Text
                    УЧЕБЕН
РУСКО-
БЪЛГАРСКИ
РЕЧНИК
РУССКО-
БОЛГАРСКИЙ
УЧЕБНЫЙ
СЛОВАРЬ


Э. ГОЧЕВА В. Б. ЕЛЕНСКА РУССКО- БОЛГАРСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ Издание 2 -е , исправленное # % МОСКВА ^ „РУССКИЙ ЯЗЫК” СОФИЯ „ Н АУКА И ИСКУССТВО’ 1990
Е. ГОЧЕВА В. ЕЛЕНСКА УЧЕБЕН РУСКО- БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК Издание второ, поправено МОСКВА русский язык” СОФИЯ „Н АУКА И ИЗКУСТВО’ 1990
ББК 81.2 -4 Г74 Рецензенты: канд. филол. наук В. В . МОРКОВКИН, канд. филол. наук С. И . КОКОРИНА Голева Э., Еленска В. Б . Г74 Русско-болгарский учебный словарь. - 2-е изд., испр. - М.: Рус. яз.; София: Наука и искусство, 1990. — 296 с., ил. ISBN 5-200-01118-3 Словарь относится к серии учебных словарей для изучающих русский язы к . В основу словаря положен „Краткий толковый словарь русского языка” под ред. В. В. Розановой. Словарь познакомит болгарского читателя с 5 тыс. наиболее употре­ бительных и актуальных слов современного русского языка. При русских словах дается грамматическая характеристика и приводятся наиболее распространенные словосочетания, которые отобраны с учетом к а к основных особенностей сочетаемости русского язы ка, так и различий в русских и болгарских конструкциях. В учебных целях часть словарных статей снабжена иллюстрациями. Предназначается для болгар, изучающих русский язы к , а также для преподавателей русского язы ка в Болгарии. Г 4602030000-233 ... „„ ББК 81.2 -4 1 шушмо 211-90 ISBN 5-200-01118-3 ©Издательство „Русский язык” , 1984
ОТ ИЗДАТЕЛСТВОТО Предлаганият «Учебен руско-български речник» е от серията руско-чуждоезикови учебии реч- ници за чужденци, изучаващи руски език. Учебният характер на речника се проявява както в подбора, така и в подиасянето на езиковия материал. Речникът съдържа 5 000 най-употребявани и актуални думи от съвременния руски ли- тературен език, голям брой типични за съвременния руски език речеви конструкции, както и най- често употребяваните устойчиви словосъчетания. В речника не са включени остарели, простона- родни, жаргонни и тясноспециални думи. При подбора на думите са взети под внимание: актуалиият характер на изразяваното от думата понятие, честотата на нейната употреба, способността й да влиза в съчетания с други думи, възмож- ностите й за словообразуване. При подбора на словосъчетанията са взети под внимание основните особености на съче- таемостта в рускня език, различията в руските и българските конструкции. Включените в речника словосъчетания показват характерното лексикално обкръжение на думите или типичната за дадена- та дума граматична конструкция. В сравнение с обикновените руско-български речници в учебния речник се отдели повече внима­ ние на странознанието. Широко е включена лексиката, даваша информация за характерните за съветската действнтелнбст явления иа обществения и културния живот. Думите и словосъчетанията със страноведски характер, конто са трудни за разбиране или нямат еквиваленти в българския език, се дават в речника с пояснения. Включената в речника лексика е необходима за общуване в официална обстановка и в бита, за разбиране на предаваиия по радиото и телевизнята, за четене на вестници, списания, художествеиа литература. Обучавашата насоченост на речиика се проявява и в характера на граматичните сведения за думата. Граматичната характеристика в учебния речиик е по-подробна в сравнение с тази в обикно­ вените руско-български речници. Към всяка изменяема дума се дават основните й граматични формн, конто позволяват да се възпроизведе цялото й склонение или спрежение. Като ирнтурка към речника се предлагат в сбита форма «Бележки за руската фонетика» н «Бележки за руската граматика», където се излагат основните правила за произношение, иай-ха- рактерните за руския език редувания на звуковете, основите на изменението на думите, начините за образуване на нови думи с помощта на представки и наставки. Познаването на словообразува- телните елементи в руския език ще даде възможност да се разбере значението на думи, конто са образувани по дадения модел, но не са включени в речника. С учебна цел към някои от речниковите статнн се предлагат илюстрации. Това с а черно-бели рисунки, чрез конто се обяснява предметната лексика, и цветни илюстрации със страноведски характер, даващи представа за природата на Съветския съюз, за градовете и тяхната архи­ тектура, за културните и историческите паметници. Това ще помогне на читателя по-добре да се запознае с различии страии от живота на съветските хора. При съставянето на речника за основа на руската част послужи „Краткий толковый словарь русского языка” под ред. на В. В. Розанова (Москва, издательство „Русский язык” , 197В). Речникът е предназначен за българи, изучаващи ру ск и е зи к самостоятелно или с преподавател. Той може да се използва и от преподавателите по руски език при работата им върху лексиката, граматиката и т. н. Издателството моли всички забележки и препоръки по речника да се изпращат на адрес: 103012, Москва, Старопанский пер., 1/5, издательство „Русский яз ы к ” .
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА Настоящий «Русско-болгарский учебный словарь» входит в серию русско-иностранных учебных словарей для иностранцев, изучающих русский язык. Учебный характер словаря проявляется как в отборе, так и в подаче языкового материала. Словарь содержит 5 000 наиболее употребительных и актуальных слов современного русского ли­ тературного языка, большое количество типичных для современного русского языка речевых конструкций, а также самые употребительные устойчивые словосочетания. В словарь ие вошли слова устаревш ие, просторечные, жаргонные, грубые, узкоспециальные. При отборе слов для словаря учитывались: актуальность выражаемого словом понятия, частотность слова, его способность вступать в сочетание с другими словами, возможность образова­ ния от данного слова других слов. При отборе словосочетаний учитывались основные особенности сочетаемости русского языка, различия в русских и болгарских конструкциях. Включенные в словарь словосочетания показывают характерное лексическое окружение слова или типичную для данного слова грамматическую конструкцию, В учебном словаре больше, чем в обычных русско-болгарских словарях, уделяется внимания страноведению. Широко представлена лексика русского языка, несущая информацию о характерных для советской действительности явлениях общественной и культурной жизни. Слова и словосочета­ ния страноведческого характера, трудные для понимания или не имеющие эквивалентов в бол­ гарском языке, даются в словаре с пояснениями. Представленная в словаре лексика необходима для общения в официальной обстановке и в быту, для понимания передач по радио и телевидению, для чтения газет, журналов, художественной литературы. Обучающая направленность словаря проявляется также в характере грамматических сведений о слове. Грамматическая характеристика в учебном словаре является более развернутой по сравне­ нию с обычными русско-болгарскими словарями. При каждом изменяемом слове даю тся основные грамматические формы, которые позволяют полностью воссоздать склонение или спряжение данно­ го слова. В виде приложения к словарю даны «Сведения о русской фонетике» и «Сведения по граммати­ ке», где приводятся основные правила произношения, наиболее характерные для русского языка че­ редования зву ков , основы словоизменения, способы образования новых слов с помощью приставок и суффиксов. Знание словообразовательных элементов русского языка даст возможность понимать многие образуемые по регулярной модели слова, не вошедшие в словарь. В учебных целях часть словарных статей снабжена иллюстрациями. Это черно-белые рисунки, поясняющие предметную лексику, и цветные иллюстрации страноведческого характера, дающие представление о природе Советского Союза, о городах и их архитектуре, о культурных и ис­ торических памятниках. Это поможет читателю сл оваря лучше познакомиться с различными сторонами советской действительности. Прн составлении словаря в основу русской части был положен «Краткий толковый словарь рус­ ского языка» под редакцией В. В . Розановой (Москва, издательство «Русский язык», 1978). Словарь предназначается для болгар, начинающих самостоятельно или с преподавателем изу­ чать русский язык. Он может быть использован также преподавателями русского языка как иност­ ранного в качестве вспомогательного материала при работе над лексикой, грамматикой и т. д. Издательство просит все замечания и пожелания по словарю направлять по адресу: 103012, Москва. Старопанский пер., 1/5, издательство «Русский язык».
КАК ДА СИ СЛУЖИМ С РЕЧНИКА Всички заглавии думи в руската част са представенн по азбучен ред. Омонимите се дават в отделим статии и се означават с римски цифри: печь I ... ж печка... печь II ... несв. ... пека, пържа... Всички руски думи (освен едносричните и с буквата ё) имат ударение. Речииковата статия включва: 1) заглавна дума; 2) граматична характеристика на заглавната дума; 3) превод на значението (или значенията) на за гла вната дума; 4) примери за употребата на думата и превод на тези примери; 5) в края на статнята след знака ромб (О ) се посочват устойчивите словосъчетания. Понякога за по-точно определяне значението на основната дума в скоби с бележка против, се посочва дума с противоположно значение: белый ... (против, чёрный) бял ...; с бележка ср. се съпровождат синонимите и думите, конто се отнасят към същата тематнчна трупа и могат да се съпоставят в едно или друго отношение: багаж ... (ср. вещь във 2 знач.) багаж... Заглавната дума се дава в основната си (речникова) форма: съшествителните имена — в именителен падеж единствено число, прилагателннте имена, редннте числнтелни, притежателните и показателиите местоимения — в именнтелен падеж единствеио число мъжки род, глаголите — в ннфинитивна форма. За пестене на място прн изменяемите заглавии думи частта, която не се променя при образуване на граматичннте форми, се отдели с две успоредни вертикални линии (||). В граматичните форми, посочени след заглавната дума, нензменяемата част на думата се замени с дефис ( -) : зиа|| ть, -ю, -ешь, -ют; нов|| ый, -ая, -ое, -ые; цвет|| ок, -ка. В речииковата статия нензменяемата част на думата илн цялата заглавна дума, ако тя не е раз­ делена с успоредни вертикални линии, се заменя със тилда ( ~ ) : давлёииЦ е, -я... ~ е воды... вход, - а ... ~в метро... Понякога в граматичннте формн след главната дума се поставя една вертикална линия (|). Тя отдели частта на граматичната форма, която остава неизменяема. Тази неизменяема част се заменя с дефис въ в всички по-нататъшни форми: брать, бер |у, -ёшь, -ут. мин. брал, брала, брал |о, -и... В многозначните думи различните значения се отделят с арабски получерни цифри: бросать... 1 хвърлям, мятам ... 2 нзоставям, напускам, зарязвам ... Когато преводите на значенията съвпадат, те не се разграничават, а се илюстрират със съответ- ни словосъчетания (вж.: база, век, вкус, герой, дио и др.) . В речника са включени същ ествнтел нн, прнлагателни, чнслителии имена, местоимения, глаголи, наречия, предлозн, съюзн, частицн. Междуметието като част на речта, изразяваща чувства и волеви подбуди, не е включено в речника. Прн всички руски съществителии имена се д а в а формата за родителей падеж и се посочва родът (м, ж, с): стол, -а м ...; авари|| я, •ИOfC >••, искусств|| о, -а с...
В случайте, когато нма редуваие на звукове или промяиа в мястото иа ударението, освен форма­ та за родителей падеж се дават н други форми: оки || 6, - а , мн. окна, окон, окнам ... Когато съществителните се употребяват предимно в множествено число, единственото число се дава в скоби: ботйи|| ки, -ок, -кам мн. (ед. ботйи|ок, -ка м)... Ако съществителното в руския език няма множествено число, а съответното съществителио в българския езнк има, при думата се отбелязва (мн. ням а)' картофел|| ь, -я (мн. ням а) м картофи... При прилагателиите имена се посочват формнте з а именителен падеж единствеио число женски и среден род, именителен падеж множествено число и най-употребими кратки форми: далёк|| ий, -ая, -ое, -ие; далёк, далек |а, -6, -й... При качествените прилагателни се отбелязват формитеза сравнителна стелен, конто имат особе- ности в образуването: хороший ... сравн. ст. лучше ... Тези форми се дават на съответното място по азбучен ред. Прилагателиите, конто се употребяват като съществителни, се посочват като отделно значение на съответното прилагателно: больн|| ой ... 2 като същ. больи|ой, -ого м..; больн|ая, -ой ж... При несклоняемите руски думи се отбелязва неизм .: ателье неизм. с ателне; сервйз ... богаче неизм. сравн. ст. на богатый по-богат Прн глаголите се дава т формнте за 1 и 2 лице единствено число и 3 лице множествено число сегашно време (за глаголите от несвършен вид) или бъдеше време (за глаголите от свършен вид). Безличните глаголи (бележка б езл .) и глаголите, които се употребяват само в 3 лице, се дават във формата за 3 лице. Ако глаголът в никое свое значение се употребява само в 3 лице, при това значение се отбелязва (само З а.): быва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. 1 (само 3 л.) бива, става, случва се; ~ ю т такйе случаи ... 2 съм, ходя, идвам; ~ т ь в театре... След личните форми на глаголите се посочват и формите за мннало време и повелително наклонение, ако има някакви особености при образуването им: ввестй, введ|у, -ешь, -ут, мин. ввёл, ввел |а, -6 , -й ... бить, бью, бьёшь, бьют, повел, бей ... Посочва се видът на всеки глагол: несв., с в . При двувидовите глаголи се отбелязва: несв. и св . Глаголите от несвършен и свършен вид се поместват в отделни статии. За да може читателят да се ориентира във вндовото съотношение на глаголите, в скоби се посочва съответният глагол от другия вид: проходйть... н ес в. (св. пройти)... пройти ... св . ( н есв. проходить)... След втория глагол от видовата двойка с помощта на падежннте форми на местоименията кто, что се посочва управлението на глагола: догнать ... кого'что ... Ако глаголът, изискваш допълнение, се употребява н без него, наред с управлението се отбеляз­ ва и без доп.: говорить... кому что, о ком-чём и б ез доп. ... Бележките, които не са разделени със запетан и съюзи, означават, че глаголът се употребява едновременно с две падежни форми: вставля|| ть... что во что ... ~ т ь стекло в окно ... Тъй като в българския език глаголите нямат инфинитив, според съществуващата лексико- графска традиция българската съответка на руския глагол се дава в 1 лице единствеио число сегаш­ но време или 3 лнце — когато руският глагол не се употребява в 1 и 2 лице. При местоименията се отбелязва мест. Личните местоимения, възвратното местоимение себя и местоименията кто, что се представят с всичките си падежни форми. Тези форми се дава т също по азбучен ред с препрашане: меня вж . я; кому вж . кто. 8
Местоименията, конто се скланят като прилагателни, се дава т та ка: иаш, -его м; наш|а, -ей ж; наш |е, -его с; мн. наш|и, -их ... Местоименията, които се употребяват като съшествителни, се отбелязват като отдел но значение на съответиото местоимение: весь ... 2 като същ. всё» всего с... 3 като същ. все, всех мн. ... Всичкн числителии имат граматичиа бележка числ. При бройните числителни се посочва формата за родителей падеж: пять, пяти числ. ... Редиите числителни се представят в отделни статии на тяхното място по азбучен ред и са разработени ка то прилагателни: пят|| ый, -ая, -ое, -ые числ. ... Наречията също са представени в отделни статии с граматична бележка нареч. При тях се посочват и формите на степените за сравнение, които имат особености в образуването: высоко и высоко, сравн. ст. выше нареч. ... Тези форм и се дават иа съответното място по азбучен ред. Наречията, които се употребяват като безлично сказуемо, се придружават със съответна бележка и се посочва възможиото им управление: грустно ... 2 безл. като сказ. кому... Йредлозите са представеии с граматична бележка пр едл ог н се отбелязва падежът, с който се употребяват: за предлог с вин. и твор. п. Съюзите и частиците са дадени в отделни статии със съответна граматична характеристика. Тъй като речникът е предназначен за българи, ударението върху българския превод на думата се отбелязва само в случайте, когато българската дума съвпада с руската по форма, но се отличава по ударение: адрес (рус.) — адрес (бълг.)у автобус (рус.) — автобус (бълг.) . В речника се дава бележка не бъркай с, за да се предотвратят грешки в случай на междуезикова омонимия: банк м (не бъркай с байка) банка банка ж (не бъркай с байк) буркан баия ж (не бъркай с ванна във 2 знач. и ваииая) баня ванная ж (не бъркай с баня) баня жеиа ж (не бъркай с женщина) жена, съпруга женщина ж (не бъркай с жена) жена За да се спестн място, в словосъчетанията, съдържащи руските неопределителни местоимения кто-нибудь, кого-нибудь...у что-нибудь, чего-нибудь...у чей-нибудЬу чьего-нибудь... и т. н ., с е пропуска частицата -нибудь\ в българскня превод им съответствуват неопределителните местоимения някойу някого...у нещОу н ечий... и т. н .: встречаII ть... ~ т ь кого иа улице срещам някого на улицата Поиякога в превода на словосъчетанията при българските съществителнн се дава в скоби и члеиуваната форма. Това означава, че в зависимост от контекста може да се употреби или члену- ваната, или иечленуваиата форма: авария самолёта авария със самолет (а ), съесть апельсйи изям портокал(а), взрывать скалу взривявам скала (та).
О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ Все заглавные слова русского языка даются в алфавитном порядке. Омонимы даются отдельными статьями и обозначаются римскими цифрами: печь I ... ж печка... печь II ... несв. ... пека, пържа... На всех русских словах, кроме односложных и с буквой ё, ставится ударение. В словарную статью входят следующие элементы: 1) заглавное слово; 2) грамматическая характеристика заглавного слова; 3) перевод значения (или значений) заглавного слова; 4) примеры употребления сл ова и перевод этих примеров; 5) в конце статьи за ромбом ( 0 ) даются устойчивые словосочетания. Иногда для более точного определения значения сл ова в ск обка х с пометой против, приводится его противоположное значение: белый ... ( пр от ив. чёрный) бял...; с пометой ср. даются синонимы и слова, относящиеся к той же тематической группе или сопостави­ мые в каком-либо отношении: багаж ... (ср. вещь във 2 знач.) багаж... Заглавное слово дается в основной (словарной) форме: имена существительные в именительном падеже единственного числа, имена прилагательные, порядковые числительные, притяжательные и указательные местоимения в именительном падеже единственного числа мужского рода, глаголы в форме инфинитива. Для экономии места в изменяемых заглавных словах часть слова, остающаяся неизменяемой при образовании грамматических форм, отделяется двум я параллельными вертикальными ли­ ниями (11). В грамматических формах, которые приводятся после заглавного слова, иеизмеияемая часть слова заменяется дефисом ( -) : зна|| ть, -ю, -ешь, -ют; нов|| ый, -ая, -ое, -ые; цвет|| ок, -ка. Внутри словарной статьи эту неизменяемую часть слова или все заглавное слово, если оно не разделено параллельными линиями, заменяет тильда ( ~ ) : давлённЦ е, -я ... ~ е воды... вход, -а ... ~ в метро... В грамматических формах после заглавного слова иногда употребляется одна вертикальная линия (|). Она отделяет часть грамматических форм, которая остается неизменяемой. Эта неизме­ няемая часть заменяется дефисом во всех последующих формах: брать, бер|у, -ёшь, -ут, мин. брал, брала, брал |о, -н ... В многозначных словах разные значения разделяются арабскими полужирными цифрами: бросать ... 1 хвърлям, мятам ... 2 изоставям, напускам, зарязвам... В тех случаях, когда переводы разных значений совпадают, значения не разграничи­ ваются — они иллюстрируются различными словосочетаниями (см. статьи: база, век, вкус, герой, дно идр.). В словарь включены имена существительные, прилагательные, числительные, местоимения, глаголы, наречия, предлоги, союзы, частицы. Междометие как специфическая часть речи, служащая для выражения чувств и волевых побуждений, в словарь не включается. 10
При всех русских именах существительных указывается форма родительного падежа и помета рода(м,ж,с): стол, -а м ...; авариЦ я, -и ж ...; искусств)! о, -а с ... В случаях чередования звуков, изменения места ударения кроме формы родительного падежа даются и другие формы: окн|| о, -а , мн. окна, окон, окнам ... Существительные, которые употребляются преимущественно во множественном числе, даются в словаре в форме множественного числа, единственное число указывается в скобках: ботйн|| ки, -ок, -кам мн. (ед. ботйн|ок, -ка м) ... Если русское существительное не имеет множественного числа, ставится помета (мн. ням а) в тех случаях, когда болгарское существительное, которым оно переводится, употребляется во множественном числе, например: картофелЦ ь, - я (мн. няма) м картофи... При именах прилагательных даются формы именительного падежа единственного числа женского и среднего рода, именительного падежа множественного числа и наиболее употре­ бительные краткие формы: далек|| ий, -ан, -ое, -не; далёк, далек |а, -6, -й ... При качественных прилагательных даются формы сравнительной степени, имеющие какие-либо особенности в образовании: хороший... сравн. ст. лучше... Эти формы приводятся на своем месте по алфавиту. Прилагательные, употребляемые в значении существительных, даются отдельным значением при соответствующем прилагательном: больн|| он ... 2 като същ. больн|ой, -ого м..\ больн|ая, -6й ж ... При несклоняемых русских словах ставится помета неизм.: ателье неизм. с ателие; сервиз... богаче неизм. сравн. ст. на богатый по-богат При гл а го л а х даются формы 1-го и 2-го лица единственного числа, 3 -го лица множественного числа настоящего времени (у глаголов несовершенного вида) или будущего времени (у глаголов совершенного ви да). При безличных глаголах (помета б е з л .) и глаголах, употребляющихся только в 3-м лице, дается форма 3-го лица. Если глагол употребляется только в 3-м лице в каком-либо значении, то при этом указывается (сам о 3 л.): быва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. 1 (само З а.) бива, става, случва се; ~ю т такие случаи ... 2 съм, ходя, идвам; ~ т ь в театре... После личных форм даются формы прошедшего времени и повелительного наклонения, если есть какие-либо особенности в их образовании: ввестй, введ|у, -ёшь, -ут, мин. ввёл, ввел |а, -6 , -и ... бнть, бью, бьёшь, бьют, повел, бей ... При каждом глаголе дается помета вида: н есв. , с в . При двухвидовых глаголах ставится помета н есв. и св . Глаголы несовершенного и совершенного вида разрабатываются в отдельных статьях. Для того чтобы да ть возможность читателю ориентироваться в видовой соотнесенности глаголов, в скобках приводится парный в видовом отношении глагол: проходйть ... несв. (св. пройтй)... пройти ... св . (несв. проходить).- . Глагольное управление дается при помощи падежных форм местоимений кто, что: догнать ... кого -что... Если глагол, требующий дополнения, употребляется и без него, то наряду с управлением стави т­ ся помета и без доп.: говорить... кому что, о ком-чём и без доп. ... Пометы, не разделенные запятыми или союзом, означают, что глагол одновременно управляет двумя падежами: вставля|| ть... что во что ... ~ т ь стекло в окно... 11
Поскольку в болгарском языке отсутствует неопределенная форма глагола (инфинитив), по сло­ жившейся в болгарской лексикографии традиции болгарский эквивалент русского глагола приво­ дится в 1-м лице ед. числа настоящего времени или в 3-м лице (в случаях, когда русский глагол в 1-м и 2-м лице не употребляется). При местоимениях дае тся помета мест. Личные местоимения, возвратное местоимение себя и местоимения кто, что приводятся с указанием все х падежных форм. Эти формы даю тся та кж е на своем месте по алфавиту с отсылкой: меня в ж . я; кому вж. кто. Местоимения, склоняемые по типу прилагательных, разрабатываются так: наш, -его м\ наш|а, -ей ж\ наш|е, -его с\ мн. наш|и, -их... Местоимения, употребляемые в значении существительных, даю тся отдельным значением при соответствующем местоимении: весь ... 2 като същ. всё, всего с ... 3 като същ. все, всех мн. ... Все числительные снабжаю тся пометой числ. При количественных числительных приводится форма родительного падежа: пять, пяти числ. ... Порядковые числительные даются отдельными статьями на своем месте по алфавиту и разраба­ тываются как прилагательные: пят|| ый, -ая, -ое, -ые числ. ... Наречия даю тся отдельными статьями с пометой п а р е н . При наречиях приводятся нерегулярно образующиеся формы степеней сравнения: высоко и высоко, сравн. ст. выше парен. ... Эти формы приводятся на своем месте по алфавиту. Наречия, употребляемые в качестве безличного сказуемого, даются с соответствующей пометой и указанием на возможное управление: грустно ... 2 безл . като сказ, кому ... Предлоги даются с пометой пр едл о г и с указанием падежа, которым они управляют: за предлог с вин. и твор. п . Союзы, частицы сопровождаются указанием на часть речи. Поскольку словарь предназначен для болгарского читателя, ударение на болгарских словах не ставится. Чтобы предотвратить возможные ошибки, оно дается лишь в тех случаях, когда болгарское слово отличается от русского только ударением: адрес (рус.) — адрес (болг.) , автобус (рус.) — автобус (болг.) . В словарь введена помета не бъркай с (не путай с) для предупреждения ошибок в случаях межъязыковой омонимии: банк м (не бъркай с банка) банка банка ж (не бъркай с банк) буркан баня ж (не бъркай с ванна във 2 знач. и ванная) баия ванная ж (не бъркай с баня) баня жена ж (не бъркай с женщина) жена, съпруга женщина ж (не бъркай с жена) жена При подаче словосочетаний в русских неопределённых местоимениях кто-нибудь, кого -н ибудь..., что-нибудь, чего-нибудь..., чей-нибудь, чьего-нибудь... и т. п. в целях экономии места опущена частица -нибудь\ в болгарском переводе им соответствуют неопределённые местоимения някой, някого..., нещо, нечий... и т. п.: встреча!! ть... ~ т ь кого на улице срещам някого на улицата Иногда при переводе русских словосочетаний членная форма при болгарских существительных дается в скобках. Это означает, что в зависимости от того или иного контекста возможна или член­ ная, или нечленная форма: авария самолёта авария със са моле т(а), съесть апельсин изям порто- кал (а), взрывать скалу взривявам скала (та).
УСЛОВИИ СЪКРАЩЕНИЯ безл. — безлично бъд. (вр.) ~ бъдеще време вж.— виж вметн. Ö.— в метната дума вин. ( п . ) — винителен падеж глаз. — глагол гром. — грам этичен термин дат. (л .) — дателен падеж доп . — допълиение ед. (ч ) — единствено число ж (р.) — женски род знач.— значение и др.— и други и т.н.— и тъй нататък им. ( п . ) — именителен падеж инф. — инфинитив кратк. ф .— кратка форма л. — лице личн. мест. — лично местоимение М (р)— мъжки род мат.— математически термин мест.— местоимение мин. (вр.) — минало време мн. ( ч . ) — множествено число нареч.— наречие н еи зм . — неизменяема дума несв. — несвършен вид обикн.— обнкновено п о в е л . — повелително наклонение предл. (п .) — предложен падеж прил. — прнлагателно име против. — противоположно пълн. ф . — пълна форма род. (п.) — родителей падеж с (р.) — среден род св.— свършен вид сег. (вр .) — сегашно време сказ. — сказуемо ср.— сравни с р а в н . ст.— сравнителна степен с ъ щ . — съществително име твор. ( п . ) — творителен падеж числ. — числително име
РУСКА АЗБУКА Аа Кк Xх Бб Лл цд Вв Мм Чч Гг Нн Шш Дд Оо ЩЩ Ее Пп ъ Её Рр ы ! Жж Сс ь 3з Тт Ээ Ии Уу Юю Йй Фф Яя
А а 1 съ ю з противопост. а; пък; это не кнйга, а тетрадь това не е книга, а тетрадка; эта кнйга ваша, а не моя тази книга е ваша, а не моя; на улице было холодно, а в доме тепло навън беше студено, а в къщи топло; ои шу­ тил, а я сердился той се шегуваше, а аз се сърдех 2 съюз съед. и, а; вечером он собрался, а утром уехал снощи той се приготви и сутринта замина; сначала оий пообедали, а потом по- шлй гулять отначало те обядваха, а след това отидоха да се поразходят 3 частица а, пък; а как вас зовут? а как се казвате?; а где сейчас его брат? а къде е сега брат му?; а он не придёт той пък няма да дойде ф а то съюз иначе, в противен случай; надо идтй быстрее, а то опоз­ даем трябва да вървим по-бързо, иначе ще закъснеем авари|| я, -и ж авария, повреда; ~ я самолёта авария със самолет(а); на заводе произошла ^ я в завода стана авария; в дороге машина по­ терпела по пътя колата се повреди август, -а ж август; жаркий, холодный ~ горещ, студеи август; ои родился в ~ е , пятого ~ а той се роди през август, на пети август; мы вернёмся в начале (в середине, в конце) ~ а ще се върнем в началото (в средата, в края) на август августовскЦ ий, -ая, -ое, -ие августовски авиационнЦ ый, - ая, - ое, - ые авиационен; ~ о е училище военно-въздушно училище авиацн|| я, -и ж авиация; гражданская, военная ~ я граждаиска, военна авиация автобус, -а м автобус, рейс; садиться в (на) ~ качвам се в (на) автобус(а); выходйть из ~ а Автобус слизам от автобуса; ехать в (на) ~ е , ехать ~ом пътувам с автобус; остановка ~ а автобусна спирка автобусн|| ый, -ая, -ое, -ые автобусен; ~ а я остановка автобусна спирка автомат, -а м 1 автомат; токарный стаиок- ~ автоматичен струг 2 автомат, шмайзер; стрелять из ~ а стрелям с автомат 3 автомат; я звоню тебе из ~ а обаждам ти се от автомат автоматйческ|| ий, -ая, -ое, -ие автоматичен; ~ и й токарный станок автоматичен струг; ~ а я телефонная станция (АТС) автоматична телефон на централа (АТЦ) автомашин|| а , —ы ж автомобил, кола автомобйл|| ь, -я ж автомобил, кола; легко­ вой ~ ь лека кола; грузовой ~ ь камион; са- Автомобиль дйться в ~ ь качвам се в кола (та); ехать в (на) ~ е пътувам с кола автомобильн|| ый, -ая, -ое, -ые автомобилей; ~ ы й завод автомобилей завод; ~ а я промыш­ ленность автомобил на промишленост автор, - а ж автор; известный ~ известен автор; ^романа, статьи, проекта автор на ро­ мана, на статията, на проекта авторитет, - а м авторитет; большой ~ голям авторитет; пользоваться ~ о м у свойх това­ рищей имам авторитет пред другарите си; ие иметь ~ а иямам авторитет; терять ~ губя а в ­ торитет агрессйвн|| ый, - ая, - ое, - ые; агрессйв|ен, - на, -но, -ны агресивен агрёссиЦ я, -и ж агресия агроном, - а ж агроном; работать ~ом в колхозе работя като агроном в колхоза адвокат, - а м адвокат; обратйться за со­ ветом к ~ у обърна се за съвет към адвокат администрации я, -и ж администрация; ~ я завода, театра, выставки администрацията на завода, на театъра, на изложбата адрес, -а, мн. - а , -ов ж адрес; домашний ~ домашен адрес; обратный ~ адресът на пода­ теля; ~ товарища, знакомых адресът на прия­ теля (ми), на познатите (ми); наш Москва, 1£
AKA АПП Здание президиума Академии наук СССР в Москве ул. Горького, д. 15, кв. 30 адресът ни е Москва, ул. «Горки», No 15, ап. 30; послйть письмб по новому ~ у изпратя писмото иа иовия адрес академик, -а м академик академии я, -и ж 1 академия; Академия наук СССР Академия на науките на СССР 2 академия; учйться в сельскохозяйственной ~ и следвам в селскостопанската академия аккурйтн|| ый, -аи, -ое, -ые; аккурат]ей, -иа, -ио, -иы акуратен; ~ ы й человек акуратен човек актйвно нареч. (против, пассивно) активно; о* участвовать в общественной работе вземам активно участие в обществената работа актнви |] ый, -аи, -ое, -ые; актйв|еи, -иа, - но, -иы ( против. пассйвный) активен; ~ыЙ член кружка активен член на кръжока алгебр]] а, -ы ж алгебра алгебрайческИ ий, - ая, -ое, -не алгебричен аллё|| я, -и ж алея; лйповая ~ я лнпова алея; гулять по ~ я м парка разхождам се из алейте на парка алфавит, -а м азбука; русский ~ руска(та) азбука; написйть фамйлии по ~ у напиша фа- милните имена по азбучен ред алюмйииев]] ый, - ая , -ое, -ые алумиииев; ~ а я кастрюля алуминиева тенджера алюмйии|| й, -я м алуминнй; кастрюля из ~ я алуминиева тенджера анализ, -а м аиалнз; химйческий ~ химичен анализ; ~ крови анализ на кръвта, кръвна картина; ~ статьй анализ на статнята ангйи|| а, -ы ж ангина; болеть ~ о й боледу- вам от ангина; у меня ~ а имам ангина апельсин, - а , мн. -ы, -ов м портокал; съесть ~ изям портокал(а) апельсинов || ый, - а я , -ое, -ые портокал ов; ~ ы й сок портокалов сок аплодйр]] рвать, -ую, -уешь, -уют н есв . кому- чему аплодирам, ръкопляскам; зрители долго ~ овал и артйстам зрителите дълго ръкопляска- ха на артистите аплодисмёнт|| ы, - ов мн. аплодисменти, ръкопляскания; раздались бурные ~ ы чуха се бурни ръкопляскания аппарйт, -а м ап арат; телефонный ~ теле- фонен апарат аппетит, - а м апетит; хороший, плохой ~ добър, лош апетит; есть с ~ о м , без ямс 16
АПР апетит, без апетит; у ребёнка нет ~ а детето няма апетит О приятного ~ а ! добър апетит! апрёлН ь, -я м април; он родйлся в ~ е той се роди през април; взять отпуск в ~ е взема от­ пуск (а) през април апрельскЙ ий, -ая, -ое, -не апрнлски аптек|( а, -и ж аптека; заказать лекарство в ~ е поръчам лекарство в аптеката арбуз,-а м (не бъркай с дыия) диня, лю- беница; спелый, сладкий ~ узряла, сладка ди- ня; съесть кусбк ~ а изям резен диня арестЦ овать, - ую, - уешь, -уют св. кого арестувам; ~ овать преступника арестувам престъпника арифметик!! а, -и ж аритметика; задача по ~ е задача по аритметика; четыре действия ~ и четирите аритметични действия арифметйческ|| ий, - ая, -о е, -ие аритметичен; ~ а я задача аритметична задача армий я, -и ж армия; Советская Армия Съветската армия; действующая ~ и деист- вуваща армия; служйть в ~ и служа в ар- мията артиллерййск|| ий, - а я , -ое, -ие артилерийски; ~ и й снаряд артилерийски снаряд артиллерий я, -и ж артилерия; морская ~ я морска артилерия артист, -а м артист; известный ~ известен артист; ~ кино киноартист; ~ цирка цирков артист; иарбдныЙ, заслуженный ~ республики народен, заслужил артист на републиката артйсткЦ а , -и, мн. артист |ки, -ок, -кам ж артистка архитектор, - а м архитект; главный ~ города главният архитект на града архитектурÜа, -ы ж архитектура; ~ а здания архитектура на сградата; дом старйниой ~ ы къща със старинна архитектура; пймитпики ~ ы архитектурни паметници аспирант, -а м аспирант аспираиткЦ а, - и, мн. аспирант |ки, -ок, -кам ж аспирантка асгронбми!! я, -н ж астрономия; изучать ~ ю изучавам астрономия атак|| а, -и ж атака; ~ а протйвника атаката на противника; идтй в ~ у тръгвам в атака атак|| овать, -ую, -уешь, -уют несв. и св . кого-что атакувам; ~ овать врага атакувам противника ателье неизм. с ателие; сервиз; ~ мод моден салон, ателие; телевизионное ~ телевизионен АТЕ А Памятник архитектуры — Исаакневскнй собор в Ленинграде 2-612
ATM БАЛ Аэропорт Шереметьево в Москве сервиз; заказать платье в ~ поръчам (си) рок- ля в ателието атмосфер|| а, -ы ж атмосфера; ~ а Земли атмосфера на Зем ята; полёт з а пределы зем­ ной ~ ы полет вън от земната атмосфера атмосфёрн|| ый, - ая, -ое, - ые атмосферен; ~ о е давление атмосферно налягане; ~ ы е осад­ ки валежи атом, - а м атом; строение ~ а строеж на атома атомн|| ый, -ая, -ое, -ые атомен; ~ый вес атомно тегло; ~ а я энергия, электростанция атомна енергия, електроцентрала; ~ о е оружие атомно оръжие аттестат, - а м свидетелство, диплом (а), атес- тат; ~ о среднем образовании свидетелство за зрелост, зрелостно свидетелство аудитории я, -и ж аудитория афйш|| а, -и ж афиш; театральная ~ а теат­ рален афиш аэродром, - а , мн. - ы,-ов м аеродрум, летише аэропорт, -а, предл. об -е, в -у, мн. -ы, -ов м аерогара, летище; встретить делегацию в ~ у посрещна делегацията на аерогарата Б бвж.бы Бабочка бабочкЦ а, - и, мн. бабоч |ки, - ек, -кам ж пеперуда; поймать ~ у . хван а пеперуда бабушк|| а, -и, мн. бабуш |ки, -ек, -кам ж баба; ~ а с внуком баба с внуче; провести лето у ~ и и дедушки прекарам лятото при баба и дядо багаж, -а м (ср. вещь във 2 знач.) багаж; погрузить ~ в вагой натоваря багажа във вагона; приехать без ~ а дойда без багаж; сдавать ~ в камеру хранения давам багажа на гардероб; отправлять ~ 6 м пращам като багаж; сдавать в ~ давам на багаж багажи|| ый, -ая, -ое, -ые багажей; ~ы й вагон багажей вагон, фургон баз|| а, -ы ж 1 база; материальная, эконо­ мическая ~ а материална, икономическа база; научная ~ а коммунизма научната база на комунизма; военная, морская ~ а военна, мор- ска база; туристская, туристическая ~ а (тур­ база) туристическа база, хижа 2 склад; полу­ чать товар на ~ е получавам стоки в склада; привезти продукты с ~ ы докарам хранителни стоки от склада балет, - а м балет; классический ~ класи- чески балет; ~ Чайковского балет от Чайков- ски; смотреть новый ~ гледам нов(ия) балет; ставить ~ ы современных композиторов поста­ вим балети от съвременни композитори; театр оперы и ~ а театър за опера и балет балкон, - а м балкон; выйти иа ~ изляза на балкона; купить билеты иа ~ куп я билети за (на) балкона 18
БАН БЕГ Останкинс кая теле визионная башня (М осква) бараи, - а м овен бархат, - а м кадифе; шторы из ~ а завеси от кадифе бархатн|| ыЙ, - ая, -ое, -ые кадифен; ~ое платье кадифена рокля; ~ ы е шторы кадифени завеси баскетбол, - а м баскетбол; играть в ~ играя баскетбол; соревнования по ~ у състезания по баскетбол баскетб6льн|| ый, -а я, -ое, -ые баскетболен; ~ а и команда баскетболен отбор бассейн, - а м басейн; закрытый плавательный ~ покрит плувен басейн баши|| я, -и, мн. баш |ни, -ен, -ням ж кула; телевизионная ~ и телевизионна кула; ~ и Кремля кулите на Кремъл; подийться на ~ ю кача се на кулата бег, -а, предл. о -е, иа -у м бяг, бягане, тичане; быстрый ~ бързо бягане; ~ на ты­ сячу метров бягане на хиляда метра; ~ ло­ шади конски бяг бега|| ть, - ю, -ешь, -ют несв. (св. бежать в 1 знач.) тичам, бягам; дети ~ю т по саду Байка воря буркана с капак; открыть ~ у коисёрвог отворя кутия консераи баи || я, -и ж (не бъркай с ваииа във 2 знач. и ванная) баня; пойти в ~ ю отида на банг банк, -а м (не бъркай с банка) банка; Государственный ~ СССР Държавната банка на СССР; сдавать деньги в ~ виасям парите в банката; получать деньги из ~ а , в полу- чавам пари от банката, в банката банк|| а, -и, мн. баи|ки, -ок, -кам ж (не бъркай с байк) буркан, стъкленица; кутия (консервена); положйть варенье в ~ у сложа сладкото в буркан; закрыть ~ у крышкой зат- 2* 19
БЕД БЕР децата тичат из градииата; ~ т ь наперегонки надбягваме ее бед|{ а, -ы, мн. беды, ж беда, нещастие; с иим случилась случи му се бгде; попасть в нгпадна в беда, помочь в ~ е юноша при ндаастиг: брбспть* оставить кого в изоставя някого в беда О иа ^У 33 беля бедн|| ый, -ай, -ое , -ые; беден, беднё, бёди|о, - ы lz бедны (против. богётый) беден; бедняшкн, енромашки; ~ ы й человек беден човек; ^ а я семья бедно семейство; они очень ~ ы те са много бедни О ~ый! горкият! бедрiSб, -а, мн. бед|ра, -ер с бедро йгжкгь, бегу, бежишь, бегут несв. I (ср. бегать) тичам, бягам; ^ по дороге, к реке, вперёд тичам по пътя, кьм реката, напред; собака бежит за хозяином кучето тнча поднр стопаннна сн; лошади бежали быстро конете прекускаха 2 (само 3 л.) бяга, носи се; по нёбу бегут облакё по небето се носят облаци 3 (само 3 л.) тече, лее се; слёзы бегут но щекём сълзи текат по бузите (мн) 4 (само 3 а .) тече, минава, лети; время бежит времето лети 5 (същ о се.) бягам, избягвам / йзбягам; ~ из плёна, из тюрьмы йзбягам от плен, от затвора без предлог с род. п. без; квартира ~ балкона апартамент без балкон; выйти из дома ~ зонти­ ка нзляза от къщн без чадър; читёть ~ очков чета без очнла; еха ть ~ билета пътувам без билет; писёть ~ ошибок пиша без грешки; работать ~ отдыха работя без почнвка; слу­ шать ~ интерёса слушам без интерес; оставить вопрос ~ ответа оставя въпроса без отговор; разговор происходил ~ саидётелей разго воры ставаше без свидетели; это было ~ вас това ста­ на без вас; иа часах было ~ пяти шесть часовникът показваше шест без пет; ои пришёл домой ~ двадцати (минут) час той си дойде в един без двадесет; сейчёс ~ четверти три сега е три без четвърт О ~ (всякого) сом- иёиия като вметн. д . без съмненке, несъмненс; ~ конца безкрай, постоянно безлйчн|| ый, - ая, -ое, ~ые: ~ ы е глаголы гр а я . безличии глаголи бегижёсшетЯ ь, -и ж безопасност; снгурност; ийходитьсКу быть в ~ н в безопасност съм; ~ ьдшжёиии (иа дорогах) безопасност на двн- жението (по пътищата); борьбё за международ­ ную ~ ь борба за международна снгурност; государственная ~ ь държавна снгурност белкУа, -и, мн. бел |ки, -ок, -мам ж катерица, катеричка бёл|| ый, - аи, -ое, -ые (против, чёрный) бял; ~ а я бумёга бяла хартия; ~ о е плётье, платье ~ ого дзета бяла рокля; ~ые цветы бели цветя О ~ые иочи бели нощи; ~ый хлеб бял хляб бель|| е, - я с бельо; надеть чистое ~ ё облека чисто бельо; носить зимой тёплое ~ ё нося през знмата топло бельо; стирёть, глё- дить ~ ё пера, гл адя бельото; постельное ^ ё спално бельо бёрег, -а, предл. о -е, на -у, мн. -а, -ов м бряг; нрёвый, лёвый ~ реки десннят, левкят бряг на реката; морской ~ морскн бряг; ~ мори брегьт на морето; у ~ 6 в океан и край бреговете на океана; адтй по ~ у , вдоль ~ а вървн по брега, покрай брега; стоять иа ~ у стоя на брега; ветер (дует) с ~ а вятърът е (духа) откъм брега береговЦ 6й, -ёя, -6е, -ые бреговн; ~ая- ли­ нии брегова линия берёз||й, -ы ж бреза Белые ночи (Ленинград) 21
БЕР БИТ Берёзовая роща берёзов|| ый, -ая, -oet -ые брезов; ~ а я роща брезова горичка берё|| чь, - гу, - жёшь, - гут, мин. берёг, берегл|а, -6, -й несв. 1 кого-что пазя; ~ ч ь учебники пазя учебниците; ~ ч ь одежду пазя дрехите (си); ~ ч ь здоровье ребёнка пазя здравето на детето; ~ гй те лес от пожара па- зете гората от пожар 2 что пестя, икономис- вам; ~ ч ь деньги икономисвам парите; ~ ч ь время, силы пестя времето ( с и ), силите (си) бесед|| а, -ы ж беседа; дружеская, интересная ~ а дружеска, интересна беседа; вести ~ у водя беседа бесёдЦ овать, -ую, -уешь, -уют несв. беседвам; ~ о в а т ь с друзьями о новых кнйгах беседвам с приятелите си за нови(те) книги бесконёчн|| ый, - ая, -ое, - ые; бесконёч|ен, - на, -но, -ны 1 безкраен, безграничен; ~ с е мировое пространство всемирното пространство, всемирът 2 безкраен; ~ а я дорога безкраен път; ~ ы е разговоры, споры безкрайни разговори, спорове бесплатно парен, безплатно; ~ получйть путёвку в дом отдыха безплатно получа карта за почивкд бесплатн|| ый, -ая, -ое, -ые безплатен; ~ а я медицинская помощь безплатна медицинска помощ; ~ с е обучение безплатно обучение беспоко|| ить, -ю, -ишь, -ят несв. кого 1 безпокоя, тревожа, вълнувам; отца ~ и л о поведение сына поведението на сина тревоже- ше башата; меня ~ и т ваше молчание безпокои ме вашето мълчание 2 безпокоя, преча; боль­ ного ~ и т шум шумът безпокои болния; извините, что в а с своей просьбой извинете, че ви безпокоя с молбата си беспоко]] иться, -юсь, -ишься, -ятся несв. о ком-чём безпокоя се, тревожа се, вълнувам се; ~ н т ься о детях, о своём здоровье безпо­ коя се за децата, за здравето си беспокойств || о, - а с 1 безпокойство, вълнение; его охватйло ~ о обзе го безпокойство 2 безпокойство, обезпокояване; простйте за ~ о извинете з а безпокойството бесполезно пар ен , безполезно; об этом гово- рйть ~ безполезно е да се говори за това бесполёзнЦ ый, -ая, -ое, -ые; бесполёз |ен, -на, - но, - ны безполезен, напразен; ~ ы е усйлия напразни усилия беспоряд|| ок, - ка м безредие, безпорядък; в комнате ~ о к в стаята е разхвърляно; оставить пйсьменный стол в ~ к е оставя бюрото си разхвърляно библиотекII а, -и ж библиотека; районная, детская ~ а районна, детска библиотека; читатель ~ и читател на библиотеката; брать книги в ~ е вземам книги от библиотеката билёт, -а м 1 билет; железнодорожный, трамвайный ~ железопътен, трамваен билет; ^ в театр, в кино, на концерт, на новую пьесу, на этот фильм билет за театър, за кино, за концерт, за нова (та) пиеса, за този филм; вход по —ам вход с билети; купить ~ на поезд купя билет за влака; ёхать без ~ а пътувам без билет; купить — туда н обратно купя билет (за) отиване и връщане; проездной ~ карта (за пътуване); пригласительный ~ покана 2 книжка, билет; партййный, комсомоль­ ский ~ партийна, комсомолска членска книжка бннт, -а м бинт; перевязать руку ~ о м превържа ръката (му) с бинт биографн|| я, -н ж биография; ~ я писателя, поэта биографията на писателя, на поета; рассказать свою ~ ю разкажа биографията си биолог, - а м биолог биологйческ|| ий, - а я, -ое, -ие биологически; биологичен, биоложки; ~ и й факультет Биоло­ гически факултет; ~ и е процёссы биологични процеси биологи!! я, -и ж биология; урок ~ и урок по биология; учитель ~ и учител по биология битв|| а, -ы ж битка; жестокая ~ а жестока битка; участники ~ ы за Москву участници в битката за Москва; выиграть, проиграть ~ у спечеля, загубя битката бить, бью, бьёшь, бьют, повел, бей несв. 1 ко­ г о бия; ~ собаку бия кучето 2 что чупя; троша; 22
Библиотека им. В . И. Ленина в Москве 23
БИТ БЛЮ ~ посуду, чашки чупя съдове, чашн 3 к ого бня, разбнвам, побеждавам; ~ врага побеж- дава м противника биться, бьюсь, бьёшься, бьются несв. 1 бня се, сражавам се; ~ с врагом сражавам се с про­ тивника; ~ до полной победы бня се до пълна победа 2 (само 3 л .) бие, пулснра, туптн; сердце бьётся ровно сърцето бне спокойно; его сердце перестало ~ сърцето му престана да туптн благ|| о, - а с благо, добро; для общего ~ а за общото благо; трудиться ва ~ о народа трудя се за благото на народа благодари йть, -ю, -ишь, -ят несв. (св. побла­ годарить) кого-что благодаря; ~ й ть кого за подарок, за внимание благодаря на някого за подаръка, за вннманието; ~й ть кого от всего сердца от все сърце благодаря на някого благодарности ь, -и ж благодарнсст; выра­ жать, приносить ~ ъ з а что нзразявам, подна- сям благодарнсст за нещо; с ~ ь ю возвращаю тебе книгу връщам ти кннгата с благодарнсст благодаря предлог с дат. п. блаюдарение на; ~ общим усилиям работу закончили вовремя благодарение на общнте усилия работата беше завършена навреме благороднН ый, -ая, -ое, -ые; благород |ен, -на, - ио, -ны благороден; ~ ы й человек благороден човек; ~ ы й поступок благородна постъпка; ~ ы е цели благороднн цели благосостоянии е, -я с благосъстоянне; по­ вышается ~ е трудящихся повишава се благо- състоянието на трудещите се бледнёЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. поблед­ неть) бледнея, пребледнявам; ~ т ъ от c rpäxa, от волнения бледнея от страх, от вълненке блёдн|| ый, - ая, -ое, - ые; бледен, бледна, блёдн j о, -ы и бледны блед(ен); ~ о е лицо бледо лице; вы очень ~ ы вие сте много блед(а) блест|| ёть, -йт, -ят несв. блестя; звёзды ~ я т звездите блестят; снег ~ й т на солнце снегът блести на слънцето; гл аза ~ я т очите (му) блестят блестящ|| ий, -ая, -ее, -не 1 блестящ; лъскав; ~ и й шёлк лъскава коприна; ~ и е глаза блес­ тящи очи 2 блестящ, бляскав; ~и й ответ на экзамене блестящ отговор на изпита; получйть ~ее образование получа блестяще образова­ ние; иметь ~ у ю память имам блестяща па- мет ближайш|| ий, -ая, -ее, -ие 1 най-блнзък; — ая почта, остановка най-близката поща, спнрка 2 най-блнзък, следващ, предстоящ; в ~ е е вре­ мя в най-близко време; в ~ и е дни през следва- щите дни 3 най-близък; ~ и й друг най-близък приятел блйже неизм. 1 сравн. ст. на блйзкий по- близък 2 сравн. ст. на блйзко по-близо; по- дойдйте ~ ! елате по-близо? {) ~ к делу! да се върнем на въпроса! блнзк|| ий, -ая, -ое, -ие; близок, близка, блнз- к|о, -и и близки; сравн. ст. ближе 1 (против. далёкий в 1 знач.) блнзък; подойти на ~ о е расстояние прнблнжа се 2 (против, далёкий във 2 знач.) предстоящ, блнзък; думать о ~ом отъезде мнеля за предстоящото заминаване; Новый год близок наблнжава Нова година 3 блнзък; ~ и й человек, друг блнзък човек, прня- тел; ~ а я подруга близка прнятелка близко, сравн . ст. блйже (против, далеко) 1 нарёч. близко, (на)блнзо; библиотека находит­ ся ~ бнблиотеката се намира наблнзо 2 като сказ, блнзо е; город был ^— градът беше блнзо; до города ~ до града е блнзо 3 като сказ. блнзо е, наблнжава; весна ~ пролетта наблн­ жава блин|| ы, -6в мн. (ед. блин, -км) блинн (вид палачинки); ~ ы со сметаной блинн със смета­ на;печь~ы пекаблннн О как ~ы печьвърша нещ о (на)бързо; первый блин комом първият опнт е несполучлив блузк|| а, -и, мн. блуз |ки, -ок, -кам ж блузка, Блузка блуза; шёлковая ~ а копринена блузка; надеть, снять ~ у облека, съблека блузката блюд!! о, -а, мн. - а, блюд с 1 блюдо, чнння, табла 2 ястие, ядене; первое ~ о (суп, борщ и т. н .) първо ястие (супа, борш и г. и .); третье ~ о (компот, кисель, пирожное и т. н .) десерт (компот, кисел, паста и г .« .) ; обед из трёх блюд обед от три ястия; приготовить любимое ~ о приготвя любимото (си ) ястие блюдц|| е, - а , мн. блюд|ца, -ец, -цам с чи- Блюдце нийка (за под чаша); чашка с ~ем чаша с чи- нийка 24
БОГ БОМ богатствf| о, -а с богатство; природные ~ а природни богатства богат || ый, -ая, -ое, -ые; богат, -а, -о, -ы; сравн. ст. богаче (против. бедный) 1 богат; ~ ы й человек богат човек; ~ а я семья богато семейство; ~ ы й колхоз богат колхоз; ~ ы й уро­ жай богата реколта; ~ а я библиотека богата библиотека; ~ ы й опыт богат опит 2 чем богат с; страна, ~ а я лесом страна, богата с гори; эта река ~ а рыбой в тази река има много риба богаче неизм. сравн. ст. на богатый по-бо­ гат боев(I 6й, -ая, -ое, -ые боен; ~ой устав боен устав; ~ о е задание бойна задача; ~ ы е то­ варищи бойни другари бой, боя, предл. о бое, в бою, мн. бой, боёв м бой, битка, сражение; воздушный, морской ~ въздушен, морски бой; вступать в ~ влизам в бой; вести упорные бой водя упорити боеве; с боями войти в город вляза в града с боеве; погйбнуть в бою загина в битката бок, -а,предл. о -е,на-у,мн. -а, -овм1стра­ на, хълбок; лечь на правый ~ легна на дясната (си) страна; лечь на ~ легна на една страна; лежать, спать на ~ у лежа, спя на една страна; повернуться ~ с м извия се настрани; обърна се настрана (в легнало положение) 2 страна; ма­ шина упала на ~ колата се преобърна на една страна; по ~ам от двете страни ф ~ 6 ~ рамо до рамо, един до друг боков || ой, -ая, -6е, -ые ограничен бокс, -а м бокс; заниматься ~ с м занимавам се с бокс; соревнования по ~ у състезания по бокс; чемпион по ~ у шампион по бокс болгары, болгар мн. (ед. болгарин, -а м; бол- гарк|а, -и; мн. болгар |ки, -ок ж) българи болгарск|| ий, - ая, -ое, -ие български более нареч. (против. менее) 1 по-; ~ высо­ кий по-внсок; ~ спокойный по-спокоен; ~ спо­ койно по-спокойно 2 повече; над; ~ часу пове- че от час; ~ десяти рублей повече от 10 рубли; ~ ста километров над 100 километра О ~ или менее повече или по-мал ко, до известна сте­ пей; они ~ йли менее похожи те си приличат до известна степей; тем ~ още повече, толкова повече болёзн|| ь, -и ж болеет; тяжелая ~ ь тежка болеет; ~ ь сердца, желудка болеет на сърцето, на стомаха болё|| ть 1, -ю, -ешь, -ют несв. чем и без доп. боледувам; ~ т ъ гриппом боледувам от грил бол|| ёть Ü, -нт, -ят несв. (само 3 л.) боли (ме); у меня ~й т голова боли ме глава; у не­ го ~ я т зубы болят го зъбите болот|| о, -а с блато; лесное ~ о блато в го- рата; идти по ~ у вървя през блатото бол|| ь, -и ж болка; зубная ~ ь зъбобол; го­ ловная ~ ь главобол(ие); сильная, рёзкая ~ ь силна, остра болка; чувствовать в руке усещам болка в ръката больнйцЦ а, -ы ж болннца; районная, городс­ кая, детская ~ а район на, градска, детска бол- ница; лечь в ~ у постъпя в болница; лежать в ~ е лежа в болница; выйти из ~ ы изляза от болницата; положить ребёнка в ~ у настаня детето в болница больно 1 н ареч. силно, болезнено, зле; ~ ударить силно ударя; ~ удариться коленом зле си ударя коляното 2 безл. като сказ, кому- чему, често с инф. боли (ме); мне было ~ болеше ме; ему ~ ходить боли го при ходене; ~ глазам болят (ме) очите; мне ~ смотреть боли ме, като гледам больн|| ой, -ая, -ое, -ые; болен, больн|а, -ы 1 (против. здоровый) болен; ~ о й ребёнок болно дете; ~ о е сердце болно сърце; он болен, ан­ гиной той е болен от ангина 2 като същ. боль- н 16й, -ого м болен; больн |ая, -ой ж болна; приём ~ы х преглед на болни; вызвать к ~ому врача нзвикам лекар при болния больше неизм. 1 сравн. ст. на большой в 1 знач. (против. меньше в 1 знач.) по-голям; этот дом чем соседний ( ~ сосёднего) тази къща е по-голяма от съседната 2 сравн. ст. на много (против. мёньше въ в 2 знач.) повече; над; он читает чем я меня) той чете по­ вече от мен; ~ пятидесяти километров над 50 километра; ждать ~ дву х часов чакам повече от 2 часа; отсутствовать ~ недели отсъствувам повече от една седмица 3 н ареч. повече, вече; он ~ не слушал меня той вече не ме слушаше; я ~ не буду так дёлать повече няма да правя така; они ~ не встречались те повече не се срещаха; ~ вопросов нет? има ли други въпро- си? больш|| ий, -ая, -ее, -ие сравн. ст. на большой в 1 зн а ч . ( против. мёньший) по-голям большинству 6, - а с ( против. меньшинство) мнозинство, повечето; подавляющее ~ о преоб- ладаващо мнозинство; получйть на выборах ~ о голосов спечеля изборите с мнозинство от гласовете; ~ о студентов уехало на каникулы повечето студенти заминаха във ваканция Q в ~ ё случаев в повечето случаи больш|| ой, -ая, -6е, -йе (против, маленький) 1 сравн. ст. больш |ий, -ая, -ее, -ие и больше голям; ~ой дом голяма къща: ~ о е дёрево голямо дърво; ~ о й город голям град; ~ а я семья голямо семейство; ~ а я сумма денег го­ ляма сума; ~ о й успёх голям успех; ~ о й ар- тйст, писатель, художник голям артист, писател, художник 2 (ср. взрослый в 1 зн ач.) голям, възрастен; у них ужё ~ о й сын синът им е вече голям ббмб|| а, -ы ж бомба; атомная, нейтронная, водородная ~ а атомна, неутронна, водородна бомба 25
БОР БРО борÜёц, - ца м борой, ~ ё ц за свободу борец ;:i свобода; ~ ц ы за дело мира борци за делото на мира бород || а, -ы, вин. бороду, мн. бороды, бород, - ам ж (не бъркай с подбородок) брада; муж­ чина с ~ой, без ~ы мъж с брада, без брада; отпустить бороду пусна си брада; ои сбрил бо­ роду той си обръсна брадата бороться, борюсь, бор |ешься, -ются несв. 1 с кем и без доп. боря се; мальчики любили ~ момчетата обичаха да се борят 2 с кем-чем, против кого-чего боря се; ~ с недостатками боря се с недостатъци(те) 3 за что боря се; ~ за свободу, за мнр во всём мйре боря се за свобода, за мир в целия свят; ~ за высокий урожай боря се за богата реколта борт, -а, предл. о -е, на -у, мн. -а, -ов м борд; левый, правый ~ корабля левият, десният борд на кораба; бросить за ~ изхвърля през борда; человек за ~ о м човек зад борда; находиться на ~ у намирам се на борда борщ, -а , мн. - й, -ей м борш; ~ со сметаной борш със сметана борьб|| а, -ы ж борба; классовая ~ а класова борба; ~ а за мнр, за свободу борба за мир, за свобода; ~ а с врагом борба срещу врага ботаник, - а м ботаник ботаник|| а , -и ж ботаника ботанйческЦ ий, - ая, -ое, - ие ботанически; ~ и й сад ботаническа градина ботйн|| ки, -он, -кам мн. (ед . ботйн |ок, -ка м) Ботинки обувки; мужские, детские ~ к и мъжки, детски обувки; ~ к и со шнурками обувки с връзки бояться, боюсь, бойшься, боятся несв. кого - чего, с инф. или съюз что страхувам се, боя се; ~ темноты страхувам се от тъмно; они боя­ лись заблудйться (что заблудятся) те се страху- ваха да не объркат пътя- (че ще объркат пътя) О ~ как огня кого-чего боя се от някого- нещо като от огън брак, -а м брак; счастливый ~ щастлив брак; вступать в ~ сключвам брак брат, -а , мн. брать |я, - ев м брат; старший, младший ~ по-голям, по-малък брат; у него было трн ~ а той имаше трима братя О двою­ родный ~ братовчед братск|| ий, -ая, -ое, -ие братски; ~ а я любовь, помощь братска обич, помощ; ~ и й союз на­ родов братски съюз между (на ) народите О ~ а я могйла братска могила брать, бер|у, -ёшь, -ут, мин. брал, брала, брал |о, -и несв. (св. взять) кого-что 9 вземам. взимам; в руки карандаш вземам молива; ~ с собой портфель вземам със себе си чантата; ~ книги в библиотеке вземам книги от библи- отеката; ~ деньги в долг вземам пари назаем;, — такси вземам такси; ~ сына на прогулку вземам сина на разходка; ~ к ого на работу взе­ мам някого на работа 2 (за)вземам, превземам; ~ в плен вземам в плен; ~ крепость, город пре­ вземам крепостта, града О ~ билёт (на поезд) вземам билет (за влак); ~ отпуск вземам от- пуск(а); ~ пример с кого вземам пример от някого\ ~ себя в руки овладявам се; ~ слово (для выступления) вземам думата; ~ слово с кого карам някого да обещае нещо; ~ на себя ответственность поемам отговорност; ~ под за- щйту кого-что вземам някого-нещо под своя закрила; ~ под контроль кого-что контролирам някого-нещо браться, бер |усь, -ешься, -утся, мин. брал |ся, - а сь, -ось, -йсь несв. {св. взяться) за что зала- вям се, (за)хващам се; ~ за кнйгу, за чтение залавям се с четене; ~~ за работу залавям се за работа бригад На« -ы ж бригада; молодёжная, строи­ тельная ~ а младежка, строителна бригада (но поехать на уборку урожая, в стройотряд отида на бригада (в селското стопанство или на стро- еж) бригадир, - а м бригадир; ~ стройтельной бригады бригадир на строителна(та) бригада (н е член на строителната бригада) брйтв|| а, -ы ж бръснач; острая ~ а остър бръснач; электрическая ~ а електрическа само- бръсначка бриться, брё |юсь, -ешься, -ются несв. (св. побриться) бръсна се; ~ в парикмахерской бръсна се в бръснарница ( т а ) ; ~ электрической бритвой бръсна се с електрическа самобръсна- чка брови, бровей мн. (ед. бров|ь, -и ж ) вежди; чёрные, густые ~ черни, гъсти вежди; хмурить ~ въся вежди бросать, броса|ю, -ешь, -ют несв. (св. бро­ сить) 9 кого-что и чем хвърлям, мятам; ~ мяч хвърлям топка; ~ камни в воду хвърлям камъни във водата 2 кого-что изоставям, напускам, зарязвам; ~ семью напускам семейството си 3
БРО БУР что и с инф. изоставям, зарязвам; ~ занятия зарязвам занятията <0> ~ деньги на ветер хвър- лям (си) пари (те) на вятъра, пилея, пропиля- вам пари (те); ~ слова на ветер хвърлям думи- те си на вятъра бросаться, броса|юсь, -ешься, -ются несв. 1 (само н есв.) чем замервам се; мальчишки бро­ сались снежками момчетата се замерваха със снежни топкн 2 (с в . броситься) хвърлям се, спускам се, скачам; ~ навстречу товарищам спускам се към приятелите си; ~ на врага хвърлям се срещу неприятеля; ~ в воду скачам във водата О ~ в глаза бие на- очи бросить, бро|шу, -сишь, -сят св. (несв. бро­ сать) 1 кого-что и чем хвърля, метна; ~ камень хвърля камък; ~ палку в воду хвърля пръчката във водата; ~ камнем в окно хвърля камък в прозореца; ~ снежком в кого замеря някого със снежна тонка 2 кого-что изоставя, напусна, зарежа; ~ жену напусна жена си 3лто и с инф. изоставя, зарежа; ~ работу зарежа работата; ~ курить оставя пушенето О ~ взгляд на кого-что хвърля поглед на някого-нещо; ~ упрёк кому отправя упрек към някого броситься, бро|шусь, - сишься, - сятся св. (несв. бросаться във 2 знач.) хвърля се, спуена се, скоча; ~ навстречу товарищам спусна се към приятелите ей; собака бросилась на кошку кучето се на хвърл и върху котката; ~ с моста в реку хвърля се от моста в реката брынзII а, -ы ж (не бъркай със сыр) сирене брюки, брюк мн. панталон ( и ) ; мужские, жён- Бркжи ские ~ мъжки, дамски панталон (и); надеть ~ обуя панталон(и); носить ~ ходя с панталон (и) будить, бужу, буд|ишь, -ят несв. (св. раз­ будить) к ого събуждам; ~ детей събуждам де- цата будто съюз (също будто бы, как будто) 1 като (че л и), сякаш; снег блестит ~ серебро снегът блести като сребро 2 че, уж; говорят, ~ он уже здоров казват, че бил вече здрав буд1! у, -ешь, -ут 1 (бъд. вр. от глаг. быть) ще бъда 2 (служи за образуване на бъд. вр. на глаг. от несв. в . с инф. на тези глаголи) ше; я ~у писать ще пиша; он ~ет работать той ще работи будут|| ий, -ая, -ее, -не 1 бъдещ, следващ; ~ а я встреча бъдеша среща; в ~ е м году дого- дина; отложить на ~ н й год отложа за дого- дина; ~ е й осенью идната есен 2 като същ. бу­ дущ ее , -его с бъдеще; мечтать о счастливом ~ е м мечтая за щастливо бъдеще О время грам. бъдеще времс букв|| а, -ы ж буква; строчная (маленькая) ~ а малка буква; прописная (большая) ~ а главна буква букет, - а м букет; ~ (из) полевых цветов бу- Буке т кет от полски цветя; подарить девушке ~ роз подаря на девойката букет рози 6улк|а, -и, мн. бул|ки, -ок, -кам ж кифла; Булка франзела; пить чай с ~ о й пия чай с кифла; резать ~ у режа франзела булочиЦ ая, -ой ж хлебарница; пойти за хле­ бом в ~ у ю отида за хляб в хлебарницата бульвар, - а м булевард; гулять по ~ у раз- хождам се по булев арда бумаг!! а, -и ж хартия; тонкая ~ а тънка хар­ тия; лист ~ н лист хартия; рисовать на хоро­ шей ~ е рисувам на хубава хартия; завернуть книгу в ~ у увия книгата в хартия бумажник, -а м (не бъркай с портфель) порт- фейл бумажнЦ ый, -ая, -ое, -ые хартиен, книжен; ~ а я фабрика фабрика за хартия; ~ ы й пакет книжна кесия буржуазии я, -и ж буржоазия буржуазии ый, -ая, -ое, -ые буржоазен; ~ а я республика, партия буржоазна република, пар­ тия бурн|| ый, -ая, -ое, -ые бурен; ~ о е море бурно море; ~ а я радость бурна радост; ~ ы е апло­ дисменты бур ни ръкопляскания; ~ о е развитие промышленности бурно развитие на промишле- ността 27
