Tags: stitch  

Year: 2009

Text
          ьвм i'T’i вичв aia гад аг.
*i?‘8 sssib s>i«i а«м -ччв sic «it asouMi as /fc*si ase
инй. в‘ЛК Sfe W“‘ttH. «at! ds ’IHtm i!SS 5! ecl *1=	 р|Л/Л^ (J,
4 uiu-a.t w> ?ши8 **э Я'-Wfc «i£ ччч ив «ив <х^я| ыэ	f	'
и «ъ от ?«s asw a^s» аме~	CW!*ub*<y
л ai|0|A>
94X90
	DOME	DMC	ANC	COLOR
Щ	705 705	898 898	360 360	Coffee browrrvy dk 	«bg-^. (2) Coffee browrrvy dk
Л.'У'Л?] : 18cm x 17cm Cloth : 14ct ЛЛ^°|-О|14
23
45X50

 
	DOME	DMC	ANC	COLOR
	705	898	360	Coffee brown-vy dk ^-8-^(2) Coffee brown-vy dk
N	705	898	360	
5.^137] : 9cm х 10cm Cloth : 14ct 2^okol 4-

	DOME	DMC	ANC	COLOR
	705	898	360	Coffee brown-vy dk 	-^-8-^(2) Coffee brown-vy dk
	705	898	360	
jt.ie.tl' '
Handicrafts in Theme
(Лии 7чиИ;(/
^T/1 кПпи 7<ii7Jp<^
• SJfc M'Xi Wl ft—i t?l Hi * HHMl 2T1M Fl<XflUM 4
 •	- • •': ; -' I
PT «> А1МЛ1ЧС» К «3 Л»А| <• ’< it |LI
& ли чг -:да w*ri >’•
#A»?e. jwt MX A* -a g ?t WMS. «It ais.1
T«hiM= x*jcj □ t>g« <*	$0 дм
e^uq ^HS Mvifc »*as
83
ЭШЭЦ1 UI SJJBJDIpUBH
л пл
л л п л л Л Л-ЛЛЛЛЛЛ___л
лпплллллллллл ллллллллл
л л
пп = ППП П = Ш1=
= лл= = = = лл = л = = лллл =
= = л = =
ВВПВВВВВВВВВ
л л
л л ллл
ВВВл л л л л л л л л л л	л лллллллл
ВВВВлллллллллллллллллллллллл 4	ВВВВл лллллллллллллллллплп
ВВВВВВВВВВВВВВВл п л л Л Л
ВВ	ВВВлЛл
л л ллл л
л ллл лллллл В л л л л л л л
Вл л л л л л л л	л
ВВВл л лл л	л л л л л
1л л ллллллллллл	л
Вл л лллллллллллллл
В л л л л ллллллллллл
= = лл = = л=1
ВПП= л fl
ВП = =
л оддллпл л л л л л л л л In л л л л л л л л л
ВВВВВВ ВВВВВВВ
 □□=
о ООО on по В
ООО ISBBHB !	
-oo
-- о
— ооо ---0 0 о о — 0 0 о о ООО о о ООО
— ВВ— О — — О О О О И ————00000000 -00000	000
00000	00
ВП IBBBo ВВВо оооророр ВППВВГВ Во о о о о оРРРРР| ВППВВВВВо 000РРРР4РРР
I
I
°
_______	р ПППППВоОООРРРР4Р4Р4Р ПП Во О ОР ОР4Р4444РР ППППВО00РРР4Р4Р4РРРР
000Р0РРР4Р4РРРРР О О Р О Р О О О Р Р
0001 о
о ВВВ овв ВВ оВ
ооо ВВВВВВ оо-В IBB оо-ВВМВ
ПВоВВрр
р р р
р р
р р р р р р р р р
р р р р
р р
0 0 0 0 B^hZA
Р 4 Р 4 Р P Р
Р Р Р
р р р р р р
ppp
p
р р
р р р
р р р р р р
p
р р р р р р р р
р р р
р р р р р
р р р р р
р р р 1 1В р р р р р| I
p
р р р
р р р р
p
р р р р
p
p
I
ppp
р р р р р р
ррррррррррррррррр р р р р р р р р
p
РРРРРРРРРРООРРР РРРРРРРРРООООРР РРРРРРРРР 0000 РРРРРРРРР ООО pppppppppp: ооо
р р р р р р р р р р р р р р	_
РРР РРРРРPРРРРОРО О ООО р р р р
р р
р р р р
р р р
РРРРРРРРРРОРООООООО
4
РРРРРРРРОО ррррррроро оЦП PPPPPPPOPOOO
о-ВМ_
о о-ВВВ ВВП”= i о 4ВВВВВВЙВ0 рррррррррррррррррооо о ППП
о о-ВВВВ ВВ1 1044ВВВ4ВВВВ4 оооррррроорроророо о оПППП
о--1
pppppppppp
 110441 IB4 I4000PPPPPOOPPOPOPOOOO 5--В ВЯ Во О444ВВВВВВВВ44О О О О О О О О О О ОРОРОРООО оПЦ О--ВЗЯВО О4444ВВВВВВ444 О О 0 0 00 1 1 1 1 1 0 о ор оооПоППП
__ о о о о - ГСП ооооо! 1 1 1 о-ВВПП _	._
О 010 I 11111 1 — ВЯЯЗПВО^О 4 4 4 В В4.4.4 4 4 4 4 4 Р 0 1 О 1
О О I 0 0-
::::
bbbbbbbbbi
ззвзззмЗ ввввззавпв
10
Во о оо о оВо ооооо---Во-Во оо-
oo-
РР001 = = - = - 1 00000000 ВП РРРО 1	=	=	=	=	=	1	0000000
............ Р0Р01	=	=	=	=	=	I	000000	о 044444444444РРОРО О О	1	1	1	1	1	О	О О О О О О	1
00444444444РРР00000000000000000	_
P
444444РРОРО О О О О О О О О О 00 О 00 ОРРР РРР ОРО О О О О О 00	0	0 о
Воооооорооооо ПЙоПППоПо ППП оВВВоооооо
- “ ВВВВ ВВВ" вввввввввв
ОРО;
BBBB- — В— о—В	Bp р Р Р оП
р р р р
по
П1
ппп
т
р
О О О Р о о Р Р Р Р о о о о о
Р
В Вр р р о о о
ВВ Вр р р о В
-ZZZ оПВ
ВВВВВрр р о р о В Вр р р р р о о I
Р о о ООО Р о о Р О О ГН ЖВШВТ ЯВВ1 ООО
р р р
Вр р ор о
Вро р о о о
Во о о о оПо
° 20 о 0ЯИ
В 1ППоП
р р р р
ВВВрр
р р р
р
р р о р о Р О Р о о
° ° ° &дииивч
ОРОРОРОО В
о о о о о о р п bib ввв 0 0 0 0 ПГТ В В В
В о 1ПППВВВ ВПППВ
29
16X68L
ии
и
№ta-£ folvB
^olo-fa^ tfris- :ЦЮ1Э ШЭД[ x tuagg : Izh-[q^
SOfr (?)£	018 n I—	та 0
	Q	
968	2888	8fr9 d
9106	188	901 EJ
88	868	1И =
OS	Z86	m I
66	893	809 
96	^99	И)9
Z	3NV49	HIM +
626	818	we U
226	FSS	90S 
881	9ZZ,	888
M)l	698	6^8 U
682	Z08	889	=
988	8888	609 U
90S	0888	1^9	0
80S		909
9ЭД1	98^	60Z U
HOT	8^6	881
098	868	90Z E
898		981 0
6	898	PZl —
80F	018	DV19 
□MV	□KU	awoa
uu = и
uu
=~u
uu = и
и и
и и
и ииииии ииии ии ииииииии ииии ииииииииUH ииииииии UH и ииииииинн и ииииииииии

