Text
                    Сергей Влахов
НОВ
РУСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК
под редакцията на
Анна Липовска
Сергей Влахов
НОВЫЙ
РУССКО-БОЛГАРСКИЙ
СЛОВАРЬ
по д редакцией
Анны Липоеской
Второ преработено
и допълнено издание
ПАРАДИГМА


Речникът - това е цялата вселена, подредена по азбучен ред. А. Франс „Нов руско-български речник" съдържа около 50 000 думи и фразеоло- гични съчетания от съвременната руска реч.. Езиковият материал е разработен така, че думата да е представена в максимално тясна връзка с характерен контекст. Целта е с помощ¬ та на илюстративен материал и други средства да се излезе от тес¬ ните рамки на _ строго речниковото съдържание. При съставянето на речниковите статии е направен опит чрез последователно съпоставяне и противопоставяне да се предотврати интерференцията, т.е. смес¬ ването на близки по форма и различни по съдържание руски и български думи. Речникът ще е полезен за всички русисти и слависти, на първо място за преводачите, за изучаващите (студенти, ученици) и преподаващите руски език, както и за широк кръг лица, които ще си служат с него, активно или пасивно, било в професионалната си дейност или като любители на руската литература. 3
© Сергей Иванов- Влахов, автор, 2007 © ИК ПАРАДИГМА, 2007 ДОВЫ 954-9536-91-2 Всички права запазени. Нито една част от тази книга не може да бъде размно¬ жавана или предавана под никаква форма или начин, електронен или механи¬ чен, включително фотокопиране, записване или чрез каквито и да е системи за съхранение на информация, без предварително писмено разрешение на изда¬ телство парадигма.
СЪДЪРЖАНИЕ Към читателя 7 Съдържание и структура 9 Библиография 13 Условни съкращения 18 Условни знаци 20 Структура на страница от речника 21 Речник 23 Приложения 875 I . Географски имена 876 II . Лични и бащини имена 898 III. Руски фамилни имена 902 Новый русско-болгарский словарь
На съпругата ми с признателност и благодарност посвещавам този мой десети юбилеен руско-български речник. КЪМ ЧИТАТЕЛЯ Резките промени в политиката, икономиката, народопсихологията, културата, бита през последните петнайсетина години закономерно се отразиха и върху езиците на всички на¬ роди по света. Засегната беше преди всичко лексиката и това причини главоломното „съста- ряване“ на всички езикови помагала, включително и на руско-българските речници. От речничето па Сава Филаретов, приложено към разговорника „Карманная книга для русских воинов, находящихся в походах по болгарским землям“ (1854) до второто преработено издание на двутомния „Руско-български речник“ (1986) са издадени око¬ ло 150 речника, различни по обем, съдържание, предназначение, качество. От тях ня¬ кои са запазили само историческото си значение, но нито един (с изключение донякъ¬ де на фразеологичните) не може да влезе с бодра стъпка в нашия XXI век. Опит за съвременен справочник прави предлаганият на вниманието Ви „Нов руско- български речник“. Преди да бъде представен обаче е редно да се кажат няколко думи за предисторията му. В пъроначалния (преди повече от 5 години) замисъл на издателя се предлагаше написването по-скоро на учебно помагало, което да стане „за нула време“ - от начало¬ то на пролетта до началото на септември, когато започват учебните занятия. Едва след като работата беше доста напреднала в тази насока стана ясно, че българският читател, включително и учащите се, имат нужда от по-сериозен речник, Това ни нака¬ ра да преосмислим задачата и да се насочим към справочник от нов тип. Става дума за преводен речник на два близкородстевени езика. Оттук и пряката му насоченост към превода с всичките му особености и опасности, с последователно от¬ белязване на прилики и разлики, истински или мними, между лексикалните и фразео¬ логичните единици на двата езика. Работата е там, че отделната дума извън контекста е практически непреводима, по¬ точно, може да има няколко, дори много преводи. Едва ли в даден жив език има и стотина думи (с изключение донякъде на термините), за които да се намерят абсолют¬ ни еквиваленти в друг език. Говорим за думи, които по съдържание, отсенки на значе¬ нията, национален и исторически колорит, стилово обагряне, употреба в речта и т. н. да са напълно сходни с единици от друг език; особено пък близкородствен. Същото в още по-голяма степен важи за фразеологията. Само това е вече достатъчно като съображение за да се търсят такива похвати за лекси- кографиране, с които при представянето па руски думи и фрази с български езикови сред¬ ства да се постигне максимално вярно разкриване на съдържание им и употребата в речта. А това се постига с поставяне нададената единица в естествената й контекстуална среда. Опитът да се заменя речниковата форма с контекстуална е основното ново в „Нов руско-български речник“. Ново като методика, като лексикографски похват. Левый русско-болгарский словарь . 7
Другото ново е осъвременяването на лексикалния и фразеологичпия материал, руски и български. Като извори за словника са използвани най-съвременните лексикографски пома¬ гала, на първо място тълковни речници. Нови са и акцентите. По-подробно и задълбочено са разгледани отделни езикови катего¬ рии, за коюто в старите речници е било отделяно недостатъчно внимание. Повече време и място е отделено например на служебните части на речта, на фразеологията, на национално обагрената лексика и др. * Работата отне много време, търсене и размисъл. Направени бяха безчет справки - па национално обагрената лексика и др.; на безброй въпроси трябваше да се намерят компетен¬ тни отговори. Не бяха малко и чисто техническите трудности. И тук, както винаги. помагаха приятели и колеги. Вярвам, че и читателите ще споделят признателността на автора към тях. Още в самото начало на работата помогнаха П. Дерягин и А. Ангелова, така че, хроноло¬ гично погледнато, първите ни благодарности са за тях. По същото време първият сериозен източник на съвременния руски език бе получен от Вл. Климанов; дължим му искрсна благо¬ дарност, гьй като това спести на автора доста лутане. По-нататък много от проблемите се решаваха след консултации с лингвиста от Институ¬ та за български език към БАН, от Лсксикогрифскити секция и други - Сабина Павлова, Елена Георгиева, Мария Чоролеева, Лилия Крумова, Гинка Дюлгерова, Стефана Димитрова. Мая Божилова. Огромна благодарност авторът дължи и на човека, който вече пе може да го чуе, ни чудесния приятел и изключителен лексикограф, на лингвиста от висока класа Димитър Попов. Мир ни праха му! Компетентна и навременни помощ през всички тези години авторът получаваше от коле¬ ги и приятели в Катедрата по руски език при Софийския упивераитег, от преводачи п литера¬ тори, опитни специалисти от различни профили. Сърдечно благодарим ни Ирина Чсрвспко- ва, Валентина Виларова, Надежда Делева, Кира Андрейчина; на Манол и Елена Накови, Бойка Върбанова, Александър Шурбанов, Борис Парашкевов, Ганчо Савов, на д-р Любов Хлебарова, полк. Крум Янев, Захари Омайников, Светослав Пструсснко, Юрий Андреев. По право обаче списъка трябваше да води човекът, чийто замисъл открехна вратите за тази книга. Ако издателят Живко Кушев не беше възложил ни автора тази задача и, нещо повече, пе беше го снабдил с най-важните съвременни помагали, речникът нямаше да съще¬ ствува. Наред с автора ще му е благодарен и българският потребител. В пряка връзка с казаното, авторът се чувства особено задължен ни Сашо Иванов и него¬ вия екип. Те успяха да тушират компютърната неграмотност ни автора, търпеливо изпълня¬ ваха „творческите“ му капризи и доведоха до щастлив завършек работата, като подготвиха речника за печат. И още една голяма благодарност. Дължим я на бележитите руски учени, лексикографи, новатори в речникарството Валерий Вениаминович Морковкин и Валерий Михайлович Мокиенко. Техните трудове бяха настолни книги при съставянето па речника. Като заключение - сърдечна благодарност на Агни Липовска, реда^стирала речника. От¬ личен познавач на двата езика, неуморен изследовател на руската лексика в съпоставителен план с българската, роден лексикограф, тя има голям принос към освежаването па книгата, към разкриването ни новото в нея пред съвременния български потребител. Авторът, редакторът и издателят с благодарност ще приемат всички и всякакви бележки от читателите - конкретни въпроси, мнения и предложения по същество или свързани със съдържанието или разработката на материала. 8 Нов рускн-бъллирски речник
СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА 1 0. Какво и колко 1.1. Словник. Подбрана е значителна част от лексиката и фразеологията на съвременния руски литературен език, достатъчна да задоволи около 90% от нуждите на българския потребител. 1.2. Този речник от среден тип съдържа около 50 000 руски лексикални и фризеологични едини¬ ци, оформени в по-голямата си част като заглавни в съответните речникови статии. 2 . 0. Мшсрюггрукгура. Целшия сматриил е ргашоложеы в тдзв нердмни по с£бм поредици: 2. 1. О^1н^1внт1 част, съдържаща русюиге лексикални и фpaзa-лo-тилш единици, включени в пълноценни речникови статии и подредени по азбучен ред на техните заглавки, е разположена над черта. 2. 2. Под черта са дддсни руски (душ, склит) в стари решници бшваа иизлющвлни от словщикг като понятни без превод за среднообразования българин, тъй като формата им насочва чшдтеля - носител на българския език - към съотвеака, която има същото значение в българския език. 2.2.1. Тук читателят може да получи информация за правописа, ударението, граматическата форма и стиловата принадлежност на руската дума. 2.2.2. Руските думи са подредени в отделен азбучен ред, но в рамките на всеки две срещулежащи страници; колонтитулите ни същите фиксират тези рамки. 2. 3. В самостоятелни речникови статии си разработени и някои категории думи и форми (вж. 3.2., 3.3. и 4.0.). 2.4. В края на речника в три приложения си дадени географски и други собствени имена. 3. 0. Микюмтр^уктура. Тук се разглежда 3. 1. речниковата сталия, основната структурна единица та речника, нейното съдържание и структура. 311. Речниковата статия е изградена по следната схема: 3. 1 1 1. Руската ((ляга) част вою*чв) водещата дума - сиглшжата - и нейната лекстжаглна, граматическа и стилови характеристика; при отклонение от общоприетия изговор е дадена (в квадратни скоби - [ ]) и фонетичната особеност (с транскрипция); руските думи са дадени с удареният) си. 3.1.1.2. Българската (дясна) част съдържа съответна на заглавната, нейни синоними, отличава¬ щи се от тези на зиглавкати характеристики и илюстративен материал. 31.1.2.1. За представяне на съответните единици в текст се използват различни илюстративни примери, предимно авторски (не цитати), както и пословици, поговорки и др. 3. 112. 2. По-голямата част от спр-имеритте условно н^^)к^1^с^1н! ( дкитшциал-ш“, (са (лыппраки думи (дадени в кръгли скоби), допълващи, доуточняващи, стесняващи или разширяващи основното значение: красил». Боядисвам (стена, прежда) подкормки.. Подхранване (на растения, па животни) кулпч.. (Великденски) козунак (с цилиндршша фюрми) мокрый!.. Мокър (дреха, ръце, коса; асфалт, сняг, от дъжд, от пот) Новый русско-болгарский словарь 9
31.1.3. Следват (след две успоредни отвесни черти -1) производни на заглавната, евентуално с пример(и) или препратки. Последната се използва и зи противоположен вид на глаголи в съответните статии (вж. 31.3 2.). 311.4. Фразеологията (фразеологични единици, ФЕ) се дави (получерно, след ромбче - ф) в края на статия, заглавната на която представлява един от компонентите ни ФЕ (по- подробно вж. 3 3.4.) 3.1.2. Тази схеми е универсални, но в зависимост от характера на заглавната, в статията може да си застъпени по-слибо или, обратно, разширеше отделни елемента, а производни и/или фразеология изобщо да липсват. 3. 12. 1. В статиите на многозначни думи! българската част е разчленена според броя ни значенията, съответно номерирани и съдържащи споменатите по-горс елементи (вж. 3.11.2.). 31.3. Разработките на глаголи като зигливка си различни - в зависимост от види на глаголи и азбучното място на статията. 31.31. В една статия се разработват двата вида когито азбучните им места съвпадат: влйпи/уть, -у, -ешь, лпш. влип, -ли, св. / шшпИ/гь, -ю, -ешь, несв., во что (прост.). Зигизя/ Запазвам, нитопя(в^м) се; намеря/намирам се на тясно 3. 13. 2. При различни азбучни места, глаголите от различните видове (като самостоятелни заглавни) сс разработват в отделни статии. Обаче задължително се свързват чрез препратки: брать, беру, берешь, мин. брал, -И, -о... || св. взять. Често, особено при повече значения на даден глагол, св., респ., несв. вид може ди не съвпадат: еоворил-ь, -ю, -йшь.. 1.. 2... 3.. || св. сказать (към 1 зн.) готив/игь, -зло, -пшь..|| св. подготовить (към 1 и2за.); приготовить (към I и 3 зн.);(разг.) сготовить (към 3 зн.) 3. 1. 3. 3. В руската лсксикотрифеки практики (зи разлики от българската) водещ е в повечего случаи свършеният вид. Затова обикновено той е разработен по-подробно; напр. фразеологията се дава в статията ни последния. 31.4. Глаголите за движена нямат „огледални“ сьответки в българския език. Разработени са в отделни сгатии и си свързани чрез препратки; посочва се и начинът ни д вижение: пеш — НЕ пеш. 3.2. Руските омопими си разработени в самостоятелни статии, като зигливки - те си отбелязани с цифрови индекси: ключ1 (ключ), клю1г (извор). 3.2.1. Честсжато омошнин ффпгуфи.т и о(гнр)отаяmфopмопaИжoиишI^шки; представени са във вид на препратен (вж. 4.О.). 3.3. Някои езикови единици притежават важни за потребителя особености, които заслужава да бъдат специално отбелязани. 3. 3. 1. Структурни думи в руската лексикография наричат лексемите, които формират синтактичната стpсь"тура пи изречението - предлог, съюз, вметнати думи. числитслпо и др. Разглеждат се пк-BIшмателпо порадел сравнително по-слабото им застъпване в предишни речници и, не ни последно мяс'ю, във срюки с доста по-трудната в сравне¬ ние със знаменателните думи употреба в българската реч (напр. на предлозите). 3. 3.2. Абревиатурите, от други стрини, са дадени доста по-cкрооfflо - главно поради тяхната нскбкзримкеcг в с^.вре^^!е^1^!ат^‘ преса. 3.3. 3.1CyссIппpeеишi:(paичичeссиcC)(аспeевкд^о^r(nкPад хаирактения заз тяхта^юин^1^лн i-с/ или осIкничсск^I колорит Зитова вместо превод се дива (в кавички) българската им транскрипция; доби лят се евентуат^ю близко съответствие или аналог, кратко описание: ю Нов руск о-български ре чн и к
окрошки.. „Окрошки“ (студени супа отруски квис..; наподобява паниткн) лИпти.. „Листо“ (селски обувки, плетени от лико; НЕ цървули) гиишник.. „Гаишник“ (отговаря на бълг. „катиджоя“) 3-3.3.1. Ими някои реалия, които бихме нарекли международно. Поради аиникпсни си, участието в отношения извън националния език, те до голяма степен си загубили своя колорит. Ни тях не си необакд омо и кавичките в този речник, понеже са достатъчно познати ни българския потребител: рубл/ь, -ям Рубли борш, -И. Борш В словники фuтсpоpат и редици реилии от чужд пнкизакд, тикиви като турския ятаган, имснuкиаскотс шоу, бозиес, триллер, немските канцлер, бгоцтурпор (шах.) и т. и., които също си се превърнало в международно; проличат обиче повече пи тсноини, отколкото ни реилои. 3. 3. 3. 2. Про невъзможност зи осмисляне ни руската реилоя с пкскчспипс средства се търсят други, в пий-лошоя случай тълкувание; руската избИ е „(Дървена, от трупи) селска къща (НЕ изба, срв. подвил, погреб)“. 3.3.4. Фразеологията заема значително място в обхванатая от речноки материал. Причината е, ни първо място, трудността пи превеждането - кито се започне от разпознаването ни дадени ФЕ в тексти о се зивършя в задънената улици ни ненaмирисооетпа ни еквивалент, оло - по-лошо - с раждането пи лош каламбур. Друга причини зи специалното вноми- аое към устойчивите слквосьчнraноя в Речника е псдкетипьчпотк ом присъствие в предишните руско-българско речници. 3 3.4.1. Поиятоето „фразеология“ се пнuеои в най-шонккоя со смисъл - от сложни предлог, съставен термон, устойчиво сривнепое, о естествено идюми, до пословицата о по¬ говорката. 3 3.4.2. По ред съображения ФЕ е представени по различни иачоио: 1) в края аа стандартната речникова статия, 2) в сиоосroятнлии статия, 3) като зпичепое в статия ии многозначни заглавии, 4) като промер. Диви се в иай-популярнити со форма, по-рядко - с вириипто. 3 3.4.2.1. В сдры ин ^ре^ел.и^^^к^тйиа. стаито - Iк^-гпп- кo-мIoнант (cамocгo-ша гдум) от ФЕ съвпада със заглавната. При повече от един ккмаопсFна - вж. 4.1.4. 3. 3 4.2.2. В самостоятелна статоя, кито заглавии - при положение, че диденоят компонент ие се използва или рядко се използва в речта извън ФЕ: сумплОне^я: ночтоже сумня(ше)ся (шег.). Без много ди му мосля; без ди (ми) мигне окото 3.3.4.2. ЗKaтоoгдeсл^oзнaчeюIeв(латгuIC^оаотоз^a^^iaзаплавнL-I Iай-чeстoпpинняoигтaаo-л: с устойчиви сьчсаисооеа: оказать (влияние, помощь, доверие) - повлияя; подпомогни; доверя се (ии) дить (звонок, обещИиие, согласие) - позвъня (НЕ по телефони); обещая; съглася се (със) 3 3.4.2.4. Освен като ФЕ, пословици и поговорки си представяни (в курсов) и кито пномено зириди яркия ом контекст. Взетите от сборники ни П. Р. Славейков техно съответни са отбеязиии със „Сп.“ 3. 3 4.3. Про нужди с ФЕ се дивит о „контекстово“ думи, зи да се посочи съчегаемоспа, както и падежно въпрос/: За глаза 1) говорить о ком. (говоря, приказвам исщо за него) зид 1ърби (му); 2) купить что (купя нещо) „задочно“, „ии доверие“, „кито котки в торба“ 3. 3 4.4. Про по-голям брой ФЕ в дадено „гнездо“, те се подреждат азбучно по първата дума. 3 3.5. Зи превеждането на ФЕ се използват предо всичко средства от българската фразеология: Новый русско-болгарский словарь 11
Но за кик/е благИ зи иищо пи света Бить баклуш/ (прост.). Клитя со крикита; безделничи При нужди се добавят аналози, е/пки/ои/ съчетания и т. и. Само в криен случай се прибягва до тълкуваше: (ПкД'лидоаь по головке кого (по^хваня/ъго, капсеи/кп^исяо се еииоаод/аепик към п-го 4.0. Препратките в разлочн/тс с/ форм/ и фуакцоо играят доста по-знач/тслиа роля (в срав: Ю1 гос с тизи в друго подобно речиицо). 4.1. Формилн/те препратки насочват чогатепя към „мястото“, кьдето е разработена сьотвс п гита едоиоца. Например: 4.1.1. към сононям: чИжик', -а зразг. ). Вж. чиж Ч1<, еж. Чека 4.1.2. от тра-мигичсека форми ни лексемити - към /зходпита: шел м.. мин. от одто гуще, ср. ст. от густой о тустк 4 1.3. от производни дума - към изходиа (зитпидка) или обратно: чсрвогаиый2, вж чсрв/3 шСя, i и си, лет. шСо шСй^ж Шоя, вритН-К/йл. шайка (вж.у прил. шейный (аж.) 4. 1.4. Във фразеологията: за насочване ссъм статията, в която се разработва дадена сед/ница, т. с. обикновено с повече от сд/и коопкнена за ролята ни водещ: 4.1.4 1. във формата на обоки. препратки: Втo|]^й/I^l1):^lвшn^11^Й^Д1CH^/Д^IгKИП]н^^^!ё^flп^lT[ отец, еж оппсм ГрСшным дСлом, еж. грСшный УмИ палати, еж ум 4. 1.4. 2. със звездочка - сь^•твеапuяг компонент от състава на ФЕ е в си (юрма: Мстт^* петля ДсржИть себя = Весло* себя 4. 2. СМномит блииосс (еннаикв сол: (блоке сформ спр сразили! сннисни/я смссжц 1 и български лексикални сдииоцо напитаа пкелсдоваанпнкто ям съпоставял <е чрез подхо гяп ни препратки: 4.2.1. Pшфниaнаннcсь]дьнжнпиеткaага-снpрссa'иа идуо)зaатпвкaта),ттиaи: снисзис миимм сдиакви значения: могОл/а, -ы, ж. Гроб; НЕ могили, срв.. гроб; холм, кургиа гроб, -и.. 1. Ковчег (ии покойник); НЕ гроб, срв. мог/ли холм, -И, мн. -Ы, -ов,м Хълм, могола; срв:. оотИпи кургИп, -и, лг. Могили, хълм 4.2.2. При пк-т■яеак яло nк-шuркко значение иа българската съкавнтка сс аоекчва•г синоними иля антон/мо - пак с цел да сс доозбостно съдържанието ни заглавкати: иадё/гь, -ау, -иешь что (на кого-что). Облеки (дреха; НЕ дстн, срв одСть) одеДъ, -иу, -исшь.. 1. кого (во что) Облеки (детето с палто или аа детето палто); срв. ииднть HИссЬш/ать, -лю, Дл)сшь„ 1. Ризс/пя.. (зърно, орехи, дребни предмет/; НЕ т еч! юст, срв. HаопUаь) 12 Нов руско-български речник
БИБЛИОГРАФИЯ* Александрова, 3. Е. Спкв)нь еuнкаоокв нуееккгк языки. Изд. 6., псрсриб. о доп. М., 1989. (Около II 000 еенонеоичcекех рядов). Алексеев, Д. И., И. Г. Гозман, Г. В. Сахаров. Словарь сокращений нуееккгк языки. Изд. 3, с пнопкжсаосм новых сокращений. М., 1983. еОккпк 17 700 еккнишсной). Английско-български речник. (Авторе Т. Атиниекви, Е. Мишилови о др.) Под рсд. аи Марко Монков. Т. 1-2. Ново доп. изд. С., 2000. Анкова-Ничева, К. Нов фриосклкгочсн рсчаок аи българския език. С., 1993. (Около 9000 фнизскпогичni сдини1т). Арнаудов, Г. Медицински аcнооаклкгоя аи 6 езоки. С., 1964. (Нид 60 000 [изходни - 10 000] м^дон/иско тcноои)). Ассоциативный словарь русского языка. Авторы Ю. Н. Кириупкв, Ю. А. Сорокин о др. М., 1994. Ахманова, О. С. Словарь лонгвоеточеекоа тcнооакв. М., 1966. Ахманова, О. С. Спквинь кмкномкв нуеекктк языки. Изд. 3, етcнcктоа. М„ 1986. (Свыше 2 000 словарных саааcй). Бабкин, А. М., В. В. Шендецов. Словарь иноязычных вырижсаей и слов, сакарcб- лясмых в русской речи без переводи. Т. 1-2. Изд. 2. Л., 1981 (Т. 1), 1987 (Т. 2). Бакалов, Г. Пълна руско-български речник. Под рсд. аа А. П. Евдокимов. С., 1953. Бернштейн, С. Б. Болгарско-русской елквинь. Изд. 3, стcнcктоа. М., 1986. (Около 58 000 слов). Бирих, А. К., В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова. Спквинь фн)оcклкточеекоа еоакаоокв нуеекктк языка. Ркеакв-аа-Дкас, 1997. Большой англо-русский словарь. Под общем руководством И. Р. Гальперина. Т. 1-2. М., 1972. (Около 150 000 слов). Большой англо-русский словарь. Дополнение. Под общем нскoвкдеавко И. Р. Гальперина. М., 1980. Большой немецко-русский словарь (Авторы Е. И. Лсп/аг, Н. П. Сан)акви о др.). Под рсд. О. Н. Мкекильсккй. Т. 1-2. М., 1969. (Около 165 000 слов). Большой толковый словарь русского языка. Сост. и рсд. С. А. Кузнецов. СПб, 1998. (Около 130 000 слов). Букчина, Б. 3., И. К. Сазонова, Л. К. Чельцова. Орфографический словарь нуескотк языка. М., 2000. еОккпк 100 000 слов). * Включва лcксокотн)фскоте озвкно аа словника, кикто я други поаcн)асн)• вкл. аcкнcтечн), еоаолов)на зи дксакчняв)аcак аи анcвкдоаc, обогатяване аа опоеан)аовноя о)аcно)п, еоакаооеяти о фн)оcкпогояаа■, включено си о рсчаецо аа друге сзици, използване зи „кръстосано“ справки. Новый русско-болгарский словарь 13
Българска енциклопедия А-Я. Изд. 2, прсриб. о ризш. С., БАН, 2002. (Оккпк 30 юоо речникови еа)аоо). Български тълковен речник (Авторе Л. Андрейчик, Л. Гсорг/св и др.). Изд. 4. Дкаъпаcак о преработено от Дооеаьн Попов. С., 1994. (Около 60 000 думи). Влахов, С. Малък нсекк-бьптинеко рсчаок. Изд. 3. С., 1979. (Оккпк 20 000 думи). Влахов, С. Руско пкеповоце с българско прсводе о еькавcаке. С., 1980. (1700 единици). Влахов, С. Сьакеаавоаcлcн рсчаок аа пкепквеце. С., 1998. (624 речаеково са)аоо). Гак, В. Г, К. А. Ганшина. Новый фниацсоекк-нуеекой еповинь. М., 1994. (Около 70 ооо слов). Гандельман, В. А. Криткой нусекк-аcмcцкой епкв)нь газетной лсксек/. Словирь епквкекчcа)аой. Изд. 2, еаcнcкаоа. М., 1990. (Около 25 000 слов о выражений). Гочева, Э. Лексической оеаеоуо. Активный епкв)нь нсеекктк языки. С., 1999. Даль, В. И. Толковый епкв)нь живого вcпеккнсескктк языка. Т. 1-4. М., 1989. Душкова, М., Г Михайлова. Рсчиок на оатcнфcнcнтаотc грешки - неправилно зисти от руско език думе о аcнмоао в ниучао-тсх^тачсския стол. Русс, 1985. Енчева, Н., А. Божкова. Учебен руско-българско рсчаек по cаcнтcаеки. С., 1991. Жуков, В. II., М. И. Сидоренко, В. Т. Шкляров. Словарь фн)оcкпкгочcскuа ееакаоокв нсеекотк языка. М., 1987. Жуков, В. П. Словарь нуеекеа акепквец и актквкнкк. Изд. 7, еаcнcкаоа. М., 2000. (Около 1200 акепквоц о акгквкнкк). Золотова, Г. А. Соааикеочcекей епквинь. Рcаcнасин элементарных единиц нсесккгк еонтикеееи. М., 1988. Иванова, 3. Спкв)нь-оонооуо по нсееккоу языку для еасдcнткв-нсс^^е•гкв 1 курс). Пкекбоc по лсекечcеккй екчcа)cоксае. С., 1987. Касабов, Ив., Кр. Симеонов. Уа/всрсалсн cацекпкпcдечcа рсчаик. Под общ. рсд. ' па Ив. Касабов. Т. 1 А-Л. См 19". Кратък руско-български икономически речник (Авторе Л. Н. Гусева. Е. П. Соокнкв) о др.). Свсщов, 1976. Кратък руско-български терминологичен лесобиологичен речник. (Авторо П. Боджаков, Б. Мочсв о др.). С., 1972. (Около 6 000 аcношни). Крумова-Цветкова, Л. Рсчаек аа ансдакеаеаc в българския език. С.. 1999. Кръстева, Л. Д., Р. И. Димитрова. Руско-българско учсбса рсчаок по )в^•кокби- пкеанкcнc. С., 1992. (Около 6500 думи). Крысин, Л. П. Ткпкквый словарь иноязычных слов. М., 1998. (Около 25 000 слов). Кунин, А. В. Аатло-нсеекой фнаоcкпктечcекой епквинь. Изд. 4, псрс^б. о дон. М., 1984. (Около 25 000 фн)оcопкточcекоа сдоноц). Лексическая основа русского языка. Комплексный учебный словарь. Под рсд. В. В. Мкнкквкони. М., 1984. Лопатин, В. В., Л. Е. Лопатина. Русской акпкквый епквинь. Изд. 3, /спр. и доп. М., 1994. (Около 35 000 слов). Львов, М. гР- Словарь инакаеокв нссекктк языка. Изд. 2, яспр. о доп. М., 1984. (Около 2000 иаакаеоочcекех пар). Мелерович, А. М., В. М. Мокиенко. Фниоcклктеооы в нуееккй речи. Словарь. М., 1997. (Свыше 500 фразно-логичсскех сдоноц и 6000 модификаций). Шкмъ Ал., Б. Николов, Й. Братков. Рсчаок аи чуждете в бълга^^я сз°к. Изд. 5, доп. о осн. прсриб. от Ем. Пернишки. С., 2000. (Нал 03ок думи). 14 Нов руско-български речник
Панов, Л, А. Панова. Българско еоаонеоcп рсчаик. Изд. 2, доп. о осы^см. под. рсд. ни Ем. Пернишки. С., 2000. (Около 30 000 заглавно еоаоноои). Ничева, К., С. Стасова-Михайлова, Кр. Чолакова. Фн)оcкпктечcа рсчнек аи българския сзок. Т. 1-2. С., 1974-1975. (Над 13 000 фразсолог/чно сдоаоцо). Нов правописен речник на българския език. (Авторе Т. Александрови, К. Векткнкв) о др.). Отг. рсд. В. Станков. С., 2002. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 1-3. Под общем нукквкдетвкм Ю. Д. Апрссяаи. М., 1997-2003. Ожсегов, С. И., Н. Ю. Шведова. Толковый епквинь руееккгк языки. Изд. 2. М., 1995. (Около 72 500 слов и 7500 фнаоcкпкточcекех сдеаоц). Пернишка, Ем., Д. Благоева, С. Колковска. Рсчнек на аквоаc думи о заачсаоя в българския сзик. Под общ. рсд. на Ем. Псраяшки. С., 2001. Подольская, Н. В. Словарь нуееккй оако)етечcекой аcноuнкпктuе. Изд. 2. Псрсраб. о доп. под рсд. А. В. Супcнанеккй. М., 1988. Попов, Д., К. Сомов, Ст. Видопска. Рсчаик на правктквкна, анавкпоса о пунктуицоята. С., 1998. Рафаилова, Др, М. Михова. Руско-българско учсбса рсчаок по н)ДяоcлcканкI^ека. С., 1992. Речник на българския език. Т. 1 — 10 (букв/ А-Н). С., 1977-2000. Речник на съвременния български книжовен език. Под рсд. на Ст. Романско. Т. 1-3. 1955-1959. Речник на чуждите думи в българския език. (Авторе М. Фелоаoвa-Байнква, С. Бояджосв о др.) Под рсд. аи Ст. Илчсв. С., 1982. Розенталь, Д. Э, М. А. Теленкова. Спквань-еанивочаек пеагвесточcскеа аcнмеакв. Изд. 2. М., 1978. Русский язык. Энциклопедия. Под ред. Ф. П. Фелони. М., 1979. Руско-български речник. (Авторе Д. Божков, В. Велчев о др.). Прсриб. под рсд. ни С. Влахов о Г. Титаопецки. Т. 1-2, Изд. 2, С., 1986. Руско-български политехнически речник.. (Авторе Н. П. Гусев, Г. Попов о др.). М.—С., 1978. (Около 90 000 аcнооаи). Руско-български фразеологинеа речник.. (Авторе К. Аидрсйчони, С. Влахов о др.). Под рсд. НИ С. Влихов. С.-М., 1980. (3695 рсчаекове статсс). Русско-английский словарь. Под нуккв(-деавкм А. И. Соераецкотк. Изд. 13, оспр. о доп. под рсд. О. С. Ахмановой. М., 1985. Русско-болгарский и болгарско-русский экономический словарь (Авторе Г. X. Бисв, В. П. Клавдосоко о др.). Под рсд. В. В. Виноградова о Ф. Алеева. М., 1990. (Около 40 000 аcнооакв). Русско-немецкий словарь. Изд. 7, оспр, о доп. под рсд. Е. И. Лспоаг, Н. П. Страхо¬ вой О др. М., 1976. (Около 53 000 слов). Словарь новых слов русского языка (середины 50-х - середины 60-х годов). Под рсд. Н. 3. Кктcпквкй. СПб., 1995. Словарь образных выражений русского языка. Под рсд. В. Н. Телоя. М., 1995. (Около 1000 одоко). Словарь русского языка: В 4-х т. Изд. 2. оспр. о доп. под рсд. А. П. Евгсн/свой. М., 1981-1984. (Болес 90 000 слов). Словарь современного русского литературного языка. Т. 1-17. М.-Л., 1950-1965. Словарь современного русского литературного) языка в 20 т. Изд. 2, псрсраб. о доп. под рсд. К. С. Горбичсвоча. Т. 1-4 (буквы А-Д). М., 1991-1993. Новый русско-болгарский словарь 15
Слм^ь структурных слов русского языка (Авторы В. В. М^гож01 Н. с. Луцк.я о др.). Под ред. В. В. Морковкина, М., 1997. Советский энциклопедический слоюрь. Г-ж ред. А. М ПPKXOPKB. Изд. 4^ uепн. ц доп. М., 1989. Толковый словам веского языка. Под ред. Д. Н. уш)ков). Т. I-4. М^ ^ЗЗ-1940. Толковый словарь современного русского языка конца XX столетия. Языковые изменения. Под рсд. Г. Н. Склянcвеккй. СПб., 2001. (Свыше 7000 слов). Учебный словарь сочетаемости слов русского языка. Под ред. П. Н. Дсн/сови о В. В. Морковкина. М., 1978. (Около 2500 словарных еа)аcй). Фасмер, М. Этооклоточcскей спкв)нь русского языка. Т. 1-4. М., 1964-1973. Федоров, А. И. Фнаоcкпогеческей епквинь нуееккго лuаcнааунакгк языки. Т. 1-2. М., 1997. (Болес 12 000 фр)оcклкгuчcекех сдоноц). Фелицына, В. П., В. М. Мокиенко. Русские фнаоеклкгоооы. Леагвкеан)акведчcекей словарь. М., 1990. Фелицына, А. П., Ю. Е. Прохоров. Русское пкелквецы, поговорко о крылатые выражения. Леатвкеанинквcдчcекей словарь. М., 1979. (Около 450 сдоноц). Фразеологический словарь русского языка. Под рсд. А. И. Мклотккв). М., 1967. Французско-русский словарь активного типа. Под рсд. В. Г. Гака о Ж. Тнокоф). М., 1991. (Около 30 000 слов). Частотный словарь русского языка. Под рсд. Л. Н. З)екреакй. М., 1977. (Около 40 000 слов). Чукалов, С. К. Русскo-бклгирскuй спкварь. Изд. 7, стереотип. М., 1986. (Около 50 000 слов). Шанский, Н. М, В. В. Иванов, Т. В. Шанская. Краткой этеоклктечcской с^ювирь русского языки. Изд. 3. М., 1975. Шанский, Н. М, Е. А. Быстрова,, Т. Аликулов. 700 фр)оcклктсчcекса кбкнкакв русского языка. Ташкент, 1990. Щерба, Л. В., М. И. Матусевич. Русско-французский слквинь. Изд. 9, /сер. о доп. М., 1969. (Около 50 000 слов). Энциклопедический словарь медицинских терминов. Гл. рсд. В. В. Петровской. Т. 1—3. М., 1982-1984. (Около 60 000 тcноенкв). Яранцев, В. И. Русской фнизcкпкгочcский спкв)нь. Изд. 2. М., 1997. (Около 1500 фн)зcклотечcексх сдоноц). 16 Нов руско-български речник
Наред с собнкcаоаc по-горс, пре разработката ни включения в ПРИЛОЖЕНИЯТА материал бяха еопкпов)ае и слсднетс заглавия: Андрейчин, Л, М. Въгленов. Иотквкн и ан)аекнеацея на чуждо смени в българския сзок. С., 1974. Атлас России. М., 2000. Бондалетов, В. Д. Русская како)еаск). М., 1983. Влахов, С. Нcккакныc вканксы бкптинеккй ан)некнеацсс русскех смен. - В: Миаcнс)лы VIII о IX международных еcоса)нкв анcпкдивиаcпcй нсеското языка стран екцеипеоо). М., 1969, с. 248-254. Влахов, С. Тенденция, ан)децся о декрете. - В: Изкуството аи превода, 4. С., 1980, с. 129-140. Гиляревский, Р. С., Б. А. Старостин. Инкеан)ааыc смени о названия в нсеекко тскстс. Спнивкчаек. М., 1985. Горбаневский, М. В. Иван да Марья. Рассказы об ссакнее русских смса, качcеав о фам/лсй. М., 1987. Данилсвски, М. Географско рсчнек аа западнете еаниае. Изд. 3, прсраб. С., 1987. Ерусалимский, Г. Б., Д. А. Фомичев. Страны мори. Факты о цифры. СПб., 2001. Краткая географическая энциклопедия. Т. 1-5. М., 1960—1966. Петровский, Н. А. Словарь русских личных емса. М., 1966. Поспелов, Е. М. Гcктнифечcекеc названия мори. Ткакаеоечcекей епкв)нь. Изд. 2, еаcнcкаиа. М., 2001. (Оккпк 5000 сдоноц). Словарь географических названий зарубежных стран. Изд. 3, псрер. о доп. М., 1986. ’ Суперанская, А. В. Общая аcкнея омсне екбсавcннктк. М., 1973. Суперанская, А. В., А. В. Сселкв). Современные русское ф)оепее. М., 1981. Суслова, А. В., А. В. Сспcн)некия. О русскех смсних. Л.. 1978. Тимофеев-Еропкин, Б. Н. О фамолсях. - В: Тимофеев-Еропкин, Б. Н. Привольно ле мы тквкнсо. Л., 1963, с. 144-146. Федосюк, Юрий. Русское фам/лсе. Популярный э'гсокпктечcексй епкв)нь. В., 1972. Энциклопедический словарь географических названий. (Авторы М. Б. Вольф, И. П. Герасимов о др.). Под рсд. С. В. Колссн/ка. М., 1973. Новый русско-болгарский словарь 17
УСЛОВНИ СЪКРАЩЕНИЯ (ав.) авиация Д. и дат. дателен падеж (авт.) автомобилно дело, двигатели деепр. деепричастие с вътрешно горене диал. диалектна дума (адм. -тер.) административно-териториа¬ доп. допълнение лен (единица) др. друг(о), други (анат.) анатомия (апт.) аптечно дело, фармация ед. (само в) единствено число (англ.) английски (език) еднокр. еднократно действие (астр.) астрономия, астронавтика ез. езикознание (ел.) електричество, електротехника безл. безлично (библ.) библеизъм ж женски род (биол.) биология, биохимия жарг. жаргон, арго (бот.) ботаника (жп.) железопътен транспорт букв. буквално, буквален превод бъд. бъдеще време зват. звателен падеж (за обръщение) зн. значение В. и вин. винителен падеж (зоол.) зоология вж. вижте (препратка) (вис.) висок стил, риторично И. и им. именителен падеж вкл. включително (изк.) изкуствозиа и и е, из куств а вмети, д. вметната дума (икон.) икономика, икономически на¬ (воен.) военно дело уки възвр. възвратен (глагол) инф инфинитив въпр. въпрос; въпросителен (информ.) информатика ирон. иронично гал. гальовна форма, гальовно (ист.) исторически науки (геогр.) география (геод.) геодезия, топография канц. канцеларски термин, стил (геол.) геология (карт.) картоиграчески термин гл. глагол (книж.) книжно (готе.) готварство, кулинария кр. ф. кратка форма 18 Нов руско-български речник
офиц. (дума от) официална реч Л. (1 -о, 2-о, З-о) лице (на глагол) П. и пр. предложен падеж (лат.) латински език пое. повелително наклонение (лит.) литературознание, поетика, погов. поговорка метрика подч. подчинено изречение лич. личен (местоимение) поет. поетично (лов.) ловджийски термин показ. показателно местоимение (пол игр.) полиграфия, печатарство, кни- м. мъжки род гознание (мат.) математика (полит.) политика (мед.) медицина (хуманна, ветеринарна) поел. пословица межд. междуметие (и звукоподража¬ прев. ст. превъзходна степен ние) пред л. предлог мест. местоимение презр. презрително мин. минало време прен. преносно значение (минер.) минералогия пренебр. пренебр ежително мин. стр. прич. минало страдателно причастие прил. прилагателно име (мит.) митология, дума с митологи¬ притеж. притежателно местоимение чен произход прич. причастие (мор.) мореплаване прост. просторечие; простонародна многокр. многократно действие дума (муз.) музика проф. професионална реч нар. народна дума Р. и род. родителей падеж нареч. наречие разг. разговорно нар. -пост. . народно-поетически стил, фол¬ разл. различен, различни клор разш. разширително значение н-ва някаква (рол.) религиозно понятие н-го някого руг- ругателна дума н-й някой РУС. русизъм н-де някъде н-му някому с. среден род нсизм. неизменяема (несклоняема. св. свършен вид неспрегаема) дума ссг. сегашно време неодобр. неодобрително (сел) селско стопанство неопр. неопределен; неопределителел сказ. сказуемо несв. несвършен вид спец. специален термин нов. нов (дума, значение), неоло- (спорт.) спортове гизъм срв. сравнете ср. ст. сравнителна степен обикн. обикновено (предимно, често) стар. стара дума, старо значение. (обл.) областна (диалектна) дума архаизъм опред. определен, определителен (стр.) строителство (остар.) остаряла или остаряваща дума страд. страдателен (залог) (значение) събир. събирателно (значение) относ. относително местоимение с7>кр. съкратено от.. . съкращение на.. отриц. отрицателен (местоимение); съчет. съчетание отрицание сыщ. съществително име* Новый русско-болгарский словарь 19
Ф)Р'} френски (език) Т. и тв. творителен падеж (хим) химия {театр.) театрално изкуство {текст.) текстилна терминология (църк.) църковен термин {тех.) техника тур. турцизъм част. частица числ. числително (име) увел. увеличително (съществително) числ. бр. числително бройно удар. ударение числ. ред. числително редно умал. умалително (съществително) усл. условно наклонение (шах.) шахматен термин шег. шеговито фам. фамилиарно (физ.) физика бор.) юриспруденция, право (физиол.) физиология (фии.) финанси (фил.) философия (фото) фотография (и кино) УСЛОВНИ ЗНАЦИ [ ] 1) особености на правоговор (и правопис) (вж. З.1.1.1.). 2) указание за употребата на глаголите за движение с оглед на неговия характер (вж. 3.1.4.). II производни на заглавката (вж. З.1.1.З.). < фразеология (вж. З.1.1.4.). * за препращане към речникова статия» в която се разработва ФЕ (вж. 4.1.4. 2.) 20 Нов руско-български речник
