Author: Димитрова Л.  

Tags: българско-руски речник  

ISBN: 954-8790-30-0

Year: 2000

Text
                    БЪЛГАРСКО-
РУСКИ
РЕЧНИК
БОЛГАРСКО-
РУССКИЙ
СЛОВАРЬ


Лиляна Димитрова БЪЛГАРСКО - РУСКИ РЕЧНИК БОЛГАРСКО - РУССКИЙ СЛОВАРЬ първо издание Издателство “Хирон 2000” Варна, 2000
БЪЛГАРСКО- РУСКИ РЕЧНИК автор доц. д-р Лиляна Димитрова редактори Росица Дончева и Христина Цанкова компютърен набор Тина Ганчева оформление на корицата Даниела Димитрова издател “Хирон 2000” формат 70 /100 .. /32 печатни коли 60 отпечатано в “Абагар” АД, В.Търново 1БВИ 954-8790-30-0
Съставеният българско-руски речник е предназначен за изучаващите руски език в средните училища. Той може да бъде използван от студенти и от всички, които изучават руски език, обогатяват знанията си или го използват в професионалната сфера. Речникът може да бъде използван еднакво успешно и от говорещите руски език, които изучават български или имат делови контакти с говорещи български език. Той би подпомогнал превода от руски на български и от български на руски. Съставянето на речника е особено необходимо, т.к. вече 24 г. не е издаван такъв речник. Последният българско-руски речник е от 1976 г. с около 13 000 думи (В. Татарова и съавт.) Изходният български словник - около 24 000 думи и приведените към тях характерни и честотни словосъчетания - свободни, терминологични и фразеологии ни, е по-голям от този на досегашните българско-руски речници от този обем. Той до голяма степен представлява основния състав на съвремения български език, който е сверен с редица двуезични речници с изходен български език от този обем, като българско-английски, българско-френски и др. Като нормативна база са използвани тълковен, правописен и правоговорен речник, речници на новите думи и други речници на съвременния български език, както и съответните речници на съвременния руски език. Речникът съдържа много термини и терминологични съчетания от различни научни области, придобили по-широка употреба в съвременния български език и техните съответствия в руски език. Съставните наименования и терминологичните съчетания, приведени към основните речникови статии, увеличават значително основния брой думи. Включени са и много нови думи и словосъчетания, както и нови значения на съществуващи в езика думи, което отразява появата на нови реалии в бурно променящата се научна, социална и битова сфера и е свързано с развитието на нови технологии, навлезли широко в живота ни и предизвикали дълбоки и качествени промени в него. Поради ограничения обем на учебните речници от този тип не всички характеристики на думите е възможно да бъдат дадени. Акцентите при съставянето са били: семантичната характеристика и диференциация на лексичните единици в български и руски език (чрез номерация на различните значения и уточненията в скобки на български или руски език); лексическага съчетаемост, особено представянето на нейната контрастивност в двата езика при свободните, терминологичните и
фразеология инте съчетания; фразеологизм ите. поговорките и пословиците, които се превеждат по техния общ смисъл; последователно е дадено управлението на руските глаголи, което често представлява трудност за българите, особено поради падежната система в руски език; при примерите са привеждани думи и изрази, характерни и честотни, които са различни в двата езика и биха затруднили носителите както на българския, така и па руския език; при еднаквите . и близки лексикални единици се обръща внимание на разликите в ударението, правописа, граматичните характеристики, съчетаемостта, семантичния обем. Споменатите страни на съставения речник увеличават неговата съдържателна и образователна стойност и подпомагат усвояването не само на отделните думи, но и на тяхната съчетае мост и управление. Чрез съчетаемостта се проявява живата употреба на думите в езика, тяхното реално функциониране, а също и граматическата им характеристика; чрез нея се подчертават и разликите в двата езика. Надяваме се. че този речник ще бъде ценно помагало за говорещите български език, които изучават руски и за говорещите руски език, които изучават български. Изразявам благодарност на уважаемите редактори за компетентното сътрудничество, особено на г-жа Росица Дончева. Ще бъдем благодарни за всички забележки, препоръки и пожелания, които ще вземем пред вид при следващи издания. От автора
СТРУКТУРА НА РЕЧНИКА При съставянето на речника е соблюдаван азбучен рел на въведените лексични единици. При съчетанията с основната дума на речниковата статия за краткост се използва тилда ( - ); така се означава и част от . думата до вертикалната чертица, например: багр/аж ... 2. светли ~ и светлые краски. Омонимите се дават в отделни статии, като се маркират с римски цифри, например: бави I несв 1. мед>ить, мешкать ... бавя II несв нянчить, забавлять {ребёнка) Речникът може да бъде използван от говорещите български и от говорещите руски език, поради което всички думи с повече от една сричка и в българската, и в руската част, имат ударение. Това е необходимо поради свободния и подвижен характер на ударението в двата езика. Отбелязват се случаите, когато в руски език служебната дума поема ударението, например: за руку, както и думите с две ударения или с два варианта на ударение, например българското масло. Знакът ромб ( 0) въвежда терминологични съчетания, фразелогизми, пословици и поговорки, които се превеждат на руски според общия им смисъл. Шрифтът има основна диференцираща роля в речника. С черен шрифт е всичко на български език в речниковата статия - изходната дума, съставните наименования, свободните, терминологични и фразеологични съчетания. С обикновен шрифт са всички руски думи и съчетания с тях. С наклонен шрифт са всички съкращения, стилистически и граматически ремарки, семантични и други пояснения на руски и български език. Синонимите в руската част се отделят със запетая, а по-далечните - с точка и запетая. С арабски цифри се отбелязват значенията на българската основна дума, когато са повече от едно, а едно от друго се отделят с точка и запетая. Стилистичните бележки се дават без скобки: разг, жарг БЪЛГАРСКИТЕ И РУСКИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ се дават с означаване на рода - л/. ж. с. По-особените окончания за мн.ч. на 3
българските думи и особено тези, с промяна на гласни или съгласни, се привеждат в скобки: белс/г м (мн ~зи). Когато българското и руското съществително е Р1.1. или Sg.l., отбелязва се салю ед или само мн. Означава се и двойственият род - м и ж. С нескл се маркират несклоняемите руски съществителни. При ГЛАГОЛИТЕ се отбелязва вида - св, несв или принадлежността към двата вида - несв и св; руските съответствия се дават с наклонена черта. В отделни речникови статии се привеждат глаголите от свършен и несвършен вид. За повишаване на информативната и образователна стойност на речника към руските глаголи се дава последователно управлението, напр. (5), (от Р), (В /Д). Възвратните форми на глаголите се дават към основния глагол, като се привеждат техните значения. Маркират се особености на глаголите като безл, само 3 л ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ се привеждат само във формата за м. р. ед. ч. Промените (сладък, сладка, сладки; бял, бяла, бели) се демонстрират в примерите. Не сме дали окончанията на прилагателните за всички родове и мн.ч. от съображения за краткост. Наречията, числители ите, местоименията се дават със съкратена ремарка. В речника е широко застъпена съчетаемостта на думите, което значително разширява неговия потенциален обем. Към речниковите статии се привеждат много свободни и несвободни съчетания, съставни наименования, характерни и честотни в българския език и техните съответствия в руски език. Съчетаемостга се използва за илюстриране на функционирането на думата в живия език, за вярно възприемане на преките и преносни значения на думата, а също така за посочване на изменяем остта на думата или на нейното ударение както в българския, така и в руския език. Съчетанията на думите, фразеологизмите, поговорките са висш синтез на изразителността на даден език, а това изважда речника от чисто информативната му и справочна функция и го прави по-интересен. Когато българската дума се употребява само или предимно в съчетание, след нея има двоеточие и се привежда съчетанието. 4
ав авиация мест местоимение авт автомобилен термин митол митология анат анатомия мн множествено число астр астрономия мор морски термин безл безличен глагол муз музика биол биология нар народно бот ботаника нареч наречие (В) винителен падеж неизм неизменяемо вж виж несв несвършен вид воен военен термин нескл несколяемо геогр география съществително (Д) дателен падеж опт оптика Рип дипломация (П) предложен падеж ед единствено число поет поетичен език ел електротехника презр презрително ж женски род прен преносно значение жарг жаргон прик в приказките жп железопътен термин прост просторечие зоол зоология (Р) родителей падеж ик икономика разг разговорна дума ирон иронично рел религия ист история с среден род като сыц като съществ ително само ед само единствено книж книжно число косм космически термин само мн само множествено л лице на глагол число ласк ласкаво св свършен вид лингв лингвистика сел селско стопанство м мъжки род спец специален термин мат математика спорт спортен термин мед медицина стр строителство межд междуметие събир събирателно 5
(Т) творителен падеж фолк фото фолклор фотография театр театрален термин хим химия текст текстил хир хирургия техн техника църк църковно търг търговия числ числително умал умалително шах шахмат физ физика шег шеговито физиол физиология юр юридически термин фин финанси Лексикографски източници: 1. Болгарско-русский словарь. С. Берщейн. М., “Р. язык”, 1986 2. Болгарско-русский словарь. С. Чукалов. С., “Наука и изкуство”, 1960 3. Болгарско-русский политехнический словарь. “Р. язык” - М. и ДИ “Техника”-С, 1975 4. Болгарско-русский фразеологический словарь. А.Кошелев, М. Леонидова. С., “Наука и изкуство” и М., “Р. язык”, 1987 5. Большой англо-русский словарь (в двух томах). И. Р. Гальперин, Э.М. Медникова. М., “Р. язык”, 1987 6. Б^.л1^;ар<^1ки тълковен речник. Л.Андрсйчин н съавт. Допълнено и прерабо¬ тено от Д. Попов. С., “Наука и изкуство”, 1994 7. Български тълковен речник. Л.Андрейчин и съавт. Допълнено и прерабо¬ тено от Д. Попов. С., “Наука и изкуство”, 1999 8. Българско-английски речник, Т. Атанасова и сътр. С., ИК “Везни”- 4, 1994 9. Българско-руски речник. В.Татарова, М.Леонидова, А.Кошелев. С., “Наука и изкуство”. 1976 10. И л люстрованный словарь на немецком и русском языках. Лейпциг, 1959 11. Комплексный частотный словарь научной и технической лексики. П.Денисов, В.Морковкин, ЮСафьян. М. “Р. язык”. 1978 12. Краткий болгарско-русский словарь. М. Йотов. Н.Пономарёва. М., 1959 13. Малък правонисно-правоговорен речник на българския език. П. Радева. “Слово”, В.Търново, 1998 14. Орфографический словарь русского языка. Под редакцией С.И. Ожего¬ ва и Б. Шапиро. М., 1957 6
15. Правоговорен речник на българския език. П. Пашов, Хр. Първев. С.. “Наука и изкуство”, 1979 16. Правописен речник на съвременния български книжовен език. С., 1983 17. Речник на названията на лечебните растения (на 6 езика). Л. Димитрова, М.Димова. Хр.Галов. С. “Медицина и физкултура”, 1987 18. Речник. Нови и най-нови думи в българския език. Н.Антонов. С.. "‘Наука и изкуство”, 1979 19. Речник за правопис, правоговор и пунктуация. Д.Попов, К.Симов, С.Видинска. С., 1998 20. Речник на новите думи в съвременния български език. В.Бонджолова, А.Петкова. В.Търново, “Слово”, 1999 21. Русский толковый словарь. В.Лопатин, Л.Лопатина, “Р.язык”, №, 1998 22. Руско-български речник. А. Цонева, Варна, “Хирон” РН, 1997 23. Руско-български речник в 2 тома. Под редакция на С.Влахов и Г.Тагамлицка. С., 1986 24. Русско-болгарский словарь . С. Чукалов. М., 1981 25. Русское литературное произношение и ударение. Словарь-справочник под редакцией Р.Аванесова и С.Ожегова. М.. 1959 26. Словарь иностранных слов. “Р.язык”, М., 1980 27. Словарь научной и технической лексики. “Р.язык”, М., 1984 28. Словарь русского языка. С.И.Ожегов. М., 1988 29. Словарь русского языка в четырёх томах. АН СССР. Институт русского языка. М., “Р.язык”, 1981 -84 30. Словарь синонимов русского языка. З.Е. Александрова. Под редакцией Л .А. Чешко. М., 1971 31. Словообразовательный словарь русского языка в двух томах. Н.А.Тихо- нов. М.. “Р.язык”. 1985 32. Съвременен тълковен речник на българския език. Ст.Буров и съавт.. “Абагар”, В.Търново, 1999/2000 33. Тематичен руско-български речник. К.Бабов, А.Вър|улев. С., “Народна просвета”, 1961 34. Универсальный бизнес-словарь. Л. Ш.Лозовский, Райзберг БА., Ратновский А.А., “Инфра-М”, М„ 1999 35. Учебен руско-български речник. Е.Гочева, В.Еленска. М., “Р.язык”, С., “Наука и изкуство”, 1990 7
А а I съюз а, но; аз работя, а той почив а я рабОтаю, а он отдыхает; Искам да спя, а не мо га я хочу спать, но не могу а П межд а; а, вйе сте тук! а, вы здесь! а Ш частица а; как закъсня, а? как ты опоздал, а? а IV а маймунско (маймунка) електронна поща собачка же аба ж 1. аба ж (грубая шер¬ стяная ткань); 2. верхняя одежда из абЫ абажур м абажур л* аба но см эбеновое дерево абе! частица, разг эй, ну; абе, защо го направи? эй ты, почему ты Это сделал? аберация ж аберрация ж абитуриент ж выпускник средней школы абитуриентка ж вышускница средней школы абонамент м абонемент м, подписка ж (на В) абонаментен 1. подписной; 2. абонементный; 3. абонент¬ ский; абонентный (отдел) абонат ж 1. абонент м (теле¬ фонными)^; 2. абонент, под¬ писчика абонирам несв и св 1. абони¬ ровать (В); 2. подписывать /подписать (на газету); ~се 1. абонироваться; 2. подпи¬ сываться /подписаться (на журнал) аборт м, мед аборт м, выки¬ дыш м абортирам несв и св, мед 1. де¬ лать /сделать аборт, 2. вы¬ кидывать /выкинуть (плод) абсолвент м студент-выпуск¬ ник м> дипломник м абсолютен абсолютный абсолютйзъм м абсолютизм м абстрахйрам се несв и св абстрагироваться (от Р) абсурд ж абсурд м абсурден абсурдный абсцес м, мед абсцесс м абсциса ж\ мат абсцисса ж авангард л/ 1. воен авангард м; 2. прен авангард, передовая, ведущая часть авангардизъм м (течение в изкуството) авангардизм м аванс м 1. аванс м; вземам ~ брать аванс; в - авансом; 2. фора ж, спорт давам ~ давать фору а ванта ж, разг нечто до¬ ставшееся даром, без труда, за бесценок о пип на - на¬ греть руки (на П), пожи¬ виться (Г) ав^нтаджия м, разг шаромыга ми ж, шаромыжник л^, лю¬ битель поживиться за чу¬ жой счёт, жулик м авантюристичен 1. (за роман, филм) авантюрный; 2.
(проект, идея) авантюристи¬ ческий, авантюристский авариен аварийный аварИрам несв и св терпеть /потерпеть аварию авария ж авария ж август м август ж; през - в августе . авиатор м авиатор м, лётчик м, пилот м авиация ж авиация ж; разузнавател на - разведы¬ вательная авиация авиобомба ж авиабомба ж авиоогёшкаж авиасъёмка ж авлйга ж, зоол иволга ж автенпйчен аутентичный, подлинный (документ) автобус л/ автобус м автобус/ен автобусный; -на спирка автобусная останов¬ ка автогара ж автобусная стан¬ ция, автовокзал м автограф м автограф м автокозметика ж автокосме¬ тика ж автомагистрал а ж автомаги¬ страль ж автомат м 1. автомат м\ 2. (оръжие) автомат; стрелям с — стрелять из автомата; ~ със заглушигел автомат с глушителем; 3. прея (за човек) автомат автоматич/ен 1. автоматичес¬ кий; 2. автоматичный; -на пи салка авторучка автомйвка ж моечная уста¬ новка, установка для мойки автомобилей автомобйл м автомобиль м, автомашина ж\ карам - вести, водить автомобиль; лек - легковой автомобиль; състезателен - спорт го¬ ночный автомобиль автомобил/ен автомобиль¬ ный; -на гума автомобиль¬ ная шина; -но състезание автомобильные гонки автор м 1. автор м (книги); 2. разг инициатор м авторка автор (о женщине) авторитбтм авторитет лг автострада ж автострада ж, первоклассная шоссейная дорога для скоростного дви¬ жения агент л 1. агент м ; търговски - торговый агент; 2. агент, шпион м; таен — секретный агент; сыщик м; 3. агент, причинитель явления агитация ж агитация ж (пред¬ выборная) агне с ягнёнок м, барашек м О и —то цяло, и вълкът сит и волки сыты, и овцы целы агнешк/и 1. ягнячий, —а вълна ягнячья шерсть; -о месо молодая баранина; -о пбчено жареный барашек; 2. барашковый; яка от -а ко- 1
жа барашковый воротник аграрен аграрный агресив/ен агрессивный: -на война агрессивная, захват¬ ническая война агресия ж агрессия ж агресор л/ агрессор м агроном м агроном м агрономка ж агроном (о женщине) агротехника ж агротехника ж, сельскохозяйственная техника ад м ад л*, преисподняя ж (като същ); пекло с, разг адамов: -а ябълка анат адамово яблоко; кадык лг; от —о време с незапамятных времён, от Адама адаш м разг тёзка л/ и ж адмирация ж восхищение с адрес м 1. адрес л/: 2, (писмено приветствие) адрес адресант л/ (подател на писмо и др) адресант .м; отправи¬ тель м (письма) адресат м (получател на писмо и др) адресат м, получатель м; връчвам колет на -а вручать посылку адресату адресйрам несв и св адресо¬ вать (В /Д) адресиран адресованный адск/и 1. адский; 2. прен ужас¬ ный, сильный, нестерпи¬ мый, невыносимый о -а ма¬ шина адская машина; -и камък адский камень, азот¬ нокислое серебро, ляпис м адкггйнтлг адъютант л/ аерогара ж аэропорт м, аэро¬ вокзал м аеродрум м аэродром лг, лёт¬ ное поле аероплан м аэроплан м, само¬ лёт м аероснимка ж аэросъёмка ж. аэрофотосъёмка ж, аэросни¬ мок м, аэрофотография ж, снимок с самолёта азмест я азбука ж алфавит м, азбука ж азбуч/ен 1. алфавитный, азбуч¬ ный; по ~ен ред в алфавит¬ ном порядке; 2. прен азбуч¬ ным; -на истина азбучная истина азиат/ец м (мн ~ци) азиат л* ай межд ай, ах, ой: ай, аз закъснях! ой, я опоздал! айрян и айран м айран м напиток из взбитого кис¬ лого молока, разбавленного водой академйк м академик м акация ж, бот акация ж (бе¬ лая)-, жОдтга — жёлтая акация а кв а рёл м 1. (водни бои) аква¬ рель ж; 2. (картина, нари¬ сувана с водни бои) акварель акламйрам несв и св бурно приветствовать (В), устраи¬ вать /устроить овацию аклиматизация ж акклимати- то
зация ж аклиматизйрам несв и св ак¬ климатизировать; ~ се акклиматизироваться ако съюз если; ако искаш, промети го если хочешь, прочитай это; если бы: ако знаех, щях да кажа если бы я знал, я бы сказал; а мй ако а если; ами ако -гой дойде а если он придёт; ако може если можно; ако ли не в противном случае, если нет а комп аниме нт л/ аккомпане¬ мент л/; пея с - петь под аккомпанемент (Р) а корд I м, муз аккорд м а корд II м работя на — (на парче) работать сдельно акордеон л? аккордеон м акордирам несв и св настраи¬ вать /настроить (музыкаль¬ ный инструмент) акостирам несв и св шварто¬ вать /пришвартовать (ко¬ рабль) швартоваться /при¬ швартоваться акредитив м, фин аккредитив м акредигив/ен 1. фин аккреди¬ тивный; 2. дин веритель¬ ный; ~пи писма веритель¬ ные грамоты акредитирам несв и св, фин, дин аккредитировать (В) актлг 1. (постъпка) акт м, дей¬ ствие с, поступок м; 2. юр акт (обвинительный)', (за раждане) свидетельство о рождении; 3. фин акт"; съставя — составить акт актив м 1. фин актив м (фи¬ нансовый) 2. прен актйв актуален актуальный (вопрос) актьор м актёр м акумулатор м аккумулятор м акумулация ж 1. аккумуля¬ ция ж; 2. физ аккумуляция; 3. и к накопление с, аккуму¬ ляция (капитала) акуратен аккуратный, точный, исполнительный, исправ¬ ный, опрятный, тщательный акустика ж акустика ж акустичен акустический акушер м,мед акушёр м акушерка ж, мед акушерка ж акцёнт м 1. акцент лг, ударе¬ ние с\ 2. выговор м, произ¬ ношение с\ говоря с акцбнт говорить с акцентом; 3. прен подчёркивание с; упор м (на В) ' акционбр/ен акционерный (капитал)’, -но дружество акционерное общество акци/я I ж, фин акция ж, цен¬ ная бумага; притежател на —и держатель акций; ~ите се покачват (падат) акции поднимаются (падают) акция II ж 1. воен операция ж, 2, акция, действие с
ак&л м разг 1, ум м, разум м, рассудок 2. умный совет О давам — советовать (кому-л) учить уму-разуму (кого-л); - море разг ума палата; дойде му -а разг он вразумился; водя се по ~а на никого разг жить чужим умом; не е с ~а си разг он не в своём уме; завъртя -а на никого вскружить голову кому-л; изкарам ~а на никого испу¬ гать до смерти кого-л ала съюз но, однако алабаш м, бот кольраби с, нескл ал аброс м (мъжка прическа) бобрик м аламинут нареч 1. сразу, очень быстро; 2. същ, м за¬ казное блюдо аларма ж 1. шум лг, гвалт м, галдёж м; вдигам — разг поднимать гвалт; 2. тревога ж (пожарная, военная) 3. тех (на автомобил) сиг¬ нальный гудок; 4. тревож¬ ная сигнализация, звуковой сигнал предупреждения алармен относящийся к трево¬ ге; -* сигнал сигнал тревоги; ~а инсталация тревожная сигнализация, установка звукового сигнала преду¬ преждения алармирам несв и св подни¬ мать /поднять тревогу, да¬ вать /дать сигнал тревоги албиносж альбинос м албумж альбом м алгебрич/ен, алгебрИчески алгебраический; -на фун¬ кция алгебраическая функ¬ ция алегорИчен аллегоричный, аллегорический; иносказа¬ тельный (рассказ) алегро с, муз аллегро с, нескл ален алый, ярко-красный алеиея (се) несв алеть албя ж аллея ж, градинска - аллея сада алиби с, юр алиби с, нескл ал инея ж 1. (в закони и юри¬ дически документи) часть ж, абзац м\ 2. (в законов текст) параграф м алкал/ен хим щелочной; -на реакция щелочная реакция алкали, ал кал ии мн, хим щё¬ лочи мн алкохол м 1. алкоголь м, 2, събир спиртные напитки алкохол/ен алкогольный; ~но пиянство алкогольное опь¬ янение; -но отравяне алко¬ гольное отравление алкохолйзъм м алкоголизм ж алкохоли/к м (мн ~ци) алкого¬ лик м алое с, бот алоэ с, нескл алпинизъмж алыпинимж алпака э/с мельхиор ж а лт м, муз (глас) альт м
алтернатива ОК! альтернатива а/л алтернативен альтернатив¬ ный алуминиев хим алюминиевый; ~и с1дове алюминиевая посуда алуминий м, хим алюминий .ли алчен алчный, жадный; - за пари алчный к деньгам (до денег) алчност ж алчность ж ала»ш-верйш м, разг 1. купля- продажа ж, мелкая тор¬ говля; 2. делишки мн клъмежд ах; ну; ~ че работа! ну и делА! амй съюз, разг а, но, однако; - закъсняваме! но мы опаз¬ дываем!; - грешйш но ты ошибаешься аматьор м любитель м; не профессионал, аматёр м аматьорски любительский; - футболен отбор любитель¬ ская футбольная команда амбалаж м упаковка ж. упа¬ ковочный материал амбалаж/ен упаковочный; -на хартия упаковочная, обёр¬ точная бумага амбиция ж 1. амбиция ж, 2, напористость, настойчи¬ вость ж; 3. каприз м амбулант/ен: -на зърговия торговля в разнос; торговля на лотках, уличная тор¬ говля; —ен търговец лоточ¬ ник м, мелкий уличный тор¬ говец амеба ж, зоол амёба ж американ м (вид памучен плат) бязь ж ами I съюз, разг 1. а, но, но ведь; ами казаха ли ти? а они сказали тебе?; ами нали ти писах но ведь я тебе писал; ами сега? а теперь что? ами II частица, разг 1. да, конечно; ами аз ги видях да я их видел; 2. как не так! как бы не так? амоняк м, хим 1 (газ) аммиак м; 2. (раствор аммиака в воде) нашатырный спирт, аммиак амплоа с амплуа с, нескл ампула же ампула ж анамнеза ж, мед анамнез м анасон м, бот анис м анатом л/, мед анатом м ангажимент м договорён¬ ность ж, обязательство с; поемам - брать обяза¬ тельство ангажирам несв и св 1. нани¬ мать /нанять (рабочих}, 2, заказывать /заказать, брони¬ ровать /забронировать (но¬ мер в гостинице}, 3, зани¬ мать /занять (время); 4. при¬ влекать /привлечь, задержи¬ вать /задержать (внимание)
ангел м ангел 0 блъскам си ~ите ломать себе голову (над чем-л)\ ~ът му е слаб у него слабость (к Д), он легко поддаётся искушению ангина I ж, мед ангина ж ангина II ж (плат) вид плот¬ ной бумажной ткани анемия ж, мед анемия ж. ма¬ локровие с анестезия ж. мед анестезия ж анкета ж 1. анкета же; анкет¬ ный лист; попЪлвам ~ за¬ полнять анкету; 2. проверка ж, опрос м, расследование с ан кбтен анкетный, опросный анорак м спортивная куртка с капюшоном из прорези¬ ненной ткани, анорйк м: лыжная куртка; ветровка ж. разг аиотйция ж аннотация ж антена ж антенна ж; сате¬ литна- спутниковая антен¬ на антибиоти/к м (мн ~ци) мед антибиотик м антика ж 1. антик м, антик¬ варная, старинная вещь; 2. прен, разг хитрец м, ловкач м антимон м, хим сурьма ж антихрист м антихрист м антоним м, лингв антоним м а нтре с передняя ж, прихожая •УТк. анулирам несв и св аннули¬ ровать (В); ~ спогодба анну¬ лировать соглашение; - приседа аннулировать при¬ говор суда анцуг м спортивный костюм аншоа ж анчоус м апендисит м, мед аппендицит м а парат I м аппарат м, прибор; фотографски ~ фотографи¬ ческий аппарат ап арат II м аппарат м (госу¬ дарственный) апарат Ш анат аппарат м (дыхательный) апартамент м квартира ж; двустаен ~ двухкомнатная квартира; (в хотел) апарта¬ мент м япЯш м жулик лг; карманный вор алел м призыв м, воззвание с, обращение с апелативен юр апелляцион¬ ный; ~ съд апелляционный суд апетит м 1. аппетит м; отво¬ рим - возбуждать аппетит; убивам ~ портить аппетит; 2. прен аппетит, сильное же¬ лание 0 доб£р ~! приятного аппетита!; в1лчи ~ волчий аппетит апоплектичен мед апоплекси¬ ческий (удар) април м апрель м\ през - в апреле И
априлск/и апрельский 0 ~а лъжа первоапрельская шут¬ ка апропо нареч кстати араб/ин м (мн -и) араб м аренда ж аренда ж; вземам под - брать в аренду (В) арест м 1. арест л; освобожда¬ вам от * освобождать из¬ под ареста (кого-л) арестант заключенный л, арестант м аржентин/ец м (мн ~ци) аргентинец л ариергОрд л* арьергард м аритибеткасж арифметика жс аритметич/ен арифметичес¬ кий; -на прогресия ариф¬ метическая прогрессия армен/ец м (мн -цн) армянин л арменка ж армянка ж арменски армянский арогантен дерзкий, наглый, нахальный арогантност ж дерзость ж, наглость ж нахальство с арпаджикл/ лук-сеянец л арсен м - хим мышьякм арсеников мышьяковый; -а огрева мышьяковый яд артерия ж, анат артерия ж; слепоочна - височная арте¬ рия; сънна - сонная артерия артикул л вид, сорт товара, тип изделия; артикул л архив л 1. (сбор от докумен¬ ти) архив л; 2. (учрежде¬ ние) архив; държавен ~ государственный архив; 3. (телевизионен архив, архи¬ вен материал) досье с, нескл, архив архитекта архитектора архитектка ж архитектор (о женщине) ас л 1. (мн аса и асове) карти туз л; 2. асе л и ас л, выдающийся лётчик-истре¬ битель, мастер воздушного боя; 3. выдающийся спе¬ циалист в какой-л области асансьерлг лифтлг асимилация ж ассимиляция ж асистент м ассистент л асе с (мн аса и асове) карти туз л; хвърлям - ходить с туза а сортимент л ассортимент м; ~ на стеките ассортимент товаров асоциация яж ассоциация астмати/к л (мн ~ци) астма¬ тик л, больной астмой астраган л каракуль м, само ед астраганен каракулевый; -ен калпак каракулевая шапка астроле/г м (мн -зи) астролог м асфалтл/ асфальт м аташе л (мн -та) дип атташе м, нескл; — по печати пресс- 2. 15
атташе ателие-с ателье с, нескл, сту¬ дия ж, - -мастерская ж атентат л покушение с атестат л 1. аттестат м; зре¬ лостен ~ аттестат зрелости; 2. аттестация ж атестационен аттестационный атестирам несв и св аттесто¬ вать (В) атинин/ин л (мн -и) афиня¬ нин м атининкаж? афинянка ж? атракция ж аттракцион м, эффектный номер (в цирке) атпАм(плат) атлас л ятлЯс л атлас м (географи¬ ческий) атмосфер/ен атмосферный, атмосферический; -но на¬ лягане атмосферное дав¬ ление атом л# атом м атом/ен атомный; -на енергия атомная энергия, -но тегло атомный вес атрофия ж атрофия ж аула ж актовый зал ауспух м, тех глушитель м аутопсирам несв и св, мед вскрывать /вскрыть (труп), анатомировать (В) аутопсия ж, мед вскрытие с (трупа), анатомирование с афектл/ аффект л афиш л афиша ж; - театрален - ~ театральная афиша ах! межд ах! ах, колко е хубаво! ах, как хорошо! аха! межд ага! вот как!; ах!, те заминаха! ага, они уеха¬ ли! ахатлт агат л ахатов агатовый ахилесов: -а пета ахилесова пята ахна св ахнуть, охнуть ашладИсам св (дърво) привить (В) ашладисвам несв (дърво) прививать (В) аизмо с чудотворный источ¬ ник Б баба ж 1. бабушка ж; 2. ба¬ бушка, старуха ж; 3. прен, разг слабовольный, бесха¬ рактерный . мужчина; 4. разг повивальная бабка, повиту¬ ха ж 0 - шарка нар корь ж; слипа ~ (игра) жмурки мн; много баби - хилаво детб у семи нянек дитя без глазу; ~ Меца фолк:, детско Миш¬ ка; - Ага фолк, детско Баба ЯгА; - - Зима детско -зима, зимушка ж, зимушка - зима бабин бабушкин о -и деве- тини бабушкины сказки, вздор, пустая болтовня; - ден праздник повивальных бабок ТБ
бабичка ж старушка ж, ба¬ бушка -ж бабувам несв, разг принимать роды бавачкаж няня ж бав/ен 1. медленный, нетороп¬ ливый; ~по движение мед¬ ленное движение; 2. медли¬ тельный (человек) бавя I несв 1. медлить, меш¬ кать (с 7); - заминаването медлить с отъездом; 2. за¬ держивать (В); ~ се 1. мед¬ лить, мешкать; 2. задер¬ живаться бавя II несв (за малко дете) нянчить, -забавлять (ребён¬ ка), присматривать, ухажи¬ вать (за ребёнком) багаж л 1. багаж .м, вещи мн, пЪтнически ~ дорожные ве¬ щи, багаж м, девам на ~ сдавать в багаж; непо- тЪрсен ~ невостребованный багаж; изпращам като ~ от¬ правлять багажом; 2. (брой¬ ка багаж) место с багОжни/к л (мн ~цн) (на автомобил) багажник м, (във клак) багажная полка багер м землечерпалка ж, экскаватор м багерйст л экскаваторщик м бегр/а ж 1. цвет л/, окраска ж, 2. краска ж; светли -и светлые краски бадеве нареч, разг 1. зря, на¬ прасно; загивам - погибать напрасно; 2. даром, без пла¬ ты, очень дёшево; работя ~ работать без платы, даром бадем м, бот миндаль м (де¬ рево и плод), захаросани ~и миндаль в сахаре бадминтон м, спорт бадмин¬ тон л бадемов миндальный; -о мЯсло миндальное масло база ж 1. база ж, основа ж. основание с; условия (обикн мн), суровинна - сырьевая база; 2. воен въздушна ~ авиабаза; 3. ик базис л базар л базар Л4, торговые ря¬ ды лш, крыный рынок о изложба— выставка-прода¬ жа ж базирам несв основывать, ба¬ зировать (В /на П); ~ се основываться, базироваться (на П) базйс/ен базисный, основной; фундаментальный; -ни из¬ следвания основные, фун¬ даментальные исследования базов базовыш (лагерь) баир л холм л/, возвышение с, пригорок м, през девет бай- ра за тридевять земель; не ми трябва на - лозе избавь меня бог от лишних хлопот бай м, разг почтительное обра¬ щение к старшему мужчине байганьовски грубый, хам-
ский, невоспитанный бай-Ниьовщина ж наглость ж, хамство с, грубость ж байра/к м (ми -ци) нар знамя с, флаг л $ развивам си ~ка а) разг своевольничать: б) развратничать; свивам -а складывать оружие, капи¬ тулировать; вдигам бял ~ сдаваться байрактЯр л 1. знаменосец м, 2. прен главарь м, предво¬ дитель ль вожак м байт м. тех байт м байц л протрава ж, морилка ж байцвам несв (дърво) морить, покрывать морилкой (В); (метал) травить бака ж, воен бак м, бачок м, солдатский котелок бакЯл/ин л (мн -и) бакалей¬ щик м, продавец в бакалей¬ ном магазине; лавочник м бакалИя ж бакалея ж, ба¬ калейные товары бакОлпица ж бакалейный ма¬ газин, бакалейная лавка бЯкенбарди мн бакенбарды мн, баки л/н бакла ж, събир, само ед. бот бобы салю мн, чёрные бобы, конские бобы (растение и плоды) баклава ж баклава ж бактерией бактерийный бактериоло/г л (мн ~зи) бак¬ териолог л бактериологичен бактериоло¬ гический бактерия бактерия чре¬ вна - кишечная бактерия, кишечная палочка бакшиш м, разг чаевыю само мн, давам (вземам) ~ давать (брать) чаевые бал I м (мн ~ове) бал м; ~ с мЯски бал-маскарад бал II л (мн ~ове) 1. балл м, общий балл, сумма отметок; висок - ~ высокий балл; 2. экзаменационная отметка бал Ш м, мор балл м, вълне¬ ние до три бала волнение до трёх баллов бОла ж кипа ж. тюк м, ~ памук кипа, (тюк) хлопка; ~ тютюн кипа табакй баллад ж баллада ж баладичен балладный бЯлам/а м, разг простак м, простофиля м и ж; дурак л О прЯвя се на -а разг при¬ дуриваться баланс л 1. фин, търг баланс л/; активен (пасивен) ~ активный (пассивный) ба¬ ланс; съставям ~ подводить баланс; търгбвски ~ торго¬ вый баланс; 2. тех балансир м, 3. хим баланс; алкално- киселинен - кислотно-ще¬ лочной баланс; 4. прен ба¬ ланс, равновесие с Тб