вннннвнввв
внвнн
и и uuuuuuuuuuu и uuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuu u~uuuuuuuuuu и uuuuuuuuuuu UUUUUUUUUB и UUUUUUUHH и и и и и и и иUHH и и UUUUUUH++ и и и и и и UHB + + и ииииин
и иииии |U U и ин
и UH4-
и и uh и UH
и и ин и IUUH-Ь-Ь иииип+-1-иииив~ и и и ин иииин и и и и инн иииин иииииUH иииииии иииииии ии иииии ии UUUUUH ии---ииииин
и UUUUUUUH UUUUUH UUUUUUUH и и и и и и UH и UUUUUUUH и и и и и и UH ииииииии
——
и
ввввв 
мы
I
HUHLB ЯНН в =в авв
S.H
BHBBBBHHUI
UUU Ell
UB
HBHUBL=
I
I
BBL В =BtJ+EJ
Bllll
UBUU UHHU
UBUBLJL UUBUB =
UUH =
I
E =
l —
UU UHLJLIB =В1 UU UUBLJLB BU
UU
I
d d
BBHHUUBEJ
И. UUH
BE1L
EJ =
u
ииииииUUUHBBBB	ни иии
и |UU UUUUU и и и и и UHBBBB и и и и и и ииииииииииииииииииииии и UU UUUUUUUUUUU ииииииии и иии и иии UU иииииииии
иии иии и иииии
ии = и
ии и и ииии и иии ии
ии
---4
эшэщ щ sjjejDipuen
г..-~в1-лэ «а э£{£|?
мтк> lefci SnBto ’гзгд-i- SS“ Sb В ЭДй -is 1эХ 'sHSW s|i*ki fcsK IQS5 liAifolo -5 Kfa iin '.'.-<31*16 S'to SJ3k» fSSlaf ЗН'Ьюф lohtfiic SB -n Ids lvl-ИО tstnlo Kb Ini Inter '5»:ЧЬ»з15 |»ИЙ stsfS Krt -tl.-'l j.S £10 SS ares 5!S llloa ИЯ К». Ю1» SM? Pfoio 8ftK> SSKra. ВДК «ЮГА й« file bhB Sl-'W SfKiS lots libBSfc »IR fslairs 85Й lots ЯК iS'BoSRm -r. tones SR tots lol?R Brain vS5E SBIt
tost» kta 1Ж setain nftr ram tv= i»aiT
- l?Jir Y^zt -
lYH
Iklk
ub’Stt^
Design & Design
Л ЯЯЛ ИЛ ЯЯ Ли
и лллллиилилллллллддт лилилллилл
ияияиии пи и яиийигта
и и и ИЯи НИИ
и и и и ПИИТ J и и и ПИИТ и и и и Пи ЛИТ
ЛЛЛЛЛЛТ
И1
1ИИИИПИ7;
1ИИИПИИИ иииииииии
и и и и и ЛИИ
и иЯиЯЯ
__________________иипппптг
и и и и ИИИИИИ а ИИИИИИИПИ1 ЛЛГ иииИИИИП П ИИИИИИИП
и и и У.Ии И ПППГ
и и и и и Ии Ии И ППП »j »j •j.’j.’j’J •!’j-’i.
Нииииииии аа а ИЯИИИИИИ'
ид___
ПИ*£П
1ЯЯППи Ли и и а ПППППП — Я и Ли ЗЛЯЯЛЯЛЛЛЛЗ ииииПд а а а а П -ЯЯЯЛЛЛЛЛЯЯЯЛЛЯЛЛ иииииииП а
_ я— ЯЯ.ЯППЯИЯЯЛЯИЯПЗ! —я- яяят и
И-ЯЯЯГЗЯЯТиии
яялл _
ЯЛЯГХЛЛЛи и и и
яяляятяи и
ЗПЯЯЯЯ иии
ГЗгагзЯИПИи и
ЯЯ Я и и
иииииииииии 1ИИИИИИИИИИИ
1ЛЛЛЛЛЛИ SSSSSSS 'ПИПИИИИ
иии
кЛЛЯЛЛлили
ИИЯИЯЛИИИП пипяяяиппи
1И
1и
аПаППа ПП а Па а
А А А ПП АП$
ППаHas S П аПаs $ ПП Па $ $
а ВЯНИТ
^i М1яшиап
UU\U\UI\UUU <	 к < a. la. I а а а I а
kwwkika.HJ
ии ММр
а ЯЯЯЯЛЯЯ
а ППЯЯЯЯЯЯ1
пяспяяля ияяяяяяяя
и ЯЛи и 1и Л и и и и и ЛИИ и ииии пи ии и ииииВППИ ЯЗЯ иПММПИПАП Al ..............и ЯЯиИЯПМММПА Па I. .. ИЯИЯЯЯ и и иЙи и Йи и Ии ИЛПЛПЛа П а ПЯЛЛЯЛЛЛЛПЛЛЛЛЛ !ИЗЗЗи ииИИИиииииИЯЯЯЯЯЯАП аПаЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ЯЯЯЯи ииииИИииИиИиИЯЯЯЯЯИАП ППаЯЯЯЯЯЛЛЯПЛЯЛЯ ЯЯИЗГи и и ИИИИИиИИИПИЯИЯИЛИа Па ПП ЯВЛЯВЛЯГ ЯЯЯЯЯ! ииии ИИИИИЯИИЛЛИИЯИИа ПаППа
ч®* ala ।
ЙЙЗЯЯИЛЯПЯи
PKL
ЯЯЯЯЯЯЯ5Т и и и

 
А А аН а П^ВП____Н_____
пвииияяяяяяя!
ПИИЯЯЯЯЯЯЯЯЯ1
ЯЯЛЯГ и и и ПттВИи В.иВИТ]ЯТ1ЯТ|ЯВ А П А ПП	Ж 1ЯПГ
ИИЛЯГ и и
пи пиииияияплиияит! а _п ппа ая и Ии и
яяя 1ЯЯЯЯЯЯЯ 1ЯЯЯЯЯЯЯ
»! М4
:ааж шаж а, ВВИВВИВИВИВИВа г
 Ла
ЯЯЯ
яят
ЯЯЯЯЯ?
яяяяя яяяяя
яяяяя
пиПипАпвваИа пппДААА Па i пвпвпваввввпвпвппппвпвпТП1пГ1А а ППа г.
 ППа
и
пвпвапвпвлапплппппплпппа n па п ППВППВПП ПП^тПППППППдП ПаП ППППППППППППППППППППППП а П А а ПППППППППППППППППСТПППППа ПП а ППППППП^ПППППППП^ППППП^ а п п п ПППППППР^ПППЛППЛПЙЛПППП ППГ а а ппппппптпппппппптппппА а а пт а ппппппппппппппппптпппп ппппппппппппппппптппПА п .птпдПА ПППППППППЛПЛППЛПППППППа П ППГТ1П ппппппппппппппппптппп а п а ппт —-----------у........
пптптпппппппппппппппА а пт а а ппппппппппппппппг Нп вв^пттппптптппп плппт пп йтпттппппттЕ тваав^тпппп^ппппппппп лыгаиг. я ппппппппвптппппптпп а п AAAAAAAA ппппПППППЕ1ПИ ППП S А $ S AS L„.«
П SS А ППП пппппппппг
ЯЯАЯААААЖЯЯА
А А А А
А
N N
Fin а
В
пипп
пвппп
____—» Ж а » ж а Гж*
Ж—ж . t	Ф «к * 4 ж ж , Ж-' М . » -ж
А	А	А	А	А	А	А
А	А	А	А	А	А	/
ГЛГЛ М М М ГЛ ГЛМГжУЛГЛМЬ ппппплпппппппппг пппппппппппппппг
ППа ПППППППППППППППГ t а пппппппппппппппг