СТРУКТУРА НА СТРАНИЦА ОТ РЕЧНИКА (вж. 2.0.) А A*, снкт/. I. А; (а) пы; м)ин работает. а дру¬ гой лентяйничает един ра(боп. а друг мързелуоа. X Алт; 7м кончил? • Да. - Л Пеан? Ти свърши ли? - Да. - А*п Ивам? 3. И; о ессктаки ап прав и все пак той нм а право. 4. Ами. а, а если пн аткнжст амк (той) ако откаже? 5. Но, амз, ала; а почему ты не придёшь? ама зато ияма да дойдеш? б. с отриц. Ли «с моли (нс); иначе; хочешь, иди, а я/с хочешь. как хо- неиь ико пс«аш. ела. не щеш ли. както шеш. •> Л (нс) ти, като сыю мс (иначе); ако ли не; Л—- о тО гтои/ншл тичай. че ще закъснееш. А тйкже (и), котоеъкм так- то и. А то как же (прост.) кма си хзе. то се энзеОвто рсомиэ) А>Л<нт. (ран.)■ I. А.е. чтоты молчишь, л' с, зито мълчнш? 2. Бе/Мя; де; Лйак. а Иван! Иване. Иване бе1 а.. и (пр*е елмма) ан... префикс. А... не.. без., (с жо*е< от чужд лдопиод - м яклса ив признак, п« сгво). аполитичный .алогичный: анаэробы ябтЬъ -а. I, (Отстъп в началото на) коя рсд. абзац; читайте с абзаца метете от нов ред. 2. Параграф, абзац; пваж. 3. (спец.) Алинея абитуриент, «а. I. Кандидат-студент. 2, («.¬ тар.) Абитуриент || лс л6н'гулкёкr/ия. -км. мн. ям. -ок; ярил. ябитураГитеиий абонемент, «а. Абонамект (би6лкотсчсн: за концерт); срв. подписка абом^мт. -о. Абонат; ера. подтггчяк вборкёк, -а^шжД Аборхгск. туземец Н ж абор«гём/*в* - км. ми. -кк. «ок (разд) ■ БрвквдМбр/а, -м. Гаднматия. безсмислица: брътвеж абрвкбе, -а, м. Кайен», зарзала (дом* и ямл( К прил. абрикдеовмЯ л (рал) а^ммйеамй авансом, морем. 1. Като предплата аваксово (получа голяма сума). 1. (ярем., раи ) В авакс предварителко (тн благодаря) авигтюркмн. 1-Азанпо>рясткмек (поведение); ркегоаая (постъпка). 2. Пряключеяскн (роман) аваркйкмй. I. Авариен (положение, сигнал), ремонтен (бригада, служба); заплошеи от риру1шсии(п»мш).Ъ Запасен (изход), ре зграек (вариант) Н същ яварйй'иоеть. «и. ж тхрн/в. -а Авария; повреда; кзтагтрофа; лимсть в очирШа катастрофирам Авгиевм копккдпя аъгиевп оборк авиа.. Лвио.4 самолета..; авиациокем. яьзду шеи; акиимиЛел/пм: авиалайнер: авиа¬ бомба: авиаконструктор: авиасъемка: авиавинли явивп^/си, -ли. Самолетоносач ••нвпомт/в. -и. !. Втодушта лоша. 2. ввив- ибчга^', кптонареч. (Изпратен) с вмдун'* ка пиша, «по възлуяа“ аьнг]раkОДиа, -кя (воя ). Вьзлишио разузна¬ ваме абажур, -а аббат, - а (църх.) аббревиатура, -и (с.) аборт, -и мбрязме/мм -о в. сй- - . «я (сжчл) абсолютизм, -а абсолютно (точно; никак, нерлзбмрием) абсо.т^тнмй (< рам ■ зм ) абсарбии/я, -и (г*лод) ябстуагйр/ояатаея1 ■ уюсь. -уешься {/он СЛ /Ч-С* ) абстр&кгмм1й (разсгмдеикв: изкуство) абстракциопнэм. -а(мкс) абегрвкци/я. -и лбс|-ра. 4 абсурдный (дозоа. миехме) абсцесс, -л(лпи).) абсцйсс/а, «и (мшгт) авангард. -а (сы//л арен.) яаапкарлизм. -а (пэк.) р. аванийрдцмк (гоецц преем) аванпост. а аванс, -а яванспр/оввтъ, - ую ■ -уешь .1.. к./ягсе нквпецён/а, -и (сыне нреч) явяптюр/.а. -м авантюризм. - а (мшгшгмчеекк) эвв>гт>Ормст, -л ввЯХтюрМсТЙ’ЧССМнЙ и эь • тюри* - Ч*мЛ август, -а йвгуетивекий (дем: жега> аяеимь ас . «секл авкапссэвтимк. -а авиалайнер, а няиасалон. -л ав кагор, а авнаииоиимн (бомба: ззоил. медицина, спорт) звизци/я, - и авитаминоз. -а, м (мед ) Руски думи, близки по форма и значение със съответните им в българския език Новый русско-болгарский словарь 21
А А‘, съюз. 1. А; (а) пък; один работает, а дру¬ гой лентяйничает един работи, а друг мързелува. 2. Ами; Ты кончил? - Да. - А Иван? Ти свърши ли? - Да. - Ами Иван? 3. И; а всё-таки он прав и все пак той има право. 4. Ами, а; а если он откажет ами (той) ако откаже? 5. Но, ама, ала; а почему ты не придёшь? ама защо няма да дойдеш? 6. с отриц. Ли не, ако ли (не); иначе; хочешь, иди, а не хочешь, как хо¬ чешь ако искаш, ела, не щеш ли, както щеш. < А (не) то, като съюз че (иначе); ако ли не; беги, а то опоздаешь тичай, че ще закъснееш. А также (и), като съюз как- то и. А то как же (прост.) има си хас, то се Знае (като реплика) А?,част. (разг.). 1. А; е; что ты молчишь, а? е, защо мълчиш? 2. Бе/Ма; де; Иван, а Иван! Иване, Иване бе! а., и (пред гласна) ан.., префикс. А.., не.., без., (с корен от чужд произход - за липса на признак, каче¬ ство); аполитичный; алогичный; анаэробы абзац, -а. 1. (Отстъп в началото на) нов ред, абзац; читайте с абзаца четете от нов ред. 2. Параграф, абзац; пасаж. 3. (спец.) Алинея абитуриент, -а Л. Кандидат-студент. 2. (остар.) Зрелостник, абитуриент || ж. абитуриент/ ка, -ки, мн. -ки, -ок; прил. абитуриентский абонемент, -а. Абонамент (библиотечен; за концерт); срв. подписка абонент, -а. Абонат; срв. подписчик абориген, -а (книж.). Абориген, туземец || ж. аборигён/ка, -ки, мн. -ки, -ок (разг.) абракадабр/а, -ы. Галиматия, безсмислица; брътвеж абрикос, -а, м. Кайсия, зарзала (дърво и плод) || прил. абрикосовый и абрикосный авансом, нареч. 1. Като предплата, авансово (получа голяма сума). 2. (прен, разг.) В аванс, предварително (ти благодаря) авантюрный. ГАвантюристичен (поведение); рискован (постъпка). 2. Приключенски (роман) аварийный. 1. Авариен (положение, сигнал); ремонтен (бригада, служба); заплашен от разрушение (къща). 2. Запасен (изход), ре¬ зервен (вариант) || същ. аварийност/ь, -и, ж. авари/я, -и. Авария; повреда; катастрофа; попасть в аварию катастрофирам Авгиевы конюшни авгиеви обори авиа.. Авио..; самолето..; авиационен, възду¬ шен; авиамоделизм; авиалайнер; авиа¬ бомба; авиаконструктор; авиасъёмка; авиалиния авианос/ец, -ца. Самолетоносач авиапочт/а, -ы. 1. Въздушна поща. 2. авиа¬ почтой, като нареч. (Изпратен) с въздуш¬ на поща, „по въздуха“ авиаразвед/ка, -ки (воен.). Въздушно разузна¬ ване абажур, -а аббат, -а (църк.) аббревиатура, -ы (сз.) аборт, -а абразйв/ы, -ов, ед. -, -а (спец.) абсолютизм, -а абсолютно (точно; никак; неразбираем) абсолютный (в разл. зн.) абсорбци/я, -и (спец.) абстрагйр/оваться, -уюсь, -уешься (от Р, св. I несв.) абстрактный (разсъждения; изкуство) абстракционйзм, -а (изк.) абстракци/я, -и абсурд,-а абсурдный (довод, мнение) абсцесс, -а (мед.) абсцйсс/а, -ы (мат.) авангард, -а (също прен.) авангардйзм, -а (изк.) авангардный (също прен.) аванпост, -а аванс,-а авансйр/овать, -ую, -уешь В, св.)несв. авансцён/а, -ы (също прен.) авантюр/а, -ы авантюрйзм, -а (политически) авантюрйст, -а авантюристический и авантюристйчный август, -а августовский (ден; жега) авеню, ж., нескл. авиадесантник, -а авиалайнер, -а авиасалон, -а авиатор, -а авиационный (бомба; завод; медицина, спорт) авиаци/я. -и авитаминоз, -а, м. (мед.) Новый русско-болгарский словарь 23
авось авось, част. (разг.). Белки(м); дано; може би; дай Боже; авось дело выгорит белки се уредят нещата. < На авось делать что (правя нещо) на късмет, ако стане, напо¬ соки авос/ька, -ьки, мн. -ьки, -ек (разг.)). (Пазарс¬ ка) мрежа, мрежичка аврал, -а. 1. (мор.) Аврал (работа на целия кора¬ бен екипаж при тревога или маневри). 2. (прсн, нсодобр, разг.) Щуэмовщина авто1.. Авто..; свой, собствен; автобиография; автопортрет авто2.. Автоматичен; автоблокировка авто3.. Авто..; автомобилен; автотранспорт; автотуризм; автозавод автовокзал, -а, м. Автогара автогонщик, -а (спорт.).. Автомобилен състе¬ зател автогород/ок. -ка (авт.). Автокомплекс, ав- тоцентър автолетуч/ка, -ки, мн.-ки, -ек, ж. (авт.). Ава¬ рийна, ремонтна кола (на „Пътна помощ“); (разг.) аварийка автомат, -а. 1. Автомат (за апарат, машина). 2. (воен.) Автомат, шмайзер || прил. авто¬ матный автоматйчный. Автоматичен, машинален; несъзнателен; неволев (спец.) автомашйн/а, -ы. (Лека) кола; автомобил автомотор, -а. Автомобилен двигател автоответчик, -а (нов.). Телефонен секретар автопогрузчик, -а (спец.). (Вилков) мотокар автопоезд, -а, мн. -а, -ов. Автовлак; камион с ремарке(та) автоприцеп, -а, м. Ремарке авторский лист (полигр.). Авторска кола (н Русия = 40 000, в България - 20 000 авторски знака) авторуч/ка, -ки, мн. -ки, -ек. (Автоматична) писалка автостоян/ка, -ки, мн. -ки, -ок,ж (авт.). Пар¬ кинг (платен); пиаца (на таксита); срв. сто¬ янка автошйна, -ы. (Автомобилна) гума ага. 1. межд. Аха; ха сега (де) (за досешане*, зло¬ радство, закана). 2. част. (разг.). Аха. тъй. да (за съгласие) агёптств/о -а, с. 1. Агенция (информационна, телеграфна, рекламна). 2. Клон, предста¬ вителство (търговско; на учреждение) агро.. Агро..; агрономически; агромелиора¬ ция; агрохимия; агропромышленный ад, -а, об -е и в -у. Ад, пъкъл; (също прен. - м непоносими условия за съществуване, .хаос и ужас); муки ада мъките на ада || прил. адов (вж.) австралй/сц. -йца австралй/йка, -йки, ед. -йки, -ек австралийский (фауна; езици) австрй/ец, -йца австрй/йка, -йки, ед. -йки, -ек австрййский (шилинг; император; планини) автобус, -а автобусный (транспорт, парк) автограф, -а автокар,-а автомат, -а автоклав, -а автоматизаци/я, -и автоматизйр/овать, -ую, В, св.)несв. автоматик/а, -и автоматический (спирачка; движ-ение) автоматчик, -а (работник; боец) автомобйл/ь, -я автомобильный (двигател; транспорт; парк; спорт) автонбми/я, -и автономный (облает; колектив) автор, -а (на роман; на проект) авторалли, нсизм, с. (спорт.) автореферат, -а авториз/овать, -ую, -уешь В, св./нссв. авторизованный (превод) авторитарйзм, -а авторитарный (режим) авторитет, -а (качество и носител на качество) авторитетный (учен; мнение; тон) авторский (право; концерт; свидетелство) авторств/о, -а • автосалон, -а автосервис, -а автостоп, -а (жп.; пътуване на ...) автострад/а, -ы автотракторный автотранспорт, -а автоцистерн/а, -ы авуар/ы, -ов, мн. (фин.) агат, -а (минер.) агент, -а (застрахователен; борсов; данъчен; търговски; дипломатически; па разузнава¬ нето) агентур/а, -ы агентурный (сведения; разузнаване) агитатор, -а 24 Нов руско-български речник
и адский (вж.) Ф Ад кромешный*. Бла¬ гими намерениями ад вымощен (поел.) Пътят към ада е послан с добри намере¬ ния адов (разг.)Вж. адский (зн. 2.) адрес, -а, мн. -а, -ов. 1. Адрес (на плик; дома¬ шен; на фирма); обратный адрес адрес на подателя; переменить адрес сменя си ад¬ реса, местожителството. 2. също -ы, -ов Адрес (приветствие, писмено обръщение, напр. към юбиляра) П прил. адресный . Ф В адрес когд- чегд, като предл. по адрес на (н-го, не¬ що), напр. критика. Не по адресу о б р а - тйться сбъркам адреса; ваше за¬ мечание не по адресу бележката ви е пог¬ решно адресирана адресант, -а. Подател (на писмо, на пратка); адресант; срв. отправитель адресат, -а. Получател (на писмо, на пратка); адресат; срв. получатель адресный. Адресен. < Адресная кнй- га адресна книга. Адресный стол или Ад¬ ресное бюро адресно бюро. адрес/овать, -ую, -уешь что, св./несв. 1. кому Адресирам (писмо). 2. (к) кому (прен.) От- неса/Отнасям се до)към н-го, нещо (с въпрос, критика, молба, възражение) адрес/оваться, -уюсь, -уешься, к кому (ос- тар.). Обърна/Обръщам се, отнеса/отна- сям се към н-го с въпрос (устно, писмено) азиатский адский. 1. Вж. ад; адское творение. 2. Адс¬ ки, страшен (пек, студ); ужасяващ (път; мъки). 3. Адски, пъклен (замисъл; ковар¬ ство) || нареч. адски (се изморих) аж, част, (прост.)). Чак; аж вспотел от на¬ туги чак се изпотих от зор ажурный. 1. Ажурен (чорапи); прозирен. 2. (прен.) Фин, прецизен, изящен (изработка) аз, аза, М. 1. Аз (първата буква на църковнославян- ската и на старата руска азбука). 2. азы, азов, МН. (прен.) А, бе(-то); азбуката, основните на¬ чала (на знанието); азы науки а, бе-то на науката. > Начинать с азов започвам от а, бе. (Ни) аза в глаза не знать/смы- слить в чём (ни, нито) бъкел не знам, не разбирам; нямам хабер от нещо азарт, -а, м. 1. Страст, плам, жар; хъс. 2. (ос- тар.) Хазарт, комар. < Войтй в азарт за¬ паля се, увлека се азартный. Буен, разпален; увлечен; неедър- жан; страстен (играч). Азартные йгры комар, хазарт(ни игри) азбук/а, -и. 1. Азбука (букви; буквар; срв. ал- фавйт). 2. (прен.) Азбука; елементарното, най-простото и общоизвестното || прил. азбучный (ред) азиат, -а. Азиатец (лице от населението на Азия); (остар.) ориенталец || ж. азиат/ка, -ки, мн. -ки, -ок; прил. азиатский агитационный агитаци/я. -и агитйр/овать, -ую, -уешьЯ, за В., несв. агонизй^овать, -ую, -уешь, несв. агони/я, -и аграрный (закони, реформа, политика) агрегат, -а агрессйвный (характер; замисъл; поведение, политика; акула) агресси/я, -и агрессор,-а агроном, -а агрономйческий (наука, факултет) агрономи/я, -и агропромышленный (комплекс) агротехник/а, -и адажио, нареч. и неизм. същ., с. (муз.) адаптаци/я, -и адаптированный (текст) адвентист, -а (църк.) адвокат, -а адвокатур/а, -ы адекватный [дэ] аденоид/ы [дэ], -ов, ед. -, -а (мед.) аденом/а [дэ], -ы (мед.) административный (ред; акт; мерки; произ¬ вол) администратор, -а администраци/я, -и (също събир.) адмирал, -а адреналйн, -а (физиол.) адъютант, -а ажиотаж, -а (също прен.) ажур1, -а (текст.) ажур2, -а (търг.) азбучная йстина азербайджан/ец, -ца, ед. -цы, -цев азербайджан/ка, -ки, ед. -ки, -ок азербайджанский (език; фолклор) азиатский (континент; народи; нрави, също прен.) Новый русско-болгарский словарь 25
азимут аист, -а. Щъркел ай, межд. 1. Ох; ах; ей (че); олеле; ай, больно ОХ че боли. 2. ай-ай-ай (като укор, съжаление) Цъ-цъ-цъ; ама че работа; как можа.-< Ай да (пред име или глагол) ей че, ама че,..; гле¬ дай ти (какъв герой) айв/а, -ы, ед. 1. Дюля (дърво и отделен плод)- 2. събир. Дюли аккуратно, нареч. 1. Старателно, грижливо (завия дете), 2. Точно, своевремено (изпъл¬ ня поръчка). 3. Спретнато, чисто (облечен). 4. (разг.) Внимателно, предпазливо (ра¬ зуча). 5. Редовно (си плащам наема) аккуратный. 1. Старателен, изпълнителен (ученик). 2. Точен, своевременен (изпъл¬ нение). 3. Чист (дреха); спретнат (войник). 4. Изискан, прецизен; изпълнителен. 5. Ре¬ довен (длъжник) акселератор, -а (авт.). Педал за газ, ускорител акт, -а. 1. Акт (на мъжество, на добра воля; терористичен); постъпка, действие, про¬ ява. 2. (юр.) Акт, указ, закон, постановле¬ ние. 3. (юр.) Акт (обвинителен); протокол. 4. Действие (в пиеса). 5. (Годишен) акт (при връчване на дипломи) актив^ -а. 1. (фин.) Актив; срв. пассйв. 2. (прен.) Актив; заслуга; постижение, успех; иметь в своём активе притежавам като актив, моя заслуга е актив2, -а. Актив (на синдиката, на отде- ла)||сьи/. активист, -а актовый зал. Актова зала (обикновено в учебно заведение); аула акци/Я1, -и, (фин.). Акция (ценна книга). ->Ак¬ ции чьи повышаются/понижаются вди- гат/качват ми се акциите, расте/намалява значението, влиянието (ми). акци/я2, -и,ж (книж.). 1. Акция, действие. 2. Акция (военна, полицейска), операция; (те¬ рористичен) акт але/ть(ся), -ет(ся). Але(не)е се (знамена; из¬ токът) алимён/ты, -ов, ли/. (юр.). Издръжка (на деца, при развод; при нетрудоспособност) азимут, -а (спец.) азот, -а (хим. елемент) азотный (киселина, хим.\ торове, сел.) айсберг, -а академик, -а академический (изкуство; час; спор) академйчный (живопис; спор) акадёми/я -и (на науките, военна, медицинска) акафист, -а (църк.) акваланг, -а аквамарин, -а, ед. (минерал) акварел/ь, -и, ж. аквариум, -а акватори/я, -и (на Черно море) акведук, -а акклиматизаци/я, -и авдлиматизйр/оватЦся), -ую(сь), -уешь(ся) (В.) св./несв. аккомпанемент, -а аккомпаниатор, -а аккомпанйровать, -ую, -уешьД., несв. аккордеон, -а аккредитаци/я, -и аккредитив, -а аккумулятор, -а акробат, -а акробатик/а, -и акробатический (упражнение, ловкост) акростих, -а (лит.) акселерат, -а -и аксельбант/ы, -ов, ед. -, -а {воен.) аксессуар, -а аксиом/а, -ы актёр, -а актёрский (майсторство; гримьорна) активизйр/оватЦся), -ую(сь), -уешь(ся) (В.). св./несв. актйвност/ь, -и, ж. актйвный (човек, процес; речник) актйни/я, -и (зоол.) актрйе/а, -ы актуалыюст/ь, -и, ж. актуализйр/овать, -ую, - уешь // актуализ/о- вать, -ую, -уешь, В., св./несв. актуальный акул/а, -ы (също прен. - за човек) акупунктур/а, -ы (мед.) акустик/а, -и акушёр, -а акушёр/ка, -ки, мн. -ки, -ок акцёнт, -а (също прен.) акцйз, -а акционер, -а албан/ец, -ца, мн. -цы, -цев албан/ка, -ки, мп. -ки, -ок албанский (нация; език) алгебр/а, -ы алгебрайческий (задача) алгоритм, -а (спец.) 26 Нов руско-български речник
алкаш, -а, м. {прост., неодобр.). Пиянде, къркан, пияница алмаз, -а. 1. Елмаз, диамант; (необработен) брилиант. 2. Елмаз (за рязане на стъкло) || прил. алмазный (колие; блясък; промиш¬ леност) алтар/ь, -я, м. Олтар алфавит, -а, м. 1. Азбука; срв. азбука. 2. Аз¬ бучен ред. 3. Азбучен показалец || прил. алфавитный (ред, показалец) алчный. Лаком (НЕ за ядене; вж. прожорли¬ вый), алчен (човек, поглед); користен (под¬ буди); алчный на деньги чиновник лаком за пари чиновник || същ. алчност/ь, -и, ж. алый. Ален, (ясно)червен алыч/а, -й, ед. 1. Джанка (дърво). 2. събир. Джанки || прил. алычовый альбом, -а. 1. Албум (в разл. зн. - фото, мар¬ ки, муз.). 2. Блок, блокче (за рисуване) амулет альт, -а, мн. -ы, -ов (муз.) 1. Алт (глас; певи¬ ца; духов инструмент). 2. Виола аляповатый. Изработен без чувство за вкус, претенциозно, грубо (за кич, безвкусица) амбар, -а. Хамбар || прил. амбарный амбйци/я, -и, ж. 1. Самолюбие; надменност; високо самочувствие. 2. обикн. мн. (нео¬ добр.) Претендиране, домогване, аспира¬ ции || прил. амбициозный. < Удариться/ Вломиться в амбицию (прост.) амбици¬ рам се болезнено; почувствам се крайно засегнат; бурно проявя болните си амби¬ ции аминокислот/ы, -- ед. -а, -bi (хим). Аминоки¬ селини аммиак, -а (хим.). Амоняк (газ, разтвор); срв. нашатырный* спирт || прил. аммиачный алжйр/ец, -ца, мн. -цы, -цев алжир/ка, -ки, мн. -ки, -ок алжирский (литература) алиби, неизм., с. алкалоид/ы, -ов, ед. -, -а (хим.) алкоголик, -а алкоголизм, -а алкоголйчк/а, -и, мн. -ки, -ек алкогбл/ь, -Я, М. (винен спирт; спиртно питие) алкогольный (питие; отравяне) аллегори/я, -и аллегро, нареч. и неизм. същ., с. (муз.) аллерген, -а (мед.) аллерги/я, -и (мед.) аллё/я, -и аллигатор, -а (зоол.) аллитераци/я, -и (лит.) алло, межд. аллюзи/я, -и аллюр, -а (на кон) алоэ, неизм., с. (бот.) алхимик, -а алхйми/я, -и альбатрос, -а (зоол.) альбинос, -а альбумйн, -а (спец.) альвеол/а, -ы (анат.) альдегйд, -а (хим.) альма-матер [тэ],неизм., ж. альманах, -а альпийский (пейзаж; флора) альпинйзм, -а альпинист, -а альтернатйв/а, -ы альтернатйвный (вариант, източник) альтруйзм, -а альтруйст, -а альфа-луч/й, -ей (физ.) альянс, -а алюмйниевый (хим.', съединение; тенджера; блясък) алюмйни/й, -я амазон/ка, -ки, мн. -ки, -ок (в разл. зн.) амальгам/а, -ы амбразур/а, -ы (воен., стр.) амбулатори/я, -и амбулаторный (болен; преглед) амвон, -а (църк.) амёб/а. -ы (зоол.) американ/ец, -ца, мн. -цы, -цев американ/ка, -ки, мн. -ки, -ок американский (начин на живот; фауна) аметйст, -а (минер.) аминь, -я (част.) амнистир/овать, -ую, -уешь Я, св. {несв. амнйсти/я, -и амортизаци/я, -и аморфный (вещество; форми) ампер, -а (ел.) амперметр, -а (ел.) ампйр, -а и неизм., м. (стил) амплитуд/а, -ы амплуа, неизм., с. ампул/а, -ы ампутаци/я, -и (мед.) ампутйр/овать, -ую, -уешьВ., св.)несв. (мед.) амулет, -а Новый русско-болгарский словарь 27
амуниция ан.., вж. а.. анализ, -а, м, 1. (фил., хим., ез., лит.) Ана- лиз(а) (количествен, синтактичен; на ро¬ ман, исторически; психологически). 2. (мед.) Изследване; анализ крови изслед¬ ване на кръвта, кръвна проба ангар, -а (ав.). Хангар || прил. ангарный английская булавка. Безопасна игла английская соль* английский рожок (муз.). Английски рог, ал¬ тов обой анекдот, -а, м. 1. Виц; смешка. 2. (лили.) Анек¬ дот, (забавна) историйка (обикн. за бележи¬ та личност) || прил. анекдотический и анек¬ дотичный анис, -а. Анасон || прил. анисовый анйсовк/а, -и, ед., също анйсовая водка. Ма¬ стика анкетный. Анкетен; анкетный лист въпрос¬ ник, анкета; анкетные данные. — Анкет¬ ный опрос анкетиране анонйм/ка, -ки, мн. -ки, -ок (разг.). Аноним¬ но писмо анти.. Анти.., противо..; антинародный; антипатия; антисемит; антисептики антресол/и, -ей, ед. -ь, -и, ж. (стр.). 1. Меца- НИН, горен полуетаж (на едноетажна къща). 2. Галерия, балкон (в зала с висок таван) анчоус, -а, м. (зоол.) Хамсия аншлаг, -а,м. 1. (театр.) Обява със съобще¬ ние, че билетите (за спектакъл) са про¬ дадени. 2. (полигр.) Заглавие (с големи бук¬ ви, във вестник). — Пройтй с аншлагом пре¬ мине при пълна зала, С ГОЛЯМ успех (за пред¬ ставление) анютины глазки, вж глазок апартамёнт/ы, -ов, ед. -а. 1. (остар.) Покои; голямо, богатско, луксозно жилище (а дворец, в хотел; НЕ просто апартамент, вж. квартйра). 2. (ист. и ирон.) Палат, чертог, ПОКОИ (за скромно, непретенциозно жилище); срв:. дыра (зн. 3) апелляционный (юр.). Апелативен (съд; жалба) апельейн, -а. Портокал (дърво и плод) || прил. апельсиновый (сладко) и апельейнный (кора) аперитйв, -а. Аперитив (спиртно питие; НЕ за¬ ведение) амунйци/я, -и амфйби/я, -а (зоол. имор.) амфитеатр, -а анаконд/а, -ы (зоол.) анализ, -а, (химически; литературен) анализнр/овать, -ую, -уешь Я, св./насв. аналитйческий (ум; геометрия) аналог, -а аналоги/я, -и аналогичный (явления; случай) аналоговый (информ.) анамнез [нэ], -а, м. (мед.) ананас, -а анапест, -а (лит.) анархйст, -а (също прен.) анархи/я, -и (също прен.) анатомйр/овать, -ую, -у^1^зьЯ, св^несв. анатомйческий (изследване; термин; атлас) анатоми/я, -и анахронйзм, -а (книж.) анафем/а, -ы (църк.) ангажемент, -а ангел, -а (също прен.) ангельский (също прен:. - лице, глас) ангйн/а, -ы (мед.) англййский (култура; език; кон; плат; парк; лира) англичан/ин, -ина, мн. -е англичан/ка, -ки, мн. -ки, -ок ангстрем [рэ], -а (физ.) анданте [тэ], парен, и неизм. същ., с. анемй/я, -и (мед.) анестезй/я [нэстэ], -и (мед.) анилйн, -а (хим.) анимаци/я, -и анкёт/а, -ы анкетйр/овать, -ую, -уешь Я, св^несв. аннекейр/овать, -ую, -уешь Я, св./нссв. аннёкси/я, -и аннотаци/я, -и аннот^/овятЕ, -ую, -уешь Я, св. /нссв. ассулйт/рвать, -ую, -уешь Я, св.)нссв. анод, -а (ел.) аномали/я, -и анонймный (писмо; автор) ансамбл/ь, -я, м. антагонйзм, -а антагонйст, -а антагонистический (противоречия; отношения) антённ/а, -ы антибиотик, -а антиген,-а антиквар, -а и (ост ар.) антиквари/й, -я антиквариат, -а 28 Нов руско-български речник
аппетйт, -а. 1. Апетит. 2. мн. (прен.) ||^прил. аппетитный (също прен.) — Приятного аппетйта добър апетит; да ти/ви е сладко апрел/ь, -я, м. Април || прил. апрельский (дъжд) аптек/а, -и. Аптека || у мал. аптечка (еж.); прил. аптечный (вж.). < Как в аптеке (точ¬ но) сякаш претеглено с аптекарски везни; като по часовник аптекарский. 1. Вж. аптекарь; аптекарский помощник. 2. Аптечен (склад) аптёкарш/а, -и (разг.). Аптекарка аптёкар/ь,- я, м. 1. Аптекар, фармацевт. 2. Аптекарка || прил. аптекарский (вж.) аптеч/ка, -ки, мн. -ки, -ек. 1.Вж аптека. 2. Аптека, аптечка (домашна, походна, ав¬ томобилна) аптечный. Аптечен (склад); аптекарски (ма¬ териали) араб, -а, мн. -ы, -ов. Арабин; алжирские, еги¬ петские арабы || ж. араб/ка, -ки, мн. -ки, -ок; прил. арабский (кон, цифри, писмо) арап, -а. 1. (стар.) Арапин; негър; тъмнокож. арест 2. (остар., прост.) Шмекер, дявол; та¬ рикат. 4- Брать на арапа кого (прост.) правя н-го на будала, избудалквам, премя¬ там, извозвам н-го арахис, -а. 1. Фъстък (растение). 2. събир. Фъстъци (НЕ фисташка вж'.)|| прил. ара¬ хисовый арбуз, -а,м. Диня; срв. дыня || умал. арбузик, -а; прил. арбузный (кора; семки) аренда, -ы, ж.. 1. Аренда; наемане (на недви¬ жим имот); взять в аренду наема, взема под наем; сдать в аренду дам под наем. 2. Аренда, наем (пари, заплащане)|| същ. арен¬ датор; прил. арендный (договор) аренд/овать, -ую, -уешь что, св./несв. Взе- ма(м) под аренда, под наем; наема(м) (земя, къща) арест, -а, м. 1. Арестуване; арест; задържане; брать под арест задържам, арестувам, вземам под стража. 2. на что (юр.) Запор, възбрана; наложить арест наложа запор (на/върху имот) антикварный (рядкост; книжарница) антилоп/а, -ы антипатйчный (чувство; човек) антипод, -а антисемит, -а антит/ела, -ёл, ед. -ело, -ела (спец.) антифашйст, -а антифрйз, -а антйхрист, -а (рел., също прен., руг.) антициклон, -а антйчност/ь, -и, ж. антйчный (автор; изкуство) антологи/я, -и антоним, -а (сз.) антракт, -а антрацйт, -а антрепрсегёр, -а антрополог, -а аптропологйческий (тип; изследване) антропологи/я, -и анфас, нареч. анфилад/а, -ы (от стаи) аорта, -ы (анат.) аортный, аортовый и аортальный (анат.) апартейд [тэ], -а апатйчный (характер; поглед) апати/я, -и апеллйр/овать, -ую, -уешь (кД.), св./несв. апелляци/я, -и (юр.) анлодйр/овать, -ую, -уешь (Д.), несв. аплодисмёнт/ы, -ов, мн. апломб, -а апогё/й, -я (астр, и прен.) апокалйпсис [главно А], -а апокалиптйческий и апокалипсйческий апокриф, -а апостол, -а апостроф, -а (ез.) апофеоз, -а аппарат, -а (в разл. зн.) аппаратный аппаратур/а, -ы аппендикс, -а (анат.) аппендицйт, -а (мед.) аппликаци/я, -и апробаци/я, -и (на нов метод) арбйтр,-а арбитраж, -а (международен) арбитражный (съд; комисия) аргентйн/ец, -ца, мн. -цы, -цев аргентйн/ка, -ки, мн. -ки, -ок аргептйнский (танци; култура) арго, неизм., с. (ез.) аргонавт/ы, -ов, ед. -, -а (мит.; прен.; зоол.) аргумёнт, -а аргументаци/я, -и аргументйр/овать, -ую, -уешь Я, св./несв. ареал, -а (спец.) арён/а, -ы (също прен.) арендатор, -а Новый русско-болгарский словарь 29
арестант арест/овать, -ую, -уешь, св.. / арестовыва/ть, -ю, -ешь, несв. 1. кого Арестувам, за- държа(м), взема(м) под стража. 2. что (юр.) Наложа/Налагам запор, възбрана (на/върху имот) арифмётик/а, -и. 1. Аритметика (наука, учебен предмет; учебник). 2. (разг.) Изчисления, сметки, пресмятане; простая арифмети¬ ка || прил. арифметический (към 1 зн.) аркан, -а, м. Ласо арматур/а, -ы(спец.). Арматура, армировка || прил. арматурный (стомана) арматурщик, -а. Арматурист армя/ейн, -нйна, мн. армяне, армян. Арме¬ нец || ж. армянка, -ки, мн. -ки, -ок; прил. армянский (народ; език; култура) аромат, -а. Аромат, благоухание; (книж.) бла¬ говоние артач/иться, -усь, -ишься (разг.). Опъвам се, дърпам се; назлъндисвам се артель, -и, ж. Артел (рус.); задруга; сдруже¬ ние; кооперация (производствена) || прил. артельный (устав, труд) артйкл/ь, -я, м. (ез.). Член (определителен; постпозитивен) артист, -а. 1. Артист (актьор, певец, сценичен, ест¬ раден изпълнител); артист кино киноартист. 2. Артист; артистична натура; майстор (в работата си). 3. (разг.) Преструвай || ар- тйст/ка , -ки, мн. -ки, -ок (към 1 зн.); прил. артистйческий (към 1 и 2 зн.) архи.., префикс. 1. Свръх..; архи..; архимил¬ лионер, архиважный; архиплут свръхмо- шеник, шмекер от класа. 2. (църк.) Архи..; архимандрит; архидьякон архйв, -а, м.. 1. Архив (семеен; на Достоевс¬ ки). 2. Архива (делови книжа на учреждение; по¬ мещение, служба а. < Сдать в архйв когд-что пратя в архивата; отпиша н-го, нещо (като негоден, остарял, непотребен); бракувам! архитектор, -а, м. 1. Архитект; главный ар¬ хитектор города. 2. Архитектка аршйн, -а. 1. род. ми. аршйн Аршин (стара мярка за дължина = 71 см). 2. род. мн. -ов (Дър¬ вен) аршин (линия, летва, дълга 1 аршин) || прил!. аршйнный (вж.) Б у д т о/ С л о в н о аршйн проглотил кто (тег.) (стои из¬ пънат, сякаш) глътнал бастун. Мерить (всех) на одйн аршйн меря (всички) с един аршин, с една мярка, с един кантар. Мерить на свой аршйн когд-что меря със свой аршин, т. е. пристрастно, субек¬ тивно арестант, -а аристократ, -а аристократйческий (произход; общество, маниери; хотел, салон) аристократйчный (маниери) аристократи/я, -и аристократк/а, -и, мн. -ки, -ок аритмй/я, -и (мед.) ари/я, -и ар/ка, -ки, ед. -ки, -ок (триумфална) арктйческий (лед; фауна) арлекйн, -а (театр.) армад/а, -ы (мор.) армейский (част; вестник) арми/я, -и (също прен.) ароматный (цветя, напитка) и ароматйчный арсенал, -а артезианский колодец атётётйаlльный (кръв; налягане) артёри/я, -и (също прен. пътна, водна) артйкул, -а артикуляци/я, -и (ез.) артиллерйет, -а артиллёри/я, -и артрйт, -а (мед.) арф/а, -ы архайзм, -а (ез.) архайческий и архаичный архангел, -а (църк.) археолог, -а археологйческий (разкопки, находки) археологи/я, -и архивйст, -а (спец.) архйвный (материали; дело) архиепйскоп, -а архиерей, -я архимандрйт, -а архипелаг, -а архитектур/а, -ы архитектурный (институт; ансамбъл; стил) арьергард,-а ас, -а (летец; специалист) асбёст,-а асимметрйчный асимметрй/я, -и асоциальный аспёкт, -а аспирант, -а аспирантур/а, -ы 30 Нов руско-български речник
аршйнный. 1. вж. аршйн (Дълъг, висок, дълбок и т. н.) един аршин. 2. (прен., разг.) Много голям; огромен (букви, заглавие) аспидная доска* ассигнаци/и, -й, ед. -я, -и (фин.). Книжни пари (ист., в стара Русия); банкноти (изобщо) ассигновани/е, -я, с. (фин.). 1. (Целево) фи¬ нансиране. 2. мн. Целеви средства (отпус- нати/отпускани напр. за социални нужди) ассигн/овать, -ую, -уешь (кому) что, на что,, св./несв. Отпусна/Отпускам н-му с опреде¬ лена цел (пари за строеж); финансирам н-го астр/а, -ы (бот.). Астра, димитровче атаман, -а. 1. Атаман (на казаци). 2. Главатар (на разбойници) ателье мод. Модна къща; шивашко ателие атлас, -а. Атлас (географски, анатомичен, лин¬ гвистичен) атлас, -а (текст.)). Атлаз || прил. атласный (рокля, блясък) атмосферное давление. Атмосферно налягане аудиторный атомник, -а и атомщик, -а (разг.)). Атомен физик АТС [а-тэ-эс], съкр. от автоматйческая теле¬ фонная станция. АТЦ (автоматична теле¬ фонна централа) аттестат, -а, м. 1. Диплом(а), свидетелство (за завършено средно образование). 2. (ос- тар.) Вж. аттестация. — Аттестат зре¬ лости (остар.) зрелостно свидетелство аттестаци/я, -и. Атестация, препоръка, рефе¬ ренция атгест/овать, -ую, -уешь кого (-что), св^насв. (книж.) Атестирам н-го, дам/давам пре¬ ценка, атестация (за н-го), преценя(вам), оценя(вам) н-го, нещо || същ. аттестаци/я, -и, ж., прил. аттестационный (комисия). ■> Аттестовать себя (остар.) представям се, проявявам се (по странен начин) аттракцион, -а, м. 1. Атракция (в цирк). 2. Панаирджийски въртележки, люлки и др. ау, межд. Е(х)оо! (извикване, зов, напр. в гора) аспирйн, -а (апт.) ассамблея, -и ассимиляци/я, -и ассимилйр/овать, -ую, -уешь Я, св./несв. ассистент, -а ассистент/ка, -ки, мн. -ки, -ок ассистйр/овать, -ую, -уешь (Д.), несв. ассонанс, -а (лит.) ассортй, нескл., м. ассортимент, -а ассоциаци/я, -и (в разл. зн.) астенй/я, -и (мед.) астероид, -а (астр.) астм/а, -ы (мед.) астматик, -а (мед., разг.) астматйческий (дишане) (мед.) астролог, -а астрологи/я, -и астронавт, -а астронавтик/а, -и астронавт/ка, -ки, мн. -ки, -ок астроном, -а астрономйческий (също прен.) астрономи/я -и асфальт, -а асфальтйр/овать, -ую, -уешь/?., св./несв. атавизм, -а (биол., също прен.) атак/а, -и (също прен.) атак/овать, -ую, -уешьВ., св./несв. (също прен.) атейзм, -а атейст, -а атеистйческий (убеждения; пропаганда) ателье, неизм., с. атеросклероз, -а, м. (мед.) атлантйзм,-а атлантйческий (съюз) атлет, -а атлётик/а, -и (лека, тежка) атлетйческий (упражнения; фигура) атмосфёр/а, -ы (също прен.) атмосфёрный (налягане; въздух; прах) атолл, -а (геогр.) атом, -а атомный (тегло, енергия, физика, бомба, цен¬ трала, оръжие, подводница, реактор; дип¬ ломация) атрибут, -а атропин, -а (апт.) атрофйр^ваться, -уется, св./несв. (спец.) атрофй/я, -и (спец. ) атташё, м., нескл. (военен, търговски) аттестационный (комисия; свидетелство) аудиёпци/я, -и аудиовизуальный (метод на обучение) аудиокассёт/а, -ы аудиотёхник/а, -и аудитори/я, -и (също прен.) аудиторный Новый русско-болгарский словарь 31
аукать аука/ть, -ю, -ешь , лесе. / аукн/уть, -у, -ешь, еднокр. (разг.). Викам/Викна „ау“ (вж.); (отговаря на бълг. „е(х)о!“) провиквам/про- викна се с „ау”, „аукам/аукна“; аука/ться, -юсь, -ешься, несв. / аукн/уться, -усь,-еш^с^с^,еднокр. (разг.). 1. Викаме/Вик- нем си, обаждаме/обадим се един на друг (в гора). 2. само св. Обадя се, откликна. < Как аукнется, так иотклйкнется (поел.) каквото повикало, такова се и обадило аукцион, -а, м. Публична продан, разпродаж¬ ба, търг jI прил. аукционный (разпродаж¬ ба; курс на марката) аул, -а. Аул (село, селище в Сев. Кавказ и Средна Азия) афган/ец, -ца, мн. -цы -цев. 1. Афганистанец (лице от основното население на Афганис¬ тан). 2. Афганец (съветски военнослужещ в Афганистан 1980-89) || ж. афган/ка, -ки, мн. -ки, -ок; прил. афганский ахинё/я, -и, ж. (разг.). Галиматия, дивотии, глупост(и); безсмислица. — Нести* ахи¬ нею ахн/уть, -у, -ешь, св. / аха/ть, -ю, -ешь, несв. 1. Aхна/Ахвам, ах(к)ам. 2 (разг.) (Из^мтш екне/ечи (за гърмеж,трясък). 3. само св., кого (чем), (чем) по чему (прост.) Цапна, прас¬ на, тупна (н~го с тояга по главата) аэро.. Аеро.., въздухо..; въздушен; авиационен; аэродинамика; аэронавтика въздухо¬ плаване аэровокзал, -а. Аерогара (сгради) аэропорт, -а, в -е и -у, м. Аерогара (комплекс от летище и съоръжения, обслужващи пътниците и пер¬ сонала) аура, -и аутентический и аутентичный [тэ], (книж.) аутсайдер, -а афёр/а, -ы аферист, -а афйш/а, -и, ж. афишйр/овать, -ую, -уешьВ., св./несв.(разг.) афоризм, -а африканец, -а африкан/ка, -ки, ед. -ки, -ок африканский (племена; пустиня) аффект, -а аффикс, -а (ез.) ах, межд. ахиллесова пята ацетон, -а (хим.) аэродром, -а аэробик/а, -и аэроплан, -а аэрозол/ь, -я, м. аэронавтик/а, -и аэрофотосъём/ка, -ки, мн. -ки, -ок 32 Нов руско-български речник
Б б (след думи, завършващи с гласна), част. Вж. бы баб/а1, -ы. 1. (прост.) (Омъжена) селянка. 2. (прост.понякога пренебр. или шег.) Жена (вкл. и като съпруга). 3. (прост, и обл.) Вж. бабушка; жИли были дед да ба¬ ба имало едно време един дядо и една баба (в приказките). 4. (разг., ирон.) Баба, мухльо (за мекушав, нерешителен мъж) || прил. бабий (вж.). — Базарная баба, вж. базарний. Снежная баба снежен човек; срв. снеговик баб/а2, -ы (тех.). Набивачка; сонетка; токмак бабахать(ся), бабахн/уть(ся), вж. бахать(ся), бахнуть(ся) баба-яга [в приказките - с главно 15], бабы- ягй (нар.-поет.). Баба Яга (в приказки); също прен. зла старица, вещица бабий (разг.). 1. Бабешки (работа); старчески (глас). 2. Женски (дрехи; клюки). — Бабье лето*. Бабий век (шег.) най-хубавите го¬ дини от живота на една жена. Бабьи сказки бабини деветини баб/ка\ -ки, мн. -ки, -ок. 1. (разг.)Вж бабуш¬ ка. 2. (остар.) Баба, народна акушерка; също повивальная бабка баб/ка2, -ки, мн., -ки, -ок (спец.). 1. Надкопит- на става (за кон. овца). 2. Ашик, „кокалче“; играть в бабки играя на ашици. -ф Не в бабки играть (прост.) няма да си играем на шикалки/орехи (я); не е шега работа бабник, -а (прост.) Коцкар, женкар; срв. во¬ локита2 бабоч/ка, -ки, мн. -ки, -ек. 1. Пеперуда; ноч¬ ная бабочка нощна пеперуда. 2. Папионка бабуш/ка, -ки, мн. -ки, -ек. 1. Баба (на внуци¬ те си), стара майка. 2. Старица, стара жена; бабка; бабичка || гал. бабус/я, -и и бабул/я, -и. < Бабушка надвое сказала я стане, я не; я го бъде, я не; я камилата, я камиларя. Вот тебе, бабушка, и ЛОрьев* день бабь/ё, -я (събир., прост.). Женоря баг/бр, -ра. Канджа, (желязна) кука багровё/ть, -ю, -ешь. 1. Аленее (се), червенее се (заникът; макове). 2. Почервенявам, из¬ червявам се (силно); ставам моравочервен (от яд, възбуда, срам) || св. побагровё/ть (към 2 зн.) багровый. Пурпурен; тъмночервен; ален багряный (поет.). Пурпурночервен (зора), ален баз/а, -ы. База (материална, социална; воен¬ номорска) || прил. базовый (училище, ла¬ гер). < База данных, вж. банк (зн. 2). На базе чего, като предл. на базата на, въз основа на. Турйстская база, вж турбаза базар, -а. 1. Пазар; НЕ базар, срв. крытый* рынок. 2. (прен., разг.) Врява; гюрултия, патардия; панаир || прил. базарный (вж.) базарный. 1. Вж. рыночный. 2. вж базар Пазарен (ден, площад). 3. (прен.) Уличен (гюрултия); хамалски (псуване). •— Базар¬ ная баба (грубо прост.) скандалджия/скан- далджийка; кресльо/кресла; свадлив човек. Базарная работа груба, примитивна изра¬ ботка базилйк, -а (бот.). Босилек базис1, -а, м. (икон.). База, базис базис2, -а, м. База, основа бай-бай, вж баю-бай байдар/ка, -ки, мп. -ки, -ок. Русалка (вид спорт¬ на лодка) байк/а, -и, ж. (текст.)). Бархет; фланела (плат) || прил. байковый (вж.) байковый. Бархетен, фланелей; байковое одея¬ ло (меко) памучно одеяло бак1, -а, м. Резервоар, цистерна бак2, -а (мор.). Бак (част от горната палуба на ко¬ раб) бакалёйщик, -а. Бакалин бакалё/я, -и. 1. Бакалия (стоки; магазин). 2. (разг.) Бакалница || прил. бакалёйный (стоки) бакен, -а, ль (мор.). Бакан; шамандура: буй баклаг/а, -и (разг.). Манерка, матерка; бъкел; срв. фляга (з//. ])■ баклажан, -а. Патладжан, син домат баклажанная икра. Кьопоолу, зелен хайвер багаж, -а (също прен.) багажник, -а (на кола, на велосипед) багажный (вагон) бадминтон, -а (спорт.) базальт, -а базйлйк/а. -и базйр/оваться, -уюсь, -уешься на П., несв. бакалавр, -а бакенбард/ы, -, ед. -а, -ы баккара, неизм., с. (карт.) Новый русско-болгарский словарь 33
