Text
                    

УЧЕБЕН РУСКО- БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК РУССКО- БОЛГАРСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ
Э. ГОЧЕВА В. Б. ЕЛЕНСКА РУССКО- БОЛГАРСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ Издание 2-е, исправленное МОСКВА „РУССКИЙ ЯЗЫК” хтч СОФИЯ „НАУКА И ИСКУССТВО” 1990
Е. ГОЧЕВА В. ЕЛЕНСКА УЧЕБЕН РУСКО- БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК Издание второ, поправено МОСКВА „РУССКИЙ ЯЗЫК” ГТ\СОФИЯ W „НАУКА И ИЗКУСТВО” 1990
ББК 81.2-4 Г74 Рецензенты: канд. филол. наук В. В. МОРКОВКИН, канд. филол. наук С. И. КОКОРИНА Гочева Э., Еленска В. Б. Г 74 Русско-болгарский учебный словарь. — 2-е изд., испр. — М.: Рус. яз.; София: Наука и искусство, 1990. — 296 с., ил. ISBN 5-200-01118-3 Словарь относится к серии учебных словарей для изучающих русский язык. В основу словаря положен „Краткий толковый словарь русского языка” под ред. В. В. Розановой. Словарь познакомит болгарского читателя с 5 тыс. наиболее употре- бительных и актуальных слов современного русского языка. При русских словах дается грамматическая характеристика и приводятся наиболее распространенные словосочетания, которые отобраны с учетом как основных особенностей сочетаемости русского языка, так и различий в русских и болгарских конструкциях. В учебных целях часть словарных статей снабжена иллюстрациями. Предназначается для болгар, изучающих русский язык, а также для преподавателей русского языка в Болгарии. г 4602030000-233 2Ц-90 ББК 81.2-4 ISBN 5-200-01118-3 ©Издательство „Русский язык”, 1984
ОТ ИЗДАТЕЛСТВОТО Предлаганият «Учебен руско-български речник» е от серията руско-чуждоезикови учебии реч- ници за чужденци, изучаващи руски език. Учебният характер на речника се проявява както в подбора, така и в подиасянето на езиковия материал. Речникът съдържа 5 000 най-употребявани и актуални думи от съвременния руски ли- тературен език, голям брой типични за съвременния руски език речеви конструкции, както и най- често употребяваните устойчиви словосъчетания. В речника не са включени остарели, простона- родни, жаргонни и тясноспециални думи. При подбора на думите са взети под внимание: актуалиият характер на изразяваното от думата понятие, честотата на нейната употреба, способността й да влиза в съчетания с други думи. възмож- ностите й за словообразуване. Прн подбора на словосъчетанията са взети под внимание основните особености на съче- таемостта в рускня език, различията в руските и българските конструкции. Включените в речника словосъчетания показват характерного лексикално обкръжение на думите или типичната за дадена- та дума граматична конструкция. В сравнение с обикновените руско-български речници в учебния речник се отдели повече внима- ние на странознанието. Широко е включена лексиката, даваша информация за характерните за съветската действнтелност явления иа обшествения и културния живот. Думите и словосъчетанията съе страноведски характер, конто са трудни за разбиране или нямат еквиваленти в българския език, се дават в речника с пояснения. Включената в речника лексика е необходима за обшуване в официална обстановка и в бита, за разбиране на предаваиия по радиото и телевизнята, за четене на вестници, списания, художествеиа литература. Обучаващата насоченост на речиика се проявява и в характера на граматичните сведения за думата. Граматичната характеристика в учебния речиик е по-подробна в сравнение с тази в обикно- вените руско-български речници. Към всяка изменяема дума се дават основните й граматични формн, конто позволяват да се възпроизведе цялото й склонение или спрежение. Като прнтурка към речника се предлагат в сбита форма «Бележки за руската фонетика» н «Бележки за руската граматика», където се излагат основните правила за произношение, иай-ха- рактерните за руския език редувания на звуковете, основите на изменението на думите, начините за образуване на нови думи с помощта на представки и наставки. Познаването на словообразува- телните елементи в руския език ще даде възможност да се разбере значението на думи, конто са образувани по дадения модел, но не са включени в речника. С учебна цел към никои от речниковите статнн се предлагат илюстрации. Това са черно-бели рисунки, чрез конто се обяснява предметната лексика, и цветни илюстрации съе страноведски характер, даващи представа за природата на Съветския съюз, за градовете и тяхната архи- тектура, за културните и историческите паметници. Това ще помогне на читателя по-добре да се запознае с различии страии от живота на съветските хора. При съставянето на речника за основа на руската част послужи „Краткий толковый словарь русского языка” под ред. на В. В. Розанова (Москва, издательство „Русский язык”, 1978). Речникът е предназначен за българи, изучаващи руски език самостоятелно или с преподавател. Той може да се използва и от преподавателите по руски език при работата им върху лексиката, граматиката и т. н. Издателството моли всички забележки и препоръки по речника да се изпращат на адрес: 103012, Москва, Старопанский пер., 1/5, издательство „Русский язык”.
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА Настоящий «Русско-болгарский учебный словарь» входит в серию русско-иностранных учебных словарей для иностранцев, изучающих русский язык. Учебный характер словаря проявляется как в отборе, так и в подаче языкового материала. Словарь содержит 5 000 наиболее употребительных и актуальных слов современного русского ли- тературного языка, большое количество типичных для современного русского языка речевых конструкций, а также самые употребительные устойчивые словосочетания. В словарь не вошли слова устаревшие, просторечные, жаргонные, грубые, узкоспециальные. При отборе слов для словаря учитывались: актуальность выражаемого словом понятия, частотность слова, его способность вступать в сочетание с другими словами, возможность образова- ния от данного слова других слов. При отборе словосочетаний учитывались основные особенности сочетаемости русского языка, различия в русских и болгарских конструкциях. Включенные в словарь словосочетания показывают характерное лексическое окружение слова или типичную для данного слова грамматическую конструкцию. В учебном словаре больше, чем в обычных русско-болгарских словарях, уделяется внимания страноведению. Широко представлена лексика русского языка, несущая информацию о характерных для советской действительности явлениях общественной и культурной жизни. Слова и словосочета- ния страноведческого характера, трудные для понимания или не имеющие эквивалентов в бол- гарском языке, даются в словаре с пояснениями. Представленная в словаре лексика необходима для общения в официальной обстановке и в быту, для понимания передач по радио и телевидению, для чтения газет, журналов, художественной литературы. Обучающая направленность словаря проявляется также в характере грамматических сведений о слове. Грамматическая характеристика в учебном словаре является более развернутой по сравне- нию с обычными русско-болгарскими словарями. При каждом изменяемом слове даются основные грамматические формы, которые позволяют полностью воссоздать склонение или спряжение данно- го слова. В виде приложения к словарю даны «Сведения о русской фонетике» и «Сведения по граммати- ке», где приводятся основные правила произношения, наиболее характерные для русского языка че- редования звуков, основы словоизменения, способы образования новых слов с помощью приставок и суффиксов. Знание словообразовательных элементов русского языка даст возможность понимать многие образуемые по регулярной модели слова, не вошедшие в словарь. В учебных целях часть словарных статей снабжена иллюстрациями. Это черно-белые рисунки, поясняющие предметную лексику, и цветные иллюстрации страноведческого характера, дающие представление о природе Советского Союза, о городах и их архитектуре, о культурных и ис- торических памятниках. Это поможет читателю словаря лучше познакомиться с различными сторонами советской действительности. Прн составлении словаря в основу русской части был положен «Краткий толковый словарь рус- ского языка» под редакцией В. В. Розановой (Москва, издательство «Русский язык», 1978). Словарь предназначается для болгар, начинающих самостоятельно или с преподавателем изу- чать русский язык. Он может быть использован также преподавателями русского языка как иност- ранного в качестве вспомогательного материала при работе над лексикой, грамматикой и т. д. Издательство просит все замечания и пожелания по словарю направлять по адресу: 103012, Москва. Старопанский пер., 1/5, издательство «Русский язык».
КАК ДА СИ СЛУЖИМ С РЕЧНИКА Всички заглавии думи в руската част са представенн по азбучен ред. Омонимите се дават в отделки статии и се означават с римски цифри: печь I ... ж печка- печь II ... несв. ... пека, пържа... Всички руски думи (освен едносричните и с буквата ё) имат ударение. Речииковата статия включва: 1) заглавие дума; 2) граматична характеристика на заглавната дума; 3) превод на значението (или значенията) на заглавната дума; 4) примери за употребата на думата и превод на тези примери; 5) в края на статнята след знака ромб (О) се посочват устойчивите словосъчетания. Понякога за по-точно определяне значението на основната дума в скоби с бележка против, се посочва дума с противоположно значение: белый ... (против, чёрный) бял...; с бележка ср. се съпровождат синонимите и думите, конто се отнасят към съшата тематична трупа и могат да се съпоставят в едко или друго отношение: багаж ... (ср. вещь във 2 знач.) багаж... Заглавната дума се дава в основната си (речникова) форма: съшествителните имена — в именителен падеж единствено число, прилагателннте имена, редннте числнтелни, притежателните и показателиите местоимения — в именнтелен падеж единствеио число мъжки род, глаголите — в ннфинитивна форма. За пестене на място прн изменяемите заглавии думи частта, която не се променя при образуване на граматичннте форми, се отдели с две успоредни вертикални линии (||). В граматичните форми, посочени след заглавната дума, нензменяемата част на думата се замени с дефис (-): зиа|| ть, -ю, -ешь, -ют; нбв|| ый, -ая, -ое, -ые; цвет|| ок, -ка. В речииковата статия нензменяемата част на думата илн цялата заглавна дума, ако тя не е раз- делена с успоредни вертикални линии, се замени със тилда (~): давлёии|| е, -я... ~е воды... вход, -а ... ~в метро... Понякога в граматичннте формн след главната дума се поставя едка вертикална линия (|). Тя отдели частта на граматичната форма, която остава неизменяема. Тази неизменяема част се замени с дефис във всички по-нататъшни форми: брать, бер | у, -ёшь, -ут, мин. брал, брала, брал | о, -и... В многозначните думи различните значения се отделят с арабски получерни цифри: бросать... 1 хвърлям, мятам ... 2 нзоставям, напускам, зарязвам ... Когато преводите на значенията съвпадат, те не се разграничават, а се илюстрират със съответ- ни словосъчетания (вж.: база, век, вкус, герой, дио и др.). В речника са включени съшествнтелнн, прнлагателни, чнслителии имена, местонмення, глаголи, наречия, предлозн, съюзн, частицн. Междуметието като част на речта, изразяваща чувства и волеви подбуди, не е включено в речника. Прн всички руски съществителии имена се дава формата за родителей падеж и се посочва родът (м, ж, с): стол, -а м ...; авари|| я, -и ж ...; искусств!! о, -а с...
В случайте, когато нма редуваие на звукове или промяиа в мястото иа ударението, освен форма- та за родителей падеж се дават и други форми: оки || б, -а, мн. окна, окон, окнам ... Когато съществителните се употребяват предимно в множествено число, единственото число се дава в скоби: ботйи|| ки, -ок, -кам мн. (ед. ботйи|ок, -ка м)... Ако съществителното в руския език няма множествено число, а съответното съществителио в българския езнк има, при думата се отбелязва (мн. няма)'. картбфел|| ь, -я (мн. няма) м картофи... При прилагателиите имена се посочват формнте за именителен падеж единствеио число женски и среден род, именителен падеж множествено число и най-употребими кратки форми: далёк|| ий, -ая, -ое, -ие; далёк, далек | а, -6, -ft... При качествените прилагателни се отбелязват формите за сравнителна степей, конто имат особе- ности в образуването: хороший ... сравн. ст. лучше ... Тези форми се дават на съответното място по азбучен ред. Прилагателиите, конто се употребяват като съществителни, се посочват като отделно значение на съответното прилагателно: больн|| ой ... 2 като същ. больи|бй, -ого м..; больн|ая, -ой ж... При несклоняемите руски думи се отбелязва неизм.: ателье неизм. с ателне; сервиз ... богаче неизм. сравн. ст. на богатый по-богат При глаголите се дават формите за 1 и 2 лице единствеио число и 3 лице множествено число сегашно време (за глаголите от несвършен вид) или бъдеше време (за глаголите от свършен вид). Безличните глаголи (бележка безл.) и глаголите, конто се употребяват само в 3 лице, се дават във формата за 3 лице. Ако глаголът в никое свое значение се употребява само в 3 лице, при това значение се отбелязва (само 3 л.): быва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. 1 (само 3 л.) бива, става, случва се; ~ют такйе случаи ... 2 съм, ходя, идвам; ~ть в театре... След личните форми на глаголите се посочват и формите за мннало време и повелително наклонение, ако има някакви особености при образуването им: ввестй, введ | у, -ёшь, -ут, мин. ввёл, ввел | а, -6, -й ... бить, бью, бьёшь, бьют, повел, бей ... Посочва се видът на всеки глагол: несв., св. При двувидовите глаголи се отбелязва: несв. и св. Глаголите от несвършен и свършен вид се поместват в отделни статин. За да може читателят да се ориентира във вндовото съотношение на глаголите, в скоби се посочва съответният глагол от другия вид: проходйть... несв. (св. пройтй)... пройтй ... св. (несв. проходйть)... След втория глагол от видовата двойка с помощта на падежннте форми на местоименията кто, что се посочва управлението на глагола: догнать ... кого-что ... Ако глаголът, изискваш допълнение, се употребява и без него, наред с управлението се отбеляз- ва и без доп.: говорйть... кому что, о ком-чём и без доп. ... Бележките, конто не са разделени със запетаи и съюзи, означават, че глаголът се употребява едновременно с две падежни форми: вставля|| ть... что во что ... ~ть стекло в окно ... Тъй като в българския език глаголите нямат инфинитив, според съществуващата лексико- графска традиция българската съответка на руския глагол се дава в 1 лице единствеио число сегаш- но време или 3 лице — когато руският глагол не се употребява в 1 и 2 лице. При местоименията се отбелязва мест. Личните местоимения, възвратното местоимение себя и местоименията кто, что се представят с всичките си падежни форми. Тези форми се дават съшо по азбучен ред с препращане: меня вж. я; кому вж. кто. 8
Местоименията, конто се скланят като прилагателни, се дават така: наш, -его ж; наш | а, -ей ж; наш | е, -его с; мн. наш | и, -их ... Местоименията, конто се употребяват като съшествителни, се отбелязват като отделно значение на съответиото местоимение: весь ... 2 като същ. всё, всего с... 3 като същ. все, всех мн. ... Всичкн числителии имат граматичиа бележка числ. При бройните числителни се посочва формата за родителей падеж: пять, пяти числ. ... Редиите числителни се представят в отделни статии на тяхното място по азбучен ред и са разработени като прилагателни: пят|| ый, -ая, -ое, -ые числ. ... Наречията също са представени в отделни статии с граматична бележка нареч. При тях се посочват и формите на степените за сравнение, конто имат особености в образуването: высоко и высоко, сравн. ст. выше нареч. ... Тези форми се дават на съответиото място по азбучен ред. Наречията, конто се употребяват като безлично сказуемо, се придружават със съответна бележка и се посочва възможиото им управление: грустно ... 2 безл. като сказ. кому... Йредлозите са представени с граматична бележка предлог н се отбелязва падежът, с който се употребяват: за предлог с вин. и твор. п. Съюзите и частиците са дадени в отделни статии със съответна граматична характеристика. Тъй като речникът е предназначен за българи, ударението върху българския превод на думата се отбелязва само в случайте, когато българската дума съвпада с руската по форма, но се отличава по ударение: адрес (рус.)—адрес (бълг.), автобус (рус.)—автобус (бълг.). В речника се дава бележка не бъркай с, за да се предотвратят грешки в случай на междуезикова омонимия: банк м (не бъркай с байка) банка банка ж (не бъркай с байк) буркан баия ж (не бъркай с ваниа във 2 знач. и ваииая) баня ванная ж (не бъркай с баня) баня жена ж (не бъркай с женщина) жена, съпруга женщина ж (не бъркай с жена) жена За да се спестн място, в словосъчетанията, съдържащи руските неопределителни местоимения кто-нибудь, кого-нибудь..., что-нибудь, чего-нибудь..., чей-нибудь, чьего-нибудь... и т. н., се пропуска частицата -нибудь', в българскня превод ий съответствуват неопределителните местоимения някой, някого..., нещо, нечий... и т. н.: встреча!! ть... ~ть кого на улице срешам някого на улицата Поиякога в превода на словосъчетанията при българските съществителнн се дава в скоби и члеиуваната форма. Това означава, че в зависимост от контекста може да се употреби или члену- ваната, или иечленуваиата форма: авария самолёта авария със самолет (а), съесть апельсин изям портокал(а), взрывать скалу взривявам скала (та).
О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ Все заглавные слова русского языка даются в алфавитном порядке. Омонимы даются отдельными статьями и обозначаются римскими цифрами: печь I ... ж печка... печь II ... несв. ... пека, пържа... На всех русских словах, кроме односложных и с буквой ё, ставится ударение. В словарную статью входят следующие элементы: 1) заглавное слово; 2) грамматическая характеристика заглавного слова; 3) перевод значения (или значений) заглавного слова; 4) примеры употребления слова и перевод этих примеров; 5) в конце статьи за ромбом (О) даются устойчивые словосочетания. Иногда для более точного определения значения слова в скобках с пометой против, приводится его противоположное значение: белый ... [против, чёрный) бял...; с пометой ср. даются синонимы и слова, относящиеся к той же тематической группе или сопостави- мые в каком-либо отношении: багаж ... (ср. вещь във 2 знач.) багаж... Заглавное слово дается в основной (словарной) форме: имена существительные в именительном падеже единственного числа, имена прилагательные, порядковые числительные, притяжательные и указательные местоимения в именительном падеже единственного числа мужского рода, глаголы в форме инфинитива. Для экономии места в изменяемых заглавных словах часть слова, остающаяся неизменяемой при образовании грамматических форм, отделяется двумя параллельными вертикальными ли- ниями (II). В грамматических формах, которые приводятся после заглавного слова, иеизмеияемая часть слова заменяется дефисом (-): зна|| ть, -ю, -ешь, -ют; нбв|| ый, -ая, -ое, -ые; цвет|| ок, -ка. Внутри словарной статьи эту неизменяемую часть слова или все заглавное слово, если оно не разделено параллельными линиями, заменяет тильда (~): давлённ|| е, -я... ~е воды... вход, -а... ~ в метро... В грамматических формах после заглавного слова иногда употребляется одна вертикальная линия (|). Она отделяет часть грамматических форм, которая остается неизменяемой. Эта неизме- няемая часть заменяется дефисом во всех последующих формах: брать, бер | у, -ёшь, -ут, мин. брал, брала, брал | о, -н ... В многозначных словах разные значения разделяются арабскими полужирными цифрами: бросать ... 1 хвърлям, мятам ... 2 изоставям, напускам, зарязвам... В тех случаях, когда переводы разных значений совпадают, значения не разграничи- ваются — они иллюстрируются различными словосочетаниями (см. статьи: база, век, вкус, герой, дно и др.). В словарь включены имена существительные, прилагательные, числительные, местоимения, глаголы, наречия, предлоги, союзы, частицы. Междометие как специфическая часть речи, служащая для выражения чувств и волевых побуждений, в словарь не включается. 10
При всех русских именах существительных указывается форма родительного падежа и помета рода (м, ж, с): стол, -а м ...; авари|| я, -н ж ...; нскусств|| о, -а с ... В случаях чередования звуков, изменения места ударения кроме формы родительного падежа даются и другие формы: окн|| 6, -а, мн. окна, окон, окнам ... Существительные, которые употребляются преимущественно во множественном числе, даются в словаре в форме множественного числа, единственное число указывается в скобках: ботйн|| ки, -ок, -кам мн. (ед. ботйн|ок, -ка м) ... Если русское существительное не имеет множественного числа, ставится помета (мн. няма) в тех случаях, когда болгарское существительное, которым оно переводится, употребляется во множественном числе, например: картбфел|| ь, -я (мн. няма) м картофи... При именах прилагательных даются формы именительного падежа единственного числа женского и среднего рода, именительного падежа множественного числа и наиболее употре- бительные краткие формы: далёк|| ий, -ан, -ое, -не; далёк, далек | а, -6, -й... При качественных прилагательных даются формы сравнительной степени, имеющие какие-либо особенности в образовании: хороший... сравн. ст. лучше... Эти формы приводятся на своем месте по алфавиту. Прилагательные, употребляемые в значении существительных, даются отдельным значением при соответствующем прилагательном: больн|| би ... 2 като същ. больн|бй, -ого м..; больн|ая, -6й ж ... При несклоняемых русских словах ставится помета неизм.: ателье неизм. с ателие; сервиз... богаче неизм. сравн. ст. на богатый по-богат При глаголах даются формы 1-го и 2-го лица единственного числа, 3-го лица множественного числа настоящего времени (у глаголов несовершенного вида) или будущего времени (у глаголов совершенного вида). При безличных глаголах (помета безл.) и глаголах, употребляющихся только в 3-м лице, дается форма 3-го лица. Если глагол употребляется только в 3-м лице в каком-либо значении, то при этом указывается (само 3 л.): быва|| ть, -го, -ешь, -ют несв. 1 (само 3 л.) бива, става, случва се; ~ют такие случаи ... 2 съм, ходя, идвам; ~ть в театре... После личных форм даются формы прошедшего времени и повелительного наклонения, если есть какие-либо особенности в их образовании: ввестй, введ | у, -ёшь, -ут, мин. ввёл, ввел | а, -6, -и... бить, бью, бьёшь, бьют, повел, бей ... При каждом глаголе дается помета вида: несв., св. При двухвидовых глаголах ставится помета несв. и св. Глаголы несовершенного и совершенного вида разрабатываются в отдельных статьях. Для того чтобы дать возможность читателю ориентироваться в видовой соотнесенности глаголов, в скобках приводится парный в видовом отношении глагол: проходйть ... несв. (св. пройтй)... пройти ... св. (несв. проходить)... Глагольное управление дается при помощи падежных форм местоимений кто, что: догнать ... кого-что... Если глагол, требующий дополнения, употребляется и без него, то наряду с управлением ставит- ся помета и без доп.: говорить... кому что, о ком-чём и без доп. ... Пометы, не разделенные запятыми или союзом, означают, что глагол одновременно управляет двумя падежами: вставля|| ть... что во что ... ~ть стекло в окно...
Поскольку в болгарском языке отсутствует неопределенная форма глагола (инфинитив), по сло- жившейся в болгарской лексикографии традиции болгарский эквивалент русского глагола приво- дится в 1-м лице ед. числа настоящего времени или в 3-м лице (в случаях, когда русский глагол в 1-м и 2-м лице не употребляется). При местоимениях дается помета мест. Личные местоимения, возвратное местоимение себя и местоимения кто, что приводятся с указанием всех падежных форм. Эти формы даются также на своем месте по алфавиту с отсылкой: меня вж. я; кому вж. кто. Местоимения, склоняемые по типу прилагательных, разрабатываются так: наш, -его м\ наш | а, -ей ж; наш | е, -его с; мн. наш | и, -их... Местоимения, употребляемые в значении существительных, даются отдельным значением при соответствующем местоимении: весь ... 2 като същ. всё, всего с ... 3 като същ. все, всех мн. ... Все числительные снабжаются пометой числ. При количественных числительных приводится форма родительного падежа: пять, пяти числ. ... Порядковые числительные даются отдельными статьями на своем месте по алфавиту и разраба- тываются как прилагательные: пят|| ый, -ая, -ое, -ые числ. ... Наречия даются отдельными статьями с пометой нареч. При наречиях приводятся нерегулярно образующиеся формы степеней сравнения: высоко и высоко, сравн. ст. выше нареч. ... Эти формы приводятся на своем месте по алфавиту. Наречия, употребляемые в качестве безличного сказуемого, даются с соответствующей пометой и указанием на возможное управление: грустно ... 2 безл. като сказ, кому ... Предлоги даются с пометой предлог и с указанием падежа, которым они управляют: за предлог с вин. и твор. п. Союзы, частицы сопровождаются указанием на часть речи. Поскольку словарь предназначен для болгарского читателя, ударение на болгарских словах не ставится. Чтобы предотвратить возможные ошибки, оно дается лишь в тех случаях, когда болгарское слово отличается от русского только ударением: адрес (рус.)—адрес (бола.), автобус (рус.) — автобус (болг.). В словарь введена помета не бъркай с (не путай с) для предупреждения ошибок в случаях межъязыковой омонимии: банк м (не бъркай с банка) банка банка ж (не бъркай с банк) буркан баня ж (не бъркай с ванна във 2 знач. и ванная) баня ванная ж (не бъркай с баня) баня жена ж (не бъркай с женщина) жена, съпруга женщина ж (не бъркай с жена) жена При подаче словосочетаний в русских неопределённых местоимениях кто-нибудь, кого-нибудь..., что-нибудь, чего-нибудь..., чей-нибудь, чьего-нибудь... и т. п. в целях экономии места опущена частица -нибудь\ в болгарском переводе им соответствуют неопределённые местоимения някой, някого..., нещо, нечий... и т. п.: встреча|| ть... ~ть кого на улице срещам някого на улицата Иногда при переводе русских словосочетаний членная форма при болгарских существительных дается в скобках. Это означает, что в зависимости от того или иного контекста возможна или член- ная, или нечленная форма: авария самолёта авария със самолет(а), съесть апельсин изям порто- кал(а), взрывать скалу взривявам скала(та).
УСЛОВИИ СЪКРАЩЕНИЯ безл.— безлично бъд. (ер.)—бъдеще време вж.— виж вметн. д.— вметната дума вин. (п.)— винителен падеж глав.— глагол гром,— граматичен термин дат. (п.)—дателен падеж доп.— допълиение ед. (ч.)— единствеио число ж (р.)— женски род знач.— значение и др.— и други и т. н.— и тъй нататък им. (п.)— именителен падеж инф.— инфинитив кратк. ф.— кратка форма л.— лице личи. мест.— лично местоимение м (р.)— мъжки род мат,— математически термин мест.— местоимение мин. (вр.)— минало време мн. (ч.)— множествено число нареч.— наречие неизм.— неизменяема дума несв.— несвършен вид обикн.— обнкновено повел.— повелително наклонение предл. (п.)— предложен падеж прил.— прнлагателно име против.— противоположно пълн. ф.— пълна форма род. (п.)— родителей падеж с (р.)— среден род св.— свършен вид сег. (вр.)—сегашно време сказ.— сказуемо ср.— сравни сравн. ст.— сравнителна степей същ.— съществително име твор. (п.)—творителен падеж числ.— числително име
РУС КА АЗБУКА А а К к X х Б б Л л ц Ц В в М м Ч ч Г г Н н Ш ш Д д О о Щ Щ Е е П п ъ Е ё Р р ы Ж ж С с ь 3 з Т т Э э И и У у Ю ю Й й Ф ф Я я
A a 1 съюз противопост. а; пък; это не книга, а тетрадь това не е книга, а тетрадка; эта книга ваша, а не моя тази книга е ваша, а не моя; на улице было холодно, а в доме тепло навън беше студено, а в къщи топло; ои шу- тил, а я сердился той се шегуваше, а аз се сърдех 2 съюз съед. и, а; вечером он собрался, а утром уехал снощи той се приготви и сутринта замина; сначала оий пообедали, а потом по- шли гулять отначало те обядваха, а след това отидоха да се поразходят 3 частица а, пък; а как вас зовут? а как се казвате?; а где сейчас его брат? а къде е сега брат му?; а он не придёт той пък няма да дойде С1 а то съюз иначе, в противен случай; надо идти быстрее, а то опоз- даем трябва да вървим по-бързо, иначе ще закъснеем авари|| я, -и ж авария, повреда; ~я самолёта авария със самолет (а); на заводе произошла ~яв завода стана авария; в дороге машина по- терпела ~ю по пътя колата се повреди август, -а м август; жаркий, холодный ~ горещ, студеи август; ои родился в ~е, пятого ~а той се роди през август, на пети август; мы вернёмся в начале (в середине, в конце) ~а. ще се върнем в началото (в средата, в края) на август августовск|| ий, -ая, -ое, -ие августовски авиационнЦ ый, -ая, -ое, -ые авиационен; ~ое училище военно-въздушно училище авиацн|| я, -и ж авиация; гражданская, военная ~я граждаиска, военна авиация автобус, -а м автобус, рейс; садиться в (на) ~качвам се в (на) автобус(а); выходить из ~а слизам от автобуса; ехать в (на) ~е, ехать ~ом пътувам с автобус; остановка ~а автобусна спирка автобуснП ый, -ая, -ое, -ые автобусен; ~ая остановка автобусна спирка автомат, -а м 1 автомат; токарный станок-~ автоматичен струг 2 автомат, шмайзер; стрелять из ~а стреляй с автомат 3 автомат; я звоню тебе из ~а обаждам ти се от автомат автоматически ий, -ая, -ое, -ие автоматичен; ~ий токарный станок автоматичен струг; ~ая телефонная станция (АТС) автоматична телефонна централа (АТЦ) автомашин II а, —ы ж автомобил, кола автомобйл|| ь, -я м автомобил, кола; легко- вой ~ь лека кола; грузовой ~ь камион; са- Автомобиль дйться в ~ь качвам се в кола (та); ехать в (на) ~е пътувам с кола автомобйльн|| ый, -ая, -ое, -ые автомобилей; ~ый завод автомобилей завод; ~ая промыш- ленность автомобилна промишленост автор, -а м автор; известный ~ известен автор; ~романа, статьи, проекта автор на ро- мана, на статията, на проекта авторитет, -а м авторитет; большой ~ голям авторитет; пользоваться ~ом у своих това- рищей имам авторитет пред другарите си; ие иметь ~а иямам авторитет; терять ~ губя ав- торитет агрессйвн|| ый, -ая, -ое, -ые; агрессии |ен, -на, -но, -ны агресивен агрёссиЦ я, -и ж агресия агроном, -а м агроном; работать ~ом в колхозе работя като агроном в колхоза адвокат, -а м адвокат; обратиться за со- ветом к ~у обърна се за съвет към адвокат администрации я, -и ж администрация; ~я завода, театра, выставки администрацията на завода, на театъра, на изложбата адрес, -а, мн. -а, -6в м адрес; домашний ~ домашен адрес; обратный ~ адресът на пода- теля; ~ товарища, знакомых адресът на прия- теля (ми), на познатите (ми); наш Москва.
AKA АПП Здание президиума Академии наук СССР в Москве ул. Горького, д. 15, кв. 30 адресът ни е Москва, ул. «Горки>, № 15, ап. 30; послать письмб по новому ~у изпратя писмото иа иовия адрес академик, -а м академик академии я, -и и 1 академия; Академия наук СССР Академия на науките на СССР 2 академия; учиться в сельскохозяйственной ~и следвам в селскостопанската академия аккуратн|| ый, -аи, -ое, -ые; аккурат)ей, -иа, -ио, -иы акуратен; ~ый человек акуратен човек активно нареч. (против, пассив ю) активно; участвовать в общественной работе вземам активно участие в обществената работа актйви|| ый, -аи, -ое, -ые; актив)ей, -иа, -но, -иы (против, пассивный) активен; ~ый член кружка активен член на кръжока алгебр)! а, -ы ж алгебра алгебраически ий, -ая, -ое, -ие алгебричен аллё|| я, -и ж алея; липовая ~я лнпова алея; гулять по ~ям парка разхождам се из алейте на парка алфавит, -а м азбука; русский ~ руска(та) азбука; напис&ть фамилии по ~у напиша фа- мил ните имена по азбучен ред алюмйииевЦ ый, -ая-, -ое, -ые алумиииев; ~ая кастрюля алуминиева тенджера алюмйии|| й, -я м алуминнй; кастрюля из ~я алуминиева тенджера анализ, -а м анализ; химйческий ~ химичен анализ; ~ крбви анализ на кръвта, кръвна картина; ~ статьй анализ на статнята ангйи|| а, -ы ж ангина; болеть ~ой боледу- вам от ангина; у меня ~а имам ангина апельсйи, -а, мн. -ы, -ов м портокал; съесть ~ изям портокал(а) апельсйнов|| ый, -ая, -ое, -ые портокалов; ~ый сок портокалов сок аплодйр)) рвать, -ую, -уешь, -уют несв. кому- чему аплодирам, ръкопляскам; зрители долго ~овали артйстам зрителите дълго ръкопляска- ха на артистите аплодисмёнт|| ы, -ов мн. аплодисменти, ръкопляскания; раздалйсь бурные ~ы чуха се бурни ръкопляскания аппарат, -а м апарат; телефонный ~ теле- фонен апарат аппетйт, -а м апетит; хорбший, плохой ~ добър, лош апетит; есть с ~ом, без ~а ям с 16
АПР ATE А апетит, без апетит; у ребёнка нет ~а детето няма апетит ^приятного ~а! добър апетит! апрёл|| ь, -я м април; он родился в ~е той се роди през април; взять отпуск в ~е взема от- пуск (а) през април апрельскП ий, -ая, -ое, -не апрнлски аптек|| а, -и ж аптека; заказать лекарство в ~е поръчам лекарство в аптеката арбуз,-а м (не бъркай с дыня) диня, лю- Арбуз беница; спелый, сладкий ~ узряла, сладка ди- ня; съесть кусок ~а изям резен диня арест|| овать, -ую, -уешь, -уют св. кого арестувам; ~овйть преступника арестувам престъпника арифметик!! а, -и ж аритметика; задача по ~е задача по аритметика; четыре действия ~и четирите аритметични действия арифметйческ|Ь ий, -ая, -ое, -не аритметичен; ~ая задача аритметична задача арми|| я, -и ж армия; Советская Армия Съветската армия; действующая ~и дейст- вуваща армия; служить в ~и служа в ар- мията артиллерййск|| ий, -ая, -ое, -не артилерийски; ~ий снаряд артилерийски снаряд артиллёриН я, -и ж артилерия; морская ~я морска артилерия артист, -а м артист; известный ~ известен артист; ~ кино киноартист; ~ цирка цирков артист; иарддный, заслуженный ~ республики народен, заслужил артист на републиката артйстк|| а, -и, мн. артист |ки, -ок, -кам ж артистка архитектор, -а м архитект; главный ~ города главният архитект на града архитектур)) а, -ы ж архитектура; ~а здания архитектура на сградата; дом старинной ~ы къща със старинна архитектура; памитяики ~ы архитектурни паметници аспирант, -а м аспирант аспираитк|| а, -и, мн. аспирант |ки, -ок, -кам ж аспирантка астрондми!) я, -н ж астрономия; изучать ~ю изучавам астрономия атак!) а, -и ж атака; ~а противника атаката на противника; идти в ~ у тръгвам в атака атак|| овать, -ую, -уешь, -уют несв. и св. кого-что атакувам; ~овать врага атакувам противника ателье неизм. с ателие; сервиз; ~ мод моден салон, ателие; телевизидниое ~ телевизионен Памятник архитектуры — Исаакиевский собор в Ленинграде 17 2-612
ATM БАЛ Аэропорт Шереметьево в Москве сервиз; заказать платье в ~ поръчам (си) рок- ля в ателието атмосфер|| а, -ы ж атмосфера; ~а Земли атмосфера на Земята; полёт за пределы зем- ной ~ы полет вън от земната атмосфера атмосфёрн|| ый, -ая, -ое, -ые атмосферен; ~ое давление атмосферно налягане; ~ые осад- ки валежи атом, -ал атом; строение ~а строеж на атома атомн|| ый, -ая, -ое, -ые атомен; ~ый вес атомно тегло; ~ая энергия, электростанция атомна енергия, електроцентрала; ~ое оружие атомно оръжие аттестат, -а м свидетелство, диплом (а), атес- тат; ~ о среднем образовании свидетелство за зрелост, зрелостно свидетелство аудиториЦ я, -и ж аудитория афйш|| а, -и ж афиш; театральная ~а теат- рален афиш аэродром, -а, мн. -ы,-ов м аеродрум, летише аэропорт, -а, предл. об -е, в -у, мн. -ы, -ов м аерогара, летите; встретить делегацию в ~у посрещна делегацията на аерогарата Б б вж. бы бабушк|| а, -и, мн. бабуш | ки, -ек, -кам ж баба; ~а с внуком баба с внуче; провести лето у ~и и дедушки прекарам лятото при баба и дядо багаж, -а м (ср. вещь във 2 знач.) багаж; погрузить ~ в вагон натоваря багажа във вагона; приехать без ~а дойда без багаж; сдавать ~ в камеру хранения давам багажа на гардероб; отправлять ~6м пращам като багаж; сдавать в ~ давам на багаж багажи|| ый, -ая, -ое, -ые багажен; ~ый вагон багажей вагон, фургон баз|| а, -ы ж 1 база; материальная, эконо- мическая ~а материална, икономическа база; научная ~а коммунизма научната база на комунизма; военная, морская ~а военна, мор- ска база; туристская, туристическая ~а (тур- база) туристическа база, хижа 2 склад; полу- чать товар на ~е получавам стоки в склада; привезти продукты с ~ы докарам хранителни стоки от склада балет, -а м балет; классический ~ класи- чески балет; ~ Чайковского балет от Чайков- ски; смотреть новый ~ гледам нов(ия) балет; ставить ~ы современных композиторов поста- вим балети от съвременни композитори; театр оперы и ~а театър за опера и балет балкон, -а м балкон; выйти иа ~ изляза на Бабочка Балкой бабочк|| а, -и, мн. бабоч | ки, -ек, -кам ж пеперуда; поймать ~у. хвана пеперуда балкона; купить билеты иа ~ купи билети за (на) балкона 18
БАН БЕГ Б Балет Останкинская телевизионная башня (Москва) банк, -а м (не бъркай с банка) банка; Государственный ~ СССР Държавната банка на СССР; сдавать деньги в ~ виасям парите в банката; получать деньги из ~а, в ~е полу- чавам пари от банката, в банката банк|| а, -и, мн. баи|ки, -ок, -кам ж (не бъркай с байк) буркан, стъкленица; кутия (консервена); положить варенье в ~у сложа сладкото в буркан; закрыть ~у крышкой зат- Баика воря буркана с капак; открыть ~у консервов отворя кутия консераи баи || я, -и ж (не бъркай с ванна във 2 знач. и ванная) баня; пойти в ~го отила на баня бараи, -а м овен бархат, -а м кадифе; шторы из ~а завеси от кадифе бархатн|| ый, -ая, -ое, -ые кадифен; ~ое платье кадифена рокля; ~ые шторы кадифени завеси баскетбол, -а м баскетбол; играть в ~ играя баскетбол; соревнования по ~у състезания по баскетбол баскетбольн|| ый, -ая, -ое, -ые баскетболен; ~аи команда баскетболен отбор бассейн, -а м басейн; закрытый плавательный ~ покрит плувен басейн баши|| я, -и, мн. баш | ни, -ей, -ням ж кула; телевизионная ~и телевизионна кула; ~и Кремля кулите на Кремъл; подийться на ~ю кача се на кулата бег, -а, предл. о -е, иа -у м бяг, бягане, тичане; быстрый ~ бързо бягане; — на ты- сячу метров бягане на хиляда метра; ~ ло- шади конски бяг бёгаП ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. бежать в 1 знач.) тичам, бягам; дети ~ют по саду 19 2*
Башни Московского Кремля 20
БЕД БЕР Б децата тичат из градината; -~ть наперегонки надбягваме се бед!! а, -ы, мн. беды, йед ж беда, нещастке; с ним случилась случи му се бале; попасть в ~у нзпадна в беда, помочь в ~ё тоыогна прн исшастнг: брбсить, оставить кого в <*'« язоставя някого в беда О иа ~у за беля &ёдн|| ый, -ек, -ое, -ые; беден, беднй, бёди|о, -ы и бедны (против, богйтый) беден; бедняшкн, снромашки; -~ый человек беден човек; -~ая семья бедно семейство; они очень ~ы те са много бедни О ~ый! горкият! бедрЦ б, -а, мн. бёд | ра, -ер с бедро беж&ть, бегу, бежишь, бегут несв. 1 (ср. бегать) тичам, битам; ~ по дороге, к реке, вперед тичам по пътя, към реката, напред; собака бежит за хозяином кучето тнча поднр стопаннна сн; лошади бежали быстро конете прзьускаха 2 (само 3 л.) бяга, носи се; по нёбу бегут облакй по небето се носят облаци 3 (само 3 л.) тече, лее се; слёзы бегут по щек&м сълзи текат по бузите (мн) 4 (само 3 л.) тече, минава, лети; время бежит времето лети 5 (също св.) бягам, избягвам / йзбягам; ~ из плёна, из тюрьмы йзбягам от плен, от затвора без предлог с род. п. без; квартира ~ балкона апартамент без балкон; выйти из дома ~ зонти- ка нзляза от къщн без чадър; читйть ~ очков чета без очнла; ехать ~ билета пътувам без билет; пис&ть ~ ошибок пиша без грешки; работать ~ отдыха работя без почнвка; слу- шать ~ интереса слушай без интерес; ост&вить вопрос ~ ответа оставя въпроса без отговор; разговор происходил •— свидетелей разговоры ставаше без свидетели; это было ~ вас това ста- на без вас; иа часах было — пяти шесть часовникът показваше шест без пет; он пришёл домой ~ двадцати (минут) час той си дойде в един без двадесет; сейчйс четверти три сега е три без четвърт О ~ (всякого) сом- нения като вмети. д. без съмнение, несъмнено; коицй безкрай, постоянно безлйчн|| ый, -ая, -ое, -ые: ~ые глаголы гром, безличии глаголи безонйспостй ь, -и ж безопасност; снгурност; иоодйться, быть в ~н в безопасност съм; —ь движении (иа дорогах) безопасност на дви- жение™ (по пътищата); борьбй за международ- ную ~ь борба за международна снгурност; государственная -~ь държавна снгурност Белка бёлк|| а, -и, мн. бел | ки, -ок, -кам ж катерица, катеричка бёл|| ый, -аи, -ое, -ые (против, чёрный) бял; ~ая бум&га бяла хартия; ~ое плйтье, плйтье ~ого цвета бяла рокля; -~ые цветы бели цветя О ~ые ночи бели нощи; ~ый хлеб бял хляб бель|| ё, -я с бельо; надеть чистое ~ё облека чисто бельо; носить зимой тёплое ~ё нося през знмата топло бельо; стирать, гла- дить ~ё пера, гладя бельото; постельное ~ё спално бельо бёрег, -а, предл. о -е, на -у, мн. -а, -бв м бряг; правый, левый ~ реки десннят, левият бряг на реката; морской ~ морскн бряг; ~ мори брегьт на морето; у ~св океани край бреговете на океана; адтй по -~у, вдоль ~а вървн по брега, покрай брега; стоять иа ~у стоя на брега; ветер (дует) с ~а вятърът е (духа) откъм брега берегов|| бй, -ая, -ое, -ые бреговн; ~ая ли- нии брегова линия берёз II в, —ы ж бреза Белые ночи (Ленинград) 21
БЕР БИТ Берёзовая роща берёзов|| ый, -ая, -ое, -ые брезов; ~ая роща брезова горичка берё|| чь, -гу, -жёшь, -гут, мин. берёг, берегл|а, -6, -й несв. 1 кого-что пазя; —чь учебники пазя учебниците; ~чь одежду пазя дрехите (си); ~чь здоровье ребёнка пазя здравето на детето; ~гйте лес от пожара па- зете гората от пожар 2 что пестя, икономис- вам; ~чь деньги икономисвам парите; ~чь время, силы пестя времето (си), силите (си) бесед|| а, -ы ж беседа; дружеская, интересная ~а дружеска, интересна беседа; вести ~у водя беседа бесёд|| овать, -ую, -уешь, -уют несв. беседвам; ~овать с друзьями о новых книгах беседвам с приятелите си за нови(те) книги бесконёчн|| ый, -ая, -ое, -ые; бесконёч|ен, -на, -но, -ны 1 безкраен, безграничен; ~ое мировое пространство всемирного пространство, всемирът 2 безкраен; ~ая дорога безкраен път; ~ые разговоры, споры безкрайни разговори, спорове бесплатно нареч. безплатно; ~ получить путёвку в дом отдыха безплатно получа карта за почивкд бесплатн|| ый, -ая, -ое, -ые безплатен; ~ая медицинская помощь безплатна медицинска помощ; ~ое обучение безплатно обучение беспоко|| ить, -ю, -ишь, -ят несв. кого 1 безпокоя, тревожа, вълнувам; отца ~ило поведение сына поведението на сина тревоже- ше бащата; меня ~ит ваше молчание безпокои ме вашето мълчание 2 безпокоя, преча; боль- ного ~ит шум шумът безпокои болния; извините, что ~ю вас своёй просьбой извинете, че ви безпокоя с молбата си беспокоЦ иться, -юсь, -ишься, -ятся несв. о ком-чём безпокоя се, тревожа се, вълнувам се; —иться о дётях, о своём здоровье безпо- коя се за децата, за здравето си беспокойств|| о, -а с 1 безпокойство, вълнение; его охватило ~о обзе го безпокойство 2 безпокойство, обезпокояване; простите за извинете за безпокойството бесполёзно нареч. безполезно; об этом гово- рить ~ безполезно е да се говори за това бесполёзнЦ ый, -ая, -ое, -ые; бесполёз |ен, -на, -но, -ны безполезен, напразен; —ые усилия напразни усилия беспоряд|| ок, -ка м безредие, безпорядък; в комнате ~ок в стаята е разхвърляно; оставить письменный стол в ~ке оставя бюрото си разхвърляно бнблиотёк|| а, -и ж библиотека; районная, детская ~а районна, детска библиотека; читатель ~и читател на библиотеката; брать книги в —е вземам книги от библиотеката билёт, -а м 1 билет; железнодорожный, трамвайный ~ железопътен, трамваен билет; ~ в театр, в кино, на концёрт, на новую пьесу, на этот фильм билет за театър, за кино, за концерт, за нова (та) пиеса, за този филм; вход по —ам вход с билети; купить — на поезд купи билет за влака; ехать без ~а пътувам без билет; купить — туда и обратно купи билет (за) отиване и връщане; проездной ~ карта (за пътуване); пригласительный ~ покана 2 книжка, билет; партийный, комсомоль- ский ~ партийна, комсомолска членска книжка бинт, -а м бинт; перевязать руку ~бм превържа ръката (му) с бинт биографнЦ я, -и ж биография; ~я писателя, поэта биографията на писателя, на поета; рассказать свою ~ю разкажа биографията си биолог, -а м биолог биологйческЦ ий, -ая, -ое, -ие биологически; биологичен, биоложки; ~ий факультет Биоло- гически факултет; ~ие процёссы биологички процеси биологиЦ я, -и ж биология; урок ~и урок по биология; учйтель ~и учител по биология бйтв|| а, -ы ж битка; жестокая ~а жестока битка; участники ~ы за Москву участници в битката за Москва; выиграть, проиграть ~у спечеля, загуби битката бить, бью, бьёшь, бьют, повел, бей несв. I ко- го бия; ~ собаку бия кучето 2 что чупя; троша; 22
Библиотека им. В. И. Ленина в Москве 23
БИТ БЛЮ ~ посуду, чашки чупя съдове, чаши 3 кого бия, разбнвам, побеждавам; ~ врага побеж- давам противника биться, бьюсь, бьёшься, бьются несв. 1 бия се, сражавам се; ~ с врагом сражавам се с про- тивника; ~ до полной победы бня се до пълна победа 2 (само 3 л.) бие, пулснра, туптн; сердце бьётся ровно сърцето бне спокойно; его сердце перестало ~ сърцето му престана да туптн благ|| о, -а с благо, добро; для общего ~а за обшото благо; трудиться ва ~о народа трудя се за благого на народа благодари йть, -ю, -йшь, -ят несв. (св. побла- годарить) кого-что благодаря; ~йть кого за подарок, за внимание благодаря на някого за подаръка, за вннманието; ~йть кого от всего сердца от все сърце благодаря на някого благодарности ь, -и ж благодарност; выра- жать, приносить ~ь за что нзразявам, подна- сям благодарност за нещо; с ~ью возвращаю тебе книгу връшам ти кннгата с благодарност благодаря предлог с дат. п. благодарение на; ~ общим усилиям работу закончили вовремя благодарение на общнте усилия работата беше завършена навреме благорбднЦ ый, -ая, -ое, -ые; благород | ей, -на, -ио, -ны благороден; ~ый человек благороден човек; ~ый поступок благородна постъпка; ~ые цели благородии цели благосостоянии е, -я с благосъстоянне; по- вышается ~е трудящихся повишава се благо- състоянието на трудещите се бледнё|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. поблед- неть) бледнея, пребледнявам; ~ть от страха, от волнения бледнея от страх, от вълнение бледн|| ый, -ая, -ое, -ые; бледен, бледна, блёдн | о, -ы и бледны блед(ен); ~ое лицо бледо лице; вы очень ~ы вне сте много блед(а) блест|| ёть, -йт, -ят несв. блестя; звёзды ~ят звездите блестят; снег ~йт на солнце снегът блести на слънцето; глаза ~ят очите (му) блестят блестящи ий, -ая, -ее, -не 1 блестящ; лъскав; ~ий шёлк лъскава коприна; ~ие глаза блес- тящи очи 2 блестящ, бляскав; ~ий ответ на экзамене блестящ отговор на излита; получить ~ее образование получа блестящо образова- ние; иметь ~ую память имам блестяща па- мет ближайш|| ий, -ая, -ее, -ие 1 най-блнзък; ~ая почта, остановка най-близката поща, спнрка 2 най-блнзък, следващ, предстоящ; в ~ее вре- мя в най-близко време; в ~ие дни през следва- щите дни 3 най-близък; ~ий друг най-близък приятел блйже неизм. 1 сравн. ст. на близкий по- близък 2 сравн. ст. на близко по-близо; по- дойдите ~! елате по-близо! ~ к делу! да се върнем на въпроса! блйзк|| ий, -ая, -ое, -ие; близок, близка, блйз- к|о, -и и близкй; сравн. ст. блйже 1 (против. далёкий в / знач.) блнзък; подойти на ~ое расстояние прнблнжа се 2 (против, далёкий във 2 знач.) предстоящ, блнзък; думать о ~ом отъезде мнсля за предстоящего заминаване; Новый год близок наблнжава Нова година 3 блнзък; ~ий человек, друг блнзък човек, прня- тел; ~ая подруга близка прнятелка блйзко, сравн. ст. блйже (против, далеко) 1 нареч. близко, (на)блнзо; библиотека находит- ся ~ библиотеката се намира наблнзо 2 като сказ, блнзо е; город был ~ градът беше блнзо; до города ~ до града е блнзо 3 като сказ. блнзо е, наблнжава; весна ~ пролетта наблн- жава блии|| ы, -6в мн. (ед. блин, -а м) блинн (вид палачинки); ~ы со сметаной блинн със смета- Блины на; печь ~ы пека блинн О как печь върша нещо (на)бързо; первый блин комом първият опит е несполучлив блузк|| а, -и, мн. блуз | ки, -ок, -кам ж блузка, Блузка блуза; шёлковая копринена блузка; надеть, снять ~у облека, съблека блузката блюд|| о, -а, мн. -а, блюд с 1 блюдо, чнння, табла 2 ястие, ядене; первое ~о (суп, борщ и т. н.) първо ястие (супа, борш и т. и.); третье ~о (компот, кисель, пирожное и т. н.) десерт (компот, кисел, паста и т. н.); обед из трёх блюд обед от три ястия; приготовить любимое ~о приготвя любимого (си) ястие блюдц|| е, -а, мн. блюд|ца, -ец, -цам с чи- Блюдце нийка (за под чаша); чашка с ~ем чаша с чи- нийка 24
БОГ БОМ Б богатств || с, -а с богатство; природные ~а природни богатства богат|| ый, -ая, -ое, -ые; богат, -а, -о, -ы; сравн. ст. богаче (против, бедный) 1 богат; ~ый человек богат човек; ~ая семья богато семейство; ~ый колхоз богат колхоз; ~ый уро- жай богата реколта; ~ая библиотека богата библиотека; ~ый опыт богат опит 2 чем богат с; страна, ~ая лесом страна, богата с гори; эта река ~а рыбой в тази река има много риба богаче неизм. сравн. ст. на богатый по-бо- гат боев|| бй, -ая, -бе, -ые боен; ~6й устав боен устав; ~6е задание бойна задача; ~ые то- варищи бойни другари бой, боя, предл. о бое, в бою, мн. бой, боёв м бой, битка, сражение; воздушный, морской ~ въздушен, морски бой; вступать в ~ влизам в бой; вести упорные бой водя упорити боеве; с боями войти в город вляза в града с боеве; погибнуть в бою загина в битката бок, -а, предл. о -е, на -у, мн. -а, -бв м 1 стра- на, хълбок; лечь на правый ~ легна на дясната (си) страна; лечь на ~ легна на една страна; лежать, спать на ~у лежа, спя на една страна; повернуться ~ом извия се настрани; обърна се настрана (в легнало положение) 2 страна; ма- шина упала на ~ колата се преобърна на една страна; по ~ам от двете страни ~ б ~ рамо до рамо, един до друг боков || бй, -ая, -бе, -ые страничен бокс, -а м бокс; заниматься ~ом занимавам се с бокс; соревнования по ~у състезания по бокс; чемпион по ~у шампион по бокс болгары, болгар мн. (ед. болгарин, -а м; бол- гарк|а, -и; мн. болгар |ки, -ок ж) българи болгарск|| ий, -ая, -ое, -ие български более нареч. (против, менее) 1 по-; ~ высо- кий по-внеок; — спокойный по-спокоен; — спо- койно по-спокойно 2 повече; над; ~ часу пове- че от час; ~ десяти рублей повече от 10 рубли; ~ ста километров над 100 километра О ~ йли менее повече или по-малко, до известна сте- пей; они ~ йли менее похожи те си приличат до известна степей; тем ~ още повече, толкова повече болёзн|| ь, -и ж болеет; тяжёлая ~ь тежка болеет; ~ь сердца, желудка болеет на сърцето, на стомаха болё|| ть I, -ю, -ешь, -ют несв. чем и без доп. боледувам; ~ть гриппом боледувам от грип бол|| ёть II, -нт, -ят несв. (само 3 л.) боли (ме); у меня ~йт голова боли ме глава; у не- го ~ят зубы болят го зъбите бол6т|| о, -а с блато; лесное —о блато в Ге- рата; идтй по ~у вървя през блатото бол|| ь, -и ж болка; зубная ~ь зъбобол; го- ловная ~ь главобол(ие); сильная, резкая ~ь силна, остра болка; чувствовать ~ь в руке усещам болка в ръката больнйц|| а, -ы ж бблннца; районная, городс- кая, детская ~а районна, градска, детска бол- ница; лечь в ~у постъпя в болница; лежать в ~е лежа в болница; выйти из ~ы изляза от болницата; положить ребёнка в ~у настаня детето в болница больно 1 нареч. силно, болезнено, зле; ~ ударить силно ударя; ~ удариться коленом зле си ударя коляното 2 безл. като сказ, кому- чему, често с инф. боли (ме); мне было ~ болеше ме; ему ~ ходить боли го при ходене; ~ глазам болят (ме) очите; мне ~ смотреть боли ме, като гледам больн|| бй, -ая, -бе, -ые; болен, больн|а, -ы 1 (против, здоровый) болен; ~бй ребёнок болно дете; ~6е сердце болно сърце; он болен ан- гиной той е болен от ангина 2 като същ. боль- н|6й, -ого м болен; больн|ая, -бй ж болна; приём ~ых преглед на болни; вызвать к ~6му врача нзвикам лекар при болния больше неизм. 1 сравн. ст. на большой в 1 знач. (против, меньше в 1 знач.) по-голям; этот дом ~, чем соседний (~ соседнего) тази къща е по-голяма от съседната 2 сравн. ст. на много (против, меньше във 2 знач.) повече; над; он читает ~, чем я (~ меня) той чете по- вече от мен; ~ пятидесяти километров над 50 километра; ждать ~ двух часов чакам повече от 2 часа; отсутствовать ~ недели отсъствувам повече от една седмица 3 нареч. повече, вече; он ~ не слушал меня той вече не ме слушаше; я ~ не буду так делать повече няма да правя така; онй — не встречались те повече не се срещаха; ~ вопросов нет? има ли други въпро- си? ббльш|| ий, -ая, -ее, -не сравн. ст. на большой в 1 знач. (против, меньший) по-голям большинству б, -а с (против, меньшинство) мнозинство, повечето; подавляющее ~6 преоб- ладаващо мнозинство; получить на выборах —д голосов спечеля изберите с мнозинство от гласовете; ~б студентов уехало на канйкулы повечето студенти заминала във ваканция Q в ~ё случаев в повечето случаи больш|| бй, -ая, -бе, -йе (против, маленький) 1 сравн. ст. ббльш | ий, -ая, -ее, -ие и больше голям; ~бй дом голяма къща: ~ое дерево голимо дърво; ~бй город голям град; ~ая семья голямо семейство; —ая сумма денег го- ляма сума; ~бй успех голям успех; ~6й ар- тист, писатель, художник голям артист, писател, художник 2 (ср. взрослый в 1 знач.) голям, възрастен; у них уже ~6й сын синът им е вече голям ббмб|| а, -ы ж бомба; атомная, нейтронная, водородная ~а атомна, неутронна, водородна бомба 25
БОР БРО бор|| ёц, -ца м борец. ~ёц за свободу борец ;;i свобода; — ni.i за дело мира борци за делото на мира бород || а, -ы, вин. бороду, мн. бороды, бород, -а'м ж (не бъркай с подбородок) брада; муж- чина с ~бй, без ~ы мъж с брада, без брада; отпустить бороду пусна си брада; ои сбрил бо- роду той си обръсна брадата бороться, борюсь, бор | ешься, -ются несв. 1 с кем и без доп. боря се; мальчики любили ~ момчетата обичаха да се борят 2 с кем-чем, против кого-чего боря се; ~ с недостатками боря се с недостатъци (те) 3 за что боря се; ~ за свободу, за мнр во всём мире боря се за свобода, за мир в целия свят; ~ за высокий урожай боря се за богата реколта борт, -а, предл. о -е, на -у, мн. -а, -ов м борд; левый, правый ~ корабля левият, десният борд на кораба; бросить за ~ изхвърля през борда; человек за ~бм човек зад борда; находиться на ~у намирам се на борда борщ, -а, мн. -й, -ей м борш; ~ со сметаной борш със сметана борьбЦ а, -ы ж борба; классовая ~а класова борба; ~а за мнр, за свободу борба за мир, за свобода; ~а с врагом борба срещу врага ботаник, -а м ботаник ботаник|| а, -и ж ботаника ботанйческЦ ий, -ая, -ое, -ие ботанически; ~ий сад ботаническа градина ботйн|| ки, -ок. -кам мн. (ед. ботйн |ок. -ка л) Ботинки обувки; мужскйе, детские ~ки мъжки, детски обувки; ~ки со шнурками обувки с връзки бояться, боюсь, бойшься, боятся несв. кого- чего, с инф. или съюз что страхувам се, боя се; ~ темноты страхувам се от тъмно; онй боя- лись заблудйться (что заблудятся) те се страху- ваха да не объркат пътя- (че ще объркат пътя) О ~ как огня кого-чего боя се от някого- нещо като от огън брак, -а м брак; счастлйвый ~ щастлив брак; вступать в ~ сключвам брак брат, -а, мн. брать | я, -ев м брат; старший, младший ~ по-голям, по-малък брат; у него было три ~а той имаше трима братя О двою- родный ~ братовчед братск|| ий, -ая, -ое, -ие братски; ~ая любовь, помощь братска обич, помощ; ~ий союз на- родов братски съюз между (на) народите О ~ая могйла братска могила брать, бер|у, -ёшь, -ут, мин. брал, брала, брал | о, -и несв. (св. взять) кого-что 1 вземам. взимам; ~ в руки карандаш вземам молива; ~ с собой портфель вземам със себе си чантата; ~ книги в библиотеке вземам книги от библи- отеката; ~ деньги в долг вземам пари назаем;, ~ таксй вземам такси; ~ сына на прогулку вземам сина на разходка; ~ кого на работу взе- мам някого на работа 2 (за)вземам, превземам; ~ в плен вземам в плен; ~ крепость, город пре- вземам крепостта, града О ~ билёт (на поезд) вземам билет (за влак); ~ отпуск вземам от- пуск(а); ~ примёр с кого вземам пример от някого', себя в руки овладявам се; ~ слово (для выступления) вземам думата; ~ слово с кого карам някого да обещае нещо; ~ на себя ответственность поемам отговорност; ~ под за- щйту кого-что вземам някого-нещо под своя закрила; ~ под контроль кого-что контролирам някого-нещо браться, бер | усь, -ешься, -утся, мин. брал | ся, -ась, -ось, -йсь несв. (св. взяться) за что зала- вям се, (за)хващам се: ~ за кнйгу, за чтение залавям се с четене; ~ за работу залавям се за работа бригад На, -ы ж бригада; молодёжная, строи- тельная ~ а младежка, строителна бригада (но поехать на уборку урожая, в стройотряд отида на бригада (в селското стопанство или на стро- еж) бригадир, -а м бригадир; ~ строительной бригады бригадир на строителна(та) бригада (не член на строителната бригада) брйтв|| а, -ы ж бръснач; острая ~а остър Бритва бръснач; электрическая ~а електрическа само- бръсначка бриться, брё|юсь, -ешься, -ются несв. (св. побрйться) бръсна се; ~ в парикмахерской бръсна се в бръснарница (та); — электрической бритвой бръсна се с електрическа самобръсна- чка брови, бровей мн. (ед. бров | ь, -и ж) вежди; чёрные, густые ~ черни, гъсти вежди; хмурить ~ въся вежди бросать, броса | ю, -ешь, -ют несв. (св. бро- сить) i кого-что и чем хвърлям, мятам; ~ мяч хвърлям топка; ~ камни в воду хвърлям камъни във водата 2 кого-что изоставям, напускам, зарязвам; ~ семью напускам семейството си 3
БРО БУР Б что и с инф. изоставям, зарязвам; — занятия зарязвам занятията О ~ деньги на ветер хвър- лям (си) пари (те) на вятъра, пилея, пропиля- вам пари (те); ~ слова на ветер хвърлям думи- те си на вятъра бросаться, броса|юсь, -ешься, -ются несв. 1 (само несв.) чем замервам се; мальчишки бро- сались снежками момчетата се замерваха със снежни топкн 2 (св. броситься) хвърлям се, спускам се, скачам; ~ навстречу товарищам спускам се към приятелите си; ~ на врага хвърлям се срещу неприятеля; — в воду скачам във водата <0> ~ в глаза бие на- очи бросить, бро|шу, -сишь, -сят св. (несв. бро- сать) 1 кого-что и чем. хвърля, метна; ~ камень хвърля камък; ~ палку в воду хвърля пръчката във водата; ~ камнем в окно хвърля камък в прозореца; ~ снежком в кого замеря някого със снежна топка 2 кого-что изоставя, напусна, зарежа; ~ жену напусна жена си З.что и с инф. изоставя, зарежа; ~ работу зарежа работата; ~ курить оставя пушенето О ~ взгляд на кого-что хвърля поглед на някого-нещо; ~ упрёк кому отправя упрек към някого броситься, бро|шусь, -сишься, -сятся св. (несв. бросаться във 2 знач.) хвърля се, спуена се, скоча; ~ навстречу товарищам спусна се към приятелите си; собака бросилась на кошку кучето се нахвърли върху котката; ~ с моста в реку хвърля се от моста в реката брынз|| а, -ы ж (не бъркай със сыр) сирене брюки, брюк мн. панталон (и); мужские, жен- ские — мъжки, дамски панталон (и); надеть — обуя панталон(и); носить ~ ходя с панталон(и) будить, бужу, буд|ишь, -ят несв. (св. раз- будить) кого събуждам; ~ детей събуждам де- цата будто съюз (също будто бы, как будто) 1 като (че ли), сякаш; снег блестит ~ серебро снегът блести като сребро 2 че, уж; говорят, ~ он уже здоров казват, че бил вече здрав буд|1 у, -ешь, -ут 1 (бъд. вр. от глаг. быть) ще бъда 2 (служи за образуване на бъд. вр. на глаг. от несв. в. с инф. на тези глаголи) ше; я ~у писать ще пиша; он —ет работать той ще работи будущ|| ий, -ая, -ее, -не 1 бъдещ, следващ; ~ая встреча бъдеща среща; в ~ем году дого- дина; отложить на ~нй год отложа за дого- дина; —ей осенью идната есен 2 като същ. бу- дут. | ее, -его с бъдеще; мечтать о счастливом —ем мечтая за щастливо бъдеще () —ее время грам. бъдеще времс букв|| а, -ы ж буква; строчная (маленькая) —а малка буква; прописная (большая) ~а главна буква букет, -а м букет; — (из) полевых цветов бу- кет от полски цветя; подарить девушке — роз подаря на девойката букет рози булк|а, -и, мн. бул|ки, -ок. -кам ж кифла; Булка франзела; пить чай с —ой пня чай с кифла; резать —у режа франзела булочи|| ая, -ой ж хлебарница; пойти за хле- бом в —ую отида за хляб в хлебарницата бульвар, -а м булевард; гулять по —у раз- хождам се по булеварда бумаг|| а, -и ж хартия; тонкая — а тънка хар- тия; лист —и лист хартия; рисовать на хоро- шей —е рисувам на хубава хартия; завернуть книгу в —у увия книгата в хартия бумажник, -а м (не бъркай с портфель) порт- фейл бумажн|| ый, -ая, -ое, -ые хартиен, книжен; —ая фабрика фабрика за хартия; —ый пакет книжна кесия буржуазии я, -и ж буржоазия буржуазии ый, -ая, -ое. -ые буржоазен; — аи республика, партия буржоазна република, пар- тия бурн|| ый, -ая, -ое, -ые бурен; — ое море бурно море; — ая радость бурна радост; — ые апло- дисменты бурни ръкопляскания; —ое развитие промышленности бурно развитие на промишле- ността 27
БУР БЫВ Бульвар в Москве бур|| я, -и ж буря; началась, поднялась ~я започна буря; ~ей свалило в саду несколько деревьев бурята повали в градината няколко дървета бутерброд, -а м саидвнч; ~ с маслом, с кол- басой, с сыром сандвич с масло, със салам, с кашка вал бутылк|| а, -и, мн. бутыл | ки, -ок, -кам ж бу- тнлка, шише; ~а молока бутилка мляко; ~а .с Бутылка вином шише с внно; налить в ^у воды налея в шишето вода буфет, -а м бюфет; ~ в гостйш це бюфет в хотела; завтракать в ~е закусвам в бюфета бы (б) частица (с глаг. в мин. вр. или в инф.) 1 бнх, би; если бы я был свободен, я бы поехал с вами ако бях свободен, бих дошъл с вас; я бы охотно прочитал эту книгу с удоволствие бих прочел тази книга; он мог бы сделать хороший доклад той би могъл да направи хубав доклад; поговорить бы с другом да бих могъл да пого- вори с приятел(я сн) 2 да бях; бн трябвало; поужинали бы вы с нами да бяхте вечеряли с нас; сходить бы вам к врачу да бяхте отишЛн на лекар быва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. 1 (само Зл.) би- ва, става, случва се; ~ют такие случаи има та- кнва случаи; здесь чйсто ~ют наводнения тук често стават наводнения; этому ие ~ть това няма да го бъде 2 съм, ходя, идвам; ~ть в театре, на концертах, в гостях ходя на театър, на концертн, на гости; по вечерам я ~ю дома ве- чер съм в къщи; профессор ~ет в институте три 28