балансирам несв и св 1. балан¬ сировать, сохранять /сохра¬ нить равновесие; 2. фин подводить /подвести баланс; 3. прен балансировать, урав¬ новешивать (В) балЯстлг баллОст м балЯстр я ж щебень ль гравий м бал,д&аж свояченица ж бЯл/еи бальный; -на зЯла бальный зал; -на рокля бальное платье балет л балет м балбтен балетный балистич/еп воен баллисти¬ ческий; -на ракета балли¬ стическая ракета бал кЯн л 1. гора ж, 2. геогр Балкан, Стара планина: 3. геогр БалкОни мн, Бал¬ канский полуостров балкон л балкон м 0 първи - театр бельэтаж м, втори - театр первый ярус балкопск/и балконный; -я вратЯ балконная дверь балнеоло/г л (мн ~зи) баль¬ неолог м балнеоложки бальнеологи¬ ческий балнеосанагориум м бальнео¬ логический санатории балон л 1. шар м, воздушный шар; 2. аэростат м, пре- грЯден - аэростат загражде¬ ния; направлявам - управ¬ лять аэростатом 0 вдигам на - някого вы1ставлять на посмешище кого-л балопче с детский воздушный шар, шарик м балсамли бальзам лм балсамирам несв и св бальза¬ мировать /набальзамировать (В) балсамиране с бальзамирова¬ ние с балтон м мужское зимнее пальто бамя ж, бот бамия ж, бамья ж банЯлен банальный, избитый, пошлый; - разговор баналь¬ ный разговор банализирам несв и св опош¬ лять /опошлить (В) баналност ж банальность ж банан м, бот банан л (дерево и плод) банда ж 1. банда ж, шайка ж бандерол л 1. бандероль ж; тютюнев - табачная банде¬ роль; 2. (пощенски) банде¬ роль; прЯщам като — посы¬ лать бандеролью бандит л бандит м, разбойник м, грабитель м; опасен, опитен - матёрый бандит бандитизъм л бандитизм л/ бЯпица ж баница ж, болгар¬ ский слоёный пирог (обыч¬ но с брынзой) бЯнка I ж, фин банк м, скон-
това ~ учётный банк; тър¬ говска - коммерческий банк; влЯгам пари в ~ класть деньги в банк; тОгля пари от ~ брать деньги из банка бЯнка П ж парта ж, скамья (в аудитории, в парламенте) банка Ш ж, спец 1. банка ж (крови для переливания); 2, (данни, информация, събра¬ на с определена цел) банк м; ~ данни банк данныгх; 3. (карти) банк байкОр л/ банкир м банкОт л банкет м банков банковский, банковый; ~а смОтка банковский счёт; - чиновник банковский служащий банкнота ж, фин банкнот м банкнот/ен банкнотный; -но обръщОние обращение бу¬ мажных денег банкрут л 1. банкрот м, банк¬ ротство с, крах м; преду- мишлоп — злостный банк¬ рот; 2. прен банкрот банкрутирам неси и св тер¬ петь банкротство /обанкро¬ титься бански I 1. банный; 2. купаль¬ ный; - гащОта купальные трусики, плавки само мн бЯнскн II (като същ) купаль¬ ник м, плавки само мн, ку¬ пальные трусики само мн бЯнциг л ленточная пила бЯн/я ж 1. баня ж; 2. ванная (комната); купальня ж; 3. (действие) ванна ж; взема -я принять ванну; 4. ванна ж; въздушна ~я воздушная ванна; слънчева -я солнеч¬ ная вйнна; калии -и грязе¬ вые ванны; мюреки -и мор¬ ские вАнны; 5. мн -и баль¬ неологический курорт; б. тех ванна (электролитная) бар I л (мн —ово) 1. бар л (не¬ большой ресторан или заку¬ сочная,, где обычно едят и пьют у стойки); 2. бар, ночное увеселительное за¬ ведение; 3. бар, отделение для спирны1х напитков в буфете, в шкафу бар II м, физ бар л (единица для измерения атмосферно¬ . го давления) бЯря ж: 1. маленькая речка; ручеёк канава ж; 2. лужа ж, стоячая вода барабан л 1. барабйн м; бия - бить в барабан; 2. тех (на машина) барабан о бия — звонить во все колокола барабЯнчи/к м (мн ~ци) бара¬ банщик л бараж .и 1. плотинам?, запруда ж; 2. воен заграждение с барЯка ж 1. барак м; 2. сарай л бар Ол л/ баррель л--
барелОф л барельеф л барОта I л и барОтка ж берез' м; моряшка - матросская бескозырка барОт/а II л 1. десантник м; 2. мн -и омоновцы (ед омоно¬ вец м) бариОра ж 1. барьер м; пре¬ града ж; 2. спорт барьер; 3. (подвижна) шлагбаум м; 4. прен барьер, преграда барикяаж баррикада ж барок л/ барокко с, нескл; стил - стиль барокко баромОтър л барометр м; ~ът се кЯчва барометр подни¬ мается бартер м, търг бартер м; до- стЯвка по - (насрещна) встречная поставка бЯртерен търг бартерный ба рут л порох лг, само 'ед О държЯ -я сух разг держать порох сухим; мирИше на - разг пйхнет порохом; яза>к за ~а разг жаль потрачен¬ ных сил; хабя си ~а разг тратить порох даром барутен пороховой; ~ погреб пороховой погреб бЯрхет л байка ж, само ед, бу¬ мазея ж, само ед бархетен байковый, бумазей¬ ный бас I м пари с, нескл; държЯ хвЯщам се на - держать пари, биться об заклад бас II л (мн ~ове и баси) 1. луз - бас ^; пОя - петь басом; 2. луз бас, контрабас л басбйн л 1. бассейн м; плувен - плавательный бассейн; 2. (залежи) бассейн; 3. (на ре¬ ка) бассейн (Дуная) бя сирам се несв и св заклю¬ чать - /заключить пари; бить¬ ся /побиться об - заклад баскетбол м, спорт баскетбол л баскетболен спорт баскетбо¬ льный; ~ отбор баскетболь¬ ная команда басм- ж ситец м, набивная ткань ж о не цёпя - на ни¬ кого разг не спускать ни¬ кому, не церемониться ни с кем ба смен ситцевый, набивной б£ста I ж (на дреха) зшушка ж, складка ж бЯста! П межд, разг бОстя!, хватит!, достаточно!, до¬ вольно!, всё! бастуй л трость ж, палка д/с о като че ли е глътнал - словно - аршИн проглотил батЯ/кли (мн ~ци) 1. болото с, тина ж, трясина ж; 2. прен, разг безвыходное положе¬ ние бЯте л старший брат или стар¬ ший мужчина; обращение к нему батёрия ж 1. электрическая
батарея; 2. карманный фона¬ рик с батарейкой; 3. ба¬ тарейка ж батиста ж батист м, кърпич¬ ка от - батистовый платок бяхЯр Л4, бот душистый перец, ямайский перец бацилл/ бацилла ж бящЯ м отец м 0 кякЪвто -та, тякЪв и сннЪт каков отец, таков и сын; по отцу и сын бЯщин отцовский, отчий; ~а стрОха, -о огнище родной (отчий) дом, родной очаг бащиния ж родовде иму¬ щество. наследство с о товО да не ти с ~ это тебе не собственная вотчина бащински отеческий, отцов¬ ский; - грижи отеческие заботы бЯя несв колдовать, заговари¬ вать; ворожить ' бдО несв 1. бодрствовать; - 2. быть начеку, быгть бдитель¬ ным бдёние с бдение с, бодрство¬ вание с бдителен бдительный бе частица, разг эй, эй ты; кьдО си бе? эй, где ты?; а бе, какво прОвиш? эй, что ты делаешь? бобе с грудной ребёнок, ма¬ лютка л и ж, малыш м малышка л и ж бОбешк/и относящийся к ма¬ лютке; младенческий, пред¬ назначенный для грудного ребёнка; ~о бельо детское приданное; -и обувки пи¬ нетки мн бегЯч м 1. спорт бегун м; ~ ня д!лги разстояния бегун на длинные дистанции; 2. спорт гоночный велосипед (автомобиль) бег/лёц л (мн -леци и -ълци) беглец м' дезертир ^; пере¬ бежчик л бОг/ъл беглый, поверхност¬ ный, быстрый; -ъл поглед беглый взгляд (на В), -ла представа поверхностное представление (о 77) бедЯ ж беда ж, несчастье с, сполетО го бедЯ с ним случилось несчастье; изпОд- иа в - попасть в беду бОд/ен бедный, нищий, не¬ счастный, скудный; -на почва тощая, неплодород¬ ная почва бОдност ж бедность ж, нище¬ тА ж, скудность ж беднотия ж 1. бедность ж; 2. люди, живущие бедно; бед нота ж, събир беднй/к м (мн -ци) 1. бедняк м, 2. бедняга л и ж; горе¬ мыка л и ж, несчастный человек бедняшки (за жилище, квар¬ тал) бедняцкий, бедный 22
бёдрен бедренный; -а кост анат бедренная кость бедро с бедро с беж I: ~ да го нйма разг аж пятки засверкАли; и след простыл беж II неизм прил беж неизм прил, бежевый бежан/Оц л (мн ~ци) беженец м бежан^^- беженка -ж. бежански беженский бежешкЯта нар, вж бежеш- ком бежешнOж нареч бегом бОжов вж беж П без предлог без (Р); ~ да ща нехотя, нечаянно; три без нет без пяти (минут)- зри 0 - мОлко чуть не, без малого; ~ за об и кОлии ’ без увёрток, прямо; ~ време неожидан¬ но, не вовремя безалкохолен безалкогольный (напиток) безОтом/ен: ~на зона безатом¬ ная зона безброен бесчисленный, не¬ исчислимый безброй 1. числ несметное количество (живых организ¬ мов); 2. (като същ) бес¬ численное множество безверие с - неверие с, безверие с безводен безводный; ~ кладе¬ нец высохший колодец безволев безвольный, слабо¬ вольный, слабохарактерный (человек) безвъзвратен бесповоротный, безвозвратный; (за решение) решительный, окончатель¬ ный безглОс/ен 1. безгласный, без¬ молвный; 2. безголосый О ~на буква пустое место, безличный, безгласный че¬ ловек безграмотност ж безграмот¬ ность ж безгрешен 1. безгрешный; 2. безошибочный безгрижен беззаботный, бес- ^чный, безмятежный; бес¬ шабашный разг; ~ живот беззаботная жизнь безгрижие с беззаботность ж, беспечность ж; бесшабаш¬ ность ж, разг безгръбнОч/ен 1. зоол беспоз¬ воночный; ~нн животни беспозвоночные животные; 2. прен подхалимский, бес¬ характерный бездарен бездАрный; неспо¬ собный бездарни/к л (мн ~ци) бездар¬ ный человек бездОен бездеятельный, недей¬ ственный, недеятельный, пассивный безделник л бездельник м, лентяй ж, лодырь м, разг 75
бОздна ж бездна ж, пропасть ж, водна ~ пучина ж бездомни/к л (мн -ци) без¬ домный человек, бродяга м и ж> бомж л/ (лицо без определённого места 'жи¬ тельства) бездушен бездушный, бессер¬ дечный бездън/ен бездонный, очень глубокий; -на пролает без¬ донная пропасть безжичен беспроволочный (телеграф) беззаконие с беззаконие с безизхдд/ен безысходный, без¬ выгодный; -но положение безвыходное положение безизходица ж безысходность ж, безвыходное положение; стигна до ~ зайти в тупик безименен) безымянный, безымённый; неизвестный; анонимный о - пръст безымянный пялец безир л олифа ж безистен л пассАж м, крытый рынок , безкасов фин безналичный; -о плЯщапе безналичный рас¬ чёт безкомпромисен бескомпро¬ миссный безкористен бескорыстный безкрОен бесконечный, бес¬ крайний, беспредельный; безмерный; необозримый; необъятный безкрАйност ж 1. бесконеч¬ ность ж, бескряйностъ ж, беспредельность ж; 2. мат бесконечность ж безлихвен беспроцентный; - зОем беспроцентный заём, беспроцентная ссуда безлюден безлюдный, пустын¬ ный безлюдност ж безлюдье с безмбсен вегетарианский, постный, без мяса ’ безмилостен безжАлостный, жестокий безмит/ен беспошлинный; ~ен внос на стоки беспошлин¬ ный ввоз товАров; -на тър¬ говия беспошлинная тор¬ говля; -на зона беспош¬ линная зона, свободная таможенная зона, зона сво¬ бодной торговли безмозъчен безмозглый, глу¬ пый безмълвен безмолвный безналич/ен търг безналич¬ ный; -но плОщ я не безна¬ личный расчёт безобразен 1. безобразный, уродливый; 2. прен без¬ образный, возмутительный безобразие с безобрАзие с, бес¬ стыдство с безоглОден бесстыдный, нАг¬ лый, дерзкий безоглёдност ж нАглость ж, 24
бесстыдство с безонАс/ен безопасный, безвре¬ дный 0 -на иглО английская булАвка безотговорен безответствен¬ ный безотговорност ж безответ¬ ственность ж безотчОтен безотчётный, не подлежащий отчётности безёчие с нАглость ж. нахАль¬ ство с, бесстыдство с безочлив наглый, бесстыд¬ ный, нахАльный безпарич/ен безденежный; —на тьрговия търг без¬ денежная меновАя торговля, бартер л безпаричие с безденежье с безпогрешен непогрешимый, безошибочный безпогрОшност ж безошибоч¬ ность ж безпокойство с беспокойство с, тревога ж безпокоя несв 1. беспокоить (В), нарушать спокойствие; не ме безпокойте не беспокойте меня; 2. сму¬ щАть; пугАть; Тревожить; будорАжить (В); товА го безпокой силно это сильно тревожит его; не се без- нонOйте не волнуйтесь; 3. вызывать болы рАната ме безпокой рана даёт о себе знАть; - се беспокоиться (о П) безполов бесполый; —о раз¬ множаване бесполое раз¬ множение безпочвен беспочвенный, не¬ обоснованный безпощаден беспощадный, жестокий, безжАлостный безпризорен беспризорный, бездомный, бесприютный безпътен беспутный, разврат¬ ный, безнравственный; ~ живот безнравственная, беспутная жизнь безпътица ж 1. бездорожье с, распутица ж, 2. путаница ж, ‘запутанное положение; тупик м, намирам се в - быть в тупике безработица ж безработица ж безразборен беспорядочный, бессистемный, произволь¬ ный, без разбора безроден беспорядочный, хао¬ тический; запутанный, сбив¬ чивый; непоследователь¬ ный, бессистемный безрёдие с беспорядок лг; бес¬ порядочность ж; баллАм .м, разг безрезервен безоговорочный безскрупулен бессовестный, нАглый без слънчев пасмурный, бес¬ солнечный (день) безсол/ен 1. несолёный, недо-
солёный, пресный, бес- сбльный; ~ен хляб пресный хлеб, -но ястие пресное блюдо; -на диета бессоле¬ вая диета; 2. прен, разг прес¬ ный. неинтересный, скуч¬ ный, неостроумный; -на шогЯ разг неостроумная, пресная шутка безспир нареч безостановоч¬ но, беспрестанно, непрерыв¬ но безспирен безостановочный, беспрерывный, беспрестан¬ ный; бесперебойный безсрамен бесстыдный; наг¬ лый; беззастенчивый; не¬ пристойный безорОмпо с бесстыдство с, нАглость ж бозсрЯмни/к л {лн ~ци) бес¬ стыдник м, бесстыжий че¬ ловек ■ безсрочен бессрочный; ~ влог бессрочный вклад бозстопЯнствеп бесхоз- ный,бесхозяйный; - имот бесхозное имущество безстрашен бесстрашный, отвАжный, смелый бозстрЯшие с бесстрашие с, храбрость ж, смелость ж безсъвестен бессовестный безсъзнание с беспАмязство с; обморочное состояние; из¬ падам в - впадАть в бес¬ памятство, терять сознание, пАдать в обморок безсъмнен несомненный безсъние с бессонница стрОдам от - страдАть бес¬ сонницей безсърдечен бессердечный, чёрствый безсърдёчност ж бессердеч¬ ность ж, бездушие с безтегловен невесомый безтегловност л невесомость ж, състояние на - состоя¬ ние невесомости безголёсен бесплотный, нема¬ териальный, бестелесный безукорен безукоризненный, безупречный безумен 1. безумный, сума¬ сшедший; 2. безрассудный (поступок) безупрёчен безукоризненый, безупречный, отличный, превосходный безупрёчност ж безупреч¬ ность ж безусловен безусловный; без¬ оговорочный; полный безформен бесформенный безцвёт/ён бесцветный; -на тОчност бесцветная жид¬ кость безценен бесценный, драго¬ ценный безцОница ж бесценок м, про¬ дАм (куля) на - продАть (купить) за бесценок без чёт нареч бессчётно, бес¬
численно, без числа, без счёту бозчовёчен бесчеловечный безчовёчност ж бесчеловеч¬ ность ж безчусгвен 1. бесчувственный, нечувствительный; 2. прен равнодушный, неотзыв¬ чивый, безразличный; бес¬ сердечный без шумен бесшумный, тихий бол адона ж, бот белладонна ж бёле/г м (мн -зи) 1. шрам м, рубец м, след м; 2. знак л/, отметина ж; метка ж; 3. прен признак .м; особен¬ ность ж; отличительная черта, примета ж бол ёжа несв 1. отмечАть (В); 2. делать знак, метку; 3. прен показывать, регистрировать; - напредък показывать прогресс, продвижение впе¬ рёд; ~ успехи иметь дости¬ жения (в 17) бележит 1. знаменитый, вы¬ дающийся; 2. (зя ден, съби¬ тие, дата) знаменательный белёжк/а ж 1. замечание с, выговор м; правя -а делать замечание; 2. заметка ж; редакторски -и редактор¬ ские заметки; 3. записка ж, продОдох -ата я передал записку; 4. экзаменационная оценка, отметка ж, 5. справка ж (служебная); 6. ордер м 0 взОмам си - при¬ нимать во внимание; хвърчОща - филькина грА¬ мота белёжнн/к л (мн -ци) запис¬ нАя книжка ж, блокнот м; ученически -к тАбель (дневник) успеваемости белезникав белёсый белезници само мн ручные кандалы само мн. наруч¬ ники само мн белетрист л/ беллетрист л белетр и стйчен беллетристи¬ ческий белёя несв 1. белеть; 2. седеть; - се белеться (вдали) белина ж отбеливатель м; - на прах порошковый отбе¬ ливатель бёлка ж, зоол куница ж бело брОд седобородый бедов- ж 1. беловАя рукопись, беловик ^^; чистовАя руко¬ пись, чистовик м; 2. (като прил) - хартия беловАя бумАга белодроб/ен лёгочный; -на туберкулоза лёгочный ту¬ беркулёз, туберкулёз лёг¬ ких белорус/ин л (мн -и) белорус м бело сам св побелить (стены) белтЬ/к л (мн -ци) 1. белок м; яйчен -к яичный белок; 27
разбивам ~цн взбивать бел¬ ки; 2. биол белок, белковое вещество, белковина ж, животински -к животный бел ок; растителен -к растительный белок белтьч/ен 1. биол белковый; -на обмяна белковый об¬ мен; 2. содержащий белок, сделанный из белкА; -ен крем крем из белкА белтьчин/и мн (ед ~0) биол белки мн (ед белок), белко¬ вина ж, само ед бельо с, само ед бельё с, само ед, перА - стирать бельё; спОлно ~ постельное бельё беля I несв лущить, очищАть от кожуры, чистить (В); - картофи чистить карто¬ фель; - нА ре вица лущить кукурузу . бёля II несв белить, отбели¬ вать (ткань, бельё) беля ж, разг беда ж, не¬ счастье с о вкЯрвам в - вовлекать в беду; търся си -та лезть на рожон, накли¬ кАть беду; за - разг как на грех, к несчАстью; прАвя бели бедокурить белязан меченый о -и Атоми физ меченые Атомы; - от съдбАта отмеченный судь¬ бой бензин л/ бензин м бензинов бензинный, бензи¬ новый; - -а запАлка бензи¬ новая зажигАлка бензиностанция ж и бонзо- сгАиция ж бензоколонка ж бёнка ж родинка ж, родимое пятно бент м (мн —ове) 1. плотина ж, водосточен - водослив¬ ная - плотина; 2. запруда ж, запруженный водоём беря несв собирАть (цветы, фрукты) о ~ душА умирАть, быть при смерти; - грях грешить, согрешАть; ~ срам стыдиться (Р), ~ грижа заботиться (о П) борОч л сборщик урожая (фруктов, овощей) бере несв, само 3 л рОната борё, набира рАна нарывАет; прустът ми берё пОлоц нарывАет беритба ж 1. сбор м, уборка урожая; 2. - время уборки урожАя бермуди само мн бермуды са¬ мо мн бёсон 1. бешеный, больной бешенством; 2. прен разъя¬ рённый; 3. прен бешеный, стремительный, бурный; - бяг стремительный бег бесйлкаж виселица ж бесило с, вж бесилка бе спёя несв 1. бесновАться, буйствовать; 2. прен бесно¬ вАться, беситься, быгть вне 28
себя от ярости бёстселър м бестселлер м бес/я несв вешать (кого-л) о той коли и ~и он свое¬ вольничает, самодурствует; он всё и вся бетон лг бетон л бетонджия лг бетонщик м бетонобъркачка ж бетоно¬ мешалка ж би частица бы; ~ ли ми кё- яал? ты бы сказал мне?; да не ~ да се е загубил может быть он потерялся; не - ! у^ы!, но нет!, не вышло! биберон л соска ж (для груд¬ ного ребёнка), пустышка ж, разг, гумен ~ резиновая сос¬ ка библиограф л библиограф м библиогрёфски ж библиогра¬ фический библиотека ж библиотека ж библиотекар л библиотекарь м бива/м несв 1. быть; бывАть; случАться; 2. подходить, быть подходящим, годить¬ ся; ~ го за войник он годит¬ ся в солдАты; 3. само 3 л ед, безл бив я можно, возмож¬ но, стоит; такё но ~ так нельзя о ~ го зя всичко он мАстер ня все руки; — ~ амё это из рук вон выходящее; - го (не го ~) за тёзи работа он способен (не способен) делать это бивол м, зоол буйвол м биволск/и буйволовый, буйво¬ лов; ~а кожа буйволовая ко¬ жа; ~о мляко буйволово мо¬ локо о ~о търпение воло¬ вье, адское терпение; ~и нёрви воловьи нервы бивш и бивши бывший; экс-; ~ министър бывший ми¬ нистр, экс-министр бидейки деепр от “съм " бу¬ дучи бидон л/ бидон м бижу с (мн -та) драгоценность ж, ювелирное изделие бижуторл ювелир м бижутёрия ж 1« (за скъпоцен¬ ности) ювелирный магазин; (за нескъпоценни украше¬ ния) бижутерия ж; 2. юве¬ лирные изделия, драгоцен¬ ности; (нескъпоценни укра¬ шения) бижутерия бизнес I л бизнес м, едьр ~ крупный бизнес; дробей - мелкий бизнес бизнес II (като неизм прияаг) бизнес; деловой; - тур бизнес-тур; ~ център дело¬ вой центр, бизнес-центр; - србща деловАя встреча бизнесмен л/ бизнесмен л* бик л (мн ~ове) бык лг; поро¬ дист ~ племенной бык; ~ за разплод бытс-производитель л<; бугАй м, прост о як като 15
- здоровый, сильный как бык биле нар с целебное растение, целебная 'граве; имей но - приворотное зелье; отровно - ядовитая травА о лудо - бот белладонна ж билка ж целебная 'граве, лекарственная -граве о за всяка бОлка им я - от вся¬ кой болезни есть лекарство билкёр л человек, собираю¬ щий целебные трАвы или лечащий ими билкЛрски относящийся к целебным трАвам; - мага¬ зин магазин целебных трав било с (мн билё) плоскогорье с; горный хребет, водораз¬ дельный хребет билО ... било съюз или ... или, либо ... либо; ~ тук, - там или тут, или там било (мин вр от гл "съм”) было о - що (каквото) - что было, то было бинок/ъл м (мн -ли) бинокль л бинт л (мн -ове) бинт м бинтовам неся и св бинтовАть /забинтовать (рану) биограф л биограф м биографичен, биографи¬ чески биографйчиый, био¬ графический биол о/г м (мн -зи) биолог м биологичен, биологически 3$ биологичный и биологи¬ ческий биология ж биология ж биополё с биополе с биоенергетика ж биоэнерге¬ тика ж биохими/к (мн -ци) биохимик м бира ж пиво с бирен пивной; ~еня мая пив¬ ные дрожжи само мн бирни/к л (мн -ци) сборщик налогов бисер л жемчуг м, зърно - жемчужина ж, украсбн с -и украшенный жемчугом бисор/он жемчужный; -на огърлица жемчужное оже¬ релье; -на мида жемчу¬ жница ж бисквит л печенье с, само ед бисквитен бисквитный (торт) бисмут М' хим висмут л/ бистро с бистро с, нескл бистрота ж, прозрачность ж, чистоте ж бистря несв 1. делать про¬ зрачным, очищАть (В); 2. разг, ирон рАзговАривать, разглагольствовать (о П), - политиката ирон разгла¬ гольствовать о политике бист/ър 1. прозрачный, чистый; -ра водЛ прозрач¬ ная водА; -ра тёчност прозрачная жидкость; 2.
прен ясный, светлый, трез¬ вый; -ра мисъл ясная мысль; -ър ум трезвый, яс¬ ный ум бит I л/ быт м, жизнь ж, уклАд жизни; народен - образ жизни народа бит П 1. битый, побитый; 2. битый, побеждённый 0 -о мляко снятое молоко бит Ш М тех бит м битОк м, разг барахолка ж, толкучка ж битиё с бытие с, существова¬ ние с, жизнь ж битка ж битва ж, сражение с, столкновение с; спечелвам -та выигрывать битву битов бытовой; -и условия условия жизни битпазар м, разг барахолка ж, толкучка ж, толкучий ры¬ нок бич л/ (мн -ове) 1. бич м, кнут м; 2. прен бич, бедствие с, бедА ж бичувам несв 1. ост бичевАть (В); 2. прен бичевАть, обли¬ чаться); бороться (против Р) би/я несв 1. бить, ударять, ко¬ лотить (Я); -я с юмруци бить кулякАми: 2. (на лов) стрелять, убивАть, бить (дичь); 3. (за силен дъжд) бить; 4. (за пулс, сърце) би¬ ться; 5. (при спорт, игра) бить, побеждать, вышгры- вать; нОшият отбор -е нАша комАндя выигрывает^; 6. (за звънец, часовник) бить, зво¬ нить; часовникът ~е часы бьют; 7. бить (тревогу) о -я тьплн разг трезвонить, раз¬ глашать; -я си главЛта разг а) ломАть себе голову над чем-л; б) мучиться, терзать¬ ся; -я на чувства добивА¬ ться сочувствия; -я другаде иметь ввиду другое; -е на синьо разг имеет синевАтый оттенок; - се 1. сражаться, воевАть (за В), 2. бить друг друга, устраивать дрАку благ 1. добрый, кроткий; лАс¬ ковый; 2. (на вкус) слАдкий, приятный о -л дума доброе слово; -о душЛ душА-чело¬ век; -я приказка пари но струва лАсковое слово но трудно, а споро (которой угощают на другой день после свадьбы) блОго с (мн благО) 1. блОго с, благополучие с, 2. мн благА (мат ериал иные) бллгодарёние на предлог бла¬ годаря (Д) благодаря несв благодарить (Я /за Я); -ви благодарю вас благопожелЛние с доброе по¬ желание с, пожелание добра, блАга благословия ж, рел 1. благо¬ 3.
словение с; 2. блягодАть ж благо слЛн ям св 1. рел благо¬ словлять (В); 2. благо¬ словлять, выражать одобре¬ ние благосъстояние с благо¬ состояние с, достаток м обеспеченность ж блЛж/ен 1. скоромный (день); 2. мАсляный, жирный (за ястие); 3. мАсляный; —ни бой мАсляные крАски блажбн 1. . блаженный, счастливый (человек); 2. блаженный, выражАющий блаженство; -а усмивка блаженная улыбка блазё нареч: ~ му ему повезло, ему посчастливилось блОт/ен болотный; -но тревЛ болотная травА блотйст болотистый; -а поч¬ ва болотистая почва блОт/о с (мн блотЛ) болото с 0 зотЬвам в —ото погрязАть в болоте блед 1. бледный; -но лице бледное лицо; 2. бледный, тусклый, неяркий (свет); - цвят бледная крАскя; 3. прен бледный, невыразительный блёден вж блёд бледнёя несв 1. бледнеть, ста¬ новиться бледным; 2. блед¬ неть, терять яркость; 3. прен бледнеть, терять вырази¬ тельность, казАться незначи¬ тельным по сравнению с чем-л бледорозов бледно-розовый блбнда ж, фото бленда ж, диафрагма ж бленувам несв 1. мечтАть, гре¬ зить (о П) блестя 1. блестеть, сверкАть, 2. прен блистАть блестящ 1. блестящий, свер¬ кающий; 2. прен блестящий, шикарный, блистАюшии; превосходный блещукам несв мерцАть, по¬ блёскивать блйжа несв лизАть (В) блMзнл св лизнуть (В) близнО/к м (мн -щи) 1. близ¬ нец м, двойняшка ж, разг, мн -ци близнецы мн, двой¬ ня ж, двойняшки мн, разг; 2. (съзвездие и зодиакален знак) БлизнЛци Близнецы близо нареч 1. близко, неда¬ леко; 2. почти, около; тя беше тук - час онА былА здесь около чАса близ/ък I 1. (за разстояние) близкий; 2. близкий, ско¬ рый, недАвний; -ко бъдеще близкое будущее; -ко ми¬ нало недАвнее прошлое; 3. близкий (родственник); 4. (за възгледи, мнения; пози¬ ции) близкий, сходный, по¬ хожий 0 Близкият Йзток Ближний Восток 17
близ/ък II м (мн ~ки) като същ родственник м; друг л бли/кам несв 1. (за вода) бить, струиться; бить ключом, бурлить; 2. прен кипеть, бить ключом; животът ~ка жизнь кипит (бьёт ключом) бликна св 1. забить ключом, заструиться; брызнуть; 2. прен (за чувство) появиться с силой, вспыхнуть блиндирам несв и св, воен блиндировАть, бронировать (В), покрывАть /покрыть бронёй блок Гл (мн ~ове) 1. глыба ж (каменная, ледяная)-, • 2. сли¬ ток м; 3. жилое здАние; жи¬ лой дом, корпус м; 4. боль¬ шой учАсток пахотной зем¬ ли блок II л (мн ~ово) блок м, объединение с блок Ш л (мн ~ове) альбом для рисовАния блбкче I с, умал мАленький альбом для рисовАния блокче П с, умал (парче, блокче шоколад) батончик м, плитка ж (шоколада), шоколАдка ж, шоколАдный батон блудкав 1. безвкусный; -а супа безвкусный, недосолё- ный суп; 2. прен не¬ серьёзный, легковАтый, бес¬ содержательный, неинте¬ ресный (фильм); -а шёга глупая, плоская шутка блудство с блуд м, распутство с, разврат м блуза ж блуза ж, блузка ж, кофта ж; копринена ~ шёл¬ ковая блузка блъскам несв 1. бить, ударять, колотить (В); 2. стучАть; - вратЛта захлопывать дверь; 3. толкАть (локтями), 4. (с автомобил) сбивАть (В) о - си Онгелите ломАть себе голову (над 71); - се уда¬ ряться; толкАться о - со от сутрин до вбчер биться с утрА до вечера, работать на¬ пряжённо блъсна св 1. удАрить, стукнуть (В); 2. толкнуть (В); 3. стук¬ нуть, захлопнуть с шумом (В); 4. (за автомобил) сбить; ~ го колО его сбила ма¬ шина; — со удАриться, стук¬ нуться блъфж блефлг блюдо с (мн блюдЛ) 1. блюдо с; 2. поднос 3. блюдо, кушанье с; второ - второе блюдо о подносО на ~ при- поднести на блюдечке (Д /В) блюдолиз/ец л (мн ~ци) под¬ халим м, блюдолиз м блюдолизнича несв подхо- лимствовать; угодничать (перед Т) блян л (мн ~ове) мочтО ж, 33
грёза ж, сильное желАние; сновидение с бляскав 1. блестящий, свер¬ кающий, блистАющий; 2. прен блестящий; блиста¬ тельный; -а мисъл блестя¬ щая мысль бляскам несв 1. блистАть, сверкЯть, искриться, 2. прен блистАть, производить силь¬ ное впечатление блйсъ/к м (мн -ци) 1. блеск л (молнии); 2. глянец 3. прен блеск, великолепие с боб м, бот фасоль ж, бобы само мн (растение и плод); бял - белая фасоль; чёрен ~ чёрные бобы; золён - струч¬ ковая фасоль бббен фасолевый (суп) бобйна ж, тех бобина ж, катушка ж бобров бобровый; -а якЛ боб-' ровый воротник; -а кожа бобёр м, бобровый мех бобърл/, зоол бобр л/ бо/г л (мн -говё) бог л $ за -га рАди бога; пази -же! упаси бог'! о, -же! о, госпо¬ ди!; не дай -же не дай бог богОт 1. богАтый, зажиточный (человек); 2, обильный; -а реколта богАтый урожАй; 3. богАтый, раскошный (дом); 4. прен богАтый (опыт,, вы¬ бор) богатЛш м, разг богАч м, богА¬ тый человек богОтск/и относящийся к бо¬ гачу; -а кйца дом богачА богиня ж богиня ж богоизбрОн избранный богом богомил м, ист богомил м богомилство с, ист бого¬ мильство с; движение бого¬ милов; (антицерковное и антифеодальное еретичес¬ кое движение в средне¬ вековой Болгарии) бо гомол/ец л (мн -ци) бого- мблец л богомрЯз/ец л (мн -ци) без- божниска Богородица ж, рея Бого¬ мАтерь Богородица ж богорбдичка ж, бот Астра ж богослужёние с богослуже¬ ние с богохулни/к м (мн ~ци) бого¬ хульник л Богоявлёние с, църк (празник) Богоявление с, Крещение с бод л (мн ~ове) стежок м, стёжка ж, шов л бод/А. несв 1. колоть (В/Т);~& с карфица колоть булАвкой; 2. бодЛть (-ся); крОвата -ё корова бодАется; 3. прен, разг колоть, задевАть сло¬ вами, подпускАть шпильки, язвить о истината -е прАв¬ да глазА колет бодбж м, мед колотьё с, само еду резь ж, само ед, острая
боль; - в гърдите колотьё в груди бодигардтм телохранитель л бодил л колючка ж. шип лг, иголка (растения, живот¬ ного) о магОрошки * бот чертополох м, татарник колючий бодлив 1. колючий; ~а тел колючая проволока; - хряст колючий куст; 2. (за крава) который бодается, бодли¬ вый; 3. прен (за думи, език) колючий, острый, язвитель¬ ный бодлокожи мн, зоол иглоко¬ жие мн бодър бодрый, жизненный бодрост ж бодрость ж боеви 1. (ред) боевой (поря¬ док); 2. боевой (дух) 66/боевой; ~йно поло поле боя; ~йно знОмо боевое знамя; ~ен самолёт воен¬ ный самолёт; ~йна главЛ (на бомба, снаряд, ракета) боеголовка ж боеприпаси мн, воен боепри¬ пасы мн бобц м (мн бойци) 1. боец м, воин м, солдАт м; 2. прен борец л (за В; против Р) божур Л4, бот пион м; див ~ пион-самосейка бозО ж буза ж (напиток из пшеничной или просяной муки) бозаджия л человек, который вАрит или продаёт бузу о халваджия за - рукА руку моет бозайни/к м (мн ~ци) млеко¬ питающее с бозАя несв сосАть (В) боздугАн м, ист булавА ж, пАлица ж боичка ж (мн боички) цвет¬ ной карандаш бой I л (мн боевё) 1. бой м, сражение с; дрАка ж, взбуч¬ ка ж, побой л/ о ям - быть избитым, выпоротым, полу¬ чить взбучку бой II м, нар рост л* (человека); кблкото човешки ~ с чело¬ веческий рост бойлер л бойлер м, кипя¬ тильник колонка ж бойница ж, воен бойница ж, амбразура ж боклу/к л (мн ~ци) разг мусор л», сор м, грязь ж, не¬ чистоты мн; кофа за -к му¬ сорное ведро; сандък за ~к мусорный ящик о за ~ка разг никуда не годится боклу^ия^ мусорщик л боклучав разг замусоренный, засорённый, грязный бокс I л 1. спорт бокс м; иг- рОя ~ заниматься боксом; 2. кастет л бокс II л хромовая телячья кожа, опоек м 15
бокс III л (мн ~ове) 1» не¬ большая кухня; 2. (в больни¬ це) изолированное помеще¬ ние, бокс м\ 3. (в краварник) стойло с, отделение с боксьор м, спорт боксёр л боксирам (се) несв и св спорт боксироваться боледувам несв болеть (грип¬ пом) ббл/ен I 1. бальной (гриппом); 2. прен больной (вопрос) о засегна -ното място задеть за больное место; -ен съм на тОзи тОма это моя слАбость бол/ен II л (като същ) боль¬ ной л (като същ): ~ен на легло лежАчий больной болеет м 1. болезнь ж\ стомЛ- шна - болезнь желудка; от- съствувам поради (по) ~ отсутствовать по болезни; 2. прен слАбость ж, плохАя привычка, зависимость ж боли несв, безл,, само 3-л болит (у Р); ~ ме главА у меня болит головА болка ж 1. боль ж; страдание с; остра ~ острая боль; ви¬ кам от ~ кричАть от боли; 2. болезнь ж; 3. прен нуждА ж, потребность ж о кОзном си -та вылить душу; не е - зя умиране от этого не умирАют, это пройдёт болкоуспокояващ болеуто- ляющий болница ж? больница ж; воённа ~ госпиталь ж болт л (мн ~ове) болт м болшевик м, ист большевик м болшевишки ист больше¬ вистский боляр/ин л (мн ни) ист . боя¬ рин м бомба ж 1. бомба ж; 2. гра¬ ната ж; ръчна ~ ручнАя гра¬ нАта; - сьс за^снител ббм- бя замедленного действия; 3. прен (сензация) ббмба; ~та гр-хмил бомба взор¬ валась (о неожиданном, сен¬ сационном, ошеломляющем событии или вести о нём); 4. прен, разг (за нещо изключително, превъзход¬ но); - си! ты выглядишь превосходно!; секс- - сексапильная женщина бомбардировач л бомбарди¬ ровщик л бомбардировка ж 1. Артилле¬ рийский обстрел; 2. (от самолет) бомбардировка ж, бомбёжка ж бомба стич/ен разг высоко¬ парный, напыщенный, пре¬ увеличенный; -на фрОза трескучая фрАза бомбё с 1. котелок л (шляпа); 2. носок обуви бон л (мн ~ове) фин 1. бона 35 :
