Text
                    ТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК
Техника
на автоматизацията английско-
немско-
френско-
руско-
български


ТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК Техника на автоматизацията
ТЕХНИЧЕСКИ РЕЧНИК Техника на автоматизацията англнйско- немско- френско- руско- български Съставен от д-р Жири Сикора Съдържа около 13 000 термина ДЪРЖАВНО ИЗДАТЕЛСТВО „ТЕХНИКА“ СОФИЯ УЕВ У ЕKLAG TECHNIK BERLIN
Автори: д-р инж. Жири Банке д-р Вацлав Дворжак инж. Лука Йоцов инж. Николай Карпенко инж. Ярослав Кржижек инж. Оскар Малох инж. Вавржинек Новак инж. Добромил Пацак Лилия Топалова инж. Тихомир Топалов Жак Шюдасе Научен редактор за българската част: инж. Цецо Лукарски УДК 62-50:65.011.056/038/-00 Първо издание Литературна група Ш-2 v 9533172831 КадЮ ътлМ- Издателски № 10297 Художник на обложката: Курт Бекерт Стилов редактор: Гита Ковен Формат 70 X100/16 Печатни коли 39 Издателски коли 50, 544 Тираж 2000 Цена 9,50 лв. © VEB Verlag Technik, ДИ „Техника“, Берлин-София 1977 г. Печатница: INTERDRUCK Graphischer Großbetrieb Leipzig - III/Î8/97
ПРЕДГОВОР В последно време техническите науки претърпяха бурно развитие. Международ¬ ният обмен на информация стана основна необходимост за всяка научно-тех¬ ническа дисциплина. В голяма степен това се отнася и до автоматизацията, която се изгражда на основата на съвременните научни познания. Автоматизацията се прилага в най-различни области: промишленост, изслед¬ ване на космическото пространство, транспорт, хранително-вкусова промишле¬ ност, селско стопанство и др. Автоматизацията е главният път на научно-тех¬ ническия прогрес във всички развити страни и е предпоставка за непрекъсна¬ тото повишаване на производителността на труда. Задачата на предлагания речник, който е съвместно издание на VEB Verlag Technik - Berlin и ДИ „Техника“ - София, е да обхване терминологията в тази облает и да подпомогне ползуването на специализираната литература. Речникът е резултат на подробно изучаване на специалната литература, най- новите публикации в научните списания, протоколи от конференции, каталози, техническа документация. При толкова обширна тематика не може да се обхванат изцяло всички съще¬ ствуващи термини. За указания в тази насока, които биха помогнали подобря¬ ването и усъвършенствуването на речника, издателството благодари предвари¬ телно на своите читатели и моли да се отнесат към ДИ „Техника“, Редакция „Научно-технически речници“, бул. Руски № 6, София.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗУВАНЕТО НА РЕЧНИКА Речникът е съставен от два свързани помежду си раздела. Основният раздел съдържа подредените и номерирани по азбучен ред термини на английски език. В следващите колони са дадени значенията на немски, френски и руски език. Във втория раздел на речника са дадени азбучници на немски, френски и руски език. Те са последвани от български приложения по номерация и по азбучен ред. Термините в тях са подредени по азбучен ред, като след тях е посочен номерът на съответствуващия термин от първата част. Примери за подреждане в азбучен ред : add impulse adding element adding relay add instruction additional code Binärdezimalkode Binärdezimalkonvertierung binäre Aufzeichnung Binärelement binäre Lochung frein à courants parasites freinage aérodynamique freinage atmosphérique frein électropneumatique frein magnétique блок выпрямителя блок задержки блокированная схема блок короны блок настройки блок блок за развивка блокирана операция блокировка на реле блок на закъснение process cycle controller process disturbance processing method process remote control process timer Flimmereffekt Flimmerfotometer Flimmerfrequenz flimmerndes Ziel Flimmerspektrometer méthode d’opposition méthode énergétique méthode harmonique méthodes qualitatives méthode stroboscopique перенос данных переносная лазерная установка переносный лазер переносный лазерный локатор перенос электронов код за интервал кодиране код на адрес кодова комбинация кодоизмерителна система
Използувани Са следните знаци и съкращения 0 [] / < > s. s. а. т / п р! <US> differential pressure transmitter (transducer) = differential pressure trans¬ mitter or differential pressure transducer tape feed {mechanism] = tape feed or tape feed mechanism distorsion/sans = sans distorsion искажений/без = без искажений в тези скоби са дадени пояснения вижте вижте също мъжки род женски род среден род множествено число американски английски
АНГЛИЙСКО - НЕМСКО- ФРЕНСКО-РУСКИ РЕЧНИК
9 absorption A l A 2 A 3 A 4 A J A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A IS A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 28 A 29 A 30 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 42 A 43 A Abel integral equation aberration constant ability to respond, response capacity abscissa of absolute con¬ vergence absolute address absolute altimeter absolute bolometric magni¬ tude absolute calibration absolute coding absolute coordinate system absolute counter absolute cross section absolute damping absolute delay absolute disintegration rate absolute electrometer absolute energy scale ' absolute error absolute extremum optimizer absolute humidity absolute measuring method absolute motion absolute neutron flux absolute pressure absolute programming absolute sensitivity absolute temperature absolute temperature scale absolute value absolute value represen¬ tation absolute zero absorbing medium absorptiometer absorption analysis absorption band absorption capacity absorption chromatography absorption circuit absorption coefficient absorption column absorption control absorption cross section absorption crystal spectrum Abelschc Integral¬ gleichung/ Aberrationskonstante / Ansprechvermögen n Abszisse/der absoluten Konvergenz absolute Adresse/ Absoluthöhenmesser m absolute bolometrische Größe / Absoluteichung / absolute Kodierung / absolutes Koordinaten¬ system f! Absolutzähler m absoluter Wirkungsquer- schniti nt absolute Dämpfung/ absolute Verzögerung / absolute Zerfallsrate / absolutes Elektrometer n absolute Energieskale absoluter Fehler m Globaloptimisator m absolute Feuchte / absolute Meßmethode/ Absolutmeßverfahren n absolute Bewegung/ absoluter Neutronenfluß m absoluter Druck m absolutes Programmieren n absolute Empfindlichkeit / absolute Temperatur/, Kelvin-Temperatur / absolute Temperaturskale/ absoluter Wert m Absolutwertdarstellung / absoluter Nullpunkt m Absorptionsmedium n Absorptionsmesser m Absorptionsanalyse / Absorptionsband n Absorptionsfähigkeit/ Absorptionsvermögen n Absorptionschromato- grafie/ Absorptionskreis m Absorptionskoeffizient m Absorptionssäule / Regelung /durch Absorp¬ tion, Absorptions¬ regelung/ Absorptionsquerschnitt m •AbsorptionkristaUspektrum équation /intégrale d'Abel constante / d'aberration pouvoir m de réponse abscisse/de convergence absolue adresse/ absolue altimètre m absolu magnitude / bolométrique absolue étalonnage m absolu codage m absolu système m absolu de coordonnées compteur m absolu section/efficace absolue amortissement m absolu retard m absolu vitesse /absolue de dés¬ intégration électromètre m absolu échelle/absolue d'énergie erreur/ absolue optimaliseur m à extremum absolu humidité / absolue méthode f absolue de mesure, procédé m absolu de mesure mouvement m absolu flux m des neutrons absolu pression / absolue programmation / absolue sensibilité / absolue température / absolue échelle/absolue de tem¬ pérature valeur/absolue représentation /de valeur absolue zéro m absolu milieu m absorbant appareil m de mesure à absorption analyse/par absorption bande / absorptive pouvoir m d'absorption chromatographie /à ab¬ sorption circuit m d'absorption coefficient m d'absorption colonne/ d’absorption réglage m par absorption section/efficace d'absorp¬ tion spectre m cristallin d’ab¬ sorption интегральное уравнение Абеля постоянная аберрации способность срабаты¬ вания (реагирования), чувстаителызость абсцисса абсолютной сходимости истинный (вбсолютный) адрес абсолютный высотомер абсолютная обло- метрическая величина абсолютная градуировка абсолютное кодиро¬ вание абсолютная система координат счетчик для абсолют¬ ных измерений истинное (абсолютное) поперечное сечение полное демпфирование (гашение колебаний) абсолютная задержка абсолютная скорость распада абсолютный электро¬ метр абсолютная шкала энер¬ гии абсолютная ошибка (погрешность) глобальный оптими¬ затор абсолютная влажность абсолютный метод измерения абсолютное движение абсолютное значение потока нейтронов абсолютное давление абсолютное програм- . мирование абсолютная чувствитель¬ ность абсолютная температура абсолютная температур¬ ная шкала, шкала Кельвина абсолютная величина представление абсолют¬ ной велячвны, вос¬ произведение абсо¬ лютного значения абсолютный нуль поглощающая (абсор¬ бирующая) среда абсорбциометр (измеритель погло¬ щения) абсорбционный анализ полоса поглощения (спектра) абсорбционная (погло¬ щающая, всасываю¬ щая) способность абсорбционная хромато¬ графия абсорбционный (отсасы¬ вающий, поглощаю¬ щий) контур (схемы) коэффициент поглощения абсорбционная колонна управление (регулиро¬ вание) методом погло¬ щения поперечное сечение по¬ глощения спектр поглощения крис¬ талла la Sÿkora
absorption 10 A 44 absorptioD curve Absorptionskurve / courbe / d’absorption кривая поглощения A 45 absorption discontinuity Absorptionssprung m discontinuité f d’absorption скачок поглощения A 46 absorption dynamometer Bremsdynamometer и dynamomètre m de frein, amortisseur m à moulinet тормозный (абсорбцион¬ ный) динамометр A 47 absorption-emission pyrom¬ eter Absorption-Emission-Pyro¬ meter n pyromètre m à absorption- émission пирометр частичного поглощения A 48 absorption equivalent Absorptionsäquivalent n équivalent m d’absorption эквивалент поглощения A 49 absorption frequency meter Absorptionsfrequenz¬ messer m fréquencemètre m à ab¬ sorption частотомер поглощаю¬ щего типа A 50 absorption index Absorptionsgrad tn facteur (coefficient) m d’ab¬ sorption, absorptance/ показатель (коэффипи* еят) поглощения A 51 absorption line Absorptionslinie / raie / d’absorption линия поглощения A 52 absorption measuring method absorptiometrische Methode / méthode / absorptio- métrique метод измерения аб¬ сорбции A 53 absorption method Absorptionsmethode / méthode f d’absorption абсорбционный метод A 54 absorption modulation Absorptionsmodulation / modulation/à (par) absorption модуляция поглощ ением A 55 absorption of infrared radiation Infrarotstrahlungsabsorp¬ tion/ absorption / de rayonne¬ ment infrarouge поглощение инфракрас¬ ного излучения A 56 absorption photometer Absorptionsfotometer и photomètre m à absorption абсорбционный фото¬ метр A 57 absorption plane Absorptionsfläche / surface / absorbante поверхность поглощения A 58 absorption probability Absorptionswahrscheinlich¬ keit/ probabilité / d'absorption вероятность поглощения A 59 absorption signal Absorptionssignal n signal m d'absorption сигнал поглощения A 60 absorption spectrophotom¬ eter ' Absorptionsspektralfoto¬ meter n spectrophotomètre m à ab¬ sorption spectre m d'absorption абсорбционный спектро¬ фотометр A 61 absorption spectrum Absorptionsspektrum n спектр поглощения A 62 absorption spectrum of X-rays Absorptionsröntgenspek¬ trum n spectre m d'absorption de rayons X спектр поглощения рент¬ геновских лучей A 63 absorption wavemeter Absorptionswellenmesser m ondemètre m à absorption абсорбцонный волно¬ A 64 absorption wave trap WeUenabsorptionssaug- kreis m circuit m aspirateur d'ondes d'absorption мер абсорбционный фильтр¬ ловушка волн A 65 absorptivity-emissivity ratio Abs orption-Emission-Ver¬ hältnis n rapport m du pouvoir ab¬ sorbant au pouvoir émissif отношение способности поглощения и излуче¬ ния A 66 abstract code» pseudo-code Pseudokode m, Pseudobe¬ fehl m, abstrakter Kode m pseudo-code m абстрактный код, псев¬ докод A 67 abundance ratio Häufigkeitsverhältnis n rapport m de fréquences относительное содер¬ жание A 68 a.c. amplifier Wechselstromverstärker m amplificateur m à courant alternatif усилитель переменного тока A 69 accelerating electrode Beschleunigungselektrode / électrode /d'accélération ускоряющий электрод A 70 accelerating relay Beschleunigungsrelais n relais m accélérateur реле ускорения A 71 accelerating secondary- electron multiplier Pendelvervielfacher m accélérateur m multiplica¬ teur d'electrons secondaires умножитель ускоряю¬ щих вторичных элек¬ тронов; вторично¬ электронный умно¬ житель A 72 accelerating voltage Beschleunigungsspannung / tension / accélératrice ускоряющее напря¬ жение A 73 acceleration constant Anlaufkonstante /, Beschleunigungs¬ konstante/ constante / d'accélération, constante de vitesse, gain m statique постоянная ускорения A 74 acceleration controller Beschleunigungsregler m, Anlaufregler m organe m de commande d'accélération регулятор ускорения A 75 acceleration gauge Beschleunigungsfahler m tâteur m d’accélération датчик ускорения A 76 acceleration indicator Beschleunigungsanzeiger m indicateur m d’accélération индикатор ускорения A 77 acceleration lag Beschleunigungsverzöge¬ rung/, Beschleunigungs¬ trägheit j retard m d’accélération запаздывание по ускоре¬ нию A 78 acceleration measurement Beschleunigungsmessung / mesure / d’accélération измерение ускорения .A 79 acceleration misalignment Beschleunigungsstörung /, Beschleunigungs¬ abweichung f désalignement m d’accéléra¬ tion рассогласование ускорения A 80 acceleration pickup Beschleunigungs¬ aufnehmer m transmetteur m d’accéléra¬ tion датчик ускорения A 81 acceleration sensitive element Beschleunigungsfühler m organe m sensible d’accélération чувствительный элемент ускорения A 82 acceleration space Beschleunigungsraum m espace m d’accélération пространство (область) ускорения A 83 acceleration transducer Beschleunigungswandler m transducteur m d’accélération преобразователь ускоре¬ ния A 84 accelerometer Beschleunigungsmesser m accéléromètre m акселерометр A 85 acceptable deviation zulässige Abweichung/ écart m toléré допустимое отклонение A 86 acceptable deviation of controlled variable zulässige Regelabwei- chung/ écart m de réglage toléré допустимое отклонение регулируемой вели¬ чины (переменной) A 87 acceptable reliability evel Zuverlässigkeitsniveau n niveau m de fiabilité уровень надежности
11 i acoustic A 88 acceptance quality level Abnahme-Qualitätsniveau n niveau m acceptable de допустимый приемочный qualité уровень качества, прие¬ мочный уровень брака A 89 A 90 A 91 A 92 acceptor Akzeptor m accepteur m акцептор acceptor density Akzeptoreodichte / densité f d'accepteurs niveau m d'accepteur плотность акцепторов acceptor level Akzeptorniveau n акцепторный уровень access cycle Zugriffszyklus m cycle m d’accès цикл выборки (ввода и вывода данных) A 93 A 94 access time Zugriffszeit / temps m d'accès время выборки accidental error zufälliger Fehler m, erreur / accidentelle случайная ошибка Zufallsfehler m (fortuite) (погрешность) A 95 accommodation coefficient Akkommodations¬ coefficient m коэффициент аккомо¬ koeffizient m d’accommodation дация, погрешность накоплена A 96 accumulated error akkumulierter Fehler m erreur / cumulée накопленная ошибка (d'accumulation) A 97 accumulating speed Sammelganggeschwindig¬ vitesse f d’accumulation скорость накопления keit / A 98 accumulation coefficient Akkumulations¬ coefficient m коэффициент накопления koeffizient m d'accumulation A 99 accumulator register Akkumulatorregiste' n registre m accumulateur накопительный регистр A 100 A 101 accumulator stage Speicherstufe f étage m accumulateur накопительный каскад accuracy class, class of Genauigkeitsklasse / classe / de précision класс точности A 102 A 103 accuracy accuracy grade Genauigkeitsgrad m degré m de précision степень точности accuracy of reading, Ablesegenauigkeit / précision / de lecture точность отсчета reading accuracy A 104 accurate current range Bereich m höchster domaine m de précision des courants d'un диапазон точных зна¬ of a meter Strommessergenauigkeit чений тока измери¬ compteur тельного прибора A 105 accurate scanning Feinabtastung/, Fein¬ balayage m précis, точное сканирование ortung / exploration f précise A 106 A 107 acidimeter Säuremesser m acidimètre m ацядимегр, ацкдометр acknowledgement of receipt Empfangsanzeige / accusé m de réception подтверждение приема {разговора]) сигнал подтверждения A 108 acknowledgement signal Betätigungszeichen я, signal m de confirmation Quittungszeichen n A 109 acknowledging relay Empfangsbestätigungs¬ relais m de réception приемное реле relais n, Steuerquittungs¬ schalter m A110 acoustical channel akustischer Kanal m canal m acoustique акустический (звуковой) канал A 111 acoustical interferometer akustisches Inter¬ interféromètre m акустический интерферо¬ ferometer л acoustique, réfracto- mètre m interférentiel метр A 112 acoustical strain gauge akustischer Dehnungs¬ extensomètre m à fil акустический тензометр. meßstreifen m звуковой тензометр A 113 acoustic altimeter akustischer Höhenmesser altimètre m acoustique акустический высотомер m, akustisches Echolot n A 114 A 115 acoustic bridge akustische Brücke f pont m acoustique акустический мост[ик] acoustic calibrator akustische Eichvorrich¬ appareil m étalon акустический калибратор tung/ acoustique A 116 acoustic deflection circuit akustischer Ablenkkreis m circuit m acoustique de акустическая схема déviation отклонения A 117 acoustic delay line akustische Verzögerungs¬ ligne f à retard acoustique акустическая линия strecke (Verzögerungs¬ leitung) / задержки A 118 acoustic delay line memory akustischer Laufzeit¬ mémoire f à ligue à память с акустической speicher ra, Speicher m mit akustischem Lauf¬ zeitglied retard acoustique линией задержки, запоминающее устройство с акусти¬ ческой линией задержки A 119 acoustic direction finding akustische Peilung repérage m acoustique акустическая пеленгация acoustic dispersion (Richtungsbestimmung) f A 120 Schalldispersion / dispersion / acoustique акустическая дисперсия A 121 acoustic excitation Schallanregung/ excitation / acoustique акустическое возбуж¬ дение A 122 acoustic feedback akustische Rückkopplung / réaction f acoustique акустическая обратная связь A 123 acoustic gas analyzer akustischer Gasanalysator analyseur m acoustique акустический газо¬ m, akustisches Gas¬ analysengerät n de gaz анализатор A 124 acoustic image akustisches Bild n image /acoustique акустическое изо¬ бражение A 125 acoustic impedance Schallimpedanzmessung /, mesure f d’impédance измерение акустиче¬ measurement SchallweUenwiderstands- messung / acoustique ского импеданса A 126 acoustic quantity akustische Größe / grandeur / acoustique акустическая величина A 127 acoustic radiation pressure Schallstrahlungsdruck m pression f [de radiation] звуковое давление acoustique A 128 acoustic radiometer akustisches Radiometer n sonomètre m acoustique акустический радиометр A 129 acoustic refraction Schallbrechung / réfraction / acoustique акустическая рефракция A 130 acoustic relay akustisches Relais n relais m acoustique акустическое реле A 131 acoustic short-circuit akustischer Kurzschluß m court-circuit m acoustique акустическое короткое замыкание A 132 acoustic storage akustischer Speicher m mémoire / acoustique акустическая память, акустическое запоми¬ нающее устройство A 133 1* acoustic velocity Schallgeschwindigkeit / vitesse/ du son скорость звука
acoustooptical - 12 A 134 acoustooptical deflection device akustooptisches Ablen¬ kungsgerät n dispositif m acousto- optique de déviation оптикоакустическое устройство отклонения A 135 acoustooptical modulation device» acoustooptical modulator akustooptischer Modulator m modulateur m acousto- optique оптикоакустический модулятор A 136 a.c. polarograph Wechselstrompolarograf m polarographe m à courant alternatif полярограф переменного тока A 137 acquisition radar Ortungsradar m radar m de localisation радиолокатор обнару¬ жения (секторного поиска пели), радио¬ локационная станция целеуказания A 138 a.c. taebo-generator Wechselstromdrehzahl¬ geber m, Wechselstrom¬ tachodynamo m alternateur m tachy- métrique тахогенератор перемен¬ ного тока A 139 actinogiaph StrahlenmeQschreiber m, Strahlungsmeßschreiber mt Aktinograf m actinographe m актинограф A 140 actioometer Aktinometer m, Strahlenmesser m, Strahlungsmesser m actinomètre m актинометр A 141 action correction Funktionskorrektur /» Einflußkorrektur / correction / de Faction коррекция воздействия A 142 action limited by absolute value modulbeschränkte Ein¬ wirkung / action / limitée par module действие, ограниченное по абсолютной вели¬ чине A 143 A 144 action line Wirkungslinie / ligne / d’action активная строка(линия) action period (phase) Wirkungsperiode f Wirkungsphase /, Wirkungsdauer /, Abtastzeit / temps m d’action активный период, время действия, период развертки A 145 action potential Aktionspotential n potentiel m d’action потенциал действия A 146 action principle Wirkungsprinzip n principe m de fonctionne¬ ment принцип действия A 147 action quantity Wirkungsgröße / quantité / active (d’action) активная (действующая) величина . A 148 action spot Wirkungspunkt m, Abtastpunkt m point m d’exploration развертывающее пятно A 149 activated molecule angeregtes Molekül n molécule / excitée активированная моле¬ кула A 150 activated plough, percussive plough < mining) Aktivhobel m <Bergbau> rabot m activé <mlnage> динамический струг, виброструг A 151 activation Anreizung/, Erregung/, Anregung / excitation /» attaque / активация A 152 activation analysis Aktivierungsanalyse / analyse/par activation активационный анализ A 153 activation energy Aktivierungsenergie / énergie / d’activation энергия активации A 154 A 155 activation integral Aktivierungsintegral л intégrale / d’activation интеграл активации activation yield Aktivierungsausbeute / rendement m d’activation эффективность (реэуль- ' тат) активации A 156 activator Aktivator m activateur m активатор, возбудитель A 157 active balance return-loss Dämpfung / der Echo¬ ströme affaiblissement m des courants d’écho затухание эха A 158 active check aktive Kontrolle / contrôle m actif активный контроль A 159 active circuit aktiver Stromkreis m circuit m actif активная цепь A 160 active current Wirkstrom m courant m actif активный ток A 161 active electrode Wirkelektrode / électrode / active активный электрод A 162 active element aktives Glied n organe m actif активный элемент A 163 active guidance» active homing aktive Führung (Ziel¬ lenkung) / guidage m actif активное наведение A 164 active homer active homing aktives Zielanfluggerät n s. active guidance dispositif m actif d'auto¬ guidage активная головка само¬ наведения, ракета с активной головкой самонаведения A 165 active infrared detection system aktives UltrarotstrahJen- erfassungssystem n système m détecteur actif aux rayons infrarouges активная инфракрасная система обнаружения A 166 active infrared tracking system aktives Ultrarotstrahlen¬ nachlaufsystem n système m actif de pour¬ suite à rayons infra¬ rouges активная инфракрасная система сопровож¬ дения, активная система сопровож¬ дения по тепловому (инфракрасному) излучению A 167 active interference filter laser amplifier Laserverstärker m mit aktivem Interferenzfilter laser m amplificateur à filtre actif à interférence лазерный усилитель с ак¬ тивным интерферен¬ ционным фильтром A 168 active laser homer aktives Laserzielfluggerät n appareil m d'autoguidage actif ракета с активной лазер¬ ной головкой самона¬ ведения, активная ла¬ зерная головка само¬ наведения A 169 active laser tracking system aktiver Laserkursverfolger m, aktives Laserkursfolge¬ system n traceur m actif à laser, système m actif de pour¬ suite à laser активная лазерная сис¬ тема сопровождения A 170 active medium gain Gewinn m im aktiven Lasermedium gain m dans le milieu actif du laser коэффициент усиления активного вещества лазера
13 adaptive A 171 active optical component aktives optisches Element n composant m optique actif активный оптический элемент A 172 active-power meter Wirkverbrauchsmesser m compteur m d’énergie active счетчик активной энер¬ гии A 173 active-power relay Wirkleistungsrelais n relais m de puissance active реле активной мощности A 174 A 175 A 176 A 177 active return-loss Echostromdämpfung/ affaiblissement m d'écho затухание эха active satellite aktiver Satellit m satellite m actif активный спутник active store Aktivspeicher m mémoire / active активный накопитель active transducer Aktivwandler ж, Aktiv¬ sender m, aktiver Wandler m transmetteur (détecteur, transducteur) m actif активный преобразова¬ тель, действующий передатчик A 178 active voltage drop Wirkspannungsabfall m chute/de tension active падение активного на¬ пряжения A 179 activity curve Aktivitätskurve / courbe / d'activité крявая активности A 180 activity decay Aktivitätsabfall m chute / d'activité спад (затухание) актив¬ ности A 181 activity distribution Aktivitätsverteilung / distribution / d'activité распределение актив¬ ности A 182 activity level Aktivitätsniveau n, Aktivitätspegel m niveau m d'activité уровень активности A 183 A 184 activity unit Aktivitätseinheit / unité/d'activité единица активности actual address wirkliche Adresse / adresse / effective действительный адрес A 185 actual address attribution Zuerkennung (Zuordnung) /realer Adressen attribution / d'adresses réelles присвоение истинных (действительных) адресов A 186 actual parameter Aktualparameter m, aktueller Parameter m paramètre m effectif действительный пара¬ метр A 187 actual quantity Istmenge / quantité / actuelle действительная величина A 188 actual range wirksamer Bereich m, effektive Spanne/ gamme / d'utilisation действительный (факти¬ ческий) диапазон A 189 actual selsyn Istgeber m selsyn m réel (effectif) эффективный сельсин A 190 actual time line Istzeitlinie/ ligne / de temps actuelle действительная (факти¬ ческая) линия времени A 191 actual value, real value Realwert m, Istwert m valeur/réelle (de consigne) фактическая величина, действительное зна¬ чение A 192 actual value of controlled variable Istwert m der Regelgröße valeur/réelle (instantanée) de la grandeur réglée действительное значение управляемой (регули¬ руемой) величины A 193 actual value transmitter Istwertgeber m indicateur m de valeur nominale датчик действительного (истинного) значения A 194 actuate, operate in Gang bringen, in Be¬ wegung setzen, erregen, anregen betätigen actionner, mettre en mouvement приводить в действие, возбуждать A 195 actuating appliance Betätigungsorgan n dispositif m de commande управляющее устройст¬ во, орган управления A 196 actuating device Betätigungsvorrichtung /, Stelleinrichtung / dispositif m de manœuvre исполнительное устройство A 197 actuating mechanism power unit, actuating ■ . unit Stellglied n organe m de commande (réglage), unité/d'action сервомеханизм, испол¬ нительный блок A 198 actuating pulse • Betätigungsimpuls m, Antriebsimpuls ж, Verstellimpuls m impulsion / de commande управляющий импульс A 199 actuating quantity Betätigungsgröße /, erregende Größe/, Stellgröße / grandeur / d'influence величина воздействия A 200 actuating system Betätigungssystem n système m d’entraînement система [силовых] при¬ водов A 201 actuating transfer function actuating unit Stellübertragungsfunktion /, Übertragungsfunktion /der Stelleinrichtung s. actuating mechanism power unit fonction/de transfert de commande передаточная функция по регулирующему воздействию A 202 actuating variable, influencing variable Einflußgröße/ grandeur / d’influence действующая (влияю¬ щая) переменная A 203 actuating voltage Betätigungsspannung / tension / de manœuvre управляющее [дейст¬ вующее] напряжение A 204 actuator Stellglied n, Stellantrieb m, Stellmotor m organe m moteur, moteur m de commande, servo¬ mécanisme m de mise en action исполнительный меха- ниэм A 205 actuator mechanism Antriebsmechanismus m mécanisme m de commande, système m opérateur механизм привода A 206 acuity meter Schärfemeßgerät n mesureur m d’acuité измеритель резкости (остроты зрения) непериодический процесс A 207 acyclic process azyklischer Vorgang m processus m acyclique A 208 adaptation of circuits Stromkreisanpassung / adaptation/des circuits согласование контуров A 209 adapting of a dynamic subroutine . Anpassung/eines dyna¬ mischen Unter¬ programms adaptation / d'un sous¬ programme dynamique приспособление динами¬ ческой подпрограммы A 210 adaptive control system, self-adjusting system selbsteinstellendes System st, adaptives Regel¬ system st système m d'auto¬ régulation, système d'auto-adaptation самонастраивающаяся система управления A 211 adaptive converter of learning system adaptiver Umformer m des lernenden Systems convertisseur m adaptif du système apprenant адаптивный преобразо¬ ватель самообучаю¬ щейся системы
adaptive 14 A 212 adaptive element adaptives Glied n élément m adaptif c амоиаст p аиваю щееся звено A 213 adaptive learning controller adaptiver lernender Regler m régulateur m apprenant adaptif самонастраивающийся регулятор A 214 A 215 adaptive model adaptives Modell n modèle m adaptif адаптивная модель adaptive speed regulation selbstanpassende Drehzahl- regelung/ réglage m de vitesse auto-adaptif самонастраивающееся регулирование скоро¬ сти самонастраивающаяся система A 216 adaptive system Adaptivsystem n, adaptives System n système m adaptif A 217 add carry Additionsübertrag m retenue / d’addition добавочный (суммиру¬ ющий) перенос A 218 adder circuit Summationskette / circuit m additionneur (sommateur) суммирующая цепь A 219 add gate Additionsgatter n, Additionstor n élément m d’addition элемент сложения A 220 add impulse Additionsimpuls m impulsion / d’addition импульс сложения A 221 adding element» summa юг Addierer m élément m sommateur сумматор, суммиру¬ ющий элемент A 222 adding relay Summierungsrelais n relais m intégrateur суммирующее реле A 223 add instruction Additionsbefehl m . instruction / d’addition добавочная команда A 224 additional code Zuschlagskode m, Komplementärkode m code m complémentaire дополнительный код A 225 additional coupling zusätzliche Kopplung/ couplage m additionnel дополнительная связь A 226 additional error zusätzlicher Fehler m erreur / complémentaire дополнительная погрешность A 227 additional pulse Zusatzimpuls m impulsion / additionnelle дополнительный нмпульс A 228 additional resistance Zusatzwiderstand m résistance / additionnelle добавочное сопроти¬ вление A 229 additional switching unit zusätzliches Schaltglied n élément m supplémentaire de commutation д ополните ль ны й элемент включения A 230 addition cascade addition electrical conductivity Addierstufe / étage m additionneur (sommateur) суммирующий каскад A 231 Gesamtelektroleitfähigkeit / conductibilité/électrique d’additions добавочная электро¬ проводность A 232 addition energy level Zusatzenergiepegel m niveau m énergétique additionne] примесный энергетиче¬ ский уровень A 233 addition semiconductor additiv legierter Halb¬ leiter m semi-conducteur m à addition легированный (примес¬ ный) полупроводник A 234 additive quantity additive Größe / quantité / additive аддитивная величина A 235 additivity property Additivitätseigenschaft / propriété / d’additivité свойство аддитивности A 236 add-punch machine Additionsstanzer m perforatrice-additionneuse / добавочный перфоратор A 237 addressable by position stellenweise adressierbar adressable par position адресуемый местами A 238 A 239 addressable store adressierbarer Speicher m mémoire / à adresser адресующий накопитель address array Adressenfeld n zone/d’adresse расположение адресов, адресная матрица A 240 address blanc Adressenleerstelle / blanc m d’adresse место для адреса, адресный пробел A 241 address code Adressenkode m code m d’adresse адресный код, код адреса (номера ячейки) {памяти) A 242 A 243 address computation Adressenberechnung / calcul m d’adresse вычисление адреса address decoder Adressenlöser m traducteur m d’adresse codifiée, décodeur m d’adresse дешифратор адреса, адресное декодирую¬ щее устройство A 244 addressed memory volladressierter Speicher m mémoire / d’adressage адресная память, нако¬ питель с адресами A 245 address file Adressenregister n registre m d’adresses адресный нахопитель A 246 address language Adressensprache / langage m d’adresses адресный язык A 247 address main line Adressenhauptlinie / ligne / principale d’adresses адресная магистраль A 248 address modification Adressenänderung / changement m d’adresse изменение (модификация) адреса address number, number of addresses Adressenzahl / nombre m d’adresses число адресов A 249 address selection switch Adressenwahlschalter m interrupteur m sélecteur d’adresses адресный селектор, пере¬ ключатель выбора адреса A 250 address substitution Adressensubstitution / substitution / d’adresse переадресация A 251 add time Additionszeit / temps m d’addition время суммирования, такт сложения A 252 adiabatic equivalent tem¬ adiabatische Äquivalenz¬ température / adiabatique эквивалентная адиабати¬ perature temperatur / équivalente ческая температура A 253 adjacent channel Nachbarkanal m canal m adjacent соседний (смежный) канал A 254 adjacent-channel attenuation Trennschärfe/gegen Nach¬ affaiblissement m du canal ослабление сигнала в со- barkanal adjacent седнем канале A 255 ' adjacent-mode beat frequen¬ Nachbarmodenüberlage¬ battement m entre modes частота биений между A 256 cy rungsfrequenz/, Nach¬ barkanalschwebungsfre¬ quenz/ adjacents соседними типами колебаний adjacent states Nachbarzustände mpl états mpl voisins соседние состояния A 257 adjoint function konjugierte Funktion / fonction / conjuguée функция сопряжения, сопряженная функция
15 adsorption A 258 adjoint system konjugiertes System n système m conjugué сопряженная система A 259 adjust, align, tune, trim einstellen, abstimmen ajuster, mettre au point настраивать A 260 adjustable cam einstellbare (nachstellbare) Nocke/ stellbarer (einstellbarer) Kontakt m came / ajustable (variable) регулируемые кулачок A 261 adjustable cootact contact m ajustable (variable) регулируемый контакт A 262 adjustable controller einstellbarer Regler m régulateur m variable регулятор с настройкой A 263 adjustable counter-balance einstellbares Gegengewicht contrepoids m ajustable регулируемый противо- A 264 adjustable current setting veränderliche Stromein¬ stellung / mise /au point du courant регулируемая настройка тока A 265 adjustable drive einstellbarer Antrieb m, einstellbare Aussteuerung / Thermometer n mit verstell¬ barem Kontakt entrainement m (traction /, excitation /) ajustable привод с регулировкой A 266 adjustable electric contact thermometer thermomètre m à contact électrique réglable термометр с регулируе¬ мым электрическим контактом A 267 adjustable impulse counter with automatic rerun einstellbarer Impulszähler m mit automatischer Wiederholung compteur m d’impulsions réglable à itération automatique регулируемый*счетчик импульсов с автомати¬ ческим повторным действием A 268 adjustable inductor, van о tri¬ meter Drehdrossel /, Variometer n variomètre m вариометр A 269 adjustable point einstellbares Komma n virgule / ajustable настраиваемая запятая A 270 adjustable reference mis¬ match Refiexionsnormaleinstel- lung / déréglage m ajustable de référence регулируемое исходное рассогласование A 271 adjustable resistance Einstellwiderstand m, ver¬ änderlicher Widerstand résistance / ajustable (variable) регулируемое сопротив¬ ление A 272 adjustable scale m regulierbare Skalenein- teilung/ échelle/réglable переставная (регулируе¬ мая) шкала A 273 adjustable slot aperture einstellbare Schtitzöffnung / diaphragme à fente réglable регулируемый щелевой затвор A 274 adjustable time constant einstellbare Zeitkonstante / constante / de temps ajus¬ table регулируемая постоян¬ ная времени A 275 adjustable voltage control verstellbare Sparmungs- regelung / régulation / de tension ajustable настраиваемая регули¬ ровка напряжения, ре¬ гулируемый контроль напряжения A 276 adjustable voltage divider verstellbarer Spannungs¬ teiler m potentiomètre m réglable регулируемый делитель напряжения A 277 adjustable voltage rectifier verstellbarer Spannungs¬ gleichrichter m redresseur m à tension réglable регулируемый выпрями¬ тель напряжения A 278 adjustable voltage regulator, adjustable voltage stabi¬ lizer einstellbarer Spannungs¬ stabilisator m stabiliseur m ajustable de tension стабилизатор регулируе¬ мого напряжения A 279 adjuster Einsteller m ajusteur m регулировщик, приспо¬ собление для точной установки, регулирую¬ щее приспособление A 280 adjusting capacitor Regelkondensator m condensateur m de réglage конденсатор переменной емкости A 281 adjusting characteristic Einstellungskennwert m caractéristique /de réglage характеристика настрой¬ ки подгоночная катушка A 282 adjusting coil, tuning coil Abstimmspule /, Justier¬ spule/ bobine / ajustable (d’ac¬ cord) A 283 adjusting device Abstimmeinheit /, Einstell¬ vorrichtung/ bloc m de mise au point блок (приспособление) для настройки A 284 adjusting element Einstellelement n organe m d’ajustement задающее устройство A 285 adjusting key Einstellungsschlüssel m clef / de réglage установочный (регулв- ровочный) ключ A 286 adjusting of the cycle Zyklusregelung / réglage m du cycle регулировка цикла A 287 adjusting resistance Abgleichwiderstand m résistance / d’ajustement котировочное сопро¬ тивление A 288 adjustment Einstellung/ Justierung/ mise/au point настройка, регулировка, юстировка, установка A 289 adjustment curve Einstellkurve / courbe / de mise au point кривая настройки A 290 adjustment knob Abstimmknopf m bouton m de réglage ручка настройки, регули¬ ровочная ручка A 291 adjustment of measuring- channels, measuring- channel adjustment EinstelJen n der Me߬ kanäle ajustage m des canaux de mesure настройка каналов из¬ мерения A 292 adjustment range Einstellbereich m plage m de réglage диапазон установки A 293 admissible deviation domain zulässiger Abweichungs¬ bereich m domaine m d’écarts admis¬ sible допустимая область от¬ клонений A 294 admissible deviations Bereich m der zulässigen region, region of admissible Abweichungen deviations domaine m d’écarts ad¬ missibles область допустимых от¬ клонений A 295 admissible error zulässiger Fehler m erreur / admissible допустимая погрешность A 296 admissible value zulässiger Wert m valeur / admissible допустимое значение, допустимая величина A 297 admission controller Zuflußregler m régulateur m d’afflux регулятор подвода (по¬ дачи) A 298 admission steam Eintrittsdampf m vapeur / d’admission острый (входной) пар A 299 admittance Admittanz / admittance/ - адмнтаяц A 300 admitted region of devia¬ tions zulässiger Abweichungs¬ bereich m domaine m admissible de déviations . допустимая область от¬ клонений A 301 adsorption measurement Adsorptionsmessung / mesure/d’adsorp- tion адсорбционный метод измерения I .
