Text
                    X
ft	В
Ж
-> ft5
•$ a CfA
Ж
W;
Вж
# >> Ж. ft
> ' <^ -' ■- '
$-5'
>$ÿy
;-н
.


РУСКО-БЪЛГАРСКИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК РУССКО-БОЛГАРСКИЙ ЗЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ Hi
РУССКО- БОЛГАРСКИЙ ЗЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИИ СЛОВАРЬ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО .ТЕХНИКА“, СОФИЯ ИЗДАТВЛЬСТВО .РУССКИЙ ЯЗНК“, МОСКВА
РУСКО- БЪЛГАРСКИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК ИЗДАТЕЛСТВО _ «РУССКИЙ _ ЯЗЬК“, МОСКВА ДЪРЖАВНО ИЗДАТЕЛСТВО „ТЕХНИКА“, СОФИЯ, 1975
УДК 621.3(033)=82=867 СЪСТАВИТЕЛИ Доц. к.т.н. инж. АНГЕЛ Н. ПИСАРЕВ, ДРАГА Г. РАФАИЛОВА, ЕЛЕНА К. НАЙДЕНОВА, ЛИДИЯ Г. ЗАДОРОЖНАЯ, МАРИЯ И. РАДОНОВА, НАДЕЖДА И. СЛАВОВА, к.т.н.инж. НЕДЯЛКО Н. АВРАМОВ, инж. НИКОЛА 3. ' ЛЮБЕНОВ, инж. ПАВЕЛ М. МАРТИНОВ, доц. инж. СТЕФАН СТ. РАБОВ, СРЕБРЯНА СТ. НОЕВА, ироф. к.т.н. инж. ХИНКОМ. ХИНОВ 808 С:621.3
ПРЕДГОВОР Руско-българският електротехнически речник, който е съвместно изда¬ ние на издателство «Русский язью — Москва, и издателство «Техника» — София, • съдържа около 25 000 термина от областта на електротехниката и сродните й отрасли. Включени са също и някои основни термини от дру¬ ги области (математика, физика, химия, машиностроене и др.), необходими за специалните технически преводи. Речникът е предназначен за научни и инженерно-технически работници, преводачи, преподаватели и студенти от учебните заведения и за всички, които използуват богатата съветска литература и документация в област¬ та на електротехниката. При съставянето на речника взеха участие следните специалисти по електротехника и преподаватели по руски език: Доц. к.т.н. инж. Ангел Писарев, Елена Найденова (теоретични основи на електротехниката, електрически измервания, електрически апарати, електротермия, заваръчна техника), к.т.н. инж. Недялко Аврамов, Надеж¬ да Славова (електротехнически материали, електрохимия, техника на висо¬ ките напрежения, електрически мрежи и системи, техника на високите напрежения . осветителна техника, релейна защита, . електротранс порт), инж. Никола Любенов, Мария Радонова, инж. Павел Мартинов, Сребряна Ноева (радиотехника, радиоразпръскване, усилватели, електро- акустика, измервания в радиотехниката и електроакустиката, техника на свръхвисоките честоти, телевизия, електроника, обработване на ин¬ формацията), доц. инж. Стефан Рабов, Драга Рафаилова (физика, съоб¬ щителна техника, телемеханика), проф. к.т.н. инж. Хинко Хинов, Лидия Задорожная (математика, електрически машини, електрообзавеждане, автоматика). Това е първият руско-български електротехнически речник, който се издава у нас, и всички забележки и предложения авторският колек¬ тив ще приеме с благодарност и ще ги има пред вид при евентуално второ преработено и разширено издание на речника. От съставителите
УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗУВАНЕТО НА РЕЧНИКА Руските термини в речника са подредени по азбучен ред. При подрежда¬ нето е използувана гнездовата система по съществително име. Това дава въз¬ можност да се групират на едно място всички разновидности (съставни тер¬ мини) на водещите (основните) термини. Подреждането вътре в гнездото става по азбучен ред, като определенията се поставят след знака «тилда» (~), която заменя водещия термин. Когато терминът се дава с обратен ред на думите, след тилдата се поставя запетая. Напр. аберрация . ~ * апертурная ~ вмсшего порядка геометрическая Съществителните се поставят в именителен падеж единствено число, като родът се означава с буквите м (мъжки род), ж (женски род), с (среден род), а за множествено число е прието означението мн. В .множествено число съществителните се дават, когато не се употребяват в единствено число, когато формата в множествено число се употребява по- често или има друго значение. Всички руски думи, с изключение на едносричните и • на тези, които имат ударение е, са с означено ударение^"). Поясненията към превода на термините се поставят в кръгли скоби и се набират с курсив. Напр. компаунд м 1. компаунд (изолационна маса). 2. смесено възбуждане (при постоянно токова електрическа машина) Приета е следната система на разделителни знаци: думи и изрази с еднакви значения се отделят със запетая, по-далечните по значение понятия — с точ¬ ка и • запетая, а различните понятия — с цифри. Напр. акнумулнрование с акумулиране, натрупване; задържане, събиране полоса ж 1. пояс, зона 2. шина 3. лента, ивица Синонимните варианти на българските еквиваленти се поставят в. квад¬ ратни скоби. Напр. дальность передачи далечина [обсег] на предаване кабель, гИбкий гъвкав [еластичен] кабел
В края на речника са подредени по азбучен ред най-употребяваните съкра щения, които се срещат • в руската електротехническа терминология. УСЛОВНИ СЪКРАЩЕНИЯ В ТЕКСТА НА РЕЧНИКА ав. авиация мет. металургия авт. автоматика метео метеорология авто автомобилна промишленост; мех. механика автотранспорт мин. минно дело акуст . акустика минер. минералогия арх. архитектура мн. множествено число астр. астрономия остар. остарял термин биол. биология радио радиотехника вж. виж с среден род воен. военна техника стр. строителство геод. геодезия стъкл. стъкларска. промишленост ж женски • род съобщ. съобщителна техника жп. железопътен транспорт текст. текстилна промишленост изч. изчислителна техника тлв. телевизионна техника икон. икономика тлг. телеграфия; телеграфна тех¬ инф. информационна техника ника кауч. каучукова промишленост тлф. телефония; телефонна тех¬ керам. керамика ника киб. кибернетика физ . физика косм. космонавтика фирм. фирмено название кфт. кин офотот ех н и к а хидр . хидротехника м мъжки род хим. химия; химическа промиш¬ мат. математика леност
I г г м абажур м абажур аберрация ж аберация —, апертурная апертурна аберация ~ висшего порядка аберация от висш ред [порядък] • геометрическия геометрична абе¬ рация , объективная обективна аберация первого порядка аберация от пър¬ ви ред [порядък] ■ сферйческая сферична аберация , фазовая фазова аберация , хроматическая хроматична абе¬ рация ; злектронно-оптическая • електрон¬ но-оптична аберация абонент м абонат внзмваеммй викан [търсен] або¬ нат вмзмвающий викащ абонат ~ дистанционной записи абонат на телезапис ~ радио радиоабонат тчлчвизионнмй телевизионен або¬ нат телеграфний телеграфен абонат ~ телетайпной связи абонат на те¬ лекс, •телексов абонат телефонний • телефонен абонат абсорбировать абсорбирам, поглъ¬ щам абсорбция ж поглъщане, абсорбция ~ заряда абсорбция на заряд [то¬ вар] ~ • радиоволн поглъщане на радио¬ вълни ~ • света абсорбция [поглъщане] на светлина спонтанная спонтанна абсорбция, спонтанно поглъщане абсцисса ж мат. абсциса аварийность ж аварийност, повреда аварийньгй авариен авария ж авария, повреда авометр м авометър, амперволтом- метър автоблокировка ж автоблокировка, самоблокировка автовьЬбор м сигналов • автоматично избиране на сигнали автовиключение с автоматично из¬ ключване автогенератор м автогенератор; ос- цилатор асинхроннмй асинхронен • авто¬ генератор [осцилатор] вь1сокостабйльнь1й автогенера- тор с висока стабилност ~ гармонических колебаний хармо¬ ничен автогенератор [осцилатор] двухконтактний двукръгов • авто¬ генератор диапазонний съгласуващ авто¬ генератор импульснмй импулсен автогене¬ ратор кварцевьй кварцов автогенера- тор [осцилатор] ламповьй лампов автогенератор [осцилатор] магнетронний магнетронен авто¬ генератор многокбнтурнмй • многокръгов автогенератор ~ на туннельном диоде автогенера¬ тор с тунелен • диод несинхронизйруемнй несинхро- низиращ автогенератор; . : свободен вибратор одноконтурний еднокръгов авто¬ генератор
АВТ 10 параметрический параметричен автогенератор ~ по Олеме Кблпитса автогенератор на Колпнтс по схчмч Хартли автогенератор на Хартли почти гармонический квазихар- моничен автогенератор ~ разривних колебаний автогене¬ ратор на прекъснати трептения ~ релаксационних колебаний ре- лаксационен автогенератор, ре- лаксатор ~ с автотрансформаторной обрат- ной связью автогенератор с транс¬ форматорна обратна връзка ~ с емкостной обратной связью ав¬ тогенератор с капацитивна обрат¬ на връзка ~ с запаздивающей обратной свя¬ зью автогенератор със закъснител- яа обратна връзка ~ с индуктивно» обратной связью автогенератор с индуктивна обрат¬ на връзка ~ синусоидальних колебаний авто¬ генератор със еннусоидпи трепте¬ ния л*, синхронизированний синхрони¬ зиран автогенератор синхронизируемий синхронизи¬ ращ автогенератор ~ с кварцевой стабилизацией чисто¬ ти автогенератор с кварцово ста¬ билизиране на честотата ~ с настроенним контуром в • цепи анода автогенератор с настроен аноден кръг ~ с настроенним контуром в цепи сетки автогенератор с настроен кръг ~ с обратной связью автогенератор с обратна връзка ~ с параметрическим возбуждением автогенератор с параметрично въз¬ буждане ~ с параметрической стабилиза- цией частотм автогенератор с параметрично стабилизиране на честотата стабИльний стабилен автогене¬ ратор (със стабилна честота) ~ с трансформаторной обратной связью автогенератор с трансфор¬ маторна обратна връзка ~ с управляемой начальной фазой автогенератор с управлява • а на¬ чална фаза ~ с злектронной обратной свЯзью автогенератор с електронна обрат¬ на връзка томсоновский Томсонов автоге- нератор транзисторний транзисторен ав¬ тогенератор управлЯемий по частоте авто¬ генератор, управляван по честота автодин л автодин, автохетеродин автоионизация ж автойоиизация автокалибрбвка ж автокалибровка автокатбд ж автокатод (катод С излъчване на поле) автоколебания с мн. автотрептения, собствени трептения, автоколеба¬ ния винужденние принудени авто- трептения паразитние паразитни автотреп- тения ~ первого рода автотрептения от първи род разривние прекъснати автотреп- тения свободние свободни автотрепте- Н н я ~ усилителя автотрептения на усил¬ вател автоколлимация ж автоколимация автокомпенсатор я автокомненсатор автокомпенсация ж аштокомпенсация автокоррелограмма ж автокорело- грама автокоррелятор м автокорелатор автокорреляция ж автокорелация оптИческая оптична автокоре- лация автомат м автомат; прекъсвач, авто¬ матичен изключвател бистродействующий бързодей- ствуващ (автоматичен) прекъс¬ вач воздушний въздушен (автома¬ тичен) прекъсвач вцчислитчльний изчислителна машина дискретни» дискретен автомат
11 АВТ — для вшдувания колб ав^тома^т [машина] за надуване на колби — для смени пластинок автомат за сменяване на грамофонни плочи кибернетический кибернетичен автомат конечний краен автомат (мате- матичек модел) намоточний автомат [машина] за намотаване на бобини программний програмен автомат самообучающийся автомат за самообучаване читающий устройство за авто¬ матично четене автоматизация ж автоматизация комплексния комплексна авто¬ матизация последовательная последовател- „ на автоматизация ~ программИрования автоматиза¬ ция на програмиране —■ производства автоматизация на производство промйшленная промишлена ав¬ томатизация частИчная частична [непълна] автоматизация автоматрзм м автоматизъм автоматика ж автоматика — управления автоматика на уп¬ равление [комаидуване] автоматический автоматичен, само- действуващ автомодуляция ж автоматична мо¬ дулация, автомодулация автонастрбйка ж еж. автоподстрбйка автономность ж автономия, автоном¬ ност ав^т^с^п^а^р^с^м^е^т^р^йческий автопараме- тричсп автопилот м автопилот, автомати¬ чен пилот автоподстрбйка ж автонастройка, автоматична настройка, авторе- гулиране — резкости авторегулиране на рез- костта (при телевизионна камера) — фази автоматично настройване на фаза; автоматично привеждане във фаза «*^ частотй авторегулиране на че¬ стота — частоти, импульсно-фазовая им¬ пулсно-фазово автоматично ре¬ гулиране на честота — частотй строк автоматично на¬ стройване честотата на линии ] ре¬ дове] — частоти, фазовая автоматична настройка на честотата чрез под¬ тискане на фазата автопбиск м автоматично търсене автолуск м автоматично пускане авторегулятор м авторегулятор — усиления авторегулатор на усил¬ ване авторезонанс м авторезонанс авторадиодальномер м радар за ав- тол р сеел едва не авторегенерация ж авторегенерация автосмещение с автополяризация автосопровождение с автосъпровож- дане, автоматично преследване — по дальности дииттшционно авто- съ провеждане, автосъ пр овож да- не от разстояние — по угловьим координатам ъглово автотъпровожданч автостабилизация ж, температур- ная температурна автостабилиза- ция автостоп м уредба [уред] за автома¬ тично спиране, автостоп автосъем м координат автоматично отчитане на координати автотелеуправление с автотелеуп- равление, дистанционно автома¬ тично управление, автоматично уп¬ равление от разстояние автотелеуправляемий автотелеуп- равляем, управляем от разстоя¬ ние автотермостабилизатор м автотер- мостабилизатор, автоматичен тер¬ морегулатор автотрансформатор м автотрансфор- матор измерителъний измервателен ав¬ тотрансформатор междйнний междинен автотранс- форматор повишающий повишаващ авто¬ трансформатор понижающий понижаващ авто¬ трансформатор
АВТ . 12 регулируемий регулируем транс¬ форматор регулрруемий подмагнРчива- нием автотрансформатор, регули¬ руем с намагнитване *** с настроенной обмоткой авто- трансформатор с регулируема на¬ мотка —, согласовивающрй съгласуващ автотрансформатор — с переключаемой обмоткой авто¬ трансформатор с превключваща намотка — с регулируемим козффициентом трансформации автотрансформа- тор с регулируем коефициент на трансформация автофокусирбвка ж автофокусиров- ка, автофокусиране автозмйттер м автоемитер агент ж, активИрующий активатор, активиращ агент агрегат м агрегат — возбуждения агрегат за възбуж¬ дане; възбудителен агрегат випрямИтельний група изправи¬ тели генераторний генераторен агре¬ гат гидрозлектрИческий хидроелек- тричен агрегат ~, громкоговорящий група високо¬ говорители зарядний заряден агрегат, аг¬ регат за зареждане (на акумула¬ торни батерии) каскадний каскаден агрегат котельний котелен агрегат, ко¬ тел, котлоагрегат — настройки настройващ блок, сии- тонизатор, тюнер ~, откачной агрегат за изпомпване — резервного питания агрегат за резервно захранване — ртутно-випрямИтелвний група живачни токоизправители агрегатний агретатен адаптация ж адаптация, приспосо¬ бяване; нагаждане — глаза адаптация на окото, очна адаптация '-'у световая светлинна адаптация слуховая слухова адаптация темновая адаптация към тъм¬ нина цвчтовИя адаптация към цве¬ тове, цветова адаптация адаптер м 1. адаптер, звуков преоб- разов ател 2. грамофонна мембра¬ на 3. фотоелектрически преобра- зов ат ел на звука адтчзuя ж адхезия, прилепваемост аддитрвность ж адитивност — воспррятия яркости способност да се възприема силата на светли¬ ната адрабата ж физ. адиабата адиабатИческий адиабатен адмитанц м пълна [привидна] про¬ водимост, адмитанс ~у отрицательний отрицателен ад- митанс еквивалентний еквивалентна про¬ водимост адрес м адрес — адреса вж. адрес, косвенний — возврата обратен адрес ~у временний временен адрес действРтельний действителен [ис¬ тински] адрес — кода адрес на кода — команди адрес на команда ~у косвенний индиректен [косвен, непряк] адрес символИческий символичен адрес адресация ж изч. адресиране непрямая непряко [индиректно] адресиране адсорбция ж физ. адсорбция азбука ж азбука — Бодо азбука на Бодо — Морзе Морзова азбука ~у телеграфная телеграфна азбука азимут м азимут измеренний наблюдаван [изме¬ рен] азимут исправленний точен азимут магнитний магнитен азимут ~, относРтчльний относителен ази¬ мут '-'у текущий действителен азимут г--, точний вж. азимут, исправлен- ний ~у упрежденний бъдещ азимут — цЧлр азимут на една цел азот м хим. азот
13 оккумулИровонрч с акумулиране, натрупване, задържане, събиране — знергии акумулиране на енергия аккумулятор ж акумулатор железо-нИкелевий желязно-ни¬ келов акумулатор — цакала акумулатор за нагряване нйкелево-кадмиевий кадмиево- никелов акумулатор (на лампи) свинцово-крслотний оловен аку¬ мулатор свинцовий вж. аккумулятор, свинцово- кислотний силовой силов [мощностей] аку¬ мулатор злектрический електрически аку¬ мулатор аккумуляторная ж акумулаторно помещение, акумулаторна аккумуляторний акумулаторен аккумуляция ж акумулация, на¬ трупване, задържане акселерограф м акселерограф (уред за записване на ускорение) пьезокварцевмй пиезоелектри- чен [кварцов] акселерометър активация ж активиране; активация активИрование с активиране активрровать активирам актИвность ж активност — йонизатора активност на йониза¬ тор актиний м хим. актиний акустика ж акустика архитектурная архитектурна аку- стика подводная подводна акустика — помещений акустика на помеще¬ ния [зали] прикладная приложна акустика технИческая техническа акусти- ка акустИческий акустичен акцелерометр м вж. акселерометр акцептор м акцептор — злектронов акцептор на елек¬ трони алгебра ж алгебра булева Булова алгебра, алгебра на логиката коммутационная комутационна алгебра — логики вж. алгебра, булева — пчрчключЧнрй еж. алгебра, ком¬ мутационная — цчпЧй алгебра на мрежите алгол м изч. алгол (международен ал¬ горитмичен език) алгоритм м алгоритъм — вичислчния алгоритъм на изчис* ление дискретний дискретен алгорр* тъм рнформационний информацио¬ нен алгоритъм — квантования алгоритъм на кван- товане машИнний машинен алгоритъм — наведения алгоритъм на водене — обработки сигнала алгоритъм за обработка на сигнал — обучения алгоритъм на обучение — опознания алгоритъм за опозна¬ ване — оптимизации алгоритъм за опти¬ мизация — поиска алгоритъм за търсене [изследване] — решения алгоритъм за решение — тамонaттраивающийтя самона- стройващ се алгоритъм, алгори¬ тъм за самоприспособяване — управления алгоритъм за управ¬ ление [командуване] алгоритмизация ж алгоритмизрране алий м вж. альнИ алнико м вж. альнико алнисй м вж. ольнрсй алсифер м вж. альсрфер алурей м фирм. алурей (материал за проводници) алфаврт м азбука (вж. също азбука) —, входной входна азбука виходной изходна азбука алфавИтно-цифровой азбучно-циф¬ ров оль6чдо с албедо (отражателна способност) алькатрбн м алкатрон альнр м фирм, алии (сплав) ольнрко м фирм. альнисй м фирм. аль^фер м фирм. алнико (сплав) алниси (сплав) алсифер (сплав) альтрметр м алтиметър, висотомер (вж. също висотомер) Ольфо-лучИ м мн. алфа-лъчи
АЛЬ 14 альфатрон м алфатрон, радиоакти¬ вен вакуумметър ольфа-частрцо ж алфа-частица олюмЧль м фирм. алюмел (сплав) алюмРниевий алуминиев, съдържащ алуминий алюмИний м хим. алуминий Алюм ин нрованич с алумрниране (покриване с алуминий) Алюминоксйд м алуминиев окис (диелектрик) амбушюр м защитна [предпазна] капачка на микрофон, мундщук на микрофон амортизатор м амортисьор, дчмп- фер, гасител, затихвател на им¬ пулси — акустических Импульсов аморти¬ сьор на акустични импулси — ударов амортисьор на удари амортизация ж амортизиране, за¬ миране, затихване амортизИровать амортизирам, зами¬ рам, затихвам ампер м ампер абсолютний абсолютен ампер мчждународний международен ампер ампер-виток м ампер-навивка ампервольтомметр м ампер-волт- ом м етъ р, м улти цет ампчрмЧтр м амперметър, ампчрмчр — актИвного тока амперметър за активен ток — анодной цЧпи амперметър в анод¬ на верига — високого клоссо точности ампер¬ метър с висок клас на точност дифференцральний диференциа¬ лен амперметър — индукционной системи амперме¬ тър от индукционна система, ин¬ дукционен амперметър ламповий лампов амперметър — могнрт^оз^лчктрИччской системи амперметър от магнитпочлектрр- ччска система, магнитоелектри- чески амперметър образцовий вж. ампчрмчтр, ата- лонний — постоянного тока амперметър за постоянен ток — реактрвного тока амперметър за реактивен ток самопИшущий самопишещ [ре¬ гистриращ) амперметър ~ с тчлчметррческой систЧмой ам¬ перметър с телеметррчна система стрчлочний стрелков амперметър струнний струнен амперметър ~ тчпловой срстЧми амперметър от топлинната система — тчрмоалчктррччской системи ам¬ перметър от термоелектррческата система фчрродинамйческий феродинами- ччн амперметър фотоалчктррческий фотоелектрп- чески амперметър — , злектродинамический електро- динамичен амперметър — алектромагнитной систЧми ам¬ перметър от електромагнитната система аталонний еталонен [образцов! амперметър омпЧр-счкундо ж амперсекунда омпЧр-чос м амперчас амплитрон м амплитрон (усилвател на сантиметрови или милиметро¬ ви вълни) амплитуда ж амплитуда возростоющоя нарастваща [ра¬ стяща] амплитуда — волни амплитуда па вълна двойная тотална |обща, пълна, двойна] амплитуда, амплитуда «връх с връх» единРчная единична амплитуда — записи амплитуда на запис — Рмпульса амплитуда на импулс — колчбаний амплитуда на трепте¬ ния [колебания] комплексния комплексна ампли- туда моксимильноя максимална ' ам¬ плитуда мЧдленно мчняющаяся бавпоиз- меняща се амплитуда — модуляцир — на виходч ночольноя ? — . ~ -- на амплитуда връх на модулация амплитуда на изход начална амплитуда несущей волни носеща вълна — несущей чистоти носеща честота — основной волни основна вълна па амплитуда амплитуда на
15 АНА — основной гормонричской ампли¬ туда на основния хармоник — отклонения амплитуда на от¬ клонение — отриженного сигнала амплитуда на отразения сигнал — пЧрвой гармоникр амплитуда на първия хармоник — пилообразншх колебИний ампли¬ туда на трионообразни трептения полния вж, амплитуда, двойная постоянния постоянна ампли¬ туда резонИнсния резонансна ампли¬ туда , — синхронизИрующчго сигнала ам¬ плитуда на синхронизиращ сигнал стицронИрная стационарна ам¬ плитуда устиноврвшияся вж. амплитуди, стационарния флуктуррующия флуктуираща [люлччща сч, колебаещи се] ам¬ плитуди имплитудно-модулйровинний ампли¬ тудно модулиран имплитудний амплитуден Импули ж ампула анализ м анализ вЧкторний векторен анализ вероятностний вероятностен ана¬ лиз, анализ ни вероятности врчмчнной временен анализ гармонРческрй еж. инилиз ФурьЧ —, грифИмчский графичен анализ — дИнних анализ -ни данни — , дифрикционний дифрикционен анализ — записи анализ на запис — изображения анализ ни образ — импульсов, врчмчнной анализ ни импулси по време интчрферометррческрй рнтерфе- ромчтррччн инилиз комбинаторний комбиниторен инилиз корреляционний корелационен анализ мигнИтний магнитен анализ митемитИческий митематичен ана¬ лиз —, митррчний матричен анализ —, многолириметровий многопира- метров анализ непрчривний непрекъснат ана¬ лиз оператИвнмй оперативен анализ опчрчжиющий предсказващ {из¬ преварващ] анализ — перчходних процчссов анализ ни преходни процеси последовательний последовате¬ лен инилиз позлементний поелементен ана¬ лиз приближенний приблизителен анализ рентгенострунтурний рчнтгено- структурен анализ — систЧми анализ ни системи — системи, количественний коли¬ чествен анализ ни системи спчктрИльний спектрален анализ ститистРичский статистичен ана¬ лиз — устойчивости анализ ни устой¬ чивост — ФурьЧ анализ на Фурие, харцонр ччн анализ чистотний честотен анализ злектррччскрх цепЧй анализ ни електрически вериги ^лентрохимрччткрй електрохи- мрччскр анализ инилизИтор м анализатор автоматический автоматичен ана¬ лизатор имплитудний амплитуден ана¬ лизатор инИлоговий аналогичен [анало¬ гов] анализатор ~ интрсовпиденрй анализатор ни интисъвпадчния вероятностний вероятностен ана¬ лизатор — врЧмчни зидЧржки анализатор ни закъснение — врчмчнр пролети анализатор ни времето ни прелитане врчмчнной анализатор ни врчме — врчменних интчрвИлов анализа¬ тор ни интервали от врчме гИзовий газов анализатор — гирмоник анализатор на хармо¬ нични [хармоници] гирмонРичский хармоничен ана¬ лизатор
АНА 16 — гармонИмчских составляющих еж. инилизИтор гирмоник диффчренцрильний диференциа¬ лен анализатор — звука анализатор на звука зрртельний зрителен [визуа¬ лен] анализатор Рмпульсний импулсен анализа¬ тор — Рмпульсов анализатор ни импулси — рскожЧний анализатор ни изкри¬ вявания коррчляцидннмй корелационен анализатор мигнИтний магнитен анализатор мехинрччский механичен анали¬ затор мндговхбдовий многовходов ана¬ лизатор многоканИлиний многоканален анализатор многопирИметровий мнотдпара- мчтров анализатор — нигрузки анализатор ни товар одноканИлвний едноканален ана¬ лизатор оптимал^ий оптимален анали¬ затор — оститочного гИзи анализатор на остатъчен газ пинорИмний панорамен анали¬ затор — перчходних процессов анализатор ни преходни процеси — помЧх анализатор па смущения — поляризИцрр анализатор на по¬ ляризация пороговий прагов анализатор —■ прохождЧния сигнилов анализа¬ тор за преминаване на сигнали — рчлЧйних схем анализатор пи релейни схчми — сигнИлов анализатор на сигнали — скоростей злчктронов анализатор на скоростта ни електрони — случийних функций анализатор ни случайни функции совпидЧний анализатор ни съвпа¬ дения — тоттивлЯющuх переменного ни- пряжчния еж. инилизИтор гармо- ник — с пИмятью анализатор с памет, анализатор със запомнящо ус¬ тройство — спектри спектрограф, спектра¬ лен анализатор — спектри звукових частот спектра¬ лен анализатор на звукови честоти — спектри Рмпульсов анализатор за спектъра ни импулси — спектри, панорамний анализатор ни панорамен спектър — спектри ридиотргнилов радио¬ електронен спектрограф — спектри чистот спектрограф ни ччстотити, честотен спектрограф спектрильний вж. анализатор спЧктри статистИческий статистически анализатор узкополосний теснолентов ана¬ лизатор — уровней анализатор ни нива — форми сигнали анализатор ни формати ни сигнал — характерИстик анализатор па ха¬ рактеристики — цепЧй анализатор на вериги цифровой диффчренциИльний диференциален анализатор — чистот анализатор ни честоти — частотних характеристик ана¬ лизатор ни честотни характери¬ стики широкополо^и^ широколентов анализатор злчктрРччскрй електрически ана¬ лизатор злектронний електронен анали¬ затор инализРровить анализирам инилог м аналог цифровой цифров аналог аналогия ж аналогия, подобие», сход¬ ство злчктрИччския електрическа ана¬ логия злектродинимическ^я електроди- нимични аналогия ^лчнтрдмeхинИччсноя електроме¬ ханична аналогия инилоговий аналогов иниморфози ж анаморфози — изображения анаморфоза на об¬ раза
17 АНТ а.нгс:трчм м ангстрьом (мярка за дължина на една стомилионна част от сантиметъра) инемометр м инчмомчтър, ветромер (уред за измерване на въздушно течение ) анИлоговий аналогов инчмомчтър чишечний чашков инчмомчтър злектрический електрически анч- мометър анизотропРя ж анизотропия — кристИлли анизотропия на кри¬ стала — нррттиллИчесной структури кри- сталиниа анизотропия магнРтния магнитна анизотро- пря оптИческая оптична анизотропия — проводимости инизотропия ни проводимост — среди анизотропия на среда инизотропний анизотропен инион м анион, негативен Рон аннекс м анчкс, добавка (при мно¬ гократните телефонни номератори. головной начален анекс ничильний вж. анн^с, головной оконечний краен анекс ин, д м анод —о возбуждЧния възбуждащ анод —, вращиющийся въртящ се анод —’1 втпдмoгaтчльний спомагателен анод второй втори анод главний главен анод грифИтовий графитен анод дежурний дежурен анод дРсковий дисков анод —• зажигИния запалващ анод зижигИющий вж. инод зижргИния —— индикИторний флуоресцентен анод (на декатронна тръба) кольцчвой пръстеновиден анод митИровинний матиран инод —• многощелчвсй многопроцепен инод —— неразрезной нчразрязан анод пдвтдрнотд зажигИния анод за повторно запалване поджигающий вж. инод зажргИ- нря —, полий кух инод —■, пусковой пусков инод резЧрвний резчрвчн анод с встрччними штирями анод с насрещни пръчки (цилиндрични пръчки със заострени краища) — с резониторними твЯзними анод с резонаторпи свръзки стержневой пръчковиден анод тинтИловий танталов анод ускоряющий ускоряващ инод фокусирующин фокусиращ инод црлиндрРччский цилиндричен анод ччрнений оксидиран анод шунтРрующий шунтиращ анод ондд-ноллчнтор м анод-колектор анодрровиние с анодрринч инодний аноден аномалия ж аномалия ионосферная йоносферна ано¬ малия оптИческия оптична аномалия — риспространения аномалия на разпространение антЧнна ж антена ибонентския абонатни антена аварийния аварийна [резервна] антени ивтомобРльния автомобилна ан¬ тени — Изимути азимутни антена интифединговия противошумова [антипаразитна! антена ипчриддИччтная апериодична ан¬ тена аплинитйччткая апланатична ан¬ тени бишенния антени върху кула — бегущчй волни антена за бягаща вълна брнонйччсная двойноконусна ан¬ тена боковия странична антена бортовИя бордова антена вечрная ветрилообразна антена вертикалния вертикална антена вчртuкИльно-ромбИччсная вчр- тикално-ромбична антена вибрИторния вибраторна антена внчшняя външна антена внутрчнняя вътрешна антена внутрисимолетния вътрешноса- молчтпа антена волноводния вълноводна антена — в плоском зкринч, щелевия про- цспни антена в равнинен екран Руско-бътгареки електротехнически речник
АНТ 18 вращающаяся въртяща сч антени вращающаяся римочния въртя¬ щи сч [ротативна] рамкови антени всчвдлновая широкодиапазонна антени всенаправленния кръгово насо¬ чени интчна встроенния вградена антени — в формч сигарм интчна във фор¬ ма на пура, антени-пура вмдвржнОя разгъваща сч антена видвижная телескопиче^ия те¬ лескопична разгъващи сч антени випускния свободно висящи ан¬ тени витянутая сфероидалъная сфе¬ рично удължена антена гормониковоя хармоникообраз- ни интчна гиростабилизбванная жироскоп- но стабилизирана антена Г-образния Г-образна антена гонрдмчтрИччсноя гониомчтрпч- на интчна ~, горизонталъния хоризонтални антени — тдрuзднтильнотд обзора интчна с хоризонтални плоскост ни по¬ криване двойния рамочная двойни рам¬ кова антена двумЧрная двудимчисионна [дву¬ мерна] антена ' двуниправленния двунисочена антена двухзернольноя антена с два рефлектора, двудгледална• антени двухкбнусная двуконусна [бн- конусни] антени ' двухлуччвая двулъчева интчна двухзтажная телевизионния дву¬ етажна [двустепенна] телевизион¬ ни антени дчфокусРрованная дчфокусира- на интчна — децимчтрових волн антена за де- циметрови вълни диипизонная широколентова[об¬ хватна, диапазонна] антени дипольния диполни антени ~, директорная директори и [на¬ сочваща] антени диско-конусная диско-конусни антени, дискон-антена дискретно коммутРруемая дис¬ кретно комутираща антени дрфракциОнная дифрикционна антена ди^лектриче^ая диелектрическа антена ~, длинноволновия интчна зи дълга вълни ~ для дИльнего приема антчни зи далечно приемане — для космрчетнрх кораблЧй антена за космически кораби — для мчстного приема локална ан¬ тена, антени за местно приемане — для пчрчдачи и приема, общия обща предавателно-приемна интчна — для приема с разлРчних наприв- лЧний антчни за приемане от раз¬ лични посоки — для разнесенного приема антена за разпръснато приемане, интчна за приемане с минимален фадинг — для связи за прчдчлами горизднта трансхоризонтни антена, интчна зи връзки зад границите ни хори¬ зонти елочная члховидна антени емкостная капацитивна антена жесткая фикс-антена, статична интчна зиземленная заземени антчни зомкнутоя затворени интчна звездообразная звчздообразна антчни ~, зчркОльноя огледални [рефлек¬ торна] антена зигзагообразния зигзагообраз¬ ни антена зонРровинния зонирана интчна зонтичная чадърообразни антена измерРтельная измервателни ан¬ тчни изотропния изотропни интчна ~ из скрещенних диполей антчни е пресичащи се диполи импедансная рмпединчна интчна иснусттвчннaя изкуствена [екви¬ валентна, фиктивна] антени ~, uтпмтотчльния пробна антена кирки^ия скелетни антени норнaтно-щелевaя скелетна ан¬ тена с процеп ~ КотсчтрЧно антчни ни Касчгрев
19 . . у-, квадрупалъния квадрополна ан¬ тени коаксиалния коаксиална антени г-^у коялективная приемния колек¬ тивна [обща] приемна антена ндллектрвнотд пдльзования, те¬ левизионния телевизионна антени за колективно ползуване ~у колъцевия пръстеновидна антени ■, колъцевия щелевия пръстено¬ видна антена с процепи —■, комнатная стайна [вътрешна] антена о/, компенсированния компенсира¬ на антена , компенсРрованная рИмочная ком¬ пенсирана рамкова антена —нонИччтная спрральная конусни спирална антена контролъния контролна антена конусния конусна .антена корабелъная корабна [параход¬ на] антена .~у ндрдтноволновая антена за къси вълни о/, крестообразная кръстовидни [X- внлна| антена .~у криволинейния криволинейна ан¬ тена ^у круговия кръгова антена, анте¬ на за кръгов обзор — кругового излуччния антена с кръгово излъчване — кругового приЧма антена за кръ¬ гово приемане а/, линейния линейни антена ~» лРнзовая лещови антена, Хер¬ цова леща, радиолчщи — лотоnчриодйчетная антена с лога¬ ритмична периодичност, логопч- риодична антени —логоспиралъная антена с лога¬ ритмични спирали , лучевая лъчева антена , магнРтная магнитна антена у максимално ниправленная мак- симидно-насочена антена, антена с максимална насоченост манжчтная мавшчтна антена метелочная метловидни антени ~ метрових волн антена зи метрови вълни <~у многоапертурния антени с мно¬ го отвори ! I 1 АНТ многовибраторния многовибри- торни антена ^у многодиапизбнния многодиапи- зонна [многолентова] антени а/, многодипбльния многодиполна антена многозеркальная многооглчдал- ни антена многолучевая многолъччви анте¬ на а/, многопроводная многожична ан¬ тени многорупорная многорупорни ан¬ тени многорядния много реди а антена многосекционния турникетная многосекционна турпикчтна антена а/, многоугольная многоъгълни ан¬ тена , многощчлевая антени с .много про¬ цепи о/, многозлементная многочлчмент- на антени а, многоетажния многоетажни ан¬ тена многоярусния вж. антенна, мно¬ гоетажния моноймпульсная м оной м пулчн а антена ~ ниведЧния навигационна антени, антена за насочване а/, нигруженная натоварена антени нагружчнная Змкостью капаци¬ тивно натоварена антени о/, нидувнИя надуващи се антена назчмния земни [ниска] антена ~у наклонния наклонена антена нипривленния насочена антени, антени с насочено действие (из¬ лъчване или приемане) — нипровлснного излуччния антени с насочено излъчване а/, наружния външни антени а/ на стабилизИрованной платформч антени на стабилизирана плат¬ форма [поставки] о/, нистроснноя настроени [перио¬ дична] антени а/, ненаправлчнная ненасочена ан¬ тена, антени с нчнасоччно излъч¬ ване о/, нчнистроенния нчнистрочна [апч- риодична] антена
АНТ 20 неподвижния неподвижна [ста¬ тична] антена нерезонансная нчрчзонинсиа ан¬ тена незквидистантная неекврдистант- ни антена (с нееквидистантни еле¬ менти ) — нРжнего питания антена с долно захранване одновибраторния едновибратор- ни [моновибраторна] антени одновиткбвая рИмочная рамкова антена с една навивка одновблновая антена ни цяла вълна однозсркалъная антена само с един рефлектор одиолучевИя Е антена с • дни жица 2. антена само с един сноп одионanровлениия насочена ан¬ тена, антена с насочено излъч¬ ване однопроводнИя еднопроводна ан¬ тена одисттержневая дu^лектрИчесния диелектрична антена с едни пръчки — оптИчеснотд диапазони антена за оптични вълни ориентРруемая ориентираща се антена остронаправленния оттроиаточе- ни антена открития отворена антена пинСлъния панелна антена пириболИчсская пириболоид ни антена ~ пеленгИтора, вспомогателъния спомагателна антена ни пслчнга- тор пелчнгИторная псленгаториа [ра- диотонрдмчтричиа] антени псредающая предавателни антена пчренотния портативна антена перuскопИчеснaя перископите антена петлевия затворена [рамкова] антена плоския коммутационная плоска комутационна антена плоскостная плоска антена — повчрхностной волни антена за повърхностна вълни поворотния въртяща се интчна подводния подводни антени подзСмная подземна антена; ан¬ тена, закопана в земята поисковая търсеща | радарна родuолокицроиио| ангела полигоналъния полигонална ан¬ тена полигонная гл. антенни, поли- гональная полуволновая полувълнова ан¬ тена полуромбичсския полуромбична антена —помехозащрщенная аигрnора- зр гни антена, антени за защита- 01 ШУМОВО поперечно-напривленная напреч¬ но насочена антена, антена за на¬ пречно [граисверталноl излъчване- приемния приемна интчна приемная телевизионния прием¬ на телевизионна антена прием ио-nередою ща я приемно- предавателна антена призСмная приземна антена призматИческия призматична ан¬ тени проволочния жични антени — продолъного рзлучЧния антена зи надлъжно [лонгитудинилно] из¬ лъчване продолвно-направленная на¬ длъжно [лонгитудинално] насоче¬ ни антена протрвофединговия противофи- дингова интчна родuдастрдномИччткия радио- истрономическа антена радиолокац^^ия радиолока- циоина антени — родuомaянИ антени ни радиофар — радиопеленгатори антена па ра¬ диопеленгатор, радногонрометрич- на антена ризборная разглобяваща се ан¬ тени раздвижная разтягаща се антена римочния рамкова антена резонан^ая резонансни антени рефлекторния рефлекторна [ог¬ ледална] антена рчшетчатая решсткова антена ромбИческая ромбични антена ромбйческая горизонталъния хо¬ ризонтална ромбични антена
21 рупорная рупорна антени рупорния лИнзовая рупорна ле- щова антена рупорная параболИче^ая рупор- ни параболоидна антена рупорния пррамидальная рупор¬ на пирамидална антена рупорно-отражатчльния рупор- ноотразяваща антени самолетния самолетна антени тaмoиaвoдящaятя тамоиисочви- ща сч антена томофокycрpyющaяся самофоку- сираща се антена тбалантUровaииая балансирана антена — с бегущей волной антени с бяга¬ щи вълна — с большйм кд^ффициЧитдм усиле¬ ния антена с голям коефициент ни усилване — с большйм раскривом антени с го¬ лям отвор — с большой ^ффентрвной повЧрх- ностью антени с голяма ефектив¬ на повърхност — с вЧчрной диитроммдй ниправ- лениостр антени с вертикална диа¬ грама ни насоченост — с веерообразним лучом антени с ветрилообразен лъч сврсОющия висяща антена — с вращИющсйся диогроммой ни- провлениосги антени с • въртяща сч диаграма на насоченост с вращоющсйтя поляризицией ан¬ тена с въртяща се поляризация — с врощоющимся лучом интсни с въртящ се лъч — с врощоищимся полчм антени с въртящо се поле связнОя радиосъобщителни ан¬ тена — с гиростабилизИцисй антена с жироскопична стабилизация — с гоpизоитИльиой поляризацисй антена с хоризонтална поляриза¬ ция — с двустрИнним уголковим отра- жИтчлчм антена с рефлектор с фор¬ ми ни двустранен правоъгълник — с диаграммой нanривлеинотти тРпи «Котeнaит-кводраг» антена тип «Коcчнаит-квадрат» АНТ счтсвоя мрежова антена — с излучСнисм вдоль оси антена с аксиално излъчване срмм^тррчноя симетрични антена синтетиче^ая синтетични ан¬ тена синфазния синфазпа антена, ан¬ тени със захранване на лъчевите елементи във фаза — с иснусствениой апсртурой анте¬ ни с изкуствен отвор — с кичоющимтя лучом антена с лю¬ леещ се лъч — с коаксиалЕним фйдером антена с коаксиален фидер — с концсвИм питанием, вчрти- кИльния вертикална антени с крайно захранване — с кдсвеииим возбуждСнием анте¬ ни с индиректно [косвено] възбуж¬ дане — с ^^кОнсной диогроммой направ- леиндтти ко^ка^на антени, ан¬ тени с ко^кан^а диаграма на ни • соленост — с круглмм рискрИвом антени с кръгъл отвор — с круговой диигроммой направ- л^ности антена с кръгова диа¬ грама ни насоченост — с круговой поляризИцичй поля антена с кръгова поляризация слибонаправлчнния тлабонатo• ччни антена следящия следяща антена — с линейной поляризацичй потя антена с линейно поляризирано поле — с линчйним рискривом антена с линеен отвор — с лотаррфмИчсткой пчриодРч- ностбю антена с логаритмична пе¬ риодичност, лог-перродична ан¬ тена сложния сложна антена — с магнитним тсрдечиином антена с магнитни сърцевина — с иаnравляющими поверхностя- мр антени с насочващи повърх¬ ности — с нистрИивосмим рефлектором ан¬ тени с настройващ се рефлектор
22 АНТ — с непреривним ротпределсиием тока антени с непрекъснато раз¬ пределение на ток с иесрммсгррчиuм возбужденичм антена с несиметрично възбуждане —' с иесuммeтррчиим питонием ан¬ тена с несиметрично захранване [възбуждане] —■ с нИзким уровнем боковИх лч- пчстков антени с ниско ниво на страничните излъчвания с нРзкой шумовой температурой антена с ниска шумова температу¬ ра, студени антена — с облучотелем антена с облъчвател с обработкой принимоемого сиг¬ нали антени с обработка на прие¬ мания сигнал — с объемним ротпределсиuем из- лучотелей антени с обемно разпре¬ деление ни излъчването ~ сопровождения цели интчна за следене на целта — со тверхвuсдной нипровлениостью супсриаточеии антена, интчна със твръхгдляма насоченост — со скрещенними виброторими ан¬ тена с пресичащи се вибратори ~ с отражателем антени с рефлектор ~ с отрожОющей плоскости ан' тена с отразяващо плоскост, ан¬ тена с рефлекторно пано — с париболРческрм отражателем ан¬ тена с параболичен рефлектор — с париллЧльннм питанием, вер- тuнальиия вертикална антена с паралелно захранване с порциолъной дuогроммдй но- правлеиидтти антена с частични [парциални] диаграма на насоче¬ ност ~ с переключаемой диогроммой но- провлсниосгр антена с прчвключ- воема диаграма пи насоченост — с пер^^ной поляризИцией ан¬ тена с двч кръстосани поляриза¬ ции —— с псремеииuм поверхндстиим им- педоисдм антени с променлив по¬ върхностен рмпеданс — с переменним роскрИвом антени с променлив отвор спирОльная спирална антени — с плоским отражателем антени с плосък рефлектор — с плоским ротнрИвдм антени с плосък отвор — с пдвдрдгдм диагромми но- провлсиидсги антена със завърта¬ не ни диаграмата но насоченост — с полем круговой поляризации антена с кръгова поляризация — с поперечним рездиоисдм антена с напречен резонанс — с продольним резонан^м антени с надлъжен резонанс — с прдгивоветдм антена’ с противо¬ вес (на плоскостта на земята) — с регулИруемой диитроммдй но- провлеиндттр антена с регулируе¬ мо диаграми но насоченост — с рчгулРруемим роствором лучо антена с регулируема ширини ни лъча [снопа] — с рефлекгордм антена с рефлектор — с рефлектором псрсмеииотд про- фрля антени с променлив рефлек¬ тор — с трммсгррчнuм питанием антена със симетрично захранване [въз¬ буждане] — с уголковим отражателем антена с ъглов рефлектор — с узкрм лучом антени с тесен лъч [сноп] — с упровляемой диотраммдй ни- nровлеиидтгр антени с регулируе¬ мо [управляеми] диаграма на на¬ соченост — с упровляемой поляризИцией ан¬ тени с управляема поляризация — с упривляемой поляризиционной характеристикой антени с управ¬ ляемо поляризационни характери¬ стика суррогатния помощни [заместр- телна] антена сферическоя сферични антени — с фсррргдвим тсрдечирндм вж. антенно, фсрpртдвая — с ^ленгрдмехоирчесним качаничм лучО антени с електромеханично люлеене но лъча, антена с елек¬ тромеханично сканиране — с ^лекгрдииuм кочонр^м диогром- ми антена с електронно люлеене [сканиране] но диаграмата
АПП 23 — с ^п^тронним кочанием лучо антена с електронно люлеене [из¬ менение] на лъча [снопи] — с ^^птИче^ой поляризоцией ан¬ тена с елиптично поляризация телевизионния телевизионни ан¬ тени гслемeтррчеткaя тчлеметрична антена телескопИче^ия телескопично антена — типо «БОбочко» антени тип «Пе¬ перуди» — типо «Волновой канал» антени тип «Вълнов канал», антена тип «Уда-Яги» — тРпа «Клчверний лист» антени тип «Детелина» — тРпо «Наклонний луч» антена тип «Наклонен лъч» Т-образная Т-оброзна антени трубчатоя щчлчвая вж. антен¬ ни, цилиндрИче^ая щелевоя турнике^ия въртяща сч [тур- нике^и] антена убирающаяся прибиращи се ан¬ тена — угло мЧсто вдигаща сч антена, антени по ъгъл на място —, уголковоя У-образно антени уголковая щелчвоя У-образно процепна антена — «Удо-Яги» вж. антенно «Волно- вой канал» узконопровленния гясидиато- чена антена узкополосноя тетиолеигдва ан¬ тена — угдплсиндгд тРпи, самолетния по¬ тапяща се антена самолетен тип феррИтовоя феромагнитна анте¬ на (във вид на феритна пръчка) фюзчляжноя корпусна антена — централЕно™ питИния антена с централно захранване чистотно-незавИсимия честотно- независима антена четвсртьвдлновия ччтвъртвълно- ва антени ширoкoдиaпaзднния широколен¬ това антена широкополосная вж. антенни, широкодиапазонная штирчвоя пръчковидни антени,, щр р-антена щчлчвая процепна антена — Зякока антена на^ Едкок ^квивaлЧигиоя еквивалентно [фиктивна] антени aкрaирровaииaя екранирана ан¬ тени — ^ллрпгрчссндй поляризации интч- ни с елиптично поляризация онтенно-бошия ж антена-кула онтЧииа-дрпдЛЬ ж—Интена-дипол, ди- полни антена "" онгЧиио-звезддчко ж звездовидни ан¬ тена онтснио-здид ж антени-сонди интенна-мочто ж антена-мачта, ан¬ тени-пилон интСнний антенен иитрнигод м антикатод онтилогорифм м аигрлдгирртъм антими^И™^ исматнргеи, инти- магнитен онгиминрдфдинuй оигиминрофоиси антимон^а м антимония интриейтррид с иитрнчугррид оитрисйтрои м аигииеутрдн оитипироллельиий оигрпорилелчи интирчздиоит м оитррчзднаит оитртчгиетд^лекгррн м ингрсчтич- тоелектррн онтртовпадеирс с аитртъвподсиис оитифчррдмaтичгрзм м ингифердмaг- нетизъм онтрферрдмогиетик м аигрфердмaг- не^к оитичосгИцо ж интрчастрцо иити^лектрди м аигиелчнгрои опсррддрчеснрй опериодичен ипсррддрчидтгь ж оперио^^и^^ ипчртуро ж апчртура, отвор — интЧнни отвор на антени — лРнзи отвор ни лещи — пучкО апчртури [отвор, широ¬ чина] ни сноп лъчи числовия числови апчртура апохромот м ипохромат аппорот м апарат обоиеигтнрй абонатен пост [апа¬ рат] автоматический 1, автоматичен апарат 2. автоматичен прекъсвач автоматический телефонний ав¬ томатичен телефонен апарат
АПП 24 — Бодо, тчлеграфний телеграфен апарат Бодо бунвопечaтающий буквопечатащ (телегр афен ) апарат взривобезопосний взривобезопа¬ сен апарат витдковольгний апарат за висо¬ ко напрежение грдрдокуттрччтнрй хидроакус¬ тичен (морски) апарат — для внутренней установки апарат за вътрешен монтаж, апарат за монтаж ни закрито — для зИписи рЧчи апарат за запис¬ ване ни говор — для намагничивания апарат за намагнитване — для наружной установки апарат за външен монтаж, апарат за мон¬ таж на открито ~ для размагничрвания апарат за разми^и^ане зокритий затворен апарат със защитна обвивка зипИтивиющрй записващ [ре¬ гистриращ] апарат ■—, защищенний от внЧшних воз- действий апарат със защитна обвивка; апарат, защитен от вън¬ шни въздействия защищенний от случайного при- ндсиовеиия апарат, защитен от случаен допир звуковоспроизводящий звуко- възпроизвчждощ апарат звунозапИтивающрй звук оз и пис¬ ващ апарат, апарат за записване ни звук — звундлдноции звунолдноцuдиси апарат ндммyтацидинuй комутационен апарат копироволвний копирен апа¬ рат, копир-опарот, апарат за ко¬ пиране ленточний телчгрофний лентов телеграфен апарат — могнРтной записи апарат за магнитен запис — мгновеииотд действия апарат с моментно [мигновено] задчйству- ване — мЧстной ботирЧи, телефонний те¬ лефонен апарат с местна батерия — механической зИписи апарат за механичен запис многократний многокропен- (те¬ леграфен) апар^с^т — Морзч, телегрИфний Морзов те¬ леграфен апарат нистольний телефонний теле¬ фонен апарат за маси низновольтний апарат за ниско напрежение — низкого напряжЧния апарат за ниско напрежение однокротний тчлегрофний ед¬ нократен телеграфен апарат оконСчний краен апарат оптИческой записи апарат за оп¬ тичен запис отнлючоющuй комутационен апа¬ рат, прекъсвач откритий незащитен [отворен] апарат (без обвивка) — переговдриого устройство апарат за разговорно устройство псретдвдриий интерфон передиющий предавателен апа¬ рат, предавател передоющий фотогелетрофнwй фототелеграфен предавателен апа¬ рат /—перeиотиuй преносим [портати¬ вен! апарат приемний апарат за приемане, приемник путноретулйрующрй пускорегу- лиращ апарат регулРрующий регулиращ апа¬ рат рулонний телеграфний бланков телеграфен апарат с автоматическим упровленичм апарат с автоматично командувапе [управление] свОрочний апарат за заваряване — с видержкой врЧмчни апарат със забавяне (на задействуването) — связи апарат за връзка ~ с грдмкoтдBдрИгелем, ’ телефон¬ ний телефонен апарат с високо¬ говорител г-' с зовисимой видержкой времчни апарат със зависимо забавяне (на задействуването ) — сигнализации апарат за сигнали¬ зация
25 АПП — с индукторним визовом, теле- фонний телефонен апарат с ин- дукторно повикване синхронний телегрофний син¬ хронен телеграфен апарат слоботочний слаботоков апаро слуховой слухов апарат слуховой телеграфний слухов телеграфен апарат, клопфер, дум ник старг-сгоnиий буквопечОтию- щий сторт-стопен буквопечатащ. апарат, тчлетрп, далендпечагаща машина студййний студиен апарат ~ с фоническим вИзовом, телефон- ний телефонен апарат с фони- ччско повикване телегрифний телеграфен апарат телегрифний многократний мно¬ гократен телеграфен апарат телегрофний приемний приемен телеграфен апарат тчлефонний телефонен апарат — тчплового действия апарат с термично действие тдкдогронйчuвающuй токо^и- раничаващ апарат; максимално токово реле — упровлЧния команден апарат, апа¬ рат . за -управление фототелеграфний фототчлегра- фен апарат — центрольной ботарЧи, телефон- ний телефонен апарат с цчн- тралра батерия шифроволвний шифроващ апа¬ рат . ^лектрйчеткрй електрически апа¬ рат злектрйччский коттовий елек¬ трически касов апарат ^лснтроматнйтний телеграф- ний електромагнитен телеграфен апарат ^лснтроииий телеграфний елек¬ тронен телеграфен апарат оппирогная ж апаратна, апаратно помещение, апаратна зала иппаритура ж апаратура, урч*дба, инсталация автоматическия автоматично апа¬ ратура — автоматйческо™ контроля апа¬ ратура за автоматичен контрол — автоматйческой номмyтоцрр апа¬ ратура за автоматична комутация бортовоя злектронноя бордово електронни апаратура битовИя битови [домашни] апа¬ ратура входния входна апаратури витоновдльтиия апаратура зи високо напрежение виходноя изходна апаратура вичислРтельния изчислително апаратура — дистанционно™ упровлЧния апа¬ ратура за дистанционно управ¬ ление звуновдтпрдизводящая звуко- възпроизвеждащо апаратура звукозапис^ищ^^ звукозапис¬ ната апаратура измерйтельния измервателна апа¬ ратура рспни-ате-лЕния пробни апара¬ тури ндммyтaцuонная комутационна апаратура лабораторния лабораторна апа¬ ратура линейния линейна апаратура любртсльтния любителски апа¬ ратура малогабаритния маломерна [ма¬ логабаритна] апаратура . нрзндвольтноя нртковолтова апа¬ ратура (за ниско напрежение) оконечная крайно апаратура — передочр донних апаратура зо предаване ни данни передающоя предавателна апа¬ ратура — подслушивония апаратура за. подслушване . приемния приемна апаратури производственноя производст¬ вена апаратура пускорегулйрующая nутндрчгу- лироща апаратура ридиоизмерйтельноя радиоиз- мерватчлии апаратура радиолокационная радиолока¬ тори апаратура студийния студийна апаратура
АПП 26 телевизионния телевизионна апа¬ ратура гслсизмсpртельиия телчизмер- вотелна апаратура фототелеграфноя фототелеграф- ря апаратура широковещательная широкосъ- общителна апаратура оппиротурний апаратурен апnрднтuмОцuя ж опроксимация, приближение оппрднтuмррoвaть апроксимирам, приближавам аргон : хим. аргон оргумЧнт м мат, аргумент ореометр м арчдмегър, гъстомер аррфмдметр ж-иритмометър арматура м арматура защитния защитна арматура лрнСйноя линейна арматура (фитинги за стълбове на електри¬ чески линии) освститсленоя осветителна арма¬ тура твегдсргиaльиоя светлинно-сиг¬ нална арматура ^лчкгррччскaя електрическа ар¬ матура ормотурний арматурен армно-жчлезо м ор-мко-желязо (тех¬ нически чисто желязо) орретйр м аретир, спирачно (бло¬ киращо! устройство .• аррегUрдвоиuе с аретиране, спиране, блокиране оррсгUрдвогь иретирам, спирам, бло¬ кирам артчирд м арсчнид артикуляция ж разбираемост, арти- кулация — звуков разбираемост [артикула- цип] но звукове идеальная идеална разбираемост [артикуляция! — рзрччСний разбираемост [арти- кулоция] на изречения —».относИтсления относителни раз¬ бираемост [артикулиния] — слдгдв ортрнулацра но срички, яснота на логатрми — фриз вж. артикуляция изрччСний асбС^ м азбест осuммегрйя ж асиметрия, нчсимчт- ррчност емкостноя капацитивна асиме¬ трия — нопряжСний асиметрия по напре¬ жения итuмпг6то ж мат. исимптота исuмптдгрческрй асимптотичен осинхронний асинхронен а^оциативностЕ ж мат. асоциатив¬ ност истозйрдаинич с астозиронч истотйзм м авт. иститизъм иттотрчсткрй апатичен исгрдродроиaвргоцря ж астрорадид- навигация атмосфера ж 1. атмосфери 2. изм. атмосфери зчмнИя земни атмосфери междунорОдноя стандартния меж¬ дународна стандартизирана атмос¬ фера техническия техническа атмосфе¬ ри —ч физическия физическа атмосфери атмосферик и м мн. атмосферни сму¬ щения отом м итом акцСпторний акцепторен итом возбужденний възбуден итом донорний донорен итом излучИющий излъчващ отом мчтостобйльишй мчтаттибилсн атом мндго^лчктр6ииий многоете^ тронен атом ичйгрИльний неутрален итом поримагнитний паромагнитен атом примчсний 1. чужд итом 2. не¬ чист итом связанний свързан итом отоморний атомен, атомарен атоми хрбн м отомихрон отомний вж. отдморний отт^нюИтор м атенюитор, затихватчл онтСнний антенен итенюатор волидвддиий пълноводен атеню- итор врощоющийся въртящ се отч- нюитор входндй входящ отенюитор вьlтоночaстогиий високочесто¬ тен итчнюатдр виходндй изходящ итенюитор