ж; съкровищни -ове сок- ровищные боны, облигации; стойностен - стоимостная бона; инвестиционен - инвестиционный купон; по¬ именен - именнАя бона; 2. разг тысяча ж; товЛ стр-ва два -а Это стоит две тысячи бонбон л конфета ж; шоколО- дови -и шоколадные кон¬ феты; дъв чЛщи -и тянучки бонбониёра ж бонбоньерка ж бор I м (мн -ове) соснА ж; бял - соснА лесная; чёрен - соснА корсиканская бор II м, хим бор м борЛвя несв (с нещо) занимать¬ ся (Г); 2. разг оперировать, орудовать (деньгами) борОкс м, хим бурА ж борбО ж 1. борьбА ж; 2. спорт борьбА; състезЛния по - соревнования по борьбе: 3. прен борьбА; (против пре¬ ступности) о - на живот и смърт борьбА не на жизнь, а нА смерть борд I л (на кораб, самолет) борт л (корабля')’, дёсен - правый борт; на -я на. борт- борд II совет м; ~ ня дирёвдо- рите совет директоров бордё/й л (мн -и) землянка ж; трущоба ж; хибАркя ж; ла¬ чуга ж бордеро с, фин бордеро с, нескл бордо с, 1. (сорт вино) бордо с, нескл; 2. (цвят) бордо бордюр м 1. бордюр м, бор¬ дюрный кАмень м, обочина тротуАра; 2. бордюр, каймА ж; - ня килим бордюр коврА бореи хим борный; -на кисе¬ лина борная кислотЯ борико ж соснА ж борина ж сосновая лучина бормашина ж сверлильный станок м боров I сосновый; -а горО сосновый лес, бор м; -а смолЛ сосновая смолА боров II борный (вазелин) боровинк/а ж, бот чёрна - черника ж, салю ед; чорвё- ца — брусника ж, само ед; сипя - голубика ж, само ед борса ж биржа ж; - на трудЛ биржа трудА; стокова - товАрняя биржа о чёрна - чёрный рынок, чёрная бир¬ жа борсов биржевой; - лгёнт биржевой мАклер, биржевой агент; - деец биржевик м; - игрОм игрок ня бирже борсу/к л (мн —ци) зоол барсук м борч л (мн -ове) разг долг л о потънал съм в -ове (до гу¬ ша) я завяз в долгАх борш .м борщ л? боря се несв 1. бороться (про¬ 37
шив Р; за В; с 7); 2. спорт бороться бос I 1. босой; на - край на босу ногу; 2. прен, разг не¬ подготовленный, неумелый; - ев тёзи облае’т он не подготовлен в Этой области о гол и - голый и босый, нищий бос II л босс л босилек лг, бот базилик м бостён л огород л#; бахче ж\ бонггАнл/ бостОнск/и огородный; —о плашило огородное пугало ботани/кл/ (мн -ци) ботаник м ботуш л сапог м\ иод - на никого под сапогом у кого- л бохём м представитель боге¬ мы бохёми мн богема ж, събир, само ед бохём ски богемный; - прёв и богемные нревы бохчё ж разг 1. платок для связывания вещей; 2. тюк м, узел м. свёрток м бо/и ж 1. крйска ж; красящее вещество, краситель; водни -и акварельные крАски; блёжни -и мёсляные крас¬ ки; -и за косё креска для волос; - за обувки вАкса ж 2. цвет л/ бои со несв бояться (Р), ~ от 55 настинка бояться простуды о мокър от дъжд не се бой мокрый дождя не боится бояджийницл ж красильня ж бояджия м 1. (на тъкани) красильщик м; 2. (на здание, помещения) маляр л боядисвам несв 1. крАсить, окрешивать (В)\ 2. произво¬ дить малярные работы; - се прен переориентироваться, менять свои убеждения, взгляды боязлив боязливый, трусли¬ вый бракё ж замбк м, секрётна - замок с секретом, английс¬ кий замок, секретный замок брёво! межд брАво! брадё ж 1. бородА ж, без - - безбородый; неброената брадё небритая бороде; пусна - отрастить бороду; 2. подбородок л о спорёд -та и грёбона по ивашке и рубешка брадёвиц/а ж бородавка ж брадёвичав бородАвчатый брадёт бородатый, с большой бородой брёдва ж топор м бредвичкалкхл топорик л брадичка ж 1. подбородок м, 2. бородка ж бр одисвам несв отпускать бо¬ роду, обрастАть бородой брадясал обросший бородой
браздАам бороздЯ ж брлздО несв бороздить (В), проводить борозды брак I ж (мн —ове) брак ж, супружество с, сключвам встъпвам в - вступАть в брак; разтрогвам • - растор¬ гАть брак брак -II ж само ед брак м, изъян ж брЛнл ж боронА ж бранувам несв боронить, бо¬ роновАть (В) бранш ж отрасль ж, отдел ж, направление с (промышлен¬ ности, торговли) брЛня несв 1. оборонять, защи¬ щать (В), ~ отёчоството за- ШбшАть отчизну; 2. прен защищать (права, интере¬ сы); - се защищаться брат ж (мн брЛтя) брат ж; при- родён - единокровный, еди¬ ноутробный брат; довёден, завЛрон - сводный брат брЛтко ж брАтец ж (в обраще¬ нии) братле с, разг 1. браток ж, бра¬ тишка ж; 2. обращение к брАту, другу брЛтов брАтнин братовчед ж: първи - двою¬ родный брат; втори - трою¬ родный брат братовчедка п&рва - двоюродная сестрА; втора - троюродная сестрА брЛтче с 1. брАтик ж, братишка ж, маленький или млАдший брат; 2. обращение к брАту, другу, сомышленнику брАч/ен брАчный, супружес¬ кий; -ен живот брАчняя жизнь; -ни врезки брАчные узы; -на двойка супру¬ жеская пАра брашнЛр ж лабАзник ж, прода¬ вец муки брашнен 1. мучной, сделан¬ ный из муки; -а кОшо муч¬ нАя кАшЯ; 2. вышачканный мукой; 3. предназначенный для муки брашно с мукА пшенично - пшеничная мукА; цАре¬ вично - кукурузная мукА о дЛвам солтЛ за брашното менять шило на мыло; два остри кОмь^ — не мёлят нашлА косЯ на кАмень бре! 1.частица, разг (очудване, изненада, присмех) эй!, слушай! (при обращении) эй ты; 2. межд ну, ну да, ну, вот ещё брегов/и береговой; -А линия береговАя линия; -А артиле¬ рия береговАя артиллерия брезЛ ж, бот берёза ж брезёнт ж брезент ж брОзов берёзовый; -л горО берёзовая роща; -а корО (горния слой) берёста ж и береста ж 39
брёме с бремя с, тяжесть ж о дЛнъчно ~ бремя налогов бременна 1. беременная (жен¬ щина)). 2. ж (като същ) беременная ж брёменност ж беременность ж бретонлг чёлка ж бридж л бридж м бриз л лёгкий ветерок с моря, бриз м брилянт л бриллиант и бри¬ льянт та брилянт/ен 1. бриллиантовый; ~ен пръстен бриллианто¬ вый перстень; 2. прен со¬ вершённый; тонкий, изящ¬ ный; ~но изпълнение совершенное исполнение бримк/а ж петля ж, - на чорЛп петля чулкА; ловя ~и поднимать спущенные пет¬ ли брифинг.- брифинг л брич л (мн ~ове) бриджи само мн, галифе с, пески бричка ж 1. коляска ж, брич¬ ка ж; 2. разг старая, испор¬ ченная машина, драндулет л брод л (мн ~ове) брод м, пере- прАвя через реку; минавам през ~а переходить вброд бродерия ж вышивка ж бродирам несв и св вышивАть /вышить (В); - покривка вышивать скАтерть бродиране с вышивАние с, вышивка ж бродирЛчка ж вышбвальшбиа ж бродя несв бродить, скитАться бро/ен количественный; ~йни числителни грам количест¬ венные числительные броби подсчитанный, считан¬ ный; -и дни считанные дни броене с счёт м, подсчёт м броеница ж чётки сало мн брожОние с (социално) броже¬ ние с, волнение с бро/й л (мн ~евё) 1. (на вест¬ ник) номер л (сегодняш¬ ний); 2. число с, общ ~й общее число; 3. наличные мн, плОщам в ~й плотить наличными; 4. штука ж, экземпляр м брОйка ж экземпляр лг, штука ж брокер л брокер л* бром м, хим бром л броиежилётка ж бронежилет л бронз л бронза ж бронзов 1. бронзовый, сделан¬ ный из бронзы; - медАл бронзовая медАль; 2. брон¬ зовый (цвет лица) брониран бронированный, броневой, -а колА броне¬ автомобиль м; ~ влак бро¬ непоезд м, -а жилетка бронежилет м, ~ окоп блин-
дажл/ бронхи мн (ед бронх) анат бронхи мн бронхиОл/ен мед бронхиаль¬ ный; -на Лстма бронхиаль¬ ная Астма бронхит м, мед бронхит лг броня ж броня ж брошка ж брошка ж, брошь S\tsl брошура ж брошюра ж брюнёт ж брюнет м броя несв 1. считать (В); 2. разг платить (наличными-, отсчитывать (деньги) о ~т се на пръсти их очень мАло, можно пересчитать по пАльцам; - дните считать дни, ждАть с нетерпением; - зЛпцито някому попрекать кАждым куском; - се считаться (7) брояч м, тех (апарат) счётчик л брулен сбитый, сбивАемый (ветром) брулено с сбивАние (плодов с дерева) бруля несв 1. сбивать (плоды с дерева), 2. (за вятър) бить в лицо, сбивАть с ног, хлес¬ тАть брус л брус л/, брусок м, точильный кАмень брусница ж, разг корь ж бруст м, спорт (стил плуване) брясс м брутОл/ен грубый, жёсткий, жестокий; -ни мёрки жёсткие, крутые меры брутЛлност ж грубость ж, жестокость ж, жёсткость ж брут/он: ~но тегло- вес брутто; -на злплЛтл номинальная заработная плАта бруто с, търг 1. брутто с, нескл" 2. фин (за заплата) без вычетов брюквам несв совать, запус¬ кАть руку, лезть (в карман, в сумку) бръкна св сунуть, запустить руку, залезть (в карман, в сумку) бръмбар м, зоол жук м, мОй- ски - майский жук; торен - навозный жук о има -и в главЛта му у него ветер в голове бръмчЛ несв 1. (за насекоми) жужжАть; 2. (за самолет, мотор) гудеть; 3. (за шум в ушите) звенеть; ушито ми ~т звенит в ушАх бръмчене с жужжАние с, гудение с бръмчило с 1. то, что бренчит, жужжит, гудит; тарахтелка ж, разг, 2. прен пустомеля м и ж, болтун л/, трещётка ж ж 1. звено с (в цепи); 2. прен звено, составная часть чего-л бръси/а несв брить (В) о умът
му -е смекалка у него рабо¬ тает; но го —от зя нищо разг они его ни во что (ни в грош) не стАвят бръснДрж парикмахер л бръсиЛрница ж парикмахер¬ ская ж (като същ) брЪснат бритый бръснач л бритва ж 0 на такЛв я главЛ такъв - разг по голове и бритва бръснене с бритьё с брътвёж лг вздор м> болтовня ж, чепухА ж, бред л* брЛчка ж 1. морщина ж (на лигце); 2. склАдка ж (на одежде) бръшлян м, бот плющ л бръщолёвене с пустая болтов¬ ня, пустословие с бръщолёвя несв, и св болтАть; нести вздор, чепуху; пусто¬ словить брюнёт л брюнет м бряг л (мн броговё) берег м; на брегЛ на морёто на берегу моря бряст л (мн -ове) бот вяз л брястов вязовый, из вяза; -а горЛ вязовый лес бубям? шелковичный червь бу бОр л шелкозод м бубЛрство с шелководство с буболечка ж:: букАшка ж, кро¬ тък като - кроткий, тихий как букАшка буботене с грохотание с, гро¬ хот м, гром м буботя несв грохотАть, гре¬ меть; рокотАть будллЛ л и ж, разг дурАк м, дура глупый человек о прОвя се на - разг корчить из себя дурякА, прики¬ дываться дурачком буд/ен 1. бодрствующий; -ен съм не сплю; 2. бдитель¬ ный, неусъ'шный; -но око бдительный глаз; 3. умный, интеллигентный; -но дотё умный ребёнок; 4. передо¬ вой, сознательный; -но интелигенция передовАя интеллигенция будилни/к л (мн -ци) будиль¬ ник л будител м: народни будители деятели национального и культурного Возрождения Болгарии будка ж 1. киоск м; вестни¬ карска - газетный киоск; 2. (за караул) сторожка ж; 3. будка ж будя несв 1. будить, про¬ буждАть (В); 2. прен будить, возбуждАть, вызывАть (лю¬ бопытство, интерес); ~ се 1. (от сън) пробуждаться; 2. прен пробуждаться бу/ен 1. (за огън) буйный; 2. сильный, порывистый (ве¬ тер)^; 3. (за вода) сильно текущая; -йиа рекА стре- 37
мительняя, буйная ре-кА; 4. (за смях) громкий, без¬ удержный; 5. (за коси) буй¬ ные, непокорные (волосы); 6. (за растителност) гус¬ той, тучный; 7, (за харак¬ тер) буйный, безудержный; -йна главЛ буйняя голо¬ вушка; ~он кон строптивая лошадь о ~йна кръв горя¬ чая кровь; ~йиа млЛд ост бурная молодость буз/а ж щекЛ ж; хлътнали —и впАлые щёки буйст^у^ам несв буйствовать бук л (мн ~ове) бот бук л бука ж буковое дерево букя/к* л (мн ~цн) събир бу- ковыш лес буква ж 1. буква ж; главна ~ зАглавняя, прописнАя буква; мялка - строчнАя буква; 2. пункт (закона, устава) о - по - буква в букву, точь в точь, буквально; безглОсна - пешка, мелкая сошка букв-лен буквальный, до¬ словный (перевод); ~ сми¬ съл буквальный смысл буквялно нареч буквально, точно; - кОзоно буквально говоря буквЛрлг буквАрь м буквояд л буквоед м, начёт¬ чик м букбт м, 1. букет ^; ~ от рози букет роз; 2, прен букет (вина, чая) букла ж локон м буков буковый; -л горО буко¬ вый лес буксир л 1. буксир л (судно); 2. буксир (канат или сталь¬ ной трос); тёгля ня — тя¬ нуть на буксире буксува/м несв буксовАть; ко¬ лелото ~ колесо буксует буламЛч м, разг бурдА ж, скверная нища бул гур л крупА из пшеницы крупного помола булдо/г л (мн ~зи) зоол буль¬ дог л/ булевярдж бульвАр л* булевярден 1. бульварный; 2. прен бульвАрный, пошлый (вкус) булка ж 1. новобрачная ж (като същ); 2. зАмужняя женщина; 3. невестка ж, снохА ж; 4. женА ж бул о с (мн булЛ) 1. вуаль ж, покрывАло с; 2. фатА ж (подвенечная) о свялй -то сорвАть мАску булчинск/и принадлежащий новобрачной; ~а рокля под¬ венечное плАтье бульон л бульон м; силен ~ крепкий бульон бум I л бум л/, быстрый рост; икопомически ~ экономи¬ ческий бум бум II межд бум 45
бумтёж л/ 1. шум м, треск л/, грохот м; 2. рёв (воды); 3. взрыв м бумтя несв 1. шуметь, тарах¬ теть, грохотАть; рокотАть; 2. (за вода) реветь; 3. (за печка) гудеть буна ж буна ж бунОк м, разг вж: будалО бунище с мусорная яма ж, свалка ж; навозная куча О в сёки петёл на -то си пёе в своём доме каждый хозяин бункер л 1. воен бункер м, дот л/, блиндАж; 2. тех бункер бунт л (мн ~ове) бунт м, мя¬ теж л, восстание с; вдигам - поднимать бунт, поту- шОвам - подавлять бунт бунтЛр л бунтовщик м; бун¬ тАрь м; мятежник м бунтОрски бунтарский (дух) бунтовен мятежный, бунтарс¬ кий ’ бунтовни/к м (мн ~ци) бун¬ товщик м, бунтарь м бургия ж сверло с; бурАв м буро с бочонок л (для вина) бурен I л бурьян м, сорная травА, плевел м бур/ен II 1. бурный; 2. прен бурный, полный событий; -но минал о бурное прош¬ лое; 3. иитеисбвный; бур¬ ный (рост экономики) буронЛк м, събир бурьян м, место поросшее бурьяном бу рено с/ен 1. грозовой; -ни облаци грозовые тучи; 2. прен грозный буре нясам св зарасти бурья¬ ном буренясвам несв зарастать бурьяном буржоОм буржуАм, нескл буржоЛзия ж буржуазия ж буркОн м стеклянная бАнка; - със слЛдко банка варенья буря ж 1. буря ж, грозА ж, урагАн м; снОжна - метель м, бурАн м, пурга ж; морска - шторм ж, шквал м; излёзе - разразилась грозА; 2. прен буря (протестов) бут м (мн -ове) 1. окорок м; пушен - копчёный окорок; свински - свиной окорок; 2. разг бедро с, ляжка ж бутЛло с 1. тех поршень м; 2. мутовка ж бута/м несв 1. (тласкам) тол¬ кАть, сдвигАть с места (В); 2. (пипам, докосвам) трогать, задевать (В), касАться (Р); но -й не трогай; 3. разг (давам незабелязано) совАть (день¬ ги, взятку), 4, разг (забут- еам) совАть, класть не на место, —м се толкАться (в толпе) бутаница ж, разг толкотня ж, толчея ж бутафорен бутафорный; бута¬ форский
бутвам несв 1. толкАть время от времени (В); 2. разг со¬ вАть, пихАть (В) бутилка ж бутылка ж, ~ за газ баллон для гАза бутик М бутик Л4 бутна св 1. (тласна) толкнуть, сдвинуть с места (В); 2. (пипна, докосна) тронуть, задеть (В); коснуться (Р); 3. разг (дам незабелязано) су¬ нуть (деньги, взятку); 4. разг (забутам) суиутЬ; по¬ ложить не на место бутон л (на лампа, звънец) кнопка ж; выключАтель в виде кнопки буфер л/ буфер м буферен буферный бухал м, зоол филин л бухЛл к/а ж 1. (за бухане на грубо пране) валёк м, 2. воен ручнАя грянАтА; 3. спорт (гимнастически уред) бу¬ лавА ж, (мн булавы); упражнение с ~и упражне¬ ние с булавАми; 4. (грубо оръжие, сопа) дубинкя ж, 5, спорт (за бейзбол, город¬ ки) бита ж бухам I несв и св 1, (с бухалка) сильно стучать, бить, уда¬ рять; 2. разг работать усиленно бухам П несв 1. (за бухал, ку¬ кумявка) ухать, кричАть; бухалът буха сова ухает; 2. разг сильно кАшлять буквам I несв 1. сильно сту¬ чАть, бить, ударять; 2. разг пАдать, бухаться, - се ударяться (в В, о В) бухвам П несв 1. (за тесто) набухАть, подниматься; 2. (за пламък) вспыхивать; 3. (за растителност) буйно разрастаться бухклв: ~а косО пышные, пушистые, взбитые волосы бухлОт 1. развесистый, вет¬ вистый; 2. (за облаци) барАшки мн бух на I св 1. сильно стукнуть, ударить (В); 2. разг упАсть, бухнуться бух на П св 1. (за огън, пламък) вспыхнуть; 2. (за тесто) подняться; 3. (за растител¬ ност) буйно разрастись бухна Ш св 1. (за бухал) ух¬ нуть, крикнуть (о ■ филине, сове) бухнал 1. буйно разросшийся, 2. (за коси) пухлый, пу¬ шистый; 3. (за тесто, хляб) набухший, поднявшийся буца ж 1. (пръст) ком м; ~ пръст ком земли; 2. глыба ж; - лед глыба льда; 3. кусок м, - сирене кусок брынзы; 4. мед (тумор) опухоль ж, нар ост л* буча несв 1. вонзать, втыкАть (В /в В), 2, накАлывать, наса- 45
живать (на остриё) бучЛ несв гудеть, шуметь, из¬ давать гул, рокотать 0 уши¬ те ми -т у меня звенит в ушАх бучОне с шум л/, рокот .м, гул м, подзёмно - подземный гул бучк/О ж 1. комок л/, кусок м комочек л/; зОхор на -и кусковой сАхар; -л сирене кусок брынзы; 2. мед опухоль ж*, нарост м бушон м. тех предохранитель лг; пробка ж (в электро¬ сети); -ът изгоря пробка перегорела бушувам несв 1. (за стихия) бушевАть; 2. буйствовать, буянить; 3. прен (за чувства) бушевАть ббре/к л (мн -ци) анат поч¬ ка ж; възпаление ня -ците воспаление почек б!бреч/ен мед почечный; —ни болести болезни почек; -но леген че почечная лохАнка бъбрив болтливый бъбривец лг болтун л/ бъбрйвккж болтунья ж бъбря несв 1. болтАть; 2. го¬ ворить невнятно б£д/я несв и св быть 0 кОкто и да -е разг как бы то ни было; да -е! да будет; няма да я -о разг этому не бывать б^д/ен грядущий; -ни поколе¬ ния грядущие поколения бъдещ будущий бдеще с будущее с, будущ¬ ность ж; в - в будущем; за в - на будущее бъдни: Ыдни вечер Сочель¬ ник м бъдни нЛ ж будущность ж, грядущее с, будущее с бъз м, бот бузинА ж о ня- прОвя на -о и коприва разг разделать под орех (В) бъзлив разг трусливый, бояз¬ ливый бъзлив/ец л (мн -ци) разг трус ж бъзливка ж, разг трусиха ж бЯкам несв 1. кишеть; 2. (при кипене) клокотАть бъкол м деревянная баклАга . ж, маленький бочонок о - не знам разг не знать ни бельмеса, ничего не знать; не разбирам ни — разг ничего не понимАть б1клица ж деревянная фляга для ракии или винА о - ли чЛклш? ждёшь особого приглашения, что ли ? бълбукам несв (за вода) жур¬ чать, булькать бълбукане с бульканье с, жур¬ чание с бтывом несв 1. (повръщам) рвать само 3 л ед рвёт (кого- л); блевАть; 2. (за вулкан) извергАть, изрыгАть; - огън 36
извергать огонь 0 - змии и гущери разг извергать гр о¬ мы и молнии българин м (мн българи) болгАрин л (мн болгАры) болгарка ж болгарка ж бЪлгарски болгарский българщинЛ ж совокупность нАвыков, черт, свойствен¬ ных болгарскому народу бълникам несв взбАлтывать (жидкость) бълнувам несв 1. бредить: 2. прен бредить (Т), фантази- ровять (В); мечтАть (о /7) бълнуване с 1. бред м на¬ лудничаво ~ сумасшедший бред; 2. прен фантАзия ж, мечтЛж бълхЛ ж блохА ж о заради ~та изгОрям юр гОна разг сжечь одеяло из-за одной блохи; - го ухОпала разг это ему как слону дробина бърз 1. быстрый, скорый; - влак скорый поезд; ~а помощ скорая помощь, ско¬ рая ж (като същ); 2. спеш¬ ный, срочный; ~а порОшко срочный закАз; 3. спорт скоростной; ~о бягане скоростной бег о на -а ръкЛ на скорую руку бърза/м несв спешить торо¬ питься; -м за в къщи спешу домой; за рОбото спешу па работу; много ~м очень тороплюсь бързане с спешка ж, торопли¬ вость ж борзей м 1. место, где течение реки очень быстрое; стрем¬ нина ж; 2. быстрый поток, ручей м бързешком нареч быстро, ско¬ ро, проворно, живо, тороп¬ ливо; нЯспех; второпях, по¬ спешно, впопыхах бързинЛ ж 1. быстрота ж. скорость ж; 2. спешка ж бързовЛр м электрический нагреватель, кипятильник м бързоног быстроногий бързоход/он быстроходный; -на колА быстроходная ма¬ шина бързоход/ец м (мн ~ци) скоро- ходл/ бър кЛлка эю 1. поварёшка мешАлка ж, 2. тех мешЯлка биркам I несв совАть, засовы¬ вать руку (в, карман, в сум¬ ку), шарить, рыться (р кар¬ мане, в сумке) о-в медЛ пользоваться льготами; - в рОната разг бередить душу биркам II несв 1. мешАть, раз¬ мешивать, перемешивать; смешивать (В); ~м чай с лъжичка мешАть чай лож¬ кой; 2. трогать (В), касАться (Р) рыться; 3, впутывать, запутывагь; замешивать (В); ~м со вмешиваться, впуты- 4. Т7
ваться барком Ш несв 1. ошибаться (в /7); 2. путать (В); ~ се путаться (в П) бъркотия ж 1. беспорядок ж, путаниця ж, неразбериха ж; 2. суматоха ж, сумятица ж; бедгём ж, разг; 3. прен путаиицА; сумбур (в голове) бърлога ж берлога ж; мёча - медвежья берлога бър никам несв рыться, шА¬ рить (в вещах) бърсЛлка ж тряпка ж; - за крахО (пред вратата) поло¬ вик м бърча несв морщить; - чело морщить лоб бЪршо несв вытирАть (В); - лице вытирАть лицо; - прах вытирАть пыль; - се выти¬ раться бъхтя несв, разг 1. бить, коло¬ тить, ударять (В) о ~ си гля- вЛтя ломАть себе голову; 2. делать что-л утомительное; ~ път разг долго идти пеш¬ ком; * се трудиться усилен¬ но, чрез меру, до изнурения бЪчво ж бочка ж 0 мирише на ~ разг от него несёт (ра¬ зит) как из бочки бъчвЛрж бондАрь м бъчонка ж, умая небольшая бочка, бочонок м бюджет л бюджет л/ бюджете!! бюджетный бюлетин л бюллетень ж, со¬ общение с, сводка ж; - . за врёмето метеорологичес¬ кий бюллетень, сводка погоды; осведомителен - последние известия бюлетина ж бюллетень л (Для голосования), избиратель¬ ный листок бюрё/к л (мн ~ци) слоёный пирог с брьшзой и мЯслом бюро I с письменный стол м бюро с, нескп бюро П с бюро с' нескл; ~ справки справочное бюро; адресно ~ адресный стол, адресное бюро; пътническо - бюро путешествий, тури¬ стическое бюро; обмённо - бюро обмена валюты бюрократизъм л бюрокра¬ тизм м бюрократичен бюрократи¬ ческий бюрокрация ж бюрократия ж бюст ж (мн ~ове) 1. бюст м (бронзовый); 2. женская грудь бюфёт л 1. буфет ж, шкаф м; кухненски ~ кухонный шкаф; - с витрина сервант м; 2. буфет (театральный) бяг л бег л 0 удОря ня ~ броситься бежАть бягам несв 1. бежАть; бегать; убегАть; удирать; - с всички сили бежАть изо 35
всех сил; 2. бежАть, от¬ ступать (от Р); 3. прен сторониться (Р); 4. избегать (Р), уклоняться (от Р), - от отговорност уклоняться от ответственности, избегать отвёгствеииости; 5. ухо¬ дить, убираться 0 гузен не¬ го нен бяга виноватый без погони бежит; - от късмета си бежАть от своего счАстья бягане с 1. бегание с; бег м, беготня ж, 2. спорт бег; гладко ~ бег по беговой дорожке; маратонско - марафонский бег; - на кЪсо (дълго) разстояние бег на короткую (длинную) ди¬ станцию; - с препятствия барьерный бег бягство с 1. бегство с, побег м, 2. прен уклонение с (от работы) бял (мн бели) 1. белый; 2. се¬ дой; бели коси седые во¬ лосы о - свят белый свет; - дроб анат лёгкое с; -а риба зоол судАк м, -а върбЯ бот ивя белая; бели стихове белые стихи; -я ружа бот алтОя ж, алтей лекарствен¬ ный; -а смърт белая смерть; (по)сред - ден сре¬ ди бОля дня; вдигам -о знА¬ ме сдаваться; за вАри ха го по бёли гАщи разг застали его неподготовленным, врасплох; появя со на ~ свят родиться; бяло техни¬ ка кухонные электрические приборы бялка ж (мн бёлки) зоол куница ж бяс I м, меД 1. бешенство с; 2. прен сильный гнев, ярость у изпОдам в~ приходить в бешенство, впадАть в ярость бяс П (мн босовё) чёрт лг, бес м В в, във преДлог 1. (място, сфера на действие) в, во (П), живОя в БългОрия жить в Болгарии; 2. (Дви¬ жение, посока на действие) в (В); сложа ’ в чОнтота положить в сумку; 3. (време, времетраене) в (В; П), в сряда в среду; 4. (състоя¬ ние) в (77); в движение съм быть в движении; 5. (начин) в натура в натуре вавилонск/и вавилонский; -о стълпотворёние вавилон¬ ское столпотворение вагон м вагон м; пътнически - пассажирский вагон; - първо клОсо мягкий вагон; - втора клОса жёсткий ва¬ гон; директен - вагон пря¬ мого сообщения; кЛчвам со във -а садиться в вагон вЛда ж 1. (за отточна воДа, за
напояване) канАва ж; 2, ру- чёй м; воденична - мельничный жёлоб вОд/я несв 1. вынимАть, до¬ ставАть, извлёкАть (В /из Р); ~я от чОнтата вынимать из сумки; 2, выжАпывать (кар¬ тофель); 3. удалять (зуб); 4. добывать (уголь); 5. по¬ лучать (документы); 6. разг выводить (пятна); 7. мат вычитАть (оДно число из другого); 8. черпать (воДу из колодца); 9. (за копие) делать (копию) о -я душОта на някого вымАтывать душу кому-л (из кого-л); -я заключение дОлать заклю¬ чение; -я k6стеняте от огъня таскАть каштАны из огня; -я си хляба зарабаты¬ вать на жизнь; гАрван гОрвану око не -и ворон ворону глаз не выклюет; на умряло кучо нож -и рас¬ храбрился убивЯть умершую собАку важ/О несв быть в силе, иметь знАчениа, быть действитель¬ ным; наредбата ёще -и постановление ещё в силе; билките вбче не -От билеты уже недействи¬ тельны ; па снортът -и пАспорт действителен вОж/ен 1. значительный, важ¬ ный, серьёзный; -но рОбота вАжное дело; 2. ирон важ¬ ный, чванливый, напыщен¬ ный вОжност ж важность ж, значительность ж о придО- вам си - разг напускАть на себя важность вОза ж вАза ж, (для цветов, цветочная); кристОлна - хрустАльная вАза вазелин м вазелин м, боров - борный вазелин вОйкам со несв 1. охать, Ахать; стенАть; 2. жАловаться (на В) вакантен вакантный,- свобод¬ ный ваканционен каникулярный ваканция I ж вакАнсия ж, свободная должность вакОнция П ж 1. каникулы сало мн; през -то во время каникул; зимна - зимние каникулы ваксина ж, меД вакцина ж; - против дребна шОрка (морбили) нрогбвокоревая вакцина ваксинирам несв и св вакци¬ нировать (кого-л), дёлать /сделать прививку вакциной (кому-л) вал л (мн -ове) 1. вал м, землянАя нАсыпь; 2. тех вял; нолянов - колОнчатый вал вЛлдхорн м, муз валторна ж вале с, карти валёт ж валОж л осЯдки само мн; 50
обилии -и обильные осад¬ ки; -ите за одно деноно¬ щие суточные осАдки волОнтност ж, хим валент¬ ность ж валёнция ж, хим BАЛёИTИосгь валериОн л валерьяна ж, валерьяновые капли валориЛно ж 1. бот валериана ж, 2. валерьяновые кАпли вали несв, само 3 л (за вале¬ жи) идёт само 3 л; ~ дъжд (сняг, град) идёт дождь (снег, град); валят дъждове идут дожди 0 - като из ведро льёт как из ведра валиден действительный, имеющий аначёибё; закон¬ ную силу; паспортът о - пАспорт действителен валидност ж 1. срок действия (билета, Документов), 2. достоверность ж вОло/г м (мн -зи) лощина ж, ложбина ж, оврЯг м (межДу возвы тениями, холмами) вале л (мн -ове) вальс м вОл сов относящийся к вЯльсу; -а стЬпка шаг в вАльсе валута ж валюта ж, плОщам във - платить валютой; чужда - иностранная валю¬ та валутен валютный; - курс валютный курс волц л (мн -ове и —и) тех вал м, вАлик м, валок м, каток м, волцувъчни -и тех прокАтные валки вЛлцов тех вальцовый; -а мёлиица вальцовая мель¬ ница; -ано желязо тех прокАт железа валцуване с, вальцёваибё с, прокАтка ж, горёщо - горя¬ чая прокатка вОл чест округлый, шарообраз¬ ный; -и камъни округлые кАмни; - кАмък голът м валун м, -о лицё округлое лицо вОля/к л (мн -ци) 1. каток м, 2, вал м, вЯлик м, валёк м вОлям несв 1. катАть, валять, обкАтывать (В); 2. разг пАчкать; -се 1. валяться (в 77); - се в снегА валяться в снегу; - се в пряхА валяться в пыли; 2. разг пачкаться, мЯзяться вОна ж 1. вАнна ж; емайли¬ рана - эмалированная ван¬ на; 2. (процеДурата) вЯнна; взема - принять вАнну; 3. тех (във фотографията) вАнна; електролизна - электролизная ванна вандОл^н) м (мн вандали) вандАл м, вАрвар л ванилов ванильный ванилия ж 1. бот ванильное дёрево; 2. ваниль ж, вани¬ лин л 51
вар ж извёсть ж, гасёна - га¬ шёная известь в ярОк лг фольгА ж вОрвар/ин л/ {мн ~и) 1. ист вАрвар м, 2. прен вАрвар вОрварски варварский вАрдя несв 1. сторожить, сте¬ речь, охранять (В); 2. хра¬ нить, беречь (В); 3. подсте¬ регать, подкарауливать (В); ~се 1. разг беречься, остере¬ гаться (Р); 2. защищаться О ~ като очите си някого, нёщо разг берёчь как аёиб- цу ока (В); - -со като от огън бояться как огня (Р) варбл л металлическая бочка {для бензина) вОр/он известковый; -но ямо яма для гашения извести варён варёный; -а цЛревица варёная кукуруза; -о мляко кипячёное молоко вариво с {мн варивО) 1. горох м, бобы сало мн, чечевица ж, фасоль ж, 2. блюдо из них вариетё с варьете с, нескл вариола ж, меД натуральная оспа ворира/м несв варьироваться, изменяться, колебаться; температурата - от ... до ... температура колеблется ог(Р)... до(Р) варицела ж, меД вётряная оспа, ветрянка ж пОров извёстковый; - разтвор и'звёстковыш раствор варови/к л {мн ~ци) извёст- няк м варовит 1. известковый; -а водО жёсткая (известковая) водА; 2. известняковый; -и скали извесгияк6выё по¬ роды варбсвам несв белить изве¬ стью; - стоките, тавОна бе¬ лить стены, потолок варя несв 1. варить, кипятить {В), ~ картофи варить кар¬ тофель; - мляко кипятить молоко; 2. варить, готовить {суп), 3. варить, произво¬ дить, гнать; - ракия гнать ракию; - со вариться о вари го, печи го - все си е съ¬ щият разг ему хоть кол на голове теши васОл м 1. ист■ вассАл м, 2. прен вассАл вот л/, ел ватгм крушка от сто -л лАмпочка во сто ватт вОтенкаж ватник л ватиран на вАте, вАтный; -а дрёха одежда на вЯте; —о палто вАтное пальто, паль¬ то ня вОте; -о работно обле¬ кло вАтняя спецовка вОтман л вагоновожАтый м вОфло ж вафля ж вйя несв ваять, лепить (В) воятел л ваятель м, скульптор м 52
вбеся св взбесить, довести до бешенства (кого-л); - со взбеситься, дойти до бешен¬ ства вбесявам несв доводить до бе¬ шенства (кого-л); * со дохо¬ дить до бешенства вбивам несв 1. вбивАть, вкола¬ чивать (В);~ пирон вбивАть гвоздь; 2. прен вбивать, втолковывать (В); ~ си в главЛта нёщо вбивать себе в голову что-л вбйя св 1. вбить, вколотить (В); 2. прен вбить, втолко¬ вАть (В) вгл бодом со несв всматри¬ ваться, вглядываться (в В); присматриваться (к Д) вглъбён углублённый, сосре¬ доточенный; погружённый; - в себе си погружённый в себя вглъбявам се несв углублять¬ ся (в В); сосредоточиваться (на П\ погружаться в себя вгорчОвом несв 1. делать горь¬ ким; 2. прен отравлять, де¬ лать невыносимым вграден К вделанный, встро¬ енный; ~а битово тОхника встраиваемая бытовая тех¬ ника; 2. замурованный, вму¬ рованный вградя св 1. вделать, встроить (в стену); 2, замуровать, вмуровАть (В) вгрОждом несв 1. вделывать (в стену что-л); 2. замуровы¬ вать, вмуровывать (В) вгонам несв вгибАть (В); - со вгибЯться вгЛлня св вогнуть (В); ~ со вогнуться вдОвам се несв 1. (за бряг,, нос в море) вдавАться; врезАться (в В); 2. прен (в нещо) предаваться, отдаваться с увлечением (Д); углубляться (в В) 0 - се в подробности вдаваться в подробности вдаден 1. вдЯвшийся, врезав¬ шийся; 2. прен увлечённый (Г); ~ в работата си увлечённый своей работой, отданный работе вдетинён впАвший в детство вдетиня се св впасть в детство влётянявлж со несв впадЯть в детство вдигам несв 1. поднимАть (го¬ лову); 2. поднимАть, пере¬ мещать (лагерь); 3. убирать; ~ мОсото убирАть со столЯ; - книгите класть книги на место; 4. строить, воздви¬ гАть (В); - къща строить дом; 5. поднимать, повы¬ шать (цену); 6. прен подни¬ мать (шум); 7. прекратить, снимАть (В); ~ обсАда сни¬ мать осАду; 8. прен ставить нА ноги, вылёчивать (кого- л); 9. поднимать, будить 53
(кого-л) 0 - плотнО подни¬ мать парусА; - във въздуха поднимать ня воздух, взры¬ вАть (В); - главА поднимать голову, восставать; - котва сниматься с якоря; - къщя¬ та но главОга си перевора¬ чивать дом вверх дном; - но крак поднимать нА ноги; - прах поднимать пыль; - рамене пожимАть плечАми; ~ ръкО (върху някого) поднимать руку {на кого-л); ~ се от леглото выздоравли¬ вать; - си парцалите (чуковете) разг убираться прочь; - скондОл поднимать скандал; - тост поднимать тост; - ученик вызывать, спрашивать ученика; - се 1. подниматься; 2. поднима¬ ться, уходить; сниматься с места; 3. подниматься, вы¬ здоравливать; - се но кракО подниматься нА ноги, вы¬ здоравливать; 4. {за цени) подниматься, повышаться; 5. прен {на борба,, на въста¬ ние) подниматься {на В) вдигна св 1. поднять {В); 2. поднять, переместить, пере¬ везти на другое место {лагерь); 3. убрать, при- брЯть, положить на место (В); ~ игрОчкито положить игрушки на место; 4. по¬ строить, воздвигнуть {цер¬ ковь); 5, поднять, повысить {цены); 6, прен {въстание, бунт) поднять {В); 7. прен {шум) поднять {В); 8. {обсада) снять {осаДу); 9. прен поставить нА ноги, вылечить (больного); 10. поднять, разбудить {кого-л) о ~ ръцё от кОкого махнуть рукой на кого-л; - со 1. подняться; 2. подняться, встать; 3. подняться, уйти; сняться с места; 4. под¬ няться, выздороветь; 5. прен (на бунт,, на борба) под¬ няться вдишам св вдохнуть (В) вдишвам несв вдыхАть (В); ~ воздух, аромОт вдыхАть воздух, аромАт вдишване с 1. вдох м; ~и издишвоне вдох и выдох; 2. вдыхАние с; ~ но ётер вдыхАние эфира вдлъбвам несв 1. углублять (В); 2. вгибАть (В); - се 1. углубляться; 2. вгибаться; 3. (за очи, бузи) впадать вваливаться вдлъбна св 1. углубить (В); 2. вогнуть (В); ~ се 1. углу¬ биться; 2. вогнуться; 3. (за очи) впасть, ввалиться вдлъбнот 1. углублённый; 2. вогнутый; -а лОща вогну¬ тая линза; -о о глодОл о во¬ гнутое зёркяло; 3. (за очи, 5?
