Text
                    БЪЛГАРСКА
АКАДЕМИЯ
НА НАУКИТЕ
Официален
правописен
речник
на
Българския
език
Глаголи


Българска академия на науките Институт за български език „Проф. Любомир АндреОчин“ Официален правописен речник на бьл;^<^1^^1кия език Глаголи ПРОСВЕТА София
© Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, 2016 г. © Виктор Вертер Паунов - художник на корицата, 2016 г. © Издателство „Просвета - София“ АД - графичен дизайн, 2016 г. © „Просвета - София“ АД, всички права запазени. ISBN 978-954-01 -3154-2
СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДГОВОР / 5 ПРАВОПИСНИ ОСОБЕНОСТИ НА ГЛАГОЛНИТЕ ФОРМИ / 7 Особености при употребата на някои букви при глаголните форми / 8 Правописни правила с фонетичен характер при глаголните форми / 9 Променливо я при глаголните форми / 9 Правопис на сегашните деятелни причастия /10 Правопис на миналите несвършени деятелни причастия от глаголи на -оЯ /10 Правопис на миналите свършени деятелни причастия на -ъл /10 Групи -ръ-/-ър-\ -лъ-/-ъл- / 11 Правопис на -к- и -г- в глаголни форми /11 Удвояване на гласни и съгласни /11 Правописни правила с граматичен характер при глаголните форми / 12 Членууане/12 Деепричастия /12 Окончание за 1 л. мн. ч. сег. вр. на глаголите от I и II спрежение /12 Някои случаи на съгласуване по число /12 Писане на HE при глаголните форми /12 Пренасяне на части от думи на нов ред / 14 ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК/15 Представяне на глаголите в речника /16 Представяне на дублети /19 Представяне на омонимията / 20 СЛОВНИК/21 3
ПРЕДГОВОР Издаденият през 2012 г. „Официален правописен речник на българския език“ съдържа основните правила на право¬ писа и пунктуацията, задължителни за писменото общуване в публичната сфера. Вюгючените в речника думи и техните форми са представени с нормативно установения си правопис. В речника е приложен съвременен подход към представянето на правилата, регламентиращи писмената практика, както и към подбора на словниковите единици и техните форми. Без да се променят по същество в сравнение с пре¬ дишните официални справочници, правилата са формулирани максимално ясно, достъпно и непротиворечиво, за да се осигурят тяхната приемственост, устойчивост и стабилно усвояване. С цел да се улесни прилагането им в писмената практика е избегната прекомерната употреба на термини. Втората част на „Официалния правописен речник на българския език“ е посветена изцяло на глагола, наречен от акад. Александър Теодоров-Балан „слонът на българската граматика“. Това обособяване се наложи, за да може в слов¬ ника на речника да бъде включен голям обем от активния речников състав на книжовния български език, използван през последните десетилетия. Същевременно отделянето на глаголната лексика в самостоятелен том даде възможност да се представят в пълнота правописните особености на българския глагол. Словникът е подготвен специално за това издание, като обхваща значително повече глаголи и глаголни форми в сравнение с досегашните официални правописни речници, издания на Института за български език. Подборът на ду¬ мите е направен въз основа на установени принципи и критерии за оценка на нормативността и е резултат от системно наблюдение на езика на печатните и електронните медии, художествената литература и популярни интернет сайтове, както и от проучване на различни по вид речници. Включени са много нови глаголи, навлезли в книжовния език през последните две-три десетилетия. Същевременно от словника е изключена голяма част от по-редките и остарели глаголи, които вече не принадлежат към активния речников състав на съвременния книжовен език и за които може да се правят справки в други справочници. Уводът към това издание следва в основни линии увода на „Официалния правописен речник на българския език“. Някои правила са въведени специално с цел да се представят по-детайлно правописните особености при глаголите. На отделни места формулировките са прецизирани с цел да се избегнат някои неясноти и да се улесни прилагането на пра¬ вилата. За да се онагледи тяхното действие, обясненията са илюстрирани с голям брой примери. Словниковата част на речника съдържа богата информация за различните форми на глаголите и за техните право¬ писни особености, актуализирана, където това е необходимо, в съответствие със съвременното състояние на книжовния език. Отстранени са някои остарели форми, както и онези дублети, които са се оказали неперспективни от гледна точка на развитието на книжовния език. Където е нужно, се дава и граматична информация, съответстваща на реалната упот¬ реба на даден глагол или глаголна форма в съвременния книжовен език. Към всяка словникова единица е представен по-голям брой форми в сравнение с досегашните правописни речници. Включени са всички форми, които биха предиз¬ викали правописни затруднения. „Официалният правописен речник на българския език. Глаголи“ е изработен от екип езиковеди, специалисти по книжовен език от Секцията за съвременен български език към Института за български език, който е упълномощен да проучва промените в писмената практика и да внася единство в правописа чрез системно кодифициране. В качеството си на официален справочник речникът е основно помагало за онези, които си поставят за цел да овладе¬ ят правописа на българския език или искат да подобрят своята грамотност; за специалисти, които се нуждаят от справки; за всички, които са ангажирани със създаването на писмени текстове, предназначени за общуване в публичната сфера, както и за преподаватели. Автори на речниковата част са доц. д-р Татяна Александрова, доц. д-р Маргарита Димитрова, проф. д.ф.н. Владко Мурдаров, доц. д-р Руска Станчева, доц. д-р Катя Чаралозова, гл. ас. д-р Милен Томов, гл. ас. д-р Николай Паскалев, гл. ас. д-р Илиана Стоилова, гл. ас. д-р Илиана Кунева. Отговорен редактор е проф. д.ф.н. Владко Мурдаров. Рецензенти на речника са чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров и доц. д-р Пенка Баракова. Речникът е обсъден и приет за печат от Научния съвет на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН. 5
Предоставен от dave Сканиране: Еми, 2019
ПРАВОПИСНИ ОСОБЕНОСТИ НА ГЛАГОЛНИТЕ ФОРМИ
ОСОБЕНОСТИ ПРИ УПОТРЕБАТА НА НЯКОИ БУКВИ ПРИ ГЛАГОЛНИТЕ ФОРМИ ■ 1.(1.2.)' Буквата а се използва за отбелязване освен на звука [а] и на звука [ъ] под ударение. ■ 1.1. (1.2.2.) В глаголни окончания за 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. сег. вр. след твърда съгласна. бера, (изговор 6еръ)\ донеса (изговор донесъ); чета (изговор четъ); дадат (изговор дадът); крадат (изговор крадът) M2. (1.3.) Буквата я се използва за отбелязване на: ■I 2.1. (1.3.1.) Гласна [а] и мекост на предходна съгласна. видял (вид ал), живял (жив ал)1 2; огрян (огр ’ан), полят (пол am); пищящ (пишташт), стрелящ (стрел ’ашт) ■I 2.2. (1.3.2.) Звукосъчетание [йа] в началото на думите или след гласна. ядосам (йаддсам), ям (йам); настоявам (настойдвам), засиявам (засийавам); наяждам се (найаждам се) ■I 2.3. (1.3.4.) Звук [ъ] под ударение и мекост на предходна съгласна в глаголни окончания за 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. сег. вр. благодаря - благодарят (изговор благодар Ъ - благодар ът)\ виня - винят (изговор вин 'Ъ - вин *ът)\ деля - делят (изговор дел ъ - дел ът); звъня - звънят (изговор звън ъ - звън ’ьгт); предупредя - предупредят (изговор предупред ъ - предупред ът) ■I 2.4. (1.3.5.) Звук [ъ] под ударение в звукосъчетанието [йъ] след гласна в глаголни окончания за 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. сег. вр. броя - броят (изговор бройъ - бройът)\ кроя - кроят (изговор кройъ - кройът)\ притая - притаят (изговор притайъ - притайът); 1 Записаните в скоби данни отразяват номерата на правилата, включени в увода на „Официалния правописен речник на българския език“. 2 При някои правила са добавени и нови примери. строя - строят (изговор стройъ - стройът)\ боя се - боят се (изговор бойъ се - бойът се) ■13. (1.4.) Буквата ю се използва за отбелязване на: ■I 3.1. (1.4.1.) Гласна [у] и мекост на предходна съгласна. включвам (вкл учвам), дебютйрам (дебутйрам), дюдюкам (д уд укам), еволюйрам (евол 'уйрам), интервюйрам (интерв уйрам), люпим (л упим) ■I 3.2. (1.4.2.) Звукосъчетание [йу] в началото на думите или след гласна. юрвам се (йурвам се), воювам (войувам) ■4. (1.5.) Буквата щ бележи звукосъчетанието [шт]. блещукам, вярващи, кръщавам,, лющя, мръщя (се), обещавам ■I 5. (1.6.) Буквата ь (ер малък) се използва единствено за преда¬ ване на мекост на съгласна пред о и затова се среща само в буквосъчетанието -ьо-. жонглъдрствам, омагьдсвам, пастьоризйрам » 6.( 1.8.) Буквосъчетанието дж се използва в следните случаи: ■■ 6.1. ( 1.8.1.) За отбелязване на звука [дж]. гледждсвам, дждфкам, джапам ■I 6.2. ( 1.8.2.) За отбелязване на съседните звукове [д] и [ж] при свързването на две морфеми. надживея, наджънвам а 7. (1.9.) Буквосъчетанието дз се използва в следните случаи: М 7.1. (1.9.1.) За отбелязване на звука [дз]. дзънкам ■I 7.2. (1.9.2.) За отбелязване на съседните звукове [д] и [з] при свързването на представка и корен. надзърна, надзиравам 8
ПРАВОПИСНИ ПРАВИЛА С ФОНЕТИЧЕН ХАРАКТЕР ПРИ ГЛАГОЛНИТЕ ФОРМИ Променливо л при глаголните форми По традиция променливо я в съвременния български език се нарича наследникът на старобългарската ятова гласна (Ъ). Променливо я е онова я, което при определени усло¬ вия преминава в е. ■8.(5.) Пише се я, ако едновременно са спазени следните три условия: 1) я е в сричка под ударение; 2) сричката след я съдържа една от гласните [а], [о], [у], [ъ] или я е в послед¬ ната сричка на думата; 3) след я не следва сричка с мека съгласна или съгласна [ж], [ч], [ш], [й]. При глаголи и глаголни форми променливо я се пише и изговаря като я в следните случаи: - в корена на някои глаголи: бягам, вярвам, дялам, крякам, мяркам се, лягам, обядвам, святкам, смятам, увяхвам, успявам - във формите за мин. св. вр. и мин. несв. вр. на глаго¬ ли от I и II спрежение с ударение върху последната сричка от основата: вървях, вървя, вървяха; гнусях се, гнусяха се; опр.ях, опря., опряха - във форми на мин. св. и мин. несв. деятелно причас¬ тие на глаголи от I и II спрежение, в които са налице необ¬ ходимите условия: видял, видяла, видяло; горял,, горяла., горяло; двоумял се, двоумяла се, двоумяло се; редял, редяла, редяло - във форми на мин. страдателно причастие на глаголи от I и II спрежение, в които са налице необходимите условия: видян, видяна, видяно; завъртян, завъртяна, завъртяно; разпилян, разпиляна, разпиляно ■S9. (6.) При словообразуване и формообразуване на глаголи променливото я преминава в е при следните условия: ■ 91 (6.1.) Когато не е под ударение. блян - бленувам; бяс - бесувам; въвлякох - въвлека; сякох - сека Ml 9.2. (6.2.) Когато сричката след него съдържа гласна [е] или [и] в следните случаи: - във форми за мн. ч. на мин. св. и мин. несв. деятелно причастие на глаголи от I и II спрежение: блестял - блестели; видял - видели; горял - горели; полял - полели - във форми за мн. ч. на мин. страдателно причастие на глаголи от I и II спрежение: видян - видени; възпят - възпети; залят - залети; опрян - опрени М 9.3. (6.3.) Когато сричката след него съдържа мека съгласна. избеля (но бял); местя (но място); пеня се (но пяна); сменям (но смяна) Ml 9.4. (6.4.) Когато сричката след променливо я съдържа една от съгласните [ж], [ч], [ш] или [й]. разреждам (но рядък); засенча (но сянка); възгордея се (но възгордях се); забележа (но забелязах); режа (но рязах); смея се, смейте се (но смях се); пея., пейте (но пях) Ml 10. (7.) Правилото за променливото я не е в сила в следните случаи, установени по традиция: ■■ 10.1. (7.1.) Пред окончания -хме, -хте във формите за 1 и 2 л. мн. ч. на мин. св. и мин. несв. вр. на глаголи с ударение върху променливото я то не преминава в е, въпреки че е пред сричка с гласна [е]. бях - бяхме, бяхте; видях - видяхме, видяхте; живях - живяхме, живяхте; опрях - опряхме, опряхте; търпях - търпяхме, търпяхте Ml 10.2. (7.3.) В корените на производни глаголи от свършен вид, об¬ разувани със суфикс -н-, я преминава в е, въпреки че е под ударение и пред сричка с гласна [а]. клякам - клдкна; лягам - легна; мятам - метна; посягам - посдгна 9
М 10.3. (7.5.) При отделни производни глаголи от несвършен вид се е установила форма с е, а не с я под ударение и пред срич¬ ка с гласна [а]. избелвам (но бял); дремвам (но дрямка); измервам (но мяра)\ разпенвам (но пЯна) Във формите за мин. несв. вр. на глаголите от II спре¬ жение със завършек на корена на -ж, -ч, -ш и с ударение на последната сричка се пише и се произнася [a], а не [е]. вгорчах (не вгорчех); грешах (не греьиех); жужах (не жужех) Във формите за мн. ч. на миналите деятелни причастия на глаголите от II спрежение със завършек на корена на -ж, -ч, -шис ударение на последната сричка се пише и се произнася [a], а не [е]. вгорчал - вгорчали (не вгорчели); грешиш - грешали (не грешели); жужал - жужали (не жужели); звучал - звучали (не звучели); мълчал - мълчали (не мълчели) Правопис на сегашните деятелни причастия Формите за сегашните деятелни причастия на глаголи¬ те от I и II спрежение завършват на -ящ или -ещ в зависи¬ мост от ударението (с изключение на глаголите с корен на ч, -ж, -ш, от които се образуват сегашни деятелни причас¬ тия на -ащ). Ако ударението пада върху завършека, формите са на -ящ(и). вървЯщ - вървящи; крещящ - крещящи; летящ - летящи; стоящ - стоящи; четящ - четящи Ако ударението пада върху корена, формите имат за¬ вършек -ещ(и). витаещ - витаещи; мджещ - мджещи; пеещ - пеещи; плачещ - плачещи; плашещ - плашещи; хддещ - хддещи Формите на сегашните деятелни причастия от всички глаголи от III спрежение, както и от глаголи от I и II спре¬ жение с корен на -ч, -ж, -шис ударение върху основната гласна имат завършек -ащ(и). гледащ - гледащи; дйшащ - дишащи; звучащ - звучащи; обичащ - обичащи; тежащ - тежащи Правопис на миналите несвършени деятелни причастия от глаголи на -оЯ Формите за мн. ч. на миналите несвършени деятелни причастия от глаголи на -оя (с ударение върху окончание¬ то) имат завършек -яли. безпокоя (се) - безпокояли (се); боя се - бояли се; състоя се - състояли се В някои случаи се допускат и дублетни форми със за¬ вършек -ели, които са представени в словника при съот¬ ветните глаголи. броя - брояли и броели; застроя - застрояли и застроели; издоя - издояли и издоели; кроя - крояли и кроели Правопис на миналите свършени деятелни причастия на -ьл ■ 15.(8.) Думи с вметнато [ъ] в последната сричка, което изпада в някои от формите им, се пишат с ъ в основната си фор¬ ма. Такива думи са: ■I 15.1. (8.2.) Минали свършени деятелни причастия на -ъл, при кои¬ то [ъ] изпада от членуваните им форми и от формите им за ж. р., ср. р и мн. ч. донесъл - донеслия(т), донесла, донесло, донесли; дошъл - дошлия(т), дошла, дошлд, дошли; облякъл - облеклия(т), облякла, облякло, облекли; рдсъл - рдслгя^т), расла, расло, рдсли; слязъл - слезлия(т), слязла,, слязло, слезли 1 В увода се включени и нови правила, които са специфични за правопи¬ са на глаголните форми. 10
Групи -ръ-Аър-; -лъ-/-ъл- ■I 16. (10.) Групите -ръ-/-ър- и -лъ-/-ъл- се изговарят и пишат по следните правила: В 16.1.(10.2.) В многосрични глаголни форми се изговаря и пише -ър-, -ъл-, ако след съчетанието следва една съгласна. бъркам, вържа, гълтам, издържам, изпълня, кърпя, мълча, пържа В 16.2.(10.3.) В многосрични глаголни форми се изговаря и пише -ръ-, -лъ-, ако след съчетанието следват две и повече съг¬ ласни. глътна,, гръмна,, дръпна, млъкна, плъзна ■I 16.3. (10.4.) При глаголи с наставката -ва- групите -ър-/-ъл- и -ръ- /-лъ- обикновено се запазват във вида си от изходния гла¬ гол. довърша - довършвам; избързам - избързвам; излъжа - излъгвам; изтърся - изтърсвам; накълцам - накълцвам; подвържа - подвързвам; разбъркам - разбърквам и др. (но вържа - връзвам; погълна - поглъщам) Правопис на -к- и -г- в глаголни форми № 17. (14.) Глаголите от I спрежение със завършек на корена на -к или -г от типа на сека,, влека,, тека, река,, облека,, пека, мдга и образуваните от тях чрез представки производни глаголи от I спрежение запазват тези съгласни във форми¬ те за 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. сег. вр. влека,, влекат; довлека, довлекат; река, рекат; изрека, изрекат; сека, секат; изсека, изсекат; облека,, облекат; мдга,, мдгат В останалите форми за сегашно време, във формите за мин. несв. вр. и 2 и 3 л. ед. ч. мин. св. вр., както и при мин. несв. деят. и мин. страд. причастия -к- и -г- преминават съответно в -ч- и -ж-. сечеш,, сече, сечем, сечете; сечах, сече; сечал; сечен; облечеш,, облече, облечем, облечете; облечах, облече; облечал; облечен; мджеш, мдже, мджем, мджете; можах, можа; можи Удвояване на гласни и съгласни В 18.(16.) Удвояване на гласни и съгласни в състава на думата се срещат на границата на две различни морфеми. Двойни гласни или съгласни се пишат в следните случаи: В 18.1(16.5.) При свързването на корен и представка, когато краят на представката и началото на корена се бележат с една и съща буква. иззвъня, изземвам,, наддавам, оттйчам се, поддържам, раззвъня се, оттеглям; заангажйрам, пообмйсля, прийжда, недооценявам При свързването на корен и наставка, когато краят на корена и началото на наставката се бележат с една и съща буква. дръпна,, експроприйрам, звънна, иницийрам, клъввам, реввам 11
ПРАВОПИСНИ ПРАВИЛА С ГРАМАТИЧЕН ХАРАКТЕР ПРИ ГЛАГОЛНИТЕ ФОРМИ Членуване Ш 19.(17.4.8.) С членните форми за м. р. ед. ч. -ят за пълен член и -я за кратък член според общите правила се членуват причас¬ тията в м. р. ед. ч. (с разширяване на основата). спящ - спящият, спящия; взел - взелият, взелия; нарисуван - нарисуваният, нарисувания Деепричастия И 20. (22.) Употреба на деепричастията. ■■ 20.1.(22.1.) Деепричастията са глаголни форми със завършек -ейки или -айки (-яйки). ЯН 20.2. (22.2.) Деепричастията се употребяват само ако действието, което назовават, е едновременно с действието, означено с лична глаголна форма в изречението, и то при условие че вършителят и на двете действия е един и същ. Злото идва при нас, носейки като своя маска всички добродетели^. Детето спеше тихо в креватчето си, усмихвайки се щастливо насън. Окончание за 1 л. мн. ч. сег. вр. на глаголите от I и II спрежение И 21.(23.) Глаголите от I и II спрежение имат в 1 л. мн. ч. сег. вр. окончание -м. (ние) четем, (ние) пйшем, (ние) говдрим, (ние) спдрим Някои случаи на съгласуване по число П 22. (24.) При съгласуване по число в състава на учтивата форма за глаголните форми са задължителни следните правила: М 22.1.(24.1.) Употреба на форми за ед. ч. и мн. ч. в състава на учти¬ вата форма. ■I 22.1.1.(24.1.1.) Глаголите и глаголните форми на -л в състава на учти¬ вата форма се употребяват в мн. ч. Господин Христов, Вие идвате тъкмо навреме. Госпожо Петрова, нали Вие сте одобрили проекта? Господине, бяхте ли уведомили всички участници? ■I 22.1.2. (24.1.2.) Глаголните форми на -н и -т в състава на учтивата форма се употребяват в ед. ч. Господине, Вие сте одобрен за кредит. Госпожо, съгласна ли сте с изказаното току-що мнение? Госпожо, Вие сте били запозната с условията ни. Разпитван ли сте били по този случай, гражданино? Писане на HE при глаголните форми Ш 23. (60.) He се пише слято или разделно със следващата глагол¬ на форма според следните правила: П 23.1.(60.1.) He се пише слято с думи или форми, които не се упот¬ ребяват без него. негодувам, недей, ненавйждам, нехая Ш 23.1.1.(60.1.1.) Когато не е включено в състава на представката недо-, с която са образувани глаголи, то се пише слято. недовйждам, недолЮбвам, недооценявам Ш 24. (61.) Не се пише слято със следващата дума: Ш 24.1.(61.1.2.) Когато думата е сег. деятелно, мин. св. деятелно при¬ частие, употребено като определение, или мин. страдател- но причастие и с не се образува нова дума с противопо¬ ложно значение. незнаещ, немджещ; неузрял, неуспял; невъзпйтан, необут По земята бяха нападали неузрели плодове. (Срв.: Миналата година плодовете не узрели поради дъждов¬ ното лято.) М 25.(62.) Отрицателната частица не се пише отделно от следва¬ щата дума: ■I 25.1.(62.3.) Когато е употребена пред лични глаголни форми. не вйждам, не говдря, не знам, не йскам, не мдга М 25.2. (62.3.1.) Когато е употребена пред деепричастия и минали нес¬ 12
вършени деятелни причастия. не говорейки, не желаейки, не можейки; не говорел,, не желаел, не можел ■25.3. (62.3.2.) Когато миналите свършени деятелни причастия са употребени като сказуемо в изречението. Селяните не могли сами да си разпределят земята. ■ 25.4. Когато върху отрицателната частица пада логическото ударение: Не дошлите, а неявилите се ще бъдат санкционирани. Не одобрените, а отпадналите кандидати могат да видят тестовете си. ■ 26. (58.2.) Частиците по и най за образуване на сравнителна и превъзходна степен се пишат отделно от глаголите, като върху буквата за гласната [о] от частицата по се слага знак за ударение. пд прилягам,, най прилягам; пд харесвам, най харесвам 13
ПРЕНАСЯНЕ НА ЧАСТИ ОТ ДУМИ HA НОВ РЕД Пренасянето на части от думи в писмен текст се ръ¬ ководи от изискването да не се пречи на правилното им смислово възприемане, когато се делят. Като най-удобно при деленето на думите се приема скандирането. Съобраз¬ но с него се оформят различните възможни и допустими начини за пренасяне на части от думи. По традиция обаче се допуска запазване на целостта на отделните морфеми в тях. ■I 27. (65.) При пренасяне на части от думи на нов ред важат след¬ ните правила: ■I 27.1.(65.1.) Буквата за съгласна между буквите за две гласни се пренася с втората гласна. за-дигна, по-давам, пре-говарям, ра-зиграя (и раз-иг- рая) ■В 27.2. (65.2.) Буквите за две и повече съгласни между две гласни се пренасят така, че поне една съгласна да остане с първата или с втората гласна. гръм-на, иг-рая, пъл-зя, под-скажа/подс-кажа, пред-стои/предс-тои, тран-скрибирам/транс-криби- рам/транск-рибирам ■■ 27.3. (65.3.) Буквите за две съседни гласни в средисловие се пре¬ насят, като буквата поне за една гласна се пише на горния ред. асоци-ирам/асоции-рам, пре-одолея/прео-долея, ко-ординирам М 28.(66.) Ограничения на принципа на скандиране има в след¬ ните случаи: ■I 28.1.(66.1.) Буквата за една гласна не се оставя сама нито на гор¬ ния, нито на долния ред. одоб-рявам (не о-добрявам\ уп-равлявам (не у¬ правлявам); вли-яе (не влия-е) ■I 28.2. (66.3.) Когато буквосъчетанието дж бележи един звук, то не се разделя и се пренася на долния ред. гле-джосам (но над-живея) 14
ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГЛАГОЛИТЕ В РЕЧНИКА Предлаганият речник има за цел да представи в макси¬ мална пълнота глаголите в съвременния български книжо¬ вен език и да отрази актуалното състояние както на него¬ вия речников състав, така и на образуването на глаголните форми. Макар речникът да е правописен, в него за улесне¬ ние на потребителя са включени и форми, при които няма правописен проблем. Глаголи с частица се или си, които се различават на¬ пълно по значение от съответните глаголи без се или си, са представени самостоятелно и ги следват по ред. казвам, казваш... казвам се, казваш се... каня, каниш... каня се, каниш се... излежавам, излежаваш, излежавам се, излежаваш се... смея, смееш... смея се, смееш се... Когато даден глагол може да се употребява със или без се или си (с изключение на формите за страдателен залог), възвратното местоимение в заглавката е поставено в ско¬ би след глагола. глезя (се), глезиш... излекувам (се), излекуваш... протегна (се), протегнеш... различавам (се), различаваш... Глаголите, които не се употребяват без кратко лично местоимение, се представят заедно с него. досмешава ме... прилошавами... спйми се... Личните глаголи се представят в основната си фор¬ ма, придружени от формата за 2 л. ед. ч. като показател за спрежението им. Следват формите за 1 л. и 3 л. мн. ч. сегашно време. Включени са формите за 1 и 2 и 3 л. ед. ч. (които съвпадат) и за 1,2 и 3 л. мн. ч. в минало свършено и минало несвършено време. Представени са миналото свършено деятелно и мина¬ лото несвършено деятелно причастие в м. р. единствено и в множествено число. Включени са миналите страдателни причастия в м. р. единствено и в множествено число на преходните глаголи. След това са представени сегашните деятелни причастия в м. р. единствено число и в множест¬ вено число и деепричастията на глаголите от несвършен вид. Представени са и повелителните форми за единствено и множествено число. рабдтя, работиш, работим, работят; работих, работи, работихме, работихте, работиха; работех, работеше, работехме, работехте, работеха; работил, работили; работел, работели; работен, работени; раббтещ, работещи; работейки; работй, работете израбдтя, изработиш, изработим, изработят; изработих, изработи, изработихме, изработихте, изработиха; изработех, израббтеше, изработехме, изработехте, изработеха; изработил, изработили; изработел, изработели; изработен, изработени; изработй, изработете Когато формите за минало свършено и минало несвър¬ шено време и за минало свършено и минало несвършено деятелно причастие съвпадат, посочена е една форма, при¬ дружена от бележка за граматическите й значения. При тези глаголи с такава бележка са снабдени и останалите несъвпадащи форми за минало свършено и минало нес¬ вършено време в ед. ч. осъмвам, осъмваш, осъмваме, осъмват; осъмвах (мин. св. и несв. вр.), осъмва (мин. св. вр.), осъмваше (мин. несв. вр.), осъмвахме, осъмвахте, осъмваха (мин. св. и несв. вр.); осъмвал, осъмвали (мин. св. и несв.); осъмващ, осъмващи; осъмвайки; осъмвай, осъмвайте порадвам (се), пораоваш, 16
порадваме, порадват; nopàdeax (мин. св. и несв. вр.); порадва (мин. св. вр.), порадваше (мин. несв. вр.), порадвахме, порадвахте, порадваха (мин. св. и несв. вр.); порадвал, порадвали (мин. св. и несв.); порадвай, порадвайте He са представени форми за минало свършено време или причастия, които са остарели или по друга причина не се употребяват в съвременния български книжовен език. pacmà, растели, растем, растат; растях, растеше, растяхме, растяхте, растяха (мин. несв. вр.); расъл и растял, расли и растели (мин. несв.); растящ, растящи; растейки; растй, растете Не са представени повелителни форми, когато те не се употребяват поради семантични ограничения. измятам се (обикн. в 3 л.), измята се, измятаме се, измятат се; измятах се (мин. св. и несв. вр.), измята се (мин. св. вр.), измяташе се (мин. несв. вр.), измятахме се, измятахте се, измятаха се (мин. св. и несв. вр.); измитал се, измятали се (мин. св. и несв.); измятащ се, измятащи се; измятайки се изнемощея, изнемощееш, изнемощеем, изнемощеят; изнемощях, изнемощя, изнемощяхме, изнемощяхте, изнемощяха; изнемощеех, изнемощееше, изнемощеехме, изнемощеехте, изнемощееха; изнемощял, изнемощели; изнемощеел, изнемощеели пребъда, пребъдеш, пребъдем, пребъдат; пребъдех, пребъдеше, пребъдехме, пребъдехте, пребъдеха (мин. несв. вр.); пребъдел,, пребъдели (мин. несв.) Глаголите, които се употребяват предимно в мн. ч. и в 3 л. ед. ч., са представени с бележка (обикн.. в мн. ч.иЗл. ед. ч.), след която следват останалите форми. Формата след заглавката е за 3 л. ед. ч. изнаизлйзам (обикн. в мн. ч. и 3 л. ед. ч.), изнаизлйза, изнаизлйзаме, изнаизлйзате, изнаизлйзат; изнаизлйзах (мин. св. и несв. вр.), изнаизлйза (мин. св. вр.), изнаизлйзаше (мин. несв. вр.), изнаизлйзахме, изнаизлйзахте, изнаизлйзаха (мин. св. и несв. вр.); изнаизлйзал, изнаизлйзали (мин. св. и несв.); изнаизлйзащ, изнаизлйзащи; изнаизлйзайки; изнаизлйзай, изнаизлйзайте изпопадам (обикн. в мн. ч. и 3 л. ед. ч.), изпопада, изпопадаме, изпопадат; изпопадах (мин. св. и несв. вр.), изпопада (мин. св. вр.), изпопадаше (мин. несв. вр.), изпопадахме, изпопадахте, изпопадаха (мин. св. и несв. вр.); изпопадал, изпопадали (мин. св. и несв.); изпопадай, изпопадайте прииждам (обикн. в мн. ч. и 3 л. ед. ч.), прийжда, прииждаме, прийждат; прийждах (мин. св. и несв. вр.), прийжда (мин. св. вр.), прийждаше (мин. несв. вр.), прийждахме, прийждахте, прийждаха (мин. св. и несв. вр.); прийждал, прийждали (мин. св. и несв.); прийждащ, прийждащи; прийждайки; прийждай, прийждайте Глаголите, които се употребяват само в мн. ч., се пред¬ ставят с бележка (обикн.. в мн. ч.) след заглавката в 1 л. мн. ч., след която следват всички форми в мн. ч. спогледаме се (обикн. в мн. ч.), спогледат се; спогледахме се, спогледахте се, спогледаха се (мин. св. и несв. вр.); спогледали се (мин. св. и несв.); спогледайте се Глаголите, които се употребяват предимно в 3 л., се представят със заглавка в 1 л. ед. ч. и бележка (обикн.. в 3 л.), след която следват всички съществуващи форми. Фор¬ мата след заглавката е за 3 л. ед. ч. изметвам се (обикн. в 3 л.), изметва се, изметваме се, изметват се; изметвах се (мин. св. и несв. вр.), изметва се (мин. св. вр.), изметваше се (мин. несв. вр.), 2 Официален правописен речник на българския език. Глаголи 17
изметвахме се, изметвахте се, изметваха се (мин. св. и несв. вр.); изметвал се, изметвали се (мин. св. и несв.); изметван, изметвани; изметващ се, изметващи се; изметвайки се изметна се (обикн. в 3 л.), изметне се, изметнем се, изметнат се; изметнах се, изметна се, изметнахме се, изметнахте се, изметнаха се; изметнех се, изметнеше се, изметнехме се, изметнехте се, изметнеха се; изметнал се, изметнали се; изметнел се, изметнели се; изметнат, изметнати №11. Глаголи със значение 'раждам малки4 се представят с бележка (обикн. в 3 л.), след която следват всички същест¬ вуващи форми. Формата след заглавката е за 3 л. ед. ч., a причастията са в ж. р. окотя се (обикн. в 3 л.), окоти се, окотим се, окотят се, окотих се, окоти се, окотихме се, окотихте се, окотиха се; окотех се, окотеше се, окотехме се, окотехте се, окотеха се; окотила се, окотили се; окотела се, окотели се; окотена,, окотени Глаголи, които се употребяват само в 3 л., се предста¬ вят със заглавка в 3 л. ед. ч. и бележка (3 л.), след която следват само реално съществуващите форми: вали (3 л.), валЯт; валЯ (мин. св. вр.), валеше (мин. несв. вр.), валяха (мин. св. и несв. вр.); валял,, валели (мин. св. и несв.); валящ, валЯщи; валейки припйва ми се (3 л.), припйват ми се; припйва ми се, припйваше ми се, припйваха ми се (мин. св. и несв. вр.); припйвал ми се, припйвали ми се (мин. св. и несв.) прихванеме (3 л.), прихванат ме; прихвана ме, прихванаха ме; прихванеше ме, прихванеха ме; прихванал ме, прихванали ме; прихванел ме, прихванели ме Безличните глаголи се представят със заглавка в 3 л. ед. ч. и с бележка (безл.), след която следват само реално съществуващите форми: изясни се (безл.); изяснй се; изяснеше се; изяснйло се; изясняло се изяснява се (безл.); изяснява се, изясняваше се; изяснявало се (мин. св. и несв.) изнася ми (безл.); изнася ми, изнасяше ми; изнасяло ми (мин. св. и несв.) приспи ми се (безл.); приспа ми се; приспеше ми се; приспало ми се; приспяло ми се приспивами се (безл.); приспйва ми се, приспйваше ми се, приспйвало ми се (мин. св. и несв.) 18
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДУБЛЕТИ Дублетността на глаголите се посочва само при основ¬ ната форма. изкуся (се) и изкуша (се), изкуеши, изкусйм, изкусят; изкусих, изкуси, изкусихме, изкусйхте, изкусиха; изкусЯх, изкусете, изкусЯхме, изкусяхте, изкусЯха; изкусил,, изкусили; изкусял, изкусели; изкусен, изкусени; изкуси, изкусете изкуша (се) и изкуся (се), изкутйт, изкутйм, изкутат; изкутих, изкутй, изкуигйхме, изкутйхте, изкутйха; изкутОх, изкутете, изкутахме, изкутахте, изкутаха; изкутил, изкутйли; изкутал, изкутали; изкутен, изкутени; изкути, изкутете Когато единият дублет се препоръчва, непрепоръчва- ната форма се означава с курсив. вземам (се) и взймам (се), вземат, вземаме, вземат; вземах, взема,, вземахме, вземахте, вземаха; вземех, вземете, вземехме, вземехте, вземеха; взе.мсл, вземали; вземел, вземели; вземан, вземани; вземащ, вземащи; вземайки; вземай, вземайте взимам (се) и вземам (се), взймаш, взймаме, взимат; взимах (мин. св. и несв. вр.), взита (мин. св. вр.); взимате (мин. несв. вр.), взимахме, взимахте, взимаха (мин. св. и несв. вр.); взимси, взимали; взиман, взимани; взимащ, взимащи; взймайки; взимай, взимайте При миналите несвършени деятелни причастия на ня¬ кои глаголи на -оя дублетите се представят във формите за мн. ч. броя, броиш, броим., брояш; броих, брой, броихме, броихте, броиха; броях, броете, брояхме, брояхте, брояха; броил, броили; броял,, брояли и броели; броен, броени; броящ, броящи,, броейки; брои, броите При някои минали страдателни причастия дублетите се представят във формите за ед. и мн. ч. излея (се), излееш, излеем, излеят; излях, изля, изляхме, изляхте, изляха; излеех, излеете, излеехме, излеехте, излееха; излял, излели; излеел, излеели; излян и излят, излени и излети; излей, излейте изпея, изпеет, изпеем, изпеят; изпях, изпя, изпяхме, изпяхте, изпяха; изпеех, изпеете, изпеехме, изпеехте, изпееха; изпял, изпели; изпеел, изпеели; изпян и изпят, изпени и изпети; изпей, изпейте Отпада дублетността при форми като завях, грях (не завеях, греях) или ресах (не ретих). 19
Дублетните форми при минало свършено време и ми¬ нало свършено деятелно причастие на някои основни и производни глаголи се представят при ед. и мн. ч. на всеки отделен основен и производен глагол. меля, мелиш, мелим, мелят; мелих и млях:, мели и мля, мелихме и мляхме, мелихте и .мляхте, мелиха и мляха; мелех, мелеше, мелехме, мелехте, мелеха; мелия и млял, мелили и млели; мелел, мелели; мелен и млян, мелени и млени; мелещ,, мелещи; мелейки; мелй, мелете измеля, измелиш, измелим, измелят; измелих и измлях:, измели и измля, измелихме и измляхме, измелихте и измляхте, измелиха и измляха; измелех:, измелеие, измелехме,, измелехте,, измелеха; измелил и измлял, измелили и измлели; измелел, измелели; измелен и измлян:, измелени и измлени; измели, измелете ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОМОНИМИЯТА Когато при омонимните глаголи има различия при от¬ делни форми, те се отбелязват с индекс и се представят поотделно. вйя\ вйеш... вйя2 (се), вйеш... изгоря', изгорйш... изгоря2, изгорйш... изменя', изменйш... изменя2 (се), изменйш... Когато формите на омонимните глаголи съвпадат на¬ пълно, те се представят с една заглавка. надебелявам1 • 2 надебеляваш, надебеляваме, надебеляваш; надебелявах (мин. св. и несв. вр.), надебелява (мин. св. вр.), надебеляваше (мин. несв. вр.), надебелявахме, надебелявахте, надебеляваха (мин. св. и несв. вр.); надебелявал, надебелявали (мин. св. и несв.); надебеляван, надебелявани; надебеляващ, надебеляващи; надебелявайки; надебелявай, надебелявайте Автори на словника: Т. Александрова - от абдикйрам до жуля (се) И. Кунева - от журйрам до изкопавам М. Димитрова - от изкопая до набърбдрвам се В. Мурдаров - от набърбдря се до оставам Н. Паскалев - от оставям (се) до поизпръхвам Р. Станчева - от поизпръхна до попробджда ме И. Стоилова - от попробудя (се) до припечеля М. Томов - от припея до скапя се К. Чаралозова - от скдрам се до яхна 20