баклуши баклуши: бить баклуши (прост.). Клатя си краката; безделнича балабол/ка, -ки, мн. -ки, -ок. Вж. пустомеля балаган, -а. 1. (остар.) Барака; лека дъсчена постройка (за търговски цели, за панаирни пред¬ ставления). 2. Панаирно представление, ко¬ мични сценки, циркови номера; театър за народа. 3. (прен., разг.) Шутовщина, цир- каджилък, палячовщина, лаладжийство || прил. балаганный балагур, -а (разг.). Шегаджия, майтапчия; ве¬ селяк; лаладжия балагур/ить, -ю, -ишь, несв. (разг.). Бъбря, приказвам весело; шегувам се баламу/тить, -чу, -тишь (разг.). 1. что Мътя, размътва. л (вода), бълникам, разбълник- вам. 2. когд-что (прен.) Размирявам, раз¬ бунвам, буня; размътвам, мътя (главата на н-го) || св. взбаламутить балансир, -а, м. (тех.). 1. Балансьор; коби¬ лица. 2. Баланс (па часовник) балахон, -а, м. (разг.). Широк безформен ха¬ лат; роба балбес, -а (прост.). Тъпак; простак; тъпанар балдё/ть, -ю, -ешь(прост.). 1 .Вж. обалдевать. 2. (прост.) Безделнича; хайлазувам; дем- белувам; прекарвам си безгрижно (време¬ то) || св. обалдеть (към 1 зн.) балд/а, -ы, ж. Глупак/Глупачка, тъпак/тъпач- ка; будала бал/ка! -ки, мн. -ки, -ок (стр). Носеща греда (дървена, железобетонна); трегер|| прил. балочный (вж.) бал/ка2, -ки, мн. -ки, -ок. Ровина, (сухо)дол, дере балл, -а, м. 1. Бележка, (цифрова) оценка (на успех, за поведението на учащи се); точка (при оценяване на тест). 2. Бал (на вятър, вълнение, земетресение) || прил. балльный (оценка, система) < Проходной* балл баллон, -а, м. 1. Бутилка (стоманена; за втеч¬ нен газ и др.). 2. (Вътрешна) гума (на ав¬ томобил, велосипед) баллотировать, -ую, -уешь (книж.). Вж. го¬ лосовать (зн. 1) || същ. баллотйровани/е, - я и (разг.) баллотиров/ка, -ки, мн. -ки, -ок баллотироваться, -уюсь, -уешься (книж.). Кандидатирам се, представям кандидату¬ рата си (за депутат, за президент) баллюстрад/а, -ы, ж. Балюстрада; парапет (па стълбище, на мост) от фигурни стълбчета балованный, вж. избалованный бал/овать, -ую, -уешь 1. кого (разг.) Глезя (дете) 2. (прост.) Вж. баловаться (зн. 1) || св. избаловать (към 1 зн.)-, същ. баловство (вж.) бал/оваться, -уюсь, -уешься. 1. Палува.м, иг¬ рая (си); правя пакости. 2. чем (разг.) За¬ бавлявам се, занимавам се с нещо (несери¬ озно. между другото, за удоволствие, като хоби) || същ. баловство (вж.) балов/ень, -ня, м. (разг.). Галено дете; гале¬ ник, глезеник; баловень судьбы галено дете на съдбата баловник, -а. Палавник || э/с. баловнйц/а. -ы баловств/о, -а, 1. вж. баловать(ся) Глезене. 2. Глезотии; лудории; немирство балочный, вж. балка1: балочное перекры¬ тие (стр.). Гредоред бальзам, -а. Балсам, мехлем (също прен.) бампёр, -а (авт.). Броня (на автомобил), бу¬ ферна греда банк, -а, м. 1. (фин.) Банка (инвестиционна, търговска, спестовна); государственный банк държавна банка. 2. (прен., информ.) Банка, база (данни) || прил. банковый и банковский (към 1 зн.). бан/ка1, -ки, мн. -ки, -ок, ж. 1. Буркан (НЕ банка, срв. банк); стъкленица; (ко>г^<^]р1ве- на) кутия; (мед.) банка (с кръв за прелива- бактериолог, -а бактериологический (изследване; институт; война) бактериологи/я, -и бактёри/я, -и бал, -а, о -е и на -у, мн. -ы (абитуриентски) балала/йка, -йки, мн. -йки, -ек баланс, -а (счетоводен, годишен, пасивен; топлинен, енергиен) балансйр/овать, -ую, -уешь, несв. балдахйн, -а балерй/на, -ы балёт, -а балетмёйстер, -а балетный (музика; спектакъл) балканйстика, -и балкон, -а (на къща, в театър) баллад/а, -ы балласт, -а (в разл. ■ зн.) баллйстик/а, -и 34 Нов руско-Сгьлгарски речник
не). 2. мн. {мед.) Вендузи || умал. баноч¬ ка {вж.), прил. баночный бан/ка2, -ки,, мн. -ки, -ок {мор.). 1. Банка, се¬ далка (за гребци). 2. Банка (плитчина) банкир, -а. Банкер банкрот, -а. 1. Несъстоятелен длъжник. 2. (прен.) Провалил се (човек), претърпял крах (в живота, в работата) банкротств/о, -а, с. {фин., търг.). 1. Фалит, банкруХиране); несъстоятелност. 2. {прен.) Провал, крах; пълен неуспех; катастрофа; политИческое банкротство банный, вж. баня. Бански (НЕ гащета; срв. купальный), (който е) за баня, за миене, за къпане. < Как банный лист* баноч/ка, -ки, мн. -ки, -ек. 1. Умал. от банка1 {ЗН. /). 2. {тех.) Фуска (стъклено балонче) бант, -а, м. Панделка; джувка, ф.пьонга || умал. бантик, -а бан/я, -и. Баня (обществена; срв. ванная) || прил. банный (вж.). — Задать баню кому тегля/дръпна калая ил и един калай, нахо¬ кам, сапунисам н-го. барабанный. Барабанен; барабанный бой би¬ ене на барабан(и); барабанные палочки барабанни палки. — Барабанная перепон¬ ка (анат.) тъпанче (на ухо) баран, -а. Овен, коч || прил. бараний (руно; лой). — Как стадо баранов като овце, като стадо (се блъскат - за навалица). Ус¬ тавиться, смотреть как баран на но¬ вые ворота {неодобр.) (вторача се, гледам) като теле в железница баранин/а, -ы, ж. {готе.) Овнешко; овче месо барс баран/ка, -ки, мн. -ки, -ок, ж. 1. Геврече; срв. бублик 2. {авт., разг.) Волан; геврек (жарг.) барахл/йть, -йт {прост.). Работи на пресекул- ки, прави засечки; засича (мотор); не е в ред; прекъсва; срв. пошаливать; двИгатель барахлит моторът ми прави сечено; серд¬ це барахлИт сърцето ми засича, нещо не го бива, изневерява ми барахл/о, -а, с., събир. {разг.). Пиртушини; вехтории; срв. хлам барахол/ка, -ки, мн. -ки, -ок, ж^. {прост.). Бит- пазар, битак; срв. толкучка (зн. 2) барахта/ться, -юсь, -ешься. Мятам се; мятам ръце, крака (във вода) бараш/ек, -ки, м. 1. Агне; агънце. 2. ед. Аг¬ нешка кожа; воротнИк из барашка яка от агнешка кожа. 3. мн. Вж. барашки барашки, -ков, мн. {мор., разг.).. „Зайчета“ (милки пенливи вълни) барбос, -и, (разг.)). Пес, (голямо) дворно куче; шаро барж/а, -и, ж. (мор.).. Шлеп барин, -и, мн. (разг.) баре и бары; срв. гос - подин. Барин; господар; помешчик; дво¬ рянин || ж’, барыня (вж.); прил.. барский (вж.). — Жить барином (прен.) живея бей- ски, като цар бар/ка, -ки, мн. -ки, -ок, ж^. Шлеп (речен) баркас, -а. Баркас; катер барс, -а, м. Леопард, пантера бальный (танц) бамбук, -и бамбуковый (плантация; бастун) банальност/ь, -и, ж. банальный (мисъл; фраза; сравнение) банан, -и банановый (лист, дърво; влакно; сладкиш; прен. република) банд/а, -ы (разбойници) бандаж, -И бандерол/ь, -и, ж. бандит, -а бандитиим, -а банкет! -а (в чест на н-го) банкет2, -и (спец. - на път) баптйзм, -и (църк.) баптйст, -а (църк.) баптйст/ка, -ки, мн. -ки, -ок (църк.) бар, -а (заведение; мебел) барабан, -и (също тех.) барабап/ить, -ю, -ишь, несв. барабанщик, -и барак, -а, м. бард, -И (певец и музикант) барельеф, -а (изк.) баритон, -и (глас, певец, муз. инструмент) бармен, -и барокко, неизм., с. (изк.) барометр, -и барометрйческий (налягане) барон, -и баронёсс/а, -ы баррикада, -ы баррикадйт/овать(ся), -ую(сь), -уешь(ся) (В.), несв. Новый русско-болгарский словарь 35
барский барский, вж. барин. 1. Богатски (дом); срв. особняк. 2. (прен.) Високомерно-пренеб¬ режителен, господарски (отношение) барсук, -И. Язовец || прил. барсучий (дупки) бархат, -и, м. Кадифе (НЕ бархет; срв. бума¬ зея, байка) || прил. бархатный (вж.) бархатйстый. Кадифен, наподобяващ кадифе (кожа; прсн. тембър) бархатный. 1. вж. бархат Кадифен, (напра¬ вен) от кадифе. 2. (прен.) Кадифен; мек, нежен (глас); срв. бархатйстый барын/я, -и. Госпожа; господарка (вж. барин) барыш, -И, м. (разг.). Печалби; сметка; кяр; келепир (прост.) барыш/ня, -ни, мн. -ни, -ень, -ням (остар.). Госпожица. — Кисейная барышня, вж. кисейный барьер, -и, м. 1. Бариера; прегради. 2. (спорт.) Препятствие; хърдел (остар.). 3. (прен.) Пречка, бариера || прил. барьерный (вж.) барьерный бег (спорт.). Бягине с препятствия басистый. Бисов; нисък (глис, звук) басить, башу, басишь (разг.). Говоря басово, с дебел глис баста, межд. (разг.). Стига!; достатъчно!; до тук!; бисти! баст/овать, -ую, -уешь. 1. Стачкувам, участвам в стачка. 2. (прел..разг., шег.) Правя стач¬ ки, отказвам ди работя, да правя нещо батальон, -и (воен.). Баталион; дружини (ос¬ тар.) батарс/я1, -и (воен.). Батарея батарё/я2, -и, ж. 1. Батерия (електрическа, акумулаторни). 2. Радиатор (на парно отопление) || умал. батарё/йка, -йки, мн. -йки, -ек (към 1 зн.) батон, -а, м. 1. Бяло хлебче, франзели (срв. бул¬ ка, буханка). 2. Пръчки (за хранителен продукт с цилиндрична форми, напр. салам). 3. Блокче (шоколад, марципан) || умал. батончик, -и батрак, -и. Ритай || ж. батрач/ка, -ки, мн. -ки, -ек батюш/ка, -ки, мн. -ки, -ек,л/. 1. (остар.) Тат¬ ко; баща. 2. (църк.) Отец; зват. отче; (пра¬ вославен) свещеник. 3. батюшки! межд. (разг.) Леле (мале)! бах, межд. (разг.). 1. Бум, тряс, туп, пльос (за удир, гръм, падане). 2. като сказ.. Гръмне, тресне; тупна, пльосна се баха/ть и бабаха/ть,-ю, -ешь (разг.).. 1. Гръмви, тряска; изтрещяви. 2. когд-что Ципвам, прасвам. 3. (прсн.) Изтърсвам (някоя глу¬ пост) || св. бахнуть и бабахнуть баха/ться и бабаха/ться, -юсь, -ешься (разг.). Тупвим (ни поди), пльосвам се, строполявам се (с шум) || св. бахнуться и бабахнуться бахвал, -и. м. (разг.). (Бъбрив) самохвалко, фукльо; фукня бахвал/иться, -юсь, -ишься (разг.)- Хваля се, самоизтъквим се, перча се || същ. бах- вальств/о, -а бахн/уть и бабах/нуть, -у, -ешь (разг.) 1. Гръм¬ не (топ), тресне; изтрещи (гьрмеж). 2. когд- что, чем по чему Цапна (с юмрук по ма¬ сата; н-го по главата); тупни, прасна (ва¬ зата в земята). 3. (прен.) Изтърся (нещо необмислено) || несв. бахать и бабахать бахн/уться и бабахн/уться, -усь, -ешься (разг.). Тупна (на земята), пльосна се, строполя се (с шум) || несв. бахаться и бабахаться бахром/а, -ы, ж., събир. Ресни бахч/а, -й, ж. Бостан || прил. бахчевой (кул¬ тури: дини, пъпеши, тикви) бац, межд. (разг.)А. Прис!; цап! (за рязък звук, шум от удар, гръм, изстрел). 2. като сказ. Прас¬ ни, тупна, цапна бач/ок, -ка,м., умал. отбак1 (разг). Резервоир- че; казанче (в тоалетни); туби (за течности) бартер, -и (търг.) бас, -а, ед. -ы (глас, певец, муз. инструмент) бас-гитар/а, -ы баскетбол,-и баскетболйст, -и баскетбольный (топка; игрище; отбор; мач) баснопйс/сн, -ца баснословный (личност; истории; сума, цени) бас/ня, -ни, мн. -пи, -ен (също прен.) басовый (глас, струна) бассёйн, -и (плавателен; ни реки; каменовъг¬ лен) батискаф, -а (мор.) баттерфляй [тэ], -я (плуване) батут, -и батйст, -и, м. (текст.) бацйлла, -ы, ж. (на туберкулоза) бдйтельност/ь, -и, ж. бдительный (страж) 36 Нов руско-български речник
башенный, прил.. от башня. Кулов, (който е) на, от, във вид ни кули; башенные часы градски часовник (на кули); башенный кран {стр.) кулокран башк/а, -й {прост.). Кратуни, тикви (зи глава) башковитый {разг.). Акъллия {прост..); голям умник башлык, -И. „Башлък“ (вид топли качулки) башмак/й, -ов, ед. - - -и. 1. Обущи (цели или по¬ ловинки; понякога груби, тежки или спец.)\ обув¬ ки; ортопедические башмакИ; срв. ботин¬ ки, туфли || умал. башмач/кй, -ков, ед. -ок, -ка. — Под башмаком/каблуком, еж. каблук баш/ня, -ни, мн. -ни, -ен. 1. Кули; {също прен.. за тясна висока сграда); срв. вышка; водона¬ порная башня водна, водонапорни кули; силосная башня силос, силажна кули; телевизионная башня. 2. {воен.) Купола (ни танк) || умал. башен/ка, -ки, мн. -ки, -ок; прил. башенный {вж.) баю-бай, или бай-бай, (баю) баюшки-баю, межд. Нини(-нини)-ни баюка/ть, -ю, -ешь кого. Приспивам (бебе - с песен, с люлеене) || св. убаюкать баян, -И. Баян (руска хармоника) бег, -и, о -е и ни -у, мн. -И; -ов, м. 1. Бягане {също спорт.), тичане; бяг; он сбросил пиджак-на бегу хвърли си сакото както бягаше; бег на месте. 2. мн. Конни със¬ тезания, конни надбягвания || прил. бего¬ вой. — В бегах быть 1) търча, тичам (по задачи), не се спирам; 2) {остар.) в само- отлъчка (съм), беглец (съм от затвор); де¬ зертирам бёга/ть, -ю, -ешь. 1. Бягам, тичам; търча; бързо се движа [зи разнопосочно и нееднократ¬ но движение; срв. бежать, зн. 7]. 2. на чём Пързалям се (с кънки); карам (ски). 3. Сно¬ вИ; тичам, движа се (бързо) назад-напред (напр. совалка на тъкачен стан); глаза у неё бе¬ гают очите й играят || същ. беган/ье, -ья; прил. беговой {вж.) бегемот, -и. Хипопотам; срв. гиппопотам бегй(те), пое. от бежать беглый. 1. Избягъл, спасил се с бягство; беглый каторжник. 2. бёгл/ый, -ого Бег¬ лец. 3. Бегъл, повърхностен; направен бедокурить набързо; беглое описание. 4. Свободен, гладък, без запъване (четене). 5. {воен.) Бърз, чест (огън). — Беглые гласные {ез.)— непостоянни, изпускащи се, суфиксни глас¬ ни; вметнати и изпадащи гласни беглян/ка, -ки, мн. -ки, -ок, ж. от беглёц. Бе- гьлка беговой. (Който е) за бягане, за надбягване; беговая дорожка писти; беговая лошадь състезателен кон беготн/я, -й, ж. {разг.). 1. Тичане (насам-на- там); дети подняли беготню децата се разтичаха, взеха да тичат. 2. {разг.) Оби- каляне (на магазини, учреждения); лутане, суетене бёгств/о, -а, 1. Бягство; срв. побёг1. 2. {воен.) (Бързо, безредно) отстъпление. < Обра¬ тить в бёгство когд-что принудя, накарам да побегне; подгоня. Обратиться в бёгство побегни, плюя си ни петите бегу, 7 л., ед., сег. от бежать бегун, -И {спорт.). Бегач (ни къси, ни дълги разстояния) || бегун/ья, -ьи, мн. -ьи, -ий бед/а, -ы, мн. беды, бед, бедим, ж. Беда, не¬ щастие; беля; беда мне с ним голям кихър ми е. — Долго ли до беды какво ли не става, всичко може да се случи. Лиха беда начало {погов.) Всяко начало все трудно (Сл.). На беду за беля; не щеш ли. (Не) велика беда не е голяма работа. Пришла беда - отворяй ворота {поел.) Никое зло не идва само. Семь* бед - одйн отвёт. беднё/ть, -ю, -ешь. Обеднявам, осиромаша- вам, беднея || св. обеднёть беднот/а, -ы, събир. Беднота, беднотия; бед¬ няци, бедни хори, сиромаси (НЕ бедност) бёдный. 1. Беден (човек; език; ни гори). 2. Гор¬ кият, клетият || същ. бёдност/ь, -и; умал— бёдненький. — Беден, как церковная мышь/крьгса, вж. церковный бедняг/а, -и, м^ж. {разг.). Горкият/Горката, клетият/клетЯта; завалия(та) || умал. бед- няж/ка, -ки, мн. -ки, -ек бедокур/ить, -ю, -ишь {разг.). Правя бели, пакости случайно {обикн. зи дете) || св. набе¬ докурить беглёц, -а бегом, нареч. бёдност/ь, -и, ж. бедняк, -а бедняцкий (орисия) бедняч/ка, -ки, мн. -ки, -ек Новый русско-болгарекий словарь 37
бедренный беж, неизм. и бежевый. Бежов (цвят) бежать, бегу, бежишь; пое. бегй(те), 1. Бягам, търча [за еднопосочно и еднократно движение; срв. бегать, зн. 7]. 2. (прен.) Лети (време). 3. св.) несв. (Из)6ягим/йз6ягвим (от затвор) без и безо, предл. 1. когд-чегд Без; без еди¬ ной ошИбки без никаква грешка; без пятИ три три (часа) без пет; ей без малого семьдесят наближила е седемдесетте (го¬ дини). 2. кого В отсъствието ни н-го, без меня можете убрать комнату докато ме няма може да разтребите стаята. < (И) без того без друго, и без това; така или иначе. Не без чего донякъде, с малко, с известен (страх, ирония). Не без того (ими) такова нещо, не е като да няма; случва се. без-, безъ.. и бес.., префикс. Без... не..; без¬ божник; безграмотный неграмотен; безъядерный; бесславный безалаберный (разг.). Безреден, разпилян; неорганизиран, лекомислен (човек); хаоти¬ чен (живот, начин на работа) || същ— бе- залаберност/ь, -и, ж. безбедный. Заможен; осигурен (материално) (живот) безбилетник, -и (разг.).. Пътник без билет || ж. безбилётниц/а, -ы безбилетный. (Който е) без билет (пътник) безбоязненный. Безстрашен, решителен, смел (човек; борба) безвестный (книж.). Незнаен (герой), непоз¬ нат, неизвестен (страна) безволосый. (Който е) без коса; неокосмен безвременный (вис.). Преждевремен (смърт) безвыездно, нареч. Неотлъчно; постоянно (живея н-де) безвыходный. 1. Неотлъчен. 2. Безизходен (по¬ ложение) || нареч. безвыходно (към 1 зн.) безголовый. 1. (Който е) без глава. 2. (прен., разг.) Глупав, тъп. 3. (прен., разг.) Край¬ но разсеян, който вечно забравя безголосый. 1. (Който е) без глис, негласовит. 2. Мълчалив; замлъкнал (камбана) безграмотный. 1. Неграмотен, слабограмо¬ тен; безкнижен. 2. (прен.) Зле подготвен; невежествен, неграмотен (в работата си), некомпетентен бездёлиц/а, -ы (разг.). Дреболия; дребна ра¬ бота; (прен.) нищожен повод безделуш/ка, -ки, мн. -ки, -ек (разг.). Дребо- лийки; фигурка, украшение безденежь/е, -я. Безпаричие бёздн/а, -ы. 1. Бездна, бездънни пропаст. 2. чего (прен., разг.) Маса, сума, безчет; j них бездна денег имат купища пари бездоказательный. (Който е) без доказател¬ ства, недоказан; голословен (обвинение) бездонный. Бездънен (кладенец); много дълбок бездорожь/е, -я, с., без мн. Липса на (добри) пътища; непроходимост поради разкаля¬ ни, кишави пътища (през есента) бездумный. Безмислен (рядко), лекомислен (отношение към живота) безе [зэ], неизм., с. (готе.).. Целувка беззаботный. Безгрижен (живот); лекомислен (.момиче) || същ. беззаботност/ь, -и, ж. беззастенчивый. Безсрамен, безсъвестен, нагъл, (който) не се свени; безочлив (лъ¬ жец); безцеремонен || същ. беззастенчи- вост/ь, -и, ж. безликий. Безлик, безличен; лишен от свое¬ образие, от индивидуалност бедренный (кост) бедр/о, -И, мн. бёдра, бёдер (анат.) бедственный (положение) бёдстви/е, -я бёдств/овать, -ую, -уешь, несв. бедуин,-а бедуинка, -ки, мн. -ки, -ок бежен/ец, -ци бежен/ка, -ки, мн. -ки, -ок безаварийный (работа; кицине) безалкогольный (питие) безапелляционный (тон, решение) безбожи/е, -я безбожник, -и безбожный (мисли; живот; прен., разг, цени) безболезненный (операция; реорганизация) безбрежный (океан; преЧj свобода) безветренный (ден; време) безветри/е, -я безвкусиц/а, -ы безвкусный (храни; украса) безвласти/е, -я безводный (пустиня) безвозвратный (заем; решение; загуба) безвоздушный (пространство) безвозмездный (помощ, труд) 38 Нов руско-български речник
безличный. 1. (остар.)Вж. безлйкий. 2. (ез.) Безличен (глагол) безмозглый (разг., пренебр.). Глупив, тъп; безмозъчен; изкуфял безмолвств/овать, -ую, -уешь, (вис.). Стоя без¬ мълвен, пазя пълно мълчание; дума не продумвам безналйчный расчёт (фин.). Безкасово плаща¬ не безногий. 1. Безног, безкрак; (който е) без крак/крака. 2. (разг.) (Който е без крак/кри- ки), със счупен крик (мебел) безо, (пред мест, всего, всех, всяких), предл. Вж. без безобрази/е, -я, с. 1. Грозота. 2. (прен.) Безоб¬ разие, безобразна, грозни постъпки || прил.. безобразный (вж.) безобра/зить, -жу, -зишь. 1. когд-что Грозя, правя грозен, обезобразявам; отнемам от, развалям хубостта. 2. по-често безобраз- нича/ть, -ю, -ешь (разг., прост.) Безобраз- нича; безчинствам, правя бели, пакости || св. обезобразить (към 1 зн.); набезобразни¬ чать (към 2 зн..) безобразный. 1. Грозен, безобразен; от¬ блъскващ (лице). 2. (прен.) Безобразен, грозен, неприличен(постъпка) безоглядный. 1. Спонтанен, импулсивен; без¬ разсъден (смелост); безумен (разточител- безразлйчие ство); всепоглъщащ (любов); прибързан (решение); НЕ безогледен, срв. беспардон¬ ный. 2. Необозрим, необгледен (простор) безоговорочный. Безусловен (капитулация) безоружный. Невъоръжен безостановочный. Безспирен; непрекъснат (движение) безответный. 1. Несподелен (любов). 2. Кро¬ тък, покорен, безропотен (жена) безответственный. Безотговорен || същ. без- ответственност/ь, -и, ж безотказный. 1. Безотказен; сигурен, надеж¬ ден (машина, система). 2. (разг.) (Винаги) отзивчив, готов да се притече ни помощ; (човек) който никога не отказва (помощ) безотлагательный (книж.). Не търпящ отла¬ гане, неотложен безотрадный. Тъжен, безрадостен; безутешен; безнадежден безотчётный. 1. Несъзнаван, неосъзнат, нео¬ бясним (страх); инстинктивен. 2. (остар.) Безотчетен (суми) безошйбочный. Безпогрешен, точен (реше¬ ние); прецизен; верен (усет) безраздельный (книж.) Абсолютен, пълен (власт) безвольный (роб; лице) безвредный (багрило, лекарство; за околните) безгласный (твар; изпълнител) безгранйчный (простор; (прен.) вяра; възмож¬ ности) бездарный (актьор; стихове) бездействи/е, -я бездёйств/овать, -ую, -уешь, несв. бездель/е, -я бездельник, -а бездёльнича/ть, -ю, -ешь, несв. бездетный (жена; брак) бездеятельный (човек; живот) бездомный (човек; котка) бездуховност/ь, -и, ж. бездушный (остар. труп; егоист, чиновник; игра на актьора) бездыханный (труп) безжалостный (тиранин; поглед; сърце) безжйзненный (труп; поглед) беззаветный (слуга; любов) беззакони/е, -я беззащйтный (сирак) беззвучный (смях) безземельный (селянин) беззлобный (човек; смях) беззубый (старец; уста; прен., разг, критика) безлунный (нощ) безлюдный (село; улици) безмерный (книж.) (щастие, страдание) безмолвный (укор; въпрос; улица) безмятежный (сън, живот) безнадёжный (положение; любов, скръб; про¬ блеми) безнаказанный (престъпление) безнравственный (човек; постъпка) безобйдный (шега; старец) безоблачный (небе; прен. щастие) безобразник, -и (разг.) безобразнича/ть, -ю, -ешь, несв. безопасност/ь, -и, ж. безопасный (място; зи околните) безработиц/а, -ы безработный (също като същ.) безрадостный (живот) безразлйчи/е, -я Новый русско-болгарский словарь 39
безразлйчный безрукав/ка, -ки, мн. -ки, -ок, ж. Елече; ко¬ жухче (без ръкави) безрукий. 1. Безрък; еднорък. 2. (прен., шег.) Вързан в ръцете, несръчен; (който е) с две леви ръце безрыбье: На безрыбье и рак рыба (поел.)). Като няма кокошка и сврака ядва безубыточный. (Който) не (е) губещ (предпри¬ ятие, производство); печеливш; доходен, доходоносен; рентабилен безудержный (книж.). 1. Неудържим, неукро¬ тим (фантазия); несеквищ (плич). 2. Нео¬ буздан безукорйзненный. Безукорен, безупречен (вкус) безусловно. 1. парен. Вж. безусловный. 2. като вмети, б. Безусловно, безспорно, ес¬ тествено; то се знае; спор няма. 3. като част, (утвърдителен отговор) Разбира се, от само себе си се разбира; то се знае; няма проблеми безъ.. (пред я), префикс. Вж без безымянный. Безименен, незнаен (гроб, ге¬ рой); анонимен (писмо). — Безымянный палец безименен пръст безыскусный и безыскусственный. 1. Есте¬ ствен; простичък (мелодия), непринуден (разказ). 2. Простодушен, наивен (човек) безысходный. 1. Безизходен (положение); срв.. безвыходный. 2. Безкраен, безграничен, безмерен (тъга, немотия); безнадежден (скръб) || същ. безысхбдност/ь -и, ж. бёй(те), вж. бить белен/а, -ы, ж. (бот.).. (Черен) блян (отровна билка). — К и к белены объелся (прост.) (ся¬ каш му е) мръднала чивията; луднал, из- кукуригал, откачил (е) белесоватый. (Въз)белезникав, мътно беловат, сивкаво бял белёсый и белёсый. Белезникав; матовобял; мътнобял беле/ть, -ю, -ешь. 1. Побелявам; пребледня¬ вам; ставам бял, блед. 2. Белее се (в дале¬ чината) || св. побелеть (към 1 зн.): белё/ться, -ется. Вж. белеть (зн.2) белиберд/а, -ы, ж. (разг.). Безмислици, ди¬ вотии, врели-некипели белизн/а, -ы. Белота белила, белил, мн. 1. (хим.) Бели багрила; бяла (минерална) боя. 2. Белило, помада (за лице) бел/йть, -ю, -ишь что. 1. Белосвам, варос- вам (стена). 2. Избелвам (платно) || св. побелйть (към 1 зн.), выбелить (към 2 зн.) бел/ка, -ки, ми. -ки, -ок. Катерица (НЕ бялка; срв. кунйца) || прал. беличий (кожи). < Крут^ься/Вертеться как белка в ко¬ лесе 1) не подгъвам, не подвивам крак, трепя се, блъскам се (от сутрин до вечер); 2) въртя се като дявол на шиш (много ра¬ бота, малко полза) белковый, вж. белок (зи. 1) белобрысый (разг.). Светлорус, русоляв (коса; човек) беловйк, -а, м. Белова; срв. черновйк беловой. Белови (екземпляр); срв. черновой бел/ок, -кИ, м. 1. Белтък (на яйце). 2. (хим.. биол.) Белтъчина, протеин. 3. мн. (разг.) Белтъци; бялото (на окото) || прал, белко¬ вый (към 1 и 2 зн.) белокрови/е, -я, с., (мед., остар.'). Лсвкоза; левкемия белокурый. Светлорус (коса; човек); светло¬ кос, русокос белоруч/ка, -ки, мн. -ки, -ек, м., ж. (разг., презр.). Глезльо/Глезла, безделник/бездел- НИЦИ (за човек, който бяга от- .мръсната работа, от физическия труд); мамино детенце безразлйчный (човек; глас, поглед) безрассудный (човек; постъпка) безрассудств/о, -и безрезультатный (усилия) безродный (бродяга) безропотный (подчинение; народ) безударный (сз.) (гласна, сричка) безум/ец, -ци безуми/е, -я безумный (намерение; страст) безумств/о, -а безупречный (репутация, вкус) безусловный (успех; рефлекс; капитулация) безуспешный (опит) безутешный (скръб; вдовица) безучастный (свидетел) безъядерный (зона; свят) безыдейный (изкуство) безынициатйвный (човек) бейсик [бэ и бе], -и (информ.) (един от езици¬ те в програмирането) бекас, -а (зоол.) 40 Нов руско-български речник
белошвё/йка, -йки, мн. -йки, -ек. Шивачка (на бельо) белут/а, -и. Моруни (риба). — Реветь белугой (разг.) реви, та се късам; пищя кански белый. 1. Бял (СНЯГ, лице). 2. В съчетания, повече- то - съставни термини (срв. чёрный): белое вино; белый виноград бяло грозде; белый гриб, вж боровйк; белое золото пимук; белое мясо бяло месо; белая магия; белые ночи бели нощи (отвъд полярния кръг); белая олимпиада зимни олимпиади; белый уголь бели въглища (зи хидроенергия); белый хлеб бял (пшеничен) хляб. < Белый 6илРт*. Бёлая горячка*. Бёлое мёсто/пятно бяло петно (неизследван про¬ блем). Бёлыми нитками шито (съ)шито с бели конци. Бёлый стих бели (неримува- ни) стихове. Бёлый флаг бяло знаме (вди¬ гам = предавам се). Средь бёла дня по¬ сред бял ден. бель/ё, -я, събир. Бельо; нИжнее) иосИльное бельё долни дрехи; постельное бельё чар¬ шафи и калъфки; столовое бельё покрив¬ ки за маса, салфетки и др. || прил. белье¬ вой (шкаф, магазин). В одном бельё по бели/долни гащи. В грязном бельё чьём рыться/копаться ровя (в) кирливите ризи (на н-го) бельм/б, -а, мн. -и, -, -им, с. Перде (ни око); катаракта (мед.)..> Как бельмо в/на глазу у кого (разг.) кито трън в очите (ми е) бельэтаж, -И. 1. Първи етаж (над партера). 2. Първи балкон (в театър) бензобак, -а. Бензинов резервоар бензозаправщик, -и (спец.). Автоцистерна (зи зареждане ни транспортни средства с го¬ риво) бензоколон/ка, -ки, мн. -ки, -ок. 1. Бензоко¬ лонки. 2. Бензиностанция бенуар, -а (изк.). Ложи в партера; беноир (остар.) берлога бёрег, -и, о -е и ни -у, мн. -а, -ов. Бряг || умал. береж/ок, -ка; прил. береговой, вж.) берегйсь! като меж:д. Варди!, пази се! береговой, вж. бёрег. Брегови (линия; охра¬ ни); крайбрежен (скали; улица) бере/дйть, -жу, -дйшь, что. Ризвреждим (рана; прен. стара болка); бередИт душу бърка (ми) в душата || св. разбередйть бережлйвый. Пестелив || същ. бережлйвост/ь, -и, ж. бережный. Грижовен (отношение); предпаз¬ лив, внимателен || същ. бёрежност/ь, -и, ж бережок, вж. бёрег берёз/а, -ы. Бреза || умал. берёз/ка, -ки, мн. -ки, -ок; прил. берёзовый березпяк, -И, м., събир. Брезова гора, брезак берёйтор, -и (спец.). 1. Обездвач ни коне. 2. Учител по езда берёст/а, -ы и берест/а, -ы. Брезова кора (гор¬ ният й слой, използван ни времето - от 11 до 15 век - зи писане; възприема се кито своеобразен руски па¬ пирус) || прил. берестяной (грамота) и берёстовый (кошници, табакерка; катран) берёт, -а, м. Барет(к)а; кепе бер/ёчь, -егу, -ежёшь, -егут, мин. -ёг, -егла кого-что. 1. Пазя; запазвам, опазвам (здра¬ ве); закрилям (деца); съхранявам (ценен ръкопис). 2. Пестя (пири); скъпя (всяка ми¬ нута); икономисвам. 3. Спазвам (традиция) || св. сберёчь (към 1 и 2 зн.) бер/ёчься, -егусь, -ежёшься, -егугся, мин. -ёгся, -еглась (от когд-чегд). Пазя се (от настин¬ ки; от мошеници) берйСте), вж. брать берлог/а, -и, ж. Бърлога (ни мечка), леговище бекон,-а белладонн/а, -ы (билки) бейсбол, -и (спорт.) беллетрйст, -а беллетрйстик/а, -и белогвардё/ец, -а белокаменный (Москва) белолицый (хубавица) белорус, -а белорус/ка, -ки, мн. -ки, -ок белорусский белоснежный (върхове; лице; покривки) бельгй/ец, -йци бельгй/йка, -йки, мн. -йки, -ек бельгййский (езици; провинции; франк) бельканто [бэ и бе], нсизм, с. (муз.) бемол/ь, -я, м. (муз.) бёнтало, вж бунгало бенефйс, -а (театр.) бензйн, -а бензйновый и бензйнный беременная берёменност/ь, -и ж. бёрклий и беркёли/й, -я (хим. елемент) берйлли/й, -я, ед. (хим,, елемент) Новый русско-болгарский словарь 41
бертолетова соль берцов/ый (анат.): большая берцовая кость голям пищял; малая берцовая кость малък пищял бес, -а. Бяс, дявол; често като синоним ни черт (вж.) || умал. бесёнок (вж.); прил. бесовский (из¬ кушение, козни) бес., (пред беззвучни съгласна), префикс. Вж. без., бесёд/а, -ы.1. Продължителен разговор. 2. Беседа, сказки бесёд/овать, -ую, -уешь (с кем). Разговарям непринудено с н-го, водя беседа бес/ёнок, -ёнки, мн— -енята, -енят, м. 1. вж. бес Дяволче. 2. (прен., разг.) Пакостник, па¬ лавник, палавец, немирник (за дете) бесить, бешу, бесишь, когд-что (разг.). Вбе¬ сявам; (силно) ядосвам || св. взбеейть беситься, бешусь, бесишься. 1. Разболява се от бяс, побеснява (за животно). 2. (прен., разг.) Вбесявам се. 3. Беснея, лудувам (за деца) || св. взбеситься (към 1 и 2 зн.у -ф С жиру бёсится, вж. жир бескозыр/ка, -ки, мн. -ки, -ок (разг.). Моряш¬ ки шипки без козирки; тике бесн/оваться, -уюсь, -уешься (разг.). Беснея; вилнея беспамятств/о, -и, с., ед. Безсъзнание, несвяст; срв. обморок -Ф- Впасть* в безпамятство беспардонный. Крайно безцеремонен; безоч¬ лив; арогантен бесперебойный. Непрекъснат (работа, снаб¬ дяване); ритмичен беспересадочный. Директен (влак); (пътува¬ не) без прекачване беспечный. 1. Безгрижен (детство). 2. Леко¬ мислен (човек, характер) || същ. беспёч- ност/ь, -и, ж. бесповоротный. Окончателен (решение) беспозвоночный. Безгръбначен (животно, също прен. за човек) || същ. беспозвоночны/с, -х, ед. -ое, -ого (зоол.) беспокд/ить, -ю, -ишь, когд-что, несв. Безпо¬ коя, тревожа, притеснявам беспоко/иться, -юсь, -ишься, несв. Безпокоя се, тревожа се, притеснявам се; не безпо- кбйся не бери грижи беспокойств/о, -и, с. Безпокойство, вълнение, притеснение, загриженост, главоболия; простИте за беспокойство; причинить беспокойство обезпокоя, притесня беспорядок, -ка. 1. Безредие, безпорядък (рус.). 2. мн. Безредици, смут, размирици беспорядочный. Безреден, безразборен (връз¬ ки, познанства); безпорядъчен (стрелба); хаотичен (мисли); разбъркан (впечатления, записки); безсистемен, непоследователен (изложение); неподреден (живот) беспосадочный. Директен (самолет, полет); (пътуване) без междинно кацане беспошлинный. Безмитен, свободен, освобо¬ ден от мита беспредёл, -и (разг). Слободия, пълен произ¬ вол; крайна степен ни беззаконие беспредёльный. Безграничен, безпределен (равнина, пространство; възможности; преданост; любов) беспрерывный, вж непрерывный беспрестанный, вж. непрестанный бертолётова соль (хим.) бесед/ка, -ки, мн. -ки, -ок бесклассовый (общество) бескомпромйссный (решение) бесконёчный (разговор) бесконтрольный (власт) бескорыстный (човек; помощ) бескрайний (небе, степ, страна) бескровный (лице, война) бескультурь/е, -я беспартийный бесперспективный (начинание) беспилотный (самолет) бесплановый (стопанство) бесплатный (консултация; билет) бесплодный (брак; почва; опити) бесподобный (разг.) (глас, певец; героизъм) беспокойный (поглед; човек; живот; .характер) бесполезный (живот; приказки; усилия) беспомощный (дете; поглед; прен. аргумент) беспочвенный (обвинение) беспощадный (война, гнет; сатира; критик; към себе си) бесправи/е, -я бесправный (положение) беспредмётный (спор) беспрекословный (подчинение) беспрепятственный (достъп) беспрецедёнтный (случай) беспрйздтс/ый, -ого и беспризорник, -и 42 Нов руско-български речник
бесприбыльный. Нерентабилен (предприя¬ тие); губещ, недоходен, недоходоносен (сделка) беспридИнниц/а, -ы (остар.). Мома без зестри беспробудный, вж. непробудный беспроволочный. Безжичен (телеграф; връзки) беспроигрышный. (Който е) без загуба, със си¬ гурни печалба; беспроигрышная лотерея лотария с всички билети печеливши; бес¬ проигрышный ход сигурен, изпитан ход беспросветный. 1. Непрогледен (мрак). 2. (прен.) Мрачен, безизходен, безрадостен (живот) беспроцентная ссуда. Безлихвен заем беспутный. Безпътен, безнравствен (живот); покварен (човек) бессвязный. Несвързан (думи, мисли); срв.. пу¬ таный и несвязный бессмертник, -а,м. (бот.). Безсмъртниче (цвете) бессознательный. 1. Безсъзнателен; в безсоз- нательном состоянии. 2. Неосъзнат; срв:. неосознанный бессонниц/и, -ы, ед. (мед.). Безсъние || прил.. бессонный (нош) бесстыдник, -и (разг,).. Безсрамник || ж?, бес- стыдниц/и, -ы бесстыдный и (прост,) бесстыжий. Безсрамен (лъжец; намек); срамен, срамотен (дели) || съи/. бесстыдство (вж.) бесстыдство, -и, с. 1. вж, бесстыдный Без¬ срамие. 2. Безсрамна постъпки бесцеремонный бесстыжий, вж. бесстыдный бестИктный. Нетактичен, неделикатен (човек; постъпка) || същ. бестИктност/ь, -и, ж. бесталанный. 1. Бездарен; некадърен. 2. (нар.) Злочест; онеправдан; срв, обездолить || същ. бесталанност/ь, -и, ж?. бёсти/я, -а,м.1ж. (разг,). Шмекер/Шмекерка, мошеник/мошенички, шарлатанин/шарла- танки бестолковщин/а, -ы, ж. (разг.). Неразбория, обърканост; хаотичност бестолковый. 1. Недосетлив, несъобризите- лен (ученик); смотан, загубен (дядки); бу¬ дила. 2. Несвързан, объркан (обяснение). 3. Безреден, разхвърлян, хаотичен бестолоч/ь, -и, м.)ж. 1. (разг.) Вж, бестол¬ ковщина. 2. Будили, бунак, балами, ахмак, тъпинар бесхитростный. Простодушен, искрен, открит (човек); простичък (разказ) бесхозный (разг,). Безстопанствен; ничий (имот) || същ. бесхбзност/ь, -и, ж. бесхозяйственный. Неразпоредителен (стопа¬ нин); зле организиран, неикономичен (сто¬ панство) || същ. бесхозяйственност/ь, -и, ж. бесценок: продать, купить кого-что за бесценок (разг,), (Продам, купя) ни безце¬ ници беспримерный (героизъм) беспринципный (човек; решение) беспристрИсти/е, -я беспристрастный (съдия; присъда) беспричинный (радост; паника) бесприютный (рус,) -а бессирИб/ка, -ки, мн. -ки, -ок бессарИбский (българин) бессердечный (човек; отношение) бессйли/е, -я бессильный (болник; ръце; гняв; да ми помог¬ не) бессистемный (работа, изложение) бесслИвный (минало; край, поражение) бесследный (изчезване) бессловесный (твар; подчинение) бессменный (работа; ръководител) бсссмерти/е, -я бессмертный (душа, слава; име) бессмысленный (поглед; жертва; загуба на време) бессмыслиц/и, -ы бессовестный (лихвар; лъжа) бессодержательный (статия; живот) бессонный (нощ) бесспорный (истина, факт; успех) бессребреник, -а бессрочный (отпуск) бесстрастный (лице, поглед; мълчание; отно¬ шение) бесстрашный (герой; постъпка) бестселлер [сэ], -а бесформенный бесхарИктерный (човек) бесцветный (също прен.) бесцельный (скитане; живот) бесцензурный (вестници) бесценный (съкровище; услуги) бесцеремонный (гост; намеси) Новый русско-болгарский словарь 43
бесчеловечный бесчё/стить, -щу, -стишь когд-что, Опозоря¬ вам, петня, опетнявам, окалям || св, обес¬ честить бесшабашный (разг,), 1. Безгрижен и безот¬ говорен, лекомислен и неразумен (човек). 2. Разюздан, необуздан (веселба) || същ. бесшабашност/ь, -и, ж. бетономешал/ка, -ки, мн. -ки, -ок. Бетонобър¬ качка бетонщик, -и. Бетонджия бефстроганов, неизм,, м, (готе,). „Бефстро¬ ганов“ (вид гулаш) бечёвка, -ки, мн, -ки, -ок, ж Връв, канап бёшенств/о, -а, с. (мед,), 1. Бяс (вирусно за¬ боляване). 2. (прен.) Бяс, ярост, силни зло¬ ба; прийтИ в бешенство изпадна в ярост; привести в бешенство вбеся н-го бешеный. 1. (мед.) Бесен (куче), болен от бяс. 2. (прен.) Бесен, необуздан, яростен, луд. Бешеные деньги 1) луди пари; 2) пад¬ нали от небето пари. Бешеные цены бас¬ нословни, астрономически цени бивак и бивуак, -и Бивак, лагер, стан биатло^-а, м. Вж, двоеборье бигуд/й, -ей, мн, Ролки (зи навиване ни коси) бидон, -а. Бидон (за мляко); гюм биёни/е, -я. вж, биться (зн. 4). Биене (ни сърце) бижутёри/я, -и. Бижута-имитация (направени от метил, пластмаа и др.) билёт, -а. 1. Билет (зи влак, театър, изпит; ло¬ тариен). 2. Карта (членски, студентска, чи¬ тателска) || умал, билётик, -и, м. (към 1 за^прия, билётный (киси). < Волчий билёт „ВЪЛЧИ билет“ свидетелство за неблаго- нидежност (в царска Русия). Крёдитный/Бан- ковый/Банковский/ Казначейский билёт (остар.) банкнота. Пригласйтельный билёт покани. Проездной билёт карта зи пътува¬ не. Бёлый билёт „бял билет“ (документ зи освобождаване от войниклък по здравос¬ ловни причини) билетёр, -а. 1. Контрольор (на билети - в теа¬ тър). 2. Билетопродавач || ж. билетёрш/а, -и (разг,) бйрж/а, -и. Борса (фондова, стокова) || прил, биржевой (сделки, кръгове). — Бйржи трудИ трудова борса. Чёрная бйржа. вж. чёрный биржевйк, -а. Борсов агент, посредник; мак¬ лер, брокер; борсаджия бйрк/а, -и, мн, -ки, -ок. Дъсчица или плочка с етикет, надпис, номер (на багаж, на стока) бирюз/а, -ы, ж. (минер,), Тюркоаз (скъпоценен камък) || прил, бирюзовый (веж.) бирюзовый. 1.Вж. бирюза. 2. Зеленикаво-син¬ кав, синкавозеленикав, тюркоазен (цвят) бирюк, -И. 1. (обл.) Вълк-единак. 2. (прен,, разг.) Темерут(ин); саможивец бйсер, -а,м., събир, 1. Маниста, срв. бусина. 2. (остар,) Маргарит, бисер || прил,. бйсерпый бИсерин/а, -ы, ж, (разг.). Бисер, (зърно) маргарит, перла || умал. бйсерин/ка, -ки, мн. -ки, -ок бесчеловёчный бесчёсти/е, -я бесчёстный (човек; постъпка) бесчинство, -и бесчйнств/овать, -ую, -уешь, несв. бесчисленный (множество) бесчувственный (човек; състояние) бесшумный (двигател) бетон,-и бетонировать, -ую, -уешь Я, несв. бетонный (завод; плочи) биатлонйст, -а (спорт.) библиограф, -и библиографи/я, -и библиотёк/а, -и библиотёкарш/а, -и (разг.) библиотёкар/ь, -я, м. библиотечный (книги; работник) библиофйл, -и Бйбли/я, -и бйвн/и, -ей, ед. бйв/ень, -ня (ни слон) бидё [дэ], неизм., с. биеннале, вж. бьенале бйзнсс [нэ], -и (малък, среден, едър) бизнесмён [нэ], -а бикарбонат, -и (сода) бикйни, неизм., с. бикфордов шнур (тех,, воен.) биллингвйзм, -и (ез.) биллион, -а бильярд, -а бинокл/ь, -я, м. бином, -и (мат.) бинт, -И бинт/овать, -ую, -уешь В., нссв. биографический (роман, очерк; материал) биографи/я, -и биолог, -и биологйческий (вид; изследване, науки) биологи/я, -и 44 Нов руско-български речник