бузи) впАвший, впАлый; -и бузи впАлые щёки; -и очи впАлые глазЯ вдлъбнатина ж 1. углубление с, вогнутость ж, впАдиня ж, 2, ложбина ж, 3. тех вы¬ емка ж (в стене); 4. анат впАдина; - но тОзовото кост вертлужная впАдиня вдов/ёц л (мн ~ци) вдовОц М, ходя ~ёц быть вдовцом вдовица ж вдова ж вдовишк/и вдовий; ~о съдбЯ вдовья участь вдругиден парен послезавгра вдълбОвом несв выдалбливать (В), дёлать выемку, вдалб¬ ливать (В) вдълбОя св выдолбить, сдё- лать выемку, вдолбить вдълбочО се св 1. углубиться (в В): 2. прен (в нещо) углубиться (в В), сосредото¬ читься (на П) вдълбочОвам! се несв 1. углуб¬ ляться (в В); 2. прен (в нещо) углубляться (в В), сосредо¬ точиваться (на П), - со в мислите си углубляться в свои мысли вдълбочОвоно с углубление е, сосредоточение с вдълбочён углубившийся (в В), сосредоточенный (на П) вдън преДлог вглубь (Р); - зсмя вглубь земли 0 потъна ~ замято а) как в вод}' кАнуть; б) (от срам) хочется сквозь зёмлю провялиться вдървСн 1. одеревенелый, окоченевший; -и от студ кракА- окоченевшие от хо¬ лода ноги; 2. прен оцепе¬ невший, остолбеневший, не¬ подвижный вдървёност ж 1. одереве¬ нелость ж, 2. прен остолбе- нёлость ж, оцепенелость ж; неподвижность ж вдървя се 1. одеревенеть, окоченеть; 2, прен остолбе¬ неть, оцепенеть вдървявам се несв 1. дереве¬ неть, коченеть; 2. прен цепе¬ неть, столбенеть вдъхвам несв 1. вдыхАть (В /в В); 2. прен внушАть (Д /В), - вяра внушАть веру (в В), - почит внушАть уважение (к Д) вд*Ъхно св 1. вдохнуть (В /в В), 2. прен внушить (В /Д) вдъхновСн вдохновенный вдъхновСнис с вдохновение с вдъхновя св вдохновить, во¬ одушевить (В); - се вдохно¬ виться, воодушевиться вдъхновявам несв вдохнов¬ лять, воодушевлять (В);~ со вдохновляться, воодушев¬ ляться вдявом несв вде^ть (что-л во что-л) - конСц в иглО вде¬ вАть нитку в иголку 55
вдяно св вдеть (что-л во что- л) вдясно нареч вправо, направо вегетирам несв 1. (за расте¬ ние) расти, рАЗBбватьсЯ; про¬ израстать; 2. быть в состоя¬ нии _ замедленных жизнен¬ ных процессов; 3. прен про¬ зябать, вйачить жАлкое существование воднОго нареч срАзу, немед¬ ленно; сейчас, сию минуту веднОж нареч вж водн1ж веднъж нареч 1. один раз; сЛмо - только один раз; нито - ни разу; 2. однажды, один раз; -лз закъснях однажды я опоздал; 3. разг раз, если; кото си дошъл оста ни раз ты пришёл, оставайся о - завинаги раз и навсегда; не - не раз; — дваж раз-другой вОдомост ж ведомость ж, список м, ~ за заплатите ведомость заработной пла¬ ты, расчётная ведомость ведомство с ведомство с; военно . ~ военное ведом¬ ство; под -то но под ведомством (Р) всдринО ж 1. ясная погода, безоблачность ж, 2. про¬ хлАда ж, свОжасть ж, 3. за¬ рядка лс. утринно - утрен¬ няя зарядка вёдро нареч 1. ясно, без¬ облачно; 2. прохлАдно, све¬ жо; 3. прен бодро, ясно ведро с бадья ж, деревянное ведро о вали като из - льёт как из ведрА ведро ст ж 1. ясность ж, безо¬ блачность ж; 2. прохлЯдя ж;, свежесть ж ведър 1. ясный, безоблачный; 2. прохлАдный, свОжий; 3. прен (за поглеД, лице) ясный всжд/о бровь ж; смръщя -и нахмурить брови; пиша -и подводить брови о глёдом из-под -и смотреть испод¬ лобья вежлив вёжливый, учтивым; -и маниери учтивые мане¬ ры вазон вышитый; -о покривка за мОсо вышитая скАтерть везбЯ ж 1. вышивАние с, 2. вышивка ж возни мн (еД вознО ж) 1. весы само мн, точни - точные весы; 2. (съзвездие и зоДиа¬ кален знак) Везни Весы мн о постЛвям но везните ста¬ вить ня чАшу весов (В) вСйка ж ветка ж <> стОня но - стать худым как шеnка; очень исхудАть век л (мн -ове) 1. век Л4, сто¬ летие с, 2. вок, истори¬ ческий период, эпоха; кОмо- нсн — кАменный век о с -овё векАми; във -свстс на вёч- 56
ные временЯ; от -овС с дав¬ них времён; проминал проз -свете прошёдший чёраз векА; от помтивСка испо- кон веку, с незапАмятных времён; злЛтон - золотой век всков/ен вековой; извечный; -ен дъб вековой дуб; -но горя вековой лас вскувом несв, разг 1. вековАть, жить долго; век - жить долго; 2. •засиживаться на одном мОсте; той смято да вокува тук он нямаравается долго здесь оставаться (жить) велик великий; -и пости църк великий пост; -и пСтьк църк стрястнАя пятница о Велики (Тихи) оксОн Тихий океАн Великден м, църк ПАсха ж о в сёки дсп не о Великден разг хорошенького понем¬ ножку великденски църк пасхаль¬ ный; - яйцА пасхАльные яйца; - козунАк пасхальный кулич воликдсн чс с, бот вероника *хт*л великолепен великолепный всликомъчеии^с (мн -ци) църк великомученик м великомъченица ж, църк великомученица ж воличОя несв величать, вос¬ хвалять, возвеличивать (В) величина ж 1. мат величина ж, промСнлива - перемен¬ ная величина; 2. астр величина; звсздО от п!рво - звездА первой величины!; 3. размер л/, величина; есте¬ ствено - натуральная вели¬ чина вслосипСд л велосипед; нО- ром - ездить на велосипеде; състезателен - гоночный велосипед валур м 1. велюр л/, фетр м, 2. зАмша ж вслурон 1. велюровый; -о шапка велюровая шляпа; 2. зАмшевый; -и обувки зам¬ шевые туфли; -и ръкавици зАмшевые перчАтки всн/Сц I м (мн -ци) 1. вснон м, лОвров -Сй лавровый ве¬ нок; полОгом —ац возлагЯть венок; 2. (венчален) венец м з. (ореол на икона) венчик м вен/Сц П л (мн -ци) анат дсс- нО ж, възполёнис но -ците воспалёние дёсен вентил м, тех вентиль л вентилатор л* вентилятор м в снт илОц и я же вентиляциям? вснчОвко ж венчАние с вснчЛл/сн венчальный; -сн обред венчАльный обряд; -но рокля подвенечное плА- тьа; -ан пръстен обручАль¬ 57
ное кольцо; -ни свещи вен- чАльныа свёчи; -но свиде¬ телство свидетельство о брАке венчОя св пованчАть (кого-л); - се повенчАться, обвенчаться венчС с 1. бот венчик ^; 2. веночек м венчило с обряд венчАния, бракосочетание с о минЛ- вом под - разг идти под венец; пЪрво - первый брак в ор бЛлон вербАльный вербувам несв вербовАть (ко- го-л); - со вербоваться вербуване с вербовка о/с верён: но - парен наискось, наискосок; кроя но - кроить по диагонАли о гдС- дам но - разг смотреть косо (искоса) вСр/сн 1. верный, преданный (Друг); 2. верный, последо¬ вательный; -ен но дУмато си верный своему слову; 3. верный, прАвильный; -ни сведения верные сведения; 4. точный, верный; -ен ча¬ совник точные часы; -ни теглилки точные весы о огивам но вярно смърт идти на верную смерть; вярна дума разг твёрдое слово верига ж 1. цепь ж; 2, прен цепь, ряд лг; планинска - горная цепь; 3. тех гусеница же; гъсенично - гусеница ж (трактора), 4. мн вериги путы мн, цёпи мн, оковы мн, кандалы мн о счупвам -те разбивАть оковы, освобож¬ даться вериж/ен 1. ценной; -но пре- дОване цепнАя перадАча; 2. гусеничный; -ен трОктор гусеничный трАктор; 3. кон¬ вейерный; поточный (про¬ цесс производства) о —на реОкция физ, хим цапнЯя раАкция; -но прОвило мат цепное прАвило; -ен (мно¬ гократен) бОртор търг мно¬ гозвенный бАртер; -но търговия търг перепрода¬ жа чёрез вторые руки, чёраз посредника верижка ж цепочка ж; злОт- на - золотЯя цепочка вермут м вермут лг верноподанни/к л (мн -ци) верноподдАиный л (като същ) вероизповедание с вероиспо¬ ведание с вероломен вероломный, ко¬ вАрный вероятен вероятный, возмож¬ ный вероятност ж вероятность ж, возможность ж о по всяко - по всей вероятности; тео¬ рия но -ите мат теория вероятностей ЗЕ
вёрски относящийся к вере, религиозный; • ~ традиции религиозные традиции вертёп л вертеп ж, притон м разбойнически ~ разбой¬ ничий вертеп вёрую с, кредо с, нескл, сим¬ вол веры вёсел 1. весёлый; -о Коледа! весёлых рождественских прАздников!; 2. (за расте¬ ния) свежий; ~и цветя свёжиа цветы весел бЛ ж 1. весёлье с; 2. пир м восёлис с 1. весёлое, радост¬ ное настроение; 2. забавя ж, весёлье с веселя несв веселить (В); ~ со веселиться всссля/к л (мн ~ци) весельчАк м вест ж весть ж, известие с, новость ж, сообщение с: рОдостно ~ рАдостная весть; ~и от чужбина сообщения из заграницы; спортни ~и спортивные новости 0 ни ни кост от нёго от него ни слуху, ни духу; скрЪбна - извещение, известие о смерти вёствам со несв появляться ненадолго (гДе-л-, забегать (.Д) вСсти я со св появиться нена¬ долго (гДе-л}, забежАть (к Д) вёстни/к л (мн ~ци) газёта ж; всскиднёвон -к ежедневная газёта; седмичен -к еже¬ недельная газета; днешен —к сегодняшняя газёта; сутрешен ~к утренняя газё¬ та; всчёрен -к вечерняя газёта; прСглед но ~цитс обзор газёт вестникар л 1. продавец газОт; 2. разг газОтчик м, журна¬ лист м всстннкарск/и газетный; ~а хартия газетная бумЯга; ~о будка газётный киоск; -а колонка газетная полосА; -а стОтия газетная статья о ~и сзик сухой, газетный язык; -о лъжО газетная утка всстникОрство с газетное дОло всстй се св появиться на короткое врёмя востяво/м со несв появляться (изреДка и на короткое вре¬ мя), никакъв но со ~ вовсе не появляется ветеринарен ветеринарный вОто с, само ед, юр вето с, нескл,, полОгом ~ наклады¬ вать вОто вСтрсн 1. ветряной; ~а мСлни- ца ветрянАя мелница; 2. прен ветреный, легко¬ мысленный ветрСц лг ветерок л встрС/я несв 1. (за знаме, флаг) колыхать, развевать; 59
2. испаряться, улетучивать¬ ся; 3. выветриваться; -я со 1. рАзвевАться, колыхаться; знОмото со -о знамя разве¬ вается; 2. прен скитаться, ходить тудА сюдЯ баз дела; 3. стоять на ветру ветрилни/к м (мн -ци) разг номащёииа; в котором силь¬ но дует, сквозит ветрило с 1. вёер м, опахало с; 2. пАрус л^; 3. бумажный змей ветрилообразен веерообраз¬ ный, имеющий форму вОоря ветровит ветреный; - склон ветреный склон; -о в рёме вОтраняя погода встропоkлзОг■ол л флюгер м ветроход л пАрусник м, пАрус- ноо судно ветроход/он парусный; -ен спорт пАрусный спорт; -ен короб пАрусный корАбль; -но регОто парусная рогАтя ветроход/оц м (мн ~ци) спорт яхтсмен м ветроходство с пАрусный спорт вСхна несв 1. (за растения) вянуть, увядАть; цветята -иг цветы вянут; 2. прен (за човек) слабёть, чАхнуть; вянуть, увядЯть вахт 1. (за Дреха) ветхий, стАрый, изношенный, поно¬ шенный; -и дрСхи ветхая одежда; 2. прен (за човек) ветхий, дряхлый; 3. старин¬ ный, дрёвний о Вехтият зовёт Ветхий завет вехтория ж ветошь ж, старьё с всхто шОр л старьёвщик м, ветошник м вСче нареч ужё; врСме о - ужо порЛ; един час - минл час ужо прошёл; - не ужё нот вСч/сн вОчный о за -ни вро- мскО навсогдА, на вёчные временА вёчер ж 1. вОчар м\ всяка - каждый вОчар, по вочерЯм; от сутрин до - с утра до вечера; 2. вёчар, вачёрнеа торжество, чествование с\ литературно - литератур¬ ный вОчар; 3. нареч вёча- ром; по вечарЯм о добър - добрый вечер вОчёр/ен 1. вечОрний (универ¬ ситет):, -ен влок вечерний поезд; 2. (Дреха, тоалет) вочОрний; -но рокля вечёр- нео плЯтье вечерник л лёгкий вечорний ветерок вечёрница ж вечёрняя звездА вечерня ж, църк вечОрня ж вочёря ж ужин м: покОня но - пригласить на ужин; по врСмс но -то во врОмя ужина, за ужином вечёрям несв ужинать
вёчност ж вёчность ж всщ I ж 1. вещь ж, предмет .м; 2. само мн вёщи домАшняя утварь, пожитки само мн, разг всщ П знающий, свёдующий; опытный, искусный; той о - в тЛзи рОботл он имОат опыт в этом дёле; с -а рысЛ опытной рукой, искусно о -о лицё юр эксперт та вещОя несв вещАть, проры¬ дАть, предсказывать (В) веществен вещественный, материальный; предметны й; -и Д(^т^5Л^з^о^е^ел^^1^а юр вещественные доказАтоль- ства; ~и разходи фин материальные расходы веществ/о с вещество с; лепкаво -о липкое веще¬ ство; белтъчно -о балковое вещество всщииЛ ж умёние с; опыт¬ ность ж; знание с вСщицл ж колдунья ж, вёдь- ма ж; д^рто - разг стАряя карга, старая вёдьма вС/я несв 1. (за вятър) вОять, дуть; 2. вОять (зерно); 3. рАзвOбватЬ; разносить вёт- ром; 4. прен дышАть; от нёго -о здрОвс он пышет здоровьем о вятьр я -о тАзи рОботл пропАщео дело; вятьр го ~е у него вётер в головО; (за знаме) -о со раз¬ вевается всявицо ж матОль ж, вьюга ж вживёя се св вжиться (в В); - со в ролята си вжиться в свою роль вживявам со не св вживАться (в. В) взаим/сн взаимный, обоюд¬ ный, -ни чувства взаимные чувства; -но съглЯсие обоюдное соглЯсио; -но разбирателство взаимопо¬ нимание с взаямоспожагагел/сн: -но кЛ- со кАсса взаимопомощи взСмо св 1. взять в руки, взять с собой (В); 2. взять, при¬ нять, получить (В); 3, взять, купить (В); 4. взять, ото¬ брать, отнять (В); 5. взять, захватить (В), овладеть (Т); 6. взять (жсену), жениться (на ком-л); выйти зЯмуж (за кого-л); 1. начАть, стать (Делать что-л); взо до пио стал пить; — со 1. взяться (за руки); 2. взяться, приняться (за В); 3. взяться, появиться; от къдО со взс товО? откуда это взялось; 4. пожениться; те се взСха они поженились вземам несе 1. брать в руки; брать с собой (В); 2. (Данъ¬ ци) ■ брать, взимАть, (налоги); 3. брать, покупАть (В); 4. брать, отбирАть, отнимать 61
(В); 5. брать, захватывать (В), овладевать (7У 6. • брать жену, жениться (на ком-л), выйти зАмуж (за кого-л); 1. начинать (делать что-л) 0 - влок садиться в поезд; ~ живота но някого отнимать жизнь, убивАть; - мёрки принимать мёры, - йзиит сдавАть экзамен; - под вним-пие принимать во внимАние; - присърце при¬ нимать близко к сердцу (В); - пример брАть пример; ~ нозОом брать взаймы: - рсшёнис принимать реше¬ ние; - за жонО брать в жёны; ~ продпипа опере-жЯть (В), брать верх (наД 1); ~ някого но подбив насмехаться (наД Т); ~ си бслято создавАзъ себО не-приятности; не - от дума упорствовать; (нещо за яДене) ~ си отведывать (В; Р); - си думите назЛд брать свои словА обратно; - под нОсм нанимАть, брать внаём (В); - си сбогом прощаться (с Т); ~ становище занимать позицию, придерживаться точки зрОния; - се 1. брАть¬ ся, приниматься (за В); 2. брЯться, появляться; 3. же¬ ниться, сочетаться брЯком взСман/с с 1. получение с, взи¬ мание с; -е но данъци взи¬ мание налогов; -ия мн сул- лы для получения; 2. принятие с (решения) вземано-дОвянс с, разг 1. счё¬ ты, расчёты; 2. прен общие делА; имам (нямам) - с нСго разг у нас с ним есть что-л общее (нет ничего общего) взирам со несв 1. всматри¬ ваться, вглядываться (в В); 2. тщАтельно изучать, оце¬ нивать (В) взискателен требовательный, взыскательный (к Д) взлом л взлома/; крОжбл чрез - крАжа со взломом взор м, поет взгляд л/ взори нареч рано утром, на заре взрО се св 1. всмотреться, вглядОться (в В); 2. прен обратить внимание (на В) взрив л (мн -ове) 1. взрыв м, эксплозия ж; ~ от разстоя¬ ние взрыв с дистанции; 2. взрывчАтка ж, разг, взрыв¬ чатое вещество; 3. прен вспышка ж (гнева, востор¬ га); 4. прен взрыв (аплодис¬ ментов), всплеск л (про¬ тестов) взрив/ен 1. (материал, веще¬ ства) взрывчатый; 2. взрыв¬ ной; -но вълнО взрывнАя волна; -но дупка шпур м взривСн взорванный (мост)
взривя св 1. взорвАть (В), вы¬ звать эксплозию; 2. прен накалить, взорвАть (обста¬ новку), вызвать бурный восторг, гнев; - три^утште, публиката взорвАть три¬ буны, публику, вызвать всплеск восторга взривявам несв 1. взрывАть (В), вызывАть эксплозию; 2. прен накаливать, взрывАть (обстановку), вызывАть бур¬ ный восторг, гнев вид I м (мн —ове) вид м, внёшность ж; болнОв (здрав) - больной (здоро¬ вый) вид; хубав - хороший вид о но - по внешнему виду; в завершен - в готовом виде; дОвом си - изображать из себя (В) вид П л (мн -ове) 1. вид м род м\ всички -ове стоки все виды товЯров; различии -ове самолСти самолёты различного типа 2. филос вид; 3. биол вид; произход на -овете происхождение видов; 4. грам вид (совер¬ шенный) вядeлинГж сват л. виден видный, известный, знаменитый; выдающийся (учёный) видео с видео с, нескл видеокасСта ж видеокассета ж видим 1. видимый; ~ с просто око видимый простым глА¬ зом; 2. очевбдный; явный; - прогрСс явный прогресс видимо нареч видимо, оче¬ видно, явно видимо ст ж видимость ж (хорошая, слабая) видиотя св сделать идиотом (кого-л), -се стать, сдО- латься идиотом, оглупёть видиотявам несв дОлать идиотом (кого-л), -се стано¬ виться идиотом видов видовой; -и разлики видовые различия видовден л день расплаты, возмёздия видра ж, зоол выдраав вид/я несв и св 1. видеть /уви¬ деть (5); 2. св увидеть, испытать, пережить (В); много е -ял мнгое пережил о той видя свят он много путешествовал, повидАл свет; когЛто си -иш гърбЛ (вротО) разг когда рак свистнет; видя му смОткото разг он посчитался с ним; ньдСто ми -ят очито кудО глазЯ глядят; -я со виднОться /увидеться о да му се нс види! чтоб ему пусто было! ынемест вы виёлица ж вьюга ж, метОль ж, бурЯн м, пургЯ ж 5. 63
виСнски венский виончОн/ин л (мн ~и) вёнеи м, житель Вёны висни-нно ж венка ж:, жи¬ тельница ВОны виатнОм/ец ж (мн ~ци) вьет¬ намец м виетнамка ж вьетнАмка ж виж частица, разг смотри; - ти! смотри ты!; - какво видишь ли; вот что вЯодо/ж несв 1. видеть (В); 2. прен испытывать, пережи¬ вАть (В) о две нс ~м разг а) спать хочется, сил нет; б) (за умора) устАть как собАка, хоть плачь; нс ~м бял ден разг не видать добра в жизни, не видАть свёту божьего; ~м смётката ня някого разг сводить счёты с кем-л; ~ се 1. виднОться; 2. видаться (с кем-л); 3. казать¬ ся; товЛ ми се - нореЛлно это мне кАжется нереаль¬ ным виза ж виза ж; входна - въозднАя виза; изходно ~ выездная виза византийщино ж лукавство с, лицемерие с визита ж 1. визит лг, посе¬ щение с; 2, (лекарска) посе- щОние больного врачом визит-ция ж, меД врачебный обход больных; на -та во врОмя обходя вик л (мн —ово) 1, крик лг; иодОвом ~ поднимать крик; 2. разг галдёж м; 3. прен зов лг, призыв м вико/м несв 1. кричОть; ~м с цяло гьрло кричАть во всё горло; 2. звать, призывАть; ~м за пбмощ звать но помощь; 3. вызывать; -м на бис вызывать на бис; 4. звать; приглашать; ~м на гости приглашать в гости; 5. разг звать, имоновАть; кок тс -т? как тебя зовут? о -м до бога кричЯть изо всех сил; ~м но телефона звать к телефону виканс с 1. крик м; 2. шум м; 3. зов м, призыв м виканица ж, разг крик м, галдёж м викна св 1. крикнуть; 2. вскри¬ кнуть; 3. позвАть, вызвать (В) вило I ж дАча ж, вилла ж вила II ж, сел вилы само мя¬ той роботи с - он работает вилами вилица ж вилка ж вилка ж, тех вилка ж; щёп- сел но - штОпсальная вилка вилнСя несв 1. (за буря) буше¬ вать; 2. буйствовать, бало¬ ваться, шалить; 3. прен бушевАть, бесноваться; 4. (за епиДемия) свирепство¬ вать 6Т
вима с вымя с винО ж винА ж:; имам - быть виновным; вменявам във - юр вменять в вину; хвърля ~ върху някого обвинить (кого-л) винаги нареч всегдА, постоян¬ но; в сд пОж за - раз на¬ всегдА; окончательно винОр л 1. винодёл л/; 2. вино¬ торговец м винарство с винодОлие с винсн 1. в^инный; - оцСт вин¬ ный уксус; - спифт вбиный спирт; 2. (за цвят) тёмно¬ красный вино с вино с; сил но - креп¬ кое вино; червёно - красное вино; потурОл но, сухо - сухое вино; скъпи винО дорогие вина виновен вбиОвиый; винова¬ тый винт л (мн -ове) тех винт ж; - за дърво шуруп м винтов вингов ой. - нОраз винтовой нарёз виня несв винить, обвинять (5 , виола ж.муз виола ж; альт.л/ виолСтко ж, бот фиалка ж виолетов фиолётовый виолист л скрипач-альтист м виолончСло с виолончОль ж-; свир я но - играть на вио¬ лончели випу с к л (за клас, курс) вы¬ пуск м; ние сме от один ~ мы одного выпуска вир л (мн —ове) 1. омут м\ 2. водоём м; изкуствен - пруд л 0 — водО а) промокший до костёй; б) сильно вспотёвший вирёя несв 1. (за растения) расти, произрос-тЯть; 2. прен процветЯть вирпа св поднять, зядрАть (го¬ лову) вирпат поднятый; вздёрну¬ тый; - нос вздёрнутый нос о с - нос пренебрежительный, надменный; с -а опЯшка задрЯв хвост вироглЛв упрямый, своеволь¬ ный, непослушный; непо¬ корный вироглЛв/ец л (мн -ци) упря¬ мец м, своевольный человёк виртуозен виртуозный вирус м, биол вирус м\ грипен - вирус гриппа вирусен вирусный; - хепатит вирусный гепатит вир я несв nодниматЬ; зядирАть (голову) о - нос задирЯть нос, зазнавАться; - гловО на подчиняться, быть непо¬ корным; - се подниматься вверх вис I ж, поет, высь ж, небес¬ ный простор вис II л (мн -о вс) спорт вис м\ стоящ - вис стоя; - но 65
свити ръцё вис на согнутых рукАх висвом несв начинать висеть, висОть врОмя от времени висйлко же, спорт переклЯ- диня ж; турник м виси нЛ ж высота ж, высь ж висни I несв 1. висёты нави¬ сАть; 2. прен, разг торчать гдо-л, болтаться без дОля виси я П св начАть висёть висок 1. (за човек, сграда) высокий; - човёк человёк высокого роста; 2. .му (за глас, звук) высокий, гром¬ кий; но ~ глас громким голосом; 3. (за стил) высо¬ кий; 4. (за планина, хребет) высокий; ~ връх высокая вершина; 5. прен (за призва¬ ние, цел) благородный, воз¬ вышенный; 6, высокий, знАЧбтельный; большой; ~о налягане высокое давле¬ ние; -а скорост высокая скорость о —и добиви высокий урожАй; във -а стёпен в большой стОпени; ~ полет высотный полёт; -о здание высотное здЯние; - СТИЛ высокий стиль високо нареч 1. втысоко; 2. громко; говоря ~ говорить громко; 3. высоко, много, очень сильно; - интели¬ гентен очень интеллигент¬ ный; ~ развити технологии высоко (сильно) рАзвитые технологии ' високоволтов ел высоко¬ вольтный високоговорител л громкого¬ воритель м, репродуктор л в исокодобивен въ^со^т^(^;р]^о- жайный високодоходен высокодоход¬ ный, дающий большие доходы високомерен высокомерный, надменный високопОрен высокопарный, напыщенный високопланински высоко¬ горный; - пЯси ща высоко¬ горные пАстбища високопоставен выссоко- постАвленный високос/еи: -но година висо¬ косный год високоуважОван глубокоува¬ жаемый висотО ж 1. высотЯ ж; 2. прен высотА, высокая стОпонь развития о на висотО на должной высоте височинЯ ж 1. высота ж; 2. возвышен^тость ж; 3, рост м (человека); 4. мат высота (треугольника); 5. муз высо¬ тА (звука) височинен высотный; - полет ввIсОгиый полёт висулка ж 1. сосулька ж; лёденя - ледянАя сосулька; 66
2. висюлька ж, подвёска ж внеш высший; ~е учСбно заведение высшаа учОбноа заведение; ~е образование высшее образование; -а мотем-тикя высшая мате¬ матика; - сгОдий высшая стАдия; във ~а стСпон в высшей степени; -а мода высокая мода висшист л человек с высшим образованием вис/я несв 1. висОть; 2. прен, разг (за човек) болтАться без дёла, торчАть о -я по косъм висОть на волоскё; -я над главОто стоять над душой висящ висячий о - мост вися¬ чий мост, подвесной мост; - въпрос открытый вопрос витЛя несв, поет витать о-в облаците витать в облакАх витло с 1. винт; - но • пароход винт парахода; 2. винт, шуруп м витлообрОз/сн винтообразный, винтовой, спиральный; -на столба винтовая лестница витрина ж 1. витрина ж; 2. горка ж (стеклянный шкаф¬ чик) вихрушка ж вихрь м вих/ър л (мн —ри) вихрь м виц л (мн -овс), анекдот м о изтъркан — затасканный (избитый) анекдот; анекдот с бородой вицспрезидОнт м вице-прези¬ дент м виш/на ж, бот вишня (Дерево и плод); слОдко от -ни варенье из вишон вишнев вишнёвый; -а гради¬ на вишнёвый сад вншновка ж вишнёвка ж (настойка) вия I несв 1. вить, плести (В); - венец плести венок; 2. вить (гнездо); 3. гнуть, сгибать (В); - се 1. (за път, река) виться, извиваться; 2. (за коси, къДрици) виться, завивАться; 3. (за растения) виться; 4. гнуться, сгибАться о вио ми со свят у маня голова кружится ви/яИ несв 1. выть; вълкът -е волк воет; 2. (за буря, вятър) выть, гудеть; вяз'ърът -е вОтер воет в клмснёл ост ж окаменелость ж в камснёй 1. окаменелый; -и останки окаменелые ос¬ татки; 2. прен окаменёвший о той со спря кото - он остановился как вкопанный вкаменя се св 1. окаменеть; 2. прен окаменОть, оцепенеть вкаменявам се несв 1. превра¬ щаться в кАмень; 2. прен каменеть, цепенОть вкОром св 1. (за добитък) во¬ гнать, зягнАть (скот); 2. 67
ввоа1'б; втащить внутрь (В); 3. вставить, вдвИн[утЬ; засу¬ нуть (В); 4. вовлечь, ввести (В); 5. спорт забить (гол); вбросить (л/яч); втолкнуть (шайбу) внОрвом несв 1. (за добитък) вгонять, загонять (скот); 2. втАскивать, вкатывать, ввозить (В); 3. совать, вставлять (В); 4. вводить, вовлекать (В); 5. спорт забивать (гол); вбрасывать (мяч); вталкивать (шайбу) О ~ в беля вовлекать в неприятность: ~ в п1тя направлять на правильный путь; ~ в грях вводить в грех; ~ в изкушение вво¬ дить в искушение; - в раз¬ носки вводить в расходы внисвом несв прокисать (В); ~ се 1. прокисАть, описать; 2. прен становиться раздражи¬ тельным, сердитым, кис¬ лым, недовольным вкисна св закиснуть (В); ~ се 1. прокиснуть, закиснуть; 2. прен стать раздражитель¬ ным, саадИт■ыM; кислым, недовольным вкиснал прокисший; ~о вино прокисшее вино; -о мляко) прокисшее молоко вкиснат 1. (за яДене) прокис¬ ший; 2. (за човек) сердйшй, раздражительный, кислый, недовольный внлючо св 1. включить (В /в В); 2. тех включить, пустить в ход (машину); ~ со 1. включиться (в В\ стать участником (Р); 2. тех (за мотор, машина) включи¬ ться, заработать включвам несв 1. включАть (В /в В); 2. тех включАть, пускать в ход; ~ ток (теле¬ визор, машина, мотор) включАть ток (телевизор, машину, мотор); ~ се 1. включАться (в В); стано¬ виться участником (Р); 2. тех (за мотор, машина) включАться, начинЯть рабо¬ тать включване с 1. включение с (в состав чего-л); 2. включе¬ ние (мотора) вкопча св вцепиться (руками в В); ~ се 1. вцепиться (в В); 2. разг сцепиться, вступить в борьбу, начАть бороться (с Л внопчвам несв вцепляться (руками в В); ~ со 1. вцепляться (в В); 2. сцепляться, вступАть в борь¬ бу, начинАть бороться (с Т) вноренСн 1. укоренившийся, прижившийся, пустивший корни; 2. прен укоренив¬ шийся, внедрившийся (на¬ вык) 65
вкореня св 1, укоренить (растение); 2, прен укоре¬ нить, внедрить, укрепить (В); - со 1. (за растение) укорениться, прижиться; 2. прен укорениться, внедрить¬ ся, укрепиться вкоронявом несв 1. (за расте¬ ние) укоренять (В); 2. прен укоренять, внедрять (В); ~ се 1. (за растение) укореня¬ ться, приживАться; 2. прен укореняться, внедряться, укрепляться вночогён окоченевший, окоченОлый; -и пръсти окоченевшие пАльцы вкочоня св заморозить; сде¬ лать неподвижным; - со (от стуД) окоченОть, потерять подвижность вкочонявам несв (от стуД) делать неподвижным; ~ со коченёть, терять подвиж¬ ность (от мороза) вкочанясвам несв, вж вкоча- нявом в нупом нареч вместе, сообща, совместно вкус л (мн -ове) 1. вкус м\ орган но -А орган вкуса; 2. вкус, вкусовое ощущёние; тръпчив - терпкий вкус; горчив - горький вкус; 3. прен вкус, эстетическое чувство, чувство изящного; тънък - тонкий вкус; добър - хороший вкус; женЯ с - жОнщиня со вкусом; обли¬ чам со с - одевАться со вкусом; 4. предпочтение с; въпрос но - дёло вкуса; товО о по -Л ми Это мне по вкусу, Это мне нрАвится вкусвам несв 1. отведывать, пробовать на вкус (В); 2, есть или пить немного; 3. прен вкушАть, испытывать, чувствовать (В) вкус/он (за храна) вкусный; -но супа вкусный суп; -ни ястия вкусные кушанья вкусов вкусовой; - нерв анат вкусовой нерв; -и усёща- ния вкусовые ощущОния в ну сотЛя ж, разг очень вкус¬ ное кушанье 0 наквО • • разг пАльчики оближешь!, одно объядОние! вкуса св 1. отвёдать, попробо¬ вать на вкус (В); 2. съесть или выпить немного; 3. прен вкусить, испытАть, почув¬ ствовать (В) влОго ж 1. влАгя ж\ почвена - почвенная влАга; 2. сырость ж:; ~ по стоните сырость но стенах; 3. изморось ж О държи ми - а) долго помнить (о П); б) не иссякать, не кончАться влагЛлищо I с 1. анат вла¬ гАлище с; 2. бот влагАлище с
влагЯлище П с склад м, пак¬ гАуз л (при гари и приста¬ нища) влОгам! несв 1. вклАдывать (В /в В); 2. (за пари) вкла¬ дывать, вносить (В /в В); - пари в бОнка вкладывать деньги в банк; 3. прен вкладывать, вносить, прила¬ гать; - силите си вклА- дывять свои силы; - тен¬ денция излагать, освещАть тенденциозно (В) владСтел л 1. владелец м, обладатель ^; 2. властитель м владСтелски 1. владель¬ ческий; - правО правА вла¬ дения; 2. властительный м владСя несв 1. владёть, обла¬ дать (Т); 2. влЯствовать; 3. владеть (умениями, навы¬ ком)-, ~ чужд азик владёть иностранным языком; - тёхника владёть техникой; - се владёть собой, доржАть себя в руках владика м, църк владыка л о имам вуйчо - разг иметь руку (где-л) влОж/он влАжный, сырой; -ен воздух влАжный воздух; -но врёме сырАя погода; -ни фрикции влАжные обтирАния вложнёя несв влажнОть, ста¬ новиться влАжным; сырОть влОжност ж влажность ж; сырость ж влак л (мн -ове) поезд м\ пътнически - пассажир¬ ский поезд; бърз - скорый поезд; дирСктен - прямой поезд; поезд прямого сообщения; електрически - электропоезд'; тежкотова¬ рен - тяжеловесный состЯв, -ът трЪгво поезд отправ¬ ляется (отходит, трогается); -ът пристига поезд при- бывАат; взСмом -о садиться на поезд о изпускам -а а) пропускать поезд; б) прен упускАть случай влакнест 1. ворсовой, покры¬ тый ворсом; 2. волок¬ нистый, состоящий из воло¬ кон вллнн/о с 1. волокно с; лСке- но ~6 льняное волокно; копринено -о шёлковое волокно; памучно -о хлоп¬ чатобумажное волокно; 2. биол волокно; мускулни -Л мышечные волокна; нёрвно -о нёрвное волокно влокнодОсн (за растения) дающий волокно влОнов поездной; -л компози¬ ция поездной состАв влОси мн, поет 1. волосы мн; бСли - седые волосы, седи¬ на ж; 2. ворс л власинка ж волосок м, вор-
сйнка ж влост ж власть ж; държОвно ~ государственная власть; и а ~ съм быгть у влАсти; идвам но ~ приходить к влАсти властен 1. влАстный, име¬ ющий власть; 2. властный, повелительный (тон) вл-сгни/к л (мн ~ци) чаловёк, злоупотребляющий властью влАч/а I несв 1. волочить, та¬ щить, тянуть (В); ~л след сёбс си тащить за собой; 2. нести, влечь (В); ренОто ~и дървОто рекА несёт деревья; 3. разг тащить, тянуть; таскАть (В); ~а по съдили¬ ща таскАть по судАм; 4. прен тянуть, оттягивгпъ (В) о ~о си нракОта волочить ноги; ~а вериги тянуть кандалы: ~а се 1. тащиться, волочить¬ ся; 2. ползти: 3. тащиться, идти медленно (о времени); врСмето со —и бОвно время тянется медленно о ~а се след никого плестись, волочиться (за Т); ~а со но опашката плестись в хвостё влОча II несв чесЯть, расчёсы¬ вать (В); ~ вълна чесОть шерсть; ~ конб п чесЯть пеньку вледенен 1. замёрзший; 2. за¬ мёрзший, озябший; ~и пръсти замёрзшие пАльцы вледен/и св заморозить, пре¬ вратить в лёд (В); ~ се 1. замёрзнуть, облоденОть; 2. замёрзнуть, озябнуть вледенявам несв 1. заморАжи¬ вать, превращать в лёд (В); ~ се 1. замерзАть, превращать¬ ся в лёд; 2. мёрзнуть, замерзать о нръвтЛ ми со вледенява кровь стынет (в жилах) влс/кО несв 1. волочить, тя¬ нуть, тащить (В); 2. нести (с собой), влочь (за собой), рекЯта —ча лодката рекА несёт лодку; 3. прен влечь, вызывАть, имОть следстви¬ ем; товО -че наказание ото влечёт за собой наказание; ~кЛ со волочиться, тащи¬ ться, тянуться влекОч л 1. буксир м; 2. тягАч м; гъсСничсн ~ гусеничный тягач влети св влететь, вбежАть, стремительно войти влечуг/о с (мн ~и) 1. зоол пре¬ смыкающееся с; 2. прен подхалим л влёй св 1. влить (В /в В-\ 2. прен (надежда, вяра) все¬ лить (В), внушить (Д /В); ~ се влиться (в В), 2. прен вселиться (в В) вливам несв 1. вливАть (В /в В); 2. прен (наДежда, вяра) вселять (В), внушАть (Д /В); 71
~ са вливаться (в В); 3. (в морето) вливАться, впадЯть; 4. прен (наДежДа) вселяться влизам несв 1. входить (в В); 2. въезжать (в В); 3. прони¬ кАть (в ВУ 4. входить, про¬ ходить, влезАть (в В); 5. вмощАться; включАться (в программу)’, входить в состАв (Р); 6. прен вступАть, начинать; ~ в живота всту¬ пать в жизнь О-в боля попадАть в беду; ~ в клопка попадАть в западню; - във връзка с устанавливать связь (с Т); ~ в допир вхо¬ дить в контакт, в сопри¬ косновение (с 7); - в очи бросаться в глазА; - в рЛзраз вступАть в противоречие; - в сила (за закон) вступАть в силу; ~ под кожлтл но някого втирАться в довОрие к кому-л влизане с 1. вход м; билёт зл ~ входной билет'; -то забра- нёно вход воспрещён; 2. въезд м; 3. вступление с, начало с; 4. вступление, поступление (в организа¬ цию) влияние с влияние с (Р); ~ но околната срадА влияние окружающей среды (на В); - върху човСка влияние па чаловёка; поддОв амя со но - попадать под влияние; из¬ губвам - терять влияние влиятелен влиятельный влияя несв влиять (на В); - върху развитието влиять на развитие; - со испиты-вать влияние, быть под влиянием влог л (мн -ове) 1. вклад м, денежный взнос м, депозит м; 2. прен (принос) вклад (в В) влогов вкладной; -о книжна сберегательная книжка вложа св 1. вложить (В во В); 2. (за пари) вложить, по¬ местить, внести (Деньги)' 3. прен (за труд, усилия, усър¬ Дие) вложить, внести; при¬ ложить (В) вложител л вкладчик м, депонент м влошО св ухудшить (В); - са ухудшиться влошавам несв ухудшать (В)' - са ухудшаться влошОвоне с ухудшение с; ~ но здрОвето ухудшение здоровья; - на врёмото ухудшение погоды влюбвам се несв влюбляться (в В) влюбсн влюблённый (в В)' ~ съм быть влюблённым влюбчив влюбчивый влЮбя се св влюбиться (в В) вляво нареч влОво вляза св 1. войти (в В); 2. 77
въехать; 3. проникнуть, про¬ сочиться (в В); 4. войти, влезть, вместиться (в В); 5. (о списък, програма) войти; 6. (о състава на нещо) войти: 7. (в университет) поступить; 8. прен вступить, начАть; ~ в рОзговор всту¬ пить в разговор (с 7) вмониочО со св стать манья¬ ком вмониочОвам со несв стано¬ виться маньяком, страстно увлекаться (7'); стрАстно предаваться (Д) вмонилчСн ставший манья¬ ком, страстно увлечённый чем-л вмСсвом несв вмОшивять; впу¬ тывать (В /в В); ~ се вмеши¬ ваться, впутываться (в В); ~ со в чужд и рОботи вмеши¬ ваться в чужие дола вмСствам несв вмещать, уме¬ щать (В /в В);~ се вмещать¬ ся, умещаться вместимост ж ёмкость ж, вместимость ж , - но съдО ёмкость сосуда; мёрки за - меры ёмкости в мостя св вместить, умостить (В /в В); ~ со вместиться, уместиться вмося св вмешать, впутать (В /в В); ~ се вмешаться, впу¬ таться (в В) вмётна св 1. вставить (В); 2. (в текст) ввестб; включить (В); 3. (в разговор) вставбГЪ; добавить (В) вмОтнлг грам вводный; -о дума вводное слово вмирисан 1. пропАхший, пропитавшийся каким-л зАпахом; 2. протухший; -а рибо тухлая рыба вмирисвам со несв 1. пропи- тышаться каким-л зАпахом, издАвать дурной зЯпях; 2. протухать вмЪквам несв 1. втАскивять (5); 2. вставлять, вводить (В); ~ изречСние вставлять предложение; 3. встАвлягЬ; втискивать (В); ~ со 1. втискиваться, проникАть (в В); 2. разг входить, ввАли¬ ваться неожиданно, без предупреждения вмъкна св 1. втащить (В); 2. (в текст) вст'АвитЪ; ввести (В); - со 1. разг войти, ввалиться неожиданно, без преду¬ преждения; 2. втиснуться (в автобус) внасям несв 1. вносить (В); 2. ввозить, импортировать (товары); 3. вносить, пред¬ лагать (мнение); 4. вносить, включать (в список); 5. вно¬ сить, дёлать взнос; ~ пари вносить дОньги; 6. прен вносить, вызывать (смуту, беспорядок, путаницу); ~ 75
рсд устанавливать, созда¬ вать порядок внедрявам несв внедрять (но¬ вую технологию) внедряване с внедрение с внозОпон внезАпный, неожи¬ данный внеся св 1. внести (В /в В); 2, ввезти, импортировать (В); 3. (за разглежсдане} внести, предложить (на рассмотре¬ ние); 4, внести, включить (в состав чего-л); 5. (пари) внести, сделать взнос; 6. прен виастб; вызвать (раз¬ Дор, беспоряДок, путаницу); ~ род установить, создАть порядок в никиам несв вникАть, прони¬ кАть, углубляться (в В); - в същносттЯ но въпрдса вникЯть в суть дёла вникна св вникнуть, проник¬ нуть, углубиться (в суть Дела) внимОва/м несв 1. быть вни¬ мательным; 2. действовать осторожно; ~й! будь осторо¬ жен!, берегись!, смотри в обя! внимание с 1. внимЯние с; 2. внимАниа, забота ж; благо¬ даря ви за вииманиего благодарю вас за внимание о взСмом под - принимать во внимание; обръщам - обращать внимАнио (на В); нула внимание разг ноль внимания внимОтелен 1. вибмАтельный; учтивый; 2. осторожный; 3. внимательный, бережный, заботливый внос л 1. ввоз м, импорт м;~ л износ ввоз и вывоз; 2. взнос м; членски - членский взнос внос/сн ввозиОй; ввозный, импортный; —ни стоки импортные товАры; -но мито ввознАя пошлина, таможенная пошлина вносител л 1. вклЯдшк м; 2. импортёр м вноска ж взнос м; застрахо¬ вателна - страховой взнос; дялговл - паевой взнос виу/к .м (мн ~ци) 1. внук м; 2. мн —ци потомки мн внуче с 1. внучек внучонок м; 2. внучка ж в I тучка ж внучка ж внушО св внушить (В /Д;~ си внушить себе (В) внушавам несв внушЯть (В /Д); - увожёние внушАть уважение; - си внушАть себё внушСнис с внушение с; леку¬ вам чрсз - лечить внуше¬ нием; под чуждо - по чужо¬ му наущению внушителен 1. внушитель¬ ный, производящий сильное
впечатление; 2» внушитель¬ ный, большой (капитал) войл л вуАль ж водЛ ж водА ж: изворна - ключевЯя водА; - за пионе питьевАя водА; бистра - прозрачная водА; слОдко ~ (не солена) прОсная водЯ; точ-ща - проточная водА; застояло — стоячая водА; варовита — жёсткая (извест¬ ковая) водА; газирана - газированная водА о вир— я) промокший до костёй; б) сильно вспотевший, весь в поту; тиха - скрытный человек; пия - от извора пользоваться первоисточ¬ ником, получАть (инфор¬ мацию) из первых рук водОч л 1. (в планината) про¬ водник м; 2. вождь ж, пред¬ водитель м, лидар ж; вожАк ж; 3. шофёр м, водитель ж; - на автомобил водитель автомобиля водОчество с лидерство с вод/сн 1. водный, водяной; -ен път водный путь; -ню отоплСние водяное отопле¬ ние; 2. водянистый, жидкий; 3. (живеещ във вода) водя¬ ной, водный; -ни животни водяные животные; -ни птици водоплАвающие пти¬ цы; -но лилия водянАя лилия; 4. (за воДа) водяной; -на чОшо стакАн для воды; -на помто водянАя помпа; 5. (заДвижван с вода) водя¬ ной; —но електроцентрала гидроэлектростанция ж о —сн плеврит меД экссуда¬ тивный, (выпотной) плев¬ рит; -ни бои акварельные крЯски; кончс зоол строкозЯ ж воденица I ж водянАя мёльни- цо о дрънка кото прОзно вощеница трещит как пустая мельница; наливам водЛ във -г— но няного лить воду в чью-л мОльницу воденица П ж желудок у птиц воденичар ж мёльних ж воденичен мельничный; - к—- мък мёльничный жёрнов; - бент мОльничная плотиня водна ж водка ж в одно сило в гидросиловой; -о инсталОция гидросиловая установка водовместилище с искус¬ ственный водоём, розервуАр ж вощовъртСж ж водоворот ж; омут ж в од од ёл ж водораздел ж водоём • ж искусственный во¬ доём водоизместимост ж водоиз¬ мещение с водол—з ж водолАз ж Водолёй ж (съзвезДие и зоДиа- 75
кален знак) ВодолОй л водопад л водопЯд М вюдюнлаващ водоплавАющий; —и птици зоол водоплАваю¬ щие птицы водопровод л водопровод м водорОсл/о с (мн -и) водо¬ росль ж водород м, хим водород м водороден водородный водосвСт л/, църк водосвятие с водоско/к м (мн ~ци) 1. фон¬ тАн а/; 2. небольшой водопАд водоснабдявано с водоснаб¬ жение с вюдюсmOч/ег водосточный; -на тръбО водосточная 1ру-бА; -ен улей водосточный жёлоб; -ен бант водослив¬ ная плотина вод/я несв 1. вести, водить (В); -я на лёк—р вести к врачу; 2. вести, приводить; пътя -и в сёл ото дорога ведёт в дерэОвню; 3. прен вести, приводить (к ДУ товО -и до бёдност Это приводит к бедности; 4. (за начин на живот) вести; -я бурсн жи¬ вот вести бурную жизнь; 5. вести, осуществлять (пере¬ говоры) 6. руководить (7) О -я войн— вести войну; -я дСло судиться; -я за нос— разг водить за нос (кого-л); -я потеклото си вести своё происхождение; -я хорото быть во главё вод/я со несв, разг дружить, водиться о -я се на отчСт состоять на учёте; ни со -и, ни се кОро разг ни слАду, ни лАду; -я се по ум— но няко¬ го жить чужим умом воён/ен I воённый; воинский; —ен чин воинское звАние; -но болница госпиталь м воёнен II л (като същ) воен¬ ный м, военнослужащий м (като същ) военноморски воённо-морс- кой военноплённи/к л (мн -ци) военнопленный л (като същ) военк(нlpecт£пки/н л (мн -ци) воённый преступник вожд м (мн ~ове) 1. вождь м, предводитель л возя несв возить; везти (В); ~ се катАться; Оздить; Охать; - се с лёка нол— катАться на машине; - се с влак ехать на поезде вой л вой м; бёсон - бёшеный вой о вдигам - возмущАться войвода л 1. воевода м; 2. ист воевода (преДвоДитель гай¬ дуков, боровшихся против турецкого ига за освобож¬ дение Болгарии) войн— ж войнА ж; отбрани¬ телно - оборонительная война; зовоев—телна - за- 76
хвЯтническая войнА; светка¬ вична - молниеносная войнА; отв—р ям - разг развязывать войну о студС- на ~ холодная война войни/к м (мн -ци) 1. солдАт м, воин л/, боёц л/; ~к- отпуск-р солдАт-отпускник; 2. военнослужащий м (като същ) войнишк/и 1. солдАтский; 2. воённый. воинский; -а стойка военная выправка войнолюб/сц л (мн -ци) ми¬ литарист лг; а^рёссор м войнствен воинственный (Эух) войск/— ж Армия ж; войско с (мн войскА); редовна -¬ регулярная Армия, гранич¬ ни -и пограничные войскА вол л (мн -ове) вол м о г!рся под -а телС искЯть скандАл (причину) гам, где его (её) нет, искЯть предлога к чему бы придраться волОн I м волАн м, оборкя ж; рокля с -и платье с волА¬ нами, с оборками волЛн II л руль автомобиля, баранка ж, разг волсв волевой; - импулс во¬ левой импульс волейбол м, спорт волейбол м; игр—я - играть в волеЙ¬ бол вол/ен 1. вольный, свобод¬ ный; -ен дух свободный дух; 2. добровольный; -ни пожертвования доброволь¬ ные пожертвования волносг ж 1. вольность ж, свобода ж, независимость ж; 2. беззаботность ж; 3. вольность, фамильярность ж волов-рл пастух волов волг м. ел вольт м волт-ж м, ел вольтАж м волтов ел вольтовым; -о дъг— вольтова дугЯ воля ж 1. воля ж; 2. воля, желАниа с; по своя - по своёй воле, по своему жёланию; 3. поет свобода ж, вольность ж о дОвом - но чувств ото си давАть волю своим чувствам; тов— не ми о по -та я но желЯю Этого вонОщ вонючий вонСщица ж, зоол вонючка ж воня I ж вонь ж. смрад л в о ня II несв вонять, смердеть воп/ъл м (мн -ли) вопль м восыс л воск м; жълт кото - жёлтый как воск, очень блОдный о червСн - сургуч л восъч/ен 1. восковой; —но свощ восковАя свечА; -н— пита медовые соты (само мн); 2. прен (за цвят на кожата) восковой о —но
зрялост восковАя спёлость вот л 1. голосование с; 2. вотум м; ~ ня довСрис во¬ тум довОрия вощеница ж восковАя свечА воювам несв воевать, бороть¬ ся (с Т; за В; против Р) воюващ воюющий; -и държА¬ ви воюющие государства впадин—ж впадина ж впСриом несв вперять, устрем¬ лять (глаза, взор); - поглед устремлять взор (в В) впёря св вперить, устремить (глаза, взор) впечатлёни/о с 1. впечатлОнио с; пр—вя ~е производить впечатление (на кого-л); розв—ллм *его портить впечатление; 2. впечатле¬ ние, мнение с; сподОлям -я делиться впечатлениями (с кем-л) 0 остАнах с ~а у меня сложилось впечатление; пр—ви ми ~е ня меня про¬ изводит впечатление в пив а м несв 1. (за ногти) вон¬ зАть (ногти, когти), впи¬ вАться (ногтями), 2. прони¬ кать (корнями) 0 - очи впиваться глазами; ~ устий впиваться губЯми; - со впи¬ вАтьсЯ; вцепляться (в В) вписан 1. вписанный; 2. лат вписанный; - габЪгълибк вписанный треугольник вписвам несв 1. вписывать, за¬ носить (в список), 2. мат вписывать (окружность) впит— св 1. вписать, занести; 2. мат вписАть (В /в В) вплег— св вплести (В /в В) вплитам несв вплатАть (В /в В) 0~ в мрСжитс си впуты¬ вать , завлекАть в свои сОти (В) впослСдсгвие нареч впослед¬ ствии впрегатен тЯглыIЙ; тягловый; упряжной; - добитък тягло¬ вый скот; - кон упряжнАя лошадь впрёгно св 1. впрячь, запрячь (В); 2, прен нагрузить рабо¬ той; - со нагрузиться рабо¬ той впримча св 1. поймАть кап- кЯном; 2. прен заманить в ловушку, опутать (кого-л) впримчвом несв 1. ловить капкАном (В); 2. прен замА¬ нивать в ловушку, опуты¬ вать, аАпугывать (кого-л) впрочем нареч впрочем; (при това) во всяком случае, при Этом; (между другото) мёжду тем, между прочим; кстАти; (фактически) фак¬ тически, на самом дОле, в действительности впряг л (мн -ове) упряжка ж впрягам несв 1. впрягАть, за¬ прягАть (В); 2, прен нагру¬ жАть работой (В), - со на-
гружаться работой впуском со несв 1. кидАться, пускаться, бросАться (бе¬ гом); 2. прен пускАться, вда¬ ваться (в В); 3. прен отда¬ ваться (Д) впусна се св 1. кинуться, пус¬ титься, броситься (бегом); 2, прен пуститься (в рас¬ суждения); 3. прен отдАться СД) вра несв совАть, всовывать; втискивать (В /в В) 0 ~ си нос— навсякъде совАть свой нос всюду; - се 1. втиски¬ ваться; 2. прен вмОшиваться; 3. прен втираться вр—б/Сц л (мн -ни) воробей л врабчё с воробей л врОбешки воробьиный вр—бчи вж вр—бсшки враг л (мн -ове) враг м, противник м, недруг м, не¬ приятель л о кръвен -* за¬ клятый враг врожд— ж вражда ж враждебен 1. враждебный; 2. вражеский вр—ждСбносг ж враждебность AJ/' вразумя св вразумить, образу¬ мить (кого-л); - со вразу- миться, образумиться, стать благоразумным вразумявам несв вразумлять, образумливать (кого-л); ~ се вразумляться, образумли- вяться, становиться благо¬ разумным врОно ж вороня врат м (мн -ове) шёя ж; де- бСл - толстая шёя; къс - короткая шёя о вися няко¬ му но -Л сидОть на шёе у кого-л; стъпвам но -Л но някого разг садиться на шёю, наступать на горло кому-л; превивам - гнуть шёю, подчиняться; широко ми е около -А жить беззаботно, припевАючи; но по . - по шйя что в лоб, что по лбу враг— 1. дверь ж; двунрил— - двустворчатяя дверь; ле¬ тяща (въртящ— со) - турни¬ кет м; 2. (пътна врата) воротя само мн; 3. (на гардероб, шкаф) двОрцы лги; 4. ворота; 5. спорт ворота о при закрити враг— при закрыт^гх дверях; покОзв—м някому -га разг показывать на дверь, выгонять кого-л; разб^ом отворена - ло¬ миться в открытую дверь врот—р .м 1. приврАтник м; 2. спорт вратЯрь м вр—г/ен шОйный; -ни мускули анат шОйные мышцы вратичка ж 1. дверка ж, двёрца ж; - но бюфёт буфетная дворца; 2. (на ограда) калитка ж о зАдна - 6.