словник
A абдикирам, абдикираш, абдикираме, абдикират; абдикирах (мин. св. и несв. вр.), абдикира (мин. св. вр.), абдикираше (мин. несв. вр.), абдикирахме, абдикирахте, абдикираха (мин. св. и несв. вр.); абдикирал, абдикирали (мин. св. и несв.); абдикиращ, абдикиращи; абдикираики; абдикиращ абдикираите абонирам (се), абонираш, абонираме, абонират; абонирах (мин. св. и несв. вр.), абонира (мин. св. вр.), абонираше (мин. несв. вр.), абонирахме, абонирахте, абонираха (мин. св. и несв. вр.); абонирал, абонирали (мин. св. и несв.); абониран, абонирани; абониращ, абониращи; абонираики; абонираи, абонираите абортйрам, абортираш, абортираме, абортират; абортирах (мин. св. и несв. вр.), абортира (мин. св. вр.), абортираше (мин. несв. вр.), абортирахме, абортирахте, абортираха (мин. св. и несв. вр.); абортирала, абортирали (мин. св. и несв.); абортирай, абортирани; абортираща, абортиращи; абортираики; абортираи, абортираите абсолютизйрам, абсолютизираш, абсолютизираме, абсолютизйрат; абсолютизйрах (мин. св. и несв. вр.), абсолютизйра (мин. св. вр.), абсолютизйраше (мин. несв. вр.), абсолютизйрахме, абсолютизйрахте, абсолютизйраха (мин. св. и несв. вр.) абсолютизйрал, абсолютизйрали (мин. св. и несв.); абсолютизиран, абсолютизирани ; абсолютизиращ, абсолютизиращи; абсолютизираики; абсолютизираи, абсолютизираите абсорбйрам (се) (обикн. в 3 л.), абсорбира, абсорбираме, абсорбират; абсорбирах (мин. св. и несв. вр.); абсорбира (мин. св. вр.), абсорбираше (мин. несв. вр.), абсорбирахме, абсорбирахте, абсорбираха (мин. св. и несв. вр.); абсорбирал, абсорбирали (мин. св. и несв.); абсорбиран, абсорбирани; абсорбиращ, абсорбиращи; абсорбираики абстрахйрам се, абстрахираш се, абстрахираме се, абстрахират се; абстрахирах се (мин. св. и несв. вр.), абстрахира се (мин. св. вр.), абстрахираше се (мин. несв. вр.), абстрахирахме се, абстрахирахте се, абстрахираха се (мин. св. и несв. вр.); абстрахирал се, абстрахирали се (мин. св. и несв.); абстрахиран, абстрахирани; абстрахиращ се, абстрахиращи се; абстрахираики се; абстрахираи се, абстрахираите се авансйрам, авансираш, авансираме, авансират; авансирах (мин. св. и несв. вр.), авансира (мин. св. вр.), авансираше (мин. несв. вр.), авансирахме, авансирахте, авансираха (мин. св. и несв. вр.); авансирал, авансирали (мин. св. и несв.); авансиран, авансирани; авансиращ, авансиращи; авансираики; авансираи, авансираите аварйрам, аварираш, аварираме, аварират; аварирах (мин. св. и несв. вр.), аварира (мин. св. вр.), аварираше (мин. несв. вр.), аварирахме, аварирахте, аварираха (мин. св. и несв. вр.); аварирал, аварирали (мин. св. и несв.); авариращ, авариращи; аварираики; аварираи, аварираите авизйрам, авизираш, авизираме,авизират; авизирах (мин. св. и несв. вр.), авизира (мин. св. вр.), авизираше (мин. несв. вр.), авизирахме, авизирахте, авизираха (мин. св. и несв. вр.); авизирал, авизирали (мин. св. и несв.); авизиран, авизирани; авизиращ, авизиращи; авизираики; авизираи, авизираите автоматизйрам (се), автоматизираш, автоматизираме, автоматизират; автоматизирах (мин. св. и несв. вр.), автоматизира (мин. св. вр.), автоматизираше (мин. несв. вр.), автоматизирахме, автоматизирахте, автоматизираха (мин. св. и несв. вр.); автоматизирал, автоматизирали (мин. св. и несв.); автоматизиран, автоматизирани; автоматизиращ, автоматизиращи; автоматизираики; автоматизираи, автоматизираите авторизйрам, авторизираш, авторизираме, авторизират; авторизирах (мин. св. и несв. вр.), авторизира (мин. св. вр.), авторизираше (мин. несв. вр.), авторизирахме, авторизирахте, авторизираха (мин. св. и несв. вр.); авторизирал, авторизирали (мин. св. и несв.); авторизиран, авторизирани; авторизираш, авторизиращи; авторизираики; авторизиран, авторизираите агитйрам, агитираш, агитираме, агитират; агитирах (мин. св. и несв. вр.), агитира (мин. св. вр.), агитираше (мин. несв. вр.), агитирахме, агитирахте, агитираха (мин. св. и несв. вр.); агитирал, агитирали (мин. св. и несв.); агитиран, агитирани; агитиращ, агитиращи; агитираики; агитираи, агитираите агломерйрам (обикн. в 3 л.), агломерира, агломерираме, агломерират; агломерирах (мин. св. и несв. вр.), агломерира (мин. св. вр.), агломерираше (мин. несв. врл. агломерирахме, агломерирахте, агломерираха (мин. св. и несв. вр.); агломерирал, агломерирали (мин. св. и несв.); агломериран, агломерирани: агломериращ, агломериращи: агломерираики агня се (обикн. в 3 л.), агни се. агним се, агнят се; агних се, агни се, агнихме се, агнихте се, агниха се; агнех се, агнеше се, агнехме се, агнехте се, агнеха се; агнила се, агнили се; агнела се, агнели се; агнеща се, агнещи се; агнеики се; агни се, агнете се агонизйрам, агонизираш, агонизираме, агонизират; агонизирах (мин. св. и несв. вр.), агонизира (мин. св. вр.), агонизираше (мин. несв. вр.). агонизирахме, агонизирахте. агонизираха (мин. св. и несв. вр.); агонизирал, агонизирали (мий св. и несв.); агонизираш, агонизиращи; агонизираики; агонизираи, агонизираите адаптйрам (се), адаптираш, адаптираме, адаптират; адаптирах (мин. св. и несв. вр.), адаптира (мин. св. вр.), адаптираше (мин. несв. вр.). адаптирахме, адаптирахте, адаптираха (мин. св. и несв. вр.); адаптирал, адаптирали (мин. св. и несв.); адаптиран, адаптирани; адаптиращ, адаптиращи; адаптираики; адаптираи,адаптираите адвокатствам, адвокатстваш. адвокатстваме, адвокатстват: адвокатствах (мин. св. и несв. вр.), адвокатства (мин. св. вр.), адвокатстваше (мин. несв. вр.). адвокатствахме, адвокатствахте, адвокатстваха (мин. св. и несв. вр.); адвокатствал, адвокатствали (мин. св. и несв.); адвокатстваш, адвокатстващи: адвокатстваики; адвокатстваи, адвокатстваите администрйрам, администрираш, администрираме, 22
активирам (се) администрират; администрирах (мин. св. и несв. вр.), администрира (мин. св. вр.), администрираше (мин. несв. вр.), администрйрахме, администрйрахте, администрираха (мин. св. и несв. вр.); администрирал, администрирали (мин. св. и несв.); администриран, администрирани; администриращ, администриращи; администрирайки; администрирал, администрирайте адмирирам, адмирираш, адмирираме, адмирират; адмирирах (мин. св. и несв. вр.), адмирира (мин. св. вр.), адмирираше (мин. несв. вр.), адмирирахме, адмирирахте, адмирираха (мин. св. и несв. вр.); адмирирал, адмирирали (мин. св. и несв.); адмириран, адмирирани; адмириращ, адмириращи; адмирйрайки; адмирирай, адмирирайте адоптйрам, адоптираш, адоптираме, адоптйрат; адоптирах (мин. св. и несв. вр.), адоптира (мин. св. вр.), адоптираше (мин. несв. вр.), адоптирахме, адоптирахте, адоптираха (мин. св. и несв. вр.); адоптирал, адоптйрали (мин. св. и несв.); адоптиран, адоптйрани; адоптйращ, адоптиращи; адоптйрайки; адоптйрай, гдоптираите адресйрам, адресираш, адресираме, адресират; адресирах (мин. св. и несв. вр.), адресира (мин. св. вр.), адресираше (мин. несв. вр.), адресирахме, адресирахте, адресираха (мин. св. и несв. вр.); адресирал, адресирали (мин. св. и несв.); адресйран,адресйрани; адресиращ, адресиращи; адресйрайки; адресйрай, адресйрайте адсорбйрам (се) (обикн. в 3 л.), адсорбира, адсорбираме, адсорбират; адсорбирах (мин. св. и несв.), адсорбира (мин. св. вр.), адсорбираше (мин. несв. вр.), адсорбирахме, адсорбирахте, адсорбираха (мин. св. и несв. вр.); адсорбирал, адсорбирали (мин. св. и несв.); адсорбиран, адсорбирани; адсорбиращ, адсорбиращи; адсорбйрайки аерйрам, аерйраш, аерйраме, аерйрат; аерйрах (мин. св. и несв. вр.), аерйра (мин. св. вр.), аерйраше (мин. несв. вр.), аерйрахме, аерйрахте, аерйраха (мин. св. и несв. вр.); аерйрал, аерйрали (мин. св. и несв.); аерйран,аерйрани; аерйращ, аерйращи; аерйрайки; аерйрай,аерйрайте акам1, акаш, акаме, акат; аках (мин. св. и несв. вр.); ака (мин. св. вр.), акаше (мин. несв. вр.), акахме, акахте, акаха (мин. св. и несв. вр.); акал, акали (мин. св. и несв.); акащ, ахащи; акайки; акаи, акайте йкам2, акаш, акаме, акат; аках (мин. св. и несв. вр.); ака (мин. св. вр.), акаше (мин. несв. вр.), акахме, акахте, акаха (мин. св. и несв. вр.); акал, акали (мин. св. и несв.); акан, акани; акащ, акащи; акаики; акаи, акайте акламйрам, акламйраш, акламйраме, акламират; акламирах (мин. св. и несв. вр.), акламйра (мин. св. вр.), акламйраше (мин. несв. вр.), акламйрахме, акламирахте, акламйраха (мин. св. и несв. вр.); акламйрал, акламйрали (мин. св. и несв.); акламйран, акламйрани; акламйращ, акламйращи; акламйрайки; акламйрай, акламираите аклиматизйрам (се), аклиматизираш, аклиматизираме, аклиматизират; аклиматизирах (мин. св. и несв. вр.), аклиматизира (мин. св. вр.), аклиматизираше (мин. несв. вр.), аклиматизирахме, аклиматизирахте, аклиматизираха (мин. св. и несв. вр.); аклиматизйрал, аклиматизирали (мин. св. и несв.); аклиматизиран, аклиматизйрани; аклиматизйращ, аклиматизиращи; аклиматизирайки; аклиматизирай, аклиматизйрайте акомодйрам (се), акомодираш, акомодйраме, акомодират; акомодирах (мин. св. и несв,. вр.), акомодира (мин. св. вр.), акомодираше (мин. несв. вр.), акомодирахме, акомодирахте, акомодйраха (мин. св. и несв. вр.); акомодирал, акомодирали (мин. св. и несв.); акомодиран, акомодирани; акомодиращ, акомодиращи; акомодирайки; акомодирай, акомодирайте акомпанйрам, акомпанираш, акомпанйраме, акомпанйрат; акомпанирах (мин. св. и несв. вр.), акомпанйра (мин. св. вр.), акомпанйраше (мин. несв. вр.), акомпанйрахме, акомпанйрахте, акомпанйраха (мин. св. и несв. вр); акомпанйрал, акомпанирали (мин. св. и несв.); акомпаниран, акомпанирани; акомпанйращ, акомпанйращи; акомпанйрайки; акомпанирай, акомпанирайте акордйрам, акордираш, акордираме, акордират; акордирах (мин. св. и несв. вр.), акордйра (мин. св. вр.), акордираше (мин. несв. вр.), акордйрахме, акордирахте, акордираха (мин. св. и несв. вр.); акордирал, акордйрали (мин. св. и несв.); акордиран, акордирани; акордиращ, акордиращи; акордирайки; акордирай, акордирайте акостйрам, акостираш, акостираме, акостират; акостирах (мин. св. и несв. вр.), акостира (мин. св. вр.), акостираше (мин. несв. вр.), акостирахме, акостирахте, акостираха (мин. св. и несв. вр.). акостирал, акостирали (мин. св. и несв.); акостиращ, акостиращи; акостирайки; акостирай, акостирайте акредитйрам (се), акредитираш, акредитираме, акредитират; акредитирах (мин. св. и несв. вр.), акредитира (мин. св. вр.), акредитйраше (мин. несв. вр.), акредитирахме, акредитирахте, акредитираха (мин. св. и несв. вр.); акредитирал, акредитирали (мин. св. и несв.); акредитйран, акредитирани; акредитиращ, акредитиращи; акредитирайки; акредитйрай,акредитйрайте акробатствам, акробатстваш, акробатстваме, акробатстват; акробатствах (мин. св. и несв. вр.), акробатства (мин. св. вр.), акробатстваше (мин. несв. вр.), акробатствахме, акробатствахте, акробатстваха (мин. св. и несв. вр.); акробатствал, акробатствали (мин. св. и несв.); акробатстващ, акробатстващи; акробатствайки; акробатствай, акробатствайте активизйрам (се), активизйраш, активизйраме, активизйрат; активизйрах (мин. св. и несв. вр.), активизира (мин. св. вр.), активизйраше (мин. несв. вр.), активизирахме, активизирахте, активизираха (мин. св. и несв. вр.); активизйрал, активизирали (мин. св. и несв.); активизйран, активизйрани; активизйращ, активизиращи; активизирайки; активизйрай, активизйрайте активйрам (се), активйраш, активираме, активират; активирах (мин. св. и несв. вр.), активира (мин. св. вр.), активйраше (мин. несв. вр.), акгивйрахме, активйрахте, активираха (мин. св. и несв. вр.); активйрал, активйрали (мин. св. и несв.); активйран, активйрани; активйращ, активйращи; активирайки; активйран, активирайте 23
актуализирам (се) актуализирам (се), актуализираш, актуализираме, актуализйрат; актуализирах (мин. св. и несв. вр.), актуализйра (мин. св. вр.), актуализйраше (мин. несв. вр.), актуализирахме, актуализйрахте, актуализираха (мин. св. и несв. вр.); актуализйрал, актуализйрали (мин. св. и несв.); актуализиран, актуализйрани; актуализйращ, актуализйращи; актуализирайки; актуализйрай, актуализирайте актувам, акгуваш, актуваме, акгуват; актувах (мин. св. и несв. вр.), актува (мин. св. вр.), актуваше (мин. несв. вр.), актувахме, актувахте, актуваха (мин. св. и несв. вр.); актувал, актували (мин. св. и несв.); актуван, актувани; актуващ, актуващи; актувайки; актувай, актувайте акумулирам (се), акумулираш, акумулираме, акумулират; акумулирах (мин. св. и несв. вр.), акумулира (мин. св. вр.), акумулираше (мин. несв. вр.), акумулирахме, акумулирахте, акумулйраха (мин. св. и несв. вр.); акумулирал, акумулйрали (мин. св. и несв.); акумулйран, акумулйрани; акумулиращ, акумулиращи; акумулирайки; акумулирай, акумулирайте акушерствам, акушерстваш, акушерстваме, акушерстват; акушерствах (мин. св. и несв. вр.), акушерства (мин. св. вр.), акушерстваше (мин. несв. вр.), акушерствахме, акушерствахте, акушерстваха (мин. св. и несв. вр.); акушерствал, акушерствали (мин. св. и несв.); акушерстващ, акушерстващи; акушерствайки; акушерствай, акушерствайте акушйрам, акушйраш, акушйраме, акушйрат; акушйрах (мин. св. и несв. вр.), акушйра (мин. св. вр.), акушйраше (мин. несв. вр.), акушйрахме, акушйрахте, акушйраха (мин. св. и несв. вр.); акушйрал, акушйрали (мин. св. и несв.); акушйран, акушйрани; акушйращ, акушйращи; акушйрайки; акушйрай, акушйрайте акцентирам, акцентираш, акцентираме, акцентират; акцентирах (мин. св. и несв. вр.), акцентира (мин. св. вр.), акцентйраше (мин. несв. вр.), акцентирахме, акцентирахте, акцентираха (мин. св. и несв. вр.); акцентйрал, акцентирали (мин. св. и несв.); акцентиран, акцентирани; акцентиращ, акцентиращи; акцентирайки; акцентирай, акцентирайте акцентувам, акцентуваш, акцентуваме, акцентуват; акцентувах (мин. св. и несв. вр.), акцентува (мин. св. вр.), акцентуваше (мин. несв. вр.), акцентувахме, акцентувахте, акцентуваха (мин. св. и несв. вр.); акцентувал, акцентували (мин. св. и несв.); акцентуван, акцентувани; акцентуващ, акцентуващи; акцентувайки; акцентувай, акцентувайте алармирам, алармираш, алармираме, алармират; алармйрах (мин. св. и несв. вр.), алармйра (мин. св. вр.), алармйраше (мин. несв. вр.), алармйрахме, алармирахте, алармираха (мин. св. и несв. вр.); алармирал, алармирали (мин. св. и несв.); алармиран, алармирани; алармиращ, алармиращи; алармирайки; алармирай, алармирайте аленея (се), аленееш, аленеем, аленеят; аленях, аленя, аленяхме, аленяхте, аленяха; аленеех, аленееше, аленеехме, аленеехте, аленееха; аленял,аленели; аленеел, аленеели; аленеещ, аленеещи; аленеейки; аленей,аленейте алергизйрам (се), алергизйраш, алергизйраме, алергизйрат; алергизйрах (мин. св. и несв. вр.), алергизйра (мин. св. вр.), алергизйраше (мин. несв. вр.), алергизйрахме, алергизйрахте, алергизйраха (мин. св. и несв. вр.); алергизйрал, алергизйрали (мин. св. и несв.); алергизйран, алергизйрани; алергизйращ, алергизйращи; алергизйрайки; алергизйрай, алергизйрайте алиенйрам (се), алиенйраш, алиенйраме, алиенйрат; алиенйрах (мин. св. и несв. вр.), алиенйра (мин. св. вр.), алиенйраше (мин. несв. вр.), алиенйрахме, алиенйрахте, алиенйраха (мин. св. и несв. вр.); алиенйрал, алиенйрали (мин. св. и несв.); алиенйран, алиенйрани; алиенйращ, алиенйращи; алиенйрайки; алиенйрай, алиенйрайте алкохолизйрам (се), алкохолизйраш, алкохолизйраме, алкохолизйрат; алкохолизйрах (мин. св. и несв. вр.), алкохолизйра (мин. св. вр.), алкохолизйраше (мин. несв. вр.), алкохолизйрахме, алкохолизйрахте, алкохолизйраха (мин. св. и несв. вр.) ; алкохолизйрал, алкохолизйрали (мин. св. и несв.); алкохолизйрал, алкохолизйрани; алкохолизйращ, алкохолизйращи; алкохолизйрайки; алкохолизйрай, алкохолизйрайте амалгамйрам, амалгамйраш, амалгамйраме, амалгамйрат; амалгамйрах (мин. св. и несв. вр.), амалгамйра (мин. св. вр.), амалгамйраше (мин. несв. вр.), амалгамйрахме, амалгамйрахте, амалгамйраха (мин. св. и несв. вр.); амалгамйрал, амалгамйрали (мин. св. и несв.) ; амалгамйран, амалгамйрани; амалгамйращ, амалгамйращи; амалгамйрайки; амалгамйрай, амалгамйрайте амбицирам (се), амбицйраш, амбицйраме, амбицират; амбицйрах (мин. св. и несв. вр.), амбицира (мин. св. вр.), амбицираше (мин. несв. вр.), амбицйрахме, амбицирахте, амбицйраха (мин. св. и несв. вр.); амбицирал, амбицирали (мин. св. и несв.); амбициран, амбицирани; амбицйращ, амбициращи; амбицирайки; амбицйрай, амбицирайте американизирам (се), американизйраш, американизйраме, американизйрат; американизирах (мин. св. и несв. вр.), американизйра (мин. св. вр.), американизйраше (мин. несв. вр.), американизйрахме, американизйрахте, американизираха (мин. св. и несв. вр.); американизйрал, американизирали (мин. св. и несв.); американизйран, американизйрани; американизиращ, американизйращи; американизйрайки; американизирай, американизирайте амкам, амкаш, амкаме, амкат; амках (мин. св. и несв. вр.), амка (мин. св. вр.), амкаше (мин. несв. вр.), амкахме, Омкахте, амкаха (мин. св. и несв. вр.); амкал, амкали (мин. св. и несв.); амкащ, амкащи; амкайки; амкай, амкайте амнистирам, амнистираш, амнистираме, амнистират; амнистйрах (мин. св. и несв. вр.), амнистира (мин. св. вр.), амнистираше (мин. несв. вр.), амнистирахме, амнистирахте, амнистираха (мин. св. и несв. вр.); амнистирал, амнистирали (мин. св. и несв.); амнистиран, амнистирани; амнистиращ, амнистиращи; амнистирайки; амнистирай, амнистирайте амортизирам (се), амортизйраш, амортизйраме, амортизйрат; амортизйрах (мин. св. и несв. вр.), амортизйра (мин. св. вр.), амортизйраше (мин. несв. вр.), амортизйрахме, амортизйрахте, амортизйраха (мин. св. и несв. вр.); амортизйрал, амортизйрали (мин. св. и несв.); 24
апробйрам амортизиран, амортизирани; амортизиращ, амортизиращи; амортизирайки; амортизирай, амортизираше ампутирам, ампутираш, ампутираме, ампутират; ампутирах (мин. св. и несв. вр.), ампутира (мин. св. вр.), ампутираше (мин. несв. вр.), ампутирахме, ампутирахте, ампутираха (мин. св. и несв. вр.) ; ампутирал, ампутирали (мин. св. и несв.); ампутиран, ампутирани; ампутиращ, ампутиращи; ампутираики; ампутираи, ампутираше анализирам, анализираш, анализираме, анализират; анализирах (мин. св. и несв. вр.), анализира (мин. св. вр.), анализираше (мин. несв. вр.), анализирахме, анализирахте, анализираха (мин. св. и несв. вр.); анализирал, анализирали (мин. св. и несв.); анализиран, анализирани; анализиращ, анализиращи; анализираики; анализираи, анализираше анатемОсам, анатемосаш, анатемосаме, анатемосат; анатемосах (мин. св. и несв. вр.), анатемоса (мин. св. вр.), анатемосаше (мин. несв. вр.); анатемосахме, анатемосахте, анатемосаха (мин. св. и несв. вр.); анатемосал, анатемосали (мин. св. и несв.); анатемосан, анатемосани; анатемосаи, анатемосаите анатемОсвам, анатемосваш, анатемосваме, анатемосват; анатемосвах (мин. св. и несв. вр.), анатемосва (мин. св. вр.), анатемосваше (мин. несв. вр.), анатемосвахме, анатемосвахте, анатемосваха (мин. св. и несв. вр.); анатемосвал, анатемосвали (мин. св. и несв.); анатемосван, анатемосвани; анатемосващ, анатемосващи; анатемосваики; анатемосваи, анатемосваше ангажирам (се), ангажираш, ангажираме, ангажират; ангажирах (мин. св. и несв. вр.), ангажира (мин. св. вр.), ангажираше (мин. несв. вр.), ангажирахме, ангажирахте, ангажираха (мин. св. и несв. вр.); ангажирал, ангажирали (мин. св. и несв.); ангажиран, ангажирани; ангажиращ, ангажираши; ангажираики; ангажираи, ангажираше анексйрам, анексираш, анексираме, анексират; анексирах (мин. св. и несв. вр.), анексира (мин. св. вр.), анексираше (мин. несв. вр.), анексирахме, анексирахте, анексираха (мин. св. и несв. вр.); анексирал, анексирали (мин. св. и несв.); анексиран, анексирани; анексираш, анексиращи; анексираики; анексиран, анексираите анестезйрам, анестезираш, анестезираме, анестезират; анестезирах (мин. св. и несв. вр.), анестезира (мин. св. вр.), анестезираше (мин. несв. вр.), анестезирахме, анестезирахте, анестезираха (мин. св. и несв. вр.); анестезирал, анестезирали (мин. св. и несв.); анестезиран, анестезирани; анестезираш, анестезиращи; анестезираики; анестезираи, анестезираше анимйрам, анимираш, анимираме, анимират; анимирах (мин. св. и несв. вр.), анимира (мин. св. вр.), анимираше (мин. несв. вр.), анимирахме, анимирахте, анимираха (мин. св. и несв. вр.); анимирал, анимирали (мин. св. и несв.); анимиран, анимирани; анимираш, анимиращи; анимираики; анимираи, анимираите анкетйрам, анкетираш, анкетираме, анкетират; анкетирах (мин. св. и несв. вр.), анкетира (мин. св. вр.), анкетираше (мин. несв. вр.), анкетирахме, анкетирахте, анкетираха (мин. св. и несв. вр.); анкетирал, анкетирали (мин. св. и несв.); анкетиран, анкетирани; анкетираш, анкетиращи; анкетираики; анкетираи, анкетираите анонсйрам, анонсираш, анонсираме, анонсират; анонсирах (мин. св. и несв. вр.), анонсира (мин. св. вр.), анонсираше (мин. несв. вр.), анонсирахме, анонсирахте, анонсираха (мин. св. и несв. вр.); анонсирал, анонсирали (мин. св. и несв.); анонсиран, анонсирани; анонсиращ, анонсиращи; анонсираики; анонсираи, анонсираше анотйрам, анотираш, анотираме, анотират; анотирах (мин. св. и несв. вр.), анотира (мин. св. вр.), анотираше (мин. несв. вр.), анотирахме, анотирахте, анотираха (мин. св. и несв. вр.); анотирал, анотирали (мин. св. и несв.); анотиран, анотирани; анотиращ, анотиращи; анотираики; анотираи, анотираите анулйрам, анулираш, анулираме, анулират; анулирах (мин. св. и несв. вр.), анулира (мин. св. вр.), анулираше (мин. несв. вр.), анулирахме, анулирахте, анулираха (мин. св. и несв. вр.); анулирал, анулирали (мин. св. и несв.); анулиран, анулирани; анулиращ, анулиращи; анулираики; анулираи, анулираите апелйрам, апелираш, апелираме, апелират; апелирах (мин. св. и несв. вр.), апелира (мин. св. вр.), апелираше (мин. несв. вр.), апелирахме, апелирахте, апелираха (мин. св. и несв. вр.); апелирал, апелирали (мин. св. и несв.); апелиращ, апелиращи; апелираики; апелираи, апелираите апликйрам, апликираш, апликираме, апликират; апликирах (мин. св. и несв. вр.), апликира (мин. св. вр.), апликираше (мин. несв. вр.), апликирахме, апликирахте, апликираха (мин. св. и несв. вр.); апликирал, апликирали (мин. св. и несв.); апликиран, апликирани; апликираш, апликиращи; апликираики; апликираи, апликираше аплодйрам, аплодираш, аплодираме, аплодират; аплодирах (мин. св. и несв. вр.), аплодира (мин. св. вр.), аплодираше (мин. несв. вр.), аплодирахме, аплодирахте, аплодираха (мин. св. и несв. вр.); аплодирал, аплодирали (мин. св. и несв.) ; аплодиран, аплодирани; аплодираш, аплодиращи; аплодираики; аплодираи, аплодираше аполитизйрам (се), аполитизираш, Ополитизираме, аполитизират; аполитизирах (мин. св. и несв. вр.), аполитизира (мин. св. вр.), аполитизираше (мин. несв. вр.), аполитизирахме, аполитизирахте, аполитизираха (мин. св. и несв. вр.); аполитизирал, аполитизирали (мин. св. и несв.); аполитизиран, аполитизирани; аполитизираш, аполитизиращи; аполитизираики; аполитизираи, аполитизираите апострофйрам, апострофираш, апострофираме, апострофират; апострофирах (мин. св. и несв. вр.), апострофира (мин. св. вр.), апострофираше (мин. несв. вр.), апострофирахме, апострофирахте, апострофираха (мин. св. и несв. вр.); апострофирал, апострофирали (мин. св. и несв.); апострофиран, апострофирани; апострофираш, апострофиращи; апострофираики; апострофираи, апострофираите апретйрам, апретираш, апретираме, апретират; апретирах (мин. св. и несв.. вр.), апретира (мин. св. вр.), апретираше (мин. несв. вр.), апретирахме, апретирахте, апретираха (мин. св. и несв. вр.); апретирал, апретирали (мин. св. и несв.) ; апретиран, апретирани; апретираш, апретиращи; апретираики; апретираи, апретираите апробйрам, апробираш, апробираме^пробират; 25
апробйрам апробйрах (мин. св. и несв. вр.), апробйра (мин. св. вр.), апробйраше (мин. несв. вр.), апробйрахме, апробйрахте, апробйраха (мин. св. и несв. вр.); апробйрал, апробйрали (мин. св. и несв.) ; апробйран, апробйрани; апробйращ, апробйращи; апробйрайки; апробйрай, апробйрайте аранжйрам, аранжираш, аранжираме, аранжйрат; аранжйрах (мин. св. и несв. вр.), аранжйра (мин. св. вр.), аранжйраше (мин. несв. вр.), аранжйрахме, аранжйрахте, аранжйраха (мин. св. и несв. вр.); аранжйрал, аранжйрали (мин. св. и несв.); аранжйран, аранжйрани; аранжйращ, аранжйращи; аранжйрайки; аранжйрай, аранжйрайте арбитрйрам, арбитрйраш, арбитрйраме, арбитрйрат; арбитрйрах (мин. св. и несв. вр.), арбитрйра (мин. св. вр.), арбитрйраше (мин. несв. вр.), арбитрйрахме,арбитрйрахте, арбитрйраха (мин. св. и несв. вр.); арбитрйрал, арбитрйрали (мин. св. и несв.); арбитрйран, арбитрйрани; арбитрйращ, арбитрйращи; арбитрйрайки; арбитрйрай, арбитрйрайте аргументирам (се), аргументйраш, аргументираме, аргументйрат; аргументйрах (мин. св. и несв. вр.), аргументйра (мин. св. вр.), аргументираше (мин. несв. вр.), аргументирахме, аргументйрахте, аргументйраха (мин. св. и несв. вр.); аргументйрал, аргументйрали (мин. св. и несв.); аргументиран, аргументйрани; аргументйраш, аргументиращи; аргументйрайки; аргументирай, аргументирайте арендувам, арендуваш, арендуваме, арендуват; арендувах (мин. св. и несв. вр.), арендува (мин. св. вр.), арендуваше (мин. несв. вр.), арендувахме, арендувахте, арендуваха (мин. св. и несв. вр.); арендувал, арендували (мин. св. и несв.); арендуван, арендувани; арендуващ, арендуващи; арендувайки; арендувай, арендувайте арестувам, арестуваш, арестуваме, арестуват; арестувах (мин. св. и несв. вр.), арестува (мин. св. вр.), арестуваше (мин. несв. вр.), арестувахме, арестувахте, арестуваха (мин. св. и несв. вр.); арестувал, арестували (мин. св. и несв ); арестуван, арестувани; арестуваш, арестуващи; арестувайки; арестувай,арестувайте армйрам, армйраш, армйраме, армйрат; армйрах (мин. св. и несв. вр.), армйра (мин. св. вр.), армйраше (мин. несв. вр.), армйрахме, армйрахте, армйраха (мин. св. и несв. вр.); армйрал, армйрали (мин. св. и несв.); армйран, армйрани; армйращ, армйращи; армйрайки; армйрай, армйрайте ароматизйрам (се), ароматизйраш, ароматизйраме, ароматизйрат; ароматизйрах (мин. св. и несв. вр.), ароматизйра (мин. св. вр.), ароматизйраше (мин. несв. вр.), ароматизйрахме, ароматизйрахте, ароматизйраха (мин. св. и несв. вр.); ароматизйрал, ароматизйрали (мин. св. и несв.); ароматизйран, ароматизйрани; ароматизйраш, ароматизйращи; ароматизйрайки; ароматизйрай, ароматизйрайте артикулйрам, артикулйраш, артикулйраме, артикулйрат; артикулйрах (мин. св. и несв. вр.), артикулйра (мин. св. вр.), артикулйраше (мин. несв. вр.), артикулйрахме, артикулйрахте, артикулйраха (мин. св. и несв. вр.); артикулйрал, артикулйрали (мин. св. и несв.); артикулйран, артикулйрани; артикулйраш, артикулйращи; артикулйрайки; артикулйрай, артикулйрайте архаизйрам (се), архаизйраш, архаизйраме, архаизйрат; архаизйрах (мин. св. и несв. вр.), архаизйра (мин. св. вр.), архаизйраше (мин. несв. вр.), архаизйрахме, архаизйрахте, архаизйраха (мин. св. и несв. вр.); архаизйрал, архаизйрали (мин. св. и несв.); архаизйран, архаизйрани; архаизйраш, архаизйращи; архаизйрайки; архаизйрай, архаизйрайте архивйрам, архивйраш, архивйраме, архивйрат; архивйрах (мин. св. и несв. вр.), архивйра (мин. св. вр.), архивйраше (мин. несв. вр.), архивйрахме, архивйрахте, архивйраха (мин. св. и несв. вр.); архивйрал, архивйрали (мин. св. и несв.); архивйран, архивйрани; архивйраш, архивйращи; архивйрайки; архивйрай, архивйрайте асемблйрам, асемблйраш, асемблйраме, асемблйрат; асемблйрах (мин. св. и несв. вр.), асемблйра (мин. св. вр.), асемблйраше (мин. несв. вр.), асемблйрахме, асемблйрахте, асемблйраха (мин. св. и несв. вр.); асемблйрал, асемблйрали (мин. св. и несв.); асемблйран, асемблйрани; асемблйраш, асемблйращи; асемблйрайки; асемблйрай, асемблйрайте асимилйрам, асимилйраш, асимилйраме, асимилйрат; асимилйрах (мин. св. и несв. вр.), асимилйра (мин. св. вр.), асимилйраше (мин. несв. вр.), асимилйрахме, асимилйрахте, асимилйраха (мин. св. и несв. вр.); асимилйрал, асимилйрали (мин. св. и несв.); асимилйран, асимилйрани; асимилйраш, асимилйращи; асимилйрайки; асимилйрай, асимилйрайте асистйрам, асистйраш, асистйраме, асистйрат; асистйрах (мин. св. и несв. вр.), асистйра (мин. св. вр.), асистйраше (мин. несв. вр.), асистйрахме, асистйрахте, асистйраха (мин. св. и несв. вр.); асистйрал, асистйрали (мин. св. и несв); асистйран, асистйрани; асистйращ, асистйращи; асистйрайки; асистйрай,асистйрайте асоцийрам (се), асоцийраш, асоцийрах (мин. св. и несв. вр.), асоцийра (мин. св. вр.), асоцийраше (мин. несв. вр.), асоцийрахме, асоцийрахте, асоцийраха (мин. св. и несв. вр.); асоцийрал, асоцийрали (мин. св. и несв.); асоцийран, асоцийрани; асоцийраш, асоцийращи; асоцийрайки; асоцийрай, асоцийрайте аспирйрам, аспирйраш, аспирйраме, аспирйрат; аспирйрах (мин. св. и несв. вр.), аспирйра (мин. св. вр.), аспирйраше (мин. несв. вр.), аспирйрахме, аспирйрахте, аспирйраха (мин. св. и несв. вр.); аспирйрал, аспирйрали (мин. св. и несв.); аспирйран, аспирйрани; аспирйраш, аспирйращи; аспирйрайки; аспирйрай, аспирйрайте асфалтйрам, асфалтйраш, асфалтйраме, асфалтйрат; асфалтирах (мин. св. и несв. вр.), асфалтира (мин. св. вр.), асфалтираше (мин. несв. вр.), асфалтирахме, асфалтирахте, асфалтираха (мин. св. и несв. вр.); асфалтйрал, асфалтирали (мин. св. и несв.); асфалтйран, асфалтйрани; асфалтйраш, асфалтйращи; асфалтйрайки; асфалтйрай, асфалтирайте атакувам, атакуваш, атакуваме, атакуват; атакувах (мин. св. и несв. вр.), атакува (мин. св. вр.), атакуваше (мин. несв. вр.), атакувахме, атакувахте, атакуваха (мин. св. и несв. вр.); атакувал, атакували (мин. св. и несв.); атакуван, атакувани; атакуващ, атакуващи; атакувайки; атакувай, атакувайте аташйрам, аташйраш, аташйраме, аташйрат; 26
ашладйсвам аташйрах (мин. св. и несв. вр.), аташйра (мин. св. вр.), аташйраше (мин. несв. вр.), аташйрахме, аташйрахте, аташйраха (мин. св. и несв. вр.); аташйрал, аташйрали (мин. св. и несв.); аташйран, аташйрани; аташйращ, аташйращи; аташйрайки; аташйрай, аташйрайте атестирам, атестйраш, атестираме, атестират; атестйрах (мин. св. и несв. вр.), атестйра (мин. св. вр.), атестираше (мин. несв. вр.), атестирахме, атестйрахте, атестйраха (мин. св. и несв. вр.); атестйрал, атестирали (мин. св. и несв.); атестйран, атестирани; атестйращ, атестиращи; атестйрайки; атестирай, атестйрайте атрофйрам (се), атрофйраш, атрофйраме, атрофйрат; атрофйрах (мин. св. и несв. вр.), атрофйра (мин. св. вр.), атрофйраше (мин. несв. вр.), атрофйрахме, атрофйрахте, атрофйраха (мин. св. и несв. вр.); атрофйрал, атрофйрали (мин. св. и несв.); атрофйран, атрофйрани; атрофйращ, атрофйращи; атрофйрайки аутопсйрам, аутопсйраш, аутопсйраме, аутопсйрат; аутопсйрах (мин. св. и несв. вр.), аутопсйра (мин. св. вр.), аутопсйраше (мин. несв. вр.), аутопсйрахме, аутопсйрахте, аутопсйраха (мин. св. и несв. вр.); аутопсйрал, аутопсйрали (мин. св. и несв.); аутопсйран, аутопсйрани; аутопсйращ, аутопсйращи; аутопсйрайки; аутопсйрай, аутопсйрайте аутсорсвам, аутсорсваш, аутсорсваме, аутсорсват; аутсорсвах (мин. св. и несв. вр.), йутсорсва (мин. св. вр.), аутсорсваше (мин. несв. вр.), аутсорсвахме, аутсорсвахте, йутсорсваха (мин. св. и несв. вр.); аутсорсвал, аутсорсвали (мин. св. и несв.); аутсорсван, аутсорсвани; аутсорсващ, аутсорсващи; аутсорсвайки; аутсорсвай, аутсорсвайте аутсорсна, аутсорснеш, аутсорснем, аутсорснат; аутсорснах, аутсорсна, аутсорснахме, аутсорснахте, аутсорснаха; аутсорснех, аутсорснеше, аутсорснехме, аутсорснехте, аутсорснеха; аутсорснал, аутсорснали; аутсорснел, аутсорснели; аутсорснат, аутсорснати; аутсорснй, аутсорснете афектйрам (се), афектйраш, афектираме, афеюгйрат; афеюгйрах (мин. св. и несв. вр.), афектйра (мин. св. вр.), афектйраше (мин. несв. вр.), афектйрахме, афектйрахте, афектйраха (мин. св. и несв. вр.); афектйрал, афектйрали (мин. св. и несв.); афектйран, афектйрани; афектйращ, афектиращи; афектирайки; афектйрай, афектйрайте афишйрам (се), афишйраш, афишйраме, афишйрат; афишйрах (мин. св. и несв. вр.), афишйра (мин. св. вр.), афишйраше (мин. несв. вр.), афишйрахме, афишйрахте, афишйраха (мин. св. и несв. вр.); афишйрал, афишйрали (мин. св. и несв.); афишйран, афишйрани; афишйращ, афишйращи; афишйрайки; афишйрай, афишйрайте афоресам, афоресаш, афоресаме, афор0сат; афоресах (мин. св. и несв. вр.), афореса (мин. св. вр.), афоресаше (мин. несв. вр.), афоресахме, афоресахте, афоресаха (мин. св. и несв. вр.); афоресал, афоресали (мин. св. и несв.); афоресан, афоресани; афоресай, афоресайте афоресвам, афоресваш, афоресваме, афоресват; афоресвах (мин. св. и несв. вр.), афоресва (мин. св. вр.), афоресваше (мин. несв. вр.), афоресвахме, афоресвахте, афоресваха (мин. св. и несв. вр.); афоресвал, афоресвали (мин. св. и несв.); афоресван, афоресвани; афоресващ, афоресващи; афоресвайки; афоресвай, афоресвайте йхвам, ахваш, ахваме, ахват; ахвах (мин. св. и несв. вр.), ахва (мин. св. вр.), ахваше (мин. несв. вр.), ахвахме, ахвахте, ахваха (мин. св. и несв. вр.); ахвал, ахвали (мин. св. и несв.); ахващ, ахващи; ахвайки; ахвай, ахвайте йхкам, ахкаш, ахкаме, ахкат; ахках (мин. св. и несв. вр.), ахка (мин. св. вр.), ахкаше (мин. несв. вр.), ахкахме, ахкахте, ахкаха (мин. св. и несв. вр.); ахкал, ахкали (мин. св. и несв.); ахкащ, ахкащи; ахкайки; ахкай, ахкайте йхна, ахнеш, ахнем, ахнат; ахнах, ахна, ахнахме, ахнахте, ахнаха; ахнех, ахнеше, ахнехме, ахнехте, ахнеха; ахнал, ахнали; ахнел, ахнели; ахнй, ахнете ашладйсам, ашладйсаш, ашладйсаме, ашладйсат; ашладйсах (мин. св. и несв. вр.), ашладйса (мин. св. вр.), ашладйсаше (мин. несв. вр.), ашладйсахме, ашладйсахте, ашладйсаха (мин. св. и несв. вр.); ашладйсал, ашладйсали (мин. св. и несв.); ашладйсан, ашладйсани; ашладйсай, ашладйсайте ашладйсвам, ашладйсваш, ашладйсваме, ашладйсват; ашладйсвах (мин. св. и несв. вр.), ашладйсва (мин. св. вр.), ашладйсваше (мин. несв. вр.), ашладйсвахме, ашладйсвахте, ашладйсваха (мин. св. и несв. вр.) ; ашладйсвал, ашладйсвали (мин. св. и несв.); ашладйсван, ашладйсвани; ашладйсващ, ашладйсващи; ашладйсвайки; ашладйсвай, ашладйсвайте 27