БЫВ раза в недёлю професорът ндвй в института три пъти седмично бывш|| ий, -ая, -ее, -не бивш, предишен, по- раншен; ~ий директор бивш директор; ~ая столица бивша столица бык, -а м бик быстро нареч. (против, медленно) бързо; бежать, говорить бързо тичам, говоря; ~ развиваться, расти бързо се развивам, раста быстр]| ый, -ая, -ое, -ые; быстр, быстра, быст- р | о, -ы и быстры (против, медленный) бърз; ~ый бег бързо бягане; —ое движение, течение бързо движение, течение; ~ое развитие промы- шленности, сельского хозяйства бързо развитие на промишлеността. на селското стопанство быт, -а, предл. о -е, в -у м бит; социалисти- ческий — социалистически бит бытов|| бй, -ая, -ое, -ые битов; ~ые условия битови условия быть няма сег. вр., освен 3 л. ед. ч. есть; мин. был, была, было, были (не был, ие была, не было, не были); бъд. буд | у, -ешь, -ут; повел. будь несв. 1 съм; мой отец врач баща ми е лекар; ТРУД — дело чести трудът е въпрос на чест; день был тёплый денят беше топъл; в комнате было светло в стаята беше светло; сестра будет учительницей сестра ми ще бъде учителка; завтра магазин будет закрыт утре магазинът ще бъде затворен 2 имам; у меня есть эта книга имам тази книга; у них не было денег те нямаха пари 3 (есть не се употр.) съм; вчера мы были в театре вчера бяхме на театър; вечером я (буду) дома довечера съм в къщи; библиотека (была) на втором этаже библиотеката е (беше) на вто- рия стаж 4 (1 и 2 л. и есть не се употр.) случва се, става, има; это было давно това беше отдав- на; что будет с нами? какво ще стане с нас?; вчера была гроза вчера имаше буря 5 (с някои същ. означава действие, състояние) съм; — в переписке с кем кореспондирам с някого; ~ в восторге във възторг съм; ~ в отчаянии отчаян съм 0 как ~? какво да правя?; должно ~ сигурно, вероятно; может може би; будьте добры! бъдете така добър (добра)! бюро неизм. с 1 бюро; партийное, комсомоль- ское ~ партийно, комсомолско бюро; члены ~ членовете на бюрото; в ~ надо выбрать пять человек в бюрото трябва да се изберат 5 души 2 бюро, служба, кантора; — погоды метеороло- гична служба; путешествий туристическо бюро; справочное ~ бюро «Справки» В в, во (пред думи, започващи с две съгласни: во дворе, во снё, во взгляде, во всём, во власти и т. н.) предлог 1 с вин. и предл. п. 1 (вин. п. ВАГ В куда?— посока, предл. п. где?— място) в, на; положить книгу в портфель сложа книгата в чантата; книги лежат в портфеле книгнте са в чантата; войти в комнату вляза в стаята; находиться в комнате намирам се в стаята; приехать в город пристигна в града; жить в городе живея в града; поступить в ин- ститут постъпя в институт; учиться в институте следвам в института; избрать в комиссию избе- ра в комисията; работать в комиссии работя в комисията; при географски названия: в Москву (в Москве) в Москва; в Крым (в Крыму) в Крим; в Сибирь (в Сибири) в Сибир; в Болга- рию (в Болгарии) в България; в Европу (в Европе) в Европа (но: на Украину, на Украине; на Кавказ, на Кавказе; на Север, на Севере); в школу (в школе) на училище (в училище); в магазин (в магазине) в магазин(а); в инсти- тут (в институте) в института ( но: на вокзал, на вокзале; на рынок, на рынке; на почту, на почте); пойти в (на) кухню отида в кухнята; работать в (на) поле работя на полете; ехать в (на) трамвае пътувам с трамвай 2 (вин. п. в кого-во что?— преминаване в ново състояние, предл. п. в ком-чём?— някакво състояние) в, на, с; превратиться в лёд превърна се в лед; завер- нуть в бумагу увия в хартия; роман в стихах роман в стихове; быть в новом костюме с нов костюм съм; работать в очках работя с очила 3 (размер, тегло, цена) в, на, от и без предлог; дом в два этажа къща на два етажа; разница в три года разлика от три години; комната в двадцать метров стая 20 метра; ромйн в трёх частях роман в 3 части; собрание сочинений в десяти томах събрани съчинения в 10 тома 4 (когда?— време) в, през и без предлог; в два часа дня в два часа през деня; в субботу в събо- та; в двадцатом веке през двадесетия век; в прошлом году миналата година; в мае было холодно през май беше студено; это было в ночь на понедельник това се случи в неделя срещу по- неделник II с вин. п. 1 (куда?, во что?— посока) в, на, по; ветер дул мне в лицо вятърът духаше в лицето ми; свет в глаза светлината бие в очи- те; стучать в дверь чукам на вратата; целовать в щёку целувам по бузата 2 (во сколько раз?— сравнение) не се превежда; в два раза больше двойно по-голям, два пътн повече; во много раз сильнее много пъти по-силен III с предл. п. 1 (в чём?, где?) в; недостатки в работе недо- статъци в работата; в году триста шестьдесят пять дней годината има 365 дни; в статье мно- го интересных фактов в статията има много ин- тересни факти 2 (где?— разстояние) на; в двух километрах от города на 2 километра от града вагон, -а м вагон; мягкий ~ вагон първа кла- са; жёсткий ~ вагон втора класа; плацкарт- ный ~ вагон със запазени места; купейный, купированный ~ вагон с купета; багажный ~ 29
ВАЖ ВВО багажей вагон, фургон; входить в ~ качвам се във вагона; выходить из ~а слизам, излизам от вагона; грузить уголь в ~ы товара въглища във в а гоните важно като сказ, важно е; мне ~ знать это за мен е важно да знам това важн|| ый, -ая, -ое, -ые; важен, важна, важ- но, важны важен; ~ое решение, сообщение важно решение, съобщение; эти исследования очень ~ы тез и изсл ед вания са много, важни вазЦ а, -ы ж ваза; хрустальная ~а кристал- на ваза; ~а для фруктов фруктиера; ~а с Ваза с цветами фруктами фруктиера с плодове; поставить цве- ты в -~у сложа цветята във ваза вал|| йть, -ю, вал | ишь, -ят несв. (св. свалить и повалить) кого-что повалим, събарям; ветер валит деревья вятърът повали дървета; ~йть с ног събарям вам, вами вж. вы мыться в ~е, принимать -~у къпя се във вана 2 (не бъркай с баня) баня; солнечная ~а слън- чева баня; грязевые -~ы кални бани; принимать -~ы правя бани ванн|| ая, -ой ж (не бъркай с баня) баня (в къщи) вареж|| ки, -ек, -кам мн. (ед. варежк|а, -и ж; не бъркай с перчатки) ръкавици с един пръст варён il ый, -ая, -ое, -ые варён; ~ое мясо варе- но месо; ~ый картофель варени картофи варёнь|| е, -я с сладко; вишнёвое ~е сладко от вишни; варйть ~е правя сладко вариант, -а м вариант; первый ~ проекта първи вариант на проекта; проект в двух ~ах проект в два варианта; есть три -~а решения задачи задачата може да се реши по три начина варйть, варю, вар | ишь, -ят несв. (св. сварйть) что варя, готвя, правя; суп варя супа; обед готвя обед; кашу правя каша; ~ кофе правя кафе вас вж. вы василёк, василька м метличина, синчец; бу- кет васильков букет от метличина ват|| а, -ы ж (не бъркай с хлопок) памук; пачка ~ы пакет памук ваш, -его м; ваш | а, -ей ж; ваш | е, -его с; мн. ваш | и, -их мест, ваш, ви; дом, завод вашият дом, завод; ~ портфель чантата ви; друг, отец приятелят ви, баша ви; ~а машйна, квар- тира колата ви, апартаментът ви; ~е письмо вашето писмо; как ~е здоровье? как сте със здравето?; мы радуемся ~им успехам радваме се на успехите ви введёни|| е, -я с увод, въведение, предговор; небольшое ~е малък увод; кнйга состойт из ~я и пяти глав книгата се състои от увод и 5 глави ввез|| тй, -у, -ёшь, -ут, мин. ввёз, ввезл | а, -б, -й св. (несв. ввозйть) кого-что (против. вывезти) внеса (с превозно средство) вверх нареч. (куда?; ср. наверх; против, вниз) (на)горе; подниматься (из)качвам се; идтй по лестнице качвам се по стълбата; руки ~ ! горе ръцете! вверху нареч. (где?; ср. наверху; против, вни- зу) (на) горе; развевался флаг горе се раз- вяваше знаме ввестй, введ | у, -ёшь, -ут, мин. ввёл, ввел | а, -б, -й св. (несв. вводйть) 1 кого-что куда (про- тив. вывести в 1 знач.) въведа, вкарам; ~ боль- ного в кабинет врача въведа болния в лекар- ский кабинет 2 что въведа, внедря; новый закон въведа нов закон <> ~ в строй (новый завод) пусна в експлоатация (нов завод) вводйть, ввожу, ввод | ишь, -ят несв. (св. ввестй) 1 кого-что куда (против, выводйть в 1 знач.) въвеждам, вкарвам; ~ гостя в комнату въвеждам госта в стаята 2 что въвеждам, вне- дрявам; ~ обязательное обучение въвеждам задължително обучение <0> в действие (вос- становленную шахту) пускам в експлоатация (възстановения рудник) 30
вво ВЕР вв6дн|| ый, -ая, -ое, -ые грам. вметнат; —ое слово вметната дума; —ое предложение вметна- то изречение ввоз, -а м (против, вывоз) внасяне; внос; ~ кофе из Бразилии внос на кафе от Бразилия ввозить, ввожу, ввоз |ишь, -ят несв. (св. ввез- ти) кого-что (против, вывозить) внасям (с превозно средство) вдвое нареч. 1 два пъти, двойно; — больше два пъти повече 2 на две; сложить лист — сгъна лист на две вдвоём нареч. двамата, заедно; прийти — дойдем двамата; жить — живеем двамата (две- те) заедно вдоль предлог с род. п. (против, поперёк) (по) край; идти —берега вървя покрай брега; посадить деревья — забора засадя дървета покрай оградата; — стены стоят стулья покрай стената са наредени столове <С> — и поперёк надлъж и (на)шир вдруг нареч. изведнъж, внезапно, неочаквано; — раздался стук в дверь изведнъж на вратата се почука; он — побледнел изведнъж той пребледня; — пошёл дождь изведнъж заваля (дъжд) О а вдруг (във въпрос. изрази) ами ако; а ~ он не придёт? ами ако не дойде? ведр|| 6, -а, мн. вёд | ра, -ер, -рам с кофа, ведро; —б с водой кофа с вода; принестй —б воды донеса кофа вода ведь частица 1 нали; — я вам говорйл нали ви казвах; — правда? нали (това) е истина? 2 ами че; — это было давно ами че това беше отдавна; я — не спорю ами че аз не споря вежливо нареч. вежливо; — отвечать отго- варям вежливо вёжлив|| ый, -ая, -ое, -ые; вежлив, -а, -о, -ы вежлив, — ый человек вежлив човек; говорить ~ым тоном говоря с вежлив тон везде нареч. (ср. всюду; против, нигде) на- всякъде; он побывал — той е ходил навсякъде; у него — есть друзья той навсякъде има прияте- ли вез|| тй, -у, -ёшь, -ут, мин. вёз, везл | а, -6, -й несв. кого-что (ср. возйть) возя, превозвам, карам; —тй вещи на машине превозвам нешата си с кола О мне (не) —ёт върви ми (не ми върви) век, -а, мн. -а, -бв м век; двадцатый — двадесети век; середйна —а средата на века; четверть —а четвърт век; в прошлом —е през миналия век; в иаш — в (през) нашия век; — электрйчества векът на електричеството; атомный — атомният век вел || ёть, -ю, -йшь, -ят несв. и св. (мин. само св.) кому, с инф. или съюз чтобы заповядвам/ заповядам, нареждам/наредя, поръчвам/поръ- чам; мне —ёли прийтй вёчером заповядаха ми да дойда вечерта; он —ёл принестй книгу той нареди да му донеса книгата велйк|| ий, -ая, -ое, -ие 1 (велйк, -а, -6, -й) голям, велик; к моему —ому удивлёнию за го- лямо мое учудване; опасность была —а опа- сността беше голяма 2 (велйк, -а, -о, -и) велик; Велйкая Октябрьская социалистйческая рево- люция Великата октомврийска социалисти- ческа революция; —ие открытия велики откри- тия; — ий писатель, художник велик писател, художник 3 (само кратк. ф. велйк, -а, -6, -й кому, против, мал) голям; костюм мальчику велйк костюмът е голям на момчето; сапогй мне —й ботушите са ми големи величин)! а, -ы ж големнна, величина; пред- мёты разлйчной —ы предмети с различна голе- мина; измёрить —у чего измеря големината на нещо; —бй с грёцкий орёх голям колкото орех; в натуральную —у в естествена големина (величина) велосипёд, -а м (не бъркай с колесо) колело, Велосипед велосипед; ёздить (кататься) на —е карам ко- лело вёр|| а, -ы ж 1 в кого-во что вяра; —а в лю- дёй, в побёду вяра в хората, в победата 2 вяра, религия; христианская —а християнска рели- гия О принимать/принять что на —у приемам/ приема нещо на доверие верёвк|| а, -и, мн. верёв | ки, -ок, -кам ж въже, връв; канап; крёпкая —а здраво въже; пере- вязать пакёт —ой завържа пакета с канап; повёсить бельё на —у простра бельото вёрить, вёр | ю, -ишь, -ят несв. (св. повёрить) 1 кому-чему вярвам; — другу вярвам на прия- теля (си); — каждому слову вярвам на всяка дума 2 в кого-во что вярвам; — в народ, в по- бёду, в успёх вярвам в народа, в победата, в успеха О — на слово приемам на доверие вёрно нареч. 1 правилно, точно, вярно; — отвётить правилно отговоря 2 вярно, преда- но; — служйть Родине предано служа на роди- ната (си) верн|| уть, -у, -ёшь, -ут св. кого-что върна; —уть книги в библиотёку върна книгите в би- блиотеката; —уть долг товарищу върна заема на другаря си; —уть кого с дороги върна ня- кого от път; меня —ули домой върнаха ме в къщи вернуться, верн | усь, -ёшься, -утся св. върна се; — в комнату, домой върна се в стаята, в 31
ВЕР ВЕР къщи; ~ из командировки, из театра, из школы, из Москвы, с концерта, с Кавказа, с почты, со стадиона върна се от командировка, от театър, от училище, от Москва, от концерт, от Кавказ, от пощата, от стадиона; ~ в Москву, на почту върна се в Москва, в пощата; ~ поздно вече- ром върна се късно вечерта вёрн|| ый, -ая, -ое, -ые; верен, верна, вёрн|о, -ы и верны 1 (ср. правильный) правилен, точен, верен; ~ая мысль вярна мисъл; ~ое решение правилно решение; ~ое замечание правилна (за)бележка 2 верен, предан; ~ый товарищ верен приятел; ~ый помощник верен помощник вероятно вметн. д. вероятно, изглежда; ~, мы не увидимся вероятно няма да се видим; он, ~, приёдет завтра вероятно той ше пристигне утре вертикально нареч. (против, горизонтально) вертикално, отвесно вертикальи|| ый, -ая, -ое, -ые (против, гори- зонтальный) вертикален, отвесен; ~ая линия отвесна линия; в ~ом положёиии във верти- калио положение вертолёт, -а м въртолёт, хеликоптер; летёть на ~е пътувам с въртолет; перевозить грузы на ~ах превозвам товар с въртолети верх, -а (-у), предл. о -е, на -у л 1 (ср. вер- шина в 1 знач.) връх; ~ горы върхът на плани- ната 2 горна част; ~ дома най-горният етаж на къшата; жить иа самом ~у живея на най- горния етаж 3 връх, крайна степей; ~ мас- терства връх на майсторството; ~ глупости връх на глупостта С брать/взять взе- мам/взема връх, надмощие; надделявам/надде- лея вёрхн|| ий, -яя, -ее, -ие (не бъркай с горный; против, нижний) горен; ~ий этаж горният етаж; ~яя часть дома горната част на къщата; ~яя полка в шкафу горният рафт в шкафа; ~яя одежда горна (връхна) дреха верхови|| ый, -ая, -ое, -ые върховен; главен, висш; ~ая власть върховна власт; Верховный Совёт СССР Върховният съвет на СССР вершйн|| а, -ы ж 1 (ср. верх в 1 знач.) връх; дёрева връх на дърво; горные ~ы планин- ски върхове; подняться на ~у горы (из)кача се на върха на планината 2 връх, кулминациои- на точка, апогей; ~а славы връх на славата Горные вершины (Кавказ) 32
ВЕС вес, -а м тегло, тежест, тежина; ~ багажа двадцать килограммов багажът тежи 20 ки- лограма; груз ~ом в одну тбииу товар с тегло един тон <$> на ~ золота извънредно ценен весело (против, грустно) 1 нареч. весело; он ~ смеялся той се смееше весело 2 безл. като сказ, кому весело е; ему ~ весело му е; на вечере было ~ на забавата беше весело весел || ый, -ая, -ое, -ые; вёсел, весела, вё- сел! о, -ы и веселы (Против, грустный) вёсел; ~ый человёк, смех, рассказ весел човек, смях, разказ; ~ая комёдия весела комедия; ~ое на- строение весело настроение; ~ые глаза весели очи; весь вёчер она была весела (през) цялата вечер тя беше весела весённ|| ий, -яя, -ее, -ие пролетев; ~ий день пролетев ден; ~ие каникулы пролетна ваканция вёсить, вешу, вёс|ишь, -ят несв. тежа; арбуз вёсит пять килограммов динята тежи 5 кило- грама весл|| 6, -а, мн. вес | ла, -ел, -лам с весло, гребло; лодка с вёслами лодка с весла весн|| а, -ы, мн. вёс|ны, -ей, -иам ж пролет; Ранняя весна ВЕС В тёплая, ранняя ~а топла, ранна пролет; при- шла ~а пролетта дойде весной нареч. (през) пролетта; это было прошлой ~ това се случи (през) миналата пролет; ~ он уехал в дерёвню през пролетта той замина на село вести, вед|у, -ёшь, -ут, мин. вёл, вел|а, -б, -й несв. 1 (ср. водить в I знач.) кого водя; ~ больного к врачу водя болния на лекар; ~ ребёнка за руку водя детето за ръка 2 (ср. водить във 2 знач.) что карам, управлявам; ~ машину карам кола, шофирам; ~ корабль управлявам кораб; самолёт пилотирам са- молет 3 (само 3 л.) без доп. води, отвежда; куда ведёт эта дорога? къде води този път?; дорога ведёт в лес пътят води към гората; лёстиица ведёт иа крышу стълбището извежда на покриьа; к дому вела аллёя към къщата во- деше алея 4 что водя; борьбу водя борба; войну водя война; запись водя записки, записвам; ~ серьёзный разговор водя сернозен разговор С ~ себя как държа се; дёти хорошо вели себя в театре децата добре се държаха в театъра; огонь стрелям вес|| ы, -бв мн. везни, теглилка; взвёшивать что иа ~ах тегля нещо на везните весь, всего м; вся, всей ж; всё, всего с; мн. все, всех мест. 1 цял, целият, всичкият; день (през) целия ден; вся семья цялото семейство; все ученики всички ученици; все люди всички хора; ~ мир целият свят; вся книга цялата кни- га; все книги всички книги; во всю длину по цялата си дължина 2 като същ. всё, всего с всичко; всё для побёды! всичко за победата!; сдёлать всё направя всичко; радоваться всему радвам се на всичко; спросить обо всём попитам за всичко 3 като същ. все, всех мн. всички; все до единого, все до одного всички до един; его все зиают всички го познават; он лучше всех той е най-добър О всё время през цялото време; всё равно все едно; мие всё равнб все ми е едно; я всё равнб приёду все едно ще дойда; всей душой (всем сёрдцем) с цялата си душа (с цялото си сърце); от (всей) души (от всего сердца) от (цялата си) душа (от все сърце); во весь голос с пълен глас; бежать во весь дух (со всех ног) тнчам с всички сили (колкото ми държат краката); мастер на все руки всичко 33 3-612
BET ВЗГ му иде отръки; всего хорошего (доброго)! всичко хубаво!, всичко добро! ветв|| ь, -и, мн. -и, -ей ж клон; ~и деревьев клоните на дърветата; дерево с густыми ~ями дърво с гъсти клони ветер, ветра, предл. о ветре, на ветру м вятър; холодный, северный ~ студен, северен вятър; ~ (дует) с юга, с моря вятърът е (духа) от юг, откъм морето; поднялся ~ излезе вятър; идти против ветра вървя срещу вятъра ф бросать/ бросить деньги на ~ хвърлям/хвърля (си) па- ри^) на вятъра, пилея/пропилея пари (те); бросать слова на ~ хвърлям думите си на вятъра вёткН а, -и. мн. вёт | ки, -ок, -кам ж клон, клон- ка, вейка; ~а сирени клонка люляк; сломать ~у счупя клонка(та) ветчин)! а, -ы ж шунка; иа завтрак была ~а за закуска имаше шунка; бутерброд с ~6й сандвич с шунка вечер, -а, мн. -а, -бв м 1 вечер; зймиий — зимна вечер; провести ~ дома прекарам вечер- та в къщи; в этот, в тот ~ тази, онази вечер; в семь часов ~а в 7 часа вечерта 2 вечер, ве- черинка; забава; школьный ~ учнлищна заба- ва; литературный, музыкальный ~ литератур- на, музикална вечер; ~ танцев танцова забава; ~ для молодёжи младежка забава; пойти на ~ отида на забава <£> добрый ~! добър вечер!; до ~а! до довечера! вечери|| ий, -яя, -ее, -ие вечерей; ~ее время вечерне време; ~яя школа вечерно училище; ~ие занятия вечерни занятия; ~ий спектакль вечерно представление вечером нареч. вечер (та); мы пойдём туда ~ ще отидем там вечерта; вчера ~ снощи; сегод- ня ~ довечера; что вы делаете сегодня ~? какво ще правите довечера?; завтра ~ утре вечер; поздно ~ късно вечерта вечно нареч. вечно вёчн|| ый, -ая, -ое, -ые вечен; ~ая дружба вечна дружба; ~ая слава героям! вечна слава на героите! вёшалк|| а, -и, мн. вешал | ки, -ок, -кам ж за- качалка; повесить пальто на ~у закача палтото Вешалка на закачалка; у моего пальто оторвалась ~а скъса ми се закачал ката на палтото вёша|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. повесить) 1 что закачвам, окачвам; простирай (пране); ~ть картину закачвам картината; ~ть на окна шторы окачвам пердета на прозорците 2 кого беся, обесвам (екзекутирам) веществ)! 6, -а, мн. -а, веществ, -ам с вещест- во; твёрдое, жидкое ~6 твърдо, течно вещество; полезные, вредные ~а полезни, вредни вещест- ва вещ|| ь, -и, мн. -и, -ей ж 1 предмет, вещ; кра- сивая, дорогая ~ь красива, скъпа вещ; в ком- нате много ~ёй в стаята има много неща 2 (само мн.; ср. багаж) неща, багаж; приехать без ~ёй пристигна без багаж; сдать ~и в ка- меру хранения дам багажа си на гардероб 3 (само мн.) дрехи; возьми с собой тёплые ~и вземи си топли дрехи 4 произведение; это луч- шая ~ь композитора това е най-доброто про- изведение на композитора взаймн|| ый, -ая, -ое, -ые взаимен; ~ая лю- бовь взаимна любое; ~ое уважение взаимно уважение; оказывать ~ую помощь помагаме си взвё|| сить, -шу, -сишь, -сят св. (несв. взве- шивать) кого-что претегля, премеря взвёшиваЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. взве- сить) кого-что претеглям, премервам; ~ть то- вар претеглям стоката взволи|| овать, -ую, -уешь, -уют се. (несв. вол- новать) кого-что развълнувам, разтревожа; вы ~овали всех своим сообщением (вне) развълну- вахте всички със своего съобшение; моя теле- грамма ~овала родителей моята телеграма (бе) разтревожила родителите ми взгляд, -а м 1 поглед; весёлый, грустный ~ весел, тъжен поглед; замётить чей — забележа нечий поглед; тревога во ~е тревога в погледа 2 поглед, възглед, становище, гледище; правиль- ный ~ на историю правилен поглед върху исто- рията; политические, научные ~ы политически, научни възгледи <£> бросать / бросить ~ на кого-что хвърлям / хвърля поглед на някого-не- що\ с первого ~а от пръв поглед; влюбиться с пёрвого ~а влюбя се от пръв поглед; на мой ~ според мен взглян|| уть, -у, взглян | ешь, -ут св. на кого- что погледна, хвърля поглед; ~уть на часы, на товарища погледна часовника, приятеля си
взд вздохнЦ уть, -у, -ёшь, -ут св. (несв. взды- хать) въздъхна; тяжело —уть тежко въздъх- на вздрагива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вздрог- нуть) трепвам, изтръпвам, потръпвам, потрепер- вам; ребёнок —л во сне детето потръпваше насън вздрогн|| уть, -у, -ешь, -ут св. (несв. вздраги- вать) трепна, изтръпна, потръпна, потреперя: —уть от страха изтръпна от страх вздыха|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вздохнуть) въздишам, въздъхвам; грустно —ть тъжно въздишам взлета|| ть, -ю, -ешь, -ет несв. (св. взлететь) литвам, хвръквам, излитам; самолёт —ет само- летът излита взле|| тёть, -чу, -тишь, -тят св. (несв. взле- тать) литна, хвръкна, излети; самолёты —тёли самолетите излетяха О —тёть на воздух избухне, експлодира взой|| тй, -ду, -дёшь, -дут, мин. взош|ёл, -ла, -лб, -лй св. (несв. всходйть) 1 (против, сойти) (нз)кача (се); —тй по лестнице изкача стълба- та; я взошёл на крыльцо изкачих се по стълби- те към входната врата 2 (против, зайтй в 3 знач.) изгрее; луна ещё не взошла луна- та оше не е изгряла 3 поникне, покара; пше- ница хорошо взошла пшеницата поникна добре взорв|| ать, -у, -ёшь, -ут, мин. взорвал, взорва- ла, взорвал | о, -и св. (несв. взрывать) кого-что взривя, направя експлозия, вдигна във въздуха; — ать корабль взривя кораб(а) взорв|| аться, -ётся, -утся, мин. взорвал |ся, -ась, -ось, -йсь св. (несв. взрываться) избухне, експлодира; бомба — алась бомба (та) избух- на взросл || ый, -ая, -ое, -ые 1 (не бъркай с пожи- лой; ср. с большой във 2 знач.) голям, възрас- тен; —ый сын голям (големият) син; стать ~ым стана голям 2 като същ. взросл | ые, -ых мн. (против, дети в 1 знач.) възрастни; дети и — ые деца и възрастни; слушаться — ых слушам въз- растните взрыв, -а м избухване, експлозия, взрив; сйльный — силен взрив; — снаряда, бомбы избухване на снаряд, на бомба; — скалы взривяване на скалата взрыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. взорвать) кого-что взривявам, правя експлозия, вди- гам във въздуха; —ть скалу взривявам ска- ла(та) взрыва|| ться, -ется, -ются несв. (св. взорвать- ся) избухва, експлодира взять, возьм | у, -ёшь, -ут, мин. взял, взяла, взял | о, -и св. (несв. брать) кого-что 1 взема; — кусок хлеба взема парче хляб; — тетрадь со стола взема тетрадката от масата; — в доро- гу еды взема храна за из път; — деньги в долг вид в взема пари назаем; — таксй взема такси; — сына на прогулку взема сина си на разходка; — кого на работу взема някого на работа 2 (за)взема, превзема; — в плен взема в плен; — крепость, город превзема крепостта, града О — билёт (на самолёт) взема билет (за само- лет); — отпуск взема отпуск(а); — себя в руки овладей се; — слово (для выступления) взема думата; слово взял мастер цёха думата взе майсторът на цеха; — слово с кого накарам някого да обещае; он взял с меня слово, что я приёду той ме накара да обещая, че ще дойда; — на себя обязательство поема задължение; — под защйту кого-что взема някого-нещо под (своя) закрила; — под контроль что проконтро- лирам нещо взяться, возьм |усь, -ёшься, -утся, мин. взял|ся, -ась, -ось, -йсь св. (несв. браться) за что заловя се, (за) хвана се; — за работу заловя се за работа вид I, -а (-у) м 1 вид, външност; внёшний — външен вид; праздничный — города празничен вид на града 2 изглед, гледка; — из окна изглед от прозореца; комната с —ом на море стая с изглед към морето; открытки с — ами Москвы картички с изгледи от Москва 3 (с предлози; из вйда, йз виду, на виду, при вйде): скрыться из —а скрия се от погледа; потерять кого из —а изгубя някого от погледа; на —у у всех пред очите на всички <С> в —е чего като, във вид на нещо; сдёлайте это в —е исключения направете това по изключение; дёлать / сдёлать — пре- струвам се / престоря се, правя се / направя се; имёть в —у кого-что имам пред вид някого-не- що; не показывать —у не давам вид, не давам да се разбере; ни под какйм —ом по никой, по никакъв начин; быть на —у добре се виждам, изпъквам, заемам видно място вид II, -а м вид, разновидност; новый — рабо- ты нов вид работа; —ы обучёння видове обуче- ние; разные —ы растёний различии видове растения <С> несовершённый, совершённый — глагола грам. несвършен, свършен вид на глагола вйдеть, вйжу, вйд | ишь, -ят несв. 1 (само несв.) виждам; он хорошо вйдит той вижда доб- ре 2 (св. увйдеть в 1 знач.) кого-что виждам; из окна я вйжу площадь от прозореца виждам площада 3 (св. увйдеть във 2 знач.) кого виждам(се), срещам (се); вчера я его не вйдел вчера не съм го виждал; рад вас — радвам се, че ви виждам вйдеться, вижусь, вйд|ишься, -ятся несв. (св. увйдеться) виждам се, срещам се; — каждый день виждаме се всеки ден; мы давно не вйде- лись отдавна не сме се виждали видимо вметн. д. както изглежда, вероятно; ты, —, ещё не знаешь об этом ти вероятно още не знаеш за това 35 3*
Виды Москвы 36
вид вил в Виды Ленинграда видиё|| ться, -ется, -ются несв. вижда се, очер- тава се; за деревьями ~ется здание зад дърве- тата се вижда сграда видно безл. като сказ, кого-что вижда се; здесь хорошо ~ и слышно тук се вижда и чува добре; вам хорошо ~? добре ли виждате?; ни- чего ие ~ нищо не се вижда; кому не ~? кой не вижда?; мне не ~ (аз) не виждам; башню ~ издали кулата се вижда отдалече видн || ый, -ая, -ое, -ые; вйдеи, видна, видно, видны 1 (обикн. кратк. ф.) видим; башня йздали кулата се вижда отдалече; иа снегу -~ы следы на снега се виждат следи 2 (само пълн. ф.) виден, значителен, известен, бележит; ~ый учёный виден учен визйт, -а м вйзита; посещение; ~ врача ле- карска визита; дружеский ~ приятелско посе- щение; прибыть с официальным ~ом пристигна на официално посещение вйлк|| а, -и, мн. вйл | ки, -ок, -кам ж вилица; 37
вин вл и подать ножи и ~и донеса ножове и вилици; есть ~ой ям с вилица вин|| а, -ы ж вина; это моя ~а това е моя ви- на; признать свою —у признан вината си; по -~ё кого, чьей по вината на някого, по чия вина; авария произошла по ~ё шофёра аварията (повредата) стана по вина на шо- фьора винительный: ~ падёж грам. винителен па- деж вин || б, -а, мн. вина, вин с вино; бёлое, крас- ное, крёпкое -~б бяло, червено, силно вино; по- дать к столу ~б поднеса вино; выпить стакан -~а (из)пия чаша вино виновато нареч. виновно виноват|| ый, -ая, -ое, -ые; виноват, -а, -о, -ы 1 (обикн. кратк. ф.) виновен; я ~ перед вами ви- новен съм пред вас; она ни в чём не -~а тя за нищо не е виновна 2 (само пълн. ф.) виновен; -~ый взгляд, вид виновен поглед, вид; ~ая улыбка виновна усмивка винбвн|| ый, -ая, -ое, -ые; винов|ен, -на, -но, -ны в чём виновен; виновен в преступлёнии вино- вен за престъплението; признать себя ~ым признан се за виновен виноград, -а м грозде; спёлый ~ зряло грозде; Виноград выращивать ~ отглеждам грозде; сбор гроздобер виноградник, -а м лозе виноградн|| ый, -ая, -ое, -ые 1 лозов; ~ый лист лозов лист 2 гроздов; ~ое вино (гроздово) вино вис|| ёть, -йт, -ят несв. виси, окачен е; пальто ~йт на вешалке палтото виси на закачалката; лампа ~йт над столом лампата е над масата; на окнах ~ят шторы на прозорците има завеси внтрнн j а, -ы ж витрина; ~ы универмага витрините на универсалния магазин; оформлять ~у оформям витрина (та) вишнёв|| ый, -ая, -ое, -ые вишнев; вйшнен; ~ое варенье вишнево сладко; ~ая косточка костилка от вишна; ~ый цвет вишнев цвят Вишня вйшн|| я, -и, мн. вйш | ни, -ен, -ням ж вишна, вишня; посадить в саду -~ю посадя вишна в градината; варёнье из —и сладко от вишни вклад, -а м принос; ~ учёного в науку при- нос (ът) на учения в науката; внести цённый в дёло мира дам ценен принос за делото на мира включа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. включить) 1 кого-что во что (против, исключать) включ- вам; ~ть в состав делегации включвам в съста- ва на делегацията 2 что (против, выключать) включвам, пускам; ~ть мотор, радио пускам мотора, радиото; -~ть свет запалвам лампата включ|| йть, -у, -йшь, -ат св. (несв. включать) 1 кого-что во что (против, исключйть) включа; ~йть в спйсок включа в списъка; ~йть в роман новую главу прибавя нова глава към романа 2 что (против, выключить) включа, пусна; -~йть мотор, телевйзор пусна мотора, телевизора; ~йть свет запаля лампата вкус, -а м вкус; горький, солёный горчив, солен вкус; хлёба, мяса, вина вкусът на хляба, на месото, на виното; яблоко, кйслое на ~ кисела ябълка; имёть хороший ~ имам добър вкус; одеваться со ~ом обличай се с вкус; у него нет -~а той няма вкус вкусно нареч. вкусно; пахнет клубникой вкусно мирише на ягодн вкуси || ый, -ая, -ое, -ые; вкусен, вкусна, вкус- н [о, -ы и вкусны вкусен; ~ый обёд вкусен обяд владё|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. чем 1 владея, притежавам; имам; ~ть имуществом, дачей, ма- шйной имам имот, вила, лека кола 2 владея, служа си добре; ~ть оружием служа си с оръ- жието; ~ть иностранными языками владея чужди езици О ~ть собой владея се власт|| ь, -и ж власт; совётская ~ь съветска власт; ~ь рабочих и крестьян власт на работ - ниците и селяните; органы государственной ~и органи на държавната власт; взять -~ь в свой руки взема властта в ръцете си; прийти к ~и дойда на власт; быть у ~и на власт съм влеза|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. влезть) 1 покатервам се, качвам се; -~ть на дёрево покатервам се на дървото 2 вмъквам се, влизам; ~ть в окно влизам през прозореца влез II ть, -у, -ешь, -ут, мин. влез, -ла, -ло, -ли св. (несв. влезать) 1 покатеря се, изкача се 2 вмъкна се, вляза влиянии е, -я с влияние; оказывать (хорошее, плохое) ~е на кого оказвам (добро, лошо) влияние на някого; он находится под -~ем товарищей той е под влияние на приятелите си (той се влияе от приятелите си); попасть под чьё ~е попадна под нечие влияние влияЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. повлиять) на кого-что влияя; ~ть на детёй влияя върху (на) децата; погода -~ет на моё настроёние настрое- нието ми зависи (се променя) от времето 38
вл KJ влюбиться, влюблюсь, влюб | ишься, -ятся св. в кого-во что влюбя се; ~ в девушку с первого взгляда влюбя се в девойката от пръв поглед вместе нареч. заедно; мы работаем, учимся заедно работам, учим; мы отдыхали заедно бяхме на почивка; жить с родителями живея с родителите си; я пришёл ~ с ними дойдох заед- но с тях вместо предлог с род. п. вместо; взять чужую книгу своей взема чужда книга вместо своя- та; сделай это ~ меня направи го вместо мен вмешательств,! о, -а с намеса, вмешателство; ~о в чужие дела намеса в чужди работа вмеша|| ться, -юсь, -ешься, -ются св. (несв. вмешиваться) во что намеся се; ~ться в спор намеся се в спора вмёшива|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. вмешаться) во что намесвам се; -~ться в разго- вор намесвам се в разговор; я не люблю -~ться в чужие дела не обичам да се бъркам в чужди работи вначале нареч. (ср. сначала в 1 знач.) отначало, в началото; ~ было трудно откачало беше трудно вне предлог с род. п. (из) вън, вън от; дбма вън от къщи; больной ~ опасности болният е вън от опасност <0> очереди с предимство; ~ себя извън себе си внедрёни|| е, -я с внедряване; -~е новой тех- ники в производство внедряване на нова(та) техника в производството внедрЦ йть, -ю, -ишь, -ят св. (несв. внедрять) что внедря внедряН ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. внедрить) что внедрявам; ~ть новую технику в произ- водство внедрявам нова(та) техника в произ- водството внезапно нареч. внезапно, неочаквано, не- надейно; пошёл дождь неочаквано заваля (дъжд); он уехал той замина внезапно внезапн|| ый, -ая, -ое, -ые внезапен, неочак- ван, ненадеен; -~ый отъезд внезапно зами- наване внести, внес | у, -ёшь, -ут, мин. внёс, внесл | а, -б, -й св. (несв. вносить) 1 кого-что (против. вынести в I знач.) внеса; ~ в комнату стулья внеса столове в стаята 2 что внеса, платя; деньги в банк внеса пари в банката; плату за квартиру платя наема 3 кого-что внеса, вклю- ча, впиша; фамилию в список впнша името в списъка внёшн|| нй, -яя, -ее, -ие (против, внутренний) външен; -~ий вид здания външният вид на сгра- дата; -~яя сторона външна страна; -~яя поли- тика государства външната политика на държа- вата; -~яя торговля външна търговия; укреп- лять -~ие связи укрепвам връзките с чужбина внёшност|| ь, -и ж външност, външен вид; приятная -~ь приятна външност во в вниз нареч. (куда?-, против, вверх, наверх) (на)долу; посмотреть погледна надолу; спуститься ~ по лестнице спусна се по стълба- та; лежать лицом ~ лежа по очи внизу нареч. (где?-, против, вверху, наверху) долу; течёт река долу тече река (та); книга лежит ~ на полке книгата е долу на рафта; мы живём ние живеем на долния етаж вниманиЦ е, -я с внимание; слушать с -~ем слушам с внимание; читать без ~я чета, без да вннмавам; направлять -~е на что насочвам вниманието (си) към нещо; окружить гостя ~ем обкръжа госта с внимание О обращать / обра- тить -~е на кого-что обръщам / обърна внима- ние върху (на) някого-нещо; принять во -~е взема под внимание внимательно нареч. внимателно; слушать лекцию внимателно слушам лекцията внимательнЦ ый, -ая, -ое, -ые; внимателен, вннмательн | а, -о, -ы внимателен; -~ый ученик внимателен ученик; -~ый взгляд внимателен поглед вносить, вношу, внос | ишь, -ят несв. (св. внести) 1 кого-что (против, выносить в 1 знач.) внасям; —- вещи в вагон внасям багажа във вагона 2 что внасям, плащам; деньги в кассу внасям пари в касата; плату за квар- тиру платам наема 3 кого-что внасям. включ- вам, вписвам; изменения в проект внасям изменения в проекта О ~ предложение внасям предложение внук, -а м внук; к бабушке приехал внукът дойде при баба си внутренн|| нй, -яя, -ее, -не (против, внешний) вътрешен; ~яя дверь вътрешна врата; ~ие болезни вътрешни болести; ~ие дела вътреш- ни работи; ~яя политика вътрешна политика внутри нареч. и предлог с род. п. (где?; не бъркай с внутрь; против, снаружи) вътре; осмотреть коробку снаружи и ~ разгледам кутията отвън и отвътре; находиться — дбма намирам се в къшата внутрь нареч. и предлог с род. п. (куда?; не бъркай с внутри; против, наружу) вътре; принять лекарство взема лекарството; войти ~ помещения вляза вътре внучк|| а, -и, мн. внуч | ки, -ек, -кам ж внучка; дедушка гуляет с -~ой дядото се разхожда с внучката си внуша|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. внушить) кому что и със съюз что внушавам; ~ть страх внушавам страх; его вид ~ет уважение видът му вдъхва уважение; этот человек не ~ет доверия този човек не вдъхва доверие внуш|| йть, -у, -йшь, -ат св. (несв. внушать) кому что и със съюз что внуша; ему ~йли, что это опасно внушиха му, че това е опасно во вж. в 39
BOB воз вовремя нареч. навреме; ~ вернуть книгу в библиотеку навреме върна книгата в библио- теката; сделать работу ~ свърша работата навреме; ~ приехать на вокзал навреме дойда па гарата во-вторых вметн. д. второ (при броене) вод|| а, -ы, вин. воду ж вода; пресная, мор- ская, горячая ~а сладка, морска, топла (горе- ща) вода; минеральная ~а минерална вода; стакан ~ы чаша вода; пить воду пия вода ф выходить/ выйти сухим из ~ы излизам/ из- ляза сух от водата; похожи как две капли ~ы приличат си като две капки вода водйтел|| ь, -я м водач (на превозно средст- во) ; ~ь автобуса шофьор на автобус; ~ь трам- вая ватман; работать ~ем работа като шофьор водить, вожу, вод | ишь, -ят несв. 1 (ср. вести в 1 знач.) кого водя; ~ детей гулять водя децата на разходка 2 (ср. вести във 2 знач.) что карам, управлявам; ~ машину карам кола, шофирам вбдк|| а, -и ж водка; бутылка ~и бутилка водка водный, -ая, -ое, -ые воден; ~ое простран- ство водно пространство; ~ый путь воден път; ~ый транспорт воден транспорт; ~ый спорт воден спорт водопровод, -а м водопровод; провести ~ прокарам водопровод воевать, вою|ю, -ешь, -ют несв. воювам; ~ с врагом воювам с неприятеля; ~ против кого воювам срещу някого военн II ый, -ая, -ое, -ые 1 военен; ~ое время военно време; ~ые действия военни действия; ~ый завод военен завод; ~ый врач военен лекар; ~ое училище военно учили- ще; быть на ~ой службе на военна служба съм 2 като същ. воённ | ый, -ого м военен; он был ~ым той беше военен вожд|| ь, -я м вожд, водач; ~ь пролетариата вожд на пролетариата возбу|| дйть, -жу, -дйшь, -дят св. (несв. возбуждать) что възбудя, пробуди, предизви- кам возбужда|| ть, -го, -ешь, -ют несв. (св. возбу- дить) что възбуждам, пробуждай, предизвик- вам; ~ть интерес, любопытство предизвиквам (будя) интерес, любопитство: ~ть подозрение възбуждам подозрение возвра|| тйть, -щу, -тишь, -тят св. (несв. возвращать) кого-что върна; ~тйть долг върна дълга си возвра|| тйться, -щусь, -тйшься, -тятся св. (несв. возвращаться) (за)върна се; ~тйться домой из путешествия върна се в къщи от пътешествие возвраща|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. воз- вратйть) кого-что връщам; ~ть кнйги в библио- теку връщам книги (те) в библиотеката возвраща|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. возвратйться) (за) връщам се; ~ться с работы връщам се от работа; ~ться в город, в школу, на вокзал връщам се в града, в учили- ще (то), на гарата возвращении е, -я с (за)връщане; ~е домой, на родину завръщане в къщи, в родината; по ~и из Москвы след завръщането си от Москва возвышенности ь, -и ж възвишение, височина; город расположен на ~и градът е разположен на възвишение возглав|| ить, -лю, -ишь, -ят св. (несв. возглавлять) кого-что възглавя, оглавя, застана начело возглавля|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. возг- лавить) кого-что възглавявам, оглавявам, стоя начело; ~ть делегацию, комйссию оглавявам делегацията, комисията воздух, -а м въздух; сырой, холодный ~ влажен, студен въздух; дышать свежим ~ом дишам чист въздух; подняться в ~ издигна се във въздух а; летать по ~у летя във въздуха О взлетать/ взлететь иа ~ избухва/ избухие, експлодира; на (свежем) ~е на (чист) въздух; выходйть/ выйти на (свежий) ~ излизам/ изляза на (чист) въздух воздуши|| ый, -ая, -ое, -ые въздушен; ~ый шар балон; ~ое сообщение въздушни съоб- щения <0 ~ый флот въздушен флот возйть, вожу, воз | ишь, -ят несв. кого-что (ср. везтй) возя, превозвам, карам; ~ пассажи- ров превозвам пътници возле нареч. и предлог с род. п. (на)близо; до, при, край; ои живёт ~ нас той живее до нас; машйиа остановйлась ~ дома колата спря до къщата возможно I като сказ, може, възможно е; ~ ли осуществйть этот план? възможно ли е да се осъществи този план?; вполне ~ напълно е възможно 2 вметн. д. може би, вероятно; мы уедем може би ще заминем возможности ь, -и ж възможност; использо- вать любую ~ь използвам всяка възможност; дать ~ь закончить работу дам възможност да се завърши работата; при первой ~и я напишу тебе при първа възможност ще ти пиша возму|| тйть, -щу, -тйшь, -тят св. (несв. возмущать) кого чем възмутя возму|| тйться, -щусь, -тйшься, -тятся св. (несв. возмущаться) чем възмутя се возмуща|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. возму- тйть) кого чем възмущавам; меня ~ет его поведение поведението му ме възмущава возмуща|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. возмутйться) чем възмущавам се; чем вы ~етесь? от какво се възмущавате? возмущёни|| е, -я с възмущение; вызывать ~е предизвиквам възмущение 40
воз вол в возиикаЦ ть, -ет, -ют несв. (св. возникнуть) възниква; ~ют новые препятствия възникват нови пречки возникновении е, -я с възникване, появяване; ~е жизни на Земле зараждане на живота върху Земята возник)! нуть, -нет, -иут, мин. возник, -ла, -ло, -ли св. (несв. возникать) възникна; если ~иет необходимость ако се появи необходимост; у него ~ло подозрение той се усъмни возобнови йть, -лю, -йшь, -ят св. (несв. во- зобновлять) что възобновя; ~ йть занятия, зна- комство възобновя занятията, познанството возобнови йтьси, -йтся, -ятся св. (несв. возоб- новляться) възобнови се; работа ~йлась рабо- тать се възобнови возобновля|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. во- зобновить) что възобновявам; ~ть переговоры, прерванную работу възобновявам преговорите, прекъснатата работа возобиовля|| ться, -ется, -ются несв. (св. во- зобиовйться) възобновява се; в школе ~ются занятия в училищата (в училището) се възоб- новяват заиятнята возражай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. возра- зйть) възразявам; ~ть докладчику възразявам на докладчика; ~ть против чьего предложе- ния възразявам срещу нечие предложение возражении е, -я с възражение; ие терпеть ~й не търпя възражения; его предложение вызвало ~е неговото предложение предизвика възраженне; у меня нет ~й нямам възражения возра|| зйть, -жу, -зйшь, -зят св. (несв. возра- жать) възразя возраст, -а м възраст; детский ~ детска възраст; дети дошкольного ~а деиа от предучи- лнщна възраст; в ~е тридцати лет на тридесет- годишиа възраст; определйть ~ дерева опреде- ли възрастта на дървото возраста)! ть, -ет, -ют несв. (св. возрастй) нараства, увеличава се; ~ет производство ма- шин увеличава се пронзводството на машини возрасти й, -ёт, -ут, мин. возрос, возросл | а, -б, -й св. (несв. возрастать) иарасне, увеличй се; возросла заработная плата заплатата се уве- личи воиискЦ ий, -ая, -ое, -ие военен; войнишкн; войскови; ~ая часть войскова част; ~ое зва- ние военно звание; ~ий долг войнишкн дълг войн|| а, -ы, мн. войны, войн, -ам ж война; гражданская ~а гражданска война; первая ми- ровая ~а Първата световна война; Великая Отечественная ~а тысяча девятьсот сорок первого — тысяча девятьсот сорок пятого годов Великата отечествена война от 1941 —1945 година; ~а за свободу и иезавйсимость война за свобода и независимост; объявлять/объявйть обявявам/ обявя война; вестй ~у с кем, против кого водя война с някого, срещу някого; быть иа ~ё на война съм; вернуться с ~ы върна се от война войска, войск, войскам мн. (ед. войск)о, -а с) войски; сухопутные ~ сухопътни войски; ~ Со- ветской Армии войските на Съветската армия; командовать ~ми командувам войските войти, войд | у, -ёшь, -ут, мин. вош | ёл, -ла, -лб, -ли св. (несв. входить) во что 1 (против. выйти в 1 знач.) (на)вляза; ~ в метро, в дом, в комнату вляза в метрото, в къщата, в стаята; ~ в воду вляза във водата; войдите! влезте! 2 (само 3 л.) побере се, събере се, помести се; в чемодан вошли все нужные вещи в куфара се побраха всички нужни неща 3 вляза, стана член на нещо; ~ в состав партийного бюро вляза в (състава иа) партнйиото бюро <0 ~ в моду излезе на мода; ~ в доверие к кому спечеля довернете на някого; ~в чьё положение вляза в нечие положение; ~ в историю вляза в ис- торнята вокзал, -а м гара; приехать на ~ дойда на гарата; встретить гостей иа ~е посрещна гости- те на гарата вокруг 1 нареч. (ср. кругом) наоколо; по- смотреть ~ огледам се; ~ нет ни души наоколо няма жив човек 2 предлог с род. п. около; посадить деревья ~ дома засадя дървета около къщата; все сидели ~ стола всички бяха наса- дили около масата; путешествие ~ света около- светско пътешествие волейбол, -а м волейбол; играть в ~ играя волейбол; соревнования по ~у състезания по волейбол волейббльиЦ ый, -ая, -ое, -ые вблейболен; ~ый мяч волейболна топка; ~ая команда во- лейболен отбор волк, -а, мн. -и, -6в м вълк воли|| а, -ы, мн. волны, волн, -ам ж вълна; морская ~а морска вълна; плыть по ~ам плу- вам по вълиите; лодка качается на ~ах лодката се люлее върху вълните вол пени || е, -я с вълнение; быть в ~и развъл- нуван съм; с ~ем ждать кого чакам някого с вълнение воли|| овать, -ую, -уешь, -уют несв. (св. взвол- новать) кого-что вълнувам, тревожа; больного нельзя ~овать болният не трябва да се тревожи волн|| оваться, -уюсь, -уешься, -уются несв. вълнувам се, тревожа се; ~оваться перед эк- заменом вълнувам се пред изпит(а) 41
вол ВОС волосы, волос, волосам мн. (ед. волос, -а м; не бъркай с коса) коса, коей; светлые, чёрные, седые, длинные, короткие ~ светла, черна, побе- лила, дълга, къса коса; стричь ~ подстригвам сн косата до седых волос до старини вол|| я, -и ж воля; сила ~и сила на волята; воспитывать ~ю възпитавам волята си; у него нет —и той няма воля; сделать что против ~и родителей направя нещо против волята на родителите си О давать/дать ~ю чему давам/ дам воля на нещо; дать ~ю своим чувствам дам воля на чувствата си; дать ~ю слезам дам воля на сълзите; по доброй, по своей доброволно; он сделал это не по своей ~е той направи това не по своя воля вон I нареч. (на)вън; его выгнали ~ изго- ниха го; пошёл ~! махай се! вон II частица ето (там), ей (там); ~ мой дом ето моята къща; ~ тот человек ето го този човек воображаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вообра- зить) что въобразявам си, представим си воображении е, -я с въображение; творческое ~е писателя творческого въображение на писа- теля вообра|| зйть, -жу, -зйшь, -зят св. (несв. вооб- ражать) что въобразя си, представя си вообще нареч. въобще, изобщо; ~ это верно въобще това е вярно; он ~ не желает разго- варивать той изобщо не иска да разговаря вооружа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. воору- жить) кого-что чем (против, разоружать) въо- ръжавам вооружении е, -я с 1 (против, разоружение) въоръжаване; ~е армии въоръжаване на ар- мията 2 въоръжение; сокращение ~й намалява- не на въоръженията вооружён и || ый, ~ая, -ое, -ые въоръжен; хо- рошо —ые отряды добре въоръжени отреди; ~ое восстание, нападение въоръжено въетание, нападение; ~ые силы страны въоръжените сили на страната вооруж|| йть, -у, -йшь, -ат св. (несв. воору- жать) кого-что чем (против, разоружить) въо- ръжа во-первых вметн. д. първо (при броене), на първо място, преди всичко вопрос, -а м 1 въпрос; задавать ~ы задавай въпроси; задать ~ задам въпрос; обратиться с ~ом обърна се с въпрос; получить ответ на ~ получа отговор па въпроса; ответить на все ~ы преподавателя отговоря на всички въпроси на преподавателя; ~ы есть? има ли въпроси?; у меня нет ~ов пямам въпроси 2 въпрос, проб- лем; национальный ~ национален въпрос; изучить ~ изуча въпроса вопросительно нареч. въпросително; ~ по- смотреть на кого погледпа някого въпросително вопросйтельнН ый, -ая, -ое, -ые въпросителен; ~ ый взгляд въпросителен поглед (} ~ое пред- ложение грам. въпросително изречение; ~ый знак грам. въпросителна вор, -а, мн. -ы, -бв м крадец; карманный ~ джебчия Воробей воробЦ ей, -ья м врабеи, врабче воровать, вору | ю, -ешь, -ют несв. что крада ворон || а, -ы ж врана, гарга ворота, ворот мн. (не бъркай с дверь) 1 пор- та; врати; открыть, закрыть ~ отворя, затвори портата; остановиться у ворот спра пред пор- тата 2 спорт, врата; забить гол в ~ протйв- ника вкарам гол във вратата на противника воротник, -а м яка; меховой ~ кожена яка; стоячий ~ права, висока яка; отложной ~ Воротник обърната яка; поднять, опустйть ~ плаща вдиг- на, сваля яката на шлифера восемнадцати ый, -ая, -ое, -ые числ. осемна- десети восемнадцати ь, -и числ. осемнадесет; ему ~ь лет той е на 18 години восемь, восьмй числ. осем; ~ человек 8 души; работать до восьмй часов вечера работа до 8 ча- са вечерта восемьдесят, восьмйдесяти числ. осемдесет; истратить ~ рублей похарча 80 рубли восемьсот, восьмисот числ. осемстотин; ~ лет назад преди 800 години; в восьмистах кило- метрах от Москвы на 800 километра от Мос- ква воскресёнь|| е, -я с (не бъркай с неделя) неделя; в ~е пойдём в кино в неделя ще отидем на кино; по ~ям студенты ездили за город неделните дни студентите прекарваха извън града воспалении е, -я с възпалепие; ~е уха, горла възпаление на ухото, па гърлото; ~е лёгких белодробно възпаление, пневмония; болеть ~ем лёгких боледувам от пневмония воспитании е, -я с възпитание; идёйно-поли- тйческое ~е молодёжи идейно-политическото възпитание на младежта; роль школы в ~и детей ролята на училището за (във) възпитапие- то на децата 42
ВОС ВРА В воспитаЦ ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. вос- питывать) кого-что възпитам; ~ть детей въз- питам децата воспйтыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. воспитать) кого-что възпитавам; ~ть ребёнка възпитавам детето; ~ть мужество възпитавам мъжество; ~ть в детях любовь к Родине възпитавам у децата любое към родината воспоминании е, -я с спомен, възпомина- ние; ~е детства спомен от детските години; ~я о прошлом спомени за миналото восстанавливаЦ ть, -ю, -ешь, -ют" несв. (св. восстановить) что възстановявам; ~ть город после войны възстановявам града след войната восстании е, -я с въстание; поднять ~е вдигна въстание; Октябрьское вооружённое ~е Октомврийското въоръжено въстание восстанови йть, -лю, восстанбв | ишь, -ят св. (несв. восстанавливать) что възстановя; ~йть разрушенный во время войны завод възстановя разрушения през войната завод восстановлении е, -я с възстановяване восток, -а м йзток: вётеп с ~а вятър от изток; ехать на ~ пътувам на изток; на ~е области дождй в източните райони на областта вали (дъжд) восторг, -а м възторг; с ~ом слушать му- зыку с възторг слушай музика; приходйть в ~ изпадам във възторг; быть в ~е от чего във възторг съм от нещо востбчнН ый, -ая, -ое, -ые йзточен; ~ый ветер източен вятър; ~ые границы государства из- точни(те) граници на държавата востребовании е, -я с : до ~я до поискване; письмо, посылка до ~я писмо, колет до поиск- ване восхи|| тйться, -щусь, -тйшься, -тятся св. (несв. восхищаться) кем-чем възхитя се восхища|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. восхитйться) кем-чем възхишавам се; ~ться стихами, музыкой, красотой възхищавам се от стихове(те), от музика (та), от красота (та) восход, -а м изгрев, изгряване; ~ солнца, луны изгревът на слънцето, на луната; на ~е солнца при изгрев слънце восьмидесяти ый, -ая, -ое, -ые числ. осемдесе- ти; старику (идёт) ~ый год старецът кара осемдесетата си година восьмисбт||ый, -ая, -ое, -ые числ. осемстотен восьм|| бй, -ая, -бе, -ые числ. осми; сегодня ~бе марта днес е Осми март; уехать ~бго мая замина на осми май вот частица ето; ~ наш дом ето я нашата къща; ~ мой вещи ето моя багаж; ~ эту кнйгу надо взять с собой ето тази книга тряб- ва да взема със себе си <£> ~ и всё това е всич- ко впервые нареч. за пръв път; ~ приехать в столицу пристигна в столицата за пръв път, ~ в жйзни лететь на самолёте за пръв път в живота си пътувам със самолет вперёд нареч. (куда?; не бъркай с впередй в I знач.; против, назад в 1 знач.) напред; идти, двигаться ~ вървя, движа се иапред; посмотреть ~ погледна напред; сделать шаг ~ направя крачка напред впередй нареч. (против, сзади) 1 (где?; не бъркай с вперёд) отпред, напред; ~ видны горы отпред се виждат планнни 2 предлог с род. п. пред, преди; он шёл ~ меня той вървеше пред мене впечатлёниЦ е, -я с впечатление; сильное ~е силно впечатление; быть под ~ем прочйтанной кнйги под впечатление от прочетената книга съм; делйться ~ями о поездке в Москву споделям впечатленията си от пътуването до Москва; производйть/произвестй ~е на кого правя/направя впечатление на някого вполне нареч. напълно, съвсем; я с вами ~ соглйсен напълно съм съгласен с вас впоследствии нареч. впоследствие, после; ~ он стал врачбм впоследствие той стана ле- кар впрочем съюз впрочем, между другого; фильм хороший, ~ ты сам увйдишь филмът е хубав, впрочем ти сам ще видиш враг, -а м 1 (против, друг I) враг; не иметь ~бв нямам врагове; у него много ~6в той има много врагове; они стали ~ами те станаха врагове 2 враг, неприятел, противник; разбйть ~а в бою разбия противника в боя враждебно нареч. враждебно; ~ относйться к кому враждебно се отнасям към някого враждёбн|| ый, -ая, -ое, -ые; враждёб|ен. -на, -но, -ны враждебен; ~ое отношение враждебно отношение врач, -а м лекар; зубной ~ зъболекар; об- ратиться к '—у обърна се към лекар; идтй к Врач '—у отивам на лекар; вызвать к больному '—а повикам лекар при болния 43
ВРА враща|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. въртя се; колесо быстро ~ется колелото се върти бързо; Земля ~ется вокруг своей оси Земята се върти около оста си вред, -а м (против, польза) вреда; морозы причинили большой ~ урожаю студовете на- несоха голяма вреда на реколтата; неправиль- ный режим приносит много ~а здоровью непра- вилният режим вреди много на здравето вредно нареч. и безл. като сказ, (против. полезно) вредно; курить ~ для здоровья пу- шенето е вредно за здравето; вам ~ много хо- дить за вас е вредно да ходите много врёдн|| ый, -ая, -ое, -ые; вреден, вредна, врёдн | о, -ы и вредны (против, полёзный) вреден; ~ые вещества вредни вещества; такой образ жизни врёден для здоровья такъв начин на живот е вреден за здравето врёменно нареч. (против, постоянно) времен- но; я живу здесь ~ (аз) живея тук временно врёменн|| ый, -ая, -ое. -ые (против, постоян- ный) временен; ~ое явлёние временно явление; ~ое жилище временно жилище; ~ое удостове- рёние временно удостоверение; ые затрудне- ния временни затруднения врёмя, врёмени, мн. времен | а, времён,-ам с (не бъркай с погода) време; ~ идёт быстро времето минава бързо; ~ тянется мёдленно времето минава бавно; прошло много врёмени мииа много време; ~ не ждёт времето не чака; тёрпит има време; ~ приёзда, отъёзда време на иристигането, на заминаването; ~ обё- да време за обед; звоните мне в любое ~ обаждайте ми се по всяко време; хорошо про- вести ~ хубаво прекарам (времето); отдох- нуть во каникул почина си през ваканцията; эта работа трёбует много врёмени тази работа изисква много време; мирное, воённое ~ мир- но, военно време; тяжёлые времена тежки вре- мена; найти ~ для прогулки намеря време за разходка; у меня нет врёмени нямам време; позвоните мне, ёсли будет ~ обадете ми се, ако имате време ф настоящее, прошёдшее, буду- щее ~ грам. сегашно, минало, бъдеще време; года (мн. времена года) годишно време (годишни времена); ~ от врёмени, по временам от време на време, понякога; всё ~ през цялото време; (в) пёрвое ~ на първо време; (в) пос- лёднее , за послёднее ~ в последно време, напоследък; в скором врёмени в близко време, скоро; на ~ за известно време; раньше врё- мени преждевременно; со врёменем впоследст- вие, след известно време; с течёнием врёмени с течение на времето; сколько врёмени? колко е часът?; сейчас три часа по московскому врёмени часът е 3 по московско време вруча|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вручить) кого-что кому-чему връчвам; ~ть телеграмму връчвам телеграма всп вруч|| йть, -у, -йшь, -ат св. (несв. вручать) кого-что кому-чему връча; знамя ~йли пере- довому предприятию знамето връчиха на чел- ното предприятие вряд ли нареч. едва ли, падали; ~ онй приёдут сегодня едва ли ще дойдат дчес все вж. весь всё I вж. весь всё II частица все; ~ выше все по-високо; ~ дальше все no-далеч; ~ лучше все по-добре; температура повышается температурата не- прекъснато се повишава ф ~ ещё все оше всегда нареч. (против, никогда) винаги; на улицах много народу по улиците винаги има много хора; мы ~ гуляем после обёда (ние) винаги се разхождаме след обяд (след- обед) всего I вж. весь всего II 1 нареч. всичко, общо; ~ он получйл двёсти рублей той получи общо 200 рубли 2 частица само; прошёл ~ одйн год мина само 1 година всемйрн|| ый, -ая, -ое, -ые световен; ~ый конгрёсс световен конгрес всесоюзн|| ый, -ая, -ое, -ые всесъюзен; ~ое общество всесъюзно дружество; ый съезд писателей всесъюзен конгрес на писателите всё-таки съюз и частица все пак; было ужё поздно, но мы пошлй из театра пешком беше вече късно, но все пак след спектакъла тръгнахме пеш вскакива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вско- чйть) скачам; ~ть с постёли скачам от легло- то; ~ть на коня яхвам коня вскоре нареч. (на)скоро; след малко; ~ оий расстались скоро те се разделиха; ~ после вашего отъёзда скоро след заминаването ви вскоч|| йть, -у, вскоч | ишь, -ат св. (несв. вска- кивать) скоча; ~йть на иоги скоча на крака; ~йть со стула скоча от стола; все ~йли со свойх мест всички скочиха от местата си; ~йть на коня яхна коня вслед нареч. (за кем-чем) и предлог с дат.п. след, подир; бежать ~ за кем тичам след някого-, он посмотрёл ~ товарищу той погледна подир (след) приятеля си вслёдствие предлог с род.п. вследствие на, поради, по причина на; самолёт опаздывает ~ сйльного тумана самолетът закъснява поради гъстата мъгла вслух нареч. на глас; читать чета на глас вспа|| хать, -шу, вспаш|ешь, -ут св. (несв. пахать) что изора; ~хать землю изора земята вспомина|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вспомнить) кого-что и о ком-чём спомням си; ~ть прошлое, друзёй (о прошлом, о друзьях) спомням си (за) миналото, (за) приятелите си вспомн|| йть, -ю, -ишь, -ят св. (несв. вспоми- нать) кого-что и о ком-чём спомня си; ~ить 44
вся В вен старую песню спомня си старата песен; ~ить о важном деле спомня си за важна работа; я не могу ~ить его адрес не мога да си спомня адреса му вспомогателен|| ый, -ая, -ое, -ые помещен, спомагателен; ~ый цех помещен цех; ~ые работы помощни работи О ~ый глагол грам. спомагателен глагол вспыхива|| ть, -ет, -ют несв. (св. вспыхнуть) пламва, избухва вспыхн|| уть, -ет, -ут св. (несв. вспыхивать) пламне, избухне; ~ул огонь пламна огън; ~уло пламя избухна пламък; ~ула война избухна война; ~ула ссора избухна свада вста|| вать, -ю, -ёшь, -ют несв. (св. встать) 1 ставам, вдигам се, изправям се, заставам; ~вать на ноги ставам прав; ~вать из-за стола ставам от масата; рано ~вать ставам рано 2 (за) ставам; ~вать рядом с кем заставам до някого 3 (само 3 л.) появява се, възниква, застава; перед нами ~ют новые задачи пред нас възникват нови задачи фсолнце ~ёт слън- цето изгрява встав || йть, -лю, -ишь, -ят св. (несв. встав- лять) что во что сложа, поставя; вмъкна; —йть слово в предложение вмъкна дума в изре- чението вставля|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вставить) что во что слагам, поставим; вмъквам; ~ть стекло в окно поставим стъкло на прозореца вста|| ть, -ну, -нешь, -нут св. (несв. вставать) 1 стана, вдигна се, изправя се, застана; ~ть на ноги стана прав; ~ть со стула, с места стана от стола, от мястото си; ~ть из-за стола стана от масата 2 (за)стана; ~ть рядом с кем застана до някого 3 (само 3 л.) появи се, възникне, застане ф~ть грудью защити с гърдите си; солнце ~ло слънцето изгря встревбжЦ йть, -у, -ишь, -ат св. (несв. трево- жить) кого-что разтревожа, развълнувам; те- леграмма его илателеграмата го разтревожи встрё|| тить, -чу, -тишь, -тят св. (несв. встречать) кого-что (по)срещна; ~тить кого в театре, у памятника Пушкину срещна някого в театъра, до паметника на Пушкин; родители ~тили сына на вокзале родителите посрещнаха сина си на гарата; ~тить противника огнём посрещна противника с огън; ~тить упорное сопротивление срещна упорита съпротива встрё|| титься, -чусь, -тншься, -тятся св. (несв. встречаться) срещна се; ~титься у подъёзда срещна се пред входа; ~титься с другом срещна се с приятеля си; друзья ~тились через нёсколько лет приятелите се срещнаха след няколко години; на соревнова- ниях ~тятся спортсмёны разных стран на състезанията ще се срещнат спортисти от раз- личии страна; такое явление ~тилось нам впер- вые такова явление срещнахме за първи път встреч|| а, -и ж 1 среща, посрещане; случай- ная, неожиданная, приятная ~а случайна, неочаквана, приятна среща; здороваться при ~е с кем поздравявам някого при среща; торжёственная ~а делегации тържествено посрещане на делегацията; ~а прошла в дру- жеской обстановке срещата премина в приятел- ска обстановка 2 среща, мач; ~а двух спор- тйвных команд среща на два отбора встреча|| ть,-ю,-ешь,-ют несв. (св. встрётить) кого-что (по)срещам; ~ть кого иа улице срещам някого на улицата; хозяйка ~ет гос- тей домакинята посреща гостите; ~ть делега- цию в аэропорту посрещам делегацията на летището (аерогарата); ~ть противника огнём посрещам противника с огън; ~ть поддёржку, понимание, сочувствие срещам подкрепа, разби- ране, съчувствие встреча|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. встрётиться) срещам се; ~ться в театре, на улице срещам се в театъра, на улицата; мы с ней рёдко ~емся (ние) с нея рядко се срещаме; ~ются две сильнёйшие команды срещат се два (та) най-силии отбора; это растёние ~ется на юге това растение се среща на юг вступа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вступить) во что влизам, встъпвам; войска ~ли в город войските влизаха в града; ~ть в бой встъпвам в бой; ~ть в партию влизам в партията; ~ть в борьбу включвам се в борбата; -~ть в переписку започвам да кореспондирам; мне не хотелось ~ть в разговор не ми се искаше да започвам разговор О ~ть в брак сключвам брак; ть в действие (в силу) влиза в сила; ~ть в строй влиза в строй вступ|| йть, -лю, вступ|ишь, -ят св. (несв. вступать) во что вляза, встъпя; отряд ~йл в лес отрядът влезе в гората; ~ йть в профсоюз, в ком- сомол вляза в профсъюза, в комсомола; ~йть в переговоры вляза в преговори; ~йть в спор вляза в спор вступлёни|| е, -я с увод, предговор, встъпле- ние; ~е к роману предговор към романа; докладчик сделал небольшое ~е докладчикът направи кратко встъпление всхо|| дйть, -жу, всход | ишь, -ят несв. (св. взойти) 1 (против, сходить 1) (из) качвам (се); ~дйть на вершину горы (из)качвам се на върха на планината 2 (против, заходйть в 3 знач.) изгрява; зимой солнце всходит поздно през зимата слънцето изгрява късно 3 никне, пониква, покарва; огурцы ужё всходят крас- тавиците вече поникват всюду нареч. (ср. вездё) навсякъде; я по- бывал ~ бил съм навсякъде вся вж. весь всяк|| ий, -ая, -ое, -ие мест. 1 всеки; ~ий раз всеки път 2 всякакъв; мн. разни; здесь 45