способ уладить дёло по блАту (с заднего крыльцА); осг—вям си - разг оставлять себё лазОйку вратовръзка ж гАлстук м; връзвам - завязыхвать гал¬ стук в рОчна ж 1. знахарка ж; 2. гадАлка ж-, ворожея ж врачув—м несв гадАт^ воро¬ жить врачуване с гадАние с, ворож- бЯ ж вред нареч, разг везде, повсю¬ ду вред/О ж вред м, ущерб лг; причинявам -О причинять вред; във -— на здр—вего в ущОрб здоровью; матер и- —лно -— материальный ущОрб; -и и з—губи юр ущёрб, нанесённый истцу врСд/еп вредный, причиня¬ ющий ущёрб; -вн за здрО- вето врОдный для здоровья; -ни съст—вкн врОдные компоненты вродитол л 1. (човек) вреди¬ тель м; 2. сел вредитель; - по з^рнснитс култури вредитель зерновых врСдносг ж вредность ж, вред м вред/я I несв вредить, причи¬ нять вред, ущерб; гов— -и на околната сред— Это наносит вред окружающей среде вред/я П св устроить, при¬ строить (кого-л); - се устроиться, воспользоваться случаем, пристроиться; аз щв го -я я его пристрою врёжа св врёзать; - св 1. вреза¬ ться; 2. прен (в съзнанието) врезаться, запечатлеться врёждам несв устрАивать, при¬ страивать (кого-л): — се устрАиваться, пристраивать¬ ся. пользоваться случаем врелн-некинвлн само мн глупости, пустАя болтовня, чепухА ж (на постном масле) разг, вздор м, не- быщицы; турусы на колёсах разг врСмв I с (мн времен—) 1. врёмя с, свободно - досуг м; 2. время, порА ж; годишни времена времен— года; 3. врОмя, эпоха ж; по -го но ... во времена (Р); 4. врёмя, порА ж, подходящий момёнт; - за сеитба время для сова; - е порА; 5. грам врёмя (настоящее) о дошло ми в -го пришлА моя порА: баз - безвременно; на -то си в своё врОмя, давно; в никокво) - разг в неудобное врёмя; от - но - врёмя от времени; по всяко - в лю¬ бое врёмя; по одно - вдруг; от край - бснокдн веку; в
кран с -го в ногу со време¬ нем: йм-ло сдпо - жил-был, жили-были, было давним давно крВме П с (метеоролито) по¬ года ж; дъждовно - дожд¬ ливая погода; л ошо - пло¬ хая погода; изгледи за -то прогноз погоды; -то омСква становится топлОе о кучешко - очень плохАя (скверная) погода врегвнёне с, сел (за житии растения) выход в трубку врсгСно с 1. веретено с; 2. пря¬ жа на одном воретенё врачам св несв !♦ обещать; 2. соглашаться (с 7), дявАть слово (Д) вродСн врождённый; -о дОрбо врождённый талАнт; -о заболяване меД врождённое заболевание Връбница ж църк Вёрбное воскресёньо о но връбницо разг посла дождичка в четверг, когда рак свистнет връв ж (мн върви) верёвка ж* о пъпно - анат пуповина ж връзвам I несв 1. (краища, възел) свЯзыватЬ; завязывать (В): - но възел завязывать узлом; 2. привязывать (В /к Д); ~ кучето привязывать собаку; 3, перевязывать (В); 4. связывать (человека); 5. увязывать (снопы) о - кусур взыскивать, искАть недос¬ татки, придираться; вдвОм - двОта кр—я едвА сводить концы с концами; - ръцётв на няного связывать руки кому-л, ограничивать кого-л в действиях; - со а) связы¬ вать себя обещанием; б) разг вОрить лжи или шутке, быть обмАнутым връзвам II несв (за растения) завязывать плод врЪзк/а I ж 1. завязка ж шну¬ рок м: -и за обувки шнурки для обуви; 2. галстук м 3. связка ж; -о чВсън связка чоснокА: -о ключово связка ключёй; 4, свёрток м; 5. анат связка; б. прен связь же; обусловленность ж логHчёска - логическая связь; 7. мн -и связи, отно¬ шения; приятелски -и дружеские отношения; 8. мн -и связи, знакомство с; човСк с -и человёк со свя¬ зями; 9. связь, сообщение с; железопътна -о железно¬ дорожная связь; дОвом -о соединять (по телефону); 10. тех соединение с, связь; —нкьрна - анкерная связь о във -о с в связи с (7); скъсвам -и прерывАть отношения (с 7) връзка II же, воен связной м (като същ) КТ
врЫнком несв, разг канючить, досаждать просьбами връстник./* (мн -ци) ровесник лг, сверстник м връх л (мн -върхове) 1. ворх м; вершина ж, верхушка ж; ~ но пл а ии нО вершина горы; осгър планински ~ пик м; 2. остриё с, конёц м, кончик м: ~ но игл— остриё иглы; - но взико кончик языкА; 3. прен верх, верши¬ на, высшая степень; - на с'ьвършенсmвютю верх совершенства; - но сл-вото вершина слАвы; 4. прен (мн върховС) верхи, руководя¬ щие круги; срСщо във върховСгв встрОча в верхах; 5. анат верхушка; - па сърцСго верхушка сердца; 6. мат вершина; - на ъгъл— вершина углА о кото - на всичко как (в) довершОние всего: на - Нова година в день Нового года; тов— в върхЛ! разг лучше нОкуда! връх/вн вОрхний; -но дрВхо вОрхняя одежда о -но тонка высшая тбчкя, кульмина¬ ция, япогёй л връхлетя св 1. налегOтЬ; на¬ скочить, стремительно ня- пАсть (на В); 2. налететь, наткнуться (на В); 3. прен (за беда, нещастие) постиг¬ нуть; - го бедЯ ёго постигла бедЯ; 4. (за вълни) обру¬ шиться (на В); 5, (за буря) внезАпно разразиться връхлитам несв 1. колвгЛгь, наскакивать, стремительно нападать (на В); 2. налетАть, натыкаться (на В); 3. прен (за беда,, нещастие) пости¬ гать; 4. (за вълни) обруши¬ ваться (на В), 5. (за буря) неожиданно разряжаться връхлитане с стремительное нападение вр!чо св вручить (Д/В) връчвам несв вручАть (Д/В); ~ призовка вручАть повестку връщом несв 1. возврящАть, отдавЯть обратно (Д /В); - рС сто давать сдЯчу; 2. пово¬ рачивать обрАтно, возвря- щАть; откАзытвать (Д /В) о ~ живого но ниного возвра¬ щать ’ жизнь (кому-л); ~ го- дёж расстрАивать помолвку; - св возвращаться; - се у дом— возвращаться домой о да ти са връща! и тебе жёлаю того же! връщоне с возвращение с, воз¬ врат м; - на имот возврАт имущества; на - на обрат¬ ном пути; ним- - 11озЛд назАд пути нот, нет возврата о билСг за отиване и - билёт туда и обратно ври несв 1. кипёть; вод—то ври водА кипит; 2. вариться;
супата ври суп варится; 3. (за вино) бродить; 4. прен кипеть, бурлить, бить клю¬ чом; кръвтО му ври у наго кровь кипить о - и нипя быть вне себя, гнёваться врява ж гвалт м. шум м; гам ж о вдигам - поднимать шум, галдёть врязвом несв врезАть (В); ~ се 1. врезАться (в В); 2. прен (в съзнанието) запечатлевАть¬ ся, врезАться врякам несв 1. (за жаба) квА¬ кать; 2. (за бебе) пищать, кричАть, плАкать; 3. досАдно кричАть врял (мн врСди) кипящий; -а водЛ кипяток м, кипящая водА о - и кипял тёртый калАч, виды видАвший, былвалый, стреляный воро¬ бей врясном несв кричать, вопить; верещать; визжАть врясно св вскричАть; взвизг¬ нуть врясъ/к (мн -ци) крик м; визг л/; писк м все I нареч всё; — сдно всё равно; - пак всё жо, всё таки; ~ още всё ощё; при - тов— при всём Этом; снегът - воли снег идёт всё время о - ми е едно мне всё равно все II неизм прил весь; от ~ сьрцС от всего сёрдца; със - сило изо всей силы, изо всех сил; - по-силен всё сильнее всебългарски общеболгАр¬ ский Всевишния м, рея Всевыш¬ ний всввлОсген всевлАстный, все¬ могущий всввъзмож/вн всевозможный; -ни стоки всевозможные (всякие) товАры вссзн—йки м, разг (мн -вци) всезнАйка л и ж всвизвёсгвн общеизвестный (факт) в сёни I всякий, кАждый; всяка година к-ждый год; ~ пё- тък кЯждую пятницу, по пятницам о на всяко ценО любой ценой; във - случай во всяком случае; за - случаи на всякий случай в сёки II мест (като същ,, за лица) кАждый; - знАе кАждый знАет; о дай Боже всёкиму дай Бог кАждому всвкиднёв/ен 1. вжвдлВвньш; 2. nовседиевиыIИ; -ни гри¬ жи повседневные заббты; 3. будничный; -но дрёха будничная одежда; -ни обувки будничная обувь всскиднСвис с повседневность ж, будни само мн всекиднСвни/к л (мн -ци) ежедневная газета
всвлСна ж вселённая ж в соля св вселить, внушить (Д /В); ~ со вселиться, посе¬ литься всслявам несв 1. вселять, вну¬ шАть (строг); 2. поселять (В /в В); - се вселяться; поселяться (в В) всем^ ль поет вселённая ж всемогъщ всемогущий всенароден всенародный, общенародный всвобхв—тен всообъёмлюший всеобщ всеобщий; -о изби¬ рателю прОво всеобщее избирательное право всво слуш—ние с: но - во всо- усль'1 шание, открыто всоогд—он самоотвержеиный всепризн—т общепризнанный вссстр—нсп всестоJ)Оинбй всецяло нареч всецОло, пол¬ ностью всёя св посеять, вселить (В); - ом рОзо посОять нОнявисть; - страх вселить страх в сил кн .мест все; с - сили изо всех сил; - са тук все здесь; - ние все мы; - до один все до одного всичк/ия мест весь; -нгв пари все деньги о той не е с -ия си разг он не в своём уме, у него не все дома; ти с ~ия (си) ли си? гы с умА свихнулся, что лит?, ты что, рехнулся? всичко мест всё; - е напразно всё напрАсно о оггорв но - сверх всего; - на - всего нЯвсого; мюмчС за - мЯльчик на побе-гушках; преди - прОжде всего; - хубаво! всего хорошего!; - ст—ва всякое бывАет вслушам се св 1. вслушаться (в В), прислушаться (к Ду, 2. прен (в съвет) прислушать¬ ся (к совету), принять во внимание (В) вслушвам св (в нещо) 1. вслушиваться (в В), прислу¬ шиваться (к Д); 2. прен прислушиваться (к Д). при¬ нимать во внимание (В); ~ се в нВговигв съвВти при¬ слушиваться к его совОтам в смръкна св шмыгнуть носом всмукОтсл/ен всасываюшбй; BnбT^BвАЮШбИ; вбирАющий в себя; -на помпа всАсы¬ вающая помпа; -но инсго- л—ция всАсывающая уста¬ новка всмуквам несв всАсывать, впитывать, вбирать, втяги¬ вать в себя (В) всмукване с всасывание с ввред преДлог 1. (място) среди, посреди; - гра¬ дин ото посреди сАда; 2. (време) среди, во время; ~ бял дан среди бОла дня; ~ лято среди лёта; 3. (поло- В4
же ни е) среди, между; - природата среди природи; ~ тях среди них, мёжду ними; ~ хор—то мёжду людьми, в людях встрани нареч в сторонё (от Р} встрастя св св пристраститься (к Д), страстно увлёчься (Г) встр—сгяв—м се несв получать пристрастие (к Д), страстно увлекАться (Г) встъпвам несв 1. вступать, входить, въезжАть (в В); 2. прен вступать (в брак): ~ в длъжност вступАть в должность; ~ в пълнолОгив достигать совершеннолетия всгьпител/вн вступительный; ~ни думи вступительные словЯ; -но лёкция вступи- тальная лёкция; -но вноска встунбтельиыИ взнос встъпя св 1. вступить, войти (в В): 2. прен вступить (в В); - във владение вступить во владение; - в организация вступить в организацию всъщност нареч в сущности всявам несв сеять, вселять, всевАть (5); - раздор сёять раздор; ~ ужас вселять ужас всякак нареч всячески, раз¬ личными способами; лю¬ бым способом, и так и сяк разг всяк—к/ъв мест любой, вся¬ кий, всяческий; по ~ъв н—чин любым способом; ~ви хор— всякие люди всякога нареч всегда, в любое врёмя всякъде нареч всюду, вездё вгалён суженный в тАлии, прилегающий к тАлии; -а рокля плАтьа в талию; нв ~а рокля платье без талии вт-са/м св 1. (за тесто) под¬ няться, подойти, взойти; тсщото - тОсто взошло; 2. прен, разг закончить (рабо¬ ту, дело) о —хме я разг вот так втяпались разг, попАли в тяжёлое положение втОсвам несв 1. (за тесто) подниматься, подходить; всходить; 2. прен, разг за¬ канчивать (работу) втвърдя св сделать твёрдым; ~ св затвердеть, стать твёрдым втвърдявам несв дОлать твёр¬ дым; ~ со затвордевать, становиться твёрдым втвърдяване с затвердевАние с, отвардавАниа с втачнён жидкий сжиженный, превращённый в жидкость; ~ воздух сжиженный жидкий воздух втечня св сжидить, сдёлать жидким; ~ се стать жидким втечнявам■ ■ несв (за газообра¬ зно вещество) сжижАть, 85
дёлять жидким (В); ~са становиться жидким, сжи¬ жАться втечняване с сжижОние с втЛнвом несв 1. втыкАть, вон¬ зАть (В /в В); 2. всовывать (В /в В); ~ се 1. втыкаться, вон¬ зАться (в ВУ 2. влезать, втискиваться (в В) вгинно св 1. воткнуть, вонзить (В /в В); 2. всунуть (В /в В); ~ св 1. воткнуться, вонзиться (в В); 2. влезть, втиснуться (в В) вгичом св несв (за река) вте¬ кАть, впaдатЬ; вливаться (в В) втора ж вторАя часть; аднА ~ однЯ вторАя, половина ж вторОча св впарить взгляд, уставиться (в, на В) вгор/и инея второй; за -и пъг во второй раз о -о природа вторАя натура; стока -о качество второсортный то¬ вАр; от -о рък— из вторых рук, чёрез посредников о свиря ~о цигулна игрАть вторую скрипку; по ~ия н—чин по знакомству, по блАту вгорич/ен 1. вторичный (про¬ дукту ~ни суровини втори¬ чное сырьё, утиль л, утиль¬ сырьё с вторник л* вторник м второ нареч во-вторых второкласен I относящийся ко второму клЯссу школы; ~ учСбник учОбник для второ¬ го клАсса второкласен II 1. второго класса, второклассный (би¬ лет),, 2. второразрядный второсортный второстепенен второстепен¬ ный вгрСнчо св вперить взгляд;; ~ очи устАвиться (в, на В); ~ со уставитьсЯ; пристально посмотреть (на В) втрСнчсн (за поглед) при¬ стальный, устремлённый в одну точку вгрёсс ме св, само 3 л еД, безл меня нАчало лихорадить втрещен оцепенёвший, окаме- . нёвший, остолбеневший вгрещя се св оцепенОть, ока¬ менеть, остолбенеть; выта¬ ращить глазА, ошалёть итрив-м несв втирать (В) вгриванв с втирАниа с втрия св втарёть втриса ме несв, само 3 л еД, безл меня начинАет лихо¬ радить, маня начинает зно¬ бить втръсва/м несв надоедАть, вы¬ зывать отвращение, стано¬ виться противным; ~ ми мно противно, мне надо¬ едАет втръсв—не с отвращение с; до
- до отвращения втръсна св надоОсть, вызвать отвращение, опротиветь; - ми мне надоОло втурвам св леев 1. врывАться, вторгАться, стремительно вбегАть (в В); 2. бросАться, кидАться о - се прёзглава бросАться опрометью втурна се св 1. ворвАться, стремительно вбежАть, вторгнуться (в В); 2. бро¬ ситься, кинуться втьлпя св, разг вбить в голо¬ ву, вдолбить (Д /В); ~ си вбить себё в голову (В) втълпявам несв,. разг вбивЯть в голову, вдалбливать (Д /В); ~ си вбивАть сабё в голову (В) вуйна ж тётка ж {жена бра¬ та матери) вуйчо м дядя л {брат матери) о имом ~ владика разг иметь руку (гДе-л) вулгОрон вульгарный вулк—н м вулкЯн м; угОснал - погАсший вулкан вход м {мн -овв) 1. вход м, въезд м, подъезд м 2. (вли¬ зане) вход, доступ м; — за¬ бранён вход запрещён; - с шж—ни вход по пригласи¬ тельным билётАм; 3. прен плАта за вход о чёрен - чёрный вход вход/ен входной, въездной; -он билёт входной билёт; -но виза въездная виза вхо/дящ входящий; -и писмО входящие письма; - днСв- ник журнАл регистрации входящих документов вцепснСн оцепенелый в цепенСнив с оцепенОние с вцепеня св сковЯть (В); ~ се оцепенОть вцепенявам несв сковывать (В); ~ се цапенОть втапнам св (в нещо) 1. вце¬ питься (в В), схватиться (за В); 2. вцепиться друг в друга, начЯть дрЯку вчёра нареч вчерА о нс съм от - разг меня не проведёшь вчСрош/вн 1. вчерашний; 2. прен, разг неопытный о гой нс с -ен он человёк бывА¬ лый; не съм -ен разг меня на проведёшь, не на того на¬ пАл; -но хл—пё разг моло¬ косос м в чёс вам несв причёсывать (В); - св причёсываться в чёша св причесАть (В); ~ св причесАться вчовоч— св вразумить, испра¬ вить, очеловечить, образу¬ мить (кого-л); ~ са испра¬ виться, стать благоразум¬ ным человеком втовои-вом несв вразумлять, исправлять, очеловечивать (кого-л); ~ се исправляться,
становиться благоразумным человеком във предлог, вж в въвод— св 1. ввести (В /в В); 2. ввести, установить, внед¬ рить (В) о ~ във владСние ввести во владение; ~ няко¬ го в рОбого' г- ввести кого-л в курс дёла въвСждам несв 1. вводить (внутрь), 2. вводить, уста¬ навливать, внедрять (В); ~ рсд наводить порядок въвиром несв всовывать, зясо- вывать; втискивать (В) о - си нос! совать свой нос; ~ со 1. втискиваться; 2. прен вмёшиваться, 3. прен вти¬ раться въвлок— св 1. втащить (В); 2. прен вовлОчь, втянуть (кого- л во что-л) въвлёчвн вовлечённый, втя¬ нутый (в В); ~ в престъпле¬ ния втянутый в преступле¬ ния въвличам несв 1. втаскивать (В); 2, прен вовлекАть, втя¬ гивать (кого-л во что-л); - във войн— вовлекать в войну въглеводород м, хим угле¬ водород м въглеводороден хим углево¬ дородный въгледвуокис м, хил углекис¬ лый газлг въгледобив л угледобыча ^ж вътлёконач м шахтёр м, угле¬ коп м, угольщик м, разг въглен I м уголь м, уголёк м, кусок угля; ~ за рисуване уголь для рисовАния; стЯня но - обуглиться о жив - горячий уголь; покрит ~ скрыгтный человёк въглен II: -о нисолоня. хим угольная кислота въгленче с, умал уголёк м въглерод ль хим углерод м въглёрюл/ен хим углеродный; ~нн съединОния углерод- нные соединения; -но егюжО- по углеродистая сталь въглехидрО/ти мн (еД ~т • м) хим углеводы мн въглища само мн уголь л^; кОменни - кАменный уголь; кафяви ~ бурый уголь; чёрни ~ Антрацит м; дърве¬ ни ~ древесный уголь въдворявам м, несв водворять (В); - рсд водворять поря¬ док въдица ж 1. удочка ж; ловя рибо с ~ ловить рыбу удоч¬ кой; 2. крючок л (рыболов¬ ный) о гл€твям -та разг а) влюбляться по уши; б) по¬ падаться на удочку; хвОщом со на -та попадАться на удочку, клевАть въдя несв (за животни, пти¬ ци) разводить (В), ~ со раз-
водиться, плодиться въжделСнио с. поет вожде¬ ление с; сильное желАние въжё с (.мн -то) 1. верёвка ж; ~ за проктиромо но дрСхи верёвка для сушки болья; - за сн—чонв скакАлка ж; 2. канАт м; нор—бно - кора- бОльный канат; 3. трос м; стом-ноно - стальной трос; 4. виселица ж о огърв— -го спастись от виселицы; от кол и въжё с бору да с сосенки въжоигрОч м, разг 1. канато¬ ходец м; 2. прен , разг лжец м, обмАнщик м, мошённик м в1жон 1. верёвочный; -о столба верёвочная лОстни- ца; 2. канАтный; -а линия канАтная дорога възблСдСон) бледноватый възбрОна ж 1. запрёт м, запре¬ щение с; 2. (на имущество) арОст м; под ~ под ярёстом (об имуществе); 3. юр эмбарго с, нескл о слОгом ~ налагать запрёт възбуда ж возбуждение с; нСрвна ~ нёрвное возбуж¬ дение възбуден возбуждённый възбудя св 1. возбудить, взволновать (В); 2. подбу- рбть; подстрекнуть (В /к Д); 3. возбудить, выавагЪ; поро¬ дить (Я); ~ со возбудиться; взволноваться възбуждам несв 1. возбуждать, волновАть (В); 2. подстре¬ кать, побуждать (В /к Д); 3. возбуждать, вызывать, по¬ рождать (В); ~ апетит воз¬ буждать аппетит о ~ съдеб¬ но дирене юр возбуждАть судёбноа разбирательство; - се возбуждаться; волно¬ ваться възбунтувом несв и св подни¬ мать ня восстание, подст-ре- кАть к бунту; ~ се бунтовать, поднимать бунт възбял белёсый, беловАтый възвйниес воззвАниом възваря св вскипятить (воду, молоко) възварявам! несв кипятить (В) възвелич— св возвеличить, прослАвить (В) възвел и чОвам несв возвеличи¬ вать, прославлять (В) възвестя св возвестить (В) възвестявам несв возвещать (В) възв^ам несв вскипАть, заки¬ пАть възвися св возвысить, нрав¬ ственно поднять (В); ~ со возвыситься, нравственно подняться възвисявам несв возвышАть, нравственно поднимать (В); ~ со во.звышаться, нрав¬ ственно подниматься
възвишен возвЫlшеиный; бла¬ городный; ~а цел возвы¬ шенная цель възвишВн возвЫlшенивIй; рас¬ положенный высоко; - бряг высокий бёрег възвишение с возвышение с, возвышенность ж възвишеност ж (на мисли, чувства) возвышен^юсть ж възвръщам несв 1. воаврашать (В); 2. возвращать, восста¬ навливать (В); ~ силите си восстанавливать свои силы; - здрАвето си восстанав¬ ливать своё здоровье; ~ со 1. возвращаться; 2, (за сили, здраве) возврящАться, вос¬ станавливаться възвръщане с 1. возвращение с, возврАт м: 2. восстановле¬ ние (работоспособности, сил) възвря св 1. вскипОть, заки¬ петь; 2. прен (за човек) вски¬ петь, рассердиться възвърна св 1. возвратить, вернуть (В); 2. (за здраве, сили) возвратить, восста¬ новить (В), ~ со 1. воз¬ вратиться, вернуться; 2. возвратиться, восстановить¬ ся възглавница ж подушка ж о като извОден от - разг словно под мостом ночевал възгл—вничка ж, умал поду¬ шечка ж; думка ^, разг възглавявам несв возглавлять (В) вЪзглос л возглас л възгласдв-м несв возглашать, торжественно объявлять (В) възглед л взгляд м, воззрение с възголям великовАтый; -о дрСхо великоватая одёжда възгордёя со св возгордиться, заважничать, зазнаться възгюрдяваж со несв зазна- вА^ся, вАжничать възгордяване с зазнАйство с в'ьзгoрчHв горьковатый въздебёл толстовАтый, пол¬ ный въздействие воздействие с, влияние с (на В) въздигам несв 1. воздвигАть (В); 2. прен превозносить, расхваливать (В) о-в нулт возводить в культ въздишам несв 1. вздыхАть; 2. (за някого, нещо) вздыхАть, грустить (о П; по Д) въздишка ж вздох ж; дълбо¬ ко - глубокий вздох въздрОбан К мелковЯтый; 2. (за човек) невысокого роста, маленького роста вЪздух ж воздух ж; розволСн - спёртый воздух о вдигам във -о поднимать на воз¬ дух, взрывЯть (В) въздуш/сн 1. воздушный; -но
поща авиапочта ж; 2. тех пнев магический; -и л сп и- р—чно ниевматбческий тор¬ моз; 3. прен воздушный, лёгкий 0 издигам -ни нули строить воздушные зАмки въздържО св сдержать: удер¬ жать {В /от Р); - св 1. воз¬ держаться (от Р); 2. сдер¬ жАться; удержаться (от Р) въздържОтсл л трезвенник м человёк воздерживающийся от алкоголя и табякА въздъхвам несв вздыхАть (о П; по П; по Д) въздъхна со вздохнуть въз/вл I л (мн -ли) 1. узол м; вързан на - вл завязанный узлом; морски -вл морской узел; 2. анат узел; нёрв ни -ли нервные узлы: 3. прен узвл; железопътен -ел железнодорожный узел вЪзел П л (мн -ли) мор узел л (мера скорости, 1852 м/ч) вЪззелСн 1. зеленоватый; 2. (за плоД) зеленовАтый, недо-зрё- лый, недоспелый възкач— св 1. влезть, взобрать¬ ся (на В); усёсться; 2. воз¬ вести ня престол (кого-л); - се 1. взобраться, подняться (на В), 2. (на престола) сесть на престОЛ; занять престол възк—чвом несв 1. взбирАться (на В); садиться (сверху)', ~ кон садиться на лошадь; 2. возводить ня престол (кого- л); - се 1. взбираться, подни¬ маться (на гору), 2. (на пре¬ стола) садиться на простоя, занимать престол възкисол кисловАтый възкликвам несв восклицать възкликна св воскликнуть възкресСиие с, църк воскре- сёниа с о ВъзкресВние Хри¬ стово ПАсха ж възкреся св 1. воскресить (кого-л), 2. прен воскресить, возродить (В) възкресявам несв 1. воскре¬ шать (мёртвого)', 2. прен воскрешАть, возраждАть (В) възкръсвам несв 1. воскре¬ сать, ожи-Ять . 2. прен воскрасАть, возрождаться о - от пеполт— подниматься из пёпля; - от студ разг окоченевать от холода възкръсна св 1. воскреснуть, ожить; 2. прен воскреснуть, возродиться възлОгом несв 1. (корона) воз- ЛАгАтЪ; торжественно пола¬ гать (В); 2. (задача) возла¬ гАть, поручать (Д /В) о - на¬ дежди возлагать надОжды (на В) в£зласт узловАтый; -и ръца узловАтые руки възлиза/м несв 1. подни¬ маться, взбирАться; 2. (за
сметка) насчитываты составлять (5); сумата - на хиляда лВва сумма составляет тысячу лёвов възлов узловой; -о гОро узло¬ вая станция 0 - въпрос узловой вопрос възложа св 1. (корона) возло¬ жить, положить (В); 2. (за¬ Дача) возложить, поручить (Д/В) възлюбен возлюбленный, горячо любимый възлязо св 1. подняться, взо¬ браться; 2. (за сума, сметка) достичь, составить (опре¬ делённую^ сумму) възмогвам со несв 1. набирать силу; 2. богатОть, укреп¬ ляться материально, преус¬ певать възмогна со св 1. набрать силу; 2. разбогатеть, укре¬ питься материально, пре- успОть възможен возможный, осуше- сгвбMыИ; достижимый възможност ж 1. возмож¬ ность ж; по - по возмож¬ ности; по - пб-скоро возможно скорёе; не о по -иге ми я) это не в моих возможностях; б) это мне не по корм—ну; 2. (скрити сили) мн -и возможности, потен¬ циальные силы възмутВн воaмушOинвlй възмутя св возмутить (кого-л); - со возмутиться възмущ—вом несв возмущАть (кого-л); ~ со возмущаться възмъж—вам несв мужЯть, крепнуть, становиться взрослым възмъжЛл возмужавший,, возмужАлый възнаградя св вознаградить (В /Т /за В); ~ се вознаградить себя възнаграждавам несв возна¬ граждать (В /Т /за В); ~ со вознаграждать себя възнак нареч нАвзничь възнамерявам несв намере¬ ваться, воанамOрбватъся (сделать что-л) възн—сям несв восхвалять, превозносить (В); - св воз¬ носиться ВъзнесСнис с, църк Вознесё- ние с възниквам несв возникать, появляться възникна св возникнуть, поя¬ виться възобновителен восстанови¬ тельный възобновя св 1* возобновить (В); 2, восстановить (В); ~ со 1. возобновиться; 2. восста¬ новиться възобновявам несв 1. возоб¬ новлять (связи); 1. восста¬ навливать (силы); ~ со 1. 92
возобновляться; 2. восста¬ навливаться възобновявано с 1. (на тради¬ ции) возобновление с; 2. (на сили, здраве) восстановле¬ ние с възпалСние с воспалёние с; ~ на сгОвито воспалёние суставов; - на бСлите дро¬ бове воспалёние лёгких възпирам несв 1. приостана¬ вливать, останавливать (В); 2. задерживать, удерживать (В); мешАть. препятствовать (Д); - се 1. останавливаться; 2. задОрживАться; 3, удОржи- ваться, воздерживаться (от Р) възпит—вом несв 1. воснИ- тывать, растить (кого-л); 2. воспитывать (у кого-л что- л), прививАть (кому-л что- л); ~ со воспитываться възпитам св 1. воспитать, вырастить (кого-л); 2, вос¬ питать (у кого-л что-л), привить (кому-л что-л); ~ со воспитаться възпитапие с воспитание с; добро - хорошее воспи¬ тание; човак без ~ плохо восnбTАHHBIИ; невоспитан¬ ный человек възпитани/к л (мн -ци) воспитанник м възпламеня св 1. воспла¬ менить, зажОчь (В); 2. прен зажОчь, воодушевить (кого- л); ~ се 1. воспламениться; 2. прен зажечься, воодуше¬ виться възпламгенявом! несв 1. вос¬ пламенять, зажигАть (В); 2. прен зажигАть, вооду¬ шевлять (кого-л); ~ со 1. воспламеняться; 2. прен зажигАться, воодушевляться възползвам со несв и св пользоваться /воспользо¬ ваться (случаем) възпоменание с и възпомин^ ние с воспоминание с възнюмснател/сн и възню- мин—тел/ен 1. пОмятный; 2. мемориальный, -но плочо пАмятная (мемориАльняя) доскА възпр— св 1. приостановить, остановить (В); 2. задержать (В), помешать, воспре¬ пятствовать (Д); - о 1. остановиться; 2. задержать¬ ся; 3. удержАться възпр—вим несв поднимать, выпрямлять (В); - со 1. подниматься, вставАть нЯ ноги, выпрямлят^ься; 2, (за кон) подниматься ня д^1бы възнренятетв(ву)ам несв и св препятствовать /воспре¬ пятствовать (Д) възприСма св воспринять, усвоить (В) възприСмам несв восприни- 93
мАть, усваивать (в) възприемчив восприимчивый възприОг воспринятый, при¬ нятый възприяти/о с восприятие с; вкусови -я вкусовые восприятия възпроизведа се 1. воспроиз¬ вести, создАть вновь; 2. вос¬ произвести, изобразить (В) възпроизвСждом несв 1. вос¬ производить, создавать вновь: 2. воспроизводить, изображать (В) възпротивя со св воспро¬ тивиться, оказАть противо¬ действие възпрогивявом се несв проти¬ виться, оказывать противо¬ действие, воспротивляться СД) възпявам несв воспевать, про¬ славлять (В) възр^жд—ис с 1. возрождение с, подъём м; 2. ист Воз¬ рождение, эпоха Возрож¬ дения възрозя св возразить (кому-л, на что-л, против чего-л) възразявам несв возражать (кому-л, на что-л, против чего-л) възраст ж возраст .н; учи¬ лищна ~ школьный воз- ряст: но ~ в летах, в пожи¬ лом возрасте; в дёгска - в дётском возрясто 9% възрастен 1. взрослый; 2. пожилой (человек) възродСн возрождённый възродителен восстанови¬ тельный възрожденец л (мн ~ци) ист деятель болгарского Воз¬ рождения възрождСнски ист относя¬ щийся к болгарскому Воз¬ рождению; ~ дух дух Воз¬ рождения; ~ пСсни песни, связанные с болгарским Возрождением възроптА-ям несв роптАть, поднимать ропот възсСдн— св сесть верхом (на Ву - коня сесть на лошадь възсл—вя св восславить, про¬ славить (В); ~ со просла¬ виться • възсл—вям несв восславлять, прославлять (В); ~ со про¬ славляться възс'гановя св восстановить (В); - се восстановиться възстановявам несв восста¬ навливать (равновесие); ~ св восстанавливаться възстановявано с восстанов¬ ление (зДоровья, сил) въз сядям несв (кон) садиться верхом (на лошаДь) възгор/г л (мн ~зи) восторг м; във - съм быпь в восторге; изп—дом във ~ приходить в восторг
възторжен восторженный възхвОложс восхваление с възхвалявам несв восхвалять, превозносить (В) възхигён восхищёншый възхищавам св несв восхи¬ щаться, восторгаться (Т) възход м, само ед восход л/, подъём м, прогресс м; във - в подъёме възцарявам со несв 1. воца¬ ряться, занимать царский престол; 2. прен воцаряться, наступать възцарявано с воцарение с въл/н л (мн -ци) волк м; глутница -ци стАя волков, глОдвн като -к голодный как волк 0 стар -к разг старый (трАвленый) волк; и -къг сит и -гнато цяло и волки сьны, и овцы цёлы; морски -к морской волк в1лна ж шерсть ж; ювга - овОчья шерсть; камилско - верблюжья шерсть; остра - грубая шерсть; вл-ча - че- сЯть шерсть вълн/О ж 1. волнА ж; 2. физ волна; кО»си -и короткие волны 0 девСтата - девятый вял вълнвн шерстяной; - плат шерстянАя ткань, шерстяной материал вълнОнис с 1. волнение с; 2. волнение, возбуждение с, беспокойство с; 3. (социал¬ но) восстание с, волнОние, брожОниа с о мертво — мёртвая зыбь вълнолом л волнорез м, волнолом м, мол л вълнувам несв 1. волновать (В); 2. волновАть, возбуж¬ дать, тревожить (В), 3. призывать к восстанию; - со 1. (за море, воДа) волновать¬ ся 2. волновАться, беспо¬ коиться; 3. волновагъсЯ; бунтовАть вълч/и волчий; -о глутница волчья стая о -и апетит волчий аппетит вълшСб/сн 1. волшебный; -но пръчка волшОбная палочка; 2. прен волшебный, чудес¬ ный, чарующий; —на глСдко волшебный вид вълшебство с 1. волшебство с; 2. прен волшебство, оча¬ рование с вън I парен снаружи, на дворе, вне дома, на улице; - от град— за городом; - в студё¬ но на дворе (на улице) холодно вън! II межД вон!, вън оггу- ко! вон отсюда! вън ог предлог вно (Р); - опасност вно опасности; - гов— независимо от этого о - сОбс си съм быть вне себя в-»нк- парен, вж вън I 1.
външ/сн 1. внешний, наруж¬ ный; -он вид внешний вид, -но врат— наружная дверь; 2. внешний, зарубежный; Министерство но -ните рЛ- боги министерство ино¬ странных дел; -ен позОр внешний рынок; 3. чужой, посторонний; вход за -ни лиц— забранен вход по¬ сторонним лицам воспре¬ щён; 4. прен внёшний, нюказнюH о -он Лгъл мат внОшний угол; -но гума тех покрышка ж (автомобиль¬ ная), -но (лекОрсгво) лекАрство для наружного применения, наружное с (като същ) външност ж внёшность ж, наружность ж, държ— но -гО си слеррбть за собой външнотърговски внешне¬ торговым въображёние с воображение с, фантАзия ж о грабвам -то поражАть воображение въобразя си св вообразить, предстЯвить себё въобразявам си несв вообра¬ жАть, представлять собё въобщС нареч вообще, в общем, в цОлом; при всех условиях, всегдА; совсём въодушевен воодушевлённый (чем-л) въодушевление с воодушев¬ ление с, увлечение с, душев¬ ный подъём м въоръж— св 1. вооружить (сол¬ дат), 2. (снабдя) воору¬ жить, снабдить, оснастить (техникой, аппаратурой), 3. прен (със знания) воору¬ жить; - св 1. вооружиться; 2, вооружиться, запастись (всем необходимым); 3. прен вооружиться (знаниями, терпением) въо^ъж-вам несв 1. воору¬ жать (В /Т), 2. вооружЯть, снабжать, оснащать (техни¬ кой), 3. прен вооружЯть (информацией), ~ св 1. вооружАться; 2. вооружАть¬ ся, запасАться (Т), 3. прен вооружАться (знаниями, терпением) въоръжСн вооружённый о - до зЛ>би вооружённый до зубов; -и сили вооружён¬ ные силы воор^^ёнис с вооружение с, модСрно - современное вооружение въплъщавам несв воплощать; - св воплощаться въпреки предлог вопреки (Д), несмотря (на В); ~ моята воля вопреки моёй воле; - тов— вопреки этому; несмотря на это въпрос л 1. вопрос м; за¬ дОв ом. поставим —и зада- 96
вить, ставить вопросы!; 2. вопрос, проблёмя ж; жил н щен ~ жилищный вопрос; 3. вопрос, дело с, обстоятельство с; ~ но довСрие вопрос доверия О болен - больной вопрос; назрял - назревший вопрос; вiзлюв - узловой вопрос; внсящ - открытый вопрос; - но живот и смърт вопрос жизни или смОрти; за какво стОва -? о чём идёт речь?*; -ът с в тов— чс ... дёло в том, что ... въпрос/сн указанный, извест¬ ный, вышlеуномянутвIй; —ният ученик ученик, о котором идёт речь върб— ж, бот вёрба ж, ива ж, ветлА ж; плАчеща - плаку¬ чая ива върбал—н м, събир вербняк л/, зЯросли вёрбы върбино ж, бот вербена ж в!рб()в вёрбовый, ивовый върбовка ж, бот кипрей узколистный, ивАнчай узко¬ листный върболика ж. бот, вж върбови*— вървВж л 1. ход /и, ходьбЯ ж, движение с; бърз - быстрая ходьбА; 2. походая ж вървоолицо ж вереница ж върв/я несв 1. (пеш) идти, ходить; -я пеш идти пеш¬ ком; 2. (за превозно сред¬ ство) идти, двигаться; влОкьг -и поезд идёт; 3. (за механизъм) идти, работать; машината -и машина работает; часовникът нс -и часы не ходят; 4. (за време) идти, проходить; врСмого -и врёмя идёт; 5. (за работа) идти; рОбогога -и добрС дало идёт хорошо; 6. (за пари) ходить, быть в обращении; гСзи пари не -ят эти дёньги вышли из обрящёния; 7. разг (за цена) стоить; как -и захаргЛ? сколько стоит (почём) сАхар? 8. прен (за Дреха, цвят) подходить; тАзи врёзко -и добрё на костю¬ ма этот гАлстук подходит к костюму О -я в крон идти в ногу; -я на ош—шного плестись в хвостё; -и ми мне везёт; -и ми к—тё по вод— всё идёт как по мЯслу; -я по гайдата на няного плясАть под чыю-л дудку; сгоната -и товАр продаётся въргОлим несв, разг катЯть, валять; - се валяться (в постели) вържа I св 1. (възел., краища) связать, завязать (В); 2. (за вещи) связАть, увязЯть (В); 3. перевязАть, сдёлять паре- вязку; 4. привязать (к Д); 5.