БУР БЫВ Бульвар в Москве бур II я, -и ж буря; началась, поднялась ~ я започна буря; ~ е й свалило в саду несколько деревьев бурята повали в градината няколко дървета бутерброд, -а м саидвнч; ~ с маслом, с кол­ басой, с сыром сандвнч с масло, със салам, с кашка вал бутылк|| а, -и, мн. бутыл |ки, -ок, -кам ж бу- тнлка, шише; ~ а молока бутилка мляко; ~ а с вином шише с внно; налить в воды налея в шишето вода буфет, - а м бюфет; — » гостинице бюфет в хотела; завтракать в закусвам в бюфета бы (б) частица (с глаг. в мин. вр. или в инф.) 1 бнх, би; если бы я был свободен, я бы поехал с вами ако бях свободен, бих дошъл с вас; я бы охотно прочитал эту книгу с удоволствие бих прочел тази книга; ои мог бы сделать хороший доклад той би могъл да направи хубав доклад; поговорить бы с другом да бих могъл да пого­ вори с приятел(я сн) 2 да бях; бн трябвало; поужинал и бы вы с нами да бяхте вечеряли с нас; сход|1ть бы вам к врачу да бяхте отишл'н на лекар быва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. 1 (само За.) би- ва, става, случва се; ~ ют такие случаи нма та- кнва случаи; здесь ч&сто ~ ю т наводнения тук често стават наводнения; этому ие ~ т ь това няма да го бъде 2 съм, ходя, идвам; ~ть в театре, на концертах, в гостях ходя на театър, на концерты, на гости; по вечерам я дома ве­ чер съм в къщи; профессор ~ е т в институте три 28
БЫВ ВАГ раза в неделю професорът ндва в института три пъти седмично бывшЦ мй* -ая, -ее, -не бивш, лредишен, по- раншен; ~ и й директор бивш директор; ~ а я столйца бивша столица бык, -а м бик быстро парен. ( против. медленно) бързо; ~ бежать, говорйть бързо тичам, говоря; ~ развиваться, растй бързо се развивам, раста быстрII ый, - ая, ое, -ые; быстр, быстра, быст- р |о, -ы и быстры ( против. медленный) бърз; ~ ы й бег бързо бягане; ~ о е движение, течение бързо движение, течение; ~ о е развйтие промы­ шленности, сельского хозяйства бързо развитие на промишлеността, ка селското стопанство быт, а, предл. о - е, в -у м бит; социалисти­ ческий ~ социалистически бит бытов|| ой, -ая, -ое, -ые битов; ~ ы е условия битови условия быть няма сег. вр.г освен 3 л. ед. ч. есть; мин. был, была, было, были (не был, ие была, не было, не были); бъд. буд|у, -ешь, -ут; повел. будь несв. 1 съм; мой отец врач баща ми е лекар; труд — дело чести трудът е въпрос на чест; де нь был тёплый денят беше топъл; в комнате было светло в стаята беше светло; сестра будет учительницей сестра ми ще бъде учителка; завтра магазин будет закрыт утре магазинът ще бъде затворен 2 имам; у меня есть эта кнйга имам тази книга; у них не было денег те нямаха пари 3 (есть не с е употр.) съм; вчера мы были в театре вчера бяхме на театър; вечером я (буду) дома довечера съм в къщи; библиотека (была) на втором этаже библиотеката е (беше) на вто- рияетаж4(1и2л.иестьнесеупотр.) случва се, става, има; это было давно това беше отдав- на; что будет с иами? какво ще стане с нас?; вчера была гроза вчера имаше буря 5 (с някои същ. означава действие, състояние) съм; —✓ в перепйске с кем кореспондирам с някого; ~ в восторге във възторг съм; ~ в отчаянии отчаян съм 0 как какво да правя?; должно ~ сигурно, вероятно; может ~ може би; будьте добры! бъдете така добър (добра)! бюро неизм. с 1 бюро; партййное, комсомоль­ ское ~ партийно, комсомолско бюро; члены ~ членовете на бюрото; в ~ нйдо выбрать пять человек в бюрото трябва да се изберат 5 души 2 бюро, служба, кантора; ~ погоды метеороло­ гична служба; ~ путешествий туристическо бюро; справочное ~ бюро «Справки» В в, во (пред думи, започващи с две съгласни: во дворе, во сне, во взгляде, во всем, во власти ит.н.) предлог1свин. ипредл. п. 1(вин. п. куда?— посока, предл. п. где?— място) в, на; положйть кнйгу в портфель сложа книгата в чантата; книги лежат в портфеле книгнте са в чантата; войтй в комнату вляза в стаята; находйться в комнате намирам се в стаята; приехать в город пристигна в г рада ; жить в городе живея в града; поступйть в ин­ ститут постъпя в институт; учиться в институте следвам в института; избрать в комйссию избе- ра в комисията; работать в комиссии работя в комисията; при географски названия: в Москву (в Москве) в Москва; в Крым (в Крыму) в Крим; в Снбнрь (в Сибнрн) в Сибир; в Болга­ рию (в Болгарии) в България; в Европу (в Европе) в Европа (но: на У&райну, на Украине; на Кавказ, на Кавказе; на Север, на Севере); в школу (в школе) на училище (в училище); в магазин (в магазйне) в магазин(а); в инсти­ тут ( в институте) в института ( но: на вокзал, на вокзале; на рынок, на рынке; на почту, на почте); пойтй в (на) кухню отида в кухнята; работать в (на) поле работя на полето; ехать в (на) трамвае пътувам с трамвай 2 (вин. п. в кого-во что?— преминаване в ново състояние, предл. п. в ком -чём?— някакво състояние) в, на, с; превратйться в лёд превърна се в лед; завер­ нуть в бумагу увия в хартия; роман в стихах роман в стихове; быть в новом костюме с нов костюм съм; работать в очках работя с очила 3 (размер, тегло. цена) в, на, от и без предлог; дом в два этажа къща на два етажа; разница в три года разлика от три години; комната в двадцать метров стая 20 метра; ромйн в трёх частях роман в 3 части; собрание сочинений в десятй томах събрани съчинения в 10 тома 4 (когда?— време) в, през и без предлог; в два часа дня в два часа през деня; в субботу в събо- та; в двадцатом веке през двадесетия век; в прошлом году миналата година; в мае было холодно през май беше студено; это было в ночь на понедельник това се случи в неделя срещу по- неделник II с вин. п. 1 (куда?, во что?— посока) в, на, по; ветер дул мне в лицо вятърът духаше в лицето ми; свет в глаза светлината бие в очи- те; стучать в дверь чукам на вратата; целовать в щёку целувам по бузата 2 (во сколько р а з?— сравнение) не се превежда; в два раза больше двойно по-голям, д в а пътн повече; во много раз сильнее много пъти по-силен III с предл. п. I (в чём?, гд е? ) в; недостатки в работе недо- статъци в работата; в году триста шестьдесят пять дней годината има 365 дни; в статье мно­ го интересных фйктов в статията има много ин- тересни факти 2 (где?— разстояние) на; в двух километрах от города на 2 километра от града вагон, -а м вагон; мягкий ~ вагон ггьрва кла- са; жесткий ~ вагон втора класа; плацкарт­ ный ~ вагон със запазени места; купейный, купированный - — вагон с купета; багажный ~ 29
ВАЖ ВВО багажей вагон, фургон; входить в ~ качвам се във вагона; выходить из ~ а слизам, излизам от вагона; грузить уголь в ~ ы товара въглища във вагоните важно като сказ. важно е; мне ~ знать это за мен е важно да знам това важн|| ый, -ая, -ое, -ые; важен, важна, важ­ но, важны важен; ~ о е решение, сообщение важно решение, съобщение; эти исследования очень ~ ы тези изследвания са много, важни вазII а, -ы ж ваза; хрустальная ~ а кристал- на ваза; ~ а для фруктов фруктиера; ~ а с Ваза с цветами фруктами фруктиера с плодове; поставить цве­ ты в ~ у сложа цветята във ваза вал|| йть, -ю, вал |ишь, -ят несе. (св. свалить и повалить) кого-что повал ям, събарям; ветер валит деревья вятърът поваля дървета; ~ й т ь с ног събарям вам, вами вж. вы ванн|| а, -ы ж, 1 вана; детская ~ а детска ва- на; мыть ребёнка в ~ е къпя детето във ваната; Ванна мыться в ~ е , принимать ~ у къпя се във вана 2 (не бъркай с баня) баня; солнечная ~ а слън- чева баня; грязевые ~ ы кални бани; принимать ~ы правя бани ванн|| ая, -ой ж (не бъркай с баня) баня (в къщи) вареж|| ки, -ек, -кам мн. (ед. варежк|а, -и ж; не бъркай с перчатки) ръкавици с един пръст варен || ый, -ая, -ое, -ые варён; ~ о е мясо варе­ но месо; ~ ы й картофель варени картофи варёнь|| е, -я с сладко; вишнёвое ~ е сладко от вишни; варйть ~ е правя сладко вариант, - а м вариант; первый ~ проекта първи вариант на проекта; проект в двух ~ а х 30 проект в два варианта; есть три ~ а решения задачи задачата може да се реши по три начина варйть, варю, вар |ишь, -ят несв. (св. сварить) что варя, готвя, правя; ~ суп варя супа; ~ обед готвя обед; ~ кашу правя каша; ■— кофе правя кафе вас вж. вы василёк, василька м метличина, синчец; бу­ кет васильков букет от метличина ват|| а, -ы ж (не бъркай с хлопок) памук; пачка ~ ы пакет памук ваш, -его м; ваш |а, -ей ж; ваш |е, -его с; мн. ваш |и, -их мест, ваш, ви; ~ дом, завод вашият дом, завод; ~ портфель чантата ви; ~ друг, отец приятелят ви, баша ви; ~ а машйна, квар­ тира колата ви, апартаментът ви; ~ е письмо вашето писмо; как ~ е здоровье? как сте със здравето?; мы радуемся ~ и м успехам радваме се на успехите ви введёни|| е , -я с увод, въведение, предговор; небольшое ~ е малък увод; кнйга состоит из ~я и пяти глав книгата се състои от увод и 5 глави ввез|| тй, -у, -ёшь, -ут, мин. ввёз, ввезл |а, -б, -й св. (несв. ввозйть) кого-что (против. вывезти) внеса (с превозно средство) вверх парен, (куда?; ср. наверх; против, вниз) (на) горе; подниматься ~ (из) качвам се; идтй ~ по лестнице качвам се по стълбата; руки ~ ! горе ръцете! вверху нареч. (где?; ср. наверху; против, вни­ зу) (на) горе; ~ развевался флаг горе се раз- вяваше знаме ввестй, введ |у, -ёшь, -ут, мин. ввёл, ввел |а, - б , -й св. (несв. вводйть) 1 кого-что куда (про­ тив. вывести в 1 знач.) въведа, вкарам; ~ боль­ ного в кабинет врача въведа болния в лекар­ ский кабинет 2 что въведа, внедря; ~ новый закон въведа нов закон О ~ в строй (новый завод) пусна в експлоатация (нов завод) вводйть, ввожу, ввод |ишь, -ят несв. (св. ввестй) 1 кого-что куда (против, выводйть в I знач.) въвеждам, вкарвам; ~ гостя в комнату въвеждам госта в стаята 2 что въвеждам, вне- дрявам; ~ обязательное обучение въвеждам задължително обучение О ~ в действие (вос­ становленную ш ахту) пускам в експлоатация (възстановения рудник)
вво ВЕР вв6дн|| ый, -ая, -ое, -ые грам. вметнат; ~ о е слово вметната дума; ~ о е предложение вметна- то изречение ввоз, - а м (против, вывоз) внасяне; внос; ~ кофе из Бразйлии внос на кафе от Бразилия ввозйть, ввожу, ввоз |ишь, -ят несв. (св. ввез­ ти) кого-что (против, вывозйть) внасям (с превозно средство) вдвое парен. 1 два пъти, двойно; ~ больше два пъти повече 2 на две; сложить лист ~ сгъна лист на две вдвоём парен. двамата, заедно; прийти ~ дойдем двамата; жить ~ живеем двамата (две- те) заедно вдоль предлог с род. п. (против, поперёк) (по) край; идти ~ б ёре га вървя покрай брега; посадить деревья ~ забора засадя дървета покрай оградата; ~ стены стоят стулья покрай стената са наредени столове О ~ и поперёк надлъж и (на)шир вдруг парен, изведнъж, внезапно, неочаквано; ~ раздался стук в дверь изведнъж на вратата се почука; он ~ побледнел изведнъж той пребледня; ~ пошёл дождь изведнъж заваля (дъжд) О а вдруг (във въпрос. изрази) ами ако; а ~ он не придёт? ами ако не дойде? ведр!1 6, -а , мп. вёд|ра, -ер, -рам с кофа, ведро; ^ 6 с водой кофа с вода; принести ~ 6 воды донес а кофа вода ведь частица 1 нали; ~ я вам говорил нали ви казвах; ~ правда? нали (това) е истина? 2 ами че; ~ это было давно ами че това беше отдавна; я ~ не спорю ами че аз не споря вежливо парен, вежливо; ~ отвечать отго- варям вежливо вежлив|| ый, -ая, -ое, -ые; вежлив, -а, -о, -ы вежлйв, ~ ы й человек вежлив човек; говорить ~ым тоном говоря с вежлив тон везде парен, (ср. всюду; против, нигде) на- всякъде; он побывал ~ той е ходил навсякъде: у него ~ есть друзья той навсякъде има прияте­ ли вез|| тй, -у, -ёшь, -ут, мин. вёз, везл|а, -6, -й н есв. кого-нто (ср. возить) возя, превозвам, карам; ~ т й вещи на машине превозвам нешата сисколаОмне(не)~ётвървими(неми върви) век, -а,мп. - а, -6в м век; двадцатый ~ двадесети век; середина ~ а средата на века; четверть ~ а четвърт век; в прошлом ~ е през миналия век; в иаш ~ в (през) нашия век; ~ электрйчества векът на електричеството; атомный ~ атомният век вел|| ёть, -ю, -йшь, -ят песв. и св . (мип. само св.) кому, с ипф. или съюз чтобы заповядвам/ заповядам, нареждам/наредя, поръчвам/поръ- чам; мне ~ ё л и прийтй вечером заповядаха ми да дойда вечерта; он ~ ё л принести книгу той нареди да му донеса книгата велйк|| ий, -ая, -ое, -ие 1 (велйк, -а, -6, -й) голям, велик; к моему ~о м у удивлению за го- лямо мое учудване; опасность была ~ а опа- сността беше гол яма 2 (велйк, -а, -о, -и) велик; Великая Октябрьская социалистическая рево­ люция Вел иката октомврийска социалисти- ческа революция; ~ и е открытия велики откри- тия; ~ и й писатель, художник велик писател, художник 3 (само кратк. ф. велйк, -а, -6, -й кому; против. мал) голям; костюм мальчику велйк костюмът е голям на момчето; сапоги мне ~ й ботушите са ми голем и величин}} а , -ы ж големнна, величина; пред­ меты разлйчной ~ ы предмети с различна голе- мина; измерить ~ у н его измеря големината па пещо; ~ой с грёцкий орех голям колкото орех; в натуральную ~ у в естествена големина (величина) велосипед, -а м (пе бъркай с колесо) колело, В велосипед; ёздить (кататься) на ~ е карам ко- лело вёр||а, -ыж1вкого-вочтовяра;~а влю­ дей, в победу вяра в хората, в победата 2 вяра, религия; христианская ~ а християнска рели­ гия О принимать/принять что на ~ у приемам/ приема пещ о на доверие верёвк|| а, -и, мп. верёв |ки, -ок, -кам ж въже, връв; канап; крепкая ~ а здраво въже; пере­ вязать пакет ~ о й завържа пакета с канап; повесить бельё на ~ у простра бельото вёрить, вер |ю, -ишь, -ят песв. (св. поверить) 1 кому-чему вярвам; ~ другу вярвам на прия­ теля (си); ~ каждому слову вярвам на всяка дума 2 в кого-во что вярвам; ~ в народ, в по­ беду, в успех вярвам в народа, в победата, в успеха О ~ на слово приемам на доверие верно п ар е н . 1 правилно, точно, вярно; ~ ответить правилно отговоря 2 вярно, преда­ но; ~ служйть Родине предано служа на роди- ната (си) верн|| уть, -у, -ёшь, -ут св. кого-нто върна; ~ у т ь кнйги в библиотеку върна книгите в би~ блиотеката; ~ у т ь долг товарищу върна заем а на другаря си; ~уть кого с дороги върна ня- кого от път; меня ~ули домой върнаха ме в къщи вернуться, верн|усь, -ёшься, -утся св . върна се; ~ в комнату, домой върна се в стаята, в 31
ВЕР ВЕР къщи; ~ из командировки, из театра, из школы, из Москвы, с концерта, с Кавказа, с почты, со стадиона върна се от командировка, от театър, от училище, от Москва, от концерт, от Кавказ, от пощата, от стадиона; ~ в Москву, на почту върна се в Москва, в пощата; ~ поздно вече­ ром върна се късно вечерта вёрн|| ый, - ая, -ое, -ые; верен, верна, вёрн|о, - ы и верны 1 (ср . правильный) правилен, точен, верен; ~ а я мысль вярна мисъл; ~ о е решение правилно решение; ~ о е замечание правилна (за)бележка 2 верен, предан; ~ ы й товарищ верен приятел; ~ ы й помощник верен помощник вероятно вметн. д . вероятно, изглежда; мы не увйдимся вероятно няма да се видим; он, приедет завтра вероятно той ще пристигне утре вертикально пар ен , (против, горизонтально) вертикал но, отвесно вертикальи|] ый, - ая, -ое, -ые (против, гори­ зонтальный) вертикален, отвесен; ~ а я линия отвесна линия; в ~ о м положении във верти- калио положение вертолёт, - а м въртолёт, хел иконтер; лететь на ~ е пътувам с въртолет; перевозйть грузы на ~ а х превозвам товар с въртолети верх, -а (-у), предл. о -е, на -у л 1 (ср. вер­ шина в 1 знач.) връх; ~ горы върхът на плани- ната 2 горна част; ~ дома най-горният стаж на къщата; жить иа самом ~ у живея на най- горния етаж 3 връх, крайна степей; ~ мас­ терства връх на майсторството; ~ глупости връх на глупостта О брать/взять ~ взе- мам/взема връх, надмощие; надделявам/надде- лея верхи|| ий, -яя, -ее, -ие (не бъркай с горный; против, нйжний) горен; — ий этаж горният етаж; ~ я я часть дома горната част на къщата; ~яя полка в шкафу горният рафт в шкафа; ~ я я одежда горна (връхна) дреха верхови|| ый, -ая, -ое, -ые върховен; главен, в и с т; ~ а я власть върховна власт; Верховный Совет СССР Върховният съвет на СССР вершйн|| а, -ы ж 1 (ср. верх в 1 знач.) връх; ~ а дерева връх на дърво; горные ~ ы планин- ски върхове; подняться на ~ у горы (из)кача се на върха на планината 2 връх, кулминациои- на точка, апогей; ~ а славы връх на славата Горные вершины (Кавказ) 32
ВЕС ВЕС В вес, -а м тегло, тежест, тежина; ~ багажа двадцать килограммов багажът тежи 20 ки- лограма; груз ^ о м в одну тонну товар с тегло един тон О на ~ золота извънредно ценен весело (против. грустно) 1 парен, весело; он ~ смеялся той се смеете весело 2 безл. като сказ, кому весело е; ему ~ весело му е; на вечере было ~ на забавата беше весело весел || ый, -ая, -ое, -ые; вёсел, весела, ве­ сел |о, -ы и веселы (Против. грустный) вёсел; ~ ы й человек, смех, рассказ весел човек, смях, разказ; ~ а я комедия весела комедия; ~ о е на­ строение весело настроение; ~ ы е глаза весели очи; весь вечер она была весела (през) цялата вечер тя беше весела весённ|| ий, -яя, -ее, -ие пролетен; ~ий день пролетен ден; ~ и е каийкулы пролетна ваканция весить, вешу, вес |ишь, -ят несв. тежа; арбуз весит пять килограммов динята тежи 5 кило- грама весл|| 6, -а , мн. вес|ла, -ел, -лам с весло, гребло; лодка с вёслами лодка с весла весн|| а, -ы, мн. вёс|ны, -ей, -нам ж пролет; Ранняя весна тёплая, ранняя ~ а топла, ранна пролет; при­ шла ~ а пролетта дойде весной парен, (през) пролетта; это было прошлой ~ това се случи (през) миналата пролет; ~ он уехал в деревню през пролетта той замина на село вестй, вед|у, -ёшь, -ут, мин. вёл, вел|а, -6, -й несв. 1 (ср. водйть в I знач.) кого водя; ~ больного к врачу водя болния на лекар; ~ ребёнка за руку водя детето за ръка 2 (ср. водйть въ в 2 знач.) что карам, управлявам; ~ машину карам кола, шофирам; ~ корабль управлявам кораб; ~ самолёт пилотирам са ­ молет 3 (само 3 л.) без доп. води, отвежда; куда ведёт эта дорога? къде води този път?; дорога ведёт в лес пътят води към гората; лестница ведёт на крышу стълбището извежда на покрива; к дому вела аллея към къщата во* деше алея 4 что водя; ~ борьбу водя борба; ~ войну водя война; ~ запись водя записки, записвам; ~ серьёзный разговор водя сернозен разговор О ~ себя как държа се; дёти хорошо велй себя в театре децата добре се държаха в театъра; ~ огонь стрелям Весы вее11 ы, - o b мн. везни, теглилка; взвешивать что на ~ а х тегля нещо на везните весь, всего м; вся, всей ж; всё, всего с; мн. все, всех мест. 1 цял, целият, всичкият; ~ день (през) целия ден; вся семья цял ото семейство; все ученики всички ученици; все люди всички хора; ~ мир целият свят; вся книга цялата кни­ га; все кнйги всички книги; во всю длину по цялата си дължина 2 като същ. все, всего с всичко; всё для победы! всичко за гюбедата!; сделать всё направя всичко; радоваться всему радвам се на всичко; спросить обо всём попитам за всичко 3 като същ. все, всех мн. всички; все до едйного, все до одного всички до един; его все знают всички го познават; он лучше всех той е най-добър О всё время през цялото време; всё равно все едно; мне всё равнб все ми е едно; я всё равно приеду все едно ще дойда; всей душой (всем сердцем) с цялата си душа (с цялото си сърце); от (всей) души (от всего сердца) от (цялата си) душа (от все сърце); во весь голос с пълен глас; бежать во весь дух (со всех ног) тнчам с всички с ил и (кол кото ми държат краката); мастер на все руки всичко 33 3-612
BET ВЗГ му иде отръки; всего хорошего (доброго)! всичко хубаво!, всичко добро! ветв|| ь, -и, мп. -и, -ей ж клон; ~ и деревьев клоните на дърветата; дерево с густыми ~ям и дърво с гъсти клони ветер, ветра, предл. о ветре, на ветру м вятър; холодный, северный ~ студен, северен вятър; ~ (дует) с юга, с моря вятърът е (духа) от юг, откъм морето; поднялся ~ излезе вятър; идтй против ветра вървя срещу вятър а О бросать/ бросить деньги на ~ хвърлям/хвърля (си) па­ р и ^ ) на вятъра, пилея/пропилея пари(те); бросать слова на ~ хвърлям думите си на вятъра вёткН а, -и. мн. вёт |ки, -ок, -кам ж клон, клон- ка, вейка; ~асирени клонка люляк; сломать ~ у счупя клонка(та) ветчин)| а, -ы ж шунка; иа завтрак была ~ а за закуска имаше шунка; бутерброд с ~ о й сандвич с шунка вечер, -а, мн. -а, -ов м 1 вечер; зймиий ~ зимна вечер; провестй ~ дом а прекарам вечер- та в къщи; в этот, в тот ~ тази, онази вечер; в семь часов ~ а в 7 часа вечерта 2 вечер, ве­ черинка; забава; школьный ~ учнлищна заба­ в а ; литературный, музыкальный ~ литератур- на, музикална вечер; ~ танцев танцова забава; ~ для молодёжи младежка забава; пойтй на ~ отида на забава О добрый ~ ! добър вечер!; до ~ а ! до довечера! вечери || ий, -яя, -ее, -ие вечерей; ~ е е время вечерно време; ~ я я школа вечерно училище; ~ и е занятия вечерни занятия; ~ и й спектакль вечерно представление вечером парен, вечер(та); мы пойдём туда ~ ще отидем там вечерта; вчера ~ снощи; сегод­ ня ~ довечера; что вы делаете сегодня ~ ? какво ще правите довечера?; завтра ~ утре вечер; поздно ~ късно вечерта вечно парен, вечно вечн|| ый, -ая, -ое, чые вечен; ~ а я дружба вечна дружба; ~ а я слава героям! вечна слава на героите! вёшалк|| а, -и, мп. вешал |ки, -ок, -кам ж з а ­ дач алка; повесить пальто на ~ у закача палтото 34 Вешалка на закачалка; у моего пальто оторвалась ~ а скъса ми се закачал ката на палтото вёша|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. повесить) 1 нто закачвам, окйчвам; простирай (прапе); ~ т ь картйиу закачвам картината; ~ т ь на окна шторы окачвам пердета на прозорците 2 к ого беся, обесвам (екзекутирам) веществ)| 6, -а, мп. -а, веществ, -ам с вещест­ во; твёрдое, жйдкое л /о твърдо, течно вещество; полезные, вредные ~ а полезни, вредни ве щ е ст­ ва вещ|| ь, -и, мн. -и, -ей ж 1 предмет, вещ; кра- сйвая, дорогая ~ ь красива, скъпа вещ; в ком­ нате много ~ёй в стаята има много неща 2 (само мн.; ср. багаж) неща, багаж; приехать без ~ёй пристигна без багаж; сдать ~ и в ка­ меру хранения дам багажа си на гардероб 3 (само мп.) дрехи; возьмй с собой тёплые ~ и вземи си топли дрехи 4 произведение; это луч­ шая ~ ь композйтора това е най-доброто про­ изведение на композитора взаймн|| ый, -ая, -ое, -ые взаимен; ~ а я лю­ бовь взаимна любов; ~ о е уважение взаимно уважение; оказывать ~ у ю помощь помагаме си взвёЦ сить, -шу, -сишь, -сят св. (несв. взве­ шивать) кого-нто претегля, премеря взвёшива|| ть, -ю, -ешь, -ют песв. (св. взве­ сить) кого-нто претеглям, премервам; ~ т ь то­ вар претеглям стоката взволи)! овать, -ую, -уешь, -уют св. (несв. вол­ новать) кого-нто развълнувам, разтревожа; вы ~ овали всех свойм сообщением (вие) развълну- вахте всички със своето съобщение; моя теле­ грамма ~ овал а родйтелей моята телеграм а (бе) разтревожила родителите ми взгляд, - а м 1 поглед; весёлый, грустный ■— весел, тъжен поглед; заметить чей ~ забележа пений поглед; тревога во ~ е тревога в погледа 2 поглед, възглед, становище, гледище; правиль­ ный ~ на историю правилен поглед върху исто- рията; политйческие, научные ~ ы политически, научни възгледи О бросать / бросить ~ п а кого-нто хвърлям / хвърля поглед на някого-не- що\ с первого ~ а от пръв поглед; влюбйться с первого ~ а влюбя се от пръв поглед; на мой ~ според мен взглянЦ уть, -у, взглян | ешь, -ут св. па кого- нто погледна, хвърля поглед; ~ у т ь на часы, на товарища погледна часовника, приятеля си
вид вздохнЦ уть, -у, -ёшь, -ут св. (несв. взды­ хать) въздъхна; тяжело /—уть тежк0 въздъх- на вздрагиваЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вздрог­ нуть) трепвам, изтръпвам, потръпвам, потрепер- вам; ребёнок /—л во сне дете то потръпваше насън вздрогнЦ уть, -у, -ешь, -ут св. (несв. вздраги­ ва т ь) трепна, изтръпна, потръпна, потреперя: /—уть от страха изтръпна от страх вздыхаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вздохнуть) въздишам, въздъхвам; грустно '—ть тъжно въздишам взлетаЦ ть, -ю, -ешь, -ет несв. (св. взлететь) литвам, хвръквам, излитам; самолёт /—ет само- летът излита взле|| тёть, -чу, -тишь, -тят св. (несв. взле­ та ть) литна, хвръкна, излетя; самолёты /—тёли самолетите излетяха О /—тёть на воздух избухне, експлодира взойЦ тй, -ду, -дёшь, -дут, мин. взош|ёл, -л а , -лб, -ли св. (несв. всходйть) 1 (против, сойти) (нз)кача (се); /—тй по лёстннце изкача стълба- та ; я взошёл на крыльцо изкачих се по стълби- те към входната врата 2 (против, зайтй в 3 знач.) изгрее; луна ещё не взошла луна- та още не е изгряла 3 поникне, покара; пше­ ница хорошо взошла пшеницата поникна добре взорв|| ать, -у, -ёшь, -ут, мин. взорвал, взорва­ ла, взорвал |о, -н св. (несв. взрывать) кого-что взривя, направя експлозия, вдигна във въздуха; /—ать корабль взривя кораб(а) взорв|| аться, -ётся, - утся, мин. взорвал |ся, - а сь, -ось, -йсь св. (несв. взрываться) избухне, експлодира; бомба /—алась бомба (та) избух- на взрослII ый, -ая, -ое, -ые 1 (не бъркай с пожи­ лой; ср. с большой във 2 знач.) голям, възрас- тен; ~ ы й сын голям (големият) син; стать /—ым стана голям 2 като същ. взросл |ые, -ых мн. (против, дети в 1 зн а ч .) възрастни; дёти и /—ые деца и възрастни; слушаться /—ых слушам въз- растните взрыв, -а м избухване, експлозия, взрив; сйльный — силен взрив; /— снаряда, бомбы избухване на снаряд, на бомба; /— скалы взривяване на скалата взрыва || ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. взорвать) кого-что взривявам, правя експлозия, вди- гам във въздуха; /—ть скалу взривявам ска- ла(та) взрывйЦ ться, -ется, -ются несв. (св. взорвать­ ся) избухва, експлодира взять/возьм |у, -ёшь, -ут, мин. взял, взяла, взял |о, -и св. (несв. брать) кого-что 1 взема; /— кусок хлёба взема парче хляб; /— тетрадь со стола взема тетрадката от масата; /— в доро­ гу еды взема храна за из път; /— дёньги в долг взд взема пари назаем; — такси взема такси; — сына на прогулку взема сина си на разходка; /— кого на работу взема някого на работа 2 (за)взема, превзема; ~ в плен взема в плен; — крёпость, город превзема крепостта, града О /— билёт (на самолёт) взема билет (за само­ лет); /— отпуск взема отпуск(а); /— себя в руки овладей се; — слово (для выступления) взема думата; слово взял мастер цёха думата взе майсторът на цеха; /— слово с к ого накарам някого да обещае; он взял с меня слово, что я приёду той ме накара да обещая, че ще дойда; — на себя обязательство поема задължение; — под защйту кого-что взема някого-нещо под (своя) закрила; /— под контроль что проконтро- лирам нещо взяться, возьм|усь, - ёшься, - утся, мин. взял|ся, -ась, -ось, -йсь св. (несв. браться) за что заловя се, (за) хвана се; ~ за работу заловя се за работа вид I, -а (-у) м 1 вид, външност; внёшний /— външен вид; праздничный /— города празничен вид на града 2 изглед, гледка; /— из окна изглед от прозореца; комната с /—ом на море стая с изглед към морето; открытки с /—ами М осквы картички с изгледи от Москва 3 (с предлози: из вйда, йз виду, на виду, при вйде): скрыться из —а скрия се от погледа; потерять к ого из /—а изгубя някого от погледа; на —у у всех пред очите на всички О в л/е чего като, във вид на н ещ о; сдёлайте это в /—е исключёния направете това по изключение; делать / сдёлать — пре- струвам се / престоря се, правя се / направя се; имёть в —у кого-что имам пред вид някого-не­ що; не показывать /—у не давам вид, не давам да се разбере; ни под каким /—ом по никой, по никакъв начин; быть на /—у добре се виждам, изпъквам, заемам видно място вид II, -а м вид, разновидност; новый ~ рабо­ ты нов вид работа; /—ы обучёння видове обуче­ ние; разные /—ы растёний различии видове растения О несовершённый, совершённый /— глагола грам. несвършен, свършен вид на глагола вйдеть, вйжу, вйд |ишь, -ят несв. 1 (само н е с в .) виждам; он хорошо вйдит той вижда доб­ ре 2 (св. увйдеть в 1 зн ач.) кого-что виждам; из окна я вйжу площадь от прозореца виждам площада 3 (св. увйдеть във 2 знач.) кого виждам (се), срещам (се); вчера я его не вйдел вчера не съм го вижда л; рад вас /— радвам се, че ви виждам вйдеться, вижусь, вйд|ишься, -ятся несв. (св. увидеться) виждам се, срещам се; — каждый день виждаме се всеки ден; мы давно не виде­ лись отдавна не сме се виждали видимо вметн. д . както изглежда, вероятно; ты, /—, ещё не знаешь об этом ти вероятно още не знаеш за това В 35 3*
т а - Виды Москвы •wrr 36
вид вил в Виды Ленинграда видиё|| ться, -ется, -ются несв. вижда се, очер- тава се; за деревьями ~ется здание зад дърве- тата се вижда сграда видно безл. като сказ, кого-что вижда се; здесь хорошо ~ и слышно тук се вижда и чува добре; вам хорошо ~ ? добре ли виждате?; ни­ чегоие~ нищонесевижда;комуне~? кой не вижда?; мне не ~ (аз) не виждам; башню ~ йздали кулата се вижда отдалече вйднЦ ый, - ая , -ое, - ые; виден, видна, вйдно, видны 1 (обикн. кратк. ф .) видим; башня ~ а йздали кулата се вижда отдалече; иа снегу ~ ы следы на снега се виждат следи 2 (само пълн. ф.) виден, значителен, известен, бележит; ~ ы й учёный виден учен визйт, - а м визита; посещение; ~ врача ле- карска визита; дружеский ~ приятелско посе­ щение; прибыть с официальным ~ о м пристигна на официално посещение вйлк|| а, -и, мн. вйл |ки, -ок, -кам ж вилица; 37
вин вли подать ножи и ~ и донеса ножове и вилици; есть ~ойямсвилица вин||а, -ыжвина;этомоя~атоваемояви­ на; признать свою ~ у признан вината си; по ~ ё кого, чьей по вината на някого, по чия вина; авария произошла по ~ ё шофёра аварията (повредата) стана по вина на шо- фьора винйтельный: ~ падёж г р ам . винителен па­ деж вин || о, -а, мн. вина, вин с вино; белое, крас­ ное, крёпкое ~ 6 бяло, червено, силно вино; по­ дать к столу ~ о поднеса вино; выпить стакан ~ а (из) пия чаша вино виновато нареч . виновно виноват|| ый, -ая, -ое, -ые; виноват, -а, -о, -ы 1 (обикн. кратк. ф .) виновен; я ~ перед вами ви­ новенсъмпредвас;онаннвчёмне^атяза нищо не е виновна 2 (само пълн. ф .) виновен; ~ ы й взгляд, вид виновен поглед, вид; ~ а я улыбка виновна усмивка виновнЦ ый, - ая, -ое, -ые; винов|ен, -на, -но, - ны в чём виновен; виновен в преступлении вино­ вен за престъплението; признать себя ~ ы м призная се за виновен виноград, - а м грозде; спёлый ~ зряло грозде; Виноград выращивать ~ отглеждам грозде; сбор ~ а гроздобер виноградник, -а м лозе винограднЦ ый, -ая, -ое, -ые 1 лозов; ~ ы й лист лозов лист 2 гроздов; ~ о е вино (гроздово) вино вис|| ёть, -йт, -ят н ес в. виси, окачен е; пальто ~ й т на вёшалке палтото виси на закачалката; лампа ~ й т над столом лампата е над масата; на окнах ~ я т шторы на прозорците има завеси внтрнн а, -ы ж витрина; ~ ы универмага витрините на универсалния магазин; оформлять ~ у оформям витрина (та) вишнёв|| ый, - ая, -ое, -ые вишнев; вйшнен; ~ о е варенье вишнево сладко; ^ а я косточка костилка от вишна; ~ ы й цвет вишнев цвят Вишня вйшн|| я, -и, мн. вйш |ни, -ен, -ням ж вишна, вишня; посадить в саду ~ ю посадя вишна в градината; варёнье из ~ и сладко от вишни вклад, - а м принос; ~ учёного в науку при­ нос (ът) на учения в науката; внести ценный ~ в дело мйра дам ценен принос за делото на мира включа || ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. включить) 1 кого-что в о что (против, исключать) включ- вам; ~ т ь в состав делегации включвам в съста- ва на делегацията 2 что (против, выключать) включвам, пускам; ~ т ь мотор, радио пускам мотора, радиото; ~ т ь свет запалвам лампата включЦ йть, -у, -ишь, -ат св. (несв. включать) 1 кого-что в о что (против, исключить) включа; ~ й т ь в спйсок включа в сгшсъка; '—йть в роман новую главу прибавя нова глава към романа 2 что (против, выключить) включа, пусна; ~ й т ь мотор, телевйзор пусна мотора, телевизора; ~ й ть свет запаля лампата вкус, -а м вкус; горький, солёный ~ горчив, солен вкус; ~ хлёба, мяса, вина вкусът на хл яба, на месото, на виното; яблоко, кислое на ~ кисела ябълка; иметь хороший ~ имам добър вкус; одеваться со ~ о м обличам се с вкус; у него нет ~ а той няма вкус вкусно нареч. вкусно; ~ пахнет клубникой вкусно мирише на ягодн вкусн|| ый, - ая, -ое, -ые; вкусен, вкусна, вкус- н |о, -ы и вкусны вкусен; ~ ы й обед вкусен обяд владё|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. чем 1 владея, притежавам; имам; ~ т ь имуществом, дачей, ма­ шиной имам имот, вила, лека кола 2 владея, служа си добре; ~ т ь оружием служа си с оръ- жието; ~ т ь иностранными языками владея чужди езици О ~ ть собой владея се власт|| ь, -и ж власт; совётская ~ ь съветска власт; ~ ь рабочих и крестьян власт на работ- ниците и селяните; органы государственной ~ и органи на държавната власт; взять ^ ь в свой руки взема властта в ръцете си; прийти к ~ и дойда на власт; быть у ~ и на власт съм влезаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. влезть) 1 покатервам се, качвам се; ~ т ь на дёрево покатервам се на дървото 2 вмъквам се, влизам; ~ть в окно влизам през прозореца влезЦ ть, -у, -ешь, -ут, мин. влез, -ла, -ло, -ли св. (несв. влезать) I покатеря се, изкача се 2 вмъкна се, вляза влияни|| е, -я с влияние; оказывать (хорошее, плохое) ~ е на кого оказвам (добро, лошо) влияние на някого; он находится под ~ем товарищей той е под влияние на приятелите си (той се влияе от приятелите с и ); попасть под чьё ~ е попадна под нечие влияние влия|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. повлиять) на кого-что влияя; ~ т ь на детёй влияя върху (на) децата; погода ~ е т на моё настроёние настрое- нието ми зависи (се променя) от времето
влю во в влюбйться, влюблюсь, влюб |ишься, - ятся св. в кого-во что влюбя се; ~ в девушку с первого взгляда влюбя се в девойката от пръв поглед вместе н ареч . заедно; мы ~ работаем, учимся заеДно работам, учим; мы ~ отдыхали заедно бяхме на почивка; жить ~ с родителями живея с родителите си; я пришёл ~ с ними дойдох заед­ ностях вместо предлог с род. п. вместо; взять чужую книгу ~ своей взема чужда книга вместо своя- та; сделай это ~ меня направи го вместо мен вмешательств)! о, - а с намеса, вмешателство; ~ о в чужйе дела намеса в чужди работа вмеша|| ться, -юсь, -ешься, -ются св. (несв. вмешиваться) во что намеся се; ~ться в спор намеся се в спора вмёшиваЦ ться, -ю сь, -ешься, -ются несв. (св. вмешаться) во что намесвам се; ~ т ь с я в разго­ вор намесвам се в разговор; я не люблю ~ться в чужйе дела не обичам да се бъркам в чужди работи вначале нареч. (ср. сначала в 1 знач.) отначало, в началото; ~ было трудно отначало беше трудно вне предлог с род. п. (из)вън, вън от; ~ дбма вън от къщи; больной ~ опасности болният е вън от опасност ф ~ очереди с предимство; ~ себя извън себе си внедрёниИ е, -я с внедряване; ~ е новой тех­ ники в производство внедряване на нова (та) техника в производством внедри йть, -ю, -ншь, -ят св. (несв. внедрять) что внедря внедря|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. внедрить) что внедрявам; ~ т ь новую технику в произ­ водство внедрявам но ва(та) техника в произ­ водством внезапно нареч . внезапно, неочаквано, не- надейно; ~ пошёл дождь неочаквано заваля (дъжд); он уехал ~ той замина внезапно внезапнЦ ый, - а я, -ое, -ые внезапен, неочак- ван, ненадеен; ~ ы й отъезд внезапно зами- наване внести, внес |у, -ёшь, -ут, мин. внёс, внесл |а, - б , -й св. (несв. вносить) 1 кого-что (против. вынести в 1 знач.) внеса; ~ в комнату стулья внеса столове в стаята 2 что внеса, платя; ~ деньги в банк внеса пари в банката; ~ плату за квартйру платя наема 3 кого-что внеса, вклю- ча, впиша; ~ фамилию в спйсок впнша името в списъка внёшн|| ни, -яя, -ее, -ие (против, внутренний) външен; ~ и й вид здания външният вид на сгра- дата; ~ я я сторона външна страна; ~ я я поли­ тика государства външната политика на държа- вата; ~ я я торговля външна търговия; укреп­ лять ~ и е связи укрепвам връзките с чужбина внёшност|| ь, -и ж външност, външен вид; приятная ~ ь приятна външност вниз нареч. (куда?] против, вверх, наверх) (на) долу; посмотреть ~ погледна надолу; спуститься ~ по лестнице спуска се по стълба- та; лежать лицом ~ лежа по очи внизу нареч. (где?] против, вверху, наверху) долу; ~ течёт река долу тече река (та); книга лежит ~ на полке книгата е долу на раф та; мы живём ~ ние живеем на долния етаж внимани|| е, -я с внимание; слушать с ~ е м слушам с внимание; читать без ~ я чета, без да вннмавам; направлять ~ е на что насочвам вниманием (си) къмнещо; окружить гостя ~е м обкръжа госта с внимание О обращать / обра­ тить ~ е на кого-что обръщам / обърна внима­ ние върху (на) някого-нещо; принять во ~ е взема под внимание внимательно нареч. внимателно; ~ слушать лекцию внимателно слушам лекцията внимательнЦ ый, -ая, -ое, - ые; внимателен, вннмательн |а, -о, -ы внимателен; ~ ы й ученик внимателен ученик; ~ ы й взгляд внимателен поглед вносить, вношу, внос |ишь, -ят несв. (св. внести) 1 кого-что (против, выносйть в 1 зн а ч .) внасям; ~ вещи в вагон внасям багажа във вагона 2 что внасям, плащам; ~ деньги в кассу внасям пари в касата; ~ плату за квар­ тйру плашам наема 3 кого-что внасям. включ- вам, вписвам; ~ изменения в проект внасям изменения в проекта О ~ предложение внасям предложение внук, -а м внук; к бабушке приехал ~ внукът дойде при баба си внутренн|| ни, -яя, -ее, -не (против, внешний) вътрешен; ~ я я дверь вътрешна врата; ~ и е болезни вътрешни болести; ~ и е дела вътреш- ни работи; ~ я я политика вътрешна политика внутри нареч. и предлог с род. п. (где?; не бъркай с внутрь; против, снаружи) вътре; осмотреть коробку снаружи и ~ разгледам кутията отвън и отвътре; находйться ~ дома намирам се в къщата внутрь нареч. и предлог с род. п. (куда?; не бъркай с внутри; против, наружу) вътре; принять лекарство ~ взема лекарством; войти ~ помещения вляза вътре внучк]) а, -и, мн. внуч |ки, -ек, -кам ж внучка; дедушка гуляет с ~ о й дядото се разхожда с внучката си внушаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. внушить) кому что и със съюз что внушавам; ~ ть страх внушавам страх; его вид ~ е т уважение видът му вдъхва уважение; этот человек не ~ е т доверия този човек не вдъхва доверие внуш|| йть, -у, -йшь, -ат св. (несв. внушать) кому что и със съюз что внуша; ему ~йли, что это опасно внушиха му, че това е опасно вовж.в 39
BOB воз вовремя парен . навреме; ~ вернуть книгу в библиотеку навреме върна книгата в библио- теката; сделать работу ~ свърша работата навреме; ~ приехать на вокзал навреме дойда на гарата во-вторых вметн. д . второ (при броене) вод|| а, -ы, вин . воду ж вода; пресная, мор­ ская, горячая ~ а сладка, морска, топла (горе- ща) вода; минеральная ~ а минерална вода; стакан ~ ы чаша вода; пить воду пия вода О выходить/ выйти сухйм из ~ ы излизам/ из- ляза сух от водата; похожи как две капли ~ ы приличат си като две капки вода водйтел|| ь, -я м водач (на превозно средст­ во) ; ~ ь автобуса шофьор на автобус; ~ ь трам­ вая ватман; работать ~ е м работя като шофьор водйть, вожу, вод |ишь, -ят несв. 1 (ср. вестй в / знач.) кого водя; ~ детей гулять водя децата на разходка 2 (ср. вестй в ъ в 2 зн а ч .) что карам, управлявам; ~ машину карам кола, шофирам водкЦ а, -и ж водка; бутылка ~ и бутилка водка водный, - ая, -ое, -ые воден; ~ о е простран­ ство водно пространство; ~ ы й путь воден път; ~ ы й транспорт воден транспорт; ~ ы й спорт воден спорт водопровод, - а м водопровод; провести ~ прокарам водопровод воевать, вою|ю, - ешь, - ют несв. воювам; ~ с врагом воювам с неприятеля; ~ против кого воювам срещу някого воённ|| ый, - ая, -ое, -ые I военен; ~ое время военно време; ~ ы е действия военни действия; ~ ы й завод военен завод; ~ ы й врач военен лекар; ~ о е училище военно учили­ ще; быть на ~ о й службе на военна служба съм 2 като същ. военн[ый, -ого м военен; он был ~ым той беше военен вождН ь, -я м вожд, водач; ~ ь пролетариата вожд на пролетариата возбуЦ дйть, - жу, - дйшь, - дят св. (несв. возбуждать) что възбудя, пробудя, предизви- кам возбужда|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. возбу­ дить) что възбуждам, пробуждай, предизвик­ вам; ~ т ь интерес, любопытство предизвиквам (будя) интерес, любопитство: ~ т ь подозрение възбуждам подозрение возвра|| тйть, - щу, -тишь, -тят св. (несв. возвращать) кого-что върна; ~ т й т ь долг върна дълга си возвраЦ тйться, - щусь, - тйшься, -тятся св. (несв. возвращаться) (за)върна се; ~тйться домой из путешёствия върна се в къщи от пъте шествие возвращаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. воз- вратйть) кого-что връщам; ~ т ь книги в библио­ теку връщам книги (те) в библиотеката возвращаЦ ться, -ю сь, - ешься, -ются несв. (св. возвратиться) (за)връщам се; ~ т ь ся с работы връщам се от работа; ~ т ь с я в город, в школу, на вокзал връщам се в града, в учили­ ще(то), на гарата возвращении е, -я с (за)връщане; ~ е домой, на родину завръщане в къщи, в родината; по ~ и из Москвы след завръщането си от Москва возвышенности ь, -и ж възвишение, височина; город расположен на ~ и градът е разположеи на възвишение возглав|| ить, -лю, -ишь, -ят св. (несв. возглавлять) кого-что възглавя, оглавя, застана начело возглавляЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. возг­ лавить) кого-что възглавявам, оглавявам, стоя начело; ~ т ь делегацию, комиссию оглавявам делегацията, комисията воздух, - а м въздух; сырой, холодный ~ влажен, студен въздух; дышать свежим ~ о м дишам чист въздух; подняться в ~ издигна се във въздух а; летать по ~ у летя във въздуха О взлетать/ взлететь иа ~ избухва/ избухие, експлодира; на (свежем) ~ е на (чист) въздух; выходйть/ выйти на (свежий) ~ излизам/ изляза на (чист) въздух воздушиЦ ый, -ая, -ое, -ые въздушен; ~ ы й шар балон; ~ о е сообщение въздушни съоб- щения О ~ ы й флот въздушен флот возить, вожу, воз |ишь, -ят несв. кого -что (ср. везти) возя, превозвам, карам; ~ пассажи­ ров превозвам пътници возле парен, и предлог с род. п. (на)близо; до, при, край; ои живёт ~ нас той живее до нас; машйиа остановйлась ~ дома колата спря до къщата возможно I като сказ, може, възможно е; ~ ли осуществить этот план? възможно ли е да се осъществи този план?; вполне ~ напълно е възможно 2 вметн. д . може би, вероятно; ~ , мы уедем може би ще заминем возможности ь, -и ж възможност; использо­ вать любую ~ ь използвам всяка възможност; дать ~ ь закончить работу дам възможност да се завърши работата; при первой ~ и я напишу тебе при първа възможност ще ти пиша воз му || тйть, - щу, -тишь, -тят св. (несв. возмущать) кого чем възмутя возму|| тйться, - щусь, - тйшься, -тятся св. (несв. возмущаться) чем възмутя се возмущаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. возму- тйть) кого чем възмущавам; меня ~ е т его поведение поведението му ме възмущава возмущаЦ ться, -юсь, - ешься, - ются несв. (св. возмутйться) чем възмущавам се; чем вы ~етесь? от какво се възмущавате? возмущёни|| е, -я с възмущение; вызывать ~ е предизвиквам възмущение 40
воз вол в возиика|| ть, -ет, -ют несв. (с в . возникнуть) възниква; ~ ю т новые препятствия възникват нови пречки возникиовёииЦ е, -я с възникване, появяване; ~ е жизни на Земле зараждане на живота върху Земята возник|| нуть, -нет, -иут, мин. возник, -ла, -ло, -ли св. (несв. возникать) възникна; если ~и ет необходимость ако се появи необходимост; у него ~ л о подозрение той се усъмни возобнови йть, -лю, -ишь, -ят св. (несв. во­ зобновлять) что възобновя; ~ й т ь занятия, зна­ комство възобновя занятията, познанетвото возобнови йтьси, -йтся, -ятся св. (несв. возоб­ новляться) възобнови се; работа ~ й л а с ь рабо- тата се възобнови возобновлю|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. во­ зобновить) что възобновя вам; ~ т ь переговоры, прерванную работу възобновявам преговорите, прекъснатата работа возобновлю || ться, -ется, -ются несв. (св. во­ зобновиться) възобновява се; в школе ~ю т ся занятия в училищата (в училището) се възоб- новяват заиятнята возража|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. возра- зйть) възразявам; ~ т ь докладчику възразявам на докладчика; ~ т ь против ч ь его предложе­ ния възразявам срещу н ечи е предложение возражении е, -я с възражение; ие терпеть ~ й не търпя възражения; его предложение в ы звало ~ е неговото предложение предизвика възраженне; у меня нет ~ й нямам възражения возра|| зйть, -жу, -зйшь, -зят св. (несв. возра­ жать) възразя возраст, -а м възраст; детский ~ детска възраст; дётн дошкольного ~ а деиа от предучи- лнщна възраст; в ~ е тридцатй лет на тридесет- годишиа възраст; определить ~ дерева опреде- ля възрастта на дървото возраста|| ть, -ет, -ют н есв. (св. возрастй) нараства, увеличава се; ~ е т производство ма­ шин увеличава се пронзводството на машини возрасти и, -ёт, -ут, мин. возрос, возросл |а, - б , -й св. (несв. возрастать) иарасне, увеличй се; возросла заработная плата заплатата се уве- личи воинскЦ ий, - а я , -о е, -ие военен; войнишкн; войскови; ~ а я часть войскова част; ~ о е зва­ ние военно звание; ~ и й долг войнишки дълг войн|| а, -ы, мн. войны, войн, -ам ж война; гражданская ~ а гражданска война; первая ми­ ровая ~ а Първата световна война; Великая Отечественная ~ а тысяча девятьсот сорок первого — тысяча девятьсот сорок пятого годов Великата отечествена война от 1941 — 1945 година; ~ а з а свободу и независимость война за свобода и независимост; объявлять/объявйть обявявам/ обявя война; вестй с кем, против кого водя война с някого, срещу някого; быть на ~ ё на война съм; вернуться с ~ ы върна се от война войска, войск, войскам мн. (ед. войск |о, -а с) войски; сухопутные ~ сухопътни войски; ~ Со­ ветской Армии войските на Съветската армия; командовать ~ м и командувам войските войти, войд |у, -ёшь, -ут, мин. вош|ёл, -ла, -ло, -ли св. (несв. входить) во что 1 (против. выйти в I знач.) (на)вляза; ~ в метро, в дом, в комнату вляза в метрото, в къщата, в стаята; ~ в воду вляза във водата; войдите! влезте! 2 (само 3 л.) побере се, събере се, помести се; в чемодан вошли все нужные вещи в куфара се побраха всички нужни неща 3 вляза, стана член на нещо; ~ в состав партийного бюро вляза в (състава на) партнйиото бюро О ~ в моду излезе на мода; ~ в доверие к кому спечеля доверието на някого; ~ в чьё положение вляза в н ечие положение; ~ в историю вляза в ис- торнята вокзал, -а м тара; приехать на ~ дойда на гарата; встретить гостей иа ~ е посрещна гости­ те на гарата вокруг 1 нареч. (ср. кругом) наоколо; по­ смотреть ~ огледам се; ~ нет ни души наоколо няма жив човек 2 предлог с род. п. около; посадить дерёвья ~ дома засадя дървета около къщата; все сидели ~ стола всички бяха нася- дали около масата; путешествие ~ света около- светско пътешествие волейбол, - а м волейбол; играть в ~ играя волейбол; соревнования по ~ у състезания по волейбол волейбольи|| ый, - а я , -о е, -ые волейболен; ~ ы й мяч волейболна топка; ~ а я команда во­ лейболен отбор волк, -а, мн. -и, -6в м вълк воли|| а, -ы, мн. волиы, волн, -ам ж вълна; морская ~ а морска вълна; плыть по ~ а м плу- вам по вълиите; лодка качается на ~ а х лодката се люлее върху вълните волнёниН е, -я с вълнение; быть в ~ и развъл- нуван съм; с ~ем ждать кого чакам някого с вълиение воли|| орать, -ую, -уешь, -уют несв. (св. взвол­ новать) кого-чт о вълнувам, тревожа; больного нельзя ~ о в а т ь болният не трябва да се тревожи волн|| оваться, -уюсь, -уешься, -уются несв. вълнувам се, тревожа се; ~оваться перед эк­ заменом вълиувам се пред изпит (а) 41
т вол вое волосы, волос, волосам мн. (ед . волос, - а м; не бъркай с коса) коса, коей; светлые, чёрные, седые, длинные, короткие ~ светла, черна, побе­ лила, дъл га, къса коса; стричь ~ подстригвам сн косата О до седых волос до старини вол|| я, -и ж воля; сила- ~ и сила на волята; воспйтывать ~ ю възпитавам волята си; у него нет ~ и той няма воля; сделать что против ~ и родителей направя нещ о против волята на родителите си ф давать/дать ~ ю чему давам/ дам воля на нещо; дать ~ ю своим чувствам дам воля на чувствата си; дать ~ ю слезам дам воля на сълзите; по доброй, по своей ~ е доброволно; он сделал это не по своей ~ е той нанрави това не по своя воля вон I нареч. (на)вън; его выгнали ~ изго- ниха го; пошёл ~ ! махай се! вон II частица ето (там), ей (там); ~ мойдом ето моята къща; ~ тот человек ето го този човек вообража|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (се. вообра- зйть) что въобразявам си, представим си воображении е, -я с въображение; творческое ~ е писателя творческото въображение на писа­ теля вообраЦ зйть, -жу, -зйшь, -зят се. (несв. вооб­ ражать) что въобразя си, представя си вообще н ар еч . въобще, изобщо; ~ это верно въобще това е вярно; ои ~ не желает разго­ варивать той изобщо не иска да разговаря вооружаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. воору- жйть) кого-что чем (против, разоружать) въо- ръжавам вооружении е, -я с 1 (против. разоружение) въоръжаване; ~ е армии въоръжаване на ар- мията 2 въоръжение; сокращение ~ й намалява- ие на въоръженията вооружённЦ ый, ~ а я , -ое, -ые въоръжен; хо­ рошо ~ ы е отряды добре въоръжени отреди; ~ о е восстание, нападение въоръжено въетание, нападение; ~ ы е ейлы страны въоръжените сили на страната вооруж|| йть, -у, -ишь, -ат св. (несв. воору­ ж ать) кого-чт о чем (против. разоружить) въо- ръжа во-первых вметн. д . първо (при броене)у на първо място, преди всичко вопрос, -а м 1 въпрос; задавать ~ ы задавай въпроси; задать ~ задам въпрос; обратиться с ~ о м обърна се с въпрос; получить ответ на ~ получа отговор на въпроса; ответить на все ~ ы преподавателя отговор я на всички въпроси на преподавателя; ~ ы есть? има ли въпроси?; у меня нет ~ о в пямам въпроси 2 въпрос, проб­ лем; национальный ~ национален въпрос; изучить ~ изуча въпроса вопросительно н а р е ч . вънросително; — по­ смотреть на кого погледна няк ого вънросително вопросйтельнЦ ый, -ая, -ое, -ые въпросителеи; — ый взгляд въпросителеи поглед О ~ о е пред­ ложение г рам . въпросително изречение; ~ ы й знак грам. въпросителна вор, -а, мн. - ы, -6в м крадец; карманный ~ джебчия воробЦ ей, -ья м врабец, врабче воровать, вору |ю, -ешь, -ют н есв. что крада ворон || а, -ы ж врана, гарга ворота, ворот мн. (не бъркай с дверь) I пор­ та; врати; открыть, закрыть ~ отворя, затвори портата; остановйться у ворот спра пред пор- тата 2 спорт. врата; забйть гол в ~ протйв- ника вкарам гол във вратата на противника воротник, -а м яка; меховой ~ кожена яка; стоячий ~ права, висока яка; отложнбй ~ Воротник обърната яка; поднять, опустить ~ плаща вдиг- на, сваля яката на шлифера восемнадцати ый, -ая, -ое, -ые числ. осемна- десети восемнадцати ь, -и числ. осемнадесет; ему ~ ь лет той е на 18 годный восемь, восьми числ. осем; ~ человек 8 души; работать до восьмй часов вечера работя до 8 ча­ са вечерта восемьдесят, восьмидесяти числ . осемдесет; истратить ~ рублей похарча 8 0 рубли восемьсот, восьмисот числ. осемстотин; ~ лет назад преди 800 години; в восьмистах кило­ метрах от Москвы на 800 километра от Мос­ ква воскресёнь|| е, -я с (не бъркай с неделя) неделя; в пойдём в кино в неделя ще отидем на кино; по ~ я м студенты ездили за город неделните дни студентите прекарваха извън града воспалёниЦ е, -я с възпалеиие; ~ е уха, горла възпаление на ухото, па гърлото; ~ е лёгких белодробно възпаление, пневмония; болеть ~ е м лёгких боледувам от пневмония воспитаниЦ е, -я с възпитание; идейно-поли­ тическое ~ е молодёжи идей но-политического възпитание на младежта; роль школы в ~ и детей ролята на училището за (във) въз питан ис­ то на децата 42
воспитаЦ ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. вос- пйтывать) кого-что възпитам; ~ т ь детей въз- питам децата воспйтыва|| ть, -ю, - ешь, -ют несв. (св. воспитать) кого-что възпитавам; ~ т ь ребёнка възпитавам детето; ~ т ь мужество възпитавам мъжество; ~ т ь в детях любовь к Родине възпитавам у децата любов към родината воспоминании е, - я с спомен, възпомина- ние; ~ е детства спомен от детските години; ~ я о прошлом спомени за миналото восстанавливал ть, -ю, -ешь, -ют' несв. {ее. восстановить) что възстановявам; ~ т ь город после войны възстановявам града след войната восстании е, - я с въетание; поднять ~ е вдигна въетание; Октябрьское вооружённое ~ е Октомврийското въоръжено въетание восстанови йть, -лю, восстановишь, -ят св. (несв. восстанавливать) что възстановя; ~ й ть разрушенный во время войны завод възстановя разрушения през войната завод восстановлении е, -я с възстановяване восток, - а м изток: вётеп с ~ а вятър от изток; ехать на ~ пътувам на изток; на ~ е области дождй в източните райони на областта вали (дъж д) восторг, - а я възторг; с ~ о м слушать му­ зыку с възторг слушам музика; приходйть в ~ изпадам във възторг; быть в ^ е ог чего във възторг съм от н ещ о восточнН ый, - а я, -ое, -ые йзточен; ~ ы й ветер източен вятър; ~ ы е границы государства из- точни(те) граници на държавата востребовании е, -я с : до ~ я до поискване; письмо, посылка до ~ я писмо, колет до поиск­ ване восхи|| тйться, - щусь, - тйшься, -тятся св. (несв. восхищаться) кея-чея възхитя се восхища|| ться, -юсь, - ешься, -ются несв. (св. восхитйться) кем-чем възхишавам се; ~ т ь с я стихами, музыкой, красотой възхищавам се от стихове (те), от музика (та), от красота (та) восход, - а я изгрев, изгряване; ~ солнца, луны изгревът на слънцето, на луната; на ~ е солнца при изгрев слънце восьмидесяти ый, - ая, -ое, -ые числ. осемдесе- ти; старику (идёт) ~ ы й год старецът кара осемдесетата си година восьмисотый, -ая, -ое, -ые числ. осемстотен восьм|| 6й, -ая, -ое, -ые числ. осми; сегодня — ое марта днес е Осми март; уехать ~ого мая замина на осми май вот частица ето; ~ наш дом ето я нашата къща; ~ мой вещи ето моя багаж; ~ эту книгу надо взять с собой ето тази книга тряб- вадавземасъссебеси£>~ ивсетоваевсич- ко впервые парен, за пръв път; ~ приехать в столйцу пристигна в стол ицата за пръв път, вое ~ в жизни лететь на самолёте за пръв път в живота си пътувам със самолет вперёд нареч. (куда?; не бъркай с впередй в I знач.; против, назад в / знач.) напред; идтй, двйгаться ~ вървя, движа се иапред; посмотреть ~ погледна напред; сделать шаг ~ направя крачка напред впередй нареч. (против. сзади) 1 (где?; не б ър к ай с вперёд) отпред, напред; ~ видны горы отпред се виждат планнни 2 предлог с род. п. пред, преди; он шёл ~ меня той вървеш е пред мене впечатлении е, -я с впечатление; ейльное ~ е сил но впечатление; быть под ~ е м прочйтанной книги под впечатление от прочетената книга съм; делиться ~ я м и о поездке в Москву споделям впечатленията си от пътуването до Москва; производйть/произвестй ~ е н а к о го правя/направя впечатление на някого вполне нареч. напълно, съвеем: я с вами ~ соглйсен напълно съм съгласен е вас впоследствии нареч. впоследствие, после; ~ он стал врачбм впоследствие той стана ле­ кар впрочем с ъ ю з впрочем, между другого; фильм хороший, ~ ты сам увйдишь филмът е хубав, впрочем ти сам ще видиш враг, - а м 1 (против, друг I) враг; не иметь ~ ов нямам врагове; унегомного ~6в тойима много врагове; они стали ~ам и те станаха врагове 2 враг, неприятел, противник; разбйть ~ а в бою разбия противника в боя враждебно нареч. враждебно; ~ относиться к кому враждебно се отнасям към някого враждёбнЦ ый, - ая, -ое, - ые; враждёб|ен, - на, - но, -ны враждебен; ~ о е отношение враждебно отношение врач, - а м л екар; зубной ~ зъболекар; об­ ратиться к ~ у обърна се към лекар; идтй к ВРА В Врач ~ у отивам на лекар; вызвать к больному ~ а повикам лекар при болния 43
ВРА ВСП вращаИ ться, -юсь, -ешься, -ются несв. въртя се; колесо быстро ~ е т с я колелото се върти бързо; Земля ~ е т с я вокруг своей оси Земята се върти около оста си вред, -а м (против. польза) вреда; морозы причинили большой ~ урожаю студовете на- несоха гол яма вреда на реколтата; неправиль­ ный режим приносит много ~ а здоровью непра- вилният режим вреди много на здравето вредно парен. и безл. като сказ. (против. полезно) вредно; курить ~ для здоровья пу- шенето е вредно за здравето; вам ■—• много хо­ дить за вас е вредно да ходите много врёдн|| ый, - ая, -ое, - ые; вреден, вредна, врёдн |о, - ы и вредны (прот ив. полезный) вреден; ~ ы е вещества вредн и вещества; такой образ жйзни вреден для здоровья та к ъ в начин на живот е вреден за здравето временно парен . ( против. постоянно) времен­ но; я живу здесь ~ (аз) живея тук временно времениII ый, -ая, -ое, -ые (против. постоян­ ный) временен; ~ о е явление временно явление; ~ о е жилйще временно жилище; ~ о е удостове­ рение временно удостоверение; ~ ы е затрудне­ ния временни затруднения время, времени, мн. времен |а, времён,-ам с (не бъркай с погода) време; ~ идёт быстро времето минава бързо; ~ тянется медленно времето минава бавно; прошло много времени мииа много време; ~ не ждёт времето не чака; ~ терпит има време; ■—• приезда, отъезда време на пристигането, на заминаването; ~ обе­ да време за обед; звонйте мне в любое ~ обаждайте ми се по всяко време; хорошо про­ вести ~ хубаво прекарам (времето); отдох­ нуть во ~ канйкул почина си през ваканцията; эта работа требует много времени тази работа изисква много време; мйрное, военное ~ мир­ но, военно време; тяжёлые времена тежки вре­ мена; найтй ~ для прогулки намеря време з а разходка; у меня нет времени нямам време; позвоните мне, если будет ~ обадете ми се, ако имате време О настоящее, прошедшее, буду­ щее ~ грам. сегашно, минало, бъдеще време; ~ года (мн. времена года) годишно време (годишни времена); ~ от времени, по временам от време на време, понякога; всё ~ през цялото време; (в) первое ~ на първо време; (в) пос­ леднее з а последнее ~ в послед но време, напоследък; в скором времени в близко време, скоро; на ~ за известно време; рйньше вре­ мени преждевременно; со временем впоследст- вие, след известно време; с течением времени с течение на времето; сколько времени? колко е часът?; сейчас три часа по московскому времени часът е 3 по московско време вруча|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вручить) кого-что кому-чему връчвам; ~ т ь телеграмму връчвам телеграма вруч|| йть, -у, -йшь, -ат св. (несв. вручать) кого-что кому-чему връча; знамя ~йли пере­ довому предприятию знамето връчиха на чел- ното предприятие вряд ли парен, едва ли, надали; ~ оий приедут сегодня едва ли ще дойдат днес все еж. весь все I вж. весь все II частица все; ~ выше все по-високо; ~ дальше все по-далеч; ~ лучше все по-добре; температура ~ повышается температурата не- ilрекъснато се повитава <С> ~ ещё все оше всегда парен. (против. никогда) винаги; на улицах ~ много народу по улиците винаги има много хора; мы ~ гуляем после обеда (ние) винаги се разхождаме след обяд (след- обед) всего I вж. весь всего II 1 парен, всичко, общо; ~ он получил двести рублей той получи общо 200 рубли 2 частица само; прошёл ~ один год мина само 1 година всемйрн|| ый, - а я , -ое, -ые световен; ~ый конгресс световен кон грее всесоюзн|| ый, -ая, -ое, -ые всесъюзен; ~ о е общество всесъюзно дружество; ~ ы й съезд писателей всесъюзен конгрес на писателите всё-таки съю з и частица все пак; было уже поздно, но ~ мы пошлй из театра пешком беше вече късно, но все пак след спектакъла тръгнахме пеш вскакива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вско- чйть) скачам; ~ т ь с постели скачам от легло- то; ~ть на коня яхвам коня вскоре парен, (на)скоро; след малко; ^ они расстались скоро те се разделиха; ■—• после вашего отъезда скоро след заминаването ви вскоч|| йть, -у, вскоч |ишь, -ат св. (несв. вска­ кивать) скоча; ~ й т ь на иоги скоча на крака; ~ йть со стула скоча от стола; все ~йли со своих мест всички скочиха от местата си; ~ йть на коня яхна коня вслед парен, (за кем-нем) и предлог с дат.п. след, подир; бежать ~ з а кем тичам след някого\ он посмотрел ~ товарищу той погледна подир (след) приятеля си вследствие предлог с род.п . вследствие на, поради, по причина на; самолёт опаздывает ~ ейльного тумана самолетът закъснява поради гъстата мъгла вслух парен, на глас: читать ~ чета на глас вспа|| хать, -шу, вспаш|ешь, -ут св. (несв. пахать) что изора; ~ х а т ь землю изора земята вспоминаЦ ть, -ю, - ешь, -ют несв. (св. вспомнить) кого-что и о ком-чём спомням си; ~ть прошлое, друзей (о прошлом, о друзьях) спомням си (за) миналото, (за) приятелитеси вспомнЦ йть, -ю, -ишь, -ят св. (несв. вспоми­ нать) кого-что и о ком-чём спомня си; ~ и ть 44