ВТО бывают ~ие люди тук идват всякакви хора; у меня много ~их дел имам много работа 3 всякакъв, някакъв, какъвто и да е; терять ~ую надежду губя всякаква надежда; слу- шать без ~ого интереса слушай без всякакъв интерес О во ~ом случае във всеки случай; на ~ий случай за всеки случай вторник, -а м вторник; ои уезжает во ~ той заминава във вторник; экзамен назначили на ~ изпитът е насрочен за вторник; со ~а я свободен от вторник съм свободен; по ~ам музей не работает във вторник музеят не работи втор|| бй, -ая, -бе, -ые числ. 1 втори; сегодня ~6е января днес е втори януари 2 като същ. втор | бе, -ого с второ ястие, гот- вено; официант принёс ~6е сервитьорът донесе второго (ястие); на ~6е были котлеты з'а второ (ястие) имаше кюфтета вуз, -а м (высшее учебное заведение) ВУЗ; поступйть в ~ иостъия във ВУЗ; учиться в ~е следвам във ВУЗ вход, -а м 1 вход, влизане; ~ запрещён!, ~а нет! вход забранен!, влизането е забранено!; плата за ~ входна такса 2 (против, выход във 2 знач.) вход; ~ в метро вход за метрото; открывать, закрывать ~ отварям, затварям вхо- да входить, вхожу, вход | ишь, -ят несв. (св. войти) во что 1 (против, выходить в 1 знач.) (на)влизам; ~ в метро, в дом, в комнату влнзам в метрото, в къщата, в стаята; ~ в воду влизам във водата; корабль входит в порт корабът влиза в иристанището 2 (само 3 л.) побира се, събира се, помества се; в портфель входит много книг в чантата се побират много книги 3 влизам, ставам член на нещо; в комиссию входит пять человек в комисията влизат 5 души О ~ в моду излиза на мода; ~ в чьё положение влизам в нечие положение вчера нареч. вчера; ~ было холоднее, чем сегодня вчера беше по-студено, отколкото днес; — вечером снощи вчерашн|| ий, -яя, -ее, -ие вчёрашен; ~ий день вчерашният ден; ~ие газеты вчерашни вестници въезд, -а м влизане; вход (за превозни сред- ства) въезжа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. въехать; против, выезжать) влизам (с превозно сред- ство); ~ть в город влизам в града въехать, въёд | у, -ешь, -ут св. (несв. въезжать; против, выехать) вляза (с превозно средство) ; ~ во двор вляза в двора вы, вас, вам, вас, вами, о вас мест, вие; вы наш лучший друг вие сте най-добрнят ии приятел; я вам писал писах ви; что с вами случилось? какво се е случило с вас? мы часто вспоминаем о вас место си сиомняме за вас выбега|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выбежать) изтичвам, изскачам, излизам тичешком; ои 46 ВЫВ часто ~ет иа улицу без пальто той често излиза навън без палто выбе|| жать, -гу, -жишь, -гут св. (несв. выбегать) изтичам, изскоча, изляза тичешком; ~жатъ из комнаты изтичам от стаята выбира|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выбрать) кого-что избирам, подбирам; ~ть книгу в биб- лиотеке нзбирам си книга в библиотеката; ~ть председателя собрания избираме пред- седател иа събранието выбор, -а м избиране; избор; ~ профессии избиране на професия; иа ~ по избор; ему предложили на — несколько книг предло- жиха му няколко книги пр избор выборИы, -ов мн, избери; ~ы народных депутатов СССР избери за народни депутата на СССР; участие в ~ ах участие в изберите; ~ы назначены на конец года изберите са на- срочени за края на годината выбрасываП ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выбросить) кого-что нзхвърлям; ~ть старые газеты изхвърлям стари (те) вестници выбрать, выбер|у, -ешь, -ут св. (несв. выбирать) кого-что избера, подбера; ~ себе шляпу избера си шапка; туристы выбрали для похода иитерёсиый маршрут туристите си из- браха за похода интересен маршрут; ~ делега- та на конференцию изберем делегат за конфе- ренцията; его выбрали председателем избраха го за председател выбросить, выбро|шу, -сишь, -сят св. (несв. выбрасывать) кого-что изхвърля; ~ что в (за) окно изхвърля нещо през прозореца; ~ старые тетради изхвърля старите тетрад- ки О ~ из головы что избия си от главата нещо вывез|| ти, -у, -ешь, -ут, мин. вывез, -ла, -ло, -ли св. (несв. вывозить) кого-что (против. ввезти) изкарам, откарам, изнеса (с превозно средство); ~ти детей за город изведа децата (на почивка) извън града вывести,, вывед | у, -ешь, -ут, мин. вывел, вывел | а, -о, -и св. (несв. выводить) 1 кого (против, ввести в 1 знач.) изведа, изкарам; ~ ребёнка из комнаты изведа детето от стаята 2 что отгледам; развъдя; ~ новый сорт пшени- цы отгледам нов сорт пшеница О ~ из себя кого иакарам някого да загуби самообладание; ~ из терпения кого изкарам някого от търпе- ние; ~ из строя что извадя нещо от строя вывод, -а м извод; важный, правильный ~ важен, правилен извод; прийти к какому- нибудь ~у стигна до някакъв извод; сделать ~ы из своих иаблюдёиий направя изводи от своите наблюдения выводить, вывожу, вывод!ишь, -ят несв. (св. вывести) 1 кого (против, вводить в 1 знач.) извеждам, изкарвам; ~ больного в сад нзвеж- дам болния в градината 2 отглеждам; създавам;
выв ~ новые сорта пшеницы създавам нови сортове пшеница вывоз, -а м (против, ввоз) изнасяне; износ выво|| зйть, -жу, вывоз | ишь, -ят несв. (св. вывезти) кого-что (против, ввозить) изкарвам, откарвам, изнасям (с превозно средство); ~зйть кирпич со двора изкарвам тухлите от двора; ~зйть товары за границу изнасям стоки в чужбина выгла|| дить, -жу, -дишь, -дят св. (несв. гладить II) что изгладя; ~дить рубашку изгладя ризата выгля|| деть, -жу, -дишь, -дят несв. как, ка- ким, кем изглеждам, имам вид на; хорошо, плохо ~деть добре, лошо изглеждам; ои ~дит больным той има вид на болен; он ~дит стари- ком той прилича на старец выгнать, выгон | ю, -ишь, -ят св. (несв. выго- нять) кого изгони, изпъдя; ~ кого из дома изпъдя някого от къщи выговор, -а м мъмрене; сделать детям ~ за плохое поведение смъмря децата за лошото им поведение; объявить, дать сотруднику ~ за на- рушение дисциплины накажа служителя с мъм- рене за нарушаване на дисциплината; получить ~ наказан съм с мъмрене выгоднН ый, -ая, -ое, -ые; выгод |ен, -на, -но, -иы изгбден, износен; ~ый договор изгоден договор; ~ое дело изгодна работа; эти условия ~ы для обеих сторон тези условия са изгодни и за двете страни; на ~ых условиях при из- годни условия выгоияН ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выгнать) кого изгонвам, изпъждам; ~ть собаку на улицу изпъждам кучето навън выгружа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выгру- зить) кого-что стоварвам, разтоварвам; ~ть вещи из машины стоварвам багажа от колата выгру|| зить, -жу, -зишь, -зят св. (несв. выгру- жать) кого-что стоваря, разтоваря выда|| вать, -ю, -ёшь, -ют несв. (св. выдать) 1 кому что (из)давам, връчвам; ~вать зарпла- ту давам заплата 2 кого-что издавам, предавай; её голос ~вал волнение гласът й издаваше вълнение вьща|| ть, -м, -шь, --ст, -дим, -дите, -дут св. (несв. выдавать) 1 кому что (из)дам, връча; ~ть книги читателям дам книги (те) на читате- лите; ~ть паспорт, удостоверение издам пас- порт, удостоверение 2 кого-что издам, предам; ~ть кому свою тайну издам на някого тайната си; ~ть чужой секрет издам чужда тайна () ~ть себя (с головой) издам се выдач|| а, -и ж (пре)даване, разпределяне, отпускане выдающ|| нйся, -аяся, -ееся, -неся известен, забележителен, изтъкнат; ~ийся учёный изтък- нат учен; ~иеся успехи забележителни успехи; ~ееся событие забележително събитие выз з выдел || йть, -ю, -ишь, -ят св. (несв. выделять) кого-что отдели; излъча; /—йть деньги на по- купки отдели пари за покупки; мы ~или не- сколько человек для поездки в Москву опре- делихме няколко души да заминат за Москва выделя|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выделить) кого-что отделим; излъчвам выделя|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. из- пъквам, отличавам се; ~ться своими способ- ностями изпъквам със способностите си; ничем не ~ться среди других с нищо не изпъквам сред другите выдерж|| ать, -у, -ишь, -ат св. (несв. выдер- живать) что издържа; доска не ~ала тяжести и сломалась дъската не издържа тежестта и се счупи; полк ~ал атаку противника полкът из- държа атаката на противника; больной не^~ит операции болният няма да издържи операцията <(> ~ать экзамен издържа изпит(а) выдёржива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вы- держать) что издържам; прибор ~ет высокую температуру уредът издържа висока температу- ра; полк по несколько атак противника в день полкът издържаше по няколко противнико- ви атаки на ден выезд, -а м тръгване, излизане (с превозно средство) выезжаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выехать; против, въезжать) излизам, заминавам, тръг- вам (с превозно средство); ~ть за границу заминавам в чужбина; по воскресеньям мы ~ем зй город в неделните дни излизаме извън града выехать, выед|у, -ешь, -ут св. (несв. выез- жать; против, въехать) изляза, замина, тръгна (с превозно средство); ~ из леса на дорогу изляза от гората на пътя; ~ из города изляза от града вызвать, вызов | у, -ешь, -ут св. (несв. вы- зывать) 1 кого извикам, повикам, поканя; ~ к директору извикам при директора; ~ ученика (к доске) вдигна ученик(а) (на дъската) 2 кого на что и с инф. извикам, поканя; ~ на соревно- вание обявя съревнование 3 что предизвнкам; ~ любопытство, улыбку предизвнкам любопит- ство, усмивка; эти слова вызвали смех в зале тези думи предизвикаха смях в залата выздоравлива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выздороветь) оздравявам, поправим се; девоч- ка ~ет момичето се поправя выздорове|| ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. выздо- равливать) оздравея, поправя се; мой брат ~л брат ми оздравя вызов, -а м повикване; ~ врача на дом по- викване на лекар в къщи; ~ свидетелей в суд повикване на свидетелите в съда; без ~а в кабинет врача не входить! не влизайте в ле- карский кабинет без повикване! вызывйН ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вызвать) 1 кого извиквам, повиквам, поканвам; ~ть вра- 47
вы и вып ча из поликлиники повиквам лекар от поликли- никата 2 кого на что и с инф. извиквам, по- каивам; ~ть на соревнование обявявам сърев- нование 3 что предизвиквам; ~ ть гнев, сочувст- вие предизвиквам гняв, съчувствие; его по- ступки ~ют удивление неговите постъпки из- ненадват выигра|| ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. выигры- вать) что у кого (против, проиграть) спечеля; ~ть партию в шахматы спечеля партия шах вынгрыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выиг- рать) что у кого (против, проигрывать) печеля; -—ть сражение печеля сраженного выйти, выйд|у, -ешь, -ут, мин. выш]ел, -ла, -ло, -ли св. (несв. выходить) I (против, войти в 1 знач.) изляза; ~ из дома, из комнаты изляза от къщи, от стаята; ~ из автобуса сляза от автобуса 2 изляза; ~ на берег, в сад, за деревню изляза на брега, в градината, извън селото 3 (само 3 л.) случи се, стане, излезе; вышла большая неприятность случи се голяма неприятност; из этого ничего не выйдет нищо няма да излезе от това 4 стана; ~ победителем в соревновании стана победител (победи) в съревнованието; из него вышел хороший ин- женер той стана добър инженер 5 (само 3 л.) излезе; вышла новая книга излезе нова книга; ~ из печати излезе от печат <(> ~ в отставку изляза в оставка; ~ на пенсию пенсионирам се; ~ замуж за кого омъжа се за някого-, ~ из моды излезе от мода; из употребления из- лезе от употреба; ~ из положения изляза от положението; ~ из себя изляза от кожата си; ~ из терпения загуби търпение; ~ из строя изляза от строя; ~ на первое место изляза на първо място выключа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выклю- чить) что (против, включать във 2 знач.) из- ключвам, прекъсвам, спирам; ~ть мотор, радио, телевизор спирам мотора, радиото, телевизора выключ|| йть, -у, -ишь, -ат св. (несв. выклю- чать) что (против, включить във 2 знач.) изклю- ча, прекъсна, спра; ~и свет! загаси лампата! выкопа|| ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. копать) что изкопая, изровя; ~ть яму, колодец изкопая яма, кладенец; '—ли куст сирённ изкопаха лю- ляков(ия) храст выкра|| снть, -шу, -сишь, -сят св. (несв. кра- сить) что боядисам; сить стены в голубой цвет боядисам стените в небесносии цвят вылета|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вылететь) излитам; самолёт ~ет в восемь часов утра самолетът излита в 8 часа сутринта выле|| теть, -чу, -тишь, -тят св. (несв. выле- тать) излети; мы ~тели в семь часов вечера излетяхме в 7 часа вечерта вылеч|| йть, -у, -ишь, -ат св. (несв. лечить) кого-что излекувам; -—йть больного излекувам болпия вылеч|| иться, -усь, -ишься, -атся св. (несв. лечиться) излекувам се вылива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вылить) что изливам вылить, выль|ю, -ешь, -ют св. (несв. выли- вать) что излея вымыть, вымо I ю, -ешь, -ют св. (несв. мыть) кого-что измия; ~ руки, посуду измия ръцете си, съдовете вымыться, вымо | юсь, -ешься, -ются св. (несв. мыться) измия се, изкъпя се; ~ перед сном нз- мия се преди лягане; в бане, в ванне, под душем изкъпя се в банята, във ваната, под ду- ша вынес|| ти, -у, -ешь, -ут, мин. вынес, -ла, -ло, -ли св. (несв. выносить) 1 кого-что (против. внести в I знач.) изнеса; ~ти мебель из ком- наты изнеса мебелите от стаята; '—ти цветы на балкон изнеса цветята на балкона 2 что обявя; ти благодарность, постановление обявя бла- годарност, постановление; ~ти приговор произ- неся присъда 3 что понеся, издържа, изтърпя; ~ти операцию издържа операцията; ~ти лю- бое испытание издържа всякакво изпитание вынима|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вынуть) кого-что изваждам; ~ть деньги из кошелька изваждам пари (те) от портмонето; ~ть газеты из почтового ящика изваждам вестниците от пощенската кутия выно|| сйть, -шу, вынос | ишь, -ят несв. (св. вынести) 1 кого-что (против, вносить в I знач.) изнасям; носильщик выносит вещи из вагона носачът изнася багажа от вагона 2 что обя- вявам; ~сйть благодарность, решение обявявам благодарност, решение 3 что понасям, издър- жам, изтърпявам; я не ~шу жары не понасям горещината вынослив II ый, -ая, -ое, -ые; вынослив, -а, -о, -ы издръжлив; ~ое животное издръжливо животно вын|| уть, -у, -ешь, -ут св.(несв. вынимать) кого-что извадя; ~уть ключ из кармана извадя ключа от джоба си выписать, выпи | шу, -шешь, -шут св. (несв. выписывать) 1 что препиша, извадя; ~ нз текс- та незнакомые слова извадя от текста непозна- гите думи 2 что напиша, приготвя; ~ счёт приготвя сметката 3 что абонирам се; -— на год журнал абониран съм за една година за списа- нието 4 кого изпиша, отчисля; ~ больного из- пиша болния выпйсыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вы- писать) 1 что преписвам, вадя; ~ть из книги стихи преписвам стихове от книгата 2 что на- писвам, приготвям; -—ть счёт приготвям смет- ката 3 что абонирам се, абониран съм; -—ть газеты абонирам се за вестници 4 кого изпис- вам, отчислявам; ть больного изписвам бол- ния 48
вып выпить, выпь | ю, -ешь, -ют, повел, выпей св. (несв. пить) что (из)пия; пийна; ~ чашку кофе изпия едно кафе; ~ воды пийна вода выполнении е, -я с изпълнение; ~е плана изпълнение на плана выполиЦ ить, -ю, -ишь, -ят св. (несв. выпол- нять) что изпълня; ~ить задание, работу изпъл- ня задачата, работата; я ~ю ваше поручение ще изпълня поръчението ви; он ~ил своё обе- щание той изпълни обещанието си выполияЦ ть, -го, -ешь, -ют несв. (св. выпол- нить) что изпълнявам выпуск, -а м производство, произвеждане; увеличить ~ товаров для населения увелича производството на стоки за широко потребление выпуска|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выпус- тить) 1 кого-что пускам, пущам; ~ть кошку из комнаты пускам котката да излезе; ~ть воду из ванны източвам водата от ваната 2 кого подготвям; институт ~ет большое количество специалистов инстнтутът подготвя голям брой специалистн; училище ~ет офицеров училището готви офнцери 3 что произвеждам; пускам; ~ть автомобили, станки, приборы произвеждам ав- томобили, машини, уреди 4 что издавам; ~ть книги, газеты, журналы издавам книги, вестни- ци, списания 0 ~ть в свет издавам выпу|| стить, -щу, -стишь, -стят св. (несв. выпускать) 1 кого-что пусна 2 кого подготвя 3 что произвела; пусна 4 что издам выража|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выразить) что изразявам; ~ть радость, восторг, возмуще- ние изразявам радост, възторг, възмущение; ~ть общее мнение изразявам общото мнение; ~ть благодарность товарищам изразявам бла- годарност на другарите (си) выражаЦ ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. выразиться) 1 (само 3 л.) изразява се, проявява се 2 изразявам се; ~ться точно и кратко из- разявам се точно и кратко выражении е, -я с I израз, изражение; глаз израз на очнте; спокойное ~е лица спо- койно изражение иа лицето 2 израз; употреблять в своей речи народные ~я употребявам в речта си народни изрази О с ~ем (читать и т.н.) из- разително (чета и т. н.) выразительно нареч. изразително; ~ читать чета изразително выразйтельи|| ый, -ая, -ое, -ые; выразителен, выразйтельн | а, -о, -ы изразителен; ~ое лицо изразително лице; ~ые глаза изразителни очи; ~ое чтение изразително четене выра|| зить, -жу, -зишь, -зят св. (несв. выра- жать) что изразя; ~зить свою мысль кратко и точно изразя мисълта си кратко и точно выра|| зиться, -жусь, -зишься, -зятся св. (несв. выражаться) 1 (само 3 л.) изрази се, прояви се; на его лице ~зилось удивление лицето му изрази учудване 2 изразя се ВЫС Q вырастЦ и, -у, -ешь, -ут, мин. вырос, вы- росл|а, -о, -и св. (несв. растй) 1 израсна; порасна; дерево выросло у дороги дървото израсна край пътя; за лето мальчик вырос през лятото момчето израсна; дети уже выросли децата вече пораснаха 2 (само 3 л.) разрасне се, увеличй се; город очень вырос градът се разрасна много вырастить, выра | щу, -стишь, -стят св. (несв. выращивать) кого-что отгледам; ~ хо- роший урожай получа добра реколта; ~ детей отгледам децата выращива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вырас- тить) кого-что отглеждам; ~ть овощи, фрук- ты, цветы отглеждам зелёичуци, плодове, цве- тя вырыть, выро|ю, -ешь, -ют св. (несв. рыть) что изровя, изкопая; ~ яму изкопая яма высок || ий, -ая, -ое, -ие; высок, высока, высоко и высоко, высокй и высоки; сравн. ст. выше (против, ийзкий) висок; ~ие дома високи сградн; ~ие деревья високи дървета; ~ая гора висока планнна; ~ий человек висок човек; человек ~ого роста висок човек; ~ий лоб високо чело; ~ий урожай богата реколта; ~ое давление високо налягане; ~ая оценка висока оценка; товары ~ого качества висококачестве- нн стоки; ~ая культура производства висока култура на производството; ~ая награда ви- сока награда высоко и высоко, сравн. ст. выше нареч. (против, ийзко) високо; ~ иад землёй високо над земята; жить ~ в горах живея високо в планината; подняться ~ в горы изкача се високо в планината высот|| а, -ы ж височина;- ~а дома, горы височината на къщата, на планината; дерево ~6й в пять метров дърво, високо 5 метра; ~а полёта височина на полета; измерить ~у комнаты измеря височината на стаята; лететь на небольшой ~ё летя на неголяма височина; иаходйться иа две тысячи метров намирам се иа височина 2000 метра; падать с большой ~ы падам от голяма височина; прыжок в ~у скок на височина высох|| нуть, -ну, -нешь, -нут, мин. высох, -ла, -ло, -ли св. (несв. сохнуть ) изсъхна; бельё ~ло бельото изсъхна; дерево ~ло дървото изсъхна высп|| аться, -люсь, -ишься, -ятся св. наспя се выставкЦ а, -и, мн. выстав|ки, -ок, -кам ж из- ложба; художественная ~а художествена из- ложба; сельскохозяйственная ~а селскостопан- ска изложба; ~а достижений народного хо- зяйства изложба иа постиженнята иа народно- го стопанство; кийжная ~а-ярмарка изложба- панаир на книгата; открыть, закрыть ~у от- крия, закрия изложбата; пойти иа ~у отида на изложба 49 4-612
выс вых Выставка достижений народного хозяйства в Москве выстираЦ ть, -ю, -ешь, -ют св. {несв. стирать 11) что изпера; ~ть бельё изпера бельото выстрел, -а м изстрел, гърмеж; произвести ~ дам изстрел; убить зверя одним ~ом убия звяра с един изстрел; услышать громкие ~ы чуя силни гьрмежи выстрелу йть, -ю, -ишь, -ят св. изстрелям, гръмна; ~ить из ружья гръмна с пушка выступа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. высту- пить) 1 изказвам се, докладвам; ~ть на собра- нии изказвам се на събранието; ~ть с лекцией, с докладом чета лекция, доклад 2 рецитирам, изпълнявам; ~ет известная певица пее прочута певица выступ|| йть, -лю, -ишь, -ят св. (несв. вы- ступать) 1 изкажа се, доложа; ~нть перед микрофоном изкажа се пред микрофона 2 ре- цитирам, изпълня; ~ить с концертом дам кон- церт; артисты ~или с новой программой ар- тистите изнесоха нова програма О ~нть в по- ход тръгна на поход выступлении е, -я с 1 изказване; интересное ~е интересно изказване; ~е министра по радио изказване на миннстъра по радиото 2 изпълнение; ~е артистов нзпълнението на ар- тист ите высуш|| нть, -у, -ншь, -ат св. (несв. сушить) что изсуша; ~нть мокрые ботинки, мокрую одежду изсуша мокрите обувки, мокрите дрехи; солнце ~ило землю слънцето изсуши земята высш || ий, -ая, -ее, -ие 1 най-висок; ~ий сорт екстра качество; ~ая оценка, награда най- висока оценка, награда; товары ~его качества стоки от най-високо качество 2 внеш; ~ий ор- ган государственной власти висш орган на държавната власт; ~ее военное звание висше военно звание; ~ая математика висша мате- матика; ~ее образование висше образование О~ее учебное заведение (вуз) висше учебно заведение (ВУЗ); в ~ей степени във висша степей вытаскнва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вытащить) кого-что изваждам, изтеглям, измъквам; ~ть лодку на берег изтеглям лод- ката на брега; ~ть книгу из портфеля изваждам книгата от чантата вытащЦ йть, -у, -ишь, -ат св. (несв. вытаски- вать) кого-что извадя, изтегля, измъкна; ~ить чемодан из-под кровати извадя куфара изпод леглото; ~ить платок из кармана извадя кърпата от джоба си вытереть, вытр|у, -ешь, -ут, мин. вытер, вы- терл | а, -о, -и св. (несв. вытирать) кого-что чем избърша, изтрия; ~ посуду, стол, пыль со сто- ла избърша съдовете, масата, праха от масата вытереться, вытр | усь, -ешься, -утся, мин. вытер |ся, -лась, -лось, -лись св. (несв. вы- тираться) чем избърша се, изтрия се вытнра|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вытереть) кого-что чем избърсвам, изтривам; ~ть руки по- лотенцем избърсвам рьцете си с кърпа вытнраЦ ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. вытереться) чем избърсвам се, изтривам се; ~ться полотенцем избърсвам се с кърпа выуч|| йть, -у, -ншь, -ат св. (несв. учить във 2 знач.) что науча; ~ить стихотворение науча стихотворението; ~ить урок науча си урока выход, -а м 1 излизане; ~ книги излизане на книгата 2 (против, вход във 2 знач.) йзход; ~ из метро йзход от метрото; ~ в город (над- пись) към града (табелка); закрыть ~ затвори изхода; стоять у ~а стоя при изхода 3 йзход; найти ~ из трудного положения намеря йзход от трудното положение выходить, выхожу, выход | ишь, -ят несв. (св. выйти) 1 (против, входйть в 1 знач.) излизам; ~ из комнаты, из дома излизам от стаята, от къщи; ~ из автобуса слизам от автобуса 2 изли- зам; ~ на прогулку излизам на разходка; артис- ты выходят на сцену артистите излизат на сцената; корабль выходит в море корабът излиза в морето 3 (само 3 л.) случва се, става, излиза; всё выходило не так, как хотелось всичко ста- ваше наопаки 4 ставам; ~ победителем в со- ревновании ставам победител в съревнованието 5 (само 3 л.) излиза; журнал выходит каждый месяц списанието излиза всеки месец; ~ из печати излиза от печат О ~ в отставку излизам в оставка; ~ иа пенсию пенсионирам се; ~ замуж за кого омъжвам се за някого; ~ из моды излиза от мода; ~ из употребления излиза от употреба; ~ из положения излизам от по- ложението; ~ из себя излизам от кожата си; ~ из терпения губя търпение; ~ из строя излизам от строя; ~ на первое место излизам на първо място 50
ВЫХ ГДЕ выходнЦ ой, -ая, -бе, -ые: ~ой (день) почнвен ден; в ~ой день мы пойдём в театр в почивния ден ще отидем на театър выч || есть, -ту, -тешь, -тут, мин. выч | ел, -ла, -ло, -ли св. (несв. вычитать) что (против. сложить във 2 знач.) извадя вычистить, вычи | щу, -стишь, -стят св. (несв. чистить) что изчистя, почисти; ~ ковёр изчистя килима вычитани|| е, -я с (против, сложение) изваж- дане; правила сложения и —я правилата за събиране и изваждане; произвести ~е извадя вычита|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. вычесть) что (против, складывать във 2 знач.) изваждам; ~ть из пяти два изваждам две от пет выше неизм. 1 сравн. ст. на высокий по-висок; производительность труда стала ~ производи- телността на труда се повнши 2 сравн. ст. на высоко по-високо, по-нагоре выясн|| йть, -ю, -ишь, -ят св. (несв. выяснять) что изясня, установи; —йть обстановку изясня обстановката выясн|| иться, -ится, -ятся св. (несв. вы- ясняться) изясни се; ~илйсь подробности ка- тастрофы нзясниха се подробностите около (във връзка с) катастрофата выясияЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выяснить) что изяснявам, установявам; ~ть условия кон- курса нзяснявам условията на конкурса выясияЦ ться, -ется, -ются несв. (св. выяс- ниться) изяснява се носить ~ връзвам, нося връзка О пионерс- кий ~ пионерска връзка гараж, -а, мн. -й, -ей м гараж; поставить ма- шину в ~ вкарам колата в гараж (а); машина выехала из —а колата излезе от гаража гарантиЦ я, -и ж гаранция; ~я безопасности гаранция за-безопасност; этот договор служит ~ей мира в Европе този договор е гаранция за мира в Европа гардероб, -аж 1 шкаф 2 гардероб; — находит- ся иа первом этаже гардеробът е на първия етаж; раздеться в ~е съблека се на гардероба гарнир, -а м (не бъркай с гарнитур) гарни- тура; котлеты с ~ом кюфтета с гарнитура гарнитур,-а ж (не бъркай с гарнир) комплект; мебельный комплект мебели; ~ белья комп- лект бельо гасить, гашу, гас | ншь, -ят несв. (св. пога- сить) что (против, зажигать) гася, нзгасям, загасям; ~ огонь, спичку, лампу изгасям огъня, кибрита, лампата; уходя, гасите свет на изли- зане гасете лампите гасн|| уть, -ет, -ут, мин. гас, гасл | а, -о, -и несв. (св. погаснуть) гасне, угасва; свет ~ет светлината гасне; спичка ~ет кнбритената клечка угасва гастроном, -а ж гастроном; купить продукты в ~е купи продукти в гастронома газ, -аж газ; кислород, водород — ~ы кисло- родът и водородът са газове; провести в квар- тиру ~ прокарам в апартамента газ; включили, выключили ~ пуснаха, спряха газта; зажечь, погасить ~ запаля, изгася газта газёт|| а, -ы ж вестник; ежедневная, вечерняя ~а всекидневен, вечерен вестник; свежая ~а нов вестннк; выписывать ~у, подписаться иа ~у абонирам се (абониран съм) за вестник; узнать из газет о полёте космонавтов науча от вестниците за полета на космонавтнте; поста- новление опубликовано в ~е постановленного е публнкувано във вестника галстук, -а ж (врато) връзка; завязывать, Пионерский галстук Г воздика гвоздйкЦ а, -и ж карамфил; букет гвоздйк букет карамфили гвозд|| ь, -я, мн. -и, -ей ж гвоздей, пирон; повесить картину на ~ь окача картината на пирон; прнбйть доску ~ями прикова дъската с гвоздей где нареч. (не бъркай с куда) къде; където; ~ вы живёте? къде живеете?; ~ находится почта? къде се намира пощата?; ~ мы встрё- 51 4*
ГДЕ ГЕР Гастроном тимся? къде ще се срещнем?; не помню, ~ я вас видел не помня къде съм ви виждал; вот место, ~ мы встречались ето мястото, където се срещахме где-нибудь нареч. (не бъркай с где-то) някъде; надо ~ пообедать трябва някъде да обядваме где-то нареч. (не бъркай с где-нибудь) някъде; он живёт — далеко той живее някъде далеч гектар, -а м хектар; посадить картофель на десяти ~ах засадя картофи на 10 хектара генерал, -а м генерал; ~ армии армейски генерал; получить звание ~а получа генералско звание; произвести в ~ы произведа в генерал- ски чин гениальн|| ый, -ая, -ое, -ые; гениален, ге- инальн|а, -о, -ы гениален; ~ый учёный, писа- тель, поэт гениален учен, писател, поет; ~ое произведение искусства гениално произведение на изкуството географ, -а м географ географически ни, -ая, -ое, -не географски; ~ая карта географска карта; великие ~не от- крытия великите географски открития географи|| я, -и ж география; изучать ~ю изучавам география геолог, -а м геолог; мой отец ~ баща ми е геолог геологи!! я, -и ж геология; заниматься ~ей занимавам се с геология геометрически ий, -ая, -ое, -ие геометричен геомётрнН я, -и ж геометрия; преподавать ~ю преподавам геометрия герб, -а, мн. -ы, -бв м герб; государственный ~ СССР държавиият герб на Съветскйя съюз; ~ города Софин гербът на град София геройн|| я, -и ж героиня; ~я романа герои- ня(та) на роман(а) героически ий, -ая, -ое, -ие геройски; героичен; ~ий поступок геройска постъпка; ~ий народ героичен народ 52
ГЕР ГЛИ Государственный герб Союза Советских Социалистических Республик гербЦ й, -я м герой; ~н гражданской войны герои от гражданската война; 1*1 ьер Безухов — одни нз ~ев романа Л. Толстого «Война и мир» Пиер Безухов е един от героите на романа на Л. Толстой «Война и мир» О Гербй Советского Союза Герой на Съветския съюз; Гербй Со- циалистического Труда Герой на социалистичес- кий труд; город- ~ град-герой гнбк|| нй, -ая, -ое, -ие; гибок, гибка, гйбк | о, -и гъвкав; ~ая ветка жилава клонка; ~ая фигу- ра гъвкава фигура; ~ие пальцы музыканта гъвкавите пръсти на музиканта гйбн|| уть, -у, -ешь, -ут, мин. гиб, гибл | а, -о, -и несв. гина, загивам; растения ~ут от холода растенията загиват от студ(а) гидростанции я, -н ж хидроцеитрала, водна електроцеитрала гнмнастнк|| а, -и ж гимнастика; заниматься худбжествеииой ~ой играя художествена гим- настика гитарН а, -ы ж китара; играть на ~е свиря на китара; петь под ~у пея в съпровод на китара глав|| а 1, -ы, мн. главы, глав м и ж чего глава; ръководнтел; ~а правительства глава на правителството; ~а учреждения ръководи- тел на учреждението; он ~а семьи той е глава на семейството; ~а делегации ръководител на делегацията ф во ~ё кого-чего начело на няко- го-нещо; во ~ё учреждения стоит директор учреждението се оглавява от директор; во ~ё с кем начело; прибыла делегация во ~ё с ми- нистром прнстигна делегация начело с ми- нистъра глав|| а II, -ы, мн. главы, глав ж глава; пер- вая, вторая ~а първа, втора глава; в книге пять глав книгата има 5 глави главн|| ый, -ая, -ое, -ые главен; ~ая мысль доклада главната мисъл на доклада; ~ый гербй книги главният герой на книгата; ~ая улица города главната улица на града; ~ый ре- дактор журнала главен редактор на списанието; работать ~ым инженером работя като главен инженер ф ~ым образом предимно, главно глагол, -а м грам. глагол; спряжение ~а спреженне на глагола; вспомогательный ~ спомагателен глагол; неопределённая форма ~а неопределена форма на глагола (инфини- тив) гладить I, глажу, глад,ишь, -ят несв. (св. погладить) кого-что гладя, галя, милвам; ~ ребёнка по головё мнлвам детето по гла- вата гладить II, глажу, глад | ишь, -ят несв. (св. выгладить) что гладя; ~ бельё гладя бельото гладк|| ий, -ая, -ое, -не; гладок, гладка, глад- к|о, -н; сравн. ст. глаже гладък; прав, равен; ~ая доска равна дъска; ~ая дорога равен път; ~ая кожа гладка кожа глаже неизм. сравн. ст. на гладкий по-гладък глаз, -а, предл. о -е, в -у, мн. -а, глаз, -ам м око; правый, лёвый ~ дясно, ляво око; голубые, карие сини, кафяви очи; открыть, закрыть, поднять, опустить ~а отворя, затворя, вдигна, наведа очи ф говорить что в глаза казнам нещо (право) в очите; за ~а зад гърба; за ~а ругать кого ругая някого зад гърба му; на ~ на око; определйть расстояние иа ~ определи разстояннето на око; на ~ах у кого, чьих пред очите на някого, пред чии очи; катастрофа произошла у меня иа ~ах (иа моих ~ах) катастрофата стана пред очите ми; с ~у па ~ на четири очи; разговаривать с кем с ~у на ~ говоря с някого на четири очи; бросаться в ~а бие на очи; закрывать / закрыть ~а на что затварям / затворя си очите за . (пред) нещо глазнЦ бй, -ая, -бе, -ые очей; ~ые болезни очни болести гласност 11ь, -и ж гласно ст гласи Пый, -ого м гласен глин На, -ы ж глина; бёлая ~ бяла глина; посуда из ~ы сьдове от глина 53
Новый год 54
гло год глота]] ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. прогло- тить) кого-что гълтам, поглъщам; ~ть пищу поглъщам храиа глот|| бк, -ка м глътка; ~ок воды, вина глътка вода, вино; сделать два ~ка пия на две глъткн, преглътна два пъти глубже неизм. 1 сравн. ст. на глубокий по- дълбок 2 сравн. ст. на глубоко по-дълбоко глубнн|| а, -ы ж дълбочина; ~а реки, моря, шахты дълбочнна на реката, на морето, на шахтата (рудника); измерить ~у колодца измеря дълбочината на кладенеца; озеро ~ой в десять метров езеро, дълбоко 10 метра; ~а чувства, знаний дълбочина на чувството, на зианията О в ~ё чего в дълбочината на нещо; в ~ё леса навътре в гората; до ~ы души до дъното на душата (си); это событие взволно- вало его до ~ы души това събитие го развълну- ва до дъното на душата глуббкЦ ий, -ая, -ое, -не; глубок, глубока, глубоко и глубоко, глубоки и глубоки; сравн. ст. глубже 1 (против, мелкий във 2 знач.) дъл- бок; ~ая река дълбока река; ~ий колодец дълбок кладенец; ~ая шахта а) дълбока шах- та; б) дълбок рудник 2 дълбок; ~ое чувст- во дълбоко чувство; ~ие знания задълбочени знания; с ~им уважением с дълбоко ува- жение глубоко и глубоко нареч. 1 сравн. ст. глубже често като сказ, (против, мелко) дълбоко; плыть ~ под водой плувам дълбоко под водата; на- ходиться ~ под землёй намирам се дълбоко под земята; здесь даже у берега ~ тук даже до брега е дълбоко 2 (само глубоко) дълбоко; ~ уважать кого дълбоко уважавам някого глупост|| ь, -и ж глупост; сделать что по ~и направя нещо от глупост; сделать, совер- шить ~ь направя глупост; говорить ~и говоря глупости глуп|| ый, -ая, -ое, -ые; глуп, глупа, глуп | о, -ы и глупы (против, умный) глупав; ~ый че- ловек глупав човек; ~ый вопрос глупав въпрос; ~ый поступок глупава постъпка глух|| ой, -ая, -бе, -йе; глух, глуха, глух | о, -н глух; ~ой человек глух човек; он глух иа од- но ухо той не чува с едното ухо глядеть, гля|жу, -дйшь, -дят несв. (св. по- глядеть) гледам; ~ в окно, иа улицу, на своего спутника гледам през прозореца, навън, спът- ника си; ~ внимательно, с удивлением гледам внимателно, с учудване гнать, гоню, гои | ишь, -ят, мин. гнал, гнала, гнал |о, -и несв. кого-что 1 карам; ~ стадо карам стадото 2 пъдя, пропъждам, гоня, про- гонвам; ~ кого из дома, на улицу пъдя някого от къщи, навън гнезд|| б, -а, мн. гнёзда, гнёзд с гнездо; ~6 ласточки гнездо на ластовнчка; птица летит в ~о птицата лети към гнездото си Г нездо говорИ йть, -ю, -ишь, -ят несв. 1 (св. ска- зать) кому что, о ком-чём, със съюз что и без доп. говоря, казвам; ~йть правду казвам нстнната; ~йть громко, быстро говоря високо, бързо; докладчик ~йт о последних событиях докладчикът говори за последните събития; он ~нт, что сестра больна той казва, че сестра (му) е болна 2 (св. поговорйть) с кем говоря, разговарям, приказвам; ~йть с учителем гово- Говорить по телефону ря с учителя; ~йть по телефону говоря по телефона; мы ~йли об этом между собой ине говорихме за това помежду сн; друзья ~йлн до поздней ночи приятелите приказваха до късно през ношта 3 (само несв.) говоря; ребёнок ещё не умеет ~йть детето още не е проговорило; он хорошо ~йт по-французски и по-русски (на французском и русском языках) той добре го- вори френски и руски О иначе ~я с други думи год, -а, предл. в -у, о -е, мн. -ы и -а, лет, -ам м 1 година; идёт тысяча девятьсот восемьдесят третий ~ сега е 1983 година; план работы на ~ (на пять лет) план за работа за една година (за 5 години); выполнить пятилетку в четыре ~а изпълня петилетката за 4 години; в прош- лом ~у, в этом ~у, в будущем ~у миналата година, тази година, догодина; через два ~а, через двадцать лет след 2 години, след 20 го- днни; это было — назад, несколько лет назад това се случи преди една година, преди няколко години; прошёл (одйн) двадцать одйи ~ мина една година, 21 година; прошло два, три, четыре, двадцать два... ~а минаха 2, 3, 4, 22... години; прошло пять, двадцать пять, трйдцать... лет минаха 5, 25, 30... години; сколько вам лет? на колко сте години?; ребёнку одйи ~ детето е на една година; девочке четыре ~а момичен- цето е на 4 години; сыну семь лет синът ми е на 7 години 2 (само мн.): гбд|ы, -6в, -ам какие, чего години; детские, школьные —ы детските, ученическите годнни; —ы юности, гражданской войны годините на младостта, на гражданската 55
ГОР год война О из ~а в ~ от година на година; не по ~ам не за годините си; он серьёзен не по ~ам той е твърде сериозен за годините си; с ~ами с течение на времето; круглый ~ цяла година; Новый ~ Нова година; встретить Но- вый ~ посрещна Новата година; поздравить с Новым ~ом честитя Нова (та) година; учеб- ный ~ учебна година годиться, гожусь, год | ншься, -ятся несв. ста- вам; бива (ме) за нещо; эти туфли годятся для любой погоды тези обувки стават за всякакво време; это никуда не годится това на нищо не прилнча (много лошо) годов|| ой, -ая, -бе, -ые годишен; ~ой план годишен njjaH годовщин На, -ы ж годишнина; семьдесят третья <~а Великой Октябрьской социалисти- ческой революции 73-та годишнина на Вели- ката октомврийска социалистическа рево- люция; праздновать ~у свадьбы празнувам годишнина от сватбата_си голов|| а, -ы, вин. голову, мн. головы, голов, -ам ж глава; повернуть, опустить, наклонить, поднять голову обърна, наведа, наклони, вдиг- на глава; кивнуть ~бй кимна с глава; у меня болит ~а боли ме глава(та) ф ~а идёт/ пошла кругом у кого замайва / замая (ми) се главата; ломать голову над чем блъскам си гла- вата над нещо: ие выходит из ~ы не (ми) из- лиза от главата; с ~бй умен (човек); с ~бй (уйти во что) изцяло, съвсем; он с ~бй ушёл в работу той изцяло се отдаде на работата; выбросить из ~ы что избия си от главата нещо: выдать себя с ~ой издам се головн|| 6й, -ая, -бе, -ые отнасящ се до глава; ~6й мозг главен мозък; ~ая боль главо- бол(ие); ~6й убор (шляпа, платок и т. н.) шап- ка, кърпа за глава и т. н. голод, -а м глад; испытывать ~ изпитвам глад голбднН ый, -ая, -ое, -ые; голоден, голодна, гблодн [о, -ы и голодны (против, сытый) гладей; ~ая собака гладно куче; я не голоден не съм гладей голос, -а, мн. -а, -бв м глас; звонкий детский ~ звънлив детски глас; говорить тихим ~ом го- воря с тнх глас; услышать знакомый ~ чуя познат глас; узнать кого по ~у позная някого по гласа; раздались громкие ~а чуха се високи гласове; избрать делегата большинством ~6в изберем делегата с мнозинство; иметь право ~а имам право на глас <0 во весь ~ с пълен глас; подавать/подать ~ обаждам/обадя се голосовании е, -я с гласуване; ставить вопрос на ~е поставим въпроса на гласуване голосовать, голосу |ю, -ешь, -ют несв. (св. проголосовать) гласувам; ~ против какого предложения гласувам против някакво предло- жение голуб|| бй, -ая, -бе, -ые небесносин; ~бе нёбо синьо небе; ~ые глаза сини очи; ткаиь ~6го цвета небесносин плат Голубь голуб|| ь, -я, мн. -и, -ей м гълъб; дикие, до- машние ~и диви, питомни гълъби гол|| ый, -ая, -ое, -ые гол; ~ые руки голи ръце; ~ая шея гола шия; ~ый ребёнок голо дете; ~ые вётвн голи клони; ~ая местность гола местност; ~ые поля голи полета горII а, -ы, вин. гору, мн. горы, гор, -ам ж (не бъркай с лес) планина; большая ~а голяма планина; вершина ~ы върхът на планината; спускаться с ~ы слизам от планината; под- ниматься на ~у (из)качвам се на платината; идти в гору вървя нагоре, по нанагорнище О ндтн/пойтн в гору издигам/издигна се, преуспя- вам/преуспея гораздо нареч. (при сравн. ст. на прил. и на- реч.) много по ...; ~ больше, мёньше, лучше много по-голям (повече), много по-малък (по- малко), много по-добър (по-добре) гордиться, гор | жусь, -дншься, -дятся несв. кем-чем гордея се; ~ сыном, успехами товари- ща, своей работой гордея се със сина си, с успе- хите на другаря си, със своята работа гбрдост|| ь, -и ж гордост; оскорбить чью ~ь оскърбя нечия гордост; испытывать ~ь за свою страну изпитвам гордост за страната си; гово- рить с ~ью о своих друзьях говоря с гордост за другарите си гбрд|| ый, -ая, -ое, -ые; горд, горда, гордо, горды горд; ~ый человек горд човек; он горд доверием своих друзей той се гордее с довернете на приятелите си; мы горды за свой народ ние се гордеем с народа си гбр|| е, -я (мн. няма) с 1 скръб, печал, тъга, мъка; поседеть от ~я побелея от скръб; делить ~е и радость с друзьями деля мъка и радост с другарите си 2 нещастие; у меня большое ~е случи ми се голямо нещастие; пережить много ~я преживея много нещастия гор|| ёть, -йт, -ят несв. 1 (св. сгореть) горя; в печке ~ят дрова в печката горят дърва 2 (са- мо несв.) светя; в комнате ~йт свет в стаята свети; на столе ~йт лампа на масата свети лампа 3 (само несв.) светя, блестя; глаза ~ят от радости очите (й) блестят от радост горизонт, -а м хоризонт; солнце скрылось за ~ом слънцето се скри зад хоризонта; солнце появилось над ~ом слънцето се издигна над хо- 56
ГОР гос ризонта; на ~е показался пароход на хоризонта се появи параход горизонтально нареч. (против, вертикально) хоризонтално, водоравно горизоитальи|| ый, -ая, -ое, -ые (против, вер- тикальный) хоризонтален, водоравен; ~ая ли- ния, поверхность хоризонтална линия, повърх- ност; ~ое положение хоризонтално положение горл || о, -а с гърло; закрыть ~о шарфом увия си гърлото със шал; у девочки болит ~о момиченцето го боли гърло горн|| ый, -ая,-ое" -ые (не бъркай с верхний) планински; ~ые вершины планински върхове; Горное озеро (озеро Рица на Кавказе) ~ый климат, водопад планински климат, водо- пад; ~ое озеро планинско езеро; ~ые луга пла- нински ливади город, -а, мн. -а, -бв м (не бъркай с град) мишлен град; население ~а населението на гра- да; жить в живея в града; строить новые ~а строя нови градове О за ~(ом) извън гра- да; поехать за ~ замина извън града; жить за ~ом жнвея извън града городск|| бй, -ая, -бе, -йе градски; ~бй транспорт градският транспорт; ~6е население гр аде кото население; ^ая библиотека градска библиотека горох, -а м грах горст|| ь, -и, мн. -и, -ей ж шепа; ~ь муки шепа брашно; ~ь земли шепа пръет гбрьк|| ий, -ая, -ое, -не; горек, горька, гбрьк| о, -и и горьки горчив, лют; ~ое лекарство горчиво лекарство; ~ий перец лют пипер, люти чушки горько нареч. горчиво О ~ плакать плача горчиво горяч[| ий, -ая, -ее, -ие; горяч, -а, -6, -и 1 (про- тив. холодный в 1 знач.; ср. жаркий, теплый в 1 знач.) горещ, топъл; ~нй чай топъл чай; ~ая пища топла храна; ~ая вода (в квартире) топла вода; мыться ~ей водой мия се с топла вода; гладить ~нм утюгом гладя с гореща ютия; лежать на ~ем песке лежа на горещия пясък 2 горещ, пламенен, страстен; ~ий привет горещ поздрав; ~ая любовь пламенна любов; ~ее желание горещо желание горячо нареч. горещо; ~ любить горещо оби- чам; ~ поздравлять с чём-нибудь горещо поз- дравявам по някакъв повод господин, -а, мн. господ|| а, господ, -ам м гос- подин; ~ посол господин поел аник; ~ прези- дент господин президент господств|| овать, -ую, -уешь, -уют несв. гос- подствувам; ~овать на море господствувам по море гостеприймно нареч. гостоприемно; ~ встре- тить кого гостоприемно посрещна някого гостеприимно ый, -ая, -ое, -ые; гостепрнйм | ен, -на, -но, -ны гостоприемен, ~ый хозяин госто- приемен домакии; ~ые люди гостоприемни хора гостйниц|| а, -ы ж хотел; остановйться в ~е отседна на хотел; снять номер в ~е наем а стая в хотел гост|| ь, -я, мн. -и, -ей м гост; приглашать, принимать, встречать ~ёй каня, приемам, по- чъгтй; тфъъъдагь до дверей изпратя госта до врат ат а; быть в на гости съм; идтй/пойтй в ~н к знакомым отивам/отида на гости при познати 57
гос ГРА Гостиница (Ленинград) гостьН я, -и ж, гостенка государственно ый, -ая, -ое, -ые държавен; ~ый строй държавен строй; ~ая власть дър- жавна власт; ~ые границы държавни граници государству о, -а с държава; советское, социа- листическое ~о съветска, социал истическа държава; ~о рабочих н крестьян държава на работницнте и селяните; границы ~а границите на държавата; органы управления ~ом орга- иите за управление на държавата готов|| йть, -лю, -ишь, -ят несв. (св. пригото- вить) 1 кого-что готвя, приготвям, подготвям; ~ить статью для газеты готвя статия за вест- ника; ~ить машину к поездке подготвям колата за пътуване; ~нть новую роль готвя нова роля 2 что и без доп. готвя; ~ить завтрак, обед, ужин готвя закуска, обяд. вечеря; сестра хоро- шо /*^ит сестра ми готви хубаво готов|| иться, -ЛЮСЬ, -ишься, -ятся несв. (св. приготовиться) к чему и с инф. готвя се, пригот- вям се, подготвям се; ~ иться к поездке, к за- нятиям, к приёму гостей готвя се за пътуване. за занятия, за посрещане иа гости; они ~ятся сдавать экзамены те се готвят за изпити готов|| ый, -ая, -ое, -ые; готов, -а, -о, -ы готов; купить ~ое платье купя готова дреха; магазин ~ого платья магазин за готово облекло; обед готов обядът е готов; машина ~а, можно ехать колата е готова, можем да тръгваме; лётчик готов к полёту летецът е готов за полет; ученики ~ы к экзаменам учеииците са готови за изпити- те; быть ^ым на всё готов съм на всичко; он всегда готов помочь товарищам той винаги е готов да помогне на другарите си град,-ал (небъркай с город) град, градушка; идёт ~ вали град; пошёл дождь с ~ом за в ал я дъжд с градушка градус, -а м градус; угол в сорок пять -~ов ъгъл 45 градуса; четыре ~а тепла 4 градуса над нулата; на улице десять ~ов мороза навън е 10 градуса под нулата; температура воды двадцать пять ~ов температурата на водата е 25 градуса; пять ~ов выше (ниже) нуля 5 градуса над (под) нулата 58
ГРА ГРУ гражданин, -а, мн. граждане, граждан м гражданин; ~ Советского Союза гражданин на Съветския съюз; права н обязанности граж- дан правата и задълженията на гражданите; защита отечества — долг каждого ~а защитата на отечеството е дълг на всеки гражданин; пройдите в зал гражданине, минете в залата; граждане, соблюдайте тишину граждани, пазете тишина граждаик|| а, -и, мн. граждан | кн, -ок, -кам ж гражданка граждански нй, -ая, -ое, -ие граждански; ~ое право гражданско право; ~ие законы граждан- ски закони; защита отечества — ~нй долг каж- дого зашнтата на отечеството е граждански дълг на всеки човек; ~ий воздушный флот граждански въздушен флот () ~ая война граждански война грамм, -а, мн. -ы, -ов и грамм м грам; ку- пить двести ~ов масла купи 200 грама мас- ло грамматнк|| а, -и ж граматнка; школьная ~а училищна граматнка; изучать ~у русского язы- ка изучавам граматиката на руския език грамматйческЦ ий, -ая, -ое, -не граматичен; ~не правила граматнчни правила границ!! а, -ы ж граница; государственная ~а Советского Союза държавна граница на Съветския съюз; ~а между двумя странами граница между две страни; ~а идёт по реке границата минава по реката О за ~у, за ~ей зад граница, в чужбина; они поехали за ~у те заминаха в чужбина; он часто бывает за ~ей той често пътува в чужбина; из-за ~ы от чуж- бина; он недавно вернулся из-за ~ы той скоро се върна от чужбина грем|| ёть, -лю, -йшь, -ят несв. гърмя; гром ~йт гърми; на улице —йт музыка навън гЪрми музика; хозяйка ~ёла посудой домакинята тра- каше със съдовете гре|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. согреть) кого- что топля, стоплям; грея; ~ть воду топля вода; ~ть руки у костра топля си ръцеге на огъня; солнце ~ет землю слънцето стопля земята гриб, -а м гъба; съедобный ~ ядивна гъба; белый ~ маматарка; собирать ~ы в лесу бера гъби в гората; жарить ~ы пържа гъби грибн|| ой, -ая, -бе, -ые гъбен; ~ой суп чорба от гъбн грипп, -а м грип; болеть ~ом боледувам от грип; у меня ~ болен съм от грип гроб, -а, предл. о -е, в -у, мн. -ы, -ов м (не бъркай с могила) ковчег гроз|| а, -ы, мн. грозы, гроз ж буря с гръм и мълнни; ночью была сильная ~а през нощта имаше енлна буря гром, -а м гръм, гръмотевнца; ~ гремйт гърмн; раздался ~ чу се гръм громадн|| ый, -ая, -ое, -ые; громад | ей, -на, -но, -ны грамаден, огромен; ~ое сооружение грамадно съоръжение грбмк|| нй, -ая, -ое, -не; громок, громка, грбм- к|о, -и; сравн. ст. громче (против, тихий в 1 знач.) силен, гръмък, висок; ~нй стук силно почукване; ~ая музыка силна музика; ~ий смех висок смях; говорить ~им голосом говоря високо громко, сравн. ст. громче нареч. (против. тйхо в 1 знач.) силно, гръмко, внеоко; ~ раз- говаривать говоря високо громче неизм. 1 сравн. ст. на громкий по- силен, по-висок 2 сравн. ст. на громко по-силно, по-високо; повторите я плохо слышу повто- рете по-високо, лошо (ви) чувам грубо нареч. грубо; ~ разговаривать с кем разговарям с някого грубо грубЦ ый, -ая, -ое, -ые; груб, груба, груб | о, -ы и грубы груб; ~ая мебель груби мебели; ~ая обувь груби обувки; ~ая ткань, шерсть груба тъкан, вълна; ~ый человек груб човек; ~ое обращение груби обноски; ~ая ошибка груба грешка; ~ое нарушение дисциплины гру- бо нарушаване на дисциплината груд|| ь, -й, предл. в (на) -й, мн. -и, -ей ж гърди; широкая, узкая ~ь широки, теенн гърди; носить орден на ~й нося орден на гърдн- те си; чувствовать боль в ~й усещам болка в .гърдите О встать (или стоять) ~ью за кого-что зашитя/защнщавам с гърдите си някого-нещо груз, -а м (не бъркай с товар) товар; машина с тяжёлым ~ом кола с тежък товар; ~ от- правили поездом изпратиха товара с влак грузить, гружу, груз | ншь, -ят несв. (св. по- грузить I) кого-что товаря, натоварвам; ~ ве- щи иа машину товаря багаж(а) в колата; ~ ба- гаж в вагон товаря багаж (а) във вагона грузовйк, -а м камнон; перевозить вещи иа ~ё пренасям багаж (а) с камион Г рузовик грузов|| 6й, -ая, -бе, -ые товарен; ~бй тран- спорт товарен транспорт; ~ая машина камион; ~ые самолёты товарни самолети 59
ГРУ ДАВ групп|| а, -ы ж трупа; делегаты входили в зал небольшими —ами делегатите влизаха в залата на малки групи; профсоюзная, партий- ная ~а профгрупа, партийна трупа; ~а по изу- чению иностранного языка трупа за изучаване на чужд език грустить, грущу, груст|йшь, -ят несв. тъжа, тъгувам; ~ о прошлом тъгувам за миналото грустно (против, весело) 1 нареч. тъжно; ~ улыбнуться, посмотреть усмихна се, поглед- на тъжно 2 безл. като сказ, кому тъжно е; мне ~ тъжно ми е грустн|| ый, -ая, -ое, -ые; грустен, грустна, грусти | о, -ы и грустны (против, весёлый) тъжен, печален, жален; ~ый вид печален вид; ~ый голос тъжен глас; —ая песня тъжна песен; почему вы такая ~ая (так ~ы)? защо сте толкова тъжна? груш|| а, -и ж круша; в саду растёт ~а в в 1 знач.) гъст; —бй лес гъста гора; —ая тра- ва гъста трева; —ые волосы гъста коса 2 (против, жидкий във 2 знач.) гъст; ~бе ва- ренье гъсто сладко; ~ая каша гъста каша гус|| ь, -я, мн. -и, -ей м гъска гуще неизм. сравн. ст. на густой по-гъст Груша градината расте круша; компот из груш компот от круши грядк|| а, -и, мн. гряд|ки, -ок, ~кам ж (не бъркай с клумба) леха (зеленчукова) грязно нареч. и безл. като сказ, (против. чисто) кално; мръсно; на улице ~ после дождя навън е кално след дъжда; в комнате было — в стаята беше мръсно грязн|| ый, -ая, -ое, -ые; грязен, грязна, грязн | о, -ы и грязны (против, чистый) кален; мръсен; ~ый двор кален двор; ~ые руки мръсни ръце; —ая посуда мръсни съдове; ~ое бельё мръсно бельо; ~ый пол мръсен под гряз|| ь, -и, предл. о -и, в -й ж 1 кал; идтй по — и газя из калта; упасть в —ь падна в калта; на улице после дождя ~ь навън след дъжда е кално 2 кал, мръсотия; руки в —й ръцете (му) са мръсни; в комнате —ь в стаята е мръсно губ|| а, -ы, мн. губы, губ, -ам ж устна; верх- няя, нйжияя —& горна, долна устна; красить губы червя устните си; поцеловать в губы целу- на по устните; с улыбкой на —ах с усмивка на уста гуля|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. разхождам се; —ть с детьмй разхождам се с децата; —ть по городу, по парку разхождам се из града, из парка гусйн|| ый, -ая, -ое, -ые гъши; ~ый жир гъша мае О —ое перо паче перо густ|| 6й, -ая, -бе, -ые; густ, густа, густ | о, -ы и густы; сравн. ст. гуще 1 (против, редкий д да I частица (против, нет в 1 знач.) да; все пришлй на занятия?— да всички ли дойдоха на занятия?— да; ты закончил работу?— да, за- кончил довърши ли работата?— да, довърших я да II съюз но, обаче, ама; я хотел сделать это, да не было времени исках да направя това, но нямах време давать, даю, даёшь, дают несв. (св. дать) I кого-что кому-чему давам; — больному лекар- ство давам лекарство на болния; ~ ученикам домашнее задание давам домашно на учени- ците; — доход давам доход; земля даёт бога- тый урожай земята дава богата реколта 2 давам, организирам; в театре давали новый спектакль в театъра даваха нова пиеса 3 с инф. давам, шум не давал ему спать шумът му пречеше да спи 4 със съотв. същ. давам; ~ ответ давам отговор; ~ согласие давам съгласие; ~ за- дание давам задача; — обещание давам обеща- ние 5 (повел, давай с инф. на глаг. от несв. в. или с 1 л. мн. ч. бъд. вр.) хайде; давай играть! хайде да играем!; давай сядем! хайде да седнем!; давайте обедать! хайде да обядваме!; давайте поговорйм! хайде да поприказваме! О не — по- коя не оставим на мира; ~ волю (чувствам, слезам и т. н.) давам воля (на чувства, сълзи и т.н.)-, — слово а) давам дума, обещавам; б) давам думата някому; ~ телеграмму изпра- щам телеграма; не — в обйду кого застъпвам се за някого, не позволявам да обидят някого; выговор кому наказвам с мъмрене някого 'давлёни|| е, -я с 1 иалягане; ~е воды наля- гането на водата; атмосферное —е атмосферно налягане; кровяное ~е кръвно налягане; вы- сокое —е (крови) високо кръвно 2 натиск. 60
ДАВ ДВЕ въздействие; оказывать на кого оказвам въздействне върху някого давно нареч. (против, недавно) отдавна; это было ~ това се случи отдавна; он ~ приехал той пристигна отдавна; мы познакомились ~ ние се запознахме отдавна; он живёт здесь ~ той отдавна живее тук; я ~ его не видел отдав- на не съм го внждал даже частица дори, даже; ~ дети это пони- мают даже децата разбират това; он ~ не смотрит на меня той дори не ме поглежда далее нареч. по-нататък; и так ~ и тъй на- татък далёк|| ий, -ая, -ое, -ие; далёк, далек | а, -6, -и; сравн. ст. дальше I (против, близкий в 1 знач.) далечен; —ие страны далечни страни; ~ий путь далечен път; —ое путешествие далеч- но пътуване 2 (против, близкий във 2 знач.) да- лечен; ~ое будущее далечно бъдеще; ~ое прошлое далечно минало; в —ом детстве в да- лечното детство далеко, сравн. ст. дальше (против, близко) 1 нареч. далеч (е), далёко; жить — от города живея далеч от града; сидеть ~ от сцены седя далече от сцената; уехать ~ замина надалече 2 като сказ, далеч (е) е; фронт отсюда ~ фронтът е далеч оттук; до дому ещё ~ още сме далеч от дома (има още много път) 3 като сказ, далеч (е) е; до весны ~ пролетта е още далече О' — за полночь късно след полунощ; ему ~ за сорок той отдавна е прехвърлил чети- ридесет (те); он — не глуп той сьвсем не е глупав; он ~ пойдёт той ще отиде далеч, ще напредне дальнёйш|| ий, -ая, -ее, -ие по-нататъшен, следващ; ждать ~их указаний чакам по-ната- тъшни указания О в ~ем по-нататък, за- напред, за в бъдеще; в —ем мы обо всём дого- воримся по-нататък ние ще се уговорим за всичко дальн|| ий, -яя, -ее, -ие далечен; ~ие районы страны отдалечени (те) райони на страната; ~ий путь далечен път дальше неизм.. I сравн. ст. на далёкий по- далечен 2 сравн. ст. на далеко по-далече 3 нареч. след това, после, по-нататък; что бу- дет ~? какво ще стане по-нататък?; рассказы- вай — разказвай по-нататък данн|| ый, -ая, -ое, -ые 1 дадеп; ~ый факт даден факт; ~ое условие дадено условие; в —ом случае в дадения случай; в —ое время понастоящем; в ~ый момент в момента; в ~ую минуту в тази минута 2 като същ. дани | ые, -ых мн. данни; по официальным —ым според офици- алните данни; сделать вывод на основании мно- гих —ых направя извод въз основа на много данни дарить, дарю, дар | ишь, -ят несв. (св. пода- рить) кого-что кому-чему (по)дарявам; ~ дё- вушке цветы подарявам на девойката цветя дат|| а, -ы ж дата; ~а рождения дата на раждането; указать ~у посоча датата; Седь- мое ноября тысяча девятьсот семнадцатого го- да— историческая ~а Седми ноември 1917 година е историческа дата дательный: ~ падёж грам. дателен падеж дать, дам, дашь, даст, дад|| им, -йте, -ут, мин. дал, дала, дал|о, -и (нё дал, не дала, нё дало, нё дали) св. (несв. давать) 1 кого-что кому-чему, също с инф. дам; ~ кнйгу това- рищу дам книгата на другаря си; — свой адрес знакомым дам адреса си на познатите; дайте мне ключ от комнаты дайте ми ключа от стаята; фабрика далй за мёсяц много мётров ткани фабриката произведе за един месец много метри плат 2 дам, организирам; — концёрт дам кон- церт; ~ обед в честь высокого гостя дам обед в чест на високия гост 3 с инф. дам; — кому пить, есть дам на някого да пие, да яде 4 със съотв. същ. дам; — приказ дам заповед; — сиг- нал дам сигнал О ~ волю (чувствам, слезам и т. н.) дам воля (на чувства, сълзи и т. н.); — слово а) дам дума, обещая; он дал слово не опаздывать той обеща да не закъснява; б) дам думата някому; председатель дал мне слово после перерыва председателят ми даде думата след почивката; — телеграмму изпратя теле- грама; не ~ в обйду кого застъпя се за няко- го, не позволя да обидят някого; — пощёчину ударя плесница; я тебе дам! ще ти дам да раз- берет!; как пить ~ сто на сто, непременно дач|| а, -и ж вила; большая, новая —а голяма, нова вила: жить на ~е живея на вилата; по- ёхать на —у замина на вилата два, двух м, с два, две; двама; две, двух ж числ. две; — человёка двама души; двум то- варищам на двама другари; ~ окна два про- зореца; — села две села; около двух рублёй около две рубли; он живёт двумя этажами вы- ше той живее два етажа по-горе; две жёнщины две жени; двум подругам на двете приятелки; с двух сторон от двете страни двадцат|| ый, -ая, -ое, -ые числ. двадесети; ~ые годы двадесетте години двадцати ь, -н числ. двадесет; —ь человёк 20 души; —ь пять лет 25 години двенадцати ый, -ая, -ое, -ые числ. дванадесети двенадцати ь, -и числ. дванадесет; —ь дё- вочек и мальчиков 12 момичета и момчета; до ~и лет до 12 години; к —и часам към 12 ча- са; в году —ь мёсяцев годината има 12 месеиа двер|| ь, -и, предл. о -и, в (на) -й, мн. {също като ед. ч.) -и, -ёй. твор. -ьмй и -ями ж (не бър- кай с ворота) врата; дубовая —ь дъбова врата; — ь в комнату врата (та) към стаята; открыть, закрыть ~ь отворя, затворя вратата; войти в ~ь вляза през вратата; подойти к ~и (к —ям) приближа се до вратата; стоять у —и, у —ёй, 61
ДВЕ ДЕД в ~ях стоя до, на вратата О показать (на) ~ь кому посоча вратата на някого, изгони някого; при закрытых ~ях при закрити врати двести, двухсот числ. двеста; — человек 200 души; в двухстах метрах от дороги на 200 метра от пътя двйгател|| ь, -я м двигател; электрический, реактивный ~ь електрически, реактивен двига- тел; ~ь внутреннего сгорания двигател с вътрешно горене; включить, выключить ~ь включа, изключа двигателя двйга|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. что и чем движа, местя, премествам; ~ть мебель премествам мебелите; ~ть руками мърдам ръцете си двйга|| ться, -юсь, -ешься, -ются и двй- ж| ешься, -утся несв. движа се; ~ться быстро, медленно движа се бързо, бавно; трамвай ~ется по рельсам трамваят се движи по релсите; поезд движется со скоростью сто километров в час влакът се движи със скорост 100 кило- метра в час; не ~йся! не мърдай! движении е, -я с движение; быстрое, медлен- ное ~е бързо, бавно движение; приводить в ~е пускам в движение, задвижвам; приходить в ~е задвижва се; —е руки, головы движение на ръката, на главата; быстрые, ловкие ~я бързи, ловки движения; сделать осторожное ~е на- правя предпазливо движение; лежать без ~я лежа неподвижно; правила уличного ~я пра- вилата за уличното движение; на улицах горо- да большое ~е по улиците на града има голямо движение; революционное, рабочее ~е рево- люционно, работническо движение; ~е борцов за мир движението на борците за мир двое, двоих, двоим числ. (с одуш. същ? м. р., със същ., имащи само мн. ч., и с личн. мест, в мн. ч.) два, двама, две; ~ братьев двама братя; мужчин двама мъже; ~ детей две деца; суток две деноношия; нас, вас, их ~ ние сме, вне сте, те са двама двойк|| а, -и, мн. двб | йки, -ек, -йкам ж двой- ка; ему поставили ~у писаха му двойка двойи|| ой, -ая, -бе, -ые двоен; ~бй расход двоен разход; ~ая плата двойна такса; ~ые двери двойни врати двор, -а м двор; въехать во ~ вляза в двора (с превозно средство); вход в дом со ~а входът е откъм двора; окна выходят во ~ прозорците гледат към двора 0 на ~ё (на)вън, вънка дворII ёц, -ца м 1 дворец; мраморный ~ мра- морен дворец; Большой Кремлёвский ~ёц Го- лемият кремълски дворец; во ~цё находится му- зей в двореца има музей 2 чего Дворец; Дворёц культуры Дворец на културата; Дворёц съёз- дов Дворец на конгресите; соревнования во Дворцё спорта състезания в Двореца на спорта; заниматься в кружкё при Дворцё пиоиёров участвувам в кръжока при Двореца на пионе- рите двоюродн|| ый, -ая, -ое, -ые: ~ый брат бра- товчед; ~ая сестра братовчедка двухсот|| ый, -ая, -ое, -ые числ. двустотен дёвочк|| а, -и, мн. дёвоч | ки, -ек, -кам ж (не бъркай с девушка) момиче (нце); —а и маль- Девочка чик момиченце и момченце; ~а семи лет моми- ченце на 7 години; ~и играют в куклы моми- ченцата играят на кукли дёвушк|| а, -и, мн. дёвуш|ки, -ек, -кам ж (не бъркай с дёвочка) девойка, момиче; молодая, Красивая ~а младо, хубаво момиче девяибст|| о, -а числ. деветдесет; —о человёк 90 души; дёдушке исполнилось ~о лет дядо (ми) навърши 90 години девянбст|| ый, -ая, -ое, -ые числ. деветдесети девятисот!! ый, -ая, -ое, -ые числ. деветстотен девятнадцати ый, -ая, -ое, -ые числ. деветна- десети девятнадцати ь, -и числ. деветнадесет; —ь лет 19 години девят|| ый, -ая, -ое, -ые числ. девети дёвят|| ь, -й числ. девет; ~ь человёк 9 души; приходйть на работу к ~й часам утра идвам на работа към 9 часа сутринта девятьсот, девятисот числ. деветстотин; л- рублёй 900 рубли дед, -а м (не бъркай с дядя) дядо 0 Дед- мороз Дядо Мраз дёдушк|| а, -и, мн. дёдуш |ки, -ек, -кам м (не бъркай. с дядя) дядо; ~а с внуком дядо с внуче 62

ДЕЕ деепричастиЦ е, -я с грам. деепричастие дежурить, дежур | ю, -ишь, -ят несв. дежуря; — по школе главен дежурен съм в училище; ~ на заводе дежуря в завода дежурн|| ый, -ая, -ое, -ые 1 дежурен; ~ый врач, учитель дежурен лекар, учител 2 като същ. дежури | ый, -ого м дежурен; дежурн | ая, -ой ж дежурна; ~ый по школе, по вокзалу дежурен в училището, на гарата; кто сегодня ~ый? кой е дежурен днес? дёйствиЦ е, -я с 1 действие; постъпка; наме- тить план ~й набележа план за действие; его ~я не получили одобрения неговите дей- ствия не получиха одобрение 2 действие, рабо- та; мехаийзма работата на механизма; привести в ~е пусна в действие 3 (въз) дей- ствие; ~е солнечных лучей на растения въздей- ствие(то) на слънчевите лъчи върху растения- та; под ~ем тепла под действието на топлината; лекарство оказало сильное ~е лекарството оказа силно въздействие 4 действие, акт; драма в четырёх ~ях драма в 4 действия О вводить/ ввести в ~е пускам/пусна в експлоатация; вступать/ вступить в ~е влиза/влезе в сила действительно нареч. действително, наисти- на; он — болей той наистина е болен действительности ь, -и ж действителност; современная ~ь съвременната действителност О в ~и в действителност действ И овать, -ую, -уешь, -уют несв. 1 дей- ствувам; ~овать самостоятельно, решительно действувам самостоятелно, решително; отряд ~овал в тылу врага отрядит действуваше в ти- ла на противника 2 (само 3 л.) работи; как ~ует этот прибор? как работи този уред? 3 на кого-что и без доп. (въз)действувам, влияя; лекарство хорошо ~ует лекарството действува добре; угрозы на него не ~уют заплахите не му действуват О ~ующие лица действуващи лица декабри ь, -я м декември; ои приедет в ~ё (пятого '~я) той ще пристигне през декември (на пети декември) декабрьск|| ий, -ая, -ое, -ие декемврийски делать, дела | ю, -ешь, -ют несв, (св. сделать) 1 что правя, върша; ~ всё быстро, хорошо правя всичко бързо, добре; ничего не ~ нищо ие върша 2 что правя, постъпвам; так нельзя ~ така не се прави; что вы собираетесь ~? какво миелите да правите?; ои ие знал, что ~ той не знаеше какво да прави 3 что правя, изработ- вам; ~ мебель правя мебели 4 что правя; ~ замечание правя забележка; ~ ошибки правя грешки; ~ подарок правя подарък; ~ уступку кому правя отстъпка на некого; ~ попытку пра- вя опит; ~ выговор мъмря 5 кого-что кем-чем или каким правя; — кого своим помощником правя некого свой помощник; очки делали его неузнаваемым очилата го правеха неузнаваем ДЕМ О ~ вид преструвам се, правя се; ~ из мухи слона правя от мухата слон, от нищо нещо делаII ться, -ется, -ются несв. (само 3 л.) става; что здесь —ется? какво става тук? делегат, -а м делегат; ~ съезда делегат на конгреса; ~ от завода делегат от завода делегации я, -и ж делегация; советская ~я съветска делегация; иностранная ~я чужде- странна делегация; встречать —ю посрещам делегация(та); в конгрессе участвовали ~и многих стран в конгреса взеха участие делега- ции от много страни делёии|| е, -я с 1 разделяне, делене; ~е на части разделяне на части 2 (против, умноже- ние) деление; ~е чисел деление на числата делить, делю, дел | ишь, -ят несв. (св. разде- лить) 1 кого-что деля, разделяй; ~ учеников на группы разделяй учениците на групп 2 что (против, умножать) деля; ~ числа деля числа 3 что с кем деля, споделям; ~ с друзьями горе и радость споделям с приятелите си скръб и радост делиться, делюсь, дёл|ишься, -ятся несв. 1 (св. разделиться; само 3 л.) дели се; звуки де- лятся на гласные и согласные звуковете се де- лят на гласни и съгласни 2 (св. поделиться) чем с кем споделям; ~ с кем знаниями, опы- том работы споделям с некого своите знания, опита си в работата дел || о, -а, мн. -а, дел, -ам с работа; дело; в некой съчетание с род. п. не се превежда; важное, трудное ~о важна, трудна работа; ~о воспитания молодёжи възпитанието на младежта; заниматься общественными ~ами занимавам се с обществена работа; прини- маться за ~ о залавям се за работа; иметь много дел имам много работа; быть без -~а нямам работа; текущие ~а текущи работи; обсуждать ~а завода обсъждам работите иа завода; министерство внутренних дел министер- ство на вътрешните работи; защита Родины — ~о всего народа защитата на родината е дело на целня народ; труд — ~о чести трудът е въпрос на чест; это наше общее ~-о това е наша обща работа <} ~о в том, что... работата е там, че...; в (на) самом —е в действителност; в чём ~о? какво има?; иметь ~о с кем-чем имам ра- бота с некого-нещо; на ~е в действителност; то и ~о постоянно; как ~а? как върви ра- ботата? демократически ий, -ая, -ое, -ие демократи- чен; ~ий строй демократичен строй; -~ая рес- публика демократична република демократии я, -и ж демокрация; социалисти- ческая ~я социалистическа демокрация; партийная ~я партийна демокрация демонстрации я, -и ж демонстрация, манифе- стация; праздничная ~я трудящихся празнич- на манифестация на трудещите се; участвовать 64