бйсйт/овагь, -ую, -уешь что, св./несв. Изпъл- ня/Изпълнявим ни бис (НЕ бисирам), пов- торя/повтарям (изпълнение след бисиране) бисквит, -и. 1. (готе,) Сладкиш от козуначе¬ но тесто (с ябълки, с крем). 2. (спец.) Не- гледжосано изделие от порцелан || прил. бисквитный (тесто) бйтв/а, -ы, ж. Битка, сражение бит/кй, -ков, ед. -ок, -ка (разг.)и бйгрч/кй, -ков, ед. -ек, -чка, м. (готе,). (Кръгли) кюфтета бйтый. 1. Бит (куче). 2. Очукан; натъртен (плод). 3. Натрошен (камъни); счупен (стъкло; яйца). 4. (разг.) Разбит, разгро¬ мен (в сражение). 5. Заклан (птици); (у)бит, стрелян (дивеч). < Бйтый камень (стр.) трошляк. Бйтая карта (прен.) бити карта, загубил влиянието си, значението си (чо¬ век). Бйтый час цял (един) чис; толкоз вре¬ ме (на вятъра); до безсъзнание (чакам) бить, бью, бьёшь, пое. бей(те). 1. Удрям (с чук, с копито); чукам; бия (на чувства; слънце в очите). 2. когд-что Бия (с пръчка, с юмру¬ ци); набивам (хулиган). 3. когд-что Бия, побеждавам (в сражение; на шах). 4. когд- что Коля (добитък); бия, стрелям (дивеч). 5. Стрелям, гърмя, водя стрелба. 6. что Троша, (изпо)натрошавам; чупя (стъкла¬ рия). 7. Бие (часовник; барабан, камбана; отбой; също прен.). 8. Блика, шурти (кръв от рана); струй || се. побйть (към 2, 3 и 6 зн—) и пробйть (към 7 зн.). < Бить баклу¬ ши*, Бить ключом, еж. ключ2 бйться, бьюсь, бьёшся, пов, бейся, бейтесь несв. 1. Бия се, сражавам се. 2. (чем) обо что Удрям се, блъскам се (мухи в стъкло). 3. Тръшкам се, мятам се. 4. Бие, тупти (сърце). 5. (над чем) (прен.) Блъскам се, благонамеренный трепя се, блъскам си главата (по някой въпрос); мъча се (с трудни задача) || същ. биение (към зн. 4, еж.). — Бйться как рыба* об лёд битюг, -И. 1. Тежък впрегатен кон. 2. (прен.) Бибинки; здравеняк бифштекс, -и (готе.). Бифтек бич/евать, -ую, -уешь. 1. кого (остар.) Бичу- вам, бия с камшик. 2. когд-что (прен.) Бичувим, изобличавам, порицавам остро бишь, част, (прост.). Ли (за припомняне); как бишь его звали? кик ли се казваше? — То* бишь благо! -и, мн. -и, -, -им, с. 1. Добро; добрини; благо. 2. мн, БлагИ (материални; ни циви¬ лизацията). < Всех благ! всичко (най-) ху¬ баво! (при сбогуване). На благо когд-чегб (вис.) зи благото, зи доброто ни (човека). Ни за какйе блага зи нищо ни свети. благо2, съюз (разг.у.Ощъ повече че; щом; бери, благо дают щом ти дават, вземай; прой¬ дёмся, благо погода хорошая да се раз¬ ходим, още повече че времето е хубаво благовест, -а, м. Камбанен звън (при започване ни богослужение) благодаря кому-чему, предл. Благодарение ни; поради; по причина на. —• Благодаря томуС) что.., като съюз тъй кито, понеже благой (остар,, вис. и ирон.). Добър, благ; благйе намерения. — Благйм матом* благонамеренный. 1. (остар.) Благонамерен, добронамерен. 2. Благонадежден, послу¬ шен (ни режима) бионик/а, -и (спец.) биопол/е, -я, мн, -я, -ей биорйтм, -а (спец.) биосфёр/а, -ы (спец.) биоток/и, -ов, ед. —j -и биохйми/я, -и биплан, -а (ав.) бис!, межд. биссектрйс/а, -ы (мат.) бистро, нескл., с. (фр.) бит, -и, мн. -ы, битов и бит (информ.) бйпшк, -а бицепс, -и (мускул) Благовешени/е, -я благовйдный (повод) благовонный благоговё/ть, -ю, - еш ь перед Т,, несв. (книж.) благодар/йты -ю, -йшь В., несв. благодарност/ь, -и, ж. благодарный (читател, поглед; прен, тема) благодарственный благодатный (климат) благодётел/ь, -я благодётелышц/а, -ы благодеяни/е, -я благодат/ь, -и, ж,, също като сказ. благодёнстви/е, -я, благодёнств^вать, -ую, -уешь, несв, благодушный (настроение) благожелательный, еж. доброжелательный благозвучный (стихове) благонадёжный (книж.) Новый русско-болгарский словарь 45
благообразный блаж/ь, -и, ж. Глупава прищявка, налуднича¬ во хрумване, каприз, приумица бланк, -а, м. Бланка, формуляр блат, -а, ле (разг.) 1. също блатной мир Пре¬ стъпният свят; престъпници, криминални елементи. 2. Апашко ирго. 3. Връзки, по¬ знанства, „свои хора“; обикн. получить, иметь по блату (получи) по втория на¬ чин || прил. блатной (вж.) блатной, вж, блат. 1. Апашки (арго); престъ¬ пен (свят); престъпнически. 2. (Който е) с връзки и познанства; блатными путями по втория начин. < Блатная музыка апаш¬ ко арго блёклый. Увяхнал, посърнал, повехнал блёк/нуть и блек/нуть, -ну, -нешь, мин. -нул, -ла. 1. Повяхвам, посървам; излинявам. 2. (прен.) Избледнява (спомен); губи яркост (звезди) || св, поблёкнуть; прил. блёклый (вж.) - блеск, -и и -у,м, 1. Блясък (от светкавици, ни кубе; прен. ни остроумие, ни талант, ни ум). 2. Пищност; великолепие. 3. като сказ,, (прост.) Чудо е, зи (чудо и) приказ (беше венчивката) — Во всём блеске в цялото си великолепие. С блеском сделать что бле¬ стящо, бляскаво (завърша университета) блёст/ки, -ок, ед. -ка, -ки, ж, 1. Пиети, бро¬ кат. 2. Искрици. 3. (прен.) Проблясъци блестящий. 1. Лъскав (копче, коприна). 2. (прен.) Блестящ, бляскав; забележителен (успех; оратор) блеф, -а (книж.). Блъф, блъфирине блеф/овать, -ую, -уешь (разг,). Блъфирам ближайший. 1. Най-близък (бъдеще). 2. Пряк, непосредствен (началник). < В ближай¬ шем будущем в ний-близко бъдеще, съв¬ сем скоро блйже, ср. ст. от близкий и блйзко блйжн/ий. 1. Близък, пряк (път, подстъпи); срв, дальний. 2. блйжн/ий, -его (остар.) Ближен. — Блйжний свет1*. Не блйжний свет1* близ чего, предл. (книж.). (Близо) до, край; при; близ мужа до мъжа си; близ моря край морето блйзи/ться, -тся. Наближава (зима); иде; оти¬ ва (към края си - пиесата) блйзкий. 1. Близък (време, разстояние). 2. Близък (роднини), интимен (приятел); род¬ ствен, сроден; роднински. 3. Сходен, по¬ добен (цели). 4. блйзки/е, -х БлизкиСтс ми), роднини || същ. блйзост/ь, -и, ж. (към 1 и 3 зн.); нареч. блйзко. — Не блйзкий свет2* близлежащий. Разположен наблизо, съседен (селище) близн/ецы, -ецов, ед. -ёц, -ецИ, м. Близнаци; срв. двойня, тройня близорукий. 1. (мед.) Късоглед (дете; очи, по¬ глед); срв. дальнозоркий. 2. (прен.) Късо¬ глед, недалновиден; непрозорлив (срв. дальнозоркий) || същ. близорукост/ь , -и, ж. блик, -а, м, Отблясък; осветено място, петно (ни тъмен фон). блин, вж блины блйнн/ая, -ой. Закусвалня, в която се серви¬ рат блини (вж. блины) блйнчик/и, -ов, ед, -, -а, м, Палачинки; тига- ници (диал.) блин/ы, -ов, ед. -, -а, м. „Блини“ (вид големи палачинки - руско национално ястие, сервирано пре¬ димно на Заговезни). ■Ф Первый блин комом (погов.) Всяко начало все мъчно; първият опит често не сполучва, в началото бъркаме; букв, първата палачинка става на буца. Печь как блины (неодобр.) фабрикувам като клин¬ ци, вадя (нещо) като ни конвейер: букв, пържа като палачинки (, т. е. твърде бързо и в голямо ко¬ личество) блистательный (прен,). Блестящ, великолепен, ненадминат (успех; музикант) благообразный (старец, външност) благополучи/е, -я благополучный (край; семейство) благоприятный (изход) благоразуми/е, -я благоразумный (постъпка) благородные металлы благородный (характер; цел; произход; по¬ стъпка) благородств/о, -а благосклонный (поглед; отговор; съдба) благословени/е, -я (Божие) благослов/йть, -лю, -йшь, В., св. благословля/ть, -ю, -ешь, В,, нссв. благосостояни/е, -я благотворйтельност/ь, -и, ж. благотворйтельный (дейност; дружество; бал) благотворный (книж.) (климат) благоустроенный (град) благоустройств/о, -а 46 Нов руско-български речник
блиста/ть, -ю, -ешь, несв. Блестя ярко; (прен.) отличавам се (с ум, с красота) блок1, -и, м, (тех.). Макара, скрипец блок2, -а, м. 1. Блок (от държави). 2. Блок, сек¬ ция (в панелното строителство); възел (в машини) || прил. блоковый (към 1 зи.) и блочный '(към 2 зи.) блокировк/а, -и, ж. (спсц—). Блокиране; бло¬ кировки блокнот, -и, м. Бележник (НЕ ученически); тефтерче (с откъсващи се листове) блох/а, -й, мн. -и, - j -Им. Бълха || прил. бло- шйный (ухапване) блочный, вж. блок2. блуза, -ы. Блуза, рубашки, риза (работничес¬ ки, моряшка) блуз/ка, -ки, мн, -ки, -ок. Блуз(к)и (дамска) блюдеч/ко, -ки, мн, -ки, -ек, вж. блюдце. Чи- нийка (чаена, кафени, за сладко). — Под- нестй, подать кому что на блюдечке (с голубой/золотой каёмочкой) (често не- одобр.) поднеса и-му нещо ни тепсия, т. е. ниготово, без усилия от негова стрина блюд/о, -и. 1. Блюдо. 2. Ядене, блюдо (първо, второ); третье блюдо десерт блюд/це, -ца, ми. -ца, -ец, с. (Чаена) чинийка; срв. тарелочка 11 умал, блюдечко (вж,) блю/стй, -ду, -ёшь, мин, -л, -лИ что (книж.), 1. (Строго) спазвам (законите); придържам се към (правилата); точно изпълнявам. 2. Бдя за (интереси); пазя (достойнството си) || св. соблюстй блюстйтел/ь, -я (обикн, ирон.). Блюстител, пазител; срв, хранйтель; блюститель по¬ рядка пазител ни реда блях/а, -и, ж. (Метална) плочки (с номер, с име; за украса на конски такъм); тока (ни войнишки, офицерски колан); (нигръден) знак, значка бог 6о6‘, -И, ми, -ы, -ов. 1. обикн. ми. също бобо¬ вые (бот.). Бобови (растения). 2. Бобова шушулки, чушка. 3. Бобено зърно; бобче. 4. Бакла. 5. мн. (готе.) Бакла (ядене) || прил. бобовый (вж.). * Конские или обыкнове¬ нные, русские бобы бакла. На бобах 1) оставить кого оставя н-го с пръст в ус¬ тата; преметни, избудилким, баламосам н-го; 2) остаться остина ни сухо, с пръст в уста(та) 6о62, -и (спорт.). Бобслей (шейна); срв. бобслей боб/ёр, вж. бобр бобйн/а, -ы, ж, (спец.). Бобина, шпули; масур бобовый. Бобов (зърно, ядене), бобен || същ. бобовы/е, -х, вж. боб бобр, -И и (разг.) боб/ёр, -рИ (зоол.). 1. Бобър (гризач). 2. Кожи ни бобър; изделие от нея || прил. бобровый (резерват; кожа; яки) бобслё/й, -я (спорт.). 1. Бобслей (вид спорт). 2. Вж. боб2 бобы, вж. боб1 бобыл/ь, -я, м. (разг.). Самотен, без семей¬ ство мъж. — Жить бобылём живея сам; нямам ни дете, ни коте; нямам си нийде никого • бог, -и, мн, -и, -ов, зват. боже. 1. Бог, боже¬ ство; боги Древней Эллады; у него одИн бог - музыка за него съществува един- единствен бог - музиката. 2. [главно Б] Бог, Господ. 3. Боже!, зват., като межд. Боже!, Господи!, Божичко! || прил. божий (вж.). < Бог весть/знает кто (что, где, куда, когда, как и т.п.) дявол (го) зние, един Господ знае кой (какво, къде, кога, как и т.н.). Бог его (её, их) знает кой го (я, ги) (дявол) знае. Бог знает что! безобра¬ зие! Бог с ним (ней, нйми, тобой, вами) от благоухани/е, -я благоуха/ть, -ю, -ешь, несв. благочестйвый блажёнств/о, -и блажёнств/овать, -ую, -уешь, несв. блаженный (миг; усмивка; състояние) бледне/ть, -ю, -ешь, несв. (също преи.) бледный (също преи.) блейзер, -и (сико) блесн/уть, -у, -ёшь, еднокр. (също прен.) блестеть, блещу, блестйшь или блещешь, иссв. (също прен.) блё/ять, -ет, несв. блйзост/ь, -и, ж. блиндаж, -а блйцтурнйр, -и (шах.) блокад/а, -ы блокйр/овать, -ую, -уешь В., св.1несв. блондйн, -и блондйн/ка, -ки, мн. -ки, -ок блудный сын блуждать, -ю, -ешь, иссв. блюз, -а (танц) боа, неизм., м, (зоол.) Новый русско-болгарский словарь 47
богадельня мен да мине. Бог с тобой/вами 1) Бог да те/вн пази; остани/останете със здраве; бъдн/бъдете щастлив(и); 2) бива ли така?; какви ги приказваш/приказвате? какво те/ ви прихваща? 3) от мен да мине; така да бъде! Бога ради или Ради Бога 1) (много те) моля; 2) зи Бога. Боже сохрани или Из- бавй Бог, Не дай Бог, Не приведй Бог пази Боже; да пази Господ; не дай (си) Боже. Давай Бог ноги (прост.) ударя на бяг, плюя си ни петите; беж да (ме) няма. Дай Бог дано, дай Боже. Ей Богу Бога ми, че¬ стна дума; кълна се. Как Бог на душу по¬ ложит както се случи, кикто стане. Не Бог знает/ весть кто (что, куда, где, когда, как и т.п.) не е кой знае кой (какво, къде, кога, кик и т.н). Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга (йогов.) Ни Богу колач, ни царю харач. Одному Богу известно един Господ знае, никой не знае; срв. чёрт. Отдать богу душу предам богу дух. Побойся Бога!, вж. побояться. Слава Богу 1) слава Богу, хва¬ ла ни Бога; 2) добре, наред (е, съм). Угостить чем Бог послал, вж. послать. богадёл/ьня, -ьни, мн, -ьни, -ей, ж. 1. (остар.) Старопиталище; приют за инвалиди (пре¬ ди 1917-ти година в Русия). 2. (првН., разг,, пре- Небр.) Курорт, почивен ДОМ (за учреждение с мързеливи, безинициитивни чиновници); богадель¬ ню развели обърнахте го ни почивен дом богатё/ть, -ю, -ешь. Забогатявам, замогвам се, богатея; срв. беднёть || св. разбогатёть богатыр/ь, -я. 1. (иар.-поет.) Богатир (герой от руски билини, вж. былйна). 2. Юнак || прил. богатырский богач, -И. Богаташ || ж. богач/ка, -ки, мн, -ки, -ек богаче, срв, ст. от богатый и богато богёма, -ы, ж,, събир. Бохеми богобоязненный. Богобоязлив, благочестив богомол1, -а (остар.). Вж, богомолец (зн. 1) богомол2, -И, м. (зоол—)— Богомолка (хищно насе¬ комо) богомол/ец, -ьци, ми— -ьцы, -ьцев. 1. Богомо¬ лец. 2. Поклонник (който ходи по светите места; срв, паломник) богомоль/е, -я, с. Поклонничество, поклоне¬ ние; обикаляне ни светите места (манастири и др.) богомольный. Богомолен; набожен, религио¬ зен бода/ть, -ю, -ешь, иесв. / бодн/уть, -у, -ешь, еднокр., когд-что. Бода/Бодна/Бодвам, намушк(в)ам с рога || възвр. бодаться бодр/йть, -ю, -Ишь когд-что. Вдъхвам бод¬ рост; ободрявам; окриля(ва)м; освежавам || св. взбодрйть бодр/йться, -юсь, -йшься, несв. Давам си ку¬ раж; мъча се да изглеждам бодър (като крия мъка, страх, умора, болест) боевйк1, -И. Екшън; хит. боевйк2, -а. Член ни бойна (терористична, националистичнн)група; боец боевой. 1. Боен (действия, задача). 2. (разг.) Енергичен, смел; срв. бойкий боегололов/ка, -ки, мн. -ки, -ок (воеи.). Бойна глави (на ракета) боёк, бойка, м. (воен—)— Жило (на ударник в огнестрелно оръжие) Боже, зват, от Бог (вж.) божеский (разг.). Приемлив; умерен, поносим (цена); справедлив (условия) Божий, еж.Бог (зн, 2). Божи (храм; воля). < Божья коровка I) (зоол.) калинка(-малнн- ки); 2) (прен,, ирои.) божа кравица (за хри¬ сим, отстъпчив човек). Район* божий бож/йться, -усь, -йшься (разг,). Кълна се, зак¬ левам се (в името на Бога): „ей-Богу“ || св. побожиться бой, боя, о бое и в бою, мн. бой, боёв, м. 1. Би¬ ене; побой; удряне; бить смертным бд- богатств/о, -а богатый (човек; страна; прен. избор) богйн/я, -и (също преи.) богоборец, -ца богоотступнйк, -а богослов, -а богослови/е, -я богослужёни/е, -я боготвор/йть, -ю, -йшьЯ, несв. богохульств/овать, -ую, -уешь иесв— бодлйвый (криви) бодрост/ь, -и, ж. брдтётв/овать, -ую, -уешь, несв.. бодрый (вид, тяло, дух) боеприпас/ы, -ов, мн. боеспособный (армия) боёц, бойца божёственный (откровение; прен. глас) 48 Нов руско-български речиик
ем бия до съднране. 2. Бой, сражение; ру¬ копашный, блИжинй, огневой, наступа¬ тельный бой. 3. Бой, сбивине. 4. Клане (на добитък); биене, стреляне, убиване (на дивеч). 5. Трошене, чупене (на стъкло, гръмни). 6. Биене (на барабан, ни клепало, ни часовник; НЕ на камбана). 7. ТрОШЛЯК (натрошено стъкло, тухли и др.). — Бой быков бикоборство, бой с би¬ кове, кориди. Брать что с бою (прен.) прев¬ земам; вземам с енергични действия, из¬ тръгвам с борба. Поле боя бойно поле. бой-баб/а, -ы (разг.). Оперена, ербап жени; срв. бълг, „мъжка Гана“. бойкий. 1. Жив; пъргав; боек. 2. Смел, реши¬ телен. 3. Оживен (улица, търговия) || същ. бойкост/ь, -и, ж, бдйн/я, -и,мн. -и, боен. 1. Кланица. 2. (прен.) Касапница, клане бок, -и и -у, о -е н на -у, мн. -И, м. Страна; хълбок; он повернулся иа левый бок той се обърна ни лявата си страна || умал, бо- ч/ок, -к), мн, -кй, -ков, м.\ прил, боковой (вж,), Бок о бок един до друг, в непос¬ редствена близост. Намять/Наломать бока кому наместя и-му кокалите, набъхтя, на¬ тупам н-го. По боку когд-что, като сказ,. изхвърля, махна, пратя н-го, иещо по дя¬ волите. Под боком съвсем наблизо; под носа. бокал, -и, м, Видена чаша; срв. чашка. — Под¬ нять бокал за когд-что вдигна чаша, пня наздравица (зи н-го, за успех на фирмата) боковой. Страничен (алея; джоб) боком, нареч. 1. Ребром; с рамото напред. 2. (На)криво (погледна); косо, на една страна (килнати шапката). < Выйти боком что кому (прост.) излезе (ми) солено, ки¬ село; излезе (мн) през носа бокс', -и (спорт.). Бокс бокс2, -И (спец). Бокс (в болница: за новородени, зи стерилна работа) бокс3 -а. Мъжка Прическа (с коса късо подстрига¬ на или избръсната по слепоочията и тила) боксрт', -а (спорт.). Боксьор болотистый боксёр2, -а (спец.). Боксер (порода кучсти) болван, -а (грубо). 1. Дръвник, глупак, тъпак. 2. Вж. болванка (зн. 2) болван/ка, -ки,мн. -ки, -нок, ж. (спец.). 1. Кюл¬ че, слитък; балванка, отливка. 2. (спец.) Калъп (за шапки). болевой, вж. боль. Болков (усещане) более, иареч, 1. Вж. больше (зн^). 2. По- (в ср. ст, ни прил,— и нареч.); более удачный по-сполучлив. 3. с всего, всех Най- [в прев, ст. на прил. и нареч.; срв— больше, ЗН. 3]. "Ф Более или менее повече или по-малко, до известна степен; горе-долу. Более того, вж, больше. Более чем, вж, больше. Не более чем едва; само. Ни более/болмие ни мёнее/мёньше чем или как точно, тъкмо (еди-колко си). Тем более, вж. тем1 болёзненный. 1. Болезнен (убождане). 2. Бол¬ нав, хилав (дете; вид). 3. Болестен (състо¬ яние), пата логичен. 4. (прен.) Болен, болез¬ нен, неестествен; патологичен (любопит¬ ство, самочувствие) болезнетворный (мед—). Болестотворен; боле¬ стен; патогенен болезн/ь, -и, ж, Болест; заболяване (също преи.) болёльщик, -а (кого-чего), (разг.). Запалян¬ ко; фен || ж. болёлыциц/а, -ы дрлр/гь,, -ю, -ешь, несв, 1. (чем) Боледувам, болен съм (от тиф, от грип). 2. о ком-чем, за когд-что Болея, безпокоя се, притесня¬ вам се (за децата), вземам присърце (ра¬ ботата си). 3. за когд-что (разг.) „Запа¬ лянко“, фен, почитател съм (на футболен отбор) бол/ёть2, -йт (чтоу когд), несв. Боли (ме) (зъб, гърло); у меия болйт голова боли ме глава, имам главоболие болеутоляющий (мед—), Болкоуспокояващ, седитивен(лекарство) болотистый. Блатист; тинест, мочурлив (местност) божеств/о, -И бойкот, -а дрйкргйт/овать, -ую, -уешьЯ, св^неся— бойлер, -а, срв. колонка (зн. 2) бойскаут, -а докёйт/овать, -ую, -уешь, иесв. дркейг, -а (минер.) дрлгат/йн, -ина, мн. -ы болгар/ка, -ки, мн. -ки, -ок болгарский болеро, нензм—, с. Новый русски ■ болгарский словарь 49
болотный (ни футболен отбор) Оол/Рть2, -йт (что у кого), несв, Боли (ме) (зъб, гърло); у меня болит голова боли ме глава, имам главоболие болеутоляющий (мед.). Болкоуспокояващ, седативен (лекарство) доло^с^й. Блатист; тинест, мочурлив (местност) болотный. 1. вж. болото (зн, 1). Блатен. 2. Кафяво-зелен (цвят). < Болотный газ* долот/о, -а. 1. Блато. 2. (преи.) Застой, инертност; блато; обывательское болото еснафско мъртвило; срв. тйна,тря¬ сина || прнл. болотный (вж.) болта/ть^ -ю, -ешь. 1. что Бъркам (течност); разклащам; бълникам. 2. чем Клатя (ръце, крика) болта/ть2, -ю, -ешь (что) (разг—). Бъбря, дрън¬ кам, бърборя; хватит вздор болтать стига си дрънкал глупости болта/ться, -юсь, -ешься, иесв. 1. Клатя се, люшкам се. 2. на ком-чем (прост.) Халтав, широк (ми е), виси (ми) като ни закачалка (дреха) 3. (разг.) Скиторя, ходя пет зи четири, хойкам, мотая се болтливый. Бъбрив, приказлив (който не може да си държи езика) болтовн/я, -й, ж. (разг.). Дърдорене, брътвеж, дрънкане; приказки болтун1, -И (разг.). Бъбривец, дърдорко || ж. болтунь/я, -и болтун2, -И (разг.). Запъртък болтуш/ка^ -ки, ми. -ки, -ек, -кам, м.)ж. (разг.). Бъбрица, бъбривец/бъбривка болтуш/ка2, -ки, ми. -ки, -ек, ж. (разг., готе—). 1. Рядка киша, брашняна чорба (зи бед¬ няци; за добитък). 2. Бъркани яйца; срв. яйчница дол/ь, -и, ж. Болки (физическа, душевна); головная боль главоболие || прил. болевой (еж.) больно1 кому, нареч. 1. Силно, зле (се ударих); тежко (ме засегна). 2. като сказ. Боли (ме); вам больно? боли ли ви? < Сделать больно кому причиня и-му болки; нараня, засегна н-го бPльнр2, нареч. (разг.). Твърде; много; больно холодно! бая студено!; больно ты умён! много си бил хитър»! больной. 1. Болен (дете; прен. съвест). 2. больно/й, -го Болен; болник (разг.) || същ. больн/ая, -ой, ж. Ш Больное рюсто*. Больной вопрос наболял въпрос. больше. 1. ср. ст. от большой По-голям; эти буквы больше тези букви си по-големи; больше иет вопросов? няма ли други въпроси? 2. ср. ст. от много Повече; Больше слушай, мСиьшс говорИ (погов.) Повече слушай, по-малко говори; их было больше ста бяха повече от сто. 3. с не (По) вече (не), оттук нататък (не); больше к ним не ходИ не ходи вече у тях. 4. с всего, всех Най- [в прев. ст. на прил. и нареч; срв— более]; что вас больше всего интересует? какво ви интересува най-много. 5. (разг.) Предимно, главно, най-вече; шли больше лесом вървяхме главно през гората. •> Больше чем., повече от., (хубав; казаното). Больше некуда до крайни степен. Больше/ Более того, вмети. д. нещо повече. Как можно дольше колкото се може повече. Ни больше (и) не меньше, вж. более. И больше ничего и нищо повече, и толкоз; дотук больший, ср. ст. от большой и великий. По- голям; по-значителен; для большей надёжности зи по-сигурно. — Большей частью или по большей части, вж. часть. Самое большее най-многото, максимум; не повече от (50 години) большинств/о, -а. 1. когд-чегд Повсчсто, (по-) голямата част от н-го, иещо. 2. Мнозин¬ ство (абсолютно, относително) большой. Голям (къща; човек; сии; размер; ръце; промени; любов); ты уже большая не си вече дете. — БольшИя шйшка*. Большой палец и На большой палец* болт, -И ■ больнйц/а, -ы больничный (легло, режим) большевик, -И большевистский бомб/а, -ы бомбардир/овать, -ую, -уешь, Я, иесв. бомбардиров/ка, -ки, ми. -ки, -ок бомбардировщик, -и бонбоньер/ка, -ки, мн. -ки, -ок бор/рц, -цИ (тежки, леки категория; за човешки приви) боржоми, иензм,, с. и (разг.) боржом, -и, —и. (минерална вода) 50 Нов руско-български речиик
бомж, -а и -И, съкр. от без определённого мес¬ та э/сйтельства и работы (разг.) „Бомж“; бездомник; скитник; бродяга дона, вж. боны бднн/а, -Ы. Гувернантки (чужденки; в богато семей¬ ство) брстOс, -и, м. (книж.)— Изискано, прилично, светско държане; добри маниери || срв. моветон боны, бон, ед. бон/а, -ы, ж. (фин—),. 1. Бон (лих¬ воносен паричен знак). 2. Дребни банкноти бор', -и, о -е и в -у, мн. -ы, м. Иглолистна (пре¬ димно борова) гора (НЕ бор; срв. сосна). 4¬ С бору да с сосенки (иеодобр.) от кол и от въже (за хора); сбирщини, случайно, безраз¬ борно събрани неща. Сыр-бор* загорелся бор2, -а, М. Борче (зъболекарско) бор1, -И, м. (хим.). Бор (елемент) || прил. бор¬ ный (вж.) бордо, неизм, и бордовый. Бордо, тъмночер¬ вен (цвят) бордюр, -и, м, 1. Бордюр; кант; кенар. 2. Бор¬ дюр (на тротоар) борзая собака. Хрътка дорм/отать. -очу, -очешь (что). Мърморя, мънкам (нещо) || същ. бормотань/е, -я борный. Боров (киселина, вазелин) доров, -а, мн, -ы, -ов. 1. Шопар. 2. (преи., прост!,) Присе, шишко, дебелан(ко); шопар (за човек) боровйк, -), м. (бот,). Манатарка (гъба) бород/а, -ы, ми, бороды, бордд, бородам. Бра¬ да (НЕ брадичка, срв, подбородок); седая борода бяла брада || умал. бородка (вж.); прил — бородатый и (прост.) бородастый бородав/ка, -ки, мн — -ки, -ок. Брадавица бородаСтый, вж. борода бородач, -И 1. (рзазг) Брадатият); брадатко. 2. (зоол.) Брадат лешояд бороя/ка^-ки, ми. -ки, -ок. 1. вж. борода. Бра¬ дичка (рядка, малка); срв. подбородок. 2. (спец)— Език (ни ключ) боты борозд/а, -ы, мн. борозды, борозд, бороздам. Бразда бороз/дйть, -жу, -дйшь что. 1. Браздя, набраз¬ дявам. 2. (преи—) Кръстосвам (океани), пре- брождам || св. взбороздйть (към 1 зи.) бороздчатый. Набразден, (който е) ни браз¬ ди, покрит с бразди дорон/а, -ы, мн, бороны, борон (сел—). Брана борон/йть, -ю, -йшь н ботон/рвать, -ую, -уешь что, иесв. (сел.). Бранувам, браня, бра- носвам || същ. бороновани/е, -я борт, -а, о -е н ни -у, ми. -а, м. 1. Борд (на ко¬ раб). 2. Страница (на камион, на вагон); стена (на шкаф). 3. Ревер (на дреха). 4. (авт.) Ръб (ни автомобилна гума), ни би¬ лярдна маса || прил, бортовой борт... (мор., ав—). Първа съставна част от сложни думи със значение „борден“, „бордов“; борт¬ инженер, бортрадист, бортмеханик бортжурнал, -а. Бордов дневник (на кораб) боргов/ка, -ки, лп/. -ки, -ок (текст,). Канаваци бортпроводнйц/а, -ы (ав—). Стюардеса || м. бортпроводнйк, -а босиком, нареч, Бос, необут; ходить босиком ходя бос босой. Бос (НЕ прен,, срв. неподготовленный); босоног; необут; босой мальчик босо момче; на босу ногу ни бос крик босонож/ки, -ек, ед, -ки, -ки, эк?. Сандалети (леки дамски обувки) дот1, -и, м— (мор,), Бот; катер, моторница бот2, вж доты дотв/а, -ы, ж, Стъбла и листа (на кореноплодни растения) дотики, вж, боты бргйс/кй, -ок, ед. -ок, -ка, м. Обувки (цели); срв. туфли, дашмакй боты, -ов, ед, бот, -а, м. Шушони || умал. бо- тик/и, -ов, ед— -, -ка, м бормашйн/а. -ы бор/бться, -юсь, -ешься, с Т., против Р., за Й,, иесв. борщ, -а, мн. -й, -ей (готе.) борьб/И, -ы (класическа; с престъпността; за свобода) босоногий (хлапак) босс, -и (шеф) досяк, -И дотаник, -и дотаник/а, -и ботанический (градина; изследвания) Новый русско-болгарский словарь 51
боцман доч/ка, -ки, ми. -ки, -ек. Бъчва, каца; бочка вина; толстый как бочка дебел кито бъчва — Ко всякой дочке затычка*. Пороховая бочка буре с барут, барутен погреб (за място, където всеки момент може ди избухне война) бочок, вж. бок бочон/ок, -ки, ми. -ки, -ков, м. Буре(нце) боярышник, -и, ед, 1. Глог (храст). 2. събир. Глогин(к)и бояться, боюсь, бойшся, несв. 1. (когд-чегд, ииф.) Страхувам се, страх (ме) е, боя сеотл и-го, нещо, да иаправя нещо. 2. за когд-что Притеснявам се; опасявам се; безпокоя се; она боИтся за брата при¬ теснява се зи брат си|| св. побояться (към 1 зи.) — Бояться рохнуть* бравый. Мъжествен; дързък; куражлия; смел бразды правления. Кормило ни властта, ни управлението драк1, -а, м, Брак (по любов; по сметка; законен; църковен); съпружество; женитби. Вступйть в брак (с кем) встъпя в брак; оженя/омъжа се. Гражданский* брак брак2, -а, ли. 1. Брик(увине); шкарто. 2. Дефект брак/овать, -ую, -уешь. 1. что Бракувам, шкартирам. 2. когд-что (разг.) Отхвърлям и-го, нещо кито негоден, неподходящ, отказвам се от н-го, нещо || св. забраковать браковщик, -И (спец,). Брикувич, контрольор (по качество) бракодел, -а (разг,)— Недобросъвестен, безотговорен, лош работник (който допуски брак в работата си) брандспойт [нтс], -и, м, 1. (спец.) Струйник (на пожарникарски маркуч). 2. (мор.) (Преносна) пожарни помпа бран/йтъ, -ю, -ишь кого,. Карам се, скарвам се на и-го\ гълча, хоким и-го || св, выбранить бран/йться, -юсь, -йшся, несв. 1. с кем Карам се с и-го, 2. Карам се, гълча; хокам; браиИться последними словами псувам като хамалин бранный. Ругателен; хулен; оскърбителен; браииые слова псувни, ругатни. дран/ь1, -и, ж. (Кавги, свада, караница, придружени с) псувни, ругатни или груби упреци; срв. ругань || прил. бранный (вж.). ф- Брань на вороту не вйснет (поел,) Дума дупки не приви бран/ь2, -и, ж. (остар.). Бран; война браслет, -и, м. Гривна брат, -и, ми. -ья, -ьев. Брат; двоюродный брат братовчед; троюродный брат втори братовчед || прил. братский. <¬ Ваш брат (разг.) вие и вам подобните, вие и такива като вис. На брИта прихо¬ дится ни човек, ни всеки (от участниците) (се пада еди-колко си). Наш брат един от нис, от такива като нас. Приёмный или (остар.) Названый брат побратим. С брата причитается от човек, от всеки участник (се полага еди-колко си). Свой брат свой човек; свои, ниши хора брать, беру, берёшь, мин. брал, -И, -о; пое. берй(те). 1. когд-что Вземам; поемам, хващам (под ръка), вдигам (слушалка). 2. когд Задържам (под стража), арестувам. 3. что Превземам, завземам, завладявам. 4. когд Обзема, овладява (ме); страх берёт дострашава (ме). 5. чем (разг.) Печеля, надделявам (с и-ви качества). 6. С някои същ,, вж. букейр, обстрел, учёт, раз¬ бег, расчёт || св. взять. < Брать начало* браться, берусь, берёшься, мни. брался, бралИсь. 1. за что Хващам нещо (с ръка), улавям се (зи дръжката). 2. за что Зала¬ вям се, захващам се (за работа). 3. Наемам се, ангажирам се (да (нз)върши нещо)’, не мджешь, не берйсь кито не можеш, не се захващай. 4. 3 л. (разг.) Взема се, появява се, възниква; откуда смелость берётся откъде ли вземи кураж || св. взяться бревенчатый. Гредоред ен (настилка), гредов; (направен) от греди бревн/о, -а, ми. брёвна, брёвен, с. 1. Дървен труп (или част от него); дърво. 2. Греда (НЕ метална); помост из брёвен подиум боязлйвый (човек; поглед) боязн/ь, -и, ж. боярин, -а (ист.) бравйт/овагь, -ую, -уешь (Г), иесв. браво, межд. (разг.) бразйл/ец, -ьца бразйльский (култури; кафе; футбол) бразильян/ка, -ки, ми. -ки, -ок браконьер, -а браконьерство, -а бракосочетани/е, -я брамйн, вж брахман брасс, -и (плуване) братоубййственный (война) братская могйла 52 Нов руско-български речиик
от греди; упражнения на бревне {спорт.) упражнения на греда. 3. {прен,, разг.) Дръвник, тъпак, тъпинар бред, -и, о -е и в -у, м. 1. Бълнуване; волной в бреду болният бълнува. 2. (прен,, разг.) Дивотии, безсмислено бръщолевене, на¬ лудничави) приказки || прил, бредовой (към 1 зи.) и бредовый (към 2 зи,) (вж,) Бред сивой кобылы (прост.) дрън, дрън, ярина; бабини деветини; врели-некипели бредить, брежу, бредишь. 1. Бълнувам (при трески). 2. кем-чем, о ком-чём (прен,, разг.) Бълнувам; копнея, мечтая (зи и-го, нещо) бредовый, вж. бред (разг.). Налудничав; ни- луден (идея); нелеп; фантастичен брезга/ть, -аю, -аешь и (разг.) дрёз^вать, -ую, -уешь кем-чем,; инф. 1. Гнуся се, гнус (ме) е, изпитвам (физическо) отвращение, погнуса (от жаба); брезгует есть моей ложкой гнус го е да яде с моята лъжица. 2. (преи—) Пренебрегвам (съвета на баща¬ та), отнасям се пренебрежително (към обикновения селянин), гледам и-го отго- ве. — Не брезговать ничем не подбирам, не (съм) от гнусливите, (за мен) всички средства (за постигане ни моите интере¬ си) си добри; срв. гнушаться брезглйвый. Гнуслив, гадлив (човек); брезгли¬ вая мииа израз ни погнуса (за лице) брезговать, вж. брёзгать брезж/итЫся), -ит(ся), несв— Зазорява се, раз- виделява (се); мъждука (светлинка) брелок, -и. Висулки, медалионче (на ланец, ни верижка за джобен часовник, ни гривна) брённый (остар., поет.). Тленен, смъртен; преходен; бренные останки бренч/ать, -у, -йшь (разг—). Дрънкам (на пиано, на китара; с ключове) брестй, бреду, бредёшь, мии. брёл, брелИ, иесв. Бавно се движа, с мъка пристъпям; тътря се; влача се [за еднопосочно и еднократно движе¬ ние; срв— бродит^] бретёл/ьки [тэ], -ек, ед. -ьки, -ьки. Презрамки (на женска/детски риза, на комбинезон); срв. ПОДТЯЖКИ брод бре/хать, -шу, -шешь (прост.). 1. Лае (куче); срв. лаять. 2. (что, кому) (прен.) Лъгтгя, ментя брехн/я, -й, ж. (прбст—/. Лъжа/Лъжи, лъготе- не; врели-некипели бреш/ь, -и, ж. 1. Пробойна, пробой, дупка (в корпуса ни кораб); проло\: (в стена). 2. (преи.) Пукнатини, пропукване (в бюдже¬ та), дупка (в кесията). < Пробить брешь в ■ чём нанеси сериозни поражения, подкопая (благосъстоянието на и-го, нещо) брёю, 1 л,, ед,, сег. от брить брёющий полёт (ав.)— Бръснещ полет дригад/а, -ы, ж. 1. Бригада (вбсн—/ (танкова, стрелкова; строителна). 2. Екип (снимачен, лекарски); отбор брикет, -и. 1. Пресован (във формата ни брус- че, плочка) материал (чай, барут, торф и др.). 2. ми. Брикети (пресован въглищен прах) || прил, брикетный (фабрика; топливо) брйтв/а, -ы, ж. Бръснач; самобръсначка; срв. лезвие (з//. 2); электрическая брИтва елек¬ трическа самобръсначка || прил, брйт- венный (несесер). < Безопасная брйтва самобръсначка бритоголовый. 1. (Който е) с бръсната глави. 2. бритоголов/ые, -ых, ед. -ый, -ого (разг.) Бръснати глави (за расистки настроени младежки групи) брить, брёю, брешь когд-что. Бръсна (човек, лице; брада) || св. побрйть брйться, бреюсь, бреешься. Бръсна се, об- ръсвам се. < Пожалуйте бриться ново двайсе; те ти те; втасахме я || същ. брить/ ё, -я бров/ь, -и, ми. -и, -Сй, ж. Вежда. < Не в бровь, а (прямо) в глаз (улучи) точно в целта, тък¬ мо ни МЯСТО (за сполучлив израз, казана ни място дума). (И) бровыо/ухом не повёл/ведёт не се (и) помръдна, не обърна/обръща ни¬ какво внимание братств/о, -а браунинг, -а (пистолет) брахман, -и и (остар.) брамйн, -и брачный (възраст, съюз; период) брезент. -а бтёй/я, -ени, с. бренди - [рэ]. нескл., с./м. бригадйр, -и бригадный (генерал; метод) бридж, -а (карт.) бриллиант и бтйлльянг, -и британ/ец, -ци дритан/ка, -ки, ми. -ки, -ок британский брифинг, -и броо.-и Новый русско-болгарский словарь 53
бродйть бро/дйть1, -жу, -дишь. Бродя [за разнопосочно и не¬ еднократно движение; срв. брестй); скитам (сс) бро/дйть2, -дит. Ферментира (вино) || същ. брожение (вж.) бродяг/а, -и, м.)ж, Скитник/Скитница бродяжнича/ть, -ю, -сшь. Скитник (съм), жи¬ вея кито скитник; скитам (се); чергарувам || същ. бродяжничеств/о, -а бродячий. Скитнишки, странстващ; чергирс- ки; бродячий цирк пътуващ цирк; бродя¬ чие музыканты улични музиканти; брод¬ ячий пёс бездомно куче, помияр брожени/е, -я, с., ед. 1.Вж бродят^. 2. Фер¬ ментация. 3. (прен.) Брожение; обществе¬ но недоволство; кипсж брокер, -а (фии,)— Маклер; борсов посредник броне... Броне.., брониран; бронеавтомобиль, бронекатер бронепоезд, -а, мн, -И, -ов. Брониран влак бронз/а, -ы, ж. 1. Бронз. 2. събир. (изк.) Брон¬ зови художествени изделия || прил. брон¬ зовый (статуя; ист. вск; прен. цвят; кожи) бронйт/овать, -ую, -уешь что. Резервирам, запазвам (място, билет), правя резервация (зи стая) || св. заброийровать бронир/овать, -ую, -уешь что. Бронирам, по¬ кривам с броня (кола, кораб); блиндирам || св, забронировать броня, -и и (прост.) брон/ь, -и, ж, Запазване, резервиране (на билет); резервация брон/я, -й. Броня брб/сить, -шу, -сишь, св, / броса/ть, -ю, -ешь, иесв, 1. когд-что,чем Хвърля(м) (кимък; дрехи - ни стола); изхвърля(м) (отпадъци - в кофата). 2. когд-что Напусна/Напус- кам (дома), зарязвам/зарежи (жсни си; при¬ ятел); осгивя(м) (стаят) неподреден)). 3. инф. Спра/Спирам (да пия), откажа/от- казвам се от, оставя(м), зарежа/зарязвам (пушенето), прекратя(вам) (следването). 4. что (прен.) Хвърля(м) (поглед); отпра- вя(м) (укор, обвинение); подхвърля(м) (за- бележка). 5. В съчетание с някои съществителни безл.. во что: бросить/бросать в дрожь/оз- ноб тръпки (ме) побият/побиват; втресе/ втриса (ме); дтOсигь/бтPсать в жар (и в холод) цял иттръпна/изтръпвам, студена пот (ме) избие/избива; бтPсигь/бтосагь в краску цял се изчервя(вам). 6. брос^те), също с инф. (разг.) Оставй/Оставсте, за- режи/зарсжстс; стига, достатъчно (си при¬ казвал). — Хоть* брось бтO/сигься, -шусь, -сишься / бросИ/ться, -юсь, -сшься. 1. Хвърля(м) сс, спусна/с пускам сс (след н-го), втурна/втурвам сс (в борбата); н)лсгя(в)м); он бросился бежать той търти да бяга, бързо побегни; оиа броси¬ лась в объятия матери тя се хвърли в прегръдките на майка си. 2. Хвърля(м) сс, скоча/скачам (във водата; от прозореца)- 3. на когд-что (разг.) Нахвърля(м) сс (върху и-го с юмруци) броский (разг,). Биещ ни очи; ярък; привли¬ чащ погледите (багра, дреха) бросовый (разг—)— Негоден, долнопробен, долнокачествен; калпав (предмети, стока); отпадъчен брос/ок, -кИ. 1. еж, бтPсигь(ся) Хвьрляне (ни диск, ни противник (при борби)), мятане (ни копие); тласкане (на гюле). 2. Тласък; скок, рязко движение напред. 3. Стреми¬ телно предвижване, рязко ускоряване па ДВИЖениетО (напр. при настъпление). брбш/ка, -ки, мн. -ки, -ск и брош/ь. -и, ж. Брошка брус, -и, ми, -ья, -ьев, л/. 1. (стр.) Греда (с право¬ ъгълно сечение). 2. Брус, точило. 3. ми. (спорт.) Успоредка, паралелка (гимнастичес¬ ки уред). 4. Паве; срв, брусчИтка. — Парал¬ лельные брусья, вж по-горе (зн. 3) бруснйк/а, -и, ж. 1. (бот.) Червена боровин¬ ки (храст). 2. събир. Червени боровинки; срв. чернйка || прил, брусничный (сладко) брус/ок, -кИ. 1. Брус, точило. 2. чего, какой Брус, калъп (сапун и др. предмети с чети- риръбеста форма) брусчат/ка, -ки, ми. -ки, -ок (разг,). Паваж бройлер, -и брокераж, -а (икон,) бром, -и (хим. елемент и лекарство) броненос/ен, -ци (вбен,: зоол.) бронетанковый (войски) бронетранспортёр -и (воеи.) бронированный (кораб, кола) бронх/и, -ов, ед— бронх, -и (аиат.) бронхйт, -а брошюр/а, -ы 54 Нов руско-български речник
