Text
                    VVCKO
БЪЛГАРСКИ
МАШИНО
СТРОИТЕЛЕН
РЕЧНИК


РУСКО БЪЛГАРСКИ ПАШИНО СТРОИТЕЛЕН РЕЧНИК ВТОРО ИЗДАНИЕ ДЪРЖАВНО- ИЗДАТЕЛСТВО „ТЕХНИКА“ СОФИЯ, 1981
УДК 621((0U8=82=86>7 АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ Проф. ■ д-р инж. ' ■ ГЕОРГИ ■ ■ ■■ СТ. АНГЕЛОВ, ЕЛЕНА Г. ■ АНДРЕЕВА, ■ проф. к.тн. инж. СИМЕОН Г, БАТОВ, ЛИЛЯНА Б. ИЛИЕВА, ■ доц. инж. АЛЕК САНДЪР . Г.ВРИГАЗОВ ,проф.к.т. н.инж.ВЪЛЮ-ИВ. ВЪЛЕВ,|Кфн.РИММА Н.ВЪЛЁВА1, |проф.;У■' к.т.н.' инж. КРУМ Я. ■ ДЖИВАНОВ |, инж. ИВАН ' Г. ЖЕЛЯЗКОВ, доц. инж. ПЕТЪР Н. ЗЛАТАРЕВ, доц. инж. ПЕТКО В. ЙОРДАНОВ, ЛИЛЯНА Д. КРЪСТЕВА, инж. МИХАИЛ Г. МИХАЙЛОВ, доц. к.т.н. инж. ИВАН М.ПЕНКОВ , к.т.н. инж. ЧАВДАР ИВ. ПЕТКОВ, 'доц. ВАСИЛ Б. ПОПОВ, проф. инж. СТОЯН ■ Г. ПОПОВ, к.т.н. инж. МИ¬ ХАИЛ Н. ПРОДАНОВ, ЛИЛЯНА СТ. РУСИНОВА, инж. ЛЮБОМИР Д. РУСИНОВ, к.ф.н. ЛИДИЯ С. СТЕФАНОВА, инж. СТЕФАН СТ. СТЕФАНОВ, МИХАИЛ М. ХРИСТОВ, к.т.н. инж. ХРИСТО КР. ЦВЕТКОВ 808.0:621
5 ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ Големият интерес и бързото изчерпване на „Руско-българския машинострои¬ телен речник“ наложиха преиздаването му. В предлаганото на читателите второ издание, което включва около 39000 термина, издателството и авторите положиха усилия за актуализиране на словника, за премахване на термини, които не са пряко свързани с машиностроенето и добавянето на нови машино¬ строителни термини. Поради липсата на други отраслови специализирани ■ и политехнически речници първото издание трябваше да задоволи нуждите от руско-български речници не само в областта на машиностроенето, но и в други области, което налагаше включването им в речника. Сега, когато ве¬ че са излезли от лечат „Руско-български политехнически речник“, „Руско- български електротехнически речник“, многоезичните речници по текстил, радио и телевизия, хидравлика и пневматика, техника на автоматизацията, второто издание е преработено и допълнено съобразно тематиката на речни¬ ка — машиностроенето. За постигнатото в тази насока ще свидетелствуват читателските отзиви, кри¬ тики и бележки, които издателството и авторите биха приели с благодарност на адрес: „ДИ „Техника“, бул. Руски 6, София.
6 ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ Научно-техническата информация, която постъпва от Съветския съюз е от решаващо значение за развитието на родното машиностроене. Това зна¬ чение ще се увеличава успоредно със задълбочаването на процесите на соци¬ алистическата икономическа интеграция между нашите две страни. Руско-българският машиностроителен речник е първият по рода си в. на* шата литература. В него са включени около 35000 технически термина от об¬ ластта на машиностроенето. При подбирането на термините са използувани учебни пособия и периодични издания, терминологични речници и стандарти, научни трудове и монографии, които в достатъчна степен отразяват съвре¬ менното състояние на машиностроенето. Речникът е съставен от голям колектив инженери-специалисти и филоло¬ зи. Включените в него раздели са разработени, както следва: 1. Технология на металите — доц. к.т.н. инж. Георги Ст. Ангелов, Еле¬ на Г. Андреева. 2. Технология на мащииостроенето — проф. инж. -Стоян Г. Попов, .Лиля¬ на Ст. Русинова. 3. Двигатели с вътрешно горене и автомобилен транспорт — проф. к.т.н. инж. Въльо Ив. Вълев, Лиляна Д. Кръ^сте^а, к.ф.н. Римма Н. Вълева. 4. Подвижен железопътен състав — доц. к.т.н. инж. Иван М. Пенков, Лиляна Д. Кръстева. 5. Подемно-транспортни машини — доц. инж. Михаил Н. Проданов, Ли¬ ляна , Ст. Русинова. 6. Строителни и пътни машини — доц. инж. Димитър Д. Христов, Ли¬ ляна Ст. Русинова. 7. Минни и обогатителни машини — к.т.н. инж. Христо Кр. Цветков». Лиляна Ст. Русинова. 8. Текстилни машини и текстилно производство — проф. к.т.н. инж Крум Я. Дживанов, Елена Г. Андреева. 9. Хидравлични машини — доц. инж». Петър Н. Златарев, к.ф.н. Лидия С. Стефанова. 10. Самолетостроене — инж. Любомир Д. Русинов, Лиляна Ст. Русинова. 11. Селскостопански машини — к.т.н. инж. Чавдар Ив. Петков, Лиляна Д. Кръстева. 12. Корабостроене — инж. Михаил Г. Михайлов, Елена Г. Андреева.
7 13. Машини и апарати за химическата промишленост — инж. Иван Р. Желязков, Елена Г. Андреева. 14. Топлотехника — проф. к.т.н. инж. Симеон Г. Батов, Лиляна Божилова Илиева. 15. Физика—Михаил М. Христов, к.ф.н. Лидия С. Стефанова. 16. Математика — Васил ,Б. Попов, к.ф.н. Лидия С. Стефанова. 17. Химия — инж. Стефан Ст. Стефанов, к.ф.н. Лидия С. Стефанова. 18. Машинни елементи — доц. инж. Петко В. Йорданов, Лиляна Ст. Ру¬ синова. 19. Теория на машините и механизмите — доц. инж. Александър Т. Ври- газов, Лиляна Ст. Русинова. 20. Взаимозаменяемост и технически измервания — проф.инж. Стоян Г. Попов, Лиляна Ст. Русинова. Авторският колектив срещна големи т^^руднос^ти при ут^чнява^е^то и уед¬ наквяването на много термини поради неустановеност на българската тех¬ ническа терминология и съществуващото разноезичие в употребата им дори в една и съща област на науката и техниката. Положени бяха много усилия да се намери най-верният превод на руските термини и да се ограничи изпол¬ зуването на чужди заемки, когато има равностойни български думи. Запазена е обаче синонимичната употреба на някои утвърдени термини, тъй като тя от¬ разява богатите изразни възможности на българския език. От авторите
8 УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА РЕЧНИКА Руските термини са подредени по азбучен ред, като на това изискване са подчинени и термините, които се пишат с тире. Съществителните са дадени в именителен падеж единствено число. Родът е означен с буквите м (мъжки род), ж (женски род),с (среден род) и мн. (множествено число) за съществителните, които нямат единствено число или в съответната научна област се употребяват предимно в множествено’ число. Глаголите са дадени в инфинитив на несвършения вид. Всички руски тер¬ мини,с изключение на едносричните и ' на тези, които имат ударено е, са дадени с ударение. За съставните термини е приета азбучно-гнездовата система. Това озна¬ чава, че съставните термини са отнесени в гнездото на основната, определяе- мата дума (глагол или съществително). Така например терминът рядовая сталь е даден в гнездото на термина сталь. В същото гнездо в азбучна после¬ дователност са включени и останалите определения към този основен тер мин, който се замества от тилда (~).Когато терминът е даден в обратен ред на думите, след тилдата е поставена запетая. Например: двигатель м /V внутреннего сгорания • • • rv, гидравлический • • • дизельный Фразеологичните съчетания са дадени след знака □ . Например: стрелка ж I. стрелка (в измервателни уреди) 2. жп. стрелка □ переводить стрелку обръщам стрелката В българската част на речника е приета следната система на степенуване •наченията на термините: На първо място е дадено значението, с което терминът се среща в машино¬ строенето, а след това в близките технически отрасли. Синонимите са отде¬ лени със запетая, по-далечните понятия с точка и запетая, различните поня¬ тия с цифри. Например:
9 насадка ж 1. набиване; надяване, нахлузване 2. наставка; наустник, на¬ крайник 3. пълнеж (на абсорбера и ректификационни колони). Синонимичните компоненти на българските съставни ' термини са дадени с големи скоби. Например: авиадвигатель м самолетен (авиационен) двигател Малки скоби са използувани при следните случаи: а) за заграждане в българското значение на руския термин на думи, които са факултативни. Например: низкорамный (който е) с ниска рама б) за заграждане на пояснителен текст, който е даден в курсив към българ¬ ското значение на термина. Например: батан м текст, ватал (работен орган за набиване на вътъка при тъкачен стан ) Когато два термина имат еднакво значение, прави се препращане към еди- «ия от тях при условие, че термините се намират близко един до друг.
съкращения 10 В речника са възприети следните съкращения: ав. авиация авт. автоматика авто автомобилен транспорт вж. вижте воен. военна техника геол. геология ел. електротехника елн. електроника жп. железопътен транспорт зав. заваръчна техника изм. измервателна техника икон. икономика кораб, корабостроене леяр. леярство, леене на метали мат. математика мат. машиностроене мет. металургия мех. механика мин. минно дело мор. морско дело напр. например обикн. обикновено обр.мет. обработка на метали под. тр. подемно-транспортни съо¬ ръжения полигр. полиграфия с. ст. селскостопанска техника стр. строителство съпр. съпротивление на материа¬ лите текст. текстилна промишленост топл. топлотехника трансп. транспорт физ. физика хидр. хидравлика хим. химия
11 A абака ж манилски коноп, манила абасй ж египетски памук аберрация ж аберация, разсейване; разкривяване волновая вълнова аберация геометрическая геометрична абе¬ рация дифракционная дифракционна аберация ~ света аберация на светлината сферическая сферична аберация хроматическая хроматична [цвет¬ на] аберация аблёгер м аблегер, отнасяч абляция ж аблация, термична за¬ щита (в ракетното дело) абонент м абонат ~ горячего водоснабжения абонат на горещо водоснабдяване иногородний извънградски або¬ нат ~, местный местен абонат, абонат на местна централа абразив м абрйзив, материал за шли¬ фоване и полиране естественный естествен образив искусственный изкуствен абразив синтетический синтетичен абра¬ зив абразивность ж абразивност, абра¬ зивно действие абразивный абразивен, шлифовъчен, полировъчен абсолютный 1. абсолютен, пълен, съ¬ вършен 2..хим. чист, без примеси абсорбат м абсорбат, погълнато ве¬ щество абсорбент м абсорбент, поглъщащо вещество, поглъщащ агент абсорбер м абсорбер, абсорбционен апарат барботажный . барботажей абсор¬ бер графитовый графитов абсорбер ~, кварцевый кварцов абсорбер керамиковый керамичен абсорбер ~, кожухотрубчатый абсорбционен апарат от типа „тръба в тръба“ насадочный абсорбер с пълнеж плёночный филмов абсорбер поверхностный повърхностен аб¬ сорбер ~, разбрызгивающий разпръскващ. абсорбер распиливающий пулверизацио- нен, [оросителей] абсорбер элементный абсорбер от елемен¬ ти [клетки] абсорбирование с абсорбиране, по¬ глъщане абсорбировать абсорбирам, поглъщам абсорбциометр м абсорбциомер абсорбционный .абсорбционен, пог- лъщателен абсорбция ж абсорбция, поглъщане акустическая акустична абсорб¬ ция оптическая оптична абсорбция ~, фотоэлектрическая фотоелектри- ческа абсорбция абсцисса ж абсциса абцуг м абцуг (особен вид шлака) аванбёк м аванбек, помощна конзола аванкамера ж предкамера авантрён м текст, . предварителен разтворител, предно дараче авантюрин м авантюрин (разновид¬ ност на кварц) аварийный 1. авариен (заликвидира- не последиците от авария) 2. за¬ пасен, резервен (при случай на авария ) авария ж авария, повреда (техни¬ ческа) авгит м авгит (минерал от групата пироксена )
авдкометр 12 авдиометр м аудиометър, сонометър авиабаза ж самолетна [авиационна] база, авиобаза авиабензин м авиационен бензин, авиобеизин авиаббмба ж самолетна [въздушна] бомба авиагоризонт м эвиохорнзонт, из¬ куствен хоризонт (самолетен уред) авиадвигатель м самолетен (авиаци¬ онен] двигател авиадиспетчер м авиодиспечер авиазавод м авиационен [самолето¬ строителен] завод авиаинстр$ктор м авионнструктор, авиационен инструктор авиакамера ж вътрешна самолетна гума авиакбмлас м авиационен [самолетен] компас авиаконструктор м конструктор на летателни апарати, ааиоконструктор авиакосмический авиокосмически авиалак м авизтол авиалиния ж авиолиния, въздушна транспортна линия авиаль м авнал (алуминиева сплав) авиамасло с авиомасло, самолетно [авиационно] масло авиаматка ж еж. авианосец авиамаяк м самолетен (авиационен] фар авиаметеослужба ж авиационна ме¬ теорологична служба авиамеханик м авиомеханик авиамоделйзм м авиомоделизъм авиамодель ж авиомодел авиамотбр м вж. авиадвйгатель авиамоторостроен не с производство на самолетни двигатели авианосец м самолетоносач атомный атомен самолетоносач- конвойный конвоен самолетоно¬ сач лёгкий лек самолетоносач транспортный транспортен само¬ летоносач тяжёлый тежък самолетоносач экспортный екскортен самолето¬ носач авиаопрыскивание с самолетно пръс¬ кане авиаопрыскиватель м с. cm. самолет¬ на пръскачка авиаопыливание с с.ст. самолетно оп¬ рашване, самолетно прашене авиа опыливатель м с.ст. самолет¬ на прахоразпръскоачка, самолетна прашалка авиаподкбрмка ж с.ст. самолетно подхранване авиапокрышка ж външна самолетна гума авиаприбор мсамолетен (авиационен] уред ° авиаприцёл м авиационен мерник авиапулемёт м самолетна картечница авиапушка ж самолетно оръдие авиасборка ж монтаж на самолети авиасвязь ж самолетна връзка, връз¬ ка със самолети авиасекстант м авиационен секстант авиастроение с самолетостроене авиатехник м авиотехник, самолетен [авиационен] техник авиатехника ж авиотехника, самолет¬ на [авиационна] техника авиатбпливо с авиационно [самолет¬ но] гориво авиатранспорт м авиационен [самоле¬ тен] транспорт авиатрасса ж въздушна линия авиационный авиационен, самолетен авиация ж авиация военная военна авиация — , гражданская гражданска авиация морская морска авиаиня, морски въздушен флот реактивная реактивна авиация санитарная санитарна авиация сельскохозяйственная селскосто¬ панска авиация транспортная транспортна . авиа¬ ция авиашкола ж авиационно училище, училище за летци авиваж м авиваж, авивиране (осве¬ жаване на цвета след багрене) авиетка ж авпонетка (малък самолет за един-двама души) авлйн м авлин (американско вискозно влакно с триъгълно сечение) автобагер м автобагер автобаза ж автобаза, автомобилна база; автотранспортно предприятие
IS автокбрд автобензин м автобензин, автомоби¬ лен бензин автобензовоз м автомобил-цистерна . „за бензин автобгнзозаправщик м автомобил за зареждане с бензин автобензоцистёрна в!ж. автобензо¬ воз автобетономешалка ж автобетонобър¬ качка автоблокировка ж автоматично бло¬ киране, жп. автоматична осигури¬ телна уредба двусторонняя двустранно автома- сично блокиране двухпутная вж. двусторонняя ав¬ тоблокировка кодовая кодово автоматично бло¬ киране непрерывная непрекъснато авто¬ матично блокиране однопутная вж. односторонняя автоблокировка — .'онносторднняя едностранно авто¬ матично блокиране проводная жично автоматично блокиране точечная точково автоматично блокиране автобуксйр м автомобил влекач автобус м автобус городской градски автобус двухэтажный двуетажен автобус дизельный дизелов автобус заказной автобус по поръчка комфортабельный луксозен авто¬ бус — , междугородный междуградски ав¬ тобус " ночной спален автобус почтовый пощенски автобус пригородный автобус за околнос¬ тите на града сочлененный съчленен автобус (с чупеща се конструкция на каросе¬ рията) туристский туристически автобус — , экскурсионный екскурзионен ав¬ тобус автобусный автобусен автовагон м мотриса, вагон със соб¬ ствен двигател автовесы мн автоматични везни, ав¬ томатична теглилка автоводйтель м шофьор автоводокачка ж автоматична пом¬ пена станция автовокзал м автогара автогараж м автогара автогараж м гараж за автомобили автогёзия ж самослепване автоген м апарат за газово заваря¬ ване, оксижен автогенщик м заварчик, оксиженист а вт огрей дер м автогредер, самоходе» гредер (пътностроителна маши¬ на със собствено задвижване) автогудронатор м автогудронатор (машина за асфалтиране на пъ¬ тища със собствено задвижване) автодвйгатель м автомобилен двига¬ тел автодорога ж автомобилен път автодорожник м работник по строи¬ телството или експлоатацията на автомобилни пътища автодорожный автомобилно-пътен автодрезина ж жп. автодрезина, мо¬ торна дрезина автодром м автомобилна писта автожижерасбрасыватель м автоци¬ стерна за течен тор автожир м автожир автозавод м автомобилен завод автозаправка ж автоматично зареж¬ дане (с гориво) автозаправочный автозареждащ автокамера ж вътрешна автомобилна гума • автоканйстра ж туба за бензин автокар м мотокар автокатализ м автокатализа автоклав м автоклав автоколебания мн. самовъзбуждащ» се трептения, автотрептения автоколлиматор м автоколиматор автоколлимация ж автоколимация автоколонка ж автомобилна колонка (в бензиностанция); помпа за теч¬ но гориво автокомпрёссор м автомобилен ком¬ пресор автокбрд м кордова тъкан (за автомо¬ билни гуми)
Автокормушка 14 автокормушка ж с. ст. автоматична хранилка автокран м автомобилен кран автокрановщик м машинист на авто¬ мобилен кран автол м автол (вид смазочно масло за автомобилни и тракторни двига¬ тели) автолебёдка ж автолебедка автолесовоз м автомобил за дървен материал [трупи] автолёстннца ж автомобилна стълба автолиз м хим. автолиза автолитография ж полиьр. автолито¬ графия автомагистраль ж автомагистрала, автомобилна магистрала, автостра¬ да автомастерская ж автомобилна рабо¬ тилница, автосервиз автомат м автомат абразивно-отрезной абразивно-от- резен автомат агрегатный агрегатен автомат алмазно-обточный стругов авто¬ мат за работа с диамантени инстру¬ менти андондструйнйй анодноструен автомат балансирбвочный автомат за ба¬ лансиране бесконечный безкраен автомат, автомат с безкраен брой вътрешни състояния бескулачковый безгърбичен ав¬ то мат бесцентровый внутришлифоваль- ный автомат за вътрешно безцен- трово шлифоване бесцентровый торцешлифовАль¬ ный автомат за безцентрово шли¬ фоване на челни повърхнини бесцентровый шлифовальный ав¬ томат за безцентрово шлифоване бункерный бункерен автомат быстроходный високопроизводи¬ телен [бързоходен] автомат вертикально-отрезной вертикал¬ но отрезен автомат винторезный винтонарезен авто¬ мат внутр иторце шлифовальный авто¬ мат за шлифоване на вътрешни чела внутришлифовальный автомат за шлифоване на вътрешни повърх¬ нини, автомат за вътрешно шлифо¬ ване ~ воздушный автомат с пневматич¬ но задвижване выглублёння автомат, изваждащ от почвата работните органи на селскостопански машини вырубной автомат за изсичане вышивальный автомат за броди¬ ране — , гайконарезной гайконарезеи ав¬ томат гай ко штамповочный автомат за щамповане [пресоване] на гайки гвоздильный автомат за гвоздеи ~, гибочный автомат за огъване гидрокопировальный хидрокопи- рен автомат горизонтально-протяжной хори¬ зонтално-протяжен автомат горизонтальный хоризонтален автомат горячештамповочный автомат за горещо щамповане ~, двухдуговой двуелектроден авто¬ мат двухударный двуударен автомат ~ для высадки автомат за сбиване — для гидроабразйвной обраббтки автомат за хидроабразивно обра¬ ботване ~ для дуговой сварки автомат за електродъгово заваряване ~ для заточки свёрл автомат за за¬ точване на свредла ~ для изготовлення легкоплавких моделей автомат за звена на сто¬ пяеми модели ~ для изготовления оболочковых полуформ автомат за иерупкови полуформи ~ для изготовлёння пружинных шайб автомат за пружинни [фе¬ дер-] шайби ~ для калибровки цепей автомат за калиброване на вериги ~ для клеймёния автомат за марки¬ ране ~ для нанесёния смеси [намазки]
15 автомат автомат за нанасяне на смес !за¬ мазка] ~ для наружной обработки автомат за обработване на външни повърх¬ нини ~ для объемной штамповки автомат за обемно щамповане — для сварки под флюсом автомат за подфлюсово заваряване ~ для суперфинишовлния автомат за суперфинишно обработване ~ для упаковки» вж. упаковочный автомат ~ для холодной навивки пружин ав¬ томат за изработване на пружини (на студено) ~ для холодной штамповки автомат за студено (обемно) щамповане ~ для чистовбй вырубки автомат за чисто (фино] изсичане дозирующий дозиращ автомат доводоч но-полировальный авто¬ мат на полиране жёлобошлифовальный автомат за шлифоване на канали (шпонкови, шлицеви и др.) зубодолбёжный зъбодълбачен ав¬ томат зубозакругляющий автомат за за¬ кръгляване на зъби, зъбозакръг- ляш автомат зуборезный зъбонарезен автомат зубофрёзерный эъбофрезерен ав¬ томат ~ квадратно-гнездовой сеялки авто¬ мат за квадратно-гнездова сеялка клеймйльный вж. автомат для клеймения клепальный автомат за нитоване контрбльно-сортировочный кон- * i * юлно-сортировъчен автомат контрольный контролен автомат копировальный копирен автомат круглошлифовальный кръглошли- фовъчен автомат кулачковый гърбичен (ексцентри- ков] автомат л исто штамповочный с нижним приводом автомат за листово щам¬ поване с долно задвижване магазинный магазинен автомат, автомат с магазинно захранване металлорежущий металорежещ ав¬ томат ~, метизный автомат за метални из¬ делия многопоэинионный многопозици- онен автомат многорезцовый многоножов авто¬ мат многошпйндельный многоврете- нен автомат мотальный текст, автоматична бобинарка муфтонарезнбй автомат за пълно изработване на муфи муфтоотрезной автомат за отряз¬ ване (тръбни) заготовки за муфи накатный автомат за валцуване (напр. на резби) насосный автоматична помпа ~ непрерывного действия автомат с непрекъснато действие обрезной автомат за обрязване однооборбтный еднооборотен ав¬ томат; еднооборотна печатарска машина однопозицибнный еднопозицио- нен автомат одноударный едноударен автомат за обемно щамповане — , одношпйндельный едновретенен автомат ~ опережения зажигания автомат за изпреварване на запалването (на двигател) опрокидывающий автоматичен об¬ ръщам; автоматично саморазтовар- ващо устройство отрезной круглопнльный отрезен автомат; автоматичен циркуляр ~ параллёльного действия автомат с паралелно действие патронный патронников автомат пи лоточный автомат за заточва¬ не на триони ~ плуга автомат на повдигателния механизъм на плуг ~ последовательного действия авто¬ мат с последователно действие правильно-отрезной автомат за изправяне и отрязване прессовый формовочный пресов формовъчен автомат проволокошвейный автомат за
автомат 16 телово шиене (при подвързване на книги) ~ продольно-фасонного точения на¬ длъжно-профилен автоматичен струг ~, пружинозаайвочный вж. пружи- нонавнвочный автомат пружинонавйвочный автомат за изработване (навиване] на пру¬ жини прутковый прътов (стругов) ав¬ томат пусковой пусков автомат, пуско¬ во автоматично устройство пяточный текст, автомат за пле¬ тене на пети (на чорапи) распределительный разпределите¬ лен автомат револьверный револверен (стру¬ гов) автомат реечный рейхов автомат резьбонакатный реэбовалцуващ автомат резьбонарезной резбонарезен ав¬ томат, автомат за нарязване на резба ~, резьбофрёзерный резбофрезов ав¬ томат, автомат за фрезова не на резба ротационный ротационен автомат ~ сбрасывания копны соломы с.ст. автомат за разтоварване на копни¬ теля ~ с бункерным питанием автомат с бункерно захранване ~, сварочный автомат за заваряване, заваръчен автомат ~, скоростной безопасен [осигури¬ телен] регулатор (на парна турби¬ на ) ~ с разъёмной матрицей автомат (за обемно щамповане) с разделни матрици (щампи) сферошлифовальный автомат _ за шлифоване на сфери ~ с цельной матрицей автомат (за обемно щамповане) с цели матрици счётный автомат-брояч ~ ,токарно-винторёзный винтонарезен стругов автомат токарно-копировальный копирен стругов автомат, автоматичен ко¬ пирен струг ~. токарно-револьверный револве¬ рен стругов автомат токарный автоматичен струг торцераскатный автомат за чел¬ но развалцоване точильный точилен автомат ~ тракторного типа автомат (за за¬ варяване) тракторен тип трёхударный триударен автомат (за обемно щамповане) — торцешлифовальный двухсто¬ ронний автомат за двустранно шли¬ фоване на челни повърхнини (чела) трубоотрезной автомат за наряз¬ ване па тръби трубосварочный автомат за зава¬ ряване на тръби универсально-гибочный универ¬ сален автомат за огъване универсальный универсален ав¬ томат упаковочный опаковъчен авто¬ мат уточно-мотальный текст, шпул- автомат фасонно-отрсзнбй профилно-от- .резен автомат фасонно-продольный профилно- надлъжен автомат формовочный автомат за формо¬ ване, формовъчен автомат формовочный карусельного типа формовъчен автомат от каруселен тип формовочный пневматический вст¬ ряхивающий с допрессовкой пнев¬ матичен стръскващ формовъчен автомат с допресоване фрезерно-отрезной отрезен авто¬ мат, автоматичен циркуляр ~, фрезерный автомат за фрезоване (на канали) холодновысадочный автомат за студено обемно щамповане (сби- ване) хонинговальный автомат за хо- нинговане, автоматична хонинг-ма- шина храповой с.ст, зъбен открит ав¬ томат (на плуг) центровочный автомат за проби¬ ване на центри
17 автомобиль цепевязальный автомат за изра¬ ботване на вериги цепесварочный автомат за зава¬ ряване (звената) на вериги чулочный автомат за чорапи шар и кодо в одочный автомат за до¬ вършваща обработка на сфери (сачми ) шарикошлифовальный автомат за шлифоване на сфери (сачми) шестерёнчато-храповой зъбно-ко- десен автомат (на плуг) шлифовально- заточный шлнфо- въчно-заточен автомат шлифовальный шлифовъчен авто¬ мат шпалорёзный автомат за израбо¬ тване на дървени жп траверси щитосбброчный автомат за съби¬ ране на (многослойни) дървени плоскости . ячеистый гнездо» закрит автомат (на плуг) автоматизация ж автоматизация; ав¬ томатизиране комплексная комплексна автома¬ тизация малая малка автоматизация пблная пълна автоматизация ~ программирования автоматизация на програмирането, автоматизация на (изготвяне на) програма ~п|юнзвддетва автоматизация на про¬ изводството ~процесса автоматизация на (произ- ~ управленческих раббт автоматиза¬ ция на управленческата дейност частичная частична [непълна] ав¬ томатизация автоматизировать автоматизирам автоматика ж 1, автоматика 2, ав¬ томатични устройства (напр. към машина, съоръжение) защитная ел. защитна автомати¬ ка; защитни автоматични устройства тепловая автоматика на топлинни процеси автоматический автоматичен автоматный автоматен автомашина ж автомобил грузовйя товарен автомобил легковая лек автомобил автоматчик м работник, обслужващ автоматична машина автомашинист м автоматичен маши¬ нист (автомат за управление на локомотив или мотрисен влак) автомеханик м автомобилен механик [техник] автомеханический автомеха ни чен автомобилеопрокйдыватель м авто¬ мобилен обръщам, устройство за об¬ ръщане [навеждане! на автомобила автомобилестроение с автомобило¬ строене автомобилестроитель м работник в автомобилната промишленост автомобиле строй тельный автомоби- лостроителен автомобилизация ж моторизация автомобилизм м автомобилизъм автомобилист м автомобилист, авто¬ мобилен специалист автомобиль м автомобил аварийный авариен - автомобил, автомобил за (бърза) техническа по¬ мощ - аккумуляторный акумулаторен автомобил - амфибия автомобил-амфибия, плаващ автомобил безбортовой автомобил-платфор¬ ма, платформен (товарен) автомо¬ бил безрамный автомобил без рама ~ -бензозаправщик бензнноснабди- телен автомобил блиндированный еж. бронирован¬ ный автомобиль бронированный брониран автомо¬ бил, бронеавтомобил буксирный автомобил за теглене на (повредени) автомобили, ава¬ риен автомобил быстроходный бързоходен авто¬ мобил ~ -вездеход всъдеход, автомобил- всъдеход ~ -водовоз автомобил-цистерна за вода ~ -ведемаслоза правщик автомобил за зареждане [снабдяване] с вода и масло военный военен автомобил 2 Руско-българскн машиностроителен речник
автомобиль 18 ~ высдкой проходимости автомобил с висока проходимост ~ высшего класса висока класа ав¬ томобил газобалднный автомобил (за¬ хранван) с газ в бутилки ~, газогенераторный газгенераторен автомобил газотурбинный газотурбинен ав¬ томобил гбночный състезателен (спортен] автомобил грузовбй товарен автомобил грузовой большей грузоподъём¬ ности автомобил с голяма товаро- носимост грузовбй большбй проходимости товарен автомобил с висока прохо¬ димост ~, грузовой гусеничный верижен то¬ варен автомобил грузовой для развозки товаров товарен автомобил за превозване на стоки грузовбй лёгкий лекотоварен ав¬ томобил грузовбй-мастерск&я товарен ав¬ томобил- работи л ни ца грузовой мусоросборочный това¬ рен автомобил за събиране на смет грузовбй-платформа товарен ав¬ томобил с платформа грузовой саморазгружйющийся автомобил-самосвал грузовой с дизельным двигате¬ лем товарен автомобил с дизелов двигател грузовбй трёхбепый триосен то¬ варен автомобил, товарен автомо¬ бил с три моста грузовой тяжёлый автомобил с го¬ ляма теваренесимеrт грУзо-пассажйрскнй товарно-пътни¬ чески автомобил гусеничный верижен автомо¬ бил ~, двухбсный двуосен автомобил, автомобил с два моста дизельный дизелов автомобил, автомобил с дизелов двигател ~ для вывозки мусора автомобил за извозване на смет ~ для подметания [очистки] улиц автомобил за метене на улиците ~ для поливки и мбйки улиц авто¬ мобил за поливане н миене на ули¬ ци ■ . ~ для сыпучих грузов автомобил за превоз на насипни материали изотермический автомобил-хла¬ дилник ~ индивидуального пользования автомобил за лично ползуване ~, кабелеу клодочный автомобил за полагане на кабели карбюраторный карбураторен ав¬ томобил, автомобил с карбураторен двигател колесно-гусеничный колесно-ве- рижен [полуверижен] автомобил ~ коммунального пбльзовання ав¬ томобил за обществено ползуване легковбй лек автомобил лесовбзный автомобил за превоз на дървени трупи малолитражный малолитражен автомобил микролитражный микролитра- жен автомобил мусороуборочный автомобил за (събиране) на смет, сметосъбира- чен автомобил ~ на воздушной подушке автомобил на въздушна възглавница несерийный несериен автомобил ~ обтекаемой формы автомобил с об¬ тек аема [аеродинамична] форма ~ общего назначения автомобил с общо предназначение ~ обычной - проходимости автомобил с обикновена проходимост открытый открит автомобил, ав¬ томобил с открита каросерия ~, пассажирский пътнически автомо¬ бил ~ -пескомёт автомобил за наръсване с пясък или за разпръскване на пясък • ~ -пикап пикап, малък товарен ав¬ томобил (върху шаси на лек авто¬ мобил ) плавающий плаващ автомобил,, автомобил-амфибия ~ повышенной проходймости авто¬ мобил с повишена проходимост
19 автопитатель пожарный пожарен автомобил поливочный автомобил-поливач, автомобил за поливане (и миене) полугрузовбй лекотоварен авто¬ мобил полугусеничный полуверижен [колесно-верижен] автомобил ~ -рефрижератор автомобил-хладил¬ ник, хладилен автомобил ~ -самосвал автомобил-самосвал, самосвал санитарный санитарен автомо¬ бил, санитарна линейка ~ с безбортовбй платфбрмой авто¬ мобил с каросерия без страници rw с вышкой автомобил с повдигаща се площадка серийный сериен автомобил ~ с зйдним расположением двига¬ теля автомобил със задно разполо¬ жение на двигателя ~ с кабиной впереди двигателя ав¬ томобил с кабина пред двигателя ~ с кабиной над двигателем автомо¬ бил с кабина над двигателя ~ с комбинированным кузовом авто¬ мобил с комбинирана каросерия ~ скброй пбмощи автомобил за бър¬ за помощ, санитарна линейка ~ -снегоочиститель автомобил-сне¬ горин снегоуборочный снегочистачен автомобил ~ с независимой подвёской колес ав¬ томобил с независимо окачване на колелата - ~ с несущим кузовом автомобил с но¬ сеща каросерия ~ с опрокидывающимся кузовом «аж. автомобиль-самосвал ~ с откиднйм вёрхом автомобил с отварящ се [подвижен] покрив ~ специального назначения специа¬ лен автомобил, автомобил със спе¬ циално предназначение -—, списанный бракуван автомобил спортивный спортен автомобил ~ с реактивным двигателем автомо¬ бил с реактивен двигател ~ средней мбщности автомобил със средна мощност ~ -такси таксиметров автомобил, такси ~ технической помощи автомобил за техническа помощ транспортный транспортен авто¬ мобил ~, трёхколёсный триколесен автомо¬ бил трёхбсный триосен автомобил, ав¬ томобил с три моста -трубовбз автомобил за превоз на тръби туристский туристически авто¬ мобил ~, тяжёлый грузовдй автомобил с голяма товароносимост, тежкото¬ варен автомобил ~ -фургбн автомобил-фургон, за¬ крит товарен автомобил холодильник автомобил-хладил¬ ник ~ -цистерна автомобил-цистерна ~, четырёхколёсный четириколесен автомобил четырёхосный чети ри осен авто¬ мобил, автомобил с четири моста шестиколёсный шестколесен ав¬ томобил экскурсионный екскурзионен ав¬ томобил ~, электрический електрически ав¬ томобил автомобильный автомобилен автомодель ж автомобилен модел автомодулйровать автомодулирам автомодуляция ж автомолоковбз м автомобил за (пре¬ возване на) мляко автомотор м автомобилен двигател автомотриса ж мотриса дизельная дизелова мотриса автонавёска ж с.ст. устройство за автоматично окачване автономность ж' автономност автообслуживание с обслужване [под¬ държане] на автомобил, автосервиз автооксидация ж самоокисляване автопарк м автомобилен парк автопереключатель м ел. автоматичен * превключвател автопилдт м автопилот, автоматично устройство за водене на полет авто питатель м текст, автоматичен апарат за захранване, автоматичен кош-кантар
автопогрузчик 20 автоплуг м автоплуг, моторен плуг автопогрузчик м L автоматичен то¬ варач, самотоварач 2, лсд, товарно- разтоварна количка [машина] автоподача ж автоматично подаване (на инструмент, заготовки и др.) автоподъёмник м повдигателна плат¬ форма на автомобил (за товарене) автопоезд м автовлак, автомобилна композиция, автомобил [влекач] с ремаркета автопоилка ж с.ст. автоматична по¬ илка автопокрышка ж външна автомобил¬ на гума автопрйвязь ж автоматична вързилка автоприцеп м автомобилно ремарке автопробег м автомобилен пробег, из¬ минат път от автомобил (напр. между два ремонта) автопрокладчик м автоодограф (авто¬ матично устройство за чертаене курса на кораб или самолет) автопромышленность ж автомобилна промишленост авторегулйрование с автоматично ре¬ гулиране, авторегулировка, само¬ регулиране авторегулирбвка ж автоматично регу¬ лиране ~, бесконт1ктная безконтактно авто¬ матично регулиране кодовая кодово автоматично ре¬ гулиране контактная контактно автоматич¬ но регулиране механическая механично автома¬ тично регулиране' скоростная скоростно автоматич¬ но регулиране ~, точечная точково автоматично ре¬ гулиране авторегулятор м авторегулятор авторежйм м автоматичен режим, ав¬ томатично регулиране авторефрижератор м автомобил-хла¬ дилник авторулевой м автопилот автосамосвёл м автомобил-самосвал автосани мн. моторна шейна автосварка ж автоматично заваряване двухдуговая двуелектродно авто¬ матично заваряване автослесарь м автомобилен шлосер автостабилизйтор м автоматичен ста¬ билизатор автостабилизация ж автоматична ста¬ билизация автостанция ж автогара, автостан¬ ция пассажирская пътническа автога¬ ра погрузочная товарна автогара товарная вж. погрузочная авто¬ станция автостартер м автомобилен стартер [пусков електродвигател] автостоп м автостоп (устройство за автоматично спиране на влак) автострада ж автострада, автомоби¬ лен път автостроп м автоматично окачало автосцепка ж автоматично прикачно устройство; автоматичен спряг амортизирующая амортизиращ ав¬ томатичен спряг ~ жёсткого типа твърд автоматичен спряг комбинированная комбиниран ав¬ томатичен спряг комбинированная комбиниран автоматичен спряг ~ нежёсткого типа еластичен авто¬ матичен спряг варовбзиая автоматичен спряг на парен локомотив автосъсмицик м автомат за смяна (на бобини) автотележка ж мотокар автотерморегулятор м автоматичен терморегулатор автотёхник м автомобилен техник автотипия ж автотипия (метод за приготовляване на клишета) автотормоз м автоматична спирачка автотракторный автотракторен автотранспорт м автомобилен транс¬ порт, автотранспорт автотранспортник м работник в автомобилния транспорт автотрансформатор м автотрансфор¬ матор ~, измерительный измервателен автотрансформатор
2t агрегат однофазный еднофазен авто¬ трансформатор пер !сходный преходен [междинен] автотр ансформатор повышающий повишаващ авто¬ трансформатор понижающий понижаващ авто¬ трансформатор автотрёст м автомобилно обединение автотяга ж автомобилна тяга автотягач м автомобил влекач автофрёза ж моторна фреза (за обра¬ ботване на почва) автохозяйство с автостопанство, ав¬ томобилно стопанство автохтонный автохтонен, местен автоцементовоз м автомобил-цимен- товоз автоцистерна ж автомобил-цистернЬ автошина ж автомобилна гума автоштурман м автощурман, автопи¬ лот автозкспрёсс м експресен автобус агйва ж агава (растение, от чиито листа се получават груби влакна) агалит м агалит (магнезиев силикат) агальматолит м агалматолит (разно¬ цветен мек минерал) агар-агар м агар-агар агёт м ахат агёнт м агент, причинител, възбуди¬ тел; средство; среда активирующий активиращо сред¬ ство ■ диспергирующий диспергиращ агент, диспергираща среда коагулирующий коагулиращ агент ~ минерализации минерализатор охлаждающий охлаждащ [хлади¬ лен] агент сушильный сушилен агент тормозящий задържащ агент экстрагирующий екстракционен [извличащ] агент агломсрёт м агломерат агломерация ж агломерация аграмант ' м обшивка, ширит драпировочный обшивка за за¬ веси агрегёт м агрегат ~ абразивной зачистки агрегат за абразивно почистване абсорбционный холодильный хла¬ дилен абсорбционен агрегат базовый основен агрегат битумоплавйльный битумотопи- лсн агрегат быстросмённый шпиндельный бързосмснен вретенен агрегат взаимозаменяемый взаимозаме¬ няем агрегат высоковольтный високоволтов аг¬ регат, агрегат за високо напреже¬ ние газосварочный агрегат за газово [оксижснно] заваряване генераторный генераторен агре¬ гат двухмашинный двумашинен агре¬ гат ~ для термической обработки агре¬ гат за термична обработка дождевальный дъждовалсн агре¬ гат <*, запёрный агрегат за запарване (на фураж) кбвочный ковашки агрегат компрессорный компресорен аг¬ регат кормозапёрный фуражоаапарващ агрегат ~, кормoпpйготовHтсльный агрегат за приготвяне на храна "[фураж] котёльный котелен агрегат, кот¬ лоагрегат маслонасбсный маслопомпен аг¬ регат машинный машинен агрегат ~ непрерывного дёйствия агрегат с непрекъснато действие ~ непрерывного бтжига агрегат за непрекъснато отгряване отопительный отоплителен агре¬ гат . отпускной агрегат за отвръщане ~ очистки агрегат за почистване паротурбинный паротурбинсн аг¬ регат пёхотный плугов агрегат печной пещей агрегат
агрегатирование 22 пйкксриуй царевичноскубсщ аг¬ регат, ликсрси агрегат плавильный топилси агрегат ~ подготовки агрегат за подготовка (предварителна обработка) ~ покрытия агретат за нанасяне на покрития ~, посевной сситбсн агрегат ~, лбчвенный почвообработващ аг¬ регат промывочный промивен агрегат пропиточный агрегат за импрег¬ ниране ~, разрыхлительно-трепальный раз- тверитслие-бйсщ агрегат ~, разрыхлительный разтворителен [разрохкващ] агрегат ~, резервный резервен агрегат ~ рСзки агрегат за рязане ~, сварочный агрегат за заваряване, заваръчен агрегат сенокосный сенокосен агрегат ~, силовой L силов агрегат 2, за¬ движващ [двигателен] агрегат спаренный сдвоен агрегат сушильно-каландровый каланд¬ ров сушилен агрегат сушильный сушилен агрегат, су¬ шилка инсталация травйаьный агрегат за разяждане [ецванс, байцвано] трубопрокатный тръбопрокатен агрегат трубосварочный агрегат за зава¬ ряване на тръби турбйнный турбинен агрегат, тур¬ боагрегат турбокомпрессорный турбоком- пресорен агрегат ***, турбеиаcеcныйтурбеломлен агре¬ гат " ~t уборочно-лущильный комбайно- лющилен агрегат уборочный агрегат за прибиране на реколтата угледобывающий въглсдобивсн аг¬ регат холодильный хладилен агрегат штампбвочный агрегат за щампо¬ ване ~, электросварочный - електрозава¬ ръчен агрегат агрегатйрованис с агрегати ране, свързване (на машини) в агрега агрегатйровать агрегатирам (напр- комплектувам трактор с една ил и повече селскостопански машини) агрегатный агрегатен агрессивный агресивен; разяждащ агрикультура ж агрокултура агробиология ж агробиология агроизвестнякй мн агреваревицй агротехника ж агротехника агрофизика ж агрофизика агрохимия ж агрохимия адаптация ж адаптация, приспособя¬ вай адаптер м адаптор (електромагнитен уред за възпроизвеждане на звуко¬ ва регистрация) адванс м адванс (медно-никелова сплав) адвекция ж адвекция (хоризонтално преместване на въздушни маси) адгСзия ж адхсзия механическая механична повърх¬ ностна] адхсзия молекулярная молекулярна адхс- зия аддитивность ж аднтивност, сумар- ност аддитивный адитивен, - сумарен адекватным адекватен, напълно една¬ къв, съвпадащ, тъждествен адснйн м хим. адснин адиабата ж адиабата адиабатический адиабатен адинбл м адинол адон и дин м а дони дин адсорбат м адсорбат, адсорбирано ве¬ щество адсорбент м адсорбент, адсорбиращо вещество адсбрбср м адсорбер, адсорбиращ апа¬ рат адсорбировать адсорбирам, поглъщам адсорбционный адсорбиращ, адсорб- ционен адсорбция ж адсорбция, адсорбиране активированная активирана ад¬ сорбция избирательная избирателна [се¬ лективна] адсорбция угольная адсорбция с активен въглен
