Tags: vapen  

Year: 1949

Text
                    Л 122
Beskrivelse
ат
9 mm maskinpistol M/40
(Schmeisser)

A122 Beskrivelse a v 9 mm m a s к i n p i st о 1 'M/40 (Schmeisser) Oslo 1949 Merkantile Bok- & Akcidenstrykkeri
Sjefen for haeren fastsetter denne «Beskrivelse av 9 mm maskinpistol M/40 (Schmeisser) Mp 40 (Mp 38 )> til framtidig bruk. «Beskrivelse av 9 mm mask inpistol M/40 (Schmeis- ser) Mp 40» sendt ut til pr0ve av Haerens vfipentek- niske korps settes samtidig ut av kraft. Oslo, den 21. januar 1949. W. Hansteen Sjef for Haeren. A. R. Pran.
INNHOLDSFORTEGNELSE. A. Karakteristikk.......................... 4 MSI- og vektoppgave..................... 4 B. Vfipenbeskrivelse....................... 5 Innledning.............................. 5 Den faste rammen ...................... 5 Mekanismene............................. 7 Magasinet............................... 9 Sammenligning — Mp 38 og Mp 40 ......... 9 C. Virkemftte............................. 10 D. Tilbehpr............................... 11 E. Betjening.............................. 11 Adskillelse og sammensetning........... 11 F. VSpenskjptsel.......................... 13 G. Funksjoneringsfeil..................... 14 Delfortegnelse......................... 16 Plansje.
A. KARAKTERISTIKK. Schmeisser maskinpistol er et naerstridsvfipen med praktisk skuddvidde 200 m. Den er en rekyllader med tungt sluttstykke og kan bare avgi automatisk ild. Patronene tilf0res fra undersiden ved et stav- magasin som rommer 32 patroner. Hylsen kastcs ut mot h0yre. Mp er utstyrt med rem. Kolben kan fel- les inn. Det 2tpne siktet har fast skur for 100 m og sikteklaff med skur for 200 m. Pipen er utskiftbar. Det finnes to typer. Mp 40 er en forenklet utgave av Mp 38. Forenklingen gjelder vesentlig fabrikasjo- nen. Ydelsen er den samme. Nedenfor beskrives Mp 40. Mdl- off vektoppgave. Mai: Mp med innfelt kolbe .... 625 mm Mp med utfelt kolbe 856 > Pipelengde 250 » Siktelinjens lengde 390 > Rifletail (h0yrevridning) .. 6 Vekt: Mp med rem 3.7 kg. Fylt magasin 0.64 » Tom magasinveske, h0yre . 0.23 » Tom magasinveske, venstre 0.27 » Magasinfyller 0.15 » Ammunisjon: <Pist. Patr. 0.8» og annen parabellum 9 mm Prosjektilet 8 gr. Ladningens vekt 0.36 » Patronens totalvekt ca. 10 » Tverrsnittsbelastning 12.6 g/cm2 Skuddvidde (praktisk) .... 200 m Skuddvidde (maksimalt) . ca. 1700 > Teoretisk ildhastighet .... 450- —550 skudd/m: Praktisk ildhastighet 80- — 90 » »
5 В. VAPENBESKRIVELSE. Innledning. Maskinpistolen best&r av en fast ramme som me- kanismedelene lagres eller beveger seg i. Hoveddelene i den faste rammen er: Glidekassen med magasinholderen samt skjeftet med kolben. Mekanismene er: L&smekanismen: Pipe med sluttstykke. Slagmekanismen: Sluttstykke med tennstempel og rekylfjaer. Avtrekkermekanismen: Avtrekkerhake, avtrekker- stang og avtrekker. Tilbringermekanismen: Magasinet med tilbringer og tilbringerfjaer. Utkastermekanismen: Ut dr a ger og utkaster. Rekylmekanismen: Rekylfjaer, styrehylse, styre- bolt og bufferfjaer. Tennstemplet et fast forbundet med rekylfjaeren. Ved avtrekk kastes sluttstykket frem av den spente rekylfjaeren og tar med en patron. Hylsen st0ter mot ansats i pipen og skuddet avfyres nfir rekylfjaerens faste tennstempel trykker inn tennhetten. Pipe og sluttstykke er ikke sammenl&st, men