advance 16 A 302 advauce angle Voreilungswinkel m angle m d'avance ;гол опережения A 303 advance pulse Vorgabeimpuls mt Voreil- impuls m impulsion / d'avance « 'пережающий импульс A 304 advancer Phasenkompensator m avanceur m de phase фазокомпенсатор, ком¬ пенсатор фаз A 305 aerial sounding line Schallhöhenmesser m, Luft¬ schallot n altimètre m acoustique акустический высотомер A 306 aerodynamic braking aerodynamisches Bremsen n . freinage m aérodynamique а 2. родинамическое тор¬ можение A 307 aeronautical data Flugsicherungsdaten pi, Flugnavigationsdaten pi données .frf du vol аэронавигационные дан¬ ные - A 308 aeronautical telecomunica- tion AFC Flugfemmeldewesen n s. automatic frequency con¬ trol télécommunication / aérienne аэронавигационная телесвязь A 309 afterglow measurement Messung /des Nachleuch¬ tens mesure / de persistance (post-luminescence) измерение послесвечения A 310 after-threshold laser behav¬ iour Überschwellen-Laserzu- stand m régime m du laser au-dessus du seuil послепороговый режим работы лазера A 311 Agonic Une Agone / ligne /agonique агоническая линия A 312 aided tracking halbautomatische Bahnver¬ folgung/ poursuite / semi-automa¬ tique полуавтоматическое сле¬ жение (сопровождение) <цели> A 313 air accumulator Druckluftspeicher m accumulateur m aéro¬ hydraulique пневматический акку¬ мулятор A 314 air actuator Druckluftantrieb m, pneumatisches Glied л, pneumatische Stell- einrichtung/ vérin m pneumatique пневматический испол¬ нительный механизм A 315 airborne altimeter Flugzeughöhenmesser m altimètre m aéronautique авиационный высотомер A 316 airborne digital control¬ system digitales Bordsteuer¬ system n système m de commande numérique de bord бортовая цифровая система управления A 317 airborne direction finding equipment Bordpeügerät n radiogoniomètre m de bord бортовой (самолетный) пеленгатор A 318 airborne early warning radar Frühwarnbordradar n radar m de bord d'aver¬ tissement à temps самолетная предупреж¬ дающая радиолока¬ ционная система дальнего обнаружения действия A 319 airborne gas laser . Bordgaslaser m laser m à gaz de bord бортовой газовый лазер A 320 airborne gun-laying (gun- sight) radar Bordfeuerleitradar n radar m d'avion pointeur (directeur de tir) самолетный (бортовой) радиолокатор наводка A 321 airborne infrared equipment Infrarotstrahlenbordein¬ richtung / appareillage m de bord à rayons infrarouges бортовое инфракрасное оборудование A 322 airborne infrared target infrarotes Luftziel n but m infrarouge aéro¬ porté воздушная инфракрас¬ ная цель (мишень) A 323 airborne interception radar Bordradar n zum Abfangen (Abhören) von Flug¬ zeugen radar m de bord pour interception d’avions самолетный (бортовой) радиолокатор для перехвата {цели) A 324 airborne laser beacon Laserbordbake / phare m (balise/) de bord à laser самолетный (бортовой) лазерный маяк A 325 airborne laser radar Bordlaserradar n radar m de bord à laser самолетный (бортовой) лазерный локатор A 326 airborne navigation ' computer Bordnavigationsrechen¬ anlage/ calculateur m aéroporté de navigation» calculateur de navigation en avion аэронавигационный вычислитель A 327 airborne radar Bordradargerät n radar m de bord самолетный (бортовой) радиолокатор A 328 airborne scanner Bordabtaster m balayeur m de bord самолетное (бортовое) сканирующее устрой¬ ство A 329 air-brake dynamometer Luftbremsdynamometer л dynamomètre m à frein aérodynamique (pneu¬ matique) динамометр с воздуш¬ ным тормозом A 330 air-break contactor Luftschütz n contacteur m pneumatique воздушный контактор A 331 air-conditioning Klimatisierung/ climatisation/{d'air)» conditionnement m d’air кондиционирование воздуха A 332 air-cooled reactor luftgekühlter Reaktor m réacteur m à refroidisse¬ ment à l'air реактор с воздушным охлаждением A 333 air cooling Luftkühlung/ refroidissement m à (de) l’air, réfrigération / à air воздушное охлаждение A 334 aircraft detection lidar Flugzeugdetektionslidar m lidar m de détection d'avions лазерный локатор < обнаружения воздуш¬ ных целей A 335 aircraft echo Flugzeugecho n réflexion / d'avion отражение от самолета A 336 aircraft interception radar Flugzeugabfangradar n radar m d'interception радиолокатор для перехвата самолетов A 337 aircraft radio transmitter Flugzeugbordsender m émetteur m de bord d’avion самолетный (бортовой) радиопередатчик A 338 air-cushion shock-absorber Luftstoßdämpfer m amortisseur m à air воздушный амортизатор (ударов) A 339 air damping Luftdämpfung /, pneu¬ matische Dämpfung / amortissement m à air, amortissement par l'air пневматическая аморти¬ зация, воздушное демпфирование A 340 aiinloor with a regulating orifice« regulator air-door < mining) Drosselwettertür / {Bergbau) porte-régulatrice / d* aérage {minage) вентиляционная дверь с регулирующим окном (горное дало)
17 air A 341 air-fiow measurement t Messen n des Luftdurch¬ flusses mesure /du débit de Fair нзмерение расхода воз¬ духа A 342 air-gap method Luftspaitmethode f méthode / d'entrefer метод воздушного A 343 air-ground control radio¬ station ' 4s Ci Flugfunkkon troll¬ empfangsstation / service m radioélectrique aérien наземная радиостанция регулирования воз¬ душного движения {для связи с само¬ летами) A 344 air inlet Luftzuführung/, Luft¬ zuleitung / entrée /d'air подача(подвод)воздуха A 345 air monitor Luftüberwachungsgerät n moniteur m d’air прибор для контроля A 346 air-operated pneumatisch, druckluft¬ gesteuert pneumatique пневматический A 347 air-operated amplifier, pneumatic amplifier pneumatischer Ver¬ stärker m amplificateur m pneu¬ matique пневматический уси¬ литель A 348 air-operated control pneumatische Regelung/ réglage m pneumatique пневматическое регу¬ лирование A 349 air-operated controller pneumatischer Regler m régulateur m pneumatique пневматический регулятор A 350 air-operated control system, pneumatic control system pneumatisches Regel¬ system n système m de réglage pneumatique пневматическая система регулирования A 351 air-operated digital computer pneumatischer Digital- «ebner m calculateur m digital pneumatique пневматическая цифро¬ вая вычислительная машина A 352 air-operated drive pneumatischer Antrieb m commande / pneumatique пневматический привод A 353 air-operated logical element pneumatisches Verknüp¬ fungselement (logisches Glied) л membre m logique pneu¬ matique пневматический логический элемент A 354 air-operated power cylinder pneumatischer Steuer¬ zylinder m servomoteur m à cylindre pneumatique пневматический серво¬ мотор • A 355 air-operated remote transmission pneumatische Fernüber¬ tragung/ transmission / pneumatique à distance пневматическая система передачи на рас¬ стояние A 356 air-operated system pneumatisches System n système m pneumatique пневматическая система A 357 air-operated telemetering system pneumatisches Fernme߬ system n système m de télémesure pneumatique пневматическая система передачи показаний на расстояние, пнев¬ матическая теле¬ метрическая система A 358 airplane position-finding apparatus Flugzeugortungsgerät л chercheur m de position d’avion аппаратура (устройство) для определения позиции самолета A 359 airplane stall warning device Flugzeugabkippwarngerät n indicateur m de décrochage de l’avion сигнализатор потери скорости самолета A 360 airport surface detection equipment Rollfeldüberwachungs¬ radar n radar m de contrôle d'aérodrome оборудование для кон¬ троля самолетов иа ■ аэродроме A 361 air position indicator Lagebestimmungsgerät n radar m intégrateur de position навигационный коорди¬ натор, указатель местоположения в воздухе . A 362 air-powered luftangetrieben alimenté par air * с пневматическим приводом A 363 air-prospecting method { mining) Luftprospektionsmethode / {Bergbau) méthode /de prospection aérienne {minage) воздушный метод разведки {поиска) {горное дело) A 364 air sounding SchalJhöhenforschung/, SchaUhöhenmessung /, Höhenforschung / Höhenmessung/ : sondage m atmosphérique зондирование атмос¬ феры A 365 air-speed calibration card {CAS card) Eigengeschwindigkeits¬ eichungstabelle / tableau m d’étalonnage de la vitesse de vol таблица поправок к указателю скорости полета A 366 air-speed indicator Eigengeschwindigkeitsfahrt¬ messer m indicateur m de vitesse de vol указатель воздушной скорости A 367 air-speed recorder Eigengeschwindigkeitsregi¬ striergerät л, Luftge¬ schwindigkeitsregistrier¬ gerät л enregistreur m de vitesse propre de vol самопишущий анемота¬ химетр, регистратор технической сорости полета A 368 air-tail warning radar Heckradar л radar m de queue радиолокатор обнару¬ жения в хвостовой части самолета A 369 air throttle, governor (regulating) valve Regelventil n vanne f de réglage регулирующий клапан A 370 air-to-air homnig Luft-Luft-Zielansteuerung f autoguidage m air-air [самонаведение самоле¬ та на самолет A 371 air-to-air laser ranging Laserentfernungsmessung / vom Typ „Luft-Luft“ télémétrie / à laser «air¬ air» определение дальности класса «воздух-воздух» с помощью лазерного дальномера A 372 air-to-ground laser range finder Laserentfernungsmesser m „Luft-Boden** . télémètre tn à laser type «air-tqrre» лазерный дальномер класса «воздух-земля» 2 Sÿkora
air 18 A 373 air-to-surface vessel radar <ASV-radar) Bordradargerät л zur Er¬ fassung von Schiffen radar m d’avion pour dé¬ tection de navires самолетный радиолока¬ тор для наблюдения наводных целей A 374 air traffic control« АТС Flugsicherung/, FS-Kon- trolldienst m réglage m du trafic aérien воздушная диспетчери¬ зация, управление воз¬ душным движением A 375 air-traffic signal light Flugsicherungssignallicht », Flugsicherungsmerk¬ leuchte/ feux mpl d’aéroport аэродромный светофор A 376 air turbulence detector Luftturbulenzdetektor m détecteur m de turbulence индикатор турбулент¬ ности воздуха A 377 airway surveillance radar Luftstreckenüberwachungs¬ radar n radar m aérien de surveil¬ lance радар для наблюдения пути самолета A 378 airway traffic control centre Flugsicherungskontroll- dienstzentrum n centre m de réglage du tra¬ fic aérien центр линейной воздуш¬ ной диспетчеризации, центр наземного упра¬ вления самолетами на A 379 alarm annunciator Warnanlage/, Alarmein- richtung/ avertisseur m трассе аварийное оповеститель¬ ное устройство, ава- рнйный сигнализатор A 380 alarm circuit, alarm set Alarmanlage/ circuit m d’alarme сигнальная цепь, схема тревожной енгнализа- цнн A 381 alarm contact Grenzkontakt nt, Alarm¬ kontakt m contact m terminal (limite) контакт сигнала тревоги A 382 alarm function Störmeldung/ avertissement m de pertur¬ bation сигнал повреждения A 383 alarm fuse Alarmsicherung / fusible avertisseur m плавкий замыкатель си¬ стемы тревожной сиг¬ нализации A 384 alarm gauge Alarmmeßvorrichtung / mesureur-avertisseur m измерительное устройст¬ во с сигналом тревоги A 385 alarm limit Grenzwert in valeur /limite сигнал крайнего поло¬ жения A 386 alarm monitor Warngerät n moniteur m avertisseur сигнальный монитор, монитор тревоги A 387 alarm relay alarm set Alarmrelais л s. alarm circuit relais m avertisseur сигнализационное (тре¬ вожное) реле A 388 alarm set-point Alarmsollwert m valeur/limite prescrite предел, предельное зна¬ чение A 388 a alarm signal system Alarmsignalsystem n système m [de signaux] d’alarme система аварийной сиг¬ нализации A 389 alarm stop Notstoppvorrichtung / arrêt m d’alarme стоп при тревоге A 390 algebraic equation of higher degree algebraische Gleichung / höheren Grades équation/algébrique de haut degré алгебраическое уравне¬ ние высшего порядка A 391 algebraic error-correcting code algebraischer fehlerkorri¬ gierender Kode m code m algébrique auto¬ correctif код с исправлением ал¬ гебраических ошибок, алгебраический коррек¬ тирующий код A 392 , algebraic function algebraische Funktion/ fonction / algébrique алгебраическая функция A 393 algebraic sign ontrol cir¬ cuit Vorzeichenkontrollkreis m circuit m de contrôle du signe схема, контролирующая знаки слагаемых A 394 algebraic stability criterion algebraisches Stabilitäts¬ kriterium л critérium (critère) m algébri¬ que de stabilité алгебраический критерий устойчивости A 395 algebraic sum of impulses algebraische Summe/der ' Impulse somme/algébrique des impulsions алгебраическая сумма импульсов A 396 algorithm Algorithmus m algorithme m алгоритм A 397 algorithm equivalence Äquivalenz/von Algorith¬ men équivalence / d’algorithmes равносильность алгорит¬ мов A 398 algorithmic elaboration algorithmische Ausarbei¬ tung/ élaboration / algorithmique конструирование (разра¬ ботка) алгоритмов A 399 algorithmic language algorithmische Sprache/ langue / algorithmique алгоритмический язык A 400 algorithm insolubility align algorithmische Unlösbar¬ keit/ s. adjust insolubilité / algorithmique алгоритмическая нера¬ зрешимость A 401 * aligning capacitor, vernier (trimming) capacitor Feinstimmkondensator m condensateur m vernier верньерный конденсатор A 402 all-channel decoder Mehrkanaldekodierer m décodeur m à plusieurs canaux многоканальный деши¬ фратор, многоканаль¬ ное декодирующее устройство A 403 all-inertial guidance Vollinertiallenkung/, reine Trägheitsführuog/ guidage m totalement iner- tiel полностью (чисто) инер¬ циальное наведение A 404 allocation of frequencies, frequency allocation Frequenzverteilung/, Fre¬ quenzzuteilung / attribution /de fréquences распределение частот A 405 allocation task Zuteilungsaufgabe / problème m de disposition распеределение работы A 406 all-optical computer volloptischer (rein opti¬ scher) Rechner'»! ordinateur m tout optique полностью оптическая вычислительная маши¬ на реакция «все или ни¬ чего» A 407 “all-or-none44 respoos „AUes-oder-Niehts“-An- sprechen n réponse/par «tout ou rien» A 408 “all-or-nothmg“ relay „Alles-oder»Nichts“-Re* lais л relais m «tout ou rien» реле «все или ничего»
19 amplidyne A 409 allowed energy level zulässiges Energieniveau n niveau m énergétique ad¬ missible разрешенный (допусти¬ мый) энергетический уровень ■ A 410 allowed increment zulässiges Inkrement л incrément m permis допустимое приращевие A 411 alloy junction silicon diode legierte Siliziumdiode/ diode / au silicium à jonc¬ tion alliée кремниевый диод с впла¬ вленным контактом A 412 all-pass element (filter« network) Allpaß m dépbaseur m фазовый (фазосдвягадо- щнй) фильтр A 413 all-purpose controller Allzweckregler m régulateur m universel универсальный регулятор A 414 all-purpose meter Allzweckmesser mt Mehr¬ zweckmesser m appareil m de mesure uni¬ versel, multimètre m универсальный измери¬ тельный прибор A 415 all-regime controller Allbetriebregler m régulateur m à régimes multiples универсальный регулятор A 416 almost periodic behaviour (response) quasiperiodisches Verhal¬ ten n conduite / quasi-périodique почти периодическое по¬ ведение A 417 alphabetic and digital infor¬ mation, alphanumeric Information alphanumerische Infor¬ mation / . information / alphabétique et numérique информация в буквенной и цифровой форме A 418 alphabetic code alphabetischer Kode m code m alphabétique алфавитный код A 419 alphabetic coding alphabetische Kodierung /, Kurzformkodierung / codage m alphabétique алфавитное кодирование A 420 alpha detection instrument Alphadetektor m instrument m alpha détec¬ teur code m alphanumérique альфадатчкк A 421 alphanumeric code alphanumerischer Kode m буквенно-цифровой (ал¬ фавитно-цифровой) код A 422 alphanumeric coding alphanumerisches Kodie¬ ren n codage m alphanumérique алфавитно-цифровое ко¬ дирование A 423 alphanumeric date alphanumeric information alphanumerische Daten pl ■ s. alphabetic and digital information données /pl alphanumériques алфавитно-цифровые данные A 424 alphanumeric keyboard alphanumerische Tastatur / clavier m alphanumérique алфавитно-цифровая клавиатура A 425 alphanumeric reader alphanumerischer Leser m lecteur m alphanumérique алфавитно-цифровое считывающее устрой¬ ство A 426 alphanumeric representation alphanumerische Dar¬ stellung/ représentation/alpha- numérique алфавитно-цифровое представление A 427 alpha-particle detector Alphateilchendetektor m détecteur m des particules alpha детектор альфа частиц A 428 alpha pulse counter Alphaimpulszähler m compteur m d’impulsions alpha счетчик импульсов альфа-частиц A 429 alpha rays Alphastrahlen mpl rayons mpl alpha альфа-лучи A 430 alpha-ray spectrometer Alphastrahlenspektro¬ meter n spectromètre m alpha спектрометр альфа- излучения (альфа- лучей) A 431 alpha-sensitive alphaempfindlich sensible aux rayons alpha чувствительный к альфа- излучению A 432 alphatron gauge Alphatron-Messer m jauge / d’ionisation alphatron альфатрон, прибор для измерения ионизаций A 433 alternate routing Umwegsteuerung / acheminement m détourné направление обходным путем A 433 a alternating-current amplifier Wechselstromverstärker m amplificateur m [à courant] alternatif усилитель переменного тока A 434 alternating-current balancer Wechselstromausgleichs¬ vorrichtung/, Wechsel- stromsymmetrier- schaltung / compensateur m de courant alternatif уравнитель переменного тока A 435 alternating-current bridge Wechselstrommeßbrücke / pont m à courant alternatif мост[нк] переменного тока A 436 alternating-current long-distance dialling Wechselstromfern wähl / sélection / interurbaine à courant alternatif дистанционное искание переменным током A 437 alternating-current microdrive Wechselstrommikro- . antrieb m microcommande / à courant alternatif микропривод пере¬ менного тоха A 438 alternating-current relay Wechselstromrelais n relais m à courant alternatif реле переменного тока A 439 alternating quantity . Wechselgröße/ grandeur / alternative переменная величина A 440 alternating series alternierende Reihen /pl séries /pl alternées знакопеременные ряды A 441 alternator relay Alternatorrelais n relais m d’alternateur реле альтернатора A 442 altimeter scale error card Höhenmesser berichtigungs¬ tafel/ tableau m de correction de l’altimètre таблица инструменталь¬ ных поправок к пока¬ заниям высотомера A 443 altitude control Höhensteuerung / commande / altimétrique, commande d’altitude управление высотой полета A 444 altitude converter Höhenmeßwandler m convertisseur m d’altitude преобразователь высоты A 445 altitude correction Höhenberichtigung / correction / d’altitude поправка на высоту, высотная коррекция A 446 ambiguity diagram Unbestimmtheits¬ diagramm n, Mehr¬ deutigkeitsdiagramm n diagramme m d’ambiguïté диаграмма неопределен¬ ности A 447 ambiguous function zweideutige (mehrdeutige) Funktion / fonction / ambiguë неоднозначная функция A 448 amperometric titration amperometrische Titration / titration / ampérométrique амперометрическое титрование A 449 amphoteric ion Zwitterion n ion m amphotère амфотерный ион A 450 amplidyne Amplidyne/ amplidyne/ амплидин 2*
amplidyne 20 A 4SI A 452 A 453 A 454 A 455 A 456 A 457 A 458 A 459 A 460 A 461 A 462 A 463 A 464 A 465 A 466 A 467 A 468 A 469 A 470 A 471 A 472 A 473 A 474 A 475 A 476 A 477 A 478 - A 479 A 480 A 481 A 482 A 483 A 484 A 485 A 486 A 487 A 488 A 489 A 490 A 491 amplidyne servosystem amplification class amplification coefficient (constant, factor) amplification relay amplification stage amplifier, amplifying element amplifier bandwidth ' amplifier chain amplifier gain amplifier input circuit amplifier tube amplifying circuit amplifying electron tube, amplifying valve amplifying element amplifying signal converter amplifying stage amplifying valve amplifying vibrograph amplistat amplitron, platinotron < UH F-magnetron-type oscillator) amplitude adjustment amplitude analyzer amplitude characteristic, amplitude response amplitude code, pulse amplitude modulated code amplitude delay amplitude discriminator amplitude distortion, harmonic (waveform) distortion amplitude distribution amplitude error amplitude factor amplitude-frequency correction amplitude-frequency spectrum amplitude half adder amplitude limitation amplitude limiter amplitude locus amplitude margin amplitude-modulated carrier amplitude-modulated oscil¬ lations amplitude-modulated pulse amplitude-modulated remote transmission amplitude-modulated signal traoer • . amplitude-modulated trans¬ mitter ■* Amplidynservosystem n Verstärkerbetriebsart /, Verstärkerklasse / Verstärkungsfaktor m, Verstärkungskoeffizient m Verstärkungsrelais л Verstärkerstufe / Verstärker m Verstärkerbandbreite / Verstärkerkette / Verstärkergewinn m Verstärkereingangskreis m Verstärkerröbre / Verstärkerschaltung / VerstärkerfelektronenJ- röhre/ s. amplifier Signalwandler m mit Verstärker Verstärkerstufe / s. amplifying electron tube Verstärkerschwingungs¬ messe? m Amplistatverstärker m Platinotron n Amplitudeneinstellung / Amplitudenanalysator m Amplitudencharakteristik /, AmplitudenkennJinie / PAM-Kode m Amplitudenverzögerung / ■ Amplitudendiskriminator m Amplitudenverzerrung / Amplitudenverteilung / Amplitudenfehler m Überschwingfaktor m, Amplitudenfaktor m Amplitudenfrequenz¬ entzerrung / Amplitudenfrequenz¬ spektrum n Amplitudenhalbaddierer m Amplitudenbegrenzung / Amplitudenbegrenzer m Amplitudenkennlinie / Amplitudenrand mt Ampli¬ tudenreserve / amplitudenmodulierter Trä¬ ger m amplitudenmodulierte Schwingungen fpl amplitudenmodulierter Im¬ puls m Fernübertragung /mit Am¬ plitudenmodulation amplitudenmodulierter Signalverfolger m ampl itudenmoduiierter Sender (Geber) m système m asservi à amplidyne classe / d’amplification coefficient (facteur) m d’amplification relais m amplificateur étage m d’amplification amplificateur m largeur/de bande de l’amplificateur chaîne / d’amplification gain m d’amplificateur circuit m d’entrée de l’amplificateur tube m d’amplification circuit m amplificateur tube m amplificateur convertisseur-ampli¬ ficateur m étage m amplificateur vibrographe m ampli¬ ficateur amplistat m, amplificateur m électromagnétique platinotron m ajustement m d’amplitude analyseur m d’amplitude réponse /en amplitude code m d’amplitude délai m d’amplitude, retard m en amplitude discriminates m d’ampli¬ tudes distorsion / harmonique • (d’amplitude) distribution (répartition)/ des amplitudes erreur / d’amplitude facteur m de crête (pointe) correction / de courbe amplitudes-fréquence spectre m de fréquence d’amplitude totalisateur m binaire d’am¬ plitudes limitation / d’amplitude limiteur m d’amplitude lieu m d’amplitudes marge / d’amplitude porteuse / modulée en am¬ plitude oscillations fpl modulées en amplitude impulsion / à modulation en amplitude transmission / à distance à modulation d’amplitude traceur m du signal à mo¬ dulation d’amplitude émetteur m à modulation en amplitude амплидинная серво¬ система класса усиления коэффициент усиления усилительное реле ступень (каскад) уси¬ ления усилитель полоса пропускания усиления цепь усилителя коэффициент усиления усилителя входная цепь усилителя усилительная лампа усилительное звено усилительная электрон¬ ная лампа преобразователь сигнала с усилением усилительный каскад усиливающий виброграф амплистат, электро¬ магнитный усилитель с обратной связью платинотрон настройка (установка) амплитуды амплитудный анализатор амплитудная харак¬ теристика амплитудный код (сигнал) запаздывание по ‘ амплитуде, ампли¬ тудная задержка амплитудный дискрими¬ натор искажение формы сигнала (волны), амплитудное искажение амплитудное распре¬ деление, распределе¬ ние амплитуд амплитудная ошибка • коэффициент амплитуды, амплитудный коэффициент амплитудно-частотная коррекция амплитудный частотный спектр, амплитудный спектр частоты амплитудный полусум¬ матор ограничение по ампли¬ туде ограничитель амплитуды амплитудный годограф запас по амплитуде амплитудно-моду лиро¬ ванная несущая амалитудно-модулиро- ванные колебания импульс, модулирован¬ ный по амплитуде дистанционная передача с амплитудной моду¬ ляцией следящее устройство с амплитудной моду¬ ляцией, анализатор прохождения сигналов передатчик сигналов ам¬ плитудной модуляции
21 А 492 amplitude modulator Amplitudenmodulator m modulateur m d’amplitude А 493 amplitude uoise limiter Amplitudengeräuschbe¬ grenzer m limiteur m d’amplitude du bruit de fond А 494 amplitude о! an alternating quantity Scheitelwert m einer Wechselgröße amplitude / d’une grandeur alternative А 495 amplitude of fluctuation Schwenkungsamplitude / amplitude / de fluctuation А 496 amplitude quantization Niveauquantisierung / découpage m en niveau А 497 amplitude reduction Amplitudenabschwächung / diminution / d’amplitude А 498 amplitude resonance amplitude response Amplitudenresonanz / s. amplitude characteristic résonance / d’amplitude А 499 amplitude scale factor Amplitudenmaßstab m échelle / des amplitudes А 500 amplitude selector Amplitudenwähler m sélecteur m d’amplitude А 501 amplitude spectrum Amplitudenspektrum n spectre m des amplitudes А 502 amplitude stability margin Stabilitätsreserve / (Stabili¬ tätsrand m) der Amplitude marge / de stabüité en am¬ plitude А 503 amplitude-stabilized laser amplitudenstabilisierter Laser m laser m à amplitude stabi¬ lisée А 504 amplitude-stabilized output ampUtudenstabilisiertes Ausgangssignal л signal m de sortie à ampli¬ tude stable А 505 amplitude telemetering system Amplitudenfernmeßsystem n système m télémétrique à amplitude А 506 analogue amplifier Analogverstärker m ' amplificateur m analogique А 507 analogue averager Analogmittelwertsbüdner m calculateur m analogique de moyenne А 508 analogue circuit analoge Schaltung / réseau m analogique А 509 analogue code analoger Kode m code m analogique А 510 analogue computer electron¬ ic gate elektronisches Тот л für Analogrechner clé / électronique pour cal¬ culateur électronique А 511 analogue computer logical element logisches Element n der Analogrechenmaschine élément m logique de cal¬ culateur analogique А 512 analogue computer output unit Analogrechnerdatenaus¬ gabe/ unité /de la sortie de calcu¬ latrice analogique А 513 analogue control Analogregelung /, Analog¬ steuerung / réglage m analogique А 514 analogue converter Analogumwandler m convertisseur m analogique А 515 analogue correction Analogkorrektur f correction / analogique А 516 analogue data recorder Registrator m stetiger Da¬ ten enregistreur m de données analogiques А 517 analogue-digital conversion Analog-Digital-Umwand- lung/ conversion / analogique- digitale А 518 analogue-digital converter Analog-Digital-Wandler nt, Analog-Digital-Umsetzer m convertisseur m analogique- digital, convertisseur ana- logique-numérique А 519 analogue display analoge Darstellung/, Ana¬ logdarstellung / représentation /analogique А 520 analogue extremal system analoges Extremalsystem n système m extréma] ana¬ logue А 521 analogue fire computer Analogschießrechner m calculateur m analogique de tir А 522 analogue group converter Analoggruppenumformer m convertisseur m analogue de groupement А 523 analogue measurement analoge Messung / mesure / analogique А 524 analogue quantity Analoggröße /, analogische Größe / quantité / analogique А 525 analogue representation analoge Darstellung / représentation / analogique А 526 analogue signal analoges Signal n signal m analogique А 527 analogue telemetering Analogfernmessung / télémélrie / analogue А 528 analogue-to-digital shaft position converter Analog-Digital-Winkelum- setzer m convertisseur m angulaire numérique А 529 analogue unit Analogeinheit/ unité / analogique А 530 analogue weighing system analoges Wiegesystem n système m analogue de bascule А 531 analysis of pH-control Analyse / der pH-Regelung analyse/du réglage de pH А 532 analysis of stability Stabilitätsanalyse / analyse / de stabüité А 533 analytical balance Analysenwaage /, chemi¬ sche Waage / balance / de précision А 534 analytical control analytische Steuerung / analytische Regelung / commande / analytique А 535 analytical function analytische Funktion / fonction / analytique analytical амплитудный модулятор ограничитель уровня но мех амплитуда переменной величины амплитуда колебания (качания) квантование по уровню уменьшение амплитуды амплитудный резонанс масштаб амплитуды амплитудный селектор амплитудный спектр запас устойчивости по амплитуде стабилизированный по амплитуде лазер сигнал, стабилизирован¬ ный по амплитуде амплитудная телеметри¬ ческая система аналоговый усилитель аналоговый усреднитель аналоговая цепь аналоговый код электронный затвор ана¬ логовой вычислитель¬ ной машины логический элемент ана¬ логовой вычислитель¬ ной машины выходной блок аналого¬ вой вычислительной машины, выходное устройство вычисли¬ тельной машины управление с помощью моделирующего устройства аналоговый преобразо¬ ватель непрерывная коррекция регистратор ненрерыв- ных данных преобразование аналого¬ вых данных в цифро¬ вые преобразователь непре¬ рывных данных в дис¬ кретные, аналого-циф¬ ровой преобразователь аналоговое представле¬ ние (величин) аналоговая эхстремаль- на я система аналоговая вычислитель¬ ная машина для управ¬ ления стрельбой _ аналоговый групповой преобразователь аналоговое измерение непрерывная величина аналоговое представле¬ ние аналоговый сигнал аналоговое телеизмере¬ ние аналого-цифровой преоб¬ разователь положения вала аналоговый блок, анало¬ говое устройство аналоговая система взве¬ шивания анализ регулирования рн исследование (анализ) устойчивости аналитические весы аналитический контроль аналитическая функция
analytical 22 A 536 analytical research method analytische Untersuchungs¬ methode / méthode /analytique de recherche аналитический метод исследования A 537 analytic method analytische Methode/ méthode / analytique аналитический метод A 538 AND-circuit, AND-gate UND-Schaltung/, UND- Tor n circuit m ET логическая схема И, схема И A 539 AND-element AND-gate UND-Glied n i. AND-circuit élément m ET элемент И A 540 AND-operation UND-Operation / opération / ET операция И A 541 anemometer Windmesser m, Windstärke¬ messer m anémomètre m анемометр A 542 anemostat Luftregler m anémostat m аиемостат A 543 • aneroid-liquid statoscope Flüssigkeitsstatoskop n statoscope m anéroïde à liquide жидкостный статоскоп A 544 angle coder Winkelkodierer m encodeur m angulaire кодирующий аппарат для углов, кодирующее устройство для углов A 545 angle comparator Winkelkomparator m comparateur m d’angles угловой компаратор A 546 angle feedback Winkelrückkopplung / réaction / angulaire обратная связь по углу A 547 angle indicator Winkelindikator m indicateur m d’angle индикатор угла * A 548 A 549 angle modulation Winkelmodulation / modulation / angulaire угловая модуляция angle of radiation Abstrahlungswinkel m angle m de rayonnement угол излучения A 550 angle-to-digit converter Winkel-Zahl-Umsetzer m codeur m angle-arith¬ métique преобразователь угол¬ код, преобразователь углового положения в цифровую форму A 551 angle tracking Winkelbahnverfoigung / poursuite/angulaire угловое сопровождение, сопровождение по углу A 552 A 553 angular acceleration Winkelbeschleunigung / accélération / angulaire угловое ускорение angular beam misalignment fehlerhafte Winkelein¬ stellung/der Strahlen désalignement m angulaire du faisceau угловое смещение луча A 554 angular coefficient Winkelkoeffizient m coefficient m angulaire угловой коэффициент A 555 angular coordinates Winkelkoordinaten fpl coordonnées/р/ angulaires угловые координаты A 556 angular displacement Winkelversetzung /, Winkelverschiebung / déplacement m angulaire угловое смещение (перемещение) A 557 A 558 angular distance Winkelabstand m écart m angulaire угловое расстояние angular divergence Divergenzwinkel m angle m de divergence угловое расхождение A 559 angular jerkmeter Winkelruckmesser m suraccéléromètre m angulaire прибор для измерения угловых толчков A 560 angular motion Winkeibewegung / mouvement m angulaire угловое движение A 561 angular position Winkelstellung / position / angulaire угловое положение A 562 angular resolution Winkelauflösung / pouvoir m séparateur angulaire угловое разрешение A 563 angular resonant frequency Resonanzkreisfrequenz / fréquence/angulaire de résonance резонансная круговая частота A 564 angular velocity indicator Winkelgeschwindigkeits¬ messer m mesureur m de vitesse angulaire измеритель угловой . скорости A 565 annunciator board Signaltafel / tableau m indicateur индикаторный шит A 566 anode and grid correction Anoden- und Gitter¬ korrektur/ correction / anodique et de grille анодная и сеточная коррекция A 567 anode bend detector Anodendetektor m détecteur m par la plaque анодный детектор A 568 anode correction Anodenkorrektion / correction / anodique анодная коррекция A 569 anode dark space Anodendunkelraum m espace m sombre anodique анодное темное пространство A 570 anode follower Anodenfolgeschaltung /, Anodenfolger tn montage'm à charge anodique анодный повторитель, каскад с анодным выходом A 571 anode load Anodenbelastung / charge/anodique анодная нагрузка A 572 anode region Anodengebiet n domaine m anodique анодная зона A 573 anode resistance Anodenwiderstand m résistance / anodique анодное сопротивление A 574 anti-aircraft director Flak-Feuerleitgerät n commande m du tir des canons antiaériens прибор управления зенитным огнем A 575 antiblocking device Sicherung/gegen Störung dispositif m d'antibourrage противопомеховое устройство A 576 anticipated short-circuit duty vorausgesehene Kurz¬ schlußbetriebsperiode / période /prévue de service sous régime de court-circuit ожидаемый (предпола¬ гаемый) режим короткого замыкания A 577 anticipated value Erwartungswert m valeur / prévue предполагаемое зна¬ чение A 578 anticipation mode Vorwegnahmemethode / mode m d’anticipation метод опережения (упреждения) A 579 anticipatory control Vorsteuerung/ précommande / предупредительный контроль, предвари¬ . тельная регулировка A 580 anticipatory signal Antizipationssignal n signal m d'anticipation упреждающий сигнал