23 ак ~, фракционная фракционна адсорб¬ ция анкетировать 1, регулирам, наглася¬ вам 2, изправям валцови профили¬ рани изделия азеотроп м азеотроп, азеотропна смес азеетролйческий азсотропичсн азеотропный азеотропен азйд м азид (сол на азотноводород па¬ та киселина) йзимут м азимут ' азоамйн м азоамин (диазотираща сол при багрене с азобагрила) азобензол м азобензол азоимйд м азоимид (азотоводо родна киселина) азокармйн м азокармин азокраситель м азобагрило кислотный кисело азобагрило основный основно азобагрило азот м азот азотйрованнес азотиранс, нитриране, насищане с азот антикоррозионное претйвокеро- зионно [антикорозионно] азотира- нс газовое газово азотиранс жйдкостнос течно азотиранс прочностное азотиранс за пови¬ шаване на якостните свойства азотировать азотирам, нитрирам, на¬ сищам с азот азотистокйслый хим. нитрит азОтистый хим. нитрид азотнокйсльтй хим. нитрат азбтный азотен азотомётр м азотомстър аэотоугпер6живанйе с карбонитри- ранс азофлавйн м азофлавин (кисело азо- багрило) аэур м азур (синьо анилиново багри¬ ло) азурйн м азурин (стипщилно-хромо¬ во багрило) азурит м азурит (минерал) акароид м акароид (австралийска смола ) аквамарин м аквамарин аквокислота ж а^о^с^ина аккумулйрованне с а кумили ране, на¬ трупване, събиране ~ тсплё акумулиране на топлина ~ холода акумулиране на студ аккумулировать акумулирам, натруп¬ вам, събирам аккумулятор м акумулатор, акумула¬ торна батерия авиационный авиационна [само¬ летна] акумулаторна батерия ~, автомобильный автомобилен аку¬ мулатор вагонный вагонен акумулатор воздушный въздушен акумулатор ~, гидравлйчсский хидравличен [во¬ ден] акумулатор гидропнсвматйчсский хидрепиев- матичсн акумулатор ~ давления, пороховой барутен аку¬ мулатор на налягане ~, жепёзно-нйкепевый желязно-ни¬ келов акумулатор ~, кислотный киселинен [оловен] акумулатор масляный маслен акумулатор паровбй парен акумулатор пневматический пневматичен [въз¬ душен] акумулатор разряженный разреден [изпраз¬ нен] акумулатор свинцбве-киспбтный оловен аку¬ мулатор серСбряно-цинковый с^1^с^С^т>р>ио- цинков акумулатор ~ сжйтого вбздуха акумулатор за сгъстен въздух стартерный стартерен [пусков] акумулатор тепловой топлинен акумулатор топливный горивен акумулатор щелочнбй основен [алкален) аку¬ мулатор электрический електрически аку¬ мулатор ~ энергии акумулатор на енергия аккумуляторный акумулаторен аккумуляционный акумулац^ясн аккумуляция ж акумулация, акуму¬ лиране, натрупване, събиране интегральная интегрално натруп¬ ване [акумулиране] ~ тепла акумулиране на топлина удСльная специфично натрупване акр м акър (нярка за повърхнина= = 4047 л»)
акридин 24 акридин м хим, акридин, дйбензепи- ридин акрилат м хим. акрилат, сол или ес¬ тер на акрилова киселина акрилаты мн хим. акрилати, акри- лови смоли акрилйл м хим. акрилил (радикал) акрилонитрил хим. м акрилонитрил акролеин м хим. акролеин, акрилал- дехид акселератор м 1, педал за газ 2, ус¬ корител, акселератор ножной (крачен) псдал за газ регистрирующий акселератор с регистриращо устройство ручной ръчка за газ ~ с двойным интегрированием уско¬ рения акселератор с двойно инте¬ гриращо устройство ~ со счётчиком акселератор с брояч тензометрический тенземетрйчен акселератор электронный електронен акселе¬ ратор акселерация ж акселерация, ускоре¬ ние акселерограф м акселерограф акселерометр м аксслсромстър (уред за измерване на ускорението) гндросколйческйй хидроус^е^ тел жидкостный акселерометр с теч¬ ност пьезоэлектрический писзослск- тричсски аксслерометър самопишущий акселерограф аксиальный аксиален, осов аксиома ж аксиома аксонометрический аксономстричен аксонометрия ж аксонометрия активатор м активатор . активация ж активация, активиране ~ альфа-лучами активиране с алфа- лъчи ~, нейтронная активиране с неутро¬ ни резонансная резонансно активи¬ ране ~ теплоносителя активиране на топ¬ лоносителя ~ семян активиране (стимулиране] на семена активность ж активност введённая въведена [внесена] ак¬ тивност кажущаяся привидна [мнима] ак¬ тивност капиллярная капилярна актив¬ ност ~, наведённая индуцирана актив¬ ност объёмная обемна [пространстве¬ на] активност в^/еервичная първична [начална) активност поверхностная повърхностна ак¬ тивност ~ топлива, коррозионная корози- онна активност на горивото удельная относителна [специфич¬ на] активност ~, химическая химична активност активный активен актйний м хим. актиний актинбиды мн хим. актиноиди акустика акустика авиационная авиационна акусти¬ ка атмосферная атмосферна акус¬ тика физическая физическа акустика акустимётр м а кусти метър, шумомср акустический акустичен акцессорный акцссорен, допълните¬ лен акцидСнция ж акциденция (общо на¬ звание на всички видове дребни пе¬ чатни произведения) алгебра ж алгебра алгебраический алгебричен алгбл м алгол, алгоритмичен език алгоритм м алгоритъм алгоритмизация ж алгоритмизация алебастр м алабастър, природен (си- тнозърнест) гипс алсйрбмстр м алейрометр алнд&да ж алидада (инструмент за отчитане на ъгли) ализарин м ализарин алит м алит (смлян клинкер) алитирование с алитиранс, повърх¬ ностно алуминизиранс газовое газово алитиранс жидкостное тсчно алитиранс электролитическое електролитно алитиране
25 Алыф-фазометр алитировать алитирам, покривам с алуминий алифатический ал и фате н, мастен алициклический ал и цикли чек; цикло- алифатсн алкализация ж алкализация алкализировать алкализирам, правя основен [алкален] алкалиметр м алкали мстър алкалиметрия ж алкалиметрия алкалоид м алкалоид алколбидный алколоиден алканы мн ал кани (наситени въгле¬ водороди ) алкСны мн алксни (етиленови ненаси - тени въглеводороди) алкил м алкил, алкилов радикал алкилам^ м алкиламин алки^с^йн м алкилбснзин алкилсвинёц м апкипелевие съедине¬ ние алкоголлаа ж алкохол аза алкоголд^те спиртомер, уред за из¬ мерване на алкохолно съдържание алкоголь м алкохол ал го гол я т м алкохолат алкозоль м алкозол, алкохолен спир¬ тен зол алланит м аланит, ортит алле^нйт м ал^онит, арссноанти- мон аллигАция ж L легиране, сплавяне 2, сплав от разни метали аллил м алил, алилов радикал аллонж м наставка, удължител (за лабораторни уреди) аллотропйчсский алотропичен аллотропия ж алотропия, аломорфи- зъм — желёэа зпетропиа модификация на желязото аллохтбниый апохтоиси, пренесен на ново място алмАэ м диамант, слмаз стсклорёзный слмаз за рязане на стъкло технический технически диамант чёрный черен диамант алмАэный диамантен, ^маэ^ алудур м дура л, алудур (износоустой¬ чива сплав на алуминий. с магне¬ зий, силиций, мед и др.) алунд м алунд (абразивен материал) алунит м алунит (природна калиево. алуминиева стипЦа) альбСдо с а лбе до, отражателна спо¬ собност альбит м албит (бял фелдшпат) альбумин м албумин альвёйср м лостова маслена помпа (на турбина) альгинат м алгинат альграфия де 1, ал график (литограф¬ ско печатане) 2. ал графи я (печа¬ тане на тъкани с алуминиеви шаб¬ лони) альдегид м хим. алдехид акриловый акрилов алдехид бензойным бензалдсхид гликолевый гликолов алдехид муравьиный мравчен алдехид, формалдсхид ~, уксусный ацеталдсхид альдегидокислота ж хим. алдокисе- лина, апдсхидкарбеиева киселина апдсгидослHрт м хим. алдехиталко- хол, алдол . альдоль м*хим. аллол альдрёй м алдрсй (машиностроител¬ на алуминиева сплав с магнезий и силиций) альзён м алзен (алуминий-цинкова сплав) алькомакс м алкомакс (магнитна сплав) алькуснн м ал кусин (лагерна сплав на алуминиева основа) альнико с ал ни ко (желязо-алуминий- никел-кобалтова сплав за силни по¬ стоянни магнити) альпакА ж I, алпака, ново сребро (мед-никел-цинкова сплав) 2. ал¬ пака (влакно от ламе)*, тъкан от влакна-алпака альпАкс м силумин альтернатор м алтернатор, генератор за променлив ток альтигрАф м алти граф (самопишещ високомер ) альтнмётр м високомер Альфа-брбнза ж алфа-бронз Альфа-желёз о с алфа-жспязо Альфа-латунь ж алфа-месинг Альфа-лучи мн алфа-лъчи Альфа-распад м алфа-разпадане альфа-фаз5метр м алфа-фазомср (за
4лъфа-цслnюnб:эа 25 измерване на алфа-фаза след тер¬ мообработка ) 4льфа-целлюлоза ж алфа-целулоза альфа-частица ж алфа-частица альфбль м алуминиево фолио алюдур м вж алудур ,алюмель м алумел (трудно топима никелова сплав с манган, силиций, алуминий и др.) алюминат м хим. алуминат (сол на алуминиев хидроокис) — калия калиев алуминат ~ кальция калциев алуминат — натрия натриев алуминат алюминизация ж алуминизация, али- тиранс, обработване [покриване] с алуминий алюминий м хим. алуминий азотистый алуминиев нитрид азотнокислый алуминиев нитрат бромистый алуминиев бромид йодистый алуминиев йодид —катбдный катоден алуминий кремнекислый алуминиев сили¬ кат листовой алуминий на листа, алу¬ миниева ламарина муравьинокислый алуминиев фор¬ миат полосовОй алуминий на лснти , порошкообразный алуминий на прах прутковый алуминий на пръчки роданистый алуминиев роданит сернокислый алуминиев сулфат —, тонколистовой тънка алуминиева ламарина ■~t уксуснокислый алуминиев ацетат —, фосфорнокислый алуминиев фос¬ фат хлористый алуминиев хлорид чушковый алуминий на блокове алюминирование с вж. илюминация алюминированный алуминиран, али- тиран, покрит с алуминий алюминат м алуминат алюминотермия ж аnунииотсрния алюмосиликат м алуминиев силикат амальгама ж амалгама зеркальная амалгама за огледала золотая златна амалгама оловянная калаена амалгама ~t ртутная живачна амалгама амальгаматор м амалгаматор (прис¬ пособление за амалгиране) амальгамация ж амалгамация, амал- гамиранс амбразура ж амбразура, (конусооб¬ разен) отвор (напр. на пещ) — горСлки изходно сечение на го¬ релка, амбразура на горелка коническая конусна амбразура — , прямоугдльная правоъгълна амб¬ разура фурменная амбразура на фурма [дюза] (напр. на висока пещ) цилиндрическая цилиндрична ам¬ бразура , щелевая процспна амбразура эжскциеиная ежскторна амбра¬ зура америций м хим. америций аметист м аметист амийнт м 1, амиант, актинолитов аз¬ бест 2, стрит [смлян] талк амйд м хим. амид амидо^^о™ ж вж. анйиеки^сlIoт^ амйл м хим. амил-, амилова група хлористый вж. амилхлорйд амилОн м амилан (поликондензатно щапелно влакно) амилар м амилар (синтетично поли- кондензатно влакно) амилацетат м амилацетат амиловый амилов (съдържащ амило- ва група) амилхлорйд м амилхлорид амилоза ж амилоза амилён м амилон (синтетично вла¬ кно от полиамид) амин м хим. амин, съдържащ амййе- група аминирование с аниииранe, въвеж¬ дане на аминогрупа (в органични съединения) — питательной воды з^нуринс на подхранваща вода анииеаэекрасйтсnь м аминоазобаг- рило анйиоальдегйд м амйиоалдсхйд анииобсиэOл м аминоде^ся, анилин аминогруппа ж анинегрупа аминокислота ж аминокиселина анииойитрйл м анuнонuтрuп аминопласт м анииеп.пастмаса
27 амортизация амииоспйрт м амииоалкохол, хидрок- сиамин анйиефеидп м аминофенол ~, солянокислый анuиофенол хид- рохлорид анинохпорид м аминохлорид аммиак м хим. амоняк аммоний м хим. амоний азотнокислый амониев нитрат, амониева селитра двууглекислый амониев бикарбо¬ нат двуххромовокиспый амониев ди¬ хромат ~, йодистый амониев йодит карбамuиовокйспый амониев кар¬ бамид крeннефтбрнстый амониев сили* кофлуорид ~, надсернокислый амониев псрсул- фат роданистый амониев роданит сернистый амониев сулфид сернокислый амониев сулфат углекислый амониев карбонат фосфорнокислый амониев фосфат ~I фтористый амониев флуорид хлористый амониев хлорид, ни¬ шадър хлорнокислый амониев перхло¬ рат хромовокислый амониев хромат щавелевокислый амониев оксалат аммониты мн амонн™ (взривни веще¬ ства) аммофбс м амофос (комбиниран изку¬ ствен тор) амортизатор м амортизатор, аморти¬ сьор; гаситсл; демпфер; буфер — вибрации виброгасител воздушный въздушен амортисьор гидравлический хидравличен амортисьор гuдpoпнeвнaтИчсский хидреписв* матичен амортисьор — двойного действия амортисьор с двойно действие двухсторонний двустранен амор¬ тисьор двухступенчатый двустепенен амортисьор — для гашСния колебаний коленча¬ того вёла гаситсл [демпфер ] на усукващите трептения на коляно- вия вал жИдкестио-веэдУшиый еж. г яд- ропневнатйческий амортизатор жидкостный амортисьор с теч¬ ност инерционный инерционен амор¬ тисьор клиновой клинов амортисьор — колебаний вж. амортизатор виб¬ раций люлсчный люлков амортисьор (на вагонна талига) ~, масляный маслен амортисьор ~, механический механичен аморти¬ сьор — нанята амортизатор на свободно движение — одностороннего действия аморти¬ сьор с едностранно действие одноцилиндровый едноцилиндрев амортисьор — передней подвёски амортисьор на предното окачване — , пластинчатый пластинчат амор¬ тисьор плунжерный плунжере» [бута¬ лен] амортисьор пневматический пневматичен (въз¬ душен] амортисьор — подвСски амортисьор на окачва¬ нето ~, пружинный пружинен аморти¬ сьор резиновый гумен амортисьор рессорный ресорен амортисьор рычажный лостов амортисьор — сухдго трсния амортисьор със су¬ хо триснс — с регул и рб в кой регулиращ се амор¬ тисьор ~, телескопический телескопичен амортисьор ~ толчков амортисьор на удари — удёра амортизатор на удар — фрикционный фрикционен [три ещ] амортизатор амортизация ж амортизация, аморти¬ зиране, омекотяваме (на вибра¬ ции, трептения, удари) пневматическая пневматична амор¬ тизация
а^р^зй^ ванне 28 прогрессивная прогресивна амор¬ тизация пружинная пружинна амортиза¬ ция резиновая гумена амортизация амортизирование с амортизиране, омекотяваме — удйра амортизиране на удар амортизированный амортизиран, не¬ годен за работа амортизировать 1, маш. амортизи¬ рам, омекотявам 2. икон. аморти¬ зирам аморфный аморфен ампСр м ампер ~, абсолютный абсолютен ампер ~ -виткй ампер-навивки —, международный международен ам¬ пер ~ -минута ампер-минута ~ -секунда ампер-секунда — -час ампер-час амперметр м амперметър амплитуда ж амплитуда, отклонение; диапазон; интервал — качания амплитуда на лю¬ леене — качки амплитуда при клатене [люлеене] (на кораб) — колебаний амплитуда на трепте¬ ния напряжения амплитуда [отклонение] на напрежението пйковая върхово отклонение ядсрная ядрена амплитуда анализ м анализ бесстружковой бсзстружков ана¬ лиз валовой вж. элсмСнтный анйлиз вёкторный векторен анализ вссовёй тегловен [гравнмстрй- чен] анализ волюметрический обемен анализ гйзовый газов анализ газомстрйчсский газо-мстричен [газообсмен] анализ гармонический 1, мат. хармони¬ чен анализ 2, радио честотен ана¬ лиз ~, грависмстрйчсский еж. весовой анализ гранулометрический грануломст- ричсн [зърнест] анализ динамический динамичен [силов} анализ дрббный фракционен анализ — дымовых гИзов анализ на димни газовс дюрометрический анализ на твър¬ дост зерновой ситов анализ; леяр. проба за зърнистост (на пясък и др-) капельный капков анализ качественный качествен анализ количественный количествен ана¬ лиз колориметрический колориметри- чсн анализ кристаллографический кристало- графичсн математический матснатйесн ана¬ лиз металлографический мсталогра- фичен анализ — мётодом изотопных индикаторов индикаторен анализ — методом сжигания анализ чрсз из¬ гаряне, елементарен анализ механический механичен [ситов] анализ ~, микроскопический микроскопи¬ чен анализ микроструктурный нuкреcтpyк- турсн анализ объемный обемсн анализ приближённый приблизителен анализ пробирный пробен [опитен] ана¬ лиз (анализ за определяне на ко¬ личеството метал е руда) провСрочный контролен анализ рентгенографический рснтгено- графсн анализ рснтгеиосnсктр&nьяый рснтгсно- спектралеи анализ, спектрален рентгенов анализ рентгсноструктурный рснтгсно- структурсн анализ рснтгснофаэовый фазов рентге¬ нов анализ (на кристали) седиментационный седимснта- ционсн [утаечен] анализ силовбй силов анализ сйтовый ситов [гранулометри- чсн] анализ
29 аномалия спектральный спектрален анализ сравнительный сравнителен ана¬ лиз структурный структурен анализ термический термичен анализ, тсрмоанализ фазовый фазов анализ, анализ на фазите химический химичен анализ частотный честотен анализ численный числен анализ элементарный вж. элсмСнтный анИлиз *—, элемСнтный анализ за определяне (процентното съдържание) на съ¬ ставните елементи, елементен ана¬ лиз анализатор м анализатор амплитудный амплитуден ана¬ лизатор газовый газов анализатор, газ- анализатор **, гармонический хармоничен ана¬ лизатор **, линСйный линеен анализатор световой светлинен анализатор —s хлбпковый ща пелен анализатор (за определяне дължината на па¬ мучни влакна) электронный електронен анали¬ затор аналог м аналог вСкторный векторен аналог дннамйческнй динамичен аналог —% квантовый квантов аналог ~ скоростей аналог на скоростите — ускорений аналог на ускоренията цифровой цифрова аналогова ма¬ шина аналогйчный аналогичен аналогия ж аналогия аналбго-цйфровый аналого-цифров анафорез м анафореза анг&р м хангар ангидрид м анхидрид ангидридный анхидридсн ангидрит м гипс-анхидрит, безводен (калциев) сулфат ангидритовый анхидритов, съдържащ анхидрит (калциев сулфат) Ангстрем м ангстрьом (единица за дължина. равна на 10"в см) андалузит м андалузит, алуминиев силикат анемограф м анемограф, самопишещ ветромер анемометр м I. метео а немо метър, ветромер 2, топл. скоростомер (на газове в тръбопроводи) анйд м анид (съветско синтетично влакно ат полиамид) анизотропия ж анизотропия (неедна- квост на физическите и други свой¬ ства) магнитная магнитна анизотропия — нехаийесскйх свбйств анизотро¬ пия на механичните свойства — кристаллической структуры анизо¬ тропия на христалната структура ~, однонаправленная еднопосочна анизотропия — свбйств анизотропия на свойст¬ вата анизотропный анизотропен анилин м хим. анилин ~, железосинеродистый анилинов фсроцианид сернокислый анилинов сулфат — -сырец м с^ров анилин (недестЬ- лиран) чёрный текат. анилиново черно анилиновый анилинов in ибн, м хим. анион аийоийреlваlвйе с аннoийpаие (за оме» коЫяване на вода) анионный аннонен анкер м анкер, котва анкерный анкерсн, закотвящ, укре¬ пващ; котвен анкеровка ж поставяне на анкерн, котви и др,; закрепване, затягане анбд м анод анодирование с анодиране, анодно окисляване (оксидиране] анодировать анодирам, окислявам (анодно) анолит м анолит, аноден електролит аномалия ж аномалия гравитационная гравитационна аномалия магнитная магнитна аномалия — структуры аномалия на структу¬ рата
антённа 30 CL ^нтённа ж антена нтиаОразИв м противоабразив, ма¬ териал с протйвойзиесваще [смаз¬ ващо] действие антибарион м антиОарион антивиОратор м антивибратор, виб¬ ро гасител динамический динамичен вибро- гасител линСйный линссн виброгасител (с линейна характеристика) маятниковый махаловидси анти¬ вибратор аитнвибраин6иный п ротиво- [анти-] вибрационен аитuграфйтйэё.тор м мет. противо- графитно (првтивообразуващо) средство антидетонатор м противо- [анти-1 детонатор антикатализатор м антикатализатор, отрицателен катализатор антикоагулятор м аитuкеагуnатер, емисионен стабилизатор антикоррозионный противо- 1анти-1 корозионсн антилогарифм м антилогарифм антимагнитный лротйвемагнитен антинакипйн м антинакипин, проти- вонакипно средство антинейтрино с антинсутрино антинсйтрдн м антинсутрон антиобледенитель м противозаледи- тел антиокислитель м антиоксидант, про- тивоокисляващо средство, антиоки¬ слител г антиокснгён м вж. антиокислИтсль анти леийтель м текст. противопснс- що средство, антйпснйтеп анти лопйнерйэатор м противополиме- риэатор, инхиОатор антипротон м антипротон антиоксидАнт м вж. антиокислитель антисСптик м обеззаразяващо [ан¬ тисептично] средство, антисептик антистаритель м рсзИны инхибатор против стареене [противостарсещ агент] на каучука антиферромагнетизм м аитйфсронаг- иетйэън антиферромагнётик м ан^еро^^е- ти к антифрИз м 1, хим. антифриз, проти- возамръзващо вещество 2, азта антифриз, нсзамръзваща охлажда¬ ща смес [течност] антифрикционный антифрикцион^» противотриещ антихлор м 1, хим. антихлор (за от?* страняване на хлора след избелване). натриев тиосулфат 2. мет. анти¬ хлор. (марка на) нисслииеустей- чива (срещу солна киселина) сили¬ ций-мол ибдснова стомана античастИца ж античастица антишумовой противошумов; звуко- изолационсн ан тракрасИтель м антра ценово багри¬ ло . антрацИт м антрацит ваграночный вж. литейный ан¬ трацит литейный леярски антрацит антрацитный антрацитен апатИт м апатит (минерал с висока фосфорно съдържание) апериодический апериодичен, непе¬ риодичен апериодичность ж апсриодичност, не¬ периодично^ апертура ж апертура апланат м апланат аполярный аполярсн, неполярен апохромат м апохромат (обектив) аппарат м апарат, урсд; устройство» приспособление, съоръжение абсорбционный абсорбционен апарат автогСнный о^иженов апарат, оксижен, апарат за газово заваря¬ ване автоматический автоматичен апа¬ рат, автомат ацстилСновый ацетиленов апарат беэлопаточиый безлопатъчсн апарат —, беспальцевый двухножсвой режу¬ щий бсзпалцов двуножов режещ апарат (на косачка) бссп^пьиевый режущий бсзпал- цов режещ апарат (на косачка) бичевой планков надробяващ апарат
31 аппартт ow, бичевбй режуще-измельчАющий планков рсжещо-надробяващ апа¬ рат /v, блокировочный блокиращ апарат ow, боковой режущий страничен ре¬ жещ апарат ботвосрезающий листообрязващ апарат (напр. на цвеклоюмбайн) OW, ОотвотерсОйльный апарат за ску¬ ба не на стебла ~, ботвоудалАющий листоотделящ апарат, апарат отделящ листа и стебла на корсноплоди (напр. цве¬ кло) брыагальный апарат за пръскане, пръскащо устройство ОучИльный текст. апарат за из¬ варяване (в алкален разтвор при избелване) вакуумный вакуумен апарат, ва- куумепарат ow, вИкуумный всасывающий вакуу¬ мен смукателен апарат ow, вАкуумсушильный вакуумен су¬ шилен апарат, вакуумна сушилка вйрочный 1, апарат [котел] за изваряване (на платове) 2. авто¬ клав ow, возвращающий връщащ апарат ow, возгОнный суОлимационсн апа¬ рат, сублиматор ow, воздухоочистИтсльный въздухо- пречиствателен апарат ow, вулканизационный авто клав, вул- канйэаиuоисн апарат выпарнОй,изпарителен апарат, из¬ парител ow, выпарнОй жидкостнотруОный те- чнотръбен изпарителен апарат ow, выларибй паротрубный ларотръ- бсн изпарителен апарат ow, выпарнОй с газовым обогревом изпарителен апарат с газово нагря¬ ване ow, выпарнОй с подвеснбй грСющей кймсрой изпарителен апарат с ви¬ сяща грееща камера /о, высаживающий засаждащ апарат ow, высеивающий сеещ апарат [меха¬ низъм ] о-, высёивающий внутренне-рсберча- тый вътрсшноназъбен сеещ апарат ow, высеивающий выталкивающий из¬ тласкващ сеещ апарат ow, высеивающий вычерпывающий черпещ сеещ апарат ow, высСивающий шнСковый шнскоц сеещ апарат ow, высСивающий щёточный чет^<^1» сеещ апарат высоковольтный апарат за висо¬ ко напрежение ow, вытяжнбй изтеглячен апарат, из* теглячка ow, вычерпывающий черпещ апарат ow, вязальный с.ст. връзващ апарат ow, гИзовый рСжущий апарат за газо¬ во рязане, газова [оксижснова] ре¬ зачка ow, гаэорСжущий еж. газовый рСжу¬ щий аппарат ow, газосварочный апарат за газово- [оксиженово] заваряване, оксиже- нов апарат ow, гектографический хектограф ow, грабельный с.ст. грсОлов апарат ow, греОнсвбй льноочёсывающий текст. грсбснообразсн апарат за омесване на лен ow, дальнеструйный дождевальный дългоструен дъждовален апарат ow, двухпрочёсный текст. двоен да¬ рак ow, дезактивационный дезактивиращ апарат ow, дслИтельный (лабораторен) апа¬ рат за делене [разделяне] (на проби) — делйтеля, рСжущий с.ст. режещ апарат на делителя (на машина за прибиране на реколта) ow, дИсково-гнездовОй высСивающий- дисково-гнездов сеещ апарат ow, дистилляционный дестилационен апарат, дестилатор — для закблки, водоструйный апа¬ рат за закаляване във водна струя. — для испытания давлением апарат [ npeca] за изпитване под налягане о-, дождевальный дъждовален апа¬ рат доИльный доилен апарат ow, дробеструйный сачмоструен. апарат ow, дробильный мелещ апарат
аппарат 32 ? ? J жатвенный жътвен апарат жезловой жезлов апарат завйхривающий завихрящ апа¬ рат загрузочный апарат за пълнене [зареждане], пълначен апарат зажИмный затсгатслен механизъм замочный текст. увлажнителен апарат, увлажнител —, эериооОдйрочный апарат за обел¬ ване [олющване] на семена —•, эолоснывной лслелосмйвси [ - из¬ миващ] апарат —, зопоупавпивающий лспслейэми- ващо устройство зрёльный зрении (апарат за бързо окисляване) зубчато-катушечный, выбиваю¬ щий зъбно-барабанен сеещ апарат измельчающий дробилсн апарат, дробилка трошачка —, измерительный измервателен апа¬ рат индикаторный индикаторен апа¬ рат, индикатор —, исполнительный изпълнителен апарат ~, кантовальный апарат за обръща¬ не, оОръщач (напр. на блокове при валцуване) кардочесальный щрайхгарен да- рачсн състав катушечный, высеивающий улеен сеещ апарат илеемаэйпьиый полигр. лепилен апарат коммутационный комутатор, ко¬ мутационен апарат копировальный копирен апарат, копирапарат —, короткоструйный дождевальный късоструен дъждовален апарат косилочный режещ апарат на ко¬ сачка ' —, космический космически (лета¬ телен) апарат —, красИльный багрилен апарат (за багрене на текстилни материали) краскорасnыnйтеnьиый бояджий¬ ски пистолет —, красочный апарат за нанасяне на печатарско мастило кропйльный апарат за овлажня¬ ване —, куфтовальный апарат за кухо намотаване на прсждови тела ленточный высСивающий лентов сеещ апарат летательный летателен апарат —, ложечный высеивающий лъжич- ков сеещ апарат — , ложечно-барабанный лъжичио- воОараОанен апарат (на картофо¬ садачка ) — , лОжечно-иелнОй вычерпываю¬ щий лъжйеиеве-всрйжси загреб¬ ващ апарат (за картофосадачка) лопаточный пер нов апарат (на турбина) ~, магнИтный магнитен'’апарат, се¬ паратор — , метал и эационный мстализатор, апарат за метализиранс —множительный апарат за размножа¬ ване (на печатни копия) —, молотйльний вършачен апарат —, морозильный апарат за замразя¬ ване, хладилник — , мотальный навивачен механизъм, навивачна —, накалывающий иглен апарат (за картофосадачка ) —» направляющий направляващ апа¬ рат —, низальный нижсщ [нанизващ] апарат —, ножевбй ножов апарат —, обводнОй направляващ апарат, во¬ дило (при валцоване на блокове) —, обдувочный обдухващ апарат — , обсзвбжнвающий апарат за обезводняване ~, оОогатИтсльный обогатителен апарат — , оросительный дъждовален апа¬ рат отбельный апарат за избелване отстбйный утаител —, оттяжной издърпващ [обтягащ] апарат —, очёсывающий очссваш апарат (на машина за прибиране на реколта) — , паромочйльный пароовлажиите- лсн апарат
33 аппарат перегонный дестилационен апа- * рат, дестилатор zoz, передающий предавателен [пре- - даващ] апарат, предавател , переносный преносим [подвижен] апарат / пескоструйный лссъноструен ana - > рат z ~, пйккерный апарат за откъсване на кочани от стсОлата на цареви- . цата — питания захранващ апарат , плющИльный терочный апарат за стриване (на ленения клас) поглотИтсльный абсорбционен . апарат, абсорбер ~, поглощ&ющнй поглъщащ апарат ~, подающий подаващ апарат ~, порционного действия апарат с порционно действие (за сухо тре¬ тиране на семена) ZOZ1 посадочный садачсн апарат початиоотделйющий kееаиеетkъс- ващ апарат (на царевичен ком¬ байн) приёмный приемен апарат, при¬ емник zoz, прокладывающий текст. нана¬ сящ апарат ~, промывочный апарат за промива¬ не пропиточный апарат за импрег¬ ниране ZOZ1 пряжеирасйльный апарат за Оаг- рснс на прежда zoz, пусковой пусков апарат, пусна- тсл разрывной апарат за разкъсване (при изпитване на опън) распорядительный команден апа¬ рат rv, распределительный разпредели" тслсн апарат zoz, регистрирующий вж. самопишу¬ щий апарат zoz, регулирующий регулиращ апа¬ рат [уред] zoz, рСжущий режещ апарат; ножов механизъм (на селскостопански ма¬ шини) рентгСновский рентгенов апарат zoz, рйнгел рингслов апарат 3 Руско-български машиностроителен речник -S сажеобдувочный апарат за издух¬ ване на сажди zoz, самопишущий самопишещ апарат сварочный апарат за заваряване, заваръчен апарат сСялочный апарат на сеялка сигнальный сигнален апарат силосорСзный силажорежещ апа¬ рат синхронный синхронен апарат, синхронизатор z-z, сиnадаnьно-мерйnьиый устройст¬ во за навиване и измерване (на тъ¬ кани ) смывной промивен [мисщ] апа¬ рат ——, сноповязальный сиелевръэвате- лсн апарат -Z, сплит-апарат за имитация на ръ¬ бове — , стационарный стационарен апа¬ рат — , сучИльный сучилен [усукващ] апарат, усуквачка Z—, сушИльный сушилен апарат z—, счётный брояч Z-Z, тарсльчато-дИсновый туиовысСи- вающий тарелиов торосеещ апарат z-z, тарСльчато-сиреОковый тарслко- во-стъргатслен апарат (за минера¬ лен тор) тарСльчатый высеивающий тарсл- нов [талерков] сеещ апарат z-z, теплообмСнный топлообменен апа¬ рат, топлообменник z-z, терсбйлькый скубещ апарат -z, тормозной спирачно устройство,, спирачен механизъм —, точечносварачный автомат за точ¬ ково заваряване точИльный точилен апарат z-z, трёхпарный вытяжной тр^илин- дров изтсглитслсн апарат Z-, трёхпрочёсный тридарачен щрайх¬ гарен състав трубосварочный апарат за зава¬ ряване на тръби zoz, туиовысёивающий торосеещ апа¬ рат z-z, тяговый тсгличсн апарат ~, увлажнИтельный апарат за ов¬ лажняване
аппаратйн 34 узлов я зальный текст. навръз- ващ апарат фронтальный фронтален апарат фронтальный режущий фронта¬ лен режещ апарат (на комбайн) холодильный хладилен апарат, хладилник центробежный высСивающий цен¬ тробежен сссщ апарат центробежный разбросной цент¬ робежен разпръскващ [разхвър¬ лящ] апарат цепной высеивающий верижен сеещ апарат чесальный дарачен състав, да¬ рак чулочиоkрасйпьиый апарат за ба¬ грене на чорапи шпИндсльный шпинделен апарат (на памукоприбираща машина) элсктрожезловой слсктрожезлов апарат эпekтромeтаппuзаииОиный еле- ктромстапиэационси апарат, елск- тромстализатор эпситроииевматйчесийй електро- пневматичсн апарат электросварочный електрозава¬ ръчен апарат, апарат за спсктреэа- варяване, електрожен ячсисто-дИсиовый гнсздовидно- дисиов садачсн апарат (за картофо- садачка). дисков сссщ апарат (за царевица ) аппаратйн м апаратин (алкализира- но нишесте) аппаратная ж апаратно помещение, апаратна аппаратура ж апаратура; уредба, ин¬ сталация; апарати, устройства аэронавигационная аеронавига- ционна апаратура бортовая бордова апаратура (на кораб. самолет и др.) —s защйтная защитна [обезопасява¬ ща] апаратура измерительная измервателна апа¬ ратура контрольно-измсрйтсльная конт¬ ролно-измерителна апаратура переносная преносима [подвиж¬ на, портативна] апаратура пневматическая пневматична апа¬ ратура прецизионная прецизна апарату¬ ра , радиометрическая радиомстрич- на апаратура — слепой посадки ав. апаратура за сляпо кацане топливная горивна апаратура электроизмерительная елсктро- измервателна апаратура —, электромеханическая електроме¬ ханична апаратура электронная електронна апарату¬ ра аппаратчик м апаратчин < аппликата ж мат. апликата аппликация ж апликация аппрет м текст. апрет, средство за алрстираис , стойкий траен [устойчив] апрет аппретирование с апрстиране аппретировать апрстирам аппретура ж апретура впроксим-цуя ж апроисимация интегральная интегрална апрок- сим-ция линСйная линейна аnрексинаиия точечная точкова апреkсuнаиuя аппроксимировать апроксимирам, приближавам, уподобявам арагонИт м арагонит, (ромбичен) природен калциев карбонат аргентИт м аргентит, срсбърсн сул¬ фид аргироид м аргироид, ново сребро (сплав на мед. никел и цинк със сребърно покритие на изделието) аргон м хим. аргон аргумент м мат. аргумент, незави¬ сима променлива (на функция) ардён-тринб с вид ленена тъкан ареометр м ареометър (измерва плът¬ ност на течностите) арйл м хим. арил, арилна група (ароматен радикал) арилйрование с арилиране, вкарване на арилна група арифметика ж аритметика арифмстИчсский аритметичен арифмограф м сметачна машина с пе¬ чатащо устройство (на хартиена лента)
35 атмосфера арифмометр м (ръчна) сметачна ма¬ шина, аритмометър Орна ж дъга, арка топочная пешсн свод ариИт м текст. галирна нишка арноз м арноз, фелдшпатов пясъчник арматура ж 1. маш. арматура 2. стр. армировка, армиране; арми- ровъчни стомана антивибрационная антивибраци¬ онна [вйброгасеща) арматура витИя усукана арнuровъчиа сто¬ мана, усукана армировка вязаная плетена армировка газовия газова [газопроводна] арматура дренажния дренажна арматура осветйтсльная осветителна арма¬ тура, осветителни тели псчния арматура на пеш, пещни арматура ~, питательная арматура ни под¬ хранваща магистрала трубопровОдния тръбна арматура холодильная арматура за хладил¬ ни инсталации арматурный 1. маш. арматурен 2. стр. арниревъчеи армИрованис с армиране, армировка армИровать армирам; усилвам, укреп¬ вам армк<^*жслСзо с армио-жслязо армкр м текст. многослойна тъкан артилИна ж текст. шведско модифи¬ цирано вискозно влакно асОСст м азбсст инфнбОловый амфиболов азбсст армированный армиран азбест гофрированный вълнист азбест кусковой надробен азбсст ~, листовой азбест ни листове, аз¬ бестов картон платинированный платиш-фин аз¬ бсст уплотнённый пресован азбест шнуровой азбестово въже асбестйн м азбестин (влакнеста раз¬ новидност на талк) асбестИт м азбсстит (топлоизолацио¬ нен материал) асбоцсмСнт м азбестоцимент, азбес¬ тов цимент, етернит • асимптота ж мат. асимптота асимптотИчссний асимптотичси исимптОтный асимптотен аспергйл м плесенна гъбичка аспиратор м аспиратор, смукателен апарат; вентилатор (на смукателна система) струйный струен аспиратор центробежный центробежен аспи¬ ратор испирИция ж аспирация; изсмукване, засмукване, всмукване; вентила¬ ция, проветряване; смукателна уредба всИсывающая смукателна [аспи- рационна] уредба Иста ж иста (гладка памучна тъкан) астатИн м астатин (изкуствено по¬ лучен радиоактивен химичен еле¬ мент) астралон м астралон (полиамидна прежда) астрифйл м астрафил (изкуствен конски косъм) истреиивuгИийя ж астронавигация астронавт м астронавт, космонавт истронИвтини ж астронавтика истроспектрогриф м астроспсктро- граф астроспеитросиопйя ж астроспектро¬ графия истрофИзика ж астрофизика исфИльт м асфалт исфильтолом м асфалтораз къртвач исфильторазогреватель м асфалтона- греватсл исфальтосмсснтель м асфалтобърнич¬ ии, асфалтосмесител асфальтоуклИдчин м асфалтонастилач- ни машина, асфалтонастилачка атермИческий атсрнuеен, топлинно- безразличсн итлИс м текст. атлаз (основна сплит¬ ка в тъкачеството) кйперный сплитка атлаз кспър ~ -тринб атлаз-трико атлИсный текст. атлазен атмОметр м атмометър (уред за из¬ мерване скоростта на изпаряване на водата) атмосфера ж атмосфера восстановительная възстанови¬
Дтмосфергетбйкий 36 телна [отиислитслна, . редукцион¬ на] атмосфера [среда] гИзовая газова атмосфера [среда] защИтния защитна среда [атмос¬ фера] — , избыточная атмосферно свръхни- ляГаие нейтральная неутрална атмос¬ фера, инертна атмосфера (среда] окислительная окислителна ат¬ мосфера [среда] — , стиндИртния стандартна атмосфе¬ ра , техническая техническа атмо¬ сфера физИчсская физическа атмосфера эндотермическая ендотермични атмосфера итмосферостойкий устойчив ни атмо¬ сферни влияния [въздействия] Итом м атом внедрённый мсждувъзлов [меж¬ ду решетъчен ] атом возбуждённый възбуден атом выбитый избит атом (в кристал¬ ната решетка) ионизйрованный йонизиран атом меченый белязан атом свободный свободен итом связанный свързан атом центральный централен атом, ко- плсксообразувател атомарный атомарен атомность ж валснтност атомный атомен атомовбэ м атомен локомотив атомоход м атомен кораб, кораб с яд¬ рен двигател аустснИт м мет. аустенит остаточный остатъчен аустенит первйчный първичен аустенит аустенитизация ж аустенитизация аустенИтный аустенитен аустснйтовый аустенитов -умени^м^ м аустснитометър (уред за контрол на качеството на стоманата по отношение на аусте- нитната структура) магнитен анализатор аустилон м аустилон (полиамидно поликондензатно влакно) аустрнлбн м аустрилон (полиамидно синтетично влакно) аутригер м кораб. изнасяща се опора, аутригер ахтерлюк м кораб. ахтерлюк (склад за продукти) ахтерпИн м кораб. ахтерпик (краен кърмов отсек) ихтерштСвснь м кораб. ах тер щевен (кърмов упор) ацетИт м ацетат, сол или естер на оцетната киселина ицст-цел м ацст-цел (целулоза за производство на ацетатно влакно) ацетин м ацетин (сложен естер на оцетната киселина и глицерина) — , голубой син ацетин (багрило) аэрИтор м 1. аератор 2. леяр. раз- рохквач, разрохиваша машина — для псскИ леяр. пясъчна раэрохк- ваща машина аэрИция ж аерация, асриранс (наси¬ щане на вода или почва с въздух) разрохиванс аэрирование вж. аэрация аэровокзал м аерогара иэрогрИфия ж текст. аерография, багрене чрез пулверизация аэрожёлоб м асраиuеиси [пневмати¬ чен] улей аэродинамики ж аеродинамика дозвуновИя дозвукова аеродина¬ мика принлиднИя приложна аеродина¬ мика сверхзвуновИя свръхзвукова ае¬ родинамика аэродинамический аеродинамичен аэродорожни ж самолетна писти (на летище) аэродром м летище, асродрум аэрозонд м въздушна сонда аэроиоиизИтор м асройонизатор аэрокамера ж вътрешна самолетна гума иэролИфт м асролифт, въздухолодсм- ник аэромеханики м гсро^кани^, дина¬ мика на флуидите аэрон м аерон (лека метална сплав на алуминий. мед. силиций и ли¬ тий) аэронавигационный асренавйгаийе- нсн, въздухоплавателен
37 база аэронавигация ж асреиaвигаиия, въз¬ духоплаване аэронавтика ж асронинтина аэронасос ле въздушна помпи аэроопрыснивитсль м въздушна [са¬ молетна] пръсначна (за селскосто¬ панската авиация) аэроопылйтель м въздушен [самоле¬ тен] прахоразпръсивател (за сел¬ скостопанската авиация) аэропорт м летище, аерогари аэросСв м ссснс [засяване, сеитба] от самолет, въздушни сситОи аэросмёсь ж прахо-въздушна (горив¬ на) смес бИОи ж ударник, баба, бабка (ударна част на чук. трамбовка и др.) — копра ударник [бабка] на сонетка молота ОаОка на чук ручнИя ръчна иаОиваеиа [трам- боика] скрипораздёnееная трошачка за скрап (метални отпадъци) биОИшки ж 1. брусчс 2. рслса с из- рези баООИт м бабит (оловно-калаена ла¬ герна сплав) б£Оки ж 1. седло (на струг) 2. Оаб- ка (ударна част на чук). малка наковалня' (за клепане на коса) зИдняя задно седло (на струг) псрСдняя предно седло (на струг) упорния вж. зИдняя Оабка —, шлифов-льная шлифовъчно седло шпИндсльная вретенно седло бабочки ж. шёлковая копринена пепе¬ руда бйгср м багер, екскаватор багрСние с багрене в чсрвсно багренный обагрен в червено бигрСц м I. червени боя, червено ба¬ грило 2. пурпурна тъкан багрИть багря в червено багровый тъмночервен, кърваво¬ червен, пурпурен бадья ж кофа, ведро, кош аэростат м аеростат аэростатика ж асростатика аэросъёмка ж въздушно снимане [фо¬ тографиране], снимане от въздуха аэротсрмодинамика ж аеротернодйна- мика азротсрноyпругость ж аеретсрносла- стичност аэротрИнслорт м въздушен транспорт аэроупругость ж асро^-стичност аэрофильтр м въздушен филтър, aepo- филтър азрофлот м въздушен флот иэроход м автомобил или кориО на въздушна възглавница Б загрузочная кофи [кош] за зареж¬ дане (напр. на пещи) ОИзи ж 1. база, основа. 2. база, склад 3. жп. междуосие авиационная авиационна база авторемонтния авторемонтна ба¬ за [работилница- ~, вагона междуосие на вагон жёсткая постоянно междуосие —, измерительная база за измер¬ ване колёсная междуосие, междуосо- во разстояние — , материально-техническая матери¬ ално-техническа база ~, направляющая направляваща ба¬ за (напр. на инструмента при об¬ работване ) опорная опорна база, опора основнИя основна база (на де¬ тайл) ~, псрвИчная първични [изходна] база пливучия плаваща база проверочная контролна база ~, производственная производстве¬ на база, база зи производство ремонтния ремонтна база судоремонтная кораборемонтна бази сырьевИя суровинна база
базйльт 38 тспnовозоремДнтная база за ре¬ монт ни дизелови локомотиви — , технологическая технологична база топлинния горивна база топливно-энсргстИческая горив- ио-снсргийна база установочная вж. фиксирующая база ~, фиксирующая фиксираща база, фиксатор, база за закрепване (в точно определено положение) — эиипИжи база ни екипажа (разсто¬ яние между осите на двуосен вагон или между централните болтове на талигов вагон. локомотив) — эрозии база на ерозията базальт м базалт ОизИровинис с базиране; разполагане ни изходни основи ОизИровить базирам, разполагам базовый базов, основен; изходен, на¬ чален Оизористояние с базово разстояние Оайиа ж двустранно развлассн плат (бархятин. фланела. бибер. вътъч¬ но дубле) байковый бархетен, фланслсн бийонСт м Оайонстна връзка, Оайо- нетно съединение (на детайли) бийонСтный байонстсн, Оързосменен (при съединяване) ОийпИс м 1. байпас, отвор, уравни- тсл, спомагателен вентил 2. обход, заобикаляне 3. изравнителен вен¬ тил при тръбопровод с високо наля¬ гане 4. ел. обходен |лараnеnеи, спомагателен] проводник; паралел¬ ни [обходна] линия ОайписИрование с обхождане, отвеж¬ дане, паралелно включване, пола¬ гане на обходен тръбопровод или проводник байпИсный обходен, отводсн, парале¬ лен бай м 1. резервоар, съд (за течнос¬ ти). цистерна 2. сборник, корито 3. кораб. Оак [носова палуба] икиумулИрующий акумулаторен [анумилиращ] резервоар (напр. в топлоцентрала) аккумуляторный акумулаторна кутия ОснзИновый бензинов резервоар верхний горен резервоар (напр. на радиатор) водяной воден резервоар — , выпарной изпарителен резервоар — -вытсснИтель м кислоты резервоар за изместване на киселина выщелачивающий корито [вана] за осодяванс [издухване] ~ давления напорен резервоар — , деаэраторный съд за обсзвъздуш- ване — для горючего резервоар за гориво — для отходов съд [резервоар] за отпадъци, контейнер за отпадъци — для тормозной жИдности резер¬ воар за спирачна течност дозиметрический доиг!метричен съд дрснИжный дренажен резервоар — жИдиого топлива, основной гла¬ вен резервоар за тсчно гориво загрузочный товарен контейнер занИлочный вана за закаляване запасный резервен [запасен] ре¬ зервоар ~, компснсационний компенсацио¬ нен съд [резервоар] — , конденсатный резервоар за кон¬ дензат мазутный резервоар за мазут ~, масляный резервоар зи масло, ма¬ слен резервоар ~, мерный измервателен съд [резер¬ воар] — -мешалки смесителей резервоар (напр. за реагенти) ~, нагнетательный нагнетателе» резервоар ~, напорный напорен резервоар основной главен резервоар ~. отстойный резервоар [Оассйн] за утаяване, утаителен съд, утаител очистИтсльный пречиствателен ре¬ зервоар [Оассйн] переливной преливен резервоар, преливник питательный захранващ [подхран¬ ващ] резервоар — , подающий самотёком гравитачен подхранващ резервоар — подачи мИсла резервоар за подава¬ не на масло