ДЕН ДЕР Д Праздничная демонстрация трудящихся на Красной площади в ~и участвувам в манифестацията, в демон- страцията дёиежн|| ый, -ая, -ое, -ые паричен; ~ая ре- форма парична реформа день, дня м ден; зимний, солнечный — зимен, слънчев ден; в середине (в конце) дня в сре- дата (в края) на деня; в два часа дня в 2 часа през деня; дни стали короче дните станаха по- къси; уехать на несколько дней замина за някол- ко дена; вернуться через три дня върна се след 3 дена; в году триста шестьдесят пять дней годината има 365 дни; рабочий ~ продолжает- ся восемь часов работният ден продължава 8 часа; ~ рождения рожден ден; День шахтёра Денят на миньора; День учителя Денят на учи- теля; День Победы Денят на Победата; Между- народный женский ~ Международният ден на жената; дни молодости, юности млади години ф выходной — почивен ден; добрый ~! добър ден! изо дия в — от ден на ден, всеки ден; на днях тези дни; иа днях он уехал отдыхать тези дни той замина на почивка; на днях он будет сдавать экзамен тези дни той ще се явява на изпит деньги, денег, деньгам мн. пари; зарабаты- вать, тратить ~ печеля, харча пари; запла- тить — в кассу платя на касата; положить ~ в кошелёк сложа парите в портмонето О бросать/бросить ~ на ветер хвърлям /хвърля (си) пари (те) на вятъра, пропилявам /пропи- лся пари^те) депутат, -а м депутат, народен представи- тел; Советы народных /v-ов съвети на народ- ните депутата; Съезд народных л/ов СССР Конгресът на народните депутата на СССР деревёнск|| ий, -ая, -ое, -ие селски; ~ая улица селска улица дерёви|| я, -и, мн. дерёв | ни, -ёнь, -ням ж село; большая —я голямо село; жить в —е жи- вея на село; приехать из ~и дойда от село 65 5-612
ДЕР дип дёрев|| о, -а с 1 мн. дерёвь|я, -ев дървб; лиственные, хвойные дерёвья широколистен, Дерево иглолистни дървета; плодовое ~о овошка 2 (мн. няма) дърва, дървен материал деревяинЦ ый, -ая, -ое, -ые дървен; ~ый стол дървена маса; ~ая ложка дървена лъжица; ~ые игрушки дървени играчки держать, держу, дёрж | ишь, -ат несв. кого- что държа; ~ ложку, стакан държа лъжица, водна чаша; ~ портфель в правой руке държа чанта в дясната си ръка; ~ ребёнка на руках държа детето на ръце; ~ ребёнка за руку държа детето за ръка; ~ руки за спиной държа си ръцете зад гърба; книги в шкафу държа книгите в библиотеката; — цветы на окиё държа цветята на прозореца; ~ кого в плену, под арёстом държа някого в плен, под арест <) ~ отвёт за что отговарям за нещо; ~ речь произнасям реч; ~ себя в руках владея се держаться, держусь, дёрж | ишься, -атся несв. 1 за кого-что държа се; ~ рукой за перила държа се за парапета; ои встал, держась за край кровати той стана, като се държеше за края на леглото 2 (само 3 л.) на чём държи се; картина дёржится иа гвоздё картината се държи на пирон; полка ёле дёржится полината едвам се държи 3 как държа се; ~ скромно, увёренно държа се скромно, уверено 4 чего придържам се; — правой стороны движа се отдясно десят|| ок, -ка м десет, десет парчета, десети- на; ~ок карандашей, папирос, яйц, яблок де- сет(ина) молива, цигари, яйца, ябълки десят|| ый, -ая, -ое, -ые числ. десети; ~ый вагби десети вагон; в —ом часу в 9 и нещо дёсят|| ь, -й числ. десет; ~ь человёк, домов, лет 10 души, къщи, години; с ~й часов утра от 10 часа сутринта дёти, детёй, дётям, детёй, детьмй, о дётях мн. I (мн. ч. към ребёнок: против, взрослый във 2 знач.) деца; — школьного возраста деца на училищна възраст; спектакль для детёй стектакъл за деца; ~ играют в саду децата играят в градината 2 деца; у него ужё взрос- лые ~ децата му са вече големи; у них нет детей те нямат деца дётск|| ий, -ая, -ое, -ие детски; ~ий возраст детска възраст; ~ие годы детски години; ~ая комната детска стая; ~ие кнйги, йгры, болёз- ии детски книги, игри, болести () ~ий дом детски дом; ~ий сад детска градина дётств|| о, -а с детство, детинство; счастлй- вое ~о щастливо детство; друзья ~а приятели от детинство; в ~е он жил в дерёвне като малък той живееше на село дешевле неизм. I сравн. ст. на дешёвый по- евтин 2 сравн. ст. на дёшево по-евтино дёшево, сравн. ст. дешёвле нареч. (против. дорого) евтнно; ~ купйть, продать что евтино купя, продам нещо дешёв|| ый, -ая, -ое, -ые; дёшев, дешева, дё- шев | о, -ы; сравн. ст. дешёвле (против, доро- гой в 1 знач.) евтин; ~ый товар евтина стока; купйть что по ~ой ценё евтино купя нещо дёятел|| ь, -я м деец, деятел; государственный ~ь държавен деец; общёствеииый, политйче- ский ~ь обществен, политически деец; заслу- женный ~ь науки, искусства заслужил деятел (деец) на науката, на изкуството дёятельност|| ь, -и ж дейност; научная, об- щёствеиная, трудовая ~ь научна, обществена, трудова дейност; жизнь и —ь В. И. Ленина животът и дейността на В. И. Ленин диагноз, -а м диагноза диалёктик|| а, -и ж диалектика; ~а природы диалектика на природата диалектически ий, -ая, -ое, -ие диалектически; ~ий материалйзм диалектически материалнзъм диаметр, -а м диамётър; окружности диа- метър(ът) на окръжност(та) диван, -а м диван, канапе; сесть иа ~ сед- на на канапето; лежать на ~е лежа на дива- на дйк|| ий, -ая, -ое, -ие див; ~ие звёри диви зверове; —ая утка дива патина; ~ий виноград дива лоза; ~ие горы, скалы диви плянини, скали диктатур|| а, -ы ж диктатура; ~а пролетариа- та диктатурата на пролетариата диплом, -а м диплом (а); — инженера дипло- ма на инженер; получйть, выдать ~ об окон- чании института получа, издам диплома за за- вършено висше образование; получйть ~ "пёр- вой стёпени на конкурсе пианйстов получа диплом първа степей на конкурса за пианистн дипломатически ий, -ая, -ое. -ие дипломати- чески; —ие связи дипломатически връзки; 66
ДИР установить, прекратить ~ие отношения устано- ви, скъсам дипломатическите отношения директор, -а, мн. -а, -6в м директор; ~ школы директор на училището дирижёр, -а м диригент; ~ хора диригент Дирижёр на хор (а); оркестр под управлением известно- го ~ а оркестър, ръководен от известен дири- гент дисциплин|| а, -ы ж дисциплина; школьная ~а училищна дисциплина; трудовая, партий- ная ~а трудова, партийна дисциплина; соблю- дать, нарушать ~у спазвам, нарушавам дис- циплината длин|| а, -ы ж дължина; ~а стола, верёвки, улицы дължина на масата, на въжето, на улицата; измерить ~у комнаты измеря дължи- ната на стаята; измерить комнату в ~у и в ширину измеря дължината и ширината на стая- та; доска ~6й в метр дъска, дълга един метър; меры ~ы мерки за дължина; прыжок в ~у скок на дължина длйнн|| ый, -ая, -ое, -ые; длинен, длинна, длйнн |о, -ы и длинны (против, короткий) дълъг; ~ая доска дълга дъска; ~ая улица, река дълга улица, река; ~ая дорога дълъг път; ~ое платье дълга рокля; ~ые волосы дълга коса; ~ый доклад, рассказ дълъг доклад, разказ длйтельн|| ый, -ая, -ое, -ые; длйтелен, длй- тельн|а, -о, -ы продължителен, дълъг; — ый отпуск дълга отпуска; ~ая командировка продължителна командировка; ~ая болезнь продължителна болеет: ~ое отсутствие продъл- жително отсъствие для предлог с род. п. за; полка ~ книг поли- ца за книги; ящик ~ пйсем и газет кутия за писма и вестници; места ~ пассажйров с детьми места за пътници (майки) с деца; курйть — вредно ~ здоровья пушенето е вредно за здра- ДОБ Д вето; прогулки полезны ~ детей разходките сг полезни за децата дневн|| бй, -ая, -бе, -ые днёвен; —бй свет днев- на светлина; в —бе время през деня; —ая норма дневна норма; работать в ~ую смену работа дневна смяна днём нареч. денем, през деня; утром на улице было холодно, а ~ стало тепло сутринта навън беше студено, а през деня стана топло; — он работает, а вечером учится денем той работа, а вечер ходи на училище дио, дна с дъно; ровное ~ равно дъно; ~ ре- ки, озера дъното на реката, на езерото; на дне моря на морското дъно; достать со дна моря извадя от дъното на морето; ~ бочки, бутылки, ведра дъното на бъчвата, на шишето, на кофата: перевернуть лодку вверх ~м обърна лодката с дъното нагоре О идти/пойти ко дну потъвам/ потъна; пить до дна пия (на) екс до предлог с род. п. 1 (часто с предлозите от, с — предел за разстояние или време) до; от Москвы до Ленинграда от Москва до Ленин- град; до реки уже близко реката вече е близо; от восхода до заката от изгрев до залез; с утра до вечера от сутрин до вечер; от начала до конца от началото до края; до отхода поезда осталось пять минут до тръгването на влака ос- тават 5 минути; доехать до города стигна града; ждать до вечера чакам до вечерта; борьба до победы борба до победа; смеяться до слёз смея се до сълзи 2 (възрастова граница) под; дети до шестнадцати лет деца под 16 години г {против, после във 2 знач.) преди, до; до войны преди войната; до революции преди революция- та 4 (предел за количество) около; до; в зале помещается до тысячи человек залата по- бира около 1000 души; мороз доходил до сорока градусов студът стигаше (до) 40° О до завтра до утре; до свидания! до виждане!; до того, что... така, че.., до такава степей, че..; он до того ус- тал, что сразу заснул той така се измори, че веднага заспа добавить, добав|лю, -ишь, -ят св. (несв. до- бавлять) что и чего добавя, прибавя; ~ три руб- ля добавя 3 рубли; ~ сахару в чай сложа още захар в чая; ~ несколько слов прибавя ня- колко думи; мне нечего ~ няма какво да добавя добавлении е, -я с добавяне, прибавяне добавля|1 ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. доба- вить) что и чего добавим, прибавим добива|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. добиться) чего домогвам се; постигам; —ться своей цели преследвам целта си добиться, добь | юсь, -ёшься, -ются, повел. добейся св. (несв. добиваться) чего домогна се; постигна; — успеха, признания постигна ус- пех, признание; — своей цели постигна целта си 67 5
ДОБ добр|| 6, -а (мн. няма) с 1 (против, зло в 1 знач.) добрина, добро (дело); стремиться делать ~б стремя се да правя добрини; желать — а кому желая някому доброто 2 имот, богатст- во, лични вещи; чужое ~6 чуждо богатство добровольно нареч. доброволно; ~ согласить- ся на что съглася се доброволно за нещо добровбльн|| ый, -ая, -ое, -ые доброволен; ~ый труд доброволен труд; ~ая помощь добро- волна помощ дббрН ый, -ая, -ое, -ые; добр, добра, добро, добры (против, злой в 1 знач.} добър; ~ый че- ловек добър човек; ~ая улыбка добра усмивка; —ое лицо добро лице; —ые глаза добри очи О —ое утро (с ~ым утром)! добро утро!; — ый день! добър ден!; —ый вечер! добър ве- чер!; всего —ого! всичко хубаво!; по ~ой воле доброволно добывай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. добыть) что добивам, изкарвам; ~ть золото, нефть до- бивам злато, нефт; ~ть масло из семян рас- тений добивам масло от семената на растения- та добыть, добуд | у, -ешь, -ут, мин. добыл, добы- ла, добыл | о, -и св. (несв. добывать) что добия, изкарам; — за смену много тонн руды добия за една смяна тонове руда добыч|| а, -и ж добиване; добив; —а нефти, руды добив на нефт, на руда довёри|| е, -я с доверие; полное ~е пълно до- верие; оказывать ~е оказвам доверие; терять — е губя доверие; пользоваться ~ем коллек- тива ползвам се с доверието на колектива; его слова не заслуживают —я думите му не за- служават доверие; входить /войти в ~е к кому печеля / спечеля доверието на някого; выхо- дить / выйти из ~я (у кого) губя / загуби доверието (на някого) довёрй ить, -ю, -ишь, -ят св. (несв. доверять във 2 знач.) кому что и с инф. доверя, поверя; —ить бабушке воспитание детей поверя на ба- бата възпитанието на децата; ~ить тайну другу доверя тайна на приятеля си доверяй ть, -ю, -ешь, -ют несв. 1 (само несв.) кому вярвам, имам доверие; ~ть врачу, учителю имам доверие на лекаря, на учителя; солдаты ~ли своему командиру войниците вяр- ваха на (в) своя командир 2 (св. доверить) кому что и с инф. доверявам, поверявам; —то вам получить мой деньги упълномощавам ви да получите парите ми довести, довед|у, -ёшь, -ут, мин. довёл, до- вел] а, -о, -й св. (несв. доводить) 1 кого до чего довела, заведа; ~ ребёнка до дома довода детето до дома 2 что до чего докарам, прока- рам; ~ железную дорогу до моря прокарам же- лезопътна(та) линия до морето 3 кого до чего довела, докарам; ~ до отчаяния докарам до от- чаяние ДОЕ доводить, довожу, довод]ишь, -ят несв. (св. довести) 1 кого до чего довеждам, завеждам 2 что до чего докарвам, прокарвам; — работу до конца завършвам работата 3 кого до чего до- веждам, докарвам; ~ до слёз докарвам до сълзи О ~ до свёдеиия кого съобщавам на някого довольно нареч. 1 доволно; он ~ улыбался той се усмихваше доволно 2 (с прил. или нареч.) доста, достатъчно; — красив, умён доста хубав, умен; — быстро, медленно, хорошо доста бързо, бавно, добре; прошло — много времени мина доста време 3 чего и с инф. стига, достатъчно, доста; — споров стига спорове; ~ спорить, шуметь стига сте спорили, шумели; с меня ~! от мене толкова! довбльн|| ый, -ая, -ое, -ые; доволен, до- вбльн | а, -о, -ы, кем-чем доволен; —ый вид доволен вид; он доволен работой той е доволен от работата; отец доволен сыном бащата е до- волен от сина си; зрйтели остались —ы новым спектаклем зрителите останаха доволни от но- вия спектакъл догада|| ться, -юсь, -ешься, -ются св. (несв. догадываться) (до)сетя се; —ться, как откры- вается замок досетя се как се отключва бравата; они —лись послать телеграмму те се сетиха да пратят телеграма догадывай ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. догадаться) (до)сещам се; я ~юсь, что вы здесь недавно досещам се, че сте тук отскоро догнать, догоню, догбн | ишь, -ят, мин. догнал, догнала, догнал | о, -и св. (несв. догонять) кого- что догони, достигна, настигна; — товарищей, которые ушлй вперёд настигна приятелите, конто са напред; — передовое предприятие достигна челното предприятие договаривай ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. договориться) с кем о чём и с инф. уго- варям се, споразумявам се; —ться с друзьями о поездке уговарям се с приятелите за пътуването договор, -а, мн. -ы, -ов м договор, спогодба; мирный ~ мирен договор; ~ о дружбе и взаим- ной помощи договор за дружба и взаимопомощ; заключить, подписать — сключа, подпита до- говор договорН йться, -юсь, -йшься, -ятся св. (несв. договариваться) с кем о чём и с инф. уговоря се, споразумея се, разбора се; —йться с товарищем о встрече уговоря се с приятеля си за срешата; мы —йлись встретиться завтра уговорихме се да се срещнем утре догоняй ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. догнать) кого-что догонвам, достигай, настигай доезжай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. доехать) до чего (до)стигам (с превозно средство)', ~ть до деревни стигам (до) селото доехать, доёд | у, -ешь, -ут св. (несв. доезжать) до чего (до)стигна (с превозно средство); ~ до города стигна (до) града; ~ до поворота стигна 68
дож дом д (до) завоя; ~ до центра на метро стигна до центъра с метрото; как ~ до вокзала? как да стигна до гарата? дождаться, дожд|усь, -ешься, -утся, мин. дождал | ся, -ась, -ось, -йсь св. кого-чего доча- кам; ~ отца, матери, письма, поезда дочакам баща си, майка си, писмото, влака; — успеха, победы дочакам успех(а), победа(та) дождев|| 6й, -ая, -бе, -ые дъждовен; ~ая вода дъждовна вода; —ые капли дъждовни капки дождлйв|| ый, -ая, -ое, -ые дъждовен; —ый день дъждовен ден; —ая погода дъждовно вре- ме дождь, дождя м дъжд; сильный, мелкий, тёп- лый, летний ~ силен, ситен, топъл, летен дъжд; ~ идёт / пошёл вали / заваля (дъжд); начался — заваля (дъжд) дойтй, дойд | у, -ёшь, -ут, мин. дош | ёл, -ла, -лб, -лй св. (несв. доходйть) до чего (до) стигна; ~ до угла стигна (до) ъгъла; — пешком до школы стигна пеша до училище(то); во время наводнения вода дошла до окон по време на наводнението водата стигна до прозорците доказательств|| о, -а с доказателство; приво- дйть —а привеждам доказателства; служйть —ом чего служа за доказателство на нещо дока|| зать, -жу, докаж | ешь, -ут св. (несв. доказывать) что докажа; —зать на практике свой знания докажа на практика знанията си доказыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. дока- зать) что доказвам доклад, -а м доклад; научный, интересный — научен, интересен доклад; ~ о космйческих полётах доклад за космическите полети; делать, читать — изнасям, чета доклад; готовиться к —у готвя се за доклад; выступать с —ом на съезде изнасям доклад на конгреса докладчик, -а м докладчик; — говорйл ин- тересно докладчикът говори интересно докладыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. до- ложйть) кому что и о чём докладвам; ~ть результаты наблюдений (о результатах наблю- дений) докладвам резултатите от наблюденията доктор, -а, мн. -а, -бв м I доктор, лекар; разрешйте войтй? докторе, мога ли да вляза? 2 доктор; ~ наук доктор на науките документ, -а м документ; исторйческий ~ ис- торически документ; важные —ы важни доку- мента; проверять —ы проверявам документи- те долг I, -а, предл. о -е, в -е (мн. няма) м дълг, задължение; гражданский, партййный ~ граждански, партиен дълг; — перед Родиной дълг пред родината; чувство —а чувство за дълг; выполнить свой — изпълня дълга сн долг II, -а (-у), предл. о -е, в -у, мн. -й, -бв м дълг, заем; большой — голям дълг; возвратйть, отдать — върна дълга си; иметь ~й имам дългове О брать в — вземам назаем; давать в ~ давам назаем д6лг|| ий, -ая, -ое, -ие; долог, долга, долг | о, -и и долгй; сравн. ст. дольше (против, короткий във 2 знач.) дълъг; ~ий путь дълъг път; ~ая жизнь дълъг живот; —ое отсутствие дълго от- съствие; —ое время дълго време долго, сравн. ст. дольше нареч. дълго; — разговаривать, ждать разговарям, чакам дълго долета|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. долететь) до чего долитам; стигам със самолет доле|| тёть, -чу, -тйшь, -тят св. (несв. доле- тать) до чего долетя; стигна със самолет; ~тёть от Ленинграда до Москвы за час пътувам със са- молет от Ленинград до Москва 1 час должен, должн | а, -б, -ы като сказ. 1 с инф. трябва, длъжен, задължен; я — уехать трябва да замина; она должна это сделать тя трябва да го направи; завтра мы должны встретиться утре трябва да се срещнем 2 кому дължа, длъжен съм; он ~ мне сто рублей той ми дължи 100 рубли; сколько мы вам должны? колко ви дължим? О должно быть вметн. д. сигурно, вероятно; —о быть, он не приедет той сигурно няма да дойде должности ь, -и, мн. -и, -ей ж длъжност, служба; важная, ответственная —ь важна, от- говорка длъжност; получйть новую ~ь получа нова длъжност; назначить кого на ~ь заве- дующего отделом назнача някого за завеждащ отдел долйн|| а, -ы ж долина; горная ~а планинска долина; ~а рекй долината на реката; спустйть- ся в ~у сляза в долината долож|| йть, -у, долбж | ишь, -ат св. (несв. докладывать) кому что и о чём долбжа; —йть командйру о выполнении задания доложа на командира за изпълнението на задачата дольше неизм. 1 сравн. ст. на долгий по- дълъг 2 сравн. ст. на долго по-дълго дол|| я, -и, мн. -и, -ей ж част, дял, пай; делйть на равные ~и деля на равни части; в его словйх есть ~я правды в думите му има ча- стица истина О на мою (твою, его и т.н.) ~ю, на ~ю кого на мене (на тебе, на него и т.н.), на някого; на твою ~ю досталось не- сколько книг на тебе се паднаха няколко книги дом, -а (-у), мн. -а, -бв м 1 къща, сграда, здание; деревянный, каменный, большой ~ дървена, каменна, голяма къща; ~ в два этажа двуетажна къща; строить ~а строя къщи (сгради); жить в новом ~е живея в нова къща (в нов жилищен блок); войтй в — вляза в сградата; выйти из —а изляза от сгра- дата; библиотека находится в соседнем —е библиотеката се намира в съседното здание 2 дом, жйлище; дойтй до ~у стигна до дома; уйтй йз ~у изляза от къщи; держать в —е со- 69
дом доп Долина баку държа в къщи куче 3 чего дом; Дом куль- туры дом на културата; културен дом; Дом учё- ных дом на учените; Дом книги дом на книгата; —отдыха почивна станция О детский ~ детски дом; на ~ за в къщи; доставить посылку на ~ донеса колет(а) в къщи; на ~у в къши; ра- ботать на ~у работя надомно дома нареч. (где?; не бъркай с домой) в къщи, у дома; сидеть ~ стоя си в къщи; вечером ме- ня не будет —вечерта няма да съм в къщи; я забыл ~ книгу забравих книгата в къщи; чувствовать себя как —чувствувам се като у дома (си) домашн|| нй, -яя, -ее, -не 1 домашен; ~нй адрес, телефон, обед домашен адрес, телефон, обяд; ~яя работа домашна работа; ~ее хо- зяйство домакинство 2 домашен, питомен; ~не животные домашни животни домой нареч. (куда?; не бъркай с дома) в къщи, у дома; идти ~ отивам си в къщи, приби- рам се; позвонить —обадя се в къщи; мне пора —време е да се прибирам донес II тйсь, -ётся, -утся, мин. донёс |ся, -лась, -лось, -лнсь св. (несв. доноситься) донесе се. долети, (до)стигне; издали донёсся крик отда- лече долетя вик доноситься, донос |нтся, -ятся несв. (св. до- нестись) носи се, долита, (до)стига; из окна доносится песня от прозореца долита песен; из сада доносился запах роз от градината се носеше аромат на рози дополнении е, -я с 1 допълване; ~е статьи новыми материалами допълване на статията с нови материали 2 допълнение; ~е к инструкции допълненне към инструкцията; принять проект со всеми ~ямн приема проекта с всички до- пълнения О в ~е к чему в допълнение къ-и не- що; прямое, косвенное ~е грам. пряко, непряко допълнение дополнительны ый, -ая, -ое, -ые допълнителен, добавъчен; ~ые сведения допълнителни све- дения доп6лн|| ить, -ю, -ншь, -ят св. (несв. допол- нять) кого-что допълня; ~нть статью допълня статията дополняН ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. до- полнить) кого-что допълвам, допълням; ~ть рассказ подробностями допълвам разказа с под- робности допуска|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. допус- тить) 1 кого (до) пускам; детей до шестнадцати лет на вечерние сеансы не ~ют деца под 16 го- 70
доп днни не се допусках на вечерни прожекции 2 что допускам; —ть ошибки допускам грешки допустить, допущу, допуст | ишь, -ят св. (несв. допускать) 1 кого (до)пусна; — кого к боль- ному пусна някого при болния; — студента к экзаменам допуска студента до нзпити 2 что допуска; — ошибку допуска грешка дорог|| а,- -и ж път; ~а на восток, в лес, в лесу, в горах път на нзток, към гората, през го- рата, в планината; выходить на —у излизам (пеш) на пътя; выезжать на —у излизам (с Дорога превозно средство) на пътя; идти по —е вървя по пътя; ехать по —е движа се по пътя; дом у —я къща край пътя; —а вела к реке пътят водеше към реката; —а домой път към къщи; дальняя —а далечен път; собираться в —у стя- гам се за път; отправляться в —у тръгвам на път; устать с —и уморя се от пътя; отдохнуть с —и почина си от пътя; простудиться в —е настина по пътя () железная —а железопътна линия; по —е а) пътьом; б) с кем в една посока дорого, сравн. ст. дороже нареч. (против, дё- шево) скъпо; вещь стоила очень ~ предметът струваше много скъпо дорог|| бй, -ая, -бе, -йе; дорог, дорога, дбро- г|о, -н; сравн. ст. дороже 1 (против, дешёвый) скъп; —он подарок скъп подарък; — не духи скъп парфюм; покупать по —бй (высокой) цене купувам на висока цена 2 скъп, драг, мил; —бй друг, гость скъп приятел, гост; эта книга мне —а как память об отце тази книга ми е скъпа като спомен за баща ми 3 (само пълна ф.) скъп; — йе товарищи! скъпи другари!; —ой друг! скъпи приятелю!; —ая мама! скъпа мамо! дороже неизм. 1 сравн. ст. на дорогой по-скъп 2 сравн. ст. на дорого по-скъпо дорбжк|| а, -и, мн. дорбж | кн, -ек, -кам ж пътека, пътечка; лесная —а горска пътека; гулять по —ам парка разхождам се по пътеките на парка; беговая —а листа; лётная —а листа за излитане доск|| а, -й, вин. доску, мн. дос | кн, -бк, -кам ж 1 дъска; сосновая —а борова дъска; пилить доску режа дъска; построить сарай из досок дос д построй барака от дъскн 2 дъска; плоча; клас- сная —а черна дъска; мраморная —а мраморна плоча; — а объявлений табло за съобщения; — а для игры в шахматы шахматна дъска; писать мелом на —ё пиша с тебешир на дъска- та доставать, доста |ю, -ёшь, -ют несв. (св. достать) 1 до чего (до) стигам; — рукой до потолка достигай с ръка тавана 2 что вземам, изваждам, свалям; — кнйгу с полки вземам книга от рафта (от етажерката) 3 что намирам, сдобивам се, снабдявам се; — билеты на кон- церт намирам билети за концерт доста|| ваться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. достаться) падам се; ему всегда —ются трудные вопросы винаги му се падат трудни въпросн достав|| нть, -дю, -ишь, -ят св. (несв. достав- лять) 1 кого-что доставя, закарам; —нть про- дукты на дом доставя продуктите в къщи 2 чтосъздам, доставя, причини; он мне —нл много хлопот той ми създаде много грижи доставля|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. доста- вить) 1 кого-что доставим, закарвам; —ть пассажиров в аэропорт закарвам пътниците на аерогарата 2 что доставим, причинявам; —ть радость, удовольствие доставим радост, удоволствие; —ть неприятность причинявам неприятно ст достаточно 1 нареч. достатъчно, доста; — сильный доста силен; иметь — денег имам до- статъчно пари 2 безл. като сказ, кого-чего доста- тъчно е, стига; для этого — двух человёк за това стигат двама души' достать, достан|у, -ешь, -ут св. (несв. доста- вать) 1 до чего (до)стигна; — рукой до потолка (до)стигна с ръка тавана 2 что взема, извадя, сваля; — платок из кармана извадя кърпата от джоба си 3 что намеря, сдобия се, снабди се; — в библиотеке нужную кнйгу намеря в библио- теката нужната книга доста|| ться, -нусь, -нешься, -нутся св. (несв. доставаться) падна се; ему —лось от отца мно- го книг той наследи от баща си много книги достигаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. достйг- нуть) чего 1 (до)стигам; —ть бёрега стигам (до) брега; —ть больших размёров достигам големи размери 2 постигам, достигам; —ть боль- шйх успёхов постигам големи успехи достйг|| нуть, -ну, -нешь, -нут, мин. достиг, -ла, -ло, -ли св. (несв. достигать) чего 1 (до-) стигна; лодка —ла середины рекй лодката до- стигна средата на .реката; к вёчеру мы —нем города привечер ще стигнем (до) града; темпе- ратура —ла сорока градусов жары температу- рата стигна 40 градуса над нулата 2 постигна, достигна; —нуть хороших результатов постиг- на добри резултати достижении е, -я с постижение; —я мировой науки постиженията на световната наука 71
дос дуб достоннствП о, -а с 1 (против, недостаток във 2 знач.) достойнство, положително качест- во; ~о книги, статьи достойнство на книгата, статията; оценить по —у оценя по достойнство; иметь много достоинств имам много достойнст- ва 2 достойнство; чувство собственного —а чув- ство за собствено достойнство; говорить, дер- жаться с —ом говоря, държа се с достойнство достоин || ый, -ая, -ое, -ые; достоин, достбйн | а, -о, -ы чего достоен; человек, ~ый уважения чо- век, достоен за уважение доход, -а м доход, приход, печалба; большой, ежегодный, государственный ~ голям, годишен, държавен доход; трудовые ~ы колхозников трудовите доходи на колхозниците; давать, приносить ~ давам приход; ~ы увеличивают- ся, растут, уменьшаются доходите се увелича- ват, растат, намаляват дохо|| днть, -жу, доход | ишь, -ят несв. (св. дойти) до чего (до)стигам; ~дйть до станции стигам (до) гарата; во время наводнения вода ~дйла до самых окон при наводнението водата стигаше чак до прозорците; лес ~днл до города гората стигаше до града; —дйть до отчаяния стигам до отчаяние дочь, дочери, твор. дочерью, предл. о дочери, мн. дочер|и, -ей ж дъщеря; взрослая ~ голяма дъщеря; старшая, младшая ~ по-голямата, по-малката дъшеря; у неё три дочери тя има три дъщери драм|| а, -ы ж драма; ~ы Чехова драмите на Чехов; театр ~ы н комедии театър за драма и комедия; поставить новую ~у поставя нова драма; ~а в трёх действиях драма в 3 действия драматически ий, -ая, -ое, -не драматичен, драматически; ~нй театр, артист драматичен театър, артист; —нй кружок драматичен кръжок дрёвн|| ий, -яя, -ее, -не древен; ~нй город древен град; ~яя крепость древна крепост; ~ее государство древна държава; ~ие народы, языки древни народи, езици дрова, дров, дровам мн. дърва; сухие, берёзо- вые ~ сухи, брезови дърва; колоть ~ цепя дърва; топить печь ~ми паля печката с дърва дрож|| ать, -у, -ншь, -ат несв. треперя; треса се; пол ~нт подът се тресе; во время землетря- сения -~ал дом при земетресеннето къщата се тресеше; -~ать от холода, от страха треперя от студ, от страх; руки —ат от волнения ръцете (ми) треперят от вълнение; голос —йт от обиды гласът (ми) трепери от обида друг I, -а, мн. друз | ья, -ей, -ьям м (против. враг в 1 знач.) приятел; старый, лучший ~ стар, най-добър приятел; друзья детства прия- тели от детинство; у него много друзей той има много приятели друг II: друг друга (друг другу, друг с другом, друг о друге) един друг, помежду си; любить ~ друга обичаме се; помогать ~ другу помага- ме си; заботиться ~ о друге грижим се един за ДРУГ другН ой, -ая, -ое, -не 1 друг; ~6й человек друг човек; взять —ую книгу взема друга кни- га; надеть ~ой костюм облека друг костюм; уйтй в —ую комнату отида в друга стая; жить на —он стороне улицы живея на другата стра- на на улицата; прийти в ~ой раз, в ~бе время дойда друг път, в (по) друго време; стать ~йм стана друг 2 като същ. друг|ой, -ого м друг(и- ят); друг|ая, -ой ж друга(та); друг|бе, -ого с друго(то); друг | не, -йх мн. други (те); тот н ~он и единият, и другият; один за ~йм един след друг; всё ~бе всичко друго; забо- титься о ~йх грижа се за другите дружбЦ а, -ы ж дружба, приятелство; старая ~а старо приятелство; ~а народов дружба (та) на (между) народите; быть в ~е с кем прияте- ли сме с някого дружеск|| ни, -ая, -ое, -ие дружески, прия- телски; ~нн совет приятелски съвет; ~ая встреча приятелска среща; ~ая помощь дру- жеска помощ; ~не отношения приятелски от- ношения дружественн|| ый, -ая, -ое, -ые; дружествен, дружественн | а, -о, -ы дружески, приятелски; ~ое государство приятелска държава; —ый визйт приятелско посещение дружйть, дружу, друж | ншь, -ат несв. дружа, водя приятелство; ~ с детства дружа от де- тинство; ~ с товарищем по работе дружа с колегата си; онй давно дружат те отдавна дру- жат дружно нареч. (за)дружно, приятелски; жить ~ живея задружно; ~ браться за работу задружно се залавяме за работа дружн|| ый, -ая, -ое, -ые; дружен, дружна, дружи | о, -ы и дружны (за)дружен, приятелски; — ый класс задружен клас; —ая семья задруж- но семейство; ~ая работа задружна работа; ~ые усилия дружни усилия; я с ним дружен аз дружа с него; мы ~ы с детства ние дружим от детинство дуб, -а, предл. на -е, на -у, мн. -ы, -бв м дъб; Дубовый лист 72
дяд дуб старый — стар дъб; в парке росли — ы н берёзы в парка растяха дъбове и брези дубов|| ый, -ая, -ое, -ые дъбов, от дъб; —ый стол дъбова маса дума|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. 1 (св. подумать) о ком-чём, над чем и без доп. мисля; —ть о будущем мисля за бъдещето; о Чём ты —ешь? за какво мислиш?; —ть о детях мисля за децата; —ть только о себе мисля само за себе си; —ть над задачей мисля върху задачата; — ю, что это правда мисля, че това е истина; а вы как —ете? а вие как миелите? 2 (само несв.) с инф. мисля, смятам да..; он —ет поехать лётом в Варну той смята през лятото да отиде във Варна дур|| а, -ы ж глупачка, будала дурак, -а м глупак, будала дуть, дую, дуешь, дуют несв. 1 духам; — на свечу духам свещта; дует южный ветер Духа южен вятър; ветер дул с севера вятърът духаше от север 2 безл. духа; от окна дует от прозореца духа; здесь дует тук духа дух, -а м дух; настроение О (не) в —е в (лошо) добро настроение съм; во весь — с всички сили; бежать во весь — тичам с всички сили; падать —ом падам духом дух|| и, -ов мн. парфюм; хорошие —н хубав парфюм; запах —ов аромат на парфюм; флакон —ов шишенце (флакон) парфюм душ, -а м душ; мыться под —ем къпя се Душ под душ; принимать / принять — вземам / взе- ма душ душ|| а, -и, вин. душу, мн. души, душ ж душа; у неё добрая —а тя има добра душа; весело на —ё весело (ми) е на душата £> всей —ой (всем сёрдцем) с цялата си душа (с цялото си сърце); от (всей) -и (от всего сёрдца) от цялата си душа (от все сърце); от всей -и поздравить кого с праздником от все сърце честитя празника на някого; в —ё в душата си; до глубины —й до дъното на душата (си); (не) по —ё кому кто-что допада ми (не ми до- пада) някой-нещо; —а не лежит к кому-чему не (ми) е по сърце, по душа някой-нещо; нямам сърце за нещо\ у меня не лежйт —а к этому дёлу не ми се занимава с тази работа-, говорить по — ам говоря откровено; открывать / открыть душу кому разкривам / разкрия си душата пред някого душёвн|| ый, -ая, -ое, -ые 1 душевен; —ое состояние душевно състояние; —ые страда- ния душевни страдания 2 сърдечен, искрен; —ый разговор сърдечен разговор; —ое участие искрено участие душно безл. като сказ, (за)душно е; в комна- те было — в стаята беше задушно; мне — задушава ме душн|| ый, -ая, -ое, -ые (против, свёжий във 2 знач.) (за)душен; —ый воздух спарен, тежък въздух; —ый вёчер душна вечер; —ое помещё- нне душно помещение Дым дым, -а (-у), предл. о -е, в -у м днм, пушек; —от костра, от папиросы дим от огън(я), от цигара; из трубы шёл — от комина излизаше пушек; задохнуться в —у задуша се от дима; в комнате было много —у в стаята беше за- димено Дыня дын|| я, -и ж (не бъркай с арбуз) пъпеш; спёлая —я узрял пъпеш; есть — ю ям пъпеш дыр|| а, -ы, мн. дыры, дыр ж дупка; —а на платье дупка на роклята дыхани|| е, -я с дишане; —е больного диша- нето на болния дышать, дышу, дыш | ншь, -ат несв. чем ди- шам; — свёжим воздухом дишам чист въздух дяд|| я, -и, мн. -и, -ей м (не бъркай с дед и дёдушка) чичо; вуйчо; —я и племянник чичо и племенник 73
ЕГО ЕЛЬ Е его мест. 1 вж. он, оно 2 неизм. негов (-а, -о, -и), му; — книга, шапка, комната неговата книга, шапка, стая; — брат, отец брат му, баща му; — товарищи неговите другари еда, еды ж 1 ядене, хранеие; мыть руки перед едой мия ръцете си предн ядене; чистить зубы после еды мия зъбите си след ядене 2 ядене, ястие, храна; вкусная, горячая — вкусна, топла храна; приготовить еду приготвя ядене едва 1 нареч. (ср. еле) едва(м); он — дошёл до дома той едва стигиа до дома; я — поднял чемодан едва вдигнах куфара; тропинка была — заметна пътечката едва се виждаше; звёзды — видны звездите едва се виждат; комната — освещена стаята е едва осветена; его голос — слышен гласът му едва се чува 2 съюз (често като едва только, едва лишь) щом (като), току (-що); — хозяин открыл дверь, собака выбе- жала на улицу щом стопанинът отвори вратата, кучето изтича навън; — (лишь) взошло солнце, мы отправились в путь едва изгря слънцето и ние тръгнахме О — ли надали; — ли он вернёт- ся сегодня надалн ще се върне днес; — не... насмалко, без малко; я — не упал насмалко не паднах; они — не поссорились (те) едва не се скараха единйц|| а, -ы ж единица; складывать — ы събирам единнци; —а измерения единица мар- ка; —а веса, длины единица марка за тегло, за дължнна; денежная —а парична единица; ученик получил —у ученикът получи едини- ца единогласно нареч. единодушно едйнственнИ ый, -ая, -ое, -ые единствен; —ый друг единствен приател; —ый сын единствен син; это —ый выход из положения това е единст- вениат йзход от положението О —ое число грам. единствено число; один-—ый един-единст- вен едйнств|| о, -а с единство; —о мирового про- летариата единството на световния пролета- риат; —о взглядов единство във възгледите; —О интересов сходство на интервенте; —о тео- рии и практики единство на теорията и прак- тиката един|| ый, -ая, -ое, -ые; един, -а, -о, -ы единен; —ый хозяйственный план единен стопанскн план; —ое мнение единодушно мнение; мнр во всём мире — —ая цель миллионов людей мирът в целия свят е обща цел на милионите хора; партия и народ —ы партията и народът са единни О все до —ого всички до един её мест. 1 вж. она 2 неизм. неин (нейна, ней- но, нейни), й; — платье, книга, комната нейната рокля, книга, стая; — друзья приятелите й ёж, ежа м еж, таралеж ежегодно нареч. годишно ежегодн|| ый, -ая, -ое, -ые годишен; —ый отпуск годишен отпуск ежедневно нареч. ежедневно, всекидневно; газета выходит — вестинкът излиза ежедневно ежеднёвн|| ый, -ая, -ое, -ые ежедневен, всеки- дневен; —ый осмотр больных всекидневен прег- лед, всекидневна визитация на бодните; —ая газета ежедневник езд|| а, -ы ж пътуване (с превозно средство) ездить, езжу, ездишь, ездят несв.' (ср. ехать) 1 возя се, пътувам; — на машине возя се с кола; — на лошади яздя кон 2 ходя, идвам, отивам (с превозно средство); — на работу на трол- лейбусе отивам на работа с тролейбус; я езжу за город каждое воскресенье всяка неделя из- лизам извън града ей вж. она еле нареч. (ср. едва в 1 знач.) едва(м), с мъка; он — дошёл до дома той едва стигна до дома; я — сумел закрыть окно с мъка успях да затвора прозореца; лампочка — светит круш- ката едвам свети ёлк|| а, -и, мн. ёлки, ёлок, ёлкам ж 1 смърч; ела; около дома росла —а около къщата рас- тете ела 2 елха; новогодняя —а новогодишна Елка елха; украсить —у украся елхата; прийти в школу на —у дойда в училище на елхата елов|| ый, -ая, -ое, -ые смърчов; елов; —ая шишка смърчова шишарка ель, ели ж смърч; ела; высокая — висока ела ему вж. он, оно 74
ЕСЛ ЖАР Ж если съюз ако (ли), в случай че; —пойдёт дождь, мы вернёмся домой ако завали, ще се върнем в къщи; закрой окно, — будет холодно затвори прозореца, ако стане студено; я был бы рад, ~ бы вы мне позвонили щях да се радвам, ако бяхте ми се обадили естественн|| ый,-ая,-ое,-ые (против, искусст- венный) естествен, природен; ~ые богатства страны природните богатства на страната; —ые границы естествени граница; ~ые науки естествени науки есть I, ем, ешь, ест, едим, едите, едят, мин. ел, ела, ёло, ёлн, повел, ешь несв. кого-что и без доп. (св. съесть и поесть) ям; храня се; ~ кашу, хлеб, яблоко ям каша, хляб, ябълка; — с аппетитом, без аппетита ям с апетнт, без а петит; — медленно ям бавно есть II вж. быть ехать, еду, едешь, едут несв. (ср. ездить) 1 возя се, пътувам; ~ на поезде, на пароходе, по дороге, по лесу, быстро, без остановок пътувам с влак, с параход, по пътя, през гора- та, бързо, без да спирам; —на велосипеде карам колело; ~ на лошади яздя кон; мы с ним вместе ехали в поезде с него заедно пътувахме във влака 2 заминавам (с превозно средство); завтра я еду в Москву утре замина- вам за Москва; товарищ едет на Север другарят ми заминава на Север ещё нареч. 1 още; съешь ~ каши хапни още малко каша; налей ~ стакан чаю налей (ми) още едка чаша чай; он взял — две книги той взе още две книги; он приходил ~ раз той ндва още веднаж; он уехал ~ неделю назад той замина още преди една седмица 2 (все) още; ~ вчера он был здоров вчера той беше още здрав; он —молод той е още млад; он — не вернулся той още не се е върнал 3 (при сравн. ст.) още; — больше, красивее, лучше още по-голям, по-хубав, по-добър О всё ~ все още Ж ж вж. же жадн|| ый, -ая, -ое, -ые; жаден, жадна, жадн|о, -ы и жадны 1 алчен, лаком, свндлив, стиснат; ~ый человек алчен човек; -~ый на деньги алчен за пари; он совсем не жаден той съвсем не е свидлив 2 жаден, силен, голям; -~ый интерес голям интерес; слушать с ~ым вниманием слушам с голямо внимание (но: жаден съм вж. жажда) жажд|| а, -ы ж жажда; сильная ~а силна жажда; испытывать ~у жаден съм жалё|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. пожалеть) 1 кого-что жаля, съжалявам; —ть сироту жаля сирачето 2 о чём и със съюз что съжа- лявам; ~ть о прошлом съжалявам за минало- то; он ~л, что не пошёл в театр той съжалява- ше, че не отиде на театър 3 кого-что и чего жаля, скъпя (се); он ~л деньги (денег) той скъпеше парите; ~ть время скъпя времето си; работать не жалея сил работя, без да жаля силите си жалко безл. като сказ, кому (ср. жаль) 1 кого-что и с инф. жал (ми) е; ему ~ брата жал му е за брат му 2 чего, с инф. и със съюзите что, если жал (ми) е, жалко; мне ~ времени жал ми е за времето; —, что вы не придёте жалко, че няма да дойдете жалобЦ а, -ы ж 1 оплакване; —ы на одино- чество оплакване от самота; никто не слышал от него жалоб никой не е чул той да се оплаква 2 оплакване, жалба, тъжба; подать —у на кого подам оплакване срещу някого; обратиться с ~ой в суд подам жалба в съда жаловаться, жалу | юсь, -ешься, -ются несв. (св. пожаловаться) на кого-что 1 също със съюз что оплаквам се; ~ на одиночество оплаквам се от самота; он жалуется, что у него болит рука той се оплаква, че го боли ръка(та); на что вы жалуетесь? от какво се оп- лаквате?; ~ матери, другу, врачу оплаквам се на майка си, на приятеля си, иа лекаря 2 подавам жалба, оплаквам се; — в суд подавам жалба в съда жалост|| ь, -и ж жал (ост), състраданне; чувство ~и чувство на жалост; испытывать -~ь к кому изпитвам състраданне към някого жаль безл. като сказ, кому (ср. жалко) 1 кого-что и с инф. жал (ми) е, мъчно (ми) е; мне ~ сестру мъчно мн е за сестра ми; ~ смотреть на него да ти е жал до го гледаш 2 чего, с инф. и със съюзите что, если свиди (ми) се, мъчно (ми) е, жадно (ми) е, жалко; ему ~ тратить деньги свидят му се парите; для вас мне ничего не за вас нищо не ми се свиди; ~ расставаться мъчно ми е да се разде- ли (с вас); что надо расставаться жалко, че трябва да се разделяме; ~, если вы не придё- те жалко, ако не дойдете жар|| а, -ы ж, често като сказ, жега, горещи- на; пек; в комнате —а в стаята е горещо; сегодня сильная —а днес е голяма горешина; целую неделю стояла —а цяла седмица имаше горещини жарен|| ый, -ая, -ое, -ые пържен, печен; ~ый картофель пържени картофи; ~ая рыба пържена риба; ~ое мясо печено месо жарить, жар | ю, -ишь, -ят несв. (св. под- жарить) что пържа, пека (на скара); — котле- ты пържа (пека) кюфтета; ~ картофель на подсолнечном масле пържа картофи в олио жарк|| ни, -ая, -ое, -не (ср. горячий в 1 знач.) горещ; —нй день горещ ден; ~ая погода го- 75
ЖАР ЖЕР рещо време; —не страны топлите стра- ни жарко безл. като сказ, горещо е; сегодня (очень) днес е (много) горещо; в комнате, на улице в стаята, навън е горещо; мне было ~ беше ми горещо; ему стало ~ стана му горещо жатв|| а, -ы ж жътва, жетва; началась ~а започна жътва; июль — время ~ы юли е време за жътва; машины готовы к ~е машините са готови за жътва жать, жму, жмёшь, жмут несв. 1 (св. пожать) что стискам; ~ руку стискам (му) ръка 2 (само несв., само 3 л.) убива; ботинки жмут обувките (ме) стягат ждать, жду, ждёшь, ждут, мин. ждал, ждала, ждал | о, -н несв. кого-что и чего чакам; ~ товарища, поезда, хорошей погоды чакам приятеля си, влака, хубаво време; я буду — вас у входа в театр ще ви чакам пред входа на театъра; ~ награды, одобрения чакам на- града, одобрение же (ж) частица 1 пък, ама, ами че, де, още. нали; когда же вы приедете? кога най-сетне ще дойдете?; я же сказал ему об этом нали му казах за това; мы поедем сегодня же ние още днес ще заминем 2 също; пак; это был тот же человек това беше същият човек; мы встретимся здесь же (ние) ще се срещнем пак тук; у него есть такая же книга той има същата книга жевать, жую, жуёшь, жуют несв. что дъвча; — пищу дъвча храната желанн|| е, -я с желание; —е уехать желание да замина; выразить ~е познакомиться с кем изразя желание да се запозная с някого; при всём моём —н не могу вам помочь въпреки желанието си не мога да ви помогна жела|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. пожелать) 1 чего, с инф. и със съюз чтобы желая, искам; не следует ~ть того, что невозможно не трябва да се иска невъзможното; я не ~ю его видеть не искам да го виждам 2 кому чего и с инф. желая, пожелавам; ~ть кому здоровья, счастья, успехов пожелавам някому здраве, щастие, успехи; ~ю вам скорее поправиться пожелавам ви по-скоро да оздравеете; ~ть всего хорошего пожелавам всичко хубаво железнодорбжнЦ ый, -ая, -ое, -ые железопъ- тен; —ый вокзал железопътна тара; ~ое сооб- щение железопътни съобщения желёзн|| ый, -ая, -ое, -ые железен; —ая крыша ламаринен покрив ф —ая дорога железопътна линия, желеЗница; ехать по ~ой дороге пътувам с влак желёз|| о, -а с желязо жёлт|| ый, -ая, -ое, -ые жълт; —ый цветок жълто цвете; —ая краска жълта боя; платье ~ого цвета жълта рокля 76 Железная дорога желуд|| ок, -ка м стомах жен || а, -ы, мн. жёны, жён ж (не бъркай с женщина) жена, съпруга; у него красивая ~а той има хубава жена женат|| ый, -ые; женат, -ы (против, холостой) женен; —ый человек женен човек; он женат на артистке той е женен за артистка; он ещё не женат той още не е женен жен || иться, -юсь, жён | ншься, -ятся несв. и св. на ком женя се/оженя се; он недавно —йлся на молодой девушке той скоро се ожени за младо момиче Жених и невеста жених» -а м годеник; у иеё есть ~ тя има го- ден и к жёнск|| нй, -ая, -ое, -не женски; ~ая рука, забота женска ръка, грижа; ~ая одёжда женски дрехи, дамско облекло О —ий род грам. женски род женщин || а, -ы ж (не бъркай с жена) жена; красивая ~а хубава жена; пожилая ~а възрастна жена; ~а-врач лекарка; ~а в СССР имёет равные права с мужчиной в Съветския съюз жената е равноправна с мъжа жертв|| а, -ы ж жертва; ради детей она готова иа любые ~ы заради децата си тя е го- това на всякакви жертви; я не могу принять вашей ~ы не мога да приема вашата жертва; ~ы войны жертвите от войната; при аварии самолёта были —ы при самолетната катастро- фа имаше жертви; он стал ~ой несчастного случая той стана жертва на нещастен случай жёртвовать, жертву | ю, -ешь, -ют несв. (св. пожертвовать) кем-чем жертвувам; — лю-
Ж EC ЖУР Ж ббвью, своими интересами жертвувам любовта си, интересите си; собой ради детёй жерт- вувам себе си заради децата; — жизнью жертвувам живота си жест, -а м жест; выразительный ~ изразите- лен жест; сделать — рукой направя жест с ръка; он ~ом пригласил его сесть той го покани с жест да седне жёстк|| ий, -ая, -ое, -ие; жёсток, жестка, жёстк | о, -н; сравн. ст. жёстче (против, мягкий) твърд, корав; ~нй диван твърдо канапе; —ая подушка твърда възглавница; —ая кровать твърдо легло; —не волосы остра коса § -~ий вагон вагон втора класа жесток || нй, -ая, -ое, -ие; жесток, -а, -о, -н жесток; —нй человёк жесток човек; —ая борьба жестока борба; —ий мороз лют студ жестоко нареч. жестоко; — обращаться с кем жестоко се отнасям с някого жёстче неизм. сравн. ст. на жёсткий по- твърд, по-кор ав жечь, жгу, жжёшь, жгут. мин. жёг, жгл | а, -о, -и несв. (св. сжечь) что горя, паля; изгарям; ~ дрова, уголь горя дърва, въглища; — старые письма изгарям стари (те) писма живо нареч. живо, много, силно; — интересо- ваться чем живо се интересувам от нещо жив || бй, -ая, -бе, -ые; жив, жива, жив | о, -ы 1 (против, мёртвый) жив; —ые существа живи същества; ~ая рыба жива риба; его родители ещё жйвы родителите му са още живи; ~ые цветы живи цветя 2 жив, активен; —бй ум буден, пъргав ум; он очень ~бй ребёнок той е много подвижно дете; у него —бй ха- рактер той има жизнерадостен характер; ~6й ннтерёс жив интерес; ~Ье любопытство силно любопитство; принять -~6е участие в споре взема активно участие в спора О остаться в ~ых остана жив, оцелея жйвописН ь, -и ж живопйс; уроки ~н уроци по живопис; заниматься —ью занимавам се с живопис; выставка совремёниой ~н изложба на съвременната живопис живот, -а м (не бъркай с жизнь) корем; лечь на ~ легна по корем животновбдствЦ о, -а с животновъдство; раз- витие — а развитие на животновъдството; сов- хоз занимается —ом в совхоза се развива жи- вотновъдство (то) живбтн|| ое, -ого с животно; дикие н домашние ~ые диви и домашни животни; хищное —ое хищно животно жйдк|| нй, -ая, -ое, -ие; жидок, жидка, жйд- к|о„ -и; сравн. ст. жиже 1 (само пълна ф.) течен; ~ая сталь течна стомана; ~ий кисло- род течен кислород; —ое топливо течно гориво 2 (против, густой във 2 знач.) рядък, разреден; ~ий суп рядка супа; ~не волосы рядка ко- са; —ое молоко рядко мляко; ~нй чай слаб чай жйдкост|| ь, -и ж течност; прозрачная ~ь прозрачна течност; вода, молоко— ~и водата и млякото са течности жиже неизм. сравн. ст. на жидкий във 2 знач. по-рядък, по-разреден жйзненн|| ый, -ая, -ое, -ые жизнен; —ые ус- ловия условия за живот жнзн|| ь, -и ж (не бъркай с живот) живот; возннкновённе ~н на Землё възникване на жи- вота върху Земята; законы —н законите на живота; в начале —н в началото на живота (си); до конца —и до края на живота (си); долгая, короткая, ннтерёсная —ь дълъг, кратък, ин- тересен живот; ~ь в городе, в деревне живот в града, на село; вестй одинокую —ь водя самотек живот; общёственная, политйческая, партийная, научная —ь обществен, политичес- ки, партиен, научен живот; ~ь страны, общест- ва, завода, института животът на страната, на обществото, на завода, на института жнлнщП е, -а с жилище; человёка жили- щето на човека жнлйщн|| ый, -ая, -ое, -ые жйлищен; —ые условия жйлищни условия жнл|| бй, -ая, -бе, -ые (предназначен) за жи- веене, жйлищен; —ая площадь жилищна площ; —ая комната стая за живеене жир, -а (-у), мн. -ы, -бв м мазнина, тлъстина; мае, лой; свиной свинска мае; говяжий — говежда лой; рыбий — рибено масло жйрн|| ый, -ая, -ое. -ые тлъст, мазен, лоен; — ый кусок мяса тлъсто парче месо жйтел|| ь, -ям жител; городской, сельский ~ь градски, селски жител; —н города, дерёвни жителите на града, на селото жить, жив | у, -ёшь, -ут, мин. жил, жила, жй- л|о, -и несв. 1 живея; он жил долго той живя дълго; рыбы не могут без воды рибите не могат да живеят без вода; дуб живёт более ста лет дъбът живее над 100 години 2 где, как живея; — в СССР, за гранйцей, в городе, в новом доме живея в СССР, в чужбина, в града, в нова къща (сграда); — хорошо, плохо, друж- но живея добре, лошо, задружно; он живёт на пятом этаже той живее на петия етаж; он жил на Сёвере три года той живя на Север 3 го- дини 3 кем-чем живея; ~ ннтерёсами народа живея с интересите на народа; он живёт воспо- минаниями той живее със спомени жук, -а м бръмбар журнал, -а л 1 списание; художественный, научный, политический художествено, науч- но, политическо списание; — мод моден журнал; напечатать статью в ~е публикувам статия в списание; — выходит каждый мёсяц списанието излиза ежемесечно 2 дневник; школьный ~ училищен дневник; поставить оцёнку в ~(е) 77
ЖУР ЗАБ внеся бележката в дневника; — для записи наблюдений дневник за наблюденията журналист, -а м журналист; военный ~ вое- иен журналист журналйсткЦ а, -и, мн. журналист | ки, -ок, -кам ж журналистка; нзвёстная — известна журналистка 3 за предлог I с вин. и твор. п. 1 (вин. п. куда?— посока, твор. п. где?— място) зад, отвъд, отта- тък, извън, вън от; выйти за дверь изляза навън; остановиться за дверью спра пред вратата; по- вернуть за угол завия задъгъла; стоять за углом стоя зад ъгъла; поехать за город отида извън града; жить за городом живея извън града; бросить что за окно хвърля нещо през прозореца; за окном виден лес от прозореца се вижда гората 2 (с вин. п. след глаголите са- диться, сесть, стать, приняться, взяться и т. н., с твор. п. след глаголите сидеть, стоять и т. и.) на, за; сесть за стол, за рояль седна на масата, на рояла; садиться за книги, за работу залавям се за книгите, за работата; сидеть за книгами чета; сидеть за работой работя; взяться за учё- бу заловя се за учене II с вин. п. I (обект на действието) за; взяться за ручку двери хвана се за дръжката на вратата; держаться за пе- рила държа се за парапета; вести ребёнка за руку водя детето за ръка 2 (продължителност, времетраене) за, през; подготовиться к эк- заменам за неделю подготвя се за изпити за една седмица; сделать всю работу за день (за один день) свърша цялата работа за един ден; за ночь снег растаял през нощта снегът се стопи; за зиму (за всю зиму) я ни разу не простудился през цялата зима нито веднаж не настинах 3 (предшествуване, обикн. с предлог до) преди; за час до обеда един час преди обед; за день до отъезда един ден преди заминаването; за месяц до каникул един месец преди ваканцията; за год до окончания института една година преди завършването на института 4 (причина) за, заради; благодарить за помощь, за подарок благодаря за помощта, за подаръка; уважать за ум уважавам за ума (му); награда за заслу- ги награда за заслуги (те); наказание за пре- ступление наказание за престъпление(то); за что вы на меня сердитесь? за какво ми се сърди- те? 5 (против, против в 3 знач.) за; борьба за мир бор ба за мир; сражаться за Родину сража- вам се за родината; голосовать за предложение гласувам за предложението 6 (стойност) за; срещу; сделать что за деньги, за плату направя нещо за пари, срещу заплащане; купить книгу за два рубля купи книгата за 2 рубли 7 (за- мяна) вместо; дежурить за товарища дежуря вместо приятеля си; сделай это за меня направи това вместо мене 8 (употр. се с думите бояться, волноваться, беспокоиться, радоваться, отве- чать, рад, стыдно, страшно и т. н.) за; волно- ваться за детей вълнувам се за децата; бояться за чью жизнь боя се за нечий живот; рад за тебя радвам се за тебе; мне стыдно за вас срам ме е за вас III с твор. п. I (последователност в пространството) след; подир; идите за мной вървете след мене; собака бежала за хозяином кучето тичаше след стопанина си 2 (последова- телност във времето, често при повтаряне на същ.) след; день за днём ден след ден; месяц за месяцем месец след месец; год за годом година след година; читать книгу за книгой чета книга след книга 3 (едновременност) през време на; по време иа; за ужином шёл разговор о погоде по време на вечерята говорихме за времето; за работой он забывает обо всём когато работи, той забравя всичко 4 (цел на действие- то) за; приехать за вещами дойда да си взема багажа; сходить в магазин за хлебом отида в магазина за хляб; пойти в лес за грибами отида в гората за гъби; послать за доктором изпратя за лекар 5 (употр. се с глаголите наблюдать, следить, ухаживать и т. н.) за; наблюдать за порядком, чистотой следя за реда, за чистотата; ухаживать за больным грижа се за болния забастовки а, -и, мн. забастовки, -ок, -кам ж стачка; —а рабочих порта стачка на прнста- нищните работници; объявить ~у обявя стачка забнва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. забить) что I забивам, заковавам, зачуквам; —ть гвоз- ди в стену забивам пнрони в стената 2 закова- вам; затварям; ~ть двери заковавам вратите забить, забь|ю, -ёшь, -ют, повел, забей св. (несв. забивать) что I забия, закова, зачукам; ~ молотком гвоздь забня пирона с чук 2 за- кова; затворя; — ящик закова сандъка заблу|| дйться, -жусь, заблуд | ишься, -ятся св. заблудя се, загуби се, объркам се; дети —днлнсь в лесу децата се загубиха в гората заболё|| ть I, -ю, -ешь, -ют св. чем и без доп. разболея се; я —л ангиной разболях се от ан- гина забол|| ёть II, -йт, -ят св. (само 3 л.) заболи (ме); у меня ~ёл зуб заболи ме зъб Забор 78
ЗАБ ЗАВ 3 забор, -а м ограда; стобор; сад окружён дере- вянным —ом градината е заградена с дървена ограда заботЦ.а, -ы ж грижа; —а. о росте благосос- тояния трудящихся грижа за повишаване на благосъстоянието на трудещите се; проявлять —у о человеке проявявам грижа за човека; ок- ружать друга —амя обкръжавам приятеля си с грижи; жить без забот живея без грижи; у не- го много забот той има много грижи заботиться, забо|чусь, -тйшься, -тятся несв. (св. позаботиться) о ком-чём грижа се; — о здоровье ребёнка грижа се за здравето на де- тето заботлив|| ый, -ая, -ое, -ые; заботлив, -а, -о, -ы грижлив; грижовен, внимателен; —ая мать грижовна майка; —ое отношение к кому внима- телно отношение към някого забыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. забыть) кого-что и о ком-чём, с инф. и със съюз. что заб- равям; не —йте (о) нас не ни забравяйте; он —ет выключать свет той забравя да гаси освет- лението забыть, забуд|у, -ешь, -ут св. (несв. забы- вать) кого-что и о ком-чём, с инф. и със съюз что забравя; — адрес знакомых забравя адреса на познатнте си; — название книги забравя заглавието на книгата; — о прошлом забравя миналото; никто не забыт, ничто не забыто никой не е забравен, нищо не е забравено; я забыл позвонить товарищу забравих да се обадя на приятеля си; я забыл, что надо позво- нить забравих, че трябва да се обадя; — книгу дома забравя книгата в къщи; вы ничего не забыли в вагоне? не сте ли забравили нещо във вагона? заведёни|| е, -я с заведение; высшее учебное —е (вуз) висше учебно заведение (ВУЗ) завёдующ|| ая, -ей ж чем завеждаща; —ая библиотекой завеждаща библиотеката завёдующ|| ий, -его м чем завеждащ, управи- тел; — ий магазином, клубом, столовой управи- тел иа магазин, клуб, стол; —ий отделом завеж- дащ отдел; назначить нового —его назнача нов завеждащ (управител) заверн|| уть, -у, -ёшь, -ут св. (несв. завёр- тывать) кого-что (против, развернуть) завия, увия, загъна; —уть ребёнка в одеяло увия He- reto в одеяло завёртыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. завер- нуть) кого-что (против, развёртывать) завивам, увивам, загъвам; —ть покупку в бумагу зави- вам покупката в хартия заверша|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. завер- шить) что завършвам, привършвам; приключ- вам; —ть строительство электростанции завър- швам строителството на електроцентралата завершай ться, -ется, -ются несв. (св. завер- шиться) завършва се, привършва се; приключва се; работа уже —ется работата вече е на прн- вършване завершёниЦ е, -я с завършване, привършване; — е работы привършване на работата заверш|| ить, -у, -йшь, -ат св. (несв. завер- шать) что завърша, привърша; приключа; —йть пятилетку в четыре года завърша петилетката за 4 години; успешно —йть сев успешно приклю- чим сеитбата заверш|| йться, -йтся, -атся св. (несв. завер- шаться) завърши се, привърши се; приключи се; работа уже —ена работата вече е привърше- на завестй, завед|у, -ёшь, -ут, мин. завёл, за- вел) а, -6, -й св. (несв. заводйть) что навия; пусиа; — часы навия часовника; — мотор пусна мотора завеща|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. и св. что кому- чему завещавам / завещая; отец —л детям свою библиотеку (кнйги) бащата завеща библиотека- та (книгите) си на децата; картйна завещана ему другом картината му е завещана от прияте- ля му завйд|| овать, -ую, -уешь, -уют несв. (св. по- завйдовать) кому-чему завиждам; он никому не —ует той не завижда на никого завй|| сеть, -шу, -сишь, -сят несв. от кого-чего завися; успех дела —сит от нас самйх успехът на работата зависи от самите нас; —сеть от родйтелей завися от родителите си завйснмост|| ь, -н ж зависимост; экономйчес- кая, политйческая — ь икономическа, политичес- ки завнсимост; быть в —н от родйтелей зависим съм от родителите си; — ь теории от практики зависимост на теорията от практиката О в —и от чего в зависимост от какво; в —и от погоды мы поедем за город йли пойдём в музей в за- висимост от времето или ще заминем извън града, или ще отидем в музея завйснм|| ый, -ая, -ое, -ые; завйсим, -а, -о, -ы зависим; —ый человек зависим човек; —ое положение зависимо положение завод, -а м завод; автомобйльный — автомо- билей завод; работать на —е работа в завод(а); поступить на — постъпя в завод(а); прийтй на — дойда в завода; уйтй с —а напусна завода заводйть, завожу, завод]ишь, -ят несв. (св. завестй) что навнвам; пускам; — часы навивам часовника; — мотор пускам мотор заводск|| ой, -ая, -ое, -йе заводски; —ой кол- лектйв колективът на завода; —бй комитет профсоюза заводският профкомитет завоевании е, -я с 1 (мн. няма) завоюване, завоевание 2 (само мн.) завоевания, постиже- ния; —я социализма завоеванията на социа- лизма завоевать, завою |ю, -ешь, -ют св. (несв. за- воёвывать) 1 кого-что завоювам, завзема; — страну окупирам страната 2 что загоювам, 79