всп вся старую песню спомня си старата песен; ~итьоважномделеспомнясизаважна работа; я не могу ~ ить его адрес не мога да си спомня адреса му вспомогателен Я ый, - ая, -ое, - ые помощен, спомагателен; ~ ы й цех помощен цех; ~ ы е работы помощни работи £> — ый глагол грам. спомагателен глагол вспыхивав ть, -ет, -ют несв. (св. вспыхнуть) пламва, избухва вспыхнЦ уть, -ет, -ут св. (несв. вспыхивать) пламне, избухне; ~ у л огонь пламна огън; ~ уло пламя избухна пламък; ~ула война избухна война; ~ у л а ссора избухна свада вста|| вать, -ю, -ёшь, -ют несв. (св. встать) \ ставам, вдигам се, изправям се, заставам; ~ вать на ноги ставам прав; ~вать из-за стола ставам от масата; рано ~ в а т ь ставам рано 2 (за) ставам; ~вать рядом с кем заставам до някого 3 (само 3 л.) появява се, възниква, застава; перед нами ~ ю т новые задачи пред нас възникват нови задачи фсолнце ~ ё т слън- цето изгрява встав|| ить, -лю, -ишь, -ят св. (несв. встав­ лять) что во что сложа, поставя; вмъкна; ~и ть слово в предложение вмъкна дума в изре- чението вставая || ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вставить) что во что слагам, поетавям; вмъквам; ~ т ь стекло в окно поетавям стъкло на прозореца встаЦ ть, -ну, -нешь, -нут св. (несв. вставать) 1 стана, вдигна се, изправя се, застана; ~ т ь на ноги стана прав; ~ т ь со стула, с места стана от стола, от мястото си; ~ т ь из-за стола стана от масата 2 (за)стана; ~ т ь рядом с кем застана до някого 3 (само 3 л.) появи се, възникне, застане 0 ~ т ь грудью защити с гърдите си; солнце ~ л о слънцето изгря встревожЦ ить, -у, -ишь, -ат св. (несв. трево­ жить) кого-что разтревожа, развълнувам; те­ леграмма его ~илателеграмата го разтревожи ветре)! тить, - чу, -тишь, -тят св. (несв. встречать) кого-что (по)срещна; ~ти ть кого в театре, у памятника Пушкину срещна някого в театъра, до паметника на Пушкин; родители ~ т и ли сына на вокзале родителите посрещнаха сина си на гарата; ~ т и т ь противника огнём посрещна противника с огън; ~ т и т ь упорное сопротивление срещна упорита съпротива ветре|| титься, - чусь, -тншься, -тятся св. (несв. встречаться) срещна се; ~титься у подъезда срещна се пред входа; ~титься с другом срещна се с приятеля си; друзья ~ т и л и с ь через несколько лет приятелите се срещнаха след няколко години; на соревнова­ ниях ~ т я т ся спортсмены разных стран на състезанията ще се срещнат спортисти от раз­ личии страни; такое явление ~тил ось нам впер­ вые такова явление срещнахме за първи път встреч|| а, -и ж X среща, посрещане; случай­ ная, неожиданная, приятная ~ а случайна, неочаквана, приятна среща; здороваться при ~е с кем поздравявам някого при среща; торжественная ~ а делегации тържеетвено посрещане на делегацията; ~ а прошла в дру­ жеской обстановке срещата премина в приятел- ска обстановка 2 среща, мач; ~ а двух спор- тйвных команд среща на два отбора встреча|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. встретить) кого-что (по) срещам; ~ т ь кого иа улице срещам някого на улицата; хозяйка ~ е т гос­ тей домакинята посреща гостите; ~ т ь делега­ цию в аэропорту посрещам делегацията на летището (аерогарата); ~ т ь противника огнём посрещам противника с огън; ~ т ь поддержку, понимание, сочувствие срещам подкрепа, разби- ране, съчувствие встреча|| ться, -юсь, - ешься, -ются несв. (св. встретиться) срещам се; ~ т ь с я в театре, на улице срещам се в театъра, на улицата; мы с ней редко ~емся (ние) с нея рядко се срещаме; ~ ю т с я две сильнейшие команды срещат се два (та) най-силии отбора; это растение ~ е т с я на юге това растение се среща на юг вступа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вступйть) во что влизам, встъпвам; войска ~ л и в город войските влизаха в града; ~ т ь в бой встъпвам в бой; ~ т ь в пйртию влизам в партията; ~ ть в борьбу вкл ючвам се в борбата; ~ть в переписку започвам да кореспондирам; мне не хотелось ~ т ь в разговор не ми се искаше да започвам разговор О ~ т ь в брак сключвам брак; ~ т ь в действие (в силу) влиза в сила; ~ть в строй влиза в строй вступ|| ить, -лю, вступ|ишь, -ят св. (несв. вступать) во что вляза, встъпя; отряд ~й л в лес отрядът влезе в гората; ~ й т ь в профсоюз, в ком­ сомол вляза в профсъюза, в комсомола; ~ й т ь в переговоры вляза в преговори; ~ й т ь в спор вляза в спор вступлении е, -я с увод, предговор, встъпле- ние; ~ е к роману предговор към романа; докладчик сделал небольшое ~ е докладчикът направи кратко встъпление всхо|| дйть, - жу, всход |ишь, -ят несв. (св. взойтй) 1 (против, сходйть 1) (из)качвам (се); ~дйть на вершину горы (из)качвам се на върха на планината 2 (против, заходйть в 3 зн а ч .) изгрява; зимой солнце всходит поздно през зимата слънцето изгрява късно 3 никне, пониква, покарва; огурцы уже всходят крас- тавиците вече поникват всюду нареч. (ср. везде) навсякъде; я по­ бывал ■—• бил съм навсякъде вся вж. весь всяк|| ий, -ая, -ое, -ие мест. 1 всеки; ~ий раз всеки път 2 всякакъв; мн. разни; здесь В 45
бывают ~ и е люди тук идват всякакви хора; у меня много ~ и х дел имам много работа 3 всякакъв, някакъв, какъвто и да е; терять ~ у ю надежду губя вс яка кв а надежда; слу­ шать без ~ о го интереса слушам без всякакъв интерес О во ~ о м случае във всеки случай; на ~ и й случай за всеки случай вторник, -а м вторник; он уезжает во той заминава във вторник; экзамен назначили на ~ изпитът е насрочен за вторник; со ~ а я свободен от вторник съм свободен; по ~ а м музей не работает във вторник музеят не работи втор || 6й, - ая, -ое, - ые числ. 1 втори; сегодня ~ 6 е января днес е втори януари 2 като същ. втор|ое, -ого с второ ястие, гот- вено; официант принёс ~ 6 е сервитьорът донесе второто (ястие); на ~ о е были котлеты з‘а второ (ястие) имаше кюфтета вуз, - а м (высшее учебное заведение) ВУЗ; поступйтъ в ~ постъпя във ВУЗ; учиться в ~ е следвам във ВУЗ вход, - а ж 1 вход, влизане; ~ запрещён!, ~ а нет! вход забранен!, влизането е забранено!; плата за ~ входна такса 2 (против, выход във 2 знач.) вход; ~ в метро вход за метрото; открывать, закрывать ~ отварям, затварям вхо­ да входйть, вхожу, вход |ишь, -ят несв. (св. войти) во что 1 (против, выходйть в I знач.) (на)влизам; ~ в метро, в дом, в комнату влнзам в метрото, в къщата, в стаята; ~ в воду влизам във водата; корабль входит в порт корабът влиза в пристанището 2 (само 3 л.) побира се, събира се, помества се; в портфель входит много книг в чантата се побират много книги 3 влизам, ставам член на нещо; в комйссию входит пять человек в комисията влизат 5 души О ~ в моду излиза на мода; ~ в чьё положение влизам в н ечие положение вчера н ар еч . вчера; —■ было холоднее, чем сегодня вчера беше по-студено, отколкото днес; ^ вечером снощи вчерашн|| ий, -яя, -ее, -не вчёрашен; ~и й день вчерашният ден; ~ и е газеты вчерашни вестници въезд, -а м влизане; вход (за превоз ни сред­ ства) въезжа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. въехать; против, выезжать) влизам (с превозно сред­ ство); ~ т ь в город влизам в града въехать, въёд |у, -ешь, -ут св. (несв. въезжать; против, выехать) вляза (с превозно средство); ~ во двор вляза в двора вы, вас, вам, вас, вами, о вас мест, вие; вы наш лучший друг вие сте най-добрнят ии приятел; я вам писал писах ви; что с вами случйлось? какво се е случило с вас? мы часто вспоминаем о вас често си спомняме за вас выбегй|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выбежать) изтичвам, изскачам, нзлизам тичешком; он ВТО 46 часто ^ е т на улицу без пальто той често излиза навън без пал то выбеЦ жать, - гу, -жишь, - гут св. (несв. выбегать) изтичам, изскоча, изляза тичешком; ~ ж а ть из комнаты изтичам от стаята выбнра]{ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выбрать) кого-что избирам, подбирам; ~ т ь книгу в биб­ лиотеке нзбирам си книга в библиотеката; ~ть председателя собрания избираме пред- седател иа събранието выбор, - а м избиране; избор; ~ профессии избиране на професия; иа ~ по избор; ему предложйли на ~ несколько книг предло- жиха^ му няколко книги по избор выборНы, -ов мн. избори; народных депутатов СССР избори за народни депутата на СССР; участие в ~ а х участие в изборите; ~ы назначены на конец года изборите са на- срочени за края на годината выбрасывай ть, -ю, - ешь, - ют несв. (св. выбросить) кого-что нзхвърлям; ~ т ь старые газеты изхвърлям стари (те) вестници выбрать, выбер|у, - ешь, - ут св. (несв. выбирать) кого-что избери, подбера; ~ себе шляпу избера си шапка; турйсты выбрали для похода интересный маршрут туристите си из- браха за похода интересен маршрут; ~ делега­ та на конференцию изберем делегат за конфе- ренцията; его выбрали председателем избраха го з а председател выбросить, выбро|шу, - сишь, - сят св. (несв. выбрасывать) кого-что изхвърля; ~ что в (за) окно изхвърля нещо през прозореца; ~ старые тетради изхвърля старите тетрад­ ки О ~ из головы что избия си от главата нещо вывез|| ти, -у, -ешь, -ут, мин. вывез, -ла, -ло, -ли св. (несв. вывозйть) кого-что (против. ввезтй) изкарам, откарам, изнеса (с п р евозн о средство); ~ т и детей за город изведа децата (на почивка) извън града вывести,, вывед|у, - ешь, - ут, мин. вывел, вывел)а, -о, -и се. (несв. выводйть) 1 кого (против, ввестй в I зн а ч .) изведа, изкарам; ~ ребёнка из комнаты нзведа детето от стаята 2 что отгледам; развъдя; ~ новый сорт пшени­ цы отгледам нов сорт пшеница О ~ из себя кого иакарам някого да загуби самообладание; ~ из терпения кого изкарам някого от търпе­ ние; ~ из строя что извадя нещо от строя вывод, - а м извод; важный, правильный ~ важен, правилен извод; прийти к какому- нибудь ~ у стигна до някакъв извод; сделать из своих наблюдений направя изводи от своите наблюдения выводйть, вывожу, вывод |ишь, -ят несв. (св. вывести) 1 кого (против, вводить в / знач.) извеждам, изкарвам; ~ больного в сад нзвеж ­ дам болния в градината 2 отглеждам; създавам; ВЫВ
выв выз в — новые сорта пшеницы създавам нови сортове пшеница вывоз, - а м (против. ввоз) изнасяне; износ выво|| зйть, -жу, вывоз |ишь, -ят несв. (св. вывезти) кого-что (против, ввозить) изкарвам, откарвам, изнасям (с превозно средство); ~ з й т ь кирпич со двора изкарвам тухлите от двора; ~ з й т ь товары за границу изнасям стоки в чужбина выгла|| дить, - жу, - дишь, - дят св. (несв. гладить И) что изгладя; ~ д и т ь рубашку изгладя ризата выгляЦ деть, -жу, -дишь, -дят несв. как, ка­ ким, кем изглеждам, имам вид на; хорошо, плохо ~деть добре, лошо изглеждам; ои ~дит больным той има вид на болен; он ~ д и т стари­ ком той прилича на старец выгнать, выгон |ю, -ишь, -ят св. (несв. выго­ нять) кого изгони, изпъдя; ~ кого из дома изпъдя някого от къщи выговор, - а м мъмрене; сделать детям ~ за плохое поведение смъмря децата з а лошото им поведение; объявйть, дать сотруднику ~ за на­ рушение дисциплины накажа служителя с мъм­ рене за нарушаване на дисциплината; получйть ~ наказан съм с мъмрене выгоднЦ ый, -ая, -ое, -ые; выгод |ен, -на, -но, -иы изгоден, износен; ~ ы й договор из годен договор; ~ о е дело изгодна работа; эти условия ~ ы для обеих сторон тези условия са изгодни и за двете страни; на ~ ы х условиях при из­ годни условия выгоня|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выгнать) кого изгонвам, изпъждам; ~ т ь собаку на улицу изпъждам кучето навън выгружа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выгру­ зить) кого-что стоварвам, разтоварвам; ~ т ь вещи из машйны стоварвам багажа от колата выгруЦ зить, -жу, -зишь, -зят св. (несв. выгру­ жать) кого-чт о стоваря, разтоваря выда|| вать, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выдать) 1 кому что (из)давам, връчвам; ~ ва т ь зарпла­ ту давам заплата 2 кого-чт о издавам, предавам; её голос ~ в а л волнение гласът й издаваше вълнение вьща|| ть, -м, -шь, —ст, -дим, -дите, -дут св. (несв. выдавать) 1 кому что (из)дам, връча; ~ть кнйги читателям дам книги (те ) на читате- лите; ~ т ь паспорт, удостоверение издам пас­ порт, удостоверение 2 кого-что издам, предам; ~ т ь кому свою тайну издам на някого тайната си; ~ т ь чужой секрет издам чужда тайна ф ~ т ь себя (с головой) издам се выдач|| а, -и ж (пре)даване, разпределяне, отпускане выдающ|| нйся, -а яся, -ееся, -иеся известен, забележителен, изтъкнат; ~ и й ся учёный изтък- нат учен; ~ и е с я успехи забележителни успехи; ~ е е с я событие забележително събитие выделПить, -ю, -ишь, -ят св. (несв. выделять) кого-что отдели; излъча; ~ и т ь деньги на по­ купки отдели пари за покупки; мы ~ и л и не­ сколько человек для поездки в Москву опре- делихме няколко души да заминат за Москва выделя|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выделить) кого-чт о отделяй; излъчвам выдели || ться, -юсь, -ешься, -ются несв. из- пъквам, отличавам се; ~ т ь с я своими способ­ ностями изпъквам съ с епособностите си; ничем не ~ться средй других с нищо не изпъквам сред другите выдерж|| ать, -у, -ишь, -ат св. (несв. выдер­ живать) что издържа; доска не ~ а л а тяжести и сломалась дъската не издържа тежестта и се счупи; полк ~ а л атаку протйвника полкът из­ държа атаката на противника; больной не*~и т операции болният няма да издържи операцията ф ~ а т ь экзамен издържа изпит(а) выдёржива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вы­ держать) что издържам; прибор ~ е т высокую температуру уредът издържа висока температу­ ра; полк ~ л по несколько атак протйвника в день полкът издържаше по няколко противнико- ви атаки на ден выезд, - а м тръгване, излизане (с превозно средство) выезжаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выехать; против, въезжать) излизам, заминавам, тръг- вам (с превозно средство); ~ ть за граийцу заминавам в чужбина; по воскресеньям мы ~ е м зй город в неделните дни излизаме извън града выехать, выед|у, -ешь, -ут св. (несв. выез­ жать; против, въехать) изляза, замина, тръгна (с превозно средство); ~ из леса на дорогу изляза от гората на пътя; ~ из города изляза от града вызвать, вызов |у, -ешь, -ут св. (несв. вы­ зывать) 1 кого извикам, повикам, поканя; ~ к директору извикам при директора; ~ ученика (к доске) вдигна ученик (а) (на дъската) 2 кого на что и с инф. извикам, поканя; ~ на соревно­ вание обявя еъревнование 3 что предизвнкам; ~ любопытство, улыбку предизвнкам любопит- ство, усмивка; эти слова вызвали смех в зале тези думи предизвикаха смях в залата выздоравлива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выздороветь) оздравявам, поправим се; девоч­ ка ~ е т момичето се поправя выздорове|| ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. выздо­ равливать) оздравея, поправя се; мой брат ~ л брат ми оздравя вызов, -а м повикване; ~ врача на дом по- викване на лекар в къщи; ~ свидетелей в суд повикване на свидетелите в съда; без ~ а в кабинет врача не входить! не влизайте в л е ­ карск ая кабинет без повикване! вызывай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вызвать) 1 кого извиквам, повиквам, поканвам; ~ т ь вра­ 47
выи вып ча из поликлиники повиквам лекар от поликли- никата 2 кого на что и с инф. извиквам, по- каивам; ~ т ь на соревнование обявявам сърев- нование 3 что предизвиквам; ~ т ь гнев, сочувст­ вие предизвиквам гняв, съчувствие; его по­ ступки ~ ю т удивление неговите постъпки из- ненадват выиграЦ ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. выигры­ вать) что у к ого (против. проиграть) спечеля; ~ть партию в шахматы спечеля партия шах вынгрыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (ев. выиг ­ рать) что у кого (против. проигрывать) печели; ~ т ь сражение печеля сраженнето выйти, выйд|у, -ешь, -ут, мин. выш]ел, -ла, - ло, -ли св. (несв. выходить) I (против. войти в / знач.) изляза; ~ из дома, из комнаты изляза от къщи, от стаята; ~ из автобуса сляза от автобуса 2 изляза; ~ на берег, в сад, за деревню изляза на брега, в градината, извън селото 3 (само 3 л.) случи се, стане, излезе; выш ла большая неприятность случи се голяма неприятност; из этого ничего не выйдет нищо няма да излезе от това 4 стана; —■ победителем в соревновании стана победител (победя) в съревнованието; из него вышел хороший ин­ женер той стана добър инженер 5 (само 3 л.) излезе; вышла новая кнйга излезе нова книга; ~ из печати излезе от печат О ~ в отставку изляза в оставка; ~ на пенсию пенсионирам се; ~ замуж за кого омъжа се за някого; ~ из моды излезе от мода; ~ из употребления из­ лезе от употреба; ~ из положения изляза от положението; ~ из себя изляза от кожата си; ~ из терпения загубя търпение; ~ из строя изляза от строя; ~ на первое место изляза на първо място выключаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выклю­ чить) что (против, включать въ в 2 знач.) из- ключвам, прекъевам, спирам; ~ т ь мотор, радио, телевйзор спирам мотора, радиото, телевизора выключЦ ить, -у, -ишь, -ат св. (несв. выклю­ чать) что (против, включйть в ъ в 2 зн ач.) изклю- ча, прекъсна, спра; ~ и свет! загаси лампата! выкопаЦ ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. копать) что изкопая, изровя; ~ т ь яму, колодец изкопая яма, кладенец; ~ л и куст сирённ изкопаха лю- ляков(ия) храст выкраЦ енть, -шу, -сишь, -сят св. (несв. кра­ сить) что боядисам; ~ с и т ь стены в голубой цвет боядисам стените в небесносин цвят вылета|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вылететь) излитам; самолёт ~ е т в восемь часов утра самолетът излита в 8 часа сутринта выле|| теть, -чу, -тишь, -тят св. (несв. выле­ тать) излетя; мы ~тели в семь часов вечера излетяхме в 7 часа вечерта вылеч|| ить, -у, -ишь, -ат св. (несв. лечйть) кого-что излекувам; ~ и т ь больного излекувам болпия вылеч|| иться, -усь, -ишься, -атся св. (несв. лечйться) излекувам се вылива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вылить) что изливам вылить, выль|ю, -ешь, -ют св. (несв. выли­ вать) что излея вымыть, вымо! ю, -ешь, -ют св. (несв. мыть) к ого-чт о измия; ~ руки, посуду измия ръцете си, съдовете вымыться, вымо |юсь, -ешься, -ются св. (несв. мыться) измия се, изкъпя се ; ~ перед сном нз- мия се преди лягане; ~ в бане, в ванне, под душем изкъпя се в банята, във ваната, под ду­ ша вынес|| ти, -у, -ешь, -ут, мин. вынес, -ла, -ло, -ли св. (несв. выноейть) 1 кого-что (против. внестй в 1 знач.) изнеса; ~ти мебель из ком­ наты изнеса мебелите от стаята; ~ т и цветы на балкон изнеса цветята на балкона 2 что обявя; ~ т и благодарность, постановление обявя бла- годарност, постановление; ~ т и приговор произ­ нес а присъда 3 что понеса, издържа, изтърпя; ~ т и операцию издържа операцията; ~ т и лю­ бое испытание издържа в ся к а к в о изпитание вынима|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вынуть) кого-что изваждам; ~ т ь деньги из кошелька изваждам пари (те) от портмонето; ~ т ь газеты из почтового ящика изваждам вестниците от пощенската кутия выно|| ейть, -шу, вынос |ишь, -ят несв. (св. вынести) 1 кого-что (против, вноейть в 1 зн ач .) изнасям; ноейльщик выносит вещи из вагона носачът изнася багаж а от вагона 2 что обя­ вявам; ~ с й т ь благодарность, решение обявявам благодарност, решение 3 что понасям, издър- жам, изтърпявам; я не ~ ш у жары не понасям горещината вынослив|| ый, - а я, -ое, - ые; вынослив, -а, - о, -ы издръжлив; ~ о е животное издръжливо животно вын11 уть, -у, -ешь, -ут св.(несв. вынимать) кого-что извадя; ~ у т ь ключ из кармана извадя ключа от джоба си выписать, выпи |шу, -шешь, -шут св. (несв. выпйсывать) 1 что препиша, извадя; ~ нз текс­ та незнакомые слова извадя от текста непозна- гкте думи 2 что напиша, приготвя; ~ счёт приготвя сметката 3 что абонирам се; ~ на год журнал абониран съм за една година з а списа- нието 4 к ого изпиша, отчисля; ~ больного из- пиша болния выпйсыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вы­ писать) 1 что преписвам, вадя; ~ т ь из кнйги стихи преписвам стихове от книгата 2 что на- писвам, приготвям; ~ т ь счёт приготвям смет­ ката 3 что абонирам се, абониран съм; ~ т ь газеты абонирам се за вестници 4 кого изпис- вам, отчислявам; ~ т ь больного изписвам бол­ пия 48
вып выс в выпить, выпь|ю, -ешь, -ют, повел, выпей св. (несв. пить) что (из)пия; пийна; ~ чашку кофе изпия едно кафе; ~ воды пийна вода выполнении е, -я с изпълнение; ~ е плана изпълнение на плана выполи|| ить, -ю, -ишь, -ят св. (несв. выпол­ нять) что изпълня; ~ и т ь задание, работу изпъл- ня задачата, работата; я ~ ю ваше поручение ще изпълня поръчението ви; он ~ и л свое обе­ щание той изпълни обещанието си выполияЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выпол­ нить) что изпълнявам вьшуск, - а м производство, произвеждане; увеличить ~ товаров для населения увелича производството на стоки за широко потребление выпуска!! ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выпус­ тить) 1 кого-что пускам, пущам; ~ т ь кошку из комнаты пускам котката да излезе; ~ т ь воду из ванны източвам водата от ваната 2 кого подготвям; институт ~ е т большое количество специалистов инстнтутът подготвя голям брой специалистн; училище ~ е т офицеров училището готви офнцери 3 что произвеждам; пускам; ~ т ь автомобили, станки, приборы произвеждам ав­ томобили, машини, уреди 4 что издавам; ~ т ь книги, газеты, журналы издавам книги, вестни- ци, списания О ~ т ь в свет издавам выпу|| стить, - щу, - стишь, - стят св. (несв. выпускать) 1 кого-что пусна 2 к ого подготвя 3 что произвела; пусна 4 что издам выражаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выразить) что изразявам; ~ т ь радость, восторг, возмуще­ ние изразявам радост, възторг, възмущение; ~ т ь общее мнение изразявам общото мнение; ~ т ь благодарность товарищам изразявам бла- годарност на другарите (си) выражаЦ ться, -ю сь, -ешься, -ются несв. (св. выразиться) 1 (само 3 л.) изразява се, проявява се 2 изразявам се, ~ ться точно и кратко из­ разявам се точно и кратко выражении е, -я с I израз, изражение; ~ е глаз израз на очнте; спокойное ~ е лица спо­ койно изражение иа лицето 2 израз; употреблять в своей речи народные ~ я употребив а м в речта си народни изрази 0 с ~ем (читать ит. н.) из­ разително (чета и т. н .) выразительно н ареч. изразително; ~ читать чета изразително выразйтельи|[ ый, -ая, -ое, -ые; выразителен, выразйтельн |а , -о, -ы изразителен; ~ о е лицо изразително лице; ~ ы е глаза изразителни очи; ~ о е чтение изразително четене выраЦ зить, -жу, -зишь, -зят св. (несв. выра­ жать) что изразя; ^зить свою мысль кратко и точно изразя мисълта си кратко и точно выраЦ зиться, - жусь, - зишься, - зятся св. (несв. выражаться) 1 (само 3 л.) изрази се, прояви се; на его лице ~зилось удивление лицето му изрази учудване 2 изразя се вырастЦ и, -у, -ешь, -ут, мин. вырос, вы- росл|а, -о, -и св. (несв. растй) 1 израсна; порасна; дерево выросло у дороги дървото израсна край пътя; за лето мальчик вырос през лятото момчето израсна; дети уже выросли децата вече пораснаха 2 (само 3 л.) разрасне се, увеличй се; город очень вырос градът се разрасна много вырастить, выра |щу, - стишь, - стят св. (несв. выращивать) кого-что отгледам; ~ хо­ роший урожйй получа добра реколта; ^ детей отгледам децата выращиваЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вырас­ тить) кого-что отглеждам; ~ т ь овощи, фрук­ ты, цветы отглеждам зелеичуци, плодове, цве­ тя вырыть, выро|ю, -ешь, -ют св. (несв. рыть) что изровя, изкопая; ~ яму изкопая яма высок Ций, - ая, -ое, - не; высок, высока, высоко и высоко, высокй и высоки; сравн . ст. выше (против, ийзкий) висок; ~ и е дома високи сградн; ~ н е деревья високи дървета; ~ а я гора висока планнна; ~ и й человек висок човек; человек ~ого роста висок човек; ~ий лоб високо чело; ~ и й урожай богата реколта; ~ о е давление високо налягане; ~ а я оценка висока оценка; товары ~ о г о качества висококачестве- нн стоки; ~ а я культура производства висока култура на производството; ~ а я награда ви­ сока награда высоко и высоко, сравн. ст. выше нареч. (против, ийзко) високо; ~ иад землёй високо над земята; жить ~ в горах живея високо в планината; подняться ~ в горы изкача се високо в планината высот|| а, -ы ж височина;- ~ а дома, горы височината на къщата, на планината; дерево ~ 6 й в пять метров дърво, високо 5 метра; ~ а полёта височина на полета; измерить ~ у комнаты измеря височината на ста ята; лететь на небольшой ~ ё летя на негол яма височина; находиться иа ~ ё две тысячи метров намирам се иа височина 2000 метра; падать с большой ~ы падам от голяма височина; прыжок в ~ у скок нд височина высох|| нуть, - иу, - нешь, -нут, мин. высох, -л а, -ло, -ли св. (несв. сохиуть ) изсъхна; бельё ~ л о бельото изсъхна; дерево ~ л о дървото изсъхна высп|| аться, -люсь, -ишься, -ятся св. наспя се выставкЦ а, -и, мн. выстав |ки, -ок, -кам ж из ложба; художественная ~ а художествен а из- ложба; сельскохозяйственная ~ а селскостопан- ска изложба; ~ а достижений народного хо­ зяйс тва изложба иа постиженнята иа народно- то стопанство; книжная ~а -ярмарка изложба- панаир на книгата; открыть, закрыть ~ у от- крия, закрия изложбата; пойти иа ~ у отида на изложба 49 4-612
выс вых Выставка достижений народного хозяйства в Москве выстирай ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. стирать II) что изпера; ~ т ь бельё изпера бельото выстрел, - а м изстрел, гърмеж; произвести ~ дам изстрел; убить зверя одним ~ о м убия звяра с един изстрел; услышать громкие ~ ы чуя силни гърмежи выстрел || ить, -ю, -ишь, - я т св. изстрелям, гръмна; ~ и т ь из ружья гръмна с пушка выступай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. высту­ пить) 1 изказвам се, докладвам; ~ т ь на собра­ нии изказвам се на събранието; ~ т ь с лекцией, с докладом чета лекция, доклад 2 рецитирам, изпълнявам; ~ е т известная певица пее прочута певица выступ|| ить, -лю, -ишь, -ят св. (несв. вы ­ ступать) 1 изкажа се, доложа; ~ н т ь перед микрофоном изкажа се пред микрофона 2 ре­ цитирам, изпълня; ~ и т ъ с концертом дам кон­ церт; артисты ~ и л и с новой программой ар- тистите изнесоха нова програма 0 ~ н т ь в по­ ход тръгна на поход выступлений е, - я с 1 изказване; интересное ~ е интересно изказване; ~ е министра по радио изказване на миннстъра по радиото 2 изпълнение; ~ е артистов нзпълнението на а р ­ тист ите высуш|| ить, -у, -ишь, -ат св. (несв. сушить) что изсуша; ~ н т ь мокрые ботинки, мокрую одежду изсуша мокрите обувки, мокрите дрехи; солнце ~ и л о землю слънцето изсуши земята высшЦ ий, -ая, -ее, -ие 1 най-висок; ~и й сорт екстра качество; ~ а я оценка, награда най- висока оценка, награда; товары ~ е г о качества стоки от най-високо качество 2 висш; ~ и й ор­ ган государственной власти висш орган на държавната власт; ~ е е военное звание висше военно звание; ~ а я математика висша мате­ матика; ~ е е образование висше образование 0 ~ е е учебное заведение (вуз) висше учебно заведение (ВУЗ); в ~ е й степени във висша степей вытаскивай ть , -ю, - ешь, -ют несв. (св. вытащить) коео-что изваждам, изтеглям, измъквам; ~ т ь лодку на берег изтеглям лод- ката на брега; ~ т ь книгу из портфеля изваждам книгата от чантата вытащЦ ить, -у, -ишь, -ат св. (несв. вытаски­ вать) кого-что извадя, изтегля, измъкна; ~ и т ь чемодан нз-под кровати извадя куфара изпод леглото; ~ ить платок из кармана изв адя кърпата от джоба си вытереть, вытр|у, -ешь, -ут, мин. вытер, вы- терл |а, -о, -и св. (несв. вытирать) кого-что чем избърша, изтрия; ~ посуду, стол, пыль со сто­ ла избърша съдовете, масата, праха от масата вытереться, вытр|усь, - еш ься, - утся, мин. вытер|ся, -лась, -лось, - лись св. (несв. вы­ тираться) чем избърша се, изтрия се вытирай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вытереть) кого-что чем избърсвам, изтривам; ~ ть р у к и по­ лотенцем избърсвам рьцете си с кърпа вытирай ться, -ю сь, -ешься, -ются несв. (св. вытереться) чем избърсвам се, изтривам се; ~ т ь с я полотенцем избърсвам се с кърпа выуч|| ить, -у, -ншь, - ат св. (несв. учйть във 2 знач.) что науча; ~ить стихотворение науча стихотворението; ~ и т ь урок науча си урока выход, -а м 1 излизане; ~ книги излизане на книгата 2 (против, вход във 2 знач.) йзход; ~ из метро йзход от метрото; ~ в город (н ад­ пись) към града (табелка) ; закрыть ~ затворя изхода; стоять у ~ а стоя при изхода 3 йзход; иайтй ~ из трудного положения намеря йзход от трудното положение выходйть, выхожу, выход |ишь, -ят несв. (св. выйти) 1 (против, входить в / зн а ч .) излизам; ~ из комиаты, из дома излизам от стаята, от къщи; ~ из автобуса слизам от автобуса 2 изли­ зам; ~ на прогулку излизам на разходка; артис­ ты выходят на сцену артистите излизат на сцената; корабль выходит в море корабът излиза в морето 3 (само 3 л.) случва се, става, излиза; всё выходило не так, как хотелось всичко ста- ваше наопаки 4 ставам; ~ победителем в со­ ревновании ставам победител в съревнованието 5 (само 3 л.) излиза; журнал выходит каждый месяц списанието излиза всеки месец; ~ из печати излиза от печат О ~ в отставку излизам в оставка; ~ иа пенсию пенсионирам се; ~ замуж за кого омъжвам се за някого; ~ нз моды излиза от мода; ~ из употребления излиза от употреба; ~ нз положения излизам от по­ ложением; ~ из себя излизам от кожата си; ~ из терпёиия губя търпение; ~ из строя излизам от строя; ~ на первое место излизам на първо място 50
вых выходн|| ой, -ая, -ое, -ые: ~ ой (день) почнвен ден; в ~ о й день мы пойдём в театр в почивния ден ще отидем на театър выч|| есть, -ту, -тешь, -тут, мин. выч|ел, -ла, -ло, -ли св. (н есв. вычитать) что (против. сложить във 2 знач.) извадя вычистить, вычи |щу, -стишь, -стят св. (несв. чйстить) что изчистя, почистя; ■—■ ковёр изчистя килима вычитаний е, -я с (против. сложение) изваж дане; правила сложения и ~ я прав плата за събиране и изваждане; произвести ~ е извадя вычита|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вычесть) что (против, складывать въ в 2 знач.) изваждам; ~ть из пяти два изваждам две от пет выше неизм. 1 сравн. ст. на высокий по-висок; производительность труда с т а л а ~ производи- телноетта на труда се повнши 2 сравн. ст. на высоко по-високо, по-на горе выясн|| ить, -ю, -ишь, -ят св. (несв. выяснять) что изясня, установи; ~ и т ь обстановку изясня обстановката выясн|| иться, -ится, -ятся св. (несв. вы­ ясняться) изясни се; лились подробности ка­ тастрофы нзясниха се подробностите около (във връзка с) катастрофата выясияЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выяснить) что изяснявам, установявам; ~ т ь условия кон­ курса нзяснявам условията на конкурса выясияЦ ться, -ется, -ются несв. (св. выяс­ ниться) изяснява се Г газ, - а м газ; кислород, водород — ~ы кисло- родът и водородът с а газов е; провести в квар­ тиру ~ прокарам в апартамента газ; включили, выключили ~ пуснаха, спряха газта; зажечь, погасить ~ запаля, изгася газта газётЦ а, -ы ж вестник; ежедиёвиая, вечерняя ~ а всекидневен, вечерен вестник; свежая ~ а нов вестннк; выписывать ~ у , подписаться иа ~ у абонирам се (абониран съм) за вестник; узнать нз газет о полёте космонавтов науча от вестниците з а полета на космонавтнте; поста­ новление опубликовано в ~ е постановлението е публнкувано във вестника галстук, -а м (врато) връзка; завязывать, носить ~ връзвам, нося връзка О пионерс­ кий ~ пионерска връзка гараж, -а, мн. - й, -ей м гараж; поставить ма- шйну в ~ вкарам колата в гараж (а); машина выехала из ~ а кол ата излезе от гаража гарантиЦ я, -и ж гаранция; ~ я безопасности гаранция за-безопасност; этот договор служит ~ е й мира в Европе този договор е гаранция за мира в Европа гардероб, - а ж 1 шкаф 2 гардероб; ~ находит­ ся иа первом э таже гардеробът е на първия етаж; раздеться в ~ е съблека се на гардероба гарийр, -а м (не бъркай с гарнитур) гарни­ тура; котлеты с ~ о м кюфтета с гарнитура гарнитур,-а ж (не бъркай с гарнйр) комплект; мебельный ~ комплект мебели; ~ белья комп­ лект бельо гасить, гашу, гас |ншь, -ят несв. (св. пога­ сить) что (против, зажигать) гася, нзгасям, загасям; ~ огонь, спйчку, лампу изгасям огъня, кибрита, лампата; уходя, гасйте свет на изли- зане гасете лампите гасн|| уть, -ет, -ут, мин. гас, гасл |а, -о, -и несв. (св. погаснуть) гасне. угасва; свет ~ е т светлината гасне; спйчка ~ е т кнбритената клечка угасва гастроном, - а ж гастроном; купйть продукты в ~ е купи продукти в гастронома где р гвоздик|| а, -и ж карамфил; букет гвоздйк букет карамфили гвоздЦ ь, -я, мн. - и, -ей ж гвоздей, пирон; повесить картину на ~ ь окача картината на пирон; прнбйть доску ~ я м и прикова дъската с гвоздей где нареч. (не бъркай с куда) къде; където; — вы живёте? къде живеете?; ~ находится почта? къде се намира пощата?; ~ мы встрё- 51 4*
ГДЕ ГЕР Гастроном тимся? къде ще се срещнем?; не помню, ~ я вас видел не помня къде съм в и виждал; вот место, ~ мы встречались ето мястото, където се срещахме где-нибудь парен, (не бъркай с где-то) някъде; надо ~ пообедать трябва някъде да обядваме где-то парен. (не бъркай с где-нибудь) някъде; он живёт ~ далеко той живее някъде далеч гектар, - а м хектар; посадить картофель на десяти ~ а х засадя картофи на 10 хектара генерал, - а м генерал; ~ армии армейски генерал; получить звание ~ а получа генералско звание; произвести в ~ ы произведа в генерал- ски чин гениальн|| ый, - ая, -ое, - ые; гениален, ге- инальн|а, -о, -ы гениален; ~ ы й учёный, писа­ тель, поэт гениален учен, писател, поет; ~ о е произведение и ск усст ва гениално произведение на изкуството географ, - а м географ географйческЦ ни, - ая, -ое, -не географски; ~ а я карта географска карта; велйкне ~ н е от­ крытия великите географски открития географи|| я, -и ж география; изучать ~ ю изучавам география геолог, - а м геолог; мой отец ~ баща ми е геолог геологн!| я, -н ж геология; заниматьси ~ е й занимавам се с геология геометрйческЦ ий, - а я , - о е , - ие геометричен геомётрн|| я, -н ж геометрия; преподавать ~ ю преподавам геометрия герб, -а, мн. - ы , -ов м герб; государственный ~ СССР държавиият герб на Съветскйя съюз; ~ города Софин гербът на град София героин!! я, -и ж героиня; ~ я романа герои- ня(та) на роман(а) героически ий, - а я , - ое , -ие геройски; героичен; ~ и й поступок геройска постъпка; ~ и й народ героичен народ 52
ГЕР ГЛИ Государстве нный герб Союза Советс ких Социалистических Республик геро|| й, -я м герой; ~ н гражданской войны герои от гражданеката война; Льер Безухов — один нз ~ е в романа Л. Толстого «Война и мир» Пиер Безухов е един от героите на романа на Л. Толстой «Война и мир» ф Гербй Советского Союза Герой на Съветския съюз; Герой Со­ циалистического Труда Герой на социалистичес­ кий труд; город- ~ град-герой гнбк|| нй, - ая, -ое, -ие; гибок, гибка, гйбк |о, -и гъвкав; ~ а я ветка жилава клонка; ~ а я фигу­ ра гъвкава фигура; ~ и е пальцы музыканта гъвкавите пръсти на музиканта гйбнЦ уть, -у, -ешь, -ут, мин. гиб, гйбл|а, -о, -и несв. гина, загивам; растения ~ у т от холода растенията загиват от студ(а) гидростанции я, - н ж хидроцеитрала, водна електроцеитрала гимнастик|| а, -и ж гимнастика; заниматься художественной ~ о й играя художествена гим­ настика гитарII а, -ы ж китара; играть на ~ е свиря на китара; петь под ~ у пея в еъпровод на китара глав|| а I, -ы, мн. главы, глав м и ж него гл ава; ръководнтел; ~ а правительства глава на правителството; ~ а учреждения ръководи- тел на учреждението; он ~ а семьи той е глава на семейството; ~ а делегации ръководнтел на делегацията ф во кого-него начело на няко- го-нещо; во ~ ё учреждения стоит директор учреждението се оглавява от директор; во ~ ё с кем начело; прибыла делегация во ~ ё с ми­ нистром прнстигна делегация начело с ми- нистъра глав|| а II, -ы, мн. главы, глав ж глава; пер­ вая, вторая ~ а първа, втора глава; в кнйге пять глав книгата има 5 глави главн|| ый, -ая, -ое, -ые главен; ~ а я мысль доклада главната мисъл на доклада; ~ ы й герой кнйги главният герой на книгата; ~ а я улица города главната улица на града; ~ы й ре­ дактор журиала главен редактор на списанието; работать ~ ы м инженером работя като главен инженер ф ~ ы м образом предимно, главно глагол, -а м грам. глагол; спряжение ~ а спреженне на глагола; вспомогательный ~ спомагателен глагол; неопределённая форма ~ а неопределена форма на глагола (инфини­ тив) гладить I, глажу, глад [ишь, -ят несв. (св. погладить) кого-нто гладя, гал я, милвам; ~ ребёнка по голове мнлвам детето по гла- вата гладить II, глажу, глад|ишь, -ят несв. (св. выгладить) нто гладя; ~ бельё гладя бельото гладк|| ий, -ая, -ое, -не; гладок, гладка, глад- к|о, -и; сравн. ст. глаже гладък; прав, равен; ~ а я доска равна дъска; ~ а я дорога равен път; ~ а я кожа гладка кожа глаже неизм. сравн. ст. на гладкий по-гладък глаз, -а, предл. о -е, в -у, мн. -а,глаз, -амм око; правый, левый ~ дясно, л яво око; голубые, карие ~ k сини, кафяви очи; открыть, закрыть, поднять, опустйть ~ а отворя, затворя, вдигна, наведа очи ф говорить нто в глаза казвам нещо (право) в очите; за ~ а зад гърба; за ~ а ругать кого ругая някого зад гърба му; на ~ на око; определ йть расстоя иие иа ~ определ я разстояннето на око; на ~ а х у кого, чьих пред очите на някого, пред чип очи; катастрофа произошла у меня иа ~ах (па моих ~ах) катастрофата стана пред очите ми; с ^ у па ~ на четири очи; разговаривать с кем с ~ у на ~ говоря с някого на четири очи; бросаться в ~ а бие на очи; закрывать / закрыть на нто затварям / затворя си очите за . {пред) нещо глазн|| ой, -ая, -ое, -ые очен; ~ ы е болезни очни болести гласность, -иж гласност гласи Ный, -ого м гласен глинНа, -ы ж глина; бёлая ~ бяла глина; посуда из ~ ы съдове от глина 53
Новый год 54
гло год глотаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. прогло­ тить) кого-что гълтам, поглъщам; ~ т ь пищу поглъщам храиа глот||ок, -ка м глътка; ~ о к воды, вина глътка вода, вино; сделать два ^ к а пия на две глъткн, преглътна два пъти глубже неизм. 1 сравн. ст. на глубокий по- дълбок 2 ср авн . ст. на глубоко по-дълбоко глубин|| а, -ы ж дълбочина; ~ а реки, моря, шахты дълбочина на реката, на морето, на шахтата (рудника); измерить ~ у колодца измеря дълбочината на кладенеца; озеро ~ о й в десять метров езеро, дълбоко 10 метра; ~ а чувства, знаний дълбочина на чувството, на зианията О в ~ ё чего в дълбочината на нещо; в ~ё леса навътре в гората; до ~ы душидо дъното на душата (си ); это событие взволно­ вало его до ~ ы души това събитие го развълну- ва до дъното на душата глубок|| ий, - ая, -ое, - не; глубок, глубока, глубоко и глубоко, глубоки и глубоки; сравн . ст. глубже 1 (против. мелкий във 2 знач.) дъл­ бок; ~ а я река дълбока река; ~ и й колодец дълбок кладенец; ~ а я шахта а) дълбока шах­ та; б) дълбок рудник 2 дълбок; ~ о е чувст­ во дълбоко чувство; ~ и е знания задълбочени знания; с ~им уважением с дълбоко ува­ жение глубоко и глубоко парен. 1 сравн. ст. глубже често като сказ. (против. мелко) дълбоко; плыть ~ под водой плувам дълбоко под водата; на­ ходиться ~ под землёй нам ирам се дълбоко под земята; здесь даже у берега ~ тук даже до брега е дълбоко 2 (само глубоко) дълбоко; ~ уважать кого дълбоко уважавам някого глупост|| ь , -и ж глупост; сделать что по ~и направя нещ о от глупост; сделать, совер­ шить ~ ь направя глупост; говорйть ~ и говоря глупости глуп|| ый, -ая, -ое, -ые; глуп, глупа, глуп |о, - ы и глупы (против, умный) глупав; ^ ы й че­ ловек глупав човек; ~ ы й вопрос глупав въпрос; ~ ы й поступок глупава постъпка глух|| ой, -ая, -ое, -йе; глух, глуха, глух |о, -и глух; ~ о й человек глух човек; он глух иа од­ но ухо той не чува с едното ухо глядеть, гля |жу, -дйшь, -дят несв. (св. по­ глядеть) гледам; ~ в окно, иа улицу, на своего спутника гледам през прозореца, навън, спът- ника си; ~ внимательно, с уднвлёиием гледам вннмателно, с учудване гнать, гоню, гои |ишь, -ят, мин. гиал, гнала, гнал |о, -и несв. кого-что 1 карам; ~ стадо карам стадото 2 пъдя, пропъждам, гоня, про- гонвам; ~ кого из дома, на улицу пъдя някого от къщи, навън гнезд|| 6, -а , мн. гнёзда, гнезд с гнездо; ~ о ласточки гнездо на ластовнчка; птйца летйт в ~ о птицата лети към гнездото си Г незло говорЦ йть, -ю, -ишь, -ят несв. 1 (св. ска­ зать) кому что, о ком-чём, със съюз что и без доп. говоря, казвам; ~й ть правду казвам нстнната; ~ й т ь громко, быстро говоря високо, бързо; докладчик ~ й т о последних событиях докладчикът говори за последните събития; он ~ й т, что сестра больна той казва, че сестра (му) е бол на 2 (св. поговорйть) с кем говоря, разговарям, приказвам; ~ й т ь с учителем гово- Говорить по телефону ря с учителя; ~ й т ь по телефбну говоря по телефона; мы ~йли об этом между собой нне говорихме за това помежду сн; друзья ~ й л н до поздней ночи приятелите приказваха до късно през нощта 3 (само несв.) говоря; ребёнок ещё не умеет ~ й т ь детето още не е проговорило; он хорошо ~ й т по-французски и по-русски (на французском и русском языках) той добре го­ вори френски и руски О иначе ~ я с други думи год, -а, предл. в -у,о -е,мн. -ы и -а, лет, -ам м 1 година; идёт тысяча девятьсот восемьдесят третий ~ сега е 1983 година; план работы на ~ (на пять лет) план за работа за една година (за 5 години); выполнить пятилетку в четыре ~ а изпълня петилетката за 4 години; в прош­ лом~у, вэтом ~у, вбудущем ~у миналата година, тази година, догодина; через два ~ а , через двадцать лет след 2 години, след 20 го- днни; это было ~ назад, несколько лет назад това се случи преди една година, преди няколко години; прошёл (одйн) двадцать одйи ~ мина една година, 21 година; прошло два, три, четыре, двадцать два.., минаха 2, 3, 4, 22... години; прошло пять, двадцать пять, тридцать... лет минаха 5, 25 , 30 ... години; сколько вам лет? на колко сте години?; ребёнку одйи ~ детето е на една година; девочке четыре ~ а момичен- цето е на 4 години; сыну семь лет синът ми е на 7 години 2 (само мн.): год|ы, -ов, -ам какие, чего години; детские, школьные ~ ы детските, ученическите годнни; ~ ы юности, гражданской войны годините на младостта, на гражданската 55
год ГОР войнаО из~а в~ отгодинанагодина; не по ~ а м не за годините си; он серьёзен не по ~ а м той е твърде сериозен за годините си; с ^ а м и с течение на времето; круглый ~ цяла година; Новый ~ Нова година; встретить Но­ вый ~ посрещна Новата година; поздравить с Новым ~ о м честитя Нова (та) година; учеб­ ный ~ учебна година годиться, гожусь, год |ншься, -ятся несв. ста­ вам; бива (ме) за нещо; эти туфли годятся для любой погоды тези обувки стават за всякакво време; это никуда не годится това на нищо не прилнча (много лошо) годов|| ой, -ая, -ое, -ые годишен; ~ ой план годишен п^ан годовщин На, -ы ж годишнина; семьдесят третья Великой Октябрьской социалисти­ ческой революции 73-та годишнина на Вели- ката октомврийска социалистическа рево­ люция; праздновать ~ у свадьбы празнувам годишнина от сватбата^си голов|[ а, -ы, вин. голову, мн. головы, голов, - ам ж глава; повернуть, опустить, наклонить, поднять голову обърна, наведа, наклони, вдиг- на глава; кивнуть ~ой кимна с глава; у меня болит ~ а боли ме глава(та) О ~ а идёт/ пошла кругом у кого зам айва / замая (ми) се главата; ломать голову над чем блъскам си гла- вата над нещо; ие выходит из ~ ы не (ми) из- лиза от главата; с ~ой умен (човек); с ~ой (уйти во что) изцяло, съвсем; он с ~ о й ушёл в работу той изцяло се отдаде на рабогата; выбросить из ^ ы что избия си от главата нещо; выдать себя с ~ой издам се головнЦ ой, -ая, -ое, -ые отнасящ се до глава; ~ ой мозг главен мозък; ~ а я боль главо- бол(ие); ~ о й убор (шляпа, платок и т. н .) шап­ ка, кърпа за глава и т. н. голод, - а м глад; испытывать ~ изпитвам глад голодн|| ый, - ая, -ое, -ые; голоден, голодна, гблодн |о, -ы и голодны ( против. сытый) гладей; ~ а я собака гладно куче; я не голоден не съм гладей голос, -а,мн. -а, -овмглас; звонкийдетский ~ звънлив детски глас; говорить тихим ~ о м го­ воря с тнх глас; услышать знакомый ~ чуя познат глас; узнать кого по ~ у позная някого по гласа; раздались громкие ~ а чуха се високи гласове; избрать делегата большинством ~ о в изберем делегата с мнозинство; иметь право ~ а имам право на глас ф во весь ~ с пълен глас; подавать/подать ~ обаждам/обадя се голосовании е, -я с гласуване; ставить вопрос на ~ е поставим въпроса на гласуване голосовать, голосу |ю, -ешь, -ют несв. (с в. проголосовать) гласувам; ~ против какого предложения гласувам против някакво предло­ жение голубЦ ой, -ая, -ое, -ые небесносин; ~ о е иёбо синьо небе; ~ы е глаза сини очи; ткаиь ~ого цвета небесносин плат голубЦ ь, -я, мн. - и, -ей м гъл ъб; дикие, до­ машние ~ и диви, питомни гълъби гол|| ый, -ая, -ое, -ые гол; ~ы е руки голи ръце; ~ая шея гола шия; ~ый ребёнок голо дете; ~ ы е ветви голи клони; ~ а я местность гола местност; ^ ы е поля голи полета горII а, -ы, вин. гору, мн. горы, гор, -ам ж (не бъркай с лес) планина; большая ~ а голяма планина; вершина ~ ы върхът на планината; спускаться с ~ ы слизам от планината; под­ ниматься на ~ у (из)качвам се на платината; идти в гору вървя нагоре, по нанагорнище ф ндтн/пойтн в гору издигам/издигна се, преуспя- вам/преуспея гораздо парен, (при сравн. ст. на прил. и па­ рен.) много по ~ больше, меньше, лучше много по-голям (повече), много по-малък (по- малко), много по-добър (по-добре) гордиться, гор|жусь, -дншься, -дятся несв. кем-чем гордея се; ~ сыном, успехами товари­ ща, своей работой гордея се със си на си, с успе- хите на другаря си, със своята работа гордост|| ь, -и ж гордост; оскорбить чью ~ ъ оскърбя нечия гордост; испытывать ~ ь з а свою страну изпитвам гордост за страната си; гово­ рить с ~ ь ю о своих друзьях говоря с гордост за другарите си горд|| ый, -ая, -ое, -ые; горд, горда, гордо, горды горд; ~ ы й человек горд човек; ои горд доверием своих друзей той се гордее с доверието на приятелите си; мы горды за свой иарод ние се гордеем с народа си гор|| е, -я (мн. няма) с 1 скръб, печал, тъга, мъка; поседеть от ~ я побелея от скръб; делить ^ е и радость с друзьями деля мъка и радост с другарите си 2 нещастие; у меня большое ~ е случи ми се голямо нещастие; пережить много ~я преживея много нещастия гор|| ёть, -йт, -ят несв. 1 (св. сгореть) горя; в печке ^ я т дрова в печката горят дърва 2 (са­ мо несв.) светя; в комнате ~й т свет в стаята свети; на столе ~ й т лампа на масата свети лампа 3 (само несв.) светя, блестя; глаза ~ я т от радости очите (й) блестят от радост горизонт, - а м хоризонт; солнце скрылось за ~ о м слънцето се скри зад хоризонта; солнце появйлось над ~ о м слънцето се издигна над хо-
ГОР гос ризонта; на ~ е показался пароход на хоризонта се появи параход горизонтально парен. (против. вертикально) хоризонтално, водоравно горизоитальиЦ ый, -ая, -ое, -ые (против, вер­ тикальный) хоризонтален, водоравен; ~ а я ли­ ния« поверхность хоризонтална линия, повърх- ност; ~ о е положение хоризонтално положение горл]] о, -а с гърло; закрыть ~ о шарфом увия си гърлото със шал; у девочки болит ~ о момиченцето го боли гърло горн|| ый, -ая, -ое, -ые (не бъркай с верхний) планински; ~ ы е вершины планински върхове; да; поехать за ~ замина извън града; жить за ~ ом жнвея извън града городск)! ой, - ая, -ое, -йе градски; ~ой транспорт градският транспорт; ~ о е население градското население; ~ а я библиотека градска библиотека Горное озеро (озеро Рица на Кавказе) ~ ы й климат, водопад планински климат, водо­ пад; ~ое озеро планинско езеро; ~ы е луга пла­ нински ливади город, -а, мн. - а, -ов м (не бъркай с град) мишлен град; население ~ а населението на гра­ да; жить в ~ е живея в града; строить новые ~а строя нови градове О за ~(ом ) извън гра- Горох горох, - а м грах горст|| ь, -и,мн. -и, -ейж шепа; ~ ь муки шепа брашно; ~ ь земли шепа пръст горьк|| ий, -ая, -ое, -не; горек, горька, горьк| о, - и и горьки горчив, лют; ~ о е лекарство горчиво лекарство; ~и й перец лют пипер, люти чушки горько парен, горчиво О ~ плакать плача горчиво горячИий, -ая, -ее, -ие; горяч, -а, -6, -н 1 (про­ тив. холодный в 1 знач.\ ср. жаркий, тёплый в 1 знан.) горещ, топъл; —'НЙ чай топъл чай; ~ ая пища топла храна; ~ая вода (в квартире) топла вода; мыться ~ е й водой мия се с топла вода; гладить ~н м утюгом гладя с гореща ютия; лежать на ~ем песке лежа на горещия пясък 2 горещ, пламенен, страстен; ~ и й привет горещ поздрав; ~ а я любовь пламенна любов; ~ е е желание горещо желание горячо парен, горещо; ~ любить горещо оби- чам; ~ поздравлять с чём-нибудь горещо поз- дравявам по някакъв повод господйн, - а , мп. господ!) а, господ, -ам м гос­ подин; ~ посол господин посланик; ~ прези­ дент господин президент господств!! овать, -ую, -уешь, -уют несв. гос- подствувам; ~о вать на море господствувам по море гостеприймно парен, гостоприемно; ~ встре­ тить кого гостоприемно посрещна някого гостеприймнЦ ый, -ая, -ое, -ые; гостепрнйм |ен, - на, -но, -ны гостоприемен; ~ ы й хозяин госто- приемен домакии; ~ ы е люди гостоприемни хора гостйниц|| а, -ы ж хотел; остановйться в ~ е отседна на хотел; снять номер в ~ е наема стая в хотел гостЦ ь, -я, мк. - и, -ей м гост; приглашать, принимать, встречать ~ ёй каня, приемам, по- тъгтл', тфовъдагь ~ я до дверей изпратя госта до вратата; быть в ~ я х на гости съм; идтй/пойтй B/vHK знакомым отивам/отида на гости при познати 57
гос ГРА Гостиница (Ленинград) гостьЦ я, -и ж гостенка государствеинЦ ый, -ая, -ое, -ые държавен; ~ ы й строй държавен строй; ~ а я власть дър- жавна власт; ~ ы е границы държавни граници государств|| о, - а с държава; советское, социа­ листическое ~ о съветска, социалистическа държава; ~ о рабочих н крестьян държава на работницнте и селяните; границы ~ а границите на държавата; органы управления ~ о м орга- иите за управление на държавата готов|| ить, -лю, -ишь, -ят несв, (св. пригото­ вить) 1 кого-что готвя, прнготвям, подготвям; ^ и т ь статью для газеты готвя статия за вест­ ника; ~ и т ь машину к поездке подготвям колата за пътуване; ~ н т ь новую роль готвя нова роля 2 что и без доп. готвя; ~ить завтрак, обед, ужин готвя закуска, обид, вечеря; сестра хоро­ шо ~ и т сестра ми готви хубаво готов|| иться, -лю сь, -ишься, -ятся несв. (се. приготовиться) к чему и с инф. готвя се, пригот- вям се, подготвям се; ~ иться к поездке, к з а ­ нятиям, к приёму гостей готвя се за пътуване, 58 за занятия, за посрещане на гости; они ~ я т с я сдавать экзамены те се готвят за изпити готов|| ый, -ая, -ое, -ые; готов, -а , -о, -ы готов; купить ~ о е платье купя готова дреха; магазин ~ о г о платья магазин за готово облекло; обед готов обядът е готов; машина ~ а , можно ехать колата е готова, можем да тръгваме; лётчик готов к полёту летецът е готов за полет; ученики ~ ы к экзаменам учеиидите с а готов и за изпити- те; быть ~ ы м на всё готов съм на всичко; он всегда готов помочь товарищам той винаги е готов да помогне на другарите си град,-а л (небъркай с город) град, градушка; идёт ~ вали град; пошёл дождь с ~ ом завал я дъжд с градушка градус, - а м градус; угол в сорок пять ~ о в ъгъл 45 градуса; четыре ~ а тепла 4 градуса над нулата; на улице десять ~ о в мороза навън е 10 градуса под нулата; температура воды двадцать пять ~ о в температурата на водата е 25 градуса; пять ~ о в выше (ниже) нуля 5 градуса над (под) нулата
гражданин, - а , мн. граждане, граждан м гражданин; ~ Советского Союза гражданин на Съветския съюз; права н обязанности граж­ дан правата и задълженията на гражданите; защита отечества — долг каждого ~ а защитата на отечеството е дълг на всеки гражданин; пройдите в зал гражданине, минете в залата; граждане, соблюдайте тишину граждан и, пазете тишина граждаик|| а, -и, мн. граждан |кн, -ок, -кам ж гражданка граждански нй, -ая, -ое, -ие граждански; ~ о е право гражданско право; ~ и е законы граждан­ ски закони; защита отечества — ~ н й долг каж­ дого защнтата на отечеството е граждански дълг на всеки човек; ~ и й воздушный флот граждански въздушен флот О ~ а я война гражданска война грамм, -а, мн. -ы, -ов и грамм м грам; ку­ пить двести ~ о в масла купя 200 грама мас­ ло грамматик)! а, -и ж граматнка; школьная ~ а училищна граматика; изучать ~ у русского язы­ ка изучавам граматиката на руския език грамматически ий, - ая, -ое, -не граматичен; ~ н е правила граматнчни правила границ|| а, - ы ж граница; государственная ~ а Советского Союза държавна граница на Съветския съюз; ~ а между двумя странами граница между две страни; ~ а идёт по реке границата минава по реката О за ^у , за ~ей зад граница, в чужбина; онн поехали за ~ у те заминаха в чужбина; он часто бывает за ~ ей той често пътува в чужбина; нз-за от чуж­ бина; он недавно вернулся из-за ~ы той скоро се върна от чужбина грем|| ёть, -лю, -ишь, -ят несв. гърмя; гром ~ й т гърми; на улице ~ й т музыка навън гърми музика; хозяйка ~ е л а посудой домакинята тра­ ка ше със съдовете гре|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. согреть) кого- что топля, стоплям; грея; ~ т ь воду топля вода; ~ т ь руки у костра топля си ръцете на огъня; солнце ~ е т землю слънцето стопля земята гриб, - а м гъба; съедобный ~ ядивна гъба; ГРА белый ~ маматарка; собирать ~ ы в лесу бера гъби в гората; жарить ~ ы пържа гъби грибн|| ой, -ая, -ое, -ые гъбен; ~ой суп чорба от гъбн грипп, -а м грип; болеть ~ о м боледувам от грип; у меня ~ болен съм от грип гроб, -а, предл. о -е, в -у, мн. -ы, -ов м (не бъркай с могила) ковчег гроз|| а, -ы, мн. грозы, гроз ж буря с гръм и мълнни; ночью была сильная ~ а през нощта имаше енлна буря гром, - а м гръм, гръмотевнца; ~ гремйт гърмн; раздался ~ чу се гръм громадн|| ый, -ая, -ое, -ые; громад |ей, -на, - но, -ны грамаден, огромен; ~ о е сооружение грамадно съоръжение громк|| нй, - а я, -ое, -не; громок, громка, гром- к|о, -и; сравн. ст. громче (против. тйхий в / знач.) силен, гръмък, висок; ~ н й стук силно почукване; ~ а я музыка силна музика; ~ и й смех висок смях; говорить ~ и м голосом говоря високо громко, сравн. ст. громче парен. (против. тйхо в / знач.) силно, гръмко, внсоко; ~ раз­ говаривать говоря високо громче неизм. 1 сравн. ст. на громкий по- силен, по-висок 2 сравн. ст. на громко по-силно, по-високо; повторите я плохо слышу повто- рете по-високо, лошо (ви) чувам грубо парен, грубо; ~ разговаривать с кем разговарям с някого грубо грубЦ ый, -ая, -ое, -ые; груб, груба, груб |о, -ы и грубы груб; ~ а я мебель груби мебели; ~ а я обувь груби обувки; ~ а я ткань, шерсть груба тъкан, вълна; ~ ы й человек груб човек; ~ое обращение груби обноски; ~ а я ошибка груба грешка; ~ о е нарушение дисциплины гру­ бо нарушаване на дисциплината груд|1 ь, -й, предл. в (на) -й, мн. -и, -ей ж гърди; широкая, узкая ~ ь широки, теенн гърди; ноейть орден на ~ й нося орден на гърдн- те си; чувствовать боль в ~ й усещам болка в дърдите О встать (или стоять) ~ъю за кого-что защитя/защнщавам с гърдите си някого-нещ о груз, -а м (не бъркай с товар) товар; машйна с тяжёлым ~ом кола с тежък товар; ~ от­ правили поездом изпратиха товара с влак грузить, гружу, груз |ншь, -ят несв. (св. по­ грузить I) кого-что товаря, натоварвам; ~ ве­ щи иа машину товаря багаж (а) в колата; ~ ба­ гаж в вагон товаря багаж (а) във вагона грузовйк, - а м камнон; перевозить вещи иа ~ ё пренасям багаж (а) с камион гру р грузов|| ой, -ая, -ое, -ые товарен; ~ой тран­ спорт товарен транспорт; ~ а я машина камион; ~ ы е самолёты товарни самолети 59
ГРУ групп|| а, -ы ж трупа; делегаты входйли в зал небольшйми ~ам и делегатите влизаха в за л ат а на малки групи; профсоюзная, партйй- ная ~ а профгрупа, партийна трупа; ~ а по изу­ чению иностранного языка трупа за изучаване на чужд език грустйть, грущу, груст|йшь, -ят несв. тъжа, тъгувам; ~ о прошлом тъгувам за миналото грустно (против, весело) 1 парен, тъжно; ~ улыбнуться, посмотреть усмихна се, поглед- на тъжно 2 безл. като сказ, кому тъжно е; мне ~ тъжно ми е грустн|| ый, -ая, -ое, -ые; грустен, грустна, грусти |о, -ы и грустны (против, весёлый) тъжен, печален, жален; ~ ы й вид печален вид; ~ ы й голос тъжен глас; ~ а я песня тъжна песен; почему вы такая ~ая (так ~ы)? защо сте толкова тъжна? груш|| а, -и ж круша; в саду растёт ~ а в Груша градината расте круша; компот из груш компот от круши грядк|| а, -и, мн. гряд|ки, -ок, ~ кам ж (не бъркай с клумба) леха (зеленчукова) грязно парен, и безл. като сказ, (против. чисто) кал но; мръсно; на улице ~ после дождя навън е кално след дъжда; в комнате было ~ в стаята беше мръсно грязн|| ый, - ая, -ое, - ые; грязен, грязна, грязн |о, -ы и грязны (против, чистый) кален; мръсен; ~ ы й двор кален двор; ~ ы е руки мръсни ръце; ~ а я посуда мръсни съдове; ~ о е бельё мръсно бельо; ~ ы й пол мръсен под гряз||ь, -и,предл.о -и,в -йж\кал;идтйпо ~и газя из калта; упасть в ~ ь падна в калта; на улице после дождя ~ ь навън след дъжда е кално 2 кал, мръсотия; руки в ~ й ръцете (му) са мръсни; в комнате ~ ь в стаята е мръсно губ|| а, -ы, мп. губы, губ, -ам ж устна; верх­ няя, нйжияя ~ а горна, долна устна; красить губы червя устните си; поцеловать в губы целу- на по устните; с улыбкой на ~ а х с усмивка на уста гул я|| ть, -ю, -ешь, -ют песв. разхождам се; ~ т ь с детьмй разхождам се с децата; ~ть по городу, по парку разхождам се из града, из парка гусйн|| ый, -ая, -ое, -ые гъши; ~ы й жир гъша мае О ~ое перо паче перо густ|| ой, -ая, -ое, -ые; густ, густй, густ |о, - ы и густы; сравп. ст. гуще 1 (против, редкий 60 в 1 зпач.) гъст; ~ой лес гъста гора; ~ая тра­ ва гъста трева; ~ ы е волосы гъста коса 2 (против, жйдкий във 2 зпач.) гъст; ~6е ва­ ренье гъсто сладко; ~ а я каша гъста каша Гусь гус|| ь, -я, мп. -и, -ей м гъека гуще пеизм. сравп. ст. па густой по-гъст д да I частица (против, нет в 1 зпач.) да; все пришлй на занятия?— да всички ли дойдоха на занятия?— да; ты закончил работу?— да, за ­ кончил довърши ли работата?— да, довърших я да II съюз но, обаче, ама; я хотел сделать это, да не было времени исках да направя това, но нямах време давать, даю, даёшь, дают несв. (св. дать) I кого-что кому-чему да вам; ~ больному лекар­ ство давам лекарство на болния; ~ ученикам домашнее задание давам домашно на учени- ците; ~ доход давам доход; земля даёт бога­ тый урожай земята дава богата реколта 2 давам, организирам; в театре давали новый спектакль в театъра даваха нова пиеса 3 с ипф. давам, шум не давал ему спать шумът му пречеше да спи 4 със съотв. същ. давам; ~ ответ давам отговор; ~ согласие давам съгласие; ~ за ­ дание давам задача; ~ обещание давам обеща­ ние 5 (повел, давай с ипф. на глаг. от песв. в. или с / л. мп. ч. бъд. вр.) хайде; давай играть! хайде да играем!; давай сядем! хайде да седнем!; давайте обедать! хайде да обядваме!; давайте поговорйм! хайде да поприказваме! ф не ~ по­ коя не оставим на мира; ~ волю (чувствам, слезам и т- п .) давам воля (на чувства, сълзи и т. к .); ■— слово а) давам дума, обещавам; б) давам думата пякому; ~ телеграмму изпра- щам телеграма; не ^ в обйду кого застъпвам се за някого, не позволявам да обидят някого; ~ выговор кому наказвам с мъмрене пякого 'давлёни|| е, -я с 1 налягане; ~ е воды наля- гането на водата; атмосферное ~ е атмосферно налягане; кровяное ~ е кръвно налягане; вы­ сокое ~ е (крови) високо кръвно 2 натиск.