п пппппппппппппппппппппйпп
A F-lr-lLlLl	Г-11 Г.11	гЛг.1
пп ппппппппппп-п-пппппп-п
-------- п-иЛп—
-яга-и тгптгпгп -ГП-ИИ ---ни
ппптпп ппппптпппп-пп ппитт ппппппппппп- -
.......... А А ппппп-п-пи-...
^ПППППППППППААААААААААААААА А ПППП---И-НИИ-И птппппппд п г п п птпппп-и-иииит-пппгчпппппппттттттнтитпп-ииииипиили
---------- —--------пт а ппппп-1----
П а ППП- *?ПИИ Пнннт ппппппп- ятияимнм
дППП ПППП ЯЬчПППППППППППП а а ппп
Ч&ПППЛППЛЛПа ППППа ПППП аанпг'ппплплллА а а ’«FlFlFlFlFinFinn а Па а а а а а а а
11 ж 1
ПППППППППа Па а а а а а
ПЧПППППРЭТ а П а П ППП
zee S с
IA Г1АГ1 тип а п
яли-mns а
ППИГ’МИИ а пстаяяи а ГГМПЯЛ
32
hr's M
Ik к
-hHottYB hIr рн : чмэ шэддахшэц : (ze^
iqSuq-AJEUBg
(ZKKK--------------
qp Лл-эщц [влоу qp-grqq ллв^ grqq jBXoy
>MP(] qp-9rqq эщэ9[д
qp-9Sionbjnj iqguq
1| XA-anjq Aqs
U99J§ qjBQ qjp Bjqn-ujS ‘obisij qp-U99J§ oiqoBqsjj qp АЛ-иЭЭЛЗ J9|unq
Il-U99jg 0iq.9B}SIj
ЖУКХ)
06Z	8Z6	139	
KI	038	018	В
091	838	108	Б
SSI	L6L	318	v
ISI	86Z	SIS	В
Oil7	866	I9S	ш
on	M8£	998	в
8SI		zee	
		633	и
S89 Ш	068 Z98	083 9K	
MOI	968	КЗ	
OK	898	8K		
DNV	эиа	Hivoa	
qp-U99Jg 1S9J0J
U99JS JS9J0J
U99JS J9|unq q AA-U99JS-A\OI]9A }|-U99J3-AW]|9^ •Ц A-U99J3 ОрВЭВЛу 1| Bjqn-UJg орвэолу }]-U99jg SSOJAJ l|-uoui9q iqgijq-AjBUBg qp-A9jg J9AB9Q qp-A\BJis qp-UA\ojq jnupzBq qp Ал-UMOjq 99jjog jpBjq
ЖПОЭ
	Z86	IK	
зк	686	8К	Б
Z93	9KS	983	E
693	3ZZ	683	
КЗ	8М8	883	n
993	IZt	Z03	D
КЗ	3Z^	803	L
8Z3	6188	693	z
883	9K	839	s
063	8Z6	139	
1898	9K	IM	
90S	0388	IK	
MZS	03^	888	Ы
098	868	90Z	N
son	OTS	ЮУ19	
□NV	□wa	oiivoa	
J-M-X9S
Uljz LL L L
VU
Lit
 ПИИ
UK
V
' "I
El
t A
БББхВББЕБ
A
Л
л a
a
s
NN NN
J__ i 1_L
Ip «p IimbjbJb
t- L
S£JUU1 L
ILL zuui UZZ JUUZI ZUUZ zz
UZUZ L L L L L	L L L L L
Z jf L L L L L L L
N Л
Л Л
N[9 N N N
tfcUkll KU^ U
ВВ£Ь£ fcBttBsv


Г5
S
V
s
s
явёьо
ькьли iEBBbbb tt
•.И kEeBKvvv
MU Ijzzu vtULi*


uuu Hv и vvLftjU U Гвииииии uuu SE^U и U vu и
JU vUi
JUUVIilLJI
IS
ЫЬ hklUL E nttLULU
К-ЬЬЕ—
____гаю Е-ЕНН н "
ЙКЬ] E1EJZ
Emu z
_. Л| 0| Л|Л| Л| sp ai ai ai ai л|л| s|n a aaaasN
12_1	1	1	_ ! _ .	1
LU-----LULULJUB
-----
i	-Uv
LULULU ~ JU -□ “LJUULJ -LULUUU ЫШШЮии L
-BBLULU JLJLSUlxlUL]
v - v v и
BBBB BBBV
J и V v VIJ fS vuuu
V U
-иинииии V L! И -РГНЧЦКЦЦЦЦ ---ШШЫЦВДШ - -ц - Hi -ubJUJUU v--Ц|1И -(да
—и.---uj —НН
V
l*UU v -LULULULU
Б UUUUUUVUUVUVUUUUUUUUUVU*UUUUUUUU
v
'h. ,WW
БББ
VUUU
v
Г41
N N N N
v MJUUUUUUUU ItiBBgEj
EJZEJEJUEJU V VV V V
ЕШЕШНЕШ v UUU
JHEJEIULJEJEJEJEJL JHULJ
JKJBUUUUIUUJ'-iU
инишыииыииш -- но ^МЧ13^ -j^Eu и и ---
JUU UV vu -и
EJLJU£ UULJBLI U

N 9
_____U vv vtjUUUUUWU^BEJUUL
U UEIUEJUUUESIEIL'BUIEJEJ ijEjrj v v v v иййийиииишекшив
E1EJEJEJE1 U L_______________
tJKJU uu v ишишиши^вини
5fl°1 Photo
LO. V» OK	LPrOi «Л CH It ft№i»gl4rt
y^oiEit 301» i ovFert Уснг sejrilfi'- feol« *!®e SKkl S '?• tth Яо| кдалш Л fijupt и® ЯЕ<||Ь i.W0M£_M SJ4W4 ®-G£) 4“ic-| Ste LCVE Чв й£®. Sia|«!>l A^SaMej
26X26
	DOME	DMC	ANC	COLOR
	BLACK	310	403	Black
	253	907	255	Parrot green—It
	358	3846	1090	Bright turquoise—It
❖	WHITE	BLANC	2	White
	633	210	108	Lavender—med
	142	893	27	Carnation—It uL_O_jxJ (1 )
	633	210	108	~1 d	\ 1 f Lavender-med
_£.*£]• .3.7] : 6cm x 6cm
Cloth : 18ct ti] 'd °|’°| C"
28X27
28X27
	DOME	DMC	ANC	COLOR
	BLACK	310	403	Black
	521	973	290	Canary-bright
	253	907	255	Parrot green—It
	358	3846	1090	Bright turquoise—It
0	WHITE	BLANC	2	White
	142	893	27	Carnation-It 	^-8-^(1) Canary-bright
	521	973	290	
7] : 6cm x 6cm Cloth : 18ct W°]"ol
35
3-й	£
«к-f &ЮЗ» Irtrf*	-
Ifandicistifis in theme
<

SEJtRI
E2JCKC Лй AKJ2J «01 PH T* 3^418 8^4 WftOO
2. fe?K5joi и ?<s вед лвд gjoi ям aciem яодчсе
3 1*1 tfcl Я8 frEIGISie. r=U8 Al ? OS, 2KIPMI XdKMO
2. Л1У21 UOI fe?£liJ2 £’МЛ TjMil V ЙЧЛ1 WW- "I.
3 *KM HOI ЛР1ЯЧ01 KHtf ¥УМ UiSl ясне £££ St Iliy/i fiuin
4 C|M 4ff 2.3 I 2*ЙОО
5 Л8*Ч W-5 *:< tffc .401*2 AJttL' Ш41 **u> OiRRid a Waffi«-|Q.
', *PPt *8 t?£4 OHhLH^jDQE t=st« *p-ie c-lg^ul Я дчл| UHB'JLL
7 6«1 »7|* e-7 К UM и ай. 4/41 »I4S1 ICE
а Я.М71 /Ю1 WAJ9 .48 gucf 73 M<_> Olgaice II *-Ш и ЯМЦ.
3?
Handicralls in Theme
S? SPW SC ваяй «I r 4. «Ml 3«)B 01ВЯЛ ClgSloj «l<?ai i't-IS maun.
2 Л3! Ч «В t. OS 4ТЧ >?:< «88 S'-В 01ЩКЧ WPI ЙЧО еко| am йяв ci маки	»oi ubs aia cw&bics и«л?| йчч
Korean paper &xisoii set
33
Itastgn & Design
Carnal ioti-
llowcr <h>i«rn
5ft£ zcrje^ агам ИРМ й£ tfcfc?" «НП? yc.q Aft*y ы. лонг nf&s JW	T
?|U|O!i!if iiMKi S15S ДМЧ1 Jt^iA-i&-h SfO| bk
4JOI v-JE-ci] «£ <JC *Ule -SJ&S СпЧ ^AS4 ь»|я| tl^ucL £$?a|*i sie^ci. SJ«J E1 SO-v-xi .ч^дял уй
PI Я4<0| SL.tfol^ wold filuiSH d»o; ЕА1Я
cartialiou-
llowcr clrsigh
<0
++ял
•птп
v
Г v v
OI
nnn v
УЛ
nnn v v
ПО
V ШПП nn
= nn
= nn| •nnvnnv
nn n
н+ 4- О
ПС1
00 + 0 4-4- О ООО
nnnlv nn nn
-/ +
+
ЛП + □Bl
v v ЛЛГЗГЗГЗГЗу v v v
Г Г5ГЗГЗУ у у
П
+ ЯВВ
Innw lv It hvnnnnv nn nn
-nn nnn
+ ++ ++
+ ЛГО+ ЛЯ 71++ЛЯЯ
+ + + + +
П1 4-
v vnnnvvn
nn+n++-_^_ П+ПППП++
n n