Б бабувам, бабуваш, бабуваме, бабуват; бабувах (мин. св. и несв. вр.), бабува (мин. св. вр.), бабуваше (мин. несв. вр.), бабувахме, бабувахте, бабуваха (мин. св. и несв. вр.); бабувал, бабували (мин. св. и несв.); бабуващ, бабуващи; бабувайки; бабувай, бабувайте бавя1, бавиш, бавим, бавят; бавих, бави, бавихме, бавихте, бавиха; бавех, бавеше, бавехме, бавехте, бавеха; бавил, бавили; бавел, бавели; бавен, бавени; бавещ, бавещи; бавейки; бавй, бавете бавя2 (се), бавиш, бавим, бавят; бавих, бави, бавихме, бавихте, бавиха; бавех, бавеше, бавехме, бавехте, бавеха; бавил, бавили; бавел, бавели; бавен, бавени; бавещ, бавещи; бавейки; бавй, бавете багря (се), багриш, багрим, багрят; багрих, багри, багрихме, багрихте, багриха; багрех, багреше, багрехме, багрехте, багреха; багрил, багрили; багрел, багрели; багрен, багрени; багрещ, багрещи; багрейки; багрй, багрете баданОсам, баданосаш, баданосаме, баданосат; баданосах (мин. св. и несв. вр.), баданоса (мин. св. вр.), баданосаше (мин. несв. вр.); баданосахме, баданосахте, баданосаха (мин. св. и несв. вр.); баданосал, баданосали (мин. св. и несв.); баданосан, баданосани; баданосай, баданосайте баданОсвам, баданосваш, баданосваме, баданосват; баданосвах (мин. св. и несв. вр.), баданосва (мин. св. вр.), баданосваше (мин. несв. вр.), баданосвахме, баданосвахте, баданосваха (мин. св. и несв. вр.); баданосвал, баданосвали (мин. св. и несв.); баданосван, баданосвани; баданосваш, баданосващи; баданосвайки; баданосвай, баданосвайте базирам (се), базйраш, базйраме, базйрат; базйрах (мин. св. и несв. вр.), базйра (мин. св. вр.), базйраше (мин. несв. вр.), базйрахме, базйрахте, базйраха (мин. св. и несв. вр.); базйрал, базйрали (мин. св. и несв.); базйран, базйрани; базйраш, базйращи; базйрайки; базйрай, базирайте байцвам, байцваш, байцваме, байцват; байцвах (мин. св. и несв. вр.), байцва (мин. св. вр.), байцваше (мин. несв. вр.), байцвахме, байцвахте, байцваха (мин. св. и несв. вр.); байцвал, байцвали (мин. св. и несв.); байцван, байцвани; байцващ, байцващи; байцвайки; байцвай, байцвайте баламосам, баламосаш, баламосаме, баламосат; баламосах (мин. св. и несв. вр.), баламоса (мин. св. вр.), баламосаше (мин. несв. вр.); баламосахме, баламосахте, баламосаха (мин. св. и несв. вр.); баламосал, баламосали (мин. св. и несв.); баламосан, баламосани; баламосай, баламосайте баламосвам, баламосваш, баламосваме, баламосват; баламосвах (мин. св. и несв. вр.), баламосва (мин. св. вр.), баламосваше (мин. несв. вр.); баламосвахме, баламосвахте, баламосваха (мин. св. и несв.. вр.); баламосвал, баламосвали (мин. св. и несв.); баламосван, баламосвани; баламосваш, баламосващи; баламосвайки; баламосвай, баламосвайте балансйрам (се), балансйраш, балансйраме, балансйрат; балансйрах (мин. св. и несв. вр.), балансйра (мин. св. вр.), балансйраше (мин. несв. вр.), балансйрахме, балансйрахте, балансираха (мин. св. и несв. вр.); балансйрал, балансйрали (мин. св. и несв.); балансйран, балансйрани; балансйраш, балансйращи; балансйрайки; балансйрай, балансйрайте балйрам, балйраш, балйраме, балйрат; балйрах (мин. св. и несв. вр.), балйра (мин. св. вр.), балйраше (мин. несв. вр.), балйрахме, балйрахте, балйраха (мин. св. и несв. вр.); балйрал, балйрали (мин. св. и несв); балйран, балйрани; балйраш, балйращи; балйрайки; балйрай, балйрайте балканизйрам (се), балканизйраш, балканизйраме, балканизйрат; бажашизйрах (мин. св. и несв. вр.), балканизйра (мин. св. вр.), балканизйраше (мин. несв. вр.), балканизйрахме, балканизйрахте, балканизйраха (мин. св. и несв. вр.) ; балканизйрал, балканизйрали (мин. св. и несв.); балканизйран, балканизйрани; балканизйраш, балканизйращи; балканизйрайки; балканизйрай, балканизйрайте балотйрам се, балотйраш се, балотйраме се, балотйрат се; балотйрах се (мин. св. и несв. вр.), балотйра се (мин. св. вр.), балотйраше се (мин. несв. вр.), балотйрахме се, балотйрахте се, балотйраха се (мин. св. и несв. вр.); балотйрал се, балотйрали се (мин. св. и несв.); балотйраш се, балотйращи се; балотйрайки се; балотйрай се, балотйрайте се балсамйрам, балсамйраш, балсамйраме, балсамйрат; балсамйрах (мин. св. и несв. вр.), балсамйра (мин. св. вр.), балсамйраше (мин. несв. вр.), балсамйрахме, балсамирахте, балсамйраха (мин. св. и несв. вр.); балсамйрал, балсамйрали (мин. св. и несв.); балсамйран, балсамйрани; балсамйраш, балсамйращи; балсамйрайки; балсамйрай, балсамйрайте банализйрам (се), банализйраш, банализйраме, банализйрат; банализйрах (мин. св. и несв. вр.), банализйра (мин. св. вр.), банализйраше (мин. несв. вр.), банализйрахме, банализйрахте, банализйраха (мин. св. и несв. вр.); банализйрал, банализйрали (мин. св. и несв.); банализйран, банализйрани; банализйраш, банализйращи; банализйрайки; банализйрай, банализйрайте банкйрам, банкйраш, банкйраме, банкйрат; банкйрах (мин. св. и несв. вр.), банкйра (мин. св. вр.), банкйраше (мин. несв. вр.), банкйрахме, банкйрахте, банкйраха (мин. св. и несв. вр.); банкйрал, банкйрали (мин. св. и несв.); банкйращ, банкйращи; банкйрайки; банкйрай, банкйрайте банкрутйрам, банкрутйраш, банкрутираме, банкрутйрат; банкрутйрах (мин. св. и несв. вр.), банкрутйра (мин. св. вр.), банкрутираше (мин. несв. вр.), банкрутирахме, банкрутирахте, банкрутйраха (мин. св. и несв. вр.); банкрутирал, банкрутирали (мин. св. и несв.); банкрутйраш, банкрутйращи; банкрутирайки; банкрутйрай, банкрутйрайте барабаня, барабанйш, барабанйм, барабанят; барабанйх,барабанй, барабанйхме, барабаняхте, барабанйха; барабанях, барабанеше, барабаняхме, барабаняхте, барабаняха; барабанйл, барабанйли; барабанял, барабанели; барабанящ, барабанящи; барабанейки; барабанй, барабанете барикадйрам (се), барикадйраш, барикадйраме, барикадйрат; барикадйрах (мин. св. и несв. вр.), барикадйра (мин. св. вр.), барикадйраше (мин. несв. вр.), 28
безчйнствам барикадирахме, барикадирахте, барикадираха (мин. св. и несв. вр.); барикадирал, барикадирали (мин. св. и несв.); барикадиран, барикадирани; барикадиращ, барикадиращи; барикадирайки; барикадирай, барикадирайте басйрам се, басираш се, басираме се, басират се; басйрах се (мин. св. и несв. вр.), басйра се (мин. св. вр.), басйраше се (мин. несв. вр.), басйрахме се, басирахте се, басираха се (мин. св. и несв. вр.); басйрал се, басйрали се (мин. св. и несв.); басиращ се, басиращи се; басйрайки се; басйрай се, басйрайте се бафкам (обикн. в 3 л.), бафка, бафкаме, бафкат; бафках (мин. св. и несв. вр.), бафка (мин. св. вр.), бафкаше (мин. несв. вр.), бàфкахме, бафкахте, бафкаха (мин. св. и несв. вр.); бафкал, бафкали (мин. св. и несв.); бàфкащ, бафкащи; бафкаики; бафкай, бафкаите бафна (обикн. в 3 л.), бафне, бафнем, бафнат; бафнах, бафна, бафнахме, бафнахте, бафнаха; бафнех, бафнеше, бафнехме, бафнехте, бафнеха; бафнал, бафнали; бафнел, бафнели; бафни, бафнете бая, баеш, баем, баят; баях, бОя, баяхме, баяхте, баяха; баех, баеше, баехме, баехте, баеха; баял, баяли; баел, баели; баещ, баещи; баейки; бай, байте бдя, бдиш, бдим, бдят; бдях (мин. св. и несв. вр.), бдя (мин. св. вр.), бдеше (мин. несв. вр.), бдяхме, бдяхте, бдяха (мин. св. и несв. вр.); бдял, бдели (мин. св. и несв.); бдящ, бдящи; бдейки; бди, бдете беднея, беднееш, беднеем, беднеят; беднях, бедня, бедняхме, бедняхте, бедняха; беднеех, беднееше, беднеехме, беднеехте, беднееха; беднял, беднели; беднеел, беднеели; беднеещ, беднеещи; беднеейки бедствам, бедстваш, бедстваме, бедстват; бедствах (мин. св. и несв. вр.), бедства (мин. св. вр.), бедстваше (мин. несв. вр.), бедствахме, бедствахте, бедстваха (мин. св. и несв. вр.); бедствал, бедствали (мин. св. и несв.); бедстващ, бедстващи; бедствайки; бедствай, бедствайте бедЯ (се), бедиш, бедйм, бедят; бедйх,бедй, бедихме, бедихте, бедиха; бедях, бедеше, бедяхме, бедяхте, бедяха; бедил, бедили; бедял, бедели; беден, бедени; бедящ, бедящи; бедейки; бедй, бедете безбожнича, безбожничиш, безбожничим, безбожничат; безбожничих, безбожничи, безбожничихме, безбожничихте, безбожничиха; безбожничех, безбожничеше, безбожничехме, безбожничехте, безбожничеха; безбожничил, безбожничили; безбожничел, безбожничели; безбожничещ, безбожничещи; безбожничейки; безбожничи, безбожничете бездействам, бездействаш, бездействаме, бездействат; бездействах (мин. св. и несв. вр.), бездейства (мин. св. вр.), бездействаше (мин. несв. вр.), бездействахме, бездействахте, бездействаха (мин. св. и несв. вр.); бездействал, бездействали (мин. св. и несв.); бездействащ, бездействащи; бездействайки; бездействай, бездействайте безделнича, безделничиш, безделничим, безделничат; безделничих, безделничи, безделничихме, безделничихте, безделничиха; безделничех, безделничеше, безделничехме, безделничехте, безделничеха; безделничил, безделничили; безделничел, безделничели; безделничещ, безделничещи; безделничейки; безделничи, безделничете беззакбннича, беззаконничиш, беззакбнничим, беззаконничат; беззаконничих, беззаконничи, беззаконничихме, беззаконничихте, беззаконничиха; беззаконничех, беззаконничеше, беззаконничехме, беззаконничехте, беззаконничеха; беззаконничил, беззаконничили; беззаконничел, беззаконничели; беззаконничещ, беззаконничещи; беззаконничейки; беззаконничи, беззаконничете беззакОнствам, беззаконстваш, беззаконстваме, беззаконстват; беззаконствах (мин. св. и несв. вр.), беззаконства (мин. св. вр.), беззаконстваше (мин. несв. вр.), беззаконствахме, беззаконствахте, беззаконстваха (мин. св. и несв. вр.); беззаконствал, беззаконствали (мин. св. и несв.); беззаконстваш, беззаконстващи; беззаконстваики; беззаконствай, беззаконствайте безобрйзнича, безобразничиш, безобразничим, безобразничат; безобразничих, безобразничи, безобразничихме, безобразничихте, безобразничиха; безобразничех, безобразничеше, безобразничехме, безобразничехте, безобразничеха; безобразничил, безобразничили; безобразничел, безобразничели; безобразничещ, безобразничещи; безобразничейки; безобразничи, безобразничете безотговОрнича, безотговорничиш, безотговорничим, безотговорничат; безотговорничих, безотговорничи, безотговорничихме, безотговорничихте, безотговорничиха; безотговорничех, безотговорничеше, безотговорничехме, безотговорничехте, безотговорничеха; безотговорничил, безотговорничили; безотговорничел, безотговорничели; безотговорничещ, безоттоворничещи; безотговорничейки; безотговорничи, безотговорничете безпокоя (се), безпокоиш, безпокоим, безпокоят; безпокоих, безпокой, безпокоихме, безпокоихте, безпокоиха; безпокоях, безпокоеше, безпокояхме, безпокояхте, безпокояха; безпокоил, безпокоили; безпокоял, безпокояли; безпокоен, безпокоени; безпокоящ, безпокоящи; безпокоейки; безпокой, безпокойте безумствам, безумстваш, безумстваме, безумстват; безумствах (мин. св. и несв. вр.), безумства (мин. св. вр.), безумстваше (мин. несв. вр.), безумствахме, безумствахте, безумстваха (мин. св. и несв. вр.) ; безумствал, безумствали (мин. св. и несв.); безумстваш, безумстващи; безумствайки; безумствай, безумствайте безчестя (се), безчестиш, безчестим, безчестят; безчестих, безчести, безчестихме, безчестихте, безчестиха; безчестях, безчестеше, безчестяхме, безчестяхте, безчестяха; безчестил, безчестили; безчестял, безчестели; безчестен, безчестени; безчестящ, безчестящи; безчестейки; безчести, безчестете безчйнствам, безчйнстваш, безчинстваме, безчйнстват; безчйнствах (мин. св. и несв. вр.), безчинства (мин. св. вр.), безчйнстваше (мин. несв. вр.), безчйнствахме, безчинствахте, безчинстваха (мин. св. и несв. вр.); 29
безчйнствам безчинствал, безчйнствали (мин. св. и несв.); безчйнстващ, безчйнстващи; безчйнствайки; безчйнствай, безчйнствайте бележа, бележиш, бележим, бележат; белязах, беляза, белязахме, белЯзахте, белЯзаха; бележех, бележеше, бележехме, бележехте, бележеха; белязал, белязали; бележел, бележели; белязан, белязани; бележещ, бележещи; бележейки; бележи, бележете белея1, белееш, белеем, белеят; белях, беля, беляхме, беляхте, беляха; белеех, белееше, белеехме, белеехте, белееха; белял, белели; белеел, белеели; белеещ, белеещи; белеейки; белей, белейте белея2 (се), белееш, белеем, белеят; белях, беля, беляхме, беляхте, беляха; белеех, белееше, белеехме, белеехте, белееха; белял, белели; белеел, белеели; белеещ, белеещи; белеейки; белей, белейте белна се и бялна се, белнеш се, белнем се, белнат се; белнах се, белна се, белнахме се, белнахте се, белнаха се; белнех се, белнеше се, белнехме се, белнехте се, белнеха се; белнал се, белнали се; белнел се, белнели се; белнат, белнати; белнй се, белнете се белдсам, белосаш, белосаме, белосат; белосах (мин. св. и несв. вр.), белоса (мин. св. вр.), белосаше (мин. несв. вр.); белосахме, белосахте, белосаха (мин. св. и несв. вр.); белосал, белосали (мин. св. и несв.); белосан, белосани; белосай, белосайте белосвам, белосваш, белосваме, белосват; белосвах (мин. св. и несв. вр.), белосва (мин. св. вр.), белосваше (мин. несв. вр.), белбсвахме, белосвахте, белосваха (мин. св. и несв. вр.); белосвал, белосвали (мин. св. и несв.); белосван, белосвани; белосващ, белосващи; белосвайки; белосвай, белосвайте беля1, белиш, белим, белят; белих, бели, белихме, белихте, белиха; белех, белеше, белехме, белехте, белеха; белил, белили; белел, белели; белен, белени; белещ, белещи; белейки; белй, белете беля2 (се), белиш, белим, белят; белих,бели, белихме, белихте, белиха; белех, белеше, белехме, белехте, белеха; белил, белили; белел, белели; белен, белени; белещ, белещи; белейки; белй, белете бера, береш, берем, берат; брах, бра, брахме, брахте, браха; берях, береше, беряхме, беряхте, беряха; брал, брали; берял, берели; бран, брани; берящ, берящи; берейки; берй, берете беседвам, беседваш, беседваме, беседват; беседвах (мин. св. и несв. вр.), беседва (мин. св. вр.), беседваше (мин. несв. вр.), беседвахме, беседвахте, беседваха (мин. св. и несв. вр.) ; беседвал, беседвали (мин. св. и несв.); беседващ, беседващи; беседвайки; беседвай, беседвайте беснея, беснееш, беснеем, беснеят; беснях, бесня, бесняхме, бесняхте, бесняха; беснеех, беснееше, беснеехме, беснеехте, беснееха; беснял, беснели; беснеел, беснеели; беснеещ, беснеещи; беснеейки; бесней, беснейте бесувам, бесуваш, бесуваме, бесуват; бесувах (мин. св. и несв. вр.), бесува (мин. св. вр.), бесуваше (мин. несв. вр.), бесувахме, бесувахте, бесуваха (мин. св. и несв. вр.); бесувал, бесували (мин св. и несв.); бесуващ, бесуващи; бесувайки; бесувай, бесувайте беся (се), бесиш, бесим, бесят; бесих, беси, бесихме, бесихте, бесиха; бесех, бесеше, бесехме, бесехте, бесеха; бесил, бесили; бесел, бесели; бесен, бесени; бесещ, бесещи; бесейки; бесй, бесете бетонйрам, бетонираш, бетонйраме, бетонират; бетонйрах (мин. св. и несв,. вр.), бетонйра (мин св. вр.), бетонйраше (мин. несв. вр.), бетонирахме, бетонйрахте, бетонйраха (мин св. и несв. вр.); бетонирал, бетонйрали (мин. св. и несв.); бетонйран,бетонирани; бетонираш, бетониращи; бетонирайки; бетонйрай, бетонирайте бйва (безл.); биваше; бивало (мин св. и несв.) бивакувам, бивакуваш, бивакуваме, бивакуват; бивакувах (мин. св. и несв. вр.), бивакува (мин. св. вр.), бивакуваше (мин. несв. вр.), бивакувахме, бивакувахте, бивакуваха (мин св. и несв. вр.); бивакувал, бивакували (мин. св. и несв.); бивакуваш, бивакуващи; бивакувайки; бивакувай, бивакувайте бйвам, бйваш, бйваме, бйват; бйвах (мин. св. и несв. вр.), бйва (мин. св. вр.), биваше (мин. несв. вр.), бйвахме, бйвахте, бйваха (мин. св. и несв,. вр.); бйвал, бйвали (мин св. и несв.); бйващ, бйващи; бйвайки; бйвай, бйвайте биговам, биговаш, биговаме, биговат; биговах (мин св. и несв. вр.), бигова (мин. св. вр.), биговаше (мин. несв. вр.), биговахме, биговахте, биговаха (мин. св. и несв. вр.); биговал, биговали (мин. св. и несв.); бигован, биговани; биговащ, биговащи; биговайки; биговай, биговайте бинтбвам (се), бинтоваш, бинтоваме, бинтоват; бинтовах (мин. св. и несв. вр.), бинтова (мин св. вр.), бинтоваше (мин. несв. вр.), бинтовахме, бинтовахте, бинтоваха (мин св. и несв. вр.); бинтовал, бинтовали (мин св. и несв.); бинтован, бинтовани; бинтоващ, бинтоващи; бинтовайки; бинтовай, бинтовайте бисйрам, бисйраш, бисйраме, бисйрат; бисйрах (мин. св. и несв. вр.), бисйра (мин. св. вр.), бисйраше (мин. несв. вр.), бисйрахме, бисйрахте, бисйраха (мин. св. и несв. вр.); бисйрал, бисйрали (мин. св. и несв.); бисйран, бисйрани; бисйращ, бисйращи; бисйрайки; бисйрай, бисйрайте бйстря, бйстриш, бйстрим, бйстрят; бйстрих, бйстри, бйстрихме, бйстрихте, бйстриха; бйстрех, бйстреше, бйстрехме, бйстрехте, бйстреха; бйстрил, бйстрили; бйстрел, бйстрели; бйстрен, бйстрени; бйстрещ, бйстрещи; бйстрейки; бистрй, бистрете битувам, битуваш, битуваме, битуват; битувах (мин. св. и несв. вр.), битува (мин св. вр.), битуваше (мин несв,. вр.), битувахме, битувахте, битуваха (мин. св. и несв. вр.); битувал, битували (мин. св. и несв.); битуващ, битуващи; битувайки; битувай, битувайте бйча, бйчиш, бйчим, бйчат; бйчих, бйчи, бйчихме, бйчихте, бйчиха; 30
благоустроя бйчех, бйчеше, бйчехме, бйчехте, бйчеха; бйчил, бйчили; бйчел, бйчели; бйчен, бйчени; бйчещ, бйчещи; бйчейки; бичй, бичете бичувам, бичуваш, бичуваме, бичуват; бичувах (мин. св. и несв. вр.), бичува (мин. св. вр.), бичуваше (мин. несв. вр.), бичувахме, бичувахте, бичуваха (мин. св. и несв. вр.); бичувал, бичували (мин. св. и несв.); бичуван, бичувани; бичуващ, бичуващи; бичувайки; бичувай, бичувайте бйя (се), бйеш, бйем, бйят; бих, би, бйхме, бйхте, бйха; бйех, бйеше, бйехме, бйехте, бйеха; бил, бйли; бйел, бйели; бит, бйти; бйещ, бйещи; бйейки; бий, бййте благоволй, благоволиш, благоволим, благоволЯт; благоволйх, благоволй, благоволйхме, благоволйхте, благоволйха; благоволЯх, благоволеше, благоволЯхме, благоволЯхте, благоволЯха; благоволйл, благоволйли; благоволЯл, благоволели; благоволй, благоволете благоволявам, благоволЯваш, благоволЯваме, благоволЯват; благоволЯвах (мин. св. и несв. вр.), благоволЯва (мин. св. вр.), благоволЯваше (мин. несв. вр.), благоволявахме, благоволЯвахте, благоволЯваха (мин. св. и несв. вр.); благоволЯвал, благоволЯвали (мин. св. и несв.); благоволяващ, благоволяващи; благоволявайки; благоволЯвай, благоволявайте благоговея, благоговееш, благоговеем, благоговеят; благоговях, благоговя, благоговяхме, благоговяхте, благоговяха; благоговеех, благоговееше, благоговеехме, благоговеехте, благоговееха; благоговял, благоговели; благоговеел, благоговеели; благоговеещ, благоговеещи; благоговеейки; благоговей, благоговейте благодаря, благодарйш, благодарйм, благодарят; благодарйх, благодарй, благодарйхме, благодарйхте, благодарйха; благодарях, благодареше, благодарЯхме, благодарЯхте, благодаряха; благодарйл, благодарйли; благодарял, благодарели; благодарЯщ, благодарЯщи; благодарейки; благодарй, благодарете благоденствам, благоденстваш, благоденстваме, благоденстват; благоденствах (мин. св. и несв.. вр.), благоденства (мин. св. вр.), благоденстваше (мин. несв. вр.), благоденствахме, благоденствахте, благоденстваха (мин. св. и несв. вр.) ; благоденствал, благоденствали (мин. св. и несв.); благоденстващ, благоденстващи; благоденствайки; благоденствай, благоденствайте благодетелствам, благодетелстваш, благодетелстваме, благодетелстват; благодетелствах (мин. св. и несв. вр.), благодетелства (мин. св. вр.), благодетелстваше (мин. несв. вр.), благодетелствахме, благодетелствахте, благодетелстваха (мин. св. и несв. вр.); благодетелствал, благодетелствали (мин. св. и несв.); благодетелстваш, благодетелстващи; благодетелствайки ; благодетелствай, благодетелствайте благопожелавам, благопожелаваш, благопожелаваме, благопожелават; благопожелйвах (мин. св. и несв. вр.), благопожелава (мин. св. вр.), благопожелаваше (мин. несв.. вр.), благопожелавахме, благопожелйвахте, благопожелаваха (мин. св. и несв. вр.); благопожелавал, благопожелавали (мин. св. и несв.); благопожелаван, благопожелавани; благопожелаваш, благопожелОваши; благопожелавайки; благопожелавай, благопожелавайте благопожелая, благопожелаеш, благопожелаем, благопожелаят; благопожелах, благопожела, благопожелахме, благопожелахте, благопожелйха; благопожелаех, благопожелаеше, благопожелаехме, благопожелаехте, благопожелаеха; благопожелал, благопожелйли; благопожелаел, благопожелаели; благопожелан, благопожелани; благопожелай, благопожелайте благоприятствам, благоприятстваш, благоприятстваме, благоприятстват; благоприятствах (мин. св. и несв. вр.), благоприятства (мин. св. вр.), благоприятстваше (мин. несв. вр.), благоприятствахме, благоприятствахте, благоприятстваха (мин. св. и несв. вр.); благоприятствал, благоприятствали (мин. св. и несв.); благоприЯтстван, благоприЯтствани ; благоприятстваш, благоприятстващи; благоприятствайки; благоприятствай, благоприятствайте благоразполегам (се), благоразполагаш, благоразполагаме, благоразполагат; благоразполагах (мин. св. и несв.. вр.), благоразполага (мин. св. вр.), благоразполагаше (мин. несв. вр.), благоразполагахме, благоразполагахте, благоразполагаха (мин. св. и несв. вр.); благоразполагал, благоразполагали (мин. св. и несв.); благоразполаган, благоразполагани; благоразполйгаш, благоразполагащи; благоразполОгайки; благоразполйгай, благоразполОгайте благоразполбжа (се), благоразположиш, благоразположим, благоразположат; благоразположих, благоразположи, благоразположихме, благоразположихте, благоразположиха; благоразположех, благоразположеше, благоразположехме, благоразположехте, благоразположеха; благоразположил, благоразположили; благоразположел, благоразположели; благоразположен, благоразположени; благоразположй, благоразположете благославям, благославяш, благославяме, благославят; благославях (мин. св. и несв. вр.), благославя (мин. св. вр.), благославяше (мин. несв. вр.), благославяхме, благославяхте, благославяха (мин. св. и несв. вр.); благославял, благославяли (мин. св. и несв.); благославян, благославяни; благославяш, благославящи; благославяйки; благославяй, благославяйте благословя, благословйш, благословйм, благословят; благословйх, благословй, благословйхме, благословйхте, благословйха; благословях, благословеше, благословяхме, благословяхте, благословяха; благословйл, благословйли; благословял, благословели; благословен, благословени; благословй, благословете благоустроя, благоустройш, благоустройм, благоустроят; благоустройх, благоустрой, благоустройхме, благоустройхте, благоустройха; благоустроях, благоустроеше, благоустрояхме, благоустрояхте, благоустрояха; 31
благоустроя благоустроил, благоустроили; благоустроял, благоустроили и благоустроели; благоустроен, благоустроени; благоустрой, благоустройте благоустроявам, благоустрояваш, благоустрояваме, благоустрояват; благоустроявах (мин. св. и несв. вр.), благоустроява (мин. св. вр.), благоустрояваше (мин. несв. вр.), благоустроявахме, благоустроявахте, благоустрояваха (мин. св. и несв. вр.); благоустроявал, благоустроявали (мин. св. и несв.); благоустрояван, благоустроявани ; благоустрояваш, благоустрояващи ; благоустроявайки; благоустроявай, благоустроявайте благоухая, благоухаеш, благоухаем, благоухаят; благоухаех, благоухаеше, благоухаехме, благоухаехте, благоухаеха; благоухаел, благоухаели; благоухаеш, благоухаещи; благоухаейки; благоухай, благоухайте блажа, блажиш, блажим, блажат; блажих, блажи, блажихме, блажихте, блажиха; блажех, блажеше, блажехме, блажехте, блажеха; блажил, блажили; блажел, блажели; блажещ, блажещи; блажейки; блажи, блажете блаженствам, блаженстваш, блаженстваме, блаженстват; блаженствах (мин. св. и несв. вр.), блаженства (мин. св. вр.), блаженстваше (мин. несв. вр.), блаженствахме, блаженствахте, блаженстваха (мин. св. и несв. вр.); блаженствал, блаженствали (мин. св. и несв.); блаженстваш, блаженстващи; блаженствайки; блаженствай, блаженствайте блазня (се), блазниш, блазним, блазнят; блазних, блазни, блазнихме, блазнихте, блазниха; блазнех, блазнеше, блазнехме, блазнехте, блазнеха; блазнил, блазнили; блазнел, блазнели; блазнен, блазнени; блазнещ, блазнещи; блазнейки бламирам, бламираш, бламираме, бламйрат; бламирах (мин. св. и несв. вр.), бламира (мин. св. вр.), бламираше (мин. несв. вр.), бламйрахме, бламйрахте, бламйраха (мин. св. и несв. вр.); бламйрал, бламйрали (мин. св. и несв.); бламиран, бламйрани; бламйращ, бламйращи; бламйрайки; бламйрай, бламйрайте бланшйрам, бланшйраш, бланшйраме, бланшйрат; бланшйрах (мин. св. и несв. вр.), бланшйра (мин. св. вр.), бланшйраше (мин. несв. вр.), бланширахме, бланшйрахте, бланшйраха (мин. св. и несв. вр.); бланшйрал, бланшйрали (мин. св. и несв.); бланшйран, бланшйрани; бланшйраш, бланшйращи; бланшйрайки; бланширай, бланшйрайте блатяса (3 л.), блатясат; блатяса, блатясаше, блатясаха (мин св. и несв. вр.); блатясал, блатясали (мин св. и несв.) блатясва (3 л.), блатясват; блатясва, блатясваше, блатясваха (мин. св. и несв. вр.); блатясвал, блатясвали (мин. св. и несв.); блатясващ, блатясващи; блатясвайки бледнея, бледнееш, бледнеем, бледнеят; бледнях, бледня, бледняхме, бледняхте, бледняха; бледнеех, бледнееше, бледнеехме, бледнеехте, бледнееха; бледнял, бледнели; бледнеел, бледнеели; бледнееш, бледнеещи; бледнеейки; бледней, бледнейте блейвам (обикн. в 3 л.), блейва, блейваме, блейват; блейвах (мин. св. и несв. вр.), блейва (мин. св. вр.), блейваше (мин. несв. вр.), блейвахме, блейвахте, блейваха (мин. св. и несв. вр.); блейвал, блейвали (мин. св. и несв.); блейващ, блейващи; блейвайки; блейвай, блейвайте блейна (обикн. в 3 л.), блейне, блейнем, блейнат; блейнах, блейна, блейнахме, блейнахте, блейнаха; блейнех, блейнеше, блейнехме, блейнехте, блейнеха; блейнал, блейнали; блейнел, блейнели; блейнй, блейнете бленувам, бленуваш, бленуваме, бленуват; бленувах (мин. св. и несв. вр.), бленува (мин. св. вр.), бленуваше (мин. несв. вр.), бленувахме, бленувахте, бленуваха (мин. св. и несв. вр.); бленувал, бленували (мин. св. и несв.); бленуван, бленувани; бленуваш, бленуващи; бленувайки; бленувай, бленувайте блесна, блеснеш, блеснем, блеснат; блеснах, блесна, блеснахме, блеснахте, блеснаха; блеснех, блеснеше, блеснехме, блеснехте, блеснеха; блеснал, блеснали; блеснел, блеснели; блеснй, блеснете блестя, блестйш, блестйм, блестят; блестях (мин. св. и несв. вр.), блестя (мин. св. вр.), блестеше (мин. несв. вр.), блестяхме, блестяхте, блестяха (мин. св. и несв. вр.); блестял, блестели (мин. св. и несв.); блестящ, блестящи; блестейки; блестй, блестете блещукам (обикн. в 3 л.), блещука, блещукаме, блещукат; блещуках (мин. св. и несв. вр.), блещука (мин. св. вр.), блещукаше (мин. несв. вр.), блещукахме, блещукахте. блещукаха (мин. св. и несв. вр.); блещукал, блещукали (мин. св. и несв.); блещукащ, блещукащи; блещукайки; блещукай, блещукайте блещя (се), блещиш, блещим, блещят; блещих, блещи, блещихме, блещихте, блещиха; блещех, блещеше, блещехме, блещехте, блещеха; блещил, блещили; блещел, блещели; блещещ, блещещи; блещейки; блещи, блещете блея (обикн в 3 л.), блее, блеем, блеят; блях, бля, бляхме, бляхте, бляха; блеех, блееше, блеехме, блеехте, блееха; блял, блели; блеел, блеели; блеещ, блеещи; блеейки; блей, блейте блйжа (се), блйжеш, блйжем, блйжат; блйзах, блйза, близахме, блйзахте, блйзаха; блйжех, блйжеше, блйжехме, блйжехте, блйжеха; блйзал, блйзали; блйжел, блйжели; блйзан, блйзани; блйжещ, блйжещи; блйжейки; ближй, ближете блйзвам (се), блйзваш, блйзваме, блйзват; блйзвах (мин. св. и несв. вр.) блйзва (мин. св. вр.), блйзваше (мин. несв. вр.), блйзвахме, блйзвахте, блйзваха (мин. св. и несв. вр.): блйзвал, блйзвали (мин. св. и несв.); блйзван, блйзвани; блйзващ, блйзващи; блйзвайки; блйзвай, блйзвайте блйзна (се), блйзнеш, блйзнем, блйзнат; блйзнах, блйзна, блйзнахме, блйзнахте, блйзнаха; близнех, блйзнеше, блйзнехме, блйзнехте, близнеха; блйзнал, блйзнали; блйзнел, блйзнели; блйзнат, блйзнати; близнй, близнете близня, близниш, близним, близнят; близнйх, близнй, близнихме, близнихте, 32
богатея близнйха; близнях, близнеше, близняхме, близнЯхте, близняха; близнйла, близнйли; близняла, близнели; близняща, близнящи; близнейки; близнй, близнете блйкам, блйкаш, бликаме, блйкат; блйках (мин. св. и несв.), блйка (мин. св. вр.), блйкаше (мин. несв,. вр.), блйкахме, блйкахте, блйкаха (мин. св. и несв. вр.); блйкал, блйкали (мин. св. и несв.); блйкащ, блйкащи; блйкайки; блйкай, блйкайте блйквам, блйкваш, блйкваме, блйкват; блйквах (мин. св. и несв. вр.), блйкваше (мин. несв. вр.), блйквахме, блйквахте, блйкваха (мин. св. и несв. вр.); блйквал, блйквали (мин. св. и несв.); блйкващ, блйкващи; блйквайки; блйквай, блйквайте блйкна, блйкнеш, блйкнем, блйкнат; блйкнах, блйкна, блйкахме, блйкнахте, блйкнаха; блйкнех, блйкнеше, блйкнехме, блйкнехте, блйкнеха; блйкнал, блйкнали; блйкнел, блйкнели; бликнй, бликнете блиндйрам, блиндйраш, блиндйраме, блиндйрат; блиндйрах (мин. св. и несв. вр.), блиндйра (мин. св. вр.), блиндйраше (мин. несв,. вр.), блиндйрахме, блиндйрахте, блиндйраха (мин. св. и несв. вр.); блиндйрал, блиндйрали (мин. св. и несв.); блиндйран, блиндйрани; блиндйращ, блиндйращи; блиндйрайки; блиндйрай, блиндйрайте блОгвам, блогваш, блогваме, блогват; блогвах (мин. св. и несв. вр.), блогва (мин. св. вр.), блогваше (мин. несв. вр.), блогвахме, блогвахте, блогваха (мин. св. и несв. вр.); блогвал, блогвали (мин. св. и несв.); блогван, блогвани; блогващ, блогващи; блогвайки; блогвай, блогвайте блогйрам, блогйраш, блогйраме, блогйрат; блогйрах (мин. св. и несв. вр.), блогйра (мин. св. вр.), блогйраше (мин. несв. вр.), блогйрахме, блогйрахте, блогйраха (мин. св. и несв. вр.); блогйрал, блогйрали (мин. св. и несв.); блогйращ, блогйращи; блогйрайки; блогйрай, блогйрайте блОгна, блогнеш, блогнем, блогнат; блогнах, блогна, блогнахме, блогнахте, блогнаха; блогнех, блогнеше, блогнехме, блогнехте, блогнеха; блогнал, блогнали; блогнел, блогнели; блогнат, блогнати; блогнй, блогнете блокйрам, блокйраш, блокйраме, блокйрат; блокйрах (мин,, св. и несв. вр.), блокйра (мин. св. вр.), блокйраше (мин. несв. вр.), блокйрахме, блокйрахте, блокйраха (мин. св. и несв. вр.); блокйрал, блокйрали (мин. св. и несв.); блокйран, блокйрани; блокйращ, блокйращи; блокйрайки; блокйрай, блокйрайте блудствам, блудстваш, блудстваме, блудстват; блудствах (мин. св. и несв. вр.), блудства (мин. св. вр.), блудстваше (мин. несв. вр.), блудствахме, блудствахте, блудстваха (мин. св. и несв. вр.); блудствал, блудствали (мин. св. и несв.); блудстващ, блудстващи; блудствайки; блудствай, блудствайте блуждая, блуждаеш, блуждаем, блуждаят; блуждах, блужда, блуждахме, блуждахте, блуждаха; блуждаех, блуждаеше, блуждаехме, блуждаехте, блуждаеха; блуждал, блуждали; блуждаел, блуждаели; блуждаещ, блуждаещи; блуждаейки; блуждай, блуждайте блъвна, блъвнеш, блъвнем, блъвнат; блъвнах, блъвна, блъвнахме, блъвнахте, блъвнаха; блъвнех, блъвнеше, блъвнехме, блъвнехте, блъвнеха; блъвнал, блъвнали; блъвнел, блъвнели; блъвнат, блъвнати; блъвнй, блъвнете блъсвам (се), блъсваш; блъсваме, блъсват; блъсвах (мин. св. и несв. вр.), блъсва (мин. св. вр.), блъсваше (мин. несв. вр.), блъсвахме, блъсвахте, блъсваха (мин. св. и несв. вр.); блъсвал, блъсвали (мин. св. и несв.); блъсван, блъсвани; блъсващ, блъсващи; блъсвайки; блъсвай, блъсвайте блъскам (се), блъскаш; блъскаме, блъскат; блъсках (мин. св. и несв. вр.), блъска (мин. св. вр.), блъскаше (мин. несв. вр.), блъскахме, блъскахте, блъскаха (мин. св. и несв. вр.); блъскал, блъскали (мин. св. и несв.); блъскан, блъскани; блъскащ, блъскащи; блъскайки; блъскай, блъскайте блъсна (се), блъснеш, блъснем, блъснат; блъснах, блъсна, блъснахме, блъснахте, блъснаха; блъснех, блъснеше, блъснехме, блъснехте, блъснеха; блъснал, блъснали; блъснел, блъснели; блъснат, блъснати; блъснй, блъснете блъфйрам, блъфйраш, блъфйраме, блъфйрат; блъфйрах (мин. св. и несв. вр.), блъфйра (мин. св. вр.), блъфйраше (мин. несв. вр.), блъфйрахме, блъфйрахте, блъфйраха (мин. св. и несв. вр.); блъфйрал, блъфйрали (мин. св. и несв.); блъфйращ, блъфйращи; блъфйрайки; блъфйрай, блъфйрайте блюдолйзнича, блюдолйзничиш; блюдолйзничим, блюдолйзничат; блюдолйзничих, блюдолйзничи, блюдолйзничихме, блюдолйзничихте, блюдолйзничиха; блюдолйзничех, блюдолйзничеше, блюдолйзничехме, блюдолйзничехте, блюдолйзничеха; блюдолйзничил, блюдолйзничили; блюдолйзничел, блюдолйзничели; блюдолйзничещ, блюдолйзничещи; блюдолйзничейки; блюдолизничй, блюдолизничете блясвам, блясваш; блясваме, блясват; блясвах (мин. св. и несв. вр.), блясва (мин. св. вр.), блясваше (мин. несв. вр.), блясвахме, блясвахте, блясваха (мин. св. и несв. вр.); блясвал, блясвали (мин. св. и несв.); блясващ, блясващи; блясвайки; блясвай, блясвайте блЯскам, бляскаш; бляскаме, бляскат; блясках (мин. св. и несв. вр.), бляска (мин. св. вр.), бляскаше (мин. несв. вр.), бляскахме, бляскахте, бляскаха (мин. св. и несв. вр.); бляскал, бляскали (мин. св. и несв.); бляскащ, бляскащи; бляскайки; бляскай, бляскайте бобОтя, боботиш, боботим, боботят; боботих, боботи, боботихме, боботихте, боботиха; боботех, боботеше, боботехме, боботехте, боботеха; боботил, боботили; боботел, боботели; боботещ, боботещи; боботейки; боботй, боботете богатея, богатееш, богатеем, богатеят; богатях, богатя, богатяхме, богатяхте, богатяха; богатеех, богатееше, богатеехме, богатеехте, богатееха; богатял, богатели; богатеел, богатеели; богатеещ, богатеещи; богатеейки; богатей, богатейте 3. Официален правописен речник на българския език. Глаголи 33
боготворя боготворя, боготвориш, боготворим, боготворят; боготворих, боготвори, боготворихме, боготворихте, боготвориха; боготворях, боготвореше, боготворяхме, боготворяхте, боготворяха; боготворил, боготворили; боготворял, боготворели; боготворен, боготворени; боготворящ, боготворящи; боготвореики; боготвори, боготворете богохулствам, богохулстваш, богохулстваме, богохулстват; богохулствах (мин. св. и несв. вр.), богохулства (мин. св. вр.), богохулстваше (мин. несв. вр.), богохулствахме, богохулствахте, богохулстваха (мин. св. и несв. вр.)', богохулствал, богохулствали (мин. св. и несв.); богохулстващ, богохулстващи; богохулстваики; богохулстваи, богохулстваите бода (се), бодеш, бодем, бодат; бодох, боде, бодохме, бодохте, бодоха; бодях, бодеше, бодяхме, бодяхте, бодяха; бол, боли; бодял, бодели; боден, бодени; бодящ, бодящи; бодеики; боди, бодете бодвам (се), ббдваш, бодваме, бодват; бодвах (мин. св. и несв. вр.), бодва (мин. св. вр.), бодваше (мин. несв. вр.), бодвахме, бодвахте, бодваха (мин. св. и несв. вр.); бодвал, бодвали (мин. св. и несв.); ббдван, ббдвани; ббдващ, ббдващи; бодваики; бодваи, бодваите ббдна (се), боднеш, боднем, боднат; боднах, бодна, ббднахме, ббднахте, ббднаха; ббднех, ббднеше, ббднехме, ббднехте, ббднеха; ббднал, ббднали; ббднел, ббднели; боднат, ббднати; бодни, боднете ббдърствам, ббдърстваш, ббдърстваме, ббдърстват; ббдърствах (мин. св. и несв. вр.), ббдърства (мин. св. вр.), ббдърстваше (мин. несв. вр.), ббдърствахме, ббдърствахте, ббдърстваха (мин. св. и несв. вр.); ббдърствал, ббдърствали (мин. св. и несв.); ббдърстващ, ббдърстващи; ббдърстваики; ббдьрстваи, ббдьрстваите бозая, бозаеш, бозаем, бозаят; бозах, боза, бозахме, бозахте, бозаха; бозаех, бозаеше, бозаехме, бозаехте, бозаехте; бозал, бозади; бозаел, бозаели; бозаещ, бозаещи; бозаеики; бозаи, бозаите боикотирам, боикотираш, боикотираме, боикотират; боикотирах (мин. св. и несв. вр.), боЯкотира (мин. св. вр.), боикотираше (мин. несв. вр.), боикотирахме, боикотирахте, боикотираха (мин. св. и несв. вр.); боикотирал, боикотирали (мин. св. и несв.); боикотиран, боикотирани; боикотиращ, боАкотиращи; боикотираики; боикотираи, бойкотираите боклуча, боклучиш, боклучим, боклучат; боклучих, боклучи, боклучихме, боклучихте, боклучиха; боклучех, боклучеше, боклучехме, боклучехте, боклучеха; боклучил, боклучили; боклучел, боклучели; боклучещ, боклучещи; боклучеики; боклучи, боклучете боксирам (се), боксираш, боксираме, боксират; боксирах (мин. св. и несв. вр.), боксира (мин. св. вр.), боксираше (мин. несв. вр.), боксирахме, боксирахте, боксираха (мин. св. и несв. вр.); боксирал, боксирали (мин. св. и несв.); боксирай, боксирани; боксиращ, боксиращи; боксиращи; боксирам, боксираите бблдвам, ббддваш, бблдваме, ббддват; бблдвах (мин. св. и несв. вр.), болдва (мин. св. вр.), бблдваше (мин. несв. вр.), бблдвахме, бблдвахте, бблдваха (мин. св. и несв. вр.); бблдвал, бблдвали (мин. св. и несв.); бблдван, бблдвани; бблдващ, бблдващи; белдваикн; бблдваи, ббддваите бблдна, болднеш, бблднем, ббдднат; бблднах, бблдна, бблднахме, ббдднахте, ббдднаха; ббдднех, ббдднеше, ббдднехме, ббдднехте, ббдднеха; ббдднал, бблднали; ббдднел, бблднели; ббдднат, бблднати; болдни, болднете боледувам, боледуваш, боледуваме, боледуват; боледувах (мин. св. и несв. вр.), боледува (мин. св. вр.), боледуваше (мин. несв. вр.), боледувахме, боледувахте, боледуваха (мин. св. и несв. вр.); боледувал, боледували (мин. св. и несв ); боледуваш, боледуващи; боледуваики; боледуваи, боледуваите болея, болееш, болеем, болеят; болях, боля, боляхме, боляхте, боляха; болеех, болееше, болеехме, болеехте, болееха; болял, болели; болеел, болеели; болеещ, болеещи; болееПки; болеи, болеите боли (ме) (3 л.), болят; боля, болеше, боляха (мин. св. и несв. вр.); болял, болели (мин. св. и несв.); болящ, болящи; болбики болшевизирам (се), болшевизираш, болшевизираме, болшевизират; болшевизирах (мин. св. и несв. вр.), болшевизира (мин. св. вр.), болшевизираше (мин. несв. вр.), болшевизирахме, болшевизирахте, болшевизираха (мин. св. и несв. вр.); болшевизирал, болшевизирали (мин. св. и несв.); болшевизиран, болшевизирани; болшевизираш, болшевизиращи; болшевизираики; болшевизираи, болшевизираите бомбардирам, бомбардираш, бомбардираме, бомбардират; бомбардирах (мин. св. и несв. вр.), бомбардира (мин. св. вр.), бомбардираше (мин. несв. вр.), бомбардирахме, бомбардирахте, бомбардираха (мин. св. и несв. вр.); бомбардирал, бомбардирали (мин. св. и несв.); бомбардиран, бомбардирани; бомбардираш, бомбардиращи; бомбардираики; бомбардираи, бомбардираите бомбира (3 л.), бомбират; бомбира, бомбираше, бомбираха (мин. св. и несв. вр.); бомбирал, бомбирали (мин. св. и несв.); бомбиращ, бомбиращи; бомбираики боравя, боравиш, боравим, боравят; боравих, борави, боравихме, боравихте, боравиха; боравех, боравеше, боравехме, боравехте, борОвеха; боравил, боравили; боравел, боравели; боравещ, боравещи; боравеики; борави, боравете боричкам се, боричкаш се, боричкаме се, боричкат се; боричках се (мин. св. и несв. вр.), боричка се (мин. св. вр.), боричкаше се (мин. несв. вр.), боричкахме се, боричкахте се, боричкаха се (.мин. св. и несв. вр.); боричкал се, боричкали се (мин. св. и несв.); боричкащ се, боричкащи се; боричкаики се; боричкаи се, боричкаите се боря (се), ббриш, ббрим, ббрят; ббрих, ббри, ббрихме, ббрихте, ббриха; ббрех, ббреше, ббрехме, ббрехте, ббреха; ббрил, ббрили; ббрел, ббрели; ббрен, ббрени; ббрещ, ббрещи; 34