sluttstykkets tyngde sikrer at den forholdsvis lette kulen har for- latt pipen f0r sluttstykket har rekylert vesentlig. Den faste rammen. Glidekassen er r0rformet og pSsatt et pipefeste, en siktestol og en magasinholder. Pipens bakre sylindriske del ligger i en sentral bo- ring i pipefestet og holdes fast av en forbindelsesmut- ter som skrus pfi pipefestet. Pipens riktige stilling be- stemmes av pipefestets to fremstikkende fliker som griper i tilsvarende uttak i pipens gods. Bak forbindelsesmutteren klemmes fast en sik- ringsring og en remb0ylering. I glidekassens r0rformede del er presset inn 4 sen- treringsriller for sluttstykket og bakerst 3 festeklak-
6 кег, 120’ innbyrdes forskj0vet, for glidekassens for- bindelse med skjeftet. PS venstre side er et langsgdende uttak for lade- armen. Det gar fremst over i uttak for ladearmens lAsehylse og bakerst i sikringsspor med innslAtt <S». Pfi hdyre side er skSret ut en utkasterfipning. Pfi un- dersiden finnes regnet forfra: Ladefipning, hull for las- bolten og hull for avtrekkerhaken. Siktestolen tastes p& glidekassens overside. I sva- lehalespor baerer den et fast baksikte med skur for 100 m. Sikteklaffen for 200 m festes oppslagbart pa det faste baksiktet med en stift. Magasinholderen griper med to band om glidekas- sen. Stillingen sikres med en gjennomgaende stift pa undersiden. MagasinSpningen er traktformet for a lette magasinets innfdring og har pd baksiden et ut- tak for a lette uttagning av et fastkilt magasin. Magasiniasen festes pa'magasinholderen og bestar av en trykknapp klinket pa en lasbolt med en fl0y. F10yens tann holdes av en fjeer i et hull i magasinet. Utkasteren er formet som en loddrett bolt med et 0vre nebb. Boltens nedre ende festes til magasinhol- deren med en stift. Skjeftet bestar av et rammestykke og et under- beslag med pistolgrep. Det pasettes et forskjeftedeksel og to skjefteplater. Rammestykkets overside er halvsylindrisk og gar nedentil over i to vanger. Mellom vangene ligger av- trekkermekanismens deler samt lasbolten. Glidekassen festes bakerst i rammestykkets r0rfor- mede del nar innpressede knaster gar i inngrep med glidekassens festeknaster ved 60° draining. Glidekassens fremre del holdes nede пвг den frem- stikkende delen av rammestykket ved dreiningen gri- per i fugen mellom glidekassen og magasinholderen. Bevegelsen sperres av en lasbolt (og avtrekkerhaken). Lasbolten fpres i en loddrett hylse festet til ramme- stykket. Fingergrepet festes til bolten med en stift. Boltens 0vre hode holdes av en fjaer til inngrep i glidekassens hull. Hylsens nedre og fingergrepets 0vre
7 del er halvsylindrisk slik at lAsbolten ved uttrekning og vridning blir stAende i nedre stilling. For bedre fingergrep er rammestykket pAsatt et forskjeftedeksel av bakelitt festet med to vannrette skruer (og lAsboltens fingergrep). Underbeslaget danner pistolgrep og avtrekkerb0yle og gAr over i en oppstAende del med feste for kolben og mp-remmen. Den oppstAende delen griper med et nebb over en knast pA rammestykkets rprdel. Underbeslaget tes- tes med en underbeslagskrue sikret med en lAsskrue. Kolben bestAr av to kolbestenger og en skulder- plate. KolbelAsen forbindes svingbart med skjeftet. Platen festes svingbart pA kolbestengene med stifter og fastholdes i utfelt og innfelt