може да ми влезе в работа); das kann ich nicht ~ това не мога да го ползвам; о спомаг. гл. [müs¬ sen]: etw nicht zu tun ~ не е необхо¬ димо да се върши нщ.; du brauchst nicht zu lachen! не е нужно да се смееш!; bloß oder nur etw zu tun ~ само нщ. е нужно да се направи
Braue 144 Braue (pl -n) die вежда brauen vt [Bier] варя; [Tee, Trank] приготвям Brauerei {pl -en) пивоварна braun o adj [Farbe - Haar] кесте¬ няв; [-Augen] кафяв; [-gebräunt] загорял от слънце; [-Pferd] кафяв; o adv [farbig] до зачервяване Braun das кафяв цвят Bräune die (ohne pl) мургавина; загар bräunen ( perfhat/ist gebräunt) vt (hat) 1. [braun machen] правя ка¬ фяв, тъмен; 2. готе. [Butter, Zwie¬ beln] запържвам, зачервявам; [Zu¬ cker] карамелизирам; ♦ sich bräunen ref(hat) [braun werden- Haut] загарям; [ - Person] потъм¬ нявам, почернявам от слънце braun gebrannt adj почернял, загорял от слънце Braun|kohle die (ohne pl) кафя¬ ви въглища bräunlich adj кафеникав; смугъл Brause die [Dusche] душ brausen (perf hat/ist gebraust] vi 1. (hat) [rauschen - Gewässer] бу¬ чи; [ - Wind] фучи; [ - Beifall] ех¬ ти; 2. (ist) [sich fortbewegen] про¬ фучавам като хала Braut (pl Bräute) die 1. [am Hoch¬ zeitstag] младоженка, булка, невес¬ та; 2. [Verlobte] годеница; 3. разг. [Mädchen] момиче, мацка Bräutigam (pl -е) der 1. [am Hochzeitstag] младоженец; 2. [Ver¬ lobter] годеник B raut j paar das младоженци brav O adj добър, послушен; ~ sein кротък, добър съм; o adv крот¬ ко bravo [’braivo] int erj браво BRD [be:|Er'de:] (съкр. за Bundes¬ republik Deutschland) die (ohne pl) ФРГ brachen (präs brjcht, prät brach, perf hat/ist gebrochen) o v/ 1. (hat) [Brot] чупя; [Ast] ot- чупвам; [Blume] късам; sich (D) etw ~ счупвам си нщ.; 2. (hat) [Wider¬ stand] сломявам; [Rekord] счупвам; 3. (hat) [Abkommen] нарушавам; [Recht, Eid] престъпвам; 4. (hat) [Kontakt abbrechen]: mit jm ~ скъс¬ вам c нкг.; 5. (hat) [erbrechen] пов¬ ръщам; o vi 1 .(ist) [Ast, Rohr] кър¬ ша се, чупя се; 2. (hat) разг. [erbre¬ chen] повръщам; ♦ sich brachen ref физ. [Licht, Schall] пречупвам се; [Wellen] разбивам се brgchend adv: - voll претъпкан, изпълнен докрай (зала) Br$ch|reiz der гадене Brei (pl -e) der каша, пюре breiig adj кашав, като каша, гъст breit о adj 1. широк; 30 cm ~ sein широк съм 30 см; 2. [Mund, Inte¬ resse, Publikum] широк, голям; 3. [Aussprache] провлечен; O adv: ~ gebaut широкоплощно breitbeinig adv разкрачено Breite (pl-n) die 1. [Ausdehnung] широчина; von drei Meter - широ¬
145 Brieffreund, in чина три метра; 2. [geographische Lage] ширина Brelten|grad de градус географска ширина breit machen die Beine ~ разкрачвам краката; ♦ sich breit machen refразг. 1. [in Sessel, Bett] разполагам се, просвам се; 2. [sich einquartieren] настанявам се (удоб¬ но) breifschlagen (unreg) разг. [überreden] предумвам, убеждавам breitschultrig, breitschul¬ terig adj широкоплещест Bremen nt Бремен Br^msjbelag der спирачна нак¬ ладка Bremse (pl -n) die 1. [in Auto, Zug] спирачка; auf die ~ treten натискам спирачката; 2. [Insekt] щръклица, конска муха bremsen vi,vt спирам, натискам спирачката Bremslicht das стопова свет¬ лина Brems|pedal das крачна спирач¬ ка Brems|weg der спирачен път brennbar adj запалим; възпламе- няем, огнеопасен brennen (prät brannte, perf hat gebrannt) o vi 1. [Haus, Sonne, Wunde] горя; es brennt! пожар!; 2. [Lampe] светя; 3. [erregt sein]: da¬ rauf etw zu tun горя от нетърпе- ние/желание да свърша нщ.; о vt 1. [einbrennen]: ein Loch in etw ~ (А) прогарям дупка в нщ.; 2. [Ton] пека; [Schnaps] варя Brenner der горелка; комп. за- писвачка Brennjholz das (дърва за горене Brennnessel, Br^nn-Nessel (pl -n) die коприва brenzlig adj 1. [Geruch] миришещ на изгоряло; 2. разг. [Lage] съм¬ нителен, опасен Bretagne [brc'tanjs] Бретан (област във Франция) Bret&ne (pl -n) der бретонец Bretpnin (pl -nen) die бретонка brqtonisch adj бретонски Brett (pl -er) das 1. [aus Holz] дъс¬ ка; das schwarze ~ черна дъска/таб- ло за обяви; 2. [Schachbrett, Dame¬ brett] дъска за игра на шах, дама Brett|spiel das игра на шах, да¬ ма и др. Brezel ['breitsj] (pl -n) die брецел, геврек във формата на осмица br|cht präs 4 brachen Brief (pl -e) der писмо; blauer ~ [Schule] предупредително писмо от училището до родителите; [Be¬ trieb] писмо за уволнение, за ос¬ вобождаване от работа brieten (präs brieft. prät briefte, perf hat gebrjeft) vt ин¬ структирам Bri£f|freund, in , приятел/ -ка за кореспонденция ю*
Briefkasten 146 Br[ef|kasten der пощенска кутия Brief|kopf der антетка, печатен надслов на служебно или частно писмо Bri£f|marke die пощенска марка Br]£f|tasche die портфейл Brief|träger? in , die поща- льон/-ка Bri£f|umschlag плик за пис¬ мо brjgt prät brüten Brikett (pl -s) das брикет Brillant [bnl'jant] (pl -en) бри¬ лянт Brjlle (pl -n) die 1. [Sehhilfe] очи¬ ла; 2. разг. [Klosettbrille] клозетна дъска bnngen (prätbrachte, gebracht) vt 1. [Gegenstände]: (jm etw) ~ нося, донасям (на нкг. нщ.); 2. [Personen] отвеждам, завеждам; jn nach Hause ~ придружавам, из¬ пращам нкг. до къщи; 3. [verur¬ sachen - Ergebnis] довеждам; [ - Ge¬ winn] докарвам; etw mit sich ~ вле¬ ка, повличам след себе си нщ.; при¬ чина съм за това, че...; er bringt mich zur Raserei той ме докарва до лудост; 4. [zu Erfolg, Ansehen]: es zu etw ~ достигам до нщ. (успех, престиж, уважение);[im Beruf] успявам да стана нщ.; es weit ~ нап¬ редвам, постигам успех; 5. разг. [Leistung]: Leistung oder ~ полагам усилия; das bringt nichts разг. това не води доникъде, не но¬ си нищо; 6. прен.: etw hinter sich (А)~ отхвърлям нщ. зад себе си; es nicht über sich (A) etw zu tun сърце не ми дава да направя нщ.; jn um etw ~ лишавам нкг. от нщ. brisant adj [heikel] щекотлив, спорен Brise (pl -n) die бриз Br|te [’brita] (pl -n) der британец Britin [’britin] (pl -nen) бри- танка brjtisch [’britij] adj британски Britische jnseln pl Британски острови BrQccoli = Brokkoli bröckeln (perfhat/ist gebrö¬ ckelt) o vi 1. (hat) [Brot, Wand] роня се; 2. (ist) [sich lösen]: von etw ~ изронен съм, паднал съм от нщ.; о vt (hat) [zerkleinern] дробя, тро¬ ша Brpcken (pl -) der и прен. отло¬ мък, къс; къшей; ein paar ~ Fran¬ zösisch sprechen говоря няколко думи на френски brodeln vi кипя, вря; es brodelt ки¬ пи Brpkkoli, Broccoli [’brokoli] (ohne pl) броколи Brom|beere die къпина Bronchien [’brongion] pl бронхи Bronchitis [bron’giitis] мед. бронхит Bronze [’brogss] (pl -n) die бронз Brpsche (pl -n) die брошка Broschüre (pl -n) die брошура Brot (pl -e) das 1. (ohne pl) [als Laib] хляб; 2. [als Scheibe] филия; belegtes ~ сандвич
147 Bruttosozialprodukt Brötchen (pl -) хлебче Browser ['br^uzs] -) der комп. браузър Bruch (pl Brüche) der 1. счуп¬ ване, разчупване; zu ~ счуп¬ вам се; 2. [Bruchstelle] счупено място; 3. мед. [ — von Knochen] фрактура; [ - von Eingeweiden] херния; 4. мат. [Bruchzahl] дроб brüchig adj [Material, Beziehung] чуплив, крехък; [Gestein] трошлив; [Stimme] хрипкав Bn,ich|!andung die крах, неуспех Bruchrechnung die смятане c дроби Bruchstrich der дробна черта Briichjstück das 1. [von Gegen¬ ständen] отломък, парче, къс от нщ. счупено; 2. [Fragment] фрагмент brijchstückhaft о adj откъсле¬ чен; oadv [wahmehmen] откъслеч¬ но; [überliefern] раздробено Bruch|teil der частица Brücke (pl -n) die 1. мост; 2. [im Gebiss] мост; 3. [Teppich] килим¬ че Bruder (pl Biüder) der [Geschwis¬ ter, Mönch] брат brüderlich o adj братски; o adv (по) братски Brühe (pl -n) die 1. [Suppe] бу¬ льон; 2. пейор. [Tee, Kaffee] помия, боклук Brüh|würfel der кубче бульон ЬгцМеп o v/ рева; o vi 1. [Person] рева, крещя; 2. [Löwe] рева; [Rind] муча brummen vi [Bär] ръмжа; [Insekt, Motor] бръмча brummig o adj сърдит, намусен; o adv навъсено, намусено brünett adj брюнет, кестеняв Вгцппеп (pl -) der 1. [zum Wasser¬ holen] кладенец; чешма; минера¬ лен извор; 2. [Springbrunnen] фон¬ тан brüsk о adj рязък, груб; о adv гру¬ бо, безцеремонно Brüssel nt Брюксел Brust (pl Brüste) die 1. (ohnepl) [Thorax] гърди; гръден кош, бели дробове; 2. [Busen] гърди, бюст brüsten ♦ sich brüsten ref пе¬ йор. надувам се, перча се; sich mit etw ~ хваля се с нщ. Brust|korb der гръден кош Bri^stjschwimmen das плуване в стил бруст Brüstung (pl -en) die парапет, пе¬ рило Brustjwarze die зърно на гърда brutul о adj брутален; о adv бру¬ тално, по брутален начин Brutalität (pl -en) die [von Men¬ schen, Verbrechen] бруталност; [in Gesellschaft, Film] насилие brüten vi 1. [Vögel] мътя; 2. прен. [nachdenken]: über etw (D) ~ об¬ мислям нщ. brutto adv бруто Bruttosozialprodukt das бру¬ тен национален продукт
brutzeln 148 brotzeln o viцвърча, пържа се; o vt пържа Bube (pl -n) der [Spielkarte] вале, момче Buch (pl Bücher) das книга; ein Schwindler; wie er im ~e steht съ- щински/типичен мошеник; über etw (A) ~ führen водя отчет за нщ. Buchbinder, in (mpl - -nen) der, die книговезецЛзка Buche (pl -n) die бук; aus ~ от бук, буков buchen vt [reservieren] резерви¬ рам; einen Flug ~ резервирам мяс¬ то за пътуване със самолет Bücherbrett das лавица или рафт за книги Bücherui (pl -en) библиоте¬ ка Bücherregal етажерка за книги Bücherjschrank der библиоте¬ ка (мебел) Buch|führung die счетоводство Buchjhalter, in (mpl -nen) der, die счетоводител/-ка Buchjhaltung die счетоводство Buchjhändler, in der, die кни- жар/-ка Brch|handlung die книжарница Buchse [’bukso] (pl -n) ел. щепселно гнездо, букса Büchse [’bykso] (pl -n) die [Dose] консервена кутия Büchsen|milch die кондензира¬ но мляко в консервена кутия Büchsen|öffner ifcr отварачка за консервени кутии Buchstabe [’buixjtaibo] (pl -n) der [des Alphabets] буква; [im Druck] буква; großer ~ главна буква; klei¬ ner ~ малка буква buchstabieren vt произнасям буква по буква buchstäblich [’buixjteipli?] буквално B^cht (pl -en) die залив Buchung (pl -en) die [Reservie¬ rung] резервиране Buchjweizen der 6om. елда Buckel (pl -) der гърбица; rutsch mir den ~ runter! фам. пейор. хич не ме е еня, не ми пука, все ми е едно! bücken ♦ sich bocken на¬ веждам се bucklig adj [Mensch] гърбав Bückling (pl -e) der [Hering] пу¬ шена херинга Budapest [’buidapcst] Будапе¬ ща buddeln o vi: in etw (D) ~ ровя в нщ. (в земята, в пясък)', О vt ровя (дупки) buddhistisch adj будистки Bude (pl -n) die 1. [Verkaufsstand] будка; 2. фам. пейор. [Zimmer] стая, дупка, бърлога Budget [bY*d3er] (pl -s) das бю¬ джет Büfett [by'fet] (pl -s) das 1. [für Speisen]: (kaltes) ~ (студен) бюфет; 2. [Schrank] бюфет, шкаф Büffel (pl -) der бивол Buffet [bVfe:] (pl -s) das aecmp., швейц. = Büfett
149 Bundes kanzler, in Bug (p -e) der [von Flugzeugen] предна част; [von Schiffen] hoc Bügel (pl -) der 1. [Brillenbügel] дръжка на очила; 2. [Kleiderbügel] закачалка; 3. [Griff] дръжка (на чанта, куфар) Bügelbrett das дъска за гладене Bügeljeisen das ютия Bügeljfalte die ръб (на панта¬ лон) bügeln vt, vi гладя Bühne (pl -n) die 1, [im Theater] сцена; 2. [Theater] театър Bühnen|bild das декор buk prät backen Bukarest [’buikarcst] nt Букурещ Bulette, Boul?tte -n) die кюфте Bulgare (pl -n) der българин Bulgarien nt България Bulgarin (pl -nen) die българка bulgjirisch adj български Bgll|auge das шпоминатор, люк (на кораб) Bu!l|dogge ['buldoga] булдог Bulljdozer ['buldoizn] (pl -) der булдозер Bummel (pl -) der разходка; ein¬ en - durch die Geschäfte machen разкарвам се по магазините bummeln (pir/hat/ist gebum¬ melt) vi 1. (ist) [spazieren] разкар¬ вам се, разхождам се; 2. (hat) [lang¬ sam sein] туткам се, мая се Bummeljzug der бавен пътни¬ чески влак bumsen (p^z/hat/lst gebumst) vi 1. (ist)разг. [prallen]: gegen oder an etw (A)~ удрям се, блъскам се в нщ.; 2. (hat) разг. [schlagen]: gegen oder an etw (A)~ удрям, тропам по нщ.; 3. (hat)разг. [koitieren] чукам се (имам полов контакт с нкг.) Bund (pl Bgnde oder -e) o der 1. (pl Bünde) [Zusammenschluss] съюз; обединение; einen ~ schlie¬ ßen сключвам съюз; 2. (ohne pl) [Bundesrepublik] федерална репуб¬ лика; 3. (ohne pl) разг. [Bundes¬ wehr]: der ~ Бундесвер (въоръже¬ ните сили на ФРГ); 4. (pl Bünde) [an Kleidung] колан; o das (pl Bunde) [von Gemüse] връзка BUND [berjurfen'de:] (съкр. за Bgnd für (Jmwelt und Natur¬ schutz in Deutschland) der (ohne pl) Съюз за екологична за¬ щита във ФРГ Bündel (pl -) das 1. [aus Wäsche] вързоп, бохча, денк; [von Geld¬ scheinen] пачка; 2. [aus Stroh] сноп bündeln vt [Papier] връзвам на па¬ кет; [Banknoten] връзвам на пач¬ ка; [Produkte] връзвам на връзка Bundes|bahn * Deutsche Bun¬ desbahn Bundesbürger, in der, die граж- данин/-ка на ФРГ Bundesgenosse der съюзник Bundesgrenzschutz der гра¬ нична полиция на ФРГ Bundeskanzler, in der, die фе¬ дерален канцлер (във ФРГ и Авс¬ трия)
B^ndesjland 150 Bundesland das провинция (ав¬ тономен регион във die fünf neuen Bundesländer петте нови провинции (на територията на ГДР до1990г.); die aüen/neuen Bun¬ desländer старите/новите провин¬ ции (на територията на ФРГ/на територията на ГДР) Bundes|Iiga die спорт. Бундес- лига (отборите от висшата лига) Bundespost * Deutsche Bun¬ despost Bundes|präsident, in , die президент на федералната репуб¬ лика (във ФРГ и Австрия) Bundes|rat der 1. [Parlament] Бундесрат, горна камара на пар¬ ламента (във ФРГ и 2. [Parlamentarier] член на Бундесра- та Bundesregierung die федерал¬ но правителство (във ФРГ) Bundesrepublik Jze 1. федерал¬ на република; 2. * Bundesre¬ publik Deutschland Bundesrepublik Deutschland die Федерална република Германия Bundesrepublik Österreich die Федерална република Австрия Bundes|staat der федерална държава Bundes|straße die първокласен път Bundestag der4 Deutsche Bundestag Bundes|verfassungs|gericht das (ohne pl) Федерален конститу¬ ционен съд Bundesjwehr die (ohne pl) Бун¬ десвер (въоръжените сили на ФРГ) bundesweit о adj общофедера- лен, общогермански; о adv в цяла Германия bündig о adj сбит, стегнат, кра¬ тък; о adv накратко Bündnis [’bYntnis] съ¬ юз Bündnis 90/Die Grünen полит. Съюз 90/Зелени Bungalow [’buggalo] (pl -s) der бунгало Banker [’bugke] (pl -) der [Schutz¬ raum] скривалище; воен. бункер bunt o adj 1. [vielfarbig] пъстър, шарен; 2. [abwechslungsreich] раз¬ нообразен; -er Abend забавна ве¬ чер; 3. [durcheinander] разхвърлян, разтурен; o adv 1. [vielfarbig] ша¬ рено; 2. [abwechslungsreich]: ~ mischt в пъстра смесица; es zu ~ treiben прекалявам, прехвърлям мярката B^ntjstift der цветен молив B¥r9 (pl -en) die замък; крепост Bürge (pl -n) der поръчител, га¬ рант bürgen vi\ für jn ~ поръчител¬ ствам, гарантирам за нкг.;/#r etw ~ отговарям, гарантирам за нщ.; преп. гарантирам за нщ. Burgenland das Бургенланд (провинция в Австрия) bürgen ländisch adj бургенлан- дски Bürger, in (mpl - -nen) , die [Mitbürger] гражданин/-нка