братимя (се) борейки; борй, борете бохемствам, бохемстваш, бохемстваме, бохемстват; бохемствах (мин. св. и несв. вр.), бохемства (мин. св. вр.), бохемстваше (мин. несв. вр.), бохемствахме, бохемствахте, бохемстваха (мин. св. и несв. вр.); бохемствал, бохемствали (мин. св. и несв.); бохемстваш, бохемстващи; бохемствайки; бохемствай, бохемствайте боцвам (се), боцваш, боцваме, боцват; боцвах (мин. св. и несв. вр.), боцва (мин. св. вр.), боцваше (.мин. несв. вр.), боцвахме, боцвахте, боцваха (мин. св. и несв. вр.); боцвал, боцвали (мин. св. и несв.); боцван, боцвани; боцващ, боцващи; боцвайки; боцвай, боцвайте бОцкам (се), боцкаш, боцкаме, боцкат; боцках (мин. св. и несв. вр.), боцка (мин. св. вр.), боцкаше (мин. несв. вр.), боцкахме, боцкахте, боцкаха (мин. св. и несв. вр.); боцкал, боцкали (мин. св. и несв.); боцкан, боцкани; боцкащ, боцкащи; боцкайки; боцкай, боцкайте бОцна (се), боцнеш, боцнем, боцнат; боцнах, боцна, боцнахме, боцнахте, боцнаха; боцнех, боцнеше, боцнехме, боцнехте, боцнеха; боцнал, боцнали; боцнел, боцнели; боцнат, боцнати; боцнй, боцнете боЯ се, бойш се, бойм се, боят се; боях се (мин. св. и несв. вр.), боЯ се (мин. св. вр.), боеше се (мин. несв. вр.), бояхме се, бояхте се, боЯха се (мин. св. и несв. вр.); боял се, бояли се (мин. св. и несв.); боящ се, боящи се; боейки се; бой се, бойте се боядисам (се), боядйсаш, боядйсаме, боядйсат; боядйсах (мин. св. и несв. вр.), боядйса (мин. св. вр.), боядйсаше (мин. несв. вр.), боядйсахме, боядисахте, боядйсаха (мин. св. и несв. вр.); боядйсал, боядйсали (мин. св. и несв.); боядйсан, боядйсани; боядйсай, боядйсайте боядисвам (се), боядйсваш, боядйсваме, боядйсват; боядйсвах (мин. св. и несв. вр.), боядйсва (мин. св. вр.), боядйсваше (мин. несв. вр.), боядйсвахме, боядйсвахте, боядйсваха (мин. св. и несв. вр.); боядйсвал, боядйсвали (.мин. св. и несв.); боядйсван, боядйсвани; боядйсващ, боядйсващи; боядйсвайки; боядйсвай, боядйсвайте брадЯсам, брадясаш, брадясаме, брадясат; брадясах (мин. св. и несв. вр.), брадяса (мин. св. вр.), брадясаше (мин. несв. вр.), брадясахме, брадясахте, брадясаха (мин. св. и несв. вр.); брадясал, брадясали (мин. св. и несв.); брадясай, брадясайте брадЯсвам, брадясваш, брадясваме, брадясват; брадясвах (мин. св. и несв. вр.), брадясва (мин. св. вр.), брадясваше (мин. несв. вр.), брадясвахме, брадясвахте, брадясваха (мин. св. и несв. вр.); брадясвал, брадясвали (мин. св. и несв.); брадясващ, брадясващи; брадасвайки; брадясвай, брадясвайте браздя, браздйш, браздйм, браздят; браздйх, браздй, браздйхме, браздйхте, браздйха; браздях, браздеше, браздяхме, браздяхте, браздяха; браздйл, браздйли; браздял, браздели; бразден, браздени; браздящ, браздящи; браздейки; браздй, браздете бракониерствам, бракондерстваш, бракониерстваме, бракондерстват; бракониерствах (.мин. св. и несв. вр.), бракониерства (мин. св. вр.), бракониерстваше (мин. несв. вр.), бракониерствахме, бракониерствахте, бракониерстваха (мин. св. и несв. вр.); бракониерствал, бракониерствали (мин. св. и несв.); бракониерстваш, бракониерстващи; бракониерствайки; бракониерствай, бракониерствайте бракосъчетавам (се), бракосъчетаваш, бракосъчетаваме, бракосъчетават; бракосъчетавах (мин. св. и несв. вр.), бракосъчетава (.мин. св. вр.), бракосъчетаваше (мин. несв,. вр.), бракосъчетавахме, бракосъчетавахте, бракосъчетаваха (мин. св. и несв. вр.); бракосъчетавал, бракосъчетавали (мин. св. и несв.); бракосъчетаван, бракосъчетавани; бракосъчетаваш, бракосъчетаващи; бракосъчетавайки; бракосъчетОвай, бракосъчетавайте бракосъчетая (се), бракосъчетаеш, бракосъчетаем, бракосъчетаят; бракосъчетах, бракосъчета, бракосъчетахме, бракосъчетахте, бракосъчетаха; бракосъчетаех, бракосъчетаеше, бракосъчетаехме, бракосъчетаехте, бракосъчетаеха; бракосъчетал, бракосъчетали; бракосъчетаел, бракосъчетаели; бракосъчетан, бракосъчетани; бракосъчетай, бракосъчетайте бракувам, бракуваш, бракуваме, бракуват; бракувах (мин. св. и несв. вр.), бракува (мин. св. вр.), бракуваше (мин. несв. вр.), бракувахме, бракувахте, бракуваха (мин. св. и несв. вр.); бракувал, бракували (мин. св. и несв.) ; бракуван, бракувани; бракуващ, бракуващи; бракувайки; бракувай, бракувайте брандйрам, брандйраш, брандйраме, брандйрат; брандйрах (мин. св. и несв. вр.), брандйра (мин. св. вр.), брандйраше (мин. несв,. вр.), брандйрахме, брандйрахте, брандйраха (мин. св. и несв. вр.); брандйрал, брандйрали (мин. св. и несв.); брандйран, брандйрани; брандйраш, брандйращи; брандйрайки; брандйрай, брандйрайте браносам, браносаш, браносаме, браносат; браносах (.мин. св. и несв. вр.), браноса (мин. св. вр.), браносаше (мин. несв. вр.); браносахме, браносахте, браносаха (мин. св. и несв. вр.); браносал, браносали (мин. св. и несв.); браносан, браносани; браносай, браносайте браносвам, браносваш, браносваме, браносват; браносвах (мин. св. и несв. вр.), браносва (мин. св. вр.), браносваше (мин. несв. вр.); браносвахме, браносвахте, браносваха (мин. св. и несв. вр.); браносвал, браносвали (мин. св. и несв.); браносван, браносвани; браносваш, браносващи; браносвайки; браносвай, браносвайте бранувам, брануваш, брануваме, брануват; бранувах (мин. св. и несв. вр.), бранува (мин. св. вр.), брануваше (мин. несв. вр.), бранувахме, бранувахте, брануваха (мин. св. и несв. вр.); бранувал, бранували (мин. св. и несв.); брануван, бранувани; брануваш, брануващи; бранувайки; бранувай, бранувайте браня (се), браниш, брйним, бранят; браних, брани, бранихме, бранихте, браниха; бранех, бранеше, бранехме, бранехте, бранеха; бранил, бранили; бранел, бранели; бранен, бранени; бранещ, бранещи; бранейки; бранй, бранете братимя (се), братимйш, братимйм, братимят; братимйх, братимй, 35
братимя (се) братимйхме, братимйхте, братимйха; братимях, братимеше, братимяхме, братимЯхте, братимяха; братимйл, братимйли; братимял, братимели; братимящ, братимящи; братимейки; братимй, братимете братувам, братуваш, братуваме, братуват; братувах (мин. св. и несв. вр.), братува (мин. св. вр.), братуваше (мин. несв. вр.), братувахме, братувахте, братуваха (мин. св. и несв. вр.), братувал, братували (мин. св. и несв.), братуващ, братуващи; братувайки; братувай, братувайте брикетирам, брикетйраш, брикетираме, брикетйрат; брикетйрах (мин. св. и несв. вр.), брикетйра (мин. св. вр.), брикетйраше (мин. несв. вр.), брикетйрахме, брикетйрахте, брикетйраха (мин. св. и несв. вр.), брикетйрал, брикетйрали (мин. св. и несв.), брикетйран, брикетйрани; брикетйращ, брикетйращи; брикетйрайки; брикетйрай, брикетйрайте брймча (се), брймчиш, брймчим, брймчат; брймчих, брймчи, брймчихме, брймчихте, брймчиха; брймчех, брймчеше, брймчехме, брймчехте, брймчеха; брймчил, брймчили; брймчел, брймчели; брймчен, брймчени; брймчещ, брймчещи; брймчейки; бримчй, бримчете бродйрам, бродйраш, бродйраме, бродйрат; бродйрах (мин. св. и несв. вр.), бродйра (мин. св. вр.), бродйраше (мин. несв. вр.), бродйрахме, бродйрахте, бродйраха (мин. св. и несв. вр.), бродйрал, бродйрали (мин. св. и несв.), бродйран, бродйрани; бродйращ, бродйращи; бродйрайки; бродйрай, бродйрайте бродя, бродиш, бродим, бродят; бродих, броди, бродихме, бродихте, бродиха; бродех, бродеше, бродехме, бродехте, бродеха; бродил, бродили; бродел, бродели; бродещ, бродещи; бродейки; бродй, бродете бронзйрам (се), бронзйраш, бронзйраме, бронзйрат; бронзйрах (мин. св. и несв. вр.), бронзйра (мин. св. вр.), бронзйраше (мин. несв. вр.), бронзйрахме, бронзйрахте, бронзйраха (мин. св. и несв. вр.), бронзйрал, бронзйрали (мин. св. и несв.), бронзйран, бронзйрани; бронзйращ, бронзйращи; бронзйрайки; бронзйрай, бронзйрайте бронйрам, бронйраш, бронйраме, бронйрат; бронйрах (мин. св. и несв. вр.), бронйра (мин. св. вр.), бронйраше (мин. несв. вр.), бронйрахме, бронйрахте, бронйраха (мин. св. и несв. вр.), бронйрал, бронйрали (мин. св. и несв.), бронйран, бронирани; бронйращ, бронйращи; бронйрайки; бронйрай, бронйрайте брошйрам, брошйраш, брошйраме, брошйрат; брошйрах (мин. св. и несв. вр.), брошйра (мин. св. вр.), брошйраше (мин. несв. вр.), брошйрахме, брошйрахте, брошйраха (мин. св. и несв. вр.), брошйрал, брошйрали (мин. св. и несв.), брошйран, брошйрани; брошйращ, брошйращи; брошйрайки; брошйрай, брошйрайте броЯ (се), бройш, бройм, броят; бройх, брой, бройхме, бройхте, бройха; броях, броеше, брояхме, брояхте, брояха; бройл, бройли; броял, брояли и броели; броен, броени; броящ, броящи; броейки; брой, бройте бруля, брулиш, брулим, брулят; брулих, брули, брулихме, брулихте, брулиха; брулех, брулеше, брулехме, брулехте, брулеха; брулил, брулили; брулел, брулели; брулен, брулени; брулещ, брулещи; брулейки; брулй, брулете бръквам (се), бръкваш, бръкваме, бръкват; бръквах (мин. св. и несв. вр.), бръква (мин. св. вр.), бръкваше (мин. несв. вр.), бръквахме, бръквахте, бръкваха (мин. св. и несв. вр.), бръквал, бръквали (мин. св. и несв.), бръкващ, бръкващи; бръквайки; бръквай, бръквайте бръкна (се), бръкнеш, бръкнем, бръкнат; бръкнах, бръкна, бръкнахме, бръкнахте, бръкнаха; бръкнех, бръкнеше, бръкнехме, бръкнехте, бръкнеха; бръкнал, бръкнали; бръкнел, бръкнели; бръкнй, бръкнете бръмвам (обикн. в 3 л.), бръмва, бръмваме, бръмват; бръмвах (мин. св. и несв. вр.), бръмва (мин. св. вр.), бръмваше (мин. несв. вр.), бръмвахме, бръмвахте, бръмваха (мин. св. и несв. вр.), бръмвал, бръмвали (мин. св. и несв.), бръмващ, бръмващи; бръмвайки; бръмвай, бръмвайте бръмкам (обикн. в 3 л.), бръмка, бръмкаме, бръмкат; бръмках (мин. св. и несв. вр.), бръмка (мин. св. вр.), бръмкаше (мин. несв. вр.), бръмкахме, бръмкахте, бръмкаха (мин. св. и несв. вр)-, бръмкал, бръмкали (мин. св. и несв.), бръмкащ, бръмкащи; бръмкайки; бръмкай, бръмкайте бръмна (обикн. в 3 л.), бръмне, бръмнем, бръмнат; бръмнах, бръмна, бръмнахме, бръмнахте, бръмнаха; бръмнех, бръмнеше. бръмнехме, бръмнехте. бръмнеха; бръмнал. бръ\та^1и: бръмнел, бръмнели; бръмнй, бръмнете бръмча, бръмчйш, бръмчйм, бръмчат; бръмчйх (мин. св. и несв. вр.), бръмча (мин. св. вр.), бръмчеше (мин. несв. вр.), бръмчахме, бръмчахте, бръмчаха (мин. св. и несв. вр.), бръмчал, бръмчали (мин. св. и несв.), бръмчащ, бръмчащи; бръмчейки; бръмчй, бръмчете бръскам, бръскаш, бръскаме, бръскат; бръсках (мин. св. и несв. вр.), бръска (мин. св. вр.), бръскаше (мин. несв. вр.), бръскахме, бръскахте, бръскаха (мин. св. и несв. вр.), бръскал, бръскали (мин. св. и несв.), бръскащ, бръскащи; бръскайки; бръскай, бръскайте бръсна (се), бръснеш, бръснем, бръснат; бръснах, бръсна, бръснахме, бръснахте, бръснаха; бръснех, бръснеше, бръснехме, бръснехте, бръснеха; бръснал, бръснали; бръснел, бръснели; бръснат, бръснати; бръснещ, бръснещи; бръснейки; бръснй, бръснете бръчкам (се), бръчкаш, бръчкаме, бръчкат; бръчках (мин. св. и несв. вр.), бръчка (мин. св. вр.), бръчкаше (мин. несв. вр.), бръчкахме, бръчкахте, бръчкаха (мин. св. и несв. вр.), бръчкал, бръчкали (мин. св. и несв.), бръчкан, бръчкани; бръчкащ, бръчкащи; бръчкайки; бръчкай, бръчкайте бръщолевя, бръщолевиш, бръщолевим, бръщолевят; бръщолевих, бръщолеви, бръщолевихме, бръщолевихте, бръщолевиха; бръщолевех, бръщолевеше, бръщолевехме, бръщолевехте. бръщолевеха; бръщолевил, бръщолевили; бръщолевел, бръщолевели; бръщолевен, бръщолевени; бръщолевещ, бръщолевещи; бръщолевейки; бръщолевй, бръщолевете 36
бухтя будалкам (се), будалкаш, будалкаме, будалкат; будалках (мин. св. и несв. вр.), будалка (мин. св. вр.), будалкаше (мин. несв.. вр.), будалкахме, будалкахте, будалкаха (мин. св. и несв.. вр.) ; будалкал, будалкали (мин., св. и несв.); будалкан, будалкани; будалкащ, будалкащи; будалкайки; будалкай, будОлкайте будувам, будуваш, будуваме, будуват; будувах (мин. св. и несв. вр.), будува (мин. св. вр.), будуваше (мин. несв. вр.), будувахме, будувахте, будуваха (мин. св. и несв.. вр.); будувал, будували (мин. св. и несв.); будуващ, будуващи; будувайки; будувай, будувайте будя (се), будиш, будим, будят; будих, буди, будихме, будихте, будиха; будех, будеше, будехме, будехте, будеха; будил, будили; будел, будели; буден, будени; будещ, будещи; будейки; буди, будете буйствам, буйстваш, буйстваме, буйстват; буйствах (мин., св. и несв.. вр.), буйства (мин. св. вр.), буйстваше (мин. несв. вр.), буйствахме, буйствахте, буйстваха (мин. св. и несв. вр.); буйствал, буйствали (мин. св. и несв.); буйстващ, буйстващи; буйствайки; буйствай, буйствайте буквализйрам, буквализйраш, буквализйраме, буквализйрат; буквализйрах (мин. св. и несв.. вр.), буквализйра (мин. св. вр.), буквализйраше (мин. несв.. вр.), буквализйрахме, буквализйрахте, буквализйраха (мин. св. и несв. вр.); буквализйрал, буквализйрали (мин. св. и несв.); буквализйран, буквализйрани; буквализйращ, буквализйращи; буквализйрайки; буквализйрай, буквализйрайте буксувам, буксуваш, буксуваме, буксуват; буксувах (мин. св. и несв.. вр.), буксува (мин. св. вр.), буксуваше (мин. несв.. вр.), буксувахме, буксувахте, буксуваха (мин. св. и несв. вр.); буксувал, буксували (мин. св. и несв..); буксуващ, буксуващи; буксувайки; буксувай, буксувайте бумкам, бумкаш, бумкаме, бумкат; бумках (мин. св. и несв. вр.), бумка (мин., св. вр.), бумкаше (мин. несв. вр.), бумкахме, бумкахте, бумкаха (мин. св. и несв.. вр.); бумкал, бумкали (мин. св. и несв.); бумкащ, бумкащи; бумкайки; бумкай, бумкайте бумна, бумнеш, бумнем, бумнат; бумнах, бумна, бумнахме, бумнахте, бумнаха; бумнех, бумнеше, бумнехме, бумнехте, бумнеха; бумнал, бумнали; бумнел, бумнели; бумнй, бумнете бумтя (обикн. в 3 л.), бумти, бумтим, бумтят; бумтЯх (мин. св. и несв.. вр.), бумтЯ (мин. св. вр.), бумтеше (мин. несв. вр.), бумтЯхме, бумтЯхте, бумтЯха (мин. св. и несв.. вр.); бумтял, бумтели (мин. св. и несв.); бумтЯщ, бумтЯщи; бумтейки бунтувам (се), бунтуваш, бунтуваме, бунтуват; бунтувах (мин. св. и несв. вр.), бунтува (мин. св. вр.), бунтуваше (мин. несв. вр.), бунтувахме, бунтувахте, бунтуваха (мин. св. и несв. вр.); бунтувал, бунтували (мин. св. и несв.); бунтуван, бунтувани; бунтуващ, бунтуващи; бунтувайки; бунтувай, бунтувайте буренЯса (3 л.), буренясат; буренЯса, буренясаше, буренЯсаха (мин. св. и несв. вр.); буренЯсал, буренясали (мин. св. и несв.) буренЯсва (3 л.), буренЯсват; буренЯсва, буренЯсваше, буренЯсваха (мин. св. и несв. вр.); буренЯсвал, буренЯсвали (мин. св. и несв.); буренЯсващ, буренясващи; буренЯсвайки бутам (се), буташ, бутаме, бутат; бутах (мин. св. и несв. вр.), бута (мин. св. вр.), буташе (мин. несв. вр.), бутахме, бутахте, бутаха (мин. св. и несв. вр.); бутал, бутали (мин. св. и несв.); бутан, бутани; бутащ, бутащи; бутайки; бутай, бутайте бутвам (се), бутваш, бутваме, бутват; бутвах (мин. св. и несв. вр.), бутва (мин. св. вр.), бутваше (мин. несв. вр.), бутвахме, бутвахте, бутваха (мин. св. и несв. вр.); бутвал, бутвали (мин., св. и несв.); бутван, бутвани; бутващ, бутващи; бутвайки; бутвай, бутвайте бутилйрам, бутилйраш, бутилйраме, бутилйрат; бутилйрах (мин. св. и несв. вр.), бутилйра (мин. св. вр.), бутилйраше (мин. несв. вр.), бутилйрахме, бутилйрахте, бутилйраха (мин. св. и несв. вр.); бутилйрал, бутилйрали (мин. св. и несв.); бутилйран, бутилйрани; бутилйращ, бутилйращи; бутилйрайки; бутилйрай, бутилйрайте бутна (се), бутнеш, бутнем, бутнат; бутнах, бутна, бутнахме, бутнахте, бутнаха; бутнех, бутнеше, бутнехме, бутнехте, бутнеха; бутнал, бутнали; бутнел, бутнели; бутнат, бутнати; бутнй, бутнете бухам1 (обикн. в 3 л.), буха, бухаме, бухат; бухах (мин. св. и несв. вр.), буха (мин. св. вр.), бухаше (мин. несв. вр.), бухахме, бухахте, бухаха (мин. св. и несв.. вр.); бухал, бухали (мин. св. и несв.); бухащ, бухащи; бухайки; бухай, бухайте бухам2 (се), бухаш, бухаме, бухат; бухах (мин. св. и несв. вр.), буха (мин. св. вр.), бухаше (мин. несв. вр.), бухахме, бухахте, бухаха (мин. св. и несв. вр.); бухал, бухали (мин. св. и несв.); бухан, бухани; бухащ, бухащи; бухайки; бухай, бухайте бухвам1 (обикн. в 3 л.), бухва, бухваме, бухват; бухвах (мин. св. и несв. вр.), бухва (мин. св. вр.), бухваше (мин. несв. вр.), бухвахме, бухвахте, бухваха (мин. св. и несв. вр.); бухвал, бухвали (мин. св. и несв.); бухващ, бухващи; бухвайки бухвам2 (се), бухваш, бухваме, бухват; бухвах (мин. св. и несв. вр.), бухва (мин. св. вр.), бухваше (мин. несв.. вр.), бухвахме, бухвахте, бухваха (мин. св. и несв. вр.); бухвал, бухвали (мин. св. и несв.); бухван, бухвани; бухващ, бухващи; бухвайки; бухвай, бухвайте бухна1 (обикн. в 3 л.), бухне, бухнем, бухнат; бухнах, бухна, бухнахме, бухнахте, бухнаха; бухнех, бухнеше, бухнехме, бухнехте, бухнеха; бухнал, бухнали; бухнел, бухнели; бухна2 (се), бухнеш, бухнем, бухнат; бухнах, бухна, бухнахме, бухнахте, бухнаха; бухнех, бухнеше, бухнехме, бухнехте, бухнеха; бухнал, бухнали; бухнел, бухнели; бухнат, бухнати; бухнй, бухнете бухтя (обикн. в 3 л.), бухтй, бухтйм, бухтят; бухтях (мин. св. и несв. вр.), бухтя (мин. св. вр.), бухтеше (мин. несв. вр.), бухтяхме, бухтяхте, бухтяха (мин. св. и несв. вр.); бухтял, бухтели (мин. св. и несв.); бухтящ, бухтящи; бухтейки 37
буча буча, бучиш, бучим, бучат; бучих, бучи, бучихме, бучихте, бучиха; бучех, бучеше, бучехме, бучехте, бучеха; бучил, бучили; бучел, бучели; бучен, бучени; бучещ, бучещи; бучеИки; бучИ, бучете буча, бучиш, бучИм, бучат; бучах (мин. св. и несв. вр.), буча (мин. св. вр.), бучеше (мин., несв,. вр.), бучахме, бучахте, бучаха (мин,. св. и несв. вр.) , бучал, бучали (мин. св. и несв.)’, бучащ, бучащи; бучеИки; бучИ, бучете бучвам, бучваш, бучваме, бучват; бучвах (мин., св. и несв,. вр.), бучва (мин., св. вр.), бучваше (мин. несв. вр.), бучвахме, бучвахте, бучваха (мин. св. и несв. вр.); бучвал, бучвали (мин. св. и несв.); бучван, бучвани; бучващ, бучващи; бучваИки; бучваИ, бучваИте бучкам, бучкаш, бучкаме, бучкат; бучках (мин. св. и несв,. вр.), бучка (мин., св. вр.), бучкаше (мин., несв,. вр.), бучкахме, бучкахте, бучкаха (мин., св. и несв,. вр.); бучкал, бучкали (мин., св. и несв.); бучкан, бучкани; бучкащ, бучкащи; бучкаИки; бучкай, бучкаИте бучна, бучнеш, бучнем, бучнат; бучнах, бучна, бучнахме, бучнахте, бучнаха; бучнех, бучнеше, бучнехме, бучнехте, бучнеха; бучнал, бучнали; бучнел, бучнели; бучнат, бучнати; бучнИ, бучнете бушувам, бушуваш, бушуваме, бушуват; бушувах (мин. св. и несв,. вр.), бушува (мин. св. вр.), бушуваше (мин. несв. вр.), бушувахме, бушувахте, бушуваха (мин. св. и несв. вр.); бушувал, бушували (мин. св. и несв.); бушуващ, бушуващи; бушуваИки; бушуваИ, бушувайте бъбля, бъблиш, бъблим, бъблят; бъблих, бъбли, бъблихме, бъблихте, бъблиха; бъблех, бъблеше, бъблехме, бъблехте, бъблеха; бъблил, бъблили; бъблел, бъблели; бъблен, бъблени; бъблещ, бъблещи; бъблеИки; бъблИ, бъблете бъбря, бъбриш, бъбрим, бъбрят; бъбрих, бъбри, бъбрихме, бъбрихте, бъбриха; бъбрех, бъбреше, бъбрехме, бъбрехте, бъбреха; бъбрил, бъбрили; бъбрел, бъбрели; бъбрещ, бъбрещи; бъбрейки; бъбрИ, бъбрете бъда, бъдеш, бъдем, бъдат; бъдех, бъдеше, бъдехме, бъдехте, бъдеха (мин несв. вр.); бъдел, бъдели (мин., несв.); бъдейки; бъдй, бъдете бъзвам (се), бъзваш, бъзваме, бъзват; бъзвах (мин. св. и несв. вр.), бъзва (мин. св. вр.), бъзваше (мин., несв. вр.), бъзвахме, бъзвахте, бъзваха (мин. св. и несв. вр.); бъзвал, бъзвали (мин. св. и несв.); бъзван, бъзвани; бъзващ, бъзващи; бъзвайки; бъзвай, бъзвайте бъзйкам (се), бъзйкаш, бъзйкаме, бъзйкат; бъзйках (мин. св. и несв. вр.), бъзйка (мин. св. вр.), бъзйкаше (мин. несв. вр.), бъзИкахме, бъзйкахте, бъзйкаха (мин, св. и несв. вр.); бъзИкал, бъзйкали (мин. св. и несв.); бъзйкан, бъзйкани; бъзИкащ, бъзИкащи; бъзИкаИки; бъзИкаИ, бъзИкайте бъзйкна (се), бъзИкнеш, бъзйкнем, бъзйкнат; бъзИкнах, бъзйкна, бъзИкнахме, бъзИкнахте, бъзйкнаха; бъзйкнех, бъзйкнеше, бъзИкнехме, бъзйкнехте, бъзйкнеха; бъзИкнал, бъзйкнали; бъзйкнел, бъзИкнели; бъзйкнат, бъзйкнати; бъзикнИ, бъзикнете бъзна (се), бъзнеш, бъзнем, бъзнат; бъзнах, бъзна, бъзнахме, бъзнахте, бъзнаха; бъзнех, бъзнеше, бъзнехме, бъзнехте, бъзнеха; бъзнал, бъзнали; бъзнел, бъзнели; бъзнат, бъзнати; бъзнИ, бъзнете бъкам, бъкаш, бъкаме, бъкат; бъках (мин. св. и несв,. вр.), бъка (мин., св. вр.), бъкаше (мин, несв. вр.), бъкахме, бъкахте, бъкаха (мин. св. и несв. вр.); бъкал, бъкали (мин., св. и несв.); бъкащ, бъкащи; бъкаИки бълбука (3 л.), бълбукат; бълбука, бълбукаше, бълбукаха (мин. св. и несв. вр.); бълбукал, бълбукали (мин. св. и несв.); бълбукащ, бълбукащи; бълбукайки бълвам, бълваш, бълваме, бълват; бълвах (мин. св. и несв. вр.), бълва (мин. св. вр.), бълваше (мин. несв. вр.), бълвахме, бълвахте, бълваха (мин. св. и несв. вр.); бълвал, бълвали (мин. св. и несв.); бълван, бълвани; бълващ, бълващи; бълваИки; бълвай, бълвайте българея се, българееш се, българеем се, българеят се; българЯх се, българЯ се, българЯхме се, българяхте се, българЯха се; българеех се, българееше се, българеехме се, българеехте се, българееха се; българял се, българели се; българеел се, българеели се; българеещ се, българеещи се; българеейки се; българей се, българейте се българизйрам (се), българизйраш, българизйраме, българизИрат; българизйрах (мин. св. и несв. вр.), българизйра (мин. св. вр.), българизИраше (мин. несв. вр.), българизИрахме, българизИрахте, българизйраха (мин. св. и несв,. вр.); българизИрал, българизйрали (мин. св. и несв.); българизИран, българизИрани; българизйраш, българизИращи; българизИраИки; българизИраИ, българизйраИте бълнувам, бълнуваш, бълнуваме, бълнуват; бълнувах (мин,, св. и несв. вр.), бълнува (мин. св. вр.), бълнуваше (мин. несв. вр.), бълнувахме, бълнувахте, бълнуваха (мин. св. и несв. вр.); бълнувал, бълнували (мин. св. и несв.); бълнуван, бълнувани; бълнуващ, бълнуващи; бълнуваИки; бълнуваИ, бълнувайте бърбОря, бърбориш, бърборим, бърборят; бърборих, бърбори, бърборихме, бърборихте, бърбориха; бърббрех, бърбореше, бърборехме, бърборехте, бърбореха; бърборил, бърборили; бърборел, бърборели; бърборен, бърборени; бърборещ, бърборещи; бърббрейки; бърборИ, бърборете бързам, бързаш, бързаме, бързат; бързах (мин. св. и несв. вр.), бърза (мин. св. вр.), бързаше (мин. несв. вр.), бързахме, бързахте, бързаха (мин. св. и несв. вр.); бързал, бързали (мин. св. и несв.); бързащ, бързащи; бързаИки; бързаИ, бързаИте бъркам1, бъркаш, бъркаме, бъркат; бърках (мин. св. и несв. вр.), бърка (мин. св. вр.), бъркаше (мин. несв. вр.), бъркахме, бъркахте, бъркаха (мин. св. и несв. вр.); бъркал, бъркали (мин,. св. и несв.); бъркащ, бъркащи; бъркайки; бъркаИ, бъркайте бъркам2 (се), бъркаш, бъркаме, бъркат; бърках (мин. св. и несв. вр.), бърка (мин. св. вр.), бъркаше (мин. несв. вр.), бъркахме, бъркахте, бъркаха (мин. св. и несв. вр.); бъркал, бъркали (мин. св. и несв.); 38
бйлна се бъркан, бъркани; бъркащ, бъркащи; бъркайки; бъркай, бъркайте бърнйкам, бърнйкаш, бърнйкаме, бърнйкат; бърнйках (мин. св. и несв. вр.), бърнйка (мин. св. вр.), бърнйкаше (мин. несв.. вр.), бърнйкахме, бърнйкахте, бърнйкаха (мин. св. и несв. вр.); бърнйкал, бърнйкали (мин. св. и несв.); бърнйкащ, бърнйкащи; бърнйкайки; бърнйкай, бърнйкайте бърча (се), бърчиш, бърчим, бърчат; бърчих, бърчи, бърчихме, бърчихте, бърчиха; бърчех, бърчеше, бърчехме, бърчехте, бърчеха; бърчил, бърчили; бърчел, бърчели; бърчен, бърчени; бърчещ, бърчещи; бърчейки; бърчи, бърчете бърша (се), бършеш, бършем, бършат; бърсах, бърса, бърсахме, бърсахте, бърсаха; бършех, бършеше, бършехме, бършехте, бършеха; бърсал, бърсали; бършел, бършели; бърсан, бърсани; бършещ, бършещи; бършейки; бърши, бършете бъхтя (се), бъхтиш, бъхтим, бъхтят; бъхтих, бъхти, бъхтихме, бъхтихте, бъхтиха; бъхтех, бъхтеше, бъхтехме, бъхтехте, бъхтеха; бъхтил, бъхтили; бъхтел, бъхтели; бъхтещ, бъхтещи; бъхтейки; бъхти, бъхтете бюрократизйрам (се), бюрократизйраш, бюрократизйраме, бюрократизйрат; бюрократизйрах (мин. св. и несв. вр.), бюрократизйра (мин. св. вр.), бюрократизйраше (мин. несв. вр.), бюрократизйрахме, бюрократизйрахте, бюрократизираха (мин. св. и несв. вр.); бюрократизйрал, бюрократизйрали (мин. св. и несв.); бюрократизйран, бюрократизйрани; бюрократизйраш, бюрократизйращи; бюрократизйрайки; бюрократизйрай, бюрократизйрайте бЯгам, бягаш, бягаме, бЯгат; бягах (мин. св. и несв. вр.), бяга (мин. св. вр.), бягаше (мин. несв. вр.), бягахме, бягахте, бягаха (мин. св. и несв.. вр.); бягал, бягали (мин. св. и несв..); бягащ, бягащи; бягайки; бягай, бягайте бялвам се, бшшаш се, бялваме се, бялват се; бялвах се (мин. св. и несв.. вр.), бялва се (мин. св. вр.), бялваше се (мин. несв.. вр.), бялвахме се, бялвахте се, бялваха се (мин. св. и несв. вр.); бялвал се, бялвали се (мин. св. и несв.); бялващ се, бялващи се; бялвайки се; бялвай се, бялвайте се бялна се и белна се, белнеш се, белнем се, бялнат се; бялнах се, бялна се, бялнахме се, бялнахте се, бялнаха се; белнех се, белнеше се, белнехме се, белнехте се, белнеха се; бялнал се, бялнали се; белнел се, белнели се; бялнат, бялнати; белнй се, белнете се 39
в вадя, вадиш, вадим, вадят; вадих, вади, вадихме, вадихте, вадиха; вадех, вадеше, вадехме, вадехте, вадеха; вадил, вадили; вадел, вадели; ваден, вадени; вадещ, вадещи; вадейки; вади, вадете важа, важиш, важим, важат; важих, важи, важихме, важихте, вожйхо; важах, важеше, важàхме, важахте, важаха; важил, важили; важал, важали; важащ, важащи; важейки важнича, вОжничиш, вОжничим, вОжничот; вОжничих, вОжничи, важничихме, важничихте, вОжничихо; вОжничех, вОжничеше, важничехме, важничехте, вОжничехо; вОжничил, вОжничили; вОжничел, вОжничели; вОжничещ, вОжничещи; вОжничейки; важничи, важничете вайкам се, вОйкош се, вОйкоме се, вОйкот се; вОйкох се (мин. св. и несв. вр.), вайка се (мин. св. вр.), вОйкоше се (мин. несв. вр.), вайкахме се, вайкахте се, вОикаха се (мин. св. и несв. вр.); вОйкал се, вОйкали се (мин. св. и несв.); вОйкощ се, вайкащи се; вайкайки се; вОйкой се, вОйкайте се ваксам, вОксош, вОксоме, вОксот; вОксах (мин. св. и несв. вр.), вОкса (мин. св. вр.), ваксоше (мин. несв. вр.); вОксахме, вОксохте, воксохо (мин. св. и несв. вр.); вОксал, вОксали (мин. св. и несв.); вОксан, вОксани; вОксой, вОксайте ваксвам, ваксвош, ваксваме, вОксвот; ваксвах (мин. св. и несв. вр.), ваксва (мин. св. вр.), вОксваше (мин. несв. вр.); вОксвахме, вОксвахте, вОксвахо (мин. св. и несв. вр.); вОксвал, ваксвали (мин. св. и несв.); вОксван, ваксвани; вОксвощ, ваксващи; вОксвайки; вОксвой, ваксвойте ваксинйрам (се), ваксинираш, ваксинираме, ваксинират; ваксинирах (мин. св. и несв. вр.), ваксинира (мин. св. вр.), ваксинираше (мин. несв. вр.), ваксинирахме, ваксинирахте, ваксинираха (мин. св. и несв. вр.); ваксинирал, ваксинирали (мин. св. и несв.); ваксиниран, ваксинирани; ваксиниращ, ваксиниращи; ваксинирайки; ваксинирай, ваксинирайте вакуумйрам, вакуумираш, вакуумираме, вакуумират; вакуумирах (мин. св. и несв. вр.), вакуумира (мин. св. вр.), вакуумираше (мин. несв. вр.), вакуумирахме, вакуумирахте, вакуумираха (мин. св. и несв. вр.); вакуумирал, вакуумирали (мин. св. и несв.); вакуумиран, вакуумирани; вакуумиращ, вакуумиращи; вакуумирайки; вакуумирай, вакуумирайте валй (3 л.), валят; валя, валеше, валяха (мин. св. и несв. вр,); валял, валели (мин. св. и несв.); валящ, валящи; валейки; валй,валете валидизйрам, валидизйраш, валидизйроме, валидизйрат; валидизйрох (мин. св. и несв. вр.), валидизйра (мин. св. вр.), валидизйраше (мин. несв. вр.), валидизйрахме, валидизйрахте, валидизйраха (мин. св. и несв. вр.); валидизйрал, валидизйрали (мин. св. и несв.); валидизйран, валидизйрани; валидизйрощ, валидизйращи; валидизйрайки; валидизйрой, валидизйрайте валидйрам, валидйрош, валидйроме, валидйрат; валидйрох (мин. св. и несв. вр.), валидйра (мин. св. вр.), валидйраше (мин. несв. вр.), валидйрахме, валидйрахте, валидираха (мин. св. и несв. вр.); валидйрал, валидирали (мин. св. и несв.); валидиран, валидйрани; валидиращ, валидйращи; валидйрайки; валидйрой, валидйрайте валйрам, валираш, валираме, валират; валирах (мин. св. и несв. вр.), валира (мин. св. вр.), валираше (мин. несв. вр.), валирахме, валирахте, валираха (мин. св. и несв. вр.); валирал, валирали (мин. св. и несв.); валиран, валирани; валиращ, валиращи; валирайки; валирай, валирайте валоризйрам, валоризйраш, валоризйраме, валоризйрат; валоризйрах (мин. св. и несв. вр.), валоризйра (мин. св. вр.), валоризйраше (мин. несв. вр.), валоризйрахме, валоризйрахте, валоризйраха (мин. св. и несв. вр.); валоризйрал, валоризйрали (мин. св. и несв.); валоризйран, валоризйрани; валоризйращ, валоризйращи; валоризйрайки; валоризйрай, валоризйрайте валсйрам, валсйраш, валсйраме, валсйрат; валсйрах (мин. св. и несв,. вр.), валсйра (мин. св. вр.), валсйраше (мин. несв. вр.), валсйрахме, валсйрахте, валсйраха (мин. св. и несв. вр.); валсйрал, валсйрали (мин. св. и несв.); валсйращ, валсйращи; валсйрайки; валсйрай, валсйрайте валцовам и валцувам, валцоваш, валцоваме, валцоват; валцовах (мин. св. и несв. вр.), валцова (мин. св. вр.), валцоваше (мин. несв. вр.), валцовахме, валцовахте, валцоваха (мин. св. и несв. вр.); валцовал, валцовали (мин. св. и несв.); валцован, валцовани; валцоващ, валцоващи; валцовайки; валцовай, валцовайте валцувам и валцовам, валцуваш, валцуваме, валцуват; валцувах (мин. св. и несв. вр.), валцува (мин. св. вр.), валцуваше (мин. несв. вр.), валцувахме, валцувахте, валцуваха (мин. св. и несв. вр.); валцувал, валцували (мин. св. и несв.); валцуван, валцувани; валцуващ, валцуващи; валцувайки; валцувай, валцувайте валям (се), валяш, вОляме, валят; вОлях (мин. св. и несв. вр.), вОля (мин. св. вр.), валяше (мин. несв. вр.), вОляхме, валяхте, вйляха (мин. св. и несв. вр.); валял, валяли (мин. св. и несв.); валян, валяни; валящ, вОлящи; валяйки; вОляй, вàллйте вампирЯсам, вампирясаш, вампирясаме, вампирясот; вампирясох (мин. св. и несв. вр.), вомпирясо (мин. св. вр.), вампирясаше (мин. несв. вр.), вомпирясахме, вомпирясохте, вампирясахо (мин. св. и несв. вр.); вампирясал, вампирясали (мин. св. и несв.); вампирясай, вампирясайте вампирЯсвам, вампирясвош, вампирясвоме, вампирясват; вампирясвох (мин. св. и несв. вр.), вампирясво (мин. св. вр.), вампирясвоше (мин. несв. вр.), вампирясвохме, вампирясвохте, вомпирясвохо (мин. св. и несв. вр.); вампирясвол, вампирясволи (мин. св. и несв.); вампирясвощ, вампирясвощи; вампирясвойки; вампирясвой, вомпирясвойте варакОсам, ворокосош, варакосоме, варакосот; варакосах (мин. св. и несв. вр.), варакосо (мин. св. вр.), варакосаше (мин. несв. вр.), варакосахме, варакосохте, варокосахо (мин. св. и несв. вр.); варокосол, варакосали (мин. св. и несв.); варокосон, ворокосони; варокосой, ворокосойте варакОсвам, ворокосвош, варокосвоме, ворокосвот; варокосвох (мин. св. и несв. вр.), варокосва (мин. св. вр.), варакосваше (мин. несв. вр.), варокосвахме, ворокосвахте, 40