27 ш БАЗ гродуировонний градуиран [ка- либрован, еталонен] атенюитор дскИдний декаден атенюитор дРсковий дисков атенюитор дртсuпогрвиий атенюитор за разходване ни енергия — для розвязки онтСнн атчнюатдр за отделяне на антени емкостний капацитивен [члчк- грдстатрчси] отенюитор — звука звуков атенюитор нолрбрдвоииий вж. оттенюитор, гродуИровонний кооксиольний коаксиален атч- нюитор многозвСнний многозвенен атч- нюатор — но резРсторох итенюатдр с ло- кализирони съпротвления — ни сдпротивлСниях вж. оттенюа- тор на резРстдрох невзаймний нереципрочен [нч- взаимчн] атенюитор , нчрегулРручмий нерегулируем |фиксрран] отенюитор — нджчвдгд типо атенюитор ножов тип дброзцдвий обр<азцдв атенюитор ддноиaпровлчниий еднопосочен атенюитор оптический оптичен атенюитор перСменний променлив итчню- атор пловний отенюитор с плавно рч- гулиранч плозменний плазмен отенюитор поглдщОющрй поглъщащ [аб¬ сорбиращ] отенюитор лоляррзоцрдииий поляризицио- нчп атеиюогдр (за вълни) поршневдй бутален атенюитор постоянния вж. иттенюИтор, нч- рчгулируемий предСлъний 1. граничен [пре¬ делен] отенюитор 2. атенюитор «Сии-о//», разделителен итчнюа- тор прецизионний прецизен атчнюа- тор ризвязивоющий вж. иттенюИтор для розвязки онтСнн реактИвний реактивен итенюа - тор — регулировки уровня отчнюотор за регулиране на ниво регулиручмий регулируем итч- нюитор свчрхвисдночaстдтиий свръхвр- соночсстотчи отенюитор — с вращоющчйся пластйной итч- нюатор с въртящо сч пластина — с емкостним пдршнчм атенюитор с капацитивно бутало — сuтнол•тчичрогдро атенюитор но сигнал-генератор —, соглосующий 1. съгласуващ атч- нюитор 2. атчнюатдр-идоптор — с пСрСключСничм сСкцир атенюи- тор с превключващи секции — с пловндй регулировкдй вж. ит- геиюогор, пловний ~ с пдглощоющчй пластйной итч- нюатор с поглъщащи пластини тгупСнчотин стъпков итчнюатор тдчний вж. иттенюИтор, прч- цизионний фчррРтдвий феритен атенюитор фрктUровоиний вж. иттенюИтор, нерегулйруем ий фложкдвий флажков атенюитор чсгвчртьволндвий четвъртвъл- нов атенюитор широкополдсний широколентов отенюитор зтолонний атенюитор еталон оудрдметр м аудиомчтър, звукомчр охроматизИция ж ахроматизация охромигрччскрй ахромагрччи о^рородрдмегрuя ж ичрорадидметрия озрорадионавигоция ж аСроридионо- вигоция Б боббРт м бабит, бял мчтал, компо¬ зиция биббИтдвий бобртен бАза ж база, основи
28 БАЗ антенная антенна основа [база] зарядния зарядно бази [станция] — измерСния измервателна боза ^лчнтрд^исргчтрччская електро¬ енергийни база базис м базис, основно площ бОзисний базисен бойдрот м байдрат (съпровождащ проводник) бик м резервоар, кутия аккумуляторншй акумулаторна кутия — мИсляногд виключотСля резер¬ воар на маслен прекъсвач — с мослом резервоар [кутия] с масло — трансформатори трансформато¬ рен резервоар бакелит м бакелит, фенолова смола бакелитови^ бакчлитчн балОнс м съобщ. баланс, равновесие, еквивалентна схеми, еквивалент, балансчн контур — амплитуд баланс но амплитуди тормдирчсскрй хармоничен ба¬ ланс — ем^с^й баланс ни капацитети — мосто баланс на мост — мдстовой схСми баланс на мосто¬ ва схчми — мощностей мощностей баланс — рчиктивних мощностей баланс ни реактивни мощности — фоз равновесие [баланс] ни фази ^лскгрйчетнрй електрически ба¬ ланс енергетиче^ий енергиен баланс болансир м балансьор билинсйровиире с балансиране балинсрровни ж балансиране, урав¬ новесяване — нуля балансиране [уравновеся¬ ване] но пули злчктронная електронно балан¬ сиране баллон м балон — разрядники балон на разрядник сгенляииий стъклен балон банки ж стъклен съд, буркан иккумулятдрная стъклен съд на акумулатор, акумулаторно кутия лЧйдеисноя лайденска стъклени¬ ца бор м бор (единица мярка за наля¬ гане ) боробИн м барабан кросящий оцветяващ барабан лентопротяжний леиторзтетлящ барабан мигнитний магнитен барабан ~, пччогиющрй пччитищ барабан подвижний подвижен барабан приводной задвижващ барабан приемний приемащ [приемен] барабан — самопРшущчгд прибори барабан па самопишещ [рчгистририщ] уред барСттер м барчтчр (токорегули- раща лампа) — с желездводорбдиим сопротив- лСнрчм барчтчр с желязо-водород- но съпротивление бореттйрованич с борчтиронч (под¬ държане на контактен ток чрез желязо-водородно съпротивление) барий м хим. барий баррдн м физ. барион барогромма ж борограмо бордграф м барограф, самопишещ барометър бордмчтр м барометър борометрический барометричен барьСр м бариера, преграда звуковой звуково бариера потенциалЕний потенциална ба¬ риера енергетиче^ий енергетични ба¬ риера ботарЧйний батериен битирчя ж батерия оннумуляториая акумулаторно батерия анодния анодна батерия атомния атомни батерия бортова.я бордова батерия буферния буферна батерия тальванрччсния галванична ба¬ терия — измерителЕной цСпи батерия ни измервателна верига — ноидснсогдров кондензаторна ба¬ терия микрофонная микрофонно бате¬ рия у-' накола батерия за ножежавоне (на катод)
29 сС^яноя решетъчна батерия, ба¬ терия за решетки — сСточногд смещСния батерия за решетъчно преднапреженре стодроииия стационна [централ¬ на! батерия стационарния неподвижно бате¬ рия ~, сухИя сухо батерия тчрмозлектрическая термочлчк- трическо битчрря електрическия електрическа ба¬ терия зтолднноя еталонно батерия ■башмок м обувка, накрайник ~у кИбчльний кабелно обувка, ка¬ белен накрайник ~, полюсний полюсчн накрайник башия•иитчнна ж антенна кула безоворИйний безаворичн бчзботарейний безботеричн бчзгuттчрезuтиий бчзхрстчрезрсчи бчзломповий безлампов безмоментний бчзрнчрцронен, безмо- ментен бчзнулчвбй безнулчв бчзризмСрний безразмерен бсзЬIидукцрдииий безридунцроичн, бчзрндунтрвчн безмнерциОнний безuиерцроичн, бчз- инертен бчл м бел (акустична единица за из¬ мерване на звуково ниво) бчсколлекгориий бчзнолчктореи беткоиЧчиотгь ж безкрайност бсскдитокгиий безконтактен беспириллИнсиий бчзnоролоктчн бчтпчрчбдйндтть ж непрекъснатост; безспирност — ^лектрдтнибженря непрекъсна¬ тост на електроснабдяването бесперчбдйний непрекъснат; безспи¬ рен; редовен: без прекъсване; без смущения бчспдлюсний бчзполюсчн бчспровдлочний безжичен бчсгбковий безтоков бчттринтформИтдрний безтр.чнсфор- моторен бчсцднольиий без цокъл бето^дефектоскдпРя ж бето-дефек- тоскопр^я бето-излученре с бчта-излъчвонч бСто-измчрРтчль м бето-измервател БЛА бЧто-спчктрдгроф м бета-спектро - гриф бСто-спектрометр м бета-спектроме¬ тър бето-тпснгросноп йя ж бчта-спектрд- скопия беготрди м бетатрон бивСктор м бивектор биСнич с биене затухоющче затихващо биене бичния с мн. бичния; пулсации акустиче^иС акустични бичния — нопряжСния бичния [пулсиране] на напрежение ^лчнтррчетнрс електрически бич- ния бильдаппарОт м апарат за фототч- лчграфия, фототчлчграфен [обра¬ зен] апарат бимчтол м би метал брмчтоллрччснрй биметален бинОрний бинарен, двоичен биноуральний биноуралчн (за аку етично ориентиране) биндм м бином, двучлчн дрффсрeицрИльиий диференциа¬ лен бином — НиЪтоно бином но Нютон, Ню- тонов бином бинормаль ж брнормоло биолюминесценция ж брдлумричт• цчнция биднико ж биднико бипрйзмо ж двойно призма електронно оптическия електрон- нооптична двойна призма биспирОль ж биспирала, двойна спи¬ рала бРтум м битум, кабелно маса (ди¬ електрик-дериват на нефта или природен като асфалт) бифиляр м бифилярна [двойна] на¬ мотки бифилярний бифилярчн, с две ниш¬ ки, двупроводников блинк м бланка приемний приемна [телеграфно] бланка приемний фогогелегрофйческuй приемна фотографска бланка блиинрровиирч с изпробване; госчне, изтриване /у, кОдровоч гасчне но кадър — лучо изпробване на лъч
30 ББЕ — полукодров гасене на полу кадри строчноч изпробване но редове блЧнкчр м блчнкчр (оптичен знак за сигнализация) вмзивной повиквателен блчнкчр индукторний индукторсн блчн- кчр псрчмеиидтд токо блчнкчр за про¬ менлив ток — пдстдянногд тдко блчнкчр за по¬ стоянен ток — с блокРрующсй дбмдткдй блчн¬ кчр с блокиращо намотки близкодействич с близко действие блик м светло [светлинно] петно блйнкер вж, бленкер блок м блок — автоматичсской настройки блок за автоматично настройване /-, инддний аноден блок встовной подвижен [щчп с член] блок видвижной подвижен блок — гдррзоигольиой розвертки блок зи хоризонтално отклонение — дистонционной настрОйки блок за дистанционна настройка — задчржки блок ни закъснение — зопоздивония вж. блок задчржки звуковдй звуков блок измеритчльний измервателен блок колибровочний колибровъччн блок — нитушен блок на бобини HИдПдЧИИй блок с ключ, блок с бутони — ндмбриUpовaинотд питания блок за комбинирано захранване — ноидчнсотдрдв блок за конденза¬ тори, кондензаторен блок — коидчисогдрдв псрсбЧиндй емко- сти блок за кондензатори с про¬ менлив капацитет логичсский логичен блок — магнитной зОписи блок ни маг¬ нитен запис — модулатори блок на модулатор — нострдйки блок за настройка — образцдвих ^костей блок за еталонни кондензатори — помяти запомнящ блок — питания захранващ блок — питОния от сСтр блок за захран¬ ване от мрежи — подгонки блок за ногласяванч [настройване] — прорзвОдних блок за производни — промежуточной чистотИ блок зи м чжд инно ч чстото 4 — розвертки блок за развивки, от- клонитчлчй блок регuттрррующрй регистриращ блок рчшОющий рчшавищ блок — синхронизации блок за синхро¬ низация смСнний сменяем блок — сменних котушек блок със сме¬ няеми бобини тбeсргчльиий смесителей блок — согласовония съгласуващ блок — со штчптчльииб ноигонтдб блок с щчп с чл на контактно системо, блок с щспсслно присъединяване — специОлЕногд назначения блок със специално предназначение сравнСния сравняващ блок, блок зо сравняване — управлСния блок зо управление, управляващ блок функционолъний функционален блок — зтолонних см^стсй блок зи еталонни капацитети блок-кдндснсогдр я блок-нондeиза- тор блок-контакт м блок-контакт, бло¬ киращ контакт блок-схСмо ж блок-схсми (за свърз¬ ване) блдкрнг м блокинг, блокиране ИЛбKРHГ-ГСИСрЙГдр м блоки^-гснс- ратор — кодровой розвертки блоки и г-ге¬ нератор за кадрово отклонение бдидстобйлъиий мдиосгаирлсн блокин^-генератор однопсрйодний ^.периодичен блонрнг-тенеритдр — с лрнрсй зодСржкр блднриг-гс- нчратор с линия зи забавяне — стрОчной розвертки блокин^^- нчратор зи редово отклонение [раз¬ виване] транзисторн^ транзисторен бло- кинг-генератор
31 БУМ блок рн г-трансформатор м блокннг- тронсформатор блокировонис с блокиране блокироватъ блокирам блокировка ж 1. блокиране 2. блоки¬ ровка автоматическия автоматична бло¬ кировка внутрснняя вътрешно блоки¬ ровка — генератора блокиране но гене¬ ратор обратния обратно блокиране — от пчрсхддних розговдров бло¬ киране от намесващи сс разговори полуавтоматичс^ая полуавто¬ матично блокировка приемнико блокиране на прнем- - ник прямИя пряко блокиране рчлчйноя релейна блокировка ручнОя ръчно блокировки злсктрРччская електрическо бло- нuрдвна влектромагнитная електромагнитно блокировка блдчний блоков, модулен бобина ж бобина, намотка бод м тлг. бод (единица мярка за сногосиг на телеграфирането) боздн м бозон ббйлчр .н бойлер 5лчктррчсснрй битовой електри¬ чески домашен бойлер бокс л кутия; разпределителна кутия линСйний линейно разпредели¬ телна кутия бдлдбчгр м болометър (уред за из¬ мерване на енергията на излъч- вакс / вОкуумний вакуумен болометър лСнточний лентов болометър нитевидний жичковиден боло- А/Стър полупроводниковий полупровод¬ ников болометър болт . =>* , зазеблргельиий зазчмитс- лчи | заземяващ] болт бомбардирОвко ж бомбардировки ионная йонно бомбардиране ^лчнтрдииия електронно бомбар¬ диране бороздко — звуковия звукова бразди борьба ж борба ~ с замираниями борба със затихва¬ лия ~ с помехами борба със смущения ~ с шумом борба с шум бра с аплик, стенен светилник (вид осветително тяло) бронза ж бронз бросок м хвърляне, скок, бързо дви¬ жение; удар ~ тока токов удар брмзгозащищеннмй капконепрони- цаем, защитен от капки вода бриз го непроницаемия вж, брнзго- защищенний бугель м лира, тролей, дъговиден токовземател (напр. при трам¬ ваите) ~ антенной связи дъга на антенна връзка закорачивающий дъговидно при¬ способление за включване накъсо сеточний решетъчна дъга буй м шамандура радиолокацибннмй радиолока- ционна шамандура, радиолока- ционно средство за означаване на дълбочина букса ж букса, гнездо бумага ж хартия асбестовая азбестова хартия восковая восъчна хартия диаграммная диаграмна хартия индикаторная индикаторна хар¬ тия кабельная кабелна (изолацион¬ на) хартия конденсаторная кондензаторна (изолационна) хартия логарифмическая логаритмична хартия металлизированная метализнра- на хартия микалентная микалентова хар¬ тия осциллографная осцилографна хартия пропйточная изолационна хар¬ тия за направа на гетинакс на плочи ~ с графитним слоем хартия с гра¬ фитен слой [пласт] светоч;^|^^твйтельиая светочув- ствителна хартия
БУМ 32 слюдинйтовая слюдени хартия слюдянОя вж. бумаго, слюди- нйтовоя сулфатния сулфатна хартия телефонния телефонна хартия (за изолация жилата на телефо- нен кабел) гднопрдвoдящиа токопроводира хартия злектропроводящая електропро¬ водима хартия ^лчнгрдтсрбРччтния члчкгрогчр- мично хартия Иумaти•отиово ж хартия-основа буря ж буря ионосфСрная йоносферно буря магнитния магнитно буря бусино ж мънисто, пъпка — гчрбртгори пъпка но термис^ бустср м . бустер дрффчрчнцрИльиий диференциа¬ лен бустер обротимий обратим бустер повисйтслъний стчр повишаващ бу- понизителъний стчр буси мн. мънисто понижаващ бу- изолйрующие нисто изолационни мъ- бутон м бутон, копче буфчр м буфер бистродСйствис с бързодействие — регулатори бързодействие на ре¬ гулатор — систчм рсгулировония бързодей¬ ствие на системи зи регулиране — системи бързодействие на системи ^ффчнтрвиое ефективно бързо¬ действие битгрдпчйтгвующuй бързодейству- ващ в вазелин м вазелин (изолационен ма¬ териал ) ванонсря ж кристоллйччской решет¬ ки свободи на кристална решетки вакуум м вакуум високий висок вакуум нИзкий нисък вакуум предварйтчльний предварителен вакуум прсдСлъний граничен вакуум твчрхвисдкйй свръхвисок ва¬ куум срСдний среден вакуум вакуум-носдс м вакуум-помпо вакуум-спектрограф м вакуумен спектрограф вокууммСтр м вокуумметър ронизицрдииий йонизацирпен вокуумметър мигиuго^лскгроризрапний■ маг- иргочлчнгрйччснр разряден вакуум- метър радиоактйвний радиоактивен вонууббчгър, илфатрон ридuобчгрйчеснйй радйОбетрй• чен вокуумметър гчпло^лчкгричсскрй тсрмочлчн- триччски вакууммчтър вокуумний вакуумен вол м вал входной входящ вал виходной изходен вал злсктрйчсский електрически вал вОлик м валчс; валяк; ролка бумагопротяжний валяк зи из¬ тегляне ни хартиено лента, лен¬ тов одсщ вол измсритслъний измервателен вал лснтопротяжний лчитдuзгчтлащ валяк нажимнОй притискащ валяк отжимной обтягаща ролка, об¬ тягащ валяк приемний приемен валяк приводной задвижващ валяк рчзиновий гумсн вал суббррующйй сумиращ вал вОнно ж вана; баня жипкостноя течно баня температурния температурна ва¬ на, термостат ^лчкгрйчссноя електрическо ва¬ ни (за топене)
33 ВАТ злсктродноя солянИя солно- електродна вани ^лчктролuтрччтноя електролит¬ но вана випотрбн м вапотрон вор м гудрон, катран вирИктор м вароктор (диод с промен¬ ливо привидно съпротивление) вариОтор м вариатор — но^ффрциЧнтов вариатор но кое¬ фициенти — но^ффрцрчнтов, злектромехани- чсткйй електромеханичен варио- тор ни коефициенти! — но^ффрцрЧнгов, злектронний елек¬ тронен вариатор на коефициенти вириОция ж вариация; вариране — ебкосгр вариране на капацитет — покозоний прибора вариране на показанията ни уред — чостотИ вариране на честота вирикОп м варикоп (параметричен диод ) варикенд м вариконд (кондензатор с рязко изразени не линейни свойст¬ ва) воримю с варимю (лампа с удължена характеристика ) вориокуплср м варрокуплчр вариомчтр м вариометър онодний аноден варио-мстър магнитний магнитен варио-мстър — настройки варрюмстър за на¬ стройка — приемнико вариометър но прием¬ нико — с врощоющейся катушкой варио- метър с въртяща се бобина — с видвигающейся ка^шкой ва- риомчтър с движещо се бобини — со сфсрйчсснрмй нигушнибu в О-, риомстър с кълбовидни бобини — с поворотной котушкой ворио- мчтър със завъртаща сс бобина — с подвРжной нитушной внс стО- торо вариометър с подвижна бо¬ бина извън статори шоровой сферичен ворuобчгър варистор м варистор (активно не- линейно ПП съпротивление) вормСтр м варметър, УЛИ-мстър собдпршущрй самопишещ (ре- гистрирощ] варметър трехфОзний трифазен вармстър вотт м ват витт-вирметр м ват-вармчтър собопйшущрй самопишещ [ре¬ гистриращ] ват-вармчтър во^мС^ м вотмстър активний активен вотметър болобчгррческйй боло-метричен вотметър — високо™ клоссо точности ватмч- тър с висок клас ни точност високо^^стотний високочесто¬ тен вигбчгър gвух^лебСигний двуелебчнгеи ватмстър двух^лчбЧигиий тр^фазний дву- елементен трифазен вотмстър, ват- мстър на Арон дродний диоден ватметър — для измерения проходящсй мощ¬ ности вотметър за измерване ни преминаващата мощност дрффсрсициалъиий диференциа¬ лен ватмстър индукционний индукционен вот- метър — индукционной системи ватмстър от индукционната система килдррбчгрйччтнuй колоримет- ррчен ватметър лОмповий лампов вагбчгър билочйнутиий ватметър за нисък фактор ни мощността биото^лчбентний биоточлчбен• тен ватметър -х, обризцовий еталонен ватметър опиосрсгебиий епносрттемси ват- метър однофазний еднофазен ватметър дпио^лемeитний сдиочлчменгчи вотметър — поглощоющего типо поглъщащ ватмстър реактивний реактивен ватметър сомопйшущий самопишещ [ре¬ гистриращ] вигбчтър — с догчркибр здс ватметър с дат¬ чици на Хол — тспловой систСми ватметър от топлинното системи тчрбрстдриий термисторен ват- метър тчрбо^лсктррчсткйй тчрмочлчк- трйччскр ватметър 3 Русха-български електротехнически . речник
ВВЕ 34 — тсрмозлектричсской систСми ват- метър от тсрмоелчнтррччсноги си¬ стеми трехфазний трифазен вигбсгър трехзлчментний триелементен вотметър фчрроgриибйччтнрй феродипамр- чсн вотмстър фотометрИчс^ий фотометричен вотметър ^лснтродриибйччтнрй члсктро- ПРиобuчен ватметър — ^лсктродрнимрччткой систСми вот- мстър от електроди намичната си¬ стема зтилонний еталонен ватмстър ввсдчнис с въвеждане — дuффчрснцйрующчто звено въвеж¬ дане ни диференциращо звено ввод м 1. въвеждане, вкарване, въ- вод 2. входящ кобчл, входен изо¬ латор онтСнний антенен вход висоночaстотний високочесто¬ тен вход глубокий дълбоко въвеждане, дъл¬ бок въвод — дИнних въвеждане на данни дисковий дисков въвод кОбелъний кабелен въвод катодний катоден вход кольцчвой пръстеновиден вход бислонополнчниий маслен вход [въвод] — пчрфокорт вход за перфокарти — протробби въвеждане на програ¬ ма шгЧптчлъиий щспсчлчн вход — знСргии довеждане [подаване] па енергия — рчзЧрвов, автоматИчсский авто¬ матично включване на резервното захранване — с злостичним уплотненичм, ко- бслъний кабелен въвод с еластич¬ но уплътнение трубчитий тръбен вход [въвод] вебер м всбер всбсрметр м всберметър, флуксметър фотозлсктрйчсский фоточлек- грuччткр всберметър вСктор м вектор иксиОлъний игрален вектор волновой вълнов вектор врищоющрйтя въртящ сч вектор — врСмсни вектор но времето сдиничний единичен вектор — излучСния вектор но излъчването коллинчОрний колинчарсн всктдр — могнитной индукции вектор ни магнитната индукция — бигиртиого потока вектор на маг¬ нитния поток ~ нопряжЧния вектор ни напреже¬ нието — нопряженности вектор но напрег¬ натостта — пчрчбсщЧнйя вектор на премест¬ ването — поля вектор на полето полярний полярен вектор свободний свободен вектор ^олЕвя^ий плъзгащ се вектор — токи вектор но тока — угловдго ускорЧния вектор но ъгловото ускорение — ^мово— Пойитрнто вектор на Умов—Пойигйит — ^лчнтрйччткой индукции вектор на електрическото индукция — здс вектор но сдн вСктор-потснциал м вектор-потенциал вснгорролъность ж вскторност векторметр м вектормчтър вСкторний векторен величина ж величина, размер, голе¬ мина, стойност (вж. също вчли- чрнй) абсолютния абсолютна величи¬ на [стойност] аналоговия аналогово величини бсзрозмсрная бчзразмсрна вели¬ чина ИссконСчно болъшОя безкрайно — голяма бчтконСчно мОлоя безкрайно малка векторния векторна величина веществснноя действителна ве¬ личина влияющоя влияещо величина ~, вспомогателъноя спомагателна величина вторичния вторично величини входния входни величина [стой¬ ност] — вИбросо, относйтсльноя относи¬ телна стойност ни изхвърляне
35 ВЕЛ 1 I ( и г * < ? ? г г г виходноя изходна величина [стой¬ ност] геометрическия геометрична ве¬ личина , донная дадена величини , двумЧрная двумерна величина , директния директно величина, , дискретния дискретна величина [стойност] для группи поромстров, хорактч- ррттйчетноя характеристична ве¬ личина за група параметри , допустимия допустима величини [стойност] Смкостр стойност ни капацитет , зависимия переменноя зависимо променлива величина , зодаииия дадена величина [стой¬ ност] , зидающоя задаваща величина , зимещОгащия заместваща вели¬ чина зотухания стойност на затихва¬ нето , идчальноя идеална величина |стойи ост] , известния известна величина , измеряемоя измервала величина , ртнобaя търсена величина [стой¬ ност] истинния истинска величина [стойност] рсхопноя изходна величина [стой¬ ност] колсбатслъноя променлива вели¬ чина [стойност] комплексния комплексна вели¬ чина [стойност] кобплчнcнo-coпpяженния ком- плчктио-тпрчгиота величина компснсйрующая компенсираща величини [стойност] нонтролрручбия контролирана величина магнитния магнитно величина максималЕноя максимална стой¬ ност механическоя механично величи¬ ни минималЕноя минимална вели¬ чина [стойност] мнимия мнима стойност, имаги¬ нерно величина [стойност] бнотобepнaя бнотомерно вели¬ чини нсизвСстноя неизвестно вели¬ чини [стойност] непрсрИвноя непрекъсната вели¬ чина [стойност] нчсорзбчрймия иссързбсррма ве¬ личина пч^лчнтрйчссная нсчлснтрйччcка величина номиналЕная номинална стой¬ ност образцовия еталонни величина обратная реципрочна величина, обратно стойност обратно-пропорциональноя 'об¬ ратно пропорционално величина огриирченноя ограничена вели¬ чини [стойност] огранйчрвоющая ограничаващо стойност опорния опорна стойност относйтелъноя относителна вч- личини [стойност! псрчбЧнnия променливо вели¬ чини — погрСшности стойност по греш¬ ката — пороги переключения стойност на прага ни превключване пороговая допустима [гранично) стойност постоянния постоянна величина, константно прчдельноя пределна [гранична] величини [стойност| промежуточния междинно вели¬ чина [стойност] пропорционалъная пропорцио¬ нална величина * г-', прямо пропорцидналъноя право пропорционално величини пульсйрующия пулсиращо стой¬ ност [величини] работи злсктричсской машини, номиналЕная номинална работно величина ни електрическо машина работи ^лчнтрйччсной машини, нормальная нормална работно ве¬ личина на електрическа машини регулируемия регулируемо ве¬ личина [стойност] регулирующия регулираща ве¬ личина
36 ВЕЛ рчзультйрующоя рчзултантни величина [стойност! сровнивосмая сравнимо величи¬ ни [стойност] срЧпняя средно стойност статическия статична [постоян¬ на] стойност управляющоя управляваща ве¬ личина — уходо чистотИ стойност на от¬ клонението но честото ^нвивалчнтиоя еквивалентно ве¬ личина електрическия електрическо ве¬ личина величини ж мн. величини разнороднис разнородни вели¬ чини — зквиволентнис еквивалентни ве¬ личини вснтилировонис с вентилиране вснтилировать вентилирам вСнтрль м вентил, изправител вОкуумний вакуумен вентил гизоризряднмй газоразряден вен¬ тил **•', гсрманиевий гсрбаиuев вентил дуговой дъгов вентил зопОянний ртутний запоен жи¬ вачен вентил зопироющий запушващ [блоки¬ раш] вентил ионний йонен вентил крСмнйсвий силициев вентил нрйттиллйчсткuй кристален вен¬ тил ^прик^нй вж. вСнтилъ, мсд- nозИкрсний бчпиозокртний бчдноонртчn вен¬ тил бногоипбппий бногоиноден вен¬ тил бногооиодиий ртутннй много- аводсн живачен вентил ддноинодиий спноаноgчи вентил опиоаподпий ртутний едноино- дсн живачен вчнтрл отнИчрвиемьй ртутний вакууми¬ ран живачен вентил полупроводниковий полупро¬ водников вчнтрл рсгулРрующий регулиращ вен¬ тил ртутний живачен вентил ~ с воздушним принудител^им ох- лождСнием, ртутний живачен вен¬ тил с принудително въздушно ох¬ лаждане дугового возбуждСния, ртутний живачен вентил с дъгово възбуж¬ дане — с дуговИм розрядом вчнтрл с слсктродъгов разряд, вентил с слчктродъгово разреждане телСновий ссленои вентил — с жрпкрм котодом вентил с течен катод с жйgноттииб охлажданисм, ртутннй живачен вентил с течно охлаждане — со стиленим корпу^м вентил със стоманен корпус стсклянний ртутний стъклен живачен вчнтрл — с тлСющим розрядом вчнтрл с тлеещо изпразване, вентил с тлч'чщ разряд тчрм^и(^1^^1^^'т^ч^(^^^^йончн вентил — тлЧющсго разряди вж. вентйль с тлСющим розрядом упровлясмий управляем вентил фсрритовий феритов вчнтрл шуитйрующрй шунтррищ вентил злснтрйчсткйй електрически вен¬ тил ^лчнтролртйччскрй електролитен вентил [изправител] елсктронний електронен вентил вентилатор м вентилатор втИсивиющрй смукателен венти¬ латор витяжной вж. вентилятор, всО- тнвоющuй для охлождСния злектронних ус- тройств вентилатор за охлаждане ни електронни устройство дутъчвой вж. вентилятор, ниг- нетотчльний мембранний мембранен венти¬ латор ногнетотчльнмй иагиститчлсй [вдухващ] вентилатор осчвой витлов [осов] вентилатор цснтробСжний центробежен вен¬ тилатор вчнтйляцрониий вентилационен вснтиляция ж вентилация, провет¬ ряване
37 ВЕТ естСствсн^я естествено венти¬ лация, оерация рскутттвсnnaя изкуствена вен¬ тилация вчрность ж точност вдспрорзвсдСния цвстов точност прй възпроизвеждане но цвчтовч вчрньСр м изм. нониус вероятность ж вероятност опдттсрйдриоя апостсрРдриа ве¬ роятност априорния априорно вероятност безусловния безусловно вероят¬ ност V-/ вмхопо ^лснтрдио вероятност за излитане но електрон —' зонятости вероятност но заетост ~ роийзоцрр вероятност на йони¬ зиране ~ ложной тревоги вероятност зи лъжлива тревоги дбиируженйя вероятност [въз¬ можност] зи откриване откозов вероятност на отказ [ ^задействуванс] — ошРбкр вероятност но грешки совместная съвместно вероятност — со^орСния вероятност но сблъск¬ ване (на молекула, йон, атом с електрон ) — срабатнвонря вероятност на за¬ действува нс тчрбддйиaбйччткоя тчрбддрии- мична вероятност условная условна вероятност ’-вертиколъ ж всртиколи всртикалЕний вертикален всршрnо ж връх — диагонали връх но диагонал (от измервателен мост) — Рмпулъсо връх но импулс — кривдй връх но криво вчс м 1. миси 2. тегло, тежест ~, отомний атомно тегло — брутто бруто [брутно] тчгло виловдй вж. вчс брутто молекулярний молекулно тегло —■ нСтто нето [чисто] тегло дбщий общо тегло объ^ннй обемно тчгло пдлчзний полезно тегло полний общо тчгло статистический статистично те¬ гло удЧльннй специфично [относи¬ телно] ■ тегло чистий вж. вчс нСтто весИ мн. всзни овтомотичсскис автоматични вез¬ ни у-', авродинамИчс^ис аеродинамич¬ ни везни бистродСйствующйЧ магнИтние бързодчйствувощр магнитни везни грдроттотрччткрч хрдрдстотичнр везни магнИтние магнитни везни — нчпрчрьвиого действия всзнр с непрекъснато дсйствис платформенни кантар с плат- фор мо порцйОннмч порционни везни — с овтомотИческим уровновСши- воничм везни с автоматично урав¬ новесяване ’ — с дистанционной пчрчдОчсй и рч- грттроцuсй показоний всзни с дистанционно предаване и реги¬ стриране но показания токович токови всзни ^лчнтродрnомдмчтрйччткрч слск- трддриамдбетрйчнй везни злсктроннис електронни всзни ^лчктротчнзобчтрйччткре члек- тротчнзобчтррчнй везни вчтвь ж клон; отклонение, разкло¬ нение »спомагатслЕноя спомагателен клон измсрИтелъноя измервателен клон индикаторния индикаторен клон компенсационния компенсацио¬ нен клон нулчвОя нулев клон — оИмоткр клон но намотка — с гильвонобчтроб клон с гол ва- ном чтър — с РCTОЧИРHдб питания клон със захранващо устройство — сопрдтрвлСийя клон от съпроти¬ вление ~, срСдняя срсден клон — тчрбО^лчбЧnто клон но тчрмо еле¬ мент тсрмо^см^^, дтрицотчльная отрицателен клон но тчрбослчбчит
ВЕТ 38 м и термозлемента, положительная положителен клон на термоелемент уравновешивающая уравнове¬ сяване клон ~ характеристики, соответствую- щая пробою клон от характери¬ стиката, съответсттвващ на про¬ бива ветрозлектростанция ж вятърна електроцентрала вещание с прецаване проводное предаване по провод¬ ник телевизионное телевизионно пре¬ даване вещество с вещество активирующее активизиращо вещество диамагнитное диамагнитно ве¬ щество замедляющее забавящо [задър¬ жащо! вещество магнитно-мягкое магнитно ме¬ ко вещество мазера вещество на мазера , парамагнитное парамагнитно ве¬ щество , связующее свързващо вещество , связивающее вж. вещество, связующее ускоряющее ускоряващо веще¬ ство ферромагнйтное феромагпитно вещество чистое чисто вещество взаимодействие с взаимодействие кулоновское Кулоиово взаимо¬ действие магнитное магнитно взаимодей¬ ствие ~ молекул, дипольное диполно взаи¬ модействие на молекулите ~ молекул, дисперсионное диспер¬ сионно молекулно взаимодействие ~ молекул, индуцированное ин- дуктирано молекулно взаимодей¬ ствие ~ молекул, ориентационное ориен¬ тиращо молекулно взаимодействие злектромагнитное електромаг¬ нитно взаимодействие злектрон но-дмрочное електрон- цо-дупчесто взаимодействие злектростатическое електроста¬ тично взаимодействие ядерное ядрено взаимодействие взаимозаменяемость ж взаимозаме¬ няемост ~ ламп взаимозаменяемост на лампи взаимозаменяемия взаимозаменяем взаимоиндукция ж взаимоиндукция взаимоотталкивание с взаимно от¬ блъскване взаимосвязь ж взаимна връзка взривание с взривяване взриватель м взривател автоматический неконтйктний автоматичен безконтактен взрива- тел акустический дистанционний акустически дистанционен взри- вател взривобезопасний взривобезопасен взри воза щ и щен н и й вз р ивозащитен взятие с пеленга хващане [засичане} на пеленгатор вибратор я вибратор на вибрационен осцилограф активний активен вибратор ~ Герца вибратор на Херц кольцевой магнйто-стрикцибн- ний кръгов магнитострикционен вибратор кольцевой пьезозлектрический кръгов пиезоелектрически вибра¬ тор короткозамкнутий накъсо съеди¬ нен вибратор, вибратор накъсо магнитострикционний магнито- стрикционен вибратор ~ мощности вибратор па мощност, мощностей вибратор пьезозлектрический пиезоелек- трически вибратор петлевой шлейфов вибратор (за вибрационен осцилограф) рамочний рамков вибратор ~ с металлической струной вибра¬ тор с метална струна ~ светолучевого осциллографа ви¬ братор на светлинен осцилограф сегнетовий сегнетов вибратор струнний струнен вибратор ультразвуковой ултразвуков ви¬ братор злектростатический електроста¬ тичен вибратор
39 ВИН елементарший елементарен ви¬ братор вибрационний вибрационен вибрация ж вибрация, трептене ~ контактов вибрация на контакт¬ на система, вибрация на контакти вибрировать вибрирам вибровипрямйтель м вибропреоб- разувател виброгасйтель м виброгасител виброграф м виброграф усиливающий усилващ вибро¬ граф вибродатчик м вибродатчик виброзонд м вибросонда виброметр м виброметър работающий по принципу изме¬ рения перемещений виброметър, работещ на принципа измерване на премествания ~ с щупом виброметър с опипвач виброплекс м виброплекс (изпроб¬ ване на вибрациите от двете стра¬ ни) вибропреобразователь м вибропре- образувател —■, измерительнмй измервателен ви- бропреобразувател точний точен (прецизен] вибро- преобразуват ел вибропрбчность ж издръжливост на вибрации, виброустойчивост вибростенд м станок за вибрации виброустбйчивость ж устойчивост на вибрации виброщуп м виброметър с опипвач вид м вид ~ замирания вид затихване ~ колебаний вид трептения ~ коррекции вид корекция ~ модулации вид модулация настроечний настройващ вид ~ передачи вид на предаването регулировочний вид регули¬ ровка ~ связи вид на свръзката ~ шкали вид на скалата видеовход ж видеовход видеодетектор м видеодстектор кристаллический кристален ви¬ деодетектор видеозапись ж видеозапис магнитная магнитен видеозапис видеоимпульо м видеоимпулс видсомагнитофон м видеомагнето¬ фон (магнетофон за записване на образи) видеопереприем м видеопреприемане видеопункт м видеопункт видеосигнал м видеосигнал квантованний квантован видео¬ сигнал полний пълен видеосигнал ~ цвСтности видеосигнал за цве¬ тове ~ яркости видеосигнал за яркост видеотелефон м видеотелефон видеотелефонйя ж видеотелефония видеоусилйтель м видеоусилвател видеочастота ж видеочестота видикон м видикон (предавателна телевизионна тръба) вйдимость ж видимост оптическия оптична видимост ~ сигналов видимост на сигнали визирование с визиране визировать визирам визуализация ж визуализация визуальнмй визуален вилка ж вилка, щепсел двойная штепсельная двоен щеп¬ сел контактная контактен щепсел короткозаммкающая свързващ накъсо щепсел ответвительная разклонителен щепсел ~ с пружинящим контактом, одно- полюсная штепсельная еднополю- сен щепсел с пружиниращ кон¬ такт штепсельная щепсел, щепсел на вилка вилкообразний вилкоооразен, в ил ко¬ ви деи вйллсмйт м минер, вилемит винипласт м фирм. винипласт (пластифициран поливинилхло¬ рид) винифлекс м фирм. винифлекс (емайллак от поливинилформал- етилат ) винт м винт динамический динамичен винт зеркальний огледален [обратен] винт измсрйтсльньш измервателен винт
40 ВИС кинематический кинематичен винт корректирующий коригиращ винт крепежний винт за закрепване регулировочний регулиращ винт установочний фиксиращ (регу¬ лиращ, стопорен] винт ходовой двигателен винт вискозиметр м вискозиметър ~, компенсационний компенсацио¬ нен вискозиметър рабочий работен вискозиметър ротационний ротационен виско¬ зиметър ~ с падающим шариком вискозиме¬ тър с падаща сачма самопишущий самопишещ [ре¬ гистриращ] вискозиметър ультразвуковой ултразвуков ви¬ скозиметър — Фнглера вискозиметър на Енглер виток м навивка, контур демпфирующий затихваща [ус¬ покоителна, демпфираща] навивка короткозамкнутий накъсо съеди¬ нена навивка мертвий мъртва навивка намагничивающий памагнитващ контур, намагнитваща навивка размагнйчuвающий размагнит- ваща навивка — рамки навивка на подвижна бо¬ бина — с полним шагом навивка с пълна стъпка — с укороченним шагом навивка със скъсена стъпка — связи свързваща навивка успокоителъний вж. виток, демп¬ фирующий вихревой вихров вихрь м вихър — векторного поля ротация на век¬ торно поле включать включвам — многократно мултиплирам, вклю¬ чвам многократно — параллельно включвам паралелно — по мостовой схеме включвам по мостова схема включение с включване, свързване, съединяване автоматическое автоматично включване автоматическое повторное пов¬ торно автоматично включване — в сеть включване в мрежа воздушное шупла в изолационен материал или конструкция — вручную ръчно включване (напр.. на прекъсвач) встречное насрещно свързване [включване] двойное двойно съединяване [свързване] дополнйтсльнос допълнително включване — звездой включване [свързване} в звезда каскадное каскадно [стъпално] включване [свързване] квадратное квадратно включване [свързване] — на «горение» включване на «го¬ рене» — на параллельную работу включ¬ ване в паралелна работа, включ¬ ване в синхронизъм — на «потухание» включване на «угасване» — на свет вж включение на «горе¬ ния» — на темноту вж. включение на «пот-ухание» — отклоняющих пластин, симме- тричное симетрично включване на отклоняващи пластини параллельное паралелно включ¬ ване [свързване] повторное повторно включване — под током включване под товар- последовательное последовател¬ но [серийно] включване [свърз¬ ване] последовательное параллельное последователно-паралелно [сме¬ сено] свързване постороннее странично включ¬ ване промежуточное междинно включ¬ ване прямое директно включване — резерва, автоматическое автома¬ тично включване на резервното захранване согласное последователно свърз¬ ване ступенчатое стъпално включване
41 — треугольником свързване в три¬ ъгълник триодное триодно включване фиксирующее фиксиращо включ¬ ване включенньш включен влагомер м влагометър, влагомер ■—, злектрический електрически вла¬ гомер влагопоглощаемость ж влагопоглъ- щаемост, хигроскопичност влагопроницаемость ж влагопрони- цаем ост влагосодержание с влагосъдържание влагостойкость ж влагоустойчивост влажность ж влажност абсолютния абсолютна влажност относительная относителна влаж¬ ност равновесная равновесна влаж¬ ност влияние с влияние ■—• времени пролета влияние на вре¬ мето на прелитане (напр. на електрони) — замирания влияние на затихване мешающее смущав.ащо влияние — поляризации влияние на поляри¬ зация — помСх влияние на смущения пролетного времени вж. влияние времени пролета — пространственного заряда влия¬ ние на пространствен заряд внесение с внасяне, поправяне — поправок коригиране на резултат (от измерване) внятность ж разбираемост — речи разбираемост на говор вобулнровать вобулирам вобулятор м вобулатор вобуляция ж вобуладия вода ж вода дистиллированная дестилирана вода питательная питателна вода, во¬ да за захранване водонагреватель м водонагревател злектрический електрически во¬ донагревател (за течаща вода) водоочиститель м водопречиствач, водочистител водоочистка ж водопречистване воз водопоглощаемость ж водопоглъщае- мост водоподготовка ж подготвяне [пред¬ варителна обработка] на вода водоподогреватель м водонагревател, бойлер водопроницаемость ж водопроницае- мост, водопропускливост водосборния м каптаж, водосъбирач, водосброс м преливник, отливник (общо название на различни съоръ¬ жения и отвори за изпускане на излишната вода от язовира) водослйв м преливник (преграда по пътя на водното течение, през която то прелива) водоснабжение с водоснабдяване водостойкость ж водоустойчивост, устойчивост срещу вода водохранилище с водохранилище, язовир, басейн водяной воден возбудитель м възбудител — антенни възбудител на антена зуммерний зумерен възбудител — , алектростатический електроста¬ тичен възбудител возбуждать възбуждам возбуждение с възбуждане автопараметрйческое автопара- метрично възбуждане — атома възбуждане на атом — атома, ступенчатое стъпално въз¬ буждане на атом бистроотзивчивое бързореаги- рашо възбуждане внешнее външно (независимо] възбуждане — волн възбуждане на вълни — волновода възбуждане на вълно- вод дифференциальное диференциал¬ но възбуждане — звука възбуждане на звук ймпульснос импулсно възбуж¬ дане ионное йонно възбуждане — колебаний възбуждане на треп¬ тения — колебаний, жесткое устойчиво възбуждане на трептения — колебаний, мягкое плавно въз¬ буждане на трептения
42 803 компаундное вж. возбуждение, смешанное многократное многократно въз¬ буждане недокомпаундйрованное недо- компаундирано възбуждане , независимое вж. возбуждение, внешнее параллельное паралелно [шун- тово] възбуждане перекомпаундйрованное преком- паундировано възбуждане последовательное последовател¬ но [серийно] възбуждане серийное вж. возбуждение, по¬ следовательное ~, синфазное синфазно възбуждане смешанное смесено [компаундно] възбуждане ступенчатое стъпално [последо¬ вателно] възбуждане — флуоресцирующего зкрана въз¬ буждане на флуоресциращ екран шунтовое вж. возбуждение, па¬ раллельное злектромагнитное електромаг¬ нитно възбуждане — алектроннмм потоком възбужда¬ не от електронен поток возбужденний възбуден воздействие с въздействие возмущающее смущаващо въз¬ действие задающее задаващо [водещо, управляващо] въздействие импульсное импулсно въздей¬ ствие компенсйрующее компенсиращо въздействие корректирующее коригиращо въздействие непреривное непрекъснато въз¬ действие — периодическое периодично въз¬ действие — по интегралу въздействие по ин¬ теграла — по положСнйю въздействие на по¬ ложение — по производной въздействие на производна — по ускорению въздействие на ус- скорение пропорциональное пропорцио¬ нално въздействие регулирующее регулиращо въз¬ действие — регулятора въздействие на регу¬ латора ступенчатое стъпалообразно [стъпално] въздействие суммарное управляющее сумар¬ но управляващо въздействие тепловое топлинно [термично] въздействие управляющее еж. воздействие, задающее воздухонагреватель м въздухонагре- в ател воздухоохладитель м въздухоохла- дител воздухоподогреватель м въздухопод- гревател регенеративний регенерат вен въздухоподгревател трубчатий тръбен въздухонод- гревател воздухопровод м въздухопровод воздухопроницаемость ж въздухо- проницаемост, пъз/у^опропуск- ливост возмущение с смущение случайное случайно смущение возникновение с възникване, появя¬ ване — алектрического разряда възник¬ ване на електрическо изпразване возрастание с нарастване — тока нарастване на ток вокодер м тлф. вокодер волна ж вълна [еж. също волни) бегущая бягаща вълна блуждающая блуждаеща вълна — в волноводе вълна във вълковод вертикально поляризованная вер¬ тикално поляризирана вълна — вторичной группм, пилотная пи¬ лотна вълна на вторична група визивная вълна за повикване гармоническая хармонична вълна гидромагнйтная хидромагнитна вълна горизонтально поляризованная хоризонтално поляризирана вълна дифракционная дифракционна вълна
43 ВОЛ запаздивающая закъсняваща вълна запасная резервна вълна ~у зарядная зарядна вълна затухающая затихваща вълна звуковая звукова вълна зеркальная огледална вълна излученная излъчена вълна йзмepйтельпая измервателна вълна ~у импульсная импулсна вълна когерентная кохерептна вълна коммутационная пилотная ко¬ мутационна пилотна вълна ~у косоугольная вълна е наклонено чело критическая критична вълна ~, линейно поляризованная линей¬ но поляризирана вълна •мaгнитoйидpoдulнамйческая маг¬ нитно-хидродинамична вълна магнитозвуковая магнитно-зву¬ кова вълна медленная бавна вълна мешающая смущаваща вълна модулированная модулирана въл¬ на ~, монохроматическая монохрома- тична вълна набегающая настъпваща вълна несущая носеща вълна обратная обратна вълна отраженная отразена вълна ~у падающая падаща вълна паразитная паразитна ,вълна — первичной группи, пилотная пи¬ лотна вълна на първична група пилотная пилотна вълна плазменная плазмена вълна ~, плоская плоска вълна плоскополяризбванная вж. вол¬ на, линейно поляризбванная поверхностная повърхностна въл¬ на пограничная гранична вълна позивная вълна за повикване полная цяла вълна поперечная напречна вълна предельная гранична вълна принимаемая приемана вълна '-'у продольная надлъжна вълна промежуточная междинна вълна пространственная пространст¬ вена вълна проходящая преминаваща вълна прямая пряка (директна! вълна прямоугольная правоъгълна въл¬ на пульсирующая пулсираща вълна регулирующая пилотная пилот¬ на регулираща вълна -—, световая светлинна вълна синфазная синфазна вълна синхронизирующая пилотная син¬ хронизираща пилотна вълна -а смешанного типа смесен вид вълна ~у сопряженная спретната вълна срезанная срязана вълна ~у стоячая стояща вълна сферическая сферична вълна треугольная триъгълна вълна -а-, убивающая затихваща вълна ударная ударна вълна усеченная вж. волна, срезанная -а, фиксированная фиксирана вълна -а, цилиндрическая цилиндрична вълна алектромагнитная електромаг¬ нитна вълна волновод м вълновод атмосферний атмосферен въл¬ новод вращающийся въртящ се вълно¬ вод гиротропний жир отропен въл новод гофрированний гофриран [на¬ гънат] вълновод диалектрический диелектричен вълновод заполненний дизлектриком за¬ пълнен с диелектрик вълновод заполненний ферритом запъл¬ нен с ферит вълновод изогнутий огънат вълновод --, короткозамкнутмй накъсо съеди¬ нен вълновод -а, круглий кръгъл вълновод '"'у мостиковий мостов вълновод ~у нагруженний натоварен вълно¬ вод — переменного сечения вълновод е променливо сечение ~у полий кух вълновод прямоугольнмй правоъгълен въл¬ новод секторний секторен вълновод скрученний усукан вълновод
вол 4Ф — со щелью вълповод с процеп зллиптический елиптичен вълно¬ вод волномер м вълномер абсорбционний абсорбционен вълномер гетеродинний хетеродинен въл- номер зуммерний зумерен вълномер кварцевий кварцов вълномер коаксиальний коаксиален въл- номер ламповий лампов вълномер объемний вж. волномер с объ- емним резонатором ~ поглощающего типа поглъщащ вълномер поршневдй бутален вълномер прецизионний прецизен вълно- мер резонан^ий резонансен вълно¬ мер — с объ^мним резонатором вълномер с обемен резонатор стержневой прътовиден вълномер зталонний еталонен вълномер волни ж мн вълни — в волноводе вълни във вълнов ода — в объемном резонаторе вълни в обемен резонатор декаметровие декаметрови вълни дециметровие деци метрови въл¬ ни длинние дълги вълни километровие километрови въл¬ ни короткие къси вълни метровие метрови вълни миллиметровие милиметрови въл¬ ни радиовещательние радиопреда¬ вателни вълни — Релея вълни на Релей сантиметровие сантиметрови въл¬ ни сверхзвуковие свръхзвукови въл¬ ни средние средни вълни сувмиллиметровие субмилимет- рови вълни ультразвуковие ултразвукови вълни ультракордткuе ултракъси вълни злектронние електронни вълни волокнйт м фирм, волокнит (прес- материал с бакелитов лак и с пъл¬ нител органични влакна) волокно с влакно оптическое оптично влакно стеклянное стъклено влакно (за електроизолация) волосок м влакно вольт м. волт вольтаметр м волтметър весовой тегловен волтметър иодний йоден волтметър мСдний меден волтметър дбъемпмй обемен волтметър ртутний живачен волтметър — с гремучим газом волтметър с гърмящ газ серебряний сребърен волтметър вольтампер м волтампер реактивний реактивен волтам¬ пер вольтамперметр м волтамперметър универсалъний универсален волт амперметър вольтметр м вж. вольтамперметр* амплитудний вж. вольтметр, пй- ковмй вибрационно - прочний вибраци- онноустойчив волтметър вибрационно -устойчивий вж.. вольтметр, вибрационно -прбчннй включеннмй в цепь синхрони¬ зации волтметър в синхро напра¬ ща верига вращающийся ротативен | вър¬ тящ, генериращ] волтметър вмсдкодмнмй високоомен волт¬ метър (волтметър с голямо съ¬ противление) генерирующий генериращ волт¬ метър детекторний детекторен волт¬ метър диодний диоден волтметър диодний ламповий диоден лам- пов волтметър дифферепциaльпий диференциа¬ лен волтметър — звуковой частоти волтметър със звукова честота карманннй джобен волтметър катодний катоден волтметър кдптрдльнмй контролен волт¬ метър
45 г г * купрокси ий медноокисен волт¬ метър ламповий лампов волтметър малогабаритний малогабаритен волтметър магнитозлектрический магпито- електрически волтметър многокамерний многокамерен волтметър многопределъний многообхва¬ тен волтметър многошкальний волтметър с мно¬ го скали .— на полупроводниковия триодах волтметър с полупроводникови триоди нулевой нулев волтметър образцовнй еталонен волтметър обикновенний обикновен волт¬ метър — персмсппдгд тока волтметър за променлив ток перспдспнй преносим [портати¬ вен! волтметър пйковий върхов [амплитуден] волтметър — постоянното тока волтметър за постоянен ток регистрйрующий регистриращ [пишещ] волтметър роторний роторен волтметър самопиш^^й самопишещ [ре¬ гистриращ] волтметър — с болометром волтметър с боло- метър сдвоенний двоен волтметър — с двойной нагреваемой нйтью волтметър с двойна нагреваема нишка сетевой мрежов волтметър — с защйтним колвном волтметър със защитен пръстен — с иго.льчатими алектродами волт¬ метър с игловидни електроди — с непосредственним отсчетом волтметър с непосредствено отчи¬ тане ~ с пластйнчатими алектродами електростатичен волтметър — с усилением вИпрямленпогд на- пряжения волтметър с усилване на изправеното напрежение термозлектрический . термоелек- трмческй волтметър _ В0С триодний трйоден волтметър , упuвсрсальпий универсален волт¬ метър феррддинамйчсский феродина- мичен волтметър фотоалектрйческий фотоелек- трически волтметър цифровой цифров волтметър щитовой волтметър за неподви¬ жен монтаж, волтметър за монти¬ ране на табла злектродинамйческий електро¬ ди намичен волтметър, волтметър от електродинамичната система злектромагнитний електромаг¬ нитен волтметър, волтметър от електромагнитната система електромеханиче^ий електро¬ механичен волтметър алектронний електронен [лам¬ пов] волтметър, волтметър от елек¬ тронната система алектростатйческий електроста¬ тичен волтметър, волтметър от електростатичната система зталонний еталонен волтметър вольфрам ж волфрам воронка ж фунийка; конус, глава кабельная кабелна глава концевая кабельная крайна ка¬ белна глава мертвая глух конус воpдпкoобpaзпнй фуниеобразен, ко¬ нусообразен воск, ж восък вдсприймчuвдcть ж възприемчивост абсолютния дизлектрйческая аб¬ солютна диелектрическа възприем¬ чивост дизлектрйческая диелектрическа възприемчивост — к помехам възприемчивост към смущения магнйтная магнитна възприем¬ чивост молекулярная магнйтная моле¬ кулярна магнитна възприемчивост начальмая магнйтная начална магнитна възприемчивост относител^ая дизлектрйческая вж. восприймчивость, дизлектрй¬ ческая злектрйческая електрическа въз- приемчивост
ВОС 46 восп^иятие с възприемане, възприя¬ тие зрUтельпде зрително възприемане слуховое слухово възприемане воспроизведение с възпроизвеждане аналоговое аналогово възпро¬ извеждане запаздивания възпроизвеждане на забавяне {закъснение] — звука възпроизвеждане на звук, звуков ъзпроизвеждане — зв^кд с искаженийми възпроиз¬ веждане на звук с изкривявания — звука, стереофоническое стсрео- фонично възпроизвеждане на звук — звукового сигнала възпроизвеж¬ дане на звуков сигнал — звукозаписи възпроизвеждане на звукозапис — звукозаписи, оптйческое оптично възпроизвеждане. па звукозапис — изображения възпроизвеждане на образ мгновенное моментно възпроиз¬ веждане — сигнИлов възпроизвеждане на сигнали — телеизмеряемой величини въз¬ произвеждане на телеизмервана ве¬ личина цифровое цифрово възпроиз¬ веждане частотное честотно възпроизвеж¬ дане воспроизводймость ж възпроизвеж¬ дане воспроизводить възпроизвеждам вдCCтановUтсль• м възстановител, ре- генератор ймпульсний импулсен регене- ратор [възстановител] ~ постоянной сдставлЯющей въз¬ становител на nocтoяI^потдкова съ¬ ставяща восстаповлепие с възстановяване — катода възстановяване на катод — ком^нд в программах възстано¬ вяване на команди в програми — модуляции възстановяване на модулация — напряжения възстановяване на напрежение несущей волни възстановяване на носеща вълна ■— постоянной составляющей въз¬ становяване па постояннотокова съставяща впадина ж впадина, спадане — волни 1. пропадане на вълна 2. спадане на вълна впайвание с запояване, впояване впаивать запоявам, впоявам впай м запояване, спойка вакуумний вакуумно запояване, вакуумна спойка вращение с въртене — антенни въртене на антена — диаграмми направленности вър¬ тене па диаграма на насоченост — плоскости поляризации въртене на плоскост на поляризация — рамки въртене на рамка — фИзи въртене на фаза циклотронное циклотроино вър¬ тене — злектронов въртене на електрони — якоря въртене на котва время с време — включения време на включване — включения, общее общо време на включване — возврата физ. време на възвръ¬ щане (на затворена система) — восстановления време за възста¬ новяване — виборки данних време за изби¬ ране на данни — визова време за повикване гашения време на загасване — горения • дугй време на горене на дъга ~ деионизации време на дейониза- ция ~ действия ймпульса време на дейст¬ вие на импулс жйзни дирок продължителност на съществуване на дупки — жйзни носйтелей заряда продъл¬ жителност на съществуване на носители. на заряд — жйзни злектронов продължител¬ ност на съществуване на електрони — задержки време на забавяне (за¬ дръжка] — зажигания разряда време за за¬ палване на разряд ~ запаздивания време на закъсне¬ ние [забавяне]
47 — запаздивания разряда, стати- стйческое статично предпробивно забавяне — запирания време па спиране [затваряне] ~ запоминания време за запомняне ~ затухания време на затихване ~ затухания колебаний време на затихване на трептения ~ звучания време за звучене ~ изодрбма авт. време на изодром ~ корпекции време на корекция машинное престой на машина ~ нагрева време на загряване ~ найбольших потерь мощности фиктивно времетраене на макси¬ малните загуби на мощност — накопления време на натрупване — нарастания ймпульса време на нарастване на импулс — нарастания колебаний време на увеличаване на трептения — нарастания коллекторндго тока време на нарастване [увеличава¬ не] на колекторен ток — нарастания фронта ймпульса вре^ме на нарастване фронта на импулс — обращения време за повикване — обращения к запомипающсму устройству време на включване към запомнящо устройство — ожидания време на очакване — ожидания, минимальпдс мини¬ мално времечакане — ожидания, среднее тлф. средно времечакане (за международна верига или за група вериги) оперативное оперативно време (напр. на телефонистка за съз¬ даване на телефонна връзка) — осуществленuй связи време за осъществяване на съобщение [връз¬ ка] — отключения, полное общо време па изключване — отключения, собственное собст¬ вено време за изключване — отпускания реле време на отпус¬ кане на реле — передачи време на предаване — передачи злемента изображения време за предаване на елемент от изображение ВРЕ — переключения време на превключ¬ ване — пливлСния предохранйтеля време за стопяване на предпазител — последействия време на после¬ ден ствието — послесвечения време на остатъч¬ но светене (на фосфорессценция) — потерь фиктивно време на макси¬ малните загуби па мощност — предварйтельного подогрева вре¬ ме на предварително загряване на живачен изправител — приема време за приемане — пробега време на пробег — пробоя време на пробив — прогрева вж. време нагрева пройзводйтельное производител¬ но време — пролети време на прелитане — пролети, общее общо време на прелитане — пролети злектрона време на пре¬ литане на електрон пролетное вж. время прилети пусковое време на пускане рабочее работно време — разогрева време на загряване (на катод) — рассасивания ймпульса време на пропускане [удължаване] на им¬ пулс — разряда време на разреждане — расцепления време на разкъс¬ ване [разделяне] — реагирования време на реагиране — реверберации време на ревербе- рация — релаксации релаксационно вре¬ ме, време на релаксация — свенения време на светене — слабого обмена време на слаб обмен собственное собствено време — спада ймпульса време на спадане на импулс — срабатмвания време на задейст- вуване — старения време [продължител¬ ност] на стареене — суммйpoвaпuя време на сумиране — трогания време на задейству- ване [тръгване]