23 approximation A 581 anticoincidence analyzer Antikoinzidenzanalysator m analyseur m d’anti¬ coincidence анализатор анти¬ совпадений A 582 anticoincidence circuit Antikoinzidenzkreis m circuit m d'anticolnctdence схема антисовпадений A 583 anticoincidence counter AntikoinzidenzzäMer m, Gegengleichzeitigkeits¬ zähler m compteur m à anti¬ coincidence счетчик антисовпаденнй A 584 anticoincidence method Antikoinzidenzverfahren n méthode / d* anti¬ coincidences метод антисовпадений A 585 anticoincidence pulse Antikoinzidenzimpuls m impulsion/d’anti- coincidence импульс несовпадений A 586 anticoincidence selector Antikoinzidenzwähler m sélecteur m à anti¬ coincidence селектор антисовпадений A 587 antihunting control pendelfreie Regelung / commande / antipompage компенсация регулятора A 588 antinode Schwingungsbauch m ventre m d'oscillation пучность колебаний, пучность волны A 589 antiparallel antiparallel antiparallèle антипараллельвый A 590 antiparallel connexion, • inverse-parallel connexion Antiparallelschaltung / connexion/inverse-parallèle встречно-параллельное включение, схема со встречным соедине¬ нием A 591 anti-pickup factor Gegenanlaufsicherheits¬ faktor m facteur m de sécurité contre la mise au travail обратный коэффициент чувствительности A 592 antiresonance, parallel phase resonance Antiresonanz /, Parallel¬ resonanz / antirésonance / автирезонанс A 593 antivibrator Dämpfer /я, Dämpfungs¬ einrichtung / amortisseur m демпфер A 594 aperiodic, dead-beat aperiodisch, nicht periodisch apériodique, amorti успокоенный, аперио- днчный A 595 aperiodic amplifier aperiodischer Verstärker m amplificateur m apériodique апериодический уси- лителъ A 596 aperiodic attenuation, aperiodic damping aperiodische (unab- gestimmte) Dämpfung/ affaiblissement m (atténuation/) apério* dique апериодическое эатуха- вне (демпфирование) A 597 aperiodic circuit aperiodic damping aperiodischer Kreis m s. aperiodic attenuation circuit apériodique апериодический контур A 598 aperiodic element aperiodisch gedämpftes Glied n élément m apériodique апериодический элемент A 599 aperiodic exponential signal aperiodisches Exponential- signal n signal m exponentiel apériodique апериодический экспо- иенциальный сигнал A 600 aperiodic frequency divider aperiodischer Frequenz¬ teiler m diviseur m apériodique de fréquence апериодический делитель частоты A 601 aperiodic link aperiodisches Glied n membre m apériodique апериодическое звено A 602 aperiodic motion aperiodische Bewegung / mouvement m apériodique апериодическое A 603 aperiodic phenomenon aperiodischer Vorgang m phénomène m apériodique движение апериодическое явление A 604 aperiodic quadripole aperiodischer Vierpol m quadripole m apériodique апериодический четырехполюсник A 605 aperiodic regime aperiodischer Betriebs¬ zustand m, aperiodische Arbeitsweise / régime m apériodique апериодический режим A 606 aperiodic stability aperiodische Stabilität/ stabilité / apériodique апериодическая устой¬ чивость A 607 apparent contact surface Scheinberührungsfiäche / surface / apparente de contact . истинная контактная поверхность (выключателя) A 608 apparent-energy meter, apparent-power meter Scheinleistungsmesser m mesureur m de puissance apparente измеритель кажущейся мощности A 609 apparent resistance Scheinwiderstand m, Impedanz / résistance / apparente кажущееся сопроти¬ вление A 610 A 611 apparent value Scheinwert m valeur / apparente кажущееся значение application field Anwendungsgebiet n domaine m d'application, zone / d'emploi область применения A 612 applied signal angelegtes Signal n signal m appliqué действующий (прило¬ женный, предупреди¬ тельный) сигнал A 613 A 614 approach beam Anflugleitstrahl m rayon m d'approche наводящий луч approach control-radar Anflugradarsteuergerät n radar m de commande d'approche радиолокационная стан¬ ция для управления самолетом с аэропорта A 615 approach speed Annäherungsgeschwindig¬ keit/ vitesse / d'approche скорость приближения A 616 A 617 approximate formula Näherungsformel / formule / d'approximation формула приближения approximate integration Näherungsintegration / intégration / approximative приближенное интегриро¬ вание A 618 approximate sensitive de¬ ment Annäherungsfühler nt . palpeur m d'approximation аппроксимативный чув¬ ствительный элемент (датчик) A 619 approximate solution Annäherungslösung/, an¬ genäherte Lösung /, Näberungslösung / solution / approchée (ap¬ proximative) приближенное решение A 620 approximating straight-line Annäherungsgerade / droite / d'approximation аппроксимирующая пря¬ мая метод аппроксимации, приближенный способ A 621 approximation method, ap¬ proximative method Approximationsmethode /, Näherungsverfahren n méthode / approchée (d'approximation) A 622 approximation of exponen¬ tial functions Approximation / von Ex¬ ponentialfunktionen approximation/de fonc¬ tions exponentielles аппроксимация экспонен¬ циальных .функций A 623 approximation of time functions Approximation/von Zeit¬ funktionen . approximation / de fonc¬ tions temporelles аппроксимация функций времени
approximative 24 A 624 approximative determination of the overshooting approximative method angenäherte Bestimmung / der Überregelung s. approximation method détermination / approxima¬ tive du surréglage приблизительное опреде¬ ление перерегулирова¬ ния A 625 a priori probability Wahrscheinlichkeit / a priori probabilité / a priori априорная вероятность A 626 arbitrary constant beliebige (willkürliche) Kon¬ stante/ . constante / arbitraire (choisie arbitrairement) произвольная постоян¬ ная A 627 arbitrary function willkürliche (eigenmächtige) Funktion/ fonction / arbitraire произвольная (независи¬ мая) функция A 628 arbitrary function generator Funktionstestgenerator m générateur m de fonctions aléatoires генератор произвольной функции A 629 arbitrary phase-angle power relay Mischleistungsrelais n relais m de puissance d'angle de phase arbi¬ traire реле мощности с неза¬ висимым фазовым уг¬ лом A 630 arbitrary sequence willkürliche (beliebige) Folge / séquence / arbitraire произвольная (независи¬ мая) последователь¬ ность A 631 arc control Lichtbogenregelung / réglage m d'arc управление дугой, регу¬ лирование 'дуги A 632 arc discharge Lichtbogenentladung / décharge m en arc дуговой разряд A 633 arc-discharge thyratron Thyratron n mit Bogenent¬ ladung thyratron m à décharge par arc тиратрон с дуговым разрядом A 634 arc-drop loss LichtbogenverJust m pertes /р/ dans l'arc потери падения на дуге A 635 arc oscillation Lichtbogenschwingung / oscillation/d'arc колебание дуги A 636 arc-plasma machine Lichtbogenplasmamaschine / dispositif m de plasma à arc устройство образования плазмы в дуговом A 637 arc-plasma propulsion unit Lichtbogenpl asmatrieb- werk n mécanisme m de propulsion à plasma à l'arc spectre m d'arc разряде плазменная рабочая еди¬ ница A 638 arc spectrum Lichtbogenspektrum n, Flammenbogenspektrum ff дуговой спектр A 639 arc suppression Funkenlöschung /> Bogen¬ löschung / étouffement m d'arc гашение дуги A 640 arc transmitter Lichtbogensender m émetteur m à arc d'Elwell, émetteur m commandé par arc дуговой передатчик A 641 arc wall coalcutter (min¬ ing> Arcwallmaschine / (Berg¬ bau) haveuse / universelle (min¬ age> врубовая машина для ду¬ гового вруба (в узких забоях) (горное дело) A 642 area control Zonenregulierung / réglage m de zone районное регулирование, наземное управление самолетами на трассе A 643 area-control radar Bereichskontrollradargerät n radar m de contrôle de ré¬ gion [районная] радиолока¬ ционная станция для наземного управления самолетами на трассе A 644 area expansion ratio Düsenöffnungsverhältnis n rapport m géométrique de détente коэффициент расширении сопла A 645 area monitor Raumüberwachungsgerät n moniteur m spatial монитор для контроля пространства A 646 area of application Anwendungsgebiet n domaine m d’application область применения A 647 area of permissible errors zugelassener Fehlerbereich m plage /admissible d'erreurs область допустимых ошибок (отклонений) A 648 area weight controlling in¬ strument Flächengewichtsregel¬ gerät n appareil m régulateur du poids de superficie прибор для контроля удельной нагрузки A 649 A 650 A 651 argon laser Argonlaser m laser m à argon аргоновый лазер argument principle Prinzip n des Argumentes principe m d'argument принцип аргумента arithmetical element, arith¬ metic element arithmetisches Element n, rechnerischer Grundteil organe m de calcul, élé¬ ment m arithmétique арифметический элемент (блок) A 652 arithmetical operation arithmetische Operation /, Rechenoperation / opération / arithmétique арифметическая опера¬ ция A 653 arithmetical shift arithmetische Verschiebung /» Stellenverschiebung /, Stellenwertverschiebung / décalage m arithmétique (numérique) арифметический сдвиг A 654 arithmetic check arithmetische Prüfung / essai m arithmétique арифметический кон¬ троль A 655 arithmetic circuit arithmetischer Kreis mt Rechenkreis m circuit m arithmétique арифметическая схема, контур A 656 arithmetic element, arithmet¬ ical element arithmetisches Element n, - rechnerischer Grundteil élément m arithmétique, organe m de calcul арифметический элемент (блок) A 657 A 658 arithmetic unit Arithmetikeinheit / unité / arithmétique арифметическое звено armament infrared control system infrarotes Waffensteue¬ rungssystem n système m infrarouge de commande des armes инфракрасная система управления оружием A 659 armature voltage control Ankerspannungsregelung / réglage m de la tension d'induit управление изменением ' напряжения на якоре, регулирование напря¬ жения на якоре реле A 660 arresting device Arretiervorrichtung / dispositif m de blocage арретирующее устройство A 661 asdic Unterwasserortungsgerät n radar m ultra-sonore sous¬ marin ультразвуковой подвод¬ ный локатор
25 attenuating A 662 assembly line Montageband n chaîne/de montage линия сборки A 663 assembly-line control Steuerung / des Montage¬ bandes contrôle m de la chaîne d’assemblage, contrôle de la chaîne de montage управление линией сбор¬ ки A 664 assembly programme Montageprogramm n programme m d'assemblage собирающая программа A 665 associative programming assoziative Programmie¬ rung / programmation / par asso¬ ciation ассоциативное програм¬ мирование A 666 astable multivibrator astabiler Multivibrator m multivibrateur m astable неустойчивый мультиви¬ братор A 667 astatic controlled system astatische Regelstrecke/, Regelstrecke /ohne Aus¬ gleich système m réglé astatique астатическая система управления A 668 astatic controller, integral controller astatic device Integralregler m régulateur m astatique астатический регулятор A 669 A 670 astatisches Gerät n appareil m astatique астатический прибор astatic galvanometer astatisches (richtungsun- empfmdliches) Galvano¬ meter л galvanomètre m astatique астатический гальвано¬ метр A 671 astatic system astatisches (integral wirken¬ des) System n système m astatique (sans erreur de position) астатическая система A 672 astatism of n-th order astatisches Verhalten n der n-Ordnung astatisme m d’ordre «n» астатиэм n-го порядка A 673 astigmatism control Randschärfenregelung / contrôle m de netteté mar¬ ginale, réglage m d’astig¬ matisme регулирование (компен¬ сация) астигматизма A 674 asymmetrical conductivity richtungsabhängige Leit¬ fähigkeit/ • conductibilité / unidirec¬ tionnelle несимметричная прово¬ димость A 675 asymmetrical beterostatic circuit asymmetrisch-heterostati- sehe Schaltung /, un¬ gleichförmiger heterosta¬ tischer Stromkreis m montage m hétérostatique dissymétrique несимметричная гетеро¬ статическая цепь A 676 asymmetrical non-linearity unsymmetrische Nichtline¬ arität/ non-linéarité / asymétrique асимметричная нелиней¬ ность. . A 677 asymmetric modulation asymmetrische (unsymme¬ trische) Modulation / modulation / asymétrique асимметричная модуля¬ ция A 678 asymmetric non-linear unit asymmetrisches nichtline¬ ares Element » organe m non linéaire asy¬ métrique несимметричный нели¬ нейный элемент A 679 asymmetric side-band trans¬ mitter Sender m mit asymmetri¬ schen Seitenbändern émetteur m à bandes laté¬ rales asymétriques передатчик с несим¬ метричными боковы¬ ми полосами A 680 asymptotic behaviour asymptotisches Verhalten n comportement m asympto¬ tique асимптотическое пове¬ дение A 681 asymptotic flux asymptotischer Fluß m flux m asymptotique асимптотический поток A 682 asymptotic method asymptotische Methode/ méthode / asymptotique асимптотический метод A 683 asymptotic stability asymptotische Stabilität / stabilité / asymptotique асимптотическая устой¬ чивость A 684 asynchronous computer Asynchronrechner m, asyn¬ chrone Rechenanlage/ calculatrice / asynchrone асинхронная вычисли¬ тельная машина A 685 asynchronous quenching Asynchrondämpfung / amortissement m asyn¬ chrone асинхронное гашение A 686 asynchronous relay system asynchrones Relaissystem n système m de relais asyn¬ chrone асинхронная релейная система A 687 asynchronous sequential circuit asynchrone Folgeschaltung / circuit m séquentiel asyn¬ chrone . асинхронная следящая схема A 688 asynchronous servomotor asynchroner Stellmotor nt servomoteur m asynchrone асинхронный сервомотор A 689 atmospheric braking atmosphärisches Bremsen n freinage m atmosphérique атмосферное торможение A 690 atmospheric infrared at¬ tenuation atmosphärische Infrarot¬ strahlendämpfung / (Dämpfung/im Ultra¬ rotgebiet) affaiblissement m des ra¬ yons infrarouges dans l'at¬ mosphère, affaiblissement atmosphérique des ra¬ yons infrarouges затухание электромаг¬ нитной энергия ин¬ фракрасного диапазона в атмосфере A 691 atmospheric laser return atmosphärisches Laserecho n, atmosphärischer Laser¬ rückstrahl m écho m atmosphérique du laser отражение лазерного из¬ лучения от атмосферы A 692 atmospheric optical attenua¬ tion atmosphärische Dämpfung / von optischen Strahlen affaiblissement m des ondes optiques dans l’atmo¬ sphère затухание электромаг¬ нитной энергии опти¬ ческого диапазона в ат¬ мосфере A 693 atomic absorption coefficient atomarer Absorptionskoeffi¬ zient m coefficient m d'absorption atomique атомный коэффициент поглощения A 694 atomic absorption flame photometry Atomabsorptionsflammen¬ fotometrie/ photométrie / de flamme à absorption atomique пламенная фотометрия атомной абсорбции A 695 atomic absorption spectrom¬ eter Atomabsorptionsspektro¬ meter n spectromètre m à absorp¬ tion спектрометр атомной абсорбции A 696 atomic accelerator Atombeschleuniger m accélérateur m de parti¬ cules atomiques ускоритель атомов, атомный ускоритель A 697 atomic constant atomare Konstante/ constante / atomique атомная постоянная A 698 atomic energy level Atomenergieniveau n niveau m énergétique ato¬ mique (de l'atome) энергетический уровень атома, атомный энер¬ гетический уровень A 699 atomic frequency standard Atomfrequenznormal n étalon m atomique de fréquence атомный эталон частоты A 700 atomic stopping power atomares Bremsvermögen n section /efficace d'arrêt атомная тормозная спо¬ собность, сечение тор¬ можения A 701 attenuating medium Dämpfungsmedium л milieu m affaiblissant ослабляющая среда
attenuation 26 A 702 attenuation band Dämpfungsband n bande / d'affaiblissement, bande atténuée полоса задержания (за¬ граждения) A 703 attenuation by clouds Dämpfung /durch Wolken affaiblissement m par nu¬ ages затухание (ослабление) влиянием облаков A 704 attenuation by fog Dämpfung / durch Nebel affaiblissement m par* brouillard затухание (ослабление) влиянием тумана A 705 attenuation by rain Dämpfung / durch Regen affaiblissement m par pluie затухание (ослабление) влиянием дождя A 706 attenuation characteristic Dämpfungscharakteristik / caractéristique / d’affai¬ blissement характеристика затуха¬ ния A 707 attenuation compensator Dämpfungsentzerrer m, Dämpfungsausgleicher m compensateur m d'affai¬ blissement компенсатор (выравни¬ ватель) затухания A 708 attenuation constant Dämpfungskonstante / constante / d'affaiblisse¬ ment, constante d'atté¬ nuation постоянная затухания A 709 attenuation degree Dämpfungsgrad m degré m d’affaiblissement степень затухания A 710 attenuation factor, damp¬ ing coefficient Dämpfungsfaktor m, Ab¬ klingkonstante / facteur m d’affaiblissement, coefficient m d'amortisse¬ ment коэффициент затухания A 711 attenuation length Dämpfungslänge / longueur / d’affaiblisse¬ ment длина ослабления (зату¬ хания) A 712 attenuation measuring device Dämpfungsmesser m mesureur m d'affaiblisse¬ ment прибор для измерения затухания <волн> A 713 attenuation parameter, damping parameter Dämpfungsparameter nt paramètre m d'amortisse¬ ment, paramètre d'affai¬ blissement параметр затухания A 714 attenuation ratio Dämpfungsverhältnis n taux m d’affaiblissement декремент затухания A 715 A 716 attenuation regime Dämpfungsbetrieb m régime m d’affaiblissement режим затухания attenuation unit Dämpfungseinheit / élément m d’affaiblissement демпфер, гаситель <колебаний/> A 717 attenuator Dämpfungsnetzwerk n - affaiblisseur m регулятор усиления, ос¬ лабитель, аттенюатор A7i8 attitude control Fluglageregelung / commande / d’attitude управление ориентацией (положением) в про¬ странстве A 719 attitude jet Lageregeldüse / jet m de gouverne d'atti¬ tude сопло системы ориента¬ ции в пространстве A 720 audibility meter (tester) Hörbarkeitsmesser m mesureur m d'audibilité измеритель слышимости (внятности) A 721 audible alarm hörbarer Alram mt akusti¬ sche Warnung / alarme / audible звуковой тревожный сиг¬ нал, акустический сиг¬ нал тревоги A 722 audible indicator akustische Meldeeinrich¬ tung/ avertisseur m acoustique акустический указатель A 723 audio-frequency amplifier Niederfrequenzverstärker m, Tonfrequenzverstär¬ ker m amplificateur m basse fré¬ quence, amplificateur d'audiofréquences усилитель низкой (звуко¬ вой) частоты A 724 audio-frequency circuit Niederfrequenzkreis m circuit m basse fréquence цепь звуковой частоты A 725 audio-frequency generator Tonfrequenzoszillator m, Tongenerator m générateur m à basse fréquence генератор звуковой частоты A 726 audio-frequency multiplex Tonfrequenzmultiplex- système /П multiplex мультиплексная система A 727 system system n à audiofréquence в диапазоне звуковых частот audio signal Hörsignal n, Tonsignal n signal m audible (phonique) звуковой (акустический) сигнал A 728 audio trap Tonsperrkreis m circuit m de blocage sonore акустический затвор (заграждающий фильтр) A 729 aural detection Geböraufnahme /, akustische Beobachtung/ détection/par ouïe, détection acoustique обнаружение на слух детекции, акустическое детектирование A 730 aural radio range akustischer Leitstrahl¬ sender m, akustische Bake/ radiophare ft! acoustique акустический радиомаяк A 731 aural warning device akustische Warnvorrich¬ tung (Warnanlage) / dispositif m d’alarme sonore устройство звуковой сигнализации A 732 auto bias circuit Schaltung/für auto¬ circuit m de polarisation цепь автоматического A 733 A 734 matische Vorspannung automatique смешения auto-blowing selbsttätiges Blasen n autosoufflage m автоматическое дутье autocode Autokode m autocode m автокод, автоматический код автоколлиматор A 735 autocollimator Autokolümationsfernrohr n lunette / autocollimatrice A 736 autoconvective lapse rate autokonvektiver Temperaturgradient m gradient m de température par autoconvection градиент автокоивекции A 737 autocorrelation Autokorrelation / autocorrélation / автокорреляция A 738 autocorrelation function, self-correlation function Autokorrelationsfunktion /, selbsttätige Korrelations¬ funktion / fonction / d'autocorrélation автокорреляционная функция A 739 autocorrelator Autokorrelator m autocorrélateur m автокоррелятор A 740 autodyne frequency meter Autodynfrequenzmesser m, Schwingaudionfrequenz¬ messer m fréquencemètre m autodyne автодинный частотомер A 741 autodyne wavemeter Autodynwellenmesser m, ondemètre m autodyne автодинный волномер Schwingaudionwellen¬ messer m \
27 automatic A 742 autoelectronic emission tube Autoemissionsröhre / tube m à autoémission лампа с автоэлектронной эмиссией A 743 autoexcitation Selbsterregung/ autoexcitation / самовозбуждение A 744 auto-following laser radar Lasemachlaufradar n système m de poursuite à laser лазерный локатор авто¬ матического сопро¬ вождения (слежения) A 745 autographic recording apparatus Registriergerät я enregistreur m самопишущий прибор A 746 autoinductive coupling autoinduktive Kopplung / couplage m auto-inductif автотрансформаторная связь A 747 auto-ionization Selbstionisation / auto-ionisation / автоиовизация, само¬ ионизация A 748 auto-landing system automatisches Landungs¬ system n v système m d'atterrissage automatique система автоматической посадки A 749 automated sheet testing lor electrical industry automatisierte Elektro- blechprüfung / contrôle m automatisé de tôles pour l'industrie électrique автоматизированный контроль электро¬ технической листовой стали A 750 automatic address substitution selbsttätige Umspei¬ cherung/ substitution / automatique d'adresse автоматическая замена адресов A 751 automatic adjustment of exposure automatische Belichtungs¬ einstellung/ ajustement m automatique d’exposition автоматическая уста¬ новка экспозиции A 752 automatic aircraft control automatische Flugzeug¬ steuerung / pilotage m automatique автоматическое упра¬ вление самолетом A 753 automatic alarm automatische Stör¬ signalisation /, auto¬ matische Meldeanlage /, automatische Warn¬ anlage/ selbsttätiger Alarmsender m avertissement (avertisseur) m automatique автоматическая аварий¬ ная сигнализация A 754 automatic alarm transmitter émetteur m avertisseur automatique автоматический пере¬ датчик сигнала тревоги A 755 automatically balancing digital instrument automatisch abgleichendes Digitalmeßgerät n appareil m de mesure numérique à équilibrage automatique цифровой [измеритель¬ ный] прибор с авто¬ матическим уравнове¬ шиванием A 756 automatically controlled projector automatisch gesteuerter Projektor m projecteur m à commande automatique прожектор с автомати¬ ческим управлением, автоматически упра¬ вляемый прожектор A 757 automatically controlled sluice automatisch gesteuerte Schleuse / écluse /à commande auto¬ matique автоматическое упра¬ вление шлюзом A 758 automatically controlled surface milling machine automatisch gesteuerte Planfräsmaschine / machine /à fraiser plane à commande auto- macique, fraiseuse/ raboteuse à commande automatique продольно-фрезерный станок с автоматиче¬ ской регулировкой A 759 automatically operating selbsttätig arbeitend à fonctionnement auto¬ matique действующий авто¬ матически A 760 automatically operating gas analyser automatischer Gas¬ analysator m analyseur m de gaz à fonctionnement auto¬ matique автоматический газо¬ анализатор (анализа¬ тор газов) A 761 automatically operating painting plant automatisch arbeitende Lackieranlage / installation / de peinture automatique автоматическое лакиро¬ вочное устройство, устройство для авто¬ матической покраски A 762 automatically recording titration apparatus automatisch registrierendes Titriergerät n appareil m de titrage à en¬ registrement automatique титровальный прибор с автоматической за¬ писью A 763 automatically registering electronic photocamera automatisch registrierende elektronische Fotokame¬ ra/ appareil m photographique électronique avec en¬ registrement automatique электронная фотокамера с автоматической ре¬ гистрацией A 764 autom atic alternating-cur¬ rent bridge automatische Wechselstrom¬ brücke/ pont m automatique à courant alternatif автоматический мост пе¬ ременного тока A 765 automatic alternating-cur¬ rent compensator selbsttätiger Wechselstrom¬ kompensator m compensateur m automa¬ tique à courant alternatif автоматический компен¬ сатор переменного тока автоматическое регули¬ рование амплитуды A 766 automatic amplitude control automatische Amplituden- Steuerung/ commande / automatique d'amplitude A 767 automatic aperture dia¬ phragm . selbsttätige Aperturblende / diaphragme m à ouverture automatique автоматическая апертур¬ ная диафрагма A 768 automatic approaching maneuvre automatisches Annäherusgs- manöver n manœuvre / d'approche automatique автоматический режим подхода <к азродрому> A 769 automatic assembly automatische Montage/ assemblage m automatique автоматический монтаж, автоматическая сборка A 770 automatic balancing, automatic compensation automatischer Abgleich m balancement m automatique автоматическое уравно¬ вешивание A 771 automatic balancing electric measuring instrument selbstabgleichendes elektri¬ sches Meßgerät n appareil m de mesure élec¬ trique à équilibrage auto¬ matique электрический измери¬ тельный прибор с ав¬ ’ томатяческим уравно¬ вешиванием A 772 automatic balancing machine selbsttätige Auswucht- maschme / dispositif m de balance automatique устройство автоматичес¬ кой балансировки A 773 automatic belt transport selbsttätige Bandförderung / transport m automatique à bande автоматический ленточ¬ ный транспорт A 774 automatic blocking (block¬ system) automatische Blockierung (Sperrung)/ blocage m automatique автоматическая блоки¬ ровка, автоблокировка
automatic 28 A 775 automatic boiler control automatische Boilerrege¬ lung/ régulation / automatique pour chaudière автоматическое управле¬ ние котлом A 776 automatic breaker selbsttätiger Unterbrecher m disjoncteur m automatique, interrupteur m autoraa- tique автоматический выклю¬ чатель (прерыватель) A 777 automatic calibration automatische Eichung/ étalonnage m automatique автоматическая кали¬ бровка A 778 automatic carbon dosing analyzer automatischer Kohlenstoff¬ dosierungsanalysator m analyseur m automatique de dosage du carbone автоматический анализа¬ тор доз углерода A 779 automatic celestial naviga¬ tion automatische astronomische Navigation/ navigation f astronomique automatique автоматическая астрона¬ вигация A 780 automatic centering, self-centering Selbstzentrierung/, auto¬ matische Zentrierung / centrage m automatique самоцентрирование A 78» automatic check, automatic testing automatische Kontrolle/ contrôle m automatique автоматический контроль A 782 automatic checking actuat¬ ing unit Selbstüberwachungssteil¬ glied n, Stellglied n für automatische Kontrolle dispositif m commandé de contrôle automatique исполнительное устрой¬ ство автоматического контроля A 783 automatic check sorter automatischer Schecksor¬ tierapparat m trieuse / automatique de chèques машина для автомати¬ ческой сортировки че¬ ков система автоматического контроля A 784 automatic check system automatisches Kontroll- system n système m de contrôle automatique A 785 automatic chemical analyzer automatischer chemischer Analysator m analyseur m automatique chimique автоматический химичес¬ кий анализатор A 786 automatic chromatography automatische Chromato- grafie/ chromatographie / automa¬ tique автоматическая хромато¬ графия A 787 automatic chromatometric method automatische FarbenmeO- methode/ méthode / pour la mesure automatique des couleurs автоматический хромато¬ метрический метод A 788 automatic circuit breaker Selbstausschalter Lei¬ stungsselbstschalter m, Selbstschalter m interrupteur m à ouverture automatique, disjoncteur m автоматический выклю¬ чатель [мощности], ав¬ томатический силовой выключатель A 789 automatic classification selbsttätige Klassifizierung /, automatische Klassie¬ rung/ classement m automatique автоматическая сорти¬ ровка A 790 automatic closed-loop con¬ trol system, automatic monitored control system selbsttätiges Regelsystem n système m de réglage auto¬ matique, système asservi de commande замкнутая система авто¬ матического управле¬ ния (регулирования), система автоматичес¬ кого регулирования с обратной связью A 791 automatic closed-loop servo* system automatische Servoanlage / mit geschlossener Schleife système m de réglage auto¬ matique à boucle fermée автоматическая замкну¬ тая серво-система A 792 automatic coding automatic compensation selbsttätige Kodierung /» automatische Verschlüs¬ selung / s. automatic balancing codage m automatique автоматическое кодиро¬ вание A 793 automatic compensator automatischer Kompensa¬ tor m compensateur m automa¬ tique автоматический компен¬ сатор • A 794 automatic concrete throw¬ ing device automatische Betonschleu¬ dervorrichtung / dispositif m automatique pour le jet de béton автоматический мета¬ тель бетона A 795 automatic continuous- process control automatische Regelung / von stetigen Prozessen réglage / automatique de procédés continus автоматическое регу¬ лирование непрерыв¬ ных процессов A 796 automatic control circuit automatische Steuer- und Regelungsschaltung / circuit m de réglage auto¬ matique автоматическая цепь регулирования A 797 automatic control device automatische Regel¬ einrichtung /, selbsttätige Steuerungseinrichtung / équipement m de commande automatique, dispositif m de contrôle auto¬ matique technique/de régulation automatique автоматическое устрой¬ ство управления A 798 automatic control engineering automatische Regelungs¬ technik / техника автоматического регулирования (упра¬ вления) механизм для авто¬ матического упра¬ вления A 799 automatic control gear automatische Regelungs¬ Vorrichtung / équipement m de réglage automatique A 800 automatic controlled artificial limbs automatisch gesteuerte künstliche Glieder npl membres mpl artificiels à commande automatique автоматически упра¬ вляемые искусствен¬ ные органы A 801 automatic controller automatischer (selbst¬ tätiger) Regler m régulateur m automatique автоматический регуля¬ тор, авторегулятор A 802 automatic control loop automatischer Regelkreis m boucle /à réglage automatique контур автоматического управления A 803 automatic control of band thickness selbsttätige Regelung/der Banddicke réglage m automatique de l*épaisseur de la bande автоматическое регу¬ лирование ТОЛЩИНЫ ленты A 804 automatic control of billet cross section selbsttätige Zaggel¬ querschnittsregelung / réglage m automatique de la section du laminé автоматическое регу¬ лирование попереч¬ ного сечения заго¬ товки A 805 automatic control of exposure time automatische Belichtungs¬ zeitregelung / régulation / automatique du temps de pose автоматическое регу¬ лирование времени экспозиции A 806 automatic control system selbsttätiges Regelungs¬ system n système m derégfage automatique система автоматического регулирования
29 automatic А 806а automatic control system for electric drive А 807 automatic control systems stability А 808 automatic control theory А 809 automatic control valve А 810 automatic conveying А 811 automatic copying lathe А 812 automatic core-moulding machine А 813 automatic coupling А 814 automatic cut-out А 815 automatic cycle А 816 automatic data input А 817 automatic data processing А 818 automatic deicing computer for jet planes А 819 automatic demagnetization device А 820 automatic depth of focus indicator А 821 automatic dew point measurement А 822 А 823 automatic diaphragm setting automatic diaprojector А 824 automatic dimension check А 825 automatic direction finder А 826 automatic discharge А 827 automatic discriminator switching А 828 automatic dressing of weaving warp А 829 А 830 automatic drive automatic drop forging А 831 automatic drum filter <for river water purification) А 832 automatic egg sorting and packing machine А 833 automatic ejection А 834 automatic electric conti¬ nuous-heating furnace А 835 automatic exposure meter А 836 automatic fault signalling А 837 automatic feed selbsttätige Elektro¬ antriebssteuerung / Stabilität / automatischer Regelkreise Regelungstheorie / selbsttätiges Steuerventil n, automatisches Regel¬ ventil n selbsttätige Förderung / automatische Kopier¬ drehmaschine/ automatische Kernform¬ maschine / automatische Kupplung/ Selbstunterbrecher m, Sicherungsautomat m automatischer Kreislauf (Zyklus) m automatische Daten¬ eingabe/ automatische Daten¬ verarbeitung/ automatischer Enteisungs¬ rechner m für Düsen¬ flugzeuge Entmagnetisierautomat m automatischer Tiefen¬ schärfeanzeiger m automatische Taupunkt¬ messung/ automatische Blenden¬ einstellung/ automatischer Dia- projektor m automatische Ma߬ kontrolle / automatischer Richtungs¬ anzeiger m, auto¬ matisches Peilgerät n automatische Entladung/ automatische Frequenz¬ detektorschaltung / automatisches Schlichten л der Webkette automatischer Antrieb m automatische Gesenk¬ schmiede / automatisches Trommel¬ filter n <zur Flußwasser¬ reinigung) automatische Eiersortier- und Verpackungs¬ anlage/ automatische Ausrückung /, automatisches Aus¬ werfen n automatischer Elektro- durchlaufofen m automatischer Belichtungs¬ zeitmesser m selbsttätige Signalisierung/ von Störungen automatische Speisung/ automatischerVorschubm commande / automatique de moteur électrique . stabilité / des circuits de commande théorie / de régulation (commande) automatique vanne / de réglage auto¬ matique transfert m automatique machine / à reproduire automatique machine /automatique à mouler les noyaux * accouplement m auto¬ matique interrupteur m automatique cycle m automatique alimentation / automatique en données, introduction /automatique de données traitement m automatique des données calculateur m à déglacer automatique pour avions à réaction dispositif m de désaiman¬ tation automatique - indicateur m automatique de la profondeur de netteté mesure/automatique du point de rosée mise/au point auto¬ matique du diaphragme diaprojecteur m auto¬ matique contrôle m automatique de dimensions goniomètre m automatique vidange/(déchargement m, défournement m) auto¬ matique commutation / automatique de discriminateur apprêtage (parage, encol¬ lage) m automatique de la chaîne de tissage commande / automatique matriçage m automatique filtre m automatique à tambour <pour puri¬ fication de l’eau de rivière) trieuse/et emballeur m automatiques des œufs éjection / automatique four m de passage électrique automatique compte-pose m auto¬ matique signalisation / automatique des pannes alimentation (avance) / automatique автоматическое упра¬ вление электро¬ приводом устойчивость систем автоматического регу¬ лирования (управле¬ ния) теория автоматического регулирования клапан с автоматическим управлением автоматическая транс¬ портировка автоматический копиро¬ вальный токарный станок автоматическая машина для прессования (формовки) сердеч¬ ников автоматическая сцепка автоматический выклю¬ чатель, автоматиче¬ ский предохранитель автоматический цикл автоматический вход данных автоматическая об¬ работка данных сйетчик для автомати¬ ческого противообле- денення реактивных самолетов автоматическое раз¬ магничивающее устройство автоматический ука¬ затель (индикатор)- глубины резкости автоматическое измере¬ ние точки росы автоматическая уста¬ новка диафрагмы автоматический диа¬ проектор (проектор для диапозитивов) автоматический контроль размеров автоматический [радио-] пеленгатор автоматическая выдача, автоматический вы¬ пуск, автоматическая разгрузка автоматическая комму¬ тация частотного детектора автоматическая шлих¬ товка ткацкой основы автоматический привод автоматическая горячая штамповка, авто¬ матическая ковка [в штампе] автоматический цилин¬ дрический фильтр <для очистки речной воды) автомат для сортировки и упаковки яиц автоматический выброс автоматическая электри¬ ческая печь <с плав¬ ным нагревом) автоматическая экспо¬ зиция (выдержка времени) автоматическая сигнали¬ зация неисправностей автоматическое питание, автоматическая подача
