Text
          записк;
КІЕВСКАГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ.
'Уомъ хп.
]3ыпускъ 1.
СОД Е2РЯС АНI ВЪ
С т р.
токолы общихъ собраній Кіевскаго Общества Естествоиспытателей
въ 1890 году. . . ....................... \.............I—ЬХХХПІ
Шмальгауаенъ И. Шиповника окрестностей Кіева. Таблица I—111. . I.
Пачосжій I. Флорографическія и фитогеографическія изслѣдованія Калмыц-
кихъ степей........................................................... 49.
хс. х х: в те».
Тяя. Височ. утв. Т-ва печати, дѣда и торг. И. Н. Кушнеревъ и К® въ Москвѣ
Кіевское отдѣленіе, БибиковскіЛ бульваръ, домъ № Я б.
1892.

МЁМОІКЕ8 . • • • (іе Іа 80СІЁТЁ (Іе$ І’ІАТОНАІІЗТЕЗ (іе КІ_... У'ОМЕ XII. }_,ІѴРІАІЗС^ 1. ТАВЬЕ ІЭ1ВЗ МЛк.ТІ1ЁЖ]Е8г Ра?. Ргосев ѵегЬаих 4ев вйпсм де Іа босіёіё дез Иаіигаіівіев іе Ііеш . . . 1—ИХХІІІ. ВсІііпаІЬаозеи Д. 8иг Іев говіегя дев епѵігопз де Кіе> РІапсЪез I—III. . . 1. РаівеЪовку Д. КесЬегсЬев Пого?гарЬіцаев еі рЬуЬо?ёо?гарЪіфіев виг Іев зіеррев дев Каітоикв ............ ........... 49 Печатано по опредѣленію Кіевскаго Общества Естествоиспытателей
Флорографическія и фитогеографическія изслѣдованія Калмыцкихъ степей. }о си фа Дачоскаго. ВВЕДЕНІЕ. Свѣдѣнія наши относительно Флоры Калмыцкихъ степей весьма скудны. Они ограничиваются немногочисленными указа- ніями мѣстонахожденій растеній около г. Астрахани, приведен- ными у Ледебура1), а также работами С. Коржинскаго и А. Краснова, которые сравнительно недавно занимались изслѣдо- ваніемъ этой мѣстности. Первый изъ нихъ (т. е. Коржинскій) занимался изслѣдованіемъ окр. г. Астрахани и вообще волжской дельты і) 2). Напротивъ А. Красновъ ознакомился съ раститель- ностью Калмыцкихъ степей на всемъ ихъ протяженіи 3). Кромѣ того въ сочиненіи Клауса: „Флоры мѣстныя приволжскихъ странъ*—находимъ нѣкоторыя указанія, впрочемъ довольно не- опредѣленныя, о нахожденіи растеній въ предѣлахъ Астрахан- і) 0 историческихъ данныхъ изслѣдованія Астраханскаго края си. Проток. Петровск. Обіц. нзслѣдов. 1стр. края съ 4 окт. 1874 г. по 31 дек. 1887 г. Астр. 1888—стр. 126 и слѣдующія. 2) С. ТГоржыятй: Очеркъ флоры окр. г. Астрахани. Тр. Казанскаго Общ. Бст. Т. X, вып. 6 и Предварительный отчетъ о ботанической экскурсіи въ дельту р. Волги. Тамъ-же Т. XIII, вып. 4, 1834 г. А. Красновъ: Гео-Ботани ческія изслѣдованія въ Калмыцкихъ степяхъ. Пзвѣст. Императорск. Русск. Геогр. Обіц. Т. XXII. 18Я0 г.
50 I. Пачоскій. ской губ. Указанія эти ограничиваются слѣдующими выраже- ніями: а багайлѵ ивдие ай Авігасііап, а багеріа издие Авігасііап, іи Іоіа ЛѴоІ^ае ге&іопе, иЬідие асі йехігаш еі зіпізігаш Жоі^ае и т. д. Въ сочиненіи ЬейеЬоиг'а „ Гіога Но$$іса“ мѣстонахожденія приведены на основаніи наблюденій Далласа, Гюльденшдедта, Клауса, Блюма, Эйхвальда и др. Многія изъ этихъ указаній сомнительны, вслѣдствіе чего къ нимъ нужно относиться осто- рожно; не взирая на то, указанія эти цитированы въ моемъ спискѣ. У Коржинекаго (Очеркъ Флоры и т. д.) приводится 340 видовъ растеній изъ ближайшихъ окрестностей города Астра- хани. Въ его позднѣйшей работѣ (Предварит. отчетъ и т. д.) находимъ замѣчанія о распространеніи растеній въ 7)Дельтѣи: многіе виды растеній найдены имъ впервые въ этой мѣстности. Всѣ указанія Коржинекаго цитируются въ моемъ спискѣ. Крас- новъ, къ своей работѣ „Гео-бот. изслѣдЛ приложилъ списки растеній, найденныхъ имъ въ 1885 г. въ Калмыцкой степи. Списки эти расположены по Формаціямъ: 1) растенія, найденныя на поемныхъ почвахъ Приволжской области Астраханской губ., 2) растенія, найденныя на солонцеватыхъ почвахъ, 3) растенія полынныхъ степей, 4) растенія песчаныхъ почвъ, .5) растенія черноземныхъ балокъ и 6) растенія сорныя или недавно зане- сенныя человѣкомъ. Въ каждой изъ такихъ таблицъ, цифрами обозначено, въ общихъ чертахъ, распространеніе даннаго расте- нія. Такъ напр., растенія полынныхъ степей раздѣляются на: побережье (1), внутреннюю степь (2) и Ергени (3). Въ таблицѣ напр. находимъ: Сегаіосерііаіиз огііюсегаз 1. 2. 3.—это обо- значаетъ, что Сегаі. огіЬ. произростаетъ на полынныхъ степяхъ побережья, внутренней степи и Ергеней. Такимъ образомъ обо- значены мѣстонахожденія и прочихъ растеній. Таблицы Краснова однако для ФитогеограФа, представляютъ весьма скудны! мате, ріалъ, хотя для гео-ботаника быть можетъ и этого достаточно. Кромѣ неопредѣленности въ указаніяхъ мѣстонахожденій, у Крас- нова мы находимъ довольно много сомнительныхъ Формъ, что заставляетъ относиться недовѣрчиво къ его Фактическимъ дан- нымъ относительно распространенія растеній въ предѣлахъ Кал- мыцкой степи. Что касается первой части работы г. Краснова— характеристики растительныхъ Формацій, то она выполнена ма-
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 51 стерскп. Вотъ и все, что касается ботанической литературы, изслѣдованной мною мѣстности. Въ концѣ апрѣля 1890 года мнѣ удалось приступить жъ изслѣдованію Флоры Калмыцкихъ степей. Вотъ маршрутъ моихъ экскурсій: Енотаевскъ 3) (уѣздный городъ надъ Волгой), Астра- хань, Красный Яръ (уѣзди, городъ въ дельтЬ Волги); затѣмъ я направился въ собственно Калмыцкую степь и пересѣкъ ее по направленію съ Востока къ Западу, отъ Астрахани до Элисты (въ Ергеняхъ), черезъ Николаевку, Харахузовскую ставку, Ики- цохуровскую ставку и Уланъ-Ерге (у Ергеней). Изъ Элисты я сдѣлалъ экскурсію въ сухому руслу Маныча (на границѣ съ Ставропольской губ. и недалеко границы съ Донской обл.). Дальше изъ Элисты я направился вдоль Ергеней, къ сѣверу (черезъ Булгунъ-Сала, около озеръ Имни-Нуръ, Дунду-Нуръ, Батырь-Мала, Хайата и Альматинъ) въ с. Тундутово, располо- женное въ Ергеняхъ, гдѣ я изучалъ растительность ергенинскихъ балокъ; дальше я проѣхалъ около озеръ Барманцакъ и Цаца, принадлежащихъ вмѣстѣ съ предыдущими въ системѣ Сарпин- скихъ озеръ, и остановился въ лѣсничествѣ Тингута, располо- женномъ въ балкѣ того-же имени, въ Ергеняхъ. Изъ Тингуты я направился прямо въ Сарепту, а оттуда, остановившись по дорогѣ въ Каменномъ-Яру, я возвратился въ Астрахань. Изъ Астрахани я отправился иа паровой лодкѣ въ Долбанъ (на за- падномъ берегу волжской Дельты, къ югу отъ Астрахани), а оттуда, вдоль Каспійскаго побережья, на лошадяхъ въ ставку Еркетеневскаго улуса, расположенную у Бѣлаго озера, недалеко отъ Кумы (40 верстъ). Изъ Еркетеней я совершилъ экскурсію въ область Гайдукскихъ песковъ и затѣмъ возвратился въ Астра- хань. Этимъ и закончилось мое изслѣдованіе Астраханской губ. Нѣкоторые результаты этихъ экскурсій были уже напечатаны мною г|. Теперь я приступлю къ полному исчисленію разульта- товъ изслѣдованія Калмыцкихъ степей. і) Раньше впрочемъ я совершилъ экскурсію по лѣвую сторону Волги, около Владиміровки, Вогдо и Баскунчака. Си. въ концѣ „Приложеніе". «) X Расгозкі: 8Ъору КаЬшскіе.—І’.адесЫвіяі 1891 г. №16, 17. І Цачоскіѵ: Отчетъ объ экскурсіи въ Астраханскую губернію. Зап. Кіев. Обіц. Ест. Т. XI, стр. XXXII—XXXVI. 2 //атім: Ергепи, какъ граница Европейской и Азіятской растительности.— Вѣст. Естеств. 1890 г. № 9, стр. 402—412. Срав. тоже: Весіег. Кеіге іи іііе Кігігиеіі^ерре, паНі А<іжІшп пші ап
52 I. ПачоскіЙ. ОЧЕРКЪ ПРИРОДЫ КАЛМЫЦКИХЪ СТЕПЕЙ. Подъ названіемъ „Калмыцкая степь11 я понимаю всю до- Волжскую часть Астраханской губерніи. Пространство эго огра- ничено Волгою, Каспійскимъ моремъ, Кумою, сухимъ русломъ р. Маныча, а на западѣ административною границею съ Дон- ской Областью. Самый южный пунктъ Калмыцкой степи (при р. Кумѣ) выступаетъ нѣсколько къ югу 45° сѣв. ш., самый сѣвер- ный (на границѣ съ Саратовской губ.) касается Ів1// сѣв. ш., самый западный (у сух. русла Маныча) 13°, самый восточный (въ восточн. углу Волжской дельты) около 18°. И такъ, въ длину Калмыцкая степь, съ С. на Ю., занимаетъ З1/, градуса, что однако оказываетъ сравнительно весьма небольшое вліяніе на измѣненіе состава Флоры южной и сѣверной ея части. Все это пространство занимаетъ около 6,900,833 десятинъ г). Въ топографическомъ отношеніи Калмыцкая степь можетъ быть раздѣлена на двѣ части: болѣе низменную и ровную—Арало- Каспійскую степь *) и болѣе возвышенную и волнистую—Ергени. Арало-каспійская степь простирается къ Востоку отъ Ергеней— небольшихъ холмовъ, расположенныхъ въ меридіональномъ на, правленіи съ С. иа Ю. на протяженіи 300 верстъ, недалеко и почти параллельно границѣ Астраханской губ. съ Донской об- ластью. Ергени, какъ только что было замѣчено, представляютъ рядъ невысокихъ холмовъ и являются древнимъ берегомъ Арало- Каспійскаго моря, существовавшаго въ этой мѣстности во вре- мена ледниковаго періода сѣверной Россіи. Впрочемъ Ергени не заслуживаютъ названія холмовъ, такъ какъ въ дѣйствительно- сти это берегъ изрытый поперечными балками ; въ этомъ отношеніи ихъ калмыцкое названіе — Ергени ( Ерге = Яръ ) Сакріясііе Меег. Виіі. сіе Іа 8ос. Ітр. йея Іаіиг. 4е Мозсои 1866 > II и ІосЬ еіпі^е МіШіеіІип^еп ііЬег Авігасііапег пші Загерсаег Рйапгеп ипй Лпвесіеп. ІЬі 7. > I. я) Срав. Отчетъ Астраханскаго губернскаго Статистич. комитета за 1878 г. стр. 27. Астрахань 1880 г. 2) Степи, расположенныя къ Востоку отъ Ергеней, Энглеръ называетъ Урало- Каспійскими (ѴегяпсЪ еіііѳг Епіѵіскіпп^ярзсііісіііе <1ег РЙапгегпѵеІЬ., II р. 337). Я однако полагаю, что вѣрнѣе будетъ называть ихъ Арало-Каспійскими, такъ какъ онѣ занимаютъ дно бывшаго Арало-Каспійскаго моря.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 53 болѣе характерно. Въ связи со своимъ происхожденіемъ, Ергенп являются на Востокѣ въ видѣ почти отвѣсной стѣны, къ За- паду же постепенно и незамѣтно переходятъ въ сосѣднія Дон- скія стес і. Сайо собою понятно, что обѣ эти части Калмыцкой степи: Арало-Каспійская степь Ергенп, какъ области не синхро- нистическія по своему образованію, отличаются довольно рѣзко по геологическому строенію и Флорѣ, а отчасти по климату и Фаунѣ.—Въ геологическомъ отношеніи Ергенп представляютъ лёссовое плато, изрѣзанное многочисленными балками, въ кото- рыхъ иа дневную поверхность выступаютъ крупно-зернистые пески. совая почва Ергеней переходитъ въ нѣкоторыхъ мѣ- стахъ (особенно въ западной и сѣверной части) въ бѣдный черно- земъ*, въ другпхъ мѣстахъ почва болѣе пли менѣе пропитана солью и по характеру своей растительности приближается къ со- сѣдней Арало-Каспійской степи. Балки Ергеней, по своему гео- логическому строенію, принадлежатъ кь одному типу. Слѣдую- щее описаніе я заимствую у Краснова П. „Вершина оврага про- ходитъ обыкновенно въ толщахъ лёсса; ниже въ балкѣ обнажа- ются песчаники и пески, изъ подъ которыхъ, въ самыхъ глубо- кихъ, восточныхъ частяхъ выходятъ тяжелыя плотные глины, содержащія гипсъ. На мѣстѣ контакта глинъ и песковъ обыкно- венно выходятъ на поверхность склона многочисленные источ- ники прѣсной воды, которые пополняютъ воды текущей посреди балки рѣчкиа. Болѣе или менѣе значительныхъ рѣкъ въ Ерге- няхъ нѣть. Рѣчки балокъ многоводны весною, лѣтомъ-же совер- шенно пересыхаютъ. Болѣе обширные водоемы расположены у подножья Ергеней, образуя т. и. систему Сарпинскихъ озеръ; о" іихъ я скажу нѣсколько ниже. Благодаря разнообразію ергенинскихъ почвъ (особенно чернозему), волнистой поверхности и глубокимъ балкамъ, Флора Ергеней довольно разнообразна. Она носитъ еще довольно яв- ственно выраженный европейскій характеръ и тѣмъ отличается Отъ сосѣднихъ арало-каспійскихъ степей, которые правильнѣе было бы назвать пустынями. Европейскій характеръ Ергеней выражается въ черноземной елорѣ и въ растительности глубо- кихъ балокъ, поросшихъ кустарниками деревьями. Въ Ерге- і) Драешоо. Гео-Ботанич. Изслѣд. Каниц. степей—стр. 28.
54 I, Па чос кій. няхъ мы находимъ массу растеній, свойственныхъ Кавказу и степямъ южной Россіи, которыя уже не встрѣчаются въ Арало- Каспійской степи; растенія эти доходятъ до Ергеней, за- тѣмъ огибаютъ къ сѣверу (повыше Сарепты) Арало-Каспій- скую котловпну и останавливаются на Уралѣ или даже перехо- дятъ въ Сибирь. Однако, не взирая на то, что въ общемъ Ергени носятъ европейскій характеръ, попадаются участки (въ особенности въ восточной полосѣ Ергеней), приближающіеся къ типу аральской степи. Что касается Фауны, то она въ Ергеняхъ тоже значительно богаче и разнообразнѣе чѣмъ въ Арало-Каспійской степи, хотя различіе составляющихъ ее видовъ не столь рѣзко какъ во Флорѣ. Относительно климата я не имѣю точныхъ данныхъ, но повидимому климатъ Ергеней сравнительно мало отличается отъ климата внутренней степи (т. е. степи, распо- ложенной между Ергенями и Волгою и отнесенной мною къ обла- сти Арало-Каспійскихъ степей). Однако, все таки онъ повидимому мягче и влажнѣе. Основываясь на этомъ, въ Ергеняхъ дѣла- ются попытки лѣсоразведенія. Одно изъ такихъ лѣсничествъ-— Яшкульское—расположено въ южной части Ергеней около селенія Элисты съ отдѣленіемъ около Булгунъ-Сала, на Янікулѣ (впро- чемъ весьма жалкимъ), другое въ сѣверной части—Тингутинское лѣсничество, расположенное въ балкѣ Тингута. Это послѣднее лѣсничество, благодаря лучшимъ климатическимъ и почвеннымъ условіямъ, находится въ гораздо лучшемъ состояніи. Элистин- ская лѣсная дача разведена въ низменной и довольно влажной ча- сти балки и состоитъ изъ старыхъ деревьевъ осины, дубовъ, Ро- риіня ругаіпМаІіб, Р. пі^га, ІЛтиз, Могиз, СІесШасйіа (гіасапЬ- ІЮ8, 8а1іх, АтогрЬа Ггиіісока и др. Въ тѣни этого лѣса проігл- ростали: 8іиш ІапсіГоІіит, Сагех шигісаіа, Ѵегопіса ЬедегіГоІіа, 8Ы1агіа ^гатіпеа, Ьусйпік аІЬа, Негасіеипі 8іЬігісиііі, Роа рга- Ьепаіб, 8із; іпЬгішп Ьоевеііі, 8. 8орЬіа і . р. Однако настоящихъ лѣсныхъ растеній въ этомъ искусственномъ лѣс] ; наблю- далъ. Собственно яшіульскій участокъ, расположенный, какъ Выше было замѣчено, около Булгунъ-Сала, представляетъ чуть зарождающійся питомникъ. Нужно однако отдать справедливость, что мѣстность эта избрана не совсѣмъ удачно. Въ тингутинскоыъ лѣсничествѣ разводятся тѣ же породы какъ и около Элисты; кромѣ того въ Тингутѣ дѣлались попытки разведенія хлопчат- ника (Сгоззуріищ ЬегЬасеит); однако плоды его созрѣваютъ въ
Флолографическія и Фитогеогр. изслѣд. Каіиыцк. степей. 55 этой мѣстности не всякій годъ; едвалн эта попытка можетъ имѣть практическое значеніе. Во многихъ мѣстахъ Ергеней, въ селахъ (особенно въ за- падной части) разведены сады, въ которыхъ произростаютъ яблони, груши, сливы, вишни и др. Разведеніе хлѣбныхъ растеній, хотя и не даетъ такихъ до- ходовъ какъ въ другихъ мѣстахъ Россіи, все таки на черно- земныхъ участкахъ Ергеней довольно развито. Въ сѣверной части засѣваютъ на поляхъ, кромѣ хлѣбныхъ злаковъ, еще и сарептскую горчицу (Зіпарія ]іпісеа) 1). Возвратимся теперь къ другой части Калмыцкой степи, расположенной къ Востоку отъ Ергеней и по характеру своей природы принадлежащей къ Арало-Каспійской котловинѣ. Какъ было уже замѣчено выше, пространство это составляло сравни- тельно недавно дно моря * і) 2). „Что касается древняго каспійскаго бассейна, то его границы на югъ отъ Красиоводска и вдоль Албурса незначительно удалялись отъ нынѣшнихъ береговъ. Въ низовьяхъ Аракса, и Куры существовала вѣроятно глубокая бухта» а.къ Баку берегъ приближался вновь къ современному и до г. Петровска слѣдовалъ параллельно ему. Отъ Петровска берегъ направлялся къ. сѣверо-западу до Манычскаго лимана, по долинѣ котораго, проходилъ проливъ, соединявшій Каспійское море съ Чернимъ, Отсюда онъ принималъ почти меридіональное направле- ніе, проходя у подошвы Ергеней къ. Сарептѣ. Вдоль по Волгѣ, отъ каспійскаго бассейна отходила длинная бухта, сѣверный конецъ которой, по мнѣнію нѣкоторыхъ геологовъ, находился высоко иа Камѣ. Положеніе сѣвернаго берега съ точностью неизвѣстно: онъ вѣроятно проходилъ: около 5.0° сѣв. широты* 3). Многіе при- нимаютъ, что Каспійское море-.соединялось с.ъ Чернымъ посред- ствомъ Манычскаго пролива. Это находится, въ связи съ тѣмъ ♦актомъ, что ергенпнская Флора къ -югу, ѣ. е. . около . сухаго русла Маныча, переходитъ въ каспійскую. Таримъ образомъ •лора Ергеней отрѣзана отъ родственной ей Кавказской > Флоры долиною сухаго Маныча, по которой азіятская растительность, проникаетъ въ Донскую область. . ; ... ... . і) О состояніи земледѣлія, садоводства и скотоводства, смотри—Красновъ; Гео-Бот. Изслѣд., стр. 38—40. ' Сравни—Мхосжракцсо: Геологія, II, стр. 459 и 460. з) >*оояріж<ел: Іос. сіЬ. р. 460.
56 I. Пачоскій. Но геологическому строенію восточная часть Калмыцкой степи представляетъ мощные слои глинисто-песчанаго арало- каспійскаго осадка. Во многихъ мѣстахъ попадаются огромныя пространства сыпучаго пес ішенныя почти всякой расти- тельности. Образованіе такихъ песковъ происході__вслѣдствіе выдуванія вѣтромъ болѣе мелкихъ частицъ мины, которая уно- сится далеко. Если плотный наносъ, составляющій почву внут- ренней степи, будетъ разрыхленъ, напр. вслѣдствіе распашки, то въ скоромъ времени на такомъ мѣстѣ образуются пески. Обра- зованіе такихъ песковъ наблюдается тоже вдоль дорогъ, гдѣ почва раздробляется вслѣдствіе ударовъ ко___колесъ. Въ нѣко- торыхъ мѣстностяхъ калмыцкой степи можно наблюдать явленія размыванія почвы при помощи вѣтра и песку (эолпческая эрозія). Въ такихъ мѣстностяхъ, подверженныхъ эолнческой эрозіи, лишь участки почвы, скрѣпленные корнями сравнительно крупныхъ растеній (Ташагіх), противостоятъ довольно хорошо размываю- щему дѣйствію песка. Въ такомъ случаѣ образуются глинистые столбы, на вершинѣ которыхъ произрастаетъ Ташагіх. Видъ такихъ столбовъ представляетъ весьма оригинальную картину. Кромѣ песчаныхъ пространствъ, во внутренней степи раз- сѣяна масса болѣе или менѣе соленыхъ озеръ. Нѣкоторыя изъ нпхъ уже въ началѣ лѣта пересыхаютъ и представляютъ какъ- бы снѣжную равнину, вслѣдствіе осажденія большого количества кристалловъ поваренной соли. Хотя вообще озера въ Калмыц- кой степи составляютъ довольно обыкновенное явленіе, но но преимуществу они группируются въ двѣ системы. Первая изъ нпхъ расположена у подножья Ергеней—Сарпинскія озера, а вторая къ западу отъ Волжской дельты—вто такъ назыв. иль- мени. Сарпинскія озера отличаются весьма малымъ содержаніемъ соли. Вотъ болѣе крупныя изъ нихъ: Цаца, Барманцакъ, Аль- матинъ, Халата, Батырь-Мала, Цаганъ - Нуръ, Дунду - Нуръ, Нмни-Нуръ и др. Ильмени представляютъ цѣлую массу неболь- шихъ озеръ, расположенныхъ между Бэровскими буграми. „Най- лу чшаго развитія достигаютъ эти бугры въ мѣстности, распо- ложенной къ юго-западу отъ Астрахани, гдѣ вся страна пред- ставляетъ изъ себя лабиринтъ бугровъ и расположенныхъ между ними овальныхъ и продолговатыхъ озеръ, такъ называемыхъ здѣсь ильменей. Къ востоку эти ильмени, сливаясь между собою, превращаютъ бугры въ архипелагъ продолговатыхъ острововъ,
Флолографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 57 между которыми прокладываютъ себѣ путь западные рукава р- Волги. Къ сѣверо-западу и югу ильмени мелѣютъ и замѣня- ются солонцами; а бугры становятся ниже и ниже и степь къ сѣверу отъ Енотаевска и къ югу отъ ставки Еркетеневскаго улуса, что близь Бѣлаго озера, кажется почти ровною^ ’)• Относительно климата, я долженъ тоже ограничиться лишь общими замѣчаніями; только по отношенію среднихъ темпера- туръ я привожу подробную таблицу (см. ниже); что касается прочихъ элементовъ астраханскаго климата, то я замѣчу лишь въ общихъ чертахъ, чт. _іматъ этотъ отличается необыкно- венною сухостью и бездождьем ); это, само собою понятно, весьма вредно отзывается на растительности и, совмѣстно съ другими Факторами, обусловливаетъ пустынный характеръ при- роды Астраханскаго края. Вотъ таблица среднихъ температуръ города Астрахани: Мѣсяцы. Средняя темпера- тура за 44 года. Наибольшая темпе- ратура и годъ наблюденія. Наименьшая темпе- ратура и годъ наблюденія. Разность между наи- большей и наименьшей температурой. Январь .... — , - — ,“3—1865 — 15,48 — 1838 14,65 Февраль . — 6,31 — 0,41—1879 -11,33-1880 10,92 Мартъ ..... — 0,22 2—1877 — 7,92-1860 12,64 Апрѣль .... + 0,38 +12,84-1855 + 6,19-1882 6,65 Май +22,53—1855 4-14,80-1868 7,73 Іюнь +22,74 +26,71 1 4 +18,75-1861 8,04 Іюль |+25,39 +29,16-1840 +22,30-1874 6,86 .‘ густъ.- • +23,63 +26,72-1839 +21,17—1862 5,55 Сентябрь.. • ,+17,32 +21,72-1859 +14,80—1881 6,92 Октябрь • •• +10,00 +13,79-1841 + 5,35—1862 8,44 Ноябрь .... + 3,40 + 7,30—1878 — 0,46—1857 7,76 Декабрь ... - 3,46 + 3,80-1874 -10,64-1839 14,44 ') Арасмол: Гео-Вот. Изслѣд. стр. 3. і) Характерно тоже для астраханскаго климата отсутствіе росы даже во время холодныхъ лѣтнихъ ночей.
58 I. Начос кій. „Отсюда тоже видно, что колебаніе среднихъ мѣсячныхъ температуръ значительно больше зимой, нежели лѣтомъ . „Средняя годовая температура для Астрахани равна-|-9,38; наибольшую температуру въ —|~ЮЭ98° имѣлъ 1855 годъ, а наи- меньшую въЦ-7,76 имѣлъ 1862 годъ. Такимъ образомъ коле- баніе средней годовой температуры за промежутокъ въ 44 года доходило до 1,62°а Замѣчу съ своей стороны, что цифры приведенныя въ таб- лицѣ Виноградскаго ие согласны съ цифрами Ольдекопа*), а также и съ цифрами, приведенными у Коржинскаго а). Такъ напр., средняя температура Января у Виноградскаго — 7,02 (Цельзій), у Ольдекопа — 5,6 (Реомюръ), у Коржинскаго — 3,8 (Цельзій); средня температура Мая у В. Ц- 17,77, у О.16,5, у К.4-18,5 и т. д. Не имѣя возможности останавливаться дольше на характе- ристикѣ природы Калмыцкой степи, я принужденъ отослать чи- тателя къ работамъ другихъ авторовъ, описывающихъ Астра- ханскую губернію въ геологическомъ, климатическомъ и еауніі- стпческомъ отношеніяхъ. Впрочемъ нѣсколько болѣе подробныя свѣдѣнія, чѣмъ приведенныя мною, можно найти въ цитирован- ныхъ работахъ Краснова и Коржинскаго. СТАДІИ РАЗВИТИ ФЛОРЫ. Прежде чѣмъ приступить жъ разсмотрѣнію растительности, изслѣдованной мною мѣстности, считаю не лишнимъ обратить вниманіе читателей на нѣкоторыя общія соображенія относи- тельно развитія и жизни флоры вообще, Флоры, разсматриваемой какъ иѣчто цѣлое, какъ въ своемъ родѣ организмъ. Флора, т. е., связанная генетически, совокупность расти- тельности даннаго района, подобно ка _ л все въ природѣ, под- 1) Вышеприведенная таблица температуръ заимствована мною изъ сообщенія 11. В. Виноградскаго—0 метеорологическихъ наблюденіяхъ въ г. Астрахани—напеча» тайнаго въ Протоколахъ Петровскаго Общ. изслѣдов. Астрах. края (проток. № 3, 22 декаб. 1887 г.). Астрахань 1880 г., стр. 112. 2) Ольдскопъ. Календарь ежедневной средней температуры воздуха и» городѣ Астрахани, по термометру Реомюра, иа основаніи 13-ти лѣтнихъ наблюденій. Труды Астрах. губерн. статист. Комитета. Выпускъ 4. Астрахань, 1875 г., стр. 1—12. 3) Жоржинскій — Предварительный отчетъ, стр. 26. Авторъ цифры свои заимствовалъ изъ лѣтописей главной Физической Обсерваторіи — годъ, I
ФлорограФнческія и Фитогеогр. пзслѣд. Калмыцк. степей. 59 лежитъ естественному развитію—эволюціи. Подъ развитіемъ Фло- ры я понимаю измѣненія ея. имѣющія результатомъ переходъ болѣе однообразной и бѣдной растительными Формами (и Форма- ціями) ассоціаціи, въ болѣе разнообразную и богатую. 11 такъ, разнообразіе общаго ЬаЬііив'а Флоры и богатство растительными Формами составляютъ мѣрило степени развитія данной Флоры. Чѣмъ Флора старше, тѣмъ, саеіігіз раііЬпз, она разнообразнѣе и богаче—и ѵісе ѵегза. Развитіе Флоры происходитъ по извѣстнымъ законамъ, ко- торые однако намъ далеко не столь ясны, какъ законы, управ- ляющіе болѣе простыми явленіями. Не смотря на это, мы мо- жемъ и теперь начертать болѣе пли менѣе приближающуюся къ дѣйствительности общую картину развитія Флоры. Теперь я постараюсь доказать, что всякая Флора, при своемъ развитіи, проходитъ или можетъ пройти извѣстныя ступени (стадіи, эпохи); само собою понятно, что стадіи эти по связаны съ гео- графическимъ положеніемъ мѣстности: все равно, будетъ ли это Флора стараго или новаго свѣта, будетъ ли она относиться къ той или другой растительной области, Фазы развитія останутся тѣ-же. Такихъ главныхъ стадій ми типовъ я насчитываю четыре: 1) Стадія пустынной растительности. 2) Стадія степной растительности. 3) Стадія лѣсной растительности. 4) Стадія горной растительности. Само собою понятно, что каждая изъ этихъ стадій можетъ быть рпхдѣлсна еще на болѣе мелкія ступени, при чемъ всѣ онѣ постепенно и незамѣтно переходятъ одна въ другую, какъ въ пространствѣ, такъ п во времени. Это значитъ: во первыхъ, что данная Флора незамѣтно переходитъ въ смежную съ нею •лору,—и во-вторыхъ, что данную «мору постепенно смѣняетъ другая, родственная ей Флора. Выраженія: „въ природѣ пѣтъ никакихъ границъ4, „при- рода не дѣлаетъ скачковъ^ и т. под.—сдѣлались настолько обще- извѣстными, что неловко даже напоминать объ этомъ. Однако, въ виду важности этого Факта для моего разсужденія, я позволю себѣ въ нѣсколькихъ словахъ характеризовать его болѣе точно. Очевидно, что вышеприведенныя выраженія неточны. Всякому хорошо извѣстію, что, въ дѣйствительности, въ природѣ, мы на каждомъ шагу встрѣчаемъ границы. . Никто не будетъ спо-
60 I. Пачоскій. ритъ, что сосна весьма рѣзко отличается отъ ржи, рожь отъ гриба, что явленія электричества не тождественны сг; ^::зныо. Поэтому точное выраженіе вышеприведенныхъ ходячихъ ^истинъ* будетъ слѣдующее: о природѣ границы существуютъ объективно только между /актами сосуществованія^ между /актами послѣ- дованія ( лволютивнаю) никакихъ границъ нѣтъ^вгь предыду- щаго къ послѣдующему природа дѣйствительно ие дѣлаетъ ни- какихъ скачковъ. Вотъ точное выраженіе того, что существуетъ неясно въ головѣ каждаго приверженца теоріи развитія—эволюціи. Сдѣлавъ это необходимое отступленіе, я возвращаюсь къ доказательству всеобщаго значенія, перечисленныхъ мною стадій, которыя представляютъ, до извѣстной степени, аналогію со стадія- ми эмбріональнаго развитія животныхъ (оѵиш,шоги1а, ^азігиіа....). Всякому извѣстно, что Флора пустыни значительно бѣднѣе и однообразнѣе, какъ по растительнымъ Формаціямъ, такъ и по числу населяющихъ се видовъ п индивидуумовъ,—чѣмъ Флора степей. Эта послѣдняя уступаетъ, въ свою очередь, въ данномъ отношеніи, лѣсной Флорѣ. Что касается горной Флоры, то, по разнообразію и богатству растительныхъ Формацій, п количеству составляющихъ ихъ видовъ, она не имѣетъ равной себѣ сопер- ницы среди цѣлаго Флористическаго міра. Стадія горной Флоры заключаетъ въ себѣ элементы всѣхъ предшествующихъ ей ступе- ней. Опа же обыкновенно служить родоначальницей новыхъ Флоръ; такъ напр., степи юга Россіи (до Ергеней) носять явственный от- печатокъ своего Крымско-Кавказско-Карпатскаго происхожденія. Само собою понятно, что для образованія болѣе богатой видами Флоры, въ особенности характеризующейся эндемически- ми Формами, саеіегіз рагіЬив необходимо и болѣе продолжитель- ное время. Истина эта настолько проста и очевидна, что объ ней не стоитъ особенно много распространяться. Дальнѣйшія доказательства вѣрности нашихъ соображеній относительно по- слѣдовательности стадій развитія Флоры, мы можемъ почерпнуть пзъ общераспространенныхъ въ настоящее время мнѣній. Такъ общепризнано теперь, что пустынная солончаковая Флора можетъ быть вытѣснена Флорою черноземной степи, если почва опрѣ- снѣетъ въ достаточной степени. Точно также господствуетъ те- перь мнѣніе, что на сѣверной границѣ степной области происхо- дитъ постоянная борьба степной и лѣсной растительности *), 1) Извѣстнымъ защитникомъ этого взгляда является проф. С. Коржинскій,
Флорографическія Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 61 при чемъ эта послѣдняя, хотя и медленно, но все-таки неуклон- но стремятся вытѣснить первую и Де Гасіо выходитъ побѣди- тельницею въ этой безпощадной борьбѣ 1). Если бы человѣкъ не мѣшалъ естественному ходу поименованной борьбы, то не мо- жетъ быть никакого сомнѣнія, что весь степной югъ Россіи по- крылся бы современемъ сплошнымъ лѣсомъ, доходящимъ до Чернаго, Азовскаго и Каспійскаго морей. Обратные Факты, т. е. Факты вытѣсненія болѣе древней Флоры, болѣе молодою, если они только существуютъ, суть явленія регресса, а ее развитія—про- гресса. Они не въ состояніи были бы нарушить того, что я сказалъ здѣсь о развитіи Флоры. Конечно, нѣтъ никакой необходимости чтобы каждая Флора обязательно прошла всѣ четыре, перечисленныя мною стадіи. Дан- ная Флора можетъ быть уничтожена (напр. поднятіемъ морскихъ водъ, ледникомъ) раньше чѣмъ достигнетъ не только горной Фазы, но даже и лѣсной. Только при благопріятныхъ условіяхъ, вслѣд- ствіе медленнаго поднятія извѣстной части земной коры, могутъ быть созданы столь разнообразныя почвенныя и климатическія условія, которыя необходимы для развитія горной Флоры. Водная и болотная растительность не составляетъ отдѣль- но! стадіи и входитъ какъ элементъ во всѣ стадіи развитія Флоры, развиваясь постепенно подобно сухопутной растительности. Само собою понятно, что развитіе Флоры вполнѣ связано съ развитіемъ почвы и климата—и обратно. Данная раститель- ность мало по-малу измѣняетъ почву и этимъ даетъ возможность развитію другой растительности. Сказанное справедливо и по отношенію къ климату. Принимая во вниманіе все сказанное раньше, сдѣлается понятнымъ, что степи юга Россіи, венгерскія пусты, испанскіе десьертосы, американскія преріи и другія травяныя, безлѣсныя равнины являются аналогами, но не гомологами, такъ какъ они не связаны между собою генетически. Наоборотъ, Флора кавказ- скихъ и крымскихъ горъ представляетъ намъ примѣръ ие только аналогіи, і*л ” гомологіи. Теперь разсмотримъ въ самыхъ общихъ чертахъ, избѣгая излишнихъ подробностей, идеальную картину развитія Флоры. і) і) Сравни интересную главу проф. Коржинекаго—О происхожденіи и судьбѣ дубовыхъ лѣсовъ средней Россіи—напечат. въ ого „Сѣвер. границѣ черноземностеп. обл.“ II. р. 144—163. Казань 1891 г.
62 !• ІІачоскіЙ. Возьмемъ самый простой случай, когда на мѣстъ обнаженномъ отъ морской воды должна образоваться наземная Флора. Само собою понятно, что по мѣрѣ спада водъ можетъ развиваться вна- чалѣ только весьма бѣдная солончаковая Флора (и то не вездѣ), ко- торая надвигается пзъ сосѣднихъ мѣстностей, составляющихъ бе- рега исчезающаго моря. Такіе случаи образованія солончаковой •лоры на мѣстѣ отступающаго моря, можно и теперь наблюдать надъ Каспіемъ. Вся совокупность растительныхъ видовъ такой ново- образованіи ° юры, вначалѣ составляетъ одну формацію. Но мѣрѣ опрѣсненія почвы, Формація эта начинаетъ измѣняться все болѣе п болѣе. Такъ жавъ опрѣсненіе почвы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ идетъ значительно быстрѣе, чѣмъ въ другихъ, то въ этпхъ опрѣсненныхъ участкахъ измѣненіе первоначальной Фор- маціи совершается значительно быстрѣе: Формація густаго со- лонца можетъ перейти въ Формацію слабаго солонца и, наконецъ, даже въ Формацію, свойственную прѣсной почвѣ. Такимъ обра- зомъ происходитъ дифференціація первоначально однообразной Формаціі ъ Флора старше, тѣмъ полнѣе эта дифференціація. Иа мѣстѣ занимаемомъ пустынной Флорой, современенъ можетъ образоваться полынная степь, затѣмъ черноземная; эта послѣд- няя, въ свою очередь, можетъ смѣниться лѣсомъ. Наконецъ 1), какъ предѣлъ дифференціаціи данной Флоры, лѣсная раститель- ность можетъ превратиться въ горную 2)- Такимъ образомъ, съ теченіемъ времени, Формація измѣ- няется: она постепенно переходитъ въ другую Формацію или диф- ференцируется на нѣсколько родственныхъ ей Формацій. Въ этомъ отношеніи апологія между Формаціей и видомъ полная. Подобно тому какъ данный видъ растенія, хотя и тесьма медленно, но все-таки измѣняется и въ концѣ концовъ переходитъ въ другой видъ или группу видовъ,—такъ и данная растительная Формація переходитъ въ другую Формацію или группу Формацій. Какъ здѣсь, такъ и тамъ существуетъ масса неуловимыхъ переходовъ, Впрочемъ можетъ произойти и сокращенное развитіе. 2) При образованіи флоры, иа мѣстѣ исчезающаго ледника, общая картина развитіи растительности нѣсколько измѣняется, но стадіи остаются тѣ-же. Вмѣсто степи, въ такомъ случаѣ образуется тундра, которую Нерингъ удачно называетъ арктическою степью (Хеіігіпг: ТТЬег Тішйгеп шій КЬерреп <1ег Леіхі—пікі Ѵоггеіі еіс. Вегііп. 1890.). См. Критическ. замѣтку Г. Танфи.чьева въ „Вѣстникѣ Естество- знанія" за 1891 г. стр. 238 —245. (Примѣч. во время печатанія).
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 63 которые однако весьма часто намъ неизвѣстны; однако логика закона развитія заставляетъ насъ не сомнѣваться въ томъ, что они нѣкогда существовали. И таю, жизнь и развитіе формаціи, какъ флорологической (флороірафической) единицы, выражается смѣною и обогащеніемъ ея растительными видами, ели фипіолошческими (физіографиче- скими) единицами,—а также во взаимномъ приспособленіи ея и субстрата. Жизнь и развитіе Флоры, какъ генетическаго комп- лекса растительныхъ Формацій, въ свою очередь, выражается смѣ- ною я обогащеніемъ ея Флорологпческпми единицами—Формаціями. Установивъ такимъ образомъ Флорографическую единицу— Формацію1), соотвѣтствующую Фитографической единицѣ —виду, я долженъ коснуться въ нѣсколькихъ словахъ различія, которое я нахожу между ФПтограФІей и ФлорограФІей. Флорологія, какъ я ее понимаю, есть наука о генезисѣ, жизни, развитіи и распространеніи растительныхъ ассоціацій (формацій). Этимъ она отличается отъ фитологіи (въ данномъ случаѣ отъ ботанической систематики и Фитогеографіи), объек- томъ которой служить видъ. И такъ, ФлорограФІя имѣетъ дѣло съ конкретными ассоціаціями растеній, которыя ми соединяемъ въ Формаціи,—Фптографія же имѣетъ дѣло съ конкретными индиви- дуумами, соединяемыми намп въ виды. Слѣдовательно Формація и видъ, до извѣстной степени—представленія абстрактныя. Мнѣ остается теперь указать болѣе подробно на отличіе Флорологіи отъ ботанической геограФІп. Эта послѣдняя изучаетъ законы распространенія растительныхъ Формъ, понимая это по- слѣднее слово въ „систематическомъ* смыслѣ. Объектъ ея тотъ- же, что и у фитологіи (систематики); она только разсматриваетъ і) і) Нѣкоторые ботаники разсматриваютъ какъ фптогеографическую единицу. Сравн. Коржинскій: Сѣв. граи, черноз. области вост. полосы Россіи I, стр. 79. Однако это неігравильно, такъ какъ ботаническая географія занимается изученіемъ рас- пространенія видовъ, родовъ, семействъ еіс., т. е. вообще ботаническихъ единицъ, связанныхъ систематическимъ родствомъ. Напротивъ жизнь, развитіе и распростра- неніе формацій, ие имѣющихъ ничего общаго съ систематическимъ родствомъ, состав лжетъ совершенно особую группу явленій, и должно изучаться отдѣльною ботаниче- скою дисциплиною—флорологіей или флорографіей. Послѣднее изъ этихъ иазванчі соотвѣтствуетъ простому описанію формацій и флоръ, первое же заключаетъ въ себѣ элементъ умственной переработки флорографіи.
64 I. Пачоскій. его съ другой точки зрѣнія ,). Фитогеографія составляетъ только часть еитограеія (фитологіи) вообще. Наоборотъ елорограеія имѣетъ свой собственный объектъ изслѣдованій—растительную Формацію 2). Возможна конечно дисциплина, разсматривающая распространеніе растительныхъ Формацій—Флоро-геограФІя, ио она будетъ относиться къ Флорологіи, а не въ Фитогеографіи, такъ какъ объектъ ея—Формація принадлежитъ къ первой изъ названныхъ наукъ. Изъ сказаннаго видно, что моя Флорологія (да простятъ мнѣ мои собратья этотъ необходимый неологизмъ) ближе всего подходитъ къ іео-ботаникѣ, столь популярной и модной въ на- стоящее время. Однако, гео-ботаника въ теперешнемъ своемъ видѣ, представляетъ хаотическую смѣсь Флорологіи, Фито-геогра- фіи біо-геологіи. Сверхъ того, она не имѣетъ исключительно ей свойственнаго объекта своихъ изслѣдованій; поэтому оиа ие имѣетъ права на самостоятельность. По опредѣленію самихъ гео-ботанпковъ, наука эта занимается изученіемъ: 1) зависи- мости растеній отъ почвы—п 2) почвы отъ растеній. Относи* тельно первой части ея содержанія замѣтимъ, что если гео-бо- таиику считать отдѣльно! дисциплиною, то въ такомъ случаѣ на это званіе имѣли бы право ученія о зависимости растеній отъ влаги, температуры (какая либо гидроботаника, термоботаника и т. д.) и др. Факторовъ существованія растеній; однако на это ие имѣется достаточныхъ основаній. Что касается второй части, то она всецѣло относится не къ ботаникѣ, а къ геологіи (біо-геологіи, если только возможно выдѣленіе этой послѣдней). Я охотно удержалъ бы для своей Флорологіи названіе гео- ботаники, если бы предметъ этой послѣдней точно совпадалъ съ предметомъ Флорологіи. Сверхъ того гео-ботаника, какъ ее по- нимаютъ въ настоящее время, невозможна въ видѣ самостоя- тельной науки, если только ие понимать подъ этимъ послѣднимъ 1) Фитологія разсматриваетъ развитіе вида по преимуществу времени, фито- географія же въ пространствѣ. 2) Я не имѣю возможности доказать здѣсь свои положенія съ требуемою точ- ностью, такъ какъ неумѣстно распространяться объ этомъ предметѣ въ работѣ, цѣль которой иная. Для этого потребовалось бы представить полную классификацію бота- ническихъ дисциплинъ. Можетъ быть, я когда пибудь возвращусь еще къ этому предмету.