48 всп — убивания коллекторного тока време на спадане [намаляване] на колекторен ток — упреждения време на изпревар¬ ване — успокоения време на успокояване — усреднения тока злектрода време за усредняване тока на електрод установления време на спиране фиктивное фиктивно време ~ формирования разряда време за формиране на разряда ~ холостого хода време на празен ход — , холостое загубено [празно] вре¬ ме хранения накопленних зарядов време на запазване на натрупани заряди ~ цикла време [времетраене] па цикъл — , ^ффектИвпое ефективно време всплеск м плясък, пляскане; разсей¬ ване; изменяне, деформиране; еруп- ция, изригване — напряжения внезапно скокооб- бразно нарастване на напрежение ~ радиоизлучения разсейване на радиоизлъчване вспИшка ж избухване; пламва и е вставка ж вложка ~, кабелния кабелна вложка магнитния магнитна вложка пйшущая пишеща вложка плавкая стопяема вложка '•'■'ь струнния струйна вложка фильтрйрующая филтрираща вложка вставлять поставям, монтирам, вмък¬ вам втулка ж втулка, жак — гнезда втулка [дуло] на гнездо [жак], гнездова втулка — коллектора втулка на колектор, колекторна втулка втягивание с въвличане ~ в синхронйзм въвличане [влиза¬ не] в синхронизация, синхрони¬ зиране вулканизация ж вулканизация вход м вход антенний антенен вход буквенний буквен вход — каскада вход на стъпало [каскада] ~ моста вход на мост ~ приемника вход на приемник — усилйтеля вход на усилвател ~ фототрибда, злектрйческйй елек-. трически вход на фототриод входной входен вхождСнис с влизане — в синхронйзм вж. втягивание в сйнхронйзм вибор м избиране, избор внешний външен избор — времени, предварйтельний пред¬ варително избиране на време — кода, групповой групово изби¬ ране на код — кодовим числом избор с кодово число — направления избиране на посо- к ата — обходного путй, автоматйческий автоматично избиране на обходен път — частотИ избиране на честота — числа ймпульсов избиране броя на импулси — числа ймпульсов, предварйтель- ний предварително избиране броя на импулси виборка ж избиране, подбиране — информации пддбнpaнe[uзбдр]па информация сигнала избиране на сигнал виброс м отделяне, изхвърляне — амплитуди отделяне на ампли¬ туда нулевой отделяне на нула флуктуационний отделяне на флуктуации вИвод м извод ~, анодний аноден извод, извод на анод ~, базовий базов извод — бази, дублйрующий дублиращ извод па база — бази, кольцевдй пръстеновиден извод на база боковой страничен извод верхний анодний горен извод на анод верхний сеточний горен извод на решетка — , волноводний извод на вълновод, вълноводен извод — данних извеждане на данни
49 ~, заземляющий заземяващ извод ~ катода, високочастотний висо¬ кочестотен извод на катод ~ лампи извод на лампа лйнСйний линеен извод, извод към линия нулевой нулев извод ~ результИтов вичйслСний извеж¬ дане на резултати от изчисления ~ сетки извод на решетка сСточний решетъчен извод, из¬ вод на решетка «-^ злектрода извод на електрод ~ злектрода, дйсковий дисков из¬ вод на електрод ~ змйттера, дублйрующий дублиращ извод на емитер ~ знергии получаване (на изхода) на енергия, извод на енергия вивод-колпачок м качулка (напр. на радиолампа) вигорИние с изгаряне ионное йонно • изгаряне — люминофора изгаряне на люми- нофор виделение с отделяне, разделяне — ймпульсов отделяне [разделяне, селекция] на импулси — кинИлов отделяне на канали видержка ж 1. издържане, отлежа¬ ваме 2. задържане, забавяне (на някакъв процес) 3. експони¬ ране — времени 1. кфт. време за експо¬ ниране 2. ает. закъснение на реле — времени, независимия независи¬ мо забавяне — времени, ограниченно-зависи- мая ограничено зависимо заба¬ вяне — времени, ступенчатия стъпално забавяне видувИние с издухване, продухване; вдухване; духане — , злектромагнйтное електромаг¬ нитно издухване [продухване] визов м повикване — абоненти повикване на абонат — , ивтомитйческий автоматично по¬ викване икустйческий акустическо [зву¬ ково] повикване — , избирательний избирателно по¬ викване вьк кодовий кодово повикване погрупиовой повикване на групи — , полу^втоматический митично повикване ручной ръчно повикване ~, тонИлъний тоново повикване, повикване с тон фонический фонично [звуково] повикване циркулярний циркулярно [цир¬ кулиращо! повикване визивИть повиквам, извиквам визивной повиквателен вИигриш м коефициент; добив — антенни коефициент пи насочено действие ни антена виклидка ж 1. пресмятане, изчис¬ ляване 2. изчисление виключатель м прекъсвач; електри¬ чески ключ ~, ивирийний защитен [запасен, авариен] прекъсвач автогИзовий автогизов [газо- струен, газогенериращ] прекъс¬ вач ~, ивтомитйческий автоматичен пре¬ късвач ~, интСнний антенен прекъсвач бИковий мИсляний многохмаслен прекъсвач (с маслена кутия) бистродействующий бързодей- ствуващ прекъсвач — , битовой прекъсвач за битови нужди, електрически ключ вИкуумний вакуумен прекъсвач водяной воден прекъсвач воздушний въздушен [въздухо- струен] прекъсвач, прекъсвач със сгъстен въздух воздушний • автопневмитйческий въздушен автопневматичен пре¬ късвач вспднoгатсльньIЙ помощен пре¬ късвач високоволътний прекъсвач за високо напрежение — , газови й газов прекъсвач газдгснерйрующий вж. виклю¬ чатель, ивтогИзовий гливний главен прекъсвач двойной двоен прекъсвач ~, дистанционний дистанционен прекъсвач, прекъсвач с далечно [дистанционно] командуване 4 Руско-български електротехнически речник
50 ВЬ1К — для внутренней установки пре¬ късвач за вътрешен монтаж — для ниружной установки прекъс¬ вач за външен монтаж жйдкостний течен прекъсвач, прекъсвач с течна дъгогасяща сре¬ да зиземляющий заземяващ пре¬ късвач кнопочний бутопен прекъсвач, бутон ~, коминдний команден [управля¬ ващ] прекъсвач конСчний краен прекъсвач кулачковий ексцентриков [гър- бичен] прекъсвач мигнйтний контактор, магнитен прекъсвач максималЕний максимален пре¬ късвач маломИ^ин^ маломаслен пре¬ късвач ~, налообъeмний мИсляний малък маслен прекъсвач мИсляний маслен прекъсвач миниатюрний миниатюрен пре¬ късвач, микропрекъсвач мпогообъeнниH масляний мно- гомаслен прекъсвач, •маслен пре¬ късвач за високо напрежение мощности мощностей прекъсвач нагрузки товарен прекъсвач , неавтоматйче^ий неавтомати¬ чен прекъсвач х-х, пебистродeйствующйй бавнодей- ствуващ прекъсвач низковольтний прекъсвач за ниско напрежение — нйзкого папряженйй вж. виклю- чатель, низковолътний х^, ножной крачен прекъсвач х-х, пакетний пакетен прекъсвач х-^, педИльний вж. виключател ь, ножной х-х, поворотпин прекъсвач с въртя¬ щи се ръкохватки попливковий поплавков прекъс¬ вач, прекъсвач с поплавок х^, прдграмнпиH програмен прекъс¬ вач х^, пружинний пружинен прекъсвач х-х-х, путевой пътен [граничен] пре¬ късвач ! * * регулйрующий регулиращ пре¬ късвач ртутний живачен прекъсвач ~, ручной ръчен прекъсвач ричажний лостов прекъсвач — с ивтомитйческйм повторним включением прекъсвач с автома¬ тично повторно включване — с автоматическим управлением прекъсвач с автоматично комай- дуване х-^х, синоблокИрующиИся самоблоки- ращ се прекъсвач — с блокирующим устройством пре¬ късвач с блокиращ механизъм — с витяжной рукояткой управле¬ ния прекъсвач с изтегляща се ръкохватки — с гишением дугй в воздухе въз¬ душен прекъсвач; прекъсвач със загасяване ни дъгата във въздуха секционний секционен прекъс¬ вач, прекъсвач пи секция синхронний синхронен [синхро¬ низиран] прекъсвач — с магнйтним дутьем прекъсвач с магнитно продухване — со свободним рисцеплением пре¬ късвач със свободно изключване, прекъсвач с механичен затвор — со сжИтмем воздухом въздухо- струен прекъсвач х-х-х, спаренний сдвоен прекъсвач — с пофИзним упривлением прекъс¬ вач с пофазно командуване х-^х, ступенчитий стъпален прекъсвач — ускоренного действия прекъсвач с ускорено действие шинносоe,динИтельпьIИ шиносъ- единителен прекъсвач зкспинсионний експанзионен прекъсвач злектромагнитний въздушен пре¬ късвач с електромагнитно гасене пи дъга виключать изключвам, прекъсвам;, спирам виключение с изключване, прекъс¬ ване; спиране х-х, дистапцlионнде дистанционно из¬ ключване — питИния изключване ни захран¬ ване вИлет м излитане
51 ВЬП — фотозлектронов фотоелектронно излитане вИнужденний принудителен, при¬ нуден випрямйтель м токоизправител — амплитудни* значений амплиту¬ ден токоизправител безнасбсний безпомпеи токоиз¬ правител вИкуумний вакуумен токоизпра¬ вител вибриционний вибрационен то¬ коизправител висдковдльтпuИ високоволтов токоизправител .—■, в^о^чисто™^ високочесто¬ тен токоизправител гизотрбнний газотронен токо¬ изправител гермИниевий германиев токоиз¬ правител двухполуперйодний двуполупе- риоден токоизправител —■ , двухфИзний дднопдлупернодниИ двуфазен едиополуперйоден токо¬ изправител дуговой дъгов токоизправител зарядний зареждащ токоизпра¬ вител идеальний идеален токоизпра¬ вител кенотронний кенотронен токо¬ изправител колъцевой двухполуперйодпий упривляемий пръстеновиден дву- полупериоден управляем токоиз¬ правител контИктний контактен токоиз¬ правител кренписвuй силициев токоиз¬ правител ~, кристаллйческий кристален то¬ коизправител купрбкений медноокисен токо¬ изправител лИмповий лампов токоизправи¬ тел медно:зИкиснийеж. випрямйтель купрбкений механический механичен токо¬ изправител ни ионних приборих, високо- вольтний високоволтов токоиз¬ правител с йонни уреди — ни кенотронах, високдвольтпuH високоволтов токоизправител с кенотрони одпополуперHодпий еднополу- периоден токоизправител плоскос^ой плоскостей токоиз¬ правител позитйвний положителен [пози¬ тивен] токоизправител полупроводниковий полупровод¬ ников токоизправител — приемника токоизправител ни приемник пьезд^лектрИческий пиезоелек- трически токоизправител — релейного тйпи, контИктний кон¬ тактен релеен токоизправител ртутний живачен токоизправи¬ тел — с вращИющимся нолем, контИкт- ний контактен токоизправител с въртящо се поле — с високим обрИтним пииряжсниен токоизправител с високо обратно напрежение — с горямим катодом токоизправи¬ тел с нагрят катод селеновий селенов токоизпра¬ вител серййний сериен токоизправи¬ тел — сетевого напряжения I. токоиз¬ правител ни решетъчно напреже¬ ние 2. токоизправител ни мрежо во напрежение — с запирающим слоем токоизпра¬ вител със спиращ слой — с пдверхностпим контИктом то¬ коизправител с повърхностен кон¬ такт — с привИренним контактом токо¬ изправител със заварен контакт — с селеповuнй шайбами, твердий твърд токоизправител със селе- нови шайби стибилизовинний стабилизиран токоизправител стиндИртний стандартен токо¬ изправител стержневой токоизправителна колона — с тдчечпuн контИктом точково- контактен токоизправител
ВЬП 52 сулъфидний сулфиден токоиз¬ правител сухой сух токоизправител тантИловий танталов токоиз¬ правител ~, тиратронний тиратронен токо¬ изправител ~, точечно-контИктний точково- контиктен токоизправител упривляемий управляем токо¬ изправител физочувствйтелъний фазочув- ствителеп токоизправител шестифазний шестфизен токо¬ изправител, токоизправител с шест фази злектролитический електроли¬ тен токоизправител злектронний електронен токоиз¬ правител випримление с изправяне (на ток, напрежение) амплитудное амплитудно изпра¬ вяне двухконтактное двуконтактно изправяне —, двухпдлупернодное двуполупе- риодно изправяне одпдпдлуперйодное еднополупе- риодно изправяне сеточное решетъчно изправяне вИриботки ж изработване — алгоритми изработване ни алго¬ ритъм виравнивание с изравняване — амплитуд ймоулвсов изравнява¬ не ни амплитудите ни импулси — емкостей изравняване пи капа¬ цитети —' зитухИния изравняване ни за¬ тихване — контрасти изравняване ни кон¬ траст — нипряжепий изравняване ни на¬ прежения — потенциалов изравняване на по¬ тенциали — уровней изравняване на ниви — усиления изравняване ни усил¬ ване — фаз • изравняване на фази — частотной характеристики из¬ равняване ни честотни характери¬ стики вирИвнивитель л йзравнител амплитудний амплитуден из- равнител — затухИния изравнител на затих¬ ване вирИвнивать изравнявам; изправям вирождение с отслабване — електронното гИзи отслабване на електронен газ висвечивиние с прдсветлявапе високовдльтпий високоволтов, зи висс/ко напрежение висококо^pцйтйвнин високо^ер- цитивен BЬICOKOOMПUH високоомен, с голямо съпротивление високочастотний високочестотен висота ж височина — антенни, действующая действу¬ ваща [ефективни] височини ни ан¬ тена — й.мпульси височина ни импулс — потенциалЕното бирьери височина на потенциални преграда [барие¬ ра] — тона височина ни тон вмсотомер м висотомер, алтиметър (уред за измерване на височина) абсолютний абсолютен вuсотднер акустйческий акустичен [зву¬ ков] висотомер ^костний капацитивен висото- мер ймпульсний импулсен висдтднер ридидЛдкицйоппиH радиолоки- ционен висотомер ~, самдпйшущuH самопишещ [ре¬ гистриращ] висотомер злектронний електронен висото- мер вИступ м край полюсний полюсен край полю^ий набегающий полюсен край, обърнат по посоки ни вър¬ тенето ни ротори ~, полюсний сбегающйй отдалеча¬ ващ се [отдалечен] край ни полюса витеснение с изместване — поля изместване на поле — потока изместване ни поток — токи изместване ни ток, токово изместване витягивиние с изтегляне
53 ГАЛ — кристИлли изтегляне на кристал витяжка ж опъване — проводи опъване ни проводник вИход м 1. изход 2. добив, рандеман буквенний буквен изход двухтактний двутактен изход — злектронов излизане ни електрон и вичислйтель м изчислител — , входной входен изчислител вязкость ж вискозитет, провлачено ст (на течности); жилавост (на ме¬ тали ) дизлектрйческия диелектриче- ски вискозитет — , кинематиче^ия кинематичен вис¬ козитет магнитния 1. магнитен вискози¬ тет 2. магнитно прилепване [при¬ вличане! г габирйт м габарит, размер гиз м гиз — , вИрожденний изроден газ ~, идеальний идеален газ инертний инертен газ невирожденний неизроден газ ~, дкклюдUрованпиH оклудирая газ остаточний остатъчен газ поглощенний погълнат газ проводящий проводящ газ ризреженний разреден газ ~, сжатий сгъстен газ сжйженний втечнен газ злектронний електронен газ газоанализатор м газов анализатор газдвuделeпuе с отделяне ни газове, газоотделяне гИзовий газов, газообразен гизомер м газомер гизопиполнснпий газдпапълпеп, на¬ пълнен с газ газдпепрдпuцаений газднеnрднйца- ем, газонепропусклив гизоочйстки ж газоочистване, пре¬ чистване на газ; абсорбер газопоглотитель м газопоглъщач, га¬ зов абсорбер бариевий бариев газопоглъщач биталовий бататов газов поглъ¬ щан йспаряющийся изпаряващ се газов поглъщач пераспиляющйй ся неразпиля- ващ се газопоглъщач ~, риспиляющийся разпиляващ се газопоглъщач таблеточний газов поглъщач във вид на таблетки гизостбйкйй газоустойчив газотрон м газотрон иргоновий иргонов газотрон двухи^^дний двуиноден газо- трон, газотрон с два анода — для двухпдлуперйддпогд випрям- лСния газотрон за двуполуперио- дно изправяне ксепдпо-крйптдпдвий ксеноно- криптонов газотрон — , ддпдап6дпuH едпоапддеп газо трон ртутний живачен газотрон гален м минер, гален (изкуствен кристал ) гиленйт м минер, галенит, оловен сулфид галлий м хим. галий галовакс м фирм, хиловикс (вид син¬ тетичен восък) гильванйческйй галваничен гилъвинометр с гилвинометър баллистйческйй балистичен гал- ванднетър вибрационний вибрационен гал- вапднетър — високой чувствйтельности гал- ванометър с висока чувствител¬ ност /•*', двухраночний галванометър с две бобини двойной струнний двоен стру¬ нен галванометър диффеpeпцuaльпмй диференциа¬ лен галванометър зеркалвний огледален галвано- метър лИмповий дампов галванометър ^^гни‘тоол^^1^1^1^*^ч^^с^кий магнит- ное.лектрическй гилванометър
ГАЛ 54 петлевой рамков галванометър рИмочний вж. галъвинометр, петлевой резонансни! резонансен [ви¬ брационен] галванометър синопИшущий самопишещ [ре¬ гистриращ] галванометър —• с впутрuраноппим магнИтом гал- ванонетър с подвижен постоянен .магнит — систСми. . . галванометър от . . . система — с колСблющимся стСржнем гал- ваномстър с трептящо лостче — с метиллйческой струной галвано- метър с метална струна — с одинарной рИмкой галванометър с единична рамка — с подвИжной шкилой галваноме- тър с подвижна скала — с подвИжним мигнИтом галвано- метър с подвижен магнит — со световИм указИтелем галвано- мстър със светлинен показалец — со скрещСнними рИмкими галва- пометър с кръстосани бобини — со спирИлъними пружйними гал- вапонетър със спирални пружини стрелочний стрелков галвано- метър струнний струнен галванометър тернд^лектрUческий термоелек- трически галванометър универсал^ий универсален гал- вапонетър фотозлектрИческий фотоелектри- чески галванометър шлСйфовий шлсйфов галватюме- тър ~, ^кринйрдвапниИ екраниран гал- ваномстър галъвинопластика ж галванопла¬ стика галъвиноплистИческий галванопла- стичен галъвиноскоп м галваноскоп галъваностегия ж галваностегия ^гальвиностередтИп м галваностерео- тип гилъвинотехники ж галванотехника гИнма ж гама гамми■дефектдскоп м гама-дефекто- скоп гИнми-ддзиметр м гама-дозиметър гамми-коррекций ж гама-корекция гИмми-лучй м мн. гима-лъчи гамми-риспределСнис с гама-разпре¬ деление гИмни-спсктрометр м гами-спектро- мстър гИнна-фупкция ж гама-функция гармоники ж хармоник, хармонична, хармонична функция вИсшая висш хармоник — колебания хармон и к на трептене нечетния нечетни хармонична, нечетен хармонии нйзшая низши хармонична обратния обратна хармонична, обратен хармоник основнИя основни хармонична, основен хармоник пСрвия първа хармонична, пръв хармоник пространственния пространстве¬ на хармонична прдcтрaпственпая прямИя първа пространствена хармонична четная четни хармонична гирмопикoaпaлизИтор м анализатор на хармоиици, хармоничен анали¬ затор гармонйчсский хармоничен гарнитури ж гарнитура микротелефбнпая мпкротелефон- на гарнитура гасйтсль м гасител, потушител, демп- фер, заглушител, затихвател — знИков потушител ни знаци — Импулъсов гасител [заглушител] на импулси — колсбИний затихвател на трепте¬ ния гаусс м остар. ги ус (единица за магнитна индукция) гиуссмСтр м гаусметър гашСние с гассне, потушаване ~ дугй гасене [потушаване] ни електрическа дъга — луча загасяване на лъч — магнИтного поля потушаване ни магнитно поле — обратного хода по кадрим гассне на обратния ход по кадри — обрИтного хбда по строкйм га¬ сене ни обратния ход по редове — поля отвъзбуждине [потуша¬ ване, гасенс] ни поле
55 — рИстра гасене на растер гексод м хексод — с удлиненной хириктерИстикой хексод с удължена характеристика гсксдд-снеcйтель м хексод-смесител гСлий м хим. хелий гсликсйн м х ел икс пн гелитрон м хелитрон генерИтор м генератор ~, асинхронний асинхронен гене¬ ратор билИнсний балансен генератор безланлдвиH бсзлампов генера¬ тор — биСний генератор на биения — бланкйрующих ймпульсов блан- киращ генератор ни импулси — видеойнnульсов генератор на видеоимяулси — внутренних перенапряжений ге¬ нератор за вътрешни пренапреже¬ ния — визивного тока вж. генератор, визивной визивной генератор за повик¬ ване, повиквателен генератор вuсдковольтнuй Импулъсний ви- соковолтен импулсен генератор — високой чистоти високочестотен генератор, генератор за висока че¬ стоти — високой частоти, измеpйтсльпuH високочестотен измервателен гене¬ ратор вuсокдчистотпuИ вж. генератор високой чистотИ — гармоник генератор ни хармоий- ци [хармонични] — гасящих ймпульсов генератор за гасящи импулси гетеродИнний хстеродинен ге¬ нератор, генератор ни биения — двойного токи генератор за двоен ток двухконтурний двукръгов гене¬ ратор двухфИзний двуфазен генератор диапизонний диапазонеи гене¬ ратор динитрбнний динатронен гене¬ ратор — дифференциИльной частотИ гене¬ ратор на диференциална честота дуговой дъгов генератор ГЕН — ждущсй ризвертки генератор па чакаща развивки зидающий задаващ генератор зарядний генератор за зареж¬ дане на акумулаторни батерия звуковой генератор за звукова честота, тонгенератор — звуковой чистотИ вж. генератор, звуковой — звуковИх колебаний генератор па звукови трептения изнеpйтельний измервателен ге¬ нератор, генератор за измервания йзнepйтельний кинертдпний из¬ мервателен камертонен генератор — , Импулъсний импулсен генератор — импулъсних напря^^ний гене¬ ратор ни импулсни напрежения — Импулъсних токов генератор ни импулсни токове — ймпульсов вж. генсрИтор, йм- пульсний — ймпулъсов, реликсационний ре- лаксационен импулсен генератор — ймпулъсов стабйлъной чистоти генератор ни импулси със стабил¬ на честота ймпулъсов тока генератор на токови импулси ~, индукторний индукторен гене¬ ратор — , индукционний индукционен ге¬ нератор иптсрnоляциднний ингерполя- ционен генератор ~, ионний йонен генератор —, искровой искров генератор — , ис^итИтелъний генератор зи изпробване, изпитателен генератор — кИдровой ризвертки генератор за кадрова развивка — калибриционних мСток генератор за калибриращи отметки камсртонн^ висдKдстaбйльнuИ високостабилен камертонен гене¬ ратор — качающсйся чистотИ генератор на променяща сс честота квантовий квантов генератор ~, квИрцевий кварцов генератор — , квирцдвиппиИ генератор с квар¬ цова стабилизация, кварцован ге¬ нератор
ГЕН 56 г * * кенотроппиH кенотронен гене¬ ратор клистронний клистронен гене¬ ратор клистронний буферний клистро- пен буферен генератор клистронний двухрезопаторпuH прямопролетний двурездпитдреп клйстропеп генератор с директно (пряко] прелитане когерСнтний кохерентен гене¬ ратор — колебаний генератор на трепте¬ ния — колебИний пряноугольпой фор¬ ми генератор на трептения с правоъгълна форма — компенсации черного пятнИ гене¬ ратор за компенсация ни черното пстно коптрольнuй контролен гене¬ ратор лИмповий лампов генератор — линСйной развертки генератор с линейна развивка мигнстронний ма^^ронен гене¬ ратор нигпйтогйдрддuпанйчсскuй' маг- нитохидр одиним и чсн генератор нигпйTдстрйкциднниH магнито- стрикцион^н местний мсстсн генератор мСток маркиращ генератор мСток врСмени генератор, марки¬ ращ време мндгорездпИтдрпий нпогорезо- наторен генератор многофазний многофазен гене¬ ратор — ни биениях вж. генератор, гете- родйнний ~ ни неоновой лампе, рслаксацио^ пuH релаксационен генератор с неонова лампа — на отрижательндн клистроне гене¬ ратор с отразяващ клистрон — на пдлупрдвддпйковдм триоде транзисторен генератор — нипряжения пряноугольпоH фор¬ ми генератор ни напрежение с правоъгълна форма — на туппсльпдн диоде генератор с тунелен диод — незитухающих колебаний гене¬ ратор на незатихващи трептения — . незитухающих колебИний с ко- лебИтельним контуро^ ламповий лампов генератор за незатихващи трептения с трептящ кръг — нссущсй чистотИ генератор ни носеща честоти — нйзкой чистотИ нйскочестотен генератор, генератор ни ниски честота низкочастотний вж. генератор нйзкой частотИ низкочистотний измерйтел^ий нискочестотен измервателен гене¬ ратор нор!нaльньIH нормален генератор — обрИтной волнИ генератор на об¬ ратна вълна однофИзний еднофазен генера¬ тор одночистотний едночсстотсн ге¬ нератор, генератор на едни честоти — опорного нипряжения генератор на опорно напрежение оптический квИнтовий оптиче¬ ски квантов генератор — оптйческого диапазони, квИнто- вий вж. генератор, оптйческий квИнтовий — отклднЯющего нипряжения гене¬ ратор зи отклоняващо напрежение — париллельпого возбуждсния гене¬ ратор с паралелно възбуждане — пираялСлъного питания генера¬ тор с паралелно захранване пирамстрйчсский параметричсн генератор — перс^нно™ токи генератор за променлив ток — перенепного токи с ручнИм прй- водом генератор за променлив ток с ръчно задвижване — пйлодбpaзпогд нипряжСния гене¬ ратор ни трионообразно напре¬ жение — пилддбpaзногд конпепсйрующегд нипряжения генератор ни трионо- образно ко?нпспсйращд напреже¬ ние — вилообразно™ тока генератор ни трионообризсн ток — пйлддбpaзпих колебаний генера¬ тор ни трионообризни трептения
57 ГЕН — по двухтактной схСме генератор по двутактна схсми — подкИчки помпен генератор, ге¬ нератор с помпи — поднесущсй чистотИ генератор иа подаваща честота — пойскдвдгд нипряжения генера¬ тор за търсещо напрежение — полос м лентов генератор — помСх м генератор на смущения — пдслсддвательпого возбуждения генератор с последователно въз¬ буждане — постоянпдго тока генератор за постоянен ток — по трехтдчечндИ схемс генератор по триточкова схема — пряндугдльних ймпульсов гене¬ ратор ни правоъгълни импулси — прямой волни генератор за пра¬ ва вълна — , пьсзозлсктрйческий пиезоелек- трически генератор — развертки разгъващ [развиващ] генератор, генератор на развив¬ ката — развертки с псренепной скоростью генератор ни разгъването с про¬ менлива скорост — развертмвиющего нипряжения генератор на разгъващо напре¬ жение реактйвний реактивен генератор — реактИвной мощности генератор на реактивна мощност резистИвно-емкостний съпро¬ тивително-капацитивен генератор релаксацидппuИ релаксационсн генератор — релaксaЦuоппих колебИний вж. генератор, рслаксиционний — с автонапйпулЯциеИ генератор с автоматична манипулация — с автотрансформаторной обрат¬ но й связью генератор с автотранс- фо р^торна обратна връзка сам о возбужд;ающийся самовъз- буждащ се генератор — сверхвисоких частот свръхчесто- тсн генератор, генератор ни свръх¬ високи честоти «"■' с внсшним вдзбуждеписн генера¬ тор с външно възбуждане — с емкостной обрИтной связью ге¬ нератор с капацитивни обратна връзка — с запИздивающей обратной свя- зью генератор със закъснителна обратна връзка — сигнИли сигнален генератор — сигнИли качИющейся частотИ ге¬ нератор ни сигнал с люлееща се честота — , сйгпИльпд-визивной сигнално- повиквателен генератор — с изменяе^й чистотой генератор» с изменяема честоти — с индуктИвной обратйой связью генератор с индуктивна обратни връзка — синусоидальних колебаний гене¬ ратор па синусоид ни трептения синхронизИровинний синхрони¬ зиран генератор сипхропизUрующий синхронизи¬ ращ генератор — синхронизйрующих ймпульсов генератор ни синхронизиращи им¬ пулси синхронний синхронен генера¬ тор — с кварцевой стабилизацией гене¬ ратор с кварцова стабилизации — с кварцевой стабилизацией, зта- лонний еталонен генератор е кварцова стабилизация — с коаксuальпьIнu лИниями гене- ритор с коаксиални линии — случайних сигналов генератор¬ на случайни сигнали — смешинного возбуждения гене¬ ратор със смесено възбуждане ~ с незавИсимим возбуждСнием ге¬ нератор с независимо възбуждане* — с обрИтной связью генератор с обратна връзка — с обрИтной связью, чистдтпин■. честотен генератор с обратни връз¬ ка — со стабилизацией по схСме моста мостов генератор със стабилизация — спектри спектрален генератора генератор на спектър — спСктра частот генератор зи че¬ стотен спектър
ГЕН 58 ~ с плавнмм изменснием звуковой чистотИ генератор с плавнс из¬ менение на звуковата честоти с постдрдппйн возбуждСнием усил¬ вател на високочестотни трептения за усилване трептенията на зада¬ ващия генератор с постоянной настройкой генера¬ тор с постоянна настройка — с ручнИм прИводом генератор с ръчно задвижване с сановозбуждепиен генератор със сандвъзбуждане стандИртних сигналов генератор със стандартни сигнали стиндИртной частотИ генератор на стандартна честоти — с тормозящим полем генератор със забавящо [задържащо] поле ~ стробйрующих ймпулъсов гене¬ ратор на стробиращи импулси — строчной ризвертки генератор за редова развивка — ступенчитого сигнИла генератор ни стъпален сигнал ~ ступенчитого н2пряжепий гене¬ ратор ни стъпаловидно напрежение ~ с частотной модуляцией, изме- рйтельний измервателен генера¬ тор с честотни модулация — с злектромигнИтним возбуждС- нием генератор с електромагнит¬ но възбуждане ~ с злектронной .связью генератор с електронна връзка ~ тИктових ймпулъсов генератор на тактови импулси тихометрйческий тахометричш генератор тахометрИческий частотний та- хометр и чен честотен генератор телевизионно™ сигнИли генера¬ тор на телевизионен сигнал телевизионной йспuтательпдй тиблйци генератор на телевизион¬ на таблица термозлектрйческий термоелек- трически генератор тиратренний тиратронен гене¬ ратор ~ тс^о^г^льной частотИ, вuзьlвпдй тонгенератор за повикване — , тоналъний тонгенератор — точсчногд сигнала генератор на точков сигнал транзйсторний транзисторен ге¬ нератор ~у трипзитрбппuй транзитронеп ге¬ нератор трехтбчсчний вж. генератор по трехтбчечпдй схСме — тр^фИзного перемеппогд токи прдмUшлеппдн частотИ . трифазен генератор за променлив ток с промишлена честоти трехфазний трифазен генератор триода, шумовой аквивалентний трйоден еквивалентен генератор '"■> триодний триоден генератор узкополоспuH теснолентов гене¬ ратор — ультразвуковИх колебИний гене¬ ратор пи ултразвукови трептения — управляющих ймпулъсов гене¬ ратор на управляващи импулси — фиксйровинной частотИ генера¬ тор ни фиксирана честота — функции генератор на функция — Холла генератор па Хол — цветовой поднесущей генератор ни цветна носсща честота — цветнИх полос генератор за цветни ленти — чaстотпдмодулйpoвапнuх колебИ- ний генератор на честотпомоду- лирини трептения частотний чсстотсн генератор — частотних мСток генератор ни честотни отметки — частотИ зумнерпогд типа зу- мсрсй честотен генератор широкоднапазднний широколен¬ тов генератор, генератор с широк обхват широкополосний вж. генератор, широкодиапазбнний — шуми генератор за шум, шумов генератор — шума, измерйтел^ий измервате¬ лен генератор за шум в^ивалСн™^ еквивалентен ге¬ нератор злектростатйческий електроста¬ тичен генератор — зталонной чистоти генератор за еталонна честоти зталонний еталонен генератор
59 ГИЛ — зталонних сигнИлов генератор за еталонни [стандартни] сигнали генерация ж 1. генерация 2. генери¬ ране, произвеждане — паразйтних колебИний генери¬ ране 1произвеждане] на паразит¬ ни трептения — злектронов генериране [произ¬ веждане на електрони] — злектрон но-дирочних пар гене¬ риране на електронно-дупчести двойки генерйровиние с генериране — Импулъсов генериране на им¬ пулси — колебИний генериране на трепте¬ ния — злектрознСргии генериране на електроенергия генерИровать генерирам гСнрй м хенри (единица за измер¬ ване на индуктивност) гептод м хептод геnтод-nредбpaзователь м хептод- предбразовател германий м хим. германий — с дирочной проводИмос^ю гер¬ маний с шуплива [дупчеста| про¬ водимост — с злектронной проводймос^ю гер¬ маний с електронна проводимост герц м херц (единица за измерване на честоти) герцметр м хериметър, честотомер гетеродйн я хетеродин всnонoгИтельпиИ спомагателен хетеродин ~, кварцев^й кварцов хетеродин клистронний клистронен хете- роднн когерентний кохерентен хете- родии опорний опорен хетеродин гетеродинйровапие с хетеродиийране (генериране на хетеродинен сиг¬ нал ) , двойное двойно хетеродиране гетеродинИровать хетеродини рам гстеростатйческий хетеростатичен гетинИкс м фирм. гетинакс (вид изо¬ лационен материал) геттер м гетер (газопоглъщашр ве¬ щество) геттерйрованис с хетериране гИбкость ж гъвкавост, еластичност икустйческая акустична гъвка¬ вост гигрбметр м хигрометър, влагомер' волосной хигрометър с (опънат) косъм тсрно^лектрйческйй конденса- ционний термоелектрически кон¬ дензационен хигрометър гидрогенерИтор м хидрогенератор — без успокойтельной обмотки хи- дрогенератор без успокоителна на¬ мотка —, подвесной хидрогенератор с окачване — с успокойтельпой об^^ой хи- дрогенератор с успокоителна на¬ мотки гидродинИмики ж хидродинамика гидростИнция ж вж. гидрозлектро- станция гидротурбИна ж водна турбина гидрофон м хидрофон (подводен ми¬ крофон ) гидрозлектрйческий хидроелектри- чески гидpд^лeктрдстaпцйй ж водна елек¬ трическа централа, ВЕЦ ~, деривиционния деривационна водна електрическа централа приплотйнния язовирна елек¬ трическа централа ~, русловия електрическа централа на бавно течаща голяма река гидрознергетик м хидроенергетик, специалист по хидроенергетика гидрознергСтики ж хидроенергетика гидрознСргия ж водна енергия, хи- дроенергия гйльберт м жилберт (единица за магнитодвижеща сила) гйльзи ж втулка, гилза — , изолйрующая изолационни втул¬ ка — подогрСвного катоди гилза ни загряващия катод — , пружйнящая пружинираща втул¬ ка скдлъзйщая плъзгаща се втулки гирлянда ж гирлянда; верига изоляторов изолаторни вериги — изоляторов, натяжнИя опъваща изолаторна верига
ГИР 60 — изоляторов, поддерживающия но¬ сеща изолаторна верига гирокомпИс м жирокомпас. жиро¬ скопи чен компас гироскоп м жироскоп гиростабилизИция ж жиростабиля- зани я тирочастота ж жирочестота гистерезигриф м еж. гистерезисб- гриф гистерезиметр м хистерезометър гистерСзис м хистерезис ~, дизлектрйческий диелектриче- скп хистерезис магнйтний магнитен хистерезис несиннетрйчнuИ несиметричен хистерезис гистерезисограф м хистерезисограф глаз .ч, магИческий магическо око, електронен индикатор за настрой¬ ки глет м оловен окис, оловни глеч [глазура] глубинИ ж дълбочина — замирания степен на отслабване [затихване, притъпяване) модуляций дълбочини на моду¬ лация паризйтной модуляции дълбочи¬ на на паразитна модулация — проникновения токи в проводнйк дълбочини на проникване на тока в проводника глушСние с заглушаваме, притъпя- ваве — звука заглушаване на звука глушйтель м заглушител звуковой звуков заглушител, звукозаглушител пазовой канален заглушител гнезди с мн.. смонтйровинние заедно монтирани гнезда в реглета гнездо с тлф. гнездо, жак — абоненти личен жак, лично гнездо антСнное антенно гнездо —•, входное входно гнездо визивное гнездо за повикване виходное изходно гнездо виходной цСпи гнездо на изход¬ ната верига uпдйвuдуИльпое лично [индиви¬ дуално, местно] гнездо испитИтельное гнездо [жак] за изпробване — , кднмyтаторпое гнездо [жак] на номератор, номераторно гнездо — мСстного поля гнездо от местно поле ни номератор — , местное вж. гнездо, индивиду- альное многократное многократно [мул- тппълно] гнездо сдвоенное удвоено гнездо — с двойнИм ризникИниен гнездо с двойно прекъсване соедипИтельное съединяващо гнездо — с ризмикающимся контактом гнез¬ до с прекъсващ контакт штепсельное щепселно гнездо головка ж глава антенния антенна болометрИческая глава воспроизводящия да щи глава високочастотная глава болометрична възпроизвеж- високочестот- пи глава генераторная генераторна глава ~, двухполюсная двуполюсна глава детСкторная детекторни глава — для многодорожечной записи гла¬ ва за многоканален [многопистов! запис — для подключения глава за свърз¬ ване [съединяване] запйсивиющия записваща глава звуковИя звукова глава звукдзипИсивающaй еж. головка, зипйсивающия — звукоснимИтеля глава на звуко- възпроизвеждащо устройство звукостирающия изтриваща гла¬ ви зондйрующая сондираща глава измерител^ая измервателна гла¬ ви индикаторния индикаторна глава — колъцевого тйпа, воспроизводя- щия мигнИтная магнитна глава от затворен тип кднбинИpoвaнпия комбинирана глава крутИлъния въртяща глава магнитния магнитна глава — мембранно™ щупа глава ни мембранен опипвач
«1 ГРА — оптйческой звукозаписи глава ни оптически звукозапис отсчетния отчитащи глава печатиющая печатаща глава —■, проводниковия глава с провод¬ ници —, противофазная противофазна глава — рекордера глава на рекордер (за оптичен или механичен запис на звука) — сандпаведепия самонигаждаща се глава следящия следяща глава смесйтельная волноводния въл¬ нов одна смесителни глава стирИющая изтриващи глава счйтивиющая изчислителна гла¬ ва ■—■ телевизионная телевизионна гла¬ ва терми^^ная термисторна глава трехпблюспия триполюсна глава унйверсИльпий универсална гла¬ ви ~ штСпселя щепселна глава — щупи глава ни опипвич голос м глас йскусственний изкуствен глас гонг м. злектронний електронен гонг гопuдметр м гониометър — пеленгатора гониометър на пелен- гатор горСние с горене —- злектрИческой дугй горене на електрическа дъга горизонт м хоризонт ридидлокацuднний радиолока- цuдпеп хоризонт з^фектИвний ефективен хоризонт горловИна ж шийки — ^лектрдппо-лучевдH трубки шийки ни електроннолъчева тръба готовность ж готовност ~ к передаче готовност за преда¬ ване —ридидсвЯзи готовност за радио¬ връзка гофрИровинний гофриран, надиплен, крелиран градация ж градация, степенуване — изображения градация на изобра¬ жение — серого градация на сивото — ^про^вления степенуване на съпротивление — тонов градация ни тоновете цветовИя градация ни цветовете градиент м градиент идиабатйческий адиабитичеи гра- диент — дивлСния градиент ни налягане — контрИстности градиент ни кон- трастност — напряжСния градиент на напре¬ жение — нипряженности поля градиент на напрегнатост на полето — показИтеля преломления градиент ни показателя ни пречупване — поля градиент на поле — потенциала градиент ни потен¬ циал — скорости градиент ни скорост температурний температурен градиент — фототелеграфйрования градиент ни фототелеграфиране — злектронной концентрации гра¬ диент ни електронни концентрация гридуИрование с градуиране, кали¬ бриране, разграфяване градуйровать градуирам, разгра- фявим, калибрирам градуировка ж градуиране абсолютния абсолютно градуи¬ ране — в абсолютних зничениях градуи¬ ране в абсолютни стойности — дИльностй градуиране на далечи¬ ната — методом сравнения градуиране по методи на сравняване — моста градуиране ни моста — на перенеппдн токе градуиране с променлив ток — на nдстдяппдм токе градуиране с постоянен ток — пеленгатора градуиране на пелен- гатор повторная повторно градуиране — по чистоте градуиране по честота — по ^ффектйвпuн зничепиям гра¬ дуиране по ефективни стойности пробния пробно градуиране ~, синхронния синхронно градуи¬ ране
ГРА 62 совместная съвместно градуиране точния точно градуиране — шкалИ градуиране ни скала градус с градус* гримзИпись ж грамофонен запис грампластИнка ж грамофонна плоча долгоигр^ющия дългосвиреща грамофонна плоча обикновенния обикновена гра¬ мофонни плоча стереофонИческая стереоплоча гринйца ж граница — диапазона волн граница на въл¬ нов обхват катодния катодна граница — перехода граница ни преход — полоси чистот граница на честот¬ ни лента — полоси частот, верхпяй горна граница на честотна лента — полоси частот, нйжняя долна граница на честотна лента — синовозбуждений граница на си- мовъзбуждане — слИшимости граница на чуване грифекон м графокоп график м графика цветовой графика на цветовете грифйт м графит гребенка ж гребен — , переходная преходен (междинен] гребен грСбень м коронка, гребен, връх — волнИ гребен |връх| на вълна гребешок м, коллекторний колекто¬ рен гребен грйдлик м гридлик (решетъчно свързващо съпротивление) грозозащйти м гръмозащита, мъл¬ ниезащита (предпазване от гръ¬ мотевични бури) грозоразрядник м гръмоотвод грозоупорность ж HЪЛПйCуCTдHЧИ- вост, гръноустдИчивост громкоговорйтель м високоговорител безрупорпuй безрупорен висо¬ коговорител верхпечастбтний високочесто¬ тен високоговорител встроенний вграден високого¬ ворител виз^ной високоговорител за повикване виносной износим (външен} ви¬ сокоговорител —— високих чистот високоговорител, на високи честоти грибовйдний високоговорител1 във вид на гъба ддnолнИтееьпий допълнителна високоговорител индукционний индукционен ви¬ сокоговорител ионизир^нни} йднизациднеп високоговорител ионний йонен високоговорител конденсаторний кондензаторни; високоговорител контрольний контролен високо¬ говорител конусний конусен високоговори¬ тел лСнточний лентов високогово¬ рител магпитострикцйопниИ магнито- стрикционен високоговорител —•, нногополдсниH комбиниран висо¬ коговорител мощний мощен високоговорител направленний насочен високо¬ говорител ниружний външен високогово¬ рител нистенний стенен високоговори¬ тел пистольпин високоговорител за маса нижнечастотний нискочестотен високоговорител — нйзких частот високоговорител за ниски честоти пневматИче^ий пневматичен ви¬ сокоговорител подвесной високоговорител за окачване пьезозлектрйческий нйезделек- трически високоговорител — , рупорний рупорен високогово¬ рител — с двумя дйффузорини високого¬ ворител с две мембрани — с двумя рупорими високоговори¬ тел с два рупора с копйческин диффузором висо¬ коговорител с конусна мембрана
63 ДАВ — с коронним ризрядом високогово¬ рител с коронен разряд — со стсреофоническим звучИнием високоговорител със стередфопйч- ио звучене — с постоянним нигпйтдн високо¬ говорител с постоянен магнит — с предрупорной камерой високо¬ говорител с предрупорни камера — с секциопйрованнин рупором ви¬ сокоговорител със секцuопuрап ру¬ пор уличний уличен високоговори¬ тел широкополо^^ широколентов високоговорител ^еектрддипинйческйH електро- динамичеп високоговорител алектромагнИтний електромаг¬ нитен високоговорител алектроститйческий електроста¬ тичен високоговорител громкость ж чуваемост — звуки в фоних гръмкост на чува- нето във фонове — приема сила на чуване на приема¬ нето грондотвод м гръмоотвод группи ж група вторйчния вторична група (от високочестотни телефонни канали) кодовия кодова група коммyтaтUвпая комутативна гру¬ пи коннутйрующий комутираща група — нuкрдфдпдв, линСйная линейна група микрофони — первйчная първична група (ос¬ новна група от високочестотни телефонни канали) сетевИя мрежови група группйровиние вж. группировка группировка ж събиране, групира¬ не, подреждане високочастотния високочестот¬ но групиране гирнопйческaя хармонично гру¬ пиране йптепсUвпия интензивно групи¬ ране кискИдния каскадно групиране оптимИльная оптимално групи¬ ране густота ж гъстоти — сСтки гъстота на решетката [мре¬ жата] д дивлСние с налягане абсолютное абсолютно налягане икустИческое акустично налягане атмосферное атмосферно наля¬ гане вакуумметрйческое подналягане — вСтри налягане ни вятъра внСшнее външно налягане внутреннсс вътрешно налягане високое високо налягане — гИзи налягане на газа гидростатИческое хидростатич- но налягане динимйчсское динамично наля¬ гане допустИмое допустимо налягане звуковое звуково налягане — , избИточное свръхналяганс — излучсния налягане на излъчване индикаторное индикаторно наля¬ гане контактное контактно налягане контролъное контролно налягане критйческое критично налягане нанонетрйческое мапдlнетрйчпо налягане нгновепное звуковое моментно звуково налягане междуфазнос мсждуфазово на¬ лягане (разлика в налягането между две фази) — насИщенного пИри налягане на наситената пара — ни щетку налягане ни четката нйзкое ниско налягане осмотичсское о^о^чно налягане пирциИлънос парциално [частич¬ но] налягане — плИзми налягане ни плазмата рибочее работно налягане — ртутного столба налягане на жи¬ вачен стълб
64 ДАЛ срaвнивиенде сравнявано на¬ лягане удСльное специфично налягане щеток вж. дивлсние на щетку злектронное електронно наля¬ гане злсктростатИческое електроста¬ тично налягане далъномСр м далекомер Импулъсний импулсен далекомер лИзерний лазерен далекомер оптический оптически далекомер радиоло^н^нни^! раднолока- цйднен далекомер стереоскопйческйй стереоско¬ пичен далекомер дилънометрйя ж далекометрия разностния измерване ни дале¬ чина по метода на разликата дИеьпость ж далечина, разстояние — видимости далечина на видимост — дСйствия далечина ни действие — действия, прсдсльная гранична далечина на действие — дСйствия, ридиооптйческая ра- диооптичпи далечина на действие — дневной передИчи далечина ни дневно предаване назСмная надземни далечина никлонная наклонена далечина — ночной передачи далечина на нощно предаване — обниружсния далечина на откри¬ ване — псеeнговИпия далечина на пслен- гиране — персдачи далечина [обсег] на предаване — поиска далечина на търсене — приСма далечина на приемане — прямой вйдимости далечина ни пряката [директната] видимост — распрострапепия волн далечина на разпространение ни вълни — связи далечина на свръзка — слИшимости далечина ни чуване — сдnровдждепйя цСли далечина на съпровождане па цсл дИннис мн. данни входнИе входни данни — , входящие вж. дИнние, входнИс виходнИе изходни динни гридуировочние градуировъчни данни поминaльпuе номинални динни дбноточпuе данни на намотката тиблИчние таблични данни дИтчик м датчик, прсдбриздвател, по¬ давач, сематор (на предаване) —, абсорбционний манометрИ че- ский абсорбционен манометричен датчик акустйческий акустичен датчик — амплитуди вибраций датчик зи амплитудата ни вибрации — астрономическото врСмени датчик за астрономично времс без^лектрбдпuй индукционний бсзелектроден индукционен датчик — , безконтИктний пневматИче^ий безконтактен пневматичен датчик бесступСнч^тнй безстъпален дат¬ чик — вибраций датчик за вибрации, ви¬ брационен датчик вибрационний вж. датчик ви- браций — , врем я-йнпульспмH вренеинnул- сен датчик — вспомoгaтельпих Импул^оя дат¬ чик за спомагателни импулси «строенни»0! вграден датчик — високо™ дивлСния датчик за ви¬ соко налягане вuсокдчастотпий високочестотен датчик гидривлический хидравличен дат¬ чик гидростатйческий хидростатичн» датчик — градуИрованних зничСний датчик за градуирани стойности грубий груб (нискочувствите* лен) датчик — дивлСния датчик за налягане — дивлСния, апердUдпuH ансрои- ден датчик за налягане — дивлсния, емкостний капацити¬ вен датчик зи налягане — давлСния, жИдкостний тсчсн дат¬ чик за налягане — дивления, мигпитдстрикцйопнин магнитострuкнuдпеп датчик за на¬ лягане — давления, пьезозлектрйческйй пйезделектрuческй датчик за на¬ лягане
65 ДАЛ — давления с вибрйрующей трубкой датчик за налягане с вибриращи тръба — давлсния с кварцсвими плистй- нами датчик за налягане с квар¬ цови пластинки — дивления с реостИтним преобри- зователем датчик за налягане с реостатен преобразувател — дИнних датчик за данни двук^мпонентний пьсзозлск- трйческий двукомпонентен пиезо- електрически датчик ^—, дилитометрйческий дилатонсг- ричен датчик дистанционний дистанционен датчик; датчик, действуващ от разстояние Дйфферeпнйaеьпо-индуктUвпий диференциален индуктивен датчик дйфференциaеьно-трапсфдрнИ- торний диференциално-трансфор¬ маторен датчик дифферепниальпиИ . пневмозлск- трйческий диференциален пневмо- електрнчсски датчик — для дистанционной зИписи датчик за дистанционен запис — для дистанционной передИчи показИний датчик за дистанцион¬ но предаване на данни [показания) — для дистанционно™ счета датчик за дистанционно броене [отброя¬ ване) — для измерСния влажности датчик за измерване ни влажност — для телеuзмерепия, реостИтний реостатсн датчик за телсизмерване емкостний капацитивен датчик жИдкостний тенностен датчик задинного значСния датчик Със зададена стойност — зИданной величинИ датчик на определена величина — избИточного давлСния датчик за свръхналягане измсрйтельний измервателен дат¬ чик — изнерйеногд значения датчик зи измервана стойност ~ измеряендгд пипряжспия датчик за измервано напрежение ймпульсний вж. дИтчик Импуль- сов * з з — Импулъсов датчик за импулси, импулсен датчик — импул^оя, релСйний релеен им пулсен датчик индикИторний индикаторен дат¬ чик индуктИвний индуктивен датчик индукционний индукционен дат¬ чик иднйзицйонпий йднйзанйдпсп датчик — йспитатееьпих сигнИлов датчик за изпитване ни сигнали — киейбpдвипньlх зничсний датчик за калибровали стойности калориметрИческий калоримс- тричен датчик — команди датчик за команда — компенсационно™ типа, магнито- модуляционний нагнйтднддyла- ционен датчик компенсационен тип компенсационний компенсацио¬ нен датчик — контактно™ сдпротивленйй дат¬ чик за контактно съпротивление контИктний контактен датчик — контроля ризмеров датчик зи контрол на размери корпускулярний кориускуеяреп датчик — линейно™ nереlнeщения датчик за линейно преместване — линейно™ перемещСния, термй- ческий термичен датчик за ли¬ нейно преместване — линейно™ перемeщeпия, чистот- ний честотен датчик за линейно преместване ~ линейно™ размери датчик за линеен размер магнйтний магнитен датчик итомддyляциопниИ магни- ТОМОДуЛтмлмхищ датчик магнит^^с^^г^^^т^й^^^^^^тг, магннто- съпротивителен датчик мaгнитострикниднпuИ магнито- стрйкцидпсп датчик — , магнитоуяругий магнитоеластй- чен датчик мембранний мембранен датчик мембранний nпевмд^лектрйче- ский мембранен ппевноелектрц чсски датчик 5 Руско-бъчгарски електротехвичеечн речник
ДАЛ 66 нногооборбтнuн рсостатний мно- ^оборотсн реостатен датчик — момента вращения, емкостний капацитивен датчик за въртящ момент — момента вращСния, индуктйв- ний индуктивен датчик за въртящ момент — момента врищСния, магнитоуп- ругий магнитоеластичсн датчик за въртящ момент гх/ моменти врищения, трансформа- торний трансформаторен датчик за въртящ момент — моменти вращСния, физоймпулъс- пuH физой м пул ссн датчик за вър¬ тящ момент — момента вращения, фотозлск- трйчсский фотоелектрически дат¬ чик за въртящ момент ~ моменти врищения, чистотний честотен датчик за въртящ момент мостовой мостов датчик — нигрузки, измсрйтелвний из¬ мервателен датчик за товар **- нипряжсния датчик за напреже¬ ние — нипряжСния с узким диапизоном измерения датчик за напрежение с тесен обхват на измерване — насо^о™ тйпи датчик помпен тип — нйзкого давления датчик за нис¬ ко налягане — образцовой частотИ датчик за еталонна честота — объ^много расхода датчик за обемен разход однопроволочний тензометрИ- ческий еднопровддпuкдв тензоме- тричен датчик однофазний однофизен датчик омИческий омичен датчик оптйческий оптн-к^п датчик — отмА^л врСмени датчик за мар¬ киране на време ~ пирИметров вибрации датчик за параметрите ни вибрация первИчний първичен датчик — перемещСния датчик за премест¬ ване перенeщепия, акустйческий аку¬ стичен датчик за преместване перенeщения, индуктйвний ин¬ дуктивен датчик за преместване — пеpeмeщeпияf нагпйтдмддуля- цибнний мигпuтдмодуланuопеп датчик за преместване — перемeщспий, нсхипдтрбнпuй ме- хапотрднсп датчик за преместване — перемeщепuя, оптИческий опти¬ чен датчик за преместване — перемeщспuя, плистйнчитий пла- стинков датчик за преместване — пер^ещ^ния, ртутний живачен датчик за преместване — перемeщeпия, струйний струен датчик за преместване — перeнeщeпия, термИчс^ий тер¬ мичен датчик за преместване — перемeщeпия, цифровой цифров датчик за преместване пеистйпчитиИ частотний плас- тинков честотен датчик пневматйческйй пневматичен дат¬ чик — поддержания уровня датчик за поддържане ни ниво — полного излучСния, рефрактор- ний рсфрикторен датчик за пълно излъчване — положСния датчик за положение — положСния, дистанционний дис¬ танционен датчик за положение пдршпсвдй бутален датчик попливковий поплавков датчик, датчик с поплавок — постоянно™ напряжСния датчик с постоянно напрежение — постоянно™ токи датчик за по¬ стоянен ток — постоянно™ токи, KOЛЛекTдрПNЙ колекторен датчик за постоянен ток потепниднетрИческйй потенцио- метричен датчик . ~ проводИмости датчик за прово¬ димост програнмпин програмен датчик пружИнний пружинен датчик — и м лесодсржан ня датчик за сте¬ пен на запрашване пьезокварнсвий писзокварцов датчик пьозоалектрИческий пйезделек- тричсски датчик прямого преобразования, мигни- Tднддулй ционний мигпuтоноду- лацйднеп датчик за директно пре¬ образуване
*1 ? г г г г г г г г г г г г г ? г г ~ рабочего цйкла датчик ни работен цикъл рибочий тснзометрИчсский рабо¬ тен тензометричсн датчик радиационний радиационен дат¬ чик ** раздела уровней датчик за дели- телната линия на нива радиоизотопний радиоизотопен датчик — ризмСров датчик за размери — ризмСров, икустйческий акусти¬ чен датчик за размери — ризмСров, индуктИвний индукти¬ вен датчик за размери — размсров, пневмитИческий пнев¬ матичен датчик за размери ~ рИзности дивления датчик за разликата в налягане ристяжсний датчик за удължение растяжений, струнний струнен датчик за удължение рисхода датчик за разход расхода, радиационний радиа¬ ционен датчик за разход расх'да, злсктромагнИтний елск- трдHlalН/1те^^ датчик за разход , рсеаксацйднпий релаксациднеп датчик , реоста^ий рсостатен [съпро¬ тивителен) датчик , реохорди ий реохорден датчик , ртутний живачен датчик с беск^нтИктним токопрерива- телем датчик с безконтактен токо- прекъсвач с время-ймпульснин вИходом датчик с вренейниулсен изход , сдвдеппuH реостатний удвоен реостатен датчик с ДйфференцИрующинй звеньянu датчик с диференциращи .звена , сслбсИнний селсинен датчик сигнали датчик на сигнала сйли датчик на сили сйли, смкостний капацитивен датчик за сила сйли, индуктйвний индуктивен датчик за сила сйли, компснсационний компен¬ сационен датчик за сила — сйли, мигпитдстрикцйонпий маг- пйTдC'трuкцйднеп датчик за сила ДАЛ — сйли, струнний струнен датчик за сила — сйли, трансформаторний транс¬ форматорен датчик за сили — сйли, частотний честотен дат* чик за сила сйльфонний силфонен датчик сипусоидaльпий синусоиден дат¬ чик — с квИрцсвими плистйнами дат¬ чик с кварцови пластини — с колебатслъними сйстсмими дат¬ чик с трептящи системи — скорости скоростен датчик — скорости, чистотний честотен скоростсй датчик — скорости, злектрйческий електри¬ чески скоростен датчик — случайних чйссл датчик на слу¬ чайни числа — соленоИдногд тйпи датчик соле- ноиден тип — с подвИжним магнИтом датчик с подвижен магнит — с подвИжним нагнитднетрон дат¬ чик с подвижен магнитометър х-' с подвйжним фсрромагнйтним якорем датчик с подвижна феро- магнитна котва — с реостатним преобpaзоватеесн, измеpйтсеьпиИ измервателен дат¬ чик с реостатен преобразувател суннйрующйй трeхднсковuй три- дисков сумиращ датчик — с чистотним вИходом датчик с честотен изход — с таговой передИчей показИний датчик със стъпково [с дискретно] предаване на показания тактовий тактов датчик ~ телевизионно™ сигнали датчик ни телевизионен сигнал телегрИфний телеграфен дат- чик-кл юн. МОорзов, контактен или електронен телеизмерсния телейзнeplъmк£н датчик — температури температурен дат¬ чик, датчик на температури — температури, контИктний • кон¬ тактен датчик за температура — температури, пьезозлсктрйче- ский писзоелсктричсскй темпера¬ турен датчик