39 бйлка — ■ ■ подачи топлива резервоар за пода¬ ване на гориво пропИточный резервоар за импре¬ гниране — прядИльной машИны корито на • предачна машина за мокро пре¬ дене , рабочий предачен котел (в про¬ изводството на изкуствени влакна) рассольный резервоар за солен разтвор (напр. в хладилен вагон) расходный разходен резервоар санеэалеnиЯющuйся резервоар с автоматично пълнене сборный събирателен [сборен] ре- резервоар сливной съд [резервоар] за изли¬ ване смесИтельный смесителей резер¬ воар — , тендерный тендерсн резервоар ~, топливный вж. бан для горючего уравнительный изравнителен ре¬ зервоар бакаут м бакаут (тежко, тсърдо и жилаво дърво) бакборт м ляв борд (на кораб) баислйт м бакелит бакелИтовый бакелитов Оаксн м бансн, шамандура звуковой шамандура със звуков сигнал световой шамандура със светли¬ нен сигнал бакенщик >м работник, обслужващ шамандура [Оаисн] ОинштИг м 1. Оакщаг (посока на вя¬ тър по отношение курса на кораб) 2. Оаищаг (корабно въже) бакштов м Оанщов (дебело въже за привързване към кърмата на ко¬ раб) ОалИнс м 1. баланс, равносметка 2. баланс, уравновесите — иктИвной мощности баланс на ак¬ тивната мощност (на енергийна система) бухгалтерский счетоводен баланс воздушный въздушен баланс валовой общ баланс эоловой пепелен баланс — , мОщностный силов баланс (напр. на мощността на двигателите) производственных мощностей-ба¬ ланс ни производствените мощно¬ сти рабочий вж. мОщностный ОилИнс — , солевой баланс на солитс тепловой топливсн баланс топливно-энергетический горив¬ но-енергиен баланс тяговый тягов баланс, баланс на тягата (напр. на трактор) — , энергетический енергиен баланс ОалансИр м балансьор, кобилица; (ур авновесява ща) противотежест двуплСчий двурансииа кобилица жёсткий твърд балансьор (урав¬ новесите) — нрИна противотежест на кран одноплечий сдиеранснна кобили¬ ца — подвСсии балансьор на окачването поперечный напречен балансьор продольный надлъжен балансьор ~у рессорный балансьор ни рссор тормозной спирачен балансьор балансИрный балаисьорси, баланси¬ ращ, уравиевесяващ балансировать балансирам, уравнове- сявам ч балансировки ж балансиране, урав¬ новесяване; устойчивост, баланси¬ ровка динамИчесния динамично уравно¬ весяване [балансиране] — кирдИнного вИли балансиране на карданния вал — коленчатого вали балансиране на иоляновия вал — миховикИ балансиране ни махо¬ вика — нуля изравняване [регулиране] на нула (за отчитащи инструмента) — руля балансиране на кормило ститИчсския статично уравнове¬ сяване [балансиране]; статична ус¬ тойчивост ОалдИ ж [боен] тежък чук ОилинИт м балинит бални ж греда Инксрная анкерна [закотвяща) греда буферная буферна греда водоохлиждаемия ведеoxлгждаии греда (на котлоагрегат)
б&л ка 40 двутавровая двойно Т-образна греда ~, досчИтая дъсчена грсда ~ жёсткости вкоравяваща грсда ^, задСлинная запъната греда ~ зИднего мости кожух ни заден мост ~ заднего моста тйпа „банджо“ цял кожух ни задсн мост, неразгло¬ бяем кожух на заден мост ~, иатаная валцувана греди ~, клёпаная нитована грсда ~, консольная конзолна (свободно носеща) греда концевйя челна греда (на кран) ~, короОчития кутиеобразна [куха] грсда крановия иранова греда металлическая метална греда ~, надрессорная иадресериа греда ~, неразъёмная неразглобяема [ця¬ ла] греда (на заден мост.) несущая носсща греда переднего моста греда на преден мост ~, подвсснИя окачена [висяща] грс¬ да подирИновия подкранова греда подрессорная подресорна греда полая куха греда ~, продольная надлъжна грсда ~, разрезнИя проста греда ~, распорная разпъваща (дистанци¬ онна] греда ~, рСльсовия релсова грсда, релса ~, сварнИя заварена грсда снвознИя прътова греда, греда- ферма ~, сплошнИя пълноценна греда ~ -стСниа греда-стсна тавровая Т-оОразна греда ~, тормозная спирачна грсда ~, трубчатая тръбна [тръбовидна, кръгла] греди ~, угловИя ъглова греда фасонния профилна греда хвостовИя ав. опашна греда ~, хребтовая гръбначна грсда, глав¬ ни надлъжна греда (на вагонна рама) шандОрная шандорна [язова] грс¬ да шарнИрная ставна [шарнирна] греда —, швСллерная П-образна греда шнворневия централно-болтова греди шпрёигепьиия шпрснгелна греди» грсда с обтегач балл м бал, степен (за скорост на вя¬ тър и големина на морски вълни) ОиллИст м баласт; баластра водяной воден баласт грИвийный баластра (чакъл и пясък) топливный горивен баласт щебёночный жп. баластов слой от натрошен камък ОаллИстер м жп. Оаластьор, Оаласти ровъчна машина ОиллИстина ж мстилно блокче, пос¬ тавено в плавателен съд (за под¬ държане мореход ните качества. ко¬ га то полезният товар е недостатъ¬ чен ) балластИровать изготвям Оаластова призма (на жп. линия). баласти- рам; насипвам с баластра балластировка ж 1. баластиранс, по¬ лагане на баласт 2. поставяне на тежести за увеличаване на теглото (на плавателен съд) — путИ полагане на баласт (върху платно) ни жп линия ОиллИстный баластен, баластов ОаллИсы мн. Оаласи (вид техничес¬ ки диамант на закръглени зърна) ОИллер м балср, ос [вретено] ни ко¬ рабно кормило ОаллИстиии ж балистика внешняя външна балистика внутренняя вътрешни балистика носмИческия космическа балис¬ тика ОиллистИт м Оалистит (бездимен ба¬ РУ™) ОаллистИчесний балистичен, Оалисти- чссии биллон м 1. балон, аеростат 2. (сто¬ манена) бутилна (за газ под наля¬ гане) 3. хим. ел. балон, колба 4. авто Оалонна гума (с ниско наля¬ гане) ацетилСновый бутилка зи ацети¬ лен
41 бараО&н водородный бутилна за водород — для сжИтого воздуха бутилка за сгъстен въздух кислородный Оутилна за кислород — лампы балон [колба] ни лампа Олочный грсдов, съставен от греди <>мпер м броня (на автомобил) €им иатИт м Оамхатит (твърд, но ела¬ стичен битум) бандИж м бандаж, (метален) пояс, обръч беэребордный Оеэребердеи бан¬ даж вагонный бандаж [обръч] ни ва¬ гонно колело, вагонен бандаж — , гребневой бандаж с реборд калибровочный калuОревъееи пръстен (на валцов стан) колёсный бандаж [шина, обръч] на колело лСнточный лентов бандаж лобовой челен бандаж (на елект¬ рически машини) локомотИвный локомотивен бан¬ даж лопаток турОИны бандаж на тур¬ бинни лопатки проволочный телен бандаж, тс- лена превръзка прямой прав бандаж скрепляющий съединяващ бан¬ даж **<•, съСмный.подвижен (който се сва¬ ля) бандаж тСндсрный тсндсрен бандаж тепловозный бандаж за колело на дизелов локомотив цилиндрический цилиндричен бан¬ даж электровозный бандаж за колело ни електрически локомотив биидажйревииие с поставяне [набива¬ не] ни бандаж, усилване с бандаж, баидажuраие бандажист м(работник-) специалист по бандажни работи банд-жный бандажен банка ж 1. буркан, стъкленица; ку¬ тия 2. насип, плитчина 3. седалка, псйна (в лодка) **», аккумуляторная акумулаторна ку¬ тия бановия пейка на носи (на лодка) жсстянИя тенекиена кутия — , лСйденсиия лайденсна стъкленица подводная подводен насип банкаброш м предпредачна машина, флаер баикабрОшиици ж работничка на предпредачна машина банлон м банлон (високообемна поли- амндна коприна) ОИннии м тръбочистачка, шомпъл ОИня ж 1. баня, разтвор за химично [електролитно] обработване, елек¬ тролит 2. вана, съд за химично [електролитно] обработване водянИя водна баня; водна (про¬ мивна) вана масляная маслена баня — , металлИческая метална баня, ба¬ ня [потопяване] в разтопен мстил паровая парна баня песчаная пясъчна баня, пясъчно обработване свинцовая оловна баня, потопя¬ ване в разтопено олово бар м 1. бар (единица за налягане) 2. подкоп ни ръка (режещ изпъл¬ нителен орган на подкопна машина или минен комбайн) 3. нанос, на¬ сип изогнутый извита [крива] под¬ копна ръка цепной подкопна ръка с режеща вериги барабан м барабан — , Ойльный шинен ^вършачен] бара¬ бан Ойтельный биещ барабан бичевой вж. бйльный бирибан валяльный тспавичен барабан вИтный слоеформиращ барабан ведомый задвижван барабан ведущий задвижващ барабан (напр. на лентов транспортьор) волоиноотдслйтельный текст. барабан на магазин волочИльный изтегnитеnен [за¬ движващ] барабан ворсовальный текст. развлася- ващ барабан вращИющийся въртящ се барабан — , выпарной изпарителен барабан выравнивающий изравняващ ба¬ рабан
барабйн 42 вытсснИтсльный изместващ бара¬ бан вытяжной екстраиийеиси бара¬ бан гальтОвочний барабан зи почист¬ ване и полиране гасИльный барабан за race не ни вир гидропсскоочистнОй барабан за мокро пясъчно почистване глИвный тамбур (на дарак) гладкий 1. гладък барабан, ба¬ рабанно колело 2. натсгателиа рол¬ ка, натегач головной задвижващ [начален] барабан гр-бельный ссносъбирач^ бара¬ бан —, гривиемосчный барабан за проми¬ ване на баластра гривиесортировочный барабан за пресяване [сортиране] на баластра гребенной грсбенеи барабан гребСнчитый еж. гребенной бири- бИн грузовой товарен [въжен] бара¬ бан (напр. на повдигателен меха¬ низъм на кран) грузоподъемный еж. грузовой би- рабИн двусторонний барабан за дву¬ странно навиване (на въже) дробе^^ый вж. дробеструй¬ ный бариО-н дробеструйный сачмоструен (чи- стачен) барабан дробил ьныйтрошаченОарабаи загрузочный пълначен [насип¬ ващ] барабан зажИмный затягащ [з-те^те^н] барабан -^, зольный барабан за пепел ~, зубовой вж. штифтовой барабан ~, зубчатый назъбен [зъбен] ба¬ рабан (на кюспемелачка) канатный въжен барабан, бара¬ бан за (навиване на) въже конИчесний конусен барабан; топл. конусни валци котСльный барабан за котсл, ко¬ телен барабан нрасИльный багрилен барабан нулачиовый гърбичсн барабан лСнточный лентов барабан лопастный лопатиов барабан — , лущИльный олющващ барабан (на памукокомбайн) мигнИтный магнитен барабан; ба¬ рабанен магнитен репаратор — мельницы мелничен барабан, ба¬ рабан на мелница моечный миячен [перилен] ба¬ рабан молотИльный вършичен барабан молотковый чунов барабан никИтный навиващ барабан направляющий направляващ ба¬ рабан — , натяжной опъвателен, нзтсгатс- лен [натягащ] барабан ножевой можов барабан; текст. Оисщ барабан . ~ обратной тяги барабан зи обратно теглене обеспыливающий текст. лрахо- чистачка (за пашкули) обжигИтельный пържилен бара¬ бан окрИсочный вж. крисИльный би- рабИн очёсывающий очесващ [прочес- ващ] барабан очистной чистачен барабан, ба¬ рабан за почистване (напр. от- л ивки или изковки) пИрный двоен [сдвоен] барабан пескоструйный пескоструен ба¬ рабан питательный захранваш [зареж¬ дащ] барабан — пИшущсго (самопИшущсго) при¬ бори пишещ валяк планчатый планков барабан — , пневматический пневматичен ба¬ рабан поворотный ебръщателеи бараОа» — подИчи барабан иа подаването [на подавателей механизъм] подающий вж. ОарабИн подИчи — , подъёмный подсмен [повдигате¬ лен] барабан полировальный полировъчен ба¬ рабан, барабан за полиране прессующий пресоваш барабан приводной задвижващ [двигате¬ лен] барабан
43 баржа приёмным приемен барабан, ба¬ рабан на приемно устройство; текст. бризьор, бризьорен валяк промывной промивен барабан, барабан за промиване размалывающий барабанна мел¬ ница распределительный разпредели¬ телен барабан . ребристый барабан с ребра реверсивный реверсивен барабан режущий режещ барабан сварной заварен барабан, барабан с шев ~ винтовыми канавками барабан с винтови нарези (напр. на електро¬ телфер) ~ -сепаратор сепараторен барабан сетчатый мрежест [перфориран] барабан силосорезный силажорежещ ба¬ рабан скатывающий навиващ барабан смесительный смесителей бара¬ бан смесовой вж. смесительный ба¬ рабан сороудалйтельный барабан за по¬ чистване от замърсяващи примеси (на памукокомбайн) сортировочный сортировъчен ба¬ рабан сушильный сушилен барабан съёмный текст. снемащ барабан, пеньор съемочный вж. съёмный барабан тарельчатый дисков барабан. ~, тормозной спирачен барабан, ба¬ рабан на спирачка травильный барабан за разяжда¬ не [байцване, ецване] трепальный мънещ [очукващ] ба" рабан, барабан за разбиване [очу¬ кване] тяговый теглителен барабан фрезерный фрезерен барабан фрикционный фрикционен [три- ещ] барабан хвостовой барабанен обръщач на посоката на движение (на транс¬ портьор ) ходовой барабан на ходовия ме¬ ханизъм холодильный хладилен барабан холостой барабан на празен ход,, свободен барабан цельнокатаный валцуван барабан, [цилиндър], барабан без шев цементационный барабан [цилин¬ дър] за цементация цепной верижен барабан червячный барабан с винтово [чер- вячно] задвижване чесальный текст. развлачващба- рабан шаблонов шаблонен барабан,бара¬ бан, носещ шаблони шлифовальный 1. шлифовъчен диск. 2. барабан за шлифоване с абразивна струя шнековый вж. червячный барабан шпйлевый барабан на шпил, вер¬ тикален триещ конусен барабан штифтовой зъбен барабан щёточный четкое барабан щипальный скубещ барабан электромагнитный електромагни¬ тен барабан барабанный барабанен барабанчик м 1. ролка за права на- зъбка 2. винторезна дъска мотальный навиващ валяк барабанщик м с.ст. подавач (работ¬ ник) баранка ж 1. кормилно кдлело, во¬ лан 2. възел, клуп баранчик м 1. прикачна кука 2. на¬ правляващ валяк (в хаспелов апа¬ рат) барашек м крилчата гайка барботаж м барботаж, барботиране баргоут м бархоут (дървен предпазен пояс на корабна външна обшивка, по товарната ватерлиния) барда ж джибри, каша, утайка ~, сульфитная сулфитна луга баретка ж между пол юсен мост (на■ акумулатор ) баржа ж шлеп, баржа (несамоходен, товарен кораб) наливная шлеп [баржа] за на¬ ливни товари
бАрий 44 нефтеналивная баржа-петролоносач , самоходная шлеп със собствено задвижване барий м хим.. барий барильёт м смесителен резервоар (за газове). барйт м хим. барит, естествен бариев сулфат барка ж 1. хаспелов апарат; корито 2. безпалубен шлеп, ладия барабанная багрилен апарат от барабанен тип валяльная тепавица жгутовая хаспелов апарат за об¬ работване на платове във вид на ръкав [въже) — закрытого типа хаспелов апарат затворен тип красильная хаспелов апарат за багрене промывная хаспелов апарат за пране и изплакване на платове; корито за пране на прежди протравная хаспелов апарат за стипцоване и байцване ручная корито за ръчно багрене баркас м баркас, кораб-влекач (за спомагателни пристанищни рабо¬ ти ) барклёй м барклий (вид вълна) барограмма ж барограма ~ подъёма барограма на издигането (изкачването] барограф м барограф, самопишещ ба¬ рометър барокамера ж барокамера барометр м барометър барометрический барометричен баростат м баростат (за регулиране температурата на изпарение на охлаждащото вещество в хладилни уредби ) бархат м кадифе ■бархатный кадифен, който е от ка¬ дифе бархбут м вж. баргбут барьер м бариера, преграда диффузионный дифузионна пре¬ града звуковой звукова бариера [пре¬ града] световой светлинна бариера ~ с выдвижным брусом жп. пълзяща бариера ■—, тепловой топлинна бариера басон м пасмантерийно изделие (ши¬ рит, лента, галон, шевица, шнур, кордела и др.) бассейн м басейн ~, бессточный неотточен [неотти- чащ се, негравитачен] басейн брызгальный охладителен басейн водосборный водосборен [водо- събирателен] басейн, водосборен район ~ выдержки басейн за отлежаваме гравитационный гравитачен [гра¬ витационен, самотечен] басейн каменноугольный каменовъглен басейн напорный напорен ' резервоар; вод¬ на камера осадительный вж. осадочный бас¬ сейн осадочный утаителен |утаечен] басейн или резервоар, утаител отстойный вж. осадочный бас¬ сейн судоремонтный акватория на ко¬ раборемонтен завод угольный вж. каменноугольный бассейн батан м текст, вата л (работен орган за набиване на вътъка при тъкачен стан ) ~ двойного прибоя ватал с двойно набиване на вътъка ~, многочелночный многосо валков ватал ~, подвесной висящ ватал револьверный ватал на револве- рен стан батарейный батериен, акумулаторен батарея ж 1. батерия (акумулатор¬ на, електрическа) група, секция (от еднородни машини и съоръже¬ ния) 2. отоплително тяло, ради¬ атор (напр. на парно отопление) ~, акумуляторная акумулаторна ба¬ терия, акумулатор анодная анодна батерия буферная буферна изравнителна батерия высоковольтная батерия за висо¬ ко напрежение
45 башмак. газовая газова батерия (от сто¬ манени бутилки за сгъстени га¬ зове) ~ дисков секция от дискове (напр. на редосеялка или лющилник) ~ домкратов група крикове, батерия от крикове ~, кислородная распределительная разпределителна батерия за кисло¬ род (от стоманени бутилки) кислотная киселинна батерия (акумулаторна батерия с електро¬ лит от разредена киселина) коксовая коксова батерия, бате¬ рия за коксуване коллекторная колекторна бате¬ рия конденсаторная конденздторна батерия осветительная осветлителна ба¬ терия отоплйтельная отоплителна ба¬ терия ~ охлаждения батерия [секция] за охлаждане ~ парового отопления радиатор за парно отопление ~, переносная преносима [подвиж¬ на] батерия радиаторная радиатор, радиатор- на батерия, (глидерно) отоплител¬ но тяло разряжённая аккумуляторная раз¬ редена [изтощена] акумулаторна батерия < роликовая ролкова батерия свинцовоя оловна батерия, оло¬ вен акумулатор стартерная пускова батерия стационарная неподвижна [не- преносима] батерия ~, сухая суха батерия тяговая тягова (акумулаторна) батерия (напр. на електрокар, електромобил ) уравнительная вж. буферная ба¬ тарея щелочная алкална батерия (аку¬ мулаторна батерия с електролит от основен разтвор) электрическая електрическа ба¬ терия батнк м батик (восъчно печатане на тъкани ) батйст м текст, батиста батокс м кораб, батокс (надлъжна- греда) батопорт м батопорт, врата на док бахрома ж текст, ресни бачок м резервоарче, казанче, малък . съд ~ для тормозной жидкости разер- воар за спирачна течност красконагнетательный напорно - резервоарче за боя (на пулвериза¬ тор) масляный (малък) маслен резер¬ воар мерный топливный мерителен съд за гориво нагнетательный нагнетателно ка¬ занче [резервоарче] ~, питательный захранващо казанче ~ радиатора, верхний (ннжинй) авто горно [долно] казанче на радиатора расширительный разширителен съд (напр. на хладилна система) башенный кулов (напр. за кран) башмак м 1. (метален) накрайник, обувка (на тръба, кабел, въже и др.) 2. трак, основа, обувка (на съставно звено на трактор) 3. ■жп. спирачна обувка (на колод¬ ката); спирателна обувка, кучка (за неподвижно задържане на ва¬ гон върху релси) 4. долна плоча (на обрезна машина) ~, гусеничный вж. башмак 2 заграждающий вж. башмак 3 ~ задней подвески авто стоика за- задното окачване кабельный кабелен накрайник, кабелна обувка ~ колодки, тормозной спирачна обувка на колодката ~ комбайна плъзгач на комбайн копирующий копиращ плъзгач ~ крейцкопфа плъзгач на кръсто- глав полюсный полюсен накрайник, полюсна обувка рессорный ресорна обувка сбрасывающий вагоноизхвъргач* ка ~, скользящий плъзгач
башмачник 46 стрелочный плъзгач на стрелка, стрелкова плъзгалка технологический технологична опора (при регулиране и настрой¬ ване на машина) тормозной жп. спирачен палец, спирачна обувка трубный тръбен накрайник фрикционный фрикционен на¬ крайник башмачник м посрещач на вагони (при .извършване на маневра) бйшня ж кула; мачта; колона абсорбционная вж. поглотитель¬ ная башня ~, антенная антенна мачта ~, буровая сондажна кула ~, водонапорная водонапорна [вод¬ на] кула, кула-водоем ~, водосбросная водоотливна кула «~, вытяжная смукателна [тягова] кула (за създаване на въздушна тя¬ га), комин газоочистная газоочистителна ку¬ ла [колона] гиперболоидальная хиперболична кула грузовая товарна кула (на то¬ вароподемно съоръжение) канатной дороги кула [мачта] на въжена линия карбонизационная карбонизаци- онна кула [колона] конденсационная кондензацион¬ на кула [колона] — мокрого тушения кула за мокро гасене окислительная окислителна кула [колона] охладительная охладителна кула поглотительная поглъщателна [абсорбционна] кула [колона] пылевытяжная прахоуловителна [вентилационна] кула пыльная вж. пылевытяжная ба¬ шня ■о-', реакционная реакционна колона, колонен реактор семафорная семафорна мачта —силосная силажна кула —■ с насадкой колона с пълнеж сушильная сушилна кула [коло¬ на], сушилня уравнительная изравнителна ку¬ ла [камера] хвостовая насрещна кула [мач¬ та] (на кабелен кран) холодильная охладителна кула [колона] бегйн-рей м кораб, бегин-рея бегун м 1. текст, волан, воланов валяк 2. леяр, валяк [валц] 3. въртящ се диск (на дискова фураж¬ на мелница) . бегунок м 1. палец (на токоразпре- делителя на запалването) 2. пред¬ на едноосова талига (на локомо¬ тив) 3. бегач (за гривни на пре¬ дачни и пресуквателни машини) 4. шейна, плъзгач (на сметачна линия) — распределителя разпределителен палец точильный шлифовъчен уред (за дарак) бегун-тали мн. бегун-тали (система от макари и въжета за повдигане на марсел) бегуны мн колерганг.чашова мелница — для мокрого помола колер га нг за мокро мелене — для сухого помола колерганг за сухо мелене дробящие мелещ колерган — непрерывного действия колерганг с непрекъснато действие периодического действия колерганг с периодично действие размалывающие вж.' дробящие бегуны — с верхним приводом колерганг с горно задвижване — с вращающейся чашей колерганг с въртяща се чаша — с вращающимися катками колер¬ ганг с въртящи се дискове смесительные смесителей колер¬ ганг смешивающие вж. смесительные бегуны — , смешивающие маятниковые цен¬ тробежен смесителей колерганг — с неподвижной чашей колерганг с неподвижна чаша — с нижним приводом колерганг с долно задвижване
47 бензиномёр бедор м бедор (метална нишка от алуминиево фолио) бежевый бежов (цсят) безвихревой бе:вихров, нетурбулен¬ тен, безроторсн. потенциален безворсовый текст, не кардиран, гла¬ дък бездёньевый текст. безтитърен. без- номерен (с неозначена финост) бездетонацнонный бездетонационен, работещ .без чукане (напр. за бен¬ зинов двигател ) бездефектный бездефектен бездорожье с 1. местност без пътнща 2. лошо състояние на пътищата беззазорный без хлабина; стегнат беззольный безпепелен безмоторный безмоторен безнакипный не съдържащ образова¬ ния от котлен камък безопочный леяр, безкасов безосный безосов безотказный безотказен, сигурен безразмерный безразмерен, бездимен- сионен, безномерен безотвальный разрохнат, обработен (предназначен за обработване) без обръщане (на почва) безрамный безрамов, безрамков безрельсовый безрелсов безрессорный безресорен; непружини- ращ безрычажный безлостов безусадочность ж несвиваемост безусадочный нес в и ваем безынерционный безинерционен безыскажённый недеформиран безыскровой безискров бейдевинд м бейдевинд (курс на ко¬ раба спрямо вятъра) бейка ж биячка (шибалка за изпра¬ вяне власа на велур) бейнит м бейнит (продукт на превръ¬ щане на аустенита) бейфут м кораб, гафелна скоба бексан м бексан (поливинилиденхло- ридно синтетично влакно) бел м физ. бел (единица за акустични и електрични трептения) беление с избелване белесоватость ж избеленост, обезцве- теност белизна ж белота (след избелване) белила мн белило, избелващо сред¬ ство; бяла (минерална) боя баритовые баритово белило.блаи- фикс висмутовые бисмутово белило литопонные литопоново белило, литопон свинцовые оловно белило сернистые сернисто [литопоново] белило сурьмяные антимоново белило титановые титаново белило, ти- танвайс цинковые цинково белило, цинк- вайс белильный белилен, избелващ белильня ж избелвачно отделение белимость ж избелваемост белить беля, избелвам бель ж 1. избеляемост 2. белота бельтинг м бел тин г (тъкан за ремъ¬ ци и транспортни ленти) бёмберг ж бемберг (мед но-амонячно изкуствено влакно) бензель м мор. 1. тънко въже от лек поцинкован тел 2. вид свързване на две въжета бензил м хим. бензил, бензилов ра¬ дикал бензин м бензин авиационный авиационен бензин, авиобензин автомобильный автомобилен бен¬ зин . высокооктановый високооктанов бензин газовый газов бензин, петролов етер, газолин моторный бензин за двигатели (с вътрешно горене) >*>, нефтяной вж. газовый бензин низкооктановый ниэкооктанов бензин — , растворитель бензин-разтворител бензиновоз м авто мобил-цистерна (за бензин), танкер за бензин, бензи¬ новоз бензиновый бензинов бензинозаправочный бензиноснабди- телен, бензинозареждащ бензиномёр м бензиномер, бензино- показател (на нивото в резервоар)
бензнномотбр 48 бензнномотбр м бензинов двигател (мотор] бензинорез м бензинова резачка; бен¬ зинова горелка (за рязане) бензнноуказатель м вж. бензиномер бензиноуловитель м бензиноуловител бензовоз &ж. бензиновоз бензоазурйн м бензоазурин (светло- синьо директно азобагрило) бензодвйгатель бензинов двигател бензозаправщик м авто мобил-цистер- на за зареждане с бензин бензоколонка ж бензинова колонка, помпа за бензин (в бензиностан¬ ция) бензокрасйтель м бензобагрило (ди¬ ректно субстантивно изобагрило от бензидин и неговите производ¬ ни ) бензол м бензол авиационный авиационен бензол сырой суров [непречистен] бен¬ зол чйстый чист бензол бензомер м вж. бензиномер бензонасос м бензинова помпа диафрагменный мембранна бен¬ зинова помпа — , поршневой бутална бензинова помпа бензообогреватель м бензиноподгре- вател бензоочистйтель м бензинов филтър, филтър за бензин бензопомпа бензонасос бензопровод м бенэинопровод бензопурпурйн м бензопурпур (чер¬ вено директно азобагрило) бензорёз м вж. бензинорез бензорукав м еластичен бензинопро- вод бензостанция ж бензиностанция бензостойкий бензиноустойчив бензосчётчик м бензинов разходо- мер бензоуказатель м вж. бензиномер бензофендл м хим. бензофенол бензофильтр м вж. бензоочистйтель бензофлавйн м бензофлавин (жълто основно акридиново багрило) бензохранилище с 1. склад за бен¬ зин 2. бензинов резервоар бензоцистерна ж бензинова цистерна бентонит м бентонит, бентонитов. глина бёрдо с текст, бърдо (тъкачно, ско¬ ванно ) варнбе засмолено бърдо делительное зевно бърдо игольчатое иглено [гребеновоЛ бърдо ~ , откидное летящо бърдо паяное запоено бърдо раздвижное експанзивно (пре- кръстосващо] бърдо сновальное с нова ч но бърдо устанавливаемое регулиращо се [регулируемо) бърдо бердовязание с изработване [оплита¬ не] на бърда бердовщйк м бърдар берилл мберил (минерал) бериллий м хим. берилий бериллизация ж бери лизания (пойърх- костно закаляване с помощта на берилий) беркелий м хим. беркелин беседка ясскалуша (висяща като люл¬ ка дъска, служеща за седалка при почистване или боядисване корпуса на кораб) . бескамерный безкамерен бесклапанный безклапанов, безкла- панен бесколлскторный безколекторен бескомпрессорный безкомпресорен бесконечный безкраен бесконтактный безконтактен бесперебойный непрекъснат беспересадочный без сменяване на превозното средство беспилотный безпилотен беспламенный безпламъчен беспоршневбй безбутален беспосадочный ав. изминат без при¬ земяване [кацане] беспримесный без примеси, несъдър¬ жащ примеси беспроволочный безжичен беспыльный несъдържащ [без] прах; обезпрашен бессемерование с бесемеруване (по¬ лучаване на стомана по метода на Бесемер), конвертиране; бесе- мерово производство, бесемеров процес
49 биполярный малое бесемеров процес в малък конвертор бессемёровать произвеждам стомана по бесемеров метод, работя на кон¬ вертор бессемеровский бесемеров, конверто¬ рен бессеточный безрешетков, безрешеть- чен бессточный неотточен, неоттичащ се, негравитационен бесструктурный безструктурен, амор¬ фен бесступенчатый безстепенен; безстъ- пален бесстыковой съединен без челна фу¬ га (напр. за заварени релсови гре¬ ди) беечелнбчный безсовалков бесшкальный не притежаващ скала за отчитане бесшлаковый безшлаков бесшовный безшевен бёта-дефектоскопйя ж бета-дефекто¬ скопия, дефектоскопия с бета-лъчи бёта-желёзо с бета-желязо бета-толщи номер м бета-дебел омер бетатрон м бетатрон бетон м бетон армированный армиран бетон быстросхватывающийся бързо- свързващ се бетон гидротехнический хидротехни¬ чески бетон — , жёсткий земновлажен бетон (с малко вода) — , жирный тлъст бетон (с увеличено циментово съдържание) ~, литой излят бетон —; пористый шуплест бетон; пенобе¬ тон — , - тощий постен бетон (с малко циментово съдържание) цементный циментов бетон — , шлаковый шлаков бетон, шлако¬ бетон; сгуробетон бетонит м бетонит, изкуствен [бето¬ нов] камък, бетонов блок; блок от високопещна шлака бетоновод м бетонопровод, тръбопро¬ вод за бетон бетонолом м бетоноразбивач бетономешалка ж бетонобъркачка гравитационная гравитационна бетонобъркачка (със свободно сме¬ сване ) дорожная пъ^острЬителна’. ''бето¬ нобъркачка — , опрокидная саморазтоварваща се бетонобъркачка , бетононасос м бетонова помпа, пом¬ па за бетон бетоноподъёмник м бетоноподемник бетонораспределнтель м бетонораз- пределител _ бетоносмеситель м вж. бетономе¬ шалка бетоноукладчик м бетоноподагаща машина, бетонополагач бечева ж въже, корабно въже бечёвка ж тънко въже, връв, канап бечёвочный въжен, канален . биение с биене, отклонение при дви¬ жение (при въртене) боковое странично биене радиальное радиално биене ~, торцевбе челно (осово] биене бизань ж 1. бизан, задна мачта (на кораб) 2. платно на бизан-мачта — -мачта бизан-мачта (най-заднота мачта) билйнза ж билеща, двойна леща билинит м билинит (минерал) било е 1. бияч, ударна част, биещ ор¬ ган (на машина или съоръжение) 2. мелничен чук, чук (на тро¬ шачка машина) — мельницы чук на мелачка планочное биещо крило с шини — ткацкого станка ударните части на тъкачен стан билодержатель м чукодържач бильборд м метална обшивка на дър¬ вен клюз биметалл м биметал биметаллический биметален бимс м бимс (напречна греда на ко¬ раб) . . бинарный бинарен, двоичен; двусъс- тавен, двукомпонентен бином м мат. бином, двучлен бинормаль ж бинормала биолаза ж биолаза (ензимно обеэ- скорбващо средство) биплан м двуплощник биполярный биполярен, двуполярен 4 Руско-български машиностроителен речник
би^ка ' 50 бирка .ж табелка; дъсчица [картонче] с ’ етикет' бирюза, тюркоаз бисИираль ж биспирала, двойна спи¬ рала биссектриса ж мат. бисектриса, ъг- лополовяща бисульфат м' хим. бисулфат ~ аммония .амониев бисулфат ~ калия ' калиев бисулфат — натрия натриев бисулфат бисульфит м хим. бисулфит _ кальция калциев бисулфит натрия натриев бисулфит бит м бит (единица мярка за количе¬ ство нна информацията) бйтенг ’м. битенг, вертикална стоика (за ограничаване скоростта на спускане на котвената верига) битер м битер двухпрутковый двупрътов ' битер отбойный отражателен надбара- банен битер приёмный приемен битер битум м битум битумоплавнльня ж битумна топил¬ ня, инсталация за топене на битум битумопровод .« тръбопровод за (раз¬ топен ) 'битум битый . натрошен, начупен; набит, утьпкан бить удрям, бия; набивам; текст. разтварям, разчепквам сваи . набивам свая — шерсть ’.разчепквам вълна (с да¬ рак) ' — щебень троша камъни на чакъл, чукам чакъл бифиляр м бифилярна намотка бифилярный двужилен, двупровод¬ ников, бифилярен бихромат м хим. бихромат бифталь м бифтал (свързващо веще¬ ство) ' бланкофбр м бланкофор (оптически избелител за текстилни матери¬ али) блей штейн м оловен камък, оловна шлака бленда ж бленда, диафрагма блеск м 1. блясък 2. сулфидна руда железный хематит медный . халкоцит металлический метален блясък блёстки мн пайети, дефекти в тъка¬ ните ' блесткость ж- яркост, ослепителност блйзны мн 1 слепвания; двойки ’ 2. надлъжни бразди в тъканта (по основа) бликование с купелуване (извличане на благородни метали от оловни концентрати ) блйнкер м сигнална лампа (мигаща) блок м 1. блок, тяло; секция, еле¬ мент 2. ролка; макара, скрипец ~ аккумулятора акумулаторен ’ блок — -аппарат блокировъчен^ апарат, блок-апарат быстросменный бързосменяем блок . вертлюжный вж. флюгерный блок ведомый задвижвана [водима] ролка ведущий задвижваща [водеща] ролка грузоподъёмный повдигателна ма¬ кара, повдигателен скрипец — двигателя блок на двигател (с вътрешно горене е) двухроликовый двуролкова мака¬ ра ■ „ / дифференциальный диференциа¬ лен блок [скрипец] — для возвратного хода ролка за об¬ ратно движение желобчатый ролка за . въже (с жлеб) ' зубчатый 1. блок от зъбни колела 2. ролка [гнезда] за шарнирна ве¬ рига инструментальный инструмента¬ лен блок канатный ролка за въже, въжена ролка [с жлеб] канатоведущий триеща [фрикци¬ онна] въжена шайба — -картер блок-картер [на двигател] катковый подвижна ролкова опора — коксовых печей батерия от кок¬ сови пещи, пещен блок — -контакт блокиращ контакт, блок- контакт концевой крайна ролка
51 блжир&ми - • котла блок от котли, котелен блок , кулачковый гърбичен блок ч маршрутный жп. маршрутен блок (на блокировка) ■ моделей леяр, гроздов модел (мо¬ делен комплект за общо отливане) монтажный 1. (повдигателна) ^монтажна макара -2. монтажна еди¬ ница направляющий направляваща ролка натяжной натегателна ролка -обводной водеща ролка, водило однорбликовый едноролкова ма¬ кара , одношкйвный вж. однорбликовый блок отводной отклонителна ролка ' -очкб жп. блоково поле ' питания захранващ блок, блок за захранване (напр. с електроенер¬ гия) плавающий плаваща или самона- гаждаща се разстъргваща глава (за окончателно обработване с по- висиенд точност) ' плавких предохранителей табло със стопяеми предпазители поворотный въртящ блок ■, подвесной висяща [окачена] рол¬ ка > подшипников лагерен блок ' -пост блок-пост, пост на блок- ,апарат ‘ ' предохранителей кутия с предпа¬ зители; предпазителен блок ' прибытия жп. входно блоково по¬ ле приводнзй задвижваща ролка ' приёма вж. блок прибытия расточный 1. разстъргващ блок 2. разстъргваща ножова глава резиновый гумен блок (при ела¬ стично окачване) резцовый ножов блок (на много- ножова режеща машина) * -сигнал блок-сигнал, блокиращ сигнал * -система жп. блок-система, сис¬ тема за блокиране стальной стоманен блок, слитък толсто хбдный кораб, блок [мака¬ ра] за дебело въже тонкохбдный кораб, блок [мака¬ ра] за тънко въже топливный горивен блок ~ трёхцветкой сигнализации блок за трицветна сигнализация усилительный усилвателен блок, усилвател ~ -участок жп. блок-участък, бло- кировъчен участък (на електри¬ ческа релсова верига) < флюгерный отклоняваща се рол¬ ка, ролка с изменяемо • положение на равнината, в която тя се върти холостой свободна ролка цепной ролка за верига, верижно колело / ~ цилиндров цилиндров блок ~ шестерен зъбен блок, блок зъбни колела шпиндельный вретенен блок ~ штампа блок на (сменяема) щан- ца энергетический енергиен блок блокирование с блокиране блокировать блокирам блокировка ж блокиране, блокировка автоматическая автоматична бло¬ кировка двусторонняя двустранна блоки¬ ровка ~ дифференциала блокиране на ди¬ ференциала ~ колёс блокиране на колелата механическая механична блоки¬ ровка односторонняя едностранна бло¬ кировка пневматическая пневматична бло¬ кировка путевая жп. линейна [пътна] бло¬ кировка; линейна блокнровъчна уредба ~, релейная релейна блокировка ~ рулевбго управления блокиране на кормилната уредба; блокиров¬ ка на кормилното управление ручная ръчна блокировка станционная гарова блокировка, гарова осигурителна уредба ~ тормоза блокиране на спирачка
блюкирдвочный 52 блокировочный блокировъчен, блоки¬ ращ блокоиоз м панеловоз блочек м шайба (вретенна) блочок м блокче, елемент топливный брикет блюм м метален блок, блум блюминг м блуминг (валцовъчен стан за големи блокове) блюмс м вж. блюм бобина ж 1. ел. бобина; намотка 2. бобина, макара; ролка (напр. за магнитофонна лента) 3. текст. бобина, лреждово тяло индукционная индукционна боби¬ на , ~, крестовая бобина с кръстообразна намотка ~, прядильная предачна бобина разъёмная разглобяема ролка {бобина} (напр. за кинолента) бобинедефжйтель м бобиноиосач бобышка ж 1. издатък, пъпка; (усил¬ ващо) у дебеление; ухо (на бу'тЬло) 2. мъртва глава с овална форма бод м текст, бод копировальный маркиращ бод краеобмёточный обримчващ бод ~, обмёточный обшиващ бод ~, петельный верижен бод петайнбй скрит бод прямой прав бод смёточный тропосващ бод стегальный, прошиващ бод боёк м 1. ударник, бойник (на меха¬ ничен чу к) 2. чело (на ръчен чук) верхний горен ударник нижний долен ударник бой м 1. биене, удряне; удар 2. тро¬ шене, чупене; натрошени [начупе¬ ни] материали, трошляк 3. наби¬ ване 4. текст, ударников механи¬ зъм <—•, верхний горен удар; горнобиещ ударников механизъм клинкерный натрошен клинкер нйжний долен удар; долнобиещ ударников механизъм — , пружинный пружинен ударников механизъм ~ стекла трошено стъкло, стъклен трошляк штамповочный щамповащ (за¬ вършващ) удар -(на щамповъчен чук) бойлер м бойлер бок м страна; стена боковйк м накрайник ~, радиусный радиусен накрайник ~, центровой центрови накрайник чертйльный чертилен накрайник 4 боковина ж 1. страна, странична по¬ върхност 2. страница (напр. на талигова рама) ~ волокуши страница на влекач [влачка] ~ капота страничен щит на капака на двигател литая лята страница (на тали¬ га ) откидная страница, страничен капак (на каросерия на товарен автомобил) ~ покрышки странична част на гума ~ рамы страница на рама, рамен лист ~ , сборная сглобяема страница сочленённая свързана [съчлене- на] страница ~ тележкн страница (на рамата) на талига ' тросовая въжена {страница на влекач бокорёзы-плоскогубцы мн. плоски кле¬ щи със страничен секач боксит м боксит (минерал) болван м 1. изпъкнала част в кухина¬ та на леярска форма 2. заготовка с цилиндрична форма болванка ж блок, слитък, балванка болометр м болометър (за измерване . интензивността на лъчиста енер¬ гия) болт м болт анкерный 1. анкърен болт (на ло¬ комотивен корпел 2. фундаментен болт ~, барашковый болт с крилчата гла¬ ва вертлюжный въртящ сс болт, болт на шарнир (без резба) ■ ~, временный вж. монтажный болт глухой глух [задънен] болт ~ ?-гужбн къс и дебел болт ~, дистанционный вж. распорный болт
53 ббмба ~, заершённый че пат болт ~, зажимный вж. затяжной болт ~, - закладной болт със законтряща глава ~, затяжной затегателен болт ~, крейцкопфный кръстоглавен болт, болт на кръстоглав -~-, крепёжный скрепителен [закреп¬ ващ, свързващ, съединителен] болт ~, крыльчатый, вж. барашковый болт ~ -крючок болт-кука /W, люлечный люлков болт (на люл- кова талига) —', монтажный монтажен [временен] болт ~, нажимной притискателен болт ~, натяжной опъвателен [обтегате- ле н] болт, обтегач — -ограничитель ограничителен болт **отжймный освобождаващ [отхлаб- ващ, отпускателен] болт —-, откидной шарнирен [отмятащ се] болт ~, плавающий плаващ болт ~, подвесной висящ болт —, получерный полуобработен болт ~, получйстый вж. получерный болт ~, потайной скрит болт, болт със скрита глава /-, прижимной притискащ [стягов] болт (при менгемета) *~, предохранительный предпазен болт ~, призбнный 1. скрит безглав болт 2. пасовъчен болт ~, притёртый вж. потайной болт приточенный вж. призонный болт •~, пустотелый кух болт ~, распорный дистанционен [раэда- лечителен] болт ~, регулировочный регулировъчен болт, болт за регулиране —', рессорный ресорен болт ~, сборочный вж. монтажный болт ~ с буртиком болт с (опорен) пояс ~ с высаженной головкой болт с ко¬ вана [щампована] глава ~, сквозной съединителен болт ~ с концевым утолщением болт с удебеление в края ~ с костыльной головкой болт с гла¬ ва-кука, болт-кука ~ с крючковой головкой вж. боят с костыльной головкой ~ с молотковой голбвкой болт с пра¬ воъгълна глава ~ с полукруглой голбвкой болт с по- луобла глава ~ с проушиной болт с ухо [със завит край] — с тавровой голбвкой болт с Т-об¬ разна глава ~, стопорный застопоряващ [спира¬ чен, ограничителен] болт стыковой болт (за затягане) на съединителна планка; болт [ос] на пластинчата верига стяжной стегателен болт ~ с усом болт със зъб ~ с утопленной голбвкой болт със скрита глава ~ с цилиндрическим стержнем болт с цилиндрично тяло ~t точёный струговая болт точнопрйгнанный пасовъчен болт ~ -удав болт-примка упорный опорен [ограничителен] болт — , установочный монтажей болт ~ > фундаментный вж. анкерный болт центровой централен болт чёрный черен [необработен] болт чистый чист [обработен] болт шарнирный шарнирен болт ~, шаровой ябълковиден болт шатунный мотовилков болт, болт за мотовилка ~ -шпилька болт-шпилка, болт с две гайки; затегателен болт ~, эталонный еталонен болт юстировочный болт за юстиране (напр. на измервателен инстру¬ мент) якорный вж. фундаментный болт болтАлка ж тръскачка, тръскателен апарат болта-сараи м болта-саран (полива- нилиденхлоридно влакно) болтат ён м болтатен (полиетиленово синтетично влакно) болтик м щифт болторезный болтонарезен болтушка ж промивен апарат большегрузный жп. тежкотоварен бомба ж бомба' ■
бомбардировать 54 ~ для определения теплоты сгора¬ ния топлива бомба за определяне топлината на изгарянето; калори- метрична бомба калориметрическая калориметри- чна бомба бомбардировать бомбардирам бомбировать бомбира, издува се (за консерви в тенекиен амбалаж) бон м кораб, бон, боново заграждение; плаващ бараж бор м 1. хим. бор 2. мор. силна при¬ ливна вълна борат м хим. борат борид м хим. борид (съединение на бор с метал) борирование с 1. хим. бори ране (вкар¬ ване на бор) 2. мет. бори ране (повърхностна обработка на сто¬ мана с бор) боров м 1. ди мох од, канал за димни газове, фукс 2. въздухонагревате- лен канал 3. вентилационен канал газоотводный гаэоотвеждащ ка¬ нал дымовой димоход, димов канал [фукс] обхбдный обходен [успореден] димоход >*>-, пылеосадочный прахосъбирате- лен канал ~, сборный събирателен [главен] ди¬ моход борогидрйд м борохидрид, бороводо¬ род бородка ж брадичка, езиче ~ волокон брадичка от влакна ~ ключа езиче на ключ бородбк м пробой, шило борозда • ж 1. с.ст. бразда 2. маш. ка¬ нал, улей, жлеб контрольная контролна бразда (линия, на ' която тракторите се обръщат назад) плужная плужна [плугова] бра¬ зда бороздильник м с.ст. браздач бороздить браздя, правя бразда бороздник м вж. бороздильник бороздоделатель м браздооформител (оръдие за оформяне на бразда) бороздозакрыватель м браздоза ри - вач бороздомёр м браздомер (уред за из¬ мерване дълбочината на бразда) бороздооткрыватель м 1. ботуш 2. орган, отварящ бразда (при сеял¬ ките) борона брана ~ -волокуша брана-влачка, влачка- гвоздейка , дисковая дискова брана звёздчатая ежова брана зубовая зъбна брана зубная вж. зубовая борона корчевальная изкореняваща бра¬ на лапчатая трёхзвёииая лемежна тризвенна брана ~, лесная горска брана луговая ливадна брана плужная плужна брана полевая полска брана посевная следсеитбена брана —, садовая градинарска брана сетчатая плевелна брана, чесало, мрежеста брана сетчатая навесния мрежеста окач- на брана боронка ж с.ст. браничка, заравнява- ща лопатка (след ботуша на се¬ ялката) боронование с брануване борт м 1. ръб, край; странична опо¬ ра, пояс, перваз, борт 2. страница, страничен капак (на каросерия на товарен автомобил или вагон) 3. борд, странична стена (на кораб); палуба 4. жп. реборд, опорно ре¬ бро (на колело — срещу излизане от релсите) . ~ автомобиля страница на каросе¬ рията на автомобил . боковой страничен капак (напр. на вагон) ~ вкладыша борт [странична опора] на лагерна черупка ~, грузовой товарен борт задний заден капак (на товарен автомобил или вагон) ластичный текст, ластиче^кран [борт], ластик (напр. на чорап) наружный външна страна, вън¬ шен край ~ обода ръб [реборд] на джанта