ДАВ ДВЕ д въздействие; оказывать ~ е на кого оказвам въздействне върху някого давно парен, (против, недавно) отдавна; это было ~ това се случи отдавна; он ~ приехал той пристигна отдавна; мы познакомились ~ ние се запознахме отдавна; он живёт здесь ~ той отдавна живее тук; я ~ его не вйдел отдав­ на не съм го виждал даже частица дори, даже; ~ дети это пони­ мают даже децата разбират това; он ~ не смотрит на меня той дори не ме поглежда далее парен. по-нататък; и так ~ и тъй на- татък далёкÜ ий, -ая, -ое, -ие; далёк, далек |а, -6, - и; сравн. ст. дальше I (против, блйзкий в 1 зпа н .) далечен; ~ и е страны далечни страни; ~ и й путь далечен път; ~ о е путешествие далеч- но пътуване 2 (против, блйзкий във 2 знач.) да­ лечен; ~ о е будущее далечно бъдеще; ~ о е прошлое далечно минало; в ~ о м детстве в да- лечното детство далеко, сравн. ст. дальше (против, близко) 1 парен, далеч (е), далёко; жить ~ от города живея далеч от града; сидеть ~ от сцены седя далече от сцената; уехать ~ замина надалече 2 като сказ, далеч (е) е; фронт отсюда ~ фронтът е далеч оттук; до дому ещё ~ още сме далеч от дома (има още много път) 3 като сказ, далеч (е) е; до весны ~ пролетта е още далече <£> ~ за полночь късно след полунощ; ему ~ за сорок той отдавна е прехвърлил чети- ридесет(те); он ~ не глуп той сьвсем не е глупа в; он ~ пойдёт той ще отиде далеч, ще напредне дальнёйш|| ий, - ая, -ее, -ие по-нататъшен, следващ; ждать ~ и х указаний чакам по-ната- тъшни указания О в ~ е м по-нататък, за - напред, за в бъдеще; в ~ е м мы обо всём дого­ воримся по-нататък ние ще се уговорим за всичко дальнЛ ий, -яя, -ее, -ие далечен; ~ и е районы страны отдалечени (те) райони на страната; ~ и й путь далечен път дальше неизм. I сравн. ст. на далёкий по- далечен 2 сравн. ст. на далеко но-далече 3 парен, след това, после, по-нататък; что бу­ дет ~ ? какво ще стане по-нататък?; рассказы­ вай ~ разказвай по-нататък данн|| ый, -ая, -ое, -ые 1 даден; ~ы й факт даден факт; ~ о е условие дадено условие; в ~ ом случае в дадения случай; в ~ое время понастоящем; в ~ ы й момент в момента; в ~ у ю минуту в тази минута 2 като същ . данн |ые, -ых мн. данни; по официальным ~ ы м сгюред офици- алните данни; сделать вывод на основании мно­ гих — ых направя извод въз основа на много данни дарить, дарю, дар |ишь, -ят несв. (св. пода­ рить) кого-нто кому-чему (по)дарявам; ~ де­ вушке цветы гюдарявам на девойката цветя дат|| а, -ы ж дата; ~ а рождения дата на раждането; указать ~ у посоча датата; Седь­ мое ноября тысяча девятьсот семнадцатого го­ д а — историческая ~ а Седми ноември 1917 година е историческа дат а дательный: ~ падёж грам . дателен падеж дать, дам, дашь, даст, дад|| йм, -йте, - ут, мин. дал, дала, дал|о, -и (не дал, не дала, не дало, не дали) св. (несв. давать) 1 кого-что кому-чему, също с инф. дам; ~ кнйгу това­ рищу дам книгата на другаря си; ~ свой адрес знакомым дам адреса си на познатите; дайте мне ключ от комнаты дайте ми ключа от стаята; фабрика дал& з а месяц много метров ткани фабриката произведе за един месец много метри плат 2 дам, организирам; ~ концерт дам кон­ церт; ~ обед в честь высокого гостя дам обед в чест на високия гост 3 с инф. дам; ~ кому пить, есть дам на някого да пне, да яде 4 със съотв. съ щ . дам; ~ приказ дам заповед; ~ сиг­ нал дам сигнал О ~ волю (чувствам, слезам и т.н.) дам воля (на чувства, сълзи и т.н.); ~ слово а) дам дума, обещая; он дал слово не опаздывать той обеща да не закъснява; б) дам думата някому; председатель дал мне слово после перерыва председателят ми даде думата след почивката; ~ телеграмму изпратя теле- грама; не ~ в обйду кого застъпя се за няко­ го, не позволя да обидят някого; — пощёчину ударя плесница; я тебе дам! ще ти дам да раз­ берет!; как пить сто на сто, непременно дач || а, -и ж вила; большая, новая ~ а голям а, нова вила: жить на ~ е живея на вилата; по­ ехать на ~ у замина на вилата два, двух м, с два, две; двама; две, двух ж числ. две; ~ человека двама души; двум то­ варищам на двама другари; ~ окна два про- зореца; ~ села две села; около двух рублей около две рубли; он живёт двумя этажами вы­ ше той живее два етажа по-горе; две жёнщины две жени; двум подругам на двете приятелки; с двух сторон от двете страни двадцати ый, -ая, -ое, -ые числ. двадесети; ~ ы е годы двадесетте години двадцат|| ь, -н числ. двадесет; ~ ъ человек 20 души; ~ ь пять лет 25 години двенадцати ый, -ая, -ое, -ые числ. дванадесети двенадцати ь, -и числ. дванадесет; ~ ь де­ вочек и мальчиков 12 момичета и момчета; до~и летдо12години; к~и часам към 12ча­ са; в году ^ ь месяцев годината има 12 месеиа дверЦ ь, -и, предл. о -и, в (на) -й, мн. {cfc£t{o като ед. ч .) -и, -ей. твор. -ьмй и -ями ж (не оър- кай с ворота) врата; дубовая ~ ь дъбова врата; ~ь в комнату врата (та) към стаята; открыть, закрыть ~ ь отворя, затворя вратата; войтй в ~ь вляза през вратата; подойтй к ~и (к ~ям) приближа се до вратата; стоять у ~и , у ~ёй, 61
ДВЕ ДЕД Дверь в ~ях стоядо,навратата О показать (на) ~ь кому песоча вратата на някого, изгоня някого; при закрытых ~ я х при закрити врати двести, двухсот числ. двеста; ~ человек 200 души; в двухстах метрах от дороги на 200 метра от пътя двйгател|| ь, -я м двигател; электрический, реактивный ~ ь електрически, реактивен дви га­ тел; ~ ь внутреннего сгорания двигател с вътрешно горене; включйть, выключить ~ ь включа, изключа двигателя двйга|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. что и чем движа, местя, премествам; ~ т ь мебель премествам мебелите; ~ т ь руками мърдам ръцете си двйгаЦ ться, -юсь, - ешься, - ются и двй- ж| ешься, -утся несв. движа се; ~ ться быстро, медленно движа се бързо, бавно; трамвай ~ е т с я по рельсам трамваят се движи по релсите; поезд движется со скоростью сто километров в час влакът се движи със скорост 100 кило­ метра в час; не ~йся! не мърдай! движении е, - я с движение; быстрое, медлен­ ное ~ е бързо, бавно движение; приводйть в ~ е пускам в движение, задвижвам; приходить в ~е задвижва се; ~ е руки, головы движение на ръката, на главата; быстрые, ловкие ~ я бързи, ловки движения; сделать осторожное ~ е на- правя предпазливо движение; лежать без ~ я лежа неподвижно; правила уличного ~ я пра- вилата за уличното движение; на улицах горо­ да большое ~ е по улидите на града има голямо движение; революционное, рабочее ~ е рево­ люционно, работническо движение; ~ е борцов за мир движението на борците за мир двое, двоих, двоим числ. (с одуш. същГм. р ., със същ., имащи само мн. ч., и с личн. мест, в мн. ч .) два, двама, две; ~ братьев двама братя; ~ мужчйи двама мъже; ~ детей две деца; ~ суток две деноношия; иас, вас, их ~ ние сме, вие сте, те са двама двойкЦ а, -и^ мн. дво |йки, -ек, -йкам ж двой­ ка; ему поставили ~ у писаха му двойка двойи|| ой, -ая, -ое, -ые двоен; ~ой расход двоен разход; ~ а я плата двойна такса; ~ ы е двери двойни врати двор, -а м двор; въехать во ~ вляза в двора (с превозно средство) ; вход в дом со ~ а входът е откъм двора; окна выходят во ~ прозорците гледат към двора 0 на ~ ё (на)вън, вънка двор!! ёц, -ца м 1 дворец; мраморный ~ мра- морен дворец; Большой Кремлёвский ~ ё ц Го- лемият кремълски дворец; во ~ ц ё находится му­ зей в двореца има музей 2 чего Дворец; Дворец культуры Дворец на културата; Дворёц съез­ дов Дворец на конгресите; соревнования во Дворцё спорта състезания в Двореца на спорта; заниматься в кружке при Дворцё пионеров участвувам в кръжока при Двореца на пионе- рите двоюродн|| ый, -ая, -ое, -ые: ~ ы й брат бра- товчед; ~ а я сестра братовчедка двухсот!! ый, - ая, -ое, - ые числ. двустотен дёвочкН а, -и, мн. дёвоч |ки, -ек, -нам ж (не бъркай с дёвушка) момиче (нце). —аималь­ чик момиченце и момченце; ~ а семи лет моми- ченце на 7 годный; ~ и играют в куклы моми- ченцата играят на купли дёвушк!! а, -и, мн. дёвуш |ки, -ек, -кам ж (не бъркай с дёвочка) девойка, момиче; молодая, красивая ~ а младо, хубаво момиче девяиост!! о, - а числ. деветдесет; ~ о человёк 90 души; дёдушке исполнилось ~ о лет дядо (ми) навърши 90 годный девяностЦ ый, -ая, -ое, -ые числ. деветдесети девятисот 1| ый, -ая, -ое, -ые числ. деветстотен девятнадцати ый, - ая, -ое, -ые числ. деветна- десети девятнадцати ь, -и числ. деветнадесет; ~ ь лет 19 годный девят|| ый, - ая, -ое, -ые числ. девети дёвят|| ь, -й числ. девет; ~ ь человёк 9 души; приходйть на работу к ~ й часам утра идвам на работа към 9 часа сутринта девятьсот, девятисот числ . деветстотин; ~ рублей 900 рубли дед, -а м (не бъркай с дядя) дядо 0 Дед- мороз Дядо Мраз дёдушк|| а, -и, мн. дёдуш |ки, -ек, -кам м (не бъркай с дядя) дядо; ~ а с внуком дядо с внуче 62
ДЕЕ ДЕМ деепричасти|| е, -я с грам . деепричастие дежурить, дежур |ю, -ишь, -ят несв. дежуря; ~ по школе главен дежурен съм в училище; ~ на заводе дежуря в завода дежурн|| ый, -ая, -ое, -ые 1 дежурен; —ый врач, учитель дежурен лекар, учител 2 като същ. дежури|ый, -ого м дежурен; дежурн|ая, -ой ж дежурна; ~ ы й по школе, по вокзалу дежурен в училището, на гарата; кто сегодня ~ ый? кой е дежурен днес? действий е, -я с 1 действие; постъпка; наме­ тить план ~ й набележа план за действие; его ^ я не получили одобрения неговите дей­ ствия не получиха одобрение 2 действие, рабо­ та; ~ е мехаийзма работата на механизма; привестй в ~ е пусна в действие 3 (въз)дей ствие; ~ е солнечных лучей на растения въздей- ствие(то) на слънчевите лъчи върху растения- та; под ~ е м тепла под действието на топлината; лекарство оказало сйльиое ~ е лекарството оказа силно въздействие 4 действие, акт; драма в четырёх ~ я х драма в 4 действия О вводйть/ ввестй в ~ е пускам/пусна в експлоатация; вступать/ вступйть в ~ е влиза/влезе в сила действительно н ар еч . действително, наисти- на; он ~ болей той наистина е болен действйтельност|| ь, -и ж действителност; современная ~ ь съвременната действителност 0 в ^ и в действителност действ!! овать, -ую, -уешь, -уют несв. 1 дей- ствувам; ~ о в а т ь самостоятельно, решительно действувам самостоятелно, решително; отряд ~ овал в тылу врага отрядът действуваше в ти- ла на противника 2 (само 3 л.) работи; как ~ у е т этот прибор? как работи този уред? 3 на кого-что и без доп. (въз)действувам, влияя; лекарство хорошо ~ у е т лекарството действува добре; угрозы на него не ~ у ю т заплахите не му действуват О дующие лица действуващи лица декабри ь, -я м декември; ои приедет в ~ ё (пятого ~ я ) той ще пристигне през декември (на пети декември) декабрьск|| ий, - а я , -ое, -ие декемврийски делать, дела |ю, -ешь, -ют несв. (св. сделать) 1 что правя, върша; ~ всё быстро, хорошо правя всичко бързо, добре; ничего не ~ нищо ие върша 2 что правя, постъпвам; так нельзя ~ така не се прави; что вы собираетесь ~ ? какво миелите да правите?; ои ие знал, что ~ той не знаеше какво да прави 3 что правя, изработ- вам; ~ мебель правя мебели 4 что правя; ~ замечание правя забележка; ~ ошибки правя грешки; ~ подарок правя подарък; ~ уступку кому правя отстъпка на някого; ~ попытку пра­ вя опит; ~ выговор мъмря 5 кого-что кем-чем или каким правя; ~ к о го своим помощником правя някого свой помощник; очкй делали его неузнаваемым очилата го правеха неузнаваем О ~ вид преструвам се, правя се; ~ из мухи слона правя от мухата слон, от нищо нещо дела!! ться, - ется, -ются несв. (само 3 л.) става; что здесь ~ется? какво става тук? делегат, -а м делегат; ~ съезда делегат на конгреса; ~ от завода делегат от завода делегации я, -и ж делегация; советская ~ я съветска делегация; иностранная ~ я чужде- странна делегация; встречать ~ ю посрещам делегация(та); в конгрессе участвовали ~ и многих стран в конгреса взеха участие делега­ ции от много страни делёииН е, -я с 1 разделяне, делене; ~ е на части разделяне на части 2 (против. умноже­ ние) деление; ~ е чисел деление на числата делйть, делю, дел |ишь, -ят несв. (св. разде- лйть) 1 кого-что деля, разделяй; ~ учеников на группы разделяй учениците на групи 2 что (против, умножать) деля; ~ числа деля числа 3 что с кем деля, споделям; ~ с друзьями горе и радость споделям с приятелите си скръб и радост делйться, делюсь, дёл|ишься, -ятся несв. 1 (св. разделйться; само 3 л.) дели се; звуки де­ лятся иа гласные и согласные звуковете се де­ лят на гласни и съгласни 2 (св. поделйтьей) чем с кем споделям; ~ с кем знаниями, опы­ том работы споделям с н як ого своите знания, опита си в работата дел!! о, -а, мн. - а , дел, -ам с работа; дело; в някои съчетания с род. п. не се превежда; важное, трудное ~ о важна, трудна работа; ~ о воспитания молодёжи възпитанието на младежта; заниматься общественными ~ а м и занимавам се с обществена работа; прини­ маться за ~ о залавям се за работа; иметь много дел имам много работа; быть без ~ а нямам работа; текущие текущи работи; обсуждать ~ а завода обсъждам работите иа завода; министерство внутренних дел министер­ ство на вътрешните работи; защита Родины — ~ о всего народа защитата на родината е дело на целня народ; труд — ~ о чести трудът е въпрос на чест; это наше общее ~ о това е наша обща работа ф в том, что... работата е там, че...; в (на) самом ~ е в действителност; в чём ~ о? какво има?;иметь ~о скем-чем имамра­ бота с някого-нещо; на ~ е в действителност; то и ~о постоянно; как ~а? как върви ра­ ботата? демократически ий, - а я , -ое, -ие демократи­ чен; ~ и й строй демократичен строй; ~ а я рес­ публика демократична република демократа!! я, -и ж демокрация; социалистй- ческая ~я социалистическа демокрация; партийная ~ я партийна демокрация демонстрации я, -и ж демонстрация, манифе­ стация; праздничная ~ я трудящихся празнич- на манифестация на трудещите се; участвовать 64
Праздничная демонстрация трудящихся на Красной площади в ~ и участвувам в манифеста цията, в демон- страцията дёиежнН ый, -ая, -ое, -ые паричен; ~ а я ре­ форма парична реформа день, дня м ден; зимний, солнечный ~ зимен, слънчев ден; в середине (в конце) дня в сре- дата (в края) на деня; в два часа дня в 2 часа през деня; дни стали короче дните станаха по- къси; уехать на несколько дней за мина за някол- ко ден а; вернуться через три дня върна се след 3 ден а; в году триста шестьдесят пять дней годината има 365 дни; рабочий ~ продолжает­ ся восемь часов работният ден продължава 8 часа; ~ рождения рожден ден; День шахтёра Денят на миньора; День учителя Денят на учи­ теля; День Победы Денят на Победата; Между­ народный женский ~ Международният ден на жената; дни молодости, юности млади годи ни О выходной ~ почивен ден; добрый добър ден! изо дия в ~ от ден на ден, всеки ден; на днях тез и дни; иа днях он уехал отдыхать тези дни той замина на почивка; на днях он будет сдавать экзамен тези дни той ще се явява на изпит деньги, денег, деньгам мн. пари; зарабаты­ вать, тратить ~ печеля, харча пари; запла­ тить ~ в Käccy платя на касата; положить ~ в кошелёк сложа парите в портмонето О бросать/бросить ~ на ветер хвърлям /хвърля (си) пари (те) на вятъра, пропилявам /пропи­ лен пари^те) депутат, -а м депутат, народен представи­ тел ; Советы народных ✓ v'OB съвети на народ- ните депутата; Съезд нарбдных ~ о в СССР Конгресът на народимте депутата на СССР деревёнскЦ ий, - ая, - ое, -ие селски; ~ая улица селска улица дерёви|| я, -и, мн. дерев |ни, -ёнь, -ням ж село; большая ~ я голямо село; жить в ~ е жи- вея на село; приехать из ~ и дойда от село 5-612 65
дип дерев|| о, - а с 1 мн. дерёвь|я, - ев дърво; лиственные, хвойные деревья широколистин, ДЕР Дерево иглолистни дървета; плодовое ~ о овошка 2 (мн. н ям а) дърва, дървен материал деревяин|| ый, - ая, -ое, -ые дървен; ~ ы й стол дървена маса; ~ а я ложка дървена лъжица; ~ ы е игрушки дървени играчки держать, держу, дёрж |ишь, -ат несв. кого - что държа; ~ ложку, стакан държа лъжица, водна чаша; ~ портфель в правой руке държа чанта в дясната си ръка; ~ ребёнка на руках държа детето на ръце; ~ ребёнка за руку държа детето за ръка; ~ руки за спиной държа си ръцете зад гърба; ~ книги в шкафу държа книгите в библиотеката; ~ цветы на окне държа цветят а на прозореца; ~ кого в плену, под арёстом държа някого в плен, под арест ~ ответ за что отговарям за нещо; ~ речь нроизнасям реч; ~ себя в руках владея се держаться, держусь, дёрж |ишься, - атся несв. 1 за кого-что държа се; ~ рукой за перйла държа се за парапета; он встал, держась за край кровати той стана, като се държеше за края на леглото 2 (само 3 л.) на чём държи се; картина держится иа гвозде картината се държи на пирон; полка еле держится полииата едвам се държи 3 как държа се; ~ скромно, уверенно държа се скромно, уверено 4 ч его придържам се; ~ правой стороны движа се отдясно десят|| ок, -ка м десет, десет парчета, десети- иа; ~ о к карандашей, папирос, яиц, яблок де- сет(ина) молива, цигари, яйца, ябълки десят|| ый, -ая, -ое, -ые числ. десети; ~ы й вагой десети вагон; в ~ом часу в 9 и нещо дёсят|| ь, -й числ. десет; ~ ъ человек, домов, лет 10 души, къщи, години; с ~ й часов утра от 10 часа сутринта дети, детей, детям, детей, детьми, о детях мн. 1 (мн. ч . към ребёнок; против, взрослый в ъ в 2 зн ач.) деца; ~ школьного возраста деца на училищна възраст; спектакль для детей стектакъл за деца; ~ играют в саду децата играят в градината 2 деца; у него уже взрос­ лые ~ децата му са вече големи; у них нет детей те нямат деца дётскИ ий, -ая, -ое, -ие детски; ~и й возраст детска възраст; ~ и е годы детски години; ~ а я комната детска стая; ~ и е кнйги, йгры, болез­ ни детски книги, игри, болести О ~ и й дом детски дом; ~ и й сад детска градина дётств|| о, - а с детство, детинство; счастлй- вое ~ о щастливо детство; друзья ~ а приятели от детинство; в ~ е он жил в деревне като малък той живееше на село дешевле неизм. I сравн. ст. на дешёвый по- евтин 2 сравн. ст. на дёшево по-евтино дёшево, сравн. ст. дешевле нареч. (против. дорого) евтнно; ~ купйть, продать что евтино купя, продам н ещ о дешев || ый, -ая, -ое, -ые; дёшев, дешева, дё­ шев |о, -ы; сравн. ст. дешевле (против, доро­ гой в I знач.) евтин; ~ый товар евтина стока; купйть что по ~ой цене евтино купя нещо дёятелЦ ь, -я м деец, деятел; государственный ~ ь държавен деец; общественный, политйче- ский ~ ь обществен, политически деец; заслу­ женный ~ ь науки, искусства заслужил деятел (деец) на науката, на изкуството деятельности ь, -и ж дейност; научная, об- щёствеиная, трудовая ~ ь научна, обществена, трудова дейност; жизнь и ~ ь В. И. Ленина животът и дейността на В. И. Ленин диагноз, - а м диагноза диалёктик|| а, -и ж диалектика; ~ а природы диалектика на природата диалектически ий, -ая, -ое, -ие диалектически; ~ и й материализм диалектически материалнзъм диаметр, - а м диамётър; ~ окружности диа- метър(ът) на окръжност(та) Диван диван, - а м диван, канапе; сесть иа ~ сед- на на канапето; лежать на ~ е лежа на дива­ на дйк|| ий, -ая, -ое, -ие див; ~и е звери диви зверове; ~ а я утка дива патица; ~ и й виноград дива лоза; ~ и е горы, скалы диви плянини, скал и диктатуру а, -ы ж диктатура; ~ а пролетариа­ та диктатурата на пролетариата диплом, -а м диплом ( а) ; ~ инженера дипло­ ма на инженер; получйть, вы да ть ~ об окон­ чании института пол у ча , издам диплома за за - вършено в и с те образование; получйть ~ “пер­ вой степени на конкурсе пианистов получа диплом първа степей на конкурса за пианистн дипломатйческ|| ий, - а я , -ое, -ие дипломати­ чески; ~ и е связи дипломатически връзки; 66
дир ДОБ д установйть, прекратить ~ и е отношения устан о- вя, скъса м дипломатическите отношения директор, -а , мн. - а , -ов м директор; ~ школы директор на училището дирижёр, - а м диригеит; ~ хора диригент Дирижёр на хор (а); оркестр под управлением известно­ го ~ а оркестър, ръководен от известен дири­ гент дисциплин!! а, -ы ж дисциплина; школьная ~ а училищна дисциплина; трудовая, партий­ ная ~ а трудова, партийна дисциплина; соблю­ дать, нарушать ~ у спазвам, нарушавам дис- циплината длин|| а, -ы ж дължина; ~ а стола, верёвки, улицы дължина на масата, на въжето, на улицата; измерить ~ у комнаты измеря дължи- ната на стаята; измерить комнату в ~ у и в ширину измеря дължината и ширината на стая ­ та; доска ~ой в метр дъска, дълга един метър; меры ~ы мерки за дължина; прыжок в ~ у скок на дължина длйнн|| ый, - ая, -ое, - ые; длинен, длинна, длйнн |о, -ы и длинны (против, короткий) дъл ъг; ~ а я доска дълга дъска; ~ а я улица, река дълга улица, река; ~ а я дорога дълъг път; ~ о е платье дълга рокля; ~ ы е волосы дълга коса; ~ы й доклад, рассказ дълъг доклад, разказ длйтельн|| ый, -ая, -ое, -ые; длйтелен, длй- тельн|а, -о, -ы продължителен, дъл ъг; ~ ы й отпуск дълга отпуска; ~ а я командировка продължителна командировка; ~ а я болезнь продължителна болеет: ~ о е отсутствие продъл- жително отсъствие для предлог с род. п. за; полка ~ книг поли- ца за книги; ящик ~ пйсем и газет кутия за писма и вестници; места ~ пассажйров с детьмй места за пътници (майки) с деца; курить — вредно ~ здоровья пушенето е вредно за здра- вето; прогулки полезны ~ детей разходките сг полезни за децата дневн|| ой, -ая, -ое, -ые днёвен; ~ о й свет днев- на светлина; в ~ о е время през деня; ~ а я норма дневна норма; работать в ~ у ю смену работа дневна смяна днём парен , денем, през деня; утром на улице было холодно, а ~ стало тепло сутринта навън беше студено, а през деня стана топло; ~ он работает, а вечером учится денем той работи. а вечер ходи на училище дио, дна с дъно; ровное ~ равно дъно; ~ ре- кй, озера дъното на реката, на езерото; на дне моря на морското дъно; достать со дна моря извадя от дъното на морето; ~ бочки, бутылки, ведра дъното на бъчвата, на шишето, на кофата: перевернуть лодку вверх ~ м обърна лодката с дъното нагоре О идтй/пойтй ко дну потъвам/ потъна; пить до дна пия (на) екс до предлог с род. п. 1 (често с предловите от, с — предел за разстояние или време) до; от Москвы до Ленинграда от Москва до Ленин­ град; до реки уже блйзко реката вече е близо; от восхода до заката от изгрев до залез; с утра до вечера от сутрин до вечер; от начала до конца от началото до края; до отхода поезда осталось пять минут до тръгването на влака ос- та ва т 5 минути; доехать до города стигна града; ждать до вечера чакам до вечерта; борьба дс победы борба до победа; смеяться до слёз смея се до сълзи 2 (възрастова граница) под; дети до шестнадцати лет деца под 16 години с (против, после във 2 знач.) преди, до; до войны преди войната; до революции преди революция- та 4 (предел з а количество) около; до; в зале помещается до тысячи человек залата по- бира около 1000 души; мороз доходил до сорока градусов студът стигаше (до) 40° 0 ДО завтра до утре; до свидания! до виждане!; до того, что... така, че.., до такава степей, че..; он до того ус­ тал, что сразу заснул той така се измори, че веднага заспа добавить, добав|лю, -ишь, -ят св. (несв. до­ бавлять) что и чего добавя, прибавя; ~ три руб­ ля добавя 3 рубли; ~ сахару в чай сложа още захар в чая; ~ несколько слов прибавя ня- колко думи; мне нечего ~ няма какво да добавя добавлении е, -я с добавяне, прибавяне добавля|1 ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. доба­ вить) что и ч ег о добавям, прибавям добиваЦ ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. добйться) ч его домогвам се; постигам; ~ т ь с я своей цели преследвам целта си добйться, добь |юсь, - ёшься, - ются, повел. добейся св. (несв. добиваться) ч его домогна се; постигна; ~ успеха, признания постигна ус­ пех, признание; ~ своей цели постигна целта си 5* 67
добрЦ о, - а (мн. няма) с 1 (против. зло в 1 знач.) добрина, добро (дело); стремиться делать ~ о стремя се да правя добрини; желать ~а кому желая някому доброто 2 имот, богатст­ во, лични вещи; чужое ~ о чуждо богатство добровольно нареч. доброволно; ~ согласйть- ся на что съглася се доброволно за нещо добровольнЦ ый, - ая, -ое, - ые доброволен; ~ ы й труд доброволен труд; ~ а я помощь добро- волна помощ добрЦ ый, -а я, -ое, -ые; добр, добра, добро, добры (против. злой в 1 знач.) добър; ~ый че­ ловек добър човек; ~ а я улыбка добра усмивка; ~ое лицо добро лице; ~ ы е глаза добри очи О ~ое утро (с ~ым утром)! добро утро!; ~ ы й день! добър ден!; ~ы й вечер! добър ве­ чер!; всего —ого! всичко хубаво!; по ~ о й воле доброволно добыва|| ть, -ю, -ешь, -ют н есв. (се. добыть) что добивам, изкарвам; ~ т ь золото, нефть до- бивам злато, нефт; ~ т ь масло из семян рас­ тений добивам масло от семената на растения- та добыть, добуд |у, -ешь, -ут, мин. добыл, добы­ ла, добыл |о, -и св. (несв. добывать) что добия, изкарам; ~ за смену много тонн руды добия за една смяна тонове руда добыч || а, -и ж добиване; добив; ~ а нефти, руды добив на нефт, на руда довёри|| е, -я с доверие; полное ~ е пълно до­ верие; оказывать ~ е оказвам доверие; терять ~ е губя доверие; пользоваться ~ е м коллек­ тива ползвам се с доверието на колектива; его слова не заслуживают ~ я думите му не за­ елуж ават доверие; входить /войти в ~ е к кому печеля / спечеля доверието на някого; выхо­ дить / выйти из ~ я (у кого) губя / загубя доверието (на някого) довёрЦ ить, -ю, -ишь, -ят св. (несв. доверять във 2 знач.) кому что и с инф. доверя, поверя; ~ и т ь бабушке воспитание детей поверя на ба- бата възпитанието на децата; ~ и т ь тайну другу доверя тайна на приятеля си доверя|| ть, -ю, - ешь, -ют несв. 1 (само н есв.) кому вярвам, имам доверие; ~ т ь врачу, учителю имам доверие на лекаря, на учителя; солдаты ~ л и своему командйру войииците вяр- ваха на (в) своя командир 2 (св. доверить) кому что и с инф. доверявам, поверявам; ~ ю вам получить мой деньги упълномощавам ви да получите парите ми довести, довед|у, -ёшь, -ут, мин. довёл, до­ вел |а, -6, -й св. (несв. доводить) 1 кого до чего доведа, заведа; ~ ребёнка до дома довода детето до дома 2 что до чего докарам, прока­ рам; ~ железную дорогу до моря прокарам же- лезопътна(та) линия до морето 3 кого до чего доведа, докарам; ~ до отчаяния докарам до от­ чаяние ДОБ доводйть, довожу, довод |ишь, -ят несв. (св. довести) 1 кого до чего довеждам, завеждам 2 что д о ч ег о докарвам, прокарвам; ~ работу до конца завършвам работата 3 кого до чего до­ веждам, докарвам; ~ до слёз докарвам до сълзи О ~ до сведения кого съобщавам на някого довольно нареч. 1 доволно; он ~ улыбался той се усмихваше доволно 2 (с прил. или нареч.) доста, достатъчно; ~ красив, умён доста хубав, умен; ~ быстро, медленно, хорошо доста бързо, бавно, добре; прошло ~ много времени мина доста време 3 ч его и с инф. стига, достатъчно, доста; ~ споров стига спорове; ~ спорить, шуметь стига сте спорили, шумели; с меня ~ ! от мене толкова! довёл ьн|| ый, - ая, - ое, - ые; доволен, до­ вёл ьн |а, -о, -ы, кем-чем доволен; ~ ы й вид доволен вид; он доволен работой той е доволен от работата; отец доволен сыном бащата е до­ волен от сина си; зрйтели остались ~ ы новым спектаклем зрителите останаха доволни от но- вия спектакъл догада|| ться, -юсь, -ешься, -ются св. (несв. догадываться) (до)сетя се; ~ т ь с я , как откры­ вается замок досетя се как се отключва бравата; онй ~ л и с ь послать телеграмму те се сетиха да пратят телеграма догадываЦ ться, -юсь, - ешься, - ются несв. (св. догадаться) (до)сещам се; я ~ ю с ь , что вы здесь недавно досещам се, че сте тук отскоро догнать, догоню, догон |ишь, - ят, мин. догнал, догнала, догнал |о, -и св. (несв. догонять) кого- что догоня, достигна, настигна; ~ товарищей, которые ушли вперёд настигна приятелите, конто са напред; ~ передовое предприятие достигна челното предприятие договарива|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. договорйться) с кем о чём и с инф. уго- варям се, споразумявам се; ~ т ь с я с друзьями о поездке уговарям се с приятелите за пътуването договор, -а , мн. - ы, -ов м договор, спогодба; мирный ~ мирен договор; ~ о дружбе и взайм- ной помощи договор за дружба и взаимопомощ; заключйть, подписать сключа, подпита до­ говор договор!! йться, -юсь, -йшься, -ятся св. (несв. договариваться) с кем о чём и с инф. уговоря се, споразумея се, разбера се; — йться с товарищем о встрече уговоря се с приятеля си за срещата; мы ~йли сь встретиться завтра уговорихме се да се срсщнем утре догоня|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. догнать) кого-что догонвам, достигай, настигам доезжаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. доехать) до чего (до)стигам (с превозно средство); ~ т ь до деревни стигам (до) селото доехать, доёд |у, -ешь, -ут св. (несв. доезжать) до чего (до)стигна (с превозно средство) до города стигна (до) града; ~ до поворота стигма ДОЕ 68
дож дом д (до) завоя; ~ до центра на метро стигна до центъра с метрото; как ~ до вокзала? как да стигна до гарата? дождаться, дожд|усь, - ёшься, - утся, мин. дождал |ся, -ась, -ось, -йсь св. кого -чего доча­ кам; ~ отца, матери, письма, поезда дочакам баща си, майка си, писмото, влака; ~ успеха, победы дочакам успех(а), победа(та) дождев || ой, -ая, -ое, -ые дъждовен; ~ а я вода дъждовна вода; ~ ы е капли дъждовни капки дождлйв|| ый, - ая, -ое, -ые дъждовен; ~ ы й день дъждовен ден; ~ а я погода дъждовно вре- ме дождь, дождя м дъжд; сильный, мелкий, тёп­ лый, летний ~ силен, ситен, топъл, летен дъжд; ~ идёт / пошёл вали / заваля (дъжд); начался ~ заваля (дъжд) дойтй, дойд |у, -ёшь, -ут, мин. дош |ёл, -ла , -ло, -лй св. (несв. доходйть) до чего (до) стигна; ~ до угла стигна (до) ъгъла; ~ пешком до школы стигна пеша до училище (то ); во время наводнения водй дошла до окон по време на наводнението водата стигна до прозорците доказательству о, - а с доказателство; приво- дйть ~ а привеждам доказателства; служйть ~ ом чего служа за доказателство на нещо дока|| зать, -жу, докаж |ешь, -ут св. (несв. доказывать) что докажа; ~ з а т ь на практике свой знания докажа на практика знанията си доказыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. дока­ зать) что доказвам доклад, -а м доклад; научный, интересный ~ научен, интересен док лад; ~ о космических полётах доклад за космическите полети; делать, читать ~ изнасям, чета доклад; готовиться к ~у готвя се за доклад; выступать с ~ом на съезде изнасям доклад на конгреса докладчик, - а м докладчик; ~ говорйл ин­ тересно докладчикът говори интересно докладываЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. до- ложйть) кому что и о чём докладвам; ~ т ь результаты наблюдений (о результатах наблю­ дений) докладвам резултатите от наблюденията доктор, - а , мн. - а, -ов м I доктор, лекар; разрешйте войтй? докторе, мога ли да вляза? 2 доктор; ~ наук доктор на науките документ, - а м документ; исторйческий ~ ис­ торически документ; важные ~ ы важни доку- менти; проверять ~ ы проверявам документи- те долг I, -а, предл. о -е, в -е (мн. няма) м дълг, задължение; гражданский, партййный ~ граждански, партиен дълг; ~ перед Родиной дълг пред родината; чувство ~ а чувство за дълг; выполнить свой ~ изпълня дълга сн долг Н, -а (-у), предл. о -е, в -у, мн. -й, - ов м дълг, заем; большой ~ голям дълг; возвратить, отдать ~ върна дълга си; иметь ~ й имам дългове О брать в ~ вземам назаем; давать в ~ давам назаем долг|| ий, -ая, -ое, -ие; долог, долга, долг |о, - и и долгй; сравн . ст. дольше (против, короткий във 2 знач.) дълъг; ~ий путь дълъг път; ~ая жизнь дълъг живот; ~ о е отсутствие дълго от- съствие; ~ о е время дълго време долго, сравн. ст. дольше нареч. дълго; ~ разговаривать, ждать разговарям, чакам дълго долета|[ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. долететь) д о чего долитам; стигам със самолет доле|| тёть, -чу, -тйшь, -тят св. (несв. доле­ тать) до чего долетя; стигна със самолет; ~тёть от Ленинграда до Москвы за час пътувам със са­ молет от Ленинград до Москва 1 час должен, должн |а, -6, -ы като сказ. 1 с инф. трябва, длъжен, задължен; я ~ уехать трябва да замина; она должна это сделать тя трябва да го направи; завтра мы должны встретиться утре трябва да се срещнем 2 кому дължа, длъжен съм; он ~ мне сто рублей той ми дължи 100 рубли; сколько мы вам должны? колко ви дължим? О должно быть вметн. д . сигурно, вероятно; ~ 6 быть, он не приедет той сигурно няма да дойде должности ь, -и, мн. -и, -ей ж длъжност, служба; важная, ответственная ~ ь важна, от- говорна длъжност; получйть новую ~ ь получа нова длъжност; назначить кого на ~ ь заве­ дующего отделом назнача някого за завеждащ отдел долйн|| а , -ы ж долина; горная ~ а планинска долина; ~ а рекй долината на реката; спустйть- ся в ~ у сляза в долината долож|| йть, -у, долож |ишь, -ат св. (несв. докладывать) кому что и о чём доложа; ~ й т ь командйру о выполнении задания доложа на командира за изпълнението на задачата дольше неизм. 1 сравн. ст. на долгий по- дълъг 2 сравн. ст. на долго по-дълго дол|| я, -и, мн. -и, -ей ж част, дял, пай; делйть на равные ~ и деля на равни части; в его словйх есть ~ я правды в думите му има ча­ стица истина О на мою (твою , его и т.н.) ~ю,на~юкогонамене(натебе,нанего и т.н.) , на някого; на твою ~ ю досталось не­ сколько книг на тебе се паднаха няколко книги дом, -а (-у), мн. -а, -ов м 1 къща, сграда, здание; деревянный, каменный, большой ~ дървена, каменна, голяма къща; ~ в два этажа двуетажна къща; строить ~ а строя къщи (сгради); жить в новом ~ е живея в нова къща (в нов жилищен блок); войтй в ~ вляза в сградата; выйти из ~ а изляза от сгра- дата; библиотека находится в соседнем ~ е библиотеката се намира в съседното здание 2 дом, жилище; дойтй до ~ у стигна до дома; уйтййз ~у изляза от къщи; держать в ~е со- 69
дом доп Долина баку държа в къщи куче 3 чего дом; Дом куль­ туры дом на културата; културен дом; Дом учё­ ных дом на учените; Дом книги дом на книгата; ~ отдыха почивна станция О детский ~ детски дом; на ~ за в къщи; доставить посылку на ~ донеса колет(а) в къщи; на ~ у в къши; ра­ ботать на ~ у работа надомно дома парен, (где?; не бъркай с домой) в къщи, у дома; сидеть ~ стоя си в къщи; вечером ме­ ня не будет ~ вечерта няма да съм в къщи; я забыл ~ книгу забравих книгата в къщи; чувствовать себя как ~ чувствувам се като у дома (си) домашн|| нй, -яя, -ее, -не I домашен; ~нй адрес, телефон, обед домашен адрес, телефон, обяд; ~яя работа домашна работа; ~е е хо­ зяйство домакинство 2 домашен, питомен; ~ н е животные домашни животни домой парен, (куда?; пе бъркай с дома) в къщи, у дома; идти ~ отивам си в къщи. приби- рам се; позвонить ~ обадя се в къщи; мне пора ~ време е да се прибирам донес|| тйсь, -ётся, -утся, мин. донёс |ся, -л ась, - л ось, -лнсь св. (песв. доноситься) донесе се. долети, (до)стигне; издали донёсся крик отда- лече долетя вик доноситься, донос |нтся, -ятся несв. (св. до­ нестись) носи се, долита, (до)стига; из окна доносится песня от прозореца долита песен; нз сада доносился запах роз от градината се носеше аромат на рози дополнении е, -я с 1 допълване; ~ е статьи новыми материалами допълване на статията с нови материали 2 допълнение; ~ е к инструкции допълненне към инструкцията; принять проект со всеми ~ я м н приема проекта с всички до- пълнения О в ~ е к нему в допълнение към пе- що; прямое, косвенное ~ е грам . пряко, непряко допълнение дополннтельн|| ый, - а я , - ое , -ые допълнителен, добавъчен; ~ ы е сведения допълнителни све ­ дения дополнЦ нть, -ю, -ншь, -ят св. (песв. допол­ нять) кого-что допълня; ~ н т ь статью допълня статията дополня|| ть , -ю, -ешь, -ют песв. (св. до­ полнить) к ого-что допълвам, допълням; ~ т ь рассказ подробностями допълвам разказа с под­ робности допуска|| ть, -ю, -ешь, -ют песв. (св. допус­ тить) 1 кого (до) пускам; детей до шестнадцати лет на вечерние сеансы не ~ ю т деца под 16 го- 70
доп дос д днни не се допускат на вечерни прожекции 2 что допускам; ~тьошйбки допускам грешки допустйть, допущу» допуст |ишь, -ят св. (несв. допускать) 1 кого (до)пусна; ~ кого к боль­ ному пусна някого при бод ния; ~ студента к экзаменам допусна студента до нзпити 2 что допусна; ~ ошибку допусна грешка дорогЦ а,*-и ж път; ^ а на восток, в лес, в лесу, в горах път на нзток, към гората, през го- рата, в планината; выходить на ~ у излизам (пеш) на пътя; выезжать на ^ у излизам (с Дорога превозно средство) на пътя; идти по ~ е вървя по пътя; ехать по ~ е движа се по пътя; дом у ~я къща край пътя; ~ а вела к реке пътят водеше към реката; ~ а домой път към къщи; дальняя ~ а далечен път; собираться в ~ у стя­ гам се за път; отправляться в ~ у тръгвам на път; устать с ~ и уморя се от пътя; отдохнуть с ~ и почина си от пътя; простудйться в ~ е настина по пътя () железная ~ а железопътна линия;по^еа) пътьом;б)скемведнапосока дорого, сравн. ст. дороже парен. (против. дё­ шево) скъпо; вещь стоила очень ~ предметът струваше много скъпо дорог!! ой, -ая, -ое, -йе; дорог, дорога, доро- г|о, -н; сравн. ст. дороже 1 (против. дешёвый) скъп; ~ о н подарок скъп подарък; ~ н е духи скъп парфюм; покупать по ~ о й (высокой) цене купувам на висока цена 2 скъп, драг, мил; ~ о й друг, гость скъп приятел, гост; эта книга мне ~ а как память об отце тази книга ми е скъпа като спомен за баща ми 3 (само пълна ф.) скъп; ~ й е товарищи! скъпи другари!; ~ о й друг! скъпи приятелю!; ~ а я мама! скъпа мамо! дороже неизм. I сравн. ст. на дорогой по-скъп 2 сравн. ст. на дорого по-скъпо дорожк|| а, -и, мн. дорож | кн, -ек, -кам ж пътека, пътечка; лесная ~ а горска пътека; гулять по ~ а м парка разхождам се по пътеките на парка; беговая ~ а листа; лётная ~ а листа за излитане доек)! а, -й, вин. доску, мн. дос|кн, -ок, -кам ж 1 дъека; сосновая ~ а борова дъека; пнлнть доску режа дъека; построить сарай нз досок построй барака от дъекн 2 дъека; плоча; клас­ сная ~ а черна дъека; мраморная ~ а мраморна плоча; ~ а объявлений табло за съобщения; ^ а для ягры в шахматы шахматна дъека; пясать мелом на ~ ё пиша с тебешир на дъека- та доставать, доста |ю, - ёшь, -ют несв. (св. достать) 1 до него (до)стигам; ~ рукой до потолка достигам с ръка тавана 2 что вземам, изваждам, свалям; ~ книгу с полки вземам книга от рафта (от етажерката) 3 что намирам, сдобивам се, снабдявам се; ~ бнлёты на кон­ церт намирам билети за концерт доста|| ваться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. достаться) падам се; ему всегда ~ю тся трудные вопросы винаги му се падат трудни въпросн доставI! нть, -лю, -ишь, -ят св. (несв. достав­ лять) 1 кого-что доставя, закарам; ~ н т ь про­ дукты на дом доставя продуктите в къщи 2 чтосъздам, доставя, причиня; он мне ~ н л много хлопот той ми създаде много грижи доставля|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. доста­ вить) I кого-что доставим, закарвам; ~ т ь пассажиров в аэропорт закарвам пътниците на аерогарата 2 что доставим, причинявам; ~ т ь радость, удовольствие доставим радост, удоволствие; ~ть неприятность причинявам неприятност достаточно I нареч. достатъчно, доста; ~ сильный доста силен; иметь ~ денег имам до­ статъчно пари 2 безл. като сказ, кого -чего доста­ тъчно е, стига; для этого ~ двух человек за това стигат двама души' достать, достан|у, -ешь, -ут св. (несв. доста­ вать) ! до чего (до)стигна; ~ рукой до потолка (до)стигна с ръка тавана 2 что взема, извадя, сваля; ~ платок из кармана извадя кърпата от джоба си 3 что намеря, сдобия се, снабдя се; ~ в библиотеке нужную кнйгу намеря в библио- теката нужната книга доста|| ться, -нусь, -нешься, -нутся св. (несв. доставаться) падна се; ему ^л ось от отца мно­ го книг той наследи от баща си много книги достигаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. достйг- нуть) чего 1 (до)стигам; ~ т ь берега стигам (до) брега; ^ т ь больших размеров достигам големи размери 2 постигам, достигам; ~ т ь боль- шйх успехов постигам големи успехи достйг|| путь, -ну, -нешь, -нут, мин. достиг, - л а, -ло, -лн св. (несв. достигать) чего 1 (до-) стигна; лодка ~ л а середины рекй лодката до- стигна средата на .реката; к вечеру мы ^ н е м города привечер ще стигнем (до) града; темпе­ ратура ~ л а сорока градусов жары температу- рата стигна 40 градуса над нулата 2 постигна, достигна; ~ н у т ь хороших результатов постиг­ на добри резултати достижении е, -я с постижение; ~ я мировой науки постиженията на световната наука 71
дос ДУБ достоинств!) о, - а с 1 (против. недостаток в ъ в 2 зн а ч .) достойнство, положително качест­ во; ~ о книги, статьи достойнство на книгата, статията; оценить по ~ у оценя по достойнство; иметь много достоинств имам много достоинст­ ва 2 достойнство; чувство собственного ~ а чув­ ство за собствено достойнство; говорить» дер­ жаться с ~ о м говоря, държа се с достойнство достойнЦ ый, -ая, -ое, -ые; достоин, достойн |а, -о, -ы чего достоен; человек, ~ ы й уважения чо- век, достоен за уважение доход, -а м доход, прйход, печалба; большой, ежегодный, государственный ~ голям, годишен, държа вен доход; трудовые ~ ы колхозников трудовите доходи на колхозниците; давать, приносить ~ да вам приход; ~ ы увеличивают­ ся, растут, уменьшаются доходите се увелича- ват, растат, намаляват дохо|| днть, -жу, доход)ишь, -ят несв. (се. дойти) до чего (до)стигам; ~дйть до станции стигам (до) гарата; во время наводнения вода ^ д й л а до самых окон при наводнението водата стигаше чак до прозорците; лес ~ д н л до города гората стигаше до града; ~ д й т ь до отчаяния стигам до отчаяние дочь, дочери, твор. дочерью, предл. о дочери, мн. дочер|и, -ей ж дъщеря; взрослая ~ голяма дъщеря; старшая, младшая ~ по-голямата, по-малката дъшеря; у неё трн дочери тя има три дъщери драм|| а, -ы ж драма; ~ ы Чехова драмите на Чехов; театр ~ ы и комедии театър за драма и комедия; поставить новую ~ у поставя нова драма; ^ а в трёх действиях драма в 3 действия драматйческ|| ий, - а я , -ое, - не драматичен, драматически; ~ н й театр, артист драматичен театър, артист; ~ н й кружок драматичен кръжок дрёвн|| ий, -яя, -ее, -не древен; ^нй город древен град; ~ я я крепость древна крепост; ~ е е государство древна държава; ~ и е народы, языки древни народи, езици дрова, дров, дровам мн. дърва; сухие, берёзо­ вые ~ сухи, брезови дърва; колоть ~ цепя дърва; топить печь ~ м и паля печката с дърва дрож|| ать, -у, -ишь, -ат несв. треперя; треса се; пол ~ н т подът се тресе; во время землетря­ сения ~ а л дом при земетресеннето къщата се тресеше; ^ а т ь от холода, от страха треперя от студ, от страх; руки ~ а т от волнения ръцете (ми) треперят от вълнение; голос ~ й т от обиды гласът (ми) трепери от обида ДРУГ 1» - a t мн. друз |ья, -ей, -ьям м (против. враг в 1 зн а ч .) приятел; старый, лучший ~ стар, най-добър приятел; друзья детства прия­ тели от детинство; у него много друзей той има много приятели друг II: друг друга (друг другу, друг с другом, друг о друге) един друг, помежду си; любить 72 ~ друга обичаме се; помогать ^ другу помага- ме си; заботиться ~ о друге грижим се един за друг друг|| ой, -ая, -ое, -не 1 друг; ~ой человек друг човек; взять ~ у ю кнйгу взема друга кни­ га; надеть ~ о й костюм облека друг костюм; уйти в ~ у ю комнату отида в друга стая; жить на ~ о н стороне улицы живея на другата стра­ на на улицата; прнйтн в ~ о й раз, в —ое время дойда друг път, в (по) друго време; стать ~й м стана друг 2 като същ. друг |ой, -ого м друг(и- ят); друг|ая, -ой ж друга(та); друг|ое, - ого с друго (то); друг |не, -йх мн. други(те); тот н ~он и единият, и другият; одйн за ~йм един след друг; всё ^ о е всичко друго; забо­ титься о ~ й х грижа се за друтите дружбЦ а, -ы ж дружба, приятелство; старая ~а старо приятелство; ~ а народов дружба (та) на (между) народите; быть в ~ е с кем прияте­ ли сме с някого дружеск|| нн, -ая, -ое, -ие дружески, прия- телски; ~ н н совет приятелски съвет; ~ а я встреча приятелска среща; ^ а я помощь дру- жеска помощ; ~ н е отношения приятелски от ношения дружественн|| ый, - ая, -ое, -ые; дружествен, дружественна, -о, -ы дружески, приятелски; ~ о е государство приятелска държава; ~ ы й визит приятеле ко посещение дружить, дружу, друж |ишь, -ат несв. дружа, водя приятелство; ~ с детства дружа от де тинство; ~ с товарищем по работе дружа с колегата си; они давно дружат те отдавна дру­ жат дружно нареч. (за)дружно, приятелски; жить ~ живея задружно; ~ браться за работу задружно се залавяме за работа дружи|| ый, -ая, -ое, -ые; дружен, дружна, дружи |о, -ы и дружны (за)дружен, приятелски; ~ ы й класс задружен клас; ~ а я семья задруж­ но семейство; ~ а я работа задружна работа; ~ ы е усилия дружни усилия; я с ним дружен аз дружа с него; мы ~ ы с детства ние дружим от детинство дуб, -а, предл. на -е, на -у, мн. -ы, -ов м дъб;
старый ~ стар дъб; в парке росли н берёзы в парка растяха дъбове и брези дубов|| ый, -ая, -ое, -ые дъбов, от дъб; ^ы й стол дъбова маса дума|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. 1 (св. подумать) о ком-чём, над чем и без доп. мисдя; ~ть о будущем мисля за бъдещето; о чём ты ~еш ь? за какво мислиш?; ^ т ь о детях мисля за децата; ~ть только о себе мисля само за себе си; ~ т ь над задачей мисля върху задачата; ~ ю , что это правда мисля, че това е истина; а вы как ~ ете? а вие как миелите? 2 (само несв.) с инф. мисля, смятам да..; он ~ е т поехать лётом в Варну той смята през лятото да отиде във Варна дур|| а, -ы ж глупачка, будала дурак, - а м глупак, будала дуть, дую, дуешь, дуют несв. 1 духам; ~ на свечу духам свещта; дует южный ветер Духа южен вятър; ветер дул с севера вятърът духаше от север 2 безл. духа; от окна дует от прозореца духа; здесь дует тук духа дух, -а мдух; настроение О (не) в ~е в (лошо) добро настроение съм; во весь ~ с всички сил и; бежать во весь ~ тичам с всички сили; падать ~ о м падам духом дух|| н, -6в мн. парфюм; хорошие ~ н хубав парфюм; запах ~ о в аромат на парфюм; флакон ~ о в шишенце (флакон) парфюм душ, -а м душ; мыться под ~ем къпя се дуб Душ под душ; принимать / принять ~ вземам / взе- ма душ душ|| а , - н, вин. душу, мн. души, душ ж душа; у неё добрая ~ а тя има добра душа; весело на весело (ми) е на душата ф всей ~ о й (всем сердцем) с дялата си душа (с цялото си сърце); от (всей) ~ н (от всего сердца) от цялата си душа (от все сърце); от всей ~ н поздравить к о г о с праздником от все сърце честитя празника на някого; в ~ ё в душата си; до глубины ~ й до дъното на душата (си); (не) по ~ ё кому кто-что допада ми (не ми до- пада) някой-нещо; ~ а не лежит к кому-чему не (ми) е по сърце, по душа някой-нещо; нямам сърце за нещо; у меня не лежит ~ а к этому делу не ми се занимав а с тази работа*, говорить по ~ а м говоря откровено; открывать / открыть душу кому разкривам / разкрия си душата пред някого душёвнЦ ый, -ая, -ое, -ые 1 душевен; ~ о е состояние душевно състояние; ~ ы е страда­ ния душевни страдания 2 сърдечен, искрен; ^ ы н разговор сърдечен разговор; ^ о е участие искрено участие душно безл. като сказ, (за)душно е; в комна­ те было в стаята беше задушно; мне ~ задушава ме душн|| ый, -ая, -ое, -ые (против, свежий въ в 2 знач.) (за)душен; ~ы й воздух спарен, тежък въздух; ~ ы н вечер душна вечер; ~ о е помеще­ ние душно помещение дяд д дым, -а (-у), предл. о -е, в -у м днм, пушек; ~ о т костра, от папиросы дим от огън(я), от цигара; из трубы шёл ~ от комина излизаше пушек; задохнуться в ~ у задуш а се от дима; в комнате было много ~ у в стаята беше за- димено дын|| я, -н ж (не бъркай с арбуз) пъпеш; спелая ~ я узрял пъпеш; есть ^ ю ям пъпеш дыр || а, -ы, мн. дыры, дыр ж дупка; на платье дупка на роклята дыхани|| е, -я с дишане; ~ е больного диша- нето на болния дышать, дышу, дыш |ншь, -ат несв. чем ди- шам; ~ свежим воздухом дишам чист в ъздух дяд|| я, -и, мн. -и, -ейм(небъркайсдеди дедушка) чичо; вуйчо; ~ я и племянник чичо и племенник 73
ЕГО ЕЛЬ Е его жест. \ вж. он, оно 2 неизм. негов (-а, -о, -и), му; ~ книга, шапка, комната неговата книга, шапка, стая; ~ брат, отец брат му, баща му; ~ товарищи неговите другари еда, еды ж 1 ядене, хранеие; мыть руки перед едой мия ръцете си предн ядене; чистить зубы после еды мия зъбите си след ядене 2 ядене, ястие, храна; вкусная, горячая ~ вкусна, топла хра на; приготовить е ду приготвя ядене едва 1 нареч. (ср. еле) едва(м); он ~ дошёл до дома той едва стигиа до дома; я ~ поднял чемодан едва вдигнах куфара; тропинка была ~ заметна пътечката едва се виждаше; звёзды ~ видны звездите едва се виждат; комната ~ освещена стаята е едва осветена; его голос ~ слышен гласът му едва се чува 2 съю з (често като едва только, едва лишь) щом (като), току (~що); ~ хозяин открыл дверь, собака выбе­ жала на улицу щом стопанинът отвори вратата, кучето изтича навън; ~ (лишь) взошло солнце, мы отправились в путь едва изгря слънцето и ние тръгнахме О ~ ли надали; ^ лн он вернёт­ ся сегодня надалн ще се върне днес; ~ не... насмалко, без малко; я ~ не упал насмалко не па дна х; они ~ не поссорились (те) едва не се скараха едннйц|| а, -ы ж единица; складывать ~ ы събирам единнци; ~ а измерения единица мяр- ка; ~ а веса, длины единица мярка за тегло, за дължнна; денежная ~ а парична единица; ученик получил ~ у ученикът получи едини­ ца единогласно нареч. единодушно едйнственнН ый, -ая, -ое, -ые единствен; ~ ы н друг единствен приятел; ~ ы н сын единствен син; это ~ ы й выход из положения това е единст- веният изход от положението О ~ о е число грам. единствено число; одйн- ~ ый един-единст- вен едйнств|| о, - а с единство; ~ о мирового про­ летариата единството на световния пролета­ риат; ~ о взглядов единство във възгледите; ~ о интересов сходство на интересите; ~ о тео­ рии и практики единство на теорията и прак- тиката едйн|| ый, -ая, -ое, -ые; едйн, -а, -о, -ы единен; ~ ы й хозяйственный план единен стопанскн план; ~ о е мнение единодушно мнение; мнр во всём мйре — ~ а я цель миллионов людей мирът в целия свят е обща цел на милионите хора; партия и народ ~ ы партията и народът са единни О все до ~ого всички до един её мест. 1 вж. она 2 неизм. неин (нейна, ней- но, нейни), й; ~ платье, кнйга, комната нейната рокля, книга, ста я; ~ друзья приятелите й ёж, ежа м еж, таралеж ежегодно нареч. годишно ежегодн|| ый, - ая , -ое, -ые годишен; ~ый отпуск годишен отпуск ежедневно нареч. ежедневно, всекидневно; газета выходит ~ вестинкът излиза ежедневно ежедневно ый, -ая, -ое, -ые ежедневен, всеки- дневен; ~ ы й осмотр больных всекидневен прег лед, всекидневна визитация на бодните; ~ а я газета ежедневник езд|] а, -ы ж пътуване (с превозно средство) ездить, езжу, ездишь, ездят н есв: (ср. ехать) 1 возя се, пътувам; ~ на машйне возя се с кола; ~ на лошади яздя кон 2 ходя, идвам, отивам (с превозно средство); ~ на работу на трол­ лейбусе отнвам на работа с тролейбус; я езжу за город каждое воскресенье всяка неделя из- лизам извън града ей вж. она еле нареч. (ср. едва в 1 знач.) едва(м), с мъка; он ~ дошёл до дома той едва стигна до дома; я ~ сумел закрыть окно с мъка успях да затворя прозореца; лампочка ~ светит круш- ката едвам свети ёлк|| а, -и, мн. ёлкн, ёлок, ёлкам ж 1 смърч; ела; около дома росла ~ а около къщата рас­ те те ела 2 елха; новогодняя новогодишна елха; украсить ~ у украся елхата; прнйтй в школу на ~ у дойда в училище на елхата елов|| ый, -ая, -ое, -ые смърчов; елов; ~ а я шишка смърчова шишарка ель, ели ж смърч; ела; высокая ~ висока ела ему вж. он, оно 74
ЕСЛ ЖАР Ж если съюз ако (ли), в случай че; ~ пойдёт дождь, мы вернёмся домой ако завали, ще се върнем в къщи; закрой окно, ~ будет холодно затвори прозореца, ако стане студено; я был бы рад, ~ бы вы мне позвонили щях да се радвам, ако бяхте ми се обадили естёственнН ый,-ая,-о е ,- ые (против, искусст­ венный) естествен, природен; ~ ы е богатства страны природните богатства на страната; ~ ы е границы естествени граници; ~ ы е науки естествени науки есть I, ем, ешь, ест, едим, еднте, едят, мин. ел, ела, ело, ёлн, повел. ешь несв. кого-что и без доп. (св. съесть и поесть) ям; храня се; ^ кашу, хлеб, яблоко ям каша, хляб, ябълка; ~ с аппетитом, бе з аппетйта ям с апетнт, без а петит; ~ медленно ям бавно есть II вж. быть ехать, еду, едешь, едут несв. (ср. ездить) I возя се, пътувам; ~ на поезде, на пароходе, по дороге, по лесу, быстро, без остановок пътувам с влак, с параход, по пътя, през гора- та, бързо, без да спирам; ~ на велосипеде карам колело; ~ на лошади яздя кон; мы с ним вместе ёхалн в поезде с него заедно пътувахме във влака 2заминавам (с превозно средство); завтра я еду в Москву утре замина- вам за Москва; товарищ едет на Север другарят ми заминава на Север ещё парен. I още; съешь ~ каши хапни още малко каша; налей ~ стакан чаю налей (ми) още една чаша чай; он взял ^ две кнйгн той взе още две книги; он приходил ~ раз той ндва още веднаж; он уехал ~ неделю назад той замина още преди една седмица 2 (все) още; ~ вчера он был здоров вчера той беше още здрав; он ~ молод той е още млад; он ~ не вернулся той още не се е върнал 3 (при сравн. ст.) още; ~ больше, красивее, лучше още по-голям, по-хубав, по-добър О всё ~ все още Ж жвж.же жадн|| ый, - ая, -ое, - ые; жаден, жадна, жадн|о, -ы и жадны 1 алчен, лаком, свндлив, стиснат; ~ ы й человек алчен човек; ~ ы й на деньги алчен за пари; он совсем не жаден той съвсем не е свидлив 2 жаден, силен, голям; ^ ы й интерес голям интерес; слушать с ^ ы м вниманием слушам с голямо внимание ( н о: жаден съм вж. жажда) жажд|| а, -ы ж жажда; сильная ~ а силна ж ажда; испытывать ~ у жаден съм жале|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. пожалеть) 1 кого-что жаля, съжалявам; ~ т ь сироту жаля сирачето 2 о чём и със съюз что съжа­ лявам; ~ т ь о прошлом съжалявам за минало- то; он ~ л , что не пошёл в театр той съжалява- ше, че не отиде на театър 3 кого-что и чего жаля, скъпя (се); он ^ л деньги (денег) той скъпеше парите; ~ т ь время скъпя времето си; работать не жалея сил работя, без да жаля силите си жалко безл. като сказ, кому (ср. жаль) 1 кого-что и с инф. жал (ми) е; ему ~ брата жалмуезабратму2чего,синф.исъс съюзите что, если жал (ми) е, жалко; мне ~ времени жал ми е за времето; что вы не придете жалко, че няма да дойдете жалоб||а, -ы ж I оплакване; ~ ы на одино­ чество оплакване от самота; никто не слышал от него жалоб никой не е чул той да се оплаква 2 оплакване, жалба, тъжба; подать ~ у на кого подам оплакване срещу някого; обратйться с ~ ой в суд подам жалба в съда жаловаться, жалу|юсь, -ешься, -ются несв. (св. пожаловаться) на кого-что I също със съ ю з что оплаквам се; ~ на одиночество оплаквам се от самота; он жалуется, что у него болнт рука той се оплаква, че го боли ръка(та); на что вы жалуетесь? от какво се оп~ лаквате?; ~ ■ матери, другу, врачу оплаквам се на майка си, на приятеля си, иа лекаря 2 подавам жалба, оплаквам се; ~ в суд подавам жалба в съда жалост|| ь, -и ж жал (ост), състраданне; чувство ~ и чувство на жалост; испытывать ~ ь к кому изпитвам състрада ние към някого жаль безл. като сказ, кому (ср. жалко) 1 кого-что и с инф. жал (ми) е, мъчно (ми) е; мне ~ сестру мъчно мн е за сестра ми; ~ смотреть на него да ти е жал до го гледаш 2 чего, с инф. и със съюзите что, если свиди (ми) се, мъчно (ми) е, жално (ми) е, жалко; ему ~ тратить деньги свидят му се парите; длявасмненичегоне~ заваснищонемисе свиди; ~ расставаться мъчно ми е да се разде­ ли (с вас); что надо расставаться жалко, че трябва да се разделяме; если вы не придё­ те жалко, ако не дойдете жар|| а, -ы ж, често като сказ, жега, горещи- на; пек; в комнате ~ а в стаята е горещо; сегодня сйльная ~ к днес е голям а горешина; целую неделю сто яла ~ ä цяла седмица имаше горещини жарен|| ый, - ая, -ое, -ые пържен, печен; ~ ы й картофель пържени картофи; ~ а я рыба пържена риба; ~ о е мясо печено месо жарить, жар |ю, -ишь, -ят несв. (св. под­ жарить) что пържа, пека (на скара); ■— котле­ ты пържа (пека) кюфтета; ~ картофель на подсолнечном масле пържа картофи в олио жарк|| нй, -ая, -ое, -не (ср. горячий в / знач.) горещ; ^ н й день горещ ден; ~ а я погода го- 75
ЖАР ЖЕР рещо време; ~ н е страны топлите стра­ ны жарко безл. като сказ, горещо е; сегодня (очень) ~ днес е (много) горещо; в комнате, на улице ~ в стаята, навън е горещо; мне было ~ беше ми горещо; ему стало ~ стана му горещо жатв|1 а, -ы ж жътва, жетва; началась —а започна жътва; июль — время ~ ы юли е време за жътва; машины готовы к ~ е машините са готовы за жътва жать, жму, жмёшь, жмут н есе. ! (св. пожать) что стискам; ~ руку стискам (му) ръка 2 (само несв., сам о 3 л.) убива; ботинки жмут обувките (ме) стягат ждать, жду, ждёшь, ждут, мин. ждал, ждала, ждал |о, -н несв. кого-что и чего чакам; ~ товарища, поезда, хорошей погоды чакам приятеля си, влака, хубаво време; я буду ~ вас у входа в театр ще ви чакам пред входа на театъра; ■—■ награды, одобрения чакам на­ града, одобрение же (ж ) частица 1 пък, ама, ами че, де, още, нал и; когда же вы приедете? кога най-сетне ще дойдете?; я же сказал ему об этом нал и му казах за това; мы поедем сегодня же ние още днес ще заминем 2 също; пак; это был тот же человек това беше същият човек; мы встретимся здесь же (ние) ще се срещнем пак тук; у него есть такая же книга той има същата книга жевать, жую, жуёшь, жуют несв. что дъвча; ^ пищу дъвча храната желанн|| е, -я с желание; ~ е уехать желание да замина; выразить ~ е познакомиться с кем изразя желание да се запозная с някого; при всём моём ~ и не могу вам помочь въпреки желанието си не мога да ви помогна желаУ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. пожелать) I чего, с инф. и със съюз чтобы желая, искам; не следует ~ т ь того, что невозможно не трябва да се иска невъзможното; я не его видеть не искам да го виждам 2 кому чего и с инф. желая, пожелавам; ~ т ь кому здоровья, счастья, успехов пожелавам някому зДраве, щастие, успехи; ~ ю вам скорее поправиться пожелавам ви по-скоро да оздравеете; ~ т ь всего хорошего пожелавам всичко хубаво железнодорожнЦ ый, -ая, -ое, -ые железопъ- тен; ~ ы й вокзал железопътна тара; ~ о е сооб­ щение железопътни съобщения желёзн|| ый, -ая, -ое, -ые железен; ~ а я крыша ламаринен покрив О ~ а я дорога железопътна линия, железница; ехать по ~ о й дороге пътувам с влак желёзЦ о, - а с желязо жёлт|| ый, -ая, -ое, -ые жълт; ~ы й цветок жълто цвете; -—ая краска жълта боя; платье ~ о г о цвета жълта рокля Железная дорога желуд|| ок, -ка м стомах жен || а, -ы, мн. жёны, жён ж (не бъркай с женщина) жена, съпруга; у него красйвая ~ а той има хубава жена женатЦ ый, -ые; женат, -ы (против, холостой) женен; —ый человек женен човек; он женат на артйстке той е женен за артистка; он ещё не женат той още не е женен жен|| йться, -юеь, жён |ншься, -ятся несв. и св . на ком женя се/оженя се; он недавно —йлся на молодой дёвушке той скоро се ожени за младо момиче Жених и невеста жених, -а м годеник; у иеё есть — тя има го­ ден ик жёнск|| ни, -а я, -ое, -не женски; — ая рука, забота женска ръка, грижа; ~ а я одежда женски дрехи, дамско облекло О ~ и й род грам. женски род жёнщинЦ а, -ы ж [не бъркай с жена) жена; красйвая ~ а хубава жена; пожилая ~ а възрастна жена; — а -врач лекарка; — а в СССР имёет равные права с мужчиной в Съветския съюз жената е равноправна с мъжа жёртв|| а, -ы ж жертва; ради детёй она готова иа любые — ы заради децата си тя е го­ това на всякакви жертви; я не могу принять вашей ~ ы не мога да приема вашата жертва; —ы войны жертвите от войната; при аварии самолёта были ~ ы при самолетната катастро­ фа имаше жертви; он стал ~ о й несчастного случая той стана жертва на нещастен случай жертвовать, жертву |ю, - ешь, -ют несв. (св. пожёртвовать) кем-чем жертвувам; ~ лю- 76
бовью, своими интересами жертвувам любовта си, интересите си; ~ собой ради детей жерт­ вувам себе си заради децата; ~ жизнью жертвувам живота си жест, -а м жест; выразительный ~ изразите­ лен жест; сделать ~ рукой направя жест с ръка; он ~ом пригласил его сесть той го покани с жест да седне жёстк|| ий, - ая, -ое, - ие; жёсток, жестка, жёстк |о, -и; сравн. ст. жёстче (против. мягкий) твърд, корав; ~ н й диван твърдо канапе; ~ая подушка твърда възглавница; ~ а я кровать твърдо легло; ~ н е волосы остра коса ф ~ий вагон вагон втора класа жесток || нй, - ая, -ое, - ие; жесток, -а, -о, -и жесток; ~нй человек жесток човек; ~ а я борьба жестока борба; ~и й мороз лют студ жестоко парен, жестоко; ~ обращаться с кем жестоко се отнасям с някого жёстче неизм. сравн. ст. на жёсткий по- твърд, по-кор ав жечь, жгу, жжёшь, жгут, мин. жёг, жгл |а, -о, -и несв. (св. сжечь) что горя, паля; изгарям; ~ дрова, уголь горя дърва, въглища; ~ старые письма изгарям стари (те) писма жйво парен, живо, много, силно; ~ интересо­ ваться чем живо се интересувам от нещо жив|| ой, -ая, -ое, -ые; жив, жива, жив |о, -ы 1 (против. мёртвый) жив; ~ ы е существа живи същества; ~ а я рыба жива риба; его родители ещё живы родителите му са още живи; ~ ы е цветы живи цветя 2 жив, активен; ~ о й ум буден, пъргав ум; он очень ~ о й ребёнок той е много подвижно дете; у него ~ой ха­ рактер той има жизнерадостен характер; ~ о й интерес жив интерес; ~ о е любопытство силно любопитство; принять ~ о е участие в споре взема активно участие в спора £> остаться в ~ы х остана жив, оцелея жйвопис|| ь, -и ж ж ивопйс; уроки — и уроци по живопис; заниматься ~ ь ю занимавам се с живопис; выставка современной ~ н изложба на съвременната живопис живот, -а м (не бъркай с жизнь) корем; лечь на ~ легна по корем животноводствЦ о, -а с животновъдство; раз­ витие ~ а развитие на животновъдството; сов­ хоз занимается ~ом в совхоза се развива жи­ вотновъдство (то) животнЦ ое, -ого с животно; дикие и домашние ~ ы е диви и домашни животни; хищное ~ о е хищно животно жйдк|| нй, -ая, -ое, -ие; жйдок, жидка, жйд- к|о„ -и; сравн. ст. жйже 1 (само пълна ф.) течен; ~ а я сталь течна стомана; ~ий кисло­ род течен кислород; —ое топливо течно гориво 2 (против, густой въ в 2 знач.) рядък, разреден; ~ ий суп рядка супа; ~не волосы рядка ко­ ЖЕС са; ~ое молоко рядко мляко; ~нй чай слаб чай жндкостЦ ь, -и ж течност; прозрачная ~ ь прозрачна течност; вода, молоко— ~и водата и млякото са течности жйже неизм. сравн. ст. на жйдкнй във 2 знач. по-рядък, по-разреден жйзненн|| ый, -ая, -ое, -ые жизнен; ~ы е ус­ ловия условия за живот жнзнЦ ь, -и ж (не бъркай с живот) живот; возникновение ~ н на Земле възникване на жи­ вота върху Земята; законы ~ н законите на живота; в начале ~ н в началото на живота (си); до конца ~ и до края на живота (си); долгая, короткая, интересная ~ ь дълъг, кратък, ин­ тересен живот; ~ ь в городе, в деревне живот в града, на село; вестй одинокую ~ ь водя самотен живот; общественная, политйческая, партийная, научная ~ ь обществен, политичес­ ки, партиен, научен живот; ~ ь страны, общест­ ва, завода, института животът на страната, на обществото, на завода, на института жилищ)! е, -а с жилище; ~ человека жили- щето на човека жнлйщнЦ ый, -ая, -ое, -ые жйлищен; ~ые условия жйлищни условия жнл|| ой, -ая, -ое, -ые (предназначен) за жи- веене. жйлищен; ~ а я площадь жилищна площ; ~ а я комната стая за живеене жир, -а (-у), мн. - ы, -ов м мазнина, тлъстина; мае, лой; свиной ~ свинска мае; говяжий ~ говежда лой; рыбий ~ рибено масло жнрнЦ ый, -ая, -ое. - ые тлъст, мазен, лоен; ~ ы й кусок мяса тлъсто парче месо жнтел|| ь, -я м жител; городской, сельский ~ ь градски, селски жител; ~ н города, деревни жителите на града, на селото жить, жив |у, -ёшь, -ут, мин. жил, жила, жй- л|о, -и несв. 1 живея; он жил долго той живя дълго; рыбы не могут ^ без воды рибите не могат да живеят без вода; дуб живёт более ста лет дъбът живее над 100 години 2 где, как живея; ~ в СССР, за гранйцей, в городе, в новом доме живея в СССР, в чужбина, в града, в нова къща (ограда); ~ хорошо, плохо, друж­ но живея добре, лошо, задружно; он живёт на пятом этаже той живее на петия етаж; он жил на Севере три года той живя на Север 3 го­ дини 3 кем-чем живея; ~ интересами народа живея с интересите на народа; он живёт воспо­ минаниями той живее със спомени жук, -а м бръмбар журнал, - а м 1 списание; художественный, научный, политический — художествено, науч­ но, политическо списание; ~ мод моден журнал; напечатать статью в ~ е публикувам статия в списание; ~ выходит каждый месяц списанието излиза ежемесечно 2 дневник; школьный ~ училищен дневник; поставить оценку в ~ ( е ) жур ж