прен, разг принудить, заста¬ вить остаться; ~ се 1. связАть себя (обещанием); 2, разг повёрить лжи, принять серьёзно ложь или шутку, быть обманутым; 3. пере¬ вязать себя, сдёлать себё перевязку в1ржа П (за растения) завязАть плод вързан 1. связанный, завязан¬ ный; 2. прен неловкий, не¬ способный; ~ човёк нелов¬ кий чоловёк о ~ в езикя двух слов связАть не может; рОботаг— в в кЪрпо ~а дёло в шляпо вързоп л узел м, ток м, связка же, ~ дрСхи узел с одёждой върл 1. злой, жестокий, свирепый, лютый (враг); 2. прен заядлый ярый; - пуш-ч заядлый курильщик о -о ракия очень крОпкая ракия върлина ж 1. жердь ж, шест м; 2. прен (за много висок човек) долговязый человек, верзиля л и ж, разг о д!лъг като - разг длинный как жердь, верстА коломенская върлувам несв 1. свирепство¬ вать, бушевать, босновАться; 2. прен (за епиДемия) свирепствовать вЛ»рнл св 1. вернуть, отдАть обратно, возвратить (Д /В); 2. вернуть, застАвить вернуться {ого-л) ; 3. (отказвам аа някого) отказАть (кому-л); ~ св вернуться, возвратиться въртел л 1. вертел м 2. мн -и прен, разг препятствия, за¬ труднения; пр—вя -и встав¬ лять пАлки в колёса, созда¬ вать препятствия (Д) въртолёжка ж 1. карусОль ж; 2. волчок м, кубарь м; 3, прен динамическая, утоми¬ тельная жизнь въргвлив: —о движёние вращАтельноа движОние върго гл-в 1. (за животни) больной вертячкой; 2. прен ветреный, лагкомысленн^гй, безрассудный чоловёк; свое¬ нравный человёк въртелОт^ вертолёт л/ въртоп м, водоворот м, омут м; 2, прен обиталище воров, преступников; притон м върт/я несв 1. вертОть, кру¬ тить, вращАть (В); 2. прен, разг вести (Дом); ворочать (Делами); -я търговия умО- ло торговАть; -я бизнес заниматься бизнесом о -я опашка разг вертёть хвостом; -я - сучо разг де¬ лать всё возможное, и так и этак прикидывать; -я няко¬ го разг разыгрывать, обма¬ нывать (кого-л); -я ме
р—мото у меня ломит плечо; -я се 1. вертеться, крутить¬ ся, вращАться; 2. разг постоянно находиться где-л, нертёться О -и ми хв в ум— (в глов—та) вертится в умё (в голове); -и ми св свят всё кружится пёрад глазАми върхов предельный, макси¬ мальный; —о н—товЛрванс но машината предельная нагрузка машины; -и ч осо- вё (на уличното Движение) часы пик върховен 1. верховный (орган власти); 2. высший (долг) върху преДлог 1. (място) на; - покрива на крыше; 2. (посока на действието) на; нахвърля со - някого) броситься на кого-л; 3. (обект на действието) о, об, над; заболСжки - кни¬ гата замётки о книге; 4. (пюопсрl{ионaлпосT: цена) на, от, с; д—нък - доходите подоходный налог; процСнт - клпитОло процент от (с) капитала върхушка ж (на общество¬ то) верхушка ж; управля¬ ващо ~ правящая верхушка в1рша несв дОлать (В); ~ рОботл делать дёло; - глу¬ пости поступать глупо върш—чко ж молотилка ж вършё/я несв молотить (В) о -я трО>не на главЯта но някого изводить кого-л попрёками, тянуть душу (жилы) из кого-л вършитба ж 1. молотьбА ж; 2. нрёмя молотьбы; по - во врёмя молотьбы въставам несв 1. восставать (против Р); поднимать вос- стЯние; 2. прен восставать, бороться (против Р) въотОна св 1. восстать, под¬ нять восстание (против Р); 2. прен носстЯть въстание с восстание с; -го избухна восстание • вспых¬ нуло; вдигна - поднять восстание в1с/я се несв 1. хмуриться, насупливаться; 2. прен (за времето) хмуриться, пор¬ титься; врОмего св -и погода хмурая в1гре нареч внутри, внутрь (Р) о-в один час в точёние одного чЯса въгрсш/он 1. внутренний; -ен джоб внутренний кармАн; 2, (Душевен) виУтреиибИ; -ен свят внутренний мир; 3. (същностен) внутренний; -ен смисъл внутренний смысл; 4. внутренний; Министерство но -ните рОботи Министерство внут¬ ренних дол; -но търговия внутренняя торговля; 5. разг
близкий, свой; -ен човёк свой человёк 0 -ни болести меД внутренние болёзни; -^но отделение меД терапев¬ тическое отделОние; (за те¬ лефон) -ен номер добавоч¬ ный номер в1тъ/км/ (мн -ци) текст уток м въшка ж вошь ж в1шк—в вшивый въшлйв еж въшкав вял вялый, медлительный, инертный вяра ж 1. вера ж, 2. -Оря, до¬ верие с; имам - иметь дове¬ рие; доверять (Д) вярвам несв 1. -ёрить (Д /в В),, 2. верить, доверять (Д); 3. думать, предполагать, на¬ деяться; 4. рел верить, вёровать (в бога) 0 но - на очигв си не вОрю своим глязАм; вярвай бога! по- вОрь!; не ми се вярва мне не нОрится вярване с 1. убеждённость ж; 2, вёровАние с; понёрье с О не в за - это не-оаможиО; это невероятно вярно нареч 1. -Орно, дайстни- тально; 2. -Орно, точно (стрелять); 3. вОрно, прО- дянно (служить) вярност ж 1, вёрность ж, истинность ж; 2. верность, точность ж; 3. -арность, преданность ж; клСгва за - клятва -Орности вягър л (мн вегровё) вОтер м; попътен - попутный ветер; източен - восточный ветер О гоня -о биться впустую; отиде но -о всё пошло прАхом; - рОботл разг пустое дело; накьдёто» духа -а разг держАть нос по ветру; ог дъжд на - раз в год по обещанию; нон - те довя? каким -ётром тебя занесло?; хвърлям но -о бросЯть на вётор; пр—вя но някого - льстить, говорить комплименты кому-л; чвр- вён -меД рожа ж вягър/ен: —на мСлница ветря¬ нАя мельница, ветрянка ж, разг вятърничав ветреный, лагко- мысленн^1й; -о р-бота не¬ серьёзное дОло; -о пове¬ дению легкомысленное по¬ ведение Г габардин л габардин м габарит м тех габарит ж г-бър I м, бот граб л гОбър II л сапожный гвоздь с большой шляпкой гОбърчв с (мн -го) кнопка ж (канцелярская) го вОнко дере-янниая
гОвра ж злАя насмёшка ж, из- дёнка ж, издевательство с, глумлОние с го врътна св опрокинуть (В); - ч-ша опрокинуть стакАн; вышить зАлпом гОвря св несв изде-Аться, глу¬ миться (наД Т) г—го ж, разг клюв лг, крючок л о пъхам си -то разг совать свой нос, лОзть кудЯ не слОдует год л и ж (мн -ове) 1. само ж, събир хищные животные, звёри; 2. живность ж, до¬ мАшняя птица; 3. паразиты (насекомые - вши, блохи и Др.); 4. прен гад ж, гАдина ж, от-рaтИтaльнвIЙ; мОрз- кий чалонОк годОгол м гадАльщик м, пред¬ сказатель м гад-гелка ж* гадальщиця ж, предсказАтельница ж годОя несв 1. гадАть, предскА- зынять (В); ~ сънища толко¬ вать сны; 2. гадАть, предпо¬ лагать (В), высказывать до¬ гАдки г—дон гАдкий, отвратительный гнусный, омерзительный, мерзкий г—дене с тошнотА ж г—ди ми со несв, само Зл ед меня тошнит гадина л и ж 1. жи-ое су¬ щество (животно^е, птица, насекомое)' 2. прен, презр гАдиня ж годинка ж 1. мелкое живот¬ ное или птица; 2. насекомое с, букАшка ж г—доосг ж 1. гадость ж; 2. гАдость, низкий поступок гоз I м, само ед керосин м-, дАвам - разг давЯть газ; на¬ маля -тА сбАвить газ; с пълна - разг на полном газу газ П м, само еД газ л (ткань) газ Ш л (мн -ове) 1. газ м; зя- душлив - удушливый газ; отровен - ядовитый газ; гърмящ - гремучий газ; природен - природный газ; опаргажёнт с — квартира с гАзом; 2. само мн —овв гЯзы (выДеления организма) гЛзгенерОтор м, тех газогене¬ ратор м газСла ж, зоол газОль ж газиран газированный; -о во¬ дЯ газированняя вода; -и напитки газированные • на¬ питки г—зов гАзо-ый; —о скри вОлище газоубежище с; ~ котлё н гАзоная плитЯ; -а кОмора гАзоная кАмера гозообр—з/ен газообрАзный; -ню е'ъеmюяние газообразное состояние газопровод л газопровод л газьол м, тех газойль м г—з/я несв 1. (в кал,, във вода) тот
шлёпать; 2. (трева, цветя) тонгатЬ; выпаты-ать (В); 3. (в сняг) ходить; 4. прей топтАть, нарушАть, попирать (закон) 0 -и ме болест разг меня мучит болезнь г—Ндо ж гАйдя ж, волын^са ж О вървя по -то но някого разг плясАть под чужую дудку; не ми в по -го разг не в моём -кусе; надувом -го разг реветь, громко плАкать гойт-н л шнур м, галун л (для окантовка оДежДы) о ~ вожди красб-ые; изогнутые брови гЛло неизм прил торжествен¬ ный; - концСрт торжествен¬ ный концерт голОкгико ж галактика ж голОнг/еп галантный, учти¬ вый; -ни обноски гол—нг- ное обхождение галангСрия ж галантерея ж галванизация ж гАль-анбаа- ция ж г-лен 1. избалованный (ребё¬ нок), 2. милый, любимый; -о име ласкательное имя; -о дего любимый ребёнок г-лони/н л (мн ~ци) 1. изба- яОвАиныИ ребёнок, бАловонь м; 2. любимец л о -к но съдб-та бЯловень судьбы голёрия ж 1. галерОя ж; кар¬ тинно - картинная галерея; 2. (в театър) гале-рея, галёрка ж; 3. (в мина) галерея, подзёмный ход; 4. прен галерея, вереница ж; - от образи галерея образов галета ж галОта ж, паниро¬ вочные сухари мн галон л 1. галун м; 2. галлон м (английская мера жиД¬ кости) галоп л 1. галоп м; н-ром в - гнать галопом; 2. (танц) галоп галош м галоша ж, калоша ж галфон л бол-Ан м, дурАк м гальов/ен лАсковый, нежный; -но отношение ласковое отношение г—ля несв ляскАть; бАловать; гладить нОжно рукой (В), - со ласкаться гОма ж 1. муз гАмма ж; ми- 11 ьорна - минорная гЯмма; 2. прен гЯмма; - от цвеговё гАмма крАсок г—ма-лъчи само мн, спец гОм- ма-лучи само мн, гАмма- излучОниес гамён л хулигАн сорванёц м; уличный мальчишка гОмОнс-ки уличный; хулиган¬ ский г-ря ж 1. нокзЯл м; 2. железно- доржняя стЯнция ж\ сточна - то-Ярная стЯнция гарОж л гарАж л гарОнг л/, юр гарАнт м, поручи-
тель м горанцибнен гарантийный (срок) г—рОнция ж гарантия ж, руча¬ тельство с, обасначеиба с, залог м; без пр-во на - без прАна ня гарантию; парично ~ денежный залог; под ~ под залог гор-фо графин м г—рвон л ворон м; полски * грач л о гОрвон гОрвону оно не в-ди ворон ворону глаз не выклюет г—рг/о гАлка ж, ворона ж о плйшо ~иге разг ня собЯк брехАть г—ргОро ж полоскАние горла; прОвя ~ полоскАть горло гардероб л 1. гардероб м, пла¬ тяной шкаф; 2. гардероб, раздевАлка ж, гардеробная ж (като същ); 3. гардероб, вся одежда человёка; 4. (на гара) кА меря хранения; д—вом на ~ сдавать в кАмору хранения гордеробиёр л гардеробщик ж гардеробнёрко ж гардероб¬ щица ж гарирам несв и св (автомо¬ бил) стАнить /поставить ня стоянку, в гарЯж гарнирам несв и св 1. гарниро¬ вать (кушанье) дёлать /сдО- лять гарнир к кушанью; 2. отделывать /отдёлать (пла¬ тье) гарнир он 1. (за ястие) гарни¬ рованный; -и крСнвирши сосиски с гарниром; 2. (за рокля) отделанный, с отдел¬ кой гарнитур— ж 1. гарнир м; пОчено с - жаркое с гарни¬ ром; 2. (мебели) гарнитур м; ~ за сп—лня спАльный гарнитур; 3. (инструменти) набор м, комплект инстру¬ ментов; 4. (на рокля) отдОл- ка ж гарсониёра ж однокомнатая квартира г—рузи мн рыбья пОчонь, ры¬ бьи печёнки госён 1. погАшенный; поту¬ шенный; 2. гашёный; ~о вор гашёная известь гОсно несв 1. (за светлина, огън) гаснуть, тухнуть; дого- рЯть; 2. прен гАснуть, сла¬ беть, терять силы, чАхнуть; 3. (за звуци) зямирАть гастрит м, меД гастрит .и гастрол м гастроль ж, гастро¬ ли мн гастроном л 1. гастроном ж, гурмАн м; 2. (магазин) гастроном гася несв 1. (светлина) гасить (В); 2. гасить, тушить (по¬ жар, огонь), 3. (вар) гасить (известь)
г-тонко ж загАдка ж гОтор л/ мехАническая пилА, лесопильная рАма гоф л (мн -ове) разг 1. бес¬ тактность ж; неуместный поступок; глупость ж; 2. прей провАл м; нопр—вя - ОпрОCTО-ОЛбCбTЬCЯ; проВА¬ литься гощВт— само мн трусики само мн, трусы само мн; бОнсни - купАльные трусы; дСгски - дОтские трусики; спортни * спортивные трусы гАщи само мн 1. штаны само мн, брюки само мн; 2. трико с, нескл (женское, Детское); долин - кальсоны само мн О зовОри никого по бёли - разг застАть кого-л нряс- плюх, неподготовленным; сл—гам си таралеж в -ге разг посадить себё блоху за пАзуху гв—рдия ж гвАрдия же гвозде/й л гвоздь м; зоновО- вам! с -и прибивАть гвоздя¬ ми где, де вж кьдё гдСго, дСто вж ньдСго говгиряг дуршл—г лг говозё с, разг капризный, изба- ло-Анный человёк или ре¬ бёнок; нОженка л и ж, разг гвврС/к л (мн -ни) бублик м, барАнкя ж гёг— ж большая пастушья пАлка с крюком гейм лг, спорт гейм л* гели гельм гемия ж небольшое пАрусное судно генёзис л генезис м. проис¬ хождение с генер—лен генеральный, глАн- ный, основной, -ерушби генерОгор м, тех генератор л генер—ция ж генерация ж, поколение с генВтика ж генетика ж генетичен гаиатбческбй гени-лен гениальный гений л гОний м геогрАф-и географ л/ гсогр—фия ж гаогрАфия ж геол о/г л (мн ~зи) геолог л геометричен геометрический геомСтрия ж геометрия ж геоцеитрячеи геоцентричее- ский гёпя св, жарг 1. поймать, схватить (кого-л); 2. укрАсть, прикарманить (что-д) гор—н м колодец с журавлём герб л (мн —ове) герб м; държАвен ~ государствен¬ ный герб горгвф jw пяльцы само мн гергино ж, бот георгин у Гергьовден м, църк Юрьев день горд-н л ожерелье с. бусы мн герм—н/ец л (мн -ци) нСмец м герм—нко ж нОмка ж
герм-нски 1. немецкий; 2, гер¬ манский; ~ езици герман¬ ские языки героич/он героический; -на съпротива героическое со¬ противление герой л 1. герой м; 2, лит герой (романа) гёго с гОтто с гешСфг м тёмная сдёлкя ж, спекуляция ж; афёра ж гвшвфгОр л/, презр торгАш м, далёц .м, спекулянт м; аферистм гибел ж гибель ж. разруше¬ ние с. падОнио с гибел/он гибельный; ~ни по- слёдици гибельные послед¬ ствия гибок м, зоол гиббон м гигантски гигантский, огром¬ ный; исключительный гиздав крАCбвыИ и нарядный гиздя несв ^рашАть, наряжать (В); ~ со наряжАться гизна несв мокнуть, намокать гилза ж, воен 1. гильза ж (ру¬ жейная)', 2. гильза сы), 3. тех гильза, патрон л гилооз'ин— ж гильотина ж гимнази—леи гимназический, школьный; ~ учител учи¬ тель гимнАзии гимнОзия ж гимназия ж, средняя школа ж гямгасз'Я/k л (мн ~ци) гим¬ нАст л/ гимнОсгико ж гимнАстика ж; утринно - утренняя гимнА- стмкя, зарядка ж; игр-я (прАвя) - дёлать гимнасти¬ ку гнжноезячка ж гимнАстка ж гама несв 1. гибнуть, умирАть; 2. пропадАть, исчезать гинеколо/г (мн -зи) гинеколог м ГИПС.М ГИПСЛ4 гяпеярам несв и св гипсовАть /загипсовАть (В) гипсов гипсовый; -о мОсно гипсовая мАска; -— пре¬ връзка меД гипсовая по¬ вязка; ~ гов—н лепной пото¬ лок гири мн (ед гирл ж) спорт гири мн, гантели мн гишё с окошко с. окошечко с глав— ж 1. голова ж; гола - лысая голова; кл—тя ~ качАть головой; 2. прел головА, ум м. рассудок м; 3. прен голонА; умна ~ умная головА; 4. (ръковоДител) главА ж; държЯвай ~ гланА государства; - но еемёНсmвю главА семьи; 5. (на книга) главА; 6. (чесън, лук) головка ж; - зеле кочЯн капусты о блъскам си -то ломЯть голову (наД 7); взёмам -го но няного лишАть жизни (кого-л); горе -го! выше голову!; дебёла - разг упря¬ ТО5
мец ж, тупица л и ж; залогам си -го ручаться головой; луда - сорвиго¬ лов—; но - от населСниого ня душу населения; но своя - на свой ’ страх и риск; ог -то си тёгли горе от умЧ; ог -то до петите с головы до ног; пр—зна - пустАя головА; прекл—н ям - склонять го¬ лову; с клюмнала - пове¬ сив голову; сечё му -го разг у него голова работает, он смекалистый гловог-р л главарь м, предво¬ дитель ж, ножЯк м глОв/вн глйнный; основной, сущOственный; централь¬ ный; -ен лСкар глЯ-ный врач; -ен мозък анат головной мозг; -но буква заглавная, прописнЯя буква главина ж ступица ж (в колесе) главница ж, фин деньги, от¬ данные в рост, под процен¬ ты; основной капитал в дОле главня I ж головня ж, обгоре¬ лое полёно с, головёшка ж главно II ж (болеет по жи¬ тата) головня ж (болезнь хлебных злаков) главоболие с 1. головнЯя боль; 2. заботы, неприятно-сти мн главозамайвано с головокру¬ жение с главорОз л головорёз ж, раз¬ бойник ж глаголица ж пОрвая дренне- болгАрскяя Азбука, создан¬ ная Константином-Кирил¬ лом, которой в прошлом пользовались болгАры, хор¬ ваты, морЯвы и др. славяне глаголическ/и глаголический, написанный на глаголице; -о писмо глаголическое письмо; -и паметник гла¬ голический пАмятник (пись¬ менности) глад ж 1. голод ж; 2. острая нехвАтка чего-л, - за суро¬ вини острая нехвАткя сы¬ рья; информационен - информационный голод О умирам ог - умирать (по¬ мирАть) с голоду; кислоро¬ ден - мед кислородное го¬ лодание гладАчккж гладильщица ж глЯд/ен I 1. голодный; -на смърт голодная смерть; -но сгОчко голодовка ж; 2. прен Алчный, жАдный о но -но (сьрцё) нчтощАк, нч тощий (голодный) желудок глАдей II глАженый, выгла¬ женный; -и дрехи глаженая одОжда гладене с 1. глАженьа с, утю¬ жение с; 2. поглАживание с гладиола ж, бот гладиолус ж глодни/кж (мн -ци) разг 1. ж
постоянно голодный чело- вОк; 2. прея наичсЫlтныIй; Алчный челонОк глоднишки нареч жадно, как голодный гладувам несв голодЧть гладуване с голодАние с; ле- чОбно - лечебное голодание гл—д/ък 1. глАдкий, ровный; 2. прей глАдкий, лёгкбИ; сво¬ бодный (стиль,, стих) о —ко бягоно спорт бег по бего¬ вой дорожке глОдя несв 1. гладить, утюжить (В /Т); 2. гладить, ласкЯть (рукой) о ~ с перо (с перцВ) някого разг глАдить по головке кого-л глазура ж глазурь ж глОмов разг глупый; придур- ко-Атый гланц л глянец ж, блеск ж, лоск ж гланцирам несв и св глянце- -Ать /отглянцевать (В); наво¬ дить /нанести глянц, блеск, лоск (на В) гл—нцов глЯицевый; -о хар¬ тия глянцевая бумЧга гл—рус ж, зоол морскЧя чАйкч глас ж (мн —овё) 1. голос ж; дрёзгав - хриплый голос; чет— на - читать вслух; 2. (при избори) голос; 3. прея голос, зов ж, призыв ж о издигам - поднимать голос (за В; в защиту Р, против Р); нрвщя, кол ного ми ~ държи кричАть во всю глотку, орЯть во всё горло; с п^лен - во весь голос; пусн—м -— си голосовать глас/он 1. лингв глАсный (звук); 2. анат голосовой; -ни връзки голосовые связки гл—сност ж гласность ж, оглАскч ж о дАвам - преда¬ вать гласности глОсив 1. голосовой; нокАль- ный, 2, анат голосовой; - ап ор—т голосо-ой аппарат гласовит голосистый гласоподавател ж избиратель ж, голосующий ж (като същ) глАснапбр ж наждАчнчя бума¬ га ж гласувам несв голосовать о ~ довСрие выражАть довОрие (Д) гласуване с голосование с; явно - открытое голосова¬ ние; mОйкю - тАйное голосо¬ вание глася несв 1. подготовлять, приготовлять (В); 2. наря¬ жать, укряшАть (В); ~ со 1. собираться (в Дорогу); 2. нч- ряжАться глашотОй м глашАтай ж; про- воавOстибк ж глСда/м несв 1. смотреть, гля- дёть (на В); 2. (филм) смот- рОть (В); 3, (пчели, жси- 107
вотни) разводить, нырА- щивать (В); 4. (Деца, болен) ухАживать (жг кем-п); 5. смотрёть, старАться, стреми¬ ться 0 ~м отгоре разг смот¬ реть свысока; ~м но к-ргы гадАть на кАртах; ~м но к—- фВ гадать ня кофейной гу¬ ще; ~м но криво разг смот рёть косо (на В); ~м през прости разг смотрёть сквозь пАльцы; ~м с добро око относиться хорошо; - си кСфа разг жить безза¬ ботно; ~м домакинството заниматься хозяйством; ~м яз-nюл вОжди смотрёть ис¬ подлобья, глядёть бирюком разг гледжосан глазированный; ~и съдово глазированная посу¬ да ^аджосвам несв глазировать, покрывАть глазурью глВдищс с точка зрОния, пози¬ ция ж 0 от мое ~ с моей точки зрёния глёдка ж пейзАж м, вид л/; - към морёто вид ня море глёзен I м анат щиколотка ж, лодыжка ж глСзен П избалованный; детё избаловаинный, каприз¬ ный ребёнок глСзла ж баловница ж глСзльол/ бАловень м глвзогия ж; разг 1. баловство с; 2. избАлованный человёк глСзя несв 1. баловАть (В); 2. нОжить, холить (В), ~ св 1. балонАться; 2. капризничать глСтчер м глётчер лг, ледник л/ глеч ж- 1. глазурь ж; 2. (на зъбите) эмаль ж глиг-н л кабОн м, вепрь м гликоз— ж глюкоза ж глина ж глина ж глинен глиняный; ~и съдове глиняная посуда глист л глист л глоба ж 1. штраф л/; 2. пёня ж глоб-лен Обшбй; взятый в цёлом, глобАльный глобус л 1. глобус м; 2. чбяжур в вида шЧрч глобя св 1. оштрафовАть (кого- л); 2. наложить пОню (на кого-л) глобявам несв 1. штрафовать (кого-л); 2. налагАть пёню (на кого-л) глог л/, бот боярышник л (Де¬ рево и плоД) $ от трън, г— на - из огня да в полымя глождя несв 1. глодать, грызть (В); 2. прен терзать, мучить (В) глупав глупый, бестолковый о - кого г^ско (като пОгна) глуп как пробка, глупый как бчрАн глупЧ/к м (мн -ци) глупец м, дурАк л о пр—вя св но -к ва¬ лять дуракЧ Ж
глупйчн— ж дура ж. дурочка ж глупОшки I нареч глупо, по- дурчцки глупОшки II и глупо г ки глупый, дурацкий глупёя несв глупОть глупост ж* глупость ж глупчол/ дурачок л глутница ж стЧя ж (волков} свора ж (собак) глух 1. глухой; мОлко ~ глухо¬ вАтый; 2 (звук, шум) глухой, неясный, тупой; 3, прен (за улица, място) глухой, без¬ людный, тихий; захолуст¬ ный; 4. прен (безразличен) глухой, неотзышчивый, бес¬ чувственный 0 -а линия ж) жп тупик м; б) прен тупик м. беавыходиое положение глух—р л/, зоол глухЧрь м глух—рчо с, бот одуванчик м глухоням л (като същ) глухо¬ немой л/ (като същ) глухог— ж 1. глухотЧ ж: 2. прен глубокая тишинА глъбин— ж 1. глубинА (реки. моря): 2. прен глубинЯ (мыс¬ ли, Души) глътвом несв Е глотОть (В); 2. прен поглощАть (В); 3. прен отнимать (В у Р) 0 ~ води¬ цата а) попадаться на удоч¬ ку; б) влюбляться; — си ези- но неметь, смушаться; пу¬ гатьсЯ; лишаться дЧрч речи глътна ж 1. глоток м; ~ водЛ глоток -оды; 2. анат глотка ж глО>тня се 1. глотнуть, прогло¬ тить (В); 2. прен поглотить (В); 3. прен отнять (В у Р) О кого че ли в -л бастун словно аршин проглотил глъхна несв 1. (за звук) глох¬ нуть, затихать; 2. глохнуть, зарастать сорнякАми глъч ж, вж глъчка глМчка ж гомон м, гвалт ^, гчм м. галдёж л гмурвом со несв нырять (в воДу) гмур/ёц л (мн ~ци) зоол (виД птица) нырок м гмуркам со несв нырять гмуркОч л ныряльщик м, нырок Л4 гмурна св св нырнуть гнёвен гнОнный, рязгнёвАнный гневлив вспыльчбвыИ; раз¬ дражительный гневя несв гненбГЬ; сердить (кого-л): ~ се гневаться, сер¬ диться, раздражаться гнездо с 1. гнездо с; 2. прен гнездо, убОжище с; 3. (за садене на растения) гнездо, ямка ж; лунка ж (за семе); 4. лингв гнездо о -ия ~ вить гнездо; - но зор—за рчссЯд- ник зчрАзы гнездя несв гнеадбться; гнез¬ довАться ж
гнетм гнёт л/, угнетение с гнида ж гнида ж гнивне с гниение с гнил 1. гнилой; -ш плодовС гнилые фрукты; 2. прен гни¬ лой, нездоровым, прогнив¬ ший, сгнивший гния несв 1. гнить; 2. прен., разг гнить (в тюрьме} гно/вн гнойный, гноящийся; -йно рОно гноящаяся рЧна гноСне с нагноОние с гной ж и л гнойм гно/я несв гноиться; рОного -и рЧнч гноится гноясам св нар-Ать гноясвам несв нарывАть гнус: * ме о мно противно, я гнушаюсь (Р), я брезгчю (7) гнус/еи гнусный; -но лъж— гнусная ложь гнуслив брезгливый гнусот— ж гнусность ж, мер¬ зость ж гнусоттия ж, гнусность ж, мОрзость ж гнуся св несв гнушЧться (Р), брезгать (7); исмятынчть от- нрАшOибе (к Д) гняв л гнОв л/, ярость ж гоблён л гобелён .м говод-р л пчстух крупного ро¬ гАтого скотА говодОрчо с, умал пастушок пастушонок м говСд/о с 1. (за едър рогат До¬ битък) скотина ж; 2. мн ~а крупный рогАтый скот; 3. прен скотина говСене с, рел говВнье с говСжд/и говяжий; ~о месо го¬ вядин- ж о -о мух- слепень м говёя несв. рел говёть, пости¬ ться говор л 1. говор м, разговор м; 2. способность говорить; загубвам -а си терять спо¬ собность говорить; 3. лингв говор лг, диалект м, нарОчие с говор/вн 1. речевюН; -ей опа- рОт органы речи; -ни осо¬ бености особенности гювю- р- говорим разговорный; - език разговорный язык; писмено и -а реч письменная и раз¬ говорная речь говорител л 1. (по раДиото) диктор м; 2. спикер м говор/я несв 1. говорить (Д /В /о П); 2. говорить (какой-л языку —я английски гово¬ рить по-английски; 3. разго¬ варивать (с Ту 4. говорить, произносить речь о -я но вятьра говорить впустую; но си -им мы не разговари¬ ваем, мы в ссоре; -я врСли- некипели разг нести чепу¬ ху, молоть всякий вздор; -я наляво и надясно разг гру¬ бить направо и налево; -я ТТЛ
но сгенОго разг как об стену горох годёж л помолвка ж. обруче¬ ние с; пр—вя - обручЧть (кого-л); розвЛлим! - рас¬ страивать помолвку годен годный; пригодный; подходящий; - за употрСбо годный к употреблению; ~ зя ядене съедобный годён помолвленный; обру- _ • « W чённый годени/к (мн -ци) жених л годеница ж не-Оста же годин/— -ж год м всяко -о кАждый год; миналата -а прошлый год; в прошлом году; 2. мн -и годы мн, возраст м; но мл-ди -и в молодости; но сг—ри -и ня старости лет 0 Нов— -о Но-ый год; чссгито Нов— -о! с Новым годом!; от -а на -а из года в год; ден -а очень длинный день; зч много -и! ня многие годы!; до -л в будущем году; г—зи -а в этом году; от дълги -и с дАвних пор годиш/ен годовой, годичный; -но вноска годовой взнос; -но лихва годоной процент, -ен д—нь к годо-ой налог; -ни разноски годичные из¬ держки; -но крёмв врёмя года годишни/к л (мн -ци) еже¬ годник л годишнина ж 1. годовщина 2. (на вестник, списание) годовая подши-ка, годовое издАние годишно нареч ежегодно; в год годност ж годность ж. при¬ годность ж годдиом несв обручЧть (кого- л); - со обручаться гол I л 1, голый; 2. гОлый; лег¬ ко одетый; 3. голый, пус¬ той; ~а стАя голая комната; 4. лысый; -а главА лысая головА; 5. голый, без рас¬ тительности; -и хълмове голые холмы 0 - и бос ия- ШиИ; голый и босый; - като пушка гол как сокол; -а истина голчя правда (исти¬ на); -и надСждо пустые надежды; -и обещания одни обещания; с -и ръцё голыми рукЯми гол II л (мн -ове) спорт гол м; в к-рям - забить гол; - за нОшия отбор гол в пользу нашей комАнды голгота ж голгофч ж голем/Сц л (мн -ци) вАжное лицо, человек, занимающий высокое положение в об¬ ществе голомбя св несв, разг вАжни- чять, зазнавАться, зядирЯть нос 8. ТТТ
големин— ж величина ж, раз¬ мер м големс-тво с 1. нысокоа поло¬ жение в обществе; 2. высо- комёриа с. чванство с голобр-д безбородый гологл—в с непокрытой голо¬ вой. без головного убора, нростонолОсыИ разг голог— ж 1. нагота ж; 2. обна¬ жённость ж ГОЛО ТЙЯ ж 1. бедность ж, нищетА ж; 2. бедно>тЯ же; 3. разг нагота ж голтО/км (мн -пи) разг бедняк Л4, оборвАнец м голф I ль спорт (играта) гольф л голф П л брюки-гольф само мн гол/ям (мн -Сми) 1. большой; 2. большой, крупный, значи¬ тельный; -ям сзуд крепкий холод; 3. большой, сильный (Дождь); 4. большой, ны- дающийся (художник); 5. большой, взрослый; по - -ям браг старший брат; Голям ССчко нар январь м, Сеченъ м, нар; Голямата мСчка астр БольшАя Мед¬ ведица; м-ло и -ямо и стар и млад; -Оми думи сильные словА гоненица ж (игра) пятнашки мн, сАлки мн; бег напере¬ гонки; игрАя на ~ игрАть в сАлки гонитба ж 1. погоня ж; пре¬ следование с; 2. гонОние с гонче с гончая ж (собака) гоня несв 1. гоняться (за Т), преследовать (В); 2. гнать, выгонять, прогонять (В); 3. прен проследовать (какую-л цель) о — вятьро (той що духа, Мих—ля) разг биться впустую; върви го гони ищи нёт-рч в поле, шци- свищи гор/О ж лес м; борова -О сосновый лес; вековни -и дремучие лесА; иглолистна -Ч хвойный лес; широко¬ листно -О лбствеиныИ лес о в -Лг— рОсьл дикЧрь м простофиля л и ж, не¬ отёсанный чоловёк горд 1. гордый; - съм с ... гордиться (Т); 2. надмен¬ ный, высокомерный горделив 1. горделивый; 2. надменный, высокомерный, снесбныИ; чнаилбныИ горделив/ец м (мн ~ци) гор¬ дец м, высокомерный чело¬ век горделивост ж 1. надмен¬ ность ж, высокомерие с, гордыня ж, спось ж, чвЯн- ство с; 2. горделивость ж гордея со несе 1. гордиться (7); 2. быть надменным, вы- сокомёрным; чваниться, ТТ2
НО яКНИ чать, задирать нос (>(П.‘ гордо ст ж 1. гордость ж; 2. гордость, нысокомёриа с, надменность ж горе нареч 1. наверху, вверху; 2. навёрх, вверх; выше; кАч¬ вам св - подниматься на- вВрх о - глав-то! выше го¬ лову!, не унывай!; - ръцете! руки -верх!; по — выше; нОй - - нч сЧмом ворху; от - до долу свОрху донизу гюре~люлу нареч более или ме¬ нее, так себе гореизложен вышеизложен¬ ный горелка ж форсунка. ж гюр/ек 1. верхний (этаж); -он прог притолокА ж; -ни дрС- хи верхняя одёждч; 2. выс¬ ший, старший; -ни класовС стАршие клАссы горенв с 1. горёииа с, сгорАниа с; 2. сжигАние с (топлива) о двигОтел с вътрешно - тех двигАталь внутреннего сго¬ рАния горепосочен вышеуказАнный гореспоменат ны^нау^юмяну- тый горест л горе с. скорбь ж, го¬ ресть ж; мукч ж, печаль ж горестен горестный, скорб¬ ный, печальный горёщ 1. горячий (чай); -и из¬ вори горячие источники; 2. жАркий, знойный (день); 3. прен горячий, пылкий (нрав) о —и сълзи горючие слёзы горещин— ж жарА, зной м; не¬ търпима - нестерпимый зной, нестерпимая жчрЯ горив/ен горючий; -но смес горючая смесь гориво (мн горивО) топливо с, горючее с, само еД; точно - жидкое топливо; ядрено - ядерное горючее гори л- ж, зоол горилла ж горист лесистый; лесной; - хълм лесистый холм; -и ра¬ йони лесные районы горица ж лесок л,, роща ж горичка ж роща ж, рощица ж горкияг несчАстный, бОдный гор ко нареч горько, тяжко; - плОчо горько плАкать горкВ межД горе!; - ми!- гора мно! горница I остЯток л, излишек м горница II ж верхняя часть (чего-л); (на ботуш) голени¬ ще с горнище с, вж горница II горск/и I лесной; -о стопан¬ ство) лесное хозяйство; -ч ягода земляника ж; -а по¬ ляна прогалина ж горск/и П л (като същ) лес¬ ник ж, лесничий л (като същ) ш
горчО несв горчить горчив 1. горький (вкус); 2. прен горький о - опит горь¬ кий опыт; ~ х—п горькая пилюля; -а ч-шя горькая чЯшч; -и сълзи горькие слё¬ зы!; ~о к—фё чёрный кофа без счхчрч горчивин— ж горечь ж; горь¬ кий вкус; 2. прен горечь ж, огорчОние с горчиво нареч 1. горько, с огорчением; 2. -! горько! горчилк— ж 1. горечь; 2. прен горечь, огорчОние с горчиц— дл? горчица ж гор/я I несв, непрех 1. горёть; 2. горОть, давать плАмя, теп¬ ло, свет; 3. прен гореть; очи¬ те му -яг у него глчзЧ го¬ рят; -я от желОнив горёть жолАнием; детето -и ребё¬ нок в жару о огън ми -я ня гловОто имОть большие не¬ приятности гор/я II несв, прех 1. жечь, сжигАть (В); 2. топить (В); - дърв— жечь дровА; 3. жечь, использовать (электри чест- во) господ л господь м, бог м; вярвам в -о -Орить в бога о един ~ знОв разг один бог нёдчет; оно е рВкъл ~ ёсли на то божья воля; ~ до ти в на помощ! бог с тобой; ще ядеш дървен ~ разг табё здорово нлегит господ—р л 1. хозяин л/, вла¬ делец л/, собственник м; 2. хозяин, работодатель л господ—р сни 1. хозяйский; 2. богАтый, зажиточный господ/ин л (мн господ-) господин лн (обращение) -ине ед; мн господин госпожО ж- госпожА ж; (обращение) госпожо, госпожа, мядЯм ж госпожица ж барвIШHя ж гост л гость м; ноня на ~и приглашать в гости; но -и съм быть в гостях; невЯнен - незваный гость; скьп - дорогой гость гостба ж кушанье с. блюдо с гост/ен: гостна ст-я, гостна ж (като същ), гостиная ж (като същ) гост/виин м (мн ~и) вж гост гостенко ж гостья ж гостилница небольшой ресто¬ ран гостолюбив гостеприимный, хлебосольный гос' гопр иемон гостеприимный гостоприемство с гостепри¬ имство с гостувам несв гостить (у кого- л) гостуване с пребыт-анио в ка¬ честве гостя готворск/и 1. кулинарный, по¬ варской; ~о рвцВптоо кули- ш
парный рецепт; 2. (в кухня¬ та) кухонный, ~а пёчко ку¬ хонная плита 0 ~а сол по- вароннАя соль готвОчли повар л? готвАчка ж повар (о женщи¬ не); повариха ж, кухАркя ж готв/я несв 1. готовить (пищу), стряпать разг; 2. (уроци) го¬ товить (В); 3. подготовлять; готовить (лекцию); 4. гото¬ вить, замышлять (сюрприз); —я се готовиться (к экза¬ мену); ~я со за път соби¬ раться в дорогу гогин жарг 1. хороший, крч- си-ый; 2. добрый готов 1. готовый, приготов¬ ленный (обед); 2. готовый, склонный (к Д);~ съм д— го нопр—вя я готов это сделать о -и дрёхи готовое плАтье готов-н м, разг бездельник м дармоедм готово нареч гото-о о идвам на ~ приходить на готовое (на гото-анькое) гощОвам несв угощАть; кор¬ мить досыта (гостя); ~ со угощАться (Т) гощ—вко ж угощение с, пи¬ рушка ж, разг гоя несв откармливать (сви¬ нью)^; ~ св разг толстОть, тучнеть гр—бвом несв 1. хватать (ру- кш), вы^атывАть (В); 2. похищать (В); 3. брать силой, зАхвАтывять (В) о - оръжието брЧться за ору¬ жие; ~ въображСнието по¬ ражать воображОниа; ~ око¬ то разг привлекать внима¬ ние гробСж л грабёж м. ограбле¬ ние с, разбой; крАжч, сопро¬ вождающаяся насилием о плАднешки ~ грабёж средь бёла дня граблив хищный; ~а птиц— хищная птица гр—бна св 1. схватить (рукой), выхватить (В); 2. похитить (В); 3. захватить (В) о - оръжив подготовиться к борьбО, восстАть гр-бя несв 1. грЧбить (В); 2, хватЧть (рукой) о -* като то¬ пъл хляб разг рАсхвАтывать, брчть нарчсхвАт что-л гравирам несв и св гравиро¬ вАть /выгрАВбровать (В) гравьор л гравёр ^, гравиров¬ щик м, резчик м гравьорск/и гравёрный; гра¬ вировальный; ~а работил¬ ница гравёрная мастерская; ~и инструмСнти гравиро¬ вальные инструменты гравюра ж гравюра же град I л (мн градовё) город м; прист—нищен - портовый город; от ~ но ~ из города в город ТВ
град- П м, само ед 1. град м, само еД; бис (воли) - идёт град; нато - грАдом; очукан от - побитый грАдом; 2. прен град; - от куршуми град пуль градСж л 1. стройка ж, строи¬ тельство е; постройка ж; 2. прен строительство с, сози- дЯние с градивен 1. строительный; 2. прен созидательный, твор¬ ческий градина ж 1. сад л/; зеленчу¬ ково - огород м; овощна - фруктовый сяд; цвСгна - цветник м; китна - цвету¬ щий сад; 2. сад. парк м; морско - приморский парк; зоологическа ~ зоопарк м, зоологический счд (парк) О хвърлям камъни в -то на няного бросАть кАмашки в чей-л огород градин-р л 1. садовник м; са¬ довод м; 2. огородник л градинОрск/и 1. - садовый; 2. огородный о -о суп— овощ¬ ной суп градинарство с 1. садоводство с; 2. огородничество с градински 1. садовый; ~ цве¬ тя садовые цветы; 2. ого¬ родный о - чай (с—лвия ж) бот шалфей м грОдсни городской; - площ—д городскАя площадь грОдус л 1. грЯдус м; пег -о под нулата пять градусов ниже нуля (мороза); два ~л над нулата днч грАдуся выше нуля (топлА); 2. градус (на спиртни напитки); 3. геом грЯдус; Лгьл от чоги- рилеееm -о угол в сорок гра¬ дусов о но ~ съм разг быть под градусом (под хмель¬ ком. под мухой) градушка ж град м грядя несв 1. строить (В); 2. прен строить, созидЯть (В) о ~ въздушни кули строить воздушные зАмки граждан/ин л (мн -и) 1. горо¬ жанин м; 2. гражданин м гр—жд—нко ж 1. горожАнкч ж; 2. гражданка ж гр—ждонсн/и 1. городской; 2. гражданский, -и прав— грчждАнскиа правА гражданство с 1. събир горо¬ жане мн, жители города; 2. гражданство с, подданство с; българско - болгАрское гражданство; пр—во но - прАво гражданства грОйфер л 1. тех счмохвЯт м; 2. резьбА на шинах, на по¬ дошвах обуви граней кАрканье с гр^Окaнгcвж гран гр—нна св 1. прокаркать; 2. прен, разг наброситься с криком (на кого-л) ТТ6