П-
лвяя:
lv von v v v vo
□г
’ vonnm Livivivvnn U 
nnnnnn nnnnnn nn nnn n n n n
Ялл
WITS
41
Design & Design
42
б^ЛбО/
	DOME	DMC	ANC	COLOR		DOME	DMC	ANC	COLOR
	124	352	9	CoraHt		240	986	246	Forest green-vy dk
0	125	353	6	Peach flesh		230	890	683	Pistac. grn-ultra drk
П	700	3371	382	Black brown	a	229			Dark green
	128	948	1011	Peach flesh-vy It		104	498	1005	Xmas red-dk
V	238	3348	264	Yellow-green-vy It		101	814	45	Garnet-dk
	289	772	259	Yellow-green-vv It	V	130	666	46	Xmas red-bright
П	237	3347	266	Yellow-green-med		133	3705	35	Melon-dk
S.^.5.7] : 16cm x G4cm Cloth : 14ct 04Mo]-o|c]-
7} Ml О] Л|
43
|3h»lfc ElSSFt 1Ю$ИЯСН5 E Й31ГЗ Idfcfrsakrtkiat totrlr Zl$£* t A oo ».чIO.v.ЛJIm• V..V..-//.Vмw 1015 SB v*ii Ю2Ю11ИЗ h'S 4mwi₽ R-e-
13 iISK4?+ Ъо + И»3
«a* 3fii3 * геия
8 ЗДгМ» rf '«T a* In я'q Sfc tlFie BlooiA Ыагл Ufthr Afito
ASo|Qlxij9 9j_
2 a!M
rat-w?« .«n »ri>t-a 1нз>'«ч*^л*'л»м1л Vi:t»
2Ю< Mil it iThr-WSAib Sb fetinB кэ>3 BtogMIoK
и*п №№з sh» йЯ %аяь *& mws к* ±ntr Г*й-Н-Яс« ьвД1₽к;<т!з*^Э ijxcs ; v • • <*)
; иju r« «i*ft к
Ю£1г ДЮ T.3 SSin w‘hh StSbio? CHSIO 3?n*k! Udis eiofe ft Й з!9 totals ЧЙ 4- fSSi3 lHzS io hfrtf 'saflfcs fl-cJrt bh &SS IO5io SS^rS’^ Sclvk i5fE»fe
Ik» ~rt l-<’ I ^-I'J

JUI,>LJ1 Ul SkJLUJtpUL-H
aisga sfE g Л//ХАЖ
*=!= aMM-V 3 5""	-
>v ,'*.?Ц <-u» Ht3V<l-
I.15*wn A»*VJ3 ftjfvw g*.< 81k «9*|Q. Жс-<1 ©M ^ХЧ Х|М» «Е ’^P ? JWHJCU1 U-*J* WW 2!ГК -1ЧЗМС1 «-««I 4WI 5»UQ. 4 ?«n £!4S ** *R! £*iciw v%‘B UOi ibtfA E$HI У5МЧ.	4 41 CSIVPIIX «ГЧ 18 aoi^Mit^ с»лН иЛ|«?Я-Ч*е O|
•>;ir5j£Z TI.P 4OIWB &l>4.
ЧО|ОЦ О|Л1 D|^Htto|cv J1AJM fcwl.
4-i
vzacm soon. Э&ПП1 £W «г до sioioi aws еач b&es. в здо емяш анимя щ so?», jo?r4 t! ля-<
in ц«мй eii ж. 1кг «wwai w« r$78 scttuti.
% if k-:sS 4л{|й:'ч* ^гвй'л-'чил^’лдг s-чи?/a ••:- лТ'. an
? « »№P1 ??!£ /ЛЧУ.!
Handicrafts tn Theme
W4»« <10112 SMtl 7 IhS -2г?ггЛ оедх lift 2SJ8 ТЕ * ЗДв! «ЧЭДВ. 742 «Ч2Я*« ЧЧ9Що«» НН В 3SB r.rf^ 12n«Ti£	W5+ в*>ВЦ «££74» 2КМЙЦС1 л1"«Ц?| « ’ЛШЙ №|<МЯ.
q «|»V£3P3 BCf-fc? □J r toUZI.
ft t!SJB№4J?e £!» f>£Wf 8И «.«« £4W £ 9. Aim «!«£ Lc-ЛГе*.
I.An-nW Ol>-1 aa I4J&-U л<|^| ЧША1 EJOiSul JS!WB ₽ifr 5?-7B ЯДОЗД&.
UU e-Utl ?>R| LI ЙЛ>ПЧЧ. В ."МВН ЛЬ ЗТОЛФ. ile SJOI 4HS. -I4R. Ш»Т» «DPI S4W « UBW =HH>!-I BA ft •З^лв.Ги». я«а|в1 о»* 1К.Ч1М a*«?= «*. В У-Ч7101У a*JM i*4E е^*мц> »J*m *41 -4* SJH 5* WHft-? а?1И фагзц ImOIUJJ ЯЙЬД
зн ИЛИ ££Х< е.Ч »з ^St л<»11 “!К1 ЙР « P«Ii ЗЕЧЙЬМ. 5Н1® « 10. 0|XR 50Ч5Я W=31J=R-1 Wma W|t-'V -ЗО| >4 SW £ идол* ат*;*4 иг теми зэдия.	аич.
4й
Sa ”1 Photo
’ к4
Ы"<:л as сц»»7|эл( от g пгт <4gg± «moi ana а-ч*па s& р.-ичг’ ms* jwi ня. aa мае »?• ачад vs ж “iiepi a?i «йвчч «tassiass. wse гиллвчга’вЧЕ £!>S а<-»|Л HflS -;= S!WS! ЧУ S49i «ми 7S±eis ьа» g •? ян. -;--|гзц да *t 01КЛ stsisas *i8sp|<H HSS?ft0|0|£-я|«М сцг|. «г 7iiot «Я il -ms® а-чми «зама чг s£H4U "
s: :: ::
514 Photo
50
 312 797 132 Royal blue
: 14cm x 14cm
Cloth: 14ct 0>yio]-o]i4

	DOME	DMC	ANC	COLOR
	312	797	132	Roval blue
Н.'У’Н?! : 40.5cm x 24cm
Cloth : 14ct 21 AU o]-o] c}-
218X128
51
Design & Design
Я
8о1Ч ллр| мла адо opii-ifi?'-' *jci *ig<n Ь“Ш дол. лея /pi ч=|еь i <'1«Цгё ко'ДО щл	*li« аал 5JSH* щяяачч ле1м я
*я ж «ил ач »ei ae* fluiEsu ядо si w ядание. oias ие ии iiioub flcis-’i a^aiw ня аср ДО »1Ийчч л.чл s» «’ire soi Г-In ЙЦ4Л’ 1 ЯИ'Г ЯВ|С& ЛЛ1И iflefc 01ДО aiusw. oiasi Ы01ДО ЛйЯ"1 л sifeciR ЖйМ *го|а= II =5- ftlfe ®"1 л вад <чаж»(г кя-а.чв-
I Э?О
to- tolOz
W : lP°lD шэс-п xiujgg: |zh{q^
					U99JS 1S9J0J	2172	686	8И2 Б
iqSuq-psj SEUiy	917	999	081		P9UI-U99J§ ОрЕЭОЛу	892	Z86	802 Б
рад setuy	9Ю6	128	901		Ц XA-U99J§-M0[[9y	^92	8Ш	882
рэш-1эшвд	SI7	918	SOI	EJ	H-U99JS ОрЕЭОЛу	992	02Л	902 Ш
qp-рэд SBUIX	5001	8617	1^01	Q	U99JS ОрЕЭОЛу	Л92	69^	902 В
qjp ЕДЦП-ШЗ ’OEJSIJ	989	068	082	U	d99p-XJEUEQ	862	2Л6	819 fl
)|P XA-U99JS ]S9J0j	9^2	986	0P2	В	1HBJ0Q	6	298	t2l X
>|P XA-U99JS J9junq	HOI	968			(Едод	01	198	821 L2J
ЭД)-Ц99Д§ 1S9J0J	П2	Л86	IP2	u	рэш-|Едод	П	098	221 U
МО1ОЭ	□NV	□IXCI	•11X0(1		ИО1ОЭ	□NV	□на	91X0(1
oltdi^EI Hi/Нг S0<« 3W544.
b’EWE «1“2 ЧаЛЕЩ?! HL‘ -ЧЯЙ еегр |cl.
dEffiS.t В1Е|МЛЩ 61b 41i.10|il Sfit? МйЯ ял JtA L|£7aa
AJS“ И801 ?li5 BSS <M2. УЧЧА.Л o)« /}?-"« И 7ЦЧН лдь- B-eJS'-i
Design&Design
оооооооооооооооооооо
58
104X92
000000
О О О 0 I
	DOME	DMC	ANC	COLOR
	BLACK	310	403	Black
V	790	3857	936	Rosewood-dk
a	791	3858	1007	Rosewood-md
71	792	3859	914	Rosewood-lt
П	700	3371	382	Black brown
V	126	754	868	Beach flesh-lt
	734	3776	1048	Mahogany-lt
s	736	402	1047	Mahogany-vy It
	755	950	4146	Sportsman flesh
	128	948	1011	Beach flesh-vv It 4k
	505	742	303	Tangerine-lt
	522	307	289	Lemon
	216	954	203	Nile green
n	328	775	128	Baby blue-vy It
	362	996	433	Electric blue-med
Я	361	995	410	Electric blue-dk
	WHITE	BLANC	2	White
0	147	957	50	Geranium-pale
s	162	3716	25	Dustv rose-vv It •/	*'
	163	963	73	Dusty rose-ultra v It
	132	3801	35	Xmas red-lt Black «1-8-^. (2) Black
□	BLACK	310	403	
	BLACK	310	403	
	WHITE	BLANC	2	White
	163	963	73	Dusty rose-ultra v It
‘Уг-Н. 7] : 20cm х 17.5cm
Cloth : 14ct