ЗАВ ЗАЕ спечеля; свободу, счастье завоювам свобода, щастие завоёвывай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. завое- вать) 1 кого-что завоювам, завземам 2 что завоювам, спечелвам; ~ть чьё доверие завою- вам доверието на някого завтра нареч. (не бъркай с утром) утре; ~ мы пойдём в театр утре ще отидем на театър; он приедет ~ утром той ще дойде утре сутринта <5 до ~! до утре! завтрак, -а м (не бъркай със закуска) (сут- решна) закуска; вкусный ~ вкусна закуска; на ~ были яйца и кофе за закуска имаше яйца и кафе завтракай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. по- завтракать) закусвам (сутрин); я ~ю в восемь часов утра закусвам в 8 часа сутринта завтрашнЦ ий, -яя, -ее, -ие утрешен; ~ий день утрешният ден завязать, завяжу, завяж|ешь, -ут св. (несв. завязывать) что 1 (против, развязать в 1 знач.) (за)вържа; ~ лёнту завържа панделка 2 (про- тив. развязать във 2 знач.) превържа; увия; ~ больной палец превържа болния пръст; ~ горло шарфом увия гърлото (си) с шала 3 за- вържа, започна; ~ переписку завържа корес- понденция; ~ знакомство с кем запозная се с някого завязывай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. за- вязать) что 1 (против, развязывать в 1 знач.) връзвам, завързвам; ~ть узел, галстук завърз- вам възел, връзка 2 (против, развязывать във 2 знач.) превързвам; увивам; 3 завързвам, за- почвам; ~ разговор завързвам разговор загадк|| а, -и, мн. загад|кн, -ок, -кам ж 1 га- танка; отгадать ~у отгатна гатанката 2 загад- ка; ~а природы загадка на природата заглави|| е, -я с заглавие; ~е книги загла- вие (то) на книга(та) заговор, -а м заговор; политический ~ поли- тически заговор; раскрыть ~ разкрия заговор заговорН йть, -ю, -йшь, -ят св. заговори; про- говоря; ребёнок скоро ~йт детето скоро ще про- говори; все ~йли одновременно всички заго- вориха едновременно; они -~йли об общих зна- комых те заговориха за общи познати загорай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. загореть) пека се; почернявам; я люблю ~ть обичам да се пека на слънце; лётом у него сйльно ~ет лицо през лятото лицето му много почернява загорай ться, -ется, -ются несв. (св. заго- реться) запалва се, пламва загорй ёть, -ю, -йшь, -ят св. (несв. загорать) почернея; загоря; лётом он сйльно ~ёл през ля- тото той много почерня загорй ёться, -йтся, -ятся св. (несв. загорать- ся) запали се, пламне; ~ёлся дом къщата се запали; -~ёлись дрова в печн дървата в печката се запалиха; ~ёлся свет пламна светлина; гла- за ~ёлись от радости очите (му) светнаха от радост задавать, зада| ю, -ёшь,' -ют несв. (св. задать) что (за)давам; ~ урок, задачу задавай урок, задача ~ вопрос задавай въпрос заданий е, -я с задача, поръчение; боевое ~е бойна задача; отвётственное ~е отговорно по- ръчение; получйть, выполнить ~е получа, из- пълня поръчението; дёти, запишите ~е на дом деца, запишете домашното задай ть, -м, -шь, -ст, задад | йм, -йте, -ут, мин. задал, задала, задал | о, -и св. (несв. за- давать) что (за) дам задачЦ а, -и ж задача; математйческая ~а математическа задача; решйть ~у по фйзике реша задачата по физика; очередные ~и на- родного хозяйства предстоящи задачи на народ- ното стопанство; поставить перед собой ^у вы- полнить план досрочно поставя пред себе си за- дачата да изпълня плана предсрочно задерж|| ать, -у, задёрж|ишь, -ат св. (несв. задёрживать) кого-что 1 задържа, забавя; ~ать на час забавя с един час 2 задържа, арестувам; ~ать преступника задържа пре- стъпника задержЦ аться, -усь, задёрж | ишься, -атся св. (несв. задёрживаться) задържа се, забавя се; аться на работе забавя се в службата задёрживай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. за- держать) кого-что 1 задържам, забавим; не ~й меня, я очень спешу не ме задържай, много бързам 2 задържам, арестувам задёрживай ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. задержаться) задържам се, забавим се задн|| ий, -яя, -ее, -ие (против, перёдний) за- ден; ~ие лапы задни лапи; ~ее колесо задно кол ело задохнЦ уться, -усь, -ёшься, -утся св. (несв. задыхаться) 1 задъхам се, запъхтя се 2 задуша се, удуша се; уться в дыму задуша се от дима задумай ться, -юсь, -ешься, -ются св. (несв. задумываться) замисля се; ~ться над решё- нием задачи замисля се върху решението на задачата; о чём вы ~лись? за какво се за- мислихте? задумчивЦ ый, -ая, -ое, -ые; задумчив, -а, -о, -ы замислен; ~ый взгляд замислен поглед; си- дёть с ~ым вйдом седя със замислен вид задумывай ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. задуматься) замислям се; ~ться о будущем замислям се за бъдещето задыхай ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. задохнуться) 1 задъхвам се, запъхтявам се; ~ться от бёга, от волнёния, от жары задъхвам се от тичане, от вълнение, от горещина 2 заду- шавам се; ~ться от дыма задушавам се от дима заезжай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. заёхать) отбивам се, наминавам (с превозно средство); 80
ЗАЕ ЗАК 3 ~ть к знакомым отбивам се при познатнте си; ~ть на почту отбивам се в пощата заехать, заед | у, -ешь, -ут св. (несв. заез- жать) отбия се, намина (с превозно средство)-, ~ за детьми отбия се за децата; ~ в библио- теку за книгами отбия се в бнблиотеката за кннги(те) зажечь, зажгу, зажжёшь, зажгут, мин. зажёг, зажгл | а, -о, -и св. (несв. зажигать) что (против. погасить) запали; ~ спичку запали кибрнтена клечка зажига|| ть, -ю, -ешь несв. (св. зажечь) что (против гасить) паля, запалвам; ~ть лампу (свет), огонь паля лампа (та), огън заинтерес|| овать, -ую, -уешь, -уют св. (несв. интересовать) кого-что чем заинтересувам; он ~овал меня своим рассказом той ме запнтере- сува със своя разказ занитерес|| оваться, -у юсь, -уешься, -уются св. (несв. интересоваться) кем-чем заинтересу- вам се; все ~овались этим открытием всички се заинтересуваха от това откритие зайти, зайд | у, -ёшь, -ут, мин. заш | ёл, -ла, -лб, -ли св. (несв. заходить) 1 отбия се, на- мина (пеш); — к товарищу отбия се при прия- теля си; ~ в библиотеку за книгой отбия се в библиотеката за книгата; ~ в ясли за ребён- ком отбия се в яслите за детето 2 (на)вляза; приближа се, проникна със заобикаляне, завия; ~ в воду по горло навляза във водата до гуша; ~ в воду по колена нагазя във водата до ко- лене; ~ за угол дома завия зад ъгъла на къща- та; ~ в тыл врага проникна в тила на против- ника 3 (против, взойти във 2 знач.) залезе; солнце зашло слънцето залезе заказ, -а м поръчка; првнять, выполнить ~ приема, изпълня поръчката; на — по поръчка зака|| зать, -жу, закаж|ешь, -ут св. (несв. заказывать) что поръчам; ~зать лекарство поръчам лекарството; он ~зал на обед курицу той (си) поръча за обед кокошка заказыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. зака- зать) что поръчвам; ~ть новое оборудование поръчвам ново оборудване; —ть билеты в театр поръчвам билетн за театър закаичива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. за- кончить что; против, начинать) завършвам, при- вършвам, свършвам; приключвам; ои ~ет ра- боту в шесть часов'вечера работното му време свършва в 6 часа вечерта заканчивал ться, -ется, -ются несв. (св. за- кончиться; против, начинаться) завършва (се), привършва (се), свършва (се); строительство ~ется строителството е към края си закат, -а м залез; ~ солнца залезът на слънцето; на —е при залез слънце Закат солнца 81 6-612
ЗАК ЗАМ заключа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. заклю- чить) 1 със съюз что заключавам, правя нзвод; из егбпйсем я ~л, что он не знает о последних событиях от неговите писма правех извод, че той не знае за последните събития 2 что сключ- вам; ~ть договор, соглашение сключвам дого- вор, споразумение О ~ть в себе съдържа; письмо ~ло в себе важные сведения писмото съдържаше важни сведения заключа|| ться, -ется, -ются несв. състои се, свежда се; дело ~ется в следующем работата се състои в следното; задача ~ется в том, чтобы правильно организовать работу задачата се състои в правилната организация на рабо- тата заключении е, -я с 1 заключение, извод; ~е комиссии заключение (то) на комисията; сде- лать ~е направя извод; прийти к важному ~ю стигна до важен извод 2 заключение; ~е статьи заключението на статията; в докладе нет ~я докладът няма заключение 3 затвор, заточение; быть в ~и в затвора съм О в ~е в заключе- ние; в ~е он рассказал о последних событиях в заключение той разказа за последните събития заключ|| йть, -у, -йшь, -ат св. (несв. заклю- чать) 1 със съюз что заключи, направя извод; из его письма я ~йл, что он не знает о послед- них событиях от неговото писмо направих извод, че той не знае за последните събития 2 что склю- ча; ~йть мир сключа мир закон, -а м закон; ~ы о труде закони за тру- да; принять, отменйть ~ приема, отмени закона; соблюдать ~ы спазвам законите; действовать по ~у действувам според закона; нарушить ~ наруша закона; ~ы мышления закони(те) на мисленето; изучать ~ы природы изучавам при- родните закони закбнчЦ ить, -у, -ишь, -ат св. (несв. заканчи- вать) что (против, начать) завърша, привърша, свърша; приключа; ~ить стройтельство завър- ша строителството; ~ить письмо завърша пис- мото закбнчЦ иться, -ится, -атся св. (несв. закан- чиваться; против, начаться) завърши (се), при- върши (се), свърши (се); совещание ~илось поздно съвещанието завърши късно закричЦ ать, -у, -йшь, -ат св. завикам, закряс- кам, закрещя; громко ~ать от боли силно за- викам от болка закрыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. закрыть) 1 что (против, открывать в I знач.) затварям; заключвам; ~ть окно затварям прозореца; ~ть кнйгу затварям книгата; ~ть глаза затварям очи; ~ть дверь на замок заключвам вратата 2 кого-что чем покривам; завивам; ~ть ребёнка одеялом покривам детето с одеяло 3 что (против. открывать във 2 знач.) закривам, затварям; ~ть собрание закривам събранието; ~ть мага- зин на обед затварям магазин за обедна почив- ка 0 ~ть глаза на что затварям си очите за (пред) нещо закрыва|| ться, -ется, -ются несв. (св. за- крыться; против, открываться) 1 затваря се; дверь не ~ется вратата не се затваря; у него ~ются глаза очите му се затварят 2 закрива се, затваря се; выставка ~ется через неделю из- ложбата се закрива след една седмица; магазйн ~ется в восемь часов магазинът се затваря в 8 часа закрытии е, -я с (против, открытие) закрива- не, затваряне; ~е выставки закриване на из- ложбата закрыть, закрб|ю, -ешь, -ют св. (несв. закры- вать) 1 что (против, открытье 1 знач.) затворя; заключа; ~ шкаф затворя шкафа; ~ дверь на замок заключа вратата; ~ кастрюлю крыш- кой похлупя тенджерата с капак; вход закрыт входът е затворен; ~ зонт затворя чадъра 2 кого-что чем покрня; завия; ~ лицо руками закрия лицето си с ръце 3 что (против, открыть във 2 знач.) закрия, затворя; выставка закрыта изложбата е закрита; магазйн закрыт магазинът е затворен закрыться, закрб| ется, -ются св. (несв. закры- ваться; против, открыться) 1 затвори се; дверь закрылась легко вратата се затвори лесно 2 за- крие се, затвори се; выставка закроется завтра изложбата ще се закрие утре; магазйн скоро закроется магазинът скоро ще се затвори закурН йть, -ю, закур|ишь, -ят св. что и без доп. запуша, запаля; ~йть сигарету, папиросу, трубку запаля цигара, папироса, лула; он снова ~йл той отново запуши закуск|| а, -и, мн. закус|ки, -ок, -кам ж (не бъркай с завтрак) мезе; ордьовър; холодная ~а мезе, студени закуски зал, -а м зала, салон; спортйвный ~ спортна зала; ~ заседаний заседателна зала; в кино- театре большой ~ киното има голям салон; ~ ожидания на вокзале чакалня на гарата залйв, -а м залив; большой ~ голям залив; корабль вошёл в ~ корабът влезе в залива замедл|| ить, -ю, -ишь, -ят св. (несв. замед- лять) что (против, ускорить) забавя; машйна ~ила ход колата намали ход замедля|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. замед- лить) что (против, ускорять) забавим; ~ть ша- гй, движение забавим крачките си, движението замен|| йть, -ю, замен | ишь, -ят св. (несв. за- менять) кого-что замени, смени; замести; лам- почка не горйт, её надо ~йть крушката не свети, трябва да я сменим; когда ты устанешь, я тебя ~ю когато се измориш, ще те смени заменя|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. заменйть) кого-что заменим, сменим; замествам; он ~ет больного учйтеля той замества болния учител замерза|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. замёрз- нуть) замръзвам; измръзвам; зимой река ~ет 82
ЗАМ ЗАМ 3 Залив през зимата реката замръзва; в холодную зиму птицы часто ~ют когато зимата е студена, пти- ците често замръзват замёрз|| нуть, -ну, -нешь, -нут, мин. замёрз, -ла, -ло, -лн св. (несв. замерзать) замръзна; измръзна; вода ~ла водата замръзна; пасса- жиры -~ли пътниците измръзнаха заместители ь, -я м заместник; ~ь директора, заведующего, главного инженера заместиик-ди- ректор, заместник-завеждащ, заместник главен инженер замё|| тить, -чу, тишь, -тят св. (несв. заме- чать) кого-что забележа; он меня не ~тил той не ме забеляза; ~тить корабль на горизонте забележа кораб на хоризонта; учитель ~тил, что ученики устали учителят забеляза, че уче- ниците се измориха заметно нареч. забележимо, значително; он ~ похудел той отслабна чувствително замети|| ый, -ая, -ое, -ые; замёт | ей, -на, -но, -ны забележим; едва -~ая тропинка едва забеле- жима пътека; ~ое волнёние забележимо вълне- ние; на снегу ~ы следы на снега се виждат следи замечании е, -я с (за)бележка; верное, кри- тическое ~е вярна, критична бележка; сделать ~я по докладу направя бележки по доклада; сделать ученику ~е за опоздание направя за- бележка на ученика за закъснението; он полу- чил ~е. беше му направена забележка замечательно нареч. забележителио, чудесно; вы ~ рисуете вие рисувате чудесно замечательн|| ый, -ая, -ое, -ые; замечателен, замечательи | а, -о, -ы забележителен; ~ый го- 83 6
ЗАМ ЗАП род забележителен град; ~ый писатель, учё- ный, художник забележителен писател, учен, художник; жизнь ~ых людей животът на забе- лежителни(те) хора замеча|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. заметить) кого-что забелязвам; он не ~л холода той не забелязваше студа Замок зам|| 6к, -ка м ключалка; брава, катинар, кофар; закрыть дверь на ~бк заключа вратата замолч|| ать, -у, -йшь, -ат св. замълча; Она перебила его, и он ~ал тя го прекъсна и той млъкна замуж нареч.: выходить/выйти ~ за кого омъжвам се /омъжа се за някого замужем нареч.: быть ~ за кем омъжена съм; она ~ за учителем тя е омъжена за учител занавес, -а м завеса; поднять, опустить — вдигна, спусна завесата занимаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. занять) что 1 заемам; книги ~ ют две полки книгите зае- мат 2 рафта; ~ть квартиру из трёх комнат заемам тристаен апартамент; ~ть номер в гос- тинице заемам стая в хотела; ~ть ответствен- ную должность заемам отговорна длъжност 2 завземам, завладявам, заемам; ~ть город завземам града 3 у кого заемам; вземам назаем; ~ть деньги вземам пари назаем заниматься, занима|юсь, -ешься, -ются несв. 1 (св. заняться) чем работя, занимавам се, зае- мам се; ~ хозяйством, чтением занимавам се с домакинство, с четене; ~ спортом спортувам 2 (само несв.) следвам; уча; ~ в университете следвам в университета; ~ в библиотеке, дома чета в библиотеката, в къщи; много ~ мно- го уча занят, занята, занят)о, -ы зает; он очень ~ той е много зает; он ~ серьёзным делом той е зает със сериозна работа; я буду ~а до обеда ще бъда заета до обяд; вы -~ы сегодня ве- чером? зает(и) ли сте тази вечер? занятиЦ е, -я с занятие, занимание; работа; лёгкое, трудное, интересное, любимое ~е лека, трудна, интересна, любима работа; школь- ные ~я училищни занятия; ~я по истории занятия по история; посещать ~я посещавам занятията; присутствовать на ~ях присъству- вам на занятията; на последнем ~ион отсутст- вовал на последнего занятие той отсъствува (-ше) занять, займ | у, -ёшь, -ут, мин. занял, заняла, занял)о, -и св. (нерв, занимать) что I заема; вещи заняли всю комнату нещата заеха цялата стая; пассажиров просят ~ места умоляват се пътниците да заемат местата си; ~ пост минйстра заема министерски пост; работа заняла весь день работата отне цял ден 2 завзе- ма, завладей, заема; войска заняли город войските завзеха града 3 у кого заема, взема назаем; ~ десять рублей взема назаем 10 рубли заняться, займ | усь, -ёшься, -утся, мин. занял | ся, -ась, -ось, -йсь св. (несв. заниматься в 1 знач.) чем заема се, заловя се; ~ делом заловя се за работа; ~ музыкой, спортом заема се с музика, със спорт заочно нареч. задочно; учиться ~ следвам задочно; окончить институт ~ завърша инсти- тута задочно забчн|| ый, -ая, -ое, -ые задочен; ~ое обу- чение задочно обучение запад, -а м запад; ветер с ~а западен вятър; повернуться на ~ обърна се на запад; понижение температуры на ~е области понижа- ване на температурата в западните райони на областта; быть, находиться на ~ от Москвы намирам се на запад от Москва западн|| ый, -ая, -ое, -ые западен; ~ый ветер западен вятър; ~ое направление западна посока; ~ые страны западни страии запас, -а м запас; ~ы продовольствия про- доволствени запаси; ~ы руды рудни запаси; делать ~ы правя запаси О про ~ за всеки случай запаснЦ бй, -ая, -бе, -ые запасен, резервен, допълнителен; ~ые части резервни части; ~6й выход резервен йзход запах, -а м мирнзма, мирнс; приятный ~ приятна миризма; ~ цветов миризма на цветя; чувствовать ~ духов усещам аромат на парфюм запеть, запо | ю, -ёшь, -ют св. что и без доп. запея, (за)почна да пея; ~ песню запея песен записать, запишу, запйш | ешь, -ут св. (несв. записывать) кого-что запиша; запишите мой ад- рес запишете адреса ми; — на листочке запиша на листче; ~ выступление запиша изказването; ~ на пластинку нбвую песню запиша на плоча нова песен; ~ кого на приём к врачу запиша някого за преглед записаться, запишусь, запйш | ешься, -утся св. (несв. запйсываться) запиша се; ~ на курсы русского языка запиша се в курс по руски език запйск|| а, -и, мн. запйс|ки, -ок, -кам ж бележка, записка; написать, получйть ~у напи- ша, получа бележка; передать кому ~у предам някому бележка записн|| бй, -ая, -бе, -ые: ~ая книжка бележник, тефтерче 84
ЗАП ЗАС 3 запйсыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. записать) кого-что записвам; —ть лекцию записвам лекцията; ~ть иа доске записвам на дъската; ~ть концерт записвам концерт; ~ть текст иа магнитофон, на плёнку записвам текста на магнетофон, на лента; ~ть кого в библиотеку записвам някого в библиотеката запйсыва|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. записаться) записвам се; ~ться в библио- теку записвам се в библиотеката запис|| ь, -и ж записване; запис; ~ь на- родных сказок записване на народни прнказки; тетрадь с ~ями лекций тетрадка със записки запла|| кать, -чу, -чешь, -чут св. заплача; ребёнок ~кал детето заплака заплат|| а, -ы ж (не бъркай с зарплата) кръпка; поставить ~у сложа кръпка, закърпя заплатить, заплачу, заплат | ишь, -ят св. (несв. платить) что и без. доп. (за) платя; ~ за по- купку заплатя покупката; ~ два рубля за билёт в театр платя 2 рубли за билет за театър запомииаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. запомнить) кого-что запомним; способность быстро ~ть цйфры способност бързо да запом- ним цифри запбми|| ить, -ю, -ишь, -ят св. (несв. запоми- нать) кого-что запомня; ~ить стихотворение, улицу запомня стнхотвореннето, улицата запре|| тйть, -щу, -тйшь, -тят св. (несв. запрещать) кому что и с инф. (против, раз- решйть) забраня; ~тить больному выходить на улицу забраня на болния да излиза навън запреща|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. запретить) кому что и с инф. (против. разрешать) забранявам; ~ть кому курйть забранявам на някого да пуши запрещении е, -я с забрана; борьба за ~е атомного оружия борба за забрана на атомното оръжие запуск, -а м пускане; изстрелване; ~ искус- ственных спутников изстрелване на изкуствени спътници запуска|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. запус- тить) что пускам; изстрелвам; ~ть мотор самолёта пускам мотора на самолета запустйть, запущу, запуст | ишь, -ят св. (несв. запускать) что пусна; изстрелям; ~ спутник, ракету изстрелям спътник, ракета зарабатываю ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. заработать) что печеля; ~ть деньги печеля пари; он хорошо ~ет той печели добре заработан ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. зара- батывать) что спечеля; ~ть много денег спече- ля много пари заработки ый, -ая, -ое, -ые: ~ая плата работна заплата заранее нареч. предварително, (по-)стране; ~ подготовиться к севу стране се подготвя за сеитба(та) зарплат!! а, -ы ж (не бъркай с заплата) заплата; выдавать, получать ~у давам, получа- вам заплата зарубёжн|| ый, -ая, -ое, -ые чужд, чуждестра- нен, задграничен; ~ые государства чужди дър- жавн; ~ая литература чуждестранна литерату- ра; ~ая печать чуждестранен печат; ~ые гости чуждестранни гости зар|| я, -й, мн. зори, зорь, зорям ж зора, заря; утренняя, вечерняя ~я утринна, вечерна заря; встать на ~ё стана призори Зарядка зарядкЮ а, -и ж ведрина; гимнастика; утрен- няя ~а утринна ведрина; он каждое утро делает -~у той всяка заран прави гимнастика заседании е, -я с заседание; торжественное ~е тържествено заседание; ~е Верховного Совета СССР заседание на Върховния съвет на СССР заслуг|| а, -и ж заслуга; ~а перед Родиной заслуга пред родината; признавать за кем большие ~и признавам нечии големи заслуги О по ~ам според заслугнте; наградить по ~ам награди според заслугите; получить по —ам получа сн заслуженото заслуженн|| ый, -ая, -ое, -ые 1 заслужен; ~ый отдых заслужена почивка 2 заслужил; ~ый учёный заслужил учен; ~ый артист, учитель, врач, деятель науки, деятель искусств заслужил артист, учител, лекар, деятел на нау- ката, деятел на изкуството заслуживаю ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. заслужить) что и чего заслужавам; ~ть дове- рия, уважения заслужавам доверие, уважение заслужить, заслужу, заслужишь, -ат св. (несв. заслуживать) что заслужи; ~ награду, благодарность заслужа награда, благодар- ност; ~ чью любовь заслужа нечия обич засме|| яться, -юсь, -ешься, -ются св. засмея се; девочка ~ялась момичето се засмя заси|| уть, -у, -ёшь, -ут св. (несв. засыпать; ср. уснуть; против, проснуться) заспя; он долго ие мог ~уть той дълго не можа да заспи заста|| вать, -ю, -ёшь, -ют несв. (св. застать) кого-что заварвам, сварвам, намирам; —вать 85
ЗАС ЗАЯ кого дома, в саду заварвам някого в къщи, в градината застав|| ить, -лю, -ишь, -ят св. (несв. застав- лять) кого с инф. накарам, заставя; ~ить кого уйти накарам някого да си отиде; дождь ~ил туристов вернуться в лагерь дъждът накара ту- ристите да се въриат в лагера заставля|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. заста- вить) кого с инф. карам, накарвам, заставим заста|| ть, -ну, -нешь, -нут св. (несв. заста- вать) кого-что завари, свари, намери; я ~л его за чтением заварих го да чете застёгива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. застегнуть) что (против расстёгивать) закопча- вам; ~ть пальто, пиджак закопчавам палтото (си), сакото (си) застегн|| уть, -у, -ёшь, -ут св. (несв. застёги- вать) что (против, расстегнуть) закопчеи; ~уть кофту закопчеи блузата (си); ~уть молнию затвори ципа засыпа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. заснуть; против, просыпаться) заспивам; ребёнок начал ~ть детето вече заспива затем нареч. след това; после; машина уменьшила скорость, ~ остановилась колата намали скоростта, после спри (у чтобы за да; я позвал вас ~, чтобы сообщить приятное известие поканих ви за да ви съобщи приятна новина зато съюз затова (пък), обаче; пришлось много работать, ~ задание я выполнил наложи се много да работи, затова пък си изпълних задачата затруднении е, -я с затруднение, пречка, спънка; денежные ~я парични затруднения; ~е в работе затруднение в работата; преодо- леть —я преодолей пречките; появилось новое ~е появи се нова спънка затыл|| ок, -ка м (не бъркай с тыл) тил; Затылок он упал на спину и ударился ~ком той падна по гръб и си удари тила захва|| тйть, -чу, захват | ишь, -ят св. (несв. захватывать) кого-что (за)взема, завладей, заграбя; хвана, уловя; ~тнть власть завзема властта захватывай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. захватить) кого-что (за)вземам, завладявам, заграбвам; хващам, улавям; ~ть чужую тер- риторию завземам чужда територия заходить, захожу, заход | ишь, -ят несв. (св. зайти) 1 отбивам се, наминавам (пеш); — в магазины отбивам се в магазините; он часто заходит к нам той често наминава към нас 2 (на)влизам; приближавам се, про- ннквам със заобикаляне, завивам; ~ далеко в лес навлизам навътре в гората 3 (против. всходить във 2 знач.) залязва; солнце заходит слънцето залязва захо|| тёть, -чу, захоч|ешь, -ет, захот| им, -йте, -ят св. (несв. хотеть) чего, с инф. и със съюз чтобы поискам; он ~тёл пить той ожадня захотеться, захочется св. (несв. хотеться) безл. кому-чему чего и с инф. поиска (ми) се; ей захотелось пойти в кино поиска й се да отнде на кино; ему захотелось спать доспа му се зачем нареч. защо, за какво; ~ вы это делае- те? защо правите това?; ~ ты пришёл? защо дойде? зачёркивай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. зачеркнуть) что задрасквам, зачерквам, зачер- тавам; он писал и ~л той пишете и задрасква- ше зачеркни уть, -у, -ёшь, -ут св. (несв. зачёрки- вать) что задраскам, зачеркна, зачертая; ~уть слово, несколько цифр задраскам дума, няколко цифри; ~уть фамилию в списке задраскам името (му) в списъка зачёт, -а м зачёт; сдать — по математике взе- ма зачета по математика защйт|| а, -ы ж защита; ~а города, мира защита (та) на града, на мира О' брать под ~у кого-что вземам някого-нещо под (своя) закри- ла защи|| тйть, -щу, -тйшь, -тят св. (несв. защищать) кого-что защити защйтник, -а м защитник; ~и Родины за- щитници на родината защищай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. за- шнтйть) кого-что защищавам, защитявам; ~ть город от врага защищавам града от не- приятеля; ~ть свой права защищавам правата си; народы ~ют дело мйра народите защищават мира; зонтик ~л её от солнца чадърът я па- зеше от слънцето заяв|| йть, -лю, заяв | ишь, -ят св. (несв. заявлять) что, о чём и със съюз что заяви, съобщя; ~йть в милйцию заяви в милицията; ~йть о своём согласии съобшя за съгласието си заявлении е, -я с 1 заявление, изявление; ~е правйтельства заявление на правителст- вото; сделать официальное ~е направя офи- циално изявление; выступить с ~ем изляза със заявление 2 заявление, молба; ~е о приёме в члены партии молба за приемане в (за член на) партията; написать, подать ~е об уходе напиша, подам молба за напускане заявляй ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. заявить) что, о чём и със съюз что заявявам, съобщавам 86
ЗАЯ здо 3 заяц, зайца л заек; труслив как ~ страхлив като заек () ехать зайцем пътувам без билет, гратис звани|| е, -я с 1 звание, титла, чин; воинское ~е военен чин; ему присвоили ~е полковника пронзведоха го в чин полковник; ~е инженера, учителя звание инженер, учител; получйть ~е профессора стана професор; получйть ~е народного артйста получа звание «народен артист»; иметь ~е заслуженного учйтеля имам звание «заслужил учител» звать, зов|у, -ёшь, -ут, мин. звал, звала, звал |о, -и несв. кого I (св. позвать) внкам; каня; ~ к телефону викам на телефона; ~ сына домой внкам снна си в къщи; ~ в гости каня на гости 2 (само несв.) наричам; как вас зовут? как се казвате?; меня зовут Петром (Пётр) казвам се Петър; её звали Марией (Мария) тя се казваше Мария звезд|| а, -ы, мн. звёзды, звёзд ж звезда; в августе на нёбе много звёзд през август Звезда иа башне Московского Кремля има много звездн; нарисовать ~у нарисувам звезда; звёзды на башнях Московского Кремля звезднте на кулите на Московский кремъл; орден Красной Звезды орден «Червена звезда» звен|| ёть, -йт, -ят несв. звъня, звънтя; ~йт звонок звънецът звънн звер|| ь, -я, мн. -и, -ей м звяр; хйщные ~и хи шин зверове; пушной —ь диво животно с ценна кожа звон|| йть, -ю, -йшь, -ят несв. (св. позвонйть) I звъня; открой дверь, кто-то ~йт отвори вра- тата, никой звъни 2 обаждам се, търся по те- лефона, телефонирам; ~йть по телефону обаж- дам се по телефона; я ~йл ему три раза търснх го трн пъти по телефона; ~йть домой обаждам се в къщи зв6нк|| ий, -ая, -ое, -ие; звонок, звонка, звбн- к|о, -и; сравн. ст. звонче звънък, звънлив; ~ий голос, смех звънлив глас, смях; ~ая песня звън- ка песен звонко, сравн ст. звонче нареч. звънко, звън- ливо; ~ смеяться, петь звънко се смея, лея звон|| ок, -ка м звънец, звънче: электрйческий ~6к електрически звънец; ~ок (у дверей) не работает звънецът (на вратата) не работи; раздался ~6к позвъни се; школьный ~бк учи- лищен звънец; ~ок к началу занятий звънец за започване на занятията звонче неизм. 1 сравн. ст. на звонкий по- звънък, по-звънлив 2 сравн. ст. на звонко по- звънко, по-звънливо звук, -а м звук; громкие, слабые ~и силни, слаби звуци; ~ голоса звукът на гласа (му); ~ выстрела звук иа изстрел; раздались ~и музыки чуха се звуци (те) на музика звуков!! ой, -ая, -ое, -ые звуков; ~ые сигналы звукови сигнали звуч|| ать, -йт, -ат несв. звучи; громко ~йт гитара снлно се чува китара; на улице ~йт песня навън звучи песен; в комнате ~али го- лоса в стаята се чуваха гласове зданн|| е, -я с сграда, здание; общественное ~е обшествена сграда; ~е школы, театра сгра- дата на училището, на театъра; в этом ~и находится музей в тази сграда има музей здесь нареч. (ср. тут; против, там) тук(а); я живу ~ давно живея тук отдавна; ~ очень хорошо тук е много хубаво; можно оставить ~ свой вещи? мога ли да си оставя тук ба- гажа? здорова!! ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. поздороваться) поздравявам (се); он со мной не ~ется той не ме поздравява;~ться за руку ръкувам се здоров|| ый, -ая, -ое, -ые; здоров, -а, -о, -ы (против, больной в 1 знач.) здрав; ~ый ребё- нок здраво дете; ~ое сердце здраво сърце; он долго болел, а теперь здоров той дълго боле- дува(ше), но сега е здрав 87
здо ЗНА здор6вь|| е, -я с здраве; крепкое, слабое ~е добро, крехко здраве; его ~е улучшается здра- вето му се подобрява; как ваше ~е? как сте (със здравето)? О на ~е! наздраве! здравствуй(те)! здравей (те)!; добър ден!; Пётр! здравей, Петре!; «~те, дети!»,— ска- зала учительница «добър ден, деца!»— каза учителката зелён|| ый, -ая, -ое, -ые зелен; ~ая трава, краска зелена трева, боя; ~ое платье зелена рокля земёльнЦ ый, -ая, -ое, -ые (по)землей; ~ая реформа поземлена реформа земледелии е, -я с земеделие; заниматься ~ем занимавам се със земеделие землетрясении е, -я с земетресение, земетръс; во время ~я разрушено много домов при земе- тресението бяха разрушени много сгради земл|| я, -й, вин. землю, мн. земли, земель, землям ж 1 Земя; Земля движется вокруг Солн- ца и вращается вокруг своей оси Земята се дви- жи около Слънието и се върти около оста си 2 земя, суша; ~я и вода суша и вода; моряки увидели землю моряците видяха суша 3 земя, почва, пръст; сесть на землю седна на земята; лежать на лежа на земята; обрабатывать землю обраббтвам земята; метро находится под ~ёй метрото се намира под земята 4 (също мн.) земя; колхозные земли колхозна земя; вла- деть ~ёй владея земята землян|| бй, -ая, -бе, -ые изкопен; ~ые ра- ббты изкопни работи земн|| бй, -ая, -бе, -ые зёмен; ~6й шар земно кълбо; ~ая ось земна ос зеркал || о, -а, мн. -а, зеркал, -ам с огледало; смотреться в ~о оглеждам се в огледалото зерн|| 6, -а, мн. зёр|на, -ен, -нам с зърно, зрънце; ~б пшеницы пшеничено зърио; круп- ные, мелкие зёрна едри, дребни зърна; кофе в зёрнах кафе на зърна зим|| а, -ы, вин. зиму, мн. зимы, зим ж зима; холодная ~а студена зима; ~а наступила рано зимата дойде рано; мы всю зиму катались на лыжах през цялата зима карахме ски; на ~у многие птицы улетают в жаркие страны през зимата много птици отлитат в топлите страни зймн|| ий, -яя, -ее, -ие зимен; ~ий вечер зим- на вечер; ~ий спорт зимен спорт; ~яя одежда зимни дрехи зимбй парен, зиме, зймно време, през зимата; ~ было бчень холодно през зимата беше много студено зло, зла, мн. само род. п. зол с 1 (против. добро в 1 знач.) зло, злина, нещастие; большое ~ голямо зло 2 злоба, яд; сделать что со зла направя нещо от яд; ~ берёт кого на кого-что яд (ме) хваща на някого-нещо злой, злая, злбе, злые; зол, зла, зло, злы 1 (против, добрый) зъл, злобен; ~ человек 88 зъл човек; злая собака зло куче; злое лицб зло лице; злая насмешка, зла поднгравка 2 (само кратк. ф.) като сказ, сърдит; он зол на всех той е сърдит на всички зме|| я, -й, мн. змеи, змей, змеям ж змия; Змея ядовитая ~я отровна змия; ползёт ~я пълзи змия знак, -а м знак; ~ сложения, вычитания, деления, умножения знак за събиране, за из- важдане, за деление, за умножение; поставить ~ равенства сложа знак за равенство; продук- Знак качества продукции ция со ~ом качества стоки с оценка «К»; ~и отличия ордени и медали; подавать ~ рукой давам знак с ръка; он сделал мне чтобы я молчал той ми направи знак да мълча (> в ~ чего в знак на какво; в ~ дружбы в знак на дружба; в ~ протеста в знак на протест; он кивнул в ~ согласия той кимна в знак на съгласие; знаки препинания грам. препинател- ни знаци знакомиться, знаком | люсь, -ишься, -ятся несв. (св. познакомиться) с кем-чем и без доп. запознавам се; ~ с товарищами по работе за- познавам се с колегите си; ~ с городом запоз- навам се с града знакомств|| о, -а с 1 с кем познанство; пре- кращать, поддерживать ~о с кем прекратявам, поддържам познанство с някого 2 с чем запозна- ване; ~о с русской литературой, с историей народа запознаване с руската литература, с историята на народа знаком || ый, -ая, -ое, -ые; знаком, -а, -о, -ы познат; ~ый человек познат човек; ~ая женщи- на позната жена; ~ый город познат град; ~ая мелодия позната мелодия; эта улица мне ~а тази улица ми е позната; мы ~ы с детства ние се познаваме от деца; вы ~ы с моим другом? познавате ли се с моя приятел? 2 като същ. знаком | ый, -ого м познат; знаком | ая, -ой ж позиата; встретить старого —ого срещна стар познат; это моя — ая това е моя позната знаменйт|| ый, -ая, -ое, -ые; знаменит, -а, -о, -ы знаменит, известен, прочут; ~ый писатель,
ЗНА И И путешественник, поэт знаменит писател, пъте- шественик, поет; этот город ничем не знаменит този град с нищо не е известен знам|| я, -еии, мн. -ёна, -ён с знаме; красное ~я червено знаме; нести ~я, ~ёна нося знамето, знамената; ~я полка, завода знамето на полка, на завода; идти со ~ёнами на де- монстрацию отиваме на манифестацията със знамена О переходящее красное ~я преходно червено знаме знани|| е, -я с 1 (мн. няма) познаване; ~е жизни страны, интересов трудящихся познаване живота на страната, интересите на трудещите се; работать со ~ем дела знам си работата 2 (само мн.) знания; научные ~я научни знания; получить необходимые ~я получа нужните знания; обладать ~ями имам знания зна|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. I что, о ком-чём и с думите где, когда, куда, кто, что и т. н. зная, знам; я ~ю адрес магазина зная адреса на магазина; ~ть иностранные языки зная чужди езнцн; мы не ~ли о последних событиях не знаехме за последните събития; он ~ет, где мы живём той знае къде жнвеем; я ~ю, что он приехал знам, че той дойде 2 кого-что познавай; они давно ~ют друг друга те отдавна се позна- ват; он ~л его с детства той го познаваше от детинство; ~ть физику, литературу познавай физиката, литературата; он хорошо ~л устройство машины той добре познаваше усгройството на машината О -»«ть что как свой пять пальцев зная нещо на пръсти зиачёни|| е, -я с значение; ~е слова значение на думата; историческое ~е Великой Октябрь- ской социалистической революции историческо- то значение на Великата октомврнйска социа- листическа революция значительно нареч. (със сравн. ст.) значи- телно, доста; ~ больше доста по-голям; доста повече; он ~ старше друга той е доста по-голям от приятеля си значйтельн|| ый, -ая, -ое, -ые; значителен, значйтельн | а. -о, -ы значителен; на ~ом рас- стоянии от города на значително разстояние от града; ~ая сумма денег доста голяма сума па- ри; в ~ой мере до голяма степей; ~ые события важни събития; играть ~ую роль играя важна роля знач|| ить, -ит, -ат несв. что значи, означава; что ~ит это слово? какво значи тази дума? знач|| 6к, -кал 1 значка; комсомольский ~ок комсомолска значка; ~6к об окончании уни- верситета значка за завършване на университет; ~кй с гербами городов значки с гербовете иа градовете 2 малък знак; на листе бумаги были цифры и ~кй на (един) лист(а) имаше цифри и малки знаци зблот|| о, -а с злато; добывать добивам злато; кольцо из ~а златен пръстен на вес ~а извънредно ценен золот|| 6й, -ая, -бе, -ые златен; ~ая медаль златен медал; ~ое кольцо златен пръстен; ~бй характер златен характер; ~ые руки златни ръце; ~6е сердце златно сърце О ~ая свадьба златна сватба зон|| а, -ы ж зона; лесная ~а, ~а лесов горска зона; ~а отдыха зона за почивка V Зонт зонт, -а м и зонтик, -а м чадър; раскрыть, за- крыть, носить с собой ~ разтворя, затвори, нося със себе си чадър зоологйческЦ ий, -ая, -ое, -ие зоологически; ~ий сад зоологическа градина зоол6ги|| я, -и ж зоология; урок ~и урок по зоология зрел|| ый, -ая, -ое, -ые зрял; ~ое яблоко зря- ла ябълка; ~ый возраст зряла възраст; ~ый мастер, художник зрял майстор, художник зрёниН е, -я с зрение; хорошее, плохое добро, лошо зрение; потерять загуби зрение- то си С) точка ~я гледна точка зрйтел|| ь, -я м зрител; встреча артистов со ~ями среща на артистите със зрителите зря нареч. напразно, безцелно, безполезно; ~ тратить время напразно си губя времето; ~ тратить деньги пропилявам си парите зуб, -а, лн.-ы, -6в м зъб; белые, красивые ~ы бели, хубави зъби; чистить ~ы после еды мия зъбите си след ядене; у меня болит ~ боли ме зъб; ~ мудрости мъдрец зубн|| бй, -ая, -бе, -ые зъбен; ~ая боль зъбобол; ~бй врач зъболекар; ~ ая щётка чет- ка за зъби И и 1 съюз и; отец и сыи баща и син; читать и писать чета и пиша; комната была большая и светлая стаята беше голяма и светла; кбнчи- 89
игл ИГР лось лето, и начались дожди лятото свърши и започнаха дъждове(те) 2 частица и, дори и, съшо и; и как вы могли согласиться! как мо- жахте да се съгласите!; не могу и подумать об этом не мога дори (и) да помисля за това игл|| а, -ы, мн. иглы, игл ж и иголк|а, -и, мн. игбл|ки, -ок, -кам ж I игла; шить тонкой иглой шия с тънка игла; иголка с ниткой игла с конец 2 игла, бодил; иголки сосны иглички на бор игр|| а, -ы, мн. игры, игр ж I игра; детские, спортивные игры детски, спортни игрй; —а с детьми игра с деца 2 игра, среща, мач; ~а в хоккей хокей; —а на первенство СССР по футболу мач от шампионата на СССР по футбол 3 на чём свирене, изпълнение; —а на рояле, на скрипке, на гитаре изпълнение на роял, на цигулка, на китара 4 игра, изпълне- ние; ~а артиста играта на артиста О Олимпий- ские игры Олимпийските игри игра|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. сыграть) I (само несв.) играя; — ть с ребёнком играя с детето 2 во что играя; ~ть в куклы играя на кукли; —ть в волейбол, в футбол играя во- лейбол, футбол; вы —ете в шахматы? играете ли шах? 3 что на чём свиря; —ть на гитаре, иа скрипке, на фортепьяно свиря на китара, на цигулка, на пиано; —ть вальс свиря вале 4 кого- что. в чём играя; —ть в театре, иа сцене играя в театъра, на сцената; ~ть главную роль в спектакле играя главна(та) роля в спек- такъла; ()—ть роль играе роля; это не — ет ни- какой роли това е без значение игрок,-а м играч; хороший, плохой — добър, лош играч игрушк|| а, -и, мн. игруш|| ки, -ек, -кам ж играчка; детские —и детски играчки; сломать Деревянные игрушки 90
ИДЕ Игрушка ~у счупя играчката; купить новую —у купя нова играчка идёйн|| ый, -ая, -ое, -ые идеен; —ая борьба идейна борба; —ое содержание книги идейного съдържание на книгата идеологически ий, -ая, -ое, -ие идеологически; ~ая борьба идеологическа борба; —ое влияние идеологическо влияние идеологи!! я, -и ж идеология; марксистско- ленинская — я марксистко-ленинска идеоло- гия; ~я пролетариата идеология на пролета- риата идё|| я, -и ж. идея; передовые —и прогресивни идеи; защищать —и революции защищавам идеите на революцията; —я романа, картины, фильма идёята на романа, на картината, на филма идти, иду, идёшь, идут, мин. шёл, шла, шло. шли несв. I вървя; — быстро, медленно, по улице, вдоль берега вървя бързо, бавно, по улицата, покрай брега; собака шла за хо- зяином кучето вървеше след стопанина си; идёт поезд, автобус, трамвай влакът (авто- бусът, трамваят) се движи; поезд идёт без остановок влакът е експресен; пароход шёл медленно параходът плуваше бавно; по реке идёт лёд започна ледоходът; — по пути техни- ческого прогресса вървя по пътя на техни- ческая прогрес; — к намеченной цели вървя към набелязаната цел 2 отивам, тръгвам (пеш); ~ на работу, в школу отивам на работа, на училище; — с работы, из школы връщам се от работа, от училище; ~ в театр отивам на театър; — в гости отивам на гости; гулять отивам на разходка; ~ за хлебом, за газетами отивам за хляб, за вестници 3 (само 3 л.) излиза, изтича, разнася се; кровь идёт из раны кръвта тече от раната; от печки шло тепло от печката се разнасяше топлина 4 (само 3 л.) върви, минава, простира се; дорога идёт вверх пътят върви нагоре; граница идёт по реке границата минава по реката; за лесом шло поле зад гората започваше поле 5 (само 3 л.) върви, минава, тече; время идёт медленно времето минава (те- че) бавно; годы идут годините минават; идёт вторая неделя отпуска тече втората седмица от отпуската (ми) 6 (само 3 л.) върви, води се; работа идёт хорошо работата върви добре; идёт разговор, спор води се разговор, спор; ИЗБ ОД идёт собрание има сьбрание; переговоры идут к концу преговорите отиват към края си; речь идёт о новой книге става дума за нова (та) книга 7 (само 3 л.) вали; идёт дождь вали (дъжд); шёл снег валеше снят 8 (само 3 л.) дава се, играе се; в театре идёт новая пьеса в театъра се играе нова пиеса; какой фильм идёт сегодня? какъв филм дават днес? 9 (само 3 л.) кому отива, прилича; платье ей идёт роклята й отива; шляпа ему не шла шапката ие му отива- ше О ~ ко дну потъвам; голова идёт’ кругом у кого замайва (ми) се главата; ~ на уступки кому правя отстъпки на някого из, изо (пред някои думи с две съгласни в началото: изо рта, изо всех сил и т. н.) предлог с род. п. от; выходить из автобуса слизам от автобуса; приехать из Москвы пристигна от Москва; вынуть платок из кармана извадя кър- па от джоба (си); смотреть из окна гледам от прозореца; узнать нз газет науча от вестниците; статья из журнала статия от списание; он из рабочей семьи той е от работническо семейство; его отец из Сибири баща му е от Сибир; один из многих един от многото; некоторые из товарищей някои от другарите; старший из братьев най-големият от братята; из пяти книг осталось только две от 5 книги останаха само 2; платье из шёлка копринена рокля; варить варенье нз вишни правя сладко от вишни; делать что из зависти, благодарности, любопыт- ства правя нещо от завист, от благодарност, от любопитство избега|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. избе- жать) 1 кого-чего страня, отбягвам, избягвам; —ть знакомых страня от познатите си; ~ть вопросов отбягвам въпроси 2 чего избягвам, отбягвам; отървавам се; ~ть ответственности бягам от отговорност избежать, избе | гу, -жйшь, -гут св. (несв. избегать) I кого-чего отбягна, избягна; ~ встречи с кем избягна среша(та) с някого 2 чего избягна, отбягна; отърва се; — опас- ности, аварии избягна опасността, авария- та избиратели ь, -я м избирател; список ~ей списък на избирателите избирательи || ый, -ая, -ое, -ые избирателен, изборен; —ое право избирателно право; ~ая комиссия изборна комисия; ~ый бюллетень бюлетина, избираПть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. избрать) кого-что избирам; -ъ-ть народных депутатов СССР избирам народни депутата на СССР; право -х/ть и быть избранным правоте да изби- рай! и да бъдеш избирав избрать, избер|у, -ёшь, мин. избрал, избра- ла, избрал!о, -и св- (несв. избирать) кого-что избера; ~ почётный президиум избера почетен президиум 91
НЗВ изм извёстиН с, -я с известие, новина; хорошее, ълохбе —е хубаво, лошо известие; получить —е юлуча известие; не иметь —й от родных <ямам новини от близките си; слушать послёд- <ие ~я по радио слушам последните новини по задиото известно като сказ, известно, знае се; — ли saM об этом? известно ли ви е това?; стало —, /то он уехал стана известно (ясно), че той е 1аминал извести || ый, -ая, -ое, -ые; извёст|ен, -на, -но, ны 1 известен, познат; ~ые всем события зъбития, известии на всички; человек, ~ый :воёй справедливостью човек, който се слави със зправедливостта си; эти места ему -~ы тези песта са му познати 2 известен, знаменит, трочут; ~ый писатель, художник, учёный, пу- гешёствеиник известен писател, художник, /чен, пътешественик; ~ая артистка, певица известна артистка, певица 3 (само пълна ф.) известен, определен; в ~ых случаях в никои глучаи; при ~ых условиях при известии усло- вия извинЦ йть, -ю, -йшь, -ят св. (несв. изви- нять) кого-что извиня, прости; -~йть друга извини приятеля си; ~й за опоздание прощавай за закъснението; —йте, что отрываю вас от тела извинете, че ви откъсвам от работата извинЦ йться, -юсь, -йшься, -ятся св. (несв. извиняться) извиня се извиняЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. извинить) кого-что извинявам, прощавам извиняЦ ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. извиниться) извинявам се; —ться перед кем за зпоздание извинявам се на някого за закъсне- зието изготовЦ ить, -лю, -ишь, -ят св. (несв. изго- товлять) что изработя, изготвя, произвела изготовляЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. из- тотбвить) что изработвам, изготвям, произвеж- 1ам; завод —ет машины заводът произвежда лашини издавать, изда | ю, -ёшь, -ют несв. (св. издать) iTo 1 издавам; ~ книгу, роман издавам книга, эоман; ~ законы издавам закони 2 издавам, задавам; — громкие звуки издавам силни звуци издалека нареч. отдален(е); он приехал ~ гой пристигна отдален издали нареч. отдален(е), отдалеко; здоро- ваться ~ поздравявам отдален; ~ гора ка- залась небольшой отдален планината изглежда- е малка изданиЦ е, -я с издание; пёрвое, второе ~е книги първо, второ издание на книгата; ис- правленное и дополненное ~е. поправено и цопълнено издание издаЦ ть, -м, -шь, -ст, издад|йм, -йте, -ут, мин. издал, издала, издал | о, -и св. (несв. изда- вать) что 1 издам; —ть сочинёния Пушкина издам съчиненията на Пушкин; —ть указ издам указ; ~ть распоряжёние наредя 2 издам, надам; —ть крик надам вик из дел и || е, -я с изделие; готовое, фабричное -~е готово, фабрично изделие; ~я из дёрева, из золота изделия от дърво, от злато из-за предлог с род. п. I (откуда?) иззад; от; выйти ~ угла изляза иззад ъгъла; смотрёть ~ двёри гледам иззад вратата; вернуться — границы върна се от чужбина; встать ~ стола стана от масата 2 поради; заради; отсутство- вать — болёзни отсъствувам по болеет; вер- нуться домой ~ дождя върна се в къщи поради дъжда; поссориться ~ пустяка скарам се за нищо (и никакво) излагаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. изло- жить) что излагай, предавай; ~ть свой мысли излагам миелите си изложёииЦ е, -я с излагане; объективное ~е фактов обективно излагане на фактите изложЦ йть, -у, излбж|ишь, -ат св. (несв. из- лагать) что изложа, предам; —йть просьбу на бумаге изложа молбата си писмено измён || а, -ы ж измяна, изневяра; государст- венная ~а държавна измяна изменёниЦ е, -я с промяна, изменение; ~е на- правлёиия изменение на посоката; —е слова промяна на думата; —я в жйзни общества про- мени в живота на обществото; внестй —я в текст внеса изменения в текста изменЦ йть I, -ю, измён | ишь, -ят св. (несв. изменять 1) кого-что измени, променя; —йть фа- мйлию променя фамилното си име; ветер ~йл направлёние вятърът промени посоката си изменЦ йть II, -ю, измён | ишь, -ят св. (несв. изменять II) кому-чему измени, изневеря; —йть своему долгу измени на дълга си; ейлы мне —йли силите ми изневериха изменЦ йться, -юсь, измён | ишься, -ятся св. (несв. изменяться) измени се, променя се; по- года ~йлась времето се промени; он ~йлся к лучшему той стана (е станал) по-добър изменяЦ ть I, -ю, -ешь, -ют несв. (св. из- менйть I) кого-что изменим, променям; —ть план, свой привычки изменим плана си, на- виците си изменяЦ ть II, -ю, -ешь, -ют несв. (св. из- менйть II) кому-чему изменим, изневерявам; память мне ~ет паметта ми изневерява изменяЦ ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. изменйться) изменим се, променям се измерёниЦ е, -я с измерване; измерение измёрЦ ить, -ю, -ишь, -ят св. (несв. изме- рять) кого-что измеря, премеря; —ить темпе- ратуру измеря температурата измеря Ц ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. измёрить) кого-что измервам, премервам; —ть величину, длину, ширину премервам големина, дължина, ширина
изо изо вж. из изобража|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. изо- бразить) кого-что 1 изобразявам, възпроизвеж- дам; —ть геометрическую фигуру изобразявам геометрична фигура 2 изобразявам, предста- вям; картина —ет закат солнца картината изоб- разява залез слънце изображёии|| е, -я с I изобразяване 2 изобра- жение, образ; монета с ~ем герба монета с (изображение на) герб изобра|| зйть, -жу, -зйшь, -зят св. (несв. изо- бражать) кого-что I изобрази, възпроизведа 2 изобрази, представя; ~зйть в романе героев войны представя в романа герои от войната изобре|| стй, -ту, -тёшь, -тут, мин. изобрёл, изобрел) а, -б, -й св. (несв. изобретать) что изобретя, изнамеря; открия; —стй новый метод открия нов метод изобретател|| ь, -я м изобретател; талантли- вый ~ь талантлив изобретател; ~ь реактивно- го двигателя изобретател на реактивен дви- гател изобрета|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. изобрес- ти) что изобретявам, изнамирам, откривам изобретён и || е, -я с I изобретяване, изнамира- не; ~е новой машины изобретяване на нова машина 2 изобретение, откритие; важное ~е важно изобретение; новые -~я нови изобретения из-под предлог с род. п. 1 изпод; вытащить чемодан — кровати извадя куфара изпод легло- то; достать платок ~ подушки извадя кърпата изпод възглавницата 2 от; банка ~ варенья буркан от сладко; коробка — конфет кутия от бонбони израсхбдИ овать, -ую, -уешь, -уют св. (несв. расходовать) что изразходвам, изхарча; —овать все деньги изхарча всичките си пари изуча|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. нзучйть) что изучавам; —ть историю, литературу изучавам история, литература; —ть характер товарища изучавам характера на приятеля си изучёни|| е, -я с изучаване; ~е языков, лите- ратуры изучаване на езици, на литература изуч|| йть, -у, изуч|ишь, -ат св. (несв. изу- чать) что изуча; ~-йть иностранный язык изуча чужд език; —йть обстановку разузнан обста- новката икр|| а, -ы ж 1 хайвер; чёрная ~а чер(ен) хайвер 2 кьопоолу йли съюз или; я — он аз или той; сейчас — никогда сега или никога; — в четверг, — в пятницу или в четвъртък, или в петък; да — нет да или не; чего вам налйть: чаю — кофе? какво да ви налея: чай или кафе? иллюстрации я, -и ж илюстрация; кийга с — ями книга с илюстрации им вж. ои, онй, оно именйтельиый: ~ падёж гром, именителен падеж ИНА И йменио частица именно, тъкмо, точно; ~ здесь точно тук; —• сегодня, а не завтра именно днес, а не утре; я обращаюсь — к вам обръщам се именно към вас; мне нужна ~ эта кнйга трябва ми тъкмо (точно) тази книга имё|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. кого-что имам; ~ть машйну имам лека кола; ~ть большую библиотёку имам богата библиотека (много книги); —ть друга имам приятел; не —ть де- тёй нямам деца; —ть опыт имам опит; стол — ет круглую форму масата има кръгла форма (е кръгла); комната ~ет два окна стаята е с 2 прозореца; бассёйн —л двести мётров длины басейнът беше дълъг 200 метра; ~ть влияние имам влияние; —ть намёрение имам намерение; не ~ть возражёний нямам възражения О ~ть дело с кем-чем имам работа с някого-нещо; — ть мёсто става, случва се; —ть в виду кого-что имам пред вид някого-нещо имё|| ться, -ется, -ются несв. има; намира се; в библиотеке ~ются кнйги по медицине в биб- лиотеката има книги по медицина йми вж. онй империализм, -а м империализъм империалистически ий, -ая, -ое, -ие импе- риалистически; ~ие государства империалисти- чески държави импорт, -а м (против, экспорт) внос, импорт; — товаров внос на стоки; — сырья внос на су- ровини имуществу о, -а с имущество, имот; лйчное, колхозное, общёственное —о лична, колхозна, обществена собственост; —о школы, завода имуществото на училището, на завода; (не)двй- жимое ~о (не)движим имот; опись ~а опис на имуществото имя, ймени, мн. имена, имён, именам с име; жёнское, мужское — женско, мъжко име; дать ребёнку ~ Пётр нарека детето Петър; ~ дёвочки — Мария името на момичето е Мария; называть по ймени обръщам се (към някого) на име; знать всех по именам познавам всички по имена О ~ существительное, прилагательное грам. съществително, прилагателно име; ймени кого-чего: парк ймени Горького парк «Горки»; театр ймени Кирова театър «Киров»; канал ймени Москвы каналът «Москва»; во ~ кого- чего в името на някого-нещо; во — дружбы в името на дружбата; во — мира во всем мйре в името на мира в целия свят; на ~ кого на име- то на някого; на ваше — пришла посылка на ваше име е получен колет; заявлёние на — ди- ректора заявление до директора; от ймени кого от името на някого; говорйть от ймени отца говоря от името на баща си иначе нареч. иначе, инак, другояче; сдёлать, написать — направя, напиша другояче О ~ говоря с други думи; так йли ~ така или иначе 93
ИНД иск индивидуальн|| ый, -ая, -ое, -ые индивидуален; — ые особенности, свойства индивндуални особености, свойства; — ый план индивидуален план; —ое обслуживание индивидуално об- служване йне|| й, -я м скреж, слана; —й покрыл де- ревья по дърветата има скреж инженер, -а, мн. -ы, -ов м инженер; военный — военен инженер; —-строитель строителен инже- нер; работать —ом на заводе работя като инженер в завода инициатив!! а, -ы ж инициатива; проявить — у в работе прояви инициатива в работата; сде- лать что по собственной — е направя нещо по собствена инициатива иногда нареч. понякога; — он приходил к нам понякога той идваше при нас; — мы встре- чаемся срещаме се понякога иной, иная, иное, иные мест, друг, различен; найти иное решение намеря друго решение; приобрести — вид придобия друг вид иностран|| ец, -ца м чужденец; гостиница для — цев хотел за чужденци ииостранн|| ый, -ая, -ое, -ые чужд, чужде- странен; — ые языки чужди езици институт, -а м институт; сельскохозяйствен- ный — селскостопански институт; научно- исследовательский — научноизследователс- ки институт; — русского языка институт по руски език; — болгарского языка институт за български език; поступать в — кандидатству вам в институт; поступить в — постъпя в ин- ститут; учиться на первом курсе —а студент съм първи курс; закончить — завърша институт инструкции я; -и ж инструкция; подробная —я подробна инструкция; давать, получать —ю давам, . получавам инструкция; действо- вать по —и действувам според- (съгласно) инструкцията инструмент, -а м инструмент; молоток, пи- ла, топор — — ы чукът, трионът и брадвата са инструменти; пианино, скрипка, гитара — музыкальные —ы пианото, цигулката и кита- рата са музикални инструменти интеллигенции я, -и ж интелигенция; совет- ская — я съветска интелигенция интервью неизм. с интервю; дать, взять — дам, взема интервю; получить — у кого интервюирам някого; газета опубликовала — журналиста с космонавтами вестникът пуб- ликува интервюто на журналиста с космо- навтите интерес, -а м I (мн. няма) интерес; про- являть — к делу проявявам интерес към работата; слушать доклад с (большим) —ом, без —а слушам доклада с (голям) инте- рес, без интерес; книга вызвала — читате- лей книгата предизвика интереса на чита- телите 2 (само мн.) интереса; защищать — ы государства защищавам интересите на дър- жавата; это делается в ваших —ах това се прави във ваш интерес; в государствен- ных — ах в интерес на държавата интересно нареч. интересно; — рассказы- вать разказвам интересно интерёсн|| ый, -ая, -ое, -ые; интерес |ен, -на, -но, -ны интересен; —ый рассказ, фильм интересен разказ, филм; этот спектакль ин- тересен для детей този спектакъл е интересен за деца(та); ничем не —ый с нищо не е инте- ресен интерес!! овать, -ую, -уешь, -уют несв. (св. заинтересовать) кого интересувам; его —ует народная музыка той се интересува от народна музика; что вас —ует? от какво се интересувате? интерес!! оваться, -уюсь, -уешься, -уются несв. (се. заинтересоваться) кем-чем инте- ресувам се; —оваться искусством, политикой интересувам се от изкуство, от политика интернационально ый, -ая, -ое, -ые интер- национален, международен; —ая солидар- ность трудящихся международна солидар- ност на трудещите се информации я, -и ж информация; дать —ю в газете дам информация във вестника; получить точную —ю получа точна инфор- мация; бюро технической —и бюро за тех- нически информация искать, ищу, ищешь, ищут несв. кого-что 1 търся, диря; — ключ, книгу на полке, тро- пинку в лесу търся ключа си. книга на поли- цата, пътека в Герата 2 също чего търся; — помощника търся помощник; — защиты търся защита; — повода търся повод О — глазами кого-что търся с очи някого-нещо исключа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. исключить) кого-что (против, включать в 1 знач.) изключвам; —ть кого из школы, из института изключвам някого от училище, от института исключении е, -я с изключение; делать — е для кого правя изключение за някого; нет правил без — й няма правила без из- ключение; в виде —я вам разрешили сда- вать экзамен второй раз по изключение ви е разрешено да се явите още веднаж на из- лит (а) О все без —я всички без изключение; за —ем кого-чего с изключение на някого- нещо; составлять ~е правя изключение исключ|| йть, -у, -йшь, -ат св. (несв. ис- ключать) кого-что (против, включить в 1 знач.) изключа; —йть кого из списка, из кружка изключа някого от списъка, от кръжока йскренн|| ий, -яя, -ее, -ие; йскрен(ен, -на, -но, -ны искрен; —ий человек искрен човек; 94
иск ист и —ее признание искрено признание; —яя дружба искрена дружба искренно, искренне нареч. искрено; — рад вашим успехам искрено се радвам на вашите успехи искусственн|| ый, -ая, -ое, -ые (против. естественный) изкуствен; —ые цветы изкуст- вени цветя; —ое освещение изкуствено ос- ветление; платье из —ого шёлка рокля от изкуствена коприна; —ый спутник Земли изкуствен спътник на Земята искусств|| о, -а с изкуство; народное ~о на- родно изкуство; произведение —а произве- дение на изкуството; владеть —ом воспи- тания владея изкуството да възпитавам; показать своё —о в танцах покажа умението си да танцувам; букет составлен с большим —ом букетът е подбран с голямо изкуство испачка|| ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. пач- кать) кого-что зацапам, замърся; —ть платье зацапам роклята испечь, испе|ку, -чёшь, -кут, мин. испёк, испекл|а, -б, -й св. (несв. печь II) что изпе- ка, опека; — пирожки изпека пирожки исполнении е, -я с изпълнение О привести в —е привела в изпълнение исполнйтельнН ый, -ая, -ое, -ые изпълни- телен; ~ый комитет (исполком) изпълнителен комитет (изпълком) исполнить, испблн|ю, -ишь, -ят св. (несв. исполнять) что изпълня; — приказ изпълня заповедта; — танец изпълня танц испблнН йться, -ится, -ятся св. (несв. ис- полняться) 1 изпълня се, осъществя се, сбъд- на се; —ились его надежды сбъднаха се надеждите му; желание моё ~ ил ось моето желание се сбъдна 2 навърша се; — ил ось сто лег со дня рождения писателя навършиха се 100 години от рождението на писателя 3 безл. кому навърша; ему —илось сорок лет той навърши 40 години исполни|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. ис- полнить) что изпълнявам; —ть поручение изпълнявам поръчение; —ть роль изпълня- вам роля исполняН ться, -ется, -ются несв. (св. ис- полниться) 1 изпълнявам се, осъществявам се, сбъдвам се 2 навършвам се 3 безл. кому навършвам; мне —ется двадцать лет на- вършвам 20 години использовании е, -я с използване использовать, испбльзу|ю, -ешь, -ют несв. и св. кого-что използвам; ~ опыт передовых рабочих използвам опита на челните работни- ци; ~ технику в сельском хозяйстве използ- вам техника в селското стопанство испбльзН оваться, -уется, -уются несв. из- ползва се; металл —уется в промышлен- ности металът се използва в промишлеността испбрП тйть, -чу, -тишь, -тят св. (несв. портить) кого-что разваля; изхабя; —тйть часы разваля часовника; —тйть ребёнка плохим воспитанием разваля детето с лошо възпитание испбртН йться, -ится, -ятся св. (несв. пор- титься) развали се; замок —ился бравата се развали; у него —ились зубы развалиха му се зъбите исправ|| ить. -лю, -ишь, -ят св. (несв. ис- правлять) что поправя; — ить ошибку попра- вя грешката; издание второе, —ленное и дополненное издание второ, поправено и допълнено; —ить замок поправя бравата исправля|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. исправить) что поправим; —ть ошибки по- правим грешки (те) испуга|| ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. пугать) кого изплаша, уплата; ты появился неожи- данно и —л меня ти се появи неочаквано и ме изплаши испуга|| ться, -юсь, -ешься, -ются св. (несв. пугаться) кого-чего и без доп. изплаша се, уплата се; —ться собаки уплата се от кучето испытании е, -я с I изпитване, изпробване; изпитание; самолёта изпробване на самолета; провести —е проведа изпитание 2 изпитание; болезнь матери была для него тяжёлым —ем болестта на майка му бете тежко изпитание за него испыта|| ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. ис- пытывать) что 1 изпитам, изпробвам; —ть самолёт изпробвам самолета 2 изпитам; — ть нужду изпитам нужда испытыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. испытать) что I изпитвам, пробвам; —ть са- молёт изпробвам самолета 2 изпитвам; —ть гордость, удовольствие, страх изпитвам гордост. удоволствие, страх исследовании е, -я с изследване исслёдП овать, -ую, -уешь, -уют несв. и св. что изследвам, проучвам / проуча; —овать законы природы изследвам законите на прнродата истин|| а, -ы ж истина; узнать — у науча истината историк, -а м историк исторически ий, -ая, -ое, -ие исторически; —ие сведения, факты исторически сведения, факта; —ий документ исторически документ истбри|| я, -и ж история; —я СССР исто- рия(та) на СССР; —я Болгарин история(та) на България; изучать —ю изучавам история; учитель, учебник, урок —и учител, учебник, урок по история; —я человечества, литературы, музыки история на човечеството, на литерату- рата, на музиката О войти в —ю вляза в ис- торията; sfo событие войдёт в ~ю това събитие ще влезе в историята 95
ист КАК источник, -а м 1 извор; минеральный ~ минерален извор; пить воду из ~а пия вода от извора 2 йзточник, извор; книга —— знаний книгата е източник на знания истра|| тить, -чу, -тишь, -тят св. (несв. тра- тить) что изхарча; ~тить все деньги изхарча всичките (си) пари исчеза|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. ис- чезнуть; против, появляться в I знач.) изчез- вам, изгубвам се исчезновении е, -я с изчезване исчёзи|| уть, -у, -ешь, -ут, мин. исчез, исчёзл | а, -о, -и св. (несв. исчезать; против, появиться в I знач.) изчезна, изгубя се; к утру туман ис- чез сутринта мъглата се разсея; он исчез в толпе той се изгуби в тълпата итак съюз и тъй, и така, значи, следователно; —, все решено и тъй, всичко е решено; мы уезжаем и така, ние заминаваме итог, -а м резултат, равносметка; —и раз- вития народного хозяйства за год резултати от развитието на народното стопанство за една година; —и переговоров между двумя госу- дарствами резултати от преговорите между двете държави; подводить •— правя равносметка их мест. I вж. онй 2 неизм. техен (тяхна, тяхно, техни), им; их книги техните книги; их комната тяхната стая; их отец баща им июл|| ь, -я м юли; жаркий ~ь горещ юли; приехать в —е дойда през юли; с —я по сентябрь от юли до септември включително июльск|| ий, -ая, -ое, -ие юлски июн|| ь, -я м юни; жаркий —ь горещ юни; приехать в —е дойда през юни; в —е сту- денты сдали экзамены през юни студентите взеха изпитите си июиьск|| ий, -ая, -ое, -ие юнски К к, ко (пред някои думи с две съгласни в началото: ко всем, ко лбу и т. н.) предлог с дат. п. I (куда?— посока) към, до; у; при; плыть к берегу плувам към брега; подойти к окну приближа се до прозореца; поставить стул к стене сложа стол до стената; поехать к брату замина при брат си; приходите к нам елате у нас; позвать к телефону повикам на телефона 2 (време) към; прийти к двенадцати часам дойда към 12 часа; приготовить отчёт к концу месяца подготвя отчет към края на месеца; к вечеру дождь прекратился привечер дъждът спря 3 (обект на действието) към, до, за; обратиться с вопросом к учителю обърна се с въпрос към учителя; письмо к другу писмо до приятеля (ми); любовь к Родине любовта към родината; готовиться к экзамену готвя се за излит кабнн|| а, -ы ж кабина; будка; —а самолёта кабината на самолета; войтй в —у лйфта вляза в асансьора кабинет, -а м кабинет; рабочий — учёного работният кабинет на учения; заседание в ~е директора заседание в кабинета на директора; ~ зубного врача зъболекарски кабинет; урок проходйл в физйческом ~е (в ~е фй- зики) урокът се провеждаше в кабинета по физика каблук, -а м (не бъркай с ток) ток (на обув- ка); широкий, низкий ~ широк, нисък ток; Каблук туфли на (высоких) ~ах, без ~6в обувки с (високи) токове, без токове кажд|| ый, -ая, -ое (мн. кажд | ые, -ых само със същ., които нямат ед. ч.— каждые сутки, или със същ., при които има числ.— каждые два часа) (ср. любой) I мест, всеки; ~ый человёк всеки човек; ~ый из участников со- циалистического соревнования всеки участник в социалистическото съревнование; на —ой улице на всяка улица; в ~ом доме във всеки дом; —ый год всяка година; ~ое утро всяка сутрин; —ый раз всеки път 2 като същ. кажд| ый, -ого м всеки; это знает ~ый това все- ки го знае () на —ом шагу на всяка крачка казаться, кажусь, каж | ешься, -утся несв. (св. показаться I) кем-чем и каким изглеждам; ~ ребёнком, стариком изглеждам като дете, като старец; ~ умным, весёлым, усталым изглеждам умен, весел, уморен; — моложе свойх лет изглеждам по-млад от годините си кажется вмети. д. струва (ми) се; като че ли; изглежда, май че; —, пойдёт дождь май че ще вали; он, —, знает этого человёка струва ми се, (че) той познава този човек как 1 нареч. как; ~ это сдёлать? как да направя това?; — вы сюда попали? как попад- нахте тук?; скажйте, ~ пройтй на набереж- ную? извинете, как да стигна до крайбрежната улица?; — вы живёте? как сте? 2 нареч. колко; ~ я рад вас вйдеть! колко се радвам, че ви виждам!; •— красив город! колко е хубав градът!; •— жаль, что он не пришёл колко жалко, че той не дойде 3 съюз сравн. като, както; красный ~ кровь червен като божур (кръв); снег блестйт — серебро снегът блести като сребро; говорю с вами ~ с другом говоря с вас като с приятел; он поступйл — чёстиый человёк той постъпи като честен човек 4 съюз, обикн. в състава на сложни съюзи: тогда как, в то врёмя как докато; после того как след като; с тех пор как откакто; перед 96