грим л/ (мн -ове) грамм л/; пито - ни грана, нисколько I' ромОда ж 1. громада ж, гру¬ да ж; ~ от нОмъни груда камней; 2. большое коли¬ чество гр—м—лвк 1. громадный, огро¬ мный; 2. исключительный (успех) гром—жл* вас (в граммах) гр омОти но ж грАммати^СА ж грамот— ж грАмотя ж; почет¬ на ~ почётная грАмотя грамотен 1. грамотный 2. прен сведущий грамофонче с, бот вьюнок м гранОг лг гранАт м грон—то ж, воен 1. снаряд м; 2. граната ж; ръчна — ручнЯя грянАта гранОгов грянатоный; с грянА- тами; ~о огърлица гранато¬ вое ожерёлье гр андомОн л человек, стра¬ дающий манией ветИчбЯ; граидомаииаИ гранив (за мазнина) прогорк¬ лым, протухший; ~о жОелю прогорклое мЧсло гранит л гранит м гранитен 1. гранитный; 2. прен несгибаемый, непоко¬ лебимый, несокрушимый гр—ниц/о ж 1. граница ж; 2. прен граница, предел л о излизам от -иге выходить из рамок; в -иге но в грани- ТТ7 цах чего-л; всяко нВ-що) си им я -а всё имеет свои гра¬ ницы, всему ость предел граничОр ли пограничник м гранич-рски пограничный гронич/он пограничный; -ей стълб пограничный меже¬ вой столб; -ни вюНекЯ по¬ граничные войскЯ; -но стр—- жа пог рани ада я охрАнч гранясал прогоркший, про¬ горклый гронясв—м несв горкнуть гр-по ж борона ж; грабли са¬ мо мн гр-п ов 1. наронный, шерохо¬ ватый, корявый; -а повърх¬ ност шероховатая поверх¬ ность; 2. прен шероховАтый, корявый грОтис I парен бесплатно, да¬ ром о минОвом - проходить бесплАтно гр-гис II м, разг контрамАрка ж* гратисчия м> разг человек, ко¬ торый ходит в тоАтр по контрамАркчм граф— -ж грчфА ж, рубрика ж гр—фи/к м (мн -ци) график л грях mi, бот горох л (растение и плод) гр—чо несв кЯркать грачене с карканье с гребА несв 1. грести (вёслами); 2. черпать (В /Т) грёб—не с 1. -спорт гребля ж;
2. чертание с грёбен I л 1. грёбень м, гре¬ бёнка же; 2. (при птиците) грёбень; ~ но потВл петуши¬ ный грёбень; 3. (на планина, вълнк) грёбень (горы); 4. тех грёбень грСб/ен П спорт гребной; -он канОл гребной канал; -ни състоз—иия соревнования по гребле грёбенче с, умал гребёнка ж греб/Сц л (мн -ци) грабОц м гребл/о с 1. ввсло; люлkа с -4 весОльняя лодка; 2. грАбли мн гродО ж 1. бревно с; балка ж; нОпрВчп— - пореклАдина ж; подпорна - свАя ж; укреп¬ ващо - бАлка жёсткости; 2. спорт бревно гредичко ж, умал бАлочка ж; nогот0чбия ж. потолочная бЧлкА грВнк— ж 1. грёлкА ж; 2. тёп¬ лая верхняя стёганая одёжда грСйна несв засветить; засве¬ титься грее л машинное масло, тавот м, смЧзкя ж греховен 1. 1рёшный; 2, грехо¬ вный греховни/к л (мн -ни) грехо- вОдибкм грехот— ж грех ж; - в грох, грешно греш— несв 1. ошибаться (в П); ж ко не - ёсли не ошибаюсь; 2. рел грешить грёш/он 1. грешный; 2. оши¬ бочный; —но смВтно оши¬ бочный счёт 0 м1ча се кото -ен дявол разг мучиться кчк проклятый; -ни пари разг напрАсные расходы грёшк— ж 1. ошибка ж; про¬ мах ж; оплошность ж; 2. (правописна) орфографи¬ ческая ошибка; печ-тна - опечатка ж о няма - разг ч) дёло в шляпе!, не бес¬ покойся!; б) отлично!, пре¬ восходно! грё/я I несв 1. греть; 2, све¬ тить; слънцето ~о солнце с-етит; 3. блестеть, сиять; 4. прен сиять о -в наго ясно слънце сияет как лунА грёя II несв грОть, согровЯть (В); - си ръцёго согравАть руки; — се греться, согре¬ ваться; - св но слънчице грёться ня солнышке грив— ж гриВА Ж гривест дотгогабввIй (конь) гривна ж 1. браслет м; злОгно - золотой браслет; гранОто- во - гранАтоный брАслет; 2. тех кольцо с гриж/а ж 1. забота ж (о П); уход л (за Т); домакински -и хозяйственные заботы; бащински -и отцовские за¬ боты; взём—м -ото за нСщо ш
брать на себя заботу (о 77); iшлагам -и заботиться (о //); 2. мн -н хлопоты; наля¬ гат ме -и разг новжлялюеь но меня много хлопот О м—лко ме о -ж за гов— мне нет дёла до этого; но мв е -а не моя забота; не бери -а не беспокойся гриж/о св несв 1. заботиться (о П); 2. беспокоиться, трево¬ житься; не со -и не беспо¬ койся; 3. хлопотать (о 77); 4. ухАживать (за кем-л) грижлив 1. зАбОттбвый; 2. тщАтельный; - прёглод тща¬ тельный осмотр грижовен 1. аабОглбвыИ (отец); 2. озабоченный грижливост ж 1. заботли¬ вость ж; 2. тщательность ж гриз/О несв 1. грызть (В); 2. прен грызть, мучить, терзАть (В); ~е ме съвесттА меня грызёт (мучит) со-есть гриз-ч м. зоол грызун м гризул/ рудничный газ грим л 1. грим м; слОгом - на¬ кладывать грим; мОхом - снимАть грим; 2. косметика ж гримОс/о ж гримЧса ж, ужим- кж ж, мина ж; прОвя -и строить гримасы гри миром несв и св гримиро¬ вать /загримировать (кого- л); - со гримироваться /за¬ гримироваться Грип АГ ГрИГШ Ж грис ж манная крупа гроб л (мн —ове) могилч ж о вёрен до - вОрный до могилы; коп—я - на никого рыть яму кому-л; с единия кран в -ж одной ногой в могила; ното от - излизъл разг крАше в гроб кладут; коп—я си -ж рыть себе мо¬ гилу гроб—рл/ МОГИЛЬЩИКА/ гроб-рсни кладбищенский грбб/ен 1. могильный (ка¬ мень); 2. прен гробовой, могильный; -но гишин— могильная тишина; -но мълчАниа гробо-ое молча¬ ние гробища мн, вж гробище с гробище с кладбище с грюбящ/ен кладбищенский; -но ц1рнва кладбищенская цёрковь гробница ж гробница усыпальница ж гр обоиен могильный гробокоп—ч л могбтьшик м гроги неизм прил, жарг край¬ не бстошённыИ; усгАлыIй; вымотанн^1й; - съм от рО¬ бота я вымотался от работы грозд л (мн —ове) гроздь м, кисть ж (вннограДа) грозде с виногрАд л о сухо - изюм м; фрСнско - сморо-
дина ж; цариградско - крыжовник м гроздобер м Е сбор виногрАдя; 2. врёмя сбора -иногрАдЯ; по ~ во врёмя сбора вино¬ града гроздов ВиногрАдный (сок); -о зйхар виноградный сАхар; -ж рония виноградная ракйя гроздовица ж, гроздова ра¬ кия виноградная ракия гроздолечён но с лечение ви¬ ноградом грозен 1. некрасивый, безо¬ бразный, уродливый; 2. прен стрАшный, ужАсный грознёй несв дурнОть, стано¬ виться некрасивым грозни/к м (мн -ци) некраси¬ вый человёк грозот- ж некрасивость ж грозотия ж, разг 1. некраси¬ вость ж. 2. некрасивый че¬ ловек; некрасивая женщина грозя I несв дОлать иакраси- вым, портить, уродовать (В) гроз/я П несв грозить, угро¬ жать (Д); -U ме оnaенюет мне грозит опасность грюсмaНстюр м. шах гроссмёй- стер м гротСска ж гротёск м грохвам несв 1. (от изто¬ щение) пАдать, изнуряться, переутомляться, вымазыва¬ ться; 2. прен старОть, дрях- тOтЬ; слабеть грохно св (от преумора, изто¬ щение) рухнуть, фюхнуться, изнуриться, упЧсть, нышота- ться; 2. прен постарОть, одряхлеть, ослчбОть грохнал 1. (от преумора, из¬ тощение) переутомлённый, изнурённый, вымотанный; 2. состарившийся, ослабев¬ ший, одряхлёнший грохот м грохот ж грош л (мн грошове и -Ове) ост грош м 0 през куп зо ~ разг через пень колоду, пукнат - но струва разг ло¬ маного грошЯ но стоит груб 1. грубый; -о платно гру¬ бое полотно; 2. прен гру¬ бый; неучти-ыШ; примитив¬ ный; -ж лейсmвЯгелкюсг грубая действительность; 3. грубый, недопустимый; —и грВшки грубые ошибки; 4, грубый, схематичный, при- бJIбабгельныИ■; -о смСтка грубым подсчёт грубиян(ин) л грубиян м грубиянски хАмский, грубый грубиянство с хАмство с грубост ж грубость ж грудка ж клубень м, клубенёк м грудков клубеньковый; -и бактОрии клубеньковые бактерии грунд л/ грунт ли грундирам несв и св грунто- пи
вАть груп/о ж группа ж; но -и группами о кроена -о груп¬ па крови групирам несв и св группиро¬ вать /сгруппировать (В); - св группироваться /сгруппиро¬ ваться групировка ж 1. группировка ж. группирование с; 2. группировка ж, группа ж групов групповой грухлгжд хрю грухгёне с хрюканье с грухгя несв хрюкать гръб м (мн гърбоеВ) 1. спин— ж; 2. задняя часть, обрАтная сторонЯ чего-л; 3. спинка ж (кресла, одежДы); 4. прен защита ж; покровительство с 0 живёя но чужд - жить ня чужой шёе; напОдам е - нападАть с тыла; не пОдой по - на отступать; преви¬ вам - гнуть спину гръбнО/км (мн -ци) 1. позно- и6чиик м; (на животно, ри¬ ба) спинной хребет; 2. прен стержень м, основа ж:, опо¬ ра ж гръбнОчвн позвоночный; - мозък анат спинной мозг; - прёшлен анат позвонок м; ~ стълб анат позвоноч¬ ный столб, позвоночник л гръбн—чнн мн, зоол нозноиОч- ные мн гръд ж грудь ж гръд/ен грудной; -но обикол¬ на обхват груди; -ен нош анат груднАя клетка; -но ж—бо меД грудная жАбч; -но кост анат грудина ж; -ни прСшлени анат грудные позвонки грък ли (мн гърци) грек м гръклян м, анат гортЯнь ж гръм м (мн гърмове и гръмо- ве) 1. гром м; 2. молния ж; 3. гром, оглушительный трёск, грохот м; - от апло¬ дисменти гром аплодис¬ ментов 0 кото - от ясно но- бе как гром срёди ясного нё¬ ба; кото уд-рен от - как громом поряжённый; про¬ валя се с - и грясък про- налиться с трёском гръме—м! несв 1. стрелять (в В). 2. гремёть; грохотать; громыхАть 0 гр1мв— ми глае—та разг головА трещит (аАскЯтывяется) гръмлив громкий, зычный; громовой; — глас громо-ой голос гръмна св 1. -ысрелить; 2. прогромОть; бабАхнуть разг; - се за стрел иться гръмнат разг ошеломлённый о гл ёд о ме като - смотрит ня меня как громом поряжён¬ ный гръмовен громовой ш
гръмовиг громкий, грохочу¬ щий гръмтнтеен грозо-ой; - об¬ лак грозовая туча. гръмотСвица ж гром м, рас¬ кАт грома гръмотевичен громо-ой гръмоотвод л/ громоотвод м, молниеотвод м гр£м/ък 1. громкий; 2. прен громкий, напыщенный; ~ки думи громкие слова о~кж сл-ео громкая слАвч гр!нци само мн гончарные изделия грънч—р л гончар м, горшеч¬ ник м гръгчОргяц— ж гончАрняя мястарскАя грънчарсн/и гончарный; ~и з—ноят гончАрное ремесло; -о колело гончарный круг грънчарство с гончарное ре¬ месло гр1цк/и 1. греческий; ~а ми¬ тология греческая мифоло¬ гия; 2. (като същ) ~и гре¬ ческий язык ' грях л (мн греховё) 1. грех м; пр—ея греховС дёлать гре¬ хи; 2, прен -инЯ ж, преступ¬ ление с; имам ~ иметь вину о ек-рвам в ~ вводить в грех; ~ ти но душ-то! разг побойся Бога!, смОртен ~ смертный грех; влизам е ~ брЯть грех нЯ душу губене с потеря ж; ~ но врСме и сияй потёря врёмени и сил; ням— ерёме за ~ некогда терять нрОмя губер л одеяло или ковёр из шерсти с длинным ворсом губёрко ж большЯя иглЯ (для сшивания грубых тканей) губя несв 1. терять, утрачивать (В); 2. терять, нести убытки^; проигрывать; 3. губить,- нодСжд— терять нядОжду; - жпегиг терять Аннетбг, - тегло терять в нёсе о - втНиО проигрывчть войну; - и ума и дума терять дар рОчи; ~ курОж пАдчть духом; ~ св пронядагЪ; исчезать, тоиутЬ; теряться; ~ со е подробности тонуть е мело¬ чАх гуз/ен виновАтый, нбнОнныIй; имеющий чувство вины о -ен негтнен бяг— на воре шапка горит'; -но съвест не¬ чистая совесть гузно ст ж сознАние собствен¬ ный -ины гуко/м несв 1, ворко-Ать; Кг лъб - голубь воркует; 2. (за бебе) лепетЯть; бСбето - ребёнок лепечет гулия ж; бот топинамбур м, землянАя грушч, клубневой подсолнечник гуляй л кутёж м. пирушка ж, пирм ш
гуляНджяя м, кутила м, гу¬ лёна л и ж, гулякя ж и ж гуляя несв гулять, кутить гума ж 1. рвзина ж; 2. авт шиня ж; външно ~ по¬ крышка ж, вътрешно ~ баллон ж, автомобильная камера ж; 3. (за триене) резинка ж; лАстик л гумен резиновый; ~а топка резиновый мяч гуменки мн (еД гуменка ж) спортивные тЧпочки (на ре¬ зиновой подошве) гумиран прорезиненный гумичка ж (за изтриване') ре- збикч ж, лЯстик м гумно с ток м, гумно с гурбСт м работя в чужих краях; ходя (огивам) и- (по) ~ отправляться ня зара¬ ботки гурбетчия л человек, зарабЯ- тывающий в чужих краях гурол л гной нч глазах гут-тор л пипеткА ж гуша ж 1. горло с, шёя ж; 2. (болеет) меД зоб ж; 3. (у птиците) зоб 0 до ~ по гор¬ ло; двтНна ~ двойной под¬ бородок; дошло ми в до ~ разг мне нядоОло до чёрти¬ ков, мне осторчетОло; до ~ в дългове в долгах по уши гуша св несв 1. прижиматься (нежно); 2. ютиться; 3, съёживаться (поД одеялом) гушов больной зобом; зо¬ бастый гуше—м I несв обнимЯть нёж- но (В); ~ со прижиматься (к Д) гушвам II несв, разг (парил, стока) присваивать с хит¬ ростью, зарабатывать не¬ честным путём, вымАнивчть обманным путём, зажили- вять (что-л) гушвст 1. с двойным подборо¬ дком; 2. зобАст•ый; зобАтый гушна ж 1. шОйка ж; горлыш¬ ко с гушкам несв 1. обнимЯть нёж- но (В); - се прижиматься нОжно (к Д^^; ютиться гушна I св 1. обнять нежно (В); ~ се прижАться нежно (к Д); 2. съёжиться (поД одея¬ лом); 3. приютиться гушна П св, разг (за пари, стока) с хитростью при¬ своить, заработать нечест¬ ным путём, зажилить, вы¬ манить обмЯнным путём (что-л) гущерж ящерицам? гьб/о I ж гриб м; отроена ~о ядовитый гриб; ядивни ~и съедобные грибы; ходя за ~и ходить за грибЯми (по грибы) о никнат като -и (след дъжд) разг росгуг кжк грибы гъба II ж губка ж; морска ~ 123
морскЯя губка; - за жНене губка для мытья гЪбае I: о - с пари дёнег куры не клюют г1бав II губчатый; пористый, ноздреватый гъб—р л 1. грибник лг, 2, люби¬ тель грибов гъбен грибной; -а чорбЯ гриб¬ ной суп гъбест губчатый; пористый, ноздреватый г&бичк/а ж. биол грибок м; кеОсни -и дрожжевые гриб¬ ки гЪбясал заплесневевший, за¬ плесневелый гЬбясвам несв плОсневеть гъвкое 1. гибкий; -и мускул и гибкие мышцы; 2. прен гиб¬ кий, ловкий, нровдрн^Iй; наонIырлбвый разг; ~ ум гибкий ум; ~а диплом-ция гибкая дипломатия; 3. прен гибкий, выразительный (язык) гъвкавост ж гибкость ж; прен гибкость, тОнкосгъ ж, проворство с гъгрица же, зоол долгоносик л, амбарный долгоносик гъдел л 1. щекотка же; - ме в мне щекотно; 2. слабая струнка, слабое мОсто, сла¬ бость ж гъдел ич ком несв 1. щекотать (В); 2. прен щекотать (само¬ любие), льстить (Д) гьз м, грубо зад м, зАдняя чАсть туловищч.! ягодица ж гъзешном нареч, разг зЯдом гьк межд; ни - ни слоел; но може - да кЯже ничего не может сказАть; не смСя - до кЛжо пикнуть не сметь гълтам несв 1. глотАть, проглА- тывчть (В); 2. глотать, вды¬ хАть (В); - прах вдыхАть пыль; 3. прен (за думи) ло- нйгЬ; жАдно воспринимать (В); 4. прен (за обиди,, уни¬ жения) проглАтывать, пере¬ носить (В) гълч— несв 1. укорять, бранить (кого-л); 2. кричать, шумёть, галдОть, говорить громко гълъб м голубь м; пощенски - почтовый голубь гълъбЯр^Iб/к л (мн -ци) 1. голубятня ж; 2. прен ман- сАрдя ж гълъбица ж голубкч ж гълъбов 1. голубиный; 2. (цвят) сизый гьмж/О несв кишёть (Г); ули¬ цата -и от народ улица ки¬ шит народом гЬнк/о ж складка ж; бавИтбна ж; сгиб ж; изгиб м; мозъч¬ ни -и иавбтины мозга; кожна -ж кожная склАдка гърб—е 1. горбАтый; - човСн горбун ж; 2. горбАтый, с гор¬ бинкой; - нос нос с гор- ж
бинкой; 3. согнутый, сгорбленный, сутулый гърбица ж горб л/ гВрбом нареч 1. спиной; 2. на¬ взничь, нА спину (лелёать) гьрд— ж грудь ж (женская) гордост 1. широкогрудый; 2. ж -о полногрудая, грудАс¬ тая (женщина) гърди мн 1. грудь ж; 2. грудь (женская), бюст л/ о — сре¬ щу - друг против друга; пЯт зя с -те си стоять грудью (горой) за кого-л, за что-л гърниня ж гречайка ж* г1рлест 1. разг горластый; 2. (за глас) гортовдй гЬрло с (мн гьрл—) 1. горло с; дих-телно - анат дыхА¬ тельное горло; 2. (на бу¬ тилка) горлышко с о дер— си —го разг драть горло; за- сСдна ми буца в -то у меня ком в горле застрял; крещя с цяло - кричать во -сё гор¬ ло; намокря си -го разг промочить горло гърмСж л 1. грохот м; гром м; 2. выстрел м; 3. (от взрив) гул м; 4. (от изстрел) звук л гьрмя несв 1. стрелять; 2. (за гръмотевица) гремит само 3 л еД; 3. (за слава) гремОть о -си патроните разг тратить дАром порох гърмян: ~ зОон разг стреляный норобОй, тёршй калАч гьрнё с (мн -то) горшок м кувшин м; ~ с мляко кув¬ шин с молоком; нощно ~ ночной горшок о на есяно - мерудия разг ко всякой бочке затычка гърч л (мн —ове) судорога ж, спазм м, спАзмя ж; мус¬ кул ни -ове мышечные су¬ дороги г1рча св 1. корчиться, извивЯ- ться; 2. (за плат) морщить гъсСница I ж, зоол гусеница ж гъсеница II ж (на трактор, танк) гусеница ж гъсенич/ен 1. зоол гусенич¬ ный; 2. тех гусеничный; -но верига гусеница ж, гусе¬ ничная цепь; пр едЧв о но тех гусеничная передача гъсно ж 1. гусь м; гусыня ж; 2. прен, разг дурАк м, дурч ж; тупица л и ж о глупое кото - разг глупый как бя- рАн гъсо/к л (мн -ци) гусь м, гу¬ сАк м гъст густой; -а горА густой лес; -а мъглА густой тумАн; -а кос- густые волосы гъстолОк л/, събир ч-що ж гъстотА ж густотЯ ж; плот¬ ность же о - но населёниего плотность населения гЬш/и гусиный; -и яйц— гуси¬ Т25
ные яйца, -а мае гусиный жир; ~и дроб гусинАя печён¬ ка гьон м кожа для подошвы гювёч л 1. глиняный сосуд, в котором приготовляют блю¬ да; 2. блюдо из овощОй (и мяса) гюрултия ж, разг шум ль гвалт л о вдигам - разг поднимать шум, гвалт гюлё с и гюллё с. спорт ядро с; гласноно на - толкАние ядра гюм л (мн ~ове) бидон м (Для воДы, молока) д до I частица 1. (с глагол) иском да огидо я хочу пойти; 2. (подкана) да пи- ом! давЯйто вышьем!; 3. (за¬ повед, желание) да мъл¬ чиш! а ты молчи?; да жи- вВо! да здрАвствуот!; 4. (съмнение, въпрос) до му к—- жо ли? сказЯть (ли) ему?; 5, (с отрицание)- до не си бо- лви? ты не болен?; 6. (с предлога без) той излСзс без да ми отговори он -ы1шел не отвётив мне; 7. если бы; да зн—вх сОжт! Всли бы только я знчл!; 8. как толь¬ ко); до лтНде и щв започнем! как только он придёт, мы начнём до П частица за положителен отговор да, конечно; да, так— о да, это тчк; искате ли? - Да, искам вы хотите? - Да, я хочу д-во/м несв 1. давАть в руки (Д /В); 2. разг (проДавам) про¬ давать; колко го -те? сколько это стоит?; 3. (за пари, помощ) давАть (День¬ ги), 4, (концерт, пиеса) идти к—кео -г в ге—тьра? что идёт в таАтре?; 5. (позволя¬ вам) разрешать, давать о -м тон задавЯть тон; -м крСдит фин предоставлять кредит; ~м преднин— давАть фору; ~м под нОем сдя-Ять в наём, в аренду; ~м си ост-екото подАВать в отставку; иът уступать дорогу; ~м жёртво приносить жертву д-в и о ст ж. юр давность ж; по - зч давностью д—е/я I несв 1. душить (В); 2. прен (за Дим) душить; 3. прен дя-ить (В); кОшлиц— го -и кАшоль его душит; -я се давиться дОе/я П несв топит» (В); -я св тонуть, топиться о kTНтт со -и и зо слОмкот— се хвЛш утопающий и за соломинку хватается дАден данный, определённый, бзнестиыИ о -а величин— 126
мат дАнная величина дЧжбя ж паёк м. порция ж, норма ж; дневна - дневной пчёк д—жо частица дЯжо д—йрСс бубен л/ даловСра ж. разг махинАция ж, сомнительная сдОлка ж, яфОра ж; мошенничество с доловСраджия м, разг тёмный долёц, аферист м д—лО/к л (мн -ци) анат селе¬ зёнка ж далдисвом несв, разг погру- жЧться в воду, плыть под водой; нырять далёко нареч, вж далёчв далекоглСд I м подзорная тру- бЧ далвкоглСд II дальнозоркий далекогледство с дальнозор¬ кость ж gалвkтnровтg л линия элек¬ тропередачи (магистраль¬ ная) долёч(е) нареч далеко о - не сонсём не; отида - я) дости¬ гнуть многого, преуспеть; б) зайти далеко, хватАть чОрез край, пересолить долВч/ен 1. далёкий, дАльний; -на чужбина дЧльнее за¬ рубежье; 2. (за време) далё¬ кий, отдалённый большим промежутком времени; -но минало далёкое прошлое; 3. (за роднинств^ прилика) ~ен роднина дЯльний род- сг-еннбк; -но прилик— от¬ далённое сходство далечин— ж 1. даль ж, прос¬ тор м ширь ж; 2. расстоя¬ ние с, дальность ж; е -гл вдали; ~ на полота даль¬ ность полёта дали частица ли; - да му кЧ- жя? не сказать ли ему?; - е истина? правда ли это? далновиден дальновидный долтонизъмл/ дальтонизм л* далтонист м даштоннкм дом св 1. дать, подАть (Д/В); 2. дать, выдать (Д /В); 3. (за ДохоД, реколта) дать, при¬ нести; 4. (за цена) дать (В); 5. (пиеса, филм) дать (В) о ще му - да р—зберё! я ему покажу!, я ого проучу!, я ему дам! дОм— I ж дЧма ж дЯма II ж 1. шАшки; 2. клЧссы само мн (игра), 3. (в шаха) королёва ж, ферзь м; 4. (в картите) дЯма; дОм— купа дЯма червОй дамаджана ж большая оплетённая бутыль Л—мгТж 1. пятно с; 2. клеймо с, тавро с дан ж дань ж о плАщам ~ платить дань данголО/к л (мн -ци) разг 1. верзила м; 2. оболтус м, болван м 9. ТН
дандания ж разг гвалт м. .шу¬ миха вдигам - подни¬ мать гвалт дАнни мн 1. дАнные мн; цифрови - цифровые дЯн- ные; 2. способности дано частица пусть, только бы, хорошо бы, дчй Бог!; ~ да со случи товЯ! Дай Бог этому случиться! дАнсинг л . дЯнсинг м, танце¬ вальная площАдка ж PАИтётА ж кружево с и круже- нЯ мн PАИтатеи кружевной дАнъ/к л (мн ~ци) налог лг. -к върху общия доход подо¬ ходный налог; облогам с -к облягЯть налогом; плАщам - платить налог; -к доба¬ вена стойност налог на добавленную стоимость; - върху печАлбата налог на прибышь данъкоплатец л налогопла¬ тельщик л дАнъч/ан налоговый; ~ен Агёнт агОнт по сбору нало¬ гов; -но облАгане - налого¬ обложение с дар л (мн —ове) 1. подЧрок м, дар м; 2. прен талант м одарённость ж, даро-Яние с дЯра ж тАра ж; вземам -та вз-Ошивать тару дяра/к л (мн -ци) чесЯльняя машина дАрба дар Л4, даровАнио с, талАнт л/, одарённость ж даровит татантлбвыИ; одарён¬ ный, даровитый способный дЯром нареч дЯром, бесплАтно дарявам несв дарить (Д /В); одаривать (В /Т) дЯта ж дЯта ж, число с; коя ~ о утре? какое зЧвтрч число? о сьс зЯдна — зАдним числом дЯтелен гром дАтельный (па¬ деж) датирам несв 1. датировать, стАвить дЯту; 2. (воДи нача¬ лото си от) датироваться (Т) дАтски дАтский дафина ж, бот лчнр л дафинов лавровый; ~ лист лавровый лист два числ (за мъжки род) двч; -та обч; - - три несколько; за миг - - очень быстро о загазя с -та крЯкя -лип- нугЪ; увязнуть по уши; вдв- свЬрзвям -та крАя ед-Я сводить концы с концами; седА на два столя разг сидОть мёжду двух стульев двАдесет и двАйсет числ двад¬ цать; -ина около днадцчгб о друго (ново) двЧйсе! разг нот так штука! двЯдесети числ днчдцАтый дваж нареч днЧжды, дня рЯзч о веднЯж— раз - другой; - Т78
по-ече вдвое больше диАма числ двч, двое; оба; вдвоём дн ппОдвсот и дванайсет числ двенадцать двападесети и дванОйсеги числ двенадцатый дваг^лдeceтoпp’iет/ен и двл- нлНсеmо)nр’^>ег'/ен: ~г() чер¬ во анат двенадцч'гбперст- иая кишка две числ (за ер и ж) дне (за ж); (за ср р) д-ч (яйцА) раз- дОлям на - разделять на¬ двое (пополАм) о наго - и — чагири как дважды два че¬ тыре; зн-в - и двСсто разг знает (умёет) и так и сяк (и этак); но ~ но з'ри разг коо- кяк, поверхностно; с - думи я) короче говоря; б) с поту- ст6вa деегодиш/он 1. двухлетний и двулетний; -ни растВния бот двухлетние растения; 2. двухгодовалый (ребёнок) двёри мн, църк врятА мн; цйр- сни - цАрские врятЧ двё сто числ двёсти двиг—тел м, тех 1. двигатель м; - с вътрешно горене двигатель внутреннего сго- рЧния; реактивен - реак¬ тивный двигатель; 2, прен двигатель (чего-л) движа несв 1. двигать, наб- -одить в движение (В); 2. прен д-игать, рАзвивАть (В); - се 1. двигаться; 2. (за цени, температури) колебаться; 3. (в обществена среДа) вращАться; общАться, дру¬ жить (с кем-л) движСние с 1. движение с; 2. прен днижОние (обществен¬ ное); 3. разг глЯ-няя улица (место вечерних прогулок) движимост ж движимость ж; движимое имущество двт/ен днойнбИ; удвоенный; -йно дЪно двойное дно; -йно легло днуспАльная кровАть двойка ж 1. (цифрата) двой¬ ка ж; 2. (оценка) дрънка; 3. (за хора) пАра ж; съпру¬ жеска - супружеская пАрч; 4. (за влюбени) пЧрочкч ж; 5. (при картите) двойка; - каро двойка бубен; 6. (номер на автобус) второй (автобус) двойк-джия м, разг двоечник м двойно нареч нднойнО, в днч рЯза, -двое больше; - вдлъбнат днояковогнутый, - изпъкнал д-ояковвl- нуктый о - и тройно разг сторицею; еиждом - в глазАх двоится двойствен 1. дн6Иствениый; двоякий; 2. прен двойствен¬ ный двуличный 129
двор I л (мн дворове) двор л двор П л/, ист двор л (монарх и его приДворные) дрор/ен дноровый; -^но врат— ворота; -но куча дворо-ая собАка, дворняжка ж; -но място участок земли при доме двор/Сц л (мн -ци) 1. дворёц м; 2. (обществена сграда) д-орёц; ~Вц на спорта дворёц спорта дворят/ин л (мн -и) дворянин м двоумя со несв колебаться, быть в нерешительности двояк двоякий; д-ойст-еиный двубой л поединок м, схвАтка ж двугл—в двугтАвыИ двугодишен вж двегодишвп двугорб двугорбый; -а кями- ло двугорбый -ер^блюд двует—ж/вн днухэтАж^1ый; -на к!що двухэтажный дом двукопитни мн, зоол двухко- пыхтные, HАаиоконвlTILые двукрил 1. (за насекомо) дву- крышыш; 2. (за врата, прозо¬ рец) двустворчатый и двух¬ створчатый о двукрило нл—по (на сърцето) анат двустворчатый (митраль¬ ный) клапан двукрилен вж двукрил двуличен двуличный, лице¬ мерный двуокис .и, хим двуокись ж двуполое двуполый двурСд/он двубортный; -но сако двубортный пиджЯк двуседмичен двухнедОльиый (срок) двусрич/ен двусложный, дву¬ слоговой; —на дума дну- сложиоо слово двуст-ем двухкомнатный; - aнaртaжВнт двухкомнатная квартира двустранен двусторонний, обоюдный; -но спогодбо двустороннее соглчшОиие двут-ктов 1. тех двухтактный (двигатель); 2. муз двух¬ тактный; -ж п-узо двухтакт¬ ная пАуза gвугOжен двухтомный; - рёч- ник двухтомный словАрь двуутроб/ен зоол сумчатый; -ни животни сумчатые жи¬ вотные двуф—зен днухфАзный (ток) двуцСвко ж (ловджийска пушка) двустволка ж двуцифрен двузнАчный; -о число двузнАчное число двучлСн м, мат днучлён м, бином м де частица ну; ну жо; жо; кАз- вой де ну, говори жо; стига дв! ну, хвАтит!; престани да! перостАнь же!; хайде ~! разг ч) ну, пошли!; б) дч ну!, рЧзво! тзи
дебнркНрож несв и св, воен 1. ны гружать /ныгрузигъ (вой¬ ска на берег); 2. высЯжи- шпъся /высадиться на бОрег для воОнных дОйстнии; 3. разгружать /разгрузить ко¬ рабль дебати мн (ед деб—т м) прёиия само мн. дебА'ты само мн дебёл 1. толстый; 2. (за човек) толстый, н6лныи; упитаи- ный; 3. (за пас) низкий; 4. (за платно) грубый о ~ сняг глубокий снег; ~о чарво анат толстая кишкА; ~о МО¬ ро бот заячья капуста; -ж глав— разг а) упрямец м; б) тупиця л и ж; -и очи бес¬ стыжие глаза; - а сяпка гус¬ тая тоиь; рЯботата пЧВа ~а дёло становится серьёзным; що обърна ~яя край разг я тебе покажу кузькину мать дебелЛ/нм (мн ~ци) 1. толстяк м; 2. грубиян м. невОжа л и ж дебел-н м, разг толстяк л дебел—но ж; разг толстуха ж, толстушка ж дебелашк/и разг грубый, не¬ отёсанный; —Я постъпка грубый поступок дебелСя несв толстОть, заплы¬ вать жиром, тучнеть, nот- нёть дебел ин- ж 1. толщина же; 2. полнот— ж. туш-юсть же дсбелогл—в 1. твердолобый, тупой; 2. упрямый дебело кож 1. толстокожий; 2. прен толстокожий, нечут¬ кий, бесчувственный дебептkВр с толстой корой, толстокожий; ~ птрттнЛп тол-стокожий апельсин дебелоВк нагтый; бесстыжий дебелтВчие с нАглость ж. бес¬ стыдство с дебиг I м, тех дебит ~ът на мииералиия извор дебит минерального источника дебит П м, фин дёбет м; ~ и крёдит дёбет и кредит; мьт надвиш-ео кредита дёбет превышает кредит дебит/ан фин дебато-ый; -на смётка дебетовый счёт дёбиа несв подстерегать под¬ карауливать; выслеживать (В) gебгешkВж нареч крАдучись; украдкой; подстерегая дСбри само мн дёбри мн дебют л/ дебют м ДСво ж (съзвездие и зодиака¬ лен знак) Дё-а ж двволгОция ж 1 . фин дввлль- вАция ж. обесценивание с (Денег); 2. прен обесцОни- -анио, понижение стоимо¬ сти чего-л дёвер л дёворья* деве сил м, бот девясил м дСнег числ девять о проз - ТЭТ
сал— в двсёто очень далеко, за тридевять земёль; докё- ром еад$ от ~ клЖЛёгвц— разг привести тысячу дово¬ дов девегдесёг числ девяносто деветдесСти числ девяностый дсвСг/и числ да-ятый о ~ага вълн- девятый вал; -того дупна но кон—л— разг пятая спица в колесница двввтИгя: о бОбини ~ само мн бабушкины скАзки, вздор м, болтовня ж девСтко ж 1. (цифра) девяткя ж; 2. (карти) до-ятка; - слогЛя девятка треф; 3. (номер на автобус, тролей) девятка, девятый (автобус) девегн—десег и левёг'нОНеег числ девятнадцать деветнадесети числ девятнад¬ цатый девего реп девятикратный деветорно ж вж де вВтко девеmеmтген числ девятисотый деветстотин числ девятьсот девиз л девиз м - девизи само мн, фин чек м, -Оксель л (в иностранной валюте) девическ/и дёвичий; ~а гим- нОзия жОнская гимнАзия; ~и моносгир жОиский мо¬ настырь дввойка ж девушка ж деди само мн предси мн дёен деятельный, активный, действенный деёц л (мн дейци) дОятель л дежур/ен дежурный; ~на стАя дежурная комната, дежуркч ж дезертьор л дезертир л/ дезингвресиром св несв и св терять /потерять интерес (к Д) дезинфекцирам и дезинфон- тирам несв и св дезинфици¬ ровать (В /Т) дСйност ж деятельность ж; стопанска ~ хозяйственная деятельность дСйстви/о с 1. дОйствие с. деятельность ж; 2. само мн -я действия, понедОние с; 3. само мн -я (военные), 4. действие, влияние с, воздей¬ ствие с (на В); -ето но природата върху човВка воздействие (влияние) при¬ роды на чоловёкч; 5. (на пиеса') действие, акт м; 6. мат действие (арифмети¬ ческое) gеНсгвИгелно нареч действи- телино, в сАмом дёле декОн л декАн м дВкор м декАр л (мера земля¬ ной площади -1000 кв м) декСмври л декабрь м; проз ~ в декабре декемврийски декабрьский декларация ж декларация ж ш
доколгО с декольтО с, нескл, вырез м дсл б- ж делёж м. раздОл л (имущества, наследства) дёлва ж дёл-а ж (большой глиняный кувшин с двумя ручками) делСние с 1. делОиие с, разде¬ ление с; 2, мат деление; 3. биол делОние (бесполое раз¬ множение); 4. (на скала) де- лёние делин—ген 1. деликатный нёж- ливый; 2. (въпрос) деликат¬ ный, щекотливый; 3. (за зДраве) нОжный, слАбый деликатесен деликатесный; ~ магазин гастрономический магазин, гастроном м делимо с; мат делимое с делител м, мат делитель л дёлни/к л (мн -ци) буднич¬ ный донь; -ци будни само мн о но знОя ни ни прЯзник но знать ни снч, ии отдыха дСлничен будничный и - будни¬ шний разг; обBIKHовOнный; по-седнО-ный дСло с (мн двлО) 1. дОло с, ра¬ ботя ж; 2. (облает на зна¬ нието) дОло; минно) ~ гор¬ ное дёло; 3. юр дело; на¬ казателно - уголовное дО- то; 4. (зч Документи) дело; kьм'-адёпуT на-на деле, в действительности; пре¬ връщам в - претворять в жизнь gептвЛ деловой, деловбTBIй; дельный активный; - нни- жА ретовые бумЧги дёлта I ж дёльта ж (реки) дСлтж II ж дёльта ж (буква греческого алфавита) дел фин л 1. зоол дельфин; 2. спорт дельфин (стиль пла¬ вания) делфиное дельфиний, дельфи¬ новый; -а мае дельфиний жир деля несв 1. делить, разделять (на В); 2. мат делить (В /на В); 3. разлучАть (В от Р); 4, прен делить, разделять (В); ~ рОдости и скорби делить радость и скорбь (с 'Г) о ~ зЖлъно си с някого делить¬ ся последним куском с кем- л; - со 1. делиться, делить имущество; 2, мат ретбгься делянка ж, бот, нар валерья¬ на ж демокр—ция ж демократия ж демонстрация ж 1. двмтиегрО- ция же, протёст м; 2. демон¬ страция, вызывающее пове¬ дение; 3. демонстрация, по¬ каз л (физических опытов; результатов; кинофильма) деморализирам несв и св де¬ морализовать (В); - св демо¬ рализоваться ден л (мн дни) 1. день м; 2. вз
(дата) день^, рождён - дань рождОния; имен - именины само мн 0 праз -я днём; всСки - каждый день; от - но - со дия нА день, день ото дня; един - а) однажды (в будущем), б) как-то (в прош¬ лому. добър ~! добрый день!; по ср ёд бял - среди бёла дия; за чёрни дни на чёрный день; до - днёшен по сей день денем нареч днём; дВнем и нощем днём и ночью денк л (мн -ове) тюк м, кипя ж, вьюк м даионОшан 1. суточный; круг¬ лосуточный; 2. прен по- стояиный, непрерывный (ю/туЭ) gентгOщяе с сутки сало мн; за едно ~ за одни сутки денокOщко нареч круглосу¬ точно, днём и ночью депо с 1. депо с, нескл; 2. хра¬ нилище с. депо депозирам несв и св 1. фин де¬ понировать; 2. подавАть /по¬ дАть письменное заявление депозит л 1. фин депозит м; 2. денежный залог депресия ж допрёссия ж дор— несв 1. обдирать, сдирать (шкуру), 2. разг рвать, раз¬ дирАть (материю), 3. разг царАпаться; 4. прен, разг обдирать, драть втридорога (В) о - нож—то някому драть три шкуры с кого-л; ~ си гърлото драть горло (глотку) дерё с 1. оврАг м; 2. высохшее русло реки: 3. ручеёк м, рёчка ж дереджС с. разг положение с. состояние с (обычно плохое) дёсен 1. пр-вый; дясно сгрян— правая сторонА; - завой по¬ ворот напрАво; 2. полит пра¬ вый; дясна пЯртия прЯвая пЯртия о дясно ръкО съм но някого быть чьёИ-т прА-ой рукой десСн л рисунок м; расцнОтка ЭЮ, тЬмен - тёмная рас¬ цветка дёсег числ десять десВти числ десятый о през дёвег свл— в десёго за три¬ девять земОль десетина числ около десяти Лее*етИч/ен десятичный; -но дроб десятичная дробь десётка ж 1. (цифрата) десят¬ ка ж: 2. (десет броя) деся¬ ток м; 3, (карти) десятка ж десница ж 1. прАвая рукА; 2. полит прАвая группировка, партия с прЯвым уклоном дестилация ж дбсгитляция ж, перегонка ж; суха - су- хЯя дистбттЯциЯ; сухЧя пе¬ регонка двтОйл л 1. тех деталь ж; 2.