151 bzw. Bürgerinitiative [in Stadt] гражданска инициатива Bürgerkrieg der гражданска вой¬ на bürgerlich o adj 1. [Rechte, Plich¬ ten] граждански; 2. [Leben, Partei] буржоазен; o adv [leben] като бур- жоа Bürgermeister, in der, die кмет/ -ица Bürgersteig (pl -e) der тротоар Bürgertum das (ohne pl) средно градско съсловие; буржоазия Bürgschaft (pl-en) die: ~ (fiirjn/ etw) поръчителство (за нкг./нщ.) Bürft [by 'ro:] (pl -s) das бюро, офис; [von Sekretärinnen] писали¬ ще, бюро Bürs|klammerJie кламер bürokratisch o adj бюрократи¬ чен; o adv [verwaltungstechnisch] по административен път Bursche (pl -n) der [Junge] мом¬ че, момък burschikos o adj непринуден; нехаен; o adv безцеремонно Bürste (pl -n) die [Gerät] четка barsten vt четкам Bus (pl -se) der [Omnibus, Reise¬ bus] автобус BiJsch (pl Büsche) der 1. [Strauch] храст; 2. геогр. гъста тропическа гора Büschel (pl -) das кичур biischig adj 1. [Augenbrauen] гъст, рунтав; [Gelände] обрасъл c храсти; 2. [Pflanze] кичест Basen (pl -) der бюст, гърди Busjfahrer, in , шофьор на автобус Bushaltejstelle die автобусна спирка Businessclass, Business- Class [bisnss'klais] die (ohne pl) бизнес класа (в самолет) Bussard ['busart] -e) мишелов, ястреб büßen o vt 1. [Sünde] разкайвам се, кая се; 2. [Untat] прен. плащам, изкупвам; о vi: für etw ~ рел. по¬ кайвам се за нщ.; [für eine Untat] прен. плащам си за нщ. Bargeld das глоба Baß- und B£t|tag der ден за по¬ каяние и молитви на протестан¬ тите лутерани и католиците Baste (pl -n) die бюст (скулпту¬ ра) Büstenhalter (pl -) der сутиен Bufjke = Boutique Butter die (ohne pl) масло B^tterjbrot das филийка, нама¬ зана c масло Bijitter|dose die кутия за масло Butter|miich die бито мляко, мъ¬ теница b. w. (ськр. за b|tte wenden) моля, обърни на следващата стра¬ ница BWL [beivei'jel] (съкр. за Be¬ triebswirtschaftslehre) die (ohne pl) наука за икономика и ор¬ ганизация на производството, мик- роикономика bzw. съкр. за beziehungsweise
152 С с, С [tse:] (pl - oder -s) 1. [Buchstabe] це (третата буква от немската азбука)\2. муз. до; ♦ С (съкр. за Celsius) С (темпера¬ тура в градуси на Целзий) са. {съкр. за circa) прибл., ок. Cabaret [kaba'rei] das Kaba¬ rett Cabrio, Kabrio [’kaibrio] (pl -s) das кабриолет Cafe [ka'fe:] (pl -s) das кафене; барче Cafeteria [kafeto'riia] (pl -s) die кафе-сладкарница, кафетерия cal (съкр. за Kalorie) кал. Calcium [’kaltsium] = Kalzi¬ um C^llcenter, Call-Center ['koil smtB] (pl -s) das телеком. служба за поръчки на телефонни разгово¬ ри Calls [koilz] pl икон. сделка с оп¬ ция (премия) campen ['kempn] vi къмпирам, настанявам се в къмпинг Camping ['kempig] das (ohne pl) къмпинг c^nceln ['kcntsln] (präs cancelt, prät cancelte,/?f//hat gecan- ceit) vt 1. [Flug, Termin] анулирам, отменям; 2. [Abo] анулирам, пре¬ късвам Cape [kerp] (pl -s) das наметало; пелерина Carsharing, Car-Sharing ['kaijkonrj] das (ohne pl) съвместно ползване на кола Carving [ski ['kaicvirji:] der спорт. карвинг ски CB-Funker [tsei'beifugkB] der pa- ДИСТ CD [tseidel] (pl -s) (съкр. за Compactdisc) die CD (cudu - компактдиск) CD-jSpieler [tse:'de:Jpi:Ie] CD- плейър, устройство за четене на компактдискове
153 chauvinistisch CDU [tse:de:'|u:] (съкр. Christ¬ lich-Demokratische Uni^n) die (ohne pl) ХДС (Християнде¬ мократически съюз - партия във ФРГ) C-Dur [’tseiduig] das (ohne pl) до мажор CaBit [’tselbit] die (ohne pl) меж¬ дународно изложение за информа¬ ционни технологии, провеждано ежегодно в Хановер, Ню Йорк, Сидни, Шанхай, Лонг Бийч, Ис¬ танбул C?llo rtjdo] s) dasвиолонче- ло Celsius [’tsdzius]: 10 Grad ~ 10 градуса по Целзий Chamäleon [ka'meileon] (pl -s) das хамелеон Champagner jJam'panjB] (pl -) der шампанско Champignon ['JampinjÖ] (pl -s) derпечурка Chance ['Ja:s(e)] (pl -n) [Mög¬ lichkeit] шанс;/т eine -geben да¬ вам шанс на нкг.; ~п (beijnt) haben имам шансове (при нкг.), харесвам се (на нкг.) Chanson Qa'söi] (pl -s) das шан- сон Chaos [’kaios] das (ohne pl) хаос chaotisch [ka'oitij] o adj хаоти¬ чен, объркан; o adv объркано; ~ handeln действам хаотично Charakter [ka'rakte] (pl -tare) der 1. характер, нрав; 2. [Mensch] личност charakterisieren [karakteri'ziiron] vt характеризирам Charakteristik [karakte'ristik] (pl -en) die характеристика charakteristisch [karakte'nstij] o adj характерен;/мг jn/etw sein характерен съм за нкг./нщ.; о adv характерно, по характерен начин charakterlich [ka'rakteiig] отнасящ се до характера charakterlos [ka'raktelois] о adj безхарактерен; о adv безхарактер¬ но, нерешително charmant, scharmant [far'mant] О adj очарователен; о adv чудесно Charme, Scharm [farm] (ohne pl) очарование, чар Charter|flug [’tjartefluik] чар¬ търен полет Charter|maschine ^чартърен самолет chartern [’tf arten] vt наемам раб, самолет) Ch^t [[Jet] (pl -s) der комп. чат, разговор (по Интернет) Ch^troom [[Jetruim] (pl -s) der комп. чатрум, чатклуб, чатканал Chauvinismus [fovi'nismus] der (ohne pl) пейор. 1. [Sexismus] сек- сизъм (дискриминация заради ла); 2. [Nationalismus] шовинизъм chauvinistisch [jovi'nistifl пе¬ йор. о adj [sexistisch] сексистки; [nationalistisch] шовинистичен; о adv 1. [sexistisch] като секстист, по сексистки; 2. [nationalistisch] шо¬ винистично
checken 154 checken [’tJskp] [untersuchen] проверявам Cheerleader [’tfiBliidn] -) спорт. лице, даващо тон на ова¬ ции по време на спортно събитие Chef т(pl -s) der шеф, начал¬ ник Ch$f|arzt, |ärztin der, die главен/ -в на лекарЛка Chefin (pl -nen) die шефка, на- чалничка Chemie [^e'mi:] die (ohne pl) 1. [Wissenschaft] химия; 2. фам. [Che¬ mikalien] изкуствени продукти, хи¬ мически продукти Chemikalie [gemi'kailio] (pl -n) die химически продукт, химикал Chemiker, in ['geimikn, rm] (mpl fpl -nen) der, die химик/-чка chemisch [’cermij] o adj хими¬ чески; o adv по химичен начин Chemotherapie [gemotera'pi:] die химиотерапия Chicoree, Schikoree [’Jikore, jiko're:] (pl -s) die oder der цико¬ рия Chjffre [’JIfra] (pl -n) die 1. [Zei¬ chen] шифър, тайно писмо; 2. [von Anzeigen] код; unter ~ под кодов номер chiffrieren [jffriiron] vt шифро¬ вам, кодирам Chile [‘tfiile] nt Чили; in ~ в Чили Chili ftjirli] der (ohne pl) 1. [Schote] чушле, люта пиперка; 2. [Gewürz] лютива подправка, чили China [’girna] nt (ohnepl) Китай China|kohl der китайско зеле (прясно зеле за готвене и салата) Chinese [gi'neizo] (pl -n) der ки¬ таец Chinesin [gi'neizm] -nen) китайка chinesisch [si'neizij] китайс¬ ки Chinin [Qi'niin] das (ohne pl) хи¬ нин Chjp [tJip] (pl- s) der 1. комп. чип, интегрална схема; 2. [beim Spiel] жетон, чип Chjps [’tjipsjp/ чипс (картофен) Chirurg [ci'rurk] (pl -en) der хи- pypr Chirurgie [<?irur'gi:] (pl -n) die хи¬ рургия Chirurg in (pl -nen) die жена хи¬ рург chirurgisch [gi'rurgij] o adj хи¬ рургически; o adv оперативно, по хирургичен начин Chler [kloir] das (ohne pl) хим. хлор Chfike [tf o:k] (pl -s) der въздуш¬ на клапа Cholesterin [kolcste'rirn] (ohne pl) холестерин Cher [ko:s] (pl Chere) der 1 .м хор; im ~ в хор; 2. архит. олтарна¬ та част в църква Choreografie» Choreographie [koreogra’fi:] (pl -n) die хореогра¬ фия Chrjst [krist] (pl -en) христи¬ янин; der ~ Христос Chr|st|baum der коледно дърво
155 Creme, Kr^m, Kreme Chrjst|demokrat, in die християндемократ/-ка Christentum ['kristptuim] das (ohnepl) християнство Chrfsti Himmelfahrt (ohne art) [Feiertag] Възнесение Христово Christin ['kristin] (pl -nen) die християнка Chrjst|kind das (ohne pl) 1.[Jesus¬ kind] младенецът Христос; 2. [zu Weihnachten]: das ~ коледен пода¬ рък christlich [’kristlig] o adj христи¬ янски; o adv по християнски Chrjstus [‘kristus] der (ohne pl) Христос Chr&m [kroim] das (ohne pl) хром Chromosom [kromo'zoim] (pl -en) das биол. хромозома Chronik [’kromik] (pl -en) die хро¬ ника chronisch [’kroinij] adj мед. хро¬ ничен chronologisch [krono'loigij] o хронологичен; o adv в хронологи¬ чен ред cjrca [tsirka] = zirka clpver [’klevB] adj умен, интели¬ гентен Cl;que [’kliko] (pl -n) die [Gruppe] клика, банда Clown, in [kl^un, in] (mpl mS,fpl -nen) der, die клоун cm (ськр. за Zentimeter) см c-Mpll [’tseimol] das (ohnepl) муз. до минор c/o (ськр. за care of) на вним. на Cpckerspaniel [’kokespamiol] (pl -s oder -) der кокершпаньол Cocktail [’kokteil] (pl -s) der кок¬ тейл Code [ko:t] der = Kode Cpgnac® [’konjak] (pl -s) der ко¬ няк Cola [’koila] (pl -s) die oder das разг. кока-кола Cpmic [komik] (pl -s) der комикс Computer [kom'pjuitn] (pl -) der компютър Container [kon'teme] (pl -) der контейнер cpntra ['kontra] präp юр. = kon¬ tra Copyright [’kopirajt] (pl -s) das ав¬ торско право Cord, Kord [kort] der корд, рип¬ сено кадифе Couch [kau^f] (pl ’s 0DER "en) &е диван Count-down, Countdown [’kaunt'daun] (pl -s) der oder das об¬ ратно броене до нула (при старт на ракета) Cousin [ku'ze:] (pl -s) братов¬ чед Cousine [ku'znno] = Kusine Cowboy [’kauboy] (pl -s) der кау¬ бой Creme, Krem, Kreme [kre:m, kreiiri] (pl -s oder -n) die 1. [Salbe, Küche] крем; 2. фам. прен. [Gesell¬ schaftsschicht] каймак
cremig, kr^mig 156 cremig, krgmig [’kreimig] [Ei, Jogurt] кремообразен, маслен CSU [tse:|es'|u:] ( за Christ¬ lich-Soziale Uni&n) die XCC (Християн-социален съюз — партия във ФРГ) Curry ['kari, ’kceri] (pl -s) das къ¬ ри, смес от пикантни индийски подправки Curry|wurst die салам за скара с подправка къри CVP [tseifau'pe:] {съкр. за Christ¬ lichdemokratische Volkspar¬ tei (der Schweiz)) die (ohne pl) Християндемократическа народ¬ на партия (на Швейцария) Cyberspace ['satbcspeis] das (ohne pl) киберпространство
157 D d, D [de:] (pl - oder -s) 1. [Buch¬ stabe] де (четвъртата буква от немската азбука);2. муз. ре de о adv 1. там; тук; ~ liegt deine Tasche чантата ти е там; der Mann - онзи човек там; ~ bist du ja! ето те и теб!; ~ drüben там/оттатък; ~ lang оттам; von ~ an от този мо¬ мент нататък, оттогава; 2. [als Satz¬ anfang]: ~ fällt mir gerade ein! ето че се сетих!; о konj [weil] понеже, тъй като dajbehalten vt (unreg) пазя, съх¬ ранявам dabetp dabei adv 1. [räumlich]: etw ist nicht ~ нщ. не е (близо) до това; nahe - съвсем близо; 2. [gleich¬ zeitig] тъкмо; ~деш, etw zu tun тък¬ мо се каня да правя нщ.; essen und ~reden ям и говоря едновременно; 3. [bei etwas] при това;/т - , etw zu tun помагам на нкг. да нап¬ рави нщ.; es bleibt ~ остава така (както е региено)\ es ist nichts ~ разг. няма нищо лошо в това; 4. [doch] въпреки това; вж. също da¬ bei sein dabel|haben vt (unreg) 1. [Gegen¬ stand] нося със себе си; 2. [Person] водя нкг. със себе си dabei sein ( peist dabei gewesen) vi (unreg) присъствам на нщ., участвам в нщ.; etw zu tun тъкмо се каня да направя нщ. dejbleiben (perf ist dageblie¬ ben) vi (unreg) оставам, не си оти¬ вам Dach (pl Dächer) das покрив Dachjboden der таванско поме¬ щение Dachjluke die тавански прозорец Dachjrinne die улук Dachs [daks] (pl -e) der язовец dachte prät •» denken Dachjziegel der керемида Dackel (pl -) der дакел Dadajsmus [dada'ismus] der (ohne pl) дадаизъм
dadurch 158 dadurch [da'durg], dadurch [’daidurc] adv 1. [räumlich] през то¬ ва; 2. [deshalb] поради това; ♦da¬ durch, dass konj благодарение на това, че dafür [da'fyig], dafür ['darfyrg] adv 1. [für etwas] за това ; ~ плащам за това; ~ verantwortlich sein отговорен съм за това; sich interessieren интересувам се за то¬ ва; ~ sein за това съм, гласувам за това; 2. [trotzdem] но затова пък, в замяна на това; s, aber un¬ praktisch хубаво, но в замяна на то¬ ва пък непрактично; ♦ dafür, dass konj затова, че dafürjkönnen, dafür kennen vt (unreg): nichts разг. не съм ви¬ новен за това DAG [de:|ar'gei] за Deut¬ sche Angestellten-Gewerk¬ schaft) die (ohne pl) Синдикат (Профсъюз на административни¬ те служители в Германия) dagegen [da'geigy], dagegen [’daigeigij] adv 1. [gegen etwas] про¬ тив това; ~ sein против това съм; etw - haben (, dass)против съм (да се направи нщ.) (+ подчинително наклонение)\ nichts-haben нямам нищо против; -sprechenпротиво¬ поставям се на това; 2. [im Gegen¬ satz] напротив; 3. [im Vergleich] в сравнение с това daheim [da'haim] adv южнонем., австр., илвейц. у дома, вкъщи daher [da'hein] adv 1. [von da] от¬ там; 2. [dadurch]: ~> dass от това, че; поради това, че; 3. [deswegen] затова, поради това dahjn [da'hin], dahin ['daihin] o adv 1. [räumlich] натам, дотам, там; etw - legen слагам нщ. тук или там; ~ fahren oder gehen отивам там; sich - drehen обръщам се на¬ там; 2. [zeitlich]: bis - дотогава; о adj: -sein [kaputt] изтощен; [ver¬ schwunden] изчезнал, изгубен dahingestellt pp: etw bleibt oder sei - нщ. остава нерешено, вися¬ що dahinten [da'hmtn] там отзад dahjnter [da'hmtn] adv зад това; es ist oder steckt nicht viel - вятър работа или не е нищо особено dahinter kommen ( ist dahinter gekpmmen) (unreg) разг. отгатвам работата, добирам се до истината dahinter stecken vi разг. крия се зад нщ. dahinter stehen (unreg) 1. [gemeinsam] подкрепям нщ.; 2. [zu¬ grunde liegen] стоя зад нщ. Dakar [’dakar] nt Дакар damalig [’daimaili?] adj тогава¬ шен, някогашен damals adv тогава, по онова вре¬ ме; seit - оттогава Damaskus nt Дамаск Damast (pl -e) der дамаска
159 daneben Dame (pl -n) die [Frau, als Karte] дама; госпожа; жена; meine (sehr verehrten) ~n und Herren дами и господа Damen|binde die дамска прев¬ ръзка damenhaft o adj изискан; жен¬ ствен; o adv като дама Damen|toilette 1. дамска то¬ алетна; 2. тоалет (дреха) damit о [da'mit] koза да; о [da'mit, ’daimit] adv 1. [mit etwas] c това; hör auf -f престани!; - zufrieden sein доволен съм от нщ.; ~ be¬ weisen доказвам нщ. с това; - hat er Recht прав е в това; 2. [dadurch] чрез това dämlich разг. пейор. о adj глу¬ пав; о adv глупаво Damm {pl Dämme) der [Deich] дига, насип; платно (на улица, се) dämmerig = dämmrig dämmern vi [einsetzen]: es däm¬ mert [am Morgen] зазорява се; [am Abend] здрачава се Dämmerung (pl -en) die 1. [am Morgen] зазоряване, разсъмване; 2. [am Abend] здрач, свечеряване; по¬ лумрак, сумрак dämmrig, dämmerig adj мра¬ чен, сумрачен Dämon (pl -en) der демон däm&nisch adj демоничен D^mpf (plDämpfe) der näpa; [im Bad] изпарение; [von Speisen] пара; разг. wir müssen mehr dahinter machen трябва да дадем тласък на нщ., да подтикнем настойчиво към нщ. Dampfbad das парна баня dampfen vi изпускам пара, изпа¬ рявам се dämpfen vt 1. [dünsten] задуша¬ вам; 2. [Ton, Licht] заглушавам, оме¬ котявам; [Stoß] смекчавам; [Kosten] намалявам; [Erwartungen] правя по- умерени; 3. [Zorn] усмирявам; [Be¬ geisterung] укротявам Dampfer (pl -) der [für Ausflug, Ozeandampfer] параход Dampfer (pl -) der: jm einen aufsetzen oder verpassen смачквам фасона на нкг. Dampfmaschine die парна ма¬ шина Dampfwalze die парен валяк danach, danach 1. [zeitlich] сетне, после; kurz ~ малко след то¬ ва; davor... und-.., преди това... и после...; zuerst... und отнача¬ ло... и после...; 2. [nach etwas] след това; sich - richten съобразявам се с това; - fragen задавам въпроси по тази тема; 3. [entsprechend] съ¬ образно с това, според това; es sieht - aus, dass... изглежда, че...; jm ist ~> etw zu tun на нкг. му се ще да направи нщ. Däne (pl -n) der датчанин daneben adv 1.[nebenan] до, бли¬ зо до, край това; 2. [vergleichend] в сравнение с(ъс); 3, [dazu] освен това, наред с това