ДАЛ 68 — температури, радиационний ра¬ диационен температурен датчик температури, резистйвний съ¬ противителен температурен датчик тснзометрИчсский тепзонетрйчеп датчик тсрмИческий термичен датчик ~ толщини датчик за дебелина толщинИ галъвинИческих покрИ- тий датчик за дебелина на галва¬ нични покрития — толщини, рентгСновский рентге¬ нов датчик за дебелина трeхкомпопeптпий nьезд^еек- трйческий трикомпонентен пиезо- електрическн датчик ул^развуковой ултразвуков дат¬ чик унивсрсалъний прдrрИммпий уни¬ версален програмен датчик углового ускорСния, фотозлск- трйческий фдтделектрическй дат¬ чик за ъглово ускорение — удлинСния датчик за удължение — уровня датчик за ниво — уровня, смкостний капацитивен датчик за ниво — уровня, попливковий поплавков дИтчик за ниво (на течности) — уровня, термйческий термичен датчик за ниво уровня, улътризвуковой ултра¬ звуков датчик за ниво у-ровня, лепточпuн лентов дат¬ чик за усилия ускорСния датчик за ускорение — ускорения, индуктйвний индук¬ тивен датчик за ускорение ферродипанйческиИ феродинами- чен датчик фотоупругий фотоеластичен дат¬ чик фотозлектрИческий фотоелектри- «оелИ датчик функционал^ий функционален датчик частотний честотен датчик — чистотних мСток датчик за от¬ белязване [маркиране] ни честоти часготй честотен датчик ~ чистоти, струнний струнен чес¬ тотен датчик — чйсел датчик за числи — чйсел по двойчной систСме датчик за числа от двоична системи щелевой датчик с процеп ^лектрдкuпстйческиH електро¬ ни нетичен датчик електромагнИтний електромаг¬ нитен датчик ^лсктрднсхапйческuй електроме¬ ханичен датчик — , ^лсктрдппсвнатйчсский електро- пневматичен датчик — атилонной чистотИ датчик за еталонна честоти датчйк-nредбpaздвaтель м датчик- преобразувател двйгатель м двигател (вж. също злсктродвй гатель) асинхронний асинхронен дви¬ гател ведущий водещ двигател — вращСния, интснний двигател за въртене на антена ^^орсзи^ий хистерезисен дви¬ гател глубокопазний двигател с дъл¬ боки канали двухкеeтдчнuй двуклетъчен дви¬ гател, двигател с двоен кафез — зищйщeппогд исполнСния дви¬ гател със защитно изпълнение Импулъсний импулсен двигател исполнИтельний изпълнителен двигател, ссрводвигател ~, коллекторний колекторен дви¬ гател ' ~, компаундний вж. двйгитсль смeшИнпдГд возбуждСния , _ ~, компенсйровинний асинхронний компенсиран асинхронен двигател конденсИторний кондензаторсн двигател многдскордстнбй многоскоростсн двигател пеявпойблюсний синхронний синхронен двигател с неявни по¬ люси, нсявнополюссн синхронен двигател — нормално™ исполнения двигател с нормално изпълнение однофИзний еднофазен двигател отрабИтивиющий вж. двйгатсль, йспoлнйтельпuн
«9 параллельногд возбуждения дви¬ гател е паралелно възбуждане, шунтов двигател — перенепндгд тока двигател за променлив ток ~ пдслeдoвaтельпдгд возбуждения двигател с последователно въз¬ буждане — постоянного тбки двигател за постоянен ток рсактИвний реактивен двигател реверсйвний реверсивен двигател репульсuдппuй рспулсионен дви¬ гател — с глубоким пИзом двигател е дълбоки канали — с двойной клСткой вж. двйги- тель, двухклeтдчпuй сСрие^ий сериен двигател, дви¬ гател с последователно възбуж¬ дане — серИйного возбуждСния вж. двй- гатель, сериесний синхронний синхронен двигател — с контактним устройством, син- хронний синхронен двигитсл с контактно устройство с кдрoткдзанкнутuн ротором дви- гитсл с накъсо съединен ротор — смешаппогд возбуждения дви¬ гател със смесено възбуждане ~ с полим ротором двигател с кух ротор — с фавним ротором двигател с навит [фазов] ротор **■', трсхфазний трифазен двигател тяговий тягов двигател — Шраге Рйхтери двигател на Шраге Рихтер — , шуптовuй вж. двйгитель парал- л0льпдГд возбуждСния влектрйческий електрически дви¬ гател явнополюсний синхронний син¬ хронен двигател с явни полюси, явндпдлюсеп синхронен двигател двйгат^ель-гснсрИтор м двигател-генс- ратор, мотор-генсратор двйгатслн-редуктор м редуктор ен двигател движСние с движение апериодйческое апериодично дви¬ жение ~у брдупдвскде Браунов о движение дви — , винтовое винтообразно движе¬ ние вихревое вихрово движение — , вдлндвдс вълново движение вращИтельнде кръгообразно [вър теливо] движение гарнопйческое хармонично дви¬ жение дрсйфовое пълзящо движение — йонов движение ни йони кдлебaтельнде колебате-лно [треп¬ тели во | движение криволипейное криволинейно движение круговое вж. движСние, вращИ- тельпое ^^ятниковос 1. движение на ма¬ хало 2. махално движение мехинйческое механично дви¬ жение невнхревбе безвихрово движе¬ ние нспрерИвнос непрекъснато дви¬ жение * перивномерпде неравномерно дви¬ жение неравномерно ускОрсннос не¬ равномерно ускорено движение обратное обратно движение дтпосйтельное относително дви¬ жение перендспде преносно движение перйодйческое периодично дви¬ жение поступИтелъное постъпателно движение пряндЛйпсHпое праволинейно дви¬ жение равномерно зимедлеппое равно¬ мерно закъснитслно [равнозакъс- пптелнд] движение равномерно крйволйпейнде рав ломерно кривдлипеИпд движение равномерно nеренеппде равно¬ мерно променливо движение равномерно перепдспде равномер¬ но преносно постъпателно движе¬ ние равномерно пряндлйпейное рав¬ номерно праволинейно движение сuпусоuдальпде синусоидно дви¬ жение ~, тепловое топлинно движение
70 дви **', злектронное вж. движСнис алек- тронов — злектронов движение ни електро¬ ните, електронно движение движок м плъзгач — рсостИта плъзгач на реостат двойниковИтость ж кварца близнснс на кварц двувдлпHстость ж двойни вълнистост, двувълнистост двулу чепреломл я ющи й дв улъчеоо- прсчупващ двускатний двусклонен, двустранен двухатомний двуитомен " двухвилСнтний двувалсп■ген двухканернuй двукамерен двухкискадний двустъпален двухполюспик м двуполюсиик иктИвний активен двуполюсник линСйний линеен двуполюсник пелuпейний нелйнеен двуполюс- ник писсйвний пасивен двуполюсник реИлъний реален двуполюсник зквйвилснтний еквивалентен дву¬ полюсник ’ двухполюсний двуполюсен двухпрдводноИ двупроводен двухфИзний двуфазен деизрИтор м дсасратор, обезгазител деизрация ж дсаерация, обезгазяванс деблокир^ова^ деблокирам дсблокировки ж 1. деблокировка 2. деблокиране девиация ж физ. дсвиация, откло¬ нение >■'‘■',ъaстотпия честотна дсвиация, че¬ стотно отклонение деидHйзИций ж 1. дейонизация 2. де- йонизиранс актйвная активна деИонйзанuя — г.зи дейопизиране на газ — дугового пром^жутки дсHдниза- ция на дъгова междина иптспсИвпая йтензивнадейони- зация деионизИровать дендпйЗйрам действие с действие випрянИтсеьнде изправящо [из¬ правително] действие детСкторное дстекторно действие <■*', дистинционное дистанционно действие, дсйствис от разстояние зимСдлсннос забавено [закъс- нително] действие зипонuнИющес запомнящо дейст- вне кискаднос каскадно [стъпално} действие (на релейна защита) мсшающес смущаващо действие ниnрИвеспное насочено действие пепрер^вное непрекъснато дейст¬ вие обратное обратно действие — остИточной мигнИтной индукции действие на остатъчната магнитна индукция притйгйвиющес прнгеглящо дей¬ ствие ризмигнйчивающее размагнит- вашо действие ’•-> сстки, зкринйрующес екранира¬ що действие ни решетка ступСнчитос вж. дСйствие, кас* кадное тепловое топлинно [термично} действие тсрмИчс^е вж. дСйствие, тсп- ловое тормозят^ спиращо действие усйеИтсеьндс усилващо действие ~ »фильтрующее филтриращо действи с шунтирующес ш^нтиращо дсйст¬ вис — злектродвйжущей сйли, встрСч- ное насрещно действие [противо¬ действие! на електродвижещото на- прежст.йс — злектродвйжущей сйли, соглИс- ное съгласувано [съвпадащо] дей¬ ствие на електродвижещото на¬ прежение —, зкранйрующес екраниращо дей¬ ствие дСйствовить действувам — на автоматИчес^ю ризгрузку ав¬ томатично разтоварвам — на отключСние изключвам — ни сигнал сигнализирам декади ж декада Еспо^^г^телъния спомагателна декада —, главния главна декада двойния двойни декада — десятков декада на десетини замещиющия заместващи декада
71 ДЕЛ зиnонинИющий запомнящи де¬ када йзнepйтельния измервателна де¬ када индуктИвностей декади ни индук¬ тивности — индуктИвности индуктивна дека¬ да ' ' магизйни сопротивлСний декада на магазинно ' съпротивление основния основна декада — , ричИжния декада с ръкохватки, курбслна декада ^про^влСний съпротивителна декада — сотен декада ни стотици счетная броячна [сметачна! де¬ када частотния честотни декада штСпссльная щепсел ни декада шунтйрующия шунтираща дека¬ да дскитрон м дскатрон двухйнпульснuH двуимпулсен декатрон одпоИмпульспuй сдноимпулсен дскатрон дсклинИтор м дсклинатор, деклина- ционна бусола деклинИция ж деклинация, магнит¬ но отклонение дсклиногриф м самопишещ деклино- метър деклuпонстр м деклиномстър дскогсрер м декохерср декодср м дскодср дскодИрованис с декодиране двойчное двойно декодиране — команди декодиране на команда декодИровать декодирам дскоррсляция ж декорелация дскрсмент м мат, радио дскремент — затухИния декремент ни затих¬ ване — затухания, логариф^мИчсский ло¬ гаритмичен дскремснт ни затих¬ ване (при трептене) линСйний линеен дскремснт дскреметр м декремстър дслСние с деление градуирдвоъпое вж, дслСние шкалИ ~у кодлСкторное колекторно дслснис >>/, пичИльпое начално деление угловос ъглово деление — фИзи деление ни фаза — чистотИ деление ни честоти — шкилИ скално деление дслйтсль м делител ~у висдковдеьтний делител за ви¬ соко напрежение ~у емкостний капацитивен делител каейбрдвинпиИ калибровин [об¬ разцов! делител — кадровой чистотИ дслитсл на ка¬ дрова честоти — мощности делител на мощност — нипряжсния делител ни напреже¬ ние — нипряжсния, воеповдднuй вълно- воден делител ни напрежение — пипряжспия, емкостний капаци¬ тивен делител ни напрежение — нипряжсния, индуктйвний ин¬ дуктивен делител на напрежение — ниряжсния, лИмповий лампов де¬ лител на напрежение — нипряжСния на вИходе изходен делител ни напрежение — паnряжепия, о^че^ий делител ни напрежение с активни съпро¬ тивления, активен делител пи на¬ прежения — пиnряжснuя, рслСйно-контакт- ний рслсйно-контактен дслитсл ни напрежение низковолътний делител за нис¬ ко напрежение омИческий омичен дслитсл, дс¬ литсл ни активно съпротивление регулируемий регулируем дс¬ литсл смешинний смессн делител — строчной частотИ делител на ре¬ дова честота — токи, анодний аноден делител ни тока — частотИ делител ни честота — частотИ, двойчний двоичен дс¬ литсл ни честота — чистотИ, Импул^ний импулсен дслитсл на честоти — частотИ, интегрйрующиH инте¬ гриращ делител ни честоти — чистотИ, паримстрИческий пара- мет ри чсн делител ни честоти дСлъта-модуляция ж делта-модула¬ ция
72 ДЕЛ Импулъсная импулсни делта- модулация дСль^-функция ж делта-фуикция демодулйровать дсмодули рам демодулятор м дсмодулятор денoдyляцйя ж демодуляция дсмонтИровать разглобявам, демон¬ тирам дСмпфер м дсмпфер, амортисьор, смекчител, успокоител, затихва- тел мсханИческий механичен демп- фср алсктрйческий електрически демп- фер демпфйрованйе с успокояване, за¬ тихване, дсмпфиране ипсриодИчсское ипсриодично денпфйрапс воздушное въздушно демп^1^^^а- не — , крйтйческос критично дсмпфи- ране лuпеИпде линейно демпфирапе нагнйтострuкциднндс магннто- стрuкнuоппо успокояване масляное маслено успокояване дптинИльпое оптимално дсмпфи- рине [успокояване] дтпдсйтсльпос относително дсмп- фиранс [затихване] — цСпй затихване ни верига дсмпфйровать демпфuрин, успокоя¬ вам дснсйтометр с денсйтометър визуальний визуален денсйто¬ метър фотом^тричс^ий фотослсктри- чески дснсйтомстър деполяризатор м деполяризатор деполяризация ж деnоляризанйя держИтсль ж държач, държател, но¬ сач, опора, подпора — аноди държач [опора] на анод — газопоглотитсля държач на газо- поглъщащо вещество — головки държач на глава — катушки държач на бобина — лИмпи държач пи лампа — плавкой встИвки носач ни сто¬ пяеми вложка — сСтки държач ни решетка — алектрода държич ни електрод дсрйвицuдппин дерйвицйопеп, откло нителен; разклонителен деривация ж деривация, отклонение; разклонение детИль ж детайл, чист, елемент йЗдейциднпая изолационен де¬ тайл уплдтпяющия уплътняващ де¬ тайл зкранирующая екраниращ детайл, дстандср м детандер детектИрование с детектиранс, из¬ правяне — амплитудно нддулйровaппuх ко- лсбИпйH дстектиранс ни ампли¬ тудно модулирани трептения амплитудное амплитудно детск- тиране анодное анодно детсктирине — в квадратичном режиме дстск- тиране в квадратичен режим двупдлупсрHодпде двупол упе- риодно изправяне [дстектирине] диодное диодно изправяне [де- тектиранс] — квидритHъпое квадр^тично из¬ правяне [дстектирине] когсрСнтнос кохсрснтно дстек- тиранс лйпеИпде линейна детекция, ли¬ нейно детектирине нпогосетдъное мпогорешетъчнд дстектирине пйковос върхово детектиране сСточное решетъчно дстсктиране — сигнИли дстсктиране ни сигнал — сигнИла изображСния детектира- нс сигнала ни образ синхронное синхронно дстскти- ранс фИзовое фазово детектиране — фИзовоомодулHpoвaппих коле- баний детектиране на фазово- модулирани трептения дстсктйровать дстектирам, изправям детСктор ж детектор, изправител ивтокоррeлянйдппuн ивтокорс- лимонен детектор —' инплитудпдонодулнровaппмх ко- лсбапий вж. дстСктор, импли- тудний —имплитудний амплитуден детек¬ тор анодний аноден детектор
73 ДЕФ биеа.нспий балансен детектор —, бдлонетрйъескиH болонетричсп детектор —, взиимно-коррееянионпuй взаим¬ но корелационсн детектор гизоразрядний газоразряден де¬ тектор германиевий германиев детектор гстсродИнний хетсродинен детек¬ тор двухтИктний двутактсн детектор диодний диоден детектор дйфферeнциaеьпий диференциа¬ лен детектор дробний дробен детектор — излучения детектор на излъчване ~ йзмерйтельного прибора детектор ни измерва!елен уред — HHПулЬCПOоHдДуЛЙрOBИHПUX сиг- тИлов детектор на импулсно-мо- дулирани сигнали Импульсний чистотний импулс- но-чсстотен детектор канИли изображения детектор на канала ни образ карборундовий карборундов де¬ тектор катодний катоден детектор квадритйчний квадратичсн де¬ тектор когсрснтний кохерентен детек¬ тор , ^Смние«^ силициев детектор , кристаллИческий кристален де¬ тектор , лИмповий лампов детектор , линСйний линеен детектор , магнйтний магнитен детектор , мощний мощен детектор , пслuнCйпuн пелйпеен детектор о^О^щсй детектор ни обвиващи отношений вж. детСктор, пробний , пИковий върхов детектор , пирИтовий пиритов детектор регсперaтИвпuH сСто^ний рсге- ператuвеп решетъчен детектор сСточний решетъчен детектор — сигналов изображения детектор на сигнални образи — с обратной связью вж. детСктор, сСточний — с постоянним контактом детек¬ тор с постоянен контакт м т т т — с рисстроснним контуро^ чис- тотний честотен детектор с раз¬ строен кръг ~ с тдъеъпuн контактор кристал- лИческий кристален детектор с точков контакт — супергетсрддйппдгд приемника, второй втори детектор на супср- хетсродинсп приемник — супергетсродИнпогд приемника, пСрвий първи детектор на супср- хетсродинен приемник ' тсмпсратурнмй температурен де¬ тектор — , тспловой топлинен детектор фазовий фазов детектор чистотний честотен детектор ^лектролuтUъескuH електроли¬ тен детектор детектороснесUтееь м детсктор-смс- сител, смсситслсй детектор детСкторний дстскторсн детерминант м дегермининта детонация ж детонация висдкдчacтдтная високочестот¬ ни детонация мсдееппая бавна детонация низкоч^стотния нискочестотна детонация детонометр ж дстднонетър дефект м дефект; повреда — изображения дефект ни образ — контакти дефект ни контакт дефектоскоп я дсфектоскоп ультразвукдвдИ ултразвуков де- фектоскоп дефектоскопйя ж дефектоскопия магнИтная магнитна дефекто- скопия улътразвуковая ултразвукови дефектоскопия дсфицйт м дефицит дсфицИтний дефицитен дефокусировка ж дсфокусировки — луча дсфокусировка ни лъч — при отклонСнии дефокусировки при отклонение деформИция ж деформация остИточния остатъчни деформа¬ ция относйтсеьпий относителна де¬ формация — поля деформация на поле
ДЕЦ 74 децибСл м децибел ' (единица за из¬ мерване нивото на звук) дсцибслмСтр м деци бел мстър деци непер. м децинспср дешифратор м дешифратор — гру^ового кода дешифратор за групов код * — дссятИчного кода дешифратор за десетичен код — дуИлъного коди дешифратор за двоичен [дуален] код кднбипйрующий комбиниращ дешифратор — , мпдгдкинИльпиИ многоканален дени фратор — обгсктного кода дешифратор за обектен код ъастотпин честотен дешифратор дешйфрйрдвапие с дешифриране дешифрИровинний дешифриран дешифрйровать дешифрирам дешифровка ж 1. дешифриране 2. дс- шифровка дешуптнрованис с дешунтиране дезлектризИция ж гИза деелектри- зация на газ деятееьпость ж дейност грозовая 'атмосферни електри¬ чески дейност джоул м джаул (единица за измер¬ ване на работа) диагональ ж диагонал измсрИтелъния Измервателен диа¬ гонал индикаторния индикаторен диа¬ гонал — моста диагонал на мост пИтиемая захранван диагонал ~ зкрана грубки диагонал на екран на тръба дйагранма ж диаграма — иктИвной мощности диаграма ни активната мощност векторния векторна диаграма дИсковая рсгистрйрующая дис¬ кова регистрираща диаграма излучСния диаграма на излъчване индикИторная индикаторна диа¬ грама uнтерференнйонпая йнтерфсреп- ционна диаграма — колсбаний диаграма ни трептения круговИя кръгова диаграма линейния линейна диаграма — линСйной записи диаграма ни линеен запис нигруздчний товарна диаграма — Нийквйсти диаграма ни Найкуист — пиправлеппдстй диаграма на на¬ соченост — пипрИвленпдстй интСнни диа¬ грама на насоченост ни антени — пипрИвленндстu антенни в вср- тикИлъной плоскости диаграма на насоченост ни антени във верти¬ кална равнина ~ направленности антСнни в гори- зоптИльной плоскости диаграма ни насоченост ни антени в хоризон¬ тална равнина — нипрИвеенпдсти интСнни в сво- бод ном пространстве диаграма на насоченост на антени в свободно пространство — папрИвееппостu антенни в формс восьмерки диаграма на насоченост на антена във форма на осморки ~ пиправлеппдсти антенни в форме кардиоиди диаграма на насоче¬ ност на антена във форма на кар- диод —' пиnравлспности антенни, кру- говая кръгла диаграма на насоче¬ ност на антена — нипрИвленности интСнни, поляр¬ ния полярна диаграма на антена — ниправлепности интСнни по мощ¬ ности диаграма на насоченост ни антена по мощност направлснности антСнни по ни- прямепию диаграма на насоченост на антена по напрежение паправееппостu гронкогдворH- теля диаграма на насоченост _ на високоговорител " — папрИвленностu дтримающсгд объекти диаграма ни насоченост на отражаващ обект — ниnрИвееппости пеленгатора диа¬ грама на насоченост ни псленга- тор — пипрямепндстu поля диаграма ни напрегнатост на полс — паnрямепйй диаграма ня напре¬ жение нсподвИжная неподвижна диа¬ грама
75 потснциИлъния потенциална диа¬ грама (на електроннооптична си¬ стема ) пространственно-врсмсннИя про¬ странствено-временна диаграма рабочая работни диаграма — распределения звукового давлс- ния диаграма ни разпределение на звуково налягане расходомерная разходомсрна диа¬ грама — реиктйвной мощности диаграма на реактивна мощност «*■/, рсгистрйрующая регистрираща диаграма ~ с искровой записью диаграма с искров запис тепловая топлинна диаграма — токов, векторния векторна диа¬ грама ни токове топографйчсския топографска диаграма точеъпдй зИписи диаграма е точ¬ ков запис тр^мСрная. триизмерна [тример¬ на] диаграма угловОго перeмeщCпuя прйвода диаграма зи ъглово преместване на задвижване — уровней диаграма ни нива устойчивости диаграма на устой¬ чивост фАзoвo*•пpocтpaиcтвeппая фазо¬ во-пространствени диаграма ~ знергстйчсских уровней диаграма ни енергийните нива диамигнстйзм м диамагнстизъм диимигнСтик м диамагнстик дй&метр м диаметър — круги развертки диаметър ни кръ¬ га ни развивка луча диаметър на лъч проводи диаметър на проводник пятнд диаметър ни петно акрИна диаметър на екран диапазон м диапазон, обхват — вириаций диапазон ни изменяне (вариране] — вириИции • частбт диапазон на из¬ меняне • (вариране) ни честоти вСржний горен диапазон всe*6лпдвuH диапазон на всички вълни. — воли диапазон на вълни ДИА — громкости диапазон ни гръмкост (на звук) динамИче^ий динамичен диапа¬ зон допоепИтееьпин допълнителен диапазон — допуска диапазон на допуск — , звуковой звуков диапазон — звуковИх частот диапазон ни зву¬ кови честоти — измерСния диапазон на измерване — измерения актИвних сопротив- лСний диапазон на измерване ни активни съпротивления — измерСния врищИющсго момента диапазон ни измерване ни вър¬ тящ момент — измерения врСмени диапазон ни измерване на време — измерения, нйжний долен диапа¬ зон ни измерване — измерения, общий общ диапазон на измерване — измерения прибора измервателен обхват [диапазон] на уред (апарат) — измерСния скорости врищения диа¬ пазон на измерване скоростта ни въртене измерСния температури диапа¬ зон ни измерване ни температури — измерения токи диапазон ни из¬ мерване на ток — колсбаний диапазон ни трептения конеъпuй красн обхват [диапа¬ зон] — контраста диапазон на контраст — коротких волн еж. диапизОн, ко- рдткдвоеновuй — кдрдткдволпдвuй късовълнов диа¬ пазон красочной фдндгранми, динами- ческий • динамичен диапазон ни цветна фонограма мехинИческой зИпйси, динами- ъескйH Динамичен диапазон ни механичен запис миллимстровий милиметров диа¬ пазон х— нилейнeтрдвих волн еж. диапи- збн, нuлейнстрдвuH ~ модуляции диапазон ни модула¬ ция — настрбйки диапазон на . настройка — насищения диапазон' на паcйщапв
ДИА 7$ начальний начален обхват [диа¬ пазон] неnрерИвнин непрекъснат диа¬ пазон ~ нйзких чистот нискочсстотсн диа¬ пазон — псрегрузок диапазон ни претовар¬ ване , — передавасмих чистот диапазон ни предавани честоти — перестройки диапазон на прсна- стройванс — покизаний диапазон на показания пденмй пълен диапазон помСх диапазон на смущения — пдперечпдH фоногрИнми диапазон ни напречна фонограма — принимИемих волн диапазон ни приемани вълни пропopнuoнaеьпиИ пропорцио¬ нален диапазон ~, рабочий работен диапазон — рабочих тсмпсратур диапазон на работни температури ридиовещателъний радиораз- пръскващ диапазон, диапазон на радиовълни ризброси диапазон на разсейване I растянутий разтеглен диапазон регулИровиния диапазон ни регу¬ лиране — регулйрдвипuя, относИтельпий относителен диапазон на регули¬ ране сантиметровий сантиметров диа¬ пазон — сверхвuсдких чистот диапазон на свръхвисоки честоти синхронизации диапазон ни син¬ хронизация спсктрИльнмй спектрален диапа¬ зон ультрикдрдтковоеповий ултра- късовълнов•диапазон — чистот диапазон на честоти частотний честотен диапазон — шкалИ диапазон на скала — ^есктрднпой настройки диапазон [обхват] ни . електронна настройка дuаnазоппиИ диапазонен диапроектор м диапрожсктор диитСрмия ж дйатернйй дйитсрмйческий • диитсрмичен * * 1 диафрИгма ж диафрагма, мембрана, бленда " — громкоговорИтеля мсмбрини на високоговорител — для настройки диафрагма [мем¬ брана) за настройка емкостния капацитивни диа¬ фрагми защйтная защитна диафрагма — , измерИтелъная измервателна диа¬ фрагма йрисовая ирисова диафрагма [бленда] —, нормальная нормална диафрагма — , развертивиющая разгъваща диа¬ фрагма — , рИстровия ристсрова диафрагма расходомерния разходомерна диа¬ фрагми сдвоснния двойна диафрагма сегмСнтния сегментна диафрагма смСнния сменяеми [снеппа] диа¬ фрагма соглисующая съгласуваща диа фрагид — с пряноугоеьпой щСлью диифраг ма [бленда] с правоъгълен отвоР щелевая мембрана с процспи диифрагмИрование с диафрагмиране диифригмИровить диафрагмирим дивсргснция ж • дйвергепния■ дйзсль я дизелов двигател, дизел дИзееьо^еектрдход м жп- -.дизел о» електроход дйзсльо^еектровдз я дизелов електри¬ чески локомотив дйктор м говорител, диктор диктофон м диктофон дилатометрИческий дилатомстрнчс» дилитометр м дилатометър дйни ж дина (единица за измерване' на сила от абсолютната измерва¬ телна система) динамик м електродннинuъеп висо¬ коговорител динамика • • динамика дйпамйъескйй динамичен дйнамонашйна ж динамомаш яка дина^метр я динамомстъ-р. ^ле.ктрйче.скйн електрически ди- ^момст-вр дйпатрдн я• динатрон, • негитрол динод м динод диод я диод
п дио — автоматИчсской регулировки уси¬ ления диод за автоматично регу¬ лиране ни усилването вакуумний вакуумен диод вирИкторний вж. диод, параме- трйческий — в рсжИмс насъщсния диод в ре¬ жим ни насищане — в рсжйме ограничения тока про- странствсппим зарядом диод в режим за ограничаване тока с пространствен заряд ~ в режИме пространствснно™ за¬ ряди диод в режим ни пространст¬ вен заряд , випрйнйтсеьниИ изправящ диод , високочастотний високочесто¬ г ? » г г г м г м ?__«***,?* тен диод , гисящий гасящ, диод , гсрманиевий германиев диод ; двойной двоен диод , двухбИзовий полупроводнико- вий полупроводников диод с две » денпфйрующйй затихващ [дсмп- фиращ] диод , дстСкторний дстекторен диод ЗСнера диод ни Зснер [Цснер], Цепсрдв диод , измepйтeеьпий измервателен ди¬ од , ймпульсний импулсен диод , Зонний шумовой йойен шумов ДИОД , кипаеьний канален диод , контрдеьпмH контролен диод , крСмниев^й силициев диод , кристалейъеский кристален диод , лавйпннй лавинен диод , низкочастотний мощний ниско- чсстотсн мощен диод —, ограпичйтсльпий ограничаващ диод обращеппuй обръщаем диод (вид тунелен диод, при който тунел¬ ният ефект се развива при обратно напрежение) опорний • опорен диод отсекИющий вж. диод, огрини- чИтслъний —, nаранетрйческйH параметричсн ДИОД ядраметрический табеетOчпий паранетрйчеп таблстъчен диод париметрйческий тдчечнuH пара метричен точков диод пиринетрИческиИ зпитаксиаль- ний параметри*!«! епитаксиален диод питронний патронен диод переключающий превключващ диод nереклюъaющиИ неуправляемий превключващ неуправляем диод персключ^ющий управляемий превключващ управляем диод nлинИрпин дйффузионний пла- нарен дифузен диод плоскостной плоскостсй диод плоскoпaриллельпuй плоскопара- лелсн диод полупроводниковий полупровод¬ ников диод — привязки уровня вж. диод, фик- сйрующий — с болъшИм обратним сопротив- лепиен диод с голямо обратно съ¬ противление свсрхвиcокоъaстотпий свръхви сокочестотен диод — с двумя основапйямй, полупро- вддпикдвиH полупроводников диод с две основи — с запирающим слоем, полупро- водниковий полупроводников диод със запушващ [спиращ] слой смссUтельпий смесителсй диод — с тдъеъпь!н контактор полупро- вддпиковuй полупроводников ди¬ од с точков контакт — тлеющего разряда диод с тлеещ разряд точ^ний точков диод тройной троен диод туннелъний тунелен дйод универсИльний универсален диод — фиксИции уровня диод за фикси¬ ране на ниво фиксйрующий фиксиращ диод; диод, задържащ нивото цилиндрИчс^ий цилиндричен^и? од четирехслбйний пдлупрдвдднй- ковий четирислосн полупровод¬ ников диод —, шумовой шумов диод
ДИО 78 вквивалентний еквивалентен ди¬ од (за триод или многоелект родна лампа) злекрбнний електронен диод дйдд-пептдд м диод-пснтод диод-тетрод м диод-тетрод диод-триод м диод-триод тройной тросн диод-триод диодний диоден диплСксер м диплсксср мостовой мостов диплексср дипбль м дипол актИвний активен дипол акустйческий акустичен [звуков] дипол волновдн вълнов дипол вращающийся въртящ се дипол ~, встроснний вграден дипол — Герци дипол на Херц горизонтИльний хоризонтален дипол двойнОй двоен дипол — , двойной пстлсвой дипол с двойни извивка диаnизопний диапазонсн дипол жесткий твърд [неподвижен] ди- лол изогнутий огънат дипол кдеьневдн кръгов дипол комнатний стаен дипол, дипол за стая круговой вж, диполь, кольцевбй магнИтний магнитен дипол — , мягкий мек дипол направляющий насочващ дипол нистроенний настроен дипол ддипоъний единичен дипол ддндв6лпдвuй вж. диполь, вол- новой писсйвний пасивен дипол передающйй предаващ дипол петлевой сгънат [затворен, рам¬ ков] дипол пдлуволпдвнH полувълнов дипол (за половин дължина на вълната) , приемний приемен дипол приемпо-передиЮщйй^ приемно- пред ав и щ дипол —сим^трИчний симетричен дипол сл 6мепнuй вж. диполь, петле- вой трубчатмй тръбен дипол нйЛйпдрИъескйH цилиндричен дипол широкополо^^й широколентов дипол щелевдн дипол с процеп електрический електрически дй- пол ^лснeптарниH елементарен дипол дйп6ль-рсфлектдр м дипол-рсфлск- тор, дипол-отражат&л, отражаващ дипол директор м директор, насочващ дй- пол диск м диск — для записи, бум^н^ хартиен диск зи запис зикдрИъuвиющuй диск, свързващ накъсо -*» зеркалъний огледален диск кодйрующий кодиращ диск ~, кодовий кодов диск лйнзовий лсщовиден диск мдпдкрйстилейъескйн моно^й- сталсн диск — Нипкбва диск ни Нипков — понepoнaбupaтеля диск [шайби] за избиране ни .номер днuфрдваппuH диск с цифри лечатиющий печатащ диск — , лрерuвающuй прекъсващ диск лрдграннпuH програмен диск — проИгривателя пластИнок грамо¬ фонен диск (за плочи) развертивиющий разгъващ диск — распрсделйтсеьпuй разпределящ диск рсгулйрдвдъннH регулиращ диск — Рвлбя диск на Рслей —сетдъний решетъчен диск стробдскдПйъескйH стрдбдскдлй- чен диск — сцепления диск за зацепване [свързване] — счетчики, стробдсколйъескйн стро- босколuъеп диск ни електромер ** с^^тчика, тормозной спирачен диск на електромер фрикционний фрикционен диск — числовото хбда диск на числов ход '•*, щелевбй диск с процеп дискретизация ж сигнала прикрива¬ не на сигнал дискрСтний дискретен, прикрит^ен, секретен
79 дискриминан^' м дискриминанти дискриминИтор м дискриминатор имплитудний амплитуден дис¬ криминатор временной дискриминатор на време двухтИктний двутактен дискрими- натор дuффсрепцйальний диференциа¬ лен дискриминатор ймпульсний импулсен дискрими- натор — Импулъсов вж. дискриминатор, ймпульсний многоканИлъний многоканален дискриминатор ~ нanрямения дискриминатор на напрежение одноканальний едпоканален дис- криминатор рИзностний дискриминитор, дей¬ ствуващ ни разлика — сч(jтпогд тйпи дискриминатор броячен тип фазово-амплитудний фазово- амплитуден дискриминатор фйзовмй фазов дискриминатор частотний честотен дискрими- натор дискриминИция ж деUтееьности Импульсов дискриминация на про¬ дължителност на импулси дислокация ж дислокация диспергИрующий диспергиращ диспСрсия ж дисперсия — гирмоник дисперсия ни хармоници — случИйной величини дисперсия на случайна величина — шуми дисперсия ни шум диспСтчер м диспечер дисnстчсpйзaцйй ж диспечеризация дuспетчерскaй ж диспечерска стая диссСктор м дисектор диссипИция ж знСргии дисипапия на снсргия диссонИнс м дисонанс диссоциация ж дисоциация тсрмиче^ая термична диссйпа- ция — , алсктрйчсския електрическа ди- социация; злсктролитйческия електролитна дйсдHйация дистанционний дистанционен _ ДИЕ дистанция ж дистанция, разстояние дисторсия ж дисторсия, изкривяване дйстрйбутйвпдсть ж мат. дистрибу* тивност, разпределение дйфмапометр м диференциален мано¬ метър дифрИкция ж дифракция — ридиоволн дифракция на радио¬ вълни — свСти дифракция на светлина — елсктроно« дифракция на елек¬ трони дйффсрснтомстр м диферентометър дифференциал м диференциал диф^сренциатор м дифсренциатор ДйфферспцUрдвапuе с диференциране — сигнИлов диференциране на сиг* нали дйффузонетр м дифузометър диффузия (ИС дифузия амбиполйрпия амбипoлйрна дй- фузия биnдлярпaя бuполярпа дифузия — носИтслсй заряди в полупровод* никах дифузия ни носителите ни заряд в полупроводници объемния обемна дифузия диффузор ж акуст. мембрани, ди- фузор — громкоговорителя мембрана ни високоговорител дйффузодсрматсль м грднкдгдвдрй- тсля държач на мембраната ни високоговорител диффундйровать дифундирам, про¬ никвам дихройчсский дихроничен дизлСктрик м диелектрик ипизотропний анизотропсн ди¬ електрик висдкочистдтний високочесто¬ тен диелектрик воздушний въздушен диелектрик гетсрополярний хетерополяреп диелектрик гднeoполярпuн хомеополярсн диелектрик дипольний дйлолеп [полярен] диелектрик мUдкий течен диелектрик uскусствсппuй изкуствен диелек¬ трик — , ксрамИчсский керамичен диелек- рик
ДИЕ 80 нейтрИеьний нсполярен [неу¬ трален] диелектрик нсполярний вж. диалсктрик, нейтрИльний органИчсский органичен диелек¬ трик полярний полярен диелектрик слойстий слоест диелектрик дизлектрИческий диелектричсски длинИ ж дължини — антСнни, дсйствующая действу¬ ваща дължина ни антена — волнИ дължина пи вълна — волнИ в вИкуумс дължина на въл¬ ната във вакуум волнИ в воздухс дължина на въл¬ ната във въздух ~ волнИ в волноводс дължина на вълната във вълновод — волни, гранИчния гранична дъл¬ жина на вълна — волни, критИческия критична дължина на вълна волнИ, нйHйнИльпия минимални дължина на вълна — волнИ, поминальпия номинална дължина на вълна волни, плазмснния плазмена дъл¬ жина на вълна — волни, пороговая прагова дъл¬ жина на вълна — волнИ, предСльная гранична [пре¬ делна] дължина па вълна — волни, зффектйвния ефективна дължина на вълна ~ диффузии вж. длина, диффyзйоп- ная диффузионная дифузни продъл¬ жителност ~ дирок, дuффузидппия дифузна дължина на дупки — излучателя дължина на излъчва¬ тел — наклонно™ приближения дължи¬ на на наклонено приближение — пирилеееьпогд рисnоедмспия дъл" жииа на паралелизъм, дължина ни паралелно приближение ~ прбводи, иктйвния активна дъл¬ жина ни проводник — рибочей волни дължина ни ра¬ ботна вълни ~ разрива дължина на прекъсване — ризрИва, общая обща дължина ни прекъсване [разрив] — резонансной волнИ дължина ни резонансна вълна — свободно™ пробега дължина на- свободен пробег (на електрон или дупка) — собствснной волнИ дължина ни собствена вълна ■—■, ^квйваеeптпия еквивалентна дъл¬ жина злсктрйчсския електрическа дъл¬ жина — якоря, расчетная разчетна [из¬ числена] дължина ни котва деипновоеновиИ дълговълнов деИтсеьндсть ж продължителност, трайност — задсржки продължителност на за¬ бавяне [задържане] — звукозаписи продължителност на звукозапис — ймпульса продължителност ни им¬ пулс — ймпулъса, nсренeнпий промен¬ лива продължителност ни импулс — кадрового гасящсго йнлульси продължителност на гасящия им¬ пулс на кадър ~ корреляции продължителност ни корелация — переходного процСсса продължи¬ телност на преходен процес — перйода продължителност на пе¬ риод — послесBсченuй продължителност на пдслссвстспс — разговори, плИтная таксувасма продължителност на разговор — рсвсрбсрИции продължителност на реверберанйя — сигнала продължителност на сиг¬ нал — строчного гасящсго йнлульси продължителност па импулс за гасене на ред — тИкти, персменния променлива продължителност ни такт — фронта продължителност на фронт г дно с електронно оеучсвоH трубки дъно на електроннолъчева тръба добротность ж качествено число, ка¬ чествен фактор, Q•фaктдр
«1 _ — катушки качествен фактор ни бобини конденсИтори качествен фактор ни кондензатор — контакти качествен фактор ни контакт контури качествен фактор ни кръг — лампи качествен фактор на лампа нагруженного контури качествен фактор на натоварен кръг — резонатори, нагруженния каче¬ ствен. фактор на натоварен резо¬ натор .дождсмер м дъждомср дозатор м дозатор весовой автоматИчсский авто¬ матичен дозатор ни тегло, автома¬ тичен тегловен дозатор объ^ний обемен дозатор дозиметр м дозйметър интегралвний интегрален дози- мсгър йoнизаниднниH йопизацйонеп дозиметър нгпдвсппих значений дозпмстър за моментни стойности ~ с прсдупредйтсльпuн сигнИл^м дозимстър . с предупредителен сиг¬ нал дозимСтрия ж дозиметрия ддегдвеъность ж дълготрайност доегдвсънин дълготраен д.омСн м физ. област донор м донор (вещество в чист по¬ лупроводник, което повишава кон¬ центрирането на свободните елек\ трона) допуск я допуск, толеранс дорога ж, ^еектрйфинИрдвинная жп. електрифицирана (железо¬ пътна) линия дорожка ж пътека, диря двустдрднняя звуковИя двустран¬ на звукова пътека — , двухтИктная звуковИя двутактна звукова пътека * звуковИя звукова пътека контролъная контролни пътека магнИтния магнитна пътека многократния звуковИя много¬ кратна звукова пътеки — с измСнчивой ■ имплитудой, зву¬ ковИя звукова пътека с промен¬ ливи амплитуди 6 Руско-български електротехнически речник ДРО ~ с изменчивой плотпостью, зву¬ ковИя звукова пътека с променя¬ ща се плътност фотографйчсския фотографиче- ски пътека доска ж дъска, плоча, табло — громкoгдвдpйтеля, отрамИтсеь- ния отразяваща дъска ни високо¬ говорител комутационния дъска [табло, плоча] за превключване приборная табло [плоча] за уреди ~, риспрсдeлИтееьния разпредели¬ телно табло [поле] дребезжИнис с трептене (на теле¬ фонна мембрана) дрейф м дрейф, плуване, изместване — вихддпогд напрямсния дрейф на изходното напрежение китодний катоден дрейф ~ нулевой отметки дрейф ни нула — нуля вж. дрейф нулевой отмСтки — чистоти дрейф на честоти, често¬ тен дрейф — злектронов дрейф на електрони, електронен дрейф дренИж м дренаж поляризованний поляризиран дренаж прямой директен дренаж усйленний усилен дренаж дроблСние, с Импулъсов разкъсване ни импулси дроссель м дроссл инодний аноден дросел — високой чистотИ вж. дроссель, високочистотний високочастотний високочесто¬ тен дросел ~, двойной двоен дросел — для подавлСния помСх дросел за подтискане ни смущения добИвочний допълнителен дро¬ сел зигримдИющиИ заграждащ дро¬ сел зарядний зареждащ [заряден] дросел защйтний защитен [предпазен] дросел кдмлснсUрующйH компенсиращ дросел
ДРО 82 модуляционньй модулационен дросел ** насьщения дросел с насищане л*, низкочастотньй нискочестотен дросел, дросел за ниска честота образцовьй еталонен [образцов] дросел ~, ограничивающий ограничаващ дросел ограничительньй вж. дроссель, ограничивающий ~ подавления фона дросел за под¬ тискане на фон ~ регулировки тембра дросел за ре¬ гулиране на тембър регулировочншй регулиращ дро¬ сел регулирующий вж. дроссель, регулировочнмй сглаживающий изглаждащ дро¬ сел, дросел за изглаждане с насьЬщенньм сердечником дро¬ сел с наситена сърцевина ~ с подмагничиванием постоянньм током дросел с постояннотоково подмагнитване ~ с регулируеммм воздушньм за- зором дросел с изменяема въздуш¬ на междина с ферромагнитньм сердечником дросел с феромагнитна сърце¬ вина уравновешивающий уравновеся- ващ дросел ускоряющий ускоряващ дросел <*■', фазосдвигающий фазоизместващ [фазовъртящ] дросел *** фильтра дросел на филтър дроссельньй дроселен дуга ж дъга 11 11 и вольтова Волтова дъга длйнная дълга дъга зеркальная огледална дъга короткая къса дъга открьтая открита дъга перемежающаяся прекъсваща се дъга расчетная полюсная изчислена полюсна дъга свйрочная заваръчна дъга **■", световая светлинна дъга сквозная пронизваща дъга електрическая електрическа дъга дуговой дъгов дугогасйтель м дъгогасител дугогасйтельньй дъгогасителен дугостбйкий дъгоустойчив, дъгоиз* дръжлив дугостойкость ж дъгоустойчивост дужка ж ръчка, дръжка (във форма на дъга) дуплекс м тлф. дуплекс дуплекснмй дуплексен дутье с духане, издухване, продух* ване ~, воздушное въздушно издухване магнитное магнитно продухване ~, масляное маслено издухване поперечное напречно издухване продольное надлъжно издухване дьмосос м димосмукач, димен вен¬ тилатор дьмоход м димоход, димен канал, фукс, комин дьрка ж дупка инжектированная инжектирана дупка положительная положителна дуп¬ ка злектронная електронна дупка Е единица ж 1. мат. единица 2, изм. електрическа единица абсолютния абсолютна единица внесистемная извънсистемна еди¬ ница < ~ громкости единица за сила на чувано, единица за гръмкост двоичная инф. двоична единица ~ емкости единица за капацитет ~ заряда единица за натовареност ~ излучения единица за излъчване ~ измерения измервателна единица ~ индуктивности единица за индук¬ тивност ~ информации, двоичная двоична единица за информация магнитна» магнитна единица
83 * * * ~ магнитной индукции, абсолют- ная абсолютна единица за магнит¬ на индукция международная международна (измервателна) единица ~ мощности единица за мощност напряжения единица за напреже¬ ние & напряженности магнитното по¬ ля, абсолютная абсолютна едини¬ ца за напрегнатост на магнитно поле ~ напряженности злектрйческого поля единица за напрегнатост на електрическо поле освещенности единица за -освете¬ ност основная основна единица передачи единица за предаване лм потенциала единица за потенциал з* потенциала, практическая прак- тическ .‘единица за потенциал практическая , практическа еди¬ ница производная производна единица ~ работь алектрического поля еди¬ ница за работа на електрическо поле , раббчая работна единица силь единица за сила сопротивления единица за съпро¬ тивление ~ частоть единица за честота, че¬ стотна единица тарифная тарифна единица алектрическая електрическа еди¬ ница ~ злектроемкости, абсолютная аб¬ солютна единица за електрокапа- цитет алектромагнитная електромаг¬ нитна единица злектростатическая електроста¬ тична единица единйчньй единичен емкостннй капацитивен Вмкость' ж- капацитет ~ ак^умулированной знергии ка¬ пацитет на акумулирана енергия ~ аккумулятора капацитет на аку¬ мулатор ~ анбд катод капацитет- анод—ка¬ тод ЕМК анод—сетка капацитет анод— решетка анода, собственная собствен ка¬ пацитет на анода ~ антеннь капацитет на антена барьерная бариерен [преграден! капацитет блокирующая блокиращ капа¬ цитет буферная буферен капацитет входная входен капацитет вьходная изходен капацитет вьходная междуалектрбдная из¬ ходен -между електроден капацитет ~ граничного слоя капацитет на граничния пласт [слой] действующая действуващ капа¬ цитет динамическая динамичен капа¬ цитет ~ дискретного сигнала капацитет на дискретния сигнал — , дифсрузионная дифузен [дифузно- нен] капацитет добавочная допълнителен капа* цитет ~ зазора капацитет на отвор ~ запирающего слоя капацитет на спиращия слой запоминающая запомнящ капа¬ цитет ~ запоминающего устройства капа¬ цитет на запомнящо устройство ~ записи обем на запис ~ канала связи капацитет на ка¬ нала за връзка ~ катушки капацитет на бобина /V катушки, собственная собствен капацитет на бобина ~ колебйтельного контура капаци¬ тет на трептящ кръг компенсирующая изравнителен капацитет ~ конденсатора капацитет на кон¬ дензатор ~ лампь, внутренняя вътрешен ка¬ пацитет на лампа ~ л&мпь, входная входен капацитет на лампа лбмпь, вьходная изходен капа¬ цитет на лампа ~ л4мпь. паразитна« лараитя»# капацитет на лампа
84 ЕМК ~ лампь, «холодная» «студен» ка¬ пацитет на лампа, капацитет на лампа на студено междувитковая капацитет между навивки между злектрод на я между елек¬ троден капацитет межзлектрбдная вж. емкость, между злектродная межзлектрбдная прямая пряк междуелектроден капацитет накопительная натрупан капа¬ цитет начальная начален капацитет нелинейная нелинеен капацитет ~ непрерьвного сигнала капацитет на непрекъснат сигнал номинальная номинален капаци¬ тет остаточная остатъчен капацитет ~ памяти . капацитет на паметта паразитная паразитен капацитет переменная променлив капаци¬ тет ~ перфокарть капацитет на перфн карта полная общ (пълен] капацитет предельная граничен капацитет приведенная приведен капацитет продбльная линеен капацитет проходная проходен капацитет рабочая работен капацитет разрядная разряден капацитет распределенная разпределен ка¬ пацитет ~ рассеяния вж. емкость, паразит- ная ~ связи капацитет на връзка ~ сетка—анод вж. емкость анод— сетка ~ сетка—катод капацитет ре¬ шетка—катод ~ сеточной цепи капацитет на реше¬ тъчна верига ~ сигнала, информационная инфор¬ мационен капацитет на сигнал симиетрирующая симетриращ капацитет собственная собствен капацитет сосредоточенная съсредоточен капацитет статическая статичен капацитет удельная специфичен капацитет укорачивающая скъсяваш, (нама¬ ляващ) капацитет уравнйтельная изравняващ ка¬ пацитет ~ фазь линии капацитет на фазата на линия ~ фильтра капацитет на филтър- ~ «холодная» «студен» капацитет частичная частичен капацитет шунтирующая шунтиращ капа¬ цитет ~ щели капацитет на процепа зкв-ивалентная равностоен (екви¬ валентен] капацитет злектрическая електрически ка¬ пацитет зталонная еталонен капацитет ^ффеатйвная ефективен капаци¬ тет ~ ячейки запоминающего устрой¬ ства капацитет на запаметяващо устройство ж жало с острие (на игла а Др.) ~ паяльника острие на поялник жалюзй мн. жалузи жаропрочность ж огнеупорност (за¬ пазване на механичната якост и физикохимичните свойства при ви¬ соки температури) жаростойкость ж огнеустойчивост, термоустой чнвост (устойчивост срещу оксиДационно Действие на газове и възДух при високи темпе¬ ратури ) жароупорность ж вж. жаростойкость железо с желязо вьсокочастотное високочестотно желязо карбонильное карбонилно желя¬ зо (магнитен материал) магнитно-мягкое магнитно меко желязо злектролитическое електролит¬ но желязо железо-армко армко-желязо (тех¬ нически чисто желязо)
85 желудь м жълъд (миниатюрна елек¬ тронна лампа) жемчужинка ж перлов кондензатор жесткость ж твърдост акустическая остар. акустична твърдост (устойчивост, еластич¬ ност) жйдаость ж течност кремний-органйческая силицие- воорганична [силиконна] течност, сиелектрик проводящая проводима течност фторoopгaнЯчесаая флуороорга- нична течност (Диелектрик) злектроизолйрующая електро- изолираща течност жила ж жило (сноп от изолирани проводници в кабел) алюминиевая алуминиево жило больная повредено жило вспомогательная помощно [спо¬ магателно] жило . гйбкая многопроволочная гъвка¬ во многопроводно жило, лйцс двойная двойно жило, двоен проводник здоровая здраво [неповредено) жило кабельная кабелно жило контрольная контролно жило медная медно жило мишурная сърмено жило нулевая нулево жило, нулев проводник полая кухо жило ~ сегментной формь жило със сег¬ ментна форма сплошная плътно жило центральная централно [вът¬ решно] жило ~, зкранированная ширмовано жи¬ ло жйльность ж кабеля жилност на кабел журнал м, аппаратньй апаратен дневник ЗАД 3 заблоки]^(^1вь1^;ать блокирам завал м частотной характеристики спадане па честотна характери¬ стика зависимость ж зависимост квадратичная квадратична зави¬ симост ~, линейная линейна зависимост математическия математическа зависимост нелинейная нелинейна зависи¬ мост ~ от частоть вж. зависимость, ча- стотная функциональная функционална зависимост частбтная честотна зависимост завод м завод, фабрика злектросталей лав йльньЯ елек* тростоманодобдвеи завод загиб м завиване, чупка, завой ~ характеристики завиване (чуй- ка, завой] на характеристика' заглушать заглушавам заглушение с заглушаване загорание с запалване- заградитель м заградител, преграда дифференциальньй диференциа¬ лен заградител ~ обратной связи преграда на об¬ ратна връзка . ~ опрокйдьвающегося тйпа загра¬ дител преобръщащ се тип ~ помех преграда за смущения резон£нсньй резонансен загра¬ дител заграждать преграждам загрубление с загрубяване загрузка ж натоварване, претовар¬ ване задача ж задача ~, дифракционная дифракционно задача задержанньй задържан, забавен задержка ж 1. забавяне, закъснение 2. задръжка, спънка, пречка ~ времени вж. задержка, временния временная закъснение по време, забавяне ~ импульсов забавяне на импулси
ЗАЖ 2» /•V, относительная относително за¬ бавяне фиксированная фиксирано заба¬ вяне зажигание с запалване батарейное батерийно [акумула¬ торно] запалване вспомогательное спомагателно запалване ~ дуги запалване на дъга искровое искрово запалване обратное обратно запалване прямое право запалване ~ разряда запалване на разряд раннее ранно запалване зажигатель м 1. запалващо устрой¬ ство, запалител 2. запалващ елек¬ трод (към живачно-изправителна лампа) зажигать запалвам зажйм м клема; букса антеннмй антенна букса болтовой болтова клема вводний входна клема вторичний изходна (вторична] кдема входной входна клема виводной взводна клема виходной изходна клема генераторний генераторна клема глухой глуха клема ~ для заземления вж. зажйм, за¬ земляющий заземляющий заземяваща клема испмтательннй клема за изпроб¬ ване клинов^ клинова клема ~, натяжной опъваща [натегателна] клема одноименний едноименна клема о.тветвительнмй разклонителна клема, клема за отклонение первичний входна клема; пър¬ вична клема подде^живающий носеща клема прессуемий пресова клема прйсоедйнйтельнuй вж. зажйм, соедйнйтельнuй протяженний лентов заземи тел сбрасивающий освобождаваща клема ~ с обжатием овална клема с ограниченной прбчностью за¬ деляй хлъзгаща се ' клема соединйтельний съединителна [свързваща] клема заземление с 1. заземяване 2. заземи- телно устройство защитное защитно заземяване ~ корпуса заземяване на шаси рабочее работно заземяване стационарное постоянно заземя¬ ване заземл£нний заземен, свързан към «земя» заземлитель м 1. заземител 2. клема за заземяване заземлять заземявам, съединявам със «земя» заземляющий заземяващ, заземите* лен зазор м междина, хлабина, просвет, процеп воздушний въздушна междина ~, входной входна цепка, прорез високочастотний високочестот¬ на междина виходной изходна цепка [прорез] двухмерний прорез [процеп] с два размера контактний контактно разстоя¬ ние, разстояние между контакти плоско-параллельний плоскспа- ралелна цепка разделяющий разделяща межди¬ на ~ резонатора процеп [отвор] на ре¬ зонатор стиковой челна междина, меж¬ дина [хлабина] между челата заказ м на соединение поръчка за връзка закись ж хим. окис (от низша ва ленция) закон м закон барометрический барометричен закон ~ Бернулли закон на Вернули ~ Вйдемана—Франна закон на Видеман—Франц всемирното тяготения закон за всемирното притегляне [привли¬ чане] ~ Гаусса закон на Гаус ~ Гей-Люссака закон на Гей-Лю- сак ~ Гука закон на Хук ~ движения закон за движение
87 ~ действующих масс закон на дейст¬ вуващите маси ~ Джоуля—• Ленца закон на Джаул- Ленц *** дистрибутипности мат. дистри¬ бутивен закон ~ инерции закон за инерцията ~ интерференции закон за интер- ференцията ~ Кирхгофа закон на Кирхоф ~ коммутативности мат. комутати- вен закон Кулона закон на Кулон ~ Ленгмюра закон на Л ей гм юр ~ Ленца закон на Ленц Ньютона закон на Нютон ~ Ома закон на Ом ~ отклонения закон на отклонението **■* отражения закон за отражението ~ полного тока закон за пълния ток ~ преломления закон за пречупва¬ нето ~ Пашена закон па Пашен ~ распределения, дифференциаль- ний диференциален закон на раз¬ пределението ~ распределения, нормальншй нор¬ мален закон на разпределението ~ распределения по скоростям Макс- велла—Больцмана закон за раз¬ пределяне по скорости на Максвел — Болиман ~ распределения по скоростям Фер¬ ми—Дирака—Зоммерфельда закон за разпределяне по скорости на Ферми—Дирак—Зомерфелд сохранения заряда закон за за¬ пазване на заряда ~ сохранения количества злектри- чества закон за запазване на коли¬ чеството електричество ~ сохранения реактивних мошно- стей закон за запазвано на реак¬ тивните мощности Стефана—Больцмана зпчон г на Стефан —Болцман ~ Стдкса закон на Стокс ~ Столетова закон на Столетов ~ «трех вторих» вж. закон, Чайл- да— Лангмюра — Чайдла—Лангмюра закнн наа Чайлд—Лангмюр Зйнштейна закон на Айнщайн зам ^ксnоненцuальнuЯ мат. експон ненциален закон ~ злектромагнитной индукции за¬ кон на електромагнитната индук¬ ция ~ злектронной змиссии закон нК електронната емисия закономерность ж закономерност закорачивание с свързване накъсо* закорачивать свързвам накъсо закороченний свързан накъсо зал м зала аппаратний апаратна зала диспетчерский диспечерска зала' машинний машинна зала заливка ж 1. заливане 2. заливна маса замедление с забавяне, закъснениГ отпускания закъснителпо отпуск кане (на реле) срабатшвания закъснително за¬ действуваме (на реле) замедленний забавен, закъснителен- със закъснение замедлять забавям; задържам; за¬ къснявам замер м 1. измерване 2. резултат о/ (еДно) измерване замеренний измерен замирание е замиране, затихване' ~, абсорбционное абсорбционно за-' тихване амплитудное амплитудно затих¬ ване блйжнее близко затихване бмстропроходящее бързо затих¬ ване дальнее далечно затихване ~, избирательное избирателно [се¬ лективно] затихване интерференционное интерферен- ционио затихване кратковременное затихване за къ¬ со време, кратковременно затих¬ ване — , общее общо затихване одновременное едновременно за¬ тихване поляризационное поляризацион- но затихване селективное вж. замирание, из- бирательное синхронное вж. замирание, од¬ новременное
88 ЗАМ сумеречное намаляващо затих¬ ване фазовое фазово затихване замкнутий затворен; свързан, съеди¬ нен; включен ~ на землю заземен, включен на земя ~ накоротко свързан [съединен] на¬ късо замкнуть затварям, свързвам, съ¬ единявам, включвам ~ накоротко свързвам съединявам, накъсо, давам накъсо замикание с включване, свързване, съединяване ~, витковое късо съединение между навивки на една бобина двухполюсное двуполюсно съ¬ единение; двуполюсно късо съе¬ динение двухфазное короткое двуфазно късо съединение испитательное короткое пробно късо съединение ~ коммутирующей цепи затваряне на комутираща верига короткое късо съединение межзлектрбдное между електрод¬ но съединяване металлическое короткое метално късо съединение ~ на землю 1. свързване със «земя», заземяване 2. земно съединение ~ на землю, двойное двойно земно съединение ~ на землю, двухфазное двуфазно земно съединение ~ на землю, двухфазное короткое двуфазно късо съединение ~ на землю, однофазное 1. еднофаз¬ но заземяване 2. еднофазно земно съединение ~ на землю, трехфазное трифазно земно съединение ~ на корпус съединяване с шасито [корпуса] ~ на нейтраль, короткое двухфаз¬ ное двуфазно късо съединение към неутрала несимметричное короткое несиме¬ трично късо съединение — , однофазное короткое еднофазно късо съединение симметричное короткое симет¬ рично късо съединение ~, сплошное короткое пълно късо съединение трехполюсное триполюсно съеди¬ нение; триполюсно късо съеди¬ нение ~, трехфазное короткое трифазно късо съединение установившееся короткое про¬ дължително [трайно] късо съеди¬ нение зксплуатационное експлоатаци¬ онно късо съединение замикатель м съединител; ключ; кон¬ тактор замикать свързвам, съединявам; включвам ~ на землю заземявам, свързвам, съединявам със «земя» ~ накоротко свързвам, включвам, съединявам накъсо замикающийся съединяващ се, свър¬ зващ се зануление с зануляване запаздивание с 1. закъснение 2. за¬ късняване; забавяне, оставане на¬ зад ~ во времени закъснение във време ~ восстановления закъснение на възстановяване ~, начальное начално закъснение ~ по фазе фазово закъснение, за¬ къснение по фаза запаздивать закъснявам запайка ж 1. припояване, спояване 2. спойка, запоено място запас м запас, резерв ~ устойчивости запас на устойчи¬ вост ~ знергии запас на енергия запасной резервен, запасен; допъл¬ нителен запирание с спиране; запушване; за¬ тваряне, гасене (при тиристори, тиратрони ) ~ генератора спиране на генератор ~ импульсом спиране на импулс ~ лампи запушване на лампа ~ приемника спиране [запушване] на приемник сеточное решетъчно запушване ~ транзистора запушване на тран¬ зистор