55 бремсберг орхидной отваряща се страница [канак] (на каросерия) ~ подшипника странична опора [борт] на лагер ~ покрышки ръб на външна гума ~ е.завалом наклонена навътре сте¬ на ,(на юраб) ~ с, развалом наклонена навън стена (на кораб) ~, - съемный снимаем [подвижен] ка¬ пак (ца каросерия) торцевбй челен капак ~ трубы (обърнат) фланец на тръба ~, упбрный опорен пояс [праг, пер¬ ваз] бортик - м ръб, край, перваз бортмеханик м бордмеханик, бордов механик бортовйние с подгъване [загъване] на краища; обръщане на фланец бортовка ж текст, обши ване (краи¬ ща на одеяло); подшиване - (на чо¬ рапен ластик); канаваца борт.о,6й бордов; страничен бортпроводница ж стюардеса бортрадист м борден радист борштанга ж бор щанга; държа ч с нож за. .разстъргване на отвори расточная разстъргваща борщан- га бот м лодка, катер моторный моторна лодка, мотор¬ ница ботводробйтель м устройство за раз¬ късване - на листно-стеблената .ма¬ са - на корено- и клубноплодни рас¬ тения ботвоиэмельчйтель м машина за на¬ рязване на листно-стеблената маса на картофи бот во подъёмник м листоловдигач (на корено- и клубноплодни растения) ботворез м вж, ботвоиэмельчйтель ботдёк м палуба на лодка бочка ж 1. бъчва, буре 2, варел (единица мярка за 'обем) 3. ба¬ рабан амальгамацибнная съд за амалга- миране железная варел ~ прокатного валка работна част на /валец промывочная промивен барабан бочкообразность ж бъчвообразност бочкообразный бъчвообразен, бъчво- виден , брага ж буксирно устройство , . - -. брак м брак, бракувана [дефектна] продукция . исправимый поправим брак литейный леярски брак ~ по пережогу брак поради изгаряне [прегряване] ~ по размеру брак по размер (поради неспазен размер) бракёр м вж. браковщик , бракёт м 1. кораб, бракет (рт набо¬ ра на кораб) 2. жп., маш. -стенна конзола , браковка ж бракуване ( браковщик м контрольор по качест¬ вото, окачествител бракодел м работник, - които - дава много брак брандвахта ж спомагателен кораб за персонала и др. :. .. брандмйуер м противопожарна [огне¬ упорна] стена ! брандспойт м 1. ръчна преносима помпа (на кораб) .2. ме¬ тален накрайник [на маркуч] f мундщук; направляваща тръба - за далечно пръскане . брас м кораб, брас, въже за обръщане рейте в - хоризонтално положение- брасопить действувам с корабни, въ¬ жета за разместване [обръщане, на рейте . брйшпиль м кораб, брашпил, котвен рудан [винч], котвена лебедка бревенчатый гредов, направен от об¬ ли греди , . бревно с обла греда; (само мн) - тру¬ пи . бревнотаска ж труповлачка, влачка, транспортьор за трупи . бревноукладчик м гредоредачка (съо¬ ръжение за товарене, разтоварване и нареждане на греди .и трупи) брезент м текст, брезент брекватер м вълнолом - : . брёккер м лост на: гребло (за автома¬ тично изхвърляне на снопи от жет¬ варка ) брёмза ж спирачка; бремза; .опъвач брёмсберг м бремсберг (транспортно
бретель 56 съоръжение за спускане товари по наклонен релсов път) бретель ж текст, презрамка брештук -м кораб, хоризонтална кни¬ ца брешь ж пробито място, пробив, от¬ вор, дупка (на плавателен съд) бридель м кораб, верига, прикачена за - мъртвата котва бридждёк м кораб, палуба на мос¬ тика брикет м брикет буроугольный брикет от кафяви въглища каменноугольный брикет от ка¬ менни въглища коксовый брикет от кокс, коксов брикет лигнитный брикет от лигнит, лиг¬ нитен брикет торфяной брикет от торф, торфен брикет угольный вж. каменноугольный брикет брикетирование с брикетиране брикетировать брикетирам (въглища, метални отпадъци) брикетный брикетен бринеллйрование с измерване твър¬ достта на материал по метода на Бринел бровка ж ръб (напр. на насип) бродить ферментирам брожение с ферментиране; фермента¬ ция бром м хим. бром бромат м хим. бромат, сол на бро- матната киселина броминдйго с броминдиго (синтетич¬ но тъмносиньо индигоидно кюпово багрило) бронеавтомобиль м брониран авто¬ мобил броневйк м вж. бронеавтомобиль бронемашина эх в^^х. бронеавтомобиль бронепоезд м брониран - влак бронестекло с армирано стъкло бронетранспортер м бронетранспор¬ тьор грузовой товарен бронетранспор¬ тьор ~, гусеничный верижен [гъсеничен] бронетранспортьор колесным колесен бронетранспор¬ тьор ; бронза ж бронз алюминиевая алуминиев бронз арматурная арматурен бронз безоловянистая безкалаен бронз берйллиевая берилиев бронз колокольная камбанен бронз кремнистая силициев бронз ~, марганцовистая манганов бронз никелевая никелов бронз оловянаявж. оловя^н^с^тая бронза оловяннстая калаен бронз ~, свинцовистая оловен бронз; ~, фосфористая фосфорен бро^з ~, художественная бронз за художе¬ ствени изделия бронзирование с бронзиране, покри¬ ване [метализиране] с бронз бронзировать бронзирам [метализи- рам] с бронз бронзировщик м майстор на бронзови изделия бронзит м 1. бронзит (минерал) 2. бронзит (сплав) бронзовый бронзов бронзолитёйная ж леярна за бронз бронзолитёйщик м леяр на бронз бронировать бронирам, покривам с броня броня ж броня, защитна облицовка бортовая странична [стенна] бро¬ ня (на кораб) мельницы броня [защитна -обшив¬ ка] на мелница бросовый отпадъчен, негоден, браку¬ ван брус м 1. греда, траверса 2. прът, щанга 3. точилен камък, брус буферный буферна греда, буфер ~, веретённый вретенна греда (на предачна машина) ~, деревянный дървена греда - (с правоъгълно сечение) ~ жёсткости укрепваща (усилваща] греда закладной жп. бариера игольный иглено легло (на. три¬ котажна котонмашина) колёсоотббйный скоба за свалдне на автомобилно колело • ~, лобовой вж. буферный - бруе
57 б£кса люлечный люлкова греда (на та¬ лига) надрессорный надресорна греда обвязочный поясна греда, пояс —, пальцевый палцева греда платинный платинено легло на котонмашина привальный кораб, буферен [пред¬ пазен] пояс, буфер ~, прицепной прикачна греда ~, продольный надлъжна греда (на каросерия ) ~ сочленения свързваща греда (при : съчленени талиги) тяговый теглителен прът, тег¬ лич '--, упряжной вж. тяговый брус ~, шамотный шамотов блок (за об¬ лицовка на пещи) ~, швеллерный П-образна [улейна] греда брусок м 1. брус, точилен [абразивен] камък 2. бичме, гредичка абразивный вж. брусок 1 доводочный точилен камък за за¬ глаждане наждачный (естествен) точилен камък . — , точильный точилен камък, брус за точене ~, хонинговальный хонинговъчен брус шлифовальный шлифовъчен брус брутто-вес м брутно тегло, бруто брызгалка O 1. разпръсквателна дю¬ за 2. пръскачка брызгало с пръскачка брызгальный пръскащ, разпръскващ; разпръсквателен брызгать пръскам, разпръсквам; оро¬ сявам -брызги мн металла пръски [капки] от разтопен метал ' брызговик м калник ~ двигателя подкартерен щит [кал¬ ник] ~ поддона картера вж. брызговик двигателя брызгозащищёиный защитен от пръс¬ ки [капки] брызгообразование с капкообразу- ване брызгоотражатель м капкоотражател брызгоуловйтель м капкоуловител, пръскоуловител брюшко с текст, коремче на трико¬ тажна платина ' бугель м 1. скоба, дъга, плъзгач (свързан с ексцентриков механи¬ зъм) 2. ел. токоприемна рамка, лира, пантограф 3. бугел, (мета¬ лен) пръстен, обръч, гривна мачтовый мачтов бугел поворотный обръщателна скоба (на ексцентриков ‘механизъм) бугор м 1. местно удебеляване ' на стената (дефект при валцоване на тръби) 2. текст, издутина - [на¬ трупване] на основни нишки при неправилно сноване будка ж будка, кабина буёк м шамандурка буй м буй, шамандура вехообразный шамандура с фор¬ ма на вертикален прът (над во¬ дата) ~, звуковой шамандура със звуков сигнал ~, причальный швартова шамандура - (неподвижно закотвена) ~ -ревун шамандура със сирена фарватерный фарватерна ша¬ мандура (за означаване на безопа¬ сен път за кораби) якорный котвена [закотвена] - ша¬ мандура ■ буйреп м буйреп, въже или верига за закотвяне на шамандура [буй] букетировка ж букетиране, разреж¬ дане на посевите на малки - учас¬ тъци — „букети“ букетировщик м 1. машина за- буке- тиране 2. посеворазреждаща ма¬ шина букса ж 1. (лагерна) втулка, гилза, букса 2. салник 3. жп. лагерна ку¬ тия, букса . ~ -балансир букса-балансьор вагонная вагонна букса крыльчатая крилчата букса ~,направляющая направляваща бук¬ са (втулка] ; наружная външна букса (ваго¬ нен тип) неразъемная неразглобяема - [ця¬ ла] букса
буксир 58 осевая осова букса поворотная завъртаща втулка подбйвочнай букса с подбивка ~ подшипника скольжения втулка на - плъзгащ лагер ~, пбльстерная букса с мазнлна възглавница • разъёмная разглобяема букса роликовая ролкова букса, букса с- ролкови лагери тендерная тендер на букса тепловозная букса на дизелов ло¬ комотив ~ , цельнокорпусная букса с неделим [цял] корпус цельнолитая монолитна (изцяло лята) букса буксир м 1. влекач, буксир 2. бук- сирно въже, влекало буксировка ж теглене, влачене ~ автомобиля теглене на автомобил ~ на гибкой сцепке влачене с бук- сирно въже ~ на жёсткой сцепке влачене с твърд буксир буксование с буксуване булйвка ж карфица булат м Дамаска стомана булыжник м необработен [недялан, речен, объл] камък, камък за кал¬ дъръм бульдозер м 1. булдозер 2. хоризон¬ тална ковашка преса за огъване гидравлический 1. булдозер с хи¬ дравлично управление 2. хоризон¬ тална ковашка преса с хидравлично действие ~ для подготовки дорожного полот¬ на булдозер за пътно-строителни работи ~ -древовал булдозер за събаряне на дървета ~ - - -корчеватель булдозер за вадене на корени ~ -кусторез булдозер за рязане на храсти /V - погрузчик булдозер-товарач ~ - -рыхлитель булдозер-разрохвач ~ с задним отвалом булдозер със задно изсипване ~ -снегочистйтель булдозер-снего- чйстач ~, телеуправляемый булдозер с дис¬ танционно управление универсальный универсален бул¬ дозер (с вървящо се гребло в хори¬ зонтална и вертикална плоскост) бумага ж 1. хартия 2. памук и па¬ мучни изделия абразивная шкурка, стъклена хартия, гласпапир ~, армйрованная армирана [усиле¬ на] хартия ~, асбестовая азбест на листове, аз¬ бестов картон ~, атласная атласна [картографска] хартия —, веленевая хромова хартия ~ в клетку карирана хартия вощёная восъчна хартия газетная вестникарска [печатар¬ ска] хартия глазированная гланцова [лъска¬ ва] хартия . ~, гофрированная вълнообразна [го¬ фрирана] хартия древесная дървесна хартия ~, завёрточная амбалажна хартия канвовая мрежена [клетъчна] хартия за тъкачно и трикотажно патрониране ~, линованная чертана [линирана] хартия макулатурная хартия от наИ-инс- ко качество — , наждачная еж. абразивная бума¬ га обёрточная вж. завёрточная бу¬ мага прокладочная хартия за уплът¬ нители, уплътнителна хартия ~, промокательная попивателна хар¬ тия стеклянная шмиргелова хартия, шкурка • хлопчатая памук (влакно) чертёжная чертожна хартия бумагопрядение с предене на памук, памучно предачество . бумагопрядильный памукопредачен бумажный 1. хартиен, книжен 2. па¬ мучен • ' бумазея ж текст, бархет j .. буна ж вид синтетичен каучуки . бункер м бункер
59 <>УР барабанный щелевой барабанен бункер с прорези ~, весовой бункер на теглилка ~, вибрационный вибрационен бун¬ кер . ~ -ворбнка фуниеобразен бункер, - выгрузочный разтоварен бункер ~, дисковый щелевой дисков бун¬ кер с прорези ~ для зерна бункер за зърнени ма¬ териали ~ для золй бункер за пепел ~ для семян бункер за семена; се¬ менен сандък (на сеялка) ~, загрузочный захранващ [зареж¬ дащ] бункер ~, запасный резервен бункер ~ золоуловителя бункер на пепело- уловител ~, инерционный инерционен бункер ~, коксовый коксов бункер, бункер за кокс ~, колосниковый бункер със скара ~ комбайна бункер на комбайн котёльный котелен бункер ~, крючковый серпантинен бункер ~ -накопитель събирателен бункер ~, осадительный утаителен бункер ~, отстойный бункер за отлежаване (на формовъчни смеси) пескораздаточный песъкопода- ващ - бункер (за екипиране на ло¬ комотивите с пясък) . ~ -питатель вж. питательный бун¬ кер. —, питательный захранващ бункер ~, -погрузочный товарен бункер, бун¬ кер за товарене приёмный приемен бункер ~ пыли бункер за прах рабочий работен бункер разгрузочный разтоварващ бун¬ кер секторный секторен бункер ~ с захватным диском бункер със захващащ - диск силосный силажен бункер скопнбй вж. бункер-накопитель , — сырого угля бункер за сурови въглища топливный бункер за гориво -траншейный надлъжен [канален] бункер угольный бункер за въглища, въг¬ лищен бункер уравнительный уравнителен бун¬ кер шихтовый бункер за шихта, ших- тов бункер шлаковый бункер за шлака, шла¬ ков бункер щелевой бункер с прорез, - проце¬ пен бункер бункерная ж бункерен склад, склад с бункери (в сграда) бункеровать пълня [зареждам] бун¬ кер, складирам в бункер; попъл¬ вам запаси от гориво бункеровка ж пълнене [зареждане, на бункер; попълване запаси от го¬ риво в насипно състояние (въгли¬ ща и др.) бункеровщик м работник, обслужваЩ. .склад с бункери (за насипни ма¬ териали ) бунт м бала, връзка, вързоп, денк;, стока (в чували); кангал бур м 1. свредло [бургия]; длето;, шило; пробивен (минен) инструа мент 2. пробивна машина, сонда. алмазный диамантено свредло армированный армирано свред¬ ло (с твърдосплавни пластини) венцбвый свредло с корона., ве- нечно свредло ■ вращательный въртящо се свре¬ дло; сонда за въртеливо пробиване ~, долотчатый длето, длетовиднсо свредло, свредло с длетовидна ко¬ рона [пробивна глава] дробовой коронка със сачмени, резци, шротов пробивен инстру¬ мент каленый закалено свредло канатный въжен пробивен инст¬ румент колонковый пробивна машина за> ядково сондиране корончатый пробивен инструмент с коронка крестообразный бургия с кръсто¬ образна коронка, кръстовидно свредло ложечный лъжичково длето, ша¬ па (сондажен инструмент) полый еж. густотелый бур
«ура 60 почвенный почвена сонда пустотелый кух пробивен инстру¬ мент, куха бургия реаkтйвко-турбHиный турбореак¬ тивна пробивна машина, турборе¬ активна сонда ручной ръчно свредло; ръчна сонда ~, свинчивающийся съставно свре¬ дло с винтово съединение —•, составной съставно [сглобяемо] свредло спиральный спирално свредло ~, торфяной торфена бургия (за проучване на. торфени пластове) ! - - ударный инструмент за ударно пробиване шарошечный ролково длето, рол¬ ков пробивен инструмент (с мно- гозъбчата корона) штанговый прътов [щангов] про¬ бивен инструмент, прътов проби¬ вен комплекс (за дълбоко сондира¬ не) «ура ж хим. боракс €урав м свредло, бургия (за дърво) «у рат м въртящо се сито (напр. в керамичната промишленост)-, дъл¬ го призматично или цилиндрично мелнично сито бурение с сондиране, пробиване алмазное сондиране чрез коронки с диамантени резци, диамантено сондиране вращательное въртеливо сонди¬ ране [пробиване] глубинное дълбоко сондиране ~, дробовое сачмено [шротово] сон¬ диране канатное въжено сондиране —■, колонковое ядково [колонково] сондиране кустовое групово сондиране мокрое вж. бурение с промывкой перфораторное пробиване (на ду¬ пка) с въздушен чук, перфоратор- но сондиране поисковое вж. разведочное бу¬ рёнке . разведочное проучвателно сон¬ диране ручное ръчно пробиване [сонди¬ ране] ~ скважины сондаж скоростное скоростно [ускорено] сондиране ~ с промывкой сондиране с проми¬ ване твердосплавное сондиране с твър¬ досплавен пробивен инструмент термическое термично сондиране —, ударное ударно сондиране шарошечное сондиране с -ролков пробивен инструмент штанговое щангово сондиране, сондиране с щангов [прътов] пробивен комплекс электродуговое електродъгово (термично) сондиране бурёть потъмнявам, ставам сивока- фяв бурильный пробивен, сондажен бурйть пробивам, сондирам ■ - буровая ж сондажна уредба [инста¬ лация]; сонда (само по. време на работа) буровой пробивен, сондажен буромолот м въздушен [пневматичен] пробивен чук буроугольный каменновъглищен - (за кафяви каменни въгЛии^а) бурт м 1. вж. буртик 1; 2. с.ст. яма за съхраняване (на плодове . и зе¬ ленчуци през зимата) ~ валка праг [стъпало] на валец ~ вкладыша опорен праг -(фланец] на лагерна черупка надземный плитка [повърхност¬ на] яма за съхраняване ~ цапфы опорен пояс [праг] на- ший¬ ка - буртик м 1. (пръстеновиден) опорен праг, пояс, ръб, перваз, борт, фланец, ограничител; опорно - стъ¬ пало (на вал, ос и др. цилиндрич¬ ни машинни части) 2. отбивен [опорен] пояс (на лодка) ~ болта опорен пояс [праг] - на болт ~ -валик ограничително валче ~ гайки опорна шайбена основа на гайка, опорен фланец на гайка ~ дымогарной трубки развалцуван [обърнат] край на димогарна- тръ¬ ба . , маслоотбойный вж. маслос<б*<&сы- вающий буртик
61 маслоебр^сывающий маслоотхвър- лящ |маслоотбиващ[ пояс или ръб пли борт (на вал за връщане на маслото обратно в лагерната ку¬ тия) ~ металлического стержня опорна маншета {опорен пояс) на метално сърце (напр. на кокила) ~ оябин усилващ [укрепващ] пояс на формовъчна каса ~, центрирующий центров^^ен праг (пояс, ръб, фланец), центроващо стъпало буртовбние с съхраняване на плодо¬ ве или зеленчуци в покрити ями [ровници] буртоукладчик м машина за нареж¬ дане в купчини или ями (на пло¬ дове и др.) буртоукрывщик м машина за зареж¬ дане на ровници [ями] (с картофи) бурый сивокафяв, тъмнокафяв бусина ж манисто электроизоляционная електро¬ изолационно манисто бустер м ел. бустер, бустерен агре¬ гат (за включване при върхово нато¬ варване); жп. бустер, спомагателен (парен) локомотив; спомагателна парна машина паровбй парен бустер (спомага¬ телна парна машина на локомо¬ тив) бустерный бустерен, помощен, спо¬ магателен, допълнителен бустер помпа ж захранваща помпа бут м ломен [кариерен] камък бутан м хим. бутан бутара ж бутара, промивен барабан (за пясък) бутилацет&т м хим. бутилацетат бутыль ж стъклен съд [балон] буфер м 1. жп. буфер, възглавница; амортисьор 2. хим. буферен раз¬ твор (препарат за забавяне на хи¬ мични реакции) 3. авто буферна греда броня 4. междинен резер¬ воар вагонный вагонен буфер, буфер на вагон воздушный въздушен буфер, въз¬ душна възглавница -бьеф ~ двери (гумен) тампон на врата жесткий твърд [недекфэрмируем! буфер масляный маслен буфер пневматический вж. воздушный буфер поршневой бутален буфер пружинный пружинен буфер резиновый гумен тампон, ^мена възглавница рессорный ресорен буфер стержневой прътов буфер стрелочный стрелков амортисьор тарельчатый дисков [тарелмов1 буфер (на локомотив, вагон) ~ ~, фрикцибяный пружинный трмещ. пружинен гасител (на усукващи трептения на колянов вал) шаровой сферичен буфер бухта ж 1. кангал, руло, връзка (на¬ вита в кръг жица, тел, кабел или въже) 2. бухта, малък морски за¬ лив бучение с изваряване на текстили» материали в алкални разтвори бучильный предназначен за изваря¬ ване бучйть изварявам в алкален разтвор (текстилни материали), издух¬ вам бушпрйт м кораб, бушприт быстровращающийся бързовъртящ се быстродвмжущнйся бързодвижещ се- быстродействие с бързо действие, бър¬ зина быстродействующий бързодейству- ващ быстрорастворимый лесноразтворим- быстрорежущий бързорежеш быстросъёмный бързоразглобяващ,. бързоизваждащ быстрота ж бързина; скорост быстроходность ж. 1. бързоходност (за превозни средства) 2. високи обороти, високооборотност (за ма¬ шини ) быстроходный бързоходеи, бърз; ви- сокооборотен, многооборотеи бьеф м бйеф (водна площ, прилежаща- към псдприщвaтнлнс съоръжение) верхний горен бйеф (ниво на во¬ дата над псдnрищваннтс)
62 нижний долен бйеф [ниво на во- даПШИ.под, подпр^ща/ането] ■бюрд с бюро вычислительное изчислителен цен¬ тър информационное информационно бюро' конструкторское конструкторско бюро нормировочное бюро норми ~ повреждений служба повреди (напр. в телефонна централа) • проектное проектантско бюро расчётное изчислително бюро справочное бюро справки техническое техническо бюро технологическое технологично бюро бязь ж текст, американ В eira ж 1. лост (за повдигане на то¬ вари) 2. авто крик 3. кобилица 4. теглилка (за големи товари) ~ для торможения лсл. спирачен прът (за ръчно задействуване) парная двоен лост вагон м вагон аварийный авариен вагон, вагон от възстановителен влак автономный моторен вагон аккумуляторный акумулаторен ва¬ гон алюминиевый алуминиев вагон багажный багажен вагон балластный вагон за баласт бескупёйный вагон без купета ~ , беспересадочный вж. прямой ва¬ гон бес тележечный безталигов вагон ~, большегрузный вагон с голяма то¬ варна способност, тежкотоварен вагон ~ -бункер вагон-бункер ~ - -весы вагон-теглилка головной челен вагон (начело на влака) гружёный натоварен вагон ~, грузовой товарен вагон ~ дальнего следовании и я вагон за далечно пътуване двухосный двуосен вагон «■*, двухэтажный двуетажен вагон двухъярусный вж. двухэтажный вагон , дефектоскопный дефектоскопен вагон (за откриване на скрити де¬ фекти в релсите) динамометрический динамомет- ричен вагон (за локомотивни из¬ питвания) ~, жёсткий второкласен вагон (с твърди седалки) ~, изотермический хладилен [изо¬ термичен} вагон классный първокласен вагон крытый покрит (товарен) вагон купейный вагон с купета легковесный лек вагон (с малка собствена маса) ~ -ледник хладилен вагон ~ -мастерская вагон-работилница металлический метален вагон монтажный монтажен вагон моторный мотриса мягкий първокласен вагон (с ме¬ ки седалки или легла) набегающий връхлитащ вагон (при удряне с друг вагон) " ~ на тележках вагон с [на} талиги нетелёжечный вагон без талиги обзорный вагон за наблюдения, инспекционен вагон обтекаемый обтекаем [аеродина¬ мичен] вагон открытый открит (товарен) ва¬ гон пассажирский пътнически вагон ~ -платформа вагон-платформа, плат¬ формен вагон ~ плацкартный вагон със запазени места ~, подвесной вагон от висяща же¬ лезница, монорелсов вагон порожний празен вагон
63 вагокоопрокйдыштед1 ~пооттевмб пощенски вагон ~ пригородного сообщения вагон за крайградско съобщение пригородный вж. вагон пригород¬ ного сообщения прицепной ремарке (напр, на трамвай ) ~, прямого сообщения вж. прямой вагон прямой директен вагон ~ * путеукладчик вагон за полагане на релсов път рефрижераторный хладилен вагон с автосцепкой вагон с автоматич¬ но - прикачно устройство саморазгружающийся саморазто- варващ се вагон ~ -самосвал вагон-самосвал, думп¬ кар . . ~ с - ■ опрокидывающимся кузовом ва¬ гон с обръщащ се кош, вагон-са¬ мосвал ~, сочленённый трамвайный трам¬ вай с огъваща се ос ~, спальный спален вагон ~, сухогрузный вагон за сухи то¬ . вари ’ ~,- тарировочный тарировъчен вагон ~, товарный вагон за стоки ~, тормозной вагон със спирачка трамвайный трамваен вагон ~ -транспортёр вагон-транспортьор, вагон-лодка (за тежки и негаба¬ ритна товара) ~, трехосный триосен вагон ~, тушильный вагон за гасене (на кокс) угольный вагон за въглища ~, узкоколейный тес но линеен [тес- нопътен] вагон ~, хвостовой последен вагон (във влаков състав) ~ -хоппер вагон-хопер (с наклонено дъно) цельнометаллический цяломета- лен вагон ~ -цементовоз вагон (с контейне¬ ри) за пимент ~ -цистерна вагон-цистерна четырехосный четири осен вагон ~, ширококолейный шнроколниееи вагон (за линия с по-голяма широчи¬ на от нормалната) шлакоуборочный вагон за' шлака электромоторный вагон с електри¬ чески двигател, мотриса ~ -электростанция вагон-електро¬ централа ' вагонетка ж вагонетка бункерная бункерна вагонетка завалочная леяр, шихтова - ваго¬ нетка ' загрузочная пълначна [зарежда¬ ща] вагонетка ~ канатной дороги вагонетка за въ¬ жена линия коксоту шильная вагонетка - за гасене на кокс опрокидная обръщателна вагоне¬ тка откаточная вагонетка за извозва¬ не подвесная вагонетка за въжена [висяща] линия . разливочная вагонетка за раз¬ ливане (на метаал, разливъчна ва¬ гонетка . ■ рудничная руднична вагонетка ~, саморазгружакицаяся саморазто- варваща се вагонетка скиповая скипова [повдигателна] вагонетка - ~ с опрокидывающимся кузовом ва¬ гонетка с обръщащ се кош ~ с откидным дном вагонетка с от¬ варящо се дъно ’ тормозная вагонетка със спирач¬ ка ~, челночная вагонетка с двустранно разтоварване , — , шлаковая вагонетка за (изнасяне на) шлака вагонеточный вагонетъчен, вагоне- тен вагонный вагонен вагоновожатый м ватман * вагонозамедлйтель м вагонозадържа- тел (съоръжение за намаляване скоростта на вагон) вагокоопроккдыватель м вагонообръ- щач боковой страничен вагонообръ- щач круговой въртящ се вагонообръ- щач
вагомолотбк 64 роторный роторен вагонообръ- щач торцовый челен вагонообръщач (за. изсипване през челото) вагонопотбк м взгонопотох вагоноразгрузчик м вагоноразтова- рач вагоноремонтный вагоноремонтен вагоностроение с вагоностроене вагоностроительный вагоностроите¬ лен вагранка ж вагрянка ~ без копйльнка вагрянка без пре¬ ден резервоар / , бескбксовая беэкоксова вагрянка (на газообразно или течно гориво) водоохлаждаемая вагрянка с вод¬ но охлаждане газовая газова вагрянка (напр. на природен газ) закрытая закрита вагрянка ~г многорядная многоредна вагрян¬ ка (с няколко реда дюзи) ~ на горячем дутье вагрянка (рабо¬ теща) с нагрят въздух однорядная едноредна вагрянка (с един ред дюзи) самодувная вагрянка на естест¬ вена тяга ~ с кислородным наддувом вагрян¬ ка с - вдухване на кислород ~ с копильником вагрянка с резер¬ воар ~ с обогащённым дутьём вагрянка с обогатен (на кислород) въздух ~ с подогревом дутья вагрянка с вдухване на подгрят въздух ваграночный вагрянков, вагрянъчен вагранщик м. работник [пещар] на вагрянка вазелин м технический технически . вазелин вайда-краска ж растително синьо ба¬ грило вайербарс м заготовка за валцуване на тел вакуум м вакуум ~ -аппарат вакуумапарат ~ -баллон вакуумен балон, вакуум¬ на бутилка высокий висок вакуум глубокий вж. высокий вакуум ~ -камера ж вакуумна камера, ва- куумкамера ~ -ковш вакуумна кофа (с плътно затворен' капак) ~ -компрессор, центробежным .цен¬ тробежен вакуумкомпресор ~ -кристаллизатор вакуумен крис- тализатор ~ -насос вакуумна помпа, вакуум- помпа ~ -наебе, адсорбционный адсорбик- онка (вакуумна) помпа ~ -наебе, водокольиевбй вакуумна помпа с воден пръстен ~ -насос, водоструйный водна [вв- доструйна] вакуумна помпа ~ -насос, - диффузионный дифузиои- на (вакуумна) помпа . ~ -наебе, конденсационный конден- заторна [криогенна] - вакуумиом- па ~ -насос, криогенный вж. конден¬ сационный вакуум-насос ~ -наебе, масляный маслена вакуум¬ на помпа, вакуумпомпа с маслено уплътнение ~ -насос, мокровоздушный -паро- струйна [ежекторна] вакуумпом¬ па ~ -наебе, поршневой бутална ва¬ куумна помпа ~ -наебе, ротационный ротационна вакуумна помпа (с маслено уплът¬ нение ) ~ -насос, эжекторный ежекторна ва¬ куумпомпа низкий нисък вакуум ~ -плавка ж вакуумно топене предварительный предварителен вакуум, форвакуум предельный пределен [краен] ва¬ куум ~ -пресс вакуумпреса ~ -процесс вакуумен процес, ва- куумпроцес рабочий работен вакуум сверхвысокий свръхвисок вакуум ~ -тормоз вакуумна спирачка ~ -фйльтр вакуумен филтър; шотов филтър Z**/ - фильтр, ячейковый камерен ва¬ куумен филтър
65 вал ~ -фильтрование с вакуумно филт¬ риране, филтриране под вакуум вакуумировать получавам [създавам] вакуум, работя с вакуумна инста¬ лация, вакуумирам вакуумметр м вакуумметър, вакуу¬ мен манометър вязкостный вискозитетен (вакуу¬ мен) манометър демпферный (вакуумен) маноме¬ тър със затихваше система пружинный пружинен вакуумме¬ тър [вакуумен манометър] радиометрический радиометри- чен вакуумметър ртутный живачен вакуумметър сверхвысоковакуумный вакуум- метър за свръхвисок вакуум ~, термопарный вакуумметър с тер¬ модвойка вакуум плотный херметичен вакуумпровод м тръбопровод (във вакуумна система) вАкуум-про питка ж вакуумно умокря- не (напояване], вакуумно импрег¬ ниране вакуум-фактор м коефициент на ско¬ ростта на изпомпване (на вакуум¬ на помпа); чувствителност (на йонизaциснео манометър) вакуум-фильтр м вакуумфилтър барабанный барабанен вакуум- филтър дисковый дисков вакуумфилтър ленточный лентов вакуумфилтър —, тарельчатый вж, дисковый ва¬ куум-фильтр вакуум-эжектор м вакуумежектор вакуумный вакуумен вал м 1. вал; ос; валяк; барабан, ци¬ линдър 2. вал, насип, дига 3. го¬ ляма морска вълна боевой ударен вал (на тъкачен стан ) брёмзовый спирачен вал быстроходный многооборотен вал ведомый задвижван [водим] вал ведущий задвижващ [водещ] вал вращающийся въртящ се вал входной входящ вал выжимной изстискващ вал **, высеивающий изсяващ [сеещ] вал гибкий гъвкав [еластичен] вал 5 Руско -български машиностроителен речник гладкий гладък вал (с постоянно сечение) ~ , гребенчатый гребеновиден вал гребной гребеш, [витлов] вал двухколенчатый двуколянов вал двухопорный вал на две опори дебалансный неуравновесен вал делительный делителей вал ~, десятичный десетичен вал (на сметачна машина) ~, динамометрический динамометри- чен вал (при изпитване на двига¬ тели) земляной земен насип зубчатый вал-зъбно колело ~ игольницы вал на игленото легло (при кетен машина) игольный вж. вал игольницы камедный валяк за нанасяне на смоли, лепила, гуми и други гъсти разтвори карданный карданен вал коленчатый колянов вал консольный конзолен вал —коренной главен [основен] двига¬ телен вал красочный полиар. мастилен ва¬ ляк [барабан] кривошипный кривошипен вал ~, кулачковый гърбичен [ексцентри- ков] вал кулисный вал на кулиса лопастный лопатков [перков] вал мажорный надлъжен вал мельничный мелничен валц мешалковый бъркачен вал многоопорный вал на много опо¬ ри, многоопорен вал ~, нажимный притискателен валяк напорный напорен вал натяжной натегателен [обтегате- лен] вал однолролетный вж. ЛвухОЛбрНЫА вал основной вж. коренной вал отОоИный глух вал ~ отбора мощности 1. вал за отне¬ мане на мощност (за задвижване на спомагателни агрегати) 2. сило- отводен вал отжимный изстисквателен [изстиск¬ ващ, изцеждащ] валяк
ев -w, передаточный междинен [преда¬ вателен] вал печатный печатещ валяк [бара¬ бан] платинный вал на платиненото легло (при кетен машина) полировальный полировъчен ва¬ ляк -w. пблык кух вал ^.приводной задвижващ (двигателен] вал -w, прямой прав вал продольный надлъжен вал -w. промежуточный междинен вал *w, преступной ударен ексцентриков вал -w, пустотелый вж. полый вал «•w, разборный разглобяем вал -w, разгруженный разтоварен [кена- товарен] вал *w, разрезной делим [съединен с фланни] вал -w, разрыхлительный текст, разтво- рителен валяк ~. распределительный разпредели¬ телен вал ~, расшнпатольиый текст, разчеп¬ кващ валяк -w, реверсивный реверсивен вал; вал [цилиндър, барабан] за заден ход ~, регулировочный регулировъчен вал, вал за регулиране ~, рулевой кормилен вал ~, сборный сглобяем вал —, скатывающий навиващ [навива- телен] валяк, кросно сквозной непрекъснат вал, вал. преминаващ от единия до другия край (напр. на сламотраоспср- тьор ) смачивающий пол^р. навлажня¬ ващ валяк [барабан]; текст, умо- крящ валяк -w, смещённый коленчатый дезакси- ален колянов вал -w, смещённый распределительный разцентрован разпределителен вал (неправилно зацепен с коляновия вал) г снимающий текст, снемащ [от¬ немащ] валяк *w, соосный съосен вал составной сглобяем (съставен от няколко части) вал -w, сочленённый ставен [карданен, шарнирен] вал -W1 сплошной плътен вал ~ с рйфлями рифелован валяк — , ступенчатый стъпаловиден [стъ¬ пален] вал — с фланцем вж. фланцевый вал ~ сцепления авто вал на съедините¬ ля, първичен [амбреяжен] вал съёмный разглобяем вал — , технологический технологичен вал (обикновено необходим за мон¬ таж, слнД което се изважда) тихоходный бавиооборотон [бав- ноходен] вал — , тормозной спирачен вал; спирач¬ на ос -w, торсиОнный торзионен вал трансмиссионный трансмисионен вал -W1 тросовыИ въжен барабан -W1 трубчатый тръбен вал -W1 турасный двигателен вал (нако- шовите вериги на мнсгокошов вери¬ жен багер) -w, увлажняющий лол игр. навлажня¬ ващ валяк [барабан] -W, ударный ударников вал -w, упорный опорен вал — , упругий гъвкав [еластичен] вал фасонный профилен вал. вал с профилно сечение -w, фланцевый вал с фланец -W, ходовой водещ [ходов] вал (на струг) холостой свободен [глух] вал -W, цельнокованый кован вал -W, червячный чериячен вал -W1 шарнирный шарнирен [ставен] вал ~ -шестерня вал-зъбно колело -w, шлицевой шлицов вал. вал с шлици -w, шпоночный вал с какал за шпон¬ ки — , щёточный чоткой вал -w, эксцентриковый оксцонтриков вал электрический електрически вал валек м 1. ролка 2. валяк, цилиндър
67 валик (за нанасяне на боя, мастило, ле¬ пило ) валентность ж валентност; валенция ~, высшая висша валентност ~, гибридная ' хибридна валентност добавочная допълнителна валент¬ ност дробная дробна [не цел о числе на] валентност направленная насочена валент¬ ност ~, насыщенная наситена валентност ненасыщенная ненаситена ва¬ лентност неполярная неполярна валент¬ ност низшая низша валентност отрицательная отрицателна ва¬ лентност парциальная парциална [частич¬ на] валентност переменная променлива валент¬ ност побочная странична валентност (встрани от главна верига) положительная положителна ва¬ лентност характеристическая характерна валентност электрохимическая електрохими- чна валентност валец м валяк, барабан, валец , отрывочный откъсващ валяк питающий подхранващ [захран¬ ва щ] валяк прессующий притискащ валяк рифлёнозубчатый зъбно-рифело- ван [набразден] валяк ~, ребристый ребрест валяк валик м 1. валче, (малък) вал, ва¬ ляк, цилиндър: ролка; ос; палец 2. зав. ивица, (закръглена) повърх¬ ност на заваръчен слой бйльный биещ [разтварящ, очук- ващ] валяк вводящий направляващ валяк ведущий задвижваща ролка войлочный филцов валяк ворсовальный развласяващ [кар¬ диращ] валяк встречный насрещен валяк (приз¬ ма на нищелкова и жакардова ма¬ шина) выбрасывающий отвеждащ ва¬ ляк выпускной изходящ [извеждащ, изходен] валяк выравнивающий изравнителна ролка ~, вытяжной изтеглителен валяк [цилиндър], изтеглителна ролка гибкий гъвкав (еластичен] валяк гофрировальный гофриращ ва¬ ляк, валяк за гофриране (за на¬ браздяваме на релефна повърхност) ~, делительный делителен валяк ~ для навивки пружйн (въртящ се) дорник за навиване на пружини дробильный трошачен валяк дышловой (централен) болт на ставно [шарнирно] съединение , загрузочный захранващ [зареж¬ дащ] валяк закаточный 1. подгъваща ролка 2. намотаващ валяк заправочный 1. подаващ [подава¬ телей] валяк 2. текст, шпула за зареждане зубчатый назъбен (зъбчат] валяк калиброванный калибриращ ва¬ ляк ~, клубочный текст, навиващ ва¬ ляк кропйльный напръскващ валяк кулачковый гърбична ролка, гър¬ бица ленто направляющий лентонап- равляващо валче, лоитонаправля- ваща ролка ~, мерильный измерващ валяк ~, мяльный очукващ [мънещ] ци¬ линдър надйрочный разкъсващ валяк (за кардиране на кадифе, флаконе, плюш) наждачный шмиргелов валяк нажимный притискащ валяк, на- тискател на ролка накатный 1. валяк за нанасяне на боя, лепило и др. 2. ролка за валцуване [на^таване] (напр. на резба) натяжной обтегателен [опъвате¬
вАлик 68 лен, опъващ] валяк, обтегателна ролка ~, начёсывающий кардиращ валяк ~, ниточный зав. прав шев ~, обратноступёнчатый зае. обрат* ностепонно заваръчен шев ~, одиночный зав. однопроходен за* варъчон слон ~, опдрный опорна ролка ~, отжимный изстнсквателон валях ~, откидной подвижно валяче ~, отмбт очный от мота в а що [разви¬ ващо] валяче ~ оттяжки отвеждащ [опъващ] ва¬ ляк ~, очистительный чистачон валяк ~, передаточный предавателен ва¬ лях ~, печатный печатен валяк ~, питательный подхранващ [за¬ хранващ] валяк питающий вж. питательный ва¬ ляк плющильный уплътняващ [ка¬ ландров] валяк подающий подавателна ролка подбйвочный мазилно валче (в жп. букса) полый кух [тръбен] валяк приводнОй двигателен [задвиж¬ ващ] валяк, двигателна [задвижва¬ ща] ролка приёмный 1. приемен [приемате¬ лен] валяк, приемна ролка 2. текст, бризьор, бризьорен валяк промежуточный междинен валяк, междинна ролка рабочий работен валяк разравнивающий изравняващ [из¬ равнителен] валяк раскатывающий текст, развива- телен валяк распорный раздалечителен [дис¬ танционен] валяк, дистанционна ролка распределительный разпредели¬ телна ролка, (малък) разпредели¬ телен вал регулировочный регулировъчен валяка регулировъчна ролка рифлёный рифелован валяк сбивающий снемащ валяк [бара¬ бан] смачивающий текст, умокрящ валяк сновальный сновачен валяк, сно¬ ва чно кросно сплошной плътен валяк съёмный 1. подвижен [снемащ се, изваждащ се] валяк 2. текст. сномащ валяк (на дарак или чеп¬ кало), обръщач, чистач счёсывающий очистващ валяк товарный текст, платнено крос¬ но точильный точилен валяк (за то¬ чене на дарачни гарнитури) тянущий изтеглящ (издърпващ) цилиндър укатывающий валиращ [изглаж¬ дащ] валяк (на дарак) ходовой водещ [ходов] вал (на струг) цопной ворижон болт [палоц, ва¬ ляк] на галова верига червячный червячон вал (на чер- вячно колело) чистильный чистачон валяк — , шаборный стъргатолон валяк, шабър (за изглаждане, почистване на повърхнини) шарнирный ставен [шарнирен] болт, ставна [шарнирна] ос — , ширильный широкоопъвач — , щёточный цилиндрична [ротор- на] четка; текст, четкое валяк эксцентриковый оксцентрнково валче валичный валячен вАлка ж 1. текст, тепане, валяно 2. поваляне, събаряно на дървота; изсичане, сочено; сеч валкй мн валци гладкие гладки валци дрессировочные дросировъчни ва¬ лци, изглаждащи валци зубчатые зъбни валци калиброванные калибровани вал¬ ци, калибри листопрокатные листопрокатни валци, валци за (производство на) ламарина обжимные валци за грубо вал¬ цоване, валци за начална [предва¬ рителна] деформация
69 вальцы подготовительные вж. обжимные валки - прокатные валци, валци на (вал¬ цов) агрегат профильные профилни валци рабочие работни валци рифлёные рифеловани [набраз¬ дени ] валци ручьовые вж. профильные валки чорновыо вж. обжимные валки чистовые чистови валци (за окон¬ чателно валцоване) валкий клатощ со, клатушкащ со, неустойчив валковый валцов валкообразоватоль м машина или част от ноя, която оформя окосо- нито или ожънати растения в ре¬ дово [ивици] валкоспособность ж текст, способ¬ ност за топано валкость ж неустойчивост, нестабил¬ ност ~судка неустойчивост на кораб(с/пра- яично по отношение посоката на движение) валкоукладчик м редова жетварка валовой ик. общ, брутен; цялостен валок м 1. вал 2. с.ст. ивица от око- сени или ожънати и събрани рас¬ тения — , бочкообразный вал с бъчвообраз- но удоболонио грибовидный гъбовиден вал (за валцоване на тръби) двухкоийчоский вал с двоен ко¬ нус (за валцоване на тръби) двухручьевой двуручеен [двупро- ходон, двуходов, двукалибров] вал калиброванный калибриран вал конический конусообразен [кону¬ сен] вал листовой (гладък) вал за листов мотал [ламарина] отделочный вал за окончателно валцовано пилгримовый вал на пилгримов стан (за валцоване на тръби) полировочный полировъчен вал, вал за полирано правильный изправящ вал прокатный вал, вал на (валцов) агрегат профилированный вж. профиль¬ ный валок профильный профилен вал (с ка¬ нали за фасонни профили) пустотелый кух вал рихтовальный вж. правильный валок свободный свободен [опорен] вал ступёнчатый степончат [стъпа¬ лен ] вал фасонный вж. профильный ва¬ лок фрикционный фрикционен [три¬ еш] вал ~, холостой вж. свободный валбк черновой вал за предварително [грубо] валцовано чистовой вал за чисто [оконча¬ телно] валцоване валопроово>а 1. трансмисионен [про¬ давателен] вал, трансмисия 2. ко¬ раб. валолиния вальцевание с валцовано вальцевать валцовам вальцошлнфовалькый валцошлифо- въчен вальцмасса ж валцмаса (пластична маса за печатарски валци) вальцовка ж 1. валцоване, валцовка 2. инструмент за развалцовано на тръби 3. хран. валцова мелница винтовая винтова валцовка пневматическая пневматична вал- цовка ~, трёхрбликовая валцовка с три ролки вальцовщик м работник на валцов агрегат вальцовый валцов, валцовъчон вальцы само мн 1. валци 2. машина за валцоване валковосогмёнтные валци за на- прочно-клиново валцовано гибочные огъващи валци дезинтеграторные вж. дробйль- ные вальцы ~, дробильные трошачни валци; вал¬ цова трошачка загибочные огъватолни валци (напр. на тръби) зубчатые зъбна валцова трошач¬ ка ковочные ковашки валци