stilling av fjserbelas- tede lAsstlfter som ligger i langsgAende boringer i sten- gene. KolbelAsen bestAr av en foring, en spiralfjaer, en trykknapp og en stift. Foringen festes i underbesla- get. Trykknappen fpres i venstre kolbestangs hode og ligger om hpyre kolbestangs vannrette tapp. Dens utvendige tenner holdes 1 inngrep med foringens til- svarende innvendige tenner av spiralfjseren som ligger mellom trykknappen og hpyre kolbestanghode. Kolbe- stengenes hoder holdes sammen av stiffen som sam- tidig stikkes gjennom en slisse i trykknappen og sper- rer trykknappen i ytre (venstre) stilling. Presses trykknappen inn, gAr tennene ut av inngrep og kol- ben kan svinges fritt. LAs-, slag- og rekylmekanismen. Pipens lengde er avpasset etter sluttstykkets tyngde. Munningen beskyttes av en pAskrudd pipemutter som sikres med en fjaer. Bak pipemutteren er loddet fast en klakkhylse med kornklakk og st0tteklakk. Hyl- sens dreining hindres ved en avflatning pA pipens overside. Komet sl0yfes inn i kornklakkens svalehalespor. Over kornet ligger en kornbeskytter fastholdt av en stift. Under pipen ligger en st0ttelist fremst festet til
8 st0tteklakken med en stift og bakerst fastholdt av forbindelsesmutteren. Pipens bakre del er sylindrisk med to kraver og mellomliggende rille for en todelt ring og styres ved to spor for glidekassens fremstikkende fliker. I ende- flaten finnes et uttak for utdrageren og en avrundet f0ringsflate for patronspissen. Forbindelsesmutteren skrus mot den todelte rin- gen. Pipen adskilles ved & skru av forbindelsesmut- teren. Forbindelsesmutteren og den todelte ringen ad- skilles fra pipen nfir st0ttelisten tas av etter utdriv- ning av stiffen. Sluttstykket er sylindrisk og f0res i glidekassen. Det er gjennomboret for tennstemplet og rekylfjaerens fremste styrehylse med forsenket st0tbunn og sentrait tennhull for tennspissen. Pfi oversiden er et langs- gfiende utdragerspor som ender i et tverrgfiende hull gjennom sluttstykket. Utdrageren, en kraftig blad- fjaer, ligger med en klakk i bullet og med nebbet foran st0tbunnen. Pfi sluttstykkets underside er fremst ut- tak for magasinet og rille for utkasteren samt bakerst spennro med nedtrykningsflate for avtrekkerhaken. Ladearmen klinkes fast pfi venstre side i et gjen- nomgfiende hull som letter skifting av ladearmen. Den er pfisatt en l&sehylse med nebb sikret med en stift. For & hindre sluttstykket i fi gli bakover ved st0t mot kolben griper nebbet i et uttak i glidekassen nfir Ifis- hylsen trykkes inn. Etter ladning ville ellers det tunge sluttstykket lett gi utidig avfyring. Pfi enkelte vfipen viser et hull i hylsen r0dmaling nfir sluttstykket er ulfist. Hylsen fastholdes i sine to stillinger av en fjaerbelastet kule. I sluttstykkets ba- kre stilling kan ladearmen hakes opp i sikringssporet. Maskinpistolen er ikke utstyrt med ytterligere sik- ringer. Tennstemplet og rekylfjaeren er sammenbygd. Re- kylfjaeren ligger i en styrehylse (et teleskopr0r) sam- mensatt av 3 deler. Fremre hylse pfiskrus tennstem- pelholderen. Tennstemplet stikkes i holderen og fes- tes med en stift. Det fastholder samtidig indre styre- hylse som gir f0ring for styrebolten. Styrebolten hoi-