вгорчивя (се) варакосваха (мин. св. и несв. вр.); варакосвал, варакосвали (мин. св. и несв.); варакосван, варакосвани; варакосващ, варакосващи; варакосвайки; варакосвай, варакосвайте варваризйрам (се), варваризйраш, варваризйраме, варваризйрат; варваризйрах (мин. св. и несв. вр.), варваризйра (мин. св. вр.), варваризйраше (мин. несв. вр.), варваризйрахме, варваризйрахте, варваризйраха (мин. св. и несв. вр.); варваризйрал, варваризйрали (мин. св. и несв.); варваризйран, варваризйрани; варваризйращ, варваризйращи; варваризйрайки; варваризйрай, варваризйрайте вардя (се), вардиш, вардим, вардят; вардих, варди, вардихме, вардихте, вардиха; вардех, вардеше, вардехме, вардехте, вардеха; вардил, вардили; вардел, вардели; варден, вардени; вардещ, вардещи; вардейки; варди, вардете варйрам (обикн. в З л.), варйра, варйраме, варйрат; варйрах (мин. св. и несв. вр.), варйра (мин. св. вр.), варираше (мин. несв. вр.), варйрахме, варйрахте, варйраха (мин. св. и несв. вр.); варйрал, варйрали (мин. св. и несв.); варйращ, варйращи; варйрайки варбсам, варосаш, варосаме, варосат; варосах (мин. св. и несв. вр.), вароса (мин. св. вр.), варосаше (мин. несв. вр.); варосахме, варосахте, варосаха (мин. св. и несв. вр.); варосал, варосали (мин. св. и несв.); варосан, варосани; варосай, варосайте варОсвам, варосваш, варосваме, варосват; варосвах (мин. св. и несв. вр.), варосва (мин. св. вр.), варосваше (мин. несв. вр.), варосвахме, варосвахте, варосваха (мин. св. и несв. вр.); варосвал, варосвали (мин. св. и несв.); варосван, варосвани; варосващ, варосващи; варосвайки; варосвай, варосвайте варя (се), варйш, варйм, варят; варйх, варй, варйхме, варйхте, варйха; варях, вареше; варяхме, варяхте, варяха; варйл, варйли; варял, варели; варен, варени; варящ, варящи; варейки; варй, варете ватйрам, ватйраш, ватйраме, ватйрат; ватйрах (мин. св. и несв. вр.), ватйра (мин. св. вр.), ватйраше (мин. несв. вр.), ватйрахме, ватйрахте, ватйраха (мин. св. и несв. вр.); ватйрал, ватйрали (мин. св. и несв.); ватйран, ватйрани; ватйращ, ватйращи; ватйрайки; ватйрай, ватйрайте вая, ваеш, ваем, ваят; ваях, вая, ваяхме, ваяхте, ваяха; ваех, ваеше, ваехме, ваехте, ваеха; ваял, ваяли; ваел, ваели; ваян, ваяни; ваещ, ваещи; ваейки; вай,вайте вбеся (се), вбесйш, вбесйм, вбесят; вбесйх, вбесй, вбесйхме, вбесйхте, вбесйха; вбесях, вбесеше, вбесяхме, вбесяхте, вбесяха; вбесйл, вбесйли; вбесял, вбесели; вбесен, вбесени; вбесй, вбесете вбесявам (се), вбесяваш, вбесяваме, вбесяват; вбесявах (мин. св. и несв. вр.), вбесява (мин. св. вр.), вбесяваше (мин. несв. вр.), вбесявахме, вбесявахте, вбесяваха (мин. св. и несв. вр.); вбесявал, вбесявали (мин. се. и несв.); вбесяван, вбесявани; вбесяващ, вбесяващи; вбесявайки; вбесявай, вбесявайте вбйвам (се), вбйваш, вбйваме, вбйват; вбйвах (мин. св. и несв. вр.), вбйва (.мин. св. вр.), вбйваше (мин. несв. вр.), вбйвахме, вбйвахте, вбйваха (мин. св. и несв,. вр.); вбйвал, вбйвали (мин. св. и несв.); вбйван, вбйвани; вбйващ, вбйващи; вбйвайки; вбйвай,вбйвайтге вбйя (се), вбйеш, вбйем, вбйят; вбих, вби, вбйхме, вбйхте, вбйха; вбйех, вбйеше, вбйехме, вбйехте, вбйеха; вбил, вбйли; вбйел, вбйели; вбит, вбйти; вбий, вбййте вгледам се, вгледаш се, вгледаме се, вгледат се; вгледах се (мин. св. и несв. вр.), вгледа се (мин. св. вр.), вгледаше се (мин. несв. вр.), вгледахме се, вгледахте се, вглОдаха се (мин. св. и несв. вр.); вгледал се, вгледали се (мин. св. и несв.); вгледан, вгледани; вгледай се, вгледайте се вглеждам се, вглеждаш се, вглеждаме се, вглеждат се; вглеждах се (мин. св. и несв. вр.), вглежда се (мин. св. вр.), вглеждаше се (мин. несв. вр.), вглеждахме се, вглеждахте се, вглеждаха се (мин. св. и несв. вр.); вглеждал се, вглеждали се (.мин. св. и несв.); вглеждащ се, вглеждащи се; вглеждайки се; вглеждай се, вглеждайте се вглъбя се, вглъбйш се, вглъбйм се, вглъбят се; вглъбйх се, вглъбй се, вглъбйхме се, вглъбйхте се, вглъбйха се; вглъбях се, вглъбеше се, вглъбяхме се, вглъбяхте се, вглъбяха се; вглъбйл се, вглъбйли се; вглъбял се, вглъбели се; вглъбен, вглъбени; вглъбй се, вглъбете се вглъбявам се, вглъбяваш се, вглъбяваме се, вглъбяват се; вглъбявах се (мин. св. и несв. вр.), вглъбява се (мин. св. вр.), вглъбяваше се (мин. несв. вр.), вглъбявахме се, вглъбявахте се, вглъбяваха се (мин. св. и несв. вр.); вглъбявал се, вглъбявали се (мин. св. и несв,.); вглъбяващ се, вглъбяващи се; вглъбявайки се; вглъбявай се, вглъбявайте се вгнездя (се), вгнездйш, вгнездйм, вгнездят; вгнездйх, вгнездй, вгнездйхме, вгнездйхте, вгнездйха; вгнездях, вгнездеше, вгнездяхме, вгнездяхте, вгнездяха; вгнездйл, вгнездйли; вгнездял, вгнездели; вгнезден, вгнездени; вгнездй, вгнездете вгнездявам (се), вгнездяваш, вгнездяваме, вгнездяват; вгнездявах (.мин. св. и несв. вр.), вгнездява (мин. св. вр.), вгнездяваше (.мин. несв. вр.), вгнездявахме, вгнездявахте, вгнездяваха (мин. св. и несв. вр.); вгнездавал, вгнездявали (мин. св. и несв.); вгнездяван, вгнездявани; вгнездяващ, вгнездяващи; вгнездявайки; вгнездявай, вгнездявайте вгорча (се), вгорчйш, вгорчйм, вгорчат; вгорчйх, вгорчй, вгорчйхме, вгорчйхте, вгорчйха; вгорчах, вгорчеше; вгорчахме, вгорчахте, вгорчаха; вгорчйл, вгорчйли; вгорчал, вгорчали; вгорчОн, вгорчОни; вгорчй, вгорчете вгорчавам (се), вгорчаваш, вгорчаваме, вгорчават; вгорчавах (мин. св. и несв. вр.), вгорчава (мин. св. вр.), вгорчаваше (мин. несв. вр.), вгорчавахме, вгорчавахте, вгорчаваха (мин. св. и несв. вр.); вгорчавал, вгорчавали (.мин. св. и несв.); вгорчаван, вгорчавани; вгорчаващ, вгорчаващи; вгорчавайки; вгорчавай,вгорчавайте вгорчивя (се), вгорчивйш, вгорчивйм, вгорчивят; вгорчивйх, вгорчивй, вгорчивйхме, вгорчивйхте, вгорчивйха; вгорчивях, вгорчивеше, вгорчивяхме, вгорчивяхте, вгорчивяха; вгорчивйл, вгорчивйли; вгорчивял, вгорчивели; 41
вгорчивя (се) вгорчивен,вгорчивени; вгорчивй, вгорчивете вгорчивявам (се), вгорчивЯваш, вгорчивЯваме, вгорчивяват; вгорчивявах (мин. св. и несв. вр.), вгорчивЯва (мин. св. вр.), вгорчивяваше (мин. несв. вр.), вгорчивявахме, вгорчивявахте, вгорчивЯваха (мин. св. и несв. вр.), вгорчивявал, вгорчивЯвали (мин. св. и несв.); вгорчивяван, вгорчивявани; вгорчивяващ, вгорчивяващи; вгорчивявайки; вгорчивЯвай, вгорчивявайте вградЯ, вградйш, вградйм, вградЯт; вградйх, вградй, вградйхме, вградйхте, вградяха; вградЯх, вградеше, вградЯхме, вградЯхте, вградяха; вградил, вградйли; вградял, вградели; вграден, вградени; вгради, вградете вграждам, вграждаш, вграждаме, вграждат; вграждах (мин. св. и несв. вр.), вгражда (мин. св. вр.), вграждаше (мин. несв. вр.), вграждахме, вграждахте, вграждаха (мин. св. и несв. вр.); вграждал, вграждали (мин. св. и несв.); вграждан, вграждани; вграждащ, вграждащи; вграждайки; вграждай, вграждайте вгЪвам (се), вгъваш, вгъваме, вгъват; вгъвах (.мин. св. и несв. вр.), вгъва (мин. св. вр.), вгъваше (.мин. несв. вр.), вгъвахме, вгъвахте, вгъваха (мин. св. и несв. вр.); вгъвал, вгъвали (мин. св. и несв.), вгъван, вгъвани; вгъващ, вгъващи; вгъвайки; вгъвай, вгъвайте вгъна (се), вгънеш, вгьнем, вгънат; вгънах, вгъна, вгънахме, вгънахте, вгънаха; вгънех, вгънеше, вгънехме, вгънехте, вгънеха; вгънал, вгънали; вгънел, вгънели; вгънат, вгьнати; вгънй, вгънете вдавам се, вдаваш се, вдаваме се, вдават се; вдавах се (мин. св. и несв. вр.), вдава се (мин. св. вр.), вдаваше се (мин. несв. вр.), вдавахме се, вдавахте се, вдаваха се (мин. св. и несв. вр.); вдавал се, вдавали се (мин. св. и несв.); вдаващ се, вдаващи се; вдавайки се; вдавай се, вдавайте се вдам се, вдадеш се, вдадем се, вдадат се; вдадох се, вдаде се, вдадохме се, вдадохте се, вдадоха се; вдадях се, вдадеше се, вдадяхме се, вдадяхте се, вдадЯха се; вдал се, вдали се; вдадял се, вдадели се; вдаден, вдадени; вдай се, вдайте се вдетинЯ се, вдетинят се, вдетинйм се, вдетинят се; вдетиних се, вдетини се, вдетинихме се, вдетинйхте се, вдетинйха се; вдетинЯх се, вдетинеше се, вдетиняхме се, вдетинЯхте се, вдетиняха се; вдетинил се, вдетинйли се; вдетинЯл се, вдетинели се; вдетинен, вдетинени; вдетини се, вдетинете се вдетинЯвам се, вдетиняваш се, вдетиняваме се, вдетиняват се; вдетинявах се (мин. св. и несв. вр.), вдетинява се (мин. св. вр.), вдетинЯваше се (мин. несв. вр.), вдетинявахме се, вдетинявахте се, вдетиняваха се (мин. св. и несв. вр.); вдетинявал се, вдетинявали се (мин. св. и несв.); вдетиняващ се, вдетинЯващи се; вдетинявайки се; вдетинявай се, вдетинявайте се вдигам (се), вдигаш, вдйгаме, вдигат; вдигах (мин. св. и несв. вр.), вдйга (мин. св. вр.), вдигаше (мин. несв. вр.), вдигахме, вдигахте, вдигаха (мин. св. и несв. вр.); вдигал, вдигали (мин. св. и несв.); вдиган, вдигани; вдигащ, вдигащи; вдигайки; вдигай, вдигайте вдигна (се), вдйгнеш, вдигнем, вдйгнат; вдигнах, вдйгна, вдйгнахме, вдйгнахте, вдйгнаха; вдйгнех, вдйгнеше, вдйгнехме, вдйгнехте, вдйгнеха; вдйгнал, вдйгнали; вдйгнел, вдйгнели; вдйгнат, вдйгнати; вдигнй, вдигнете вдишам, вдйшаш, вдйшаме, вдйшат; вдйшах (мин. св. и несв,. вр.), вдйша (.мин. св. вр.), вдйшаше (мин. несв. вр.), вдйшахме, вдйшахте, вдйшаха (.мин. св. и несв. вр.); вдйшал, вдйшали (мин. св. и несв.); вдйшан, вдйшани; вдйшай, вдйшайте вдйшвам, вдйшваш, вдйшваме, вдйшват; вдйшвах (мин. св. и несв. вр.), вдйшва (.мин. св. вр.), вдйшваше (мин. несв. вр.), вдйшвахме, вдйшвахте, вдйшваха (мин. св. и несв. вр.) ; вдйшвал, вдйшвали (мин. св. и несв.); вдйшван, вдйшвани; вдйшващ, вдйшващи; вдйшвайки; вдйшвай, вдйшвайте вдлъбвам (се), вдлъбваш, вдлъбваме, вдлъбвате, вдлъбват; вдлъбвах (мин. св. и несв.), вдлъбва (мин. св. вр.), вдлъбваше (мин. несв. вр.), вдлъбвахме, вдлъбвахте, вдлъбваха (мин. св. и несв. вр.); вдлъбвал, вдлъбвали (мин. св. и несв.); вдлъбван, вдлъбвани; вдлъбващ, вдлъбващи; вдлъбвайки; вдлъбвай, вдлъбвайте вдлъбна (се), вдлъбнеш, вдлъбнем, вдлъбнат; вдлъбнахме, вдлъбнахте, вдлъбнаха; вдлъбнех, вдлъбнеше, вдлъбнехме, вдлъбнехте, вдлъбнеха; вдлъбнал, вдлъбнали; вдлъбнел, вдлъбнели; вдлъбнат, вдлъбнати; вдлъбнй, вдлъбнете вдовствам, вдовстваш, вдовстваме, вдовстват; вдовствах (мин. св. и несв. вр.), вдовства (мин. св. вр.), вдбвстваше (мин. несв. вр.), вдовствахме, вдовствахте, вдовстваха (мин. св. и несв. вр.); вдовствал, вдовствали (мин. св. и несв.); вдовстващ, вдовстващи; вдовствайки; вдовствай, вдовствайте вдухвам, вдухваш, вдухваме, вдухват; вдухвах (мин. св. и несв. вр.), вдухва (мин. св. вр.), вдухваше (мин. несв. вр.), вдухвахме, вдухвахте, вдухваха (мин. св. и несв. вр.); вдухвал, вдухвали (мин. св. и несв.); вдухван, вдухвани; вдухващ, вдухващи; вдухвайки; вдухвай, вдухвайте вдухна, вдухнеш, вдухнем, вдухнат; вдухнах, вдухна, вдухнахме, вдухнахте, вдухнаха; вдухнех, вдухнеше, вдухнехме, вдухнехте, вдухнеха; вдухнал, вдухнали; вдухнел, вдухнели; вдухнат, вдухнати; вдухнй, вдухнете вдълбавам (се), вдьлбаваш, вдълбаваме, вдълбават; вдълбОвах (мин. св. и несв. вр.), вдълбава (мин. св. вр.), вдьлбаваше (мин. несв. вр.), вдьлбавахме, вдълбавахте, вдълбаваха (мин. св. и несв. вр.); вдълбавал, вдълбавали (мин. св. и несв.); вдълбаван, вдълбавани; вдълбаващ, вдълбаващи; вдълбавайки; вдълбавай, вдълбавайте вдълбая (се), вдълбаеш, вдълбаем, вдълбаят; вдълбах, вдълба, вдълбахме, вдълбахте, вдълбаха; вдълбаех, вдълбаеше, вдълбаехме, вдълбаехте, вдълбаеха; вдълбал, вдълбали; вдълбаел, вдълбаели; вдълбан, вдълбани; вдълбай, вдълбайте вдълбоча се, вдълбочйш се, вдълбочйм се, вдълбочат се; вдълбочйх се, вдълбочй се, вдълбочйхме се, вдьлбочйхте се, вдьлбочйха се; вдълбочах се, вдълбочеше се, вдълбочахме се, вдълбочахте се, вдълбочаха се; вдълбочйл се, вдьлбочйли се; вдъл6оч0л се, вдълбочали се; вдълбочен, вдълбочени; вдълбочй се, вдълбочете се 42
верифицйрам вдълбочйвам се, вдьлбочОваш се, вдълбочаваме се, вдълбочават се; вдълбочавах се (мин. св. и несв. вр.), вдълбочава се (мин. св. вр.), вдълбочаваше се (мин. несв. вр.), вдьлбочавахме се, вдълбочавахте се, вдълбочаваха се (мин. св. и несв. вр.); вдълбочОвал се, вдълбочавали се (мин. св. и несв.); вдьлбочаващ се, вдълбочаващи се; вдьлбочавайки се; вдьлбочавай се, вдълбочавайте се вдървя (се), вдьрвйш, вдървйм, вдървят; вдървйх, вдървй, вдървйхме, вдървихте, вдървйха; вдървЯх, вдървеше, вдървЯхме, вдървяхте, вдървЯха; вдървйл, вдървйли; вдървял, вдървели; вдървен, вдървени; вдървй, вдървете вдървЯвам (се), вдървяваш, вдървяваме, вдървяват; вдървявах (мин. св. и несв. вр.), вдървява (мин. св. вр.), вдървяваше (мин. несв. вр.), вдървявахме, вдървявахте, вдървяваха (мин. св. и несв. вр.); вдървявал, вдървявали (мин. св. и несв.); вдървяван, вдървявани; вдървяващ, вдървяващи; вдървявайки; вдървявай, вдървявайте вдъхвам, вдъхваш, вдъхваме, вдъхват; вдъхвах (мин. св. и несв. вр.), вдъхва (мин. св. вр.), вдъхваше (мин. несв. вр.), вдъхвахме, вдъхвахте, вдъхваха (мин. св. и несв. вр.); вдъхвал, вдъхвали (мин. св. и несв.); вдъхван, вдъхвани; вдъхващ, вдъхващи; вдъхвайки; вдъхвай, вдъхвайте вдЪхна, вдъхнеш, вдъхнем, вдъхнат; вдъхнах, вдъхна, вдъхнахме, вдъхнахте, вдъхнаха; вдъхнех, вдъхнеше, вдъхнехме, вдъхнехте, вдъхнеха; вдъхнал, вдъхнали; вдъхнел, вдъхнели; вдъхнат, вдъхнати; вдъхнй, вдъхнете вдъхновЯ (се), вдъхновйш, вдъхновйм, вдъхновят; вдъхновйх, вдъхновй, вдъхновйхме, вдъхновйхте, вдъхновйха; вдъхновях, вдъхновеше, вдъхновяхме, вдъхновяхте, вдъхновяха; вдъхновйл, вдъхновйли; вдъхновял, вдъхновели; вдъхновен, вдъхновени; вдъхновй, вдъхновете вдъхновЯвам (се), вдъхновяваш, вдъхновяваме, вдъхновяват; вдъхновявах (мин. св. и несв. вр.), вдъхновява (мин. св. вр.), вдъхновяваше (мин. несв. вр.), вдъхновявахме, вдъхновявахте, вдъхновяваха (.мин. св. и несв. вр.); вдъхновявал, вдъхновявали (мин. св. и несв.); вдъхновяван, вдъхновявани; вдъхновяващ, вдъхновяващи; вдъхновявайки; вдъхновявай, вдъхновявайте вдЯвам, вдаваш, вдаваме, вдават; вдавах (мин. св. и несв. вр.), вдава (мин. св. вр.), вдаваше (мин. несв. вр.), вдавахме, вдавахте, вдаваха (.мин. св. и несв. вр.); вдавал, вдавали (мин. св. и несв.); вдяван, вдявани; вдаващ, вдаващи; вдавайки; вдавай, вдавайте вдЯна, вденеш, вденем, вдянат; вдянах, вдяна, вдянахме, вдянахте, вдянаха; вденех, вденеше, вденехме, вденехте, вденеха; вдянал, вдянали; вденел, вденели; вдянат, вданати; вденй,вденете вегетйрам, вегетираш, вегетйраме, вегетйрат; вегетйрах (мин. св. и несв. вр.), вегетйра (мин. св. вр.), вегетйраше (мин. несв. вр.), вегетйрахме, вегетирахте, вегетйраха (.мин. св. и несв. вр.) ; вегетйрал, вегетйрали (мин. св. и несв.); вегетйращ, вегетйращи; вегетйрайки; вегетирай, вегетирайте веза, везеш, везем, везат; везах, веза; везахме, везахте, везаха; везех, везеше, везехме, везехте, везеха; везал, везали; везел, везели; везан, везани; везещ, везещи; везейки; везй, везете вейвам, вейваш, вейваме, вейват; вейвах (мин. св. и несв. вр.), вейва (мин. св. вр.), вейваше (мин. несв. вр.), вейвахме, вейвахте, вейваха (мин. св. и несв. вр.); вейвал, вейвали (мин. св. и несв.); вейващ, вейващи; вейвайки; вейвай, вейвайте вейна, вейнеш, вейнем, вейнат; вейнах, вейна, вейнахме, вейнахте, вейнаха; вейнех, вейнеше, вейнехме, вейнехте, вейнеха; вейнал, вейнали; вейнел, вейнели; вейнй,вейнете векувам, векуваш, векуваме, векуват; векувах (мин. св. и несв. вр.), векува (мин. св. вр.), векуваше (мин. несв. вр.), векувахме, векувахте, векуваха (мин. св. и несв. вр.); векувал, векували (мин. св. и несв.); векуващ, векуващи; векувайки; векувай, векувайте величая (се), величаеш, величаем, величаят; величах,велича, величахме, величахте, величаха; величаех, величаеше, величаехме, величаехте, величаеха; величйл, величали; величаел, величаели; величан, величани; величаещ, величаещи; величаейки; величай, величайте вентилйрам, вентилйраш, вентилйраме, вентилйрат; вентилйрах (мин. св. и несв. вр.), вентилйра (мин. св. вр.), вентилйраше (мин. несв. вр.), вентилйрахме, вентилйрахте, вентилйраха (мин. св. и несв. вр.); вентилйрал, вентилйрали (мин. св. и несв.); вентилйран, вентилйрани; вентилйращ, вентилиращи; вентилйрайки; вентилирай, вентилйрайте венцеславя, венцеславиш, венцеславим, венцеславят; венцеславих, венцеслави, венцеславихме, венцеславихте, венцеславиха; венцеславех, венцеслОвеше, венцеславехме, венцеславехте, венцеславеха; венцеславил, венцеславили; венцеславел, венцеславели; венцеславен, венцеславени; венцеславещ, венцеславещи; венцеславейки; венцеслави, венцеславете венчавам (се), венчаваш, венчаваме, венчават; венчавах (мин. св. и несв. вр.), венчава (мин. св. вр.), венчаваше (мин. несв. вр.), венчавахме, венчавахте, венчаваха (мин. св. и несв. вр); венчавал, венчавали (мин. св. и несв.); венчаван, венчавани; венчаващ, венчаващи; венчавайки; венчавай, венчавайте венчая (се), венчаеш, венчаем, венчаят; венчах, венча, венчахме, венчахте, венчаха; венчаех, венчаеше, венчаехме, венчаехте, венчаеха; венчал, венчали; венчаел, венчаели; венчан, венчани; венчай, венчайте вербувам, вербуваш, вербуваме, вербуват; вербувах (мин. св. и несв. вр.), вербува (мин. св. вр.), вербуваше (мин. несв. вр.), вербувахме, вербувахте, вербуваха (мин. св. и несв. вр.); вербувал, вербували (мин. св. и несв.); вербуван, вербувани; вербуващ, вербуващи; вербувайки; вербувай, вербувайте верифицйрам, верифицйраш, верифицйраме, верифицйрат; верифицйрах (мин. св. и несв. вр.), верифицйра (мин. св, вр.), верифицйраше (мин. несв. вр.), верифицйрахме, верифицйрахте, верифицйраха (мин. св. и несв. вр.) ; верифицйрал, верифицйрали (мин. св. и несв.); верифицйран, верифицйрани; 43
верифицйрам верифицйращ, верифицйращи; верифицйрайки; верифицйрай, верифицйрайте весвам се и вясвам се, весваш се, весваме се, весват се; весвах се (мин. св. и несв. вр.), весва се (.мин. св. вр.), весваше се (мин. несв. вр.), весвахме се, весвахте се, весваха се (мин. св. и несв. вр.) - весвал се, весвали се (мин. св. и несв.) , весващ се, весващи се; весвайки се; весвай се, весвайте се веселя (се), веселйш, веселйм, веселят; веселйх, веселй, веселйхме, веселихте, веселйха; веселях, веселеше, веселяхме, веселяхте, веселЯха; веселйл, веселйли; веселял, веселели; веселен, веселени; веселящ, веселящи; веселейки; весели, веселете весна се и вясна се, веснеш се, веснем се, веснат се; веснах се, весна се, веснахме се, веснахте се, веснаха се; веснех се, веснеше се, веснехме се, веснехте се, веснеха се; веснал се, веснали се; веснел се, веснели се; веснй се, веснете се вестЯ се, вестйш се, вестйм се, вестят се; вестйх се, вестй се, вестйхме се, вестйхте се, вестйха се; вестях се, вестеше се, вестяхме се, вестяхте се, вестяха се; вестйл се, вестйли се; вестял се, вестели се; вестй се, вестете се вестЯвам се, вестяваш се, вестяваме се, вестяват се; вестявах се (мин. св. и несв. вр.), вестява се (мин. св. вр.), вестяваше се (мин. несв. вр.), вестявахме се, вестявахте се, вестяваха се (мин. св. и несв.. вр.), вестявал се, вестявали се (мин. св. и несв:.), вестяващ се, вестяващи се; вестявайки се; вестявай се, вестявайте се веся (се), весиш, весим, весят; весих, веси, весихме, весихте, весиха; весех, весеше, весехме, весехте, весеха; весил, весили; весел, весели; весен, весени; весещ, весещи; весейки; весй, весете ветрея се, ветрееш се, ветреем се, ветреят се; ветрях се, ветря се, ветряхме се, ветряхте се, ветряха се; ветреех се, ветрееше се, ветреехме се, ветреехте се, ветрееха се; ветрял се, ветрели се; ветреел се, ветреели се; ветреещ се, ветреещи се; ветреейки се; ветрей се, ветрейте се вехна (обикн. в 3 л.), вехне, вехнем, вехнат; вехнах, вехна, вехнахме, вехнахте, вехнаха; вехнех, вехнеше, вехнехме, вехнехте, вехнеха; вехнал, вехнали; вехнел, вехнели; вехнещ, вехнещи; вехнейки; вехнй, вехнете вехтея (обикн. в 3 л.), вехтее, вехтеем, вехтеят; вехтях, вехтя, вехтяхме, вехтяхте, вехтяха; вехтеех, вехтееше, вехтеехме, вехтеехте, вехтееха; вехтял, вехтели; вехтеел, вехтеели; вехтеещ, вехтеещи; вехтеейки вечерям, вечеряш, вечеряме, вечерят; вечерях (мин. св. и несв. вр.), вечеря (мин. св. вр.), вечеряше (мин. несв. вр.), вечеряхме, вечеряхте, вечеряха (мин. св. и несв. вр.)’, вечерял, вечеряли (мин. св. и несв.), вечерящ, вечерящи; вечеряйки; вечеряй, вечеряйте вещая, вещаеш, вещаем, вещаят; вещах, веща, вещахме, вещахте, вещаха; вещаех, вещаеше, вещаехме, вещаехте, вещаеха; вещал, вещали; вещаел, вещаели; вещан, вещани; вещаещ, вещаещи; вещаейки; вещай, вещайте вея (се), вееш, веем, веят; вях, вя, вяхме, вяхте, вяха; веех, вееше, веехме, веехте, вееха; вял, вели; веел, веели; вян и вят, вени и вети; веещ, веещи; веейки; вей, вейте вживея се, вживееш се, вживеем се, вживеят се; вживях се, вживя се, вживяхме се, вживяхте се, вживяха се; вживеех се, вживееше се, вживеехме се, вживеехте се, вживееха се; вживял се, вживеш се; вживеел се, вживеели се; вживян, вживени; вживей се, вживейте се вживявам се, вживяваш се, вживяваме се, вживяват се; вживявах се (мин. св. и несв. вр.), вживява се (.мин. св. вр.), вживяваше се (мин. несв. вр.), вживявахме се, вживявахте се, вживяваха се (мин. св. и несв:. вр.) , вживявал се, вживявали се (мин. св. и несв.), вживяващ се, вживяващи се; вживявайки се; вживявай се, вживявайте се взаимодействам (си), взаимодействаш, взаимодействаме, взаимодействат; взаимодействах (мин. св. и несв. вр.), взаимодейства (мин. св. вр.), взаимодействаше (мин. несв. вр.), взаимодействахме, взаимодействахте, взаимодействаха (мин. св. и несв. вр.), взаимодействал, взаимодействали (мин. св. и несв.), взаимодействащ, взаимодействащи; взаимодействайки; взаимодействай, взаимодействайте взема (се), вземеш, вземем, вземат; взех, взе, взехме, взехте, взеха; вземех, вземеше, вземехме, вземехте, вземеха: взел, взели; вземел, вземели; взет, взети; вземй, вземете вземам (се) и взимам (се), вземаш, вземаме, вземат; вземах (мин. св. и несв. вр.), взема (мин. св. вр.), вземаше (мин. несв. вр.), вземахме, вземахте, вземаха (мин. св. и несв.. вр.), вземал, вземали (мин. св. и несв..), вземан, вземани; вземащ, вземащи; вземайки; вземай, вземайте взйдам, взйдаш, взйдаме, взйдат; взйдах (.мин. св. и несв. вр.), взйда (мин. св. вр.), взйдаше (мин. несв. вр.), взйдахме, взйдахте, взйдаха (мин. св. и несв. вр.), взйдал, взйдали (мин. св. и несв.), взйдан, взйдани; взйдай, взйдайте взйждам, взйждаш, взйждаме, взйждат; взйждах (мин. св. и несв. вр.), взйжда (мин. св. вр.), взйждаше (мин. несв. вр.), взйждахме, взйждахте, взйждаха (мин. св. и несв. вр.), взйждал, взйждали (мин. св. и несв.), взйждан, взйждани; взйждащ, взйждащи; взйждайки; взйждай, взйждайте взимам (се) и вземам (се), взймаш, взймаме, взймат; взймах (мин. св. и несв.. вр.), взйма (мин., св. вр.), взймаше (мин. несв.. вр.), взймахме, взймахте, взймаха (мин. св. и несв. вр.), взймал, взймали (мин. св. и несв.), взйман, взймани; взймащ, взймащи; взймайки; взймай, взймайте взйрам се, взйраш се, взйраме се, взйрат се; взйрах се (.мин. св. и несв. вр.), взйра се (мин. св. вр.), взйраше се (мин. несв. вр.), взйрахме се, взйрахте се, взйраха се (мин. св. и несв. вр.), взйрал се, взйрали се (мин. св. и несв.), взйраш се, взйращи се; взйрайки се; взйрай се, взйрайте се взра се, взреш се, взрем се, взрат се; 44
вироглйвствам взрях се (мин. св. и несв. вр.), взря се (мин. св. вр.), взреше се (мин. несв. вр.), взряхме се, взрЯхте се, взряха се (мин. св. и несв. вр.); взрял се, взрели се (мин. св. и несв.); взрян,взрени; взри се, взрете се взривя (се), взривйш, взривйм, взривят; взривйх,взривй, взривйхме, взривйхте, взривйха; взривях, взривеше, взривяхме, взривяхте, взривяха; взривйл, взривйли; взривял, взривели; взривен,взривени; взривй,взривете взривявам (се), взривяваш, взривяваме, взривяват; взривявах (мин. св. и несв. вр.), взривява (мин. св. вр.), взривяваше (мин. несв. вр.), взривявахме, взривявахте, взривяваха (мин. св. и несв. вр.); взривявал, взривявали (мин. св. и несв.); взривяван,взривявани; взривяващ, взривяващи; взривявайки; взривявай, взривявайте вибрирам, вибрйраш, вибрираме, вибрйрат; вибрйрах (мин. св. и несв. вр.), вибрйра (мин. св. вр.), вибрйраше (мин. несв. вр.), вибрйрахме, вибрйрахте, вибрйраха (мин. св. и несв. вр.) ; вибрйрал, вибрйрали (мин. св. и несв.); вибрйращ, вибрйращи; вибрйрайки; вибрйрай, вибрйрайте виделее (се) (безл.); виделя; виделееше; виделяло; виделеело видиотя (се), видиотйш, видиотйм, видиотят; видиотйх, видиотй, видиотйхме, видиотйхте, видиотйха; видиотях, видиотеше, видиотяхме, видиотяхте, видиотяха; видиотйл, видиотили; видиотял, видиотели; видиотен, видиотени; видиотй, видиотете видиотявам (се), видиотяваш, видиотяваме, видиотяват; видиотявах (мин. св. и несв. вр.), видиотява (мин. св. вр.), видиотяваше (мин. несв. вр.), видиотявахме, видиотявахте, видиотяваха (мин. св. и несв. вр.); видиотявал, видиотявали (мин. св. и несв.); видиотяван, видиотявани; видиотяващ, видиотяващи; видиотявайки; видиотявай, видиотявайте видоизменя (се), видоизменяш, видоизменям, видоизменят; видоизменйх, видоизменй, видоизменйхме, видоизменйхте, видоизменйха; видоизменях, видоизменеше, видоизменяхме, видоизменяхте, видоизменяха; видоизменйл, видоизменйли; видоизменял, видоизменели; видоизменен, видоизменени; видоизменй, видоизменете видоизменям (се), видоизменяш, видоизменяме, видоизменят; видоизменях (мин. св. и несв. вр.), видоизменя (мин. св. вр.), видоизменяше (мин. несв. вр.), видоизменяхме, видоизменяхте, видоизменяха (мин. св. и несв. вр.); видоизменял, ви^^и:^1^(^1няш (мин. св. и несв.); видоизменян, видоизменяни; видоизменяш, видоизменящи; видоизменяйки; видоизменяй, видоизменяйте вйдя (се), вйдиш, вйдим, вйдят; видях, видя, видяхме, видяхте, видяха; вйдех, вйдеше, вйдехме, вйдехте, вйдеха; видял, видели; вйдел, вйдели; видян, видени; виж, вйжте вйждам (се), вйждаш, вйждаме, вйждат; вйждах (мин. св. и несв. вр.), вйжда (мин. св. вр.), вйждаше (мин. несв. вр.), вйждахме, вйждахте, вйждаха (мин. св. и несв. вр.); вйждал, вйждали (мин. св. и несв.); вйждан, вйждани; вйждащ, вйждащи; вйждайки; вйждай, вйждайте визйрам, визйраш, визйраме,визйрат; визйрах (мин. св. и несв. вр.), визйра (мин. св. вр.), визйраше (мин. несв. вр.), визйрахме, визйрахте, визйраха (мин. св. и несв. вр.); визйрал, визйрали (мин. св. и несв.); визйран, визйрани; визйращ, визйращи; визйрайки; визйрай, визйрайте визуализйрам (се), визуализйраш, визуализйраме, визуализйрат; визуализйрах (мин. св. и несв. вр.), визуализйра (мин. св. вр.), визуализйраше (мин. несв. вр.), визуализйрахме, визуализйрахте, визуализйраха (мин. св. и несв. вр.); визуализйрал, визуализираш (.мин. св. и несв.); визуализйран, визуашзйрани; визуашзйращ, визуализйращи; визуализйрайки; визуашзйрай, визуализйрайте вйкам, вйкаш, вйкаме, вйкат; вйках (мин. св. и несв. вр.), вйка (мин. св. вр.), вйкаше (мин,, несв. вр.), вйкахме, вйкахте, вйкаха (мин. св. и несв. вр.); вйкал, вйкагш (мин. св. и несв.); вйкан, вйкани; вйкащ, вйкащи; вйкайки; вйкай, вйкайте вйквам, вйкваш, вйкваме, вйкват; вйквах (мин,, св. и несв. вр.), вйква (мин. св. вр.), вйкваше (мин. несв. вр.), вйквахме, вйквахте, вйкваха (мин. св. и несв. вр.); вйквал, вйкваш (мин. св. и несв.); вйкващ, вйкващи; вйквайки; вйквай, вйквайте вйкна, вйкнеш, вйкнем, вйкнат; вйкнах, вйкна, вйкнахме, вйкнахте, вйкнаха; вйкнех, вйкнеше, вйкнехме, вйкнехте, вйкнеха; вйкнал, вйкнали; вйкнел, вйкнели; вйкнат, вйкнати; викнй, викнете вилнея, вилнееш, вилнеем, вилнеят; вилнях, вилня, вилняхме, вилняхте, вилняха; вилнеех, вилнееше, вилнеехме, вилнеехте, вилнееха; вилнял, вилнели; вилнеел, вилнеели; вилнеещ, вилнеещи; вилнеейки; вилней, вилнейте виня (се), винйш, винйм, винят; винйх,винй, винйхме, винйхте, винйха; винях, винеше, виняхме, виняхте, виняха; винйл, винйли; винял, винели; винен, винени; винящ, винящи; винейки; винй,винете вйрвам, вйрваш, вйрваме, вйрват; вйрвах (мин. св. и несв. вр.), вйрва (мин. св. вр.), вйрваше (мин. несв. вр.), вйрвахме, вйрвахте, вйрваха (мин. св. и несв. вр.); вйрвал, вйрвали (мин. св. и несв.); вйрващ, вйрващи; вйрвайки; вйрвай, вйрвайте вирея, вирееш, виреем,виреят; вирях, виря, виряхме, виряхте, виряха; виреех, вирееше, виреехме, виреехте, вирееха; вирял, вирели; виреел, виреели; виреещ, виреещи; виреейки; вирей,вирейте вйрна, вйрнеш, вйрнем, вйрнат; вйрнах, вйрна, вйрнахме, вйрнахте, вйрнаха; вйрнех, вйрнеше, вйрнехме, вйрнехте, вйрнеха; вйрнал, вйрнали; вйрнел, вйрнели; вйрнат, вйрнати; вирнй,вирнете вироглавствам, вироглавстваш, вироглавстваме, вироглавстват; вироглавствах (мин. св. и несв. вр.), вироглавства (мин. св. вр.), вироглавстваше (мин. несв. вр.), вироглавствахме, вироглавствахте, вироглавстваха (мин. св. и несв. вр.); вироглавствал, вироглавствали (мин. св. и несв.); вироглавстваш, вироглавстващи; вироглавствайки; 45
вироглавствам вироглОвствай, вироглОвствайте виртуализйрам, виртуализйраш, виртуализйраме, виртуализйрат; виртуализйрах (мин. св. и несв. вр.), виртуализйра (мин. св. вр.), виртуализйраше (мин. несв. вр.), виртуализйрахме, виртуализйрахте, виртуализйраха (мин. св. и несв. вр.)\ виртуализйрал, виртуализйрали (мин. св. и несв.)\ виртуализйран, виртуализйрани; виртуализйращ, виртуализйращи; виртуализйрайки ; виртуализйрай, виртуализйрайте вйря, вйриш, вйрим, вйрят; вйрих, вйри, вйрихме, вйрихте, вйриха; вйрех, вйреше, вйрехме, вйрехте, вйреха; вйрил, вйрили; вйрел, вйрели; вйрен, вйрени; вйрещ, вйрещи; вйрейки; вирй,вирете вйсвам, вйсваш, вйсваме, вйсват; вйсвах (мин. св. и несв. вр.), вйсва (мин. св. вр.), вйсваше (.мин. несв. вр.), вйсвахме, вйсвахте, вйсваха (мин. св. и несв. вр.)', вйсвал, вйсвали (мин. св. и несв.)' вйсващ, вйсващи; вйсвайки; вйсвай, вйсвайте вйсна, вйснеш, вйснем, вйснат; вйснах, вйсна, вйснахме, вйснахте, вйснаха; вйснех, вйснеше, вйснехме, вйснехте, вйснеха; вйснал, вйснали; вйснел, вйснели; виснй,виснете високомернича, високомерничиш, високомерничим, високомерничат; високомерничих, високомерничи, високомерничихме, високомерничихте, високомерничиха; високомерничех, високомерничеше, високомерничехме, високомерничехте, високомерничеха; високомерничил, високомерничили; високомерничел, високомерничели; високомерничещ, високомерничещи; високомерничейки; високомерничй, високомерничете висЯ, висйш, висйм, висят; висях (мин. св. и несв. вр.), вися (мин. св. вр.), висеше (мин. несв. вр.), висяхме, висяхте, висяха (мин. св. и несв. вр.)\ висял, висели (мин. св. и несв.)', висящ, висящи; висейки; висй, висете витаминизйрам, витаминизйраш, витаминизйраме, витаминизйрат; витаминизйрах (мин. св. и несв. вр.), витаминизйра (мин. св. вр.), витаминизйраше (мин. несв. вр.), витаминизйрахме, витаминизйрахте, витаминизйраха (.мин. св. и несв. вр.)' витаминизйрал, витаминизйрали (мин. св. и несв.), витаминизйран, витаминизйрани; витаминизйраш, витаминизйращи; витаминизйрайки; витаминизйрай, витаминизйрайте витая, витаеш, витаем, витйят; витах, вита, витахме, витахте, витаха; витаех, витаеше, витаехме, витаехте, витаеха; витал, витали; витаел, витаели; витаещ, витаещи; витаейки; витай, витайте витййствам, витййстваш, витййстваме, витййстват; витййствах (.мин. св. и несв. вр.), витййства (.мин. св. вр.), витййстваше (мин. несв. вр.), витййствахме, витййствахте, витййстваха (мин. св. и несв. вр.)' витййствал, витййствали (мин. св. и несв.)' витййстващ, витййстващи; витййствайки; витййствай, витййствайте вйхря се, вйхриш се, вйхрим се, вйхрят се; вйхрих се, вйхри се, вйхрихме се, вйхрихте се, вйхриха се; вйхрех се, вйхреше се, вйхрехме се, вйхрехте се, вйхреха се; вйхрил се, вйхрили се; вйхрел се, вйхрели се; вйхрещ се, вйхрещи се; вйхрейки се; вихрй се, вихрете се вйя1, вйеш, вйем,вйят; вих, ви, вйхме, вйхте, вйха; вйех, вйеше, вйехме, вйехте, вйеха; вил, вйли; вйел, вйели; вйещ, вйещи; вйейки; вий, вййте вйя2 (се), вйеш, вйем, вйят; вих, ви, вйхме, вйхте, вйха; вйех, вйеше, вйехме, вйехте, вйеха; вил,вйли; вйел, вйели; вит, вйти; вйещ, вйещи; вйейки; вий,вййте вкаменй (се), вкаменйш, вкаменйм, вкаменят; вкаменйх, вкаменй, вкаменйхме, вкаменйхте, вкамениха; вкаменях, вкаменеше, вкаменяхме, вкаменяхте, вкаменяха; вкаменйл, вкаменйли; вкаменял, вкаменели; вкаменен, вкаменени; вкаменй, вкаменете вкаменявам (се), вкаменяваш, вкаменяваме, вкаменяват; вкаменявах (мин. св. и несв. вр.), вкаменява (.мин. св. вр.), вкаменяваше (мин. несв. вр.), вкаменявахме, вкаменявахте, вкаменяваха (мин. св. и несв. вр.)', вкаменявал, вкаменявали (мин. св. и несв.)', вкаменяван, вкаменявани; вкаменяващ, вкаменяващи; вкаменявайки; вкаменявай, вкаменявайте вкарам, вкараш, вкараме, вкарат; вкарах (мин. св. и несв. вр.), вкара (мин. св. вр.), вкараше (мин. несв. вр.), вкарахме, вкарахте, вкараха (мин. св. и несв. вр.)' вкарал, вкйргиж (мин. св. и несв.)' вкаран, вкарани; вкарай, вкарайте вкарвам, вкарваш, вкарваме, вкарват; вкарвах (мин. св. и несв. вр.), вкарва (.мин. св. вр.), вкарваше (мин. несв. вр.), вкарвахме, вкарвахте, вкарваха (мин. св. и несв. вр.) ' вкарвал, вкарвали (мин. св. и несв.)' вкарван, вкарвани; вкарващ, вкарващи; вкарвайки; вкарвай, вкарвайте вкйсвам (се), вкйсваш, вкйсваме, вкйсват; вкйсвах (мин. св. и несв. вр.), вкйсва (.мин. св. вр.), вкйсваше (.мин. несв. вр.), вкйсвахме, вкйсвахте, вкйсваха (.мин. св. и несв. вр.)\ вкйсвал, вкйсвали (мин. св. и несв.)' вкйсващ, вкйсващи; вкйсвайки; вкйсвай, вкйсвайте вкйсна (се), вкйснеш, вкйснем, вкйснат; вкйснах, вкйсна, вкйснахме, вкйснахте, вкйснаха; вкйснех, вкйснеше, вкйснехме, вкйснехте, вкйснеха; вкйснал, вкйснали; вкйснел, вкйснели; вкйснат, вкйснати; вкиснй, вкиснете вклещвам (се), вклещваш, вклещваме, вклещват; вклещвах (мин. св. и несв. вр.), вклещва (мин. св. вр.), вклещваше (мин. несв. вр.), вклещвахме, вклещвахте, вклещваха (мин. св. и несв. вр.)' вклещвал, вклещвали (мин. св. и несв.)' вклещван, вклещвани; вклещващ, вклещващи; вклещвайки; вклещвай, вклещвайте вклещя (се), вклещиш, вклещим, вклещят; вклещих, вклещи, вклещихме, вклещихте, вклещиха; вклещех, вклещеше, вклешехме, вклещехте, вклещеха; вклещил, вклещили; вклещел, вклещели; 46
вкочаня (се) вклещен, вклещени; вклещй, вклещете вклей се (3 л.), вклеят се; вклей се, вклейха се; вклееше се, вклеяха се; вклейл се, вклейли се; вклеял се, вклеяли се; вклеен, вклеени вклеява се (3 л.), вклеяват се; вклеява се, вклеяваше се, вклеяваха се (мин. св. и несв. вр.); вклеявал се, вклеявали се (мин. св. и несв.); вклеяващ се, вклеяващи се; вклеявайки се вклинй (се), вклинйш, вклинйм, вклинят; вклинйх, вклинй, вклинйхме, вклинйхте, вклинйха; вклинях, вклидеше, вклиняхме, вклиняхте, вклиняха; вклинйл, вклинйли; вклинял,вклинели, вклинен, вклинени; вклинй, вклинете вклинявам (се), вклиняваш, вклиняваме, вклиняват; вклинявах (мин. св. и несв. вр.), вклинява (мин. св. вр.), вклиняваше (мин. несв. вр.), вклинявахме, вклинявахте, вклиняваха (мин. св. и несв. вр.); вклинвал, вклинявали (мин. св. и несв.); вклиняван, вклинявани; вклиняващ, вклиняващи; вклинявайки; вклинявай, вклинявайте включа (се), включиш, включим, включат; включих, включи, включихме, включихте, включиха; включех, включеше, включехме, включехте, включеха; включил, включили; включел, включели; включен, включени; включй, включете включвам (се), включваш, включваме, включват; включвах (мин. св. и несв. вр.), включва (мин. св. вр.), включваше (мин. несв. вр.), включвахме, включвахте, включваха (мин. св. и несв. вр.); вюпочвал, вюпочвали (мин. св. и несв.); включван, включвани; включващ, вюпочващи; включвайки; включвай, включвайте вкова (се), вковеш, вковем, вковат; вковах, вкова, вковахме, вковахте, вковаха; вковях, вковеше, вковяхме, вковяхте, вковяха; вковал, вковали; вковял, вковели; вкован, вковани; вкови,вковете вковавам (се), вковаваш, вковаваме, вковават; вковавах (мин. св. и несв. вр.), вковава (мин. св. вр.), вковаваше (мин. несв. вр.), вковавахме, вковавахте, вковаваха (мин. св. и несв. вр.) ; вковавал, вковавали (мин. св. и несв.); вковаван, вковавани; вковаващ, вковаващи; вковавайки; вковавай, вковавайте вкокалЯ се, вкокалйш се, вкокалйм се, вкокалят се; вкокалйх се, вкокалй се, вкокалйхме се, вкокалйхте се, вкокалйха се; вкокалях се, вкокалеше се, вкокаляхме се, вкокаляхте се, вкокаляха се; вкокалйл се, вкокалйли се; вкокалял се, вкокалели се; вкокален, вкокалени; вкокалй се, вкокалете се вкокалявам се, вкокаляваш се, вкокаляваме се, вкокаляват се; вкокалявах се (мин. св. и несв. вр.), вкокалява се (мин. св. вр.), вкокаляваше се (мин. несв. вр.), вкокалявахме се, вкокалявахте се, вкокаляваха се (мин. св. и несв. вр.); вкокалявал се, вкокалявали се (мин. св. и несв.); вкокаляващ се, вкокаляващи се; вкокалявайки се; вкокалявай се, вкокалявайте се вкопавам (се), вкопаваш, вкопаваме, вкопават; вкопавах (мин. св. и несв. вр.), вкопава (мин. св. вр.), вкопаваше (мин. несв. вр.), вкопавахме, вкопавахте, вкопаваха (мин. св. и несв. вр.); вкопавал, вкопавали (мин. св. и несв.); вкопаван, вкопавани; вкопаващ, вкопаващи; вкопавайки; вкопавай, вкопавайте вкопая (се), вкопаеш, вкопаем, вкопаят; вкопах, вкопа, вкопахме, вкопахте, вкопаха; вкопаех, вкопаеше, вкопаехме, вкопаехте, вкопаехте; вкопал,вкопали; вкопаел, вкопаели; вкопан, вкопани; вкопай,вкопайте вкопча (се), вкопчиш, вкопчим, вкопчат; вкопчих, вкопчи, вкопчихме, вкопчихте, вкопчиха; вкопчех, вкопчеше, вкопчехме, вкопчехте, вкопчеха; вкопчил, вкопчили; вкопчел, вкопчели; вкопчен, вкопчени; вкопчи,вкопчете вкопчвам (се), вкопчваш, вкопчваме, вкопчват; вкопчвах (мин. св. и несв. вр.), вкопчва (мин. св. вр.), вкопчваше (мин. несв. вр.), вкопчвахме, вкопчвахте, вкопчваха (мин. св. и несв. вр.) ; вкопчвал, вкопчвали (мин. св. и несв.) ; вкопчван, вкопчвани; вкопчващ, вкопчващи; вкопчвайки; вкопчвай, вкопчвайте вкоравя (се), вкоравйш, вкоравйм, вкоравят; вкоравйх,вкоравй, вкоравйхме, вкоравйхте, вкоравйха; вкоравях, вкоравеше, вкоравяхме, вкоравяхте, вкоравяха; вкоравйл, вкоравйли; вкоравял, вкоравели; вкоравен, вкоравени; вкоравй,вкоравете вкоравявам (се), вкоравяваш, вкоравяваме, вкоравяват; вкоравявах (мин. св. и несв. вр.), вкоравява (мин. св. вр.), вкоравяваше (мин. несв. вр.), вкоравявахме, вкоравявахте, вкоравяваха (мин. св. и несв. вр.); вкоравявал, вкоравявали (мин. св. и несв.); вкоравяван, вкоравявани; вкоравяващ, вкоравяващи; вкоравявайки; вкоравявай, вкоравявайте вкореня (се), вкоренйш, вкоренйм, вкоренят; вкоренйх, вкоренй, вкоренйхме, вкоренйхте, вкоренйха; вкоренях, вкоренеше, вкореняхме, вкореняхте, вкореняха; вкоренйл, вкоренйли; вкоренял, вкоренели; вкоренен, вкоренени; вкоренй,вкоренете вкоренявам (се), вкореняваш, вкореняваме, вкореняват; вкоренявах (мин. св. и несв. вр.), вкоренява (мин. св. вр.), вкореняваше (мин. несв. вр.), вкоренявахме, вкоренявахте, вкореняваха (мин. св. и несв. вр.); вкоренявал, вкоренявали (мин. св. и несв.); вкореняван, вкоренявани; вкореняващ, вкореняващи; вкоренявайки; вкоренявай, вкоренявайте вкостя (се) (обикн. в 3 л.), вкостй, вкостйм, вкостят; вкостйх, вкостй, вкостйхме, вкостйхте, вкостйха; вкостях, вкостеше, вкостяхме, вкостяхте, вкостяха; вкостйл, вкостйли; вкостял, вкостели; вкостен, вкостени вкостявам (се) (обикн. в 3 л.), вкостява, вкостяваме, вкостяват; вкостявах (мин. св. и несв. вр.), вкостява (мин. св. вр.), вкостяваше (мин. несв. вр.), вкостявахме, вкостявахте, вкостяваха (мин. св. и несв. вр.) ; вкостявал, вкостявали (мин. св. и несв.) ; вкостяван, вкостявани; вкостяващ, вкостяващи; вкостявайки вкочанея, вкочанееш, вкочанеем, вкочанеят; вкочанях, вкочаня, вкочаняхме, вкочаняхте, вкочаняха; вкочанеех, вкочанееше, вкочанеехме, вкочадеехте, вкочанееха; вкочанял, вкочанели; вкочан0ел, вкочанеели; вкочаней, вкочанейте вкочаня (се), вкочанйш, вкочанйм, вкочанят; вкочанйх, вкочанй, вкочанйхме, вкочанйхте, вкочанйха; вкочанях, вкочанеше, 47