Й- + + + + + + + + + 1
+++++++++++++++++++	000000000000000
ооооооооооооооооооооооооооооооооооо
59
Handicrafts in Theme
«»-» >	v v*. -i1--?- w.**»	w re »-.*
•jr* »-? S»*,'"	*t? 1*M* i"- Л*Ч tp % s*w 1'Yf *?]•-	•S'JfO V
г*- У4 f* ¥*’.•-Ч-
O>
21-г'’о *"AHS
ё«НГ »« WJU ®te-Zd£l. »Е1ЧЯ«Э| ВИЛ. UffiVSI
•>aaoCJi. yg SfcflX| ЭЭ-1 icer». «Х||ДО|7{ длВДфА]. *jxl Ь* гЛ«"1&-Л. .Ч£Ч, W4 з|0|«г* *?W<1 l*H40|a
.p
ем. a's^s ii 5?ч vs *. 5ime« s<m* <^e.
3Htti b'OI W— SHil VP tivfc ЯИЕ<Л 4 *№Э| ЙП? 4J*i «Я SW2
¥#. t «**4 gc7| ЦО Bg Sfcb &f£7l X# 4» Ъ!ЕЫ Й£« «	42*
хя*е«1¥₽де1 ^a> «ад afcci инц q <w*i 9}^ -г«^ *iw«e.
du? to тпаке
i.	w.’iPj 2$ »±> *«d|c-;?jfr| W3j IMtaaiECUI Ч*1 ♦	ОД®1 Хч iJaE Bc^tsjsai
W Ipm Фн, "gttj^n aaai 5j>n* iJSi5 »£L?,’ *PI2 SJWUI 4/И71В ol8®l°< W«=« «t^tH 5b,tJUQ.
2.	a 4i<MPW *9 S|C!/]O1 «? 4.-вЧ0|Е«'Л1 Х013>Я А|г.-В®!Ж1 8?I«J ftlMB SJAIW ЛЕИ! 01 $6101 il Л«Л| ffiL|L|.
3.	5Й SJA?| Q X^O* 3=122£.iB 283 ‘£31 oinM giiltJMQ.
4.	x SJA3 3%« WS?e+tz Sag	W4 St ttS * TOtflRI WEtaJiAiU %MI ••? ®s
W-O! ffiUQ
5.	«г* 3tfc;«ie>i ^ssi tniSkiq.
&	clK. JJE-2J «» » <{0i b. S?M sol fiuq.
7.	4* WHSfMSia e|*ie 9. а ша» VtH 0|!^t fcqq
в ««!§:•, цоколе*. - z
Б
9
LHXI- ;|
г-IS

5^%I7|£ 5|-A|°! S.°k£ L-|° O||UU
i?AA 5Щ5Щ 7HoO| £ТЖ1	°!^oj
30X28
^11, 44	^L| И °	^^^AgL||o. §=£ 7f7|
7Щ 7^|7FX|°| 0j|^	0|-0|ОД 4^
#И, ^Oil g-^Zj°g лН>	ZIE^WI £1^£|ё
ЛИ. Щ7|°!бН£	^g°jL|4.AA
	DOME	DMC	ANC	COLOR		DOME	DMC	\NC	COLOR
	516	971	316	Pumpkin	a	106	321	9046	Xmas red
zz	518	972	298	Canary-deep	Al	142	893	27	Carnation—It
A	524	3078	292	Lemon-vy It		130	666	46	Xmas red-bright
	522	307	289	Lemon		163	963	73	Dusty rose-ultra vli
•	WTE	BLANC	2	White	я	140	891	35	Camation-dk
•	162	3716	25	Dusty rose-vy It					
62
27X25
28X26
	DOME	DMC	ANC	COLOR		DOME	DMC	ANC	COLOR
A	741	919	340	Red copper	a	106	321	9046	Xmas red
7	118	819	271	Baby pink-It Copper-lt		115	3326	36	Rose-lt
 1	744	922	1003			117	818	23	Baby pink
	521	973	290	Canary-bright		195	606	334	Bright orange-red
*	fflTE	BLANC	2	White	•	101”	814	45	$1^ (2) Garnet-dk
1	101	814	45	Garnet-dk					
	DOME	DMC	ANC	COLOR		DOME	DMC	ANC	COLOR
	744	922	1003	Copper-lt	•	507	744	301	Yellow-pale
a	705	898	360	Coffee brown-vy dk		520	444	290	Lemon-dk
a	708	434	310	Brown-It		509	3823	386	Yellow-ultra pale
 < 	724	841	378	Beige brown-lt		329	3756	1037	Baby blue-ultra v It
	748	3854	313	White	MM	ЖЕ	BLANC	2	White	_,n4 	1Й-	(9)
	749	385b	311	Garnet-dk		724	841	378	Beige brown-lt
29X26
30X29
	DOME	DMC	ANC	COLOR		DOME	DMC	ANC	COLOR
Я	763	3826	1049	Golden brown-dk	a	101	814	45	Garnet-dk
3	830	869	889	Hazelnut brown-vy dk	a	106	321	9046	Xmas red
H	833	420	374	Hazelnut brown-dk		163	963	73	Dusty rose-ultra v It
	532	729	890	Old gold-med	UH	134	3706	33	Melon-med
Д	535	677	886	Old gold-vy It	>	195	606	334	Bright orange-red
	329	3756	1037	Baby blue-ultra v It	•	101	814	45 H		(2) Garnet-dk
H	WHITE	BLANC	2	White					
	DOME	DMC	ANC	COLOR
Fl	730	300	352	Mahogany-vy dk
a	705	898	360	Coffee brown-vy dk
V	733	301	1049	Mahogany-med
A	736	402	1047	Mahogany-vy It
H	552	782	308	Topaz-dk
	532	729	890	Old gold-med
	534	676	891	Old gold-lt
V	508	745	300	Yellow-It pale
•	ЖЕ	BLANC	2	White
5Е.о1Л 7] ; 6cm х 6cm
Cloth : 14ct
63
£££2|S| Я6?Е| ft"! *y S0№ ass »oi Щ Ci ££!Уь|Ч.
ж я|О|ЦЪ efioi «зча или ^гсча «joj ЭД Э|*13Л C4ecf*3 ЫУ 41 № ЭД>1 OHzPi efe «&0| fiuq.
LijgQW a}?? (Мал. AfSzlS 3b?l 4ЖС-»Д ^5£ii а|“ ЭД«МЯ AltJS^H CAiGIE! КЧ w щь DiwgLiq
	DOME	DMC	ANC	COLOR
	238	3348	264	Yellow-green-vy It
	243	989	242	Forest green
a	241	987	244	Forest green-dk
	240	986	246	Forest green-vy dk
я	230	890	683	Black brown
0	WHITE	BLANC	2	White
	161	962	75	Dusty rose-med
П	167	3731	76	Dustv rose-vy dk
	56			Geranium-bright
	190	3831	29	Raspberry-dk
a	660	221	897	Shell pink-vy dk
	117	818	23	Baby pink
icrafts in Theme
Io ztefa В згой tsSfr ws-'v ggla teRlo tateSfr IcB W*8 Raj “I 7/3l--i,s 3iTto^ k™ ?.S i> WiW WB P, ft SR =MnHOIrlWo Т11-Лй1з|?й кюаояю 4<ss s.s las Jt. aioioic-к чоига* ksi«e ii IKS oft 'Sfcto* 3fif*nzj|n -3l¥k 3as+
г 4