9 des 1 bakre stilling av bufferfjaeren. Rekylfjaeren hin- dres i A vike til siden av indre styrehylse og styrebol- ten og styres samtidig i bakre hylse. Under rekylen spennes rekylfjaeren. Tilslutt stdter styrebolten mot bunnen i bakre styrehylse og buffer- fjaeren trykkes sammen. Avtrekkermekanxmen. Avtrekkerhaken og. avtrekkeren er lagret sving- bart pA bo 1 ten. De forbindes med avtrekkerstangen. Avtrekkeren holdes i fremre stilling av en avtrekker- fjaer som st0ttes av en styrestift. Samtidig holdes av- trekkerhakens 0vre arm i sluttstykkets bane. Magasinet. Det bestAr av magasinhylsen, magasinbunnen, til- bringeren og tilbringerfjaeren. Overfylling av maga- sinet medf0rer lett funksjoneringsfeil. Magasinhylsens innf0ring i magasinholderen be- grenses av et anslag pA hver side. MagasinlAsens tann griper i et hull pA h0yre side. I bakre flate finnes et hull for magasinfyllerens klinke. Tilbringeren er av presset blikk med en pAsveiset anleggsplate for fjaeren. Magasinbunnens innbpyde parallelle kanter griper over kanten pA magasinhyl- sen. Den sikres av en bladfjaer som ligger over hylse- kanten. Magasinet er merket <Mp 38 u. 40». Ved et hull pA bakre flate er slAtt inn tallet «32». NSr maga- sinet er fylt, blir nederste patron synlig i hullet. Sammenligning — Mp 38 og Mp 40. F01gende deler er felles: Pipen med tilh0rende deler samt baksiktet. Avtrekkermekanismens deler. LAsbolten. Kolben med lAs. Sluttstykke, tennstempel og rekylf jaer med hylser m. v. Mp.remmen. Magasinet. F01gende deler er spesielle: Utkaster, magasinklinkens deler, glidekasse, magasin- holder, skjeftets deler.
10 Det finnes en Mp 41 med vanlig treskjefte. Den kan omstilles for patronvis og automatisk ild. Pipen festes med en mutter som skrus p5 fra glidekassens indre. Glidekassen avsluttes bakerst med et avtagbart lokk. Delene og funksjoneringen er ellers stort sett som for Mp 40. C. VIRKEMATE. NSr vfipnet er klart for ildgivning, henger slutt- stykket рй avtrekkerhaken belastet av den spente rekylfjaeren. Ved avtrekk overf0res avtrekkerens be- vegelse (uten trykkpunkt) til avtrekkerhaken hvis0vre arm svinges ned. Sluttstykket blir fritt og kastes frem av rekylfjaeren. 0verste patron stikker med 0vre kant opp i slutt- stykkets bane og treffes av sluttstykket. Patronen st0- tes frem av sluttstykket og f0res inn i kammeret. Neste patron f0res opp av tilbringerfjseren til anlegg mot sluttstykkets underside. Under innf0ringen i kammeret tvinges hylsebun- nen opp til anlegg mot sluttstykkets fremre flate. Ut- drageren viker til side og nebbet griper i hylserillen. Patronen stopper n&r hylsens fremre kant st0ter mot pipens gods. Tennspissen presses p.g.a. rekylfjaeren og tregheten inn i tennhetten og avfyrer skuddet. Sluttstykket er tungt i forhold til kulen og ffir en tilsvarende mindre fart bakover. Kulen forlater det forholdsvis korte 10pet f0r sluttstykket har rekylert nevneverdig. Hylsen trekkes ut av utdrageren og f01ger med sluttstykket inntil hylsebunnen st0ter mot utkasteren som vippcr hylsen ut gjennom utkasterfipningen. Den nye patronen f0res opp til anlegg i magasinet sfi snart sluttstykket har passert. Sluttstykket fort- setter til rekylkraften er opptatt av rekylfjseren og bufferfjseren eller fremre styrehylse slAr mot ramme- stykket. Sluttstykket drives frem igjen av fjserene. Holdes avtrekkeren tilbake, f0rer sluttstykket inn nye patro- ner til magasinet er tomt.