вкочаня (се) вкочаняхме, вкочаняхте, вкочаняха; вкочанйл, вкочанйли; вкочанял, вкочанели; вкочанен, вкочанени; вкочанй,вкочанете вкочанявам (се), вкочаняваш, вкочаняваме, вкочаняват; вкочанявах (мин. св. и несв. вр.), вкочанява (мин. св. вр.), вкочаняваше (мин. несв. вр.), вкочанявахме, вкочанявахте, вкочаняваха (мин. св. и несв. вр.), вкочанявал, вкочанявали (мин. св. и несв.) , вкочаняван, вкочанявани; вкочаняващ, вкочаняващи; вкочанявайки; вкочанявай, вкочанявайте вкочанясам (се), вкочанясаш, вкочанясаме, вкочанясат; вкочанясах (мин. св. и несв. вр.), вкочаняса (мин., св. вр.), вкочанясаше (мин. несв.. вр.), вкочанясахме, вкочанясахте, вкочанясаха (мин., св. и несв. вр.) ; вкочанясал, вкочанясали (мин. св. и несв.) ; вкочанясай, вкочанясайте вкочанясвам (се), вкочанясваш, вкочанясваме, вкочанясват; вкочанясвах (мин. св. и несв. вр.), вкочанясва (мин. св. вр.), вкочанясваше (мин. несв. вр.), вкочанясвахме, вкочанясвахте, вкочанясваха (мин. св. и несв,. вр.)\ вкочанясвал, вкочанясвали (мин., св. и несв.); вкочанясващ, вкочанясващи; вкочанясвайки; вкочанясвай, вкочанясвайте вкусвам, вкусваш, вкусваме, вкусват; вкусвах (мин. св. и несв. вр.), вкусва (мин., св. вр.), вкусваше (мин., несв. вр.), вкусвахме, вкусвахте, вкусваха (мин., св. и несв.. вр.), вкусвал, вкусвали (мин. св. и несв.); вкусван, вкусвани; вкусващ, вкусващи; вкусвайки; вкусвай, вкусвайте вкуся, вкусиш, вкусим, вкусят; вкусих,вкуси, вкусихме, вкусихте, вкусиха; вкусех, вкусеше, вкусехме, вкусехте, вкусеха; вкусил, вкусили; вкусел, вкусели; вкусен, вкусени; вкусй, вкусете влагам, влагаш, влагаме, влагат; влагах (мин. св. и несв. вр.), влага (мин. св. вр.), влагаше (мин., несв.. вр.), влагахме, влагахте, влагаха (мин. св. и несв. вр.), влагал, влагали (мин. св. и несв.), влаган, влагани; влагащ, влагащи; влагайки; влагай, влагайте владетелствам, владетелстваш, владетелстваме, владетелстват; владетелствах (мин. св. и несв. вр.), владетелства (мин. св. вр.), владетелстваше (мин. несв. вр.), владетелствахме, владетелствахте, владетелстваха (мин. св. и несв. вр.); владетелствал, владетелствали (мин., св. и несв.); владетелстващ, владетелстващи; владетелствайки; владетелствай, владетелствайте владея (се), владееш, владеем, владеят; владях, владя, владяхме, владяхте, владяха; владеех, владееше, владеехме, владеехте, владееха; владял, владели; владеел, владеели; владян, владени; владеещ, владеещи; владеейки; владей,владейте владичествам, владичестваш, владйчестваме, владйчестват; владйчествах (мин. св. и несв. вр.), владйчества (мин. св. вр.), владйчестваше (мин. несв. вр.), владйчествахме, владйчествахте, владйчестваха (мин. св. и несв. вр.); владйчествал, владйчествали (мин., св. и несв.); владйчестващ, владйчестващи; владйчествайки; владйчествай, владйчествайте влажнея (обикн. в 3 л.), влажнее, влажнеем, влажнеят; влажнях, влажня, влажняхме, влажняхте, влажняха; влажнеех, влажнееше, влажнеехме, влажнеехте, влажнееха; влажнял, влажнели; влажнеел, влажнеели; влажнеещ, влажнеещи; влажнеейки властвам, властваш, властваме, властват; властвах (мин. св. и несв. вр.), властва (.мин. св. вр.), властваше (мин. несв. вр.), властвахме, властвахте, властваха (мин. св. и несв. вр.); властвал, властвали (мин. св. и несв.); властващ, властващи; властвайки; властвай, властвайте влача (се), влачиш, влачим, влачат; влачих, влачи, влачихме, влачихте, влачиха; влачех, влачеше, влачехме, влачехте, влачеха; влачил, влачили; влачел, влачели; влачен, влачени; влачещ, влачещи; влачейки; влачй, влачете вледеня (се), вледенйш, вледенйм, вледенят; вледенйх, вледенй, вледенйхме, вледенйхте, вледенйха; вледенях, вледенеше, вледеняхме, вледеняхте, вледеняха; вледенйл, вледенйли; вледенял, вледенели; вледенен, вледенени; вледенй, вледенете вледенявам (се), вледеняваш, вледеняваме, вледеняват; вледенявах (мин. св. и несв. вр.), вледенява (мин. св. вр.), вледеняваше (мин. несв. вр.), вледенявахме, вледенявахте, вледеняваха (.мин. св. и несв. вр.); вледенявал, вледенявали (мин. св. и несв.) ; вледеняван, вледенявани; вледеняващ, вледеняващи; вледенявайки; вледенявай, вледенявайте влека (се), влечеш, влечем, влекат; влякох,влече, влякохме, влякохте, влякоха; влечах, влечеше; влечахме, влечахте, влечаха; влякъл, влекли; влечал, влечали; влечен, влечени; влечйщ, влечащи; влечейки; влечй, влечете влетя, влетйш, влетйм, влетят; влетях (мин. св. и несв. вр.), влетя (мин. св. вр.), влетеше (мин. несв. вр.), влетяхме, влетяхте, влетяха (мин. св. и несв. вр.); влетял, влетели (мин. св. и несв.); влетй, влетете влетявам, влетяваш, влетяваме, влетяват; влетявах (мин. св. и несв. вр.), влетява (мин. св. вр.), влетяваше (мин. несв. вр.), влетявахме, влетявахте, влетяваха (мин. св. и несв. вр.); влетявал, влетявали (мин. св. и несв.); влетяващ, влетяващи; влетявайки; влетявай, влетявайте влея (се), влееш, влеем, влеят; влях, вля, вляхме, вляхте, вляха; влеех, влееше, влеехме, влеехте, влееха; влял,влели; влеел, влеели; влян и влят, влени и влети; влей, влейте вливам (се), влйваш, влйваме, влйват; влйвах (мин. св. и несв. вр.), влйва (мин. св. вр.), влйваше (мин. несв. вр.), влйвахме, влйвахте, влйваха (мин,, св. и несв. вр.); влйвал, влйвали (мин. св. и несв.); влйван, влйвани; влйващ, влйващи; влйвайки; влйвай, влйвайте влизам, влйзаш, влйзаме, влйзат; влйзах (мин. св. и несв. вр.), влйза (мин. св. вр.), влйзаше (мин. несв. вр.), влйзахме, влйзахте, влйзаха (мин. св. и несв. вр.); влйзал, влйзали (мин. св. и несв.); влйзащ, влйзащи; влйзайки; влйзай, влйзайте влйтам, влйташ, влйтаме, влйтат; влйтах (мин. св. и несв. вр.), влйта (мин. св. вр.), влйташе (мин. несв. вр.), влйтахме, влйтахте, влйтаха (мин. св. и несв. вр.); влйтал, влйтали (мин. св. и несв.); 48
вмотавам влйтащ, влйтащи; влйтайки; влйтай, влйтайте влияя (се), влияеш, влияем, влиЯят; влиях, влия, влиЯхме, влияхте, влияха; влияех, влияеше, влияехме, влияехте, влияеха; влиял, влияли; влияел, влияели; влияещ, влияещи; влияейки; влияй, влияйте вложа, вложиш, вложим, вложат; вложих, вложи, вложихме, вложихте, вложиха; вложех, вложеше, вложехме, вложехте, вложеха; вложил, вложили; вложел, вложели; вложен, вложени; вложи, вложете влоша (се), влошйш, влошим, влошат; влошйх, влошй, влошйхме, влошйхте, влошйха; влошах, влошеше, влошахме, влошахте, влошаха; влошйл, влошйли; влошОл, влошОли; влошен, влошени; влоши, влошете влошавам (се), влошаваш, влошаваме, влошават; влошавах (мин. св. и несв. вр.), влошава (мин. св. вр.), влошаваше (мин. несв. вр.), влошавахме, влошавахте, влошаваха (мин. св. и несв. вр.); влошавал, влошавали (мин. св. и несв.); влошаван, влошавани; влошаващ, влошаващи; влошавайки; влошавай, влошавайте влудЯ (се), влудйш, влудйм, влудят; влудйх, влудй, влудйхме, влудйхте, влудйха; влудях, влудеше, влудяхме, влудяхте, влудяха; влудил, влудили; влудял, влудели; влуден, влудени; влуди,влудете влудявам (се), влудяваш, влудяваме, влудяват; влудявах (мин. св. и несв. вр.), влудява (мин. св. вр.), влудяваше (мин. несв. вр.), влудявахме, влудявахте, влудяваха (мин. св. и несв. вр.); влудявал, влудявали (мин. св. и несв.); влудяван, влудявани; влудяващ, влудяващи; влудявайки; влудявай, влудявайте влюбвам се, влюбваш се, влюбваме се, влюбват се; влюбвах се (мин. св. и несв. вр.), влюбва се (мин. св. вр.), влюбваше се (мин. несв. вр.), влюбвахме се, влюбвахте се, влюбваха се (мин. св. и несв. вр.); влюбвал се, влюбвали се (мин. св. и несв.); влюбващ се, влюбващи се; влюбвайки се; влюбвай се, влюбвайте се влЮбя се, влюбиш се, влюбим се, влюбят се; влюбих се, влюби се, влюбихме се, влюбихте се, влюбиха се; влюбех се, влюбеше се, влюбехме се, влюбехте се, влюбеха се; влюбил се, влюбили се; влюбел се, влюбели се; влюбен, влюбени; влюбй се, влюбете се вляза, влезеш, влезем, влязат; влязох, влезе, влязохме, влязохте, влязоха; влезех, влезеше, влезехме, влезехте, влезеха; влязъл, влезли; влезел, влезели; влез, влезте вманиача се, вманиачиш се, вманиачйм се, вманиачат се; вманиачйх се, вманиачи се, вманиачихме се, вманиачихте се, вманиачиха се; вманиачах се, вманиачеше се, вманиачахме се, вманиачахте се, вманиачаха се; вманиачил се, вманиачили се; вманиачал се, вманиачади; вманиачен, вманиачени; вманиачи се, вманиачете се вманиачавам се, вминиичИвиш се, вманиачаваме се, вманиачават се; вманиачавах се (мин. св. и несв. вр.), вманиачава се (мин. св. вр.), вманиачаваше се (мин. несв. вр.), вманиачавахме се, вманиачавахте се, вманиачаваха се (мин. св. и несв. вр.); вманиачавал се, вманиачавали се (мин. св. и несв.); вманиачаващ се, вманиачаващи се; вманиачавайки се; вманиачавай се, вманиачавайте се вменя, вмениш, вменйм, вменят; вмених, вменй, вменйхме, вменихте, вменяха; вменях, вменеше, вменяхме, вменяхте, вменяха; вменил, вменили; вменял, вменели; вменен, вменени; вменй, вменете вменявам, вменяваш, вменяваме, вменяват; вменявах (мин. св. и несв. вр.), вменява (мин. св. вр.), вменяваше (мин. несв. вр.), вменявахме, вменявахте, вменяваха (мин. св. и несв. вр.); вменявал, вменявали (мин. св. и несв.); вменяван, вменявани; вменяващ, вменяващи; вменявайки; вменявай, вменявайте вмесвам (се), вмесваш, вмесваме, вмесват; вмесвах (мин. св. и несв. вр.), вмесва (мин. св. вр.), вмесваше (мин. несв. вр.), вмесвахме, вмесвахте, вмесваха (мин. св. и несв. вр.); вмесвал, вмесвали (мин. св. и несв.); вмесван, вмесвани; вмесващ, вмесващи; вмесвайки; вмесвай, вмесвайте вмествам (се), вместваш, вместваме, вместват; вмествах (мин. св. и несв. вр.), вмества (мин. св. вр.), вместваше (мин. несв. вр.), вмествахме, вмествахте, вместваха (мин. св. и несв. вр.); вмествал, вмествали (мин. св. и несв.); вместван, вмествани; вместващ, вместващи; вмествайки; вмествай, вмествайте вместя (се), вместиш, вместим, вместят; вместих, вмести, вместихме, вместахте, вместаха; вместех, вместеше, вместехме, вместехте, вместеха; вместил, вместили; вместел, вместели; вместен, вместени; вместй, вместете вместя вам (се), вместяваш, вместяваме, вместяват; вместявах (мин. св. и несв. вр.), вместява (.мин. св. вр.), вместяваше (мин. несв. вр.), вместявахме, вместявахте, вместяваха (мин. св. и несв. вр.); вместявал, вместявали (мин. св. и несв.); вместяван, вместявани; вместяващ, вместяващи; вместявайки; вместявай, вместявайте вмеся (се), вмесиш, вмесим, вмесят; вмесих, вмеси, вмесихме, вмесихте, вмесиха; вмесех, вмесеше, вмесехме, вмесехте, вмесеха; вмесил, вмесили; вмесел, вмесели; вмесен, вмесени; вмесй, вмесете вметна (се), вметнеш, вметнем, вметнат; вметнах, вметна, вметнахме, вметнахте, вметнаха; вметнех, вметнеше, вметнехме, вметнехте, вметнеха; вметнал, вметнали; вметнел, вметнели; вметнат, вметнати; вметнй, вметнете вмирисвам (се), вмирйсваш, вмирйсваме, вмирйсват; вмирйсвах (мин. св. и несв. вр.), вмирйсва (мин. св. вр.), вмирйсваше (мин. несв. вр.), вмирйсвахме, вмирйсвахте, вмирйсваха (мин. св. и несв. вр.); вмирйсвал, вмирйсвали (мин. св. и несв.); вмирйсван, вмирйсвани; вмирйсващ, вмирйсващи; вмирйсвайки; вмирйсвай, вмирйсвайте вмирЙша (се), вмирйшеш, вмирйшем, вмирйшат; вмирйсах, вмирйса, вмирйсахме, вмирйсахте, вмирйсаха; вмирйшех, вмирйшеше, вмирйшехме, вмирйшехте, вмирйшеха; вмирйсал, вмирйсали; вмирйшел, вмирйшели; вмирйсан, вмирйсани; вмиришй, вмиришете вмотавам, вмотИвиш, вмотаваме, вмотИвит; - Официален правописен речник на българския език. Глаголи 49
вмотавам вмотавах (мин. св. и несв. вр.), вмотава (мин. св, вр.), вмотаваше (мин. несв. вр.), вмотавахме, вмотавахте, вмотаваха (мин. св. и несв. вр.); вмотавал, вмотавали (мин. св. и несв.); вмотаван, вмотавани; вмотаващ, вмотаващи; вмотавайки; вмотОвай, вмотавайте вмотая, вмотаеш, вмотаем, вмотаят; вмотах, вмота, вмотОхме, вмотахте, вмотаха; вмотаех, вмотаеше, вмотаехме, вмотаехте, вмотаеха; вмотал, вмотаяи; вмотаел, вмотаели; вмотан, вмотани; вмотай, вмотайте вмъквам (се), вмъкваш, вмъкваме, вмъкват; вмъквах (мин. св. и несв,. вр.), вмъква (мин. св. вр.), вмъкваше (мин. несв. вр.), вмъквахме, вмъквахте, вмъкваха (мин. св. и несв. вр.); вмъквал, вмъквали (мин. св. и несв.); вмъкван, вмъквани; вмъкващ, вмъкващи; вмъквайки; вмъквай, вмъквайте вмъкна (се), вмъкнеш, вмъкнем, вмъкнат; вмъкнах, вмъкна, вмъкнахме, вмъкнахте, вмъкнаха; вмъкнех, вмъкнеше, вмъкнехме, вмъкнехте, вмъкнеха; вмъкнал, вмъкнали; вмъкнел, вмъкнели; вмъкнат, вмъкнати; вмъкни, вмъкнете вмятам (се), вмяташ, вмятаме, вмятат; вмятах (мин. св. и несв. вр.), вмята (.мин. св. вр.), вмяташе (.мин. несв. вр.), вмятахме, вмятахте, вмятаха (мин. св. и несв. вр.); вмятал, вмЯтали (мин. св. и несв.); вмятан, вмятани; вмЯтащ, вмятащи; вмЯтайки; вмЯтай, вмятайте внасям, внасяш, внасяме, внасят; внасях (мин. св. и несв. вр.), внася (.мин. св. вр.), внасяше (мин. несв. вр.), внасяхме, внасяхте, внасяха (мин. св. и несв,. вр.); внасял, внасшж (мин. св. и несв.); внасян, внасяни; внасящ, внасящи; внасяйки; внасяй, внасяйте внедря (се), внедрйш, внедрйм, внедрят; внедрйх,внедрй, внедрйхме, внедрйхте, внедриха; внедрях, внедреше, внедряхме, внедряхте, внедряха; внедрйл, внедрюш; внедрял, внедрели; внедрен, внедрени; внедрй,внедрете внедрявам (се), внедряваш, внедряваме, внедряват; внедрявах (мин. св. и несв. вр.), внедрява (мин. св. вр.), внедряваше (мин. несв. вр.), внедрявахме, внедрявахте, внедряваха (мин. св. и несв. вр.); внедрявал, внедрявали (мин. св. и несв.); внедряван, внедрявани; внедряващ, внедряващи; внедрявайки; внедрявай, внедрявайте внеса, внесеш, внесем, внесат; внесох, внесе, внесохме, внесохте, внесоха; внесях, внесеше, внесяхме, внесяхте, внесяха; внесъл, внесли; внесял, внесели; внесен, внесени; внесй, внесете вниквам, внйкваш, внйкваме, внйкват; внйквах (мин. св. и несв. вр.), внйква (мин. св. вр.), внйкваше (мин. несв. вр.), внйквахме, внйквахте, внйкваха (мин. св. и несв. вр.); внйквал, внйквали (мин. св. и несв.); внйкващ, внйкващи; внйквайки; внйквай, внйквайте вникна, внйкнеш, внйкнем, внйкнат; внйкнах, внйкна, внйкнахме, внйкнахте, внйкнаха; внйкнех, внйкнеше, внйкнехме, внйкнехте, внйкнеха; внйкнал, внйкнали; внйкнел, внйкнели; вникнй, вникнете внимавам, внимаваш, внимаваме, внимават; внимавах (мин. св. и несв. вр.), внимава (мин. св. вр.), внимаваше (мин. несв. вр.), внимавахме, внимавахте, внимаваха (мин. св. и несв. вр.) ; внимавал, внимавали (мин. св. и несв.) ; внимаващ, внимаващи; внимавайки; внимавай, внимавайте внуша (си), внушйш, внушйм, внушат; внушйх, внушй, внушйхме, внушйхте, внушйха; внушах, внушеше, внушахме, внушахте, внушаха; внушйл, внушйли; внушал, внушали; внушен, внушени; внушй, внушете внушавам (си), внушаваш, внушаваме, внушават; внушавах (мин. св. и несв. вр.), внушава (мин. св. вр.), внушаваше (мин. несв. вр.), внушавахме, внушавахте, внушаваха (мин. св. и несв. вр.) ; внушавал, внушавали (мин. св. и несв.); внушаван, внушавани; внушйващ, внушаващи; внушавайки; внушавай, внушавайте воайорствам, воайорстваш, воайорстваме, воайорстват; воайорствах (.мин. св. и несв. вр.), воайорства (мин. св. вр.), воайорстваше (мин. несв. вр.), воайорствахме, воайорствахте, воайорстваха (мин. св. и несв. вр.); воайорствал, воайорствали (мин. св. и несв.); воайорстващ, воайорстващи; воайорствайки; воайорствай, воайорствайте воалирам, воалйраш, воалйраме, воалйрат; воалйрах (мин. св. и несв. вр.), воалйра (мин. св. вр.), воалйраше (мин. несв. вр.), воалйрахме, воалйрахте, воалйраха (мин. св. и несв. вр.); воалйрал, воалйрали (мин. св. и несв.); воалйран, воалйрани; воалйращ, воалйращи; воалйрайки; воалйрай, воалйрайте водоснабдя (се), водоснабдйш. водоснабдйм, водоснабдят: водоснабдйх, водоснабдя, водоснабдйхме, водоснабдйхте, водоснабдйха; водоснабдях, водоснабдеше; водоснабдяхме, водоснабдяхте, водоснабдяха; водоснабдйл, водоснабдйли; водоснабдял, водоснабдели; водоснабден, водоснабдени; водоснабдй, водоснабдете водоснабдявам (се), водоснабдяваш, водоснабдяваме, водоснабдяват; водоснабдявах (мин. св. и несв,. вр.), водоснабдява (мин. св. вр.), водоснабдяваше (мин. несв. вр.), водоснабдявахме, водоснабдявахте, водоснабдяваха (мин. св. и несв. вр.); водоснабдявал, водоснабдявали (мин. св. и несв.); водоснабдяван, водоснабдявани; водоснабдяваш, водоснабдяващи; водоснабдявайки; водоснабдявай, водоснабдявайте водя (се), водиш, водим, водят; водих, води, водихме, водихте, водиха; водех, водеше, водехме, водехте, водеха; водил, водили; водел, водели; воден, водени; водещ, водещи; водейки; водй, водете возя (се), возиш, возим, возят; возих, вози, возихме, возихте, возиха; возех, возеше, возехме, возехте, возеха; возил, возили; возел, возели; возен, возени; возещ, возещи; возейки; возй, возете вокализмрам (се), вокализйраш, вокализйраме, вокализйрат; вокализйрах (мин. св. и несв. вр.), вокализйра (мин. св. вр.), вокализйраше (мин. несв. вр.), вокализйрахме, вокализйрахте, вокализйраха (мин. св. и несв. вр.) ; вокализйрал, вокализйрали (мин. св. и несв.); 50
впрягам (се) вокализйран, вокализйрани; вокализйращ, вокализйращи; вокализйрайки; вокализйран, вокализйрайте воня, вониш, вонйм, вонят; вонях (мин. св. и несв. вр.), вонЯ (.мин. св. вр.), вонеше (мин. несв. вр.), воняхме, вонЯхте, воняха (мин. св. и несв. вр.); вонял, вонели (мин. св. и несв.)\ вонящ, вонящи; вонейки; вонй,вонете воювам, воюваш, воюваме, воюват; воювах (мин. св. и несв. вр.), воюва (мин. св. вр.), воюваше (мин. несв. вр.), воювахме, воювахте, воюваха (мин. св. и несв. вр.); воювал, воювали (мин. св. и несв.); воюващ, воюващи; воювайки; воювай, воювайте впервам, вперваш, вперваме, вперват; впервах (мин. св. и несв. вр.), вперва (мин. св. вр.), вперваше (мин. несв. вр.), впервахме, впервахте, вперваха (мин. св. и несв. вр.); впервал, впервали (мин. св. и несв.); вперван, впервани; вперващ, вперващи; впервайки; впервай, впервайте вп^^р^, впериш, вперим, вперят; вперих, впери, вперихме, вперихте, впериха; вперех, впереше, вперехме, вперехте, впереха; вперил, вперили; вперел, вперели; вперен, вперени; вперй,вперете впечатля (се), впечатлйш, впечатлйм, впечатлят; впечатлйх, впечатля, впечатлйхме, впечатлйхте, впечатлйха; впечатлях, впечатлеше, впечатляхме, впечатляхте, впечатляха; впечатлйл, впечатлйли; впечатлял, впечатлели; впечатлен, впечатлени; впечатлй, впечатлете впечатлявам (се), впечатляваш, впечатляваме, впечатляват; впечатлявах (мин. св. и несв. вр.), впечатлява (мин. св. вр.), впечатляваше (.мин. несв. вр.), впечатлявахме, впечатлявахте, впечатляваха (мин. св. и несв. вр.); впечатлявал, впечатлявали (мин. св. и несв.); впечатляван, впечатлявани; впечатляващ, впечатляващи; впечатлявайки; впечатлявай, впечатлявайте впивам (се), впйваш, впйваме, впйват; впйвах (мин. св. и несв. вр.), впйва (мин. св. вр.), впйваше (мин. несв. вр.), впйвахме, впйвахте, впйваха (мин. св. и несв. вр.); впйвал, впйвали (мин. св. и несв.); впйван, впйвани; впйващ, впйващи; впйвайки; впйвай, впйвайте вписвам (се), впйсваш, впйсваме, впйсват; впйсвах (мин. св. и несв. вр.), впйсва (мин. св. вр.), впйсваше (.мин. несв. вр.), впйсвахме, впйсвахте, впйсваха (мин. св. и несв. вр.); впйсвал, впйсвали (мин. св. и несв.); впйсван, впйсвани; впйсващ, впйсващи; впйсвайки; впйсвай, впйсвайте впиша (се), впйшеш, впйшем, впйшат; впйсах, впйса, впйсахме, впйсахте, впйсаха; впйшех, впйшеше, впйшехме, впйшехте, впйшеха; впйсал, впйсали; впйшел, впйшели; впйсан, впйсани; впишй, впишете впия (се), впйеш, впйем, впйят; впих,впи, впйхме, впйхте, впйха; впйех, впйеше, впйехме, впйехте, впйеха; впил, впйли; впйел, впйели; впит, впйти; впий, впййте вплета (се), вплетеш, вплетем, вплетат; вплетох, вплете, вплетохме, вплетохте, вплетоха; вплетях, вплетеше, вплетяхме, вплетяхте, вплетяха; вплел, вплели; вплетял, вплетели; вплетен, вплетени; вплетй, вплетете вплитам (се), вплйташ, вплйтаме, вплйтат; вплйтах (мин. св. и несв. вр.), вплйта (мин. св. вр.), вплйташе (мин. несв. вр.), вплйтахме, вплйтахте, вплйтаха (мин. св. и несв. вр.); вплйтал, вплйтали (мин. св. и несв.); вплйтан, вплйтани; вплйтащ, вплйтащи; вплйтайки; вплйтай, вплйтайте впрегна (се), впрегнеш, впрегнем, впрегнат; впрегнах, впрегна, впрегнахме, впрегнахте, впрегнаха; впрегнех, впрегнеше, впрегнехме, впрегнехте, впрегнеха; впрегнал, впрегнали; впрегнел, впрегнели; впрегнат, впрегнати; впрегнй, впрегнете впреда, впредеш, впредем, впредат; впредох, впреде, впредохме, впредохте, впредоха; впредях, впредеше, впредяхме, впредяхте, впредяха; впрел, вирели; впредял, впредели; впреден, впредени; впредй, впредете впридам, впрйдаш, впрйдаме, впрйдат; впрйдах (мин. св. и несв. вр.), впрйда (мин. св. вр.), впрйдаше (мин. несв. вр.), впрйдахме, впрйдахте, впрйдаха (мин. св. и несв. вр.); впрйдал, впрйдали (мин. св. и несв.); впрйдан, впрйдани; впрйдащ, впрйдащи; впрйдайки; впрйдай, впрйдайте впримча (се), впрймчиш, впрймчим, впрймчат; впрймчих, впрймчи, впрймчихме, впрймчихте, впрймчиха; впрймчех, впрймчеше, впрймчехме, впрймчехте, впрймчеха; впрймчил, впрймчили; впрймчел, впрймчели; впрймчен, впрймчени; впримчй, впримчете впримчвам (се), впрймчваш, впрймчваме, впрймчват; впрймчвах (мин. св. и несв. вр.), впрймчва (мин. св. вр.), впрймчваше (.мин. несв. вр.), впрймчвахме, впрймчвахте, впрймчваха (мин. св. и несв. вр.); впрймчвал, впрймчвали (мин. св. и несв.); впрймчван, впрймчвани; впрймчващ, впрймчващи; впрймчвайки; впрймчвай, впрймчвайте впръсвам, впръсваш, впръсваме, впръсват; впръсвах (мин. св. и несв. вр.), впръсва (мин. св. вр.), впръсваше (мин. несв. вр.), впръсвахме, впръсвахте, впръсваха (мин. св. и несв. вр.); впръсвал, впръсвали (мин. св. и несв.); впръсван, впръсвани; впръсващ, впръсващи; впръсвайки; впръсвай, впръсвайте впръсквам, впръскваш, впръскваме, впръскват; впръсквах (мин. св. и несв. вр.), впръсква (мин. св. вр.), впръскваше (мин. несв. вр.), впръсквахме, впръсквахте, впръскваха (мин. св. и несв. вр.) ; впръсквал, впръсквали (мин. св. и несв.); впръскван, впръсквани; впръскващ, впръскващи; впръсквайки; впръсквай, впръсквайте впръскам, впръскаш, впръскаме, впръскат; впръсках (мин. св. и несв. вр.), впръска (мин. св. вр.), впръскаше (мин. несв. вр.), впръскахме, впръскахте, впръскаха (мин. св. и несв. вр.) ; впръскал, впръскали (мин. св. и несв.); впръскан, впръскани; впръскай, впръскайте впръсна, впръснеш, впръснем, впръснат; впръснах, впръсна, впръснахме, впръснахте, впръснаха; впръснех, впръснеше, впръснехме, впръснехте, впръснеха; впръснал, впръснали; впръснел, впръснели; впръснат, впръснати; впръснй, впръснете впрягам (се), впрягаш, впрягаме, впрягат; впрягах (мин. св. и несв. вр.), впряга (мин. св. вр.), впрягаше (мин. несв. вр.), впрягахме, впрягахте, впрягаха (мин. св. и несв. вр.); впрягал, впрягали (мин. св. и несв.); 51
впрягам (се) впряган, впрягани; впрягащ, впрягащи; впрягайки; впрягай, впрягайте впускам се, впускаш се, впускаме се, впускат се; впусках се (мин. св. и несв. вр.), впуска се (мин. св. вр.), впускаше се (мин. несв. вр.), впускахме се, впускахте се, впускаха се (мин. св. и несв. вр.); впускал се, впускали се (мин. св. и несв.); впускащ се, впускащи се; впускайки се; впускай се, впускайте се впусна се, впуснеш се, впуснем се, впуснат се; впуснах се, впусна се, впуснахме се, впуснахте се, впуснаха се; впуснех се, впуснеше се, впуснехме се, впуснехте се, впуснеха се; впуснал се, впуснали се; впуснел се, впуснели се; впуснат, впуснати; впуснй се, впуснете се вра (се), вреш, врем, врат; врях (мин. св. и несв. вр.), вря (мин. св. вр.), вреше (мин. несв. вр.), вряхме, вряхте, вряха (мин. св. и несв.); врял, врели (мин. св. и несв.); врян, врени; врящ, врящи; врейки; ври,врете врагувам, врагуваш, врагуваме, врагуват; врагувах (мин. св. и несв. вр.), врагува (мин. св. вр.), врагуваше (мин. несв. вр.), врагувахме, врагувахте, врагуваха (мин. св. и несв. вр.); врагувал, врагували (мин. св. и несв.); врагуващ, врагуващи; врагувайки; врагувай, врагувайте враждувам, враждуваш, враждуваме, враждуват; враждувах (мин. св. и несв. вр.), враждува (мин. св. вр.), враждуваше (мин. несв. вр.), враждувахме, враждувахте, враждуваха (мин. св. и несв. вр.); враждувал, враждували (мин. св. и несв.); враждуващ, враждуващи; враждувайки; враждувай, враждувайте вразумя (се), вразумиш, вразумйм, вразумят; вразумих, вразуми, вразумихме, вразумихте, вразумиха; вразумях, вразумеше, вразумяхме, вразумяхте, вразумяха; вразумйл, вразумйли; вразумял, вразумели; вразумен, вразумени; вразумй, вразумете вразумявам (се), вразумяваш, вразумяваме, вразумяват; вразумявах (мин. св. и несв. вр.), вразумява (мин. св. вр.), вразумяваше (мин. несв. вр.), вразумявахме, вразумявахте, вразумяваха (мин. св. и несв. вр.); вразумявал, вразумявали (мин. св. и несв.); вразумяван, вразумявани; вразумяващ, вразумяващи; вразумявайки; вразумявай, вразумявайте врасне (се) (3 л.), враснат; врасна, враснаха; враснеше, враснеха; враснал, враснали; враснел, враснели враства (се) (3 л.), врастват; враства, врастваше, врастваха (мин. св. и несв. вр.); враствал, враствали (мин. св. и несв.); врастващ, врастващи; враствайки врасте (се) (3 л.), врастат; врастеше, врастяха (мин. несв. вр.); врасъл, врасли; врастял, врастели врачувам, врачуваш, врачуваме, врачуват; врачувах (мин. св. и несв. вр.), врачува (мин. св. вр.), врачуваше (мин. несв. вр.), врачувахме, врачувахте, врачуваха (мин. св. и несв. вр.); врачувал, врачували (мин. св. и несв.); врачуващ, врачуващи; врачувайки; врачувай, врачувайте вредя1, вредйш, вредйм, вредят; вредйх,вредй, вредйхме, вредйхте, вредйха; вредях, вредеше, вредяхме, вредяхте, вредяха; вредйл, вредйли; вредял, вредели; вредящ, вредящи; вредейки; вредй, вредете вредя2 (се), вредйш, вредйм, вредят; вредйх, вредй, вредйхме, вредйхте, вредйха; вредях, вредеше, вредяхме, вредяхте, вредяха; вредйл, вредйли; вредял, вредели; вреден, вредени; вредй, вредете врежа (се), врежеш, врежем, врежат; врязах, вряза, врязахме, врязахте, врязаха; врежех, врежеше, врежехме, врежехте, врежеха; врязал, врязали; врежел, врежели; врязан, врязани; врежй, врежете вреждам (се), вреждаш, вреждаме, вреждат; вреждах (мин. св. и несв. вр.), врежда (мин. св. вр.), вреждаше (мин. несв. вр.), вреждахме, вреждахте, вреждаха (мин. св. и несв. вр.) ; вреждал, вреждали (мин. св. и несв.); вреждан, вреждани; вреждащ, вреждащи; вреждайки; вреждай, вреждайте врека се, вречеш се, вречем се, врекат се; врекох се, врече се, врекохме се, врекохте се, врекоха се; вречах се, вречеше се; вречйхме се, вречахте се, вречаха се; врекъл се, врекли се; вречал се, вречали се; вречен, вречени; вречй се, вречете се врекна, врекнеш, врекнем, врекнат; врекнах, врекна, врекнахме, врекнахте, врекнаха; врекнех, врекнеше, врекнехме, врекнехте, врекнеха; врекнал, врекнали; врекнел, врекнели; врекнй,врекнете вресна, вреснеш, вреснем, вреснат; вреснах, вресна, вреснахме, вреснахте, вреснаха; вреснех, вреснеше, вреснехме, вреснехте, вреснеха; вреснал, вреснали; вреснел, вреснели; вреснй, вреснете вретенй (3 л.), вретенят; вретенй, вретенйха; вретенеше, вретеняха; вретенйл, вретениш; вретенял, вретенели; вретенящ, вретенящи; вретенейки врещя, врещйш, врещйм, врещят; врещях (мин. св. и несв. вр.), врещя (мин. св. вр.), врещеше (мин. несв. вр.), врещяхме, врещяхте, врещяха (мин. св. и несв. вр.); врещял, врещели (мин. св. и несв.); врещящ, врещящи; врещейки; врещй, врещете врйчам се, врйчаш се, врйчаме се, врйчат се; врйчах се (мин. св. и несв. вр.). врйча се (мин. св. вр.), врйчаше се (мин. несв. вр.). врйчахме се, врйчахте се, врйчаха се (мин. св. и несв. вр-); врйчал се, врйчали се (мин. св. и несв.); врйчащ се, врйчащи се; врйчайки се; врйчай се, врйчайте се врЪзвам (се), връзваш, връзваме, връзват; връзвах (мин. св. и несв. вр.). връзва (мин. св. вр.), връзваше (мин. несв. вр.), връзвахме, връзвахте, връзваха (мин. св. и несв. вр.к връзвал, връзвали (мин. св. и несв.); връзван, връзвани; връзващ, връзващи; връзвайки; връзвай, връзвайте врънкам, врънкаш, врънкаме, врънкат; врънках (мин. св. и несв. вр.). врънка (мин. св. вр.), врънкаше (мин. несв. вр.), врънкахме, врънкахте, врънкаха (мин. св. и несв. вр.): врънкал, врънкали (мин. св. и несв.); врънкан, врънкани; врънкащ, врънкащи; врънкайки; врънкай, врънкайте врътвам (се), врътваш, врътваме, връзват; врътвах (мин. св. и несв. вр.). врътва (мин. св. вр.), 52
вслушам се врътваше (мин. несв. вр.), врътвахме, врътвахте, врътваха (мин. св. и несв. вр.) ; врътвал, врътвали (мин. св. и несв.); врътван, врътвани; врътващ, врътващи; връзвайки; врътвай, врътвайте връткам (се), връткаш, връткаме, връткат; врътках (мин. св. и несв. вр.), врътка (мин. св. вр.), връткаше (мин. несв. вр.), връткахме, връткахте, връткаха (мин. св. и несв. вр.); връткал, връткали (мин. св. и несв.); връткан, връткани; връткащ, връткащи; връткайки; връткай, връткайте врътна (се), врътнеш, врътнем, врътнат; врътнах, врътна, врътнахме, врътнахте, врътнаха; врътнех, врътнеше, врътнехме, врътнехте, врътнеха; врътнал, врътнали; врътнел, врътнели; врътнат, врътнати; врътнй, врътнете връхлетя, връхлетйш, връхлетим, връхлетят; връхлетях (мин. св. и несв. вр.), връхлетя (мин. св. вр.), връхлетеше (мин. несв. вр.), връхлетяхме, връхлетяхте, връхлетяха (мин. св. и несв. вр.); връхлетял, връхлетели (мин. св. и несв.); връхлетян, връхлетени; връхлетй, връхлетете връхлетявам, връхлетяваш, връхлетяваме, връхлетяват; връхлетявах (мин. св. и несв. вр.), връхлетява (мин. св. вр.), връхлетяваше (мин. несв. вр.), връхлетявахме, връхлетявахте, връхлетяваха (.мин. св. и несв. вр.); връхлетявал, връхлетявали (.мин. св. и несв.); връхлетяван, връхлетявани; връхлетяващ, връхлетяващи; връхлетявайки; връхлетявай, връхлетявайте връхлйтам, връхлйташ, зръхлйтаме, връхлитат; зръхлйтах (мин. св. и ~есв. вр.), зръхлита (мин. св. вр.), зръхлИташе (мин. несв. вр.), връхлйтахме, връхлитахте, връхлитаха (мин. св. и несв. вр.); връхлйтал, връхлйтали (мин. св. и несв.); връхлйтан, връхлйтани; връхлйтащ, връхлйтащи; връхлйтайки; връхлйтай, връхлйтайте връча, връчиш, връчим, връчат; връчих, връчи, връчихме, връчихте, връчиха; връчех, връчеше, връчехме, връчехте, връчеха; връчил, връчили; връчел, връчели; връчен, връчени; връчи, връчете връчвам, връчваш, връчваме, връчват; връчвах (мин. св. и несв. вр.), връчва (мин. св. вр.), връчваше (мин. несв. вр.), връчвахме, връчвахте, връчваха (мин. св. и несв. вр.); връчвал, връчвали (мин. св. и несв.); връчван, връчвани; връчващ, връчващи; връчвайки; връчвай, връчвайте връщам (се), връщаш, връщаме, връщат; връщах (мин. св. и несв. вр.), връща (мин. св. вр.), връщаше (мин. несв. вр.), връщахме, връщахте, връщаха (мин. св. и несв. вр.); връщал, връщали (мин. св. и несв.); връщан, връщани; връщащ, връщащи; връщайки; връщай, връщайте вря (обикн. в 3 л.), ври, врим, врят; врях (мин. св. и несв. вр.), вря (мин. св. вр.), вреше (мин. несв. вр.), вряхме, вряхте, вряха (мин. св. и несв. вр.); врял, врели (мин. св. и несв.); врящ, врящи; врейки врязвам (се), врязваш, врязваме, врязват; врязвах (мин. св. и несв. вр.), врязва (мин. св. вр.), врязваше (мин. несв. вр.), врязвахме, врязвахте, врязваха (мин. св. и несв. вр.); врязвал, врязвали (мин. св. и несв.); врязван, врязвани; врязващ, врязващи; врязвайки; врязвай, врязвайте врякам, врякаш, врякаме, врякат; вряках (мин. св. и несв. вр.), вряка (мин. св. вр.), врякаше (мин. несв. вр.), врякахме, врякахте, врякаха (мин. св. и несв. вр.); врякал, врякали (мин. св. и несв.); врякащ, врякащи; врякайки; врякай, врякайте вряквам, врякваш, врякваме, врякват; вряквах (мин. св. и несв. вр.), вряква (мин. св. вр.), врякваше (мин. несв. вр.), вряквахме, вряквахте, врякваха (мин. св. и несв. вр.); вряквал, вряквали (мин. св. и несв.); врякващ, врякващи; вряквайки; вряквай, вряквайте врясвам, врясваш, врясваме, врясват; врясвах (мин. св. и несв. вр.), врясва (мин. св. вр.), врясваше (мин. несв. вр.), врясвахме, врясвахте, врясваха (мин. св. и несв. вр.) ; врясвал, врясвали (мин. св. и несв.); врясващ, врясващи; врясвайки; врясвай, врясвайте вряскам, вряскаш, вряскаме, вряскат; врясках (мин. св. и несв. вр.), вряска (мин. св. вр.), вряскаше (мин. несв. вр.), вряскахме, вряскахте, вряскаха (мин. св. и несв. вр.); вряскал, вряскали (мин. св. и несв.); вряскащ, вряскащи; вряскайки; вряскай, вряскайте всадя (се), всадиш, всадИм, всадят; всадих, всадИ, всадИхме, всадИхте, всадИха; всадях, всадеше, всадяхме, всадяхте, всадяха; всадИл, всадИли; всадял, всадели; всаден, всадени; всадИ, всадете всЯждам (се), всаждаш, всЯждаме, всаждат; всаждах (мин. св. и несв. вр.), всЯжда (мин. св. вр.), всЯждаше (мин. несв. вр.), всаждахме, всаждахте, всаждаха (мин. св. и несв. вр.); всаждал, всаждали (мин. св. и несв.); всЯждан, всаждани; всаждащ, всаждащи; всЯждайки; всаждай, всЯждайте всекЯ, всечеш, всечем, всекат; всякох, всече, всякохме, всякохте, всякоха; всечЯх, всечеше; всечЯхме, всечЯхте, всечЯха; всякъл, всекли; всечал, всечЯли; всечен, всечени; всечй, всечете вселя (се), вселйш, вселйм, вселят; вселих, всели, вселйхме, вселйхте, вселйха; вселях, вселеше, вселяхме, вселяхте, вселяха; вселйл, вселйли; вселял, вселели; вселен, вселени; вселй, вселете вселявам (се), вселяваш, вселяваме, вселяват; вселявах (мин. св. и несв. вр.), вселява (мин. св. вр.), вселяваше (мин. несв. вр.), вселявахме, вселявахте, вселяваха (мин. св. и несв. вр.) ; вселявал, вселявали (мин. св. и несв.); вселяван, вселявани; вселяващ, вселяващи; вселявайки; вселявай, вселявайте всея,всееш, всеем, всеят; в всях, вся, всяхме, всяхте, всяха; всеех, всееше, всеехме, всеехте, всееха; всял, всели; всеел, всеели; всян и всят, всени и всети всей, всейте всйчам, всйчаш, всйчаме, всйчат; всйчах (мин. св. и несв. вр.), всйча (мин. св. вр.), всйчаше (мин. несв. вр.), всйчахме, всйчахте, всйчаха (мин. св. и несв. вр ;); всйчал, всйчали (мин. св. и несв.); всйчан, всйчани; всйчащ, всйчащи; всйчайки; всйчай,всйчайте вслушам се, вслушаш се, вслушаме се, вслушат се; вслушах се (мин. св. и несв. вр.), вслуша се (мин. св. вр.), 53