ФлорограФическі_____гогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 65 словомъ самоправно именующейся „наукою*< Я въ те-/ ченіи нѣсколькихъ лѣтъ весьма тщательно занимался изученіемъ методовъ и принциповъ классификаціи наукъ, вслѣдствіе чего мнѣ ясно, что ъео-ботаника какъ самостоятельная наука (съ та- кимъ содержаніемъ, какое приписываютъ ей сами гео-ботаники) невозможна. Итакъ, названіе „гео-ботаникаа возникло повиди мому совершенно случайно, вслѣдствіе непониманія естествен- ныхъ расчлененій наукъ и ихъ соотношеній. Поэтому я предла- гаю названіе это, какъ ничего не выражающее, замѣнить словомъ Флорологія или Флорографія, смотря по обстоятельствамъ. Такимъ образомъ Флорологія имѣетъ, исключительно ей свойственный, объектъ дія своихъ изслѣдованій, она должна изучать вообще условія существованія, развитія и распростра- ненія растительныхъ Формацій, ие по отношенію къ одной почвѣ, какъ гео ботаника, но относительно и всѣхъ остальныхъ Факто- ровъ. Ж шао, флоролоіія представляетъ нгьчто аналогичное со- ціологіи. Когда _ вбиралъ критически, въ одной изъ моихъ преж- нихъ работъ *), современныя направленія Фитогеографіи, я былъ еще далеко отъ тѣхъ мыслей, которыя высказываю теперь. Съ моей новой точки зрѣнія, я признаю прежній мой анализъ нѣ- сколько одностороннимъ (я не обратилъ должнаго вниманія на формацію) и не совсѣмъ отвѣчающимъ дѣйствительности. Кто не занимался подобнымъ анализомъ, тотъ можетъ быть ие по- дозрѣваетъ той трудности, съ какою сопряжена постановка ме- тодовъ изслѣдованія столь сложныхъ явленій. Этими трудностя- ми объясняется тоже и то хаотическое состояніе гео-ботаники, которое столь хорошо извѣстно всякому познакомившемуся съ современной русской гео-ботанической литературой. Нужно од- нако отдать справедливость, что гео-ботаники повидимому со- знаютъ, хотя и несовсѣмъ ясно, что однимъ Фито-географиче- скииъ методомъ удовольствоваться нельзя. Не взирая на то, они не могутъ попасть на истинный путь и не выработали точ- ныхъ и плодотворны къ методовъ изслѣдованій. ') Матеріалы для флоры степей ю. з. части Донской области. Одесса 1891 г. Стати эта написана была осенью 1889 года, хотя въ печати появилась лишь только п 1891 году. 2
66 I. Пачоскі И. Бросай въ свѣтъ свои мысли, я имѣю въ виду, дѣлая но- вую постановку вопроса, хоть отчасти способствовать выра- боткѣ болѣе точныхъ методовъ изслѣдованія жизни раститель- ныхъ ассоціацій. Мнѣ хотѣлось-бы, дабы критика не оставила безъ вниманія того', что высказано мною въ этой гл^вѣ. РАСТИТЕЛЬНЫЯ ФОРМАЦІИ ЕРГЕНЕІ Въ описаніяхъ растительныхъ Формацій Калмыцкихъ пей, я не въ состояніи сдѣлать строгое примѣненіе моего ме- тода, такъ какъ мысли, развитыя въ предыдущей г^авѣ, время моихъ изслѣдованій (1890 г.) ие были еще вы{илУотаны окончательно. Какъ было уже мною сказано раньше при описаніи при- роды Калмыцкихъ степей, Ергени являются древнимъ берегомъ Арало-Каспійскаго моря и по типу своей растительности при- мыкаютъ къ Флорѣ южно-русскихъ степей, простирающихся къ западу до Дуная. Европейскій характеръ ергенинской растител 4 ности выражается какъ въ составѣ самихъ Формацій, такъ и въ составѣ, образующихъ этн Формаціи, видовъ. Изъ Формацій, свойственныхъ Ергенямъ, но не свойственныхъ Арало-Каспій- ской степи, болѣе всего замѣчательны: черноземная раст '"ель- ность и растительность балокъ, покрытыхъ кустарниками ’ ? не- большими лѣсками. Европейскій характеръ Ергеней ос ясно выраженъ въ сѣверной части этихъ возвышенносте (и въ западной, гдѣ они переходятъ въ сосѣднія Донскія степи. Въ Ергеняхъ мы находимъ массу растеній, свойственныхъ Кавказу и степямъ юго-западной Россіи, которыхъ уже ила совсѣмъ нѣтъ въ цѣлой Арало-Каспійской котловинѣ, или они представляютъ чрезвычайную рѣдкость. Здѣсь мы находимъ кустарники: Апіу^- :1а1іі8 папа, Зрігаеа сгепіСоІіа, 8. ІіурегісіГоІіа, Тііупіиз обогаііз- 8Іпіиз, Саіорііаса ѴѴоІ&агіса, а въ сѣверной части даже неболь- шіе лѣски, расположенные по склонамъ балокъ. Такіе лѣски (напр. около Тингуты, Му-Булук’а и др,) состоятъ изъ ІЛтиз еДГиза, II. сатрезігіз, Асег Татаріейт, Сгаіае^из охуасапіііа, (^иегсия ребипсиіаіа, Воза сіппатотеа, Еѵопутиз ѵеггисозиа, Ругня Маіиз, Кііашпия саіііагііса п др. Въ такихъ лѣскахъ уже появ-
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 67 ляются сѣверныя Формы, свойственныя лѣсной области и избѣ- гающія арало-каспійской котловины. Теперь я представлю описаніе ергенинскихъ Формацій: I. Черноземная растительность. Какъ было уже замѣчено, Ергени отличаются отъ сосѣднихъ арало каспійскихъ степей при- сутствіемъ черноземной растительности. Однако черноземъ Ер- геней не отличается большимъ содержаніемъ гумуса и не яв- ляется ст^ль плодороднымъ какъ черноземъ юго-западной Россіи. Въ Еогеняхъ черноземъ почти повсюду залегаетъ на лёссѣ, рѣже :вяз>нъ съ песчаными почвами. На каспійскихъ осадкахъ я, подобно Краснову нигдѣ не видѣлъ чернозема. Нормальный черноземъ образуетъ верхній покровъ ергеиинскаго плато. я11о .-рѣ ближенія къ перевалу, лёссъ, составляющій, какъ ска- зано верхній покровъ Ергеней, постепенно становится темнѣе и темнѣе, принимая темно-каштановую, почти черную окраску. Параллельно измѣненію цвѣта почвы, обусловливаемаго прибав- леніемъ къ ней гумуса, измѣняется и ея Флора. Полыни исче- заютъ почти совершенно, и перевалъ представляетъ изъ себя шичнѣйшую степь—темно-бурую, во время цвѣтенія злака, и ..рко-желтую большую часть лѣта, такъ какъ сгорѣвшіе на солнцѣ стебельки злака уже не размѣтаются вѣтромъ, а остаются стоять на корнѣ до осени* * 2). На такой типчаковой степи, кромѣ Еезіиса оѵіпа ѵаг. Рзеисіоѵіпа произрастаютъ въ большемъ или меньшемъ колич гвѣ еще и слѣдующія растенія: Роа ргаіепзіз, 8ііра са- рЛѵ 8. Ьеззіп^іапа, 8. реппаіа, Ѵегопіса зрісаіл, V. рго ^-^..дѴісіа ѵіііоза, ОіапОшв ІерІореЫиз, Тгііісиіи сгізіаішп и нѣкоторыя другія. Вообще Флора ровныхъ черноземныхъ степей сравнительно бѣдна и однообразна; въ этомъ отношеніи она зна- чительно уступаетъ Флорѣ черноземныхъ балокъ, покрытыхъ ку- старниками. Въ нѣкоторыхъ изъ подобныхъ балокъ, раститель- ность развивается роскошно; кромѣ кустарниковъ, перечислен- ныхъ въ началѣ этой главы, въ балкахъ около Тундутово и Тингуты произрастаютъ исполинскіе экземпляры Азрага^пз оЙІ- сіпаііз ѵаг. Легцепісик, Азіга^піиз ѵііпіпеіін, Випіиіи Іиіеиш, Тііа- Іісігшп шисгопаіиш, ТиггіЬіз §1аЬга, КсаЬіоза, оскгоіеиса, Тапа- і) Красновъ—стр. 32. 2) Красновъ -Іое. сіі.
68 I. П ачоскі Й. сеіит ѵиіцаге, Беггаіиіа габіаіа, Сепіаигеа ЙсаЬіояа, С. Виіііе- піса, ЕсЬіпоря врЬаегосерЬаІиз, РЫотів іиЬегова, Р. рцв^еіі», ѴегЬаасит Огіепіаіе, Роа ігетогаііз, Ѵегопіса вригіа, РоіепйІІа гесіа, ОіавіЬав сарііаіив, СурворЬіІа рапісиіаіа, Бііепе ѴѴоІ^еп- Вія, Ьаѵаіега ТЪигіпціаса, Оегапіит (Ііѵапсаіит. Месііса^о ГаІсаЬа, МеШоіиѳ ВлШіепіса. СНусуггІпга ^ІаЬга, Сііаегорііуііит Ргев- соіііі, Саііит гиЬіоісіез, Ѵаіегіапа іиЬегова, АсЬіІІеа МШеГоІіит, А. ѳеіасеа, А. поЬііів и масса другихъ. Если принять во вни- маніе, что въ такихъ балкахъ рядомъ съ черноземомъ высту- паютъ и крупно-зернистые пески, покрытые свойственной этой почвѣ растительностью1),—то видно будетъ насколько разно- образна и богата растительность ергенинскихъ балокъ. Нѣкоторыя интересныя подробности читатель можетъ найти у Краснова (Іос. бій р. 32—38 и Приложеніе—Списокъ черно- зем. раст. р. 50—52). Весьма интересныя данныя Красновъ из- лагаетъ о распространеніи черноземной растительности въ Ерге- няхъ и выползанія ея (чернозема и лѣсныхъ участковъ) изъ балокъ на ровную степь, по мѣрѣ движенія нашего съ юга на сѣверъ. Однако на этомъ я останавливаться не могу и отсылаю чита- теля къ цитированной работѣ Краснова. Что касается списка, составленнаго этимъ послѣднимъ, то онъ внушаетъ къ себѣ недовѣріе многими неточностями и ошибками; спискомъ этимъ можно пользоваться лишь крайне осторожно 1). 1) Объ этомъ смотря ниже: формаціи песчаной растительности Ергеней. 3) Вотъ нѣкоторыя неточности: ЗіяутЬгіит апідуожзЬіапіііп, повидимому долженъ означать Ь’гузіяшж Апйггцоюзкіапит Ве8$.; Маіѵа гоішкіИоІи вполнѣ неопредѣленное названіе, такъ какъ подъ этимъ можно подразумѣвать 1. пе$1есіа ѴѴаІІг. и М. Ьогеаііз ІѴаІІт.; Его<1іпт НоеНіапит = К 8етепоѵіі Нді. еі Негскг.; Опопів зріпова, по всей вѣроятности = О. кіісіпа і/асу. (. зріпезеепя ВеЛ.; Азіга^а- ІП8 ЬгапсЪуІоЬпя (С1аи5І)=Д. >С., при томъ і сомнѣваюсь, чтобы этотъ послѣдній былъ характеренъ для черноземныхъ балокъ Ергеней—я его встрѣчалъ на глинистыхъ буграхъ, см. списокъ; Тга^оро^оп ргаіепяе = Т. Отіепіа^ ~, Іигіпеа РоІІісЬіі ОС. сомнительна, или по крайней мѣрѣ нехарактерна для черноземной почвы; Сагех ра11е8сеп8=С. сіііиіа МВ.; Ьіпипі регѳппе=Ь. Аияігіасииі Ь; ѴегЬазсит пірит по всей вѣроятности=1. Огіепіаіе МВ. — Кромѣ перечисленныхъ неточностей должно быть найдутся и другія, которыя открыть не легко. Вопросительные знаки, постав- ленные при названіяхъ растеній тоже подрываютъ вѣру въ точность опредѣленій г. Краснова. Въ самомъ дѣлѣ, что означаетъ—Гегиіа Таіагіса?, р&Иісіа? ЬіЬа- поіів вр.—или что такое Роа сопСегіа Краснова? Сверхъ того, я сомнѣваюсь въ на- хожденіи въ Ергеняхъ ЕеопЫоп апіптпаіе, Ееаіпса ррпіеа нѣкоторыхъ другихъ.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 69 II. Форіація олмніій растітвіілості. По преимуществу въ восточной и южной части Ергеней Формація полынныхъ степей является довольно распространенною. Въ этомъ отношеніи Ергени представляютъ сходство съ арало-каспійскими степями. Полын- ная Формація располагается на нѣсколько соленой лёссовой поч- вѣ; она образуется по преимуществу изъ кустиковъ различныхъ разновидностей ЛНтйш тагій’та, которые не покрываютъ почвы сплошнымъ покровомъ, а оставляютъ промежутки, ли- шенные всякой растительности. Кромѣ полыни, въ этой Форма- ціи участвуютъ еще Кевіиса оѵіпа, 8ііра Ьеззіп^іапа, АсЬіІІеа Іеріорііуііа, РугеЫігпш асЬіІІеіГоІіиш, Тиііра ВіеЬегзіеіпіап; ~ р., однако они, по отношенію къ полыни, играютъ подчиненную роль. На полынныхъ степяхъ Ергеней произрастаютъ сверхъ того и чисто азіатскія растенія, напр.: ЛлаВой аркуііа, АІНаді сатеіогит, РоіепШІа ЬіГпгса, СасНгуз ойопіаідіса, Еегиіа Сазріса, ЗіаЬісе іпсапа, Аігаркахіз зріпоза, Тгііісиш Огіепіаіе и нѣкото- рыя другія; они по большей части не идутъ уже къ западу отъ Ергеней. Вообще полынная Формація Ергеней (или, какъ называетъ ее Красновъ полынно-типчаковая) является очень однообразной, не отличается богатствомъ растительныхъ видовъ и въ общемъ напоминаетъ полынныя степи, расположенныя къ востоку отъ этихъ возвышенностей 1). III. Солончаки. Формація эта родственна предыдущей и тоже яв- ляется представителемъ азіатскаго типа растительности. Солон- чаки Ергеней бываютъ болѣе или менѣе влажными; они распо- лагаются обыкновенно по теченіямъ рѣчекъ, такъ какъ вода въ этихъ послѣднихъ всегда содержитъ большее или меньшее коли- чество соли. На солонцеватыхъ почвахъ Ергеней произростаютъ слѣдующія растенія: Ваіісогпіа ЬегЬасеа, СЬепоросІіит ^Іаисит ѵ. еаііпит, ОЬіопе ѵеггисііёга, Еигоііа сегаіоійез, Наіоспетиш зігоЬіІасеиш, Жіігагіа 8сЬоЬегі, Витех Магзсйаіііапив, Оойагііа Огіепіаіів. Ьеріигиз Раппопісиз, Ріапіацо ІепиіЛога, Дипсив Се- гагйі ерісііит сгазвіГоІіит, Оіаих тагіііта, Егапкепіа Ьіврісіа, Сагех (іііиіа, бсогіопега рагѵіНога, Аврегиіа Ьитібіба, Ташагіх, і) і) Болѣе подробно о полынной растительности сиотр. у Краснова стр. 48, 49, гдѣ представленъ списокъ растеній полынной степи.
70 I. П а ч о с к і 1. Сепіаигеа ^ІачііГоІіа, Биасіеа, Агіешівіа шагііііпв, Віаіісе Сав- ріса, Роіу&опипі ваіви^іпеит, Ріігарпііев сотппіпів, Тгі^ІосЬіп іпагііітит, ТгіПсит риіщгеп8 (образуетъ Формацію на высохшихъ мѣстахъ озера Имни-Нуръ, у подножья Ергеней), бсігрвв ТаЬег- петопіапі, бсігрив тагШтив, Іипсив ЬиГопіив ѵаг., Аврага^из ЬгасЬурЬуІІив и др. Въ балкахъ и по берегамъ рѣчекъ, если эти послѣднія ие содержатъ много соли, развивается растительность европейская. Такъ напр., во влажныхъ мѣстахъ балки Тунгута появляются заросли 8а1іх сіпегеа, 8. ригріігеа; изъ травянистыхъ растеній этого луга упомянемъ о слѣдующихъ: ОгсЫв іпсагпаіа, О. ра- ІИ8ІГІ8, ТгіЕіІіиш ргосптЬепв, Ьоінв согпісніаіііе, Сагех рвепгіо- сурегив, С. раіигіова, ТгіГоІіит Гга^іГегию, Т. герепв, Ьуійгит Баіісагіа, Спідіит Еізсііегі, Аврійіиш ТЬеІурЬегів, ЬаіЬугив рга- Іепвів, Ь. іпсигѵив, 8ап&иівогЬа оіГісіпаІів, РоіепЬіПа геріапз, Эаисив Сагоіа, Саіузіе^іа веріиш, Муовоіів саеврііова, ТЬаІісІ- гіип біпіріех, Тгі^ІосЬіп шагііішиіп, СаіаЬгоза ациаііса, Едиізе- іііііі гоіповібзіпіііт и др. — Хотя почва балки Тингута и не со- всѣмъ лишена соли, но, изъ перечисленія этихъ видовъ, ясно, что она покрыта европейской растительностью1). IV. Формаціи песчаной растительности. Пески Ергеней, но ха- рактеру своей растительности, какъ справедливо замѣчаетъ Крас- новъ, напоминаютъ пески Донской области и отличаются отъ песчаныхъ пространствъ, расположенныхъ надъ Волгою и Кас- піемъ. На крупнозернистыхъ пескахъ Ергеней произрастаютъ слѣдующія растенія: Сагех виріпа, Сагех ЗсЬгеЬегі, Ьіпагіа репі- ѳШоІіа, Ь. осіога, Бугепіа везвіііііога, ТЬутіів ойогайззітив, А]и^а сЬіа, всоггопега епвіГоІіа, Абіга^аііів ѵіг^аііів, НеІісЬгу- вит агепагіит, АсЫПеа (ЗегЬегі, Весаіе Гга^ііе, Егоііит 8ете- поѵіі, Лигіпаеа Роіусіопов, Д. Еѵегвтэппі, Сепіаигеа агепагіа, Тга&оро&оп Ьгеѵігозігів, РоіепііПа АвігасЬапіса, Негпіагіа осіо- гаіа, Сгерія іесіогит, ЕиркогЬіа Оегагсііапа, 8саЬіова Іісгаіпіса, Еіутив ваЬиІовия, Суйвив Ьіііогиз, Вііепе Шоі^епвів, ОгоЬапсЬе іапи^іпова, Ѵегопіса ѵегпа, V. сатревігів, ВіапіЬиз роіутог- рйив, СгурворЬіІа тигаіів, Агіешівіа сашревігів, Ріапіа&о агепагіа !) О растеніяхъ найденныхъ на солонцеватыхъ Пѵчвахъ, снотр. тоже Красновъ Іос. €Іі. р. 47, 48.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 71 (Красновъ), КосЬіа агепагіа, ЕрЬейга ѵпі^агіз (Красновъ), Са- Іата^гозііб Ері^е]ов и др. Около Тингуты, на песчаныхъ мѣстахъ, я находилъ еще слѣдующія растенія, которыя вообще не осо- бенно характерны для этой почвы: Врігаеа Гіііреініиіа, ТгіГо- Пиш топіаппт, Ьоіиз ап^изНввітиб, ОгсИІ8 согіорЬога и др. Сверхъ того иа песчаныхъ мѣстахъ балки Тингута, произро- стаетъ Реіавііев іотепіозиз—растеніе характерное для прибреж- ныхъ песковъ большихъ рѣкъ1). Изъ всего сказаннаго въ этой главѣ, слѣдуетъ, что расти- тельныя Формаціи Ергеней, равно какъ и составъ ихъ, въ об- щемъ мало отличаются отъ Формацій Донской области * 2. Нѣко торый процентъ азіатскихъ Формъ объясняется географическимъ положеніемъ Ергенинскихъ степей. Для болѣе точнаго доказательства, что Ергенинская Флора отличается отъ Флоры Арало-Каспійскихъ степей, слѣдовало бы составить таблицу видовъ, свойственныхъ Ергенямъ, но не встрѣ- чающихся въ каспійской котловинѣ. Однако, въ виду неполноты изслѣдованія послѣдней, составленіе такой таблицы было-бы со- пряжено съ многочисленными и неизбѣжными ошибками. Поэтому я не рѣшаюсь ее здѣсь помѣстить; мнѣ придется ограничиться лишь обратной таблицей, заключающей виды растеній свойствен- ные внутренней Калмыцкой степи» которые не идутъ къ западу отъ Ергеней (объ этомъ см. ниже). А Р А Л 0-К АС ПIЙ СН А Я СТЕПЬ. Пространство, заключенное между Волгою и Ергенями, ко- торое я отношу къ арало-каспійской котловинѣ Борщова, сильно отличается отъ Ергеней и еще больше отъ степей, расположен- ныхъ къ западу отъ этихъ возвышенностей. Пространство это, въ топографическомъ отношеніи, можно раздѣлить, какъ это дѣ- лаетъ Красновъ, на двѣ части внутреннюю калмыцкую степь и прибрежный поясъ вдоль Волги и Каспійскаго побережья,— і) 0 песчаней растительности смотр. тоже списокъ Краснова—Іос. сіі. р. 49—50. 2) Срав. мою работу: Матеріалы для флоры ю. з. части Донской области, а также Секевова: Придонская флора. С.-Пет. 1851.
72 I. Пачоскій. Внутренняя калмыцкая степь носитъ уже весьма явственно вы- раженный азіатскій характеръ. Это, по настоящему, не степь, а правильнѣе соленая, глинистая, или песчаная пустыня, не имѣющая, но характеру своихъ растительныхъ Формацій, почти ничего общаго съ южно-русскими черноземными степями. Отли- чительная черта внутренней калмыцкой степи—это поразитель- ная бѣдность растительными Формами и Формаціями; полыни (Агіешізіа шагіііта, А. пиіам, А. Гга^гапа и др.), ЛІЬа^і са- теіогіпп, различные виды рода ваікоіа, нѣсколько видовъ астра- гала, Тпііра, 8йра Ьевзіпціапа, Лсіііііеа ІеріорЬуІІа, А СегЬегі, РугеіЬгит аскіПеіГоІіит, Ре^аішш Нагтаіа, Тгііісіііи сгівШиш, Т. ргобігаіипі, Гевкіса оѵіпа и нѣсколько другихъ растеній со- ставляютъ все, что можно найти на соленой, глинистой степи- пустынѣ. Внутреннюю калмыцкую степь я пересѣкъ въ наиболѣе широкомъ ея мѣстѣ, отъ Астрахани до Уланъ-Ерге (у подножья Ергеней), по, такъ называемому, Элистинскому тракту. Я въ нѣсколькихъ словахъ опишу эту поѣздку, такъ какъ это послу- житъ для подтвержденія сказаннаго выше. Начиная отъ Астрахани, по Элистинскому тракту распо- ложены плыиени, которые тянутся до Бешкульской станціи (50 верстъ отъ Астрахани). Ильмени эти представляютъ цѣлый ла- биринтъ продолговатыхъ озеръ и, расположенныхъ между ними бугровъ. Вода ильменей содержитъ большее ми меньшее коли- чество соли. Флора этихъ глинистыхъ бугровъ относится къ прибрежному поясу и о ней будетъ сказано нѣсколько ниже. Отъ Бешкульской станціи, къ западу ильмени уже больше не попадаются и все пространство занято чрезвычайно однообраз- ной и бѣдно! полынной Формаціей. Около ставки Хорахузов- ской, къ сѣверо-востоку отъ нея, расположены бугристые сы- пучіе пески, лишенные почти всякой растительности. Лишь кое гдѣ торчатъ толстые стебли Еіупаив ваЬиІоапе, который ведетъ безпрестанную борьбу съ вѣтромъ и пескомъ, то обнажающимъ его корни, то почти совсѣмъ покрывающимъ собою это непри- хотливое растеніе. Кромѣ ЕІутпз яаЬііІоеіів, на окраинахъ этихъ песковъ изрѣдка попадается Ре^аппт Нагтаіа. Между Хорахузов ской и Икицохуровской ставкой, попадаются болѣе низкіе участки, покрытые ковылемъ (8ііра Ьевзіп^іапа); такіе участки весьма рѣзко выдѣляются своимъ зеленымъ цвѣтомъ на сѣдомъ Фонѣ полынной степи. Чѣмъ ближе въ Уланъ-Ерге, тѣмъ болѣе ожив-
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 73 ляется степь. На ковыльныхъ участкахъ появляются СгатЬе Таіагіса азрега, РЫогоіз рип^епз и др. растенія. Около Уланъ- Ерге ковыльная Формація занимаетъ еще большія пространства; на такихъ ковыльныхъ степяхъ, кромѣ бііра, произрастаютъ еще слѣдующія растенія: Еевіиса оѵіпа, Тгйісііт сгійаСшп, Тиііра Віе- Ьегзіеіпіапа, Тиііра бевпегіапа. (Замѣчу, что натой же степи, ря- домъ съ Тиііра и др. перечисленными растеніями, произрастаетъ 8а- іісогпіа ЬегЬасеа), Капипсиіизохузрегтпз, СгатЬе азрега, Оповта ііпсіогіипі, 8ізутЬгіиш ]ипсеит, Сапіииз, 8еггаіи1а хегапіЬетоі- сіев др. Около Уланъ-Ерге нѣкоторые участки степи распаханы іі на нихъ сѣютъ хлѣбъ. Между посѣвами найдены въ началѣ мая слѣдующія растенія: Оеіріііпіпііі Сопзоіісіа, Сіапсіиш согпісиіа- іит, Егузітит ОгіелЫе, ЗіяутЬгіит Раппопісит, Егисазігит еіоп^аіпт, Сатеііпа заЬіѵа, Вготиз іесіогпт и др. Уланъ-Ерге расположенъ при рѣчкѣ Яшкуль (вода соленая); въ этой по- слѣдней произрастаетъ много СЬага и Роіапю^еіоп рескіпаі-из, а по берегамъ: Ташагіх, 8іаіісе, 8а1ісогпіа ЬегЬасеа, Еигоііа сегаіоійез, РЬга^іпіІея соштипіз. На полынной степи около Уланъ-Ерге, кромѣ полыней, я находилъ: РугеіЬпіт асЬіІІеіГо- Ііит, Сегаіосагриз агепагіиз ОІусуггЬіга азреггіта, ТгИісит Огіепіаіе, Тгщопеііа огіЬосегаз и др. —Вообще нужно замѣтить, что Флора окр. поселка Уланъ-Ерге приближается къ ергинин- скоі — она является исключеніемъ, такъ какъ прочія части внут- ренней калмыцкой степи представляютъ однообразную пустыню. Что касается камФоросмовой полосы Сарпннскихъ озеръ, то я долженъ, въ этомъ отношеніи, отослать читателя къ работѣ Краснова 2). Теперь я перейду къ прибрежной полосѣ. Въ этой послѣд- ней иѵжно отличить два типа растительности: растительность глинистыхъ и песчаныхъ бугровъ и поемную Флору. Первая изъ нихъ, въ общемъ, приближается къ типу растительности внут- ренней степи; однако отличается отъ послѣдней несравненно большимъ числомъ видовъ, изъ которыхъ весьма многіе чисто азіатскаго происхожденія. Въ виду этого азіатскій характеръ прибрежной Флоры выступаетъ весьма явственно. На глинистыхъ и глинисто-песчаныхъ буграхъ прибрежной полосы мы находимъ і) Ьос. сіі. р. 14—16.
74 I. Пачоскій. слѣдующій растенія: Аврага^пб тагШтив, А. ЬгасЬурИуПив, АігарЬахіб вріпова, Ыіігагіа ВсЬоЬегі, АПіит Савріит, ВеІрЬі піит біѵагісаіит, Нуресоит репйиіит, СегаіосерЬаІив (аісаіив, С. огіЬосегаб, Аіуббит, іавусагрит, Еисіісііипі Таіагісит, МаЬ соітіа сопкогіиріісаіа, боШЬасйіа Іаеѵі^аіа» Випіав сосЫеагіоі- ііев, АвЬга^аІиб ЬгасЬу ІоЬиб, А. Іоп^іЯогив, А. ѵиіріпиб, А. апкуіоіиб, А. іевіісиіаіив, А. рЬувосІеб, АІЬа^і сатеіогпт, Ро- іепііііа ЬіГигса, СасЬгуб ойопіаі^іс 7 региіа ЬитіГива, АсЫПеа ІерЬорЬуІІа, 8соггопега ІасіпіаЬа, 8. рияіііа, 8. Абігаскапіса, Тга^ороцоп гиЬег, Ьа^обегіа Сабріса вр. п., Брйесіга ѵиіцагів, Ыоппеа ріска, ЕсЬіпозрегтит раЫит, Е. таг^іпакпт, Е. ѴаЬ Ііапит, Ьіпагіа тасгоига, Восіагііа ОгіепШіб, 8Ыісе іпсапа, СатрЬогобта КиіЬепіса, ваівоіа вр. ѵагіае, АпаЬавіб арЬуИа, Ігіб рчтііа, Тиііра (Іезпегіапа, Т. ВіеЬегаіеіпіапа, Т. Ьііога, (та^еа геіісиіаіа, ТгШсиш рговігаіиш, 8(іра Ьеввіп^іапа, Ре^епит Нагтаіа и много другихъ (смотр. списокъ). При берегахъ ильменей я находилъ слѣдующія растенія: Татагіх Раііазіі, Т. НоЬепаскегі?, Еигоііа сегаіоііез, Еииіех Магбсііаіііапиб, Войагііа ОгіепЫіб, Аіівта ріапка^о иіпЬеІІака. ЕгіІтісЫиш рейипсиіаге, СакаЬгова адиайса, А (торія (ПбЬапв, РЬга^гаікеб соштипів, АІоресигиз іиіѵив (Гогта тіпог), віакісе биІТгикісоба, Виасіеа, Абкга&аіііб сопкогкиріісайіб, Сегавкіит апо- таіит и др. Берега ильменей съ прѣсною водою покрыты ра- стительностью общею всей южной части волжской поймы. Водная Флора Волжской дельты довольно обстоятельно опи- сана Коркинскимъ х); поэтому я иа ней останавливаться ие буду. Мнѣ остается еще характеризовать растительность песча- ныхъ пространствъ прибрежнаго пояса. Такія песчаныя про- странства я наблюдалъ около Епотаевска и надъ Каспійскимъ моремъ (Гайдуцкіе пески) * 2). На иигъ я находилъ слѣдующія растенія: СаПі^опиш Раііавіа, А<*гіорЬу11ипі агепагіипц ЕирЬог- Ьіа АзігасЬапіса, Абіга^аіиб ѵиіріпиб, Татагіх, вугепіа біііси- Іова, Абігацаіиб ѵіг^акиб, 8а1во1а вр. ѵагіае, Тга^оро^оп Ьгеѵі- гобігіб, Тгі&опеііа огЫіоссгаб, Еіутив баЬиІобив и д >. ’) Коржинскііі—Предварительный отчетъ о ботан. экскурсіи въ дельту р. Волги. Казань, 1884 г., стр. 1—31. 2) Лебяжинскихъ песковъ я не имѣлъ возможности посѣтить. Объ нихъ смотр.: Красновъ—Іос. сіі. р. 10.
Флорографическія иФитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 75 Изъ этого краткаго очерка видно, что Флора Калмыцкой степи (эа исключеніемъ Ергеней) носитъ чисто азіатскій харак- теръ, который особенно бросается въ глаза на глинистыхъ и песчаныхъ буграхъ прибрежнаго пояса. Флора же самой Волги опять приближается къ европейскому тяпу, что понятно само собою ’І- Дельта этой рѣки, по характеру своей Флоры, пред- ставляетъ много особенностей. Замѣчательно напр., что многіе виды злаковъ, растущіе на глинистыхъ буграхъ дельты или по берегамъ ильменей, отличаются весьма низкимъ ростомъ п во- обще значительно меньшими размѣрами всѣхъ частей, чѣмъ ти- пическіе. Тѣ же виды—растущіе пожалуй при болѣе неблаго- пріятныхъ условіяхъ климата и почвы въ сосѣднихъ степяхъ развиваются значительно роскошнѣе. Около Астрахани и Крас- наго Яра, а отчасти и въ другихъ мѣстахъ, я находилъ низко- рослыя Формы слѣдующихъ злаковъ: Аіореспгиз Гиіѵиэ, Рапісшп Сгііэ Оаііі, Аьгоріз (Шіана, СаЬаЬгова ациаііса, Вгошиэ эдиагго- 8П8 и ТгНісипі ОгіепШс. Формы эти отличаются тоже и по Ьа- Ьііця’у отъ типическихъ Замѣчательно, что это относится по преимуществу къ семейству злаковъ. ЕРГЕНИ, КАКЪ ГРАНИЦА ЕВРОПЕЙСКОЙ И АЗІАТСКОЙ РАС1> ТЕЛЬНОСТІ а). Характеризовавъ, въ общихъ чертахъ, растительность Ер- геней и Арало-Каспійской' степи, я теперь долженъ приступить къ доказательству, что Ергени являются границею европейской и азіатской растительности. Отправляясь весною 1890 г. на экскурсію въ Астрахан- скую губернію, я высказалъ предположеніе, что Ергени пред- ставляютъ восточный предѣлъ южно-русскихъ степей. Простран- Мое знакомство съ флорою заливныхъ луговъ Волги ограничивается одною экскурсіей, которую я совершилъ около Камен наго-Яра. Въ этой мѣстности на залив- ныхъ лугахъ произрастаютъ лѣса, состоящіе изъ І’ітив еііів, (}иегсіі8 регіипсіііаіа, Ругпв Маіив и др. породъ. Въ тѣни этихъ лѣсовъ произрастаетъ мало типичныхъ лѣсныхъ растеній, однако я находилъ Сопѵаііагіа ша]а1І8 нѣкоторыя другія. 2) Эта глава не является простымъ повтореніемъ моей статьи, напечатанной подъ тѣмъ-же заглавіемъ вь № 9 „Вѣстника Естествознанія" за 1890 г.
70 I. Пачоскі й. ство же между Волгою и Ергенями я отнесъ къ Арало-Каспій- ской котловинѣ Бортова 1), т. е. къ типу азіатскихъ степей- пустынь. Изучая въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ степную расти- тельность юга Россіи, я убѣдился, что рѣки не имѣютъ почти никакого вліянія на распространеніе растеній. Само собою по- нятно, что я вовсе не хочу этимъ сказать, чтобы граница распространенія даннаго вида не могла совпадать съ теченіемъ той пли другой рѣки. Ясно, что если подобная граница прохо- дитъ часто по совершенно ровной мѣстности, не заключающей, повидимому, никакихъ преградъ для распространенія растенія, то а ГоіЧіогі она можетъ совпадать съ теченіемъ рѣки. Положимъ даже, что рѣки оказываютъ дѣйствительно нѣкоторое сопротивленіе распространенію омйо (въ чемъ нельзя сомнѣваться)—но это меня не интересуетъ въ настоящую минуту. Я лишь утверждаю, что рѣки не являются флористическими границами, т. е. оип» не оказываютъ никакоо вліянія на измѣненіе состава растителъ поста вообще (флоры). Уяснивъ себѣ это относительно многихъ русскихъ рѣкъ, я началъ сомнѣваться, можетъ-ли Волга оказы- вать такое вліяніе и правильно-ли считать ее границей евро- пейской и азіатской растительности—двухъ различныхъ фито географическихъ областей? По различнымъ теоретическимъ со- ображеніямъ, отчасти опубликованнымъ въ нѣкоторыхъ изъ моихъ прежнихъ работъ, я пришелъ къ заключенію, что Волга въ этомъ отношеніи не имѣетъ никакого значенія и что, напро- тивъ, Ергени слѣдуетъ признать границею двухъ вышеупомяну- тыхъ областей. Доказательство этого предположенія составляло цѣль моей поѣздки въ Астраханскую губернію. Впрочемъ нужно отдать справедливость, что уже Епдіег и Вгшіе считали Ергени западнымъ предѣломъ распространенія черноземной зоны степной области. Такъ напр., мы читаемъ у Ендісга слѣдующее ’): ТжВегмотнл'оше: „Ѵош РгпіЬ Ьіа ап (Не ѴѴоІ&а ип<і хина обііісѣеп АЬГаІІ <іег Ег^епіЬй^еІ, погЛісЬ ѵоп >) Боршою. Матеріалы для Ботанической географіи Арало-Каспійскаго края. С.-Петерб. 1865. 2) Л. Ь’я^/ег. — ѴегеисЬ еіпет Ёі(лгіск1ип$е8сЬісІіке 4ег МмипмшВ. II. р. 337.
ФлѳрограФМческія и Фитогеогр. изсіѣд. Калмыцк. степей. 77 багаіоѵ Ьів ОгепЬпг§а. Кромѣ черноземной зоны, Еп^іег разли- чаетъ У рало-Каспійскую зону; обѣ составляютъ степную область Россіи. Относительно Ергеней, Огікіе *) такого-же мнѣнія, какъ и Еп^іег. Оба автора дѣленіе свое основываютъ, повидимому, исключительно на геологическихъ данныхъ, такъ какъ о расти- тельности Ергеней, до работы Краснова (1886 г.), почти ничего не было извѣстно. Когда я высказывалъ свое предположеніе относительно зна- ченія Ергеней, я ие былъ еще знакомъ съ цитированными ра- ботами Еп^Іега и Огиое. Теперь я приступлю къ доказатель етву справедливости этого предположенія. Я вычислилъ, что яа пространствѣ (къ югу отъ Сарепты), заключенномъ между Волгою, Ергенями, Каспіемъ, Кумою и Манычемъ, произрастаетъ 209 видовъ, проникающихъ лишь въ видѣ исключеній въ степи юга Россіи (къ западу отъ Ергеней). Въ нижеслѣдующую таблицу я включилъ растенія, собранныя Беккеромъ около Сарепты, такъ какъ колонія эта лежитъ какъ разъ на границѣ двухъ различныхъ Флоръ: травянистой и со- леной степи *). Нижеслѣдующая таблица составлена по даннымъ Ледебура, Клауса, Бэккера, Краснова и Коржинекаго, а также и на осно- ваніи матеріала, собраннаго мною во время экскурсіи 1890 г. Названіе растенія. Азія. Кавказъ. Крымъ. Зап. Европа. Сіешаіів Огіепіаііэ Ь. ...... . — — С. Іоп^есаибаЬа ЬебЬ. ....... +- — — —- ТЬаІісігит соттииіит С. А. М. . . — —— — СегаІосерЬаІив ГаІсаЬиз Регз. 1) . 4- РеІрЬішит рипісеит Раіі. ..... 4- —— — і) О. >гжй.- 1ІІВ8 <1ег РвапгепѵегЬгеііап&. 1887 (карта 1 4). 2) Клаусъ. Флоры мѣствыя приволжскихъ стравъ. С.-Пет. 1852. стр. 177.
78 I. Пачоскій. Зап. Европа. 0. іііѵагісаіипі ЬесІЬ. 2) . . . . +- + । ЖеІишЬіиіп зресіозиш ѴѴ. . . - ! —— — 1 — Рараѵег агепагіиш МВ. ...... -ь і - і _ Нуресоипі рёікіиіиіп Ь. 3) . . . + -1 + 1 -X 1 Аіуззит Різсііегіапипі ОС. ..... 4- — — А. сіазусагрит біеріі. ...... 4~ + — 1 Маісоітіа зіепореіаіа Вегпіі . . . — ' —- - М. сопіоіЧирІісаіа Воізз. ...... ’Т -4- 1 ЬерЫеит ГіІіГоІіит ОС. ..... -|- 4- - 1 1 бізутім’іипі ритііит біеріі. . . 1 -|- — 1 8. соіііогіиріісаіииі ОС. ...... -(- 4- — і — і Ьері'Ііит согопорИоІіиш Еізсіі. . . . + — —— і - Егузітит ѵегзісоіог Ап(1гг, 4) . + —— — СЬогізрога ІЬегіса ОС .... ? 1 ”4~ 1 — 1 — Теігасте диайгісогпіз Вип^е . . . ? • — Ваііз созіаіа С. А. М. ...... . + — — —— СгоІсіЬаеІііа 1а<вѵі^аіа ОС. ..... І + ' —- —- біегі^та І.оіпеіііозиіі> ОС. ..... + 1 “і* — . — Випіаз сосіііеагіоиіез Мигг. . . . -|- • —- — Еис]ісііит Таіагісит ОС. .... + — і — — Варйігиііі ги^озит АП. ...... । 1 Оіапіііиз раІІііііОогиз 8ег. 5) . . 1 + — 0. гі^ісіив МВ. . ........ Эн де МИЧ. Фор ма. СурзорЬИа регГоІіаЬа Ь. ..... . — + — — 0. аШззіша Ь. (а. ап^изііГоІіа Ьесі.) . + —— —
Флорографическія и Фитогеогр. изсдѣд. Калмыцк. степей. 79 Названіе растенія. Зап. Европа- Зрег^иіагіа ве&еіаііз Гепхі. 6) . , — — —— ’4~ Козіеіеіакуа репіасагра ЬесіЬ. 7) — + АІІЬаеа Агтепіаеа Теп. ...... —— — (легапіиш ІіпеагіІоЬит ОС. “Ь — — Егойіит бетепот Ііе^еі еі Неніег. ? 4^ — Мугісагіа Оаішгіса ЕІігепЬ. .... + Татагіх Іаха \Ѵ. ......... 4“ 4“ — — Т. ІеріояСасЬуз Вип^е ....... —? — —— Т. НоЬенакегі Вип^е ....... — Міігагіа ЗсЬоЬегі Ь. ....... . ~Ь + + —— Тгі^опеііа огіЬосегаа Каг. еі Кіг. . . “Ь —— Т. яігіаіа Ь. ......... . “Ь —1 —— — Т. агсиаіа С. А. М. ....... . + + — — Т. го1усегаіа Ь. 8) ..... . “Ь — — Мейіса^о соегиіеа Ьезз. 9) . . . асі т. Сазр іит. М. сапсеііаіа МВ. ......... — + — —* ОІусуггЬіга азреітіша Ь. Гіі. . . . . + —— — — Авіга^аіиз ѵиіріпиз Шіікі. ..... — —- __ А. ркузосіез Ь. ......... . 4~ — А. Іоп&ИІогиз Раіі. іо) ..... 4“ ——• __ А. ЬгасЪуІоЬиз ОС. ........ + — —— — А. гиріГга^из Раіі. ........ —- —— А. апкуіоіиз Р. еі М. ...... . 4~ —— 1 __ А. аіоресигоійев Ь і —— А. оху^іоіііз 8іеѵ. ... ....
80 I. П ач ос к і П. Названіе растенія. Зап Европа. 1 I А. ЬгіЬвІоійез БС. ..... 4" । —• — А. тасгорив Вип^е .... -|- — — — А. геіісиіаіоз МВ. .... + — — А. геііипсиз Раіі. ..... — 1 •— А. ѴѴоІ^епзіз Випце .... 1 X — — —— А. Ьатозив Ь. ..... . — + 4"" — АПіа^і сатеіогит Різсіі. . . “Ь — 4- Егѵит пі^гісапз МВ. . . . —— + -—* Ѵісіа Ьіеппіз Ь...... . -|- — —• —— Роіепііііа ЬіГигса Ь. 11) . . • . 4» —- — Ругиз Азігасііапіса ОС, . . Энде мич. еор иа. ЬуЬЬгіпп ТііутіГоІіа Ь. . . . . • . . —? 4~ 4“ Ь. папиш Каг. еі Кіг. . . . . . . . 4“ —— — Ізпапііа раіизігіз Ь. . . . . । । Аттапіа Савріа МВ. . . . — -ь Сасіігуз осіопіаі^іса Раіі. . . . . . . 4“ — —- — ЕгіоэупарЬе Іонріоііа ОС. 12). . Энде мич. ФОр ма. Оаііипі рііузосагрит ЬесіЬ . . • • а • — —• Негасіеііт азрегит МВ. . . • • а — — — Ьіпозугіз (Ііѵагісаіа ОС. 13) . . Энде мич. Фор ма. Ь. Таіагіса С. А. М. ... . . • . — — — Іпиіа Сазріа Віит. .... 4- — — Агіетізіа заізоіоісіез ХѴіІІд. Ь). 4~ — —— А. раисіПога ЖеЬег. 15) • • -|- — —— — бепесіо гирезігіз Ж. К. . . с 4~ 4~
. тиіаЬіІів ^сд. . . . гиЬег 8. О. Ошеі. + +-< + + 4 + + =" + + + + I а> _____л_ _ _ _ I И I I + I I С* I I § I I + с» _ _________ __ х; _ _ „ 1 а" ~ е М I I! + і I М I •” I I | '^орографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей.
82 I. Пачоскій. Названіе растенія. .3 Кавказъ. Крыгь. Зап. Европа. Е. ЬгасЬувераІит Сіаиз 21) . . . Эн де МИЧ. ФОр ма. Е. таг^іпаіит ЬеЬт. 22) . . . —• —- Нуозсіатиз ризіПиз Ь. ...... . ~ь + — — Сазііііеза раІГкіа? 23) — — ІЭоіагііа Огіепіаііз Ь. ...... . 4- — —- 8сгорИи]агіа Огіепіаііз Ь. . . . . . —— — РЬеІіраеа Іапи&іпоза С. А. М. . . — — Р. ІопрЯога С. А. М. ...... . —- 4- — — ОгоЬапсЪе тіпог С. А. М. . . . . . — —— —— Риіе^іит піісгапОгаін Сіапв 24) . Энде МИЧ. ФОр ма ТЬутиз сітісіпиз Віши. ...... Энде МИЧ. ФОр ма. Жереіа тасгапіііа Вівсіі. 25) . . . ——- — —- —— Жереіа Іісгаіпіса Ь. (іуріса) .... + — — — МаітиЬіит Азігаскашсит ^сц. . . — — М. Іеопигоісіез Веэѵ. ....... — + — Ріапіа^о тіпиЬа Раіі. ...... "І* — СаШ^опит Раііазіа Ь’Негіі. .... —— —— — ВЬеит Таіагісит Ь. ....... + —— — — АігарЬахіз зріпоза Ь. ...... . 4” + —-— —— Тга&оругит ІапсеоШит МВ.? 26) . —|— — — —— Витех МагзсІіаШапиз ВсЬЬ. .... -Г- —— Роіу^опиіи ргоріпдиит ЬеііЬ. . . Энде МИЧ. ФОр ма. Р. заізи^іпеиш МВ. ....... — +- — Р. асеіозит МВ. 27) ..... . +- — — Еіеа^ииз ЬогЬепэіз МВ. (а. ЬедЬ.) . . 4~ ДІКО 1Ж?
Фіорограеи честя и Фитогеогр. иэсіѣд. Калмыцк. степей. 83 ч Названіе растенія. .2 і « св Крымъ. Зап. Европа. ЕирЬогЬіа ішйиіаіа МВ. ...... — Е. АзігасЬапіса С. А. М. ..... 4- — —— Е. Загеріапа Веск Энде мич. ФОр ма. Е. ІаііГоІіа С. А. М —|— “Ь —— — Ахугіз агаагапіоігіез Ь. (?).... . + - — —- Аігіріех сапиш С. А. М. . . . . . . — — — ОЬіопе шигісаіа Сагіп. ..... —— Еигоііа сегаіоісіез С. А. М. 28) . — СашрЬогозта КиіЬепіса МВ. .... — — А^гіорЬуІІит агепагіит МВ. .... 4 , ”4” — Согіярегтит Огіепіаіе Ьат. .... 4 + — •— С. ГііИоііит С. А, М Энде мич. ФОр ма. Каіісііипі Гоііаіит Мод. Тапй. .... + 1 “Н — (?) Наіозіаскуз Зооп^агіса 8с1іг. . . + —— Наіоспетит Саврісит МВ. . . . . । 4 1 —— — (?) Зиайеа тісгоарегта ЬедЬ. . . . — 1 1 -— —— 8. рЬуворЬога Раіі , + 1 _ 1 —— — 8а]яо1а Татагізсіпа Раіі. 4- । + 1 I + — 8. гозасеа Ь. .......... . -|- 1 1 1 1 1 — 8. сІаѵіГоІіа Раіі. 1 ~ 1 ~~ 1 — 8. сгавва МВ. 1 1 + — 8. Іапаіа Раіі. .......... -1- — 1 —— 8. Ъі-асіііаіа Раіі. ......... 1 " 1 —|— — 8. Іапаіа Раіі. .... ... . 1 + 1 —— — і — 8. Іагісіпа Раіі...... . . . - ' і —1“ 1 —
84 I. Начос кій. 1 1 1 1 Названіе растенія. | • г і пз I й ! и । а ! из ыСі Зап. Европа- 1 8. егісоііез МВ. ......... 4- • + 1 — —— 8. ѵеггисоза МВ. ......... + — — АпаЬазіз арЬуІІа Ь. • _и + . —— А. ЬгеѵіГоІіа С, А. М. ...... . + — — — А. сгеіасеа Раіі. ......... + —|— 1 —— — Вгаскуіеріз заіза С. А. М. . . . • . -|- ——- і —— —— ЫапорЬуіоп Сазрісит Ьезз. | __ 1 —— — Наіітоспетіз топаіміга С. А. М. . . + ! _ 1 — — Н. ^Іаиса С. А. М. + і 1 + ' "Ь — Н. ЗіЬігіса С. А. М. ....... . + — 1 — — Н. Ьгаскіаіа С. А. М. . . . * . . . + ! + ’ — Н. зс1егозрегт„ _ . .. ..... + — і 1 — —— Ватазопіит зіеііаіит Ваіесіштр. 29) ? + —— + ІгІ5 ЬепиіГоІіа Раіі. ........ + - — ——- I. аециіІоЬа ЬеіІЬ. ....... 7 + — Азрага^из Сазрісив Ііогі. Ѵіид. . . . Энде МИЧ. , еор ма. А. тагііітііз 1 изсЬегі Різсіі.) 4- + — — А. ігісіюрііуНи» Вип^е ....... ? > —— А. ЬгасЬурІіуПиз Тигсх. ...... — А. Іткіегіепзіз ВІите. ....... —- — АПііші Савріииі МВ. ....... -|- -; - — ——• А. Таіагісит Ь. Гіі. ....... - —- —— — А. Ііпеаге Ь. .......... . - 1 - 1 — - __ А. заЬиІозит 8іеѵ. ........ “Ь —- — — Тиііра ЬіЯога Ь. ......... 4^ - —
Флорографическія и Фптогеогр. пзслѣд Калмыцк. степей. 85 1 Названіе растенія. ! « і » а , с» сЗ а. ЫЗ и Зап. Европа.) Т. ігісоіог ЬейЬ. Сурегпя Мопй Ь. Гіі. ....... । ? 1 + ~ йиіиб ѴѴ. К — ’ + + Всігрив теіапобрегтиб С. А. М. . . Энде мнч. ФОр ма. 8. ігіфіеіег Ь. ......... . ? —— 4” Сагех (Іііиіа МВ. ......... 1 + — Ьеріигив Раппопісив КипіЬ. .... + —— Ногсіеііт |иЬаІит Ь. ....... + і —— —— Еіутиб ]ипсеиб ЕівсЬ. ....... —|— і — — Тгііісит біЬігісіііп Жііій. . . • . . : + — — Т. (іееегіогит ЕівсЬ. 30) .... + : — — — Т. гатовит Тгіп. ......... ~ь 1 — — — Т. рипценв С. КосЬ. (впЬ. А^гор.) . ( + — Вготив всорагіив Ь. ....... । — + —— —I"—1 Моііпіа бдиаггова Тгіп. ...... “Н - — — Соіродіит ЬиІЬовит Тгіп. ..... — — — СаІата^гоаНб ^Іаиса МВ 31) . . —— г РЬга^тііеі І8Іаси° €. КосЬ. — — __ Агипйо Вопах Ь. , — — Роа Таіагіса ЕівсЬ. ........ । + + 1 —- А^говУв ІпсЬосІасіа СггібеЬ. . . . —— + 1 4“ А. ВіеЬегвіеіт Сіаив. ...... I Энде МИЧ. ' ФОр ма. ' А. іепиіГоІіа МВ. (р. агівіаіа Тгіп.) . —— — —— Арега іпЬеггиріа Р. В. ....... | — — |—1 РЫеит абрегит Ѵііі. ....... ^ । + 4" —|—
86 I. Пачоскій. Названіе растенія. 1 ** 1® аа 5 Крымъ. *впойяд -пве ЕгіосЫоа ѳиссіпсіа КіЬ. Эндеімич. оор ма. Оі|ріагіа сіііагів Кое!.. ...... — 1 + —— — Магвіііа зігі^ова ЖіІІй. ...... + —— — М. Аецурііаса \Ѵі11(1. 32) .... — —- — М. (расігіГоІіа Ь. ....... . і + Ц- —’ + Примѣчанія къ таблицѣ. 1) Ай Тапаіп (Нѳппіпв іп ЬейЬ. Р1. г.). 2) Ай Тапаіп (Неппіпв). 3) Эта форма описана какъ отдѣльный видъ — Н. Сапсаяісшп 6. О. I КосЬ. 4) Приводится для Дона и Подольской губ. ’)• Во всякомъ случаѣ коренное мѣстонахожденіе этого растенія—Востокъ. 5) Ай Тапаіп (Неппіп?). 6) Географ. распространеніе: Испанія, Франція, Германія. Въ дру- гихъ мѣстахъ пока не найдено. 7) Приводится для Дона (Георги). 8) Этотъ видъ приводится для Астраханской губ. кажется по ошибкѣ вмѣсто Тг. огіііосегая Каг. еі Кіг. 9) Видъ еще очень мало изученъ. 10) Ай Тапаіп (Раіі). 11) Это растеніе приводится для 3. Д. К.; найдено около Хер- сона. Р. ЬіГпгса весьма характерна для Астраханской губ. 12) Сарепта и г. Богдо. 13) Разновидность этого вида шіпог ЬейЬ. приводится для Ека- теринослава- 14) Приводится для Украйны. 15) А. тагіііша Веяя. а. раисійога ЬегіЬ. 1’1. К II. р. 570. Однако Ледебуръ замѣчаетъ: „йаес Гогяап яресіет ргоргіат ГоппаР (Іос. сіі.). 16) Іп іпяпіа 8ага таг. Саяріі—(ЬейЬ.), Астрахань (Коржянскій). 17) Видъ сомнительный. >) Найдено въ послѣдвее время въ Донск. обл. Д. И. Литвиновымъ.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. Я7 18) Приводится для Курляндіи (Гіеіясіі. еі Ьіпйеііі)“Діко-ли? 19) Приводится Эйхвальдомъ для Херсонской губ., по всеі вѣро- ятяості, іо ошибкѣ. 20) Найдено въ Японіи. 21) Клаусъ—Фл. приволжск. странъ стр. 230. 22) Приводится для Подольской и Херсонской губ., по ошибкѣ? 23) Красновъ—Гео-ботан. изслѣд. въ Калмыцкихъ степяхъ. Срав. Ье<1. III, р. 217. 23) Клаусъ Фл. приволжск. странъ, стр. 234. ЬесІЬ. И. 1. ІП, р. 340 впЬ. МепіЬа Риіе^іит шісгапіЬа. 25) Приводится для Дона. 26, ано: ай Воірш іпГег., іп сіея. Са«ріо. Неизвѣстно встрѣ- чаетсж-ли это растеніе іо правую сторону Волги. 27) Спорадически около Одессы. 28) Спорадически іа Донцѣ. 29) Пашавопіиш указано Палласолъ для Московской губ. вѣроятно по ошибкѣ. Въ Московской флорѣ Кауфмана этого растенія нѣтъ. Геогра- фическое распространеніе: отъ Англіи до Португалія, Италія, Сицилія, сѣв. Африка, Персія (около Каспія), Кавказъ (іп ІіишісІЬ ниЬзаІяія ѵег- 8іі8 ш. Саяр ).— Въ послѣднее время найдено это растеніе около Сарепти Бэккероиъ. По всеі вѣроятности оно пронзростаетъ и въ другихъ мѣ- стахъ каспійскаго побережья. 30) Приводится для Украйни и 3. Д. К. 31) Приводится для средней Россіи: Литва, Курская губ. 32) Только Египетъ Астрахань. Изъ 209 видовъ этой таблицы 18 слѣдуетъ считать эндеми- ческими для принятаго мною района1), 154 свойственны пусты- 1) Вотъ они: ОіапѣЬив гіріив 1В., Рут Авігасііапіса ОС., ЕгіовіпарЬе Іоп^і ШІіа ОС., Ілповугіь (ііѵагісаіа ОС., Сепіаигеа Ш%еп8Ів ОС,, Соивіпіа ХѴокіпвів С. А. М., Всоггопега АвігясЬапіса ОС., Ьа^озегів Савріса вр. п., БсЬіповреі шпш ЬгасЬуяераІшп Сіаив., Риіершп тісгапѣЬит СІаия. (почти), ТЬутив сітісіпив Віит., Роіу^опит рго- ріпцииш Ье<1., МѳІапЛгуит АвігасЬапісит вр. п., ЕирІюгЬіа Багеріапа Веск., Согіврег- тит Гііііоііат С. А. И., Аярага^ив Савріиз Ь. Ѵіпсі., А^гокіів ВіѳЬегвіеіпі Сіаив : ЕгіосЪІоа впссіпсіа Копіі.—Впрочемъ нѣкоторые изъ этихъ видовъ сомнительны—напр. Ругив Авігаскапіса; другіе могутъ быть найдены въ сосѣднихъ странахъ; третіе весьма мало отличаются отъ видовъ распространенныхъ въ степяхъ южной Россіи и иа Кавказѣ.