automatic 30 A 838 automatic feeding of calves automatische Kälber¬ fütterung/ ensembles mpl automatiques pour alimentation des veaux автоматическое кор¬ мление телят A 839 automatic film threading automatisches Filmein¬ legen и, automatische Filmeinfädelung / mise/en place auto¬ matique du film автоматическое продер¬ гивание фильма, автоматическое про¬ дергивание (пере¬ движение) пленки A 840 automatic flash shot - automatische Blitz¬ aufnahme/ prise /de vue flash en automatique съемка при помоши автоматической фото¬ вспышки A 841 automatic flight control, mechanical pilot automatische Flug- 'Steuerung/ commande/de vol auto¬ matique автоматическое упра¬ вление полетом, авто¬ пилот A 842 automatic flight-path control automatische Flugzeug¬ steuerung/ commande / automatique sur ligne de vol автоматическое управле¬ ние траекторией поле¬ A 843 automatic flow control automatische Durchflußre¬ gelung/ réglage m automatique du débit автоматическое регули¬ рование расхода A 844 automatic focussing action automatische Fokussierung / focalisation / automatique автоматическое фокуси¬ рование A 845 automatic force-path meas¬ uring instrument automatisches Kraft-Weg¬ Meßgerät n mesureur m automatique force-parcours автоматический построи¬ тель кривой сила-путь A 846 automatic forging roller automatische Schmiede¬ walze / cylindre m forgeur automa¬ tique автоматические ковочные валки A 847 automatic -frequency control, AFC automatische Frequenzre¬ gelung/ * commande / automatique de fréquence автоматическое регули¬ рование частоты A 848 automatic gain control automatische Verstärkungs¬ regelung / commande/ automa¬ tique de gain автоматическая регули¬ ровка усиления A 849 automatic gain controller, automatic volume con¬ troller automatischer Verstär¬ kungsregler (Lautstärke¬ regler, Volumregler) m régulateur m automatique de gain автоматический регуля¬ тор усиления A 850 automatic gas analysis automatische Gasanalyse / analyse /automatique de gaz автоматический анализ газов A 851 automatic gas refrigerating machine selbsttätige Gaskältemaschi¬ ne/, Gaskälteautomat m machine / frigorifique auto¬ matique à gaz машина для автомати¬ ческого охлаждения A 852 automatic generator Generator m mit selbsttäti¬ ger Steuerung générateur m à commande automatique генератор с автомати¬ ческим управлением A 853 automatic grading automatische Sortierung/ triage m automatique автоматическая сорти¬ A 854 automatic gyropilot Flugzeugselbststeuergerät n gyropilote m automatique ровка автоматический гиропи¬ лот (гироскопический автопилот) A 855 automatic heating regulator automatischer Heizungs¬ regler m régulateur m automatique de chauffage автоматический регуля¬ тор отопления A 856 automatic heat treatment of steel automatische Wärmebe¬ handlung /von Stahl traitement m thermique automatique d'acier автоматическая терми¬ ческая (горячая) обра¬ ботка стали A 857 automatic high efficiency separator automatischer Hochlci- stungsabscheider m séparateur m automatique de haute capacité автоматический высоко¬ производительный се¬ паратор A 858 automatic bobbing machine automatische Wälzfräs¬ maschine / machine/automatique à fraiser par développante автоматический зубо¬ фрезерный станок A 859 automatic idling control automatische Stillstands¬ Überwachung / surveillance / automatique de la suspension автоматический контроль холостого хода A 860 automatic indication automatische Anzeige / indication/ automatique автоматическая индика¬ A 861 automatic indicator automatischer Anzeiger m indicateur m automatique ция автоматический индика¬ тор автоматическая обработ¬ ка информации A 862 automatic information proc¬ essing automatische Informations¬ verarbeitung/ traitement m automatique de l'information A 863 automatic inspection automatische Kontrolle / examen m automatique автоматический контроль A 864 automatic interlocking automatische Verriegelung /, selbsttätige Sperrung / blocage m automatique автоматическая блоки¬ ровка A 865 automatic interplanetary station automatische interplaneta¬ rische Station / station / interplanétaire automatique автоматическая межпла¬ нетная станция A.866 automatic landing equip¬ ment automatische Landeein¬ richtung / dispositif m d'atterrissage automatique оборудование для авто¬ матической посадки A 867 automatic lens centering machine automatische Linsenzen¬ triermaschine / dispositif m à centrer les lentilles машина для автомати¬ ческого центрирования линз A 868 automatic level controller automatischer Flüssigkeits¬ standregler m régulateur m automatique de niveau автоматический регуля¬ тор уровня жидкости A 869 automatic line counter automatischer Zeilenzähler m compteur m automatique de lignes автоматический счетчик строк A 870 automatic load limitation automatische Lastbe¬ grenzung / limitation / automatique de charge автоматическое ограни¬ чение нагрузки A 871 automatic lockout automatische Sperre / blocage m automatique автоматическое блоки¬ рование A 872 automatic locomotive con¬ trol automatische Loksteuerung / commande / automatique de locomotives автоматическое управле¬ ние локомотивами A 873 automatic logging automatische Meßwerter¬ fassung/ enregistrement m automa¬ tique des résultats автоматическая регистра¬ ция результатов
31 automatic A 874 automatic lot-packing automatische Sammelver- packung/ empaquetage m global automatique автоматическое устрой¬ ство для массовой упа¬ ковки A 875 automatic machiae tool control automatische Werkzeug¬ maschinensteuerung / commande / automatique des machines-outils . автоматическое управле¬ ние станками A 876 automatic maintaining of the heart rhythm selbsttätige Unterhaltung/ des Herzrhythmus entretien m automatique du rythme du cœur автоматическое поддер¬ живание сердечного ритма A 877 automatic mean value determination automatische Mittelwert¬ bildung / formation/automatique de valeur moyenne автоматическое опреде¬ ление средней величи- A 878 automatic measuring point selector switch automatischer Meßstellen¬ schalter m commutateur m automa¬ tique des points de repère автоматический измери¬ тельный селекторный точечный коммутатор A 879 automatic measuring station automatische Meßstation / station/de mesure auto¬ matique автоматическая измери¬ тельная станция A 880 automatic milking machin¬ ery automatische Melkmaschine / trayeuse/(dispositif m à traire) automatique автоматический доиль¬ ный аппарат A 881 automatic mill feeding <in cement production> automatische Mühlenbe¬ schickung /<in der Ze¬ mentproduktion> chargement m automatique des moulins <dans la fa¬ brication du ciment> автоматическая загрузка мельниц <в производ¬ стве цемента) A 882 automatic mineral-analysis method Methode / der automati¬ schen Mineralanalyse méthode/d’analyse auto¬ matique des minéraux метод автоматического анализа минералов A 883 automatic mixing plant with proportionate dosing control automatische Mischanlage / mit Mengenverhältnis¬ regelung mélangeur m automatique avec réglage du rapport des quantités автоматическая установ¬ ка для смешивания с регулированием дози¬ ровки смешиваемых веществ A 884 automatic molding and cast¬ ing installation automatic monitored control system * automatische Form- und Gießanlage / s. automatic closed-loop control system installation/de moulage et de fonderie automatique автоматическое формо¬ вочное и литейное устройство A 885 automatic monitoring automatische Über¬ wachungsanlage / automatische Navigations¬ anlage / surveillance / automatique автоматический контроль A 886 automatic navigational in¬ stallation installation / de navigation automatique автоматическое навига¬ ционное устройство A 887 automatic network voltage regulator automatischer Netzspan¬ nungsregier m régulateur m automatique de tension de réseau автоматический регуля¬ тор напряжения сети A 888 automatic noise gate automatische Störsperre / élimineur m automatique du bruit автоматический шумо¬ заграждающий фильтр A 889 automatic numbering of oscillograms automatische Numerierung / der Oszillogramme numérotage m automatique d’oscillogrammes автоматическая нумера¬ ция осциллограмм A 890 automatic oil-fired core backing tower automatischer ölbeheizter Kerntrockenturm m séchoir m automatique de noyaux à combustible liquide сушилка для шишек с ав¬ томатическим отопле¬ нием жидким топли¬ A 891 automatic oil-fired steam generator automatischer ölgefeuerter Dampfgenerator m générateur m à vapeur automatique pour chauffage à combustible вом автоматический паровой котел на жидком топливе A 892 automatic oil furnace with optic flame controller Ölfeuerungsautomat m mit optischem Flammen¬ wächter foyer-automate m à brûler l’huile à garde-flamme optique f автоматическая нефт¬ яная печь с опти¬ ческим контролем пламени A 893 automatic operation automatischer Arbeits¬ ablauf m fonctionnement m auto¬ matique автоматическое функ¬ ционирование A 894 automatic optimization system System n automatischer Optimierung système m automatique d'optimalisation система автоматической оптимизации A 895 automatic optimizer selbsttätiger Optimisator m optimiliseur m auto¬ matique автоматический опти- мализатор A 896 automatic packaging automatische Verpackung / emballage m automatique автоматическая упа¬ ковка A 897 automatic packing machine selbsttätige Packmaschine (Verpackungsmaschine) / machine / d'emballage automatique автоматическая упако¬ вочная машина A 898 automatic paint spraying automatische Spritz- ' lackierung / peinture/automatique au pistolet-pulvérisateur распылитель для авто¬ матической окраски A 899 automatic paletizing machine • automatische Palettier- maschine / machine/de pelotage automatique машина для автомати¬ ческой палетизации A 900 automatic parcel conveyor automatische Paketförder¬ anlage / installation / automatique d'acheminement de colis автоматический кон¬ вейер для посылок (пакетов, тюков) A 901 automatic parking system automatisches Parksystem n système m automatique de parking автоматическая система паркования A 902 automatic phase adjustment automatische Phasen¬ einstellung/ réglage m automatique de phase автоматическая настройка фазы A 903 automatic phase com¬ parison circuit automatischer Phasen¬ vergleichskreis m circuit m à comparaison automatique de phase схема для автоматиче¬ ского сравнения фаз A 904 automatic phase control automatische Phasen¬ regelung / mise/en phase auto¬ matique автоматическое регу¬ лирование фазы A 905 automatic pH-control selbsttätige pH-Regelung / commande / (réglage m) automatique du pH автоматический рН-кон- троль, автоматическое регулирование pH A 906 automatic photographing mechanism Fotografierautomatik / dispositif m automatique de photographie устройство для авто¬ матического фото¬ графирования A 907 automatic pilot Selbststeuergerät n pilote m automatique автопилот A 908 automatic plant automatische Anlage / usine / automatique автоматическая установка A 909 automatic pneumatic-piston drive automatischer Druckluft¬ Kolbenantrieb m commande / automatique pneumatique à piston автоматический порш¬ невой пневматический привод
automatic 32 A 910 automatic power plant control automatische Kraftwerk¬ steuerung / commande / automatique d’une centrale électrique автоматическое упра¬ вление электро¬ станции A 911 automatic precision calorimeter automatisches Präzisions¬ kalorimeter n Calorimètre m automatique de précision автоматический преци¬ зионный калориметр A 912 automatic prepayment counter ' automatischer Münzen¬ einwerfzähler m compteur m automatique à paiement préalable монетный счетчик- автомат A 913 automatic process control {open loop) automatische Proze߬ steuerung / commande / automatique d*un processus автоматическое упра¬ вление процессом {в разомкнутой системе) A 914 automatic process correlator selbsttätiger Betriebs¬ korrelator m • corrélateur m automatique d’exploitation автоматический произ¬ водственный кор¬ релятор A 915 automatic process cycle controller automatische Verfahrens¬ kreislauf-Regel¬ vorrichtung / dispositif m de commande automatique du cycle de travail автоматический регул¬ ятор рабочего цикла A 916 automatic programme control automatische Programm¬ regelung/ réglage m automatique suivant un programme автоматическое про¬ граммное управление A 917 automatic programming, self-programming automatische Program¬ mierung/, Selbst¬ programmierung / programmation / auto¬ matique автоматическое программирование, автопрограммиро¬ вание A 918 automatic proportioning automatische Dosierung / dosage m automatique автоматическое дозирование A 919 automatic protection automatische Schutz¬ einrichtung / protection / automatique автоматическая защита A 920 . automatic pulverizing and drying plant {in cement production) automatische Mahl- und Trocknungsanlage / {in der Zementproduktion) dispositif m de moulure et de séchage automatique {dans la fabrication du ciment) установка для авто¬ матического размель¬ чения и сушки {в про¬ изводстве цемента) A 921 automatic puncher automatischer Locher m perforatrice / automatique автоматический перфоратор A 922 automatic radar tracking automatisches Radar¬ verfolgen n poursuite / automatique par radar автоматическое радиолокационное A 923 automatic railway traffic automatischer Zug- ' verkehrm fonctionnement m ferro¬ viaire automatique сопровождение автоматическое железнодорожное движение A 924 A 925 automatic reading selbsttätiges Lesen n lecture / automatique автоматическое чтение . automatic reclosing selbsttätige Wieder¬ einschaltung / réenclenchement m (refer¬ meture/) automatique автоматическое повтор¬ ное включение A 926 automatic reclostng circuit« breaker Schalter m mit selbsttätiger Wiedereinschaltung disjoncteur m à refermeture automatique выключатель с авто¬ матическим повтор¬ ным включением A 927 automatic recorder, recording meter - Registrierzählinstrument n, Registriermeßgerät л, selbstschreibendes Instrument n compteur m enregistreur, instrument m de mesure enregistreur самопишущий прибор, рекордер A 928 automatic recording microbalance selbsttätig schreibende Mikrowaage / microbalance / enregis¬ treuse automatique автоматические само¬ пишущие микровесы A 929 automatic recording vibration analyzer automatischer schreibender Schwingungsanalysator m analyseur m d’oscillations à enregistrement automatique автоматический регистрирующий виброа вализатор A 930 automatic record of wagon circulation selbsttätige Aufzeichnung/ des Waggonumlaufes enregistrement m auto¬ matique de la circulation des wagons автоматическая запись циркуляции вагонов A 931 automatic reduction crushing {in cement production) automatische Gesteins¬ zerkleinerung/ {in der Zementproduktion) broyage m des roches automatique {dans la fabrication du ciment) автоматическая камне¬ дробилка {в произ¬ водстве цемента) A 932 automatic release, automatic tripping Selbstauslösung / déclenchement m (dis¬ jonction/) automatique автоматическое разъединение (расце¬ пление) A 933 automatic remote control automatische Fern; Steuerung / ’ télécommande / auto¬ matique автоматическое теле¬ управление (дистан¬ ционное управление) A 934 automatic reserve equipment switching automatische Einschaltung /.der Reserveeinrichtung enclenchement m auto¬ matique d’installation de réserve автоматическое включе¬ ние резервного обору¬ дования (устройства) A 935 automatic reset automatischer Rückgang m, automatische Rück¬ führung/ retour m automatique самовозврат» автомати* ческий возврат, изодромная обратная связь A 936 automatic rotary line automatische Rotations- linie/ chaîne/automatique de rotation автоматическая вращающаяся линия A 937 automatic safety installation for atomic power plants automatische Sicherheits- anlage/für Atomkraft¬ werke . installation / de sûreté automatique pour usines d’énergie atomique автоматическое безо¬ пасное оборудование для атомных силовых установок (электро¬ станций) A 938 automatic sample changer automatischer Proben¬ ' Wechsler m changeur m automatique des échantillons устройство для авто¬ матической смены .образцов A 939 automatic scales automatische Waage / balance (bascule)/ automatique автоматические весы A 940 automatic screw-head slotting cutter automatischer Schrauben¬ kopfschlitzfräser m fraise /automatique pour entailler les têtes de vis, fraise automatique à rainer les têtes de vis автоматическая шлице¬ вая фреза для головок винтов A 941 automatic search . selbsttätiges Suchen n recherche/automatique • автоматический поиск
33 automatic A 942 automatic search circuit automatischer Suchkreis m circuit m de recherche auto¬ matique схема автоматического поиска A 943 automatic sensitivity control automatische Empfindlich¬ keitsregelung / réglage m automatique de . sensibilité ■ . автоматическая регули¬ ровка чувствительно- A 944 automatic separation proce¬ dure <in ion exchange column) automatischer Trennprozeß m <nach Ionenaustausch¬ prinzip) procédé m de séparation automatique <dans les colonnes d’échangeurs d’ions) автоматический процесс сепарирования <в ио¬ нообменной колонке) A 945 automatic sequence control Folgesteuerung /, bedingte Steuerung/ automatisme/de séquence автоматическое управле¬ ние последовательно¬ стью операции, авто¬ матический последова¬ тельный контроль, ав¬ томатический контроль последовательности A 946 automatic sequence manu¬ facture automatische Serienferti¬ gung/ fabrication /en série auto¬ matisée автоматизированное се¬ рийное производство A 947 automatic servo-device selbsttätige Servovorrich- tung (Hilfsvorrichtung)/ dispositif m d’asservisse¬ ment автоматическое серво¬ устройство A 948 automatic shielded arc¬ welding stage revolver automatisches Schutzgas¬ Bogenschweißkarussell n soudeuse/révolver auto¬ matique pour soudage à arc sous atmosphère pro¬ tectrice автоматический револь¬ верный станок для сварки в атмосфере за¬ щитных газов A 949 automatic slit control <photometric measure¬ ment) selbsttätige Spaltregelung / <bei fotometrischer Mes¬ sung) réglage m automatique de la fente <en mesure photométrique) автоматическое регули¬ рование щели <при фо¬ тометрическом изме¬ рении) A 950 automatic space laboratory automatisches Weltraum¬ laboratorium n laboratoire m interplané¬ taire automatique автоматическая косми¬ ческая (межпланетная) лаборатория A 951 automatic space navigation automatische Weltraum¬ navigation/ navigation / interplanétaire automatique космическая (межпланет¬ ная) автоматическая навигация A 952 automatic spectrophotom¬ eter automatisches Spektralfoto¬ meter n spectrophotomètre m auto¬ matique . автоматический спектро¬ фотометр A 953 automatic speed limiting brake automatische Geschwindig¬ keitsbremse /, Bremse / für automatische Ge¬ schwindigkeitsbegrenzung frein m automatique limi- teur de vitesse автоматический ограни- читедь скорости A 954 automatic stabilization automatische Stabilisierung / stabilisation /automatique автоматическая стабили¬ зация A 955 automatic stabilization system System n mit selbsttätiger Stabilisierung système m de stabilisation automatique система автоматической стабилизации A 956 automatic stable flotation plant automatische Stall¬ schwemmanlage / installation / d’abattement d’étable automatique установка для автомати¬ ческой флотация кон¬ юшни A 957 automatic start, automatic start-up automatisches Anlassen nt SeJbstanlassung / démarrage m automatique, automarche/ автоматический запуск, авто пуск A 958 automatic starting of the stop automatische Einschaltung / des Anschlagantriebes départ m automatique de la butée автоматическое вклю¬ чение приспособления для остановки A 959 automatic start-marking device automatic start-up automatische Startmarkie¬ rungsvorrichtung / s. automatic start appareil m marqueur de départ automatique автоматическая установ¬ ка маркировки запуска A 960 automatic start-up of feed pumps selbsttätiges Anlassen n von Speisepumpen démarrage m automatique des pompes d’alimenta¬ tion автоматический пуск (вход) питательных насосов tfc96l automatic-stop down of feed pumps selbsttätiges Abstellen n von Speisepumpen arrêt m automatique des pompes d'alimentation автоматическая останов¬ ка питательных насо- A 962 automatic stopping automatische Stillsetzung/ arrêt m automatique автоматическая оста¬ новка A 963 automatic strip levelling instrument automatischer Bandstreifen¬ nivellierer m niveleur m automatique à bande автоматический нивелир полос, автомат для выравнивания полос (ленты) A 964 automatic supervision room automatischer Über¬ wachungsraum m poste m de surveillance automatique пункт автоматического контроля A 965 automatic supervisor automatischer Dispatcher (Kontrolleur) m contrôleur m automa¬ tique автоматический контро¬ лер (дежурный) A 866 automatic switching automatische Schaltung/, Selbstschaltung / commutation / automatique автоматическое выклю¬ чение (включение, переключение) A 967 automatic synthesis automatische Synthese/ synthèse / automatique автоматический синтез A 968 automatic tare unit automatische Tariereinheit/ bloc m de tarage auto¬ matique блок автоматического тарирования A 969 automatic target recognition automatische Zielerken¬ nung/ discrimination / automa¬ tique du but автоматическое распо¬ знавание A 970 automatic telephone bill automatische Fernsprech¬ rechnung / compte m automatique de téléphone . автоматический телефон¬ ный счет A 971/2 automatic television transmission automatic testing automatische Fernsehüber¬ tragung / s. automatic check transmission. / automatique de télévision автоматическая передача телевизионного изо¬ бражения * A 973 automatic thermal power plant selbsttätiges Wärmekraft¬ werk n usine/d’électricité ther¬ mique automatique автоматическая тепловая электростанция A 974 automatic thermic alarm system selbsttätiges thermisches Brandmeldesystem n système m thermique de détection automatique d’incendie автоматическая тепловая система тревожной сигнализации A 975 automatic ticket checking automatische Fahrkarten¬ kontrolle / contrôle m automatique des billets автоматический контроль билетов 3 Sÿkora
automatic 34 A 976 automatic time switch automatische Schaltuhr/ minuterie / automatique автоматический выклю¬ чатель с часовым . механизмом A 977 automatic titrating apparatus, automatic titrator automatischer Titrator m, automatisches Titrier¬ gerät л, Titrierautomat m appareil m automatique de titration автоматический титратор (титрирующий прибор) A 978 automatic tracking selbsttätige Nachführung / poursuite/(repérage m, guidage m) automatique автоматическое сопро¬ вождение A 979 automatic tracking laser radar Lasernachlaufradar n radar m de poursuite à laser лазерный локатор автоматическог о сопровождения A 980 automatic tracking lidar Lidar m mit automatischem Nachlauf lidar m de poursuite automatique лазерный локатор с автоматическим сопровождением A 981 automatic trimming ot transmitters automatic tripping Selbstabgleich m von Sendern s. automatic release accord m automatique d’émetteurs radio автоматическая под¬ стройка преобразо¬ вателей ({радио-] передатчиков) A 982 automatic tuniog control automatische Scharf¬ abstimmung/ accord m automatique автоматическая точная настройка A 983 automatic ultrasonic testing device automatisches Ultraschall¬ prüfgerät n appareil m automatique de contrôle à ultrason автоматическое ультра¬ звуковое устройство для испытания, авто¬ магический ультра¬ звуковой дефектоскоп A 984 automatic viscosity controller automatischer Viskositäts¬ regler m régulateur m automatique de viscosité автоматический регулятор вязкости A 985 automatic voltage regulation automatic volume controller automatische Spannungs¬ regelung / s. automatic gain controller réglage m automatique de tension автоматическое регу¬ лирование напря¬ жения A 986 automatic waste-gas purifying plant automatische Abgas¬ reinigung / purification /des gaz auto¬ matique устройство для авто¬ матической очистки отходящих газов A 987 automatic weighing automatisches Wiegen n, selbsttätiges Wiegen (Abwiegen n) pesage nt automatique автоматическое взвеши¬ вание A 988 automatic welding automatische Schweißung/ soudage m automatique автоматическая сварка A 989 automatic wire feed automatische Draht¬ zuführung/ alimentation / automatique de fti автоматическая подача проволока A 990 automatic X-ray spectro¬ graph automatischer Röntgen- spektrograf m spectrographe m à rayons X automatique автоматический рент¬ геновский спектрограф A 991 automatic zero balancing selbsttätige Nulleinstel¬ lung/ mise / à zéro automatique автоматическая на¬ стройка нуля, авто¬ матическая установка на нуль A 992 automation Automatisierung / automatisation / автоматизация A 993 automation elements for production lines Automatisierungselemente npl für Fertigungsstraßen éléments mpl d’automati¬ sation pour les lignes de production элементы автоматизации для производственных ЛИВИЙ A 994 automation means in measuring circuits Automatisierungsmittel npl in Meßkreisen appareillage m d’auto¬ matisme dans les circuits de mesure средства автоматики в измерительных кон¬ турах A 995 automation of discontinuous processes Automatisierung / diskonti¬ nuierlicher Prozesse automa tisation / des procédés discontinus автоматизация дискон- тнлуальных процессов A 996 A 997 automatism Automatismus nt automatisme m автоматизм automatized working place automatisierter Arbeits¬ platz m place /de travail auto¬ matisée автоматизированное рабочее место A 998 autonomous inverter selbstgelenkter (autonomer, unabhängiger) Wechsel¬ richter m onduleur m autonome автономный инвертор A 999 autonomous relay system unabhängige Relais¬ einrichtung / dispositif m de commu¬ tation autonome автономное релейное устройство A 1000 A 1001 autonomous system autonomes System n système m autonome автономная система autooscillation link Selbstschwingungsglied n réseau m à auto-oscillations автоколебательное звено A 1002 autooscillations in servo- systems Eigenschwingungen fpl in Servosystemen auto-oscillations fpl des servosystèmes автоколебания в следя¬ щих системах A 1003 autopercussive plough {raining} Aktivhobel m mit Selbst¬ auslösung {Bergbau) rabot m auto-activé, rabot à autodéclenchement {minage) самоходный струг {горное дело) A 1004 autoradiographic method autoradiografisches Ver¬ fahren R, autoradio¬ grafische Regelung / commande (méthode) / autoradiographique авторадиографический метод A 1005 autostabilizer automatischer Stabilisator (Gleichschalter) m stabilisateur m automatique автостабилизатор A 1006 autosyn signal data, selsyn signal data von Selsynsignal abgeleitete Angaben fpl données fpl du selsyn данные от сельсина A 1007 autosyn taking-off Autosynabnahme / transmission / autosyn автосинвый отбор A 1008 autotitrator controller automatischer Titrations¬ regler m contrôleur m de titrage automatique . автоматический титро- вальный регулятор A 1009 auto-valve arrester Ventilblitzschutzsicherung / parafoudre m à clapet вентильный разрядник A 1010 auxiliary air regulator Hilfsluftregler nt dispositif m auxiliaire de réglage d’air вспомогательный регулятор воздуха A 1011 auxiliary charge carrier Hilfsladungsträger m, Nebenladungsträger m porteur m de charge auxiliaire вспомогательный носитель заряда
35 backing A 1012 auxiliary corrector Hüfsregler m, Hilfs¬ korrektor m correcteur m auxiliaire (secondaire) вспомогательный кор¬ ректор, вспомогатель¬ ное корректирующее устройство A 1013 auxiliary quantity Hilfsgröße/ quantité / auxiliaire вспомогательная вели¬ A 1014 auxiliary relay Hilfsrelais n relais m auxiliaire чина вспомогательное реле A 1015 auxiliary store Hilfsspeicher m mémoire / auxiliaire вспомогательный нако¬ питель, вспомогатель¬ ное запоминающее устройство A 1016 A 1017 avalanche break-doua Lawinendurchschlag m claquage m d'avalanche лавинный лробой avalanche ionization totale Ionisierung/, Total¬ ionisierung / ionisation / cumulative, avalanche / d'ionisation каскадная (лавинная) ионизация A 1018 average access time mittlere Zugriffzeit (Auswahlzeit) / temps m moyen de découpage среднее время выборки A 1019 average computing device Mittelwertrechner m dispositif m de calcul de la valeur moyenne, cal¬ culatrice /de valeurs moyennes устройство, вычисляю¬ щее среднее значение, устройство для вы¬ числения средних значений A 1020 average deviation mittlere Abweichung/, Mittelabweichung / écart m moyen среднее отклонение A 1021 average gain coefficient mittlerer Verstärkungs¬ koeffizient m gain m moyen коэффициент среднего усиления A 1022 average impulse power mittlere Impulsleistung/ puissance / moyenne d’impulsion средняя импульсная мощность A 1023 average noise Mittelwert m des Rau- scbem, Mittelrauschen n valeur / moyenne de bruit среднее значение шума A 1024 average operation mittlere Operation / opération / moyenne, prise /de la moyenne операция усреднения A 1025 average operation time durchschnittliche Operationszeit / temps m moyen d’opération среднее время операции A 1026 average-position action Pendelregelung/ réglage m à pendule регулирование по откло¬ нению A 1027 A 1028 average value Mittelwert m valeur / moyenne среднее значение average value pulse indicator» mean-pulse indicator Mittelwertanzeiger m indicateur m d’impulsions moyennes указатель средних зна¬ чений импульсов A 1029 averaging relay, integrating relay Summierrelais л, Integral¬ relais л relais m intégrateur (d’addition) усредняющее реле, реле-интегратор A 1030 axial adjustment Achseneinstellung /» Achsenregelung / reglage m axial осевая регулировка A 1031 axial-armature relay Achsenankerrelais n relais m à armature axiale реле с осевым якорем A 1032 axially symmetric magnetic field achsensymmetrisches ma¬ gnetisches Feld n champ m magnétique à symétrie axiale осесимметричное магнит¬ ное поле A 1033 azel <azimuth-elevation> Azimut-Höhenrichtung / azimut-élévation / азимут-возвышение, азимут-угол места A 1034 azel display Seiten-Höhenrichtungsdar- stellung /, Azimut- Höheorichtungsdarstel - lung/ projection / azimut-éléva¬ tion отметка азимут-возвы¬ шение, индикатор ази¬ мута и угла места A 1035 azel scope <azimuth-eleva¬ tion scope) Azimut-Höhenbildschirm m, Seiten-Höheorich- tungsanzeiger m indicateur m azimut- élévation индикатор азимут-воз¬ вышение A 1036 azotometer Stickstoffmesser m В Sperrleitwert m azotomètre m нитрометр, азотометр В 1 back conductance conductance / inverse проводимость в обрат¬ ном направлении В 2 back-coupling Rückkopplung / réaction/, couplage m de réaction обратная связь В 3 back-coupling condition Rückkopplungsbedingung / condition / de réaction условие создания обрат¬ ной связи В 4 back-coupling connection Rückkopplungsleitung / connexion /de réaction схема включения обрат- вой связи В 5 back-current bracking Gegenstrombremsung j freinage m en contre- courant торможение противото¬ ком • В 6 back-current principle Gegenstromprinzip n principe m de contre- courant принцип противотока В 7 В 8 back drive Rücktrieb m marche /arriére обратное вращение background measurement radiometer Hintergrundstrahlungs¬ messer m radiomètre m de fond радиометр для измере¬ ния излучения фона В 9 background modulation noise Modulationsrauschen n bruit m de fond du modulateur шум модуляции фона В 10 background noise Grundrauschen л bruit m de fond фоновый шум, шумовой фон В11 В 12 background-noise level Hintergrundrauschpegel m niveau m du bruit de fond уровень шумов фона background pulse rate <of nuclear radiation detec¬ tor) Nuüeffektimpulsrate / <des Kernstrahlungsdetektors) taux m d’impulsions para¬ sites <du détecteur de ra¬ yonnement nucléaire) : скважность фона импуль¬ са <у детектора ядер¬ ного излучения) В 13 background return Grundecho я» Hintergrund¬ echo л écho nt de fond местные помехи радиолокатора В 14 background signal Hintergrundsignal n signal m de fond • • сигнал фона, фоновый сигнал В 15 В 16 back indication Rückanzeige / indication/ел retour обратное показание backing store Ergänzungsspeicher m mémoire / additionnelle дополнительный нако¬ питель 3*