вслушам се вслушаше се (мин. несв. вр.), вслушахме се, вслушахте се, вслушаха се (мин. св. и несв. вр.); вслушал се, вслушали се (мин. св. и несв.); вслушан, вслушани; вслушай се, вслушайте се вслушвам се, вслушваш се, вслушваме се, вслушват се; вслушвах се (мин. св. и несв. вр.), вслушва се (мин. св. вр.), вслушваше се (мин. несв. вр.), вслушвахме се, вслушвахте се, вслушваха се (мин. св. и несв. вр.); вслушвал се, вслушвали се (мин. св. и несв.); вслушващ се, вслушващи се; вслушвайки се; вслушвай се, вслушвайте се всмрЪквам, всмръкваш, всмръкваме, всмръкват; всмръквах (мин. св. и несв. вр.), всмръква (мин. св. вр.), всмръкваше (мин. несв. вр.), всмръквахме, всмръквахте, всмръкваха (мин. св. и несв. вр.); всмръквал, всмръквшш (мин. св. и несв.); всмръкван, всмръквани; всмръкваш, всмръкващи; всмръквайки; всмръквай, всмръквайте всмръкна, всмръкнеш, всмръкнем, всмръкнат; всмръкнах, всмръкна, всмръкнахме, всмръкнахте, всмръкнаха; всмръкнех, всмръкнеше, всмръкнехме, всмръкнехте, всмръкнеха; всмръкнал, всмръкнали; всмръкнел, всмръкнеж всмръкнат, всмръкнати; всмръкнй, всмръкнете всмуквам (се), всмукваш, всмукваме, всмукват; всмуквах (мин. св. и несв. вр.), всмуква (мин. св. вр.), всмукваше (.мин. несв. вр.), всмуквахме, всмуквахте, всмукваха (мин. св. и несв. вр.); всмуквал, всмуквали (мин. св. и несв.); всмукван, всмуквани; всмукващ, всмукващи; всмуквайки; всмуквай, всмуквайте всмукна, всмукнеш, всмукнем, всмукнат; всмукнах, всмукна, всмукнахме, всмукнахте, всмукнаха; всмукнех, всмукнеше, всмукнехме, всмукнехте, всмукнеха; всмукнал, всмукнали; всмукнел, всмукнели; всмукнат, всмукнати; всмукнй, всмукнете всмуча (се), всмучеш, всмучем, всмучат; всмуках, всмука, всмукахме, всмукахте, всмукаха; всмучех, всмучеше, всмучехме, всмучехте, всмучеха; всмукал, всмукали; всмучел, всмучели; всмукан, всмукани; всмучй, всмучете встрастя се, встрастйш се, встрастйм се, встрастят се; встрастйх се, встрастй се, встрастйхме се, встрастйхте се, встрастйха се; встрастЯх се, встрастеше се, встрастЯхме се, встрастЯхте се, встрастЯха се; встрастйл се, встрастйли се; встрастЯл се, встрастели се; встрастен, встрастени; встрастй се, встрастете се встрастЯвам се, встрастяваш се, встрастЯваме се, встрастЯват се; встрастЯвах се (мин. св. и несв. вр.), встрастЯва се (мин. св. вр.), встрастЯваше се (мин. несв. вр.), встрастЯвахме се, встрастЯвахте се, встрастЯваха се (мин. св. и несв. вр.); встрастявал се, встрастЯвали се (мин. св. и несв.); встрастяващ се, встрастяващи се; встрастявайки се; встрастЯвай се, встрастЯвайте се встъпвам, встъпваш, встъпваме, встъпват; встъпвах (мин. св. и несв. вр.), встъпва (.мин. св. вр.), встъпваше (мин. несв. вр.), встъпвахме, встъпвахте, встъпваха (мин. св. и несв. вр.); встъпвал, встъпвали (мин. св. и несв.); встъпващ, встъпващи; встъпвайки; встъпвай, встъпвайте встъпя, встъпиш, встъпим, встъпят; встъпих, встъпи, встъпихме, встъпихте, встъпиха; встъпех, встъпеше, встъпехме, встъпехте, встъпеха; встъпил, встъпили; встъпел, встъпели; встъпи, встъпете всЯвам, всяваш, всЯваме, всЯват; всЯвах (мин. св. и несв. вр.), всЯва (мин. св. вр.), всЯваше (мин. несв. вр.), всЯвахме, всЯвахте, всЯваха (мин. св. и несв. вр.); всЯвал, всявали (мин. св. и несв.); всЯван, всявани; всЯващ, всяващи; всЯвайки; всЯвай, всявайте вталя (се), вталйш, вталйм, вталят; вталйх, вталй, вталйхме, вталйхте, вталйха; вталЯх, вталеше, вталЯхме, вталЯхте, вталяха; вталйл,вталйли; вталял, вталели; втален, вталени; вталй, вталете вталявам (се), вталяваш, вталЯваме, вталЯват; вталявах (мин. св. и несв. вр.), вталява (.мин. св. вр.), вталяваше (мин. несв. вр.), вталЯвахме, вталявахте, вталяваха (мин. св. и несв. вр.); вталявал, вталявщш (мин. св. и несв.); вталЯван, вталявани; вталяващ, вталяващи; вталявайки; вталЯвай, вталЯвайте втйсам (обикн. в 3 л.), втаса, втасаме, втасат; втасах (мин. св. и несв. вр.), втаса (мин. св. вр.), втасаше (.мин. несв. вр.), втасахме, втасахте, втасаха (мин. св. и несв. вр.); втасал, втасали (мин. св. и несв.) втасвам (обикн. в 3 л.), втасва, втасваме, втасват; втасвах (.мин. св. и несв. вр.), втасва (мин. св. вр.), втасваше (.мин. несв. вр.), втасвахме, втасвахте, втасваха (мин. св. и несв. вр.); втасвал, втасвали (мин. св. и несв.); втасващ, втасващи; втасвайки втвърдя (се), втвърдйш, втвърдйм, втвърдят; втвърдйх, втвърдй, втвърдйхме, втвърдйхте, втвърдйха; втвърдях, втвърдеше, втвърдяхме, втвърдЯхте, втвърдяха; втвърдйл, втвърдиш; втвърдял, втвърде.ш; втвърден, втвърдени; втвърдй, втвърдете втвърдя вам (се), втвърдяваш, втвърдяваме, втвърдяват; втвърдявах (мин. св. и несв. вр.), втвърдява (мин. св. вр.), втвърдяваше (мин. несв. вр.), втвърдявахме, втвърдявахте, втвърдяваха (мин. св. и несв. вр.); втвърдявал, втвърдяваш (мин. св. и несв.); втвърдяван, втвърдявани; втвърдяващ, втвърдяващи; втвърдявайки; втвърдявай, втвърдявайте втеля се, втелйш се, втелйм се, втелЯт се; втелйх се, втелй се, втелйхме се, втелйхте се, втелйха се; втелЯх се, втелеше се, втеляхме се, втеляхте се, втеляха се; втелйл се, втелшш се; втелял се, втелели се; втелй се, втелете се втелявам се, втеляваш се, втеляваме се, втеляват се; втелявах се (мин. св. и несв. вр.), втелява се (мин. св. вр.), втеляваше се (мин. несв. вр.), втелЯвахме се, втелявахте се, втеляваха се (мин. св. и несв. вр.); втелявал се, втелявали се (мин. св. и несв.) ; втеляващ се, втелЯващи се; втелявайки се; втелявай се, втелявайте се втече се (3 л.), втекат се; втече се, втекоха се; втечеше се, втечаха се; втекъл се, втскта се; втечал се, втечаш се втечня (се), втечнйш, втечнйм, втечнят; втечнйх, втечнй, втечнйхме, втечнйхте, втечнйха; втечнЯх, втечнеше, втечнЯхме, втечняхте, втечнЯха; втечнйл, втечниш; втечнял, втечнеш; втечнен, втечнени; втечнй, втечнете втечнявам (се), втечняваш, втечнЯваме, втечняват; 54
втълпЯ (сн) втечнявах (мин. св. и несв. вр.), втечнява (мин. св. вр.), втечняваше (мин. несв. вр.), втечнявахме, втечнявахте, втечняваха (мин. св. и несв. вр.); втечнявал, втечнявали (мин. св. и несв.); втечняван, втечнявани; втечняващ, втечняващи; втечнявайки; втечнявай, втечнявайте втикам, втйкаш, втйкаме, втйкат; втйках (.мин. св. и несв. вр.), втйка (мин. св. вр.), втйкаше (мин. несв. вр.), втйкахме, втйкахте, втйкаха (мин. св. и несв. вр.); втикал, втйкали (мин. св. и несв.); втйкан, втйкани; втйкай, втйкайте втиквам, втйкваш, втйкваме, втйкват; втйквах (мин. св. и несв. вр.), втйква (мин. св. вр.), втйкваше (мин. несв. вр.), втйквахме, втйквахте, втйкваха (мин. св. и несв. вр.); втйквал, втйквали (мин. св. и несв.); втйкван, втйквани; втнкващ, втйкващи; втйквайки; втйквай, втйквайте втикна, втйкнеш, втйкнем, втйкнат; втйкнах, втйкна, втйкнахме, втйкнахте, втйкнаха; втйкнех, втйкнеше, втйкнехме, втйкнехте, втйкнеха; втйкнал, втйкнали; втйкнел, втйкнели; втйкнат, втйкнати; втикнй, втикнете втича се (3 л.), втйчат се; втйча се, втйчаше се, втйчаха се (мин. св. и несв. вр.) ; втйчал се, втйчали се (мин. св. и несв.); втйчащ се, втйчащи се; втичайки се вторача (се), вторачиш, вторачим, вторачат; вторачих,вторачи, вторачихме, вторачихте, вторачиха; вторачех, вторачеше, вторачехме, вторачехте, вторачеха; вторачил, вторачили; вторачел, вторачели; вторачен, вторачени; вторачй, вторачете вторачвам (се), вторачваш, вторачваме, вторачват; вторачвах (мин. св. и несв. вр.), вторачва (мин. св. вр.), вторачваше (мин. несв. вр.), вторачвахме, вторачвахте, вторачваха (мин. св. и несв. вр.); вторачвал, вторачвали (мин. св. и несв.) ; вторачван, вторачвани; вторачващ, вторачващи; вторачвайки; вторачвай, вторачвайте втренча (се), втренчиш, втренчим, втренчат; втренчих, втренчи, втренчихме, втренчихте, втренчиха; втренчех, втренчеше, втренчехме, втренчехте, втренчеха; втренчил, втренчили; втренчел, втренчели; втренчен, втренчени; втренчй, втренчете втренчвам (се), втренчваш, втренчваме, втренчват; втренчвах (мин. св. и несв. вр.), втренчва (мин. св. вр.), втренчваше (мин. несв. вр.), втренчвахме, втренчвахте, втренчваха (мин. св. и несв. вр.); втренчвал, втренчвали (мин. св. и несв.); втренчван,втренчвани; втренчващ, втренчващи; втренчвайки; втренчвай, втренчвайте втресе ме (безл.); втресе ме; втресеше ме; втресло ме; втресяло ме втрещЯ (се), втрещйш, втрещйм, втрещят; втрещйх, втрещй, втрещйхме, втрещйхте, втрещйха; втрещях, втрещеше, втрещяхме, втрещяхте, втрещяха; втрещйл, втрещйли; втрещял, втрещели; втрещен, втрещени; втрещй, втрещете втрещЯвам (се), втрещяваш, втрещяваме, втрещяват; втрещявах (мин. св. и несв. вр.), втрещява (мин. св. вр.), втрещяваше (.мин. несв. вр.), втрещявахме, втрещявахте, втрещяваха (мин. св. и несв. вр.); втрещявал, втрещявали (мин. св. и несв.); втрещявай, втрещявали; втрещяващ, втрещяващи; втрещявайки; втрещявай, втрещявайте втривам, втрйваш, втрйваме, втрйват; втрйвах (мин. св. и несв. вр.), втрйва (мин. св. вр.), втрйваше (мин. несв. вр.), втрйвахме, втрйвахте, втрйваха (мин. св. и несв. вр.) ; втрйвал, втрйвали (мин. св. и несв.); втрйван,втрйвани; втрйващ, втрйващи; втрйвайки; втрйвай, втрйвайте втриса ме (безл.); втрйса ме; втрйсаше ме; втрйсало ме (мин. св. и несв.) втрия, втрйеш, втрйем, втрйят; втрих,втри, втрйхме, втрйхте, втрйха; втрйех, втрйеше, втрйехме, втрйехте, втрйеха; втрил, втрйли; втрйел, втрйели; втрит, втрйти; втрий, втрййте втръсвам, втръсваш, втръсваме, втръсват; втръсвах (мин. св. и несв. вр.), втръсва (мин. св. вр.), втръсваше (мин. несв. вр.), втръсвахме, втръсвахте, втръсваха (мин. св. и несв. вр.); втръсвал, втръсвали (мин. св. и несв.); втръсващ, втръсващи; втръсвайки; втръсвай, втръсвайте втръсна, втръснеш, втръснем, втръснат; втръснах, втръсна, втръснахме, втръснахте, втръснаха; втръснех, втръснеше, втръснехме, втръснехте, втръснеха; втръснал, втръсшаш; втръснел, втръснели; втръснй, втръснете втурвам се, втурваш се, втурваме се, втурват се; втурвах се (мин. св. и несв. вр.), втурва се (мин. св. вр.), втурваше се (мин. несв. вр.), втурвахме се, втурвахте се, втурваха се (мин. св. и несв. вр.); втурвал се, втурвали се (мин. св. и несв.); втурващ се, втурващи се; втурвайки се; втурвай се, втурвайте се втурна се, втурнеш се, втурнем се, втурнат се; втурнах се, втурна се, втурнахме се, втурнахте се, втурнаха се; втурнех се, втурнеше се, втурнехме се, втурнехте се, втурнеха се; втурнал се, втурнали се; втурнел се, втурнели се; втурнат, втурнати; втурнй се, втурнете се втъка, втъчеш, втьчем, втъкат; втьках, втъка, втъкахме, втькахте, втъкаха; втъчах, втьчеше; втъчахме, втьчахте, втъчаха; втъкал, втъкали; втъчал, втъчали; втъкан, втъкани; втъчй, втъчете втъкавам, втъкаваш, втъкаваме, втъкават; втъкавах (мин. св. и несв. вр.), втъкава (мин. св. вр.), втъкаваше (мин. несв. вр.), втъкавахме, втъкавахте, втъкаваха (мин. св. и несв. вр.); втъкавал, втъкавали (мин. св. и несв.); втъкаван, втъкавани; втъкаващ, втъкаващи; втъкавайки; втъкавай, втъкавайте втъквам, втъкваш, втъкваме, втъкват; втъквах (мин. св. и несв. вр.), втъква (мин. св. вр.), втъкваше (.мин. несв. вр.), втъквахме, втъквахте, втъкваха (мин. св. и несв. вр.); втъквал, втъквали (мин. св. и несв.); втъкван, втъквани; втъкващ, втъкващи; втъквайки; втъквай, втъквайте втъкна, втъкнеш, втъкнем, втъкнат; втъкнах, втъкна, втъкнахме, втъкнахте, втъкнаха; втъкнех, втъкнеше, втъкнехме, втъкнехте, втъкнеха; втъкнал, втъкнали; втъкнат, втъкнати; втъкнел, втъкнели; втъкнй, втъкнете втълпЯ (си), втълпйш, втълпйм, втълпят; втълпйх, втълпй, втълпйхме, втълпйхте, втълпйха; втълпях, втълпеше, 55
втълпя (си) втълпяхме, вгълпяхте, втълпяха; втълпйл, втълпйли; втълпял, втълпели; втълпен, втълпени; втълпй, втълпете втълпявам (си), втълпяваш, втълпяваме, втълпяват; втълпявах (мин. св. и несв. вр.), втълпява (мин. св. вр.), втълпяваше (мин. несв:. вр.), втълпявахме, втълпявахте, втълпяваха (мин. св. и несв. вр.); втълпявал, втълпявали (мин. св. и несв.); втълпяван, втълпявани; втълпяващ, втълпяващи; втълпявайки; втълпявай, втълпявайте вулгаризирам (се), вулгаризйраш, вулгаризйраме, вулгаризйрат; вулгаризйрах (мин. св. и несв. вр.), вулгаризйра (.мин. св. вр.), вулгаризйраше (мин. несв. вр.), вулгаризйрахме, вулгаризйрахте, вулгаризйраха (мин. св. и несв. вр.); вулгаризйрал, вулгаризйрали (мин. св. и несв.); вулгаризйран, вулгаризйрани; вулгаризйращ, вулгаризйращи; вулгаризйрайки; вулгаризйрай, вулгаризйрайте вулканизирам, вулканизйраш, вулканизйраме, вулканизйрат; вулканизйрах (мин. св. и несв. вр.), вулканизйра (мин. св. вр.), вулканизйраше (мин. несв. вр.), вулканизйрахме, вулканизйрахте, вулканизйраха (мин. св. и несв. вр.) ; вулканизйрал, вулканизйрали (мин. св. и несв.); вулканизйран, вулканизйрани; вулканизйращ, вулканизйращи; вулканизйрайки; вулканизйрай, вулканизйрайте вцепеня (се), вцепенйш, вцепенйм, вцепенят; вцепенйх, вцепенй, вцепенйхме, вцепенйхте, вцепеняха; вцепенях, вцепенеше, вцепеняхме, вцепеняхте, вцепеняха; вцепенйл, вцепенйли; вцепенял, вцепенели; вцепенен, вцепенени; вцепенй, вцепенете вцепенявам (се), вцепеняваш, вцепеняваме, вцепеняват; вцепенявах (мин. св. и несв. вр.), вцепенява (мин. св. вр.), вцепеняваше (мин. несв. вр.), вцепенявахме, вцепенявахте, вцепеняваха (мин. св. и несв. вр.); вцепенявал, вцепенявали (мин. св. и несв.); вцепеняван, вцепенявани; вцепеняващ, вцепеняващи; вцепенявайки; вцепенявай, вцепенявайте вчепкам (се), вчепкаш, вчепкаме, вчепкат; вчепках (мин. св. и несв. вр.), вчепка (мин. св. вр.), вчепкаше (мин. несв. вр.), вчепкахме, вчепкахте, вчепкаха (мин. св. и несв. вр.); вчепкал, вчепкали (мин. св. и несв.); вчепкан, вчепкани; вчепкай, вчепкайте вчепквам (се), вчепкваш, вчепкваме, вчепкват; вчепквах (мин. св. и несв. вр.), вчепква (мин. св. вр.), вчепкваше (.мин. несв. вр.), вчепквахме, вчепквахте, вчепкваха (мин. св. и несв. вр.); вчепквал, вчепквали (мин. св. и несв.); вчепкван, вчепквани; вчепкващ, вчепкващи; вчепквайки; вчепквай, вчепквайте вчесвам (се), вчесваш, вчесваме, вчесват; вчесвах (.мин. св. и несв. вр.), вчесва (мин. св. вр.), вчесваше (мин. несв. вр.), вчесвахме, вчесвахте, вчесваха (мин. св. и несв. вр.); вчесвал, вчесвали (мин. св. и несв.); вчесван, вчесвани; вчесващ, вчесващи; вчесвайки; вчесвай, вчесвайте вчеша (се), вчешеш, вчешем, вчешат; вчесах, вчеса, вчесахме, вчесахте, вчесаха; вчешех, вчешеше, вчешехме, вчешехте, вчешеха; вчесал, вчесали; вчешел, вчешели; вчесан, вчесани; вчешй, вчешете вчовеча (се), вчовечйш, вчовечйм, вчовечат; вчовечйх, вчовечй, вчовечйхме, вчовечйхте, вчовечйха; вчовечах, вчовечеше, вчовечахме, вчовечахте, вчовечаха; вчовечйл, вчовечйли; вчовечйл, вчовечОли; вчовечен, вчовечени; вчовечй, вчовечете вчовечйвам (се), вчовечаваш, вчовечаваме, вчовечОват; вчовечавах (мин. св. и несв. вр.), вчовечава (мин. св. вр.), вчовечаваше (мин. несв. вр.), вчовечавахме, вчовечавахте, вчовечаваха (мин. св. и несв. вр.); вчовечавал, вчовечавали (мин. св. и несв.); вчовечаван, вчовечавани; вчовечаващ, вчовечОващи; вчовечавайки; вчовечавай, вчовечйвайте вшивам, вшйваш, вшйваме, вшйват; вшйвах (мин. св. и несв. вр.), вшйва (мин. св. вр.), вшйваше (мин. несв. вр.), вшйвахме, вшйвахте, вшйваха (мин. св. и несв. вр.); вшйвал, вшйвали (мин. св. и несв.); вшйван, вшйвани; вшйващ, вшйващи; вшйвайки; вшйвай, вшйвайте вшия, вшйеш, вшйем, вшйят; вших, вши, вшйхме, вшйхте, вшйха; вшйех, вшйеше, вшйехме, вшйехте, вшйеха; вшил, вшйли; вшйел, вшйели; вшит, вшйти; вший, вшййте въведа, въведеш, въведем, въведат; въведох, въведе, въведохме, въведохте, въведоха; . въведях, въведеше, въведяхме, въведяхте, въведяха; въвел, въвели; въведял, въведели; въведен, въведени; въведй, въведете въвеждам, въвеждаш, въвеждаме, въвеждат; въвеждах (мин. св. и несв. вр.), въвежда (мин. св. вр.), въвеждаше (мин. несв. вр.). въвеждахме, въвеждахте, въвеждаха (мин. св. и несв. вр.) ; въвеждал, въвеждали (мин. св. и несв.); въвеждан, въвеждани; въвеждащ, въвеждащи; въвеждайки; въвеждай, въвеждайте въвирам (се), въвйраш, въвйраме, въвйрат; въвйрах (мин. св. и несв. вр.), въвйра (мин. св. вр.), въвйраше (мин. несв. вр.), въвйрахме, въвйрахте, въвйраха (мин. св. и несв. вр.) ; въвйрал, въвйрали (мин. св. и несв.); въвйран, въвйрани; въвйращ, въвйращи; въвйрайки; въвйрай, въвйрайте въвлека (се), въвлечеш, въвлечем, въвлекат; въвлякох, въвлече, въвлякохме, въвлякохте, въвлякоха; въвлечах, въвлечеше; въвлечахме, въвлечахте, въвлечаха; въвлякъл, въвлекли; въвлечал, въвлечали; въвлечен, въвлечени; въвлечй, въвлечете въвличам (се), въвлйчаш, въвлйчаме, въвлйчат; въвлйчах (мин. св. и несв. вр.). въвлйча (мин. св. вр.), въвлйчаше (мин. несв. вр.), въвлйчахме, въвлйчахте, въвлйчаха (мин. св. и несв. вр.) ; въвлйчал, въвлйчали (мин. св. и несв.); въвлйчан, въвлйчани; въвлйчащ, въвлйчащи; въвлйчайки; въвлйчай, въвлйчайте въвра (се), въвреш, въврем, въврат; въврях (мин. св. и несв. вр.), въвря (мин. св. вр.), въвреше (мин. несв. вр.), въвряхме, въвряхте, въвряха (мин. св. и несв. вр.) : въврял, въврели (мин. св. и несв.); въврян, въврени; въврй, въврете въдворя, въдворйш, въдворйм, въдворят; въдворйх, въдворй, въдворйхме, въдворйхте, въдворйха; въдворях, въдвореше, въдворяхме, въдворяхте, въдворяха; въдворйл, въдворйли; въдворял, въдворели; въдворен, въдворени; въдворй, въдворете въдворЯвам, въдворяваш, въдворяваме, въдворяват; 56
въздавам въдворявах (мин. св. и несв. вр.), въдворява (мин. св. вр.), въдворяваше (мин. несв. вр.), въдворявахме, въдворявахте, въдворяваха (.мин. св. и несв. вр.); въдворявал, въдворявали (мин. св. и несв.); въдворяван, въдворявани; въдворяващ, въдворяващи; въдворявайки; въдворявай, въдворявайте въдя (се), въдиш, въдим, въдят; въдих, въди, въдихме, въдихте, въдиха; въдех, въдеше, въдехме, въдехте, въдеха; въдил, въдили; въдел, въдели; въден, въдени; въдещ, въдещи; въдейки; въди, въдете възбудя (се), възбудиш, възбудим, възбудят; възбудих, възбуди, възбудихме, възбудихте, възбудиха; възбудех, възбудеше, възбудехме, възбудехте, възбудеха; възбудил, възбудили; възбудел, възбудели; възбуден, възбудени; възбуди, възбудете възбуждам (се), възбуждаш, възбуждаме, възбуждат; възбуждах (мин. св. и несв. вр.), възбужда (мин. св. вр.), възбуждаше (.мин. несв. вр.), възбуждахме, възбуждахте, възбуждаха (мин. св. и несв. вр.); възбуждал, възбуждали (мин. св. и несв.); възбуждан, възбуждани; възбуждащ, възбуждащи; възбуждайки; възбуждай, възбуждайте възвелича (се), възвеличиш, възвеличим, възвеличàт; зъзвеличих, възвеличи, възвеличйхме, възвеличихте, зъзвеличиха; възвеличах, възвеличеше; зъзвеличахме, възвеличахте, зъзвеличаха; зъзвеличйл, възвеличили; зъзвеличал, възвеличали; зъзвеличен, възвеличени; зъзвеличи, възвеличете възвеличавам (се), зъзвеличàваш, зъзвеличаваме, възвеличават; зъзвеличавах (мин. св. и -сев. вр.), възвеличава (мин. св. вр.), възвеличаваше (мин. несв. вр.), възвеличавахме, възвеличавахте, възвеличаваха (мин. св. и несв. вр.); възвеличавал, възвеличавали (мин. св. и несв.); възвеличаван, възвеличавани; възвеличаващ, възвеличаващи; възвеличавайки; възвеличавай, възвеличавайте възвестя, възвестиш, възвестим, възвестят; възвестих, възвести, възвестихме, възвестихте, възвестйха; възвестях, възвестеше, възвестяхме, възвестяхте, възвестяха; възвестил, възвестили; възвестял, възвестели; възвестен, възвестени; възвести, възвестете възвестявам, възвестяваш, възвестяваме, възвестяват; възвестявах (.мин. св. и несв. вр.), възвестява (мин. св. вр.), възвестяваше (мин. несв. вр.), възвестявахме, възвестявахте, възвестяваха (мин. св. и несв. вр.); възвестявал, възвестявали (мин. св. и несв.); възвестяван, възвестявани; възвестяващ, възвестяващи; възвестявайки; възвестявай, възвестявайте възвися (се), възвисйш, възвисйм, възвисят; възвисйх, възвисй, възвисяхме, възвисйхте, възвисйха; възвисях, възвисеше, възвисяхме, възвисяхте, възвисяха; възвисйл, възвисйли; възвисял, възвисели; възвисен, възвисени; възвисй, възвисете възвисявам (се), възвисяваш, възвисяваме, възвисяват; възвисявах (.мин. св. и несв. вр.), възвисява (мин. св. вр.), възвисяваше (мин. несв. вр.), възвисявахме, възвисявахте, възвисяваха (мин. св. и несв. вр.); възвисявал, възвисявали (мин. св. и несв.) ; възвисяван, възвисявани; възвисяващ, възвисяващи; възвисявайки; възвисявай, възвисявайте възвръщам (се), възвръщаш, възвръщаме, възвръщат; възвръщах (мин. св. и несв. вр.), възвръща (мин. св. вр.), възвръщаше (мин. несв. вр.), възвръщахме, възвръщахте, възвръщаха (мин. св. и несв. вр.); възвръщал, възвръщали (мин. св. и несв.); възвръщан, възвръщани; възвръщащ, възвръщащи; възвръщайки; възвръщай, възвръщайте възвърна (се), възвърнеш, възвърнем, възвърнат; възвърнах, възвърна, възвърнахме, възвърнахте, възвърнаха; възвърнех, възвърнеше, възвърнехме, възвърнехте, възвърнеха; възвърнал, възвърнали; възвърнел, възвърнели; възвърнат, възвърнати; възвърнй, възвърнете възглавя, възглавйш, възглавйм, възглавят; възглавйх, възглавй, възглавйхме, възглавйхте, възглавйха; възглавях, възглавеше, възглавяхме, възглавяхте, възглавяха; възглавйл, възглавйли; възглавял, възглавели; възглавен, възглавени; възглавй, възглавете възглавявам, възглавяваш, възглавяваме, възглавяват; възглавявах (мин. св. и несв. вр.), възглавява (мин. св. вр.), възглавяваше (мин. несв. вр.), възглавявахме, възглавявахте, възглавяваха (мин. св. и несв. вр.); възглавявал, възглавявали (мин. св. и несв.); възглавяван, възглавявани; възглавяващ, възглавяващи; възглавявайки; възглавявай, възглавявайте възголемея се, възголемееш се, възголемеем се, възголемеят се; възголемях се, възголемя се, възголемяхме се, възголемяхте се, възголемяха се; възголемеех се, възголемееше се, възголемеехме се, възголемеехте се, възголемееха се; възголемял се, възголемели се; възголемеел се, възголемеели се; възголемей се, възголемейте се възголемявам се, възголемяваш се, възголемяваме се, възголемяват се; възголемявах се (мин. св. и несв. вр.), възголемява се (мин. св. вр.), възголемяваше се (мин. несв. вр.), възголемявахме се, възголемявахте се, възголемяваха се (мин. св. и несв. вр.); възголемявал се, възголемявали се (мин. св. и несв.); възголемяващ се, възголемяващи се; възголемявайки се; възголемявай се, възголемявайте се възгордея се, възгордееш се, възгордеем се, възгордеят се; възгордях се, възгордя се, възгордяхме се, възгордяхте се, възгордяха се; възгордеех се, възгордееше се, възгордеехме се, възгордеехте се, възгордееха се; възгордял се, възгордели се; възгордеел се, възгордеели се; възгордян, възгордени; възгордей се, възгордейте се възгордявам се, възгордаваш се, възгордяваме се, възгордяват се; възгордявах се (мин. св. и несв. вр.), възгордява се (мин. св. вр.), възгордяваше се (мин. несв. вр.), възгордавахме се, възгордявахте се, възгордяваха се (мин., св. и несв. вр.); възгордявал се, възгордявали се (мин. св. и несв.); възгордяващ се, възгордяващи се; възгордявайки се; възгордявай се, възгордявайте се въздавам, въздаваш, въздаваме, въздават; въздавах (мин. св. и несв. вр.), въздава (.мин. св. вр.), въздаваше (мин. несв. вр.), въздавахме, въздавахте, въздаваха (мин. св. и несв. вр.); въздавал, въздавали (мин. св. и несв.); в 51
въздавам въздаван, въздавани; въздаващ, въздаващи; въздавайки; въздавай, въздавайте въздам, въздадеш; въздадем, въздлдЛт; въздадох, въздаде, въздадохме, въздадохте, въздадоха; въздадях, въздадеше, въздадяхме, въздадяхте, въздадяха; въздал, въздали; въздадЯл, въздадели; въздаден, въздадени; въздай, въздайте въздействам, въздействаш, въздействаме, въздействат; въздействах (мин. св. и несв. вр.), въздейства (мин. св. вр.), въздействаше (мин. несв. вр.), въздействахме, въздействахте, въздействаха (мин. св. и несв. вр.); въздействал, въздействаш (мин. св. и несв.) ; въздействащ, въздействащи; въздействайки; въздействай, въздействайте въздйгам (се), въздигаш, въздигаме, въздйгат; въздйгах (мин. св. и несв. вр.), въздйга (мин. св. вр.), въздйгаше (.мин. несв. вр.), въздйгахме, въздйгахте, въздйгаха (мин. св. и несв. вр.), въздйгал, въздйгали (мин. св. и несв.); въздйган, въздйгани; въздйгащ, въздйгащи; въздйгайки; въздйгай, въздйгайте въздйгна (се), въздйгнеш, въздйгнем, въздйгнат; въздйгнах, въздйгна, въздйгнахме, въздйгнахте, въздйгнаха; въздйгнех, въздйгнеше, въздйгнехме, въздйгнехте, въздйгнеха; въздйгнал, въздйгнали; въздйгнел, въздйгнели; въздйгнат, въздйгнати; въздигнй, въздигнете въздйшам, въздйшаш, въздйшаме, въздйшат; въздйшах (мин. св. и несв. вр.), въздйша (мин. св. вр.), въздйшаше (мин. несв. вр.), въздйшахме, въздйшахте, въздйшаха (мин. св. и несв. вр.); въздйшал, въздишаш (мин. св. и несв.); въздйшащ, въздйшащи; въздйшайки; въздйшай, въздйшайте въздържа (се), въздържиш, въздържйм, въздържат; въздържах (мин. св. и несв. вр.), въздържа (мин. св. вр.), въздържеше (мин. несв. вр.), въздържахме, въздържахте, въздържаха (.мин. св. и несв.. вр) ; въздържал, въздържаш (мин. св. и несв.) ; въздържан, въздържани; въздръж, въздръжте въздържам (се), въздържаш, въздържаме, въздържат; въздържах (мин. св. и несв. вр.), въздържа (мин. св. вр.), въздържаше (мин. несв. вр.), въздържахме, въздържахте, въздържаха (мин. св. и несв. вр.), въздържал, въздържали (мин. св. и несв.); въздържан, въздържани; въздържаш, въздържащи; въздържайки; въздържай, въздържайте въздъхвам, въздъхваш, въздъхваме, въздъхват; въздъхвах (мин. св. и несв. вр.), въздъхва (мин. св. вр.), въздъхваше (мин. несв.. вр.), въздъхвахме, въздъхвахте, въздъхваха (мин. св. и несв. вр.), въздъхвал, въздъхваш (мин. св. и несв..), въздъхваш, въздъхващи; въздъхвайки; въздъхвай, въздъхвайте въздъхна, въздъхнеш, въздъхнем, въздъхнат; въздъхнах, въздъхна, въздъхнахме, въздъхнахте, въздъхнаха; въздъхнех, въздъхнеше, въздъхнехме, въздъхнехте, въздъхнеха; въздъхнал, въздъхнали; въздъхнел, въздъхнеш; въздъхнй, въздъхнете възкача (се), възкачйш, възкачйм, възклчЛт; възкачйх, възкачй, възкачйхме, възкачйхте, възкачйха; възкачах, възкачеше, възкачахме, възкачахте, възклчлхл; възкачйл, възкачйш; възкачал, възкачаш; възкачен, възкачени; възкачй, възкачете възкачвам (се), възкачваш, възкачваме, възкачват; възкачвах (мин. св. и несв. вр.), възкачва (мин. св. вр.), възкачваше (мин. несв. вр.), възкачвахме, възкачвахте, възкачваха (.мин. св. и несв. вр.); възкачвал, възкачваш (мин. св. и несв.) ; възкачван, възкачвани; възкачваш, възкачващи; възкачвайки; възкачвай, възкачвайте възклйквам, възклйкваш, възклйкваме, възклйкват; възклйквах (мин. св. и несв. вр.), възклйква (мин. св. вр.), възклйкваше (мин. несв. вр.), възклйквахме, възклйквахте, възклйкваха (.мин. св. и несв.. вр))', възклйквал, възклтоваш (мин. св. и несв.), възклйкваш, възклйкващи; възклйквайки; възклйквай, възклйквайте възклйкна, възклйкнеш, възклйкнем, възклйкнат; възклйкнах, възклйкна, възклйкнахме, възклйкнахте, възклйкнаха; възклйкнех, възклйкнеше, възклйкнехме, възклйкнехте, възклйкнеха; възклйкнал, възклйкнаш; възклйкнел, възкликне™; възкликнй, възк^кнете възклицавам, възклицаваш, възклицаваме, възклицават; възклицавах (мин. св. и несв.. вр.), възклицава (мин. св. вр.), възклицаваше (мин. несв. вр.), възкликвахме, възклицавахте, възклицаваха (.мин. св. и несв. вр.) ; възклицавал, възклицаваиш (мин. св. и несв.); възклицаваш, въз^шнаващи; възклицавайки; възклицавай, възклицавайте възкреся, възкресйш, възкресйм, възкресят; възкресйх, възкресй, възкресйхме, възкресйхте, възкресйха; възкресях, възкресеше, възкресяхме, възкресяхте, възкресяха; възкресйл, възкресйли; възкресял, възкресиш; възкресен, възкресени; възкресй, възкресете възкресявам, възкресяваш, възкресяваме, възкресяват; възкресявах (мин. св. и несв.. вр.), възкресява (мин. св. вр.), възкресяваше (мин. несв. вр.), възкресявахме, възкресявахте, възкресяваха (мин. св. и несв.. вр.); възкресявал, възкресяваш (мин. св. и несв.); възкресяван, възкресявани; възкресяваш, възкресяващи; възкресявайки; възкресявай, възкресявайте възкръсвам, възкръсваш, възкръсваме, възкръсват; възкръсвах (мин. св. и несв. вр.), възкръсва (мин. св. вр.), възкръсваше (мин. несв. вр.), възкръсвахме, възкръсвахте, възкръсваха (мин. св. и несв.. вр.); възкръсвал, възкръсваш (мин. св. и несв.); възкръсваш, възкръсващи; възкръсвайки; възкръсвай, възкръсвайте възкръсна, възкръснеш, възкръснем, възкръснат; възкръснах, възкръсна, възкръснахме, възкръснахте, възкръснаха; възкръснех, възкръснеше, възкръснехме, възкръснехте, възкръснеха; възкръснал, възкръснали; възкръснел, възкръснеш възкръснй, възкръснете възлагам, възлагаш, възлагаме, възлЛглт; възлагах (мин. св. и несв. вр.). възлага (мин. св. вр.), възлагаше (мин. несв. вр.), възлагахме, възлагахте, възлагаха (мин. св. и несв. вр.); възлЛглл, възлагаш (мин. св. и несв.) ; възлаган, възлагани; възлЛглш, възлагащи; възлагайки; възлЛглй, възлагайте възлйзам, възлйзаш, възлйзаме, възлйзат; възлйзах (мин. св. и несв. вр.), възлйза (мин. св. вр.), възлйзаше (мин. несв. вр.), възлйзахме, възлйзахте, възлйзаха (мин. св. и несв. вр.); възлйзал, възлизаш (мин. св. и несв.); възлйзаш, възлйзащи; възлйзайки; възлйзай, възлйзайте възложа, възложиш, възложим, възложат; възложих, възложи, възложихме, възложихте, възложиха; възложех, възложеше, възложехме, възложехте, 58
възникна възложеха; възложил, възложили; възложел, възложели; възложен, възложени; възложи, възложете възлюбвам, възлюбваш, възлюбваме, възлюбват; възлюбвах (мин. св. и несв. вр.), възлюбва (мин. св. вр.), възлюбваше (мин. несв. вр.), възлюбвахме, възлюбвахте, възлюбваха (мин. св. и несв. вр.); възлюбвал, възлюбвали (мин. св. и несв.); възлюбван, възлюбвани; възлюбващ, възлюбващи; възлюбвайки; възлюбвай, възлюбвайте възлюбя, възлюбиш, възлюбим, възлюбят; възлюбих, възлюби, възлюбихме, възлюбихте, възлюбиха; възлюбех, възлюбеше, възлюбехме, възлюбехте, възлюбеха; възлюбил, възлюбили; възлюбел, възлюбели; възлюбен, възлюбени; възлюби, възлюбете възляза, възлезеш, възлезем, възлязат; възлязох, възлезе, възлЯзохме, възлязохте, възлязоха; възлезех, възлезеше, възлезехме, възлСзсхтс, възлезеха; възлязъл, възлезли; възлезел, възлезели; възлез, възлезте възмездя, възмездиш, възмездйм, възмездят; възмездйх, възмездй, възмездйхме, възмездйхте, възмездйха; възмездях, възмездеше, възмездяхме, възмездяхте, възмездяха; възмездйл, възмездшш; възмездял, възмездели; възмезден, възмездени; възмездй, възмездете възмездЯвам, възмездяваш, възмездяваме, възмездяват; възмездявах (мин. св. и несв. вр.), възмездява (мин. св. вр.), зъзмездяваше (мин. несв. вр.), зъзмездявахме, зъзмездявахте, зъзмездяваха (мин. св. и -.есе. вр.); зъзмездявал, зъзмездявали (мин. св. и несв.); зъзмездяван, възмездявани; зъзмездяващ, възмездяващи; възмездявайки; възмездявай, възмездявайте възмутя (ее), възмутйш, възмутйм, възмутят; възмутйх, възмутй, възмутйхме, възмутйхте, възмутйха; възмутях, възмутеше, възмутяхме, възмутяхте, възмутяха; възмутйл, възмутйли; възмутял, възмутели; възмутен, възмутени; възмутй, възмутете възмущавам (се), възмущаваш, възмущаваме, възмущават; възмущавах (мин. св. и несв.. вр.), възмущава (мин. св. вр.), възмущаваше (мин. несв. вр.), възмущавахме, възмущавахте, възмущаваха (мин. св. и несв. вр.); възмущавал, възмущавали (.мин. св. и несв.); възмущаван, възмущавани; възмущаващ, възмущаващи; възмущавайки; възмущавай, възмущавайте възмъжавам, възмъжаваш, възмъжаваме, възмъжават; възмъжавах (мин. св. и несв. вр.), възмъжава (мин. св. вр.), възмъжаваше (мин. несв. вр.), възмъжавахме, възмъжавахте, възмъжаваха (мин. св. и несв. вр.); възмъжавал, възмъжавали (.мин. св. и несв.); възмъжаващ, възмъжаващи; възмъжавайки; възмъжавай, възмъжавайте възмъжея, възмъжееш, възмъжеем, възмъжеят; възмъжах, възмъжа, възмъжахме, възмъжахте, възмъжаха; възмъжеех, възмъжееше, възмъжеехме, възмъжеехте, възмъжееха; възмъжал, възмъжали; възмъжеел, възмъжеели; възмъжей, възмъжейте възнаградя, възнаградйш, възнаградйм, възнаградят; възнаградйх, възнаградй, възнаградйхме, възнаградйхте, възнаградйха; възнаградях, възнаградеше, възнаградяхме, възнаградяхте, възнаградяха; възнаградйл, възнаградйли; възнаградял, възнаградели; възнаграден, възнаградени; възнаградй, възнаградете възнаграждавам, възнаграждаваш, възнаграждаваме, възнаграждават; възнаграждавах (мин. св. и несв. вр.), възнаграждава (мин. св. вр.), възнаграждаваше (мин. несв. вр.), възнаграждавахме, възнаграждавахте, възнаграждаваха (мин. св. и несв. вр.); възнаграждавал, възнаграждавали (мин. св. и несв.); възнаграждаван, възнаграждавани; възнаграждаващ, възнаграждаващи; възнаграждавайки; възнаграждавай, възнаграждавайте възнамерявам, възнамеряваш, възнамеряваме, възнамеряват; възнамерявах (мин. св. и несв.. вр.), възнамерява (мин. св. вр.), възнамеряваше (мин. несв.. вр.), възнамерявахме, възнамерявахте, възнамеряваха (мин. св. и несв.. вр.); възнамерявал, възнамерявали (мин. св. и несв.); възнамеряваш, възнамеряващи; възнамерявайки; възнамерявай, възнамерявайте възнасям (се), възнасяш, възнасяме, възнАсят; възнАсях (мин. св. и несв. вр.), възнАся (мин. св. вр.), възнасяше (мин. несв. вр.), възнасяхме, възнасяхте, възнасяха (мин. св. и несв. вр.) ; възнАсял, възнасяли (мин. св. и несв.); възнасян, възнАсяни; възнАсящ, възнАсящи; възнасяйки; възнАсяй, възнасяйте възнегодувам, възнегодуваш, възнегодуваме, възнегодуват; възнегодувах (мин. св. и несв. вр.), възнегодува (мин. св. вр.), възнегодуваше (мин. несв. вр.), възнегодувахме, възнегодувахте, възнегодуваха (мин. св. и несв.. вр.); възнегодушал, възнегодушали (мин. св. и несв.); възнегодувай, възнегодувайте възненавйдя, възненавйдиш, възненавйдим, възненавйдят; възненавидях, възненавйдя, възненавидяхме, възненавидяхте, възненавидяха; възненавйдех, възненавйдеше, възненавйдехме. възненавйдехте, възненавйдеха; възненавидял, възненавидели; възненавйдел, възненавйдели; възненавидян, възненавидени; възненавидй, възненавидете възненавйждам, възненавйждаш, възненавйждаме, възненавйждат; възненавйждах (мин. св. и несв.. вр.), възненавйжда (мин. св. вр.), възненавйждаше (.мин. несв.. вр.), възненавйждахме, възненавйждахте, възненавйждаха (мин. св. и несв. вр.); възненавйждал, възненавйждали (мин. св. и несв.); възненавйждан, възненавйждани; възненавйждаш, възненавйждащи; възненавйждайки; възненавйждай, възненавйждайте възнеса (се), възнссСш, възнесем, възнесат; възнесох, възнесе, възнесохме, възнСсохтс, възнесоха; възнесях, възнесеше, възнесяхме, възнесяхте, възнесяха; възнСсъл, възнСсли; възнесял, възнесели; възнесен, възнесени; възнесй, възнесете възнйквам (обикн. в 3 л.), възнйква, възникваме, възникват; възнйквах (мин. св. и несв. вр.), възнйква (мин. св. вр.), възнйкваше (мин. несв.. вр.), възнйквахме, възнйквахте, възнйкваха (мин. св. и несв. вр.); възнйквал, възнйквали (мин. св. и несв.); възнйкващ, възнйкващи; възнйквайки; възнйквай, възнйквайте възнйкна (обикн. в 3 л.), възнйкне, възнйкнем, възнйкнат; възнйкнах, възнйкна, възнйкнахме, възнйкнахте, възнйкнаха; възнйкнех, възнйкнеше, 59