ЯЯ I. П а ч о с к і й. нямъ западной части Азіи, 107 восточному Кавказу (особенно мѣстностямъ расположеннымъ надъ Каспіемъ), 27 встрѣчается въ Крыму, и всего лишь 21 въ западной Европѣ, гдѣ они про- изростаютъ, но преимуществу, въ средиземноморской области. Нѣкоторыя растенія этой таблицы замѣчательны своимъ стран- нымъ географическимъ распространеніемъ. Многіе изъ видовъ перечисленныхъ въ этой таблицѣ при- надлежатъ къ родамъ, которые тоже несвойственны западнымъ степямъ. Такихъ родовъ въ моемъ районѣ я насчиталъ трид- цать шесть; между ними находится много характерныхъ для Флоры Востока: СаШдопшщ Аігаріі'іхіз, АпаЬазіз, Зіегідта, (тоІЛЪаскіа, ЯИгагіа, Саскгуз, Соизіпіа^ Егіігіскіиіп, І)о^атіііц Адгіоркуіішп, КаІіЛіипі^ Вгаскуіеріь, Жапоркуіоп, СоІроЛіит^ Аікаді, Вкеит и др. Кромѣ того многіе роды отличаются большимъ количе- ствомъ представителей, чѣмъ въ западныхъ степяхъ. Изъ такихъ родовъ болѣе характерны: Заізоіа (15 видовъ), Азігадаіиз (22 вида), Татагіх (5 видовъ), Агіешіяіа (17 видовъ), Тгідопеііа (4 вид.) и др. 3). Я не буду здѣсь говорить о разновидностяхъ и мелкихъ Формахъ, такъ какъ, можно сказать, что почти всѣ они (расту- щіе въ западной окраинѣ арало-каспійской низменности) нетож- дественны съ западно-русскими. При томъ вообще разновидно- сти у насъ весьма плохо изучены; поэтому я на нихъ останав- ливаться не буду. Весьма возможно, что при болѣе полномъ изученіи южно- русской Флоры, нѣкоторыя изъ Формъ, принятыхъ мною кекъ характерныя для степей Востока, будутъ найдены и въ запад- ной окраинѣ черноземной полосы Россіи ~ эугой стороны, при болѣе тщательномъ изслѣдованіи Калмыцкихъ степей, мо- жно ожидать, что въ нихъ будетъ найдено еще извѣстное коли- чество азіатскихъ растеній. Въ настоящее время многія указанія относительно распространенія восточныхъ Формъ весьма неточ- ны; въ виду этого, моя таблица можетъ имѣть только времен- Ч Для сравненія я приведу количество видовъ, принадлежащихъ къ тѣмъ-же родамъ, встрѣчающихся въ Іерсенской губ. (ЬЫетагіп—Еіога Скегвопепвів. Ойевяа. 1881, 82. ѵоі. 1—11). 8аМа (2), Лвіго^віім (16), Таякігш (1), Агіетіяіа (10), Тгідопеііа (1).
Флорографическія и Фитогеогр. пзслѣд. Калмыцк. степей. 89 ное значеніе. Во всякомъ случаѣ можно принять, что больше 25°/0 Формъ района, которыя я отношу къ арало каспійскимъ степямъ, не встрѣчается уже въ степяхъ, расположенныхъ къ западу отъ Ергеней. Теперь остается рѣшить вопросъ, дзстаточно-ли этихъ 36 родовъ и 209 видовъ, чтобы признать за калмыцкими степями отличіе отъ прочихъ степей юга Россіи? Для рѣшенія этого вопроса нужно знать какъ различаются между собою различные участки степей несомнѣнно европейскаго происхожденія, напр. таврическія отъ херсонскихъ, херсонскія отъ донскихъ и т. д. Изъ составленныхъ мною таблицъ (смотр. соотв. мои преж- нія работы) видно, что эти Флоры почти вовсѣ не отличаются одна отъ другой. Такъ напр., черезъ Херсонскій уѣздъ прохо- дитъ 8 линій восточнаго ррспространенія, а въ западной части Донской области 15 западныхъ линій. Цифры эти ничтожны сравнительно съ цифрою, полученною для Ергеней. Между тѣмъ, сравниваемыя мною мѣстности (Херсонскій уѣздъ и западная часть Донской области) отстоятъ довольно далеко другъ отъ друга (между ними расположены таврическія и екатеринославскія степи) н отдѣлены Донецкимъ кряжемъ, который доходитъ почти до са- маго Азовскаго моря. Донецкій кряжъ значительно выше Ерге- неі, ісота его больше 100 саженъ надъ уровнемъ моря, тогда какъ послѣдніе не достигаютъ и 60 саженъ 1). Не смотря на свою сравнительную высоту, Донецкій кряжъ не оказываетъ почта никакого вліянія на распространеніе Флоры къ востоку и западу. Кромѣ того, донскія и херсонскія степи почти тожде- ственны не только по составу своей растительности, но также и по группировкѣ ея въ Формаціи. Изъ 884 видовъ растеній, указанныхъ мною для Херсон- скаго уѣзда3), 86 имѣетъ какія-либо границы своего географи- ческаго распространенія; изъ нихъ преобладаютъ сѣверныя (64); восточныхъ, какъ было замѣчено раньше, всего лигі западныхъ—35, и южныхъ—14. Въ калмыцкихъ степяхъ, изъ почти такого же количества видовъ, однѣхъ западныхъ, а от- части и сѣверо-западныхъ предѣльныхъ линій — 209. Я не за- і) Смотр. Галло—Гипсометрическая карта Европейской Россіи.—ѴШ Съѣздъ русскихъ Естество испытателей и» С.-Петербургъ 1890 г. 9) Матеріалы для флоры степей ю.-в. части Херсонокой губерніи. Кіевъ» 1890.
00 I. П а ч о с кі й. далъ себѣ труда вычислить количество сѣверныхъ линій для калмыцкихъ степей; по всей вѣроятности, ихъ было-бы тоже много, такъ какъ къ сѣверу отъ Сарепты начинаются уже черно- земныя степи европейскаго типа 1). И такъ, незначительное ко- личество линій западныхъ и особенно восточныхъ въ Херсон- скомъ уѣздѣ объясняется тѣмъ, что какъ къ западу, такъ рав- но и въ востоку отъ него расположены степи тождественныя съ херсонскими. Наоборотъ, большое количество западныхъ линій Калмыцкой степи такъ-же легко объясняется тѣмъ, что къ за- паду отъ Ергеней расположены степи европейскаго типа, от- личныя отъ арало-каспійскихъ. И' такъ, изъ этого сравненія видно, что приведенныхъ мною данныхъ достаточно, чтобы признать за Ергенями роль погра- ничной полосы между южно-русскими и арало-каспійскими сте- пями. Само собою понятно, что такая граница тоже ие раздѣ- ляетъ рѣзко двухъ Флоръ; обѣ онѣ постепенно и незамѣтно пе- реходятъ одна въ другую. Я старался только доказать, что Волгѣ нельзя приписать значенія границы двухъ Флористиче- скихъ областей. Мнѣ важно было доказать, что степи праваго берега Волги, какъ цѣлое, должны быть отнесены къ арало- каспійскимъ. Флора лѣваго берега Волги ничуть не отличается, по характеру своей растительности, отъ «угоры праваго берега. Конечно, въ составѣ растительныхъ Формъ должны быть извѣ- стныя незначительныя отличія, о которыхъ, въ настоящее вре мя, по недостатку матеріала, нельзя ничего сказать положитель- наго, но что касается растительныхъ Формацій, то обѣ Флоры тождественны. Къ типу арало-каспійскихъ степей должны быть отнесены и степи восточнаго Кавказа, расположенныя надъ Ка- спіемъ ’). Выводы мои, по всей вѣроятности, будутъ подтверждены и Фаунистическими изслѣдованіями. На сколько я могъ судить, Фауна калмыцкихъ степей тоже значительно отличавъ отъ Фауны степей западной Россіи. Такъ напр^ 2 находилъ въ во- сточной части Ергеней сольпугъ 3), столь характерны у- стынь средней Азіи. 1) Многія формы растеній, свойственныхъ южнорусскимъ степямъ, обходятъ къ сѣверу арало-каспійскую низменность и попадак>тся сѣвервѣе ея въ Сибири. >) Срав. Липскій: Изслѣдованіе сѣвернаго Кавказа. Кіевъ, 1801 г. стр. 12. п) По всей вѣроятности это будетъ ОсйеоЛ» Овфіш.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 01 Еще Борщовъ въ своей работѣ „Матеріалы для ботани- ческой географіи арало-каспійскаго края“ , хотя принимаетъ Каспійское море и Волгу, какъ границу европейской и азіатской растительности, говорить слѣдующее: „Не смотря на то, сухія степи по рр. Манычу, Кумѣ и низовьямъ Терека, лежа- щія на западномъ берегу моря, мало отличаются и въ орогра- фическомъ отношеніи, и по естественнымъ своимъ произведе- ніямъ, отъ степе /стынь арало-каспійскихъи 1). Но степи по Манычу и Кумѣ вовсе не отличаются отъ Калмыцкой степи, т. е. пространства, заключеннаго между Вол- гою, Ергенями, Кумою, Манычемъ и Каспіемъ—это одна и та- же естественная область арало-каспійскихъ пустынь. Азіятская растительность, по долинѣ Маиича, проникаетъ въ юго-восточную часть Донской области. Какимъ образомъ идетъ западная граница арало-каспійской Флоры иа Кавказѣ, сказать въ настоящее время опредѣленно нельзя. „... я думаю, говоритъ В. И. Липскій, что приблизительная граница полу- чится, если ми продолжимъ линію Ергеней на югъ: оиа почти совершенно совпадаетъ съ направленіемъ Ставропольскаго под- нятія. Такимъ образомъ не малый кусокъ—широкая лента Ка- * спійскаго побережья отъ Терека до Волги должна бить оттор- гнута въ растительномъ отношеніи отъ Европы. Вся эта мѣ- стность имѣетъ свою особенную физіономію, отличную отъ евро- пейской: и населяющіе ее кочевники, и Флора, и Фауна, (и весь внѣшній ЬаЬНиѳ) все скорѣе тяготѣетъ къ Азіи и имѣетъ съ не! бдльше родственныхъ связей, чѣмъ съ Европой а)а. Слѣдо- вательно, ие только Волга, но и само Каспійское море не мо- жетъ служить границею этихъ фито-географичесвихъ областей. Это и неудивительно, такъ какъ извѣстенъ аналогичный при- мѣръ, касающійся Средиземноморской области. Что касается сѣверной границы арало-каспійской Флоры, то она у Борщева, повидимому, для западной своей части, уста- новлена правильно. Вотъ она: „Отъ Волги, нѣсколько южнѣе Саратова (51° с. ш.), черезъ Уральскъ и вверхъ по теченію Урала до Орска, затѣмъ вверхъ по р. Кумакъ и по водораздѣлу между і) і) Ьос. сіі. р. 3. >) Липскій —Изслѣдованіе сѣвернаго Кавказа. Кіевъ. 1891. стр. 12.
Я2 I. П а ч о с к і й. Тоболомъ и степными рѣками: Улькоякомъ и Сары-Тургаемъ до лѣса Нарзумъ-Карагай (51° 30' с. ш.} и до сѣверной оконечно- сти скалистой гряды Арганаты, на западномъ склонѣ которой находятся истоки р. Кара-Тургаяи 1). Мнѣ кажется, что Бор- щевъ былъ правъ, проводя западную часть сѣверной границы такимъ образомъ, что она почти совпадаетъ съ общимъ Сыртомъ. Однако и здѣсь онъ рѣкѣ—Уралу, повидимому, придаетъ слиш- комъ большое значеніе. Относительно восточной части сѣверной границы я ровно ничего сказать не могу. Если такая громад- ная рѣка, какъ Волга, не оказываетъ вліянія на измѣненіе со- става Флоры и растительныхъ Формацій, то а >гйгі можно ска- зать, что и р. Уралъ не имѣетъ такого значеній. Природа по обѣимъ сторонамъ южнаго теченія Урала тоже должна быть одинакова. Для большей наглядности, высказанныхъ мною положеній относительно роли Ергеней, я позволю себѣ привести таблицу растеній, найденныхъ въ Ергеняхъ, но не замѣченныхъ й сихъ поръ во внутренней Калмыцкой степи. Однако, въ виду непол- ноты изслѣдованія этой послѣдней, многіе виды нижеслѣдующей таблицы могутъ быть найдены въ предѣлахъ Калмыцкой степи. Поэтому моя таблица имѣетъ лишь временное значеніе. ТЬаІісігіітп пііпив Ь. Т. яітріех Ь. Гісагіа гапипспіоіеіев (Ь.). Капипсиіиз ІІІугісив Ь. В. роІугЬігоя 8іерй. В. роІуапіЬетоя Ь. ОеІрЬіпіит рипісеит Раіі. ОеІрЬіпіит сопзоіісіа Ь. віаисіит согпісиіаіит Спгі. Тиггіііз ^ІаЬга Ь. АІуяяит іпсапит Ь. ОгаЬа петогова Ь. Неврегів ігіяіія Ь. бівутЬгіит ХѴоІ&епве МВ. | Егувітит Ап^гхерлувкіапит _ Е. Огіепіаіе В. Вг. Зугепіа яеввіІіЯога Бей. Ьерісііит сгаявіГоІіиіп \Ѵ. К Ь. согпоріГоІіит ЕізсЬ. Вгаввіса ]ипсеа Стеш. Егисавігит еіоп^аіит Ье<і. Ѵіоіа виаѵів МВ. V. ігіеоіог. Ь. ОіапіЬив сарііаіив ОС. О. роІутогрЬив МВ. О. гіріив МВ. Р. ІерСорвІаІив Ж 1) Борщовъ— Іос сіі. р. 2.
ФлорограФическія Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 93 Зііепе ргоситЬепв Мигг. 8. Жо1§еп8І8 ОШі. 8. рагѵіЛога Регв. 8. сЫогапЙіа ЕЬгІі. Агепагіа вегруШГоІіа Ь. А. Іап^іГоІіа МВ. А. ^гатіпіГоІіа ЗсЬгасІ. Зіеііагіа ^гатіпеа Ь. Ьаѵаіега Тішгіпраса Ь. АШіаеа ПсіГоІіа Саѵ. Нурегіспт регГогаіит Ь. Асег Таіагісит Б. Сегапіит соіііпит ЗіерЪ. 6. (НѵагісаГ-ит ЕЬгЬ. ЕгоЛіит сіслНагіит Б’НегіБ Е. Зетепоѵіі В§1. еі; Негііег. Еѵопутиз ѵеггисозиз Б. ВЬапіпив саіЬагііса Ь. Опопів Ьігсіпа Ласд. Суіівив ЬіЯогив Б’НегіБ МеЯіса^о ГаІсаЬа Ь. М. тіпіта Оевг. ТгіРоІіит теЯіит Б. Т. топЬапит Б. Т. еіе&апв 8аѵі. (Красновъ). Т. ЬуЬгіЯиги Б. (Красновъ). Т, ргосишЬепз Ь. Ьоіив ап^изіізвітиз Б. СаІорЬаса УѴоІ&агіса Кізеіі. Азіга^аіиз ОпоЬгусІііз Б. А. Аивігіасив Б. А. азрег Ласд. А. ѵітіпеив Раіі. Ѵісіа ап^изііГоІіа ВоіЬ. (Крас- новъ). V. ѵіііова ВоіЬ. ЬабЬугив (иЬеговиз Ь. Ашу^ЛаІиз папа Ь. Брігаеа сгепіГоііа С. А. И. 8. ЬурегісіГоІіа Ьат. еі ОС. Рііірепёиіа Ьехареіаіа ОіІіЬ. Сеит игЬапит Ь. Зап&иівогЬа ойісіпаіів Ь. А^гітопіа Еираіогіа Ь. । РоіепШІа Авігасііапіеа Ласд. Р. гесіа Ь. Р. сіпегеа Сііаіх. Вова сіппатотеа Ь. В. сайта Ь. (Красновъ). Сгаіае^ив топо^упа Ласд. С. охуасапіЬа Ь. - ЕріІоЬіиш ІеЬга^опит Ь (Крас- новъ). Егуп^іит сатревЬге Ь. (Крас- новъ). Мигеііа Іиіеа Воівз. ЬіЬапоЫз вр. (Красновъ). СепоІорЫит ЕівсЬегі Косіі. Еегиіа Таіагіса Еізсіі. Равііпаса ваііѵа Ь. (Красновъ). ’ Негасіеит ѲіЬігісит Б. (Крас- новъ). । АпЙігівсив вуІѵевІгівНоіГт.(Крас- новъ). 1 Азрегиіа ^Іаиса Везз. I А. Арагпе 8еІю(Х. | Ѵаіегіапеііа ОІііогіа Мопсіі. (Красновъ). Ѵаіегіапа ІиЬегоза Ь. СерЬаІагіа Таіагіеа ЗсЬгаіІ. (Крас- I новъ). 8саЬіоза осЬгоІеиса Ь. 8. ІІсгаіпіса Ь. Реіавііев іотепіозиз ОС. Егі§ёгоп асгіз Ь. Ьіпозугів ѵиі^агіз Сазя. Ь. йіѵагісаіа ОС. I Іпиіа Неіепіит Ь. Крас- новъ.
94 I. Пачоскій. Іпиіа Осиіив Скгівіі Ь. ! I. ваіісіпа Е. I. Стегшапіса Ь. АсЫПеа веіясеа Ж. К. Маігісагіа СЬатотіПа Ь. (Крас- новъ). Тапасеіит ѵиі^аге Ь. И1а§о агѵепвіз Ь. Зепесіо ѵегпаііа Ж. К. ЕсЬіпорв Вііго Ь. Е. зрЬаегосерЬаІиз Ь. ХегапіЪетит аппиит Ь. Сагііпа ѵиі^агіз Ь. (Красновъ) Сепіаигеа Виіііепіса Ьат. С. ^ІавііГоІіа Ь. С. ігіскосерЬаІа МВ. С. ЗсаЬіова Ъ. Сапіиив виіапв Е. (Красновъ). С. сгізриз Ь. (Красновъ). Сігзіит евсиіепіит С. А. М. Ьарра тіпог ВС. (Красновъ). Зеггаіиіа сеіНаигоісІез Е. у. Эег- ^епіса. Дигтаеа ІінеагіГоІіа ВС. Ьатрвапа соттиніз Ь. (Крас- новъ). Ьеопіоіоп аиіитпаііз Е. (?) (Красновъ). Зсогаопега епзіГоІіа МВ. Тга^оро^оп ипйиіаіив Дасц. Ніегасіит есЬіоігіез Ж. К. Н. ѵігозит Раіі. (Красновъ). Сатрапиіа Вопопіензіз Ъ. (Крас- новъ). (ліаих тагіііта Ь. Сопѵоіѵиіиз Іінеаіиз Ь. ; Аискияа ойісіпаііз Ь. (Красновъ), і Вітіега Іеігазріз Раіі. I Крас- новъ. ! ѴегЬавсит ЬусЬпіііз V. ТЬарвив Ь. V. пі^гит Ь. V. Огіепіаіе МВ. V. рЪаетсеиш Ь. Ѵегопіса вригіа Ь. ; V. АизЬі'іаса Ь. (Красновъ). V.. рговігаіа Ь. V. агѵепзіз Ь. V. сатрезігіз ВсЬтаІЬ. V. роіііа Ег. СазУ)1е)а раііісіа? (Красновъ). ЕирЬгавіа ойісіпаііе Ь. Меіатругит агѵепзе Ь. ОгоЬапсЬе агепагіа ВогкЬ. Ткуінив ап^изііГоІіиз Регэ. Т. о(1огакІ88Ігаиз МВ. Сііпоройіит ѵиі^аге I». Заіѵіа Аеііііоріз Ь. Ыереіа иікіа Ь. ЗіасЬув гесіа Ь. РЫотіз ІиЬегоза Е. Теисгіит Зсогйіит Ь. (Красновъ). А)и§а Скіа ЗсІігеЬ. ЗіаЬісе ІаііГоІіа 8т. (Красновъ). Р1апІа<до тахина Аіі. (Красновъ). Р. тесііа Ь. Р. аііізвііна Ь. КосЬіа ргозігаіа КоІЬ. (Крас- новъ). Заізоіа соіііпа Раіі. (Красновъ). Роіу^опит Веііапіі АП. ТЬевіит ініегте^іит ЗсЬгад. Заііх ригригеа Ь. 3. сіпегеа Ь. ; Тгі^ІосЬіп раіизіге Ь. । ОгсЬів іпсагпаіа Е. ІО. согіорЬога Ь.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 95 О. раіивігів Іасц. ЕгіНИагіа тіпоі ОгпііЬоваІитЬгасЬувіасЬувЕівсЬ. АИіит йаѵит Ь. . ___ іпеаге Ь. Аврага^ив оЙГісіпаІія Ь. р. Яег^е- пісив. «Гипсиа ^Іаисиз ЕЬгЬ. Лоіерів НоІозсЬоепив В. еі 8сЬ. Сагех тигісаіа Ь. С Рвеисіосурегив Ь. Тгііісит еіоп^аіпт Нозі. Еезк ^‘^апіеа Ѵііі. (Крас новъ). Вготив тоііів Ь. (?) Оасіуіів ^Іотегаіа Ь. Роа петогаіів Ь. Р. аппиа Ь. (Красновъ). Р. Таіагіса РівсЬ. Меііса аійввіта Ь. М. сіііаіа Ь. Арега арса ѵепй Р. В. РЫеит ВоеЬтегі АѴіЬ. Аі ісііит ТЬеІуріегіз 8ж. Изъ 190 видовъ второ списка, нѣкоторые, можно сказать уі~~ « Г«-Ѵгі. будутъ найдены во внутренней калмыцкой степи (т. е. вообще, въ доволжской части Астраханской губерніи, къ востоку отъ Ергеней); другіе и теперь уже найдены въ разныхъ мѣстахъ заволжской части арало-каспійскихъ степей. Изъ это- го слѣдуетъ, что списокъ втотъ долженъ быть значительно уменьшенъ. Однако, принимая въ соображеніе, что изъ списка этого исключены растенія поемныя, найденныя на заливныхъ лугахъ Вол г, вторыя нормально въ области каспійскихъ осад- ковъ не встрѣчаются: напр., (^пегспз ребипсиіаіа, Ругиа Ма- Іив, СопѵаПагіа ша|а1І8 (таііиш гиЬіоісіев, О. Ьогеаіе и масса другихъ, а также то, что Ергени весьма плохо изучены относи- тельно состава ихъ Флоры,—можно смѣло предположить, что на- оборотъ списокъ втотъ увеличится. Приведенныхъ въ ѳтой главѣ данныхъ кажется достаточно, чтобы оправдать мое предположеніе о роли Ергеней, какъ Фло- ристической границы. Само собою понятно, что Европа и Азія представляютъ лишь одинъ континентъ, который мы, по привычкѣ, раздѣляемъ на два. Если уже придавать какое-либо значеніе границѣ между этими частями свѣта, то нѣть достаточнаго, а правильнѣе ни- какого, основанія проводить ее по р. Уралу, какъ это принято въ настоящее время. Я ие могу отыскать для объясненія этого иной причины, какъ ту, что Уралъ является какъ бы продол- женіемъ Уральскихъ горъ и что такимъ образомъ проведенная граница выходитъ болѣе прямою и рѣзкою, что выгоднѣе
96 I. Пачоскій. въ практическомъ отношеніи. Однако, если руководиться дан- ными, которыя вытекаютъ изъ изученія природы края, то это несправедливо. Если принять въ соображеніе эти послѣднія дан- ныя, то эту часть границы Европы и Азіи я привелъ-бы отъ южной оконечности Уральскихъ горъ но общему Сырту до Волги (51° с. ш.), а отсюда по Ергенямъ до Кавказскаго хребта. Та- кая граница имѣла бы хоть тотъ гаізоп сГМге, что обозначала- бы естественный предѣлъ европейской и азіатской природы. ПРИМѢЧАНІЯ КЪ СПИСКУ РАСТЕНІЙ. Покончивъ съ краткимъ очеркомъ Флоры Калмыцкихъ сте- пей, я долженъ еще сдѣлать нѣкоторыя замѣчанія къ нижеслѣ- дующему списку растеній, собранныхъ до сихъ поръ въ предѣ- лахъ этихъ степей. Еще раньше я сказалъ, что цитирую всѣ извѣстныя мнѣ мѣстонахожденія растеній, хотя должно быть многія свѣдѣнія, почерпнутыя мною изъ сочиненія Ледебура, не заслуживаютъ довѣрія. Тоже самое къ сожалѣнію я долженъ сказать относи- тельно показаній Краснова. Однако въ виду чрезвычайной труд- ности провѣрить точность опредѣленій, руководясь лишь крите- ріемъ географическаго распространенія, я долженъ былъ внести эти показанія въ свой списокъ, лишь въ рѣдкихъ случаяхъ дѣ- лая критическія замѣчанія. Эту особенность моего списка дол- женъ имѣть въ виду читатель. Какъ примѣръ, повторявшихся въ теченіи значительнаго промежутка времени ошибокъ, могу указать иа ЯрирАу^ж СЫ- сазісит МВ. Это растеніе было указано Геннингомъ для Дон- ской области; указаніе это повторяется Ледебуромъ (И. К., III, р. 115) и Семеновымъ (Придонская Флора) 1). Однако, въ гербаріѣ Унив. св. Владиміра, я нашелъ подлинные экземпляры Геннинга съ надписью Зутркуіит саисазісит „ргоре Твсііег- кавка. Экземпляры эти собраны въ 1823 году. При разсмо- трѣніи ихъ однако оказалось, что они вовсе не относятся къ і) і) Въ послѣднее время ошибка эта повторена Непіег’омъ въ его: „Юіе Еіога (Іез еигорііесііеп ВивеІашЬ". — Воі. ЛаЬгЬйсЬег еі с. Ьегаивде^еЬ. ѵоп Еи^іег. В. 14, НеГі 1 ип4 И р. 92. Ьеіргі^ 1891.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 97 8. Саисазісит, а къ 8. оЖсіпаІе Ь., такъ какъ надрѣзы ча- шечки у Геннинговскихъ экземпляровъ были заостренные, а не тупые (какъ это характерно для 8. саисазісит МВ.). Въ виду подобныхъ ошибокъ, очень жаль, что въ Россіи весьма мало развить обмѣнъ собранными растеніями; это да- вало бы возможность самому провѣрить точность чужихъ опре- дѣленій. Указывая на чужія ошибки, я конечно далекъ отъ мнѣнія, что у меня таковыхъ нѣтъ—къ несчастью еггаге Ьиша- пшп еяі. Въ виду этого, я позаботился отослать дубликаты, собранныхъ мною растеній, въ Императорск аническій Садъ (полный гербарій астраханскихъ растеній, равно какъ и другія мои коллекціи хранятся въ Ботан. каб. Унив. св. Вла- диміра), а отчасти и въ Томскій Универсич )тимъ я даю возможность провѣрить точность моихъ опредѣленій. СПИСОКЪ РАСТЕНІЙ. Ваппипсиіасеае Іи». 1. Сіетаііз Огіепіаііз X. Іи (іезегЬо ай ш. сазр. ]ихіа (1. Мапіізсіі. (ЬейеЬ. Р1. В. I. р. 3). 2. О. Іопдесаисіаіа ЬеЛеЪ, Іи. (Іез. Саітиссогиш (Еаік. іп Ье<1Ь. >1. В. I. р. 3). 3. ТІЫйігош тіныз X. По балкамъ Ергеней: Элиста, Тун- дутоио (цв. 18 мая)1), 4. Т. жшгоаікш ХегйЬ. (Е1. В. I. р. 8). Въ глубокихъ и тѣнистыхъ мѣстахъ балокъ Ергеней щдутово, Тингута, (цв. 31 мая)1); тоже калугахъ Волги около Каменнаго Яра (экземп- ляры не типическіе, приближающіеся къ Т. іпіпиз). Вообще видъ этотъ не отличается рѣзко отъ другихъ. Воіѳзіег относитъ его къ Т. еіаіит Мигг., какъ разновидность. >) Цвѣтеніе обозначено по старому стилю. *) Сюда, вѣроятно, принадлежитъ Т. тд/ш» который приводится Красновымъ для черноземныхъ балокъ Ергеней (Гео-Ботан. изслѣд. и» Калмыцк. степяхъ стр. 50). 4
9» I. Пачоскій. 5. Т. мтріел і. На влажныхъ мѣстахъ балки Тингуты (31 ма» цв. еще не совсѣмъ распуст.); въ черноземныхъ балкахъ Ергеней (Красновъ). 6. Т. /Іаѵит Ъ. Пойма Волги (Красновъ). На заливныхъ лугахъ около Астрахани (Коржинскій). Цвѣтетъ съ конца іюня до сентября 3). 7. Риізаііііа раіепз ЛШІ. А<1 Жоіёдш іпіег Загаіош еі Азіга- сііап (Раіі., Опій., Сіаиз.—іп ЬедеЬ. I. р. 20). 8. Лйовй аезііѵаііз Ь. На безплодныхъ мѣстахъ около Иль- меня Бешкуль (плоди 7 мая); на полынныхъ степяхъ—Басы (Красновъ).—Экземпляры этого растенія, собранные мною, слиш- комъ недостаточны, чтобы съ увѣренностью можно было ска- зать, что они принадлежатъ именно къ этому виду; можетъ Быть они относятся къ А. рагѵіПога ЕізсЬ., который я собиралъ около г. Богдо. 9. СегаіосерКаІиз /аісаіиз Регз. (ЬесІеЬ. I. р. 26). Астра- хань, Краевый Яръ, внутренняя степь (Красновъ), полынныя степи Ергеней (Красновъ). Цвѣтетъ въ апрѣлѣ. 10. С. огікосегаз >С. На глинистыхъ буграхъ около Астра- хани (Коржинскій), внутренняя степь (Красновъ), полынныя степи Ергеней (Красновъ). Отъ средины марта до конца апрѣля. 11. Муозигиз тіпітиз X. На нѣсколько влажныхъ мѣстахъ: Астрахань, Яндыки (Красновъ). 12. Рісагіа гапипсиіоиіез Коік. По балкамъ Ергеней въ южной части между Уланъ-Ерге и Элистою. Черноземныя балки Ерге- ней (Красновъ). 13. Жлмвсміш Ь. ѵаг. рапіоіктіх ЬеЛ. (11. йассі- (Іиз Регз., В. ІгісЬорЬуІІиз СЬаіх.). Въ водѣ: Астрахань, озеро Дунду-Нурт. _„„емкая Форма около озера Альматинъ. Цвѣтки у нашей Формы значительно меньше, чѣмъ на рисункѣ Рейхен- баха (Ісоп. Е1. Оегш. III, %. 4576 а.), (цв. 23 мая). 14. К. зсеіегаіиз X. На влажныхъ мѣстахъ часто: Астра- хань, Красный Яръ, Элиста, Альматинъ. Цвѣтетъ въ маѣ. 15. Р. Ніугісиз X. Элиста, черноземная балки Ергеней (Красновъ). 3) Въ Калмыцкихъ степяхъ, по всей вѣроятности, встрѣчается еще Т. сошпім- С. А. М. У Клауса сказано: иЪіцие а<і йхігапі Шоі^ае.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 09 16. В. олуз/)егтиз МВ. Полынныя степи Ергеней и внут- ренняя стень (Красновъ). Уланъ-Ерге. Цнѣтегъ въ апрѣіѣ. Отъ Сарепты до Астрахани (Клаусъ), а(і Обііа ’ѴѴоІ^ае (ЕісЬжаМ). 17. В. Ьіпдиа Ь. Астрахань (Коржинскій). 18. В. роіуткігоз Віерк. Полынныя степи Ергеней (Крас- новъ). Отъ Сарепты до Астрахани (Клаусъ). 19. В. роіуапікетоз Ь. На влажныхъ мѣстахъ балки Тин- гута (цв. 30 мая). 20. М герепз Ь. Астрахань, Красный Яръ. Апрѣль май. 21. Оёіркіпіит сопзоіісіа В. Элиста, Уланъ-Ерге, Каменный Яръ, Тундутово, Имни-Нуръ. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 22. I). куЬгИит \ѴШЛ. р. Раіі. (ф.) (ЬедеЬ. I. р. 61). На травянистыхъ, покрытыхъ кустарниками склонахъ Ергеней: Тундутово, Тингута; рѣдко. (Цв. 29 мая). 23. >. Ліѵагісаіит (Е1. Е. I. р. 59, ВоІ88. ЕІ. Ог. I. р. 81). На солонцеватой глинѣ: Астрахань, Долбанъ, Еркетени, Гайдуцкіе пески; около озера Альматинъ (экз. безъ плодовъ; можетъ быть относится къ Л. соп8ОІі(1а); балка Аршань близъ Элисты (Красновъ). Цвѣтетъ вь іюнѣ и іюлѣ. Іушрііаеасеае ОС. 24. Нутрііаеа аІЬа В. Дельта Волги (Красновъ, Коржинскій). 25. Жмр/шг Іиіеит Зіпіік. Дельта Волги—Чулпанъ (Кор- жи не к ). 26. МейшЬйш зрееіозит ЖЖ (Коржинскій—Очеркъ Фло- ры окр. г. Астрахани стр. 16, 17, 18, 26,.—Предварительны! отчетъ о ботанической экскурсіи въ дельту р. Волги стр. 11, 12.— Гремяченск —Вѣстникъ Естественныхъ Наукъ 1856 г. № 12). Расте > болотахъ около Чулпана (небольшаго селенія на 60 верстъ ниже Астрахани) (Коржинскій Іос. сіі.). Кромѣ Коркинскаго растеніе это находили и многіе другіе изслѣдователи: Гмелинъ, Ейхвальдъ, Клаусъ и Красновъ. Астраханскую Форму описы- вали какъ отдѣльный видъ (М. сазріипі ЕісЬ\ѵ.), пли разновид- ность (у ПС. и ЬесіеЬ.). Цвѣтетъ МеІипіЬіиш въ іюлѣ.
100 1. И ачоскі й. Рараѵегасва® ОС. 27. Рараѵег агепагіит МВ. А(і озііа УѴоІ^ае (ЕісЪлѵаІй іп ЬейеЬ. Е1. Возз. I. р. 00). На полынныхъ степяхъ около с. Басы (Красновъ) *)• 28. Сіаисіит согпісиіаіит Сигі. Между посѣвами около Уланъ Ерге (цв. 10 мая). Полынныя степи Ергеней (Красновъ). 29. Нуресоит решіиіит Ь. (Воізз. Е1. Огіепк I. р. 125.— Н. Саисазісит О. В. I. КосЬ іи Ьей. Е1. В. I. р. 94). На гли- нистыхъ буграхъ около Астрахани, Краснаго Яра, Николаевки (цв. и плод. 29 апрѣля) и с. Басы (Красновъ). Гигпагіасеае ОС. 30. Витагіа ѴаШапііі Воізі. Астрахань, Красный Яръ. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 31. В. ЗсЫеіскегі 8оу— 1ѴШ. Енотаевскъ. Цвѣтетъ въ ап- рѣлѣ и маѣ. Сгисііегае Іи». 32. Вазіигііит зуіѵезіге В. Вг. Астрахань (Віипі. іп Ье<1. Г1. В. I. р. 112). 33. М. раіизіге ВС. Астрахань (29 апрѣля цв. и моды). 34. Ж. Ьгаскусагрит С. М. На влажныхъ мѣстахъ: Ено- таевскъ, Красный Яръ, Астрахань, Долбанъ, Батырь-Малй. Цвѣ- тетъ въ апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ. 35. В. атркікіит В. Вг. Пойма Волги отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ). 36. №. Агтогасіа Вг. (СосЫеагіа ХѴипсіегІісІт С. А. М.1. Около озера Альматипъ 1 2). Май. 37. Тиггіііз діакга В. Въ балкахъ, между кустарниками: Тингута (плоды 31 мая); черноземныя балки Ергеней (Красновъ). 38. АгаЪіз аигісиіаіа Астрахань (Клаусъ—Фл. прив. странъ стр. 192). 1) Остр. Четыре бугра и Мартышкинъ (Коржинскій—Отчетъ стр. 25). 2) Тоже около Астрахани (8. 0. Сшеііп іп Ее<1. Р1. 1. I. р. 159).
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 101 39. Л. Мгзиіа 8сор Вевегі. Саішиссогит (Еаік. іп. Бей. Е1. В. I. р. 119). Должно быть въ Ергеияхъ? 40. Сагдатіпе рагѵі/іога Ь. На влажныхъ мѣстахъ. Астра- хань (цв. и плоды 1 мая). 41. Аіуззит Ііпі/оііит Зіерк. Астрахань, Красный Яръ, Тундутово, Элиста, Енотаевскъ. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 42. Л. іпсапит X. Въ Ергеняхъ: Элиста, Тундутово. Май. 43. Л. сіазусагрит ЖфА. (Воівв. Е1. Огіепі. I. р. 285.— Рвііовета йавусагрит С. А. М. Бей. Е1. Вова. I, р. 137). На глинистыхъ буграхъ, по виноградникамъ и садамъ. Астрахань, Красный Яръ. (Цв. и плоди 1 мая). 44. Л. ЖжЛеоамкт ОС. На полынныхъ степяхъ: побе- режье (Красновъ), внутренняя степь (Красновъ), Ергени (Крас- новъ); іп йев. Саітиссогпш (Еаік. іп Бей. Е. Ковв. I. р. 138). 45. Л. тіяітит ЖіШ. Астрахань, Красиий Яръ, Ено- таевскъ, между Волгою и Ергенями, Элиста, Тингута, при р. Манычъ. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 46. Л. сатрезіге О. Астрахань (Коржинскій—Оч. фл. окр. Астр. стр. 28; 8. О. Сшеііп іп Бей. Е1. Нова. I, р. 141). 47. Л. іогіиозит Ж К. Ергени—Тингута (цв. и плоды 31 мая); внутренняя степь (Красновъ—подъ назв. ОйопіаггЬепа аі- ревігів). 48. Л. саіусіпит Ь. На полынныхъ степяхъ: внутренняя степь, Ергеяи (Красновъ). 49. ОгаЬа петогоза О. Въ балкѣ Тингута (31 мая зрѣлые плоды). 50. I). ѵегпа О. На полынныхъ степяхъ: внутренняя степь (Красновъ), Ергени (Красновъ). 51. Соскіеагіа Аизігіаса ЪеЛ. г) На травянистыхъ мѣстахъ около Астрахани (Коржинскій, Віііш. іи Бей. Г1. В. I р. 161). 52. Ткіазрі агѵепзе О. На сорныхъ мѣстахъ (Красновъ); на глинистой почвѣ около Астрахани (Коржинскій). Май. 53. Т. рег/оііаіит О. Астрахань (Клаусъ—Фл. прив. стр. 194. 8. Сг. СгшеИп.—іп Бей. Е1. В. I, р. 164). Цвѣтетъ въ іюнѣ. ? 54. Теезйаііа пиіісшііз В. Вг. На полынныхъ степяхъ около с. Яндыки (Красновъ). і) Это растеніе въ моемъ спискѣ слѣдовало поставить вслѣдъ аа Казіигііит*
102 1. Начос кій. 55. ЕжІіЛіши 8у*іасит ЕС, Астрахань (Коржинскій), Уланъ- Ерге, Енотаевскъ, Элиста. Апрѣль, май. 56. Е. Тиіагісит ЕС. (Ьеб. Г1. В. 1 р. 167, Воіяз. Е1. Оч. I р. 369). На глинистой почвѣ около Астрахани, (цвѣты и плоды 29 апрѣля). 57. Сіоофога іепеііа ЕС. На глинистой почвѣ и сорныхъ мѣстахъ: Астрахань, Енотаевскъ, между Волгою и Ергенями, Имни-Нуръ, Красный Яръ, Уланъ-Ерге, Элиста. Апрѣль, май. 58. Ск, ІЬегіса ЕС. Аі озііа \Ѵо1<гае (Еісймгаісі іп Ьеб. Е1. В. 1 р. 169). 59. Маішіпші А^гісапа 11. Вг. ~~ полынныхъ степяхъ: внутренняя степь, Ергени (Красновъ). 60. М. зіепореіаіа Всгпк. На глинистыхъ буграхъ около Астрахани, довольно рѣдко (Коржинскій). Цвѣтетъ въ апрѣлѣ. 61. М. сопіогіиріісаіи Вош. (Р1. Ог. I р. 224,—8ізуіпЬгіпш соійогі. ИС.—Ье<1. Е1. К. I р. 183). На глинистыхъ буграхъ. Астрахань (цв. и плоды 29 апрѣля).—Ергени (Красновъ). 62. Незрегіз ЬгізЫз Ь. Въ Ергеняхъ: Элиста, Имни-Нуръ, Тингута. Найд. съ плодами въ маѣ. 63. Ьеріаішпі /гІі/Ыіит ЕС. А(і П. Киша. (Жіікі. іи Ьеді. ЕІ. В. I р. 176). 64. 8і$утЬгіит ртссит МВ. Уланъ-Ерге, Элиста, при р. Манычъ, Альматинъ, Тундутово, Тингута. Апрѣль, май. 65. 8. УѴоІдепзе. МВ. Въ Ергеняхъ: противъ озера Имни- Нуръ, Тингута. Май. 66. 8. Боезеііі В. Астрахань, Николаевка, Долбанъ, Элиста, Дунду-Нуръ, Альматинъ. Цвѣтетъ въ концѣ апрѣля н маѣ. 67. Я. Раппопісит 'Іасд. Енотаевскъ, Уланъ-Ерге, Тун- дутово, Элиста. Цвѣтетъ въ концѣ апрѣля и маѣ. 68. 8. 8оркіа Б. На полынныхъ степяхъ и сорныхъ мѣ- стахъ. Енотаевскъ, Ергени (Красновъ); Астрахань (Коржинскій). Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 69. 8. ритііит 8іерк. Астрахань (Клаусъ). Цвѣтетъ въ началѣ мая. 70. Егузітит ѵегзіеоіог На глинистомъ бугрѣ около Астрахани (Коржинскій, ЕісЫѵаІсІ), Альматинъ, Николаевка, Тин- гута, Тундутово, Долбанъ, сред. ч. Ергеней, Дунду-Нуръ. Цвѣ- тетъ въ маѣ.
ФлорограФическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 103 ѵаг. (ІогіЪиз аІЫз (СЬеігапіЬиз ІеисапіЬешиз Жііісі.). Енотаевскъ, Николаевка. Апрѣль, май. 71. Е. АпЛгедіогвзкіапит Везз. Черноземныя балки Ергеней (Красновъ), Тингута (1 іюня цв. и плоды). 72. Е. Огіепіаіе В. Вг. (Сопгіп^іа Огіепк Аткігх.). Между посѣвами около Уланъ-Ерге и Элисты. Май. 73. Яугеша зііісиіоза Апсігг. На песчаныхъ мѣстахъ: Ено- таевскъ, Гайдуцкіе пески, Николаевка. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ. 74. 8. зеззііі/іога ВеН. На песчаныхъ мѣстахъ. Элиста, Лль- матинъ, Дунну Нуръ, Тундутово. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 75. Теігастс циойгісогпіз Випдс. Іпіег ЛѴоІ^апі еі Китаю (8іе|Л. іи Бей. ЕІ. К. I. р. 194). 76. Сатпёііпа заііѵа Сгапіх. Астрахань (Коржинскій), между посѣвами около Уланъ-Ерге. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 77. С. тісгоеагра АпЛгз. Астрахань, Альматинъ, Дунду- Нуръ, Тингута. Апрѣль, май. 78. Сарзеііа еііірііеа С. А. М. Астрахань (ЕісЬѵѵаІй, Сіаня). 79. С. Вигза разіогіз Момсі. Астрахань. 80. Ьериііит ПгаЪа X. Красный Яръ, Астрахань, при р. Манычъ, Элиста. Цвѣтетъ въ маѣ. 81. В. согопорі^оііит Еізск. На солонцеватой почвѣ въ Ер- геняхъ (Красновъ). 82. Б. гиЛегаІе Ь. Астрахань, Николаевка, Енотаевскъ. Ап- рѣль, май. 83. Б. /азіідіаіит ВеЛ. НаЬ. а<1 Жоі^мп іпГегіогеш (Віите іп Бей. ЕІ. В. I р. 205). 84. В. ріппаіі/іЛит ВеА. НаЬ. іи геропе азігасіапепві (Віите іи Бей. ЕІ. В. I р. 206). 85. Б. рег^оііаіит В. На глинистыхъ буграхъ около Астра- хани (Коржинскій). На полынныхъ степяхъ: Альматинъ, при р. Манычъ, Красный Яръ, Бешкуль, Енотаевскъ. Цвѣтетъ въ маѣ. 86. В. Ыі/Ыйт Б. Ня нѣсколько влажныхъ солонцеватыхъ мѣстахъ: Астрахань, Еркетени, Альматинъ, Тундутово. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 87. В сгаззі/оііит Ж Ж. На влажныхъ солончаковыхъ мѣ- стахъ Ергеней около с. Тундутово (цв. и плоды 29 мая) 1). 1) Красновъ приводитъ еще Х^жійо інісгапікит (БегІ.) какъ для’внутрен- мі степи, такъ равно и для Ергенѳі.