bade 36 В 17 back-scatter gauging Ruckstrablmessung / mesure/de la réflexion измерение обратного рассеяния ^отражения^ В 18 1 back stroke, reversed motion, return trace Rücklauf m, Rückgang m course / de retour обратный ход В 19 back-to-back method Gegenverfahren n méthode / d* opposition метод взаимной нагрузки В 20 back-up protection, reserve protection Reserveschutz m, über¬ lagerter Schutz m protection / de réserve резервная защита В 21 backward transfer charac¬ teristic Rückkopplungscharakteri¬ stik/ caractéristique / de la réaction характеристика обратной связи В 22 backward-wave parametric amplifier parametrischer Rückwärts¬ wellenverstärker m amplificateur m paramé¬ trique à onde rétrograde параметрический усили¬ тель обратной волны В 23 back-wave connection Rück wellen Verbindung / montage m à onde de retour соединение обратной волны В 24 balance attenuation FehleTdämpfung / affaiblissement m d’équili¬ brage балансное затухание В 25 balanced-beam relay Waagebalkenrelais л, pola¬ risiertes Mittelstellungs¬ relais n relais m balance балансирное реле В 26 В 27 balanced bridge abgeglichene Brücke / pont m équilibré уравновешенный мост balanced control ausgeglichene (kompen¬ sierte) Regelung / réglage m compensé (équilibré) уравновешенное управ¬ ление В 28 balanced current Ausgleichsstrom m courant m équilibré уравновешенный (сбалан¬ сированный) ток В 29 balanced-current telemetry system Fernmeßsystem n mit Aus¬ gleichsstrom système m de télémesure à compensation de courant телеизмерительная токоуравновешенная система В 30 balance detector Abgleichdetektor m détecteur d'équilibrage нуль-детектор, баланс¬ ный детектор В 31 balanced load symmetrische Belastung/ charge / équilibrée симметричная (уравно¬ вешенная) нагрузка дифференциальный метод В 32 balanced method Ausgleichsmethode/, Aus¬ gleichsverfahren /1, Null¬ methode / méthode /de compensation (zéro) В 33 balanced modulator Gegentaktmodulator m modulateur m équilibré балансный модулятор В 34 balanced phase discriminator symmetrischer Phasendis¬ kriminator m discriminates m de phase équilibré балансный фазовый дис¬ криминатор (детектор) В 35 balanced relay, differential relay Differentialrelais n relais m différentiel дифференциальное (балансное) реле В 36 balancing Ausgleichen л, Abgleich¬ einstellung/, Auswuch¬ tung/, Kompensation/ équilibrage m, compensa¬ tion/, réglage m балансировка, симметри¬ рование В 37 balancing bridge circuit selbstabgleichende Brücken¬ schaltung / circuit m en pont à auto¬ équilibrage мостовая самоуравнове¬ шивающаяся схема В 38 balancing dynamometer Ausgleichsdynamometer л dynamomètre m à compen¬ sation уравновешивающий динамометр В 39 balancing indicator Ausgleichsindikator m indicateur m de position индикатор баланса В 40 balancing network Ausgleichsleitung / réseau m d’équilibrage балансная схема, баланс¬ ный многополюсник В 41 balancing potentiometer Abgleichpotentiometer n potentiomètre m ajustable настроечный (уравнива¬ ющий, компенсиру¬ ющий) потенциометр В 42 balancing resistance Abgleichwiderstand m résistance / d'ajustement, résistance de compensa¬ tion котировочное сопроти¬ вление В 43 balancing speed Äusgleichsgesch windigkeit / vitesse / compensatrice (d’équilibre) установившаяся скорость В 44 balancing transformer Ausgleichsumspanner m transformateur m d’équili¬ brage уравновешивающий трансформатор В 45 ball-and-disk integrator Kugelscheibenintegrator m, Kugelscheibensummie¬ rungsgerät n, Kugelinte¬ grationsgerät n instrument m intégrâtes à bille интегратор с диском и шариком, фрикцион¬ ный интегратор В 46 ballast resistance Vorschaltwiderstand m • résistance / additionnelle балластное сопроти¬ вление В 47 ballistic camera ballistische Kamera/, Flug¬ bahnvermessungsgerät n chambre / balistique баллистическая фото¬ камера В 48 В 49 ballistic factor ballistischer Faktor m (actes m balistique баллистический фактор ballistic galvanometer ballistisches Galvanometer n . galvanomètre m balistique баллистический галвано- метр В 50 В 51 ballistic method ballistische Methode/ méthode / balistique баллистический метод ballistic missile ballistisches Geschoß n engin m balistique баллистический снаряд В 52 ballistic reentry ballistischer Wieder¬ eintritt m rentrée / balistique возврат в плотные слои атмосферы по балли¬ стической траектории, баллистический вход В 53 band adjustment, range adjustment Bereichseinstellung /, Umfangsregelung / réglage m de la bande регулировка диапазона (дальности), настрой¬ ка диапазона В 54 band elimination filter Sperrfilter n, Sperrkreis my Bandsperre / filtre m coupe-bande, filtre de blocage попоено заграждающий (запирающий) фильтр В 55 band of entrainment Mitnehmerband л bande / d’entraînement полоса захвата В S6 band of frequencies, frequency band Frequenzband n bande / de fréquences полоса частот В 57 band-pass amplifier Bandpaßverstärker m amplificateur m passe¬ bande полосовой усилитель В 58 band-pass filter Bandfilter л, Bandpaß m filtre m passe-bande полосовой фильтр
37 beam в 59 band-pass filter circuit Bandfilterkreis m circuit m de filtre passe¬ bande схема полосового фильтра в 60 band radiation pyrometer Bandstrahlungspyrometer n pyromètre m à radiation par bandes пирометр полосы (частичного) излучения в 61 band rejection filter Bandsperre / filtre m à élimination de bande полосно-заграждающий фильтр в 62 band-selective filter selektives Bandfilter n filtre m passe-bande sélectif полосовой избиратель¬ ный фильтр в 63 band switch Bandumschalter m commutateur m de bande переключатель диапа¬ зона в 64 band theory Zonentheorie / théorie / de zones зонная теория в 65 bandwidth Bandbreite/ largeur / de bande ширина полосы в 66 bandwidth control Bandbreitensteuerung /, Bandbreitenregelung / réglage m de la bande passante регулировка полосы пропускания в 67 bandwidth switch Band breiten Umschalter m commutateur m de bande passante переключатель полосы пропускания в 68 bang-bang control <US> Zweipunktregelung / réglage m par tout ou rien релейное управление (регулирование) в 69 bang-bang relay Relais л mit zwei festen Lagen relais m à deux positions реле с двумя устойчи¬ выми положениями в 70 bang-bang servo Zweipunktservo n système m asservi à deux paliers двухпозиционный серво¬ привод, релейный в 71 barrier capacity, barrier- layer capacitance Barrierekapazität/, Sperr¬ schichtkapazität / capacité /de barrière сервомеханизм барьерная емкость, емкость запорного слоя в 72 barrier layer cell Sperrschichtzelle / élément m à couche d’arrêt фотоэлемент с запира¬ ющим слоем, вентиль- вый фотоэлемент в 73 barrier-layer rectifier Sperrschichtgleichrichter m redresseur m à couche d’arrêt выпрямитель с запира¬ ющим слоем в 74 bar tracer Stabfühler m palpeur m à barre стержневой щуп в 75 base collector junction Basis-Kollektor-Verbin- dung/ jonction / collecteur-base соединение база-коллек¬ тор в 76 base current Basisstrom m courant m de base ток основания (базы) в 77 base electrode Basiselektrode / électrode / base основной электрод в 78 base-emitter junction Basis-Emitter-Verbindung / jonction / émetteur-base соединение база-эмиттер в 79 base frequency Grundfrequenz / fréquence / de base основная частота в 80 base register Adressenregister л, Index¬ register л registre m index (de base) регистр адреса (индекса) в 81 base-time sequencing Antwortsendersteuerung / durch Zeitgeber commande / de succession des temps управление распределе- - вием времени работы одного ответчика с несколькими назем¬ ными передатчиками в 82 basic circuit Grundkreis m circuit m fondamental принципиальная (основная) схема в 83 basic code Grundkode m code m de base основной код в 84 basic constant Grundkonstante / constante / fondamentale основная постоянная в 85 basic instruction Grundbefehl m instruction / de base основная инструкция (команда) в 86 basic logic element logisches Grundelement л élément m logique fonda¬ mental fonction / logique fonda¬ mentale “ элемент базиса в 87 basic logic fonction logische Grundfunktion/ основная функция алгебры логики в 88 basic noise Eigenrauschen л, Grund¬ rauschen n bruit m propre основной шум в 8» basic time Grundzeit / temps m de base основное время в 90 batch meter, dosimeter Dosierer m, Dosierme߬ gerät л doseur /л, dosimètre m, appareil m doseur дозатор, дозиметр, дозирующее устрой¬ ство в 91 batch operation Reihenbetrieb mt Satz¬ betrieb m opération / discontinue периодическая операция в 92 batch process Satzverfahren n, Reihen¬ verfahren n procédé m discontinu периодический процесс в 93 battlefield optical ranging unit optisches Feldentfernungs¬ meßgerät л télémètre m optique de champ полевой оптический дальномер в 94 beacon delay Funkbakesignalverzug m retard m de balise répondeuse задержка (запаздывание) радиомаяка, задержка в ответчике в 95 beacon stealing Funkbakesignalentzug m subtilisation / de balise répondeuse , потеря сигнала радио¬ маяка (радиолока¬ тором слежения из-за помех) в 96 beacon tracking Funkbakeverfolgung/ poursuite / par balise радиослежение в 97 beam alignment Strahlausrichtung / alignement m du faisceau регулировка (установка) луча в 98 beam analyzer Strahlenanalysator m analyseur m du faisceau лучевой развертыватель в 99 beam approach beacon system Funkbakesystem n mit Leits trahi système m de guidage par balise система наведения само¬ летов лучом радио¬ маяка В 100 beam bifurcation, beam splitting Strahlspaltung/ • dédoublement m du faisceau раздвоение луча
beam 38 В 101 beam-confining electrode straWenbündelbegrenzcnde Elektrode / électrode /limitant le faisceau лучеограничиваюший электрод В 102 beam control Strahleinstellung / commande/du faisceau управление лучом, регу¬ лировка тока луча В 103 beam coupling Strahlenkopplung / couplage m à faisceaux электронная (лучевая) связь, связь через пучок В 104 beam current Strahlstrom m courant m de faisceau ток луча (пучка) В 105 beam current modulation Strahlstrommodulation / modulation/du courant du faisceau модуляция тока пучка В 106 beam deflection Strablablenkung / déviation /du faisceau отклонение луча В 107 beam energy control Strahlenenergieeinstel¬ lung/ commande /de la puis¬ sance du faisceau регулировка энергии луча, управление энергии пучка В 108 beam forming Strahlenformierung / formation / du faisceau лучеобразование В 109 beam forming electrode strablenbündelformie rende Elektrode/ électrode /formant le faisceau, électrode à formation du faisceau лучеобраэующий элек¬ трод, электрод, фор¬ мирующий пучок (лучей) В 110 beam intensity Strahlenintensität / intensité / du faisceau интенсивность луча В 111 beam miscoovergence fehlerhafte Strahlen¬ konvergenz / convergence/fausse du faisceau расхождение пучков (лучей), нарушение сходимости пучков В 112 beam plasma amplifier Plasmastrahlverstärker m amplificateur m £ faisceau de plasma лучевой плазменный усилитель В 113 beam relay Umschaltrelais n relais m de commutation реле переключения В 114 beam rider Leitstrahlreiter nx engin m spatial guidé par faisceau ракета, наводимая по лучу В 115 beam riding Leitstrahlsteuern n guidage m par faisceau сопровождение лучом В 116 beam-scanning method Strahlabtastmethode / méthode / d’exploration par faisceau, méthode de balayage par faisceau растровый метод, метод облучения лучком В 117 beam shape in elevation Strahlenbühdelform / bei Elevation forme/du faisceau en inclinaison ascendante форма пучка [лучей] в возвышении <по углу места) В 118 beam shaping Strahlenformung /, Strahlenbündelung / formage m du faisceau формирование лучка [лучей] В 119 beam signal Leitstrahlsignal n signal m du faisceau de téléguidage сигнал наведения по лучу В 120 beam splitter beam splitting Strahlenteiler m s. beam bifurcation séparateur ж de rayons устройство для расще¬ пления луча или пучка В 121 beam-type travelling-wave parametric amplifier parametrischer Strahl- röhren-Lauffeldverstär- ker m amplificateur m para¬ métrique à ondes pro¬ gressives à faisceau dirigé лучевой параметриче¬ ский усилитель (типа бегущей волны) В 122 beam width Strahlbündelbreite /, Bündelöffnungsweite / ouverture/du faisceau раствор (ширина) луча В 123 bearing angle Peilwinkel m angle m de relèvement угол азимута В 124 beat frequency Differenzfrequenz /, Schwebungsfrequenz / fréquence / différentielle (de battement) разностная частота, частота биений В 125 beat frequency meter Überlagerungsfrequenz¬ messer m fréquencemètre ж à batte¬ ment измеритель частоты биений В 126 before-threshold behaviour, below-threshold laser state Unterschwellenlaser¬ zustand m régime m subliminal (sous- seuil) de laser допороговый режим работы лазера В 127 bell-operated pressure sensing unit Glockendruckfühler m senseur m (organe m sen¬ sible) de pression à cloche колокольный датчик давления В 128 beltows-operated pressure sensing unit balggesteuerter Druck¬ wandler m palpeur m de pression à soufflet сильфонивый (воздухо¬ дувный) датчик давления В 129 below-threshold laser mode below-threshold laser state Unterschwellenlasermode m s. before-threshold behavioui mode m de laser sous-seuil допороговый режим 1 работы лазера В 130 below-threshold operation Betrieb m unter dem Scbwellenzustand fonctionnement m sous- seuil, opération / au- dessus du seuil допороговый режим работы В 131 benchboard Steuerpult n pupitre ж de commande пульт управления В 132 berylometer Beryllometer m bérylomètre ж бериллометр В 133 beta gauge Betameßgerät n% Betalehre / jauge / [à rayons] bêta бета-измеритель, • счетчик бета-частиц В 134 beta particle Betateilchen n particule /bêta бета-частица В 135 beta-ray spectrometer Betastrahlen-Spektro¬ meter n spectromètre m à rayons bêta бета-лучевой спектро¬ метр В 136 beta-spectrometer Betaspektrometer n bêtaspectromètre ж бета-спектрометр В 137 betatron Betatron » bêtatron ж бетатрон В 138 B-H loop B-H-Schleife / courbe / d’hystérésis magnétique петля магнитного - гистерезиса В 139 bias circuit Vorspannungskreis m circuit m de polarisation цепь смешения В 140 bias control Vorspannungsregelung / réglage m de polarisation регулировка смешения
39 binary В 141 bias distortion unsymmetrische (einseitige) Verzerrung / distorsion / dissymétrique (biaise) несимметричное иска¬ жение, искажение от преобладания В 142 biased differential . protection einseitige Differential¬ abschirmung/, vor¬ gespannte Auswahl¬ sicherung / protection / différentielle à pourcentage защита смещенного дифференциала В 143 biased flip-flop vorgespannte Kippschal¬ tung/, Kippschaltung/ mit Vorspannung basculeur m polarisé ждущий (запертый) мультивибратор В 144 biased relay einseitig eingestelltes Relais /r,.Prozenten- relais n relais m polarisé (à rete¬ nue, à réglage favorisé) реле с местным повы¬ шением чувствитель¬ ности В 145 bias error systematischer Fehler m erreur / systématique постоянная (системати¬ ческая) ошибка напряжение смещения, сеточное смещение В 146 biasing grid voltage, bias (grid-bias, grid-priming) voltage Gittervorspannung /, Gitterverschiebungs¬ spannung / polarisation / de grille, ten¬ sion /de polarisation В 147 bias input Vorspannungszuführung /, V о rspa nn ungse in¬ speisung / introduction / de la polari¬ sation « ввод напряжения сме¬ щения В 148 bias theorem bias voltage Verschiebungssatz m s. biasing grid voltage théorème m de la dérive теорема смещения В 149 bias winding Vorspannungswicklung / bobinage m de polarisation обмотка смещения В 150 bias storage elements for programme registers Biaxspeicherelemente npl für Programmspeicher éléments mpl d’enregistre¬ ment biax pour pro¬ grammeurs биакс-накопитеяьные элементы для про¬ граммных регистров В 151 bidirectional counter Reversterzähler m compteur-décompteur m, totalisateur m additif- soustractif реверсивный счетчик В 152 bidirectional pulses Impulsfolge /mit positiven und negativen Impulsen impulsions fpl bidirection¬ nelles двунаправленные импульсы В 153 bidirectional transducer Zweirichtungswandler m, zweiseitiger Geber m transducteur (capteur) m bidirectionnel двунаправленный (дву¬ сторонний) датчик В 154 bifilar, oscillograph, loop oscillograph Schleifenoszillograf m oscillographe m bifilaire шлейфовый осциллограф В 155 bifUar suspension oscillo¬ graph Doppelfadenaufhängungs¬ oszillograf m oscillographe m à boucle (suspension bifilaire) осциллограф с бифиляр¬ ным подвесом В 156 bifurcational vaine Bifurkationswert m valeur/de bifurcation бифуркационное (двоякое) значение В 157 bilateral transducer bilateraler Wandler m transducteur m bilatéral двусторонний преобразо¬ ватель В 158 bimetal-disk overload relay Überlastungsrelais n mit Bimetallscheibe relais m à excès de courant avec disque bimétallique максимальное реле с биметаллическим диском, реле пере¬ грузки с биметалли¬ ческим диском В 159 bimetallic instrument Bimetallinstrument n appareil m bimétallique биметаллический прибор В 160 bimetallic starter Bimetallstarter my Doppel¬ metallanlasser m démarreur m à bitame métallique биметаллический пуска¬ тель В 161 bimetallic-strip relay Bimetallrelais n relais m bimétallique биметаллическое реле, реле с биметалличе¬ ской полоской В 162 bimetallic thermometer Bimetallthermometer n thermomètre m bimétal¬ lique биметаллический термо¬ метр В 163 bimetal thermal relay thermisches Bimetallrelais n relais m thermique à bi¬ lames métalliques биметаллическое термо¬ реле В 164 bimetal time-delay relay Bimetall-Zeitverzögerungs¬ relais n relais m bimétallique à retard биметаллическое (заме¬ дляющее) реле с вы¬ держкой времени В 165 binary arithmetic computer binärer arithmetischer Rechner m calculateur m arithmétique binaire двоичное арифметиче¬ ское вычислительное JCTPOÜCTBO В 166 binary chain Binärkette / chaîne /binaire двоичная цепь В 167 binary code Binärkode m code m binaire двоичный код В 168 binary-coded decimal notation binär verschlüsselte Dezi¬ malzahlendarstellung /, BCD-Schretbweise / codage m décima 1-binaire de chiffres представление чисел в двоично-кодированной десятичной системе В 169 binary-coded decimal binärverschlüsseltes Dezi¬ système m décimal codifié двоично-кодированная system malsystem it, BCD- System n binaire, système BCD десятичная система, двоично-десятичная система счисления В 170 binary decimal code Binärdezimallcode m, BCD- Kode m code m décimal binaire, code BCD двоично-десятичный код В 171 binary-decimal conversion Binärdezimalkonver¬ tierung/ conversion / binaire- décimale преобразование [чисел] из двоичной системы в десятичную и наобо¬ В 172 binary digit, bit Binärziffer /, Bit n chiffre m binaire, bit m рот двоичная цифра, бит В 173 binary digital computer binärer Digitalrechner m calculatrice / digitale binaire двоичная вычислительная машина В 174 binary division binäre Teilung / division / binaire двоичное деление, деле¬ ние в двоичной системе В 175 binary element Binärelement n élément m binaire двоичный элемент В 176 binary notation binäre Zahlendarstellung (Schreibweise) f notation / binaire представление чисел в двоичной системе В 177 binary number system Binärsystem nf Dualsystem système m binaire двоичная система счисле¬ ния двоичная операция, опе¬ рация над двоичными числами, действие с двумая величинами В 178 binary operation binäre Operation/ opération / binaire
binary 40 В 179 binary output binärer Ausgang m sortie / binaire двоичный выход, вывод двоичной информации В 180 binary point Binärkomma n virgule / binaire двоичная запятая В 181 binary pulse-code modulation binäre (duale) PCM-Modu- lation / modulation/PCM binaire двоичная импульсво- кодовая модуляция В 182 binary punch binäre Lochung/ perforation / binaire двоичная перфорация В 183 binary recording binäre Aufzeichnung / enregistrement m binaire запись в двоичном коде, регистрация в двоич¬ ной системе В 184 binary reflex-code Binär-Reflex-Kode nt code m binaire réfléchi двоичный рефлексный (циклический) код В 183 binary representation Binärdarstellung / représentation / binaire двоичное представление В 186 binary scale Binärskale / échelle / binaire двоичная шкала В 187 binary scaling circuit binäre Skalenschaltung/ circuit m d'échelle binaire двоичная пересчетная схема В 188 binary search method binäres Suchverfahren n méthode / binaire de re¬ cherche двоичный метод поиска В 189 binary storage element binäres Speicherglied n organe m binaire de mé¬ moire двоичный запоминаю¬ щий элемент В 190 binary symbol binäres Symbol n symbole m binaire двоичный символ В 191 binary translation binäre Übertragung / transfert m binaire двоичное преобразование В 192 binary weight Binärgewicht n poids m d’une position binaire двойной вес В 193 binomial distribution binomische Verteilung / distribution / binomiale биномиальное распреде¬ ление В 194 bioelectric generator bioelektrischer Strom¬ erzeuger m génératrice / bioélectrique биоэлектрический гене¬ ратор В 195 biomedical electronics biomedizinische Elektronik / électronique / biomédicale, bio-électronique / биомедицинская элек¬ троника В 196 biomedical gas chromato¬ graph biomedizinischer Gas¬ chromatograf m chromatographe m bio¬ médical à gaz биомедицинский (биоло¬ гическо-медицинский) газовый хроматограф В 197 bionical simulation bionische Modellierung/ simulation / bionique бионическое моделиро¬ вание В 198 bionics Bionik / bionique / бионика В 199 biperiodical regime doppeltperiodischer Vor¬ gang m régime m bipériodique двухпериодный режим В 200 biquinary code Biquinärkode m code m biquinaire двоично-пятеричный код В 201 biquinary number notation biquinäre Zahlendar¬ stellung / notation/biquinaire de nombres представление чисел в двоично-пятеричной системе В 202 bistable circuit bistabile Schaltung/ montage m bistable схема с двумя устойчи¬ выми состояниями В 203 bistable device bistabile Einrichtung / dispositif m bistable устройство с двумя устойчивыми состояни¬ ями (положениями) В 204 bistable element bistabiles Element n élément m bistable бистабильный элемент, элемент с двумя устой¬ чивыми состояниями В 205 bistable multivibrator bistabiler Multivibrator m, Multivibrator m mit zwei Gleichgewichtslagen multivibrateur m bistable, multivibrateur m symé¬ trique мультивибратор с двумя устойчивыми состояни¬ ями, двухустойчивый мультивибратор В 206 bistable optical element bistabiles optisches Ele¬ ment n élément m optique bistable бистабильный оптиче¬ ский элемент, оптиче¬ ский элемент с двумя устойчивыми состояни- В 207 bistable optoelectronic element bistabiles optoelektroni¬ sches Element n élément m optoélectronique bistable оптоэлектронный эле¬ мент с двумя устойчи¬ выми состояниями В 208 bistable pulse relay bistabiles Impulsrelais n relais m bistable à im¬ pulsions импульсное реле с двумя устойчивыми состояни- В 209 bistable trigger circuit bistabile Kippstufe / bascule m bistable триггер В 210 bistable trigger element bistabiles Kippelement n élément n basculeur bistable триггерный (пусковой) элемент с двумя устой¬ чивыми состояниями В 211 bistable unit bit bistabile Einheit / s. binary digit ensemble m bistable элемент с двумя устойчи¬ выми состояниями В 212 bit density Bitdichte/ densité / de bits плотность битов В 213 bit traffic Bitverkehr m trafic m de bits поток двоичной инфор¬ мации В 214 bivariate normal distribution Normalverteilung /von zwei Größen répartition / normale de deux grandeurs двухмерное нормальное распределение В 215 blackout pulse Austastimpuls m, Sperr¬ impuls m impulsion / d'extinction, impulsion / de blocage затемняющий импульс, запирающий импульс В 216 blank column detection device Leerspaltensucher m détecteur m de colonnes vierges устройство для детекти¬ рования свободных (незаполненных) * столбцов (колонок) В 217 blanc cycle Leergang m cycle m blanc свободный (холостой) цикл В 218 blanking circuit Ausschaltkreis m, Lösch¬ kreis m circuit m d’effacement, circuit de suppression схема гашения (бланки¬ рования)
41 booster В 219 blank instruction Leerbefehl m, Verweisungs¬ auftrag m instruction / à vide, instruction de référence команда пропуска (пере¬ хода к выполнению следующей команды) В 220 blinker relay« flashing relay • Blinkrelais n relais m cliquotant блннкерное реле В 221 blip Echozeichen л, Echo¬ anzeiger m, Radarecho л blip m, pip m отметка, выброс (на экране индикатора) В 222 В 223 block Block m, Glied л bloc m, ordinogramme m блок, звено block adaptation Blockanpassung / adaptation / de bloc приспособление (адапта¬ ция) блока В 224 В 223 block address Blockadresse / adresse /en bloc адрес блока block diagram Blockschema л. Blockbild л, Blockschaltbild л, Blockzeichnung/, Funk¬ tionsdiagramm n diagramme (schéma) m fonctionnel, diagramme synoptique, organi¬ gramme m функциональная диа¬ грамма, блок-схема, скелетная схема В 226 blocking capacitor Sperrkondensator m, Blockierkondensator m condensateur m d’arrêt блокировочный конден¬ сатор В 227 blocking characteristic Sperrkennlinie / caractéristique / d'arrêt характеристика запирающего слоя В 228 blocking circuit Blockstromkreis /я, Sperr¬ stromkreis m circuit m de blocage блокирующая цепь (схема) В 229 blocking contact Blockierkontakt m contact m de verrouillage блок-контакт, запираю¬ щий контакт В 230 blocking contactor Sperrschütz n contacteur m de verrouil¬ lage блок-контактор, запирающий контактор В 231 blocking direction Sperrichtung / sens m du blocage, sens d’arrêt запирающее направление В 232 blocking element Sperrglied n relais m de verrouillage блокирующий орган, реле с блокировкой В 233 blocking generator, blocking oscillator Blockfier]generator m, Sperrschwinger m, Sperr¬ kippsender m oscillateur m surcouplé (de blocage) запирающий генератор, блокинг-генератор В 234 В 235 blocking impulse Sperrimpuls m impulsion /de blocage запирающий импульс blocking layer Sperrschicht /, Halbleiter¬ sperrschicht / couche/de barrage, couche/d'arrêt запирающий слой В 236 blocking-layer photocell Sperrschichtfotozelle / cellule / photoélectrique à couche d'arrêt фотоэлемент с запираю¬ щим слоем В 237 blocking magnet Sperrmagnet m aimant m de blocage блокирующий электро¬ магнит В 238 blocking order blocking oscillator Blockierbefehl m s. blocking generator instruction / (ordre m) de blocage блокирующая команда В 239 В 240 blocking period Sperrzyklus m temps m de blocage период блокировки blocking relay, guard relay Sperrelais л, Verriegeluqgs- relais л, Halterelais n Sperrwiderstand m relais m de verrouillage блокировочное (бло¬ кирующее) реле В 241 blocking resistance résistance / de blocage запирающее (обратное) сопротивление В 242 blocking signal Blocksignal n signal m de blocage сигнал путевой бло- кнровкн, блокирующий сигнал В 243 blocking valve, block valve Blockierventil л, Block¬ ventil n soupape/de blocage блок-вентиль, блокиро¬ вочный клапан В 244 block register block valve Blockregister л s. blocking valve registre m de bloc регистр группы элемен¬ тов информации В 245 bloodpressure regulation <in human body) Blutdruckregelung / (im menschlichen Organis¬ mus) régulation / de la pression sanguine <dans l'orga¬ nisme humain) регулирование кровяиог давления (в чело¬ веческом теле) В 246 blow-out coil, suppression arc coil Lichtbogenlöschspule /, Blasspule /, Lösch¬ drossel/ bobine / de soufflage, bobine d'extinction d'arc дугогасительная (искро¬ гасительная) катушка В 246а Bode diagram, response frequency diagram Bode-Diagramm л diagramme m de Bode диаграмма Боде В 247 boiler feed regulator Kesselspeisewasserregler m régulateur m d'eau alimen¬ taire регулятор питания котла В 248 boiler feed water control Kesselspeisewasser¬ regelung / régulation / d’eau alimen¬ taire de chaudière система управления питанием котла водой В 249 bolometer element Bolometerelement n élément m holométrique болометрический зле- В 250 bolometric instrument bolometrisches Instrument я, Bolometer n bolomètre m болометрический при¬ бор, болометр В 251 bolometric stellar magnitude bolometrische Sterngröße / magnitude / stellaire bolo- métrique болометрическая звезд¬ ная величина В 252 bombarding electron beam bombardierender Elektro¬ nenstrahl m faisceau m électronique de bombardement облучающий электрон¬ ный пучок (луч) (используется для накачки лазера) В 253 bombardment-induced conductivity durch Elektronenbom¬ bardement hervor¬ gerufene Leitfähigkeit / conductibilité /induite par bombardement наведенная облучением (возбужденными элек¬ тронами) проводи¬ мость В 254 Boolean algebra Boolesche Algebra / algèbre / de Boole алгебра логики (Буля) В 255 Boolean calculation Boolesche Rechnungsart / calcul m de Boole вычисление по методам булевой алгебры, булево исчисление В 256 Boolean function Boolesche Funktion/ fonction / booléenne (de Boole) булева функция, функция Буля В 257 В 258 В 259 Boolean variable Boolesche Variable/ variable /booléenne булева переменная boost verstärken, aufladen amplifier, renforcer усиливать, усилить booster mechanism Verstärkermechanismus m, Verstärkeranlage / mécanisme m d’asservisse¬ ment бустерный механизм
booster 42 В 260 booster relay Vetstärkungsrelais n relais m amplificateur усилительное (добавоч¬ ное) реле В 261 boost-pressure controller Ladedruckregler m régulateur m de sur¬ alimentation регулятор давления питания В 262 boost-pressure gauge Ladedruckmesser m manomètre m de sur¬ alimentation манометр давления над¬ дува, манометр для измерения давления питания В 263 bootstrap integrator Integrator m mit para¬ metrischer Fehler¬ kompensation intégrateur m à compen¬ sation paramétrique d'erreur интегратор с параметри¬ ческой компенсацией погрешности В 264 bootstraps Einführungsbefehle mp/, Bandbefehle mpl instructions fpl initiales, ordres mpl initiaux бутстрэл, вводные команды В 265 boundary conditions Randbedingungen fplt Crenzbedtngungen fpl conditions fpl limites предельные (граничные) условия В 266 boundary of stability, stability boundary Stabjlitätsgrenze / limite /de stabilité граница (предел) устой¬ чивости В 267 boundary parameter value Parameterrandwert m valeur/limite de para¬ mètre граничное значение параметра В 268 boundary value problem Randwertproblem n problème m de valeur limite краевая задача В 269 boundary value theorem, threshold (limiting value) theorem Grenzwertsatz m théorème m de valeur limite теорема о предельном значении В 270 bound electron gebundenes Elektron n électron m lié связанный электрон В 271 brake dynamometer Bremsdynamometer n dynamomètre m à frein тормозной динамометр В 272 braking element Bremselement n élément m de freinage тормозной элемент В 273 braking magnet Bremsmagnet m aimant m de freinage тормозной магнит В 274 branch address Verzweigungsadresse / adresse / d'aiguillage ответвление адреса В 275 branching programme Programm n des bedingten . Übergangs programme m de transfert conditionnel ветвящаяся программа, программа условного перехода В 276 branch instruction Ver2weigungsbefehl m instruction / d'aiguillage команда ветвления В 277 branch of logic circuit Zweig m der logischen Schaltung branche/du circuit logique цепь релейного устрой¬ ства В 278 branch point Verzweigungspunkt m embranchement m точка ветвления, узло¬ вая точка В 279 break-and-make switch Wechselschalter m commutateur m переключатель В 280 , break contact Öffnungskontakt m contact m à ouverture размыкающий контакт В 281 break impulse Öffnungsimpuls m, Öff¬ nungsstromstoß m impulsion / d'ouverture, impulsion provoquée par la rupture d'un courant начальный импульс, пусковая посылка В 282 breaking capacity of a cir¬ cuit breaker Schaltleistung/eines Aus¬ schalters pouvoir m de coupure d’un disjoncteur разрывная мощность выключателя В 283 breaking capacity of relay contacts Kommutationsfähigkeit / von Relaiskontakten pouvoir m de commutation des contacts de relais коммутационная способ¬ ность контактов В 284 breaking time Abschaltzeit/, Ausschalt¬ zeit / durée /de coupure время выключения В 285 breaking unit A u sschalteinheit / élément m de coupure выключающий блок В 286 break length Ausschaltstrecke / longueur /de coupure длина разрыва <в вы¬ ключателе) В 287 break-make ratio, make-to- break ratio, duty ratio Tastverhältnis n rapport m de duitage скважность В 288 break-point instruction Zwischenstoppbefehl m instruction/d'arrêt de contrôle команда контрольного останова В 289 bridge-balanced d.c. ampli¬ fier Gleichstromverstärker m in Brückenschaltung amplificateur m du courant continu en pont мостовой усилитель постоянного тока В 290 bridge branch Brückenzweig m branche / du pont плечо моста В 291 bridge circuit (connection) Brückenschaltung / circuit (montage) m en pont схема моста, мостовая схема В 292 bridge contact Brückenkontakt m contact m de pont мостяковый контакт В 293 bridge cross-coil measuring system Kreuzspulmeßsystem n système m de mesure à bobines croisées измерительная система со скрещенными рам¬ ками В 294 bridge detector Brückendetektor m, Strom¬ anzeiger m in Brücken¬ Schaltung détecteur m en pont мостовой указатель В 295 bridge duplex installation Gegensprecheinrichtung / in Brückenschaltung réseau m duplex en pont установка для мостико- вого дуплекса В 296 bridge equilibrium Brückengleichgewicht n équilibre m du pont равновесие мостика В 297 bridge feedback Meßbrückenrückkopplung / réaction / du pont de me¬ мостовая обратная связь В 298 bridge measurements Brückenmessungen fpl sure mesures fpl par pont . измерения по мостовой схеме В 299 bridge method Brückenmethode / méthode /de pont метод мостика В 300 bridge structure Brückenstruktur f structure / de pont мостиковая структура, конструкция моста В 301 bridge transition Reihenparallelschaltung / mit Brückenschaltung transition /série-parallèle à l'aide d’un pont мостиковый переход; ■ переход с последова- тельноговключения на параллельное через схему мостика В 302 brightness control, luminance Leuchtdichteeinstellung /, control Helligkeitseinstellung/ commande / de la luminosité (luminance) регулировка диапазона яркости
43 calibrating В 303 brightness controller Helligkeitsregler m dispositif m de réglage de la luminosité регулятор яркости В 304 brightness pyrometer Helligkeitspyrometer n pyromètre m de brillance пирометр, основанный на измерении яркости свечения В 305 broadband amplifier Breitbandverstärker m amplificateur m à large bande широкополосный усили¬ тель В 306 broadband millivoltmeter Breitbandmillivoltmeter n millivoltmètre m à large bande широкополосный милли¬ вольтметр В 307 broadband modulation Breitbandmodulation / modulation /à large bande широкополосная модул¬ яция В 308 broadband stationary noise stationäres Breitband¬ rauschen n bruit m stationnaire à large bande широкополосный стацио¬ нарный шум В 309 brush shifting control Regelung / durch Bürsten¬ verstellung réglage m à (par) balais регулирование сдвигом щеток «(напряжения генератора) В 310 Buchbolz relay Buchholzrelais n, Buchholz¬ schütz n relais m Buchholz защитное реле Бухгольца В 311 buffer amplifier Pufferverstärker my Trenn¬ verstärker m amplificateur m tampon буферный усилитель В 312 buffer cascade« buffer stage Pufferstufe /, Trennstufe / étage m intermédiaire (tam¬ pon)» cascade/à tampon буферный каскад В 313 buffer circuit Pufferkreis m circuit m intermédiaire (tampon) буферная цепь В 314 buffer function Pufferfunktion / , fonction / intermédiaire согласующая функция В 315 buffer stage» buffer cascade Pufferstufe /, Trennstufe / étage m intermédiaire (tampon)» cascade /à tampon буферный каскад В 316 buffer storage (store) Pufferspeicher m, Über¬ gangsspeicher m mémoire / intermédiaire (tampon) буферное (промежуточ¬ ное) запоминающее устройство В 317 building block principle Baukastenprinzip n principe m de block- éléments принцип составных эле¬ ментов В 318 building block system Baukastensystem n système m de construction par blocs агрегатная система, система готовых бло¬ В 319 building-up time» build-up time, transient period Anlaufzeit /, Anstiegszeit /» Binsch wingzeit / période/transitoire» durée / d’établissement, temps m de croissance (montée) ков ' время нарастания, пуско¬ вое время В 320 built-in gauge line eingebaute Bichleitung / ligne/d’étalonnage incor¬ porée встроенная эталонная линия В 321 built-in laser cavity eingebauter Laserhohlraum m cavité /incorporée du laser встроенный резонатор лазера В 322 built-in repetition automa¬ tism eingebaute Wiederholauto¬ matik / système m incorporé de répétition automatique встроенная автоматика повторения В 323 bulb-type dilatation thermostat Stabausdehnungsthermostat m thermostat m à dilatation à tige plongeante стержневой дилатоме¬ трический термостат В 324 bulk detector» volume-type detector bulk store Volumendetektor m détecteur m volumique детектор объемного типа В 325 Großraumspeicher m mémoire/à grande capa¬ cité накопитель (запоминаю¬ щее устройство) боль¬ шой емкости В 326 burning-rate constant Abbrandgeschwindigkeits¬ konstante / constante /de vitesse de combustion постоянная (коэффици¬ ент) скорости горения В 327 burst gating circuit Chrominanz-Austastkreis m porte / déclenchant le signal de synchronisation de la sous-porteuse de chro¬ minance схема стробирования сигнала вспышки В 328 burst slug detector Anzeiger tn des Mantel- durchschlagens» Mantel¬ durchschlaganzeiger m détecteur m de rupture de gaine детектор (указатель) про¬ боя оболочки В 329 bushing transformer Durchführungsumformer m, Durchgangstransforma¬ tor m Besetztrelais л, Belegungs¬ relais n transformateur m de traver¬ sée втулочный (встроенный) трансформатор В 330 busy relay relais m d’occupation, relais de ligne occupée реле занятия В 331 busy signal Besetztsignal n C Käfigrelais n signal m d’occupation сигнал занятости С 1 cage relay relais m à cage клеточное реле С 2 calculated gas velocity berechnete Gasgeschwindig¬ keit/ vitesse/calculée des gaz расчетная скорость исте¬ чения газа С 3 calculating operation Rechenoperation / opération / de calcul вычислительная опера¬ ция С 4 calculus of probability» prob¬ ability calculation Wahrscheinlichkeitsrech¬ nung/ calcul m de probabilité расчет вероятностей С 5 calculus of residues Residuentheorie / théorie / des résidus теория остатков С 6 calculus of variation Variationsrechnung/ ' calcul m des variations вариационное исчисление С 7 calibrated dial geeichte Skale (Skalen¬ scheibe) / cadran m étalonné калиброванная (градуиро* ванная) шкала» гра¬ дуированный диск С 8 calibrated voltage-level pulses geeichte Spannungs¬ impulse mpl impulsions fpl étalonnées de niveau de tension калиброванные импуль¬ сы [уровня) напря¬ жения С 9 calibrating potentiometer Eichpotentiometer n, Eich¬ Spannungsteiler m potentiomètre m d’étalon¬ nage калиброванный потен¬ циометр