брыз/гать, -жу, -жешь и -гию, -гаешь чем (иа когд-что'). Пръскам (с вода); опръсквам и-го, нещо || едиокр. брызнуть; възвр. брыз¬ гаться брызги, брызг, ми. 1. Пръски (води). 2. (прен.) Дребни късчета стъкло; срв, осколок брызн/уть, -у, -сшь. 1. чем (иа когд-чт^о), ед- иокр, Пръсна (с вода); опръскам и-го, нещо. 2. Рукнс, шурне (кръв, сълзи); излес се. 3. (прен.) Пръснс се (кой накъде види), разбяга сс (тълпа) || иесв, брызгать (към 1 зи.) брыка/ться, -юсь, -сшься. Ритам (НЕ футбол; срв, лягать); лошадь брыкается конят рити бръшз/а, -ы. Бяло (овче, краве) саламурено си¬ рене; срв, сыр брысь, межд, Псът! (за прогонване ни котка) брюзг/а, -й, м—!ж. (разг,). Мърморко/Мърмо- рана брюзж/ать, -у, -йшь, (разг,). Мърморя (зи веч¬ но недоволство); недоволствувам; мрънкам: срв, ворчать; брюкв/а, -ы. Бяла ряпа; срв, репа брюки, брюк, ми, Панталони) Цумал. брюч/ки, -ек; прил, брючный (плит, колан) брюх/о, -и, с. (прост,). Търбух, шкембс; НЕ готе., срв. рубец брЮЧНЫЙ КОСТЮМ. ДамСКИ КОСТЮМ (сако и пан¬ талон) брюшн/ой. Коремен; брюшная полость ко¬ ремна кухини; брюшной тиф коремен тиф брякн/уть, -у, -ешь что (разг,), Изтърся (ня¬ коя глупост); изтърва сс пред н-го брякн/уться, -усь, -ешься (разг,). Изтърся сс, пльосна (се), тупна (на земята) бряца/ть, -ю, -ешь (чем). Звънти; дрънча (с шпори), дрънкам (вериги). — Бряцать ору¬ жием (киижи.) дрънкам оръжие (т. е. зап¬ лашвам с война) буб/ен, -на, м, Дайре бубен/цы, -ов, ед. -ёц, -цИ, м. Хлопки, звънче¬ та (като на конски такъм) [| умал. бубёнчи- к/и, -ов, ед. -, -и бублик, -а. Геврек; срв. баранка, сушка будь бубн/йть, -ю, -йшь (что) (разг,). Дудна, бърбо¬ ря, мърморя (глухо и неразбираемо) буб/ны, -ён и -сн, -нИм и -ним, ед. (разг.) -а, -Ы, Ж, Каро (карти) бубновый (карт,). Каро; бубновый туз асо каро; бубновая дама дама киро буг/ор, -рИ, м, 1. Хълмче, могилка; бибуна. 2. Издатина; буца || умал. бугор/ок, -кИ, м.; прил, бугрйстый (местност). < За бугром [зи място] и за бугор [за посоки] (прост,) зад граница, в чужбини; вън (от страната) будет*, 3 л, ед. бъд, от быть будет (кому), като сказ, (разг,). Стига!, До¬ статъчно!; Будет тебе болтать! Стига си дрънкал! дудйть, бужу, будишь когд-что. 1. Събуждам, вдигам от сън. 2. (прен,, вис.) Будя (съчув¬ ствие); пробуждам (добри чувства) || св. разбудйть (към 1 зи.), пробудйть (към 2 зи.) будн/и, -ей, ми, 1. Делник/Делници. 2. (прен.) Всекидневие || прил, будний (към 1 зи.) (вж.) и будничный (вж.) будний. Делничен (дсн) будничный. 1. Вж, будний. 2. Всекидневен (грижи). 3. (прен.) Еднообразен, скучсн; бе¬ зинтересен (действителност) будораж/ить, -у, -ишь когд-что. Размирявам, разбунвам; безпокоя, тревожа; предизвик¬ вам вълнение, възбуждам || св. взбудора¬ жить будто, съюз. 1. Като (чс); сякаш. 2. Че уж, уж че; ои уверял, будто видел Катю твърде¬ ше, че бил видял Катя. — Как- будто. Будто бы (разг,), вж. по-горс (зи. 2) буду, 1 л, сд, бъд. от быть будучи, дсепр. от быть (книж.). Бидейки; ещё будучи школьником он писал стихи още като ученик той пишеше стихове будущий. 1. Бъдещ. 2. будуще/е, -го. Бъдеще; светлое будущее; в будущем занапред || същ, будущност/ь, -и, ж. будь, иов. от быть бруствер, -а (воеи.) брутто, исизм. (търг.) бруцеллёз, -а, м, (мед.) брюнет, -а брюнёт/ка, -ки, мн. -ки, -ок буддйзм, -а (рел.) буддйст, -и (рел.) буддйстский (рел.) будйльник, -а буд/ка, -ки, мн. -ки, -ок (на пазач) Новый русско-болгарский словарь 55
буерак буерак, -а, м. (разг,). Дере, овраг буженйн/а, -ы, ж(готе,). „Буженина“ (обезко¬ стен свински бут, сварсн и зипсчен с разд, подправки) бузин/а, -Ь1, Ж. Бъз (растение, плод; отвара от цве¬ товете) буй, буя, МН. буй, буёв, М. (мор.). Буй (вид шаман¬ дура) || умал, буёк, буйкИ, мн, буйк/й, -ов буйвол, -и, Бивол || ж. буйволйц/а, -ы; прил. буйволиный букаш/ка, -ки, ми, -ки, -ск. Буболечка букв/а, -ы. Буква (малка, главна); буква зако¬ на (арен.) буква(та) ни закона || прил, бук¬ венный. Буква в букву (препиша, по¬ вторя) букви по букви, точно до букви, с точките и запетайките; дословно, буквал¬ но. Быть, остаться мёртвой буквой ос¬ тане мъртва буква, (само) ни хартия, къс хартия (за документ, закон, който не сс изпълнява). Человеке большой буквы (човек) с глав¬ на буква, голям човск. Прописная буква, еж. прописной . Строчная* буква буквальный. Буквален, дословен (прсвод); в буквальном смысле слова буквално, в бук¬ валния смисъл ни думата буквенный, вж. буква буклет, -а, м, Диплян(к)а буксир, -и. Буксир (а. кораб; б. въжс). — Взять/ Брать на буксир 1) взема(м) ни буксир (шлсп); 2) протегна/протягам ръка за по¬ мощ (ни изоставащ) букейр/овать, -ую, -усшь что. Тегля с буксир, с въже (шлеп, кола) || същ, буксиров/ка, -ки, ми. -ки, -ок; прил, буксировочный булав/а, -ы, ж, 1. Боздуган; жезъл. 2. (спорт.) Бухалка (гимнастически уред) булав/ка, -ки, мн, -ки, -ок. Карфица, топлий¬ ка || умал, булавоч/ка, -ки, ми, -ки, -ек; прил. булавочный (еж—). < Англййская булавка безопасна игла булавочный, вж. булавка. (Който е) ни, с кир- фи^/карфици; булавочное производ¬ ство производство ни карфици. < В е л и - чйсPй с булавочную головку (малък) кол- кото просено зърно, букв, колкого топче¬ то ни топлийки. Булавочные уколы дреб¬ ни заяждания, язвителни бележки, наме¬ ци, подмятания, зли обиди бул/ка, -и, ми, -ки, -ок, м, Бяло хлебче (обикн. кръгло или овално; срв, батон, бухИнки); симид; кифли; НЕ булки, срв, невеста || умал, булоч/ка, -ки, мн. -ки, -ек; прил. бу¬ лочный (вж.) булочн/ая, -ой. Хлебарница, пекарня; фурна булочник, -и. Хлебар, пекар; фурпаджия || ж, булочниц/а, -ы (разг. —) булочный. 1. Хлебен (изделие). 2. булочная (вж.) бултых, межд, (разг—) Цимбур!, цоп! (във водата) булыжник, -а. (Заоблен) камък (за калдъръм, за строеж) || прил, булыжный (настилка; срв— мостовая) бульвар, -а. Широка алея (по дължината ни широка улица или крайбрежен булевард) || прил, бульварный (вж.) бульварный. 1. Вж. бульвар. 2. (прен., пре¬ небр.) Булеварден (роман, литература); жълт (преса, вестник); пошъл булька/ть, -ет, несв. / булькн/уть, -ст, едиокр— (Из)бълбука; (из)бълболи, кълколи; клоко- ти; клокне || същ, булькань/е, -я бумаг/а, -и. 1. Хартия; писчая бумага хар¬ тия зи писанс; газетная, (обёрточная, па¬ пиросная, туалетная бумага вестникар¬ ски, амбалажна, цигарена, тоалетна хартия. 2. Документ; ми, книжа || умал. бумИжка (вж.)', прил, бумажный (вж.). — Копиро¬ вальная бумага, вж. копИрка. Марать* бумагу. Наждачная бумИги, вж. наждак. Остаётся/Осталось (только) на бумаге ос- тава/остана (само) на хартия. Стеклянная бумага (тех.) гласпапир. Ценные бумИги (фин—) ценни книжа/книги бумаж/ка, -ки, лп/. -ки, -ск. 1. вж. бумИги Хар¬ тийки; къс хартия. 2. (разг.) Банкнота бумажник, -И. Портфейл (за книжа, книжни нари); срв. портфель буйный (младеж; нрав; въображение; лудост; букинистйческий (магазин) вятър) букле , неизм,, с. (текст.) буйств/о, -и букмекер , -а буйств/овать, -ую, -уешь, иесв. букс/овать, -ую, -уешь, нссв. бук, -и (бот.) булл/а, -ы (папска) букв/арь, -я, м. бульдог, -а букет, -и (от цветя; за свойствата на виното) бульдозер, -И букиийст, -и бульон, -а 56 Нов руско-български речник
бумажный. 1.Вж. бумага Хартиен (фабрика); книжен (цвстя; салфетки); бумажные день¬ ги банкноти. 2. (разг.) Памучен (плит, дре¬ ха); срв, хлопчатобумажный (зн, 1) бумазе/я, -и, ж. Бархет; срв. байка || прил. бумазейный бунт/овать, -ую, -усшь. 1. Вдигам бунт; уча¬ ствам във въстание. 2. когд-что (остар.) Бунтувам, буня. 3. (прен,, разг.) Протес¬ тирам, надавам вой; недоволствам || взбун¬ товать (към 2 зи.) бур, -и, м. 1. Бургия, пробивен инструмент. 2. (Почвена) сонда бурав, -И. Свредел (зи дърво) || умал, бурав¬ чик, -и, м. бурав/ить, -лю, -ишь что. Пробивам (със свредел), провърт(яв)ам || св. пробуравить. -Ф- Буравить глазами кого гледам и-го втренчено; пронизвам и-го с по; лед бурак, -И, м. (обл,). Цвскло; срв, свёкла буран, -И, м. Вислица (в степ, ни открито място); срв. метель бурд/а, -ы, ж, (разг,, неодобр.). Буламач (за безвкусна храни, питие) бурелом, -и. Ветровал, горолом бурё/ть, -ю, -ешь. Ставам сиво-кафяв; потъм¬ нявам (листа) || св, побуреть буриданов осёл (книж.). Буридановото мага¬ ре (обики. като сравнение - зи нерешителен човек, който при равни възможности е затруднен с избора, подобно на магарето, което умряло от глад между два еднакви наръча сено, понеж'е не можело да из¬ бере от кой да яде) бурильщик, -и (спец.), Сондьор бур/йть, -ю, -йшь что (спец,). Сондирам, извър¬ швам сондиж(и) (при геоложки проучвания); про¬ бивам сондажна дупка || св. пробурить; същ, бурени/е, -я; прил, бурильный (машина) буркн/уть, -у, -ешь (что) (разг.). Промърмо¬ ря, изм(р)ънкам бурл/йть, -йт. Бучи (морето); клокочи, кипи; вода бурлит в котле вода клокочи в ко- бутылка тела; в душе его бурлИла ненависть (прен.) в душата му кипеше омраза буровйк, -И (спец,), Майстор-сондьор; специ¬ алист по сондирането (за нефт и газ) буровой (спец.). 1. Сондажен; буровая сква¬ жина сондаж; сондажен отвор, сондажен кладенец. 2. буров/ая, -ой, съкр. от буро¬ вая вышка Сондажна кули бурч/ать, -у, -йшь (разг—). 1. (что) Мърморя (си), мрънкам (си под носа). 2. Къркори, курка (червата) || св. пробурчать (към 1 зн.)--, същ. бурчани/е, -я бурый. 1. Тъмнокафяв, сиво-кифяв; срв. корйч- невый, карий, каштановый; 2. В някои терми¬ нологични съчетания като: бурый медведь кафя¬ ва мечка; бурый уголь кафяви, лигнитни въглища, лигнит; бурый железняк (минер.) лимонит бурьян, -а, м,, събир. Бурени, плевели; треви бусин/а, -ы, ж, Мънисто, синец; срв— бйсер || умал. бусин/ка, -ки, мн. -ки, -ок бусы, бус, ми. Гсрдин бут, -и (стр,). Ломен камък (НЕ бут, срв. око¬ рок) бутерброд [тэ], -и. Сандвич; филия с масло (или сирене, салам, хайвер и др.); срв. сандвич бутон, -а, м. (Цветна) пъпка; срв. почка1 бутоньер/ка, -ки, мн, -ки, -ок. 1. Цвете/Букет- че, забодено на рокля, на ревер. 2. Бу¬ тониера, петлица бутс/ы, -(ов), ед. -а, -ы, ж, (спорт,). Футбол¬ ни обувки бутуз, -а, м, (разг—). Дебеланчо (за здраво дебе¬ личко дете) бутыл/ка, -ки, ми, -ки, -ок, ж. Шишс, бутилки || умал, бутылоч/ка, -ки, мн. -ки, -ек, ж-, прил. бутылочный (вж.). < Лёзть в бутыл¬ ку (прост.) (в)дигам пара, пенявя сс, из¬ лизам ОТ кожата СИ (за дреболии - при спор, свада) Рум1, межд. бум2, -и (в производството) бумеранг, -и (също преи—) бунгало, нсизм., с. бункер, -и бунт, -а, ми. -ы, -ов и -ы, -ов бунтарств/о, -а бунтар/ь -я бунтовщйк, -И буревестник, -и (птица) буржуа, нсизм., м. буржуазй/я, -и буржуазный (държава, общество; предразсъ¬ дъци) бурный (живот; растеж; радост) бур/я, -и (също прен.) бутафори/я, -и бутйк, -а Новый русско-болгарский словарь 57
бутылочный бутылочный. 1. Бутилков; бутилиран (вино). 2. Тъмнозелен (цвят) бутыл/ь, -и, ж. Голямо шише; дамаджана бух, межд. (разг,). 1. Бух!, пляс!, туп!, пуф!. 2. като сказ. Тупни, пльосна сс бухан/ка, -ки, мн. -ки, -ок, ж. Самун (обикн. черен, ръжен хляб); срв— батон, булка буха/ть, -ю, -ешь (разг.). 1. Трещи, гърми; тът¬ не. 2. когд-что (преи.) Тръсвам, фичкам, фичвим; хвърлям, тропвам; бухвим. 3. Бу¬ хам (за бухал; зи кашлица). 4. Вж. брзатЬСЯ. 5. что Изтърсвам, тропвам || ев. бухнуть1 (към 1-3 и 5 зи.) буха/ться, -юсь, -ешься (разг—)— Тупвам, из¬ търсвам се, падам || св. бухнуться бухгалтер [ухи], -и. Счетоводител, книговоди¬ тел || ж, бухгалтерш/а, -и (разг.); прил. бухгалтерский бухн/уть1, -у, -сшь (разг.). 1. Треспе, изтрещи (гръм, топ). 2. когд-что (прен.) Тръсна (торбата ни пода); фична; хвърля; тропна; бухни (много нещо); срв.ухнтъ (зн. 5—). 3. Вж, бухнуться. 4. что (прен—) Изтърся нсщо (ни в клин, ни в ръкав) || иесв. бухать бухн/уть2, -ет, мин. бух, бухла. Набъбва, подува сс, наедрява (от влага) || св. разбухнуть бухн/уться, -усь, -сшься (разг.). Тупна, изтърся сс; строполя се (в краката ни н-го) || иесв, бухаться бухт/а, -ы, ж— Малък (морски) залив бухты-барахты: с бухты-барахты (разг.). Изневиделица; ни в клин, ни в ръкав бушлат, -и. Бушлат (моряшка връхна дреха, вид униформено палто) буян, -и. Скандалджия; размирник; драка буян/ить, -ю, -ишь. Буйствам; вдигам врява; беснея бы и б, част. 1. Бих; пришёл бы, да занят бих дошъл, ама имам работа. 2. Да бсше (си легнал; завалял сняг). 3. Да/Ако може¬ ше.. (ди си почина); чайку бы! с удовол¬ ствие бих пил един чай! 4. с не (и инф.) Дано да не (падни ни леда); ие опоздать бы дано (да) нс закъснея. 5. с не Не би(хтс) ли., (като предложение); вы нс купили бы )ту книгу нс бихте ли купили книгата. — ...бы то нй было, вж. где, как, какой, когда, кто, куда, почему, чей, что бывало, вметн, д. Понякога; едно време; не¬ веднъж (за спомени); за идёт, бывала, да как начнёт рассказывать отбие сс понякога, па като мразказва бывалый. 1. Опитен, вещ; патил; Нс спраши¬ вай старого, спрашивай бывалого (погов). Не питай старо, ами патило (Сл.). 2. (разг—) Обичаен, не нов; познат; дело бывалое познати нсща быва/ть, -ю, -ешь. 1. безл. Бива, случва сс (ин¬ тересни срещи). 2. Съм, бивам, намирам се (обикновено, често, понякога); по утрам ои обычно бывает дома сутрин най-често си е у дома. 3. Ходя, посещавам; мы часто бываем в театре често ходим па театр. 4. Съм; бивам; ои рСДко бывает сердИтым рядко бива сърдит. — Как не бывало когд- чегд изчезна, изпари сс (яко дим). Как пи в чём не бывало като чс (ли) нищо не (с) било; ни лук ял, ни (на) лук мирисал. Не бывать чему (никога) няма да стане, да се случи, да се повтори нещо. Ничуть* нс бы¬ вало бывший. 1. Бивш; доскорошен (директор; же¬ на). 2. Предишен, едновремешен (актьор, адрес, депутат). — Бывшие люди декла¬ сирани, пропаднали хори, лумпени бык\ -И. 1. Бик; вол. 2. Мъжкар; мъжко живот— - но; самец (рус.); олений бык елен мъжкар 'умал. быч/бк, -кИ; прил. бычий. — БрИть быка за рога хващам бика зи рогата бык2, -И, м. (стр—)— (Междинна) опора (на мост); ми. устои (също брегови); ерв. ус¬ тои и опора дылйн/а, -Ы. Билина (епично произведение' от рус¬ кия фолклор) былйн/ка, -ки, мн. -ки, -ок, ж. Стрък(че) тре¬ ва было [без удар.], част. Току, без малко, едва- ЩО (за започнало и незавършено действие); ОН было встал, но снова повалился на траву той понсчи да стане, но отново се стро¬ поли на тревата буфер, -и, мн. -И, също прен. буфет, -и (шкаф; заведение) буфетчик, -и буфонад/а, -ы буфф, неизм. (опера) буш/евать, -ую, -уешь, нссв. быстроногий (кон) быстротечный (ручей; време) 58 Нов руско-български речник
было/й. 1. Минал, някогашен; предишен (сла¬ ва). 2. былб/е, -го Миналото); былое и думы преживяно и премислено быль, были, ж. (Разказ за) истинска случки; срв. небылйца быстр/ина, -ины, мн. -йны, -йн, ж. Бързей быстро.- Бързо..; быстрорежущий; быстро¬ ходный; быстротечный быстрот/а, -ы, вж. быстрый. Бързина. < С быстротой молнии светкавично быстрый. Бърз (течение, движение; растеж; поглед) || същ. быстрота; нареч. быстро быт, -а, о -с и в -у. Бит, начин на живот; все¬ кидневие || прил. бытовой. — Войти в быт стане (ни) навик. Дом быта битов комби¬ нат быт/овать, -уст. Съществува; има (го), нали¬ це е; често се среща; използва сс, употре¬ бява се; разпространен (е) (за думи; обичаи) быть, 3 л. ед. сег. есть2, мн. (остар.) суть, мин. был, былИ, было, были, бъд— буду, будешь; иов. будь(те) [в ссг. глаголът обикн. се пропуска]. 1. Съм (бях, бъди); представля¬ вам; съществувам. 2. Съм; намирам се; присъствам; завтра буду дома утре ще съм си у дома. 3. Отивам; идвам; присти¬ гам; ходя; посещавам; вы будете завтра на выставке! ще отидете ли утре ни из¬ ложба; вы были д' врача? ходихте ли ни лекар?; вчера. ои был , нас вчера той идвИ у дома. 4. ,у когд-чегд, безл. Има(м); при¬ тежавам; с нс - няма(м), не притежавам; у нас был дом имахме си къща; у дочки завтра экзамен утре дъщеря ми има из¬ пит; у иих трое детей те имат три деци. 5. Става, извършва сс; ими; завтра будет дождь утре ще вали (дъжд); он будет вра¬ чом ще стане лекар. 6. с инф. [като спомага¬ телен гл за образуван сна бъд.] Ще; буду играть ще играя; вас не будут обманывать няма да ви мамят. 7. быть чему Щс се случи, щс бязь ими; быть беде ще се случи нещо лошо; быть тебе бИтым ще ядеш бой. Боль¬ ше не буду/дудёт/будей/дудут няма вечс така да правя/привн/правим/правят (в дет¬ ската реч). (И) был наков*. Будь что будет да става, каквото ще. Была не была меч¬ ки страх, мен(е) нс (страх). Где*, Как*, Какой*, Когда*, Кто*, Р<уда*, Откуда*, Почему*, Чей*, Что* бы (то) ни было. Должно быть, вж. должен. Как быть? кикво да правя?, кик да постъпя? Может быть и быть может, не может быть и быть не может, вж мочь. На ны* быть. На ты быть. Надо* быть. Не тут-то было! къдс ти!, (но) не би; крива (ми) излезе смет¬ ката; искаш, ама няма Так и быть от мен да мине; така да бъде; приемам, дадено. То ли ещё будет гледай само или стой и гледай да видиш (какво има по света) бытьё, вж. житьё бычий, вж бык1 бычок 1, вж. бык быч/ок2, -к), м. Попче (риба) бычок3, -кИ, м. (прост—). Фас, угарки; срв. оку¬ рок быо, 1 л. ед. сег. от бить бюллетен/ь, -я, м. 1. Бюлетин (информацио¬ нен). 2. Бюлетина ( избирателна). 3. Бол¬ ничен лист; медицинско свидетелство бюро, нескл., с. Бюро (ръководство; служби; НЕ писалище); конструкторское, патен¬ тное, консультационное бюро; похорон¬ ное бюро погребално бюро; справочное бюро справочна служба; срв. стол; бюро находок, вж. находка бюстгальтер [тэ], -а. Сутиен; корсаж бяз/ь, -и, ж. (текст—)— Американ; грубо хасс |( прил. бязевый (риза) быстроходный (катер) быти/е, -я (книж.) бытовой (атмосфера; техника; травма; об¬ служване; явление) бьеннале и биеннале, иеизм., с. (изк.) бюджет, -и бюджетный (средства, финансиране) бюрократ, -а бюрократизм, -и бюрократический (управление, върхушка; от¬ ношение) бюрократи/я, -и бюст, -и Новый русеко.■ болгарский словарь 59
в в и во, предл. 1. что, куда (за посока; срс. из) В, ни; за; към; я вхожу в комиату влизам в стаята; схожу в магазин ще отида до магазина; он ходит в школу ходи на учи¬ лище; дверь в кухию вратата за/към кух¬ нята. 2. чём. где (за място) В, на; я учусь в институте учи в института; он рабо¬ тает в машинном цехе той работи в ма¬ шинния цсх; весь день ои был в школе беше цял ден ни училище. 3. чём (от чего) (за разстояние) На; в сотне шагов отсюда ни стотина крачки оттук. 4. что, чём (зи вре¬ ме) През; в; в сороковом году през четири¬ десета година; в мае прошлого года прсз май миналата година; в три часа в три часа; во вториик във вторник. 5. что (за срок) Зи; в одну минуту за една минута. 6. что, чём (за облекло, обвивка) С, (рядко) в ; одетый в белый халат врач облечен в бяла престилка лекар; завернН в салфет¬ ку завий го със салфетка. 7. что, с числ.. (за съотношение на числа) ; в сто раз больше сто пъти повече. 8. что. чём (за качество, форма) В, (във вид) на; в родИтельном па¬ деже; хнна в пилюлях хинин ни хапчета; брюки в полоску раиран панталон (букв. панталон ни райета). 9. что (зи цел, предназ¬ начение) На; зи; като; вы это в шутку ска¬ зали! на шсга ли го казахте?; это вам в подарок приемете това като подарък. 10. чём (като липса, нужди) От, ни; нужда¬ ется в лсчСнни ими нужди от лекуване; недостаток в кислороде недостиг ни кис¬ лород. 11. что, с гл. играть На нли без пре¬ вод; девочки играют в куклы момичетата играят ни кукли; вы играете в шахматы? играете ли шах; давайте поиграем в теннис хайде да играем (на) тенис в Рдрес* в бегах, вж. бег в виде чего, вж. вид1 (зн. 4) в виду, вж вид1 (зн. 4) в глаза сказать, вж глаз в голос* в голосе, вж. голос в дальнейшем, вж дальнейший в деле, вж. дело в духе, вж. дух в знак* в качестве чего, вж. качество в ко^-то) веки, вж. век в конце концов, вж. конец в корне, вж. корень в неурочное время = в неурочный* час в обмен* на что в обнимку, вж. обнимка в нбрез* в обтяжку, вж. обтяжка в общем, вж. общий в общем и целом, вж. общий в основном, вж. основной в отдалении от, вж. отдаление в рглйчйё* от в отместку, вж. отместка в нтсутствие* кого в первое время* в пору. вж. пора в порядке, вж. порядок в порядке вещей, вж. порядок в последнее нремя* в нротивовёс* кому-чему в расчёте на что, вж. расчёт в результате чего,, вж. результат в самую пору, вж пора в своё нремя* в силах, вж. сила в силе, вж. сила в ейлу чего, вж. сила в силу того (,) что, вж ейла в скором времени, вж. нремя* в случае чего, вж. случай в случае чего, вж. случай в смысле чего, вж. смысл в согласии с чем, вж. согласно в соответствии с че.м, вж. соответствие в сопровождении когд-чегд, вж. сопровожде¬ ние вавилонское столпотворение вагон, -и (товарен, пътнически, спален) вагонёт/ка, -ки, ми. -ки, -ок вагрс-тесгртан, -и вагоноремонтный (завод) вагоностроительный (промишленост) 60 Нов руско-български речник
в сравнении с кем-чем, вж. сравнение в стороне от чегд, вж. сторона в сторону чего, вж сторона в сущности, в ж. сущность в сфере чего, вж сфера в счёт* чего в течение* чего в то' нтёйя* (,) как в то же нремя* в том смысле (,) что, вж. смысл в том числе, вж числ? в ходе чего, вж. ход в целях чего, вж цель в частности, в ж. частность в честь* когд-чегд в числе кого-чегд, вж. число в нисло* кого-чегд в.., (пред съгласна), во., н въ.., префикс. В.., въ.. н (остар., книж.) во., (вбить, виестН - зи посоки навътре; вслушаться, вдуматься - за вглъбяване) ва-банк: идтй ва-банк. Поставям на карта; рискувам; играя вабинк вавилонская башня. Вавилонската) кула вагоноважат/ый, -ого. Ватман важност/ь, -и, ж. 1. Важност, сериозност (ни положението). 2. Важност, надутост. (Не) велика важность, вж. велйкий. $ка важность много важно, голяма работа ваз/а, -ы. 1. Виза. 2. Фруктиера, жардиннера (зи плодове). 3. Купи, куличка (за сладко, зи бонбони) ваканси/я, -и, ж. Вакантно място, вакантна длъжност; НЕ ваканция, срв. канйкулы || прил. вакантный (за длъжност) вакцйн/а, -ы. Ваксини (срв. прививка) вакцинаци/я, -и, ж. Ваксинация; ваксинира- нс (срв. привйвка) вал\ -а, о -е н ни -у, мн. -ы, м. 1. Вал, насип. 2. Голяма вълна. — Девятый вал девети¬ ят вал (най-страшната вълна; прен. най-тежкото премеждие). Валом* валйть валиться вал2, -а, о -с н ни -у, мн. -ы, м. (тех.). Вил; цилинидър; барабан; карданный вал кар¬ дан || умал. валик вал3, -а, без мн. (икои.). Общ обем (ни произведе¬ на през даден период продукция и изразени в пари) || прил. валовой (вж.) валежник, -а, м., събир. Съчки вален/ки, -ок, ед. -ок, -ка, м. Вилснки, плъсте- ни ботуши валентност/ь, -и, ж. 1. (хнм.) Валснтност. 2. (хим.) Валенция. 3. (сз.) Валентност валериан/а, -ы н валерьян/а, -ы, ж (бот. и апт.). Валериан (билки и лекарство) || прил. валериановый н валерьяновый (кап¬ ки) валерьянк/а, -и ж. (разг./. Валериин (капки, хапчета) валет, -и, м. (карт.). Виле, момче валик, -а, м. 1. (тех.) Цилиндър; валяче; ва- лсц; отжимидй валик освобождаващо ва¬ ляче. 2. Цилиндрични възглавница (за кана¬ пе); разл. предмети с цилиндрична форма) вал/йть1, -ю, -ишь. 1. когд-что Повалям, съба¬ рям (хора, дървата). 2. что Сека (дърво); изсичам (гора). 3. что Трупам (накуп), струпвам безразборно; нахвърлям. 4. что на когд-что (прен., разг.) Прехвърлям, стоварвам (вина, отговорност) върху н-го, иещо || св. повалй^ (към 1 н 2 зи.) и свалйть. < Валйть с ног, вж нога. Валйть (всё) в (одну) кучу, вж. куча. Валом* валйть вал/йть2, -йт (разг.). 1. Нахлува, нахълтва, приижда, излиза масово, ни тълпи (за хора, животни). 2. Силно вали (сняг на парцали); бълва, излиза, издига се (гъст пушск от ко¬ мина). 3. валй/те! пое. (прост.) Карайте)!, давай(те)!; дай му зор!; срв. валять (з//. 5) || св. повалйть2 (към 1 и 2 зи.) вал/йтьсп, -юсь, -ишься. Повалям се, падам тежко; стоварвам сс, строполявам се; по¬ литам || св. повалйться и свалйться. Валйться с ног, вж. нога. Валйться из рук, вж. рука вагран/ка, -ки, мн. -ки, -ок (спец.) важнича/ть. -ю, -ешь, иесв. важно, нареч. важ'ный (събитие; вид) вакантный (длъжност; място) вазелйн,-и вакс/а, -ы вакуум, -и вакханали/я. -и вакхан/ка, -ки, мн. -ки, -ок Новый русско-болгарский словарь 61
валка валк/а\ -и, ж., ед. Ссч(ене) (ни гора); вж. ва¬ лить 1 {зн. 2) валк/а2, -и, ж., ед.(спец.). Валяне, тепане; вж. валять (зн. 2) валов/ой (икон.). Брутен; общ; валовая про¬ дукция; валовой доход; срв. чистый (зн. 2) валом валить (разг.). 1. Приижда масово, ни тълпи; срв. валитЪ (зн. 1). 2. Трупам на¬ куп, масово, безразборно, вж. валить 1 валторн/а, -ы (муз.). Валдхорна/ Корна валун, -И. Молоз, голям валчест камък (от тях се образуват морени) вальдшнеп, -и (зоол.), Горски бекас (блатна пти¬ ци) вальцов/ка, -ки, мн. -ки, -ок, ж (тех.). 1. Вал¬ цуване. 2. Валцувачка вальцовщи/к, -и (тех.). Валцувач вальщик, -а. Секач валютчик, -и (разг.). Спекулант (с чужди ва¬ лута); (иов.) чейнчаджия валя/ть, -ю, -ешь что. 1. Овалвам; търкалям. 2. Валям, тепам (кече). 3. валяйте) (прост.) Карий(те)!, давайте)!; хийдс! || св. свалять (към 2 зн.-, прил. валяный (боту¬ ши) валя/ться, -юсь, -ешься. 1.Търкалям сс; овал¬ вам сс (в сняг). 2. Лежа; излежавам се (също заболен). 3. Стои неприбран, захвър¬ лен, не на мястото си; стои разхвърлян, -ф- На дороге/ улице/ полу/ земле не валяется кто-что не сс намира на пътя, нс сс сре¬ ща на ПЪТ И ПОД ПЪТ (за нещо рядко, ценно, зи изключителен талант и др.) вам, дат. от цы- вами, те. от вы ванн/а, -ы. 1. Вина. 2. мн. (прен.) Бини (лечеб¬ ни, кални, слънчеви) ванн/ая, -ой. Баня (НЕ обществена, срв. баня), сервизно помещение с вини (в апартамент), срв. душевая ванька-встанька, ваньки-встаньки, м. Падни- стани човече, пиян Пенчо (куклички-ш-ричка, която, поставена в легнало положение, винаги се из¬ правя поради заоблената повърхност на тежестта, върху която стои; често като срвj - за човек, който винаги успява да се съвземе, да сс изправи ни крака) варев/о, -а, с. (прост.). Варено (ядене), манд¬ жа; рядка киша, чорба; срв— похлёбка вареж/ка, -ки,л/н. -ки, -ск (Топли, зимни) ръка¬ вици (с един пръст) (обикновено плетени), сррв. рукавица, перчатка варение, вж. варить вареник/и, -ов, ед. -, -и (готе.). „Вареники“ (малки сварени във вряла вода пирожки с плънка от извара, плод и др.). — Ленивие ватёсйкй, вж. ленйвый варёнь/е, -я. Сладко (вишнево, малиново, от ягоди) вар/йть, -ю, -ишь что. 1. Варя (супа, карто¬ фи); готвя (обяд). 2. (тех. ) Лея (стомана); топя (стъкломаса) || св. сварйть; възвр. ва- рйться; същ, варени/е, -я. с. н вар/ка, -ки, мн, -ки, -ок, ж. ватьйт/овать, -ую, -уешь что. 1. Видоизменям, променям; разнообразявам. 2. Вж. варьи¬ роваться варьйру/оваться, -уется. Варира, променя се, видоизменя сс варяг/и, -ов, ед. варяг, -а (нс/т.). Варяги (рус.); викинги; норма ни || прил. варяжский (пле¬ мена) вас, род., вин. и предл. от вы васил/ёк, -ькИ, м. Метличина; (обл.) синчец || прил. васильковый (светло)син, с цвета на метличина. < Рогатый василёк (бот.) ра¬ ли ци ват/а, -ы, ж. Памук (обработен; срв. хлопок)|| умал. ват/ка, -ки, мн. -ки, -ок; прил— ват¬ ный (вж.). — Минеральная вИта (стр.) СТЪКЛен памук (изолационен материал) ватаг/а, -и (разг.). Чёта; дружина (НЕ воен,-, банда; тълпа ватерпас [тэ], -и (тех.). Равнило, нивелир вальпургиева ночь вальс, -а вальейр/овать, -ую, -уешь, несв. вальц/евать, -ую, -уешьВ, иесв. (спец.) валют/а, -ы (чужди; златна, книжни; твърда; "конвертируема) валютный (единица) вампйр, -и вандал,-и вандализм,-и ваниль, -и, ж. варант, -а (фнн.) варвар, -а варварский (акт; престъпление; отношение) варварств/о, -а варенный, прич. (в продължение на два часа) 62 Нов руско-(З-ългарскн речник
ватман, -и (спец—/. Кадастрон; (плътна) хар¬ тия зи чертежи; НЕ ватман (срв. вагоно¬ вожатый) ватник, -и. Ватенка, пимуклийка; срв. стёганка ватный. Ватен; ватиран; памучен; ватное пальто; ватный шарнк топче от памук. > Ватное ндеяло* ватруш/ка, -ки, ми. -ки, -ск (готе.). „Ватруш¬ ка“ (питки с извара); (вид) сиренки вахтёр, -и. (Дежурен) портиер (в учреждение); пазач (в предприятие, склад) ваш м., ваша ж., ваше с., ваши мн., мест,, прнтеж. Ваш, ви. По-вашему*. И нашим и вашим, вж. наш вбе/жать, -гу, -жйшь, -гут, пов. -гй(те), св. / вбега/ть, -ю, -ешь, -ют иесв. (во что). Вля- за/Влизам тичешком, втурна/втурвам се, н)хълт(в))м (в стаята) вбива/ть, -ю, -ешь что (во что). Вбивам, за¬ бивам || св. вбить вбира/ть, -ю, -ешь что (во что).. Поглъщам (влага; знания), побирам, поемам || св. во¬ брать вбить, вобью, вобьёшь что (во что). Вбия (клнн), забия (гвоздей) || несв. вбивать. Вбить в голову, вж. голова вблизи. 1. нареч.. Близо; наблизо. 2. вблизи (от) чего, като предл. Близо до (къщи); край (гарата) вбок, нареч. (запосока) (разг—).. Встрани,настра¬ ни (гледам) вброд, нареч. През брод, по плитко; газейки (минавам река) ввал/йться, -юсь, -ишься, св. / ввалива/ться, -юсь, -ешься, несв. 1. Хлътне/Хлътва; глаза ввалНлнсь очите (ми) хлътнаха. 2. (во что) (разг.) Нахълт(в))м, нахлуя/нахлувам (в стаята); йамъкй)/йамъкв)м се введени/е, -я, с. 1. Въвеждане. 2. Увод; въве¬ дение (кииж.) ввез/тй, -у, -Сшь, мни. ввёз, ввезл) когд-что. 1. во что Вкарам, докарам, закарам [НЕ ввести пеш; срв. внести]. 2. Висса (стока от чуж¬ бина); импортирам || несв. ввозить; стщ. ввоз (вж.) ввек, вж. вовек ввергн/уть, -у, -ешь, мни. ввергнул), ввергла, св. I вверга/ть, -ю, -ешь, иесв. кого во что (внс.). Хвърля(м) (в отчаяние); въвлека / въвличам (във война) ввёр/ить -ю, -ишь кому что. Поверя (животи си); доверя (мечтите си, тайната си) || иесв. вверять вверн/уть, -у, -ёшь, св. / ввёртыва/ть, -ю, -ешь, иесв—, что (во что). 1. Зивия/Зививим, зи- винтя/завинтвам (крушки, бушон). 2. (прен., разг.) Вметна/Вмятам, вмъкна/вмъквам (реплика, дума в разговор) вверх, нареч. (за посока; срв. вверху). (На)горе; рукн вверх! горе ръцете! <- Вверх дном с главата надолу; перевернули всё вверх диом обърнах) всичко наопаки. Вверх ногами с краката нагоре вверху, нареч. (за място; срв. вверх). 1. Горе, ни високото. 2. чего, като предл— Над, върху иещо вверя/тв, -ю, -сшь, кому что. Поверявам; до¬ верявам || св. ввёрить вве/стй, -ду, -дёшь, мии. ввёл, ввел). 1. кого (во что) Въведа (гост в къщата; войски в града); включа (в състава). 2. кого (на что) Изкача и-го, помогна и-му да изкачи (хълма). 3. что (во что,кому) Вкарам (игла, сонда); (мед—) инжектирам (серум). 4. Въведа (нови правила); внедря || иесв:. вводйть; същ. введение зн.1. (вж.), ввод (вж.), прил. вводный (вж.). ^^В^вестй во влaдр^^нё*. Ввестй в грех*. Ввестй в заблуждение кого въведа в заблуждение, заблудя и-го. Ввестй в расход/убыток кого вкарам и-го в разноски, накарам и-го да се охарчи. Ввестй в долгй кого вкарам 11¬ го в дългове, направя да задлъжнее. Ввестй в тоску, вж. тоска варёный (картофи, рик) вариант,-а вариаци/я, -и варфоломеевская ночь варьете [тэ], иензм—, с. вассал, -а ватерполист [тэ], -а ватйн, -и ватт, -и (фнз.) ваучер, -а (фин.) вафельный (тесто; кърпа за ръце) ваф/ля, -ли, ми. -ли, -ель вахта, -ы (мор.) вашни/е, -я ваятел/ь, -я вая/ть, -ю, -ешь что (остар., вис—) Новый русско-болгарский словарь 63
ввиду ввиду чего, предл. Поради, предвид на. < Ввиду того, что като съюз (кииж.) тъй кито ввин/тйть, -чу, -тйшь, св. I ввйнчива/ть, -ю, -сшь, несв. что (во что). Завиптя/Завинт- вам (винт, крушки) ввод, -а, м. 1. вж. ввестй Въвеждане (на вой¬ ски; ни нов ред в службата); внасяне (ни нов нюанс); ввод в эксплуатацию пускане в експлоатация. 2. {информ.) Въвеждане (на данни в компютър); прехвърляне (на ин¬ формация в основната памет); 3. (спец.) Вход; входно съединение; штепсельный ввод. 4. (тех.) Входящ, въвеждащ изола¬ тор. -Ф- Ввод во владёIIйе*. Устройство ввода-вывода (информ.) интерфейс вво/дйть, -жу, -дишь. 1. кого (во что) Въвеж¬ дам [пеш]; включвам. 2. кого (иа что) Из¬ качвам н-го, помагам и-му да изкачи. 3. что (во что, кому) Вкарвам; (мед—) инжектирам. 4. Въвеждам, внедрявам || св. ввестй вводный. Уводен (лекция). < Вводное слово (ез.) вметната дума ввоз, -а, м, 1. вж. ввезтй Внасяне [НЕ пеш]; докарване. 2. Внос (на чужди стоки); им¬ порт; срв. ймпорт; срв. вывоз || прил. ввоз¬ ной и ввозный (мито) вво/зйть, -жу, -зишь когд-что). 1. Вкарвам, до¬ карвам, закарвам [НЕ пеш; срв. вносить]. 2. Внасям; импортирам || св, ввезтй; същ. ввоз (вж.) ввозной и ввозный, вж. ввезтй. Вносен; ввоз¬ ная пошлина вносно мито; ввозные това¬ ры вносни, чужди стоки вволю, иареч. (разг.),. До насита (ям; играя) ввосьмеро, иареч, 1. със ср. ст, Осем пъти по-евтино). 2. (Сгъна, прегъна) на осем, осем пъти (лист хартия) ввосьмером, нареч. Осмината, осемте заедно (щс свършим цялата работа) в-восьмых, като вмети. д, Осмо (при изброя¬ ване) ввысь, ннареч. (за посока). Нагоре; във висините ввя/заться, -жусь, -жешея св. / ввязыва/ться, -юсь, -ешея иесв,, во что (иеодобр.). Наме¬ ся/Намесвам се (нежелан); включа/включ- вам се некинсн (в разговор); забърк(в))м се (в свада) вглубь. 1. иареч— (за посока) (Н))вътре, в дъл¬ бочина. 2. когд-чегд, предл. (На)дълбоко в, навътре, във вътрешността ни; оиИ про¬ никли вглубь леса те навлязоха дълбоко в гората вглядеться, -жусь, -дйшься, св, / вглядыва/ть- ся, -юсь, -ешься, несв. Вж, всмотреться вгоня/ть, -ю, -ешь. 1. когд^тю) во что Вкар¬ вам; прибирам (насила). 2. что (во что) (прост.) Вкарвам, забивам, зачуквам. 3. когд-что (во что) (прен,, разг.) Довеждам, докарвам до, предизвиквам (тежко, неп¬ риятно СЪСТОЯНИе); срв. фразеолог, съчетания с гроб, краска, пот, тоска || св, вогнать вда/ваться, -юсь, -ешься во что. 1. Вдава се (залив в брега), вклиняв) се; навлиза, про¬ никва. 2. (преи,, разг.) Впускам се (в по¬ дробности); задълбочавам се, отдавам сс (н) мечти) || св. вдИться. — Вдаваться в крайности изпадам в крайност вдав/йть, -лю, -ишь, св. / вдавлива/ть, -ю, -сшь, иесв., что 1. во что Вкара(в)м, на- тик(в)ам (тапа). 2. Вгъна/Вгъвам, (па)пра- вя вдлъбнатина (с натискане, с удар) вдалблива/ть, -ю, -ешь что кому иди в кого (прен,, прост,, /подобр—)— Набивам, натъпк¬ вам и-му иещо в главата, втълпявам (ми¬ съл) || св, вдолбйть вдалеке. 1. иареч, (за място). В далечината, да¬ лече. 2. вдалеке от, вж. вдалй (зн. 2) вдали. 1. иареч, (за място; срв. вдаль). В далечи¬ ната (сс вижда топола). 2. вдали от когд- чегд, предл— Далеч от; вдали от Родины вдаль, иареч, (за посока; срв. вдали). В далечи¬ ната (гледам); надалеч (отивам) вда/ться, -мея, -шься и т. н. като д)ть, мин. -лея, -лась во что. 1. Вдаде сс; вклини сс; навлезе, проникне (във вътрешността). 2. (прен,, разг.) Впусни сс (в подробности); задълбоча се, отдам се (на мечти) || иссв. вдаваться вдвйн/уть, -у, -сшь, св. / вдвига/ть, -ю, -ешь, иесв., что (во что). Вкар(в)ам (чрез мес¬ тене); бут(в))м/бутн), 11ъх(в)ам/пъхл) (чек¬ медже ни мястото му); срв. выдвинуть вдов/рц, -цИ вдохновени/е, -я вдохновенный (вис.) (труд; реч, лице) вдохновйтел/ь, -я, м, вдохновйтельниц/а, -ы вдохнов/йтъ, -лю, -йшьВ, св. 64 Нов руско-българскн речник
вдвое, нареч. 1. със ср. ст. Двойно, два пъти по-; вдвое умиСс два пъти по-умсн. 2. (Сгъ- вам/Прегьвам) ни двс; наполовина (лист) вдвоём, иареч. Двима(т)) (заедно) вдвойне, нареч, Двойно (повече); ои запла¬ тит вдвойне ще плати двойно вдева/ть, -ю, -ешь что (во что). Вдявам || св. вдеть вдевятеро, нареч. със ср. ст—. Девет пъти, деве¬ торно по-(скъпо) вдевятером, нареч. Деветима(та) (заедно) в-девятых, като вмети, д. Девето (при избро¬ яване) вдесятеро, иарсч. със ср. ст. Десет пъти, десе¬ торно по-(скъпо) вдесятером, иареч. Дссстмини(ги) (заедно) в-десятых, като вмети, д. Десето (при избро¬ яване) вдёла/ть, -ю, -ешь, св. / вдёлыва/ть, -ю, -ешь, иесв., что во что». Закрепя/Закрепвам, мон¬ тирам вътре; вградя/вграждам, зазидим/за- зиждам вътре в нещо вде/ть, -ну, -нешь что (во что'). Вдяни (конец в игла) || иссв. вдевать вдобавок, иарсч, (разг,), На туй отгоре, ос¬ вен това вдов/а, -ы, ми, вдовы, вдов и (остар.) вдовй- ц/а, -ы. Вдовица || прил, вдовий вдоволь, нареч, В изобилие; до насита (наям сс, изприказвам сс) вдогонку, иареч, (за посоки). 1. По дирите, по¬ дир н-го, нещо; мы кНиулись вдогонку спуснахме се да (го) гоним. 2. кому-чему, като предл— Подир, след (тръгналия); ои крНкиул вдогонку убегавшему (той) изви¬ ка подир бягащия. — Вдогонку за кем-чем, като предл. подир, след по следите на н-го, иещо; ои бросился вдогонку за убе¬ жавшим той се спусни да гони избягалия вдолб/йть, -лю, -йшь что кому или в кого (прен,, прост., неодобр—). Набия, натъпча и-му исщо в главата, втълпя (мисъл) || иссв. вдалбливать вдоль иарсч. 1. По дължината, надлъж (раз¬ режа платното). 2. чего, като предл. Край, по дължината ни (река, улица). — Вдоль и поперёк надлъж и (н^шир ведомость .вдосталь, иарсч, (nрбст—/, Вж, вдоволь вдох, -а, м. Вдишване; срв, выдох вдохн/уть1, -у, -ёшь (что), Вдн. ам, по)ми (въздух); срв. выдохнуть || иссв, вдыхать вдохн/уть2, -у, -ёшь что кому-чсму (вис.)— Вдъхни (кураж, бодрост) вдрёбезги, нареч. (Направя) на парчета; (ста¬ нс) ни сол вдруг, иарсч. Изведнъж, неочаквано, внезап¬ но. — А вдруг (разг,) ими ико (станс нешо). Как* вдруг вдума/ться, -юсь, -ешься (во что). Замисля се върху, вникни в исщо; срв, вчитаться || иссв. вдумываться вдумчивый. Задълбочен; съсредоточен; сери¬ озен (човек; поглед) вдумыва/ться, -юсь, -ешься во что. Замислям сс върху (думите му); вниквам в (прочете¬ ното), срв. вчитываться || св, вдуматься вдыха/ть, -ю, -ешь (что). Вдишвам, поемам (въздух); срв, выдохнуть || св. вдохнуть^ същ. вдыхани/е, -я ..вёд. ..вед, ..ИСТ (за специалист в някаква област); языковед; востоковСд ориенталист вёда/ть, -ю, -ешь чем, 1. Завеждам (снабдява¬ нето); управлявам (стопанство); водя (ам¬ булатория). 2. (остар.) Зная. < Не вёдают, что творят (библ,) не знаят какво вършат ведени/е, -я (офиц,), Сфера ни дейност; ре¬ сор; этот отдел нс в моём вс^снии за този отдел нс отговарям ведёние, вж, вестй ..ведение. ..знание, ..истика (зи название ни науки, отрасъл); я'зыковсдеиис; товароведение сто- козниние; востоковСдсиис ориенталистика ведёрко, вж, ведро вёдомо: с вёдома и без ведома чьего,, когд- чсго. (Правя нещо) с/без знанието, позво¬ лението, съгласието, „благословията“(ни директора, на началството); без моего ведома без да съм уведомен ведомост/ь, -и, ж, 1. Ведомост (платежна, ин¬ вентаризационна). 2. Дневник (училищен) вдохновля/ть, -ю, -ешьВ., иесв— вегетариан/ец, -ца вегетарианский (диета; яденс; гостилница) вегетатйвный (спец.) (нервна система) вегетационный (бот.) (период) Новый русско-болгарский словарь 65