104 I. Пачоскій. 88. Ізаііз ііпсіогіа Ь. Около Астрахани, преимущественно въ садахъ, на тучной почвѣ (Коржинскій). Цвѣтетъ въ ивѣ и іюнѣ. 89. /. ргаесох Кіі. Сігса АвігасЬап (ВС. Ргоіг. I. р. 211). 90. I, созіаіа С. Л. М. Астрахань (Клаусъ). 91. СгоШЬаскіа Іаеѵідаіа ОС. (Ьесі. >1. В. I р. 215, Сокі. Іаеѵ. а. ^еппіпа Воізз. Е1. Ог. I р. 243). На глинистой почвѣ, по виноградникамъ: Астрахань, Красный Яръ, (плоды 29 апр.). 92. Зіегідта йяіеяйоя» ОС. Ггедиепв іп гшіегаіів сігса ра^ов еі оррісіа аі \Ѵо1&ат іпГегіогет, еііат сігса АзігасЬап іп ѵіпеів; гагіиз а<і (іевегіит Ситапит іеиепіі. (МВ. Е1. к с. II, р. 121 Жі 1311 знк. СЬеігапіо). 93. Вгаззіса Жвра X. Встрѣчается довольно рѣдко около Астрахани (Коржинскій). Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ. 94. В. уипсеа Сяет. Элиста, Тундутово, Тингута, Въ сѣ- верной части Ергеней разводится иа поляхъ. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 95- агѵепзіз О. Элиста, Альматинъ, Астрахань— довольно рѣдко (Коржинскій). Май. 96. Егисазігит еіопдаіит Хей. Между посѣвами Элиста, Улайъ-Ерге. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 97. СгашЬе Таіагіса -Тасд. азрега МВ. (ф). На менѣе соленыхъ участкахъ степей: между ставкою Хорахузовскаго и Икицохуровскаго улуса, около Уланъ-Ерге; въ Ергеняхъ (Крас- новъ). Цвѣтетъ въ концѣ апрѣля и началѣ мая. 98. Варізігит гидозит Л. Рг. АзігасЬап (8. О. Стеііп іп Ьей. Е1. Коза. I р. 224). 99. Жрілвмл заііѵиз О. Одичалый около Астрахани (Кор- жинскій). 100. Випіаз сосЫеагіоіЛез Мкгг. (Ьеі. Е1. В. I р. 226). Между Астраханью и Николаевкою (цв. и плоды 6 мая). Астра- хань иа берегу Кутума (Коржинскій). 101. В. ОгіевЫй X. На берегу Кутума около Астрахани (Коржинскій). Ііоіагіеа® ОС. 102. Ѵіоіа зиаѵіз МВ. Въ тѣнистыхъ балкахъ: Му-Булукъ около Тингуты. 103. V. ігісоіог X. р. агѵешіз Коск. Элиста. Май,
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 105 Огозегасеае ОС. 104. АІйгоѵапДіа ѵевісиіоза X. Въ дельтѣ Волги найдена была Коржинскимъ въ трехъ мѣстахъ: „въ Астрахани около самаго города въ такъ называемомъ Рождественскомъ Ильменѣ, около дер. Чулпана въ Чебашномъ ильменѣ и въ ильменѣ Ко- лышкомъ (Кумышевъ?) у рѣки нижней Василиски верстахъ въ 4 ниже ея выхожденія изъ р. Большой-Баіды. Во всѣхъ этихъ мѣстахъ она находилась въ огромномъ количествѣ, мѣстами сплошь покрывая водуа. (Коржинскій—Предварит. отчетъ о ботан. экскурсіи въ дельту р. Волги, стр. 9). Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ. Впослѣдствіи Коржинскій нашелъ Аійгоѵаімііа еще и въ Барановскомъ ильменѣ 1). Егапкепіасеае 81. НІИ. 105. Егап&еяіа Аігшіа Ж На солончаковыхъ мѣстахъ: Астрахань (Коржинскій), ставка Еркетеневскаго улуса, на бе- регу Каспія, Долбанъ, Бешкуль, Имни-Нуръ (въ Ергеняхъ) (Ег. Ъівріба ВС.). Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 8 і I о п е а е ОС. 106. ЖіавВи# сарііаіиз ОС. Тингута, Тундутово по бал- камъ (цв, 29 мая). 107. О. роіутогркиз МЖ На песчаныхъ мѣстахъ Ерге- ней Элиста. Харъ-Булукъ, Тундутово, Тингута. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. р, ййійіш Юі. Между Сарпою и Ерге- нями, на границѣ съ Саратовской губерніей Т’зѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 108. >. гідісіиз МЖ На полынныхъ степяхъ Ергеней (Красновъ). 109. Ж Іеріореіаіиз ЖШ. На черноземныхъ участкахъ степей въ Ергеняхъ: Бислюрта, Элиста, Шандаста, Имни-Нуръ. Цвѣтетъ въ маѣ. *) Срав. Матер. къ географ, морфол. и біолог. АШгоѵ. ѵебісиіова. Казань 1887. стр. 21 и слѣд. а) У Клауса: а 8іпй> изсріѳ Шгасііап сі іп (іев. Саер.
106 I. Пачоскій. 110. Типіса ргоіі/ега 8сор. (ВіапіЬив ргоІіГег Ь). Іп сіе». Саітиссогит (Раіі., Еаік. іи Ье<1. ЕІ. В. I р. 286). 111. 6гур^орЛі7а тигаііз Б. На песчаныхъ мѣстахъ: Тунду- тово. Май, іюнь.— Тоже на глинистыхъ буграхъ около Астра- хани (Коржинскій). 112. 6г. асиіі^оііа Еізск. йй‘/Ый (Еепхі іи Бе(1 ЕІ. II. I. ра". 296). А(1 озііа УѴоІ&ае (Еісйѵѵакі іи Ье<1. Іос. сік). 113. О. рег^оііаіа Б. а. апдизіі/оііа. Репхі іи Бей. ЕІ. В. 1 р. 296). НаЬ. іи (Іеяегіо савріо сігса. Авігасііап (Віите іп БесБ Іос. сік). 114. 6г. ігіскоіота ^Ѵепсіегоік. Въ степяхъ около Астра- хани; не часто (Коржинскій). Ергени (Красновъ). 115. (?. рапісиіаіа Б. Около Каспійскаго моря, Элиста, Тундутово, Тингута, Имни-Нуръ. Май, іюнь. 116. 6г. аіііззіта Б. я. апднзіі/оііа (Еепхі іп Бе<1. ЕІ. В. В. 1 р. 298). Рг. АзІгасЬап (Бей. Іос. сіі..). Въ черноземныхъ балкахъ Ергеней (Красновъ—виЬ. С. аіііввіта). Кузнецовъ и по Мангутинскому ерику (Коржинскій —Отчетъ стр. 24). 117. О. ф. На песчаныхъ мѣстахъ между ставкою Ерке- теневскаго улуса и Можарскою соляною заставою. Найдена 12 іюня еще не разцвѣтшею Стебель и листья железисто-пуши- стые. Можетъ быть, что экземпляры этого растенія принадле- жатъ къ 6г. рапісиіаіа ѵаг, зикдІапЛиІоза Бірзкі, (Экземпляры изъ Кара-Ногайской степи) ’). 118. Жеше ін/Ыа Около Астрахани (Коржинскій— Очеркъ Флоры окр. г. Астрахани, стр. 63). 119. 8. ргоситЬепз Мигг. Въ черноземныхъ балкахъ Ерге- ней (Красновъ). 120. 8. ІѴоІдепзіз Оіік, Въ Ергеняхъ а): Тундутово, Тин- гута, Элиста. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 121. 8. Оіііез 8т. На пескахъ Каспійскихъ осадковъ (Красновъ) 3), Элиста (цв. 12 мая). 122. 8. рагѵі/іога Регз. На песчаныхъ мѣстахъ Ергеней: Харъ-Булукъ, Тингута, Дунду-Нуръ. Цвѣтетъ въ паѣ и іюнѣ. !) .Тнпскіи. Изслѣд. сѣв. Кавкааа. Кіевъ 1891 стр. 19. ’) У Краснова приводится тоже для песковъ Каспійскихъ осадковъ. ») Остр. Четыре Бугра и Мартышкинъ (Коржинскій—Отчетъ, стр. 25).
ФлорограФііческія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 107 123. 5. ѵізсоза Регз. Элиста, Николаевка, Астрахань, сред. ч. Ергеней, Альматинъ, Долбанъ, въ устьѣ Кумы (Кра- сновъ). Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 124. Я. скіогапіка Екгк. На пескахъ: Тундутово, Тингута (цв. и плоды 29 мая). 125. 8. ЗіЫгіса Регз. Рг. АзігасЬап (8. Сг. Сгтеііп іп Ьесі, ЕІ. В.О88. I р. 310). 126. Ѵассагіа ѵиідагіз І/оМ. Найдена только однажды Кор- кинскимъ около Астрахани. 127. Меіапйгуит ргаіспзе ВдЫ. Николаевка, Элиста, Тун- дутово, Яндыки (Красновъ); цвѣтетъ въ маѣ. Астрахань (Кор- кинскій). 128. Ж Азігаскапісипі МіНі. бресіпііпа 4: сапІіЬиз 12 — 20 сепі. аіііз, рІпгіЬиз (6 — 8) егесЬіз ІепиіЬиз Гоііозіз, іп- Гегпе ѵіііозіз, зирегпе Ьііііз Лісіюіоіпів; Гоіііе ѵігісііЬііз Іапсеоіа- (І8 (5—7 тііі. Іаіів, 30—35 іпііі. Іопрв) зпЫгіпегѵіі.ч, аііргеззе піигісаіо-Ъігііз; ЛогіЬиз 10—12 тііі. Іоп«І8, ребісеПо Йиріо ѵеі ігіріо ІоіцрогіЬиз, реіаіів аІЬіз саіусе ѵіііозо Лиріо Іоп&іогіЬпв. Вресііпіпа Саиіе сгесіо 25—45 сеп(. аііо іпГегпс ѵіііозо, зирегпе Ьігіо ѵеі зиЬ^ІаЬго (ІісИоІопіо; Гоііія іпГегіогіЬив Іаіо Іап- сеоІаЬіз, зирегіогіЬиз Іапсеоіабз, ЛогаІіЬиз ап§ияіо-1апсео1аііз ѵеі зиЫіпеагіЬиз; ЛогіЬиз (15 тііі. іопрз, 12 іпііі. Іаііз) реііісеііа- Нз; рес1ісе11І8 12 — 50 тііі. Іоп^із; саІусіЬиз суііпсігассо-сіаѵаііз сарви =. риіоп^із; сарзиіа (13 іпііі. Іоп^., 9 тііі. 1а(.) зиЬсо- піса, йепЬіЬив роггесііз ѵеі геѵоіиііз; зепппіЬиз зиЬгепіГогтіЬиз ^гапиіаіів. Зресіез М. ргаіепве зітііів зе(1 ЬаЫЬп (Нѵегва. Іп ІосІ8 зиЬЬіітісіів ргоре Азігасііап еі Кга8пу|-.Іаг заі со- ріозе; Л. аргіі.—регеппіз? Походитъ па М. ргаіепяе, но отличается отъ него общимъ каЫіш'ош^ меньшими размѣрами всѣхъ частей, значительно бо- лѣе длинными цвѣтоножками и болѣе растопыреннымъ ѣд- кимъ соцвѣтіемъ *). 129. Адгозіетта Сгіікадо Ь. На травянистыхъ мѣстахъ около Астрахани; чрезвычайно рѣдко (Коржинскій); въ сред. части Ергеней—Амта-Бургуста (Красновъ). 130. СишЪ^ш Ъассі/'егиз Р. АзігасЬап (Віите). 1) Впрочемъ возможно, что зто только разновидность I. ргаіепяе.
108 I. IIачосиій. АІііпеае ВагіІ. 131. Зрегдиіагіа зедеіаііз Гепяі. На песчаныхъ мѣстахъ (Красновъ—безъ болѣе точнаго обозначенія мѣстонахожденія). 132. 8. тагдіпаіа Р. М. Е. Долбанъ; иа влажномъ солонцѣ. 133. 8. заііпа Ргезі. Тингута, Альматинъ. 134. 8. гиЬга Регз. На солончакахъ во внутренней степи, надъ Каспійскимъ моремъ. Между тремя послѣдними видами встрѣчаются въ предѣлахъ Астраханской губ. переходные Формы. 135. Агепагіа зегруііі/оііа Б. Элиста (цв. 18 мая). 136. Л. Іоир/Ый МВ. На степяхъ въ Ергеняхъ: Тингута, Амта-Бургуста, Элиста, между Элистою и Бислюртою, Имни- Нуръ. 137. А. дгатіпі/Ыіа Зскгасі. По черноземнымъ балкамъ Ергеней (Красновъ). 138. Нѵіозіеит итЪеІІаіит Б. р. ріеіапйгит Еепгі (іи Ьеі. Е1. В. I р. 374). Астрахань, Красный-Яръ, Элиста. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 139. Зіеііагіа дгатіпеа X. Тингута, Элиста. 140. МаІасКіит адиаіісит Гг. ’). Астрахань, Красный- Яръ. Конецъ апрѣля, май. 141. Сегазііит апотайт Ж. К. На влажныхъ мѣстахъ около Астрахани и Краснаго-Яра, а также между Астраханью и Николаевкою (цв. и плоды 29 апрѣля). Форма эта принадле- житъ къ ІЛ18П8 2 Еепхі. іп Ьей. Е1. Ковв. I р. 397. ЕI а і і п е а е СатЬевз. 142. Еіаііпе Нугігорірег Б. (Е. БсЬкпгіапа Наупе). /огта іеггезігіз ЗеиЬегі. ^Образуетъ небольшія дерно- вины на обсохшихъ берегахъ ильменей. Я нашелъ ее иа Кабаньемъ ильменѣ 6 августа въ полномъ цвѣту и съ зрѣ- лыми плодами0, (Коржинскій—Отчетъ о бот. экск. въ дельту Волга, стр. 13). *) Тянгута (Красновъ).
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 109 /ота ішйгжеій 5. 8еиЪ. „На илистомъ двѣ ильменей, на глубинѣ 1'- 2'. На Альчѣ у с. Альчинскаго (9 іюня), на Алгарѣ у с. Алгары (11 іюля), у с. Сергіев- скаго (24 іюля). Вездѣ въ цвѣту и съ плодами14. (Коржин- скій—Іос. сіі.). 143. Е> ігіашіга 8сккиНг. Въ ильменѣ около д. Оля. Въ цвѣту и съ плодами 25 іюля. (Коржинскій—Іос. сіі.). Ііпеае ОС. 144. Хшм» Аизігіасит Ь. Николаевка, Тингута я), Элиста. Цвѣтетъ въ маѣ. іаііасеае В. Вг. 145. Ьаѵаіега ТИигіпдіаса Ъ. По черноземнымъ балкамъ Ергеней: Тингута, Тундутово. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 146. Аіікаеа о/^ісіпаііз Е На влажныхъ мѣстахъ, при бе- регахъ. Астрахань (Коржинскій), Тингута. Цв. въ іюнѣ и іюлѣ. 147. А. Агтспіаса Теп. Въ южной части дельты (Коржин- скій—Отчетъ стр. 28, 29, 30). (А. Таигіпепзіз Аисі. й. гозз. пои ОС.). 148. Л. Саѵ. Элиста. 149. И. саппаЫпа Е рг. Азігасііап (Віит. іп Ьесі. ЕІ. В. I р. 432). 150. ЖаБл Ьогеаііз ТѴаІІт. Сорная трава. Астрахань (Кор- жинскій), Элиста. 151. М. гойшй/оій X 3). Сорное растеніе (Красновъ). 152. НіЫзсиз іегпаіиз Саѵ. На бахчахъ, плотинахъ, по бе- регамъ около Астрахани (Коржинскій). Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ. 153. АЬиііІоп Аѵісеппае бгаегіп. Около Астрахани (Кор жинскіб), сады села Обильнаго (Красновъ). Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ. ’) Тоже Астрахань (Сіавв, Віите). «) Можетъ быть это есть М педксіа ЖЖ*?, а можетъ быть относится къ предидудвіу виду.
110 I. Пачоскій. Нурегісіпеае ОС. 154 Нурегісит рег[огаіипі Ь. Тингута (цв. 31 мая). Аегіпеае ОС. 155. А сег Таіагісит Ъ. Въ балкахъ: Тингута. бегапіасеае ОС. 156. Сегллш» соііішт 8іерк. ^.едіапгіиіозит ЬеЛ. Тингута (на влажн. мѣстахъ), Дунду-Нуръ, Тундутово (на влажныхъ мѣ- стахъ—обильно), Булгунъ Сала. Цвѣтетъ въ маѣ. 157. Сг. (Ііѵагісаіит Екгк. Между кустарниками около Тин- гуты (цв. 31 мая). 158. ЕгоЛіші Ветепоѵіі еі Негйег. (Еппш. ріапі. іп ге&. сія ек ТгапзіІіепзіЬиз а сі. Вешепоѵіо соііесі. Виіі. <1е Іа зос. ітр. (іез ЖаІ. сіе Мозсои, 1866. № 3 р. 27). 0 Корень тонкій, прямой, не вѣтвистый; все растеніе пушистое, отъ осно- ванія развѣтвленное; стебли прямостоячіе, или болѣе или менѣе растопыренные. Прикорневые листья съ длинными черешками, стеблевые съ короткими, верхніе сидячіе; всѣ листья трехраз- дѣльные, продолговатые, пильчато-зубчатые, верхній сегментъ самый большой, глубоко трехъ или пяти надрѣзанный. Цвѣтки по 4 или по 5, рѣже по три, иногда ихъ бываетъ 7 или 9; цвѣтоножки значительно длиннѣе листьевъ. Чашелистики оваль- ные или продолговато-овальные, съ остроконечьями въ 4—6 разъ короче самихъ чашелистиковъ, пушистые съ зелеными жил- ками. Лепестки красно-фіолетовые нѣсколько длиннѣе чашелисти- ковъ. Створки плода коротко-прижато-волосистые. Все растеніе ’/г'—высоты. Растетъ на песчаныхъ мѣстахъ Ергеней: Элиста и про- тивъ озера Дунду-Нуръ. Цвѣтетъ въ маѣ; зрѣлые плоды въ концѣ мая. Сюда принадлежитъ Егосі. Ное^ііапнт. приводимый Красновымъ для Элисты. ГеограФ. распр.: „Ея Іа^еп ппз Ехешріаге іпіі ВІііЙіеп шмі ЕгіісЫеп апз йег 8іерре апі Лі— Гіпззе ѵог. Аиззегйеін Іа^еп ппз посіі Ехешріаге, ап (Іег \Ѵоі&а шій ат СазрізсЬеп
ФлорограФическін и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степе* 411 Мееге ѵоп Сіанз іт Л. 1852 ипіег <іет Ыатеп: „Е. НоеШіа- пити ипй еіп Ехетріаг „іи шагШтів Таигіаеи ѵоп Раііаз це- затіпеН ѵог. шеІсЬе тіі ипзегег РЯапге ііепіізсЬ вті*. (Ве- §е! еі Негіег Іос. сіі. р. 28). 150. сісиіагшві і’Меп’і. Въ черноземныхъ балкахъ Ер- геней (Красновъ). 2удорІ>уІІасеіе ЕівсЬег. 160. ЕаЬадо X. На глинистой почвѣ: Астра- хань, Бешкуль. Май. 161. ТгіЬиІиз іеггезігіз I». На глинистыхъ буграхъ около Астрахани (Коржинскій), Каменный-Яръ, Альматинъ, Элиста. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ. і и іа се а е ВагіІ. 162. Редапипі Наппаіа Р. Астрахань, Долбанъ, около ставки Хорахузовскаго улуса. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. Сеіаіігіпеае ВагіІ. 163. Еѵопутиз ѵеггисозиз Р. Въ балкахъ между кустарни- ками около Тннгуты (Му-Булукъ). Цв. 31 мая. ВІагппеаеВ. Вг. ___. _.ігагіа ЗсІюЪегі X. (Ьесі. ЕІ. Козз. I р. 505., Воізз. ЕІ. Ог. I р. 919—КПгагіа Сазріа УѴіІШ.). На солонцеватыхъ мѣстахъ: Астрахань, Красный-Яръ, Бешкуль, Еркетени, Имни- Нуръ, Альматинъ. (29 мая цв. ь илоды). 165. Шлшвшз саікагііса Р. Въ балкахъ Ергеней (Красновъ). Раріоііопасеае I. 166 Ошпіз Ыгсіпа Расд. а. іпегшз РеЛеЪ. Тундутово, Элиста. р. вріпезсеш ЪегіеЬ. Тундутово.
112 1. Пачоскій. О. фіяом і. Аксай (Красновъ), Приводится вѣроятно по ошибкѣ вмѣсто разновидности р. предыдущаго вида. 167. Суіізиз Ъі(1огиз ѴНегіі. На песчаныхъ мѣстахъ балкп Тпнгуты. 168. МеЛгсадо /аісаіа Ь. По черноземнымъ балкамъ Ерге- ней: Элиста, Имни-Нуръ, Альматинъ. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 169. М. заііѵа X. Въ черноземныхъ балкахъ Ергеней (Красновъ), Каменный-Яръ. '(3 іюня цв.). Астрахань (Віите, Красновъ). 170. М соегиіеа Хетшу. (ЬесІЬ. ЕІ. Коза. I р. 526). На солонцеватой глинистой почвѣ: Астрахань, Долбанъ, на берегу Каспійскаго моря, около ставки Еркетеневскаго улуса, Элиста, Имни-Нуръ. Видъ этотъ весьма близокъ къ предыдущему ’). Цвѣтетъ въ іюнѣ. 171. ЛГ. Іириііпа Ь. Астрахань (Коржинскій), Долбанъ, Элиста, Альматинъ. Цвѣтетъ въ ивѣ и іюнѣ. 172. М. тіпіта Оезг. На песчаной почвѣ около Элисты (цв. и плоды 18 мая). 173. Тгідопеііа зітіаіа X. (ЬейеЬ. ЕІ. В. I р. 532., Воіяв. ЕІ. Ог. II р. 71, Медіса^о соппіѵепя ТгаиІ. Ріапі. іша&. р. 28, іаЬ. 20). На глинисто! почвѣ - Красный-Яръ (цв. и плоды 3 мая). Совершенно походить на слѣдующій видъ, но цвѣтки со- браны зонтикомъ на ножкѣ, превышающей листья. 174. Т. агсиаіа С. А. М. (Ьесі. I р. 533, Воіяя. II. р. 74). Вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ около Краснаго-Яра (цв. и пло- ды 3 мая\ тоже Астрахань (Коржинскій, Сіаня, Віит). 175. Т. огікосегаз Каг. еі Кіг. (Воіяя. ЕІ. Ог. II р. 77) а). На глинистой и песчаной почвѣ: Астрахань, Енотаевскъ, Крас- ный-Яръ, Уланъ-Ерге, Элиста. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и началѣ мая. Сюда принадлежитъ Т. роіусегаіа ЬеЛеЬ. Іос. сіі. р. 533., приводимая этимъ послѣднимъ по ошибкѣ вмѣсто Т. огіЬосегая. 176. Т. Мопзреііаса Ь. Сігса АяігасЬап (Сіаня іп Ье<1. ЕІ. В. I р. 533). 177. Меіііоіиз Лепіаіа Регз. Ргоре АяігасЬап (Віит. іп Ьесі. ЕІ. В. I р. 535). 1) М. соетіеа найд. во многихъ мѣстахъ восточнаго Кавкава В. И. Липскимъ. 2) Іей. огііі. Тгапіѵ. рі. савр. санс.—Асіа Ііогі. Реігор. V, 2. р. 421.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 113 178. М. аІЬа Везг. Долбанъ (цв. и плоды 7 іюня), Астра- хань (Коржинскій), черноземныя балки Ергеней (Красновъ). 1 . __ Везг. Астрахань (Коржинскій), Нико- лаевка, иа берегу Каспійскаго моря, Тундутово, Альматинъ, Уланъ Ерге, при р. Манычъ. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. (ІогіЬиз аІЬіз. Сігса овііа ѴѴоІ^ае (ЕісЬжаІй іп : а. еі. н. і р. 538). 180. М. Виікепіса МВ. (Еей. И. В. I р. 538). Тундутово, между озерами Цаца и Барманцакъ, Тингута. Цвѣтетъ въ концѣ мая и въ іюнѣ. 181. Тп[оІіит агѵепзе В. Элиста, при р. Манычѣ. Май, іюнь. 182. Т. теЛіиш В. На лугахъ балки Тпнгуты (цв. 31 мая) 183. Т. ргаіепзе В. На травянистыхъ мѣстахъ около Астра- хани (Коржинскій). По всей вѣроятности растеніе это выросло изъ случайно занесенныхъ сѣмянъ. На югѣ Россіи (въ степной полосѣ) Т. ргаіепзе, повидимому, встрѣчается весьма рѣдко; по крайней мѣрѣ мнѣ не приходилось наблюдать его, въ совер- шенно дикомъ состояніи, ии въ херсонскихъ, ии въ донскихъ, ни въ астраханскихъ степяхъ. Замѣчательно, что, въ этихъ мѣст- ностяхъ, мнѣ не удавалось наблюдать шмелей (ВошЬиз іеггезігіз), которые переносятъ цвѣточную пыль и оплодотворяютъ Т. рга- іепзе. Во многихъ мѣстахъ, на югѣ, этотъ видъ клевера замѣ- няется другимъ весьма близкимъ къ нему видомъ — Т. раШ- СІ11ІІ1 Ж. К. 184. Т. {гаді/егит В. На заливныхъ лугахъ, по берегамъ и на травянистыхъ мѣстахъ около Астрахани (Коржинскій), Долбана и Тингуты (цв. 31 мая). 185. Т. топіапит В. На песчаныхъ мѣстахъ около балки Тингута (цв. 30 мая). 186. Т. герепз В. Астрахань (Коржинскій), Тингута (цв. 31 мая). 187. Т. еіедапз 8аѵі. Черноземныя балки Ергеней (Кра- сновъ). 188. Т. ЛуЬгіймін В, Черноземныя балки Ергеней (Красновъ). 189. Т. ргоситЬепз В. (Воізз. ГІ. Ог. II р 154). На вла- жныхъ лугахъ балки Тингута (цв. 31 мая). — Наша Форма ие совсѣмъ тождественна съ западною Формою. Стебли прямостоя- чіе, тонкіе, обыкновенно не вѣтвистые, рѣже съ немногими вѣ- точками, покрытые рѣдкими, нѣсколько прижатыми волосками. 5
114 І. Пачоскій. Прилистники яйцевидные, заостренные. Черешки листьевъ длин- ные. Головки маленькія, надлизныхъ, прижато-пушистыхъ нож- кахъ; ножки обыкновенно длиннѣе листьевъ. 190. Ьоіиз апдизііззітиз Ь. На песчаныхъ мѣстахъ около балки Тингута (цв. и незр. плоды 30 мая). На солонцевато! почвѣ Ергеней (Красновъ); сігса овііа ХѴоІ^ае (ЕісЬшаМ іп Ьей. РІ. Н. I р. 560). 191. X. согпісиіаіиз Ь. р. іелш’/оИмг X. (Ь. ІепніГоІіня КсЬЬ.—ВоІ88. ЕІ. Ог. II р. 166). На нѣсколько влажныхъ мѣ- стахъ: Астрахань, Тундутово, Тингута, Долбанъ, Николаевка, Альматинъ. Цвѣтетъ въ маѣ я іюнѣ. 192. X. иіідіпозиз 8М. (Ьоіив ша]ог 8сор. — Коржинскій Очеркъ раст. Астр., стр. 33, ““ ’Ъ болотистой почвѣ около Астрахани. Очень рѣдко. Іюль. (Стебель до двухъ Футовъ вышиною) — (Коржинскій іос. сіі. удетъ ли это крупная Форма предыдущаго вида? 193. ѲІусуггКіга дІаЬгс ч_. ^ІапбиІіГега ЛѴ. К.). Астра- хань (Коржинскій), Элиста, Яшкуль, Булгунъ-Сала, при р. Ма- нычъ, Тундутово. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 194. О. ескіпаіа X. Астрахань (Коржинскій), пойма Волги (Красновъ). 195. О. ад/еггйял X. {И. Около Астрахани (8. О. Отеі., Сіанв іп Ьей. ЕІ. В. I р. 566), на полынной степи около Уланъ- Ерге (10 мая съ нераепуст. цвѣтами). 196. Сагадапа /гиіезсепз ВС. Приводится Красновымъ для с. Яндыки, какъ сорное и то еще съ вопросительнымъ знакомъ. Повидимому это растеніе избѣгаетъ Арало-Каспійской низины и, огибая ее къ сѣверу, переходитъ въ Азію. 197. Саіоркаса УѴоІдагіса ГізсЪ. (Хей. ЕІ. В. I р. 573).— Въ Ергеняхъ иа почвѣ болѣе богатой перегнойными веществами: Элиста, Имни-Нуръ, Тингута. Цвѣтетъ начиная отъ средины мая. 198. Азігадаіиз ОпЪгускіз X. По черноземнымъ балкамъ Ергеней, Элиста. Цвѣтетъ въ маѣ. 199. А. Аизігіасиз Г °а песчаной почвѣ. Тингута (цв. 31 мая). —Листья шире и цвѣтки крупнѣе чѣмъ у типической Формы; соцвѣтіе тоже болѣе густое. 200. А. азрег Лсд, Элиста (цв. 12 мая). — На глинисто- черноземной степи.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 115 201. А. ѵігдаіиз Раіі. На песчаныхъ мѣстахъ: Тундутово, Элиста, Гайдуцкіе *іескп, Тингута (экз. съ бѣлыми цвѣтами). Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 202. А. ЪгасЪуІоЪиз І)С. (Річміг. 11 р. 285, Воізз. ЕІ. Ог. II р. 478, Клаусъ фл. привол., стр. 206). На глинистой почвѣ: Енотаевскъ, Красный Яръ, Астрахань; черноземныя балки Ер- геней (Красновъ).—Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. Очень походитъ иа А. ѵіг&аіпз (у ЬеЗеЬ. оба вида соединены), но отличается деревянистымъ стеблемъ и короткими бобами. Бунге (Астрага ловыя. - Пут. въ Туркест. Федченко, вып. 15, Т. III. 1880 г., стр. 289) говорить, что видъ этотъ неправильно былъ соеди- ненъ Ледебуромъ съ А. ѵіг^аіпя. 203. А. ѵітіпеиз Раіі. (8р. Азіга^. ТаЬ. XXI). Средняя часть Ергеней—Имни-Нуръ, Элиста (цв. 19 мая) 204. А. аІЫсаиІіз ІК-. На глинистыхъ буграхъ около Астра- хани (Коржинскій) *)• 205. А. зиЬиІаіиз Ю. у. Тиіагісиз Тундутово, Астра- хань (Клаусъ). Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 206. А. аіоресигоігіез Ь. Іп (Іенегіія сія еі ігапя \Ѵо1§аш (Раік. іп Ьесі. ЕІ. Козв. I р. 634). 207. А. гіфівмя ЖіЮ. (Ьесі. ЕІ. К. I р. 635, Воізз. ЕІ. Ог. II р. 414; А. ароіесигоісіея Раіі. 8р. Азіг. ТаЬ. VII). На песчаныхъ мѣстахъ довольно обыкновенно: Енотаевскъ, Астра- хань (Коржинскій), Красный Яръ. Николаевка, Тундутово. Цвѣ- тетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 208. А. охудіоіііз На глинистыхъ буграхъ около Астра- хани, не часто (Коржинскій, тоже біеѵеп еі Віит. іп Ье4. ЕІ. К. I р. 636). Цвѣтетъ въ концѣ апрѣля п въ маѣ. 209. А. ІгіЬиІоідез І)еІіІе* На глинист. буграхъ около Астра- хани найденъ былъ въ 1881 г. Коржинскимъ (26 апрѣля въ цвѣту). 210. А. агікуіоіиз Різск. еі Меу. (Ьед. ЕІ. К. I р. 637; Воідв. ЕІ. Ог. II р. 234; Впп&е рі. ЬеЬш. ТаЬ. X Гі§. А). Крас- ный Яръ на глинистой почвѣ (цв. и плоды 3 мая). Цвѣточныя кисти короче листьевъ, трехцвѣтковыя; все растеніе дюйма пол- тора вышины ’). *) Тоже герб. Универ. св. Владиміра. Л) У Ледебура (Іос. сіі) приводится этотъ видъ: іп імпііе ад озііа ѴУоІ&ао сігса Жгшт<улгЛ(?) Это ошибка—очевидно Красноярскъ эдѣсь приводится вмѣсто Красиаго-Яра.
116 І. Пачоскій. 211. Л. Влйіою Б. рг. Ааігаеііаіі (ЕісЬж. іи Ьед. И. В. I р. 638). 212. Л. совйгйфійвіш Б. На нѣсколько влажныхъ мѣ- стахъ, по берегамъ: Астрахань, Бешкудьч Красный Яръ. Цвѣ- тетъ въ апрѣлѣ и маѣ. (Ьей. Р1. К. I р. 639; Воізз. Р1. Ог. II р. 230; Раіі. зр. азіг. Т. ЬХХІХ).—Ергени (Красновъ). 21? / Раіі. Іпіег ІагШуп еі АзігасЬап развіш оЬѵіиз (МВ. Я. I. с. II р. 194). 214. А. саіусіпиз МЖ НаЬіЬаІ аі гіѵит Китат сігса Ма- зсЬаг (МВ. Г1. і. с. II р. 199). 215. А. Іопді/Іогиз Раіі. (8р. азіг. ТаЬ. ЬХ; Ьей. >1. К. I р. 650; К1. Ог. II. р. 283). На песчаной и глинистой почвѣ: Астрахань, Енотаевскъ, Элиста. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ. 216. А. (Н^изиз ЖіМ Астрахань (Коржинскій), Енота- евскъ, полынныя степи Ергеней (Красновъ). Цвѣтетъ въ апрѣлѣ. (А. (ІіоІісЬорЬуІІиз Раіі). 217. А. іезіісиіаіиз Раіі. Экземпляры переходные къ преды- дущему: Астрахань, Элиста, Красный Яръ,—Апрѣль. 218. Ж РаЛ. (8р. азіг. ТаЬ. ЬХХ А. В., Ьеі. И. К. I р. 656; ВоІ88. Г1. Ог. II р. 457). По склонамъ балокъ: Тингута, тоже въ прибрежной степи (Красновъ). 219. Л. ркузойез X. (Ьеі. Е1. В. I р. 659; Воівз. Е1. Ог. II р. 453; Раіі. 8р. авіг. ТаЬ. ЬѴШ). Астрахань, Николаевка, Красный Яръ (плоды, покрытые очень рѣдкими волосками, мень- ше, чѣмъ уэкз. изъ друг. мѣстностей), полынныя степи Ергеней (Красновъ). Цвѣтетъ въ началѣ апрѣля. 220. Ѵісіа апдиз1і[о1іа ЖЛ. Черноземныя балки Ергеней (Красновъ). 231. И. сгасса Б. Тингута, Элиста, Астрахань (Коржин- скій). Цвѣтетъ въ ма_ __ лонѣ. 222. V. іепиі/оііа Воік. Тингута, Каменный Яръ (цвѣтетъ 3 іюни). 223. V. ѵіііоза Воік. *) На степяхъ между Элистою я Бис- люртою (цв. 15 мая). 224. V. Ъіеппіз X. На очень сырыхъ лугахъ у д. Чулпана (Коржинскій—Предв. отчетъ стр. 24). х) Экземпляры эти отличаются вѣсколысо отъ экземпляровъ изъ западной Россіи.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 117 225. V. рісіа Е. еі М. Черноземныя балки Ергеней (Крас- новъ). Астрахань (Клаусъ). 226. Раікугиз іиЬегозиз X. Бислюрта, Тингута (цв. 16 мая). 227. X. ргаіепзіз X. На влажныхъ лугахъ. Тингута (цв. 31 мая); пойма Волги (Красновъ). 228. X. раіизігіз X. „На заливныхъ лугахъ у- д. Оли, д. Чулпана, бугра Долбана^ (Коржинскій — Предв. отчетъ стр 24). На солонцеватой почвѣ въ Ергеняхъ (Красновъ). 229. X. іпсигѵиз 1{оік. Элиста, Тпнгута (цв. 31 мая). Ай овііа ЛѴоІ^ае (ВІипі., Еісйжаій. іп Ьей. И. К. I р. 686). 230. Согопіііа ѵагіа X. при р. Манычъ, Элиста. 231. Аікаді сатеіогит Гізск. (Ьей. Г1. В. I р. 71.5, Воіяз. ЕІ. Ог. И р. 559). Тундутово, Булгунъ-Сала, при р. Манычъ, Енотаевскъ, Имни • Нуръ, Уланъ-Ерге, Долбанъ, Астрахань, Элиста, Бешкуль, Красны! Яръ. Цвѣтетъ съ начала іюня. Веіасваі НооІ еі Веп№. 232. Атудйаіиз пана X. а. ѵиідагіз ОС. По балкамъ п черноземнымъ степямъ Ергеней: Элиста, Тундутово, Тингута. 233. Ргипиз зріпоза X. Имни -Нуръ, Тингута; пойма Волги (Красновъ). 234. Зрігаеа сгепі/Ыіа С. Л. М а. Раііазіапа Махйл. (Ай- поі. йе ѳрігаеасеіз. АсЛа ЬогЬ Реігор. Т. VI, I 1879 р. 180). Въ балкахъ Ергеней—Тингута. 235. 8. курсгісі/ІІіа Рат. еі ХС. а. Махіш. (Іос. сіі. р» 118). Въ Ергеняхъ: Амта-Бургуста, Тундутово. 236. Рііірепйиіа Іехорейй СгіІіЪ. (брігаеа Еііірепйиіа Ь). На песчаныхъ мѣстахъ балки Тингута (цв. и плоды 30 мая). 237. иг&апмт X. Тингута. 238. ЗапдиізогЬа о(/ісіпаІіз X. На влажныхъ мѣстахъ балки Тингута. 239. Лі/птопй Еир^іогіа X. Тингута. 240. Роівпііііа зиріпа X. Красны! Яръ, Астрахань, при р. Манычъ, Альматинъ. Цвѣтетъ въ концѣ апрѣля и въ маѣ. 241. Р. Ы/игса Р. а. та)ог РеЛ. (ЕІ. В. II р. 43). Обыкновенное растеніе въ Астраханской губ.: Астрахань, Красный
118 I. Пачоскій. Яръ, Николаевка, Элиста, Булгунъ-Сала, Дунду-Нуръ, Альматинъ, Енотаевскъ. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и паѣ. 3. сапезсепз Вопд. еі Леу. Сігса АѳігасЪап (Тге- ѵігапиз іп ОС. Ргойг. II р. 580. зиЬ. Р. ЫЕигса р. 8ііЬ8егісовХ 242. Р. Азігаскапіса ^сд. (Клаусъ—Флоры приволжскихъ странъ стр. 209). На лёссовыхъ и песчаныхъ склонахъ Ергеней: Элиста, Имни-Нуръ, Тингута. Видъ этотъ неправильно соеди- ненъ Ледебуроі другими авторами съ Р. гесіа; несмотря на то, что между обоими видами существуютъ переходы, пхъ соеди- нять нельзя. ^СЬагасіегіЬиз Геге отпіпо сопѵс ’ т Р. гесіа, ЬаЬііи ѵего йііегі, саиіе Ьгеѵіоге гиЬизііоге Ьігзиііоге, Іасіпііз Гоііогит ЬгеѵіогіЬиз ІаііогіЬи», Гоііів гайісаІіЬиз сопзіапіег 5— паііз, ЙогіЬиз та]огіЬиз; іетриз диоцие Дпгепбі (ііѵегзит евІа. (Сіаиз Іос. сіі).—Смотр. тоже: Пачос___ ____теріалы для Флоры степей юго-вост. части Херсон. губ., стр. 84.—Географическое распространеніе: Бессарабія, Херсонская губ., Екатеринослав- ская, Таврическая, Земля Донск. Козаковъ, предгорія сѣв. Кав- каза, Саратовс..„ _ __ Астраханская губ. Повидимому растеніе это не подвигается къ Востоку отъ Ергеней. 213. Р. гесй.Х. Тингута, Элиста, Тундутово. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 244. Р, агдепіеа Ь. а. ѵиідагіз Коск. Элиста, Дунду-Нуръ. (цвѣт. 17 мая). р. ілсава Ышіет. (И. СЬегзоп. I р. 188) Альма- тинъ, Енотаевскъ, Элиста (цв. 12 мая). 245. Р геріапз Б. Астрахань, Тингута, Долбанъ. Май. 246. Р. сіпегеа Скагх. р. ігі/оііаіа Коск. На песчаныхъ мѣстахъ Ергеней: Тундутово, Тиигута. 247. КиЪиз саезіиз X. Астрахань (Коржинскій), Долбанъ, Тингута, Элиста. 248. Поза сіппатотеа Б. Между кустарниками балки Му- Булукъ около Тингуты. (Незр. плоды 31 мая). 249. Ж еапіпа Б. Ергени— Кюрюльта (Красновъ). 250. Сгаіаедш /поподупа Басд. Между кустарниками въ балкѣ Тингута. Листья, черешки и плодоножки (а отчасти и плоды) покрыты рѣдкими волосками.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 110 251. С. охуасапіка X. Тундутово. Листья (а отчасти и че- ретвп) покрыты рѣдкими волосками; плоды и цвѣтоножки голые. (Незр. плод. 29 мая). 252. Ругиз Маім X. йженйж Коск, На заливныхъ лу- гахъ Волги—Каменный Яръ. Листья большіе, крупные, снизу пушистые, заостренные, двояко пильчатые. Плоды мелкіе, пло- доножки пушистыя. (Незр. плоды 3 іюня). 253. Р. Азігасапіса РС. (Ргосіг. II р. 635). Еоіііз оѵаіі- оЫап^із асиііз знЫирІісаіо — зеггаііз виЫліз раііі Ііз еЬ іп псг- ѵіз ѴІ1ІО8І8, вареніе §ІаЬгіз іп гасііі риЬегнІіз 5 • Сігса Азіг.і- сЬап ех іеві. Ьогкиі. Маіиз Азігасапіса І)ніп.— Соигз. е<1. 2. ѵ. 5, р. 426. Ап ѵаг. Р. Маіі? (ВС. Іос. сіі). Видъ этотъ болѣе чѣмъ сомнительный. Смотр. тоже ЬеіеЬ. Р1. Вовз. II р. 97. Опадгагіеае Іиіз. 254. ЕріІоЪіит Ыгзиіит X. Астрахань (Коржинскій, Кла- усъ), Ергеии (Красновъ). Цвѣтетъ вь іюнѣ и іюлѣ. 255. Е. іеігадопит Ь. Ергени (Красновъ). 256. ІзпагЛіа раіизігіз X. Сігса АвІгасЬап (8. Сг. Сгтеііп іп Ье4. РІ. В. II р. 113). 257. Тгара паіапз Ъ. Астрахань (8. Сг. бгшеііп, Раік, МВ., С1аи8,, Коржинскій). „Одно изъ самыхъ распространенныхъ ра- стеній въ дельтѣ. Растетъ какъ въ замкнутыхъ не очень глубо- кихъ ильменяхъ, такъ и въ заливахъ, глухихъ ерикахъ, а так- же и на взморьѣ до порядочно! глубины (аршина два', покры- вая сплошь иногда довольно большія пространства. Нѣкоторые ерики заростаютъ имъ такъ сильно, что чрезвычайно трудно проѣхать въ лодкѣ. Цвѣтетъ съ половины іюня до половины августа; зрѣлые плоды съ августа. (Коржинскій—Отчетъ стр. 10). Ноіогодеае В. Вг. 258. МугіорКуІІипі ѵегіісіііаіит Ь. Астрахань (Коржин- скій).—Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ. 259. М. зрісаіит Ь, Пойма Волги (Красновъ).
120 I. Пачоскій. Нірригійеае Упк. 260. Нірригіз ѵиідагіз Ь, Астрахань (8. Сг. Стеііп, Кор- жинскій).—Цвѣтетъ въ концѣ апрѣля и въ маѣ. СаІІіІгісІііпвае Упк. 261. СаІйІгйЛе ф. 1 * 3). Сігса АзігасЬап (8. Сг. ОпіеНп). Пойма Волги (Красновъ). СегаіорІіуІІеае бгау. 262. Сегаіоркуііит Летегзит X. На болотахъ около Астра- хани (Коржинскій). 263. С. зиЬтегзит Ь. Дельта Волги (Коржинскій-Отчетъ, стр. 9). Іуііігагіеае ііізз. 264. Лтшапяіа Сазріа МВ, ,). Ѵегѳиз овііа Жіі^аѳ іпйга АвігасЬап (Віит., ЕісЬшаІсІ іи Ье<1. И. К. II р. 125). 265. Ьуікгит Зиіісагіа Ь, [5. ѵиідаге Хей. На влажныхъ мѣ- стахъ—ТингутаАстрахань (Коржинскій), пойма Волги (Крас- новъ) (цв. 31 мая) 266. X. X- Астрахань (Коржинскій), пойма Волги (Красновъ). Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ. Дрмлвч. Въ сѣверной части Астраханской губ.. произрастаетъ должно быть еще нѣсколько видовъ этого рода, такъ какъ около Сарепты растетъ еще пять видовъ, ненайденныхъ до сихъ поръ въ предѣ- лахъ Астраханской губ. Ташагіісіпіаі іе». 267. Мугісагіа Ваѵигіса ЕЛгЬ. На пескахъ каспійскихъ осадковъ (Красновъ стр. 5<‘). 1) Указанія очень неточныя: у Краснова С. ѵегпаіів? 5) Аш ѵегіісіііаѣа Ьаш. яесипі. Воізз. И. Ог. 11 р. 743. 3) Экземпляры изъ Тингуты правильнѣе отвести къ Ь. &і1ісагіа 7. іотеШ- шт ХС.; они ничѣмъ не отличаются отъ Крымскихъ.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 121 268. Ж вегтапіса Оезѵ. АЛ ш. Сазріига івіег АзігасЬап еі Кізіаг (ЬегсЬе ех X О. Отеі.—іп Ьей. РІ. В. II. р. 131). Мо- жетъ быть, что это указаніе ошибочно. 269. Татагіх іеігапйга Раіі. На пескахъ каспійскихъ осад- ковъ (Красновъ). Ергени (Красновъ). 270. Т. Іаха ЖіШ. (Ьеі. II, р. 133). На солончаковыхъ мѣстахъ въ юго-восточной части Ергеней (11 мая плоды). Астра хань (Коржинскій). 271. Г. дтасПіз УѴіІІй.** Ай овііа Жоіріе? (ЕісЬжаИ іи Ьей. РІ. В. II р. 135). 272. Т. Ііазіі Вези, На солончаковой почвѣ около Астра- хани (цв. 5 іюня). 273. Т. Сгліііса Ь. у. тістапіка ЪеЛ. Іп іівиіів овііі Шоі- #ае? (Сіапз іи Ьей. РІ. В. II р. 135). 274. Т. Нокепаскегі Випде.? (Воізз. РІ. Ог. I р. 771). Беш- куль, на берегу Каспійскаго моря. Гайдуцкіе пески (цв. 7 мая). Сомнительно относятсяли астраханскіе экземпляры’ къ этому виду; настоящее мѣстонахожденіе Т. НоЬепаскегі—Закавказіе. 275. Т. ф. (весі. Ьесайепіа ЕЬгепЬ.) Молодые вѣтки п листья покрыты бѣловатыми бородавочками въ видѣ мучнистаго налета; листья съ широкими основаніями, треугольные или ланцетные; цвѣтки, на концахъ вѣтвей, собраны кистями, очень крупные (раза въ три или четыре крупнѣе чѣмъ у другихъ видовъ) блѣдно- розовые; частей цвѣтка обыкновенно 5, рѣже 6 или 7; цвѣто- ножка нѣсколько длиннѣе или короче прицвѣтнаго листа и вдвое длиннѣе чашечки. Все растеніе своимъ ІіаЬііиз’омъ отличается отъ прочихъ видовъ рода Таіпагіх, которые я наблюдалъ въ Астраханской губ. Весьма возможно, что это только разновид- ность Т цгасіііз Ж. Найденъ (съ цв. 11 іюня) на Гайдуцкихъ пескахъ недалеко устья Кумы, гдѣ онъ, совмѣстно съ другими видами, сплетеніемъ корней способствуетъ образованію глини- стыхъ столбовъ, среди размытой пескомъ равнины. Сисигіііасеае Іим. 276. СисигЪііа ор^ега X. НаЬ. ргоре АвігасЬап (ЬегсЬе ех (Іеог^і іи Ье(Ь РІ. В. II р. 142.