calibrating 44 С 10 calibrating signal Eichsignal n signal m étalon калиброванный сигнал СИ calibration accuracy Eichungsgenauigkeit / précision / d’étalonnage точность калибровки (градуировки) эталонная (калибро¬ ванная) схема С 12 calibration circle (circuit) Eichkreis m Circuit m d’étalonnage С 13 calibration curve Eichkurve / courbe / d’étalonnage градуировочная кривая С 14 calibration frequency Eichfrequenz/ fréquence / d’étalonnage эталонная (калибро¬ ванная) частота С 15 calibration pulse Eichimpuls m impulsion / d’étalonnage калибровочный импульс С 16 calibration resistance Eichwiderstand m résistance / d’étalonnage эталонное (калибро¬ ванное) сопротивление С 17 calibration scale Eichmeßteilung /, Eich¬ skale / échelle / étalonnée градуированная шкала С 18 calibration temperature Eichtemperatur / température / d’étalonnage калибровочная темпера¬ тура С 19 call address Rufadresse/ adresse / d’appel compteur m d’abonné, compteur de con¬ versation адрес-вызов С 20 call-counting meter, C.C.M. Gsprächszähler m счетчик вызовов, або¬ нентский счетчик С 21 calling relay, ringing relay Anrufrelais n, Linien¬ relais n relais m d’appel, relais de ligne вызывное (линейное, разделительное) реле, реле вызова С 22 call register Abrufregister n registre m d’appel вызывной регистр, регистр вызова С 23 caloric conductibility measuring apparatus Wärmeleitfähigkeits¬ meßgerät n appareil m pour mesurer la conductibilité calorique прибор для измерения теплопроводимости С 24 calorific value, heating value Heizwert m puissance / calorifique теплотворная способ¬ ность С 25 calorimetric gas-traces analyzer kalorimetrischer Gas¬ spurenanalysator m analysateur m calori¬ métrique de traces de gaz калориметрический анализатор следов газа С 26 cam-actuated nockengesteuert, nocken¬ betätigt commandé par came с кулачковым приводом С 27 cam control, cam-set Ллп1г л! Nockensteuerung / commande/à came управление кулачком С 28 ЬШШ UI camless automatic machine nockenloser Automat m machine / automatique sans cames автоматическое обо¬ рудование кулачкового управления С 29 cam-operated switch cam-set control nockenbetätigter Schal¬ ter m s. cam control commutateur m commandé par came действующий от кулачка выключатель С 30 camshaft controller Nockenwellenregler m régulateur m à cames распределительный (управляющий кулач¬ ковый) вал С 31 camshaft gear and servo¬ motor Nockenschaltwerk n mit Servomotor équipement m à arbre à cames avec servomoteur кулачковый механизм с сервоприводом С 32 cam throttle control Nockensteuerung / der Drosselklappe commande / à came de l’étrangleur кулачковый механизм управления дросселем С 33 cancellation ratio Unterdrückungs¬ koeffizient m coefficient m de suppression коэффициент подавления С 34 capacitance meter Kapazitätsmesser m capacimétre m измеритель емкости С 35 capacitance-operated kapazitätsgesteuert commandé par capacité с емкостным действием С 36 capacitance relay Kapazitätsrelais n relais m capacitif емкостное реле С 37 capacitance-resistance oscillator RC-Generator m oscillateur m résistance- capacité, générateur m à résistance-capacité емкостно-резистивный генератор С 38 capacitance strain gaoge kapazitiver Dehnungs¬ meßstreifen m jauge/de contrainte à capacité емкостный тензометр С 39 capacitance transducer Kapazitätsumformer m palpeur m capacitif емкостный датчик С 40 capacitive coupling kapazitive Kopplung/, Kapazitätskopplung / couplage m capacitif (par capacité) емкостная связь С 41 capacitive level gauge kapazitiver Niveaumesser m indicateur m capacitif de niveau емкостный уровнемер С 42 capacitive measuring cell kapazitive Meßzelle/ cellule /capacitive de mesure [фото]элемент для измерения емкости С 43 capacitive reactance kapazitive Reaktanz / réactance / capacitive емкостное сопроти¬ вление С 44 capacitive storage circuit kapazitiver Speicherkreis m circuit m mémoire capacitif емкостная запоминаю¬ щая (накопительная) схема С 45 capacitive transducer, • capacity pick-up Kapazitätsttbertrager m capteur m capacitif емкостный датчик (преобразователь) С 46 capacitor of the grid circuit Gitterkreiskondensator m condensateur m du circuit de grille сеточный конденсатор, конденсатор в цепи сетки С 47 capacitor store Kondensatorspeicher m mémoire / à conden¬ sateurs конденсаторный накопитель С 48 capacitor-type measuring ceil Kondensatormeßzelle / cellule / de mesure à condensateur измерительный элемент конденсаторного типа С 49 capacity altimeter kapazitiver Höhenmesser m, kapazitives Altimeter n altimètre m capacitif емкостный высотомер (альтиметр) С 50 capacity bridge Kapazitätsmeßbrücke / pont m capacitif емкостный мост С 51 capacity coupling kapazitive Kopplung / couplage m par capacité емкостная связь . С 52 capacity exceeding number Überlaufzahl / nombre m dépassant la capacité число, превышающее емкость С 53 capacity manometer Kapazitätsmanometer n manomètre m à capacité емкостный манометр
45 carrying С 54 capacity of an oscillating circuit Kapazität /eines Schwing¬ kreises capacité /d’un circuit oscillant емкость колебательного контура С 55 capacity of elements of automatic control system Speicherfähigkeit / der Regelkreisglieder capacité /des éléments du système asservi емкость звеньев системы автоматического регулирования С 56 capacity of remote-control systems Kapazität / der Fern¬ wirksysteme capacité / des systèmes télémécaniques емкость систем теле¬ управления (дистан¬ ционного управления) С 57 capacity oil level meter capacity pick-up Kapazitätsölstandmesser m s. capacitive transducer indicateur m capacitif du niveau d’huile емкостный уровнемер масла С 58 capacity relay Kapazitätsrelais n relais m capacitif емкостное реле С 59 capacity transducer kapazitiver Geber m capteur m capacitif емкостный датчик, преобразователь С60 capacity-type analog-to- ■' digital converter kapazitiver Analog- Digital-Wandler m convertisseur m capacitif analogique-digital емкостный аналого¬ цифровой преобразо¬ ватель С 61 capacity-type micro¬ manometer (for absolute pressure measurements) Kapazitätsmikromano¬ meter л <für Absolut¬ druckmessungen) micromanomètre m capa¬ citif <de mesure des pressions absolues) конденсаторный микро¬ манометр (для изме¬ рения абсолютного давления) емкостный чувствитель¬ ный элемент С 62 capacity-type sensing element Kapazitätsfühler m organe m sensible capacitif С 63 capacity unbalance Kapazitätsasymmetrie / déséquilibre m de capacité емкостная асимметрия С 64 capacity value Kapazitätswert m valeur /de capacité величина емкости, емкость С 65 capillary electrometer Kapillarelektrometer л électromètre m capillaire капиллярный электро¬ метр С 66/7 capture conditions Mitnahmebedingungen fpl conditions^/ d’entraine¬ ment условия захвата С 68 card hopper Kartenstapler m magasin m récepteur de приемник для перфокарт С 69 cardiogram Kardiogramm n cardiogramme m кардиограмма С 70 cardiograph Kardiograf m cardiographe m кардиограф С 71 cardioid diagram Kardioidenkennlinie / diagramme m en cardiofde кардиоидная диаграмма С 72 cardioid microphone Kardioidmikrofon n microphone m cardioide кардиоидный микрофон С 73 cardiotachometer Kardiotachometer n cardiotacbomètre mt cardiot achy mètre m кардиотахометр С 74 card-programmed calculator Lochkartenrechner m calculatrice / programmée par cartes счетно-решаюшее устройство с программ¬ ным управлением от перфокарт контрольный перфора¬ тор, контрольник С 75 card-proof puncher Lochprüfer m vérificatrice/ С 76 card reader Kartenleser m lecteur m de cartes per¬ forées устройство для считы¬ вания с перфокарт С 77 card sorting machine Lochkartensortierer m trieuse / de cartes perforées машина для сортировки перфокарт С 78 card-to-tape converter Karte-Band-Umsetzer m convertisseur m cartes- bande преобразователь записи с перфокарт на ленту С 79 carrier-actuated relay Trägerfrequenzrelais n relais m à fréquence por¬ teuse реле, работающее на несущей частоте С 80 carrier amplitude Trägeramplitude / amplitude / porteuse амплитуда несущей С 81 carrier current Trägerstrom m courant m porteur несущий ток С 82 carrier-current protection (relay) Trägerfrequenzstrecken¬ schutz m <Relais) protection / par courant porteur (relais) высокочастотная защита <реле> С 83 carrier-current telemetering equipment Trägerstromfernmeßgerät n dispositif m télémétrique à courants porteurs устройство для измере¬ ния на расстоянии тока¬ ми несущей частоты С 84 carrier frequency Trägerfrequenz / fréquence / porteuse несущая частота С 85 carrier-frequency amplifier Trägerfrequenzverstärker m amplificateur m de fré¬ quence porteuse усилитель несущей частоты С 86 carrier-frequency signal transmission Trägerfrequenzsignalüber¬ tragung / transmission / des signaux par courant porteur передача сигналов тока¬ ми несущей частоты С 87 carrier rocket Trägerrakete / fusée / porteuse ракета-носитель С 88 carrier signalling Trägerfrequenzsignalisie¬ rung/ signalisation / par courant porteur сигнализация несущими токами, сигнализация на несущей С 89 carrier storage delay time Trägerspeicherungsverzugs¬ zeit/ temps m d’accumulation des porteurs время концентрации носителей С 90 carrier telemetering Trägerfrequenzfernmessung / télémesure /à courant porteur телеизмерение несущими токами, телеизмерение на несущей С 91 caxrier-to-noise ratio Träger-Rausch-Verhältnis «, Träger-Rausch-Abstand rapport m porteuse-bruit отношение несущей частоты к шуму С 92 carrier wave m Trägerwelle/ onde/porteuse несущая волна С 93 carrier wave amplification Trägerwellen Verstärkung / amplification / de l’onde porteuse усиление на несущей частоте (волне) С 94 carrier wave component Trägerfrequenzkomponente / composante / de l’onde porteuse составляющая несущей частоты (волны) С 95 carrier wave supply equip¬ ment Trägerfrequenzspeiseanlage / appareillage m d’alimenta¬ tion en courants porteurs блок питания током несущей частоты С 96 carry digit Übertragsziffer/, Übertrags¬ stelle / Trigger m der Übertragung chiffre tn de transfert цифра переноса С 97 carry fiip-flop basculeur m de transfert триггер (мультивибра¬ тор) переноса С 98 carrying air Tragluft / air m de transport транспортирующий воз- дух
carrying 46 С 99 carrying channel Trägerkanal m canal m porteur несущий канал С 100 carry initiating signal Signal n zum Übertrag signal m de transfert передаточный сигнал, сигнал для начала передачи С 101 carry over Übertragen n, Übertrag m transfert m перенос, передача С 102 carry register Übertragsregister n registre m de transfert регистр переноса С 103 carry signal Übertragssignal n signal m de transfert сигнал переноса (пере¬ дачи) запоминание (хранение) переноса С 104 carry storage Übertragsspeicherung/ accumulation / (emmaga¬ sinage m) du report С 105 cascade action control Folgeregelung / réglage m en cascade каскадное регулирование С 106 cascade action controller, cascade controller Kaskadenregler m régulateur m en cascade задающий (каскадный, командный) регулятор С 107 cascade amplifier Kaskadenverstärker m, Stufenverstärker mt mehrstufiger Verstärker amplificateur m en cascade каскадный (многоступен¬ чатый) усилитель С 108 cascade connected in Kaskade geschaltet monté en cascade с каскадным включением С 109 cascade control Kaskadensteuerung / commande /en cascade каскадное (следящее) управление, следящая система управления с по cascade controller, cascade action controller Kaskadenregler r1\ régulateur m en cascade каскадный (задающий, командный) регулятор С 111 cascade control system Kaskadenregelsystem n système m de réglage en cascade каскадная система регу¬ лирования (управле¬ ния) С 112 cascade coupling Kaskadenschaltung / couplage m en cascade каскадное соединение С 113 cascaded carry Kaskadenübertrag m report m accéléré последовательный пере¬ С 114 cascade electrooptic modu¬ lator ■ elektrooptischer Kaskaden¬ modulator m modulateur m électro-opti¬ que en cascade нос каскадный электроопти¬ ческий модулятор С 115 cascade exciter Erregerkaskade / excitatrice/en cascade каскадный возбудитель С 116 cascade relay Kaskadenrelais n relais m à cascade каскадное реле С 117 cascade system Kaskadensystem л, stufen¬ artiges System n système m en chaîne (cascade) каскадная система С 118 casting hall control system Steuersystem n der Gie߬ halle système m de commande de la salle de moulage управляющая система отливного цеха С 119 cathetometer Kathetometer m cathétomètre m катетометр С 120 cathode current Katodenstrom m courant m cathodique ток катода С 121 cathode detector Katodengleichrichter m détecteur m cathodique катодный детектор С 122 cathode dispersion Katodenzerstäubung / dispersion /cathodique катодное распыление С 123 cathode drop Katodenabfall m chute / cathodique падение напряжения (по¬ тенциала) на катоде, катодное падение [на¬ пряжения] С 124 cathode-drop arrester (lightning arrester) Katodenfallableiter m parafoudre m à chute cathodique катодный вентильный разрядник С 125 cathode feedback Katodenrückkopplung / réaction / cathodique (à travers de la cathode) катодная обратная связь С 126 cathode feedback circuit Katodenrückkopplungs¬ kreis m circuit m à réaction catho¬ dique цепь катодной обратной связи С 127 cathode follower Katodenfolger m amplificateur m à charge cathodique катодный повторитель С 128 cathode heat-up time Katodenanheizzeit / temps m de chauffage de cathode время разогрева катода С 129 cathode ray Katodenstrahl m rayon m cathodique катодный электронный) С 130 cathode-ray coder Katodenstrahlkodierer m codeur m à rayon catho¬ dique луч кодирующая электронно¬ лучевая трубка С 131 cathode-ray function gen¬ erator Katodenstrahlfunktions¬ generator m générateur m de fonctions à rayons cathodiques электронный функцио¬ нальный преобразова¬ тель, электронный генератор функции С 132 cathode-ray oscillograph Katodenstrahloszillograf m oscillographe m cathodique (à rayons cathodiques) электронный (катодный) осциллограф С 133 catbode-ray oscilloscope Katodenstrahloszilloskop n oscilloscope m à rayons cathodiques электронный (катодный) осциллоскоп С 134 cathode-ray switch Katodenstrahlschalter m commutator m à rayons cathodiques электронный коммутатор (переключатель) С 135 cathode-ray tube Katodenstrahlröhre /, Elek¬ tronenstrahlröhre / tube m cathodique (à ra¬ yons cathodiques, image) электроннолучевая труб¬ ка С 136 cathode screen Katodenschirm m écran m cathodique экран катода С 137 cathodic inhibitor Katodeninhibitor m, Katodenverzögerer m inhibiteur m cathodique катодный замедлитель С 138 cathodic polarization katodische Polarisation/ polarisation / cathodique катодная поляризация С 139 cathodic protection katodischer Schutz m protection / cathodique катодная защита С 140 cathodic reaction Katodenreaktion / réaction /cathodique катодная реакция С 141 cavitational erosion Kavitationserosion / érosion / de cavitation кавитационная эрозия С 142 cavity magnetron Hohlraummagnetron n magnétron m à cavités резонаторный магнетрон С 143 cavity resonator Hohlraumresonator m cavité /résonnante объемный резонатор С 144 cavity wavemeter C.C.M. Hohlraumwellenmesser m s. call-counting meter ondemètre m à cavité résonnante резонаторный волномер
47 characteristic С 145 ceilometer Wolkenhöhenmesser m altimètre m de nuages прибор для измерения высоты низшей гра¬ ницы облачного покрова ' С 146 celestial guidance astronautische Navigations¬ lenkung/, Astro- lenkung/ guidage m astronautique астронавигационное управление (наведе¬ ние), астронаведение С 147 centra] contactless control kontaktlose Zentral¬ steuerung / commande/centrale sans contact бесконтактное централь¬ ное управление С 148 centra] control board (desk) Zentralsteuerungspult n pupitre m de commande central центральный щит (пульт) управления С 149 central control device zentrale Regelanlage / réglage m central центральное регулиру¬ ющее (управляющее) устройство центральная станция управления (регулиро¬ вания) С 150 central control station Steuerungszentrale /, Kommandoraum m centrale / de commande С 151 central element Zentralelement n organe m central центральное звено С 152 centralized check Zentralkontrolle / contrôle m centralisé централизованный С 153 centralized control room Zentralkontrollraum m salle /de commande centrale хонтроль центральный пункт управления, пункт центрального упра¬ вления С 154 centralized traffic control zentrale Verkehrslenkung (Verkehrsregelung) / réglage m central du trafic, commande /centrale de la circulation централизованное упра¬ вление движением С 155 central processor (processing unit) Zentralrechenanlage /, Zentralprozessor m unité / centrale de traitement центральное устройство для обработки инфор¬ маций* центральный С 156 centre stable relay Relais n mit stabiler Mittelstellung, polari¬ siertes Relais mit Neutralstellung relais m polarisé à repos centra! процессор [поляризованное] реле с нейтральным состоянием С 157 centre zero relay Wechselrelais n (mit aus¬ geschalteter Mittel¬ stellung) relais m commutateur трехпозицяонное реле (со средним нулевым положением) С 158 centrifugal governor, gravity regulator Fliehkraftregler m régulateur m centrifuge центробежный регулят ор С 159 centrifugal pbotosedimen- tometer (mining) Zentrifugenfotosedimen to¬ meter n (Bergbau) photosédimentmètre m centrifuge (minage) центробежный фото- седиментометр (горное дело) центробежное реле С 160 centrifugal relay Fliehkraftrelais л, Zentri¬ fugalrelais n relais m centrifuge . С 161 centring adjustment Zentrieren л alignement m du centre, centrage m, cadrage m регулировка центриро¬ вания, центровка С 162 centring controller Zentrierregler m régulateur m de centrage регулятор центриро¬ вания С 163 centripetal acceleration Zentripetalbeschleunigung / accélération /с entripète центростремительное С 164 chain (of action) Reihenfolge/, Kette/(von Vorgängen, Wirkungen) chaîne / (d’action) ускорение цепь (действий) С 165 chain radar beacon Radarnetzbake / balise/répondeuse rapide радиомаяк для системы С 166 change of variables Variablenvertauschung / substitution / des variables р адио локаторов замена переменных С 167 change-over contact, transfer contact Umschaltkontakt m contact m de basculement переключающий контакт С 168 chanrge-over gate Umschalttor n commutateur m, aiguil¬ lage m переключатель С 169 change-speed motor Motor m mit regelbarer Drehzahl, Umschalt¬ motor m moteur m à vitesses multiples двигатель с регулируе¬ мыми оборотами С 170 channel capacity Kanalkapazität / capacité / d’information d’une voie пропускная способность канала С 171 channel separation Kanalabstand m séparation / des canaux интервал между кана¬ лами С 172 channel transmission capacity Kanalübertragungs¬ kapazität / capacité /de transmission d’un canal пропускная способность канала С 173 channel width Kanalbreite / largeur /de voie ширина канала С 174 character code Zeichenkode m code m de caractère характер (знак, символ, отличительный при¬ знак) кода С 175 character coding Zeichenverschlüsselung / codage m de caractères кодирование (програм¬ мирование) знаков С 176 characteristic correction Korrektur / der Kennlinie correction / de la carac¬ téristique коррекция характери¬ стики С 177 characteristic curve Charakteristik/, Kenn¬ linie / courbe /caractéristique характеристическая кри¬ вая, характеристика С 178 characteristic data of computers charakteristische Angaben fpl des Rechners données fpl caractéristiques du calculateur характеристические дан¬ ные (параметры) счет¬ норешающих устройств С 179 characteristic eQuation charakteristische Glei¬ chung / équation / caractéristique характеристическое уравнение С 180 characteristic function charakteristische Funk* tion/ fonction / c aractéristique характеристическая функция
characteristic 48 С 181 characteristic impedance, wave impedance Wellenwiderstand m impédance / caractéristique характеристический импеданс С 182 characteristic infrared radiation detection Erfassung / der charak¬ teristischen Infrarot¬ strahlung détection / du rayonnement caractéristique infra¬ rouge обнаружение характер¬ ного инфракрасного излучения, распознава¬ ние характеристик ин¬ фракрасного излучения С 183 characteristic method Charakteristikenmethode /, Kennliflienverfahren n méthode/des caractéris¬ tiques метод характеристик С 184 characteristic spacing charakteristischer Abstand ж espacement m caractéris¬ tique характеристический интервал, характери¬ стическое расстояние С 185 characteristic time charakteristische Zeit / temps m caractéristique характеристическое время С 186 characteristic under load Belastungskennlinie / caractéristique / sous charge характеристика недо¬ грузки С 187 characteristic value Kennwert m valeur / caractéristique характеристическое (собственное) зна¬ чение С 188 character reading Zeichenlesen n lecture/de caractères чтение (считывание) знаков С 189 character recognition Schriftzeichenerkennung /, Schriftzeichenunter¬ scheidung / reconnaissance/de carac¬ tères распознавание символов С 190 chargeable-time indicator Gesprächszeitmesser m, Zeitzähler m chronotaximètre m счетчик времени (продол¬ жительности разго¬ вора) усилитель заряда С 191 charge amplifier Ladungsverstärker m amplificateur m de charge С 192 charge carrier Ladungsträger m porteur m de charge носитель заряда С 193 charge carrier diffusion Ladungsträgerdiffusion / diffusion /des porteurs de charge диффузия носителей за¬ ряда С 194 charge carrier generation Ladungsträgererzeugung / génération / de porteurs de charge генерация носителей заряда С 195 charge carrier mobility Ladungsträgerbeweglichkeit / mobilité / des porteurs de charge подвижность носителей ' заряда С 196 charged particle detector Detektor m geladener Teil¬ chen détecteur m des particules chargées детектор заряженных частиц С 197 charge particle Ladungsteilchen n particule / de charge заряженная частица С 198 charging programme {blast furnace) Beschickungsprogramm n {Hochofen) programme m de charge¬ ment {haut fourneau) mécanisme m d’entraine¬ ment du papier d’en¬ registrement программа загрузки {доменная печь) С 199 chart drive Registrierstreifenantrieb m механизм для передви¬ жения диаграммы (бу¬ маги для записи), ме¬ ханизм подачи перфо- С 200 chart recorder • Registriergerät n, Registrierinstrument n appareil m enregistreur записываюший прибор С 201 check addition Kontrollsummierung / addition / de contrôle контрольное суммиро¬ вание С 202 check circuit Kontrollschaltung / circuit m de contrôle контрольная схема С 203 check computations Kontrollrechnungen fpl calculs mpl de contrôle контрольные расчеты С 204 check digit Kontrollbit m, Kontroll¬ ziffer/, Kon troll Zeichen n chiffre m de contrôle, chiffre d’essai контрольный символ (знак), контрольная цифра С 205 check indicator Prüfanzeiger m, Anzeige¬ lampe/, Signallampe/ indicateur m de contrôle, avertisseur m lumineux контрольный указатель (индикатор) С 206 checking equipment Prüfeinrichtung / dispositif m d’essai испытательное (прове¬ рочное) устройство С 207 checking subroutine kontrollierendes Unter¬ programm n sous-programme m de con¬ trôle контролирующая (кон¬ трольная, проверочная) подпрограмма С 208 checking time of indications {telemetering) Kontrollzeit / der An¬ zeigen {Fernmessung) durée / de contrôle des indications {télémesure) время проверки (устано¬ вления) показаний {телеизмерительной системы) проверочная (контроль¬ ная) задача С 209 check problem Kontrollproblem л, Prüf¬ aufgabe / problème m de contrôle С 210 check test Gegenprobe / essai m de vérification проверочное (контроль¬ ное) испытание С 211 chemisorption at room tem¬ perature Chemisorption / bei Raum¬ temperatur chimisorption / à tempéra¬ ture ambiante хемосорбция при ком¬ натной температуре С 212 choke-coupled amplifier Drosselverstärker m amplificateur m à bobines de self дроссельный усилитель С 213 choking factor, throttling index Drosselungskennwert m degré m d’atténuation показатель степени дросселирования С 214 chopped beam zerhackter Strahl m rayon m intermittent, faisceau m interrompu прерывистый (прерыва¬ емый) луч С 215 chopped impulse voltage zerhackte Stoßspannung / tension / de choc découpée прерывистое импульс¬ ное напряжение С 216 chopped wave zerhackte Welle / onde / découpée усеченная волна С 217 chopped wave voltage zerhackte Stoßspannungs- ' welle / onde/découpée de tension усеченная волна напря¬ жения С 218 chopper Zerhacker m interrupteur m, h ache u г m прерыватель, тиккер С 219 chopper amplifier, chopping (contact-modul ated) amplifier Zerhackerverstärker m amplificateur m avec inter¬ rupteur усилитель с прерывате¬ лем, усилитель-преры¬ ватель - С 220 chopper-bar controller Fallbügelregler m régulateur m à étrier регулятор с падающей дужкой
49 clear С 221 cbopper-bar recording Fallbügelregistrierung / enregistrement m à pointe par étrier mobile регистрация (результатов) точечным методом С 222 chopper circuit Zerhackerschaltung / circuit m de découpage цепь прерывателя С 223 . chopper modulation Zerhackermodulation / modulation/par interrup¬ teur phase / d’interruption, phase de l’interrupteur прерывистая модуляция С 224 chopper.phase, chopping phase Zerhackungsphase /, Zer¬ hackerphase / фаза ограничения (пре¬ рывания) С 225 chopper spectrometer chopping amplifier Spektrometer n mit Zer¬ hacker (Eingangsunter¬ brecher), Zerhackerspek¬ trometer n s. chopper amplifier spectromètre m interrup¬ teur (à faisceau inter¬ mittent) спектрометр с прерыва¬ телем С 226 chopping frequency chopping phase Zerhackerfrequenz / s. chopper phase fréquence / d'interruption частота модуляции С 227 chopping relay Unterbrecherrelais n, Zer¬ hackerrelais n relais m interrupteur реле с прерывателем С 228 chromatogram-spectropho¬ tometer Chromatogramm-Spektro¬ fotometer n spectrophotomètre m à chromatogramme хроматограмма-спектро¬ фотометр С 229 chromatographic analyzer chromatografisches Ana.ly- siergerät n analyseur m chromato- graphique хроматографический анализатор С 230 chronograph Chronograf m, Zeitschrei- _ ber m chronographe m хронограф С 231 circle diagram Kreisdiagramm n diagramme m circulaire (en cercle) круговая диаграмма С 232 circle-dot mode Zirkelpunktmethode / mode m cercle-point круго-точечный способ, метод „Кружок-точка“ С 233 circuit adjustment, circuit setting Schwingkreiseinstellung ajustement m (syntonisa¬ tion/) de circuit настройка контура С 234 circuit analogue Analogstromkreis m, Stromkreisäquivalent n circuit m analogique моделирующая цепь С 235 circuit analysis Netzwerkanalyse / analyse / de circuit анализ схемы, теория цепей С 236 circuit analyzer Schaltkreisanalysator m analyseur m de circuit анализатор цепей, прибор для анализа цепей С 237 circuit breaker Stromkreisunterbrecher m interrupteur m выключатель, прерыва¬ тель, разъединитель <цепи> автоматический выклю¬ чатель С 238 circuit-breaker with auto¬ matic control selbsttätig gesteuerter Schalter m interrupteur m automatique С 239 circuit closer Einschalter m, Strom¬ schließer m commutateur-conjoncteur m, conjoncteur m включатель (цепи) С 240 circuit-dosing connection <relay> Arbeitsstromschaltung / <Relais> alimentation/par circuit normalement ouvert (relais) élément m de circuit схема на срабатывание рабочим током (реле) С 241 С 242 С 243 circuit element Schaltelement n элемент цепи (схемы) circuit logic Schaltungslogik / logique/de circuit схемная логика circuit module Schaltungsmodul m circuit m modulaire цепь-модуль С 244 С 245 circuit node Schaltungsknotenpunkt m nœud m de circuit узел схемы circuit noise meter Stromkreisrauschmesser m, Schaltkreisrauschmesser m psophomètre m de bruit de ligne измеритель шумов кон¬ тура (схемы) С 246 circuit-opening cctanection <relay> Ruhestromschaltung / (Relais^ connexion/à interruption (relais) схема на срабатывание током покоя (реле), включение на возврат (реле) техника схем, схемная техника С 247 circuitry Schaltungstechnik / technique / de montage С 248 circuit selector circuit setting Stromkreiswähler m s. circuit adjustment sélecteur m de circuit селектор (искатель) цепи С 249 С 250 С 251 circular dichroism Zirkulardichroismus m dichroisrae m circulaire круговой дихроизм circular laser diode kreisförmige Laserdiode/ diode/laser circulaire круглый лазерный диод circular scanning Kreisabtastung / balayage m circulaire круговой обзор С 252 circulating storage Umlaufspeicher nt mémoire / à circulation запоминающее устрой¬ ство динамического типа, циркуляционное запоминающее устрой¬ ство С 253 circulator maser Zirkulatormaser tn maser m à circulateur мазер с циркуляторным устройством С 254 clamping drcuit Klemmschaltung /, Blockierschaltung/, Randwertschaltung / circuit m de verrouillage фиксирующая схема (цепь) С 255 clamping device Verriegelungsvorrichtung /, Festspannvorrichtung /, Klemmvorrichtung / dispositif m de verrouillage фиксирующее устрой¬ ство С 256 classical electromagnetic theory klassische Theorie/des Elektromagnetismus théorie/classique de l’électromagnétisme классическая электро¬ магнитная теория С 257 1 classification keyboard Fachwählertastenfeld л, Fachwählertastatur / clavier-trieur m классификационная коммутационная панель С 258 classifier of time-variable patterns class of accuracy, accuracy class Klassierer m von zeitlich veränderlichen Bildern Genauigkeitsklasse / classificateur m des images variables en temps classe / de précision классификатор измен¬ яемых изображений по времени класс точности С 259 С 260 clear < stored löschen effacer стирать clear-air-turbulence- detection laser system Klarluftturbulenzdetektor m mit Laserquelle détecteur m à laser de la turbulence dans l'air clair лазерная система детек¬ тирования (обнаруже¬ ния) турбулентности атмосферы при ясной погоде 4 Sÿkora
clearing 50 С 261 clearing device Störungsbeseitigungs¬ einrichtung / dispositif m de dépannage стирающее устройство, устройство для устра¬ нения повреждения С 262 clearing relay Schlußzeichenrelais n relais m terminal (de fin de conversation) отбойное реле С 263 clinometer Klinometer л, Neigungs¬ winkelmesser m clinomètre m» indicateur m de pente клинометр, уклономер С 264 clipped noise abgeschnittenes (abgekapp¬ tes) Rauschen n bruit m écrêté ограниченный шум С 265 clipper» limiter Begrenzer m, Begrenzer¬ stufe /, Clipper m limiteur m ограничитель С 266 clipper amplifier Abkappungsverstarker m amplificateur m écrêteur усилите ль-огр аяи- читель, ограничиваю¬ щий усилитель С 267 clipper circuit» clipping circuit Abkappkreis m, Ampli¬ tudenbegrenzer m circuit m d’écrêtage ограничивающая схема С 268 clipping clipping circuit Signalbegrenzung / s. clipper circuit limitation / des signaux ограничение сигналов С 269 dock drive Uhrantrieb m commande /par mouve¬ ment d’horlogerie управление от часового механизма С 270 dock frequency Taktgeberfrequenz / fréquence / d’horloge тактовая частота, частота синхрони¬ зации С 271 clock meter Zähluhr / compteur m pendulaire (à mouvement d’hor¬ logerie) маятниковый счетчик (счетчик с часовым механизмом) С 272 dock pulse Taktimpuls m impulsion / d’horloge синхронизирующий тактовый импульс С 273 dock relay Uhrrelais л, Zeitmesser¬ relais я, Schaltuhr/ interrupteur m horaire реле с часовым меха¬ низмом С 274 dock track Taktspur / piste / de rythme синхронизирующая дорожка С 275 dose schließen fermer замыкать, закрывать, включать С 276 closed circuit geschlossener Stromkreis m circuit m électrique fermé (bouclé) замкнута^ электрическая цепь С 277 closed curve» closed graph geschlossene Kurve/ courbe /fermée замкнутая кривая С 278 dosed cycle geschlossener Kreislauf m cycle m fermé замкнутый цикл С 279 closed-cycle control Regelung / mit geschlos¬ senem Zyklus réglage m à cycle fermé регулирование по замкнутому циклу С 280 closed-cycle cooling Kreislaufkühlung / refroidissement m à cycle fermé охлаждение по замкну¬ тому циклу, регенера¬ тивное охлаждение С 281 closed-cycle cooling maser closed graph Maser m mit geschlossenem Kühlumlauf s. closed curve maser m à refroidissement en circuit fermé мазер с замкнутым циклом охлаждения С 282 dosed loop geschlossener Zyklus (Kreis) m, geschlossene Schleife / circuit m fermé, boucle / fermée замкнутый контур С 283 dosed-loop circuit Schaltung / mit geschlos¬ sener Schleife» Kreis¬ schaltung/, Rück¬ führungsschaltung / circuit m à boucle fermée • цепь с замкнутым шлей¬ фом, контур с обрат¬ ной связью С 284 closed-loop control Regelung /mit geschlos¬ senem Regelkreis réglage m à circuit fermé, réglage m à boucle fer¬ mée, réglage à réaction регулирование по зам¬ кнутому циклу, регу¬ лирование с обратной связью С 285 dosed-loop control circuit geschlossener Regelkreis m circuit m de réglage fermé, circuit de réglage bouclé контур регулирования с обратной связью, автоматическая система с замкнутой цепью воздействия С 286 closed-loop control system Regelsystem n système m asservi (de commande en boucle fermée, de réglage) замкнутая система управления С 287 dosed-loop gain Verstärkung / im geschlos¬ senen Regelkreis gain m en boucle fermée коэффициент усиления замкнутого контура С 288 dosed-loop phase angle Phasenwinkel m in ge¬ schlossenem Kreis déphasage m en boucle fermée фазовый сдвиг замкну¬ того контура С 289 dosed-loop pulse system geschlossenes Impuls¬ system n système m impiüsionnei bouclé замкнутая импульсная система С 290 dosed-loop stability Stabilität / der geschlos¬ senen Schleife stabilité / de la boucle fermée устойчивость замкнутой системы С 291 dosed-loop system geschlossenes System n système m bouclé (en chaîne fermée, à réaction) система с замкнутым контуром С 292 dosed-loop telemetry Fernmeßverfahren я mit geschlossenem Meßkreis télémesure/à boucle fermée телеметрическая система, работающая но замкнутой схеме С 293 dosed-loop transfer function, output transfer function •<us) Ubertragungsfunktion / des geschlossenen Regel¬ kreises fonction / de transfert en boucle fermée переходная функция замкнутой системы С 294 closed path geschlossener Kreis m circuit m fermé замкнутый контур С 295 closed shop betriebsfremde Program¬ mierung/ programmation / externe закрытое программиро¬ вание С 296 dosed subroutine geschlossenes Unter¬ programm я sous-routine /fermée, sous¬ programme m fermé замкнутая подпрограмма С 297 dosed system geschlossenes System n système m fermé замкнутая (закрытая) система С 298 dose threshold operation Betrieb m in der Nähe des Schwellenzustandes fonctionnement m près du seuil околопороговый режим работы (лазера)