8? ЗАП — електронното луча спиране на електронен лъч запирать спирам, запушвам, затва¬ рям запирающий спиращ, непропускащ запйсьнатель м тлг. записван, ре¬ кордер запись ж 1. записване 2. запис анодния анодно записване — , анодная щелочная анодно-ал- ~кално записване видеосигнала запис на видеоспг- ~ нал , високоскоростния записване с — голяма скорост , тлубИнная дълбочннсн [вертпка- —леи] запис , двухдорбжечная двупистов за¬ — пие, запис на две пътеки [писти] , диаграммная диаграмен запис — , дистанционния дистанционен за- тине звука звукозапис, запис на звук — звука, многоканальная многока- —- налей звукозапис изображения запис на изобратке- — ние [образ] ймпульсов запис на импулси — , искровая иск ров запис (напр. ~при образна телеграфия) , катодная катодно записване , катодная кислотная катодно- киселинно записване , кислотная киселинно записване , кодИровинная кодиран запис , линейния линеен запис , магнйтная магнитен запис , механическая механичен запис; механичен звукозапис , непосредственная непосредствен — запис , оптИческая оптичен запис; оп- —тичен звукозапис , открития 1, открит запис 2. от¬ — крито записване отраженних ситнИлов запис на —отразени сигнали , перпендикулярния магнйтная пер¬ пендикулярен (напречен] .магни¬ тен запис — позитивния 1. позитивен запис 2, позитивно записване — , поперечная магнйтная напречно матнитно записване и I и и продольная магнйтная надлъж¬ но магнитно записване — радиопередачи запис на радиопре¬ даване — речи запис на говор рулонная рулопен запис — свстовАя светлинен запис — с постоянной амплитудой запие е постоянна а.мплтуда — с постоянной колебИтельной ско- ростью запис с постоянна треп¬ тяща скорост — телевизионних изображений за¬ пис на телевизионни изображения —, термопластйческая термопласти- чен запис —, точечная точков запис угловйя ъглов запис фототрафИческая фотографичея за¬ пис — , фотозлектрИческая фотоелектри- чен запис — характеристики ионосфери запис на характиристиките на йоносферно —, цифровия цифров запис — , шслочнйп алкално записване ^лектроисаровап тлг. електро- искров запис — , злектрокоитактная тлг. елек- троконтактеи запис — , злектромеханическая тлг. елек¬ тромеханичен запис — , злектростатическая електроста¬ тичен запис — , злектротермИческая тлг. елек- тротермичен запис — , злектрохимическая тлг. елек- трохимичен запис запливанием разливане (за мастило) зиполнСнис с запълване, изпълване — , плотное - плътно запълване зиполнйтсль м за пълнител, пълнител немагнйтний немагнитен запъл- йитсл запоминание с изч. запомняне, за¬ паметяване — , временное временно запомняне,, запомняне за известно [определе¬ но] време — информации запомняне [запаме¬ тяване] на информация запомuнаюший запаметяващ заправка ж зареждане, пълнене запрашивать запитвам
ЗАП запрещение с забрана ~ радиопередачи забрана за радио¬ предаване запрос м запитване; искане автоматИческий тлг. автоматич¬ но запитване *х контрольной сигнализации иска¬ не на контролна сигнализация запросчик м тлг. запитвач, устрой¬ ство за запитване, запитващо ус¬ тройство /х, автоматИческий тлг. автоматич¬ но устройство за запитване х, бортовой бордово запитващо ус¬ тройство, бордов запитвач радиолокационний радарен за- питвач, радарно запитващо ус¬ тройство запрссчик-ответчик м запитващо и отговарящо устройство зИпуск м пускане (в ход, в действие) автоматический автоматично пус¬ кане ух, задержаннмй закъснително пус¬ кане, пускане със закъснение <х, ймпульсний импулсно пускане, ,пускане с помощта на импулс ймпульсом вж. зйпуск, ймпульс- ний одноразовий еднократно пускане периодйческйй периодично пус¬ кане повторний повторно пускане *х развертки пускане на развиване самостоятелъний вж. зИпуск, ав¬ томатический симметрйчний симетрично пус¬ кане запускИть пускам (в действие) запятИя ж запетая двойчная изч. двойна запетая, кавички, запетая в двоична систе¬ ма десятйчная десетична запетая, запетая в десетична система *•>', настраиваемая вж. запятая, ус- танавливаемая плавагощая плаваща запетая *х, сколазящая плъзгаща се запе¬ тая **, устанавливаемая нагласяваща се запетая фиксйрованная фиксирана [твър¬ да] запетая 90 заряд м заряд, пълнеж, товар ~ атомното ядра заряд на атомното ядро, ядрен заряд ~ донора заряд на донора, доноре» заряд ~ дирок, положйтельний дупчест положителен заряд единйчний единичен заряд избиточний изобилен [извънме- реи, краен] заряд, свръхзаряд индуцйрованний индуктиран [индуциран] заряд ~ ймпульсами заряд с импулси ~ иона заряд на йон, йонен заряд колеблющийсп трептящ заряд магнйтнмй магнитен заряд ~ молнии светкавичен заряд -х, наведенний насочен заряд накопленний складиран [натру¬ пан] заряд ~ на поверхности вж. заряд, по- верхностний ~ носйтеля заряд на наелектризи- ран носител объемний обемен [пространствен] заряд остаточнмй остатъчен заряд /х/, отрицательний избиточний от¬ рицателен изобилен заряд х, первйчний първичен заряд [пъл¬ неж] ~, поверхностний повърхностен за¬ ряд х, полний пълен заряд /х, положйтельний положителен за¬ ряд /х, положйтельнмй объбмний поло¬ жителен обемен заряд /хх, пробний пробен [опитен] заряд хх, пространственний вж. заряд, объемний ~ пучка заряд [товар] на сноп лъчи /х, пьезозлектрйческий пиезоелек- тричен заряд распределенний разпределен за¬ ряд свободний свободен заряд ~, связанний свързан заряд х, собственний собствен заряд х, статйческий статичен заряд /х, точечний точков [пунктов] за¬ ряд х, удельний специфичен заряд /х, частйчний частичен заряд
91 3АТ екрана заряд на екран т**, електрИческий електрически за¬ ряд ]товар] л- електрона заряд на електрон електростатИческий електроста¬ тичен заряд елементарний елементарен [ос¬ новен] заряд л/, зффектйвнмй ефективен [деен] пълиеж зарядка ж зареждане, пълнене ~ аккуму.яятора зареждане [пълне¬ не] на акумулатор ~ бланка тле. попълване на блан¬ ка (с текст, образ) ~ емкости зареждане на капацитет *•*, нуклонная нуклонен заряд ускоренн^я ускорено пълнене [за¬ реждане] зарядний за пълнене, за зареждане заряжение с зареждане, пълнене заряжать зареждам, пълня заряженний зареден засветка ж засветване, осветяване, просветяване ~ екрана индикатора осветяване ек¬ рана на индикатор засвечивание с вж. засветка засвечивать осветявам засечка ж засечка заслонка ж мех. затулка, капачка, вратичка, шибър, регулатор, кла¬ па дроссельная дроселираща [дро¬ селна] клапа с однйм соплом, дросселирующая дроселираша клапа с една дюза уравновешенная уравновесена клапа застревание с двигателя застопо¬ ряваме на двигател затвор м затвор; блокировка; обту- ратор вакуумний вакуумен затвор, ва¬ куумна преграда канального транзистора затвор на канален транзистор *-, кольцевой пръстеновиден затвор затемнение с затъмнение, затъмнява- не. ~ луча затъмнение на лъч затемнПть затъмнявам заторможенний спрян затравка ж имунизиране (с криста* лен зародиш) монокристаллическая монокри* стална имунизация затравливание вж. затравка затрати ж мн. икон, разходи, раз* носки капитальние основни разходи ~ на ремонт разходи за ремонт, ре¬ монтни разходи производствените производст¬ вени разходи затухание с затихване; потискане- заглъхване апериодйческое апериодично за¬ тихване апертурное апертурно затихване’ балансное балансно затихване ~ в антенне затихване в антена ~ в ионосфере затихване в йоно- сфера ~ в кабеле затихване в кабел ~ в лйнии затихване в линия ~ во времени затихване с време’ ~ в полосе пропускания фйльтра затихване в лептата на пропускане' на филтър ~ в почве затихване в почва ~ в свободном пространстве затих¬ ване в свободно пространство ~ волн затихване на вълни вносймое вносимо затихване ~ вследствие излучения затихване' вследствие на излъчване ~ вследствие отражения затихвай* вследствие на отражение ~ вследствие поглощСния затихва¬ не вследствие на поглъщане ~ вследствие рассогласования за¬ тихване вследствие на несъгласу- ване ~ вследствие утечки затихване вслед¬ ствие на утечка ~ вйсших гармоник затихване на висшите' хармоници ~ тармониковото искажения затих¬ ване на хармонично изкривяван* ~ тармониковото искажения п-го ро¬ да затихване на хармонично из¬ кривяване от л-ти род действующее действуващо [вклк* чено] затихване дифракционное дифракционно затихване
SAT звука звуково затихване, заглъх¬ ване на звука звуковгйх волн акустично затих¬ ване звучания затихване на звучене зеркальной частоть'1 радио по¬ тискане на огледалната честота излучения затихване па излъч¬ ване ймпульса затихване на импулс кнлометрйческое километрично затихване; затихване на километър колебаний затихване иа трепте¬ ния контура затихване на токов кръг критическое критично затихване линейное линейно затихване логарифмическое логаритмично затихване люминесценции луминесцентно затихване максимальное максимално за¬ тихване на передАющем конце, переход- ное затихване на прислушване на близкия край ' на приемном конце, переходное затихване на прислушване на да¬ лечния край на участке лйнии затихване на линия , начальное начално затихване , остаточное остатъчно затихване , относительное относително за¬ тихване —— переходного разговора вж. за- тухание, переходное переходное затихване на при¬ слушване, преходно затихване полное пълно затихване постоянное постоянно затихване при передаче затихване на преда¬ ване при согласовании затихване при съгласувано включване пространственное пространст¬ вено затихване рабочее тлф. работно затихване сббственное собствено затихване сосредоточенное тлф. съсредо¬ точено затихване трансдуктора затихване на преоб¬ разувател I I * . 02 удСльнос специфично затихване ~ четмрехполюсника затихване па чети ри полюс ни к ~, зкранйрованное тлф. екранира¬ но затихване зкспоненциальное експоненциал¬ но затихване ~ зха затихване на ехо затухать затихвам; изгасвам; зами¬ рам ватухаюший затихващ затягивание с стабилизиране затяжка ж забавяне, закъсте ше, за държане зихвИт м хващане; улавяне ~ волни улавяне на вълна ~ цСли хващане на цел ~ частотм синхронизиране на че¬ стота захвативание с вж. захват зашифровка ж зашифриране, коди¬ ране зашифровмвать шифрирам, зашифро- ван защИта ж 1. защита, предпазване 2, защитно приспособление балансная балансна [токова] за¬ щита биолотйческая биологична за¬ щита ~ Бухгольца защита на Буххолц, газова защита бнстродействующая бързодей- ствуваща защита вспомогательная допълнителна защита вмсокочастотная високочестот¬ на защита газовая вж. защИта Бухгольца грозовая 1. тръмозащита, пред¬ пазване от гръм 2. гръмоотводна система [инсталация] двухсистемная двурелейна защи¬ та двухфазная двуфазна защита дистанционная дистанционна за¬ щита дифференциальная диференциал¬ на защита дифференциально-фазная токо- вая диференциално-фазова токова защита максимальная токовая макси- мал потокова защита
^3 ЗВЕ — масла защита на маслото (в трансформатор ) — мощности мощностна защита — на полупроводниках, релейная полупроводникова релейна защита — напряжения, максимальная мак- сималнонаирежителна защита — напряжения, минимальная мини- мал нона преж ител на защита — неполная дифференциальная не¬ пълна диференциална защита — , неселектйвная релейная несе- лективна релейна защита — нулевой последовательности за¬ щита с нулева последователност —односистемная еднорелейна за¬ щита —, основная основна защита — от внешних полей защита от външ¬ ни полета —■ от перекоса фаз защита против изместване на фазите ■—• от помех 1. защита от смущения 2. устройство за потискане на сму¬ щения памяти изч. защита на паметта плавкая защита със стопяем пред¬ пазител поперечная напречна защита продольная надлъжна защита ~ протекторами електрохимична за¬ щита — , противопожарния противопожар¬ на защита — , резервная резервна защита релейная релейна защита — с вмдержкой времени, токовая токова защита с нарочно забавяне селеитивная релейная селектив¬ на релейна защита с заземляющим проводом земна заши т а на трансформатор, защита «Шевалие» — с независимой характеристикой вмдержки времени, токовая то¬ кова, защита с независимо от тока забавяне ~ со ступенчатой настройкой вш- держки времени, токовая много- стъгшлна защита със стъпално на- гласяване на забавяне тепловая топлинна защита токовая токова защита токовая направленная токова посочна защита токовая поперечная дифферен¬ циальная напречна диференциал¬ на токова защита ~, тропическая тропическа защита — частотм тока честотна защита чувствительная релейная чув¬ ствителна релейна защита ~, алектростатическая електроста¬ тична защита, защитншй защитен; предпазен защищать защитявам; предпазвам защищенность ж защитеност, защита — от переходного разговора защита от преходен разговор защищеннмй защитен, предпазен звезда ж звезда, схема «звезда», свързване в «звезда» двойная 1. двойна звезда 2. тлф. осморка (в кабел) — емкостей звезда от капацитети якорная звезда на котвата звено с звено — , ведомое водимо [задвижвано] зве¬ но ведущее водещо [задвижващо] звено вращающееся въртящо се звено дроссельное дроселно звено — задерживающее забавящо [закъс- нително] звено измерительное измервателно зве¬ но импульсное изч. импулсно звено копирующее копиращо звено корректирующее коригиращо звено, звено за корекция линейное изч. линейно звено логическое логичен елемент, логично звено направляющее насочващо звено нелинейное нелинейно звено опережающее изпреварващо зве¬ но релаксационное релаксационно звено — связи звено на връзка сглаживающее изглаждащо звено симметрирующее симетриращо звено ~<, согласующее съгласуващо звено — сравнения сравняващо звено усилительное усилващо звено
ЗВО м <—» фазовращающее фазовъртящо звено фазоопережающее фазоизпре- варващо звено фазосдвигающее вж. звено, фа- аовращающее ~ фильтра звено на филтър формирующее формиращо звено **, форсирующее форсиращо звено — цели звено на верига — четнрехполюсника звено на че- тирилолюсник е-, зталонное еталонно звено ввояон м 1. звънец 2. звънчев сигнал вмзнвной повикващ звънец, звъ¬ нец за повикване двухчашечнмй дву кам банен звъ¬ нец одноударншй електрически звъ¬ нец с един ударник поляризованньй поляризиран звънец <«*■'» влектрический. електрически звъ¬ нец ввук м звук воющий виеш звук **', глухой глух [тъп! звук диффузншй дифузен [разсеян! звук дребезжащий треперлив [дрез¬ гав! звук импульсньй импулсен звук побочньй вж. звук, посторонний *■*, посторонний страничен звук рассеянньй вж. звук, диффуз- ншй сложньй сложен звук стереофонический стереофон и- чен звук **>', чистьй чист звук <*■', влектронньй електронен звук авуковйдениес звуков и ждане, аудио- виждане звуковой звуков звуковоспроизведение с звуковъз- произвеждане многоканальное многоканално звуковъзпроизвеждане ***, монофоническое монофонично [едноканално! звуковъзпроизвеж¬ дане ***» стереофоническое стереофонич- но звуковъзпроизвеждане ввукоглушитель м звукозаглушител звукозапись ж звукозапис — , двухдорожечная звукозапис на две пътеки [писти] магнитная магнитен звукозапис механическая механичен звуко¬ запис механическая глубинная меха¬ ничен звукозапис в дълбочина многодорожечная многопътечен звукозапис, звукозапис на много пътеки [писти! односторонняя едностранен зву¬ козапис, звукозапис в една посока оптическия оптичен звукозапис ~, поперечная напречен звукозапис продольная надлъжен звукоза¬ пис — с микрофона звукозапис от мик¬ рофон — , стереофоническая стереофони- чен звукозапис фотоалектрическая вж. звукоза¬ писи, оптическая злектрическая електрически зву¬ козапис звукоизлучатель м звукоизлъчвател (напр. високоговорител) групповой мембранншй групов меморанен звукоизлъчвател подводньй подводен звукоизлъч¬ вател звукоизлучение с звукоизлъчване звукоизолятор м звукоизолатор звуколокатор м звуколокатор звуколокация ж звуколокация звукомаскировка ж 1. заглушаване на звук 2. устройство за заглуша- ване на звук звукомер м звукомер, фонометър звукометрия ж звукометрия звуконепроницаеммй звуконепро- ницаем звуконоситель м звуконосител магнитньй магнитен звуконо¬ сител ферромагнитншй феромагните» звуконосител звукооператор м звукооператор звукоослабляющий звукоотслабващ звукоотражатель м звукоотражател звукоотражающий звукоотразяващ звукопеленгатор м звуков пеленга- тор звукопеленгация ж звукопеленгация
« __ звукопередатчик м звуков предавател звукопередача ж звукопредаваие многоканальная многоканално звуково предаване — с магнитной записью звуково пре¬ даване с магнитен звукозапис ~ с механической записью звуково предаване с механически запис — с предварительной записью зву¬ ково предаване с предварителен запис звукопоглотйтель м звукопоглъщач звукопоглощающий звукопоглъщащ звукопоглощение с звукопоглъщане звукоприемник м звуков приемник звукопровод м звуков проводник звукопроводность ж звукопроводи- мост, звукопроводност звукопроницаемость ж звукопрони- иаемост, звукопроникване звукорассеяние с звукоразсейване, разсейване на звук звукосниматель м 1. звуковъзпроиз- веждащо устройство 2. тлф. зву- коотнемател 3. мембрана акустический акустическо зву- ковъзпроизвеждащо устройство — для магнитной записи звуковъз- произвеждащо устройство за маг¬ нитен запис ~ для механической записи звуко¬ възпроизвеждащо устройство за механичен запис конденсаторньй електростатич¬ на грамофонна мембрана; конден- заторно звуковъзпроизвеждащо ус¬ тройство ленточншй лентово звуковъзпро¬ извеждащо устройство ***, механический механично звуко¬ възпроизвеждащо устройство проволочньй жично звуковъз¬ произвеждащо устройство пьезозлектрический пиезоелек- трическо звуковъзпроизвеждащо устройство универсальншй универсално зву¬ ковъзпроизвеждащо устройство ***, злектрйческий електрическо зву ковъзпроизвеждащо устройство алектродинамический електроди- намично звуковъзпроизвеждащо устройство ЗЕР алектромагнитнмй електромаг¬ нитно звуковъзпроизвеждащо ус¬ тройство влектростатйческий електроста¬ тично звуковъзпроизвеждащо ус¬ тройство звукосъсмник м грамофонна мем¬ брана звукоулавливатель ж звуков приемник направленнмй насочен звуков приемник звукофикация ж озвучаване, звуко- фикация бмтовая битово озвучаване (на жилища) наружная озвучаване на открито (улици, площади) звукочастбтнмй звукочестотен звучание с звучене объéмное вж. звучание, стерео- фоническое остаточное слитное акуст. по- слезвучене, реверберация на звука стереофоническое стереофонично звучене звучать звуча звучащий звучащ звучность ж звучност звучнмй звучен зеркало е огледало вибрирующее вибриращо огле¬ дало вращающееся въртящо се огле¬ дало магнитное магнитно огледало отклоняющее отклоняващо огле¬ дало отражающее отразяващо огле¬ дало параболическое параболично ог¬ ледало сферическое сферично огледало цветоизбирателвное цветоизби- рателно [дихронично] огледало злектронное електронно огледало зллипсоидальное вж. зеркало, аллиптическое аллиптическое елиптично |елип- совидно] огледало зеркальннй 1. огледален, отразяващ 2. снабден с огледало (за уред) зеркальце с огледалце ~, модуляционное модулационно ог¬ ледало
95 ЗНА — нулевой линии огледало па нуле¬ вата линия знак м знак; сигнал групповой изч. групов знак — , двоичнмй двоичен [бинарен] знак заводской фабричен знак искаженншй изкривен знак кодовшй кодов знак, знак на код контрольньй контролен знак — , маркировочннй маркировъчен знак математический математичен знак — рода тока знак за вида на тока (за променлив или постоянен ток) световой светлинен знак [сигнал] — сложения знак за събиране, знак «плюс» телеграфньй телеграфен знак товарний номенклатурен [сто¬ ков! знак фабрй«ньй «ж. знак, заводской знакогенератор м знаков генератор, генератор на знаци знакоинвертор м знакоинвертор, инвертор (обръщач на знаци) знакопеременннй знакопромеплив знакопостоянншй знакопостоянсн значение с стойност; значение абсолютное абсолютна стойност амплитудное амплитудна [макси¬ мална] стойност — величини стойност на величина возможное възможна стойност вьЬборочное избрана стойност — вьпрямленного напряжения, сред- нее средна стойност на изправено напрежение вьходное изходно [изходящо] значение — , действительное действителна [истинска] стойност — , действующее ефективна [дейст¬ вуваща] стойност — , дискретное дискретно [прикрито] значение ~, допустимое допустима стойност заданное зададена [дадена] стой¬ ност идеальное идеална стойност измеряемое I. измервана стой¬ ност 2. измерваема стойност истинное вж. значение, дейст- вительное исходное изходна стойност конечное крайна стойност контрольное контролна стойност критическое критична стойност максимальное максимална [вър¬ хова, най-голяма] стойност мгновенное моментна [мигнове¬ на] стойност минимальное минимална (най- малка] стойност — напряжения, зффектйвное ефек¬ тивно значение на напрежението напряженности поля значение на напрегнатостта на поле начальное начална [първоначал¬ на! стойност , номинальное номинална стойност нулевое нулева стойност, нула обратное обратна [реципрочна! ' стойност ожидаемое очаквана стойност оптимальное оптимална стойност осредненное осреднена стойност относительное относителна стой пост — ошибки, передельное гранична стойност на грешка — параметра стойност на величина [параметър] — параметра, граничное гранична стойност на величина [параметър] пйковое върхова стойност — погрешности стойност на грешка — погрешности, допустимое допу¬ стима стойност на грешка пороговое прагова стойност постоянное постоянна стойност предельное гранична стойност преобладающее преобладаваща стойност приближенное приблизителна стойност промежуточное междинна стой¬ ност расчетное изчислена стойност рациональное рационална стой¬ ност — регулируемой величини, заданное зададена стойност на регулирана величина — регулируемой величинЬ, устано- вившееся установена стойност на регулирана величина
97 ~ регулируемого параметра, уста- новившееся установена стойност на регулиран параметър случайное случайна стойност среднеквадратичное средноква¬ дратична [ефективна) стойност — , стабилизованное стабилизирана стойност суммарное сумарна стойност текущее текуща стойност требуемое искана стойност уровня белого, пиковое върхова стойност на бялото ниво — уровня черного, пйковое върхова стойност на черното ниво установившееся установена стой¬ ност фиксированное фиксирана стой¬ ност цифровое цифрова стойност — частотш, начальное начална стой¬ ност на честота численное числена стойност ~ шкальЬ, предельное гранична стой¬ ност на скала зффективное ефективна стойност зона ж зона; пояс — блйжнего действия зона на близ¬ ко действие — блйжнего приема зона на близко приемане — ближних замираний зона на близки затихвания блйжняя близка зона валентная валентна зона — ведущего луча зона на водещ лъч — возбуждения възбудителна зон а волновая вълнова зона — группирования злектронов зона на групиране на електрони . — действия помех зона на действие на смущения — дифракции зона на дифракция — замирания зона на затихване (на сигнал) запретная забранена зона запрещенная вж. зона, запретная — интерференции зона на интерфе- ренция интерферснционная вж. зона, ин- терференции искаженного приема зона на из¬ кривено приемане 7 Руско-български електротехнически речник зон — каскадного действия зона на кас~ кадно действие (на релейна за¬ щита ) коммутационная комутационна зона — линейности линейна зона, зона [обхват] на линейна зависимост мертвая вж. зона молчания молчания зона на мълчание, «мър¬ тва» зона, звукова сянка надежного приема зона на сигур¬ но приемане насшщения зона на насищане незанятая вж. зона, свободна» незаполненная вж. зона, сво¬ бодния нейтральная неутрална зона ~ неоднозначности зона на неед¬ нозначност, хистерезисна зона — неуверенного приема зона на не¬ стабилно приемане нечувствительности зона на ве- чувствителноет ~ нечувствительности, относитель- ная относителна зова на нечувст- вптелност нормальная нормална зона ~ обзора зона на видимост — обзора по азимуту зона на види¬ мост по азимут — обзора по угл^ места зона на ви¬ димост по ъгъл вьв височина — облучения зона на облъчване переходная преходна зона — переходов зона на преходи — полудни зона на полусянка — помех зона [облает] на смущения — приема зона на приемане — пробоя зова на пробив — проводимости зона на проводи¬ мост пропорцпональная пропорцио¬ нална зона — пропорционального регулирова- ния зона на пропорционално регу¬ лиране пространственная пространстве¬ на зона — размьЬтости зона на разливане (н& образа) — регулирования зона на регули¬ ране свободная свободна [незапъл¬ нен^] зона
зон 98 ~ скачка зона на скокове ~ слмшимости зона на чуване стандартного времени зона на стандартно време столкновСний зона на сблъсква¬ ния теневая звукова сянка, облает на мълчание —тСни зона на сянка фазная фазова зона (на на¬ мотка ) — Френеля зона на Френел частйчно заполненная частично запълнена зона знергетическая енергийна зона зонд м сонда — , акустический акустична [звуко¬ ва] сонда вйбрйрующий вибрираща сонда вмсоковольтнмй сонда за високо напрежение емкостньй капацитивна сонда защищенншй термоизмерйтель- ншй защитена термоизмервателна сонда измерйтельнмй измервателна сон¬ да испштательньй сонда за изпроб¬ ване, изпитателна сонда магнитньй магнитна сонда — связи сонда за връзка термоизмерйтельнмй термоиз¬ мервателна сонда ~, термозлектрический термоелек- трическа сонда ультразвуковой ултразвукова сонда фазовмй фазова сонда злектрйческий електрическа сон¬ да алектроннмй електронна сонда зондирование с сондиране акустическое акустично [звуко¬ во] сондиране звуковое вж. зондирование, аку¬ стическое — импульсами импулсно сондиране, сондиране с импулси ионосферь сондиране на ионо- сфера — , ультразвуковое ултразвуково сондиране зондировать сондирам зрение с зрение зубец м зъб зуммер м зумер, бръмкач (генератор на звукова честота) гетеродинний кетеродинен генера¬ тор, звуков генератор на биене измерйтельнмй измервателен зу¬ мер ~ алектромагнитний електромаг¬ нитен зумер зуммйрованйс с 1. зумиране, свисте- не 2. обслужване със зумер 3. зу- мерен тон (получен чрез биене'). и ибокон м ибокон (високочувствител¬ на телевизионна тръба) игла ж игла граммофонная грамофонна игла звукоснимателя игла на звуко- възпроизвеждащо устройство игнитрон м игнитрон (живачен вентил) — с водянМм охлаждением игнитрон с водно охлаждане идеальньй идеален йдио^лсктрйчсскйй непровождащ електричество избир^ние с избиране амплитудное амплитудно изби¬ ране групповое групово избиране комбинационное комбинирано (комбинативио] избиране многоступенчатое многостъпал- но избиране ~ одноступенчатое едностъпално избиране избиратель м избирач, избиращо устройство (вж.' искатель) избирательность ж избирателност, селективност амплитудная амплитудна изби¬ рателност вероятностная вероятна избира¬ телност
99 — колебательного контура избира¬ телност на трептящ кръг переменная променяща се изби¬ рат елност — по вмсокой частоте избирател¬ ност по висока честота — по зеркальному каналу избира¬ телност по огледален канал — по промежуточной частоте изби¬ рателност но междинна честота — по соседнему каналу избирател¬ ност по съседен канал ~, предварйтельная предварителна избирателност ~ приемника избирателност на при¬ емник тональная тонселективност, то¬ нална селектиЕност частотная честотна избирател¬ ност избирателЕний избирателен, селек¬ тивен избьток м излишък — фази фазов излишък избиточность ж изобилност, из.ти- шество, редопданс, запас информационная излишество на информация (количествена харак¬ теристика с възможност да пред¬ ставя какво то и да е съобщение в най-кратка фирма) избиточний излишен, с излишък известйтель м вж. извещатель извещатель м сигнализатор, изве¬ сти тел — , пожарний сигнализатор за по¬ жар, пожароизвестител — теплового действия, автоматиче- ский термичен извести тел, автома¬ тичен топлинен сигнализатор изгиб м извивка — характеристики, верхний горна извивка на характеристика — характеристики, нйжний долна извивка на -характеристика изгородь ж ограда _ злектрическая електрическа ог¬ рада, електрически «:исглр* излучатель м излъчвател, вибратор абсолютно черннй абсолютно че¬ рен излъчвател ~, активний активен излъчвател акустический вж. излучатель, зву- ковой ИЗЛ апертурний анертурен излъчва¬ тел волноводний вълноводен излъч¬ вател вторичний вторичен излъчвател двойной рупорний двойнорупо¬ рещ излъчвател, излъчвател с два рупора дизлектрический дмелектричес¬ ки излъчвател звуковой звуков [акустичен] из¬ лъчвател (източник) — звукових колебаний вж. излу¬ чатель, звуковой изотропншй изотропен излъчва¬ тел инфракрасних лучей инфрачервен излъчвател, излъчвател на инфра¬ червени лъчи кольцевой кръгов излъчвател '-'у кристаллический кристален из¬ лъчвател — Ламберта излъчвател на Лам- берт — , люминссцСнтнмй луминесцентен излъчвател ^у магнитострикционний магнито- стрпкциопен излъчвател — магнитострикционний ультра- звуковой магнитострикционен ул¬ тразвуков излъчвател — , массовий масов излъчвател направленний насочен излъчва¬ тел —ненаправленний ненасочен из¬ лъчвател ^-/, объемний обемен излъчвател одиночний единичен излъчвател отдСльньй отделен излъчвател пассивний пасивен излъчвател , первичний първичен излъчвател ^у плоский плосък излъчвател поверхностний повърхностен из¬ лъчвател ‘-'у полуволновий полу вълнов из¬ лъчвател, излъчвател на половин вълна '-'у продольньш~ надлъжен излъчва¬ тел рупорний рупорен излъчвател селективний селективен излъч¬ вател
изл 10» — с круговой диаграммой направ- ленности излъчвател с кръгова диа¬ грама на насоченост стандартний стандартен излъч¬ вател стержневой излъчвател във фор¬ мата на прът сферический сферичен излъчва¬ тел темний тъмен излъчвател на инфрачервени лъчи температурний топлинен излъч¬ вател точечний точков излъчвател ультразвуковой ултразвуков из¬ лъчвател и-образний и-образен излъч¬ вател ~, черний черен излъчвател^ четвертьволновий четвъртвъл- нов излъчвател широкоугольннй широкоъгълен излъчвател щелевой излъчвател с процеп [отвор], прорезен [процепен] из¬ лъчвател злектрИческий електрически топ¬ линен излъчвател злементарний елементарен из¬ лъчвател излучать излъчвам излучающий излъчващ излучение с излъчване, лъчение; ра¬ диация — абсолютно черното тела излъчва¬ не на абсолютно черно тяло боковое странично излъчване возбужденное индуктирано из¬ лъчване ~ волн излъчване на вълни всенаправленное излъчване по всички посоки вторИчное вторично излъчване винужденное вж. излучение, индуцИрованное високочастотное високочестотно излъчване ~ генератора, паразИтное паразит¬ но излъчване на генератор ~ гетеродИна излъчване на хетеро- дин дипольное диполно излъчване дискретное дискретно излъчване ~, диффузное дифузно излъчване жесткое твърдо излъчване (с голяма енергия) — звука излъчване на звук избирательное избирателно [се¬ лективно] излъчване — Импульсное импулсно излъчване индуцИрованное вж. излучение, возбужденное инфракрасное инфрачервено из¬ лъчване квадрупольное квадруполно из¬ лъчване ~, квантованное квантово излъч¬ ване когерентное кохерентно излъч¬ ване корпускулярное корпускулярно излъчване космИческое космическо излъч¬ ване ~, лазерное лазерно излъчване мешающее смущаващо излъчване — , мешающее внеземное смущаващо извънземно излъчване монохроматИческое монохрома- тично излъчване направленное насочено излъч¬ ване некогерентное некохерентно из¬ лъчване немонохроматйческое немоно- хроматично излъчване обратное обратно излъчване общее общо излъчване остронаправленное остронасоче- но излъчване отраженное отразено излъчване ~, паразИтное паразитно излъчване поверхностное повърхностно из¬ лъчване поляризованное поляризирано излъчване — помСх излъчване на смущения пространственное пространст¬ вено излъчване радиоактИвное радиоактивно из¬ лъчване ~ радиоволн излъчване на радио¬ вълни радиочастотное радиочестотно из¬ лъчване рассеянное разсеяно излъчване резонансное резонансно излъч¬ ване
Z Z Z î î Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 101 рснтгеновское рентгеново излъч¬ ване, рентгенови лъчи световое светлинно излъчване, светоизлъчване селективное вж. излучеиие, из- бирательное ~, синхронное синхронно излъчване ~, спонтаннсб спонтанно излъчване темное тъмно [инфрачервено! излъчване тепловое топлинно^излъчване ~ , ультрафиолетовое * ултравиоле¬ тово излъчване черепковское излъчване на Че- ренков, Черенковско излъчване черное черно излъчване ядерное ядрено [радиоактивно] излъчване злектромагнитное електромаг¬ нитно излъчване ~ енергии излъчване на енергия излученньй излъчен изменение с изменяне, изменение, промяна во времени изменяне във време громкости изменяне на гръмкост нагрузки изменяне на товар [на¬ товарване] напряжения, отиосйтельное от¬ носително изменяне на напреже¬ нието напряжения, скачкообразное ско¬ кообразно изменяне на напреже¬ нието настройки изменяне па настройка несущей частоть изменяне на носеща честота параметра изменяне на параметър полярности ймпульса изменяне полярността па импулс промежуточной частотьЬ изменя¬ не на междинна честота скорости, абсолЮтное абсолютно изменяне на скорост скорости, относительное отно¬ сително изменяне на скорост скорости, скачкообразное скоко образно изменяне па скорост тона изменяне на тон фази изменяне на фаза фазь, прямоугольное правоъгъл¬ но изменяне на фаза ~ фази, треугольное триъгълно из¬ меняне на фаза __ » изм — частоти изменяне на честота изменять изменям, променям измерение е измерване, мерене — амплитуди ймпульса измерване амплитудата на импулс — глубини модуляции измерване дълбочината на модулация дистанционное дистанционно из¬ мерване — длини волни измерване дължина¬ та на вълна — добротности измерване на качест¬ вен фактор — затухания измерване на затих¬ ване — излучения измерване на излъч¬ ване импульсное импулсно измерване косвсннос непряко [посредстве¬ но, индиректно! измерване — на переменном токе измерване със променлив ток — напряжения шума измерване на¬ прежението па шум — напряженности поля измерване напрегнатостта на поле — по мостовой схеме измерване на мостова схема — по методу непосредственной оцСн- ки измерване по метода па непо¬ средствена оценка прямое пряко [непосредствено, директно] измерване — пути измерване на път радиотехнИческое радиотехни¬ ческо измерване рассеяния измерване па разсей¬ ване — , сравнИтельное сравнително из¬ мерване ~, телевизионное телевизионно из¬ мерване телефонометрйческое телефоно- метричпо измерване тепловое топлинно измерване — уровня измерване на ниво — уровня помСх измерване нивото на смушения частотного отклонения измерва¬ не на честотно отклонение частотй измерване на честота — чувствительности измерване на чувствителност
изм — ширини полоси препускания из¬ мерване ширината ,па препууква- телна лента — шума измерване па шум измеримий измерим измерИтель м измервател, уред за измерва!; е — времени,, ' ’ злектронний електро¬ нен измервател на време — временнИх интервалов измерва¬ тел. на интервали от време — вихода изходен измервател — виходной мощности измервател и а изходната мощност — глубинИ модуляции измервател на дълбочината на модулация — г р ом к ости из л- с р в а т е т на г р ъм - келта |силата на чувано! — декремента затухания измервател на декремента на затихване — добротности измервател па ка¬ чествен;;,! фактор — затухания измерим ел на затихва¬ нето, к: опер метър — заукглбй мощности измервател па звуковата мощност ~ искажений телеграфних сигнИлов уред за измерване на телеграф¬ ни изкривявания — колебаний уровня тока измерва* тел на измененията в нивото на тока ~ козффициента нслинСйних ис- кажений измервател на коефициен¬ та на нелинейна изкривявания; измервател на клирфактора — козффициента отражения из¬ мервател на коефициента на отра¬ жение — козффициента шума измервател на коефициента на шума — крутизни характеристики; уред за измерване стръмността на ха¬ рактеристика — максимального тока измервател на максимален ток — максимума измервател на макси¬ мум ме-ханИческий механичен измер¬ вател — мощности дииамометрична спи* рачка — мощности, болометрический бо- лометричеи измервател на мощ¬ ност — мощности високой частотИ уред за измерване мощността на висо¬ ка честота — мощности, калориметрический калориметричен измервател на мощност — мощности, поглощающий по¬ глъщащ измервател па мощност — напряжения помех измервател на напрежението на смущен к я — напряжения шума измервател па напрежението на шум — напряженности магнИтного поля измервател на интензитета на маг¬ нитно поле — нелинейних искижСний измерва¬ тел на пелинейии изкривявания, измервател на клирфактора — нееднородности цСни измерва¬ тел на нееднородността на зерига — отношения авт. измервател на отношение первИчний първичен измервател — переходного затухания измерва¬ тел на преходно затихване — пикового напряжеиия измерва¬ тел на върхово напрежение — поля помех измервател на полето на смущения поплавковий ноплавъчсн [по- плавков] измервател — проводИмости измервател на проводимост — проходящей мощности измерва¬ тел на преминаваща мощност — радиационних и тепловИх пото¬ ков измервател на радиационни и ТОПЛИННИ ПОТОЦИ — радиопомех измервател на ‘радио¬ смущения — сили звука измервател на сала¬ та на звук — сИли сигнИлов измервател на си¬ лата на сигнали — скорости измервател на скоростта, скоростомер, спидометър — слишимости измервател на чува¬ ното — сопротивлений омметър — угла потерь измервател на ъгъ* ла на загуби
103 — усиления измервател на усилване — частоти измервател на честота, честотом ер — частоти, прецизионний прецизен измервател на честота — частоти, цтфровой цифров из¬ мервател на честота — чувствИтельности измервател на чувствителността ~ чувствТтельностт, шумовой шу¬ мов измервател на чувствител¬ ността — шума измервател на шума, шумо- мер — влектрического уровня измерва¬ тел на електрическото ниво, ниво- измервател тзмерТтельний измервателен изнашзвание с износване, изхабя¬ ване изнашиваться износвам се, изхабя¬ вам се износ м износване, изхабяване — контактов износване на контакт¬ на система, износване на контакт¬ ни тела — механИческой записи износване на механичен запис тзносостойктй износоустойчив, тз- държлив на износване износостойкость ж износоустойчи¬ вост, нздържливост на износване изношенность ж износеност, изхабе¬ ност изображение с образ, изображение — антенни, зеркальное огледален образ на антена действИтельное действителен об¬ раз искаженное изкривен образ контрастное контрастен образ ~~ Лапласа Лапласово изображение ложное лъжлив образ мнймое виртуален [мним, не¬ действителен] образ многократное многократно из¬ ображение монохромное вж. изображение, черно-белое — на зкране изображение [образ] на екран негаттвное негативен образ при фототелеграфно приемане ИЗО неконтрастное неконтрастно из¬ ображение, неконтрастен образ нечеткое неясно (нечетно] из¬ ображение, неясен образ неяркое неярко изображение, не- ярък образ объемное обемно изображение, обемен образ одноцветное вж. изображение, черно-белое остаточное остатъчно изображе¬ ние, остатъчен образ панорамное панорамно изобра¬ жение, панорамен образ паразИтное вж. изображение, побочное перевернутное обърнато изоб¬ ражение, обърнат образ передаваемое предаван образ (при образ на телеграфия или те¬ левизия ) побочное еж. изображение, пов- торное — , повторное странично изображе¬ ние, страничен образ, образ-фан¬ том позитИвное позитиенн обрзз (при фотогпелеграфно приемане) полутоновое полутоново изоб¬ ражение, образ с полутонове ~, радарное радарно изображение ~, радиолокационное радиолока- ционно изображение раздвоенное вж. изображение, многократное растровое растерно изображение скритое скрито изображение, скрзт образ стереоскопическое стереоскопич¬ но изображение, стереоскопичен образ телевизтонное телевизионно из¬ ображение точечное точково изображение трехмерное триизмерно изобра¬ жение, триизмерен образ, стерео- изображензе — функции изображение [образ] на функция цветное цветно изображение цве¬ тен образ черно-белое черно-бяло изобра¬ жение, черно-бял образ
изо 104 штриховое изображение с щрт- хова линия (за чертеж) злектронное електронно изобра¬ жение зталонное еталонно изображе¬ ние, еталонен образ изодрсмний пзодромез изокбн м ззокои (предавателна телевизионна тръба от- типа су- перортикон ) ззолИрованний изолиран изолТровать изолирам тзолятор м изолатор вводньй входен |въводен] изо¬ латор високовбльтний изолатор за взсоко напрежение — , високочастотний високочесто¬ тен изолатор гирлянди ий верижен изолатор горшковий зърнзст |зърнест) изо¬ латор, изолатор на мазиста двухъюбочний изолатор с две стрехи линсйниB.лзнссн изолатор; елек¬ тропроводен изолатор маслонаполненний проходной ма¬ ел онапълнен проходен изолатор натяжной обтегачен 1 обтяжек] изолатор объемний обемен изолатор опорний подпорен изолатор ~, орешковий орехообразен [яйце¬ виден] изолатор ~, подвесной висят изолатор проходной изолатор проходен, дурхфюрунг — с воздушнмм заполнением изо¬ латор с въздушно запълване — с масляньм заполнензем изола¬ тор с маслено запълване сплошной плътен изолатор —стержневоB прътонтден [прътов, цилиндричен| изолатор тарельчатий висящ електропро¬ воден изолатор участковий възлов изолатор — , фарфоровий порцеланов изола¬ тор штиревбй’1 шипов [подпорен] изолатор изоляционний изолационен изоляция ж I. изолация 2. изолиране бумажная хартиена [книжна] изолация бумажно-масляная маслено-хар¬ тиена [книжна] изолация витковая изолация на навивка ~у звуковая звукова изолация /х/, оксИдная окзсла изолация ~у пазовая канална изолация пенопластовая пено^^л<астова изо¬ лация пленочная тънкослойна изола¬ ция, изолационен филм ^у силиконовая силпконова изола¬ ция /х/, стирофлексовая стирофлексна изолация ~у тепловая топлинна изолация термИческая термична [топлин¬ на] изолация злектрИческая електрическа изо¬ лация змалевая емайлова изолация изоспйн м изотермичен шип изотерма ж тзотерма изотермИческий изотермичен изотоп м изотоп иконоскоп м иеонбскоу (телеви¬ зионна предавателна тръба) имитатор м имитатор, симулянт аналоговий аналогов имитатор телеграфних сигналов имитатор на телеграфни сигнали ~, злектронний електронен симу¬ латор имитация ж сигналов имитация на сигнали иммерстя ж имерстя (увеличаване разделителната способност на ми¬ кроскоп чрез вкарване на течна среда а) импеданс м импеданс, пълно съпро¬ тивление ~у акустИческий акустичен импеданс '"'у входной входен импеданс ктнетический кинетичен импе¬ данс — кбрбткозамкнутой цСпи импе¬ данс при накъсо съединена верига механИческий механичен импе¬ данс Импульс м импулс бланкйрующтй вж. Импулъс, га- сящий
105 имп блокИрующий вж. Импульс, за- пирающзй ведущий главен импулс вертикалвний синхронтзТрую- щий вж. Тмпульс кадровой син¬ хронизации вбзбуждающиB възбуждащ им¬ пулс — вращентя импулс на въртене — временной сслСкцит импулс за избиране във времето, импулс за временна селекция вспбмогательний помощен им¬ пулс входной входен импулс входной ууравлЧющuй входен управляващ импулс — вИбора группи импулс за избор на група — вИбора направления импулс за избиране на ; посока — вИбора объекта импулс за изби¬ ране на обект вИделенний отделен импулс висоебчaстотниB високочесто¬ тен импулс гасящтй загасяв.ащ, | гасящ] импулс главний синхронизИрующий гла¬ вен синхронизиращ импулс едтнТчний единичен импулс ~ задания импулс за задание задержанний забавен [закъснт- телен] импулс зажзгающтй запалващ импулс ~ замикантя включващ импулс, им¬ пулс за включване ~, запирающзй спиращ импулс ~ записи импулс па записа запрещающий ограничаващ [за¬ браняващ] импулс — запуска развертки импулс за пус¬ кане на разгъване [развивка] зaпусеaющиB пусков импулс, импулс за пускане в действие звуковой звуков импулс — звуковой частотИ импулс със звукова честота зондТрующтй сондиращ импулс игбльчатий игловиден [остро¬ връх] импулс идеальний идеален импулс избирательний избирателен им¬ пулс тзлученнмй излъчен импулс тзмерТтельний измервателен им¬ пулс индикаторний индикаторен им¬ пулс ~, индуктТвний индуктивен им¬ пулс ' индукгТрованний индуктзран импулс искаженний изкривен импулс — искания импулс за избиране ~, исуштательний импулс за изпроб¬ ване [изпитване] — кадровой синхронизации импулс за кадрова синхронизация — , кадровий кадров импулс, импулс за кадъра кадровий бланейрующuй им¬ пулс за изпробване на кадър еалибрационний калибриращ импулс калибровочний вж. Тмпульс, ка- либрационний еанальиий канален импулс еaчaющийсч люлеещ се импулс когерентний кохерентен импулс — колебаний импулс на трептения еолбкoл^^бразньiй камбанови- ден импулс, импулс във формата на камбана короткий къс импулс корректТрующтй коригиращ им¬ пулс — ебрреецтт вж. Тмпульс, ко^рех- тТрующтй ~, еосинусoтдальний косинусоя- ден импулс манипулТрующий тлг. манипу¬ лиращ импулс маркерний маркерен импулс мешающтй смущаващ импулс модулТрующтй модулиращ им¬ пулс мощний мощен импулс набора импулс за избиране, из¬ бирателен импулс намагнйчтвающтй намагнитващ импулс ~ напряжентя импулс на напреже¬ ние нечетний нечетен импулс нулевой нулев импулс обратного тока импулс за обра¬ тен ток
имп — сС^Т1СЮ хода импулс за обра¬ тен ход — , одзночний единичен импулс опорний опорен импулс остаточний остатт^чен импулс — отбоя импулс за «край на връ з- ката», импулс за разпадане на връз¬ ката — ответа импулс за отговаряне — отклонСния импулс за отклонение отптрающий отпускащ импулс отраженний отразен импулс — , паразТтний паразитен импулс пилообр^зний тртонообразен им¬ пулс плоский nрчмоугольний плосък правоъгълен импулс — , побочний страничен [вторичен, второстепенен] импулс — подключСнтя импулс за включва¬ не към* дадена връзка — подсвечивания развертки вж. Тмпульс, подсвечивающий подсвечивающий импулс за про- светваие позиционний позиционен импулс убсuлаемий вж. Тмпульс, зон- дТрующий урямбугольний правоъгълен им¬ пулс пусковой пусков импулс, им¬ пулс за пускане радиолока^о^ий радиолока- ционен импулс — разверткт импулс на развивка размикания прекъсващ импулс разрядний импулс на разреж¬ дане сдвигающий изместващ импулс сдвоенний удвоен импулс селектТрующий избиращ импулс, импулс за избиране селекторний селекторен импулс — синусотдальнбй форми вж. Тм- пульс, синусоидальний синусоидальний сивусотден им¬ пулс синхрбнизТрующий синхронизи¬ ращ импулс стартовий стартов импулс, им¬ пулс за пускане стоповой полярности импулс със стопов поляритет ~, стробТрующий вж. ймиульс, се- леетТрующий — строчной синхронизации импулс за синхронизация на редове строчний импулс за редове строчний бланеBрующтй импулс за изпробване па редове строчний сзнхронизИрующий вж. импульс строчной синхрони¬ зации ступенчатий стъпален импулс — счйпьвания импулс• за броене тактовий тактов импулс — тока импулс на тока, токов им¬ пулс трапецеидальний трапецовиден импулс треугольнмй триъгълен импулс узкий тесен импулс, вж. им- пульс, короткий ультразвуеовой ултразвуков им¬ пулс управляющтй управляващ [ко манден] импулс уравнивающий изравнителен им¬ пулс уравнТтельний вж. импульс, уравнивающий усеченний пресечен импулс фазовий фазов импулс четний четен импулс шаговий стъпков импулс — знергит импулс на енергия — ехолота, звуковой звуков им¬ пулс на ехолот ймуульсно-мбдулйрбванньIЙ импулс¬ но модулиран Тмпульсно-фазовий импулсно фазов импульсний импулсен, тмпулсов импульсомер м импулсометър инвариант м инварианта инвариантность ж инвартантност инверстя ж инверсия температурная температурна ин- верстя тнвертТровать инвертирам инвертор м инвертор (преобразува¬ тел на постоянен ток в променлив) ймуyльсний импулсен инвертор — , ртутний живачен инвертор Индекс м индекс, показател — модуляцти показател [степен, коефициент, индекс] на модулация
ИНД и 107 _ — направленности коефициент на насоченост индексация ж поставяне на индекс, индексиране индий ,ч хим. индий индикатор м индикатор автоматИческзй автоматичен ин¬ дикатор антеннмй «антенен индикатор ~ биений индикатор на бзене вззуДльний визуален индикатор — волн индикатор на вълни ~ висоти- индикатор на височина — громкости индикатор на сялата на чунане — дальностз. злектроино -лучевой електроннолъчев индикатор ма да¬ лечина ~ диапазона настройки индикатор на диапазона за настройка динамометрИческий динамо ме¬ тричен индикатор днрзннй лротен индикатор измерТтельньй измервателен ин¬ дикатор , кварцевий кварцов индикатор кругоЕого обзора индикатор за кръгов обзор курса индикатор за курс макстмалъних значений * индика¬ тор за максимални стойности ~ максимума индикатор за макси¬ мума — минимальних значений индика¬ тор за минимални стойности — направления индикатор за насо¬ ченост — направления тока индикатор за насочеността па ток — напряжентя индикатор за напре¬ жение — настройки индикатор за настрой¬ ка — настройки, неснзвий неонов ин¬ дикатор за настройка — настройки, злектронний • електро¬ нен индикатор за настройка — нуля индикатор на нула — отражениой мощности индикатор за отразена мощност — пеленгатора индикатор за пелен- гатора, заселник — пИкових значений индикатор за върхови стойности положения индикатор за поло¬ жение порогового значения индикатор за прагова стойност ~ проходящей мощности индика¬ тор за преминаваща мощност равновесия индикатор за равнове¬ сие ~ рассогласования индикатор за разсъгласуване рассбгласовaнич, смкостний ка¬ пацитивен индикатор за разсъ¬ гласуване рассбгласбвaнuч, индуктивни й индуктивен индикатор за разкъ¬ са асунане рассбглaсозaнuч, оптТческий оп¬ тичен индикатор нане рассогласования, скзй пневматичен « '• а зс ъ г л а с у вале — •••ассоглеспозния, за разсъгласу- пневматйче- зидикагор за термИческий термичен индикатор-за разсьгла- сувапе рассогласования, трансформатор- ний трансформаторен индикатор за р «а зсъ гл а е у ва н е — рассогласозания, злектролитИ- ческий електролитен индикатор за разсъгласувате резонанса индикатор за резонанс — среднзх значений индикатор за сродни стойности — стоячих волн индикатор за стоя¬ щи вълни — усиления индикатор за усилване — фази индикатор за фаза, фазов индикатор циферблатний ц.зферблатеп ин¬ дикатор ~ частоти индикатор за честота, че¬ стотен индикатор злектроакустический електро- акустичен индикатор злектронно-лучевой електронно¬ лъчев индикатор злектронно-световой електронно- светлинен индикатор индикация ж индикация —, вззуальная видима [визуална) индикация ~, двухмерная двуразмерна инди¬ кация
108 ИНД —, дистанционная дистанционна индикация —, звуковИя звукова индикация одномерная * едноразмсрпа ин¬ дикация панорамния панорамна индика¬ ция — пеленга индикация за пеленгт- ране — целт индикация на цел индуктИнц м нндуктанс индуктивност ж индуктивност — антенни индуктивност на антена взаЗмная взаимна индуктивност — вИводов индуктивност на изводи — , динамическая динамична индук¬ тивност — колебательного контура индуктив¬ ност на трептящ кръг нслтневнач нелинейна индуктив¬ ност погонная индуктивност за еди¬ ница * дължина статЗческая статична индуктив¬ ност тндуктТвний индуктивен тндуктТровать зндуктпрам индуктор м индуктор визивной повиквателен индук¬ тор двухмагнйтний индуктор с два магнита, двумягннтен индуктор машТнньй машинен индуктор (задвижващ се с електродвигател) многополюcньзе многополюсея индуктор тндукцзонний индукционен индукция ж индукция — , взаТмная взаимна зниукция магнИтная магнитна индукция остаточная магнИтная остатъч¬ на магнитна индукция унuублЧрная еднополярна ин¬ дукция химИческая химична индукция злектромагнЗтная електромаг¬ нитна индукция злектростатИческая електроста¬ тична индукция индуцТровать индукттрам тндуцЗрованний тндуктиран знерционность ж, тепловая топлин¬ на тнерционубст [инертност] знерционний инерционен инерция ж инерция тепловая топлинна инерция ^леетрбмaгнИтнач електромаг¬ нитна инерция — злектронов инерция на електрони тнжектор л/ инжектор злектронний електронен инжек- тор инжСкция ж проникване — носТтелей заряда проникване на носители на заряд — злектронов проникване на елек¬ трони инструмент м инструмент злектронний музткальний елек¬ тронен музикален инструмент интеграл м мат. интеграл ~, двойной двоен интеграл — Дюамеля интеграл на Дюамел — Кошз интеграл на Кошт кратний кратен интеграл ериволтнейнмй криволин^ен ин¬ теграл лтнСйнмй линеен интеграл мульттпликатТвнмй многокра¬ тен [мултипликатинзе^ ззнтеграл нсбурсделеннмй неопределен ин¬ теграл общия общ интеграл определениий определен инте¬ грал ~ Пуаесона интеграл на Пуасон — Рймана интеграл на Риман — сверткт междинен [контракцио- нен] интеграл — Френеля интеграл па Фретел — Фурье интеграл на Фурме частний частен интеграл — Зйлера интеграл па Ойлер тнтегральний интегрален тнтегратор м интегратор, интегри¬ раща машина, интегриращо ус¬ тройство аналоговий аналогов интегратор гидравлИчссезй хидравличен зн- тегратор ламповий лампов тнтегратор механзческий механичен инте- гратор — Мйллера тнтегратор на Мил ер пневматзчесетй пневматичен ин¬ тегратор суммзрующтй събиращ интегра¬ тор
109 цифровой цифров интегратор злектромеханзческтй електро¬ механичен интегратор ^лсетрбнньй електронен тнтегра- тор тнтегрЗрованзе с интегриране — ймпульсов интегриране на импул¬ си — сигнала, когерентное кохерентно интегриране на сигнал — по частям интегриране на части тнтенсТвность жсила, интензивност — астатического * действия интен¬ зивност на астаттчно действие — звука сила [интензивност] на звук — излучентя интензивност на из¬ лъчване — ионизациз стла [интензивност] на Тонизацзя — колебантй сила [интензивност] на трептения — намагнИчивания стла [знтензтв ноет] на намагнитване — обмена интензивност на обмена — отраженного сигнала стла на от¬ разен сигнал — передачи сила [интензивност] на предаване — поляризации сила на поляризация — спектральних лЗний спектрално- линейна интензивност — тока интензивност [сила] на ток — шума сила на шум — злектронного луча интензивност на електронен лъч интервал м интервал — бареттйровантя интервал на баретиране — взаимодействия интервал на взаи¬ модействие временной интервал от време — длин волн облает [интервал] на дължина на вълни дбверИтельний доверителен ин¬ тервал — задержкз интервал на закъснение — запирания време па блокиране — измерения интервал на измерване — тнтегрЗровантя интеграционен интервал — квантования интервал на кванту- вайе инт у-' когерентностт кохерентна дъл¬ жина, кохереятен интервал ебррeлЧцти интервал на корела¬ ция между знаками интервал между знаци между зонамт интервал между две регистрирания (вт>рху магнитна лента) между Тмпульсамз интервал меж¬ ду импулси между каналамт интервал [раз¬ стояние] между канали между несущтмз звука и изоб¬ ражения интервал [разстояние] между носещите звук и образ — между смСжнимз каналамз ин¬ тервал между съседни канали — между внергетТческими зонамз енергетичен интервал между лен¬ ти [обхвати] — молчанзя, международний меж¬ дународен интервал и а мълчание — наблюдения интервал на наблюде¬ ние — рабочих температур интервал [граница] на работни температури — радиорелейной линии секция на херцов сноп спектральнмй спектрален интер¬ вал тактовий тактов интервал частотний честотен интервал — шкаль интервал на скала — яркости яркостей [образен, кон¬ трастен] интервал тнтерлессинг м интерлесинг (през- редна развивка) тнтерполТрованте с интерполиране интерполТровать интерполирам интерполятор м интерполятор линСйний линеен интерублатор — непрермвного действия тнтерло- латор с непрекъснато действие цзфровой цифров интеруолатбр интерполация ж интерполация квадратИчная квадратична ин¬ терполация линейная линейна интерпола- цтя тригонометрИче^ая тригономе¬ трична интерполация интерференционний тнтерференцио- нен