122 I. Начос кій. Рвгіиіасеі® Ііт. 277. Рогіиіаса оіегасеа X. Тингута; Енотаевскъ (Красновъ); Астрахань (Коржинскій). Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ. 278. Моііидо Сегѵіапа 8ег. Астрахань (Раіі., 8іеѵ. іи Бей. Р1. В. II р. 154). Рагопусіііеае А. 8. НіІ. 279. Легмйгй діакга Ь. Астрахань (Коржинскій), пески каспійскихъ осадковъ (Красновъ). 280. Ж огЬгай Ляйгж. Астрахань, Тундутово, Красный Яръ, Енотневскь. Алынатинъ, Элиста. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 281. Ж кігзиіа Ь. Астрахань (Клаусъ—Флоры приволж- скихъ странъ стр. 212). Ергени (Красновъ)1). 282. Н. іпсапа Хаж. (а. апцизііГоІіа Гепгі. еі р. ІаііГоІіа Гепхі.) Элиста; Тингута, аі Іасиз ваізоз <1ев. сишап.- (Еаік. іи Ье<1. Е1. В. II р. 161); Цвѣтетъ въ маѣ іюнѣ. Сгаааиіасеае ВС. 283. 8едит рыг/шгеит 2лп&. Пойма Волги (Красновъ). 284. 8. тахітит 8иі. Луга Волги—Каменный Яръ. 285. 8. асге Е На песчаныхъ мѣстахъ долины Волги— Каменный Яръ. ЦпіІеІІііегае іи». 286. Егупдіит сатрезіге Е На полынныхъ степяхъ Ерге- ней (Красновъ). 287. Е. ріапит Ь. Тундутово, Альматинъ, Астрахань (Кор- жинскій). Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ. 288. Тгіпіа кізрісіа Но#т. (ОС. Ргойг. IV, р. 104). Эли ста; Дунду-Нуръ, Уланъ-Ерге. Походитъ по общему ЬаЫІпв’у 1) Приводится, вѣроятно, по ошибкѣ вмѣсто слѣдующаго вида.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд, Калмыцк. степей. 123 иа Т. НойГтаппі МВ., ио все растеніе стое Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ 1). 289. Т. Но^шаппі МВ. На полынныхъ степяхъ Ергеней (Красновъ— впЬ. Вптіа 1еіо<*опа). Можетъ быть приводится вмѣ- сто предыдущаго вида >). 290. ЕаІсагіа Віѵіпі Нозі. Астрахань (Клаусъ), Тингута, Гайдуцкіе пески. Цвѣтетъ въ іюнѣ. 291. Мигеііа Іиіеа Воізз. Имни-Нуръ, Тундутово (цв. 23 мая). 292. $іит Іапсі/Ыіит МВ. Лѣсная плантація Элиста (дико ли?), Астрахань (Коржинскій). Сарпинскія озера (Красновъ). 293. Вегиіа апдизіі/оііа Коск. Пойма Волги отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ—еиЬ. 8. ап^ивііГо!.). 291. ОепапіИе Ркеіапсігіит Баю. По болотамъ около Астра хапп (Коржинскій), пойма Волги отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ), около озера Альматинъ (цв. 27 мая). 295. ІлЬапоІіч яр. Черноземныя балки Ергеней (Красновъ). 296. Сепоіоркіит Еізскегі Коск. (Спісііопі ГізсЬегі Вргеп^.). На влажныхъ лугахъ балки Тингута (цв. 31 мая). 297. Еешіа Таіагіса ЕІзск, На глинистыхъ склонахъ балки Му-Булукъ (между кустарниками) около Тннгуты, Имни-Нуръ, (цв. и незр. плоды 31 мая). 298. Ж Сазріса МВ, На глинистыхъ буграхъ около Астра хани (Коржинскій), Тингута. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. Элиста (Красновъ). 299. Е. заіза ЬеЛ. Іиіег Загеріа еі АяігасЬап (Раіі., СІаиз іп Ьесі. Е1. В. II р. 304; Клаусъ—Флор. приволжскихъ странъ, стр. 214). 300. ЛлеВшж дгачеоіепз Ь. Іп сіевегі. сігса АвігасЪап (8. Сг. бшеі. іп Бей. И. В. II р. 317). 301. Разііпаса заііѵа X. Черноземныя балки Ергеней (Крас- новъ). 302. Негасіеит Зропсіуііит і. Приводится для чернозем- ныхъ балокъ Ергеней 1 * 3) (Красновъ). 1) Найдено иною въ 1889 году въ Донск. обл.: Новочеркаскъ, Максимовна, Степвзя. Нѣкоторые изъ донскихъ экземпляровъ менѣе пушистые, чѣмъ астраханскіе и переходятъ и» Т. Ноііпмпі МВ. >) Ледебуръ подъ иазв. Д Іеіодона С. А. М соединилъ Т. Лйрйіа м Т. До/рпаппі МВ. Впрочемъ оба вида мало отличаются между собою. 3) Ж ЗМгішш Ь. Найденъ около Элисты (Красновъ).
124 I. Пачоскій. 303. Оаисиз Сагоіа I». На лугахъ по ерику Мангутинскому и ильмею Кукшину (Коржинскій), берега рѣкъ (Красновъ), на лугу балки Туи гута. Вообще это растеніе рѣдко попадается въ предѣлахъ Астраханской губ.; это справедливо, ие только отно- сительно Астрах. губ., ио вообще цѣлаго степнаго юга. 304. Тогіій ЛшіЛгмгсмл (г«гйі. Эевегі. Саітпссогпт (Еаік. іи Ьпй. ЕІ. К. II р. 343). 305. АпІкгізсиз зуіѵезігіз Но/рт. Черноземныя балки Ерге- неі (Красновъ). 306. СішегоріуИмя» Ргезсоіііі ВС, Листочки покрывалецъ одинаковой величины въ числѣ 4—8. Бпслюрта, Имни-Нуръ, Тундутово, Тингута, Альматинъ. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 307. Саскгуз ойопіаідіса Раіі. (Ьей. Г1. В. II р. 356).— На глинистыхъ буграхъ около Астрахани (Коржинскій, Віпт., ЕісЬѵѵаІй), Альматинъ, Тундутово, Николаевка, Енотаевскъ. Цвѣ- тетъ въ апрѣлѣ и ивѣ; зрѣлые плоди въ концѣ мая. 308. Сопіит тасиіаіит Ь. На травянистыхъ мѣстахъ около Астрахани (Коржинскій). Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ. ВмІІасеае Іи». 309. діаиса Везз. (А. ^аііоісіеа МВ.), Въ балкѣ Тингута (цв 31 мая). 310. Л. Арагіпе Зскоіі. На влажныхъ мѣстахъ балки Тин- гута (I іюня съ еще нераспуст цвѣтами). 311. Л. Вем. Астрахань, Тингута, Тундутово, Элиста, ставка Еркетеневскаго улуса, Долбанъ. р. Лігжіа т. іоѣо ріапіа йепве Ьігваіа, ГгисііЬпв а1Ьо-кігваІІ88ІіііІ8. Лег^епі—рг. Тппйпіожо (врес. йо- гіГ еі ГгисііГ. 29 мая). 312. ВиЪіа ііпсіогит В. Но виноградникамъ и садамъ въ Астрахани, Цвѣтетъ въ іюнѣ. 313. Ѳаііит раіизіге В. Тингута, Долбанъ, Каменный Яръ.—Іюнь.—Астрахань (Коржинскій). 314. О. шіигеіе/Ышж Тгет. рг. АвігасЬап. (Віпт. іп Ьей. ЕІ. Вовв. II р. 409). Апіесейепіі тахіте аГВпе. 315. (?. Таіагісит Тп«я На глинистыхъ обрывахъ ц за-
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 125 ливныхъ лугахъ: Астрахань, Красный Яръ, Каменный Яръ; цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 316. 6г. ркузосагрит IX Сігса АзігасЬап. (Віит іи Ьей. ЕІ. В. II р. 410). 317. (т, гиЫоісІез Б. Тингута, на заливныхъ лугахъ около Астрахани (Коржинскій). Цвѣтетъ съ конца мая. 318. О. Ъогеаіе Ь. Каменный Яръ (листья узко-ланцетные). (Цв. 3 іюня). 319. (г. ѵегит Ь. Астрахань (Коржинскій), Элиста, Бул- гунъ-Сала, Альматинъ. Май до августа. 320. 67. зригіит Ь. р. Ѵаіііапііі ЛС. б8Р-Л Тундутово, Дунду-Нуръ. 321. (т. Аратіпе X. На сырыхъ травянистыхъ мѣстахъ, большею частью подъ деревьями на берегахъ рѣкъ и болотъ, около Астрахани (Коржинскій). Іаіегіапеае ОС. 322. ѴоЛегіанеІІа оіііогіа Л/опсЛ. На полынныхъ степяхъ Ергеней (Красновъ). 323. Ѵаіегіапа ІиЬегоза X. Элиста. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ. 324. К о({ісіпаІі$ X. Астрахань (Коржинскій), Каменный Яръ (цв. 31 мая), (р. іпіпог КосЬ.). Оіріасеае ОС. 325. Лірзасиз (Лпеііпі МВ. По берегамъ и на лугахъ около Астрахани (Коржинскій). Цвѣтетъ съ іюля до сентября. 326. Л. рііозиз Ь. Около ильменей (Красновъ). 327 Серкаіагіа Таіагіса Зскгагі. На-пескахъ Ергеней (Крас- новъ), Тингута (Красновъ). 328. ЗсаЫоза ІТсгаіпіса Ь. На песчаныхъ мѣстахъ балки Тингута. Іюнь—августъ. 329. 8, оскгоіеиса X. Тингута, Тундутово (цв. 31 мая). Сошрозііае Айагв. 330. Реіа&ііез іотепіозиз ЛС. Тингута, на песчаныхъ мѣстахъ.
126 I. Пачоскій. 331 Тгіроііит ѵиідаге Ееез. По берегамъ травянистымъ мѣстамъ около Астрахани (Коржинскій). 332. бШаІеИа ХіжіІ. Уланъ-Ерге. р. шршшш Іліі. рг. АзігасЪап (Віит., ЕісЬ- ѵѵаід іи Ьесі. И. В. II р. 478). 333. Егідегоп СапаЛепзіз Ь. Астрахань (Коржинскій). 334. Е. (мгй X. На песчаныхъ мѣстахъ балки Тингута (цв. 30 мая). 335. Хрммугй ѵиідагіз Сазз. Черноземныя балки Ергевей (Красновъ). 336. X. ѵіііоза ЕС. На полынныхъ степяхъ. 337. X. (Иѵагісаіа ЕС. На полынныхъ степяхъ Ергеней (Красновъ). 338. Івжй Неіепіит X. Тингута. (Красновъ). 339. I. Осиіиз Скгізіі Ь. Элиста. Май. 340. /. заіісіпа X. Тингута. Іюнь. 441 X (тегтаяйа X. Тингута, Элиста; не совсѣмъ типи- ческіе экземпляры. (Цв. 31 мая). 342. I. Вгііапіса X. Астрахань, Николаевка, Долбанъ, Батырь-Мала. Тингута, Альматинъ. Цвѣт. въ маѣ и іюнѣ. 343. I Сазріа Вішп. Около Астрахани; очень рѣдкое ра- стеніе (Коржинскій), пойма Волги и ея дельта (Краснов* >- тетъ въ іюлѣ. Іп ІП8ИІІ8. іп. Савріі а<1 ХѴоІ&ае овііиіп (Віит. й. ехв. іп Ье<1. ЕІ. К. II р. 507).—Приводится тоже это растеніе для солонцеватыхъ почвъ Ергеней (Красновъ) и для Сарпин- скихъ озеръ? (Красновъ). 344. Риіісагіа ѵиідагіз (}агіп. У жилья и дорогъ (Красновъ). 345. Хапікіит Зігитагіит Ъ. Астрахань (Коржинскій), Имни-Нуръ, Элиста. 346. X. зріпоза Ь. Астрахань. 347. ВіЛепз ІгірагШа Ь. На заливныхъ лугахъ около Астра- хани (Коржинскій). Цвѣтетъ въ августѣ и сентябрѣ. 348. НеІіапіНиз аппииз Ь. На травянистыхъ мѣстахъ и лугахъ около Астрахани; вѣроятно заносится случайно; но встрѣ- чается очень часто. (Коржинскій—Очеркъ, стр. 38). 349. ііпсіогіа X. рг. АаігасЬав (8. 6. ОшеІ. іи ... Ьей. ЕІ. В. II р. 525),—черноземныя балки Ергеней (Красновъ). 350. Ріагтіса ѵиідагіз ЕС. На заливныхъ лугахъ около Астрахани (Коржинскій).
Флорограелчесия •тогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 127 351. Р. слгійв|йіе» Хаі. Рг- АвігасЬш (8. О. бгяіеіііі— Ьей.. И. В. П р. 530), отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ, Киуеъ), дельта Волги (Красновъ). 352. Р. яресіояа >0. (Ьей. ЕІ. К. II р. 530). По вино- градинкамъ въ Астрахани (цв. 6 іюня). Отличается отъ экзем- пляровъ гербарія Унив. св. Владиміра почти совсѣмъ голымъ стеблемъ и листьями. 353 АсМІІеа ММІе/оІіит X Ергени, Альматинъ. 354. Л. міасеа Ж. X южн. ч Ергеней. 355. Л. поЫІіз X. Астрахань (Коржинскій), Каменный Яръ, Тундутово, Альматинъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ. 356. Л. (тегіегі _ іесчаныхъ мѣстахъ; обыкновен- но: Гайдуцкіе пески, Элиста, Тундутово, Красный Яръ, Альма тинъ, Дунду-Нуръ, Енотаевскъ, 2 _лолаевка. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ (нѣкоторые экземпляры цвѣли въ концѣ апрѣля). /Ьгта: /ІогіЬиз йііиіе о&гоіеисіз. Альматинъ, Тин- гута, Тундутово. /огта.* Л. <?егйо-|- Л. Міііе^оііит; ЯогіЬия осЬго- Іеиеів; іи агепояів рг. Тппйиіошо. 357. Л. ІфйрЛуІа МЖ На глинистой почвѣ; обыкновенно: Уланъ-^рге, между ставкою Хорахузовскаго и Икицохуровскаго улуса, Долбанъ, ори р. Манычъ, Элиста, Альматинъ, Бешкуль, Имни-Нуръ, Николаевка, Астрахань. Цвѣтетъ съ половины апрѣля до іюня. ѵаг. Зсктаік. около озера Баскунчакъ. /Ъгта: головки расположены широкимъ щиткомъ, на длинныхъ ножкахъ; все растеніе пушисто-войлоч- ное. Енотаевскъ, Николаевна. /олиа; Л. /фйріуій .. (ІегЬегі. Листья похо- дить на А. СегЬегі, цвѣты на А. ІеріорЬуІІа.—Бул- гунъ-Сала. Примѣчаніе. Оба вида представляютъ массу мел- кихъ разновидностей, какъ это вообще свойственно роду АскШеа. 358. Л. риЪезсепз Ъ. А<1 Тапаіп еі Шоіриіі рг. АяігасЬап (8. О. Сгтеі. Ьей. П р. 537). 359. Л. йжіеяйжі X. Рг. АзігасЬап (8. &. Отеі. Ьей. II р. 537).
128 I. Пачоскій. 360. МаМсагіа САатотійа X. Черноземныя балки Ерге- ней (Красновъ). 361. Ж ішЛога X. Астрахань (Коржинскій, Віит), Батыръ* Мала (цв. 26 мая). 362. Ж ргаесох ОС. Рг. АзігасЬап (Віит еі Кагеііп—Ьей. И. В. II р. 547 виЬ. М. іпой. у. ргаесох). 363. Ругеікгит аскіііеі/оііит МВ. Альматинъ, Бешкуль, Ено- таевскъ, Дунду-Нуръ, при р. Манычъ, Астрахань, Красный Яръ, Уланъ-Ерге, Николаевка, Элиста. Цвѣтетъ въ маѣ. 364. ЛНпийй мйойііо ЮИ. Рг. АоігасЬап (МВ. ех Веввег—Бей. II р. 560). 365. Л. агепагіа ОС. На пескахъ около Енотаевска. 866. А. Огасипсиіиз Б. А Казап изцие АзігасЬап (Клаусъ —Флоры, стр. 219). 367. А. сатрезігіз О На глинистыхъ буграхъ около Астра- хани (Коржинскій, Віит). Цвѣтетъ съ іюля до сентября, Ергени (Красновъ). 368. А. іпо&ога МВ. Астрахань (Віит), на пескахъ Ер- геней (Красновъ*. 369. Л. зсорагіа Ж. ІГ. На глинистыхъ буграхъ около Астрахани (Коржинскій, Віит), Долбанъ. Цвѣтетъ съ іюня до сентября. 370. А. тагіііта Везз. Самое обыкновенное растеніе. 371. А. /ѵадгапз ІѴіІІсі. Астрахань (Коржинскій). 372. Л. пиіапз ЖвШ. Альматинъ, Астрахань (Віит—Бей. II р. 571). 373. Л. ХегсАелшл ЖеЬег. Сігса Авігасііап (Віит—Бей. II р. 573). 374. Л. топодупа Ж. Ж. Сігса АвігасЬап (I. О. бтеііп— Бей. II. В. II р. 573). 375. Л. раисі^ога ЖеЬег. Астрахань (Клаусъ—Флоры, стр. 220). 376. А.ргосега ЖіШ. Астрахань (Коржинскій), Енотаевскъ, Альматинъ, Уланъ-Ерге. Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ. 377. Л. Ропііса Б. На ааливныхъ лугахъ около Астра- хани очень рѣдко (Коржинскій), на влажныхъ солонцахъ около внутреннихъ озеръ (Красновъ), иа солонцеватой почвѣ Ергеней (Красновъ). Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ.
ФлорограФическіа и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей, 129 378. А. /асд. На степяхъ и буграхъ около Астра- хани (Коржинскій, Віит). Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ.—Тингута (Красновъ). 379. А. ѵиідагіз X. Около д. Чулпана (Коржинскій) и Дол- банскаго бугра (Коржинскій), Элиста (Красновъ). 380. А. [гідігіа ІѴИМ.. На полынныхъ степяхъ: побе- режье, внутренняя степь, Ергенп (Красновъ—Гео-Бот. изслѣд. стр. 49). 381. Тапасеіит ѵиідаге Б, Тундутово 382. НеІісНгухит агѵпагіим ОС, На глинистыхъ буграхъ около Астрахани; довольно рѣдкое растеніе (Коржинскій); на песчаныхъ мѣстахъ около Элисты. Май. 383. О. иіідіпозит Б. Но берегамъ и травянистымъ мѣ- стамъ около Астрахани (Коржинскій). 384. Еііауо агѵепзіз Б, Элиста. 38В. Зепесіо ѵегпаііз Ж. К. На влажныхъ солончаковыхъ мѣстахъ при р. Манычъ (съ цвѣт. въ сред. мая). 386. Я гарізігоиіез ОС. На глинистыхъ буграхъ около Астрахани (Коржинскій), асі \ѴоІе;ае овііа (ЕісЬѵѵаШ—Ьей. II р. 631), яа Гайдуцкихъ пескахъ, на лугахъ Волги около Камен- наго Яра (цв. 3 іюня). 387. 5. 'ГасоЬаеа Б. На лугахъ и травянистыхъ мѣстахъ около Астрахани (Коржинскій), Имни Нуръ (цв. 23 мая). 388. 8. угапгіікпіаЫз Бей. (8. егисаеГоІінв Ь. ѵаг. цгапгіі (іепіаіиз Воізз.?) На лугахъ у с. Хорбая, д. Оли, у бугра Дол- бана, с. Яндыкъ и д. Чулпана (Коржинскій—Отчетъ стр. 24). 389. 8. егисае/оііиз Б. агепагіиз МВ. (<ф.). На песча- ныхъ мѣстахъ около Тундутово (цв. 20 мая).—А. СЬжаІупвк іівфіе Авіг. (Клаусъ зиЬ. 8. егис.). 390. 8. раіийозиз Б ѵиідагіз Баі. На лугахъ Волги и ея дельты (Красновъ. Клаусъ). 391. Саіепйиіа о^ісіпаііз Б. Сігса Азігасііап (ЬегсЬе ех Л. ( ішеі.—Ье(і. II. В. II р. 650). 392. Ескіпорз ВИго Б. Тингута, Тундутово (Красновъ). 393. Е, зркаегосеркаіиз Б. Тингута, Борсала (Красновъ). 394. аппиит Б. Тингута, Элиста. 395. Заиззигеа уіотегаіа Гоіг. ІЭея. КііЬап. еі аІіЬі (Ьесі. II р. 665). Но всей вѣроятности, равно какъ и слѣдующій видъ, встрѣчается въ Калмыцкой степи. 6
130 I. Пачоскій. 396. 5. сгамі/Ыл ОС. Сіе еі ігапв Жоі^апі, Загеріа, Леа. савр. еі аІіЬі (Ьей. II р. 666). 397. Сагііпа ѵиідагіз О. На пескахъ Ергеней (Красновъ). 398. Селйкгеа ІйіЛетсл Хат. Элиста (цв. 19 мая). 399. С. дІаяІі[оІіа О. На нѣсколько влажной солончаковой почвѣ: Элиста, Тундутово, Тингута. 400. С. ігіскосеркаіа МВ. а. апдизіі/оііа К еі Ж Аксай (Красновъ), Абганерово (Красновъ); между озеромъ Цаца и Бар- манцакъ, Тингута (цв. 30 мая). 401. С. ЗсаЫоза Ь. Ъ. согіасеа Ж. Ж. Элиста, между оэ. Цаца и Барыанцакъ. Тундутово (цв. 29 мая). 402. С. аЛргезза Ье<1. Ергени (Красновъ), а Загаіоѵѵ пвцпе АвігасЬап (Клаусъ). 403. С. УѴоІдепзіз ОС. Астрахань (Віиш—Ьей II р. 102), бугоръ Борушн (Коржинскій), на полынныхъ степяхъ: побе- режье, внутренняя степь, Ергени (Красновъ). 404. С. агепагіа МВ. На песчаныхъ мѣстахъ: Тингута, Гайдуцкіе пески, Тундутово. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 405. ОиорогЛш ЛсллЖш» X. Астрахань (Коржинскій), на безплодныхъ мѣстахъ Ергеней. 406. Сагсіииз пиіапз О. Ергени (Красновъ). 407. С. катиіозиз Екгк. Астрахань (Віпт—Ьей. II р. 720), иа Гайдуцкихъ пескахъ. Попадаются многочисленныя видоизмѣ- ненія и переходы къ слѣдующему виду: а. С. катиіозиз -|- ипсіпаіиз. При р. Манычъ. Ь. С. катиіозиз -|- «жшайо. Ножки головокъ до верху колючія; головки иногда скученныя. Имни-Нуръ, Астрахань, Уланъ-Ерге. с. С. катиіозиз ипсіпаіиз. Головки мелкія. Далбанъ. 408. С. ипсіпаіиз МВ. На степяхъ и иа глинистыхъ буг- рахъ около Астрахани. (Коржинскій, МВ., Віпт, Сіаня), Крас- ный Яръ, Альматинъ. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. С. ипсіпаіиз -}- катиіозиз. Элиста. 409. С. сгізриз Ь. Ергени (Красновъ). 410. Сігзіит Іапсеоіаіат 8сор. Тингута (Красновъ), Астра- хань (Красновъ). Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ. 411. С. зеггиіаіит МВ. А СЬѵѵаІупвк ибцие ЛвІгасЬац (Клаусъ—Фл. прив., стр. 222—подъ назв. С. сіііаіиш МЖ1
Флорогра«ическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 131 412. С. «гшвж 3. жій ЖосЬ. Астрахань. іеМшж Бей. Астрахань (Коржинскій), Ергени (Красновъ). 413. С. іпсапит Ріяск. Астрахань (Коржинскій). Ергени (Красновъ). <14. С. езсиіепіит Г. А. М. Тингута. 415. Харра тц;ог ваегіп. У плетней въ садахъ, въ тѣ- нистыхъ мѣстахъ около Астрахани (Коржинскій). Цвѣтетъ въ ію " устѣ. 416. X. тіпог ИС. Ергени (Красновъ стр. 40). ’ йжешйм Хат. Сігса АаІгасЬап (8. в. впіеі —- Ее<1. И р. 749). 418. Асгорй’йв Рй ' л Ж. На глинистой почвѣ. Астра- хань (цв. 5 іюня). На солонцеватой почвѣ въ Ергеняхъ (Крас- новъ). ' <геа яаііпа Яргепд. Около сухихъ соляныхъ озеръ (Красновъ). 4Г0. Зеггаіиіа «мйшгоміо Ь. (ОС. Ргосіг. VI р. 668, Ьегі. Е1. В. II р. 757). а. депиіпа. Стебель прямой, иа верху немного вѣтвистый. угловатый, вмѣстѣ съ листьями піерехо- ватыі. Листья перистораздѣльные, верхніе перисто- надрѣзанные; сегменты листьевъ линейные или лан- цетно-линейные, цѣльнокрайніе или съ нѣсколькими крупными зубцами, заканчивающимися хрящеватыми остроконечьями; непарный сегментъ обыкновенно боль- ше прочих"; *"члки листьевъ выдающіяся. Головки, въ числѣ одной или двухъ, довольно крупныя (длина 21/, —3 сант.; ширина 2--2!/3 сант.); впрочемъ попа- дается разновидность и съ мелкими головками (р. шісго- серЬаІа Ее<і. Іос. сіі.). Листочки покрывала яйвевид- ные и ланцетно-яйцевидные, голые, или немного пу- шистые, съ короткимъ прямимъ остроконечьемъ, или безъ онаго; внутренніе съ пленчатымъ, обыкновенно отогнутымъ придаткомъ. Тппическ. Форма распространена только въ Сибири. гоЯа*а >Д (ф.) (МВ. 1. 1 с. ІП р. 545, Ъей. Р1. В. II р... 757, Воівв. РЕ Ог, Ш р. 588,
132 I. Г і ”2 : : г: 3. Шмальгаузенъ—Флор. ю.-з. Россіи стр. 326, ВС. Ргойг. VI р. 668. Сагіии» гадіаіиз ’ѴѴ. К. рі. гаг. Нип^. ТаЬ. 11; беггаіиіа сепіаигоісіез МВ. Я. і. с. II р. 264 (поп Ь.). Стебель прямо! на верху немного вѣтвистый, гранистый, вмѣстѣ съ листьями шереховато-пушистый. Листья лопастные, или овальные, перисто-разсѣчен- ные, съ линейными или ланцетными сегментами, обык- новенно цѣльнокрайними, рѣже съ нѣсколькими круп- ными зубцами (нижніе сегменты линейные, верхніе ланцетные, непарный сегментъ больше другихъ, зуб- чатый или надрѣзанный); сегменты на концахъ снаб- жены остроконечьями; жилки выдающіяся, шерохова- тыя. Нижніе листья съ черешками, стеблевые обыкно- венно сидячіе; верхніе крупно-зубчатые; самые верх- ніе линейные, часто цѣльнокрайніе. Головки средней величины (2 —23/4 сант. длины и 1—13/4 саит. ши- рины), округло яйцевидные—одиночные на развѣтв- леніяхъ верхней част:: :гебля (обыкновенно ихъ иа цѣломъ растеніи отъ 3—5). Листочки покрывала го лые, или нижпіе, иа верхушкѣ, слегка пушистые, на- ружные яйцевидные (обыкнов. съ темнымъ пятномъ), средніе ланцетные, снабженные довольно длиннымъ остріемъ, верхніе линейные съ пленчатою верхушкою (обыкнов. отогнутою). Цвѣтки розовые или блѣдно- розовые. Сѣмянка нѣсколько сжатая, блестящая, яйце- видно удлиненная; хохолокъ бѣлый. Растетъ по балкамъ и между кустарниками въ южн. Россіи: Бессарабія, Подольская губ., Херсонская, Таврическая, Харьковская, Курская, Тамбовская, Во- ронежская, Екатеринославская, Земля Войска Дон- скаго, Саратовская, Астраханская, Прикаспійскія степи до Урала, Кавказъ. Въ Западной Европѣ: Австрія, Венгрія, Греція, Сербія, Транспльванія. Отличается отъ типической Формы болѣе мелкими головками, болѣе длинными остроконечьями листоч- ковъ покрывала. Какъ Воізяіег, такъ равно и Ьесіе- Ьопг высказываются, что обѣ Формы едва-ли могутъ быть разсмариваемы какъ отдѣльные виды.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 188 у. /ег^ешйл. Сапіе егссіо гатово ап^иіово роіі- серѣаіо зсаЬго, Гоііів ппіідпе ваЬгів ГтеагіЬиз ѵеі оЬ- Ішціе ріппоіірагіійв; Іасіпіія ІіпеагіЬиз ѵеі оЫоп^о- ІіпеягіЬиз гетоіе дгоззе зеггаііз мімешж. Іегтіпііі, ѵіх та]оге; сарііиііз рагѵіз (1—I1/, сепі. ІаІ., 11/2—2 сепі. Іоп^.) виЬ^ІоЬовів ѵеі зиЬсуІіпйгасеіз; ЯогіЬиз дііиіе гозеіз; іпѵоіисгі здпатіз ехіегіогіЬиз риЬезсеп- ііЬиз оѵаііз асіргеззіз іп тисгопет егесіат ѵеі геЛе- хаю аИепиаІіз; іпГеііогіЬиз іп арретііеет зсагіозаш ріапат іпіевеггітат е1оп<ріІ8 аситіпаііз. Лпіег Ггиі. іп рагіе аеріепЬг. Іегцепі рг. Тіщхиіа. К1. та]. іип. Стебель прямостоячій вѣтвистый, гранистый вмѣ- стѣ съ листьями щетинисто пушистый; листья ланцет- ные или удлиненные перисто разсѣченные, перисто-над- рѣзанные или раздѣльные; сегменты линейные пли удли- ненно линейные, крупной неравномѣрно зубчатые; зуб- цы заканчиваются хрящеватыми остроконечьями. Сте- блевые листья сидячіе пли съ короткими черешками, верхніе ланцетные, линейные и узко-линейные цѣльно- крайніе. Головки многочисленныя (10—12), иа развѣт- вленіяхъ стебля, мелкія (ширина Р/2 сант , длинаРД— 2 сант.) какъ у 8. Сгтеііпі Веске \ . ниже). Листочки покрывала пушистыя съ длинными остроконечьями. Форма вта болѣе приближается къ гаіййі, чѣмъ гь 6’. севйшгоііеа, кромѣ того ояа приближается къ одной изъ Формъ 8. (}тёІіпі.і собранной Бекеромъ около Сарепты, которую я называю 8. Сгтеііпі Вескегі ’). 1) & ОтеЬпі Ее<15. (И. К. р. 758). стебель прямостоячій, угловатый, голый ли на граняхъ шероховатый, на верху нѣсколько вѣтвистый. Нижніе листья съ черешками, голые, сизые, ланцетные или удлиненные, съ нѣсколькими крупными зубцами, стебле- вые малые линейные сидячіе; головки на развѣтвленіяхъ одиночныя (на всемъ расте- ніи отъ 1 до 41, довольно мелкія (длина 1—1% сант., ширина 1 —1% сант.). На- ружные листочки покрывала яйцевидно ланцетные, пушистые, съ темнымъ пятномъ у верхушки съ болѣе или менѣе длиннымъ остроконечіемъ; внутренніе на верхушкѣ съ пленчатымъ придаткомъ. Распростр.: Сарепта (герб. Вэкера), Уральская и Алтай- ская Сибирь, Красноярскъ. р. Жееіегі. Саиіе гатоео роІісерЬаІо. Отличается сильно вѣтви- стымъ стеблемъ съ многочисленными головками (до И). Листья и сте- бель покрыты короткими бѣлыми щетинками, менѣе сизые, чѣмъ у ти-
134 I. Пачоскій. 421. 5. жегавйежоі'йа МЖ Астрахань (Клаусъ), Улапъ Ерге, Бешкуль. 422. /шгіжеа й’пе«л/Ь?й ОС. Тингута (30 мая). 423. X роіусіопоз ОС. На песчаныхъ мѣстахъ Ергеней, рѣдко: Элиста, Тингута (цв. 31 мая). А багаіош іодие Абіга» сііап (Клаусъ). 424. X РоДйЛіі ОС. Ергени' (Красновъ). 425. «7. Еѵегзтаппі Випде. (Іей. И. В. II р. 765). Яа песчаныхъ мѣстахъ: Астрахань (Клаусъ, Віит); Тингута, Туп- дутово, Гайдуцкіе пески. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 420. Хетржвл сожжшвй Ъ. Ергени (Красновъ). 427. Сісіюгіит ІвіуЪш Ь. Астрахань (Коржинскій), Ергени. Цвѣтетъ въ іюнѣ п іюлѣ. 428. Хеояйіом аиіитпаііз X. У ручьевъ—Ергени (Красновъ). 429. Зсоггопега Іасіпіаіа О. (Росіоврегтиш Іасіпіаіит ). Астрахань, Красный Яръ. Апрѣль, май. Р- «Таедмівйшл 5сЛж«В. Астрахань (Клаусъ) 430. 8. тоіііз МВ. (Ройорвегшиш пюПе Е. еі М.) Элиста. -Л31. З.ршіИа РоВ. (Еей. РІ. В. II р. 791; ОС. Ргойг. ѴП р. 118). 2|. Все растеніе покрыто очень рѣдкими короткими волос ками; при основанія стебля находятся старыя влагалища. Листья выходятъ въ значительномъ количествѣ изъ основанія стебля, почти нитевидные, на верхушкѣ свернутые (й)іів ГіІіГогшіЬпб сонѵоіиіів арісе сігсіпаііз); стебль (одинъ или нѣсколько) съ 2—3 листьями и обыкновенно съ одной головкой. Края болѣе широкихъ, не свернутыхъ листьевъ бѣловатые просвѣчивающіеся. Головки длинно-цилиндрическія; наружные листочки покрывала укорочен- ные, яйцевидные; средніе удлиненные, тупые; внутренніе лан- цетные, болѣе или менѣе заостренные; всѣ съ болѣе или менѣе широкою пленчатою окраиною, но срединѣ пушистые (въ видѣ пической формы; стеблевые листья ие меньше корневыхъ, глубоко над- рѣзанные, верхніе цѣльнокрайніе; листочки покрывала съ болѣе длин- ными остроконечьями. Растетъ около Сарепты (гербарій Бэкера). Эта форма составляетъ переходъ отъ 8. Сгтеііпі къ Ж сепМвгоміез 7. /егдепіса. Такимъ образомъ между столь различными формами какъ 1. (Ітеііпі и 8. сепіжигоійв можно найти рядъ промежуточныхъ формъ Въ Сибири произрастаетъ еще нѣсколько близкихъ видовъ. 1) 8пЬ Рскіѵврегто сапо.
Флорографпческія п Фптогсогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 135 необильныхъ хлопьевъ). Сѣмянки ребристыя, цилиндрическія плп призматическія, совершенно голыя; хохолокъ въ 2х/2 раза длин- нѣе сѣмяпкп, п состоитъ изъ бѣлыхъ нористыхъ волосковъ, ьерхпія части которыхъ буроватаго цвѣта. На моихъ экземплярахъ клуб- ней нѣтъ, ио нижняя часть стебля имѣетъ такой видь, что можно предположить, что клубни сидѣли болѣе глубоко въ почвѣ и только ие были мною извлечены. Цвѣтковъ тоже я не видѣлъ, такъ какъ нашелъ это растеніе 3 мая съ плодами иа песчаныхъ мѣстахъ около Краснаго Яра. Высота всего растенія отъ 8 до 13 сант. Длина головки З1/, сант., ширина 11 сант.; длина сѣмянки 1 сант., толщина I1/, мил.; длина хохолка до 3 сантиметровъ. Это растеніе приводится тоже ЕігВшаІсГомъ: „сігса овііа кромѣ того 8. рпвіііа найдена около г. Богдо, въ устьѣ р. Урала, около Каспійскаго моря и въ Алтайской Сибири. 432. 8. Азігаскапіса ВС.? (Ргойг. VII р. 118, Ьей. И. В. II р. 191). Влагалища прикорневыхъ листьевъ расширенные, на внутренней сторонѣ густо мохнато-пушистые; листья узко линей- ные, на верхушкѣ обыкновенно округленные. Все растеніе ко- ротко-пушистое; стеблей нѣсколько. Стеблевые листья походятъ на корневые, но безъ расширенныхъ влагалищъ. Головки ци- линдрическія, одиночныя; наружные листочки покрывала укоро- ченные, выше лежащіе все длиннѣе и длиннѣе; верхніе ланцет- ные; всѣ съ узко-пленчатою окраиною, пушистые; цвѣтки оди- наковой длины съ покрываломъ, желтые; хохолокъ буроватый, значительно длиннѣе сѣмянокъ. Астрахань, на глинистой почвѣ (цв. и незрѣл. плоды 29 апрѣля). Не знаю будетъ ли это растеніе соотвѣтствовать 8. АвігасЬапіса Декандоля. Вотъ описаніе этого послѣдняго: „гасіісе ІпЬегова а<1 соііиш аііепиаіа, (оііів ІіпеагіЬив сопѵоіиіів жвгряе іелйшйй-ггйрй іогяо ѵіііовів, саиіе Гоііів Геге Ьгеѵіоге 2—3 серЬаІо рейппсиіівдие (ошепіовіб, іпѵоіисгі вдпатів ехіе- гіогіЬив оѵаііэ тисгопаіів іогво іотепіозіз, согоііів ІиЬиІозів пес ехрапвІ8а. Напечатанное курсивомъ представляетъ отличительные признаки отъ моихъ экземпляровъ. Видъ этотъ у Дркандоія опи- санъ очень кратко п отнесе.__ _> группѣ съ розовыми цвѣтами. Такъ какъ, въ гербаріѣ Унив. св. Владиміра, экземпляровъ 8. АвІгасЬапіса пѣть, то я не знаю будетъ-ли мое растеніе соот- вѣтствовать Декандолевскому. ЬегіеЬоиг послѣ описанія этого
186 I. Пачоскій. ‘ вида замѣчаетъ: „Согоііае ригригеае (Эес.). Ап а рз . ісепгіепіе ѵеге ііѵегеа? (т. е. 8. ризіііа)—МіЬі і§поіа“ (Іос. сіі.). 433. 5. рагѵі/іога Вгшр На влажныхъ солончаковыхъ мѣ- стахъ: Долбанъ, Тундутово, Тингута. Цвѣтетъ въ маѣ п іюнѣ. 434. Я Магзскаіііапа С. А. Ж. А СЬжаІулзк издие Авіга- сЬап (Клаусъ стр. 224). 435. 8. еппзі^оііа МВ. На песчаныхъ мѣстахъ: Тундутово, Тингута. Цвѣтетъ въ маѣ и іюлѣ. А КашувсЬіп пвдие Авіга- сЪап (Клаусъ). 8. іиЬегоза Раіі. По всей вѣроятности будетъ найдена въ Калмыцкой степи, такъ какъ произрастаетъ по сосѣдству-: Са- репта, Царицынъ, въ пустыняхъ и степяхъ сѣвернаго Кавказа, і ри-Каспійской пустынѣ и др. 436. Тгадородоп пицог Ь. і. ѵиідагіз Зсішаік Элиста. Цвѣ- тетъ въ маѣ. Тоже Астрахань (Клаусъ стр. 224). 437. Т. роггі/'оііиз В. А<1 АѴоІцаиі сігса ііііив ояііііш (ЕісЬ- Аѵаіа—Ьей Г1. В. II р. 785). 438. Т. ргаіепзіз X. Астрахань (Коржинскій), Ергени (Крас- новъ). Можетъ бить приводится вмѣсто слѣдующаго вида. 439. Т. Огіепіаііз В. Рг. АвІгасЬап (8. О. Ошеііп—Ьей. ЕІ. В. II р. 787). 440. Т. ипсіиіаіиз Васд. Около озера Дунду-Нуръ (цв. 23 мая); на песчаныхъ мѣстахъ Ергеней (Красновъ). 441. е7. /йссож#. Ж. К. Рг. АвігасЬап (Віит — Ьегі. ЕІ. В. II р. 788), Тундутово, Тингута (на песчаныхъ мѣстахъ, цв. и плоды 29 мая). 442. Т. ЬгейгоМгй ВС. (Т. Ройоіісіів Веэв?). 1) Стебель вѣтвистый; листья узко-линейные; носика почти вовсе нѣтъ; сѣмянки остро-бугорчатыя, внутреннія дочти вовсе безъ зазуб- ринъ; хохолокъ нѣсколько короче сѣмянки съ носикомъ; Тингу- та, на лугахъ Волги — Камедный Яръ (цв. и плоды 31 мая). 2) Походитъ по общему виду на предыдущіе экземпляры, но сѣ- мянка болѣе длинная и тонкая; носикъ длиннѣе; сѣмянки мелко бугорчатыя; хохолокъ длиннѣе сѣмянки вмѣстѣ съ носикомъ.— Элиста (цв. 17 мая). 3) Невысокаго роста (7м -1'); стебель прямо- 1) Мои экземпляры съ сильно волнистыми листьями; листья і стебли покрыты необильными хлопьями какъ у Т. воссоввв. Это растеніе указано Гмелиноиъ для Астрахани (РГ. Ргобг VII р. 113).
Фдорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 137 стоячій нѣсколько вѣтвистый; лпстья узко-линейные, пряности, лчіе; все растеніе покрыто необильными хлопьями; ножки подъ головками едва утолщены; листочковъ покрывала 8, короче цвѣт- ковъ, цвѣтки ярко-желтые. На песчаныхъ мѣстахъ около Ено- 7~"ска (цв. 27 апрѣля). Можетъ быть это растеніе составляетъ отдѣльный видъ, но такъ какъ сѣмянокъ у меня нѣтъ, то ничего опредѣленнаго сказать нельзя.—4) Сюда же по всей вѣроятности относится Т. Киікепісн? Вем (Клаусъ стр. 22 ’ СатузсЬіп издие АзігасЬап еЬ іп 1)ез. Сазр. Ріог. Липіо (Іос. сіі.) — Экзем- пляры этого рпстепія, находящіеся въ гербаріѣ Уііпв. св, Вла- диміра (изъ Сарепты), по листьямъ походятъ на Т. Родоіісиѳ, но все растеніе, въ особенности въ верхней части, покрыто очень густыми хдопьямп, какъ Т. /Іоссозиз. 443. Т. е/асд. Сігса АзігасЬап (МВ., 8іеѵ—іп ВС. Ргоіг. VII р. 114).—(Бей. Р1. В. II р. 788). 444. I. гиЪег Я, 6г. бгтеі. (ВС. Ргойг. VII р. 114, Бей. Ж1. Возя. II р. 789). Невысокаго роста (до 14 сант.), почти со- всѣмъ голое пли, въ болѣе молодомъ возрасть, съ необильными хлопьями. Стебель простой, рѣже вѣтвистый. Листья съ широ- кими основаніями, линейные или ланцетные, епзые, съ зубчатыми хрящеватыми краями. Ножки подъ головками почти вовсе не утолщены; листочковъ покрывала обыкновенно 8, удлиненно- ланцетныхъ. Цвѣтки Фіолетовые, немного длиннѣе листочковъ покрывала. Наружныя сѣмянки призматическія, зазубренныя; за- зубрины многочисленныя, острыя направленныя вверхъ. Носикъ гладкій, нѣсколько короче сѣмянки; хохолокъ короче сѣмянки съ носикомъ, грязно бѣлый, иногда съ слабымъ Фіолетовымъ оттѣн- комъ; длина сѣмянки 16 мпл., ширина до 2 и.; длина носика 10 м.; хохолка 23 и. Найдено въ концѣ апрѣля иа глинистыхъ буграхъ около Астрахани 1). Астраханскіе экземпляры ие походятъ на рисунокъ Леде- бура въ его Ісоп. рі. Л. гозя. іаЬ. 30; описаніе же этого ра- стенія какъ у Ледебура, танъ и у Декандоля очень поверхно- стно. Можетъ быть, что мои экземпляры приближаются Это растеніе раныне было найдено около Астрахани (8. 0. «иеі , КісЬѵ., Сіаин, Віит—Іеб. Іос. сіі..—н Коржинскинъ—Очеркъ, стр. 41).