ЖУР ЗАБ внеса бележката в дневника; ~ для записи наблюдений дневник за наблюденията журналист, - а м журналист; военный ~ вое- иен журналист журналистки а , - и, мн. журналист |кн, -ок, - кам ж журналистка; нзвёстная ~ известна журналистка 3 за предлог I с вин. и твор. п. I (вин. п. куда?— посока, твор. п, гд е?— място) зад, отвъд, отта- тък, извън, вън от; выйти за дверь изляза навън; остановиться за дверью спра пред вратата; по­ вернуть за угол завия зад ъгъла; стоять за углом стоя зад ъгъла; поехать за город отида извън града; жить за городом живея извън града; бросить что за окно хвърля нещо през прозореца; з а окном виден лес от прозореца се вижда гората 2 (с вин. п. след глаголите са- дйться, сесть, стать, приняться, взяться и т. н., с твор. п. след глаголите сидеть, стоять и т. н .) на, за; сесть за стол, за рояль седна на масата, на рояла; садйться за кннгя, з а работу залавям се за книгите, за работата; сидеть за книгами чета; сидеть за работой работя; взяться за учё­ бу заловя се за учене II с вин. п. I (обект на действието) за; взяться за ручку двери хвана се за дръжката на вратата; держаться за пе- рйла държа се за парапета; вестй ребёнка за руку водя детето за ръка 2 (продължителност, времетраене) за, през; подготовиться к эк­ заменам за неделю подготвя се за изпити за една седмица; сделать всю работу за день (за одйн день) свърша цялата работа за един ден; за ночь снег растаял през нощта снегът се стопи; за зиму (за всю зйму) я нн разу не простудился през цялата зима нито веднаж не настинах 3 (предшествуване, обикн. с предлог до) преди; за час до обеда един час преди обед; за день до отъезда един ден преди заминаването; за месяц до каникул един месец преди ваканцията; з а год до окончания института една година преди завършването на института 4 (причина) за, заради; благодарить за помощь, з а подарок благодаря за помощта, за подаръка; уважать за ум уважавам за ума (му); награда за заслу­ ги награда за заслуги (те); наказание за пре­ ступление наказание за престъпление(то); за что вы на меня сердитесь? за какво ми се сърди- те? 5 (против, против в 3 знач.) за; борьба за мнр борба за мир; сражаться за Родину сража- вам се за родината; голосовать за предложение гласувам за предложението 6 (стойност) за; срещу; сделать что за деньги, за плату направя н ещ о за пари, срещу заплащане; купить книгу за два рубля купи книгата за 2 рубли 7 (за- мяна) вместо; дежурить за товарища дежуря вместо приятеля си; сделай это з а меня направи това вместо мене 8 (употр. с е с думите бояться, волноваться, беспокоиться, радоваться, отве­ чать, рад, стыдно, страшно и т. н .) за; волно­ ваться за детей вълнувам се за децата; бояться за чью жизнь боя се за нечий живот; рад за тебя радвам се за тебе; мне стыдно за вас срам ме е за вас III с твор. п. 1 (последователност в пространството) след; подир; ндйте за мной вървете след мене; собака бежала за хозяином кучето тичаше след стопанина си 2 (последова­ телност въ в времето, често при повтаряне на същ .) след; день за днём ден след ден; месяц з а месяцем месец след месец; год за годом година след година; читать книгу за кнйгой чета книга след книга 3 (едновременност) през време на; по време иа; за ужином шёл разговор о погоде по време на вечерята говорихме за времето; за работой он забывает обо всём когато работи, той забравя всичко 4 (цел на действие­ то) за; приехать за вещами дойда да си взема багажа; сходйть в магазйн за хлебом отида в магазина за хляб; пойтй в лес за грибами отида в гората за гъби; послать з а доктором изпратя за лекар 5 (употр. се с глаголите наблюдать, следйть, ухаживать и т. н .) за; наблюдать за порядком, чистотой следя за реда, за чистотата; ухаживать за больным грижа се за болния забастовки а, -н, мн. забастовки, -ок, -кам ж стачка; ~ а рабочих порта стачка на прнста- нищните работници; объявйть ~ у обявя стачка забнваЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. забйть) что I забивам, заковавам, зачуквам; ~ т ь гвоз­ ди в стену забивам пнрони в стената 2 закова­ вам; затварям; ~ т ь двери заковавам вратите забйть, забь|ю, -ёшь, -ют, повел, забей св. (несв. забивать) что 1 забия, закова, зачукам; ~ молотком гвоздь забня пирона с чук 2 за­ кова; затворя; ~ ящик закова сандъка заблу|| дйться, - жусь, заблуд |ишься, -ятся св. заблудя се, загуби се, объркам се; дети ~ днлнсь в лесу децата се загубиха в гората заболёЦ ть I, -ю, -ешь, -ют св. чем и без доп. разболея се; я ~ л ангиной разболях се от ан­ гина забол|| ёть II, -йт, -ят св. (само 8 л.) заболи (ме); у меня ~ёл зуб заболя ме зъб 78
забор, - а м ограда; стобор; сад окружён дере­ вянным ~ о м градината е заградена с дървена ограда забот|| а, -ы ж грижа; ~ а о росте благосос­ тояния трудящихся грижа за повишаване на благосъстоянието на труде щите се; проявлять о человеке проявявам грижа за човека; ок­ ружать друга ~ а м я обкръжавам приятеля си с грижи; жить без забот живея без грижи; у не­ го много забот той има много грижи заботиться, забо|чусь, -тишься, -тятся несв. (св . позаботиться) о ком-чём грижа се; ~ о здоровье ребёнка грижа се за здравето на де- тето заботлив|| ый, -ая, -ое, -ые; заботлив, - а , -о, -ы грижлив; грижовен, внимателен; ~ а я мать грижовна майка; ~ о е отношение к кому внима- телно отношение към някого забыва|| ть, -ю, -ешь, -ют н есв. (се. забыть) кого-что и о ком-чём, с инф. и със съюз что заб- равям; не ~йте (о) нас не ни забравяйте; он ~ е т выключать свет той забравя да гаси освет­ лен ието забыть, забуд|у, -ешь, -ут св. (несв. забы­ вать) кого-что и о ком-чём, с инф. и със съюз что забравя; ~ адрес знакомых забравя адреса на познатнте си; ~ название книги забравя заглавието на книгата; ~ о прошлом забравя миналото; никто не забыт, ничто не забыто никой не е забравен, нищо не е забравено; я забыл позвонить товарищу забравих да се обадя на приятеля си; я забыл, что надо позво- нйть забравих, че трябва да се обадя; ~ книгу дома забравя книгата в къщи; вы ничего не забыли в вагоне? не сте ли забравили нещо във вагона? заведёни|| е, -я с заведение; высшее учебное ~ е (вуз) висше учебно заведение (ВУЗ) заведуютII ая, -ей ж чем завеждаща; ~ а я библиотекой завеждаща библиотеката завёдующ|| ий, -его м чем завеждащ, управи- тел; ~ и й магазйном, клубом, столовой управи- тел на магазин, клуб, стол; ~ и й отделом завеж­ дащ отдел; назначить нового ~ е г о назнача нов завеждащ (управител) заверн|| уть, -у, -ешь, -ут св. (несв. завёр­ тывать) кого-что (против. развернуть) завия, увия, загъна; ~ у т ь ребёнка в одеяло увия де- тето в одеяло завёртыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. завер­ нуть) кого-что (против. развёртывать) завивам, увивам, загъвам; ~ т ь покупку в бумагу зави­ вам покупката в хартия заверша|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. завер- шйть) что завършвам, привършвам; приключ- вам; ~ т ь стройтельство электростанции завър­ швам строителството на електроцентралата завершаЦ ться, -ется, -ются несв. (св. завер- шйться) завършва се, привършва се; приключва ЗАБ се; работа уже ~ется работата вече е на прн- вършване завершении е, -я с завършване, привършване; ~ е работы привършване на работата заверш|| йть, -у, -йшь, -ат св. (несв. завер­ шать) чгозавърша, привърша; приключа; ~ й т ь пятилетку в четыре года завърша петилетката за 4 години; успешно ~ й т ь се в успешно приклю­ чим сеитбата завершу йться, -йтся, -атся св. (несв. завер­ шаться) завърши се, привърши се; приключи се; работа уже ~ е н а работата вече е привърше- на завестй, завед|у, -ёшь, -ут, мин. завёл, за ­ вел) а, -6, -й св. (несв. заводйть) что навия; пусиа; ~ часы навия часовника; • — мотор пусна мотора завеща|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. и св . что кому- чему завещавам / завещая; отец ~ л детям свою библиотеку (кнйги) бащата завеща библиотека­ та (книгите) си на децата; картйна завещана ему другом картината му е завещана от прияте­ ля му завйд|| овать, -ую, -уешь, -уют несв. (св. по- завйдовать) кому-чему завиждам; он никому не ~ует той не завижда на никого завй|| сеть, -шу, -сишь, -сят несв. от кого-чего завися; успех дела ~ с и т от нас самйх успехът на работата зависи от самите нас; ~ с е т ь от родйтелей завися от родителите си завйснмост|| ь, -н ж зависимост; эконом йчес- ка я, политическая ~ ь икономическа, политичес- ка завнсимост; быть в ^ н о т родйтелей зависим съм от родителите си; ~ ь теории от практики зависимост на теорията от практиката О в ~ и от чего в зависимост от какво; в -^и от погоды мы поедем за город или пойдём в музей в за­ висимост от времето нли ще заминем извън града, или ще отидем в музея завйснм|| ый, -ая, -ое, -ые; завйсим, -а, -о, -ы зависим; ~ ы й человек зависим човек; ~ о е положение зависимо положение завод, - а м з авод; автомобйльный ~ автомо­ билей завод; работать на ~ е работя в завод (а); поступйть на ~ постъпя в завод(а); прийтй на ~ дойда в завода; уйтй с ~ а напусна завода заводйть, завожу, завод]ишь, -ят несв. (св. завести) что навнвам; пускам; ~ часы навивам часовника; ~ мотор пускам мотор заводск|| ой, - ая, -ое, -йе заводски; ~ о й кол­ лектив колективът на завода; ~ о й комитет профсоюза заводск ият профкомитет завоевании е, -я с 1 (мн. няма) завоюване, завоевание 2 (само мн.) завоевания, постиже­ ния; ~ я социализма завоеванията на социа­ лизма завоевать, завою |ю, -ешь, -ют св. (несв. за ­ воёвывать) 1 кого-что завоювам, завзема; ~ страну окупирам страната 2 что зароювам, зав з 79
ЗАВ ЗАЕ спечеля; ~ свободу, счастье завою вам свобода, щастие завоёвыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. завое­ вать) 1 кого-что завоювам, завземам 2 что завоювам, спечелвам; ~ т ь чьё доверие завою­ вам доверието на някого завтра нареч. (не бъркай с утром) утре; ~ мы пойдём в театр утре ще отидем на театър; он приедет ~ утром той ще дойде утре сутринта Одо~!доутре! завтрак, -а м (не бъркай със закуска) (сут- решна) закуска; вкусный ~ вкусна закуска; на ~ были яйца и кофе за закуска имаше яйца и кафе завтрака|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (ев. по­ завтракать) закусвам (сутрин); я ~ ю в восемь часов утра закусвам в 8 часа сутринта завтрашн|| ий, - я я , -ее, -ие утрешен; ~ий день утрешният ден завязать, завяжу, завяж|ешь, -ут ев. (несв. завязывать) что 1 (против. развязать в 1 знач.) (за)вържа; ~ ленту завържа панделка 2 (про­ тив. развязать въ в 2 знач.) превържа; увия; ~ больной палец превържа болния пръет; ~ горло шарфом увия гърлото (си) с шала 3 з а ­ вържа, започна; ~ перепйску завържа корес- понденция; ~ знакомство с кем запозная се с някого завязываН ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. за ­ вязать) что 1 (против, развязывать в 1 знач.) връзвам, завързвам; ~ т ь узел, галстук завърз- вам възел, връзка 2 (против, развязывать въ в 2 знач.) превързвам; увивам; 3 завързвам, за- почвам; ~ разговор завързвам разговор загадк|| а, -и, мн. загад|кн, -ок, -кам ж I га- танка; отгадать ~ у отгатна гатанката 2 загад­ ка; ~ а природы загадка на природата заглавиЦ е, -я с заглавие; ~ е кнйги загла­ вие (то) на книга(та) заговор, - а м заговор; политйческий ~ поли­ тически заговор; раскрыть ~ разкрия заговор заговори йть, -ю, -ишь, -ят с в. заговори; про­ говори; ребёнок скоро ~ й т детето скоро ще про­ говори; все ~ й л и одновременно всички заго- вориха едновременно; они ~ й л и об общих зна ­ комых те заговориха за общи познати загораЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. загореть) пека се; почернявам; я люблю ~ т ь обичам да се пека на слънце; лётом у него ейльно ~ е т лицо през лятото лицето му много почернява загора|| ться, - ется, -ются несв. (св. заго­ реться) запалва се, пламва загори ёть, -ю, -ишь, -ят св. (несв. загорать) почернея; загоря; лётом он ейльно ~ ё л през л я ­ тото той много почерня загорИ ёться, -йтся, -ятся св. (несв. загорать­ ся) запали се, пламне; ~ё л ся дом къщата се запали; ~ёлись дрова в печй дървата в печката се запалиха; ~ёлся свет пламна светлина, гла­ за ~ёлись от радости очите (му) светиаха от радост задавать, зада] ю, -ёшь, -ют несв. (св. задать) что (за)давам ; ~ урок, задачу задавам урок, задача ф ~ вопрос задавам въпрос задани|| е, -я с задача, поръчение; боевое ~ е бойна задача; отвётственное ~ е отговорно по­ ръчение; получйть, выполнить ~ е получа, из- пълня поръчението;дёти, запишйте ~ е на дом деца, запишете домашното зада|| ть, -м, -шь, -ст, задад | йм, -йте, -ут, мин. задал, задала, задал |о, -и св. (несв. за ­ давать) что (за) дам задач|| а, -и ж задача; математйческая ~ а математическа задача; решйть ~ у по фйзике реша задачата по физика; очередные ~ и на­ родного хозяйства предстоящи задачи на народ- ното стопанство; поставить перед собой ~ у вы­ полнить план досрочно поставя пред себе си за ­ дачата да изпълня плана предсрочно задерж|| ать, -у, задёрж|ишь, -ат св. (несв. задерживать) кого-что 1 задържа, забавя; ~ ать на час забавя с един час 2 задържа, арестувам; ~ а т ь преступника задържа пре- стъпника задерж|| аться, - усь, задёрж |ишься, -атся св. (несв. задерживаться) задържа се, забавя се; ~ аться на работе забавя се в службата задёрживаН ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. за ­ держать) кого-что 1 задържам, забавям; не ~ й меня, я очень спешу не ме задържай, много бързам 2 задържам, арестувам задёрживаН ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. задержаться) задържам се, забавям се задн|! ий, -яя , -ее , -ие (против, перёдний) за- ден; ~ и е лапы задни лапи; ~ е е колесо задно колело задохн|| уться, -усь, -ёшься, -утся св. (несв. задыхаться) 1 задъхам се, запъхтя се 2 задуша се, удуша се; ~уться в дыму задуша се от дима задумаЦ ться, -юсь, -ешься, -ются св. (несв. задумываться) замисля се; ~ т ь с я над решё- нием задачи замисля се върху решението на задачата; о чём вы ~лись? за какво се за- мислихте? задумчивН ый, -ая, -ое, -ые; задумчив, -а, -о, - ы замислен; ~ ы й взгляд замислен поглед; си­ деть с ~ ы м вйдом седя със замислен вид задумыва|| ться, -юсь, - ешься, -ются несв. (св. задуматься) замислям се; ~ т ь с я о будущем замислям се за бъдещето задыхаЦ ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. задохнуться) ! задъхвам се, запъхтявам се; ~ т ь ся от бёга, от волнения, от жары задъхвам се от тичане, от вълнение, от горещина 2 заду- шавам се; ~ться от дыма задушавам се от дима заезжа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. заёхать) отбивам се, наминавам (с превозно средство) ; 80
ЗАЕ ЗАК 3 ~ть к знакомым отбивам се при позлатите си; ~ть на почту отбивам се в пощата заехать, заёд|у, -ешь, -ут св. (несв. заез ­ жать) отбия се, намина (с превозно средство); ~ за детьми отбия се за децата; ~ в библио­ теку за кнйгами отбия се в бнблиотеката за кннги(те) зажечь, зажгу, зажжёшь, зажгут, мин. зажёг, зажгл |а, -о, -н св, (несв. зажигать) что (против. погасить) запаля; ~ спичку запаля кибрнтена клечка зажигай ть, -ю, -ешь несв. (св. зажечь) что (против гасить) паля, запал вам; ~ т ь лампу (свет), огонь паля лампа (та), огън заинтерес|| стать, -ую, -уешь, -уют св. (несв. интересовать) кого-чт о чем заинтересувам; он ~ о в а л меня своим рассказом той ме заинтере- сува със своя разказ занитересН оваться, -уюсь, - уешься, - уются с в. (несв. интересоваться) кем-чем заинтересу­ вам се; все ~овались этим открытием всички се заинтересуваха от това откритие зайти, зайд|у, -ёшь, -ут, мин. заш|ёл, - л а , - л о, -ли св. (несв. заходить) 1 отбия се, на­ мина (пеш); ~ к товарищу отбия се при прия­ теля си; ~ в библиотеку за книгой отбия се в бнблиотеката за книгата; — в ясли за ребён­ ком отбия се в яслите за детето 2 (на)вляза; приближа се, проникна със заобикаляне, завия; ~ в воду по горло навляза във водата до гуша; ~ в воду по колена нагазя във водата до ко­ лене; ~ за угол дома завия зад ъгъла на къща- та; ~ в тыл врага проникна в тила на против­ ника 3 (против, взойти във 2 знач.) залезе; солнце зашло слънцето залезе заказ, -а м поръчка; првнять, выполнить ~ приема, изпълня поръчката; на ~ по поръчка зака|{ зать, -жу, закаж|ешь, -ут св. (несв. заказывать) что поръчам; ~ за ть лекарство поръчам лекарството; он ~ з а л на обед курицу той (си) поръча за обед кокошка заказывай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. зака­ за ть) что поръчвам; ~ т ь новое оборудование поръчвам ново оборудване; ~ т ь билеты в театр поръчвам билетн за театър заканчивай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. за ­ кончить что; против, начинать) завърш вам, при- вършвам, свършвам; приключвам; ои ~ е т ра­ боту в шесть часов вечера работното му време свършва в 6 часа вечерта заканчивай ться, -ется, -ются несв. (св. за ­ кончиться; против, начинаться) завършва (се), привършва (се), свършва (се); строительство ~ е т с я строителството е към края си закат, -а м залез; — солнца залезът на слънцето; на ~ е при залез слънце Закат ссшша 0—612 81
ЗАК ЗАМ заключа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. заклю- чйть) 1 със съюз что заключавам, правя нзвод; из его' писем я ~ л , что он не знает о последних событиях от неговите писма правех извод, че той не знае за последните събития 2 что сключ- вам; ~ т ь договор, соглашение сключвам дого­ вор, споразумение О ~ т ь в себе съдържа; письмо ~ л о в себе важные сведения писмото съдържаше важни сведения заключал ться, -ется, -ются несв. състои се, свежда се; дело ~ е т ся в следующем работата се състои в следното; задача ~ется в том, чтобы правильно организовать работу задача та се състои в правилната организация на рабо­ тата заключений е, -я с 1 заключение, извод; ~ е комйссии заключение (то) на комисията; сде­ лать ~ е направя извод; прийти к важному ~ ю стигна до важен извод 2 заключение; ~ е статьй заключението на статията; в докладе нет ~ я докладът няма заключение 3 затвор, заточение; бытьв~и взатворасъмО в~е взаключе­ ние; в он рассказал о последних событиях в заключение той разказа за последните събития заключЦ йть, -у, -ишь, -ат св. (несв. заклю­ чать) 1 със съюз что заключи, направя извод; из его письма я ~йл, что он не знает о послед­ них событиях от неговото писмо направих извод, че той не знае за последните събития 2 что склю- ча; ~йть мир сключа мир закон, -а м закон; ~ы о труде закони за тру­ да; принять, отменйть ~ приема, отмени закона; соблюдать ~ ы спаз вам законите; действовать по ~ у действувам според закона; нарушить ~ наруша закона; ~ ы мышления закони(те) на мисленето; изучать ~ ы природы изучавам при- родните закони закончЦ ить, -у, -ишь, -ат се. (несв. заканчи­ вать) что (против, начать) завърша, привърша, свърша; приключа; ~ и т ь стройтельство завър­ ша строителството; ~ и т ь письмо завърша пис­ мото закончу иться, -ится, -атся св. (несв. закан­ чиваться; против, начаться) завърши (се), при- върши (се), свърши (се); совещание ~илось поздно съвещанието завърши късно закрич|| ать, -у , -йшь, - ат св. завикам, закряс- кам, закрещя; громко ~ а т ь от боли силно за­ викам от болка закрыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. закрыть) 1 что (против. открывать в 1 зн ач .) затварям; заключвам; ~ т ь окно затварям прозореца; ~ т ь книгу затварям книгата; ~ т ь гл а за затварям очи; ~ т ь дверь на замок заключвам вратата 2 кого-что чем покривам; завивам; ~ т ь ребёнка одеялом покривам детето с одеяло 3 что (против. открывать в ъ в 2 зн а ч .) закривам, затварям; ~ т ь собрание закривам събранието; ~ т ь м ага­ зин на обед затварям магазин за обедна почив- 82 ка О ~ ть глаза на что затварям си очите за (пред) нещо закрываЦ ться, - ется, -ются несв. (св. за ­ крыться; против, открываться) 1 затваря се; дверь не ~ется вратата не се затваря; у него ~ ю тся глаза очите му се затварят 2 закрива се, затваря се; выставка ~ е т с я через неделю из- ложбата се закрива след една седмица; магазин ~ е тся в восемь часов магазинът се затваря в 8 часа закрытии е, -я с (против, открытие) закрива- не, затваряне; ~ е выставки закриване на из- ложбата закрыть, закро|ю, -ешь, -ют св. (несв. закры­ вать) 1 что (против, открыть в 1 знач.) затворя; заключа; ~ шкаф затворя шкафа; ~ дверь на замок заключа вратата; ~ кастрюлю крыш­ кой похлупя тенджерата с капак; вход закрыт входът е затворен; ~ зонт затворя чадъра 2 кого-что чем покрня; завия; ~ лицо руками закрия лицето си с ръце 3 что (против, открыть въ в 2 знач.) закрия, затворя; выставка закрыта изложбата е закрита; магазйн закрыт магазинът е затворен закрыться, закро| ется, -ются св. (несв. закры­ ва ться; против, открыться) 1 затвори се; дверь закрылась легко вратата се затвори лесно 2 за- крие се, затвори се; выставка закроется завтра изложбата ще се закрие утре; магазйн скоро закроется магазинът скоро ще се затвори закурЦ йть, -ю, закур|ишь, -ят св. что и без доп . запуша, запаля; ~ й т ь сигарету, папиросу, трубку запаля цигара, папироса, лула; он снова ~ й л той отново запуши закускЦ а, -и, мн. закус|ки, -ок, -кам ж (не бъркай с завтрак) мезе; ордьовър; холодная ~ а мезе, студени закуски зад, - а м зала, салон; спортивный ~ спортна зала; ~ заседаний заседателна зала; в кино­ театре большой ~ киното има голям салон; ~ ожидания на вокзале чакалня на гарата залйв, - а м залив; большой ~ голям залив; корабль вошёл в ~ корабът влезе в залива замёдлЦ ить, -ю, -ишь, -ят св. (несв. замед­ лять) что (против, ускорить) забавя; машйна ~ и л а ход колата намали ход замедля|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. замед­ лить) что (против, ускорять) забавям; ~ т ь ша- гй, движёниезабавям крачките си, движението заменЦ йть, -ю, замен |ишь, -ят св. (несв. за ­ менять) кого-что замени, смени; замести; лам­ почка не горйт, её надо ~ й т ь крушката не свети, трябва да я сменим; когда ты устанешь, я тебя ~ ю когато се измориш, ще те смени замени|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. заменйть) кого-что заменим, сменим; замествам; он ~ е т больного учйтеля той замества болния учител замерза|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. замёрз­ нуть) замръзвам; измръзвам; зимой река ~ е т
ЗАМ ЗАМ 3 Залив през зимата реката замръзва; в холодную зйму птицы часто ~ ю т когато зимата е студена, пти- ците често замръзват замёрзII нуть, -ну, -нешь, -нут, мин. замёрз, - л а, -ло, -лн св. (несв. замерзать) замръзна; измръзна; вода ~ л а водата замръзна; пасса­ жиры ~ л и пътниците измръзнаха заместители ь, -я м заместник; ~ ь директора, заведующего, главного инженера заместник-ди- ректор, заместник-завеждащ, заместник главен инженер замё|| тить, -чу, тишь, -тят св. (несв. заме­ чать) кого-что забележа; он меня не ~тил той не ме забеляза; ~ ти ть корабль на горизонте забележа кораб на хоризонта; учитель ~ти л , что ученики устали учителят забеляза, че уче- ниците се измориха заметно н ареч. забележимо, значително; он ~ похудел той отслабна чувствително замётн|| ый, -ая, -ое, -ые; замёт |ен, -на, -но, - н ы забележим; едва ~ а я тропинка едва забеле- жима пътека; ~ о е волнёние забележимо вълне- ние; на снегу ~ ы следы на снега се виждат следи замечании е, -я с (за)бележка; верное, кри­ тическое ~ е вярна, критична бележка; сделать ~я по докладу направя бележки по доклада; сделать ученику ~ е за опоздание направя за- бележка на ученика за закъснението; он полу­ чил ~ е беше му направена забележка замечательно нареч. забележително, чудесно; вы ~ рисуете вие рисувате чудесно замечательн|| ый, -а я, -ое, -ые; замечателен, замечательи |а, -о, -ы забележителен; ~ ы й го­ 6* 83
ЗАМ ЗАП род забележителен град; ~ ы й писатель, учё­ ный, художник забележителен писател, учен, художник; жизнь ~ ы х людей животът на забе- лежителни(те) хора замечаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. заметить) кого-что забелязвам; он не ~ л холода той не забелязваше студа зам|| он, -на м ключалка; брава, катинар, кофар; закрыть дверь на ~ о к заключа вратата замолч|| ать, -у, -йшь, -ат св. замълча; Она перебила его, и он ^ а л тя го прекъсна и той млъкна замуж парен.: выходйть/выйти ~ за кого омъжвам се /омъжа се за някого замужем парен.: быть ~ з а кем омъжена съм; она ~ за учителем тя е омъжена за учител занавес, - а м з авеса; поднять, опустйть ~ вдигна, спусна завесата занимаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. {св. занять) что 1 заемам; кнйги ~ ю т две полки книгите зае- мат 2 рафта; ~ т ь квартйру из трёх комнат заемам тристаен апартамент; ~ т ь номер в гос- тйнице заемам стая в хотела; ~ т ь ответствен­ ную должность заемам отговори а длъжност 2 завземам, завладявам, заемам; ~ т ь город завземам града 3 у к ого заемам; вземам назаем; ~ т ь деньги вземам пари назаем заниматься, занимаюсь, -ешься, -ются несв. 1 (се. заняться) чем работя, занимавам се, зае ­ мам се; ~ хозяйством, чтением занимавам се с домакинство, с четене; ~ спортом спортувам 2 (само н есв.) следвам; уча; ~ в университете следвам в университета; ~ в библиотеке, дома че та в библиотеката, в къщи; много ~ мно­ го уча занят, занята, занят]о, -ы зает; он очень ~ той е много зает; он ~ серьёзным делом той е зает със сериозна работа; я буду ~ а до обеда ще бъда заета до обяд; вы ~ ы сегодня ве­ чером? зает(и) ли сте тази вечер? заняти|| е, -я с занятие, занимание; работа; лёгкое, трудное, интересное, любймое ~ е лека, трудна, интересна, любима работа; школь­ ные ~ я училищни занятия; ~ я по истории занятия по история; посещать ~ я поеещавам занятията; присутствовать на ~ я х присъству- вам на занятията; на последнем ^ и о н отсутст­ вовал на последното занятие той отсъсгву ва (-ше) занять, займ |у, -ёшь, -ут, мин. занял, заняла, занял |о, -и св. (несв. занимать) что 1 заема; вещи заняли всю комнату нещата заеха цялата ста я; пассажиров просят ~ места умоляват се пътниците да заемат местата си; ~ пост минйстра заема министерски пост; работа заняла весь день работата отне цял ден 2 завзе- ма, завладей, заема; войска заняли город войските завзеха града 3 у кого заема, взема назаем; ~ десять рублей взема назаем 10 рубли заняться, займ |усь, - ёшься, - утся, мин. занял |ся, -ась, -ось, -йсь св. (несв. заниматься в 1 знач.) чем заема се, заловя се; ~ делом заловя се за работа; ~ музыкой, спортом заема се с музика, със спорт заочно парен, задочно; учиться ~ следвам задочно; окончить институт ~ завърша инсти­ тута задочно заочн|| ый, -ая, -ое, -ые задочен; ~ о е обу­ чение задочно обучение запад, -а м запад; ветер с ~ а западен вятър; повернуться на ~ обърна се на запад; понижение температуры н а ~ е области понижа- ване на температурата в западните райони на областта; быть, находиться на ~ от Москвы намирам се на запад от Москва западн|| ый, -ая, -ое, -ые западен; ~ы й ветер западен вятър; ~ о е направление западна посока; ~ ы е страны западни страии запас, - а м запас; ~ ы продовольствия про- доволствени запаси; ~ ы руды рудни запаси; делать ~ ы правя запаси О про ~ за всеки случай заласн|| ой, -ая, -ое, -ые запасен, резервен, допълнителен; ~ ы е части резервни части; ~ 6 й выход резервен изход залах, - а м мирнзма, мирнс; приятный ~ приятна миризма; ~ цветов миризма на цветя; чувствовать ~ духов усещам аромат на парфюм запеть, запо|ю, -ёшь, -ют св. что и без доп. запея, (за)почна да пея; ~ песню запея песен записать, запишу, запйш|ешь, -ут св. (несв. запйсывать) кого-нто запиша; запишйте мой ад­ рес запишете адреса ми; ~ на листочке запиша на листче; ~ выступление запиша изказването; ~ н а пластйику новую песню запиша на плоча нова песен; ~ кого на прием к врачу запиша някого за преглед записаться, запишусь, залйш |ешься, - утся св. (несв. запйсываться) запиша се; ~ на курсы русского языка запиша се в курс по руски език запйск|| а, - и, мн. запйс|ки, - ок, -кам ж бележка, записка; написать, получйть ~ у напи- ша, получа бележка; передать кому ~ у предам някому бележка записн|| ой, - ая, -ое, -ые: ~ а я книжка бележник, тефтерче 84
ЗАП ЗАС 3 залйсываЦ ть, -ю, - ешь, -ют несв. (св. записать) кого-что записвам; ~ т ь лекцию записвам лекцията; ~ т ь иа доске записвам на дъската; ~ т ь концерт записвам концерт; ~ть текст иа магнитофон, на плёнку записвам текста на магнетофон, на лента; ~ т ь кого в библиотеку записвам н як ого в библнотеката записывай ться, -юсь, - ешься, -ются несв. (св. записаться) записвам се; ~ться в библио­ те ку записвам се в библнотеката запис|| ь, -и ж записване; запис; ~ ь на­ родных сказок записване на народни прнказки; тетрадь с ~ям и лекций тетрадка със записки запла|| кать, -чу, -чешь, - чут св. заплача; ребёнок ~ к а л детето заплака заплат|| а, -ы ж (не бъркай с зарплата) кръпка; поставить сложа кръпка, закърпя заплатить, заплачу, заплат |ишь, -ят св. (несв. платить) что и без. доп. (за) платя; ~ за по­ купку заплатя покупката; ~ д ва рубля за билёт в театр платя 2 рубли за билет за театър запоминай т ь, -ю, - ешь, -ют несв. (св. запомнить) кого-что запомним; способность быстро ~ т ь цифры способност бързо да запом­ ним цифри запбми|| ить, -ю, -ишь, -ят св. (несв. запоми­ нать) кого-чт о запомни; ~ и т ь стихотворение, улицу запомни стихотворениеTM , улицата запре|| тйть, - щу, -тишь, -тят св. (несв. запрещать) кому что и с инф. (против, раз­ решить) забрани; ~ т й т ь больному выходить на улицу забраня на болния да излиза навън запрещай ть, -ю, - ешь, -ют несв. (св. запретйть) кому что и с инф. (против. разрешать) забранявам; ~ т ь кому курить забранявам на някого да пуши запрещений е, -я с забрана; борьба за ~ е атомного оружия борба за забрана на атомното оръжие запуск, - а м пускане; изстрелване; ~ искус­ ственных спутников изстрелване на изкуствени спътници запускай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. запус- тйтъ) что пускам; изстрелвам; ~ т ь мотор самолёта пускам мотора на самолета запустйть, запущу, запуст |ишь, -я т св. (несв. запускать) что пусна; изстрелям; ~ спутник, ракету изстрелям спътник, ракета зарабатывал ть, -ю, - ешь, -ют несв. (св. заработать) что печеля; ~ т ь деньги печеля парн; он хорошо ~ е т той печели добре заработай ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. зара­ батывать) что с печеля; ~ т ь много денег спече­ ля много пари заработнЦ ый, - ая, -ое, -ые: ~ая плата работна заплата заранее нареч. предварително, (по-)отрано; ~ подготовиться к севу отрано се подготвя за сеитба(та) зарплат|| а, -ы ж (не бъркай с заплата) заплата; выдавать, получать ~ у давам, получа- вам заплата зарубёжнй ый, -ая, -ое, -ые чужд, чуждестра- нен, задграничен; ~ ы е государства чужди дър- жавн; ~ а я литература чуждестранна литерату­ ра; ~ а я печать чуждестранен печат; ~ ы е гости чуждестранни гости зар|| я, - й, мн. зори, зорь, зорям ж зора, заря; утренняя, вечерняя ~ я утринна, вечерна заря; встать на ~ ё стана призори заряд к [I а, -и ж ведрина; гимнастика; утрен­ няя ~ а утринна ведрина; Он каждое утро делает ~ у той всяка заран прави гимнастика заседаний е, -я с заседание; торжественное ~ е тържествено заседание; ~ е Верховного Совета СССР заседание на Върховния съвет на СССР заслуг|| а, -и ж заслуга; ~ а перед Родиной заслуга пред родината; признавать з а кем большие признавам нении големи заслуги О по ~ а м според заслугнте; наградить по ~ а м награди според заслугите; получить по ~ а м получа сн заслуженото заслуженнЦ ый, - ая, -ое, - ые 1 заслужен; ~ ы й отдых заслужена почивка 2 заслужил; ~ ы й учёный заслужил учен; ~ ы й артист, учйтель, врач, деятель науки, деятель искусств заслужил артист, учител, лекар, деятел на нау- ката, деятел на изкуството заслуживай ть, -ю, - ешь, - ют несв. (св. заслужить) ^го и чего заслужавам; ~ т ь дове­ рия, уважения заслужавам доверие, уважение заслужить, заслужу, заслужишь, -ат св. (несв. заслуживать) что заслужа; ~ награду, благодарность заслужа награда, благодар- ност; ~ чью любовь заслужа нения обич засмей яться, -юсь, -ешься, -ются св. засмея се; девочка ~ял ась момичето се засмя заси]| уть, -у, -ёшь, -ут с в. (несв. засыпать; ср. уснуть; против, проснуться) заспя; он долго не мог ~уть той дълго не можа да заспи застаЦ вать, -ю, -ёшь, -ют несв. (св. застать) кого-что заварвам, сварвам, намирам; ~ в а т ь 85
кого дома, в саду заварвам някого в къщи, в градината застав)) ить, -лю, -ишь, -ят св. (несв. застав­ лять) кого с инф. накар'ам, заставя; ~ить кого уйтй накарам някого да си отиде; дождь ~ и л туристов вернуться в лагерь дъждът накара ту- ристите да се въриат в лагера заставля|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. заста­ вить) кого с инф. карам, накарвам, заставим заста|| ть, -ну, -нешь, -нут св. (несв. заста­ вать) кого-что завари, свари, намеря; я ~ л его за чтением заварих го да чете застёгива|| ть , -ю, - ешь, -ют несв. (св. застегнуть) что (против расстёгивать) закопча- вам; ~ т ь пальто, пиджак закопчавам палтото (си), сакото (си) застегн|| уть, -у, -ешь, -ут св. (несв. застёги­ ва т ь) что (против, расстегнуть) закопчея; ~ уть кофту закопчея блузата (си); ~уть молнию затвори ципа засыпа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. заснуть; против, просыпаться) заспивам; ребёнок начал ~ т ь детето вече заспива затем нареч. след това; после; машина уменьшила скорость, ~ остановилась колата намали скоростта, после спря О чтобы за да; я позвал вас чтобы сообщить приятное известие поканих ви за да ви съобщя приятна новина зато съюз затова (пък), обаче; пришлось много работать, ~ зада ние я выполнил наложи се много да работя, затова пък си изпълних задачата затруднении е, - я с затруднение, пречка, спънка; денежные ~ я парични затруднения; ~ е в работе затруднение в работата; преодо­ л е ть ~ я преодолей пречките; появилось новое ~ е появи се нова спънка затыл|| ок, -ка м (не бъркай с тыл) тил; ЗАС Затылок он упад на спину и ударился ~ком той падна по гръб и си удари тила захва|| тйть, -чу, захват |ишь, -ят св. (несв. захватывать) кого-что (за)взема, завладей, заграбя; хвана, уловя; ~тн ть власть завзема властта захватыва|| ть, -ю, - ешь, -ют несв. (св. захватйть) кого-что (за)вземам , завладявам, заграбвам; хващам, улавям; ~ т ь чужую тер­ риторию завземам чужда територия заходйть, захожу, заход |ишь, -ят несв. (св. зайти) 1 отбивам се, наминавам (пеш); ~ в магазйны отбивам се в магазините; он часто заходит к нам той често наминава към нас 2 (на)влизам; приближавам се, про- ннквам със заобикаляне, завивам; ~ далеко в лес навлизам навътре в гората 3 (против. всходйть въ в 2 знач.) залязва; солнце заходит слънцето залязва захо|| тёть, - чу, захоч|ешь, - ет, захот|йм, -йте, -ят св. (несв. хотеть) чего, с инф. и със съюз чтобы поискам; он ~тёл пить той ожадня захотеться, захочется св. (несв. хотеться) безл. кому-чему чего и с инф. поиска (ми) се; ей захотелось пойтй в кино поиска й се да отнде на кино; ему захотелось спать доспа му се зачем нареч. защо, за какво; ~ вы это делае­ те? защо правите това?; ~ ты пришёл? защо дойде? зачёркивал ть, -ю, - ешь, -ют несв. (св. зачеркнуть) что задрасквам, зачерквам, зачер- тавам; он писал и ~ л той пишете и задрасква- ше зачеркнЦ уть, -у, -ёшь, -ут св. (несв. зачёрки­ вать) что задраскам, зачеркна, зачертая; ~ у т ь слово, несколько цифр задраскам дума, няколко цифри; ~ у т ь фамилию в спйске задраскам името (му) в списъка зачёт, -а м зачёт; сдать ■— по математике взе- ма зачета по математика защйт|| а, -ы ж защита; ~ а города, мйра защита (та) на града, на мира О брать под ~ у кого-что вземам някого-нещо под (своя) закри- ла заши|| тйть, - щу, - тйшь, -тят св. (несв. защищать) кого-что защитя защйтник, - а м защитник; ~ и Родины за- щитници на родината защища]| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. за ­ щитить) кого-что защищавам, защитявам; ~ть город от врага защищавам града от не­ приятеля; ~ т ь свой права защищавам правата си; народы ~ ю т дело мйра народите защищават мира; зонтик ~ л её от солнца чадърът я па- зеше от слънцето заяв|| йть, -л ю, заяв|ишь, -ят св. (несв. заявлять) что, о чём и със съюз что заявя, съобщя; ~ й т ь в милйцию заявя в милицията; ~ й т ь о своём согласии съобщя за съгласието си заявлении е, - я с 1 заявление, изявление; ~ е правительства заявление на правителст- вото; сделать официальное ~ е направя офи­ циал но изявление; выступить с ~ е м изляза със заявление 2 заявление, молба; ~ е о приёме в члены партии молба за приемане в (за член на) партията; написать, подать ~ е об уходе напиша, подам молба за напускане заявляЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. заявить) что, о чём и със съюз что заявявам, съобщавам ЗАЯ 86
ЗАЯ ЗДО 3 Заяц заяц, зайца м заек; труслив как ~ страхлив като заек О ехать зайцем пътувам без билет, гратис званиЦ е, -я с 1 звание, титла, чин; воинское ~ е военен чин; ему присвоили ~ е полковника произвелох а го в чин полковник; ~ е инженера, учителя звание инженер, учител; получйть ~ е профессора стана професор; получйть ~ е народного артиста получа звание «народен артист»; иметь ~ е заслуженного учителя имам звание «заслужил учител» звать, зов|у, -ешь, -ут, мин. звал, звала, звал |о, -и несв. кого 1 (св. позвать) внкам; каня; ~ к телефону викам на телефона; ' х сына домой внкам снна си в къщн; ~ в гости каня на гости 2 (само несв.) наричам; как вас зовут? как се казвате?; меня зовут Петром (Пётр) казвам се Петър; её звали Марией (Мария) тя се казваше Мария звезд|| а , - ы, мн. звёзды, звёзд ж звезда; в августе на нёбе много звёзд през август Звезда на башне Московского Кремля има много звездн; нарисовать ~ у нарисувам звезда; звёзды на башнях Московского Кремля звезднте на кулите на Московский кремъл; орден Красной Звезды орден «Червена звезда» звен|| ёть, -йт, -ят несв. звъня, звънтя; ~ й т звонок звънецът звънн звер|| ь, -я, мн. -и, -ей м звяр; хйщные ~и хишнн зверове; пушной ~ ь диво животно с ценна кожа звон|1 йть, -ю, -ишь, -ят несв. (св. позвонить) I звъня; открой дверь, кто-то ~ й т отвори вра- тата, някой звъни 2 обаждам се, търся по те­ лефона, телефонирам; ~ й т ь по телефону обаж­ дам се по телефона; я ~ й л ему три раза търснх го трн пъти по телефона; ~ й т ь домой обаждам се в къщи звонкЦ ий, -ая, -ое, -ие; звонок, звонка, звон- к|о, -и; сравн. ст. звонче звънък, звънлив; ~ий голос, смех звънлив глас, смях; ~ а я песня звън- ка песен звонко, сравн ст. звонче парен, звънко, звън- ливо; ~ смеяться, петь звънко се смея, пея звон|| ок, -кал* звънец, звънче: электрический ~ о к електрически звънец; ~ о к (у дверей) не работает звънецът (на вратата) не работа; раздался ~ о к позвъни се; школьный ~ о к учи- лищен звънец; ~ о к к началу занятий звънец за започване на занятията звонче неизм. 1 сравн. ст. на звонкий по- звънък, по-звънлив 2 сравн. ст. на звонко по- звънко, по-звънливо звук, - а м звук; громкие, слабые ~ и силни, слаби звуци; ~ голоса звукът на гласа (му); ~ выстрела звук иа изстрел; раздались ~ и музыки чуха се звуци (те) на музыка звуков|| ой, -ая, -ое, -ые звуков; ~ ы е сигналы звукови сигнали звуч|| ать, -йт, -ат несв. звучи; громко ~ й т гитара снлно се чува китара; на улице ~ й т песня навън звучи песен; в комнате ~ а л и го­ лоса в стаята се чуваха гласове зданн|| е, -я с сграда, здание; общественное ~е обществена сграда; ~ е школы, театра егра- дата на училището, на театъра; в этом ~ и находится музей в тази сграда има музей здесь парен, (ср. тут; против, там) тук (а); я живу ~ давно живея тук отдавна; ~ очень хорошо тук е много хубаво; можно оставить ~ свой вещи? мога ли да си оставя тук ба­ гажа? здорова|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. поздороваться) поздравявам (се); он со мной не ~ ется той не ме поздравява;~ться за руку ръкувам се здоров || ый, -ая, -ое, -ые; здоров, -а, -о, -ы (против, больной в / знач.) здрав; ~ы й ребё­ нок здраво дете; ~ о е сердце здраво сърце; он долго болел, а теперь здоров той дълго боле- дува(ше), но сега е здрав 87
здо ЗНА здоровь|| е, -я с здраве; крепкое, слабое ~ е добро, крехко здраве; его ~ е улучшается здра- вето му се подобрява; как ваше ~ е ? как сте (със здравето)? О на ~ е ! наздраве! здравствуй (те)! здравей (те )!; добър ден!; ~ , Пётр! здравей, Петре!; « ~ те , дети!»,— ска­ зала учительница «добър ден, деца!»— каза учителката зелён|| ый, -ая, -ое, -ые зелен; ~ а я трава, краска зелена трева, боя; ~ о е платье зелена рокля земёльн|| ый, - ая, -ое, -ые (по)землей; ~ а я реформа поземлена реформа земледелии е, -я с земеделие; заниматься ~ е м занимавам се със земеделие землетрясении е, -я с земетресение, земетръс; во время ~ я разрушено много домов при земе- тресението бяха разрушени много сгради земл|[ я, -й, вин. землю, мн. земли, земель, землям ж 1 Земя; Земля движется вокруг Солн­ ца и вращается вокруг своей оси Земята се дви- жи около Слънието и се върти около оста си 2 земя, суша; ~ я и вода суша и вода; моряки увидели землю моряците видяха суша 3 земя, почва, пръст; сесть на землю седна на земята; лежать на ~ ё лежа на земята; обрабатывать землю обработвам земята; метро находится под ~ ёй метрото се намира под земята 4 (също мн.) земя; колхозные земли колхозна земя; вла­ деть ~ ёй владея земята землян|| ой, -ая, -ое, -ые изкопен; ~ ы е ра­ боты изкопни работи земн|| ой, - ая, -ое, -ые зёмен; ~ о й шар земно кълбо; ~ а я ось земна ос зеркал|| о, - а , мн. - а , зеркал, -ам с огледало; смотреться в ~ о оглеждам се в огледалото зерн|| 6, -а , мн. зёр|на, -ен, -нам с зърно, зрънце; ~ о пшенйцы пшеничено зърио; круп­ ные, мелкие зёрна едри, дребни зърна; кофе в зёрнах кафе на зърна зим!! а, -ы, вин. зиму, мн. зимы, зим ж зима; холодная ~ а студена зима; ~ а наступила рано зимата дойде рано; мы всю зйму катались на лыжах през цялата зима карахме ски; на ~ у многие птйцы улетают в жаркие страны през зимата много птици отлитат в топлите страни зймн|| ий, -яя, -ее, -ие зимен; ~ий вечер зим- на вечер; ~ и й спорт зимен спорт; ~ я я одежда зимни дрехи зимой парен, зиме, зймно време, през зимата; ~ было очень холодно през зимата беше много студено зло, зла, мн. само род. п. зол с 1 (против. добро в 1 зна н .) зло, злина, нещастие; большое ~ голямо зло 2 злоба, яд; сделать что со зла направя нещо от яд; ~ берёт кого на кого-нто яд (ме) хваща на някого-нещо злой, злая, злое, злые; зол, зла , зло, злы 1 (против. добрый) зъл, злобен; ~ человек 88 зъл човек; злая собака зло куче; злое лицо зло лице; злая насмешка, зла поднгравка 2 (само кратк. ф .) като сказ, сърдит; он зол на все х той е сърдит на всички зме|| я, -й, мн. змеи, змей, змеям ж змия; Змея ядовитая ~ я отровна змия; ползёт ~ я пълзи змия знак, - а м знак; ~ сложения, вычитания, деления, умножения знак за събиране, за из- важдане, за деление, за умножение; поставить ~ равенства сложа знак за равенство; продук- Знак качества продукции ция со ~ом качества стоки с оценка «К»; ~ и отлйчия ордени и медали; подавать ~ рукой давам знак с ръка; он сделал мне чтобы я молчал той ми направи знак да мълча О в ~ него в знак на какво; в ~ дружбы в знак на дружба; в ~ протеста в знак на протест; он кивнул в ~ согласия той кимна в знак на съгласие; знаки препинания грам. препинател- ни знаци знакомиться, знаком |люсь, -ишься, -ятся несв. (се. познакомиться) с кем-чем и без доп. запознавам се; ~ с товарищами по работе за- познавам се с коле гите си; ~ с городом запоз­ навам се с града знакомств|| о, - а с 1 с кем познанство; пре­ кращать, поддерживать ^ о с кем прекратявам, поддържам познанство с ня кого 2 с чем запозна- ване; ~ о с русской литературой, с историей народа запознаване с руската литература, с историята на народа знаком || ый, -ая, -ое, -ые; знаком, -а, -о, -ы познат; ~ ы й человек познат човек; ~ а я женщи­ на позната жена; ~ ы й город познат град; ~ а я мелодия позната мелодия; эта улица мне ~ а тази улица ми е позната; мы ~ ы с детства ние се познаваме от деца; вы ^ ы с моим другом? познавате ли се с моя приятел? 2 като същ. знаком |ый, -ого м познат; знаком |ая, -ой ж позиата; встретить старого ~ о г о срещна стар познат; это моя ~ а я това е моя позната знаменйт|| ый, -ая, -ое, -ые; знаменйт, -а, -о, - ы знаменит, известен, прочут; ~ ы й писатель,
ЗНА И путешественник, поэт знаменит писател, пъте- шественик, поет; этот город ничем не знаменит този град с нищо не е известен знам|| я, -еии, мн. - ёна, -ён с знаме; красное ~я червено знаме; нести ~ я , ~ ёна нося Знамя ■ знамето, знамената; ~ я полка, завода знамето на полка, на завода; идти со жёнами на де­ монстрацию отиваме на манифестацията със знамена О переходящее красное ~ я преходно червено знаме знани|| е, -я с 1 (мн. няма) познаване; ~ е жизни страны, интересов трудящихся познаване живота на страната, интересите на трудещите се; работать со ~ е м дела знам си работата 2 (само мн.) знания; научные ~ я научни знания; получйть иеобходймые ~ я получа нужните знания; обладать ~ я м и имам знания зна|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. 1 что, о ком-чём и с думите где, когда, куда, кто, что и т. н. зная, знам; я ~ ю адрес магазина зная адреса на магазина; ~ т ь иностранные языки зная чужди езнцн; мы не ~ л и о последних событиях не знаехме за последните събития; он ~ е т , где мы живём той знае къде жнвеем; я ~ ю , что он приехал знам, че той дойде 2 кого-что познавам; оий давно ~ ю т друг друга те отдавна се позна- ват; он ~ л его с детства той го познаваше от детинство; ~ т ь фйзику, литературу познавам физиката, литературата; он хорошо ~ л устройство машины той добре познаваше устройството на машината О что как свой пять пальцев зная негц о на пръсти зиачёниЦ е, -я с значение; ~ е слова значение на дум ата; исторйческое ~ е Вел икон Октябрь­ ской социалистйческой революции историческо­ го значение на Великата октомврнйска социа- листическа революция значительно парен. (със сравн. ст.) значи- телно, доста; ~ больше доста по-голям; доста повече; он ~ старше друга той е доста по-голям от приятеля си значйтельн|| ый, - ая, -ое, - ые; значителен, значйтельн |а. - о, -ы значителен; на ~ о м рас­ стоянии от города на значително разстояние от града; ~ а я сумма денег доста голяма сума па­ ри; в ~ой мередо голяма степей; ~ые события важни събития; играть ~ у ю роль играя важна роля знач|| ить, -ит, -ат несв. что значи, означава; что ~ и т это слово? какво значи тази дума? И знач|| ок,-ка^ 1 значка; комсомольский ~ок комсомолска значка; ~ о к об окончании уни­ верситета значка за завършване на университет; ~ к й с гербами городов значки с гербовете иа градовете 2 малък знак; на листе бумаги были цифры и ~ к й на (един) лист(а) имаше цифри и малки знаци золотЦ о, - а с злато; добывать ~ добивам злато; кольцо из ~ а златен пръстен на вес ~ а извънредно ценен золотЦ ой, -ая, -ое, -ые златен; ~ а я медаль златен медал; ~ о е кольцо златен пръстен; ~ о й характер златен характер; ~ ы е руки златни ръце; ~ о е сердце златно сърце О ~ а я свадьба златна сватба з6н||а, -ы ж зона; лесная ~а, ~а лесов горска зона; ~ а отдыха зона за почивка Зонт зонт, -а м и зонтик, -а м чадър; раскрыть, за­ крыть, носить с собой ~ разтворя, затворя, нося със себе си чадър зоологйческК ий, - ая, -ое, -ие зоологически; ~ и й сад зоологическа градина зоологи!! я, -и ж зоология; урок ~ и урок по зоология зрёл!| ый, -ая, -ое, -ые зрял; ~ о е яблоко зря- ла ябълка; ~ы й возраст зряла възраст; ~ы й мастер, художник зрял майстор, художник зрёни|| е, -я с зрение; хорошее, плохое ~ е добро, лошо зрение; потерять ~ е загубя зрение- то си ф точка ~ я гледна точка зрйтел|| ь, -я м зрител; встреча артистов со ~ я м и среща на артистите със зрителите зря парен, напразно, безцелно, безполезно; ~ тратить время напразно си губя времето; ~ тратить деньги пропилявам си парите зуб, -а, мн.-ы, -ов м зъб; белые, красивые ~ ы бели, хубави зъби; чйстить ~ ы после еды мия зъбите си след ядене; у меня болйт ~ боли ме зъб; ~ мудрости мъдрец зубнЦ ой, - ая, -ое, -ые зъбен; ~ая боль зъбобол; ~ о й врач зъболекар; ~ ая щётка чет­ ка за зъби И и1съюзи;отецисыибащаисин;читатьи писать чета и пиша; комната была большая и светлая стаята беше голяма и светла; кончи- 89
футбол 3 н а чём свирене, изпълнение; на рояле, на скрипке, на гитаре изпълнение на роял, на цигулка, на китара 4 игра, изпълне­ ние; ~ а артиста играта на артиста О Олимпий­ ские игры Олимпийските игри игра|1 ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. сыграть) 1 {само несв.) играя; ~ т ь с ребёнком играя с детето 2 во что играя; ~ т ь в куклы играя на купли; ~ т ь в волейбол, в футбол играя во­ лейбол, футбол; вы ~ е т е в шахматы? играете ли шах? 3 что на чём свиря; ~ть на гитаре, иа скрипке, на фортепьяно свиря на китара, на цигулка, на пиано; ~ т ь вальс свиря вале 4 кого- что. в чём играя; ~ т ь в театре, иа сцене играя в театъра, на сцената; ~ т ь главную роль в спектакле играя главна(та) роля в епек- такъла; 0~ть рольиграероля;этоне~ст ни­ какой роли това е без значение игрок,-а м играч; хороший, Плохой ~ добър, лош играч игрушк|| а, -и, мн. игруш|| ки, -ек, -кам ж играчка; детские ~ и детски играчки; сломать ИГР лось лето, и начались дождн лятото свърши и започнаха дъждове(те) 2 частица и, дори и, съшо и; и как вы могли согласиться! как мо- жахте да се съгласите!; не могу и подумать об этом не мога дори (и) да помисля за това игл|| а, -ы, мн. иглы, игл ж и иголк|а, -и, мн. - кам ж 1 игла: шить тонкой игл Игла иглой шия с тънка игла; иголка с ниткой игла с конец 2 игла, бодил; иголки сосны иглички на бор игр|| а, -ы, мн. йгры, игр ж 1 игра; детские, спортивные йгры детски, спортни игрй; ~ а с детьмй игра с деца 2 игра, среща, мач; ~ а в хоккей хокей; ~ а на первенство СССР по футболу мач от щампионата на СССР по Деревянные шр\шки 90
ИДЕ ИЗБ И Игрушка ~ у счупя шрачката; купить новую ~у купя нова играчка идёйн|| ый, -ая, -ое, -ые идеен; ~ а я борьба идейна борба; ~ о е содержание книги идейного съдържание на книгата идеологически ий, - а я , -ое, -ие идеологически; ~ а я борьба идеологическа борба; —ое влияние идеологическо влияние идеологиII я, -н ж идеология; марксйстско- лёнинская ~ я марксистко-ленинска идеоло­ гия; ~ я пролетариата идеология на пролета­ риата идё|| я, -и ж идея; передовые ~ и прогресивни идеи; защищать ~ и революции защищавам идеите на революцията; ~ я романа, картины, фильма идёята на романа, на картината, на филма идти, иду, идёшь, идут, мин. шёл, шла, шло. шли несв. 1 вървя; ~ быстро, медленно, по улице, вдоль берега вървя бързо, бавно, по улицата, покрай брега; собака шла за хо­ зяином кучето вървеше след стопанина си; идёт поезд, автобус, трамвай влакът (авто- бусът, трамваят) се движи; поезд идёт без остановок влакът е експресен; пароход шёл медленно параходът плуваше бавно; по реке идёт лёд започна ледоходы; ~ по путй технй- ческого прогресса вървя по пътя на техни­ ческая прогрес; ~ к намеченной цели вървя към набелязаната цел 2 отивам, тръгвам (пеш); ~ на работу, в школу отивам на работа, на училище; ~ с работы, из школы връщам се от работа, от училище; ~ в театр отивам на театър; —■ в гости отивам на гости; ~ гулять отивам на разходка; ~ за хлебом, за газетами отивам за хляб, за вестници 3 (само 3 л.) излиза, изтича, разнася се; кровь идёт из раны кръвта тече от раната; от печки шло тепло от печката се разнасяше топлина 4 (само 3 л.) върви, минава, простира се; дорога идёт вверх пътят върви нагоре; гранйца идёт по реке границата минава по реката; за лесом шло поле зад гората започваше поле 5 (само 3 л .) върви, минава, тече; время идёт медленно времето минава (те ­ че) бавно; годы идут годините минават; идёт вторая неделя отпуска тече втората седмица от отпуската (ми) 6 (само З а.) върви, води се; работа идёт хорошо работата върви добре; идёт разговор, спор води се разговор, спор; идёт собрание има събранне; переговоры идут к концу преговорите отиват към края си; речь идёт о новой книге става дума за нова (та) книга 7 (само 3 а.) вали; идёт дождь вали (дъжд); шёл снег валеше сняг 8 (само 3 л.) дава се, играе се; в театре идёт новая пьеса в театъра се играе нова пиеса; какой фильм идёт сегодня? какъв филм дават днес? 9 (само 3 л.) кому отива, прилича; платье ей идёт роклята й отива; шляпа ему не шла шапката не му отива- ше ко дну потъвам; голова идёт'кругом у кого зам айва (ми) се главата; ~ на уступки кому правя отстъпки на някого нз, изо (пред някои думы с две согласии в началото: изо рта, изо всех сил и т. н.) предлог с род. п. от; выходйть нз автобуса слизам от автобуса; приехать из Москвы пристигна от Москва; вынуть платок из кармана извадя кър- па от джоба (си); смотреть из окна гледам от прозореца; узнать нз газет науча от вестниците; статья из журнала статия от списание; он из рабочей семьи той е от работническо семейство; его отец из Сибйри баща му е от Сибир; одйн из многих един от м ногою ; некоторые из товарищей някои от другарите; старший из братьев най-големият от братята; из пятй книг осталось только две от 5 книги останаха само 2; платье из шёлка копринена рокля; варить варенье нз вйшни правя сладко от вишни; делать что из зависти, благодарности, любопыт­ ства правя нещо от завист, от благодарност, от любопитство избега|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. избе­ жать) 1 кого-чего страня, отбягвам, избягвам; ~ т ь знакомых страня от познатите си; ~ т ь вопросов отбягвам въпроси 2 ч е го избягвам, отбягвам; отървавам се; ~ т ь ответственности бягам от отговорност избежать, избе |ту, -жйшь, - гут св. (несв. избегать) 1 кого-чего отбягна, избягна; ~ встречи с кем избягна среша(та) с някого 2 ч его избягна, отбягна; отърва се; ~ опас­ ности, аварии избягна опасността, авария- та избиратели ь, -я м избирател; спйсок ~ е й списък на избирателите избирательи|| ый, -ая, -ое, -ые избирателен, изборен; ~ о е право избирателно право; ~ а я комйссия изборна комисия; ~ ы й бюллетень бюлетина, избирайть, - ю, -ешь, -ют н есв. (се. избрать) кого-что избирам; ^ть народных депутатов СССР избирам народни депутаты на СССР; право ~ т ь и быть избранным правото да изби- раш и да бъдеш избирал избрать, избер|у, -ёшь, мин. избрал, избра­ ла, избрал |о, -и св. (несв. избирать) кого-что избера; ■— почётный презйдИум избера почетен президиум 91
извёстиН е, - я с известие, новина; хорошее, плохое ~ е хубаво, лошо известие; получить ~ е получа известие; не иметь — й от родных нямам новини от близ ките си; слушать послед­ ние ~ я по радио слушам последните новини по радиото известно като сказ, известно, знае се; ~ ли вам об этом? известно ли ви е това?; стало что он уехал стана известно (ясно), че той е заминал извести [|ый, -ая, -ое, -ые; извёст[ен, -на, -но, -ны 1 известен, познат; — ые всем события събития, известии на всички; человек, ~ый своей справедливостью човек, който се слави със справедливостта си; эти места ему ~ ы тези места са му познати 2 известен, знаменит, прочут; ~ ы й писатель, художник, учёный, пу­ тешественник известен писател, художник, учен, пътешественик; ~ а я артйстка, певица известна артистка, певица 3 (само пълна ф.) известен, определен; в ~ ы х случаях в някои случаи; при ~ ы х условиях при известии усло­ вия извин|| йть, -ю, -йшь, -ят св. (несв. изви­ нять) кого-что извиня, простя; ~ й т ь друга извиня приятеля си; ~ й з а опоздание прощавай за закъснението; ~ й т е , что отрываю вас от дела извинете, че ви откъсвам от работата извин|| йться, -юсь, -йшься, -ятся св. (несв. извиняться) извиня се извиняЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. извинйть) кого-что извинявам, прощавам извиняЦ ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. извинйться) извинявам се; ~ ть ся перед кем за эпоздание извинявам се на някого за закъсне­ нието изготовЦ ить, -лю, -ишь, -ят св. (несв. изго­ товлять) что изработя, изготвя, произведа изготовляЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. из­ готовить) что изработвам, изготвям, произвеж- 1ам; завод ~ е т машины заводът произвежда машини издавать, изда |ю, -ёшь, -ют несв. (св. издать) что 1 издавам; ~ книгу, роман издавам книга, роман; ~ законы издавам закони 2 издавам, надавам; ~ громкие звуки издавам силни звуци издалека нареч. отдалеч(е); он приехал ~ гой пристигна отдалеч йздали нареч. отдалеч(е), отдалеко; здоро­ ваться ~ поздравявам отдалеч; ~ гора ка ­ залась небольшой отдалеч планината изглежда- е малка издани|| е, -я с издание; первое, второе ~ е книги първо, второ издание на книгата; ис­ правленное и дополненное ~ е поправено и допълнено издание издаЦ ть, -м, *шь, -ст, издад|йм, -йте, -ут, мин. издал, издала, издал |о, -и св. (несв. изда­ вать) что 1 издам; ~ т ь сочинения Пушкина изв издам съчиненията на Пушкин; ~ т ь у каз издам указ; ~ т ь распоряжение наредя 2 издам, налам; ~ть крик надам вик издёлиЦ е, -я с изделие; готовое, фабрйчное ~ е готово, фабрично изделие; ^ я и з дерева, из золота изделия от дърво, от злато из-за предлог с род. п. 1 (откуда?) иззад; от; выйти ~ угла изляза иззад ъгъла; смотреть ~ двёри гледам иззад вратата; вернуться ~ границы върна се от чужбина; встать ~ стола стана от масата 2 поради; заради; отсутство­ вать ~ болезни отсъствувам по болеет; вер­ нуться домой ~ дождя върна се в къщи поради дъжда; поссориться ~ пустяка скарам се за нищо (и никакво) излагаЦ ть, ~ю, -ешь, -ют несв. (св. изло­ жить) что излагам, предавай; ~ т ь свой мысли излагам миелите си изложёииЦ е, -я с излагане; объективное ~ е фактов обективно излагане на фактите излож|| йть, -у, излож|ишь, -ат св. (несв. из­ лагать) что изложа, предам; ~й ть просьбу на бумаге изложа молбата си писмено измён|| а, -ы ж измяна, изневяра; государст­ венная ~ а държавна измяна изменёни|| е, -я с промяна, изменение; ~ е на- правлёиия изменение на посоката; ~ е слова промяна на думата; ~ я в жйзни общества про- мени в живота на обществото; внести ~ я в текст внеса изменения в текста измен|| йть I, -ю, измен |ишь, -ят св. (несв. изменять 1) кого-что измени, променя; ~ й т ь фа­ милию променя фамилното си име; ветер ~ й л направлёние вятърът промени посоката си измен|| йть II, -ю, измён|ишь, -ят св. (несв. изменять II) кому-чему измени, изневеря; ~ й т ь своему долгу измени на дълга си; силы мне ~ й л и силите ми изневериха изменЦ йться, -ю сь, измён |ишься, -ятся св. (несв. изменяться) измени се, променя се; по­ года ~йлась времето се промени; он ~йлся к лучшему той стана (е станал) по-добър изменяЦ ть 1, -ю, -ешь, -ют несв. (св. из- менйть I) кого-что изменим, променям; ~ т ь план, свой привычки изменим плана си, на- виците си изменяЦ ть 11, -ю, -ешь, -ют несв. (св. из- менйть II) кому-чему изменим, изневерявам; память мне ~ е т паметта ми изневерява изменяЦ ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. измениться) изменям се, променям се измерёниЦ е, - я с измерване; измерение измёрЦ ить, -ю, -ишь, - ят св. (несв. изме­ рять) кого-что измеря, премеря; ~ и т ь темпе­ ратуру измеря температурата измеряЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. измерить) кого-что измервам, премервам; ~ т ь величину, длину, ширину премервам големина, дълж ина, ширина изм 92
изо ИНА И изо вж. из изобража|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (с в. изо­ бразить) кого-что 1 изобразявам, възпроизвеж- дам; ~ т ь геометрическую фигуру изобразявам геометрична фигура 2 изобразявам, предста­ вим; картина ~ е т зака т солнца картината изоб- разява залез слънце изображении е, -я с 1 изобразяване 2 изобра­ жение, образ; монета с ~ е м герба монета с (изображение н а) герб изобра|| зйть, -жу, -зйшь, -зят св. (несв. изо­ бражать) кого-что 1 изобрази, възпроизведа 2 изобрази, представя; ~ з й т ь в романе героев войны представя в романа герои от войната изобре|| стй, -ту, -тёшь, -тут, мин. изобрёл, изобрел |а, -6 , -й св. (несв. изобретать) что изобретя, изнамеря; открия; ~ с т й новый метод открия нов метод изобретател|| ь, -я м изобретател; талантли­ вый ~ ь талантлив изобретател; ~ ь реактйвно- го двигателя изобретател на реактивен дви- гател изобретаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. изобрес­ т и) что изобретявам, изнамирам, откривам изобретении е, -я с 1 изобретяване, изнамира- не; ~ е новой машины изобретяване на нова машина 2 изобретение, откритие; ва жное ~ е ва жно изобретение; новые ~ я нови изобретения из-под предлог с род. п. 1 изпод; вытащить чемодан ~ кровати извадя куфара изпод легло- то; достать платок ~ подушки извадя кърпата изпод възглавницата 2 от; банка ~ варенья буркан от сладко; коробка ~ конфет кутия от бонбони израсход|| овать, -ую, -уешь, -уют св. (несв. расходовать) что изразходвам, изхарча; ~ о в а т ь все деньги изхарча всичките си пари изуча)! ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. нзучйть) что изучавам; ~ т ь историю, литературу изучавам история, литература; ~ т ь характер товарища изучавам характера на приятеля си изучёни|| е, -я с изучаване; ~ е языков, лите­ ратуры изучаване на езици, на литература изуч|| йть, -у, изуч|ишь, -ат св. (несв. изу­ чать) что изуча; ~ й т ь иностранный язык изуча чужд език; ~ й т ь обстановку разузная обста- новката икр|| а, -ы ж 1 хайвер; чёрная ~ а чер(ен) хайвер 2 кьопоолу йли съюз или; я ~ он аз или той; сейчас ~ никогда сега или никога; ~ в четверг, ~ в пятницу или в четвъртък, или в петък; да — нет да или не; чего вам налить: чаю ~ кофе? какво да ви налея: чай или кафе? иллюстрации я, -и ж илюстрация; кийга с ~ями книга с илюстрации им вж. ои, они, оно именительный: ~ падёж гр ам . именителен падеж йменио частица именно, тъкмо, точно; ~ здесь точно тук; ~ сегодня, а не завтра именно днес, а не утре; я обращаюсь ~ к вам обръщам се именно към вас; мне нужна ~ эта кнйга трябва ми тъкмо (точно) тази книга имё|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. кого -что имам; ~ть машину имам лека кола; ~ т ь большую библиотеку имам бога та библиотека (много книги); ~ т ь друга имам приятел; не ~ т ь де­ тей нямам деца; ~ т ь опыт имам опит; стол ~ е т круглую форму масата има кръгла форма (е кръгла); комната ~ е т два окна стаята е с 2 прозореца; бассёйн ~ л двести метров длины басейнът беше дълъг 200 метра; ~ т ь влияние имам влияние; ~ т ь намёрение имам намерение; не ~ т ь возражёний нямам възражения О ~ т ь дело с кем-чем имам работа с някого-нещо; ~ть место става, случва се; ~ т ь в виду кого-что имам пред вид някого-нещо имё|| ться, -ется, -ются несв. има; намира се; в библиотёке ~ ю т с я книги по медицине в биб- лиотеката има книги по медицина ими вж. онй империализм,-а м империализъм империалистически ий, - ая, -ое, - ие импе­ риалистически; ~ и е государства империалисти­ чески държави импорт, - а м (против, экспорт) внос, импорт; ~ товаров внос на стоки; ~ сырья внос на су- ровини имуществу о, - а с имущество, имот; личное, колхозное, общественное ~ о лична, колхозна, обществена собственост; ~ о школы, завода имуществото на училището, на завода; (н едви ­ жимое ~ о (не)движим имот; опись ~ а опис на имуществото ймя, имени, мн. имена, имён, именам с име; женское, мужское ~ женено, мъжко име; дать ребёнку ~ Пётр нарека детето Петър; ~ девочки — Марйя името на момичето е Мария; называть по имени обръщам се (към някого) на име; знать всех по именам познавам всички по имена О ~ существйтельное, прилагательное грам. съществително, прилагателно име; имени кого-чего: парк имени Горького парк «Горки»; театр имени Кирова театър «Киров»; канал имени Москвы каналът «Москва»; во ~ кого - чего в името на някого-нещо; во ~ дружбы в името на дружбата; во ~ мира во всем мире в името на мира в целия свят; на ~ кого на име­ то на някого; на ваше ■— пришла посылка на ваше име е получен колет; заявление на ~ ди­ ректора заявление до директора; от имени к ого от името на някого; говорить от имени отца говоря от името на баща си иначе нареч. иначе, инак, другояче; сделать, написать ~ направя, напиша другояче О ~ говоря с други думи; так йли ~ така или иначе 93
индивидуальн|| ый, -ая, -ое, -ые индивидуален; ~ ы е особенности, свойства индивидуални особености, свойства; ~ ы й план индивидуален план; ~ о е обслуживание индивидуално об- служване йне|| й, -я м скреж, слана; ~ й покрыл де­ ревья по дърветата има скреж инженер, - а , мн. -ы, -ов м инженер; военный ~ военен инженер; — - строитель строителен инже­ нер; работать ~ о м на заводе работя като инженер в завода инициатив!! а, -ы ж инициатива; проявить ~ у в работе прояви инициатива в работата; сде­ лать что по собственной ~ е направя нещо по собствена инициатива иногда парен, понякога; ~ он приходйл к нам понякога той идваше при нас; — мы встре­ чаемся срещаме се понякога иной, иная, иное, иные мест, друг, различен; найтй иное решение намеря друго решение; приобрестй ~ вид придобия друг вид иносгранЦ ец, - ца м чужденец; гостиница для ~ ц е в хотел за чужденци ииостраннЦ ый, -ая, -ое, -ые чужд, чужде- странен; ~ ы е языки чужди езици институт, -а м институт; сельскохозяйствен­ ный ~ селскостопански институт; научно- исследовательский ~ научноизследователс- ки институт; ~ русского языка институт по руски език; ~ болгарского языка институт за български език; поступать в ~ кандидатству вам в институт; поступить в ~ постъпя в ин­ ститут; учйться на первом курсе ~ а студент съм първи курс; закончить ~ завърша институт инструкции я; -и ж инструкция; подробная ~я подробна инструкция; д а в а т ь , получать ~ ю давам, . получавам инструкция; действо­ вать по действувам според- (съгласно) инструкцията инструмент, - а м инструмент; молоток, пи­ ла, топор— ~ ы чукът, трионът и брадвата са инструменти; пианино, скрйпка. гитара — музыкальные ~ ы пианото, цигулката и кита- рата са музикални инструменти интеллигенции я, -и ж интелигенция; совет­ ская ~ я съветска интелигенция интервью неизм. с интервю; дать, взять ~ дам, взема интервю; получйть ~ у к ого интервюирам н якого; газета опубликовала ~ журналйста с космонавтами вестникът пуб­ лику ва интервюто на журналиста с космо- навтите интерес, -а м 1 (мн. няма) интерес; про­ являть ~ к делу проявявам интерес към работата; слушать доклад с (большйм) ~ о м , без ~ а слушам доклада с (голям) инте­ рес, без интерес; кнйга вызвала ~ читате­ лей книгата предизвика интереса на чита- ИНД телите 2 (само мн.) интереси; защищать ~ ы государства защищавам интересите на дър- жавата; это делается в ваших ~ а х това се прави във ваш интерес; в государствен­ ных ^ а х в интерес на държавата интересно парен . интересно; ~ рассказы­ вать разказвам интересно интерёсн|| ый, -ая, -ое, -ые; интерес|ен, -на, - но, -ны интересен; ~ ы й рассказ, фильм интересен разказ, филм; этот спектакль ин­ тересен для детей този спектакъл е интересен за деца(та); ничем не ~ый с нищо не е инте­ ресен интерес || овать, - ую, - уешь, -уют несв. (св. заинтересовать) к ого интересу вам; его ~ у е т народная музыка той се интересува от народна музика; что вас ~ у е т ? от какво се интересувате? интерес|| оваться, - уюсь, - уешься, -уются несв. (св. заинтересоваться) кем-нем инте- ресувам се; ~ о ва т ь с я искусством, политикой ннтересувам се от изкуство, от политика интериациональнЦ ый, - ая, -ое, - ые интер­ национален, международен; ~ а я солидар­ ность трудящихся международна солидар­ н о е на трудещите се информации я, -и ж информация; дат ь ~ ю в газете дам информация във вестника; получйть точную ~ ю получа точна инфор­ мация; бюро технической ~ и бюро за тех- ническа информация искать, ищу, йщешь, йщут несв. кого -что 1 търся, диря; ~ ключ, книгу на полке, тро- пйнку в лесу търся ключа си. книга на поли­ цата, пътека в гората 2 също чего търся; ~ помощника търся помощник; ~ защйты търся защита; ~ повода търся повод О ~ глазами кого-что търся с очи някого-нещо исключа|| ть, -ю, - ешь, -ют несв. (св. исключйть) кого-что (против, включать в 1 знач.) изключвам; ~ т ь кого из школы, из института изключвам някого от училище, от института исключении е, -я с изключение; делать ~ е для кого правя изключение за някого; нет правил без ~ й няма правила без из­ ключение; в виде ~ я вам разрешили с д а ­ ва ть экзамен второй раз по изключение ви е разрешено да се явите още веднаж на из­ лит (а) О все без ~ я всички без изключение; за ~ем кого-чего с изключение на някого- нещ о; составлять ~ е правя изключение исключЦ йть, -у, -ишь, - ат св. (несв. ис­ ключать) кого-что (против, включить в 1 знач.) изключа; ~йть кого из списка, из кружка изключа някого от списъка, от кръжока йскреннЦ ий, -яя, -ее, - ие; йскрен |ен, - на, - но, -ны йскрен; ~ и й человек йскрен човек; иск 94