ИНТ интерференция ж интерференция ~ боковнх полос инт^]^(ф^|^4^1^]ция на странични ленти волн интерференция на вълни звуковИх волн интерференция па звукови вълни —бслaблЯющач отслабваща интер- ференция радиоволн интерференция на ра¬ диовълни —• • чус3ливающая усилваща знтер- ференция интерфcp3pбвaть интерферирам интерферограмма ж шггерферограма интерферометр м интерферометър аккустйческий акустичен интер- ферометър к^рреляционний корелацзонеа интерферометър лазерний лазерен тнтерферо- метър многоингетний многоинтснсн тн- те рферо метър многолучевой интерферометър с много лъчщ многолъчев интерфе- ромечър морской морски интерферометър поляризацио^и# поляризацией нсн интерферометър радиобутвчсскзй радиооптичен интерферометър с малой базой интерферометър с къса база ~ ФабрЗ—Перо интерфероме-ър Фабрз—Перо ультразвуковой ултразвуков пн- терферометър м «форма т й ви и й I (нфо р м ат и вс н информационни?’} вж. информатив¬ ни« ж информация алфавЗтная азбучна информация —алфавИтно-цифровая азбучно- цифрова информация апостериорная аностерзорна ин¬ формация априорная априорна информа¬ ция вЗда «да—не» информация от вида «да—не» —, визуальная визуална информа¬ ция входная входна информация виходная изходна информация —, двоЗчная двоична (бинарна} ин¬ формация — , дискретная дискретна информа¬ ция ~, запИсанная зарегистрирана ин¬ формация звуковая звукова информация —зрИтелвная зрителна (визуал¬ на! информация избИточная изобилна информа¬ ция — , искаженная изкривена (неточна! информация кодТрованная кодирана инфор¬ мация наеопленная еж. информация, запЗсанная неполная непълна информация — о мСлких деталях изображения за ожни детайли на изображение — о цвСтностт цветна информация полезная полезна информация радтолбеaцтоннaч радарна ин¬ формация речевая вокална [говорна] ин¬ формация содержащаяс-я в изображения об¬ разна информация статистЗческая статистична ин¬ формация телеметрИческая телеметрзчна информация цветовая цветна информация яркостная светлинна информа¬ ция инфразвук м инфразвук инфразвуковой инфразвуков ин фра кон м тифракон (телевизион¬ на лампа, чувствителна към ин¬ фрачервени лъчи) тицидснтность ж инцидентност, слу¬ чайност знъекцзя ж проникване ион я ион атомарний атомен йон возбужденний възбуден йон вторИчний вторичен ион — вмсокой аиергит йон с голяма енергия двухвалентний бивалентен [дву- валентен] йон дзухзарядний йон с двоен заряд межрешеточний между кристален йон
ш многозарядний йон с много за¬ ряди молекулярний молекулярен йон однозарядний прост йон (с един заряд) '■'•'у остаточний остатъчен йон парамагнТтний парамагнитен йон первТчнмй първичен йон положительимй положителен йон йонизатор м йонизатор внешний външен йонизатор — газа йонизатор на газ иоиизацuя ж Иоиизация — атома Йонизация на атом вторИчная вторична йоиизацич — висбkбчастбтним полем йоннза- ция от високочестотно електрично поле — газа, термИческая термична йони- зация на газ — газа, фотонния фотонна йониза- цзя на газ — давлением Зони^ация от налягане — дугового промежутка йонизация на дъгова междина — излучентем йонизация на излъч¬ ване Импулъсная импулсна йонизация инжекционния инжекционна йо- нтзацтя искуccтвсииaч изкуствена Йони- запзя контактния контактна йонзза- цтя ~у кумулятТвния кумулативна йбии- зацзя —, лавИнная лавинна йонизация ~у метеориaя метеори а йонизация —, многократная многократна йони¬ зация начальиач начална йонизацзч нсрaвновесиaч нсравиовссна йони¬ зация — обвемная обемна йонизация бдиоkpат^^ая еднократна воиu- зация остаточная остатъчна йонизация уервUчиач първична йонизация ~у повърхностния повърхностна йоитзацич —, пол^^я пълна [тотална] йбизза- цзя ИСК —, урeдварвтельнач предварителна йбиизация равновесния равновесна Йонт- зацзя самбурбuзвольная спонтанна йо- низация — свСтом фотоТонизация ^^вул^^немвж. тоитзaцтч, ударния спорадИческия спорадична йони¬ зация — средИ вбнизацтя ни среди — столкнбвением вж. йбиизИцич, ударния ступенчатая стененчата йонт- зацзя тауисендовскич йонизация Тоун- сснд термИческая топлинна [термич¬ на] Uбиизацич третьего порядки терциерни йбиuзацич тунелиния тунелна Ибнизацич ударния ударна воиизацич удсльиач специфични йбнuзацuч — фотонимт вж. тонизация светом фото^леетрТческач фотбслеетртч- ни йонизация — ^леkтроиами вбнuзацич с елек¬ трони ибнuзацибниий йбиизицибиен тонизТровать йонизирам uоиизИрующий йонизиращ тоиuзованний йонизиран иоибграмма йонограма зонность ж йонност тонний йонен . uбнолюмuнесцеицич ж йонолу мннее - цендзя зоносфери ж йоносфера возмущенния смутена йоносфера земнИя земна Йоносфера иоибфои м Иоиофои, йонен [йони- зацгонен] високоговорител трЗдтй ж хим. иридий ирpaдиaцич ж ирадиация зскажать изкривявам, деформирам иская^те с изкривяване, деформа¬ ция ~у имплитудное амплитудно изкри¬ вяване; тлф. заглъхващо изкри¬ вяване апертурное апертурно изкривя¬ ване
? ? г < ? ( г ( г < г г и I г и и иск ~ , бочкообразное бъчвообризно [из¬ дуто] изкривяване, изкривяване тип «бъчва» — волнИ изкривяване ни вълна — вследствие затухаиuч изкривя¬ ване вследствие ни затихване — вследствие усиления изкривяване вследствие на усилване гармонИческое нелтиевнос хар¬ монично нелинейно изкривяване грaдицибннбс градационно из¬ кривяване допустИмое допустимо изкривя¬ ване — звука изкривяване ни звук ~ звукового поля изкривяване на звуково поле — изображения изкривяване на об¬ раз [изображение] — ймпульси изкривяване на импулс —■, иитсрферснцибииое тле. знтер- ференцuоиио изкривяване , криевое изкривяване ни края' , линейное линейно изкривяване нипряжентя изкривяване на на¬ прежение , нелтнейное нелинейно изкривя¬ ване , непропорционал^ше непропор¬ ционално изкривяване , несзмметрТчное несиметрично изкривяване , общее общо изкривяване от взаимной модуляции изкривя¬ ване от взаимна модулация , относТтельное относително из¬ кривяване , усрсерестибе кръстосано изкри¬ вяване подушкообразное изкривяване тип «възглавница» по кадрам, нелзнейное нелuнеBио изкривяване ни кадри поля изкривяване на поле по строкам, нслтнейибе нелиней- но изкривяване по редове , рабочее работно изкривяване развертки изкривяване на раз¬ вивка растра изкривяване на растър стнусоТди . изкривяване на сину- созд , случайное случайно изкривяване строк изкривяване ни редове Я2 — тембра изкривяване ни тембър — точки изображения изкривяване на точка от образ [изображение] трапециевИдное трапецовидно [траусцообразио| изкривяване трапецездИльное вж. тскижСнис, трапецтевИдиос — фИзних напряжений изкривяване ни фазнз напрежения фИзовое фазово изкривяване хириктерuстИчесkбс характери¬ стично изкривяване цветовое цветово изкривяване (при цветно предаване) частотное честотно изкривяване искаженнмй изкривен, разкривен искание с тлф., авт. избиране — , автомитИческое автоматично из¬ биране винужденное принудително из¬ биране групповое групово избиране дИльиее далечно избиране , ~ Тмпульсами несколькзх частот избиране с импулси ни няколко честоти г-г Тмпульсами уеременного токи избиране с импулси с променлив ток — Импулнсамз уO,дтонИльной чисто¬ ти избиране с импулси с подтонал- ни честота ~ Тмпульсимз постоянно™ токи избиране с импулси с постоянен ток г-г Ймпульсамз тбнИльнбй чистоти избиране с импулси стонална чес¬ тота переменним током избиране с променлив ток ~-, свободное свободно избиране серИйное серийно избиране , ступенчитое стъпално избиране ~, шИговое стъпково [степенно] избиране искатель м избирая, търсач, изби¬ ращо устройство, селектор г-г, вращИющзйся въртящ се изби- рая г—, входящнй групповой входящ групов избирая визовов търсач [ззбирия] ни по¬ виквания груп'У08бй групов избирая
143 — дИльней связи, групnбвбИ групов ззбзрач за далечни връзка декИдио- шаговий декидез (де¬ сетичен] стъпков ззбзрач — зони търсач [избирач] ни зона зсходящнй груnnовбИ изходен групов избирач —, комбинТpoвaинмй групуовбй ком¬ бини ран групов избирач , координатния координатен изби¬ рач ~ Крйстензена ззбзрач на Кристен- зен — крбссбир кросбиреи [координа¬ тен] избирач kрбсспбтнт ззбзрач «кроспойнт», Сименсов избирач лзнСйнмй линеен ззбзрач мишТнний машинен ззбзрач междугородний линСйний ли¬ неен междуградски селектор — налИчия ииnряженич вж. ис- катель напряжснuч науравлЯющтй направляващ из¬ биран — ииуряжеитя избирач [търсач] ни напрежение — неи^правностей търсач ни повре¬ ди [грешки] панельний панелен избирач — повреждений вж. искатель нетс- правностей подъемний повдигащ се [изкач¬ ващ се] избирач уодъeмнo-вpaщaтельиий изкач- ващо-въртящ се избирач пртемнмй приемен избирач регИстровий регистров ззбзрач релейний релеен избирач — РотИрт ззбзрач Ротири — с двумя двзжеизчмu щеток зз- бирач с две движения на четките — с индивидуальнмм машИнним прЗ- водом машинен избирач с индиви¬ дуално задвижване — с контИктними щетками избирач с контактни четки [рамена] — с мишИнним прИводом вж. нс- кИтель, машИнний смешивающий смесващ избирач ~ с однИм движСнтсм щеток изби- рая с едно движение ни четките соединЗтельний съединителен избирач 8 РускоБългарски електротехнически речник ИСК — с транслЧтбрбм транслатбреи се¬ лектор — Стр оудж ера Строуджеров изби- рая, ззбзрач —• Строуджер с четирьмя щетками избирач с четири четки [рамена] — тЗпи ЕМК ЕМК машинен избирач (с контакти от благороден метал) — утечкз търсач ни утечка — четирехугольиий четириъгълен! ззбзрич шаговий стъпков [стъпален] зз- бирач щеточний броител ей избирач — Зртксони Ериксонов ззбзрач зскательний избирачен исключенте с изключване, елимини¬ ране искомое с мат. търсено число, не¬ известно искомий търсен, неизвестен искорки ж мн. искрици Искра ж искра длЗнния дълга искра — замижИния искра при затваряне короткия къса искра — короткого зам^Иния искра [дъ¬ ги] при късо съединение — ризмикИнтя искри при прекъс¬ ване скользЧщия пълзяща искра — , злектрИческая електрическа ис¬ кра искрете с искрене — на ебллектбрс искрене на колек¬ тори — щеток искрене ни четките искривление с I. изкривяване 2. из¬ вивка — луча изкривяване на лъч — строк изкривяване ни редове зскрЗть пуска искри, искри (за електроуред ) тскровой искров зскрогасЗтель м искрогасител, дъго- гасттел роговой предпазен електрод искрогашен не с искрогасене, гасене ни искри иcкpоббразбвание м искрообразу- ване зскpocтбвебсть ж зскрбустбвчзвбст тскрбтушеитс с вж. искрогишензе
П4 иск искроудержатедь м вж. искрогисй- тель тскроуловитель м вж. искрогасТтель испаренте с изпаряване тспарйтель м изпарител зспарять[ся] изпарявам [се] тспбльзуемость използуваемост — связз използуваемост на връзка испускание с изпускане; радиация, излъчване — ионов изпускане ни йони — света излъчване ни светлина — ^леетрбибв изпускане [емисия] на електрони испитИние с изпитване, изпробване; проверка — втткбвой изоляциз изпитване с намотъчни изолационна навивка — изоляции на пробой изпитване на изолация ни пробив ~ качества фоно^^м^ двухто- нальное изпитване качеството на фонограма по метода ни двата тона еоитрбльиос контролно изпит¬ ване — междувитковой изоляцит изпит¬ ване на между навивкова изолация — на нигрев изпитване на загря¬ ване — на непроницаемов^ изпитване на непроницаемо^ — на пробОй изпитване ни пробив — на тсплостбйебсть изпитване на тоулоустойчзвбст — на трбпuкбст6йkбсть тропично изпитване (при тропични условия} — повишенним иаnрчжеизем из¬ питване при повишено напреже¬ ние — под током токова проба приемное приемно изпитване уртЙJмиo-сдИточное прпемяо-яре- давателно изпитване термйческое термично [топлинно] изпитване типовое типово изпитване злектрйческое електрическо из¬ питване испитатель . 1. ззйзтател, скенери* ментитор 2. изпитател (уред) — тзоляцзз изпитател ни изолация — ламп изпитател ни [радио]лампи лтнСйний линеен изпитател прохождения сигнала изпитател ни преминаване ни сигнал источник ж източник анодно™ нипряжения източник ни анодно напрежение анодного питания източник ни анодно захранване ~ звуковИх колебаний източник на звукови трептения излучения източник на излъчване напряжснзч източник на напреже¬ ние — опорного иипрчжсиuя източи ик ни основно [опорно] напрежение оператИвного тока източник на оперативен ток переменного напряжения източ¬ ник ни променливо напрежение питания източник зи захранване, за¬ хранващ източник — питания, незивйсимий незави¬ сим захранващ източник помСх източник ни смущения — помех, внеземной извънземен из¬ точник ни смущения — постоянно™ тока източник на постоянен ток — радзоззлучензч източник ни ра- диоизлъчване — свбта светлинен източник, източ¬ ник ни светлини — свСти, газоризрядний разряден светлинен източник — света, точечнмй точков светли¬ нен източник — сеточного смещения източник на решетъчно предиаурежение — тИктових ймпулнсов източник на тактови импулси — токи източник на ток — ультразвука ултразвуков източ¬ ник — управляющего иауряжсиич из¬ точник на управляващо напреже¬ ние * — шума източник на шум — шумового напряк^ия източник ни шумово напрежение — злектронов източник ни електрони — ^лсетро^исргтт източник ни елек¬ троенергия — знергопитантя източник на елек¬ трозахранване
115 КАБ зталонного напрчжентч източник на еталонно напрежение тсчтслСнтс с смятане, изчисление вaртaцтонибс вариационно смя¬ тане векторное векторно смятане —, дзфференцтИльное диференциал¬ но смятане — , интегрИльное интегрално смятане операторное операторно смятане стерацибиибе операционно смя¬ тане исчтслймий изчислявам, изчисляем итерацтоииив итерационен итерИция ж итерация к «абелевбз л/ кабелна транспортна кола жабелеискатель м кабелотърсач (уред за търсене на кабел) к и бе л е и с п м т а тел ь н м й к ибел о и з п р об - вателеи жабелепровбд м кабелопровод кабедеукладчик м кабелополагач, ма¬ шини за полагане на кабел жабели м мн. одинаковой емкости кабели с еднаква чифтпост кИбель « кабел ибонентский абонатен [телефо¬ нен] кабел антенний антенен кабел ирмИровинний армиран кабел исфильтUрбвиииив асфалтирай кабел. большбв емкости многочифтов ка¬ бел г-ч, бронТрoвиннив брониран кабел в аллюмйнневой оболочке кабел с алуминиева обвивка вводний въвеждан [входен] ка¬ бел — в нем^таллИческой оболочке кабел с неметална обвивка воздушнин въздушен кабел в плистмИссовой оболочке вж. кИ- бель, о шлаИгованиий — в свинцовой оболочке кабел с оловни обвивка, оловен кабел ~ в стальнбй трубе тръбен кабел, кабел в стоманени тръба в стильибй трубе с газом под давлением кабел с външно свръх налягане /-/ в стальибв трубе с маслом под давлением кабел с масло под на¬ лягане висоkовбльтнии вж. кИбель ви- сокого ииурчжеиuч високого иaурчжеиич кабел за високо напрежение, високоволтен кабел /*>, вмсокочастотний високочесто¬ тен кабел вьсбkбчистбтньй комбинИро- винний високочестотен комбини¬ ран кабел вьсоkбчастбтиби пупинизИнии еж. кИбель, «астбтбпуукиизврбваи- н мй /ч, вьксдгсчй ’ ходе и кабел гибкий гъвкав [еластичен] ка¬ бел , глубоководний морски Iдълббkб- воден] кабел /ч, голий гол [пензолпрак] кабел дальней связи далекосъобщите¬ лен кабел (за далечни връзки) /ч.-, двухжйльнми двужзлен [дву¬ проводни ков] кабел /ч задержки закъснителен кабел -ч/, заземлЯющuв заземптелек кабел звездной скрутки усукан като звезди -ч-, кИмерний камерен кабел -ч-, кбakсuaльиьй коаксиален кабел -ч, ковровий кабел в тъкан, кабел с опЛетки еомбии3poвaнньв комбиниран ка¬ бел кбнтрб.льиий контролен кабел -чг, концентрИче^ий концентричен кабел /-ч- кбрде.тьнив ко рдел ен кабел, ка- б-ст с ко рдел ни изолация гч, крaруяиз3рбвинний краруппзи- рап [пупзш<зиран] кабел, кабел с нупикови индуктивни бобини /ч/, леиточиий лентов кабел /ч, магистрИльний магистри тен ка¬ бел
КАБ П6 /»/ малой емкости кабел с малък ка¬ пацитет междугороднмй междуградски ка¬ бел междустоечний междустиночен кабел местной связи кабел за местни връзки мзкрофонний мзкрофонен кабел многожйльний многожилен кабел многопарнмй миогочифтов кабел ~, морской морски кабел иебольшбй емкости еж. кабель малой емкости непупинтзйровинний непупини- зтран кабел ~ нИзкого давления кабел с ниско налягане ~ нИзкого нипряжентя нисковолтов кабел, кабел за ниско напрежение ~ нИзкой частотм нискочестотен ка¬ бел ~ нuзkочистотибй пупзнизИцзи нор¬ мален пупинизнраи кабел ~ обмчной пупзннзации вж. ка¬ бель, низкочистотной пупиниза- цит одножйльний едножилеи кабел, мбиокабел бдножИльимй маслонаполнен- нмй едножилен мислен кабел ~ очень легкой пупинизацин много леко пууuнтзuраи кабел бсветИтельнии осветителен ка¬ бел, кабел за осветление освинцовинний кабел с оловна обвивка [мантия] ошлангбваинмй кабел с обвивка от изкуствена материя ~ парной скрутки почифтно усукан кабел ~ передачи телевзззоииих про- грамм вж. кабель, телевззионний ~ питания антенни вж. кабель, интенний пнтИющзй захранващ кабел подводнмй подводен кабел подземний подземен кабел пупинизйрбвиннмй пупинззи- ран кабел радзотриислчцтбннив радзораз- пръсквателеи кабел распределйтельний разпредели¬ телен кабел речной речен кабел — связи свързочен кабел сзгнИльний сигнален кабел снловой силов [енергмец] кабел снловой високочистбтимй ви¬ сокочестотен [силов, енергиен] кабел снмметрйчнмй симетричен кабел скрученимй усукан кабел слиботочний слаботоков кабел — соосний вж. кабель, коаксзаль- нмй — со скруткой двойной звездой ка¬ бел със звездно разположение ни двойки — с рИзиими пИрами кабел с раз¬ лични [нееднакви] чифтове [жила] ~ с резИновой изоляцией, соедз- нйтельнмй съединителен кабел с гумени изолация стопорний разпределителен ка¬ бел сухопутний сухопътен кабел — с шелковой и хлопчитобумИжной нзоляцией кабел с копринена и памучно-хартиена [книжна] изо¬ лация — с вмалевой изоляцией кабел е лакова изолация телевззиоинмй телевизионен ка¬ бел телеграфнмй телеграфен кабел телефонний телефонен кабел токопроводящнй токозахранващ кабел трехжйльний три жилен кабел чистотбпупuнuзйровиннмй късо бобиниран кабел четмрехжвльний четтрижилен кабел шзрокополбсиий широколентов кибел шлаиговий шлаигов кабел (с дебела гумена обвивка) зкринИровинний екраниран кабел кабельний кабелен кабелърост м кабелна скара кабина ж кабина — звукозаписи кабина за звукоза¬ пис телефонния телефонна кабина зкрииЗроваиная екранирана ка¬ бина кивитИция ж кавзтация
117 КЛМ — , ул^развуковИя ултразвукови кивитация кИдмий м хим. кадмий кадмИрованне с кадмираие, покри¬ ване с кадмий кадр я кадър книемитографИческий кинока- дър моитИжний монтажен кадър — , телевиззоннмй телевизионен ка¬ дър kидр3рбвинзе с кадриране, кадраж калйбр м калибър — жйли калибър за дебелината ни проводник килибрИтор м калибратор (уред за настройка) — амплитуди калибратор на ампли¬ туди, уред за еталопзране на ам¬ плитуди квИрцевмй кварцов калибритор чистотний честотен калибратор калибровать калибровам, калибри¬ рам калибровка ж килиброваио, калибри¬ ране — ззмерйтельних приборов кали¬ бриране на измерителни уреди калибровочний калибровъчен калнтрбн м калитрон килорИметр м калориметър аднибитИческий аднабатеи кало- риметър водяной воден калориметър гИзовий газов калортметър дифференцзальний диференциа¬ лен калорзметър кислородний кислороден кало- риметър пировой парен калориметър килориметртя ж калортметрзя калория ж калория большая голяма калория мИлая малка калория килотрбн м калотрон кИмери ж 1. камера; килия 2. фото¬ камера; кинокамери беззховая камера без ехо вакуумная вакуумна камера — ввода линейния проводов камера [стая, помещение] за въвеждане на въздушни или кабелни линии взривнИя взривна камера [ки¬ лия ] вздзкониая видиконни камери — Вйльсони опт. Утлсоиова камери всИсивиющич смукателни камера — високого давления камери за високо налягане газовия газови камери гисвтельнич вж. кИмери, дуго- гисHтельнич днффузионния дифузиопни ка¬ мери дугбгaсвтельнaя дъгогасзтелни камера дммовИя димни камера зауИсьвающач записваща каме¬ ра зарядния пълнителна камера звуковИя звукова камера звукомерния звукоизмервателии камера нонизицзоннич йонззацнбини камера — , кзибуроekцнбиния кинопрожек¬ ционна камера kинбсъемочиaч еннбсннмачии камера — , машИнния мин. машинна камера моpoзИ.льиич камера за замразя¬ ване напорния напорна [пагнетител- яа| камери — , ни^сния помпони камери открИтия открита камера [ки¬ лия] передиЮщая предавателна каме¬ ри — , передающия телевизионния теле¬ визионна предавателна камери подводния телевизионния под¬ водна телевизионна камера разрядния разрядна камера реверберационная ревербера- циониа камери — с бегущим лучом камера с бягащ лъч — сгорИнтя горивна [нзбухвателпи} камери а—, смеейтельная смесители и камери телевизионния телевизионна ка¬ мери темиая кфт. тъмна камери цветнИя цветни камера ~ цветного телевHденич камера за цветни телевизия
клм 118 четирехтрубочиач четирттръбна камера кИмера-пристИвки ж камера-прис¬ тавка камерний камерен камертон м камертон влектронний електронен камер¬ тон канавка ж. звуковИя звукова ка¬ навка жанал м канал (за предаване на ин¬ формация ) икустИческий акустичен канал — без помех канал без смущения — без шумов, дискретний дискре¬ тен канал без шумове бинарний бинарен канал бинарний, снмметрЗчнмй би¬ нарен симетричен канал веитuлчцuоиимй вентилационен канал — вещИнзя, двусторонний двустра¬ нен [двупосочен| кавал за съоб¬ щения — , воздушний въздушен канал волноводний вълноводен [въл¬ нови] канал вмсоеочaстотньв високочесто¬ тен канал, канал на носещата че¬ стота дИльней связз канал за далечна връзка — , двойчнмй симметрИчнмв двои¬ чен симетричен канал днскретнмй дискретен канал зипИсньй запасен {резервен] канал — звукового сопровождентя капал за звуков съпрозод звуковой звуков канал зеркИльньй огледален канал тзмерйтельний измервателен ка¬ нал — изображения канал на изображе¬ ние, видеоканал , ймпульсний импулсен канал информиционний канал за ин¬ формация, информационен канал кабельний кабелен канал камерний камерен канал kбитрольний канал-пилот, кон¬ тролен канал молнии път на светкавици иаблюдения, радзолокицзонний радволоkацибиен [радарен] канал за наблюдение иакоплсиич информИциз канал за събиране ии информация — , непрерИвньй непрекъснат канил обратного направления кьнал за обратно направление г-' обратиой свЧзз канал с обратна връзка . основно»! основен капал г-' передИчи предавателен канал передачз информации канал за предаване на информация — приема приемен канал, канал за приемане прободной проводнико!» канал прямого кипривления канал за дзр е тн о н и п р а в л е и н е рибочий работен канал ридяолинейиий радиолинесн ка¬ нал /—, рид и ол оки цибн н м л радт юлока- цноней канал ~ радиосвязи радпоевързочен ка¬ нал радзотелефоиний радисте.п-е-фо- нен канал резервний резервен канал ~ с аддитИвной помСхой канал с адзтзвно смущение ~ связз свързващ канал, канал за връзка свЧзu, вьICбебчaстбтний високо¬ честотен свързочен канал свЧзи, групповой телефоиимй гру¬ пов свързочен телефонен канал свЧзu, идеИльнмй идеален свър¬ зочен канал ~ связи телемеханИческих ус- тройств свързочен каиал за теле- мех и н п ч и н у с.р о йств а — сзихроиззИции каиал за синхро¬ низация ~ с конСчной памятью канал с крайни памет — служебной связз свързочен слу¬ жебен каиал — с непрерМЕной передачей каиал с непрекъснато предаване ~ с помСхими каиал със смущения — с шумим и, дзскретний дискретен канал с шум
119 КАС телевизиоиний телевизионен ка¬ нал ~, телеграфний телеграфен каиал телеметрИческий телеметричеи каиал ~, телемсхикИчсскuв телемеханн- чен каиал телставnимв телетипен канал — телсуnрaвлснич каиал за телеко- мииди телефонний телефонен каиал телефонимй нсоткбрректHровин- нмй некоригиран телефонен капал — управления каиал за управление ~, фИльмовмв каиал ни филм ~, фототелегрИфиий фототелегра- фен канал — цвСтности канал зи цветовете чистотний честотен канал шиpбкoвeщaтсльньlи широко- съобщителен канал ~, широкополосний широколентов канал канализация ж, кабельная кабелна канализация канат м кабелно въже канИтик м 1. въже 2. проводник, жи¬ ца, многопроводен кабел, линцен- Драт антенний антенни жици кинифоль ж колофон каплезищйгимй капконепропусклив кипленепроницаемив защитен от пръски, капсулован против вода киплеобразимй капковиден кИпля ж капка базовия базова капка змйттерния емптерни капка капот м калъф, капик — двИгателя капак [калъф] ни дви¬ гател кипрон ж фирм. кипрон (вид по- лнамидна синтетична смола) капсюль м капсул, капсула звукоснзмательиий зву^оотн^- мищ капсул ~, микрофонний микрофонен кап¬ сул телефонний телефонен капсул кардиоциклогриф м еардuбциелб• граф кардибмоиuтбр м кардиомоиитор киретка ж количка дИсковая дискова колички оптИческая оптическа колички — щеткодержателя количка на чет- кодържател (при телефонен из- бирлч) киркИс м тяло; шаси; корпус; ске¬ лет — катушки бобинно тяло, бобиниа рамки — катушки возбуждения скелет иа възбудителна бобина ~, поворбтний обръщаем скелет — сбпрбтuвлсннч тяло ни съпро¬ тивление кирмитрбн м карматрон (видоизме¬ нена лампа за обратни вълни със затворена в пръстен закъснителна система с напречно магнитно поле) кИрта ж карта —, магнйтиия магнитна карти — местности, радиолокаци^иния ра- диолокационна [радарна] карти на местност минимизИрующия минимизира¬ ща карта перфорТрованная перфорирана карта ~, радзолокaцзоннач радзо-лока- ционна [радарна] карта картон м картон асбестовмй азбестов картон слюдинИтовий новомикинитен [слюден] картон ~, ^лектрбизоляцнбннмB електро¬ изолационен картон, преспал карцинотрон м карцинотрон (елек¬ тронна лампа с обратни вълни- кисИнзе с допиране кисaтельнaч ж мат. допирателна,, таигенти каскИд м 1. каскада 2. стъпало — автоматТческой регулировки уси¬ ления стъпило за автоматично ре¬ гулиране на усилвиие ' — А-О-П каскада от асинхронен дви¬ гател, едиокотвен преобразува тел. и двигател за постоянен ток като регулираща машина асинхронний вентйльимй асин¬ хронно вентилно стъпало билансний ламповмй балаисио лампово стъпало бланкйрующнй бланкзращо стъ¬ пало буфернмй буферно стъпало
120 КАС г-г, входной входно стъпало випрямИтсльнив изправително стъпало високоч^стотний внсбкбчестбт- но стъпало виходной изходно стъпало ~ вмчитИизя изваждащо стъпало ,-г, генсраторний генераторно стъ¬ пало .г-г, гетеродйниий хетероднппо [ос- цuлатбрио| стъпало ' ГЗС каскада ВЕЦ .г-г двйгителей каскада двигатели двухтактиий двутактно стъпало дрбссельиив дроселно (лампово) стъпало задающнй възбудително стъ¬ пало .г-г звуковой чистоти стъпало за звукова честота избзрательний селектиращо стъ¬ пало измерйтсльний измервателно стъпало -г, инвСрснмй инверсно стъпало инверторний вж. кискИд, ни- вСрснмй каскаднмй каскадно стъпало квидрйрующий стъпало, повди¬ гащо на квадрат -г, кварцсвмй кварцово стъпало корректйрующзй коригиращо стъпало лИмповий лампово стъпало г-г, модулТрующий модулиращо сли пало г-г, мощний мощно стъпало накбnИтсльнив натрупващо [за¬ помнящо] стъпало — иесущсй чистотМ стъпало на но¬ сещи честоти низкочастотиий нискбчестотно стъпало однотактний едиотактио стъпало г-г, окоиСчнмй крайно стъпало ~ отделения синхронизТрующих имnульсбв стъпило за отделяне на синхронизиращи импулси — прeдвaрйтсльнбго усиления пред- усилвателно стъпало прeдвaрйтельнби ззбнрательно- сти стъпало за предварителна сс- лсктивкост предоеонечнми предпоследно [драйвсрпо] стъпало прсобразовательиьй преобразо¬ вателно [смесителио] стъпало промежуточной чистоти междин¬ но-честотно стъпало ризверткз стъпало ни развивка г-г разделения вмnульсов стъпало за разделяне на импулси г-г, резоиаисиьй ламповий резонан- сио лампово стъпало реостатний ламповий реостатно лампово стъпало а-, свсрхрегеиеpaтввний суперре- генсративно стъпало г-г синхронизации цветов стъпало за синхронизация на цветове /чг с катодной нагрузкой лампово стъпало с катоден товар г-г, смссИтсльиий смесителио стъпа¬ ло г-г с непосредствеиним включСннсм иагрузкз, ламповий лампово ба- лансно стъпало с непосредствено включване ни товар ~ с общсй бИзой стъпало с обща [със заземена] база г-г с общей сСткой с обща [с.ъс зазе¬ мена] решетка г-г с общим анодом с общ [със зазе¬ мен] анод — с общим катодом с общ [със за¬ земен] катод с общим еоллеkторбм стъпало с общ [със зиземсн] колектор — с общим змИттером стъпало с общ [със заземен] емитер — с тринзйстором, уснлвтельнмй усилвателно стъпало с транзистор г-г с трансформаториим вИходом, ламповий билИнснмй лампово ба- лайсно стъпало с трансформаторен изход ~ с триодом, усзлвтсльиий усил¬ вателно стъпало с триод г-гУ суммТрующнй сумиращо стъпало г-г, счетнмй броячно стъпало ах, узкополосний . тчсиолснтбво стъ¬ пало — усилСния вж. каскИд, усзлйтель- нмй — усилСния вмсокой чистоти висо¬ кочестотно усилвателно стъпало
121 — усиления ймпульсов импулсно усилвателно стъпало — усилСния нИзкой чистотМ ниско- честотно усилвателно стъпало усилвтельимй усилвателно стъпало физоииверсимй фазбинвсрсио стъпало фазоинверторний еж. кискад, фа- зознверсиий формТрующзй формиращо стъ¬ пало широкопблосиий широколенто¬ во стъпало — ^тсктроннбгб умножения стъпало за вторична емисия кискидйровинзс с стъпалообразува- нс, стьпплуваие каскадиий каскаден, стъпален киссста ж касста, кутия двойная двойна касста — мигнитофони касста на магнето¬ фон светбиспрбизцаемач касетка, нс- пропускаща светлина китифорез м китафореза категоризация ж категоризация — ббъсетов инф. категоризация на обекти катион м хим. катион, положително зареден йон катод м хим. катод, отрицателен електрод ивто^миссuднньlв автосмиспопен катод иктивUрбванньв активиран ка¬ тод бИрзсвмй бариев катод бaрзв-вольфрамовьB прсссбвaн- нмй барзй-волфрамов пресован катод барий-нИкелсвий прессбваииьв барий-никелов пресован катод бистрбдсйствующзB бързоден- ствуващ катод виртуальний виртуален (фикти¬ вен] катод — , вольфрамовий волфрамов катод втор3чио-^леетрбнньв катод с вторична емисия горЧчзв горещ катод, термокатод двойной двоен катод дзспенсерний дпспсисереи ка¬ тод жйдкзй течен катод КАТ згольчитьв иглен [игловиден! катод импрегнйроваииий! импрегниран катод индикаторний индикаторен ка¬ тод кирбздйровиннмй карбидиран ка¬ тод , — косвенного накИли еж. катод, подогрСвний ленточнмй лентов катод металлHчесkзв метален катод металлбкапиллЧримв металока- пилярсн катод мозИзчнмй мозаичен катод иикаливаемий нажежавай [за¬ гряван] катод нитевйдний нитковиден катод оkсздйpбвaнний вж. катод, ок- сйднмй оксйдний окисен катод —, петлевой брзмков катод пленочнмй пл очков китод плоскнй плосък катод подогрСвний катод с непряко на¬ гряване [нажежаваме] полупроводниковий полупровод¬ ников катод прессованнмй пресован катод проволочний телен [жичен] ка¬ тод проп3тиниьв импрегниран ка¬ тод , простой прост катод прямого никИли катод с пряко [директно] нагряване [нажежа¬ ва не| нрчмбиaеальньй вж. катод пря- мого никИли рсальиий реален катод ртутимй живачен катод , самоиaеИливиющнвсч самоза- гряващ се катод ~ с запИсом аkт3внбгб всществИ ка¬ тод със запас на активно вещество с ноннмм подогревом катод с йонно нагряване с косвсиним подогрСвом вж. ка¬ тод, подогрСвний с испбсрeдcтвснньIM подогрСвом вж. катод прямого иакИла с симбподдepжзвaющейсч змйс- снсй, холоднмй студен катод със самоподдържаща се емисия
122 : дт с ур ьмЧно- цСззсвмй полупро- зрачнмй антзмбио-цеззсв полу¬ прозрачен катод таитИловий танталов катод термозл^ктроиимй термослек- тронен катод — , термбИбннмИ вж. катод, термо- злсктроннмй тсрмб^мнсснбннмй термосмисио- нсн катод — тлСющсго разряда катод на тлее¬ що разреждане тбрнево-бксйднмй торте^о-ок- сидсн [окпссн] катод торисвий тортев катод торйрованимй катод, покрит с торий фбтбчувстввтельнив фоточувст- вителен катод фотозлсктронний фотоелектро- нен катод холодимй студен катод цилиндрИчсскзй цилиндричен катод зквипотенцзальний еквипотеи- цзялец катод ^еонбмИчнми икономичен катод катодний катодси катодолюминесцснцзч ж катодна лу- минесцеиция еитбдолюминофбр м катодолумино- фор еaтушечньв бобинсн, намотъчеи катушка ж бобина, макара; намотка; ролка аибдиая бобина в анодна верига антСнная антенна бобини антенния, удлзнйтельния ан- теноудължаваща бобина ~ без ферромагнйтного сердечники бобина без феромагизтни стомане¬ на сърцевина — веpтзkальногб отклонения боби¬ на за вертикално отклонение вращающаяся въртяща се бо¬ бина **', вторйчния вторична бобина (на¬ мотка] вмсокой чистоти вж. катушка, вмсокбчaстотиая високоч^стотная високочестот¬ на бобина горизонтИльногб отклонения бо¬ бини за хоризонтално отклонение демпфернaч демпферпа бобини дИсковая дискова бобини дугогасйтсльнач дъгогаситслиа бобина [намотка] дугогасящая вж. катушка, ду- гбгасйтельния — индуктивности индуктивна боби¬ на индукционния индукционна бо¬ бини испмтИтсльиая изпитателна бо¬ бина г-', кИдровая отkлонЯющич кадрова отклоняваща бобина коммутИрующач комутираща бо¬ бина еомnеисИpyющач компенсираща [компенсационна] бобини контурния бобина ни трептящ кръг — , корпсктИрующия коригираща бобина многослойния многослойна бо¬ бина однбслойнач еднослойна бобина отклоиЧющач бтkлбнзтелиа бо¬ бина — отключения изключваща елек¬ тромагнитна бобини нараллельиач паралелна [шуи- това] намотка псрвйчная първична бобина [на¬ мотка] — псременной иидуктИвности боби¬ на с променлива индуктивност — переноса изображения бобини за пренасяне на изображение — Пстсрсени Пстерсенбва бобини плоския плоска бобина — пбстбЧннбй зндуктЗвиости боби¬ на с постоянна индуктивност пблюсиaя полюсна бобина — Пупйни вж. катушка, пупйнов- ская пуnвибвская Пупинова бобина, бобина на Пупит реактЗвния реактивна бобини — рслС, замедленного на отпуска- ние бобини на реле със закъсни- телио отпускане — Румкорфи Румкорфова бобина спи¬ рала — с бифилярной намоткой бобина с бнфилярна намотка
1! 11 11 О 123 _ связз бобини за връзка секционЗрованния сеецзбнзрана обнии сеточная мрежова бобина с замкнутим ссрдСчником бобини ъс затворен магнитопровод сменния сменяема бобина сопротзвлСизя съпротивителна намотка ~ с перскрестной иамоткой бобина с кръстосана намотка с подвТжним ссрдСчником бобина с подвижна сърцевина — с разомкнутьм ссрдСчником боби¬ на с отворен магиитопровод — статори статор на бобина Иа-- мотка] строчная бтклoияющач редова отклоняваща бобини — с феррТтовмм сердечником бобина с ферзтова сърцевина — с фсрромагийтимм сердСчником бобини с фсро.магннтна сърцевина тсрмИчсская термичен предпази¬ тел, термична бобина тороидальиая тороидна бобика — трансформатора трансформатор¬ ни бобина удлинТтельнач удължаваща бо¬ бини фокусйрующая фокусираща бо¬ бина ~, центрИрующая центрираща бо¬ бина цилзидрИчесkач цилиндрична бобина шунтовИя вж. китушка, парал- лепьиaч ^ераи3рбваннач екранирала бо- бп I • а зталонная еталонна [образцова] бобина — нкоря намотка на котва кИутер м мед. каутер — , висбкочистотнив мед. високо¬ честотен каутер, електрически нож каучук м каучук бутидиен-стирольиий бутадзеи- стирблбв (синтетичен) каучук дзвтнйл-нзтрйльний дивинил- изтртлов (синтетичен) каучук _ КВА дивинBл-стирбЛьиив дивинил- стиролов (синтетичен) каучук (с означение БУНА) дивиниловмв дивинилов (син¬ тетичен) каучук димстйп-пблисилбксaиовмй ди- метиллолнсилок-саиов (синтети - чен) каучук (силициево-органи¬ чен каучук) иатртй-бутадтсновмй вж. кау¬ чук, дивинйлбвий натуральний естествен [приро¬ ден] каучук ноликсилбксaибвии вж. кау¬ чук, диметвл-попuсилоkсановьй ~, стнтетИческзй синтетичен кау¬ чук качИнзе с 1. люлеене 2. колебание,, отклонение аитСини люлеене иа антспа скорости колебание на скорост —' чистоти отклонение на честота качество с качество, свойство — воспроззвсдения качество на въз¬ произвеждане — звучИния качество на звучене — изображения качество пи изобра¬ жение — псрсдИчи качество иа предаване nсрехбднбго процСсса качество па преходен пронес — приема качество на прземаис — регулйрованзя качество на регу¬ лиране — сглаживания качество ни изглаж¬ дане квадрИит м квадрант квадрат м квадрат квидрИтор м изч. квадратор (устрой¬ ство за повдигане на квадрат) квадратура ж мат. квадратура квизигруппа ж кваззгрупа квaзилииевиив квазилинеен квиз аститИчесезB квазистатзчеи квазистацибиарньи кваззстащюна- реп квант м кваит — акустИческих колебаиш" квант ни звукови . трептения — uзпучения кваит на излъчване — знСргнт квант на енергия кваитованис с изч. кваптувапс ~ по амплитуде квантуване по амплитуда
КВА 124 — по врСмени квантуваие по време — по уровню квантуваие по пиво — сзгнИли квантувине на сигнал — сигнала по имплитуде кваитува- нс ни сигнал по амплитуда — сигнали по врСмснн квантуваие иа сигнал по време * еваитбваиимв квазтуван квИитовий квантов кварц м кварц левий ляв кварц прИвий дессн кварц пьезб^пектрТческий пиезокварц квирц-калибрИтор м кварцов кали- братор (на честота) квирц-компИуид я кварцова компаун- дна миси кварцсдсржатель я еварцбдържатеп кеиотрон м еенбтрби, токоизправи¬ тел ни лампа високовольтний високоволтов кеиотрон двухинбдний двуаиоден кено- трои Импулсни" импулсен кеиотрон маломощни" маломощен кено- трон мощни" мощен кеиотрон нззkовбпьтнмв нисеовбптов ке¬ иотрон одиоанодний едноаноден кено- трон керамики ж 1. керамика 2. керамич¬ ни произведения вмсбкбчастбтиач високочестот¬ на керамика дугостойкия дъгбустбвчива ке¬ рамика порйстая шуплеста керамика стеатИтовая стеатитова керами¬ ка, стеатит тaпьkбвач вж. керамика, стсатй- товая шамотная шамотна керамика злектротсхийческая електротех¬ ническа керамика, керамика за електрически изделия керимйт м керамзт (изолационен ма¬ териал) еерaмТчесkТв керамичен ксрн м сърцевина, ядро, керн — катода сърцевина ни катод кибернетика ж кибернетика техийческия техническа кибер¬ нетика зкономИческая икоиомзческа кт бериетзка — злсктрознергетйчссктх стстем ки¬ бернетика иа електроеиергеттчни системи кибернетИче^ий кибернетичен киловатт я киловат киловольт м кпповбпт килогерц м килохерц кзлограмм-сйли килограм-сила, кн- лбнбунд кзлограммомстр м езлбграмбметър кинематики ж кинематика — ^леетронбв кинематика иа елек¬ трони кинескоп м кинескоп, приемна теле¬ визионна тръба — с зонной ловушkоB кинескоп с йонна уловка ~, запйсьвиющий записващ кине¬ скоп — , метaллТческзв металичен кине¬ скоп прбеkциоиньй проек^нше!! кз иескоп — , проскционнмй трехцветнмй три¬ цветен прбееционси кинескоп — с метИплo-стеkлЯ тимм биллоном кинескоп с метало-стъклеп балон — с отражентем злсктронного луча кинескоп с отражение на електро¬ нен лъч стсклянний стъклен кинескоп — с електрическо" фокустровкой кинескоп с електрическа фокуст- ровка — , трехцветнив трицветен кинескоп кинозал м киносалон kзнбзаузсь ж кзиозаптс цветнИя цветен кииозаптс еинбзрепище с кзсосnектакъл киибизображение с етноизббражеиие кзиокадр я ктиокадър кинокамера ж киноснимачни камера кинолеити ж киноплеика ж кинолента кинбфИльм м кинофилм ~, тслевизиоиимй телевизионен ки¬ нофилм кзиозкраи я киноекран кипп-реле с кзпрелс клавиатура ж клавиатура
125 телеграфния клавиатура ни те¬ леграфен апарат — Бодо клавиатура на Бодо (те¬ леграфен апарат. Бодо) клавИша ж клавиш клИпин м клапан, клапа, вентил автомитИческий автоматичен клапан бпокирбвбчнив блокиращ кла¬ пан , возвратний обратен- [възвратен! клапан всасмвиющтй смукателен [впус- катслси] клапан визивной тлф. повиквателна [сигнална] клапа (на номератор система МБ) випускной изпускателен клапан вихлопной изпускателен клапан двухседельний двуссдлов кла¬ пан дрбсссльнмй дроселен клапан, регистър, дроссл , запорни" спирателна клапа, спирателен клапан игольчитий иглена клапа, иг¬ лен вентил конИчсский конусна клапа, ко¬ нусен вентил мембранни" мембранна клапа, мембранен вентил иигистатсльии" иагиетател^н клапан обратни" обратен [възвратен] клапан односсдельни" сдпбседпов кла¬ пан отбойний тлф. клапа за завър¬ шен разговор пировой парен вентил уирозиnбрнм" паросуиратепна клапа, пароспирателея клапан вентил пароризборни" уарбразнрсдел и- тслен клапан переключающий превключваща клапа, превключващ вентил — , питатсльимй питателен [всмук- вателеи] клапан пнсвматИческтй пневматична клапа, пневматичен клапан уредoxpaнТтсльимИ предпазен [осигурителен] клапан кла разгрузочний изпускателен кла¬ пан риспредспТтепьниИ разпредели¬ телна клапа, разпределителен клапан ~, рсгулирбвбчнм" регулираща кла¬ па, регулиращ клапан рсгулИрующи" еж. клапан, рсгу- лировочни" редукционни" редукционна кла¬ па, редукционен клапан — с конйческим седлом клапан с конусно гнездо — с ручнмм прИводом клапан с ръчно задвижване — с сервомоторним прйводом клапа със серводвзгателно задвижване — с ^леkтроурИвбдом клапа с елек- трозадвижваис свстовой светлинен клапан сигнИльиий сигнален клапан, сигнална клапа смссИтспьнмй сместтслсй клапан сопсноиднмй сопеибтдни клапа, сблсиоидеи клапаи стопорнмй спирателна клапа, спирателен клапаи ультразвукбвоИ свстовой ултра¬ звуков светлинен клапан — управления клапан за управление уравнТтельни" изравнителен [уравнителен] клапан шировой • сферична клапа, сфе¬ ричен клапин , ~, злектронно-лучсвой свстовой електроннолъчев светлинен кла¬ пан ^леkтрбпневмитйческий епектрб- пнсвматтчен вентил [клапан] клисс м клас — тзоляцит клас [степен] на изола¬ цията — нагрсвостойкостт клас на топло- устбйчивбст (за електрически изолации) — точности клас на точност (на из¬ мервателен уред) — усилСния клас [степен] на усил¬ ване класификация ж класификация — , вспомoгaтельнач спомагателни класификация дтхотбм3чесkaч дтхотомтчна класификация
КЛЕ 126 естественная естествена класи¬ фикация линСйния линейни класификация многоaспeктнач .миогоаспсктиа класификация фасетния фасетова класифика¬ ция клей м лепило; лепяща смола; клеи клемма ж клема клеммник м клемтик. клемна пло¬ ча, клемен блок клетки ж кафез (напр. на ротор)\ клетка бCпичья кафези и намотка; ка¬ фез двойнИя белтчья двойна кафез- иа намотка; двоен кафез пусковИя пусков кафез рабочая работен кафез клСщи мн. клещи — для предохринТтелей клсщи за (изваждане или поставяне ни) пред¬ пазители нзолЗрующзе изолиращи клещи клидоиограф м клздоиограф клин м клип ступенчатмй степенен клин ^"рфактор м кл и рфактор, коефи¬ циент на линейни изкривявания клистрон м клистрон генераторни" генераторен кли- строи двухкбнтурнмй еж. кпистрои, двухрезонИторн м " двухрезонаторнив . дву резон а то¬ рен клистрон Тмпульсимй импулсен клистрон многорезоиИторний мибгорезб- натореи клистрон — иепрерИвного действия клистрон с непрекъснато действие одноконтурнь!" вж. клистрон, бдибрезоиаторний однбпбпбетииB вж. клистрбк, однорезбиИторньlв — , одноpезоиатбрниB еднорезона- торен [едпокръгов] клистрон отражатсльнмй отражателен кли- строн пролетни" прелете'н клистрон прчмопропетнив вж. клистрбн, пролетни" рефлексни" вж. клтстрбн, от¬ ражателни" с виСшним контуром вж. клистрон с внешним резбнатбрбм с внешним резонИтором к^^трон с външен резонатор ~ с внутрсиитм контуром еж. епт- стрбн с внутреннтм рсзонатором с внутренним резонатором кли- строн с вътрешен резонатор с волноводним виводом онСргтт клистрон с пълноводен извод ни енергия г— с кискадним усилением нипряже- ния клистрои с каскадно усилване на напрежение ~ с ленточиим алсктроиним уотб- ком клистрон с лентов електронен поток — с многократним отражСнисм влек- тронов клистрон с многократно отразяване на електрони ~, трехрезонИторний трирсзбиaтб- рсн клистрои узкбдзиназбнний теснбдиапазо- нен [тсснбпснтов] клистрон умибжительний умиожитслс" клистрон усилТтспьнмй усилвателен кли- строн чистотоумнбжитсльн м" често- тоу множитслсй клистрон четирехрезонИторнмй четири ре- зонаторен клистрон широкодиапазбиим" широкодиа- пазонен [иирокбпентбвl клистрон kлзстрон-умножТтепь м клистрои- ум ножитсл ключ м ключ, превключатсл арретйрньш вж. ключ, нссамб- возврИтний безарретйриий вж. ключ, само- возврИтим" вмзивибй повиквателен ключ вмзмвно" разговорни" вж. ключ, кбмбтнТрбванимй диодимй диодсн ключ двухпоззцибнни" двупоззцзо- нсн ключ, ключ с две положения kOмaндиб-квзтйрующиiB коман- дсб-квитзращ ключ кбмбинТроваинмв тлф. комбини¬ ран ключ (за повикване и разговор) несамбвозвратсьй тлф. само- задържащ се ключ
127 КОД оnрбсно-визивнбй тлф. ключ за запитване и повикване разговорим" тлф. разговорен ключ симовозвратни" тлф. нсзадър- жащ се ]самбвъзвръщащ се] ключ — управления команден ключ електронни" електронен ключ киопка ж бутон, тает, копче ивирй"иия авариен бутон визивнИя повиквателен бутон испитИтепьная бутон [копче! за изпробване самовозвратная аррстТрнач не- самов ръщащ се (задържаш, се, аретиращ] бутон самовозвратния бсзиррстйрнич самовръщащ се [иезадържащ се, неаретиращ] бутон сиrиaльиач сигнален бутон — управления бутон за управление кнбnбчнмй бутонен коигуляция ж коагулация акустическая 'акустична коагу¬ лация коаксиалним" коаксиален коварзантность ж коварнантност коврик м тзолтрующи" изолационен [изолиращ] килим когерСнтиость ж кохсрентиост когсрСнтний кохсрентен когбрср м кохерср котти мн. мбнтерские моотьорски кънки (за телеграфен стълб) код м код; шифър иддзтТвии" идзтивсн код илфавйтимй азбучен код бинарни" бинарен [двоичен] код буквснний буквен код — ГрСя код ни Грей, цикличен код двоИчний двоичен код двузнИчний двузначен код двухадрссний двуидрссен код двухйопульсимИ двуиопупссн код десятИчний десетичен код избирИющий избиращ код ~, Иопульсни" импулсен код — Тоnульсов вж. код, Импулсни" кискИдИи" каскаден код — комаид код иа команди — команди, кбитрольнм" контролен код иа команди коррсктйруюштй ебу'<гзра^ц код , оибгоaдрссим" мно! • адресен код нсобратИми" необратим код иеpивнбоеримй неравномерен код иссистеоит3чесеий исеистеоатт- чеи код ббииружеиич и нсправ^ления ошйб- ки код за регистриране и отстра¬ няване иа грешка ~, обратИмий обратим код обрИтиий обратен код бдибИдрссни" сдноадресси код оптиоальии" оптимален код пирап<идальни" пирамидален код nооeхоустоИчивмИ вж. код об- наружСнзя и исправлСния ошИбки прямо" прав код рабочий работен код равнбмернши равномерен код рефлексни" рефлексен код — с авT'ооитТческоИ кбрреkцией код с автоматични корекция ~у сиоокоррekтИрующиИсч само- корзгиращ се код ~у самбурбверЯющивсч код със самопроверка сслектории" сслскторен код систсматИчсский систематичен код ~ с саобпрбверkбИ зж. код, саобпро- верЧющиBся ~у супсрпозицибиимй супсрпози- цйоиси код тслегрИфний телеграфен код треугольииB триъгълен код трехзиачии" тризиачеи код ~у условний условен код — Хемоииги код ни Хъминг цветово" цветен код — , числово»! числсн код ~, ширбтно-Иопульсни" широко- и м пулсси код ебдИрбвииие с кодиране автооатичесkос автоматично ко¬ диране ~у илфав3тнбе азбучно кодиране буквсино-цифровос буквено-ци¬ фрово кодиране ~у времеиибе кодтриис по време десчт3чнб-двбИчное десетично- двоично кодиране ~, Иоnульсибс импулсно кодиране
12$ код kбрpеляцибинб-времсиибс ко- релационно-временно кодиране оестибс мсстно кодиране оптзмИльное оптимално кодиране — ответи кодиране ни отговор помeхоустбйчивос шумоустойчи- во кодиране урчмбс кодиране в прав код — сообщСнтя кодиране ни съобще¬ ния стaтзстИчссебе статистично ко¬ диране цифровос цифрово кодиране числовос числено кодиране kбд3рбвать кодирам кодоуpсббpaзбвИтель я ебд>бнреббpа- зовател колба ж колба, балон ~, зерkапьиaч огледална колба мат3ровaииич матирана колба прозрачния прозрачна колба колебание с 1. трептене; колебание 2. вариране aмплзтудио-обдупйрбвиннбе ам- пл ^’дно-модулирано трептене у-', нидуктЗроваииое иидуктираио колебание модулТрующсе модулиращо треп¬ тене оонохромитИческое монохрома- тзчпо трсптеис нИводИмое вж. колебание, ии- дуkт3рованибе — иауряжензя колебание ни напре¬ жение — нипряжеиности поля колебание |варзраие] па напрегнатостта на поле несущес носещо трептене — иесущей частотМ колебание на носещата честоти осиовное основно трсптеис прбстранствсниое пространст¬ вено трептене резоиИнсиос резонансно трептене сзихротроннбе сзихротроиио трептене сложное сложно трептене стицибнИрнбе стационарно треп¬ тене субгирооиИчесkос субхаробвич- но трептене суточнос денонощно колебание [вариране] — частотМ колебание [вариране] ни честоти колебания с мн. трептения, колеба¬ ния акустИческие акустични трепте¬ ния аоллитудно-обдул"рбвaнние ам¬ плитудно модулирани трептения ипернодИческне алерибдичии треп¬ тения боковИс странични трептения вмиуждснние принудителни треп¬ тения вмсокочастотнис високочестот¬ ни трептения гирооиИческие хармонични треп¬ тения затухающзе затихващи трепте¬ ния звуковМс звукови трептения квазистициоиИрние квазиста- цзбиарнт трептения кообзиациониме комбинирани трептения костнусбидaльние косинусоздни трептения крутйльнис усукващи трептения мехаиТческис механични трепте¬ ния модулйрованнис модулирани трептения модулТровинние по амплитудс вж. колебания, амплзтуднб-обду- лйровиниме модулйроваииис по фИзе вж. ко¬ лебания, фазбво-оодулврбваиние модулйровинние по частоте вж. колебания, чистбтно-модудврб- винние незатухИющис иезатзхващи треп¬ тения иепрсрИвиис непрекъснати треп¬ тения одночастотнме едиочестотни треп¬ тения — бсновиого тйпи трептения от ос¬ новен тип паразИтнме паразитни трептения псрсходимс преходни трептения периодИческис периодични треп¬ тения ~, пилообразнис трионообразиз трептения , плИзмснние плазмени трептения
129 поднесущие носсщи трептения nотскбвис трептения иа търсе¬ ния ~, попсречние напречни трептения прбдбльние надлъжни трептения прчмоугольние правоъгълни трептения — П-типа трептения П-тип ризривиМе «ж. колебания, ре- лиkсацзбниме реликсицзониме релаксац^и^^низ трептения свободние свободни трептения — , сиометр3чние симетрични треп¬ тения сзиусбздапьиме сниусонднн треп¬ тения собствеииис собствени трептения тоиИльио-оодулйрбваниме то- иалиб-мбдулзранз трептения ул^развуковИе ултразвукови трептения " фИзово-оодулврованимс фазово- модулирант трептения хиотЗчсскзе хаотични [флук- туацтбnииJ трептения частбтнб-модулйровaнние чес¬ тотно модулирани трептения алектрТческте електрически треп¬ тения злектромагнИтние електромаг¬ нитни трептения ~у злектроииие електронни трепте¬ ния kбпебaтсльим" колебате-лен; трептящ колеба^ся трептя, осцилпрам, ви¬ брирам колСио с коляно волноводное BЪЛИOBбДИб коляно* колесо с колело; диск, шайби маховос махово колело, .маховик набориое наборно колело, иа- бориа ша"ба колИчсственни" количествен колИчсство с количество — движения количество иа движе¬ ние — информИцни количество информа¬ ция ~ ттпловдй знергзт количество топ¬ линна енергия колектор м колектор kоплектбр-nрсрмватспь м колектор- прекъсвач 9 Руско-български електротехнически речник КОЛ колодсц м клиденец, яма, шахти за* заземяване; кабелна шахти колодка ж колодка, накладка колонка ж колонка риспределйтельиая разпредели¬ телна колонка — синхронизации колонка за син¬ хронизация колорймстр м кол ориметър, цвстомер фбтб^лсетр3ческтв фотоелектри- чсскт кблбрзоетър колорзметртч ж колоримстрия копбротрби м колоротрои колпачок м калпаче, качулка анодни" анодна качулка контактни" контактна качулки — , лИмповий лампова качулка ~, сСточни" решетъчна качулка кольцсвой пръстеновиден копьцо с 1. пръстен, гривна 2. х«.к- ядро, пръстен исбестовос азбестов пръстен вИтерное предачна гривна, пре¬ дачен пръстен войлочное филцов уплътнителен пръстен дистинцибннос дистанционен ^раздалсчзтспеи] пръстен, разпън- на гривна дугббтвбдЧщсе дъгогасзгепен пръстен емкостиое капацитивен пръстен зaнбрибс спирателен пръстен ~, затяжиое затегателиа [притега¬ телна] гривна защйтиое защитен пръстен измерИтепьнбс измервателен пръстен еал"берибе калибров пръстен,, грзвиа-калзбър ~ колпекторa колекторен пръстен ебитakтное контактен пръстен корбтебзамиkающсс късосъедн- ияващ пръстен обоoткбдepжaтельнос ииооткб“ държателеи пръстен бграничИтепьнбс ограничителен пръстен усрссчeтибс преброителен [броя¬ чен] кръг т-счетиое броячен кръг токбсъеоибс контактен пръстен тормозящее спирачен пръстен, спирачно колело
130 КОМ <■, уnлбтнЯющес уплътнителен пръ¬ стен кома ж 1. опт. кома 2. изч. запетая комИнди ж команда, заповед бсзадресная неадресзрина [без- адресна] команда — безусловибгб перехода команда за задължителен [безусловен ] преход блбkТрующaч блокираща коман¬ да еводиня входна команда вмходиИя изходна команди двухИдрссная двуадресиа коман¬ да заkбдИроваииач кодирана коман¬ да . логИчсская логическа команда машИнная машзииа команда мибгоадресиач оногоадрссии ко¬ манда бдиибчиaя едзизчиа команди одибaдресиая едноадресиа коман¬ да — перехода команда за преход — пяткадресиая пет^ре^а команди — трехадоеснач триадресна команда ~ условио™ переходи команда за условен преход ~ четирехадрссиач четпрзадресна комаиди ^^]^^н.^<^^контрдллер м командо-кои- тролер, команден многопбзицио- неи прекъсвач ебмдзиатор м комбинатор, комбини¬ ращо устройство ебмбзиИторний комбинативен комбинация ж kбодзиацич зипрещеиная кодовия забранена кодова комбинация звонковия звънчева комбинация кодовия кодова кообииацич ебобзнИрбвиннмй комбиниран ебомyуTтoб и 1. комутатор, превключ¬ вател 2. номератор, избирател ?в телефонната техника за ръчии връз¬ ка 3. телефонна централа автоматически" автоматичен ко¬ мутатор; автоматичен номератор, автоматична централа антенни" интеиен комутатор ^, батарСйнм" батериен превключ¬ вател десшиурбвмо безшиурбв пре¬ включвател дл"икеримй дпзнесрсп комута¬ тор дирСкторски" лтнсеи избирател емкостим" капацитивен комута¬ тор зарядни" комутатор за включва¬ не на зарсждаието Импулсни" импулсен комутатор индукционни" индукционен ко¬ мутатор kольцсвб" пръстеновиден кому¬ татор осждугорбднив тлф. междусе- пшцсн [междуградски] телефонен номератор мСстний тлф. градски [местси] телефонен номератор — иа десконтактних влемСнтах, матрични" матричен комутатор с безконтактни елементи — опсрИци" комутатор на операции — персходов комутатор на преходите — ручного бдслу.живанич ръчен ио- мсратор, ръчна телефонни центра¬ ла, телефонен номератор за ръчно обслужване — с клИпанами вж. коооyтатбр, длйнксрнм" — с многократним пбпео тлф. те¬ лефонен номератор с многократ¬ но поле, м^лт^си номератор — систСмм МБ тлф. телефонен но¬ мератор системи МБ, местни ба¬ терия — систСмм МБ, нистбльнмв . тлф. телефонен номератор системи МБ за маси — систСмм МБ, нaстбльнб-стеннбй тлф. телеграфен номератор сзсте- ма МБ за маси и за стена — систСмм МБ, nсреибсим" тлф. портативен телефонен номератор тслегрИфии" телеграфен комута¬ тор фазови" физов комутатор фоиИческзй телефонен номера¬ тор със звуково повикване ^лектрониo-лучевб" електронно¬ лъчев комутатор злсктроиим" електронен комута¬ тор