138 I. Пачоскій. тиіаЫІе Ласд., по описаніе этого послѣдняго (какъ у Декандоли такъ п у Ледебура) такъ поверхностно, что ничего ноложитедь- ного сказать нельзя. Вотъ описаніе Г. тиіаЫІе: ^ІаЬег аиі а<1 ахіііав еі Ьазіп іпѵоіисгі ѵіх Іапаіпз, рейипсиіів виЬсарііиІо поп іпсгавваіів, іпѵоіисго 8-рЬуІІо согоііав гаеііі виЬаедиапіе, Гмііів вешіатрІехісаиІіЬііз ІапсеоІаіо-ІтеагіЬив аситіпаіів вігісііз. (Лей. іос. сіи). 445. Рісгіз Мегасіоѵіез Б. Тпнгута (Красновъ). ІЛЬідие ай Шоісріт і^ие АвігасЬап (Клаусъ стр 224). 446. Р. зігідоза МЖ Рг. АвігасЬап (Віпт іп Лей. И. Вовз. II р. 801). 447. Басіиса Зсагіоіа Б. Ергени (Красновъ); пЪідпе ай ЦТоІ^ат ивдие АвігасЬап (Клаусъ стр. 225), Астрахань (Кор- жинскій). 448. СЛопгігйіа уипсеа Б. А Йагаіож пв<ріе АвігасЬап (Кла- усъ стр. 225). 449. С. ашЪідиа Різск. Рг. АвігасЬап (В!шп. Лей. 11. К- II р. 809). 450. С. дгатіпе<і МВ. Іп соІІіЬив ваЬиІовів ай ІѴоІ^аіп іпіег АвігасЬап еі ХагИвуп Ггесрепв (МВ. Й. і. с. II р. 244, № 1590). На пескахъ каспійскихъ осадковъ и въ Ергеняхъ (Крас- новъ). 451. Тагохосмт зегойвшж 8а(Н. На полынныхъ степяхъ побережья Ергеней (Красновъ). 452. Т. раіизіге ВС. На влажномъ мѣстѣ балки Тингута (цв. 31 мая).—Около ильменей (Красновъ). 453. Г. о/’/ісіна/е ІѴіддегз. На травянистыхъ мѣстахъ око- ло Астрахани (Коржинскій виЬ. Т. оШс. Кпаиі). <□4. ЖігАЛаеша гЛоеаЛ/оКа МВ. Рг. АвігасЬап (Віит.— Лей. 11. а. II р. 820). 455. Сгеріз іесіогит Б. Астрахань. Николаевка, Енотаевскъ. Тингута, Тундутово. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 456. Бадозегіз Соврйв зр. ш. (весі. ТгісЬосгерів Воівв. И. Ог. III р. 881) О. Ріив шіпивѵе веіиіово Ьігіа, всарів (2—11) иийів ѵеі іоііів 1—2 тіпиіів оЬвііів, вирегпе йісЬоіоте гатово- согутЬовів; Гоііів отпіЬив говиіаіів оЫоп^ів ѵеі оЬоѵаіо-оЫоп- рв, ігге^иіагііег йепіаіів ѵеі виЬіпіе&гів ѳаере ^ІаисевсепііЬив ^ІаЬгів ѵеі тіпиіе Ьігіів, таг^іпе веІиІово-Ьігіів. Сарііпів рагѵів (10—15 тіі. 1оп$., 5—7 тіі. Іаі.), іпѵоіисгі рЬуІІів ехіегпів са-
ФлорограФпческія и оитогеогр. изслѣд. Жалиыці. степей. 139 ІусиІИогтіЪив Ігіап^иіагі Іапсеоіаііа аІЬо - таг^іпаіів абргебвіз ѵеі (ІеЙехіа (1—.2 тіі. 1оп<?.), іпіегпіа (10—12 тіі, 1оп@.) Ііпеа- гіЬив ГгисШегіа сагіпаіів, сагіпа рііозо-^іатіиіобіз гагіиа виЬ- ^ІаЪгіа, рейісеіііа еіоп^аііз аиЬ сарііиіо поп іисгавваііз &Іапс1и~ Іоао-рііоаіа ѵеі аиЪ&ІаЬгіа; ЛогіЬие Іиіеів іпѵоіисго йиріо 1оп<^іо- гіЬиа; гесеріасиіит ріііэ Іоп^іа аІЬів асЬепіа аиЬаедиапІіЬил оЬ- аііит; асЬепіія отпіЬиа ІеппиіЬив (4 — 6 тіі. 1оп§.) аедиііопціа, ІаеѵіЬия ГтеагіЬиа ап"и1аІіб, еігіаім ѵеі совіаііа, таі^іпаІіЬиа асаЬгісііа, сяеіегіа ІаеѵіЬиа. Рарро (2 тіі. Іоп».) піѵео Іеппиіа- зіто іпѵоіисгит поп зирегапіе. бресіеа Ь. Огіепіаіі Воіав. еі Ь. Агаіепаі Вип^е мтіііа. Іп Іосіа віссія рг. АзІгасЬап еі ЭоІЬап, РІ. аргіі., та).' Однолѣтнее, корень тонкій, короткій, нѣсколько Вѣтвистый”, стеблей обыкновенно нѣсколько (до 11), на верху дихотомически развѣтвленныхъ. Листья собраны розеткою, удлиненные или удли- ненно обратно-яйцевидные, къ основанію нѣсколько съуженные, зубчатые пли почти цѣльно крайніе, немного сизоватые, покры- тые рѣдкими щетинками; средняя жилка съ нижней стороны до- вольно сильно выдающаяся, прочія мало замѣтны. Стебель при основаніи довольно густо шероховатый, щетинисто-пушистый, выше покрытъ рѣдкими щетинками, иногда почти совсѣмъ го- лг“ основаніи вѣтвей находятся маленькіе листочки. Ножки головокъ длинныя щетинистыя, подъ головкою не утолщенныя, часто покрытыя желёзистымп волосками и щетинками. Наруж- ные листочки покрывала маленькіе линейно-треугольные съ бѣ- ловатыми краями; внутренніе ланцетные тоже съ бѣловатыми краями, при плодахъ съ выдающимся килемъ, покрытымъ же- лёзками. Цвѣтки желтые въ два раза длиннѣе листочковъ покры- вала. Хохолокъ въ два раза короче сѣмянки, состоитъ изъ тон- кихъ снѣжно бѣлыхъ простыхъ волосковъ. Сѣмянкп тонкія ци- линдрическія съ тонкими ребрышками или бороздками; нарж • ныя свѣтлѣе, по гранямъ тонко-зубчатыя, внутреннія темнѣе, гладкія. Растетъ довольно обильно иа глинистой почвѣ около Астра- хани и не далеко Каспія (Долбанъ). Цвѣтетъ въ апрѣлѣ, маѣ и началѣ іюня; плоды въ іюнѣ. Ь. Смріса близокъ къ Ь. Огіепіаііз Воіав. Однако все ра- стеніе значительно меньше (Ж Омгрй»: стебель 6—ІЗсант. вы- соты, листья —З1/, с. длины и 6—8 мил. ширины, головка
140 I. Пачоеііі. 10—15 мпл. длины и 5—7 мил. ширины. Б. Ооеийій; стебель 18—35 сант. и выше, листья 7 -14 сант. длины и ѴД—4 сант. ширины, головка 10—12 мпл. длины и такой же ширины), ме- нѣе пушистое. Стеблей значительно больше изъ одного корня (у 1і. Огіепі. 1—3, у нашей Формы обыкновенно 4—5, до 11). Лпстья не съужены въ черешенъ, хотя вообще къ основанію нѣсколько съуженные, сизоватые. Головки сравнительно узкія, но болѣе длинныя, чѣмъ у Ь. Огіеві. Наша Форма по общему ЬаЬіім/у довольно хорошо отличается; однако указать признакъ, по которому бы рѣзко Ь. Саэріса отличалась отъ Ь. Огіепба- 1І8, невозможно; они отличаются цѣлымъ рядомъ мелкихъ при- знаковъ. Къ этому виду относятся РіегоіЬеса Ьі&іа у Ледебура и другихъ авторовъ, приводимая для при-Каспійскихъ степей и Астрахани (Клаусъ, Віит, Коржинскій). Во всякомъ случаѣ (РіегоШеса) изъ Крыма Кавказа не тождественъ съ каспійскою Формою. 457. ЗопсКиз оіегасеиз X. Астрахань (Коржинскій), Ергени (Красновъ). Цв. съ іюня до сентября. 458. 5. азрег Ѵііі. Астрахань, Элиста, Тингута, Тунду- тово ’); цв. съ мая до сентября. 459. Я агѵепзіз Ь. По берегамъ и лугамъ около Астра- хани (Коржи нскі й). 460. МиІдеЛіит Таіагісит 1)0. Астрахань, Долбанъ, Эли- ста, Тингута, Тундутово (цв. 5 іюня). 461. Ж ЗіЫгісит ѣеззіпд. Ай ЖоІ^аш іпГегіогет (Л. в. Сгшеі.—ЬейеЬ. Г1. В. II р. 843). Впрочемъ неизвѣстно по ка- кую сторону Волги найдено это растеніе. 462. ІКігясіііж всіаоііет Ж. Ж. зеіідешш Ташск. (вр.). Тундутово, Тингута *) (цв. 31 мая). 463. И. итЪёІІаІит X. Астрахань (Еісй^аій—Ьей. Е1. В. II р. 855) 464. Н. ѵігозит Раіі, Черноземныя балки Ергеней (Красновъ). Сашрапиіасеае Іілі- 465. С&трапіМа Вопопіепзіз Ь, Черноземныя балки Ерге- ней (Красновъ). *) Тоже пойка Волга отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ). 2) СЬідпо Воіри ввфе АеігасЪап (Клаусъ, стр. 226).
ФлорограФическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 141 ІіпІіЬиІагііаі ІІІсІ'і. 466. X. Астрахань, оз. Альматинъ (цв. 27 мая). Ргіпііасвів Ѵеій. 467. Аяйгозосе тахіта X. Астрахань, Красный Яръ, Ено- таевскъ, Элиста. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ. 468. А. еіопдаіа Б. Ад ѴѴоІ&ат іпГегіогет ивцие АвігасЬап (Клаусъ стр. 227). 469. Сймх тагіііта Ь. На влажномъ солонцѣ внутреннихъ озеръ (Красновъ), Имни-Нуръ, Тингута, Тундутово. Цвѣтетъ въ маѣ. 470. Ьузітаскіа ѵиідагіз Ь. Тингута, на заливныхъ лугахъ около Астрахани (Коржинскій), пойма Волги (Красновъ). Цвѣ- тетъ въ вонцѣ май, іюнѣ и іюлѣ. 471. X. Уи/ити/агш X. Астрахань, Красный Яръ. Цвѣ- тетъ въ маѣ іюнѣ. Ірвсупеа® Ищи. 472. Дросулож X. (Ьей. Г1. В. III р. 43, Воівв. Р1. Ог. IV р, 48). На заливныхъ лугахъ около Астрахани (Кор- жинскій, Віпт—іп Ьей. Іос. сіі.)1), пойма Волги отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ), по Кумѣ (Красновъ), въ балкѣ Ар- шань близь Элисты (Красновъ), по глинистымъ обрывамъ ба- локъ около ручьевъ въ Ергеняхъ противъ озера Имни-Нуръ (цв. 23 мая). АісІеріаівае і. Вг. 473. Ѵіпсеіохісит підгит МовсА. Пойма Волги отъ Са- репты до Астрахани (Красновъ), А4 Шо1|аіп іпГегіогет а 8а- геріа пвдпе АвігасЬап (Клаусъ стр. 227) ’). г) Тоже Клаусъ, стр. 227. *) Можетъ быть, это растеніе принадлежитъ къ V. шесііит Оесайпе?—Экзем- пляры изъ Сарепты оказались принадлежащими къ V. тедіат.
142 I Пачоскій. 474. Суиашсім»! вгшімт і. На лугахъ, у плетней, или во- обще между высокими растеніями (по которымъ оно вьется); иногда даже иа глинистыхъ буграхъ—Астрахань (Коржинскій), Никодаевяа, Уланъ-Ерге. Сюда же принадлежитъ С. біЬігісиіп Краснова, который приводится имъ для поймы Волги. Цвѣтетъ въ іюнѣ іюлѣ. іепііапеів ІімІІ. 47В. ЖгуЖгаеа р^іскеііа Жг. Рг. АвігасЬап (Віит—Ьей. ЕІ. Е. III р. 51) у д. Оли» б. Долбана, с. Яндыкъ, на Бирючей Косѣ и Четырехъ Буграхъ (Коржинскій—Отчетъ, стр. 24). аІЫ/Іога Жй. (зр.). Ай Жоірцп тіегіогет а Багеріа иядие АяігасЬап (Клаусъ, стр. 227 яиЬ. Е. Меуегі Випке). 476. Е. зрісаіа Регз. Рг. АяігасЬап (Віит — Ьей. РІ. В. III р. 52). у с. Хорбая, с. Яндыкъ, д. Оли, па Бирючей Косѣ и Четырехъ Буграхъ, Разинъ Бугоръ (Коржинскій — Отчетъ, стр. 24). 477. Ьітпапікетит реііаіит ОямІ. (Ь. пітрЬаеоійея Ьіпк.). На болотахъ по берегамъ ильменей — Астрахань (цв. 5 іюня), пойма Волги отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ). Сопіоііиіасеае Ѵепі. 478. Сопѵоіѵиіиз Іінеаіиз Ь. Сред. часть Ергеиеі, Тингута, Ту вдутою. Цвѣт. въ маѣ. 479. С. воевай і. Астрахань, Уланъ-Ерге. Цвѣтетъ еъ іюня до сентября. 480. Саіузіедіа зеріит К. В » (Коржинскій), пойма волги отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ), Тингута, Элиста. Цвѣтетъ съ мая до осени. 481. Сшшіа Ешгораеа Ъ. Около Астрахаии (Коржинскій) на Ѵісіа Сгасса, Роіуцопит ІараіЬійІіит, Вапшпспіпз Ьтрта, ТурЬа ап^ияііГоІіа и проч. (Коржинсіій); пойма Волги отъ Са- репты до Астрахани (Красно* _ / , гетъ съ іюня до августа. 482. С. ріапі^ога Теп. На растеніяхъ влажнаго луга около Долбана. Іюнь. ‘
ФлорограФичесвія Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 143 483. С. топодупа ѴаЫ. Около Астрахани (Коржинскій); паразитъ на Заііх аІЬа, СПусуггЬіиа ^ІапЛиІіГета и проч. Цвѣ- тетъ въ іюлѣ и августѣ. Вога|іпіае ііиііі. Гоыгпе/огй’а Ж еі Астрахань, Красный Яръ, Бешкуль, Уланъ-Ерге, ю. ч. Ергеней, Альматинъ. Цвѣтетъ въ маѣ. 485. Пеііоігоріит Еигораеит Ъ. На глинистыхъ буграхъ около Астрахани (Коржинскій, тоже у Ледеб.), іи Жоі^ае оаііі іпзиііз (Сіаиз—Бей III 99).—Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ 1). 486. Жолшеа Іиіеа ВеіскегіЬ. А<1 АѴоІ^аш іпГегіогет а Ка тузсЬіп издие АзігасЬап (Клаусъ, стр. 228), на песчаныхъ мѣ- стахъ около озера Альматинъ (цв. 28 мая). 487. Ж. рісіл Еізсѣ. еі Меу. (Бей. И. В. III р. 110, Воівв. ЕІ. Ог. IV р. 166 (К. воічііда Ж еі М., М. Саяріса Сг. Ооп).— !г"*тжи большей или меньшей величины, красноватые, Фіолетово- красные или синіе. Все растеніе большей или меньшей вели- чины; стебли вѣтвистые или простые. На министихъ и песча- ныхъ мѣстахъ: Астрахань, Николаевка, Енотаевскъ, Красный Яръ. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 488. Ж. риііа ОС. Очень рѣдко около Астрахани (Кор- жинскій), а ВішЬігзк издие АвігасЬап (Клаусъ). Цвѣтетъ съ апрѣля. 489. Апскиза о/'ЦсіпаІіз О Ергени, въ садахъ (Красновъ). 490. Л. оскгоіеиса МВ. Рг. Азігаскап (Сіаиз — Ьей. III р. 119). 491. А. Ііаііса Веіз. Рг. Аяігасііаіі (Бегсііе ех Отеі.— Беі. III р. 120). 492. Хусоряй ОгйлЫй X. „На глинистой почвѣ у плетня. Цв. въ маѣ. (Мнѣ извѣстно только одно мѣстонахожденіе)“. (Кор- жинскій—Очеркъ, стр. 44). 493. Опозта жейшш Ьей. На песчаныхъ мѣстахъ между Въ герб. Униі св Влад. оказалась еще экземпляры Ж аышскм МЖ изъ Астрхаави!
144 I. Пачоскій. ставками Яндыково — Мочажескаго и Еркетеневскаго улуса (цв. 9 мая), Астрахань (Віпт—Ьей. I ). <94. О. Нпсіогіит МВ. Бислюрта, Элиста, Уланъ -Ерге, Тундутово, Альматинъ. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 495. аоеше X. Астрахань (Коржинскій), Ено- таевскъ, Элиста. Мои экземпляры отличаются отъ типической Формы неморщинистыми плодами съ мелкими бугорка . жетъ быть, ихъ слѣдуетъ отвести къ Ь. ЗіЫЬогріаппт СгіевеЬ. (Воівв. I _і, IV р. 112). Въ примѣчаніи къ описанію этого вида Воівв. говоритъ: „Согоііае ІпЬив а сі. (ІгіевеЬасЬ іпбаіив йісіив тіііі нее ша^ів пес тіппв суііпйгісіів ас іп X сгпеші ѵі- йеіиг а дио Іюс вресіез саиІіЬив рговігаіів аЬЬгеѵіаіів, писиіів іпіпогіЬив (аи заііз?) йі№вгіа (Воівв. Іос. сИ р. 2 Г Іедебура для Астраханской губ. приводится Ь. ГепиіЙогшіі Ь., но Леде- буровское Ь. іепиііі. Боассіе относитъ къ Ь. КіЫЬогріаппт. Мои экземпляры отъ описанія Ь. БіЫЬогріагіппі отличаются стеблями ие укороченными и ие простертыми. 496. X. іепиі@огит Ъ. Рг. АвігасЬап (Віиш - Ьей. III р. 130). 497. X. о/уісіпаіе X. На травянистыхъ мѣстахъ около Астра- хани (Коржинс , .......теііп—Ьей. III р. 131). Цв. въ іюнѣ. 498. АтпеЫа соглшй К еі М, Довольно рѣдко на глини- стыхъ буграхъ около Астрахани (Коржинскій, Клаусъ, Гне- динъ). Цвѣтетъ съ апрѣля до іюня. 499. саезрііоза ВсКиІіг. На влажныхъ мѣстахъ: Тингута, Долбанъ. Цвѣтетъ въ іюнѣ. 500. М. зігісіа ХшА. Астрахань (Віиш—Ьей. ІП р. 147), Элиста (цв. 11 мая). 501. Егіігісіііит рейипсиіаге ВС. (Ргойг. X р. 128, Ьей. >1. В. III р. 153).—На влажныхъ мѣстахъ около Астрахани п Краснаго ’ Яра. (Цвѣты и плоды 29 апрѣля), аІіЬі сігса овііа ѴѴоІ^ае (Ьей. ЕІ. К. Іос. сіі.). Экземпляры этого растенія изъ Японіи, находятся въ гербаріѣ Унив. св. Владиміра; однако японскіе экземпляры крупнѣе астраханскихъ. Указанными мѣ- стностями и ограничивается географическое распространеніе этого вида. 502. Х’сАіпо^егтит Ходрміа ХеАт. На травянистыхъ мѣ- стахъ около Астрахани (Коржинскій, ЕісЬхѵаІй—Ьей. III р. 156); между посѣвами Уланъ Ерге, Элиста, при р. Манычъ. Мои эк- земпляры отличаются отъ типической Формы небольшимъ коли-
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 145 чествомъ шиповъ па плодахъ; вверху всего одинъ рядъ а внизу два ряда шиповъ. Цвѣтетъ съ апрѣля. 503. Е. тагдіпаінпі Ьеіип. Ай ѴѴоІ^ат рг. ТясЬегпоі Лаг (Раіі), Астрахань, Николаевка, внутр. Калмыцкая степь (цв. и плоды 29 апрѣля). 504. Е. ЬагЬаіит Ьект. Іпяиіів а<і озііа УѴоІцае (Сіаня — Ьей. III р. 157). 505. Е. кеіегасапікит _ ’г. АяігасЬап іпдне іпяніія асі ояііа ХѴоІ^ае (ЕісЬѵіг., Віит, Сіаня—Ьеіі. III р. 157). На песча- ныхъ мѣстахъ около Николаевки Экземпляры, собранные мною отличаются отъ типической Формы однимъ рядомъ шиповъ на плодахъ (6 мая цвѣтъ и плоды). 506. Е. раіиіит Ьект. Астрахань, Красный Яръ, Ено- таевскъ, Гайдуцкіе пески, Альматинъ, Долбанъ, Элиста, при р. Манычъ, Уланъ Ерге. 507. Е. Ьга*кузера1ит Сіаня. А багеріа нясріе АяігасЬап (Клаусъ стр. 230). ЕІ. Мар. 508. Е. Ѵакііапнт Ьект. (Ьеіі. ЕІ. 11. III р. 162; Е. яріпо- сагроя Воіяя. ЕІ. Ог. IV р. 249). На глинистой почвѣ около Аст[ ~ і Краснаго Яра (1 мая цв. и плоди). Цвѣтки пре- краснаго голубаго цвѣта. 509. Неіегосагунт тіпітнпі А. І)С. Іп гірія ргаегнріія \Ѵо1- уае іпіегіогія (Раіі.), іп іпвніія овііі ХѴоІ^ае (Сіаня—Бей. III р. 163). 510. Аярсгидо ргоснтЪепя Г_. страхань (Коржинскій), Аль- матинъ, Ергени. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 511. Суподіояяит о^ісіпаіе Ъ Около Астрахани, довольно рѣдко (Коржинскій), Каменный Яръ, Тундутово (цв. 29 мая). і п<7ега Мгаярія Раіі. На степяхъ и въ балкахъ Ер- геней: Элиста, среди, часть Ергеней, Тундутово. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ. 513. Воскеііа зіеііиіаіа КеіскепЪ. Асі ХѴоІ^апі іпГегіогеш а багеріа няцие АяігасЬап (Клаусъ—стр. 231). — Около ильменей (Красновъ). Іііаиасеае ВагіІ. 514. Нуозсдатиз підег Ь. Астрахань, Енотаевскъ. 515. Н. ршіііш X. Рг. АяігасЬап (8. О. Ошеііп — Ьеіі. III р. 184).
146 1. Пачоскій. 516. ЖглЫга ркузаіоміез Сгагіп. Изрѣдка въ садахъ и около нихь въ Астрахани (Коржинскій); одичалое. 517. Яоіапит Оиісатага X. ѵаг. Регзісит ^ГШЛ. (вр.). Альматинъ, Долбанъ, Каменный Яръ, Тундутово (цв. въ маѣ). Типическая Форма приводится для Астрахани (Коржинскій, Гмелинъ). 518. 8. підгит Ь. Астрахань (Коржинскій), Альматинъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. 519. Ьусіит ВагЪагит Ь. Изрѣдка около заборовъ въ Аст- рахани. Цвѣтетъ въ маѣ. 8сгоірііиіагіасеае ОпсіІ. 520. ѴегЬазсит Віаііагіа Ь. Астрахань, Тундутово, Тин- гута. Цвѣтетъ въ маѣ. 521. V. Ьускпіііз X. Ергени (Красновъ). 522. V. Ткарзиз Ь, Ергени (Красновъ). 523. V. підгипі X. Ергени (Красновъ). Можетъ быть это растеніе приводится вмѣсто слѣдующаго вида ’). 524. К. Отіепіаіе МВ. Булгунъ-Сала, Тундутово. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 525. V. ркоепісеит Ь. Элиста. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 526. Ыпагіа ѵиідагіз МіН. Тингута, Долбанъ (цв. 31 мая); около Астрахани, довольно рѣдко (Коржинскій, 8. 6г. бгтеіін, Віпт). 527. X. тасгомга Ю. Астрахань, Красный -Яръ, Енота- евскъ, Николаевка. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. Басы (Красновъ), Ергени (Красновъ). 528. X. оЛога Скаѵ. Песчаныя мѣста Ергеней: Тундутово, Тингута (цв. 29 мая). А КотузсЬіп издііе АвігасЬап (Клаусъ стр. 232). 529. X. депізіае/оііа Мііі. Элиста, а ЗіпіЬігзк ивдие Азіга- сЬап (Клаусъ). На песчаныхъ мѣстахъ Ергеней произростаютъ экземпляры этого вида высокіе, стройные. Стебли на верху не- 1) Впрочемъ и мною собраны экземпляры ѴегЬазсиш изъ Каменнаго Яра, ко- торые ближе всего подходятъ къ V, пі^гпш Ь.
ФлорограФическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 147 много вѣтвистые, или почти совсѣмъ простые; листья коротко ланцетные, прижатые кь стеблю; цвѣтки мелкіе. Харъ-Булукъ, Тундутово, Тингута. Цвѣтетъ въ маѣ, іюнѣ и до осени. 530. Хсгоркиіагіа ациаііса Ь. Асі Жоі^аііі іпГегіогет а 8а- гайж издие Авігасііап (Клаусъ). 531. Оогіагііа Огіепіаііз Ь. (Ьесі. ЕІ. К. 111 р. 224; Воіѳз. ЕІ. Ог. IV р. 424). На глинистой н солончаковой почвѣ: Астра- хань» Красный Яръ, Долбанъ, Уланъ-Ерге, Енотаевскъ, Нико- лаевка, Бешкуль, Имни-Нуръ, Тундутово, Альматинъ. Цвѣтеть въ маѣ. 532. Ѳгаііоіа о#'ісіпаІІ8 Ь. На заливныхъ лугахъ и но бе- регамъ: Астрахань, Красный Яръ, Каменный Яръ, Долбанъ, Николаевка. Цвѣтеть въ маѣ и до августа. 533. Ьілг/еглй РуліЛагіа Ь. Астрахань (Коржинскій, Віит); „на низменныхъ берегахъ Синяго Морца, Кабаньяго Ильменя и всего побережья между ними, въ большихъ массахъ вмѣстѣ съ Ѵегопіса Аиа&аІІів, между тѣмъ какъ въ другихъ мѣстахъ дельты встрѣчается очень рѣдко и отдѣльными экземплярами по берегамъ0, (Коржинскій—Отчетъ стр. 16). 534. Ьітозеііа ациаііса Ь. Рг. АяігасЬаіі (біеѵеп еі Віит — III р. 226). Пойма Волги (Красновъ). 535. Ѵегопіса зригіа Ь. Тундутово, Тингута; между кустар- никами (цв. 29 мая). 536. V. Іопді/оііа Ь. На заливныхъ лугахъ около Астра- хани (Коржинскій). Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ. 537. V, зріеаіа Ь. Бислюрта, Элиста, Тундутово, Альма- тинъ, Батырь-Мала, Тингута. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. Рг. Азіга- сііап (Раіі.). 538. Ж. X. Па берегу Волги. Чулпанъ (Коржин- скій). пойма Волги отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ), Эли- ста, Тингута (цв. и незр. плоды 12 мая). іжг. йі-олл Випде. Стебель и листья голые, листья ланцетные, почти цѣльнокрайніе; цвѣтоножки и ча- шечка покрыты густыми и длинными волосками; по общему ЬпЬійи’у походитъ на V. апаеаііоісіеа, но во- лоски ие железистые. Высота всего растенія 15 сант. На влажныхъ мѣстахъ: Тингута (цв. 1 іюня). ѵаг. ападаШгіііез &иззоп. (ф.). На влажныхъ мѣ- стахъ. Долбанъ (цв. и незр. плоды 8 іюня).
148 I. Пачоскій. 539. Г. ОоешЫй Ю. (Ьей. ЕІ. В. III р. 238). Тунду- тово, Элиста (апрѣль, май). 540. К Аизігіаса Б. р. >івиой‘Д*іа Коск. Рг. АвЬ-асЬап (Раіі. ЬесІ. III р. 239).—Ергени (Красновъ). Тпп. Форма—Ергени (Красновъ). 541. V. ргозігиіа Б. Тингута, Элиста. Цвѣтетъ въ ап- рѣлѣ и маѣ. 542. К агѵепзіз Б. Элиста. 543. К. ѵегпа Б. Элиста, при р. Манычъ, Тундутово. Цвѣ- тетъ вь апрѣлѣ и маѣ. 544. К. сатрезігіз Яскіпаік. (ІіегЬ.—V. ѵегпа р. саіпрейгів 8с1нпа11і. —Флора, стр. 438). На песчаныхъ мѣстахъ около Эли- сты (цв. и плоди 12 мая) ,). 545. V. роіііа 16*. Элиста. • Апрѣль, май. 546. К ігіркуііоз Б. Рг. Азііасііап (КіевегПхку—ЬесІ. ЕІ. К. III р. 253) 547 Сазііііеуа раШЛп? Каменная Балка, Червленное (Крас новъ Гео-Бот. изслѣдов. стр. 51], 548. Еиркгазіа оД'ісіпаІіз Б. На влажномъ лугу балки Тпн- гута(цв. 31 мая). По всей вѣроятности это будетъ ѵиідагіз Бей. 549. Меіапіругит апепзе Б. Между кустарниками балки Тингута. Іюнь. 550. Ркеііраеа Іопд^ога С. А. М. Рг. АаІгасЬап (Віит— ЬесІ. III р. 311). 551. Р. саегиіеа (Б А. М. Іп Шоіріе іпзиіія (Сіаик—ЬесІ. III р. 312). 552. Р. агеппгіа ]ѴаІр. (ОгоЬапсЬе агепагіа ВогкЬ. ѵаг. гоЬизІа—Веск. Мопо^гарЬіе <1ег ОаНиіі^ ОгоЬапсЬе, ВіЫ. Ьоіап. НеЙ. 18, 1890 р. 130). Тингута, на Агіегаізіа тагікіта (цвѣт. 1 іюня). 553 Р. гатоза (Б А. Ж й. сгаззірез БеБ Въ большомъ количествѣ на бахчахъ (Коржинскій); паразитъ па корняхъ дыни и тыквы. Цв. въ іюлѣ и августѣ. 554. Р. Іапидіпоза С. А. 1/. Тингута (цв. 31 мая). Тунду- тово, Элиста, сред. част. Ергеней (ОгоЬопсЬе саевіа КеісЬепЬ.). А сЬжаІупзк ивдпе Авігасііап (Клаусъ—стр. 233). і) Гетр. распр.: Царство Польское, Волынск. губ., Кіевск., ІІодольск., Пол- тавская, Воронежская, Черниговская, Ергени, Кавказъ (Бештау— собр Акивфіевъ).
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Валми пей. 149 555. ОгоЬажАе жішог ЬШйл. Рг. АвігасЬап (8. О. біпеі. — Ьей. Ш р. 320). 556. О. соегиіезсеш 8іерк. (Іей. ЕІ. В. III р. 322: >е- гиіевсенв ѵаг іуріса Веск. Мопи ~ . сіі. р. 138). Отъ описанія Бэка наши экземпляры отличаются болѣе короткимъ соцвѣтіемъ (9—10 сант., по Баку 17 сант.). На песчаныхъ мѣстахъ: Камен- ный Яръ, Тундутово. По общему /шЬйш'у наше растеніе ие походитъ на рисунокъ Реіхенбаха—Іс. ЕІ. бегпі. еі Неіѵеі. XX іаЬ. МРСССІХ. 557. О. соепши ЬоеЦ. ѵаг. Сшпапа УѴаІІг. (вр.) (Веск— Мопо^г. Іос. сіЬ. р. 143). На Агіетівіа тагіііта—Долбанъ (цв. 7 іюня); мои экземпляры не имѣютъ столь стройныхъ стеблей, какъ это показано на рисункѣ Рейхенбаха—Ісоп. XX іаЬ. МЭСССХ. ІегЬепасеае йи». 558. ѴегЪепа о^ісіпаіі ~~ ~ ло Астрахани, по берегамъ изрѣдка (Коржинскій). Цвѣтетъ съ іюля до октября. І_ а Ь і а I а е «Іи$з. 559. МеміЛл атѵепзіз X. Астрахань (Коржинскій). Цвѣтетъ съ іюля до августа. Пойма Волги. 560. М. адиаііса Е. Рг. АвігасЬап (Віиш— Ьесі III р. 338). 561. Риіедіит Іаіі^оііит Егпсіі. (МепіЬа Ри1е»іит Ь.). Іпіег Йагеріа еі АвігасЬап (Раіі., Красновъ). 562. Р. тісгапікит Сіаиз. (М. Рпіе^іиш шісгапіЬа Вепііі . М. шісгапіЬа ЕіесЬ.]. Астрахань (Клаусъ стр. 234). 563. Еусориз Еигораеиз Ь. Пойма Волги отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ), Астрахань (Коржинскій). 564. Ь. ехаііаіиз Ь. /И. Около Сарпинскихъ озеръ (Крас- новъ), Астрахань (Коржинскій). Цвѣтетъ съ половины іюня до сентября. 565. Ткужш апдизіі/Ыіиз Регв. Тундутово, Элиста. Цвѣт. 29 мая. 566. Т. Шагзскаіііаішз ІѴіІкі. Въ южн. части Кргенеі, Тундутово, Альматинъ. Цвѣт. въ маѣ и іюнѣ.
150 I. Пачоскій. 567. 7. о'іогаііззітиз МВ. На песчаныхъ мѣстахъ Ерге- ней: Элиста, Имни-Нуръ, Тундутово, Тингута. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 568. Т. сітісіпиз Віит. АѳігасЬап. (ЕісЬж.—іп Ъеі. ЕІ. Ноев. III р. 348). 569. СІіпороЛіит ѵиідаге В. Ергеяи (Красновъ). 570. Яаішл ЛяШорй і. Элиста, при р. Манычъ. Цвѣт. въ іюнѣ. 571. 8. зуіѵезігіз В. Астрахань (Коржинскій, РаІІаз), Эли- ста, Имни-Нуръ, Альматинъ. Май, іюнь. 572. Уфвй Саіагіа X. Каменный Яръ. Іюнь. 573. М пива X. рагѵфога Вепік. (іо ОС. Ргосіг. XII р. 387). Среди, часть Ергеней, Тундутово, Тингута. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 574. Сгіескота ІіеЛетасеа В. Астрахань. Апрѣль, май. 575. Бгасосеркаіит ікуті/іогит В. Между кустарниками въ балкѣ Тингута. Цвѣт. въ апрѣлѣ; плоды въ концѣ мая. А Ка- вап ивдие АвігасЬап (Клаусъ). 576. Зсиіеііагіа даіегісиіаіа Б. Тпнгута (цв. 31 мая), иа заливныхъ лугахъ и по берегамъ около Астрахани (Коржинскій). Цвѣтеть съ мая до августа. 577. 8. казіі/Ыіа В. На заливныхъ лугахъ Волги около Каменнаго Яра. Экземпляры не типическіе, составляющіе пере- ходъ къ предыдущему, такъ какъ нѣкоторые листья, при осно- ваніи, зубчатые или городчатые. Цв. 3 іюня. 578. МаггиЫит Азігасапісит ^сд. Ай ХѴоІ^аш іпГегіо- гет (Сіаиз—іп Ьей. ЕІ. В. III р. 404). Сігса АвігасЬап (ОС. Ргосіг. XII р. 350). 579. М ІеопигоіЛез Оезѵ. Рг. АзІгасЬап (РгевсоН— Вепііі іп ВС. Ргосіг. XII р. 450). 580. М регес/гівшв В. Юж. часть Ергеней, Имни-Нуръ, Альматинъ. 581. Зіаскузраіизігіз В. На заливныхъ лугахъ около Астра- хани (Коржинскій), пойма Волги отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ). Цвѣтетъ съ половины іюня до сентября. 582. 8. гесіа В. Тингута (цв. 31 пая) 1). і) і) Коржинскій (Очерк. стр. 63) приводитъ еще для окр. Астрахани 8іаску* аѣпиа Ь.
ФлорограФическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 151 583. Хеоішгш Сапііаса Б. Рг. АзігасЪап (8. О. бтеі.— ЬесІ. И. В. III р. 423). 584. X. Таіагісиз X. (ЬесІ. РІ. В. III р. 424; Ь. Сагбіаса |. оДаиеевсепз ВсЬтаІЬ.—Флора юго-зап. Россіи стр. 476). Ка- менный Яръ (цв. 3 іюня), около Сарппнскпхъ озеръ (Красновъ), а багаіомг издие Азігасііап (Клаусъ). Экземпляры изъ Камеи- ного Яра тождественны съ экземплярами изъ Херсонской губ. и Обл. Донск. Козаковъ. X. діаисезсепз Випде, если и отличается отъ X. Таіагісш X., то, во всякомъ случаѣ, въ европейской Россіи не встрѣчается. 585. X. МаггиЪіазігнт X. Альматинъ, Астрахань (Коржин- скій).—Іюль, августъ. 586. Бсипіит атріехісаиіе Б. /оппа Огіепіаііз Отличается отъ типической Формы глубоко надрѣзанными листьями; надрѣзы обыкновенно цѣльные, не городчатые, иногда въ свою очередь еше двухъ или трехъ надрѣзанные. Нижніе листья тоже гораздо глубже надрѣзанные, чѣмъ у типической Формы. Цвѣтки обыкно- венно нѣсколько мельче. Встрѣчаются иногда (особенно въ за- пади. Россіи) экземпляры, переходящіе въ типическую Форму.— Элиста, Енотаевскъ, Астрахань, Уланъ-Ерге. Тоже Царицынъ, Земля Донскихъ Козаковъ, 1 экземпляръ изъ Херсонской губ. Обѣ Формы не всегда удобо-различимы, однако я нахожу воз- можнымъ выдѣлить ихъ какъ географическія видоизмѣненія. На Западѣ распространена типическая Форма, а на Востокѣ— Огіепіаііз. 587. Віііоіа підга Б. Каменный Яръ, Тундутово, Червлен- ное (Красновъ), на Ергеняхъ противъ Цаца (Красновъ), Эли- ста (Красновъ). 588. РЛІотй рипдепз Между ставкою Хорахузов- скаго и Икицохуровскаго улусовъ, Имни-Нуръ, Элиста, при р. Манычъ, Тундутово. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 589. Р. іиЪегоза Б. Булгунъ-Сала. 590. Теисгіит Зсогсііит Ь. Ергени—Тундутово. 591. 7. Ро/йш Б. Элиста, на Гайдуцкихъ пескахъ. 592. Ауида СІііа Элиста—на песчаныхъ мѣстахъ. Цв. 11 мая. РІитІадіпеае Іи». 593. Зіаіісе Сазріа ЖШ. На солончакахъ. Астрахань (8іе-
152 I. Пачоскій. ѵеп), Еркетени, на берегу Каспія, при р. Манычъ, около озера Цаца. Цвѣтетъ въ іюнѣ. 594. 8. (лтеііті ІѴіШ. л. уепиіпа Ііош. Сігса АвігасЬап (Ошеі. Віиш — Ье<1. ЕІ. В. III р. 461). р. Іахі(1ога Воія#, АвігасЬап (Еісііѵѵаісі, Віиш). 595. 5. йй’/Ый Я». На солонцеватой почвѣ въ Ергеняхъ (Красновъ). 596. В. Таіагісл Ь. Элиста, Альматинъ. Май, іюнь. 597. 8. іпсапа В. (Ьеіі. ЕІ. Вовв. Ш р. 464). Между став- ками Хорахузовскаго и Икицохуровскаго улусовъ, Долбанъ, Имни-Нуръ, Булгунъ-Сала, Астрахань. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. По общему каЫіия'у походитъ на 8. Вехзегіапа В. еі 8ск., но у нашего вида: „Нопіт Гаясісиіія вііЫЬіІІогіе геіпоіів ігіЬгасіеаіія; Ьгасіеів ап^ияіе ясагіояо іііаг«іпаі.ін; ехіегіоге оѵаіа аситіпаіо- сиврібаіа; іпіегпіесііа ігіснврісіаіа; іпіііпа еііірііса Іоп&е тисгопаіа іпГга тисгопет теіпЬгапасео-іпаг^іпаіаа (Ьед. Іос. сіі.). 598. 5. Ь. (Ьей. ЕІ. К. III р. 468). На солон- цеватой почвѣ Ергеней (Красновъ), Бешкуль. РІапіа|іпеае. ііііі« 599. Рйвй>о іепиЦІога Ж. ЙГ. (Ьей. ЕІ. Коня. III р. 476; Воівв. ЕІ. Ог. IV р. 879). На солончаковыхъ мѣстахъ около озера Альматинъ; крупные экземпляры, до Фута высоты, почти совсѣмъ голые. Астрахань (Клаусъ). [окта риЬеясспх. Стебель и листья, особенно при основаніи, густо пуціистые. На солончаковыхъ мѣ- стахъ около озера Имни-Нуръ весьма обильно. Вы- сота 3—4"} переходитъ иногда въ типическую Форму. Сюда же принадлежитъ „ѵагіеіая іоіа аІЬісІо-риЬеясепя* (іп саіпрія аіі ѴѴоІ^аіп сігса Вагеріаш оссигіі—МВ. 11. I. с. Ш р. 111, Ьесі. Іос. сіі.) Цвѣтетъ въ концѣ апрѣля п началѣ мая; зрѣлые плоды въ концѣ мая. 600. Р. тадот Б. На травянистыхъ мѣстахъ около Астра- хани (Коржинскій). Цвѣт. въ маѣ и іюнѣ. А^ігасішшса ш. Походитъ на типическую Фор- му, но меньшаго роста. Листья, на болѣе мелкихъ
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 153 экземплярахъ, почти ланцетные; обыкновенно же бо- лѣе широкіе, эллиптическіе, съуженные въ недлинный черешенъ, съ 3—5 жилками; листовая пластинка иногда съ нѣсколькими зубцнм •. Все растеніе покрыто болѣе или менѣе длинными бѣлыми щетинками. Цвѣточный стебель сь очень тонкими бороздками. Колосъ густой; прицвѣтники ігь два раза короче чашечки; чашечка состоитъ изъ тупыхъ листочковъ, обыкновенно, безъ перепончатой окраины. Коробочка округлая, немного только длиннѣе чашечки; столбикъ короче коробочки. Сѣмена мелкіе трехгранные, числомъ отъ 16 до 25 въ одной коробочкѣ. На влажной солончаковой почвѣ около ильменя Бешкуль, довольно обильно. Почти совсѣмъ зрѣлые плоды 7 мая. Можетъ быть эта Форма будетъ соот- вѣтствовать Р. /Іхйійа і. *), но, но недостатку ма- теріала для сравненія, не могу сказать что либо болѣе опредѣленное. Во всякомъ случаѣ наша Форма болѣе подходитъ къ I1. та}ог чѣмъ къ Р. СогпиЫ Оошв. 601. Р. Гогякй' (}оиапі. (Шмальгаузенъ—Фл. ю. з. Росс. стр. 487, Оесаізпе іи ОС. Ргосіг. XIII, I р. 698, КсЬЬ. ісоп. іі. Оегпа. еі Неіѵ. XVII іаЬ. 77). Негсіег (въ своей статьѣ: ЬаЬ., РІитЬ. еі Ріасіа". еіс. іи Асіа Ьогі. Реігор. Т. X. 1 1887, р. 59), Ве^еі (Тепі. ІІ. ІІзвигіепв. р. 121), Сеіакоѵзку (Ргосіг. іі. ѵоп Вбйшеп р. 842) и другіе соединяютъ этотъ видъ съ Р. Азіаііса Ь. ’) и считаютъ его за разновидность Р. ішуог Ъ, На основаніи матеріала, про- смотрѣннаго мпшо въ гербаріѣ Кіев. Университета, я заключаю, что Р. Ожвмй* является весьма хорошимъ видомъ и не можетъ быть разсматриваемымъ, какъ разновидность Р. ша)ог, такъ какъ ниже перечисленными признаками оба вида различаются хорошо. Р. Авіаііса 1»., по всей вѣроятности, дѣйствительно, составляетъ лишь разновидность Р. ша]ог, но онъ не тождественъ съ Р. Согпиіі. 9 Хотя описаніе этого вида у Ьесаівпе (ОС. Ргосіг. XIII р. 691) ие подходитъ къ ' _>иѣ. 2) ІесіеЬоиг тоже считаетъ РІ. Авіаііса и 1’. Согниіі за синонимы.
154 I. Пачоскій. Вотъ признаки отличающіе Р. Согвиіі отъ Р. та)ог.: Первый изъ нихъ имѣетъ межіфегсжллвмую коробочку (у второго коробочка 8—16 сѣмянная); коробочка шаровидная^ одинаковой длины съ чашечкою или немною длиннѣе ея; столбики въ 2—3 раза длиннѣе коробочки. Сѣмена раза въ три крупнѣе, чѣмъ у Р. та/ог, обыкновенно съ перепончатымъ кресла у основанія и верхушки, эллиптической Формы. Все растеніе значительно выше, чѣмъ Р. ша]ог (до 3—4'), листья на длинныхъ черешкахъ (вмѣстѣ съ листовою пластинкою до фута и больше). Цвѣточный стебель тонко бороздчатый, высокій. Колосъ длинный, рѣдкій; прицвѣт- ники вдвое короче чашечки; чашелистики тупые, еъ узкимъ пере- пончатымъ краемъ. На солончаковыхъ мѣстахъ; цвѣтетъ въ концѣ мая и іюнѣ. Еркетени, Долбанъ, Астрахань, Тингута. Близкіе виды: Р. ехаііаіа Ногпет., Р. раіидоза Тигсг., Р. ЗіЬігіса Роіг., Р. РсріозіасЪуз Р&І. и другіе. Допустимъ даже, что всѣ эти виды очень близки между собою п что иногда невозможно строго различить ихъ. Но слѣдуетъ ли изъ этого, что ихъ нужно соединить въ одинъ видь и вовсе не различать? Мнѣ кажется, что, поступая такимъ образомъ, мы сдѣлаемъ большую ошибку; мы лишимъ себя возможности прослѣдить генетическую связь между различными Формами. Это одна изъ крупныхъ оши- бокъ систематиковъ старой школы. 602 р тахіта Ай. Ергени (Красновъ). 603. Р. теЛіа Р. Тингута. 604. Р. Іапсеоіаіа Р. Альматинъ, Элиста. Попадаются экземпляры, переходящіе въ слѣдующую разновидность: мг. Іапидіпоза ВС. На песчаныхъ мѣстахъ около Тингуты (обильно), тоже Элиста. 601 аіііззіта Р. {огта дгасіііог Реі. (ЕІ. Вовэ. III р. 482). Элиста. 606. Р. тіпиіа Раіі. (Бей. ЕІ. В. III р. 484) Красны! Яръ (рѣдко—цв. 3 мая), въ герб. Универ. св. Владиміра экзем- пляры изъ Астрахани. Походитъ по описанію на Р. Рш^ііпдіі Б. сазріа Гізск. еі Меу, но отличается отъ рисунка Траут- Феттера (Ріапі. іша^. еі іеасг. Н. Виза. іаЬ. 18) цѣльнокрай- ними листьями, болѣе съуженными къ основанію и къ верхушкѣ. Другія отличія указаны у ЬесІ. (Іос. сіі.) и Воіээ. ЕІ. Ог. IV р. 884.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 155 607. Р. I». Астрахань (8. О. 6г теі.,— Клаусъ). Цвѣтеть въ іюлѣ. 608. Р. агепагіа Ж. Ж. Астрахань (Клаусъ, Гмелинъ), Ер- генп (Красновъ). —Цвѣтеть іъ іюлѣ. баізоіасеае Іоч-Тапі. 6( _ Ъ. мг. зрісаіит Реші, (іп Ьей. ЕІ. В. III р 604). На травянистыхъ мѣстахъ около Астра- хани (Коржинскій). Цвѣтетъ въ іюнѣ ж іюлѣ. ( ’ * і. аІЬит Г,. Тингута, Каменный Яръ, Астрахань и друг. а. іпіедгіі'оііиіп Репхі. Астрахань (Коржинскій). 3» Репгі. Астрахань (Коржинскій). 611. ГА. діаисит X. На сырой почвѣ около Астрахани; экземпляры приближающіеся къ слѣдующей разновидности: ѵ/г. мііш/ж ж Маленькое; стебель отъ 6 до 11 сантим. высоты, прямостоячій, рѣже при основаніи нѣсколько изогнутый, приподымающійся, иа верху нѣ- сколько вѣтвистый. Листья округлые, эллиптическіе, неправильно-выемчатые или зубчатые, длиною до 1 сант. или меньше, снизу голубовато-зеленые, съужен- ные въ черешенъ. Растетъ на влажныхъ солончако- выхъ мѣстахъ Ергеней обильно (Тингута, Тундутово). Цвѣтетъ значительно раньше типической Формы (цв. и незр. плоды 29 мая). 612. ГА. шгЬісмж X. По берегамъ около Астрахани (Кор- жинскій). Цв. въ іюлѣ и августѣ. 6і3. Лгфйж гаадо X. Астрахань (Віит). 614, Л. йсйійійі X. На солонцеватой почвѣ въ Ергеняхъ (Красновъ), на полынныхъ степяхъ (Ергени, внутренняя степь) (Красновъ). а. Лізсоіог Реші. сопсоіог Реші. Обѣ разновидности произра- стаютъ какъ сорныя травы около Астрахани (Кор- жинскій). Цв. въ іюлѣ и августѣ. 615. Л. егаззі/оііа С. Л. М. Около сухихъ соляныхъ озеръ (Красновъ).