£/lB ««Si 84Q.I ШаЪй «ЙЯ 2W
{M< PJUMi ML'OIU «В «a 4£?lOf^ S^J ZK>*88 £U!
9ШЭДЯ-1	e •** 8/W »W *
*ia
U t * aitti №»*
V7IV WTW ЕШ11ОД «Wfc B<5>H <» *» iuMMft'-l KSW*W«i!rt £41 ЫДО * ESJ 3b*ft «иЯ Ч*а «и WWW ** №Л *«Я ®
*< U’w *± «(' Sw4 <?’** *,<T’» sap ♦. *яа и a > Eire siiuivtflrt ^ЖП,‘АЪ'ЛЛ bUlBj
'•"IW ’♦H-'-i. И’1 MsR W!i*8 Sb *111’'' cat?i •/'*. - - Wt* я jw в>is« ржи e> диад &*<ш »^н «г и* phm^ki-i <а?	«»$
»»2> пас* «мч» *й *«1В	** w>«« ****- J<*aal *’S 8'w
¥* «tr« a>«si wifr ?ir*e * *яв '* еии &ошмй «»•»₽ r.v* v?
« »ци


«**J £3iti 8'M ^£. «L'B Srrt?-’ -КЧт «тШ ЖЧВ 9.	%?Z V A
UD|W- l<f8E 'С>ьУ SJU4I
с о
•W* сл ф
©3
О
сл Ф
nnnnn
7TTTTTTTTTTT1\ TTTTTTTTTTTTTill TTTTTTTTTTTT
___ TTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTT
7 ttttttttt ffTTTTTT TTTTT
TTTTTTT
TTTTTX___/ТТ1
tttttttt; TTTTTTTTTX___ZT TTTTTTTTT
И TTTTTTTTTT TTTTT TTTTT
TTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTT
TTTTT
A
2
2 2
2
2
I
ППП
2
2 2
2
2
999
A
A
1
A
1
A
A A 1
A
1
A
nn
nn
2
inrii
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2
2
A A
1
1
A A A
hhn n nnnnn
A
A
A 1 1
A A
A
1
A A A A
A
A A A
A A A
A
A A A
A A
A A A A
A A
1 1 A A
a a
A A A A
innnnnn innn 99
AAA A A A
A A A A A
A A A A A
A 1
A A
A A
А
А A1 AAA A A A
A 1 A A A A
A A A \ A
^2 2 2 2
2 2 2 2 2
A A
A A 1 1
2X
2 21
nnnn nn nn nn
z n nnnnnnnnnnnn
9!n 99909993
2/ПП1П rnnnnn n n
nnnnlll
ПППППпЧМ
n n nn\
 n nn
nnnnn Hr nnn
AAA
A AH 1 A 99 ✓
A A A A
A A A A A A 1 111 A
2 zn nrnn
2 2
7 12 2 2 2 2 2 2
CVS 2 1Л
nnnnn
4Lnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
399S3n	'9999999999999!!	/
h ЯА a иг A AJ-1
A
A A
A A
A A
AAA
A A 1
innnnn "'l Л Л


DOME	DM С	ANC	COLOR
П BLACK	310	403	Black
1	125	353	6	Peach flesh
П 780	720	326	Orange spice-dk
 760	975	355	Golden brown-vy dk
А 128	948	1011	Peach flesh-vy It
fj| 516	971	316	Pumpkin
В 764	976	1001	Golden brown-med
П 534	676	891	Old gold-lt
t 717	ECRLT	387	ECRUT
2 427	3024	397	Brown grey-vy It
 506	743	302	Yellow-med
Т 413	648	398	Beaver grey-lt
 253	907	255	Parrot green-lt
9 241	987	244	Forest green-dk
337	747	158	Sky blue-vy It
П 362	996	433	Electric blue-med
 612	792	941	Cornflower blue-dk
П 631	208	no	Lavender-vy dk
 633	210	108	Lavender-med
И 607	327	100	Violet-dk
 143	894	26	Carnation-vy It
Д 133	3705	35	Melon-dk
			
Я 120	817	47	Coral red-vy dk
				ypg-^Cl)
□ BLACK	310	403	Black
□ 764	976	1001	Golden brown-med
				ul-g-^(2)
S BLACK	310	403	Black
				^-g-*)(3)
			
□ BLACK	310	403	Black
Зс-'Уг-З.?] ; 46cm x 21.5cm
Cloth : 14ct
32 и} Ш-в]] в] Ц-
248X109
• см л» s« wan с т.	?.OT* a*J лий n w ^э«- з мая «и в ДО в<л>.<й9«
КЛ wft* -К» 4VM oigfjibr’ 8-A»l •«’Н	«*•' 5«1 Ъ‘- 5К ?.'МЙ1 МЯв^З* f *в(«Ч&“1 9Я
М. ИН» Wi71UU4:iJ »е гл J|* ’Ob’WSWH Л Wft * «е W»'*» ЛЦ$ВН d<IQf» V 71РМЮ за-лы. 4Я Я7ЯВ1 ?ЙЯ VS ЭИв **-’ -U и£ф ?ЯЖ О.Ч '4 fiun	*fA.C «»Н ¥ЛК ?'Я%) © т.в
J№WUU1	ЧЧ
4&W U№1 3RW НОВ •>> 1OU11№'4 чуй ДОЮМ		=1®^	 ’•=* ** *	««« Ч< 6.«MW «Ь’Ч £1 31в^ ЛЯО
И Я7« V Ч-» * JV« Iffir.i	де й£э| я /в тгэдиц «Я N №Ж>	*1М* «В» W1 4^-
fiiwi-ЖВСР1 ИЫГ-1-Ш U 10К- ЧЭДДО ЬЧ >М IJfc« часы НЕ? ЧВК «ОЧ V 8 K^*"* 9W«4 t l£42J>H| гЩИ «И «МЛ
ч к«мц£> ft«J »и« »ь и> пял j«B имцц £1#нчэ| ««ci ecu wv гчги й»<м ?:а ы ^fta a&ewu j»ayixti лее вмац-»	лвани	е «хп boi vn>c<

oiou.l feBi
ПЯГ 4
л
л л
7171ПП 71ПП4
ллпл hl
L пл
Т1П.П4 ТТЛ
Т Т а! и il 11 II III
4 4 4-ЙППППг!
ая!?™.
71 Т!П4
71ППППГ!

79
51^1 Photo
1ППП
DOME	DMC	ANC	COLOR
- 515	970	330	Pumpk in-bright
505	742	303	Tangerine-It
238	3348	264	Yellow-green-vy 1t
fSl 243	989	242	Forest green
В 240	986	246	Forest green-vy dk
 246	367	217	Pistachio green-dk
П 230	890	683	Pistac. grn-ultra drk
 105	304	1006	Xmas red-med
П 101	814	45	Garnet-dk
И юз	816	1005	Garnet
71 1зо	666	46	Xmas red-bright
+	134	3706	33	Me I on-med
П 132	3801	35	Xmas red-It
П 120	817	47	Coral red-vy dk
 195	606	334	Bright orange-red
: 28cm x 24cm Cloth : 14ct -S-sLe}0!0] cl
tt| Jgo]
80
iE5l* Д rCitll	J..1- - MloTi	И* >?Й lOii^Y p8lr Kv «Л
№ fr-trivlB	~HKloRte 4ft 4 ВЧ S-S^riii Irtofcv BSS K<w
taiosii ia^ra ^ixfA-t los^v^fo swfcttkwfr brai teWR Ri?.!iu S*I0Tj 4-BIO.IiS kt SSldfflls&SOH =H1 ONftOUv l'v. ‘^^МУ	if.JL'lbLH’
333
чччччччччч
ЧЧ -щооЛоооЧЧ Ч ЧЧ о о о о До До о о
EEJo о о □зчч |о о о о о о ч Ч I0000000044
О □©ООО О 3 Ч ОООJ Доо о Ч Ч Ч о о 3° о о ч Ч
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ ЧЧЧЧЧЧ