11 Slippes avtrekkeren, presser avtrekkerfjaeren av- trekkerhaken opp foran sluttstykkets spennro og stop* per sluttstykket i bakre stilling klar for nytt skudd. Skytes magasinet tomt, stopper sluttstykket i fremre stilling. D. TILBEH0R. Til Mp. 40 h0rer: 1 baereveske, h0yre, for 3 mg. 1 baereveske, venstre, for 3 mag. 6 magasiner. 1 magasinfyller. 1 b0rste for magasin. 1 mp.rem. 1 munningshette (gummi). I venstre baereveske oppbevares magasinfylleren og magasinbdrsten. Baerevesken festes pfi et bandoleer og har hempe for en skuldertropp. Pfi vesken stir stemp- let Mp. 38 u. 40. Magasinfylleren brukes for ft trykke ned patronene ved magasinfylling.. Den bestftr av en hylse som settes pfi magasinet til anlegg mot magasinets anslag og hol- des av magasinfyllerens klinke. I hylsens bakkant sitter en patronskyver. Skyve- ren og klinken betjenes av samme spiralfjaer med stift. Ved fylling trykkes patronskyveren ned. En pa- tron f0res inn til bunnen st0ter mot skyveren. Sky- veren slippes. Patronen trykkes helt tilbake. Sky- veren trykkes ned og ny patron legges inn o.s.v. B0rsten for magasinet brukes til rengj0ring av ma- gasinet. B0rsten oppbevares i magasinfylleren. Mp-remmen bestfir av rem med remspenne, knapp og smygstol. Remmen settes pfi med narvsiden ut. Remknappen brukes for fi feste remmen ved fremre remb01e. E. BETJENING. Adskillelse og sammensetning. 1. Nfir pipe med glidekasse skal adskilles fra skjef- tet trekkes Ifisbolten ut og dreies. Avtrekkeren
12 holdes tilbake. Glidekassen dreies 60° til h0yre og trekkes fremover. 2. Rekylfjaer og sluttstykke tas ut. Sammensetning skjer i omvendt rekkefdlge. 3. Magasinet adskilles idet magasinbunnens bladfjaer 10ftes og bunnen skyves av. Tilbringerfjaer og til- bringer tas ut. Sammensetning skjer i omvendt or- den. Videre adskillelse foretas bare av b0ss?maker. Magasinfylling. Se under tilbeh0r. Pisetnlng av magasin. 1. Sluttstykket skal vaere i fremre stilling og lAst v.h.a. lAshylsen. 2. Magasinet settes i Apningen og trykkes opp til an- legg. Kjenn etter at det er fastlist. Hvis en ikke skal skyte med en gang, kan vApnet baeres pA denne mA ten. Ladning. 1. Sett magasinet pA (hvis ikke dette er gjort). 2. Trekk lAshylsen (ladearmen) ut. 3. Ta ladegrep (og sving ladearmen opp i sikrings- sporet). Ladning kan ogsA foretas direkte: 1. Ta ladegrep og sikre. 2. Sett pA magasinet. Denne metode b0r nyttes ved eldre typer hvor slutt- stykket ikke kan lAses i fremre stilling. Avfyring. (Sikringen oppheves ved at ladearmen f0res ut av sikringssporet.) Avtrekkeren trekkes tilbake. Av- trekket er uten trykkpunkt. Magasinbytte. Dette blir som ny ladning nAr det tomme magasin er tatt ut.