ведомственный ведомый (осстар.). Известен, познат; мис это неведомо това нс ми е известно ведомый. 1. (Който с) воден от и-го) (само¬ лет); водим. 2. (тех.) Задвижван (колело), вторичен ведр/о, -И, ми. вёдра, вёдер, с. 1. Кофа; мусор¬ ное ведро кофа зи смет; дсрсвяинос всдро ведро. 2. Ведро (стара мярка зи течности - вино и др.) || умал. ведёр/ко, -ка, мн. -ки, -ок, -кам, с.; прил, ведёрный. -Ь Льёт как из ведра (вали) като из ведро/ръкав ведущий. 1. Водещ, чслен. 2. Главен, ръково¬ ден; основен. 3. (тех.) Водещ (колело), за¬ движващ; двигателен. 4. ведущ/ий, -его,м Водещ(ият); конфсрансис ..ведческий. ..ведски (НЕ ..всдчески); стра¬ новедческий, краеведческий (музсй, кръ¬ жок) ведь, част, и съюз (разг—), 1. (Ти) нали; я ведь их знаю та нали ги познавам. 2. Със съю¬ зите а, и, да, но Че, ими чс; ами; да ведь это Иван ами че това е Иван. 3. (Та) ико; ведь рсшНт, так сделает та реши ли, щс го направи ведьм/а, -ы. Вещица (също прей, и руг. - за зла жена) веер, -а, мн, -И, -ов, м. Ветрило; НЕлнор., срв, парус веерообразный. Ветрнловиден, ветрилообра¬ зен (опашки) везде, иареч. (за място). Навсякъде, (н))вред вездеход, -и (авт,), Всъдсход (копи зи труднопро¬ ходим терен)| | прнл. вездеходный везёни/е, -я, с. (разг,). Късмет, сполука, успех вез/тй’, -у, -ёшь, мин. вёз, везлИ когд-что, иесв. 1. ВОЗЯ [зи еднопосочно и еднократно движение; срв. возить; НЕ пеш, срв. пести]; превоз¬ вам; карам (стоки, пътници). 2. Нося (със себе си) като пътувам (пари) везтй2, везёт кому-чсму (в чём, с ксм-чсм) (разг.),. Върви (ми), имам късмет в/с нещо; не везёт, и всё тут нс ми върви и туйто || св. повезтй2 вей(ся), вж, вить и вйться век, -а и -у, мн. -), -ов, м, 1. Вск; столетие; каменный, золотой, космИческий век; Средние века Средновековие. 2. Живот; времс. 3. Цял вск, много отдавна; цяла веч¬ ност (не сме се виждали) || прнл. вековой (вж,), < В кои-то веки откога, като кога, много рядко; (дочаках) най-сетне (да те видя). Во веки веков во вски веков; зави¬ наги, за вечни времена; до края па свет); вечно. Испоко^* вёку/веков. На века п о - строить (изградя) за векове напред, т. е. много здраво, солидно век/о, -а, мн. вСки, вск, с. Клепач вековой. Вековен (дъб; традиция); дълговечен, вековечен векселедержател/ь, -я, лт (фин,). Притежател ни полица вексел/ь, -я, мн— -я, -Сй, м. (фин,). Полица, менителница; срв, полис велени/е, -я, с. (вис.). Повеля; по вслсиию сердца, < По щучьему велению (разг.) по заповед ни щуката (формула зи вълшебно изпълнение на желание); КПТО ПО чудо вел/ёть, -ю, -йшь, кому-чсму что, инф. или с чтобы, св—{иесв—, мин, само св. Заповяд- (в)ам, нарсдя/нарсждам и-му (да направи) нещо; велНте подавать сладкое? да сср- вйрам ли десерта? вёлик, -а (прост.). Велосипед, колело велйк/ий. 1. Вслик; вслнкие державы, 2. Мно¬ го голям; великое множество много и премного (хора). 3. кр. ф, Твърдс голям, по-голям от исканото; ботИикн мис вели¬ ки обувките са ми големи.й. (Пс) велик) важность! много важно! От мала до вс- лйка, вж, малый’ ведомственный (сгради; подход; интереси) вёдомств/о, -а вежливост/ь, -и, ж. вежливый (дипломат; обръщение, отношение) вездесущий великан, -а великодушный (човск; характер; постъпка) великолёпный (гледки, обяд; организатор) великомученик, -и величавый (осинки; река) велйчественный (жест; зрелище, красота) велйчеств/о. -а велйчи/е, -я вeлoрипeр,-а велосипедист, -а велосипедный (спорт; гума) вельмож/а, -и, м. велюр, -а веи/а, -ы (анат.) венерический (заболяване) 66 Нов руско-български речиик
великовозрастный, често исодобр. Излязъл от детска и юношески възраст; пораснал го¬ лям, ама не поумнял велйкотбсс/ы, -ов (остар.) и великорус/ы, - ов (книж,). Великорус., руси, руснаци; срв. русские, вж. русский (зи, 2) || прил. великоросский и великорусский вёлин/йна, -ины, мн. -ины, -йн. 1. Големина (ни сграда; на злото); величиною с дом го- лям(о), колкото къща. 2. (мат.) Величина (безкрайно голяма, безкрайно милка). 3. (зи човек) Голяма личност, изтъкнат специа¬ лист, водещи фигура; крупнейшая величина в математике водещ математик в света вело.. Вело..; коло..; велосипеден; велодром колодрум; велоспорт колоездачен спорт велогон/ки, -ок, ми. (спорт,), Колоездачно състезание вельвет, -а и -у, сд. (текст—). Рипсено памуч¬ но кадифе; срв, бархат || прил, вельвето¬ вый (сако, дънки) венгер/ка’, -ки, мн, -ки, -ок. Унгарка венгёр/ка2, -ки, мн. -ки, -ок. 1. „Венгерка“ (ба¬ лен танц, наподобяващ чардаш; музики за него). 2. (остар,) Хусарски мундир; дрехи, наподо¬ бяваща такъв мундир венгерский, вж, венгр венгр, -и. Унгарец || прил, венгерский вен/ец, -цИ. 1. Корона (царска); венец (при всн- чавки); НЕ от цвстя, срв. венок. 2. (прен.) Венец (щастлив завършек ни трудно дсло). 3. Орсол (ни светец, ни икона); нимб; сияние (на звезда) || умал.-гал. венчик (вж,); прил. венечный. ->Идтй под венец (остар.) венчавам сс веник, -а, м. 1. Метла (къщна; срв, метла). 2. Метличка от брезови клонки (за шибане в руски баня) вен/ок, -к). Венец (от цвстя); возложИть ве¬ нок венча/ть, -ю, -сшь кого. 1. (с кем) Венчавам, бракосъчетавам. 2. (чем) Увенчавам/ Увсн- вериться чия (с лавров венсц) || св, обвенчать и по¬ венчать (към 1 зи—/. увенчать (към 2 -н—/; възвр, венчаться (към 1 зи,). Венчать на царство кого короняс(в)ам (зи цар) венчик, -и. 1. Вж, венец (3 зи.2. (бот.) Вен¬ че (на маргаритка). 3. (тех.) Вснец, пръстен, корона (ни бургия) вепрь, -я, м, Глиган, диви свиня (срв, кабан, зн. 1) вёрб/а, -ы. Върби; срв, йва || прил, вербный (вж.) и вербовый (клони) верблюд, -а, ги. Камила || прил, верблюжий (вълна) вербный: Вербное воскресенье Връбница, Цветница; Вербная неделя седмицата (6-и от Великия пост) преди Връбница; Верб¬ ная суббота Лазаровдсн верёв/ка, -ки, ми, -ки, -ок, ж. Въже || умал, верёвоч/ка, -ки, ми, -ки, -ск; прил, верёвоч¬ ный (стълба). < Верёвки вить из кого водя и-го зи носа, правя с и-го каквого си ис¬ кам. Верёвка плачет по ком за бссенс (е) веренйц/а, -ы. Върволица (хора, коли); низ (ог събития); рсдици; веренНца журавлСй ято подредени в нишка жсрави верзйл/а, -ы, м—!ж. (разг,), Дангалак; дългуч, върлин) (за човск) верительная грамота. Акредитивно писмо (ни дипломат) вёр/ить, -ю, -ишь кому-чсму, в когд-что, Вяр¬ вам (на думите му, ни сина си; в Бога, в човска, в бъдсщего) || св. поверить’. < Ве¬ рить на слово кому имам доверие в н-го!, доверявам и-му вёт/йтьсп, -ится, бсзл,, чссто с отриц, (Не) (ми) сс вярва, че. . .; ис верится, что это так нс ми се вярва да с така; Свежо пре¬ дание, а верится с трудом (Грибоедов) Било с, пък да не повярваш венеролог, -а венерологический (диспансер) венерология, -и (мед.) венесузл/ец, -льца венесуэл/ка, -ки, мн, -ки, -ок венесуэльский вёпзсл/ь, -я, ми. -я, -Сй, м. венозный (кръв, налягане) вентилйр/овать, -ую, -уешь, В., иесв. вёнтил/ь, -я, ми, -и, -ей и -я, -ей (тсх.) вентилятор, -а вентиляционный (шахта) вёнгилПци/п, -и вёр/а, -ы (в Бога; христиански; в победата) веранд/а, -ы вербальный (нота) верб/овать, -ую, -уешь В., несв. верет/ено, -ен), мн, -ёна, -ён Новый русско-Сюгарскнй словарь 67
вермишель вермишел/ь, -и, ж. Фиде || прил, вермишеле¬ вый (супа) вернее, като вмстн, д. По-точно (казино). Вернее всего ний-всроятно верно, парси, 1. Правилно, вярно; точно. 2. Предано (служи и-му). 3. като вмети, д. (ра-г—/ Сигурно; изглежда (ще закъснее). 4. като част—(ра-г—/ Да, така с. < Совер¬ шенно верно точно така верн/уть, -у, -Сшь когд-что, срв. возвратить. 1. Върна (половината от заема— ръкописа ни автора; книги в библиотеката). 2. Върни (бегълците), накарам, оставя и-го, позво¬ ля на и-го да сс върнс (на работа). 3. (Въз)върна си, получа (си) обратно (сво¬ бодата); молодости не вернёшь младост¬ та нс сс връща || песе, возвращать; възвр. вернуться. Вернуть к жизни, вж. жизнь верн/уться, -усь, -ешься, срв. возвратиться. 1. (За)въри) сс (у дома, ог училище). 2. Върна се (към сгарага мисъл), обърна се (към първоначалното решение) верный. 1. Верен (в разл, зиС); предан, прави¬ лен, точен, безпогрешен, истински. 2. Си¬ гурен (печалба; смърт) вер/овать, -ую, уешь (кииж,). Вярвам (в Бога); вярващ съм вероятно, нареч. 1. Вж, вероятный. 2. като вмети, д. Вероятно, сигурно, възможно; косто нс с изключено; както изглежда. 3. като сказ.. Възможно с, за вярване с. 4. като част. (Твърде) възможно, нс с из¬ ключено. < Мало вероятно нс с (много) зи вярване; едва ли, надали. Вероятнее всего, като вмети, д, най-вероятно, никак не с изключено вероятност/ь, -и, ж. Вероятност, възможност. < По всей вероятности, като вм1етн. д. най-вероятно, сигурно; по всяка вероят¬ ност; твърде възможно (с) вероятный. Възможен, вероятен; допустим; предполагаем || нарсч. вероятно (вж.) верст/а, -ы, мн. вёрсты, вёрст, вёрстам. Верста (руска мярка за дължина - 1,067 км) || прил, верс¬ товой. < Видно/Слышно за версту (виж- да се, чува сс) много огдалеч, от цял кило¬ метър, от километри разстояние верстак, -И. Тезгях (дърводелски; НЕ в кръчма. срв. прилавок) верста/ть, -ю, -ешь что (полигр,). Свързвам (ни страници - при ръчен набор) вёрст/ка, -ки,лт/л -ки, -ок,ж:(полигр.). 1. Връзва¬ не (ни страници); компьютерная вёрстка страниране 2. Разпечатки; коректура верстовой, вж. верста вертел, -и, мн. -И. Шиш; НЕ за плсгсне, срв— спйца, зн. 7, срв. шиш вер/тёть, -чу, -тишь когд-что— Въртя; срв— крутить || възвр. вертеться. < Как ни верти въртя сучи; каквото и да правиш, каквого и да струваш вет/гётьсп, -чусь, -ишься. 1. Въртя се (върте¬ лежка; ни стола, срв, ёрзать; пред Огледа¬ лото; край началството; мисли в главата). 2. (прен., разг.) Усуквам го, извъртам. V Как ни вертйсь каквото и да правя/стру вам, ако ще да се убия/скъсам/разчскн) (пак нищо няма да се промени). Вертеть¬ ся под ногами, вж. нога вертихвост/ка, -ки, мн. -ки. -ок (прост ) Вър- тиопашка; кокетка, флиртаджийка; вятър¬ ничава, лекомислен) жена вертопрах, -и (разг—). Развсйпрах вертуш/ка, -ки.лш. -ки, -ск. —лс, (ра зг.). 1. Вър те (лс)жка, ВрЪТК) (за разл вьр1>|нш се авара 1И или тсхни въртящи сс чисти); (дверь-) вертушка въртяща се врата. 2. (жп.) Кръгов .марш рут. 3. Телефон за пряка връзка верующий. 1. Вярващ, който вярва (в Бою). 2. верующий, -его Вярващ (в Бога), рсли- гиозен човек верф/ь, -и, ж, Корабостроителница верх, -и и -у, о -с и на -у, мн. -й н -), -бв, м, 1. Връх (НЕ планински; срв. вётшйса). 2. Горната чист, горнище, горното; верх дома горна част на къща. 3. Подвижен по¬ крив (накола, файтон), чергило, порук. 4. Лице (ни дреха, на плат). 5. (прси.) Връх, крайна стспен (на глупостта )Уг Взять/ Одержать верх (иад кем-чем) надделея, надвия; взема връх (в спор, състезание). вёрмут, -и вернисаж, -а верноподданнический (чувства) верноподданн/ый, -ого {(^сс^<^1рС) верност/ь, -и, ж,, Д веровани/е, -я вероисповедани/е, -я вероломный 68 Нов руско-български речинк
До верху догоре (нился, напълня). С верхом нал йгь препълня (чаши). Встрета в верхах (полит.) срсща ни върхи (напр. на държавни глави); срв. саммит верхний. 1. Горен (етаж, палуба; течение). 2. Връхсн, горен (дрехи) ветхов/рй. 1. Ездитен (кон). 2. верхов/ой, -ого м. Ездач, конник верховь/е, -я, ми. -я, -св. Горно(то) течение (на реки) верхогляд, -и (разг,, неодобр^^ Повърхностен човек верхолаз, -и. Вж высотник (зи. 1) верхом, иарсч. На кон, яздешком; ездить верхом яздя верхуш/ка, -ки, мн, -ки, -ек, ж. 1. Връх, горни част (на дърво; (анат. ни бял дроб). 2. (прси., исодобр.) Върхушки (управляващ елиг) вершйн/а, -ы, ж, Връх (ни планини, на дърво; (прен.) ни щастие; ни кариера); срв. верх и пик верш/йть, -у, -йшь что и чем (вuC:/: Извършвам, изпълнявам; решавам; вершИть суд съдя (и-го, нещо) верш/ок, -кИ. „Вершок“ (стар) руска мярка = 4,44 см). < От горшка два вершка, вж горшок вес, -и и -у, о -е и ни -у, м. 1. Тсжини, тсгло; вСсом в тоииу тежък 1 тон; борСц тяжё¬ лого веса борец тежки категория. 2. (прен.) Тежест; влияние, значение || прнл, весовой (вж.), < На вес золота цени няма, високо сс цени, много с нсйей. На весу держать (държи) в увиснало, висящо положение, във въздуха. Сбавить* в весе. Терять* вес или в весе веселё/ть, -ю, -сшь. Стивам (по-)весел, разве¬ селявам се || св, повеселеть весел/йть, -ю, -йшь когд-что, Веселя, разве¬ селявам; забавлявам || св. развеселйть. Ф Веселящий* газ’ весел/йться, -юсь, -йшься. Вессля се, забавля¬ вам сс, развличам се веселящий газ (спец,). Райски газ (двуазотсн окис, който при вдишване предизвиква състояние, близко до опиянение) вестник весенний. Пролетен (дсн, сеитби, ваканция) весить, вСшу, вСсишь, иесв, Тежа; сколько вСсит слон? колко тежи слонът? вёский. Сериозен (причина), основателен, убедителен (аргумент); срв. весомый весн/а, -ы, мн, вёсны, вёссн. Пролст || прнл. весенний (вж.) весной, иареч. През пролетта; напролет; про- летес (прост.) веснуш/ки, -ск, сд. -ки, -ки. Лунички; вся в веснушках цялата (е покрита) с лунички веснушчатый. Луничив (лице) весовой. 1. Вж. вес и весы. Тегловен (единици, анализ). 2. (Продивaй/Купувaй) ни тегло (т. с. неразфисовий) весовщйк, -а. Кантарджия весомый. Значителен, оссзасм (принос), убедителен (довод); срв. веский вестерн [тэ], -и. Уестърн (приключенски филм из живота на „дивия запад“ в САЩ) вестй, веду, ведёшь, мии, вёл, велИ [в 1, 3 и 4зи. — еднопосочно и еднократно движение; срв. водйть; ди нс сс бърка с везтй (вж,)]. 1. когд-что Водя (пеш); куда ты нас ведёшь? къде ни водишь? или къдс си ни повсл? 2. когд-что Водя, ръководя. 3. что Карам (коли), управлявам (самолет); кормувам, шофирам. 4. чем (по чему) Местя, движи; плъзгам, тегля (лък по струните). 5. что Водя (борби, беседа); провеждам. 6. к чему Води, довежда (до лош край). 7. Води; дорога ведёт в село пътят води до село || същ. ведение, -я (към 2-6 зн,). <Вестй себя как държа се (добре, прилично; естествено; кито хлапак) вестибюл/ь, -я, м, Хол, вестибюл (в тсатър, хотел, обществена сграда; НЕ в жилищно помещение) вестник, -и. 1. Вестител, вестоносец. 2. „Вест¬ ник“ (име ни някои руски периодични издания, напр. „ВСстник Российской акидСмии наук“); НЕ вестник; срв. газёта вероломств/о, -и вероотступник, -и веротерпймост/ь, -и, ж. вероятност/ь, -и, ж. верси/я, -и вертикал/ь, -и, ж. вертикальный (положение; излитане) вeттoлёё, -и верховный (власт; главнокомандващ; съвет) вёсело, иареч. весёлый весл/о, -И, ми. вёсла, вёсел (мор.) Новый русско-болгарский словарь 69
вестовой вестов/ой, -ого (воси—/. Ординарец, (войник за) свръзка; (остар—) вестовой (рус.) весточ/ка, -ки, мн, -ки, -ск, умал. от весть1 (разг,). Вест, (прост.) хабер (тур,); пос¬ лать весточку пригя хибер вест/ь’, -и, мн. -и, -сй, ж, Вест, известие, съоб¬ щение 11 умал. весточка (вж.) Ф Пропасть без вести изчезни безследно весть2; Бог* весть и не Бог* весть • вес/ы, -ов, мн. 1. Везни, теглилка, кантар; ' (тех.) везна. 2. [главно В] (астр.) Всзни (съзваздис) || прил. весовой (вж.) весь, всего, м,, вся, всей, ж., всё, всего, с,, всс, всех, ми,, мест, опред. 1. Цял, цели¬ ят, всичкият; весь день цял ден; вся публи¬ ка цялата публики; всё время (през) ця¬ лото врсмс. 2. всё, вссгд, с. Всичко; его всё интересует всичко го интересува. 3. все, всех, мн,, като същ, Всички (хора); все в сборе всички си налице. 4. всегд/всех със ср. ст. от иареч./прнл, Най-; она краси¬ вее всех тя с най-хубаваСта); лучше всего уезжай най-добре с да си заминеш. <■ Без всего остаться (остана) без нищо, с празни ръцс. Весь в кого (отц), мать и т. н.) мсгнал сс с на (бащи си, майка си и т. н.). Всё равно, вж. всё2. Всё/Все и вся всич- ко/всички бсз изключение, (книж.,остар—) все и вся. За/На всё про всё (прост—) едва, само, нс повече от; срв. вна^е-имсего. Вот и всё това с всичко, толкоз, това с то. Всех и каждого, всем и каждому (ни) всички до един. Только и всего само толкоз весьма, иарсч. (кииж,). Твърде, много; срв. очень ветв/ь, -и, ж. 1. Вж. ветка (зн. 2). 2. Вж. от¬ рог. 3. Издънка (от знатен род) || прил, вет¬ вистый вет/ер, гра и -ру, о -рс н ни -ру. Вятър Цумал, ве- гер/рк, -ка, прил, ветровой (вж.). Ф Ветер в голове у кого вятър (го) всс (ни бял кон). Ищи ветра в поле върви (го) гони, търси Михиля. Как ветром сдуло когб-что изпари се яко дим, изчезни мигновено. Куда/Откуда ветер дует (обръщам сс) като встропокази- тел, (вървя) накъдето духи вятъра (зи бсзпрнн- ципсн човск). Подбитый ветром I) (шег,) тънък, лск (дрсхи); 2) вятърничав; несериозен, ле¬ комислен, празен (човск). Сквозной ветер, вж. сквозняк вёт/ка, -ки, мн. -ки, -ок, ж. 1. Клон; клонче. 2. (жп,) Отклонение; отклонителн) жп. ли¬ ния ветл/а, -ы, мн. вётлы, вётел, вётлам, (бот.). Бяла върба вётош/ь, -и, ж. Вехтория, дрипа; събир. вех¬ тории - ветреник, -а (разг,), Вятърничав, лекомислен, несериозен човек; срв. вертопрах 11 ж, ве*т- тенйц/а, -ы ветреный. 1. Ветровит. 2. (прси.) Вятърничав; лекомислен, несериозен ветров/ка, -ки, мн. -ки, -ок. Винтяга, анорак ветровой. Вятърен (енергия). — Ветровое стек¬ ло (авт.) предно стъкло (на автомобил) ветр/як, -як), м, (разг.), 1. Вятърна мелница. 2. Вятърен двигател ветряная оспа и (разг.) ветрянка, -и (мед,). Вж, оспа ветряной. Вятърен (двигател, мслниц)) вётхий. Всхт, стар; Ветхий Завет || същ. вет¬ хо ст/ь, -и, ж. ветчин/а, -ы, ж. Шунки || гал, встчйнк/а, -и; , прил, ветчинный ветша/ть, -ю, -ешь. Овсхтявам || св. обветшать вёх/а, -и. 1. Всхи, жалон. 2. (прси.) Жалон, ва¬ жен момент, стап (в развитието) венетр/гь, -ст, безл, Свечсряви сс, мръква сс 1 || сс. свечереть вечерком, иарсч. (разг—)— Вечерта; вечерно врсмс; привечер; довечера вечером, нареч, Вечер(та); довечера; сегодия вечером довечера; вчера вечером снощи вёшал/ка, -ки, мн, -ки, -ок, ж, 1. Закачалка; окачалка; срв. плечики. 2. Закачалка (на дрехата), клуп. 3. (разг.)(ООществеп) гар¬ дероб (в геатър, в училище) веша/ть*, -ю, -ешь. 1. что (на что) Закачам, окачам (картина ни стената, рокля в дреш- ники). 2. что Простирам (пранс). 3. кого Беся || св. повесить; същ. вёшашс/е, -я (към 1 и 2 зи,), повешени/е, -я (към 3 ш.) ветеран, -и ветеринар, -и ветеринарный (медицина; служба; помощ) вето, нсизм,, с. веч/е, -и, с. (ист.) вечер, -а, мн, -И, -ов, м. (също литературна, танцова) вечерйн/ка. -ки, ми. -ки, -ок 70 Нов руско-български речинк
веша/ть2, -ю, -сшь. Вж, взвешивать (зи, 1) веша/ться’, -юсь, -ешься. Бсся се || сс. пове¬ ситься. Вешаться на шёю, еж. шея вёша/гьсп2, -юсь, -ешься (разг—). Вж. взвешиваться вещани/е, -я. (Радио-, телевизионно) предаване; радиоразпръскване; срс, передача вещевой, сж, вещь. Всщсви (склад); вещевой мешок (войнишка, туристическа) раници вещйзм, -и (нсодобр,). Всщомания, страст към (придобиване ни) вещи, (скъпи, ценни) предмети вещмеш/ок, -ка, съкр. от вещевой мешок. Раница вещ/ь, -и, ми, -и, -Сй, ж, 1. Всщ; нсщо, предмет; где ваши вСщн? къде ви си не¬ щата? или къде ви е багажът?; молодость - хорошая вещь хубаво нещо с младостта. 2. Произведение (ни изкуството); новая вещь нови творба || умал, вешйц/а, -ы и вещйч/ка, -ки, мн. -ки, -ск; прил. вещный (юр. право) и вещевой (вж,). В порядке вещей, вж, порядок. Называть вёщисво- йми именами казвам направо, бсз заоби- колки; наричам нещата със собствените им имена; право, кумс, та в (черните) очи. Носйльные вещи, вж. срейльсый вз.. (пред съгласна), взо.., взъ.. и вс.., префикс. Из.., ВЪЗ., (за действие, насочено нагоре); взбежать изтичам нагоре; вознестНсь взад и вперёд, парен, (разг.) назад-напред, насам-натам; ни взад, ни вперёд ни напред, ни назад, ни насам, ни натам взаимо.. Взаимно..; взаимен; взаимодействие; взаимоотношения; взаимозавИсимый взаимовыгодный. Взаимноизгоден взаимопонимани/е, -я. Разбирателство, вза¬ имно разбиране взаимосвяз/ь, -и, ж. Взаимовръзка взаймы, парси. Назасм; брать/давать взаймы вземам/давам назаем; засмам взбешённый взамен. 1. парен. Като замяна; итоВам дать взамСн? какво ди Ви дим като замяна? 2. когд-чегд, предл, Вместо, срещу; в за¬ мяна на нсщо; получу новую машИну вза¬ мен старой ще получи нова коли срсщу старата, ще ми заменят старата кола с нова взапертй, нареч. Заключен; сижу взапертИ стоя заключен; держу кого взапертй държа и-го под ключ взапуски, иареч. В надпревара; бегать взапуски надбягвам сс; срв. саuётегоскй взбадрива/ть, -ю, -сшь, кого (разг,). Вдъхвам бодрост; ободрявам; освежавам;окуражи- вим; окрилям и-го || св. взбодрйть взбаламутить, -чу, -тишь, св. / взбала- мУчива/гь, -ю, -ешь, иесв. 1. что (Раз) мъгя/Размъгвам (вода), (раз)бълниким/ разбълниквам (разтвор). 2. когд-что (преи.) Размиря(вам), (раз)буйя/(раз)буй- вам; (раз)мътя/ размътвам (главата на н-го) || иссв. също баламутить взбалмошный (разг—), Псрнаг, смахнаг, откачен, луд, безразсъден, неуравновесен, въртоглав (младеж); взбалмошная баба откичилки, откачена жсни взбалтыва/ть, -ю, -сшь, что. Разбълниквим, бълниким, разклащам (лекарство) || св. взболтать взбе/жать, -гу, -жйшь, -гут, св. / взбега/ть, -ю, -ешь, иссв. (на что). Изгич(в)ам нагоре, изкичи/изкачвим тичсшком (стълбите) взбелен/йться, -юсь, -йшься (прост—), Вбсся сс, излязи от кожата си взбе/ейтъ, -шу, -сишь кого, Вбеся, ядосам силно || иссв, беейть взбе/сйться, -шусь, -сишься. 1. Разболее се от бяс,побсснес (за животно). 2. (преи,, разг.) Вбеся сс, побеснея (от яд) || иссв. бесйться взбешённый. Вбессн, побеснял, разярен; бессн вечёрний (час; смяна; рокля) вечёр/ня, -ни, мн, -ни, -рен (църк.) вечно, нареч. вечнозелёный (дърво) вёчиост/ь, -и, ж. вечный (любов, слави; памет; времена; ценности) , вещёственный (доказателство) веществ/о, -И веял/ка, -ки, ми, -ки, -ок вёяни/е, -я (също преи,; в литературата) вр/ять, -ю, -ешь.?., иссв. взаймност/ь, -и, ж. взаимозавйсимост/ь, -и, ж. взаймный (любов; обвинения) взаимодействи/е, -я взаимоотношени/е, -я, чссто ми. взаимопомощ/ь, -и, ж Новый русско-болгарский словарь 71
взбивать взбива/ть, -ю. -ешь что. Разбивам (ни пяна); правя пухкав || св. взбить взбира/ться, -юсь, -ешься (на что).. (Из)кач- вам (се); изкатервам (се) || св, взобраться взбить, взобью, взобьёшь, что,. Разбия (на пя¬ на - сметана, яйца); направя пухкав (въз¬ главница); взбитые сливки бит каймак || иссв. взбивать взбодр/йть, -ю, -йшь кого (разг—)— Вдъхни бод¬ рост; ободря; освежа; окуража; окриля н-го || иесв. взбадривать и бодрить взболта/ть, -ю, -сшь, что.. Ризбълникам, раз¬ клатя (лекарство) || иссв. взбалтывать взбороз/дйть, -жу, -дйшь что. Набраздя || иесв. бороздить взбрести на ум или в голову кому, Скимне (ми), хрумне (ми); дойде (ми) ни ум, в гла¬ вата; наумя си взбудоражи/ть, -у, -ишь, св. / взбудоражива/ть, -ю, -ешь, несв. кого-что. Р)змиря(вам); разбуня/разбунвам; (р)з)вълнувам; (раз)- грсвожа/разтрсвожвам и-го || иссв, също будоражить вздунт/овать, -ую, -уешь когд-что (остар.). Разбунтувам, разбуня || несв, бунтовать взбуч/ка, -ки,лш. -ки, -ек, ж. (прост,). 1. Хо¬ кинс, строго, грубо мъмрене. 2. Пердах, тупаник, тупающ,.-) Вадать* взбучку взвал/йть, -ю, -ишь, св. / взвалива/ть, -ю, -ешь, иссв,, что на когд-что. 1. (Н))товаря/ Натоварвам (и-го, нещо ни гръб; чувал ни магаре). 2. (прен,, разг.) Сговаря/Сговар- вам, хвърля(м) (вина, отговорност) върху и-го. < Взвалйть на себя что нагърбя се (с тежка отговорност) взвё/сить, -шу, -сишь когд-что. 1. Претегля н-го, нещо; прсмсря (за тегло). 2. (прен.) Претегля, преценя (всички доводи), пре¬ мисля добре, дълбоко обмисля || несв, взвешивать взве/ситься, -шусь, -сишься. Претегля сс; пре¬ меря се (зи тсгло) || иссв. взвешиваться взв/естй, -сду, -СдСшь, обикн, в устойчиви съчета¬ ния по значението ни съществителното.: взвестй/ взводйть курок (воеи—/ запъна/запъвам спусъка (петлето); взвестй/взводйть глаза/ взгляд/взор вдигна очи, погледна/гледам нагоре; взвестй/взводйть напраслину/по- клёп иа когд п)клмпя/клмпя, наклеветя (вам) н-го взвес/ь, -и (физ,. хим.). Суспензия взвёшенный. 1. Претеглен. 2. (физ,, хим.) Суспендиран взвешива/ть, -ю, -ешь, когд-что^. 1. Претег¬ лям, тегля н-го, иещо, прсмсрвам (за тег¬ ло). 2. (преи.) Претеглям, преценявам, пре¬ мислям || св— взвесить взвешива/ться, -юсь, -ешься. Тегля сс, пре¬ теглям сс; меря се, претеглям се (за тсгло) || св. взвеситься взвива/ться, -юсь, -ешься. 1. Извивам сс. стре¬ мително излитам нагоре; стрелвам се (на¬ горе). 2. (прен.. разг.) Избухвам, неочак¬ вано се възмущавам!, ядосвам, пламвам от гняв || св. взвиться взвйзгн/уть, -у, -ешь, сднокр. / взвйзгива/ть, -ю, -ешь, иесв. Изскимгя(вам), изквича (вам) (в иссв.) от времс пи време взвин/тйть, -чу, -тйшь св, / взвйнчива/ть, -ю, -ешь, иссв, что (разг—), Възбудя силно, на¬ прегна (нсрви). — Взвинтйть цСны надуя, рязко повиша, покача цснитс взвйтъся, взовьюсь, взовьёшься, мин. взвйлся, взвнл)сь, взвйлось. 1. Извия се, стреми¬ телно излетя нагоре; сгрелна се (нагоре). 2. (преи,. разг.) Избухна бурно, неочак¬ вано сс възмутя, се ядосам, пламна ог гняв || иесв. взвиваться взвод’, -а (воеч—/. Взвод взвод2: быть на (первом, втором и т. и.) взво¬ де (разг,). Н) градус, пийнал (съм), сръб¬ нал съм си (порядъчно); пиян-залян, пре¬ пил (съм) взво/дйть, вж. взвестй взволн/овать, -ую, -уешь когд-что,. Развъл¬ нувам (море; прен. човек); разтревожа || иссв. волновать; прич. взволнованный взволн/оваться, -уюсь, -уешься. Развълнувам се; разтревожа се; притесня сс || иесв. волноваться взгляд, -а, ль 1. Поглед; оиН обменялись взгля¬ дами! размениха погледи. 2. (прси.} Въз¬ глед, мнение, становище. ■<? На мой (твой, ваш и т.н.) взгляд спорсд мен (тсб, вас, и т. н.). На (первый) взгляд на пръв поглед (няма и 50 години). С пёрвого взгляда 1) ни пръв поглед; 2) от пръв поглед; любдвь с пСрвого взгляда, Окинуть* взглядом взглян/уть, -у, -ешь, св, / взглядыва/ть, -ю, -сшь, иссв— (към 1 зн.), иа когд-что. 1. Поглсдна/Поглсждам (момичето, небе¬ то). 2. (прсн.) Погледна (под друг jьгьл); обърна внимание (на и-го, исщо) 72 Нов руско-българскн речник
вз^омоз^^^ -жу, -дйшь, св. I взгроможда/ ть, -ю, -сшь, нссв. когд-что на что (разг,), (По)кача/(По)качвим, с усилие дигни/дигам ни високо (тежък куфар върху шкафа) вз^омоз^^^, -жусь, -дйшься, Св. I вз^о- мож/да/ться, -юсь, -ешься, иссв,. на что (разг,), Покатеря/Покатервам сс, покача/ покачвам сс нависоко (и сс настаня(вам) там) вз-рустс/Угь, -у, -ёшь (разг,/, Поразтъжи сс, понигъж) сс; срв, взгрустнуться вз-рустн/утьсп, -ётся кому (разг,), Обземе (мс) леки тъга; поразтъжа се, понатъжи сс вздёрн/уть, -у, -ешь когд-что (на что). 1. (разг.) Рязко дръпна нагоре. 2. (прост.) Окача ни бесилката, обсся. — Вздёрнуть вос* вздор, -а м, Глупости, безсмислици; срв. ерунда, чепуха; что за вздор! що зи ди¬ вотии! < Молоть/Нестй* вздор вздор/ить, -ю, -ишь с кем (разг—)— Карам сс, скарвам сс, спречквам сс (с приятел) || св. повздорить вздорный (разг—)— 1. Свадлив, заядлив (жена; характер). 2. Глупив, нелеп (обвинение, слух) вздорожа/ть, -ет. Поскъпне || иссв. дорожать; същ, вздорожани/е, -я вздох, -а, м Въздишка; глубокий вздох вздохн/уть, -у, -ёшь. Въздъхни (свободно; теж¬ ко) || иссв. вздыхать вздрагива/ть, -ю, -ешь. Потрепервам, потреп¬ вам || сднокр. вздрогнуть вздремн/уть, -у, -ёшь, св. (разг—), (Подремна (си) вздрогн/уть, -у, -ешь. Трепна; потреперя || иссв. вздрагивать вздува/ть, -ю, -ешь что. 1. Издигам (с духане - прах). 2. (прост—) Разпалвам (огън). 3. (прен. разг.) —Надувам(цени) — (св. вздуть* вздува/ться, -ется. 1. Подува сс; издува се 2. (прен,, разг.) Подскача (нейа) || св. вздуться вздума/ть, -ю, -ешь, ннф. (разг—). Намисля, хрумне (ми); неочаквано реша.< Не вздумай(те) что (с)дёлать динсси/стс помислил(и), да нс си/сте посмял/посмс- ли (да бягате) вздути/е, -я, с. 1. Вж, вздуться Подуване, из¬ дуване. 2. Подутина взду/ть! -ю, -ешь, что. 1. Вдигна (с духане); ветер вздул пыль вятърът вдигна прах. взмахнуть 2. (прост.) Запаля (свсщ, огън). 3. (прси,, разг.) Нидуя (цени) || иссв. вздувать; същ. вздувани/е, -я взду/ть2, -ю, -сшь, кого (прост,), Напердаша, натупам н-го., хвърля н-му (един) бой взду/ться, -ется. 1. Подус сс (вените ни ръцс- тс); издус сс (плитни). 2. (прсн. разг.) Под¬ скочи (цсн)) || иссв. вздуваться; същ. вздутие (вж.) вздьтха/ть, -ю, -ешь. 1. Въздъхвам. 2. о ком- чём, по кому-чсму (прси.) Въздишам, тъжа (зи момиче) || св, вздохнуть (към 1 зи.) взима/ть, -ю, -ешь что (офии—)— Събирам (данъци, мига), вземам, прибирам || същ. взимани/е, -я * взламыва/ть, -ю, -ешь что. Огварям чрез взлом; разбивам (за да вляза; също ин¬ форм,); сгрошавам (брава) || св. взломать взлелё/ять, -ю, -сшь когд-что. Изгледам, от- кърмя с нежност; обградя с грижи || нссв. лелеять взлёт, -и, м. 1. вж. взлететь Излитане (ни пгица, самолет), литвине. 2. (прен,) Полет (ни мисълта); подем взле/тёть, -чу, -тйшь, св, / взлета/ть, -ю, -ешь, иссв. Излетя/Излитам; издигна/издигам се (нависоко); литна/литвам, хвръкна/хврък- вим. || същ. взлёт (вж,). . Взлететь на воздух* взлётная и взлёгнр-прсадрнсая волоса^/до- рожка взлом, -а. 1. Вж. взломать; взлом двсрИ раз¬ биване (на врата; също информ,). 2. Взлом; кража со взломом взлома/ть, -ю, -ешь что. Огворя чрез взлом; разбия (за да вляза) (врага; също ннформ,— защитена система - за хакер); сгроша (ка¬ тинар) || иесв, взламывать: същ. взлом (ос.) взломщик, -и. 1. Касоразбивач; грабител (кой¬ то действ) с взлом). 2. (информ, разг.) Хакер (срв, взломать) взлохма/тить, -чу, -тишь кого-что (разг1.). Раз- чорля, разроша (коса; дстс) || иссв. лохма¬ тить взмах, -а, м. 1. Вж, взмахнуть. 2. Замах (с ръка); р)змах(в)не) (ни криле) взмахн/уть, -у, -ёшь, св. / взмахива/ть, -ю, -ешь, иссв., чем. Махни/Махвам (с ръка, с криле, с шапка) || същ. взмах (вж.) Новый русско-болгарский словарь 73
взметнуть взмегн/у-ъ, -у, -Сшь, св, / взмётыва/тъ, -ю, -сшь, иссв,, что. Подмегна/Подмятам, подхвър- ля(м) (нагоре); вдигна/вдигам (вятърът - сухи листа) || иссв, също взмета/ть, -ю, -ешь взмети/утъся, -усь, -ешься, св, / взмётыва/ть- ся, -юсь, -сшься, иссв, Вдигна/Вдигам сс рязко нагоре; излегя/излитам, подхвръкна/ подхвръквам (птица) взмбк/нуть, -ну, -нсшь, мши. -ла, св, / взмо- ка/ть, -ю, -ешь, иесв. (разг,^. Стана/Ст)- вам вир-вода (ог пот) вз^олйться, -олюсь, -длишься (кому-чсму). Примоля сс, обърна се с гореща молба (към н-го. нещо) вз^рь/с, -я, с. 1. Морски бряг, крайбрежие. 2. Крайбрежна ивица (морс) взму/тйть, -чу, -тйшь н -тишь что. Размътя (течност) || иссв. мутйть взму/тйться, -тйтся. Помътнсс, размъти сс (течност) || иссв. мутйться взмыть, взмою, взмоешь, св. / взмыва/ть, -ю, -сшь, несв. Излетя/Излитим, изхвърча(вам) (бързо и плавно - зи птица, самолет, ракета) взнос, -и, м. 1.Вж, внестй. 2. Вноска; члСискис взносы взо.. (пред 2 и повече съгл.), префикс. Вж. вз.. взобраться, взберусь, взберёшься (на что). (Из)кача (се); изкатсря се (ни дърво, ни връх); взберёмся на крышу ще сс кичим на покриви || иесв, взбираться взо/йтй, -йду, -йдёшь, мин, -шёл, -шлИ. 1. (иа что) (Из)кача (се) (на върха). 2. Изгрсе (слънце). 3. Втаса, бухнс (тесто). 4. Поник¬ не, покълне (семе) || иссв. всходйть и (към 2 зн, също) восходйть; същ. восхождение (вж',) и восход (вж.). . Взойти на вре^л* взор, -а. Вж, взгляд (зн, I). •> Окйнуть* взо¬ ром взорв/ать, -у, -ёшь, мин. -)л, -ал), -ало что. Вдигни във въздух (с екзплозив), взривя || иссв. взрывать взорв/аться, -усь, -ёшься. 1. Експлодирам, хвръкна във въздуха. 2. (прси,, разг.). Из¬ бухни, кипна, нс сс сдържа || иссв. взрыв¬ аться взросле/тъ, -ю, -сшь. Пораствам; възмъжавам || св. повзрослеть взрослый. 1. Голям, порасъл; НЕ възрастен, срв. пожилой; взрослая девушка голямо момиче. 2. взросл/ый, -ого. Голям, зрял човек (вече НЕ дете); интересно и детям— и взрослым интересно с какго за дсца, тика и зи възризстни взрыв, -а, м. 1. Избухване, експлозия, дето¬ нация, взрив (НЕ експлозив; срв. взрывчИт- ка). 2. (прси.) Гръм (от смях, аплодисмен¬ ти); изблик. 3. (прси.) Взрив (демографс¬ ки, информационен; от прогссги) || прил — взрывной (вж.) взрыва/ть, -ю, -ешь что,. Вдигам във въздуха (с екзплозив), взривявам || св, взорвать взрыва/ться, -юсь, -сшься. 1. Експлодирам, хвръквам във въздуха. 2. (прси.. разг—) Из¬ бухвам, кипвам, не сс сдържам || св. взор¬ ваться взрывнйк, -И (спец.)— Специалист по взривни устройства взрывной. 1. Взривен (реакция; механизъм; вълн); група). 2. (преи— / Избухлив, експло¬ зивен (характер); срв. вспыльчивый! взрывчат/ка, -ки, мн, -ки, -ок, ж, (разг—). Взрив, експлозив взрывчатый. 1. Експлозивен; взривоопасен; взрывчатое вещество експлозив, взрив. • 2. (прси.) Избухлив; експлозивен: срв. вспыльчивый взрыхл/йть, -ю, -йшь, св. I взрыхля/ть, -ю, -ешь, несв,, что. Разрохк(в)ам. (наЩравя рохкав (пръсг) || иесв. също рыхлить: същ, взрыхлени/е, -я взъ.. (пред гласна), префикс. Вж. вз„ взъетёпён/йгъсп, -юсь, -ишься (прост—)— Бур¬ но сс възпротивя; изрепча се, оперя сс; раздразня се, зиинатя се възмутен || иссв. ерепениться взъерош/ить, -у, -ишь что. Разчорля, разро- ша (коса) || иссв. ерошит ь взыскани/е, -я, с. 1. (Принудително) събиране, изискване (па дълг). 2. (офиц.) Наказание (дисциплинарно, административно); сан¬ кция; наложить взыскание санкционирам взы/скать, -щу, -щсшь св. / взыскива/ть, -ю, -сшь, иссв. 1. что с кого Сьбсра/Събирам (по принудителен път), изиск(в))м, (по)- гърся/погърсвам изплащане (ни вземане). 2. с кого Потърся отговорност от, нака- жа/наказвам (некадърник). — Не взыщй- (те)! (често ирон.) ще прощаваш/проща- вате (ико има нещо); ще извипяваш/извиня- вате; срв. не обессудЫтс), вж. обессудить взяти/е, -я, вж, взять. 1. Вземане; поемане. 2. Превземане, завладяване (на крепост) 74 Нов руско-български речинк
взят/ка, -ки, мн, -ки, -ок, ж, 1. Подкуп; руш¬ вет (разг,), 2. (карт.) Ръка, (едно) взема¬ не (на карги). — Взятки гладки с кого (разг.) чисти сметки, пито-платено взяточник, -а. Рушветчия, подкупник || ж. взяточниц/а, -ы взяточничеств/о, -и. Рушветчийство (разг,), подкупничество; вземайе/давайе на подку¬ пи) взять, возьму, возьмёшь, мни, взял, -л), -ло. 1. когд-что Взсми (книга от масата; лъжи¬ ци в ръка); поема (бебс); хвана (под ръки); вдигна (слушалка). 2. кого Задържа (под стражи), арестувам. 3. что Превзема (кре¬ пост), завзема, завладея (град). 4. кого (ра-г—/ Обземе, обхване, овладсс (мс) (страх); сомнение взяло усъмних се. 5. чем (ра-г—/ Спечеля, надделея (с някакви качества); всем взяла всичко й с чудес¬ но. 6. С някои същ. образува съчетания със знач. ни съществителното. вЖ. бускйр, PдсгтёЛ, учёт, разбег, расчёт. 7. взять, возьмите (хотя, хотя бы) Да вземсм (да речем еди- какво си), взять хотя бы такой случай нека взсмсм такъв случай || иссв. брать (към 1-6 зи.) || същ, взятие (вж,). . Взять в вбртрт*. Взять замуж. Взять на себя поема (отговорност; командване; задълже¬ ние; разноски; вини). Взять на учёт*. Взять себя в руки, вж, рука. Наша взяла ние пе¬ челим, нис надделяхме. С чего или откуда (ты) это взял? откъде го измисли?, от- къде-накъде? Чья взяла/возьмёт? кой (ще) наддслес?; кой (щс) спсчелн? взяться, возьмусь, возьмёшься мин, взял/ся, -Ись, -дсь. 1. за что Хвана нещо (с ръка), хвани сс (за дръжката); мы взялись за руки хванахме се за ръце, хванахме си ръцете. 2. за что Заловя се, захвана се; пора взяться за дело врсме с да сс хванем, да се заловим за работа; срв. приняться. 3. Наема сс, (за)ангажир)м се (да извърша иещо). 4. Взсме се, появи се, възникне; откуда взялась эта кинга? огкъде сс взе тази книга? || иссв, браться. . Откуда ни возьмись (разг.) изневиделица, неочаква¬ но, ненадейно (сс появи, изникне). Взяться за вружие*. Взяться за вм*. Взяться за своё, вж. свой вид’, -и н -у, о -с и пи -у, м, 1. Вид (външен). 2. Изглед, гледка; пейзаж. 3. ми, Пред- видать положения, проекти, изгледи; перспектива. 4. В състав) ни някои предл. и наречии съчетания: в виде когд-чсгд във вид па, като; в/на виду (^> когд-чсгд) пред н-го, в полезрение¬ то, пред очиге на и-го, для вйда/вйду де¬ лать что (правя нещо) за лице, за очи, проформа; на вид и с вйду наглед; каков ои на вид? как изглежда?; под вйдом 1) кого кито някой, представяйки се зи няко¬ го-, 2) чего под прсдлог/претекст ни (невин¬ но подпитвийе); под вйдом того (,) что, като съюз под предлог/претскст, чс (съм заст), като сс извинявам със (заетост). Быть на виду заемам изгодно (служебно) положение. Делать вид что., правя сс, пре¬ струвам сс чс.. Исчезнуть из вйду изчез¬ ни, изгубя сс (от погледи). Иметь в виду 1) что имам предвид, държа сметка за иещо; 2) подразбирам; 3) имайте) в виду взс- ми/взсметс си бележка; 4) ннф. смягам, възнамерявам да иаправя нещо, Иметь вйды на когД-что имам аспирации за, раз¬ читам ни н-го, исщо, Не подавать вйду нс давим да сс разбсрс, не показвам (вълне¬ нието си). Не упускать/выпускать из вйду когд-что нс изпускам от очи, от погледа си; непрекъснато следя. Ни под какйм вйдом в никой/никакъв случай, по никой начин. Ставить на вид кому правя бележ¬ ки и-му. мъмря н-го, Терять из вйду губя от погледа, от полезрението си. Упустйть из вйду пропусна, забравя, нс сс сетя ВИД2, -а. Вид (логическа категория и структурна еди¬ ница в състава ни категорията „род“, срв. род2); разновидност вид3, -а (ез,), Вид (свършен, несвършен) видак, -И (разг—)— Видео(м)гнетофон); видео¬ филм вида/ть, -ю, -сшь (разг—). 1. когд-что. Виж¬ дам (много нсща, многократно). 2. когд Виждам се, срещам (сс) с (и-го. нещо). 3. видать, като вмети. Д, (прост.) Май, ко¬ май, по всичко личи || св. увидать и по¬ видать (към 1 н 2 зи.), . Где это вйдано или вйданное ли (это) дело (прост.) можс ли, кик може (такова нещо); (къ)дс се с (чуло и) видяло, (хич) бива ли; (гова) ни нищо нс прилича взрывател/ь, -я, м, (спец.) взыскательный (кииж.) (критик, учител) вибратор, -и (спец.) вибраци/я, -и (спсц.) вибрион, -и (причиняващ холера) Новый русско-болгарский словарь 75