КАК КАП К тем как преди да; как только том като; прошёл уже год, ~ ои уехал вече мина (една) година, откакто е заминал; после того, ~ ушли гости, ои лёг спать след като гостите си отидоха, той си легна; прошло много лет с тех пор, ои кончил школу минаха много години, откакто той завърши училище О ~ будто като че ли как-нибудь нареч. никак (си), по някакъв начин; надо ~ выйти из затруднения трябва никак (си) да изляза от неловкого положе- ние; ои ~ найдёт нас той ще ни намерн някак каков, -а, -6, -ы мест, като сказ, какъв; ~ы ваше дальнейшие планы? какви са по- нататъшните ви планове? как|| бй, -ая, -бе, -йе мест. 1 какъв, кой; ~6й он человек? какъв човек е той?; ~йе кни- ги вы купйли? какви книги сте купили?; ~бй сегодня день? кой ден сме днес? в ~6м году ты приехал в этот город? (ти) коя година дойде в този град? 2 какъв, колко; ~ая иеожйданиая встреча! каква неочакваиа с ре- нта!; ~6е горе! какво нещастие!; ~бй ои умный человек! колко умен човек е той! ~йм ббра- зом по какъв начин; ни под ~йм вйдом по никой, никакъв начин какой-нибудь, какая-нибудь, какое-нибудь, какйе-нибудь мест, (не бъркай с какой-то) някакъв, какъвто и да е; я хочу посмотреть ~ спектакль искам да видя някакъв спектакъл; дайте мне какую-нибудь кнйгу дайте ми някаква книга какой-то, какая-то, какое-то, какйе-то мест, (не бъркай с какой-нибудь) някакъв, неизвестно какъв; к дому подошёл ~ человек към къщата се приближи някакъв човек; ему дали какое-то задание възложиха му някаква задача калеидарН ь, -я м календар; повесить -~ь иа стену закача календар на стената; отор- вать листок ~я откъсна лист(че) от календара камеин|| ый, -ая, -ое, -ые каменей; ~ый дом каменна къща; ~ые стены каменнн стени кам|| еиь, -ня, мн. -ни, -иёй м камък; попасть ~ием в окно счупя (стъклото на) прозореца с камък; твёрдый как ~еиь твърд като камък ф~ня на ~ие ие оставить от чего камък върху камък не оставя от нещо; подводные ~ии непредвидени препятствия, непредвидени преч- ки камерП а, -ы ж: ~а хранения гаров гарде- роб; сдать багаж в ~у хранения предам багажа сн на гардероб канал, -а м канал; оросительный ~ напоите- лен канал; ~ ймеии Москвы каиалът «Москва»; пароход идёт по ~у параходът. плува по ка- нала , , кандидат, -а м кандидат;. в< народные де- путаты СССР кандидат за народен депутат на СССР; ~ в члены партии кандидат-член на пар- тията; ~ в члены Политбюро кандидат-член иа Политбюро каийкулы, канйкул само мн. вакаиция; школьные, летние, зймиие ~ ученическа, лятна, зимиа ваканция; провести —- в деревне прека- рам ваканцията на село капиталйзм, -а м капитализъм капиталистйчес II ий, -ая, -ое, -ие капита- листически; ~ий строй капиталистически строй Канал им. Москвы 97 7-612
КАП КАТ капитан, -а м капитан; ои получил звание ~а произведен е в чин капитан; ~ артиллерии капитан от артилерията; ~ корабля капитан на кораб; ~ спортивной команды капитан на отбор капл|| я, -и. мн. кап |ли, -ель, -лям ж 1 капка; ~я росы, воды капка роса, капка вода; дождь падал крупными ~ями дъждът валеше на едри капки 2 (само мн.) капки; сердечные ~и капки за сърце; принимать ~и от кашля вземам капки против кашлица О ~я в море капка в морето, нищо; похожи как две ~и воды приличат си като две капки вода Капуста кап$гст|| а, -ы ж зеле; кислая —а кисело зеле; кочан ~ы зелкафцветная —а карфиол карандаш, -а м молив; писать, рисовать ~6м пиша, рисувам с молив; простой ~ черен молив; цветные ~й цветни моливи карман, -а м джоб; внутренний — вътрешен джоб; пальто с ~ами палто с джобове; по- ложить деньги в ~ сложа парите в джоба си карт|| а, -ы ж карта; географическая ~а геог- рафска карта; —а мира, Европы, Азии карта на света, на Европа, на Азия; найти на -~е свой город намеря на картата своя град; игральные ~ы карти за игра; играть в ~ы играя на карти (/ раскрывать/раскрыть свой ~ы раз- кривам/разкрия картите си; ставить/поставить иа —-у что залагам/заложа на карта нещо картин || а, -ы ж картина; ~а известного художника картина на известен художник; писать —у рисувам картина; любоваться —ой весеннего леса любувам се на пролетната гора; представить ~ы далёкого прошлого представя си картини от далечното минало картбфел|| ь, -я (мн. няма) м картофи; выращивать ~ь отглеждам картофи; жареный ~ь пържени картофи; жарить, варйть ~ь пър- жа, варя картофи; ~ь в мундире варени не- белени картофи каса|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. коснуться) кого-чего I докосвам се, допирам се; ветки -~ются окна клоните опират в про- верена 2 засягам, отнасям се за; это меня ие -~ется това не ме засяга; разговор ~ется вашего товарища става дума за вашия приятел касс|| а, -ы ж каса; —а театра касата на театъра; получйть деньги в -~е получа парите си на касата; купйть билёт в ~е иа вокзале купя билет от касата на гарата; платйть деньги за покупку в ~у плащам за покупката на касата О сберегательная ~а спестовна каса Кастрюля кастрюл|| я, -и ж тенджера; ~я с супом тенджера със супа \ катани|| е, -я с I возене; ~е на лодке возене с лодка 2 пързаляне; фигурное ~е фигурно пързаляне катастроф || а, -ы ж катастрофа; потерпеть ~у катастрофирам; попасть в железнодорожную ~у претърпя железопътна катастрофа; на место ~ы прйбыл врач на мястото на катастро- фата пристигна лекар ката|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. I возя се; ~ться на лодке возя се с лодка 2 карам; Фигурное катание на коньках 98
KAT КВА К Каток Медео -~ться на велосипеде, на лыжах карам колело, ски; ~ться на коньках пързалям се с кънки кат|| ок, -ка м пързалка (за кънки); зимой мы часто ходим иа ~ок през зимата место ходим на пързалка(та) кафе неизм. с (не бъркай с кофе) кафе-слад- карница; молодёжное — младежка кафе-слад- карница; завтракать в — закусвам в кафе- сладкарница(та) кача|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. люлея се, люшкам се, клатя се; лодка ~ется на волнах лодката се люлее върху вълните; деревья ~лись от ветра дърветата се клатеха от вятъра качеств|| о. -а с качество; —о товара качест- во™ на стоката; ткань хорошего ~а доброка- чествена тъкан; бороться за ~о продукции боря се за качество на продукцията; проявить высо- кие моральные —а прояви високи морални ка- чества О в ~е кого-чего като, в качеството си на какъв каш|| а, -и ж каша; жидкая, густая ~а рядка, гъста каша; —а на молоке, молочная ~а каша с мляко; манная —а каша от грис; сварить ~у направя каша; съесть тарелку —и изям една чиния каша каш|| ель, -ля м кашлица; у него сильный ~ель той има силна кашлица кашля|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. кашлям; сильно ~ть силно кашлям; ~ть от простуды кашлям от настинка кают|| а, -ы ж каюта; ~а капитана каютата на капитана; ехать в '-а первого класса пътувам в каюта първа класа квадрат, -а м квадрат; двор имёл форму —а дворът имаше квадратна форма квадратн|| ый, -ая, -ое, -ые квадратен; ~ый стол квадратна маса; комната ~ой формы квадратна стая квартал, -а л 1 (ср. район във 2 знач.) квар- тал; новые —ы города нови квартали на града; ои живёт в соседнем —е той живее в съседния квартал 2 тримесечие; план работы на первый ~ план за работата през първото тримесечие; во втором ~е през второто тримесечие квартир!! а, -ы ж квартира; апартамент; большая —а голям апартамент; ~а из двух комнат на втором этаже двустйен апартамент Новые кварталы города 99 7*
кви КЛЕ на втория етаж; с паровым отоплением, с горячей водой апартамент с парно (отопле- ние), с топла вода; отдельная самостояте- лен апартамент; коммунальная ~а квартира с общи сервизни помещения; кооперативная ~а собствен апартамент; получить ~у получа жи- лище; переехать на другую ~у преместя се в друго жилище; сдавать ~у давам квартира под наем « квитанций я, -и ж квитанция, разписка, бе- лежка; багажная ~я багажна разписка кем вж. кто кива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. кивнуть) кому кимам, кимвам; ^ть в знак согласия ким- вам в знак на съгласие кивн|| уть, -у, -ёшь, -ут св. (несв. кивать) кому кимна; ~уть головой кимна с глава килограмм, га, мн. -ы, -ов и килограмм м килограм; купить ~ сахару и пять —ов муки купя (един) килограм Захар и 5 килограма брашно километр, -а м километър; пройтй два —а нзмина 2 километра; остановиться в трёх —ах от города спра на 3 километра от града; поезд идёт со скоростью сто — ов в час влакът се дви- жи със 100 километра в час кино неизм. с кино; артисты — киноартисти; успехи советского — успехи иа съветското ки- но; идтй/пойтй, ходить в — отивам/отида, ходя на кино; купйть билёт в — купя билет за кино кино... първата част на сложна думи: кино- артист киноартист; киножурнал кинопреглед; киноискусство киноизкуство; кинокомедия кино- комедия; кинофильм филм кинотеатр, -а м кино, кинотеатър; летний — лятно киио; пойти в — отида в киното; по- строили новый — построиха нов кинотеатър; мы встретились у —а срещнахме се пред киното киоск, -ал будка, павилион; газетный — вест- никарска будка; книжный — павилион за книги; купйть сигареты в — е купя цигари от будката кип || ёть, -йт, -ят несв. ври, кипи; вода, моло- ко —йт водата, млякото ври; чайник уже — йт чайникът вече ври кипя|| тйть, -чу, -тишь, -тят несв. что възваря- вам, сварявам; —тйть воду, молоко, чай сваря- вам вода, мляко, чай кирпйч, -а м тухли, тухла; красный — червени тухли; дом из —а къща от тухли; поднять с землй — вдигна от земята една тухла кирпйчн|| ый, -ая, -ое, -ые тухлен; ~ый дом тухлена къща; ~ая стена тухлена стена кисел И ь, -я м кисел; яблочный ~ ь кисел от ябълки кислород, -а м кислород; дышать ^ом дишам кислород кйсл|| ый, -ая, -ое, -ые кисел; ~ое яблоко кисел а ябълка; ~ая капуста кнсело зеле; ~ое молоко кнсело мляко; ~ые щи чорба от месо и кисело зеле кист|| ь I, -и, мн. -и, -ёй ж 1 китка (на ръката); правой, левой рукй китка на дясната, на Кисть ирааой руки Кисть винограда лявата ръка 2 грозд; кичур; ~ь винограда чепка грозде кист|| ь II, -и, мн. -и, -ёй ж (не бъркай с щёт- ка) четка (за рисуване, боядисване) кит, -а м кит; охбта иа ~6в лов иа китове кладбищ|| е, -а с гробиша; старое ~е стари гробища; на этом ~е похоронены егб родители в тези гробища са погребани родителите му класс, -а м 1 класа; рабочий — работническа класа 2 клас; ученики первого ~а ученнци от първи клас; учиться в седьмом ~е в седми клас съм; кончить десятый ~ завърша десетн клас 3 клас, класна стая; светлый, простор- ный ~ светла, просторна класна стая; войти в — вляза в класната стая; выйти из —-а изляза от клас 4 клас, разред; ~ рыб клас риби 5 класа; каюты первого, второго ~а каюти първа, втора класа классов!! ый, -ая, -ое, -ые класов; ~ая борь- ба класова борба; ~ое общество класово об- щество; ~ые противоречия класови противо- речия класть, клад|у, -ёшь, -ут, мин. клал, клал)а, -о, -и несв. (св. положить) кого-что слагам, поставим; ~ ребёнка в кровать слагам детето да спи; ~ деньги в карман слагам пари в джоба си; —- руку на плечо слагам ръка на рамото (му); ~ сахар в чай слагам захар в чая О ~ кого в больницу настанявам някого в бол- ница кле|| й, -я м лепило клён, -а м клен; явор; посадить в парке ~ы засади в парка кленове кленов|| ый, -ая, -ое, -ые клёнов; яворов; ~ый лист кленов лист 100
КЛЕ кол к клётк|| а, -и, мн. клёт|ки, -ок, -кам ж 1 клет- ка; кафез; лев в —-е лъв в клетка; выпустить птицу из -~и пусна птицата от кафеза 2 квадрат, каре; тетрадь в ~у карирана тетрадка; юбка в ~у пола на карета клиент, -а м клиент; быстрое обслуживание ~ов бързо обслужване на клиеитите климат, -а м климат; морской, жаркий, холод- ный ~ морски, горещ, студен климат; страна с умеренным ~ом страна с умерен климат клуб, -а м клуб; заводской —' заводски клуб; пойти в ~ на концерт отида в клуба на кон- церт; в ~е состоится лекция в клуба ще има лекция клубнйк|| а, -и (мн. няма) ж (не бъркай с Клубника ягода) градинска ягода: выращивать ~у от- глеждам ягоди; варенье нз ~и сладко от ягоди клубнйчн|| ый, -ая, -ое, -ые ягодов; ~ое ва- ренье сладко от ягоди клумбЦ а, -ы ж (не бъркай с грядка) леха (цветна); на ~ах в саду цветут розы по лехите в градината цъфтят рози клюв, -а м клюн, човка; острый ~ остра чов- ка; ~ орла клюнът на орела клюкв|| а, -ы (мн. няма) ж клюква (северни червени боровинки)-, кисель из ~ы кисел от клюква ключ, -а м ключ; ~ от квартиры, от шкафа ключ от апартамента, от шкафа; открыть дверь —-6м отключа вратата; закрыть комнату на — заключи стаята клятв|| а, -ы ж клетва; —а в любви, в дружбе клетва в любов, в приятелство; дать ~у дам клетва; нарушить —у престъпя клетвата си кнйг|| а, -и ж книга; толстая, интересная —а дебела, интересна книга; детские —и детски книги; —а с иллюстрациями книга с илюстра- ции; раскрыть, закрыть —у отворя, затворя книгата; читать, писать —у чета, пиша книга; в —-е двести страниц книгата има 200 страни- ци О ~а жалоб и предложений (жалобная —а) книга за похвали и оплаквания кнйжк|| а, -и, мн. кнйж | ки, -ек, -кам ж книж- ка (не: хартийка); детская —а детска книжка () записная —а бележник, тефтерче кнйжн|| ый, -ая, -ое, -ые книжен; — ый мага- зин книжарница (за-книги): —ая полка рафт, етажерка за книги ко вж. к ков|| ёр, -ра м килим; красивый, цветной ~ёр красив, цветен килим когда 1 нареч. кога; — вы будете дома? кога ще си бъдете в къщи?; — он приедет? той кога ще пристигне?; не помню, —- это было не си спомням кога беше това 2 съюз когато; — он проснулся, было ещё темно когато той се събу- ди, беше още тъмно; — дождь кончился, все пошлй за грибами когато дъждът спря, всички отидоха за гъби когда-нибудь нареч. (не бъркай с когда-то) някога; един ден; — я расскажу об этом някога ще разкажа за това когда-то нареч. (не бъркай с когда-нибудь) някога; — мы были знакомы някога ние се по- знавахме; —- он жил в деревне някога той жи- вееше иа село кого вж. кто кое-как нареч. 1 как да е, надве-натри; он всё делает — той всичко прави как да е 2 едва- едва, с мъка; я — добрался до дому едва стиг- нах до дома кож|| а, -и ж (не бъркай с мех) кожа; глад- кая, грубая —а гладка, загрубяла кожа; —а лица и рук кожата на лицето и ръцете; чемодан из —и кожен куфар кожан || ый, -ая, -ое, -ые (не бъркай с мехо- вой) кожен, направен от лицева кожа; —ая обувь кожени обувки коз|| а, -ы, мн. козы, коз, козам ж коза колбас|| а, -ы, мн. колбасы, колбас ж садам; купйть полкило — ы купя половин кило садам; к завтраку подали сыр и —у за закуска серви- раха кашкавал и садам колготЦ ки, -ок мн. чорапогащи колебании е, -я с 1 трептене, люлеене; —е пла- мени трептенето на пламъка 2 колебание; ис- пытывать —е изпитвам колебание колебаться, колёбл | юсь, -ешься, -ются несв. 1 (само 3 л.) клати се, люлее се; пламя колеб- лется пламъкът се люлее; лйстья колебались от ветра листата се люлееха от вятъра 2 (само 3 л.) колебае се; температура воздуха колеблет- ся от пяти до семнадцати градусов температура- та на въздуха се колебае от 5 до 17 градуса 3 колебая се, двоумя се; он долго колебался, прежде чем дал согласие той дълго се колеба, преди да се съгласи колен|| о, -а, мн. -н, -ей и колен, -ям с коляно; согнуть ногу в —'е свия крака си в коляното; стать на ~ и коленича; трава по —-о трева до колене; платье до колен рокля до коленете; 101
кол ком положить сумку на ~и сложа чантата на коле- нете сн; мать посадила ребёнка к себе на ~и майката сложи детето в скута си колес|| 6, -а, мн. колёса, колёс с (не бъркай с велосипед) колело; колёса автомобиля колела- та иа автомобиле количеств|| о, -а с количество; ~о воды в бассейне количеството на водата в басен на; большое ~о студентов голям брой студенти; мы увеличили ~о продукции увелнчихме про- дукцията , , коллектив, -а м колектив; завода, ин- ститута колективът на завода, на института; учительский, студенческий ~ учителски, ciy- дентски колектив; совет трудового съ- вет на трудовия колектив коллектйвн|| ый, -ая, -ое, -ые колектнвен; ~ое хозяйство колективио стопанство: —-ая работа колективиа работа коллёкциЦ я, -и ж колекция, сбирка; ~я кар- тин сбирка от картини; ~я почтовых марок колекция от пошенски марки; собирать —-ю пра- вя колекция, колекционирам кол6д|| ец, -ца м кладенец; рыть ~ец копая кладенец; доставать вбду из —-ца вадя вода от кладенеца колокол, -а, мн. -а, -бв м камбана; ~а церкви черковин камбани; раздались звуки ~а чу се камбанен звън колоииальн|| ый, -ая, -ое, -ые колониален; ~ые страны колониални страни кол6ни|| а, -ы ж 1 колона; дом, зал с ~ами къща, зала с колони 2 колона; ~а автомашин колона автомобили; идти в ~е, —-ами вървя в колона, иа колоии Колос колос, -а, мн. колось|я, -ев м клас; спелый ~ зрял клас; колосья ржи класове на ръж колоть, колю, кол | ешь, -ют несв. что цепя; чупя; троша; чукам; дрова цепя дърва; —- орехи чупя орехи колхоз, -а м колхоз; передовой ~ челен кол- хоз; председатель ~а председателят на кол- хоз (а); работать в ~е работя в колхоза колхозник, -а м колхозник; собрание ~ов събрание на колхозииците колхозниц|| а, -ы ж колхозничка Колхозное поле колхбзиН ый, -ая, -ое, -ые колхозен; ~ые поля колхозии полета; ~ый клуб колхозен клуб кольц|| 6, -а, мн. кольца, колец, кольцам с пръстен, халка; золотое златен пръстен; обручальное ~о халка; носить ~б на левой ру- ке нося пръстен на лявата си ръка ком вж. кто команд!! а, -ы ж 1 команда; дать ~у дам ко- манда; стрелять по ~е стрелям по команда; слушать ~у офицера слушам командата на офицера 2 комаидуване; отряд под —-ой офицера отряд под командуването на офицера; принять ~у поема командуването 3 екипаж; ~а. военного корабля екипаж на военен кораб 4 отбор, тим; футбольная ~а футболен отбор; лыжников, лыжная ~а ски-отбор командир, -а м командир; полка коман- дирът иа полк(а); —- подводной лодки коман- дир на подводница; приказ —-а заповед(та) на командира; он назначен —-ом отряда той е наз- начен за командир на отряда 102
ком кон к командировки а, -и, мн. командиров | ки, -ок, -кам ж командировка; научная —-а научна командировка; —-а на завод командировка в завода; ехать в —у заминавам в командиров- ка командовани|| е, -я с чем командуване; — е отрядом командуване(то) на отряда; при- нять на себя —е поема командуването команд!! овать, -ую, -уешь, -уют несв. 1 командувам, издавам команда; офицер —-ует: «Вперёд!» офицерът командува: «Напред!» 2 чем командувам; —овать полком, армией командувам полк, армия комар, -а м комар; в сырых местах много — 6в във влажните места има много комари комбайн, -а м комбайн; картофелеуборочный — комбайн за прибиране на картофи; убирать Комбайн рожь —ом прибирам ръжта с комбайн; работать в поле на —е работя в полето на ком- байн; при добыче угля используют —ы при доби- ва на въглища се използват комбайни комбинат, -а м комбинат; — бытового об- служивания комбинат за битово обслужване; молочный — млекокомбинат комёдн|| я, -и ж комедия; —я в двух действиях комедия в 2 действия; писать —и и драмы пиша комедии и драми; смотреть в кино новую —ю гледам нова кинокомедия комйссиЦ я, -и ж комисия; избирательная —я избирателиа комисия; —я по контролю над атомной энергией комисия за контрол върху атомната енергия; избрать, назначить —ю из- бера, назнача комисия комитет, -а м комитет; Центральный Комитет КПСС (ЦК КПСС) Централният Комитет на КПСС (ЦК на КПСС); Комитет защиты мира Комитет за защита на мира; районный, город- ской, областной — партии районен, град- ски, областей комитет на партията; партийный — завода заводски партиен комитет; — ком- сомбла комсомолски комитет; профсоюзный профсьюзен комитет, профкомитет коммунизм, -а м комунизъм; строительство — а строителството на комунизма; переход от социализма к —у преход от социализъм към комунизъм коммунист, -а м комунист коммунистически ий, -ая, -ое, -ие комунисти- чески; —ая партия комунистическа партия; международное — ое движение международно комунистическо движение; ~ое отношение к труду комунистическо отношение към труда коммунйсткЦ а, -и, мн. коммунист | ки, -ок, -кам ж комунистка комнатЦ а, -ы ж (не бъркай със стая) стая; светлая, просторная —а светла, просторна стая; квартира из трёх комнат тристаен апартамент; убрать — у разтребя стаята композитор, -а м композитор; оперы извест- ного — а опери на известния композитор компот, -а м компот; — из яблок и вишен компот от ябълки и вишни комсомол, -а м комсомол; вступйть в — вляза в комсомола комсомол!! ец, -ьца м комсомолец; стать — ьцем стана комсомолец комсомблк|| а, -и, мн. комсомол |ки, -ок, -кам ж комсомолка комсомольски ий, -ая, -ое, -ие комсомолски; — ий билёт комсомолска членска книжка; — ие бригады комсомолски бригади; —ое со- брание комсомолско събраиие кому вж. кто конверт, -а м плик; — с маркой плик с марка; написать адрес на —е напиша адреса върху Конверт плика; вынуть письмо из —а извадя писмото от плика конгресс, -а м (ср. съезд) конгрес; Все- мйрный — сторонников мира Световен кон- грес на прнвържениците на мира; делегаты —а делегати на конгреса; участвовать в — е участвувам в работата на конгреса; быть на международном —е врачей присъствувам на Международния конгрес на лекарите кондйтерск|| ий, -ая, -ое, -ие сладкарски; — ие изделия сладкарски изделия; —ая фабрика фабрика за сладкарски изделия кон|| ёц, -ца м (не бъркай с нитка; против. начало) край; острый —ёц иглы острият край на иглата; —ёц лёта, месяца, недели, занятий край на лятото, на месеца, на седмицата, на занятията; —ёц стихотвсосимя, доклада край на стихотворението, на доклада; дойти до — ца улицы стигна края на улицата; вернуться в — цё недёли върна се към края на седмицата; прочитать книгу от начала до —ца прочета книгата от край до край £> без —ца няма край; оий без —ца спорят споровете им нямат край; в —цё —цбв в края на краищата, най-после; его долго ждали, в —цё — цов он 103
кон КОР пришёл дълго го чакаха, най-после той дойде; приближаться/ приблизиться, подходить/по- дойти к ~цу свършвам се/свърша се, наближа- вам/наближа края; работа приближается к ~цу работата е към края си; лето подошло к ~цу лятото е към края си; класть/положйть ~ёц чему слагам/сложа край на нещо конечно 1 вметн. д. разбира се; вы, правы разбира се, вие сте прави; он рад приезду сына разбира се, той се радва’на пристигането на сина си 2 частица разбира се, не ще и дума; вы любите читать? обичате ли да четете?— разбира се конкурс, -а м конкурс; ~ пианистов конкурс за пианисти; участвовать в ~е участвувам в конкурса; объявить ~ на лучший рассказ обявя конкурс за най-добър разказ; посту- пйть в университет по ~у вляза в университета с конкурс; вне ~а извън конкурса, с предимст- во консёрв|| ы, -ов мн. консерва; мясные, рыб- ные, фруктовые ~ы месни, рибни, плодови кон- серви; открыть банку ~ов отворя консерва конституции я, -и ж конституция; Конститу- ция СССР Конституцията на СССР; День Кон- ституции СССР Денят на конституцията на СССР консул, -а м консул; советский ~ в Пловдиве съветският консул в Пловдив консульств!! о, -а с консулство; болгарское ~о в Ленинграде българското коисулство в Ленинград; обратиться в ~о обърна се към консулството консультации я, -и ж консултация; обратить- ся к врачу за ~ей обърна се към лекар за консултация; получйть ~ю адвоката получа консултация от адвокат; юридическая ~я юридическа консултация контролйрИ овать, -ую, -уешь, -уют несв. (св. проконтролировать) кого-что контролирам; ~ овать работу библиотеки, магазина контро- лирам работата на библиотеката, на магазина контрол|| ь, -я м контрол; общественный, государственный ~ь обществен, държавен контрол; ~ь за качеством продукции контрол върху качеството на продукцията; работать под ~ем мастера работя под контрола на майс- тора; брать/взять под ~ь кого-что вземам/ взема под контрол, контролирам някого-нещо контрбльн|| ый, -ая, -ое, -ые контролен; ~ая комиссия контролна комисия; ~ая ра- бота по математике класно по математика конференции я, -и ж конференция; междуна- родная, партийная ~я международна, партий- на конференция; ~я учителей конференция на учителите конфет!! а, -ы ж бонбон; вкусные ~ы вкусни (хубави) бонбони; коробка конфет кутия бонбони; дать ребёнку ~у дам на детето боибон концерт, -а м концерт; современной му- зыки концерт съвременна музика; известной певйцы концерт иа известна певица; пойти на ~ отида на концерт; билёт на —- билет за концерт; посещать ~ы посещавам концерти; давать ~ы изнасям концерти; для фортепьяно с оркест- ром концерт за пиаио и оркестьр конча|| ть, -ю, -ешь -ют несв. (св. кончить) что 1 чем и с инф. (против, начинать) свършвам, завършвам, привършвам; ~ть работу, разго- вор, чтёиие свършвам работата, разговора, четенето; ~ть занятия в три часа завършвам занятията в 3 часа 2 завършвам; ~ть школу, институт завършвам училище, институт; он ~ет университет в будущем году той завършва уни- верситета догодина конча|| ться, -ется, -ются несв. (св. кончиться; против, начинаться) свършва (се); лёто ~ется лятото свършва кбнч|| йть, -у, -ишь, -ат св. (несв. кончать) что 1 чем и с инф. (против, начать) свърша, завърша, привърша; ~ить уборку свърша по- чистването; ~ить строительство дома к весиё завърша строителството на сградата напролет; он ~ил писать и начал рисовать той свърши с писането и започна да рисува 2 что завър- ша кбнч|| иться, -ится, -атся св. (несв. кончаться; против, начаться) свърши (се); ~нлись кани- кулы ваканцията свърши кон|| ь, -я, мн. -и, -ёй м кон; сесть на ~я яхна коня коньк|| й, -бв мн. (ед. конёк, конька м) кънкй; кататься на ~ах пързалям се с кънкй копа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. выкопать) что копая; ровя; ~ть зёмлю, огород копая земя- та, зеленчуковата градина; ~ть яму, колодец копая яма, кладенец; ~ть картофель копая кар- тофи копёйк|| а, -и, мн. -и, копёек, -ам ж копейка; билёт в трамвае стоит три ~и трамвайният Копейка билет струва 3 копейки О до послёдней ~и до последна стотинка; без ~и без стотинка; не иметь ии ~и за душой нямам пукната па- ра кбпиЦ я, -и ж копие, прение; ~я чертежа, извёстной картины копие на чертеж, на известна картина; снять, сдёлать ~ю с докумёнта снема копие, извадя препис от документ кор|| а, -ы ж кора; бёлая ~а берёзы бялата кора на брезата; снять с дёрева ~у обеля кората от дървото 104
КОР кот к корабл|| ь, -я м кораб; военный — ь военен кораб; плыть на — ё пътувам с кораб; — й ухо- дят в море корабите излизат в морето кбр|| ень, -ня, мн. -ни, -ней м корен; — ни де- рева корените на дървото; —-ень слова ко- рен(ът) на дума(та); квадратный —ень квад- ратен корен коридор, -а м коридор; узкий, длинный — те- сен, дълъг коридор; —ы гостиницы коридорите на хотела; выйти из комнаты в — изляза от стаята в коридора; кабинет заведующего — по —у налево кабинетът на зав'ёждащия се намира вляво по коридора корйчнев|| ый, -ая, -ое, -ые кафяв; —ый цвет кафяв цвят; —ое платье кафява рокля корм, -а (-у) м фураж, храна; — для скота фураж за добитъка; дать корове —у дам на кра- вата храна кормить, кормлю, корм | ишь, -ят несв. (св. накормить) кого чем храня; — ребёнка кашей храня детето с каша; — больного с ложки храня болния с лъжица; — собаку, лошадей храня кучето, конете коробк|| а, -и. мн. короб | ки, -ок, -кам ж кутия; — а конфет кутия бонбони; —а из-под конфет кутия от бонбони; —а спичек кутия кибрнт коровII а, -ы ж крава; пасти —у паса кравата; Корова дать ~е сена дам на кравата сено; стадо коров стадо крави короткЦ ий, -ая, -ое, -ие; короток и короток, коротка, коротко, коротко и коротко, коротки, коротки и короткй; сравн. ст. короче (против. длинный) 1 къс; —ая палка къса тояга; —ие волосы къса коса; —ое платье къса рокля 2 (против, долгий) кратък; къс; — ий разговор кратък разговор; —ое совещание кратко съве- щание; —ие лётнне ночи къси летни нощи; сделать работу в —ий срок свърша работата за кратко време О —ая память у кого някой нма къса памет коротко, сравн. ст. короче нареч. 1 късо; — стричься подстригвам се късо 2 (на)кратко; — сообщить о своих делах накратко съобщя за своитс работи короче неизм. 1 сравн. ст. на короткий по-къс, по-кратък 2 сравн. ст. на коротко по-късо, по- кратко корреспондент, -а м кореспондент; — газеты «Известия» кореспондент на вестник «Извес- тия»; специальный — специален кореспондент кос|| а, -ы, вин. косу, мн. косы, кос ж (не бър- кай с волосы) плитка; длинная —а дълга плит- ка; заплетать косу сплитам косата си на плитка космйческ|| нй, -ая, -ое, -ие космически; —ое пространство космическо пространство; —ие по- лёты космически полети космонавт, -а м космонавт; первый — в ми- ре — Юрий Гагарин първият космонавт в света е Юрий Гагарин космос, -а м космос; изучение —а изучаване на космоса; полёты в — полети в космоса косн|| уться, -усь, -ешься, -утся св. (несв. касаться) кого-чего 1 докосна (се), допра се; — уться рукой стола докосна масата с ръка 2 засегна; —уться какой темы засегна някаква тема кост|| ёр, -ра м огън, клада; развести —ёр наклада огъи; сидеть у — ра седя край огъня; варить рыбу на — рё варя риба на огъня кост|| ь, -и, мн. -и, -ёй ж кост, кокал; —и йог костите иа краката; перелом —и счупване на костта; у него широкая —ь той има едър кокал; вынуть из рыбы —и извадя от рибата костите костюм, -а м костюм; мужской, жёнский — мъжки, дамски костюм; надёть — облека ко- Мужской костюм Женский костюм стюм; снять — съблека костюма; ходить в —е ходя с костюм; быть в —е с костюм съм; носить — нося костюм О национальный — национална носия; купальный — бански костюм котлёт|| а, -ы ж кюфте; мясные, рыбные, кар- тофельные —ы кюфтета от месо, от риба, от картофи; — ы из риса, из картофеля кюфтета от ориз, от картофи; жарить —ы пържа кюф- тета; отбивная —а пържола, котлет котбрН ый. -ая, -ое, -ые мест. 1 който; человёк, — ый вошёл в комнату човекът, който влезе в стаята; книга, —ая лежит на столе книгата, 105
КОФ КРЕ която е на масата; мальчик, родйтелей —ого я не знаю момчето, чиито родители не познавам; дом, в — ом мы живём къщата, в която живеем 2 кой; колко; —ую из этих книг ты возьмёшь? коя от кннгите ще вземеш?; —ый час? колко е часът?; в —ом часу ты придёшь? в колко часа ще дойдеш? кофе неизм. м (не бъркай с кафе) кафе; чёр- ный — чисто кафе; — no-турёцки турско кафе; — с молоком кафе с мляко, кафе-меланж; — со сливками кафе с каймак; — в зёрнах кафе на зърна; — растворимый без осадка нес-кафе; чашка ~ чаша кафе; мы выпили по чашке — пихме по едно кафе кофт|| а, -ы ж блуза, жилетка; шерстяная, вязаная —-а вълнена, плетена блуза; надеть тёплую — у облека топла жилетка; снять —у съблека жилетката; носить —у с юбкой нося пола и блуза; быть в ~е с жилетка съм кофточкЦ а, -н, мн. кофточ|ки, -ек, -кам ж блуза, блузка; шёлковая — а копринеиа блузка; надеть — у облека блуза; снять —у съблека блузата кошел|| ёк, -ька м портмоне; кожаный —ёк кожено портмоне; положить — ёк в карман ело- Кошелёк жа портмонето в джоба си; вынуть деньги из —-ька извадя пари(те) от портмонето кбшк|| а, -и, мн. кош | ки, -ек, -кам ж котка; — а ловит мышей котката лови мишки кра|| й, -я, предл. о -е, на -ю, мн. -я, -ёв м 1 край; ръб; —-й стола ръбът на масата; си- деть на — ю кровати седя на ръба на леглото; налить стакан до —ёв палея чашата догоре; жить на — ю города живея на края на града; уехать на —й света замина накрай света 2 край, страна, облает; в нашем — ю много лесов и озёр в нашия край има много гори и езера; птицы улетели в тёплые — я птиците отлетяха в топлите страни крайне нареч. край но. извънредно, твърде; я — удивлён крайно изиенадаи съм; — важно твърде важно крайн|| ий, -яя, -ее, -ие 1 краен, последен; в —ем окне горел свет крайният прозорец све- теше 2 силен, краен, извънреден; проявлять — ее беспокойство проявявам силно безпокойст- во; прийти в —ее волнение изпадна в силно вълнение; испытывать —юю нужду изпитвам крайна нужда (бедност) () в —ем случае в кра- ен случай; по —ей мере поне; я проживу в де- ревне по —ей мере месяц ще прекарам на село поне един месен кран, -ам 1 кран, чешма; открыть, закрыть — пусна, спра чешмата; вода течёт из —а водата тече от крана 2 кран; в порту работало много подъёмных —ов в пристанището работеха много подемни кранове красиво нареч. красиво, хубаво; писать — пиша красиво красйв|| ый, -ая, -ое, -ые; красив, -а. -о, -ы красив, хубав; —ый человек красив човек; —ое лицо красиво лице; —ые глаза хубави очи; —ые цветы красиви цветя кра|| сить, -шу, -сишь, -сят несв. (св. вы- красить и покрасить) что боядисвам; —сить крышу боядисвам покрива краск|| а, -и, мн. крас|ки, -ок, -кам ж боя; синяя, зелёная —а синя, зелена боя; масляная — а блажиа боя; типографская —а печатарско мастило; художник пишет акварельными —ами художникът рисува с водни бои краснёН ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. покрас- неть) почервенявам; изчервявам се, зачервявам се; осенью листья осины —ют есента листата на трепетликата почервеняват; руки —ют от холо- да ръцете почервеняват от студа; он —ет от стыда той се изчервява от срам к'раснЦ ый, -ая, -ое, -ые червей; —ый каран- даш червен молив; —ое знамя червено знаме; — ое вино червено вино; —ые цветы червени цветя; —ый пёрец червен пдпер () Красная площадь Червеният площад; Красная Армия ист. Червената армия; —ая строка нов ред красот|| а, -ы ж красота, хубост; —а при- роды красотата на природата красть, крад|у, -ёшь, -ут, мин. крал, крал | а, -о, -и неси. (св. украсть) кого-что крада; — деньги крада пари кратк|| ий, -ая, -ое, -ие; краток, кратка, крат- к|о, -и кратък; къс; —ий доклад кратък доклад; — ий словарь кратък речник; — ая биография кратка биография; выполнить работу в —ие сроки изпълня работата за (в) кратък срок; разговор был —им разговорът беше кратък О — ие прилагательные, — ие формы прила- гательных гром. кратки прилагателни кратко нареч. кратко, сбито; — отвётить от- говоря кратко кредит, -а л кредит; в — (покупать, прода- вать) (купувам, продавам) на кредит, на изпла- щане; продажа товаров в — продажба на стоки 106
Красная площадь в Москве Московский Кремль 107
КРЕ КРЕ Кремлёвские куранты на кредит; купйть телевизор в ~ купя телевизор на изплащане крем, -а м 1 крем; торт с ~ом торта с крем; ~ для рук крем за ръце 2 боя; чистить туфли ~ом почнствам обувките с боя кремлёвск|| ий, -ая, -ое, -ие кремълски; ~ие куранты часоврнкът на Кремъл кремл|| ь, -я м кремъл; башни Московского Кремля кулите на Московский Кремъл крёпк|| ий, -ая, -ое, -ие; крепок, крепка, крёпк | о, -и и крепки; сравн. ст. крепче 1 здрав, твърд; ~ая верёвка здраво въже; ~ий орёх твърд орех 2 здрав, як; ~ий и выносливый человёк здрав и издръжлнв човек; ~ий орга- низм здрав организъм; ~ое здоровье добро здраве 3 силен; ~ий чай силен чай; ~ий кофе снлно кафе; ~ое вино силно вино; ~ий з&пах силна миризма; ~ие напитки силин напитки крёпко, сравн. ст. крепче нареч. здраво, снлно; ~ связать вържа здраво; ~ пожать руку снлно (му) стисна ръката спать дълбоко спя крёпост|| ь, -и, мн. -и, -ей ж крепост; морская ~ь морска крепост; в городе сохранилась ста- 108
КРЕ КРЫ к рйнная — ь в града се е залазила древна крепост крепче неизм. 1 сравн. ст. на крепкий по- здрав, по-силен 2 сравн. ст. на крепко по-здраво, по-силно крёсл|| о, -а, мн. крёс|ла, -ел, -лам с кресло; фотьойл; кожаное, мягкое, удобное —о кожено, меко, удобно кресло; сесть в —о седна в кресло; сидеть в —е седя в кресло крест, -а м кръст ф Красный Крест Червен кръст крестьянин, -а, мн. крестьяне, крестьян м сёляннн; союз рабочих и крестьян съюз на ра- ботницнте и селяиите крестьянки а, -и, мн. крестьян | ки, -ок, -кам ж селянка крестьяиск|| ий, -ая, -ое, -ие селски крив|| бй, -ая, -бе, -ые; крив, крива, крив)о, -ы и кривы крив, нзкривен, извит; —ая линия крива лнння; дерево с — ым стволом дърво с изкрнвен дънер кризис, -а м криза; промышленный — про- мншлена криза крик, -а м вик, крясък; — о помощи внк за помощ; — петуха кукуригане на петел; под- нять — развикам се; раздались —и чуха се внкове крйтикЦ а, -и ж критика; строгая, справед- ливая —-а строга, справедлива критика; под- вергать кого — е подлагам някого на критика критикН овать, -ую, -уешь, -уют несв. кого- что крнтикувам; —-овать недостатки, раббту учреждения, фильм критикувам недостатъците, работата на учреждеиието, фнлма критически ий, -ая, -ое, -ие критичен, кри- тически; — ие замечания критнчни бележки; —ая статья критична статия крич|| ать, -у, -йшь, -ат несв. викам, крещя; — ать от боли викам от болка; громко —ать крещя силно кроват|| ь, -и ж креват; легло; широкая, удобная, детская — ь широко, удобно, детско легло; двуспальная — двойно легло; лечь в —ь легна си; спать иа — и спя на леглото кров|| ь, -и, предл. о -и, в -й ж кръв; —ь текла из раны от раната течете кръв; группа — и кръвна трупа кроме предлог с род. п. освеи; все уехали, — дедушки вснчки заминаха освен дядо (ми); в комнате, — стола, ничего иё было в стаята иямаше ннщо освеи масата; — книг, в биб- лиотеке много журналов и газет освен книги в библиотеката има много списания и вестници; — того освен това круг, -а, мн. -й, -бв м 1 (предл. в -е) кръг, окръжност; площадь —-а лицето на кръга; на- чертйть — начертая кръг; бежать по —у тичам в кръг; самолёт сдёлал —- над городом само- летът направи кръг над града 2 (предл. в -у; мн. няма) кого, чего или какой кръг, сфера, среда; ~ знаний, интерёсов кръгът на знанията, иа интересите; —- знакомых, друзёй кръг от познати, от приятели; семёйный — семеен кръг; в —у семьи в семееи кръг 3 (само мн.) кого или какие кръгове, среди; человёк, извёстный в литературных — ах човек, известен в литератур- ните среди О голова идёт/пошла —ом у кого замайва/замая (ми) се главата кругл|| ый, -ая, -ое, -ые; кругл, кругла, кругл | о, -ы и круглы кръгъл, объл, валчест; — ый стол кръгла маса; — ая башня кръгла кула; —ый как мяч кръгъл като топка О—ый год няла година; дома отдыха открыты — ый год почнвните станции работят целогодишно; —ые сутки цяло(то) денонощне; телеграф работает — ые сутки телеграфът работи де- нонощно кругом нареч. (ср. вокруг в 1 знач.) наоколо; — много лесов наоколо нма много гори кружев|| а, кружев, -ам мн. (ед. в същото знач.— кружев)о, -а с) дантела; бельё с — ами бельо с дантела; воротнйк из кружев дантелена яка; пришить —а к платью зашня дантела на роклята круж|| бк, -кал< кръжок, трупа; литературный, музыкальный —бк литературен, музикален кръжок; —бк по хймии кръжок по химия; заниматься в —кё занимавам се в кръжока круп|| а, -ы, мн. крупы, круп ж булгур; сварйть кашу из — ы направя каша от бул- гур; манная —а грис; рисовая — а ориз; грёчиевая — а елда; перлбвая — а булгур от ечемик; овсяная — а овесени ядкн крупн|| ый, -ая, .-ое, -ые; крупен, крупна, крупн|о, -ы и крупны (против, мёлкий в I знач.) едър; —ый песбк едър пясък; —ый дождь дъжд иа едри капки; — ые капли дождя едри капки дъжд; писать —ыми буквами пиша с едри букви крут|| бй, -ая, -бе, -ые; крут, крута, крут)о, -ы и круты; сравн. ст. круче стръмен, отвесен; — ая гора стръмна планина; дом стойт на —бм берегу къшата се намира на стръмен бряг; подъём очень крут склонът е много стръмен круче неизм. сравн. ст. на крутой по-стръмеи крыл|| б, -а, мн. крыль|| я, -ев с крило; — ья бабочки крилата на пеперуда(та); —ья Крыло самолёта крилата на самолета; махать ~ьями размахвам крила крыльц|| б, -а с външен вход на селска къща (навес и стълба) 109
КРЫ КУР крышII а, -и ж покрив; железная ~а ламари- нен покрив; дом с плоской ~ей сграда с плосък Крыша покрив; жить с кем под одной ~ей живея с ня- кого под един покрив крышк|| а, -и, мн. крыш | ки, -ек, -кам ж капак; похлупак; ~а чайника капакът на чай- ника; банка с ~ой буркан с капак; закрыть кастрюлю ~ой похлупя тенджерата; поднять ~у рояля вдигна капака'на рояла крюч|| 6к, -ка м кука; ~кй на вешалке ку- ките на закачалката; рыба попалась на ~6к рибата се хвана на въдицата кто, кого, кому, кого, кем, о ком мест, кой; ~ это? кой е?, кой е този?; кого вы ждёте? кого чакате?; кому передать письмо? на кого да предам писмото?; с кем ты говорил? с кого приказваше?; я не знаю, о ком вы спрашиваете не знам за кого пптате бы ни който и да; ~ бы ни пришёл, я буду рад който и да дойде, ще се радвам кто-нибудь, кого-нибудь мест, (не бъркай с кто-то) никой, който и да е; меня ~ спраши- вал? никой да е питал за мен?; попроси у кого-нибудь карандаш поискан от някого мо- лив кто-то, кого-то мест, (не бъркай с кто- нибудь) никой, неизвестно кой; ~ стучит в дверь никой чука на вратата; он кому-то отдал книгу той даде книгата на някого куб, -а м куб; начертите на доске — начер- тайте на дъската куб куда нареч. (не бъркай с где) къде; ~ ты по- ложил книгу? къде сложи книгата?; ~ вы идёте сегодня вечером? къде отивате довечера? куда-нибудь нареч. (не бъркай с куда-то) някъде, където и да е; надо поехать ~ трябва да заминем някъде куда-то нареч. (не бъркай с куда-нибудь) някъде, неизвестно къде; он ушёл ~ той отиде някъде; я ~ положил книгу н не могу её най- ти сложих някъде книгата и не мога да я наме- ря кукл|| а, -ы, мн. кук|лы, -ол, -лам ж кукла; купйть дочери ~у купи на дъщеря си кукла; девочки играют в ~ы момиченцата играят на кукли кулак, -а м юмрук; ударить ~6м по столу ударя с юмрук по масата; сжать ~й свия юмруци культурН а, -ы ж култура; история ~ы исто- рия на културата; социалистическая —а со- циал истическа култура; ~а производства кул- тура на производството; ~а речи култура на речта; борьба за высокую ~у труда борба за висока култура на труда культуриН ый, -ая, -ое, -ые; культур |ен, -на, -но, -ны културен; ~ый уровень населения културно(то) равнище на иаселението; ~ые связи между странами културните връзки меж- ду държавите; ~ый человек културен човек; ~ое обслуживание културно обслужване купа|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. къпя се; ~ться в море, в реке, в озере къпя се в море- то, в реката, в езерото; ~ться по вечерам къпя се вечер купе неизм. с купе; товарищ едет в соседнем ~ другарят пътува в съседното купе куп || йть, -лю, куп | ишь, -ят св. (несв. поку- пать) кого-что (против, продать) купя; ~йть билёт в театр купя билет за театър; ~йть масла, хлеба, янц купя масло, хляб, яйца курйн|| ый, -ая, -ое, -ые кокоши; пилешки; ~ое яйцо кокоше яйце; ~ый бульон пилешки бульон курйть, курю, кур | ишь, -ят несв. что и без доп. пуша; ~ сигареты, трубку пуша цигари, лула; в этой комнате не курят в тази стая не се пуши; ~ воспрещается пушенето е забра- нено куриц|| а, -ы, мн. куры, кур, курам ж кокошка; суп с ~ей супа от кокошка, пилешка су- па курорт, -а м курорт; ~ на берегу моря ку- рорт на брега на морето курс, -а м 1 курс; студент второго ~а студент втори курс; окончить первый ~ технику- ма завърша първи курс на техникума; третий ~ уехал на практику трети курс замина на прак- тика 2 (само мн.) курсове; вечерние ~ы ве- черни курсове; учиться на ~ах карам курсове; окончить ~ы шофёров завърша шофьорски курсове; поступйть на ~ы французского языка запиша се за курса по френски език НО
КУР ЛАС Л куртк|| а, -н, мн. курт|ки, -ок, -кам ж куртка; кожаная — а кожена (от лицева кожа) куртка; Куртка надеть, снять —у облека, съблека куртката; ходить в —е ходя с куртка куса|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. укусить) кого-что хапя кус|6к, -ка м парче; къс; —ок сахару бучка Захар; отрезать небольшой —6к хлеба отрежа парченце хляб; положить на тарелку —6к мяса сложа в чинията парче месо; купйть два — ка мыла купя 2 сапуна; разбить что на —кй счупя нещо на парчета кусоч|| ек, -ка м парченце, късче; —ек хлеба парченце хляб куст, -а м храст; — роз, сирени розов, лю- Куст ляков храст; спрятаться в — ах скрия се в храстите кухи|| я, -и, мн. кух|ни, -онь, -ням ж кухня; готовить обед на —е готвя обяд в кухнята; в — е стойт плита в -кухнята има готварска печка куч|| а, -и ж куп, купчина; —а песка купчина пясък; собрать листья в —у събера листата на куп Л ламп|| а, -ы ж лампа; электрическая ~а електрическа лампа; настольная ~а настолиа лампа; зажигать, гасить ~у запалвам, гася лампата; на столе горит ~а на масата свети лампа лампочк|| а, -и, мн. лампоч|ки, -ек, -кам ж Лампочка лампичка; ночная —а нощна лампичка; элект- рйческая —а електрическа крушка ландыш, -а м момина сълза; букет —ей букетче момина сълза; —и цветут весной момината сълза цъфти през пролетта л ап || а, -ы ж лапа, крак; передние, задние —ы собаки, кошки предните, задните лапи на кучето, на котката ласка|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. кого-что галя, милвам; —ть ребёнка галя детето; —ть кошку галя котката ласково нареч. ласкаво, нежно; — смотреть на кого нежно гледам някого ласков || ый, -ая, -ое, -ые; ласков, -а, -о, -ы ласкав, нежен; гальовен, галещ; — ый ребёнок ласкаво дете; — ый взгляд нежен поглед; — ая улыбка нежна усмивка; отец был ласков с детьми бащата беше нежен с децата лагерЦ ь, -я, мн. -я, -ёй м лагер; —ь ту- ристов лагерът на туристите; пионерский —ь ционерски лагер; мой сын всё лето был в пио- нерском —е синът ми цяло лято беше в пио- нерски лагер; ехать в — ь заминавам иа лагер ладон|| ь, -и ж длан; вытереть —ью щёку изтрия с длан бузата си; держать на —и яблоко държа на дланта си ябълка лай, .лая м лаене, лай; во дворе раздался громкий — на двора се чу силен лай Ласточка ласточк|| а, -и, мн. ласточ|ки, -ек, -кам ж ластовица 111
ЛАУ ЛЕН лауреат, -а м лауреат; ~ Ленинской премии лауреат на Ленинска награда; получить звание ~а иа конкурсе пианистов получа званнето лауреат на конкурса за пианисти лаять, лаю, лаешь, лают несв. лая; ночью громко лаяли собаки през нощта силно лаеха кучета лгать, лгу, лжёшь, лгут, мин. лгал, лгала, лгал | о, -и несв. (св. солгать) кому и без доп. лъжа; ие верьте ему, ои лжёт не му вярвайте, той лъже Лебедь лёбед|| ь, -я, мн. -и, -ёй Ju лебед; по озеру плавали бёлые ~и по езерото плуваха бели лебедн Лев лев, льва м лъв; храбрый, сильный как ~ храбър, силен като лъв лев|| ый, -ая, -ое, -ые (против, правый I) ляв; ~ая рука лява ръка; ~ая йога ляв крак; закрыть ~ый глаз затворя си лявото око; повернуться иа ~ый бок обърна се иа лява (та) (си) страна; в ~ом углу комнаты стоит стол в левия ъгъл иа стаята има маса; ~ый берег реки левият бряг на реката лёгк|| ие, -их мн. (ед. лёгк|ое, -ого с) бели дробове; воспаление ~их белодробно възпале- ние, пневмония; туберкулёз ~их белодробиа ту- беркулеза лёгк|| ий, -ая, -ое, -ие; лёгок, легк|а, -б, -й; сравн. ст. лёгче 1 (против, тяжёлый в 1 знач.) лек; ~ий чемодан, груз лек куфар, товар; -~ая работа лека работа; ~ая дорога лек път 2 (против, трудный в 1 знач., тяжёлый във 2 знач., сложный във 2 знач.) лек, лесен; ~ий экзамен лек изпит; ~ая задача лесна задача; ~ий урок лесен урок 3 лек, слаб; ~ий вётер лек вятър; ~ий мороз слаб студ; ~ий туман лека мъгла; ~ий запах духов слаб мирис на парфюм; ~ая простуда лека настинка; ~ое наказание леко наказание О ~ая промышленность лека промишленост легко, сравн. ст. лёгче нареч. 1 (против. тяжело в 1 знач.) леко; он ~ поднял ребёнка той леко вдигна детето 2 (против, трудно) леко, лесно; дети ~ запоминают стихи децата лесно запомнят стихове 3 леко, слабо; в бою его ~ ранили в боя го раниха леко легкомысленно нареч. леком ислеио; поступить ~ постъпя лекомислено легкомыслени || ый, -ая, -ое, -ые; легкомыслен, -иа, -ио, -ны лекомислен; ~ый человёк лекоми- слен човек; ~ый поступок лекомислена постъп- ка лёгче неизм. 1 сравн. ст. на лёгкий по-лек; по-лесен 2 сравн. ст. на легко по-леко; по-лесно лёд, льда, предл. о льде, иа льду м лед; рёки покрылись льдом реките се покриха с лед; ба- лет на льду балет върху лед; ~ растаял ледът се стопи; руки холодные как ~ ледено студени ръце ледян|| бй, -ая, -бе, -ые 1 леден; ~ая горка ледена пързалка; ~ая дорожка листа за бяга- не с къики 2 леден, студен; -~ая вода ледена вода; ~6й вётер леден вятър; ~ые руки ледени ръце леж|| ать, -у, -йшь, -ат нес„в. 1 лежа; ~ать иа диване, под дёревом, на землё лежа на дивана, под дървото, на земята; ~ать иа спииё, иа боку лежа по гръб, на едната си страна; соба- ка ~йт под столом кучето лежи под масата 2 е, има, намнра се; книга -~йт иа столе, в портфе- ле книгата е на масата, в чантата; иа полу ~йт ковёр на пода има килим; очки ~ат около зёр- кала очилата са до огледалото; ключ ~йт в кармане ключът е в джоба (ми) О ~ать в ос- нове чего лежи в основата на нещо; душа ие ~йт к кому-чему не (ми) е по сърце, по душа някой-нещо; иямам сърце за нещо лез|| ть, -у, -ешь, -ут, мин. лез, -ла, -ло, -ли несв. 1 катеря се; качвам се; ~ть на дёрево, на крышу катеря се иа дървото, иа покрива 2 вмъквам се, промъквам се, влизам; -~ть в окно вмъквам се през прозореца лейтенант, -а м лейтенант; младший ~ млад- ши лейтенант; старший ~ старши лейтенант лекарств || о, -а с лекарство; ~о от головной боли лекарство против главобол; прописать ~о предпиша лекарство; принимать ~о вземам лекарство; дать больному ~о дам лекарство иа болиня; заказать ~о в аптёке поръчам ле- ка рството в аптеката; эти ~а продают без ре- цепта тези лекарства се продават без рецепта лёкци|| я, -и ж лекция; ~я по русской истории лекция по руска история; ~я о международ- ном положёнии лекция за международното поло- жение; читать, слушать ~ю чета, слушай лек- ция; записывать ~и водя записки; посещать ~и посещавам лекциите; ходить на —и ходя на лекции лён, льна м лен; сёять ~ сея лен 112
ЛЕН ЛЕТ Л леийв|| ый, -ая, -ое, -ые; ленив, -а, -о, -ы мързелив; ленив; ~ый студент, ученик мързе- лив студент, ученик; она очень ~а тя е много мързелива ленинизм, -а .и ленинизъм лёнинск|| ий, -ая, -ое, -ие ленински; ~ое уче- ние о партии ленинского учение за партията; Ленинский комсомол ленински комсомол; Ле- нинская премия Ленинска награда лёнт|| а, -ы ж панделка; шёлковая, красная ~а копринена, червена панделка; завязать ко- су ~ой вържа плитката с панделка лен|| ь, -и ж 1 мързел; леност; ~ь мешает ему стать хорошим учеником мързелът му пречи да стане добър ученик 2 като сказ., с инф. кому мързи (ме); мне ~ь читать, писать мързи ме да чета, да пиша; ему было ~ь идти в магазин мързеше го да отиде в магазина лес, -а (из -у), предл. о -е, в -у, мн. -а, -6в м (не бъркай с гора) гора; лиственный, хвойный, густой ~ широколистна, иглолистна, гъста го- ра; пойти в ~ за грибами отида в гората за гьби; гулять по ~у (по ~у) разхождам се из гората; выйти из ~у (из ~а) изляза от го- рата; ехать ~ом пътувам през гората; здесь много ~6в тук има много гори лесн|| 6й, -ая, -бе, -ые горски; ~бй воздух горски въздух; ~ая дорога горски път; ~ые звери горски животни лестниц|| а, -ы ж стълба; мраморная, камен- ная ~а мраморна, каменна стълба; ~а на чер- Лестница дак, на крышу стълбата за тавана, за покрива; подниматься по -~е на втором этаж качвам се по стълбата на втория етаж; спускаться по ~е слизам по стълбата лет вж. год лета|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (ср. лететь) летя; хвърча; над домом ~ют ласточки над къщата кръжат ластовички; я часто ~ю на самолёте често пътувам със самолет лететь, лечу, лет)ишь, -ят несв. (ср. летать) летя; хвърча; птицы летят на юг птиците отли- тат на юг; самолёт летит в Москву самолетът лети за Москва; я первый раз лечу на самолёте за пръв път пътувам със самолет; летит пыль носи се прах лётн|| ий, -яя, -ее, -ие летен; ~ее время лятно време; ~ий отдых лятна почивка; ~ее дамское пальто манто лёт|| о, -а с лято; жаркое ~о горещо лято; наступило ~о настъпи лято; всё ~ през цялото лято; ~о в этом году было дождливое тази го- дина лятото беше дъждовно Лето 113 8-612
ЛЕТ ЛИЦ лётом нареч. лете, лятно време, през лятото; ~ мы ездили в деревню през лятото ходихме на село; этим ~ през това лято; прошлым ~ ми- налото лято лётчик, -а м летец; военный ~ военен летец; ~ гражданской авиации летец от гражданската авиация; самолёт ведёт опытный ~ самолетът се управлява от опитен летец лечёни|| е, -я с лечение, лекуване; продолжить ~е на море продължа лечението си на море лечить, лечу, лёч | ишь, -ат несв. (св выле- чить) кого-что лекувам; ~ больного от гриппа лекувам болния от грип; ~ зубы лекувам си зъбитс; ~ воспаление лёгких новым лекар- ством лекувам пневмония(та) с ново лекарство лечиться, лечусь, лёч|ишься, -атся несв. (св. вылечиться) лекувам се; ~ от гриппа лекувам се от грип лечь, лягу, ляжешь, лягут, мин. лёг, легл|а, -о', -й, повел, ляг св (несв. ложиться) легпа; ~ в кровать легка си; ~ на бок, на спину легка на една страна, по гръб; собака легла около кресла кучето легна до креслото; мама уже легла майка ми вече си легна О ~ в основу чего залегне в основата на нещо ли, ль частица ли, дали; придёте ли вы завтра? ще дойдете ли утре?; давно ли ты здесь? отдав- на ли си тук?; здоровы ли ваши дети? здрави ли са вашите деца?; не знаю, смогу ли я прийти не зная дали ще мога да дойда либо съюз или; вечером он ~ читал кнйгу, ~ рассказывал детям сказки вечер той или четеше книга, или разказваше на децата приказки лйвеиь, ливня м проливен (пороен) дъжд; ~ быстро кончился поройният дъжд бързо пре- стана ликвидировать, ликвидйру|ю, -ешь, -ют несв. и св. кого-что ликвидирам; ~ недостатки в работе ликвидирам недостатъците в работата; ~ предприятие ликвидирам предприятие™ Лимон лимон, -а м лимон; пить чай с — ом пия чай с лимон лимонад, -а (-у) м лимонада; бутылка — а шише лимонада; выпить —у пийна лимонада; выпить стакан —а изпия чаша лимонада линёйк|| а, -н, мн. линё|йки, -ек, -йкам ж ли- нийка, линия; провести черту по —е прекарам черта с линийка; измерить —ой расстояние на карте измеря с линийка разстоянието на кар- тата; тетрадь в —у линирана тетрадка линий я, -и ж линия; прямая, кривая —я пра- ва, крива линия; провести карандашом верти- кальную — ю прекарам с молив вертикал на ли- ния; — я горизонта линия на хоризонта; же- лезнодорожная — я железопътна линия; откры- ты новые воздушные —и открити са нови въз- душни линии; телефонная —я телефонна линия лйп|| а, -ы ж липа; посадить —у посадя лива, в парке цветут —ы в парка цъфтят липи лйпов|| ый, -ая, -ое, -ые липов; — ая аллея алея от липи Лиса лис|| а, -ы, мн. лисы, лис ж лисица; хитрый как —а хитър като лисица лист, -а м 1 (мн. лйсть|я, -ев) лист; ~ берёзы брезов лист: на деревьях появились — ья на Лист дърветата ее появиха листа 2 (мн. лист|ы, -бв) лист; ~ бумаги лист хартия; ~ книги лист от книга(та); ~ железа ламарина; листы из тетра- ди листове от тетрадка лйствеин|| ый, -ая, -ое, -ые широколистен; берёза, оейиа, лйпа — ~ые деревья брезата, трепетликата и липата са широколистни дърве- та; ~ый лес широколистна гора лист|| бк, -ка м 1 листо, лйстче; дубовый ~6к дъбово листо 2 лйстче; ~6к бумаги лйстче хар- тия литератур!! а, -ы ж литература; художествен- ная, научная, детская ~а художествена, науч- на, детска литература; изучать зарубежную ~у изучавам чуждестранна литература литературн|| ый, -ая, -ое, -ые литературен; книжовен; —'ое произведение литературно про- изведение; ~ый кружок литературен кръжок; — ая деятельность литературна дейност; ~ый язык книжовен език литр, -а м литър; ~ молока (един) литър мляко; десять ~ов бензина 10 литра бензин лить, лью, льёшь, льют, мин. лил, лила, лй- л|о, -и, повел, лей несв. что лея, наливам; ~ воду из ведра наливам вода от кофата; ~ моло- ко в стакан наливам мляко в чашата лифт, -а м асансьор; войтй в — вляза в асан- сьора; подняться на ~е на пятый этаж (из ) кача сс с асансьора на петия етаж; спуститься на ~е сляза с асансьор(а) лиц|| 6, -а, мн. лйца, лиц с 1 лице; круглое, краейвое, бледное ~б кръгло, красиво, бледо лице; выражение ~а израз на лицето; сесть 114
лич лод л ~6м к окну седна с лице към прозореца; на его ~ё появилась улыбка на лицето му се появи >смивка 2 лице, човек; частное, официальное, историческое ~6 частно, официално, истори- ческо лице; билёт на два ~а билет за двама души; министр и сопровождающие его лица министърът и придружаващите го лица О первое, второе, третье ~6 глагола грам. първо, второ, трето лице на глагола; действующие лица действуващи лица лично нареч. лично; проверьте ~ проверете лично; ему приказали явиться ~ заповядаха му да се яви лично лйчн|| ый, -ая, -ое, -ые личен; ~ые вещи лич- ни вещи, неща за лично ползване; ~ая жизнь личен живот; ~ый опыт собствен опит; ~ый секретарь частей секретар; это моё ~ое дело това е моя лична работа; показывать ~ый при- мер давам личен пример лиша|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. лишить) ко- го-что кого-чего лишавам; ~ть жизни убивам лиша|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. лишиться) кого-чего лишавам се; —ться чьего доверия губя нечие доверие лиш|| йть, -у, -йшь, -ат св. ( несв. лишать) ко- го-что кого-чего лиша; ~йть кого свободы лиша някого от свобода лишиться, лиш|усь, -йшься, -атся св. (несв. лишаться) кого-чего лиша се; ~ сына загуби сипа си; ~ постоянных доходов лиша се от по- стоянните си доходи лйшн|| ий, -яя, -ее, -ие излишен; нет ли у вас '-его бнлёта? повече билети? лишь частица (ср. только в 1 знач.) само; он верит ~ вам той вярва само на вас лоб, лба, предл. о лбе, на лбу м чело; высо- кий, нйзкий — високо, ниско чело ловйть, ловлю, лов | ишь, -ят несв. (св. пой- мать) кого-что ловя, улавям, хващам; ~ мяч улавям топката; мальчик ловит бабочку момче- то гони пеперуда; ~ рыбу ловя риба ловк|| ий, -ая, -ое, -ие; ловок, ловка, ловк|о, -и и ловкй ловък, пъргав; сръчен; ~ий мальчик ловко момче; ~ий удар сръчен удар ловко нареч. ловко, пъргаво; сръчно; ~ прыг- нуть через забор ловко скоча през оградата л6дк|| а, -и, мн. лод|ки, -ок, -кам ж лодка; плыть на ~е плувам с лодка; кататься по озеру Парусная лодка 115 8*
лож лыж на ~е возя се по езерото с лодка О подводная ~ подводница лож|| иться, -усь, -йшься, -атся несв. (св. лечь) лигам; ~иться в постель лигам си; обыч- но мы ~ймся поздно обикновено си лягаме късно ложк|| а, -и, мн. лож|ки, -ек, -кам ж лъжица: столовая ~а супена лъжица; чайная ~а чаена Лошадь лъжичка; есть суп ~ой ям супата с лъжица; принимать лекарство по столовой ~е три раза в день вземам лекарство три пъти дневно по една супена лъжица ложн|| ый, -ая, -ое, -ые; лож | ей, -на, -ио, -ны лъжлйв, фалшив, погрешен; ~ые сведения лъжливи сведения ложь, лжи, твор. ложью (мн. няма) ж (против, правда в 1 знач.) лъжа; всё, что он сказал, была ~ всичко, ) оето той каза, беше лъжа лозунг, -а м лозунг; на стене висел ~ на сте- ната беше закачен лозунг; иа демонстрацию все вышли с ~ами и знамёнами на манифеста- цията всички излязоха с лозунги и знамена лок|| оть, -тя, мн. -ти, -тёй м лакът; согнуть Локоть руку в ~те свия ръката си в лакътя; толкнуть кого ~тем блъсна някого с лакът лома|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. сломать) что чупя, счупвам; троша; дети часто ~ют игрушки децата често чупят играчките си; ~ть ветки кърша клонки <$ ~ть голову над чем блъскам си главата над нещо лома|| ться, -ется, -ются несв. (св. сломать- ся) чупи се; троши се; игрушки быстро —ются играчките бързо се чупят лопат|| а, -ы ж лопата; рыть яму ~ой копая яма с лопата лошадйн|| ый, -ая, -ое, -ые конски; ~ое ржа- ние конско цвилене О —ая сила конска сила л6шад|| ь, -и, мн. -и, -ёй, -ям, -ьмй, о -ях ж кон; сесть на ~ь кача се на коня; ехать на ~и пътувам с кон; ездить иа яздя кон луг, -а, предл. о -е, на -у, мн. -а, -ов м ливада; зелёные ~а зелени ливади; идти по лугу вървя през ливадата луж|| а, -и ж локва, гьол; на полу большая ~а на пода има голяма локва; ~и у дома локви около къщата; идти по ~ам вървя по локвите лук, -а (-у) м лук; рёзать, есть ~ режа, ям лук; добавить в суп немного ~у добавя в супа- ira малко лук лун|| а, -ы ж луна; свет ~ы светлината на луната; полёт иа Луну полет до Луната лунн|| ый, -ая, -ое, -ые лунен; ~ая поверх- ность лунната повърхност; ~ый свет лунна светлина; ~ая ночь лунна нощ луч, -а м лъч; солнечные ~н слънчеви лъчи лучше неизм. 1 сравн. ст. на хороший по- добър; по-хубав 2 сравн. ст. на хорошо по- добре; по-хубаво лучш|| ий, -ая, -ее, -ие (против, худший) най- добър; най-хубав; —ие люди страны най-добри- те хора на страната; —ий сорт чая най-хуба- вият сорт чай; туризм — самый ~ отдых ту- ризмът е най-добрата почивка лыжи, лыж мн. (ед. лыж | а, -и ж) ски; на- деть ~ сложа си ски; ходить, бегать, кататься на лыжах ходя на ски, карам ски 116
лыж МАВ М лыжник, -а м скиор; он был хорошим ~ом -□й беше добър скиор лыжн|| ый, -ая, -ое, -ые скиорски; ~ый кос- тюм скиорски костюм; ~ая прогулка разходка ~ъс ски лыс|| ый, -ая, -ое, -ые плешив; ~ый человёк -лешив човек ль вж. ли любйм|| ый, -ая, -ое, -ые любим, обичан; ~ая женщина любима жена; ~ый сын любим сии; ~ый писатель любим писател; ~ая книга лю- бима книга; ~ые цветы любими цветя люб|| йть, -лк>, люб | ишь, -ят несв. (св. по- любйть) кого-что обичам; ~йть детёй, мать, от- ца, мужа. Родину обичам децата, майка си, ба- _а си, мъжа си, родината; ~йть искусство, узыку, историю обичам изкуството, музиката, асторията; я ~лю читать обичам да чета любоваться, любу| юсь, -ешься, -ются несв. • -м-чем любувам се; ~ городом, закатом, кар- тиной, ребёнком любувам се на града, на залеза, »а картината, на детето любовь, любвй, твор. любовью, предл. о люб- й ж любов, обич; пёрвая ~ първа любов; при- зваться в любвй, объяснйться в любвй обясня е в любов; ~ к другу, к матери, к Родине обич съм приятеля, към майката, към родината; горячая ~ к дётям гореща обич към децата; —' к искусству, к музыке, к чтёнию, к математи- ке любов към нзкуството, към музиката, към четенето, към математиката любознательн|| ый, -ая, -ое, -ые; любозна- телен, любознательн | а, -о, -ы любознателен; ~ый студент любознателен студент; ребёнок очень любознателен детето е много любознател- но люб|| бй, -ая, -бе, -ые (ср. каждый) 1 всеки, който и да е; выполнить —-бе задание изпълня всяка задача; заходйте в ~6е время отбивайте се по всяко време; это знает ~6й школьник това знае всеки ученик 2 като същ. люб | бй, ого м всеки, който и да е; ~6й из нас всеки от нас любопытн|| ый, -ая, -ое, -ые; любопыт|ен, -иа, -но, -ны 1 любопитен; ~ый человёк любопи- тен човек; ~ый ребёнок любопитно дете 2 лю- бопитен, интересен; -~ый случай любопитен случай; ~ая кнйга интересна книга любопытств|| о, -а с любопитство; жёнское ~о женско любопитство; проявлять ~о проя- вявам любопитство люди, людёй, людям, людёй, людьми, о лю- дях мн. (ед. человёк, -а м) хора; молодые ~ млади хора, младежи; совётские ~ съветските хора; забота о людях грижа за хората лягушк|| а, -и, мн. лягуш | ки, -ек, -кам ж жа- ба; в травё прыгали ~и в тревата скачаха жаби м мавзолё|| й, -я м мавзолей; Мавзолёй В. И. Лёиина в Москве мавзолеят «В. И. Ленин» в Москва Мавзолей В- И. Ленина в Москве 117