И|П)
31И31Ц III SJH'JJipuni
22cm
30cm
	DOME	DMC	ANC	COLOR
	391	501	878	Blue green-dk
<2ILHI Tl-tJh 7НСЬ Й) L. l_ О	L. L.
1,£S Влад ХНЕФ 4< ^o^qch
2	.ЙЕЮ11 «to^qq.
3	.¥^a|> S&OJI ^a|< qqgqq.
OVS-g	ЙО^цц.
^!¥^oil qo|o!A< {M- Ж	°!>oi М?н ¥|0||
6	.£A]a| Af*i4 ^o| Юсqo^qq.
7	.qojx|	qo|o-|A я^1ШЦ4. ЕГ a^4 ^o| ^go| “£§ 20cmg£ feW^A-ця.
8	.нтл> ШёёИ of-VEil ftqq.
9Л¥£0!1 E^l- qtiH|o|AS £ЬЙЕШ4.
89
DOME	DMC	ANC	COLOR
 238	3348	264	Yellow-green-vy It
П 243	989	242	Forest green
 241	987	244	Forest green-dk
Pl 240	986	246	Forest green-vy dk
319	800	144	Delft-pale
П 303	311	148	Navy blue-med
 300	939	152	Navy blue-vy dk
S 622	3746	1030	Blue violet-dk
633	210	108	Lavender-med
= 1 161	962	75	Dustv rose-med •r'
П 167	3731	76	Dusty rose-vy dk
162	3716	25	Dustv rose-vv It
П 106	321	9046	Xmas red
а юз	816	1005	Garnet
 190	3831	29	raspberry-dk
 134	3706	33	Melon-med
1Я 660	221	897	Shell pink-vy dk
117	818	23	Baby pink
Q - 5Е.<У’£17] ; 11cm x 11 cm R - £°Ja7] : 10cm x 11.5cm
Cloth : 14cts!^ °b°l

DOME	DMC	ANC	COLOR
 243	989	212	Forest green
И 241	987	244	Forest green-dk
 240	986	246	Forest green-vy dk
 319	800	144	Delft-pale
n 303	311	148	Navy blue-med
 300	939	152	Navy blue-vy dk
9 622	3746	1030	Blue violet-dk
633	210	108	Lavender-med
= 161	962	75	Dusty rose-med
П 167	3731	76	Dusty rose-vy dk
162	3716	25	Dusty rose-vy It
Я 106	321	9046	Xmas red
П юз	816	1005	Garnet
 190	3831	29	raspberry-dk
 134	3706	33	Melon-med
fil 660	221	897	Shell pink-vy dk
117	818	23	Baby pink
91
Design & Design
DOME	DMC	ANC	COLOR
238	3348	264	Yellow-green-vy It
Я 243	989	242	Forest green
 241	987	244	Forest green-elk
И 240	986	246	Forest green-vy dk
319	800	144	Delft-pale
П 303	311	148	Navy blue-med
 300	939	152	Navy blue-vy dk
3 622	3746	1030	Blue violet-dk
 633	210	108	Lavender-med
= 161	962	75	Dustv rose-med
И 167	3731	76	Dusty rose-vy dk
162	3716	25	Dusty rose-vy It
Я 106	321	9046	Xmas red
Я юз	816	1005	Garnet
 190	3831	29	raspberry-dk
 134	3706	33	Melon-med
ГС 660	221	897	Shell pink-vy dk
117	818	23	Baby pink
S - SL3.7] ; 11cm x 11.5cm 'J1 - 2г_'У'37] : 9.5cm x 11.5cm
Cloth : 14ctSl^^}-o]E]-
3 £-41D1
DOME	DMC	ANC	COLOR
 243	989	242	Forest green
И 241	987	244	Forest green-dk
 240	986	246	Forest green-vy dk
319	800	14 4	Delft-pale
П 303	311	148	Navy blue-med
 300	939	152	Naw blue-vv dk
В 622	3746	1030	Blue violet-dk
 633	210	108	Lavender-med
= 161	962	75	Dusty rose-med
Я 167	3731	76	Dusty rose-vy dk
 162	3716	25	Dusty rose-vy It
Я 106	321	9046	Xmas red
П 103	816	1005	Garnet
 190	3831	29	raspberry-dk
 134	3706		Melon-med
ГС 660	221	897	Shell pink-vy dk
117	818	23	Baby pink
92
DOME	DMC	ANC	COLOR
 243	989	242	Forest green
Я 241	987	241	Forest green-dk
 240	986	246	Forest green-vy dk
319	800	144	Delft-pale
П 303	311	148	Navy blue-med
 300	939	152	Navy blue-vy dk
3 622	3746	1030	Blue violet-dk
633	210	108	Lavender-med
= | 161	962	75	Dustv rose-med
П 167	3731	76	Dustv rose-vv dk b.	1
162	3716	25	Dusty rose-vy It
El 106	321	9046	Xmas red
Q юз	816	1005	Garnet
 190	3831	29	raspberry-dk
134	3706	33	Melon-med
fa 660	221	897	Shell pink-vy dk
117	818	23	Baby pink

U - Н.'У’.З./] : 1 1cm х 11.5cm
V - 5L37] : 10.5cm x 11.5cm
Cloth : 14cl ®ЛМо]-о]с)-

DOME	DMC	ANC	COLOR
 243	989	242	Forest green
Я 241	987	244	Forest green-dk
 240	986	246	Forest green-vy dk
319	800	144	Delft-pale
П 303	311	148	Navy blue-med
 300	939	152	Navy blue-vy dk
3 622	3746	1030	Blue violet-dk
633	210	108	Lavender-med
= 161	962	75	Dusty rose-med
Я 167	3731	76	Dustv rose-vv dk ж	V
162	3716	25	Dusty rose-vy It
П 106	321	9046	Xmas red
Л 103	816	1005	Garnet
 190	3831	29	raspberry-dk
134	3706	33	Melon-med
CT 660	221	897	Shell pink-vy dk
117	818	23	Baby pink
93
Design & Design
DOME	DMC	ANC	COLOR
 243	989	242	Forest green
Pl 241	987	244	Forest green-dk
 240	986	246	Forest green-vy dk
319	800	144	Delft-pale
П 303	311	148	Navy blue-med
 300	939	152	Navy blue-vy dk
3 622	3746	1030	Blue violet-dk
633	210	108	Lavender-med
= 161	962	75	Dusty rose-med
П 167	3731	76	Dusty rose-vy dk
162	3716	25	Dusty rose-vy It
Я 106	321	9046	Xmas red
Л 10.3	816	1005	Garnet
 190	3831	29	raspberry-dk
 134	3706	33	Melon-med
ra 660	221	897	Shell pink-vy dk
117	818	23	Baby pink
W “ ’У'Н 7] : 11 cm x 11.5cm
5c. ^5.7] ; 10.5cm x 11.5cm
Cloth : 14ct sl^o}-o]q-

	DOME	DMC	ANC	COLOR
	238	3348	264	Yellow-green-vy It
И	243	989	242	Forest green
	241	987	244	Forest green-dk
и	240	986	246	Forest green-vy dk
	319	800	144	Delft-pale
n	303	311	148	Navy blue-med
	300	939	152	Navy blue-vy dk
a	622	3746	1030	Blue violet-dk
	633	210	108	Lavender-med
	161	962	75	Dusty rose-med
и	167	3731	76	Dusty rose-vy dk
,Li	162	3716	25	Dusty rose-vy It
П	106	321	9046	Xmas red
Л	103	816	1005	Garnet
	190	3831	2 9	raspberry-dk
	134	3706	33	Melon-med
fa	660	221	897	Shell pink-vy dk
	117	818	23	Baby pink
94
Y--£^Н7) : 11cm x 11.5cm
Z“: 1 Ос in x 11cm
Cloth: 14ct jg^o|-o]q-
DOME	DMC	ANC	COLOR
В 238	3348	264	Yellow-green-vy It
П 243	989	242	Forest green
 241	987	244	Forest green-dk
Я 240	986	246	Forest green-vy dk
319	800	144	Delft-pale
n 303	311	148	Naw blue-med
 300	939	152	Naw blue-vv dk
g 622	3746	1030	Blue violet-dk
633	210	108	Lavender-med
=1 161	962	75	Dustv rose-med
П 167	3731	76	Dusty rose-vy dk
162	3716	25	Dustv rose-vv It *
H 106	321	9046	Xmas red
И 103	816	1005	Garnet
 190	3831	29	raspberry-dk
 134	3706	33	Melon-med
fi! 660	221	897	Shell pink-vy dk
117	818	23	Baby pink
95
Cioss Mitch In Tlirnir
recycled product reform
0|fiaK4 T5HI Ус ЯО|Й £}£«• yfioj ЖИ|Й?
««Э| QJ	Эдй л|£!Л-£ *УЦ2Ш£ 5М?л. & SMfc
Ш КСЧЗЧЧ c.|5?V^|t- ^*3 di a-D|O|q> »aj^z эдод cte аю|л« МФ-ЧЯ. мв .М2ВДА»	элс<| йД вас:
4'4в 1Н2 VI. «JHiSJ	Ж(Ч	ЖСН5ЧП.
|1ЦМЧ££ Н0| bflUlb i£ie £’0i ¥ЙТ’И £&! asyoi Е* 4SS! 55И а<Ч7И t'HIFJOi?! е?£ ®|Л|ЗДЧЕ-йвЮТЧ £М£ *4Ш «*Р1» uiwa^Ei
125X20
	DOME	DMC	ANC	COLOR
	241 241	987 987	244 244	Forest green-dk 	*b^(2) Forest green-dk
51 37] : 24cm х 4cm
Cloth : 14ct 5145’i] a] W0!0] r]-
Design & Design
ъ5'£», -у
v?WIE г® Olgciv ®О| Ц¥»о| ?кг‘р a Wit ЛШ!1>| й== ЛЭ £21 Ш И. ££13 пр| л|Ч)Л» ем fjoe! 4t ЗЕ £!«<L| уча ЯРI Т’“Ч£. «л «Р1Е!
JtgE u?S«l^l£ ?!Л ИМИ У «019.
ЗД dEISSi W& BWI» ^«^-Чл1 Ь ?1Е»Я	<_ '
/vt.Mjj L-w.421 uiyiBEi аади ssisia «щц® ,5401 J(S4J a R-.4S О|У!5?С< сееЩ-М.