dansbenjbenehmen 160 dansbenjbenehmen (unreg) ♦ sich dansbenjbenehmen разг. държа се не както трябва daneben |gehen dans- bengegangen) (unreg) 1. [da¬ nebenzielen] не улучвам целта; 2. разг. [misslingen] не сполучвам, не успявам Dänemark ['deinomark] Дания; in ~ в Дания Dänin (pl -nen) die датчанка dänisch adj датски Dänisch das (ohnepl) датски език; вж. също Englisch Dänische das (ohne pl) датският език; вж. също Englische dank präp: ~ einer Sache (G) бла¬ годарение на нщ. Dank der (ohne pl) благодарност; признателност; zum ~für etw като благодарност за нщ.; vielen oder schönen oder besten ~ auch! мно¬ го благодаря, сърдечно благодаря! dankbar о adj 1. [voller Dank] благодарен, признателен; jm (für etw) ~ sein признателен съм на нкг. (за нщ.); 2. [Aufgabe, Investition] благодарен, благодатен; о adv [voller Dank] с признателност, с благодарност Dankbarkeit die (ohne pl) благо¬ дарност, признателност danke interj благодаря; falls.! благодаря, подобно!; ~ oder schön! много благодаря! danken vi:jm (für etw) ~ благо¬ даря на нкг. (за нщ.); nichts zu няма защо/за нищо! (отговор при благодарност) Dankeschön das (ohne pl) бла¬ годарност; als - в знак на благо¬ дарност Dankschreiben благодар¬ ствено писмо dann о adv 1. [danach, dahinter] после, след това; 2. [zu dieser Zeit] тогава; 3. [dazu]: - (auch) das noch отгоре на това и това; 4. разг. [dem¬ nächst, irgendwann] скоро; bis ~ oder denn!разг. до скоро (вижда¬ нето konj: erst - wenn едва тога¬ ва, когато; ♦ also dann! interj хай¬ де!; ♦dann und wann от вре¬ ме на време, понякога Danzig ['dantsig] nt Гданск dar?n, daran, разг. dran adv 1. [räumlich] на, край това; ~ kleben залепвам на това (място)', 2. [an etwas] по това, за това, в това; jn ~ erkennen разпознавам нкг. по то¬ ва; - denken мисля за това; - zwei¬ feln съмнявам се в това; ~ machen залавям се за това daran|setzen valles etw zu tun правя всичко възможно, вла¬ гам всички сили, за да направя нщ. darauf, разг.drauf 1. [räum¬ lich] на, върху това; 2. [zeitlich] после, след това; am Tag ~ на дру¬ гия ден, един ден по-късно; 3. [sa¬ gen] на това; 4. [final]: - hinaus¬ wollen целя с това, гоня цел с то¬ ва; ~ spekulieren разчитам на това
161 das daraufhin adv 1. [aus einem Grund] поради това, на основание на то¬ ва; 2. [zu einem Zweck]: ~prüfen, ob проверявам за това/по отноше¬ ние на това дали daraus, разг. draus adv 1. [aus Behältnis, Material] от това; 2. [aus Plan, Tatsache] от това, оттам; mach dir nichts -/ не се ядосвай за то¬ ва!; ich mache mir nichts пет па¬ ри не давам за това! darf präsdürfen darjn, разг. drjn adv 1. [örtlich] вътре, в това; 2. [in diesem Sach¬ verhalt] в това (отношение) darjlegen vt излагам, обяснявам Darlehen (pl -) das 1. [für Geber] заем, даване заем; 2. [für Nehmer] заем, кредит, вземане заем Darm (pl D^rme) der 1. [Organ] черво, черва, вътрешности; 2. (ohne pl) [Material] черво Darm|infektion die чревна ин¬ фекция dar|stellen vt 1. [Subj: Bild] изоб¬ разявам, представям; 2. [besch¬ reiben] описвам, представям; 3. [Subj: Schauspieler] изпълнявам, играя; 4. [sein] представлявам, съм; etw ~ представлявам нщ., пра¬ вя добро впечатление Darsteller, in (mpl fpl -nen) der, die изпълнителска, артист/-ка Darstellung (pl>en) die 1. [als Bild] изображение; 2. [als Rolle] из¬ пълнение, игра; 3. [Bericht] изло¬ жение darüber, darüber,^, drüber adv 1. [räumlich] върху това, над то¬ ва; ~ (hinweg) (издигнал съм се) над това (преодолял съм го)\ 2. [über etw] за това, относно това, върху това; ~ sprechen говоря за това; ~ nachdenken размишлявам върху това; - hinaus прен. освен това; ~ hinaus sein прен. стоя над нщ., превъзмогнал съм нщ.; 3. [mehr] свръх това; повече (от то¬ ва) dari,im, darum, разг. drijm 1. [um eine Sache herum] около то¬ ва, за това; ~ geht es nicht! прен. не става въпрос за това!; 2. [deswe¬ gen] поради това, затова darunter, darunter,/?азг. drun¬ ter adv 1. [räumlich] под това; ~ hindurch (преминавам) под това; 2. [unter etwas] под това, от това; ~ versteckt прикрит под това; sich etw ~ vorstellen представям си нщ. под това; ~ verstehen, dass под това раз¬ бирам, че; 3. [weniger] по-малко (от това); 20 Jahre und ~ 20-годиш- ни и по-малки; 4. [zu der Menge] между тях, всред тях; ~ fallen спа¬ дам към това das о bestimmter art (Nominativ Singular) 1. [vor Substantiven]: ~ Buch книгата; - Mädchen моми¬ чето; ~ Kind детето; 2. [vor substan¬ tivierten Verben]: sich ~ Rauchen abgewöhnen отвиквам от пушене¬ то; - Segeln lernen уча ветроход¬ ство; O pron (Nominativ Singular) 11*
da sein 162 1. [Demonstrativ] това; ~ macht nichts това няма значение; ~ dort това там; ~ ist alles това е всичко; ~ hier ist unser Haus ето това е на¬ шата къща; ~ und ~ това и това; това и онова; 2. [Relativpronomen] което; das Auto,~ da steht колата, която се намира там; das ~ ich kenne момичето, което поз¬ навам; 3. разг. [bei unpersönlichen Verben]: wie ~ schneit! как вали (сняг)! sein {perf ist da gewesen) vi(unreg) 1. [vorrätig sein]: es da има нщ., намира се; 2. [anwe¬ send sein, leben] присъствам, нали¬ це съм; gleich wieder ~ връщам се веднага; 3. [eingetreten sein] тук съм; noch nie da gewesen не е би¬ ло никога Dasein das (ohne pl) 1. [Leben] живот, съществование; битие; 2. [Anwesenheit] присъствие dajsitzen vi (unreg) [auf Stuhl] се¬ дя dasjenige [’dasjeinigs] ~ Kind, das това дете, което; das това, което dass konj 1. че; ich weiß, ~ das stimmt зная, че това е вярно; so,.., - така, че; 2. разг. [zum Ausdruck einer Drohung]: ~ das nicht wieder vorkommt да не се повтаря друг път това dasselbe [das'zelbs] pron също¬ то da|stehen vi (unreg) 1. [örtlich] стоя; 2. [in persönlicher Lage] съм (в някакво положениеgut oder glänzend ~ в добро положение съм, обезпечен съм добре Data! (pl -en) dieкомп. масив от данни; картотека; файл Daten pl 1. [Zeiten] Datum; 2. [technische] данни; ~ verarbeitend обработващ информация или дан¬ ни Datenautojbahn die комп. обмен на информация Datenbank (pl -en) die комп. банка (масив) от данни Datennetz das мрежа от данни Datenschutzjgesetz das (ohne pl) закон за защита на данните Daten|typist, in (mpl -en,//?/ -nen) der, die операторска Datenverarbeitung die 1. комп. обработване на информация; 2. [Bearbeitung] обработване на дан¬ ни datieren vt поставям дата; дати¬ рам Dativ (pl -е) der дателен падеж Datum (pl Daten) das дата Dauer die (ohne pl) времетраене, продължителност; auf (die) ~ про¬ дължително време dauerhaft o adj траен; o adv [lang¬ fristig] трайно; [endgültig] оконча¬ телно Pauer|karte die абонаментна карта
163 dazwischen Dauer|lauff der бягане за издръж¬ ливост, джогинг dauern viтрая, продължавам; es dauert това трае дълго dauernd о adj постоянен, про¬ дължителен; о adv непрестанно, постоянно Dauerwelle die трайно, студено къдрене Dauerzustand der постоянно, продължително състояние Däumchen (pl -) das: ~ drehen разг. бездействам, клатя си крака¬ та Daumen (pl -) der палецът die ~ drücken oder halten разг. прен. стискам палци на нкг. Daune (pl -n) die пух, перушина Daunen|decke die пухена завив¬ ка davon [da'fon], davon [’darfon] adv 1. [räumlich] от това; nicht weit - недалеч оттам; 2. [von etwas] от това, за това; - weiß ich nichts ни¬ що не зная за това; das hängt ~ ab зависи от това; 3. [von der Gesamt¬ heit] от това (от );~ ein Stück nehmen/abreißen взимам/от- делям едно парче от това davQn|kommen (per/Ist da- vpngekommen) отър¬ вавам се, спасявам се davpn|laufen (per/Ist davpn- gelaufen) vi (unreg) избягвам ~ [Ehepartner] напускам нкг.; [Ver¬ folger] изплъзвам се dav&r [da'foiy], davor ['daifoie] adv 1. [räumlich] пред това; 2. [zeitlich] преди това; kurz ~ малко преди това; 3. [vor etwas] от това; ~Angst haben страхувам се от то¬ ва; ~ fliehen бягам от това dazy. [da'tsu:], dazu [’daitsu:] 1. [zu etwas] за това; Lust ~ haben имам желание за това; ~ beitragen допринасям за това; nicht ~ kom¬ men, etw zu tun не успявам да свър¬ ша нщ.; 2. [außerdem] освен това, при това; 3. [daneben] заедно с то¬ ва dazujgeben vt (unrприбавям, добавям dazujgehören vi 1. [zu etw ge¬ hören]: zu jm ~ принадлежа на/към нкг.; (zu etw) ~ принадлежа към нщ.; 2. [nötig sein]: es gehört Mut oder einiges dazu (, etw zu tun) не¬ обходим е кураж (за да се направи нщ.) dazu|kommen (per/ ist dazu* gekommen) vi (unreg) [ankom¬ men]: zu jm ~ идвам, присъединя¬ вам се към нкг.; kommen noch viele dazu? ще дойдат ли още много (хо¬ ра )?; kommt noch was dazu ? ще ис¬ кате ли още нщ.? (при покупка) dazu|tun vt (unreg) разг. приба¬ вям; ♦ Dazutun das (ohne pl): ohne js Dazutun без помощта на нкг. dazwischen adv между това (тях)
dazwjschenjkommen 164 dazwischen|kommen dazwischengekommen) reg) 1. [dazwischengeraten]: dem Finger ~ намесвам се, имам пръст в някаква работа; 2. [imge¬ plant]: ihr kommt etw dazwischen нщ. й попречи, случи й се нщ. не¬ предвидено dazwischen|rufen vi(unreg) апо- строфирам, извиквам DB (съкр. за Deutsche Bundes¬ bahn) die (ohne pl же¬ лезници DDR [deider'lcr] (съкр. за Deut¬ sche Demokratische Repub¬ lik) die (ohne pl) ucm. ГДР Dealer [’diile] (pl -) der дилър, пласьор на наркотици Debatte (pl -n) дебат; zur ~ stehen подлежа на обсъждане, на разискване debattieren о vразисквам; о über etw (А)~ разисквам върху нщ. Deck (pl -s) das палуба; ♦ an Deck adv на палубата Deck|blatt das покривен лист на пура; бот. прилистник Decke (pl -n) die 1. [Tischdecke] покривка; 2. [warm] завивка, оде¬ яло; 3. [von Zimmern] таван; 4. разг.: (mit jm) unter einer ~ stecken съучастник съм на нкг. Deckel (pl -) der 1. [von Gefäßen] капак; 2. [von Büchern] корица decken o vt\ etw über etw ~ покривам нщ. c нщ.; etw über jn ~ простирам нщ. върху нкг., завивам нкг. с нщ.; о vi 1. [den Tisch de¬ cken]: für fünf Personen ~ слагам масата, сервирам за петима души; 2. [Farbe] покривам, хващам доб¬ ре; ♦ sich decken съвпадат, покриват се Deck|farbe die гваш (гъста пост¬ на минерална боя) Deck|mantel der (ohne pl): un¬ ter dem ~ einer Sache (G) под мас¬ ката, прикритието на нщ. Deck|name der псевдоним Deckung (pl -en) die 1. прикри¬ тие; ~ geben давам прикритие, осигурявам прикритие; in ~ прикривам се; 2. (ohnepl) [Überein¬ stimmung] съвпадение, сходство deckungsgleich adj сходен; мат. конгруентен Dec&der [de'koidn] (pl -) der де- кодер, декодиращо устройство decodieren = dekodieren defekt adj дефектен Defekt (pl -e) der дефект, повре¬ да; недостатък, недъг defensiv [defen'ziif] o adj отбра¬ нителен; o adv: sich ~ verhalten придържам се към отбранителна тактика definieren vt дефинирам, опре¬ делям; ♦ sich definieren ref оп¬ ределям се Definitien [defini’tsioin] (pl -en) die дефиниция, определение definitiv o adj окончателен; o adv окончателно
165 dfiiri Defizit [’deifitsit] -e) 1. [fi¬ nanziell] дефицит; 2. [Mangel] лип¬ са deformieren vt деформирам duftig adj разг. 1. [Essen] силен, калоричен; 2. [Reden] груб Degen (pl -) der шпага, сабя dehnbar adj [Stoff] разтеглив; [Gummi] еластичен; [Metall] ковък dehnen vt 1. [Stoff] разтягам; [Gummiband] разтеглям; 2. [Kör¬ perteil] протягам; ♦ sich dehnen ref 1. [Textilie] разтягам се; [Per¬ son] протягам се; 2. [sich erstre¬ cken]: sich (in die Länge) ~ [zeitlich] точа се, проточвам се; [räumlich] простирам се, разстилам се Deich (pl -е) der дига, насип Deichsel ['daiks]] (pl -n) die про¬ цеп (на кола), ок dfiln, е рюп твой, твоя, твое, твои deine, r, s pron твоят, твоята, твоето, твоите deiner pron (Genitiv von du) от теб, за теб deinerseits adv от твоя страна deinesgleichen pron: (du und) ~ (ти и) подобни на теб deinetwegen adv 1. [für dich] за¬ ради теб, за теб; 2. [wegen dir] за¬ ради теб, по твоя причина deinetwillen ♦ um deinetwil¬ len adv заради теб, по твоя воля dekadent adj декадентски, упа- дъчен Deklination (pl -en) die грам. склонение deklinieren vt грам. скланям dekodieren, decodieren де¬ кодирам Dekolletee, Dekollete [dekol'te:] (pl -s) das деколте Dekgr (pl -s oder -e) oder das [Verzierung] декор, украса Dekoratien (pl -en) [von Schaufenster, Raum] декорация, ук¬ раса dekorativ adj декоративен dekorieren vt декорирам, укра¬ сявам Delegatien (pl -en) делега¬ ция Delegierte (pl -n) der, die деле- гат/-ка Delfin (pl -e) der = Delphin delikat o adj 1. [Speise] фин, вку¬ сен, апетитен; 2. [Angelegenheit] деликатен, щекотлив; о adv [behut¬ sam] деликатно, тактично Delikatesse (pl -n) делика¬ тес, деликатесен продукт Deljkt (pl -e) das престъпление Delle (pl -n) die малка вдлъбна¬ тина Delphin, Delfin (pl -e) o der [Säugetier] делфин; o das (ohnepl) [Sportart] делфин (стил плуване) Delta (pl - s) das делта d£m o (Dativ Singular von art der, das): mit ~ Wagen c колата; o pron (Dativ Singular) 1. [Demonstrativ von der, das] на този, на това; 2. [Relativpronomen von der, das] на когото, на което
dementsprechend 166 dementsprechend ['de:m|ent 'Jpe^pt] adv съответно, следовател¬ но demgegenüber [deimgeign'jyibe] adv противно на това demgemäß ['deimga'meis] adv в съответствие c това, според това, следователно demnach [’deim'narx] adv според, съобразно с това, следователно demnächst ['deim'nci^st] adv в скоро време, скоро, в близко вре¬ ме Demokrat (pl -en) der демократ Demokratie (pl -n) die демокра¬ ция Demokratin (pl -nen) die демок- ратка demokratisch adj демократи¬ чен; демократически demolieren vt разрушавам Demonstrant, in -en -nen) der, die демонстрантЛка Demonstration (pl -en) die де¬ монстрация demonstrativ o adj 1. [auffäl¬ lig] демонстративен, очебиен; 2. [anschaulich] нагледен; o adv де¬ монстративно, по очебиен начин Demonstrativpronomen das показателно местоимение demonstrieren о vi:gegen/für etw ~ демонстрирам против/за нщ.; o vt 1. [bekunden] проявявам; 2. [zeigen] показвам нагледно demoskgpisch o adj: ~(esInsti¬ tut) (институт) за проучване на об¬ щественото мнение, демоскопски; о adv посредством проучване на общественото мнение, демоскоп¬ ски demütig adj 1. [ergeben] смирен; 2. [unterwürfig] покорен, безропо¬ тен demütigen vt унижавам, оскър¬ бявам; ♦ sich demütigen ref унижавам се Demütigung (pl -en) die униже¬ ние, оскърбление demzufglge [’deimtsu'folgo] следователно, вследствие на това, поради това den о art 1. [Akkusativ Singular von der]; 2. [Dativ Plural von der, die, das]; o pron (Akkusativ Singu¬ lar) 1. [Demonstrativ von der] то¬ зи; 2. [Relativpronomen von der] ко¬ гото denen pron (Dativ Plural) 1. [De¬ monstrativpronomen von der, die, das] на тези; 2, [Relativpronomen von der, die, das] на които Den Haag [dein ’haik] nt Хага D$nk|anstoß der повод за раз¬ мисъл dankbar o adj мислим, възмо¬ жен, допустим; nicht ~ немислим; <o adv по възможност; доколкото е възможно danken (prät dachte, hat gedacht) o vi 1. [gen] мисля; an jn/etw ~ мисля за нкг./нщ.; ich den¬ ke ja мисля, че да; über jn/etw ~ имам мнение за нкг./нщ.; 2. [pla-