МАГ MAC магазин, -а м магазин; государственный универсальный ~ (ГУМ) държавен универ- сален магазин; книжный ~ книжарпица (за книги); — готового платья магазин за готово облекло (конфекция); обувной ~ магазин за обувки; •— самообслуживания магазин със самообслужване; пойти в ~ отида в магазина; купйть в —е масло купя масло от магазина магнитофон, -а м магнетофон; включать, выключать ~ пускам, спирам магнетофона; записать на ~ новую песню запита на магне- тофона нова песен мазать, маж|у, -ешь, -ут несв. что мажа, намазвам; ~ хлеб маслом мажа хляба с масло маз|| ь, -и ж мехлем май, мая м май; жаркий ~ горещ май; де- сятого мая на десети май; в мае прошлого года през май миналата година; приехать в мае дойда през май О Первое мая Първи май майк|| а, -и, мн. майки, маек, майкам ж (не бъркай с мама и мать) спортна фланелка; пот - ник, надеть, снять облека, съблека фланел- ката майор, -а м майор майск|| ий, -ая, -ое, -ие майски мал, мал | а, -6, -ы кому (против, великий в 3 знач.) малък; костюм вам •— костюмът е малък за вас; туфли мне ~ы обувките са ми малки маленькЦ ин, -ая, -ое, -ие; сравн. ст. мёнь- ш|ий, -ая, -ее, -ие и меньше (против, большой) малък, мъничък; дребен; —ий дом малка къща; ~ий город, отряд малък град, отряд; —ие дети малки деца мало, сравн. ст. меньше нареч. (против, мно- го) малко; ~ читать малко чета: он ~ говорит, но много делает той малко приказва, но много върши; людей на улице было — на улицата има- ше малко хора; у него ~ друзей той има малко приятели Мальчик мальчик, -а м момче; ~ и девочка момче и момиче; ~ пяти лет момче на 5 години мам|| а, -ы ж (не бъркай с майка) мама, май- ка; я хочу есть мамо, искам да ям; передай эту книгу своей ~е предай тази книга на майка си манёрН а, -ы ж 1 маниер, начин, навик; ~а чтёиия иачин на четене; у него странная ~а разговаривать той има странен маниер на раз- говор 2 (само мн.) маниери, обноски, държане; хорошие, плохие ~ы добри, лоши обноски марк|| а, -и, мн. мар|ки, -ок, -кам ж марка; почтовые пощенски марки; конверт с ~ой, Почтовая марка без ^и плик с марка, бел марка; машина но- вой ~и нова марка кола; часы ~и «Полёт» часовник (марка) «Полнот» марксизм, -а м марксизъм марксистски ий, -ая, -ое, -ие марксистки, марксически; ~ая партия, теория, философия марксистка партия, теория, философия март, -а м март; весна начинается в -е про- летта започва през март, приехать в ~е дойда #рез март мартовск|| ий, -ая, -ое, -ие мартенски маршал, -а м маршал; — авиации маршал от авиацията; Маршал Советского Союза маршал на Съветския съюз маршрут, -а м маршрут; ~ поездки по стра- не маршрут за пътуване из страната; наметить ~ набележа маршрут; изменить ~ променя маршрута; идти по новому ~у вървя по нов маршрут масл|| о, -а с масло; сливочное —о краве масло; подсолнечное ~о олио; хлеб с—ом хляб с масло; положить ~ав кашу сложа масло в ка- шата как по —у като по мед и масло; работа шла как по ~у работата вървеше като по вода масс|| а, -ы ж 1 маса, вещество; густая, жид- кая ~а гъста, течна маса; ~а тела масата на тялото 2 (обикн. мн.) маси; трудящиеся ~ы трудещите се маси; нести знания в —ы просве- щавам масите 3 маса, много; —а цветов, зна- мён много цветя, знамена; у него —а срочных дел той има да върши много срочни неща массов|| ый, -ая, -ое, -ые масон; ~ое движе- ние сторонников мира масово (широко) движе- ние на привържениците на мира; ~ый выпуск товаров широкого потребления масово произ- водство на стоки за широко потребление 118
MAC МЕД M мастер, -а, мн. -а, -6в м майстор; ~ цеха майстор на цеха; работать ~ом на заводе рабо- та като майстор в завода; ~ своего дела май- стор в работата си ~ спорта майстор на спорта; ~ на все руки всичко му иде от- ръки мастерск|| ая, -бй ж 1 работилница; ~ая по ремонту обуви обушарница; отнести часы в ~ую занеса часовника на поправка 2 ателие; ~ая художника, скульптора ателието на ху- дожника, на скулптора мастерств|| б, -а с майсторство; достигнуть ~а в своём деле постигна майсторство в рабо- тата си; костюм сшит с большим ~бм костюмът е ушит с голямо майсторство математик, -а м математик математик|| а, -и ж математика; учитель, учебник, урок ~и учител, учебник, урок по ма- тематика математйческЦ ий, -ая, -ое, -ие математиче- ски; ~ая задача математическа задача материал, -а м 1 материал; строительный ~ строителен материал; мост сделан из прочного •—а мостът е направен от здрав материал; ~ы съезда материалите на конгреса; подготовить ~ы для доклада подготвя материали за докла- да; собрать большой ~ по истории города събера богат материал за историята на града 2 плат, материя, тъкан; ~ на платье плат за рокля; пальто из дорогого ~а палто от скъп плат материализм, -а м материализъм материалистически ий, -ая, -ое, -ие материа- листически; ~ая философия материалистиче- ски философия материальн|| ый, -ая, -ое, -ые материален; ~ое положение материално положение; повы- сить ~ый уровень жизни народа повиша жизне- ното равнище на народа материк, -а м материк, континент; африкан- ский ~ африкански континент матёри|| я, -и ж материя; формы существо- вания ~и форми за съществуването на мате- рията; строение —-и строеж на материята матрос, -а м матрос; служить ~ом на кораб- ле служа като матрос на кораб матч, -а м мач; футбольный, хоккейный ~ футболен, хокеен мач; ~ между командами СССР и Болгарии мач между отборите на СССР и България; — на первенство мира по шах- матам мач за световното първенство по шах мать, матери, твор. матерью, предл. о матери, мн. матер | и, -ёй ж (не бъркай с майка) майка; родная ~ родна майка; написать письмо мате- ри напиша писмо на майка си махать, машу, маш | ешь, -ут несв. (св. мах- нуть) чем махам; ~ рукой, платком махам с ръка, с кърпа; птица машет крыльями птицата размахва крила махн|| уть, -у, -ёшь, -ут св. (несв. махать) чем махна машйн|| а, -ы ж 1 машина; швёйная ~а гнев- на машина; стиральная ~а пералня 2 кола (лека); личная ~а собствена кола; садиться в ~у качвам се в колата; ехать, ёздить на (в> ~е пътувам с кола; кататься на ~е возя се с кола; водить ~у карам кола, шофирам машйнкЦ а, -и, мн. машйи|ки, -ок, -кам ж: Пишущая машинка пишущая ~а пишеща машина; печатать на ~е пиша на машина Маяк маяк, -а м фар; свет ~а светлината на фара мгновёни|| е, -я с мигновение, миг, момент; остановиться на ~е спра за момент <0 в одно за (един) миг мёбел|| ь, -и (мн. цяма) ж мебел(и); мягкая —-ь мека мебел; купйть новую ~ь купя нови мебели мёд, -а (-у), предл. о -е, на меду м (не бъркай с медь) мед (за ндене) \ пить чай с —ом пия чай с мед медал|| ь, -и ж медал; получйть ~ьза боевые заслуги получа медал за бойни заслуги; награ- дйть ~ью награди с медал; окончить школу с золотой ~ью завърша училище със златен медал 119
МЕД МЕЛ Белый медведь медвёд|| ь, -я м мечка; белый -~ь бяла мечка; охотиться на ~ей ходя на лов за мечки медяк, -а м медик медицин || а, -ы ж медицина; развитие ~ы развитието на медицината медицйнск|| ий, -ая, -ое, -ие медицински; ~ий институт медицински институт; ~яе работники медицински работници медленно нареч. (против, быстро) бавно; ~ ехать, писать, работать пътувам, пиша, ра- ботя бавно мёдлениЦ ый, -ая, -ое, -ые (против, быстрый) бавен; ~ое течение бавно течение; ццтй ~ым шагом вървя с бавна крачка мёдл|| йть, -ю, -ишь, -ят несв. бавя (се), заба- вим (се), протакам; ои ~ил с ответом той не бързаше да отговаря; с этим дёлом нельзя ~ить тази работа не бива да се протака мёди|| ый, -ая, -ое, -ые меден, бакъреи; ~ая руда, проволока медиа руда, жица; ~ая посуда бакърени съдове мед|| ь, -и ж (не бъркай с мёд) мед, бакър между предлог с твор. п. между; ~ окном и двёрью между прозореца и вратата; ~ деревья- ми стояла скамья между дърветата имаше пей- ка; перерыв ~ лёкциями почивка между лек- циите; я вернусь (домой) ~ десятым н пятнад- цатым май ще се върна (в къщи) между 10 и 15 май; дружба ~ народами дружба (та) между народите; отношения ~ отцом я сыном отношенията между бащата и сина; догово- риться ~ собой уговорим се (помежду си) междунарбдн|| ый, -ая, -ое, -ые междунаро- ден; ~ая полйтяка международна политика; ~ое положёняе международно положение; ~ая солидарность международна солидар- ност; ~ые отношёния международни отноше- ния; ~ая выставка международна изложба; Международный жёнский день Международ- иият ден на жената мел, -а (-у), предл. о -е, в -у л тебешир, кре- да; писать ~ом на доскё пиша на дъската с тебешир мёлк|| ий, -ая, -ое, -ие; мёлок, мелка, мёлк|о, -и и мелки; сравн. ст. мёльче 1 (против, круп- ный) ситен, дребен; ~ий дождь, песок ситеи дъжд, пясък; ~ие йблоки дребни ябълки; ~ая рыба дребна риба 2 (против, глубокий в 1 знач.) ялнтък; ~ая река плитка река; ~ое озеро плит- ко езеро мелко като сказ, (против, глуббкб в I знач.) плитко е; у берега ~ до брега е плитко мелбдя|| я, -я ж мелодия; весёлая, рустная ~я весела, тъжна мелодия; ~я пёсни мелодия- та на песента; услышать новую ~ю чуя нова мелодия 120
МЕЛ мёлоч|| ь, -и ж 1 (мн. няма) дребни (пари); в кошельке осталась одна ~ь в портмонето оста- наха само дребни пари; у тебя есть ~ь? имаш ли дребни (пари)?; у меня нет ~и нямам дреб- ни (пари) 2 дреболия, дребни неща; это ~ь това е дребна работа мелька|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. мелькнуть) мяркам се, проблясвам, блещукам мелькн|| уть, -у, -ёшь, -ут св. (несв. мель- кать) мярна се, проблясна; в темноте ~ул огонь в тъмното проблясна огън мельче неизм. 1 сравн. ст. на мелкий по-ситен; по-дребен; по-плитък 2 сравн. ст. на мелко по- плитко менее нареч. (против, более) 1 по-малко; ~ интересный по-малко интересен; ~ красивый не толкова красив; ~ высокий по-нисък; ~ громко по-тихо 2 по-малко; ждать не — часа чакам не по-малко от (един) час О более йли ~ повече илн по-малко, до известна степей; тем не ~ при все това, въпреки това; ~ всего най-малко меньше неизм. 1 сравн. ст. на маленький (против, больше в 1 знач.) по-малък; моя ком- ната — твоей (~, чем твоя) моята стая е по- малка от твоята 2 сравн. ст. на мало (против. больше във 2 знач.) по-малко; он работает ~ меня (~, чем я) той работи по-малко от мене; ~ километра по-малко от (един) километър; ~ пяти рублей по-малко от 5 рубли; ~ месяца, года по-малко от (един) месец, от (една) годи- на меньший сравн. ст. на маленький (против. больший) по-малък, по-мъничък, по-дребен меньшинств!! 6, -а с (против, большинство) малцинство; ~б голосов малцинство на гласо- вете; в этом спбре они остались в ~ё в този спор те останаха малцинство менй неизм. с меню, листа (за ястия); по- просить у официанта ~ поискам от сервитьора листата (за ястия) меня вж. я меня|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. кого-что 1 про- меняй, сменим, меня; ~ть вид, форму, содер- жание променям вида, формата, съдържание- то 2 сменим, обменим; ~ть марки обменим марки меня|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. 1 про- меням се, изменим се, меня се; погода ~ется времето се променя 2 разменяй си, обменим; ~ться марками, книгами разменяй си марки, книги 3 сменим се; часовые ~лись каждые два часа часовите се сменяха всеки 2 часа мёр|| а, -ы ж I мирка; ~ы длины, вёса мерки за. дължина, за тегло 2 (по-често мн.) мерки; строгие, крайние ~ы строги, крайни мерки; принять ~ы взема мерки О без ~ы без мирка, неограннчено, извънредно много; в полной ~е напълно; по крайней ~е поне МЕТ /Ц мёрзн|| уть, -у, -ешь, -ут, мин. мёрз, мёрзл | а, -о, -и несв. мръзна, замръзвам; в комнате хо- лодно, я ~у в стаята е студено, аз мръзна; у меня ~ут руки мръзнат ми ръцете мёр|| ить, -ю, -ишь, -ят несв. кого-что меря, измервам; ~ить длину, глубину, расстояние измервам дължината, дълбочината, разстоя- нието мёртв|| ый, -ая, -ое, -ые; мёртв, мертва, мёртв|о, -ы и мертвы (против, живой в 1 знач.) мъртъв; ~ый человёк мъртвец О ~ая ти- шина мъртва тишина; спать/заснуть ~ым сном спя/заспя като заклан иёстност|| ь, -и ж местност; красивая, сель- ская ~ь красива, селска местност; оказаться в незнакомой ~и озова се в непозната местност мёстн|| ый, -ая, -ое, -ые местен; ~ые жители местни жители; ~ая промышленность местна промишленост; —ые органы государственной власти местни (те) органи на държавната власт мёст|| о, -а, мн. -а, мест, -ам с 1 мисто; ~о встрёчи, происшёствия мисто (то) на срещата, на произшествието; найти ~о для лагеря на- меря мисто за лагер (а); поставить стол на дру- гое ~о сложа масата на друго мисто; тетради лежат в другом ~е тетрадките са на друго ми- сто; театр на пятьсот мест театър с 500 места; ~а для пассажиров с детьми места за пътни- ци (майки) с деца; занять свободное ~о заема свободното мисто; сесть на свой ~а седнем на своите места; заказать, получйть ~о в гости- нице запазя, получа мисто в хотела; ранить руку в нёскольких ~ах раня ръката си на ня- колко места; самое интерёсное ~о в рассказе най-интересно(то) мисто в разказа; занять пёрвое ~о в социалистйческом соревновании заема първо мисто в социалнстическото сърев- нованне; оказаться на послёднем ~е окажа се на последно мисто 2 (обикн. мн.) мисто, мест- ност; знакомые, красивые ~а познати, красиви места; вернуться в родные ~а върна се в род- ните места О на ~е на мястото сн; кнйги ле- жат на ~е кннгите са на мястото си; после долгого пути мы оказались на ~е след дълъг път ние стигнахме до целта; на ~е кого или чьём на чие мисто; на вашем ~е я бы согла- сился на ваше мисто бих се съгласил; на ~е преступлёния (застать, поймать) на местопре- стъплението (завари, хвана); выходить/выйти на пёрвое ~о излизам/изляза на първо мисто; имёть ~о става, случва се; такие случаи имёют ~о случват се такива неща местоимёниЦ е, -я с грам. местоимение; личные ~ я лични местоимения мёсяц, -а м месец; прошлый ~ мнналия ме- сец; в этом ~е през този месец; уёхать на два ~а замина за 2 месеца металл, -а м метал; чёрные, цветные ~ы чер- ни, цветнн метали 121
MET МИМ металлически ий, -ая, -ое, -ие метален; ~ая решётка метална решетка металлургически ий, -ая, -ое, -ие металур- гичен; ~ий завод металургичен завод металлурги|| я, -и ж металургия; развитие развитие на металургията метод, -а м метод; ~ изучения, исследова- ния метод на изучаване, на изследване; марк- систский ~ марксически метод; передовые ~ы производства прогресивни производствени ме- тоди; применить новый ~ приложа нов метод метр, -а м метър; на высоте около двух тысяч ~ов на височина около 2 000 метра; в двух- стах ~ах от школы на 200 метра от училище- то метро неизм. с метро; станция станция на метрото; доехать до дома на ~ стигна в къщи с метрото мех, -а; предл. о -е, на -у м (не бъркай с ко- жа) Козина, кожа; красивый, дорогой ~ краси- ва, скъпа кожа; ~ лисы лисича кожа; пальто на ~у палто с кожена подплата механизации я, -и ж механизация; ~я про- мышленности, сельского хозяйства механизация на промишлеността, на селското стопанство механизм, -а м механизъм; сложный, простой сложен, прост механизъм; ~ часов часов- ников механизъм механик, -а лс механик; главный ~ завода главният механик на завода механически ий, -ая, -ое, -ие механичен; ~ий двигатель механичен двигател; ~ая иг- рушка механична нграчка; ~ий завод механи- чен завод; —’ий цех механичен цех мехов|| 6й, -ая, -бе, -ые (не бъркай с кожаный) кожен (с косъма навън); ~бй воротник кожена яка; ~ая шапка кожена шапка мечт|| а, -ы, мн. -ы, род. п. не се употр.. ~ам ж мечта, блян; ~ы юности юношески мечти; ~ы о будущем мечтн за бъдещето; ~а стать лётчиком мечта да стана летец; осуществить свою ~у осъществя мечтата си мечтаII ть, -ю, -ешь, -ют несв. о ком-чём и с инф. мечтая, бленувам; ~ть о будущем, о подвигах, о славе мечтая за бъдещето, за под- виги, за слава; он ~ет стать лётчиком той меч- та е да стане летец меша|| ть 1, -ю, -ешь, -ют несв. (св. поме- шать I) кому-чему, чес то с инф. преча; шум ~ет ему работать шумът му пречи да рабо- ти; я вам ие буду ~ть няма да ви преча мешй|| ть II, -ю, -ешь, -ют несв. (св. помешать II) что чем бъркам, разбърквам; ~ть суп, кашу бъркам супата, кашата; ~ть ложкой чай в стакане разбърквам чая си с лъжичка меш|| бк, -ка м чувал; ~бк муки чувал браш- но; —’бк с картофелем чувал с картофи Мешок миг, -а м миг; не останавливаться ни на ~ не спирам нито за миг 0 в один ~ за (един) миг мига|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. мигнуть) мигам; ~ть от яркого света мигам от ярката светлина мигн|| уть, -у, -ёшь, -ут св. (несв. мигать) мнгна микрофон, -а м микрофон; включать, выклю- чать — включвам, изключвам микрофона; выступать перед ~ом говоря пред микрофона Милиционер милиционер, -а м милиционер; дежурный ~ дежурен милиционер милйциН я, -и ж милиция; работник —и работник от милицията; обратиться в —ю обърна се към милицията миллиард, -а м милиард; — рублей един милиард рубли миллиметр, -а м мнлнметър; проволока тол- щиной в несколько —ов жица, дебела няколко милиметра миллион, -а м милион; в городе два —а жителей градът наброява 2 милиона жители мйл|| ый, -ая, -ое, -ые; мнл, мила, мйл|о, -ы и милы мил; —ый ребёнок мило дете; ~ая девушка мила девойка; —ое лицо мило лице; —ая улыбка мила усмивка; —ая Таня, вчера я получил твоё письмо мила Таня, вчера полу- чих писмото ти мимо 1 нареч. без да спира, покрай; такси проехало ~ таксито не спря 2 предлог с род. п. (по)край; поезд прошёл — станции влакът мина край гарата О стрелять, бить — не улучвам 122
мин мож м минерал, -а м минерал; соль, уголь — ~ы солта и въглищата са минерали мииеральиЦ ый, -ая, -ое, -ые минерален; ~ый источник минерален извор; ~ая вода минералка вода мияистерствНо, -а с министерство; ино- странных дел министерство на външните работа; ~о внутренних дел министерство на вътреш- ните работа; здравоохранения министерство на здравеопазването; -ч/о социального обес- печения министерство на социалисте осигу- ряване министр, -а м министър; ~ иностранных дел министър на външните работи минус, -а м (против, плюс) минус; пять ~ три равно двум пет минус три е равно на две; сегодня на улице холодно, ~ двадцать гра- дусов днес навън е студено, 20 градуса под нулата- мииут|| а, -ы ж 1 минута; до отхода поезда ос- талось три —ы до тръгването на влака остават 3 минути; сейчас пять минут десятого сега е 9 часа и 5 минути 2 минута, миг; на ~>у ои замолчал, потом заговорил снова за миг той млъкна, после заговори отново О ~а в ~У точно навреме; поезд пришёл ~а в ~у по рас- писанию влакът пристигна точно по разписание; (одну) ~у един момент мир I, -а м свят; происхождение —а произход на света; чемпион —а световен шампнон; он известен всему ~у (во всём —е) той е известен в целия свят; капиталистический — капиталистическият свят; — социализма светът на социализма; в ~е науки в света на науката; ~ животных светът на животиите мир II, -а м мнр; борьба за — борба за мир; политика ~а и дружбы политика на мир и друж- ба; жить в ~е живея в мнр; переговоры о —е преговори за мир; заключить ~ сключа мир мириться, мир | юсь, -йшься, -ятся несв. 1 (св. помириться) с кем (против, ссориться) сдобрявам се, помирявам се; ~ с товарищем сдобрявам се с другаря си 2 (св. примириться) с нем примирявам се; ~ с недостатками примирявам се с недостатъците; — со своим положением примирявам се с положението си мири || ый, -ая, -ое, -ые мирен; ~ое время мирно време; ~ый труд мирен труд; ~ый договор мирен договор. мировоззрении е, -я с мироглед, светоглед; научное, марксистское ~е научен, марксистки мироглед миров|| бй, -ая, -бе, -ые световен; ~бе прост- ранство всемирът; ~бй рынок световният пазар; —ая война световна война; ~ые запасы нефти световните запаси от нефт миролюбив|| ый, -ая, -ое, -ые; миролюбив, -а, -о, -ы миролюбив; ~ые страны, народы миролю- биви страни, народи; ~ая политика СССР миролюбивата политика на Съветския съюз митинг, -а м митинг; ~ протеста против войны протестен митинг против войната; ~ солидарности с кем митинг на солидарност с някого; провести ~ организирам митинг; собраться на ~ съберем се на митинг; высту- пить на ~е говоря на митинга младш|| ий, -ая, -ее, -ие (против, старший) 1 по-малък; най-малък; ~ий брат малкият брат; —ая сестра малката сестра; среди нас ои самый ~ий той е най-малкият между нас 2 младши; ~ий лейтенант младши лейтенант; ~ий науч- ный сотрудник младши научен сътрудник мне вж. я миёии|| е, -я с мнение; общественное ~е обществено мнение; ~е читателей о книге мнението на читателите за книгата; выразить — е большинства нзразя мнението на мнозинст- вото; быть хорошего ~я о ком имам добро мнение за някого; по моему ~ю според мен мнбг|| ие, -их мн. 1 много; ~ие люди, страны много хора, страни; вернуться после — их лет отсутствия върна се след дълго отсъст- вие 2 като същ. мнбг | ие, -их миозина; —ие так думают мнозина мислят така; он знаком со ~ими (знает ~их) той познава мнозина много, сравн. ст. больше нареч. (против, ма- ло) много; ~ читать, работать, зиать много че- та. работя, зная; ~ работы, книг много работа, книги; ~ людёй, народу много хора, много на- род мн6г|| ое, -ого с много неща, много работи; ~ое надо сделать много работи трябва да се свършат; о ~ом следует подумать за много неща трябва да се помисли многочйслениЦ ый, -ая, -ое, -ые многоброен, многочислен; ~ые факты многобройни факти мнбжественнН ый, -аи, -ое, -ые: ~ое число грам. множествено число мной, мною вж. я могйлЦ а, -ы ж (не бъркай с гроб) гроб; ~а Неизвестного солдата гробът на Незнайния воин; рыть ~у копая гроб; поставить памят- ник на ~е сложа паметник на гроба О братская — а братска могила мбд|| а, -ы ж мода; новая, последняя ~а нова, последна мода; —а на длинные платья мода на дълги рокли; одеваться по ~е обли- чим се по модата О входйть/войтй в ~у излиза/нзлезе на мода; выходить/выйти из ~ы излиза/излезе от мода мбдн|| ый, -ая, -ое, -ые; моден, модна, мбдн | о, -ы и модны моден, модерен; —ое пальто модно палто; ~ое платье модна рокля; ~ая причёска модна прическа может быть вметн. д. може би; —, мы боль- ше не увидимся може би повече няма да се ви- дим 123
мож MOP можно като сказ, с инф. (против, нельзя) I може, позволено е; ~ войти? може ли да вля- за?; ~мие взять эту книгу? може ли да взема тази книга?; здесь ~ курить тук може да се пушн 2 може, възможно е; эту работу ~ сделать быстрее тази работа може да се свърши побързо мозг, -а, предл. о -е, в -у м мозък; головной ~ главен мозък; спинной ~ гръбначен мозък; ~ человека мозъкът на човека; ~ животного мозъкът на животното мой, моего м; моя, моей ж; моё, моего с; мн. мой, моих мест, мой (моя, мое, мои), ми; ~ дом моят дом, моята къща; ~ сын, отец синът ми, баща ми; ~ ребёнок моето дете; моя родина моята родина; моя мать майка мн; моя семья семейството мн; моё пальто моето палто; моё имущество моят имот; мой родители мойте родители мокр|| ый, -ая, -ое, -ые (против, сухой в 1 знач.) мокър; ~ая тряпка мокър парцал; ~ый тротуар мокър тротоар; ~ая от росы тра- ва мокра от росата трева молекул || а, -ы ж молекула мблни|| я, -и ж 1 светкавица, мълния; шаровая ~я кълбовидна мълния 2 цип; куртка с ~ей, на ~н куртка с цип; застегнуть, расстегнуть ~ю затворя, отворя цн- па молодёжи|| ый, -ая, -ое, -ые младежки; ~ый клуб младежки клуб; ~ая бригада младежка бригада; ~ое кафе младежка кафе-сладкарни- ца молодёж|| ь, -и (мн. няма) ж (не бъркай с юноша) младеж; ~ь всего мира младежта от целия свят молод|| ёц, мн, -цы м като сказ, юнак; бра- во; она у нас ~ёц тя е юнак; —ёц, что вернул- ся так быстро браво, че се върна толкова бързо молод|| бй, -ая, -бе, -ые; молод, молода, мо- лод! о, -ы; сравн. ст. моложе (против, старый в t знач.) млад; ~бй человёк млад човек, младеж; ~ая жёнщина млада жена; в ~6м возрасте на млади години мблодост|| ь, -и ж (против, старость) младост; моя ~ь прошла в этом городе младостта ми премина в тозн град; в —и он хорошо пел на младннн той .пееше хубаво моложе неизм. сравн. ст. на молодой по-млад fib Молоко молок|| 6, -а (мн. няма) с мляко; свёжее ~б прясно мляко; кофе с ~бм кафе с мляко, кафе-меланж; сгущённое ~о кондензирано мля- ко; выпить ~а пийна мляко; сварить кашу на ~ё сваря каша с мляко Молоток молот || 6к, -ка м чук; ударить ~ком по гвоздю ударя с чук гвоздея молочнЦ ый, -ая, -ое, -ые млечен; ~ые про- дукты млечни произведения; ~ая каша каша с мляко; ~ый магазйн млекарница молчани|[ е, -я с мълчанне; длительное ~е продължително мълчанне; минута ~я минута мълчанне молч|| ать, -у, -йшь, -ат несв. мълча; он долго ~ал той дълго мълча момент, -а м момент; использовать под- ходящий ~ нзползвам подходящ момент; наступйл ~ отъезда настъпи моментът на заминаването О в одйи ~ за момент, за (един) мнг Монета монёт|| а, -ы ж монета; золотая ~а златна монета; ~а в две копёйки монета от 2 копейки морал|| ь -и ж мбрал; социалистическая ~ь социалистически(ят) морал моральн|| ый, -ая, -ое, -ые морален; —ые принципы морални принципа морга|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. моргнуть) мигам моргн|| уть, -у, -ёшь, -ут св. (несв. моргать) мнгна О глазом не ~ул не му мигна око- то 124
MOP MOP M Чёрное море мор|| e, -я, мн. -я, -ей с море; Чёрное ~e Черно море; южные ~я южните морета; отдыхать у ~я (на —е) почнвам край морето (на море) О кйпля в ~е капка в морето, нищо морков|| ь, -и (мн. няма) ж морков; варёная ~ь варенн моркови морожен || ое, -ого с сладолед; сливочное, фруктовое ~ое млечен, фруктов сладолед мороз, -а м студ, мраз; сегодня двадцать градусов ~а днес е 20 градуса под нулата; начались ~ы започнаха студове морск]| ой, -ая, -бе, -Йе мбрскн; ~бй берег, ветер морски бряг, вятър; ~ая вода морска во- да; ~бе судно морски кораб; ~6й флот морски флот; ~йе животные морски животни моряк, -а м моряк 125
мос мот Мост через реку (Москва) мост, моста и моста, предл. о мосте, на мосту, мн. мост|ы, -бв м мост; большой, же- лезнодорожный ~ голям, железопътен мост; ~ через реку мост през реката; остановиться на ~у спра на моста; стоять иа ~у стоя на моста мостов|| ая, -бй ж паваж, настилка мотор, -а м мотор; мощный ~ мощен мотор; ~ автомобиля, самолёта моторът на автомоби- ла, на самолета; лодка с ~ом моторна лодка мотоцикл, -а м мотоциклет, мотор; садиться иа ~ качвам се на мотоциклета; ехать, 126
моч МУЗ м ездить иа ~е път-увам с мотоциклет; кататься на ~е возя се с мотор; водить ~ карам мотор мочь, могу, можешь, могут, мин. мог, могл |а, -о', -й несв. (св. смочь) с инф. мога; я могу передать ваше письмо мога да предам пнсмото ви; не могу вам обещать не мога да ви обе- щая; вы можете подождать здесь можете да почакате тук; он не может сегодня прийти той не може да дойде днес мощи || ый, -ая, -ое, -ые; мощен, мощна, мбщн|| о, -ы и мощны мощен; ~ый мотор, автомобиль, трактор мощен мотор, автомобил, трактор; ~ая электростанция мощна електро- станция мрамор, -а м мрамор; статуя из ~а статуя от мрамор мраморн|| ый, -ая, -ое, -ые мраморен; ~ая скульптура мраморна скулптура; ~ые колонны мраморни колони мрачи|| ый, -ая, -ое, -ые; мрачен, мрачна, мрачи | о, -ы и мрачны мрачен; ~ый человёк мрачен човек; ~ый взгляд мрачен поглед; ~ые мысли мрачни мисли мудр|| ый, -ая, -ое, -ые; мудр, мудра, мудр | о, -ы и мудры мъдър; ~ый человёк мъдър човек; — ый совёт мъдър съвет; ~ое решёние мъдро решение муж, -а, мн. -ья, -ёй, -ьям м (не бъркай с мужчина) мъж, съпруг; её ~ инженёр мъжът й е инженер мужественно нареч. мъжёствено; ~ бороться за свободу мъжествено се боря за свободата мужественн|| ый, -ая, -ое, -ые мъжёствен; ~ый человёк мъжествен човек; ~ый поступок мъжествена постъпка мужеств|| о, -а с мъжествб; проявить —о в бою прояви мъжество в боя; обладать большим ~ом прнтежавам голимо мъжество мужск|| бй, -ая, -бе, -Йе мъжки; ~6й голос мъжки глас; ~бе пальто мъжко палто О ~бй род гром, мъжки род мужчйн|| а, -ы м (не бъркай с муж) мъж; молодой, красивый ~а млад, хубав мъж музё|| й, -я м музей; Русский ~й в Ленингра- де Руският музей в Ленинград; Исторический ~й Историческият музей; Музей В. И. Лёнина Русский музей в Ленинграде 127
МУЗ НА Музеят «В. И. Ленин»; пойти в ~й отида в музей (в музея) музык|| а, -и ж музика; современная, симфо- ническая ~а съвременна, симфонична му- зика; ~а Чайковского музиката на Чайковски музыкальи|| ый, -ая, -ое, -ые музикален; ~ые инструменты музикалии инструменти; ~ая школа музикално училище музыкант, -а м музикант; талантливый ~ талантлив музикант мук|| а, -й ж бра.шно; картофельная ~а иишесте (от картофи) мурав|| ей, -ья м мравка мусор, -а м смет, боклук; корзина для ~а кошче за боклук мух|| а, -и ж муха; уничтожить мух унищожа мухите О делать/сделать из ~и слоиа правя/ направя от мухата слон, от нищо нещо муч|| ить, -у, -ишь, -ат несв. кого мъча, измъчвам; больного ~ила жажда жажда мъче- ше болния мучиться, муч|усь, -ишься, -атся несв. мъча се, измъчвам се; ~ от жажды, от боли измъчвам се от жажда, от болка мчаться, мчусь, мчишься, мчатся несв. нося се бързо, летя; поезд мчится влакът лети мы, нас, нам, нас, нами, о нас мест, ние; мы пойдём в театр ще отидем на театър; нас там не было ние ие бяхме там; нам об этом не сказали ие ни казаха за това; иас об этом предупредили предупредиха ни за това; с нами пойдёт мой друг с нас ще дойде (и) моят прия- тел; не беспокойтесь о нас не се безпокойте за нас мыл || о, -а с сапун; кусок ~а един сапун; хозяйственное ~о сапун за пране; вымыть руки с ~ом измия ръцете си със сапун мысл|| ь, -и ж мнсъл; интересная ~ь инте- ресна мисъл; кратко выразить свою ~ь накрат- ко изразя мисълта си мыть, мою, моешь, моют несв. (св. вымыть) кого-что мия, измивам; ~ ребёнка мия детето; ~ руки, посуду мия си ръцете, съдовете мыться, моюсь, моешься, моются несв. (св. вымыться) мия се, измивам се, къпя се; ~ в бане, в ванне, под душем къпя се в банята, във ваната, под душа мышлении е, -я с мйслене; процессы ~я процесите на мисленето мыш|| ь, -и, мн. -и, -ей, -ам ж мишка; кошка поймала ~ь котката хвана мишка (} летучая ~ъ прилеп мягк|| ий, -ая, -ое. -ие; мягок, мягка, мягк | о, -и; сравн. ст. мягче (против, жёсткий) мек; ~ая подушка мека възглавница; ~ое кресло меко кресло; ~ие волосы мека коса О ~ий вагон вагой първа класа мягче неизм. сравн. ст. на мягкий по-мек мясн|| 6й, -ая, -бе, -ые месеи; ~бй суп супа с месо; ~бй фарш кайма мяс|| о, -а с месо; варёное ~о варено месо; суп с ~ом супа с месо мять, мну, мнёшь, мнут несв. (св. смять) что мачкам, смачквам, измачквам; ~ бумагу смачквам х >тията; ~ платье мачкам си рок- лята мяться, мнётся, мнутся несв. (св. смяться) мачкам се; платье мнётся роклята се мачка мяч, -а, мн. -й, -ей, -ам м топка; футбольный ~ футболка топка; играть в ~ играя на топка иа предлог I с вин. и предл. п. 1 (вин. п. куда?— посока, предл. п. где?— място) на, върху, към, по посока на; в; за; положить книгу иа стол сложа книгата иа масата; книга лежит на столе книгата е иа масата; сесть иа диван седна на дивана; сидеть иа диване седя на дивана; иадёть на руки пер- чатки сложа си ръкавици(те); на руках у него шерстяные перчатки той е с вълнени ръка- вици; идти на работу отивам на работа; быть иа работе на работа съм; поступить на завод постъпя в завод (а); работать иа заводе работя в завод(а); пригласить иа собрание поканя на събрание(то); выступить иа собрании изкажа се на събранието; переехать на другую квар- тиру преместя се в друга квартира; при гео- графски названия: иа Украину (иа Украине) в Украина; на Кавказ (иа Кавказе) в Кавказ; на Север (на Севере) на Север (но: в Москву, в Москве; в Крым, в Крыму; в Сибирь, в Сибири; в Болгарию, в Болгарии; в Европу, в Европе); на улице Горького на улица «Горки» (но в переулке); работать на (в) поле работя в (на) полете 2 (обект или начин на действието) с, на, често не се превежда; посмотреть иа друга погледна приятеля си; ехать иа автобусе пъту- вам с автобус; играть иа скрипке свиря на цигулка; закрыть дверь иа замок заключа вратата; дверь на замке вратата е заключена; 128
НАБ НАВ н перевести книгу иа русский язык преведа кни- гата на руски език; книга на русском языке книгата е на руски език II (с вин. п. когда?, на сколько?, на что?— време, срок, количество) иа, за, към, срещу, с; иа следующий день иа следващия деи; иа будущий год (за) след- ващата годииа; план иа год (иа будущий год) план за една година (за следващата година); уехать иа месяц замина за един месец; опоздать иа час закъснея с един час; ои старше меня иа пять лет той е по-голям от мене с 5 годиии; купйть книг иа десять рублей купя книги за 10 рубли; разделить иа несколько частей раз- дели на няколко части III с предл. п. 1 (на чём?, как?— оръдие, средство за действие) на; с; играть иа рояле, на гитаре свиря на роял, иа китара; лететь иа самолёте пътувам със самолет; ехать на автобусе пътувам с автобус 2 (когда?— време) на, през, често не се пре- вежда; иа рассвете иа разсъмване; на прошлой неделе (през) миналата седмица набережи|| ая, -ой ж крайбрежна улица; кей; -~ая реки крайбрежната улица; ~ая канала улицата край канала; гулять по ~ой разхож- дам се по крайбрежната улица; выйти иа ~ую изляза на крайбрежната улица иабираЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. набрать) кого-что и чего набирам, насъбирам наблюдать, иаблюда|ю, -ешь, -ют несв. 1 кого-что и за кем-чем наблюдавам, следя; ~ восход сблица наблюдавам изгрева иа слънцето; ~ за игрой детей наблюдавам играта на децата; ~ с берега за пловцом следя от брега плувеца; ~ жизнь животных следя живо- та на жнвотиите 2 за кем-чем пазя, наглеждам; ~ за порядком пазя реда; ~ за детьми наглеждам децата иаблюдёии|| е, -я с наблюдение; наблюдава- не; научные ~я научни наблюдения; ~я над жизнью животных наблюдения върху живота на животннте; больной находится под ~ем вра- ча болният се иамира под иаблюдението на ле- кар иабрать, набер|у, -ёшь, -ут, мин. набрал, набрала, набрал | о, -и св. (несв. набирать) кого-что и чего набера, насъбера; ~ много грибов набера много гъби; ~ букет цветов набера букет цветя навёрно(е) вметн. д. вероятно, по всяка вероятност; май; ~, ои сегодня не придёт вероятно той днес няма да дойде; это ваша сестра? вероятно това е сестра ви? Дворпоппя набережная в Ленинграде 9-612 129
НАВ НАЗ наверх нареч. (куда?; ср. вверх; против. вниз) (на) горе; посмотрите ~ погледнете нагоре; пойдёмте ~ хайде да се качим горе наверху нареч. (где?; ср. вверху; против. внизу) горе; он живёт ~ той живее горе, на горния етаж наве|| стать, -щу, -стншь, -стят св. (несв. навещать) кого-что навести, посети навеща|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. на- вестить) кого-что посещавам, навестявам; ~ть больного посещавам болния; ~ть друзей посещавам приятелите си наволочк|| а, -и, мн. наволоч | ки, -ек, -кам ж калъф (за възглавница); надеть ~у сложа калъф на възглавиицата; снять ~у сваля ка- лъфа от възглавницата навсегда нареч. завинаги; ~ расстаться разделя се завинаги; забыть, запомнить ~ забравя, запомни завинаги; я ~ уезжаю от- сюда завинаги заминавам оттук (} раз (и) ~ веднаж завинаги навстречу нареч. и предлог с дат п. срещу, насреща; идти, бежать ~ вървим, тичаме един срещу друг; ветер дул ~ вятърът духаше насреща; ~ нам шёл человёк насреща ни вървеше човек наград!! а, -ы ж награда; высокая, прави- тельственная ~а внсока, правнтелствена награ- да; получйть в ~у часы получа като награда часовиик; представлять/представить к ~е кого представям/представя някого за награда иагра|| дйть, -жу, -дишь, -дят св. (несв. награждать) кого-что чем награди; ~дйть за мужество награди за мъжество награждён ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. награ- дить) кого-что чем награждавам; ~ть орде- нами и медйлями награждавам с ордени н медали нагрева|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. нагреть) что стоплям; ~ть воду стоплям вода (та) нагрё|| ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. нагревать) что стопля нагружа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. нагру- зить) кого-что (против, разгружать) натовар- вам; ~ть вагоны углем натоварвам вагони с въглища иагру|| зйть, -жу, иагруз|ишь, -ят св. (несв. иагружёть) кого-что (против, разгрузить) на- товаря над, надо (пред някои думи, които започват с две съгласни: надо лбом, надо мной)' предлог с твор. п. 1 над; лампа висит ~ столом лам- пата е иад масата; ~ бзером летйют птицы над езерото кръжат птнцн 2 върху, над; на; работать ~ статьёй работя върху статията; думать ~ научной проблемой мнсля върху научен проблем надева|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. надеть) что (против, снимать във 2 знач.; не бъркай с одевать) обличам; слагам; обувам; ~ть платье обличай си роклята; ~ть шляпу слагам си шап- ката; ~ть брюки обувам си панталона; ~ть ордена н медали слагам си ордените и мела- лите надёжд|| а, -ы ж надежда; ~а на счастье надежда за щастие; потерять ~у загуби на- дежда надё|| ть, -ну, -нешь, -нут, повел, надёнь св. (несв. надевать) что (против, снять във 2 знач.; не бъркай с одеть) облека; сложа; обуя; ~ть пальто облека сн палтото; ~ть пер- чатки сложа си ръкавиците; ~ть ботинки обуя си обувките; ~ть кольцо на палец сложа си пръстеиа на ръката; ~ть очки сложа си очи- лата; ~ть лыжи сложа си ските надё|| яться, -юсь, -ешься, -ются несв. 1 на что, с инф. и със съюз что надявам се; ~яться на счастье, на побёду надявам се на щастие, на победа; я ~юсь кончить работу в срок надявам се да свърша работата навре- ме; мы ~емся, что вы скоро вернётесь надява- ме се, че скоро ще се върнете; ~юсь, что вы на меня ие сёрдитесь вярвам, че не мн се сърди- те 2 на кого-что разчитам; ~яться на друга разчнтам на приятеля си надо I вж. над надо II безл. като сказ., често кому-чему, с инф., кого-что и чего (ср. нужно) трябва; ~ закрыть окно трябва да затвори прозореца; ему ~ поговорить с вами той трябва да пого- вори с вас; мне ~ бумаги и нёсколько ка- рандашёй трябва ми хартия и ияколко молива надоеда|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. иадоёсть) кому чем дотягам, досаждай, отегчавам; омръз- вам надоё|| сть, -м, -шь, -ст, надоед | им, -йте, -я’т, мин. иадоё|л, -ла, -ло, -ли св. (несв. надоедать) кому чем дотегиа, досади, отегча; омръзна; мне <~ли эти разговоры дотегиаха мн тези разговори; он ~я мне глупыми шутка- ми той мн омръзна с глупавнте си шегн; ему ~ло сидёть дома омръзна му да стон в къщи надолго нареч. за дълго (време) иадписП ь, -и ж надпнс; корбткая ~ь кратък надпнс; ~ь иа фотографии надпис на сннм- ката; сдёлать ~ь иа книге надпиша кннга- та назад нареч. 1 (куда?; ср. обратно; против. вперёд) назад; вернуться ~ върна се назад; оглянуться ~ обърна се назад; сдёлать шаг ~ направя крачка назад 2 предн; два года тому ~ предн 2 години; мы приёхали три мёсяца ~ прнстнгнахме предн 3 месеца; ёто было мно- го лет тому ~ това се случи предн много годн- ни назваии|| е, -я с название, име; заглавие; ~е растения, животного название на расте- ние, на жнвотио; ~е улицы, корабля име на 130
НАЗ НАЛ Н улица, на кораб; ~е книги заглавие (то) на книга(та) назвать, назов | у, -ёшь, -ут, мин. назвал, назвала, назвал)о, -и св. (несв. называть) кого- что 1 нарека, назова; мальчика назвали Анд- реем (Андрей) нарекоха момчето Андрей; улицу назвали именем героя назоваха улицата с името на героя 2 назова; изброя; ~ кого по имени и отчеству назова някого по имени прези- ме; назовите русских писателей, которых вы знаете изброете руските писатели, конто са ви известии назнача || ть, -к>, -ешь, -ют несв. (св. назна- чить) 1 что кому определим, назначавам; ~ть свидание определим среща; ~ть пенсию определим пенсия 2 кого кем назначавам; ~ кого на пост министра назначавам някого за министър назначении е, -я с 1 назначаване; назначе- ние; получить ~е на работу назначен съм на работа 2 предназначение; ~е инструмента, ме- ханизма предназначение на инструмента, на ме- ханизма; использовать машину по ~ю използ- вам машината според предназначението й назначить, назнач | у, -ншь, -ят св. (несв. назначать) 1 что кому определи, назнача; ~ место встречи определи мисто за среща; ~ день свадьбы определи дени на сватбата; — собрание на шесть часов насроча събранието за 6 часа 2 кого кем назнача; ~ директором за- вода назнача за директор на завода называ|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. назвать) кого-что 1 наричам, назовавам; улицы ~ют именами героев улиците назовават с имената на героите 2 назовавам; изброявам; ~ть кого по фамилии назовавам някого по фамилно име называЦ ться, -ется, -ются несв. иаричам се; казвам се; как ~ется этот кинотеатр? как се нарича този кинотеатър?; раньше улица ~лась иначе по-рано улицата се казваше другояче наиболее нареч. (с прил. и нареч.) най-, най- много, най-вече; ~ высокий, красивый, пра- вильный най-висок, най-красив, най-правилен; ~ точно най-точно найти, найд|у, -ёшь, -ут, мин. наш|ёл, -ла, -лб, -ли св. (несв. находить) кого-что намеря; ~ потерянный ключ намеря изгубения ключ; ~ нефть, золото намеря нефт, злато; ~ новое место работы намеря нова служба; ~ верное решение намеря правилно решение; ~ общий язык с кем намеря общ език с някого наказании е, -я с наказание; тяжёлое теж- ко наказание; подвергнуть ~ю подлежа на наказание нака|| зать, -жу, накаж|ешь, -ут св. (несв. наказывать) кого накажа; ~зать преступника накажа престъпника иаказыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. нака- зать) кого наказвам; ~ть ребёнка за плохое поведение наказвам детето за лошо поведе- ние накануне 1 нареч. предния ден; он приехал ~- той дойде предния ден; ~ мы были в кино предния ден бяхме на кино 2 предлог с род. п. в навечерието; ~ праздника в навечерието на празника наклон)! ить, -ю, наклон)ншь, -ят св. (несв. наклонять) что наведа, наклони; ~йть голову наведа глава наклон|| йться, -юсь, наклон | ншься, -ятся св. (несв. наклоняться) наведа се, наклони се; он ~йлся и поднял с пола бумагу той се наведе и вдигна от пода хартията; мать ~йлась над ребёнком майката се наведе над детето; бе- рёза ~нлась от ветра брезата се наклони от вятъра наклони|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. накло- нить) что навеждам, накланям; ~ть ветку де- рева навеждам клонка на дървото наклони || ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. наклониться) навеждам се, накланям се наконец нареч. най-после, най-сетне, накрая; ~ он пришёл най-после той дойде; дожди кончились най-сетне дъждовете спряха; ~-то! най-сетне!, най-после!; ~-то мы встретились най-после се срещнахме накорм|| ить, -лю, накбрм|ншь, -ят св. (несв. кормить) кого чем нахраня; ~йть ребёнка кашей нахраня детето с каша; ~йть собаку, лошадь нахраня кучето, коня накрыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. накрыть) чем 1 кого покривам, завивам; ~ть ребёнка одеялом завивам детето с одеяло 2 что постилам, застилам; ~ть стол скатертью застилам масата с покривка О ~ть (на) стол слагам масата (за ядене), сервирам накрыть, накрб|ю, -ешь, -ют св. (несв. накрывать) чем 1 кого покрия, завия 2 что по- стели, застели нала|| днть, -жу, -дншь, -дят св. (несв. на- лаживать) что 1 наглася, оправя 2 уредя, ор- ганизирам налажива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. на- ладить) что 1 нагласявам, оправим; ~ть маши- ну нагласявам машината 2 уреждам, организи- рам; ~ть работу бригады организирам работата на бригадата налево нареч. (куда?, где?; против, направо) вляво, наляво; повернуть, посмотреть ~ завия, погледна вляво; ~ от входа наляво от входа налнва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. налить) что или чего наливам; ~ть вина наливам вино; ~ть молоко в стаканы наливам млякото в чашите налить, наль|ю, -ёшь, -ют, мин. налил, на- лила, налил)о, -и и налили, повел, налей св. (несв. наливать) что или чего налей; ~ ведро воды налея кофа вода ~ чаю налей си чай 131 9*
НАЛ НАП налйчн|| е, -я с (против, отсутствие във 2 знач.) наличие, наличност, присъствие; ~е строительных материалов наличие на строител- ни материали налог, -а м данък; платить ~н плашам данъ- ци нам вж. мы намерева|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв., с инф. възнамерявам, имам намерение, каня се; ~ться перейти на другую работу каня се да премина на друга работа; что вы ~етесь делать в воскресенье? какво миелите да правите в неделя? намерении о, -я с намерение; ~е поехать на дачу намерение да замина на вилата; расска- зать о своих ~ях разкажа за своите намерения наметить, намё|чу, -тишь, -тят се. (несв. намечать) что 1 отбележа, поставя знак, белег; ~ границы участка отбележа границите на участъка 2 набележа; ~ путь развития сельско- го хозяйства набележа пътя за развитието на селското стопанство намеча|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. наметить) что 1 отбелязвам, поставим знак, белег; ~ть на карте маршрут экспедиции отбелязвам на карта- та маршрута на експедицията 2 набелязвам; ~ть срок окончания работы набелязвам срока за завършване на работата; ~ть состав прези- диума набелязвам състава на президиума нами вж. мы наоборот нареч. 1 обратно, наопаки; делать всё ~ правя всичко наопаки 2 като вметн. д. напротив; дождь не прекращался; ~, он пошёл ещё сильнее дъждът не спираше; напротив, той завали още по-силно напада|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. напасть) 1 на кого-что нападам, връхлитам, нахвърлям се; ~ть на врага нападам врага; ~ть на город нападам града; раненый медведь иногда ~ет на охотника ранената мечка понякога напада ловеца 2 на кого (само 3 л.) обхваща, обзема; на него часто ~ла тоска често го обзе- маше тъга нападении е, -я с нападение; вооружённое ~е въоръжено нападение; ~е на человека нападе- ние върху човек; совершить ~е извърша напа- дение; отразить ~е врага отрази нападението на неприятеля напасть, напад | у, -ёшь, -ут, мин. нала | л, -ла, -ло, -ли св. (несв. нападать) I на кого-что напад- на, връхлетя, нахвърля се; ~ на врага нападна врага 2 на кого (само 3 л.) обхване, обземе; на меня напал страх обзе ме страх напечатан ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. пе- чатать) что 1 напечатам, издам, публикувам; ~ть статью в журнале напечатам статия в списание 2 напечатам, напнша на пишеща ма- шина; ~ть статью на машинке напиша статията на машина написать, напишу, напнш | ешь, -ут св. (несв. писать) чем 1 что, о чём напйша; ~ каранда- шом, чернилами напиша с молив, с мастило; ~ без ошибок напиша без грешки; ~ письмо напиша писмо; ~ заявление об отпуске напиша (подам) молба за отпуск(а); ~ роман напиша роман; ~ о достижениях науки напиша за постиженията на науката 2 кого-что нарисувам; ~ портрет нарисувам портрет напнт|| ок, -ка м напитка, питие; прохлади- тельные ~ки разхладителни напитки; спиртные ~ки спиртни напитки напо|| йть, -ю, -йшь, -йт, повел, напой св. (несв. пойть) кого чем напоя, дам да пие; ~йть лошадь напоя коня наполнП ить, -ю, -ншь, -ят св. (несв. напол- нять) что чем напълня, изпълня; дым ~нл комнату пушекът изпълни стаята наполняЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. напол- нить) что чем пълня, напълвам, изпълвам; ~ть ведро водой напълвам кофата с вода напомннаН ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. напом- нить) 1 кому что и о ком-чём напомним; ~ть со- держание фйльма напомним съдържанието на фнлма; ~ть об обещании напомним за обеща- нието 2 кого-что напомним; приличам на някого- нещо; сын мне ~л отца синът ми напомняше бащата напбмнЦ ить, -ю, -ншь, -ят св. (несв. на- поминать) 1 кому ч.то и о ком-чём напомни; он ~ил о наших встречах той ми напомни за нашите срещи 2 кого-что напомни; приличам на някого-нещо; сын мне ~ил отца синът ми на- помни бащата направ|| ить, -лю, -ншь, -ят св. (несв. направ- лять) кого-что 1 насоча; ~ить взгляд на кого насоча погледа си към някого; все наши ейлы направлены на борьбу за мир всичките ни сили са насочени към борбата за мир 2 отправя, (из-) пратя; ~нть больного к врачу изпратя бол- ния на лекар; меня ~или к вам пратиха ме при вас направ|| иться, -люсь, -ишься, -ятся св. (несв. направляться) отправя се, тръгна; ~иться к остановке трамвая тръгна към трамвайиата спирка направлении е, -я с 1 направление, посока, насока; северное, южное ~е Северна, южна по- сока; ехать по ~юк городу пътувам към града; вётер нзменйл ~е вятърът промени посоката си; в каком ~и находится вокзал? в коя посока е гарата?; поезда идут в разных ~ях влаковете се движат в различии направления; ~е по- литики насока на политиката 2 направление, течение; новое ~е в музыке ново направление в музиката; литературное ~е литературно те- чение 3 удостоверение, документ, бележка; полу- чйть ~е на завод, в школу получа (бележка за) назначение в завода, в училището; дать студён- 132
НАП ту ~е на работу дам на студента бележка за (назначаване на) работа направля|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. напра- вить) к.ого-что 1 насочвам; -~ть машину к лесу насочвам колата към гората; ~ть все усилия на завершение дела насочвам всички усилия за завършване на работата 2 отправим, (из) пра- щам; ~ть на работу изпращам на работа направля|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. направиться) отправим се, тръгвам; ~ться к площади (в сторону площади) тръгвам към площада; ~ться домой тръгвам за дома направо нареч. (куда?, где?; не бъркай с пря- мо: против, налево) надясно, вдясно; повернуть, посмотреть ~ завия, погледна надясно; ~ от двери стоял шкаф вдясно от вратата имаше шкаф; ~ — гостиница, налево — вокзал отдяс- но е хотелът, отляво — гарата напрасно нареч. 1 напразио, безполезно, без- успешно; ты ~ это делаешь напразно правиш това 2 неоснователно, безпричинно, напразно; ~ вы бойтесь вие се страхувате неоснователно напрасн|| ый, -ая, -ое, -ые; напрас|ен, -на, -но, -иы 1 напразен, безполезен, безуспешен; ~ый труд безполезна работа; ~ые попытки без- успешни опити; разговор оказался ~ым разго- ворът се оказа безполезен 2 неоснователен, без- причинен, напразен; ~ый страх безпричинен страх; ~ая тревога неоснователна тревога например вметн. д. например; в русском языке некоторые существительные не склоняются, кофе, пальто някои съществителни в руския език не се скланят, например: кофе, пальто напротив нареч. и предлог с род. п. напротив, насреща; отсреша; срещу; он живёт ~ (иас) той живее отсреща; мы сели ~ ние седнахме на- среща; ~ общежития находится кинотеатр сре- щу общежитието има кино напряжении е, -я с напрягане; напрежение; ~е всех сил напрягане на всички сили; работать с ~ем работя с напрежение напряжённо нареч. напрегнато; работать работя напрегнато напряжённости ь, -и ж напрегнатост; ~ь от- ношений напрегнатост на отношенията напряжении ый, -ая, -ое, -ые 1 напрегнат, интеизивен; ~ая работа интензивна работа 2 натегнат, обтегнат; ~ые отношения в семье обтегнати отношения в семейството; ~ая меж- дународная обстановка обтегната международ- на обстановка нарёчнН е, -я с гром, наречие; ~я не изменя- ются наречията не се изменят нарис|| овать, -ую, -уешь, -уют св. (несв. ри- совать) кого-что чем нарисувам; ~ овать портрет нарисувам портрет народ, -а м I народ; советский, русский ~ съветският, руският народ; ~ы мира народите на света; дружба ~ов дружба (та) на (между) НАС fl народите; власть принадлежит ~у властта принадлежи на народа 2 род. п. народа (-у) (мн. няма) хора, народ; на улице много ~у навън има много хора народи|| ый, -ая, -ое, -ые народен; ~ые массы народни маси; ~ое искусство народно изкуство; ~ое правительство народно правителство; ~ый артист, художник, учитель народен артист, художник, учител нарочно нареч. нарочно, снециално; он ~ го- ворил громко той нарочно говореше високо; вы это сделали ~ или случайно? нарочно ли направихте това или случайно? наружи]! ый, -ая, -ое, -ые външен; ~ый вид здания външният вид на сградата; ~ая стена дома външната стена на къщата; ~ая дверь външна врата наружу нареч. (куда?; против, внутрь) навън; выйти ~ изляза навън нарушай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. нару- шить) что нарушавам; никто не ~л молчания никой не нарушаваше мълчанието; ~ть дисцип- лину нарушавам дисциплината ~ть границу нарушавам границата нарушении е, -я с нарушаване; нарушение; ~е дисциплины, закона нарушаване на дисци- плината, на закона нарушить, наруш|у, -ншь, -ат св. (несв. нарушать) что наруша; ~ тишину наруша ти- шината; ~ чей сон наруша нечий сън; ~ поря- док наруша реда; ~ договор, обещание наруша договора, обещанието си; ~ закон наруша зако- на наряди|| ый, -ая, -ое, -ые; наряд | ей, -на, -но, -ны 1 пременен, издокаран; ~ая девушка издо- карано момиче 2 красив, празничен; ~ое платье празнична рокля нас вж. мы насек6м|| ые, -ых мн. (ед. насеком|ое, -ого с) насекомо; муха, пчела, бабочка — ~ые муха- та, пчелата и пеперудата са насекоми населении е, -я с население; ~е города на- селение™ на града; рост ~я ръст на насе- лението; выпуск товаров для ~я производство на стоки за населението насквозь нареч. от край до край, изцяло, на- пълно; пробить ~ пробия; промокнуть ~ из- мокря се до кости насколько нареч. (до)колко; ~ интересна эта книга? доколко е интересна тази книга? наела]] дйться, -жусь, -дншься, -дятся св. (несв. наслаждаться) чем насладя се наслажда|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. насладиться) чем наслаждавам се; ~ться покоем, музыкой, красивым видом наслаждавам се на покоя, на музиката, на хубавата гледка насмёшк|| а, -и, мн. насмёш | ки, -ек, -кам ж насмешка, присмех, подигравка; злая ~а зла насмешка; говорить с ~ой говоря с присмех; 133
НАС НАЧ страдать от чьих насмешек страдам от нечии подигравки насмешлив!! ый, -ая, -ое, -ые; насмешлив, -а, -о, -ы насмешлив, присмехулен, подигравателен; ~ын голос насмешлив глас; ~ая улыбка под- игравателна усмивка; ~ый человек присмехул- ник насморк, -а м хрема; сильный ~ силна хрема; лекарство от ~а лекарство против (за) хрема; у меня ~ имам хрема наста|| вать, -ёт, -ют несв. (св. настать) на- става, настъпва; ~ёт лето настъпва лято(то) настанва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. насто- ять) на чём и със съюз чтобы настоявам; държа; ~ть на своём требовании държа на своето искане; родители ~ли, чтобы сын приехал до- мой родителите настояваха синът им да си дойде в къщи наста|| ть, -нет, -нут св. (несв. наставать) настане, настъпи; —ла ночь настъпи нощ(та); ~ло время уезжать дойде време (то) за зами- наване настойчиво нареч. настойчиво, упорито; ~ требовать чего настойчиво искам нещо настойчив,! ый, -ая, -ое, -ые; настойчив, -а, -о, -ы настойчив, упорит; ~ый человек настой- чив човек; ~ый характер настойчив харак- тер настолько нареч. (до)толкова, до такава сте- лен; дети ~ устали, что сразу заснули децата толкова се умориха, че веднага заспаха насто|| ять, -ю, -йшь, -ят св. (несв. настаи- вать) на чём и със съюз чтобы настоя; наложа се; он ~ял на своём той се наложи настоящ|! нй, -ая, -ее, -не 1 настоящ, сегашен; в ~ее время он ужё инженер сега той е вече инженер 2 действителен, истински, неподправен; подписать что своей ~ей фамилией подпиша нещо с истинското си име 3 истински; ~ий ге- рой, художник истински герой, художник; ~ая любовь, дружба истинска любое, дружба 4 като същ. настоящ| ее, "его с настояще; забыть о прошлом н жить ~нм забравя за миналото и живея с настоящето О ~ее время грам. сегашно време настроёниЦ е, -я с настроение; вернуться до- мой в хорошем ~и върна се в къши в добро настроение; у него с утра было плохое ~е от сутринта той беше в лошо настроение; испор- тить кому ~е разваля настроението на някого; нет ~я идти в театр нямам настроение да ходя на театър; у него нё было ~я читать той нямаше настроение да чете наступа|| ть I, -ю, -ешь, -ют несв. I (св. на- ступить I) на кого-что настъпвам; ~ть ногой на ветку настъпя клонка 2 (само несв., против. отступать) настъпвам, движа се напред; войска ~ли по всему фронту войските настъпваха по целия фронт 134 наступа)! ть II, -ет, -ют несв. (се. наступить II) настъпва, настава; —ет ночь настъпва ношта наступ|| йть I, -лю, наступ | ишь, -ят св. (несв. наступать I в 1 знач.) на кого-что настъпя; ~йть на ногу кому настъпя някого по крака наступить II, наступ | нт, -ят св. (несв. насту- пать II) настъпи, настане; наступила тишина настана тишина; зима наступила рано зимата дойде рано наступлении е I, -я с настъпление; войска начали ~е войските започнаха настъпление; остановить ~е противника спра настъплението на противника наступлении е II, -я с настъпване; ~е весны настъпването на пролетта наук)! а, -и ж наука; общественные ~н об- ществени науки; академия наук академия на на уките; заниматься ~ой занимавам се с наука иауч|| йть, -у, науч | ншь, -ат св. (несв. учйть в 1 знач.) кого чему и с инф. науча, обуча; ~йть ребёнка писать науча детето да пише науч|| йться, -усь, науч | ншься, -атся св. (несв. учйться във 2 знач.) чему и с инф. науча се, обуча се; ~йться читать науча се да чета находйть, нахожу, нахбд|ншь, -ят несв (св. найтй) кого-что намирам; ~ нефть, золото на мирам нефт, злато; ~ новую работу намирам нова служба; ~ новые методы воспитания нами- рам нови методи на възпитание 0 ~ общин язык с кем намирам общ език с някого нахо|| днться, -жусь, наход| ншься, -ятся несв. намирам се, съм; театр находится в центре города театърът се намира (е) в центъра на града; дом ~дйлся недалеко от вокзала къщата се намираше (беше) близо до гарата; -~дйться в трудном положении в затруднено положение съм; ~ днться под впечатлением спектакля под впечатлението на спектакъла съм нацноналнзйрН овать, -ую, -уешь, -уют несв. и св. что национализирам; ~овать завод, фабри- ку, землю национализирам завода, фабриката, земята национальности ь, -и ж националност; рав- ноправие ~ен равноправие на националности- те; ои русский по ~н той е русин по национал- ност национально ый, -ая, -ое, -ые национален; ~ый язык, характер национален език, харак- тер; ~ый флаг национално знаме; ~ая литера- тура, культура национална литература, култура иацн|| я, -и ж нация; Организация Объеди- нённых Наций (ООН) Организация на обеди- нените нации (ООН) иачал|| о, -а с (против, конец) начало, ~о работы, разговора началото на работата, на раз- говора; ~о дороги началото на пътя; ~о дня началото на деня; приехать к ~у учебного года пристигна за началото на учебната година; в сентября в началото на септември; про-
НАЧ читать книгу от ~а до конца прочета книгата от началото до края О брать ~о започва (за река); положить ~о чему сложа начало (то) за нещо начальник, -а м началник; ~ экспедиции началник на експедицията; ~ вокзала началник тара начать, начн|у, -ёшь, -ут, мин. начал, начала, начал | о, -и св. (несв. начинать) что, с чего и с инф. (против, кончить в 1 знач.) (за)почна; ~ строительство започна строителството; ~ речь с приветствия започна речта си с приветст вие; ~ говорить започна да говоря; у него на- чало болеть сердце започиа да го боли сърцето нач|| аться, -иётся, -нутся, мин. начал [ся, -ась, -ось, -нсь св. (несв. начинаться; против. кончиться) (за)почне; ~алось сооружение пло- тины започна строителството на язовира (язо- вирната стена); собрание ~нётся в шесть часов събранието ще започне в 6 часа; ~алнсь ка- никулы започна ваканцията начерЦ тйть, -чу, начёрт|ншь, -ят св. (несв. чертить) что начертая; ~тнть план дома начер- тая плана на къщата начннаЦ ть, -к>, -ешь, -ют несв. (св. начать) что, с чего и с инф. (против, кончать в I знач.) (за) почвам; ~ть работу, урок започвам рабо- тата, урока начина|| ться, -ется, -ются несв. (св. начаться; против, кончаться) (за) почва; за рекой ~лся лес зад реката започваше гората; ~ется зима започва зимата наш, -его м; наш|а, -ей ж; наш|е, -его с; мн. наш|и, -их мест, наш, ни; ~ дом нашият дом, нашата къща; ~ завод нашият завод; ~ город градът ни; ~а дочь дъщеря ни; ~е строительство нашето строителство; ~н роди- тели нашите родители не частица (ср. нет) не; он не знает русского языка той не знйе руски (език); это не школа, а институт това не е училище, а институт; фильм был ие очень интересный филмът не беше много интересен; он живёт не один той не живее сам; мы пришли не к тебе (ние) не сме дошли при те- бе; не могу ие согласиться с вами не мога да не се съглася с вас небёсн|| ый, -ая, -ое, -ые небесен; небесносин нёб|| о, -а с иебё; голубое, весённее —о синьо, пролетно небе; на ~е нё было ни облач- ка на небето нямаше ннто един облак; самолёт поднялся в —о самолеты се издигна в небето (у быть (чувствовать себя) на седь- мом ~е на седмото небе съм; он на седьмом ~е от радости той е на седмото небе от ра- деет; под открытым ~ом на открито; на чист въздух; туристы ночевали под открытым ~ом туристите нощуваха на открито небольш|| 6й, -ая, -ое, -йе малък; дребен; ~ая комната малка стая- —ое расстояние НЕД Н малко разстояние; ~6й отряд малък отряд; человёк ~6го роста дребен човек небрежно нареч. небрежно, немарливо; ~ выполнить задание изпълня задачата не- брежно небрёжнЦ ый, -ая, -ое, -ые; небрёж|ен, -на, -но, -ны небрежен, немарлив; ~ая работа небрежна работа; ~ый перевод небрежен превод; ~ый ученик немарлив ученик невёст|| а, -ы ж годеница; мома за женене; жених и ~а годеник и годеница; это ~а моего брата това е годеницата на брат ми невозможно като сказ. (ср. нельзя във 2 знач.) невъзможно; не може; это сдёлать ~ това не може да се направи невольно нареч. неволно, несъзнателно; без да искам нёгде нареч. с инф. (не бъркай с нёкуда) няма къде; — пообёдать няма къде да обядва ме; в комнате ~ поставить шкаф в стаята ияма къде да сложим шкаф; все места заняты, нам ~ сесть всички места са заети, няма къде да седнем недавно нареч. (против, давно; не бъркай със скоро) неотдавна, скоро; это было ~ това се случи неотдавна; ~ мы были в театре скоро бяхме на театър; он прнёхал сюда ~ той скоро пристигна тук недалеко I нареч недалеч(е), близ(к)о; почта находится ~ пощата не е далеч; жить ~ от города живея недалеч от града; стоять ~ от окна стоя близо до прозореца; сесть ~ от сцёны седна близо до сцената 2 като сказ, недалеч (е) е, близ (к) о е; до музёя ~ музеят е близо; остановка автобуса была — спирката на автобуса беше близко недёл|| я, -н ж (не бъркай с воскресёнье) седмица; прошла ~я мина една седмица; дни ~и дните на седмицата; занятия два раза в ~ю занятията са 2 пъти седмично; сдёлать работу за ~ю (за две ~и) евърша работата за 1 седмица (за 2 седмици); они уезжают через ~ю те заминават след една седмица; на этой ~е (през) тази седмица; на прошлой ~е миналата седмица иедовбльнН ый, -ая, -ое, -ые; недоволен, недовольн|а, -о, -ы недоволен; имёть ~ый вид имам недоволен вид; говорить ~ым гблосом говоря с недоволен глас; учитель недоволен учеником, поведением ученика учителят е не- доволен от ученика, от поведението на учени- ка; оиа была ~а поёздкой тя не беше доволна от пътуването недостат|| ок, -ка м I недостиг, липса, нужда; ~ок дёнег недостиг на пари; испытывать ~ок в водё изпитвам недостиг на вода; из-за ~ка времени я не смог прочитать эту книгу поради липса на време не можах да прочета тази книга 2 (против, достоинство в I знач.) 135