156 I. Пачоскій. 616. А. казШа Ь. По берегамъ и въ садахъ около Астра- хани (Коржинскій). —Цв. въ іюлѣ и августѣ. 617. А. раіиіа Ь. На сорныхъ мѣстахъ (Красновъ) *). 618. А. ІіМогаІіз X. Астрахань (МВ.). 2. іпіедгі/Ыіа Репзі. р. зеггаіа ЛІод-Типск Обѣ разновидности произ- растаютъ по берегамъ около Астрахани (Коржинскій). Цв. въ іюлѣ и іюнѣ. 619. Л. сена С. А. М. А Багеріа ивцие АвігасЬап (Клаусъ). 620. ОЬіопе ѵеггисі/ега Мод-Таші. На солончаковыхъ мѣ- стахъ южн. части Ергеней, при р. Манычъ, Булгунъ Сала, около ставки Еркетеневскаго улуса. 621, О. реЯипсиІаіа Мо^-Таш?. Астрахань (Клаусъ, Еісіі ша!(1). 622. Нигѵііа сегаіьі’іез С. А. М. (Ьей. ЕІ. Ковв. III р. 738). На солончаковыхъ мѣстахъ, но берегамъ соляныхъ озеръ обык- новенно: Астрахань, ю. ч. Ергеней. среди, ч. Ергеней, Уланъ- Ерге, Альматинъ, Тундутово и др. Цв. въ іюлѣ и августѣ. 623. Сегаіосагриз агепагіиз Ь. На глинистой почвѣ, во мно- гихъ мѣстахъ очень обильно: Астрахань, Уланъ-Ерге, Элиста, Тингута. Цв. съ апрѣля до іюля. 624. Сатркогозта Жйевіса МВ. (Ьей. ЕІ. Ковв. III р. 743). На глинистыхъ буграхъ около Астрахани и Краснаго Яра, тоже во всей внутренней степи. Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ. 625. Коскіа зсорагіа Зскгші. Около сухихъ соляныхъ озеръ (Красновъ). 626. К. ргозігаіа Яскга'1. Астрахань, внутренняя степь (Красновъ), Ергени (Красновъ). Цв. въ іюлѣ и августѣ. 627. А’. агепагіа Коііі. На песчаныхъ мѣстахъ Ергеней (Красновъ). 628. К. куззорі/оііа Воік. Астрахань (Коржинскій). Внут- ренняя степь (Красновъ), Ергени (Красновъ) 2)« 629. К. зеЛоігіез ЛГоуи—ТапсІ. Внутренняя степь (Красновъ), Ергени (Красновъ), Астрахань (ЕісЬшаІй, Віпт). *) Разновидность з. ЛоЫерй Репхі. указано у Краснова для Каменнаго Яра подъ названіемъ Л. Ьаіагіса (Твигіса?).—Подъ названіемъ Л. Іаіагіса указано, имъ же, какъ произрастающее у дорогъ и жилья. 2) Мною найдено это растеніе около Уланъ-Ерге и Дунду-Іуръ.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцж. степей. 157 630. К. Лазуапіка Зскгагі. А багаккѵ издие АзігасЬап (Клаусъ). 631. К. кігзиіа УЫіе (ЕсЬіпорзіІоп Ьігзиіпз Моди—Тап(1 ). Астрахаиь (Еаік. іп Ье<1. Г1. В. III р. 754). 632. Адгіоркуііит агспагіит Л/Ж (ЬесІ. ЕІ. Ново. III р. 757). На песчаныхъ мѣстахъ: Енотаевскъ, Гайдуцкіе пески, пойма Волги отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ), на пескахъ Каспійскихъ осадковъ (Красновъ). 633. Согізрегтит Огіепіаіе Ьаш. Астрахань (Віит—іи Ьеб. ЕІ. В. III р. 759). 634. С. куязорі/Ыгит Лш. Астрахань (Віит). 635. С. МагжАаііі 8іеѵ. Астрахань (Клаусъ), на пескахъ при-Каспійскихъ и въ Ергеняхъ (Красновъ), пойма Волги отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ). (536. Заіісогпіа кегЪлсеа X. Астрахань (Ошеі.), Уланъ-Ерге, Булгунъ-Сала и др. 637. Каііііит /Ыіаіит ТѴіпс/. 0. ЬгеѵіГоІіиш Еепгі., у. Іоп^іГоІіит Еепгі.) Астрахань (Еісііѵѵаісі, Віит—ЬесІ. ЕІ В. III р. 771). 638. Наіоспеншт Сазрісит МВ. Астрахань (Сгіпеі.). 639. Н. зігоЫІасеит МВ. Астрахань, Бешкуль, при р. Манычъ. 640. ф. (рІіузорЬога?) На солонцевато! почвѣ (Крас- новъ) 641. 8. аіііззіта Раіі. Сорная трава около Астрахани (Кор- жинскій), Золотой Бугоръ блпзь Дурновской станицы (Красновъ). Цв. въ іюлѣ и августѣ. 642. Ж тагіііта Ь. На влажныхъ солончаковыхъ мѣстахъ около Астрахани (цв. 5 іюня). 643 Ж заіза Раіі. Астрахань (С. А. М.^ ЬесІ. ЕІ. В.. III р. 786). — Ж /гиіісоза Рогзк. а. ѵиідагіз Еепяі. НаЬ. іп Козвіа аивігаіі ргоЬаЬіІІіте рг. Азігасііэп (Раіі. — Ье<1. ЕІ. Ков8. III р. 778). 644. Ж зеіідега Моди—Тапй. Около сухихъ соляныхъ озеръ (Красновъ—подъ назв. ЗсЬоЬегіа аситіпаіа). 645. 8а1зо1и Каіі Ь. Астрахань иа глинистыхъ буграхъ и въ степяхъ (Коржинскій — ѵаг сгаэвіГоІіа Еепгі. и ѵаг. ап^иай-
158 I. Пачоскій. Гоііа Еепгі), на пескахъ каспійскихъ осадковъ и въ Ергеняхъ (Красновъ). Цв. въ іюлѣ и августѣ. 646. Я. соШпа Раіі. На песчаныхъ мѣстахъ въ Ергеняхъ (Красновъ). 647. Я. і»тагізсіпа Раіі. Астрахань (8іеѵ., ЕісЬ., Віит). 648. Я. гозасеа Ь. Астрахань (ЕегсЬе ех I. (т. (хшеі. — іп Ьесі. И. В. III р. 802). 649. Я. ейш/оій Раіі. На глинистыхъ буграхъ около Астра- хани (Коржинскій, 8іеѵеп). Цв. въ іюлѣ и августѣ. 650 Я. ЯМь В. А Загеріа ияцае АоІгасЬап (Клаусъ -Фл. ириволжск. странъ стр. 239). 651. Я. сгазза МВ. Астрахань (8іеѵ., Віит, Еісііѵѵ.). тп зиЬдІаЬга С. А. М< На глинистыхъ буграхъ около Астрахани (Коржинскій). Цж. въ іюлѣ и августѣ. 652 Я. Іапаіа Раіі. Астрахань (ЕісЬ.), ' ожило сухихъ со- ляныхъ озеръ (Красновъ). 653. 8. Ъгаскіаіа Раіі. Астрахань (Сіаия, Віит), на Яши- нымъ степяхъ (Красновъ). 654. Я. зрізза МВ. На влажныхъ солончаковыхъ мѣстахъ внутреннихъ озеръ (Красновъ). 655. Я. Іагісіпа Раіі, Ергени (Красновъ), Астрахань (Віит), при р Манычъ (въ концѣ мая ие цвѣтущ. экземпляры на нѣ- сколько влажной солончаковой почвѣ). 656. Я. егйойея МВ. Астрахань (ЬегсЬе ех I. 6. (гіііеі.— Беб. ЕІ. К. III р. 814). 657. Я. ѵеггнсоза МВ» Астрахань (Сгіпеі., Віит.— ЬеЛ. ЕІ. В. III р. 815). 658. .Я. тиііса С. А. М. Побережье Каспія (Красновъ); Ергени (Красновъ). 659. Аллін.ш аркуІЛа Б. 1) На глинистой почвѣ: Астрахань, Бешкуль, Булгунъ-Сала, Енотаевскъ, Имни-Нуръ. Цв. въ іюлѣ и августѣ. 660. А. Ьгеѵі/оііа С. А. М. Астрахань (Еіесіі. еі Меу.— Еед. ЕІ. К. III р. 824). 661. ВглсЛуй>й заіза С. А. М Астрахань(Віит., ЕісЬжаМ). 662. ЖлшфАуй» Сазрісит Безз. Астрахань (8. Сг. Отеі.— иа. еі. в. іи Р. 830). I) Ш. РІ. К Ш р. 822.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 159 663. Наіітоспетіз топапііга С. А. М Астрахань (8іеѵ). 664. Я. сгаззі/оііа С» А. ЛІ. 1 рахань (Коржинскій, Кла- усъ, Паш), ставка Еркетеневскаго улус в. съ іюля до сен- тября. 665. Н. діаиса С. А* М, Веж Бмеріа. еі АаЬммьЬаіі ((Нава —Іжк И. К. III р. 840). 666. Я. ЗіЫгіса С, А. М. Іп іпзиііз Жо1{?ае ай еі ояііа (Сіаия-Ьей. ЕІ. В. III р. 842). 667. Я. Ьгаскіаіа С. А, М. / ° ріа издие АвігасЬап (Клаусъ), сігса озііа Шоі^ае (ЕісЬж.—Ьей. ЕІ. В. III р. 843). 668. Я. ѴЫѵох С.А.М. Вмѣстѣ съ предыдущимъ (Клаусъ). 669. Я. Ыегофегжа Г. А. Ж Ай Жо%ат сігса АвігасЬап (8іеѵ., Віиш—Ьей. ЕІ. В. III р. 847) >). Ашагапіасеае В. Вг. 670. Атагапіиз геіг</1елиз і Астрахань (Коржинскій). 671 А ВНіит Ь. На влажно! почвѣ, въ тѣнистыхъ мѣ- стахъ около Астрахани (Коржинскій), на песчаныхъ мѣстахъ Ергеней (Красновъ). Цв, въ іюнѣ и іюлѣ. Роіудвяеае Іи». 672. СаІНдопит Раііазіа ИНегіі. (Воіз ЕІ. Ог. IV р. 998,— Ріегососсіів арЬуІІпв Раіі. -- Ьей. ЕІ. Воза. III р. 494л і- дуцкихъ пескахъ около Каспійскаго моря, верстахъ въ двадцати отъ ставки Еркетеневскаго улуса. 773. Жемж Таіагісит Ь. (К. саврісиш Ра _ ^га- сЬьп (8. О. бтеі.—Ьей. ЕІ. В. III р. 497). 674. Ввшех МагзскаШаппиз ВеісК. (Ьей. ЕІ. В. . >. 499). На нѣсколько влажныхъ солончаковыхъ мѣстахъ: Астрахань, Долбанъ, Дунду-Нуръ, между Астр "іколаевкою. Альма- тинъ. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 1) Можно ожидать, что количество видовъ сем. ваізоіасеае значительно увели- личмтся при болѣе полвомъ изученіи флоры Калмыцкихъ степей.
160 I. Пачоскій. 675. Л Цсгаітсиз Різск. ІІо берегамъ и травянистымъ мѣстамъ около Астрахани (Коржинскій), пойма Волги отъ Са- репты до Астрахани (Красновъ). Цв. съ половины апрѣля до іюня. 676. Л. сгйрж X. Долбанъ, при р. Манычъ, Имни-Нуръ. Цв. въ маѣ и іюнѣ. 677. Л. зіепоркуііиз ЬеЛ. Астрахань, Николаевка, Альма- тинъ, Батырь-Мала. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 678. Л. асеіоза X. На лугахъ и травянистыхъ мѣстахъ около Астрахани (Коржинскій). Цв. съ половины апрѣля до іюня. 679. Аігаркахіз зріпоза Ь. (Ье<1. ЕІ. В. III р. 514, Воікк. И. Ог. IV р. 1020). Листья, болѣе пли менѣе, округлые или нѣсколько удлиненные, почти эллиптическіе. (Аіг. Еівсііегі ЛанЬ. еі 8р. Л). Ріапі. Огіепі. II р. 12, А. зріпова р. гойіпсІіГоІіа Воізѳ. еі я. іуріса Воівв Іос. сіі. р. 1021). На глинистыхъ скло- нахъ: Астрахань, Тундутово, Тингута, Николаевка, Бешкуль, Красный Яръ. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ п началѣ мая. 680. Роіудопит атркіЫит Б. а. адиаіісит Хе</. Альматинъ, Астрахаиь (Кор- жинскій). Цв. въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ. іеггезіге Коск. Астрахань (Коржинскій). 681. Р. могйшж Регз. (Р. ІараіІііГоІінш р. посіовит ХѴеіпт.) ѵаг. іурісит ЬесІ. и ѵаг. іпсапит Ье<1. На болотахъ около Астра- хани (Коржинскій). Цв. съ половины іюня до сентября. 682. Р. Іараікі/оііит Ъ. іпсапит Ьеі. (ЕІ. В. III р. 521, ВоІ88. ЕІ. Ог. IV р. 1030). На влажныхъ мѣстахъ балки Тпнгуты и на лугахъ Волги около Каменнаго Яра. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. Типическая Форма указана Коржинскимъ для окр. Астрахани. 683. Р. Рсгзісагіа Р. Пойма Волги (Красновъ). 684. Р. тіпиз Нийз. Астрахань (ЬегсЬе ех I. 6г. бгпіеі.— ЬесІ. ЕІ. В. III р. 523). Нахожденіе* этого вида около Астра- хани сомнительно. 685. Р. Нуйгорірег Б. По берегамъ около Астрахани. Из- рѣдка (Коржинскій). 686. Р. Ь. Тингута, Элиста. Около Астрахани довольно рѣдко (Коржинскій). Цв. съ мая до августа. 687. Р. тііе Яскгапк. По берегамъ болотъ около Астра- хани (Коржинскій). Цв. въ іюлѣ и августѣ. 688. Р. Веііагіі АП. На песчаныхъ мѣстахъ балки Тин-
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд* Калмыцк. степей. 161 гута (цв. 1 іюня). Сѣмянки мелкія блестящія, съ мелкими то- чечными ямками; цвѣтки сидятъ обыкновенно по два, розовые. 689 71 ““'шлгімяі Ж. К. Астрахань (Віиш—Ьеі. ЕІ. В. III р. 531). Около Каменнаго Яра, на песчаныхъ мѣстахъ до- лины Волги произрастаютъ экземпляры этого растенія, отли- чающіеся отъ типической Формы. Цвѣтки болѣе крупные, ску- ченные по 4—5, почти совсѣмъ бѣлые. Сѣмянки мелкія блестя- щія безъ точечныхъ ямокъ. Найд. цвѣт. 3 іюня. Ергени (Крас- новъ). 60( _ _ іѵісиіаге В. (ѵаг. ІаіііЫіа ТгаиМѵ. и ѵаг. раіиіа ТгаиМѵ.). сорная трава въ садахъ, около дорогъ и на травянистыхъ мѣстахъ около Астрахани (Коржинскій). Цв. съ іюля до поздней осени. 69 .1. Р. іеС Рг. АвігасЬап (Віит—іи Ье<1. ЕІ. Вова. III р. 533). 692. Р. асеіозит ЛО?. Рг. АзігасЬап (МВ., Сіаиз — Ьеі. ЕІ. В.О88. III р. 533). Сюда вѣроятно принадлежатъ экземпля- ры, собранные мною на влажныхъ полусолончаковыхъ мѣстахъ около Астрахани. Цвѣтки, иа моихъ экземплярахъ, розовые, си- дятъ по 2 или по 3 и снабжены довольно длинными цвѣтонож- ками (цв. 5 іюня). 693. Р. заізидіпеит МВ. На солонцев. почвѣ: Ергенп, внутр. озера (Красновъ) *). $апіаІасваі 1. Вг- 694. ТІіезіит гатозит Наупе. Элиста, Бислюрта, Альма- тинъ. Цв. въ апрѣлѣ. 695. Т. івйомеЛЪт ЗсЪгасІ. Ергени—-Тингута (цв. 29 мая). Замѣчательно, что это растеніе произрастаетъ въ сѣверо-запад- но! части Астраханской губ. 1) Въ Калмыцкимъ степяхъ, по всей вѣроятности, произрастаетъ еще Тгвр- рунлт Іапсеоіаіит МВ. Растеніе это приводится: „ай ІѴоІ^ат іпСегіогет* (Аштап, СІапе—іп Бей. Н. 1. 111 р. 515). Однако болѣе точнаго обозначенія мѣстонахожденія, я оі искать же могъ. 8
162 I. Пачоскій. Агіііоіосйіеае 696. Агізіоіоскіа Сіетаііііх Ь. Каменный Яръ (плоды 3 іюня), по берегамъ около Астрахани (Коржинскій). Еирііогііасеае В. Вг. 697. ЕиркогЫа С/шпше^се Ь, На песчаныхъ мѣстахъ лу- говъ Волги около Каменнаго Яра (3 іюни). А Загеріа пздие Анігасііап (Клаусъ), Астрахань (Коржинскій, Еісііш., Віиш). Цвѣтетъ въ іюнѣ, іюлѣ и августѣ. На экземплярахъ, собран- ныхъ мною, волоски на нижней части растенія очень рѣдкіе, верхнія части совершенно голыя ’). 698. М раіизігів Ь. Астрахань (Коржинскій,, аменный . Яръ. Цв. въ апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ 2). 699. Е. (хвгагсііапа 7ас<. Енотаевскъ, Астрахань, Красный Яръ, Элиста, Уланъ-Ерге, Имни-Нуръ и др. Апрѣль, май. 700. Ж Іеріосаиіа Воізз. На глинистыхъ буграхъ около Астрахани (Коржинскій—подъ назв Е. ЬепиіГоІіа Ьапі.), (ЕісЬж., Віиш—іп Ьей. ЕІ. Козз. III р. 571— зиЬ. Е. ІепиіГоІіа а. Ьей.). 701. Е. АзСгаскапіса С. А. Ж (Е. Іеріосаиіа ргаесох Воізз. іп ВС. Ргойг XV р. 159). Воіззіег неправильно относить это растеніе какъ разновидность къ Е. Іеріосаиіа. Стебли вѣт- вистые, оть 9 до 15 сантим. вышины. Нижняя часть стебля и листьевъ покрыты очень короткимъ густымъ пушкомъ. Листья линейные (длиною отъ 1 до сант. и шириною оть 1 до 4 милиметр.), по краямъ нѣсколько завороченные, заостренные или тупые, съ остроконечьемъ (оЫпзіз спш іппсгопиіо). Покры- вала одинаковые съ прочими листьями, обыкновенно внизъ ото- гнутые. Покрывальца округлыя, треугольныя или яйцевидныя, по краямъ завороченныя, заостренныя или тупыя, голыя. По- падаются экземпляры правильно развѣтвленные, съ 3 лучами въ главномъ зонтикѣ 3); обыкновенно же стебли многократно раз- х) Гердеръ (Ісіа Ногі. Реіг. ѵ. XI. 1891. р. 352) указываетъ Е. Ьияійиа В’іІМ. для Енотаовска, на основаніи экземпляровъ собр. Красновымъ. (Прихѣч. во время печатанія). а) Красновъ приводить для поймы Волги Ж ргоаігаіа (?). 3) Такіе экземпляры, по общему /шЫиэ’у, походятъ нѣскольи, Іеріосаиіа.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 163 вѣтвленные. Железки покрывальца полулунныя; коробочка шаро- видная, два милиметра въ поперечникѣ. На песчаныхъ мѣстахъ около Енотаевска. Цвѣтеть въ апрѣлѣ. А багеріа иасціе Азіга- сііап (Клаусъ стр. 244) * 1). 702. Ж. ѵігдаіа Ж Ж. а. іуріса. (IV. К. РІ. гаг. Нип§. II р. 176, іаЬ. 162; ВсЬЬ. Ісоп Я. Сегга. еі Неіѵеі. V. йр. 4792). Енотаевскъ, ю. ч. Ергеней, Элиста, Уланъ-Ерге. Цвѣ- тетъ въ маѣ и іюнѣ. р. ІТгаІепзіх Жйсі (8р.). (ЬесІ. ЕІ. В. III р. 575; Воівз. К1. Огіепі. IV р. 1126; ВоІ88. іп ВС. Рго(1г. У~ ’ ). На лугахъ около Астрахани и Краснаго Яра. Разновиднсіриводится иногда для западной Россіи, по всей вѣроятности по ошибкѣ. Гео ж _ іспространеніе: Уральская и Алтайская Си- бирь, Джунгарія, Кавказъ, Арменія. Цвѣтетъ съ ап- рѣля до конца лѣта ’). 703. Ж. Езиіа т 2. еіаіа С. Л. М. Астрахань Віит—Ье<1. ЕІ. Ко88. III р. 576). 704. Ж. ” 1 ’Іойма Волги отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ, Клаусъ). Сириіііегае Ніей. 705. фштж реЛипсиІаіа ЕіігН. На заливныхъ лугахъ Волги около Каменнаго Яра образуетъ небольшіе лѣски, совмѣстно съ другими древесными породами. >) Кромѣ перечисленныхъ мѣстностей, растеніе это найдено еще между Волгою р. Ураломъ. ’) Я нахожу возможнымъ отличить еще одну разновидность этого вида, про- израстающую въ степной полосѣ Россіи, по преимуществу, въ западной ея окраинѣ— Ж сігдаіа у. Ропііса. Отличается она отъ типической формы широкими ланцетными листьни (длина 5—513 сант., ширина до 1% сант.), постепенно съуживающимися къ обоимъ концамъ, тупыми ми заостренными. Стебель ие густо облиственный, на верху немного вѣтвистый. Лучей зонтика 5—6. Покрывальца большія, широкія (до I1/-! сакт. длины и такой же ширины), обыновенно округлыя, тупыя, иногда немного заостренныя. Эта разновидность произрастаетъ въ Херсонской губ. (Николаевъ, Кач- каровка, Одесса), Подольской (герб. унивѳр.). 3. Д. К. (Ватаіскъ).
164 I. Пачоскій. ЗаІісіпеае ііііі. 706. 8аІіх аІЬа X. Астрахань и вообще въ долинѣ р. Волги. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ. 707. Я атудйаііпа Р. На островахъ и заливныхъ лугахъ около Астрахани (Коржинскій), Цвѣтетъ въ іюнѣ, а. йізсоіог Коск. р. сопсоіог Коск. 708. 8. асиіі/оііа ІѴІШ. Пойма Волги отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ). 709. 8. ригригеа Р. На влажныхъ мѣстахъ балки Тингута. Экземпляры однако не вполнѣ тождественны съ произрастающими иа Западѣ. 710. Я бгшеііві Раіі. Ай Жоі^аіп іпіег йагіігуп еі Аяіга- сііап (Раіі.—Ье<1. ЕІ. В. III р. 606). 711. Я зііриіагіз 8т. Пойма Волги отъ Сарепты до Астра- хани (Красновъ). 712. Я сіпегеа Р. На влажныхъ мѣстахъ балки Тингута. 713. Рориіиз аІЪа Р. Пойма Волги отъ Сарепты до Астра- хани (Красновъ). 714 Р. підга Р. Въ долинѣ Волги: Каменный .Яръ, про- тивъ Дурновской станицы (Коржинскій) и выше по Волгѣ. Цв. въ началѣ апрѣля. СаппаЬіпеае ВІите. 715. СаппаЪіз заііѵа Р. Астрахань, Долбанъ и въ другихъ мѣстахъ дельты Волги, какъ бы дико. Кромѣ того это растеніе произрастаетъ и въ друг. мѣстахъ Поволжья совершенно какъ- бы дико. 716. Ннтиіиз Рнриіиз Р. Въ садахъ (Красновъ). Дико ли? Угіісасеае ЕпсіІ. 717. Ѵгііса игспз Р. Въ садахъ. Астрахань (Коржинскій). Цв. въ іюнѣ и іюлѣ. 718. 17. сііоіоса Элиста, Каменный Яръ. Іюнь.
Флѳрографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 165 719. Ь. риЪезсепз Ьей. (1Л. В. III р. 638). Астрахань (Віиш), въ тѣнистыхъ мѣстахъ балки Тингута. Цв. 31 мая. ІЛтасеае МігЬеІ. 720. ІЛтиз сатрезігіз Ь. Пойма Волги отъ Сарепты до Астра- хани (Красновъ). Должно быть только въ самой сѣверной части. Ь. ритіііа Раіі. (ф.). Тингута. 721. (7. е^иза ІѴіІІсІ. На заливныхъ лугахъ Волги: Ка- менный Яръ. боеіасеае ІІмІІ. 722. Ерішіга ѵиідагіз Шск. у. зиЪтопозіаскуа Ье<1. На без- плодныхъ мѣстахъ. Астрахань, Бешкуль, Красный Яръ, Нико- лаевка, Енотаевскъ. На песчаныхъ мѣстахъ Ергеней (Красновъ). Цвѣтетъ въ маѣ. Турйасеае 4иза. 723. Турка Іаіі/оіі^ Ь. На болдтахъ около Астрахани (Кор жинскій), пойма Волги отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ). Цв. въ іюнѣ. 724. Т. апдизіі/оііа X. Астрахань чаще предыдущей (Кор- жинскій), Долбанъ, пойма Волги отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ). Цвѣт. въ іюнѣ. 725. Ярагдапіит гатозит Нисіз. Астрахань, Альматинъ (цв. 28 мая). А г о і (I е а е іііііі. 726. Лсогш Саіатиз X. По окраинамъ болотъ около Астра- хани (Коржинскій). Цвѣтетъ въ маѣ. Іеиоасеае Шс. 727. Еетпа тіпог Е. Въ стоячей водѣ около Астрахани въ огромномъ количествѣ (Коржинскій).
166 I. Пачоскій. 728. X. ігізиіса X. Астрахань; въ гораздо меньшемъ коли- чествѣ, чѣмъ предъидущая (Коржинскій). 729. 8ріго<1е1а роіуггкіга 8сЫеі<1. Астрахань, вмѣстѣ съ Ь. тіпог (Коржинскій). іаіайеае ЕпіІ. 730. Саѵііпіа /гадіііз УѴіІМ. Въ болотахъ около Астрахани, довольно часто (Коржинскій), въ дельтѣ Волги (Красновъ). 731. Ма/см жа/ог Л. Въ Дельтѣ Волги (Коржинскій—От- четъ, стр. 13). 732. раіизігіз Б. На р. Алгарѣ 11 іюля съ плодами найдено Коржинскимъ (Отчетъ, стр. 13). 733. Роіатодеіоп паіапз Б. Дельта Волги (Красновъ, Кор- жинскій). 734. 7< Іисепз Б. Астрахань (Коржинскій). Цв. въ іюлѣ и августѣ. 735. Р. дгатіпеиз Б. ѵаг. кеіегоркуііиз Бгіез. Астрахань, очень часто (Коржинскій). Цв. съ іюля до октября. 736. Р. рег/Ыіаіиз Б. Астрахань, Имни-Нуръ (цв. 23 мая). 737. Р. ривіііиз Б. Дельта Волги (Коржинскій, Красновъ). 738. Р. рссііпаіиз Б. Астрахань (Коржинскій), Яшкуль (цв. 10 мая). Уипсадіпеае I. С. Ніей. 739. Тгідіоскіп татііітит Б. Сарпинскія озера (Красновъ), Тингута, Тундутово (цв. и незр. плоды 29 мая). 740. Т. раіазіге Б. На нѣсколько солончаковой влажной почвѣ—Тундутово (цв. и незр. плоды 29 мая). АІііиасеае I. С. Ніей. 741. Аііята Ріапіадо Б. Астрахань, Альматинъ (цвѣт. 27 мая). шпкеііаіа т. Касіе А. гапипсиіоій. — Бсаро
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 167 5—10 сепі. ако арісе ишЬеІІаіо ѵеі гагіив ѵегіісіііаіо — ЬіитЬеІІаіо; ресіісеііів е1оп§аііз; Гоіііз оЫоп^о-Іапсео- Іаіів ѵеі ап^ивіе оЫоп^ів оЬвоІеіе ігіпегѵііз. Іи Іосів виЬваІвів Ьитійіз рг. АзІгасЬап соріозе (зрес. Яог. 5 іюня). 742. ЗадМагіа задШаероІіа Б. Астрахань (Коржинскій), Каменный Яръ (цв. 3 іюня). Виіотасеае ИпЛ. 743. Виіопшя итЬеІІаіиз Б. Астрахань (Коржинскій), Аль- матинъ, Батыръ-Мала (цн. 26 мая). Нугігосйагіііеае ОС. 744. НуЛгоскагіз Мотзиз гапае Б. Астрахань (Коржинскій). Цв. съ мая до августа. 745. Ѵаііізпегіа зрігаііз Б. „Я находилъ это растеніе да- леко не вездѣ, но тамъ, гдѣ оно встрѣчалось, оно растетъ боль- шими массами. Особенно обильно оно растетъ въ мелкихъ иль- меняхъ СѴа-"Ѵ2 аРш- глубины) съ мягкой илистой почвой (сѣ- рой), обросшихъ кругомъ обыкновенно бсігрпв раііівігів, но не камышемъ и чаканомъ. Въ такихъ ильменяхъ Ѵаііівпегіа покры- ваетъ дно сплошнымъ ковромъ, и въ теплые солнечные дни вся поверхность воды бываетъ покрыта всплывшими мужскими цвѣ- тами. Но въ такихъ ильменяхъ Ѵаііівпегіа бываетъ небольшого роста; листья ея бываютъ длиной 10—15 сантиметровъ, а цвѣто- ножки (женскихъ цвѣтовъ) 20 — 40. Въ болѣе глубокихъ мѣ- стахъ, въ заливахъ и еричкахъ она растетъ ие такъ густо, но достигаетъ болѣе сильнаго развитія; ея листья бываютъ до 40 сант. длиной, а цвѣтоножки до 1,5 метраи. „Распространена она (Ѵаііівпегіа) преимущественно у взморья (я видѣлъ у с. Алга- ры, с. Сергіевгкаго, д. Оли, на всемъ пути отъ д. Оли до с. Яндыкъ и повсюду на Кабаньемъ Ильменѣ), но встрѣчается и въ средней части дельты (около с. Голоднаго и иа р. Чилимной).
168 I. Пачоскій. Цвѣтетъ въ Іюлѣ и Августѣ*. (Коржинскій — Отчетъ, стр. 10 и 11). 0гсІіііеае ііиіііі. 746. ОгсЛй іпсатаіа Ь. На влажныхъ мѣстахъ балки Тин- гута (цв. 31 мая). 747. О. согдерАога X. На песчаныхъ мѣстахъ балки Тин- гута (30 мая оцвѣт. экземп.). 748. О. раіизігіз Іасц. (О. ІахіЛога Ьат.). На влажныхъ лугахъ балки Тингута. (Цв. 31 мая). Ігііеае В. Вг. 749. Ігіз Рзеий-Асогиз Ь. Астрахань (Коржинскій), Дол- банъ. Цв. въ маѣ и іюнѣ. 750. X /Ьгсвй МВ. Астрахань (Віиш Ьей. Ж. Ковв. IV р. 1(Г' ? 7~\ ж апіса Ь. „Разводится въ садахъ (въ Астра- хани), но, какъ кажется, растетъ дико кой-гдѣ. Самъ я никогда его не видѣлъ въ дикомъ состояніи*. (Коржинскій—Очеркъ, стр. 56) *). 752. X ае^шІоЪа Ьей. На полынныхъ степяхъ: Ергени, внутри и прибр. степь (Красновъ). Не будетъ ли это слѣдую- щій видъ? 753. X ритііа Ь. Тингута, Элиста, Николаевка (нач. мая зрѣл. плоды). Изъ первыхъ двухъ мѣстностей экземпляры съ сидячею коробочкою, изъ послѣдней—воробочка сидитъ на стеблѣ около трехъ дюймовъ вышиною. 754. X зсагіоза Раіі. Ай озііа АѴоІ^ае (Віиш, Кагеііп— Ьей. Р1. В. IV р. 104). 755. X яр. Смотр. Коржинскій—Очеркъ, стр. 57. і) Сомнительно, чтобы это растеніе произрастало въ совершенно дикомъ со- стояніи около Астрахани.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 169 Ілііасеае Егіііі. 756. Сопѵаііагіа тсуаіів X. На заливныхъ лугахъ Волги, между деревьями около Каменнаго Яра. (3 іюня съ почти зрѣ- лыми плодами). 757. Тйііра везпегіапа Ь. Астрахань (8. О. Ошеі., ЕісЬмг. ЬесІ. ЕІ _-5), Уланъ-Ерге (съ плодами 25 апрѣля). Ергени (Красновъ). 758. Т. ВіеЬегзіеіпіапа В. еі М Астрахаиь (Коржинскій— подъ назв. Т. зуіѵезігіз; Віит іп ЬесІ. ЕІ. В. IV р. 136 аиЬ Т. яуіѵезіг. р. тіпог Ьесі.), Уланъ-Ерге, Элиста. Съ плодами 25 апрѣля. 759. Т. Ьі/йга X. (Воізз. ЕІ. Ог V р. 200; Вецеі іи Асіа Ііогі. Реігор. Т. II 1873; р. 444; Т. вуіѵезігіз 3. ЬіЛога ЬесІ. ЕІ. Ко88. IV р. 136). Астрахань, Красный Яръ (26 апрѣля зрѣлые плоды). 760. Сгадеа ризіііа ЗскиН. Побережье—полынныя степи (Красновъ), а 8агаіо\ѵ изцие АзігасЬап (Клаусъ стр. 249). 761. 6. ...пипа Зскиіі. На полынныхъ степяхъ побережья (Красновъ). 762. 6г. геіісиіаіа Зскиіі. ѵаг. (Совершенно походить на ри- сунокъ Регеля въ Путеш. въ Туркест. Федченки Т. III часть I. 1876 ТаЬ. XIX І (расный Яръ. Типическая Форма Астра- хаиь. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ ’). 763. 6г. ЪиІЫ/ета 8скиІі. Астрахань (Клаусъ, Віит). 7С\ ^гіііііагіа тіпог Вей. Тингута. 765. Огпіікодаіит МагЪопепзе В. АзігасЬап. (8. 6г. Сшеі. Ье<і. ЕІ. В. IV р. 158). По всей вѣроятности по ошибкѣ вмѣсто слѣдующей разновидности: р. Ъгаскузіаскуз Візск. (ф.) (О. НагЬопепзе р. ші- пиз Ье<1.). Н_ _____іистомъ склонѣ балки Тингута (зрѣлые плоды 1 іюня 2). 766. О. иойілішж X. (О. ІеппіГоІіит Сиззоп?) Но бал жаиъ—Элиста; рг. АвігасЬав (8. 6г. Сшеі.— ЬесІ. ЕІ. В. IV р. 160). і) Си. тоже Ьеі РІ. 1. IV р. 143. а) У Клауса—Фл. мѣста. приволжскихъ странъ—приводится О. агсиаіит 8іеѵ. тоже по ошибкѣ вмѣсто 0. ЬгасЬувіасЬуз РівсЬ. (С. ІосЬ.).
170 I. П а ч о с к і й. 767. АІІіши гоіипЛит. Ь. Элиста, между Шандастою и Бп- слюртою, Тундутово (цв. 16 мая), на влажныхъ полусолонча- ковыхъ мѣстахъ около озера Альматинъ, Тингута. Около Тин- гуты и озера Альматинъ попадается Форма съ мелкими голов- ками и тонкимъ стеблемъ (А. Ке&еііапит Веск. ЬегЬ.). Около Элисты найденъ одинъ экземпляръ съ бѣловатыми листочками околоцвѣтника, съ зеленою жилкою по серединѣ; пыльники нѣ- сколько выставляются изъ околоцвѣтника. 768. Л. зркаегоссркаіит Ь. На полынныхъ степяхъ Ерге- ней (Красновъ). 769. А. заЪиІозит 8іеѵ. Рг. Авігасііап (Вівш—Ьеі. ЕІ. В. IV р. 170). 770. А. тозскаіит X. Астрахань (Віит, Коржинскій, Кла- усъ), на полынныхъ степяхъ Ергеней (Красновъ). Цв. въ іюнѣ и іюлѣ. 771. Л, (Іаѵит Ъ. Тингута, Дунду-Нуръ (цв. 27 мая). риіскеііит Ооп. Астрахань (Раіі.—ЬеЛ. ЕІ. В.. IV р. 175). 772. А. Ііпеаге і. (Ье(1. ЕІ. К.. IV р. 178; Кереі—АПіог. топоа;г. Тр. С.-ІІ. Бот. сада Т. III, II р. 166). Тингута (цв. 1 іюня). Совершенно одинаковое съ экземплярами Бэкера изъ Сарепты. 773. X асиіапдиіит ЯскгаЛ. Астрахань (Коржинскій подъ назв. А. ап^иіозиш Ь.), луга Волги, Каменный Яръ (цв. 3 іюня). 774. Л. Сазршш ЖЖ ЕІ. і. с. I р. 265, Ьед. ЕІ. К. IV р. 186; ВоІ88. ЕІ. Ог. V р. 277.—Сгіпппі Савріит Раіі., Атагуііб Саоріа Жііісі.). На глинистыхъ буграхъ около Астрахани (Кор- жинскій), на склонахъ около ильменей —Николаевка; довольно рѣдко (цв. 6 мая). 775. Азрагадиз іепиі/Ыіиз Бат. Астрахань (Віит—Бей. ЕІ. В. IV р. 196). Экземпляры, собранные мною на лугахъ Волги около Каменнаго Яра, отличаются листьями внизу со шпорою, въ чемъ приближаются въ слѣдующему виду: 776. А, о^ісіпаііз Ж На заливныхъ лугахъ около Астра- хани (Коржинскій), на лугахъ Волги отъ Сарепты до Астра- хани (Красновъ), дельта Волги (Красновъ); Сарпинскія озера (Красновъ), Тингута, Булгунъ-Сала, Элиста, Уланъ-Ерге. Цвѣ- тетъ съ половины мая до осени.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 171 ^гдепісиз т. Высокое, до сажени и больше, сильно вѣтвистое. Вѣтви сплюснутыя, очень длинныя, до двухъ или трехъ Футовъ, въ свою очередь съ много- численными вѣточками. Все растеніе голое. Чешуй- чатые листья, при основаніи съ тонкою и колючею, острою, шпорою, рѣже безъ нея или съ короткою и тупою. Кладодіи сидятъ поі—6, тонкія. На нижнихъ, болѣе развитыхъ вѣтвяхъ они сидятъ обыкновенно по одиночкѣ, почти совсѣмъ прижатыя къ вѣткѣ и бываютъ длиною до I1/, сант., на верхнихъ вѣтвяхъ они расположены обыкновенно по 3, рѣже по 5 или 6 (длиною отъ1/, до 1 сант.) не одинаковой длины и нѣсколько растопырены. Плодоножки 1 сант. длиною, съ сочлененіемъ въ верхней половинѣ. Плоды крас- ные, сидятъ попарно, шаровидные, 6 или 7 мм. въ поперечникѣ, съ весьма короткимъ столбикомъ на верхушкѣ. Растеніе это сразу бросается въ глаза своимъ особеннымъ ЬаЬііив’омъ п своими размѣраъ " ро чимъ признакамъ почти совсѣмъ походитъ на А. о(Гі- сіпіііз, такъ что едва-ли составляетъ самостоятель- ный видъ. Довольно распространено это растеніе въ сѣвер- ной части Ергеней, гдѣ произрастаетъ въ глубокихъ балкахъ, между кустарниками: Му Булукъ, Тингута, Тундутово. (31 мая почти зрѣлые плоды). 777. А. Ігі&оркуІіиз Випде. (Воівв. ЕІ. Ог. V р. 334; Ьей. И. Е. IV р. 107 (ех рагіе). Экземпляры безъ цвѣтовъ и пло- довъ изъ ставки Еркетеневскаго улуса. Кладодіи почти совсѣмъ голые, длиннѣе сантиметра, прямые или согнутые, сидятъ пуч- ками до 6. Сомнѣваюсь, дѣйствительно ли это растеніе соотвѣт- ствуетъ А. ігісЬорЬуІіив Вип^е. Астрахань ( гісЬорЬ. §1а- Ьег. Ьей. ЕІ. К. Іос. сіі. р. 198). 778. Л. Ъгасііуркуііиз Тигся. (Воівв. ЕІ. Ог. V р. 336). (Ьесі. сиш. А. ігісЬ.;—А. ригригевсепв МВ. іп ЬегЬ. ипіѵ. 8і. Ѵіасі.; А. іпсйорЬуІІив у. ІгасЬурЬуІІив Кипіѣ. Епипі. рі. V р. 63). С.ебли изогнутые, вѣтвистые; кладодіи короткіе 2—5 мм. длины, сидятъ пучками. Цвѣтоножки одинаковой длины съ цвѣткомъ или немного длиннѣе, съ сочлененіемъ выше середины.
172 I. Пачоскій. На солонцеватой глинѣ—Николаевка, при р. Манычъ (цв. 16 мая). Астраханскіе экземпляры почти тождественны съ сарепт- скими (герб. Бэкера, подъ назв. А. ігісЬорЪуІіив). 779. А. Сазріиз (Ногі. Ѵіпі, іи КипіЬ Епит. рі. V р. 64). По общему ЛлЬйж’у, походить на А. ѵетіісіііаіиз Ь., но прибли- жается, повидимому, больше всего къ А. тагііітиз Раіі., А. ригригезсепз МВ. (А. ЬгасЬурЬуІІпз Тиічя.), А. Баѵигісиз Різск., и къ А. о/рсшаій Ь.—Стебли 1—2' высоты, сильно вѣтвистые; че- шуйчатые листья съ колючею шпорою; кладодіи по 4—6 неодинако- вой длины (отъ 4 до 13 мм.), толстоватые, иа концѣ острые, голые. Плоды меньше чѣмъ у А. оПісіпаІІів, красные до 5 мм. въ поперечникѣ; плодоножки длиннѣе плода раза въ три. Стол- бикъ при плодахъ остающійся, ясно замѣтный. Можетъ быть это не самостоятельный видъ. ЬейеЬоиг А. савріпз относитъ къ л итісш^ а Воізбіег къ А. о/^ісіпаііз р. зігісіиз Воізз. (сюда же онъ относитъ А. роіурІіуПив 8іеѵ., относимый ЬейеЬоиг’омъ къ А. ясаЬег Вгі^п.). Вообще, по недостатку матери_. __ „в- опредѣленности въ установленіи видовъ этого рода, трудно ска- зать что либо опредѣленное. 780. А тагіімпиз Раіі. (Ьей. Г1. Ноев IV р. 198; МВ. Я. і. с. III р. 270; Воівв. ЕІ. Ог. V р. 337,—А, ТаизсЪегі Еівсѣ). Все растеніе Іо до 30 сант. высоты, сильно вѣтвистое. Кладо- діи (отъ 3 до 9 мил. длины) растопыренные, колючіе, располо- женные по одиночкѣ или по три. Астраханскіе экземпляры со- вершенно походятъ на А. ТапвсЬегі ЕізсЬ. (герб. Унив. св. Влад.), но не походятъ на рисунокъ ЬейеЬ. Ісоп. іаЬ. 393. По всеі вѣроятности наша Форма соотвѣтствуетъ А. тагііітиз р. Вгезіе- гіапиз Воізз. Іос. сіі. (Сіасіосііа аЬЬгеѵіаіа 3—4 Ііпеая Іопрц іпГегіога іегпа, зпрегіога зоіііагіа). Воівв. Іос. сіі.). На солонце- ватой глинѣ около Астрахани (цв. 1 мая) ,). 781. А. ІпЛегіепзіз Вйт. (ЬегЬ. Ипіѵ. 8і. ѴІай.) Сте- бель 1—2' высоты, вѣтвистый, голый. Чешуйчатые листья беж колючей шпоры. Кладодіи сидятъ по 3, рѣже по 4 или 6, не одинаковой длины (болѣе короткіе І’Д—2 сант. длины, болѣе і) Сюда же, вѣроятно, принадлежитъ А. тагііітиз Ь„ приводимый Коркин- скимъ для Астрахани. «) Видъ этотъ нигдѣ не описанъ.
ФлорограФическі______ітогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 173 длинные 4 X________^.іны), довольно толстые. Цвѣтни по два, внизъ отогнутые, на ножкахъ нѣсколько длиннѣе самыхъ цвѣт- ковъ; сочлененіе находится почти у самаго цвѣтка. Цвѣтокъ ко- локольчатый 5 милим. длины. Тычинки нѣсколько короче долей околоцвѣтника; пыльники желтые удлиненно эллиптическіе или ци- линдрическіе, тупые, приблизительно въ два раза короче нити; нижній конецъ пыльника выемчатый. Доли околоцвѣтника лан- цетныя или почти линейныя, заостренныя, обыкновенно же ту- пыя, иногда почти эллиптичесі.1... Совершенно тождественные съ моими экземплярами, находятся экземпляры изъ Индерскаго озера въгербаріѣ Унив. св. Владиміра. —КшіЬЬ (Еппш. рі. V р. 64) от- носить А. ІпЛсгіспвіз какъ синонимъ къ Л. тагііітиз РаИ., но это не справедливо, такъ какъ А. Іпіегіепзіз вовсе не согла- суется съ описаніемъ А. тагііітив: Гоіііз здиатіГогтіЬиз Ьазі іпЬеічІит оЬзоІеіе саісагаііз, сіайойіів 4—6-піз сгаззіизсиііз ти- сгопаііз іпаесіиаІіЬиз, реіипсиііз зоіііагііз ѵеі ^етіпів Яоге пои Іоп^іогіЬиз. Кромѣ того наша Форма по общему АаЬій/у ни- чуть не походитъ на А. шагійЪш Раіі. (А. Таизскегі Еізск.); она приближается нѣсколько къ А. тагііітиз (Ьей. Ісоп. іаЬ. 393), но отличается отъ него значительно большею длиною кла- додіевъ и цвѣтоножекъ. Описаніе это составлено по экземплярамъ, собраннымъ около озера Баскунчакъ (цв. 26 октябг..г Экземпляры изъ Уланъ- Ерге не столь характерны; впрочемъ они собраны безъ цвѣтовъ и можетъ бить относятся къ другому виду. 782. А. ѵегіісіііаіиз Б. Пойма Волги отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ) !). Іипсасеае ВагІІ. 783. діаисиз Екгк. По берегамъ ручьевъ и источ- никовъ.—Элиста (12 мая съ еще не распустивш. цвѣтками). 784. 1. агіісиіаіиз Б. Астрахань (Коржинскій). Цв. въ маѣ и іюнѣ. !) Изъ Астрахани описанъ еще Аярагадиз оІідоркуПия Вакег.—Оп Аяра»|. іп Іоигп. оС іЬе Ьіпо. 8ос. XIV р. 604. Мнѣ неизвѣстенъ.
174 I. Пачоскій. 785. еГ. зуіѵаіісия Веіскагсі. Тингута, Долбанъ. 786. сотргеззиз Басу. Астрахань, Дунду-Нуръ. Цв. съ мая до сентября. /огта: тіпог, Астрахань. 787. еЛ. Оегагйі Боізеі. Астрахань, Тундутово, Дунду-Нуръ, Альматинъ, Николаевка, Батырь-Мала, Элиста, Долбанъ, 1\і- гу _ Сала, Еркетени и др. Попадаются Формы переходныя къ предыдущему виду. 788. X і. Тингута, Альматинъ, Элиста (цвѣт. 12 мая). Сурегасеае ОС. 789. Сурегиз Мопіі Б, [іі. Астрахаиь (Віит, Коржинскій), Чулпанъ (Коржинскій), дельта Волги (Красновъ), по берегамъ стоячихъ и тихотекущихъ водъ, а также по всему побережью отъ Синяго Морца до Кабаньяго Ильменя (Коржинскій); затѣмъ по всей южной части дельты, начиная отъ д. Чулпана и с. Хор- бая до Яндыкъ и иа южныхъ островахъ—Бирючей Косѣ, Мар- тышкинѣ, Кузнецовѣ и Четырехъ Буграхъ (Коржинскій—От- четъ, стр. 15). Цв. въ іюлѣ. 790. С. раіиіиз Кіі. Пойма Волги отъ Сарепты до Астра- хани (Красновъ), дельта Волги (Красновъ). 791. С. (изсиз Б.~ Астрахаиь (Коржинскій), пойма Волги (Красновъ). Цв. съ іюля до сентября. р. ѵігезсепз Везя. Ергени (Красновъ). 792. С. діотегаіиз Б. По берегамъ около Астрахани довольно рѣдко (Коржинскій); пойма Волги отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ), Дельта (Красновъ) *). Цвѣтетъ въ авгу- стѣ и сентябрѣ. 793. Неіеоскагіз асісиіагіз В. Вг. На солончакахъ около ставки Еркетеневскаго Улуса. Цв. въ іюнѣ. 794. Н. раіияігіз В. Вг. Астрахань (Коржинскій), Альма- тинъ, Элиста (цв. 12 мая). 1) Тоже Віит.—Ьесі. ЕІ. В. IV р. 243. 2) ТаЪегпетоІапі иривод. у Краснова, во всей вѣроятности, по ошибкѣ вмѣсто 8сігриы ТаЬегішеіііопіаш Отеі.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 175 705. М ипідіитіз Ьскиіі. Пойма Волги (Красновъ). 796. 8сігриз теіапо&регтиз С. А. Меу. Рг. АвігасЬап (Вішп.-Ьеа. ЕІ. В. IV р. 247). 797. Я. ігіуиеіег Б. Астрахань (Коржинскій, Віит, Сіаиз— Ьеі. ЕІ. В. IV р. 248). По берегамъ—Долбанъ (цв. 7 Іюня). 798. 8. ТаЬегпастопіапі (кпеі. На солончаковыхъ влаж- ныхъ мѣстахъ. Элиста, Тундутово, Булгунъ-Сала. Дельта Волги (Красновъ). Іюнь. 799. Іасизігіз Б. Астрахань (Коржинскій). Цв. въ іюнѣ и іюлѣ. 800. 8. тагііітиз Б. Астрахань, Элиста, Долбанъ, Альма- тинъ, Каменный Яръ, Николаевка. Цв. въ маѣ, іюнѣ, іюлѣ и августѣ. 801. Ізоіеріз зиріпа И. Вг. Астрахань (Коржинскій). Цв. съ іюля до октября. 802. Г. Ноіозскоепнз В. еі 8ск. На песчаныхъ мѣстахъ Тундутово, Тингута (цв. 29 мая). 803. I. Міскеііапа К. еі 8ек. Астрахань (Коржинскій). Цв. съ іюля до октября. 804. I. катиіояа Кипік. (Зсігрпв Ьатиіояиз 8іеѵ.). Астра- хань (Віииі—Ьесі ЕІ. В. IV р. 257). 805. Сагех зіепоукуііа ІѴакІепЬ. Астрахань, Красный Яръ, ю. ч. Ергеней, Альматинъ (на- нѣсколько влажныхъ солончако- выхъ мѣстахъ), Енотаевскъ (на песчаныхъ мѣстахъ). Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 806. Г. 8скгеЪегі 8скгк. На песчаныхъ мѣстахъ каспій- скихъ осадковъ (Красновъ), хкльматинъ (на нѣсколько влажныхъ мѣстахъ), Тингута (на влажныхъ и песчаныхъ мѣстахъ). Цвѣ- тетъ въ маѣ и іюнѣ. 807. С. агепагіа Б. Асі УѴоІ&аіп іпцие Жоі<ріе ііівнііз (Сіапз—Ьеіі. ЕІ. В. IV р. 274). Не по ошибкѣ ли? 808. ѵиіріпа Б. Долбанъ, Элиста, Тундутово. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. іепиіог Бе(1. А<1 озііа ѴѴоІ^ае (ЕісЬж. Бей. ЕІ. В. IV р. 275). 809. С. тигісаіа Б. Между кустарниками балки Тингута (цв. 12 мая). 810. С. Міскеііі Нозі. Пойма Волги отъ Сарепты до Астра- хани и около ильменей (Красновъ). Не по ошибкѣ ли?