възнйкна възникнехме, възникнехте, възникнеха; възникнал, възникнали; възникнел, възникнели; възникни, възникнете възобновя (се), възобновиш, възобновим, възобновят; възобнових, възобнови, възобновихме, възобновихте, възобновиха; възобновЯх, възобновеше, възобновяхме, възобновЯхте, възобновЯха; възобновил, възобновили; възобновял, възобновели; възобновен, възобновени; възобнови, възобновете възобновя вам (се), възобновяваш, възобновяваме, възобновяват; възобновявах (мин. св. и несв. вр.), възобновява (мин. св. вр.), възобновяваше (мин. несв, вр.), възобновявахме, възобновявахте, възобновяваха (мин. св. и несв. вр.); възобновявал, възобновявали (мин. св. и несв.); възобновяван, възобновявани; възобновяващ, възобновяващи; възобновявайки; възобновяван, възобновяваите възпалй (се) (обикн. в З л.), възпали, възпалим, възпалят; възпалЙх, възпали, възпалихме, възпалихте, възпалиха; възпалях, възпалеше, възпаляхме, възпаляхте, възпаляха; възпалил, възпалили; възпалял, възпалели; възпален, възпалени възпалявам (се) (обикн. в 3 л.), възпалява, възпаляваме, възпаляват; възпалявах (мин. св. и несв. вр.), възпалява (мин. св. вр.), възпаляваше (мин. несв. вр.), възпалявахме, възпалявахте, възпаляваха (мин. св. и несв. вр.); възпалявал, възпалявали (мин. св. и несв.); възпаляван, възпалявани; възпаляващ, възпаляващи; възпалявайки възпея, възпееш, възпеем, възпеят; възпях, възпя, възпяхме, възпяхте, възпяха; възпеех, възпееше, възпеехме, възпеехте, възпееха; възпял, възпели; възпеел, възпеели; възпян и възпят, възпени и възпети; възпей, възпейте възпйрам (се), възпираш, възпираме, възпйрат; възпирах (мин. св. и несв. вр.), възпира (мин. св. вр.), възпираше (мин. несв. вр.), възпирахме, възпйрахте, възпираха (мин. св. и несв. вр.); възпирал, възпирали (мин. св. и несв.) ; възпиран, възпирани; възпйращ, възпИращи; възпирайки; възпйрай, възпирайте възпитавам, възпитаваш, възпитИваме, възпитават; възпитавах (мин. св. и несв. вр.), възпитава (мин. св. вр.), възпитаваше (мин. несв. вр.), възпитавахме, възпитавахте, възпитаваха (мин. св. и несв. вр.); възпитавал, възпитавали (мин. св. и несв.); възпитаван, възпитавани; възпитаващ, възпитаващи; възпитавайки; възпитавай, възпитавайте възпйтам, възпиташ, възпитаме, възпитат; възпЙтах (мин. св. и несв. вр.), възпита (мин. св. вр.), възпиташе (мин. несв. вр.), възпЙтахме, възпитахте, възпитаха (мин. св. и несв. вр.); възпйтал, възпитали (мин. св. и несв.); възпитан, възпитани; възпйтаи, възпитайте възпламеня (се), възпламенйш, възпламеним, възпламенят; възпламених, възпламенй, възпламенИхме, възпламенихте, възпламенйха; възпламенях, възпламенеше, възпламеняхме, възпламеняхте, възпламеняха; възпламенйл, възпламенйли; възпламенял, възпламенели; възпламеден, възпламенени; възпламенй, възпламенете възпламенявам (се), възпламеняваш, възпламеняваме, възпламеняват; възпламенявах (мин. св. и несв. вр.), възпламенява (мин. св. вр.), възпламеняваше (мин. несв. вр.), възпламенявахме, възпламенявахте, възпламеняваха (мин. св. и несв. вр.); възпламенявал, възпламенявали (мин. св. и несв.); възпламеняван, възпламенявани; възпламеняващ, възпламеняващи; възпламенявайки; възпламенявай, възпламенявайте възползвам се, възползваш се, възползваме се, възползват се; възползвах се (мин. св. и несв. вр.), възползва се (мин., св. вр.), възползваше се (мин. несв. вр.), възползвахме се, възползвахте се, възползваха се (мин. св. и несв. вр.) ; възползвал се, възползвали се (мин. св. и несв.); възползващ се, възползващи се; възползвайки се; възползвай се, възползвайте се възпомена, възпоменеш, възпоменем, възпоменат; възпоменах, възпомена, възпоменахме, възпоменахте, възпоменаха; възпоменях, възпоменеше, възпоменяхме, възпоменяхте, възпоменяха; възпоменал, възпоменали; възпоменял, възпоменели; възпоменат, възпоменати; възпомени, възпоменете възпоменавам, възпоменаваш, възпоменаваме, възпоменават; възпоменавах (мин. св. и несв. вр.), възпоменава (мин. св. вр.), възпоменаваше (мин. несв.. вр.), възпоменавахме, възпоменавахте, възпоменаваха (мин. св. и несв. вр.); възпоменавал, възпоменавали (мин. св. и несв.); възпоменаван, възпоменавани; възпоменаващ, възпоменаващи; възпоменавайки; възпоменаваи, възпоменаваите възпра (се), възпреш, възпрем, възпрат; възпрях (мин. св. и несв.. вр.), възпря (мин. св. вр.), възпреше (мин. несв. вр.), възпряхме, възпряхте, възпряха (мин. св. и несв.. вр.); възпрял, възпрели (мин., св. и несв.); възпрян, възпрени; възпри, възпрете възправя (се), възправиш, възправим, възправят; възправих, възправи, възправихме, възправихте, възправиха; възправех, възправеше, възправехме, възправехте, възправеха; възправил, възправили; възправел, възправели; възправен, възправени; възправй, възправете възправям (се), възправяш, възправяме, възправят; възправях (мин. св. и несв. вр.), възправя (мин. св. вр.), възправяше (мин. несв. вр.), възправяхме, възправяхте, възправяха (мин. св. и несв. вр.) ; възправял, възправяли (мин. св. и несв.) ; възправян, възправяни; възправящ, възправящи; възправяйки; възправяй, възправяйте възпрепятствам, възпрепятстваш, възпрепятстваме, възпрепятстват; възпрепятствах (мин. св. и несв. вр.), възпрепятства (мин. св. вр.), възпрепятстваше (.мин. несв. вр.), възпрепятствахме, възпрепятствахте, възпрепятстваха (мин. св. и несв. вр.) ; възпрепятствал, възпрепятствали (мин. св. и несв.); възпрепятстван, възпрепятствани; възпрепятстващ, възпрепятстващи; възпрепятствайки; възпрепятствай, възпрепятствайте възприема (се), възприемеш, възприемем, възприемат; възприех, възприе, възприехме, възприехте, възприеха; възприемех, възприемеше, възприемехме, възприемехте, възприемеха; възприел, възприели; 60
възстановявам (се) възприемел, възприемели; възприет, възприети; възприеми, възприемете възприемам (се), възприемаш, възприемаме, възприемат; възприемах (мин. св. и несв. вр.), възприема (мин. св. вр.), възприемаше (мин. несв. вр.), възприемахме, възприемахте, възприемаха (мин. св. и несв. вр.) ; възприемал, възприемаш (мин. св. и несв.) ; възприеман, възприеман; възприемаш, възприемащи; възприемайки; възприемай, възприемайте възпроизведа (се), възпроизведеш, възпроизведем, възпроизведат; възпроизведох, възпроизведе, възпроизведохме, възпроизведохте, възпроизведоха; възпроизведях, възпроизведеше, възпроизведяхме, възпроизведяхте, възпроизведЯха; възпроизвел, възпроизвели; възпроизведял, възпрои:зве,^(^.1ш; възпроизведен, възпроизведени; възпроизведа, възпроизведете възпроизвеждам (се), възпроизвеждаш, възпроизвеждаме, възпроизвеждат; възпроизвеждах (мин. св. и несв. вр.), възпроизвежда (мин. св. вр.), възпроизвеждаше (мин. несв. вр.), възпроизвеждахме, възпроизвеждахте, възпроизвеждаха (мин. св. и несв. вр.); възпроизвеждал, възпроизвеждаш (мин. св. и несв.); възпроизвеждан, възпроизвеждани; възпроизвеждаш, възпроизвеждащи; възпроизвеждайки; зъзпроизвеждай, зъзпроизвеждайте гьзпротивЯ се, зъзпротивйш се, зъзпротивйм се, зъзпротивят се; зъзпротивйх се, зъзпротивй се, зъзпротивйхме се, възпротивйхте се, зъзпротивйха се; възпротивях се, възпротивеше се, възпротивяхме се, възпротивяхте се, възпротивяха се; възпротивйл се, възпротивйли се; възпротивял се, възпротивели се; възпротивй се, възпротивете се възпротивЯвам се, възпротивяваш се, възпротивяваме се, възпротивяват се; възпротивявах се (мин. св. и несв. вр.), възпротивява се (мин. св. вр.), възпротивяваше се (мин. несв. вр.), възпротивявахме се, възпротивявахте се, възпротивяваха се (мин. св. и несв. вр.); възпротивявал се, възпротившшш се (мин. св. и несв.); възпротивяваш се, възпротивяващи се; възпротивявайки се; възпротивявай се, възпротивявайте се възпЯвам, възпяваш, възпяваме, възпяват; възпявах (.мин. св. и несв. вр.), възпява (мин. св. вр.), възпяваше (мин. несв. вр.), възпявахме, възпявахте, възпяваха (мин. св. и несв. вр.); възпявал, възпяваш (мин. св. и несв.); възпяван, възпявани; възпяваш, възпяващи; възпявайки; възпявай, възпявайте възрадвам (се), възрадваш, възрадваме, възрадват; възрадвах (мин. св. и несв. вр.), възрадва (мин. св. вр.), възрадваше (мин. несв. вр.), възрадвахме, възрадвахте, възрадваха (мин. св. и несв. вр.); възрадвал, възрадваш (мин. св. и несв.); възрадван, възрадвани; възрадвай, възрадвайте възраждам (се), възраждаш, възраждаме, възраждат; възраждах (мин. св. и несв. вр.), възражда (мин. св. вр.), възраждаше (мин. несв. вр.), възраждахме, възраждахте, възраждаха (мин. св. и несв. вр.) ; възраждал, възраждаш (мин. св. и несв.); възраждан, възраждани; възраждаш, възраждащи; възраждайки; възраждай, възраждайте възразЯ, възразйш, възразйм, възразят; възразйх, възразй, възразйхме, възразйхте, възразйха; възразях, възразеше, възразяхме, възразяхте, възразяха; възразйл, възразйш; възразял, възразен; възразй, възразете възразЯвам, възразяваш, възразяваме, възразяват; възразявах (мин. св. и несв. вр.), възразява (мин. св. вр.), възразяваше (.мин. несв. вр.), възразявахме, възразявахте, възразяваха (мин. св. и несв. вр.) ; възразявал, възразявали (мин. св. и несв.); възразяваш, възразяващи; възразявайки; възразявай, възразявайте възродЯ (се), възродйш, възродйм, възродят; възродйх,възродй, възродйхме, възродйхте, възродйха; възродях, възродеше, възродяхме, възродяхте, възродяха; възродйл, възродйш; възродял, възродеш; възроден, възродени; възродй, възродете възродЯвам (се), възродяваш, възродяваме, възродяват; възродявах (мин. св. и несв. вр.), възродява (мин. св. вр.), възродяваше (.мин. несв. вр.), възродявахме, възродявахте, възродяваха (мин. св. и несв. вр.); възродявал, възродяваш (мин. св. и несв.); възродяван, възродявани; възродяваш, възродяващи; възродявайки; възродявай, възродявайте възроптавам, възроптаваш, възроптаваме, възротдват; възроптавах (.мин. св. и несв. вр.), възроптава (мин. св. вр.), възроптаваше (мин. несв. вр.), възроптавахме, възроптавахте, възроптаваха (мин. св. и несв. вр.); възроптавал, възроптадшш (мин. св. и несв.); възроптаваш, възроптдващи; възроптавайки; възроптавай, възроптавайте възроптаЯ, възроптаеш, възроптаем, възроптаят; възроптах, възропта, възроптахме, възроптахте, възроптаха; възроптаех, възроптаеше, възроптаехме, възроптаехте, възроптаеха; възроптал, възропташ; възроптаел, възроптаеш; възроптай, възроптайте възседна, възседнеш, възседнем, възседнат; възседнах, възседна, възседнахме, възседнахте, възседнаха; възседнех, възседаеше, възседнехме, възседнехте, възседнеха; възседнал, възседншш; възседнел, възседнеш; възседнат, възседнати възседнй, възседнете възсиЯвам, възсияваш, възсияваме, възсияват; възсиявах (мин. св. и несв. вр.), възсиява (мин. св. вр.), възсияваше (.мин. несв. вр.), възсиявахме, възсиявахте, възсияваха (мин. св. и несв. вр.) ; възсиявал, възсиявдш (мин. св. и несв.) ; възсияваш, възсияващи; възсиявайки; възсиявай, възсиявайте възсиЯя, възсияеш, възсияем, възсияят; възсиях, възсия, възсияхме, възсияхте, възсияха; възсияех, възсияеше, възсияехме, възсияехте, възсияеха; възсиял, възсияш; възсияел, възсияеш; възсияй, възсияйте възстановЯ (се), възстановйш, възстановйм, възстановят; възстановйх, възстановй, възстановйхме, възстановйхте, възстановйха; възстановях, възстановеше, възстановяхме, възстановяхте, възстановяха; възстановйл, възстановиш; възстановял, възстановен; възстановен, възстановен; възстановй, възстановете възстановЯвам (се), възстановяваш, възстановяваме, възстановяват; възстановявах (мин. св. и несв. вр.), 61
възстановявам (се) възстановява (мин. св. вр.), възстановяваше (мин. несв. вр.), възстановявахме, възстановявахте, възстановяваха (мин. св. и несв. вр.); възстановявал, възстановявали (мин. св. и несв.); възстановяван, възстановявани; възстановяващ, възстановяващи; възстановявайки; възстановявай, възстановявайте възсъздавам, възсъздаваш, възсъздаваме, възсъздават; възсъздавах (мин. св. и несв. вр.), възсъздава (мин. св. вр.), възсъздаваше (мин. несв. вр.), възсъздавахме, възсъздавахте, възсъздаваха (мин. св. и несв. вр.); възсъздавал, възсъздавали (мин. св. и несв.); възсъздаван, възсъздавани; възсъздаващ, възсъздаващи; възсъздавайки; възсъздавай, възсъздавайте възсъздам, възсъздадеш; възсъздадем, възсъздадОт; възсъздадох, възсъздаде, възсъздадохме, възсъздадохте, възсъздадоха; възсъздадях, възсъздадеше, възсъздадяхме, възсъздадяхте, възсъздадяха; възсъздал, възсъздали; възсъздадял, възсъздадели; възсъздаден, възсъздадени; възсъздай, възсъздайте възсядам, възсядаш, възсядаме, възсядот; възсядах (мин. св. и несв. вр.), възсяда (мин. св. вр.), възсядаше (мин. несв. вр.), възсядахме, възсядахте, възсядаха (мин. св. и несв. вр.); възсядал, възсядали (мин. св. и несв.) ; възсядан, възсядани; възсядащ, възсядащи; възсядайки; възсядай, възсядайте възторгвам (се), възторгваш, възторгваме, възторгват; възторгвах (мин. св. и несв. вр.), възторгва (мин. св. вр.), възторгваше (мин. несв. вр.), възторгвахме, възторгвахте, възторгваха (мин. св. и несв. вр.); възторгвал, възторгвали (мин. св. и несв.); възторгван, възторгвани; възторгващ, възторгващи; възторгвайки; възторгвай, възторгвайте възторгна (се), възторгнеш, възторгнем, възторгнат; възторгнах, възторгна, възторгнахме, възторгнахте, възторгнаха; възторгнех, възторгнеше, възторгнехме, възторгнехте, възторгнеха; възторгнал, възторгнали; възторгнел, възторгнели; възторгнат, възторгнати възторгни, възторгнете възтържествувам, възтържествуваш, възтържествуваме, възтържествуват; възгържествувах (мин. св. и несв. вр.), възгържествува (мин. св. вр.), възтържествуваше (мин. несв. вр.), възтържествувахме, възтържествувахте, възтържествуваха (мин. св. и несв. вр.); възтържествувал, възтържествували (мин. св. и несв.); възтържествувай, възтържествувайте възхваля, възхвагшш, възхвшшм, възхвалят; възхвалих, възхвали, възхвшшхме, възхвшшхте, възхвалиха; възхвалех, възхвалеше, възхвалехме, възхвалехте, възхвалеха; възхвалил, възхвазили; възхвазел, възхвалели; възхвален, възхвОаени; възхвали, възхвалете възхвалявам, възхваляваш, възхваляваме, възхваляват; възхвалявах (мин. св. и несв. вр.), възхвалява (мин. св. вр.), възхваляваше (мин. несв. вр.), възхвалявахме, възхвалявахте, възхваляваха (мин. св. и несв. вр.); възхвалявал, възхвалявали (мин. св. и несв.); възхваляван, възхвалявани; възхваляващ, възхваляващи; възхвалявайки; възхвалявай, възхвалявайте възхвалям, възхваляш, възхваляме, възхватят; възхвОтях (мин. св. и несв. вр.), възхвОтя (мин. св. вр.), възхватяше (мин. несв. вр.), възхватяхме, възхваляхте, възхватяха (мин. св. и несв. вр.) ; възхвадял, възхвОтяли (мин. св. и несв.) ; възхвОтян, възхвОтяни; възхвОтящ, възхватящи; възхватяйки; възхвОтяй, възхваляйте възхитя (се), възхитйш, възхитим, възхитят; възхитих, възхитй, възхитихме, възхитйхте, възхитяха; възхитях, възхитеше, възхитяхме, възхитяхте, възхитяха; възхитйл, възхитили; възхитял, възхители; възхитен, възхитени; възхитй, възхитете възхищавам (се), възхищаваш, възхищаваме, възхищОвот; възхищОвох (мин. св. и несв. вр.), възхищава (мин. св. вр.), възхищаваше (мин. несв. вр.), възхищавахме, възхищавахте, възхищаваха (мин. св. и несв. вр.); възхгацОвал, възхищОвали (мин. св. и несв.); възхищОващ, възхищаващи; възхищОвайки; възхищавай, възхищОвайте възхождам, възхождаш, възх0ждаме, възхождат; възхождах (мин. св. и несв. вр.), възхожда (мин. св. вр.), възхОждаше (мин. несв. вр.), възхбждахме, възхождахте, възхождаха (мин. св. и несв. вр.); възхождал, възхбждали (мин. св. и несв.); възхождащ, възхождащи; възхождайки; възхождай, възхождайте възцаря (се), възцарйш, възцарйм, възцарят; възцарйх, възцарй, възцарйхме, възцарйхте, възцарйха; възцарях, възцареше, възцаряхме, възцаряхте, възцаряха; възцарйл, възцарйли; възцарял, възцарели; възцарен, възцарени; възцарй, възцарете възцарявам (се), възцаряваш, възцаряваме, възцаряват; възцарявах (.мин. св. и несв. вр.), възцарява (мин. св. вр.), възцаряваше (мин. несв. вр.), възцарявахме, възцарявахте, възцаряваха (мин. св. и несв. вр.); възцОрявал, възцОрявали (мин. св. и несв.); възцаряван, възцорявани; възцоряващ, възцорявощи; възцарявойки; възцорявой, възцарявайте вълнувам (се), вълнуваш, вълнуваме, вълнувот; вълнувах (мин. св. и несв. вр.), вълнува (мин. св. вр.), вълнуваше (мин. несв. вр.), вълнувахме, вълнувахте, вълнуваха (мин. св. и несв. вр.); вълнувал, вълнували (мин. св. и несв.); вълнуван, вълнувани; вълнуващ, вълнуващи; вълнувайки; вълнувай, вълнувайте въобразя си, въобразйш си, въобразйм си, въобразят си; въобразйх си, въобразй си, въобразйхме си, въобразйхте си, въобразйхо си; въобразях си, въобразеше си, въобразяхме си, въобразяхте си, въоброзяха си; въобразйл си, въобразйли си; въобразял си, въобразели си; въобразен, въобразени; въобразй си, въобразете си въобразявам си, въобразяваш си, въобразяваме си, въоброзявот си; въобразявох си (мин. св. и несв. вр.), въобразяво си (мин. св. вр.), въобразяваше си (мин. несв. вр.), въобразявахме си, въобразявахте си, въобразяваха си (мин. св. и несв. вр.); въобразяват си, въобразявали си (мин. св. и несв.); въобразявай, въобразявани; въобразявощ си, въобразяващи си; въобразявайки си; въобразявай си, въобразявайте си въодушевя (се), въодушевйш, въодушевйм, въодушевят; въодушевйх, въодушевй, въодушевйхме, въодушевйхте, въодушевйхо; въодушевях, въодушевеше, въодушевяхме, въодушевяхте, въодушевяха; въодушевйл, въодушевйли; въодушевял, въодушевели; въодушевен, 62
вярвам въодушевени; въодушеви, въодушевете въодушевявам (се), въодушевяваш, въодушевяваме, въодушевяват; въодушевявах (мин. св. и несв. вр.), въодушевява (мин. св. вр.), въодушевяваше (мин. несв. вр.), въодушевявахме, въодушевявахте, въодушевяваха (мин. св. и несв. вр.); въодушевявал, въодушевявали (мин. св. и несв.); въодушевяван, въодушевявани; въодушевяващ, въодушевяващи; въодушевявайки; въодушевявай, въодушевявайте въоръжа (се), въоръжиш, въоръжйм, въоръжат; зъоръжйх, въоръжй, зъоръжйхме, въоръжйхте, зъоръжйха; зъоръжах, въоръжеше, зъоръжахме, въоръжахте, зъоръжаха; зъоръжйл, въоръжйли; зъоръжал, въоръжали; въоръжен, въоръжени; зъоръжй, въоръжете въоръжавам (се), въоръжаваш, въоръжаваме, въоръжават; зъоръжавах (мин. св. и ~гсв. вр.), зъоръжава (мин. св. вр.), зъоръжаваше (мин. несв. вр.), зъоръжавахме, въоръжавахте, зъоръжаваха (мин. св. и ~.есв. вр); зъоръжавал, зъоръжавали (мин. св. и несв.); зъоръжаван, въоръжавани; въоръжаващ, въоръжаващи; зъоръжавайки; зъоръжавай, въоръжавайте въолътЯ (се), въплътйш, зъплътйм, въплътят; ЗЪПЛЪТИХ, ВЪШГЬТЙ, зъплътйхме, въштьтйхте, зъплътйха; зъплътях, въшгьтеше, зъплътяхме, въплътяхте, зъплътяха; зъплътйл, въшгьтйли; зъплътял, въшгьтели; зъплътен, въшгьтени; зъплътй, въшгьтете аьалътЯвам (се), въплътяваш, зъплътяваме, въшгьтяват; зъплътявах (мин. св. и чесв. вр.), зъплътява (.мин. св. вр.), въшгьтяваше (.мин. несв. вр.), въштьтявахме, въплътявахте, въшгьтяваха (мин. св. и несв. вр.); въплътявал, въшгьтявали (мин. св. и несв.); въплътяван, въшгьтявани; въшгьтяващ, въшгьтяващи; въшгьтявайки; въшгьтявай, въплътявайте въплъщавам (се), въплъщаваш, въшгьщаваме, въплъщават; въшгьщавах (мин. св. и несв. вр.), въшгьщава (мин. св. вр.), въшгьщаваше (мин. несв. вр.), въплъщавахме, въплъщавахте, въшгьщаваха (мин. св. и несв. вр.); въшгьщавал, въшгьщавали (мин. св. и несв.) ; въшгьщаван, въплъщавани; въшгьщаващ, въплъщаващи; въшгьщавайки; въшгьщавай, въшгьщавайте вървя, вървиш, вървим, вървят; вървих, върви, вървихме, вървихте, вървиха; вървех, вървеше, вървехме, вървехте, вървеха; вървил, вървили; вървел, вървели; вървен, вървени; вървещ, вървещи; вървейки; вървй, вървете вървЯ, вървйш, вървйм, вървят; вървях (мин. св. и несв. вр.), вървя (мин. св. вр.), вървеше (мин. несв. вр.), вървяхме, вървяхте, вървяха (мин. св. и несв. вр.); вървял, вървели (мин. св. и несв.); вървящ, вървящи; вървейки; вървй, вървете въргалям (се), въргаляш, въргаляме, въргалят; въргалях (мин. св. и несв. вр.), въргаля (мин. св. вр.), въргаляше (мин. несв. вр.), въргаляхме, въргаляхте, въргаляха (.мин. св. и несв. вр.); въргалял, въргаляли (мин. св. и несв.); въргалян, въргаляни; въргшшщ, въргалящи; въргаляйки; въргаляй, въргаляйте вържа (се), вържеш, вържем, вържат; вързах, върза, вързахме, вързахте, вързаха; вържех, вържеше, вържехме, вържехте, вържеха; вързал, вързали; вържел, вържели; вързан, вързани; вържй, вържете върлувам, върлуваш, върлуваме, върлуват; върлувах (мин. св. и несв. вр.), върлува (мин. св. вр.), върлуваше (мин. несв. вр.), върлувахме, върлувахте, върлуваха (мин. св. и несв. вр.); върлувал, върлували (мин. св. и несв.); върлуващ, върлуващи; върлувайки; върлувай, върлувайте върна (се), върнеш, върнем, върнат; върнах, върна, върнахме, върнахте, върнаха; върнех, върнеше, върнехме, върнехте, върнеха; върнал, върнали; върнел, върнели; върнат, върнати върнй, върнете въртя (се), въртйш, въртйм, въртят; въртях (мин. св. и несв. вр.), въртя (мин. св. вр.), въртеше (мин. несв. вр.), въртяхме, въртяхте, въртяха (.мин. св. и несв. вр.); въртял, въртели (мин. св. и несв.); въртян, въртени въртящ, въртящи; въртейки; въртй, въртете върша, вършиш, вършим, вършат; върших, върши, вършихме, вършихте, вършиха; вършех, вършеше, вършехме, вършехте, вършеха; вършил, вършили; вършел, вършели; вършен, вършени; вършещ, вършещи; вършейки; вършй, вършете вършея, вършееш, вършеем, вършеят; вършах, върша, вършахме, вършахте, вършаха; вършеех, вършееше, вършеехме, вършеехте, вършееха; вършал, вършали; вършеел, вършеели; вършан, вършани; вършеещ, вършеещи; вършеейки; вършей, вършейте въставам, въставаш, въставаме, въстават; въставах (мин. св. и несв. вр.), въстава (мин. св. вр.), въставаше (мин. несв. вр.), въставахме, въставахте, въставаха (мин. св. и несв. вр.) ; въставал, въставали (мин. св. и несв.); въставащ, въставащи; въставайки; въставай, въставайте въстана, въстанеш, въстанем, въстанат; въстанах, въстана, въстанахме, въстанахте, въстанаха; въстанех, въстанеше, въстанехме, въстанехте, въстанеха; въстанал, въстанали; въстанел, въстанели; въстанй, въстанете въся (се), въсиш, въсим, въсят; въсих, въси, въсихме, въсихте, въсиха; въсех, въсеше, въсехме, въсехте, въсеха; въсил, въсшш; въсел, въсели; въсещ, въсещи; въсейки; въсй, въсете въшлясам, въшлясаш, въшлясаме, въшлясат; въшлясах (мин. св. и несв. вр.), въшляса (мин. св. вр.), въшлясаше (мин. несв. вр.), въшлясахме, въшлясахте, въшлясаха (мин. св. и несв. вр.) ; въшлясал, въшлясали (мин. св. и несв.) ; въшлясай, въшлясайте въшлясвам, въшлясваш, въшлясваме, въшлясват; въшлясвах (мин. св. и несв. вр.), въшлясва (мин. св. вр.), въшлясваше (мин. несв. вр.), въшлясвахме, въшлясвахте, въшлясваха (мин. св. и несв. вр.); въшлясвал, въшлясвали (мин. св. и несв.); въшлясващ, въшлясващи; въшлясвайки; въшлясвай, въшлясвайте вярвам, вярваш, вярваме, вярват; вярвах (мин. св. и несв. вр.), вярва (мин. св. вр.), вярваше (мин. несв. вр.), вярвахме, вярвахте, вярваха (мин. св. и несв. вр.); вярвал, вярвали (мин. св. и несв.); в 63
вярвам вярващ, вярващи; вярвайки; вярвай, вЯрвайте вясвам се и весвам се, вясваш се, вясваме се, вясват се; вясвах се (мин. св. и несв. вр.), вясва се (мин. св. вр.), вясваше се (мин. несв. вр.), вясвахме се, вясвахте се, вясваха се (мин. св. и несв. вр.) ; вясвал се, вясвали се (мин. св. и несв.); вясващ се, вясващи се; вясвайки се; вясвай се, вясвайте се вяскам се, вяскаш се, вяскаме се, вяскат се; вясках се (мин. св. и несв. вр.), вяска се (мин. св. вр.), вяскаше се (мин., несв. вр.), вяскахме се, вяскахте се, вяскаха се (мин. св. и несв. вр.) ; вяскал се, вяскали се (мин. св. и несв.); вяскащ се, вяскащи се; вяскайки се; вяскай се, вяскайте се вясна се и весна се, веснеш се, веснем се, вяснат се; вяснах се, вясна се, вяснахме се, вяснахте се вяснаха се; веснех се, веснеше се, веснехме се, веснехте се веснеха се; вяснал се, вяснали се; веснел се, веснели се; весни се, веснете се 64
генерализирам г гаврътвам, гаврътваш, гаврътваме, гаврътват; гаврътвах (мин. св. и несв. вр.), гаврътва (.мин. св. вр.), гаврътваше (мин. несв. вр.), гаврътвахме, гаврътвахте, гаврътваха (мин. св. и несв. вр.); гаврътвал, гаврътвали (мин. св. и несв.); гаврътван, гаврътвани; гаврътващ, гаврътващи; гаврътвайки; гаврътвай, гаврътвайте гаврътна, гаврътнеш, гаврътнем, гаврътнат; гаврътнах, гаврътна, гаврътнахме, гаврътнахте, гаврътнаха; гаврътнех, гаврътнеше, гаврътнехме, гаврътнехте, гаврътнеха; гаврътнал, гаврътнали; гаврътнел, гаврътнели; гаврътнат, гаврътнати; гаврътнй, гаврътнете гавря се, гавриш се, гаврим се, гаврят се; гаврих се, гаври се, гаврихме се, гаврихте се, гавриха се; гаврех се, гавреше се, гаврехме се, гаврехте се, гавреха се; гаврил се, гаврили се; гаврел се, гаврели се; гаврещ се, гаврещи се; гаврейки се; гаврй се, гаврете се галая. гадаеш, гадаем, гадаят; гадах. гада, гадахме, гадахте, гадаха; гадаех, гадаеше, гадаехме, гадаехте, гадаеха; гадал, гадали; гадаел, гадаели; гадан. гадани; гадаеш, гадаещи; гадаейки; галай, гадайте галя ми се (безл.); гади ми се; гадеше ми се; гадило ми се; гадело ми се газярам (се), газйраш, газираме, газйрат; газирах (мин. св. и несв. вр.), газйра (мин. св. вр.), газйраше (мин. несв. вр.), газйрахме, газйрахте, газйраха (мин. св. и несв. вр.) ; газйрал, газйрали (мин. св. и несв.); газйран, газйрани; газйращ, газйращи; газйрайки; газйрай, газйрайте газифицирам, газирицйраш, газирицйраме, газирицйрат; газирицйрах (мин. св. и несв. вр.), газирицйра (мин. св. вр.), газирицйраше (мин. несв. вр.), газирицйрахме, газирицйрахте, газирицйраха (мин. св. и несв. вр.); газирицйрал, газирицйрали (мин. св. и несв.); газирицйран, газирицйрани; газирицйращ, газирицйращи; газирицйрайки; газирицйрай, газирицйрайте газя, газиш, газим, газят; газих, гази, газихме, газихте, газиха; газех, газеше, газехме, газехте, газеха; газил, газили; газел, газели; газен, газени; газещ, газещи; газейки; газй, газете галванизирам, галванизйраш, галванизйраме, галванизйрат; галванизйрах (мин. св. и несв. вр.), галванизйра (мин. св. вр.), галванизйраше (мин. несв. вр.), галванизйрахме, галванизйрахте, галванизйраха (мин. св. и несв. вр.) ; галванизйрал, галванизйрали (мин. св. и несв.); галванизйран, галванизйрани; галванизйраш, галванизйращи; галванизйрайки; галванизйрай, галванизйрайте галопирам, галопйраш, галопйраме, галопйрат; галопйрах (мин. св. и несв. вр.), галопйра (мин. св. вр.), галопйраше (мин. несв. вр.), галопйрахме, галопйрахте, галопйраха (мин. св. и несв. вр.); галопйрал, галопйрали (мин. св. и несв.) ; галопйращ, галопйращи; галопйрайки; галопйрай, галопйрайте галя, галиш, галим, галят; галих, гали, галихме, гадихте, галиха; галех, галеше, галехме, галехте, галеха; галил, галили; галел, галели; гален, галени; галещ, галещи; галейки; галй, галете гангренясам (обикн. в 3 л.), гангреняса, гангренясаме, гангренясат; гангренясах (мин. св. и несв. вр.), гангреняса (мин. св. вр.), гангренясаше (мин. несв. вр.), гангренясахме, гангренясахте, гангренясаха (мин. св. и несв. вр.); гангренясал, гангренясали (мин. св. и несв.) гангренясвам (обикн. в 3 л.), гангренясва, гангренясваме, гангренясват; гангренясвах (мин. св. и несв. вр.), гангренясва (мин. св. вр.), гангренясваше (мин. несв. вр.), гангренясвахме, гангренясвахте, гангренясваха (мин. св. и несв. вр.); гангренясвал, гангренясвали (мин. св. и несв.); гангренясващ, гангренясващи; гангренясвайки гарантирам, гарантйраш, гарантйраме, гарантйрат; гарантйрах (мин. св. и несв. вр.), гарантйра (мин. св. вр.), гарантйраше (мин. несв. вр.), гарантйрахме, гарантйрахте, гарантйраха (мин. св. и несв. вр.) ; гарантйрал, гарантйрали (мин. св. и несв.) ; гарантйран, гарантйрани; гарантйраш, гарантйращи; гарантйрайки; гарантйрай,гарантйрайте гардирам, гардйраш, гардйраме, гардйрат; гардйрах (мин. св. и несв. вр.), гардйра (мин. св. вр.), гардйраше (мин. несв. вр.), гардйрахме, гардйрахте, гардйраха (мин. св. и несв. вр.); гардйрал, гардйрали (мин. св. и несв.); гардйран, гардйрани; гардйращ, гардйращи; гардйрайки; гардйрай, гардйрайте гарирам, гарйраш, гарйраме, гарйрат; гарйрах (мин. св. и несв. вр.), гарйра (мин. св. вр.), гарйраше (мин. несв. вр.), гарйрахме, гарйрахте, гарйраха (мин. св. и несв. вр.); гарйрал, гарйрали (мин. св. и несв.); гарйран,гарйрани; гарйращ, гарйращи; гарйрайки; гарйрай, гарйрайте гарнирам, гарнйраш, гарнйраме, гарнйрат; гарнйрах (мин. св. и несв. вр.), гарнйра (мин. св. вр.), гарнйраше (мин. несв. вр.), гарнйрахме, гарнйрахте, гарнйраха (мин. св. и несв. вр.); гарнйрал, гарнйрали (мин. св. и несв.) ; гарнйран, гарнйрани; гарнйращ, гарнйращи; гарнйрайки; гарнйрай, гарнйрайте гасна, гаснеш, гаснем, гаснат; гаснах, гасна, гаснахме, гаснахте, гаснаха; гаснех, гаснеше, гаснехме, гаснехте, гаснеха; гаснал, гаснали; гаснел, гаснели; гаснещ, гаснещи; гаснейки; гаснй, гаснете гастролирам, гастролйраш, гастролйраме, гастролйрат; гастролйрах (мин. св. и несв. вр.), гастролйра (мин. св. вр.), гастролйраше (мин. несв. вр.), гастролйрахме, гастролйрахте, гастролйраха (мин. св. и несв. вр.) ; гастролйрал, гастролйрали (мин. св. и несв.); гастролйраш, гастролйращи; гастролйрайки; гастролйрай, гастролйрайте гася, гасйш, гасйм, гасят; гасйх, гасй, гасйхме, гасйхте, гасйха; гасях, гасеше, гасяхме, гасяхте, гасяха; гасйл, гасйли; гасял, гасели; гасен,гасени; гасящ, гасящи; гасейки; гасй, гасете генерализирам, генерализйраш, генерализйраме, генерализйрат; генерализйрах (мин. св. и несв. вр.), генерализйра (мин. св. вр.), * Официален правописен речник на българския език. Глаголи 65
генерализирам генерализираше (мин. несв. вр.), генерализирахме, генерализирахте, генерализираха (мин. св. и несв. вр.); генерализирал, генерализирали (мин. св. и несв.); генерализиран, генерализирани; генерализиращ, генерализиращи; генерализйрайки; генерализиран, генерализирайте генерирам, генерираш, генерираме, генерират; генерирах (мин. св. и несв. вр.), генерира (мин. св. вр.), генерираше (мин. несв. вр.), генерирахме, генерирахте, генерираха (мин. св. и несв. вр.) ; генерирал, генерирали (мин. св. и несв.); генериран, генерирани; генериращ, генериращи; генерирайки; генерирай, генерирайте германизйрам (се), германизираш, гермонизйраме, гермонизйрат; германизирах (мин. св. и несв. вр.), германизира (мин. св. вр.), германизираше (мин. несв. вр.), германизирахме, гермонизйрахте, германизираха (мин. св. и несв. вр.) ; германизирал, германизирали (мин. св. и несв.); германизиран, германизйрани; гермонизйрощ, германизйращи; германизираики; германизйрай, германизйрайте героизйрам (се), героизираш, героизираме,героизират; героизирах (мин. св. и несв. вр.), героизира (мин. св. вр.), героизираше (мин. несв. вр.), героизирахме,героизирахте, героизираха (мин. св. и несв. вр.); героизирал, героизирали (мин. св. и несв.); героизиран,героизирани; героизиращ, героизиращи; героизйрайки; героизирай,героизйройте гйздя (се), гйздиш, гйздим, гйздят; гйздих, гизди, гйздихме, гиздихте, гйздиха; гйздех, гйздеше, гйздехме, гйздехте, гиздеха; гйздил, гйздили; гйздел, гйздели; гйзден, гйздени; гйздещ, гйздещи; гйздейки; гизди, гиздете гйзна, гйзнеш, гйзнем, гйзнат; гизнах, гйзна, гизнахме, гизнахте, гизнаха; гизнех, гизнеше, гйзнехме, гизнехте, гйзнеха; гйзнал, гизнали; гизнел, гйзнели; гйзнещ, гйзнещи; гйзнейки; гизнй, гизнете гилотинйрам, гилотинйраш, гилотинираме, гилотинират; гилотинйрах (мин. св. и несв. вр.), гилотинйра (мин. св. вр.), гилотинйраше (мин. несв. вр.), гилотинирахме, гилотинйрахте, гилотинираха (мин. св. и несв. вр.) ; гилотинйрал, гилотинирали (мин. св. и несв.); гилотинйран, гилотинйрани; гилотинйращ, гилотиниращи; гилотинйрайки; гилотинйрай, гилотинйрайте гйна, гинеш, гинем, гинат; гинах, гина, гинахме, гинахте, гинаха; гинех, гинеше, гинехме, гинехте, гинеха; гинал, гинали; гинел, гинели; гинещ, гинещи; гйнейки; гини, гинете гипсйрам, гипсираш, гипсйрамe,гипсйрат; гипсйрах (мин. св. и несв. вр.), гипсйра (мин. св. вр.), гипсйраше (мин. несв. вр.), гипсйрахме, гипсйрахте, гипсйраха (мин. св. и несв. вр.); гипсйрал, гипсйрали (мин. св. и несв.); гипсйран, гипсйрани; гипсйращ, гипсйращи; гипсйрайки; гипсйрой,гипсйрайте главоболй (се), главоболиш, главоболим, главоболят; главоболйх, главоболй, главоболихме, главоболихте, главоболйха; главоболях, главоболеше, главоболихме, главоболихте, главоболиха; главоболил, главоболили; главоболил, главоболели; главоболищ, главоболищи; главоболейки; главоболи, главоболете главозамайвам (се), главозамайваш, главозамайваме, главозамайват; главозамайвах (мин. св. и несв. вр.), главозамайва (мин. св. вр.), главозамайваше (мин. несв. вр.), главозамайвахме, главозамайвахте, главозамайваха (мин. св. и несв. вр.); главозамайвал, главозамайвали (мин. св. и несв.); главозамайван, главозамайвани; главозамайващ, главозамайващи; главозамайвайки; главозамайвай, главозамайвайте главозамая (се), главозамаеш, главозамОем, главозамОят; главозамОях, главозамая, главозамаяхме, главозамОяхте, главозамОяха; главозамОех, главозамаеше, главозамаехме, главозамОехте, главозамаеха; главозамОял, главозамОяли; главозамОел, главозамОели; главозамОян, главозамОяни; главозамОй, главозамОйте главй (се), главйш, главйм, главит; главйх, главй, главйхме, главйхте, главйха; главйх, главеше, главихме, главйхте, главйха; главйл, главили; главил, главели; главен, главени; главй, главете главЯвам (се), главйваш, главйваме, главйват; главйвах (мин. св. и несв. вр.), главйва (мин. св. вр.), главйваше (мин. несв. вр.), главйвахме, главйвахте, главйваха (мин. св. и несв. вр.); главйвал, главйвали (мин. св. и несв.); главйван,главйвани; главйващ, главйващи; главйвайки; главйвай,главйвайте гладувам, гладуваш, гладуваме, гладуват; гладувах (мин. св. и несв. вр.), гладува (мин. св. вр.), гладуваше (мин. несв. вр.), гладувахме, гладувахте, гладуваха (мин. св. и несв. вр.); гладувал, гладували (мин. св. и несв.); гладуващ, гладуващи; гладувайки; гладувай, гладувайте глОдя (се), гладиш, глОдим, глОдят; гладих, глОди, гладихме, гладихте, глОдиха; гладех, гладеше, гладехме, глОдехте, глОдеха; гладил, гладили; гладел, глОдели; гладен,глОдени; гладещ, гладещи; гладейки; гладй, гладете глазйрам, глазираш, глазираме, глазйрат; глазирах (мин. св. и несв. вр.), глазира (мин. св. вр.), глазйраше (мин. несв. вр.), глазирахме, глазирахте, глазираха (мин. св. и несв. вр.); глазйра