13 Tflmming. 1. Ta av magasinet. 2. Se etter gjennom utkaster&pningen at kammeret er tomt. 3. F0r sluttstykket frem og tilbake minst 2 ganger un- der kontroll. 4. LSs sluttstykket i fremre stilling. Alle ildhdndgrep foretas med venstre h&nd idet h0yre h&nd hele tiden har fullt tak om pistolgre- pet. F. VAPENSKJ0TSEL. Puss. Til Mp 40 finnes en spesiell pussestokk — en rett 4-kantet stAlstang med 0ye for pussegarndott. Ved puss av Mp brukes pussemidler som for gevser og ka- rabin. F0r skytning t0rrpusses 10pet. Bevegelige deler skal vaere innsatt med et tynt lag olje (i kulde spar- somt). Etter skytning pusses med vann i 10pet. Dernest t0rrpussing og olje. Pussen kontrolleres etter 48 ti- mer. Har en ikke anledning til & pusse med en gang etter skytning trekkes 10pet igjennom med en olje- dott. Ved avt0rring av ytre deler (brunert) t0rkes for- siktig med fille eller pussegarn. Blanke og brunerte deler settes inn med tynt oljelag. Nfir Mp er st0vet eller fuktig, pusses p& samme m&te. Magasinet adskilles og pusses. Bulker rettes av b0ssemaker. Magasinet med deler settes inn sparsomt med olje. Baerevesken henges til t0rk og b0rstes. Behandling og stell. F0r skytning. — Pr0v sluttstykkets frie bevegelse i glidekassen og kontrolldr tennspiss, utdrager og utkaster. — Puss og kontroller magasinene. Se etter:
14 — at tilbringeren er i orden, — at tilbringerfjaeren er to vindinger lengre erm magasinet, — at ingen deler er bulkete eller 0delagte, — at patronene er rene. — NSr en fyller magasin, skal en alltid trykke siste patron ned 5—10 ganger inntil en kjenner at pa- tronene glir lettere. PSse at patronene f0res helt tilbake. — Hold baereveskene rene innvendig. — Stikk magasinene i vesken med Spningen ned. Under skytning. — Bruk munningshette i ildpausene nSr det er mulig. — Kjenn etter at magasinet virkelig ISses nSr det set- tes рй. — La sluttstykket veere l&st i fremre stilling n&r en ikke skyter. Dermed hindrer en at det kommer forurensninger inn i mekanismen. — Hold om magasinholderen, ikke om magasinet, un- der skytning. Det siste gir stoppfeil. La ikke et magasin ligge fylt i lengre tid. Tilbrin- gerfjaeren slappes. Husk at magasinene mfi pusses og stelles like godt som selve vSpnet. G. FUNKSJONERINGSFEIL. Det er meget sjelden at en ffir stoppfeil hvis en steller vSpnet og magasinene ordentlig og ammunisjo- nen er i orden. Handling ved ildavbrudd. 1. Ta ladegrep og sikre. 2. Se etter gjennom utkasterSpningen om det: — ligger en tomhylse eller patron i glidekassen. — sitter en patron i kammeret. 3. Fjern hindringen ved 5 vende vSpnet til h0yre og rist den ut gjennom utkaster&pningen. 4. Fortsett skytningen. Hvis dette ikke g&r og/eller det sitter en patron fast i kammeret: 1. Ta av magasinet.