иск ист и ~ е е признание искрено признание; — яя дружба искрена дружба искренно, искренне н а р еч . искрено; — рад вашим успехам искрено се радвам на вашите успехи искусственн|| ый, - ая, -о е, - ые (против. естественный) изкуствен; ~ ы е цветы изкуст- вени цветя; ~ о е освещение изкуствено ос­ ветление; платье из ~ о г о шёлка рокля от изкуствена коприна; ~ ы й спутник Земли изкуствен спътник на Земята искусств!! о, - а с изкуство; народное ~ о на­ родно изкуство; произведение ~ а произве­ дение на изкуството; владеть ~ о м воспи­ тания владея изкуството да възпитавам; показать своё ~ о в танцах покажа умението си да танцувам; букет составлен с большим ~ о м букетът е подбран с голямо изкуство испачкаЦ тьт -ю, -ешь, -юг св. (несв. пач­ кать) кого-что зацапам, замърся; ~ т ь платье зацапам роклята испечь, испе|ку, - чёшь, - кут, мин. испёк, испекл Iа, -6, -й св. (несв. печь II) что изпе- к а, опека; ~ пирожки изпека пирожки исполнении е, - я с изпълнение О привести в ~ е приведа в изпълнение исполнйтельн|| ый, - ая, -ое, - ые изпълни- телен; ~ ы й комитет (исполком) изпълнителен комитет (изпълком) исполнить, исполн |ю, -ишь, -ят св. (несв. исполнять) что изпълня; ~ приказ изпълня заповедта; ~ танец изпълня танц исполн[( иться, -ится, -я тся св. (несв. ис­ полняться) 1 изпълня се, осъществя се, сбъд- на се; ~ились его надежды сбъднаха се надеждите му; желание моё ~ и л о с ь моето желание се сбъдна 2 навърша се; ~илось сто лег со дня рождения писателя навършиха се 100 годи ни от рождението на писателя 3 безл. кому навърша; ему —илось сорок лет той навърши 40 години исполняЦ ть , -ю, - ешь, -ют несв. (св. ис­ полнить) что изпълнявам; ~ т ь поручение изпълня вам поръчение; ~ т ь роль изпълня­ вам роля исполниI! ться, - ется, -ются несв. (св. ис­ полниться) 1 изпълнявам се, осъществявам се, сбъдвам се 2 навършвам се 3 безл. кому навършвам; мне ~е тся двадцать лет на­ вършвам 20 години использований е, -я с използване использовать, использу|ю, - ешь, -ют несв. и св. кого~что използвам; ~ опыт передовых рабочих използвам опита на челните работни- ци; ~ технику в сельском хозяйстве използ­ вам техника в селското стопанство использ)! оваться, - уется, -уются несв. из- ползва се; металл ~ у е т с я в промышлен­ ности металът се използва в промишлеността испорЦ тить, - чу, -тишь, -т ят св. (несв. портить) кого-что разваля; изхабя; ~ ти ть часы разваля часовника; ~ т и т ь ребёнка плохим воспитанием разваля детето с лошо възпитание испорт|| иться, -ится, -ятся св. (несв. пор­ титься) развали се; замок ~и л ся бравата се развали; у него ~ились зубы развалиха му се зъбите исправ|| ить. -лю, -ишь, -ят св. (несв. ис­ правлять) что поправя; ~ и т ь ошйбку попра- вя грешката; издание второе, ~ленное и дополненное издание второ, поправено и допълнено; ~ и т ь замок поправя бравата исправляй ть, -ю, - ешь, -ют несв. (св. исправить) что поправим; ~ т ь ошибки по­ правим грешки (те) испуга|| ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. пугать) кого изплаша, уплата; ты появился неожи­ данно и ~ л меня ти се появи неочаквано и ме изплаши испугай ться, -юсь, -ешься, -ются св. (несв. пугаться) кого-чего и без доп. изплаша се, уплата се; ~ться собаки уплаша се от кучето нспитйнн|| е, - я с I изпитване, изпробване; изпитание; ~ е самолёта изпробване на самолета; провести —е проведа изпитание 2 изпитание; болезнь матери была для него тяжёлым ~ е м болестта на майка му беше тежко изпитание за него испыта|( ть, -ю, - ешь, -ют св. (несв. ис­ пытывать) что 1 изпитам, изпробвам; —т ь самолёт изпробвам самолета 2 изпитам; ~ть нужду изпитам нужда нспытыва|| ть, -ю, - ешь, -ют несв. (св. испытать) что 1 изпитвам, пробвам; ~ т ь с а ­ молёт изпробвам самолета 2 изпитвам; —т ь гордость, удовольствие, страх изпитвам гордост. удоволствие, страх исследовании е, -я с изследване исслёдИ овать, -ую, -уешь, -уют несв. и св . что изследвам, проучвам / проуча; ~ о в а т ь законы природы изследвам законите на прнродата истин|| а, -ы ж истина; узнать ~ у науча истината историк, -а м историк исторйческ|| ий, - ая, -ое, - ие исторически; ~ и е сведения, факты исторически сведения, факта; ~ и й документ исторически документ истории я, -и ж история; ~ я СССР исто­ рия (та) на СССР; ~ я Болгарин история (та) на България; изучать ~ ю изучавам история; учйтель, учебник, урок ~ и учител, учебник, урок по история, ~ я человечества, литературы, музыки история на човечеството, на литерату- рата, на музиката () войти в — ю вляза в ис торията; afo событие войдет в ~ ю това събитие ще влезе в историята 95
источник, -а м 1 извор; минеральный ~ минерален извор; пить воду из ~ а пия вода от извора 2 йзточник, извор; книга — ~ знаний книгата е източник на знания истра|| тить, -чу, -тишь, -тят се. (несв. тра­ тить) что изхарча; ~ т и т ь все деньги изхарча всичките (си) пари исчезаЦ ть, -ю, - ешь, -ют несв. (св. ис­ чезнуть; против, появляться в / знач.) изчез- вам, изгубвам се исчезновении е, -я с изчезване исчёзи|| уть, -у, -ешь, -ут, мин. исчез, исчёзл |а, - о, -и св. (несв. исчезать; против, появиться в 1 зн а ч .) изчезна, изгубя се; к утру туман ис­ чез сутринта мъглата се разсея; он исчез в толпе той се изгуби в тълпата итак съюз и тъй, и така, значи, следователио; все решено и тъй, всичко е решено; мы уезжаем и така, ние заминаваме итог, -а м резултат, равносметка; ~ и раз­ вития народного хозяйства за год резултати от развитието на народното стопанство за една година; ~ и переговоров между двумя госу­ дарствами резултати от преговорите между двете държави; подводить ~ правя равносметка их мест. I вж. они 2 неизм. техен (тяхна, тяхно, техни), им; их книги техните книги; их комната тяхната стая; их отец баща им июл|| ь, -я м юли; жаркий ~ ь горещ юли; приехать в ~ е дойда през юли; с ~ я по сентябрь от юли до септември включително июльск|| ий, -ая, -ое, -ие юлски июн|| ь, -я м юни; жаркий ~ ь горещ юни; приехать в ~ е дойда през юни; в ~ е сту­ денты сдали экзамены през юни студентите взеха изпитите си июиьск|| ий, -ая, -ое, -ие юнски К к, ко (пред някои думи с две съгласни в началото: ко всем, ко лбу и т. н.) предлог с дат. п. 1 (куда?— посока) към, до; у; при; плыть к берегу плувам към брега; подойти к окну приближа се до прозореца; поставить стул к стене сложа стол до стената; поехать к брату замина при брат си; приходйте к нам елате у нас; позвать к телефону повикам на телефона 2 (врем е) към; прийти к двенадцати часам дойда към 12 часа; приготовить отчёт к концу месяца подготвя отчет към края на месеца; к вечеру дождь прекратился при вечер дъждът спря 3 (обект на действието) към, до, за; обратиться с вопросом к учителю обърна се с въпрос към учителя; письмо к другу писмо до приятеля (ми); любовь к Родине любовта към родината; готовиться к экзамену готвя се за изпит ист кабин|| а, -ы ж кабина; будка; ~ а самолёта кабината на самолета; войтй в ~ у лйфта вляза в асансьора кабинет, - а м кабинет; рабочий ~ учёного работният кабинет на учения; заседание в ~ е директора заседание в кабинета на директора; ~ зубного врача зъболекарски кабинет; урок проходйл в физическом ~ е ( в ~ е фи­ зики) урокът се провеждаше в кабинета по физика каблук, -а м (не бъркай с ток) ток (на обув­ ка ) ; широкий, нйзкий ~ широк, нисък ток; КАК туфли на (высоких) ~ах, без ~ов обувки с (високи) токове, без токове кажд|| ый, -ая, -ое (мн. кажд|ые, -ых само със същкоито нямат ед. ч . — каждые сутки, или със същ., при които има числ.— каждые два часа) (ср. любой) 1 мест, всеки; ~ ы й человек всеки човек; ~ ы й из участников со- циалистйческого соревнования всеки участник в социалистическото съревнование; на ~ о й улице на всяка улица; в ~о м доме във всеки дом; ~ ы й год всяка година; ~ о е утро всяка сутрин; ~ы й раз всеки път 2 като същ. кажд |ый, -ого м всеки; это знает ~ы й това все­ ки го знае () на ~ом шагу на всяка крачка казаться, кажусь, каж |ешься, - утся несв. (св. показаться I) кем-чем и каким изглеждам; ~ ребёнком, стариком изглеждам като дете, като старец; ~ умным, весёлым, усталым изглеждам умен, весел, уморен; ~ моложе свойх лет изглеждам по-мл ад от годините си кажется вметн. д . струва (ми) се; като че ли; изглежда, май че; — , пойдёт дождь май че ще вали; он, знает этого человека струва ми се, (че) той познава този човек как 1 нареч. как; ~ это сделать? как да направя това?; ~ вы сюда попали? как попад- нахте тук?; скажите, ~ пройтй на набереж­ ную? извинете, как да стигна до крайбрежната улица?; ~ вы живёте? как сте? 2 нареч. колко; ~ я рад вас вйдеть! колко се радвам, че ви виждам!; ~ красив город! колко е хубав градът!; ~ жаль, что он не пришёл колко жалко, че той не дойде 3 съюз сравн. като, както; красный ~ кровь червен като божур (кр ъв); снег блестйт — серебро снегът блести като сребро; говорю с вами ~ с другом говоря с цас като с приятел; он поступил ~ честный человек той постъпи като честен човек 4 съюз, обикн. в състава на сложни съюзи: тогда как, в то время как докато; после того как след като; с тех пор как откакто; перед 96
тем как преди да; как только щом като; прошёл уже год, ~ ои уехал вече мина (една) година, откакто е заминал; после того, ~ ушли гости, ои лег спать след като гостите си отидоха, той си легна; прошло много лет с тех пор, ~ ои кончил школу минаха много години, откакто той завърши училище 0 ~ будто като че ли как-нибудь нареч. никак (си), по някакъв начин; надо ~ выйти из затруднения трябва никак (си) да изляза от неловкото положе­ ние; ои ~ найдёт нас той ще ни намерн някак каков, -а, -6, - ы мест, като сказ, какъв; ~ы ваше дальнейшие планы? какви са по- натагъшните ви планове? как|| ой, -ая, -ое, -йе мест. 1 какъв, кой; ~ ой он человек? какъв човек е той?; ^йе кий- ги вы купйли? к акви книги сте купили?; ~ ой сегодня день? кой ден сме днес? в ~ом году ты приехал в этот город? (ти) коя година дойде в този град? 2 какъв, колко; ~ а я неожиданная встреча! каква неочакваиа сре- ща!; ~ о е горе! какво нещастие!; ^ о й ои умный человек! колко умен човек е той! О ~ й м ббра- зом по какъв начин; ии под ~й м вйдом по никой, никакъв начин какой-нибудь, какая-нибудь, какое-нибудь, какие-нибудь мест, (не бъркай с какой-то) някакъв, какъвто и да е; я хочу посмотреть ~ спектакль искам да видя някакъв спектакъл; дайте мне какую-нибудь кнйгу дайте ми някаква книга какой-то, какая-то, какое-то, какие-то мест, (не бъркай с какой-нибудь) иякакъв, неизвестно какъв; к дому подошёл ~ человек към къщата КАК се приближи някакъв човек; ему дали какое-то задание възложиха му някаква задача календари ь, -я м календар; повесить ~ ь на стену закача календар на стената; отор­ вать листок ~ я откъсна лист(че) от календара камеин|| ый, -ая, -ое, -ые каменей; ^ый дом каменна къща; ~ ы е стёиы каменнн степи кам|| еиь, -ия, мн. - ии, -иёй м камък; попасть ~ и ем в окно счупя (стъклото на) прозореца с камък; твёрдый как ~ е и ь твърд като камък 0~ня на ~ие иеоставитьотчего камък върху камък не оставя от нещо; подводные ~ии непредвидени препятствия, непредвидени преч- ки камерЦ а, -ы ж : ~ а храиёиия гаров гарде­ роб; сдать багаж в ~ у храиёиия предам багажа сн на гардероб канал, - а м канал; оросительный ~ напонте- лен канал; ~ ймеии Москвы каиалът«Москва»; пароход идёт по ~ у параходът плува по ка ­ нала ф , кандидат, -а м кандидат; * * m народные де­ путаты СССР кандидат за народен депутат на СССР; ~ в члены партии кандидат-член на пар- тията; * * в члены Политбюро кандидат-член иа Политбюро каникулы, каникул с ам а мн. ваканция; школьные, лётине, зймиие ** ученическа, лятна, зимиа ваканция; провести в дерёвие прека­ рам ваканцията на село капитализм, - а м капитализъм капиталистически ни, - а я , -ое, - ие капита­ листически; ^ и й строй капиталистически строй КАП К Канал им. Москны 7-612 97
КАП КАТ капитан, - а м капитан; ои получил звание ~ а произведен е в чин капитан; — артиллерии капитан от артилерията; ~ корабля капитан на кораб; ~ спортивной команды капитан на отбор капл|| я, -и, мн. кап |ли, -ель, -лям ж 1 капка; ~ я росы, воды капка роса, капка вода; дождь падал крупными ~ я м и дъждът валеше на едри капки 2 (само мн.) капки; сердечные ~ и капки з а сърце; принимать ~ и от кашля вземам капки против кашлица О ~ я в море капка в морето, нищо; похожи как две ~ и воды приличат си като две капки вода Капуста кап$гст|| а, -ы ж зеле; кислая ~ а кисело зеле; кочан ~ ы зелка О цветная ~ а карфиол карандаш, -а м молив; писать, рисовать ~ о м пиша, рисувам с молив; простой ~ черен молив; цветные ~ й цветни моливи карман, - а м джоб; внутренний ~ вътрешен Карман джоб; пальто с ~а м и палто с джобове; по­ ложить деньги в ~ сложа парите в джоба си карт|| а, -ы ж карта; географическая ~ а геог- рафска карта; ~ а мира, Европы, Азии карта на света, на Европа, на Азия; найти на ~ е свой город намеря на картата своя град; игральные ~ы карти за игра; играть в ~ ы играя на карти {> раскрывать/раскрыть свой ~ ы раз- кривам/разкрия картите си; ставить/поставить иа ~ у что залагам/заложа на карта нещо картйн|| а , - ы ж картина; ~ а известного художника картина на известен художник; писать ~ у рисувам картина; любоваться ~ о й весеннего леса любувам се на пролетната гора; представить ~ ы далёкого прошлого представя си картини от далечното минало картофелЦ ь, - я (мн. няма) м картофи; выращивать ~ ь отглеждам картофи; жареный ~ь пържени картофи; жарить, варйть ~ ь пър- жа, варя картофи; ~ ь в мундире варени не- белени картофи касаЦ ться, -юсь, - ешься, -ются несв. (св. коснуться) кого-чего 1 докосвам се, допирам се; ветки ~ю тся окна клоните опират в про- зореца 2 засягам, отнасям се за; это меня не ~ ется това не ме засяга; разговор ~ется вашего товарища ста ва дума за вашия приятел касс|| а, -ы ж каса; ~ а театра касата на театъра; получйть деньги в ~ е получа парите си на касата; купить билёт в ~ е иа вокзале купя билет от касата на гарата; платйть деньги за покупку в ~ у плащам за покупката на касата О сберегательная ~ а спестовна каса Кастрюля кастрюл|| я, -и ж тенджера; ~ я с супом тенджера със супа \ катани|| е, -я с 1 возене; ~ е на лодке возене с лодка 2 пързаляне; фигурное ~ е фигурно пързаляне катастрофу а, -ы ж катастрофа; потерпеть ~ у катастрофирам; попасть в железнодорожную ~ у претърпя железопътна катастрофа; на место ~ ы прйбыл врач на мястото на катастро- фата пристигна лекар ката|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. 1 возя се; ~ т ься на лодке возя се с лодка 2 карам; Фигурное катание на ко нь ках 98
KAT КВА К Каток Медео - ~ ться на велосипеде, на лыжах карам колело, ски; —ться на коньках пързалям се с кънки кат Иок, - K ä м пързалка (за кънки); зимой мы часто ходим иа ~ 6 к през зимата често ходим на пързалка(та) кафе неизм. с {не бъркай с кофе) кафе-слад- карница; молодёжное ~ младежка кафе-слад- карница; завтракать в ~ закусвам в кафе- сладкарница(та) кача|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. люлея се, люшкам се, клатя се; лодка ~ е т с я на волнах лодката се люлее върху вълните; деревья ~ л и с ь от ветра дърветата се клатеха от вятъра качеству о, - а с качество; —о товара качест- вото на стоката; ткань хорошего ~ а доброка- чествена тъкан; бороться за ~ о продукции боря се за качество на продукцията; проявить высо­ кие моральные — а проявя високи морални к а ­ чества О в ~ е кого -чего като, в качеството си на какъв каш|| а, -и ж каша; жидкая, густая ~ а рядка, гъста каша; ~ а на молоке, молочная ~ а каша с мляко; манная ~ а каша от грис; сварить ~ у направя каша; съесть тарелку ~ и изям една чиния каша каш|| ель, -ля м кашлица; у него сильный -~ель той има силна кашлица кашля|| ть, -ю, -ешь, -ют н есв. кашлям; сильно ~ т ь силно кашлям; ~ т ь от простуды кашлям от настинка кают|| а, -ы ж каюта; ~ а капитана каютата на капитана; ехать в ~ е первого класса пътувам в каюта първа класа квадрат, - а м квадрат; двор имёл форму ~ а дворът имаше квадратна форма квадратнН ый, -ая, -ое, -ые квадратен- —ый стол квадратна маса; комната ~ о й формы квадратна стая квартал, -а м 1 (ср. район във 2 знач.) квар­ тал; новые ~ ы города нови квартали на града; ои живёт в соседнем ^ е той живее в съседния квартал 2 тримесечие; план работы на первый ~ план за работата през първото тримесечие; во втором ~ е през второю тримесечие квартир!! а , - ы ж квартира; апартамент; большая ~ а голям апартамент; ~ а из двух комнат на втором этаже двустаен апартамент Новые кварталы города 99 7*
кви КЛЕ на втория етаж; ~ а с паровым отоплением, с горячей водой апартамент с парно (отопле­ ние), с топла вода; отдельная ~ а самостояте­ лен апартамент; коммунальная ~ а квартира с общи сервизни помещения; кооперативная ~ а собствен апартамент; получить ~ у получа жи­ лище; переехать на другую ~ у преместя се в друго жилище; сдавать ~ у давам квартира под наем * квитанции я, -и ж квитанция, разписка, бе- лежка; багажная ~ я багажна разписка кем вж. кто кива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. {св. кивнуть) кому кимам, кимвам; ^ т ь в знак согласия ким- вам в знак на съгласие кивн|| уть, -у, -ешь, -ут св. {несв. кивать) кому кимна; ~ у т ь головой кимна с глава килограмм, rä, мн. - ы, -ов и килограмм м килограм; купйть ~ сахару и пять ~ о в мукй купя (един) килограм Захар и 5 килограм а брашно километр, - а м километър; пройти д в а ~ а нзмина 2 километра; остановйться в трёх ~ а х от города спра на 3 километра от града ; поезд идёт со скоростью сто ^ о в в час влакът се дви- жи със 100 километра в час кино неизм. с кино; артисты ~ киноартисти; успехи советского ~ успехи иа съветското ки­ но; идтй/пойтй, ходить в ~ отивам/отида, ходя на кино; купйть билёт в ~ купя билет за кино кино... първата наст на сложны думы: кино- артйст киноартист; киножурнал кинопреглед; киноискусство киноизкуство; кинокомедия кино­ комедия; кинофйльм филм кинотеатр, - а м кино, кинотеатър; летний ~ лятно киио; пойтй в ~ отида в киното; по­ строили новый ~ построиха нов кинотеатър; мы встретились у ~ а срещнахме се пред киното киоск, - а м будка, павилион; газетный ~ вест- Ь СОЮЗПЕЧАТЬ никарска будка; книжный ~ павилион за книги; купйть сигареты в ~ е купя цигари от будката кип||ёть, -йт, -ят несв. ври, кипи; вода, моло­ ко ~ й т водата, млякото ври; чайник уже ~ й т чайникът вече ври кипя[| тйть, -чу, -тишь, -тят н ес в. что възваря- вам, сварявам; ~ тй ть воду, молоко, чай сваря- вам вода, мляко, чай кирпйч, - а м тухли, тухла; красный ~ червени тухли; дом из ~ а къща от тухли; поднять с землй ~ вдигна от земята една тухла кирпйчн|| ый, -ая, -ое, -ые тухлен; ~ы й дом тухлена къща; ~ а я стена тухлена стена кисел]] ь, - я м кисел; яблочный ~ ь кисел от ябълки кислород, - а м кислород; дышать ^ о м дишам кислород кйсл|| ый, -ая, -ое, -ые кисел; ~ о е яблоко кисела ябълка; ~ а я капуста кнсело зеле; ~ о е молоко кнсело мляко; ~ ы е щи чорба от месо и кисело зеле кист|| ь I, -и, мн. -и, -ей ж 1 китка {на ръката)\ ~ь правой, левой рукй китка на дясната, на Кисть прааой руки Кист ь винограда лявата ръка 2 грозд; кичур; ~ ъ винограда чепка грозде кист|| ь II, -и, мн. -и, -ей ж {не бъркай с щёт­ ка) четка {за рисуване, боядисване) кит, -а м кит; охбта иа ~6в лов иа китове кладбищ]] е, - а с гробиша; старое ~ е стари гробища; на этом ~ е похоронены егб родители в тези гробища са погребани родителите му класс, - а м 1 класа; рабочий ~ работническа класа 2 клас; ученикй первого ~ а ученнци от първи клас; учйться в седьмом ~ е в седми клас съм; кончить десйтый ~ завърша десетн клас 3 клас, класна стая; светлый, простор­ ный ~ светла, просторна класна стая; войти в ~ вляза в класната стая; выйти из ~ а изляза от клас 4 клас, разред; ~ рыб клас риби 5 класа; каюты первого, второго ~ а каюти първа, втора класа классов]] ый, -ая, -ое, -ые класов; ~ а я борь­ ба класова борба; ~ о е общество класово об­ щество; ~ ы е противоречия класови противо­ речия класть, клад)у, -ёшь, -ут, мин. клал, клал |а, -о, -и несв. {св. положйть) кого-что елагам, поставям; ~ ребёнка в кровать слагам детето да спи; ~ деньги в карман слагам пари в джоба си; ~ руку на плечо слагам ръка на рамото (му); ~ сахар в чай слагам Захар в чая О ~ кого в больницу настанявам някого в бол- ница кле|| й, - я м лепило клён, - а м клен; явор; посадить в парке ~ ы засадя в парка кленове кленов|| ый, - ая, -ое, - ые клёнов; яворов: ~ ы й лист кленов лист 100
КЛЕ КОЛ К клётк|| а, -и, мн. клёт|ки, -он, -кам ж 1 клет­ ка; кафез; лев в ~ е лъв в клетка; выпустить птицу из ~ и пусна птицата от кафеза 2 квадрат, каре; тетрадь в ~ у карирана тетрадка; юбка в~у поланакарета клиент, - а м клиент; быстрое обслуживание ~ о в бързо обслужване на клиеитите климат, - а м климат; морской, жаркий, холод­ ный ~ морски, горещ, студен климат; страна с умеренным ~ о м страна с умерен климат клуб, - а м клуб; заводской ~ заводски клуб; пойти в ^ на концерт отида в клуба на кон­ церт; в ~ е состойтся лекция в клуба ще има лекция клубник|| а, -и (мн. няма) ж (не бъркай с Клубника ягода} градинска ягода: выращивать ~ у от- глеждам ягоди; варенье нз ~ и сладко от ягоди клубнйчн|| ый, -ая, -ое, -ые ягодов; ~ о е ва­ ренье сладко от ягоди клумб|| а, -ы ж (не бъркай с грядка) леха (цветна); на ~ а х в саду цветут розы по лехите в градината цъфтят рози клюв, - а м клюн, човка; острый ~ остра чов- ка; ~ орла клюнът на орела клюкв|| а, -ы (мн. няма) ж клюква (северни червени боров инки); кисель из ~ ы кисел от клюква ключ, - а м ключ; ~ от квартиры, от шкафа ключ от апартамента, от шкафа; открыть дверь ~ о м отключа вратата; закрыть комнату на ~ заключа стаята клятв|| а, -ы ж клётва; ~ а в любвй, в дружбе клетва в любо в, в приятелство; дать ~ у дам клетва; нарушить ~ у престъпя клетвата си кнйг|| а, -и ж книга; толстая, интересная ~ а дебела, интересна книга; детские ~ и детски книги; ~ а с иллюстрациями книга с илюстра- ции; раскрыть, закрыть ~ у отворя, затворя книгата; читать, писать ~ у чета, пиша книга; в ~ е двести страниц книгата има 200 страни- циО жалоб и предложений (жалобная ~ а ) книга за похвали и оплаквания кнйжк|| а, -и, мн. кнйж |ки, -ек, -кам ж книж­ ка (не: хартийка); детская ~ а детска книжка О записная ~ а бележник, тефтерче кнйжн|| ый, -ая, -ое, -ые книжен; ~ы й мага- зйн книжарница (за*книги); ~ а я полка рафт, етажерка за книги ковж.к ков|| ёр, - ра м килим; красйвый, цветной ~ ё р красив, цветен килим когда 1 парен, кога; ~ вы будете дома? кога ще си бъдете в къщи?; ~ он приедет? той кога ще пристигне?; не помню, ~ это было не си спомням кога беше това 2 съюз когато; ~ он проснулся, было ещё темно когато той се събу- ди, беше още тъмно; ~ дождь кончился, все пошлй за грибами когато дъждът спря, всички отидоха за гъби когда-нибудь парен, (не бъркай с когда-то) някога; един ден; ~ я расскажу об этом някога ще разкажа за това когда-то парен, (не бъркай с когда-нибудь) някога; ~ мы были знакомы някога ние се по- знавахме; ~ он жил в деревне някога той жи- вееше иа село кого вж. кто кое-как парен. 1 как да е, надве-натри; он все делает ~ той всичко прави как да е 2 едва- едва, с мъка; я ~ добрался до дому едва стиг- нах до дома кож || а, -и ж (не бъркай с мех) кожа; глад­ кая, грубая ~ а гладка, загрубяла кожа; ~ а лица и рук кожата на лицето и ръцете; чемодан из ~ и кожен куфар кожан|[ ын, -ая, -ое, -ые (не бъркай с мехо­ вой) кожен, направен от лицева кожа; ~ а я обувь кожени обувки коз|| а, -ы, мн. козы, коз, козам ж коза колбас || а, -ы, мн. колбасы, колбас ж салам; купйть пол кило ~ ы купя половин кило салам; к завтраку подали сыр и ~ у за закуска серви- раха кашкавал и салам колготЦ ки, -ок мн. чорапогащи колебании е, -я с I трептене, люлеене; ~ е пла­ мени трептенето на пламъка 2 колебание; ис­ пытывать ~ е изпитвам колебание колебаться, колёбл \юсь, -ешься, -ются несв. 1 (само З а.) клати се, люлее се; пламя колеб­ лется пламъкът се люлее; лйстья колебались от ветра листата се люлееха от вятъра 2 (само 3 а .) колебае се; температура воздуха колеблет­ ся от пятй до семнадцати градусов температура- та на въздуха се колебае от 5 до 17 градуса 3 колебая се, двоумя се; он долго колебался, прежде чем дал согласие той дълго се колеба, преди да се съгласи колен||о, -а, мн. -н, -ей и колен, -ям с коляно; согнуть ногу в ~ е свия крака си в коляното; стать на ~ и коленича; трава по ~ о трева до колене; платье до колен рокля до коленете; 101
кол ком положйть сумку на ~ и сложа чантата на коле- нете сн; мать посадила ребёнка к себе на ~ и майката сложн детето в скута си колес|| 6,, -а , мн. колёса, колёс с {не бъркай с велосипед) колело; колёса автомобиля колела- та иа автомобнла количеств|| о, - а с количество; ~ о воды в бассейне количеството на водата в басейна; большое ~ о студентов голям брой студенти; мы увеличили ~ о продукции увелнчихме про- дукцията коллектив» -а м колектив; ^ завода, ин­ ститута колективът на завода, на института; учительский, студенческий * * учителски, сту- дентски колектив; совет трудового съ- вет на трудовия колектив коллектйвнН ый, - ая, -ое, - ые колектнвен; ~ о е хозяйство колективио стопанство; ~ а я работа колективиа работа коллекций я, -и ж колекция, сбирка; ~ я кар­ тин сбирка от картини; ~ я почтовых марок колекция от пощенски марки; собирать ~ ю пра­ вя колекция, колекционирам колод|| ец, -ца м кладенец; рыть ~ е ц копая кладенец; доставать вбду из ~ ц а вадя вода от кладенеца колокол, -а, мн. -а, -ов м камбана; ~ а церкви черковин камбани; раздались звуки ~ а чу се камбанен звън колоииальнЦ ый, - ая, -ое, - ые колониален; ~ ы е страны колониални страни кол6ни|| а, -ы ж 1 колона; дом, зал с ~ами къща, зала с колони 2 колона; ~ а автомашин колона автомобили; идти в ~е , ~ами вървя в колона, иа колоии Колос колос, -а, мн. колось|я, -ев м клас; спелый ~ зрял клас; колосья ржи класове на ръж колоть, колю, кол |ешь, -ют н есв. что цепя; чупя; троша; чукам; ~ дрова цепя дърва; ~ орехи чупя орехи колхоз, -а м колхоз; передовой ~ челен кол­ хоз; председатель ~ а председателях на кол­ хоз (а); работать в ~ е работа в колхоза колхозник, - а м колхозник; собрание ~ о в събрание на колхозииците колхозниц|| а , -ы ж колхозничка колхозиН ый, -ая, -ое, -ые колхозен; ~ ы е поля колхозии полета; ~ ы й клуб колхозен клуб кольц|| 6, - а , мн. кольца, колец, кольцам с пръстен, хал ка; золотое ~ о златен пръстен; обручальное ~ о халка; носить ~ о на левой ру­ ке нося пръстен на лявата си ръка ком вж. кто команд|| а, -ы ж 1 команда; дать ~ у дам ко­ манда; стрелять по ~ е стрелям по команда; слушать ~ у офицера слушам командата на офицера 2 комаидуване; отряд под ~ о й офицера отряд под командуването на офицера; принять ~ у поема командуването 3 екипаж; ~ а военного корабля екипаж на военен кораб 4 отбор, тим; футбольная ~ а футболен отбор; ~а лыжников, лыжная ~ а ски-отбор командир, - а м командир; ~ полка коман- дирът иа полк(а); — подводной лодки коман­ дир на подводница; приказ ~ а заповед(та) на командира; он назначен ~ о м отряда той е наз­ начен за командир на отряда Колхоз ное поле 102
ком кон командировки а, -и, мн. командиров |ки, -ок, - кам ж командировка; научная ~ а научна командировка; ~ а на завод командировка в завода; ехать в ~ у заминавам в командиров­ ка командованиЦ е, - я с чем командуване; ~е отрядом командуване (то) на отряда; при­ нять на себя ~ е поема командуването команд|| овать, - ую, - уешь, - уют несв. 1 командувам, издавам команда; офицер ~ у е т : «Вперёд!» офицерът команду ва: «Напред!» 2 чем комаидувам; ~ о в а т ь полком, армией командувам полк, армия комар, - а м комар; в сырых местах много ~ о в във влажните места има много комари комбайн, - а м комбайн; картофелеуборочный ~ комбайн за прибиране на картофи; убирать Комбайн рожь ~ о м прибирам ръжта с комбайн; работать в поле на ~ е работа в полето на ком­ байн; при добыче угля используют ~ ы при доби- ва на въглища се използват комбайни комбинат, - а м комбинат; ~ бытового об­ служивания комбинат за битово обслужване; молочный ~ млекокомбинат комёднЦ я, -и ж комедия; ^ я в двух действиях комедия в 2 действия; писать ~ и н драмы пиша комедии и драми; смотреть в кино новую ~ ю гледам нова кинокомедия комйсси[| я, -и ж комисия; избирательная ~ я избирателиа комисия; ~ я по контролю над атомной энергией комисия за контрол върху атомната енергия; избрать, назначить ~ ю из­ бери, назнача комисия комитет, - а м комитет; Центральный Комитет КПСС (ЦК КПСС) Централният Комитет на КПСС (ЦК на КПСС); Комитет защйты мира Комитет з а защ ита на мира; районный, город­ ской, областной ~ партии районен, гр ад ­ ски, областей комитет на партията; партййный ~ завода заводски партиен комитет; ~ ком- сомбла ком сомолеки комитет; профсоюзный ** профсьюзен комитет, профкомитет коммунйзм, - а м комунизъм; строительство ~а строителството на комунизма; переход от социалйзма к ~ у преход от социализъм към комунизъм коммунист, - а м комунист коммуннстйческЦ ий, - а я , -ое, -ие комунисти- ческн; ~ а я партия комунистическа партия; международное ~ о е движение международно комунистическо движение; ~ о е отношение к труду комунистическо отношение към труда коммунйстк|| а, - и, мн. коммунйст |ки, - ок, - кам ж комунистка комнат|| а, -ы ж (не бъркай със стая) стая; светлая, просторная ~ а светла, просторна стая; квартйра из трёх комнат триетаен апартамент; убрать ~ у разтребя стаята композитор, - а м композитор; оперы изве ст­ ного ~ а опери на известния композитор компот, - а м компот; ~ из яблок и вишен компот от ябълки и вишни комсомол, -а м комсомол; вступйть в ~ вляза в комсомола комсомол!! ец, - ьца м комсомолец; стать ~ ь ц е м стана комсомолец комсомолку а, - и, мн. комсомол |ки, - ок, - кам ж комсомолка комсомольски ий, - а я, - ое, -ие комсомолски; ~ н й билёт комсомолска членска книжка; ~ и е бригады комсомолски бригади; ~ о е со­ брание комсомолско събраиие кому вж . кто конверт, - а м плик; ~ с маркой плик с марка; написать адрес на ~ е напиша адреса върху К плика; вынуть письмо из ~ а извадя писмото от плика конгресс, -а м (ср. съезд) конгрес; Все- мйрный ~ сторонников мира С ветовен кон­ грес на прнвържениците на мира; делегаты ~ а делегати на конгреса; участвовать в ^ е участвувам в работата на конгреса; быть на международном ~ е врачей присъствувам на Международния конгрес на лекарите кондйтерскЦ ий, - ая, -ое, - ие сладкарски; ~ и е изделия сладкарски изделия; ~ а я фабрика фабрика за сл адкарски изделия конУёц, -ца м (не бъркай с нитка; против. начало) край; острый ~ ё ц иглы острият край на иглата; ~ ё ц лёта, месяца, недели, занятий край на лятото, на месеца, на седмицата, на занятията; ~ ё ц стихотворения, доклада край на стихотворението, на доклада; дойтй до ~ ц а улицы стигна края на улицата; вернуться в ~ ц ё недели върна се към края на седмицата; прочитать кнйгу от начала до ~ ц а прочета книгата от край до край О без-~ца няма край; оий без ~ ц а спорят споровете им нямат край; в ~цё ~цов в края на краищата, най-после; его долго ждали, в ~цё ~цов он 103
кон КОР пришёл дълго го чакаха, най-после той дойде; приближаться / приблизиться, подходить/ по­ дойти к ~ ц у свършвам се/свърша се, наближа- вам/наближа края; работа приближается к ~ ц у работата е към края си; лето подошло к ~ ц у лятото е към края си; класть/положить ~ ёц чему слагам/сложа край на нещо конечно 1 вметн. д . разбира се; вы, правы разбира се , вие сте прави; он рад приезду сына разбира се, той се радва'на пристигането на сина си 2 частица разбира се, не ще и дума; вы любите читать? ------ обичате ли да четете?— разбира се конкурс, - а м конкурс; ~ пианистов конкурс за пианисти; участвовать в ~ е участвувам в конкурса; объявить ~ на лучший рассказ обявя конкурс за най-добър разказ; посту­ пить в университет по ~ у вляза в университета с конкурс; вне ~ а извън конкурса, с предимст- во консёрв|| ы, -ов мн. консерва; мясные, рыб­ ные, фруктовые ~ ы месни, рибни, плодови кон серви; открыть банку ~ о в отворя консерва конституции я, -и ж конституция; Конститу­ ция СССР Конституцията на СССР; День Кон­ ституции СССР Денят на конституцията на СССР консул, -а м консул; советский ~ в Пловдиве съветският консул в Пловдив консульств|| о, - а с консулство; болгарское ~ о в Ленинграде българското коисулство в Ленинград; обратиться в ~ о обърна се към консулството консультации я, -и ж консултация; обратить­ ся к врачу за ~ей обърна се към лекар за консултация; получить ~ ю адвоката получа консултация от адвокат; юридйческая ~ я юридическа консултация контролйрН овать, - ую, - уешь, - уют несв. (с в . проконтролйровать) кого-чт о контрол ирам; ~ овать работу библиотеки, магазйна контро- лирам работата на библиотеката, на магазина контрол|| ь, - я м контрол; общественный, государственный ~ ь обществен, държавен контрол; ~ ь за качеством продукции контрол върху качеството на продукцията; работать под ~ е м мастера работя под контрола на майс- тора; брать/взять под ~ ь кого-что вземам/ взема под контрол, контролирам н якого -н ещ о контрольнjj ый, - ая, -ое, - ые контролен; ~ а я комйссия контролна комисия; ~ а я ра­ бота по математике класно по математика конференции я, -и ж конференция; междуна­ родная, партййная ~ я международна, партий- на конференция; ~ я учителей конференция на учителите конфёт|| а, -ы ж бонбон; вкусные ~ ы вкусни (хубави) бонбони; коробка конфет кутия бонбони; дать ребёнку ~ у дам на детето боибон концерт, - а м концерт; ~ современной му­ зыки концерт съвременна музика; ~ известной певицы концерт иа известна певица; пойтй на ~ отида на концерт; билет на ~ билет за концерт; посещать ~ ы посещавам концерти; давать ~ ы изнасям концерти; ~ для фортепьяно с оркест­ ром концерт за пиаио и оркестьр конча|| ть, -ю, -ешь -ют несв. (св. кончить) что 1 чем и с инф. (против, начинать) свършвам, завърш вам, привършвам; ~ т ь работу, разго­ вор, чтение свършвам работата, разговора, четенето; ~ т ь занятия в три часа завършвам занятията в 3 часа 2 завършвам; ~ т ь школу, институт завършвам училище, институт; он ~ е т университет в будущем году той завърш ва уни­ верситета догодина конча|| ться, -ется, -ются несв. (св. кончиться; против, начинаться) свършва (се); лето ~ ется лятото свършва кончЦ ить, -у, -ишь, -ат св. (несв. кончать) что 1 чем и с инф. (против, начать) свърша, завърша, привърша; ~ и т ь уборку свърша по- чистването; ~ и т ь стройтельство дома к весиё завърша строителството на сградата напролет; он ~ и л писать и начал рисовать той свърши с писането и започна да рисува 2 что завър­ ша кончЦ иться, -ится, -атся св. (несв. кончаться; против, начаться) свърши (се); ~нлись канй- кулы ваканцията свърши кон|| ь, -я, мн. -и, -ей м кон; сесть на ~ я яхна коня коньк|| й, -ов мн. (ед. конёк, конька м) кънкй; кататься на ~ а х пързалям се с кънкй копаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выкопать) что копая; ровя; ~ т ь землю, огород копая земя- та, зеленчуковата градина; ~ т ь яму, колодец копая яма, кладенец; ~ т ь картофель копая кар- тофи копёйкЦ а, -и, мн. - и, копеек, -ам ж копейка; билет в трамвае стоит три ~ и трамвайният билет струва 3 копейки О до последней ~ и до последна стотинка; без ~ и без стотинка; не иметь ии ^ и з а душой нямам пукната па­ ра копиЦ я, -и ж копие, препис; ~ я чертежа, известной картйны копие на чертеж, на известна картина; снять, сделать ~ ю с документа снема копие, извадя препис от документ кор|| а, -ы ж кора; белая ~ а берёзы бялата кора на брезата; снять с дерева ~ у обеля кората от дървото 104
КОР кот корабл|| ь, -я м кораб; военный ~ ь военен кораб; плыть на ~ ё пътувам с кораб; ~ й ухо­ дят в море корабите излизат в морето корЦ ень, -ня, мн. -ни, -неймкорен; ~ни де­ рева корените на дървото; ~ен ь слова ко­ рен(ът) на дума (та); квадратный ~ень квад­ ратен корен коридор, - а м коридор; узкий, длинный ~ те­ сен, дълъг коридор; ~ ы гостйннцы коридорите на хотела; выйти из комнаты в ~ изляза от стаята в коридора; кабинет заведующего — по - ~ у налево кабинетът на зав^ждащия се намира вляво по коридора коричнев!) ый, -ая, -ое, -ые кафяв: ~ы й цвет кафяв цвят; ~ о е платье кафява рокля корм, -а (-у) м фураж, храна; ~ для скота фураж за добитъка; дать корове ~ у дам на кра- вата храна кормить, кормлю, корм |ишь, - я т несв. (св. накормйть) кого чем храня; ~ ребёнка кашей храня детето с каша; ~ больного с ложки храня болния с лъжица; ~ собаку, лошадей храня кучето, конете коробк|| а, -и. ми. короб |ки, -ок, -кам ж кутия; ~ а конфет кутия бонбони; ~ а из-под конфет кутия от бонбони; ~ а спичек кутия кибрит коров|| а, -ы ж крава; пастй ~ у паса кравата; Корова дать ~ е сена дам на кравата сено; стадо коров стадо крави короткЦ ий, -ая, -ое, -ие; короток и короток, коротка, коротко, коротко и коротко, коротки, коротки и короткй; сравн. ст. короче (против. длйнный) 1 къс; ~ а я палка къса тояга; ~ и е волосы къса коса; ~ о е платье къса рокля 2 (против, долгий) кратък; къс; ~ и й разговор кратък разговор; ~ о е совещание кратко съве- щание; ~ и е летние ночи къси летни нощи; сделать работу в ~ий срок свърша работата за кратко време О ~ая память у кого никой има къса памет коротко, сравн. ст. короче нареч. 1 късо; ~ стричься подстригвам се късо 2 (на)кратко; ~ сообщить о своих делах накратко съобщя за свойте работи короче неизм. 1 сравн. ст. на короткий по-къс, по-кратък 2 сравн. ст. на коротко по-късо, по- кратко корреспондент, - а м кореспондент; ~ газеты «Известия» кореспондент на вестник «Извес­ тия»; специальный ~ специален кореспондент косII а, -ы, вин. косу, мн. косы, кос ж (не бър- кай с волосы) плитка; длйиная дълга плит­ ка; заплетать косу сплитам косата си на плитка космйческЦ нй, -ая, -ое, -ие космически; ~ое пространство космическо пространство; ~ и е по­ лёты космически полети космонавт, -а м космонавт; первый ~ в мй- ре — Юрий Гагарин първият космонавт в света е Юрий Гагарин космос, - а м космос; изучение ~ а изучаване на космоса; полёты в ~ полети в космоса коси|( уться, - усь, - ешься, - утся св. (несв. касаться) кого~чего 1 докосна (се), допра се; дуться рукой стола докосна масата с ръка 2 засегна; ~уться какой темы засегна някаква тема кост|| ёр, -ра м огън, клада; развести ~ ёр наклада огъи; сидеть у ~р а седя край огъня; варйть рыбу на ~ рё варя риба на огъня кост|| ь, -и, мн. -и, -ейж кост,кокал; ~и йог костите иа краката; перелом ~ и счупване на костта; у него широкая — ь той има едър кокал; вынуть из рыбы ~ и извадя от рибата костите костюм, - а м костюм; мужской, женский ~ мъжки, дамски костюм; надеть ~ облека ко- К Мужской костюм Женский костюм стюм; снять ~ съблека костюма; ходить в ~ е ходя с костюм; быть в ~ е с костюм съм; носйть ~ нося костюм О национальный ~ национална носия; купальный ~ бански костюм котлёт|| а, -ы ж кюфте; мясные, рыбные, кар­ тофельные ~ ы кюфтета от месо, от риба, от картофи; ~ ы из рйса, из картофеля кюфтета от ориз, от картофи; жарить ~ ы пържа кюф­ тета; отбивная ~ а пържола, котлет которН ый, -ая, -ое, -ые мест. 1 който; человек, ~ ы й вошёл в комнату човекът, който влезе в стаята; кнйга, ~ а я лежит на столе книгата, 105
конто е на масата; мальчик, родителей ~ о г о я не знаю момчето, чнито родители не познавай; дом, в ~ом мы живём кыцата, в конто живеем 2 кой; колко; ~ у ю из этих книг ты возьмёшь? коя от кннгите ще вземеш?; ~ ы й час? колко е часът?; в ~о м часу ты придёшь? в колко часа ще дойдеш? кофе неизм. м {не бъркай с кафе) кафе; чёр­ ный ~ чисто кафе; ~ по-турецки турско кафе; ~ с молоком кафе с мляко, кафе-меланж; ~ со сливками кафе с каймак; ~ в зёрнах кафе на зърна; ~ растворимый без осадка нес-кафе; чашка ~ чаша кафе; мы выпили по чашке ^ пихме по едно кафе кофт!| а, -ы ж блу?а, жилетка; шерстяная, вязаная ~ а вълнена. плетена блуза; надеть тёплую ~ у облека топла жилетка; снять ~ у съблека жилетката; носить ~ у с юбкой нося пола и блуза; быть в ~ е с жилетка съм кофточкЦ а, -н, мн. кофточ |ки, -ек, -кам ж блуза, блузка; шёлковая ~ а конринеиа блузка; надеть ~ у облека блуза; снять ~ у съблека блузата кошел|| ёк, - ь ка м портмоне; кожаный ~ ё к кожено портмоне; положить ~ ё к в карман сло- КОФ Кошелёк жа портмоието в джоба си; вынуть деньги из ~ ь к а извадя пари (те) от портмонето Кошка кошк|| а, -и, мн. кош|ки, -ек, -кам ж котка; ~а ловит мышей котката лови мишки кра|| й, -я, npethi. о -е, на -ю, мн. -я, -ев м 1 край; ръб; ~ й стола ръбът на масата; си­ деть на ~ ю кровати седя на ръба на леглото; иалйть стакан до ~ - ё в налея чашата догоре; жить на ~ к > города живея на края на града; уехать на света замина накрай света 2 край, страна, облает; в нашем много лесов к озер в натия край има много гори и езера; птицы улетели в тёплые ~ я птиците отлетяха в топлите страни крайне н ареч. край но. извънредно, твърде; я ^ удивлен крайно изненада» съм; — - важно твърде важно крайн|| ий, -яя, -ее, -не 1 краен, последен; в ~ е м окне горел свет крайният прозорец све- теше 2 силен, краен, извънреден; проявлять ~ е е беспокойство проявявам силно безпокойст- во; прийти в ~ е е волнение изпадна в силно вълнение; испытывать ~ ю ю нужду изпитвам крайна нужда (бедност) ( ) в ~ е м случае в кра- ен случай; по ~ е й мере поне; я проживу в де­ ревне по ~ е й мере месяц ще прекарам на село поне един месен кран, -а м 1 кран, чешма; открыть, закрыть ~ пусиа, епра чешмата, вода течёт из ~ а водата тече от крана 2 кран; в порту работало много подъёмных ~ о в в пристанището работеха много подемни кранове краейво нареч. красиво, хубаво; писать ~~ пиша красиво красйв|| ый, -ая, -ое, -ые; краейв, -а, -о, -ы красив, хубав; ~ ы й человек красив човек; ~ о е лицо красиво лице; ~ ы е глаза хубави очи; ~ ы е цветы красиви цветя кра|| сить , -шу, -сишь, -сят несв. (св. вы­ красить и покрасить) что боядисвам; ~ с и т ь крышу боядисвам покрива краск|| а, -и, мн. крас|ки, -ок, -кам ж боя; ейняя, зелёная ~ а синя, зелена боя; масляная блажиа боя; типографская ~ а печатарско мастило; художник пишет акварельными ~ а м и художникът рисува с водни бои краснёЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. {св. покрас­ неть) почервенявам; изчервявам се, зачервявам се; осенью лйстья оейны ~ ю т есента листата на трепетлйката почервеняват; руки ^ ю т от холо­ да ръцете почервеняват от стула; он ~ е т от стыда той се изчервява от срам краснЦ ый, - ая, -ое, -ые червен; ~ ы й каран­ даш червен молив: ~ о е знамя червено знаме; ~ о е вино червено вино; ~ ы е цветы червени цветя; ~ ы й перец червен гщпер О Красная площадь Червеният площад; Красная Армия ист. Червената армия; ~ а я строка нов ред красот|| а, -ы ж красота, хубост; ~ а при­ роды красотата на природата красть, крад|у, -ёшь, -ут, мин. крал, крал |а, - о, -и несв. {св. украсть) кого-что крада; ~ дёньги крада пари кратк|{ ий, -ая, -ое, -ие; краток, кратка, крат- к|о, -и кратък; къс; ~ и й доклад кратък доклад; ^ и й словарь кратък речник; ~ а я биография кратка биография; выполнить работу в ~ и е сроки изпълня работата за (в) кратък срок; разговор был ~ и м разговорът б е т е кратък О ~ и е прилагательные, ~ и е формы прила­ гательных гром, кратки прилагателни кратко нареч. кратко, сбито; ~ ответить от- говоря кратко кредйт, - а м кредит; в ~ (покупать, прода­ в а т ь) (купувам, продавам) на кредит, на изпла- щане; продажа товаров в ~ продажба на стоки КРЕ 106
КРЕ КРЕ Кремлё вские куранты на кредит; купйть телевизор в ~ купя телевизор на изплащане крем, -а м 1 крем; торт с ~ом торта с крем; ~ для рук крем за ръце 2 боя; чйстить туфли ~ о м почнствам обувките с боя кремлёвск|| ий, -ая, -ое, -ие кремълски; ~ и е куранты часоврнкът на Кремъл кремл|| ь, -я м кремъл; башни Московского Кремля кулите на Московская Кремъл крёпк|| ий, - ая, -ое, - ие; крепок, крепка, крёпк|о, -и и крепки; сравн. ст. крепче I здрав, твърд; ^ а я верёвка здраво въже; ~ и й орех твърд орех 2 здрав, як; ~ и й и выносливый человек здрав и издръжлнв човек; ~и й орга­ низм здрав организъм; ~ о е здоровье добро здраве 3 силен; ~ий чай силен чай; ~ий кофе снлно кафе; ~ о е виио силно вино; ~ и й зйпах сил на миризма; ~ и е напитки силин напитки крепко, сравн. ст. крепче парен, здраво, снлно; ~ связать вържа здраво; ~ пожать руку снлно (му) стисна ръката спать дълбоко спя крёпост|| ь, -и, мн. - и, -ей ж крепост; морская ~ь морска крепост; в городе сохранйлась ста- 108
КРЕ КРЫ рйнная ~ ь в града се е залазила древна крепост крепче неизм. 1 сравн. ст. на крепкий по- здрав, по-силен 2 сравн . ст. на крепко по-здраво, по-силно крёсл|| о, -а , мн. крёс|ла, -ел, -лам с кресло; фотьойл; кожаное, мягкое, удобное ~ о кожено, меко, удобно кресло; сесть в ~ о седна в кресло; сидеть в ~ е седя в кресло крест, - а м кръст О Красный Крест Червен кръст крестьянин, -а , мн. крестьяне, крестьян м сёляннн; союз рабочих и крестьян съюз на ра- ботницнте и селяиите крестьянки а, -и, мн. крестьян |ки, -ок, -кам ж селянка крестьяискК ий, - ая, -ое, -не селски крив|| ой, -ая, -ое, -ые; крив, крива, крив)о, - ы и кривы крив, нзкривен, извит; ~ а я линия крива линия; дерево с ~ ы м стволом дърво с изкрнвен дънер кризис, - а м криза; промышленный ~ про- мншлена криза крик, - а м вик, крясък; ~ о помощи внк за помощ; ~ петуха кукуригане на петел; под­ нять ~ развикам се; раздались ~ и чуха се внкове критик!| а, -и ж критика; строгая, справед­ ливая ~ а строга, справедлива критика; под­ вергать кого ~ е подлагам някого на критика критик|| овать, -ую, -уешь, -уют несв. кого - что крнтикувам; ^ о в а т ь недостатки, работу учреждения, фильм критикувам недостатъците, работата на учреждеиието, фнлма критически ий, -ая, -ое, -ие критичен, кри­ тически; ~ и е замечания критнчни бележки; ~ а я статья критична статия крич|| ать, -у, -ишь, - ат несв. викам, крещя; ~ ать от боли викам от болка; громко ~ать крещя силно кроват|| ь, -и ж креват; легло; широкая, удобная, детская ~ ь широко, удобно, детско легло; двуспальная ~ двойно легло; лечь в ~ ь легна си; спать иа ~ и спя на леглото кров(| ь, -и, предл. о -и, в -й ж кръв; ~ ъ текла из раны от раната течете кръв; группа ~ и кръвна група кроме предлог с род. п. освей; все уехали, ~ дедушки вснчки заминаха освен дядо (ми); в комнате, ~ стола, ничего иё было в стаята иямаше ннщо освеи масата; ~ книг, в биб­ лиотеке много журналов и газет освен книги в библиотеката има много списания и вестници; ~ того освен това круг, -а, мн. -й, -ов м 1 (предл. в - е) кръг, окръжност; площадь ~ а лицето на кръга; на- чертйть ~ начертая кръг; бежать по ~ у тичам в кръг; самолёт сделал ~ над городом само- летът направи кръг над града 2 (предл. в -у; мн. няма) кого, чего или какой кръг, сфера, среда; ~ знаний, интересов кръгът на знанията, иа интересите; ~ знакомых, друзей кръг от познати, от приятели; семейный ~ семеен кръг; в ~ у семьи в семееи кръг 3 (само мн.) кого или какие кръгове, среди; человек, известный в литературных ~ а х човек, известен в литератур- ните среди О голова идёт/пошла ~ о м у кого замайва/замая (ми) се главата круглII ый, - ая, -ое, - ые; кругл, кругла, кругл)о, -ы и круглы кръгъл, объл, валчест; ~ ы й стол кръгла маса; ~ а я башня кръгла кула; ~ый как мяч кръгъл като топка 0~ый год цяла година; дома отдыха открыты ~ ы й год почнвните станции работят целогодишно; ~ ы е сутки цяло(то) денонощне; телеграф работает ~ ы е сутки телеграфът работи де- нонощно кругом парен, (ср. вокруг в 1 знач.) наоколо; ~ много лесов наоколо нма много гори кружев|| а, кружев, -ам мн. (ед. в същото знач.— кружев)о, -а с) дантела; бельё с ~ами бельо с дантела; воротнйк из кружев дантелена яка; пришить ~ а к платью зашня дантела на роклята круж|| ок, -к а м кръжок, група; литературный, музыкальный ~ о к литературен, музикален кръжок; ~ о к по хймии кръжок по химия; заниматься в ~ к ё занимавам се в кръжока круп|| а, - ы, мн. крупы, круп ж булгур; сварить кашу из ~ ы направя каша от бул­ гур; манная ~ а грис; рйсовая ~ а ориз; гречневая ~ а елда; перловая ~ а булгур от ечемик; овсяная ~ а овесени ядкн крупн|| ый, - ая, „-ое, - ые; крупен, крупна, крупнIо, -ы и крупны (против. мелкий в / знач.) едър; ~ ы й песбк едър пясък; ~ ы й дождь дъжд иа едри капки; ~ ы е капли дождя едри капки дъжд; писать ~ ы м и буквами пиша с едри букви крут)| ой, -ая, -ое, -ые; крут, крута, крут)о, - ы и круты; сравн. ст. круче стръмен, отвесен; ~ а я гора стръмна планина; дом стойт на ~ом берегу къшата се намира на стръмен бряг; подъём очень крут склонът е много стръмен круче неизм. сравн . ст. на крутой по-стръмеи крыл]] 6, - а, мн. крыль|| я, - ев с крило; ~ ь я бабочки крилата на пеперуда(та); ~ья / Крыло самолёта крилата на самолета; махать ~ ь ям и размахвам крила крыльц|| 6, - а с външен вход на селска къща (навес и стълба) К 109
КРЫ КУР крыш II а, -и ж покрив; железная ~ а ламари- нен покрив; дом с плоской ~ е й сграда с плосък Крыша покрив; жить с кем под одной ~ е й живея с ня- кого под един покрив крышк|| а , - и, мн. крыш|ки, - ек, -кам ж капай; похлупак; ~ а чайника капакът на чай­ ника; банка с ~ о й буркан с капак; закрыть кастрюлю ~ о й похлупя тенджерата; поднять ~у рояля вдигна капака'на рояла крюч|| ок, -ка м кука; ~кй на вешалке ку- ките на закачалката; рыба попалась на ~ о к рибата се хвана на въдицата кто, кого, кому, кого, кем, о ком мест. кой; ~ это? кой е?, кой е този?; кого вы ждёте? кого чакате?; кому передать письмо? на кого да предам писмото?; с кем ты говорил? с кого приказваше?; я не знаю, о ком вы спрашиваете не знам за кого пнтате бы ни който и да; ~ бы ни пришёл, я буду рад който и да дойде, ще се радвам кто-нибудь, кого-нибудь мест, (не бъркай с кто-то) някой, който и да е; меня ~ спраши­ вал? някой да е питал за мен?; попроси у кого-нибудь карандаш поискай от някого мо­ лив кто-то, кого-то мест, (не бъркай с кто- нибудь) някой, неизвестно кой; ~ стучит в дверь някой чука на вратата; он кому-то отдал книгу той даде книгата на някого куб, - а м куб; начертите на доске ~ начер­ тайте на дъската куб куда парен, (не бъркай с где) къде; ~ ты по­ ложил книгу? къде сложи книгата?; ~ вы идёте сегодня вечером? къде отивате довечера? куда-нибудь парен, (не бъркай с куда-то) някъде, където и да е; надо поехать ~ трябва да заминем някъде куда-то парен, (не бъркай с куда-нибудь) някъде, неизвестно къде; он ушёл ~ той отиде някъде; я ~ положил кнйгу н не могу её най­ ти сложих някъде книгата и не мога да я наме- ря кукл|| а, -ы, мн. кук|лы, -ол, -лам ж кукла; купить дочери ~ у купя на дъщеря си кукла; девочки играют в ~ ы момиченцата играят на кукли кулак, -а м юмрук; ударить ~ о м по столу ударя с юмрук по масата; сжать ~ й свия юмруци культурЦ а, -ы ж култура; история ~ ы исто­ рия на културата; социалистическая ^ а со- циалистическа култура; ~ а производства-кул­ тура на производството; ~ а речи култура на речта; борьба за высокую ~ у труда борба за висока култура на труда культуриИ ый, -ая, -ое, -ые; культур|ен, -на, - но, -ны културен; ~ ы й уровень населения културно(то) равнище на иаселението; ~ ы е связи между странами културните връзки меж­ ду държавите; ~ ы й человек културен човек; ~ое обслуживание културно обслужване купа|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. къпя се; ~тьсявморе,вреке,возерекъпясевморе- то, в реката, в езерото; ~ т ь с я по вечерам къпя се вечер купе неизм . с купе; товарищ едет в соседнем ~ другарят пътува в съседното купе куп|| йть, -лю, куп |ишь, -ят св. (несв. поку­ пать) кого-что (против, продать) купя; ~ й т ь билёт в театр купя билет за театър; ~ й т ь масла, хлеба, яиц купя масло, хляб, яйца курйн|| ый, -ая, -ое, -ые кокоши; пилешки; ~ о е яйцо кокоше яйце; ~ ы й бульон пилешки бульон курить, курю, кур |ишь, -ят несв. что и без доп. пуша; ~ сигареты, трубку пуша цигари, лула; в этой комнате не курят в тази стая не се пуши; ~ воспрещается пушенето е забра­ нено куриц|| а, -ы, мн. куры, кур, курам ж кокошка; суп с ~ е й супа от кокошка, пилешка су­ па курорт, -а м курорт; ~ на берегу моря ку­ рорт на брега на морето курс, -а м t курс; студент второго ~ а студент втори курс; окончить первый ~ технику­ ма завърша първи курс на техникума; третий ~ уехал на практику трети курс замина на прак­ тика 2 (само мн.) курсове; вечерние ~ ы ве­ черни курсове; учиться на ~ а х карам курсове; окончить ~ ы шофёров завърш а шофьорски курсове; поступить на ~ ы французского языка запиша се за курса по френски език ПО
КУР ЛАС куртк|| а, -н, мн. курт|ки, -ок, -кам ж куртка; кожаная ~ а кожена (от лицева кожа) куртка; ламп|| а , -ы ж лампа; электрическая ~ а електрическа лампа; настольная ~ а настолиа лампа; зажигать, гасить ~ у запалвам, гася лампата; на столе горит ~ а на масата свети лампа лампочк|| а, -и, мн. лампоч|ки, -ек, -кам ж Куртка иадёть, снять ~ у облека, съблека куртката; ходить в ~ е ходя с куртка куса|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. укусить) кого-то хапя кус|ок, -ка м парче; къс; ~ 6 к сахару бучка Захар; отрезать небольшой ~ о к хлеба отрежа парченце хляб; положить на тарелку ~ о к мяса сложа в чинията парче месо; купить д ва ~ к а мыла купя 2 сапуна; разбить что на ~ к й счупя нещ о на парчета кусоч|| ек, - ка м парченце, късче; ~ е к хлеба парченце хляб куст, - а м храст; ~ роз, сирени розов, лю- Лампочка лампичка; ночная ~ а нощна лампичка; элект- рйческая ~ а електрическа крушка ландыш, -а м момина сълза; букет ~ е й Куст ляков храст; спрятаться в ~ а х скрия се в храстите кухи|| я, -и, мн. кух|ни, -онь, -ням ж кухня; готовить обед на ~ е готвя обяд в кухнята; в ~ е стоит плита в -кухнята има готварска печка куч|| а, -и ж куп, купчина; ~ а песка купчина пясък; собрать листья в ~ у събера листата на куп Л букетче момина сълза; ~ и цветут весной момината сълза цъфти през пролетта лап|| а, -ы ж лапа, крак; передние, задние ~ ы собаки, кошки предайте, задайте лапи на кучето, на котката ласка|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. кого -т о галя, милвам; ~ т ь ребёнка галя детето; ~ т ь кошку галя котката ласково парен. ласка во, нежно; ~ смотреть на кого нежно гледам някого ласков || ый, -ая, -ое, -ые; ласков, -а, -о, -ы ласкав, нежен; гальовен, галещ; ~ ы й ребёнок ласкаво дете; ~ ы й взгляд нежен поглед; ~ а я улыбка нежна усмивка; отец был ласков с детьми бащата беше нежен с децата лагерЦ ь, -я, мн. -я, -ей м лагер; ~ь ту­ ристов лагерът на туристите; пионерский ~ ь ционерски лагер; мой сын всё лето был в пио­ нерском ~ е синът ми цяло лято беше в пио­ нерски лагер; ехать в ~~ь заминавам иа лагер ладон|| ь, -и ж длан; вытереть ~ ь ю щёку изтрия с длан бузата си; держать на ~ и яблоко държ.а на дланта си ябълка лай, .л ая м лаене, лай; во дворе раздался громкий на двора се чу силен лай ласточк|| а, -и, мн. ласточ|ки, -ек, -кам ж ластовица 111
лауреат, - а я л ауреат; ~ Ленинской премии лауреат на Ленинска награда; получить звание ~ а иа конкурсе пианистов получа званнето лауреат на конкурса за пианисти лаять, лаю, лаешь, лают несв. лая; ночью громко лаяли собаки през нощта силно лаеха кучета лгать, лгу, лжёшь, лгут, мин. лгал, лгала, лгал |о, -и несв, (св. солгать) кому и без доп. лъжа; ие верьте ему, ои лжёт не му вярвайте, той лъже ЛАУ Лебедь лёбед|| ь, -я, мн. -и, -ей М лебед; по озеру плавали белые ~ и по езерото плуваха бели лебеди лев, льва м “лъв; храбрый, сйльный как ~ храбър, силен като лъв лев!! ый, -ая, -ое, -ые (против. правый I) ляв; ~ ая рука лява ръка; ~ая йога ляв крак; закрыть ~ ы й глаз затворя си лявото око; повернуться иа ~ ы й бок обърна се иа лява (та) (си) страна; в ~ о м углу комнаты стоит стол в левия ъгъл иа стаята има маса; ~ы й берег реки левият бряг на реката лёгк|| ие, -их мн. (ед. лёгк|ое, -ого с) бели дробове; воспаление ~ и х белодробно възпале- ние, пневмония; туберкулёз ~ и х белодробиа ту- беркулоза лёгк|| ий, -ая, -ое, -ие; лёгок, легк|а, -6, -й; сравн. ст. легче 1 (против. тяжёлый в / знач.) лек; ~ и й чемодан, груз лек куфар, товар; ~ а я работа лека работа; ~ а я дорога лек път 2 (против, трудный в I знач., тяжёлый въ в 2 знач., сложный във 2 знач.) лек, лесен; ~ и й экзамен лек изпит; ~ а я задача лесна задача; ~ и й урок лесен урок 3 лек, слаб; ~ и й ветер лек вятър; ~ и й мороз слаб студ; ~ ий туман лека мыла; ~ий запах духов слаб мирис на парфюм; ~ а я простуда лека настинка; ~ о е наказание леко наказание О ~ а я промышленность лека промишленост легко, сравн. ст. легче нареч. 1 (против. тяжело в I знач.) леко; он ~ поднял ребёнка той леко вдигна детето 2 {против. трудно) леко, лесно; дети ~ запоминают стихи децата лесно запомнят стихове 3 леко, слабо; в бою его ~ ранили в боя го раниха леко легкомысленно н а р е ч . леком ислеио; поступйть ~ постъпя лекомислено легкомыслени|| ый, - ая, -ое, -ые; легкомыслен, - иа, -ио, -иы лекомислен; ~ ы й человек лекоми- слен човек; ~ ы й поступок лекомислена постъп- ка легче неизм. 1 сравн. ст. на лёгкий по-лек; по-лесен 2 сравн. ст. на легко по-леко; по-лесно лёд, льда, предл. о льде, иа льду м лед; реки покрылись льдом реките се покриха с лед; ба­ лет на льду балет върху лед; ~ растаял ледът се стопи; руки холодные как ~ ледено студени ръце ледянII ой, -ая, -6е, -ые 1 леден; ~ая горка ледена пързалка; ~ а я дорожка листа за бяга- не с къики 2 леден, студен; ~ а я вода ледена вода; ~ о й ветер леден вятър; ~ ы е руки ледени ръце леж|| ать, -у, -йшь, -ат неслв. 1лежа; ~ать иа диване, под деревом, на земле лежа на дивана, под дървото, на земята; ~ а т ь иа спииё, иа боку лежа по гръб, на едната си страна; соба­ ка ~ й т под столом кучето лежи под масата 2 е, има, намнра се; книга ~ й т иа столе, в портфе­ ле книгата е на масата, в чантата; иа полу ~й т ковёр на пода има килим; очкй ~ а т около зер­ кала очилата са до огледалото; ключ ~ й т в кармане ключът е в джоба (ми) О ~ать в ос­ нове чего лежи в основата на нещо; душа ие ~ й т к кому-чему не (ми) е по сърце, по душа някой-нещо; иямам сърце за нещо лезН ть, -у, -ешь, -ут, мин. лез, -ла, -ло, -ли несв. 1 катеря се; качвам се; ~ т ь на дерево, на крышу катеря се иа дървото, иа покрива 2 вмъквам се, промъквам се, влизам; ~ т ь в окио вмъквам се през прозореца лейтенант, -а м лейтенант; младший ~ млад- ши лейтенант; старший ~ старши лейтенант лекарствII о, - а с л екарство; от головной боли лекарство против главобол; прописать ~ о предпиша лекарство; принимать ~ о вземам лекарство; дать больному ~ о дам лекарство иа болиня; заказать ~ о в аптеке поръчам ле­ ка рството в аптеката; эти ~ а продают без ре­ цепта тези лекарства се продават без рецепта лёкци|| я, -и э/с лекция; ~ я по русской истории лекция по руска история; ~ я о международ­ ном положении лекция за международного поло­ жение; читать, слушать ~ ю чета, слушам лек­ ция; записывать ~ и водя записки; посещать ~ и посещавам лекциите; ходйть на ~ и ходя на лекции лён, льиа м лен; сеять ~ сея лен лвн 112
ЛЕН ЛЕТ леийв|| ын, -ая, -ое, -ые; ленив, -а, -о, -ы мързелив; ленив; ~ ы й студент, ученик мързе- лив студент, ученик; она очень ~ а тя е миого мързелива ленинизм, - а м ленинизъм лёнинскЦ ий, -ая, -ое, -ие ленински; ~ о е уче­ ние о партии ленинското учение за партията; Ленинский комсомол ленински комсомол; Л е ­ нинская премия Ленинска награда лёнт|| а, -ы ж панделка; шёлковая, красная ~ а копринена, червена панделка; завязать ко­ су ~ о й вържа плитката с панделка ленÜь, -и ж 1 мързел; леност; ~ ь мешает ему стат ь хорошим учеником мързелът му пречи да стане добър ученик 2 като сказ., с инф. кому мързи (ме); мие ~ ь читать, писать мързи ме да чета, да пиша; ему было ~ ь идтй в магазин мързеше го да отиде в магазина лес, -а (из -у), предл. о -е, в -у, мн. -а, -овм (не бъркай с гора) гора; лиственный, хвойный, густой ~ широколистна, иглолистна, гъста го­ ра; пойти в ~ за грибами отида в гората за гьби; гулять по ~ у (по ~ у ) разхождам се изгората;выйтииз~у(из~а) излязаотго­ рата; ёхать ~ о м пътувам през гората; здесь много ~ 6 в тук има много гори лесн|| ой, -ая, -ое, -ые горски; ~ой воздух горски въздух; ~ а я дорога горски път; ~ ы е звери горски животни лёстниц|| а, -ы ж стълба; мраморная, камен­ ная ~ а мраморна, каменна стълба; ~ а на чер- Лестница дак, на крышу стълбата за тавана, за покрива; подниматься по ~ е на второй этаж качвам се по стълбата на втория етаж; спускаться по ^ е слизам по стълбата лет вж. год лета|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (ср. летёть) летя; хвърча; над домом ~ ю т ласточки над къщата кръжат ластовички; я часто ~ ю на самолёте често пътувам със самолет летёть, лечу, лет| ишь, -ят несв. (ср. летать) летя; хвърча; птицы летят на юг птиците отли- тат на юг; самолёт летит в Москву самолетът лети за Москва; я первый раз лечу на самолёте за пръв път пътувам със самолет; летит пыль носи се прах лётн|| ий, -яя, -ее, -ие летен; ~ е е время лятно време; ~ и й отдых лятна почивка; ~ е е дамское пальто манто лёт|| о, - а с лято; жаркое ~ о горещо лято; наступило ~ о настъпи лято; всё ~ през цялото лято; ~ о в этом году было дождливое тази го­ дина лятото беше дъждовно Лето >*г!Ж*i1 II - F W•• • { '*1 TM:;1ji щ t |*♦ i| ]■ ?** ЯЯ ** Час* I ш&Ш~ " ,.|§ m~ ?■ЯгЗ Л i-ffll - ж 113 8-612
ЛЕТ лётом парен , лете, лятно време, врез лятото; ~ мы ездили в деревню през лятото ходихме на село; этим ~ през това лято; прошлым ~ ми- налото лято лётчик, -а м летец; военный ~ военен летец; ~ гражданской авиации летец от гражданската авиация; самолёт ведёт опытный — самолетът се управлява от опитен летец лечёниЦ е, -я с лечение, лекуване; продолжить ~ е на море продължа лечението си на море лечить, лечу, лёч |ишь, -ат несв. (св выле­ чить) кого-что лекувам; ~ больного от гриппа лекувам болния от грип; — - зубы лекувам си зъбите; ~ воспаление лёгких новым лекар­ ством лекувам пневмония (та) с ново лекарство лечиться, лечусь, лёч|ишься, -атся несв. {св. вылечиться) лекувам се; ~ от гриппа лекувам се от грип лечь, лягу, ляжешь, лягут, мин. лёг, легл}а, - о', -й, повел, ляг св (несе. ложиться) легпа; ~ в кровать легна си; ~ на бок, на спину легна на една страна, по гръб; собака легла около кресла кучето легна до креслото; мама уже легла майка ми вече си легна ф ~ в основу чего залегне в основата на нещо ли. ль частица ли, дали; придёте ли вы завтра? ще дойдете ли утре?; давно ли ты здесь? отдав- на ли си тук?; здоровы ли ваши дети? здрави ли са вашите деца?; не знаю, смогу ли я прийти не зная дали ще мога да дойда либо с ъ ю з или; вечером он ~ читал кнйгу, ~ рассказывал детям сказки вечер той или четеше книга, или разказваше на децата приказки лйвеиь, ливня м проливен (пороен) дъжд; ~ быстро кончился поройният дъжд бързо пре­ стана ликвидировать, ликвидйру|ю, -ешь, -ют несв. и св. кого-что ликвидирам; ~ недостатки в работе ликвидирам недостатъците в работата; ~ предприятие ликвидирам предприятието Лимон лимон, -а м лимон; пить чай с ~ом пия чай с лимон лимонад, -а (-у) м лимонада; бутылка ~ а шише лимонада; выпить ~ у пийна лимонада; выпить стакан ~ а изпия чаша лимонада линейкЦ а, -н, мн. линё|йки, -ек, -йкам ж ли­ нийка, линия; провестй черту по ~ е прекарам черта с линийка; измерить ~ о й расстояние на карте измеря с линийка разстоянието на кар тэта; тетрадь в ~ у линирана тетрадка лйни|| я, -и ж линия; прямая, кривая ~ я пра­ ва , крива линия; провестй карандашом верти­ кальную ~ ю прекарам с молив вертикал на ли­ ния; ~ я горизонта линия на хоризонта; же ­ лезнодорожная ~ я железопътна линия; откры­ ты новые воздушные ~ и открити са нови въз душ ни линии; телефонная ~ я телсфонна линия лйп|| а, -ы ж липа; посадйть посадя липа, в парке цветут ~ ы в парка цъфтят липи лйпов|| ый, -ая, -ое, -ые липов; ~ а я аллея алея от липи лиц Лися лисН а, -ы, мн. лйсы, лис ж лисица; хитрый как ~ а хитър като лисица лист, -а м 1 {мн. лйсть|я, -ев) лист; ~ берёзы брезов лист: на деревьях появились ~ ь я на Лист дърветата се появиха листа 2 {мн. лист|ы, -6в) лист; ~ бумаги лист хартия; ~ книги лист от книга(та); ~ железа ламарина; листы из тетра­ ди листове от тетрадка лйствеинИ ый, - ая, -ое, - ые широколистен; берёза, осина, л й п а -------ые деревья брезата, грепетликата и липата са широколистни дърве- та; ~ ы й лес широколистна гора лист|| ок, - ка м 1 листо, лйстче; дубовый ~ о к дъбово листо 2 лйстче; ~ о к бумаги лйстче хар­ тия литературII а, -ы ж литература; художествен­ ная, научная, детская ~ а художествена, науч­ на, детска литература; изучать зарубежную ~ у изучавам чуждестранна литература литературн|| ый, - ая, -ое, - ые литературен; книжовеи; ~ о е произведение литературно про­ изведение; ~ ы й кружок литературен кръжок; ~ а я деятельность литературна дейност; ~ ы й язык книжовен език литр, - а м литър; ~ молока (един) литър мляко; десять ~ о в бензйна 10 литра бензин лить, лью, льёшь, льют, мин. лил, лила, лй- л|о, -и, повел, лей несв. что лея, наливам; ~ воду из ведра наливам вода от кофата; ~ моло­ ко в стакан наливам мляко в чашата лифт, -а м асансьор; войти в ~ вляза в асан- сьора; подняться на ~ е на пятый этаж (из ) кача се с асансьора па петия етаж; спуститься на ~ е сляза с асансьор (а) лиц|| 6, - а , мн. лйца, лиц г ! лице; круглое, красйвое, бледное ~ о кръгло, красиво, бледо лице; выражение ~ а израз на лицето; сесть 114