валКльный 70 листогибочные листоогъватолни валци, валци за огъвано на лама* рина, тенекеджийски валци листоправйльмыо валци за из¬ правяно на ламарина листопрокатные валцов агрегат за ламарина, листов валцов агре¬ гат — , льномяльные валци за чукано на лен, лоночукачни валци меснлькмо валци за месене, ме¬ сещи валци «^^ручьевые многоручойни [ многопроходна валци мукомольные мелнични валци питательные захранващи [пода¬ ващи] валци правильные изправящи валци [ролки] рифлёные оифeловаин [профили¬ ращи] валци ~, сушильные сушилни валци; вал¬ цова сушилня шлаkодообнльнмо шлакотрошач- ни валци, валци за раздробявано на шлака валяльный топавичон, тепавичарски валйльня ж тепавица валйлмцик м топавичар вальян м пеньор (бодлив валяк на тъкачен стан) валяние с тепано, валяно, сплъстява¬ ме вёляный тепан, сплъстен валять тепам, валям, . сплъстявам ванйднй м хим. ванадий вйнна ж 1. вана, резервоар (за теч¬ на среда) 2. баня, разтвор за об¬ работвано; баня (процес) 3. точен метал, стопилка (е ограничен обем); разтопена срода, разтопено съдър¬ жание (напр. на пещ) аппрОтная разтвор за апоотираке биполярная двуполюсна [олек- тоолизна] вана бучильная изваряваща [алкал¬ на] баня выпарная изпарителна вана вытравная разяждаща баня выходная начална [прясна] баня гальванйчоская галванична [олок- тролизиа,електролитна] вана,оло- ктролизьор гальванопластическая галвано- пластична вана • ~ жидкого металла вана от разтопен метал; вана за точон мотал закалочная вана за закалявано закрепляющая текст, фиксажна вана заправочная подготвителна баня карбонизационная вана за кар¬ бонизация [навъглеродяване], кар- бонизационна вана квасцовая стипцована баня кйслая еж. кислотная ванна кислотная кисела [киселинна) баня, вана с кисол разтвор красильная багрилна вана лудильная 1. (електролитна.) вана за калайдисвано 2. вана [съд резервоар] с разтопен калай ■■ макательная вана за потапяно масляная маслена баня; вана [резервоар]с масло моочная вана за измивано, мияч¬ на вана мягчйльная омекотителна вана; баня за омокчавано (омекотявано) нагревательная нагревателна ва¬ на , насыщенная наситена баня обезжиривающая вана за обезма¬ слявано окисляющая окислителна вана, окислителен разтвор ~ окунания вана за (боядисване с) потапяне осадйтольная утаителна баня; утаителен разтвор отработанная изтощена баня, из¬ тощен разтвор охлаждающая охладителна [ох¬ лаждаща] вана промывочная промивна вана; про¬ мивна баня пропиточная импрогиакионна ва¬ на; импрегиаиионен разтвор пыльная с.ст. прашна баня (напр. за кокошки) сварочная заваръчна вана селитряная солитрова вана; со- литрова баня соляная солна вана; солна баня» баня в соли
71 idnca травильная вана за разяждане [байцване, ецвано] —, флюсовая флюсов а вана хромирующая хромираща баня шлаковая шлакова вана, шлаков резервоар щелочная основна [алкална] ба¬ ня электродная олектролизна вана электролитическая електролитна [олектролизна] вана, електроди- зьор ванта ж носещо въже, обтегач, об¬ тяжка вантуз м въздушна клапа; отдушник (за автоматично отстраняване на въздуха от най-сисоките точки на водопровод ) выпоры мн вапори (цилиндрови мас¬ ла ) вар м катран, гудрон; разтопена смо¬ ла, зифт варОнио ■ с 1. варене, изварявано 2. топено, разтопявано ваонамйн м варна мин (азоидно-наф- талово светлосиньо багрило) вариатор м вариатор бесступёнчатый безстопенен ва¬ риатор клиноремённый вариатор с кли¬ ков ремък лобовой челон вариатор (напр. на винтови преси) ‘ ***» многоступенчатый многостепе¬ нен вариатор ~ скорости ‘вж. бесступенчатый ва¬ риатор . цопной ворижен вариатор фрикционный триош [фрикцио¬ нен, механичен] вариатор варйть I. варя, изварявам 2. топя, разтопявам; получавам (чрез то- пилен процес) ~ сталь получавам [добивам] сто¬ мана варка ж 1. варено, изварявано 2. топено, разтопяване; добиване, по¬ лучаване (чрез топене) ~ древесины изваряване [разтваря¬ не] на дървесина ~ стали топено на стомана; получа¬ вано [добивано] на стомана варлОн м варлен (синтетично влакно от поливинилалкохол) варочный [служещ] за варено [изва¬ ряване, топене] варьировать променям, видоизменям» варирам вата ж памук (обработен*, вата асбестовая азбестова вата ^^о^оп^е^ая хидроскопичон [медицински] памук люкс шивашка вата (съдържаща 7(0!о памук) модельная тапицерска вата (от нискокачествени растителни ела-, кна) медицинская медицински памук ~, обезжиренная обезмаслен памук одёжная шивашка вата, вателин стеклянная стъклена вата ~, фильтровальная вата за филтри¬ ране . — , швёйная вж. одёжная вата шлаковая шлакова вата (за изо? лация на тръбопроводи) ватер м предачна или пресукваща ма> шина с непрекъснато дойствио колпачный камбанна предачна машина кольцевой рингова предачна ма¬ шина крутильный пресуквална машина рогульчатый перкова предачна машина ~ с колпачками вж. колпачный ва¬ тер ваторвОйс м кораб, ватервайс (дебел надлъжен бордов пояс) ■ ватержакОт м водна риза ватерлиния ж кораб, водолиння, ва¬ терлиния грузовая товарна водолиния конструктивная конструктивна водолиния ~ порожнего судна водолиния при ненатоварен кораб ватермашина вж» ватер ватерпаса м нивелир ватилйн м вж. одёжная вата ватин м ватин (едностранно карди¬ ран трикотажен плат за подпла¬ та ) ватка ж текст, флор, ризина, ватка ~ чесальной машины дарашки флор
в&тмак 72 в&тман м кадастрон ватный памучен, натек ватт м ел. ват ваттмОтр м ватметър вафельный вафлек вбивать забивам, набивам, зачуквам вбрызгивание с впръскване •вальибвмвать завалцовам «варка ж привариване, усилване чрез (допълнително) заварен еле¬ мент ввертывать завъртвам, завинтвам ввинчивать завинтвам ввод м 1. въвеждане, вкарване, вна¬ сяне; пускане (е действие, в екс¬ плоатация) 2. вход, входящо съе¬ динение ввоз м внос, импорт ввязывать вплитам, заплитам вдавливать вбивам, впресовам вдевать вдявам, пропирам, навървям «дёжка ж 1. вдявка 2. вдевало «дёланный поставен, монтиран (вът¬ ре в друга част); вграден, зазидан вдувание с вдухване, вкарване на въздух ‘ «едение с плавки водене на процеса на топене ведомый задвижван, водим ведущий задвижващ, водещ, двигате¬ лен веер м жп. ветрило, ветрилообразно разположение (на коловози) воера мн текст, ветрила, пера, сно¬ пове (дефектни места при багрене на фини тъкани) веерный еж. веерообразный веерообразн ы й ветрилообразен вездеход м всъдеход гусеничный верижен всъдеход колёсный колесен всъдеход вектор м мат. вектор аксиальный аксиален вектор безвихревой безвихров [норото- рен] вектор ~ вероятностей вектор на вероятнос¬ тите; векторен аналог на вероятно¬ стен процес ' замыкающий затварящ вектор ~ лучистого потбка вектор на лъчи¬ стия поток ~ магнитной индукции вектор на магнитната индукция нулевой нулев вектор переменный променлив вектор ~ -радиус радиусвектор ~, сяотовдй светлинен вектор свободный свободен вектор скользящий плъзгащ вектор ~ скорости вектор на скоростта ~ смещения вектор на изместването ~ угловой скорости вектор на ъгло¬ вата скорост ~ ускорения вектор на ускорението ~ -функция векторна функция ~ электрической индукции вектор на електрическата индукция величина ж величина; стойност; голе¬ мина абсолютная абсолютна величина [стойност] аддитивная адитивна [сумирана] величина бесконечно большая безкрайно го¬ ляма величина бесконечно малая безкрайно мал¬ ка величина безразмерная безразмерна [без- дименсноииа] величина вОкторная векторна величина входная входна величина выходная ' изходна величина двухмерная двумерна величина дискретная дискретна величина заданная дадена величина ~ зерна големина на зърното, зър- нистост искомая търсена величина кажущаяся привидна [фиктивна] величина конечная крайна стойност ~ коррекции стойност или големина на корекцията критическая критична величина максимальная максимална вели¬ чина [стойност] натуральная естествена големи¬ на непрерывная непрекъсната вели¬ чина несоизмеримая несъизмерима ве¬ личина номинальная номинална стойност ~ нулевого порйдка величина от ну¬ лев ред — , обратная обратна [реципрочна!
73 вентил ь величина, обратна [реципрочна] стойност оптимальная оптимална величи¬ на, оптимална стойност остаточная остатъчна стойност, остатък относительная относителна стой¬ ност [величина] переменная променлива величи¬ на [стойност] постоянная постоянна величина, константа продельная гранична величина [стойност] приближённая приблизителна ве¬ личина [стойност] пропорциональная пропорционал¬ на величина поямопоопооинонапьиая право- пропорционална величина расчётная изчислена величина [стойност], стойност по изчисление результирующая резултантна ве¬ личина ■~, скалярная скаларна величина «~, средняя средна стойност —, средняя арифметическая средна аритметична стойност, средна арит¬ метична табличная таблична величина [стойност] ~ теплоотдачи степен на топлоотда¬ ване численная числена величина [стой¬ ност] числовая вж. численная вели¬ чина эффективная ефективна стойност вельвОт м велвет (памучно гладко въ¬ тъчно кадифе с разрязан влас) велюр м велур (памучен или вълнен плат със средно висок перпендику¬ лярен влас) венОц м венец пръстен барабанный барабанен венец (на копринена сновалка) зубчатый зъбен венец (напр. на маховик ) лопаточный лопатков венец (на роторен диск на парна турбина) *»*, направляющий направляващ ве¬ нец (на парна турбина) поворотный обръщателен венец [пръстен] сопловой венец с дюзи (напр. на . газов лагер) храповой острозъбо запиращо ко¬ лело вентилировать вентилирам вОнтиль м вентил, клапан аварийный авариен (изпускате¬ лен) вентил баллонный вентил на бутилка (за сгъстен газ) вакуумный вакуумен вентил вдувной нагнетателей вентил водоспускной водоизпускателен вентил, водонзпускателно кранче (напр. на автомобилен радиатор) воздушный въздушен клапан впрыскивающий впръсквателен клапан —, впускной пускателей вентил [кла¬ пан] всасывающий смукателен клапан выпускной изпускателен вентил [клапан] газовый газов вентил главный главен [спирателен, пус¬ ков] вентил двухседёльный двоИносодален [двусодален] вентил дроссельный дроселен вентил, дроселна клапа (на карбуратор) ~» жидкостный ел. течен изправител запорный спирателен вентил игольчатый иглен вентил ~ каморы вентил на (автомобилна) гума кислородный вентил на кислород¬ на бутилка» кислороден вентил магистральный вентил на маги¬ стрален тръбопровод магнитный магнитен вентил _ ~ маслослйва вентил на маслоутай- ник мембранный мембранен вентил, вентил с (гумена) мембрана напорный напорен вентил обратный възвратен [обратен] вентил, възвратен клапан паровой парен вентил, вонтил за пара парозапорный паооспиоателек вентил
вентильный 74 napooтбOоиый пароотборен вен¬ тил ~, перепускной преливен вентил ~, поплавкбвый поплавъчен вентил ~, поршневой бутален вентил ~, предохранительный предпазите¬ лен [предпазен] вентил ~, продувной продухвателен [про¬ духващ] вентил [клапан] ~, проходной прав (свободно проти¬ чащ] вентил ~, прямоточный правотоков (спира¬ телен) вентил ~, пусковой пусков вентил ~, разобщительный разединителен вонтил ~, регулировочный регулиращ вен¬ тил (за количество и налягане на преминаваща среда) ~, регулирующий вж. регулировоч¬ ный вентиль редукционный редукционен вен¬ тил ~, резьбовой вентил (за присъединя¬ ване) на резба [с резбова муфа] ~, ртутный ел. живачен изправител ~, самозапOонмИ самоспиращ [авто¬ матичен] вентил ~, саморегулирующийся автомати¬ чен вентил ~, сдвоенный сдвоен [двоен] вентил сильфОнный силфонен вентил — с крышкой на болтах вентил със салникова втулка с болтове ~, сливной изливон [изпускателен] вонтил ~, спускной вж. сливной вентиль ~, тарельчатый тарелков клапан ~, термооeгулйоующнй терморегу- лиращ вентил ~, угловой ъглов вентил ~, уравнительный изравнителен вен¬ тил (за изравняване на налягания) ^-, шаровой сферичен вентил ~ шины вентил на (автомобилна) гу¬ ма электрогидоавлйческий електро- хидравличен вентил электромагнитный електромаг¬ нитен вентил злоктропневматИческий електро- лновматичен вентил вентильный вентилен вентилятор м вентилатор всасывающий всмукателен венти¬ латор ~ высбкого давления вентилатор за високо налягане вытяжной вж. всасывающий вён- тиль двухступенчатый двустепенен вентилатор дутьевой вдухващ [нагнетяващ» нагнетателей] вентилатор зерновой вентилатор за зърно —, коловратный ротационен венти¬ латор с голям дебит, въздуходувка крыльчатый перков [лопатков) вентилатор лопастный вж. крыльчатый вен¬ тилятор мельничный мелничен вентилатор многолОпастный многоперков [многолопатков] вентилатор многоступенчатый многостъпа- лен вентилатор нагнетательный нагнетателе» вентилатор наддувный вентилатор за свръх- налягане ~ нижнего дутья вентилатор за вду¬ хване под скарата (на огнище) ~ низкого давления вентилатор за ниско налягане ~ одноступенчатый едностъпален вентилатор осевой осов (витлов] вентилатор отсасывающий изсмукващ [сму¬ кателен] вентилатор ~ охлаждОния охлаждащ вентилатор ~ первичного воздуха вентилатор за първичен въздух — , потолочный таванен [покривен] вентилатор (напр. на вагон) —, пропOллеоимй пропелерен [вит¬ лов] вентилатор пыловой прахов [прахосмукато- леи] вентилатор пылесосный вж. пылевОй венти¬ лятор реверсивный реверсивен вентила¬ тор ротационный ротационен венти¬ латор „ ~ с двухсторонним всасыванием вен¬ тилатор с двустранно засмукване
75 ■ертёлка ~ с шестерёнчатым приводом венти¬ латор със зъбна предавка сушильный сушилен вентилатор 1нный турбинен вентилатор центробежный центробежен вен¬ тилатор циркуляционный циркулационен вентилатор шИхтныК рудничен | шах тен] вен¬ тилатор вентиляторная ж вентилаторно по¬ мещение вентиляционный вентилационен вентиляция ж1. вентилация, провет¬ рявано 2. вентилация, вентилаци¬ онна система [уредба] восходящая възходяща вентила¬ ция вытяжнёя смукателна [изтег¬ ляща] вентилация двухструйная двуструйна венти¬ лация естественная естествена венти¬ лация, естествено проветряване замкнутая затворена [собствена] вентилация (на електрическа маши¬ на) искусственная вж. принудитель¬ ная вентиляция механическая механична венти¬ лация нагнетательная вентилация чрез вкарване (нагнетяване) на въздух нисходящая низходяща вентила¬ ция отсасывающая изсмукваща вен¬ тилация принудительная принудителна [изкуствена] вентилация приточно-вытяжнАя приточно- смукателна вентилация (за едно¬ временно вкарване на чист и от¬ страняване на мръсния въздух) промышленная промишлена вен¬ тилация рудничная руднична вентилация вонцовмИ венонен, пръстеновиден вОнчик м венец, пръстен верёвка ж въже, връв льняная ленено въже паковочная опаковъчна връв *-, пеньковая конопено въжо верёвочный въжен воротённый вретенен веретено с вретено ~ восла кораб, вретено на гребло катушечное текст, ос (за надява- не) на макара ~, колпачное капачоно предачно вре¬ тено, камбанено вретено кольцевое рингово вретено (пре¬ дачно или пресуквално ) крутКльное пресуквално вретено насадочное неподвижно вретено ~, подвесное висящо вретено рогулечное вж. рогУльчатое ве¬ ретено рогульчатое перково вретено ручное вретено за ръчно предене центрифугальное центрофугално (предачно) вретено веретенообразный вретеновиден, вре¬ тенообразен вёркблей м сурово олово верньер м нониус, скала за фина на¬ стройка ~, механический механичен нониус электронный електронен нониус вероль м верол (вид текстилен омас¬ ли тел ) вероятностный вероятностен вероятность ж вероятност безусловная безусловна вероят¬ ност выборочная изборна вероятност, вероятност на избор статистическая статистична ве¬ роятност ~, термодинамическая термодина¬ мична вероятност условная условна вероятност верстак м работна маса, тезгях сборочный монтажна (работка) маса слесарный шлосерска (работна) маса стержневой работна маса за сър¬ ца, сърцарски тезгях формовочный работна маса за формовъчен тозгах вертёлка ж текст, кетонмашина быстроходная бързоходна кетен- машина двухkОнтуоиая плетачна машина с две легла
вортикаль 76 тихоходная Оавиоходиа котонма- шина вертикаль ж вертикална линия, вер¬ тикала вортлюг м върток, (подвижно) съе¬ динение с шип; шийка (ни ос) канатный върток за въже (съеди¬ нително звено) цепнбй върток за верига, вериж¬ но съединително звено якорный котвен върток вертолёт м вертолет, хеликоптер грузовбй товарен вертолет многовинтовОй многовитлов вер¬ толет реактивный реактивен вертолет веотолётостооёние с■оотолетостооено вертушка ж въртележка гидрометрическая хидрометрично витло верфь ж корабостроителница верх м 1. връх; горна част [страна J, горница, капак 2. покривало, ка¬ лъф; покрив (на транспортно средство ) ~ кузова покрив на каросерията (на автомобил ) ~ материи лице (лицева страна] на плат откидной подвижен (отеаряем) покрив (напр. на автомобил) складной сгъваем покрив (на транспортно средство) съёмный подвижен (разглобяем) покрив воохнеОOИиый горнобиещ веохненаливнOй пълнощ се, наливащ се отгоре (напр. за цистерна) вёрхний горен; връхен (за дреха) верхняя м 1. горняк (по-горе разпо¬ ложената от две съвместно работе¬ щи части) 2. горен праг (на вра¬ та); горна греда (на подпорна рамка ) верховой м горен помощник (работ¬ ник) на сонда верховье с горно течение, горен ба¬ сейн (на река) вершина ж връх ~ зуба връх на зъб ~ кривой екстремна точка [връх] на крива ~ резца връх [острио) на нож ~ (сварочного] шва корон на (зава¬ ръчен) шов ~ угла връх на ъгъл вёё м тегло; маса абсолютный абсолютно тегло Атомный атомно тогло ~ брутто брутно тегло, бруто валовой общо тогло (напр. на произведена продукция) взлётный тогло при излитане (на самолет) зароссOрёинмК вж. подрессорен¬ ный вес избыточный излишно тегло, тег¬ ло в повече; излишък кондиционный кондиционно те¬ гло конструктивный конструктивно тегло, тегло на конструкция литровый литрово тегло, тогло (отговарящо) на един литър, ци¬ линдров обем (на двигател с вът¬ решно горене) молекулярный молекулно тегло ~ на лошадиную ойлу тегло (отго¬ варящо) на конска сила (на двига¬ теля ) насыпной насипно (обемно) тег¬ ло (кг! м9) ~, натяжной опъваща сила [тежест], опъващо тегло недостающий липсващо тегло, липса [напр. при доставка във ва¬ гон) ~ нётто чисто (нотно) тогло, него объёмный обемна маса (при шу- пливи и насипни тела) осевой авто осово натоварвано, натоварвано на (една) ос относительный относително тегло (безразмерна величина) погонный тегло на линеен метър подрессоренный частта от теглото на локомотив или вагон, която ле¬ жи върху ресори полёзный полезно тегло, полезен товар (напр. на самолет, на кораб) полётный полетяо тегло, тогло на самолет във въздуха полный общо тегло (напр. на контейнер с товара) посадочный тегло (на самолет) при кацане
77 ветвь приведённый приведено тегло расчётный пресметнато тегло, то¬ гло по изчисление служебный служебно тегло (напр. на локомотив в работно състояние) собственный собствено тогло (напр. на носещ елемент) спусковой тегло (на кораб) при спускане във вода ~, стартовый стартово [пусково] те¬ гло сухой сухо тегло, тегло в сухо състояние сцепнОй сцсппо тегло тормозной спирачен товар, спи¬ рачно тегло удельный относително [специфич¬ но] тегло чёрный 1. брутно тегло 2. тегло на заготовката с прибавките за об¬ работка чйстйй 1. чисто (нетно) тегло 2. тогло на готовото изделие вОсить тожа весовая ж теглилно помещение, тег- лилна (обикн. в лаборатория) весовой тегловен, теглилен, гравимет- ри че н весовщйк м 1. мерач (на кантар) 2. магазилер весок м отвее весомость ж те гл ов пост восомый тегловен, тежък; имащ [при¬ тежаващ] маса вести 1. водя, тегля; движа 2. карам, управлявам (автомобил) ~ плавку водя процес топено весы мн везна, кантар автоматические автоматична вез¬ на аналитические аналитична везна боэ^ные кантар бункерные бункерен кантар вагонные вагонен кантар возовые платформен кантар газовые газова везна (за опреде¬ ляне относителната плътност на газове) гидоа■пнчоскио хидравлична ве¬ зна гидростатические хидростатична везна десятичные десетична возна, до- ци мал квадрантные хвадоаитиа везна,ве¬ зна с противотежест-квадрант ~, ковшовые кантар с кош конвеКёонмё конвойерен кантар (с автоматично действие) коромысловые равиоранёииа (ко- билична] везна кронштёйные конзолна [стенна} везна крутильные вж. торсионные весы — , лабораторные лабораторна [ана¬ литична] возна маслопобОнмё везна за определя¬ но съдържанието на вода в мас¬ лото напольные возна [кантар] за по¬ ставяне на пода одноплОчио едиорамониа везна (с едно блюдо) ~, одночашочныо возна с одно блю¬ до платформенные платформен [ваго¬ нен] кантар пробирные аналитична везна (за определяне количеството) обикн. (благороден метал в сплави) - пружинные пружинна возна равноплечие равиооаноииа везна — , рычажные лостова везна (равно- раменна или неравнорамвнна), ло¬ стов кантар ~ с помостом платформен кантар товарные складова [магазина} везна, складов кантар (за магазии на гари, пристанища) торсионные торзионна везна шихтовые шихтов [порционен} кантар ветвление с разклонение ветвь ж 1. клон 2. отклонение; раз¬ клонение 3. отклонителна жп. ли¬ ния боковая странична жп линия ведомая теглен клон (на ремъчна предавка) ведущая теглещ клон (на ремъч- на предавка) ~ конвейера, заливочная наливъчен клон на конвейер кривой клон [разклонение] на крива; (самата) крива
детка 78 ~ ленты, рабочая работна част [ра¬ ботен клон] на лента набегающая влизащ [настъпате¬ лен] клон (напр. наденела, верига) ~, нисходящая долен клон (напр, на верига, въже) •—, обходная обходна жп линия порожняя иона товарон клон промышленная промишлена жп линия сбегающая излизащ клон (напр. на лента, верига) ~ трубопровода тръбен клон, тръб¬ но отклонение холостая неработен [ненатова- OеИ| празен] клон вётка ж вж. ветвь ветрогон м вентилатор (обикн. вс. cm. машини, напр. във вършачка) ветродвигатель м вятърен двигател, вотродвигател барабанный барабанен ветродви- гатол крыльчатый витлов ветродвига- тол лопастный лопатков ветродвига- тел роторный роторен вотродвигатол вотроделКтоль м с.ст. регулатор на въздушното точенио (напр. на вър¬ шачка ) ветрозащитный ветрозащитен вотроколосб с вятърно колело ветросиловОК използуващ енергията на вятъра ветроэлектростанция ж вятърна елек¬ троцентрала ветряк м 1. ветродвигатол 2. венти¬ латор с вятърно задвижване вотрянка ж 1. ветродвигател 2. въз¬ душна перка (за задвижване на уреди с въздушна струя) 3. въз¬ душен регулатор (за регулиране скоростта на въртене на механиз¬ ми) 4. текст, снемащ барабан (на дарачно чепкало) ветряной ветров, вятърен ввха ж 1. жалон, веха 2. шамандура, пътепоказател угловая жп. бали за (вид траен- ровъчен знак) •ёшание с закачване, окачване; про¬ стира не вОшало с висящо-сушилма машина вошёние с трасирано; жалониране вошКть трасирам; поставям жалонн в линия вещества мн вещества (вж. същр ве¬ щество) минеральные вещества от минера¬ лен произход, минерали неорганические неорганични ве¬ щества органические органични вещества отбеливающие избелващи веще¬ ства понообразующие пеиооОразуващи вещества ~, ядовитые отровни вещества вещество с вещество, материя абразивное абразивно вещество, абразив абсорбирующее абсорбиращо ве¬ щество, абсорбер ~, аморфное аморфно вещество антидётоNанибнноо антидотона- торно вещество, антидетонатор антикоррозионное антикорозион¬ но [актикорознИиo, противокоро- зийно] вещество взрывчатое взривно вещество, взрив, експлозив волокнистое влакнесто вещество ~, вытравливающее вж. ёдкоо веще¬ ство вяжущео свързващо вещество, крепител газообразное газообразно веще¬ ство горючее горивно вещество, гори¬ вен материал, гориво дегазирующее дегазиращо [обоз- газяващо] вещество, дегазатор дезинфицирующее дезинфекци¬ онно вещество [средство) дуОйльноо дъбилно вещество едкое разяждащо вещество жировое мастно вещество зажигательное запалително веще¬ ство ~, загрязняющее замърсяващо ве¬ щество, замърсител защИтмое защитно (предпазно] вещество ~, зольное пепелно [пепелосъдържа- що] вещество, пепел
79 взанмоотклонение , инородное . примесно вещество, примес , клейкое лепливо вещество , красящее багрилно вещество, ба¬ грило , кристаллическое кристално веще¬ ство , легковоспламеняющееся лесно- възпламеняващо се [леснозапали¬ мо] вещество , летучее летливо вещество , моющее миещо вещество, детер¬ гент , наполняющее пълнител но веще¬ ство, пълнителен материал, пъл- взж , неорганическое неорганично ве¬ щество , окисляющее окислително дейст¬ вуващо вещество, окислител , осаждающее утайващо вещество, утаител , остаточное остатъчно вещество, остатък , отбеливающее избелващо веще¬ ство , отравляющее отровно вещество , охлаждающее охлаждащо веще¬ ство, охладител , парообразующее парообразуващо вещество , пассивирующее пасивиращо ве¬ щество, пасиватор , питательное хранително вещество , пластичное пластично вещество , пластифицирующее пластифици- ращо вещество, пластификатор , пористое поресто [порьозно] ве¬ щество , пропиточное импрегниращо веще¬ ство, импрегнатор , проявляющее проявяващо веще¬ ство, проявител , рабочее работно [активно] веще¬ ство , радиоактивное радиоактивно ве¬ щество разжижающее разреждащо веще¬ ство, разредител • , раскислйтельное редуциращо [де¬ зоксиди ращо] вещество растворённое разтворено вещест¬ во, . разтвор растворяющее разтварящо веще¬ ство, разтворител регенерированное регенерирано вещество — , редуцирующее редуциращо [отки- сляващо] вещество ~, синтетическое синтетично веще¬ ство смазочное мазилно вещество . смачивающее умокрящо вещест¬ во, мокр и тел сопутствующее съпътствуващо [придружаващо] вещество, примес сыпучее ронлнво [сипещо се] ве¬ щество . токсичное токсично [отровно] ве¬ щество ферромагнитное феромагнитно вещество холодящее студоносител [а хла¬ дилната техника) экстрагирующее екстрахиращо вещество, екстрагент ядовитое отровно вещество веялка ж веялка ~ -сортировка веялка-сортировачка веяние с веене, отвяване веянный очистен чрез отвяване, пре¬ каран през веялка веять отвявам, вея взаимодействие с взаимодействие взаимодействовать взаимодействувам взаимозависимость ж взаимозависи¬ мост, корелация взаимозаменяемость ж взаимозаме¬ няемост агрегатная агрегатна взаимоза¬ меняемост, взаимозаменяемост на агрегатите групповая групова взаимозаме¬ няемост, взаимозаменяемост на гру¬ пите (възлите] — , ограниченная ограничена [непъл¬ на, частична] взаимозаменяемост полная пълна взаимозаменяемост размерная размерна взаимозаме¬ няемост ~, частичная вж. ограниченная вза¬ имозаменяемость взаимозаменяемый взаимозамении, взаимозаменяем взанмоотклонение с взаимоотклоне- ние
взаимоотталкивание 80 взаимоотталкивание взаимно отблъск¬ ване взаимосвязанный взаимосвързан взаимосвязь ж взаимовръзка взакладку със застъпване (на краи¬ щата) взаирой с припокриване (на двете страни) взбалтывание с разклащане, разбъл- н и кване (на течност) взбалтывать разклащам, разбълник- вам взбивать разбивам, правя пухкав (напр. памук) взвесить да претегля взвесь ж суспензия взвешенный 1. претеглен 2. суспен¬ диран; дисперсен взвешивание с теглене, претегляне взвешивать тегля, претеглям, опре¬ делям маса (тегло] взламывание с разбиване, разкърт- ване взлёт м излитане взлетать излитам взлётный служещ за излитане взмучивание с разбъркване, размес- ване (на утайка чрез разклащане), разбълникване взмучивать разбърквам, разбълник- вам взрез м прорез; прорязване, срязва¬ не, разрязване; отваряне ~, стрелки срязване (разрязване] на стрелка (срещу коловоз за раз¬ минаване) взрыв м взрив, взривяване, избух¬ ване, експлозия ~ котла експлозия на котел ~ отходящих газов в глушителе лукане в шумозаглушител взрывание с взривяване взрыватель м взривател, запалка, де¬ тонатор взрывать взривявам, възпламенявам взривен (експлозивен] заряд взрывник м взривач, бомбаджия вэрывнбй взривен, избухлив, експло¬ зивен взрывобезопасный взривобезопасен взрывобезопасность ж взривобезопа- сност взрывозащитный взривозащитен, взривопредпазен взрывоопасный взривоопасен взрывчатка ж взрив, взривно вещест¬ во, взривен материал взрывчатый взривен, избухлив, екс¬ плозивен взрыхление с разрохкване (напр. на почва) взрыхлять разрохквам, правя рох- кав вибратор м вибратор бункерный бункерен вибратор ~, глубинный дълбочинен [дълбоко- действуващ] вибратор крутильный торзионен вибратор,, вибратор на усукване (при изпит¬ ване на материали) ~, механический механичен вибра¬ тор ~, наружный външен [повърхнос¬ тен] вибратор пневматический пневматичен ви¬ братор поверхностный вж. наружный ви¬ братор подвесной 1. висящ [окачен] виб ратор 2. ръчен (пневматичен) ви братор (за избиване на леярски форми ) челюстной челюстен вибратор эксцентриковый ексцентрико!» (гърбичен] вибратор вибрационный вибрационен вибрация ж вибрация, трептене ~ вала вибрация (трептене] на вал крутильная усукваща вибрация нискочастотная вибрация с нис¬ ка честота вибрирование с вибриране вибрировать вибрирам, трептя вибробрус м виброгреда, вибрираща греда вибробулава ж бухалков вибратор (за дълбочинно вибриране) вибробункер м вибрационен (тръскащ) бункер виброгасйтель м виброгасител, г*си- тел на вибрации [трептения] виброголовка ж вибрационна глава. (за довършваща обработка чрез на- катаване) виброграф м виброграф (самопишещ
8* вилия уред за регистриране на трепте- ‘ ния) внброгрохот м вибрационно решето [сито], вибросито вибродйтчик м вибрационен датчик вибродемпфйрующкй виброгасещ вибродробйлка ж вибротрошачка виброиглй ж иглен вибратор вкброизоляцня ж виброизолация, изолация срещу вибрации [трепте¬ ния) вибролопйта ж. вибролопата вибролотбк м вибриращ улей вябро масса ж вибрираща маса вибромёльница ж вибромелница виброметр м виброметьр вибромолот м вибрационен чук виброочйстка ж вибраторно почиства¬ не (напр, на отливки) виброплита ж виброплоча, вибраци¬ онна плоча (за трамбоване) виброплощадка ж вибрационна пло¬ щадка [платформа], виброплатфор¬ ма виброплуг м вибрационен плуг вибропогружатель м вибронабивач (напр. на пилоти) виброполйрование с вибрационно по¬ лиране вибропрйвод м виброзадвижване вибропрокат м вибропрокат вибропрокладка ж противовибраци- онна подложка вибропрбчность ж издръжливост сре¬ щу вибрации вибропрочцый издръжлив срещу виб¬ рации вибросито с вибрационно сито, виб¬ росито вибростбйкнй виброустойчив вибростбйкость ж виброустойчивост вибростбл м вибрационна маса вибротрамббвка ж вибротрамбовка вибротранспортёр м вибрационен транспортьор, вибротранспортьор виброустбйчивость QfC 6J/C • вибростби- кость внброщул м виброосезател; палец» който приема трептения виверйл м виверал (ензим за обез- скробяване на тъкани) вивианйт м вивианит вигонь . ж вигон (прежда — смес от вълнени и памучни отпадъци) вигоневый вигонен вид м 1. вид, външност; разновид¬ ност, форма 2. изглед; поглед боковой страничен изглед, из¬ глед отстрани ~ в плане план, изглед отгоре (на чертеж) ~ в разрёзе разрез, сечение (на чер¬ теж) ~ излома вид на лома общий общ вид [изглед) (на чер¬ теж) поперечный напречен разрез, профил ~ сбоку вж. боковой вид ~ сверху поглед [изглед] отгоре ~ сзади поглед [изглед] отзад — спереди поглед [изглед] отпред ~ снйзу поглед [изглед] отдолу ~ энергии вид [форма] на енергията видна ж видиа (твърда сплав за ме¬ талорежещи пластини) видоизменение с 1. видоизменение, модификация (процес) 2. разнови дност, модификация (състояние) ~, аллотропическое алотропичн видоизменение, алотропична мод фикапия видоискатель м визьор, търсач визйр м 1. визиращо устройство, в зьор 2. хим. водомерно стъкло визйрка ж 1. наблюдателно стъкл око (на апарат) 2. жп. нивелач кръст [репер] визирбвочная ж с.ст. лаборатор по определяне качеството на зъ ното вйккель-аппарАт м викелапарат, н вивачка (на хартия) виклбн м виклон (поливинилхлорид- но влакно) викунья ж вж. вигонь вйлка ж вилка ведомая задвижвана вилка (напр. на карданно съединение) ведущая задвижваща вилка ~ включения авто вилка за пре¬ включване (на предавките) ~ выключения авто вилка (за вклю¬ чване и изключване) на съедини¬ теля б Руско-бълркрски машиностроителен- речник
вилбн 82 ковшевая (ръчна) вилка за кофа мёрна я дебел о мер (за измерване стеблото на дървета) поворотная обръщателна вилка (напр. на електрокар) ~ прицепа теглич за ремарке спаренная сдвоена вилка уточная вътъчна вилка штепсельная щепсел, щекер вилон м вилон (синтетично поливи- нилалкохолно влакно) вилочка ж вилка, вилица стержневая вилкова подпора за сърце уточная вътъчна вилица вилы мн с.ст. вила ~ -лопаты широкозъба вила вильчатый вилков; вилкообразен виляние с занасяне; ъглово колеба¬ ние (на транспортно средство око¬ ло вертикална ос) ~ колёс занасяне на (предните) ко¬ лела ~ подвижного состава лъкатушене на подвижния състав (в хоризон¬ тална плоскост) винарбл м винарол (водоразтворимо скробно средство за вискозна мед¬ но-амонячна коприна) виндрбза 1. спомагателно [насочва¬ що] вятърно колело (на ветродви- гател) 2. роза на ветровете вин идур м вин иду р (твърд поливи¬ нилхлорид ) вннилан м винилан (поливинилалкал- но синтетично влакно) винилон м винилон (синтетично по- лиоинилалкохолно влакно) винипласт м винипласт (поливинилхло¬ рид на пластмаса без пластифи¬ катори) - винт м L винт 2. витло 3. винтова линия авиационный самолетно [авиаци¬ онно] витло аэромеханический аеромеханично . [въздушно] витло ~,'аарашковый винт с крил чата гайка ' безредукторный директно задвиж¬ ващо витло бесконечный безкраен винт, чер¬ вяк ~ -ввёртыш винт за дърво (за който не се прави отвор) ‘ ведущий водещ винт (напр.:'на . металорежеща машина) 1 ~ вертолета, несущий носещо витло на вертолет ~ вертолёта, рулевой кормилно ви¬ тло на вертолет воздушный въздушен винт, въз¬ душно витло гребной гребен винт, греб но витло ~, грузовой товароповдигателен крик, крик двухэахбдный двуходов винт, винт с двуходова резба двухлопастный двулопатно [дву- перково] витло двухходовбй двуходов винт дифференциальный диференциа¬ лен винт (винт с две различни ре¬ зби ) дозвуковбй дозвуково витло ~ домкрата винт на крик дроссельный дроселен винт (на автоматична поилка) ~ -заглушка тапа с резба задающий 1. регулиращ винт 2. винтов регулатор ' зажимный затегателен [стегате- лен] винт закрепляющий вж. крепежный винт запорный застопоряващ [спирате¬ лен] винт затяжной вж. зажймный винт ~ изменяемого шага витло с изме¬ няема [изменяща се, променлива] стъпка крепёжный скрепителен винт ~ левой нарезки винт с лява резба лёнточный винт със спирална лента (на винтвв транспортьор) лопастный винт" с лопатки [цер¬ ки], вида мерительный измервателен винт (напр. на микрометър) микрометрический микрометри¬ чен винт многозахбдный многоходов винт, винт с многоходова резба наводящий вж. микрометричес¬ кий винт '
83 вият , нажимный притискателен [стопо¬ рен] винт , направляющий направляваш [во¬ дещ] винт , натяжной обтегателен [натягащ] винт неизменного шага витло с посто¬ янна стъпка , несущий носещо витло (на вер¬ толет ) -ограничитель ограничителен винт, винт-ограничител , однозахбдный едноходов винт, винт с едноходова резба , околозвуковой околозвуково ви¬ тло , опорный опорен винт, винтова опора , отжимный освобождаващ винт , переводной ходосбръщател , 'передаточный предавателен [двигателен] винт , переменного шага вж. винт изме¬ няемого шага , податливый винт с намален диа¬ метър на тялото подачи винт на подаването; водещ винт (напр. на струг) , подъёмный 1. подемен [повдига¬ телен] винт 2. елеваторен винт 3. подемно витло постоянного шага витло с посто¬ янна стъпка ■, потайной винт със скрита глава правой нарезки винт с дясна резба предохранительный предпазен винт ' призбнный скрит винт, вин! без глава, шпилка распорный дистанционен [раэда- лечителен] винт реверсивный витло [гребен винт] за обратен ход регулировочный регулировъчен [регулиращ] винт ' регулируемого шага витло с регу¬ лируема [регулираща се] стъпка рельсовый жп. тирфон; .иаставъ- чен болт рулевой кормилен винт, кормил- .но витло самонарезающнй . самонарязващ винт само тормозящийся. самозадър- жащ [самоспираш] винт сверхзвуковой свръхзвуково ■ ви¬ тло ' х ■ • ~ с внутренним шестигранником винт с шестоъгълно. гнездо (за ключа) ~ с головкой винт с глава, винт ~ с головкой под отвёртку винт ■ с прорез за отвертка ~ с квадратной головкой винт с квад¬ ратна [четириъгълна] глава ■ ~ с квадратной головкой и буртиком винт с квадратна [четириъгълна] глава и (опорен) пояс [праг] сквозной съединителен винт (пре- мннаевщ през няколко детайла или през цялата конструкция) — с коническим концом винт с кону¬ сен край [връх] ~ с накатанной головкой винт е на¬ зъбена [накатена] глава соединительный съединителен винт ~ со ступенчатым концом (стопо¬ рен) винт със степенчат край [връх] сплошной винт [вида] с пълна винтова повърхнина ~ с полукруглой головкой винт С ПО- луобла глава ~ с полупотайной головкой винт с полускрита (ле шов идна) ■ глава ' ~ с ко тайной . головкой винт със скрита глава ~ спускного отверстия винт [рез" бова тапа] .на изпускателен отвор (напр. на маслена вана) становой съединителен винт стопорный стопорен [осигурите¬ лен, ограничителен] винт ~, ступенчатый степенчат [степенен] винт стяжной 1. притегателен винт 2, жп. стегателен винт (на сцепка) ~, судовой корабно витло, гребен винт ~ суппорта винт на супорт, водещ винт ~ с ушком винт с ухо [халка] — с шестигранной головкой винт с шестоъгълна глава
вйнтик 84 тисочный винт на стиски [менге¬ ме] ~ тихого хода винт за празен ход толкующий тласкащо [тикащо] витло тормозной спирачен [спирателен] винт трёхлбпастный трилопатково [триперково] витло турбинный ротор на (осова) тур¬ бина ‘ тянущий теглещо витло упбрный опорен винт установочный стопорен [фикси¬ ращ] винт, регулиращ винт утопленный скрит винт фасонный профилиран лентов винт ~ фиксированного шага вж. винт по¬ стоянного шага фиксирующий фиксиращ [стопо¬ рен] винт хвостовой опашно [задно] витло ходовой водещ винт (на метало¬ режеща машина); ходов винт (при валцуване); двигателен винт (за предаване на движение) центровой централен винт червячный червячен винт, чер¬ вяк четырёхлопастный четирилопат- но витло шариковый ходовой сачмен водещ винт шатунный мотовилков винт юстировочный винт за юстиране [настройване, регулиране] (напр. на измервателен инструмент) вйнтнк м вннтче, (малък) винт винтовальный винтонарезен винтоверт м отвертка (механична) винтовой 1. винтов; винтообразен, спирален 2. витлов, задвижван с витло винтообразный винтообразен; спира¬ лен винторез м винтонарезна дъска, вин¬ торез винторезный винтонарезен, винто- нарязващ винбьн м виньон (синтетично поли- винилхлоридно влакно) виолаитрбн м виолантрон (много ус¬ тойчиво тъмносиньо антрахиново кюпово багрило) вираж м завой, вираж вирён м вирен (синтетично влакно от полиуретан) виртуальный -ви рту а лен; възможен висение с ав. висене вискоза ж вискоза (синтетично вла¬ кно) вискозиметр м внскознмер, вискози¬ метър вискозиметрия ж вискозиметрия вискозИн м вискозин (мазилно масло) вискбзность ж вискозност вискозный вискозен висмут м хим. бисмут вистёль м вистел (полиестерно вла¬ кно) вйстра ж вистра (вискозна коприна) висюлька ж текст, жакардова те¬ жина висячий висящ, окачен витание с пулсация, пулсиране (при пневматичен транспорт) виток м навивка, витка ~ нИти преждова навивка раббчий работна навивка ~ резьбы навивка на резба слётный паднала навивка торцовый челна витка (на пру¬ жина) холостой мъртва [сляпа] навивка вить 1. вия, свивам 2. суча, усук¬ вам. 3. мотая, навивам (напр. пре¬ жда) вихревой вихров вихреобразованне с вихрообразуване вихрь м вихър кавитационный кавитационен вихър ~ ротации ротация физИческий вихър, завихряне вкладка ж вложка ~ шпули вкарване на шпул (в со¬ валка ) вкладной монтиран, вграден, встро¬ ен; който е за монтиране, за вграж¬ дане • вкладыш м 1. (лагерна) черупка;, втулка 2. вложка, подложка; сме¬ няема вложка (на щампа) антифрикционный антифрикци- онна (лагерна) черупка *
85 влаговыделёние гребенчатый гребеновидна (лаге¬ рна) черупка кольцевой 1. ияла (пръстенооб- разна] ^ччрупка (на лагер)\ втул- ков лагер 2. разклонителен пръс¬ тен, разклонителна вложка (в елек¬ трическа инсталация) конический конусна черупка,че¬ рупка (втулка] на конусна шийка ~ коренного подшИпника черупка на основен лагер неразъёмный неразглобяема [ця¬ ла] лагерна черупка, лагерна втул¬ ка, цял лагер ~ подшИпника лагерна черупка разъемный разглобяема (лагер¬ на) черупка, разрязана [съставна] лагерна черупка, полувтулка (гор¬ на и долна) резиновый гумена втулка; гуме¬ на вложка самоустанавливающийся самона- гаждаша се черупка [втулка] сегментный черупка-сегмент; ла¬ гер от няколко черупки [сегменти] сменный сменяема черупка (вло¬ жка] сферический сферична черупка [втулка]; черупка на сферичен ла¬ гер технологический технологична вложка толстостенный дебелостенна (ла¬ герна) черупка тонкостенный тънкостенна (лагерна) черупка уплотняющий уплътнителна че¬ рупка; уплътнителна вложка ~, шаровой вж.сферический вкладыш ~ шатуна черупка (горна или дол¬ на) на мотовилков лагер включатель м включвател, прекъс¬ вач, електрически ключ; май. (ме¬ ханичен) включвател, пусково уст¬ ройство . ~ зажигания включвател на запал¬ ването, контактен ключ — , масляный маслен нрекъсвач ~ стартера ключ на стартера ~ -выключатель ключ-прекъсвач включать 1. включвам, пускам в дей¬ ствие 2. свързвам, включвам (в електрическата мрежа) включение с 1. включване, пускане в действие 2. включване, свързване, присъединяване 3. включение, при¬ мес, чуждо тяло автоматическое автоматично включване ' ~ вручную ръчно включване — в сеть включване към мрежа; свързване с мрежа газовое газово включение — , графитовое графитово включение ~ звездой включване [свързване] в звезда ~, каскадное каскадно [стъпално! включване; каскадно [стъпално] свързване ' ~, механическое 1 .механично включ¬ ване, механично сцепване (напр. на съединител, на предавки) 2. ме¬ ханично [чуждо] включение, при¬ мес , ~ муфты включване на съединител, сцепване неметаллическое неметално вклю¬ чение оксИдное окисно включение , параллельное паралелно включ¬ ване [свързване] — , песочное пясъчно включение ступенчатое стъпално включване ~ треугольником свързване в три¬ ъгълник шлаковое шлаково включение штуфное едро включение шунтовое еж. параллельное вклю¬ чение включения мн (вж. също включение) включения, примеси, чужди тела вкрапленность ж впръснатост вкрапливать впръсквам влага ж влага . атмосфёрная атмосферна влага гигроскопическая хигроскопична влага —, лабораторная лабораторна влага (установена по лабораторни изпит¬ вания ) свободная свободна [несвързана] влага ~, связанная свързана влага влаговоспрннмчивость ж влаговъз- приемчивост влаговыделёние с влагоотделяне