ign & Design

Ю1
JX I ф □ |- CZ I a q,la 0(5(01 yfjj, wl Of3tgi 518! Mg* £iS(>| ью|£~ 5 0 L 5 ь.=РЛЕ «!0|В0| sowte «tfelHAI 4-Slt fl «SCWi ШИ в
/г S’ /г/о г?А?М
Handicrafts in Theme
31X40
	DOME	DMC	ANC	COLOR
	700	3371	382	Black brown
n	783	3825	323	Orange spice-vy It
	503	740	316	Tangerine
1	506	743	302	Yellow-med
	522	307	289	Lemon
	362	996	433	Electric blue-med
П	361	995	410	Electric blue-dk
n	308	3325	129	Baby blue-It
	fflITE	BLANC	2	Wh i t e
в	130	666	46	Xmas red-bright tlk^-XI fl )
0	700	3371	382	-1 □ нШ Black brown 			(2) Black brownt
	700	3371	382	
5.'У'Н7] : 6cm x 8cm Cloth : 14ct sI^4o]e]-
18X22
: 4cm x 4.5cm
Cloth : 14ct^^4°l4
t ^>7]
1 I Пn к i ПЛ 1
1nnnnnnn1 1ПП--Й’ I fl — n 1 ; n nil
1 I Л f, й 1 1 1
14X21
5.^13. 7] : 3cm x 4.5cm Cloth : 14ct 5j^o]-o]u]-
104
Design & Design

ВЕГXi
ГВСГКЕСС
ЕВ ВЕЕВ
2I3CI ВВСЕ
ЕЕ
ЗЕЕЕЕВВВ^
EEBB v v v v
ввв * 
-	• ВВВВВВВЕЕЕзззэзэШ
BI - • -ЯВВ^ВВВВВВВЕЕЕЕэзз•3 ВВВВВВВВВВЕЕЕЕЕ з• ВВБЕВВ-33333333- • ВВВЕЕЕЕз
• ВЕЕЕЕВВЕЕЕЕv IBBEEEBBBEEEE В-ВЕЕЕВВВ• ВВВВЕЕЕВВВЕЕ BBEEEEEEBBBBBBEEEEEEEF
(ВВВВВВВВ lilifiBliliBBB
• * BEE - 33
•33 ВВЕВЕЕ В* - зз- ВЕЕ ВВВ -33-в
зЕЕЕЕЕВЕЕЕЕЕППЕППv
3 3 зЕЕЕЕЕБЕЕВЕЕПППv ••з33ззззЕБЕЕЕППЕЕV
3 . . . . •□□□□• -ЕП
3333•-EnnEEEv ........ ЕЕЕ ВВВВВВВВВВВВЕ
ЕЕВВВВ• •ЭЗВВВЕЭЗЭ• -ИВВВВ ЕЕЕЕВВВВ•зззВВЕзззэзз•-зЕЕВВВВ••ззВВЕЕ зэзз 3 зЕЕВВВВ•э зВВВЕЕЕ	з
v v зЕЕВВВВ • • ЭЗВВЕВЕЕЕЕ
ВВВВВВВВ
1 • 1BBBB
EEliTIBBIalaBB
EEE

□ 33
ЕЕЕППП
ч’Э □
•BEE В
BBBB
V
V
BB<33*3 -iBB
3 3
□
В
зз > ibi
V
V 11/3311
V • - BBBEEEE
3IBBEEE □ • I ! ьь ьь V
V

EBB v
ВВз •

V
V
V
ВВВВВВВВВЕЕЕЕППЗЕЕЕЕЕЕ IEEEEEEBBEEBBEз 3 зЕЕЕЕЕЕ ••• ЕЕЕЕЕЕВЕз
3 sEEEEEEE
3 зЕЕЕПЕЕЕ
ЗП эПЕ 3 ЭППЕ
*••
•ввввввввввв • • вввввввввввв•••в 3 3 • ВВВВВЕБЕВВВВВВВВ
BBEB □
ЕЕЕВВВВВВВВЕЕБПППП V V V ВВВВВЕЕВЕППП 3 BEEEBE ЕПП
ВВВВВВВ
ВВ • -ВВВВЕЕЕЕ ^М^Ннввввевввее -• -ВВВВВВВ•ВВВВЕЕБЕЕЕ-□ • •ВВВВВВВВВВВВЕБЕЕЕ-ВВВВЕЕВВВВВВВВЕББЕ--
•BB -
.в.......ВВВВ • • • ВВВЕПИЕЕЕЕППЕЕ
ВВВ • В - ВВ • • • ВВВВВВВВЕПППЕЕЕЕППП ВВВВВВВВВВ - • ВВВВВВВВЕПППППППШГ
•ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЕЕПШППППП ВВВВВВВВВВЕЕВВВЕЕЕЕВЕБЕППППЕЕ-ВВВВВВВВВВВЕЕЕВВВЕЕЕЕЕЕПППДЕЕ-
•••ВВВВВВВЕЕВЕЕЕВВЕПППППППЕЕ 553- • .ВВЕЕЕКЕППППЕВЕИИЕЕЕЕЕЕ-.*
Л Л и! п| и н|
V
V
V

зз зЕЕПППП
-зззЕВБ з•з зВВЕ ВВ зБВВВЕ
зПЕПЕППИВБЕ ЗППЕЕЕЕПВ-В
I- □□ПП
zE
BB

Йв в ввввве ев
ВЕВВ
ее
• зПП • зПП ЗППП
зпп
ппп ОПП
пеееев еевввв ввввве
зэввв	“
В ВВЕЕЕ___
- ВВВЕЕППППЕ ВВВВВВЕППЛВ
ВВВ	—
ВВЕЕПВВЕЕ
BEEEEEIrlali
NO-6
	DOME	DMC	ANC	COLOR
п	BLACK	310	403	Black
9	207	471	265	Avacado green-v 1t.
	236	3346	267	Hunter green
	237	3347	266	Yellow-green-med
SI	235	3345	268	Hunter green-dk
	230	890	683	Pistac. grn-ultra drk
F	WHITE	BLANC	2	Wh i t e
	687	3609	85	Plum-ultra It
•	685	3607	87	P1 urn-11
u	686	3608	86	P1um-vy 1t
	682	917	89	P1 tim-med
Я	680	915	1029	P1um-dk
	155	605	50	Cranberry-vy It
И	101	814	45	Garnet-dk
	117	818	23	Baby pink
a	99			Dark red
в	229			Dark green
7] : 37cm x 37cm Cloth : Met
фн
109
2009.
Corea
Design & Design
5И 6,5009
w i и tua
@	шз» sw® 2®
®эд надшита Ш
^о'ЗЗФ Я1 ЛОз
s5S|£| Я§ ofe 3§g да b‘x]