лич — ом к окну седна с лице към прозореца; на его — ё появилась улыбка на лицето му се появи >смивка 2 лице, човек; частное, официальное, исторйческое — 6 частно, официално, истори- ческо лице; билёт на два —а билет за двама души; министр и сопровождающие его лица министърът и придружаващите го лица <£> первое, второе, третье —6 глагола грам . първо, второ, трето лице на глагола; действующие лица действуващи лица лично па рен , лично; проверьте — проверете лично; ему приказали явиться — заповядаха му да се яви лично лйчн|| ый, -ая, -ое, ~ые личен; —ые вещи лич- ни вещи, неща за лично ползване; — ая жизнь личен живот; — ый опыт собствен опит; — ый секретарь частей секретар; это моё —ое дело това е моя лична работа; показывать — ый при­ мер давам личен пример лиша|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св- лишить) ко- го-что кого-чего лишавам; —ть жйзни убивам лиша|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. лишиться) кого-чего лишавам се; —ться ^бего доверия губя н ечи е доверие лиш|[ йть, -у, -ишь, -ат св. ( несв. лишать) ко- го-что кого-чего лиша; —йть кого свободы лиша някого от свобода лишиться, лиш|усь, -йшься, -атся св. (несв. лишаться) кого-чего лиша се; — сына загубя сина си; — постоянных доходов лиша се от по- стоянните си доходи лйшн|| ий, -яя, -ее, -ие излишен; нет ли у вас — его бнлёта? повече билети? лишь частица (ср. только в 1 зн ач.) само; он верит — вам той вярва само на вас лоб, лба, предл. о лбе, на лбу м чело; высо­ кий, нйзкий — високо, ниско чело ловйть, ловлю, лов |ишь, -ят несв. (св. пой­ мать) кого-что ловя, улавям, хващам; — мяч улавям топката; мальчик ловит бабочку момче- то гони пеперуда; — рыбу ловя риба ловкЦ ий, -ая, -ое, -ие; ловок, ловка, ловк|о, -и и ловкй ловък, пъргав; сръчен; — ий мальчик ловко момче; — ий удар сръчен удар ловко парен, ловко, пъргаво; сръчно; — прыг­ нуть через забор ловко скоча през оградата лодкЦ а, -и, мн. лод|ки, -ок, -кам ж лодка; плыть на —е плувам с лодка; кататься по озеру лод л Парусная лодка 8* 115
лож лыж на ~ е возя се по езерото с лодка О подводная ~ подводница лож|| йться, - усь, - йшься, - атся несв. (св. лечь) лягам; ~й ться в постель лягам си; обыч­ но мы ~ймся поздно обикновено си лягаме късно ложкЦ а, -и, мн. лож|ки, -ек, -кам ж лъжица; столовая ~ а супена лъжица; чайная ~ а чаена лъжичка; есть суп ~ о й ям супата с лъжица; принимать лекарство по столовой ~ е три раза в день вземам лекарство три пъти дневно по една супена лъжица ложнЦ ый, -ая, -ое, -ые; лож |ей, -на, -ио, -ны лъжлйв, фалшив, погрешен; ~ ы е сведения лъжливи сведения ложь, лжи, твор. ложью (мн. няма) ж (против, правда в 1 знач.) лъжа; всё, что он сказал, была ~ всичко, j оето той каза, беше лъжа лозунг, -а м лозунг; на стене висел ~ на сте- ната беше закачен лозунг; иа демонстрацию все вышли с ~ а м и и знамёнами на манифеста- дията всички излязоха с лозунги и знамена лок|| оть, -тя, мн. - т и, -тёй м лакът; согнуть уку в ~ т е свия ръката си в лакътя; толкнуть ого ~тем блъсна някого с лакът лома|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. сломать) что чупя, счупвам; троша; дети часто ~ ю т игрушки децата често чупят играчките си; ~ т ь ветки кърша клонки {> ~ т ь голову над чем блъекам си главата над нещо лома|| ться, -ется, -ются несв. (св. сломать­ ся) чупи се; Троши се; игрушки быстро ~ю тся играчките бързо се чупят лопат|| а, -ы ж лопата; рыть яму ~ о й копая яма с лопата лошадйнЦ ый, -ая, -ое, -ые конски; ~ о е ржа­ ние конско цвилене О ~ а я ейла конска сила лошад|| ь, -и, мн. -и, -ей, -ям, -ьмй, о -ях ж кон;сестьна-~ь кача се на коня; ехать на ~ и пътувам с кон; ездить иа ~ и яздя кон Лощаль луг, -а, предл. о -е, на -у, мн. -а, -6в мливада; зелёные ~ а зелени ливади; идтй по лугу вървя през ливадата луж|| а, -и ж локва, гьол; на полу большая ~ а на пода има голямалоква; ~и удомалокви около къщата; идтй по ~ а м вървя по локвите лук, - а (-у) м лук; резать, есть — режа, ям лук; добавить в суп немного ~ у добавя в супа- *га малко лук лун|| а, -ы ж луна; свет — ы светлината на луната; полёт иа Луну полет до Луната лунн|| ый, -ая, -ое, -ые лунен; ~ а я поверх­ ность лунната повърхност; ~ ы й свет лунна светлина; ~ а я ночь лунна нощ луч, - а м лъч; солнечные ~ й слънчеви лъчи лучше неизм. I сравн. ст. на хороший по- добър; по-хубав 2 сравн . ст. на хорошо по- добре; по-хубаво лучш|| ий, - ая, -ее , -ие (против. худший) най- добър; най-хубав; ~ и е люди страны най-добри- те хора на страната; ~ и й сорт чая най-хуба- вият сорт чай; туризм — самый ~ отдых ту- ризмът е най-добрата почивка лыжи, лыж мн. (ед. лыж |а, -и ж) ски; на­ деть — сложа си ски; ходйть, бегать, кататься на лыжах ходя на ски, карам ски 116
лыж лыжник, - а м скиор; он был хорошим ~ о м ж беше добър скиор лыжн|| ый, -ая, -ое, -ые скиорски; ~ ы й кос­ тюм скиорски костюм; ~ а я прогулка разходка ~ЪС ски лыс!! ый, -ая, -ое, -ые плешив; ~ы й человек 1ешив човек ль вж. ли любимИ ый, -ая, -ое, -ые любим, обичан; ~ а я женщина любима жена; ~ ы й сын любим син; ^ ы й писатель любим писател; ~ а я книга лю- има книга; ~ ы е цветы любими цветя люб|| йть, -лю, люб |ишь, -ят несв. (св. по­ любить) кого-чт о обичам; ~ й т ь детей, мать, от­ ца, мужа, Родину обичам децата, майка си, ба- си, мъжа си, родината; ~ й т ь искусство, нузыку, историю обичам изкуството, музиката, чсторията; я ~ л ю читать обичам да чета любоваться, любу|юсь, -ешься, -ются несв. м-чем любувам се; ~ городом, закатом, кар­ тиной, ребёнком любувам се на града, на залеза, а картината, на детето любовь, любви, твор. любовью, предл. о люб­ ви ж любов, обич; первая ~ първа любов; при­ зваться в любви, объясниться в любви обясня в любов; ~ к другу, к матери, к Родине обич «гьм приятеля, към майката, към родината; горячая ~ к детям гореща обич към децата; -wк искусству, к музыке, к чтению, к математи­ ке любов към изкуството, към музиката, към четенето, към математиката любознательно ый, - ая, -ое, - ые; любозна­ телен, любознательн |а, -о, -ы любознателен; ~ ы й студент любознателен студент; ребенок очень любознателен детето е много любознател- но люб|| ой, -ая, -ое, -ые (ср. каждый) I всеки, който и да е; выполнить ~ 6 е задание изпълня всяка задача; заходите в ~ о е время отбивайте се по всяко време; это знает ~ о й школьник това знае всеки ученик 2 като същ. люб |ой, ого м всеки, който ида е; ~ой из нас всеки от нас любопытн|| ый, - ая, -ое, - ые; любопыт|ен, - иа, -но, -ны 1 любопитен; ~ ы й человек любопи- тен човек; ~ ы й ребёнок любопитно дете 2 лю­ бопитен, интересен; ~ ы й случай любопитен случай; ~ а я книга интересна книга любопытствЦ о, - а с любопитство; женское ~ о женено любопитство; проявлять ~ о проя- вявам любопитство люди, людей, людям, людей, людьми, о лю­ дях мн. (ед. человек, -а м) хора; молодые ~ млади хора, младежи; советские ~ съветските хора; забота о людях грижа за хората лягушк|| а, -и, мн. лягуш |ки, -ек, -кам ж жа­ ба; в траве прыгали ~ и в тревата скачаха жаби М мавзолё|| и, -я м мавзолей; Мавзолей В. И. Ленина в Москве мавзодеят «В . И. Ленин» в Москва Мавзолей В. И. Ленина в Москве 117
МАГ MAC магазйн, -а м магазин; государственный универсальный ~ (ГУМ ) държавен универ­ сален магазин; книжный ~ книжарпица (да книги); ~ готового платья магазин за готово облекло (конфекция); обувной ~ магазин за обувки; ~ самообслуживания магазин със самообслужване; пойти в ~ отида в магазина; купить в ~ е масло купи масло от магазина магнитофон, -а м магнетофон; включать, выключать ~ пускам, спирам магнетофона; записать на —■ новую песню запиша на магке- тофона нова песен мазать, маж|у, -ешь, -ут несв. что мажа, намазвам; ~ хлеб маслом мажа хляба с масло маз|| ь, -и ж мехлем май, мая м май; жаркий ~ горещ май; де­ сятого мая на десети май; в мае прошлого года през май миналата година; приехать в мае дойда през май 0 Первое мая Първи май майк|! а, -и, мн. майки, маек, майкам ж (н е бъркай с мама и мать) спортна фланелка; пот­ ник, надеть, снять ~ у облеки, съблека фланел- ката майор, - а м майор майскЦ ий, -ая, -ое, -ие майски мал, мал |а, -6 , -ы кому (против. велйкий в 3 знач.) малък; костюм вам костюмът е малък за вас; туфли мне ~ ы обувките са ми малки маленьк!! ий, -ая, -ое, -не; сравн. ст. мёнь- ш |ий, -ая, -ее, -ие и меньше (против, большой) малък, мъничък; дребен; ~ и й дом малка къща; ~ и й город, отряд малък град, отряд; ~ и е дети малки деца мало, сравн. ст. меньше нареч. (против, мно­ го) малко; ~ читать мал ко чета; он ~ говорит, но много делает той малко приказва, но много върши; людей на улице было ~ на улицата има- ше малко хора; у него ~ друзей той има малко приятели мальчик, - а м момче; ~ и девочка момче и момиче; ~ пяти лет момче на 5 годи ни мам|| а, -ы ж (не бъркай с майка) мамя, май­ ка; я хочу есть мамо, искам да ям; передай эту книгу своей ~ е предай тази книга на майка си манёрН а, -ы ж 1 маниер, начин, навик; ~ а чтения иачин на четене; у него странная ~ а разговаривать той има странен маниер на раз­ говор 2 (само мн.) маннери, обноски, държане; хорошие, плохие ~ ы добри, лоши обноски марк{| а, -и, мн. мар|ки, -ок, -кам ж марка; почтовые ~ и пощенски марки; конвёрт с ~ о й , Почтова я марка без ^ и плик с марка, бед марка; машйна но­ вой ~ и нова марка кола; часы «Полёт» часовник (марка) «Польот» марксизм, - а м марксизъм марксистски ий, - ая, -ое, - ие марксистки, марксически; ~ а я партия, теория, философия марксистка партия, теория, философия март, - а м март; весна начинается в ~ е про- летта започва през март, приехать в ~ е дойда $1рез март мартовскЦ ий, - ая, -ое, -ие мартенеки маршал, - а м маршал; ~ авиации маршал от авиацията; Маршал Советского Союза маршал на Съветскин съюз маршрут, - а м маршрут; ~ поездки по стра­ не маршрут за пътуване из страната; наметить ~ набележа маршрут; изменйть ~ променя маршрута; идти по новому ~ у вървя по нов маршрут маслЦ о, - а с масло; сливочное ~ о краве масло; подсолнечное ~ о олио; хлеб с ~ о м хляб с масло; положить ~ а в кашу сложа масло в Ka­ rnата (} как по ~ у като по мед и масло; работа шла как по ~ у работата вървеше като по вода массII а, -ы ж 1 маса, вещество; густая, жид­ кая ~ а гъста, течна маса; ~ а тёла масата на тялото 2 (обикн. мн.) маси; трудящиеся ~ ы трудещите се маси; нестй знания в ~ ы просве- щавам масите 3 маса, много; ~ а цветов, зна­ мён много цветя, знамена; у него ~ а срочных дел той има да върши много срочни неща массов|| ый, - ая, -ое, -ые масон; ~ о е движе­ ние сторонников мира масово (широко) движ е ­ ние на привържениците на мира; ~ ы й выпуск товаров широкого потребления масово произ­ водство на стоки за широко потребление 118
MAC мастер, - а , мн. -а, - ов м майстор; ~ цеха майстор на цеха; работать ~ом на заводе рабо­ та като майстор в завода; ~ своего деда май­ стор в работата си () ~ спорта майстор на спорта; ~ на все руки всичко му иде от- ръки мастерск|| ая, -ой ж 1 работилница; ~ а я по ремонту обуви обушарница; отнести часы в ~ у ю занеса часовника на поправка 2 ателие; ~ а я художника, скульптора ателието на ху­ дожника, на скулптора мастерств|| 6, -а с майсторство; достигнуть ~ а в своём деле постигиа майсторство в рабо­ тата си; костюм сшит с большим ~ о м костюмът е ушит с голямо майсторство математик, - а м математик математик|| а , - и ж математика; учйтель, учебник, урок ~ и учител, учебник, урок по ма­ тематика математйческЦ ий, -ая, -ое, -ие математиче­ ски; ~ а я задача математическа задача материал, - а м 1 материал; строительный ~ строителен материал; мост сделан из прочного ~ а мостът е направен от здрав материал; ~ ы съезда материалите на конгреса; подготовить ~ ы для доклада подготвя материали за докла­ да; собрать большой ~ по истории города събера богат материал за историята на града 2 плат, материя, тъкан; ~ на платье плат за рокля; пальто из дорогого ~ а палто от скъп плат материалйзм, - а м материализъм материалистически ий, -ая, -ое, -ие материа­ листически; ~ а я философия материалистиче­ ски философия материальн|| ый, - ая, -ое, - ые материален; ~ о е положение материално положение; повы­ сить ~ ы й уровень жизни народа повиша жизне- ното равнище на народа материк, - а м материк, континент; африкан­ ский ~ африкански континент матери|| я, -и ж материя; формы существо­ вания ~ и форми за съществуването на мате- рията; строение ~ и строеж на материята матрос, - а м матрос; служить ~ом на кораб­ ле служа като матрос на кораб матч, - а м мач; футбольный, хоккейный ~ футболен, хокеен мач; ~ между командами СССР и Болгарии мач между отборите на СССР и България; ~ на первенство мира по шах­ матам мач за световното първенство по шах мать, матери, твор. матерью, предл. о матери, мн. матер|и, -ей ж (не бъркай с майка) майка; родная ~ родна майка; написать письмо мате­ ри напиша писмо на майка си махать, машу, маш|ешь, -ут несв. (се. мах­ нуть) чем махам; ~ рукой, платком махам с ръка, с кърпа; птица машет крыльями птицата размахва крила махн|| уть, -у, -ёшь, -ут св. (несв. махать) чем махна машйн|| а, -ы ж 1 машина; швейная ~ а шев- на машина; стиральная ~ а пералия 2 кола (лека); лйчная ~ а собствена кола; садйться мед до в ~ у качвам се в колата; ехать, ездить на (в> ~ е пътувам с кола; кататься на ~ е возя се с кола; водйть ~ у карам кола, шофирам машйнкЦ а, -и, мн. машйи(ки, -ок, -кам ж: пишущая ~ а пишеща машина; печатать на ~ е пиша на машина Маяк маяк, - а м фар; свет ~ а светлината на фара мгновёни|| е, -я с мигновение, миг, момент; остановиться на ~ е спра за момент О в одно ~е за (един) миг мёбел|| ь, -и (мн. цяма) ж мебел(и); мягкая ~ь мека мебел; купить новую ~ ь купя нови мебели мёд, -а (-у), предл. о -е, на меду м (не бъркай с медь) мед (за ядене); пить чай с ~ом пия чай с мед медал|| ь, -и ж медал; получить ^ ь з а боевые заслуги получа медал за бойни заслуги; награ­ дить ~ ь ю награди с медал; окончить школу с золотой ~ ь ю завърша училище със златен медал 119
МЕД МЕЛ Белый медведь медвёдЦ ь, -я м мечка; белый ~ ь бяла мечка; охотиться на ~ е й ходя на лов за мечки медяк, -а м медик медицин || а, -ы ж медицина; развйтие ~ ы развитието на медицината медицйнскИ ий, -ая, -о е , -ие медицински; ~ и й институт медицински институт; ~ я е работники медицински работници медленно парен. (против, быстро) бавно; ~ ехать, писать, работать пътувам, пиша, ра- ботя бавно мёдлени|| ый, - ая, -ое, -ые (против, быстрый) бавен; ~ о е течение бавно течение; идтй ~ ы м шагом вървя с бавна крачка мёдл|| ить, -ю, -ишь, -ят несв. бавя (се), заба- вям (се), протакам; ои ~и л с ответом той не бързаше да отговаря; с этим делом нельзя ~ и т ь тази работа не бива да се протака мёди|| ый, -ая, -ое, -ые меден, бакъреи; ~ а я руда, проволока медиа руда, жица; ~ а я посуда бакърени съдове мед|| ь, -и ж (не бъркай с мёд) мед, бакър между предлог с твор. п. между; ~ окном и дверью между прозореца и вратата; ~ деревья­ ми стояла скамья между дърве тата имаше пей- ка; перерыв ~ лекциями почивка между лек- циите; я вернусь (домой) ~ десятым н пятнад­ цатым май ще се върна (в къщи) между 10 и 15 май; дружба ~ народами дружба (та) между народите; отношёняя ~ отцом я сыном отношенията между бащата и сина; догово- рйться ~ собой уговорим се (помежду си) международн|| ый, - ая, -ое, -ые междунаро­ ден; ' ~ а я полйтяка международна политика; ~ о е положёняе международно положение; ~ а я солидарность международна солидар­ н о е ; ~ ы е отношёния международна отноше­ ния; ~ а я выставка международна изложба; Международный жёнский день Международ- иият ден на жената мел, -а (-у), предл. о -е, в -у ас тебешир, кре- да; писать ~ом на доске пиша на дъската с тебешир мёлк || яй, - ая, -ое, -ие; мёлок, мелка, мёлк|о, -и и мелки; сравн. ст. мёльче 1 (против, круп­ ный) ситен, дребен; ~ и й дождь, пес&к ситеи дъжд, пясък; ~ и е яблоки дребни ябълки; ~ а я рыба дребна риба 2 (против, глубокий в 1 зн а ч .) плнтък; ~ а я река плитка река; ~ о е озеро плит- ко езеро мелко като сказ, (против, глубдко в / знач.) плитко е; у бёрега ~ до брега е плитко мелодя|| я, -я ж мелодия; весёлая, грустная ~я весела, тъжна мелодия; ~ я песни мелодия- та на песента; услышать новую ~ ю чуя нова мелодия 120
МЕЛ MET М мёлоч|| ь, -и ж \ (мн. няма) дребни (пари); в кошельке осталась одна ^ ь в портмонето оста­ наха само дребни пари; у тебя есть ~ ь ? имаш ли дребни (пари)?; у меня нет ~ и нямам дреб­ ни (пари) 2 дреболия, дребни неща; это ~ ь това е дребна работа мелька|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (се. мелькнуть) мяркам се, проблясвам, блещукам мелькн|| уть, -у, -ёшь, -ут св. (несв. мель­ кать) мярна се, проблясна; в темноте ~ у л огонь в тъмното проблясна огън мельче неизм. 1 сравн. ст. на мелкий по-ситен; по-дребен; по-плитък 2 сравн. ст. на мелко по- плитко менее парен. ( против, более) \ по-малко; ~ интересный по-малко интересен; ~ красивый не толкова красив; ~ высокий по-нисък; ~ громко по-тихо 2 по-малко; ждать не ~ часа чакам не по-малко от (един) час О более йли ~ повече илн по-малко, до известна степей; тем не ~ при все това, въпреки това; ~ всего най-малко меньше неизм. 1 сравн. ст. на маленький (против, больше в 1 зн а ч .) по-малък; моя ком­ ната ~ твоей ( ~ , чем твоя) моята стая е по- малка от твоята 2 сравн. ст. на мало (против. больше във 2 знач.) по-малко; он работает ~ меня ( ~ , чем я ) той работи по-малко от мене; ~ километра по-малко от (един) километър; ~ пяти рублей по-малко от 5 рубли; ~ месяца, года по-малко от (един) месец, от (една) годи­ на меньший с р а в н . ст. н а маленький (против. больший) по-малък, по-мъничък, по-дребен меньшинств|| 6, - а с (против, большинство) малцинство; ~ 6 голосов малцинство на гласо- вете; в этом спбре они остались в ~ ё в този спор те останаха малцинство мешЬ неизм. с меню, листа (за ястия); по­ просить у официанта ~ поискам от сервитьора листата (за ястия) меня вж. я меня|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. кого -что 1 про­ меняй, сменям, меня; ~ т ь вид, форму, содер­ жание променям вида, формата, съдържание- то 2 сменям, обменям; ~ т ь марки обменям марки меня|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. 1 про­ меням се, изменяй се, меня се; погода ~ е т ся времето се променя 2 разменям си, обменям; ~ т ь с я марками, книгами разменям си марки, книги 3 сменям се; часовые ~ л и сь каждые два часа часовите се сменяха всеки 2 часа мёр|| а, -ы ж I мярка; ~ ы длины, веса мерки за дължина, за тегло 2 (по-често мн.) мерки; строгие, крайние ~ ы строги, крайни мерки; принять ~ ы взема мерки О без ~ ы без мярка, неограннчено, извънредно много; в полной ~ е напълно; по крайней ~ е поне мёрзн|| уть, -у, -ешь, -ут, мин. мёрз, мёрзл |а, - о, -и несв. мръзна, замръзвам; в комнате хо­ лодно, я ~ у в стаята е студено, аз мръзна; у меня ~ у т руки мръзнат ми ръцете мёр|| ить, -ю, -ишь, -ят несв. кого -что меря, измервам; ~ и т ь длину, глубину, расстояние измервам дължината, дълбочината, разстоя- нието мёртв|| ый, - ая, - ое, - ые; мёртв, мертва, мертв |о, -ы и мертвы (против, живой в 1 знач.) мъртъв; ~ ы й человек мъртвец О ~ а я ти­ шина мъртва тишина; спать/заснуть ~ ы м сиом спя/заспя като заклан местности ь, -и ж местност; красивая, сель­ ская ~ ь красива, селска местност; оказаться в незнакомой ~ и озова се в непозната местност мёстн|| ый, -ая, -ое, -ые местен; ~ ы е жители местни жители; ~ а я промышленность местна промишленост; ~ ы е органы государственной власти местни (те) органи на държавната власт мёст|| о, -а, мн. -а,мест, -амс1място;~о встречи, происшествия място (то) на срещата, на произшествието; найти ~ о для лагеря на- меря място за лагер (а ); поставить стол на дру­ гое ~ о сложа масата на друго място; тетради лежат в другом ~ е тетрадките са на друго мя­ сто; театр на пятьсот мест театър с 500 места; ~ а для пассажиров с детьми места за пътни- ци (майки) с деда; занять свободное ~ о заема свободного място; сесть на свой ~ а седнем на своите места; заказать, получить ~ о в гости­ нице запазя, получа място в хотела; ранить руку в нескольких ~ а х раня ръката си на ня- колко места; самое интересное ~ о в рассказе най-интересно(то) място в разказа; занять первое ~ о в социалистическом соревновании заема първо място в социалнстическото сърев- нованне; оказаться на послёднем ~ е окажа се на последно място 2 (обикн. мн.) място, мест­ ност; знакомые, красивые ~ а познати, красиви места; вернуться в родные ~ а върна се в род­ ните места О на на мястото сн; книги ле­ жат на ~ е кннгите са на мястото си; после долгого пути мы оказались на ~ е след дълъг път ние стигнахме до целта; на ~ е кого или чьём на чие място; на вашем ~ е я бы согла­ сился на ваше място бих се съгласил; на ~ е преступления (заста т ь, поймать) на местопре- стъплението (заваря, х в а н а); выходить/выйти на первое ~ о излизам/изляза на първо място; иметь ~ о става, случва се; такие случаи имеют ~о случват се такива неща местоимёниЦ е, - я с грам. местоимение; личные ~ я лични местоимения месяц, - а м месец; прошлый ~ мнналия ме­ сец; в этом ~ е през този месец; уехать на два ~а замина за 2 месеца металл, -а м метал; чёрные, цветные ~ ы чер­ ни, цветнн метали 121
MET МИМ металлически ий, -ая, -ое, -не метален; ~ а я решётка метална решетка металлургически ий, - ая, -о е, -ие металур- гичен; ~ и й завод металургичен завод металлургйЦ я, -и ж металургия; развйтие ~ и развитие на металургията метод, - а м метод; ~ изучения, исслёдова- иия метод на изучаване, на изследване; марк­ систский — марксически метод; передовые ~ ы производства прогресивни производствени ме- тоди; применйть новый ~ приложа нов метод метр, -а м метър; на высоте около двух тысяч ~ о в на височина около 2 000 метра; в двух­ стах ~ а х от школы на 200 метра от училище- то метро неизм. с метро; станция ~ станция на метрото; доехать до дома на ~ стигна в къщи с метрото мех, -а; предл. о -е, на -ум (не бъркай с ко­ ж а ) Козина, кожа; красивый, дорогой ~ краси­ в а , скъпа кожа; ~ лисы лисича кожа; пальто на ~ у палто с кожена подплата механизации я, -и ж механизация; ~ я про­ мышленности, сельского хозяйства механизация на промишлеността, на селското стопанство механизм, - а м механизъм; сложный, простой ^ сложен, прост механизъм; ~ часов часов- ников механизъм механик, - а м механик; главный ~ завода главният механик на завода механйческЦ ий, - ая, -ое, - ие механичен; ~ и й двйгатель механичен двигател; ~ а я иг­ рушка механична нграчка; ~ и й завод механи­ чен завод; ~ и й цех механичен цех мехов!) ой, - ая, -ое, -ые (не бъркай с кожаный) кожен (с косъма навън); ~ ой воротнйк кожена яка; ^ а я шапка кожена шапка мечт|| а, -ы, мн. -ы, род. п. не се употр.. -ам ж мечта, блян; ~ ы юности юношески мечти; ~ ы о будущем мечтн за бъдещето; ~ а стать лётчиком мечта да стана летец; осуществйть свою ~ у осъществя мечтата си мечтаII ть, -ю, -ешь, -ют несв. о ком -чём и с инф. мечтая, бленувам; ~ т ь о будущем, о подвигах, о славе мечтая за бъдещето, за под- визи, за слава; он ~ е т стать лётчиком той меч- тае да стане летец меша|| ть 1, -ю, -ешь, -ют несв. (св. поме­ шать I) кому-чеми, често с инф. преча; шум ~ е т ему работать шумът му пречи да рабо­ та; я вам иебуду ~ть няма да ви преча мешй|| ть II , -ю, - ешь, -ют несв. (га. помешать II) что чем бъркам, разбърквам; ~ т ь суп, кашу бъркам супата, кашата; ~ т ь ложкой чай в стакане разбърквам чая си с лъжичка меш{| ок, -ка м чувал; ~ о к мукй чувал браш- но; ~ о к с картофелем чувал с картофи Мешок миг, -а м миг; не останавливаться ни на ~ не спирам нито за миг О в один ~ за (един) миг мига|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. мигнуть) мигам; ^ т ь от яркого света мигам от ярката светлина мигн|| уть, -у, -ешь, -ут св. (несв. мигать) мнгна микрофон, - а м микрофон; включать, выклю­ чать — включвам, изключвам микрофона; выступать перед ~ о м говоря пред микрофона Милиционе р милиционер, - а м милиционер; дежурный ~ дежурен милиционер милйциЦ я, -и ж милиция; работник ~ и работник от милицията; обратиться в ~ ю обърна се към милицията миллиард, - а м милиард; ~ рублей един милиард рубли миллиметр, - а м мнлнметър; проволока тол­ щиной в несколько ~ о в жица, дебела няколко мил иметра миллион, - а м милион; в городе два ~ а жителей градът наброява 2 милиона жители мйлЦ ый, -ая, -ое, -ые; мнл, мила, мил]о, -ы и милы мил; ~ый ребёнок мило дете; ~ая девушка мила девойка; ~ о е лицо мило лице; ~ а я улыбка мила усмивка; ~ а я Таня, вчера я получил твоё письмо мила Т аня, вчера полу- чих писмото ти мймо I нареч. без да спира, покрай; такси проехало ~ таксито не спря 2 предлог с род. п . (по)край; поезд прошёл ~ станции влакът мина край гарата ф стрелять, бить ~ не улучвам 122
мин мож м минерал, -а м минерал; соль, уголь — ~ы солта и въглищата са минерали мииеральи|| ый, - ая, -ое, - ые минерален; ~ ы й источник минерален извор; ~ а я вода минерална вода министерств Но, -а с министерство; ино­ странных дел министерство на външните работи; внутренних дел министерство на вътреш- ните работи; ~ о здравоохранения министерство на здравеопазването; -^о социального обес­ печения министерство на социалното осигу- ряване министр, -а м министър; ~ иностранных дел министър на външните работи минус, - а м (против. плюс) минус; пять ~ три равно двум пет минус трн е равно на две; сегодня на улице холодно, ~ двадцать гра­ дусов днес навън е студено, 20 градуса под нулата- мииут|| а, ~ы ж \ минута; до отхода поезда ос­ талось три ~ ы до тръгването на влака остават 3 минути; сейчас пять минут десятого сега е 9 часа и 5 минути 2 минута, миг; на ои замолчал, потом заговорил снова за миг той млъкна, после заговори отново О в~у точно навреме; поезд пришёл ~ а в ~ у по рас­ писанию вла кът пристигна точно по разписание; (одну) ~ у един момент мир 1, -а м свят; происхождение ~ а произход на света; чемпион ~ а световен шампнон; он известен всему ~у (во всём ~е) той е известен в целия свя т; капиталистический ~ каниталистическият свят; ~ социализма светът на социализма; в ~ е науки в света на науката; ~ животных светът на животиите мир II, -а м мнр; борьба за — борба за мир; политика ~ а и дружбы политика на мир и друж­ ба; жить в ~ е живея в мнр; переговоры о —е преговори за мир; заключить ~ сключа мир мириться, мир j юсь, -ншься, -ятся несв. 1 (св. помиркться) с кем (против. ссориться) сдобрявам се, помирявам се; ~ с товарищем сдобрявам се с другаря си 2 (с в . примириться) с чем примирявам се; ~ с недостатками примирявам се с недостатъците; ~ со свойм положением примирявам се с положението си мири|| ый, -ая, -ое, -ые мирен; ~ о е время мирно време; ~ ы й труд мирен труд; ~ ы й договор мирен договор, мировоззрении е, -я с мироглед, светоглед; научное, марксистское ~ е научен, марксистки мироглед миров|| ой, -ая, -ое, -ые световен; ~ о е прост­ ранство всемирът; ~ о й рынок световният пазар; ~ а я война световна война; ~ ы е запасы нефти световните запаси от нефт миролюбивН ый, -ая, -ое, -ые; миролюбив, -а, - о, ~ы миролюбив; ~ ы е страны, народы миролю­ бива страни, народи; ~ а я политика СССР миролюбивата политика на Съветския съюз митинг, - а м митинг; ~ протеста против войны протестен митинг против войната; ~ солидарности с кем митинг на солидарност с н я к о г о ; провести ~ организирам митинг; собраться на ~ съберем се на митинг; высту­ пить на ~ е говоря на митинга младш|| ий, -а я, -ее, -ие (против. старший) 1 по-малък; най-малък; ~ и й брат малкият брат; ~ а я сестра мал ката сестра; среди иас ои самый ~ и й той е най-мал кият между нас 2 младши; ~ и й лейтенант младши лейтенант; ~ и й науч­ ный сотрудник младши научен сътрудник мне вж. я миёии|| е, - я с мнение; общественное ~ е обществено мнение; ~ е читателей о книге мнението на читателите за книгата; выразить ~ е большинства нзразя мнението на мнозинст- вото; быть хорошего ~ я о ком имам добро мнение за някого; по моему ~ ю според мен многН ие, -их мн. 1 много; ~ие люди, страны много хора, страни; вернуться после ~ и х лет отсутствия върна се след дълго отсъст- вие 2 като същ. мнбг | ие, -их мнозина; ~ и е так думают мнозина мислят така; он знаком со ~ими (зиает ~и х) той познава мнозина много, сравн. ст. больше нареч. (против. ма­ ло) много; ~ читать, работать, зиать много че ­ та, работя, зная; ~ работы, книг много работа, книги; ~ людей, народу много хора, много на ­ род многЦ ое, -ого с много неща, много работи; ~ о е надо сделать много работи трябва да се свършат; о ~ о м следует подумать за много неща трябва да се помисли многочислени]] ый, - а я , -о е , -ые многоброен, многочислен; ~ ы е ф акты многобройни факти множественно ый, -аи, -ое, -ые: ~ о е число грам. множествено число мной, мною вж. я могил|| а, -ы ж (не бъркай с гроб) гроб; — а Неизвестного солдата гробът на Незнайния воин; рыть ~ у копая гроб; поставить памят­ ник на ~ е сложа паметник на гроба О братская ~ а братска могила м6д|| а, -ы ж мода; новая, последняя ~ а нова, последна мода; ~ а на длинные платья мода на дълги рокли; одеваться по ~ е обли- чам се по модата О входйть/войтй в ~ у излиза/нзлезе на мода; выходить/выйти из излиза/излезе от мода м6дн|| ый, - ая, -ое, -ые; моден, модна, модн |о, ~ы и модны моден, модерен; ~ о е пальто модно палто; ~ о е платье модна рокля; ~ а я причёска модна прическа может быть вметн. д . може би; мы боль­ ше не увидимся може би повече няма да се ви­ дим 123
мож MOP можно като сказ. с инф. (против. нельзя) 1 може, позволено е; ~ войти? може ли да вля- за?; ~м ие взять эту книгу? може ли да взема тази книга?; здесь ~ курить тук може да се пушн 2 може, възможно е; эту работу ~ сделать быстрее та зи работа може да се свърши побързо мозг, -а, предл. о -е, в -у м мозък; головной — главен мозък; спинной ~ гръбначен мозък; ~ человека мозъкът на човека; ~ животного мозъкът на животното мой, моего м; моя, моей ж ; моё, моего с ; мн. мой, моих мест. мой (моя, мое, мои), ми; ~ дом моят дом, моята къща; ~ сын, отец синът ми, бащ а ми; ~ ребёнок моето дете; моя родина моята родина; моя мать майка мн; моя семья семейството мн; моё пальто моето палто; моё имущество моят имот; мой родители мойте родители мокр|| ый, -ая, -ое, -ые (против. сухой в / знач.) мокър; ~ а я тряпка мокър парцал; ~ ы й тротуар мокър тротоар; ~ а я от росы тра­ ва мокра от росата трева молекул || а, -ы ж молекула молни|| я, -и ж 1 светкавица, мълния; шаровая ~ я кълбовидна мълния 2 цип; куртка с ~ей, на ~и куртка с цип; застегнуть, расстегнуть ~ ю затворя, отворя цн- па молодёжнЦ ый, - ая, -ое, -ые младежки; ~ ы й клуб младежки клуб; ~ а я бригада младежка бригада; ~ о е кафе младежка кафе-сладкарни- ца молодёж|| ь, -и (мн. няма) ж (не бъркай с юноша) младеж; ~ ь всего мира младежта от целия свят молод|| ёц, мн, -цы м като сказ. юнак; бра­ во; она у нас ~ёц тя е юнак; ~ёц, что вернул­ ся так быстро браво, че се върна толкова бързо молод|| ой, - ая, -ое, -ые; молод, молода, мо­ лод j о, -ы; сравн. ст. моложе (против, старый в 1 знач.) млад; ~ой человек млад човек, младеж; ~ а я женщина млада жена; в ~ о м возрасте на млади години молодост|| ь, -и ж (против, старость) младост; моя ~ ь прошла в этом городе младостта ми премина в тозн град; в — и он хорошо пел на младннн той -пееше хубаво моложе неизм. сравн. ст. на молодой по-млад Молоко молок|| 6, -а (мн. няма) с мляко; свежее ~ 6 прясно мляко; кофе с ~ом кафе с мляко, кафе-меланж; сгущённое ~ о кондензирано мля­ ко; выпить ~ а пийна мляко; сварить кашу на ~ ё сваря каша с мляко Молоток молот|| ок, - ка м чук; ударить ~ком по гвоздю удар я с чу к гвоздея молочнЦ ый, - ая, -ое, -ые млечен; ~ ы е про­ дукты млечни произведения; ~ а я каша каша с мляко; ~ ы й магазин млекарница молчаниЦ е, -я с мълчанне; длительное ~ е продължително мълчанне; минута ~ я минута мълчанне молч|| ать, -у, -ишь, -ат несв. мълча; он долго ~ а л той дълго мълча момент, -а м момент; использовать под­ ходящий ~ нзползвам подходящ момент; наступил ~ отъезда настъпи моментът на заминаването О в одйи ~ за момент, за (един) мнг Монета монёт|| а, -ы ж монета; золотая ~ а златна монета; ~ а в две копейки монета от 2 копейки морал|| ь -и ж морал; социалистйческая ~ ь социалистически (я т) морал моральн|| ый, - ая, -ое, -ые морален; ~ые прйнципы морални принципи моргаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. моргнуть) мигам моргн|| уть, -у, -ешь, -ут св. (несв. моргать) мнгна О глазом не ~ул не му мигна око- то 124
MOP MOP ■* Чёрное море морЦ е, -я, мн. -я, -ей с море; Чёрное ~е Черно море; южные ~ я южните морета; отдыхать у ~ я (на ~ е ) почивам край морето (на море) О кйпля в ~ е капка в морето, нищо морков|| ь, -и {мн. н я м а ) ж морков; варёная ~ь варенн моркови морожен|| ое, - ого с сладолед; сливочное, фруктовое ~ о е млечен, фруктов сладолед мороз, - а м студ, мраз; сегодня двадцать градусов ~ а днес е 20 градуса под нулата; начались ~ ы започнаха студове морск|| ой, - ая, -ое, -не морскн; ~ 6 й берег, ветер морски бряг, вятър; ~ а я вода морска во­ да; ~ о е судно морски кораб; ~ о й флот морски флот; ~ й е животные морски животни моряк, - а м моряк 125
мос мот Мост через реку (Москва) мост, моста и моста, предл. о мосте, на мосту, мн. мост|ы, -он м мост; большой, же­ лезнодорожный ~ голям, железопътен мост; ~ через реку мост през реката; остановиться на ~у спра на моста; стоятьна ~у стоя на моста мостов || ая, -6й ж паваж, настилка мотор, - а м мотор; мощный ~ мощен мотор; ~ автомобиля, самолёта моторът на автомоби- ла, на самолета; лодка с ~ о м моторна лодка мотоцикл, - а м мотоциклет, мотор; садиться иа~ качвам се на мотоциклета; ехать, *rülTw+ i** ч.:ч5 126
моч МУЗ м ездить иа ~ е пътувам с мотоциклет; кататься на ~ е возя се с мотор; водить ~ карам мотор мочь, могу, можешь, могут, мин. мог, могл j a , - о', -й несв. (св. смочь) с инф. мога; я могу передать ваш е письмо мога да предам пнсмото ви; не могу вам обещать не мога да ви обе­ щая; вы можете подождать здесь можете да почакате тук; он не может сегодня прийти той не може да дойде днес мощиЦ ый, - ая, -ое, - ые; мощен, мощна, мощнЦ о, -ы и мощны мощен; ~ый мотор, автомобиль, трактор мощен мотор, автомобил, трактор; ~ а я электростанция мощна електро- станция мрамор, -а м мрамор; статуя из ~ а статуя от мрамор мраморн|| ый, - ая, -ое, -ые мраморен; ~ а я скульптура мрамор на скулптура; ~ ы е колонны мраморни колони мрачи|| ый, -ая, -ое, - ые; мрачен, мрачиа, мрачн|о, -ы и мрачны мрачен; ~ ы й человек мрачен човек; ~ ы й взгляд мрачен поглед; ~ ы е мысли мрачни мисли мудрЦ ый, -ая, -ое, -ые; мудр, мудра, мудр |о, - ы и мудры мъдър; ~ ы й человек мъдър човек; ~ ы й совет мъдър съвет; ~ о е решение мъдро решение муж, -а , мн. -ья, -ей, -ьямм(небъркайс мужчина) мъж, съпруг; её ~ инженер мъжът й е инженер мужественно парен, мъжествено; ~ бороться за свободу мъжествено се боря за свободата мужественн|| ый, - ая, -ое, - ые мъжёствен; ~ ы й человек мъжествен човек; ~ ы й поступок мъжествена постъпка мужеств|| о, - а с мъжество; проявить ~ о в бою прояви мъжество в боя; обладать большим ~ о м прнтежавам голямо мъжество мужск|| ой, -ая, -ое, -йе мъжки; ~ой голос мъжки глас; ~ о е пальто мъжко палто О ~ ой род гром, мъжки род мужчйн|| а, -ы м (не бъркай с муж) мъж; молодой, красивый ~ а млад, хубав мъж музё|| й, -я м музей; Русский ^ й в Ленингра­ де Руският музей в Ленинград; Исторический ~ й Историческият музей; Музей В. И. Ленина Русский музей в Ленинграде 127
МУЗ НА Музеят «В. И. Ленин»; пойти в ~ й отида в музей (в музея) музык|| а, -и ж музика; современная, симфо­ ническая ~ а съвременна, симфонична му­ зика; ~ а Чайковского музиката на Чайковски музыкальи|| ый, - ая, -ое, - ые музикален; ~ ы е инструменты музикалии инструменти; ~ а я школа музикално училище музыкант, - а м музикант; талантливый ~ талантлив музикаит мук|| а, - й ж брашно; картофельная ~ а иишесте (от картофи) мурав|| ей, -ья м мравка мусор, - а м смет, боклук; корзина для ~ а кошче за боклук мух|| а, -и ж муха; уничтожить мух унищожа мухите О делать/сделать из ~ и слона правя/ направя от мухата слон, от нищо нещо муч|| ить, -у, -ишь, - ат несв. кого мъча, измъчвам; больного ~ и л а жажда жажда мъче- ше болния мучиться, муч|усь, -ишься, -атся несв. мъча се, измъчвам се; ~ от жажды, от боли измъчвам се от жажда, от болка мчаться, мчусь, мчйшься, мчатся н ес в . нося се бързо, летя; поезд мчится влакът лети мы, нас, нам, иас, нами, о иас мест. ние; мы пойдём в театр ще отидем на театър; нас там иё было ние ие бяхме там; нам об этом не сказали ие ни казаха за това; иас об этом предупредили предупредиха ни за т ова ; с нами пойдёт мой друг с нас ще дойде (и) моят прия- тел; не беспокойтесь о нас не се без покойте за нас мыл|[ о, -а с сапун; кусок ~ а един сапун; хозяйственное ~ о сапун за пране; вымыть руки с ~ о м измия ръцете си със сапун мыслЦ ь, -и ж мнсъл; интересная ~ ь инте­ ресна мисъл; кратко выразить свою ~ ь накрат- ко изразя мисълта си мыть, мою, моешь, моют несв. (св . вымыть) кого-что мия, измивам; ~ ребёнка мия детето; ~ руки, посуду мия си ръцете, съдовете мыться, моюсь, моешься, моются н есв. (св. вымыться) мия се, измивам се, къпя се; ~ в бане, в ванне, под душем къпя се в банята, във ваната, под душа мышлёниЦ е, - я с мйслене; процессы ~ я процесите на мисленето мыш|| ь, -и, мн. - и, -ей, -ам ж мишка; кошка поймала ~ ь котката хвана мишка О летучая ~ь прилеп мягк|| ий, -ая, -ое. - ие; мягок, мягка, мягк|о, - и; сравн . ст. мягче (против. жёсткий) мек; ~ а я подушка мека възглавница; ~ о е кресло меко кресло; ~ие волосы мека коса О ~ий вагон вагой първа класа мягче неизм. сравн. ст. на мягкий по-мек мясн|| ой, -ая, -ое, -ые месеи; ~ ой суп супа с месо; ~ о й фарш кайма мяс|| о, -а с месо; варёное ~ о варено месо; суп с ~ом супа с месо мять, миу, мнёшь, миут несв. (св. смять) что мачкам, смачквам, измачквам; ~ бумагу смачквам х отнята; ~ платье мачкам си рок- лята мяться, миётся, мнутся несв. (св. смяться) мачкам се; платье мнётся роклята се мачка мяч, -а, мн. -и, -ей, -ам м топка; футбольный ~ футболна топка; играть в ~ играя на топка Н иа предлог I с вин. и предл. п. 1 (вин. п. куда?— посока, предл. п. где?— място) на, върху, към, по посока на; в; за; положить книгу иа стол сложа книгата иа масата; книга лежит на столе книгата е иа масата; сесть иа диван седна на дивана; сидеть иа диване седя на дивана; иадёть на руки пер­ чатки сложа си ръкавици(те); на руках у иего шерстяные перчатки той е с вълнени ръка- вици; идти на работу отивам на работа; быть иа работе на работа съм; поступить на завод постъпя в завод (а); работать иа заводе работя в завод(а); пригласить иа собрание поканя на събрание(то); выступить иа собрании изкажа се на събранието; переехать на другую квар­ тиру преместя се в друга квартира; при г е о ­ графски названия: иа Украину (иа Украине) в Украйна; на Кавказ (иа Кавказе) в Кавказ; на Север (на Севере) на Север (но: в Москву, в Москве; в Крым, в Крыму; в Сибирь, в Сибири; в Болгарию, в Болгарии; в Европу, в Европе); на улице Горького на улица «Горки» (но в переулке); работать на ( в) поле работя в (на) полето 2 (обект или начин на действието) с, на, често не се превежда; посмотреть иа друга погледна приятеля си; ехать иа автобусе пъту- вам с автобус; играть иа скрипке свиря на цигулка; закрыть дверь иа замок заключа вратата; дверь иа замке вратата е заключена; 128
перевести книгу иа русский язык преведа кни- гата на руски език; книга на русском языке книгата е на руски език II (с вин. п. когда?, на сколько?, на что?— време, срок, количество) иа, за, към, срещу, с; иа следующий день иа следващия деи; иа будущий год (за) след- ващата година; план иа год (иа будущий год) план за една година (за следващата година); уехать иа месяц замина за един месец; опоздать иа час закъснея с един час; ои старше меня иа пять лет той е по-голям от мене с 5 годиии; купить книг иа десять рублей купя книги за 10 рубли; разделйть иа несколько частей раз­ дели на няколко части III с предл. п. 1 (на чём?, как?— оръдие, средство за действие) на; с; играть иа рояле, на гитаре свиря на роял, иа китара; лететь иа самолёте пътувам със самолет; ехать на автобусе пътувам с автобус 2 (когда?— време) на, през, често не се пре- веж да; иа рассвете иа разсъмване; на прошлой неделе (през) миналата седмица набережи]] ая, -ой ж крайбрежна улица; кей; ~ а я реки крайбрежната улица; ~ а я канала улицата край канала; гулять по ~ о й разхож- дам се по крайбрежната улица; выйти иа ~ у ю изляза на крайбрежната улица НАБ иабираН ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. набрать) кого-что и чего набирам, насъбирам наблюдать, иаблюда|ю, - ешь, -ют несв. 1 кого-что и з а кем-чем наблюдавам, следя; ~ восход солнца наблюдавам изгрева иа слънцето; ~ за игрой детей наблюдавам играта на децата; ~ с берега за пловцом следя от брега плувеца; ~ жизнь животных следя живо­ та на жнвотиите 2 з а кем-чем пазя, наглеждам; ~ за порядком пазя реда; ~ за детьми наглеждам децата иаблюдёии|| е, -я с наблюдение; наблюдава- не; научные ~ я научни наблюдения; ~ я над жизнью животных наблюдения върху живота на животннте; больной находится под ~ е м вра­ ча болният се иамира под иаблюдението на ле- кар набрать, набер|у, - ёшь, -ут, мин. набрал, набрала, набрал [о, -и св. (несв. набирать) кого-что и чего набера, ^насъбера; ~ много грибов набера много гъби; ~ букет цветов набера букет цветя навёрно(е) вметн. д . вероятно, по всяка вероятност; май; ои сегодня не придёт вероятно той днес няма да донде; это ваша сестра? вероятно това е сестра ви? нав н
HAB НАЗ наверх нареч. {куда?; ср. вверх; против. вниз) (на)горе; посмотрйте ~ погледнете нагоре; пойдёмте ~ хайде да се качим горе наверху нареч. {где?; ср. вверху; против. внизу) горе; он живёт ~ той живее горе, на горния етаж наве|| стйть, - щу, - стйшь, - стят св. (несв. навещать) кого-что навестя, посетя навеща|| ть, -ю, - ешь, -ют несв. [ев. на­ вестить) кого-что посещавам, навестявам; ~ т ь больного посещавам болния; ~ т ь друзей посещавам приятелите си наволочк]] а, -и, мн. наволоч |ки, -ек, -кам ж калъф (за възглавница); надеть ~ у сложа калъф на възглавиицата; снять ~ у сваля ка- лъфа от възглавиицата навсегда нареч. завинаги; ~ расстаться раздели се завинаги; забыть, запомнить ~ забравя, запомня завинаги; я ~ уезжаю от­ сюда завинаги заминавам оттук ф раз (и) ~ веднаж завинаги навстречу нареч. и предлог с дат п. срещу, насреща; идти, бежать ~ вървим, тичаме един срещу друг; ветер дул ~ вятърът духаше насреща; ~ нам шёл человек насреща нн вървеше човек наград|| а, -ы ж награда; высокая, правй- тельственная ~ а внеока, правнтелствена награ­ да; получить в ~ у часы получа като награда часовиик; представлять/представить к ~ е к о го представям/представя някого за награда иагра|| дйть, - жу, - дншь, - дят св. {несв. награждать) кого-что чем награди; ~дйть за мужество награди за мъжество награжден ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. награ- дйть) кого-что чем награждавам; ~ т ь орде­ нами и медйлями награждавам с ордени н медали нагрева|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. {св. нагреть) что стоплям; ~ т ь воду стоплям вода (та) нагрё|| ть, -ю, -ешь, -ют св. {несв. нагревать) что стопля нагружа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. {св. нагру­ зить) кого-что {против, разгружать) натовар- вам; ~ т ь вагоны углем натоварвам вагони с въглища иагру|| зйть, -жу, иагруз|ишь, -ят св. {несв. иагруж&ть) кого-что {против, разгрузйть) на- товаря над, надо {пред някои думы, които започват с две съгласни: надо лбом, надо миой)< предлог с твор. п. 1 над; лампа висит ~ столом лам- пата е над масата; ~ бзером летйют птнцы над езерото кръжат птнцн 2 върху, над; на; работать ~ статьёй работя върху статията; думать ~ научной проблемой мнеля върху научен проблем надева|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. {св. надеть) что (против, снимать във 2 знач.; не бъркай с одевать) обличам; слагай; обувам; ~ т ь платье обличай си роклята; ~ т ь шляпу слагай си шап- ката; ~ т ь брюки обувам си панталона; ~ т ь ордена н медали слагай си ордените и меда- лите надёждЦ а, -ы ж надежда; ~ а на счастье надежда за щастие; потерять ~ у загубя на­ дежда надё|| ть, -ну, -нешь, -нут, повел, надень св. {несв. надевать) что {против, снять въ в 2 знач.; не бъркай с одеть) облека; сложа; обуя; ~ть пальто облека сн палтото; ~ т ь пер­ чатки сложа си ръкавиците; ~ т ь ботйнкн обуя си обувките; ~ т ь кольцо на палец сложа си пръетеиа на ръката; ~ т ь очкй сложа си очи- лата; ~ т ь лыжи сложа си ските надё|| яться, -юсь, - ешься, -ются несв. 1 на что, с инф. и със съюз что надявам се; ~ я т ься на счастье, на побёду надявам се на щастие, на победа; я ~ ю с ь кончить работу в срок надявам се да свърша работата навре- ме; мы ~ем ся, что вы скоро вернётесь надява- ме се, че скоро ще се върнете; ~юсь, что вы на меня ие сёрдитесь вярвам, че не мн се сърди- те 2 на кого-что разчитам; ~яться на друга разчнтам на приятеля си надо I вж. над надо I! безл. като сказ., често кому-чему, с инф., кого-что и чего {ср. иужио) трябва; ~ закрыть окно трябва да затворя прозореца; ему ~ поговорйть с вами той трябва да пого­ вори с вас; мне ~ бумаги н нёсколько ка- рандашёй трябва ми хартня и ияколко молива надоеда!! ть, -ю, -ешь, -ют несв. {св. иадоёсть) кому чем дотягам, досаждай, отегчавам; омръз- вам надоёЦ сть, -м, -шь, - ст, надоед) им, - йте, - я т , мин. иадоё|л, -ла, -ло, -ли св. (несв. надоедать) кому чем дотегиа, досадя, отегча; омръзна; мне ~ л и эти разговоры дотегиаха мн тезн разговори; он ~ л мне глупыми шутка­ ми той мн омръзна с глупавнте си шегн; ему ~ л о сидеть дома омръзна му да стон в къщн надолго нареч. за дълго (време) иадпис|| ь, -и ж надпне; корбткая ~ ь кратък надпне; ~ ь иа фотографии надпис на еннм- ката; сделать ~ ь иа книге надпиша кннга- та назад нареч. 1 (куда?; ср. обратно; против. вперёд) назад; вернуться ~ върна се назад; оглянуться ~ обърна се назад; сдёлать шаг ~ направя крачка назад 2 предн; два года тому ~ предн 2 годннн; мы приёхали три месяца ~ прнстнгнахме предн 3 месеца; §го было мно­ го лет тому ~ това се случи преди много годн- ни назваии|| е, -я с название, име; заглавие; ~ е растения, животного название на расте­ ние, на жнвотио; ~ е улицы, корабля име на 130
m НАЗ улица, на кораб; ~ е книги заглавие (то) на книга(та) назвать, назов |у, - ешь, - ут, мин. назвал, назвала, назвал |о, -н св. (несв. называть) кого- что 1 нарека, назова; мальчика назвали Анд­ реем (Андрей) нарек оха момчето Андрей; улицу назвали именем героя назоваха улицата с името на героя 2 назова; изброя; ~ кого по имени и отчеству назова някого по имени прези­ ме; назовите русских писателей, которых вы знаете изброете рускитё писатели, конто са ви известии назнача || ть, -ю, -ешь, -ют несв. {св. назна­ чить) 1 что кому определим, назначавам; ~ т ь свидание определим среща; ~ т ь пенсию определим пенсия 2 к ого кем назначавам; ~ кого на пост министра назначавам някого за министър назначении е, -я с 1 назначаване; назначе­ ние; получить ~ е на работу назначен съм на работа 2 предназначение; ~ е инструмента, ме­ ханизма предназначение на инструмента, на ме­ ханизма; использовать машину по ~ ю използ- вам машината според предназначението й назначить, назнач|у, -ншь, -ят св. (несв. назначать) 1 что кому определи, назнача; ~ место встречи определи място з а среща; ~ день свадьбы определи дени на сватбата; ~ собрание на шесть часов насроча събранието за 6 часа 2 кого кем назнача; ~ директором за­ вода назнача за директор на завода называ|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. {св. назвать) кого-что 1 наричам, назовавам; улицы ~ ю т именами героев улиците назовава т с имената на героите 2 назовавам; изброявам; ~ т ь кого по фамйлнн назовавам някого по фамилно име называ|| тьси, -ется, -ются несв. иаричам се; казвам се; как ~ ет ся этот кинотеатр? как се нарича този кинотеатър?; раньше улица ~ л а с ь иначе по-рано улицата се казваше другояче наиболее парен, {с прил. и нареч.) най-, най- много, най-вече; ~ высокий, красивый, пра­ вильный най-висок, най-красив, най-правилен; ~ точно най-точно найти, найд|у, -ёшь, -ут, мин. наш]ел, -ла, -л о, -ли св. {несв. находйть) кого-что намеря; ~ потерянный ключ намеря изгубения ключ; ~ нефть, золото намеря нефт, злато; ~ новое место работы намеря нова служба; ~ верное решение намеря правилно решение; ~ общий язык с кем намеря общ език с някого наказании е, -я с наказание; тяжёлое ~ е теж- ко наказание; подвергнуть ~ ю подложа на наказание нака|| зать, -жу, накаж|ешь, -ут св. {несв. наказывать) кого накажа; ~ за т ь преступника накажа престъпника иаказыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. {св. нака­ зать) кого наказвам; ~ т ь ребёнка за плохое нал н поведение наказвам детето за лошо поведе­ ние накануне 1 нареч . предния ден; он приехал ~ той дойде предния ден; ~ мы были в кино предния ден бяхме на кино 2 предлог с род. п. в навечерието; ~ праздника в навечерието на празника наклон]] йть, -ю, наклон] ншь, -ят св. (несв. наклонять) что наведа, наклони; ~ й т ь голову наведа глава наклонЦ нться, -юсь, наклон |ншься, -ятся св. (несв. наклоняться) наведа се, наклона се; он ~ йлся и поднял с пола бумагу той се наведе и вдигна от пода хартията; мать ~ й л а сь над ребёнком майката се на веде над детето; бе­ реза ~нлась от ветра брезата се наклони от вятъра наклони|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. накло­ нить) что навеждам, накланям; ~ т ь ветку де­ рева на веждам клонка на дървото наклони|| ться, -юсь, - ешься, -ются несв. (св. наклониться) навеждам се, накланям се наконец нареч. най-после, най-сетне, накрая; ~ он пришёл най-после той дойде; ~ дожди кончились най-сетне дъждовете спряха; ~ - т о ! най-сетне!, най-после!; ~ - т о мы встретились най-после се срещнахме накорм|| йть, -лю, накорм |ншь, -ят св. (несв. кормйть) кого чем нахраня; ~ й т ь ребёнка кашей нахраня детето с каша; ~ й т ь собаку, лошадь нахраня кучето, коня накрыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. накрыть) чем 1 кого покривам, завивам; ~ т ь ребёнка одеялом завивам детето с одеяло 2 что постилам, застилам; ~ т ь стол скатертью застилам масата с покривка О ~ т ь (на) стол слагам масата (за ядене), сервирам накрыть, накро|ю, - ешь, - ют св. (несв. накрывать) чем 1 кого покрия, завия 2 что по­ стели, застели нала|| днть, -жу, -дншь, -дят св. (несв. на­ лаживать) что 1 наглася, оправя 2 уредя, ор- ганизирам налажива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. на­ ладить) что 1 нагласявам, оправям; ~ т ь маши­ ну нагласявам машината 2 уреждам, организи- рам; ~ т ь работу бригады организирам работата на бригадата налево нареч. (куда?, где?; против, направо) вляво, наляво; повернуть, посмотреть ~ завия, погледна вляво; ~ от входа наляво от входа налнваЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. налйть) что или ч ег о наливам; ~ т ь вина наливам вино; ~ть молоко в стаканы наливам млякото в чашите налйть, наль|ю, -ёшь, -ют, мин. налил, на­ лила, налил]о, -н и налили, повел, налей св. (несв. наливать) что или чего налея; ~ ведро воды налея кофа вода — - чаю налея си чай 131 9*
НАЛ НАП налйчиЦ е, -я с (против. отсутствие в ъ в 2 зн а ч .) наличие, наличност, присъствие; ~ е строительных материалов наличие на строител- ни материали налог, - а м данък; платить ~ н плашам данъ- ци нам вж. мы намерева|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв., с инф. възнамерявам, имам намерение, каня се; ~ т ь с я перейти на другую работу каня се да премина на друга работа; что вы ~ е те сь делать в воскресенье? какво миелите да правите в неделя? намерении е, -я с намерение; ~ е поехать на дачу намерение да замина на вилата; расска­ зать о своих ~ я х разкажа за своите намерения наметить, намё|чу, -тишь, -тят се. {несв. намечать) что 1 отбележа, поставя знак, белег; ~ границы у частка отбележа границите на участъка 2 набележа; ~ путь развития сельско­ го хозяйства набележа пътя за развитието на селското стопанство намеча|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. наметить) что 1 отбелязвам, поставям знак, белег; ~ т ь на карте маршрут экспедйцни отбелязвам на карта- та маршрута на експедицията 2 набелязвам; ~ т ь срок окончания работы набелязвам срока за завършване на работата; ~ т ь состав прези­ диума набелязвам състава на президиума нами вж. мы наоборот нареч. 1 обратно, наопаки; делать всё ~ правя всичко наопаки 2 като вметн. д. напротив; дождь не прекращался; он пошёл ещё сильнее дъждът не спираше; напротив, той заваля още по-силно напада|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. напасть) 1 на кого-что нападам, връхлитам, нахвърлям се; ~ть на врага нападам врага; ~ть на город нападам града; раненый медведь иногда ~ е т на охотника ранената мечка понякога напада ловеца 2 на кого (само 3 л.) обхваща, обзема; на него часто ~ л а тоска често го обзе- маше тъга нападении е, -я с нападение; вооружённое ~ е въоръжено нападение; ~ е на человека нападе­ ние върху човек; совершить ~ е извърша напа­ дение; отразить ~ е врага отрази нападението на неприятеля напасть, напад |у, -ешь, -ут, мин. напа |л, -ла, -л о, -лн св. [несв. нападать) 1на кого-что налад­ на, връхлетя, нахвърля се; ~ на врага нападна врага 2 на кого (само 3 л.) обхване, обземе; на меня напал страх обзе ме страх напечатан ть, -ю, - ешь, -ют св. (несв. пе­ чатать) что 1 напечатай, издам, публикувам; ~ т ь статью в журнале напечатан статия в списание 2 напечатан, напнша на пишеща ма­ шина; ~ т ь статью на машйнке напиша статията на машина написать, напишу, напнш |ешь, -ут св. {несв. писать) чем 1 что, о чём напиша; ~ каранда­ шом, чернилами напиша с молив, с мастило; ~ без ошибок напиша без грешки; ~ письмо напиша писмо; ~ заявление об отпуске напиша (подам) молба за отпуск ( а); ~ роман напиша роман; ~ о достижениях науки напиша за постиженията на науката 2 кого-чт о нарисувам; ~ портрет нарисувам портрет напнт|| ок, - к а м напитка, питие; прохлади­ тельные ~ к н разхладителни напитки; спиртные ~ к и спиртни напитки напо|| йть, -ю, -ишь, -йт, повел. напой св. (несв. пойть) кого чем напоя, дам да пие; ~ й т ь лошадь напоя коня наполнЦ нть, -ю, -ншь, -ят св. (несв. напол­ нять) что чем напълня, изпълня; дым ~ н л комнату пушекът изпълни стаята наполни|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. напол­ нить) что чем пълня, напълвам, изпълзам; ~ т ь ведро водой напълвам кофата с вода напомнна|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. напом­ нить) t кому что и о ком-чём напомням; ~ т ь со­ держанке фйльма напомням съдържанието на фнлма; ~ т ь об обещании напомням за обеща- нието 2 кого-что напомням; приличам на някого- нещо; сын мне ~ л отца синът ми напомняше бащата напомнЦ нть, -ю, -ншь, -ят св. (несв. на­ поминать) 1 кому 4 jo и о ком-чём нэпомня; он ~ н л о наших встречах той ми напомни за нашите срещи 2 кого-что напомня; приличам на някого-нещо; сын мне ~нл отца синът ми на­ помни бащата направ|| нть, -лю, -ншь, -ят св. (несв. направ­ лять) кого-что 1 насоча; ~ н т ь взгляд на кого насоча погледа си към някого; все наши ейлы направлены на борьбу за мир всичките ни сили са насочени към борбата за мир 2 отправя, (из-) пратя; ~ н т ь больного к врачу изпратя бол- ния на лекар; меня ~нлн к вам пратиха ме при вас направ|| иться, -люсь, -ишься, -ятся св. (несв. направляться) отправя се, тръгна; ~и ться к остановке трамвая тръгна към трамвайиата спирка направлении е, -я с 1 направление, посока, насока; северное, южное ~ е северна, южна по­ сока; ехать по ^ ю к городу пътувам към града; ветер нзменйл ~ е вятърът промени посоката си; в каком ~ н находится вокзал? в коя посока е гарата?; поезда идут в разных ~ я х влаковете се движат в различии направления; ~ е по- лйтики насока на политиката 2 направление, течение; новое ~ е в музыке ново направление в музиката; литературное ~ е литературно те­ чение 3 удостоверение, документ, бележка; полу- чйть ~ е на завод, в школу получа (бележка за) назначение в завода, в училището; дать студён- 132
НАП НАС Н ту ~ е на работу дам на студента бележка за (назначаване на) работа направляЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. напра­ вить) кого-то 1 насочвам; ^ т ь машину к лесу насочвам колата към гората; ~ т ь зсе усйлня на завершение дела насочвам всички усилия за завършване на работата 2 отправим, (из)пра­ щам; ~ т ь на работу изпращам на работа направляЦ ться, -юсь, - ешься, - ются несв. (св. направиться) отправим се, тръгвам; ~ т ь с я к площади ( в сторону площади) тръгвам към площада; ~ т ь с я домой тръгвам за дома направо нареч. (куда?, где?; не бъркай с пря­ мо; против. налево) надясно, вдясно; повернуть, посмотреть ~ завия, погледна надясно; ~ от двери стоял шкаф вдясно от вратата имаше шкаф; ~ — гостиница, налево — вокзал отдяс- но е хотелът, отляво — гарата напрасно нареч. 1 напразио, безполезно, без­ успешно; ты ~ это делаешь напразно правиш тов а 2 неоснователно, безпричинно, напразно; ~ вы бойтесь вие се страхувате неоснователно напраснЦ ый, -ая, -ое, -ые; напрас|ен, -на, -но, - н ы 1 напразен, безполезен, безуспешен; ~ ы й труд безполезна работа; ~ ы е попытки без- успешни опити; разговор оказался ~ ы м разго- ворът се оказа безполезен 2 неоснователен, без- причинен, напразен; ~ ы й страх безпричинен страх; ~ а я тревога неоснователна тревога например вметн. д . например; в русском языке некоторые существительные не склоняются, кофе, пальто никои съществителни в руския език не се скланят, например: кофе, пальто напротив нареч. и предлог с род. п. напротив, насреща; отсреша; срещу; он живёт ~ (иас) той живее отсреща; мы сёлн ~ ние седнахме на­ срещ а; ~ общежйтня находится кинотеатр сре шу общежитието има кино напряжённЦ е, -я с напрягане; напрежение; ~ е всех сил напрягане на всички сили; работать с ~ е м работя с напрежение напряжённо нареч. напрегнато; ~ работать работя напрегнато напряжённости ь, -и ж напрегнатост; ~ ь от­ ношений напрегнатост на отношенията напряжённЦ ый, - а я , -о е, -ые 1 напрегнат, интеизивен; ~ а я работа интензивна работа 2 натегнат, обтегнат; ~ ы е отношения в семье обтегнати отношения в семейството; ~ а я меж­ дународная обстановка обтегната международ­ на обстановка нарёчнЦ е, -я с грам. наречие; ~ я не изменя­ ются наречията не се изменят нарис|| овать, -ую, -уешь, -уют св. (несв. ри­ совать) кого-что чем нарисувам; ~ о в а т ь портрет нарисувам портрет народ, - а м 1 народ; советский, русский ~ съветският, руският народ; ~ ы мйра народите на света; дружба ~ о в дружба (та) на (между) народите; власть принадлежит ~ у властта принадлежи на народа 2 род. п. народа (-у) (мн. няма) хора, народ; на улице много ~ у навън има много хора народи!! ый, -ая, -ое, -ые народен; ~ ы е массы народни маси; ~ о е искусство народно изкуство; ~ о е правительство народно правителство; ~ ы й артист, художник, учйтель народен артист, художник, учител нарочно н а р е ч . нарочно, снециално; он ~ го- ворйл громко той нарочно говореше високо; вы это сделали ~ йлн случайно? нарочно ли направихте това или случайно? наружи|| ый, -ая, -ое, -ые външен; ~ы й вид здания външният вид на сградата; ~ а я стена дома външната стена на къщата; ~ а я дверь външна врата наружу нареч. (куда?; против, внутрь) навън; выйти ~ изляза навън нарушаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. нару­ шить) что нарушавам; никто не ~ л молчания никой не нарушаваше мълчанието; ~ т ь днсцип- лйну нарушавам дисциплината О ~ т ь гранйцу нарушавам границата нарушённ|| е, -я с нарушаване; нарушение; ~ е дисциплины, закона нарушаване на дисци­ плината, на закона нарушить, наруш|у, -ншь, - ат св. (несв. нарушать) что наруша; ~ тншнну наруша ти- шината; ~ чей сон наруша нечий сън; ~ поря­ док наруша реда; ~ договор, обещание наруша договора, обещанието си; ~ закон наруша зако­ на наряди|| ый, -ая, -ое, -ые; наряд |ен, -на, -но, - ны 1 пременен, издокаран; ~ а я девушка издо- карано момиче 2 красив, празничен; ~ о е платье празнична рокля нас вж. мы насекомЦ ые, -ых мн. (ед. насеком|ое, -ого с) насекомо; муха, пчела, бабочка — ~ ы е муха- та , пчелата и пеперудата са насекоми населённЦ е, -я с население; ~ е города на­ селениеTM на града; рост ~ я ръст на насе- лението; выпуск товаров для ~ я производство на стоки за населението насквозь нареч. от край до край, изцяло, на- пълно; пробйть ~ пробия; промокнуть ~ из- мокря се до кости насколько нареч. (до) колко; ~ интересна эта книга? доколко е интересна тази книга? наслаЦ дйться, - жусь, - дншься, - дятся св. (несв. наслаждаться) чем насладя се наслаждаЦ ться, -юсь, - ешься, - ются несв. (св. насладиться) чем наслаждавам се; ~ т ь ся покоем, музыкой, красйвым видом наслаждавам се на покоя, на музиката, на хубавата гледка насмёшк|| а, -н, мн. насмёш |ки, -ек, -кам ж насмешка, присмех, подигравка; злая ~ а зла насмешка; говорйть с ~ о й говоря с присмех; 133
страдать от чьих насмешек страдам от нечии подигравки насмёшлнв|| ый, -ая, -ое, -ые; насмешлив, -а, - о, -ы насмешлйв, присмехулен, подигравателен; ~ ы й голос насмешлив глас; ~ а я улыбка под- игравателна усмивка; ~ ы й человек присмехул- ник насморк, -а м хрема; сильный ~ силна хрема; лекарство от ~ а лекарство против (за) хрема; у меня ~ имам хрема наста|| вать, -ёт, -ют несв. (св. настать) на- става, настъпва; ~ ё т лето настъпва лято(то) настанва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. {св. насто­ ять) на чём и със съюз чтобы настоявам; държа; ~ть на своём требовании държа на своето искане; родители ~ л н , чтобы сын приехал до­ мой родителите настояваха синът им да си дойде в къщи наста|| т ь , - нет, - нут св. (несв. наставать) настане, настъпи; ~ л а ночь настъпи нощ(та); ~ л о время уезжать дойде време(то) за зами- наване настойчиво парен, настойчиво, упорито; ~ трёбовать чего настойчиво искам нещо настойчив!) ый, - ая, - о е, -ые; настойчив, -а, - о, -ы настойчив, упорит; ~ ы й человек настой­ чив човек; ~ы й характер настойчив харак­ тер настолько нареч. (до) толкова, до такава сте­ лен; дётн ~ устали, что сразу заснули децата толкова се умориха, че веднага заспаха насто|| ять, -ю, -ишь, -ят св. (несв. настаи­ вать) на чём и със съюз чтобы настоя; наложа се; он ~ял на своём той се наложи настоящ||нй, -ая, -ее, -не 1 настоящ, сегашен; в ~ее время он ужё инженер сега той е вече инженер 2 действителен, истински, неподправен; подписать что своей ~ е й фамйлней подпиша нещо с истинското си име 3 истински; ~ий ге­ рой, художник истински герой, художник; ~ а я любовь, дружба истинска любов, дружба 4 като същ. настоящ!ее, -его с настояще; забыть о прошлом н жить ~нм забравя за миналото и живея с настоящето О ~ее время грам. сегашно време настроёни|| е, -я с настроение; вернуться до­ мой в хорошем ~ и върна се в къщи в добро настроение; у него с утра было плохое ^ е от сутринта той беше в лошо настроение; испор­ тить кому ~ е разваля настроението на някого; нет ~ я идти в театр нямам настроение да ходя на театър; у него не было ~ я читать той нямаше настроение да чете наступа|| ть I, -ю, -ешь, -ют несв. 1 (св. на­ ступить I) на кого-что настъпвам; ~ т ь ногой на ветку настъпя клонка 2 (само несв., против. отступать) настъпвам, движа се напред; войска ~ л и по всему фронту войските настъпваха по цел ия фронт НАС наступай ть II, -ет, -ют несв. (св. наступить 11) настъпва, настава; ~ е т ночь настъпва нощта наступ|| йть 1, -лю, наступишь, -ят св. (несв. наступать 1 в 1 знач.) на кого-что настъпя; ~ йть на ногу кому настъпя някого по крака наступить II, наступ|нт, -ят св. (несв. насту­ пать II) настъпи, настане; наступйла тишина настана тишина; зима наступйла рано зимата дойде рано наступлении е I, - я с настъпление; войска начали ~ е войските започнаха насгьпленне; остановить ~ е противника спра настъплението на противника наступлении е II, -я с настъпване; ~ е весны настъпването на пролетта наук|| а, -и ж наука; общественные ~ н об- ществени науки; академия наук академия на на- уките; заниматься ~о й занимавам се с наука науч|| йть, -у, науч|ншь, -ат св. (несв. учйть в 1 знач.) кого чему и с инф. науча, обуча; ~ й т ь ребёнка писать науча детето да пише науч|| йться, -усь, науч |ншься, -атся св. (несв. учиться във 2 знач.) чему и с инф. науча се, обуча се; ~ йться читать науча се да чета находйть, нахожу, наход|ншь, -ят несв. (св. найтй) кого-что нам ирам; ~ нефть, золото на- мирам нефт, злато; ~ новую работу намирам нова служба; ~ новые методы воспитания нами­ рам нови методи на възпитание ф ~ общин язык с кем намирам общ език с някого нахо|| дйться, -жусь, наход |ншься, -я тся несв. намирам се, съм; театр находится в центре города театърът се намира (е) в центъра на града; дом ~дйлся недалеко от вокзала къщата се намираше (беше) близо до гарата; ~дйться в трудном положённн в затруднено положение съм; ~днться под впечатлением спектакля под впечатлението на спектакъла съм националнзйр|| овать, -ую, -уешь, -уют несв. и св. что национализирам; ~ о ва ть завод, фабри­ ку, землю национализирам завода, фабриката, земята национальности ь, -и ж националност; рав­ ноправие ~ е й равноправие на националности- те; он русский по ~ н той е русин по национал­ ност нацнональн|| ый, - ая, -ое, - ые национален; ~ ы й язык, характер национален език, харак­ тер; ~ы й флаг национално знаме; ~ а я литера­ тура, культура национал на литература, култура нацн|| я, -н ж нация; Организация Объеди­ нённых Наций (ООН) Организация на обеди- нените нации (ООН) начал|| о, -а с (против, конец) начало; ~ о работы, разговора началото на работата, на раз­ говора; ~ о дороги началото на пътя; ~ о дня началото на деня; приехать к ~ у учебного года пристигна за началото на учебната година; в ~ е сентября в началото на септември; лро- НАЧ 134