видаться вида/ться, -юсь, -сшься (разг—)— Вж. видеть¬ ся 11 сс, увидаться и повидаться видение, -я. Виждане; визия видение, -я, с. Видение; призрак, дух, приви¬ дение видеолёнт/а, -ы, ж. 1. Видеолента. 2. Видео¬ филм видеоролик, -и. (Рекламен) видеоклип видёрсёгь, -и. Видеомрежа видеть, вйжу, видишь когд-что. 1. Виждам (нс съм сляп; без очила). 2. кого-что Виждам (сини си, лицето му). 3. кого Виждам сс, срс- „ щам сс с н-го\ рад вас внДсть радвам сс да ви видя. 4. что Виждам, (о)съзнавам, раз¬ бирам || св. увидеть (към 2-4зн.); същ. вйде- ние (вж,). . Вйдетъ когд-что во сне съну¬ вам н-го. нещо. Вйдеть насквозь кого поз¬ навам и-му и зъбите, и кътните зъби. Как вйдишь/вйдите, вж. как (зн. 14), Только и видели кого изчезна яко дим вйдеться, вйжусь, видишься (с кем). Виждам сс, срещам сс; мы давно (с вами) ис виделись отдавна нс сме сс срещали || св. увйдеться видимо, вмети. д. Изглежда; вероятно; по всичко личи вИдuйо-нёвИдuйр, иарсч. (разг.)— Безброй, брой ням)(т); народу было вИдимо-ие- виДнмо гъмжеше от народ вйдимост/ь, -и, .ж, 1. Видимост. 2. Привид- ност. — По всей вйдимосги/ветоПтсосги, вж вероятность вйдимый. 1. Видим, който се вижди (с про¬ сто око). 2. Забележим; явсн, очевиден; с вИдимым страхом с явсн страх. 3. Мним, привиден (безразличие) виднё/ться, -ется, иссв, Вижда сс (в далечи¬ ната) вйдно (разг.). 1. като сказ. Вижда се; отсюДа всё вйДно отгук всичко сс вижди. 2. вмети. д. Изглежда; вероятно; по всичко личи. <>■ (Там) вйдно будет щс видим, бъдеще¬ то ще покажс. Как вйдно, вж. как (зн. 14) вйдный. 1. Виден, видим; забележим; на вид¬ ном месте. 2. (прси.) Изтъкнат, виден, беле¬ жит (учен). 3. Снажен, личен, представите¬ лен; внДиый мужчИиа представителен .мъж видоискател/ь, -я(спец—). Видотърсач; (воеи.) визьор вйз/а, -ы, ж. 1. Виза (въездная, выездная). 2. Параф, заверка, резолюция; (Доста¬ вить) наложить вИзу парафирам, завсря, резолирам визавй, нареч. 1. Визави, един срс'щу друг. 2. като същ,, м./ж. Седналият/Седнала- т) срсщу (мен) вйзг, -а и -у, м, Писък, крясък; дети подняли визг децата сс рипищяха; визг тормозов остър писък ни спирачките визглйвый. Писклив, креслив (глас) визж/ать, -у, -йшь. Пищя, скимтя; квича; кряс¬ кам визйр, -а {спец,). Визьор, мерник; НЕ везир, срв. визйрь визйр/овать’, -ую, -уешь что, св, ■ песе. 1. Визи¬ рам, посг)вя(м) виза. 2. Парафирам, завс- р^вам) || св, също завизйровать визйт/рвать2, -ую, -уешь что св,,■иссв. (спец—)— Визирам (към ориентир) визйр/ь, -я, м. Везир; вслнкнй визирь визит, -а, м. (офиц.) (Кратко, служебно) посе¬ щение; минйстр прибыл с частным внзн- том министърът пристигна зи частно го¬ стуване; визйт врача посещение ни лека¬ ря || прил, визитный. < Нанести* визйт визйт/ка, -ки, ми, -ки, -ок, ж. 1. Късо едно¬ редно сако. 2. (разг.) Визитка, визитна кар¬ тичка. 3. Мъжка ръчна чантичка вйк/а, -и (бот,. сел./. Фий, глушина (фураж) вйл/ка, -ки, ми, -ки, -ок. 1. Вилица. 2. (тсх.) Вилка вйдео, иснзм.. с. (разг.) видеозанис/ь, -и, ж. видеоканал, -и видеокамер/а, -ы видеокассет/а. -ы видеоклйп, -и видеопиратств/о, -а видеосигнал,-а видсотек/а, -и видеотелефон, -а видеофйльм, -а видоизменёни/е, -я видоизмен/йт^ся), -ю(сь), -йшь(ся) (В—). св. видоизменя/ть^я), -ю(сь), -сшь(ся) (В,), иесв. видообразовани/е, -я (биол.; сз,) визитаци/я, -и, (мсД.) визйтная карточка визуальный викари/й. -я (църк,) викторйн/а, -ы 76 Нов руско-български рсчинк
вНлы, вил, мн, Вили (за сено). Ф Вилами по воде пйсано я станс, я нс; я го бъдс, я нс виля/ть, -ю, -ешь, иесв. / вильн/уть, -у, -ёшь, еДиокр, (към 1-2 зи.). 1. чем Михам/Мих- ни, (за)въртя (опашки). 2. Извиви/Извие сс, лъкатуши (пътека през гората). 3. (прси., разг,, исоДобр.) Усуквам (го), хитрувам, из¬ въртам, клинча; нс виляй, а скажи пря¬ мо нс го усуквай, кажи го без заобикалки виндсёрф, -а н виндсёрфер, -а (спорт—). Уиндсърф виндсёрфинг, -и (спорт,). Уиндсърфинг висе-рет, -а. „Винегрет“, (вид) руски салата (с червено цвекло). —■ Вйнё-рёт в голове у кого (разг.) (има) каша, бърканица в главата вйн/йтъ, -ю, -йшь кого в чём. 1. Обвинявам, смя¬ там зи виновен. 2. (разг.) Коря, упреквам вин/йться, -юсь, -йшься в чём (разг.). Призна¬ вам си (вината), признавам сс зи виновен II св. повинйться вйнный, прил. от вино. Винен (миризма; склад). < Вйнная кислота (хим.) винени киселини, лимонгузу. Вйнная ягода смокиня (суше¬ ни); срв, инжйр, смоква. Вйнный камень (хим.) винен камък, кисел калисв тиргарат вис/р, -И,ш//. (за сортове) вйни. 1. Вино (гроздо¬ во). 2. (прост.) Водка || гал. винц/о, -И; прнл, вйнный (вж.) виноватый. 1. Виновен (човск; поглед). 2. Ви- l^рвaт(а)! Виноват!, Извинявай(ге)!; Съ¬ жалявам! виноград, -и, ль 1. (бот.) Лоза. 2. събнр. Гроз¬ де (сладко; черно; дсссртно) || прил. ви¬ ноградный (вж.) виноградар/ь, -я. Лозар вино-радин/а, -ы, ж. Гроздово зърно виноградник, -а, м, Лозе висо-радсый, вж. виноград. 1. Лозов (лист; насаждения). 2. Гроздов (сок; вино; захар) винодел, -а. Винар винодели/е, -я. Винарство (технология зи про¬ изводство на вина) ВИТОЙ винт, -И, м. 1, Винт; бурма; зажИмиый виит притегателен, затсгателен винт. 2. Витло (ни кораб); псрка (на самолет) || умал. вйнтак,-а; прил. винтовой (вж.) винтов/ка, -ки, мн. -ки, -ок. Пушка (бойни) || прил. винтовочный (патрон) винтовой. 1. Винтов (резби). 2. Витлов (дви¬ гател). — Винтовая лестница вита стъл¬ би, вито стълбище вирлрпнёл/ъ, -и, ж. (муз,). Виолончсло, чело || същ, виолончелйст, -и вйселиц/а, -ы. Бесилка вйсельник, -и (прост,).. Обесник, бандит (кой¬ то с за бесенс) висРть, вишу, висйшь, иссв. 1. Вися; стоя за¬ качен. 2. (информ., разг,). Вж. завйснуть. Висеть на волоскё, вж. волосок вйски, иеизм,. с. Уиски вискй, вж. висок вйсмут, -и (хим.). Бисмут (елемент) вйсн/уть, -у, -сшь, мин. вйс(нул), вйсла. 1. Ви¬ ся; пада (коса, върху челото). 2. на ком (прен,, разг.) Навирам сс, настойчиво сс ври (в н-го', обнкн. за деца), гушкам сс (в майки си); на нём все девчонки вНсиут гонят го, гичаг подирс му всички моми. 3. Вж. висеть (зн. 2). < Брань* на вороту не вйснет. Вйснуть на шёе у кого, вж. по-горе, зн. 2 вис/ок, -к), м. Слепоочие || прил, височный (кост) висячий. Висящ (лампа, катинар); висячий мост (въже)висящ мост; в висячем по¬ ложении увиснал витиеватый. Прсвзст, претенциозен, усукан (стил); витиеват (рус.) витой. 1. (Из)виг (гривна); усукан, превит (въжс, жица); преплетен (хляб). 2. Виг, спираловиден (сгълба) вйлл/а, -ы (срв. дача) вин/а, -ы винительный падёж (ез.) виновник, -и виновный вuсърт/ка, -ки, мн. -ки, -ок вийл/а, -ы вираж, -И (спец.) виртуальный (елемент на системата) виртуоз, -а виртуозный вйрус, -а вирусный вискоз/а, -ы високосный год витамйн/ы, -ов, ед. -, -и витаминозный вита/ть, -ю, -сшь, несв. Новый русско-бюлгарсниш словарь 77
виток вит/ок, -к), м. 1. (спец.) Витка (на спирал), ни винтова резба); навивка. 2. (Една) обикол¬ ки (напр. около Зсмяга). 3. (прсй.) (За¬ вършен) стап (напр. от преговори) вить, вью, вьёшь, мии,. вил, вил), вйло, пов, вёй(тс) что. 1. Суча, усуквам (въже). 2. Вия (гнездо); плета (вснец); сплитам || св. свить виться, вьюсь, вьёшься, мни, вйлся, вил)сь, вйлось, пов, вёй(тесь). 1. Вис сс, извива сс. 2. Къдри се, чупи сс (коса). 3. Кръжи (орел). 4. Лъкатуши, криволичи (река, път) вих/ор, -рИ. Перчем; срв. чуб вихрастый. Рошав, чорлав (момчс, глава); (койго с) с рошава коса вихр/ь, -я, м. Вихрушка, вихър; смерч || прил, вихревой (движение) вйш/ня, -ни, мн. -ни, -сн. 1. Вишня (дърво и плод). 2. събир. Вишни ||умал.-гал, вишен/ ка, -ки, ми. -ки, -ок; прил. вишнёвый (гра¬ дина; сладко) вишь, вж. ишь вкалыва/ть’, -ю, -ешь что во что. Вбождам, забождам; забивам || св, вколоть вкалыва/ть2, -ю, -ешь (прост—). Бачкам вкапыва/ть, -ю, -ешь что. Вкопивим; забивам || св. вкопать вка/тйть, -чу, -тишь, св, / вкатыва/ть, -ю, -сшь, иссв., что куДа, 1. (Из)гърк)лям, търкул- й)/гърк)лям, з)кар(в))м нсщо в)върху исщо (с търкаляне нлн на колела); мы вкатИли телегу поД навСс вкарахме кару¬ цата под навеса. 2. что кому (прей., разг.) Зашлевя(м), плесна/плясвам (шамар); леп- ши/лепвам (двойка; доживотна присъда); -ръгна)ръгвам (едни инжекция; конски доза) И др. ПОД. (за причиняване на неприятност и-му) вклад, -и м, 1. Влог; вноски. 2. (прсн.) При¬ нос (в науката) вкладка, -ки, ми. -ки, -ок. Вложки (допълните¬ лен лист в книги - карти, илюстрации) вкладной, вж. вложИть. Допълнителен, до¬ бавен, вложен (лист в книги) вкладчик, -а. Вложител (на пари) вкладыва/ть, -ю, -ешь что (во что). 1. Пз.х- (в)ам, поставям, слагам въгрс; влагам (прен. мисъл). 2. Внасям, влагам (пари) || св, вложИть вкладыш, -и м. 1. Вж. вкладка. 2. (тех.) Че¬ рупка, втулка (ни лагер) вкле/ить, -ю, -ишь, св, / вклеива/ть, -ю, -сшь. иссв. что во что. Залспя/Залспвам (нов лист в гсградка, марки в албум) вклё/йка, -йки, мт. -йки, -ск. (Залепен) в кни¬ га) вложка; срв. вкладка включа/ть, -ю, -сшь. 1. когД-что. во что Включвам (в списъка). 2. что (во что) Включвам, задействам, задвижвам, пускам в действие || св, включить включая, когд-что, като прсдл—(рус.) Вклю¬ чително включ/йтъ, -у, -йшь. 1. когд-что во что Вклю¬ чи (новия чиновник в списъка, въпроса в дневния рсд). 2. что (во что) Включи (ра¬ диото; апарата в мрежата); задействам, зад¬ вижа, пусни в действие || иесв. включать: същ. включени/е, -я вкол/отйть, -очу, -отишь, св, I вкол)чпва/ть. -ю, -ешь, иссв, что (во что) (разг.). Забия/ Забивам (кол в земята). — Вколотйть в го¬ лову, вж. голова вкол/отъ, -ю, -сшь что (во что), Вбода. забо¬ да (карфица в плаг, в роклята); забия (иг¬ лата на спринцовка в мускула) || иссв— вкалывать’ вконец, иарсч. (разг,). Съвссм, окончателно, напълно; до крайна степен (се изнервя) вкопанный: стоять, остановиться как вкопанный. (Стоя, спра) като закован, като удИрсн от гръм вкопа/ть, -ю, -ешь что.. Вкопая (стълб); забия (в земята) || иссв, вкапывать вкорен/йться, -йтся, св, I вкореня/ться, -ется, несв, Вкорени/ Вкорснява сс. пусис/пуска корени (за навик, обичай) вкось, иарсч. Косо, накриво; по диагонал (ходя) (т. с. между срещулежащи ъгли); на- всрсв (сгъни салфетки). < Вкривь ' и вкось витраж, -И витрйн/а, -ы вйтяз/ь, -я, м. {пост,, рус—) вице... вишнсв/ка, -ки, мн. -ки, -ок вклйнива/ть^я), -ю(сь), -ешь(ся), (В.) несв. вклйн/йтМся), -ю(сь), -йшь(ся), (В.) св. включйте-тыю, иарсч. вкорен/йться, -йтся, св, (лош навик) вкусный (обяд) вкусовой (усещане; орган; качества) вкусовщйн/а, -ы (разг,, нсодобр.) 78 Нов руско-български речник
вкрадчивый. Мазсн, сладникав, привидно любезен; ласкателен (глас, тон) || нареч. вкрадчиво вкрадыва/ться, -ется (во что). 1. Промъква сс (съмнение). 2. Остави незабелязан (грешка) || св. вкрасться вкраплёни/с, -я, с. 1. Впръскване; добавяне ни чужди (по своя състав) зрънца, кинчuнu- 2. Втръснати частици. 3. (спец.) Впръслск; срв, крап, крапинка вкра/сться, -дётся, мин. -лея, -лись (во что). 1. Промъкне сс (подозрение). 2. Остине не¬ забелязан (грешка в текст) || иссв. вкра¬ дываться. < Вкрасться/Втереться в дове¬ рие чьё, к кому (исоДобр.) вляза под ко¬ жата, спечеля (с ласкателства, с хитрост) доверието на н-го вкратце, иареч. Накратко (казано), с двс думи; (остар—) вкратце вкривь и вкось. 1. На всички страни, в различ¬ ни посоки; бсз ред (за движение). 2. Небреж¬ но; разкривено (пиша); прсз куп зи грош (й с цялата работа). 3. судйгь (прси.) (Съдя) безразборно; неправилно; криво; повърх¬ ностно, пет зи четири; както (ми) дойде вкрутую, нареч. До твърдо (свирено) яйцс; срв. всмятку и крутой (зн, 5) вкус, -а. Вкус (сладък, горчив, кисел; приятен; прен, изискан); оиа всегда одевалась со вкусом винаги сс с обличал) с вкус. < Войтй во вкус започне (нещо) да (ми) допада, да (ми) сс услажда; пристрастя сс към исщо. На вкус чей според и-го, по мнението на и-го владёл/ец, -ьца. Владелец, владетел (НЕ мо¬ нарх, вж владетель); притежател; собстве¬ ник || ж. владёлиц/а, -ы владени/е, -я. 1. Вж. владеть 2. Владение, при¬ тежание; имот. — Ввестй/Вводйть во вла¬ дение (юр.) въведа/въвсждам във владение, т. е. официално оформям правото ни собс¬ твеност (върху имот). Ввод во владёние (юр.) въвод, въвеждане във владение. Врйгй| Всупйть во владение (юр.) вляза/влизам във владение, т. е. официално получа/получа- вам право ни собственост (върху имог) влечь владетел/ь, -я (остар,). 1. Вж владелец. 2. Владетел; монарх владё/ть, -ю, -ешь кем-чем. Владея (имот; крайниците си; таланти; чужди сзици); им владела одна мысль беше обзет от една мисъл. < Владёть грамотой грамотен съм. Владёть собой владея сс, пазя, запазвам самообладание владык/а, -и, м. 1 (внс.) Господар, повсли- тел. 2. (църк.) Владики || ж владычиц/а, -ы (към 1 зн.) влажнё/ть, -ст. Овлажнява сс, навлажнява сс || св. повлажнеть вламыва/ться, -юсь, -сшься (во что). Влизам със сила, насилствено; нахълтвам || св. вломйтъся влез/ть, -у, -ешь, мии. -, -ла, св, / влеза/ть, -ю, -сшь, иссв. 1. на когд-что (По)кача/(По)- качвам сс (ни покрив), (по)катеря/(но)ка- тсрвам се (ни дърво). 2. во что Вмъкна/ Вмъквам се (тайно, трудно - в чужди къ¬ ща); НЕ влизам/вляза, срв. войтй и вхо- дйть.; кача/качвам сс (в коли, в претъпкан трамвай); навра/ навирам сс, (прост.) ни- мърд(в)ам сс (в чужди компания). 3. во что Нагазя/Нагазвам (вода, кал). 4. во что (разг.) Съберс/Събира се, вмести/ вмества се (багаж - в куфари). — Влезть/Влезать в долгй, вж долг. Сколько влезет (прост.) кол кого щеш, кол кото ти душа сака вле/тёть, -чу, -гйшь, св. / влета/тъ, -ю, -сшь, иесв. 1. во что Вляза/Влизим летейки (пти¬ ци). 2. во что Втурна/Втурвам сс, нахлуя/ нахлувам (в стаята). 3. кому-чему, безл. (разг.) Изпатя/Изпащам си, (из)ям/изяж- дам калая; ох, н влетНт же тебС за это! ама хубавичко щс си изпатиш за тази ра¬ бота влечь, влску, влечёшь, мин. влёк, влсклИ. 1. когД- что. Влсчс (мс), привлича (мс). 2. что Вле¬ че (подпре си), води до (тежки последици) || иссв, повлечь. < Влечь за србрн что влсчс след себе си; предизвиквам, причинявам, има кито последица (тсжко наказание) влаг/а, -и влажност/ь. -и, .ж. влажный (почва, дреха; чело, очи) владычеств/о, -и властелйн, -а н властйтел/ь, -я властв/овать, -ую, -уешь над Т,. иссв. властный (човск, характер, жсст) властол юбйвый власт/ь, -и, мн. -и, -ей, ж. власянйц/а, -ы влево, иарсч. (за посока) влечени/е. -я Новый русско ■ болгарекий словарь 79
вливание влива/ть, -ю, -ешь (во что). 1. что Вливам, наливам вътре. 2. чего (прс//.) Добавям, до¬ пълвам с, включим допълнително || св— влить влйпн/уть, -у, -ешь, мии. влйп, -ла, св, / вли- па/ть, -ю, -ешь, несв., во что (прбст—)—За- газя/Загазвам, натопя^ам) сс; наммря/й)- мирам сс ни тясно влить, волью, вольёшь, мни, влил, -лИ, иов. влей(те) что (во что). 1. что Влся, нался (вода в бурс; прси, бодрост в душата). 2. чего (преи.) Добавя, допълня с, включа допълнително (нови средства) || иссв. в¬ ливать вложенн/е, -я. 1. вж. вложИть Влагане, вна¬ сяне. 2. по-чссто мн, (фин.) Вложение; капитальные вложения капиталовложе¬ ния влож/йть, -у, -ишь что (во что). 1. Пъхна, по¬ ставя, сложа (писмо в плик); вложа (ми¬ съл, чувство). 2. Внеси, вложа (пари в бан¬ ка) || иссв. вкладывать; същ. вложение (вж.)-, прил, вкладной (вж.) влом/йться, -люсь, -ишься (во что). Вляза със сила, насилствено; нахълтам (в чужд дом, като насиля врагага) || иесв. вламываться. -Ф- Вломйться в амОйц/ю, вж. амОйция вйён/йгъ, -Го, -йшь, св, / вменя/ть, -ю, -сшь, иссв. (офиц,). 1. в долг/обязанность кому что Задълж)(вам) и-го Да направи нещо. 2. в вину кому что Вменя(вам) във вина, държа отговорен и-го за нещо вместе. 1. иареч. Заедно. 2. вместе с ксм-чем, предл, С, заедно с. 3. вместе с чем Еднов¬ ременно с (нашето пристигане). < Вместе с тем същевременно вместйтельный. Просторен, голям; (който с) с голяма вместимост, с голям капацитет (къща; сак) вме/стйть, -щу, -стйшь что. 1. Побсрс, събе¬ ре (куфарът - всички дрехи). 2. во что Вмсстя, събера, наредя (всичкитс си кни¬ ги в чантата) || иссв. вмещать вме/стйться, -щусь, -сгйшься в чём, во что. Побера сс, смесгя сс, събере сс (в малко пространство) || иесв, вмещаться вместо когд-чегд, предл— 1. Вместо, на място¬ то ни (Иван ще огиде Пегър). 2. вместо того (,) чтобы, като съюз. Вместо да; вместо того, чтобы скучать, сбегал бы за хлСбом вместо да скучаеш, да бсшс из¬ тичал зи хляб вмешательств/о. -а, с. (во что). Намеса (воен¬ на, хирургическа; във вътрешните работи ни страната); вмешателство (рус.!) вмеша/ть, -ю, -сшь, св. / вмешива/ть, -ю, -ешь, иссв. (во что). 1. что Забърк(в)ам, доба- вя(м) при бъркане (яйце в брашното); вмъкна/вмъквам, вмстна/вмятам (чужди думи). 2. кого (ра^-г—/ Нимсся/Намесвам, забърк(в))м и-го (в нечисти сделки) вмеша/ться, -юсь, -сшься, св. / вмёшнви/гься, -юсь, -ешься,//сев. (во что). (Ни)меся/Н)- месвам сс (в разговор, в сбивинс; в живо¬ та му) вмеща/ть, -ю, -сшь что. 1. Побира, събира. 2. во что Вмествам, събирам, смсствам (дрехите - в шкафа) || св. вместйть вмеща/ться, -юсь, -ешься в чём. во что, По¬ бира сс, смества сс, събира сс (в малко пространство) || св. вместйться вмиг, нареч. (разг,). В един миг, мигновсйо; начаса вйут|овагъ, -ую, -уешь, св. / вмуровыва/ть. -ю, -ешь, иесв, когд-что (во что)—. Вградя/ Вграждам, взи(ж)дхм вмятин/а, -ы. Побитост; хлъгнагина, вдълб- нитина, чукнато, хлътнало (мясго), следа (от удар) внаём и внаймы, нареч. Под наем; сдаётся внаём дава сс под наем внакладку: пить чай внакладку (разг—)— Пия подсладен чий; срв. вприкуску, вприглядку вначале, иареч, Отначало (бсшс трудно), първоначално вне когД-чегД, предл, Вън от, извън; вис дома вън от къщи. < Вне рнётедu, вж. оче¬ вливанн/е, -я влияни/е. -я влиятельный влия/ть. -ю, -ешь на В., иссв. влюб/йться, -люсь, -ишься (е В.), св. влюблённый влюбля/ться, -юсь, -ешься (е В,), иссв. вместйлищ/е, -и вместймост/ь, -и, ж. внедрени/е, -я внедр/йт^ся), -ю(сь), -йшь(ся) (В,), св— внeдтП/гь(сп), -ю(сь), -ешь(ся) (В—), песее. внезапно, нареч. внезапный 80 Нов руско-български речиик
редь. Вне себя быть нс (съм) ни себе си; извън себе си (съм); бсссн (съм); он вне себя от радости луд с от радосг. Вне (всякого) сомнения, вж. сомнение вне.. Извън..; (внеплановый; внештатный; виеправйтельствеиный; внебрачный); срв, внутри.. внеземной. Извънземен (цивилизации) внеочередной. Извънреден (въпрос, конгрес); срв. чрезвычайный внес/тй, -у, -ешь, мин. внёс, внсслИ (кого-)что (куда), 1. Внеси [псш; срв. ввезти] (куфир във вагона); вкарам (хладилник в кухнята). 2. Вне¬ си (пари в банки, име в списък, въпрос за раз¬ глеждане, ново предложение); нансса (по¬ правки в текст). 3. Предизвикам (дрязги); предразположа (към спокойствие) || иесв. внрсHгъ; същ. внесени/е. -я и взнос (вж.) внешкольный. Извънучилищен (занятие) внешне, парси. Външно; наглед (съм спокоен) внешний. 1. Външен (фактор, политика, сре¬ да, търговия; меД. кръвоизлив); срв. вну¬ тренний. 2. Външен; привиден, мним (спо¬ койствие). < Внешний вид външност; външен вид внешност/ь, -и, ж. Външност; външен вид; приятная виСшность вниз, парси, (за посока; срв, внизу). (Ни)долу; спустимся вниз да слсзсм долу; посмотрН вниз погледни надолу; вниз по течению надолу по течениего внизу. 1. парси, (за място; срв. вниз) Долу; буДу ждать внизу ще чикам долу. 2. чего, като предл, В долния край, ни края на нещо, приведенная внизу страиНцы сноска даде¬ ната в долнат) часг ни страницата пре¬ пратка вниманн/е, -я, с. 1. Внимание; съсредоточе¬ ност. 2. Внимание; грижи, загриженост; дети окружены вниманием децаг) си обградени с внимание. -Ф- Обратйть/Об- ращать внимание на когд-что обърна/об- ръщам на, насочи/насочвам вниманието си към (една важна подробност); не обращай¬ те на неё внимания нс й обръщайте вни¬ мание. Оставить без внимания когд-что пренебрегна, нс обърна внимание на н-го, внушйть нещо, Принять во внимание взема под внимание, взема предвид. Уделйть/Уде- лить внимание кому-чсму обърна/обръ- щам внимание, проявя(вам) интерес към н-го, нещо всuйа|гъ, -ю, -сшь и (остар^ внемлю, внемлешь (кому-чему) (внс,). Чувам, слу¬ шам, приемам с внимание, с разбиране; вслушвам сс || св, внять вничью, нареч. (спорт,), Наравно, равни, с равен резултаг; (шах.) реми; сыграли вничью завършихме (играта) наравно; срв, ничья вновь, нареч. Отново, пик; срв, снова вно/ейтъ, -шу, -сишь (когд-)что (куда). 1. Вна¬ сям [псш; срв. ввозйть]; вкарвам. 2. Вна¬ сям; нанасям (поправки). 3. Предизвиквам (объркване); предразполагам (към) || св. внестй внутренний. Вътрешен (врага, джоб; болес¬ ти, кръвоизлив; подбуди; търговия; войс¬ ки; политика; свят ни поста; информ., диск, памет); срв. внёшний, наружный внутренност/н, -сй, мн, Вътрешности, вът¬ решни органи; (разг.) карантия внутрй. 1. иареч. (за място; срв. внутрь) Вътре; във вътрешността; срв. снаружи виутрй и снаружи (от)вътрс и (от)вън. 2. когд- чегД, преДл. (Вътре) в; виутрй города в самия град внутри.. Вътре..; срв, вне..; внутриатомный; внутривенное впрыскивание (мед—) веноз¬ ни инжекция внутрь. 1. иареч. (за посока; срв, внутрй) (На)- въгрс; вътрешно; срв. наружу; окно от¬ крывается внутрь прозорецът се отваря навътре; принимать лекарство внутрь лекарството да се взема вътрешно. 2. чего, като предл, (Вътре) в; онй пронй- кли внутрь крепости тс проникнаха в самата крепост || срв. внутрй внуш/йть, -у, -йшь, св. I внуша/ть, -ю, -ешь, иссв—, кому что. 1. Внуша(вам) и-му (че с гений). 2. Предизвиквам; възбудя/въз- буждам, внушавам) (страх, доверие) у н-го внешнеторговый (отношения, банка) вника/ть, -ю, -ешь в В,, иесв,. внйкн/уть, -у, -ешь в В., св. (в смисъла) внимательный (дъщеря; аудитория; поглед; изключително) внук, -и внуч/ка, -ки, мн, -ки, -ск внушени/е, -я внуш/тельный (вид; сума) Новый русско-болгарский словарь 8!
внятный внятный. (Ясно) доловим, ясен (звук, говор), който сс чува, се долавя внять, без бъД. и пов,, мин. внял, -И, -о (кому- чсму) (вис,). Чуя, присма с внимание, с раз¬ биране; послушам (гласа на разума) || иссв. внимать ВО (пред думи, започващи с 2 съгл. и мест, весь и всякий), прсДл, Вж. в во веки веков, вж век во весь опор* во оремя* во всеоружии, вж. всеоружие во главе, вж. глава’ во озбежанне* во омя* во славу, вж. слДвд во., (пред 2 съгл.), префикс. Вж. в.. вобл/а, -ы(зоол.). Каспийска бабуши (риба; из¬ сушена, наподобява чироз, традиц. мезе) вобрать, вберу, вберёшь, мин, вобр/)л, -алИ, -Ило что (во что). Погълна (влаги; знания); поема; он вобрал в себя воздух той пос дълбоко въздух || несв. вбирать вовек (и), нареч. (вис.) 1. Доде свят светува, довска, завинаги. 2. с отриц. Никога, нив- ги; вовек нс забуду ще помня дорде съм жив вовремя, нареч, Навреме (дойди); своевремен¬ но (представя исканото) вовсе, нареч. (ра-г—/. Съвсем, никак; л вовсе не хотел этого съвсем нс исках такова нещо вовсю, иарсч.. (разг—). С всс сили, с пълна пари; старается вовсю давим си много зор, риз- чеквим сс от старание во-вторых, вмети. д. Второ (при изброяване) вогнать, вгоню, вгонишь, мии, вогн/ал, -ал), -Ило. 1. когд(-что) во что Вкарам (овцете в кошарата), прибери (насила). 2. что во что (прост.) Вкарам (гол); забия (клин), зачукам (гвоздей). 3. когд-что во что (прси., разг.) Доведа, докарам до, предиз¬ викам (тежко или неприятно състояние'); срв. фразеолог, съчетания с гроб, краска, пот, тоска || иссв, вгонять вогнутый. Вдлъбнат (повърхност), хлътнал, вгънит; срв, выпуклый ..вод. ..въд; (остар—) ..въдсц; овцевод; оленевод вод/а, -Ы, вни, -у, ми, воды, вод. 1. Вода; мюр- ская, речная, дождевая; питьевая вода питейна вода; кипячёная вода преварен) вода; сырая воДа непреварен) вода; прес¬ ная воДа Сладка вода (за разлика ог солен), морска); водопроводная вода чешмяна вода; ключевая или родниковая вода из¬ ворна вода; проточная воДа гечаща вода; грунтовые воды почвени води; сточные воды отпадни нлн канални води; терри¬ ториальные воДы. 2. мн, Минерална, ле¬ ковита вода. 3. мн. Минерални бани; бал¬ неоложки курорт; проведём лето иа во¬ дах ще прекараме лягого ни минерални бани. 4. водой, като нареч, По вода, с во¬ ден транспорт (пътувам) || прнл. водный (към 1 зн.) (разтвор; енергия; транспорт; спорт; ски) и водяной (вж,), — Водой нс разольёшь кого неразделни (са). Воды не замутит кто кротък, хрисим (с) каго божа кравица, каго буболечка; на мравката пъг сторва. Возйть воду на ком говаря и-го като магаре. Вывести кого ни чИстую воду извадя и-му кирливите ризи (на пазара), разоблича н-го, Выйти сухйм из воды из¬ ляза сух от водага. Как в воду канул кто- что ни сс чу, ни се видя, сякаш потънал в земяга, вдън зсмя. Как в воду опущен¬ ный кто като попарен (съм), сякаш са (ми) потънали гемиите. Конны в воду вж, конец. Лить воду на чью мельницу на¬ ливам вода във воденицата на и-го. Мол¬ чит как воды в рот набрал (мълчи) ся¬ каш има сливи в устата (си), сякаш си с глътнал езика; зъб нс обелва. Свяг)я водИ, вж. святой. Седьмая вода па киселе (прост—) ни шуря (ми) шурулипката, род¬ нини по бяла кобила. Сколько/Столько / Мср-р/Немало воды утекло с тех пор вовлека/тъ, -ю, -ешь в В,, иесв. вовле/чь, -ску, -ечёшь в В., св. водвор/йть, -ю, -йшь Я, св. водворя/ть, -ю, -ешьВ,, иесв. водевйл/ь [дэ], -я, м. водевйльный [дэ] во до.. водоём, -а водоизмещени/е, -я (спец.) водолаз, -а водолечени/е, -я водолечебный водолюбйвый (растение) водомер, -а 82 Нов руско-български речник
колко/много време с изтекло (оттогава), колко/много време мини. Тйше воды, нйже травы, вж тйхо. Толочь* воду (в ступе). Хоть в воду иде (ми) да се удавя. Чйстой воды кто-что (от най-)чиста проб) (е) някой. нещо\ същински, нзстински, цял; стопроцентов (сгоисг), (мошеник) от кла¬ са (свързано с традиционното окачествяване ни бе¬ зупречен, чист като сълзи диамант) водйтел/ь, -я, м, Водач, шофьор (ни такси, трактор, тролейбус); ватман; НЕ водител (срв, също вожак, поводырь) ВОДЙТЬ, вожу, ВОДИШЬ [в 1-3 зн. - зи разнопосочно и нееднократно движение; срв— вестй; псш, д) не се бърка с возйть (еле.)]. 1. когд-что Водя (псш), развеждам (из града). 2. что Водя, ръководя (детски игри). 3. что Ка¬ рам (кола); кормувам, шофирам. 4. чем по чему Местя, движа (пръст по карта); гег- ля (лък по струните). 5. что с кем (разг,). Поддържам (познанство), водИть дружбу другарувам || същ, вождение (вж.) водИться, вожусь, водишься. 1. Въди сс, ими (дивсч). 2. само Зя., у кого (разг.) Нами¬ ра сс, среща сс, има (интересни антики). 3. с кем (разг,) Общувам; поддържам връз¬ ки; другарувам. 4. за кем-чем Присъщ (ми) с, имам такъв навик; за ним такого не водится при него нс се забелязва да има такова нсщо. — Как водится (разг.) както му с редът, кикто с прието вод/ка, -ки, мн, -ки, -ок. Водка; аиИсовая водка мистика; срв. мастйка || прил, во¬ дочный. . Царская водка (хим—) царска вода (смес 1:3 части - солна и азотни киселина) водобоязн/ь, -и ж, 1. (мед.) Хидрофобия (страх ог вода). 2. Бяс; срв. бешенство (з// 1.) водовоз, -и. Водоносам, водоносец, водар водоворот, -а. Водовъртеж водой, вж. вода (зн. 4) водокач/ка, -ка, мн. -ки, -ск. Помпена станция военщина водолаз/ка, -ки, мн, -ки, -ок (разг.). (Тънко прилепнало до тялото) поло водонапорная башня (спец,). Разпределител¬ ни (водни) кули водонепроницаемый. Непромокаем, водоне¬ пропусклив; импрегниран (тъкан) водораздел, -и. Вододел водосброс, -и, м. (спец,). Отливник водоелйв, -а (спец—),. Преливник водосточная труба. Олук, водосточна тръба водохранйлищ/е, -и, с. Язовир врдрнный, вж водка водру/зйтъ, -жу, -зйшь, св. I водружД/ть, -ю, -сшь, нссв, что (вис.). Издигна/Издигам, забия/забивам (знамето ни върха) ..водство. ..въдство; ..арство; животновод¬ ство; пчеловодство пчеларство воды, вж. вода (зн, 2 н 3) водянистый. 1. Воднист (круша, пъпеш, кар¬ тоф). 2. (прен,) Безсъдържателен, развод¬ нен (доклад); срв, расплывчатый. 3. Вол¬ нист, безцветен (очи) водянк/а, -и, ж. (меД.),. Водянка, асцит водяной’. Воден (животно, растение; колело; турбина; транспорт). < ВодянДя мельни¬ ца воденица. Водяная зарДза (бот.) вод¬ на чума. Водяной перец (бот.) водно пи- перче. Водяной знак воден знак (върху банкнота) водяно/й2, -го. Воден дух (в изгочнослав. ми¬ тология); срв. леший восдйно, парен. (вис.). Заедно, наедно; со¬ браться воедНио сплотя сс военнообязанный. Наборник военный. 1. Военен (време; униформа; парад; диктатура). 2. ворнн/ый, -ого, като същ. Военен, военнослужещ водоносный (земен пласт) водопад, -а водоплавающие птйцы водопб/й, -я водопровод,-а водопроводчик, -и водород,-а водородный (бомба) водоросл/ь, -и, ж. водоснабжени/е, -я водосток, -и воевать, воюю, воюешь, иссв,. воевдд/а, -ы, м. военачальник, -и воённзйт/оватъ, -ую, -уешь В., св,/иссв— врёсср-врздУшсый (сили) врёссо-йртскрй (флот) военнопленн/ый, -ого военсо-птойышленный комплекс военнослужащ/нй, -его военщин/а, -ы Новый русско-болгарский словарь 83
вожак вожДк, -И. 1. Водич (срв. поводырь); разводам; екскурзовод; гид. 2. Ръководител, водач; вожд; главатар; водител; срв. водйтель вржДт'/ый, -ого, м 1- Пионерски ръководител. 2. (разг.)Вж. вагоновожатый || ж. вожд- та/я, -ой вождён/е, -я. 1. Вж, водйть. 2. Каране, кор¬ муване, шофиране вджж/и, -Сй, ед, -И, -й, ж. Поводи (зи управ¬ ляване ни кон). ВожжД под хвост попДла кому хване (ме) келят, и-ва муха (ме) ухапа воз, воза, о возе и ни возу, мн, возы, воздв, м. Кола/Каруца/Шейна (с товар); воз с сСиом кола със сено; купили воз дров купихме една кола дърва (като мярка) воз.., и вое.. Въз.—. возобновить, вознаградНть; возгордИться; воссоздать возбудйтел/ь, -я (мfе’Д—/. Причинител (на болеет) возведение в степень (мат,), Степенуване; повдигане ни степсн (срв. возвести, зн. 3) возв/естй, -сду, -едСшь, мин. -ёл, -ел), -ело, св, I возв/одйть, -ожу, -бдишь лссс. 1. что Издигна/Издигам (сграда); построявам) (мосг); изградя/изграждам. 2. когд-что во что Издигна/Издигам (до н-во положе¬ ние); провъзглася(вам) (зи герой). 3. что во что (мат—) Повдигна/Повдигам (ни квадриг); степенувам. 4. что к чему От- неса/Огнасям (към минала спохи) || същ. возведение (вж,) возврДт, -а, м—, вж. возвратить. (Възвръща¬ не; завръщане. — Без возврата завинаги; окончателно, безвъзвратно возвра|тйтъ, -щу, -тйшь когД-что, Вж. вер¬ нуть || несв. возвращать; възвр. врзвтагйгь- ся; същ. возвращени/е, -я и возврат (вж.) возвратный. Възвратен: возвратный глагол, возвратная частица; возвратное место¬ имение (ез,); возвратный тиф (меД.) возвраща/ть, -ю, -ешь когД-что, 1. Връщам (н-му) нещо, 2. когд Връщам н-го- карам, накарвам н-го, оставя го, позволявам му да сс върне. 3. (Въз)връщам си; вземам, по¬ лучавам (си) обратно || св. возвратйть и вернуть; възвр. возвращ^аться возвращен/ец, -ца. Возвращенец (доброполно завърнал сс в родината емигрант) || Ж. ВОЗВрд- щён/ка, -ки, мн. -ки, -ок возвращение, вж. возвратать BPЗBЫ/CИTЪCП, -шусь, -сишься, св— / возвы- ша/ться, -юсь, -ешься, нссв. 1. само несв. Издига се, възвишава сс (срв, выситься). 2. (прен.) Издигна/Издигам сс (в очите на хората) возвышенност/ь, -и, ж. 1. Възвишение; ви¬ сочина. 2. (преи.) Извисеност (па идея, па мисъл) воздД/тъ, -м, -шь и т. н. кито дать, сс — / воздав)/ть. -ю, -Сшь, иссв., кому (книж.). 1. что (Вьз)- наградя/(Въз)награждава.м; огдам/огдавам (почести). 2. чем за что Плитя/Плащам, от- не)гя/огнл)ш)м (със същото). < ВоздД(ва)ть по заслугам и воздала)™ должное кому (ог)ди(ва)м и-му заслуженото воздвйгн/уть, -у, -сшь, св. / BPЗДBИ-а|гЪ, -ю, -сшь, нссв. что.. Издигна/Издигам (паметник) воздела/ть, -ю, -ешь, св. / возделыва/гь. -ю, -ешь, несв. что. 1. Обработя/Обрабогвам (почва). 2. Огглм(ж)д)м (царевица); срв. вырастить/выращивать (към 2 зи.) воздух, -и. 1. Въздух; свежий воздух чист въздух; сжатый воздух сгъстеш въздух; температура, влажность воздуха тем¬ ператури, влажност ни въздуха; нужен как воздух. 2. воздух! (предупреждение за) въз¬ душна тревог) || прил. воздушный. <¬ Взлететь на вдздух хвръкна във въздух) (при експлозия). На (открытом) вдздухе бывать н ни вдздух выйти (стоя, изля¬ за) ни открито, па въздух. Поднять па вдз- дух взривя, хвърля във въздуха. Повиснуть в вдздухе увисна във въздуха воздухо.. Въздухо..; въздушен; пневматичен; воздухонагреватель; воздуховдз въздушен, пневматичен локомотив вожделени/е, -я (вис.) вожд/ь, -я возбудймост/ь, -и, ж. возбудймый (дете) возб/удйтЦся), -ужу(сь), -удйшь^я) (В—), св. возбужда/тЦся), -ю(сь), -ешь(ся) (В—), нссв, возбуждёни/е. -я (също физиол—, срв, тормоз- жёние) возбуждённый (пациент; тон; въображение) возвелйч/нть, -у, -ишь?., св. возве/стйть, -щу, -стйшьВ., о П., св, (вие—) возвеща/ть, -ю, -сшь В., о П., нссв. (вие—) возвыша/ть, -ю, -ешь В., нссв. возвышённ/е, -я возвышенный возглав/ить, -лю, -ншьВ., св. 84 Нов руско-български речник
воззрени/е, -я, с. (кииж,). Възглед, гледна точка; гледище, становище возйть, вожу, возишь когд-что. несв. Возя [за разнопосочно и нееднократно движение; срв. вез- тй’]; карам, движа [НЕ псш, срв, носйп»]; превозвам, прекарвам (стоки, пътници) возйться, вожусь, возишься. 1. Шавам, движа сс (неспокойно), мърдам. 2. с кем-чем Ше¬ гам (из къщи); разправям се (с дете, с домакинска работа); играя си (да подреж¬ дам); отделям много труд и внимание (на децата). 3. Бугам се, туткам се возлага/ть, -ю, -ешь что. 1. (на что) (книж.) Полагам (венсц). 2. на когд-что Възлагам (работа), говаря, натоварвам (чирак; ко¬ мисия - с куп задачи) || св. возложйть. -Ф- Возлагать надежды на когд-что възлагам надежди, осланям сс ни и-го. нещо возле. 1. иареч. (Съвсем) наблизо. 2. когд- чегД, прсдл, До, край, при; досам(и); мы остановились возле Ддма спряхме досам къщата; срв, близ возл/ожйть, -ожу, -ожишь что. 1. (на что) (кииж,) Положа (венец). 2. на когд-что Възложа и-му (работа); натоваря с (важна задача) || иссв. возлагать. . Возложйть вину на когд-что(офиц.) хвърля, сговаря вината върху н-го, Возложйть ответствен¬ ность на когд-что (офиц.) държа и-го от¬ говорен, потърся отговорност от и-го возме^йть, -щу, -стйшь, св. / возмеща/ть, -ю, -ешь, иссв. (кому) что (чем). Възмездя(вим) (загубите); (възвърна/ (Въз)връщам; на- вакс(в)ам (загубеното времс); компенси¬ рам (щетите), обезщетя(вам) и-го за нещо || същ, возмещение (вж.) возрастй возмещён//е, -я. 1. вж. возместйть Възмез¬ дяване; възвръщане; обезщетяване. 2. (икон.) Обезщетение; компенсация возможно, нареч. 1. със ср, ст. на прил или иареч. Колкого се може по-; возмОжно ин¬ тереснее колкото сс може по-интересно. 2. като сказ. Възможно е; это вполиС воз¬ можно напълно с възможно. 3. като вмети, д. Може би, възможно; её. воз¬ можно. ждут неприятности нс с изклю¬ чено да я чакаг неприятности. 4. като част, Възможно е, нищо чудно (като отговор) возйужа/гъ, -ю, -ешь. Възмъжея (за младеж); СЪЩО прен,, вне, (за бойци в боя; зи професио¬ нално съзряване) || иесв. мужать вознаграждени/е, -я. 1. Възнаграждаване; да¬ ване, връчване ни награда. 2. Награда, възнаграждение. 3. Възнаграждение; зап¬ лащане; хонорар возненавй/деть, -жу, -дишь когд-что. Възнс- навидя люто; намразя вознйц/а, -ы, тв. -сй, м. Колар, файтонджия, кочияш; срв. возчик, извозчик возн/я, -й, ж, (разг.). 1. Шаване, мърдане; шегня. 2. (вокруг кого-чего) (прен—/ Шет- ня, интриги (около н-го. иещо/: . Мышй- ная возня, вж, мышйный возомн/йть, -ю, -йшь, също возомнйть о себе. Добия превисоко самочувствие, твърде ви¬ соко мнение за себе си; (разг.) навиря нос врзт/астй, -астёт, мни. -ос, -осл), св, / возрас- та/гь, -ет, нссв, Нарасне, увеличи сс (въз¬ можности, нужди); закрепне, израсте || същ. возрастДнн/е, -я возглавля/ть, -ю, -ешьЯ, иссв, возглас, -и возгот/дйгсп, -жусь, -дйшься, св. воздействи/е, -я воздёйсгв|рватъ, -ую, -уешь на В.. св,/нссв. воздержавшийся (при гласуване) воздержанн/е, -я возд/ержаться, -ержусь, -ёржишься от Р,. св— воздержива/ться, -юсь, -сшься от Р,. несв. воздухоплавани/е. -я воздухоплавательный (апараг) воздушный (течение; ями; бини; мост; бой) воззвани/е, -я возлюбленный (също като същ.) возмездн/е, -я возможност/ь, -и, м. возможный возмутйтельный (постъпка) возму/тйтЦся), -щу(сь), -тйшь(ся) (Т—), св— возмуща/т^ся), -ю(сь), -сшь(ся) (Г.), иесв— возмущени/е, -я врзсагта/днтъ, -жу, -дйшьЯ, св. возиагражда/ть, -ю, -сшьЯ, несв. возника/ть, -ю, -ешь, нссв. возникновени/е, -я вознйк/нуть, -ну, -нешь, мии, -, -ла, св. возобнов/йть, -лю, -йшь В—, св. возобновлени/е, -я возобновля/ть, -ю, -ешь Я, несв.. возража/ть, -ю, -ешь (Д.), несв. возражени/е, -я возта/зйгь, -жу, -зйшь (Д.). св, возраст, -а, м. (млада, неопределена, преходна) Новый русско-болгарский словарь 85