51 code С 299 dosing delay Einschaltverzug m retard m de la fermeture замедление (запазды¬ вание) при замы¬ кании, выдержка вре¬ мени при замыкании С 300 dosing equation Schlußgleichung / équation / de bouclage уравнение замыкания С 301 dosing force Schließkraft / force / de fermeture запорное усилие С 302 dosing order Einschaltbefehl m ordre m d’enclenchement команда замыкания (включения) С 303 closing relay Schließrelais л, Sperrelais n conjoncteur m включающее реле С 304 closing time Schließzeit / temps m de fermeture время перекрытия С 305 dosing voltage, pull-in voltage Einschaltspannung / tension / d’enclenchement включающее напряжение С 306 doud pulse Raumladungsimpuls m impulsion/ de charge spatiale импульс облака про¬ странственного заряда С 307 dutch control Kupplungssteuerung / commande / d’embrayage управление сцеплением С 308 dutter fluctuation Schwankung / der uner¬ wünschten Störanzeige fluctuation /de signaux parasites колебание местных помех С 309 clutter-noise Störungszeichen npl signaux mpl parasites (sur l’écran du radar) шум от местных помех, шум отражения от местных предметов- С 310 Coanda effect Coanda-Effekt m effet m Coanda эффект Коанда С 311 coarse adjustment Grobeinstellung / réglage m grossier грубая наладка С 312 coarse control grobe Regelung / réglage m approximatif грубое регулирование, грубая регулировка С 313 coarse-fine relay Grob-Fein-Relais n relais m approche-précision реле переключения с гру¬ бого канала на точный С 314 coarse tuning Grobabstimmung / accord m approximatif грубая настройка С 315 coating thickness measure¬ ment Belagsdickenmessung / mesure / d’épaisseur de revêtement измерение толщины покрытия С 316 coaxial laser pumping Koaxiallaserpumpen n pompage m du laser co¬ axial накачка лазера [с помо¬ щью коаксиальной лампы] коаксиальная линия С 317 coaxial line Koaxialleitung/ ligne /coaxiale С318 coaxial relay Koaxia Ire Jais я relais m coaxial коаксиальное реле С 319 coaxial resonator Koaxialresonator m résonateur m coaxial коаксиальный резонатор С 320 CO*-content recorder Schreibgerät n für C02- Gehalt, CO*-Gehalt- Schreiber m enregistreur m de la teneur en CO* прибор, записывающий (регистрирующий) содержание СО* С 321 code check Kodeprüfung/ vérification/de code проверка кода С 322 code checking time Kodeprüfzeit/ temps m de vérification de code период проверки кода С 323 code combination Kodekombination / combinaison / de code кодовая комбинация С 324 code control system Kodesteuerungssystem n système m de commande à codage, système de com¬ mande par code кодовая система упра¬ вления С 325 code conversion Kodeumsetzung / convertissement m (traduc¬ tion/) du code преобразование кода (основания чисел) С 326 code converter, code trans¬ lator Kodewandler /я, Umkodie¬ rer /л, Kodeumsetzer m convertisseur (traducteur) m de code преобразователь кода, кодопреобразователь С 327 coded verschlüsselt codifié кодированный С 328 coded decimal digit kodierte Dezimalziffer/ chiffre m décimal codé кодированная десятич¬ ная цифра С 329 coded decimal notation kodierte dezimale Schreib¬ weise / notation / décimale codi¬ fiée кодированная запись в десятичной системе С 330 coded identification Kodebezeichnung /, ko¬ dierte Bezeichnung/ désignation / codée кодированное обозначе¬ ние С 331 code digit Kodeziffer / chiffre m de code кодовый разряд, цифра кода С 332 coded instruction kodierter Befehl m instruction /codée (codi¬ fiée) кодированная команда (инструкция) С 333 code discriminator Kodediskriminator m discriminateur m de codes кодовый дискриминатор С 334 coded laser beam kodierter Laserstrahl m faisceau m codé du laser кодированный лазерный луч программа кодирования, кодированная про¬ грамма С 335 coded programme kodiertes Programm n programme m codifié С 336 coded signal kodiertes Signal n signal m codé (codifié) кодированный сигнал С 337 code element Kodeelement n élément m de code , кодовый элемент С 338 code impulse-type relay Kodeimpulsrelais n relais m de code à l’im¬ pulsion point m de code кодовое импульсное реле С 339 code point Kodepunkt m кодовая точка С 340 code puke train Kodeimpulsfolge /, ko¬ dierte Impulsfolge / train m d’impulsions co¬ dées кодированная последо¬ вательность импульсов С 341 coder, encoder . Schlüsslet m, Verschlüsslet codeur m, traducteur m кодирующее устройство j С 342 code regeneration Koderegeneration / régénération / de code перезапись кода (кодов) ^ С 343 code signal kodiertes Signal л signal m codé сигнальный код, кодо¬ вый сигнал С 344 code translation code translator Kodeumsetzung / s. code converter traduction / de code преобразование кода 4*
coding . 52 С 345 coding Kodierung/, Verschlüsse¬ lung/ codage m, codification/ кодирование, составление программы, перечень кодированных опера¬ ции кодирующая цепь С 346 coding circuit Kodierungskreis m circuit ht codeur (de codage) С 347 coding line kodierte Befehlszeile / ligne / d’instruction codée одиночная команда С 348 coding relay Kodierungsrelais n relais m de codage кодирующее (кодовое) реле С 349 coding section Kodierungsabschnitt m> Be¬ fehlsreihe / eines Teilpro- grammausschzutts section / de codage, série / d’instructions codifiées код команд части про¬ граммы или подпро¬ граммы С 350 coefficient of inherent (natural) regulation Selbstregelungsfaktor m, Ausgleichsgrad m coefficient m d'autoréglage коэффициент самовырав¬ нивания (саморегули¬ рования) С 351 coefficient of proportionality Proportionalitätsfaktor m coefficient m de propor¬ tionnalité коэффициент пропорцио¬ нальности С 352 coherence time Kohärenzzeit / temps m de cohérence время когерентности С 353 coherent-beam guidance Kohärentstrahllenkung / guidage m à faisceau co¬ hérent наведение по когерент¬ ному лучу С 354 coherent carrier kohärenter Träger mt ko¬ härente Trägerwelle / onde/porteuse cohérente когерентная несущая С 355 coherent cascade of photon kohärenter Photonstrom m courant m cohérent de photons когерентный поток фото¬ нов С 356 coherent detection kohärente Demodulation / démodulation / cohérente когерентное детектиро¬ вание С 357 coherent electromagnetic oscillations kohärente elektromagneti¬ sche Schwingungen/?/ oscillations fpl électroma¬ gnétiques cohérentes когерентные электромаг¬ нитные колебания С 358 coherent infrared radar Kohärent-lnfrarotstrahlen- radar n radar m à rayonnement in¬ frarouge cohérent когерентный инфракрас¬ ный [радио]локатор С 359 coherent laser signal kohärentes Lasersignal n signal m cohérent du laser когерентный сигнал лазера С 360 coherent-light radar Kohärentlichtradar n radar m à lumière cohé¬ rente лазерный локатор, лока¬ тор на лазере, излуча¬ ющем в диапазоне ви¬ димого света С 361 coherent optical detector Kohärentstrahlen¬ detektor m détecteur m de rayons cohérents детектор когерентного оптического сигнала С 362 coherent optical radar optisches Kohärent¬ strahlenradar n radar m optique cohérent когерентный оптический [радиолокатор С 363 coherent radar Kohärentstrahlenradar n radar m [à rayonnement] cohérent когерентный [радио-] локатор С 364 coherent radiation diode detector, laser diode detector Diodendetektor m der kohärenten Strahlung diode/détectrice du rayonnement cohérent диодный детектор коге¬ рентного излучения С 365 coherent signal kohärentes Signal n signal m cohérent когерентный сигнал С 366 coil pitch Spulensteigungsmaß n pas m d’enroulement шаг намотки (катушки) С 367 coin box relay Kassierrelais n relais m d’encaissement реле кассового меха¬ низма монетного автомата С 368 coincidence amplifier Koinzidenzverstärker m amplificateur m du circuit à coincidence усилитель схемы сов¬ падений С 369 coincidence circuit Koinzidenzschaltung /, Torschaltung / Koinzidenzberichtigung / circuit m à coïncidence схема совпадений С 370 coincidence correction correction/due à la coïncidence поправка на совпадение С 371 coincidence counter Koinzidenzzähler m, Gleichzeitigkeitszähler m compteur m à coincidence счетчик совпадений С 372 coincidence double-picture measuring attachment Doppelbild-Entfernungs¬ meßeinrichtung / télémètre m complémen¬ taire à double-image устройство для измере¬ ния расстояния мето¬ дом двойного изобра¬ жения С 373 coincidence error Koinzidenzfehler m erreur /de coïncidence ошибка (погрешность) совпадений С 374 coincidence gate Koinzidenzgatter n9 UND- Tor л, UND-Schaltung/, Koinzidenzregister n porte / à coïncidence схема совпадений С 375 coincidence measuring magnifier . Koinzidenzmeßlupe / microscope m de mesure à coincidence коинцидентная измери¬ тельная лупа С 376 coincidence range finder Koinzidenzen tfernungs- messer m télémètre m à coincidence дальномер с совпаде¬ нием изображений С 377 coincidence selector Koinzidenzselektor m, Gleichzeitigkeitswähler m sélecteur m à coïncidence селектор совпадений С 378 coincidence spectroscopy Koinzideozspektroskopie / spectroscopie / à coïncidence спектроскопия совпаде¬ ний (совмещений) С 379 coincidence synchro Synchrowinkelvergleicher m synchro-comparateur m d’angle сельсин совпадений С 380 coincident current selection Auswahl / mittels Koiozidenzströmen sélection / par coïncidence de courants выборка методом сов- . падения токов ' С 381 coincident current store Koinzidenzstromspeicher m mémoire / à courants cplncidents накопитель с использо¬ ванием принципа совпадения токов С 382 cold cathode tube Kaltkatodenröhre / tube m à cathode froide лампа с холодным катодом . С 383 cold rolling mill automation Automatisierung / im Kalt¬ walzwerk automatisation / dans le train de laminoir à froid автоматизация холодной прокатки С 384 collecting circuit Sammelschaltung / montage m collecteur собирательная схема
53 combustion С 385 collecting electrode Kollektorelektrode f, Sammelelektrode / électrode / collectrice собирающий электрод С 386 . collector-base resistance Kollektorbasiswiderstand m résistance / collecteur-base сопротивление коллек¬ тор-база С 387 collector circuit Kollektorschaltung /, Kollektorstromkreis m circuit m collecteur цепь коллектора С 388 collector current Kollektorstrom m courant m collecteur ток коллектора С 389 collector dissipation Kollektorverlustleistung / dissipation / de collecteur рассеяние (утечка) на С 390 collector electrode Sammelelektrode / électrode / collectrice коллекторе коллекторный электрод С 391 collector junction Kollektorübergang m jonction / de collecteur коллекторное соедине¬ ние, коллекторный переход С 392 collector terminal Kollektorklemme f Kollektorpol m borne / collectrice вывод (клемма) коллектора С 393 collector voltage Kollektorspannung / tension/de collecteur напряжение коллектора С 394 collimated laser beam kollimiertes Laserstrahl¬ bündel n faisceau m collimé de laser коллимированный лазерный луч С 395 collimated output beam kollimiertes Ausgangs¬ strahlenbündel n faisceau m de sortie collimé коллимированный * выходной луч С 396 collimation level Kollimationsniveau n niveau m de collimation коллимационный уро¬ вень, уровень колли¬ мации С 397 collision ionization Stoßionisation / ionisation/par choc ударная ионизция, иони¬ зация соударением С 398 colorimeter Kolorimeter л, Farb¬ messer m colorimètre m колориметр С 399 colour-coded communication farbenkodierte Verbin¬ dung/ communication / à code couleurs, communication encodée en couleurs связь с использованием цветового кодиро¬ вания С 400 colour-coded light beam farbenkodierter Licht¬ strahl m faisceau m lumineux codé en couleurs световой луч, кодиро¬ ванный по цвету С 401 colour compensating filter Kompensationsfarbfilter n filtre m compensateur de couleurs цветной компенсацион¬ ный светофильтр С 402 colour control Farbregelung / réglage m chromatique, commande / couleur регулирование цвета С 403 colour correction filter Korrektionsfarbfilter n filtre m correcteur de couleurs цветной корректиру¬ ющий светофильтр С 404 colour laser display farbige Abbildung / mittels Laser représentation / en couleurs au moyen de laser цветной лазерный индикатор С 405 colour pyrometer Farbpyrometer n pyromètre m de couleur цветовой пирометр С 406 column indicating device Spaltenanzeiger m index m de colonne устройство, показыва¬ ющее столбец (графу); блок индикаций столбца С 407 column shift unit Kolonnenschalter m unité /de saut de colonne блок сдвига столбца (колонки) С 408 column vector Vektorspalte / vecteur-colonne m вектор столбца С 409 comb filter Kammfilter л, Filter n mit kammförmigem Fre¬ quenzspektrum filtre m en peigne, filtre à spectre de fréquence en forme de peigne гребенчатый фильтр С 410 combination actuator kombinierter Effektor m, kombiniertes Antriebs¬ glied n élément m combiné de commande комбинированный при¬ вод {регулятора, вентиля и. т. п.) С 411 combinational circuit Verknüpfungsglied n circuit m combinatoire комбинационная (комби¬ нированная) цепь С 412 combinational logic circuit logische Kombinations¬ schaltung/ circuit m logique combi¬ natoire комбинированная (одно¬ тактная) логическая цепь С 413 combinational logic element logisches Kombinations¬ element n - élément m logique combi¬ natoire комбинированный (одно¬ тактный) логический элемент С 414 combination automatic controller verkoppelte Regelkreise mpl circuits mpl couplés de réglage многоконтурная система автоматического регулирования С 415 combination control kombinierte Steuerung/ commande / combinée комбинированное регулирование С 416 combination logic function logische Kombinations¬ funktion / fonction / logique combi¬ natoire комбинированная логи¬ ческая функция С 417 combination of control loop elements Kombination / von Regelelementen combinaison/des éléments du système asservi соединение звеньев в замкнутой системе регулирования С 418 combination table Zustandstabelle / tableau m des états таблица состояний (комбинаций) С 419 combined controller kombinierter Regler m régulateur m à action composée комбинированный регулятор С 420 combined cycle kombinierter Arbeits¬ ablauf m cycle m combiné комбинированный [рабочий] цнкл С 421 combined logic element zusammengesetztes Ver¬ knüpfungsglied (logisches Element) n élément m logique composé (combinatoire) комбинированный логический элемент (блок) С 422 combined logic function zusammengesetzte logische Funktion / fonction /logique corn- posée сложная логическая функция С 423 ' combined non-linearity kombinierte Nichtlinearität / non-linéarité / combinée комбинированная нели¬ нейность С 424 combustion control equip¬ ment Verbrennungsregelungs¬ anlage / dispositif m de réglage de la combustion оборудование для упра¬ вления (регулирова¬ ния) процессом горе- С 425 combustion controller Verbrennungsregler m régulateur m de combus¬ tion регулятор процесса горения
coming 54 С 426 coming into step In trittfallen n accrochage m вступление (вход) в син¬ хронизм С 427 command control Befehlssteuerung / commande f par instruc¬ tion командное управление (наведение) С 428 command device Befehlsanlage / dispositif ж de commande командное устройство С 429 command guidance Leitstrabisteuerung / guidage m télécommandé командное наведенне (управление) командный отсек, отсек управления С 430 command module Führungseinheit /, Befehls¬ einheit / cellule f de commande С 43! command resolution Steuerungsunterscheidungs¬ vermögen n, Steuerungs¬ empfindlichkeit f sensibilité / de commande чувствительность по управляющему воз¬ действию С 432 command signal Fübrungssignal n signal m de commande команда, сигнал упра* . вления С 433 command signals with audio frequency Kommandosignale npt mit Tonfrequenz • signaux mpî de commande à audiofréquence сигналы управления зву¬ ковой частоты С 434 command variable • Führungsgröße f grandeur f de référence (commande) управляющая перемен¬ ная (величина) С 435 common base circuit Basisschaltung/ circuit m à base commune принципиальная (основ¬ ная) базисная цепь С 436 common control system gemeinsames Regelungs¬ system n système n commun de rég¬ lage система с общим упра¬ влением С 437 common emitter gemeinsamer Emitter m émetteur m commun общий эмиттер С 438 common information carrier einheitlicher Datenträger m porteur m commun d'in¬ formation универсальный носитель информации С 439 common machine language einheitliche Maschinen¬ sprache / langage m de machine commun универсальный машин¬ ный язык С 440 communication channel Nachrichtenkanal m canal m de télécommunica¬ tions laser m de télécommuni¬ cations канал связи С 441 communication laser Fernmeldelaser m лазерное устройство связи, лазер связи С 442 communication theory Nachrichtentheorie f théorie f de l'information теория связи и инфор¬ мации С 443 commutated error signal umgeschaltetes (kommu- tiertes) Fehlersignai n signal m commuté d'erreur коммутированный сиг¬ нал рассогласования С 444 commutated network, switching network Umschaltkreis m, Um¬ schaltungskette / circuit m de commutation, commutateur m переключающая схема (цепь) С 445 commutating optical beam optischer UmschaltstrahJ m faisceau m optique de com¬ mutation переключающий опти¬ ческий луч С 446 commutator pitch Stromwenderschritt m pas m du collecteur шаг по коллектору С 447 compact laser kompakter Laser m, Kom¬ paktlaser m laser m compact компактный (малогаба¬ ритный) лазер С 448 comparator Vergleichsglied n comparateur m компаратор, звено срав¬ нения, сравниватель С 449 comparator device Vergleichsorgan n, Ver- gleichssystera n dispositif (organe) m com¬ parateur орган сравнения, срав¬ нивающее устройство С 450 comparison circuit Vergleichsschaltung / circuit m de comparaison схема (цепь) сравнения, компаратор С 451 comparison element Vergleichselement n élément m comparateur элемент (блок) сравнения С 452 compatible distribution func¬ tion, congruent distribu¬ tion function komportable Verteilungs¬ funktion / fonction / de répartition de probabilité сходная (совместимая) функция распределения С 453 compensated instrument transformer kompensierter Meßwandler m transformateur m de me¬ sure compensé компенсированный изме¬ рительный трансфор¬ С 454 compensated thermal over¬ load relay thermisches Relais n mit Texnperaturkompensalion relais m thermique com¬ pensé матор компенсированное тер¬ мореле перегрузки, компенсированное максимальное термо¬ реле С 455 compensating action Abgleichsignal n . signal m de compensation сигнал компенсации, компенсирующее действие С 456 compensating controller Kompensationsregler m régulateur m compensateur компенсирующий регу¬ лятор С 457 compensating errors sich aufhebende Fehler mpî erreurs fpl compensatrices [взаимно] компенсирую¬ щиеся ошибки С 458 compensating feedback Kompensationsrückkopp¬ lung/, Ausgleichsrück¬ kopplung / réaction f de compensation компенсирующая обрат¬ ная связь С 459 compensating feedforward Kompensationsvorkopp- lung/ réaction / positive de com¬ pensation компенсирующий сдвиг вперед CJ460 compensating line, compen¬ sation lead Ausgleichsleitung /, Kom¬ pensationsleitung f ligne / de compensation компенсационные про¬ вода С 461 compensating magnet Kompensationsmagnet mt Ausgleichsmagnet m aimant m compensateur компенсирующий магнит С 462 compensating network Kompensationsschaltung f Stabilisierschaltung / réseau m correcteur, élé¬ ment m compensateur компенсирующий кон¬ тур, стабилизирующее устройство С 463 compensating polari meter Kompensationspolarimeter n polarimètre m à compensa¬ tion компенсированный (кор¬ ректирующий) поляри¬ метр С 464 compensating-pressure trans¬ ducer Kompensationsdruckgeber m capteur m de pression à compensation компенсационный датчик давления С 465/6 compensating selfrecording instrument Kompensationsschreibgerät n enregistreur m à compensa¬ tion компенсационный само¬ пишущий прибор С 467 compensation adjustment Kompensationseinstellung / mise f au point de com¬ pensation, réglage m com¬ pensateur установка степени ком¬ пенсации
55 С 468 compensation by Integral control, integral compen¬ sation Kompensation / durch inte¬ grierendes Glied compensation /par réseau intégrateur компенсация (коррекция) посредством интеграль¬ ного управления С 469 compensation element compensation lead Kompensationselement n s. compensating line élément m Compensateur компенсационный эле¬ мент С 470 compensation measuring method Kompensationsmeßmethode / méthode / de mesure à compensation компенсационный (нуле¬ вой) метод измерений С 471 compensation of distortion, distortion elimination Entzerrung /, Verzerrungs¬ kompensation / correction (compensation) / de distorsion устранение искажения С 472 compensation signal Kompensationssignal n signal m de compensation компенсирующий (кор¬ ректирующий) сигнал С 473 compensation transmitter Kompensationsferngeber m transmetteur m à compen¬ sation компенсированный пере¬ датчик С 474 compensation winding Kompensationswicklung / enroulement m de compen¬ sation компенсационная об¬ мотка С 475 С 476 compensograph Koropensograf m compensographe m компевсограф compile Zusammentragen, Teil¬ programme einfügen compiler, intercaler des sous-programmes компилировать, соста¬ влять, вводить под¬ программы С 477 compiler routine method, compiling method Kompilationsmethode / méthode / de compilateurs метод компилирующей (программирующей) программы С 478 complementary code Kompiementärkode m code m complémentaire дополнительный код С 479 С 480 complementary function Komplementärfunktion / fonction / complémentaire дополнительная функция complementary non-linearity komplementäre Nicht¬ linearität / non-linéarité / complémen¬ taire дополнительная нели¬ нейность С 481 С 482 complement on ”n“ Komplement n auf „n“ complément m au «n» дополнение до «а» complement pulse Komplementimpuls m impulsion / complémentaire импульс дополнения С 483 complement representation Komplementdarstellung / représentation/de com¬ plément дополнительное пред¬ ставление (изобра¬ жение) полное затухание С 484 complete attenuation Volldämpfung / affaiblissement m total С 485 С 486 complete carry vollständiger Übertrag m transfert m complet полный перенос complete circuit geschlossener (vollständiger) Stromkreis m circuit m fermé (complet) замкнутая цепь С 487 С 488 complete Fourier series vollständige Fourier-Reihe / série / pleine de Fourier полный ряд Фурье complete operation Volloperation / opération /complète совершенная операция, полный такт вычисле¬ ний, полный цикл работы комплексная полная про¬ водимость С 489 complex admittance komplexer Scheinleitwert m admittance / complexe С 490 complex amplitude Komplexamplitude / amplitude / complexe комплексная амплитуда С 491 complex automatic control system selbsttätiges komplexes Regelungssystem я système m automatique de réglage complexe комплексная система автоматического регу¬ лирования (управле¬ ния) С 492 complex group Komplexgruppe / groupe m complexe комплексная (сложная) группа С 493 complex impedance komplexer Schein¬ widerstand m impédance / complexe комплексное полное сопротивление С 494 complex plane komplexe Ebene / plan m complexe , комплексная плоскость С 495 complex plane represen¬ tation Darstellung / auf der Komplexebene représentation / sur le plan complexe изображение на ком¬ плексной плоскости С 496 complex power komplexe Leistung / puissance / complexe комплексная мощность С 497 С 498 С 499 complex root komplexe Wurzel / racine / complexe комплексный корень complex system komplexes System л système m complexe комплексная система complex variable komplexe Variable/ variable / complexe комплексная переменная С 500 component of control system, control system component Regelsystemkomponente / constituant m du circuit de commande звено (блок) системы регулирования(упра¬ вления) С 501 composition potentiometer Kompositionspotentio¬ meter R potentiomètre m à couche композиционный потенциометр С 502 compound control action Summierungsregelung / réglage m composé многокомпонентная система регулиро¬ вания (управления) С 503 compound controller Kompoundregler m régulateur m à action composée комбинированный регулятор С 504 compound excitation Verbunderregung / excitation / composée компаундное (смешан¬ ное) возбуждение многокомпонентная обратная связь С 505 compound feedback zusammengesetzte Rück¬ kopplung / réaction / composite С 506 compound feed forward zusammengesetzte V orwärtswirkung / action / directe composite многокомпонентная прямая (положитель¬ ная обратная) связь С 507 compound wound relay Kompoundrelais n, Verbundrelais n relais m compound компаундное реле, реле с несколькими обмот¬ ками С 508 compressed-air distributor Druckluftverteiler m distributeur m d’air comprimé распределитель сжатого воздуха С 509 Compton electron Rückstoßelektrdn n électron m Compton электрон Комптона (отдачи)
compulsory 56 С 510 compulsory checking zwangsläufig wirkende Überwachung / contrôle m impératif вынужденный контроль е 511 computation aids (means) Rechenhilfsmittel npl moyens mpl de calcul вычислительные средства С 512 computer block diagram Rechnerblockdiagramm л. Rechnerblockschalt» bjld л, Rechnerblock¬ schema n diagramme / synoptique (générale) de calculatrice блок-схема вычислитель¬ ной машины G 513 computer control ' Rechnersteuerung/ . commande/par ordina¬ teur» commande de l'ordinateur управление с помощью вычислительной машины С 514 computer instruction Rechnerbefehl m instruction / de calcula¬ trice машинная команда» команда в машинном коде С 515 computer logic Rechnerlogik / logique /de calculatrice логика (логическая схема) вычислитель¬ ной машины С 516 computer memory drum Rechnerspeichertrommel / mémoire/à tambour magnétique de calcula¬ trice накопительный барабан вычислительного устройства С 517 computer routine Maschinenprogramm n programme m machine машинная программа, программа вычис¬ лительной машины С 518 computing element Recheneleraent n élément m de calcul решающий (вычислитель¬ ный) элемент С 519 computing interval Rechentakt /w, Rechen* intervall n intervalle m de calcul период (время) вычисления . С 520 concatenated control kaskadengeschaltete (ver¬ kettete) Steuerung/ réglage m en cascade каскадное управление С 521 concatenation speed control reihengeschaltete Dreh¬ zahlsteuerung / réglage m en cascade de la vitesse каскадное регулиро¬ вание скорости • С 522 concentration controller Konzentrationsregler m régulateur m de concen¬ tration регулятор концентрации С 523 concentration overvoltage Konzentrationsüber¬ spannung/ surtension / de concen¬ tration концентрация (сосредо¬ точение) перенапря¬ жения С 524 condenser electroscope Kondensatorelektroskop n électroscope m à conden¬ sateur конденсаторный элек¬ троскоп» электроскоп с конденсатором С 525 conditional breakpoint instruction bedingter Stoppbefehl m commande / d’arrêt conditionnel (sous condition) команда условного останова, команда условной смены про¬ С 526 С 527 conditional code Pseudokode m pseudocode m граммы условный код conditional distribution function bedingte Verteilungs¬ funktion / fonction / conditionnelle de répartition условная функция распределения С 528 conditional instruction, conditional order bedingter Befehl m instruction / conditionnelle условная команда, команда условной передачи управления С 529 conditional lump, conditional transfer bedingter Sprung (Über¬ gang) m saut (transfert) m con¬ ditionnel» rupture / de séquence conditionnelle условный переход, условная передача С 530 conditional jump instruction» conditional transfer instruction 4» bedingter Überleitungs¬ befehl (Sprungbefehl) m instruction / de saut conditionnel команда условного перехода * С 531 conditional mathematical expectation conditional order bedingte mathematische Erwartung / s. conditional instruction probabilité / mathématique conditionnelle условное математическое ожидание С 532 conditional probability bedingte Wahrscheinlich¬ keit/ probabilité / conditionnelle условная вероятность С 533 conditional probability machine Generator m bedingter Wahrscheinlichkeit machine/à probabilité conditionnelle машина условной вероятности С 534 conditional stability bedingte Stabilität/ stabilité / conditionnelle условная устойчивость С 535 conditional statement conditional transfer conditional transfer instruction bedingte Anweisung/ s. conditional jump s. conditional jump instruction instruction / conditionnelle условное утверждение, условный оператор (в языке АЛГОЛ} С 536 conditioning cabinet % Klimaprüfscbrank m cabinet m climatiseur камера кондициониро¬ вания, климатическая испытательная камера С 537 conductance relay Konduktanzrelais n relais m à conductance реле проводимости С 538 conduction electron Leitungselektron n, kern¬ fernes Elektron n électron m de conduction электрон проводимости С 539 conductive coupling konduktive Kopplung / accouplement m conduc¬ teur» couplage m direct непосредственная (кон- дуктивная) связь С 540 conductivity controller Leitfähigkeitsregler m régulateur m de conduc¬ tibilité регулятор проводимости С 541 conductivity measuring bridge Leitfähigkeitsmeßbrücke / pont m de mesure de conductibilité мост для измерения активных проводи¬ мостей С 542 conductivity meter for liquids Leitfähigkeitsmesser m für Flüssigkeiten mesureur m de conduc¬ tibilité de liquides измеритель проводи¬ мостей жидкостей С 543 conductivity recorder Leitfähigkeitsschreibgerät n enregistreur m de conduc¬ tibilité самописец [удельных] аров о дямосте Й С 544 conductivity transmitter Leitfähigkeitsgeber m capteur m de conductivité преобразователь [удель¬ ных] проводимостей
57 contact С 545 conductometric concen¬ tration meter С 546/7 conductometric method of analysis С 548 congruent distribution function conical scanning С 549 conjugate complex poles С 550 conjugate complex value С 551 conjugate root С 552 С 153 conjugation frequency conjunction operation С 554 connection diagram С 555 conscious error С 556 conservative system С 557 conservative value» steady- state value С 558 consistence control С 559 constantan tensometer С 560 constant-capacity capacitor С 561 constant component С 562 constant-current regulator С 563 constant-data rate system С 564 С 565 С 566 constant of inertia, inertia constant * constant of integration, integration constant constant pressure drop С 567 С 568 constant radiation constant-rate system С 569 constant repetition interval С 570 constant resistance С 571 constant source, constant supply С 572 constant-speed floating regulator (I-regulator) С 573 constant-speed scanning С 574 constant supply constant time lag С 575 constant value control С 576 constant-velocity servo¬ motor С 577 constant-velocity system С 578 constant-voltage regulator, voltage stabilizer С 579 constituting components of numerical control С 580 contact current С 581 contact drum С 582 contact feeler, contouring tracer Meßgerät n zur kondukto- metrischen Konzentra¬ tionsmessung, kondukto- metrischer Konzen¬ trationsmesser m konduktometrische Analysenmethode / s. compatible distribution function konische Abtastung/, Quirlen n konjugierte komplexe Pole mpl konjugierter komplexer Wert m konjugierte Wurzel/ appareil m de mesure conductométrique de concentration méthode / conducto¬ métrique d’analyse exploration / conique» balayage m en cône pôles mpl complexes con¬ jugués valeur / complexe con¬ juguée racine / conjuguée Verknüpfungsfrequenz / Konjunktionsoperation / Schaltungsdiagramm nf Schaltplan m» Leitungs¬ schema n» Verbindungs¬ schema n realisierter (bewußter) Fehler m konservatives System n Beharrungswert m, statio¬ närer Wert m, Stationär- wert m, Gleichgewichts¬ wert m Konsistenzsteuerung / fréquence / conjuguée opération / d'intersection schéma m de câblage erreur /réalisée système m conservatif valeur / permanente (prescrite) réglage m de la consistance Konstantantensometer n unveränderlicher Konden¬ sator m, Festkondensa¬ tor m konstante Komponente / tensomètre m de constantan condensateur m fixe composante / constante Konstantstromregler m Datenübertragung n mit konstanter Übertragungs¬ geschwindigkeit Trägheitskonstante / Integrationskonstante / konstanter Druckabfall m konstante Strahlung/ Übertragungssystem n mit konstanter Geschwindig¬ keit stetiges Reihenfolgeintervall n Konstantwiderstand m régulateur m à courant constant système m de transmission de données à vitesse constante constante / d’inertie constante / d'intégration chute /constante de près-' sion rayonnement m constant système m de transmission à vitesse constante période /constante de répétition résistance / constante Konstantspannungsquelle/ source /de tension con¬ stante ausschlagunabhängiger astatischer Regler m <Ï-Regler> Abtastung /mit konstanter Geschwindigkeit s. constant source konstante Verzögerung/ Festwertregelung / Stellmotor m mit konstan¬ ter Geschwindigkeit régulateur m asiatique à vitesse constante (régu¬ lateur I) exploration / (balayage m) à vitesse constante retard m constant réglage m à valeur con¬ stante servomoteur m à vitesse constante System n mit konstanter Stellgeschwindigkeit Konstantspannungsregler m» Spannungsstabilisator m Bausteine mpl für Digital¬ technik Kontaktstrom m système m à vitesse con¬ stante (de Гorgane- moteur) stabilisateur m de tension éléments mpl constitutifs pour commande numé¬ rique courant m de contact Kontaktwalze / tambour m de contact Fühler m, Taststift m galet m, palpeur m кондуктометрический концеитратомер кондуктометрический метод анализа коническое сканирование сопряженные комплекс¬ ные полюсы комплексно сопряженная величина сопряженный корень сопряженная частота операция конъюнкции (связывания) схема соединения, прин¬ ципиальная схема сознательно допускаемая ошибка консервативная система установившееся значение регулирование консистен¬ ции константановый тензо¬ метр конденсатор постоянной емкости постоянная составляю¬ щая регулятор постоянного тока система передачи данных с постоянной скоро¬ стью постоянная инерции постоянная интегриро¬ вания постоянный перепад давления постоянное облучение система передачи с по¬ стоянной скоростью постоянный интервал чередования постоянное сопротивле¬ ние постоянный источник питания астатический регулятор с постоянной скоро¬ стью обзор с постоянной ско¬ ростью постоянная выдержка времени стабилизация регулиру¬ емого параметра сервомотор (сервопри¬ вод) с постоянной ско¬ ростью система с постоянной скоростью (исполни¬ тельного устройства) стабилизатор напряже¬ ния, регулятор посто¬ янного напряжения слагающие цифрового управления контактный ток, ток прикосновения барабан с контактами, контактный барабан контактный щуп