прен датАтЬ; подробность ж дето с (мн двцО) ребёнок м (мн дёти); палаво - шустрый (озорной) ребёнок о от ~ с детства; г—лено - бАловень м, бзбАтО-аиный ребёнок; довСдоно - пАсышок м; пад¬ черица ж; пр-ея со но ~ ре¬ бячиться детентив л детектив м. тай¬ ный полицейский агент, сы¬ щик ж, чгОнт сыскной поли¬ ции детектив ски да-такти-ный, сыскной детелин— «нс, бот клевер м детонце умам от дето дёткя ж, само еД. деточка ж, само ед детин сн/и I 1. дётский; 2. ре¬ бяческий, несерьёзный, лег- ктжьlелениый; по>еедВ- ние легкомысланноа пове- дОиие ЛегЛнекя П нареч нт~лВтекя детин сте о с, вж дётство дСто нареч - съюз 1. гдо; кудА; 2. что; который дTтек/я детский; ~и игр-лки дОтскиа игрушки; ~а стЧя детская ж (като същ) дётс-тво с детство с дефСкг л дефект м, недостаток м. изъян м дефинитивен окончательный (ответ) дефиниция ж дефиниция ж, определение с дефицит л 1. дефицит л (бюд¬ жетный)', 2. дефицит м. ие- хвАтка ж (товаров) дец— мн (еД дето) рвбято мн, дОги мн дечица мн, умал от дец— мн; детишки мн, ребятишки мн дечурлига събир, разг детворЯ събир, само еД деяние с дОйствиа с, поступок деяние с; престъпно ~ юр преступное деяние джАвкам несв тявкать, лАять; ~ св разг, прен лаяться, ссори¬ ться джЯвкане с 1. лай м. тявканье с; 2. прен , разг ссорч ж. пе¬ ребранка джаз л джаз л/; ~ - бонд л джаз - бАнд м ЛжОкпот л (карти, лотария и Др.) банк м; максимальная накопленная сумма джам л (мн ~ове) разг окон¬ ное стекло, стекло с джЛшж мечёть ж дж—нна ж, бот алычА ж (Дерево и плод) джАпям несв, разг (във вода, кал) шлёпать джЧсият разг (за човек) бес- толковыИ; ненормальный, тронутый джебчия л кярмАиныи вор, кярмАиник м джазвё с джезнО с; кофейник м; кофовАркя ж
джибри само мн виногрАдные -ыжимки само мн джинс м (мн ~ово) разг род м. порол- ж; от до&ьр ~ из хорошей семьи джиней само мн (от рипсено каДифе) вельвётоНые джин¬ сы! само мн джип л (мн ~ове) джип л (ав¬ томобиль) джиро • с. фин 1. жиро с. нескл; жиро-кя ж. жироприказ м; 2. денежный оборот (мага¬ зина) джиро сом св, фин (полица) перевести (вексель) джоб м (мн -ове) кчрмАи м; вЪишеи ~ наружный кармАн О плЖщом от -о си платить из своего кармАня; пАл ия ~я си разг ияби-Ать кярмАн; туря някого е ~о си заткнуть за пояс кого-л джоб/ен кярмЧниый; ~ен рёч- нин кармАнный словАрь; -но фенёрче кармАнный фонарик; -но ножче перо¬ чинный иожик ^оджин м, бот (поДправка) мята ж (колосовидная) джолан л голяшка ж, рулькч ж; бульонка ж; ножка (сви¬ ная, телячья) ддя вАрки бу¬ льона джуджС с 1. карлик м, TИTбнУг 2. гном ж джунглаж джунгли мн джуфка ж и джувка ж, разг бАHГTИ диагноза ж, меД диАгноз м; посг—ея ~ поставить диаг¬ ноз диагонал м, мат диагонАль ж; по ~ по диагонали, нЯискось диогрАмаж диагрАаммж диамант л алмАз м. бриллиАнт м, диамантл диомётьрм мат диАметр л? диапозиТив л диапозитив м, слайд м диОрия м, меД понос ^; ле- карстет за — локЯрство от понося див 1. (за животни) дИкбИ; неприрученный; (за расте¬ ния) дикий 2. (за местност) дикий, неприступный, глу¬ хой; 3. (за човек) дикий, нелюдимый, зАмкнутый; иа- нивилизо-аиннИ; 4. прен ди¬ кий, грубый, яростный; -и нр-еи дикие, грубыю нрАвы о - пелин бот полынь ж, чернобыльник м; - петСл зоол глухарь л диеЛ/к л (мн ~ци) 1. дикЯрь м; 2. прен дикарь, грубый, не- нОжаственный человек див—чна ж 1. дикАркя ж; 2. (Дива фиДанка) дичок м; нруша-дивОчко бот груша- дичок див—шни дикАрский, дикий, вАрварский Т56
див-щино ж дикость ж, вАр- -чрство с, дикий поступок дивен ДбвныИ; прекрАсныЙ, чудесный ди-еи м, сьбир 1. дичь ж; ди- чиня ж; 2. мясо диких жи¬ вотных, дичина ж дивСя несв 1. дичАть, стано¬ виться диким; 2. жить в оди¬ ночестве, 3. жаре бурно переживать радость, весОлье дивидСнт л 1. фин дивиденд м; 2. прен польза ж, -ыгодч ж дивоти/я ж 1. дикость ж, не¬ культурность ж, иеноспи- тяниость ж; 2. глупость ж, вздор м; 3. дикая местность, глушь ж, глухомань ж о коке— -я! кякАя глупость! прикОзеож -и нести вздор дига ж, строит дАмбя ж диСто ж диОтя ж; пЖзя - соблюдАть диёту диетич/еи диетический, -но храиА диетическая пища дизелов дизельный {двига¬ тель) дизентСрия ж, меД дизенте¬ рия ж дий межд пошёл! (пону¬ кание лошади, вола, оспа) диктовка ж диктат' .4 дик¬ товка ж о под (по) -то ню н-кого под дикто-ку (кого- л) диктувам несв 1. диктовАть. (Д /В); 2. прен диктовать, при¬ казывать (Д /В) дилём— ж дилемма ж дилърх дилер м дим л дым .м; нълбО - клубы дымя о - да го нЖма разг его и след простыл дим/вн 1. дымный; 2. дымовой (снаряд); 3. дымн^нй, иапол- ионный дымом о -но заеВсо дымо-Ая завёся Димитровден м. църк день Святого Дмитрия димитровче с, бот Остро диия ж, бот чрбуз м; рёзеи - кусок арбуза диоптър• ль опт,, меД диоптрия и диоптрия ж дипл/а ж склАдка ж; на -и в склАдку диплом/а ж диплом м. свиде¬ тельство с диплом—ция ж дипЛомАтия Ж! дипломен ДбIIлОмивIЙ; -но р-бота дипломная работа дипломирам несв и св давАть /дать диплом; - со нотучать /получить диплом дипломиран дбптомбровАн- иый дипл-нко ж (рекламна) бук¬ лет/и директ/аи 1. прямой, непо¬ средственный; 2. беспереса¬ дочный; -ен -лак поезд прямого сообщения, прямой (беспересадочный) поезд; В7
~нж връзка (за транспорт) беспересадочное сообщение дирекция ж дирекция ж, упра-лОние с; кабинет ди¬ ректора разг дирене с 1. поиски мн; 2. • ро¬ зыск м; расследование с; съдёбно ~ судебное рассле¬ дование диригСнтл/ дирижёр м диригСнтск/и дирижёрский; -ж пръчка дирижёрская пАлочка дирижёрам несв и св 1. дири¬ жировать, управлять (ор¬ кестром); 2. прен дирижи¬ ровать, руководить; управ¬ лять (Т) дирижиран (за стопанство, печат) упра-ляемый коит- ролируом^1Й (Т); находя¬ щийся под руководством (Р); дирижируемый (Т) диря I несв 1. бскатЪ; раанскб- -ать (В); 2. искАть, исслОдо- вать (В); 3. искать (спасение, выход) дир/я П ж след м; -я от кол-, к—руц— колея ж 0 еърея по -иге идги по следам; за¬ губвам -ят— терять след; залич— -иге замести следы; по проспи ~и по горячим следАм ди с-ги мн перемётная сумЯ, перекбднна мешки дисертации ж диссертация ж дискотСка ж дискотОкч ж gненрямип—ция ж дискрими¬ нация ж, лишОние равно- прАнбЯ; ограничение в пра¬ вАх дискусия ж дискуссия ж дисон-нс м, муз 1. диссонЧнс м; 2. прен диссоиЯнс, разлАд м, несогласованность ж (с Т) ди^печерм диспетчер л/ дис-хармония ж 1. муз дисгар¬ мония ж; 2. прен дисгармо¬ ния дитирамб л дифирамб л о поя -и петь дифирамбы (Д), восхватягь (В) диференцирам несв и св диф¬ ференцировать, разграничи¬ вать (В /от Р) дифузия ж, физ диффузия ж днх—mел/еп мед дыхательный (аппарат) дишам несв дышАть (чистым воздухом) дишане с дыхАние с; ускорёно - учащённое дыхАние длан ж ладонь ж о еижд— со като но - видно как нч ладони длето с долото с, стамёскч ж, резец л длАлнест 1. продолго-Атый, удлинённый; 2. долговязый (парень) длъж: иа ~ и ия шир вдоль и поперёк ВБ
длъжен 1. (за пари) задолжав¬ ший; 2. должен, обязан, обязанный {сделать что-л); той в - да отиде он обязан ноНтя; - съм да ви кОжа я должен сказАть ням длъжни/н.м {мн -ци) должник л дл1жност ж должностью днСв/ен диенноЙ; -но светли¬ на дневной свет о -он ред повестка дня; -он режим режим дия днёвни само мн {като същ) су¬ точною само мн; п1тпи и - проездные и суточные днСвни/к л (мн -ци) 1. дневник л ; в пиша е -ко занести в дневник; 2. (учи¬ лищен) журнАл л о •входящ (изходящ) - книга зАписи входящих (исходящих) до¬ кументов (бумаг) дневно нареч в день, зЯ день днес нареч 1. сегодня о - - утре не сегодня - зАвтря; от - н—т—тън с сегодняшнего дия; 2. прен в настоящее -рёмя, генерЬ; в иАше вaемЯ; ныне днСш/ен 1. сегодняшний; -но дОто сегодняшнее число; 2. прен сегодняшний, нышеш- ний, теперешний; сонремОн- ный о до ден -ен по сей день, до сегодняшнего дия до I преДлог 1. (близост) возле, пОдте; около, у (Р); рядом с (Т); седии ~ мен сядь нозла меня; садя - огъня сидёть около огня; ~ прозореца у тkиО; 2. (пре¬ дел) до (Р), по (В); ~ кОпна до кЯпли; от март - юни с мАрта по июнь; сняг - налОне снег по колено; от сутрин - вёчер с утрА до вечера о мокър - кости промокший до ниточки; 3. (отнасяне, адресиране), - Рёктора но университет— РОктору университета; о рОмо - рЛмо нлвчтж к плачу; нолного - мёне что кчсАется меня; - гуш— разг по горло; не ми о - смях (¬ шаги) мне не до смёха (до шуток); - живот ня всю жизнь до II с, муз до с, нескп добОвн/о ж добАвка ж, при¬ бавка ж; дОтсни -и донот- нительное пособие иа датОй добавъчен робАвочиыИ; до- но.лиИтельнвIй добавим несв добавлять, при- бА-TЯГЬ; дополнять (В) добор— св дособрАть, убрАть до концА (урожай) добор— св св 1. добрАться, дой¬ ти, доОхать (До Р); 2. прен добрАться (До Р); достичь (Р); 3. прен добрАться, доко- пЯться (До истины) ж
добив л 1. добыча ж. -ырА- ботка ж (руДы). урожАй¬ ность ж; 2. урожай м; вы¬ ход .м; сроден - средняя урожайность добивам I несв 1. добывать; производить, вырабатывать (В); 2. потучанЬ; приобре¬ тать (В); ~ прав- получЯть правЯ; - опит приобретать опыт; 3. разг рожАть; - дето рожАть ребёнка; 4. прен нолучaнЬ; приобретать (зна¬ ния) добиване с добыча ж; про¬ изводство с, выработка ж; приобретение с дтбйраж со (до) несв 1. добирА¬ ться, доходить, доезжАть (До Р); 2. добираться (До Р), достигать (Р); ~ св до целт— достигать цёли; 3. прен докапываться (До истины) добитые м събир скот м, събир\ впрегатен - тЯгто- вый скот; одър рогат - крупный рогатый скот добиче с (мн ~та) 1. скотина ж; 2. прен глупый, тупой человек добия св 1. добыть; произ- восгб; выработать (В); 2. приобрести, получить (В); 3. разг родить; ~ дете родить ребёнка; 4, прен получить, приобрести (опыт) доблест ж доблость ж; муже- ство с доближ— св 1. приблизиться (к Д); достичь (Р); 2. прибли¬ зить (В /к Д); ~ со приблизи¬ ться (к Д). достичь (Р) доближАвам св 1. приближа¬ ться (к Д). достигать (Р); 2. приближАть (В /к Д); ~ св приближаться (к Д), дости¬ гать (Р) добро 1. нареч хорошо; жптгт - очень хорошо; — облечен хорошо одОтый; о ~ дошЪл! добро пожаловать!; но съм ~ мно но здоровится; рЧбо- тота върви (о'!^-) на - дёло идёт к лучшему; той но о добро а) он тронулся; б) он ботеи; 2. частица за одобрение хорошо, лАдно; що дойд— хорошо, я приду добрин/Ж ж 1. добротЯ ж; 2. добро с; доброе дело; пр-ея -и дOтчгь добро о имай -—то будь добр, сдОлай одолжение добро с, само еД 1. добро с; 2. добро с, доброе дёло; 3. удАчч ж, счАстьо с о за твое - на твою пользу; не -иждям ~ не находить (не получАть) добрА; с - по- хорошему; - да иа -Йдиш! разг чтоб тебО пусто было!; не о на - не к добру; сгори да н-мориш зло не дОлай добрЯ, не получишь зла;
всяко зло за - иат худа без добря доброволен добровольный дтбртвтл/ец л (мн -ци) доб¬ роволец м добрУвям несв блчгодОиство- вать, жить благоустроенно, обеспеченно добрУеане с благоденствие с, хорошая, счастливая жизнь добря/к л (мн -ци) разг доб¬ ряк м. добродушный чело¬ век доб/ър 1. (за човек) добрый; 2. хороший (результат), 3. (стопанин, специалист) хо¬ роший; 4. (познат, приятел) близкий (друг), 5. (доход) хороший; большой; -ря пе- чЧЛба большая прибыль; 6, (живот) хороший, счаст¬ ливый о -ро Утро доброе утро; ~ър деп добрый день; -ър еВчер добрый -ёчер; но добър час! счастливого пу¬ ти!; бъди токя -ip будь так добр; -ри обноски хорошие манёры; -ри намерения благие нямОрения доведя св 1. привести (В); 2. прен довести; привести (В) довСден I доведённый (До Р). приведённый (В) довёдан II сводный; - син пясышок м; -а дъщеря пяд- черицА - брат сводный брат; -а сестря сводная сестря; -и деця сводные де¬ ти довСждам св 1. приводить (В /к Ду, 2. прен доводить (до Р); приводить (к Д); - до мисъЛтя за ... приводить к мысли (о П) о - до зияние доводить до свёдония; — до просешка тояга пускять по миру доверие с довёрие с; имом - в някого нитЯть довОрие (к Д); зогубеом - терять дове¬ рие; спечелвам - завоёвы1- нать доверие о дявам но - давять под чОстное сло-о доверчив доверчивый доверя св довОрить (Д /В),~ се довериться (Д) доверявам несв доверять (Д /В). - со доверяться (Д) довСчера нареч сегодня вёче- ром довСя св принести (ветром) о кой еятьр то довя? разг каким ветром тебя занесло? gтвИаджпе с до свидяния; взё- мам си - с някого (нт)нрт- щяться с кем-л дтелЛчом несв 1. дотЯскивагЪ; дотягивать (В /До Р); 2. при¬ носить (с собой), доносить (В); 3. прен (беДа, не¬ щастие) нявлекять (В); - св нригЯскивчться (куда-л) довод довод м, аргумент л доволен довольный
довт—свом несв, разг прихо¬ дить, появляться неожидан¬ но до вчёра нареч до вчерАшнего дня довчСрашен 1. до -черАшного дия; 2. прен недавний довЛрша св 1. доделать, за¬ кончить (В); 2. израсходо¬ вать (В); 3. разг прикончить, убить; докоиОть (кого-л) довършелм несв 1. додОлы- -ать, заканчивать (В); 2. рас¬ ходовать (В): 3. разг прикАн¬ чивать, убивАть; доводить до концА (кого-л) дог-рям I несв догорать дог-рям II несв сжигать, до¬ жигАть что-л догдёто нареч 1. покО; до тех пор, покА; настолько; 2, покуда доглёдам св 1. досмотреть (В); 2. (с отрицание) не — не за¬ метить (В; В), недосмотреть (за Т). упустить (В) доглёищАм несв 1. досматри¬ вать (В); 2. (с отрицание) не - упускать (В), не замечать (В; Р); ие ~ грешките не замечАть ошибок догма ж догма ж договОрям (св) несв 1. догова¬ риваться, условливаться (с Т); 2. зчключЯть договор (с Т/оП) договор л договор м; сключ- еом ~ зчключЯть договор; розвали - расторгнуть дого¬ вор договоря (со) св 1. догово¬ риться, условиться (с Т); 2. заключить дого-ор (сТ о П) догодина нареч иа будущий год; чОрез год; в будущем году о ~ по туй врСме разг после дождичка в чотнОрг догонвам несв догонять (В) догоня св догнАть (В) догоре нареч доверху, до сЯмого нОрха; пЯлаи - на¬ полненный доверху; нжтЛп- к—н - набитый доверху; закопчан ~ застёгнутым до¬ верху догори I св догорОть; свещта - свочА догорела догори II св дожечь, сжечь до концА (В) догромО ж, събир деревянные чАсти постройки (окна, Две¬ ри) додСя св надоесть, опротиветь (Д/Т) додивам несв подтедОть, дтсо- жд—ть (Д /Т) дождливо ми несв, безл (за нещо, някого) мно становит¬ ся жаль(В) gтжявтmеп пожизненный; ~ затвор пожизненное заклю¬ чение доживии-м несв дожи-Ять; ~ живот— си дожинАть свою
жизиь доза ж доза ж; ~ радят- октЯвнт облъчване доза радиоактивного облучОния: - наркотик доза наркотика; намаляеам -го уменьшать дозу о конска - лтподЛнооя доза доземи нареч, разг до земли; низко (поклониться) дознание с, юр дознание с; съ- дСбно - судебное дознАнио; направя - произности до¬ знание дозрявам несв дозревать, соз- ревАгЪ; поспевАть доизказвам несв договаривать, -ысказнвагь до концА (В); - се высказываться до концЯ дтязк-рв-ж несв доводить (До конца). довершАть, доканчи¬ вать (В) доязкупУп—ж несв скупать (В) дтнзкуnяг^еев скупить (В) дтязпекУе—м несв и св долёчи- -чть /долечить (В); - со до¬ лечиваться /долечиться доизппотя св ДОHЛАTИГЬ; -ы- платить полностью (В) дтязрабттваж несв обрабаты¬ вать до концА (В) дтязяждаж несв доедАть (В) доизяснявам несв шясиять (До конца); ~ со выясняться (До конца) доилка ж доильная машина; електрическа - электро¬ доилка ж дойд/а св 1. прийти, приехать; 2. (за време) nаиИгИ; насту¬ пить; -0 врОме нчстЯло врёмя; 3. (преДел) дойти, достичь (До Р) о -В ми но ум мне пришло в голову; кАкто ~е кчк придётся; -0 ми до гуша разг мне нчдоОло; -0 ми род- пришёл мой черёд док I л док м. плотная хлопча¬ тобумажная ткань, грубое полотно, парусина ж док П л (мн -ове) док м; плЖ- е—щ - плавучий док док-жа св доказать доказателств/о с доказатель¬ ство с о веществени -о юр -ещОстнонные доказатель¬ ства док-звом несв доказвIнчтъ (В) док-рам св 1. притн-ть (скот); 2. привести (Детей); 3. прен привести (к Д), довести (До Р); 4. доставить (В), снаб¬ дить (В /Т); 5. одёть хорошо, нарядить (кого-л) о ~ до пртсешка тояга довести до сумы; - еод— от дёвет кла¬ денеца разг принести ты¬ сячу доводов; докъдС я докарахме разг до чего мы дошли (докатались); - се св 1. нарядиться, нарядно од0- ться; 2. начАть лебезить (переД кем-л) 10. та
док-рвам несв 1. (за Добитък) пригонять (скот); 2. при¬ водить (людей); 3. прен (причинявам) приводить (к Д), приносить (несчастье); 4. доставлять (В), снабжАть (В И); ~ сток— доставлять товАр; 5. одовАть хорошо, наряжЯть (кого-л); - се несв 1. наряжаться, нарядно одевЧться; 2. ныслУжбвчгь- ся, лебезить (переД кем-л), старАться понрАвиться (кому-л) докото съюз покА; до тех пор, покО; ще чОкам, - св вир¬ неш буду ждАтЬ; покЧ ты не вернёшься; 2. (при сравня¬ ване) тогдЧ как докл—д л доклЯд м; изн—сям - выступАть с докладом докогЧняреч до каких пор докогато нареч до тех пор покА, до той поры, как доколко нареч насколько; до каких предОло-; до каких размеров, до какой стёпени; сколько доколкото нареч насколько; поскольку о дотолкова, - поскольку, постольку докопам св, разг 1. аахвчтИтЬ; крёпко схватить (В); 2. прен захвчтИгЬ; прибрАть к рукЯм (впасть, деньги); ~ св до 1. добраться (До Р); 2. прен достичь (высокого поста, богатства, власти), до¬ браться до чего-л жолЧнного о - се до власттО прибрАть вожжи к рукАм дткOпеож несв,, разг 1. захвА- тышать, крепко хватАть (В); 2. прен захватывать, приби- рЧть к рукАм (В) о - кокало получАть (впасть, деньги); - со до нСщо 1. добираться (До Р); 2. прен достигать (высокого поста, богат¬ ства), добираться до чего-л желанного докосвам несв 1. кчсЧться (Р), прикасаться (к Д), дотра¬ гиваться (До Р); 2. прен кчсЧться (Р); ~ въпроса кчсАться -опроса; ~ со (До нещо) кчсАться (Р), прика¬ саться (к Д), дотрАгиваться (до Р) о не со докосвай до товЯ! не прикасЯйся к этому! докосване с касАние с, при¬ косновение с докосно св 1. коснуться (Р), прикоснуться (к Д); дотро¬ нуться (До Р); 2. прен затро¬ нуть (В); - св до нёщо при¬ коснуться, притронуться (к ДР,, дотронуться (до Р) докрОй нареч 1. до концА; 2. n0тИОCTЬЮ; совсОм, вконОц, совершенно; разоря св - рАаоабГЬся -конёц докриВя ми св, безл мне стАло 144
обидио, досАдио дткргвЯво ми несв., безл мне становится обидно, досАдио доктор .м 1. (научна степен) доктор м;' 2. доктор, врач л докъдС нареч 1. докуда, до какого мОстя; 2. до чего, до какой стОпеии; - со е до- кОрол! до чего он дока¬ тится! докъдСто нареч 1. настолько; до тех пор, покА; 2. покуда; докуда до кЛсно нареч допоздна дол л (мн др лове и долища). ложбина ж, овраг м; дъл¬ бок - глубокая ложбина О от един - дрОикн одаого поля ягоды долЛеям несв 1. хватать, схвА- тнвагь; улАнливать (В); 2, улавливчты слышать (шо¬ рох), 3. прен понимАть, схвА- тн-атЬ; улавливать (смысл) дол-гом несв докладвIвaгЬ; со¬ общать, извещать (Д /В) долап л шкаф м, стенной шкаф долар./* доллар м дтл/ен 1. нижний; -н— чВл гост иижняя челюсть; 2. (за Дре¬ хи) иИжниИ; нательный; -ни дрёхи иижиаа бельё; 3. низ¬ кокачественный, плохой; ~гт качество плохое ка¬ чество; 4, (за чин) низший; 5. прен низкий, п6ртыИ; низменный; -ни япстИпктя нбамаIHHBIа инстинкты О -ни класовС млАдшие клас¬ сы; -но твчСние но рок— нижнее течение, низовье реки; от -н— проба низкой пробы ролён-ам несв 1. доклои-ать (В); 2. nрбслонЯгЪ; прижи¬ мать (В /к Д-, ~ св присло¬ няться, прижимАться (к Д) долетя св 1. долетать (До Р); 2. нрблетегЬ; быстро прибе¬ жАть (к Д); 3. прен долетОть, донестись gтлИваж несв доли-Ать (В) о - жЛепт в огъня подливАть мАсло в огонь ЛтЛяна ж долина ж; Розова - Долина роз долиткЛчёствеп низкокачест¬ венный (товар) долнопробен 1. иизкопроб- иыЙ, низкокАчествеиныЙ; 2. прен ибзкбИ; низкопробный; (за човек) бесчёстны1Й долу I нареч внизу; вниз о от горе до - снёрху донизу; не п-да по— от он на уступАет ни в чём (Д); горе — разг так себё, серединка наноло- в инку; с грехом пополАм долу ПлежД долой! прочь!; - воннОто.! долой войну!; - ръцСте! руки прочь! gaпуизлтжен нижеизложен¬ ный; нижесказанный Ж
дом л (мн домовё) 1. дом м; градя - строить дом; 2. се¬ мья ж; 3. {учреждение) дом; почивен - дом отдыха лом— нареч дома; домой; у - си домя; домой; ние смв си у - мы дома; върна св у - вернуться домой о кото у -Ж си как у себя дома домакин л 1. хозяин л (Дома); 2. хороший» домовитый хо¬ зяин; 3. занёдущий хозяйст¬ вом (на предприятии) домакинство с 1. хозяйство с; 2, домоводство с; 3. хозяй¬ ственная часть (на пред¬ приятии) домакиня ж 1. хозяйка ж (До¬ ма), 2. хорошая хозяйка; 3. (социално положение) до¬ машняя хозяйка домят м, бот помидор л, то¬ мАт м о сии - бот бякляжАн м доматен томАтныЙ; - сок то¬ матный сок; -о сЛлцо томат¬ ная паста, томЯт-торО с, нескл дом^ш/ен 1. домАшний; -ни пантори домашние туфли; 2. домАшний, приручённый; -но животно домашнее жи¬ вотное о -но работа домаш¬ нее задание; -но огнище домАшний очАг дожплЯ ми св, безп 1. сжа¬ литься (наД 7); 2. соску¬ читься (по Д) gтжтгвом со несв домогаться, добивАться (Р) дом огня со св добиться (Р), успеть в домогАтельстве дом^ки-м несв 1. притаски¬ вать, дотАскивать (В); 2. до¬ таскивать насильно (кого-л), ~ со 1. добираться, при¬ тАскиваться; 2. дотаскивать¬ ся, приходить боз приглаше¬ ния домъкна св 1. пабтащбтЬ; до¬ тащить (В); 2. притащить, дотащить насильно (кого-л); - со 1. дотащиться; 2. прий- ra без прбгляшоибя домързя ме св, само 3 л, безл меня охвятилч лень домързява ме несв, само 3 л, безл мио лень, меня охвЯты- ваот лень домъчня ми св, само Зл, безл мио стало тяжело, тоскливо, грустно домъчнял— ми несв, само 3 л, безл мно (становится) тоск¬ ливо, грустно, тяжело дон-сям I несв 1. приносить; доносить (В /Ду, 2. (полза) приносить (В /Ду, ~ пач—лбо приносить прибыль донОсям П несв 1. (информа¬ ция) сообщать, доносить (В /Д /о П); 2. доиосить (В /Д), дОлать донос доникъде нареч 1. иикудЯ; 2. ж
ии до чего дTгте м донос м, ияго-ор м разг допосни/к л (мн -ци) донос¬ чик л/, ябеда л и ж, ябедник м дтнтеняча несв доносить, быть доносчиком, ябедни¬ чать, наушничать разг дтнтенячествт с доноситель¬ ство с, ябедничество с, на¬ ушничество с, разг донякога нареч до некоторого нрОмени, до некоторых пор донякьде нареч до изностной стОпени; до извОстиого мОс¬ тя; куда-то допада/м несв нрАвиться (ко¬ му-л); товО ми ~ это мно нравится; те си -г они пр-- -ятся друг другу допадна св понравиться (кому- л) допирл 1. прикосно-Оние с; 2. соприкосновение с; 3. конт¬ акт л/ общёнио с; влизам в - с вступать в контакт (с Т) допира/м I несв 1, набслонЯть (В /к Д); 2. соприкасаться (с 7); -м се кясАться (Р); дотра¬ гиваться (до Р) 0 р—ботота - до ... разг -опрос упирАется (в В) допира/м II несв досгИрывать (В), оканчивать стирку допиране с касание, соприка¬ сание с; ротрагиваибе с, .со¬ П7 прикосновение с; точка но -мат точка касАния допир-телно ж (като същ) мат касАтельная ж (като същ) допир/ен находящийся в со- прикосновониИ; в контакте; -ни точки точки сопри¬ косновения дописка ж (във вестник, спи¬ сание) корреспонденция ж, статья ж. замёткя ж gтнненн/к л (мн -ци) коррес¬ пондент л (газеты, журна¬ ла) допитвам се несв (до някого) советоваться (с кем-л); обра¬ щаться за советом (к кому- л); консультироваться (с кем-л) доплащам несв доплачивать (В /Д) допр— св 1. прислонить (В /к Д); 2. коснуться (Р), сопри¬ коснуться (с Т); ~ св (до) прислониться (к ДУ коснуть¬ ся (Р), дотронуться (До Р) дошрин—сям несв сnос6бст'во- -4^ (Д), помогАть (4 /в Пу имОть заслугу допринес— св помочь (Д /в П), поспособствовать (Д) допуском несв 1. допускАть позволять (В); ~ грСшки допускАть ошибки; 2. до¬ пускАть (к Д); ~ до конкурс допускать к конкурсу; 3. до-
пускать, предполагать допълня св 1. ДОn0тHбГЬ; по¬ полнить (список); 2. допол¬ нить, добЯ-ить (В /к Д) дорест: до рост кон гнедая ло¬ шадь дори нареч даже; ~ д— ёсли дА¬ же досАд/еи досАдный; неприят¬ ный; скучный, одиообрЯз- н^1й; назойливый, надоедли¬ вый; -на мух— разг назойли¬ вая муха; -ен човек нязой- ли-ый челонёк; зчнудч л и ж, разг, презр досег— нареч до сих пор, до Этого врОмони досетлив догАдлбвнй; смекА¬ листый, смоглИ-нй досётя св (за) св догадаться (о П) досСщам со (за) несв догады¬ ваться (о П) досие с досьё с, нескл; поли- цСйско - полицейское досьё доскоро нареч до недавнего врОмаии, недавно, незадолго до этого до смеш- ме св. само 3 л, безл мне стало смешно gтсмёпЛеа мв несв, само 3 л, безл мно становится смешно доспО ми се св, само 3 л, безл мне захотелось спять доспива ми св несв, само Зл, безл меня клонит ко сну доспивам синесн досыпЯть, отсынАгься до спя си св отоспАться до ста нареч довольно, доста¬ точно; порядочно; ~ много довольно много дост-вка ж 1. достАвка ж, привоз м, присылка ж; 2. поставка ж (товаров) доставчик лг поставщик л/ дост-ея св 1. доставить, при¬ везти (В /Д; 2. (за стока) поставить (товар); 3. достА- нитЬ; причинить (В /Д) достОеим несв 1. достявлЯтЪ; привозить (В /Д); 2, (за сто¬ ка) поставлять (товар); 3. ДОCTА—ЛЯГЬ; причинять (Д /В); ~ удоволствие достав¬ лять удовольствие достига/м несв 1. (за звук) до¬ стигать (До Р); 2. доставать, дотягиваться; -м с рък— доставАть рукой; 3. (с отрицание не) ие хватАть; врОмего не - врОмани не хватает; 4. роббвагьсЯ; до¬ стигать (Р); -м цент— си добивАться своёй цёли; 5. (за време) дотянуться, дожи¬ вать; -м до дълбока ста¬ рост доживать до глубокой старости достигна св 1. достигнуть, до¬ стичь (Р); 2. достАнЬ; дотяну¬ ться; 3. (с отрицание) не хватить; нaаИге не ~хя дО- наг не хватило; 4. достичь, Т43
добиться (своей цели) достоинств/о с 1. достоинство с; чо>еёшко - чоловОческоо достоинство; 2. (положи¬ телно качество) достоин¬ ство; -а и недостатъци дос- тощютна и недостатки достъп л доступ лг; нямам - до не имёть доступа (в В; к Д); - в музёя доступ в музОй; - до нВго доступ к ному дотОм нареч 1. до того мОстч; тудё; 2. до такой степеиб; до того дотСгн— св надоесть, стать в тягость (кому-л); ~ ми мне нчдоОло дотогАва нареч до тех пор; до того времени; до того мо¬ мента; покё, покуда; до- като до тех пор, покО дотолкова нареч настолько, до такой степени, так; до то¬ го о доколкото... по¬ сте лько, поскольку... дотрябва/м св понАдобиться, потребоваться; товО щв ми - Это мно понадобится о -л си ми разг. неодобр очень ты мно нужен дотук нареч до этого мёстч; до сих пор; досюда gттърчё св добежОть (До Р); прибежать (к Д) дотърчСи-м несв добегОть (до Р); прибегать (к Д) дотьтря св, разг дотащить (В); - со 1. дотащиться; 2. при¬ тащиться, прийти без приг¬ лашения ' дттьтряж несв, разг дотаски¬ вать (волоком); - со 1. до¬ таскиваться; 2. при'^^- вчться, приходить без при- глчшОиия дотягам несв надоедать, доку- чЯтЬ; быть в тягость (кому-л) доход л доход м; общ (бру¬ тен)— -яловой доход; по- ричен - дОнажиыш доход;; страничен - побочный до¬ ход; - но глав— от населё- иието душевой доход, до¬ ход нч душу населения доходен доходный, нрббыль- ныЙ, беаубЫlточныIЙ; рента¬ бельный дохождам несв 1. (пеги) прихо¬ дить (к Д), доходить <до Р); 2. (с превозно средство) приозжАть (к Д), доезжАть (до Р); 3. (за време) при¬ ходить, наступать о-в съ¬ знАние приходить в созна¬ ние; - на сёба си приходить в себя дочака/м св 1. дождАться (Р); те не ме -х— они меня не дождЯлись; 2. дожить (До Р); какво -х! до. чего я до¬ жил! дочёке ом несв 1 дожидЧться (Р); 2. доживЯть (До Р) П9
* дочувам несв 1. слышать; 2. прен узнавАть понаслышке (В; о П); - се (за шум., звук) слытчться, доноситься дочУя св 1. слышать (В); 2. прен узнЯть поиаслышке (В, о П) дощя ми со св, само 3 л, безл, разг мно захотелось дощява ми се несв, само 3 л, безл, разг мно хочется доя иесн доить (В) доядяво ме несв, само 3 л, безл Это начинАет меня злить, мно становится досАдно; зло берёт дояжда/м несв доедЯть (В); - ми св сало 3 л, безл мне хо¬ чется ость; ~м си нчодАться доя/м св доОсть (В); -до ми св само 3 л, безл мне захоте¬ лось есть; ~м си нчОсться дрог дорогой; милый о но -о сърцё с большим удоволь¬ ствием; дЯвям мило и -о жОртвончть сАмым дорогим др-го нареч приятно; ~ ми о мно приятно дрЛненес раздражение с дразнимо ст ж, физиол раздра¬ жимость ж дразнител л физиол раздра¬ житель ^; звуков, светли¬ нен ~ звуковой, световой раздражитель дрОзня несв 1. дразнить; раз¬ дражать (кого-л); 2. возбуж¬ дАть (В); ~ апетита возбуж¬ дать 4^0™'; 3. (слуха,, зре¬ нието) раздрчжЯть (В); ~ со сердиться, раздражаться др—ка ж, бот 1. держи - дОро- во колючее, христовы тор- ибб; палиурус м; 2. прен за¬ дирали и ж, забияка м др—ма ж 1. дрАма ж; 2. прен дрАми, тяжёлые пережи¬ вАния драпёрия ж драпировка ж; драпри с, нескл др-скам несв 1. цчрИпчть; 2. (за кибрит) чиркать (спич¬ кой); 3. прен чоркЯть, но- брОжио писать или рисо¬ вАть; 4. зачёркивать (В); - св цчрАпяться дрЛеклпяца ж 1. карЯкули мн; 2. разг писанина ж, плохо написанное производение драскотина Ml царЯпинч ж дрАскулк/а ж карЯкуля ж; мн -и кирАкули мн драсгич/ен крутой, рОзкий; -ни мёрки крутые мОры др—щ/я несв 1. царАпать; 2. ца¬ рАпать, плохо писЧть; 3. (в гърлото) першить; ~е ми першит в горле; 4. (за кот¬ ка) царапаться дреб мн ж, събир вы1чески са¬ мо мн, очёски само мн; остЯтки шОрсти; ~ от коноп вычески конопли; кълчи¬ щен- пАкля (ИС
дрёб/ен 1. мОлкиЙ, мАленький; -н— рибо мёлкая рыба; -ни пари мёлкие дОньги, мёлочь ж; 2. (за бизнес, производ¬ ство) мёлкий; 3. прен мОл- киЙ, мОлочный; -на душё мёлкия д^^ё; -ни смётки мелочные счёты 0 -ни децё маленькие дОти; -он доби¬ тък мёлкий скот; -н— шёр- ка меД корь ж; — но робота ерундё ж, пустяки мн; -но риба разг мёлкая сошка дребнСи мОлочный; -а души¬ ца презр мОлкяя дуm6нка дребнавост -ж мОлочность ж дрСбно нареч 1. мОлко; 2. прен молочно, ничтожно 0 про¬ дажба на - продёжч в роз¬ ницу; търговец но - роз¬ ничный торговец; цени на - розничные цОны; търговия но - розничная торговля дребнобуржоВзен мелкобур¬ жуазный дреболии само мн потрохО са¬ мо мн; ~ от птици птичьи потрохе; кокоши - куриные потроха дреболии я ж 1. мёлочь ж, мёлкая вещь; 2. прен мо- лочь, пустяк м; улёвям св за -и придираться к мело-чам дребо^/к л (мн —ци) разг 1. челонОк маленького роста, коротышка. л и ж; 2. шег маленький ребёнок дребосъче с (мн -то) умал от дребосък дрёв/ен дровниИ; античн^1й; очень сгАрвIИ•; -н— култура дрёвняя культура дрСвно ст ж дрОвность ж; дълбок— - глубокая древ¬ ность; от -тё с дровних времён, испокон вёку (ве¬ ков) дрёзгае 1. (за гпас) хриплый, сиплый; 2. (за светлина) тусклый, суморочный; -ж светлинО (при здрач) су¬ меречный свет дрезг—винё ж 1. (за глас) хриплость ж, сиплость ж; 2. сумерки само мн; вечёр- па - вечОрние сумерки дремна св вздремнуть дрСмя несв 1. дремОть; 2. прен дремЯть, бездействовать дрен—ж м, меД, тех дренАж м дрСнк— мн, вж дрянка дресир—м несв и св дрессиро¬ вать /выдрессбровчть (кого- л) дресиран дрессированный дрёх/а ж одОжда ж, плЯтьо с; горн— -ж вёрхияя одёждч; долни -и нижнее больё; го¬ тови -и готовое плЯтьо; мъжки -и мужское плАтье; дОмски -и жОнское плАтье о по -иге посрёщат, по ум— изпрСщат по одёжке нстре- чаюГ; по уму провожают ш
дрип/а ж 1. лоскут м, тряпка ж; 2. мн -и лохмотья мн О нлпяг—ж си —итв разг мол- чИть, помалкивать в тряпоч¬ ку дрисльо.* зчсрИнец м дроб I м (мн дробовС) 1. анат бял - лёгкое с;. 2. анат чё- рвп - пОчень ж; 3. (като храна, черен Дроб на жи¬ вотно) печёнка ж; п&ржен - жАреняя печёика дроб П ж, мат дробь ж; проста - простАя дробь; де¬ сетична ~ десятичная дро¬ бь; периодично - периоди¬ ческая дробь дроб/я несв 1. дроби