возрастай возрастной. Възрастов (особености, измене¬ ния; състав ни населението) возчик, -и. Каруцар, колар; срв, вознйца, из¬ возчик воинский. Военен (влак; традиции); войскови (част); воински (звание); войнишки (дълг) оой1, воя. м, Вой; виене; писък вой2, пое, от выть войдете), еж, войтй войлок, -а, м. Кече, плъст войтй. войду, войдёшь, мин. вошёл, вошлИ (во что), пое. войдй(те) 1. Вляза [пеш; срв, въ¬ ехать]; он вошёл в комиату, в Дверь,— (прси.) в историю той влезе в стаята, през вратата, в историята. 2. Вмести сс; събере се (книжата в чантага). 3. Ст)й)/Сг)йе, вляза/влезе (за)почна/(за)почне; с предл. в и някои същ,, образува съчетания със зн. на съществи- телного; вж вкус, владение, доверие, дом, колея, курс, мода, обычай, пословица, право, роль, ейла, строй || иесв. входйть; същ, вход вокзДл, -и м. Гара (сградата; срв. станция) || прнл, вокзальный вокруг. 1. нареч, Наоколо; вокруг ии душИ наоколо жива душа няма. 2. когд-чегд, като предл, Около; Земля вращается вокруг Солнца Земяг) обикаля около Слънцето. 3. когд-чегд, като предл, (преи.) Около, по повод на, във връзка с (дисер¬ тацията му). < Ходить вокруг да около обикалям, въргя се около гемага без да засегна същността; (започвам) със заоби¬ калки, усуквам го волдыр/ь, -я, м. Мсхур (от изгорено, от пре- триго); все руки в волдырях целите ръце (покрити) с мехури волей-неволей, нареч. Ща нс ща, пряко воля волк, -а, -и, -ов. Вълк 11 прил. волчий (вж,). 4- Волк в овечьей шкуре вълк в овчи кожи. Волков болться - в лес не ходйть (поел—) Който се страхува от врабци, просо нс ссс. Как волка ни кормй, он всё в лес смотрит (поел.) Вълк кучс нс става. С волками жить, nо-врлнън выть (поел—) С вълците вълк бъди. Смотреть волком гледам под веж¬ ди, навъсено, враждебно. Хоть волком вой иде ти да сс пръснеш (от мъка) (при безисхо— дина) волн/Д, -ы, ми, -ы, -, -)м и -им. ВълнИ (морс¬ ки, въздушна, звукова; спец, къси, средни, дълги) волн/овать, -ую, -усшь когд-что. Вълнувам; тревожа; притеснявам || св, взволновать врлн|овДгъся, -уюсь, -уешься. Вълнувам се; тревожа се; притеснявам сс || св, взволно¬ ваться волнорез, -а (мор—)— 1. Вълнолом. 2. Нос(ова част ни кораб) волокйт/а1, -ы, ж. Протакане, разтакаване; бюрократическая волокита-, срв. волын¬ ка (зн. 2) волокйт^, -ы, м. (ра-г—/, Женкар; сонс)р. коце; срв, врлрнитъся^ волокнистый. Влакнест, влакнен, койго с (на¬ правен) от влакна волокн/о, -И, мн. волбк/н), -он. с, 1. Нишка (копринени, ленен), вълнен)); влакно (НЕ на въдица; срв. леска); също събир— 2. обикн, мн. Влакна (мускулни, нервни) вол/ос, -оса, мн. -осы, -дс, -)м, м. 1. Косъм; влакно. 2. мн, Коса; длинные, седые— вьющиеся вдлосы дълга, бяла, къдрава коса || умал, волосок (вж,)\ прил. волосяной (вж—), . Волосы стали дыбом настръхна (ми) косата. Ни нД волос ни най-малко. Рвать на себе волосы скубя си косаг). Схватйться за волосы хв)щам(е) се за косите волосатый. Космат; окосмен волосной. 1. (спец.) Капилярен; волосные со¬ суды капиляри 2. Тънък като косъм (ли¬ ния) врлрс/рк, -кИ. 1. вж. волос, зн. I. Косъмче. 2. (спец.) Жичка (в оптични уреди). — Дер- жаться/В/сёть на волоскё/нйточке вися ни возтр|дйть, -жу, -дйшьЯ, св. возрожда/ть, -ю, -ешь&, иесв, возрожденн/е, -я воин, -д (вие.) воинственный войн/д, -ьг, мн. войны, войн, войнам войск/о, -а, мн, -И, -, е. войсковой(поделения) вокДльно-инструйёнтДльный (група) вокДльный (данни, изпълнение; педагог) вол,-И волан,-а волевой (усилие; човек; характер) волеизъявлени/е, -я (ни избирателите) 86 Нов руско-български речник
косъм. На волосок/волоскё от смерти быть на косъм (от смъртта) (съм) волост/ь, -и, Ж. (ист—/. „Волосг“ (в стара Русия адм.-тсрит. единици в състава ни уСзд; отговаря до¬ някъде ни бълг. „община“); срв. уезд, губерния || прил, волостной (управа) волосяной. 1 Космен; волосяной покров окосмяване. 2. (Който с) от косми, с кос¬ ми, от козина; волосяной матрац дюшек от (конски) косъм вол/очйть, -очу, -очйшь. 1. кого Влачи, гът- ря; Сле иоги волочИл едва вървеше, едва си тътреше краката. 2. что (спец.) Изтег¬ лям (тел, прът, тръба) орл/рчй^тъся,, -очусь, -очйшься. Влача сс, мък¬ на се, гъгря се вол/очйгьсп2, -очусь, -очйшься за кем (разг,, неодобр.)^. Задирям, занасям сс (по жени); влача сс, мъкна се (подир жена/мъж); срв,. волокйтд2 волчДнк/а, -и (мед—). (Вид) кожни туберкулоза волчий, вж. волк. Вълчи (кожи, вой, дири; глутница; прси, апетит, нрав). -Ф- Волчья ягода (ббT: / свински ягоди, гърличе. Вол¬ чий Оилёт/пДспорт (ист.) „вълчи паспорт“ (свидетелство за ймбл)тойадежйост)- ВОЛЧЬЯ яма вълча ям) (също воен—) волч/ок, -к). 1. Пумпал, фарфалак; крутить¬ ся волчком въртя сс като пумпал. 2. (спец.) Жироскоп, ареометър врлн/рсрк, -онка, мн. -)г), -)т, м, Вълче, малкото на вълчица волын/ка, -ки, мн, -ки, -ок, ж. 1. Г)йд). 2. (прост—) Разтакаване, протакане (па из¬ пълнението); срв. волокйта’. Тянуть во- лынку|каснтёлъ * врлъгOтсый (разг,). Лск, охолен, безгрижен (живот) вольёр, -), м. и волнёр/а, -ы, .ж, Площадка зи ЖИВОТНИ (заграден) с мрежа; в зоопарк) вой2 вольно, нареч—, вж. вольный. 1. Свободно; непринудено. 2. Прекадено свободно, про¬ изволно (тълкувам фактите). 3. вольно! (вбен,) Свободно! (команда) врльнр кому что(с)делать— като сказ, (разг,), Кой (го) кара (да се ядосва); кой (му) е крив; вольно ж тебС было с такИми свя¬ зываться сам си си виновен като общу¬ ваш с такива вольный. 1. Свободен, независим (народ; жи¬ вот). 2. Прекадено непринуден, фамилиа- рсн, безцеремонен (поведение, шега); про¬ изволен (интерпретация). 3. (остар.) Съз¬ нателен, волен; вольный и невольный. 4. волен, вольн), кр. ф. като сказ. Свобо¬ ден съм (да направя нещо). 5. вольн/ая, -ой (ист.) Документ зи освобождаване ни крепостен (в стара Русия) || нареч. вольно. Вольная борьба (спорт.) свободна (зи разлики от класическата) борб). Вольные ножертвовання волни пожертвувания вол/я, -и, ж. 1. Воля (слаба, желязна). 2. Же¬ лание (зи победа); сгремеж; исканс, воля (ни народа); по своей воле по собствено желание. 3. Власт, възможност; это в твоей воле направи каквого смяташ за добре. 4. Свобод); выпустить!отпустить на волю освободя, пусни ни свобода (затворник, пти- цаИ-.^ Брать волю своеволнича, забравям сс. ВДша воля ваша воля, както желаете. Вольному воля негова (си) работа, да пра¬ ви каквото щс. Последняя воля последна воля, завещание вон’, нареч. (за посока). (На)вън; выйДи вон! махни сс!, вон отсюда! махай се оттук! вон2, част. (разг.),. Ето (там); срв. вот (зн, 1), •Ф- Вон (оно) что/как так) ли било!, тикав) ли била работай)!, (значи) ето какво било! -и волейболйст, -а волнени/е, -я (често ми,; душевни, морски, социални) волнйстый (повърхност) волнолом, -и волнообразный волнующий волчйц/а, -ы волшебник, -а волшебниц/а, -ы волшебный (пръчица) волшебств/о. -И вольнонаёмный (работник; труд) врлыюст/ъ, -и, .ж, (вкл. поетическа) вольт, -и, мн. -ы, - вольтаж, -И (остар—) вольтерьянств/о, -а вольт/йргт, -и вольфрам, -и (хим.) волюнтарйзм, -и Новый русско-болгарский словарь 87
вонзйть вон/зйть, -жу, -зйшь, св, / вонзД/ть, -ю, -сшь, иссв,, что в когд-что. Забия (кама в сър¬ цето); забода вон/ь, -и, ж. Воня, зловоние вонючий. Смрадлив, вонящ, зловонен врсЯ|тъ, -ю, -сшь (чем),. Смърдя, воня (па нещо) вообще, иареч. Изобщо; общо взето вооружённ/е, -я. 1. Въоръжаване, снабдяване с оръжие. 2. Въоръжение; оръжие воочию, нареч. С очите си, лично (видях) во-первых, вмети. д. Първо (при изброяване) воu/йгь, -лю, -йшь (разг—). Крещя (колкото ми глас държи), пищя; вия вопиющий, като прил. (кииж.). Въпиещ (не¬ правда); крещящ (нужди); срв. кричДщий вопреки, кому-чему, преДл. 1. Противно ни (нареждането); напук ни (здравия разум, ни логиката); въпреки (очакванията). 2. воп- рекй тому (,) что, като съюз Въпреки чс, макар да/че вопрос, -а, м. 1. Въпрос; Каков вопрос, та¬ ков и отвСт {погов.) Какъвто въпросът, такъв и отговорът; нс задавайте глупых вопросов нс (ми) задавайте глупави въп¬ роси. 2. Въпрос; проблем; национальные, социальные, юридические вопросы; вопрос времени въпрос ни време; узловой вопрос възлов, ключов въпрос; это другой воп¬ рос това м друго нещо. -ф- Больной вопрос наболял въпрос. Вопрос жйзни и смерти въпрос ни живот и смърт. Под (большйм) вопросом (това с) спорно, съмнително, съвсем несигурно. Ставить вопрос ребром поставям въпрос) ребром, т. с. питам на¬ право, без заобикалки. Ставить что под вопрос поставям нещо под въпрос, под съмнение, усъмнявам се в резултат), съмнявам сс в истинността ни нещо. вор, -и, мн, -ы, -ов. Крадец, апаш || умал. во- рйшка (вж,); ж. воровка (вж,); прнл. во¬ ровской (вж. —). На воре шапка оорйт (поел.) Гузен него^н бяга. Карманный* вор. Вор в законе едромащибен престъпник (с авторитет и особени приви в криминал¬ ните среди). Поделом* вору и мука ворв/Дться, -усь, -Сшься (во что). Нахълтам, нахлуя (стремително или със сила, въпреки съпротивата); срв, вторгнуться || иесв— врываться ворйш/ка, -ки, ми, -ки, -ск (разг—). 1. Вж. пор. 2. Крадец ни дребно, кокошкар; джебчия, срв. карманный* вор вррк/рвДгь, -ую, -уешь. 1. Гу(гу)ки (за гълъб). 2. (преи., шег.) Гукам си с н-го вртрб/ёй, -ья, м, Врабче; врабец || у мал— воробушек и врррбыш/ек, -ка, —и.; прил. врррдъйный. Старого воробья па мяки¬ не не проведёшь (поел—) Стара лисиц) в к)н)й не влиза. Стреляный воробСй от стара коза яре воровато, иарсч.. (разг:/— Крадешком, предпаз¬ ливо (сс оглеждам); скришом, под око (по¬ глеждам) вороватый (разг.). 1. Крадлив (хлапак); шме- керски (прояви). 2. (неоДобр.) Предпазлив (стъпки) (като на краден); вороватый взгляд скрит поглед врр|рвать, -ую, -уешь (что). Крада, „занима¬ вам сс с кражби“ (каго „занаят“); срв— красть || същ. воровство (вж.) воров/ка, -ки, ми. -ки, -ок. Крадла. — Сорока- воровка крадлив) сврака воровской. 1. Апашки (жаргон); воровской притон свърталище на крадци. 2. Вж— вороватый (зн, 2); вороватые глаза очи (каго) ни крадец воровств/о, -), с, Кражба (като „-занаят“) ворожё/я, -и. Врачка, баячка ворож/йть, -у, -йшь (кому). 1. Врачувам. бая: гледам (ни карти и др.). 2. Правя магия и-му вртон, -и (зоол—). Гарван. -Ф- Врррс ворону глаз не выклюет (поел.) Гарвин гарвану око нс вади ворон/д, -ы. 1. (зоол.) (Сива) вран). 2. (прен,— ра-г—/ Зяплю, заплес (срв. проворонить) || прил. вороний (гнездо; грачене; ято). < Бё- воображаемый вообража/ть, -ю, -ешь В,, несв. воображенн/е, -я вррбра/зйгъ, -жу, -зйшь Я, св. вродушев|йгъ(сп), -лю(сь), -йш^ся) (В,), св. воодушевлёни/е, -я воодушевля/т^ся), -ю(сь), -ешь(ся)(В,), несв. вооружа/т^ся), -ю(сь), -ешь(ся) (В—), несв— вооружённый (сили; съпротива, въстание'; неутралитет) 88 Нов руско-български речник
лая ворона „бяла врана“ (за човск, различен от останалите). Ворон считать лапам мухи, зяпам, заплесвам се; блея. Путаная воро¬ на и кустД бойтся (поел.) Плашена врана от шубрак сс бои; Парен каши духи. врррс/ка, -ки, мн, -ки, -ок. 1. Фуния. 2. Сни- рядна яма врррсрй. Вран, черсн (кон) ворот’,■ -и, м. Як); схватИть за ворот хвана зи якИта. — Брань* на вороту не вйснет ворот2, -и, м. (тех—). Рудин, лебедки; чскрък; барабан (за навиване на въжс) ворота, ворот, мн. 1. Порта, НЕ врата; срв. дверь. 2. (спорт.) Врат) (при футбол, хо¬ кей и др.). — От ворот поворот (прост.) отрежа квитанцията, категорично откажи и-му, Ни в кдкйе ворота не лезет (това) ни нищо не прилича, за никъде нс м; извън пътя (с) воротйл/а, -ы, м (разг., /содо-р,). Голям бос, гешефтар, спекулант на едро (който си играе с милиони); финансов, банков маг¬ нат врт/огйгъ,, -очу, -отишь когд-что (иесв,, разг,). Върни; прошлого не воротишь ми¬ налото се нс връща; срв. вернуть и воз¬ вращать вот/ргйгъ2, -очу, -отишь (прост,). 1. что Обръщам, свивам, възвивам (встрани); из- връщам (очи, поглед). 2. что Обръщам, преобръщам, отмествам (нещо тежко, го¬ лямо, мъчно подвижно). 3. Въртя, ръково¬ дя (едър бизнес, големи капитали), раз¬ пореждам сс; срв. ворочать. < Воротать оос* воротнйк. -), м, 1. Як). 2. (тех—) Шийник, (уплътнителен) фланец; маншон || умал. воротничок (вж— —) вртотнин/0к, -кИ, м. Як) (колосан), права); якичка (дантелена) ворох, -и, мн. -и, -ов и -), -ов м. Куп(чина) (слама; книжа); цСлый ворох дел (разг.) цял куп разни рабоги (да свърша) вороч/ать, -аю^ешь. 1. что Преобръщам (ре¬ кат) - камъни), размърдвам; завъртам. 2. чем (разг.) Въртя (работата), управлявам; ВОСКОВОЙ он ворочает миллионами вртона|тъсп, -юсь, -ешься (разг,). Въртя сс (не¬ спокойно в леглото); мърдам, шавам (ни сгола); срв, ёрзать ворош/йть, -у, -йшь что. 1. Обръщам (сено). 2. (прен.) Разравям, ризбутвим, ризчовърк- вам; връщам (миналото; обикн. за неприят¬ ни спомени) ворс, -и, м— Мъх, влас (ни кардирана тъкан); власинки вртн|Дтъ, -у, -йшь, иссв, 1. Ръмжи (куче). 2. (на кого) Ръмжа, сърдито мърморя, мънкам; срв, брюзжДтъ ворчлйвый. Свидлив (старец; тон); който веч¬ но мърмори ворчун, -И (разг,). Мърморко|| ж. ворчуи/ья, -ьи, мн. -ьи, -ий вое., (пред глухи съгл.), префикс, Вж. воз.. восвояси, нареч. (за посока) (разг.,. У дом) (си), вкъщи; от къдсго (съм) дошъл; ступай восвояси върви си по живо по здраво восемнадцать, числ, бр, Осемнайсет/Осемйа- дссет, 18 || числ, реД, восемнадцатый восемь, числ, бр. Оссм, 8 || числ, ред. вось¬ мой (вж,) восемьдесят, числ, бр. Осемдесет, 80 || числ, реД. восьмидесятый восемьсот, числ, бр. Осемстотин, 800 || чнсл. ред, восьмисотый восемью, нареч. Осем (пъти) (по); восемью во¬ семь (8 х 8) воск, -и. Восък; (мягкий) как воск (мек) като восък (обикн. зи човек) || прил, восковой (в ж,) восклицательный знак. Удивителен знак, уди¬ вителна; възклинателй) (разг.) восков/ка, -ки, мн, -ки, -ок. 1. Покриване с во¬ сък, матиране. 2. Восъчна хартия; восъчка (разг.) восковой, вж. воск. Восъчен (свещ); восковая спелость (сел.) восъчна зрелост восктёсД/гъ, -ю, -ешь. Възкръсвам, оживявам вооруж/йть(ся), -у(сь), -йшь(ся) (В.) св. вопло/тйть, -щу, -тйшь (В./з П.), св. воплошИ/ть, -ю, -ешь (Я/в П), несв. воплошённ/с, -я вопл/ь, -я, м, вопросительный (знак; поглед) восклйкн/уть, -у, -ешь (В,)— св, восклнцДнн/е, -я восклица/гъ, -ю, -ешь (В.), несв— Новый русско-болгарский словарь 89
воскресать II св. воскреснуть воскресени/е, -я. 1. Вж. воскреснуть Възкръс¬ ване, оживяване. 2. Възкресение. — Воскре¬ сение Христово, вж. ПДсхд (зл. 2) воскресё^ь/е, -я, с. Неделя, неделен ден || прил, воскресный (вж). < Вербное воскресенье, вж. вёрбный. Прощёное воскресёнье, вж. прощёный врскре/сйгъ, -шу, -сйшь когд-что. Възкреся, съживя (човек, стар обичай); ^з^рна към живот || иесв. воскрешать; същ. вос- крещёни/е, -я воскресн/уть, -у, -сшь. Възкръсна, оживея || иесв, воскресать; същ, воскресён/е (вж.) воскресный, вж. воскресенье. Неделен (ден); воскресная школа неделно училище воскрешение, вж воскрес/ть воскреша/ть -ю, -ешь когД-что— Възкресявам, съживявам; (въз)връщ)м към живот || св. воскрес/ть восполн/ить -ю, -ишь, св, I восполня/ть -ю, -сшь, иссв—, что (книж.). Запълня/Запън- вам, попълпя/попълвам (празноти, бели полет) в знанията) воспользоваться -уюсь, -уешься чем, 1. Из¬ ползвам, послужи си с (отвертка). 2. Въз¬ ползвам се от, използвам (удобен момент) 11 лмсм, - пользоваться воспрепятствов^вать -ую, -усшь кому-чем).. Възпрепятствам; попреча, спъна || иесв, препятствовать восптё/гйтъ, -щу, -тйшь, св. / воспреща/ть, -ю, -ешь, иесв,, что (кому) (офиц.). Забраня¬ вам); вход воспрещён влизането забранено || възвр. воспрещаться; курИть воспреща¬ ется пушенето забранено; същ. воспрещё- нн/е, -я воспрян/уть, -у, -сшь духом (книж). Оживя сс, окриля сс; добия кураж, израснат (ми), до¬ бия криле восста/вДть, -Го, -Сшь. 1. Въставам, вдигам сс (на борба). 2. против когД-чегд Противо¬ поставям се || св. восстать восстан/овоть, -овлю, -овишь, св, / восстднДв- лива/ть, -ю, -ешь, нссв. 1. что Възстано¬ вявам) (разрушена къща; здравето си; справедливостта); възобновявам), възро- дя/възраждам, реставрирам. 2. когд-что Реабилитирам п-го; реституирам и-му нещо. 3. что (прей.) Възпроизвсда/Възпро- извеждам (събитията в паметта си). 4. ко- гд-что (против когд-чегд) Настроя/На- сгройвам срещу н-го, нещо, 5. что (хим.) Редуцирам, откисля(в)м); възстановя¬ вам); регенерирам || същ. врссгасрв- ленн/е, -я врссга|ть, -ну, -нсшь. 1. Въстана; вдигна сс (ни борба); иардд восстал, 2. прдтив когд- чегД Противопоставя се; пора восстать прОтив злоупотребления иностранными словами време с да се противопоставим ни употребата ни чуждици || иесв. восста¬ вать восток, -а. 1. Изгок. 2. [-.тавср в] Изгоквт), Ориент(ът); Ближчий Востдк; Дальний Восток || прил. восточный востоковед, -и. Ориенталист восторг, -и. Възторг, възхита. — Быть в вос¬ торге от когд-чегд във възторг съм (ог изпълнението, ог актьора). Привесгй в восторг когд-что предизвикам възторг у н-го, Прийти в восторг изпадна във въз¬ торг, възхитя се. Телячий* восторг восгочный, вж. восток востребованн/е, -я: до востребования. (Пис¬ мо) до поискване восход, -а, м. Изгряване (ни слънце); изгрев; на восходе еОлнца призори, ни разсъмване воспалённ/е, -я воспалйтельный (процсс) воспал/йтъся, -юсь, -йшься, св. воспаля/ться, -юсь, -ешься, несв. воспева/ть, -ю, -сшь В., нссв. восп/ёть, -ою, -оёшьВ., св. воспитДнн/е. -я воспитанник, -и врспИганный (човек) воспнтател|ъ, -я врспита|тъ, -ю, -ешь В., св. воспйтыва/ть, -ю, -сшь Я, нссв. врспламен/йгъ(сп), -ю(сь), -йшьвя) В,, св. (бомба; прен, слушателите) воспламеня/товя), -ю(сь), -ешь (ся) (В.), несв,— врспомисаuи/е, -я, с. восприймчивост/ь, -и, ж. восприИмчивый (ум; деге) восптинйма/гь, -ю, -ешь, Я, иссв. врсuт|инЯтъ, -иму, -ймсшь, мии,. -йпял, -ннялИ, -йняло, В—, св. восприяти/е, -я воспроизведенн/е, -я врсuтризв|ёстй, -еду, -едСшь, лн/и. -Сл.-елИ, Я. св. 90 Нов руско-български речник
восх/одйть, -ожу, -бдишь. 1. (остар.) Възкач¬ вам сс, изкачвам сс. 2. (остар.) Изгрява (слънце); срв, всход/ть 3. к чему Води началото си от, отнася сс към (V век пр. Хр.) || св, взойтй; същ. восхождение (към 1 зч—) (вж.) восхожденн/е, -я. 1. вж. восходить Изкачва¬ не (на планински връх; вкл, като алпинист¬ ки експедиция). 2. Издигане; възход восьмая, вж. восьмой (зн, 2) восьмеричный: И восьйер/чнре. (Буквата) и (за разлика от / - старото и с точка) восьмёр/ка, -ки, мн. -ки, -ок. 1. (разг.) Осми¬ ца, ОСМОрка (цифрата 8, номерирани с нся превоз¬ ни средства и др.). 2. (карт.) Осморка; вось¬ мёрка пик, 3. Осморка, осмина(та) (юна¬ ци); осемте (дъба). 4. (мор.) Осморка (лод¬ ка с 8 гребла). 5. (разг.) Осморка (фигури, наподобяваща цифрата 8. също „изписван)“ от кън¬ ки, самолет и др.; завои ни път с подобни форма) восьмигранник, -и (мат—/. Осмосгеп, окто- едър || прил, восьмигранный восьмидесят/лёти/е. -я, с. Осемдесетгодиш¬ нина; осемдесетгодишен юбилей || прил— вссЕМ^/тесняи/лен/й (старец; юбилей) восьмидесПгый, вж, восемьдесят восьм/лёт/ка, -ки. ми, -ки, -ок (разг.) 1. м.) ж. Осемгодишно дете. 2. ж. Осемгодиш¬ но (основно) училище; л кончил восьми¬ летку завърших осмокласно училище врсымилётсий. Осемгодишен (дсте; срок; обу¬ чение) восьйuсоглрги/ё, -я. Осемсготийтодишйийа, осемстотийтодишей юбилей восьмисотлетн/й. Осемстогийтодишей восьмисотый. Вж. восемьсот врсъйнгыспнник (спорт,)— Осемхилядник (връх в Хималаите) восьмитЫсячный. Осемхиляден (тираж, ог- ред); восьмитысячная шуба шуба за 8000 (долара) ВОТ восьмиугольник (мат.), Осмоъгълник, окта¬ гон восьмичасовой. 1. Осемчасов (работен ден). 2. Който м в 8 часа; восьм и часов ой поезд влакът в 8 часа восьмой, числ, ред. 1. Осми (по ред); ей восьмой гоО пошёл тя кара осмата (си) го¬ дина; уже восьмой час минава вече ссдсм (часа). 2. восьм/Дя, -ой (мат.) (Една) осми; осмин(к)а; три восьмых гри осми (дроб) восьмуш/ка, -ки, мч. -ки, -ск. 1. (разг.) Осмин¬ ки (от фунт или друга мярка зи тегло). 2. (полигр.) Една осма, ос^уо (формат ни книги) вот, част. 1. Его (тук) (с мояга къща); срв. вон, срв, это. 2. с мест. и нареч. Това (с), такъв (с); вот в чём вопрос това м въпро¬ сът; вот в чём дСло тикав), това е рабо¬ тата или работата м следната. 3. Ама чс, сй че; виж (го) ти; вот веОь взОор! сй чс дивотии! — Вот ещё! (разг.) и таз добра!, дума да нс става! Вот (оно) как. Вот (оно) как/что, вж. вон. Вот и... ето чс (пристиг¬ нахме). Вот и всё гова м (всичко), толкоз; дотук (беше). Вот именно*. Вот подй (ж) ты, вж. подйСге). Вот почему., ето защо.. Вот тДк! това м!; толкоз!; дотук беше!; няма какво повече д) говорим! Вот так., (с пълнозн)1!!!) дум)) (ирои—) сй чс..., ам) чс..., виж ти...; вот так история! им) чс рабо¬ ти!; вот так начальник... един началник, да си късаш главата. Вот так тДк ге ти тебе; срв. вот тебе рДз, вж. раз’. Вот так штука*. Вот тебе и .. тс ти тебе (един).., ими чм..; вот тебе и праздник*. те ти един празник! Вот тебе (и) нД, вот те на, вж. нд2. Вот те(бе) раз. вж раз1. Вот уж, вж, уже. Вот что*. Вот это* да. И вот. като част, и ето чс (пристигнахме; желанието ми се сбъдна) восnроизв|одйть, -ожу, -бдишьЯ, несв. восuтоuзвбдсгв/р, -а воспротйв/итъсп, -люсь, -ншьсяД., св. воссозда/вать, -Го, -Сшь,Я, нссв. воссозда/ть, -м, -шь, -ст, мин. -дИм, -дйте. -дуг; В,— св, восст-Днн/е, -я врсстанрвUтелъный (процес, период) врсготга/тъся, -юсь, -ешься Т., несв. восторженный (младеж; отношение) восторжеств/овагть, -ую -усшь, св. восхваля/ть. -ю, -ешь,В.. нссв. BPCXHTЙTёЛЬHЫЙ врсхu|тйтъ(ся), -щу(сь), -тйшь(ся) (Т—)— св. врсхuща|гъ(сп), -ю(сь), -ешь(ся) (7'.), несв. восхищённ/е, -я восьмидневный восьмиклассник, -а врсьйикрагный восьмимесячный восъйuсгйшн|е, -я / / овы й русски - болгарски й сл она рь 91
вот-вот вот-вот, 1. парен. Ей-сега, всеки момент; он вот-вот придёт всеки момент ще дойде. 2. част. Точно так), именно тъй (както го каза, както си мислех) врг■кс|угъ, -у, -Сшь что (во что). Забия; забоди (щеки в снсга), втикна, втькна (цвете в бу¬ тониерата) || нссв. втыкать вотум, -а (юр,). Вот; вотум доверия/недоверия правИтель ству во^нн/а, -ы (ист,). „Вотчина“; имение (родов наследствен имот в Русия прсди 18 вск) вошь, вши, тс, вошыо, ми. вши, вшей, ж, Въшки || умал. вош/ка, -ки ми. -ки, -ск воцар/йться, -юсь, -йшься, св. / воцдря/ться, -юсь, -ешься, иесв. 1. (остар—) Възциря(вам) сс, кача/качвам сс ни престол). 2. (прен.) Настъпи/Настъпв) (тишина, мир) || същ. попарени/е, -я (към 1 зи.) вояк/а, -и .м, 1. (остар—) Воин, опитен вой¬ ник. 2. (ирон.) Пишман-боец. 3. (ирон.) Драка, кавгаджия; побойник впада/ть, -ю -ешь. 1. Хлътва (очи, бузи). 2. во что Изпадам (в отчаяние, в крайност). 3. во что Вливи сс (река) || св, впасть (към 1 и 2 зн.); същ. впадени/е, -я (към 3 зи.) впДднн/а, -ы. Вдлъбнатина; хлътнилост; яма, падин). < ГлазнДя впДдина (аиат—) очна кухина, орбита впДлый. Хлъгнал; впалые глаза хлътнали очи впа/сть, -ду, -дёшь, мин, -л, -ла. 1. Хлътне (очи, бузи). 2. во что (прен.) Изпадна (в отчаяние, в немилост) || несв. впадать. < Впасть в детство вдетиня см. Впасть в беспамятство загубя съзнание, (из)падна в несвяст впервые и (разг.) впервой, парси. Зи пръв път (в живота) вперевалку, пареч. Поклащайки сс, клатуш¬ кайки сс (наподобява патешки вървеж) вперегонкй, вж, ндпетегонкU вперёд, пареч. 1. (за посока; срв, впередй) На¬ пред; большой шаг вперёд голями крачка напред (също преи.). 2. (за време) Вж. впредь. 3. Преди установеното време, в предплата, в аванс, като аванс; заплатИть вперёд предплатя. 4. (разг.) Напред (м), избързва (часовник); эти часы опять вперёд този часовник пик върви напред впередй. 1. иареч. (за място; срв. вперёд) От¬ пред, напред; впереДй шёл гид, а мы за чим отпред вървеше екскурзоводът, и ние го следвахме. 2. кого-чего, като преДн, Пред (мсн, хората; прага). 3. като ска з. Предстои (ми); щс дойде; —у вас всё впе¬ реди животът м пред вис; об этом речь впе¬ редй за това ще стане дума по-натаз ' —ьк вперемежку, пареч. Редувайки сс; деревья вперемежку с кустами дървета се реду¬ ват с храсги вперемешку, нареч. Разбъркано, безразбор но, накуп; деловые бумаги вперемешку с личными пйсьмами книж) накуп с лич¬ ни писма впечатлепи/е, -я. 1. Впечатление; производить впечатление правя (НЕ произвеждам1) впечатление; делйться впечатлечиями споделям впечатленият) си. 2. Впечатле¬ ние, въздействие, ефект; под впечатлени¬ ем! вйОениого под влияние ни видяното впивД/ться, -юсь, -ешься в когд-что. Впивам сс; забивам (нокти; поглед); забива сс || св— впИться впи/сать, -шу, -шешь, св, / впйсыва/ть, -ю, -ешь, иесв„ что (во что). Впиша/Вписвам (името си в списъка; мгат. многоъгълник в окръжност); внеса/внасям (допълнения в гекст); запиша/записвам в (бележник,). Вписать новую стран/цу, вж, сгравйц) впи/саться, -шется, св. / впйсыва/ться, ■ отся. иссв,, во что. Впишс/Вписва се. включи/ включва сс; хармопира; здаиис п..к)хо впйсывастся в городской пейзаж сгра даг) нс се вписва добре в градския пейзаж впитД/ть, -ю, -ешь, св. / впйтыва/ть, -ю. -ешь, нссв., что,. Всмуча/Всмуквам, попия/ попи¬ вам, погълна/поглъщам; пое.ма(м); абсор¬ бирам; губка впитала воду гъба — ги попи водата; он жадно впитывал новые впе¬ чатления (преи—) той жадно попиваше новите впечатления впй/гъсп, вопьюсь, вопьёшься в когд-что. Впия сс (пиявица); забия (пока и; поглед); забие сс| | нссв. впиваться впихн/уть, -у, -ёшь, св,/ впйхива/гъ, -ю, -ешь, несв,, когд-что (во что) (разг—)— Пъхна/ Пъхвам, напъх^ам; её еле впихнули в вагон едва я напъхаха във вагон) вплавь, иареч. Плавайки; с плуване; пустить¬ ся вплавь заплавам; перебраться вплавь преплувам (реки) впл/естй, -сту, -етёшь, лш//. -ёл, -ел). св./впле- тД/гь, -ю, -сшь, иесв, —что во что. Вплети/ Вплитам (панделки в кос), цвете във ве¬ нец) 92 Нов руско-български речник
вплотную, иарсч. 1. Плътно долепен, допрян. 2. (ирсн.) Непосредствено, сериозно, изця¬ ло (да се заловя с гази рабога). 3. к кому- чсму и с кем-чем. като предл, Досами; плътно долепен до н-го, нещо, я подошёл к ней вплотную н заглянул в её глаза за¬ станах съвсем близо до нея и надзърнах в очитс й вплоть до когд-чегд, предл. 1. Чак до, до са¬ мия; дос)м(и); вплоть до дома досам къщи; вплоть До наших Дней чик до ниши дни. 2. Включително и (най-малките под¬ робности). — Вплоть до TOroO что, като съюз чак дотам, че (стана за смях) вплЫ/тъ, -ву, -вёшь, св. / вплывД/ть, -ю, -ешь, несв. (во что). Вляза/Влизам плавайки (ко¬ раб в пристанище) вповДлку лежИть, спать (разг.). (Лежат, спят) изтъркаляни (на поди) впрлгOлрса, нареч. Тихичко, с „половин глас“ (казвам нещо. пея) вполз/тй, -у, -ёшь, мин. -, -лИ, св. / вполза/ть, -ю, -ешь, несв. (во что). Вдълзя^им); вмьк- на/вмъквам см; вляза/влизам пълзешком вполнакала, нареч.. С половин сила (за свстсне ни електрическа крушка) вполне, нареч. Напълно (достатъчно); изця¬ ло; он вполне удовлетворён гова напълно го задоволява вnолрботрга, иареч,: к кому-чему. като предл, Полуобърнат, полуизвит към н-го, иещо, она стояла вполоборота к окну стоеше полуизвърната към прозорец) вполейлы, нареч. С „половин сил)“ (правя не¬ що), (рабогя) без (да си давим) много зор вполуха, нареч.: слушать вполуха. Слушам с едното ухо, невнимателно, разсеяно впопыхах, нареч. (разг—). Забързано, бързеш- ком, в бързината (си забравих шапката) впору, иареч,— като сказ,, кому (разг,). 1. По мярка, гаман (ми м). 2. инф. Остава само, нс остава друго, освсн...; иде ти (да се обе¬ сиш) впорхн/уть, -у, -ёшь во что. Вляза пърхайки; воробей впорхнул в комнату врабчето вле¬ зе в стаята впотьмах, нареч, На тъмно, в тъмнина; по¬ чему Ты сиОИшь впотьмах? защо стоиш на тъмно? впрочем вправду, нарсч. (разг,).. Наистина вправе быть, като сказ. В правото си (съм), имам право (ди ти сс сърдя); он не вправе это делать няма право да го прави впрДв/ить, -лю, -ишь, св, / вправля/ть, -ю, -ешь, иесв,— что. Наммсгя/Намесгвам (изкълчен глезен) вправо, нареч. (за посока). 1. Вдясно, надясно, отдясно; НЕ право, срв. прямо; повернули вправо завихме надясно. 2. вправо от сого- чегО, като предл. Вдясно от; от дясната страна ни (сградата), вправо от дома вдяс¬ но от къщата впредь и (разг—) вперёд, иареч. 1. Занапред (бъди по-прмдпазлив); за в бъдеще. 2. впредь до чмго, като предл, (книж.) До (понеделник, края ни месеци) вприглядку: пить чай вприглядку (разг,, шсг,). Пия йеnодсладсн чий (като поглеж¬ дам захар); срв, внаклДдку, вприкуску вприкуску: пить чай вприкуску (разг—)— Пия неподсладен чий, като огхапвам захар от бучка; срв. внаклДдку вприпрыжку, нареч. С подскоци, подскачай¬ ки (тичам) вприсядку, иареч. Приисквайки (играя, тан¬ цувам); парень пустИлся вприсядку мо¬ мъкът заигра, приклеквайки впритык, иареч. (разг.) 1. Долепен (до друга кола), следвайки един след друг, един зад друг. 2. впритык к чему, като предл. Непосредствено до, досам(и), долепен до; не ставьте холодильник впритык к печке нм слагайте хладилника досами 1. -ката впроголодь: жить впроголодь едва преживя¬ вам; питДться впроголодь нс си дояждам впрок, нарсч. 1. Като запас; зи в бъдеще; го¬ товить впрок запасявам сс. 2. обикн. с нс, като сказ. (разг,) От полз) (ми) (с); — ей всё нс впрок нищо нс я ползва; Чужое добро впрок нейОёт (погов.) Чужди пари своя пазва нс гоплят (Сл.) впросДк: попасть впросДк. Намеря сс в небра- ' но лозе, изложа сс впрочем. 1. съюз Обаче, впрочем. 2. като вмети, д. Впрочем, прочее впСр/ить. -ю, -ишь?Л се, (поглед) впоследствии, нареч. впечатлйтсльиый (момиче; душа) Новый русско-болгарский словарь 93
впрыскивание впры^кивани/е, -я, с 1.Вж. впрыснуть Впръск¬ ване; (меО—) инжектиране. 2. (мед.) Ин¬ жекция; подкожное впрыскивание впрысн/у^ь, -у, -сшь, св. / вuтЫскива|гь, -ю, -ешь, иссв. что (во что). Впръсна/Впръск- ам; (меО./ инжектирам || същ. впрыскива¬ ние (вж, —) впряга/ть, -ю, -сшь кого (во что). Впрягам || св, впрячь; възвр. впрягаться впрямую, пареч. (разг,). Направо, без заоби¬ калки; срв. напрям/к (зн, 2) впрямь, иареч. и част. (разг,). Наистина, дей¬ ствително (го видях) впря/чь, -гу, -жёшь, -гут, мин. -г, -гл) кого (во что). Впрегна (коня; прен, всички на ра¬ бота) || нссв. впря-Д^ть; възвр. впрячься впу/стйть, -щу, -стишь, св, I впускД/тъ, -ю, -сшь, иесв.. когд-что (во что). Пусна/Пус- кам (да влезе - кучето в двора, публиката в салона) || прил, впускной (клапан) впустую, иареч. (разг,). Напразно, нихалос (сс старая) впута/ть, -ю, -сшь, св. / впутыва/ть, -ю, -сшь, иссв,— кого (во что) (разг,, неодобр.). З)- бърк^ам, въвлека/въвличим, замеся/ за¬ месвам (н-го в н-ва история) || иесв. също путать; възвр. впутаться/ впутываться впута/ться, -юсь, -сшься, св, / впутыва/ться, - юсь, -ешься, нссв,, во что (разг. иеоДобр.)—. (Н))бърс)м/Н)бьрсв)м сс, (на)меся/на- месвам см, ((а)меся/з)месв)м се (в чужда работа) || нссв. също пугаться впятеро, нареч. 1. съсср. ст. Пет пъти, петор¬ но по-(голям, скъп). 2. (Сгъна, препъна) ни пет впятером, нареч. Пегимат) (заедно) в-пятых, вмети. д. Пего (при изброяване) вразбйвку, нареч. (разг,). Разбъркано, без определен ред (изпитвам урок нс по азбу¬ чен ред ни учениците) вразброд, нареч. (разг,), Несъгласувано (дей¬ стваме); безредно, незидружно вразвалку, нарсч. (разг.) (Вървя, пристъпвам) клатушкайки см (като моряк); срв. вперевалку вразрез, иареч. : с чем. като предл, Противно ни (нормите), в противоречие с (инструк¬ циите). — Идт/ вразрез с чем влизам в ос¬ тро противоречие (с логиката), има разми - наване (с традицията) врдзуйИтёльсыи. Смислен, яссн (отговор, обяс¬ нение) вразумить, -лю, -Ищъ, св, / вразумля/ть, -ю, -ешь, несв., когд-что, Вразумя(в)м); убе¬ дя/ убеждавам врДки, врак, ми, (рaзг—/: Лъжа, измислица; глупости, измишльотини врал/ь, -я, ми. -й, -ей, м. (разг.) Лъжльо. лъжец; мснтарджия; търчи-лъжи; срв. лжмц, врун втань/р, -я, с. (разг,). 1. вж, врать Лъжсне, лъ- готсне. 2. Лъжи; измислици, измишльотини врасплох, нареч. (ра-г—/— Внезапно, изненад¬ ващо; застигнуть)застать (кого) врас¬ плох изненадам, заваря н-го неподготвен врассыпную, иареч. Н) разни страни, кой накъде види; ОСти бросились врассыпную децаг) сс разбягаха (ни разни посоки) враст/й, -у, -ёшь, мин. врос, -лИ, св. / врастИ/гь. -ю, -ешь, нссв,— во что. 1. Врасне/Врасгва (нокът в ммсото). 2. Смъкнс/Смъкв) се. потъне/потъва (стара къщ) - в земята). 3. (разг.) Сродя(вам) се със, приобшл/приоб- щавам сс към (средата, новия биг). <■ Врастй корнями, вж. корень вратДр/ь, -я, л/, (спорт,). Вратар втдгъ, вру, врёшь, мин. врал, -л), -ло (регг',). 1. Лъж) (срв, лгать); ври, Да ис завирайся (июг.) лъжи, ам) с мярка. 2. Греша; пра¬ вя нещо невярно, неточно; часы врут ча¬ совникът не м верен. 3. Пея/Свиря фалши¬ во. 4. (остар., шсг,) Дрънкам глупости, врели-некипели; хватит врать! стига с тези дивотии! 5. втcшъ/втётc!, като част— (прост,). Вж. шалйть (зн, 3) || св. соврать (към 1 и 2 зн.) и наврать (към 1-3 зи,): същ. враньё (вж,) врач, -а. Лекар; женщина-врач лекарка; зуб¬ ной врач зъболек)р(ка) || същ. вричйх/), -и (ра:зг.); прил. врачебный (помощ, комисия) врач/евать, -ую, -уешь (когд-что) (кииж,). Ле¬ кувам; церя, изцерявам; врачувам (с билки; НЕ бИя) || същ, врачевДни/с. -я враг, -И (заклет; прен. на пушенето, на про- враждебный (отношения, действия) грсса) врджд/овать, -ую, -уешь с Т.. иссв. вражд/Д, -ы (между съседите; непримирима) вражеский (куршум; настроения) враждебност/ь, -н, ж. 94 Нов руско-български речник
вращательный, прил,— вж, вращДтЦся) (спец.'—. Въртелив (движение), ротационен (прин¬ цип), въргящ (момент) враща/тъ, -ю, -ешь что. Въртя (обръч, глобус) || същ— вращени/е, -я враща/ться, -юсь, -сшься. 1. Въртя се (за тан¬ цьор, фигурист); Земля вращается вокруг Солнца Земята обикаля около Слънцето. 2. (прен—/ Движа се (в писателски среди). 3. (прен.) Върти сс около, връща сс към, (една и същ) тем) - разговор) || прил. вра¬ щательный (ви/с) вред, -И, м, Вреди; ущърб, щета; пакост; ув¬ реждане (ни здравето); срв. ущерб, порча: пДкость. ■ Причинять вред кому-чему вредя, пакостя; нанасям щети. Во вред кому-чему. като предл, каго вреди на, ув¬ режда (здравето) вре/дйть, -жу. -дйшь кому-чему— Навреждам (на съседа; на репутацията си); уврежда (здравето); пакостя, напакостявам || св, нд- вредйть врё/зать, -жу, -жешь, св— / вреза/ть, -ю, -сшь, несв, 1. что во что Посгавя(м) иещо (в издълбан огвор, длаб); врСжем новый за¬ мок в Дверь ще сменим бравата на врата¬ та. 2. кому (прост..) Цапн), друсн) (му един), цап)рдос(в))м н-го\ забърша/забър- свам (му един шамар) врё/заться, -жусь, -жешься, св, / вреза/ться, -юсь, -ешься, нссв, 1. во что, куда Врежи/ Врязвам се (плуг в земяга, грион в дъска¬ та), впие/впив) се (презрамка в рамого). 2. во что. куда Вдаде/Вдава см, врежс/вряз- ва се (залив в сушата). 3. во что, куда Вклиня(вам) сс, нахлуя/нахлувам стреми¬ телно (конница); врежа/врязвам сс (в на¬ валицата). 4. во что>, куда (прен,.) Връхлс- гя/Връхлитам (върху насрещна кола). 5. во что, куда 3)печ)г(в))м/3)печ)тя се (в па¬ метта). 6. в кого (ирос/и.) Хлътна/Хлъ-гвам по н-го!някоя временам/, иарсч. От време на врммм временной, вж. время. Времеви (период, последователност) временный. Временен (мярка; сътрудник); преходен, непродължителен временщйк, -И (остар.). 1. (нст.) Фаворит (ни монарх); всесилен управител, диктатор (по вровень волята ни монарха). 2. (нсодобр—) Случаен, временен властник (зи човск, който заема вре¬ менно висок пост) врем/я, -ени, ми. -енИ, -ён, -сн)м, е. Врммс (каго хронологично понятие; срв. погода); срок; епо¬ ха; времена года годишни времена; в любое время Оия по всяко време на деня; во время войны през войната; местное время; свободное врёмя (срв, досуг); нас¬ тоящее врёмя (сз.) сегашно време; нет врёмеии нямам време || прил. времен¬ ной (вж.), < В настоящее время днес; по¬ настоящем. В неурочное время по никое време, нс навреме. (В) первое время пър¬ воначално. (В) последнее время напосле¬ дък. В своё врёмя ни времето (си). В то время как, като съюз докато. В то же вре¬ мя по същото време. Во врёмя чего, като предл, през, по време на (изпитите); во врёмя персмёны по време ни междучасие¬ то. Врёмя от времени от време ни време. Врёмя терпйт има време, няма защо да сс бърза; що м време, все м наше. Всё время постоянно, през цялото време. Всему своё время всяко нещо с времего си. В скором времени в близко бъдеще, скоро. На вре¬ мя зи известно време. На пёрвое время ни първо време; каго начало. Раньше/Прежде врёменн без време (остарял), рано, преж¬ девременно, преди да му м дошло времего. СДмое время гъкмо м време. Со временем след времм. Тем временем меж¬ дувременно. УбйгъаГЪбlIвaть врёмя врсм^пре^ровождени/е, -я, с. Прекарване ни времего врид, -и, съкр, от временно испрлсПющuй должность. И. д., (временно) изпълняващ длъжността: срв. и. о. вр/о, иеизм—— м., съкрат, от временно нс- nолсПющuй обязанностн (нов.), Вж. врид вровень, иареч.: с кем-чем, като предл. 1. На една линия, до едно равнище; чалил читку вровень с краями наля чашата до¬ горе. 2. Н