131 ком елементии" съоб. комутатор за батерия kбMмyтaтТвибеть ж мат. комутатив- ност коооyтaтбрнм" комутаторен kоомyтaцзя ж комутация; комутз- раис (включване, изключване) автомитИчсская автоматична ко¬ мутация — , безМсеровач беззскрова комута¬ ция ~, глухия глуха комутация —, заоCдлениия забавена |закъсип- телти1 комутация криволииС|'|иая ислзиейна кому¬ тация острая острс кому!ацз — , nрчмблзиевиач нраво.1иие|’: иа комутация ручиИя ръчии комутация — сопротивпеитео комутация със съпротивление — токи комутация иа тока ускорения ускорена комутация компактрот м компактрон кооуандср я компиидер компаратор я компаратор компас м компас гзроскоуИчссеиИ жироскопеи компас магнИтим" магнитен компас комипиния 1. компаунд (изолацион¬ на маса) 2. смесено възбуждане (при поетоянпотокова електриче¬ ска машина) бйтумний компаунд от битум, битумен еоiоnинид ~, зал3вбчнив зиливъчеи еоопаунд полтзфйрнмй пблзетерен кбо- пауид (от полиетерна синтетична смола ) прбпИточнмв импрегниращ ком- паунд ^УOксИдиий епоксиден компауид (от епоксидна синтетична смола) компаундйроваиис с кбмпанидираис (пра електрическа машина) комусисатор м изч. компеисатор автоматИчсски" автомитичси ком- пенсатбр ~, асинхронни" асинхронен ком- пенсатор — уереоеиибгб токи компенсатор на променлив ток — пбстбЯннбго токи компенсатор» на постоянен ток саооп3шущив самопишещ ком- пенсатбр ~, сзихроииий синхронен комшси- сатор ^леkтроиимв електронен компеи- сатор kбопеисaцзч ж компенсация дзиамИческая динамична компен¬ сация ’ оптИческия оптична компенса¬ ция ~, поперечная напречна компенса¬ ция — посредством интсгрТрующегб зве¬ на компенсация чрез интегриращо звено продольния иидлъжии компенса¬ ция температурния температурни компенсация kOоneнcТpoвaииий ко:мпсисираи комлеиейровать компенсирам комплекс м комплекс обучИющи" обучаващ комплекс комплСкт м комплект — дальнего набора комплект за да¬ лечно избиране — дИш^его набори, тидуктТвний комплект за далечно индуктивно зздираие — дИльиегб набори с использова- изем вмзивимх устройств ком¬ плект за далечно избиране с из¬ ползуване на повиквателни ус¬ тройства — дал^е™ нибора, тональни" ком¬ плект за тонално далечно избирано счeтио^псрфбpaционимlB сметач- ио-псрфбрацибнен комплект — счeтно-перфорацтбнимх машйн вж. комплект, счетио-псрфораци- бнний комплект от сметачно пср- форационни машини kбопбиеит м компонента, елемент ~ схСмьц полупроводникови" полу¬ проводников схемси детайл [еле¬ мент] — схСмм, тонкбплеибчиий тънко¬ слоен схс.мен елемент компонента ж компонента, съставна част, съставка (вж. също кбопб.- иСнт)
ком 132 прод6льнич надлъжна компонен¬ та — , радзИпьнич радиална компоненти — , частотния честотна компонента компресор м компресор, компиидер — диниоИческбГб диапазона звука компресор иа динамичния диапазон иа звук — полосМ сигнала компресор ни лентата иа сигнал конвСкция ж конвекция сстСственния естествена конвек¬ ция зскусствсииая изкуствена [при¬ нудителна! конвекция конвСртер м конвертор, преобразу¬ вател, трансформатор ебрбткбволибвив късовълнов преобразувател кондснсИтор м кондензатор дсзинднкцибнний бсзнидукти- вси кондензатор длбктрбвбчний тлф, блокиращ кондензатор думaжнб-оаслянив хиртиено- маслея кондензатор думажимй хартиен кондензатор вакуумни" вакуумен конденза¬ тор вибрационни" вибрационен кон¬ дензатор воздушний въздушен конденза¬ тор врем я за диющий времезадаващ кондензатор — в цСпи сСткз решетъчен конден¬ затор виравнивающий изравни^телен [симетричен! кондензатор вмсбkбвбльтнмй кондензатор за високо напрежение високочастотиий високочесто¬ тен кондензатор газонапблиеннив газов (газоии- пълиеи] кондензатор герметИчсский херметичен кон¬ дензатор , гбршкбвмв •■L.ннe-кoндензaтбр , дИсковий дисков кондензатор , динамИчс^ий динамичен конден¬ затор жИдkбстимй злсктролитИческий течен електролитен кондензатор защИтим" зищитеи кондензатор * * I ~, изосpИтспьим" измервателен кон¬ дензатор — , керамИцеики" керамичен конден¬ затор кбaксиaльний коаксиален кон¬ дензатор кбльцсбдpaзимИ кръгов (пръсте¬ новиден] кондензатор коммyтИрнющи" комутационен кондензатор кбмпсисИрнющи" компенсиращ кондензатор ~, контурни" контурен кондензатор коррсктИрнющз" коригиращ [компенсиращ] кондензатор косзнусбидний кондензатор за подобряване иа косинус кругово" кръгов кондеизатор лбгарифоИчссkи" лога^ит^миче- ски кондензатор ~, масляии" оаспеи кондензатор ~, метИлло-бноaжнмй м^етално-хар- тнеи кондензатор мокри" алектролитйческий течси електролитичен кондензатор ~, многосскцибнимИ многосекцио- неи кондензатор наеопИтсльний акумулиращ кон¬ дензатор иастроечний настройващ кондеи¬ затор —, нейтрбдвинм" исутродинен кон¬ дензатор, кондензатор за неутра¬ лизация ~, низkбвольтиий кондензатор за ниско напрежение — обратно" свЧзи кондензатор за обратна връзка ~, бпресбвииии" пресован конден¬ затор педдинговий Педнигов конден¬ затор перемСнимй променлив конден¬ затор — переоеинбИ емкости променлив кондензатор, кондензатор с про¬ менлив капацитет псрсхбдимй преходен конденза¬ тор печИтим" печатен кондензатор пластйнчитм" пластинков [пла- стинчат] кондензатор плеибчимй пластинков конден¬ затор
133 подстроемимй донистройващ кон¬ дензатор Убпистирбловм" полистиролсн кондензатор nбпнnереоеиии" пбпнпроменлив кондензатор, тример полупроводниковий полупровод¬ ников кондензатор УбмехбдавлЯющиИ • кондензатор, отстраняващ смущенията ~ постоянно" емкости кондензатор с постоянен капацитет постоянни" убстбяиеи конден¬ затор ■—, прецизибинм" прецизен конден¬ затор ■—■» урбTивбпбоeховиИ прбтивошн- мои кондензатор проходио" проходен кондензатор пряобвблибвмй еондеизатор,чроз който дължината иа вълната сс изменя пропорционално иа ъгъла иа завъртане нячоб£окocтимИ линейно капа¬ цитивен кондензатор лпям очастотим" пине"ночестотсн кондензатор пусково" пусков кондензатор пьозб^псктяИческий nисзоепее- тяичосеи кондензатор ризвя^м^^а^ющи" дскуплиращ [развързващ] кондензатор яаздопИтольим" разделителен [cсиаратояен} кондензатор рсгулйрусмм" променлив (регу- пиянсо) кондензатор ~ с вбздHшимо ди^поктяиебо кон¬ дензатор с въздушен диелектрик — свЯзи свързващ кондензатор — с гАзовим ди^лоетяикбо конден¬ затор с газов диелектрик сглаживиющи" изглаждащ пул¬ сациите кондензатор ссгиотб^псетяИчсски" сегието- епсетричоски кондензатор с жИдкио ди^лектяикбо конден¬ затор с течен диелектрик сиооeтяичимИ симетричен кон¬ дензатор слюдяно" слюден кондензатор сбуpягающи" спрягащ кон¬ дензатор стсkло^оИлсвий стъкло-емайлов кондензатор КОН стеkлЯннмв стъклен кондензатор суммИянюЩи" сумиращ конден¬ затор сухо" ^лектябЛитИчсский сух слектролитеи кондензатор таитИловий ^лоетЯблитИчсски" танталов електролитен конденза¬ тор трудчитий тръдои кондензатор нкбяИчивающив скъсяващ кон¬ дензатор — уточки уточков кондензатор цилзидрИчсский цилиндричен кондензатор цияkоновмв циркониев конден¬ затор шарово" сфсричон кондензатор ^локтяИческий електрически кон¬ дензатор ^лсkтяблитИчссkий електролитен кондензатор ^талбннив еталонен кондензатор кбнденсaтбрни" кондснзаторси коиденсацзч • ж кондензация капилярна» капилярна конден¬ зация кондонсоя м опт. еондснзбр ебндицибнИябвaиис с кондициони¬ ране (съгласуване на изолацията преди изпитание към условията на околната среда — температу¬ ра, влага и др.) кбиднктомстя м коиднктомстъя (уред за определяне на електропроводи¬ мост ) кбиднктАцич м ебндуктанс, иктзвиа проводимост конСц м край ебиочиос с мат. крайно коиСчний краои конкретизация ж стандартно" под- пяогяаоми авт. конкретизирано на стандартната програма кбHбИд м мат. конозд консерватЗвний консервативен кбнсзстомстя м еоисзстбостър, гъс томер (уред за измерване на кон- систентност ) консоль ж конзола — чйстой лоитм, двойная конзола за двойно чиста лсита кбнсонанс м консонинс константа ж константа
КОН 134 кбистинтан м константии (материал с голямо съпротивление) кбнстяуйpoвинис с конструирано, по¬ строяване — алгбрИтобв построяване ни алго¬ ритми контИкт м 1. контакт 2. контактно тяло, контактна кутия биоеталлИческз" димстилон кон¬ такт длбкияовбчим" блокиращ [блоки- ровъчен] контакт вАкуумим" вакуумен контакт — врищСнтя тлф. контакт за вър¬ тене вспоlиoгaтспьний спомагателен контакт; помощни контактна си¬ стема вмnяямлЧющзй изправящ кон¬ такт гидябaкнстИчоскзИ хидроакус¬ тичен контакт главим" тлф. главен контакт (на изкачващо-въртящ се избирач) дскИдим" докадон контакт дугогисйтелБим" дъгогаситолои контакт , заземлЧющт" заземяващ контакт , зикрМтмй затворен контакт , зниkоnсясмонни" знакопромсп- лив контакт , знжсктИянюЩи" инжектиращ контакт , клиновИдний клиновиден кон¬ такт , лннОйиий линеен контакт , оигнитбнпЯИвлЯеои" мигнито- управляем контакт , мостзkбвмй мостов контакт , исподвйжиий неподвижен кон¬ та КТ — , нсяазъеонм" неразглобяем кон¬ такт нормальио зикрИтий нормално затворен контакт иоямaпьиб зИмkнутив вж. кон¬ такт, ноpиaльиб закрити" нбямaльиб открИтий вж. кон¬ тИкт нбpмaльно яaзомkиутмB иоямaльиб яазомкнутив нормал¬ но отворен контакт бдиотбчечии" едиоточков кон¬ такт и * * * м ооИчесеиИ бмтчси [галваничен! контакт оптИчсскт" оптичен контакт открити" отворен контакт пальцсвой палцов • контакт пИрим" чтфтов [двоси] контакт псяееидибИ прекъсващ контакт nеяскпючающи" превключващ контакт nеяехбдибИ прсходси контакт плоскостим" плоскостсн контакт подвИжим" подвижен контакт подъвма тлф. коитикт за изкач¬ ване — пяовepтмвииич тлф. коитикт зи превъртане (при изключващо- въртящ се избирач) рабочи" работен коитикт ЯИдзблокaцтбиимИ радарен [ра- дибпбеацтбисн] контакт разривно" прекъсващ контакт Яизъеони" разделителен (пре¬ късващ] контакт ябзеточии" розетъчеи контакт Яолтебвм" ролков коитикт ртутимй живичеи контакт серИйний сориси коитикт скбЛьзЧщий тлф. плъзгИщ се контакт спокойни" спокоен коитикт стиkOBбИ тлф. челси контакт тояцбвмH чслеи контакт . — ..точемимй точков коитикт уголвимй въглеиов коитикт шаровой сферичен контакт ш^ксрим" щсксрси контакт штСпссльнмй щепсслсн контакт штйфтовмй щифтов коитикт щеточим" чстков контакт ^лектяИчесеиИ електрически кон¬ такт — ^лектяодлбеиядвет коитикт зи електрическо блокиране ^лсктяоиимH електронен контакт kонтактИябвииие с контактуване? контИктний контактен контАктор м контактор, ключ иояlоaльиб• закрИтм" контактор с нормално затворена система иоя!оaльиб открИти" контактор с иормалио отворени система контраст м контраст — изображения контраст иа изобра¬ жение [образ]
*35 кои — яркости контраст иа яркост кбнтяастность ж еонтяастибст, кон¬ траст —• изображСния коитрастност на об¬ раза (при образната телеграфия и телевизията) — яркости контрист иа яркост еонтяастиость ж контрастиост, кон¬ траст — изображения кбитяастибст на образа (при образната телегра- фия и телевизията) мйгмия мека ебнтрастибст, оалб- контяастибст ибяоaпьиач нормална контраст- иоот Яадиблокационния радиолоки- цтонии контрастибст кбитяИстоя м коитяастоя — електрически* сигналов коитрас- тор на електрически сигнали кбитЯбплся м контролер, оибгбпб- зицзбиси прекъсвач барабаним" барабанен контролер главим" главен контролер ~ , инлачедвм" ексцснтрикои [гър- бзчси] контролер ебитяоль м контрол, проверка —, автоматИчсски" автоматичен кон¬ трол идиптйвим" адаптивен контрол апаратурни" апаратурен кон¬ трол входной входен контрол днспСтчерскнй диспечерски кон¬ трол дистаицидиии" дистанционен контрол логИчески" логически контрол мСстим" мюстеи контрол оибгбстнпончaтм" многосте- псиси ИбИTЯOП множествсним" множествен кон¬ трол иа исчeтибсть контрол по исчет- НОСТ — иа четиость контрол ии четност, пирзтотон контрол ~ ии чeтность-нечетнбсть контрол по четиост-нсчстибст иепрсрИвим" непрекъснат кон¬ трол , паяиллольии" паралелен кон¬ трол послодoвaтсльно-пияaллольнмй последователно-паралелен . контрол — , последоватсльиий последовате¬ лен контрол приборни" апаратурен контрол уяогяaоонм" програмен контрол ~, профилактИчсски" профилакти¬ чен контрол — , симбиастяИзвающзйсч вж. кон- тябль, логИческий ~, ститистИчоски" статистичен кон¬ трол текущи" статистически" текущ статистичен контрол тсяоТчсски" теяозчеи контрол — , ултразвуково" ултразвуков кон¬ трол цоитяилззбвииимH централизи¬ ран контрол коитрольизк м изч. контрольор илфивЗтимй алфавитоя [буквеи! контрольор ~ для перфокарт пеяфоkбитрбльбр лонточии" лентов контрольор kонтяольни" контролен контур м. затворена верига, кръг, контур (вж. също контури) инодний аноден кръг, анодна верига иитенимй иотеиси контур ~, иnсятодИчсскт" апеяиодичои кръг дилаисим" балансна верига, да¬ ла исеи кръг входно" входен кръг вияИвнивающи" • компенсиращ [из¬ равняващ] контур високочастотнмй високочесто¬ тен кръг ~, виходной изходси кръг двухпяовбдноИ еблсдaтспьний двупроводен трептящ кръг, Ле- херов кръг ~, деопфеяниИ демуфереи контур ~, дтффсяенц"яующтй диференци¬ ращ кръг заглуш^ющи" заглушаващ кръг ~, зиграждающтй заграждащ кръг задающтй задаващ кръг заоkинтмй Затворен кръг, затво¬ рена верига —, интогяИянющиИ интегриращ кръг тскpoгaсТтепьимH искропоту- шавИщ [искрогасящ] кръг
КОН 136 кбакстdльии" колобательиий ко¬ аксиален трептящ кръг — , колобательиий трептящ кръг коопснсИянющзИ компенсиращ кръг кояяоетИянющий коригиращ кръг — , иигрузочиий товарен кръг иистяaивaеои" настройващ се кръг иеиигяужснииH нонатовареп кръг — , низкочaстбтии" нтскбчестотои кръг — обратно" связз верига на обрат¬ ната връзка — , объеоии" обемен кръг, резона¬ тор открИтм" кблсбатольиин отво¬ рен трептящ кръг отсасмвающзй абсорбиращ кръг паяИллольимн. паралелен кръг '-'у пияиллольнм" колебИтольимн паралелен трептящ кръг пассЗвний пасивен кръг порвНиим" първичен кръг nбглбщающтн поглъщащ кръг — , последоватсльний последовате¬ лен [сорион] кръг последовательний колобатсль- нм" последователен [сериен] треп¬ тящ кръг — промежуточио" частотМ межди и- иочестотен кръг промежуточнмй мсждииси кръг лябттвбкблебатсльнмн противо- кблсдателси кръг — , ридиочастотний вж. контур, ви- сбkочaстотиий яизомкиутм" отворен кръг — регулИябвания кръг иа регули¬ ране резонансии" розоиинсон кръг яасстябеннмй разстроен кръг свеpхпЯбBбдЧщтИ свръх провеж- *■ г> е» «л» *■ * ! I г * ) I > свЯзаиииH свързан кръг сглИжтвающзй изглаждащ кръг, зглаждаща верига сюесйтельиий смссителсй кръг соглисующи" съгласуващ кръг стидтлизТяующтй стабилизиращ кръг тйпа «Бабочки» кръг тип «Пепе¬ руди», пспсрудси кръг удаяио-вбздуждаеомH вж. кон¬ тур, ударно™ возбуждеиня — ударно™ вбзбнждCитч кръг с ударно възбуждане нзkбпрпосимИ тесиблситбв кръг • физбвияавитвиющи" фазоиз- равияващ контур фильтяHюЩий филтруващ кон¬ тур частотний честотен контур —, вквивалСитни" еквивалентен кои ТУР контури м мн. контури, кръгове, ве¬ риги взаИмно яaсстябеииме взаимно разстроени кръгове несвЧзанние несвързани кръгова связаииме свързани кръгове свЧзаннис копeбaтспьнме свър¬ зани трептящи кръгове конус м конус — излучеиич конус ни излъчване: кругли" кръгъл конус — Маха конус на Мах — трония конус иа триоис конусбодpaзимИ конусовиден, ко¬ нусообразен конфбkальимИ ебифоеалои концентрация ж концентрация — атомов концентрация ии атоми, итомиа концентрация — аkцептояиб" примеси концентра¬ ция ии аецептбяии примеси — вбзбуждеиимх атомов гъстоти иа въздудоии атоми — гИзи концентрация на газа — доибябв концентрация ии донор и? — дИрок концентрация, • ии дупки — дИрок, ззбИтбчиич пълна дупче- ста концентрация избИтбчнич пълна .концентрация — ионов гъстоти иа йоин, йонна кон¬ центрация — носИтслс" зирядов концентрация на тбебнбситоли — иосйтелсй зарядов, равновесния равновесна концентрация ии токо- носители — иоситсле" тока, оптиоaльиач оп¬ тимална концентрация ни токоиб- сители — прИмссе" концентрация иа при¬ меси
137 — злоктронов електронна концентра¬ ция — ^лсктябиов, избИтбчнич пълна електронна концентрация еонцоитрйрбвaть концентрирам конъЮиkцзч ж изч. ебиюиецич, ло¬ гическо умножение координати ж координата (вж. също координАтм) входния входни координата изооpЧемaч измервана коорди¬ ната регулируемия регулируема коор¬ дината координАтии" координатен координАтор м координатор координати ж мн. координати биnблЯянмс диублчрии коорди- и ат и еяиволзнCйиио криволинсHни координати полярние полярни координати урчмоугбльнмо правоъгълни ко¬ ординати ~ цСли координати иа цел цилиидяИчоскзс цилиндрични координати координАция ж координация, съ¬ гласувано — изоляции координация ии изо¬ лация копИл м копал (вид твърда природна смола ) кополь м копол (медно-никелова сплав) еояоиь м мат. корен, радикал — уравнения корен иа уравнение короб м, изблчциоиниИ изолацио¬ нен кош коробкИ ж кутия ответвйтельиАя разклонитолна кутия — передАч скоростна кутия — соедзнйтельиич съединителна [свързваща, разклонителна] кутия ~ с пясдохpАнИтолчои кутия с пред¬ пазители корони ж корона, кбябнизиращб из¬ празване дипбляяиАч диполярна корона Импулсния импулсна корона отяицaтольнич отрицателна ко¬ рони КОР ~, положйтельная положителна ко¬ рона ~, нниполЧяиич униnбляяиа корона kбяоийроваиис с еоронияано (на предавателна линия) корбиостбйкость ж еорбиоустойчи- вост, устойчивост ии еорбиияаие кбЯотковблиовИк м късовълнов пре¬ давател коротковблнбвмй• късовълнов kоротkозИоеиутм" съсдииси [свър¬ зан] накъсо короткозамикатоль м късосъодинитсл корпус м корпус; основа; тяло кояpeктИяованио с коригирано, по¬ правяно — "мпульсов коригирано ии импулси kояpeктИpoвaть коригирам, поправям! коряектбя м коректор — вмсоких чистот коректор на ви¬ соки честоти — иЗзких чистот коректор па ниски честоти — яозkбстз коректор на яркост [кон¬ траст! ‘ фИзовий фазов коректор кояяекцич ж корекция, поправка иоупзтудиб-чaстбтиия ампли¬ тудно-честотна корекция иоУП3тHдиб-чaстбтпия фбяоб- ймпульсиАя аоулитудиб-чсстотиа форооимnyпсии корекция иуертуриач апортуриа корекция висоkбчacтбтная висоеочестбт на корекция — диииоИческих свойств корекция на динамически сво"ства — изображСния корекция ии изобра¬ жение [образ] Импул^ная импулсна корекция — нскажСинй корекция ни изкривя¬ ваното катодния вьICбеочacтотиач ка¬ тодна високочостотии корекция испяеяМвнaч непрекъснати ко¬ рекция иззkочaстбтнАя нисебчсстбтиА корекция — нуля корекция ии нула оптИчсская оптически корекция — по воздо"ствзю корекция по въз¬ действие подстяOечиач корекция за дони- стройка
138 КОР nослeдoвaтольнич високочистот- ная последователна високочестот¬ на корекция пясдвaя3тспьиач предварителна корекция простая висбкбчaстбтиич про¬ сти високочестотни корекция пяотивошуоовач противошумо- ва корекция релейния репойиа корекция сложния висбкбчaстбтиия слож- ив високочестотна корекция с пообщью мАски тле. колорз- мотричии корекция стиятстдуиая стаятстбnиа корек¬ ция — тСмбри томброва корекция фазовия фазова корекция фояоo"опульсиaя формоимпуле¬ ни корекция частотная честотна корекция — чaстбтнб" характеристики корек¬ ция иа честотната характеристика ^мйттеяиач висоkочaстотнач смитерна високочестотна корекция кбяяслогяаома ж корслбгяиоа kояяелбгяаф м корелограф мигинтофоним" оагнитофонои королограф коЯЯепбмCтя м кбяепомстър АнАлоговий аналогов кояолооо- тър уисвмaтИчссkин пневмАтичеи ко- репооетър фотб^лектяИчесеи" фбтбелоетяи- чоски кояопоостъя злоктронний електронен корело- мстър коЯрелЯтоя м корелатор kбЯpеляцзонии" ебяспaцзбнси кбяpотяцич ж корелация взаИмная взаимно [кръстосана! корелация пябстяaиствснная пространстве¬ ни корелация угловИя ъглова корелация ебЯЯеспбндеицич ж кореспонденция коЯЯбзич ж корозия котел м котел водбгяе"им" водогрееи [водоза- тбппитслон] котел водбтяубний водотръбсн котел — високого дивлония котел с ви¬ соко иалягаИо гбяизонтАльнмH хоризонтали* котел пАровой пиреи котел nяотзвоточнмн протзвотоков ко¬ тел ~. урчооточимн уяавотбкбв котели — с воздухоподогяовИтспом котел с въздухоубдгревaтеп — с диоогИрнммз тяубиои, всятз- kАпьниИ вертикален димогирои ко¬ тел стационАрим" стабилен котел ^kЯАиИяовАHниИ екраниран ко¬ тел kбтольнич ж котелно помещение котСльний котелен, за котли kб^ффициCит м коефициент — абсорбции коефициент ии поглъ¬ щане, абсорбционен коефициент — Актйвиостз коефициент ни ак¬ тивност — амплитудно" модулации коефи¬ циент ии амплитудни модулация — Асиооотяии спСктров коефициент- иа иссимстяичибст ии спектрите — бсзопАсности коефициент ии без¬ опасност весбвб" тегловен коефициент — взаИмной диффузии коефициент иа взиимиа дифузия — взаИмно" индукции коефициент иа взаимна индукция ~ взаИмной модуляции коофицисит иа взиимиа модулация — взаимодействия коефициент иа взаимодействие — вИхревих токов вж- коаффициеит Фуко — возврАти коефициент ни възвръ¬ щане — воздСйствия по интогрИлу кое¬ фициент иа въздействие по инте¬ грала — воздойствия по бтелонеиию кое¬ фициент иа въздействие по откло¬ нение — воздействич по производной кое¬ фициент иа въздействие по произ¬ водна г волибвб" вълнов коефициент — вбсстинбвлонич коефициент иа възстановявано — вторИчно" змйссии коефициент ни вторична емисия
139 м I г г вмдиваизя ^локтяоибв коефи¬ циент ии отделяно [избивано] ни олсктроии — виуЯчопоиич коефициент иа из¬ правяно вчзkости коефициент ии вискоз- ност — гАзового усилСния коефициент ии газово усилване (на йонен фо- тов ле ме нт ) о-' гаямоиИе коефициент ни хармонич¬ ни честоти, ^^фактор — ГопеИнсоиа коефициент на Хоп- еипсон — гяупnИябвАиия коефициент иа групиране — доления коефициент на деление — депресии шума коефициент ии депресия па шума — диффузии коефициент ии дифузия — диф^узного отражения коефи¬ циент ии дифузно отражение ди^леkтрИчосkиH диелоктр и чс- скй коофзциоит — ди^лоетрИчосеих поторь коефи¬ циент ни диолектрическз загуби — добротиости качествен фактор — емкости, темперАтурим" темпе¬ ратурен коефициент иа капацитет — загрузки коефициент ии иатонар- ваио зазори коефициент на междина замодлеиич коефициент ни закъс¬ нение занятости коефициент ии заемане запИса коефициент иа запас запАса nрбчнбсти коефициент ии запас иа якост — зиполиснич коефициент ии за¬ пълвано — зАпуски коефициент иа симопус- кано — зитухИния коефициент иа затих¬ ване — защИтибгб действия аитСиим кое¬ фициент ии защитно действие ни антона — звукбпоглощCиич коефициент иа звукбnбгпъщано звнkоnябницАообсти коефициент иа звнеопябницаeобст ~ избзяатсльиости коефициент ии избирателност __ КОЗ ~ избИточиости коефициент на из¬ лишък — излнчеиич коефициент иа излъч¬ ване, светлинен коефициент Нопульснм" импулсно отноше¬ ние (в номероизбирателен меха¬ низъм ) — зндуктТвиостн коефициент иа ин¬ дуктивност — индуктивности, температурни" то.мпоратнреи коефициент на ин¬ дуктивност — инжекции коефициент ии инжек¬ тиране — зонизИцин коефициент ии Ибяи- зация — ибиззИцни, линСйний линоои коефициент на Ноиззация — нскaжоинч коефициент на изкри¬ вяване — нспбльзовиння коефициент ни използуване — исnб.льзбвaиия оборудования кое¬ фициент на използувано ни съоръжение — 3CУбЛЬ30вАИ3Я ^ПOkTрбИИбГб по¬ тока коефициент на използувано ии електронен поток (на токораз- пределение) — кАтушки, с Нловмй силов коефи¬ циент ни бобина — kоитрaстибети коефициент иа кон¬ траст — концентрации Акустйческой сн- стCом коефициент ни концентрация ии акустична система — концситрАцин вИзовов тлф. кое¬ фициент на концентрация ни повик¬ ванията — концентрации иагрузки коефи¬ циент ии концентрация на товара — кбЯрCкцин кбреециоиеи коефи¬ циент — кбяяекцни полутбновмх искажС- ин" коефициент ии корекция ии полутонови изкривявания (при образна телеграфия) — кбяяепчцин коефициент на коре¬ лация — крутизиМ коефициент иа стръм- иост (на лампова характеристика) — лббовогб сбпяотивпCнзч коефи¬ циент на чслио съпротивление
коз 140» — лучеиспускаизя коефициент ии лъчепзпнсkаие — пучоуогпощензч коефициент иа л ъ ч е п о г л ъ щи ем ос т — маскировки коефициент иа мас¬ кировка ~ модулации коофициоит на мюду- лацзя — мощности фактор ни .мощността — Тауисенда коефициент иа Тауи- сонд — иагрузки коефициент ни натовар¬ вано надежибстт коефициент ни на¬ деждност [с игу риост 1 — нАдежнбстн отпускАния коефи¬ циент ии сигурност иа отпускано (при реле) — надежнбстн срабативинзя кое¬ фициент ии сигурност'на задейст¬ вувано (при реле) — нaдежнбстн уде^в^ия коефи¬ циент ни сигурност ии задържане (котвата, привлечена на реле) — ИАУбпненнч коефициент иа на¬ пълвано — ииnяавлсннбгб дСйствия коефи¬ циент ни иасочоио действие — иАпяавпеинбГб действия интеиии коефициент ии насочено до"ствис на иитоиа — иАnяавпеиибстн коефициент ии насоченост — направлсниости по мощности кое¬ фициент на насоченост по мощ¬ ност — иАпрИвлеиности по напряжентю коефициент на насоченост по на¬ прежение — нaпpчжонич коефициент иа на¬ прежение — иАсищСизя триизНстора коефи¬ циент ни насищане иа транзистор — иелииCйнбсти коефициент ии ис- лииоИибст — иелннСйиих искажени" коефи¬ циент иа пептне"нт изкривява¬ ния, kлтрфаетор — иеоедленибИ яaзббячтвбсти тлф. коефициент ии незабавна разби¬ раемост — иесбгласбваиибсти пябцессбв ана¬ лиза и синтези коефициент ии несъгласуваност на процесите ана¬ лиз и синтез (при образната теле¬ графия) ббобтбчнмн коефициент иа иа- мотка — одяатТобстт коефициент ни обра¬ ти мост — обратной связз коефициент иа обратна връзка ~ объемной тонизАцни коефициент ии обемши йоинзация — одиовяCосиибстт коефициент иа сдиовясосииост — однотИnибсти коефициент иа одиотипност — оптИчсско" кбяяеkцтт коефи¬ циент иа оптически корекция (пр? образната телеграфия) — бслиблCнич коофициоит иа затих¬ ване (отслабване) — отkпбноиич коефициент иа от- клоиеиио, девиициоиен коефициент отоплИтольний отоплителен кое¬ фициент — отражения коефициент иа от¬ ражение (на вълна) — отражСния, переходим" пр?,\">дсп коефициент ни отражение — бшйдок коефициент на грешки — пеяегянзеи коефициент ии пре¬ товарвано nояодАточиий предавателен кое¬ фициент — псредИчи коефициент ни преда¬ ване — псясключонич коефициент ии пре¬ включвано — nсясkяИтич коефициент на покри¬ ване — перекрИтня пбпюсиогб шаги, рис- четни" изчислителен коефициеит ни покритие иа полюсна стъпка-. — nсясибса коефициент иа прена¬ сяне псрсрегулТрования коефициент иа прсрсгултраис повCяхностиогб зффекта коефи¬ циент иа повърхностен ефект поглощСизя коефициент на по¬ глъщане поглощСизя звуково" знергии -кое¬ фициент ни поглъщане ии звукова сиоргня
141 — погпбщонич елсктромАгнИтно" ^иоягти коефициент иа поглъщане иа електромагнитна енергия — полСзного действия коефициент ии полезно действие — полозибгб действия, злоктроику- стйчески" слоктроакуст^нчеи кое¬ фициент иа полезно действие — nблезнбго действия, ^локтябмоха- иИчссктй електромеханичен кое¬ фициент иа полезно действие — поляризАции коефициент ии по¬ ляризация попяавочнмн коефициент иа поправка, поправъчеи [корскшю- нен] коефициент — пбспеускояеизя коефициент ии остатъчно ускоренно — потери ^^ткости коефициент иа загуба ни точност [четливост) — поторь коефициент ни загуби — пбтбкбсцоплеизч коефициент ии потоебсцсnпсито — Потье, зквивалСнтний еквива¬ лентен коефициент ии Потте — почернСния коефициент ии по- чорняванс (при образната теле¬ графния ) — пЯспбопCнич коефициент ии пре¬ чупване — преобразовАния коефициент ии преобразувано — преобразования мощности кое¬ фициент ни преобразувано по ■мощ¬ ност — преобразовАния напряжсиня кое¬ фициент ни преобразуване по на¬ прежение — преобразования токи коефициент ни преобразувано по ток — прозрачности слоя коефициент ии прозрачност на пласт — пябпбpцзoиaльиости коефициент иа пябпорцибналибст — пропускАния коефициент иа про¬ пускане — пропускания свСти коефициент на препускане на светлина ~ пябстяАиствоиибГб затуханзч зву¬ ка коефициент ии пространствено затихване ни звук пячобнгбпьнбстт коефициент иа правоъгълност КОЗ ~ пульсацтт коефициент на пулса¬ ция — разложСния коефициент ии раз¬ лагане распознивАиня сигнАли коефи¬ циент ни разпознаване ни сигнал — ЯАсnяеделeнтч токов коефициент иа тбкбяазуродепянс — яасnЯбстяАнонзч коефициент на разпространение — рассСяиня коефициент ии раз¬ сейвано — яaсштяонзч коефициент иа раз¬ ширение ~ регулирования коефициент [сте¬ пен] ии регулирано — рсзСрва рсзервои коефициент ~ ЯCкообтиАцит коефициент на ро- еомдтиацтч — рефракция коефициент на рефрак¬ ция CАOбBМЯАвИТBАHТЧ коефициент иа самоизравняванс — сaоодтфф^зит коефициент ни са- оодифyзтч — саобтидуkцтт коефициент ни са- моиндукция — CАOOЯOГHПИЯбBАИИЯ вж. кб^ффт- цтонт сАOбвмяАвнтваитя — связи коефициент ии елсктрб- мохаитчиа връзка (при трептене на телефонна мембрана) — свчзи ^поктяоиногб потока коефи¬ циент ии връзка ии слоктрониич поток — сдвйга коефициент ии премест¬ ване — сжАтня коефициент ни сгъстява¬ не [свивано] — сжиоАсмбсти коефициент ни сви- васмбст (за течност) ~ с.лмшимости коефициент иа чу- ваеобст — соглaсовАнтч коефициент ни на¬ гажда не [съгласуване] — сопябттвлентя, температурни" температурен коефициент ии съ¬ противление — стабилизации коофициснтна ста¬ билизация ~ статнстИчсского преобразователя коефициент на статичен преобра¬ зувател
коз 142 — стоячей волиМ коефициент ии стояща вълна ~ схемм коефициент иа схема сцепления коефициент иа сцеп¬ ление — тСкучссти коефициент на лоkбпб- движиост [гъстота] ни течности тсмпературний температурен коефициент — теплоотдИчи коефициент пи топ- лоотдаваио тсплопояедачт коефициент на топ- лопродаваис — топлопбгпощеиич коефициент на тбппбубглъщаооост — топлопроводности коефициент ни топлопЯбвOДТOOCT теяоодтиаоИчосктй термодина- мичеи коефициент — терм б^лсетяодвИжн ще" сИлм кое¬ фициент ии тсяобелоkтябдвзжеща стла — токояаспясделеитч коефициент ии токбяазпяодолеизе — тояоожоиич коефициент иа спи¬ ране — трансформации коефициент ни трансформация трСизя коефициент ни трионс , у^ово" ъглов коефициент , удАрим" ударен коефициент умножения ^лоетрбинбгб умио- жителя фактор на нмибжонис ни електронен уоиожитол управления ЗАжзганзоо коефи¬ циент ии управлявано иа запал¬ ване — усиления коефициент ни усилвано — усилСния интеинм коефициент иа усилване на антена усиления бАзового токи коефи¬ циент ни усилване на базов ток ~ усиления каскади коефициент иа усзлваис ни стъпало — усилСния по мощности коефи¬ циент ии усилвано по оощибст ~ усилСния по иАпряжСнтю кое¬ фициент ни усилване по напреже¬ ние устлОнтя по току коефициент иа усилване по ток — усилСния, стАтИчсскт" статичен коефициент ии усилване ми — усилОнтя схоми коефициент ии усилвано ии схема — усилСния ^лектронибй лампи кое¬ фициент ни усилвано на електрон¬ ни лампа — успокоения коефициент на успо¬ коявано [амортизирано, утихванс| — фИзи коефициент ии фаза, фазов коефициент — фзльтрИцтз коефициент ни фил¬ трация — форми коефициент на форми — чистотМ, температурни" том- уояатняен коефициент иа честота — , числово"! числсн коефициент — чувств3тепьнбстт коефициент ни чувствителност — чнвствИтопьнбCти, отиосТтопь- нмй относителен коефициент ии чувствителност — широкополосио" лампи коефи¬ циент на широколентова лампа — шуми коефициент на шума — шуми транзистора коефициент иа шуми ии транзистор — шума нстлТтопя коефициент иа шума иа усилвател — ^крии3рбвиизч коефициент на екранирано [шзрмбваис] — ^локтроaкустИчоскон связз кое¬ фициент иа олоетроакустичиа връз¬ ки — ^лоkтромсхАнИчссkбй связз кое¬ фициент иа електромеханична връз¬ ка — ^лоетронибгб взаимодействия кое¬ фициент ии елоктроиио взаимо¬ действие — зффсктИвностт коефициент ии ефективност — зффектйвности амИтторА коефи¬ циент на ефективност ии емитер — яркости коефициент на 'яркост [контраст, яснота! — Фуко коефициент ни Фуко, кое¬ фициент ии вихрови токове — Ф^ьО коефициент иа Фурно крии м кран — дистинцтоннбго управления кран с дистанционно управление краска ж, телеграфния телеграфна боя, телеграфно мастило крИтиое с кратно
143 крифт- цоллюлоза ж к рафт-цел у лоз а (вид целулоза за електроизолаци¬ онна хартия) края м мн. краища — полюсов краища на полюси — полюсов, иабогАющнс доближа¬ ващи се краища ни полюси — полюсов, сбегающне отдалечава¬ щи се краища иа полюси ^Смиови" силициев кяоони" м хим. силиций креплонис с захващане, закрепвано кропость ж, ^лектяТчоскaч електри¬ ческа ' як ост кростбвИнА ж кръстовина — ябтбяи кяъстбвзиа на ротор — якоря кръстовзии на котва кривИя крива вбпьт-ампCянaч крива напреже¬ ние—ток, ^CJT^г^-^^^м^УT^J^киi крива ~, гяидутябBбчиАч градировъчна крива, крива за градуиране двнгоябач розонИиснАя двугър- ба рсзонансни крива — жНзин изоляциз крива иа животи на изолация (зависимост на про¬ бивна здравина от време на експлоа¬ тация) — затухАизя крива на затихване — uзбuяaтопьиостu крива ии изби¬ рателност Нмпульсная импулсна крива иитсгрaпьния интегрална крива — зонизАции крива на йбннзацичта — контури, розонИисния резонаисии крива — мощности излучатоля, резонАнс- ния резонаисии крива ии мощност иа излъчвател — нагрОва крива иа загрявано — ииоАгнИчивАИня крива на на¬ магнитване, магнетизнраща крива огuдaющaч обвиваща крива — охлаждония крива иа охлаждано — nсясхбдногб процСсса крива ии проходния процес пз.лоoбpaзиАч тяuоноббразиа кри¬ ва потенциальной енергии крива на потенциална енергия пяоcтpаиcтвеннач пространст¬ вени крива — яисстоЯнИH крива иа разстояния ЯОзонАнсиач розоиаисна криви КРИ — сйлм свети, пяодольиич свстпб- разпредолитолна крива — «ток—напяч.жонйе» крива «ток— напрежение» — холбстбго хода мишНии крива на призен ход на машина — ^лсkтяИчсскогб гистерОзисА криви иа електрически хисторозис (при нелинейни диелектрици) кривизиИ ж кривина, ззвитост; крива — поля кривина на поле — характеристики кривина (крива] ни характеристики — екрана кривина на екран криогСнни" криогенен kЯиосАя м кяиосая кяйоскбnйч ж ериосебпич кЯибтяАнсфояоатбЯ м ерибтяансфбЯ’ оатоя еяиотяои м криотрои (свръх- провеждащ елемент) kЯйстАдйи м кристадзн (де тек то¬ рен приемник) кристалл м кристал германиеви" германиев кристал — квИрца кварцов кристал ковилОнтим" еовалентон кристал полупроводникови" полупровод¬ ников кристал пьозо^локтяНчосkий пиезбелее- трзчоскн кристал кристАллизация ж кристализация ультяaзвукбвaя ултразвукова кристализация ’ кянстАллUчосkнй кристален кянсталловНднмИ кристилов идои, kяисталообяазеи кристАллодоржА тсл ь м кристал одър- жател кянстиппоuд м к ристал оид критСри" м критерий — вирождеизя критерий за израж¬ дано — Гурвица критерий ии Хурвиц ~ д'А плАмбояи мат. критерий ии д'Аламбор — кАчестви критсри" на качество кАчестви, интегяИпьнмй интегра¬ лен критерий на качество — Кошй мат. критерий на Коши — ойнйоуоА средноквадратично" ошИбки критерий на мнитм^лна средноквадратична грешка — Миха"лова критерий иа Михайлов
КРИ 144 — Нейквйста критерий ни Наз- ку "ст — РИуси критерий ии Раус — сммслбвогб соотвотствия крите¬ рий ни смислово съответствие — срОднс" евАдрaтйчиой ошйбки кри¬ терий ни сродна квадратичиа греш¬ ка — устойчивости критерий ии устой¬ чивост устойчивости, алгсбяАИчсски" ал¬ гебричен критерий за устойчивост — устойчивости, чистотии" често¬ тен критерий за устойчивост критИческий критичен kяитядн м критрон «росс м кросс, реnартuтбр, разпре¬ делител лино"им11 линеен ропартитор — межгоябдно" сОти яeпартитбя [разпределител] за междус ел ищи а мрежа — тслсгрАфно" сОти ропиртИтор за телеграфна мрежа кябссuрбвkи ж 1. кябсuяaне, разпре¬ деляно (на вериги, линии) 2. раи- жировка «руг м 1. кръг, окръжност 2. елек¬ трическа верига крутизнА ж стръмнина, стръмност (на характеристика); наклон — ииодиого токи стръмност иа анод¬ ния ток — волиМ стръмност иа вълиа — гстсябдИиА хетсродииии стръмиост дuнаоИчесkАЯ динамична стръм- ност комплексния комплексна стръм- ност иачальиая начална стръмност бTЯицАтсльиая отрицателна стръмност — преобразования стръмност на пре¬ образуване сяоднчч сродна стръмност (на лампова характеристика) статическия статична стръмност — фронта волиМ стръмност [наклон] ни фронта ии вълиа — фронта Импупьса стръмност [иа- клои] ии фроити ни импулс — фронта иарастИиня яркости стръм- ност ии фронта ни нарастване иа силата на яркост — характеристики стръмиост [на¬ клон] иа характеристика — ^ЛCkTЯOHHб" нАстройки стръмност ни електронна настройка круто" стръмен кяутбнаяастающий стръмно нараст¬ ващ кручоиис с усуквано кришки ж телефона иаушизк [ка- иак) иа телефон крюк м тлф. кука ии апаратен ко¬ мутатор кссиои м хим. ксенон ксерогрифИческий ксорографичен куб м куд кулачок м палец, гърбица, профилна шайби кулои м кулои кум^р м ку метър, Q-оетър (уред за измерване на клирфактора) л лавЗии ж лавина заряженних ■ 'частйц лавина от заредени частици — ионния йонна лавина електронния електронна лавина ливЗннм" павииеn лавuибобяИзни" лавuиобдяазон лИзор м лазер, кваитббптичеи гене¬ ратор гАзовмй гизов лазер жНдкостнмй точен лазер Импулъсний импулсен лазер инжскционний вж. лАзср, полу¬ проводникови" полупроводникови" полупровод¬ ников лазер ~, рубйновий рубинов лазер тяибдии" триодеи лазер лак м лак aнтиkбЯЯбзибнниИ антикбябзиб- неи лак — горячо" сушки лак за сушонс чрез нагрявано (в пещи) изолИянющи" изолационен лак
145 ЛАМ —ззблчцuоиимн вж. лак, изолй- рующи" клоящи" ^Л0kTЯ0ИЗбЛЧЦИбИИИH лепящ електроизолационен лак kясонооягaннчссеий сuлuеонбв лак , мaспбсбдержац^ин лак, съдър¬ жащ съхнещо масло (ленено или тунгово ) оaслчиб-д3туоимн лак, съдър¬ жащ съхнещи масла (ленено или тунгово) и битум — , оaспчио-еаиифбльнмй лак, съ¬ държащ съхнещи .масла (ленено или тунгово) и колофон —lоaс.тчнмн маслен лак, безир покровии" злоктроизоляциои- ний покриващ електроизолацио¬ нен лак , УЯOУUтOЧИМH ^Л0KTЯ0ИЗбЛЯЦИ0H- ни" импрегниращ елеkтрбизбла- циоиси лак смоляиой лак на смола ~ хOлбднб" сушкз лак за сушене на въздух (при стайна темпера¬ тура) ‘ ^лeктроизолчциоинин олсетяо- uзблацзоиси лак паkбдноаги ж лакова хартия, лако- хартия (за изолиране) ^леkтрбизолчцзбниaя олоктро- ззолациоииа лакохартия паебтеаиь ж лакотъкан, лакирано платио свотлая светла лакотъкан (им¬ прегнирана в лакове без битум) черная черна лакотъкан (им¬ прегнирана в лакове с битум) ламель ж ламсла, пластина памзиАримн ламзиарон лИмпа ж лампа; радиолампа, елек¬ тронна тръба [лампа] бАктерицИдная бактерицидна лампа (живачна лампа с ниско налягане за унищожаване на бак¬ терии ) батарейния батерийна лампа — богущо" волиМ лампа с бягаща вълни — бегущой волиМ, Импyльснач им¬ пулсна лампа с бягаща вълна — дегущо" волиМ непясяМвибго дей¬ ствия лампа с бягаща вълна с не¬ прекъснато действие — богущо" волиМ, пакСтная пакет¬ на [пакетирани] лампа с бягащи вълиа — богущо" волиМ с магнИтним фо- кусиянющио пбпсо лампа с бяга¬ ща вълна с магнитно поле — бегущс" волиМ с пбпеяCчнмо магиНтньш пбпео лампа с бягаща вълиа с напречно оагнцнио поле — дегуще" волиМ с пЯбДбльимо магийтним nблео лампа с бягаща вълна с надлъжно магнитно поло — бегущсй волиМ тЗпи М лампа с бягаща вълиа тип М ~, бсзникальная лампа със студои катод босцбкольния безцокълна лампа доззлсктрбдная бсзспсктрбдпа лампа — , бисnирaпьнАя бистрилна лампа ~, буферния буферни [разделител¬ ни] лампа вАкуумния вакуумиа лампа — ваяиоЮ вж. лампи с пеясоCнио" кяутизно" —, вибяопядчнич виброустойчиви лампа; лампа, устойчиви ни удири ~, вблибоеяния въпибмерпа лампа восьми^лсктрдднaч оссоспск- тродиа лампа ~, входния входни лампа вмnячоИтспьнич токоизправи¬ тел па лампа ~, висоkбвакунмнaч взсбковаkунм- иа лампа ~, високбвбльтнич висоеоволтиа лампа, лимпа за високо напреже¬ ние — вмсокого давлCизч, ртутная жи¬ вачна ламши с високо налягане висбkочaстбтния високочестот¬ на лампа вмсоkочaстбтная газоразрядния високочестотна газоразрядна лим- пи виходнАя изходяща [крайна] лам¬ па гизоиапблнсииАя газонапълноиа лампа, ламша с инертен газ газоразрядния газоразрядна лам¬ па, лампа с разреден газ генераторния генераторна лампа двойная двойни Лампа 10 Руско-български електротехнически речник
146 * «ч 0 * * ! ЛАМ двухАИбДнaч двуанодиа лампа, лампа с двоен анод ^4, двухлучовая двулъчева |елок- тябнновълиова] лампа двухсоточная двурешетъчиа лам¬ пи двух^лоkтябднaя двуслектродиа лампа, диод /•4, девятз ^лeктяодиaч двветелкк- тродиа лампа декадиия счетиая дек идна брояч¬ на лампа, дсеаеябн д■смпфИрующАч дсмnфзяаща лам¬ па ^4, десятИчиия счетния еж. лИмпа, дскАдиая счетиия детокеорная детекториа лампа для оптИчсско" записи звука лам¬ па за оптичен звукозапис — для преобразования частотМ лам¬ пи за преобразувано иа честоти — для свсрхвисокзх чистот лампи за свръхвисоки честоти (за ми¬ кровълни ) — для широкополосного усиления лампа за широколентово усилвано ~ дневного света лампа с дневна светлина долговОчная лампа с дълга трай¬ ност, дълговочии лампа дуговАя олоктродъгова лампа — дугбвбгб разряди лампа с дъгов разряд /-4, жесткия съпротивителна лампа (с изтласкан вакуум) — задиющсго генеяaтбяa пипбеиа лампа а/, зИnеятич блокирана лампа — зипйсивающо" сенпCнз лампа със стсnснувaиб записване зсркальиич огледална лампа ззмсpИтольнач измервателна лам¬ пи ззбебпния лампа с изотопи Зопyльсиач импулсна лампа Импулсния генераторния им¬ пулсна генераторни лампа ~, Импул^сная оодyлятояния им¬ пулсна модулаторна лампа <-4, зндикaебяиич индикаторна лам¬ пи знфяaкpaснач инфрачервена лам¬ па, светъл инфрачервен излъчва¬ тел ионная йонна лампа /<4, зсумтaеельнач изпитателна лам¬ па кияаидaшнач ооливопбдббии (приемно-усилвателна) лампа кирАндИшного тИпа вж. лампа,. карандИшная /»4, катодния вж. лампи, ^леееяон- ная ,-4 кварцевия кварцова лампа керамИчс^ая керамични лампа ^4, кбмбзиИpoвaииач ^лекеябинaч комбинирана електронна лампа *'—4, коммyтaеоpнaч комутаториа лам¬ па kоиеяольния еоиеяопиа лампа косвснибгб иакали лампа с кос¬ вено нагряване /-4, лучовАя лъчова лампа ->4, люоиносцeнтнАч луозносцеиеиа лампа -4, мАЛбгабАя3еиАч малогабаритна лампа 4 мИло" общибсеи вж. лАмпи, ма¬ ломощния х-4, маломощния оалбOOЩHА лампи -4, мие3рбваииич матирана лампа 44, оаччеовАч фарова (електронна) лампа 4-4, мотилп3чсскАч .метална лампа моталп б-ксяАоИчссkач млетало- корамзчии лампа 4-м, мотАлло-стскляннач оетaпо•сеъе- леиа лампи 44, мехАиНчески управляемия алек- троиная олоееронни механично управлявана лампа оинзаеЮяиач миниатюрна (елек¬ тронна) лампи 44, оногоаиоднaч многоинодна лампа 444, онбгокАеодиач оногоеаеодиа лампа 4-4, оиогбсеебчнач онбгояошетъчна лампа 44, онбгб^лeктя6днaч мшогоелек- тродиа лампа 44, обдyляебЯИАч ’ модулиторна лахм- пи 44, мощния мощни лампи 444, мощния лучевая мощна лъчева лампа 44, мощния бебиCчнaч мощни край¬ ни лампа
147 ЛАМ } I1 мяТкия мока лампа (с лот ва¬ куум) — никИлзваизя лампа с нажожиеми жичка [нишка) — иикалзвииия общого назначения лампа с нажежаема жичка за об¬ що осветление ™ иикаливания, сво.еорассезвАю- щая лампа с нажожаома жичка с разсейвано ии светлинатА , иистбпьиaч лампа за маси , иaеязсвач натриева лампа , неоновия неонова лампа; лампа, напълнена с нсоиов газ нобнович пaнольнaч неонова панелна лампа исбибвая фИзовая неонови фа¬ зова лампа — иесooтветсевзч лампа за иесъот- всствис (на сигнал) иззеовольтиач иucебволеиа лам¬ па • иИзкого давлОизя, ятнтиая жи¬ вачна лампа с ниско налягано — ийзкого нипряжОизя лампа с ни¬ ско напрежение l^ззkочaстбеиич нискочостотни лампа — обратно" волиМ лампа с обратна вълна — обрАтной волиМ генераторния генераторна лампа с обратна вълни — обрАтно" волиМ с поnсяечимо оАгиHтнмо полсм лампа с обратна вълна с напречно магнитно поле — ббяаеион волиМ с пяодольиио магийтним nблсо лампа с обрат¬ на вълна с надлъжно магнитно поло бkоиочнач крайна лампа оксйдния оксидна лампа освееИтсльнАя освсеиеопиа лампи бтдбниая лампа за свършен раз¬ говор пАльчзkовАч оиииАеюриА лампа nичльнач поялиа лампа пеяеключaющая превключващи лампа — пеяеоCннбИ кянеззнИ вж. лАмпа с nеясоCнно" кянензиоИ пояесчeтиач броячна лампа , плбckO>пАЯАллельиАч плоско-пи- р алел иа лампа —* предохранИтел^ая предпазни лампа пясббpaзoвaеепьнич преобразу- вателна лампа приемная приемни лампи прзeмиo-ycзлИтeльнач приемио- усзлватолна лампа nроeкцзбниaч уяoeкlц"бпна лам¬ пи nябпeенач епзсеяои — урчоогб иикала лампи с директно [пряко] нагряване на катода nячоолино^iиaя лампа с права нажежаема жичка пчтз^лектрбдиАч пст електроди а лампа, псиеод ризборная разглобяема (гене¬ раторна) лампи риздеп3тельная разделителна лампа разрядния разрядни лампа реиктйвиая реактивна лампи рогулТрующия регулираща лампа резоиaисиАч резонансии лампа релейная релейна лампа реуенАч живачна лампа ятHтиич дуговИя живачна дъго¬ ва лампа синтимоеяового диапазона лампа за диамстров диапазон [обхват] сверхвисокого давпенич, ятнеиач живачна лампа със свръхвисоко на¬ лягано сверхоиниaтюрнaч свяъхозиuа- тюрна лампи — с внОшним Анодбо лампа с вън¬ шен аиод — с водяиМм охлажд^нем лампа с водно охлаждано ~ с восьои ШTИЯЬKбBИO цбкопсо лампи с оссм! крачета — с вторично" ^оНссиеИ лампа с вторична емисия сдвбсннАч двойни лампа ~ с двойниш упрАвлением, лучевая лъчова лампа с двойно управление — с дйсковмми вИвбДАои лампи с дискови изводи ~ с дИсеовмои и цилнидяИческнми вИводамн лампа с дискови и ци¬ линдрични изводи ссоз^лсkтябднaч сед ем електрод¬ ни лампа
148 ЛАМ с заосдлЯюшlно nбпео вж. лИмпи с ебЯMбзЯщим полем с заокбвио цокблсо лампи със затворен цокъл снгиилнзИцнз, ббъCетная сиг¬ нална обектна лампи сигнАления сигнална лампа с еАеоднбй сCекбй лампи с катодни решетки с косвеииио накАлоо лампа с косвено нагряване /4, сложния сложна лампи 4X4 с пучИстим охлаждонисм, злск- тяониия електронни лампи с лъ¬ чисто (естествено) охлаждано /х, соссИтспьнАя смссителна лампа /х/ с мееaплНческзо бАппоноо лампа с метилен балон /х/ с осеАллНческой бболочкб" лампа с моталиа обвивка — с обднлЯцисй скоябсез ^леkеябнов лампа с модулация ни скоростта иа елокеяоиз — с непосредствени мм нАkАлоо вж. лАмпа уячмбгб никИли ~ с обратно" вблиб" лампа с об¬ ратна вълиа — со ВторИчно" ^онсснсн, ^ПCKTЯбH- иия електронна лампа с вторична емисия — со сеоябсенбй модул^цис" лампа със скоростна модулация — со скясщCниимн полями лампа с кръстосани полета — со стсклчннио баплбнбо лампа със стъклен- балои спектралЕния спектрална лампа — с псяеоениб" kрутизибй лампа с променлива сеяъмнбсе, лампа ва- Язою спзрaпьнач лампа със спира-лиа нажожаома жичка — с nбвйшсинмо сябебо служби лампа с удължен [уволичои] срок на работа — с пбдогяевнио еатбдоо лампа с знднрекеиб [косвено] нагрявано ии катода — с поnеяCчнмо упяАвлчющим по- лем лампа с напречно управляващо поле — с право" хАяакееяНсезkб" лампа с дясна характеристика с пяинудИесльимм воздушиим охлажд^нисм лампа с принудително въздушно охлаждане с яазясзиМо аибдоо лампа с раз¬ рязан анод — с сбвосщеинион соекаоз лампа с подредени решетки /х-, сеабилззНянющач стабилизира¬ щи лампа стоелЯннач стъклена лампа стержисвИя лампа с централни nбдnбяиа част сеяобосеопИчесkая стяоббскб• лична лампа 44 с ндпииеннб" хияаkеея3сеикбИ лам¬ па с удължена характеристика ~ с упрАвленисм пябстяaисевеиимо зарядом лампа с управление на пространствения заряд с XбПбднМо kАтодоо лампа със студси катод сметния бройсиА лампи — , тороб^лeетяоннaя вАкуумная еея- моолекероннА вакуумна лампи 4х- елоющогб разряди лампи с тлеещ разряд томсчнач точкова лампа — , ерехсееочная трирошееъчии лам¬ па. тяох^поктябдиая еяиелоееябдиа лампа, триод универсалЕная универсална лам¬ па 4-, управляващия* управляващи лам¬ пи усилИтспьнАя усилвателни лам¬ па 4-, фИзиАя фазова лампа фАЗбинвеяснaч фазоинверсиА лам¬ пи фиксйрующия фиксираща лампа ~, флюopecцeнтиaч флуоресцентна паоnа фотбпюознecцeнтиaч фбтблн- мниссцснтна лампа 4^, цезневая Цсзисва (спектрална) лампа цифровая цифрови лампа — цифрово" индикации лампа за цифрова индикация —, чисебебпясодpaзбвaесльиАч чсс- ебенб преобразуватели и лампа, лам¬ па за преобразувано иа честота
149 ЛЕП — чериого цвета ултравиолетова лампа чстмрех^лсктябдиАч чотзрнелок- тродиа лампа, тетрод шиябкоnолосная усзл3тсльнАч широебпенебви усилвателна лам¬ пи 4, ^kЯИнНябвинния екранирана лам¬ пи ^лектяНческАч електрическа лам¬ па 44, ^пеетяодоcвeтиач лампа със све¬ тещ електрод ^лсктяомсея3чосkая електроме- трична лампа 4, ^локтяонная електронна лампа ^лекеябинач випячмНтельная епектроииа изправителна лампа ^лскеябинaя висбкoчaстбтния олеетябииа високочестотни лампа ~, ^лекероннич гснеяaеояиач олск- троина генераторна лампа- ^лектябннaя дсеокебянич елек¬ тронна дотекебяна лампа 44, ^лсkербниач изморИтелЕная олок- троина измервателна лампа —, ^лекеябнния кообниИpoвaннич елекербина ебобзизяаиа лампа ~, ^лектябиная мАломощная елек¬ тронна маломощна лампи /4, ^лeктябиная многбсеебчная елек¬ тронна оногояешееъчна лампа 4, злекеябниaч оиогб^лекеяодиая олсктрбниа■многослекеяодна лампа ^лектЯбннАЧ оодy.лятоянaя олок- тронии модулаториа лампа ^пеkтябннАч мощния опсетроииа мощна лампа ^лекеяоинач низkбчaстбтнач електронна нзсеочосебтна лампа 44, ^лектябиния яaзббрнaч електрон¬ ни разглобяема лампа 44, ^лскеяоннич сварх висбkoчacтое^ иия спектябниа свръхвпсокочес- тотна лампа 44, ^пеkеябниая усзлИтельнАч елек¬ тронни усилвателна лампа —, aлеееяoииАч частбебпясобяазо- вАтсль^^я елокербниа лампа за преобразувано ни честота — , ^лекеябннб -волновИя елоктрбн- нбвълибва лампа ^лоетpoнкo-лучевaч олоктроииб- лъчсва лампа ^талбинАч еталонна лампа лампА-всумшkА ж ламnа-своекавзца, блиц-ламши 44, ^лекеябннАя елоктроиии блзц- лампа лАмпа-желудь ж лампа-жълъд ламуА-пясoбpaзовaтсль ж лампа- преобразувател лампа-стАбилизатор ж лампа-ста- бипизаебя лаопбвмИ лампов лаоуодоpжАеепь ж лам подържан пАоnочkа ж, вмзивиИя сигнални |повикватопна] лимпа лияннгофон м тлф. пАЯингбфои пемоа ж мат. лема ломматззацзя ж ломатизация лоита ж лента — для зАпист изображения, феяяо- оигн3тиая фоябмагииена лоита- за записване па изображение — для магнИтно" зАписи лоита за магиитеи запис 44, дблгоигяaющaч дългосвиреща лента 44, нзблчцибинАч изолационна лен¬ та, ззолзрбаид 44, контяопьнач kбиеяопна лсити 44, красящия зидзгова -4, магнИтния магнитна лснта 44, мАгиитофбниaч магниеофоииа пеиеа 44, оиду,лятояиач ондулаторна лента 44, псрфоpaционнaч псрфорациоина лоита 44, псрфорИpoвaииaч перфорирана лоита 44, печaеиач печАтна лсита 44, ясгисерИяующАч регистрираща лсити 44, телеграфния телеграфна лента 4-, фсяяомaгнИтнач форомагиитна лента 44, фольгбвач фолио-лепта 44, ^локеябззоляцзбннАя слоктро- ззолацнониа лсити пепссебе м 1. лист (на диаграма на насоченост) 2. пластина, плочка 44, ббеовбн страничен лист 44, глАвний главои лист — диaгяАомь направлениости лист ни диаграма на нАсоченост 44, задни" зиден лист 4—, контАктни" контактна пластина
ЛЕП 150 — лампово" панели, Анодни" ано¬ ден извод иа цокъл nодсоeдин"есльнмн вж. лепеседк. контактии" пептбн м лопебн (елементарна ча¬ стица ) пеееябзд м лееоябтд (тънък фибър) лнвеиь м поток; сноп ^локтяонно-фоеоинмИ фотоелок- тронои сноп [поток] лИдер м лидер лимб м рамка, лимб — , аитеиим" антенна рамка — радиопеленгАтори радиогонно' метрични рамка пзиоаяззация ж авт. линеаризация — ризвеяткз линеаризация на раз¬ вивка, лзиоаризация на базата иа време стАтистИческия статистични ли- ноаризация пиноИиб nатчяззовАнимй линейно- поляризиран пинойнбсеь ж линейност — изображения вж. лниейиосеь кА¬ дри — кАдри линейност иа образ [изоб¬ ражение] — иасеяоИки пиио"ибсе на настрой¬ ка — отклонения линейност на откло¬ нение — по амплитуде линейност по ам- ил нтуда — по вертикАлн вертикална лнио"- ност — по гбЯззбнтАлз хоризонтална ли- иейиост — рАзвертки линейност иа развивка — строк пинойиосе иИ редово пзнойний лзиоои лйнзи ж лоща иkнстИчсеkaя акустична леща АхромАтИческАя ахроматична ле¬ щи «V, бзnотонцтaльнич бипотонцтап- ии леща волновАя вълнова леща волиовOднАч вълноводна леща двбчкбвогннтия двоИновдпъбиа- та лсщи ~, ДвOЧKбвМпHkЛАЧ двойноизпък- иала лощи дИсковия радио дискова леща дифрикцзоннич дифракциоина леща дз^лсетяИчссеач ди електрическа леща длииибфокусиaч дългофокусни леща замсдляющАя забавяща лоща — , звуковАя звукова лсща зммepcидннaч иоfеясибнна. леща катодная катодна лсща kвадяуnольнАя квадруполна ле¬ ща — , коллиоАеояиАя кблноаебяна ле¬ щи еонденсорния кондоисбр, опти¬ чен кондснсбя, събирателни леща короткофокусная късофокусии леща корpоктИяующaя коригираща ле¬ ща мигиЗтиая магнитна леща магнИтная ^лоkтяоинaч магнит¬ на електронна лоща осталлИчесkИч метална лощи (на антена) ~, оеталпбплaстИнчaеич метало- пластинкова лоща одиночиАя еднинчиА лсща пласеИичaеАя пластинкова лсща подвижнИя подвижна лоща — предвАрИтслЕной фбкнстябвкт ле¬ ща за предварително фокусирано nяикиебдиая катодна леща яиссеивающая разсейваща лоща — с большбИ Апсреуяо" лещи с го¬ лям отвор собтpaеельнич събирателна лощи сеоkлчниия стъклена леща тонкая магиТтная лсща с къса бобина еяех^лсееябдиич еятелекеябдна леща нвелТчивАющАч увеличителна лоща , ульеяазвнk0вАя ултразвукова леща усkоpЯющАч ускоряваща леща ~, -фбкнсТяующАч фокусираща леща 'шартковая сферични леща штpокoyгольнaч штябебъгпова леща ^леkтябмaгнТенич електромаг¬ нитна лещи ^псkTЯбниАч електронна леща