167 cl^rb nen]: an etw (А)~ възнамерявам (da направя) нщ., смятам (да напра¬ вя) нщ.; о vt 1. [glauben, meinen] мисля; wer hätte das / кой би предположил това!; 2. [sich vorstellen]: sich (D) etw ~ предста¬ вям си нщ.; das habe ich mir gleich gedacht веднага ми мина през ума, веднага си помислих; ♦ Denken das (ohne pl) [Überlegen] мислене denkfaul adj бавно мислещ D$nk|fehler der недомислие Denkmal (pl -mäler oder -e) das паметник Denkmalspflege, Denkmal¬ pflege die поддържане и рестав¬ рация на паметниците на култу¬ рата Denkmalsschutz, Denkmal¬ schutz der (ohne pl) защита на па¬ метниците на културата Denkjprozess d разсъждение, мисловен процес Denkvermögen das (ohne pl) мисловна способност, интелект Denk|weise die [Denkart] начин на мислене; [Mentalität] мантали¬ тет denkwürdig adj паметен, беле¬ жит Denk|zettel der прен. урок (на¬ казание) denn о konj [zur Angabe einer Be¬ gründung] тъй като, защото; о adv че, де, а, нима; wo ist er къде е отишъл той, къде се дяна?; was ist ~? какво има, какво е станало?; es sei ... освен ако... dennoch konj adv въпреки това, при все това, все пак, обаче Deodorant, Dfio (pl -s) das де- зодорант Deponie (pl -n) сметище deponieren vt депонирам, преда¬ вам на съхранение Depp [drp] (pl -en) дегразг. австр., швейц. и южнонем. пейор. идиот, кретен, глупак Depression (pl-en) die депресия (нервна); ~еп haben изпадам в деп¬ ресия, в депресия съм depressiv аф’ [Person, Charakter] склонен към депресия, депресивен der о bestimmter art 1. [Nominativ Singular] определителен член за мъжки род; 2. [Genitiv und Dativ Singular von die]; 3. [Genitiv Plural von der, die, das]; o pron 1. [Nomi¬ nativ Singular von Demonstrativpro¬ nomen] този; ~ und ~ еди-кой си; 2. [Relativpronomen-von der] кой¬ то; [ - von die im Dativ Singular] на която dfirart ['deig'jarc t] толкова, та¬ ка; ♦ derart, dass konj толкова/ така, че derartig adj такъв, от този вид, подобен d$rb о adj 1. [Art, Witz] груб, ци¬ ничен; 2. [Kost] силен, здрав; 3. [Material] солиден; о adv 1. [fest] здраво, солидно; 2. [grob] сурово, грубо
d£ren 168 deren o art 1. [Genitiv Singular von die]; 2. [Genitiv Piural von der, die, das]; o pron [Relativpronomen - Genitiv Singular von die] чиято; [ - Genitiv Plural von der, die, das] ЧИИТО derentwegen ['deirontVeigp] 1. [für sie] за, заради тях или нея; 2. [wegen ihnen] по причина на тях, заради тях; 3. [wegen ihr] по при¬ чина на нея, заради нея; о pron 1. [für die] за, заради която, които; 2. [wegen der, denen] по причина на която, които dergleichen ['deig’glajcp] pron такива, подобни (неща) derjenige pron: ~то¬ зи човек, който; der този, който dermaßen ['dei^'maisn] ♦ der¬ maßen, dass &?«/толкова, че; до такава степен, че derselbe [deie'zclbo] pron същи¬ ят derzeit adv сега, понастоящем; тогава derzeitig adj сегашен, съвреме¬ нен, настоящ; тогавашен desertieren (pist deser¬ tiert) vi дезертирам desgleichen [‘dcs'glaign] o adv също така, същото; o konj също, и deshalb o adv поради това, зато¬ ва; ach, ~/ а, затова значи!; о konj затова; ♦ deshalb, weil konj за¬ това, защото Desinfektiens|mittel [dcs|m fck'ts[o:ns mit]] das дезинфектант, дезинфекционно средство desinfizieren [dcslmfi’tsiiron] vt дезинфекцирам dessen o art [Genitiv Singular von der, das]; <c> pron [Relativpronomen von der, das] чийто, чието Dessert [dE'seic] (pl -s) das де¬ серт; ♦ zum Dessert adv за де¬ серт destillieren vt дестилирам desto konj: je ~ ... колкото..., толкова. ..Je schneller du , ~ eher bist du fertig колкото по-бър¬ зо работиш, толкова по-рано ще свършиш;у£ eher, ~ besser колкото по-скоро, толкова по-добре; mehr ich rauche, ~ weniger esse ich кол¬ кото повече пуша, толкова по-мал¬ ко ям deswegen ['desVeigp] о adv по¬ ради това, затова; о konj затова; ♦ deswegen, weil konj затова, защото Detail [de'tm] {pl -s) das детайл, подробност; ♦ im Detail adv под¬ робно detailliert [deta'jiict] o под¬ робен; o adv подробно, в детайли Detektiv, in (mpl -e, fpl -nen) der, die детектив deuten ovtтълкувам, обяснявам; o vi 1. [Person]: auf jn/etw ~ соча, посочвам към нкг./нщ.; 2. [Sache]: auf etw (А) ~ предсказвам нщ.; [Wolken] предвещавам нщ dass личи, че
169 Dezimal [za hl deutlich o adj понятен, разбира¬ ем; [Bild] ясен; jm etw ~ machen разяснявам на нкг. нщ.; о adv яс¬ но, разбрано; klar und ~ ясно и раз¬ брано Deutlichkeit die pl) ясно¬ та; прямота; ♦ mit aller Deut¬ lichkeit adv [nachdrücklich] съв¬ сем ясно, недвусмислено, открито (без заобикалки) deutsch adj 1. [aus Deutschland] германски; 2. [Sprache] немски; вж. също englisch Deutsch das (ohne pl) немски език; auf oder in ~ на немски език; fließend ~ sprechen говоря свобод¬ но немски език Deutsche (pl -n) o , die [Per¬ son] германецЛнка; o das (ohnepl) 1. [deutsche Sprache]: das - нем¬ ският език; 2. [deutsche Wesensart]: das (typisch)~ an jm (типично) немското у нкг.; вж. също Engli¬ sche Deutsche Bahn die (ohne pl) Германски железници Deutsche Bundesbahn = Deu¬ tsche Bahn Deutsche Bundesbank pl) Бундесбанк (централната фе¬ дерална банка във Deutsche Bundespost = Deut¬ sche Post Deutsche Bundestag der (ohne pl) Бундестаг (долната камара на парламента на ФРГ) Deutsche Demokratische Re¬ publik die (ohne pl) ист. Герман¬ ска демократична република Deutsche Gewerkschafts¬ bund der (ohne pl) Съюз на син¬ дикатите във ФРГ Deutsche M^rk die (ohne pl) гер¬ манска марка (парична единица на ФРГ до 2002 г.) Deutsche Post (ohne pl) Фе¬ дералната поща в Германия Deutsche Reich das (ohne pl) Германският райх (1871-1945) deutsch-französisch adj 1. [zwischen Deutschland und Frank¬ reich] германско-френски; 2. [zwei¬ sprachig] немско-френски Deutschland nt Германия Deutschlandlied das (ohne pl) националният химн на Германия deutschsprachig adj немско- езичен Deutschunterricht der (ohne pl) обучение по немски език Devise (pl -n) die девиз; ♦ De¬ visen pl валута Devisen|kurs de валутен курс Dezember der (ohne pl) декем¬ ври; вж. също September dezent o adj дискретен, ненат- рапчив; [Lächeln] сдържан; o adv изискано; тактично dezimal adj десетичен Dezimal|system das (ohne pl) десетична система Dezimal|zahl die десетично чис¬ ло
DGB 170 DGB [deiger'be:] съкр. Deut¬ scher Gewerkschaftsbund dgl. съкр. за dergleichen d. h. (съкр. за das heißt) т.е., c др. думи Dia (pl -s) das диапозитив Diabetes der (ohne pl) диабет Diabetiker, in (mpl --nen) der, die диабетикЛчка Diagnose (pl -n) die диагноза; ~ auf etw (A) stellen поставям ди¬ агноза на нщ. diagonal adj диагонален Diagonale (pl-n) die диагонал Diaken (pl -e) der дякон Diakonjsse (pl -n) дяконеса (самарянка в протестантската църква) Dialekt (pl -е) der диалект Dialog (pl -e) der диалог Diament (pl -en) der диамант Dia|projektor der прожекционен апарат за диапозитиви di£t adv: - kochen готвя диетич¬ но; - essen oder leben спазвам ди¬ ета, режим Diät (pl -en) die диета; ~ halten (müssen) (трябва да) спазвам дие¬ та Diäten pl [in der Politik] дневни пари на депутати Diät|kost die (ohne pl) диетична храна djch pron (Akkusativ Singular) 1. [Personalpronomen von du] тебе; 2. [Reflexivpronomen] ce; du wäschst dich ~ ти се миеш; du hast ~ ver¬ letzt ти си се наранил; wasch из¬ мий ce! djcht o adj 1. [undurchlässig - Be¬ hälter] непропусклив; [ - Jacke] непромокаем; nicht ~ sein [Dach, Schuhe] пропускам вода; [Windel] пропускам влага; 2. [Wald, Nebel, Haar] гъст; o adv 1. [undurchläs¬ sig] плътно; etw ~ machen уплът¬ нявам, запушвам; 2. [eng]: ~ - kert/besiedelt гъстонаселен; 3. [ganz nahe]: - dabei/davor/daneben stehen стоя съвсем близко там/ пред това/до това Djchte die (ohne pl) 1. [Undurch¬ lässigkeit] непромокаемост, непро- пускливост; 2. [von Nebel] плът¬ ност; [von Verkehr] гъстота; 3. [Ge¬ drängtheit] ифиз. плътност djchten у/1. [Verse schreiben] пи¬ ша стихове; 2. уплътнявам, запуш¬ вам Dichter, in (mpl »nen) , die [Lyriker] поет/-еса; [Autor] ав- тор/-ка dichterisch o adj поетически; o adv поетично Dichtung (pl -en) die 1. [Kunst¬ werk] поетическа творба; 2. (ohne pl) [Literatur] поезия; 3. [aus Gum¬ mi] уплътнение djck o adj 1. дебел, пълен; Freunde разг. големи приятели; 2. [geschwollen] подут, отекъл; 3. [Flüssigkeit] гъст; 4. [in Maßanga¬ ben]: zwei Meter ~ sein c дебелина
171 Dienststelle два метра; о adv [Farbe, Creme] обилно Dicke (pl -n) o die (G Dicke) 1. [in Maßangaben] дебелина; 2. (ohne pl) [von Bäumen] дебелина; [von Personen] пълнота; o , die (G Dicken) [Person] дебелан/-а djckflüssig adj гъст; [Öl] гъст Djckicht (pl -e) das гъсталак Dick|kopf der neüop. [Person] де¬ бела глава, твърдоглавец djckköpfig adj пейор. твърдо¬ глав, инат Djckjmilch die (o pl) пресече¬ но мляко Didaktik die дидактика die o bestimmter art 1. [Nominativ und Akkusativ Singular]; 2. [Nomi¬ nativ und Akkusativ Plural von der, die, das]; o pron 1. [Nominativ und Akkusativ Singular von Demonstra¬ tivpronomen] тази; 2. [Relativpro¬ nomen von die] която, които; die Kolleginy ~ hier arbeitet колежка¬ та, която работи тук; die , ~ ich lese вестниците, които чета; 3. [Nominativ und Akkusativ Plural von der, die, das] Dieb (pl -e) der крадец Diebin (pl -nen) die крадла diebisch o adj [Elster, Person] крадлив; o adv. sich ~freuen разг. ужасно много се радвам Diebstahl (pl -stähle) der краж¬ ба diejenige pron: ~ die тази жена, която; die тази, която Dl^le (pl -n) die 1. [Flur] антре, ко¬ ридор, вестибюл; 2. [Brett] дъска на под, дъсчен под dienen vi 1. [nützen]: jm/einer Sache - служа на нкг./нщ.; (jm) als etw ~ служа за нщ. (на нкг.); 2. [für etw wirken]: jm/einer Sache ~ слу¬ жа, отдал съм се на нкг./нщ. Diener, in (mpl fpl -nen) dery die прислужник/-ица, слуга/-иня Dienst (pl -e) der 1. [gen] служ¬ ба; öffentlicher ~ публична/дър- жавна служба; jm einen (guten) ~ erweisen oder leisten правя на нкг. (добра) услуга; 2. (ohne pl) [Arbeit, Pflicht] работа, служба; ~ haben на служба, на работа съм; ~ habend [Arzt, Wache, Apotheke] дежурен; ♦ im Dienst adv: im ~ sein на служба съм или на работа съм Dienstag (pl -е) вторник; вж. също Samstag dienstags adv всеки вторник Dienstgeheimnis das служебна тайна Dienstgrad der чин diensthabend •» Dienst Dienstleistung die 1. икон. ус¬ луга; 2. [Dienst] обслужване dienstlich o adj [Schreiben, Ter¬ min] служебен; o adv [verreisen] no служба, служебно Dienstreise die: (auf) (в) ко¬ мандировка Dienststelle die учреждение, служба
Dienstwagen 172 Däenst|wagen der служебна ко¬ ла Dienstweg der (ohne служе¬ бен, административен път Dienstwohnung die ведомстве¬ но (служебно) жилище Dienstzeit die работно време; трудов стаж dies ргоп това; ~ und das oder jenes прен. това-онова, разни, все¬ възможни неща diesbezüglich о adj отнасящ се до това; о adv: ~ habe ich eine Frage имам един въпрос относно това diese, r, s oder dies ргоп този, тази, това; ~s Jahr тази година Diesel (pl -) der 1. (ohne pl) [Kraft¬ stoff] дизелово гориво; 2. [Auto] дизелов автомобил dieselbe ргоп същата diesig adjмъглив diesjährig adj тазгодишен diesmal adv този път diesseits präp [auf dieser Seite]: - eines Ortes от тази страна, отсам дадено място Dietrich (pl -е) der шперц Differenz (pl -en) 1. разлика; 2. [Fehlbetrag] дефицит; ♦ Dif¬ ferenzen pl разногласия differenzieren vt разграничавам, диференцирам digital adj комп. дигитален, циф¬ ров Digitaljanzeige die цифрова ин¬ дикация Diktat (pl -e) das 1. [Nachschrift] диктовка; 2. [Zwang] принуда, дик¬ тат Diktator, Diktatorin (mpl -en, fpl -nen) der, die пейор. диктатор/ -ка Diktator (pl -en) диктатура diktieren vt диктувам; etw ~ [Text] диктувам на нкг. нщ. Dill (pl -е) der копър Dimension (pl -en) die размер, обем DIN [diin] (съкр. за Deutsche Industrienorm) ДИН (герман¬ ски промишлен стандарт) Djng (pl -e oder -er) das 1. (pl Dinge)нещо, вещ, предмет; vor al¬ len ~ en преди всичко; den ~en ihren Lauf lassen оставям нещата да следват собствения си ход; nicht mit rechten ~еп zugehen не ми е чиста работата; die -е liegen при това състояние на нещата, как- то стоят нещата; 2. разг. Din¬ ger) [unbekannte Sache] нщ. непоз¬ нато; Ъ.разг. (pl Dinger) das ist (ja) *n ~/ какво нещо!, каква работа!; ein ~ drehen скроявам лош номер Djngs (ohne pl) разг. о der, die [Person]: der oder die ~ тоя де, еди- кой си или тая де, еди-коя си (ко- гато не си спомняме името на нкг.)\ odas [Gegenstand] онова нщ. Dinosaurier (pl -) der динозавър Diözese [dio'tserzo] (pl -n) епархия
173 Distanz Diplom (pl -e) da диплома Dipl£m|arbeit die дипломна ра¬ бота Diplomat (pl -en) der дипломат Diplomatie die (ohne pl) дипло¬ мация Diplomatin die (pl -en) die дип- ломатка diplomatisch oadj Inzwischen Staaten] дипломатически; 2. [Per¬ son] дипломатичен; [Reden] такти¬ чен; o adv 1. [staatlich] по дипло¬ матически път; 2. [taktisch] тактич¬ но Diplomingenieur, in , die ин¬ женер (дипломиран) dir pron (Dativ Singular von du) на тебе, ти; ich sage ~... казвам ти...; das gehört ~ това е твое; ich kom¬ me mit ~ идвам е теб, ще дойда c теб direkt o adj 1. [ohne Umwege] директен, пряк; 2. [Person] прям; o adv 1. [sofort] веднага; тв. ди¬ ректно, на живо; 2. [nahe] непос¬ редствено; ~ an oder neben oder bei непосредствено до, при, на; 3. [unmittelbar] направо; 4. [unver¬ blümt] откровено, прямо Direktheit die (ohne pl) прямост Direktor (pl Direktoren) der ди¬ ректор; [von Abteilung] ръководи¬ тел; [von Gymnasium] директор Direktorin (pl -nen) дирек¬ торка; ръководителка Direktübertragung die дирек¬ тно предаване, на живо Dirigent, in (mpl-en -nen) der, die [von Orchester, Chor] ди¬ рите нт/-ка dirigieren vt, vi дирижирам Diskettenlaufwerk das комп. m флопидисково устройство Djsko (pl -s) dieразг. дискотека; in die ~ gehen отивам на дискоте¬ ка Diskent|satz der икон. лихвен процент Diskothek (pl -en) дискоте¬ ка Diskretion die (ohne pl) дискрет¬ ност diskriminieren дискримини- рам Djskus (pl -se oder Dfsken) der спорт, диск Diskussion (pl -en) die дискусия; zur ~ stehen поставен на разисква¬ не, разглеждане, обсъждане Djskuswerfen das (ohne pl) спорт. хвърляне на диск diskutieren о v обсъждам, спо¬ ря, дискутирам; ~ говоря за нкг.; über etw ~ разисквам, обсъждам нщ.; о vt обсъждам, ра¬ зисквам, дискутирам disqualifizieren [diskvalifi'tsiiron] vt спорт, дисквалифицирам Dissertation (pl -en) die дисер¬ тация Distanz (pl -en) die 1. [Entfer¬ nung] дистанция, разстояние; 2. (ohne pl) [persönlich] дистанцира- HOCT