вдагое№ кость 86 влагоёмкий хигроскопичен влагоёмкость ж хигроскопичност, влагоемкост, влагопоглъщаемост влагозадержан не с влагозадържане влагомер м влагомер влагонепроницаемость ж влагонепро¬ ницаемост, влагонепропускливост влагонепроницаемый влагонепрони¬ цаем, влагонепропусклив влагоотдача ж влагоотдаване влагоотделйтель м влагоотделител влагопоглощаемость ж вл а го поглъ¬ ща е мост вла го поглощаемый влагопоглъщаем влагопоглощение с влагоиоглъщане влагопотерн мн загуби.па влага влагопрочность ж влагоустойчивост влагосодержан не с влагосъдържание, съдържание на влага, влажност ~ газа влагосъдържание [влажност] на газ ■ остаточное остатъчно влагосъ¬ държание (напр. в пара) влагостойкий влагоустойчив влагоупорный влагоупсрен, влагоус¬ тойчив ' влажность ж влажност абсолютная абсолютна влажност ~, допустимая допустима [нормал¬ на] влажност кондиционная кондиционна вла¬ жност критическая критична влажност начальная начална, влажност остаточная остатъчна влажност ~ пара влажност на парата ~ угля влажност на въглищата удельная специфична влажност фактическая фактическа [дейст¬ вИтелна] влажност влажный влажен; мокър влевокручёный усукан наляво вложение с капитальное капитало¬ вложение, инвестиция вместИлище с резервоар вместИмость ж вместимост, обем валовая обща вместимост, бруто- регистров тонаж (на кораб) грузовая товаровместимост (напр. на кораб) ~, подпалубная подпалубна (кето-) вместимост, подпалубен регистров тонаж (на кораб) регистровая регистрова вмести¬ мост, регистров тонаж (на кораб) ~ судна, чистая чиста (полезна] вместимост, нето-регистров тонаж на кораб вмётка ж текст, тропоска вмётывать тексAt. тропссвам ■ вмещйть 1. побирам, събирам 2. вмествам, намествам вминание с мачкане, натискане, пра¬ вене вдлъбнатина . вмонтированный вграден, встроен,^ монтиран вътре (в друга част вмонтИровать вграждам, вътре (в друга част) вмятина ж побитост, (местна) вдлъ¬ бнатина (от натиск, удар) внакладку с припокриване, със за¬ стъпване (при съединяване на лис¬ тове ) внакрой вж. внакладку внахлёстку вж. внакладку внедрение с 1. внедряване 2. проник¬ ване, интрузия внезаводской пзвънзаводски внесение с удобрений внасяне (в поч¬ вата) ■на торове, торене внецёнтровый несъосен, ексцентри¬ чен внеиеховбй извънцехов внутризаводской вътрешнозаводски виутрикристаллйчсскнй вътрешнокри- стален вогнутость ж вдлъбнатост; вдлъбна¬ тина вогнутый вдлъбнат вода ж вода аммиачная амонячна вода водопроводная водопроводна во¬ да • возвратная възвратна вода (връ¬ щана за повторно използуване) газированная газирана вода грунтовая почвена вода деаэрированная деаерирана вода дистиллированная дистилирана вода добавочная добавъчна вода дождевая дъждовна вода дренажная дренажна вода железистая вода, съдържаща же¬ лезни йони жёсткая твърда [варовита] вода
87 водсотббйни , исходная изходна вода , кипяченая преварена вода , ключевая изворна вода , конденсационная кондензацион- uni 11 i m 111 i ii ii Iiiiii ii Iiii на вода, кондензат , котлбвая котелна вода , кристаллмаацибнная кристализа- ционна вода » 9 I тена] вода " " , осветлённая избистрена вода , охлаждающая охлаждаща [охла¬ дителна] вода , очИщенная пречистена вода , перегнанная вж. дистиллирован¬ ная вода , питательная захранваща [под¬ хранваща] вода , питьевая питейна вода , подкисленная подкиселена вода лодпйточиая добавъчна вода (е топлоснабдителна система) , подпочвенная подпочвена вода , пресная сладка [несолена] вода , продувочная вода от продухва¬ нето , промывочная вода от промива¬ нето, промивна вода , проточная течаща вода , раббчая работна вода (напр. при хидра транспорт ) , радиоактйвная радиоактивна вода . речная речна вода , родниковая изворна вода , сетевая вода от (градска) мрежа , смывная отмивна [отмиваща] во¬ да спокойная неподвижна водна сре¬ да (напр. за закаляване) сточная отпадна [канална,замър¬ сена] вода минеральная минерална вода морская морска вода мягкая мека [неваровита] вода мыльная сапунена вода оборбтная оборотна вода обраббтанная обработена [омеко- Z"*, сыр&я сурова [необработена, не- преварена] вода талая снежна вода ***, техническая техническа вода (за промишлени нужди) умягчённая омекотена вода циркуляционная циркулационна [оборотна] вода щелочная алкална вода водйлка ж 1. направляваща, водило 2. плъзгач; кръстоглав 3. тексст, предпреждоводач, лентоводач ~ ремня ремъчен изключвател водило с 1. водило, водач, водеща рамо 2. с.ст. теглич, процеп водитель м водач (на превозно средст¬ во), шофьор, ватман водка ж царская хим. царска вода водник м работник от водния транс¬ порт водовбд м водовод, деривация, водо¬ отвод, канавка водогрейка ж 1. съд за топлене на ■ вода 2. водонагревател водогрейный водогреен (напр. котел) водозабор м водохващане; водохва- щащо съоръжение башенный водохващаща кула бесплотйнный водохващане без язовирна стена глубинный дълбоко водохващане ~ подземных вод водохващане на подземни води; каптаж водозаправщик м водозареждач водоизмещение с водоизместимост, йодоизместване водокачка ж (водна) помпена стан¬ ция; водна помпа; водоизпомпване водомер м водомер водомётный водост.руен, водойзхвър- лящ водонагреватель м водонагревател,- водоподгревател, бойлер многотрубный водотръбен топло¬ обменник поверхностный повърхностен во- доподгревател (напр. требен топ¬ лообменник) электрйческий електрически воде- подгревател [бойлер] водонепроницаемость ж водонепро-’ ницаемост, водонепропускливост водонепроницаемый водонепрони¬ цаем, водонепропусклив, импрег¬ ниран водоносный водоносен водообмен м водна обмяна, водооб- мяна водоотббйник м водоотражател, водо- отделнтел
водоотвод 88 водоотвод м 1. водоотвеждане 2. от¬ воднително съоръжение водоотводный водоотв оде и, водоот- веждаш водоотвбдчик ее кондензационно [хон¬ де нз но] гърне (при парен локомо¬ тив) водоотделитель м водоотделител, вла- гоотделител; хонденэно гърне водоочИстка ж 1. водопречистване 2. водопречиствателно съоръжение водоочиститель м водопречиствател водо поглощаемость ж водопоглъщае- мост • водопоглощёние с водопоглъщане водоподводный .водоподаващ, водо¬ снабдителен водоподготовка ж водоподготовка, обработване на водата (пречист¬ ване от механични и разтворими примеси) ионообменная йонообменна водо¬ подготовка механическая механична водопод¬ готовка термическая термична водоподго¬ товка химическая химична водоподго¬ товка водбподкачка ж помпено водочерпе- не [водоподаване]; водна помпена станция водоподогрёв м водоподгряване, во- донагряване водолодогреватсль м вж. водонагре¬ ватель водоподъемник м водо подем но съо¬ ръжение водопбмла ж водна помпа водоприёмник м 1. водохващане, кап¬ таж 2. водоприемник,водоприемно 'съоръжение водопровод м водопровод гидравлический водопровод за ви¬ . соко налягане (за технологични . нужд и) производственный водопровод за производствени нужди (производ- > ствена вода] водопроводный водопроводен водопроницаемость ж водопроницае мост, водопропускливост водопроницаемый ■ водопроницаем, водопропусклив водоразббр м 1. водоразпределение 2. водоразпределително съоръжение водоразборны й водо раз пределителен водорез м водорез (острие на носа на кораб) водород м хим. водород водородосодержащий съдържащ во¬ дород водосборник м водосъбирател, воден резервоар; каптаж ~ градИрни водосъбирател на охла¬ дителна кула водосброс м водоизпускател, водоот- ливник водосбросный водоизпускателей; во- доотвеждащ водослив м преливник водоснабжение с водоснабдяване водоспуск м водоизпускател, водоиз- пускателно съоръжение водостойкость ж водоустойчивост водоструйный водоструен водотрубный водотръбен (напр. за котел ) водоуказатель м водопоказател, во¬ домерно стъкло (напр. на резер¬ воар) водоумягченне с омекотяваме на вода водоупорность ж водоустойчивост; водонепропускливост водоупорный водоустойчив; водоне¬ пропусклив, импрегниран (за тъ¬ кани) водохранилище с водохранилище, во¬ ден басейн [резервоар], язовир водянбй воден вождение с управляване, кормуване, шофиране воз м 1. кола (за превоз) 2. една ко¬ ла (мярка) возбудитель м възбудител, причини¬ тел; хим. стимулатор ~ брожения ферментационен възбу¬ дител, фермент — вулканизации вулканизациоиея активатор ~ гниения причинител на гниене возбуждение с възбуждане параллельное паралелно [шунто- во] възбуждане
89 воздухоотделитель ~, последовательное последователно [серийно] възбуждане смешанное смесено [компаундно] възбуждане тепловое топлинно [термично] възбуждане возведение с 1. издигане, изгражда¬ не; построяване 2. повдигане (на степен ) ■—— в квадрат повдигане на квадрат, повдигане на втора степен ■— в куб повдигане на куб, повдигане на трета степен — в степень повдигане на степен, степенуване возводйть 1. издигам, изграждам; по¬ строявам 2. ■ повдигам на степен, ■' степенувам возврат м 1. връщане, възвръщане; обратен ход 2. (низкотемператур¬ но) възвръщане, отмора 3. отпадъ¬ ци за ■ повторно използуване — конденсата връщане на конден¬ зата — металлов възвръщане [отмора] на металите — реле връщане на релето (в първо¬ началното положение) — тепла възстановяване на топли¬ ната возвратно-поступательный възврат¬ но- постъпателен возвратный възвратен; обратен возвращен не с връщане; възвръщане возгон м хим. сублимат (продукт на сублимация) возгонка ж сублимация, сублимиране возгонять сублимирам возгораемость ж възпламеняемост, запалимост возгорание с запалване (напр. на въглища) , возделывание с отглеждане (на сел¬ скостопански култури); обработ¬ ване (на земя) возделывать отглеждам (селскосто¬ пански култури); обработвам земя, култивирам воздух м въздух — , дутьевой въздух под налягане, вдухван [нагнетен] въздух жидкий течен въздух зарядный въздух за зареждане [пълнене] ' кондиционированный кондицио¬ ниран [климатизиран] въздух — , наддувочный въздух под наляга¬ не (при форсиране на двигатели с вътрешно горене) отработанный отработен [замър¬ сен] въздух охлаждающий охлаждащ въздух приточный приточен (вкаран от¬ вън ) въздух продувочный продухващ (продух- вателен] въздух разрежённый разреден въздух сжатый сгъстен въздух спокойный въздух с атмосферно налягане форсуночный въздух за дюзите циркулирующий циркулиращ [оборотен] въздух эмульсирующий емулсиращ въз¬ дух (напр. в карбуратора) воздуховод м вж. воздухопровод воздуходувка ж въздуходувка, възду¬ шен компресор (за подаване на въздух под налягане до 2 am),py- хало двухпоточная двупоточна възду¬ ходувка — , доменная високопещна въздухо¬ дувка — , многоступенчатая многостепен¬ на въздуходувка осевИя осова въздуходувка, осов вентилатор центробежная центробежна въз¬ духодувка, вентилатор воздухозаборник м отвор [камера, устройство] за засмукване на въз¬ дух воздухонагреватель м въздухонагре- вател, въздухоподгревател воздухонепроницаемость ж въздухо- непроницаемост, въздухонепропу- скливост, херметичност воздухонепроницаемый въздухоне- пропусклив, херметичен воздухонеустойчивый неустойчив на (въздействие на) въздух воздухоотделитель м 1. въздухоот- делител, обезвъздушително кранче
воздухоохладитель 90 2. обезвъздушител (в хладилна те¬ хника) воздухоохладитель м въздухоохлади- тел, въздушен охладител воздухоочиститель м въздухопречи- ствател, въздухоо чистител, възду¬ шен филтър двойной въздухоочистител с двой¬ но действие инерцибнный инерционен възду¬ хоочистител комбинированный комбиниран въздухоочистител — , контактный контактен въздухо¬ очистител масляный маслен въздухоочис¬ тител . маятниковый махалообразен въз¬ духоочистител сухой сух въздухоочистител центробежный центробежен въз¬ духоочистител циклонный циклонен въздухоочи¬ стител воздухоплавание с въздухоплаване воздухоплаватель м въздухоплавател воздухоплавательный въздухопл авате- лен воздухоподогреватель м въздухопод- гревател вращающийся.въртящ се възду- хоподгревател газовый газов въздухоподгрева- тел многоходовой многоходов възду- хоподгревател пластинчатый пластинчат [плас¬ ти нков] въздухоподгревател радиационный радиационен въз¬ духоподгревател ребристый ребрест въздухопод¬ гревател регенеративный регенеративен въздухоподгревател, регенератор рекуператйвный рекуператорен въздухоподгревател, рекуператор ~ с вращающейся насадкой възду¬ хоподгревател с въртящо се закреп¬ ване . j — с замкнутым контуром въздухо- лодгреватсл. със затворен контур трубчатый тръбен въздухопод¬ гревател воздухоприёмник м 1. резервоар за (сгъстен) въздух 2. въздухочер- пателца [-захранваща] тръба (напр- за взимане на въздух отвън) воздухопровод м. въздухопровод всасывающий смукателен възду¬ хопровод кольцевой 1. пръстеновиден възг духопровод 2. околовръстен .[по- ясен] въздухопровод (за горещ въз¬ дух на висока пещ) нагнетательный нагнетателей (приточен) въздухопровод распределительный разпредели¬ телен въздухопровод тормозной жп. спирачен въздухо¬ провод, въздухопровод за спирач¬ ки воздухопроницаемость ж въздухопро- пускливост воздухопроницаемый въздухспропус- клив воздухораспределёние с въздухораз- пределяне золотниковое шибърно въздухо- р аз предел я не — , шариковое въздухоразпределяне със сачма воздухораспределитель м въздухораз- пределител групповой дИсковый групов дис¬ ков въздухоразпределител — , групповой золотниковый общ . ши¬ бърен въздухоразпределител клапанный клапанен въздухораз- пределител воздухосборник м въздушен резер¬ воар, резервоар за (сгъстен) въз¬ ДУХ) воздухосос м смукач за въздух воздухоудалйтель м обезвъздушител воздухоустсйчивость ж устойчивост на (въздействието на) въздух воздухофильтр м въздушен филтър, въздухопречиствател воздухохолодильник м въздухоохла - дител, охладител на въздух воздушник м (въздухо-) отдушник, (провегпрителна) въздушна тръба возка ж возене, превозване возмещать замествам; наваксвам» ко м- пенсирам; обезщетявам
91 ВОЛО Кнб. возмещение с икон, обезщетение, обез¬ щетяване возмущение с смущение, смущаващо въздействие возникновение с възникване, появя¬ ване — трещин появяване на пукнатини возобновление с възобновяване, под¬ новяване' — протектора възстановяване [реге¬ нериране] на протектора (на вън¬ шна гума ) возрастание с нарастване, увеличава¬ не, повишаване — давления повишаване на наляга¬ нето — массы увеличаване [нарастване] на масата — температуры покачване на темпе¬ ратурата ~ функции нарастване на функцията — энтропии увеличаване [нараства¬ не] на ентропията воизйт ■ м вонзит (металокерамична сплав на желязо и графит) войлок м плъст, кече, филц; вата полировальный полировъчен филц, филц [кече] за полиране стеклянный стъклена вата фильтровальный филц [кече] за филтриране шерстянбй вълнен филц шлаковый шлаксва вата вбйлочный плъстсн, филцов; ватен вокзал м гара, станция пассажирский пътническа гара — , проходной междинна гара сквозной вж. проходной вокзал тупиковый гара с глухи колово¬ зи волан м текст. волан (на дарак) волк-машйна ж дарачен вълк волка ж вълна ~ , бегущая бягаща вълна — , взрывная взривна [ударна] вълна затухающая затихваща вълна звуковая звукова вълна модулированная модулирана въл¬ на направленная насочена вълна отражённая отразена [обратна] вълна — перемещения настъпателна вълна побочная странична [второсте¬ пенна] вълна . —поперечная напречна вълна — , продольная надлъжна ■ вълна промежуточная междинна вълна — , световая светлинна вълна сопровождающая предружава ща вълна — , стоячая стояща вълна ударная ударна вълна ультразвуковая ултразвукова вълна 1 упрулая еластична вълна шаровая сферична вълна электромагнйтная електромагнит¬ на вълна волийстость ж вълнссбразност волнистый вълнообразен; вълнист,на- къдрен волновод м вълновод волновой вълнов волнограф м вълнограф (уред за запи¬ сване на вълнообразност) волнолом м вълнолом волнометр м вълнометър (уред за из¬ мерване [контролиране] на вълно- образност ) волнообразный вълнообразен волноотбойный вълноотбивен, въл- ноотражателен волнорез м вълнолом . волны мн (вж. също волна) вълни; радиовълни длйнные дълги вълни короткие къси вълни средние средни вълни ультракороткие ултракъси вълни электромагнитные електромагнит¬ ни вълни волока ж 1. изтеглячка; изтеглячна дюза, изтеглячен камък 2. текст. сърма волокнистость ж влакнестост волокнистый влакнест; влакнодаен волокнйт м волокнит(фенолога смола с влакнести органични пълнители) волокно с влакно акрйловое акрилово влакно акрилонитрйльное акрилонит- рилно влакно альгинатное алгннатно [алгино- во] влакно ананасовое ананасово влакно
олокнб 92 асбестовое азбестово влакно ацетатное ацетатно влакно — багия влакно „бахия“ базальтовое базалтово влакно , белковое белтъчно влакно бикарбонатное бикарбонатио вла¬ кно вискозное вискозно влакно волнистое накъдрено влакно гйбкое еластично влакно гидроцеллюлозное хидроцелулоз- но влакно ~, гладкое гладко влакно ~, грубое грубо влакно джутовое ютено [ликово] влакно ~, древесное дървесинно влакно — , жёсткое твърдо [остро] влакно — животного происхождения влакно от животински произход искусственное изкуствено влакно казейновое казеиново влакно капроновое капроново влакно карбоцепное" карбоверижно вла¬ кно кварцевое кварцево влакно керамйческое керамично влакно кокосовое кокосово влакно конопляное конопено влакно курчавое къдраво влакно — -лавсан влакно лавсан лйственное влакно от листа лбмкое чупливо влакно лубяное ликово влакно льняное ленено влакно медно-аммиачное медноамонячно влакно мелкое мелщоф ~г металлйческое метално влакно, метална жичка ~, минеральное минерално влакно натуральное естествено [натурал¬ но] влакно начёсанное кардирано влакно нейлоновое найлоново влакно нитроцеллюлозное нитроцелуло¬ зно влакно пеньковое конопено влакно псрхлорвинйловхе перхлорви- нилно влакно полиакриловое полиакрилно вла¬ кно , полиакрилонитрильное полиак- рилонйтри'лно влакно полиамИдное полиамидно влакно поливиниловое поливинилно вла¬ кно поливинилхлоридное поли вин ил- хлоридно влакно полимеризационное полимерно влакно — , полипропиленовое полипропиле- ново влакно полиуретановое полиуретаново влакно полиэтиленовое полиетиленово влакно полиэфйрное полиестерно влакно природное естествено влакно —, протейновое протеиново влакно прядйльное текстилно влакно, влакно пустое кухо влакно, влакно с ка¬ нал равномерное равномерно влакно — , разветвлённое разклонено влакно растйтельное растително влакно свалянное степано влакно сизальское сизалово влакно синтетическое синтетично влакно смешанное смесено влакно совидСновос совиденово влакно соломенное сламено влакно спутанное сбъркано влакно стеклянное стъклено влакно тестйльное текстилно влакно техническое техническо [индуст¬ риално] влакно триацетатное триацетатно влакно угарное отпадъчно влакно утолщённое удебелено влакно химйческое химическо влакно хлопковое памучно влакно хлорИновое хлориново влакно шёлковое копринено влакно шерстяное вълнено влакно ~, шлаковое шлаково влакно — , штапельное щапелно влакно эластйчное еластично влакно элементарное елементарно [едно¬ клетъчно] влакно волокноотделИтель м маган волокноочистйтель м влакноочисти- тел волокуша ж влачка, влачило (напр. за сено); брана
93 ■орбнка навесная окачна влачка [влекач- ка] — -подборщик влачка-подбирач рамочная тросовая въжено-рам- - кова влачка (влекачка] тракторная тракторна влачка [влекачка] воломИт м воломит (свръхтвърда сплав от волфрамов и молибденов карбид — заменител на диамант при сондиране) ■блос м косъм волосИстый влакнест волоснбй 1. капилярен 2. много тъ¬ нък (като косъм, напр. за пукна¬ тина) волосность ж капилярност волосовИна ж тънка (като косъм) пукнатина (напр. във валцуван метал ) волосок м 1. (много тънка) жичка [няшка] 2. косъмче, косъмна пру¬ жина (на часовник) волочение cl. изтегляне (през дюза) 2. с.ст. брануване ~, безо правочное изтегляне (на тръ¬ би ) без дорник горячее горещо изтегляне многократное многократно из¬ тегляне (през няколко последова¬ телни дюзи — при тънки телове) — на оправке изтегляне (на тръби) с помощта на дорник — на стержне изтегляне (на тръби) с помощта на дълъг дорник [прът] —однократное еднократно изтегля¬ не (през една дюза) — проволоки изтегляне на тел профильное фасонно [профилно] изтегляне — , холодное студено изтегляне волочёный изтеглен волочИльный изтегля че н, изтеглящ волочйлыцик м изтеглян волочйть изтеглям (през дюза) волчок м 1. текст, чепкало, вълк-ма¬ шина 2. жироскоп — для замасливания омаслителен вълк кардный дарачен вълк колотйльный изтърсвачна маши¬ на, изтърсвачка — , подготовительный грубо чепкало пыльный обезпрашаваща машина разрыхляющий дарачен вълк угарный чепкало за отпадъци щипальный чепкало за непрана вълна волпрйла ж вол пр ила (полиакрилни- трилно синтетично влакно) волькрилбн м вол к рило н (полиакрил- нитрилно синтетично влакно) вольт м волт вольта ж лека памучна тъкан вольтметр м волтметър вольфрам м хим. волфрам вольфрамовый волфрамов вол юмётр м вж. волюминометр волюметрИческий обемен, ■хлуметри- чен волюметрия ж обемен анализ волюминометр м обемомер (напр. за порести тела) воннёл м вонел (полиакрилнитрилно синтетично влакно) воронёнке с (химично) оксидиране [брюниране], (на метална повърх¬ ност) кислотное оксидиране в кисел разтвор термИческое термично оксидира¬ не щелочное алкално оксидиране, оксидиране в алкален разтвор Воронёный оксидиран, брюниран воронИть оксидирам, брюнирам воронка ж 1. фуния, фунийка; (во- досъбирателна) отводна фуния; бункер 2. взривна [снарядна] яма 3. кратер — -весы фуния-кантар; бункер-кан¬ тар — для семян гърло за семена загрузочная отвор за зареждане; товарна [пълнителна] фуния; с.ст. приемен кош засыпная вж. загрузочная ворон¬ ка зольная пепелен конус литниковая наливна [леякова] чаша; стопилка в леярска форма направляющая направляваща фу¬ ния питающая захранваща фуния приёмная приемна фуния
воронкообразный 94 — семяпровода гърло за семената (на сеялка) — , спускная, изпускателна фуния утеплённая горещ конус — факела конус на факела холодная студен конус шлаковая шлакова яма воронкообразный - фуниеобразен, ко¬ нусообразен ворот ле барабан (за навиване на въ¬ же) , рудан, чекрък; лебедка подъёмный повдигателен (въ¬ жен) барабан; повдигателна ле¬ бедка приводной моторна лебедка « — , простой барабан (за навиване на въже) без предавка ворота мн 1. порта, (широка) вра¬ та 2. хидр. затвор; савак габаритные жп - врата [рамка] за (проверяване на) габаритните размери двухстворчатые двукрилна врата плавучие плаваща врата (на сух док) — порта вход на пристанище раздвижные плъзгаща се врата шлюзные шлюзова врата, шлю¬ зов затвор шлюзовые вж. шлюзные ворота воротнИк м 1. шинник, (уплътните¬ лен) фланец, маншета 2. текст. яка вороток м 1. върток, лост за въртене (напр. на винт) 2. лост за (ръчно) нарязване на резба, върток раздвижной регулиращ се [разте¬ гателен] върток (за резба) . универсальный универсален вър- ток ворох м с.ст. овършана смес ооpoxоочиятйтель м 1. машина за предварително очистване на овър¬ шаната маса от комбайна 2. чисти¬ те л на. комбайна охрххоnодаоатсль м подавач на хоъо- шана маса ворошение с с.ст. обръщане, подмя* тане (на сено) ворошИлка ж сенообръщачка; обръ- щателно устройство (напр. в су¬ шилня ) ' ворошИтель ж ' обръщач (на сено); бъркач ворошить обръщам (напр. сено) ворс м текст, влас, мъх (на плат) вбрса ж солация ' (парчета от стари въжета) ворсИльный вж. ворсовальный ворсйнка-ж власинка, влакънце ворсистость ж мъхавост, завлас^^^, развлаяенхст ворсИстый мъхнат, разолаясн. карди¬ ран ворсовальный развласяващ, служещ за развласяване [кардиране], кар¬ де н ворсование с оазолаяяоанс, кардира- не, шардониране ворсованный развласен, кардиран ворсовать развласявам, кардирам» шардонирам, фулирам ворсовка ж вж. - ворсование ворсяной - 1. мъхнат, покрит с мъх [влас] 2. който е на мъх [влас] воск м восък восковка ж I. покриване с восък, ма¬ тиране 2. восъчна хартия; хартия за чертане, паус восковой восъчен воспламенение с згпалване, възпла¬ меняване вынужденное принудително за¬ палване (напр. с електрическа ис¬ кра) — искровым разрядом запалване с електрическа искра — от сжатия (само-) възпламенява¬ не чрез сгъстяване (при дизелов двигател), самозапалване . воспламеняемость ж запалимосг, въз- пламеняемост восприимчивость ж възлоиемчивост ~ к закалке за кал яе мост — , красйльная способност за поемане на боя магийтная магнитна [магнитизи- раща] възприемчиво^ восстанавливать 1. възстановявам, регенерирам 2. хим. редуцирам, откислявам вхссганооИгсль м редуктор, отекс- лйтсл восстановительный 1. възстановите¬ лен, регенеративен 2. редукционен
95 восстановление c . l. възстановяване, регенериране 2. редуциране, отке- сляване; редукция, дезоксидация воткание с втъкаване воткать втъкавам вбщйнка ж 1. восъчна хартия [-^муша¬ ма] 2. восъчна баня вощаной восъчен; парафинен вощение с_ иаохяъчаоаис, покриване [импрегниране] с восък или пара¬ фин, парафинеране вощеный навосъчен, па рафиниран вощйльный - служещ за навосъчаване или парафенеране впадина ж вдлъбнатина; падина — , задерживающая задържащ [фик¬ сиращ] канал — между зубьями междузъбие (на зъбно колело) фиксирующая вж. задерживаю¬ щая впадина впаивать впоявам, запоявам (вътре в друг детайл) впайка ж влояванс» запояване впаянный впоен, запоен олсоскосяг кръстосано, кръстообраз¬ но • впИсывание с вписване; внасяне — в кривую жп. вписване в крива (на подвижен състав) впИтывание с всмукване, поливане впИтывать всмуквам, попивам вплетать вплитам, заплитам; вмък¬ вам вплетённый вплетен, заплетен; вмък¬ нат вполупотай полусвито впотай скрито опоавокоучёный усукан надясно впрессовывать запр^овам, поставям [монтирам] с пресово усилие впрыск м впръскване (напр. на горив¬ на смес) , впритык съвсем плътно (за челно съ¬ единяване) , с плътно допиране (на челата) впуск м 1. пускане (напр. газ или течност в машина или съд) 2. всмукване, пълнене — , полный пълно отваряне (на вен¬ тил или клапан) впускной пусков, пускателей; всму¬ кателен (напр. за клапан) врём я вразбежку не в еден ред, с . размина¬ ване враспор в разпънато [опънато] поло» женне, със страничен (хоризонта¬ лен) натиск навън врасправку в широко' [разгънато] състояние врастяжку в опънато положение; по цялата Нължина вращательный въртящ, въртелив, ро¬ тационен вращать(ся) въртя (се) вращёнее с въртене, завъргванс. об¬ ръщане, ротация встречное въртене в противопо¬ ложна посока — осей координат завъртване на ко¬ ординатните оси центрированное центрово върте¬ не, въртене около (неподвижен) център орезаиис с врязване, вбиване врезаться врязвам се, вклинвам се, прониквам дълбоко время с време; продължителност (от време) — выгорания време на изгаряне [го¬ рене], продължителност на горе¬ не . выдержки време за задържане (на изделие при дадена температура) — контакта време за контакт (между две тела) машинное машинно време > — нагрева време за нагряване [за¬ . гряване] (до дадена температура) оперативное оперативно време, време за (изпълнение на) операция — опережения време на изпреварва¬ не простойное време в престой, пре¬ стой пусковое пусково време . рабочее работно [ефективно] вре¬ ме — разгона 1. пусково [ускорително] време (напр. на двигател) 2. вре¬ ме за развъртане (на маховика) — резания време [продължителност] на рязане — , ручное време за ръчни операции, ръчно време — Срабатывания време за задейству-
времянка 96 ване или заработване (напр. на реле) — старения продължителност на ста¬ реене . — схода колош време за пребивава¬ не на шихтата (напр. във висока пещ) — торможения спирачно време — холостого хода време на празен ход . штучное единично време эксплуатационное полезно вре¬ ме; експлоатационна продължител¬ ност, експлоатация времянка ж 1. временно съоръжение [средство) 2. временен път вруб м 1. засичане, врязване; врез¬ ка, засечка 2. подкоп врубмашИна ж подкопна машина врубовый подкопен, подкопаващ, дъл- бачен вручную ръчно, на ръка всад м пълнеж, шихта, еднократна порция (напр. на пещ) всасывание с всмукване,, поглъщане, попиваме; абсорбиране всасывать всмуквам, поглъщам, по¬ пивам; абсорбирам вскипаниес кипване, закипяваме, за- веране вскипать кипва, завира, възвира вскрывать разкривам —— месторождение разкривам находи¬ ще вскрытие с 1. отваряне; разкриване; разпечатване 2. размразяване, очистване от лед (напр. на река) вскрыша ж 1. откриване, разкрива¬ не, оголване (на руден пласт) 2. снет почвен пласт вспахать изоравам вспахивание с изораване; оран вспашка ж оран безотвальная оран без обръщане на пласта (без отметателна дъс¬ ка) взмёт подмятане ~ вразвал оран на разор — всвал оран „на гребен“ гладкая гладка оран —, глубокая дълбока оран глйбистая оран на буци — , двухъярусная двуслойна хзран загбнная оран на лехи ~, зяблевая дълбока [есенна] оран контурная контурна оран, оран по хоризонтали мелкая плетка оран паровая оран на угар плантажная ригодвъчна оран, Oиаолоане ярусная послойна оран вяпсниванйс с залснванс, привеждане в пенливо (пенесто) състояние — котловой воды разпенване на ко¬ телна вода — шлаков отделяне на шлака (на повърхността на течния метал) оялениоагель м пенесто средство, пе- нххбоaзхватсл, пенетея всплывать изплувам, издигам се (на повърхността ) всплытие с изплуване [излизане, из¬ дигане] (на повърхността) вспомогательный спомагателен, по¬ мощен вспученный издут, раздут; набъбнал вспучивание с издуване, надуване, подуване; набъбване — корпуса турбИны издуване на кор¬ пуса на турбина — почвы набъбване на почвата вспучиваться) издува (се), надува (се), раздува (се); набъбва вспыхнуть пламва, светва, избухва вспышка ж I. (внезапно и буйно) за¬ палване или пламване, възпламе¬ няване; избухване 2. свиване, про- блясване — в глушИтеле авто пука не в шумо¬ заглушителя дуговая запалване на (електри¬ ческа) дъга замедленная забавено възпламе¬ няване — , запоздалая късно запалване [въз¬ пламеняване] — на коллекторе иск ре не на колекто¬ ра обратная запалване (на горивна смес) във всмукателната тръба преждевременная преждевремен¬ но (ранно) запалване — (смеси) в- карбюраторе авто пу- кане (кихане) в карбуратора температурная топлинен взрив
97 втулка встёвка ж L вместване, влагане, по¬ ставяне 2. вложка, наставка; сме¬ няема част 3. уплътнителна вложка [набивка] — нгл нареждане (поставяне] на пле¬ тачни игле клёпанная клапанна вложка — мётрицы (сменяема) вложка на (казашка) матрица — мнкрбметра, резьбовая резбове на¬ крайник на микрометър — , отрезная отрязна вложка (напр. е пластмасова форма) резьбовая резбове накрайник смёниая сменна [сменяема] вло- жка стержневая леяр, сърце вставлять поставям, вмъквам, мон- тиоамвъгое (напр. в конструкция) вставнОй поставен, вложен, вмъкнат, внаден; сменен, сменяем встраивать вграждам встрЯхиванее с тръскане, стръсква- не; разклащане вягряхивагсль м тръскащо [стръск- ' вя що] приспособление, разтръск- вач встряхивать тръскам, стръсквам; раз¬ клащам вступать в реакцию хим. влизам в реакция, реагирам встык ■ плътно, тъпо (за челно съеди¬ нение), с плътно допиране ~ (на челата) всходы мн с.ст. поникнал посев всхбжесть ж кълняемост (на семена¬ та) вторичный вторичен; повторен втулка ж втулка —- блбка втулка на (цилиндров) блок, цилиндрова втулка винтовёя (резбова) втулка на винт вставнёя сменяема втулка ~, дистанционная дистанционна [раздалечаваща] втулка ~, зажймная затегателна втулка запосссбоаниая запресовава [на¬ бита] втулка золотниковая шибърна втулка — клёпана, направляющая водач на - клапан 7 Руско-български машиностроителен речник колёсная втулка на колело; гла¬ вина на колело (дървено) кондукторная направляваща [кон¬ дуктор на] втулка (при пробиване) лабирйнтооая лабиринтна втулка монтажная монтажна втулка ~, направляющая направляваща [водеща) втулка ~, направляющая клёпана направля¬ ваща втулка на клапан, водач . на клапан —, направляющая толкателя направ¬ ляваща втулка на повднгач, водач на ловднгач опорная опорна втулка переходная преходна втулка (за закрепване на инструмент с раз* личен конус на опашката) плавающая свободна [плаваща} втулка — подшИпника, разъёмная лагерна делима (двуделиа) втулка подшипниковая лагерна втулка рабочая работна втулка (обикн. за цилиндрова втулка) разгружающая разтоварен пръс¬ тен “ разрез я ёя срязана [разрязана] втулка, втулка с прорез разъединИтельная вж. дистан¬ ционная втулка разъемная съставна [двуделиа, разрязана] втулка (горна и долна) ~, распёрная дистанционна втулкаг дистанционен пръстен регулирующая регулираща втул¬ ка — рессорного ушкё втулка за ух<а на ресор, ресорна втулка — сёльнека уплътнителна [салнеко- ва] втулка [вложка) самосмёзывающаяся самосмаз- ваща се (само мажеща се) втулка — с буртом втулка с праг (за стра¬ нична опора) . соединительная съединителна вту¬ лка; нипел стяжная вж. разъёмная втулка — с фланцем втулка с фланец, флан- цова втулка — , тормозная спирачна втулка (на сепаратор )
вуаль 98 -W1 уплотняющая уплътняваща [уп¬ лътнителна] втулка HW1 упругая еластична втулКа HW1 установочная монтажна [фикси¬ раща] втулка фланцевая вж. втулка с фланцем — центрирующая центрираща втул¬ ка — цилИндра вж. цилйндровая вту- ' лка /W1 цилйндровая цилиндрова втулка — шкворня шенкелна втулка шпйндельная втулка на вретено — , эксцентрическая втулка с ексцен- трецитет, ексцентрична втулка вуаль ж затъмняване; воал вулканизат м вулканизат, вулка визи¬ ран каучук вулканизатор м вулканизатор вулканизационный вулканизацихнен вулканизация ж вулканизация вулканизированный вулканизиран вулканизировать вулканизирам вулфлон м вулфлон (полифлуорети- леново синтетично влакно) вход м 1. вход 2. влизане; достъп безударный безударно влизане (напр. на вода върху турбинна ло¬ патка ) входИть в зацепление влизам в зацеп- ване [сцепване], зацепвам, сцеп- вам входной входен; влизащ вхолостую на празен ход ошиОйтсль м чукче (за сменяне на . шпули при автоматичен стан) аъёзд м влизане; вход (за превозни средства ) выбег м самояпиоане, движение по инерция (след изключване на дви- ' гателя) инерционный движение по инер¬ ция (до спирането) выбеливать избелвам выбивание с избиване, изкарване, изваждане с удари (на затегната част) выбивать избивам, изкарвам, изваж¬ дам (с удар, с усилие) выбивка ж избиване, изваждане — литья избиване [изваждане] на отливки — отливок вж. выбивка летья ~ стержней избиване на сърца — стержней, гидравлическая хидрав¬ лично избиване на сърца (с водна струя.) — шлйка избиване на шлаката (от пещ) выбивщик м. работник, който избива отливки; езбивач выбоина ж (повърхностна) вдлъбна¬ тина; яма, изровена дупка - (на път) выбор м избор; избиране выборка ж 1. избиране, подбиране, отби ране 2. (вземане на) проба 3. извадка (в математическа статис¬ тика) беяпоог6оиая еднократна проба — , репрезентативная представител¬ на проба -[извадка] случайная случайна извадка выборочный изборен, основан на из¬ бор [отбор], съставен по избор выборщик м езберач, селектор выбракОвка ж бракуване выбрасывание с изхвърляне, изтлас¬ кване — в атмосферу изхвърляне в атмос¬ ферата (напр. на газове) — пути жп. (внезапно) изместване [изкривяване] на релсов път выбрасыватель м езхвъргач, избут¬ ван выбрать канавку изработвам канал [жлеб, прорез] . выбрать трос изтеглям [обирам] въже выброс м 1. изхвърляне 2. отскок; импулс; тласък; (непредвидено) на¬ растване — мощности (внезапно) нарастване на мощността вываливание с езтръскване. (на сено) вываривание с изваряване; преваря- ване вываривать изварявам; преварявам выварка ж изваряване, получаване чрез варене [изваряване] выварной вж. выварочный выварочный изварен, получен чрез изваряване; служещ за изварява¬ не, варелен (напр. апарат) выведение с 1. извеждане, отвеждане (напр. на жица, тръба) 2. извеж-
99 оыдолСнио дане (на формула) 3. изчистване (на петна) 4. създаване (на нови сортове) выверка - ж проверка, проверяване, сверяване, контролиране; регули¬ ране, настройване (след разцентро- ване) — инструмента проверка на енстру- мента — машйны проверяване и привеж¬ дане в изправност на машината, ре¬ гулиране на машината вывёртывание с отвър^ане, отвива¬ не, отвинтване вывёртывать отвъртвам, отвивам, раз¬ вивам (винт), отвинтвам выверять проверявам, сверявам, кон¬ тролирам; регулирам,* настройвам выветривание с изваряване термИческое термично [топлинно] изваряване — топлива изветряване на горивото вывинчивание с отвентване, развива¬ не (на винт), отвър^ане вывинчивать огвйнгоам, развивам (винт), отвъртвам вывод м 1. извеждане, отвеждане, из¬ карване 2. извод; изходен изола¬ тор; край на намотка 3. клема — данных извеждане на данни заземляющий заземляващ извод — из эксплуатации изтегляне [изли¬ зане] от експлоатация отрицательный отрицателна кле¬ ма, минус-клема — солСС отделяне на соли «•w уравнения извеждане на уравне¬ ние — шлака отделяне [изкарване] на шлака выводить извеждам; изтеглям — пятна изчиствам (премахвам) пе¬ тна — формулу извеждам формула вывоз м износ, експорт вывозка ж изкарване, извозване выворачивать обръщам наопаки выгиб м извивка, кривена выгибание с извиване, огъване, из¬ кривяване выгибать извивам, огъвам, изкривя¬ вам выглаживание с изглаждане, заглаж¬ дане выглаживать изглаждам, заглаждам выгнутый огънат, извит, изкривен выгорание с изгаряне выгорать L изгаря 2. изгаря, изсъх¬ ва, увяхва (от суша) 3. избелява (от слънце) выгреб м 1. изтребване 2, сгурия (отпадъци от горенето) вигружатель м разтоварач (устрой¬ ство или работник) выгружать разтоварвам, стоварвам выгрузка ж разтоварване, стоварване бортовая разтоварване през стра¬ нична стена (напр. на вагон) — вагонов, Оезогцёnочная разтовар¬ ване без отцепване на вагоните механИческая механично [меха¬ низирано] разтоварване выгрузнОй разтоварен, служещ за разтоварване выдавливание с 1. изстискване, из¬ цеждане 2. щамповане с изтичане —, обратное щамповане с обратно из¬ тичане (спрямо движението на пу¬ ансона) прямОе щамповане с право изти¬ чане выдавливать 1. изстисквам, изцеждам 2. щамповам чрез изтичане выдалбливание е издълбаване выдалбливать издълбанам вйдача ж 1. предаване, доставяне; отпускане, предоставяне 2. извеж¬ дане, изнасяне 3. продукция, про¬ изводство выдвижнОй изтеглящ се, удължаващ се, подвижен . выделение с 1, отделяне, разделяме; изолиране 2. отделяне (напр. на метал'от електролит), отлагане, образуване (на вещество от даде¬ на среда) — воды отделяне на водата (от дру¬ га фаза) — кристаллов отделяне [образуване] на кристали . — тепла отделяне [излъчване] на топлина, голлохтдeлянe» топлооб- разуване —, электролитическое електролитно отделяне [отлагане]
выделка 100 выделка ж изработване; изработка, обработка — кожи щавене, дъбене выделять 1. отделям, разделям; изо¬ лирам 2. отделям, отлагам; излъч¬ вам выдёргивание с изваждане, изскубва¬ не, издърпване оыдЯогйвагсль м изкоренетел * выдерживание с 1. задържане, пре¬ стояване; време за престояване (напр, в пеЩ) 2. тсмпсрс^но, ак¬ лиматизиране, престояване (на де¬ тайли) за изравняване на темпера¬ турата выдерживать 1. издържам (напр, на¬ товарване) 2, задържам (за из¬ вестно време) 3. поддържам (тем¬ пература ) выдержка ж вж. выдерживание — плйокй време на задържане на течния метал в пещта — при нагрее задържане при на¬ гряване — при охлаждений задържане при охлаждане выдувание с 1. вдухване, продухва¬ не, издухване 2. формоване чрез раздуване — пече продухване на пещ (за бър¬ зо охлаждане) выдувать духам, продухвам, издух¬ вам выдувка ж вж. выдувание выедание с разяждане выезд м излизане [отпътуване] на превозно средство выемка ж 1. изземване; изтребване; изрязване 2. езрез; вдлъбнатина; гнездо, легло 3. изкоп, яма, вдлъб¬ натина — блока гнездо в блок дорожная изкоп за път, пътен из¬ коп — камерами камерно изземване очистная добивно изземване, до¬ бив полная пълно изземване по падению изземване по запада¬ нето (на пласта) .низходящо еззем ване почвоуступная лоч■оотятълно из¬ земване, добивно изземване с пра¬ ви стъпала — по простиранию изземване по про¬ сти р а нето (на пласта) поголкоycгУпная изземване с об¬ ратни стъпала слоевая пластово [слоево] иззем¬ ване — с обрушением изземване с обруш- ване сплошная фронтално изземване —станИны изрез [отвор ]в тялото (на металорежеща машина за преми¬ наване на стружка) столбовая стълбово [ст^пОчес™] изземване экскаваторная багерно изкопа¬ ване выжиг м — изгаряне, изпичане 2. (количеството материал, получено при едно изгаряне или изпичане) — кбкса коксуване выжигание с вж. выжиг — по дереву пирографира не (на дър¬ во) выжимание с изстискване, изцежда¬ не выжимать изстисквам, изцеждам вызревание с узряване вызревать узрявам выкапывать изкопавам, изравям выкатка ж изкарване чрез търкаля¬ не, изтъркалване — колёсных пар жп. изкарване [из- търкалване) на колоосите выкатывание с 1 . изтъркалване (напр, на трупи по наклон) 2. изглаждане (напр. сваляк) 3. извозване (напр. с вагонетка) выкачивание с изпомпване выкачивать изпомпвам — воздух обезвъзду шавам выкачка ж вж. выкачивание выкипание с изкипяване выкипать езкипява вйкладка ж 1. настилане, облицова¬ не; иззиждане (напр. на пещ) выкладывать 1. настилам, облицовам иззиждам (напр. пещ) 2.изваждам (навън); стоварвам; нареждам выклёпывать 1. разнитвам 2. кова [клепя] на студено ■ выключатель м 1. ключ, прекъсвач.