НАЧ читать книгу от ~ а до конца прочета книгата от началото до края ф брать ~ о започва (за река); положить ~ о нему сложа начало (-то) за нещо начальник, -а м началник; ~ экспедиции началник на експедицията; ~ вокзала началник тара начать, начн|у, -ёшь, -ут, мин. начал, начала, начал |о, -н св. [лесе, начинать) что, с чего и с инф. (против. кончить в 1 знач.) (за)почна; ~ строительство започна строителството; ~ речь с приветствия започна речта си с приветст­ вие; ~ говорить започна да говоря; у него на­ чало болеть сердце започиа да го боли сърцето нач|| аться, - иётся, - нутся, мин. начал |ся, - а сь, -ось, -нсь св. (несв. начинаться; против. кончиться) (за)почне; ~ а л о сь сооружение пло­ тины започна строителството на язовира (язо- вирната стена); собрание ~ н ё ’тся в шесть часов събранието ще започне в 6 часа; ~алйсь ка­ никулы започна ваканцията начерЦ тнть, -чу, начёрт|ншь, -ят св. {несв. чертить) что начертая; ~ т н т ь план дома начер- тая плана на къщата начинаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. {св. начать) что, с чего и с инф. (против. кончать в Узнач.) (за) почвам; ~ т ь работу, урок започвам рабо- тата, урока начинай ться, -ется, -ются несв. {св. начаться; против, кончаться) (за) почва; за рекой ~ л с я лес зад реката започваше гората; ~ е т ся зима започва зимата наш, -его м; наш]а, -ей ж; наш|е, -его с; мн. наш|и, -их мест, наш, ни; ~ дом нашият дом, нашата къща; ~ завод нашият завод; ~ город градът ни; ~ а дочь дъщеря ни; ~ е стройтельство нашето строителство; ~ н роди­ тели нашите родители не частица {ср. нет) не; он не знает русского языка той не знйе руски (език); это не школа, а институт това не е училище, а институт; фильм был ие очень интересный филмът не беше много интересен; он живёт не одйн той не живее сам; мы пришли не к тебе (ние) не сме дошли при те­ бе; не могу не согласиться с вами не мога да не се съглася с вас небёсн|| ый, - а я, -ое, -ые небесен; небесносин нёб || о, -а с иебё; голубое, весённее ~ о синьо, пролетно небе; на ^ е не было ни облач­ ка на небето нямаше ннто един облак; самолёт поднялся в ~ о самолетът се издигна в небето О быть (чувствовать себя) на седь­ мом ~ е на седмото небе съм; он на седьмом от радости той е на седмото небе от ра- дост; под открытым ~ о м на открито; на чист въздух; туристы ночевали под открытым ~ о м туристите нощуваха на открито небольш|| ой, - ая, -ое, - йе малък; дребен; ~ а я комната малка стая; ~ о е расстояние мал ко разстояние; ~ о й отряд малък отряд; человёк ~ о г о роста дребен човек небрежно парен. небрежно, немарливо; ~ выполнить задание изпълня задача та не­ брежно небрёжн|| ый, -ая, -ое, -ые; небрёж|ен, -на, - но, -ны небрежен, немарлив; ~ а я работа небрежна работа; ~ ы й перевод небрежен превод; ~ ы й ученик немарлив ученик невёст|| а, -ы ж годеница; мома за женене; жених н ~ а годеник и годеница; это ~ а моего брата това е годеницата на брат ми невозможно като сказ. {ср. нельзя въ в 2 знач.) невъзможно; не може; это сдёлать ~ това не може да се направи невольно парен, неволно, несъзнателно; без да искам негде парен, с инф. {не бъркай с нёкуда) няма къде; ~ пообедать няма къде да обядва- ме; в комнате ~ поставить шкаф в стаята ияма къде да сложим шкаф; все места заняты, нам ~ сесть всички места с а заети, няма къде да седнем недавно парен, {против, давно; не бъркай със скоро) неотдавна, скоро; это было ~ това се случи неотдавна; ~ мы были в театре скоро бяхме на театър; он прнёхал сюда ~ той скоро пристигна тук недалеко 1 парен, недалеч(е), близ(к)о; почта находится ~ пощата не е далеч; жить ~ от города живея недалеч от града; стоять ~ от окна стоя близо до прозореца; сесть ~ от сцены седна близо до сцената 2 като сказ, недалеч (е) е, близ (к) о е; до музея ~ музеят е близо; остановка автобуса была — спирката на автобуса беше близко недёл|| я, -н ж {не бъркай с воскресёнье) седмица; прошла ~ я мина една седмица; дни ~ и дните на седмицата; занятия два раза в ~ ю занятията са 2 пъти седмично; сдёлать работу за ~ю (за две ~н) свърша работата за 1 седмица (за 2 седмици); они уезжают через ~ ю те заминават след една седмица; на этой ~ е (през) тази седмица; на прошлой ~ е миналата седмица недовольнЦ ый, - ая, - ое, - ые; недоволен, недовольн|а, -о, -ы недоволен; имёть ~ ы й вид имам недоволен вид; говорить ~ ы м голосом говоря с недоволен глас; учйтель недоволен учеником, поведённем ученика учителят е не­ доволен от ученика, от поведението на учени­ ка; она была ~ а поёздкой тя не беше доволна от пътуването недостат|| ок, -ка м 1 недостиг, липса, нужда; ~ о к дёнег недостиг на пари; испытывать ~ о к в водё изпитвам недостиг на вода; нз-за ~ка времени я не смог прочитать эту книгу поради липса на време не можах да прочета тааи книга 2 {против, достоинство в 1 зн а ч .) НЕД Н 135
недостатък, дефект; исправить ~ к н в работе премахна недостатъците в работата; у него много ~ к о в той има много недостатъци недостаточно 1 п а р е н . недостатъчно; он ~ подготовился к уроку той не се е подготвил достатъчно за урока 2 като сказ, кого -чего недостатъчно е, не стига; для этой работы ~ двух человек за тази работа не стигат двама души нёжн|| ый, -ая, -ое, -ые; нежен, нежна, нёж- н|о, -ы и нежны I нежен, ласкав; ~ а я мать нежна майка; ~ а я улыбка ласкава усмнвка; — ый взгляд нежен поглед 2 нежен, мек, фин; ~ а я кожа нежна кожа; ~ а я ручка ребёнка нежната ръчичка на детето независимо пар ен, независимо; вестй себя ~ държа се независимо; ~ от чего независи­ мо от какво; ~ от погоды мы пойдём гулять независимо от времето ще отидем на разходка независимости ь, -н ж независимост; полнтй- ческая ~ ъ политическа независимост; бороться за свободу н ~ ь страны боря се за свободата и независимостта на страната независим|| ый, - ая, -ое, - ые; незавйснм, - а , -о, -ы независим; ~ ы е страны независими страни; ~ ы й человек независим човек незнаком || ый, -ая, -ое, -ые; незнаком, -а, -о, -ы непознат, неизвестен; ~ ы е люди непознати хора; ~ а я женщина непозната жена; ~ ы й город непознат град; ^ а я мелодия непозната мелодия; этот человек мне незнаком този човек миенепознат;мысним~ы ниеснегонесе познаваме; мне ~ ы кнйгн этого автора не са ми известии книгите на този автор незначйтельн|| ый, -ая, -ое, -ые; незначйтелен, незначйтельн |а , -о, -ы незначителен; ~ ы й вес незначително тегло; ~ о е расстояние незначи- телно разстояние; ~ а я сумма (дене г) незначи- телна сума неизвестно като с к аз, неизвестно; мне ку­ да он уехал не ми е известно къде зам ина той нензвёстн|| ый, - ая, -ое, - ые; нензвёст |ен, - на, -но, -ны неизвестен; ~ ы й остров неизвестен остров; ~ ы й автор неизвестен автор; могила Неизвестного солдата гробът на Незнайния воин ней еж. она нейтралитет, - а м неутралитет; соблюдать ~ пазя неутралитет; нарушить ~ наруша неутра- литета нейтральн II ый, - ая, - ое, - ые; нейтрален, нейтральн |а, -о, -ы неутрален; ~ о е госу­ дарство неутрална държава некогда като сказ., с инф. нямам време; ~ написать письмо нямам време да напиша писмо; мне сегодня ~ днес нямам време нёкоторЦ ый, - ая, - ое, - ые мест. I {мн. няма) някой, известен; прошло ~ о е время мина известно време; машйна остановилась на ~ о м расстоянии от нас колата спря на известно НЕД разстояние от нас 2 (само мн. ) някой; ~ ы е студенты уже сдали экзамены някой сту- денти вече си взеха изпитите; ~ ы е нз друзей уехали някой от приятелнте ми заминаха; в ~ ы х домах горел свет в някой къщи светеше 3 като същ. нёкотор|ые, -ых мн. (за хора) някой; все слушали с интерёсом, ~ ы е смеялись всички слушаха с интерес, някой се смееха некрасив|| ый, - ая, -ое, - ые; некраейв, -а, - о, -ы некрасив, грозен; ~ ы й человёк грозен човек; ~ о е лицо некрасиво лице; ~ о е здание некрасиво здание; он очень иекраейв той е много грозен нёкуда парен, с инф. (не бъркай с негде) няма къде; мне — пойтй вечером няма къде да отида вечер ( т а ) ; ~ положйть кнйгн няма къде да сложа книгите; ~ повесить пальто няма къде да закача палтото нельзя като сказ., с инф. (против, мож­ но) 1 не може, не бива, не трябва, забранено е; здесь ~ шумёть тук е забранено да се вдига шум; тебе ~ много читать ти не бива да че- теш много 2 (ср . невозможно) не може, невъзможно е; ~ жить без воды невъзможно е да се живее без вода; эту задачу ~ решйть тази задача не може да се реши нём вж. он, оно немёдленно парен, незабавно, веднага; ~ прийти дойда веднага; ~ пошлй телеграмму незабавно (из)прати телеграма; сообщите ~ ваш адрес не забавно съобщете адреса си немного парен. 1 кого-чего, често като сказ, (ср . мало) мал ко; выпить ~ воды пийна малко вода; у нас осталось ~ врёменн остана ни малко време: снёгу в этом году было ~ снегът тази година беше малко 2 (с глаголи, прил., парен.) малко; ~ отдохнуть, поговорить, почитать малко да си почина, да поприказвам, да почета; он ~ устал той малко се умори; она была ~ бледна тя беше малко бледа; мне было ~ грустно беше ми малко тъжно ненави|| деть, -ж у, -дишь, -дят нес в. кого - нто ненавиждам, мразя; ~ д е т ь врага мразя врага нёнавист|| ь, - и ж ненавист, омраза; ~ ь к врагу ненавист към врага необходймо като сказ., често кому-чему, с инф. необходимо е; трябва; вам ~ отдохнуть необходимо ви е да си починете; эту работу ~ переделать това нещо трябва да се прерабо- ти необходймостЦ ь, - н ж необходимое^ ~ь отдыха необходимост от почивка; предмёты первой ~ н предмети от първа необходимост; делать что по ~ н правя нещо по необходимост необходйм|| ый, -ая, -ое, -ые; необходйм, -а, -о, -ы необходим; взять в библиотеке ~ у ю кнйгу взема от библиотеката необходимата кни­ га; эта кнйга ~ а мне для работы тази книга НЕО 136
НЕО НЕС Н ми е необходима за работа; ему необходим отдых необходима му е почивка необыкновённЦ ый, - а я , -ое, -ые необикновен; ~ а я тишина необикновена тишина; женщина ~ о й красоты необикновено красива жена необычн|| ый, -ая, -ое, -ые; необыч[ен, -на, - но, -ны необичаен, непривичен; он вернулся домой в ~ое время той се върна в къщи в необичайно време неожиданно парен , неочаквано, ненадейно; отец вернулся ~ бащата се върна ненадейно неожйданн|| ый, - ая, -ое, - ые неочакван, ненадеен; ~ а я встреча неочаквана среща; ~ ы й приезд внезапно пристигане; ~ о е из­ вестие неочаквано известие неопределённ|| ый, - а я , - о е , - ые неопределен; человек ~ о г о возраста човек на неопределена възраст; идти в ~ о м направлении вървя в неопределена посока; расстаться на ~ о е время раз деля се за неопределено време ф ~ а я форма глагола грам. неопределена форма на глагола (инфинитив) неподвижно парен , неподвижно; стоять ~ стоя неподвижно неподвйжнЦ ый, -ая, -ое, -ые; неподвнж|ен, - на, -но, -ны неподвижен; ~ ы й предмёт не­ подвижен предмет непонятнЦ ый, -ая, -ое, -ые; непонят[ен, -на, - но, -ны непонятен, неразбран, неясен; ~ ы й язык непонятен език; ~ о е слово непонятна дума; ~ а я задача неясна задача непосрёдственно парен , непосредствено; об- ратйться ~ к министру обърна се непосредст­ вено към министъра непосрёдственнЦ ый, - ая , -ое, -ые непосредст­ вен, пряк; ~ ы й начальник пряк началник; ~ а я причина аварии непосредствената при­ чина за аварията; результат ~ ы х наблюдений резултат от преки наблюдения неправд|| а, -ы ж лъжа, неистина; сказать ~ у излъжа неправильно парен, неправилно, (по) грешно; ~ решить задачу реша задачата грешно неправнльн|| ый, - а я , -ое, - ые; неправилен, неправнльн |а, -о, -ы неправилен, погрешен; ~ ы й отвёт, перевод неправилен отговор, превод; ~ ы й диагноз погрешна диагноза; ~ о е воспи­ тание неправилно възпитание непрерывно парен , непрекъснато, постоянно; ~ шли дожди непрекъснато валяха дъждове непрерывный, -ая, - ое, -ые; непрерывен, - на, -но, -ны непрекъснат, постоянен; ~ ы й по­ ток людей непрекъснат поток (от) хора непринуждённо парен , непринудено; вести себя ~ държа се непринудено непринуждённый, - а я , - о е, -ые непринуден; ~ ы й разговор непринуден разговор; ~ ы е двн- жёния естествени движения неприятно п а р ен , неприятно непрнятност|| ь, -н ж неприятност; случилась ~ ъ случи се неприятност; у него большие ~ н той има големи неприятности непрнятн|| ый, -ая, -ое, -ые; непрнят|ен, -на, - но, -ны неприятен; ~ ы й запах неприятна ми- ризма; ~ о е лицо неприятно лице; ~ ы й раз­ говор неприятен разговор; ~ о е нзвёстне не­ приятно известие; этот человек мне неприятен този човек ми е неприятен непромокаем || ый, - ая , -ое, -ые непромокаем; ~ а я обувь непромокаеми обувки; ~ ы й плащ дъждобран нерв, - а м нерв; удалйть ~ нз зуба извадя нерва от зъба; крепкие ~ ы здрави нерви; у него расстроены ~ ы нервите му не са в ред нёрвнН ый, -ое, -ые иервеи; системв человека нервната система на човека; ~ ы е болезни нервни болести; ~ ы й ребёнок нервно лете нёскольк|| о, -их числ. няколко; ~ о раз някол- к о пъти; ' о лет тому назад преди няколко години; в ~ н х метрах от дома на няколко метра от къщата; купить ~ о книг купя няколко книги; рассказать о чём в ~ н х словах разка- жа за пещо с няколко думи; на собрании вы­ ступило ~ о человек на събранието се изказаха няколко души несмотря на предлог с вип. п. въпреки (че), без да се гледа на, без да се обръща внима­ ние; ~ дождь мы пошли гулять въпреки дъжда отидохме на разходка несовершенный; ~ вид глагола грам. несвър- шен вид на глагола несправедливо парен, несправедливо; ~ об­ винить кого несправедливо обвиня пякого несправедлив!] ый, - ая, -ое, -ые; несправед­ лив, -а, -о, -ы несправедлив; ~ ы й человек несправедлив човек; ~ о е решение, наказание несправедливо решение, наказание нести, нес|у, - ёшь, - ут, мип. нёс, несл|а, -о', -й несв. 1 кого-что (ср. носить в 1 зпан.) нося; ~ чемодан нося куфар; ~ букёт в правой рукё нося букет в дясната си ръка; ~ ребёнка иа руках нося детето на ръце; ~ на спннё мешок нося чувал на гърба си 2 что нося, причинявам; война несёт людям 137
НЕС НИЧ горе н страдания войната носи на хората мъка и страдания О ~ ответственность з а что нося отговорност з а нещо несчасти|| ын, - ая, -ое, ~ые; несчаст|ен, - на, - но, - ны (против, счастливый) нещастен; ~ ы й человек нещастен човек; ~ а я любовь несподелена любов; ~ ы й случай нещастен слу­ чай, злополука несчастьЦ е, - я с нещастие; в их семье произошло большбе ~ е в тяхното семейство се случи голямо нещастие; с ним случилось ~ е с него се случи нещастие О к ~ ю за нещастие нет 1 частица {против. да; ср. не) не; вы читали эту кнйгу?— ~ , не читал четохте ли тая книга?— не, не съм (я чел); ты хочешь чаю?— ~ искаш ли чай?— не; мы пойдём в театр завт­ ра?— послезавтра утре ли ще отидем на театър?— не, в други ден; вы готовы или ~ ? готови ли сте или не? 2 безл. като сказ, кого- чего няма(м); у меня ~ этой книги нямам та- зи книга; в этом городе ~ реки в този град няма река; у него ~ свободного времени той няма свободно време; отца ~ дома баща ми го няма в къщи неудобно 1 нареч.. често като сказ., с инф. неудобно; ты сидишь очень ~ (тн) седиш мно­ го неудобно; тебе ~ здесь сидеть не ти е удобно да седиш тук; за этим столом ~ писать на тази маса е неудобно да се пише 2 безл. като сказ, кому неудобно; ему ~ беспокоить в а с неудобно му е да ви безпокои; мне что я забыл о вашей просьбе неудобно ми е, че забравих (за) молбата ви неудобн|| ый, -ая, -ое, -ые; неудоб|ен, - на, - но, -ны неудобен; ~ а я обувь неудобни обув­ ки; ~ о е место неудобно място неужели частица {ср. разве) нима, мигар, истина ли е?, възможно ли е?; ^ вы не чи­ тали этого романа? нима не сте чели този ро­ ман?; ~ он согласился? нима той се съглаеи? нефт|| ь, -и ж нефт, петрол; в афта; добывать ~ ь добивам нефт; получать из ~ и бензин получавам от петрола бензин нечаянно нареч. 1 без да искам, неволно; я вас ^ толкнул блъсиах ви без да искам 2 неочаквано, внезапно; ~ встретить кого неочак- вано срещна некого нечего (род. я .) , дат. нечему, твор. нечем, предл. не о чем мест, с инф. няма какво; ~ рас­ сказать няма какво да раякажа; мне ~ делать няма какво да правя; нечему радоваться няма на какво да се радвам; нам не о чем говорить няма за какво да говорим ни 1 частица пи(то); он не сказал ни слова той не каза нито дума; я ии разу не был на море нито веднаж не съм бил на море; в ком­ нате нет ни одной картины в стаята няма пито едва картина 2 съ ю з ни... ни... нито... пито...; у меня иет ни карандаша, ни ручки нямам нито молив, нито писалка; ребёнок ещё не умеет ни читать, ни писать детето още не знае нито да чете, нито да пише нигде нареч. (не бъркай с никуда; против. везде) никъде; он ~ не мог найти свой очки той никъде не можете да намери очилата си ниже неизм. 1 сравн. ст. на нйзкий по-нисък 2 ср авн. ст. на низко по-ниско; повесь картйиу ~ закачи картината по-ниско нйжн|| нй, -яя, -ее, - не (против, верхний) долей; ~ я я полка долей рафт; ~ я я ветка дерева долей клон на дървото; ~ е е бельё белье; ~ я я рубашка фланел(к)а нйзк|| ий, - ая, -ое, -ие; низок, низка, нйзк|о, -и и ннзкй; сравн . ст. ниже (против, высокий) нисък; ~и й дом ниска къща; ~ о е дерево ниско дърво; ~ и й рост нисък ръет; ~ а я темпе­ ратура, цена ниска температура, цена; ~ о е качество ниско качество нйзко, сравн. ст. нйже нареч. (против. вы­ соко) ниско; самолёт летйт ~ над землёй само- летът лети ниско над земята никак нареч. никак, по никакъв, по никой начин; он ~ не мог решить задачу той не можете да реши задачата по никакъв начин никакj|ой, -ая, -ое, -йе мест, никакъв; ие испытывать ~ о й радости не изпитвам никаква радост; ие знать ~ й х забот не познавам ни- какви грижи; нет ~ й х книг няма никакви книги никогда нареч. (против. всегда) нйкога; мы ~ не увидимся няма да се видим нйкога никто, никого, никому, никого, никем, ни о ком мест, нйкой; ~ не опоздал никой не е закъснял; в комнате никого нет в стаята няма никой; он никому не рассказал об этом той на никого не разказа за това; я никого не видел никого не видях; он прошёл никем не замечен­ ный той мина не забелязан от никого; ты ни о ком не заботишься ти за никого не се гри- жиш никуда нареч. (не бъркай с нигде) никъде; сегодня я ~ не пойду днес никъде няма да ходя нйткЦ а, - и, мп. нйт|ки, - ок, -кам ж (не бъркай с конец) нишка, конец; шёлковая ~ а копринена нишка; иголка с ~ о й игла и конец; шить чёрными ~ а м и шия с черни конци нитЦ ь. -иж нишка; тонкая ~ьтънка нишка иих вж. они ничего 1 нареч. горе-долу, доста добре, снос­ но; как вы себя чувствуете?— ~ как се чувст­ вувате?- горе-долу; как (вы) живете?— ~ как сте? —горе-долу 2 като сказ, нишо, няма нито, няма значение; я вас толкнул, извиийте, по­ жалуйста ------блъсиах ви, пзвинете — нищо О ~ подобного нищо подобно ничто, ничего, ничему, ничем, ни о чём мест. нйщо; его не интересует нишо не го инте- 138
нищ нос н ресува; ничего не случилось нищо не се е слу­ чило; он ничему не радуется нищо не го радва; ты ничем не интересуешься ти от нищо не се интересуваш; я нн о чём вас не спрашиваю за нищо не ви питам ннщет|| а , -ы ж нищета, сиромашия, мизерия; жнть в ~ё живея в нищета; бороться с ~ой боря се със сиромашията но с ъ ю з во; ребёнок здоров, но бледен детето е здраво, но бледо; он много работал, но не устал той много работи, ио не се измори новогодн|| нй, -яя, -ее, - не новогодишен; ~яя ночь новогодишна нощ; ~ н й вечер но- вогодишна вечер; ~ я я ёлка новогодишна ел ха; ~ н е поздравления новогодишни поздравления новостН ь, -н, мн. - н, -ей ж 1 новина; сооб­ щить интересную ~ ь съобщя интересна нови­ на; узнать последние ~ н науча последните новини; какйе у вас ~ н ? какви новини имате? 2 новост, ново нещо; ~ н науки н техники но­ вости в науката и техниката нов|1 ый, -ая, -ое, -ые; нов, нова, нов]о, -ы и новы (против. старый II) нов; ~ ы й дом нова къща; ~ы й город нов град; ~ а я мебель- нови мебели; ~ ы й метод работы нов метод на работа; ~ о е изобретение ново изобретение; автомобиль ~ о й марки нова марка кола; ~ ы й учйтель, директор нов учител, директор; ~ о е издание кнйгн ново издание на книгата; жнть на ~ о м месте живея на ново място; ~ а я мода нова мода; установйть ~ ы е порядки въведа нов ред О Новый год Нова година ног|| а, -й, вин. ногу, мн. ноги, ног, ногам ж крак, нога; правая ~ а десен (десният) крак; наступить кому на ~ у настъпя никого по крака; встать на ~ н изправя се О бежать со всех ног тичам с всички сили ног|| оть, -тя, мн. - т и, -тёй м нокът, длинные, короткие ~ т я дълги, къси нокти; стрнчь ~ т и подрязвам (си ) ноктите нож, - а м нож; острый, тупой ~ остър, тъп нож; кухонный ~ готварски нож; перочин­ ный ~ джобно ножче; отрезать ~ о м кусок хлеба отрежа с нож (а) парче хляб; положить на стол ~ й , ложки, вилки сложа на масата ножове, лъжици и вилици ножк|| а, - н, мн. нбж |кн, - ек, -камж1 краче; детская ~ а детско краче 2 крак; ~ а кресла кракът на креслото; стол на трёх ~ а х маса с три крака ножниц|| ы, ножниц мн. ножици, ножица; стрнчь волосы ~ а м и подрязвам косата си с ножица нол|| ь, -я и нул|| ь, - я м нула; темпера­ тура воздуха ~ ь градусов темлературата на въздуха е нула градуса; температура воздуха ниже ~ я температурата на въздуха е под нулата; результат матча д в а ----- ь резултатът от мача е два на нула номер, -а, мн. - а, -ов м 1 номер; порядко­ вый ~ поредей номер; ~ дома номер на къщата; ~ телефона телефонен номер; кварти­ ра ~ десять десети апартамент 2 брой; пос­ ледний ~ газеты последният брей на вестника; получить октябрьский ~ журнала получа ок- томврийския брой на списанието 3 стая; зака ­ зать ~ в гостйннце запазя стая в хотел(а); ваш ~ на четвёртом этаже стаята ви е на четвъртия етаж; вот ключ от вашего ~ а ето ключът от стаята ви 4 номер, изпълнение; лучший ~ программы най-хубавият номер в програмата; цирковые ~ а циркови номера иормЦ а, -ы ж норма; выдавать что по ~ е давам нещ о според нормата; высокая, нйзкая дневная ~ а висока, ниска дневна норма; выполнить ^ у на сто двадцать процентов из- пълня нормата сн (със) 120 на сто; ~ ы лите­ ратурного пронзношёння правоговорни норм и; ~ы поведения норм и(те) на поведение (т о ); ~ы выработки трудови нор ми; сверх ~ ы над нормата; ниже ~ ы под нормата Опрнйтй в нормализирам се нормально парен. нормал но; развиваться ~ развивам се нормално нормальнЦ ый, - ая, -ое, -ые; нормален, нор­ мальна, -о, -ы нормален; ~ая температура иормална температура; ~ ы е условия труда нормални условия за труд нос, -а, предл. о -е, на -у, мн. -ы, -ов м нос; маленький, краейвый ~ малък, красив нос; курносый ~ чип нос; вздёрнутый ~ вирнат нос; ~ собаки носът на кучето; сидеть на ~ у лбдкн седя на носа на лодката О на съвсем скоро; экзамены на ~ у изпитите вече започват; вешать ~ омърлушвам се 139
нос носильщик, - а м носач, хамалин; взять ~ а дам багажа на носач носйть, ношу, нос |ишь, -ят несв. 1 кого-что (ср. нести в 1 знач.) нося; ~ дрова из сарая нося дърва от бараката; ~ ребёнка на руках нося детето на ръце 2 что нося, ходя с; ~ ко­ роткое пальто нося късо палто; ~ модные туфли нося модерни обувки; ~ кольцо, очки нося пръстен, очила 3 что нося, имам; ~ фа­ милию мужа нося фамилното име на мъжа си; улица носит ймя известного писателя улицата носи името на известен писател носк|| й, -ов мн. (ед. нос|ок, -ка м){не бъркай с чулкй) чорапи (къси); детские, мужскйе ~ й детски, мъжки чорапи; надеть ~ й Носки обуя чорапн; снять ~ й събуя чорапите; ходйть, остаться в одних ~ а х ходя, остана но чорапи носов|| ой, -ая, -ое, -ые носен; ~ой платок носна кърпа нот11а I, -ы ж нота; петь, играть по ~ам Ноты пея, свиря по ноти; на рояле лежали ~ ы на рояла имаше ноти нот|| а II, -ы ж нота; послать ~ у протеста изпратя протестна нота ночевать, ночу|ю, -ешь, -ют несв. нощувам; ~ в гостйнице нощувам в хотел ночн|| ой, -ая, -ое, -ые нощен; ~ое время нощно време; ~ о й поезд нощен влак; ~ а я прогулка нощна разходка; ~ а я рубашка нощ- ница ноч[[ ь, -и, мн. -и, -ей ж нощ; тёмная ~ ь тъмна нощ; работать до самой ~ и работя до късно вечерта; в ~ ь на воскресенье в събота срещу неделя О белые ~ и бели нощи; спокойной ~ н ! лека нощ! ночью нареч. нощем, през нощта; днём и ~ денем и нощем; ~ больной плохо спал през нощта болният лошо спа; поезд уходит ~ влакът заминава през нощта ноябри ь, - я м ноември; родйться в ~ ё родя се през ноември; приехать в ~ ё дойда О през ноември; Седьмое ~ я — праздник Велй кой Октябрьской социалистйческой революции Седми ноември е празник на Великата октомв рийска социалистическа революция нрав|| иться, -люсь, -ишься, -ятся несв. (се. понравиться) кому харесвам (се), нравя се; мне ~и тся эта девушка харесва ми тази де- войка; ему ~ и т ся гулять здесь харесва му да се разхожда тук; вам ~ я т с я эти духй? харесва- те ли този парфюм?; публике ~ и т с я картйна публиката харесва картината нужд|| а, -ы, мн. нужды, нужд ж 1 нужда, бедност; испытывать ~ у , жить в ~ ё живея в бедност, мизерствувам 2 иужда, потребност, необходимост; нужды трудящихся нуждите на трудещите се; в этом нет ~ ы няма нужда от това; испытывать ~ у в деньгах, в помощи имам нужда от пари, от иомощ нужда|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. 1 нуж- дая се, мизерствувам; после смерти отца семья несколько лет ~ л а с ь след смъртта на бащ ата семейството няколко години мизерству- ваше 2 в ком-чём нуждая се, имам нужда, потребност; ~ т ь с я в помощи, в лечении, в отдыхе имам нужда от помощ, от лечение, от почивка нужно безл. като сказ., често кому-чему, с инф., кого-что и чего {ср. надо) трябва, нужно е, потребно е; вам ~ быть внимательнее трябва да бъдете по-внимателен; это письмо ~ отпра­ вить немедленно това писмо трябва да се изпрати незабавно; мне ~ поговорить с вами трябва да поговоря с вас нужн|| ый, - ая, -ое, - ые; нужен, нужна, нужно, нужны нужен, потребен; купйть ~ ы й учебник купя нужния учебник; взять с собой самые ~ ы е вещи взема със себе си най- необходимите неща; эти кнйги мне больше не ~ ы тез и книги повече не ми трябват нуль вж. ноль нюха|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. что {не бъркай с пахнуть) мириша {нещо)\ ~ т ь цветы мириша цветята О о, об {пред дума, започващи с гласни или с някои съгласни: об отце, об лёд, об руку), обо (например: обо мне, обо что-нибудь) предлог 1 с предл. п. за; мечты о славе мечти за слава; лекция о воспитании лекция за възпита- нието; думать о кнйге мисля за книгата; го­ ворить о прошлом говоря за миналото; расска­ за ть обо всём разкажа за всичко; заботиться о детях грижа се за децата; скучать об отце мъчно(ми)езабаща(ми)2свин.п.о,на; удариться о камень ударя се о камък 140
оба, обоих м, с (и) двата, (и) двамата; (и) двете; обе, обеих ж числ. (и) двете; ~ мальчика (и) двете момчета; ~ глаза (и) двете очи; обе девочки (и) двете момиченца; обеими руками с двете ръце; я знаю их обоих {двух мужчин или мужчину и женщину) поз- навам ги и двамата; я знаю обеих (двух женщин) познавам ги и двете обвин|| йть, -ю, -ишь, -ят св. (несв. обвинять) кого в чём обвиня; ~йть кого в преступлении обвиня н я к о г о в престъплеиие обвиня|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обвинйть) кого в чём обвинявам; я его ни в чём не ~ю в нищо не го обвинявам обдума|| ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. обду­ мывать) что обмисля; ваше предложение надо ~ть вашето предложение трябва да се обмисли обдумыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. об­ думать) что обмислям; ~ т ь ответ обмислям отговора; ~ т ь план работы обмислям плана за работа обед, - а м обед, обяд; ~ из трёх блюд обед от 3ястия;унасна~ имамезаобед;чтоу вас было на ~ ? какво обядвахте?; готовить ~ готвя обед; пригласйть на ~ поканя на обед; опоздать к ~ у закъснея за обед (а); встре­ чаться за ~ о м срещаме се по време на обед; позвонйте мне после ~ а обадете ми се по те- лефона след обед обеда|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. пообедать) обядвам; ~ т ь дома обядвам в къщи о беденнКый, -ая, -ое, -ые обеден; ~ы й пере­ рыв обедна почивка; ~ ы й стол маса за ядене ОБА Обезьяна обезьян|| а , -ы ж маймуна оберн|| уться, -усь, -ёшься, -утся св. (несв. оборачиваться) обърна се; дуть ся назад обър- на се назад обеспечении е, -я с осигуряване, обезпечаване обеспёчива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обес­ печить) кого-чт о кем-чем осигурявам; обезпе­ ча вам; ~ т ь выполнение плана осигурявам из- пълнението на плана; ~ т ь завод машйнами обезпечавам завода с машини обеспеч|| ить, -у, -ишь, -ат св. (несв. обеспе­ чивать) кого-что кем-чем осигуря; обезпеча; ~ить мир во всём мйре осигуря мира в цели« свят; ~ и т ь школу учебниками обезпеча учи- лището с учебници обещани|| е, -я с обещание; выполнить, нару­ шить ~ е изпълня, наруша обещанието си; он дал ~ е приехать той обеща да дойде обеща|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. и св . с инф. что и със съюз что обещавам/обещая; он ~ л вернуться (что вернётся) завтра той обеща дг се върне (че ще се върне) утре; я ~ л эту кнй- гу товарищу обещах тази книга на другаря си обзор, - а м преглед; международный ~ меж­ дународен преглед; сделать ~ печати направя преглед на печата обйд|| а, -ы ж обида; плакать от ~ ы плачг от обида; он не забывает обйд той не забравя обидите О быть в ~ е на кого обиден съм нс някого; яне в ~е на вас несъм виобиден: не давать/не дать в ~ у кого застъпвам се/за стъпя се, не позволявам/не позволя да обидят някого обй|| деть, -жу, -дишь, -дят св. (несв. оби­ жать) кого обидя; ~деть кого свойм замеча­ нием обидя някого със забележката си; кто тебя ~ дел? кой те обиди? обй|| деться, -жусь, -дишься, -дятся св. (несв. обижаться) на кого-что и без доп. обидя се; он ~делся и ушёл той се обиди и си отиде; за что ты на меня ~ делся? за какво ми се обиди? обйдно нареч. и безл. като сказ, обидно; мне ~ обидно ми е обйдн|| ый, -ая, -ое, -ые; обйд|ен, -на, -но, -ны обиден; ~ ы е слова обидни думи обижа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обйдеть) кого обиждам обижа|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. обйдеться) на кого-что и б ез доп. обиждам се; не ~йся на мой слова не се обиждай от ду- мите ми обладаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. чем притежа- вам, обладавам, имам; СССР ~ е т большими за­ пасами угля СССР прнтежава големи запаси въглища; ~ т ь опытом, знаниями имам опит, знания облак||о, -а, мн. - а, -ов с (ср. туча) облак; грозовые ~ а буре нос ни облаци; самолёт летел над ~ а м и самолетът летеше над обладите; ~ о пыли над дорогой облак прах над пътя области|| ой, - ая, -ое, -ые областей; ~ о й центр областей център; ~ а я конференция областна конференция; ~ а я газе та областей вестник област|| ь, -и, мн. -и, -ей ж облает; Московская ~ ь Московска облает; горная ~ ь планинска облает; ~ ь наводнения областта на наводне- нието; новая ~ ь знаний нова облает на знания- та; подъём во всех ~ я х народного хозяйства подем във всички области на народното сто­ па нство обл о 141
▼ ОБЛ ОБО облегча|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. облег- чйть) что кому облекчавам; ~ т ь труд облекча- вам труда облегч|| йть, -у, -йшь, -ат св. {несв. облег­ чать) что кому облекча; ~ й т ь условия жизни облекча условията за живот облетаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. {св. облететь) 1 что и вокруг чего прелитам, обикалям (с лете- н е ) ;~ т ь земной шар обикалям земното кълбо 2 {само 3 л.) опадва, окапва; осенью листья ~ ю т есента листата окапват обле|| тёть, -чу, -тишь, -тят св. {несв. обле­ тать) 1 что и вокруг чего прелетя, обиколя (с летене); ~ т ё т ь Луну, вокруг Луны обиколя Луната 2 {само 3 л.) опада, окапе облик, - а м облик, външен вид; внешний ~ че­ ловека външният вид на човека; моральный ~ комсомольца моралният облик на комсомолеца обложкЛ а, -и, мн. облож (ки, -ек, -кам ж корица; книга в красивой ~ е книга с красива корица обман, - а м измама, лъжа; совершить ~ измамя обман[| уть, -у, обман |ешь, -ут св. {несв. об­ манывать) кого измамя, излъжа; вы меня ~ули излъгахте ме обманыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обма­ нуть) кого мамя, нзмамвам, излъгвам обмен, - а м обмяна, обмен, размяна; ~ опы­ том обмяна на опит; ~ валюты обмяна на чуж­ да валута О ~ веществ обмяна на веществата обмёниваН ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обме­ нять) кого-чт о обменям, разменяй, сменяй обменя|| ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. обмё- нивать) кого-что обменя, разменя, сменя; маль­ чик ~ л свой марки иа кнйгу момчето размени марките си срещу книга (та) обнаруживал ть, -ю, - ешь, - ют несв. (св. обнаружить) 1 кого-что намирам, открнвам, разкривам; ~ т ь противника откривам против­ ника 2 что откривам, показвам, проявявам; ~ т ь свою радость проявявам радостта си обнаруж)! ить, -у, -ишь, -ат св. (несв. обна­ руживать) 1 кого-что намеря, открия, разкрия; ~ить книгу в столе намеря книгата в чекмед- жето (на масата) 2 что открия, покажа, прояви; мальчик ~ и л способности к музыке момчето прояви музикални способности обнимаЛ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обнять) кого-что прегръщам, обгръщам; ~ т ь друга, лю­ бимую де вуш ку прегръщам приятеля си, лю- бимото момиче обнимаЛ ться, -ю сь, -ешься, -ются несв. (св. обняться) с кем прегръщам се обнять, обниму, обнйм|ешь, - ут, мин. обнял, обняла, обнял |о, -и св. (несв. обнимать) кого- что прегърна, обгърна обняться, обнимусь, обннм |ешься, -утся, мин. обнял |ся, -а сь, -ось, -йсь св. (несв. обниматься) с кем прегърна се; ~ при встрёче прегърнем се при среща; ~ с матерью прегърна се с майка си обо вж. о обобщал ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обоб­ щить) что обобщавам; ~ т ь свой наблюдёния обобщавам наблюденията си обобщ|| йть, -у, -йшь, -ат св. (несв. обобщать) что обобщи; ~ й т ь опыт лучших рабочих обобщи опита на най-добрите работници обога|| тйть, -щу, -тйшь, -тят св. (несв. обо­ гащать) кого-что чем обогати обогаща|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обога- тйть) кого-что чем обогатявам; ~ т ь науку, литературу обогатявам науката, литерату- рата обозначал ть, -ю, -ешь, -ют несв. что 1 (св. обозначить) означавам, отбелязвам; ~ т ь на карте города и сёла означавам на картата градо- вете и селата 2 (само несв.. само 3 л.) озьа- чава; что ~ е т это слово? какво означава тази дума? обозначал ться, -ется, -ются несв. означава се; этот звук ~ется буквой «ё» този звук се означава с буквата ё обозначении е, -я с 1 означаване, отбелязва- не 2 знак; условные ~ я условии знаци, легенда обозначу ить, -у, -ишь, -ат св. (несв. обозна­ чать в 1 знач.) что означа, отбележа; ~ить гра- нйцы у частка отбележа границите на участъка обозрёни|| е, -я с преглед, обзор; междуна­ родное ~ е международен преглед обойЦ тй, -ду, -дёшь, -дут, мин. обош|ёл, -л а , -л6, -лй св. (несв. обходйть) кого-что 1 заоби­ коля; ~ т й вокруг дома заобиколя къщата 2 обиколя, обходя; ~ т й весь парк обиколя целия парк; ~ т й всех знакомых обиколя всички по- знати обойЦ тйсь, -дусь, -дёшься, -дутся, мин. обо- ш|ёлся, -лась, -лось, -лйсь св. (несв. обходйть- ся) 1 задоволя се, мина; ~тйсь без помощника мина без помощник 2 (само 3 л.) струва, излезе; поездка обошлась мне в сто рублей пътуването ми струваше 100 рубли обоняниЛ е, - я с обоняние; нос — орган ~ я носът е орган на обонянието; у собак хорошее ~ е кучетата имат добро обоняние оборачиваЦ ться, -ю сь, - ешься, -ются несв. (св. обернуться) обръщам се; ~ т ь с я назад обръщам се назад; идй ине ~йся върви и не се обръщай оборбнЛ а, -ы ж отбрана; ~ а Ленинграда отбраната на Ленинград; укреплять ~ у страны укрепвам отбраната на страната; прорвать ~ у протйвиика пробия отбраната на противника оборудован^! е, -я с оборудване; инсталация; обзавеждане; новое ~ е для завода ново оборуд­ ване за завода; ~ е школьного физйческого ка­ бинета обзавеждане на кабинета по физика в училището 142
ОБО ОБС О обострении е, -я с изостряне; ~ е противо­ речий изостряне на противоречията обостри йть, -ю, - ишь, - я т св. (несв. обо­ стрять) ч то изостря; ~ йть международную обстановку изостря международната обстанов­ ка обостри йться, - йтся, -ятся св. (несв. обо­ стряться) изостри се; боль ~ й л а с ь болката се засили обостри || ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обо- стрйть) что изострям; ~ т ь отношения между кем изострям отношенията между някого обостри|| ться, -ется, -ются несв. (св. обо- стрйться) изостря се; противоречия ~ ю т с я противоречията се изострят обрабатыва|| ть , -ю, - ешь, -ют несв. (св. обработать) что обработвам; ~ т ь землю обра- ботвам земята обработан ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. обра­ батывать) что обработя обработки а, -и ж обработване, обработка; ~а землй обработване на земята; подвергать что ~ е подлагам нещо на обработване обрад|| овать, - ую, - уешь, -уют св. (несв. радовать) кого зарадвам; меня ~овало твоё письмо зарадва ме писмото ти обрадоваться, обраду|юсь, -ешься, -ются св. (н есв. радоваться) кому-чему зарадвам се; ~ встрече с другом зарадвам се на срещата с приятеля си образ, - а м 1 чего начин; ~ действий начин на действия; ~ мыслей начин на мислене; изменйть ~ жйзни нроменя начина си на живот 2 в твор. пад. с прил. или мест, се употр. като парен, начин; какйм ~ом ? по какъв начин?; главным ~ о м предимно, главно; такйм ~ о м по такъв начин, така; решйтельным ~ ом реши- телно; самым внимательным ~ о м най-внима- тел но образ|| ёц, -цам I мостра, образец; ~цы то­ варов мостри (на стоните) 2 образец; ~ ё ц му­ жества образец на мъжество; он служйл ~цом для товарищей той служеше за образец на дру­ га рите си образовании е, -я с 1 образуване, създаване; ~ е комйссии създаване на комисия; ~ е госу­ дарства създаване на държавата 2 образова­ ние; народное ~ е народно образование; право на ~ е право на образование; начальное, сред­ нее, высшее ~ е основно, средно, в и с те образо­ вание; получйть ~ е получа образование; дать детям ~ е дам на децата образование образ || овать, -ую, -уешь, -уют несв. и св. (мин. само св .) что образувам, създавам/съз- дам; ~ о в а т ь комйссию, театр създавам/създам комисия, театър образ|| оваться, - уется, -уются несв. и св. (мин. само св .) образува се, създава се/съз- даде се обрат йть, обра |щу, -тишь, -тят св. (несв. обращать) что 1 обърна, насоча; ~ взгл яд на кого обърна поглед към някого 2 во что обърна, превърна О ~ внимание на кого-что обърна внимание на някого-нещо обратйться, обра|щусь, -тйшься, - тятся св. 1 (несв. обращаться в / знач.) к кому, куда обърна се, насоча се; отнеса се; ~ к кому с вопросом обърна се към някого с въпрос; ~ к врачу обърна се към лекар 2 (несв. обращать­ ся във 2 знач.) во что обърна се, пре­ върна се; вода обратйлась в пар водата се превърна в пара обратно нареч. (куда?; ср. назад в 1 знач.) обратно; вернуться ~ върна се обратно; туда мы ехали быстро, а ~ медленно на отиване пъту- вахме бързо, а на връщане бавно; достать из кармана платок и положйть его ~ извадя от джоба си кърпата и я сложа обратно обратн|| ый, -ая, -ое, -ые обратен; ~ а я доро­ га обратен път; пойтй в ~ о м направлении (в ~ у ю сторону) тръгна в обратна посока; ~ а я сторона обложки обратната страна на корица- та ф ~ Ь 1Й адрес адресът на подателя обраща|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обра­ тить) что 1 обръщам, насочвам; ~ т ь взгляд на Кого обръщам поглед към някого 2 во что обръ­ щам, превръщам; ~ т ь жйдкость в пар пре- връщам течността в пара О ~ т ь внимание на кого-что обръщам внимание на някого- нещо обращаться, обраща| юсь, -ешься, -ются несв. 1 (св. обратйться в 1 знач.) к кому, куда обръ­ щам се, насочвам се; отнасям се; ~ с речью к народу обръщам се с реч към народа; ~ за помощью к другу обръщам се за помощ към приятел(я си); ~ к врачу, в милицию, в суд обръщам се към лекар, към милицията, към съда 2 (св. обратйться във 2 знач.) во что обръщам се, превръщам се; вода обращается в пар водата се превръща в пара 3 (само несв.) с кем отнасям се, държа се, третирам; строго ~ с сыном строго се държа със сина си 4 (само н е с в .) с чем служа си, ползвам се; боравя; уметь ~ с машйной умея да боравя с машина (-та); научйться ~ с ружьём науча се да си слу­ жа с пушка(та) обращении е, -я с 1 обращение, апел; ~ е к народу обращение към народа; напечатать ~ е правительства напечатай обращението на пра- вителството 2 обноски, отношение, държан(и)е; хорошее ^ е с детьмй добро отношение към де­ цата 3 боравене, ползване; небрежное ~ е с книгами небрежно боравене с книгите 4 грам . обращение обслуживании е, -я с обслужване; медицйн- ское ~ е медицинско обслужване; быстрое, культурное ~ е покупателей бързо, културно обслужване на купувачите 143
ОБС ОБЪ обслуживай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (с в . об­ служить) кого-что обслужвам; ~ т ь покупа­ телей обслужвам купувачите обслуж|| йть, -у, обслуж|ишь, -ат св. {несв. обслуживать) кого-что обелуж а; ~ й т ь поку­ пателя обслужа купувача обстановки а, -и ж 1 мебели, мебелировка; ~ а квартйры мебелировка (та) на апарта­ мент ( а); ~ а комнаты состояла из стола, сту­ льев и шкафа мебелировката на стаята се със- тоеше от маса, столове и шкаф 2 обстановка, положение; беседа прошла в дружественной ~ е беседата премина в приятелска обстановка; в семье создалась тяжёлая ~ а в семейството се създаде тежка обстановка обстоятельств || о, - а с обстоятелство; ~ а де­ ла обстоятелствата; это ~ о изменило его даль­ нейшую жизнь това обстоятелство промени по- нататъшния му живот; ^ а изменйлись обстоя­ тел ствата се промениха; неблагоприятные ~ а неблагоприятни обстоятелства; при какйх ~ а х произошла катастрофа? при какви обстоятелст­ ва стана катастрофата?; по семейным ~ а м по семейни причини Q смотря по ~ а м според об­ стоятелствата обсу|| дйть, -жу, обсуд|ишь, -ят св. {несв. обсуждать) что обсъдя; ~дйть доклад, по­ следний кинофйльм обсъдя доклада, последний филм обсуждаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. {св. обсу­ дить) что обсъждам; ~ т ь план работы обсъж- дам плана за работа обсуждений е, -я с обсъждане; поставить во­ прос на ~ е поставя въпроса на обсъждане; принимать участие в ~ и вземам участие в об- съждаието обувнЦ ой, -ая, -ое, -ые обувен; ~ а я фабри­ ка обувна фабрика; ~ о й магазйн магазин за обувки обув|| ь, -и {мн. няма) ж обувки, обуща; летняя, детская, кожаная ~ ь летни, детски, коже ни обувки обучай ть, -ю, -ешь, -ют несв. {св. обучйть) кого чему и с инф. обучавам, уча; ~ т ь ребёнка чтению уча детето да чете обучений е, -я с обучаване, обучение; ~ е русскому языку обучение (то) по руски език обуч|| йть, -у, обуч|ишь, -ат св. {несв. обу­ чать) кого чему и с инф. обуча, науча обходить, обхожу, обход! ИШЬ, "Ят ввСв. {св. обойтй) кого-что 1 заобикалям; придётся ~ го­ ру ще се наложи да заобикаляме планината 2 обикалям, обхождам; ~ все музеи города обикалям всички музеи на града обходйться, обхожусь, обход |ишься, -ятся несв. {св. обойтйсь) 1 задоволявам се, мина- вам; ~ без словаря минавам без речник 2 {само 3 л .) струва, излиза; обеды обходятся дёшево обедите излизат евтино общежйтиЦ е, -я с общежитие; студенческое ~е студентско общежитие; жить в ~ и жнвея в общежитие общественности ь, -и ж общественост; науч­ ная ~ ь научната общественост общёственнЦ ый, - ая, -ое, - ые обществен; ~ ы й строй обществен строй; ~ ы е отношения обществени отношения; ~ а я жизнь обществен живот; ~ о е мнение обществено мнение; ~ ы е организации обществени организации; ~ о е по­ ручение обществено поръчение; заниматься ~ о й работой занимавам се с обществена ра­ бота; ~ а я собственность обществена собстве- ност обществ К о, - а с 1 общество; человеческое ~ о човешко общество; развйтие ~ а развитие (-то) на обществото 2 дружество; спортйвное ~о спортно дружество; ~ о охотников лов но дружество; ~ о по распространению политй- ческих и научных знаний дружество за раз- пространяване на политически н научни знания общ)! ий, -ая, -ее, -ие общ; ~ее правило общо правило; ~ а я ошйбка обща грешка; ~ е е имущество общ имот; иметь ~ и е прйзнаки нмам общи призиаци; у них ~ и е интересы те имат общи интереси; ~ е е колйчество рабочих общият брой на работниците; ~ а я сумма обща сума; ~ е е впечатление от поездки общото впе­ чатление от пътуването О иаходйть/найтй ~ и й язык с кем намирам/иамеря общ език с някого объединений е, -я с обединяване; ~ е колхо­ зов обединяване на колхозите; ~ е рабочих в профсоюзы обединяване на работниците в проф- съюзн объединЦ йть, -ю, -йшь, -ят св. {несв. объе­ динять) кого-что обедння; ~ й т ь несколько колхозов обединя няколко колхоза О Органи­ зация Объединённых Наций (О О Н ) Органи­ зация на обединените нации (ООН) объединЦ йться, -юсь, -ишься, -ятся св. {несв. объединяться) обединя се объединяй ть, -ю, -ешь, -ют несв. {св. объе- динйть) кого-что обединявам; ~т ъ силы бор­ цов з а мир обединявам силите на борците за мир объединяй ться, -юсь, -ешься, -ются несв. {св. объединйться) обединявам се; трудящиеся ~ ются в борьбе за мир трудещите се се обеди- няват в борбата за мир объект, - а м обект; ~ исследования, изуче­ ния, наблюдения обект на изеледване, на изу- чаване, на наблюдение объектйвнЦ ый, - а я, - о е, -ые; объектйв|ен, - на, -но, -ны обективен; ~ а я действйтельность обективна действителност; ~ ы е причины обек- тивни причини объём, -а м обем; ~ куба обем(ът) на куб; ~ работы обемът на работата 144
ОБЪ ОВО О объяв!! йть, -лк), объяв)ишь, -ят св. (несв. объявлять) что, о чём и със съюз что обявя, известя; судья ~ й л приговор съдията обяви присъдата; по радио ~й л и , что спектакль от­ менён по радиото съобщиха, че спектакълът се отмени О ~ й т ь войну обявя война объявлёни)! е, -я с 1 обявяваие; ~ е войны обявяваие на войната 2 обява; отдел ~ й отдел з а обяви объявляН ть, ~ю, -ешь, -ют несв. (св. объя­ вить) что, о чём и със съюз что обявявам, нз- вестявам; ~т ъ о начале занятий обявявам на- чалото на занятията; ~ т ь кому благодарность изкажа благодарност на някого объяснении е, - я с обясняване, обясиение; ~ е урока обясияване на урока; ~ е происхож­ дения жйзни на Землё обяснение на произхода на живота върху Земята ф ~ е в любвй обяс­ нение в любов объясн|| йть, -ю, -йшь, -ят св. (несв. объяс­ нять) что обясня; ~ й т ь задачу ученику обясня з адач ата на ученика; ~ йть своё отсутствие болезнью обясня отсъствието си с болеет объясн)! йться, -ю сь, -йшься, -ятся св. (несв. объясняться въ в 2 знач.) обясня се; мне нужно ~ йться с вами трябва да се обясня с вас объясни ||ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. объяс­ нить) что обяснявам; ~ т ь правило обясиявам правилото; ~ т ь явления природы обясиявам природните явления объясни]] ться, -юсь, -ешься, -ются несв. 1 (са­ мо несв., сам о 3 л.) чем обяснява се; дължи се на; его плохое настроение ~ е т с я болезнью ло- шото му настроение се дължи на болестта 2 (св. объяснйться) обяснявам се; ~ т ь с я с другом обяснявам се с приятеля си О ~ться в любвй обяснявам се в любов обыкновённ|[ ый, -ая, -ое, -ые; обыкновенен, - на, -но, -ны обикновен; ~ ы й человек обикио- вен човек; ~ ы й случай обикновен случай обычай й, -я м обнчай, навик; старинный ~ й старинен обичай; ~ и народа, страны обичанте на народа, на страиата обычно парен, обикновено; ~ он вставал рано обикновено той ставаше рано; по вече­ рам я ~ бываю дома вечер обикновено съм в къщи обычнЦ ый, -ая, -ое, -ые; обыч |ен, -на, -но, -ны обичаен; начать работу в ~ о е время започна работата в обичайното време; сесть на своё ~ о е место седна на обичайното си място обязан, -а , -о, -ы с инф. длъжен съм, задължен съм; каждый человек ~ трудйться всеки човек е длъжен да се труди; он ~ сдать экзамены до первого числа той трябва да вземе изпитите до иървн обязанности ь, -и ж задължен не; выполнять свой ~ и изнълнявам своите задължения; рас- пределйть ~ и между членами комиссии разпре- деля задълженията между членовете на коми- сията обязательно парен, непременно, задължител- но, обезателно; эту работу надо ~ сделать сегодня трябва да свършим тази работа непре­ менно днес; я ~ приду непременно ще дойда обязательн!! ый, -ая, -ое, -ые задължителен, обезателен; ~ о е посещение занятий задължи- телно посещение на занятнята; порядок, ~ ы й для всех ред, задължителен за всичкн; в ~ о м порядке задължнтел но обязательств [| о, -а с задължение; обещание; социалистическое ~ о социалистическо обеща­ ние; взять на себя ~ о повысить качество про­ дукции поема задължение да повиша качеството на продукцията; выполнить свой ~ а изпълня задълженията си овальнЦ ый, - ая, -ое, -ые овален; зеркало в ~ о й раме огледало в овална рамка; клумба ~ о й формы цветна леха с овална форма овёс, овса м овёс; кормить лошадь овсом храня коня с овес овладевай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. овла­ деть) 1 кем-чем овладявам, завземам; ~ т ь крепостью овладявам креността 2 (само 3 л.) кем овладява, обхваща; тревога ~ л а людьмй тревога обземаше хората 3 чем овладявам, усвоявам; ~ т ь знаниями овладявам знаиията овладё!! ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. овладе­ вать) 1 кем-чем овлаДея, завзема; ~ т ь горо­ дом овладев града 2 (само 3 л.) кем овладее, обхване; страх ~ л людьмй страх обхвана хора­ та 3 чем овладел, усвоя; ~ т ь новой профессией овладев нова професия; ~ т ь за год русским языком овл адея за едиа година руски език овощи, овощей мн. зеленчук, зеленчуци, зар- зават; свежие ~ пресен зарзават; выращивать Овощи 145 10-612
ово ~ отглеждам зеленчуци; снабжать город ранни­ ми овощами снабдявам града с ранни зелен­ чуци овощн|| ой, -ая, -ое, -ые зеленчуков; ~ о й суп супа от зеленчуци, градинарска супа; ~ 6 й ма­ газин магазин за плодове и зеленчуци Овиа овцЦ а, -ы, мн. овцы, овец, овцам ж овца; стадо овец стадо овце оглядываН ться, -юсь, - ешься, - ются несв. (с в . оглянуться) обръщам се, озъртам се; ~ т ь с я назад оглеждам се назад; идти, не ~ясь вървя без да се обръщам оглянуться, оглянусь, оглян |ешься, -утся св. (несв. оглядываться) обърна се, озърна се; быстро ~ н а к ого като се обърна, бързо поглед- на (към) някого огонь, огня м 1 огън; ~ в печи огън в печка- та; сгореть в огне изгоря в огъня; ~ загорелся, вспыхнул огънят илам на; ~ охватил весь дом огънят обхвана цялата къща 2 светлина; за­ жечь, погасить ~ запаля, за гася лампата; видны огни города виждат се светлините на гра ­ да 3 огън, стрелба; открыть ~ започна да стре­ лам; прекратить ~ ирестана да стрелам; идти в атаку под огнём противника тръгвам в атака под огъня на противника О бояться как огня кого-чего боя се от някого-нещо като от огън огород, - а м з ел енчукова градина; посадить в ~ е картофель и огурцы засадя в градината картофи и краставици; работать на ( в) ~ е работя в градината огороди|| ый, -ая, -ое, -ые градински (за зе­ ленчук); ~ ы е растения зеленчуци огорча|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. огор­ чить) кого чем огорчавам; ~ т ь родителей своим поведением огорчавам своите родители с поведението си огорча(( ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. огорчиться) огорчавам се; не ~ й т е с ь , всё будет хорошо не се огорчавайте, всичко ше бъде добре огорч|| йть, -у, -йшь, -ат св. (несв. огорчать) кого чем огорча огорч|| йться, -усь. -йшься, -атся св. (несв. огорчаться) огорча се ограничении е, -я с ограничаване, ограниче­ ние; без ~ я без ограничение огранйчива|| ть , -ю, -ешь, -ют несв. (св. огранйчить) кого-что ограничавам; ~ т ъ чьи права ограничавам нечии права; ~ т ь себя в чём ограничавам се в нещо оди ограничивал ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. ограничиться) чем ограничавам се, задово- лявам се; ~ т ь с я разговорами ограничавам се с разговори огранйч|| ить, -у, - ишь, - ат св. (несв. огранйчивать) кого-что ограиича; ~ и т ь круг знакомых огра нича кръга на позиатите си; поле было ~ е н о лесом полето беше ограничено от гората ограийч|| йться, - усь, -и ш ься, - атся св. (несв. огранйчиваться) чем огра нича се, задоволя се- огромнЛ ый, - ая, -ое, - ые; огром|ен, - на, - но, -ны огромен; ~ ы й дом, сад, лес огромна къща, градина, гора; ~ ы й корабль огромен кораб; ~ о е озеро огромно езеро; ~ а я соба­ к а огромно куче огурН ёц, -ца м краставица; солёный ~ ё ц кисела краставичка; салат из ~ ц о в салата от краставици одева|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. одеть) кого (против, раздевать; не бъркай с надевать) обличим; ~ т ь детей обличам децата одева|| ться, -юсь, - ешься, -ются несв. 1 (св. одеться; против, раздеваться) обличам се; ~ т ь с я быстро, медленно обличам се бързо, бавно 2 (само несв.) обличам се; ~ться со вкусом, по моде облнчам се с вкус, по модата одежд|| а, -ы (мн. няма) ж дрехи, облекло; зимняя, летняя, мужская, женская, детская ~ а зим ни, летни, мъжки, дамски, детски дрехи; снять с себя ~ у и обувь съблека дрехите и събуя обувките си одеколон, - а м одеколон; запах ~ а аромат на одеколон оде||ть, -ну, -нешь, -нут, повел, одень св. (несв. одевать) кого (против, раздеть; не бъркай с надеть) облека; ~ т ь ребёнка облека детето одеться, одён |усь, - ешься, - утся, повел. оденься св. (несв. одеваться в I знач.; против. раздеться) облека се; ~ во всё новое облека се с всичко ново одеял|| о, - а с одеяло; шерстяное ~ о вълнено одеяло; стёганое ~ о юрган; накрыть ребёнка ~ о м завия детето с одеяло одйн, одного м; одна, одной эн: одно, од­ ного с; мн. однй, однйх 1 (само м ед.) числ. едно; ~ помножить натри едно, умножено на три 2 числ. един; ~ дом една къща; одна берёза една бреза; одно окно един прозорец; двадцать ~ человек 21 човек 3 като прил. сам, самичък; он живет ~ той живее сам; она вернулась одна тя се върна сама; детей оставили однйх оставиха децата самички 4 като прил. един (и същ); стоять на одном 146
оди месте стоя на едно място; сидеть за однйм сто­ лом седя на едиа мае а; жить на одной улице живеем на едиа и съща улица; иметь одно мнение с другом имам едно и също мнение с приятеля си; встречаться каждый день в одкб и то же время срещаме се всеки ден но едно и също време 5 мест, (често като съ щ .) один, одного м един; одно, одного с едно; ~ из друзей един от приятелите; ~ з а другйм един след друг; то то другой ту един, ту друг; одно другому не мешает едното не пречи на другото; ~ за всех и все за одного един за всички, всички за един ^- единствен­ ный един единствен, едничък; ~ на а) един срещу друг; б) иасаме, между четири очи; все до одного, все как ~ единодушно, всички до един; ни ~ никой; в ~ голос единодушно; в ~ миг (момент), в одно мгновение за (един) миг; одну минуту! един момент! одинаково парен, едиакво; ~ одеваться едиакво се обличаме одинаковÜ ый, -ая, -ое, -ые; одинаков, -а , -о, - ы еднакъв; ~ ь гй размер еднакъв размер; ~ ы е дома еднакви къщи (сгради); ~ ы е платья еднакви роклн; мальчики ~ о г о роста момчета, еднакви иа ръет одиннадцати ый, -ая, -ое, -ые нисл. единадесе- ти; ~ ы й день единадесети ден; ~ о е место един адесето място одйннадцат|| ь, -и ч а с л. единадесет; ~ ь лет 11 години; ~ ь человек II души одинбкЦ ий, -ая, -ое, -ие; одинок, -а, -о, -и самотен; ~ и й человек самотен човек; ~ а я жизнь самотен живот; ~ и е прогулки самотии разходки; чувствовать себя ~ и м чувствувам се самотен одиночествЦ о, -а с самота, самотност; любйть ~ о обичам самотата; бояться ~ а боя се от самотата; провестй лето в ~ е прекарам лятото в самота однажды парен, веднаж, един път; ~ утром една сутрии; ~ вечером една вечер; ~ ночью едиа нощ; ~ зимой веднаж през зимата однако с ъ ю з обаче, но; он очень торопился, ~ опоздал той много бързаше, обаче зак ъс- ня одновременно парен, едноврёменно, същевре- менно; кончать занятия ~ с товарищем завършвам заиятията едновремеино с другаря си одновремённЦ ый, -а я, -ое, -ые едноврёменен; ~ ы е события едновременни събития одобрении е, - я с одобряваие; одобрение; выразить ~ е изразя одобрение; работа зас ­ луживает ~ я работата заслужава одобре­ ние одобрЦ ить, -ю, -ишь, -ят св. (несв. одобрять) что одобря; ~ и т ь чьи действия одобря нении действия одобря|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. одоб­ рить) что одобрявам; ~ т ь книгу, работу одобрявам кннгата, работата ожидани|| е, -я с очакване; долгое ~ е дълго очакване; зал ~ я чакалня ожида|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. кого-что и чего очаквам; ~ т ь подругу чакам нриятелката си; ~ть начала сеанса очаквам началото на про- жекцията озер || о, - а , мн. озёра, озёр с езеро; большое, леенбе ~ о голямо, горско езеро; плыть по ~ у плувам по езерото; жить на берегу ~ а живея на брега на езерото означа|| ть, -ет, -ют несв. что означава, зна- чи; точка на письме ~ е т паузу точката в текста означава пауза; что ~ е т ваше молчание? какво означава мълчаннето ви? оказать, окажу, окаж |ешь, - ут св. (несв. оказывать) что окажа; ~ поддержку окажа подкрепа ока|| заться, - жусь, окаж (ешься, -утся св. (несв. оказываться) 1 окажа се, озова се, наме- ря се; ~заться в комнате, в незнакомом месте, среди друзей намеря се в стаята, на непоз- нато място, сред приятели; ~ з а т ь с я в опасности окажа се в опасност 2 съм; имам; друга не ~залось дома ириятелят ми не беше в къщн; в кошельке ~ за л о с ь пять рублей в портмонето имаше 5 рубли 3 окажа се, изляза; вода ~ з а л а сь холодной водата се оказа (беше) сту­ дена; он ~ з а л с я интересным человеком той излезе интересен човек оказыва|| ть, -ю, - ешь, -ют несв. (св. оказать) что оказвам; ~ т ь влияние оказвам влияние, влияя; ~ т ь помощь, содействие, со­ противление оказвам помощ, съденствие, съпро- тива оказывай ться, -юсь, - ешься, - ются несв. (св. оказаться) 1 оказвам се, озовавам се, иамирам се 2 съм; имам 3 оказвам се, излизам оканчивал ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. окон­ чить) что завършвам; свършвам; ~ т ь работу свършвам работата; ~ т ь школу завършвам училище оканчивал ться, -ется, -ются несв. (св. окон­ читься) завършва, свършва; сеанс ~ется в шесть часов прожекцията свършва в 6 часа океан, -а м океан; острова в ~ е островн в океана; плйть по ~ у плувам по океана; плыть через ~ плувам през океана оккупации я, -и ж окупация оккупйрН овать, -ую, -уешь, -уют несв. и св . что окупирам; ~ о в а т ь город, страну окупирам града, страната^ окн|| о, - а , мн. окна, окон, окнам с прозорец; комната с двумя окнами стая с 2 прозореца; открыть, закрыть ~ о отворя, затворя прозо­ реца; сидеть у ~ а седя до прозореиа; смотреть в ~ о гледам през прозореца 147 ю*
око ОКР Озеро Байкал около предлог с род. п. 1 до, край; около; стол стоит ~ окна масата стой до прозореца; сядь ~ меня седни до мене; посадить цветы ~ дома поеадя цветя около къщата 2 около, нри- близително; идтй по дороге ~ часа вървя по пътя около един ча с; пройти ~ десяти кило­ метров извървя около 10 километра; заплатить ~ ста рублей платя около 100 рубли окончании е, -я с край, свършек; ~ е работы краят на работата окончЦ ить, -у, -ишь, -ат св. (несв. оканчи­ вать) что завърша; свърша; ~ и т ь рассказ завърша разказа; ~ и т ь институт завърша институт окончЦ иться, -ится, -атся св. {несв. оканчи­ ваться) завърши, свърши; сеанс ~ится в восемь часов прожекцията ще свърши в 8 часа окрёстностЦ и, -ей мн. (ед. окрёстност |ь, -и ж ) околности; ~ и города околностите на града; в ~ я х дерёвни в околностите на селото округ, -а, мн. - а , -6 в м окръг; избирательный ~ избирателен окръг окружаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв кого-что 1 [св. окружить в 1 знач .) обкръжавам, заЪбнка- лям; ~ т ъ докладчика обкръжаваме докладчика 2 (се. окружйть въ в 2 знач.) чем обкръжавам; ~ т ъ дом забором ограждам къщата; ~ т ь кого вниманием обкръжавам някого с внимание 3 (само несв.. само 3 л.) обкръжава, заобнкаля; деревню ~ л лес селото бе заобиколено от гора; его ~ ю т друзья обкръжават го приятели окружают![ ий, -ая, -ее, -ие 1 заобикалящ, околен; ~ а я местность, обстановка околната местност, обстановка; ~ и е люди заобикалящи- те (го) хора 2 като същ. окружающ |те, -их мн. околните, близките хора; все ~ и е любят его всичкн го обичат окружЦ йть, -у, -ишь, -ат св. кого-что 1 {несв. окружать в / зн а ч .) обкръжа, заобиколя; войска ~ й л и город войските обкръжиха града; 148
ОКР ОПР дети ~ й л и учителя децата заобиколиха учителя 2 (несв. окружать във 2 знач.) чем обкръжа; дом ~ён забором къщата има ограда; его ~йли заботой заобиколиха го с грижи окружиост|| ь, -и ж окръжност; начертить ~ ь начертая окръжност октябри ь, - я м оптом Бри; родиться в ~ ё родя се през октомври; отложить на ~ ь отложа за оптом ври октябрьск|| ий, - а я, -ое, -ие оптомврийски <£> Великая Октябрьская социалистическая рево­ люция Великата октомврийска социалистическа революция олён|| ь, -я м елен; северный ~ ь северен елен он, его, ему, его, им, о нём мест. той; ои читает той чете; у него много книг той има много книги; его там не было нямаше го там; я сказал ему всё казах му всичко; я его встретил срещнах го; ты с ним говорил? говори ли с него?; я думал о нём мислех (си) за него она,её,ей,её,ейиею,онеймест,тя;~ пишет тя пише; я был у неё бях при нея; к ней пришлй друзья при нея дойдоха приятелите й; я потерял книгу и долго ее искал загубих книгата и дълго я търсих; мы встретились с ней срещнахме се с нея; я думал о ней мислех си за нея онй, их, им, их, нми, о них мест, те; —• мой старые друзья те са мои стари приятели; я был у них в гостях гостувах им; ты им сказал? каз а ли им?; я их вйдел и разговаривал с нйми видях ги и говорих с тях; ты о них говорйшь? за тях ли говорит? оно, его, ему, его, им, о нём мест, то; подай мне письмо, ~ на столе — его там нет дай ми писмото, то е на масата — няма го там опаздыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. опоз­ дать) закъснявам; поезд ~ е т на десять минут влакът закъснява с 10 минути опасно парен., често като сказ, опасно: он ~ болен той е опасно болен; оставаться здесь ~ да се стой тук е опасно опасности ь, -и ж опасност; серьёзная ~ ъ сериозна опасност; находйться в ~ и намирам се в опасност; не бояться ~ и не се страхувам от опасност; делать что с ~ ь ю для жйзни правя нещо с опасност за живота опасиЦ ый, -ая, -ое, -ые; опас|еи, -на, -но, -ны опасен; ~ ы й враг, преступник опасен враг, престъпник; ~ а я болезнь опасна болеет; ~ о е дело опасна работа; ^ о е путешествие опасно пътешествие оперН а, -ы ж опера; ~ ы советских компози­ торов опери от съветски композитори; написать ~ у напиша опера; слушать ~ у слушам опера; петь в ~е пея вопера(та); театр ~ы ибалета театър за опера и балет операциЦ я, -и ж 1 операция; ~ я желудка операция на стомаха; делать ~ ю правя опера­ ция; больному нужна срочная ~ я болният трябва да бъде опериран веднага 2 операция, действие, задача; военная ~ я военна операция; план ~ и план за операцията оперйрЦ овать, -ую, -уешь, -уют несв. и св . кого-что оперирам; ~ о в а т ь больного оперирам бол ния бперн|| ый, -ая, -ое, -ые оперен; ~ ь ш театр оперен театър описании е, -я с описване; описание; краткое ~е событий кратко описание на събитията описать, опишу, опйш |ешь, - ут св. {несв. описывать) кого-что опиша; ~ встречу с друзь­ ями опиша срещата с приятелите си опйсыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. {ее. описать) кого-что описвам; ~ т ь путешествие описвам пътуването опозданиЦ е, -я с закъсняване, закъснекие; ~ е на пять минут закъснение с 5 минути опоздаН ть, -ю, -ешь, -ют св. {несв. опазды­ вать) закъс нея; ~ т ь на работу, на поезд, в театр закъснея за работа, за влака, за театър оправда|| ть, ~ю, -ешь, -ют св. {несв. оправ­ дывать) 1 кого ( против. осудить) оправдай; суд ~ л этого человека съдът оправда този човек 2 что оправдан, окажа се достоен; ~ т ь доверие партии и правительства оправдан до- верието на партията и правителството; сын ~ л надежды матери еннът оправда надеждите на майка си оправда]] ться, -юсь, -ешься, -ются св. (несв. оправдываться) 1 оправда я се; ~ т ь с я перед судом оправдан се пред съда 2 (само 3 л.) сбъдне се, осъществи се; надежды ~ л н с ь на- деждите се сбъднаха; подозрени