176 I. Пачоскій. 811. С. йііиіа ». (Ьед. ЕІ. В. IV р. 299; Воіві. Еі. Ог. V р. 425). На влажныхъ песчаныхъ мѣстахъ по берегамъ ру- чьевъ около Элисты, иа влажныхъ мѣстахъ около Тундутово, Тингуты и Долбана. (Цв. и незр. плоды 12 мая). 812. С. когсіеізііскоз ѴШ. На нѣсколько влажныхъ полу- солончаковыхъ мѣстахъ: Астрахань, Николаевка, Имни-Нуръ. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 813. С. зиріпа УѴаЫепЪ. Астрахань (Віит — Ье<1. ЕІ. В.. IV р. 305). Элиста, Тингута *). 814. С. раііезсепз Ь. Берег шточниковъ въ Ергеняхъ (Красновъ). Вѣрно-ли? 815. С. РзеиЛосурегиз Ь. (Гогта тіпог). Отъ экземпляровъ изъ болѣе сѣверныхъ мѣстностей отличается меньшимъ ростомъ (1’/э — 2Г). Колосьевъ обыкновенно 2, рѣже 3, коротко цилиндри- ческихъ (20—25 мил. длины), значительно короче, чѣмъ у типи- ческой Формы. На влажныхъ лугахъ балки Тингута (цв. и незр. плоды 1 іюня). 816. С. сшзрііоза Ь. Астрахань (Віит.—Сей. ЕІ. В. IV р. 311). 817. С. ѵиідагіз Пойма Волги отъ Сарепти до Астра- хани (Красновъ), около ильменей (Красновъ). 818. С. асиіа X. Астрахань (Коржинскій). Каменный Яръ. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ. 819. С. раіиіоза (?оо< Долбанъ и вообще іо всеі доливѣ Волги. /отта дгасНіог. Тингута, Тундутово. 820. О. пиіапз Жолі. Астрахань (на влажныхъ мѣстахъ), Николаевка, Тундутово, Му-Булуі ' іежду іустарниками), Эли- ста (влаж. мѣста). Тингута. Цв. въ апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ. 821. О. атриііасеа Ооой. Астрахаиь (Віит- I . Г’. П. IV р. 318) 822. С. гірагіа Сигі. Элиста, Тундутово, г< у ’ч . » незр. плоды 12 мая), пойма Волги отъ Сарепти • (Красновъ). 1) Цвѣти незр. плоды 12 мая.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 177 бгаиіпеае Іим. 82Г Ьеріигиз Раппопісиз Кипік. (Еппш рі. I р. 462; Ьей. Е . р. 325; Воізз. ЕІ. Ог. V р. 685). На солончаковыхъ мѣстахъ высохшихъ озеръ: Имни-Нуръ (цв. 24 мая). 824. НогЛеит знЬаіит Ь. Астрахань (МВ.— Ьей. Е? 11. IV р. 329). 825. Еіутиз заЬиІозиз МВ. На песчаныхъ мѣстахъ* Ту“- дутово (обильно), Элиста, Альматинъ, Гайдуцкіе пески и др. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 826. Е. уипсеиз Еізск. На травянистыхъ мѣстахъ около Астрахани (Коржинскій). Цвѣт. въ маѣ. 827. Зесаіе /гадііе МВ. Изрѣдка по берегамъ около Астра- хани (Коржинскій), на песчаныхъ мѣстахъ Ергеней: Тингута, Дунду-Нуръ. 828. Тгііісит ргозітаіит Ь. Астрахань, Красный Яръ, Уланъ-Ерге, Енотаевскъ, Элиста и др. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 829. Т. Огіепіаіе МВ. (Ьей. ЕІ. В. IV р. 336). Енота- евскъ, при р. Манычъ, Уланъ-Ерге. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. (огпкі тіпог. Отъ Iм до 3" высоты. Астрахань, Красный Яръ. 830. Т. сгізіаіит ЗскгеЪ. зрісиііз дІаЬгіз (8. шигісаіиш Ьіпк.) Элиста, Уланъ-Ерге, Альматинъ. Цв. въ маѣ. зрісиііз кігііз. (Т. ітЬгісаіит МВ.). Тингута (цв. 31 мая). 831. Т. (Іезегіогипі Різск. (Ьей. ЕІ. К. IV р. 338). Тунду- тово, Енотаевскъ, Альматинъ, Долбанъ, Тингута, Гайдуцкіе пе- ски. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 832. Т. йіЫгісит ЖЖ. Астрахань (Віиш.—Ьей. ЕІ. К. IV р. 338). 833. Т. герепз X. Астрахань (Коржинскій, Віпт), Ергени, пойма Волги (Красновъ) 1). Цв. въ маѣ. 834. Т. еіопдаіит Нозі. Имни-Нуръ (цв. 25 мая). !) Мною найдена форма саезіит Ргезі. около озера Батыръ-Мала. 9
178 I. Пачоскій. ? 835. Т. тапшшп Тгіп. (Еей. ЕІ. В. IV р. 343). Красиий Яръ, Астрахань, Николаевка. Цвѣт. въ маѣ. А багеріа ивдие АеігасЬап (Клаусъ стр. 260). 836. Т. рипдепз В. еі 8ск. Альматинъ, Элиста, Бешкуль, Дунду-Нуръ, Имни-Нуръ (заростаетъ въ огромномъ количествѣ высохшія озера). Астрахань. 837. Рехіиса оѵіпа Ъ. Яшкуль. ѵаг. РзеиЛоѵіпа Наскеі. Уланъ-Ерге, Ергени. ѵаг. Ѵаіезіаса СаЫ. Уланъ-Ерге. 838. Р. агипНіпасеа ВскгеЬ. Тундутово, Долбанъ, Харъ- Булукъ (на пескѣ), Элиста, Альматинъ, Дунду Нуръ, Тингута. Май, іюнь. 839. Г. еіаііог Ь. Альматинъ. Май. 840. Р. дідапіеа ѴШ. На солонцеватой почвѣ Ергеней (Крас- новъ) я въ черноземн. балкахъ (Красновъ). 841. Вгопшз егесіиз Ни(1з. Р та (цв. 19 мая). 842. В. іпегтіз Беузз. Элиста. ™ ідутово, Астрахань (Кор- жинскій), Енотаевскъ, Тингута. Цв. съ мая до сентября. 843. В. іееіогиш X. Астрахань, Енотаевскъ, Уланъ-Ерге, Красный Яръ, Альматинъ. Цвѣтегъ съ апрѣля. 844. В. тоіііз X Тингута (?), приводятся тоже Крас- новымъ. 845. В. зсорагіих В А<1 таге савріит рг. Авігасйап (<І. Оагііі. Ьесі. ЕІ. К. IV р. 362). 846. В. агѵепзіз В. Астрахань (Коржинскій). Цв. въ маѣ. 847. В. здиаггозиз В. Николаевка, Енотаевскъ, Альматинъ, Астрахань. Цв. въ маѣ и іюнѣ. /огжа тіпог. Колосковъ 1 рѣже 2, такъ что со- цвѣтіе кажется не метельчатымъ, а колосообразнымъ. Все растеніе отъ 1 до 4 дюймовъ высоты. Астрахань (цв. 1 мая). 848. В. раіиіиз М.< Между озерами Цаца и Барманцакь, Тундутово. Май, іюнь. 849. В. ф. Около дорогъ—Бислюрта (цв. 16 мая). Густо- волосистое, походитъ на В. вдиагговиа, но колоски значительно меньше; метелка большая. і) Красновъ приводитъ еще К сіигіизсиіа Ь. (побережье, внутр. степь, Ергени).
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 170 850. Эпфій діотегаіа Б. Колоски пушистые. Элиста (цв. 20 мая). /огта: фймій дІаЪтіз. Колоски голые. Между кустарниками въ балкѣ Му-Булукъ около Тингуты. По- падается много экземпляровъ съ неразвитыми бѣлова- тыми колосками, которые на первый взглядъ трудно даже признать за Оасіуіія (цв. 31 мая). 851 Лейгорш Ііііогаііз Ратіаі. Астрахань, Ботыръ-Мала, южн ч. Ергеней, на песчаныхъ мѣстахъ около Каспія, Долбані . Николаевка, Альматинъ. Цв. 29 апрѣля 852. Роа ЬиІЬоза X. »«г. йшрага Коск. Астрахань (Кор- жинскій), внутренняя степь . и Ергени (Красновъ) Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 853. Р. петогаііз Ь. Между кустарниками балки Тин- гута. Іюнь 854. Р. аппиа Ь. Черноземныя балки Ергеней (Красновъ). 855. Р. ргаіепзіз Ь. Уланъ-Ерге, Тундутово, южная часть Ергеней, Булгунь-Сала. Май, іюнь. а іуріса (хгізеЬ. р. апдизіі/Ыіа Ь. По берегамъ, на сухихъ лу- гахъ около Астрахани (Коржинскій) Цв. въ маѣ 856. Р. Таіагіса Різск. (Ье<1. ЕІ. К. IV р. 381; Воізз. ЕІ. Ог V р. 609). На песчаныхъ мѣстахъ балки Тингута (цв. 31 мая). (Аіга агіпкііпасеа Раіі., Ега^говіів соіііпа Тгіп.) 857. Р. /егііііз Нозі. Пойма Волги оть Сарепты до Астра- хани (Красновъ), между кустарниками балки Му-Булукъ около Тингуты (цв. 31 мая). фиісі?: Р. соп/егіа. Красновъ—Гео-Ботаническія изслѣдов. стр. 51. 858. Егадгозііз роаеоійез Р. В. Но берегамъ и травяни- стымъ мѣстамъ около Астрахани (КоржинсГ“х пойма Волги отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ), Тингута (Красновъ). Цв. въ маѣ. 859. Е. Р. В. Пойма Волги оть Сарепты до Астра- хани (Красновъ). — Е. зиаѵеоіепз Вескег. Растетъ около Сарепты; по всей вѣроятности встрѣчается и въ югу отъ нея, въ долинѣ Волги 860. Соіройіит ЬиІЬозит Тгіп, (Соі. Ьпліііе ОгівеЬ — іп Ьей.
180 І. Й • _ _ 1. ЕІ. Вова. IV р. 384; СаіаЬгоза Ьвшііів Воівв. ЕІ. Ог. V р. 578). Астрахань, на глинистыхъ буграхъ (цв. 23 апрѣля) *). 861. Слй&гож адиаііса Р. В, Альматинъ, Тингута, Элиста. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ п паѣ. /огта тіпог. 10—15 сант. высоты; нижнія вѣ- точки метелки собраны по 3—7. На влажныхъ мѣ- стахъ около Астрахани и Краснаго Яра (цв. 20 апрѣля). Аігоріз сіізіапз СггізеЪ. [огта Азігаскапіса. Тоіа ріапіа ^Іаисезсепз, саиІіЬиз 20—30 сепі. аіі., Гоіііз ріапіа ѵеі гагіиз соп- ѵоіиів, рапісиіае гатів зсаЬгіизсиІів зетіѵегіісіііаііз, тГегіогіЬиз 4—8, впрегіогіЬив 3—4, іпаедпаІіЬиз, Іоп- ^іогіЬиз (іетит геііехіз, арісиііѳ (іиріо іпа]огіЬиз 6—8 Яогіз. Іп Іос. виЬзаІзіз рг. АвігасЬап. (зрес. ЙогіГ. 29 арг). [огта тіпог. СаиІіЬиз 5—7 сепі. аіі., гатів ра- пісиіае 2—4, зрісиііз тіпогіЬиз. Кгавпуі Іаг (зресіт. Я. 3 мая). {огта іуріса. Альматинъ, Ергеии. Май. 863. А. сопѵоіиіа фгізеЪ. (Роа ГезіисіЕогшів Нозі). По тра- вянистымъ мѣстамъ и берегамъ около Астрахани (Віиш, Кор- жинскій), Альматинъ, ю. ч. Ергеней, Уланъ-Ерге, Бешкуль, надъ Каспійскимъ моремъ, иа Гайдуцкихъ пескахъ, Долбанъ. Цвѣтетъ въ маѣ и іюнѣ. 864. (хіусегіа ациаііса 8т. (6. зресіаЬіІіз Тгіп.). Астра- хань (Віиш). 865. РНгадтііез соттипіз Тгіп. Самое обыкновенное ра- стеніе въ долинѣ Волги и по берегамъ озеръ и рѣчекъ. р. ізіасиз С. Коск. (эр.) Астрахань (ВІит-ЬеЯ. ЕІ. К. IV р. 304). 866. Агшшіо Вшшс Ь. Астрахань (8. 6. бгшеі.—Ьей. ЕІ. В. IV р. 395). 867. Лйійа аііізшпа Ь. Въ балкахъ между кустарниками. Тингута и), (цв. 31 мая). *) Это растеніе найдено мною тоже около Царицына Саратовской губ. 2) Тоже Каменная Валка—въ садахъ (Красновъ).
ФлорограФическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 181 868. М сййіа X. Тингута (цв. 29 мая), Тундутово. 869. Жоейгй сгййіа Регз. На полынныхъ степяхъ: побе- режье, внутренняя степь, Ергени (Красновъ). а. депиіпа Зсктаік. Николаевка. Апрѣль. діаиеа ЛС. (зр.), Элиста (цв. 12 мая). 870. ІБегдеЫоа Ъогеаііз К. еі 8ск. (Н. оіогаіа ЖаЬІепЬ.). Астрахань, Николаевка, Каменный Яръ (луга Волги). Цвѣтетъ въ апрѣлѣ. Экземпляръ съ заливнаго луга цв. 3 іюня. 871. Сакипадгозіів Ерідеіоз На лугахъ около Астра- хани (Коржинскій), Долбанъ, на Гайдуцкихъ пескахъ, Тингута (на песч. мѣст.), (цв. 31 мая). 872. С. діаиса МВ. (Я. 1 с. I р. 79, III р. 88; 0. Ііііогеа ОсЬгай. Воібв. ЕІ. Ог. V р. 524; 0. Іаха Нові. СгізеЬ іп Ьесі. ЕІ. В. IV р. 432). На песчаныхъ мѣстахъ долины Волги около Каменнаго Яра (цв. 3 іюня). 873. Рзатта агелагй В. еі 8ск. Астрахань (8. 6. Отеі.— Ьесі. ЕІ. В. IV р. 434). Нахожденіе около Астрахани этого ра стенія сомнительно. 874. Адгозііз аіка Ъ. Астрахаиь (Коржинскій, тоже Віит). 3. Тгів. Іп бевегіів рг. АвігасЬап (Віит— Ьей. РІ. В. IV р. 437). 875. А. ѵиідагіз Ж>Ж Астрахань (Віит.—Ьесі. ЕІ. В. IV р. 438). 876. А. іепиі/оііа МВ. р. агізіаіа Тгіп. Астрахань (Тгіп.— Ье<1. ЕІ. В. IV р. 441) *). 877. Арега фйа ѵепіі Р. В. Элиста (цв. 20 мая). я' ‘ \еггиріа Р. В. Аі \Ѵо1§ат іпГегіогет (Вип^е—Ьеі. ЕІ. В. IV р. 443). 878. Мйіит еЦ'изит Ь. Астрахань (Коржинскій). Цв. въ іюнѣ и іюлѣ. 879. 8ііра саріііаіа Ь. (8. Вагеріапа Веск. ЬегЬ.) Имни пурь, Тингута, Булгунъ-Сала, Яшкуль. На глинистой почвѣ (цв. 21 мая). 880. 8. Ьеззіпдіапа Тгіп. еі Вирг. Бешкуль, Астрахань, і) Въ предѣлахъ калмыцкой степи могутъ быть найдены еще слѣдующіе иди рода АртовііБ: А. егісЛосІаЛ» (ггйеЬ., А. ЛййгМеіийва Оаш я А. саиіпа X.
182 I. Пачоскій. Булгу нъ Сала. Уланъ Ерге, при р. Манычъ, между ставками Икпцохуровскаго и Хорахузовскаго улусовъ. Цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 881. Ж реппаіа Ь. Уланъ-Ерге, Элиста. Цвѣтетъ въ маѣ. 882. Сужойом ІЪе^Іол Жсі. Астрахань, Долбанъ (цвѣт. 5 іюня). 883. Весктаппіа егигі/огпііз Нозі. /огта щіпог. 1/1 до Г высоты; стебли тонкіе: листья узкіе; соцвѣтіе волосообразное не вѣтвистое. Тундутово (цв. 27 мая). /огдаа Болѣе высокое (отъ двухъ до трехъ Футовъ); стебли толстые; листья широкіе; со- цвѣтіе вѣтвистое, метельчатое. Батыръ-Мала, Альма- тпнъ. 884. Лідгчркіз агипсііпасеа Тгіп. (РЬаІагіз агипйіпасеа Ь.) Астрахань (Коржинскій), Красный Яръ (цв, 3 мая). 885. Ркіеит азрегит Ѵііі. Астрахань (Тгіп—Ьей. Ю. В. IV р. 456). 886. Р. Воектегі ЖІеІ. На песчаныхъ мѣстахъ: Тингута (цв. 30 мая). 887. Сгурзіз аіоресигоі іез Зскгасі. Аі овйа ѴГоІ^ае (Еісігиг., біеѵ. Ьесі. Г1. В. IV р. 459). 888. С. зскоепоиіез Бат. По берегамъ около Астрахани (Коржинскій, Віит). Цв. въ маѣ. 889. С. асиішіа АП. Астрахань, на солонцеватой почвѣ въ Ергеняхъ (Красновъ). 890. Аіоресигиз ѵадіпаіиз Раіі. Ай озііа ХѴоІ^ае (ЕісЬѵг.— Ьей. И. В. IV р. 461), около ильменей (Красновъ). 891. А. ргаіепзіз В. При р. Манычъ. Цв. въ апрѣлѣ и маѣ. 892. А. агшлсіімасеш Роіг. (А. ВпіЬепісив ХѴеіпт.) Астра- хань (Коржинскій), Элиста, Тундутово, Каменный Яръ, Булгунъ- Сала, Альматинъ. Цв. въ апрѣлѣ и маѣ. ж. підгісапз Ногп. Тингута. 893. А. /иіѵиз 8т. /оппа ритііа. Отъ 5 до 12 сант. высоты. Сте- бли выростаютъ густо, внизу нѣсколько изогнутые
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 183 ми прямые; іолосья сравнительно шире и короче, чѣмъ у типической Формы, черноватые. На влажныхъ мѣстахъ около Астрахани и Краснаго Яра, обильно. Цвѣт. въ апрѣлѣ д маѣ. 894- . Л. адгезіі# Б. На травянистыхъ мѣстахъ около Астра- хани (Коржинскій, Віиш). Цв. въ маѣ. — Л. депісиіаіиз Ь. Приводится Красновымъ, по всеі вѣроятности, по ошибкѣ. 895. ЕтіосЫоа зиссіпсіа КіН. Астрахань (КипЬЬ. Епит. рі. I - та). 896. Лі^вйоа запдиіпаііз 8сор. Ай озііа АѴоІ^ае (ЕісЬж.). 897. Л. сіііагіз Кое /чноі почвѣ. Въ садахъ и около нихъ—Астрахань (Коржинскій, Віиш). Цв. въ маѣ и іюнѣ. 898. Л. дІаЬга В. еі 8ск. Пойма Волги отъ Сарепты до Астрахани (Красновъ). 899. псит Сгиз Ваііі Ъ. Астрахань, Каменный Яръ (цв. 3 іюня). Приближается повидимому въ разновидности р. зіадпіпа 8іеѵ. 900. 8еіагіа ѵігіеііз .... Астрахань, Дунду-Нуръ. 901. 8. діаиса Р. Б. Астрахань (Коржинскій, Віиш), Ер гени (Красновъ). Цв. съ мая до осени. 902. 8. ѵетіісіііаіа Р. Б. На обработанной почвѣ въ са- дахъ и огородахъ: по берегамъ - Астрахань (Коржинскій, Тгіп.), Ергеі'Красновъ). Цвѣтетъ съ мая до августа. Едиізеіасеае ІС. 903. Едиізеіит гатозгззѵтипі Без[. Астрахань (Коржин- свій), Красный Яръ, Николаевка, Дунду-Нуръ, Элиста, Тингута. Іагіііеасеае В. Вг. 904. Магзііеа диайгі^оііа X. (Ьесі. ЕІ. В- IV р. 493). Астрахань, Красный Яръ. Плоды въ іюнѣ и іюлѣ.
184 I. Пачоскій. 905. М. вітідіва ІѴіШ. А<1 Я. АсЫиЬа (8йѵ. Ьей. И. В. IV р. 494). 906. М. Аедурііаса ЪѴіІІЛ. Астрахаиь (Віит—Ьесі. РІ. В. IV р. 494). 907. ЖЬілй паіапз Но^т. (АП.) Астрахань (Коржинскій), Долбанъ.—Плоды въ августѣ и сентябрѣ. Роіуресііасеае В. Вг. 908. Азрі ііит Ткеіуріегіз 8и>. На влажныхъ мѣстахъ между кустарниками. Тингута. Примѣчаніе: Въ смскѣ этоіъ » 83, 84, 395 1461 іро- іулерованя по ошибкѣ; такъ какъ нѣтъ пряныхъ указаній на нахожденіе соотвѣвственныхъ растеній въ предѣлахъ Калмыцкихъ степей, то растенія эти должны быть поставлены безъ номера.
ПРИЛОЖЕНІЕ. СПИСОКЪ РАСТЕНІЙ СОБРАННЫХЪ ОКОЛО С. ВЛАДИМІ- РОВКИ, ГОРЫ БОГДО И ОЗЕРА БАСКУНЧАКЪ. 1. Ліовй штшт Гізск. (ВС- Ргосіг. I р. 24; Воіів. Р1. Ог. I р. 17) (А. аеіііѵаіів у. рагѵіЯога ЬейЬ. ЕІ. В. I р. 23). На нѣсколько влажныхъ солончаковыхъ мѣстахъ около озе в- кунчакъ (цв. и незр. плоды 26 апрѣля). Стебель прямой, внизу покрыти! волосками; цвѣтки вдвое меньше чѣмъ у А. аевйѵаіів; лепестки одинаковой длины съ чашелистиками, или немного длин- нѣе, яркокрасные, съ темнымъ пятномъ при основаніи. Плоды иа внутреннемъ краю безъ зубца. ГеограФ. распростр.: Агтепіа Воввіса, Регвіа, дез сазр. (Еііоп, ТвсЪаріксЬаізсЬі, Іас Іпйегіепв.), дез. воопцого—Кігрзісит, Тигсошапіа. 2. Муоогж тіпітиз Ъ. На низкихъ мѣстахъ степи. Вла- диміровка. 3. СегаікосерКаІиз огікосегаз ОС. Владиміровка. Баскунчакъ. 4 Жямвсшйа охузрегтиз МВ. Баскунчакъ, Богдо Г Д. редаіиз Кіі. Владиміровка; на низкихъ мѣстахъ степи, такъ назыв. лиманахъ (цв. плоды 29 апрѣля). 6. Гитагіа ЗсЫеіскегі 8оу—1Ѵі11. Владиміровка. рѣль 7. Жиімгйшж &гас%шг|ж»і О. -4. М. На лугахъ Волги (Владиміровка), тоже около озера Баскунчакъ. 8. МлІоВвв- Л/Нслва В. Вг. ѵаг. зіепореіаіа Яшпк. (зр.). (М. віепореіаіа ВегпЬ. Ьей. ЕІ. В. I р. 170, М. Аігісана е. зіе- пореіаіа Воівв. ЕІ. Ог. I р. 223). Около озера Басіувжаіъ (цв. и плоды 25 апрѣля).
186 I, II ачоскій. 9. 8ізутЪгіит ^йпсеит ММ р. кігіит т. зераііз кігііз^ >е- сіквсшій зирегпе зеіиіозіз ѵеі дІаЪгіз^ іоіа ріапіа дІаЬга. А(і й- сит Вазсипсгак (вресіш. йог. 25 апрѣля). Отъ типпческой Формы отличается густо * шершавыми чашелистиками; верхняя часть цвѣтоножки тоже иногда бываетъ покрыта щетинками; впрочемъ все растеніе голое. 10. 8. Зоркіа і. Баскунчакъ, Владиміровка. 11. 8» іолоркуііит С. А. М. Владиміровка (цв. и плоды 29 апрѣля). 12 Мгрітшлі ѵегзісоіог Ап'/гл. ѵаг. Ц. айй (СЬеіг. Іепсап* ІЬетпв ’ѴѴ’іПй.). На пустынныхъ степяхъ между Волгою и Баскун- чакомъ, Баскунчакъ, гора Богдо. Цвѣтетъ въ концѣ апрѣля и въ маѣ. 13. Зугепіа зеззіІіЦога Ье Ь. На песчаныхъ мѣстахъ около Баскунчака. Апрѣль. 14. Аіуззипі Ііпі[оІіит Зіерк. Баскунчакъ. 15. Л. тіпііпит ЖіШ. Владиміровка, Баскунчакъ. 16. Сарзеііа ргоситЬепз Рг. На солончаковыхъ мѣстахъ около оз. Баскунчакъ (цв. и плоды 26 апрѣля). 17. Ьфййш рег/Ыіаіит Б. Баскунчакъ, Владиміровка. 18. X. гийегай Ь. Баскунчакъ, Владиміровка. 19. Еисіиііит Зугіасит В. Вг. Баскунчакъ. 20. Е. Таіагісит ЛС. Около озера Баскунчакъ (цв. и плоды 26 апрѣля). 21. Скогізрога іепеііа ЛС. Баскунчакъ, Владиміровка. 22. Зіегіута іотепіозит ЛС. (Ргойг. I р. 212, Ьесі. Е]. В. I р. 215, 8. виІрЪигепш у ап^ивііГоІіа Воівв. ЕІ. Ог. I р. 241). На полынныхъ степяхъ около Владиміровки, Баскунчака и Богдо; не рѣдко (цв. и плоды 24 мая). 23. Сурзоркііа рапісиіаіа Ъ. Баскунчакъ. 24. Зііепе ѵізеоза Регз. Владиміровка, Баскунчакъ. 25. Мейвігушш ргаіепзе ВоекІ. Баскунчакъ. 26. Аізіпе іепиі^оііа Сгапіг. і. Ьгаскуреіаіа Ремі. іп Ьесі. ЕІ. Вовв. I р. 342. На песчаныхъ, нѣсколько влажныхъ мѣ- стахъ около озера Баскунчакъ; цвѣтетъ въ апрѣлѣ и маѣ. 27. Атепагіа Іопді/оііа МВ. Владиміровка. 28. Ноіозіешп итЬеІІаіипі р. ріеіш^гшв Еепяі. гора Богдо. Апрѣль.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 187 29. вегалйт /івеагійВшж ВС. (Ргойг. I р. 640, Сег. іп- Ьегоѳит р. ІіпеагіІоЬит Воівз. РІ. Ог. I р. 873). На глинистыхъ склонахъ около озера Баскунчакъ (цв. 25 апрѣля). Видъ этотъ неправильно соединенъ Ледебуромъ съ О. ІиЬеговпт (Ьей. I р. 460). 30. Жйгагй ЗскоЪегі Ь. На солончакахъ около озера Бас- кунчакъ. 31. Авігадаіиз ѵіАріпив Между Волгою и Баскун- чакомъ. 32. 4. ркузоЛез Ь. Богдо, между Волгою и Баскунчакомъ. 33. Я. ІондгЦогиз Раіі. Богдо, между Волгою и Баскунчакомъ. 34. А. зиЬиІаіиз Ю. Богдо, Баскунчакъ (разное, у. Таіа- гіспз Ье<1.). 35. А. ЪтаскуІоЪиз ЛС. На глинистой почвѣ: Баскунчакъ, Богдо. 36. А. іезіісиіаіиз Раіі. кг. п° 89, іаЬ. 67.; Воівз. ЕІ. Ог. II р. 456). На глинистой почвѣ Богдо; цвѣтетъ въ апрѣлѣ. 37. Л. (йІйАоріуйж Раіі. Баскунчакъ 38. Л. гирі/гадиз Раіі. Между Волгою и Баскунчакомъ, Баскунчакъ, Богдо. Апрѣль. 39. Аікаді сатеіогит Різск. Баскунчакъ. 40. РоіепіШа зиріпа Ъ. Баскунчакъ. 41. Р. Ъі/игса Ъ. р, іиа/ог ХЫ. На полынныхъ степяхъ: Владиміровка, Баскунчакъ. 42. Тгйй Лйрйа Но#т. Гора Богдо. 43. Еегкй лмсй Зргепд. (БесіеЬ. ЕІ. В. II р. 303) около озера Баскунчакъ. (Цв. и незр. плоды въ концѣ апрѣля). 44. СасКгуз осіопіаідіса Раіі. На степяхъ около Владимі- ровки и Баскунчака. Апрѣль. 45. Ѵаіегіапа іиЬегоза ѣ. Владиміровка, Богдо. Апрѣль. 46. Еішжугй гіііоза ВС. (СЬгувосота ѵіііоеа Ь.). Влади міровка. 47. Аскіііеа Іеріоркуііа МВ. Владиміровка, между Волгою и Баскунчакомъ, Богдо. шг. Ыріппаіа около озера Баскунчакъ. 48. Л. ОегЬегі МВ. На песчаныхъ мѣстахъ между Волгою и Баскунчакомъ. 49. Рутеіпш аскіііеііоішт МВ. Владиміровка, Баскун- чакъ.
188 I. Пачоскій. 50. Агіетізіа татіііта Веде. Повсюду по степямъ. 51. Л. ргоыга ѴГіІЫ. Владиміровка. . 52. Яевесй ѵегжвій Ж. К. Баскунчакъ. 53. Зеггаіиіа хегапікетоійез МЖ Владиміровка. - 54. Зіаіісе зиДгиіісоза Ж. Баскунчакъ, 55. ЛлАшасе тахіта X. Баскунчакъ. 56. Л. еіопдаіа Ь. Владиміровка. 57. ЖмЛеІш айіаіайв ЖЛд. Богдо, Баскунчакъ. Апрѣль. 58. Ескіпозрегтит раіиіит ХеЛт. Баскунчакъ. 59. Азрегидо ргоситкепз X. Баскунчакъ, Віадиміровка. 60. ХйЛофегжш»! агшше X. Баскунчакъ (см. въ предыд. спискѣ). 61. Ожжжа Ііпсіогіит МВ. Владииіровіа. 62. ѴегЬазсит ркоепісеит ѣ. Богдо. 63. Тлпагіа шосгомга МЖ Между Волгою и Баскунчакомъ, Богдо. 64. Войагій Огйвйіій Ь. Баскунчакъ. 65. Ѵегопіса Огіепіаііз Мііі. Владиміровка, Богдо, Баскун чакъ 66. У. ѵегпа Ь. Богдо. 67 Переса ІІсгаіпіса X. р. дІаЬга Ье<1. (ЕІ. Ковв. III р. 381). На склонахъ горы Богдо (цв. 25 апрѣля). Отличается отъ экземпляровъ изъ западной Россіи, приводимыхъ подъ назва- ніемъ Ж. ІІсгаіпіса (принадлежащихъ собственно къ Ж. рагѵі- Яога МВ.), менѣе вѣтвистымъ стеблемъ, опушеніемъ, цвѣтками интенсивно-голубого цвѣта и болѣе раннимъ цвѣтеніемъ 2). Въ Царицы искомъ уѣздѣ (Саратовской губ ) г. Персидскимъ собрани экземпляры Ж. ІІсгаіпіса р. ДІаЬга ЬесІ. *), приближающіеся къ Ж. рагѵіЯога МВ. Въ гербаріѣ Университета св Владиміра, на- ходятся еще экземпляры Ж. Исг. р. ЬігвиЬа изъ Уральска. Во- обще обѣ Формы Ж. ІІсгаіпіса а. ДІаЬга и Ж. Исг. р. Ьігвиіа отличаются мало; первая изъ нихъ незамѣтно переходить во вторую, а эта послѣдняя въ мало пушистыя и менѣе вѣтвистыя сормы Ж. рагѵіЯога МВ. Эта послѣдняя будетъ, по всей вѣро- ятное .лпадною Формою Ж. ІІсгаіпіса Ь. 2) Смотр. тоже ОС. Ргосіг. XII р. 393 Кипіге. Р1. Огіепі. Ковв.—Аси Іюгѣ. Рвігор. X, I. 1887, р. 228. 2) Экземпляры эті покрыты впрочемъ очень короткимъ пушкомъ.
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Шшімицк. степей. 189 68. Твйгйш X. Баскунчакъ. 69. Хажімт атріехісаиіе Ь. ѵаг. Огіепіаііз. Баскунчакъ, Владиміровка. 70. РЫотіз іиЬегоза В. Баскунчакъ. 71. Сегаіосагриз агепагіиз і. Владиміровка. 72. Наіоспетит зІгоЫІасеит МВ. Баскунчакъ. 73. АпаЬазіз пикЛа Ь. Баскунчакъ. 74. Жвсіуіфй заіза С. А. М. Баскунчакъ. 75. Еитоііа сегаіоі&ез О. А. М. Баскунчакъ. 76. ОЫопе ѵеггисі/ега Моди-ТаЫ. Баскунчакъ. 77. Аігіріех сапа О. А. М. Баскунчакъ. 78. Яілмйл рАузорАога Раіі. (Ьей. ЕІ. В. II! р. 777) Баскунчакъ. 79. Вкеит Таіагісит Ь. (В. Сазрісиш ВаІІ.) (Ьей. ЕІ. В. III р. 497; Воівв. ЕІ. Ог. IV р. 1003). На солонцеватыхъ і л- нистыхъ и песчаныхъ мѣстахъ около озера Баскунчакъ (25 апрѣли цв. и незр. плоды). 80. Дігаркаліз зріпоза Ь. Баскунчакъ. Богдо. 81. Ткезіит гашзит Наупе. Баскунчакъ. 82. ІЗирАогЬіа СтегсигЛіапа Тасд. На степяхъ между Волгою и Баскунчакомъ. 83. Ж ип(інІаІа МВ. (ЕІ. і. с. I р. 371; Ьей. ЕІ. В. 111 р. 572.; Воівя. іи ВС. Ргойг. XV р. 159). На глинистой почвѣ около Владиміровки и Баскунчака (цв. и незр. плоды 25 апрѣля). 84. Е. Азігаскапіса С. А М. Баскунчакъ. 85. Е. ѵігдаіа Иг. К. р. Егаіепзіз Еізск (зр.), Влади міровка. 86. Азрагадиз ІпЛегіепзіз Віиш. Около озера Баскунчакъ (цв. 26 апрѣля). 87. АІІіит Таіагісит Ь. {іі. (Ьей. ЕІ. В. IV р. 185; Воівв. ЕІ. Ог. V р. 246;—А. ТаЬагісиш а. іурісиш Ве&еі. АІІіог. шо- поцг.—Тр. С.П. Бот. Сада Т. III вып. II стр. 179. —А. Іпйе гіепве ЕіісЬ.; Кипііі Епит. рі. IV р. 434). Листья свернутые; цвѣтоножки одинаковой длины съ цвѣтками; тычинки и столбикъ одинаковой длины съ околоцвѣтникомъ или длиннѣе; цвѣтки ро- зовые. На солончаковыхъ глинистыхъ мѣстахъ около озера Баскунчакъ и иа горѣ Богдо (цв. 25 апрѣля). 88. 2І. сіесіршш Еізск. На склонахъ горы Богдо (цвѣт. 25 апрѣля).
190 I. Пачоскій. 89. Оадка ЬЛдп Баскунчакъ. 90. в. ризіііа Зскиіі. Баскунчакъ, Владиміровка. 91. Тиііра Оезпетіапа Ь. Владиміровка. 92. Т. ВіеЬегзіеіпіапа В. еі 8ск. Баскунчакъ. 93. Т. Ы$ога X. Владиміровка, Баскунчакъ. 94. Рипсиз &егаг(1іі Ьоізі. Баскунчакъ. 95. Сагех зіепоркуііа ^акІепЬ. На песчаныхъ мѣстахъ около озера Баскунчакъ, Владиміровка (на полусолонцеватой глинѣ). 96. Аіоресигиз рглйшй Е. Владиміровка. 97. 8ііра І^ззіпдіапа Тгіп. еі Кирг. Богдо. 98. Ж реппаіа Ь. Баскунчакъ. 99. Роа ЬиІЬоза Ь. ѵаг ѵіѵірага Коск. Владиміровка. Апрѣль. 100. СоІроЛіит ЬиІЬозит Тгіп. Владиміровка, Баскунчакъ. 101. Резіиса оѵіпа Ь. ѵаг. рзеигіоѵіпа Наскеі. Между Волгою и Баскунчакомъ, Владиміровка. 102 Коеіегіа сгізіаіа Регз. а. депиіпа Зсктаік. Баскунчакъ. р. тауог Коск. Богдо. Апрѣль. 103. Вготиз іесіогит ѣ. Баскунчакъ. 104. Лейгорш Ііііогаііз Рагіаі. Баскунчакъ. 105. Тгііісит ргозігаішп Ь. Владиміровка, Баскунчакъ. 106. Т. Огіешіай Л/В. Владиміровка, Баскунчакъ. 107. Еіутиз заЬиІозиз ЖМ Баскунчакъ. 108. Еркегіга ѵиідагіз Віск. у. зиктопозіаскуа Ье(іеЬ. Богдо, Баскунчакъ 1). 9 Срав. тоже: Л. Веск^г. Яеіве пасіі <1еп Заіиееп Вавкипівсііаінкоіе шмі Еіѣоп, пасЬ 8с1іі11іп|, Апіои, Ізкгасііаіі пеЬяі ІіііЬеіІиірп ЦЬег <(аз Ѵогкошшеп шеіітегвг К&Гег ип<1 Г1іе§вп іп |епеп Ле^ѳшіеп ВиІІ. і. 1. 8ос. Лея Іаі. іе Мовсои 1872, р. 102—124. Въ этой работѣ находится нѣсколько отрывочныхъ указаній о растеніяхъ, нроизростаюіцихъ въ названныхъ нѣстностяхъ.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РОДОВЫХЪ НАЗВАНІЙ Стр. АЬиііІоп. ............ 109. Асег. ............. ПО. АсЬіІІѳа. ............ 127. Асогоз . . . . ..... 165. Асгоріііоп ........... 13]. Асіопія ............. 98. Аеіагороя ............ 179 Арітопіа ........... 117, АріорЬуІІиш . . .... . . 157. АрОВІІЯ .......... .181. Адговіетіт . . . ....... 107. Ма?» ....... 151. АИгоімкііа .... ....... 105. 1 АНіар .... ....... 117. • АІівша . . ... ....... 166. АІІіит . . . . • . ....... 170. Аіореспгпя . . . .... 182, 183. 1 АНЬаеа . .... 109. АІрвиш ...... ....... 101. Атагапіин . . . 159. Аттаппіа . . . 120 । Ату^сіаіия .... ....... 117. ’ АпаЬавія ..... 158. і Апсііпза ..... 143. I Апігозасѳ . . . . ..... 141. | АпеіЪит ..... . 123. АпіЬетів ..... ....... 126. 1 АпПігівсіів .... 124. | Арега ...... 181. I Аросупит .... ....... 141. і АгаЬів ...... .... 100, 101. Агепагіа ..... . . . ... 108. АгівІоІосЬіа . . . ....... 162. Стр. АгпсЬіа ....... .... 144. АгШтіяііі ....... .128, 129. Агтій ... . . .... 180. Аврагаяія ... . . 170, 171, 172. Аярегир ........... 145. Аярегпіа............ 124. АврМіит ....... ... 181. А^гаріив ...... 114, 115, 116. АЬгарІіахів ........... 160. Аігіріех ............ 155. Аігорія ............ 180. Ваііоіа . . . • ........ 151. Вагкііаовіа ........... 138. Весктаппіа ..... .... 182. Вегиіа ...... ..... 123. Вйепя ............ 126. Вгаеііуіерв .......... 158. Вгаяяіса ............ 104. Вгошич ..... ...... 178. Вппіал ........ . . . 104. Воіотая .... ...... 167. Саскгув ......... • . . 124. Саіатаровіів ......... 181. СаІеінЫа ........... 129. СіІІірпит ........... 159. СаІІііпсЪе ........... 120. Саіорііаси . . . • . .... 114. СаІу8І**ра . . . . .... 142. Сатеііпа ....... . • . 103. Сатраоиіа ... ....... 140. СашрЬогозша ......... 156.
192 1. Пачосжіі. СаппаЬів . Сарвеіа , Оага^апа . . Сапіатіпе Сапіпив ѵ’агех ..... С’агііпа .... Сазійіеіа .... СаіаЬгоза . С’аиііпіа . . ІепойрЬіилі Сепіацгеа СерЬаІагіа . Сегавііит С’егаіосагрпз Сегаіосерішіив ОегайрЬуІІнін . СІіаегорЬуІііііп . С1івпоройіиіИ . ОІіопйгіІІа СЪогізрога . СісЬогіит . С’ігвіит .... СІетаШ . ОІіпорсмІітп . СосЫеагіа . Соіросіішп . Сопіит .... СопѵаЛагіа Сапѵоіѵпіиз Согіярегтит . , Согопіііа СгатЬе ........... Сгаіаё^ив .... Сгѳрів . . Сгурвів .......... СисиЬаІив .... СасигЬНа .... СивсіНа .... Супо^іовдит . Супаосіінт . Супшіоп .... Сурегав .... Суіівпя ..... 175, 130, Стр. . 164. . 103. . 114. . 101. . 130. , 176. . 130. . 148. . 180. . 166. . 123. . 130. . 125. . 108. . 156. . 98. . 120. . 124. . 155. . 138. . 102. . 134. 131. . 97. . 150. . 101. . 179. . 124. . 169. . 142. . 157. . 117. . 104. . 118. . 138. . 182. . 107. . 142. . 145. . 142. . 182. . 174 . 112. Расіуіів 179. Оаисиз . . . ОеІрЬіпіит . ОіапАив . . Віріагіа, . . . Ві^гарЬік . . Вірзасиз . . . Во4агііа . . . ВгаЬа .... ВгасосерЬаІит Есіішпрв . . Ееіііповрегіппт Еіаѣіпе . . . Еіутия . . . Еркесіга . . . ЕріІоЬіш» . . Ефіімеіііііі . . Ега^говіія . . Егі^егоіі . . ЕгіосЫоа . . БгНгісЬіипі . Егойіит . . . Егисазігиш . Кгуприт . . Егувітиіп ЕгуіЬгаеа . . ЕосШіпт . . ЕирЬогЬіа ЕпрЬгазіа . . Еигоііа . . . Еѵопутим . . Раісагіа . . . Региів . . . Резіиса . . • Рісагіа . . . РІІВ^О . . ЕіІірепДиІа . . Ргапкепіа . . ЕгіііПагіа . . Рптагіа . . бара .... (ЫаШІа . . Ѳаііит. . . . Оегапіит . . Стр. ... 124 ... 99. . . . 105. . . 183 . . . 182. . . . 125. . . . 147. . . . 101. ... 150. . . . 129. . 144, 145. . 108, 109. . . . 177. . . . 165. . . . 119. . . 183. . . . 179. • . . 126. . . . 183. . . . 141. . . ПО. ... 104. . . . 122. . 102, 103. . . . 142. . . . 102. . 162, 163. . . . 148. . . .156. . . . 111. ... 123. ... 123. . . . 178. ... 98. . . . 129. . . . 117. ... 105. . . . 169. . . . 100. . . . 169. . . . 126. . 124, 125. . . . ПО.
Флорограеическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 193 Стр. (Івііпі ............. 117. (ііапсішп ............ 100. Оімі ............. 141. ОІесЬота ........... 150. Оіусегіа ............ 180. ОІусуггЬіга ........... 114. боМЬасЬіа . ......... 104. ОпарЬаІіит ........... 129. Огаііоіа ............ 147. ОурзорЫІа . . ........ 106. Наіітоспетів .......... 159. Наіоспетит .......... 157. НеІеосЬагіз ........... 174. НеІіапГ і .......... 126. НѳІісЬгузпт .......... 129. Неііоігоріит ........ . . 143. Негасіеот ........... 123. Негпіагіа ............ 122. Неврегіз ............ 102. Неіегосагуит .......... 145. НіЬіясоз ............ 109. Ніегасіит........... . 140. НіегосЫоа ........... 181. Иірригів ............ 120. Ноіовіеит ........... 108. Ногіеіт ............ 178. Ншппіив ... ...... . 164. НуйгосЬагів ........... 167. Нуовсуатпв ........... 145. Нурзсоит ...... • . . . . 100. Нурегіслп ...... • . , . . 110. Іпиіа ............. 126. Ігіз ............. . 168. Ішіів ............. 104. Іяагіів ........... 119. Іяоіеріа ............ 175. ............. 173. Іогіпеа ............ 134. ІаШіит ............ 157. Косіііа ............. 156. Коеіегіа ............ 181. Ьасіпса ............ 138. Іавовегів ....... 138, 139, 140. Стр. Ьатіит ........... 151. Ьагарзапа ........... 134. Ьарра ............ 131. ЬаѵаЬега ........... 109. Еетпа ............ 165. Ьеопигиз ..... • . . • . . 151. Ьерійіит ........... 103. Ьеріаіеит ........... 102. Ьеріигив ........... 177. Ееигеа ............ 131. ЫЬапоііз . . . • ....... 1*3. ЬітпапіЬепшт ......... 142. Ьітовеііа .... ...... 147. Еіпагіа ............ 146. Еішіегпіа.............147. Ьіпоеугіе ........... 126 Ьіпит ............ 109. Еііііозрегтот ......... 144. Ьоіиз ............. 114. Еусіит ............ 146. Ьусорзів ........... 143. Ьусориз ............ 148. ЬузітасЫа .......... 141. ЬуіЬгит ........... 120. МаІасЪіит ........... 108. Маісоітіа ........... 102. Маіѵа............. 109. МаггпЬіит . . ......... 150. Іагяіііа ......... 183, 184. Маігісагіа ........... 128. Меіісар ........... 112. Меіатругпт .......... Іеіапігуит .......... 107. Меііса .......... 180, 181. МеІіІоЪив ......... 112, 113. МѳпіЬа ............ 149. Ііііит ............ 181. ІоІІор ........... 122. Іиі^ейіит ........... 140. Мигеііа ............ 123. Муозоііз ............ 1 _ . Муовигив ........... 98. Мугісагіа ........... 120. МугіорЬуІІит .......... 119.
194 I. Пачоскій. Стр. Каіав ............. 166. КапорЬуіоп ........... 158. КавіагОипі ........... 100. КеІитЬіиш • .......... 99. Иереіа ............ 150. Кісапйга ............ 146. Кіігагіа ........... 111. Иоппеа ............. 143. ИирБаг ........... 99. КутрЪаеа ........... 99. ОЬіопе ........... . 156 ОепапіЪѳ ............ 123 Опопія ............ 111. Опороггіоп ........... 130. Оповта ............ 143. Огсіііз ............. 168. Огпііііо^аіит .......... 169. ОгоЬапсЬе ........... 149. Стр. Риегсив ............ 163. Капипсиіив ......... 98, 99. ВЬарІіаппв ........... 104. Варізігот ........... 104. ВЬатпив ........... 111. КІіепт ............ 159 Кіпйега ............. 145. КосЬеІіа ............ 145. Вова ........... . . 118. КиЬіа ............. 124. Вигаех ......... 159, 160. 8а₽іііагіа ........... Заіісогпіа ........... 157. 8аІ§о1а ............ 158. 8а1іх ............. 164. | 8а1ѵіа ............ 150. Заіѵіпіа ............ 184. ЗапріяогЬа .......... 117. Каиввигѳа ........... 119. Рапісит ............ 183. Рараѵѳг ............ 100. Равііпаса ............ 123. Реегапит ............ 111. РеСаяіѣе» ............ 125. РЬеІіраеа ........... 143. РЫепт ............ 182. РЫотів ............ 151. РЬга^тііев ........... 180. Рісгія ............. 138. Ріапѣа^о ....... 152, 153, 154. Роа ............. . 179. Роіуеопшп ......... 160, 161. Рорпіив ............ 164 Рогіиіаса ............ 122. Роіато? іоп .......... 166. Роіепііііа ......... 117, 118. Ргппив ............ 117. Рватта ............ 181. Ригпііса ............ 126. Риіерпт ............ 149. Риіісагіа ............ 126. Рпіяаііііа ............ 98. Ругеііігат .... 128. Рупія ............. 119 Зсігрив ............ 175. бсогхопега . . . . . . 134, 135, 136. 8сгорЬи1агіа ........ .147. Зсиіеііагіа ........... 150. Зесаіе ............ 177. бесіцт ............ 122. Зепесіо ............ 129. Беггаіиіа ...... 131, 132, 133. 8еіагіа ............ 183. Зііепе .......... 106, 107. Зінарі» ............ 104. ЗівутЬгіит ..... .... 102. 8іит ............. 123. Зоіапит ............ 146. ЗопсЪия ............ 140. Зраг^апіит .......... 165. Зрег^иіагіа .......... 108. Зрігаеа ............ 117. ЗЬасЪуя ............ 150. Яіаіісе ......... 151, 152. Зіеііагіа ............ 108. Зіегірпа ........... 104. 8ііра .......... 181, 182 8иа(1еа ............ 157. Зугепіа ............ 103
Флорографическія и Фитогеогр. изслѣд. Калмыцк. степей. 195 Стр. Ташагіі ............ 121. Тапасѳіит ........... 129. Тагахасат ........... 138. Теежіаіеа ............ 101. Тепсгіпш ............ 151. Теігасте ............ 103. ТЬаІісігот ......... 97, 98. ТЬезіит .......... .161 ТЪІмрі . .......... 101. ТЬутпз ............ 149. Тогііія ....... .... 124. ТоигпеіоНіа .......... 143. Тга»оро^оп ........ 126, Тгара ............. ТгіЬиІия ............ Тгі/оііпт ............ Тгі^ІосЬіп ........... ТгірпеІІа ........... Тгіпіа ............. Тгіроііит ............ Тгііісит ......... 177, Тоііра ............. 137. 119. 111. 113. 166 112 122. 126. 178. 169. Типіса Таггіѣів ТурЬа . ПІШ118 Пгііса . Сігісиіагіа Ѵассагіа . . Ѵаіѳгіапа . Ѵаііегіапеііа Ѵаііівпегіа . ѴѳгЬазспш . ѴегЬепа . . Ѵегопіса . Ѵісіа . . Ѵіпсеіохісигп Ѵіоіа . . . 147, 116, Стр. 106. 100. 165. 164. 164. 141. 107. 125. 125. 167. 146. 149. 148. 117. 141. 104. ХапіЬіпт ........... 126. ХегапіЬетит ......... 129. ЙаппіпсЬеІІіа .......... 166. Йу^орііуііит .......... 111.