НЕД недостатък, дефект; исправить ~кн в работе премахна недостатъците в работата; у него много ~ков той има много недостатъци недостаточно 1 нареч. недостатъчно; он ~ подготовился к уроку той не се е подготвил достатъчно за урока 2 като сказ, кого-чего недостатъчно е, не стига; для этой работы ~ двух человёк за тази работа не стигат двама души нёжн|| ый, -ая, -ое, -ые; нежен, нежна, нёж- н|о, -ы и нежны 1 нежен, ласкав; ~ая мать нежна майка; ~ая улыбка ласкава усмнвка; ~ый взгляд нежен поглед 2 нежен, мек, фин; ~ая кожа нежна кожа; ~ая ручка ребёнка нежната ръчичка на детето независимо нареч. независимо; вестй себя ~ държа се независимо; ~ от чего независи- мо от какво; ~ от погоды мы пойдём гулять независимо от времето ще отидем на разходка независимости ь, -и ж независимост; полити- ческая ~ь политическа независимост; бороться за свободу и ~ь страны боря се за свободата и независимостта на страната незавйснм|| ый, -ая, -ое, -ые; незавйснм, -а, -о, -ы независим; ~ые страны независими страни; ~ый человёк независим човек незнаком || ый, -ая, -ое, -ые; незнаком, -а, -о, -ы непознат, неизвестен; ~ые люди непознати хора; ~ая жёнщина непозната жена; ~ый город непознат град; ~ая мелодия непозната мелодия; этот человёк мне незнаком този човек ми е непознат; мы с ним ~ы ние с него не се познаваме; мне ~ы книги этого автора не са ми известии книгите на този автор незначйтельн|| ый, -ая, -ое, -ые; незначйтелен, незначнтельн | а, -о, -ы незначителен; ~ый вес незначително тегло; ~ое расстояние незначи- телно разстояние; ~ая сумма (денег) незначи- телна сума нензвёстно като сказ, неизвестно; мне ку- да он уёхал не ми е известно къде замина той нензвёстнН ый, -ая, -ое, -ые; нензвёст|ен, -на, -но, -ны неизвестен; ~ый остров неизвестен остров; ~ый автор неизвестен автор; могила Нензвёстного солдата гробът на Незнайния воин ней вж. она нейтралитёт, -а м неутралитет; соблюдать ~ пазя неутралитет; нарушить ~ наруша неутра- литета нейтральнII ый, -ая, -ое, -ые; нейтрален, нейтральн | а, -о, -ы неутрален; ~ое госу- дарство неутрална държава нёкогда като сказ., с инф. нямам време; ~ написать письмо нямам време да напиша писмо; мне сегодня ~ днес нямам време некотор|| ый, -ая, -ое, -ые мест. 1 (мн. няма) някой, известен; прошло ~ое врёмя мина известно време; машина остановилась на ~ом расстоянии от нас колата спря на известно НЕО разстояние от нас 2 (само мн.) някои; ~ые студенты уже сдали экзамены някои сту- денти вече си взеха изпитите; ~ые из друзей уехали някои от приятелите ми заминаха; в ~ых домах горел свет в някои къщи светеше 3 като същ. нёкотор | ые, -ых мн. (за хора) някои; все слушали с интересом, ~ые смеялись всички слушаха с интерес, някои се смееха некрасив || ый, -ая, -ое, -ые; некрасив, -а, -о, -ы некрасив, грозен; ~ый человёк грозен човек; ~ое лицо некрасиво лице; ~ое здание некрасиво здание; он очень некрасив той е много грозен нёкуда нареч. с инф. (не бъркай с негде) няма къде; мне ~ пойти вёчером няма къде да отида вечер (та); ~ положить книги няма къде да сложа книгите; ~ повёснть пальто няма къде да закача палтото нельзя като сказ., с инф. (против, мож- но) 1 не може, не бива, не трябва, забранено е; здесь ~ шумёть тук е забранено да се вдига шум; тебё ~ много читать ти не бива да че- теш много 2 (ср. невозможно) не може, невъзможно е; ~ жить без воды невъзможно е да се живее без вода; эту задачу ~ решить тази задача не може да се реши нём вж. он, оно немёдленно нареч. незабавно, веднага; ~ прийти дойда веднага; ~ пошли телеграмму незабавно (из)прати телеграма; сообщите ~ ваш адрес незабавно съобщете адреса си немного нареч. 1 кого-чего, често като сказ, (ср. мало) малко; выпить ~ воды пийна малко вода; у нас осталось ~ времени остана ни малко време; снегу в этом году было ~ снегът тази година беше малко 2 (с глаголи, прил., нареч.) малко; ~ отдохнуть, поговорить, почитать малко да си почина, да поприказвам, да почета; он — устал той малко се умори; она была бледна тя беше малко бледа; мне было ~ грустно беше ми малко тъжно ненавйП деть, -жу, -дишь, -дят несв. кого- что ненавиждам, мразя; ~деть врага мразя врага нёнавист|| ь, -и ж ненавист, омраза; ~ь к врагу ненавист към врага необходимо като сказ., често кому-чему, с инф. необходимо е; трябва; вам ~ отдохнуть необходимо ви е да си починете; эту работу переделать това нещо трябва да се прерабо- ти необходимости ь, -и ж необходимост; ~ь отдыха необходимост от почивка; предмёты первой ~и предмети от първа необходимост; делать что по ~н правя нещо по необходимост необходим || ый, -ая, -ое, -ые; необходим, -а, -о, -ы необходим; взять в библиотеке ~ую кнйгу взема от библиотеката необходимата кни- га; эта книга мне для работы тази книга 136
НЕО НЕС Н ми е необходима за работа; ему необходим отдых необходима му е почивка необыкновённЦ ый, -ая, -ое, -ые необикновен; ~ая тишина необикновена тишина; женщина ~ой красоты необикновено красива жена необычн|| ый, -ая, -ое, -ые; необыч|ен, -на, -но, -ны необичаен, непривичен; он вернулся домой в ~ое время той се върна в къщи в необичайно време неожиданно нареч. неочаквано, ненадейно; отец вернулся — бащата се върна ненадейно неожйданнП ый, -ая, -ое, -ые неочакван, ненадеен; ~ая встреча неочаквана среща; ~ый приезд внезапно пристигане; ~ое из- вестие неочаквано известие неопределённЦ ый, -ая, -ое, -ые неопределен; человек ~ого возраста човек на неопределена възраст; идти в ~ом направлении вървя в неопределена посока; расстаться на ~ое время раздели се за неопределено време ф~ая форма глагола грам. неопределена форма на глагола (инфинитив) неподвижно нареч. неподвижно; стоять ~ стоя неподвижно неподвйжнЦ ый, -ая, -ое, -ые; неподвнж|ен, -на, -но, -ны неподвижен; ~ый предмёт не- подвижен предмет непонятнЦ ый, -ая, -ое, -ые; непонят|ен, -на, -но, -ны непонятен, неразбран, неясен; ~ый язык непонятен език; ~ое слово непонятна дума; ~ая задача неясна задача непосрёдственно нареч. непосредствено; об- ратиться — к министру обърна се непосредст- вено към министъра непосрёдственн || ый, -ая, -ое, -ые непосредст- вен, пряк; ~ый начальник пряк началник; ~ая причина аварии непосредствената при- чина за аварията; результат ~ых наблюдённй резултат от преки наблюдения неправд|| а, -ы ж лъжа, неистина; сказать ~у излъжа неправильно нареч. неправилно, (по) грешно; ~ решить задачу реша задачата грешно неправнльнН ый, -ая, -ое, -ые; неправилен, неправнльн | а, -о, -ы неправилен, погрешен; ~ый отвёт, перевод неправилен отговор, превод; ~ый диагноз погрешна диагноза; ~ое воспи- тание неправилно възпитание непрерывно нареч. непрекъснато, постоянно; ~ шли дожди непрекъснато валяха дъждове непрерывн|| ый, -ая, -ое, -ые; непрерывен, -на, -но, -ны непрекъснат. постоянен; ~ый по- ток людёй непрекъснат поток (от) хора непринуждённо нареч. непринудено; вести себя — държа се непринудено непринуждённый, -ая, -ое, -ые непринуден; ~ый разговор непринуден разговор; ~ые двн- жёния естествени движения неприятно нареч. неприятно неприятности ь, -и ж неприятност; случилась ~ь случи се неприятност; у него большие ~и той има големи неприятности непрнятнН ый, -ая, -ое, -ые; непрнят|ен, -на, -но, -ны неприятен; ~ый запах неприятна ми- ризма; ~ое лицо неприятно лице; ~ый раз- говор неприятен разговор; ~ое нзвёстне не- приятно известие; этот человёк мне неприятен този човек ми е неприятен непромокаем || ый, -ая, -ое, -ые непромокаем; ~ая обувь непромокаеми обувки; ~ый плащ дъждобран нерв, -а м нерв; удалить ~ нз зуба извадя нерва от зъба; крёпкие ~ы здрави нерви; у него расстроены ~ы нервите му не са в ред нёрвнЦ ый, -ая, -ое, -ые нервен; ~ая система человека нервната система на човека; ~ые болезни нервни болести; ~ый ребёнок нервно лете нёскольк|| о, -их числ. няколко; ~о раз някол- ко пъти; ~о лет тому назад преди няколко години; в ~их мётрах от дома на няколко метра от къщата; купить ~о книг купя няколко книги; рассказать о чём в ~их словах разка- жа за нещо с няколко думи; на собрании вы- ступило ~о человёк на събранието се изказаха няколко души несмотря на предлог с вин. п. въпреки (че), без да се гледа на, без да се обръща внима- ние; — дождь мы пошли гулять въпреки дъжда отидохме на разходка несовершённый: ~ вид глагола грам. несвър- шен вид на глагола несправедливо нареч. несправедливо; ~ об- винить кого несправедливо обвиня някого несправедлив!! ый, -ая, -ое, -ые; несправед- лив, -а, -о, -ы несправедлив; ~ый человёк несправедлив човек; ~ое решённе, наказание несправедливо решение, наказание нести, нес|у, -ёшь, -ут, мин. нёс, несл|а, -о', -и несв. 1 кого-что {ср. носить в 1 знач.) Нести чемодан нося; ~ чемодан нося куфар; ~ букет в правой рукё нося букет в дясната си ръка; ~ ребёнка иа руках нося детето на ръце; ~ на спннё мешок нося чувал на гърба си 2 что нося, причинявам; война несёт людям 137
НЕС НИЧ горе и страдания войната носи на хората мъка и страдания О’ ~ ответственность за что нося отговорност за нещо несчасти|| ын, -ая, -ое, -ые; несчаст|ен, -на, -ио, -ны (против, счастливый) нещастен; ~ын человек нещастен човек; ~ая любовь несподелена любое; ~ый случай нещастен слу- чай, злополука несчасть|| е, -я с нещастие; в их семье произошло большбе ~е в тяхното семейство се случи голямо нещастие; с ним случилось —е с него се случи нещастие Ок ~юза нещастие нет 1 частица (против, да; ср. не) не; вы читали эту книгу?----, не читал четохте ли тая книга?— не, не съм (я чел); ты хочешь чаю?— ~ искаш ли чай?— не; мы пойдём в театр завт- ра?— послезавтра утре ли ще отидем на театър?— не, в други ден; вы готовы или ~? готови ли сте или не? 2 безл. като сказ, кого- чего няма(м); у меня ~ этой кнйги нямам та- зи книга; в этом городе ~ реки в този град няма река; у него свободного времени той няма свободно време; отца ~ дома баща ми го няма в къщи неудобно 1 нареч.. често като сказ., с инф. неудобно; ты сидишь очень ~ (тн) седиш мно- го неудобно; тебе ~ здесь сидеть не ти е удобно да седиш тук; за этим столом ~ писать на тази маса е неудобно да се пище 2 безл. като сказ, кому неудобно; ему ~ беспокоить вас неудобно му е да ви безпокои; мне ~, что я забыл о вашей просьбе неудобно ми е, че забравих (за) молбата ви неудббнЦ ый, -ая, -ое, -ые; неудбб|ен, -на, -но, -ны неудобен; ~ая обувь неудобии обув- ки; ~ое место неудобно място неужели частица (ср. разве) нима, мигар, истина ли е?, възможно ли е?; ~ вы не чи- тали этого романа? нима не сте чели този ро- ман?; ~ он согласйлся? нима той се съгласи? нефт|| ь, -и ж нефт, петрол; вафта; добывать ~ь добивам нефт; получать из —и бензин получавам от петрола бензин нечаянно нареч. 1 без да искам, неволно; я вас —• толкнул блъснах ви без да искам 2 неочаквано, внезапно; ~ встретить кого неочак- вано срещна някого нечего (род. п.), дат. нечему, твор. нечем, предл. не о чем мест, с инф. няма какво; ~ рас- сказать няма какво да разкажа; мне ~ делать няма какво да правя; нечему радоваться няма на какво да се радвам; нам не о чем говорить няма за какво да говорим ни 1 частица пи(то); он не сказал ни слова той не каза нито дума; я ии разу не был на море пито веднаж не съм бил на море; в ком- нате нет ни одной картины в стаята няма пито една картина 2 съюз ни... ни... нито... пито...; у меня иет ни карандаша, ни ручки нямам нито молив, нито писалка; ребёнок ещё не умеет ни читать, ни писать детето още не знае нито да чете, нито да пище нигде нареч. (не бъркай с никуда; против. везде) никъде; он ~ не мог найти свой очки той никъде не можете да намери очилата си ниже неизм. 1 сравн. ст. на низкий по-нисък 2 сравн. ст. на низко по-писко; повесь картину ~ закачи картината по-ниско нйжн|| нй, -яя, -ее, -не (против, верхний) долей; ~яя полка долей рафт; ~яя ветка дерева долей клон на дървото; ~ее бельё бельо; ~яя рубашка фланел(к)а нйзк|| ий, -ая, -ое, -ие; низок, низка, нйзк | о, -и и ннзкй; сравн. ст. ниже (против, высокий) нисък; ~ий дом ниска къща; ~ое дерево ниско дърво; —ий рост нисък ръст; —ая темпе- ратура, цена ниска температура, цена; ~ое качество ниско качество нйзко, сравн. ст. нйже нареч. (против, вы- соко) ниско; самолёт летйт ~ над землёй само- летът лети ниско над земята никак нареч. никак, по никакъв, по никой начин; он ~ не мог решить задачу той не можете да реши задачата по никакъв начин никак|| ой, -ая, -бе, -Йе мест, никакъв; не испытывать ~ой радости не изпитвам никаква радост; ие знать ~йх забот не познавам ни- какви грижи; нет ~йх книг няма никакви книги никогда нареч. (против, всегда) нйкога; мы ~ не увйднмся няма да се видим нйкога никто, никого, никому, никого, иикём, ни о кбм мест, никой; ~ не опоздал никой не е закъснял; в комнате никого нет в стаята няма никой; он иикому не рассказал об этом той на никого не разказа за това; я никого не видел никого не видях; он прошёл никем не замечен- ный той мина не забелязан от никого; ты ни о кбм не заботишься ти за никого не се гри- жиш никуда нареч. (не бъркай с нигде) никъде; сегодня я — не пойду днес никъде няма да ходя нйтк|| а, -и, мн. нйт | ки, -ок, -кам ж (не бъркай с конец) кишка, конец; шёлковая ~а копринена нишка; иголка с ~ой игла и конец; шить чёрными ~ами шия с черни конци нит|| ь. -и ж нишка; тонкая ~ьтънка нишка и их вж. они ничего 1 нареч. горе-долу, доста добре, снос- но; как вы себя чувствуете?—~ как се чувст- вувате?- горе-долу; как (вы) живёте?— ~ как сте? - горе-долу 2 като сказ, нищо, няма нищо, няма значение; я вас толкнул, извиийте, по- жалуйста ----блъснах ви, нзвинете — нищо О — подобного нищо подобно ничто, ничего, ничему, ничем, ни о чём мест. нищо; его не интересует пишо не го инте- 138
нищ HOC н ресува; ничего не случилось нищо не се е слу- чило; он ничему не радуется нищо не го радва; ты ничем не интересуешься ти от нищо не се интересуваш; я нн о чём вас не спрашиваю за нищо не ви питам ннщетЦ а, -ы ж нищета, сиромашия, мизерия; жить в ~ё живея в нищета; бороться с ~6й боря се със сиромашията но съюз но; ребёнок здоров, но бледен детето е здраво, но бледо; он много работал, но не устал той много работи, ио не се измори новог6дн|| нй, -яя, -ее, -не новогодишен; ~яя ночь новогодишна нощ; ~ий вечер но- вогодишна вечер; ~яя ёлка новогодишна елха; ~ие поздравления новогодишни поздравления ибвостН ь, -и, мн. -и, -ёй ж I новина; сооб- щить интересную ~ь съобщя интересна нови- на; узнать последние ~и науча последните новини; какие у вас ~и? какви новини имате? 2 новост, ново нещо; ~и науки и техники но- вости в науката и техниката нбв|| ый, -ая, -ое, -ые; нов, нова, нбв|о, -ы и новы (против, старый II) нов; ~ый дом нова къща; ~ый город нов град; ~ая мебель- нови мебели; ~ый метод работы нов метод на работа; ~ое изобретение ново изобретение; автомобиль ~ой марки нова марка кола; ~ый учитель, директор нов учител, директор; ~ое издание книги ново издание на книгата; жить на ~ом месте живея на ново място; ~ая мода нова мода; установить ~ые порядки въведа нов ред Новый год Нова година Нога ног|| а, -й, вин. ногу, мн. ноги, ног, ногам ж крак, нога; правая ~а десен (десният) крак; наступить кому на ~-у настъпя някого по крака; встать на ~и изправя се О бежать со всех ног тичам с всички сили нбг|| оть, -тя, мн. -ти, -тёй м нокът, длинные, короткие ~тя дълги, къси нокти; стричь ~ти подрязвам (си) ноктите нож, -а м нож; острый, тупой ~ остър, тъп нож; кухонный — готварски нож; перочин- ный — джобно ножче; отрезать ~6м кусок хлеба отрежа с нож (а) парче хляб; положить на стол ~й, лбжкн, вйлкн сложа на масата ножове, лъжици и вилици нож к || а, -и, мн. нож | ки, -ек, -кам ж 1 краче; детская ~а детско краче 2 крак; ~а кресла кракът на креслото; стол на трёх ~ах маса с три крака ножниц!! ы, ножниц мн. ножици, ножица; стричь волосы ~ами подрязвам косата си с ножица нол|| ь, -я и нул|| ь, -я м нула; темпера- тура воздуха ~ь градусов температурата на въздуха е нула градуса; температура воздуха нйже ~я температурата на въздуха е под нулата; результат матча два—~ь резултатът от мача е два на нула номер, -а, мн. -а, -6в м 1 номер; порядко- вый ~ поредей номер; ~ дома номер на къщата; ~ телефона телефонен номер; квартй- ра ~ десять десети апартамент 2 брой; пос- ледний ~ газеты последният брой на вестника; получйть октябрьский — журнала получа ок- томврийския брой на списанието 3 стая; зака- зать ~ в гостйннце запазя стая в хотел(а); ваш ~ на четвёртом этаже стаята ви е на четвъртия етаж; вот ключ от вашего ~а ето ключът от стаята ви 4 номер, изпълнение; лучший ~ программы най-хубавият номер в програмата; цирковые ~а циркови номера нбрмЦ а, -ы ж норма; выдавать что по ~е давам нещо според нормата; высокая, нйзкая дневная ~а висока, писка дневна норма; выполнить ~у на сто двадцать процентов из- пълня нормата сн (със) 120 на сто; ~ы лите- ратурного пронзношёння правоговорни норм и; ~ы поведёння норми(те) на поведение (то); ~ы выработки трудови норми; сверх ~ы над нормата; ниже ~ы под нормата фпрнйтй в ~у нормализирам се нормально нареч. нормално; развиваться — развивам се нормално нормальн|| ый, -ая, -ое, -ые; нормален, нор- мальна, -о, -ы нормален; ~ая температура иормална температура; ~ые условия труда нормални условия за труд нос, -а, предл. о -е, на -у, мн. -ы, -бв м нос; маленький, красивый — малък, красив нос; курносый ~ чип нос; вздёрнутый ~ вирнат нос; ~ собаки носът на кучето; сидёть на ~у лбдкн седя на носа на лодката О на ~у съвсем скоро; экзамены на ~у изпитите вече започват; вёшать — омърлушвам се 139
HOC носильщик, -а м носач, хамалин; взять —а дам багажа на носач носить, ношу, нос | ишь, -ят несв. 1 кого-что (ср. нести в 1 знач.) нося; ~ дрова из сарая нося дърва от бараката; — ребёнка на руках нося детето на ръце 2 что нося, ходя с; —- ко- роткое пальто нося късо палто; — модные туфли нося модерни обувки; ~ кольцо, очки нося пръстен, очила 3 что нося, имам; ~ фа- милию мужа нося фамилното име на мъжа си; улица носит имя известного писателя улицата носи името на известен писател носк|| й, -бв мн. (ед. нос|бк, -ка л) (не бъркай с чулки) чорапи (къси); детские, мужские —й детски, мъжки чорапи; надеть ~й обуя чорапн; снять ~й събуя чорапите; ходйть, остаться в однйх ~ах ходя, остана по чорапи носов|| бй, -ая, -бе, -ые носен; —бй платок носна кърпа нот|| а I, -ы ж нота; петь, играть по ~ам пея, свиря по ноти; на рояле лежали ~ы на рояла имаше ноти нот|| а II, -ы ж нота; послать —у протеста изпратя протестна нота ночевать, ночу|ю, -ешь, -ют несв. нощувам; ~ в гостйнице нощувам в хотел ночн|| бй, -ая, -бе, -ые нощен; ~6е время нощно време; ~6й поезд нощен влак; ~ая прогулка нощна разходка; ~ая рубашка нощ- ница ноч|| ь, -и, мн. -и, -ей ж нощ; тёмная ~ь тъмна нощ; работать до самой ~и работя до късно вечерта; в ~ь на воскресенье в събота срещу неделя ф белые ~и бели нощи; спокойной —н! лека нощ! ночью нареч. нощем, през нощта; днём и — денем и нощем; ~ больной плохо спал през нощта болният лошо спа; поезд уходит ~ влакът заминава през нощта ноябрЦ ь, -я м ноември; родйться в ~ё родя се през ноември; приехать в —ё дойда през ноември; Седьмое ~я — праздник Велй- кой Октябрьской социалистйческой революции Седми ноември е празник на Великата октомв рийска социалистическа революция нрав|| иться, -люсь, -ишься, -ятся несв. (св. понравиться) кому харесвам (се), нравя се; мне —ится эта девушка харесва ми тази де- войка; ему ~ится гулять здесь харесва му да се разхожда тук; вам ~ятся эти духй? харесва- те ли този парфюм?; публике ~ится картйна публиката харесва картината нужд|| а, -ы, мн. нужды, нужд ж 1 нужда, бедност; испытывать ~у, жить в —ё живея в бедност, мизерствувам 2 иужда, потребност, необходимост; нужды трудящихся нуждите на трудещите се; в этом нет —ы няма нужда от това; испытывать ~у в деньгах, в помощи имам нужда от пари, от помощ нужда|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. 1 нуж- дая се, мизерствувам; после смерти отца семья несколько лет ~лась след смъртта на бащата семейството няколко години мизерству- ваше 2 в ком-чём нуждая се, имам нужда, потребност; —ться в помощи, в лечении, в бтдыхе имам нужда от помощ, от лечение, от почивка нужно безл. като сказ., често кому-чему, с инф., кого-что и чего (ср. надо) трябва, нужно е, потребно е; вам — быть внимательнее трябва да бъдете по-внимателен; это письмо ~ отпра- вить немедленно това писмо трябва да се изпрати незабавно; мне — поговорйть с вами трябва да поговори с вас нужн|| ый, -ая, -ое, -ые; нужен, нужна, нужно, нужны нужен, потребен; купйть ~ый учебник купя нужния учебник; взять с собой самые ~ые вещи взема със себе си най- необходимите неща; эти кнйги мне больше не ~ы тези книги повече не ми трябват нуль вж. ноль нюха|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. что (не бъркай с пахнуть) мириша (нещо)\ ~ть цветы мириша цветята О о, об (пред думи, започващи с гласни или с някои съгласни: об отце, об лёд, об руку), обо (например: обо мне, обо что-нибудь) предлог 1 с предл. п. за; мечты о славе мечти за слава; лекция о воспитании лекция за възпита- нието; думать о кнйге мисля за книгата; го- ворйть о прошлом говоря за миналото; расска- зать обо всём разкажа за всичко; заботиться о детях грижа се за децата; скучать об отце мъчно (ми) е за баща (ми) 2 с вин. п. о, на; удариться о камень ударя се о камък 140
ОБА ОБЛ О 66а, обоих м, с (и) двата, (и) двамата; (и) двете; обе, обеих ж числ. (и) двете; —- мальчика (и) двете момчета; ~ глаза (и) двете очи; обе девочки (и) двете момиченца; обеими руками с двете ръце; я знаю их обоих (двух мужчин или мужчину и женщину) поз- навам ги и двамата; я знаю обеих (двух женщин) познавам ги и двете обвин|| йть, -ю, -йшь, -ят св. (несв. обвинять) кого в чём обвиня; ~йть кого в преступлении обвиня някого в престъплеиие обвиня|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обвинить) кого в чём обвинявам; я его ни в чём не —ю в нищо не го обвинявам обдума|| ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. обду- мывать) что обмисля; ваше предложение надо —ть вашето предложение трябва да се обмисли обдумыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. об- думать) что обмислям; ~ть ответ обмислям отговора; ~ть план работы обмислям плана за работа обед, -а м обед, обяд; ~ из трёх блюд обед от 3 ястия; у нас на ~ имаме за обед; что у вас было на ~? какво обядвахте?; готовить — готвя обед; пригласить на ~ поканя на обед; опоздать к ~у закъснея за обед(а); встре- чаться за —ом срещаме се по време на обед; позвоните мне после —а обадете ми се по те- лефона след обед обёда|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. пообедать) обядвам; ~ть дома обядвам в къщи обёденн|| ый, -ая, -ое, -ые обеден; ~ый пере- рыв обедна почивка; ~ый стол маса за ядене Обезьяна обезьян|| а, -ы ж маймуна оберн|| уться, -усь, -ёшься, -утся св. (несв. оборачиваться) обърна се; ~уться назад обър- на се назад обеспечении е, -я с осигуряване, обезпечаване обеспёчива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обес- печить) кого-что кем-чем осигурявам; обезпе- ча вам; —ть выполнение плана осигурявам из- пълнението на плана; ~ть завод машинами обезпечавам завода с машини обеспёч|| ить, -у, -ишь, -ат св. (несв. обеспе- чивать) кого-что кем-чем осигуря; обезпеча; ~ить мир во всём мире осигуря мира в целия свят; ~ить школу учебниками обезпеча учи- лището с учебници обещании е, -я с обещание; выполнить, нару- шить ~е изпълня, наруша обещанието си; ов дал ~е приехать той обеща да дойде обеща|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. и св. с инф. что и със съюз что обещавам/обещая; он ~л вернуться (что вернётся) завтра той обеща дг се върне (че ще се върне) утре; я ~л эту кни- гу товарищу обещах тази книга на другаря си обзор, -а м преглед; международный ~ меж- дународен преглед; сдёлать ~ печати направя преглед на печата обйд|| а, -ы ж обида; плакать от ~ы плачг от обида; он не забывает обид той не забравя обидите () быть в —е на кого обиден съм нс някого; я не в ~е на вас не съм ви обиден: не давать/не дать в ~у кого застъпвам се/за стъпя се, не позволявам/не позволя да обидят някого обй|| деть, -жу, -дишь, -дят св. (несв. оби- жать) кого обидя; ~деть кого свойм замеча- нием обидя някого със забележката си; кто тебя ~дел? кой те обиди? обй|| деться, -жусь, -дишься, -дятся св. (несв. обижаться) на кого-что и без доп. обидя се; он ~делся и ушёл той се обиди и си отиде; за что ты на меня ~делся? за какво ми се обиди? обйдно нареч. и безл. като сказ, обидно; мн« — обидно ми е обйдн|| ый, -ая, -ое, -ые; обйд|ен, -на, -но, -ны обиден; ~ые слова обилии думи обижа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обйдеть) кого обиждам обижа|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. обйдеться) на кого-что и без доп. обиждам се; не ~йся на мой слова не се обиждай от ду- мите ми обладаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. чем притежа- вам, обладавам, имам; СССР ~ет большими за- пасами угля СССР прнтежава големи запася въглища; ~ть опытом, знаниями имам опит, знания бблак|| о, -а, мн. -а, -6в с (ср. туча) облак; грозовые ~а буреносни облаци; самолёт летел над —ами самолетът летеше над облаците; ~о пыли над дорогой облак прах над пътя области|| 6й, -ая, -бе, -ые областей; ~6й центр областей център; ~ая конферёнция областна конференция; ~ая газёта областей вестник 6бласт|| ь, -и, мн. -и, -ёй ж облает; Московская ~ь Московска облает; горная ~ь планинска облает; —ь наводнёния областта на наводне- нието; новая —ь знаний нова облает на знания- та; подъём во всех ~ях народного хозяйства полем във всички области на народного сто- панство 141
ОБЛ ОБО облегча|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. облег- чить) что кому облекчавам; -~ть труд облекча- вам труда облегч|| йть, -у, -йшь, -ат св. (несв. облег- чать) что кому облекча; ~йть условия жйзни облекча условията за живот облета|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. облететь) 1 что и вокруг чего прелитам, обикалям (с лете- не);~ть земной шар обикалям земното кълбо 2 (само 3 л.) опадва, окапва; осенью листья ~ют есента листата окапват обле|| тёть, -чу, -тишь, -тят св. (несв. обле- тать) 1 что и вокруг чего прелетя, обиколя (с летене); ~тёть Луну, вокруг Луны обиколя Луната 2 (само 3 л.) опада, окапе облик, -а м облик, външен вид; внешний ~ че- ловека външният вид на човека; моральный ~ комсомольца моралният облик на комсомолеца обложи|| а, -и, мн. облбж | ки, -ек, -кам ж корица; кнйга в красивой ~е книга с красива корица обман, -а м измама, лъжа; совершйть —- измамя обман|| уть, -у, обман | ешь, -ут св. (несв. об- манывать) кого измамя, излъжа; вы меня —ули излъгахте ме обманыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обма- нуть) кого мамя, нзмамвам, излъгвам обмен, -а м обмяна, обмен, размяна; — опы- том обмяна на опит; —- валюты обмяна на чуж- да валута О — веществ обмяна на веществата обмёнива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обме- нять) кого-что обменам, разменям, сменим обменя|| ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. обме- нивать) кого-что обменя, разменя, смени; маль- чик ~л свой марки иа кнйгу момчето размени марките си срещу книга (та) обнаружива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обнаружить) 1 кого-что намирам, открнвам, разкривам; ~ть противника откривам против- ника 2 что откривам, показвам, проявявам; ~ть свою радость проявявам радостта си обнаружу ить, -у, -ишь, -ат св. (несв. обна- руживать) 1 кого-что намеря, открия, разкрия; — ить кнйгу в столе намеря книгата в чекмед- жето (на масата) 2 что открия, покажа, прояви; мальчик —ил способности к музыке момчето прояви музикални способности обнима|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обнять) кого-что прегръщам, обгръщам; —ть друга, лю- бимую девушку прегръщам приятеля си, лю- бимого момиче обнима|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. обняться) с кем прегръщам се обнять, обниму, обнйм | ешь, -ут, мин. обнял, обняла, обнял | о, -и св. (несв. обнимать) кого- что прегърна, обгърна обняться, обнимусь, обнйм | ешься, -утся, мин. обнял |ся, -ась, -ось, -йсь св. (несв. обниматься) с кем прегърна се; ~ при встрече прегърнем се при среща; ~ с матерью прегърна се с майка си обо вж. о обобща|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обоб- щить) что обобщавам; ~ть свой наблюдения обобщавам наблюденията си обобщ|| йть, -у, -йшь, -ат св. (несв. обобщать) что обобщи; ~йть опыт лучших рабочих обобщи опита на най-добрите работници обога|| тйть, -щу, -тишь, -тят св. (несв. обо- гащать) кого-что чем обогати обогаща|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обога- тить) кого-что чем обогатявам; ~ть науку, литературу обогатявам науката, литерату- рата обознача|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. что 1 (св. обозначить) означавам, отбелязвам; ~ть на карте города и сёла означавам на картата градо- вете и селата 2 (само несв., само 3 л.) озна- чава; что ~ет это слово? какво означава тази дума? обознача|| ться, -ется, -ются несв. означава се; этот звук ~ется буквой «ё» този звук се означава с буквата ё обозначении е, -я с 1 означаване, отбелязва- не 2 знак; условные —я условии знаци, легенда обознач|| ить, -у, -ишь, -ат св. (несв. обозна- чать в 1 знач.) что означа, отбележа; —ить гра- нйцы участка отбележа границите на участъка обозрёни|| е, -я с преглед, обзор; междуна- родное ~е международен преглед обой || тй, -ду, -дёшь, -дут, мин. обош|ёл, -ла, -лб, -лй св. (несв. обходить) кого-что 1 заоби- коля; —ти вокруг дома заобиколя къщата 2 обиколя, обходя; ~тй весь парк обиколя целил парк; ~тй всех знакомых обиколя всички по- знати обой|| тйсь, -дусь, -дёшься, -дутся, мин. обо- шелся, -лась, -лось, -лйсь св. (несв. обходйть- ся) 1 задоволя се, мина; —тйсь без помощника мина без помощник 2 (само 3 л.) струва, излезе; поездка обошлась мне в сто рублей пътуването ми струваше 100 рубли обоняни|| е, -я с обоняние; нос — орган ~я носът е орган на обонянието; у собак хорошее ~е кучетата имат добро обоняние оборачива|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. обернуться) обръщам се; ~ться назад обръщам се назад; идй и не —йся върви и не се обръщай оборон|| а, -ы ж отбрана; ~а Ленинграда отбраната на Ленинград; укреплять ~у страны укрепвам отбраната на страната; прорвать -~у протйвиика пробил отбраната на противника оборудовании е, -я с оборудване; инсталация; обзавеждане; новое ~е для завода ново оборуд- ване за завода; ~е школьного физического ка- бинета обзавеждане на кабинета по физика в училището 142
ОБО ОБС О обострении е, -я с изостряне; ~е противо- речий изостряне на противоречията обострЦ йть, -ю, -йшь, -ят св. (несв. обо- стрять) что изостря; —йть международную обстановку изостря международната обстанов- ка обострЦ йться, -йтся, -ятся св. (несв. обо- стряться) изостри се; боль ~йлась болката се засили обостри || ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обо- стрить) что изострям; —ть отношения между кем изострям отношенията между някого обостри || ться, -ется, -ются несв. (св. обо- стриться) изостря се; противоречия ~ются противоречията се изострят обрабатыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обработать) что обработвам; ~ть землю обра- ботвам земята обработан ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. обра- батывать) что обработя обработку а, -и ж обработване, обработка; ~а землй обработване на земята; подвергать что —е подлагам нещо на обработване обрад|| овать, -ую, -уешь, -уют св. (несв. радовать) кого зарадвам; меня ~овало твоё письмо зарадва ме писмото ти обрадоваться, обраду | юсь, -ешься, -ются св. (несв. радоваться) кому-чему зарадвам се; ~ встрече с другом зарадвам се на срещата с приятеля си образ, -а м 1 чего начин; ~ действий начин на действия; — мыслей начин на мислене; изменйть ~ жйзни променя начина си на живот 2 в твор. пад. с прил. или мест, се употр. като нареч. начин; какйм ~ом? по какъв начин?; главным ~ом предимно, главно; такйм —ом по такъв начин, така; решительным ~ом реши- телно; самым внимательным ~ом най-внима- телно образ || ёц, -ца м 1 мостра, образец; ~цы то- варов мостри (на стоките) 2 образец; ~ёц му- жества образец на мъжество; он служйл ~цом для товарищей той служеше за образец на дру- гарите си образовании е, -я с 1 образуване, създаване; — е комйссии създаване на комисия; —е госу- дарства създаване на държавата 2 образова- ние; народное ~е народно образование; право на ~е право на образование; начальное, сред- нее, высшее ~е основно, средно, висше образо- вание; получйть —е получа образование; дать детям ~е дам на децата образование образ|| овать, -ую, -уешь, -уют несв. и св. (мин. само св.) что образувам, създавам/съз- дам; ~овать комиссию, театр създавам/създам комисия, театър образ || оваться, -уется, -уются несв. и св. (мин. само св.) образува се, създава се/съз- даде се обратйть, обра | щу, -тйшь, -тят св. (несв. обращать) что 1 обърна, насоча; — взгляд на кого обърна поглед към някого 2 во что обърна, превърна ~ внимание на кого-что обърна внимание на някого-нещо обратйться, обра | щусь, -тйшься, -тятся св. 1 (несв. обращаться в 1 знач.) к кому, куда обърна се, насоча се; отнеса се; —- к кому с вопросом обърна се към някого с въпрос; — к врачу обърна се към лекар 2 (несв. обращать- ся във 2 знач.) во что обърна се, пре- върна се; вода обратйлась в пар водата се превърна в пара обратно нареч. (куда?; ср. назад в 1 знач.) обратно; вернуться — върна се обратно; туда мы ехали быстро, а ~ медленно на отиване пъту- вахме бързо, а на връщане бавно; достать из кармана платок и положить его — извадя от джоба си кърпата и я сложа обратно обратн|| ый, -ая, -ое, -ые обратен; ~ая доро- га обратен път; пойтй в ~ом направлении (в ~ую сторону) тръгна в обратна посока; ~ая сторона обложки обратната страна на корица- та ~ый адрес адресът на подателя обраща|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обра- тить) что 1 обръщам, насочвам; ~ть взгляд на Кого обръщам поглед към някого 2 во что обръ- щам, превръщам; —ть жйдкость в пар пре- връщам течността в пара <£> —ть внимание на кого-что обръщам внимание на някого- нещо обращаться, обраща| юсь, -ешься, -ются несв. 1 (св. обратйться в 1 знач.) к кому, куда обръ- щам се, насочвам се; отнасям се; —- с речью к народу обръщам се с реч към народа; ~ за помощью к другу обръщам се за помощ към приятел(я си); ~ к врачу, в милйцию, в суд обръщам се към лекар, към милицията, към съда 2 (св. обратйться във 2 знач.) во что обръщам се, превръщам се; вода обращается в пар водата се превръща в пара 3 (само несв.) с кем отнасям се, държа се, третирам; строго — с сыном строго се държа със сина си 4 (само несв.) с чем служа си, ползвам се; боравя; уметь ~ с машйной умея да боравя с машина (-та); научйться — с ружьём науча се да си слу- жа с пушка (та) обращении е, -я с 1 обращение, апел; ~е к народу обращение към народа; напечатать ~е правительства напечатам обращението на пра- вителството 2 обноски, отношение, държан(и)е; хорошее —е с детьмй добро отношение към де- цата 3 боравене, ползване; небрежное —е с кнйгами небрежно боравене с книгите 4 грам. обращение обслуживании е, -я с обслужване; медицин- ское ~е медицинско обслужване; быстрое, культурное —е покупателей бързо, културно обслужване на купувачите 143
ОБС обслуживаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. об- служить) кого-что обслужвам; —ть покупа- телей обслужвам купувачите обслуж|| йть, -у, обслуж | ишь, -ат св. (несв. обслуживать) кого-что обслужа; —йть поку- пателя обслужа купувача обстановки а, -и ж 1 мебели, мебелировка; ~а квартйры мебелировка (та) на апарта- мент (а); ~а комнаты состояла из стола, сту- льев и шкафа мебелировката на стаята се със- тоеше от маса, столове и шкаф 2 обстановка, положение; беседа прошла в дружественной —е беседата премина в приятелска обстановка; в семье создалась тяжёлая —а в семейството се създаде тежка обстановка обстоятельств || о, -а с обстоятелство; ~а де- ла обстоятелствата; это ~о изменйло его даль- нейшую жизнь това обстоятелство промени по- нататъшния му живот; ~а изменйлись обстоя- телствата се промениха; неблагоприятные -~а неблагоприятни обстоятелства; при какйх ~ах произошла катастрофа? при какви обстоятелст- ва стана катастрофата?; по семейным —ам по семейни причини <J> смотря по ~ам според об- стоятелствата обсу|| дйть, -жу, обсуд|ишь, -ят св. (несв. обсуждать) что обсъдя; ~дйть доклад, по- следний кинофйльм обсъдя доклада, последний филм обсуждаЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обсу- дить) что обсъждам; ~ть план работы обсъж- дам плана за работа обсуждении е, -я с обсъждане; поставить во- прос на ~е поставя въпроса на обсъждане; принимать участие в ~и вземам участие в об- съждаието обуви || 6й, -ая, -бе, -ые обувен; ~ая фабри- ка обувна фабрика; ~бй магазин магазин за обувки обув || ь, -и (мн. няма) ж обувки, обуща; летняя, детская, кожаная —ь летни, детски, кожени обувки обуча|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. обучйть) кого чему и с инф. обучавам, уча; ~ть ребёнка чтению уча детето да чете обучёниЦ е, -я с обучаване, обучение; ~е русскому языку обучение (то) по руски език обуч|| йть, -у, обуч|ишь, -ат св. (несв. обу- чать) кого чему и с инф. обуча, науча обходйть, обхожу, обход | ишь, -ят несв. (св. обойтй) кого-что 1 заобикалям; придётся ~ го- ру ще се наложи да заобикаляме планината 2 обикалям, обхождам; —- все музеи города обикалям всички музеи на града обходйться, обхожусь, обход | ишься, -ятся несв. (св. обойтйсь) 1 задоволявам се, мина- вам; — без словаря минавам без речник 2 (само 3 л.) струва, излиза; обеды обходятся дёшево обедите излизат евтино ОБЪ общежйти|| е, -я с общежитие; студенческое — е студентско общежитие; жить в —и жнвея в общежитие общественности ь, -и ж общественост; науч- ная ~ь научната общественост общёственн|| ый, -ая, -ое, -ые обществен; ~ый строй обществен строй; ~ые отношения обществени отношения; —ая жизнь обществен живот; ~ое мнение обществено мнение; ~ые организации обществени организации; ~ое по- ручение обществено поръчение; заниматься ~ой работой занимавам се с обществена ра- бота; ~ая собственность обществена собстве- ност обществ|| о, -а с 1 общество; человеческое -~о човешко общество; развйтие ~а развитие (-то) на обществото 2 дружество; спортйвное ~о спортно дружество; ~о охотников ловно дружество; ~о по распространению полити- ческих и научных знаний дружество за раз- пространяване на политически н научни знания 6бщ|| ий, -ая, -ее, -ие общ; ~ее правило общо правило; ~ая ошйбка обща грешка; —ее имущество общ имот; иметь ~ие прйзнаки нмам общи призиаци; у них ~ие интересы те имат общи интереси; ~ее колйчество рабочих общият брой на работниците; ~ая сумма обща сума; —ее впечатление от поездки общото впе- чатление от пътуването иаходйть/найтй — ий язык с кем намирам/иамеря общ език с някого объединении е, -я с обединяване; ~е колхо- зов обединяване на колхозите; —е рабочих в профсоюзы обединяване на работниците в проф- съюзн объединЦ йть, -ю, -йшь, -ят св. (несв. объе- динять) кого-что обедння; ~йть несколько колхозов обединя няколко колхоза С> Органи- зация Объединённых Наций (ООН) Органи- зация на обединените нации (ООН) объединЦ йться, -юсь, -йшься, -ятся св. (несв. объединяться) обединя се объединяЦ ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. объе- динить) кого-что обединявам; -~ть силы бор- цов за мир обединявам силите на борците за мир объединяЦ ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. объединйться) обединявам се; трудящиеся -~ются в борьбе за мир трудещите се се обеди- няват в борбата за мир объект, -а м обект; ~ исследования, изуче- ния, наблюдения обект на изследване, на изу- чаване, на наблюдение объектйвнЦ ый, -ая, -ое, -ые; объектйв|ен, -на, -но, -ны обективен; ~ая действйтельность обективна действителност; ~ые причйны обек- тивни причини объём, -а м обем; ~ куба обем(ът) на куб; ~ работы обемът на работата 144
ОБЪ ОБО О объяв|| йть, -лю, объяв | ишь, -ят св. (несв. объявлять) что, о чём и със съюз что обявя, извести; судья —йл приговор съдията обяви присъдата; по радио ~йли, что спектакль от- менён по радиото съобщиха, че спектакълът се отмени О -~йть войну обявя война объявлении е, -я с 1 обявяваие; ~е войны обявяваие на войната 2 обява; отдел -~й отдел за обяви объявля|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. объя- вить) что, о чём и със съюз что обявявам, нз- вестявам; -~ть о начале занятий обявявам на- чалото на занятията; —ть кому благодарность изкажа благодарност на някого объяснении е, -я с обясняване, обясиение; ~е урока обясияване на урока; ~е происхож- дения жизни на Землё обясиение на произхода на живота върху Земята ф ~е в любвй обяс- нение в любов объясн|| йть, -ю, -йшь, -ят св. (несв. объяс- нять) что обясня; ~йть задачу ученику обясня задачата на ученика; ~йть своё отсутствие болезнью обясня отсъствието си с болеет объяснЦ йться, -юсь, -йшься, -ятся св. (несв. объясняться във 2 знач.) обясня се; мне нужно ~йться с вами трябва да се обясня с вас объясня|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. объяс- нйть) что обяснявам; —ть правило обясиявам правилото; —ть явления природы обясиявам природните явления объясняЦ ться, -юсь, -ешься, -ются несв. 1 (са- мо несв., само 3 л.) чем обяснява се; дължи се на; его плохое настроение —ется болезнью ло- шото му настроение се дължи на болестта 2 (св. объяснйться) обяснявам се; -~ться с другом обяснявам се с приятеля си ф -~ться в любвй обяснявам се в любов обыкновении ый, -ая, -ое, -ые; обыкновенен, -на, -но, -ны обикновен; ~ый человёк обикио- вен човек; ~ый случай обикновен случай обыча|| й, -я м обнчай, навик; старйнный ~й старинен обичай; -~и народа, страны обичанте на народа, на страиата обычно нареч. обикновено; он вставал рано обикновено той ставаше рано; по вече- рам я ~ бываю дома вечер обикновено съм в къщи обычн|| ый, -ая, -ое, -ые; обыч | ен, -на, -но, -ны обичаен; начать работу в ~ое время започна работата в обичайното време; сесть на своё —ое место седна на обичайното си място обязан, -а, -о, -ы с инф. длъжен съм, задължен съм; каждый человёк ~ трудйться всеки човек е длъжен да се труди; он — сдать экзамены до пёрвого числа той трябва да вземе изпитите до първн обязанности ь, -и ж задълженне; выполнять свой -~и изпълнявам своите задължения; рас- пределить ~и мёжду члёнами комйссии разпре- деля задълженията между членовете на коми- сията обязательно нареч. непременно, задължител- но, обезателно; эту работу надо ~ сдёлать сегодня трябва да евършим тази работа непре- менно днес; я ~ приду непременно ще дойда обязательн|| ый, -ая, -ое, -ые задължителен, обезателен; -~ое посещёние занятий задължи- телно посещение на занятията; порядок, ~ый для всех ред, задължителен за всички; в -~ом порядке задължнтелно обязательств || о, -а с задължение; обещание; социалистйческое ~о социалистическо обеща- ние; взять на себя ~о повысить качество про- дукции поема задължение да повиша качеството на продукцията; выполнить свой <~а изпълня задълженията си овальн|| ый, -ая, -ое, -ые овален; зёркало в -~ой раме огледало в овална рамка; клумба -~ой формы цветна леха с овална форма Овёс овёс, овса м овёс; кормить лошадь овсом храня коня с овес овладева|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. овла- дёть) 1 кем-чем овладявам, завземам; —ть крёпостью овладявам крепостта 2 (само 3 л.) кем овладява, обхваща; тревога —ла людьми тревога обземаше хората 3 чем овладявам, усвоявам; ~ть знаниями овладявам знаиията овладё|| ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. овладе- вать) 1 кем-чем овладей, завзема; <~ть горо- дом овладей града 2 (само 3 л.) кем овладее, обхване; страх —л людьмй страх обхвана хора- та 3 чем овладел, усвоя; ~ть новой профёссией овладей нова професия; —ть за год русским языком овладей за едиа година руски език овощи, овощёй мн. зеленчук, зеленчуци, зар- зават; свёжие ~ пресен зарзават; выращивать Овощи 145 10-612
ово оди — отглеждам зеленчуци; снабжать город ранни- ми овощами снабдявам града с ранни зелен- чуци овощн|| бй, -ая, -бе, -ые зеленчуков; ~6й суп супа от зеленчуци, градинарска супа; <~бй ма- газин магазин за плодове и зеленчуци Овна овц|| а, -ы, мн. овцы, овец, овцам ж овца: стадо овец стадо овце оглядыва|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. оглянуться) обръщам се, озъртам се; ~ться назад оглеждам се назад; идти, не —ясь вървя без да се обръщам оглянуться, оглянусь, оглян | ешься, -утся св. (несв. оглядываться) обърна се, озърна се; быстро ~ на кого като се обърна, бързо поглед- на (към) някого огонь, огня м 1 бгън; — в печй огън в печка- та; сгореть в огне изгоря в огъня; ~ загорелся, вспыхнул огънят илам на; — охватил весь дом огънят обхвана цялата къща 2 светлина; за- жечь, погасить ~ запаля, загася лампата; видны огни города виждат се светлините на гра- да 3 бгън, стрелба; открыть ~ започна да стре- ляй; прекратить —- престана да стреляй; идти в атаку под огнём противника тръгвам в атака под огъня на противника ф бояться как огня кого-чего боя се от някого-нещо като от огън огород, -а м зеленчукова градина; посадить в ~е картофель и огурцы засадя в градината картофи и краставици; работать на (в) ~е работя в градината огороди|| ый, -ая, -ое, -ые градински (за зе- ленчук)-, -~ые растения зеленчуци огорча|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. огор- чить) кого чем огорчавам; ~ть родителей своим поведением огорчавам своите родители с поведението си огорча|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. огорчиться) огорчавам се; не ~йтесь, всё будет хорошо не се огорчавайте, всичко ше бъде добре огорч|| йть, -у, -йшь, -ат св. (несв. огорчать) кого чем огорча огорч|| йться, -усь. -йшься, -атся св. (несв. огорчаться) огорча се ограничении е, -я с ограничаване, ограниче- ние; без —я без ограничение огранйчива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. огранйчить) кого-что ограничавам; <~ть чьи права ограничавам нечии права; —ть себя в чём ограничавам се в нещо огранйчива|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. огранйчиться) чем ограничавам се, задово- лявам се; —ться разговорами ограничавам се с разговори огранйч|| йть, -у, -ишь, -ат св. (несв. огранйчивать) кого-что огранича; ~ить круг знакомых огранича кръга на позиатите си; поле было ~ено лесом полето беше ограничено от гората ограийч|| йться, -усь, -ишься, -атся св. (несв. огранйчиваться) чем огранича се, задоволя се- огрбмн|| ый, -ая, -ое, -ые; огром | ей, -на, -но, -ны огромен; ~ый дом, сад, лес огромна къща, градина, гора; ~ый корабль огромен кораб; ~ое бзеро огромно езеро; —ая соба- краставица; солёный ~ёц ка огромно куче огур|| ёц, -ца м Огурец кисела краставичка; салат из ~цов салата от краставици одева|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. одеть) кого (против, раздевать; не бъркай с надевать) обличай; —ть детёй обличим децата одева|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. 1 (св. одёться; против, раздеваться) обличам се; —ться быстро, мёдлеино обличам се бързо, бавно 2 (само несв.) обличам се; ~ться со вкусом, по моде облнчам се с вкус, по модата одёжд|| а, -ы (мн. няма) ж дрехи, облекло; зимняя, лётняя, мужская, жёнская, дётская —а зимни, летни, мъжки, дамски, детски дрехи; снять с себя ~у и обувь съблека дрехите и събуя обувките си одеколон, -а м одеколон; запах —а аромат на одеколон одё|| ть, -ну, -нешь, -нут, повел, одёнь св. (несв. одевать) кого (против, раздёть; не бъркай с надёть) облека; ~ть ребёнка облека детето одёться, одён|усь, -ешься, -утся, повел. одёнься св. (несв. одеваться в / знач.; против. раздёться) облека се; ~ во всё новое облека се с всичко ново одеял|| о, -а с одеяло; шерстяное ~о вълнено одеяло; стёганое ~о юрган; накрыть ребёнка ~ом завия детето с одеяло одйн, одного м; одна, одной ж: одно, од- ного с; мн. однй, однйх 1 (само м ед.) числ. едно; ~ помножить натри едно, умножено на три 2 числ. един; — дом една къща; одна берёза една бреза; одно окно един прозорец: двадцать ~ человёк 21 човек 3 като прил. сам, самичък; он живёт — той живее сам; она вернулась одна тя се върна сама; детёй оставили однйх оставиха децата самички 4 като прил. един (и същ); стоять на одном 146
оди месте стоя на едно място; сидеть за однйм сто- лом седя на едиа маса; жить на одной улице живеем на едиа и съща улица; иметь одно мнение с другом имам едно и също мнение с приятеля си; встречаться каждый день в одно и то же время срещаме се всеки ден по едно и също време 5 мест, (често като същ.) один, одного м един; одно, одного с едно; ~ из друзей един от приятелите; ~~ за другим един след друг; то то другой ту един, ту друг; одно другому не мешает едното не пречи на другото; ~ за всех и все за одного един за всички, всички за един ф ^-единствен- ный един единствен, едничък; ~ на ~ а) един срещу друг; б) иасаме, между четири очи; все до одного, все как ~~ единодушно, всички до един; ни ~ никой; в ~ голос единодушно; в ~ миг (момент), в одно мгновение за (един) миг; одну минуту! един момент! одинаково нареч. едиакво; ~ одеваться едиакво се обличаме одинаков|| ый, -ая, -ое, -ые; одинаков, -а, -о, -ы еднакъв; ~ый размер еднакъв размер; ~ые дома еднакви къщи (сгради); ~ые платья еднакви роклн; мальчики ~ого роста момчета, еднакви иа ръст одиннадцати ый, -ая, -ое, -ые числ. единадесе- ти; ~ый день единадесети ден; ~ое место единадесето място одиннадцати ь, -и числ. едииадесет; ~ъ лет 11 години; ~ъ человек 11 души одинбкЦ ий, -ая, -ое, -ие; одинок, -а, -о, -и самотен; ~ий человек самотен човек; ~ая жизнь самотен живот; ~ие прогулки самотии разходки; чувствовать себя ~им чувствувам се самотен одиночеству о, -а с самота, самотност; любить ~о обичам самотата; бояться ~а боя се от самотата; провести лето в прекарам лятото в самота однажды нареч. веднаж, един път; ~ утром една сутрин; ~ вечером една вечер; ~ ночью едиа нощ; ~ зимой веднаж през зимата однако съюз обаче, но; он очень торопился, ~ опоздал той много бързаше, обаче закъс- ня одновременно нареч. едноврёменно, същевре- менно; кончать занятия ~ с товарищем завършвам заиятията едновремеино с другаря си .одновремён н|| ый, -ая, -ое, -ые едноврёменен; ~ые события едновременни събития одобрении е, -я с одобряваие; одобрение; выразить ~е изразя одобрение; работа зас- луживает ~я работата заслужава одобре- ние одобрЦ ить, -ю, -ишь, -ят св. (несв. одобрять) что одобря; ~ить чьи действия одобря нечии действия окн о одобря || ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. одоб- рить) что одобрявам; ~ть книгу, работу одобрявам книгата, работата сжиданиН е, -я с очакване; долгое ~е дълго очакване; зал ~я чакалня ожида|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. кого-что и чего очаквам; ~ть подругу чакам приятелката си; ~ть начала сеанса очаквам началото на про- жекцията озер || о, -а, мн. озёра, озёр с езеро; большое, лесное ~о голямо, горско езеро; плыть по —у плувам по езерото; жить на берегу ~а живея на брега на езерото означа|| ть, -ет, -ют несв. что означава, зна- чи; точка на письме -~ет паузу точката в текста означава пауза; что ~ет ваше молчание? какво означава мълчаннето ви? оказать, окажу, окаж | ешь, -ут св. (несв. оказывать) что окажа; поддержку окажа подкрепа ока || заться, -жусь, окаж | ешься, -утся св. (несв. оказываться) 1 окажа се, озова се, наме- ря се; ~заться в комнате, в незнакомом месте, среди друзей намеря се в стаята, на непоз- нато място, сред приятели; -~заться в опасности окажа се в опасност 2 съм; имам; друга не —залось дома приятелят ми не беше в къщн; в кошельке ~залось пять рублей в портмонето имаше 5 рубли 3 окажа се, изляза; вода — залась холодной водата се оказа (беше) сту- дена; он -~зался интересным человеком той излезе интересен човек оказыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. оказать) что оказвам; —ть влияние оказвам влияние, влияя; —ть помощь, содействие, со- противление оказвам помощ, содействие, съпро- тива оказыва|| ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. оказаться) 1 оказвам се, озовавам се, иамирам се 2 съм; имам 3 оказвам се, излизам оканчива|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. окон- чить) что завършвам; свършвам; ~ть работу свършвам работата; ~ть школу завършвам училище оканчива|| ться, -ется, -ются несв. (св. окон- читься) завършва, свършва; сеанс ~ется в шесть часов прожекцията свършва в 6 часа океан, -а м океан; острова в ~е островн в океана; плЫть по ~у плувам по океана; плыть через ~ плувам през океана оккупации я, -и ж окупация оккупйрН овать, -ую, -уешь, -уют несв. и св. что окупирам; —овать город, страну окупирам града, страната. окн || о, -а, мн. окна, окон, окнам с прозорец; комната с двумя окнами стая с 2 прозореца; открыть, закрыть <~6 отворя, затворя прозо- реца; сидеть у ~а седя до прозореца; смотреть в — 6 гледам през прозореца 147 10*
око ОКР Озеро Байкал около предлог с род. п. 1 до, край; около; стол стоит ~ окна масата стой до прозореца; сядь ~ меня седин до мене; посадить цветы — дома посадя цветя около къщата 2 около, при- близително; идти по дороге — часа вървя по пътя около един час; пройтй — десяти кило- метров извървя около 10 километра; заплатить ~ ста рублей платя около 100 рубли окончании е, -я с край, свършек; -~е работы краят на работата окбнч|| ить, -у, -ишь, -ат св. (несв. оканчи- вать) что завърша; свърша; —ить рассказ завърша разказа; -~ить институт завърша институт окбнч|| иться, -ится, -атся св. (несв. оканчи- ваться) завърши, свърши; сеанс —ится в восемь часов прожекцията ще свърши в 8 часа окрестности и, -ей мн. (ед. окрёстност | ь, -и ж) околности; ~и города околностите на града; в ~ях дерёвни в околностите на селото округ, -а, мн. -а, -ов м окръг; избирательный ~ избирателен окръг окружа|| ть, -ю, -ешь, -ют несв кого-что 1 (св. окружить в 1 знач.) обкръжавам, заЬбнка- лям; ~ть докладчика обкръжаваме докладчика 2 (св. окружйть във 2 знач.) чем обкръжавам; -~ть дом забором ограждай къщата; ~ть кого вниманием обкръжавам някого с внимание 3 (само несв.. само 3 л.) обкръжава, заобнкаля; деревню -~л лес селото бе заобиколено от гора; его ~ют друзья обкръжават го приятели окружают!! ий, -ая, -ее, -ие 1 заобикалящ, околен; —ая местность, обстановка околната местност, обстановка; —не люди заобикалящи- те (го) хора 2 като същ. окружают |ие, -их мн. околните, близките хора; все ~ие любят его всичкн го обичат окруж|| йть, -у, -йшь, -ат св. кого-что 1 (несв. окружать в 1 знач.) обкръжа, заобиколя; войска —йли город войските обкръжиха града; 148
окр ОПР О дети ~йли учителя децата заобиколиха учителя 2 (несв. окружать във 2 знач.) чем обкръжа; дом —ён забором къщата има ограда; его ~йли заботой заобиколиха го с грижи окружиост|| ь, -и ж окръжност; начертить ~ь начертая окръжност октябри ь, -я м октомври; родиться в ~ё родя се през октомври; отложить на ~ь отложа за октомври октябрьск|| ий, -ая, -ое, -ие октомврийски <$> Великая Октябрьская социалистическая рево- люция Великата октомврийска социалистическа революция олён|| ь, -я м елеи; северный ~ь северен елей он, его, ему, его, им, о нём мест, той; ои читает той чете; у него много книг той има много книги; его там не было нямаше го там; я сказал ему всё казах му всичко; я его встретил срещнах го; ты с ним говорил? говори ли с него?; я думал о нём мислех (си) за него она, её, ей, её, ей и ею, о ней мест, тя; ~ пишет тя пише; я был у неё бях при нея; к ней пришли друзья при нея дойдоха приятелите й; я потерял кнйгу и долго её искал загубих книгата и дълго я търсих; мы встретились с ней срещнахме се с нея; я думал о ней мислех си за нея онй, их, им, нх, нми, о них мест, те; ~ мой старые друзья те са мои стари приятели; я был у них в гостях гостувах им; ты им сказал? каза ли им?; я их вйдел и разговаривал с нйми видях ги и говорих с тях; ты о них говорйшь? за тях ли говориш? оно, его, ему, его, им, о нём мест, то; подай мне письмо, —- на столе — его там нет дай ми писмото, то е на масата — няма го там опаздыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. опоз- дать) закъснявам; поезд —ет на десять минут влакът закъснява с 10 минути опасно нареч.. често като сказ, опасно; он — болен той е опасно болен; оставаться здесь ~ да се стой тук е опасно опасности ь, -и ж опасност; серьёзная ~ь сериозна опасност; находйться в —и намирам се в опасност; не бояться —и не се страхувам от опасност; делать что с —ью для жйзни правя нещо с опасност за живота опаси|| ый, -ая, -ое, -ые; опас|еи, -на, -но, -ны опасен; ~ый враг, преступник опасен враг, престъпник; ~ая болезнь опасна болеет; ~ое дело опасна работа; —ое путешествие опасно пътешествие опер|| а, -ы ж опера; —ы советских композй- торов опери от съветски композитори; написать ~у напиша опера; слушать ~у слушам опера; петь в ~е пея в опера (та); театр ~ы и балета театър за опера и балет операци|| я, -и ж 1 операция; ~я желудка операция на стомаха; делать ~ю правя опера- ция; больному нужна срочная —я болният трябва да бъде опериран веднага 2 операция, действие, задача; военная ~я военна операция; план ~и план за операцията оперйрИ овать, -ую, -уешь, -уют несв. и св. кого-что оперирам; ~овать больного оперирам болния оперн|| ый, -ая, -ое, -ые оперен; ~ый театр оперен театър описаниЦ е, -я с описване; описание; краткое ~е событий кратко описание на събитията описать, опишу, опйш | ешь, -ут св. (несв. описывать) кого-что опиша; ~ встречу с друзь- ями опиша срещата с приятелите си опйсыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. описать) кого-что описвам; —ть путешествие описвам пътуването опоздани|| е, -я с закъсняване, закъснение; — е на пять минут закъснение с 5 минути опозда|| ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. опазды- вать) закъснея; ~ть на работу, на поезд, в театр закъснея за работа, за влака, за театър оправда|| ть, -ю, -ешь, -ют св. (несв. оправ- дывать) 1 кого (против, осудйть) оправдан; суд ~л этого человека съдът оправда този човек 2 что оправдай, окажа се достоен; ~ть доверие партии и правительства оправдан до- вернете на партията и правителството; сын ~л надежды матери еннът оправда надеждите на майка си оправдаЦ ться, -юсь, -ешься, -ются св. (несв. оправдываться) 1 оправдан се; ~ться перед судом оправдан се пред съда 2 (само 3 л.) сбъдне се, осъществи се; надежды ~лнсь на- деждите се сбъднаха; подозрения ~лись подо- зренията се потвърдиха оправдыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. оправ- дать) 1 кого (против, осуждать) оправдавам 2 что оправдавам, оказвам се достоен оправдывай ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. оправдаться) 1 оправдавам се; ~ться пе- ред родйтелями оправдавам сс пред родителите си 2 (само 3 л.) сбъдва се, осъществява се определении е, -я с 1 определяне; е темпе- ратуры воздуха определяне на температурата на въздуха 2 определение; точное, краткое ~е точно, кратко определение определённо ый, -ая, -ое, -ые 1 определен; ~ое время определено време; ~ые обязанности определени задължения 2 известен; при ~ых условиях при известии условия определи йть, -ю, -йшь, -ят св. (несв. опреде- лять) что определи, установи определиII ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. опреде- лйть) что определим, установявам; ~ть темпе- ратуру воздуха, скорость самолёта определим температурата на въздуха, скоростта на само- лета; ~ть значение слова определим значението на думата 149
ОПР ОРК опровергли ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. опро- вергнуть) кого-что опровергавам; ~ть обвине- ние опровергавам обвинението опровергни уть, -у, -ешь, -ут св. (несв. опро- вергать) кого-что опровергая опровержении е, -я с опровержение; офи- циальное ~е в газете официално опровержение във вестника; дать ~е дам опровержение; выступить с ~ем изляза с опровержение опрокйдыва|| ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. опро- кинуть) кого-что събарям, повалим, прекатур- вам; (пре)обръщам; ~ть стул, стакан събарям стола, чашата опрокидывай ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. опрокйнуться) (пре)обръщам се; повалим се, прекатурвам се опрокйн|| уть, -у, -ешь, -ут св. (несв. опроки- дывать) кого-что събори, повали, прекатури; (пре)обърна; ~уть стул събори стола опрокйн|| утьси, -усь, -ешься, -утся св. (несв. опрокидываться) (пре)обърна се; повали се, прекатуря се; машйна ~улась колата се пре- обърна; стакан ~улся чашата се обърна опублик)! овать, -ую, -уешь, -уют св. (несв. публиковать) что публикувам; ~овать роман, статью в газете публикувам роман, статия във вестника опускай ть, -ю, -ешь, -ют несв. (св. опустйть) 1 кого-что (против, поднимать в I знач.) (с)пус- кам, спущам; свалим; ~ть руку свалим си ръка- та; ~ть флаг спускам знамето 2 что (против. поднимать във 2 знач.) навеждам; ~ть голову навеждам глава 3 кого-что пускам; ~ть ведро в колодец пускам кофата в кладенеца опускай ться, -юсь, -ешься, -ются несв. (св. опуститься) 1 спускам се; занавес ~ется заве- сата се спуска 2 отпускам се, сидам, лигам; ~ться на стул отпускам се иа стола 3 (против. подниматься в 4 знач.) кацвам; самолёт ~ется самолетът кацва опустйть, опущу, опуст|ишь, -ят св. (несв. опускать) I кого-что (против, поднять в 1 знач.) (с)пусиа; свали; ~ чемодан на пол сложа ку- фара на пода 2 что (против, поднять във 2 знач.) наведа; ~ глаза наведа очи 3 кого-что пусна; ~ письмо в почтовый йщик пусна писмото в пощенската кутин; ~ руку в карман сложа ръка в джоба си опу|| стйться, -щусь, опуст| ншься, -ится св. (несв. опускаться) 1 спусиа се 2 отпуска се, седна, легна; ~стйться на кровать отпусна се на леглото 3 (против, поднятьем в 4 знач.) кациа; птица ~стйлась на ветку птицата кацна на един клон опыт, -а м (не бъркай с попытка) I опит, опит- нсст; иметь большой жйзненнын ~ имам голям жизнен опит; у него большой ~ работы в школе той има голям опит в училищната работа; у него мало ~а той няма достатъчно опит; делиться ~ом споделям опита си 2 опит, експеримент; проводйть ~ы провеждам опити опытнИ ый, -ая, -ое, -ые; опыт | ей, -на, -но, -ны опитен, умел; ~ый врач, учитель опитен лекар, учител опять нареч. пак; ~ пошёл дождь пак завали (дъжд); он ~ опоздал той пак закъсия оранжев|| ый, -ая, -ое, -ые оранжев; ~ ый цвет оранжев цвят; ~ая бабочка оранжева пеперуда орбйт|| а, -ы ж орбита; ~а Землй, искус- ственного спутника орбитата на Земята, на изкуствения спътник орган, -а м орган; глаз — ~ зрения окото е орган на зрението; ~ы пищеварения храносми- лателни органи; ~ы чувств сетива; ~ы народ- ного образования оргаии иа народното образо- вание; высший ~ государственной власти внеш орган на държавната власт организации я, -и к 1 организнране; ~я но- вого кружка организнране иа нов кръжок 2 какая организация; паргййнаи, комсомольская,