15 2. Fjern hindringen og/eller skyt ut patronen i kam- meert. 3. Pr0v sluttstykkets fri bevegelse. 4. Se etter at pverste patron i magasinet sitter ordent- lig og sett magasinet pS. 5. Fortsett skytningen. Pass pft at en kule ikke sitter fast i 10pet. Fplgende funksjoneringsfeil kan forekomme: 1. Hylsen sitter i kammeret. Ny patron klemmes fast mellom pipen og sluttstykket. Arsak: Feilretting: Utdrageren for svak, Ny utdrager settes inn slitt eller brukket. av bpssemaker. 2. Hylsen blir ikke kastet ut etter utdragingen. Hyl- sen og ny patron klemmes mellom sluttstykket og glidekassen. Arsak: Feilretting: Utkasteren er slitt el- Ny utkaster settes inn ler brukket. av bdssemakcr. 3. Klikk. Sluttstykket i fremre stilling. Patronen i kammeret. Arsak: Feilretting: Forsager eller brukket Det ventes i 5 sek. (i tennspiss. fred). Deretter t0m- mes. Patronen kon- trolleres m.h.t. tenn- spissmerke. Forsager rapporteres. Skytin- gen fortsetter. Bruk- ket tennspiss. Skiftes av bdssemaker. 4. Hylsen kastes ut. Sluttstykket star i fremste stil- ling. Arsak: Tilbringeern skyver ikke frem ny patron. Magasinet er feil fylt, urent eller bulket. Feilretting: Magasinet fjernes. Nytt magasin settes i. Senere puss eller feil- retting ved bdssema- ker.
16 3. Vfipnet slfir ved ildgivning. Arsak: Feilretting: Bufferfjaeren funks jo- Rettes av b0ssemaker. nerer dSrlig. DELFORTEGNELSE. a Pipe. a 1 Pipemutter. a 2 Kombeskytter. a 3 St0ttelist. a 4 Klakkhylse m/ kornklakk og st0tteklakk. a 5 Pipemutterfjaer. a 6 Kornbeskytterstift. a 7 Korn. a 8 St0tteliststift. a 9 Forbindelsesmutter. a 10 Ring, to-delt, for forbindelsesmutter. a 11 Sikringsring. a 12 Rembpylering. b Glidekasse. b 1 Fast baksikte. b 2 Magasinholder. b 3 Utkaster. b 4 Lasbolt for magasinlfis. b 5 Magasinholderstift. b 6 Utkasterstift. b 7 Trykknapp for magasinl&s. b 8 Fjaer for magasinl&s. b 9 Sikteklaff. b 10 Sikteklaffjaer. b 11 Sikteklaffstift. b 12 Siktestol. c Forskjeftedeksel. с 1 Rammestykke. c 2 Underbeslag. c 3 L5sbolt. c 5 Avtrekker. c 6 Avtrekkerhake. c 7 Trykknapp for kolbel&s.
с 8 Foring for kolbelis. c 9 Fjaer for kolbelfis. c 10 Kolbestang, hpyre. c 11 Kolbestang, venstre. c 12 Stift for kolbelSs. c 13 Avtrckkerstang. c 14 Avtrekkerhakebolt. c 15 Avtrekkerbolt. c 16 Styrebolt for avtrckkerfja'r. c 17 Avtrekkerfjacr. c 18 Lasboltfjaer. c 19 Fingergrep for ISsbolt. c 20 LftsbolNtift. c 21 Skulderplatc. c 22 L5sstiftfi<cr for skulderplatc. c 23 LSsstift for skulderplatc. c 24 Skulderplatcstift. c 25 SkiefteplaV'. venstre. c 26 Skjefteplate. hdyre. c 27 Underbeslagskrue. c 28 Lftsoskrue for underbeslagskrue c 29 Hylse for skiefteplateskrue. c 30 Skiefteplateskrue. c 31 Skjeftcskrue. c 32 Stift for avtrekkerstang. d 1 Sluttstvkke. d 2 TcnnsV'inpel. d 3 Utdrager. d 4 LAshylse for ladearm. d 5 Stift for lAshylse. d 6 Kule for lashvise. d 7 Fjacr for ISshylse. d 8 Tennstempelholder. d 9 St’ft for tennstempelholder. d 10 Styrehvlse, fremre. d 11 Styrehylse, midtre. d 12 Stvrehvlse, bakre. d 13 Rckylfjjer. d 14 Indre styrehylse. d 15 Styrebolt. d 16 Bufferfja?r. e 1 Magasinhylse. c 2 Magasinbunn. e 3 Tilbringer. e 4 Tilbringerfjacr.
' ШШШШШШ ^iaw»