distanziert 174 distanziert o резервиран, сдържан; o adv сдържано, дистан¬ цирано Djstel -n) die магарешки бо¬ дил Disziplin (pl -en) die дисципли¬ на disziplinarisch дисциплина¬ рен diszipliniert o adj дисциплини¬ ран; o adv дисциплинирано diverse (superl diverseste) adj pl някои и други, различни Dividende (pl -n) die дивидент dividieren vf деля Division (pl -en) die мат. делене Diwan (pl -e) der диван DLRG [de:|cl| Er'ge:] (съкр. за Deutsche Lebens-Rettungs¬ Gesellschaft) (ohne pl) Гер¬ манско спасително дружество DM (съкр. за Deutsche Mark) ДМ * D-Mark [’deimark] (съкр. за Deut¬ sche Mark) die (ohnepl) герман¬ ска марка DNS [de:|m'|es] (съкр. зя Desoxy¬ ribonukleinsäure) die (ohne pl) ДНК (дезоксирибонуклеинова ки¬ селина) doch o adv 1. [zum Ausdruck der Konzession] все пак, въпреки то¬ ва; er kam -noch и все пак, въпре¬ ки всичко той дойде; das wusste ich ~ nicht само че аз не знаех това; 2. [zur Verstärkung]: sei ~ nicht so dickköpfig я не бъди толкова твър¬ доглав ; das kann ~ nicht wahr sein! ама това не може да е вярно!; о in- terj да (напротив)', О konj но, оба¬ че; ♦ ja doch! interj да, да!; ♦ nicht doch! interj недей! Docht (pl -e) der фитил Dock (pl -s) das док Documonta die (ohnepl) излож¬ ба на модерно изкуство, която се провежда на всеки четири или пет години в Касел Dogge (pl -n) die дог (порода ку¬ че) Doktor (pl Doktoren) 1. (ohne pl) [Titel] доктор; seinen ~ machen вземам докторат; 2. [Trä¬ ger des Titels] доктор; ~ der Biolo¬ gie доктор по биология; 3. разг. [Arzt] лекар Doktorand, in (mpl-en,jpl-nen) der, die докторант; аспирант/-ка Dpktorjarbeit die дисертация Doktorin (pl -nen) die докторка; лекарка Doktrin (pl -en) die доктрина Dokumont (pl -e) das документ Dokumentorjfilm der докумен¬ тален филм Dokumentation (pl - [In¬ formationsmaterial] документация Dolch (pl -e) der кама, кинжал Dpllar (pl-s oder -) der долар dolmetschen o W превеждам (устно)', o vt превеждам (устно) Dolmetscher, in (mpl - -nen) der, die преводачЛка (заустен пре¬ вод)
175 Doppelzimmer Dolomiten plДоломити (планин¬ ска верига, част от Източните Алпи) Dfim (pl -е) der катедрала dominant adj 1. [überlegen] пре¬ обладаващ; 2. биол. доминантен Dominanz (pl -en) die 1. [Vor¬ herrschaft] преобладаване; 2. биол. доминантност dominieren o доминирам, преобладавам; o вземам надмо¬ щие над нкг., доминирам Dominikaner, in (mpl -nen) der, die доминиканецЛнка Domino (pl -s) das домино (игра) Donau die Дунав Dpnner der (ohne pl) гръмотеви¬ ца, гръм; грохот, тътнеж (от оръ¬ дие) dpnnern (perf hat/ist gedpn- nert) vi 1. (hat)[beim Gewitter]: es donnert гърми; 2. (ist) [pral¬ len]: gegen etw ~ удрям, блъскам силно в нщ.; ♦ Dpnnern das (ohne pl) гърмене Donner|schlag der гръмотевица, мълния Donnerstag (pl -e) der четвър¬ тък; вж. също Samstag donnerstags adv всеки четвър¬ тък; вж. също samstags Don ner|wetter das разг.: das gibt ein ~! това е скандално!; Donner¬ wetter! гръм и мълнии!, по дяво¬ лите! doof о adj Ьразг. [einfältig] глу¬ пав, тъп; die ist vielleicht ~ ама че е глупава!; 2.разг. [langweilig] ску¬ чен; 3. [ärgerlich] досаден; о adv скучно dgpen ['doipii] vt давам допинг; ♦ sich dopen re/допингирам се Dgping [‘dorpig] (pl-s) dasдопинг Doppel (pl -) das препис, дубли¬ кат Doppelbett das двойно легло Dpppeljdecker (pl -) der 1. aeu- ац. биплан; 2. [Omnibus] автобус на два етажа, ротел doppeldeutig adj двузначен, с две значения Dpppellgänger, in - -nen) der, die двойник/-ица D9ppel|haus das къща близнак Dpppeljkinn das двойна брадич¬ ка D9ppelklick (pl -s) der комп. двойно кликване; mit einem ~ c двойно кликване D9ppel|name de [Vorname] две имена, двойно име; [Nachname] двойна фамилия, две фамилни имена D9ppel|punkt dдвоеточие d9ppelseitig adj 1. мед. двуст¬ ранен; 2. [Anzeige, Broschüre] от двете страни d9ppelt о adj 1. [zweifach] дво¬ ен; 2. [gesteigert] удвоен; о adv двойно, два пъти; - so viel двойно повече; ♦ Doppelte das (ohnepl): das Doppelte двойно повече Dpppeljzimmer das двойка стая
Dprf 176 Dorf (pl Dörfer) das [Ort] село; auf dem ~ на село Dprflbewohner, in die селя- нин/-нка dörflich ad] селски Dprn (pl -en) г/егтрън, бодил, шип Dornröschen das (ohne pl) Спя¬ щата красавица (вприказките) Dprrjobst das сушени плодове Dorsch (pl -e) der треска (вид ри¬ ба) dprt adv там; ~ drüben там отсре¬ ща dorther ['dort'heiB, dort'heig] adv оттам dorthin ['dort'hm, dort'hm] adv [in Feme] нататък; [in Nähe] натам dQrtig ad) тамошен Dfise (pl -n) die 1. [Behälter, Kon¬ serve] кутия; консерва; 2. [Bierdo¬ se] кутия dösen vi разг. [schlafen] дремя; [träumen] унасям се в мечти D&sen|milch die консервирано мляко в кутия D£.sen|öffner der отварачка за консерви dosieren vt дозирам Dosierung (pl -en) die дозиров¬ ка Dgsis (pl Dosen) die доза Dptter (pl -) der oder das жълтък Double [’duibl] (pl-s) das [Schau¬ spieler] дубльор down [daun] adj разг.: ~ [mü¬ de] уморен съм; [niedergeschlagen] съкрушен съм downjloaden [’daynloidii] (präs loadet down, prät loadete down, perf hat downgeloadet) vt комп. свалям (информация) от комуникационна мрежа Dozent, in (mpl-en,Jpl -nen) , die доцент; преподавателска във ВУЗ dpa [de:pe:'|a:] (съкр. за Deutsche Presse-Agentur) (ohne pl) Информационна агенция на ФРГ Dr. (съкр. за Doktor) дф Drache (pl -n) der дракон Drachen (pl -) der 1. [Spielzeug] хвърчило; 2. пейор. [Frau] свадли- ва и зла жена Drachenfliegen das (ohne pl) делтапланеризъм Draht (pl Drähte) der 1. [aus Me¬ tall] тел, жица; 2. [Leitung] теле¬ фон; телеграф; per ~ телеграфи- чески; 3 .разг.:auf ~ в добро настроение съм, на кеф съм; einen guten ~ zu jm haben имам добър контакт с нкг. Drahtseilbahn die [hängend] въжена транспортна линия, лифт; [auf Schienen] въжена железница Drahtzieher, in (mpl-,fpl -nen) der, die [Hintermann] подстрекател/ -ка; който дърпа конците dr^ll adj здрав, набит Drama (pl Dramen) драма dramatisch adj драматичен, дра- матически
177 Dreh|buch dramatisieren драматизирам; etw ~ инсценирам нщ. Dramaturg, in (m ~en,Jpl -nen) der, die драматург drgn adv разг. 1. = daran; 2. [an der Reihe]: ich bin/du bist ~ мой/ твой ред e; wer ist ~? кой е на ред?; 3. прен.: - glauben müssen умирам drang prät * drjngen Drängelei ( pl-en) die 1. [durch Schieben] блъсканица; 2. [durch Reden] врънкане, настойчивост drängeln o vi 1. [durch Schieben] блъскам се, бутам се; 2, [durch Re¬ den] врънкам; o vt 1. [durch Schie¬ ben] подтиквам, подканвам; 2. [durch Reden] хленча пред нкг.; ♦ sich drängeln ref. sich nach vorn ~ бутам се, блъскам се напред drängen о vi 1. [schieben] напи¬ рам; 2. [nicht warten]: auf etw ~ настоявам за нщ., не искам повече да чакам; о vt карам, накарвам; (jn) etw zu tun карам нкг. да свърши нщ. drgnjhalten ♦ sich drgnjhal- ten ref(unreg) разг. побързвам dranjkommen (perf ist drgn- gekommen) vi (unreg) разг. ид¬ ва ми редът, мой ред е drastisch о adj 1. [einschnei¬ dend] драстичен; 2. [grob] груб; 3. мед. силнодействащ; о adv [grob] грубо drauf adv разг. 1. - darauf: 2. es kommt ~ an (, wie das Wetter ist) зависи от това (какво е времето); etw ~ haben [Fähigkeit] сръчен съм; nichts ~ haben не представлявам нищо особено; ~ und dran seinf etw zu tun тъкмо се каня да направя нщ. Draufgänger, in -nen) der, die смелчага, луда глава draufjgehen {perfist draufge¬ gangen) vi (unreg) разг. 1. [um¬ kommen] умирам; 2. [verbraucht werden] изразходвам се, отивам; хвръквам draus разг. - daraus draußen adv навън, вън; ♦ nach draußen й^навън; ♦ von drau¬ ßen adv отвън Drgck der(olmepl)разг. 1. [Schmutz] мръсотия; ~ machen правя боклук; 2. прен.: jn/etw in den ~ ziehen окалвам нкг./нщ. Drgck|arbeit die разг. 1. [schmut¬ zig] мръсна работа; 2. [unange¬ nehm] черна работа drgckig o adj разг. [schmutzig] изцапан, мръсен; [Geschirr] мръ¬ сен; sich ~ machen изцапвам се; o adv 1. разг. neüop. [grinsen] гад¬ но, злобно, ехидно; 2. разг. прен. [schlecht]: jm geht es ~ работите на нкг. са в окаяно състояние Dr$ck|spatz der мърльо Drehbewegung die въртеливо движение, ротация Preh|buch das сценарий 12*
drehen 178 drehen o vt 1. [Kopf, Kurbel] вър¬ тя, завъртам; [Film] снимам; 2. разг. [einstellen]: laut/leise ~ усилвам/намалявам звука на нщ.; 3. [Zigarette] свивам; о 1. [Fahr¬ zeug] обръщам; 2. [am Knopf, Schal¬ ter]: an etw (D)~ завъртам копче, ключ, бутон; ♦ sich drehen ref въртя се; sich auf den Rücken ~ об¬ ръщам се по гръб; mir dreht sich alles разг. завива ми се свят; es dreht sich um jn/etw касае се за нкг./нщ. Dreh [orgel die латерна Dreh|scheibe die грънчарско ко¬ лело Preh|stuhl der въртящ се стол Drehjtür die въртяща се врата Drehung {pl -en) die въртене; [der Erde] въртене около ос, ротация Dreh|zahl die брой на завъртани¬ ята; автом. обороти drei пит 1. [Zahl] три; 2.разг.: ~ essen ям като за трима Drei (pl -en) die тройка; [Schul¬ note] тройка; вж. също Sechs dreidimensional о adj стерео¬ скопичен; о adv триизмерно Dreieck ['drajlck] (pl -e) das три¬ ъгълник dreieckig adj триъгълен Dreier (pl -) der 1. [Drei] цифрата три; 2. [beim Lotto] тройка dreierlei adj (unve auf~ Weise по три начина; mit ~ Maß no/cno- ред три критерия dreifach adj троен, трикратен dreihundert пит триста Dreik&nigsjfest Богоявле¬ ние dreimal adv три пъти Dreljsatz der (ohne pl) просто трой¬ но правило dreißig пит тридесет; вж. също sechs Dreißig die (ohne pl) трийсетица; sie hat die ~ überschritten тя е над тридесет години; вж. също Sechs Dreißigeijahre, dreißiger Jahre pl: die ~ тридесетте години (на столетие) dreist о adj дързък; нахален, аро¬ гантен; о adv без колебание, нап- раво, смело Dreistigkeit (pl -en) die 1. (ohne pl) [Wesen, Verhalten] смелост, дър¬ зост; 2. [Handlung] нахалство, бе- зочливост dreistöckig adj триетажен; [Torte] на три етажа dreitausend пит три хиляди dreiteilig adj от три части drei viertel [drai ‘firt)] пит три четвърти Dreivierteltakt [draj‘firt[takt] der три четвърти такт dreizehn пит тринадесет Dreizehn (pl -en) тринадесе¬ тина; die ~ ist eine Unglückszahl числото тринадесет носи нещас¬ тие; вж. също Sechs Dreizimmerwohnung die трис¬ тайно жилище
179 drosseln draschen (präsdrischt, prät drpsch, perfhatgedroschen) vt [Getreide] вършея Dresden ['dreisdp] nt Дрезден Dr?ss (pl -e) der спортен екип, трико dressieren vt дресирам Dressing ( pl-s) das coc; [von Sa¬ lat] смес c подправки, дресинг Dressur (pl -en) die дресура drillen vt 1.воен. обучавам; 2. [streng erziehen] дресирам, обуча¬ вам при строга дисциплина drjn adv разг. 1. = dann; 2. [möglich]: ~ sein възможно e, приемливо e; 3. [gewöhnt]: ~ sein факир съм, нямам равен на себе си drjngen (prät drang, perf hat/ ist gedrungen) 1 [eindrin¬ gen]: inetw ~ [Stachel] забивам се в нщ.; [Wasser, Geruch] прониквам в нщ.; durch etw ~ пронизвам нщ., прониквам през нщ.; 2. (hat) [drän¬ gen]: auf etw (А) ~ настоявам за нщ., искам настойчиво dringend о adj спешен, бърз; о adv 1. [bitten] настоятелно, настой¬ чиво; 2. [weg müssen] спешно, вед¬ нага Dringlichkeit die (ohne pl) нало- жителност; спешност drinnen adv вътре drfscht präsdraschen drjtt ♦ zu dritt пит по трима drjtte, r, s adj трети, трета, тре¬ то; вж. също sechste Dritte der, die, das третият, тре¬ тата, третото drittel adj (несклоняемein ~ ед¬ на трета; вж. също sechstel Drittel das третина; вж. също Sechstel dritteln v/разделям на три части drittens adv трето, на трето мяс¬ то Dritte Reich das (ohne pl): das ~ Третият райх (1933-1945) DRK [de:|er'ka:] (съкр. за Deut¬ sches Retes Kreuz) das (ohne pl) Германски червен кръст Droge (pl -n) die дрога, наркотик drogenabhängig adj зависим от наркотици Drugenabhängige (pl -n) der, die наркоман/-ка Dregen|händler, in тър- говец/-вка на наркотици, наркопла- сьор/-ка Drogerie (pl -n) дрогерия drohen vt: jm (mit etw) ~ заплаш¬ вам нкг. (c нщ.); etw zu tun зап¬ лашвам, заканвам се да направя нщ. dröhnen v/ [Musik] кънтя; [Bei¬ fall] ехтя Drohung (pl -en) die заплаха, за¬ кана Dromedur (pl -e) das едногьрба камила drgsch prät * dreschen Drgssel (pl -n) d дрозд drgsseln vt намалявам притока, спирам, ограничавам
drüben 180 drüben adv [nebenan] отсреща, там; [auf der anderen Seite] от дру¬ гата страна drüber разг. = darüber Druck (pl -e) der 1. (ohne pl) на¬ тиск; ~ ausüben упражнявам на¬ тиск; unter ~ stehen под натиск съм; 2. (ohne pl) [Drucken] печата¬ не, отпечатване; 3. [Gravur] гравю¬ ра Druckbuchstabe der печатар¬ ска буква Drückeberger, in der, die пейор. кръшкач/-ка druckempfindlich ['druk|cmp fintlic] adj чувствителен (на на¬ тиск) drucken vt печатам, отпечатвам drücken o v/ [pressen] натискам, притискам; jn/etw an sich ~ притискам нкг./нщ. до себе си; о vi [Schuh] стискам; ♦ sich drü¬ cken ref 1. [sich pressen]: sich an etw (A)~ притискам се към нщ.; 2. [sich entziehen]: sich vor etw (D) ~ разг. пейор. измъквам се, клинча от нщ. druckend adj потискащ Drucker (pl -) der 1. [Beruf] печа¬ тар; 2. [Apparat] печатащо уст¬ ройство, принтер Drücker (pl -) der 1. [Türdrücker] дръжка на врата; 2. разг.: am ~ sitzen заемам важна, отговорна служба, важна персона съм Druckerei (pl -en) печатни¬ ца Druckjfehler der печатна греш¬ ка Druck|knöpf der бутон; секрет¬ но копче Drucksache die печатно произ¬ ведение (като пощенска пратка) Druckschrift rfte печатни букви drum adv разг. = darum; ♦ Drum das : mit allem Drum und Dran разг. c всички подробности drunter adv разг. 1. = darunter; 2. прен.: alles oder es geht ~ und drüber всичко върви c краката на¬ горе Drüse (pl -n) die жлеза Dschungel (pl -) джунгла dt. съкр. за deutsch DTP (съкр. за Desktoppubli- shing, Desktop-Publishing ['drsktDp'pabliJii]]) das (ohne pl) комп. настолна издателска система du pron ти; mit jm per Du sein го¬ воря на нкг. на „ти“ Duale System das система (на отделните домакинства) за пре¬ работване на отпадъци Dübel (pl -) der дюбел Dublin [’dablin] nt Дъблин ducken ♦ sich ducken ref сни¬ шавам се, навеждам се, свивам се dudeln vi разг. пейор. свиря ло¬ шо, надувам (гайда, флейта) DudeiSack der гайда Du$II [du'el] (pl -e) das дуел