101 выметка И Ul 1 1 Illl 111 11 изключвател 2. изключвателно устройство, разединител , аварийный авариен прекъсвач , автоматический автоматичен прекъсвач , баковый многомаслен прекъсвач , барабанный барабанен прекъсвач , быстродействующий бързодейст- вуващ прекъсвач , бытовой (електрически) ключ , вводный входен изключвател , воздушный въздушен прекъсвач , высоковольтный прекъсвач за ви¬ соко напрежение , двухполюсный двуполюсен пре¬ късвач , дистанционный дистанционен прекъсвач зажигания контактен ключ , командный команден прекъсвач , линейный линеен [изводен] пре¬ късвач , ' , магнйтный магцетен прекъсвач , масляный маслен прекъсвач — мгновенного действия бързодейст- вуващ прекъсвач, прекъсвач с мо¬ ментно действие — , ножевой ножов прекъсвач однопОлюсный еднополюсен пре¬ късвач однохбдовый прекъсвач с еднопо¬ сочно ^мутиране пакетный пакетен прекъсвач панельный прекъсвач за (елек¬ трическо) табло перекидной 1. двупозиционен [лостов] ключ 2, телефонен ключ поворотный въртящ се ключ предохранительный защитен [предпазен] прекъсвач (напр. сре¬ щу повишена скорост на въртене) путевой пътен прекъсвач ртутный живачен прекъсвач X/ ст^^ра пусков ключ за стартер тепловой топлинен прекъсвач утопленный скрит ключ электромагнитный електромаг¬ нитен прекъсвач выключать изключвам, прекъсвам; отцепвам, разединявам выключение с изключване, прекъсва¬ не; отцепване, разединение; спи¬ ране (напр. на двигател) аварийное аварийно изключване [прекъсване] — зажигания изключване на запал¬ ването — реактора изключване [спиране] на реактора — сцсплСния изключване на съедини¬ теля выковывание с изковаване ■ыкол м 1. откъртване, нащърбване 2. щръбка, щърбина выколачивание с избиване (на клин), изчукване выколотка ж изОивачка; дорник (за избиване) выкорчевагель м езкоренител выкорчевывание с изкореняване выкорчёвывать изкоренявам выкраивать скроявам, кроя выкраска ж обагрена проба, образец [мостра] за цвят выкрашивание с 1. откъртване, ез- ронване, олющване, нащърбване (на зъб от зъбно колело) 2. бояди¬ сване, оцветяване, обагряне выкройка ж текст, кройка выкройщик м крояч выкружка ж 1. заобляне, закръгле¬ ние, извивка 2. преход (от един на друг диаметър) със закръгле¬ ние, преходна крива вылёживание с отле:жаване, доузря- ване; естествено стареене вылет м 1. издаване напред [навън]; дължина на конзола 2. обсег, из¬ лаз, рамо (на кран със стрела или конзола) — зажИмов излаз на притискащите челюсти — консоли рамо [дължина] на кон¬ зола — резца дължина на ножа (от ножо- държача навън) — стрелы обсег [езлет] на стрелата • • (на кран) ~ челнока излитане на совалка — электрода излаз на електрод вымачивание с накисване, изкисване вымачивать намокрям, натопявам, накисвам, изкисвам выметка ж обшиване на илици
вымётывать .102 выметывать правя [обшивам] илици вымешивание с разбъркване, размес- ване, омесване вымёшивать избъркоам, размссвам, омесвам вымолачивание с овършавано вымолачивать овършавам вымолот м 1. овършаване. вършеене 2. количество овършана маса вымораживание с охлаждане, изсту¬ дяване, кристализиране чрез за¬ мразяване вымывать измивам, отмивам, отнасям вынесение с изнасяне ~ ойтн текст, изнасяне на нишката — пСтле изнасяне на (нова) бримка вынос м' 1. изнасяне 2. обсег, излет (на кран със стрелка или конзола) — клепальной' машИны излаз [рамо] на нитовъчна машина ~ крыла отстъп на крилото (на са¬ молет ) выносливость ж издръжливост вибрационная издръжливост на вибрации выносливый издръжлив ~ к перегрузкам издържащ прето¬ варване выноснОй износен, издаден (напр. напред, встрани) вынужденный принуден; принудите¬ лен выпавший утаен; отделен выпад м текст. отпадане; отпадък [излишък] от плат (при полагане на шаблон) выпадение с 1. нзпа^;^;^1^<е^1 отпадане 2. утайка; утаяване; отделяно — о осiдок утаяване, образувано на утайка — из работы отпадане [излизано] от действие ~ осадка утаяване — пйле напрашаванс, падане [на¬ трупване] на прах выпаривание с 1. изпаряване 2. из¬ парване, попарване 3. обеззаразя¬ вано с пара выпаривать 1. изпарявам (разтвор) 2. изпарвам, попарвам выпарка ж остатък слсд изпаряване выпарной изпарителен, служещ за изпаряване выпИливанио с изрязвано с трион выпИливать изрязвам, правя езроз с трион выплавка ж 1. торене, разтапяне (на метал); лоено, отливане, получа¬ вано [производство] на отливки 2. добив [получена продукция] мотал или отливки — , скоростная скоростно топено (ле¬ ене) суточная производство на метал [отливки] за одно дононощео выплавлять топя, разтапям (мотал); лся, отливам выплеск м изплискоане; метални пръ¬ ски [капки] выплескивание с изпръскване выполаскивание с изплакване выполаскивать изплаквам, доизпирам выполнение с изпълняване; изпълне¬ ние — конструктйвнос конструктивно из¬ пълнение (оформяно] (напр. на чертеж) выполнять изпълнявам, осъществя¬ вам выпор м 1. отливък, отдушник (в леярска форма) 2. издувано, из¬ дигано (на почва) выпот м изпотяване выпотевание с изпотявано, избивано на влага выпоавйгяльный изправящ, кориги¬ ращ; регулировъчен, регулиращ вылравлёние с изправяне, коригира¬ но; регулирано . — погрёшности изправяне на греш¬ ка ~ пути регулирано на между релсо¬ вото разстояние выправлять изправям, коригирам; регулирам выпроссбвка ж 1. избивано [освобож¬ даване, разединение] на (детайли от) пресова сглобка [връзка] 2. чоплък (излишен материал на разделителната плоскост на прес- форма) — шквОрня избивано на шснколон Оолт . выпрессбвывание вж. выпрессбвка 1 выпрядать изпридам вы прядка ж изпридане
103 w выражение выпрямИтсль м изправител, токоиз¬ правител ~, высоковольтный токоизправител за високо напрежение дуговой дъгов изправител зарядный изправител за зарежда¬ но (на акумулатори) — , ионный йонон токоизправител лёмповый лампов токоизправител моханИчсский механичен токоез- правитол ртутный живачен изправител ~, сухой сух токоизправител ~, элсктролитИчсский електролитен токоизправител ~, электронный електронен изпра¬ вител ~, электросварочный електрозава¬ ръчен [заваръчен] изправител выпрямИтсльный изправящ; токоиз- правитслен выпрямление с волокон изправяне на влакна — нгл изравнявано на егли выпрясть да езпреда выпукло- вогнутый изпъкнало-вальО- нат выпуклость ж изпъкналост, рслоф- ност выпуклый изпъкнал, релефен выпуск м 1. изпускане, пускане (на метал, шлака); изпускателен от¬ вор (за метал, шлака); количест¬ во (течен) мотал (получено от пещ, .предприятие) 2. изпускано (такт от работния цикъл на че- тиритактов двигател) 3. произ¬ водство, продукция, доОйв 4. из¬ лизано от лочат (на книга), изда¬ ване; (поредно) издание ~, оалообй обща продукция — издёлий производство на изделия — металла изпускано на метала (напр. от пещ) — отработавших газов изпускано на отработени (изгороле] газово — плСоки вж. выпуск металла серИйный серийно производство х олос тбй свободно изпускано (напр. на пара, въздух • в атмосфе¬ рата) 2. компенсационен отвор (при радиалмоасови турбини) — шассй спускано на колосника (при кацане на самолет) выпускать 1. изпускам, пускам (ме¬ тал, шлака, пара, въздух) 2. пу¬ скам (производство за позоря)-, произвеждам 3. издавам (печатни произведения) выпускной изпускателен, изпускащ, служсш за изпускано (изтичане] выпучивание с издуване, набъбване; подуване выпучивать издувам, набъбвам; по¬ дувам выработка ж 1. изработвано, произ¬ веждано; мин. изработка 2. произ¬ водство, продукция, произведено количество ~, годИчная годишно производство; годишен добив — за смОну (изработена) продук¬ ция за одна смяна — нормы изпълнение на нормата ~, очистнСя добивна изработка подготовительная миноподгог■й- толна изработка путовая пътна изработка ~, развОдочная проучвателна изра¬ ботка . — электроэнергии производство н електрическа енергия, олокгрхnро езоодство выравнивание с 1. изравнявано, из¬ правяно 2. текст, огализерако — давлением изравнявано чроз на¬ тиск ~ давления изравняване на наляга¬ ното (напр. в няколко затворени съ¬ да) ~ момёитов изравнявано - на момен¬ тите — окраски изравнявано на обагря¬ ното — температуры изравняване на тем¬ пературата * выравниватель м езравнитол выравнивать 1. изравнявам, изпра¬ вям 2. текст, егализирам выражение с израз; формула ~, алгеОрайчсскос алгебричен израз — , иррациональное ирационалси из¬ раз ~, чИсленноо числен израз
выращивание 104 выращивание с 1. - с.ст. отглеждано 2. мет. получавано — кристаллов получавано на Крис¬ тале — монокристаллов получавано на мо¬ но кристали выращивать 1. с.ст. отглеждам, кул¬ тивирам 2. мет. получавам (кри¬ стали) вырез м изрез; изрязвано вырезалыцица ж текст, изрсзвачка (чистачка на краища от конци) оырозка ж изрязвано — брака изсичано на повърхностни дефекте (напр. на блокове преди валцуване) — образцов изрязвано на образци вырезки мн изрезки, отпадъци вырубание с изсичано (със секач или на преса); отстраняване [изсичане] на дефекти (напр. на отливки) вырубать изсичам вырубка ж изсичано, рязане (ръчно или на преса); щандуваце кузнСчная ковашко изсичано (по контур ) — по контуру изсичано по контур рсвсрсИвная изсичано с обратен лоацсоц чистовая често [фено] изсичано вырывать 1. откъсвам; изскубвам, изтръгвам 2. изравям, изкопавам оырыо м частичен разрез (на чер¬ теж) оысадка ж 1. изваждане (на пласт¬ масов детайл от пресформа) 2. сбивано (при машинно или ръчно коване) 3. слизане (от влак, кораб или самолет) 4. разсаждаяе, при¬ саждане (на растения) — , горячая сОиванс на горещо полугорячая сбивало о полугоро- що състояние холодная сбивано на студено электрическая сбеоано чроз елсктрозагряване высаживать 1. обр. мет. сОевам 2. разсаждам, прссаждам высасывание с изсмуквано высасывать изсмуквам, езтсглям с помпа высверливание с 1. пробивано 2. разс^р^но (на отвор) высвСрливать 1. пробивам (проходен отвор) 2. разстъргвам (отвор) высоо м 1. соено, засяване, соитба 2. количеството на засятото "-S вОрхний горно ссоно нСжниС долно сеенс точный точна сеитба высооки мн отсовке высокать изсичам (камък); гравирам (напр. надпис) выскабливать изстьргвам; изглаждам (чрез изстъргване) выскакивание с изскачанс, изпадане высоковакуумный ■исоковакуумец высоковольтный високоволтов, пред¬ назначен за високо напрежение высоковязкис силно вискозен высокозольный високопелелен, с ви¬ соко пспслно съдържание высоколегированный вияоколсгиоац высоконадёжный много [изключи¬ телно] сигурен (напр. при експлоа¬ тация) о ыяокоогцеуцроцый оияокоулоосц ■ыяокообообгцый оисокообо ротен, високоскоростен высокооктановый оесокооктаноо, с високо октаново число оыяркоплаятCчеый притежаващ ви¬ сока пластичност высокопрочный притежаващ голяма якост высокосортный висококачествен высокотемпературный ■исокотомло- оатуосц высокоурожайный вияокодоОй■оц высотС ж височина ~ вСкуума отрицателно налягано ~ всасывания смукателна височина — вытяжки височина [дълбочина] при дълбоко изтегляно габарИтная габаритна височина ~ давления голомена на наляганото ~ звука височина на звук — зуба височина на зъО (на зъбно колело) — исходного профиля височина на изходния профил, пълна височина на профил — нагнетания нагнетатслна височи¬ на — неровностей височина на грапави¬ ните (на повърхност)
105 вытяжка —, петельная текст. височина на бримка погрузочная товарна височина — подъёма клапана ход на клапана предельная гранична [цаС-голн- ма] височина ~ профиля резьбы височина на рез¬ бата « расччстна!!, теоретична височина (залегнала в проект, в изчисления) 2. номинална височина (на работа на двигател) скоростная скоростна височина — цСнтров височина на - цснтретс (над супорта или над паралелите) эквивалентная еквивалентна ви¬ сочина высотный предназначен за (работа на) голяма височина; многоетажен (за сграда); височинен высотомер м високомер (иред за из¬ мерване на височина) высотопИссц м самопишещ високо¬ мер, барограф выстилать настилам, постилам выстой м- застой; изчакване; престой ~ гребёнки застой на гребена выстрочка ж текст, тоголе рано выступ м 1. издатък, издатина, из¬ пъкналост; гърбица; удължение, шийка; пъпка (на отливка) 2. ръб, праг (напр. на вал); фланец вкладыша подшипника издатък на лагерна- черупка г~, направляющий направляваща гърбица [крива] ~ протектора ролоф [шарка] на про¬ , - токтор ~, профильный профилен издатък храповбй острозъб издатък центрирующий центриращ изда¬ тък [ръб] высушивание с изсушавано высушивать изсушавам высыхание с изсъхване, съхнене; съ- ' съхванс высыхать изсъхвам, съхна выталкивание с изтласквано, избут- • ■аце, наблъскване выталкиватель м изтласкван, езбут- -• вач трубчатый тръбен езбутоач (напр. в кокила) — . . .а выталкивать изтласквам, избутвам, изваждам (с усилие) вытапливание с претопявано, стопя¬ вано; отделяно чрез топено вытапливать претопявам, стопявам; отделям чрез топене вытаскивание с изтегляне, изваждано — состава изтегляно на (влаков) със¬ тав вытаскивать изтеглям, измъквам, из¬ важдам вытачивание с обработвано на струг, струговане, обстъргоано вытачивать обработвам на струг, струговам, обстъргвам оытачка ж текст, свивка (на дреха), пенс вытсснСнио с измествано, изтласкване вытеснять измествам, изтласквам вытиранео с изтривано, избърсвано вытирать изтривам, избърсвам выточка ж околовръстен канал [жлеб], шийка (на цилиндричен — канал) —, кольцевая околовръстен канал разгрузочная разтоварващ канал вытравка ж 1. текст, разяждане (на боя с химикали); изваждане, изчи¬ стване (на петна с химикали); си¬ ване, стипцовка 3. гравирано (с киселина) восстановительная редукционна степ^ока окислительная окислителна стип- цовка вытравление с вж. вытравка вытравливать 1. текст, разяждам (боя с химикали); изваждам, из¬ чиствам (петна с химикали); оц- вам, степповам 2. гравирам (с ки¬ селина) вытравной сцваи, стил новая вытряхивание с стръскване вытряхнОй стръскваш вытягивание с изтегляно вытягивать изтеглям, извличам; из¬ смуквам; изтягам, разтягам, об¬ тягам . вытяжка ж 1. изтегляно (ковашка операция) 2. изтегляно (степен на деформация придал цуване) 3.текст. изтегляне (на предачна маши¬ на) 4. изто!ля не, изсмукване (напр.
вытяжной 106 на газ или нечист въздух с вентила¬ тор) 5. хим, извлек, екстракт — боз прежИма (дълбоко) изтегляно без притискано (на заготовката) — боз утонения (дълбоко) изтегляно без утаяване ~, водная воден извлек выебная високо изтегляно ~, гидравлическая (дълбоко) из¬ тегляно с хидравлична среда ~, глубокая дълбоко изтегляно (напр, на ламарина) ~ лент изтегляне на ленти ~, малая ниско изтегляно ~, мОлкая плитко изтегляно —-, мцогоnозицибннан мцогхпозии.и- онно (дълбоко) изтегляне — на конус конусно изтегляно, из¬ тегляно на конус — обратная обратно [реверсивно] изтегляно — -обтяжка (дълбоко) изтегляно с опъвано обычная изтегляно с малка и сред¬ на височина на готовото изделие отделочная текст, изтегляне при aпрегирaце последовательная о лёнто после¬ дователно (дълбоко) изтегляне от лонта промежуточная междинно изте¬ гляно ~, пульсирующая пулсиращо (дъл¬ боко) изтегляно ~ резиновой матрицей (дълбоко) изтегляне с гумена матрица ~ резиновым пуаисбном . (дълбоко) изтегляно с гумон лоацсоц ~ с двойным перегибом (дълбоко) изтегляно с двойно огъване (на заготовката) сильная силно [високо] изтегля¬ но слабая ниско [слабо] изтегляно — с местным подогревом (дълбоко) изтегляне с мостно нагрявано — с о правкой изтегляно оърху дор- ник (на куха заготовка) — с прижймом (дълбоко) изтегляне с притискано (на заготовката) ~, спиртов^ алкохолен екстракт ~ с утоиёнием (дълбоко) изтегляно с утънявано фильОрная изтегляно - проз филер (при производство на изкуствени влакна) холбдная студено [cту■дсI^хпрсяо- во] изтегляне — эластичной (жИдкостной) матри¬ цей (дълбоко) изтегляно с еластич¬ на матрица вытяжной 1. изтеглящ, езтеглетелен 2, изсмукващ, засмукваш, смука¬ телен 3. извлечен, скстрактон выхаживание с 1. шлифовано (до за¬ тихване на искренето) 2. кораб. сби рано (на котвената верига) выхлоп м 1. изпускано (на изгорели¬ те газове) 2. из - орсли продукти (напр, газове от двигател с вътреш¬ но горене при изхвърлянето им от изпускателната тръба) бездымный бездимно изпускане; бездимни изгорели газово ~, дымный димно изпускано, нали¬ чие на дим в изгорелите «азовс рсактИвныС реактивно изпускано (на изгорели газове) ~, свободный изпускано ка изгорели газово направо о атмосферата выхлопнОС изпускателен выход м 1. излизано; изход, излаз; отдушник 2 добив, рандеман; про- цз■одяг во (кол и чество ) валовой общ добив восовОй добив о тегловно израже¬ ние — газа излизано [отделяно] на газ ~ годного вж. выход годной про¬ дукций — годноС продукции произведена год¬ на продукция (в °/0 спрямо начал¬ ната суровина) — гребенного прочВса текст, ранде¬ ман пре решено запасный резервен изход — из-под контроля излизано от кон¬ трол, преминавано о неуправляе¬ мо състояние — из работы, - аварийный спирано [излизано] от работа пораде ава¬ рия — из пикирования излизано [изваж¬ дане] от стръмно спускано [пики¬ рано]
107 мэйние- — из стрбя излизано от строя [дейст¬ вие, експлоатация} — каретке текст., излизане- [ход] на колата — конденсата количество получен кондензат — пбра излизане [изпускано] на па¬ ра, паро^пус^но — плавки добив {производство, ран деман] на мотал пре леоне — продуктов сгорания количество на продуктите на гороно ~ резьбы излаз на резба — стружки количество на снетете стружки (на метала, преминал в отпадъци) — чистого волокна добив на често влакно — энергии добив на енергия, снсрго- производство выходной изходен, изходящ выцветание с избеляване, избледня¬ ване выцветать избелявам, езблсднявам, Туб я поста си вычерпывание с изчерпвано, изтреб¬ вано вычерпывать изчерпвам, из» ребоам вычерчивание с начерта^но вычерчивать начертавам оычсска ж влачене, рошено оСчески мн дрсО (от влачен коноп, лен и др.) выбывать езчесвам, изрошвам вычет м t 1. отчислявано, изваждане: удържано 2. отчислена [удържа¬ на) сума вычисление с изчисляване, пресмята¬ но; езчисленес вычислИтель м езчеслятсл (изпъл¬ нител на изчисления) вычислительные изчислителен вычислять изчислявам, пресмятам вычитаемое с мат. умалитол вычитание с мат. изваждано вычитать изваждам Вычитка ж изчитане (натр, на текст); поправяне, коригирано вычИтывать езчитам; поправям, ко¬ ри: ирам (ръкопис за печат) •Сшабренный загладен с шабър, ша- бърован вышивальный 'ллжещ за возано [бро¬ диране] вышивание с бродирано, , оозане вышивать бродирам, оозя вышивка бродерия, возба вышивной бродиран, везан вышка ж кула; наблюдателна пло¬ щадка (върху стълбове); надстрой¬ ка (на сграда) буровая сондажна [сондова] кул= [пирамида] испытательная изпитателна кула* вышлифованный шлифован (за от¬ вор) вышлифбвка ж шлифовано (на от¬ вор, ж чеб, прорез) выштамповка ж (горещо) щамповано выщелачивание с из-лужванс, извли¬ чано, екстракция выщелачиватель м апарат за извли¬ чане выщелачивать 1. излужвам, извли¬ чам (по химичен път) 2 извли¬ чам, отделям, екстрахирам (чрез разтваряне) выщИпыванис с ос^Ованс, изскуб¬ ване выявлСнес с откривано, намирано (сбикн. на дефекти) выявлять откривам, намирам (напр- дефекти) вьюк м- дснк, бала, вързоп вьюрОк м текст, въртящ со уплътни¬ тел, лъжеусуквач, усукваща тръ¬ бичка вьюшка ж 1. шибър, клапа, щит fan регулиране) 2. макара [крос¬ но) за размотаване на прежда, въ¬ же; въртележка трбеовая макара за въже вйжущее с свързващо вещество, свръзка — , быстросхватывающесся бързо- свързващо вещество быстротвердёющее бързовтвърдя - ваша со свръзка керамическое керамична свръзка чёрное асфалтова свръзка вязСльныС плетачен; връаоачон онэСльшек м 1. текст, плетач 2- с.ст. сноповръзвач вязание с 1. текст, плстсно 2. с.ст- връзвано
вязать 108 вязать 1. плота 2. връзвам,свързвам вязка ж 1. плетено, изплитане 2. връзвано, свързвано, съединявано вязкий 1. вискозен (за течности) 2. жилав (за метали) вязкость ж 1. вискозитет, вискоз¬ ност, вътрешно триснс (за течно¬ сти и газове); прхвлачсцхяг; лсп- ливост 2. жилавост, жилавина (за метали) 3. клисавост (за почва) динамическая динамичен виско¬ зитет, динамичен коефициент на вътрешно триене кинематическая кинематичен ви¬ скозитет, кинематичен коефициент на вътрешно триене магнИтная магнитен вискозитет, действие на остатъчен магнетизъм объёмная обемен вискозитет г габардИн м текст, габардин габарИт м габарит, габаритен размер безопасности габарит за безопас¬ ност ~ высоты габарит оъо височина — груза товарен габарит, габарит на товара железнодорожный железопътен габарит — нагрузки вж. габарйт груза •v подвижного состава габарит на подвижен състав (локомотиви и вагони ) — приближения строений жп. стро¬ ителен габарит (за допустимо раз¬ стояние на земни съоръжения спря¬ мо жп. линията) габаритный габаритен габаритомёр м жп. габаритна рамка [врата] гавань ж пристанище (морско); спе¬ циализиран кой (напр. за нефт) .угольная въглищен кой гадолиний хим, гадолиниС гаечный гаочон газ м 1. газ 2. текст, газ, гацо (тън¬ ка прозрачна тъкан) ацетилСновый ацотеленсн г*, баллонные газ от стоманена бу* тилка, газ под налягано статИчсская пластичност; ков кост — тбплива вискозитет на горивото “-'t ударная ударна жит^ост, якост [жилавост, устойчивост] на удар удёльная относителен вискозитет условная условен вискозитет, преведен вискозитет циклйчсская циклична жилавост — шлака виякознхят ,лспливоят) на шлаката вязкотекучиС грудцхтсчлив, прите¬ жаващ малка течливост вяление с сушено на открито (на въз¬ дух, на слънце) вяленый сушен на открито вялить суша на открито (на еъздух, на слънце) бОдный 1. газ с неска топлотвор- на способност, боден газ 2. хим. газ с ниско съдържание на дадон елемент еле съединение бесцветный безцветен газ благородный благороден газ богатый 1. газ с висока тепло¬ творна способност 2. хим. газ с он» соко съдържание на даден елемент еле съединение —, бытовой светелен газ, газ за Ой» тоон нужди ваграночный газ от вагрянка ~, высококалорийный висококало¬ ричен газ, газ с висока теплотвор¬ на способност генераторный генераторен газ горючеС горивен газ гремучей 1. хим. гърмящ газ 2. мин. рудничен [гърмящ] газ[гризу) — , доменный високопощсн газ естественный вж. природный газ жйдкий точен [втечнец) газ защитный защитен газ, газ за за» щитна атмосфера идеальные идеален газ инертный инертен газ каменноугольный каменовъглен газ; светилен газ
109 газогенератор карбюрированный карбораторон газ, горивна смос — , коксовый коксов газ (получен при коксуване на еъглища) коксохимический вж. коксовый гаэ колошниковый вж. доменный газ малый малък гаэ, подавано на гориво при ниски обороте на дви¬ гателя натуральный вж. природные гаэ науглероживающий навъглоро- дяоаш газ (за газова цементация) нсфтянОС 1. нсфтсн гаэ (получа¬ ван при нефтопреpабатка) 2. пре¬ роден ^омон[ газ низкокалорийный нискокалори¬ чен гаэ Обжиговый пържилсн газ остаточный остатъчен газ отработавший отработен [изпол¬ зуван) газ отходящий отработен [отпадъ¬ чен] гаэ охлаждающий охлаждащ газ, газ за охлаждане очищенный пречистен газ печнОС пещсн газ — подзём ной газификации газ от под¬ земна газификация пОлный пълсн газ (за напълно на¬ товарен двигател) природный природен [естествен, . зомон] гаэ промышленный промишлен гаэ, газ за промишлени нужди рабочий работен гаэ растворённый разтворен газ сбросной отпадъчен газ — , свстИльный светилен газ яорцСягый сорон двуокно сжатый сгъстен газ, газ под наля¬ гано сжиженный ■тсчнсн газ сырбй суров [непречистен] газ тощий беден [постен) газ угарный въглероден окис углекИслыС въглероден двуокис — , удушливый задушлив газ уходящий изходящ газ хвостовОС остатъчен газ цсментИрующиС вж. науглерожи¬ вающий газ циркуляционный циркулационен [оборотен] газ шёлковый текст, копринен гаэ (вид копринена тъкан) шерстяной текст, лока вълнена тъкан шламовый шламов гаэ электронный електронен гаэ ядовитый отровен газ газгольдер м газов резервоар, газо¬ хранилище — высбкою давления газов резер¬ воар (с постоянен обем) за високо налягано мбкрый газов резервоар с (про¬ менлив обем за) течно затваряно сухбй газов резервоар (с промен¬ лив обем) за сух газ газификатор м газификатор, изпари¬ телен апарат (за втечнени газове) тёплый газификатор с подгря¬ вано холбдныС газификатор без под* гр я ване (за ниско налягане) газификация ж газификация; газифи¬ цирано подземная подземна газифика¬ ция; подземно газифициране — топлив газификация на горивата газифицирование с газифициране, га¬ зификация газифицировать газифицирам газоанализатор м газоанализатор автоматический автоматичен га¬ зоанализатор газобаллОн м (стоманена) бутилка за газ, бутилка за газ под наля¬ гане газовОнис с студено вдухвано (в газ¬ генератор за воден газ) ^довСдныС газообразен гаэовмсягйлишс с вж. газгбльдор газовбд м газопровод газовоздухохбд м 1 азовъзду шон ка¬ нал газов оздуходув ка ж вдухващ вентила¬ тор за въздух и газ газовщйк м газопроводчик; работник на газгснераторна уредба газо■ыдолсцие с газоогделяне газовый газов; газообразен газогенератор м газгенератор
газодйзоль ПО автомобильный автомобилен генератор двУхзднцый двузоцец газгенера¬ тор дутьевой газгенератор с вдухване на въздух [с въздух под налягане] коксовый коксов газгенератор самодувный газгенератор с M естествена тяга транспортный преносим газгене¬ ратор [за транспортни средства) газодйзоль м газодизолов двигател газодинамика ж газодинамика, га¬ зова динамика (клон от механика на флуидите) •гaзoдoбыоацес с газхдхбиванс» газо- добио .газодувка ж газодувка, висхконалх- рон вентилатор пластинчатая пластинчата газо¬ дувка поршневая бутална газодувка ротационная ротационна газодув¬ ка, вияоконалорсн ротационен вен¬ тилатор центробежная центробежна газо¬ дувка,- центробежен, оисхконапо- рон вентилатор таэоОм м резервоар за газ газозаббрный газосъбирагелон ■газоэашИга ж газова защита, защита от газ rаэозашйтный противогазов газойль м газьол, нафта, дизелово гориво газокалнльный газоцагревaтолец (за лампа ) газокамера ж газова камора газолИн м газолин (непречистен бен¬ зин) газомОр я 1. газомер, газомерсн ре¬ зервоар 2. газомер, газов часов¬ ник тазомёрный газомерон газометр м (лабораторен) газомер, градуиран съд за газово газомотрСя ж газометрия газомотбр м газов двигател тaзоцаяышённс с насищано с газ, газонаяишaне газонаяышонноять ж газонасетсцост газонепроницаемость ж газонепрoпyя- клевост, газонепроницасмост газонепроницаемый газонспролуяк- лив, газонепроницаем газонокосилка ж паркова косачка газооОмён м газххбмяца, сбмяна на газово газообразный газообразен газообразование с газосбразувано, газрогделнцс газоотвод м газорторд, тръба {канал] за отвеждане на газово газоотвбдный газоизвеждащ, газоот- ■одсн; вентилационен газоотделёцио с отделяно на газ, га- зоогдeлнне, газххбразуванс газоогделйгель м газоогделигeл, га- зоуловитсл ^зоо^ос м изсмуквано на газ, газо- изсмуквано газоохладитоль м газоохладитол газоочиститель м газоочиститсл, га- зхпрсчйятватолцх устройство — доменной псчн очиститсл на висо- коnощоц газ мокрый мокър газоочиститсл, скрубср сухой сух газоочистител [прахо- уловител] . -- - центробежный центробежен газо- очистител, циклон электростатический електроста¬ тично газопрсчистватслно устрой¬ ство, прахоуловитолон електрофил¬ тър газоочистка ж 1. газоочнятоаце, про¬ чиствано на газ 2. - газопрочнства- гелцa уродОа газоочСстн ыС газоочис^ващ, ^опре- честващ, газо пречиствателен газопламенный газопламъчсн (за га¬ зова горелка) газоплотный газонепроницаем газопоглотитель м газопоглъщач; аб¬ сорбент газопоглотСтольцый газолхглъщаш газопоглощёние с газологлъшано газоподогреватель я газов нагрева¬ тел рсгснсратИвныС регенеративен газонагреватсл рскупсратИвный рскупсраторсн [рскуперати^н] газоцагрооагел гаэопрёсяовые газопрссов (за газово
Ill гайка заваряване л едновременна нагрява¬ не и ■ притискане) rаэрпрнОмник м газоприоматолсн ре¬ зервоар, резервоар за газ газопровод м газопровод магистральный магистрален, гла¬ вен газопровод газопроизводСтоль м газгенератор газопромыватель м мокър газоочис- тнтел, скрубср, газопромнвна кула газопроницаемость ж газопропускли- вхяг, газопроницаемост газопроницаемый газопропусклив, газопроницаем газораздслёнее с разделяне на газова смсс (на съставките й) газораспределение с газоразпродолн- . нс; газоразпродолоцио Оссклапанноо бсзклалацно газо- разпрсдслсние ''X1 золотниковое шибърно газораз- предслсние - клёпанное клапанно газоразпрс- дсленио комбинированное комбинирано га- зорaзпродслсцио щслсвос (напречно) прозоречно Газоразпределение газораспрсделИтсльный газо разпре¬ делителен газорегулятор м газов регулатор (на налягането или на пропускателна¬ та способност) газорёэка ж 1. газово [оксежоново] рязано 2. газова [о^иженова] ре¬ зачка, оксижсн газорёэчйк м оксижецисг-резач газосббрник м ^о^бира^л, газов резервоар газосварка ж газооо [окяежоцооо) заваряване газосварщик м газозаварчек, оксижс- : НИСТ газосопарётор м газораздолетол, га¬ . зосепаратор газосигнализатор м газов сегнализа- . тор яазоямОяиголь м газосмесетсл; газо- въздушен смесител, карбуратор газоснабжение с rазояцабдявацо газособиратоль м газосъбирател на , тръба, газов колектор газосос м 1. газосмукатслна (венти¬ лационна) уродОа 2. газова помпа ексхаус^тор газостсклб с пеностъкло газостбСкей газруягоСчев газосчётчик м газомер газосъсм м газов добив газотвОрность ж газообразуваща спо¬ собност газотрубный газотръбен газотурбина ж газова турбина газотурбИнный газотурбинсн газотурОообз м газотурбинен локомо¬ тив газогурОоцагцсгатоль м турбокомпре¬ сор газотурбохбд м газотурбинен кораб газотурОхэлектровOз м газотурбенен локомотив с електрическа предавка газоудалёнес с ^□отделяно, доаорн- рано газоулавливание с газхулавнно газоуловитель м газоуловетол газоупОрцыС газоустойчив, устойчив на газово въздействие газофазный намиращ со в газова фа¬ за газоход м 1. газоход, канал за дви¬ жение на газооо 2. кораб с газ^но- раторно захранване (на двигатели* те) конвсктИвныЙ конвективен газо¬ ход обводный обиколен [околовръс¬ тен] газоход отстойный лрахоугайголон газо¬ ход [канал] газохранйлищо с газохранилище, га¬ зов резервоар газоалоктросвСрка ж слекгрозaварн- вано в газова [защитна] срода газы мн (вж. също газ) газово выхлопные отработени [изгоре¬ ли] газово горючее горивни газооо дымовые димни газово отходящие изходящи [отпадъчни, изгорели] газово — почныс високопошци газово — сгорания вж. выхлопные гёзы топочные псщни (изгорели) га¬ зове гайка ж гайка анкерная анкърна гайка
г&йка 112 Illll III — - -барашек крилчата гайка барашковая вж. гййка-барашск втулочная гайка втулка герметизирующая херметизира¬ ща гайка глухая глуха [калпаковидна^ай- ка дифференциальная гайка с две различни резби — зажсмная осигурителна [притис¬ каща] гайка» контра^ка , закрепляющая зато^слна гайка , закрытая вж. глухая гййка , застопоренная осигурена (срещу саморазхлабване) гайка , зашплинтованная гайка с шплинт , квадратная квадратна гайка , колпачкОвая вж. глухйя гайка , кольцевая крыла гайка , кОнуэдая гайка с конусно засича¬ не кор^нная (корбнчатая) коронна гайка круглая крыла гайка; ограничи¬ телна гайка крыльчатая вж. барашковая гай¬ ка маточная вж. ходовая г&йка нажимнСя натискат^на [претис- катслна] гайка накатанная гайка с назъОка [с накатка] — , накидная холсндър, холондрова [съединителна] гайка направляющая направляваща [водеща] гайка натяжная опъвателна (обгегател- на] гайка облегчённая облегчена гайка опорная опорна [фиксираща] гай¬ ка отжИмная освобождаваща [от¬ пускаща] гайка пёзовая цилиндрична гайка с пе¬ риферни прорезе за ключ о-, лолyчйятан полуобработена (по- лучиста] гайка потайная скрита гайка предохранительная предпазна (осигурителна] гайка прижИмная притискателна гайка прорезная гайка с прорези (за •иплинт), коронна гайка разрознСя разрязна гайка разъёмная делима [двудолна] гай¬ ка , регулировочная регулировъчна гайка рифлСная вж. накатанная гай¬ ка рулоойя кормилна гайка самокОцгрящаяся самоза^н^я- ща со гайка — , саморогулСрусмая саморегулира¬ ща со гайка — с буртиком гайка с цилиндрична основа, гайка с пояс свсртная вж. накиднАя гайка — с выточкой гайка с канал сгонная вж. накидная гййка — с двумя фйсками двустранно ско¬ сена гайка скользящая водима [плъзгаща] гайка ~ с нак^тхоС вж. накатанная гёйка — , соединительная &м:.яaкидцая гбй-• ка — , стопорная зато^слна гайка; осигурителна гайка, контрагайка ”, стяжнСя зато^слна гайка; жп. винтова муфа, винтов съединител /o', тычкОвая вж. корончатая гййка уменьшенная намалена (па висо¬ чина) гайка упорная опорна [ограничителна] гайка упорно-упругая еластична, опор¬ на гайка — , упругая еластична гайка установочная регулираща [дис¬ танционна, монтажна] гайка фасонная профилна гайка ”, фильерная носач [патрон] на фи- лор (при производство на изкуст¬ вени влакна ) ходовая ходова ^одсща] гайка (в металорежеща машина) ”, холоднопрёcяовaн студено про- ■ сована гайка цОльная цяла [неделима] гайка ”, чёрная необработена [черна] гай¬ ка ”, четырёхгранная вж. квадратная гайка — , чИстая обработена [чиста] гайка шариковая сферична гайка