151 ЛИН и * м — ^псктяoниo-буе3ческач слсктрон- иббnтичии лоща ^поkтябсеат3чосkая олоетябсеа• тичии леща лЗнзз ж мн. линии — на мaгнИеноо бирабАис линии с магнитен барабан — постоянно" мощности птиит с постоянни мощност, неопбнт лйизя ж линия АбоиCнтскич абонатни линия ибоиОнтския зндивидуальния ин¬ дивидуална абонатни линия автоматИчсская автоматична ли¬ ния бИззсиая стандартна линия (за сравнение) , бАлаисная далаисна линия без пбеорь лиизя без загуби , воздншиач въздушна лиизя , волибводиич вълноводиа лиизя , вопнбвбдиач измерИтслЕния въл- новодии измервателни лиизя — втбяТчнб" гру^м, соодинЗтоль- ния съединителна линия на вто¬ рични група входящия входящи лиизя вмсоkовотьтнaч линия за висо¬ ко напрежение — вмсбебгб иaуpяжCизч, кАбопь- ная кабелна лиизя за високо на¬ прежение — , вмсокочастотния високочестот¬ ни линия — , дИленсй свчзз линия за далечна връзка двухсеояонняч сосдинТтсльная двустранна съединителна линия дсциоCеяовАч радиорелСйная дс- цтмеерова радиорелейни линия длЗииия дълга линия добавочнАя допълнителна ливия дуплексния дуплексна линия — зАдCяжкт закъснзтспна линия — зАдCяжкт, искyссевеннАч изкуст¬ вена закъснителна линия — задCяжки, квАрцевия кварцова зикъснителни линия — ЗАдCяжkи, оигнттбсеяикцтонния оaгнттоcтртецибниa закъснзтел- на линия зад^ржни, мнoгоoтводиaч много- отводиА закъсиитспна линия — зидCржеи, ятHтиач живачни за¬ къснителна линия ~ зидCяжкт, ульеяaзвуkовач ултра¬ звукова зикъснитспиа линия — зад^ржни, цепнАя верижна за- късниеслии линия зАдCяжки, ^лектяHчесkия елек¬ трическа закъсиитспиa линия зАЗсоленнaя заземена линия заказнИя линия за поръчки зикоябчсннАч затворена [накъсо съединена] лиизя зАосдлЯющич задавяща лиизя зигзагообразния зигзагообраз¬ ни линия идеалЕния идеална линия — излучеитя, спектралЕная спек¬ трална линия измерИтелЕная измервателна ли¬ ния ~, изогиутАч огънат проводник х-, тзохяомaтТчсскич изохроматич- ни линия изходящия изходящи линия индикаторния иkусеТчсскач аку¬ стична индикаторна лиизя исkнсствсииАч изкуствона линия зcпитАтсльнич изпитателни ли¬ ния кАбслЕния кабелна лиизя коаксиалЕния коаксиални линия коаксиАления измсрИтслЕния ко¬ аксиална измервателна линия — коллсетИвибгб пользованзя дуп- плексна линия, колективна або¬ натни линия колЕцсвАя зАмкинтия кръгова за¬ творени линия — , комИческая вж. лйния, конусния конуснАя конусна лиизя концентрИческия концентрична линия кбябткбзамкиутия накъсо съеди¬ нени линия kбрбткбзИоkнутич ивтооитИчсс- кая късосъединеиа Авебоlaтиниa•. линия кривИя крива линия — kЯитТчссебго рсжИми линия на критичния режим лоиточиия лентова линия лехсябва Лохорова лиизя мАгистрАлЕная магистрален слек- еяопровбд, магистрална линия
152 ЛИН мсжднгбяOдичч междуградска ли¬ ния международния телефонния меж- дниаябдиа телефонна линия мостная сбсдинИеслЕHАч местна съединителна линия (межсду две централи от една и съща мрежа) миогоканалЕИия многоканални ли¬ ния многоканалЕная яидибяслCйнич многоканална радиорелейна линия многоканалЕния яидиоеспсфбн- иия .оиoгбкaиалиа радиотелефонна лзи зя ■— иагрузки линия пи натоварвано —, иaсеябсннач настроена линия — , неодиояо<днaч нееднородни ли¬ ния , неnнпзнизняовaннич испупзни- зираиа лиизя нссuомeтяИчния нссиосеяичиа ли¬ ния носбгписоваинич несъгласувана лиизя —, одноябднич еднородна линия —, односебяоинчч сосдниНтолЕнач съединителна едностранна линия (за съобщения само, в една посока) отходящая изходяща лиизя, из¬ вод — nсявИчноИ грутм, сосдииИесль- ная съединителни линия ни пър¬ вична група псясгбвбянич линия за водене иа разговори псрeдaеочиич вж. лИния, перс- дающая ~, псясдиЮщaч предавателна линия ~, псроходная преходни линия ~ , пзеИющич захранваща линия ~ , плоския плоска лиизя ~, пблуволнбвия пблувълибва линия яАДзбЯслCйнич радиорелейна ли¬ ния ~ яадиосвчзт линия за радиовръзки ~, яидибTслсмстяИчсскич радиото- лооотяична лиизя ~, рАдиотслефонния радиотелефон¬ на линия ~, яидиотяинсляционнАч радио¬ транслационна линия — яАДзонпЯАвлCнич линия за радно- управленио — развертки линия ни развивка ризомеиутач отворена линия — , рассогласованнАя разсъгласу- ваиа линия —, рсзонИнснач резонансии пиизч — свЧзн свързочна [съобщителна] линия — связи, вбздушиич въздушна съоб¬ щителна линия — свчзи, волибводиич вълноводиа лиизя за връзка — свчзз, кАбслЕния съобщителни каболиа линия — связи, радиорелСйная рaднбяс- лойиа съобщителни линия сегнето^лектрНчссkич сегнеео- слоктричоска линия силовАя силова лиизя — с кбИкCнИлЕHимн пИяаон лиизя с коаксиални двойки сбгпaсующaя съгласуваща лиизя — , CбсдниНеепЕная съединителна ли¬ ния сnекеяИльнач спектрална линия справочния линия за справки, справочна служебна лиизя — с снооееяНчнмои паяиои линия със сзосеянчии двойки ~, еолсвзззоннАЧ яиднбяоло"иич телевизионна радиорелейна лиизя — токи сеекн, нигянзочиич товарна линия ни решетъчния ток — , еяаисфояоНянющач трансфор¬ мираща линия еУпнкович краен слекербпровбд уяивиовCшсииия уравновесени линия фииебонАя съобщ. лииия-фан- ебо фйдорная фидерии линия фокАльиия фокалиа линия чсевеятЕВблнбВАя четвъртвъл- иови пзизя шлейфовия шлифова линия —, ^квнпбеснцнИлЕИАя сквипотои- цзалиа линия зкрАнТроваинАя екранирана ли¬ ния ^лсктяИчоскАч слоктрбпябвод — ^лекеябпояедачн вж. лНния, алок- тяНчсскАч — ^псееяопеяедИчи, двнхцспиАя дву- жична линия, двоен- електропро¬ вод
153 ^лсктябnеяодАчн, кбЯби"яующАя електрическа пясноснма линия с ефект «Корона» — ^лсkтябпеяедИчн, бдноцспиИя еди¬ ничен слскеяопрбвбд — ^пскеяопсяодАчз, радиАлЕная ис- ЯсзсрвНяовaниая радиален! нсре- зоявзяан опсктрбпябвод ЗтАлоинАя еталонна линия лзеоnби м пзтопои (вид пигмент за електроизолационни емайли) ловншkи ж уловка, капан нониия йонна уловка магнИтная магнитна уловка ясk0обзнaцибииич рокомдина- цзоииа уловка торбидaльния магнИтния торо- пдалии магнитна уловка логАрИфм м логаязеъо десятйчний десетичен погариеъм интсгрАлЕни" интегрален лога- рптъм натуралЕний натурален логари- тъм логирифмИяовиние с лога ритму ванс лбгирИфом м мн. Бянгговм Брягови .•югаритми Неnеябвм НеяербВй погаяитмп логика ж логика бссkoисчиозиИчиaч безерайиб- зиачна логика вояоЯеностная всроятностна ло¬ гика виСшияя въишиа логика — вмскАзмвАний логика ни изказ¬ вания двузнАчния двузначна логика додуктйвиая додуктивна логика диалсктИчс^ия диалектическа логика диодная диодиа логика индуктИвния индуктивни логика оиеемАеИчесkач оaеоматйчоска логика оибГбЗнАчиия многозначна логи¬ ки мода-лЕния модална логика отрицАтелЕния отрицателна [не¬ гативна] логика позитИвная позитивна [положи- еепиa| логика nбp6гoвaч прагова логика сйоволИчоcкия вж. логика, -мато- матЗческАя ЛУЧ еебяоейчсския вж. логика, оАее- оиеИчссkИч традиционния формаления тра¬ диционна формална логика трехзнИчиАя тризначиа логики логНстика ж логистика логИчсски" логичен логогрaооА ж логограма логомотр м логомстър оагийтб^локтяйчсскиH магиит- н о ел е кт р и ч ес к и логом стъ р локализация ж локализация лоеилззИяовить пбеализирао локАтор м пбкатбя ультрАзвуковой ултразвуков ло¬ катор локИция ж локация иифракрасния инфрачервена ло- кация оптИческия оптична локация поkoмобе3вИ, ^лскеяйчсскиИ електри¬ чески пбеомбтйв лупи ж, ^лсkеяоннач епекеяониа лупи луч м лъч (вж. също лучИ) '"■'у Аиодни" аноден лъч '■-'у бОгАющнй бягащ лъч догущий вж. луч, бегиющи" ~у всдущи" водещ лъч виутрсниий вътрошси лъч вращающнй въртящ лъч дзафЯАгойяовaнииИ диафрагми- раи лъч заnИсмвиющин записващ лъч •—, звуково" звуков лъч — , ионии" йоиси лъч ~у kаебдни" катоден лъч коооyтИяующи" ебоуеияащ лъч ~у лАзерим" лазерен лъч ~у многократно отрАжении" • мшого- кратно отразен лъч ~, наклоним" наклонен лъч нулево" нулев лъч ~у отраженим"! отразен лъч , пИдиющий падащ лъч пбвоpхиостнин повърхностен лъч — , прелоюленим" пречупен лъч ~у пространствсиим" пространст¬ вен лъч — , пЯбходЯщий преминаващ лъч прямо" прав лъч яазвеятмвАющйй разгъващ [раз¬ виващ] лъч свсебво" светлинен лъч стияАющй" изтриващ лъч
ЛУЧ 154 счИеивающйн четящ [продроя- ваш} лъч —— топлово" топлинен лъч —иойеяалЕний централен лъч фоеАпЕИМЙ фокалон лъч ^лекербннмй епекеябиеи лъч ^у^^е^вой лъчев пHчеисnнскАнйе с лъчеззпускано, излъчвано, лъчение, радиация; еми¬ сия пHчоисnусkИющиИ лъчеизпускащ пнчсуролоолонйс пречупване на лъ¬ чи, лЪчепречупванс лучИ м мн. лъчи — , альфА лъчи алфа , бета лъчи бста гамма лъчи гама , зифракрасиис инфрачервени лъ¬ чи —, еаиАлбвие каналии лъчи , еогояоиенио кохояенени лъчи космИческис кбсмйчии лъчи невИдимие невидими лъчи рисходящиеся разходящи лъчи яенегоибвскйе рентгенови лъчи сходящнося входящи лъчи тепловме топлинни лъчи ~, ультяафuблоеовмо упеяавзбло- тови лъчи люкс м лукс (единица за осветеност) пюkсмотя м луксооеъя люмен м лумен (единица за светли¬ нен поток ) пюоuнеецоицйч ж лумнносцсиция улЕтризвуковая ултразвукова лу- оuносцснцич пюмииссц"рующин луоuиесциращ пюмйибфбя м луминофор — , болмй бял пуойиофоя йнфЯАкяИснмн инфрачервен лу- минбфоя оксйдим" оксидов ЛHOйHOфоЯ силзкИтиий сзликатен пноинб- фор —, сулЕфИдим" сулфидси лумино- фор тяехkомуоиеиеимй еяйеомnопо^^- еен пнминофбр —■, цветно" цветен лумин^фор люфт м луфт, въздушни междина м магазНи м магазин, (декадна) кутия допадни"! изч. докадон магазин — для псрфокАрт изч. магазин за перфокарти — еоебсеой нзл. кондензатории ку¬ тия — зитухИиня, декадний иеоuюдеоя- иа докадии кутия индуктИвностей магазин с ин¬ дукция — подАчи псрфокарт изч. магазин за подаване на перфокарти — приема перфокАрт вж. мигазИн, приемни" приемни" приемен магазин, ма¬ газин за приемане ии перфокарти сопротивлСии" магазин със съ¬ противления [с резистори) сбnябтивпоии", ри^Ални" лос¬ тов магазин със съnябеuвлоиuч, съпротивителна кутия с въртящ еомуеaеоя ~ сопротивлСний, шеоуссльнин щспсолон магазин със съпротив¬ ление съ^мии" касета (за магнито- фонна лента) магазИинмй сиабдеи с магазин мигистрИль ж магистрала, главка ляния; главна комуникация Адресния изч. адресна магистрала командния изч. командна маги¬ страла яаДйбЯелоHиач радиорелейна [Херцова] магистрали сигнАленая изч. сигиалиа маги¬ страла числовая изч. числова магистрали магиссйн м тлг. мигиесин (устрой¬ ство за предаване на показания на измервателен уред от разстояние) магиотйзм м физ. .магнетизъм остаеочимй остатъчен магнети¬ зъм чдориин ядрои .магнетизъм
155 МАГ магнсейк м магнеейе> ферофорят (магнитен материал) магнстИт м минер. мАгиоейе мигното с мигнсто мАгнсеои м оАгнетои мaгнееяби м магистрои — с бегуще" волно" магистрои с бя¬ гаща вълни двукризрсз но" дву раз резен маг- иетрон двух^^^^^ двнсегоенееи .магнотрон дяипазоииий диапазонои магис- трон Имnу.пьсниИ импулсен магистрои оногбкИмеяншн онбГбKАоерон магнотрои многбЯАзрознбй мl^oгояaзяезон магнсеябн , онбГбрсзонАебяимй миогорезо- наторсн магистрои оногбщспево" многопроцепен оaгнееяон оодyлИяованний мбднпатброн магистрои ~, иасеяАивасоми настройващ сс |насеяб"ван] .магистрои — , иaсеяайВАоммн напряжСинем маг- иотрби с настройващо напрежение ^^eнaстяАuвиомlин ионастябйващ се .магнотрои нопАкеенмй нопакстен мигиетрои — нсnяеяИвибго гонсяИpoвАиич маг- истрои с непрекъснато до"ствзс {генерирано] непяеяМвим" вж. магистрои не- пЯеяИвиогб гонсяЯяовaийч нсяaзясзибИ иоразрязаи магне- трои, магистрои с иоразрязаи аиод однбясзбиатоянм" сднбяезбиа- торои магистрои пАkееИяоваиимн пакетиран [па¬ кетен] магистрои пakееимИ вж. магистрои, паке- еUровАинмИ ЯАзнопблосеибн вж. магистрои, риз ноpeзбиАеоя н м й яазибясзонаебяимй разиорезб- наторси магистрои разрезно" разрязан магнетрон, OАгиетрои с разрязан анод ~ с воонеИябваинмои пблюсаои магистрои с вградени полюси с встрбеинио оaгнИеоо вж. миг- иееяон, пакоеИрбвАнимй с мибгощелевмм Аибдоо вж. миг- иееяои, оиогояaзрсзиоИ — с норaзяозанньlм АИбдоо вж. миг- нстяои, норазрозио" ~ с постоянной нАстроЙкоЙ магио- трои с постоянна настройки ~ с ризрезимо анодбо вж. магис- трои, норазрозио" ~ с постоянно" нАстройкой оагио- трои с постоянна нАстройка ~ с разрозиИм Аиодбо вж. магно- трои, рАзрезно" — с щспсвМой резонАтбЯАMй маг- нотрон с процопни резонатори цяkлбтяониий циклотронон маг- нетрон — щопевбй вж. оАГнотЯби с щолс- вМми яозоиАтояаоя злсктронио -лучсво" опоееронI^б- лъчев магистрои оагнотрбнимй магнотронои мигнЯт м физ. магнит — включОния магнит за включване — возбуждеизя възбудителеи маг¬ нит деоnфИяующий отслабващ [при- тъпяващ, дсопфuяащ] магнит остосевеннмИ естествен магнит — Ноииой ловушки .магнит за ула¬ вяно иа "оии квидяуполЕHм" квaдянnолой маг¬ нит колЕцевой пръстеновиден магнит kоопенсйяующий компенсиращ .магнит кбЯpсктИянющuи коригиращ маг¬ нит, магиие-кбяоетбр молекулярни" молекулен магнит наурaвлЯющий направляващ маг¬ нит оеклонЯющu" отклоняващ маг¬ нит nбдъеонмй тлф. повдигАтелен ^nодсосн| магнит — положСния сйнего магнит за по¬ ложението на синьо (син цвят) полюсим" полюсси мигият постоянни" постоянен [nероАИон- тен] магияе соленоидний сопонбиден м^гият
МАГ 156 — со свсяхnябводЯщои обмоеко" магнит със свръхпябвб,доща бо¬ бина —сеояжновбй пръчковиден магнит тормозно" спирачен магнит тбрбuдАлЕИий физ. тороздалон магнит —, успбкИивАющий успокояващ маг¬ нит , форяйтовм" форятов магнит . фокусИянющий концентриращ [фокусиращ] магнит ~ цеитяИровинич магнит с цоиеров- ки — цснеяOвku изображения магнит за центровано на образ , ^лемонеaяиии елементaяси маг¬ нит ~, ^талбнимй сталоион [жустиро- въчен] мигият юсеияовочимй вж. магийт, зта- ПбИHМЙ диа гииеномЧгквй оагниено.оее оагнитибтвеядми оaгииеноевърд магнИтии" м^гиитои оагнитбrидяодянИояка ж магиито- хидродинамика оагниеогяАмми ж оагииеограма оагниеогяаф м мщгизтограф Iмаrниеблиод м оaгниеодзбд оагнитоди^лектязкм магиитбдиспсе- трик оигнитбймnнльсииИ оагииеозо пул- сон оагниебПА ж комбиниран радиомаг- ииебфон, радиоприемник с магия- тофои оагнитооетя м магнзтомоеър . ^локтябоигнИтнии етоктяооаг- нитсн магнитометър оагииеометязч ж мaгизтомоерзя оагииебnровбд м мaгиитбчровод кбЛЕцовбй тброздалеи [пръстено¬ виден] оагнитоуровод яазвотвлеииий разклонен маг- изтопровод оагиитбстяикцибиими оaгниеосеяок- цзоиен оагииебстяИецзя ж оагниеостpllк- цзя оагииебфби м оигиитофбн бАтАройни" битерион оагиитофон леиточим" оагнитбфби със за¬ писвано иа лента репортАжний репортажен магии- ебфои — с зАписью на лоиеу вж. магиято- фои, понеочимй — с мнбГбДбЯбжечнбИ зАписью оиб- гописеов оагнитбфон оИзся м мизср (квантов генератор за микровълни) ~ с бсгущой волной мазер с бягаща вълни Тмпульсии" импулсен мазер — бnтИчоскогб диапАзона мазер в оптическия диапазон рсзонаторим" яозоиаебяси мазер макСт м .макст максвОлл м оаксвол, максу ел (еди¬ ница за магнитен индукционен поток) максимНи м мат. максимин, макси- онм-оинионо оАксионо м максимум! висбкочАстбеииИ вясбебчссеб- есн максимум ииесяфеяeнцзбинмИ нитерферен- ционси максимум иизkочaсеоеими нискбчестотси маkсзмуо — функции мат. максимум! на функ¬ ция миижота ж маншети, маншст анодния анодо» мlиишсе минзуулЯтоя м манипулатор Змуyльснмй импулсен манипу¬ латор манипулация ж манипулация амплитудния амплитудни мани¬ пулация Импул^ная импулсна манипула¬ ция ~, яaдибеолегяaфния радиотеле¬ графна о^аиипупацзя фАзовия фазова маизпулацзя чистотиая честотна манипула¬ ция Яркбсеиия яр костни манипула¬ ция (регулиране на яркостта) миновиkннооеея м манбвaкуумоотъя маибметя м манометър абсолютни" абсолютен маноме¬ тър ИпЕфи-ибнязацяоинии алфа-йо- иизациоиси оаибоетър
157 МАС газоразрядни" газоразряден ма¬ нометър еоебсеими капацитивен маномю- тър двухжйдkбстниИ двуеечностен манометър д^фсренциАлЕний диференциа¬ лен манометър жидкбсеимй есоибсес" маноме¬ тър, манометър за течности — , жuДкбстииИ диф^ренциалним" диференциален тсчностси маноме¬ тър индуктИвни" индуктивен маио- мотър нонизАционимй йонизацзоиен манбмееър — , понточимй лентов манометър — , мембранни" мембранен маибос- тър — , пяецизибиний прецизен маноме¬ тър nьсзб^лсктяИчески" пзезоспсе- тричооки манометър яадибизбеопнми радибизотбуеи оанбмсеъя яАДUооееяИчсски" яадибоеери- чси манооетъя еильфбинм" сuпфбисн оаибмlетър ееnпбво" топлинен- маибостъя теплозлсктя"мсски" тоnпболоk- трячески оанбоетъя електрИчсский електрически ма- иомютър — , ^лeетябоaгиИтнми електромаг¬ нитен манометър мантИсха ж мат. мантиса маркер м маркер, марксреи знак мАска - маска — тяeхцветиогб кинескопа маска на трицветен кинескоп оаеезябвеА ж маскировка — звука маскировка [маскиране; загл у шаване] на звук звуковАя вж. маскировка звуки яадибЛбкицибинАя радзолока- цзсяни маскировки радиотсхнИческия радиотехни¬ ческа оаскияовеа световАя светлинна маскировка — , ееnловАч топлинна маскировка мИсло с мисло кАбсльное кабелно масло (за изолация на кабели) — , kистоябвбс рициново масло (ди¬ електрик) ~, кбндснсАебЯИбс кондеизаеоянб масло (за изолация на конденза¬ тори ) нсфечиое нефтено [.минсрАлно] масло окисленное . окислено масло отяаббтаннбс отработено оаспо яаст3тсльнбе яАсеиеепно масло ЯсгенеяИябВАИHбе регенерирано масло — , еяАнсфояоaебянбс трансформа¬ торно масло ^kсплуaтaцибииос експлоатаци¬ онно масло ^лоkтяоизблчционибс олекеро- избпациоииб масло оаспбоАHбосея м изм. мислсн оаиб- метър мАслбпбглбщаембcть ж оаспопоглъ- щасмосе мАспбnяобб"ник м шлагапарат (електроди за изпитване на изо¬ лационни масла на електрически пробив ) мАслоnяоницaеобсеЕ ж оаспопроип осм^т, OАCПOПропуCKПИВOCT оАслосебикбсеь ж оаспонeеб"чивост масси ж Г. физ. маси 2. маси, корпус, земя 3. заземяване akусеИчесkaч акустична маси iиие‘ртнбсе] иктЗвиая Активна маси кАбелЕния кабелна маси (ком- паунд за изолация в кабелни муфи и кабелни' глави) мaгииенач магнитна миси мaсло-канифбЛЕиая масло-коло- фониа маса, кабелно масло (неф¬ тено изолационно масло с разтво¬ рен в него колофон ) — пбкбч маса в покой пЯопИебчнач маса за напоявано (на кабели) — тели, маса ни тяло — ^пeкеяонА миси иа електрон зффсктНвная ефективна миса массНв м масив инфоямaцибиим" информацио¬ нен масив — комаид мшсив от команди — псрфокарт м^сив от перфокарти оасс>спскеяогяАф м мас-спсктрограф
МАС мaсс-спсктяоостя м мас-споктяооо- тър мастИки ж каболиа маса, залзвна маса оасштаб м мащаб мАсштАбИрованзе с изчисл. м<ащабз- раие ииИпоговос Аналогово мащаби¬ ране мисштАбиий мищАбон математики ж математика вичислЯеельнач изчислителна математика приклад^я приложни матема¬ тика митсриАл м .материал звнkоззолчционни" звукбязбпа- цноисн материал звуkоnбглощающзй звукопоглъ¬ щащ материал язолИяующиИ вж. материал, ^лектяоизблчцибнньiи изоляционни" вж. материАл, ^лсктяоизблчцибнии" ~, информационни" информацио¬ нен материал магиитбстяикцибниии магизеб- стрзкцибисн материал — , УАЯИiоaгнЯеиий nараоагниееи материал слоИстий спооее материал, оаео- яиап на пластове — , ^лскероизолЯяующи" вж.. матс- риАл, ^ПCkTЯб3ЗбЛЧЦИOИHМЙ ~, ^лоетябизбпчцибними елоееяб- язбпацибисн материал, диелек¬ трик мАтияовАинм" матиран, .матов матовий матов; непрозрачен матрици ж мат. матрица волновая вълнова матрица де шифр^торная авт. дошифра- ториа матрица диагонАления диагонални мат¬ рица дяоднич диодна матрици единИчния единична матрица зАnооииающач запомнящи мат¬ рица — , зАпомииИющач бисеяодCйст- вующая запомнящи бързодойсе- вуваща «матрица /—/квадрАтная квадратна матрица кбдИяующaч кодираща .матрица 158 — козффицнСита коряеляции мат¬ рица на кбяслицйонси коефициент kбяяe<ляцйбниич корели циоша* матрица kяCмийeвАч логИческия силицие¬ ви логическа матрица нулевая нулеви матрици . ~, обратния обрАтна матрица — , обучaющaчсч обучаващи се ма- еяяца одйнАянАч единични матрица ояеогонaльиaч ояебГбHАЛна ма¬ трица nсяекпючaтeпьиая превключва¬ тел на матрица пирамидалЕная пирамидална ма¬ трица сеапЧрнач скаларна матрица — сопротивлСиий оиеяйци от. съпро¬ тивление, съпротивителна матрица, структурния структурна матрица’ форpйтовач фояйеова матрица мАтрици ж мн. подобние подобни ма¬ трици матрични" матричен мачти ж мачтА Антенния Антонии мачта мишНиА ж машина авебMАеИчссеaч вмчй^йеепЕ- иия ивебоаеични изчислителна? машина АвтоматИческия цифровия вм- чйслйтельнач Авебоаейчна цифро¬ ва изчислителна машини илфавЯтная счетио-псрфораци- оииия азбучна сметачни перфора- цяоииа машини анАлоговия аналогова машина* Аналоговия вичйспЯес.лЕИАя ана¬ логова изчислителна машини АнАлого-цифровая вмчяслЯтсль- ная апАлого-цифрова изчислител¬ ни машини асинхронния асинхронни ммашина. асинхронния вичислйтельнан* асинхронна изчислителни машина асинхронная цифровия вмчис- лйтольиая асинхронни цифрова изчислителна машини асинхронния ^лекеяйческaч асин¬ хронна електрически машина барабАнная сеияАпьиАя алек- еяическАЧ барабанни перална елек¬ трическа машини
159 _ МАШ босебллeктояиaч безкблоктбяна машина —, бризгозищзщеииАя мишина, за¬ щитена от пръскаща вода вонеялИяуеоич машина с венти¬ лация веpoятнбстния авт. вероятност- иа машииа всртикАлЕная всреикaпиа ма- шниа ~, взривозАщищеиная взривозащи- тсиа машини взяивонеnябHяцaомАЧ взривоио- уяонзцаомa машина вбдбЗАЩищeинaч водозащзесии машини вбдоиепpбницАооач водоноIIяо- ницасма машини вбльебДббАвбчиАч ^лскеяйчсскач вбпеодббавъчна електрическа ма¬ шина, повишаващ бусеся ~, вольтопоиижaющач ^пекеяЯчс- ская волтопоиижаваща олокеяз- чоски машина, понижаващ бустор вичис.лИтелЕнaч изчислителни машина rазоноnябницАеоАя ^леkея3че- ския газоиепябницаома електри¬ ческа .машина геяметИчсскАч електрическия херметично затворена електриче¬ ски машина гбpззбитапЕиая хоризонтална маши на двухАдреснач изч. двуадресиа маши ни •—■, двнхпбпюсиая двуполюсна ма- шзи А д?еeяоuнИровАииич авт. дееер- мин.1! рана машина дза гяИооиaч вмчuслИеепьиач диаграмна изчислителна машина ди сkрeения ^лекеяоннич дискрет^ на с лоkтябииа машина — ди скяeтнбгб дСйствия, вичислЯ' тел ьиая изчислителна машини с дис кясеиб действие, цифрова из- чис литолиа машини ‘■"'у ди ффсяснциaпьния вбльебдббА- вочи ия електрическия диферен¬ циална ВбпебДббавъчни електри¬ ческа машииа, диференциален бу- стор для обработки дАнних машииа за обработка на данни для nбдзооиих вИрАботок, взрм- воноуроиицАсоАя ВЗрUвбИCУрOИ3- цаема машина за подземни работи закрития ^лсkтяИчссkач елек¬ трическа машини закрит тип ^, зищuщeннич сееебИ, ^лсетяИчс- ския епоееричоска машина със защитна мрежа ^у индукционния индукционна ма¬ шина г-/, информационная информационна машииа kАnлезащищcннАч влектрИческая олокеяичоска машина, защитоиа от капки kибсянетИчссkАя кибернетична машини /-/, клавишния вичислйтсльная кла¬ вишна изчислителни машииа, кла¬ вишен калкулатор kоллеетоянАя колекторна машина kообзнИpoвaинaч вичислйеель- ния комбинирана изчислителни ма¬ шина kомпaуидиaч компаундиа маши¬ на, машина със смесено [с компауи- дио] възбуждане ^у кбрбTkбзИмkнyтия асинхронния асинхронна машииа с накъсо съ¬ единен ротор кбитяб<ЛЕИАч универсалЕния кои- тролиа универсална .машииа — , логИческия логична машина оaгняеб^локтр"чссеАя магнито- епокеянчосеа машина- миогоадяссная изч, оибгбадяос- ии машини оиогоублюсния .многопблюсна ма¬ шина — , оибгбфaзная миогофазиа машзии облeлИpyющия оlбдолзяаща .ма¬ шини — иеуясямвного дСйствия, вичис- лЗтсльиая изчислителна машииа с непрекъснато действие — непяеяИвного действия, матооА- тИчсская оиеомaеичоскa машииа с непрекъснато действие — , непроницаемия ^пеееяИчссkач иопроинциомти олоетяячоска ма¬ шина
160 МАШ ... ноявнбnолюсиaч синхронния не- явнополюсии синхронна машииа облуваемая ^лектр3чссеaч елек- тязчосеа машииа с повърхностно охлаждано обратИмая вбльтодббaвбчнач об¬ ратима волтодобавъчна машииа, обритим бусеер обучаемия обучаема машииа бднбИдресная одиоидросиа ма¬ шина одио имен ибпдлюснАя .машииа с едноименни полюси одиоф^зная еднофазна машииа ~У однофaзиaч ^локеяИчоскАя едно¬ фазна опскеяuчоска машина открИтая открити машина — отkямтого исполиеняч, ^лектя3- чоская електрическа машина от¬ крито изпълнение ^крит тип) — париллельного действия машииа с паралелно действие — пАяаллольиб-посподователЕИого дОйствия изчислителна мишина с пи рил ел но-nослодоватоп ио действие nАЯOнеnЯбиицИомая ^лсkеяИчо- ская парбиопрбиицаеоа електри¬ ческа машина — псяомонного токи машина за про¬ менлив ток — перемонного тока, асинхронния асинхронни машина за променлив ток — поромонного тока, синхронния синхронни машииа за променлив ток — , пеяеоeниополюснaя промснливо- полюсии мишина nеяфбяaцибнная вичяслйтель- иая порфорациои ни изчислителна машини — , погружнИя ^покеяИчссkАя пото¬ пими олоктязчоска машини — , nолнзakяИеая ^лееерИческaч по- лузакрита ]уопнзащзтоиа} олок- еязчоска машина — nослeд<бвaтспЕногб действия, ви- чзслЗтельная изчислителни ма¬ шини с последователно действие —' убстоЯинбго тока машина за по- стоянои ток пмлезащзш.еи на я nяaхозащзес- иа машина; машина, защитена от прах уятзАдяосиАч (изчислителна) нотидрссна мишина рас шзфяовбчиАч разшифровъч- иа машина — с внутясннио саоовбзбуждеияео машини с вътрешно саобвъзбнж- даие — с водбяоднмо охлажд^нсм -маши* на с водородно охлаждане — с водяним охлАдИтслем машииа с воден охладител — с вбздHшнио охладйтслсм, вои- тилИяуеоАч вентилирана машииа с въздушно охлаждане — с есеествеииио охлажд^нем, ^лоkтрИчесkaч електрическа маши¬ на с естествено охлаждано — с жИдkбсеимо охлажд^нисм ма¬ шина с течно охлаждане — с заокинтбй системой вентз- ляциз машини със зaевброиа ся- сте.ма иа вентилация сиитАkсИчсскАч вичислИтслЕиaч синтактични изчислителна ма¬ шина синхронния синхронни машина синхронния цифровая вичислЯ- тслЕИАч синхронна цифрова из¬ числителна машина — с исеусствсиимо 0XЛАЖД0H3CO машини с изкуствено охлаждане — с незАвИсимо" вснтзляцзой маши¬ ни с независима вентилация — с иозавЯсяомо вбзбуждоиясо ма¬ шина с исзивзсимю възбуждане сорти^^^^^-^^н^я сортираща ма¬ шина — с охлАждасмо" яобрЯсео" по- вCяхносеью, влсктрИческая елек- ерячоска мишина с робрс ста ох¬ лаждана повърхност сусцяАЛязИяовaнния вичислЗ- топЕнач специализирана изчисли¬ телна машина сnсциАпизИpoвaннaя цифровИя- споциализирана цифрова - машини ~ с nяииудИеельимо охлАждониоо, ^лсkеяИчсскач електрическа маши¬ на с принудително охлаждано — с яaзбокиутой систСмой вонтзпЧ- цин, ^лскеяИчеcкaч елеееяичесеа машзии с отворени система иа вентилация
161 МЕД ~ с яебяИсеои nбвеяхиостью, злек- тяЯческАЧ електрическа .машина с родроста повърхност — с сАоовбзбуждениео, ^поkтя3- ческая електрическа машина със самювъзбуждаие — с самбохлаждеиuем, ^лоkтяИчос- кия електрическа машзиа със са- моохлаждапе , стзяaльиая ^лоетяИчоскАя пе¬ рална електрическа машзиа суооИянющaч сумираща машина счeтиaч сосеачиа машзиа счетио-ииалитйчоская смстачио- аналзтячиа машини счeтиo-елaвUшиaч сметачно-кла- вишиа машина ечeеио-nорфорaцзоииая смотич- иб-порфбрацзоина .машина счeтио-порфбpaцяоииАя вспооб- гаеопьиая сметач н о-псрфорациои- на спомагателна .машзиа счeтио-nорфбpaцяоииая бсибв- иАя смсеачно-пояфoрацзоииа ос¬ новна машина счeеиб-уояфорацзбииая споцз- алЕная смета чиб-усяфояaцзои на специална машина трония, ^поеер3чесеaч електри¬ ческа машина с трзеис тяeхадроснач трзад ресна машина трехфИзиая ^поkея3чосеая три¬ фазна електрическа машина — '^юринга изч. машзиа па Тюрзпг нзиающач авт. познаваща ма¬ шина унивсрсАлЕная вмчзсл3топьиич универсална изчислителна машниа —уnравпЧющая авт. управляваща машзиа фАзиая асинхронния фазна асин¬ хронни машина флИицовая фланцова машина цифровИя цифрова машина цифровия вичзслИтольнАч циф¬ рова изчислителна машина — , цифровИя ^леетябииия елекеяби- ни цифрова .машина — , чотмрехИдросиая чотирзадяесиа машина зврзстИческая вичuслИеелЕ- ния свяnстuчиa изчислителна ма¬ шина 11 Руско-български електротехнически речник ~, ^локеричосеия електрическа ма¬ шина ^локербвь!жим1aльиач електри¬ ческа центрофуга ]ззсеuсквачка] злоктрогладЯльная електриче¬ ска машина за гладене —^лекеяооохаиИчосеaя вмчисли- тольиач епеkтрб.оехаиична изчис¬ лителна машини ^локерониaя анАлоговая вичис- пИтепьиая олектрбииа аналогови изчислитолиа машзиа ^поетяоииaч вичuслUтсльиАч електронна изчислитолиа машини ^лоетроинАя логИческия електрон¬ на логична .машина ^поетяониая цифровАя вичис- лUеепЕHАя елоктябииа цифрови изчислителна лмашниА чвиоуопюсиая синхронния явно- полюспи синхронна (електриче¬ ска) машина мaш3ии-aвтооaт ж машина-автомат, А вто м А т и ч й А МИ ш й И А !оaш3иa-аиалбг ж оашuиа-аиалбг, аналогова машзиа оaшИиА-обдопь ж машина-модел, мо¬ делна .машина оaшиии-сбве■гчuk ж миши иа-съвет- нпк машйим ж мн., счeтнб-nеяфбЯАци- бииие цифровИе соееачио-порфб- рациопни цифрови .машини маяк м фар, маяк глиссандимй плъзгащ се фар курсовой курсов фир мАркерим" маркировъчен радио- фар посАдочиий ав. фир за кацапо радносзгиИльний радносз гиался фар — , радяолокицяоиимй радзолока- циоиси фар ультрАзвукбво" ултразвуков фир оaчеиuк м махало — , ^лоеероиии" електронно махало мaчтиuебвий махалсп мегаватт м мегават мегифои м мсгафон оегбооетя м мlогaбмм1ееър медиИни ж мат. медиана модиозакисний мIОдибoеисеп медимй .мсдсн модь ж мед
МЕЖ ^лскеяблиеИчсскич олоктяблит- ии мсд осждбнзлис с кристАллов междувъз- лие на кристали мези-днод м мози-диод диффузибннм" дифузен мези- днод ’ зпитиксиИльний епитаксзален мези-днод оeзa-тяиизИсеор м мози-транзистор (разновидност на драйфов транзи¬ стор, изработен по пътя на ди- фузията и примеси на газови сре¬ ди меза — горно плато) мезон м мезон оелЕеИние с мяркано; просветваис, проблясвано; мигане, трепкаие мембрана ж мембрана грамофонния грамофонни .мем¬ брана зиеояобжеинич спряна [блоки¬ рана] мембрана kоиИчссkич конусна мембрана мсеаллUчесеач моталиа мембрани свободная свободна мембрана телефонния телефонна мембрани утоления въглеиова мембрани осоИсеоя м осоиетоя мори ж мярка — информАцни мярка за инфоям^и- ция моргите с проблясваие, прбсвее- ваио — изображения проблясвано на из- бдражеиио — катоди трепкаие иа катод (не¬ правилни колебания на величината на емисионния ток на активизи¬ ран катод место с място рабочее А работно място А рибочес В работно мчстб В гсбостяИчсское геометрично мя¬ сто — оеветвпеиuя място иа отклоня¬ ване тслсфонИстни, рибочее работно очсео ии тслофонистка (при ръч¬ на телефонна централа) мстадйи м мстадин, метадии-геио- яаебр металвйн м моталвин (поливинил- ацетилов емайллак) мстАлл м оееап 162 мeтaллuзациlч ж метaлизацич (по повърхността на твърди диелек¬ трици ) моеебЯИдибЛбеИтбЯ м мстеoяадuбЛб- еаеор мeтебя^диолокaцич ж оетоopадиолб- кация мОтна ж белег, знак измерителЕния измервателен зиак кипибрицибннАя калибрациоиси зиак мСтод м мстод, начин — Актйвиого ответи мстод иа акти¬ вен отговор аиилттйческтй аналитичен ме¬ тод — ипрокстмацни авт. метод на ип- Ябксиоaцйя, аnрбесиоацибиеи ме¬ тод Асиопеоейческий мат. асиопео- еичсп метод бтСит" метод иа биоияя — ведущого лучА метод иа водещ лъч — взаИмно" нагрузки метод иа взаимно иаебваяв•анс — визуАлЕиого псленгбвИнйч метод на визуално поленговаие — времсиного разделения канАлов метод иа временно разделяно -иа канали ~ времснной селекции мстод иа временни селекция — возмущений метод ни смущенията вяеоя-ймnнльснмй вреос-ио- пулсон метод — вмделеиия области нсеойчйВбсеи метод за отделяне ии областта ни устойчивост — гияоонйчссkбго билИнси метод на хармоничния баланс грАфоинипиеИчеекuй графо-аиа- пuейчои метод — двойнМх ймnупьсов метод на двойните импулси — двух точсн двуеочкбв метод двухсзгнИлЕим" -двусигналон ме¬ тод диффеяeнцйальний диференциа¬ лен метод (на измерване) — добАвочного пол^шагА метод на допълнителната полустъпки — зимощенйч оешбд ни заместване
163 зеякалЕHбго отражения метод ии огледално отражение — зоиди сондов мсебд — изморения метод на измерване — измерения соnрбтивлоийч място за изморваие ии съпротивления, съпротивителен метод — изоклТи метод ни изоклините — "мпулЕсио" модулации метод на импулсна модулация ~ зитогрАлЕимх оцОнок метод ии интегрални процоики инторфоронционим" йнеорфе- реиционен ооебд ~, зитеритйвимй изч. иеерациоиоII метод кАлоримстрИчески" калоримот- Яйчен метод — еисИеопьнмх метод ни допира¬ телни кИчсствоиний метод ни качество когороиено-Иоnульснмй кохе- р сити о - и м п ул с ои м1 сто д — кодИроваизя .метод на кодирано — kбдUрбваиия, двоЯчимй двоичен [дуален, бииарои] метод ни коди¬ рано — kодИровaнйч, докИдни" вж. мО- тод кодИроваизя, досчейчиии — кодйяованич, десятЗчнмй десе¬ тичен [декадеи] метод иа кодиране — kодйрбвaиuч, дуАлним" вж. мО- тод кодИроваизя, двоИчни" кодо-ЯмпулЕсиий кодо-импулсен метод kоопоисиционнмИ компенсацио¬ нен метод — компиляции авт. метод иа ком¬ пилацията — корисвого годографи авт. .метод на ходографа ии корени — корроляцин королационон метод KOЯЯCЛЯЦИOИИИЙ вж. мОтод кор- роляцит косвоииий косвен осебд — К^Руппи метод ии Краруп — Лодичевсkбгб метод иа Лобачов- ски — Лчуунбви мат. метод на Ляпу- иов, прав метод — малого парАмстри метод на мал¬ кия параметър — мИлих колебАни" .метод на мал¬ ките колебания MET ~ минимизации метод на миними¬ зация ~ модулЯции метод на модулация ~ «Монте-Карло» авт. метод «Мон¬ те-Карло» — наискорейшего спуска метод на най-бързо слизане [спускане] /w, нулевой нулев метод ~ нулевйх биений метод на нулеви биения операторннй операционен метод ~ определения углов, гониометри- ческий гонпометричец метод за определяне на ъгли ~ отдельнмх потерь метод на раз¬ делни загуби ~ отклонения метод на отклонение ~ отраженного светового пучка ме¬ тод на отразения светлинен ciion ~ парнмх зхо метод на двойно ехо ~ пеленгации метод на пеленгу- ване [пеленгиране, засичане] ~ пеленгации, ингерференционньlй интерференционен метод на пе- ленгуване ~ пеленгации по максимуму метод на пеленгуваие но максимум ~ пеленгации, фазово-амплитуд- ннй фазово-амплитуден метод на пеленгуваие ~ первого приближения мат. метод на първото приближение ~ Петерсена метод на Петерсен ~ поиска авт.. метод на търсене ~ последовательнмх интервалов ме¬ тод на последователни интервали ~ последовательнмх приближений метод на последователни прибли¬ жения ~ постоянного числа ймпульсов с одинаковмм качественнмм признаком метод за постоянния брой импулси с еднакви качестве¬ ни признаци погенциомегрИческий потенцио¬ метри чен метод приближеннмй метод на прибли¬ жения, приблизителен метод ~ проб метод на проби ~ программйрования, операторнмй операторен метод за програмиране , прямой вж. метод Ляпунова Пупйна метод на Пупин
164 МЕТ радзолокАционии" радиолока- циоиои .мстод — яисположеиuч в степенние рядМ мстод ии разлагано в степенни редово резонАнсии" рсзонинссн метод ~ РйтцА .мстод иа Рзц — Рунгс мстод на Руиге — Рунгс—Куета .метод ни Рунге— Кут — симонАведения, АктЗвиий акти¬ вен мстод за саооиасбчваио — сaмотбяоожеиuя метод ии само- спираис — секущих метод иа сокущи симвблИчоскuИ символичен метод — сопяотйвленич мстод за измер¬ ване па съпротивление спектрАлЕний спектрален .мстод стяобосkоnИчссеuИ стродбсеопи- чеи метод (на измерване) — термометри метод ни термюмотъри (за измерване на температура) — ееямопaяи метод иа термодвойка (за измерване на температура) — точечиого преобразования метод на точково преобразуване — траnсцеuдИпьиих чaстбтиих ха- ракторйстзк метод на трапецо¬ видни честотни характеристики — фИзовой плоскости ^метод ни фа¬ зова плоскост ФурьС осебд иа Фурзо чaсебеного разделСния метод ии честотно разделяне , частбтиий честбееи мютод , чИслснно-графИческий числоио- графичен метод ЧЙCЛб-ЙМПуЛЕCHИЙ число-импул- сен метод — ЗйлсрА метод ии Ойлср — еквивАлентно" лтиоаризИцит ме¬ тод ни еквивалентна лииоарuзaцuч зисргстйчоскя" енергиен метод — ^норгетйчесебго балИнсА мютод на енергийния баланс метрология ж метрология мсханИзм м мюхаиизъм Инеериий котвои механизъм иститйчоскзй изморйтсльний ас- татичои измервателен механизъм блокировочим" блокиращ меха¬ низъм и п бнквбпечИтающuй буевбуечаеащ механизъм, печатащо нcтрбиствб — вводм порфокАрт механизъм за въвеждане на перфокарти включ^ющи" включващ механи зъм, мохаинзъм на включване вспомoгАтепЕииИ спомагателен механизъм вторИчимй вторичен мсхиниза>м (на вторичен часовник) виключающн" изключващ меха¬ низъм вичислЯтольнмй изчислителен (сметачен) механизъм гидравлИчсски" зсnо.лийеспЕHиИ хидравличен нагласяващ механи¬ зъм двЯжущи" задвижван [двигато- лои| мохаинзъм двухраоочний ззмерйтсльний из¬ мервателен .мохаинзъм с две бобини дсблокТрующи" деблокиращ ме¬ ханизъм дешифpaеояний дешифраторси [дешифриращ] механизъм дошифрИрующи" вж. механИзм, дешифяАебЯимИ дйсковий ^псkтябсцсnлЧющий електрически шайбси [дисков] куплунг [съединител] дйстиицзбннмй счетим" дало- кббтбрбяващ механизъм добИвочний колесимй контактен двигател (при електрически ча¬ совник) ~, заводно" пружйиим" механизъм с навиваща сс двигателна пружина зидающзй подаващ механизъм ЗАоодлЧющий забавящ механи¬ зъм — , запзрИющтй заключващ мохи- низъм, заключалка, ключалка зауТсмвающий записващ [пи¬ шещ] мохаинзъм — , измерИтелнии" измервателен ме¬ ханизъм индукционни" измсрИтелЕни" индукционен изморватолон меха¬ низъм интегрирующий интегриращ ме¬ ханизъм — тсkаесля, двТжнщтИ двигателен механизъм иа тзбзрач
165 * г * исnолиТеепьимй изпълнителен мехаиззъм , кассйрующнй касиращ механизъм , кодовий кодов механизъм , конТчоскзй плаиетарний кону¬ сен Уvлаиоеарои механизъм (с ко¬ нусни зъбни колела) kOиеИкении кбиеaкееи механи¬ зъм kнличkовии гърбзчон механи¬ зъм лонтопрбтяжнои леитотранспор- тсн механизъм — , логомсеяическй" язмсрйтолЕИм" пбгбостричсн ззморвитолон меха¬ низъм оагизтбфоиа, лонтоnяотчжиой лоитбтраисубртои магийтофонен механизъм мигизто^лскер"чоскзИ изморТ- еолЕимИ магииеоолоктрuчоскu из- мсрватолси механизъм многокаморимЙ измерИтелЕни" миогокаоереи измервателен меха¬ низъм наборни" наборен .механизъм бдъемнии ^лектяостАеИческя" изморЙтелЕний електрически из¬ мервателен. механизъм с промен¬ лив диелектрик пеяфояИяующйй перфориращ ме¬ ханизъм уочаеающuй печатащ механизъм плаиееаримй плаиетарси меха¬ низъм (при електр. часовник) nовоябтний аиеоииий аитонеи въртящ механизъм — пробоя, лавйиимй лавзиои меха¬ низъм ни пробив пробоя, туннельний механизъм на тунелен пробив — проводймостт, дмрочний дупчест механизъм на проводимост — проводймостт, електронни" елек¬ тронен механизъм иа проводимост пяогрИомний програмен мсха- п изъм — рассеяизя мехаиизъм на разсей¬ вано — рассочнзя ноойтелсй токи меха¬ низъм за разсейвано носителите на ток счетии" броячен механизъм — счетчика брояч на олееербмср мик — усеиибвки на нуль механизъм за установявано ни нула — ходи, кблесимй двигателен мюха- иззъм от зъбни колела (на електр. часовник) цеиеяббожимй центробежен ме¬ ханизъм мохинззИцтч ж .механизация — тнфоpIиaцтбннмх рибот механи¬ зация иа информационните работи мехАники ж механика волиовИя вълнова механика тсоротЯчоския еоорсеичнА ме¬ ханика мехиноеябн м оехаибтрбн мигАито с мигане; трепкано мигИте мигам, мигвам; трепкам мякалСнс м микалекс (пластмаса от свързващо вещество стъкло и пълнител слюда на прах) микaленеи ж м1икалеита микАмйт м мткамзе (фирмено на¬ звание за слюдинит) мuеaиUе м фирм, микаизт (изола¬ ционен материал от слюдени люс¬ пи, свързани със смола или битум) гйбкнй гъвкав микаизт — , коллокебянмй колскторои мзка- ниш иигровостойкий иАгрсвоустойчзв миканит проклАдочимй дистанционен мт- каизт (за шайби и други дистан¬ ционни части ) — , формовочний формовъчен мика- иит’ микифолий м микафолно (във фор¬ мовъчен миканит) озkишепk м мяканят с подложка от копринени хартия мukЯббпоk м микроблок полупроводникови" полупровод¬ ников оиероблбk мзкроволнА ж микровълна мзкяовблиовий микровълнов микровиключатсль м микропрекъс- вач, оикрбпревключвател оukяодтбд м микродиод мзкрозапзсЕ ж микрозапис мзкрокаиавки ж микробразда микрокоманди ж открокбмаида микромстр м мтероостъя иидуктйвнмй индуктивен микро¬ метър
МИК 166 злектронимй електронен микро¬ метър микроминиатюризИция ж микромн- изатюризация — ^лсееяониой апаратури микро- оuииaтюpизацяя ни спсееяоииа апаратура откябмбднлЕ м ояеромодуп м ткяоооднлЕн мй мтикромодулеи мткяоуяйвбд м мзкрозадвижваио миkрбУЯограммА ж микропрограма ми крори диомотр я .ояерорадяомоеър микроскоп м микроскоп злоктроиимй зеркИлЕимй елек¬ тронен огледален микроскоп яитсрфороиционииЙ ^лскеяон- ний зитерфороицзоиен елоеерб- иеи микроскоп магнЯтимй ^лееероиний маг¬ нитен електронен микроскоп бтрaжaеольимй злоктроиний от¬ ражателен електронен протонии" протонсм мткроскбп — яеиегонбвсетй теисвбй рентгенов микроскоп със засеичвапе — с догущЯм лучбо микроскоп с бягащ лъч телевизтоиимй телевизионен ми¬ кроскоп есроо^лоеерЯческяй торобелок- трзческн микроскоп ульеяазвукбвбй ултразвуков ми¬ кроскоп нльтяафuолоеовмй топевuззои- им" ултравиолетов телевизионен микроскоп ^лсkтябниий електронен микро¬ скоп ^лоkтябсеитUчесkUй ^покерои- ний електростатичен елекербион оuеросеоп ^оиссиоииий емисионен микро¬ скоп микроскопИя ж микроскопия микросхема ж микросхема мukяoеakт м микротакт — работи машНии микротакт на работа ии машина микрбеолефои м оикроте.лофоli оикябеороосбnяоеивленио с микро- теробсъпроеuвлеиuс микябеояоocтaе я оuербтеробстае ееямо^лскеяИческий есрмболск- трически мпикротермостат оикяоеоо с миеротоо миkЯоеяанзйстоЯ м микротраизи- себя оикябеяби м оикрбтрон, слеетрбион ЦИKЛбTЯбH микрофон м микрофон ииеишуоовбй ирбеuвошуоов мя- крофон бозбАтАрейний баздатериен ми¬ крофон — бозмсмбрИнимй бссзмомбраиси ми¬ крофон бозобрМвнмй безпрокъсващ ми¬ крофон (с въеленови зърна) блИжний микрофон за близко разстояние висбkоомнмй вuсбкOооен микро¬ фон — градионтА дивлеиич микрофон за градисита па налягане губной микрофон, задействуван с устните — давлеизя оlикрофби за налягане — , диффоренциальиий диференциа¬ лен микрофон емкос-тний капацитивен микро¬ фон зоидбвмй микрофон-сонда ~, измерЙтслЕний измервателен ми¬ крофон индуктИвний индуктивен мик¬ рофон тоннмй йонси .микрофон катушечии" бобинси микрофон — , кондсисаторимЙ kоидоизаеброи .микрофон кяисталпИчосkи" кристален ми¬ крофон , лонтбчими лентов микрофон ляиойимй лянеои микрофон мигиятосерukцuонний магиито- стрзк^^з^н^и оиербфби напрИвленимй иисочеи микрофон — , настбпьиий микрофон за маси иснипрАвлонниЙ многопосочен [иенасочси] микрофон иязкббмни" нискаомен микро¬ фон одиоиипривлоинмй CДИбПбCбЧCH микрофон остронипрИвлонни" осербиаcо- чен микрофон подвесной висящ микрофон
167 МОД nЕОЗб^локтрИчосея" пзозоопое- тр и чсс к и микрофон — содносебяоииси нипяИвпсиностью микрофон с едностранно насочвано — с подвижно" катушкой микрофон с подвижна бобини студййний студиен микрс^фон — с управляемо" наnравпоинбстью микрофон с управляемо насочване ееяоИчоекя" тор.мичон ояербфои ~, угольни" въгленбв (контактен) микрофон ^лоkтяодяииоИчссеяй слокерб- ди намичсн .микрофон злсктромагнЯтний елекербоаг- ииеон микрофон — , злоктронний олокербнон микро¬ фон ^поктябстатЯчосkи" олоктрбста- еячсн микрофон ^талбиим" еталонен микрофон ччеИеовмй клетъчен микрофон O3kЯбфбHИИИ микрофонси оикрохолодипЕHЯк м микрохладил- изк оякяо^локероняка ж мякрболекеро- изка микроелемент м микроелемент ояерочзмк м озкроозие оИкшоя м смесител — звуковИх сигиАлов смесител иа звук топовязибиний смесител ни об¬ рази миизмИкс я мuниоаес минимизация ж минимизация мИнимум м минимум иитсрфоронцЗоиимй янеорфcрои- цзонси минимум — срсдноквадратИчиой ошЯбкя ми¬ нимум! иа средноквадратична греш¬ ка ознозсеАеопь м мииотърсач минор м минор мйнус м минус общий общ минус минути ж минути митрои м митрои мишеИЕ ж мишена онсмбниеи ж миомоника оисоонИчосkиИ мшсмоничсн онообсхCмА ж оиеоосхсои онбгбвблновбсеость ж оногбвъпно- восе оиоговолновий OHOГбВЪЛHOВ МHбГOЖЙЛЬHбCTЕ ж мибгожилносе (кабел с повече от един проводник) многоканалЕни" многоканален оногоkасkИдиьИ мIИбгостъnалои многблeпсстковий онбголзстов оибгопябводиб" оногопрбводоп многосеупончaтий миогбсееnснсн многофазни" многофазен оногбчлеи м миогочлон оножитопь м миожиесл знтсгя"янющиИ интегриращ мно- жится мaсшеАднмй мащабеи мибжзеоп — ослаблоизя множитол ни ослад- ваие сеоaнеИчсски" семантичен мио- жзтсл оодолИровинис с мо.долираио ииИлбговое аналогово моделира¬ не оитоматИчсскбс оитсоаеичесео .моделиране ^псктяИчссkос електрическо мо¬ делирано модоле ж модел анАлоговия аналогов модел дuнамИчсскaч динамичен модел — для аиИлззи цопО" модел за ана¬ лиз на верига кибсрнетИчс^ия кибернетичен модел линойная управляемия линеен управляем модсл оaесоaеИчосkaя математичен мо¬ дел мАтричния матричен модел — обнчАеобсти ’модел ни обучaембст — псромонибгб ебки, статИческия променливотоков статичен модел — УосебЯииого тока, статИческия постoяипотоеов статичен модел саобиaстpaивaIelцияся самюна- сербйващ се модсл физИческая физичен модел зкоиооИчeскач иеонбоически мо¬ дел — ^лскеяИчесео" систСмм модел на електрически система ^лектябдинамИчоскич слсkтрб- дииамичси модсл ^лeктябииия слоктронои модел модулИраннитс с модулирано — ИопнпЕCов модулиранена импулси
мод 1618 обдн^тйябВАнн м" модул и раи — Иоny.тЕсаои модулиран с импулси, импулсно-модул и раи — по амплитудо модулиран по ам¬ плитуда, амплитудно- м одул и рин — по ДПИTОПЕИOCTИ модулиран по продължителност — по плотиости модулиран по плът¬ ност — по скорости модулиран по ско¬ рост — по фИзо модулиран по фаза, фа- зово-модулзраи — по частоте модулиран по честоти, ч остбт и о - .м1 одул и раи — шумими модулиран с шумово м од у л й ро ВА т ь .м од ул и р и .м модулометр я мюдуломер модулЕ м модул ~ комплексного чЯсли модул на комплексно число — kб^ффициоитА отражСния модул иа коефициента ни отражение — резонАнса модул иа резонанс модутЧебЯ я модулатор — , амплитудим" амплитуден моду¬ латор — , далИисимй бал аи сен модулатор далИисиий лампови" балансеи- ламубв модулатор взбрaцибииий вибрационен мо¬ дулатор врсменной модулатор за време ^лоетяUчссеий вмсбебчyвcтв3- тельимй високочувствителен елек¬ трически модулатор диодиий диод сй модулатор , Змпулесимй импулсен модула¬ тор кольцевой пръстеновиден .моду¬ латор, ри и г-модулатор) — , kуnрбkсимй злоктрЯчсский мед- ноокисен електрически .модулатор , магнИтии" магнитен оо<дулаебр , мбстзkбвии мостов .модулатор , одмчимй лАмпови" обикновен лампов модулатор , релОйимй релеен модулатор свети модулатор ни светлина света, мaгиитб0УтИчеCkий маг- нитооитзчсн модулатбр за свет¬ лина света, злектрооптИческий олок- ерооптзчоски модулатор ( г г и 1 — тслсграфимй, тоналЕний теле¬ графен тонАлен модулатор — еиЯАердниий, "мпулсьии" тира- ербиен импулсен обднпатор фАзовий физов мюдулитор феяяИшбви" форитбв модулатор фсяяolоaгиИеим" форомагнитон .модулатор фбео^лсоонтнмй фотбспсмсиеои■ модулатор цветово" цветен модулатор ~, чАсебений чссеоеен модулатор шяротно-НмпулЕснмй ш.иришю- импулсси модулатор — зкспозНцти оlодyпаеор ни експо¬ зиция ^лскеяИчссkий електрически мо¬ дулатор модулация ж 1. модулация 2. мо¬ дулирано Амплитудния амплитудни моду¬ лация амплиеудно-Иопнльсиaч ампли- ендиб-иопупсиа модулация имплзендио-частотная амтплн- ендно-честотиа модулация анодная анодна .модулация анбДнo-^kрИииач анодноекраина модулация билаисния балаисиа модулация — без тскижСинй модулация без изкривявано взаИмная взаимни модулация — в квадратурс еж. модулация, квадрaеурная внешияя външна модулация винеяснняч вътрешна модулация временнАя модулация по време временнИя йоnулЕCнaч импулсна модулация но време; вромс-им- пулс ии модулация время-ймnулЕснич вромс-иопнпс- ии модулация вторИчния вторична .модулация двойная двойна модулация двустороиичч шзротнАя йм- пульснАя двустраи иб-шириииб-им- пулсии модулация двухтоиалЕиач двутоналиа моду¬ лация диффеяeициaльиач диференциал¬ ни модулация дпИтелЕно-ймйyльснАЯ продъл- жително-имnнпсиа модулация
169 т и ~, доплеровскич Дбулерова моду¬ лация звуковИя звукова модулация Имунльсиая импулсна .модулация Имnн•льснач вромениая вж. об- дуляция, вромеииая Змпульсная UопулЕCИб-кбдовАя еж. модула¬ ция, кодовия ЯмпулЕсиия . катбдиач катодна модулация , квадриеуяиач квадратурна мо¬ дулация клИсси Л модулация в клас Л класси В модулация' в клас В , кодовАя ЗмпулъснАя кодово-им¬ пулсна модулация кбитрольиия контролна модула¬ ция лзиОйиая лзиойна модулация мешающач пречеща модулация оиогокииИлЕиач многоканална модулация мибгоерaтиая оибгокраена мо¬ дулация оиoгостууeичaеич оибгостопси- на модулация г иа аиод вж. модулация, ииодиия ~ на зищйтиую сотку модулация ни защитна решетка — на катод вж. модуляция, катод¬ ния на упяивпЧющую сетку модула¬ ция с управляваща решетка на зкринЯрующую сОтку модула¬ ция с екранираща решетка негатИвная негативна модула¬ ция нозскажеииая иоззкривоии мо¬ дулация одибеpaтиач еднократна моду¬ лация одибnопбсиач одиолонтова моду¬ лация одностбяоннчя широтнАя йм- пуЛЕ^Ая одиостранио шириино- импулсиа модулация буеUчосkая оптична модулация —■ освощeинбсез модулация ии ос- воеоносе паразИтная паразитна модула¬ ция порокрестиАя кръстосана моду¬ лация мод — плотности ^покеяоииогб пбтбkи модулация на плъ^тщстт^та на елек¬ тронен поток подочния вж. модулация, па- ризЯтния — поглбщоииом модулация с по¬ глъщано — по длИтольиостз, Импулъсная импулсна модулация по продъл¬ жителност позитИвная позитивна модула¬ ция полезния полезна модулация полиня пълиа модулация — пбоохой модулирано с шум противофазная протзвофазова модулация псевдофИзовая псевдофазова мо¬ дулация — радзоволн, взаИмная взаимна мо¬ дулация ии радиовълни — с добавбчниои фазовими углами модулация с добавъчни фазови ъгли сеебчиач решетъчна модулация — соебчиио соещонuом модулация с рсшотъчио продиапрожонио сииусоuдaлЕнич сииусоздна мо¬ дулация синхронния сиихроииа модула¬ ция — скорости модулация иа скорост скоростнИя скоростна модулация — смещением модулация с продна- прожеизо сопуествующaя съобдyлацич сесяобфбиИчосkАя сеоробфбнична модулация — толшииМ бИзи модулация ни добслзиа ни база еоиИпЕиия тбиапиа модулация угловая ъглова модулация нскоnолоснач часеотния тесно- понеова честотна модулация фазовия фазова модулация фазовия Импульснaч фазово- имnнпсии модулация частбтнач честотни модулация частотная Импулсния чссебено- импулсни модулация чaсеоеМ, nипeобpaзнич ерионб- образиа модулация ни честоти шиpокбпбЛбснАЯ частотния ши¬ роколентова чостбеиа модулация
170 МОЗ ширс/тная шириика [шпрочзина[ модулация — , ШИрбTИO-ИМПH<TЕCHИЧ шuрuниб- импулсиа модулация; модулация ии импулси ии шзрзии шумовая шумова модулация шумовая чaс'тбтиач шумови че¬ стотна оIбдyлацuч екрАнная модулация ии екранна решетки — ^лсkеяоиного луча по улотибсти модулирано ни електронен лъч по гъстота ^мйтеерная смиториа [излъчва¬ ща! ^модулация — яркости яркостна лссд^нтl^*ния мозАнка ж мозайка, мозаичен елек¬ трод двусеорбнияя двустранни мо¬ зайка — ukоибCkопА мозайка на икоиб- скоп пблупpoвoдящач попнпровбдо- ща .мюзайка свееочувсевИтольиич своелииио- чувствителна мозайка мозАичиий мозаичеи облеkнли ж молекула обЛОкеябизкА ж мблоктрбнзка молибден м хим. молибден облибденовмй обпибдоибв мбпизАция ж молззиция, роеооби- нзрино иа йони облниeзaщити ж гръоозащuеа, мгъл- изозащзеа молниеотвбд м гръоооевод, мълние¬ отвод стояжиовой ирътовидон гръмо¬ отвод еяосовми гръмозащзтиб въже оолииепяиeмиие м мълниеотвод, гръ¬ моотвод оолнзч ж мълния, светкавица линойиая лзиойиа светкавица плоския плоска светкавица -и, шаровая кълбовидна светка¬ вица моооие м момент исиихроииий асинхронен момент векторни" воктброн оооенш, момент на вектора вращИющий въртящ обооиш вращИющий електромагнИтний въртящ олоктром1агиитон обOОие ~ времени, коисчимй краси момент ~ времени, начальннй начален мо¬ мент стягивАющзй в синхроиЯзм син¬ хронизиращ мооеие двИжущий движещ обосиш динимИчсски" динамичен мю- мсит диполенмй дзполой мо.моит закручиванuч оомоие ии усук¬ вано ЗАкЯучивающий усукващ мбмоие — замикАнзя коитАkTбв момент ии затваряно иа кбиеактиа системш — инерции инерционен .мюмоит — ниСрции, прнведеиимй приведен инерционен мбооие киноеИчесkи" кинетичен ооооиш — колИчсстви движения обм^еие ии количество ни движение кояясляциоиииИ ебролациоиои обосиш магиЗтний магнитен обоеиш миховой махов оооеие ~ нигрузки еовирои обосне ибминальии" ио.мзнилои обоснш орбитИльний орбитален оооеиш — появИчногб двИгателя обоеие иа първичния двигател — псясключоиич мюмент ии пре¬ включвано полозии" полезен обооне полезний еояоoзЧщиИ полезен спзричси обмоие прсдельний пеясгяузбчний до¬ пустим претоварващ обосиш — при номинАленой нигрузко елек¬ тродвигателя мбооне при номи¬ нален товар на елоетрбдвигаеоля УЯбтивбдойствующиИ противо- действуващ обосит пусково" пусков моооие роиктИвиий реактивен мбмонт — сйлм ооосне ни сила синхябнизИяующий синхрони¬ зиращ .момент синхронни" синхронен мбмоне — сопротивлоияя съпябеивиеолен обооиш статИчсскт" съпротивителен мо- ооие снмоаянмИ ебЯоозиб" сумарен спирачен об.мtеиш — тока токов момент
171 МОЩ —, еояоозибИ спирачен оомоие —, еоямбзЯщий при холосебо ходе спирачен ооооне при празои ход —, усуоеоUеолЕHий усnбкоитолои мбмоне нстаиИвливающий установяващ момент — холостого ходи мюмюнт на пра¬ зои ход — частЗцм, иидуктйровиииий злск- ерИчоский иидуктиран диполои електрически ооооне ^лоkеяйчосkий олокеричосеu мо- .мент обиитоя м МбHИTбЯ обиоскоп м моиоскоп МбHOTOИИOCеЕ ж OбHбTбИИбCГ OбHOTЯбИ м моиотрои ооибхяомАеИчсский монохрбмaеичон моитАж м монтаж початимй печатен моитаж, пе¬ чатна схеми злсктрИчсский електрически мон¬ таж моитaжвбсk м мбитaжвбсък оояозосто"еость ж студоусто"чивбст мост .ч обсе автоматИчсский автомиеичсн мбсе болоооеяИческиИ болоооеричон .мюст ВМПЯЧоИтОПЕHМЙ изправителен оосе ВИCOkбЧИCTOTHМЙ вuсбеочосео- еои мост двбйиб" двоен мост двойИбИ Т-образимй двоен Т- образои мбсе докАдни" измсрИтелЕний дока- ден измервателен оосе дтфферонцзАльни" диференциа¬ лен мюст измсрИтелним" измервателен мюст кOобинИрбвАHнмй комбиниран обсе коябткозиомкАющиИ късосъоди- няващ мост лтнОйнмй лзноон мост магазИнний магизинен мост ислинОйни" нелинееи мюст иеняaвнбвешсиниИ неуравнове¬ сен обсе одинАрний единичен мlбсе усяеооннбгб тока мюст на про¬ менлив ток питИющий захранващ обсе полууpАвибве шейни" Ублуурав- иовссси мlбсе пбстбЯииогб токи мюст за постоя¬ нен ток розоиИнсии" резоиансон мост сривноиня сравнителен мост тaхбоееяИчосkий еахомстричеи мост —, тоизбмотяИчсский тснзомстри- чеи оосе Т-образим" Т-образеи мост — У