181 Dur Du^tt [du'et] (pl -e) дует Duft (pl Düfte) der мирис, аро¬ мат duften viухая; nach etw ухая, мириша на нщ. dulden vt търпя, понасям duldsam adj 1. [Mensch] търпе¬ лив; снизходителен; 2. [Miene] при¬ мирен dumm (komp dümmer, dümmste) o adj 1. [unintelligent] прост; 2. [töricht, unangenehm] глу¬ пав, неприятен; -es Zeug глупос¬ ти ist oder wird etw zu - на нкг. му идва нщ. до гуша; о adv 1. [töricht]: - fragen питам глупаво; 2. разг. [unangenehm] неприятно Dumme (pl -n) ddie: der - sein аз съм (в ролята на) „глупака“, глупак/-чка dummerweise adv разг. [leider] за нещастие, за съжаление Dummheit (pl -en) глупост Dummjkopf der глупак dümmlich o adj глуповат, прос¬ тичък; o adv глуповато di^mpf o adj [Klang] глух, спода¬ вен; [Schweigen] тягостен, потис¬ кащ; [Ahnung] смътен, неясен; <0 adv [dunkel] безрадостно Düne (pl -n) die дюна Düngejmittel das изкуствен тор düngen o vt торя, наторявам; o vi служа за тор Dünger (pl -) der тор dunkel o adj 1. [Licht] сумрачен, мрачен; im Dunkeln tappen прен. лутам се в неизвестното (сред гадки); 2. [Farbe] тъмен; [Bier] тъ¬ мен; 3. [Топ] дълбок; 4. [vage] не¬ ясен; jn über etw im Dunkeln lassen оставям нкг. за нщ. в неиз- вестност/в неведение; о adv L [strei¬ chen, färben] в тъмни тонове; 2. [tönen]: ~ klingen звуча глухо dunkelblau adj тъмносин dunkelblond adj тъмнорус dunkeljhaarig adj тъмнокос Dunkelheit die (ohne pl) тъмни¬ на, мрак Dunkelziffer die цифра по нео¬ фициални данни (за броя на прес¬ тъпления и др.) dünn о adj 1. [ Bleistift, Buch] тъ¬ нък; [Körperteil] слаб; 2. [Luft, Farbe, Getränk] рядък; 3. [Stimme, Argument] слаб; o adv тънко; ~ auftragen нанасям тънко (боя, крем за лице) dünnflüssig adj съвсем рядък (течност) Dunst (pl Dünste) der 1. (ohne pl) [Nebel] мъгла; 2. [von Zigaret¬ ten] дим; [in der Küche] изпарение dünsten vt задушавам (месо); варя на пара dunstig adj [neblig] мъглив; за¬ душен Dgp (pl -s) das муз. дуо Dj|r das (ohne pl) муз. мажор; C— в до мажор
durch 182 durch o präp (+ А 1. [mit Hilfe] чрез, посредством, с(ъс); des Verschlusses със завъртане на запушалката/заключалката; 2. [kreuz und quer] през, из; 3. [in Wasser, Luft, Schnee] в(ъв); ~ den Schnee gehen вървя в снега; 4. [we¬ gen] поради, заради, благодарение на; - vieles Arbeiten с много труд; 5. [zeitlich]: die ganze Nacht ~ през цялата нощ; о adv 1. разг. [durch¬ gebraten] добре изпечено; 2. [durch¬ fahren, durchgehen]: darf ich ~? мо¬ га ли да мина, може ли да ми нап¬ равите път?; 3. разг.: ~ und ~ из¬ цяло, съвсем, напълно,основно durch|arbeiten о vt [Text] про¬ учвам основно, разработвам; о vi [durchgehend arbeiten] работя без прекъсване; ♦ sich durchlarbei¬ ten ref пробивам си път durchjatmen vi дишам дълбоко durchausT durchaus adv 1. [gut, ohne weiteres] напълно, съвсем; непременно; 2. [absolut, über¬ haupt]: ~ nicht ни най-малко; съв¬ сем не durchjblättern vt прелиствам Durchblick der (ohne den ~ verlieren разг. изгубвам поглед върху нещата durch|blicken v 1. [durchsehen]: (durch etw) ~ [Fernglas] гледам, поглеждам (през нщ.); 2.[etw verstehen] разбирам, прозирам Durch[blutung die кръвоснаб- дяване durch|bohren1 vT пробивам durchbohren2 vt 1. [Blick]: ~ (mit) пронизвам (c); 2. [Kugel] про¬ низвам, прострелвам durchjbraten vt (unreg) препи¬ чам durch|brechen1 hat/ist durchgebrochen) (unreg) o vt (hat) 1. [zerbrechen] счупвам (на две)', 2. [einreißen] пробивам; o (ist) [Ast, Bleistift] счупвам се (на две)\ [Boden] пропадам; [Decke] продънвам се durchbrochen2 (präs durch- brjcht, prät durchbrach, Prf hat durchbrochen) пробивам (препятствие); нарушавам цип, общоприети норми), прес- тъпвам durch|brennen durch¬ gebrannt) vi (unreg) 1. [Siche¬ rung, Glühbirne] изгарям; 2. фам. [weglaufen] офейквам, избягвам Durchjbruch der 1. [Erfolg] про¬ бив; 2. [Öffnung]: ~ (durch) дупка, отвор (през) durchjchecken ['durgtfckp] vt [kontrollieren] проверявам систе¬ матично; [Wagen] преглеждам durchdacht adj 1. [Text] обмис¬ лен, премислен; 2. [Vorschlag] тън¬ ко обмислен durchjdenken1 vt (unreg): etw ~ обмислям нщ. във всички подроб¬ ности durchdenken2 (prät durch¬ dachte, perfhait durchdacht)
183 durchgängig vt [Problem] обмислям, проследя¬ вам докрай durchjdiskutieren обсъждам, дискутирам, разисквам durch|drehen ( hat/ist durchgedreht) 1. . [verrückt werden] откачам, превър¬ там, побърквам се; 2. (hat) [Räder] превъртам . durch|dringen durch¬ gedrungen) vi(unreg) 1. [Licht] пронизвам, прорязвам; [Geräusch] прониквам; [Wasser] пробивам, прониквам; 2. [Gerücht] разпрост¬ ранявам се durch|drücken [durch¬ setzen] прокарвам; 2. [Rücken] из¬ правям; [Knie] изпъвам; 3. [passie¬ ren] пасирам, изстисквам, пресо¬ вам Durcheinander [dür^ai’nandc] das (ohne pl) [von Dingen] безре¬ дие, бъркотия durcheinander bringen vt (un¬ reg) 1. [Person] обърквам, смуща¬ вам; 2. [Dinge] разбърквам, раз¬ хвърлям; 3. [verwechseln] смесвам, обърквам (вземам едно вместо друго) durch|exerzieren ['durdckser tsiirsn] vt разг. 1. [Übung] упраж¬ нявам в детайли; 2. [Möglichkeiten] премислям, проигравам в ума си durchjfahren (perf ist durch¬ gefahren) vi (unreg) 1. [durchque¬ ren]: durch etw ~ [Stadt, Gegend, Tunnel] преминавам c превозно средство, прекосявам нщ.; [Unter¬ führung] минавам с превозно сред¬ ство под нщ.; 2. [durchgehend fah¬ ren] преминавам транзит Durchfahrt l.(ohnepl) [Durch¬ fahren] преминаване; 2. [Durch¬ reise, Weg] минаване пътьом; auf der ~ sein минавам пътьом Durchfall der [Diarrhöe] диария, разстройство; провал, неуспех durchfallen (/^//ist durchge¬ fallen) vi (unreg) 1. [beim Examen] пропадам; [im Theater] провалям се, претърпявам неуспех; 2. [durch eine Öffnung]: (durch etw) ~ мина¬ вам, прониквам (през нщ.) durchforschen изследвам durchforsten vt [Wald] разреж¬ дам, изсичам изборно (планомер¬ но) durchfragen + sich durchja¬ gen ref. sich (zu etw) ~ стигам (до нщ.) c питане, разпитване durchführbar aосъществим, изпълним durchführen о vt [Experiment] провеждам; [Projekt] осъществя¬ вам; o viпрокарвам Durchgang der 1. [Phase] етап, фаза; 2. [Weg] пасаж, проход, мяс¬ то за преминаване; 3. [bei der Wahl] тур durchgängig о [Meinung] всеобщ; [Tendenz] общовалиден; o adv изцяло; без изключение
Durchgangsjverkehr 184 Durchgangsverkehr (ohne pl) транзитно движение; транзит¬ на връзка durchjgeben vt(unreg) предавам, съобщавам (по радио, телевизия) dtjrchgebraten opp^durch| bra¬ ten; о adj: gut ~ добре изпържен durchgefroren adj замръзнал; вкочанен от студ durchjgehen (perf durchge¬ gangen) (unreg)o vi 1. [weiterge¬ hen] преминавам; 2. [durchdringen] прониквам; 3. [durcheine Öffnung]: durch etw ~ [Tür, Tor] минавам през нщ.; 4. избягвам, офейквам; 5. [Ver¬ kehrsmittel] минавам транзит; 6. [akzeptiert werden] бивам приет, прокаран (закон, (jm) etw ~ lassen позволявам нщ. (нередно) (на нкг.), не го санкцио¬ нирам; 7. разг.: die Nerven gehen mit ihm durch не му издържат нер¬ вите, губи контрол над нервите си; о V/ преглеждам; проверявам durch|greifen vi (unreg) 1. [ein¬ schreiten]: - (bei) вземам решител¬ ни мерки, действам решително (при); 2. [durch eine Öffnung]: (durch etw) ~ посягам c ръка (през нщ.) durchjhalten (unreg) o vi издър¬ жам докрай, устоявам; o vt про¬ веждам докрай; [Belastung] издър¬ жам докрай Durchhaltevermögen das (ohne pl) издръжливост durchkämmen vt сресвам durchjkommen durch¬ gekommen) vi (unreg) 1. мина¬ вам, преминавам; durch etw ~ пре¬ минавам през нщ.; 2. [Telefon] ус¬ пявам да телефонирам, да се свър¬ жа; 3. [überleben] оцелявам, оздра¬ вявам, прескачам трапа durch|lassen vt (unreg) пропус¬ кам; пускам durchlässig adj пропусклив; промокаем durchjlesen vt (unreg) 1. [Text] изчитам; 2. [Buch] прочитам durchleuchten vt [röntgen] прег¬ леждам на рентген; [Gepäck] пре¬ карвам през рентген durch|lüften vt проветрявам durchjmachen [durch- feiem, Weiterarbeiten]: die Nacht ~ прекарвам една безсънна нощ (в празнуване, работа); 2. [durchlei¬ den] прекарвам, преживявам; viel - прекарвам, преживявам много, много се блъскам в живота Durchjmesser der диаметър diirch|nehmen vt вземам, мина¬ вам (учебен материал) durchqueren vt пресичам, пре¬ косявам; развалям, осуетявам (пла¬ нове, намерения) dqrch|rechnen изчислявам, пресмятам Durchjreise die: (durch) преми¬ наване (през); auf der ~ sein мина¬ вам пътьом durchjreißen (perf hat/ist durchgerissen) o
185 durchjstehen 1. [Papier, Stoff] скъсвам (през сре¬ дата, на две): 2. [Faden] скъсвам; о VI (ist) [Stoff] скъсвам се durchjringen ♦ sich durchgin¬ gen ref (unreg): sich zu ~ дос¬ тигам до нщ. (убеждение, реше¬ ние) след дълга вътрешна борба durchjrosten vi ръждясвам (на¬ пълно) durchsagen vt предавам съоб¬ щение (по радио, от човек на чо¬ век) durchjschauen1 гледам през нщ.; durch etw ~ поглеждам през нщ. durchschauen2 vt 1. [Person] вниквам в душата; 2. [Grund] от¬ гатвам; 3. [Angebot, Bemerkung]: etw - разбирам, схващам нщ. durchschlafen (unreg) о vt: eine Nacht/zehn Stunden ~ прекарвам в сън цяла нощ/десет часа; о vi спя непрекъснато; [Baby] спя непро¬ будно Durch|schlag der 1. [Kopie] ма¬ шинописно копие; 2. [Sieb] реше¬ то, сито durchschlagen (perf hat/ist durchgeschlagen) (unreg) o vt (hat) [Glas, Brett] разбивам, разси- чам надве; [Wand] пробивам; о vi (ist) [Eigenschaft] проявявам се, предавам се (наследствени чер¬ ти)', ♦ sich durchschlagen ref 1. [durch Gegend]: sich bis zu etw ~ пробивам си път до някъде; 2. [durch Zeit] проправям си път с борба, на¬ лагам се durchSchneiden vt раз¬ рязвам на две; [Kehle] прерязвам DurchSchnitt средна стой¬ ност durchschnittlich о adj 1. [im Durchschnitt] среден; 2. пейор. [mittelmäßig] посредствен; <с> adv средно durchSchütteln [Flüssigkeit] разклащам; [Person] раздрусвам, разтърсвам durchSchwitzen пропивам с пот, намокрям с пот durchSehen (unreg) о vt: etw ~ преглеждам, проверявам; о vi: durch etw ~ гледам през нщ. durch sein (perfist durch ge¬ wesen) vi (unreg)разг. 1. [Gesetz] не важа; 2. [fertig sein] изкарвам из¬ пит; 3. [gar sein] узрял съм, втасал съм (сирене): 4. [kaputt sein] прот¬ ривам се, прокъсвам се (обувки, панталон);5. пейор.: bei jm unten ~ паднал съм в очите на нкг., загу¬ бил съм симпатиите му durchsetzen vt налагам; ♦ sich durchsetzen ref налагам се, ут¬ върждавам се Durchsetzungs|vermÖgen das (ohne pl)умение да се налагаш durchsichtig adj прозрачен durchSprechen vt (unreg) дис¬ кутирам, обсъждам в детайли durch Stehen vt (unreg) изтърпя¬ вам, преживявам
durch|stellen 186 durch|stellen v прехвърлям те¬ лефонен разговор (на друго лице) durchstöbern претършувам durch (stoßen1 (unreg) извър¬ швам пробив durchstoßen2 durch¬ stößt, prät durchstieß, pg?/ hat durchstoßen) vt пронизвам, про¬ бождам, промушвам durchjstreichen vt (unreg) за¬ черквам durchsuchen vt претърсвам durchtrainiert ['durptrcnii^t] adj [Person] добре трениран; [Mus¬ keln] развити (c тренировка) durchtrennen1 vt разделям на две; [Sehne] отделям durchjtrennen2 разделям на две;[Sehne] отделям durchtrieben adj [Person] хитър, ловък, рафиниран durchwachsen adj 1. [mit Fleisch]: -er Speck шарена слани¬ на; 2. фам. [mittelmäßig] средна ху¬ бост, криво-ляво добре Durchjwahl die (ohnepl) директ¬ но набиране на телефонен номер durchweg adv напълно, без из¬ ключение durchwühlen1 vt претърсвам, преравям durch|wühlen2 vt претърсвам, преравям durchjzählen vt преброявам един по един/всички durchjziehen1 ( hat/ist durchgezogen) 1. [durch eine Öffnung]: (etw durch etw) ~ промушвам (нщ. през нщ.); 2. разг. [verwirklichen, beenden] при¬ ключвам; о- vi (ist) [durch eine Ge¬ gend] преминавам; durch etw - ми¬ навам през нщ. durchziehen2 vt (unreg) 1. [Ge¬ gend] прекосявам; 2. [Subj: Thema, Motiv] прониквам, изпълвам Durchjzug der 1. преминаване; 2. (ohne pl) [Zugluft] (въздушно) те¬ чение dürfen (präs darf, prät durfte, perf hat gedurft oder hat dür¬ fen) o mod (perf hat dürfen) 1. [als Erlaubnis] позволено ми e; im Ur¬ laub darf man faul sein по време на отпуската на човек му е позво¬ лено да помързелува; ich darf kein Bier trinken не бива да пия бира; 2. [als Höflichkeit, Berechtigung] мога, смея; 3. [in Aufforderung, als Ratschlag] трябва, има нужда; 4. [als Annahme]: das dürfte eine Hya¬ zinthe sein това навярно е зюмбюл; о vi (perf hat gedurft) [als Erlaub¬ nis] позволено мие, мога; o vt(perf hat gedurft) разг. [als Erlaubnis]: darf ich ein Eis? мога ли да изям един сладолед?; das darfst du nicht не бива да правиш това dürftig о adj 1. [ärmlich] беден; [Einkünfte] оскъден; 2. [unzurei¬ chend] недостатъчен, незадоволи¬ телен; о adv 1. [ärmlich] бедно, в оскъдица, мизерно; 2. [unzurei¬ chend] слабо
187 DZ dürr adj 1. [mager] слаб, мършав; 2. [trocken] сух; [Boden] неплодо- роден Dürre (pl -n) die суша Durst der (ohne pl) [Gefühl]: ~ (nach etw oder auf жажда (за нщ.); - haben жаден съм durstig adj: ~sein жаден съм Durststrecke die период на ли¬ шения и ограничения Dusche ['duf, ‘du:J] (pl -n) душ duschen ['dujp, ■dürft] o VI взе¬ мам душ; o v/ окъпвам нкг. c душ; ♦ sich duschen ref къпя се на душ; sich heiß - вземам си горещ ДУШ D|jsch|raum der баня с душове Djise (pl -n) die дюза düsen (perfistgedüst) vi разг. [Person]: (nach etw) - изхвърчавам бързо, отлитам (нанякъде) Düsen |flugzeug реактивен самолет Dussel (pl -) der разг. глупак düster o adj 1. [Nacht, Haus] тъ¬ мен, мрачен; [Wetter] сив, мрачен; 2. [Gedanken] мрачен, нерадостен; [Mensch] навъсен, намръщен; oadv мрачно, навъсено Dutzend (pl -) das [zwölf]: - (на) дузина; ♦ Dutzende pl [vie¬ le]: ~e von много (десетки) хора; zu ~en c дузини dutzendmal adv: ich habe es dir - gesagt сто пъти съм ти го казвал dutzendweise adv 1. [im Dut¬ zend] c дузини, на дузини; 2. [in Mengen] много duzen vt говоря на нкг. на „ти“; ♦ sich duzen ref говорим си на „ти“; sich mitjm - говоря си с нкг. на „ти“ DVD [de rfau'dei] (pl -s) (съкр. за Digital Versatile Disc) die комп. DVD (дивиди - дигитален видео- диск) Dynamit das (ohne pl) динамит DZ съкр. за Doppelzimmer
188 Е е, Е [е:] (pl - oder -s) 1. [Buch¬ stabe] е (петата буква от немска¬ та азбука); 2. муз. ми Ebbe (pl -n) die отлив; ~ und Flut прилив и отлив eben o adjгладък, плосък, равен; o adv 1. [vor kurzem]: jd hat ~ etw getan някой току-що е направил нщ.; 2. [knapp] едва-едва; 3. [zum Ausdruck der Geringfügigkeit]: da kann man ~ nichts machen просто тук нищо не може да се направи; 4. [genau] точно; о interj 1. [zum Ausdruck von Einverständnis] имен¬ но; 2. [zum Ausdruck von Wider¬ spruch, Ironie] тъкмо, таман Eben|bild das пълно подобие, точно копие ebenbürtig adj равностоен;.//» ~ sein равен съм на нкг. (по произ¬ ход, по достойнствоJ, струвам колкото него Ebene (pl -n) die 1. [Flachland] равнина; 2. [Niveau] физ., плоскост, равнина; auf gleicher oder der gleichen ~ на едно ниво; auf höchster ~ на най-високо рав¬ нище ebenfalls adv 1. [auch] също, съ¬ що така; 2. [gleichfalls] подобно ebenmäßig adj равномерен; [Körperbau] хармоничен ebenjso adv също така; ~ wie в съ¬ щата степен, точно толкова ebenso gut adv също така добре Eber (pl -) der шопар; глиган ebnen vt изравнявам, изглаждам, нивелирам ес съкр. за Eurocheque ЕС [ei'tsei] (pl -s) съкр. за Euro¬ city Echo (pl -s) das exo Echse ['ckso] (pl -n) die гущери (клас в зоологията) echt adj истински; [Gefühl] не¬ подправен, истински; [Unterschrift, Wertsache] автентичен, оригина¬ лен Echtheit die (ohne pl) истинност; автентичност