113 гамм а-л учй шестигранная шсстост-енна - [шос- < тоъгълна] гайка штампованная щампована [пре¬ сована] гайка штурвальная гайка с ръчка зластИчная вж. упругая гайка юстировочная юстировъчна [ре¬ гулировъчна] гайка гайковёрт м гаСконадовам, автомате- чон гаочон ключ пневматический пневматичен гай- конавивач (гаочон ключ) элоктрйчсский електрически гас- чон ключ гайконарезной га Икона резон гай пОрко с хи псрко (желязно-кобал¬ това сплав) гайпёрник м хипсрник (желязно-ни¬ келова сплав) гай порсйл м хи перс и л (сплав с висока магнитна проницаемост) гак м мор. кука буксирный буксирна кука, кука на влекач вертлюжный въртяща со - кука - грузовой товарна кука складной сгъваема кука гакаборт м хакборд, горна част от кърма на кораб гакблок м скрипсц с кука, блок гакен л - котва (с форма на кука) галево с текст, на нише л не к; копчо от нищел ка галенИт м- галоннт, оловсн сулфнд галсрОя ж галорня водоотводная вбдхотвeждаша га¬ лерия, водоотвеждащ канал минная мннна галерия галОта ж текст, ролка, водещо ва¬ ля чс; дефектен пашкул галлий м хим. галий галлон м галон галогОн м хим ха логе н галогенизация ж халогеццзашгн, ха' логсннранс галогснИрованне с вж. галогенизация галогённый халогснсн галогенооодород м халог'снхво.дорхд галонд- м.вж. галогОн галондИрованнс с вж. галогснИрова- цис ■ галоидный халонден, хало^нсн галс м галс (положение на кораб спря* мо ■ вятъра) ' ' галтель м1. закръгление (за намаля* ване на концентрация на напреже* ние 2. фалц, жлеб 3. псрвазна лет¬ ва, перваз, лвйстна • - ■ — вала закръгление на вала (при преминаване от един■ на друг диа¬ метър ) • • галтсльннк м фасонно ренде галтбвка ж барабанене, почиствано на метални изделия в барабан — шариками почиствано в барабан със (стоманени) сачмн галун м 1. галон, сърмен ширит, гай¬ тан 2. хим. стипца; калнево-алу- миниев сулфат . гальванизация ж галванизация гальванизировать галванизнрам гальванНчсскнй галваничен гальванометр м галвацомсгър абсолютный абсолютен галвано- мотър ' баллистИчсскнй балистичен гал-- оанометър > дифференциальный диференциа¬ лен галвацхмсгър ( крутИльный торзноноц галвано- мотър . . электромагнитный олокгрoмагцн- гоц галвацометър гальванопластика ж галванопластика гальванопластический галваноллас- гй.чсц - ■ • гальванопокрытие с 1. галванично покритно - 2. галвацнзнрацо -: (до- криване с метал чрез електролиза) гальваноскоп м галваноскоп ' гальваностегия ж галваностогнн гальванотехника ж галванотехника- галька ж речен чакъл гальюн м галюн, тоалетна (в съвре* меняйте кораби) галя ж отсевка гамма ж гама гамма-актИвный гама-активсн гамма-дсфсктоскоп м гама-дефоктен скоп гамма-дознмСтр м гама-дознметър- - гамма-жолОзо с гама-жслязо гамма-нзлучснео с гама-излъчвано гамма-квант м гама-к вант ■ гамма-лучй мн гама-лъчн 1 в Руско-български машиностроителен речник
^ммармдиация 114 г!мма'-радиация ж гама-радиацня, га- ма-нзлъчванс гамма-спектр м гама-спсктър гамма-спектрометр м гама-спектро¬ метър гСйма-счОтчек м брояч за гама-лъче сймиа-устанбвка ж гама-урсдба, гама-инсталация гамма-фаза ж га ма-фаза гймма-функция ж гама-функция ran м изрез, отвор (напр. а тялото на металорежеща машина) гараж м гараж — -стоянка гараж-паркинг гарантийный гаранционен гарантйрованиый гарантиран гарантировать гарантирам гарантия ж гаранция ~ качества гаранция за [на] качест¬ во гарде нит - м хардоннт (размита по¬ върхностна мартенситна струк¬ тура) гардина ж завеса, пордо гардиноль м гардинол (№№№№№- но перилно средство) гармоника ж 1. мат. периодична функция (най-проста), синусова функция; мех. графика на гропто- ^c, синусоида 2. жп. хармоника {между пътнически вагони)', разто- гасма -[диллеца] преграда 3. мат., физ. хармонична, хармоника возбуждающая възбуждаща хар¬ монична ~, высшая висша хармонична [хар¬ моника] нсчетная нсчстна хармонична [хармоника] ояцооцан основна хармонична [хар¬ моника) переходная проходен нагънат мех (между два вагона) ~. чётная четна хармонична [хармо¬ ника] гармонический хармоничен гармоническая ж мат. хармонична, хармонична функция гарнясйж м гарнисаж (твърд защи¬ тен слой, образуващ се върху работ¬ ната повърхност на стена на то- пилен агрегат) гариитур м гарнитура, комплект ~, кйрдамй текст, иглена - гарниту¬ ра ~ шрифтов шрифтова гарнитура (комплект печатарски шрифтове) гарнитура ж. 1. вж. гарнитур 2. еки¬ пировка; арматура (вкл. уреди, по¬ мощни машини) базальтовая Оазалтова машина ~, егбльчатая иглена (дарачна) гар¬ нитура кардная вж. кардный гариитур ~ котла котелна екипировка ~, ножевая гнлргннна машина [но¬ жица] — сопол гарнитура на дюзопе апа¬ рати (на парни турбини) ~, топочная пещна гарнитура цельнометаллическая цсломогал- на дарачна гарнитура гарт м букволеярска [печатарска) сплав ■ гарус м 1. цветна вълнена прожда (за бродиране) 2. вълнено подобна памучна тъкан гарь ж 1. изгоряло, горяло - 2. сгу¬ рия; нагар гасйтсль м - гаснтел; амортизатор, амортисьор, домпфор ' — вебрСцнС амортизатор [гаситол] на вибрации [трептения] гидравлический хидравличен амортизатор ~ колебаний вж. гасИтель вибраций — крутИльных колебаний гасетел на усукващи трептения фрикционный фрикционен [тре- ощ] гаси тел — энергии гаснтол на енергия гасительный гаситслен; потискащ; амортизиращ гасйть 1. гася, изгасявам 2. аморти¬ зирам, потискам; гася (удари, трептения) вспольный ха^слен; двигателен, по¬ вдигателен (за оал) гауч-вал м гаучваляк, просов валяк гИуч-просс м гаучлрсяа гСфней м хим. хафннй гашение с гасено, потискано — колобаний гасено на онбрацен [трептения] — угловой скорости гасено [убива¬ но] на ъглова скорост
115 генорСтор — шума потискано на смущения [шумово] — анОргне воды - гасене [разсейвано] на водна оноргея гашёный гасон гйшанль м 1. барабан, каспол 2. текст, мотооило гвоздОвка ж гвоздойка (вид брана), олацка с гооздос гвоздИльный предназначен за (произ¬ водство на) гвоздей гроздодёр м клещи за гвоздом, керле¬ ден, козн крак гвоздь м гвоздей, пирон зазубренный назъбен гвоздей квадратный квадратен гвоздей корабельный корабен гвоздей кровельный гвоздей за покривна ламарина обойный тапицерски гвоздей проволочный (телен) гвоздей сапожный обущарски гвоздей формовочный формовъчен гвоз¬ дей гёйч м гойч (мярка за финост на ке- тонмашини — брой игли на 1,5 цола) гёкля ж текст, хехел (гребенна рам¬ ка) грубая груб хехел обдирочная груб [начален] хо¬ хол ~, отдОлочная вж. тонкая гёкля — , ручная ръчон хохол средняя среден хехел ~, тонкая фен хохол гексагональный хсксагоцалсц, шесто¬ ъгълен гексан м хим. хексан /гексаэдр м шестостгн, хексасдър гёлнй м хим. холей геликоид м хслнкоид,ш оннтова по¬ върхност * — , развёртывающиеся разгъващ со холяконд геликоидальный хелнкондск, винто¬ образен геликоптер м хеликоптер, вертолет гелиограф м хелиограф, свотлокопи- рооъчоц апарат голнотсхцнка ж хелногокццка гелиотроп м 1. хелиотроп (разновид¬ ност на халцедона) 2. (виолетово) багрило гелиоустановка ж слънчова уродба (за използуване на слънчева енер¬ гия) гелиоэлектростанция ж слънчева елсктpoцeнтгaалtхелцоолскгроцен¬ трала голирэцоргёгика ж хслнооцоргогика гель ж гол (ко^идно-дисперсна сис¬ тема) голь и порт м кърмов отвор, хслмпорг гсматИт м хсматит (червена желязна руда) генератор м генератор — , автомобильный автомобилен ге¬ нератор ацетилСновый ацетиленов гене¬ ратор аэрозольный асрозолсн генератор — газа генератор на газ, газогенера¬ тор . ~ -двИгатсль генсратор-двигател —, звуковой звуков генератор Импульсный генератор на импул¬ си, импулсен генератор — колебаний генератор на трепте¬ ния компаудный ко мп а удо н генера¬ тор, генератор със смесено възбуж¬ дано лазерный лазерен генератор — , лицойцый линеен генератор — -магнОто динамо-магното многолблюяцый многопол^сн генератор — , оптйчоский квантовый оптически квантов генератор, лазерен генера¬ тор ~, осевой осов генератор — пара парагенсратор параллельного яоодйцёцца гене¬ ратор с променливо свързвано —- лороиёнцогр тока генератор за променлив ток — пореиоццоС частоты генератор за променлива честота ~, подвагонный подва^исн [ваго¬ нен] генератор . постоянного тока генератор за постоянен ток пусковой кусков генератор
генсраторний 116 — развёртке генератор за развивка, развиващ генератор сам овозбудающ нмся - самовъзбу- ждащ со генератор, автогенератор самолётный самолетен генератор сварочный 1. заваръчен генера¬ тор 2. ацетиленов генератор ~, ссриссный генератор с последова¬ телно възбуждано синхронный синхронен генератор — случайных чйсол генератор на слу¬ чайни числа стандартных сигналов генератор на стандартни сигнали ' — , стационарный неподвижен гене¬ ратор сухой сух генератор (за ацети¬ лен ) ’ тахомстрИчсский тахогенератор г-* шума- гОноратор за шум- --электрНческнС електрически гене¬ ратор электросварочный генератор за елеКТродъгово заварявано генераторный генераторен генерирование с 1. генериране, ос- uелерацо 2. образуване, поражда¬ но, създавано гонорИровать генерирам, осцнлнрам гОнрн м хонри (единица за индуктив¬ ност) гооиаrцогйзи м гео-магнстизъм геоиaгцйгцый геомагнитен гсометрИчсскей геометричен, гео¬ метрически гсомСтрея ж геометрия . аналитические - аналитична гео¬ метрия . дифференциальная диференциал¬ на геометрия, - . ‘ начертательная. дескриптивна геометрия проективная проекти о на - геомет¬ рия'■ ' 'f — режущей части инструмента' ' гео¬ метрия на режещата част на инст¬ румент — резца геометрия на ножа, гсомст- ричне параметри -на нож (на мета¬ лорежеща, минна' идр. машани) — рулевого - механизма геометрия на кормялон механизъм ~, эвклидовая чехл^^а гооиетрнн — , элементарная елементарна гео¬ метрия геотермальный еж. - геотермИчсскей гсотсрмИческий геотермичен, геотер¬ мален гсотермНя ж геотермия гоофйзик м геофизик гоофйзика ж геофизика гсофизИчсский геофизичен гсохимИчсский геохимичен геохймия ж геохимия гооuонтрйчсякиС гооцоцгрнчоц гептан м хим. хоптан гептаэдр м хоптаедър (тяло, ограни¬ чено със седем стени) германий - м хим. германий германНт м гсрманнт (минерал) герметизация ж хормо^ази^ герметизировать уплътнявам, хер¬ метизирам герметический херметичен, уплътнен, непропускащ, непроницаем герметичность ж херметичност, уп- лктноност герметИчный вж. герметический гермокабина ж херметична кабина гермошлем м херметична каска герц м херц герциёгр м хсрцмстър, честогомср гетерогенность ж хетерогенно^, раз- нороднхят готорогОнный хетерогенен, разноро¬ ден гегорополЯрцосгь ж хетсрополнрцояг, разнополярност гстсростатИческнС х^оростат-инон, хс^роста™ чсске гетинакс м готенакс гйбка ж огъване — в вальцах огъвано с [на, - между] валци _ — в штампах - огъвано в щампа -. . — обкаткой оваляне (ковашка опера¬ ция) кузнОчная ковашко огъвано (напр. на чук,.на преса), огъване на горещо . ~» ручная-ръчно огъвано (на студе¬ но ‘идина горещо) / - ■ ~ с растяжСнном огъване с разтег¬ ляне [удължаване] • — холбдна*д - огъване на студено
117 гидрометр гИбкий 1. гъвкав, еластичен, жилав 2. строен гибкость ж 1. гъвкавост, еластичност, жила вост 2. стройност изгйбная еластичност пре огъва¬ но крутИльная еластичност прн усуквано — стержня стройност на прът (при натоварване на изкълчване) гИбочный огъващ, огъ■ателсц, огъ- вачон гигрограф м хигрограф, самопишещ хнгромстър гигрометр м хигрометър, влагомер абсорбционный абсорбционен хн- грометър — , волосной хегрометър с (опънат) косъм кондоцяaцнOнный кондензацио¬ нен хидрометър самопишущий самопишещ хигро- метър • гигроскоп м хегроскоп, влагопоказа- тол гигроскопический хигроскопичен, вла го поглъщащ гигроскопичность ж хигроскопич- цосг, влагопоглъщасмост гидравлика ж хидравлика гидравлический хидравличен, хидрав- личоске гидрант м хидрант, уличен водопро¬ воден кран гидрат м хим. хидрат ~ закиси металла хидроокис на ме¬ тал (в неговото най-ниско валентно състояние) окиси хидроокис гидратация ж хидратацея гидратИровать хидратерам гидратный хидратен гедрнт м хим. хид^р^г^т гидрирование с хидрнране гидрировать хедрирам гидроавиация ж хидроавнацня гидроавтоматика ж хидроавтоматнка гидроагрегат м хидроагрсгат (водна турбина с електрически генератор) сндроаккумулятор м хидроакумула- тор гидроакустика ж хидроакустика гидроаппаратура ж хидроапаратура, хидравлична апаратура гидроаэррдинаиика ж хидроаеродина- мика гидроблокировка ж хедроблокеровка гидрогенератор м хидрогецерагор» електрически генератор към водна турбина гидрограф м хндрограф' гндродвйгатель м хидравличен двига¬ тел, хидродвигател объемный обсмсн хедродвегатол шаговый стъпков хидродвигатсл гидродинамика ж хидродинамика гидродинамический хидродинамичен гидродннаириотр м хидравличен ди¬ намо мотър гидрозавёса ж водна завеса (напр. на бъздухапpечuс)гботелма устрой¬ ство) гидрозатвор м хидравличен затвор гидрозоль ж хим. хидрозол гидрозолопровод м тръбопровод за хидравлично отвеждане на пепол гидрозолоудалёнце с хидравлично от¬ странявано на пепсл гидроизоляционный хидроизолацио¬ нен гидроизоляция ж хидроизолация, во¬ дой зола цн я гидроканал м хидродинамичен канал (за изпитания) гидррклaпац м хидравличен клапан гндрокомпрёссор м оисоконапоряа помпа (напр. за поддържане наля¬ гането на хидраакуму)атар) гедрокрюк м хндрофнцнран теглич (на трактор), хидравлична кука гидролиз м хидролиза гидролитический хидроли^н^ гидролог м хидролог гидрология ж хидрология гидролокатор м хидролокатор гидролокация ж хидролокацея гндpoмaшйца ж хидравлична машина гидромашиностроение с хндромаши но- строено гидромсталлургИческей хедромота- лургичен гидрометаллургия ж хндрхиетaлур- гия гидрометр м хидрометър . влагоиэ- мернтол
ги дроиотрйчоскцС 118 гидрометрический хидрометричен гидрометрия «хидрометрея гидромеханизация ж хидроплани- зааня гидромеханика ж хедромсханнка гидррирцнгдр м хндроиоцнгор, во- дос^у^ подревач гедрриртPр м хидрод■нгагел, хи- дромотор аксиально-поршневой осово-бута¬ лен хидравличен двигател лопастный лопатков хидродвнга- тел пластинчатый пластинков хидро- двигател поворотный хидродвигатол за за¬ въртване (на определен ъгъл) радиально-поршневой радеално- бутален [звездообразен] хидродон- гател шаговый стъпков хидродвигател шоягероццые зъбон хндродвнга- тол гидромуфта ж хидравличен съедини - тел, хидрояъедицигел двойная двоен хидросъедицнгел тепловозная хидросъеденител на дизелов локомотив гидрроОеcпЫли■ацие с водно обезпра¬ шаване рндробкесь ж хим. хидроокис гидропередача ж хидравлична предав¬ ка, хидропредавка -л иногоцнркулнцнбннан мн ого цир¬ кулационна хидравлична предавка объёмная обемна хидравлична предавка - тепловозная хидравлична предав¬ ка на днзелоо локомотив унифицированная унифицирана хидравлична предавка гидроперекись ж хим. хндродвуокис гидроплан м вж. гидросамолёт гидропневматика ж хндропневматика гндpoлцeвмагСчсский хндропцсвма- тичен гидроподъёмник м хидравличен по¬ вдиган, хидрхпх■днгач гидропрОсс м хидравлична преса гедропрИвод м хидравлично задвиж¬ вано динамИчсский хидродинамично задвижвано диcгаццибццыС дистанционно хи¬ дравлично задвижвано объёмный обемно хидравлично задвижване смешанный смесено хидравлично задвижване гедропроба ж хидравлична проба» хидравлично изпитване гндро пульсатор л хидравличен пулса- тор гидропульт м носима водна помпа гидросамолёт м хидроплан, водосамо- лот гндросбйв м окалины хидравлично по¬ чиствано на обгар [окисна корица) гидросепаратор м хидравличен сепа¬ ратор, хедрояепаратхр гедроеспарация ж хидрояепараццн гидросёялка ж хидросеялка гидросиловой водносилов гидросистОма ж хидросес^^, хид¬ равлична [водна] система гидростанция ж хидроцентрала, вод¬ на електроцентрала, ВЕЦ гидростатика ж хндростатика гидростатический х^рос^^пен гедростёндер м водочерпещо коляно гидростроИтсльство с водно строител¬ ство, хндрхятроитолство гедросульфат м хим. хидрогенсул- фат, бисулфат гидросульфйд м хим. хедрогет^^л- фид, бесулфид гидросульфит м хим. хндросулфнт» хедрогсцяулфнт, бисулфнт — натрня натриев хндросулфнт (ре¬ дукционна сол за текстилно баг¬ рене ) гидротехника ж хидро^н^а гидротехнический хидротехнически гидротормоз м хидравлична спирач¬ ка гидротранспорт м охдец транспорт гидротрансформатор м хчдротрато форматор комплексный комплексен хидро- трансформатор ицогонаяОяцыС многхлоилсц хн- - дротрацяфориатор
119 гйиа ицогороакгорцый многореакто- рон хндротраняфориагор многоступенчатый ицогостъnа- лен - хидрограцяфориатор ицогогурбйнцыС много^рОенсн хндротрансформатор непрозрачный непрозрачен хн- дрртрацяформагор одноступенчатый едцосгепоцен хидрогрансформатор прозрачный прозрачен хндро- трансформатор гидротурбина ж водна турбина быстроходная бързоходна водна турбина — , венОчная вж. радиальнх-хяовАн гидротурбСна . ~, вертикальная вертикална водна турбина винтовая витлова водна турбина ковшовая вж. я■ободцосгруйнан гидротурбина пропеллерная перкова водна тур¬ бина радиОльно-оссвая радиалнххсова водна турбина реактивная реактивна водна тур¬ бина ~, свободцосгрУйнан свободцоятруй- на [Пслгоцхва] водна турбина — с избыточным давленном вж. ро- актИвная гидротурбина спаренная паралелна [сдвоена] водна турбина спиральная спирална водна тур¬ бина ' тихоходная Оавцхходца водна тур¬ бина гедротурбоагрсгат м водногурОинен агрегат гидpoгyрбогецсрйгхр м хндрогснера- тор (привежда се в движение от водна турбина) гидроузел м хидровъзсл гидроусилИтель м хидравличен усилвател, хедроусилвател необратимый необратим хндро- усилватсл — руля хидроуснлвател на кормело гндроустанОвна ж хидравлична уред¬ ба гидрофильность ж хидро^^нос^ по¬ ложителна мо^ителна способное» (на твърди тела) гидрофильный хидрофнлен гедрофСльтр м воден фелтър (за въз¬ дух, газ) гидрофобность ж хндрофобност, от¬ рицателна мо^итслна способност (на твърди тела), водоотблъскоа- нс, цeнаиокряемояг гидрофобный хидрофобен, ■рдрог- блъскващ, цeнаиокряои гидрохинон м хим. хидрохецхн гидрохлорСд м хим. хндрохлорнд гидроцентраль ж хидроцентрала, вод¬ на централа гедроцеил6ц м хидроииклон, -циклон за мокро очистване (на въздух* газ), скрубср гедроцнлйндр м хндроцнлнндър, хи¬ дравличен цилиндър гидроэксгруэия ж хидроскструзия (обработване на материали при много високи налягания) гнАрозловатор м хидравличен елева¬ тор, хедроелсватор гидроэлектрический хндрх-[вхдно-]• електрически гидроэлектрометаллургня ж хндро- елсктроиeтaлургин гидроэлектростанция ж водна елек¬ трическа централа, ВЕЦ гидроэнергетик м хидроенергетика специалист по хидроенергетика гидроэнергетика ж хидроенергетика гидроэнергетический ■рдноенeргиец гидроэнергия ж водна снсргия гйльбедгг м жнлОерт (единица за могмитадвижеща сила) гильбокс м текст, гилбо^ова ма¬ шина, изтсглячка с единично иг¬ лено поле гйльза ж 1. втулка 2. гилза ~, антифрикционная антефрикци¬ онна втулка, лагерна втулка — , винтовая винтова гилза вставная переходная сменяема намале^лна [редуцираща] втулка выталкивающая избиваща втул¬ ка зажНмная затягаща [загегагел- на] втулка ~ микрбме^Тра барабан на микро¬ метър
рильэт еццый 120 f* плунжера втулка на плунжер (при гориванагнетотелна помпа) поворотная завъртаща се втулка г*, соединительная съединителна втулка, съединителна тръба г* цилНндра цилиндрова втулка — цилНндра, мокрая мокра цилин¬ .. дрова втулка — цилИндра, сухая суха цилиндро¬ ва втулка гильотИнный гилотинен (напр. за ножица за рязане на ламарина) гНнн мн вид тале (особен вид си¬ . стема от ролки за въжета) гипербола ж хнпербола ••*, равнобочная равностранна [рав- номсрна] хнпсрбола •*•, равносторонняя вж. равнобоч- . ная гипербола ***, сопряжённая спрсгната хнпер- , бола гиперболическим хнпербхлечсн гиперболоид м хеперболонд .—. вращения ротационен хнпербо- ло ед ***, двуполый (двуполостные) двоен хнпсрбхлхид, хнпсрболоид с две . повърхнини , однополый (хдцопOлocгний) прост хнперболхид, хнлсрболхнд с одна повърхнина гиперболоидный хиnерболхичен гиперзвуковой свръхзвуков гиперплоскость ж хнпсрравнина гипотенуза ж хипотонуза гипотеза ж хипотеза гипоцОнтр м хипо център гипоциклоида ж хнпоциклонда гипс м гипс г-', ангидридовый вж. безводный гипс безводный безводен гипс, анхид¬ . рит волокнистый влакнест гипс, селе¬ нит ~ жжёный вж, обожжённый гипс г*, зернистый зърнест гипс, алаба¬ . стър необожжённый суров гипс /■V J обожжённый печен гипс строительный строителен гипс формовочный формовъчен гипс штукатурный гипс за мазилка ячСистый порест гппс, -гипсов пе¬ нобетон гйрн мн тсглнлкн (за везна), моркн за маса < гировертикаль ж жнрхвергнкал гнрогоризбнт м жирохоризонт гирограф м жирограф героклнцOиотр м жироклиноиогър гирокомпас м жирокомпас гиромотор м жиромотор гиропилот м автопилот, автоматично жироскопно устройство за оодено на полет . гнросервомотбр м жцрхсср■оихтoр» жнрхссрвхд■игагел гироскоп м жироскоп астатИчсский а^атнчсн [уравно¬ весен] жироскоп вакуумный вакуумен жироскоп вертикальный вертикален жиро¬ скоп вибрационный вибрационен жи¬ роскоп двухстепенный двустепенен жи¬ роскоп инерционный инерцихноц жиро¬ скоп интегрирующий интегриращ жи¬ роскоп компасный жироскоп на компас —■, лазерный лазерен жироскоп маятниковый махаловедсн жиро¬ скоп некорректируемый свободен жи¬ роскоп — с вращающимся ротором жиро¬ скоп с въртящ со ротор симметрический симетричен жи¬ роскоп скоростной скоростен жироскоп трёхстОпенный тристепенен жи¬ роскоп ' гироскопический жироскопен, жиро- скопичсн гнроягабнлнзагор м жироскопсн ста¬ билизатор, жиросгабнлизагор ^ротанОмо^ м жироскопии^ тахо- мстър - (абаратомлр) (за■ указване на ъглова скорост) гироуспокоитель м жироскопен успо- контол гНрька ж 1. (малка) теглилка (за везни) 2. зидарски- отвос
121 глина гйря ж 1. теглилка 2. топуз весовая топуз на кантар гистерезис м х^терез^ гистерезисный хи^ерсз^^ гитара ж лира (на металорежеща машина) винторезная лнра за - нарязване на розби дслИтельная делителна лнра ~ обкатки лнра на о^ркалването одноларкaн лнра с една двойка зъбни колола; единична лнра ~ подач лира на подаваното ~ радиального врезания лнра за ра¬ диално врязвано ~ со смсццыми зубчатыми колёсами лнра със сменни зъбни колола гИтов м- корабно въже (от подвиж¬ ния такелаж на ветроходите) гладилка ж 1. гладилка 2. гладилен чу к (чук за плоско сбиване) дуговая дъгова гладилка, кружка заострённая заострена гладилка обычная обикновена [плоска] гладилка ***, плоская плоска гладилка, лопат¬ ка, [дъска] за заглаждане профильная профилна [фасонна] гладилка сердцсвИдная сърцевидна гла¬ дилка торцевая челна гладилка угловая ъглова гладилка •ям, фасонная вж. профильная гла- дйлка ' гладильный гладилен, пригоден [слу¬ жещ] за заглаждане гладСльня ж гладачница гладить 1. гладя 2. полирам 3. ка- ландрнрам гладкий гладък; равен, -изравнен гладкокрашеный одноцветно обагрен, едноцветен гладкость ж гладкост, нзра■пснхят гладкогHцугый гладко изтеглен гладь ж текст. 1, сдцхлйuева плет¬ ка, однолнцсво плетиво 2. броде¬ рия с гладък (плътен] Оод изнаночная двухпaкхвa плетка [плетиво]; лнцкя-лицкс кулйрная гладко плетиво **, перевязанная пристегната [пре¬ сова] сдцолццо■а плетка производная гладко подплатено плетиво • трубчатая кръгло изплетен од цо- ли цев плат глажение с гладонс глаз м око . кошачий котешко око, светлоот- ражатсл глазок м 1. контролно прозорче, от¬ вор за наблюдаване; малък отвор, око 2. нзтеглячпа дюза 3. текст. окце, нишководач волочНльный нзтсглячна дюза — нглы ухо на нгла красный (контролна) червена лампичка (на табло) надшпУ'Льцый вж. нитеводный глазок — , нитевИдный нишководачно окцс — ремНза окцс на цацншелцнк смотровой контролно прозорче —, ткацкий тъкачна -лупа глазомерный окомерен . гласС с гласс (лека лъскава копринена тъкан ) глСзер м каландър (за сатиниране на хартия) глёт м оловна глазура, глоч, оловен окис глйна ж глина активированная активирана гли¬ на белая бяла глина, каолин, пор¬ целанова глина боцтоцйгован бентонитова гли¬ на, бонтоннт оыяокодияпёрсная глина с ви¬ сока диспсрсност (бентонитова) жйрная мазна [тлъста] глина известковая варовита глина — , каолйновая каолинова глина, ка¬ олин квасцовая стипцова глина молотая мляна глина обожжённая печена [изпечена] глина огнеупорная огнеупорна глина — , сукновальная тепавичарска гли¬ на (бентонитова) тощая постна глина — , фарфоровая порцеланова глина, каолин формовочная формовъчна глина
глйнистым 122 глИнистый глинест глинозём м хим, алуминиев окис водный алуминиев хидроокис глиномешалка ж глинобъркачка; глн- номесачка глиномялка ж глццхиecaчка; глино- молачка глиноиHгка ж вж. глиномялка глиносушСлка ж сушилня за глина глцнохранйлишо с склад за глина глИняным глинен глифталь м хим. глнфтал, глнцернно- фталова смола глицсрИн м хим. глицерин глицйн м глнцнн глобоидальный гл обойден (напр. за предавка) * глобулярный сферичен глубина ж 1. дълбочина 2. текст. наситеност (за цвят) — азотирования дълбочина на азо- тнране — впадины мСжду зубьями дълбочи¬ на на междуа^ее™, височина на зъба (на зъбно колело) — вакуума степен на разреждано на вакуум — овНнчнвання дълбочина на на- вицгваце, дължина на носещата (част от) розба (напр. на болт) — завинчивания вж. глубина ввНн- чивация — задОлки дълбочина на закотвяно (напр. на въже на обтегач) — закалки дълбочина на закаляване, дебелина на закаления слой — зуба височина на зъб (на зъбно колело) — коррозий дълбочина на ръждата [корозията] — нарОзки дълбочина на резбата ~ окраске цасигецояг на цвета — погружСння дълбочина на потапя¬ но (на кораб) — подачн дълбочина на подаването — провара дълбочина на стопения метал (при заваряване) — рСзания дълбочина на рязане — розьбы височина на (прорила на) резбата — следа- дълбочина на отпечатъка (при точково заваряване) судоходная плавателна дълбо¬ чина ~ тона наситеност на тона ~ цвСта вж. глубина окраски — цомецг6ванцого слоя дълбочина на цемецгирация слой глубНнный дълбочинен; дълбоководен глубиномер м дълбокомер индикаторный дълбокомер с ин¬ дикатор [с измервателен часовник! микрометрический микрометри¬ чен дълбокомер скользящий дълбокомер с нониус глубокорыхлСтель м с.ст. култива¬ тор за дълбоко разрххкваце глухарь м 1. винт за дърво (с глава за ключ) 2. тапа с резба, винтова тапа 3. кораб, капак на илюмина- тор глухой задънен, глух, сляп, боз из¬ ходен отвор глушСнне с 1. заглушавано, притъ- пнване (напр. на звук) 2. загася- ваце, изключване (на двигател) 3. матиране (на стъкло) — возмущения потискане на смуще¬ ние — колебаний гасене на трептения [вибрации] — отверстия запушване на отвор глушИтель м 1. гаснтел, демпфер; амортизатор 2. заглушнтел (на звук) 3. авто шумозаглушител —, воздушный въздушен заглушител рессорный ресорен амортизатор — сотрясСння амортизатор — стекла средство - за матиране (на стъкло ) глушНто 1. заглушавам, претопявам (звук) 2. загатвам, изключвам (двигател ) глядСлка ж отвор за наблюдаване, прозорче на пещ глянец м гланц, блясък, лъскавина глянцевание с гланциране, излъск¬ ване, полиране глянцевать гланцирам, лъскам, нз- лъсквам, полирам глянцевый гланцов глянцовка - вж. глянцевАние гнездо с гнездо; легло — вкладыша гнездо [легло] на ла¬ герна черупка
123 головка — для призм възглавница [опора] за призме (на везна) — клапана гнездо [легло, седло] на клапан, клапанно легло клапанное вж. гнездо клапана — отлНвкн гнездо на отливка (напр. в кокила) посадочное уплътнително гнездо ~ початка текст, гнездо на шпул — распылИтсля гнездо на жигльора (в карбуратор) — стержневое легло на сърце центровое цонтровн отвор (при обработка между центра) шпоночное гнездо [канал] за клнн гнутый огънат, извнт гнуть огъвам, извивам гнутьо с огъване, извиване, свиване; сгъване, прегъване фасённое фасонно [профилно] огъване годность ж годност, пригодност годовалый с.ст. едногодишен годовой годишен (напр. план) годограф м ходограф голова ж глава ~ клНна глава на клин — парка жп. глава на парка (в зо¬ ната на стрелките) ~ пбезда чело на влак — руля кораб, кърмел на глава, гор¬ на част на кърмилно тяло — слйтка глава на блок головка ж. 1. глава 2. хим. най-ле¬ ката фракция при ректификация или дестилация алмазная диамантена глава — блока цнлНндроо глава на цилин¬ дров блок, цилиндрова глава — болта глава на болт болторезная болтонaрезцa [вин- гхцарезца. резбхнарезца) глава быстросменная Оързхямецнема глава — воротена текст, връх на вретоно вилкообразная вилкообразна гла¬ ва — вннта глава на винт вннторСзная вж. болторСзная го¬ ловка воспроизводящая възпроизвеж¬ даща (магнитофонна) глава ~ впогай скрита глава — , вращающаяся револьверная вър¬ тяща со револверна глава вставная сменяема [подвижна) глава - гидравлическая копировальная хидравлична копирна глава гидравлическая силовая хидрав¬ лична снлова глава — горСлкн глава на горелка гравировальная гравираща глава — двИгатсля глава на двигател делИтельная делителна глава, де¬ лителей апарат делИтельная безлСмбовая дели- телна глава [делителей апарат] без скала. — , делИтельная лсмбовая делителна глава [целителен апарат] със скала делИтельная оптИческая оптичес¬ ка делитолна глава, оптически до- лителен апарат — дистиллята първа фракция при дестилация доводочная притрнваща [заглаж- даща] глава долбёжная дълбачна глава дробома-тная яачмометца .глава зажНмная затегателна [затягаща} глава закладная основна глава (на' нит) — заклёпки глава на нет — , замыкающая 'затваряща [втора} глава (на нит) запальная запалителна глава (на двигател ) записывающая записваща (маг- митаромна) глава — зуба глава [корона] на зъб (на зъбно колело) зубодолбёжная зъбодълбачна гла¬ ва зубодолбежная резцовая ножова зъбодълбачна глава зуОорСзная зъбоцарезца глава измерительная измервателна гла¬ ва калНльная нажежаваща глава кантовальная обръщаща глава (на ковашка преса) качающаяся револьверная люле¬ еща се - револверна глава
солбвка 124 ~ клапана глава на клапан ~, копировальная копирна глава ~ крана връх на кран (при куло- i кран) <~, лазерная лазерна глава лСнточной машйны текст, сек¬ ция на нзгeглеголца машина лйтеры полигр. глава на буква '-', магнитная магнитна глава •~, механИчсская сйловая механична силова глава ~, многорезцовая многопожова гла¬ ва многхшлйцдельная многовротен- на глава иолхтообpaзная чукообразна гла¬ ва (на болт или винт) * мотальная намотаваща глава ножовая 1. фрозерна глава, ^6- гоножова глава. 2. ножова глава, разстъргваща глава плавающая плаваща глава •*-, плетСльная текст, преплитаща глава (на рлехтмашина и трушон) плоская плоска глава плоскоконСческая ллоякхконус- на глава плоскокулачковая глава с плоски ексцентрици [гърбици] пневмогидравлическая пнсвмо- хндравлнчна глава пневмомеханическая пнеомоме- хaцичцa глава полировальная лолеровъчца гла¬ ва, глава за полиране полукруглая полукръгла глава (на нит) ' полулотаСцая полускрнта глава (на болт или нит) -— поршня чело на бутало потайная скрита [потъваща] гла¬ ва (напр. на винт) — початка връх на шпула ■—, радиальная радиална глава распределительная разпредели¬ телна глава -~, расточная разстъргваща глава револьверная револверна глава (на металорежеща глава) розьОонaкагнан розбовалцуваща [рeзбoнакагца) глава, глава за вал¬ цувано на резби резьбонарезная резбонарезца гла¬ ва — резца глава на стругарски нож резцовая ножова глава; глава, но¬ сеща ножовете на режещия инст¬ румент рифлёная глава - за назъбка [на¬ катка, наказване] самоходная глава за автоматично заваряване - яаиоцентрйpyющaняя самоцецг- рираща со глава (напр. при раз- стъргване) — , сварочная заваръчна глава (напр. на заваръчна машина) сверлИльная глава за свредлова- ^, пробивна глава ~ светофора светофарна глава — свечН глава на (автомобилна) свещ силовая снлова глава (на агре¬ гатна машина) сменная сменяема глава стирающая изтриваща (магнето¬ . ронна) глава — , считывающая магнИтная броячна магнитна глава; четяща магнитна глава съёмная снимаема [подвижна] глава тангенциальная тангенциална глава, глава с тангенциално раз¬ положени гребенн за нарязвано на резба торцевая фрСзсрная челна фрезо¬ ва глава узлхвнзальная текст, възловръз- ваща глава универсальная делИтсльная уни¬ версална делителна глава упорная опорна глава утопленная вж. потайная голов¬ ка фрСзерная фрезова глава фрезорнo-рaсгочцан фрезовораз- стър^аща глава хонинговальная ххкццгхвъчна глава — цилйндра цилиндрова глава, гла¬ ва на цилиндров блок цилиндрическая цилиндрична глава (на болт)
125 горОлкш rw шатуна мотовилкова - глава, глава на мотовилка шлифовальная шлифовъчна гла¬ ва, шлифовъчен апарат шпИндсльная вретенна глава — шпонкн глава на клнн электромеханическая силовая електромеханична снлова глава головц6й челен, предон голубой син, небесносин гольмий м хим. холмнй гоиеополЯриый хоиеололнрец гоиогонезагор м хоиогенеэагор, еиуляьхр, хомогенизиращ апарат гомогенизация ж хоихгеццзацнн гомогОццхягь ж х'оихгсццхят, едно¬ родност гоихгеццый хомогенен, еднороден гомотСтня ж мат. комитетня (еднак¬ во р азп ол о жен и е ) гон м 1. ген. град (I/iCO-^acm от правия ъгъл) 2. с.ст. работен ход (на селскостопанска машина) гондОла- ж 1. жп. открнт самсразто- варващ со вагон, гондола 2. ав. кош от балон, кабина на страто¬ стат цольнометаллйсеосйя жп. цяло- метална гондола гониометр м гхцйхмятър, ъгломор (уред за измерване на ъгли) гоцйоиогрия ж гониометрия (наука за ъглите) гонок м пикер, изтласквам на совал¬ ката (на тъкачен стан) гоночный * състезателен,- спортен (напр. автомобил) гор бати к м дълбач (вид дърводелско ренде ) гордень - ж -' 1. (въже от подвижния такелаж на ветроходите). 2. (ма¬ кара, ролка с кука и въже)- горОлка ж горелка автогСнная о^нженова горелка атомно-водорддная - горелка за атомно-водород но -заваряване ацетилСновая ацетиленова горел¬ ка ацотнлёно-киялорддцан ацетиле- цркиялородца горелка Оезыцжёкторнан деэнцжектхрца горелка, (обикновена) хи:еянтелна горелка