189 ehrenamtlich l=cke (pl -n) die 1. ъгъл; um die - зад ъгъла, на съседната улица; 2. разг. [Strecke] път донякъде; das ist noch eine ganz schöne ~ bis da¬ hin има още много път дотам; 3. [Hckball] спорт, ъглов удар, кор- нер eckig о adj 1. [Form] ъглест, ъг¬ ловат; 2. [Bewegung, Art] недодя¬ лан, несръчен, нешлифован; о adv 1. [sich bewegen] тромаво; 2. [sich benehmen] непохватно Eck|zahn der кучешки зъб fidel (komp fidler, superl fidel¬ ste) adj 1. [hochwertig] благоро¬ ден; висококачествен; 2. [rein¬ rassig] расов, породист Edelmetall das благороден ме¬ тал Edelstahl der висококачествена (облагородена) стомана Edelstein der скъпоценен камък fdinburg ['eidmburk], Edin¬ burgh ['cdinbora] nt Единбург EDV [eidei'fau] (с за Elektrfi- nische Datenverarbeitung) die (ohne pl) електронна обработ¬ ка на информацията Efeu [’eif^y] der (ohne pl) бръш¬ лян Effekt (pl -e) der ефект effektiv o adj ефективен, дейст¬ вен; [tatsächlich] действителен; o adv съвсем, изобщо; - nichts аб¬ солютно нищо effektvoll adj ефектен egal adj 1. фам. [gleichgültig] без¬ различен; es oder das ist ~ все ед¬ но e; etw ist jm ~ на нкг. нщ. му е все едно; 2. [gleichartig] еднакъв; ♦ egal ob konj все едно дали Egoismus der (ohne pl) егоизъм eh o interj разг. 1. [heda] ей!, хей!; 2. [vor Erstaunen] aaa!; я гледай!; o adv [immer]: wie ~ und je както ви¬ наги Ehe (pl -n) die брак Ehe|bett das брачно легло/ложе Ehejbruch der изневяра, прелю¬ бодеяние Ehejfrau die съпруга Ehejleute pl съпрузи ehelich adj 1. [in der Ehe] брачен, съпружески; 2. [legitim] законен ehemalig adj някогашен; - Mann бивш мъж (съпруг); ~e Frau бивша жена (съпруга) ehemals adv някога, преди Ehemann (pl -männer) der съп- pyr Ehejpaar das съпружеска двойка Ehejpartner der съпруг или съп¬ руга eher adv 1. [vorher] по-рано; 2. [lieber, vielmehr] по-скоро Ehe|ring der венчална халка Eheschließung die бракосъче¬ тание Ehre (pl -n) die чест; почит; по¬ чест; добро име; jm zu ~п в чест на нкг.; diese Tat macht ihm ~ тази постъпка му прави чест fihren vt почитам, уважавам, от¬ давам почит; чествам ehrenamtlich adj доброволен; почетен
Ehren|bürger, in 190 Ehren|büraer, in die поче- тенЛтна гражданин/-нка Ehren|qast der почетен гост ehrenhaft adj почтен eh renhalber adv в знак на почит Ehrenmann (pl -mariner) der човек на честта, почтен човек Ehrenmitglied das почетен член Eh ren|sache die въпрос на чест; das ist doch ~! разг. това е въпрос на чест! Ehrenwort (pl -worte) das чест¬ на дума; (großes) разг. (голяма) честна дума! Ehrjfurcht die (ohne pl) страхопо¬ читание, благоговение ehrfürchtig о adj благоговеен, почтителен; о adv с благоговение Ehrgeiz der честолюбие, амби¬ ция ehrgeizig adj честолюбив, амби¬ циозен ehrlich о adj честен, почтен; о adv честно; ~ gesagt честно казано Ehrlichkeit die (ohne pl) чест¬ ност, почтеност .Ehrung (pl -en) die: (js) ~ (нечие) честване, почест ehrwürdig adj [Person] почтен, уважаван; [Gebäude, Brauch] стар, достопочтен Е] (pl -er) das 1. [gelegt] яйце;ул/ etw wie ein rohes behandeln гле- дам/третирам нкг./нщ. като рохко (писано) яйце; 2. [Eizelle] яйце¬ клетка; 3. [Hoden] вулг. мъдо, яйце Elche (pl -n) die дъб Eichel (pl -n) die жълъд Eichhörnchen ( катерич¬ ка Eid (pl -e) der клетва; ♦ unter Eid adv под клетва Eidechse [’^idekso] (pl -n) die гу¬ щер eidesstattlich o adj клетвен; o adv под клетва £id| genösse der швейцарски гражданин; съюзник, съзаклятник Eid|qenossin die швейцарска гражданка; съюзничка, съзаклят- ничка El|d otter der oder das жълтък Eier|becher der специална чаш¬ ка за поставяне на рохко яйце Eier|kuchen der палачинка Eierjschale die черупка на яйце Elerjstock der яйчник Eifer der (ohne pl) усърдие, плам Eifersucht die ревност eifersüchtig o adj ревнив; auf jn - sein ревнувам нкг.; o adv рев¬ ниво eifrig o adj усърден, ревностен; o adv усърдно Eigelb (pl - oder -e) das жълтък eigen adj собствен; in einer Sache - sein крайно акуратен, точен съм в някаква работа Eigen das: sich(D)etw zu -machen присвоявам си нщ.; усвоявам, на¬ учавам нщ. Eigen|art die своеобразие, особе¬ ност
191 eilen eigenartig o adjстранен, особен, своеобразен; o adv странно Eiqenjbedarf der (ohne лич¬ ни, собствени нужди eigenbrötlerisch o ad] само- жив; o adv особено eigenhändig adj, adv собствено¬ ръчен, саморъчен Eigenheit (pl -en) die особеност, характерно CT Eigenliebe die (ohnepl) себелю- бие eigenmächtig o самоволен, самовластен; o adv своеволно Eigen|name der собствено име eigennützig adj користолюбив, себичен eigens adv специално, особено, нарочно Eigenschaft (pl -en) качест¬ во, свойство; gute ~ добро качест¬ во; in seiner ~ als etw в качеството си на някакъв Eigenschaftswort (pl-Wörter) das грам. прилагателно име eigensinnig ad/упорит, твърдо¬ глав; капризен,странен eigenständig adj самостояте¬ лен, самобитен eigentlich о adv 1. [im Grunde] всъщност; 2. [übrigens] собствено; 3. [zum Ausdruck von Ärger]: bist du ~ verrückt? c умали си си всъщ¬ ност?; 4. [wirklich] наистина, дейс¬ твително; о adj [wirklich] истин¬ ски, същински Eigen|tor das спорт.: ein ßen вкарвам автогол Eigentum das (ohne pl) собстве¬ ност Eigentümer, in -,fpl -nen) der, die собственик/-чка eigentümlich o adj 1. [seltsam] странен, своеобразен, особен; 2. [eigen] свойствен, присъщ; о adv странно, особено eigenwillig adj 1. [eigen] свое¬ нравен; 2. [starrsinnig] твърдоглав, упорит eignen ♦ sich eignen ref под¬ хождам, подходящ съм; sich als etw ~ [Person] подхождам за нщ.; [Ge¬ genstand] мога да служа за нщ.; sich zu oder für etw ~ [Gegenstand] пригоден съм за нщ.; [Person] го¬ ден съм, имам нужните качества за нщ. Eignungsprüfung die изпит за пригодност Eilbrief der бързо писмо Eile die(ohne pl) бързина; ~ бързам; etw hat keine ~ нщ. не е бързо, спешно eilen (perfhat/ist geeilt) vi 1. (ist) [Person] бързам; zu jm ~ бър¬ зам да се срещна с нкг.; zu oder nach etw ~ бързам за някъде; 2. (hat) [Angelegenheit] неотложен съм, спешен съм; eilt! спешно (на писма, поръчки)\mit etw eilt es nicht нщ. не е бързо, спешно
eilig 192 eilig o adj 1. [hastig] бърз; ~ haben бързам; 2. [dringend] спе¬ шен; o adv бързо, бързешката Eil|zuq der бърз влак Шшег -) der кофа Sin, e o art indef (обикновене се превежда): ~ Buch (една) кни¬ га; ~е Mappe (една) папка; -е Vase (една) ваза; da ist - Herr X am Te¬ lefon някой си господин X е на те¬ лефона; -es Tages един ден, няко¬ га; о adj 1. [als Zahl] един, една, едно; nur noch der ~още само един; es ist ~ Uhr един часът е; in -ет fort прен. непрекъснато;^ Ein und Alles sein прен. най-скъпото съм на нкг.; 2. [derselbe, dieselbe, dasselbe] същият, същата, същото; ~er Meinung sein на едно и също мнение сме; das ist ~ und dasselbe това е едно и също; о pron 1. [Teil aus Menge] един, някой; 2. [Dativ und Akkusativ von man] човек; er lässt ~en nicht ausreden той не ос¬ тавя човек да се доизкаже; о : - - aus постоянно, непрекъснато; (bei jm) ~ und aus gehen ходя пос¬ тоянно (у нкг.); nicht ~ noch aus wissen прен. не зная какво да пра¬ вя £in|arbeiten vt 1. [Person] въвеж¬ дам нкг. в дадена работа; 2. [Be¬ standteil] вмъквам; ♦ sichsln|ar¬ beiten re/приучвам се, свиквам £in|atmen о vt вдишвам; о по¬ емам въздух £inbahn|straße die еднопосоч¬ на улица £in|band (pl -bände) der подвър¬ зия £ln|bauen vt 1. [Bauteil] вграж¬ дам; [Motor, Ersatzteil] монтирам; 2. [in Text] вмъквам Einbau|küche die кухня c вгра¬ дени шкафове £in|berufen vt (unreg) 1. [Betei¬ ligte, Versammlung] свиквам; 2. eo- ен. повиквам за военна служба Einberufung (pl -en) die 1. [Zu¬ sammenrufen] свикване; 2. [zur Wehrpflicht] повиквателна £in|betten vt полагам, поставям £in|bezieken vt (unreg) 1. [Sache] вземам предвид; 2. [Person]: jn in etw (A)~ включвам нкг. в нщ. £in|biegen (perfhatlist einge¬ bogen) (unreg) vi (ist) завивам einjbilden v/ 1. [sich einreden]: sich (D) etw ~ въобразявам си нщ.; sich (D) etw zu sein въобразявам си, внушавам си, че съм нщ.; 2. [stolz sein]: sich(D) viel auf etw (A) - надувам се c нщ.; (D) nichts auf etw (A)~не се надувам c нщ. Einbildung (pl -en) die 1. [Fanta¬ sie] внушение, фантазия; 2. (ohne pl) [Hochmut] надменност, високо¬ мерие E]nbildung$|kraft die (ohne pl) сила на въображението, фантазия ei n|binden vt (unreg) [Buch] под¬ вързвам
193 eindrucksvoll £]n|bläuen vt: jm ~ втълпя¬ вам на нкг. нщ. в главата £in|bleuen = einbläuen Einblick [in Unterlagen] за¬ познаване, преглеждане; ~ (A) haben oder gewähren имам въз¬ можност да хвърля поглед в нщ., да се запозная с нщ., да прегледам нщ.; ~ in etw (А) nehmen проверя¬ вам, преглеждам нщ.; 2. [Verste¬ hen] впечатление, разбиране £in|brechen (perf hat/ist ein¬ gebrochen) vi (unreg) 1 [Dieb]: in etw (A)~ прониквам c взлом ня¬ къде, нахлувам; 2. (ist) [Gebäude] срутвам се; 3. (ist) [auf Eis] пропа¬ дам в (леда) Einbrecher (pl -) der крадец c взлом £in {bringen vt ( 1. [Ernte] прибирам; 2. [verschaffen] нося, осигурявам (полза, печалба) Mn {brocken v/р (D) etw ~ вкарвам се в беля, насаждам се Einbruch der 1. [in Wohnung, Gebäude] кражба c взлом; 2. [Be¬ ginn - von Jahreszeit] настъпване; [ - von Nacht] падане einbürgern vt [Person] давам гражданство; ♦ sich einjbürgem ref [üblich werden] добивам граж¬ данственост E8n|buße die загуба ein|büßen o vt загубвам, изгуб¬ вам (сила, живот, състояние, име)\ о vi: an etw (D) - загубвам нщ. einjchecken ['ain^ckn] o vt об¬ работвам багаж, документи на път¬ ниците на летище; о vi отивам на гишето за обработка на пътници и багаж ein|cremen, einkremen vt: j/ etw - намазвам нкг./нщ. c крем; ♦ sich ein|cremen ге/намазвам се c крем ein|dämmen vt преграждам, зап- рищвам; [Brand] ограничавам e|n [decken vtра [überhäufen]: jn mit etw ~ [mit Arbeit, Fragen, Aufgaben] затрупвам нкг. c нщ.; ♦ sich jgjnjdecken r^fsich versor¬ gen]: sich mit etw ~ запасявам се c нщ. eindeutig o adj недвусмислен; [Befehl] ясен; o adv недвусмисле¬ но; [erklären] ясно einjdringen (p^istejngedrun- gen) vi (unreg) 1. [hineingelangen] навлизам, прониквам; 2. [Einbre¬ cher, Armee] нахлувам eindringlich o настойчив, настоятелен; o adv настойчиво Eindringling (pl -e) der нашест¬ веник, окупатор Eindruck (pl -drücke) der впе¬ чатление; einen ~ von etw bekom¬ men oder erhalten получавам впе¬ чатление за нщ.; - auf jn machen правя впечатление на нкг. ein|drücken vt [gewaltsam] смач¬ квам; сплесквам; строшавам eindrucksvoll adj внушителен; правещ впечатление, ефектен 13*
eine 194 eine * gm ein[ebnen ['ат|е:Ьпзп] израв¬ нявам eineiig [’ajn|aiig] adj: ~e Zwillinge еднояйчни близнаци gineinhglb ['ain|ajn'halp] пит ед¬ но и половина; ~ Stunden час и по¬ ловина gmjengen vt 1. [Subj: Kleidung] стягам, притеснявам; 2. [Freiheit, Begriff] ограничавам einerlei adj безразличен; etw ist jm - нщ. му е все едно einerseits adv: ~ ... andererseits от една страна... от друга страна einfach о adj прост; обикновен; о adv просто; etw ~ falten сгъвам нщ. на две £infachheit die (ohne pl) прос¬ тота gin|fädeln vt 1. [Faden] вдявам; 2. разг. [bewerkstelligen] кроя тайно gin|fahren (perf ha<»in ge¬ fahren) (unreg) o vi (ist) присти¬ гам, влизам (за превозно средст¬ во); о vt (hat) 1. [Ernte, Antenne, Fahrwerk] прибирам; 2. [beschädi¬ gen] счупвам витрина; събарям ог¬ рада (за кола); 3. [Fahrzeug] разра¬ ботвам Ein|fahrt die (ohne pl) [Einfahren] пристигане (на превозно средст¬ во); ~ haben [Zug] влизам в гарата £in|fali der L [Idee] идея, хрум¬ ване; 2. (ohne pl) [von Licht] про¬ никване; нашествие £ln[fallen ( реrfist gingefallen) vi (unreg) 1. [in den Sinn kommen]: etw fällt mir ein хрумва ми нщ., се¬ щам се за нщ.; sich (D) etw ~ las¬ sen нщ. ми идва наум; was Ihnen ein? какво си позволяваш/ позволявате?; 2. [Licht] проник¬ вам; падам; 3. воен.: in etw (А)~ на¬ хлувам някъде; 4. [Gebäude] срут¬ вам се ginfallslos adj лишен от фанта¬ зия, от въображение ginfallsreich adj 1. [Person] на¬ ходчив; 2. [Plan] изобретателен einfältig adj 1. [arglos] наивен, простодушен; 2. [beschränkt] огра¬ ничен, простоват Einfamilien|haus das еднофа¬ милна къща ein|fangen vt (unreg) 1, [Lebe¬ wesen] залавям; 2. разг. [bekom¬ men]: sich (D) etw ~ [Krankheit] хващам нщ.; [Prügel] ям бой ginfarbig adj едноцветен ginjfassen vt [Edelstein] монти¬ рам; обшивам; ограждам; поста¬ вям в рамка gin|fliegen vt (uпренасям, докарвам по въздуха ~ las¬ sen докарвам нкг./нщ. по въздуха; alles muss eingeflogen werden всич¬ ко трябва да се транспортира по въздуха gln|fließen (perfist gingeflos¬ sen) vi (unreg) 1. [Luft] нахлувам; 2. [Wasser] вливам се; 3. [Be¬
195 ein|cpewöhnen merkung]: etw ~ lassen споменавам мимоходом ein|flößen vt 1. [Getränk] нали¬ вам; 2. [Gefühl] внушавам Ein|fluss der влияние; aufjn/etw ~ haben oder ausüben имам или уп¬ ражнявам върху нкг. влияние einflussreich adj влиятелен einförmig oadjмонотонен; монотонно £in|frieren (perf ha einge¬ froren) (unreg) o (hat) 1. [Le¬ bensmittel] замразявам; 2. [stoppen] спирам, замразявам (авоари в бан¬ ка, строителни пло vi(ist) замръзвам eln|fügen vt вмествам; ♦ sich £in|fügen refприспособявам се einfühlsam adj състрадателен Einfuhr (pl -en) внос eln|führen vt 1. въвеждам; 2. [Waren] внасям; 3. [einweisen]: jn in etw (A)~ въвеждам нкг. в нщ. (в работата, обществото) Einführung (pl -en) die 1. въве¬ дение, увод; [Geldschein] пускане в обращение; 2. [Belehrung]: ~ (in etw (А)) посвещаване (в нщ.) einjfüllen vf: etw in etw (А)-пъл¬ ня, наливам нщ. в нщ. Mln|gang der 1. [Tür] вход; дос¬ тъп; 2. (ohne pl) [von Post] получа¬ ване, постъпване eingangs adv в началото, отна¬ чало Eingangshalle die фоайе в хо¬ тел ein|geben vt (unreg) комп. вкар¬ вам данни в компютъра eingebildet adj 1. [hochmütig] високомерен, надменен, ароган¬ тен; 2. [Gefahr, Zustand] въобража¬ ем, мним Eingeborene, Eingeborne (pl -n) der, die туземец/-мка, абориген eingefleischt Junggeselle elnjgehen (perf ist eingegan¬ gen) (unreg) o vi 1. [ankommen] пристигам; 2. [Tier, Pflanze] изми¬ рам, загивам; 3. [Firma] преставам да съществувам; 4. [Person]: aufjn/ etw ~ обръщам внимание на нкг./ нщ.; auf etw (А) ~ [auf Angebot] приемам нщ.; о vt 1. [Bündnis, Ehe] сключвам; 2. [Verpflichtung, Risiko] поемам eingehend oadj подробен; o adv щателно; [besprechen] надълго и нашироко eingenommen ein [neh¬ men ; o adj: (von sich) ~ имащ ви¬ соко мнение (за себе си), самом- нителен; für/gegen etw - sein из¬ питвам симпатия/антипатия, неп¬ риязън към нщ.; von jm/etw ~ sein увлечен съм по нкг./нщ. eingeschlossen pp * entsch¬ ließen eingetragen elnjtragen; о adj [Firma] регистриран Eingeweide pl вътрешности ein {gewöhnen ♦ sich ein|ge- wöhnen ref sich in etw (D) ~ ак¬ лиматизирам се или привиквам към нщ.
einaießen 196 ein|gießen vt (unreg)наливам etw - наливам на нкг. нщ. пие¬ не) Mitgliedern vt: jn/etw (in etw (A)) ~ включвам, присъединявам, ин¬ тегрирам нкг./нщ. (в нщ.); ♦ sich Mitgliedern refприсъединявам се Mn|graben vt(unreg) 1. [in den Bo¬ den] заравям, закопавам; 2. [ein¬ drücken] гравирам, врязвам; ♦ sich Mnjgraben ref: sich (in etw (A)) ~ [Tier] заравям се (в нщ.); [Schrift, Spuren] оставам запечатан (в нщ.) е\п\greifen vi (unreg): (bei etw) намесвам се (в нщ.) Eingriff der [operativ, schlichtend] намеса, вмешателство, посегател¬ ство Mn|haken vt закачам ein|halten (unreg) o vt [befolgen, erfüllen] спазвам, съблюдавам; o vi [stoppen] преставам, спирам einhändig adj еднорък Mn|hängen vt 1. [Tür, Fenster] за¬ качам на пантите; 2. [Hörer] окач¬ вам; ♦ sich ein|hängen ref: sich bei jm ~ хващам се под ръка с нкг. einheimisch adj местен, тука¬ шен Einheit ( pl-en) die единица; един¬ ство, сплотеност; воен. поделение einheitlich о adj 1. [geregelt] единен; 2. [gleich] еднакъв; о adv сплотено, като един човек; [bauen] еднотипно einhellig о adj [Zustimmung] пъ¬ лен; [Meinung] единодушен; о adv единодушно ein|holen vt 1. [Person] догонвам, настигам; [Vorsprung] наваксвам; 2. [Erlaubnis, Rat] поисквам; взе¬ мам; 3. [Netz] дърпам към себе си, прибирам einhundert [’ain'hmdBt] пит сто; вж. също sechs einig adj единен; единодушен; (sich) über etw ~ sein единодушни сме за нщ. einige pron 1. [ein paar] няколко; ~ hundert oder Hundert Angestell¬ te няколкостотин служащи; 2. [reich¬ lich] доста; 3, [etwas] малко нщ., известен (опит, време, 4. няколко, неколцина; ♦ einiges pron някои неща einigen vt обединявам; ♦ sich einigen ref споразумявам се; по¬ мирявам се einigermaßen в известна степен, донякъде, горе-долу einiges -»einige Einigkeit die (ohne pl) единство; единодушие Einigung (pl -en) [in Streitfall] споразумение, Съгласие Eln|kauf<igr [Handlung] пазарува¬ не; покупка ein|kaufen o vt купувам; o ~ gehen отивам на пазар, пазарувам Einkaufs|bummel der пазарува¬ не; einen ~ machen обикалям по магазините
197 ein|liefern E8nkaufs|tasche пазарска чанта £in|kehren (p^istg]ngekehrt) vi отбивам се, навестявам; отсядам (в хотел) ein|klammern заграждам в скоби £in|kleiden vt обличам; ♦ sich einjkleiden ref: sich (völlig) neu ~ подновявам си (целия) гардероб Einkommen ( pl-) das доход, при¬ ход Ejnkommens|steuer данък върху дохода emjkreisen vt 1. [mitStift] ограж¬ дам; 2. [Lebewesen, Stadt, Problem] обкръжавам; изолирам £ln|kremen = ein|cremen Einkünfte pl доходи em|laden vt (unreg) 1. [Gast]: jn (zu etw) ~ каня нкг. (на нщ.); 2. [Last] натоварвам, товаря einladend adj примамлив, прив¬ лекателен Einladung die покана Шп{läge die 1. [im Schuh] орто¬ педична подложка; 2. [im Prog¬ ramm] прибавка Einlass der (ohne достъп, вход, влизане entlassen vt (unreg) 1. [Person] пускам (да влезе)-, 2. [Wasser] пус¬ кам (да тече); ♦ sich emjlassen ref: sich auf etw (A)~ впускам се в нщ.; sich mit jm ~ имам връзка/ контакт c нкг. emjlaufen (perf hatlist einge¬ laufen) (unreg) <0 vi (ist) 1. спорт. излизам на терена; 2. [Wasser] вти¬ чам се; 3. [einfahren - Zug] влизам в гарата; [ - Schiff] влизам в прис¬ танището; 4. [Stoff] свивам се; о vt(hat) [Schuhe] разтъпквам (нови обувки); ♦ sich ein|laufen ref разработвам се, загрявам (маши¬ на, мотор) ejn{leben ♦ sich em|Ieben ref: sich in einem Ort ~ свиквам c да¬ дено място ein|legen vt 1. [Kassette, Film] слагам, пъхам, поставям; 2. [Gang]: den zweiten Gang ~ сервирам вто¬ рото ястие; 3. готе. правя туршия; [einmachen]: etw ~ консервирам нщ.; 4. [Ruhetag] вземам; eine Pau¬ se ~ правя пауза, малка почивка; 5. [Vorbringen]: ein gutes Wort für jn ~ застъпвам се за нкг. ein|Ieiten vt [Untersuchung, Dis¬ kussion, Tagung] започвам, откри¬ вам einleitend o ad встъпителен, уводен; o adv като встъпление, увод Einleitung die 1. [Einführung] встъпление, увод, въведение; 2. [von Untersuchungen] започване e]n|lenken vi завивам, отклоня¬ вам се ein|leuchten vi става ясно, по¬ нятно einleuchtend adj понятен, ясен em|liefem vi докарвам; доставям
£in[loggen 198 einjloggen ♦ sich elnjloggen ref KOMn.'.sich in etw (A)~ влизам c парола в комуникационна мрежа £ln|lösen vt 1. [Subj: Empfänger] инкасирам; [Subj: Zahler] плащам; 2. [Gutschein] осребрявам; 3. [wahr machen]: sein Versprechen ~ изпъл¬ нявам обещанието си £jn|lösung die [von Schecks-durch Empfänger] осребряване; [ - durch Auszahler] изплащане ein | machen vt: etw ~ консерви¬ рам нщ. einmal adv 1. [ein einzelnes Mal] един път, веднъж; noch ~ още вед¬ нъж; 2. [irgendwann] някога; 3. [mal, bitte] я; komm ~ her! я ела тук!; ♦ auf einmal adv 1. [plötz¬ lich] изведнъж, ненадейно; 2. [gleichzeitig] наведнъж Einmaleins [ajnmarljains] (ohnepl) [Zahlenreihe] таблицата за умножение einmalig adj 1. [einzig] еднокра¬ тен; 2. [außergewöhnlich, erstklas¬ sig] неповторим eln|marschieren воен. навли¬ зам; окупирам eln|mischen ♦ sich ein|mi- schen ref намесвам се; sich in etw (А) - прен. пъхам си носа в нщ. (в чужди работи) Ein|mischung die намеса, вме¬ шателство eln|münden iperf hat/ist ein¬ gemündet) vi [Straße] излизам einmütig o adj единодушен; o adv единодушно Einnahme (pl -n) 1. [finan¬ ziell] приход; събиране на данъци; 2. (ohne pl) [von Arznei] прием; [Stadt] завземане, превземане £jn|nehmen vt ( 1. приби¬ рам, събирам Jn für sich~ спечел¬ вам симпатиите на нкг.; 2. [Geld] инкасирам; 3. [Platz] заемам einnehmend adj пленителен, привлекателен einjordnen vt подреждам, класи¬ фицирам; ♦ sich ein|ordnen 1. [im Verkehr] престроявам се; 2. [in Gruppe] намирам мястото си elnjpacken vt 1. [in Papier] опа¬ ковам; 2. [in Koffer] прибирам einjparken o vt паркирам; o vi намирам място за паркиране eln|passen vt нагласявам, напас- вам e|n|pflanzen vt [Pflanze] засаж¬ дам ein|planen vt планирам ein|präqen vt [ins Gedächtnis]: sich (D) etw ~ запомням нщ. einprägsam adj лесно запечат¬ ващ се в паметта, лесно запомнящ се eln|quartieren настанявам, разквартирувам; ♦ sich ein|quar- tieren ref настанявам се на квар¬ тира einjrahmen vt слагам в рамка eln|räumen vt 1. [in Schrank, Zim¬ mer] подреждам, прибирам; 2. [Kredit, Frist] отпускам, предоста¬ вям; 3. [zugeben] признавам
199 einfschalten ein|reden vi: auf jn ~ увещавам UKr.\jm etw ~ убеждавам нкг., че hinjreiben vt (unreg) 1. [Creme, Öl] намазвам, втривам; 2. [Kör¬ perteil] разтривам hin | reichen vt [Antrag] депози¬ рам, подавам £in| reise die влизане (в чужда страна) eln|reisen vi влизам (в ); nach Deutschland - влизам в (гра¬ ниците на) Германия Ein reise] vis um das входна виза hin|reißen (perf hat/ist hinge¬ rissen) (unreg) o vt (hat) 1. [Ge¬ bäude] събарям; 2. [Papier, Stoff] оръфвам, окъсвам по края; о vi(ist) 1. [Papier, Stoff] оръфвам се; 2. [Unsitte] ширя се £ln|renken vt 1. [Gelenk] намес¬ твам изкълчено; 2. [Konflikt] из¬ глаждам; ♦ sich hinjrenken sich wieder ~ оправям се отново, изглаждам се (отношения) hlnjrichten vt 1. [Wohnung] об¬ завеждам, подреждам; 2. [Institu¬ tion, Arbeitsstelle] създавам, раз¬ кривам; 3. [organisieren]: etw so dass man etw tun kann нагласям, нареждам, организирам нщ. така, че да може да се направи нщ. (да се постигне някаква цеп)\ ♦ sich hinjrichten refl, [mit Möbeln] об¬ завеждам се; 2. [sich einstellen]: sich auf etw (А) ~ подготвям се, настройвам се за нщ. £in|richtung die 1. [Möbel] ме¬ белировка, обстановка; 2. (ohne pl) [Möblieren] обзавеждане; 3. (ohne pl) [Schaffung] създаване, открива¬ не; 4. [Institution] институция, уч¬ реждение hinjrücken (рет/hat/isthinge¬ rückt) o vi (ist) [Armee] навлизам; постъпвам на военна служба; о vt (hat) [in Text] започвам нов ред с отстъп hins пит 1. [Zahl] едно; ~ а екст¬ ра, отлично; 2.разг.: mitjm ~ wer¬ den единодушен съм с нкг.; разби¬ рам се с нкг.; вж. също s^chs Eins die 1. [Zahl] единица; 2. [Schul¬ note] отличен; вж. също S^chs einsam adj 1. [Person] самотен; 2. [Haus, Gegend] уединен, само¬ тен, пуст, безлюден Einsamkeit die (ohne pl) самота hin|sammeln vtсъбирам Ein|satz der 1. [Geld] залог; 2. [persönlich] отдаване на сили, учас¬ тие; 3. [Verwendung] използване, употреба; unter ~ einer Sache (G) чрез използване на - men бивам привлечен към работа; 4. [militärisch] хвърляне в бой hinsatzbereit adj 1. [Person] го¬ тов (за действие);2. [Gerät] готов (за експлоатация) ein|schalten vt 1. [Gerät] включ¬ вам, запалвам; 2. [Person] включ¬ вам, извиквам на помощ; ♦ sich ein[schalten refl. [Gerät] включ¬ вам се; 2. [Person] намесвам се, включвам се в нщ.
ein|schärfen 200 einjschärfen vt: tun набивам в главата на нкг., непрес¬ танно му напомням да прави нщ. eln|schätzen vt преценявам, оце¬ нявам; etw richtig/falsch ~ преце¬ нявам нщ. правилно/погрешно;Уя richtig ~ оценявам нкг. правилно; jn falsch ~ не оценявам нкг пра¬ вилно Einschätzung die оценка, пре¬ ценка ein|schenken vt наливам питка);пълня чаша ein|schicken vt изпращам filn I sc hi eben vt(unreg) [zeitlich] вмъквам, вмествам £ln|schiffen vt натоварвам, кач¬ вам на кораб; ♦ sich efn|schiffen ref: sich nach Australien ~ качвам се на кораб за Австралия ein|schlafen (perf ist ginge* schlafen) vi(unreg) 1. [aus Müdig¬ keit] заспивам; 2. [Körperteil] из¬ тръпвам; meine Hand ist eingeschla¬ fen ръката ми е изтръпнала; 3. [Kontakt] замирам, заглъхвам eln| schläfern vt [töten] умъртвя¬ вам; приспивам einschläfernd adj приспивате¬ лен £|n|schlagen (p n- gescMagen)(unreg)o vi ist) [Blitz, Bombe] удрям; падам; 2. (hat, ist) [Neuheit] вдигам шум; 3. (hat) [bei Geschäft, Wette] стиска¬ ме си ръцете в знак на съгласие; schlag ein!дай си ръката! (в знак на съгласие)', 4. (hat) [mit Faust, Knüppel]: auf jn ~ удрям нкг., на¬ насям му удари; о vt (hat) 1. [Nagel] забивам; 2. [Glas, Tür] счупвам, разбивам; 3. [in Papier] загъвам, завивам, опаковам; 4. [einbinden] подвързвам; 5. [Rich¬ tung] вземам посока, насочвам се, отправям се einschlägig adj [Literatur, Me¬ thode] съответен einjschleichen ♦ sich ein|- schleichen ref (unreg) промъквам се, прокрадвам се £]n|schleusen vt [Person] прех¬ върлям тайно, нелегално; внасям контрабандно £[njschließen vt (unreg) 1. [zur Strafe] затварям; 2. [Wertsachen] заключвам; 3. [enthalten] включ¬ вам, обхващам; 4, [Stadt, Armee] обграждам einschließlich präp, adv вклю¬ чително erschmeicheln ♦ sich er¬ schmeicheln ref sich bei jm ~ ne- йор. умилквам се, увъртам се око¬ ло нкг., подмазвам се einschneidend adj радикален, решителен ejn|schneien (perf ist einge¬ schneit) vi: eingeschneit sein [Dorf, Haus] бивам затрупан от сняг; [Person] задържан съм (на дадено място) поради снега Einschnitt der 1. [mit Messer] разрез; 2. [in Text] цезура
201 ein|sparen eSn|schränken ограничавам; jn in seiner Freiheit ~ ограничавам свободата (на действие) на нкг.; ♦ sich ein|schränken ^/ограни¬ чавам се в разходите, пестя Einschränkung (pl -en) die 1. [Einschränken] ограничаване; 2. [Vorbehalt] резерва gln|schreiben vt [Name, Text] вписвам, записвам; ♦ sich gm{schreiben записвам се Ein [schreiben das препоръчана пратка; als ~ като препоръчано (писмо, пакет) gin|schreiten ist einge¬ schritten) vi (unreg)намесвам се g|n[schüchtern vt сплашвам, наплашвам Einschüchterung (pl -en) die сплашване ein [sch ulen vt записвам за пър¬ ви клас в училище Ein|schulung die записване за първи клас в училище g[n|sehen о vt (unreg) 1. [Fehler, Schuld] разбирам, осъзнавам; 2. [Papiere] преглеждам; о vi: nicht warum не проумявам защо ^Inseitig о adj 1. [subjektiv] не- обективен, пристрастен; 2. [auf einer Seite] от едната страна; 3. [Beziehung] едностранен; oadv 1. [subjektiv] пристрастно; 2. [auf ein¬ er Seite] от едната страна; 3. [es¬ sen] едностранчиво (за избор на храни) ein|senden vt (unreg) изпращам glnjsetzen о vt 1. [hineinsetzen] поставям (внщ.); 2. [gebrauchen]: etw ~ [Transportmittel, Gerät] пус¬ кам в ход, действие; [Hilfsmittel] използвам, употребявам; 3. [in Amt] въвеждам в служба; 4. [ris¬ kieren] рискувам; [Geld] залагам; [Leben] рискувам; о vi 1. [anfan¬ gen] започвам; der Regen setzt ein заваля дъжд; 2. муз. включвам се, започвам да свиря; ♦ sich ein|set- zen re/застъпвам се; sich für jn ~ застъпвам се за нкг.; sich für etw ~ застъпвам се за нщ. Ein|sicht die 1. [Erkenntnis] проз¬ рение; разбиране; zu der ~ meny dass убеждавам се, че; 2. (ohne pl) [in Papiere] хвърляне на поглед, запознаване, преглеждане ginsichtig о adj [Person, Ver¬ halten] разумен; o adv [vernünftig] разумно, благоразумно Einjsiedlerf in de, die отшелник/ -ица einsilbig adj 1. [Person] неразго- ворлив; 2. [Antwort] кратък; 3. [aus einer Silbe] едносричен gmjsinken (perfist gingesun¬ ken) vi (unreg) [versinken] потъ¬ вам, хлътвам; [in Schlamm] затъ¬ вам g]n|spannen vt 1. [Pferd] впрягам; 2. [zur Arbeit] впрягам; 3. [Blatt] поставям gm|sparen vt спестявам, иконо¬ мисвам
ein|sperren 202 einjsperren vt затварям, заключ¬ вам; [im Gefängnis] слагам, затва¬ рям em|spielen vt [Geld] нося при¬ ходи (шоу, филм); [Unkosten] пок¬ ривам; ♦ sich ein|spielen 1. спорт, тренирам, обигравам се; 2. [Arbeitsablauf, Zusammenarbeit] протичам гладко, вървя добре; aufeinander ~ сработваме се ein|sprinqen (perf ist £jnge¬ sprungen) vi (unr für jn ~ за¬ мествам НКГ. Einspruch der възражение, про¬ тест; ~ (gegen etw) erheben протес¬ тирам (срещу нщ.); [bei Gericht] възражение! einspurig o adj еднолентов; nur ~ befahrbar движението е ог¬ раничено само в едното платно (на магистралата ) eln|stecken vt 1. [in Tasche] пъ¬ хам, слагам (в нщ.); 2. [Kritik, Nie¬ derlage, Verlust] претърпявам, по¬ насям, преглъщам; 3. [Stecker] пъ¬ хам, включвам; 4. [Brief] пускам в пощенската кутия; 5. [Gewinn] прибирам в джоба си, присвоявам £in|steigen (perfiseingestie¬ gen) vi (unreg) [in Fahrzeug] кач¬ вам се einstellbar adj регулируем, кой¬ то може да се регулира; [Frequenz] който може да се настройва ein|steilen vt 1. [Arbeitskraft, Arzt, Lehrer] наемам, назначавам (нара¬ бота); 2. [regulieren] регулирам, настройвам, нагласявам; 3. [been¬ den] прекратявам; [Zahlungen] спирам, преустановявам; ♦ sich einstellen ref [sich anpassen]: sich auf jn/etw ~ нагаждам се към нкг./ нщ.; съобразявам се с нкг./нщ. Einstellung die 1. [von Arbeits¬ kräften] наемане, назначаване на работа; 2. [Regulierung] регули¬ ране; 3. [Anpassung] нагласа; 4. [Meinung, Haltung] отношение; 5. [Beendigung] прекратяване, спира¬ не; [von Zahlungen] преустановя¬ ване Einstellungs|gespräch ин¬ тервю за работа Einstieg (pl -е) der 1. [beruflich] навлизане; 2. [Einführung]: ~ (in etw (А)) навлизане в нщ., начало на нщ.; 3. врата за качване (на пре¬ возно средство) £in|stimmen о in etw (А) ~ присъединявам се към нщ. (смехо¬ ве, песен); единодушен съм с дру¬ гите в нщ.; о V/: jn auf etw (А) ~ настройвам нкг. за нщ., създавам подходящо настроение einstimmig о adj 1 на един глас, едногласов; 2. [übereinstim¬ mend] единодушен; о adv 1. муз. в един глас; 2. [übereinstimmend] единодушно einstöckig adj едноетажен £in|studieren vt [Rolle] разуча¬ вам
203 Einjtritt ein|stufen vt степенувам; катего¬ ризирам; [in Klasse, Kategorie] кла¬ сифицирам elnstündig adj едночасов Ein|sturz der срутване, сгромо- лясване ein|stürzen (perf ist einqe- stürzt) vi [Gebäude, Gerüst] рух¬ вам, срутвам се Einsturzgefahr опасност от срутване Einstweilig о adj временен; о adv временно, засега eintägig adj еднодневен ein|tauchen (perf hat/ist ein¬ getaucht) o vt(hat) потапям, на- топявам; o vi (ist) гмуркам се Eintauschen vt: ~ разменям, обменям нщ. с(ъс), за, срещу нщ. eintausend [’ain'tauzpt] пит хи¬ ляда ein|teilen vt 1. [klassifizieren] кла¬ сифицирам; etw nach etw ~ (под)- разделям нщ. по нщ.; etw in etw ~ разделям нщ. на нщ.; 2. [Geld, Vor¬ rat, Zeit] разпределям; 3. [für einen Dienst]: jn für etw ~ разпределям нкг. за нщ. (за определена работа) einteilig adj (състоящ се) от ед¬ на част Einteilung die 1. [Klassifizierung] класификация; [in Abschnitte] раз¬ деляне; 2. [von Geld, Vorrat, Zeit] разпределение Eintönig o adj монотонен, едно¬ образен; o adv монотонно Einjtopf der ястие от месо и зе¬ ленчуци Einträchtig о adj сговорен, дру¬ жен; о adv единодушно Eintrag (pl -träge) der 1. [Notiz] вписване, записване; 2. [ins Klas¬ senbuch] вписване, отразяване на забележки в дневника ein|tragen vt(unreg) 1. [notieren, registrieren] вписвам, регистрирам; * Warenzeichen; 2. [einbringen] нося (доход); принасям, нося за, вреда); докарвам (неприятнос¬ ти); ♦ sich Einträgen sich (für etw) - записвам се (за нщ.) Einträglich adj [Job] добре зап¬ латен, доходен Eintreffen (perfist Eingetrof¬ fen) vi (unreg) X. [Person, Liefe¬ rung, Zug] пристигам; 2. [wahr wer¬ den] осъществявам се, сбъдвам се; потвърждавам се Ein|treiben vt (unreg) събирам, инкасирам Eln|treten (perfhat/ist Einge¬ treten) (unreg )ovi( ist) 1. [in Raum, Phase] влизам; 2, [in Gruppe]: in etw (A)~ постъпвам, влизам в нщ.; 3. [helfend]: für etw ~ застъпвам се за нщ.;/мг jn ~ застъпвам се за нкг.; 4. [Ereignis] случва се, става; о vt (hat) отварям с ритници врата, раз¬ бивам с крак Eintritt der 1. вход; влизане; -frei вход свободен; ~ verboten! влиза¬ нето забранено!; 2. [inGruppe] по¬ стъпване; 3. входна такса
Eintritts} eld 204 Eintrittsgeld da входна такса Eintrittsjkarte die (входен) би¬ лет £ln|üben vt разучавам; упражня¬ вам £inverstanden o ~ sein съгласен съм c нкг./нщ.; o adv: sich mit etw ~ erklären давам съгласието си за нщ., приемам; ♦ einverstanden! дадено!, съгласен! Einverständnis (ohne pl) съгласие Ein|wand der възражение; ~ ge¬ gen etw възражение срещу нщ. em|wandern (perf ist einge¬ wandert) vi имигрирам, заселвам се в друга страна Einwanderung die имиграция einwandfrei о adj 1. [Material] без дефекти; 2. [Verhalten] безуп¬ речен, безукорен; 3. [Nachweis] безспорен; о adv 1. [funktionieren] без дефекти; 2. [sich verhalten] бе¬ зупречно einwärts adv навътре Einwegflasche die бутилка за еднократна употреба e|n|weichen vt накисвам, нато- пявам eln|weihen vt [Gebäude] откри¬ вам тържествено; освещавам Einweihung (pl -en) [von Gebäuden] тържествено открива¬ не; [von Wohnung] почерпка (по случай настаняване в жилище) eln|weisen vt (unreg) 1. [Patient, Verbrecher] изпращам (в болница, в затвора)’, 2. [in Tätigkeit]: jn in etw (A) ~ въвеждам нкг. в нщ.; 3. [Fahrer] упътвам Einweisung die 1. [von Patient, Verbrecher] изпращане; ~ ins Kran¬ kenhaus хоспитализиране, прие¬ мане в болница; 2. [in Tätigkeit] въ¬ веждане; 3. [von Fahrer] упътване etn|wenden vt (unreg) възразя¬ вам; dagegen ist nichts einzuwen¬ den няма възражения ein [werfen vt (unreg) 1. [Brief] пус¬ кам (в пощенската кутия)’, [Mün¬ ze] пъхам, пускам (в 2. [Ball, Frage, Bemerkung] под¬ хвърлям; [Glasscheibe] счупвам £ln|wickeln vt 1. [Ding] завивам; 2. разг. пейор. [Person] връзвам, изигравам нкг. £in|willigen vi съгласявам се, скланям; in etw (А) ~ съгласявам се на нщ. Einwilligung (pl -en) die съгла¬ сие £ln|wirken vi 1. [Salbe] въздейс¬ твам; 2. [Person]: auf jn/etw ~ въз¬ д