contact 58 С 583 contact force Kontaktkraft / force / de contact контактное усилие С 584 contact gap Kontaktabstand m, Kon- taktltlcke / intervalle m de contact контактный зазор С 585 contactless control kontaktlose Steuerung/ commande/sans contacts бесконтактное управле- С 586 contactless device kontaktlose Einrichtung / dispositif m sans contacts бесконтактное устройст- С 587 contactless distributor in remote control kontaktloser fernwirktech- nischer Vorwähler m distributeur m de téléméca¬ nique sans contacts бескоитактный распреде¬ литель в системе теле¬ управления С 588 contactless impulse gene* rator kontaktloser Impulsgeber m générateur m d’impulsions sans contacts бесконтактный генератор импульсов С 589 contactless limit switch kontaktloser Endschalter m interrupteur m limite sans contacts бесконтактный концевой выключатель С 590 contactless magnetic delay membra kontaktloses magnetisches Verzögerungsglied л membre m magnétique de retard sans contacts бесконтактный элемент магнитной линии за¬ держки С 591 contactless measurement kontaktlose Messung/ mesure / sans contacts бесконтактное измерение С 592 contactless pick-up kontaktloser Geber m, kon¬ taktloser Aufnehmer m palpeur m sans contacts бесконтактный датчик С 593 contactless position trans¬ mitter ' kontaktloser Lagegeber m capteur m de position sans contacts бесконтактный датчик положения С 594 contactless scanning of pointers berührungslose Zeiger¬ abtastung / balayage m sans contact des aiguilles бесконтактный поиск положения стрелок [прибора] бесконтактный сельски С 595 contactless selsyn kontaktloser Drehmelder m selsyn m sans contacts С 596 contactless switch kontaktloser Schalter m commutateur m sans con¬ tacts бесконтактный выклю¬ чатель С 597 contact member contact-modulated amplifier Kontaktglied n s. Chopper amplifier élément m de contact контактный элемент С 598 contactor Kontaktgeber m, Steuer¬ schütz n, Schütz n Relaisschalterservomecha¬ nismus m contacteur m, conjoncteur m контактор, замыкатель, пускатель С 599 contactor servomechanism servomécanisme m à con¬ jonctions релейно-контактная след¬ ящая система, релей¬ ный сервомеханизм С 600 contactor-type control gear Schützensteuergruppe / équipement m de com¬ mande à contacteurs контакторный механизм управления С 601 С 602 contactor with relays Schütz n mit Relais contacteur m à relais контактор с реле contact pick-off Kontaktabnahme / prise/à contact снимание контактом, контактная съемка С 603 contact-potential difference Kontaktspannung / différence / de potentiel au contact контактная разность потенциалов С 604 С 605 contact thermometer Kontaktthermometer n thermomètre m de contact контактный термометр contact travel Schaltweg m, Kontakt¬ strecke / longueur/de course de contact перемещение контакта, расстояние между кон¬ * тактами С 606 contact voltmeter Kontüktvoltmeter n, Berührungsspannungs¬ messer m voltmètre m à contacts контактный вольтметр С 607 contamination meter Verseuchungsmeßgerät л mesureur m de contamina¬ tion аппарат для измерения контаминации С 608 contamination monitor Kontaminationsmonitor m moniteur m de contamina¬ tion монитор для контами¬ нации, прибор для контроля конта¬ минации С 609 continuity conditions Stetigkeitsbedingungen fpl, Kontinuitätsbedingungen fpl Durchgangsprüfer m conditions fpl de continuité условия непрерывности тг С 610 continuity tester contrôleur m de continuité прибор для испытания на обрыв {цепи) С611 continuous action kontinuierliche Wirkung/ action / permanente (continue) непрерывное воздей¬ ствие С 612 continuous-action controller kontinuierlicher Regler m régulateur m à action continue регулятор непрерывного действия С 613 continuous-action optimization system kontinuierlich wirkendes Optimisierungssystem л système m d'optimalisation à action continue система оптимизации непрерывного действия С 614 continuous-action servo¬ mechanism Dauerbetriebsservogerät л servomécanisme m à action continue сервомеханизм непре¬ рывного действия С 615 continuous analyzer stetiger Analysator m analyseur m continu непрерывный анализа¬ тор, анализатор непрерывного дей¬ ствия С 616 continuous annealing control Regelung / des kontinuier¬ lichen Glühverfahrens réglage m du recuit continu регулирование процесса непрерывного отжига С 617 continuous approximation stetige Annäherung/ approximation / continue непрерывное прибли¬ жение С 618 continuous automatic measurement stetig verlaufende selbst¬ tätige Messung/ mesure / automatique permanente автоматическое непре¬ рывное измерение С 619 continuous automatic visco[si1meter stetiges selbsttätiges Viskolsi]meter л viscosimètre m automa¬ tique à action continue автоматический вис¬ козиметр непрерыв¬ ного действия С 620 continuous control stetige Regelung/ réglage m continu непрерывное (плавное) регулирование С 621 continuous controller stetiger Regler m régulateur m continu регулятор непрерывного действия
59 continuous С 622 continuous control system stetig geregeltes System n système m à commande continue система непрерывного (плавного) регулиро¬ вания С 623 continuous correction kontinuierliche (stetige) Korrektion / correction / continue непрерывная коррекция С 624 С 625 continuous curve stetige Kurve / courbe / continue непрерывная кривая continuous curve distance¬ time protection <reiay> Distanzschutz m mit steti¬ ger Auslösekenalinie, kontinuierliche Fern¬ abschirmung / <Relais> dispositif m de protection de distance à caractéris¬ tique continue (relais) дистанционная защита с плавно-зависимой характеристикой вы¬ держки времени <реле> С 626 continuous density meter of liquids stetiger Dichtemesser m für Flüssigkeiten densimètre m continu de liquides непрерывный измеритель густоты жидкостей С 627 continuous dependence stetige (kontinuierliche) Abhängigkeit / dépendance / continue непрерывная (длитель¬ ная) зависимость С 628 continuous dew point recorder kontinuierlicher Taupunkt¬ schreiber m appareil m d’enregistrement continu du point de rosée прибор для непрерывной записи температуры С 629 continuous distribution kontinuierliche (stetige) Verteilung/ distribution / continue непрерывное (плавное) распределение С 630 continuous exciting source Dauerstricherreger m, Dauerstricherregungs¬ quelle / source / permanente d’excitation, source à excitation entretenue, source excitative à onde entretenue источник возбуждения, работающий в непре¬ рывном режиме С 631 continuous frequency spectrum kontinuierliches Frequenz¬ spektrum n spectre m continu de fréquences непрерывный спектр частот С 632 С 633 continuous function stetige Funktion/ fonction / continue непрерывная функция continuous gas quantity measurement kontinuierliche Gas¬ mengenmessung / mesure /continue de la quantité de gaz непрерывное измерение расхода газа С 634 continuous humidity measurement ununterbrochene Feuchtig¬ keitsmessung / mesure / continue de l’humidité непрерывное измерение влажности С 635 continuous infrared analyzer of exhaust gas kontinuierlich arbeitender Infrarotgasanaly¬ sator m analyseur m infrarouge à action continue de gaz brûlé инфракрасный анализа¬ тор выхлопных газов непрерывного дей¬ ствия С 636 continuous User Dauerstrichlaser m laser m à onde entretenue лазер непрерывного излучения, лазер с постоянным излу¬ чением С 637 continuous liquid level measurement stetige Flüssigkeitsstand¬ messung / mesure /continue du niveau de liquide плавное измерение уровня жидкости С 638 continuously adjustable stetig einstellbar à ajustage continu с плавной (непрерыв¬ ной) настройкой С 639 continuously operating automatic titrating apparatus kontinuierlich arbeitender Titrierautomat m appareil m de titrage à travail continu автомат для непрерыв¬ ного титрования С 640 continuously operating solid-state User kontinuierlich arbeitender Festkörperlaser m laser m à phase solide à action continue продолжительно работа¬ ющий кристалличе¬ ский (твердотельный) лазер С 641 С 642 continuously variable stetig veränderlich à variation continue плавно изменяющийся continuously working analyzer for gas concen¬ tration kontinuierlich arbeitender Gaskonzentrations¬ analysator m analyseur m de concen¬ tration de gaz à travail continu непрерывно действую¬ щий анализатор кон¬ центрации газа С 643 continuously working analyzer for gas scent kontinuierlich arbeitender Gassprutenanalysator m analyseur m de particules 4e gaz à travail continu непрерывно действую¬ щий анализатор следов газа С 644 continuously working viscosimeter kontinuierliches Viskosi¬ meter n viscosimètre m à action continue непрерывный вискози¬ метр С 645 continuous monitoring fortlaufende Kontrolle (Überwachung) / contrôle m continu непрерывный контроль С 646 continuous operation Dauerbetrieb mt Flie߬ betrieb nt marche / continue, service m continu, régime m permanent непрерывное (воздей¬ ствие С 647 continuous oscillations kontinuierliche Schwingun¬ gen fpU Dauerschwin¬ gungen fpl oscillations fpl continues незатухающие (непре¬ рывные) колебания С 648 continuous path control Stetigbahnsteuerung / positionnement m continu непрерывный контроль траектории С 649 continuous pickling installation kontinuierliche Durchlauf¬ beizanlage / installation /de décapage à service continu установка для непрерыв¬ ной протравки С 650 continuous process kontinuierlicher Prozess m procédé m continu непрерывный процесс С 651 continuous process control Regelung / kontinuierlicher Prozesse régulation/continue de processus d’opération управление поточным процессом (производ¬ ством) длительный номинал, продолжительная номинальная мощ¬ ность С 652 continuous rating Dauerleistung / puissance / continue С 653 continuous record Linienaufzeichnung / enregistrement m continu непрерывная запись С 654 continuous signal stetiges (kontinuierliches) Signal n signal m permanent непрерывный сигнал, сигнал непрерывного действия С 655 continuous spectral output radiation Ausstrahlung / mit konti¬ nuierlichem Spektrum rayonnement m à spectre continu выходное излучение с непрерывным спек¬ тром €656 continuous stabilization kontinuierliche Stabili¬ sierung / stabilisation / continue непрерывная стабили¬ зация
continuous 60 С 657 continuous supervision Daueraufsicht/, Dauer¬ überwachung / contrôle m continu, sur¬ veillance / permanente непрерывный контроль (надзор) С 658 continuous system System n mit stetiger Wirkung . système m continu система непрерывного действия С 659 continuous telemetering stetiges Fernme߬ verfahren n téléraétrie / continue непрерывная телеметрия, непрерывное дистан¬ ционное измерение С 660 continuous test signal controller Regler m mit stetigem Prüfsignal régulateur m à signal continu d'essai регулятор с непрерыв¬ ным контрольным сигналом С 661 continuous train control kontinuierliche Signal- übertragunB / auf den Zug commande/continue du train ‘ непрерывное регулиро¬ вание [движения] поезда С 662 continuous ultrasonic analyzer of liquids stetig wirkendes Ultra¬ Schallanalysiergerät я für Flüssigkeiten analyseur m ultrasonore continu des liquides ультразвуковой анализа¬ тор жидкостей непре¬ рывного действия С 663 continuous variable (magnitude) stetige (stetig veränder¬ liche) Größe f grandeur /variable en continu непрерывная переменная С 664 continuous-wave gas laser altimeter Dauerstrichgaslaserhöhen¬ messer m altimètre m à laser à gaz à onde entretenue высотомер на газовом лазере непрерывного излучения С 665 continuous-wave laser boring Dauerstrichlaserbohren я perçage m à User en régime entretenu сверление с помощью лазера непрерывного излучения С 666 continuous-wave laser Doppler radar Doppler-Dauerstrichradar я radar m Doppler à onde entretenue допплеровский. лазерный локатор непрерывного излучения С 667 continuous-wave laser guidance radar Dauerstrichlaserlenkungs¬ radar n radar m de guidage à laser en onde entretenue лазерный локатор наве¬ дения с непрерывным излучением С 668 continuous-wave laser radar Dauerstrichlaserradar я radar m à laser en régime entretenu лазерный локатор непре¬ рывного излучения С 669 continuous-wave laser system Dauerstrichlasersystem n système m laser à onde entretenue лазерная система непре¬ рывного излучения С 670 continuous-way control Stetigbahnsteuerung / commande / de positionne¬ ment à la continue непрерывное регулиро¬ вание (управление) С 671 contour follower Umrißfolgeregler m profilomètre m контурное копироваль¬ ное следящее устрой¬ ство С 672 contouring control contouring tracer Umrißsteuerung / s. contact feeler commande/du profilo- raètre [автоматическое] упра¬ вление копированием (на металлорежущем ставке) С 673 contrast control Kontrastregelung réglage m du contraste регулирование контраста С 674 control regeln; steuern commander; régler регулировать С 675 control accuracy Regelgenauigkeit /, Genauigkeit / der Regelung précision / du réglage точность регулирования С 676 control action Regelvorgang m, Regel¬ wirkung/ action / de réglage управляющее воздей¬ ствие С 677 control action coefficient Regelfaktor m coefficient m d'action réglante коэффициент регулиру¬ ющего воздействия С 678 control agent Regelmedium n agent m de réglage регулирующее рабочее вещество, регулиру¬ ющий агент С 679 control air Steuerluft/ air m de commande воздух управления С 680 control algorithm Steuerungsalgorithmus m algorithme m de commande алгоритм управления С 681 control appliance Steuergerät n, Befehls¬ gerät n appareil m de manœuvre управляющий прибор С 682 control area Regelfläche / surface/de réglage область управления (регулирования), регу¬ лируемая зона С 683 control assembly* control system Regelgruppe /, Regel¬ einrichtung/ montage m de réglage узел управления, органы управления в сборке С 684 control band Regelbereich m plage / de réglage диапазон регулирования С 685 control board Steuerpaneel n, Schalt¬ tafel / panneau (tableau m) de commande панель (щит) управления С 686 control break Gruppenunterbrechung / coupure / de contrôle регулирующий (упра¬ вляющий) преры¬ ватель С 687 control brushes Steuerbürsten fpl balais mpl de commande контрольные щетки С 688 control by means of infinitely variable gears Regelung / mit stufenlos einstellbaren Getrieben réglage m par engrenages à ajustage continu регулирование при по¬ мощи бесступен¬ чатой передачи С 689 control cam Steuernocke / came /de commande управляющий кулачок С 690 control capacitance Steuerkapazität / capacité /de commande управляющая (регу¬ лирующая) емкость С 691 control centre Regelwarte/, Kommando¬ raum m, Befehlsanlage / poste m de commande, poste central de contrôle пункт управления С 692 control characteristic Steuercharakteristik /, Steuerkennlinie / caractéristique / de réglage характеристика упра¬ вления (регулиро¬ вания) цепь управления, упра¬ вляющая цепь С 693 control circuit (closed loop) Regelkreis m circuit m de réglage à С 694 control circuit with pre¬ scribed overshoot Regelkreis m mit vor¬ geschriebener Über¬ schwingweite circuit m de réglage à dépassement prescrit система регулирования с предписанным пре¬ регулированием С 695 control circuit with transfer lag Regelkreis m mit Über¬ tragungsverzögerung circuit m de réglage à retard de transfert контур регулирования с отставанием в пере¬ ходном процессе
61 controlled С 696 control circuit with variable amplification Regelkreis m mit ver¬ änderlicher Verstärkung circuit m de réglage à amplification variable контур регулирования с переменным усиле¬ нием С 697 control coefficient Regelungskoeffizient m coefficient m de réglage коэффициент регулиро¬ вания С 698 control command Steuerbefehl m, Steuer¬ instruktion / instruction / de commande команда управления С 699 control component Bauteil n der Regelung composante / de réglage регулирующий блок С 700 control constant Rückstellkonstante / constante /de rappel восстанавливающая постоянная С 701 control counter, instruction counter Befehlszähler m compteur m d’instructions счетчик команд С 702 control cut-ofi switch Steuerungsausschalter m, Steuerungsunter¬ brecher m interrupteur m de com¬ mande контрольный выклю¬ чатель С 703 control design Regelungssystementwurf m projet m du système de réglage расчет (синтез) системы автоматического регулирования С 704 control deviation Regelabweichung / écart m de réglage отклонение регулируе¬ мого параметра С 705 control dial Steuerscheibe / cadran m de commande диск управления С 706 control domain Regelbereich m domaine m de réglage область регулирования С 707 control drive Regelantrieb m commande / de réglage регулирующий привод С 708 control electrode Steuerelektrode / électrode / de commande регулирующий (упра¬ вляющий) электрод С 709 control element Regelelement n élément m de réglage регулирующий элемент (блок) техника регулирования (управления) С 710 control engineering Regelungstechnik / technique / de réglage С 711 control equipment, controlling system Regeleinrichtung /, Steuer¬ einrichtung / équipement m de com¬ mande управляющее устройство С 712 control error Regelabweichung / erreur / de réglage ошибка регулирования, ошибка [системы] управления С 713 control field Steuerzone / zone / de commande зона управления С 714 control flux Steuerfluß m flux m de commande управляющий поток С 715 control function Regelfunktion/ fonction / de commande управляющая функция С 716 control grid, signal grid Steuergitter n grille /de contrôle (réglage, commande) управляющая сетка С 717 control hierarchy principle Prinzip n der Gruppen¬ rangordnung principe m d’hiérarchie de commande принцип иерархичности управления * С 718 control installation Regelanlage/ installation /de réglage установка регулиро¬ вания (управления) С 719 control installation with narrow dead zone Regelanlage / mit schmaler Unempfindlichkeitszone installation/de réglage à zone étroite d’insensibi¬ lité регулирующая установка с узким диапазоном нечувствительности С 720 control interaction factor Abhängigkeitsfaktor m facteur m d’interaction коэффициент взаимо¬ действия С 721 control interval Regelungsintervall n, Regelabstand m Intervalle m de réglage интервал регулирования С 722 control key (knob) Bedienungstaste /, Regel¬ knopf m touche / de service ключ управления, кнопка управления С 723 controllability Regelbarkeit / réglabilité / регулируемость, упра¬ вляемость, контро¬ лируемость С 724 controllable verstellbar, lenkbar, regelbar, steuerbar contrôlable, réglable регулируемый, упра¬ вляемый С 725 controllable semiconductor rectifier steuerbarer Halbleiter¬ gleichrichter m semi-conducteur m redres¬ seur réglable управляемый полупро¬ водниковый выпря¬ митель С 726 control laser radar Laserlenkungsradar n radar m de guidage à laser лазерный локатор системы управления (наведения) С 727 control law Regelungsgesetz n loi / de commande * закон управления (регулирования) С 728 controlled by transistor transistorgesteuert commandé par transistor управляемый полупро¬ водниковым триодом С 729 controlled damping gesteuerte Dämpfung/ amortissement m com¬ mandé управляемое демпфиро¬ вание С 730 controlled delay pulse generator Impulsgenerator m mit gesteuerter Impuls¬ verzögerung générateur m d’impulsion à retard réglable генератор импульсов с регулируемой вы¬ держкой времени С 731 controlled device, controlled member Regelobjekt n, Steuer¬ objekt n . organe m commandé управляемое устройство С 732 С 733 controlled diode Regeldiode / diode / à commande управляемый диод controlled function generator gesteuerter Funktions¬ generator m générateur m commandé de fonctions управляемый функцио¬ нальный преобразо¬ ватель С 734 controlled medium controlled member geregeltes Medium n s. controlled device médium m réglé регулируемая среда
controlled 62 С 735 controlled member with interacted conditions, controlled plant with interacted parameters <US> controlled network vermaschte Anlage /, ver¬ maschte Regelstrecke / élément m de régulation à plusieurs paramètres interconnectés элемент регулирования с несколькими взаимосвязанными параметрами С 736 geregeltes (gesteuertes) Netzwerk n réseau m réglé управляемая схема (сеть) С 737 controlled parameter Regelgröße / quantité/réglée регулируемый параметр, регулируемая вели¬ чина С 738 controlled plant charac¬ teristic Regelstreckencharakte¬ ristik / caractéristique/du système réglé характеристика регу¬ лируемого объекта С 739 controlled plant identification controlled plant with inter¬ acted parameters Identifizierung / von Regelstrecken s. controlled member with interacted conditions identification /des sys¬ tèmes de réglage идентификация объектов регулирования С 740 controlled post-mortem programme gesteuertes Post-mortem- Programm л programme m post¬ mortem commandé управляемая пост-про¬ грамма (программа контроля выполненных вычислений) С 741 controlled power rectifier gesteuerter Leistungs¬ gleichrichter m redresseur m réglé de puissance управляемый силовой выпрямитель С 742 controlled process Regelsystem n système m réglé регулируемый объект (процесс) С 743 controlled reaction of nuclear fusion gelenkte Kernverschmel¬ zungsreaktion / réaction/commandée de fusion nucléaire управляемая реакция ядерной плавки С 744 controlled reactor, reactance regulator veränderliche Drossel¬ spule/ réactance/ variable регулируемый дроссель С 745 controlled rectifier gesteuerter Gleichrichter m redresseur m commandé управляемый выпря¬ митель С 746 controlled silicon switch steuerbarer SUizium- schalter m commutateur m commandé à silicium управляемый кремние¬ вый выключатель С 747 controlled-speed generator Generator m mit gesteuerter Drehzahl génératrice/à réglage de vitesse генератор с управляе¬ мым числом оборотов С 748 controlled system Regelstrecke / système m commandé управляемая (регу¬ лируемая) система С 749 controlled system with transportation lag Regelstrecke / mit Totzeit système m réglé à temps mort регулируемая система с отставанием (запаз¬ дыванием) С 750 controlled value Regelgröße / grandeur / réglée регулируемая величина С 751 controlled value range Regelgrößenbereich m étendue / de variation de la grandeur réglée диапазон изменений регулируемой вели- С752 controlled variable gesteuerte Größe/, Steuer¬ größe/, Steuer¬ parameter m variable (grandeur) / commandée управляемая величина С 753 controlled variable deviation Abweichung/der Regel¬ größe écart m de réglage отклонение регулируе¬ мой величины С 754 controlled weapon gelenkte Waffe / arme/guidée, engin m guidé управляемое оружие С 755 controller Regler m, Kontroll- instrument л régulateur m, combi- nateur m регулятор, контроллер С 756 controller action Reglerfunktion /, Regler¬ wirkung / action/du régulateur воздействие регулятора, регулируемое дей¬ ствие, реакция регуля¬ тора на возмущение С 757 controller resistance Reglerwiderstand m résistance / de combi- nateur сопротивление упра¬ вляющего звена С 758 controller transfer function Reglerübertragungs¬ funktion / fonction /de transfert du régulateur функция передачи регулятора С 759 controller with interaction Regler m mit Interaktion régulateur m à interaction регулятор с взаимо¬ действием (интер- ахцией) С 760 controller with locking device Fallbügelregler m régulateur m à étrier регулятор с фиксатором, регулятор со стопор¬ ным механизмом С 761 control level Regelungspegel m niveau m de commande уровень управления (регулирования) С 762 control limits Regelgrenzen fpl limites fpl de réglage пределы регулирования (управления) С 763 controlling element Stellglied n, Stellorgan л organe m de réglage управляющий элемент С 764 controlling flow Stellstrom m flux (courant) m réglant регулирующий нотой С 765 controlling machine regelnde (steuernde) Maschine/ machine / réglante управляющая машина С 766 controlling motion Steuerungsantrieb m, Steuerbewegung / mouvement m de com¬ mande, calage m управляющее движение С 767 controlling photometer Steuerungsfotometer n photomètre /de com¬ mande управляющий фотометр С 768 controlling power station controlling system Regelkraftwerk л s. control equipment usine-pilote / électrique управляющая силовая станция С 769 controlling torque Steuerungsmoment n, Einstellmoment л couple m directeur регулирующий (упра¬ вляющий) момент С 770 control loop Regelkreis л>, Regel¬ schleife/ circuit m (boucle/) de réglage контур регулирования, цепь регулирования (управления) С 771 control method Regelverfahren я mode m de réglage метод регулирования (управления)
63 control С 772 control of arc power Regelung / der Licht¬ bogenleistung réglage m de la puissance d’arc регулирование энергии (электрической] дуги С 773 control of combustion process Regelung/des Verbren¬ nungsvorganges, Rege¬ lung der Verbrennung réglage m de la combustion регулирование процесса горения С 774 control of feedback system Regelung / des Rück¬ kopplungssystems commande /du système asservi управление системой с обратной связью С 775 control of fuel supply Brennstoffzufuhrregelung / réglage m du combustible регулирование подачи топлива СПб control of internal electrode position Vorschubregelung / der Innenelektrode réglage m de la position d’électrode intérieure регулирование поло¬ жения (подачи) вну¬ треннего электрода С 777 control of operations . Operationssteuerung / commande /des opérations управление операциями С 778 control of rectification stations Regelung / von Rekti¬ fikationsanlagen réglage m des stations de rectification регулирование ректи¬ фикационных станций (установок) С 779 control of reversing rolling mills Steuerung/von Umkehr¬ Walzwerken commande / des laminoirs réversibles управление реверсиро¬ ванием прокатных станов С 780 control of rotation velocity Drehzahlregelung / réglage m de la vitesse de rotation регулирование скорости вращения С 781 control of small flows Regelung /kleiner Durch- fiußmengen réglage m de petits débits регулирование малых расходов С 782 control operation Steuerungsoperation /, Steuerungsvorgang m\ Regelvorgang nt opération/de commande; procès m de réglage операция управления; операция регулиро¬ вания С 783 control oscillator Steueroszillator m oscillateur m de commande управляющий осцилля¬ С 784 control panel Schalttafel/, Bedienungs¬ pult n tableau (panneau) m de contrôle тор панель (щит) управления С 785/6 control performance Regelgüte /, Regelverlauf m performance /de réglage качество регулирования С 787 control pole Steuerpol m pôle m de commande управляющий полюс С 788 control pressure Steuerdruck m pression/de commande регулируемое давление С 789 control process Regelprozeß m, Regel¬ vorgang m processus m de réglage процесс регулирования (управления) С 790 control process design Entwurf m des Regel¬ vorganges projet m du processus réglé проект (план) процесса регулирования С 791 control programme Steuerprogramm n, Lenkungsprogramm n programme m de commande управляющая программа С 792 control pulse Steuerimpuls m impulsion /de commande управляющий импульс С 793 control quantity Steuergröße / grandeur /de commande управляющая величина С 794 control range Regelbereich m <des Reglers) zone (gamme) / de réglage, étendue / de mesure de la grandeur réglée диапазон (область) регу¬ лирования регуля¬ тора) С 795 control rate Regelgeschwindigkeit /, Stellgeschwindigkeit / vitesse/de réglage скорость перестановки регулирующего ограна С 796 control ratio Steuerverhältnis n <einer Gasentladungsröhre) rapport m de commande <d*un tube à gaz) коэффициент пропорцио¬ нального регулятора (газоразрядной лампы) С 797 control register Steuerungsregister », Befehlszähler m registre m d’instructions регистр управления (программы) С 798 control relay Steuerrelais », Kontroll- reiais n relais m de commande управляющее (команд¬ ное) реле С 799 control relay circuit Steuerungsrelaisstrom¬ kreis m circuit m de relais de commande схема релейного упра¬ вления, контур реле управления С 800 control rod calibration Eichung /des Regelstabes, Regelstabeichung / étalonnage m de la barre de réglage калибровка тяги упра¬ вления, калибровка регулирующего стержня С 801 control rod drive Regelstabantrieb m commande/des barres de réglage привод тяги управления, привод регулирующего стержня С 802 control room Schaltwarte /, Über¬ wachungsraum m salle / de commande зал управления С 803 control sensitive element Regelfühlglied » élément m sensible de réglage чувствительный элемент регулирования С 804 control sequence Regelungsfolge /, Steuerungsfolge / séquence / de commande последовательность управления (регулиро¬ вания) С 805 control servo motor Steuerservomotor m servomotor m de réglage управляющий серво¬ двигатель С 806 control set Regelgarnitur / trousse / de réglage регулирующая установка С 807 С 808 control signal Regelsignal » signal m de commande управляющий сигнал control speed Steuergeschwindigkeit / vitesse/de commande скорость управления С 809 control stability Regelungsstabilität / stabilité / de régulation устойчивость регулиро¬ вания С 810 control statics Regelungsstatik / statique/du réglage статика регулирования С 811 control station Kontrollstelle/, Warte¬ steile/, Kontrollwarte/, Leitstation/ station / directrice (pilote), poste/» directeur пункт (станция) упра¬ вления С 812 С 813 control step Regelungsstufe / pas m de réglage ступень регулирования control store Steuerspeicher m mémoire / de commande накопитель управляю¬ щего устройства
control 64 С 814 control switch Steuerschalter m commutateur m de com¬ mande выключатель в цепи управления, команд¬ ный (управляющий) выключатель С 815 ' control symbol Steuersymbol n symbole m de Commande символ управления С 816 control synchro control system Steuerdrehmelder m s. control assembly synchro-machine /de commande управляющий сельсин С 817 control system analyzer control system component Regelsystemanalysator m s. component of control system analyseur m du système de réglage анализатор системы регулирования С 818 control system continuous simulator kontinuierliches Steuer* systemmodell n simulateur m continu de système de commande моделирующее устрой¬ ство непрерывного действия системы управления С 819 control system with non¬ rational transfer function Regelkreis m mit nicht¬ rationaler Übertragungs¬ funktion système m asservi à fonc¬ tion de transfert non rationnelle система регулирования с нерациональными передаточными функ- снами С 820 control system with time delay Regelungssystem n mit Totzeit système m asservi à retard система регулирования с задержкой времени С 821 control technique Regelungstechnik / technique / de réglage техника регулирования (управления) С 822 control time Regelzeit /, Regeldauer / temps m de réponse, durée /(temps) de réglage время регулирования, продолжительность переходного процесса С 823 С 824 Control transfer Steuerübertragung / transfert m de contrôle передача управления control unit Steuerungsblock nt, Regelungseinheit / unité / (dispositif m, organe m) de commande блок управления С 825 control valve for small flows Regelventil n für kleine Durchflußmengen vanne/de réglage pour petits débits регулирующий клапан для малых расходов С 826 control variable Regelvariable/, Regel¬ größe/ paramètre m de réglage управляющая перемен¬ ная величина С 827 С 828 control vector Steuerungsvektor nt vecteur m de commande управляющий вектор control voltage Steuerspannung / tension/de commande управляющее напря¬ жение С 829 control winding Steuer Wicklung/ bobinage (enroulement) m de commande управляющая обмотка С 830 . control with fixed set point Festwertregelung / réglage m à valeur con¬ stante de consigne регулирование с задан¬ ными фиксированными параметрами (запяты¬ ми) управляющее слово С 831 control word Steuerbefehl rn mot m de commande (contrôle) С 832 convection current Konvektionsstrom m, Übertragungsstrom nt courant m de convection конвекционный ток С 833 С 834 convectron Konvektron n convectron m конвектрон convergence adjustment Konvergenzeinsteilung / ajustage m de la conver¬ gence регулирование сходи¬ мости С 835 С 836 convergence attribute Konvergenzkriterium л signe m de convergence критерий сходимости convergence control Konvergenzregelung / réglage m de la convergence сходимость процессов С 837 С 838 convergence domain Konvergenzgebiet л domaine m de convergence регулирования область сходимости convergence indicator (mining) Konvergenzmesser m <Bergbau> dispositif m de mesure de convergence (minage) прибор для измерения схождения (сходимо¬ сти), указатель конвер¬ генции (горное дело) С 839 С 840 convergence of series Reihenkonvergenz/ convergence / de la série сходимость ряда convergence recorder Konvergenzscbreiber m enregistreur m de conver¬ gence самописец сходимости (схождения) С 841 convergent component Konvergenzelement л élément m de convergence собирательный [линзо¬ вый] элемент С 842 С 843 convergent control konvergente Regelung/ réglage m convergent регулировка сходимости convergent oscillations abnehmende (abklingende) Schwingungen fpl oscillations fpl convergen¬ tes (amorties) затухающие колебания С 844 conversion Umsetzung/, Wandlung/ conversion /, inversion / преобразование; перевод- С 845 С 846 conversion accuracy Konversionsgenauigkeit / précision / de conversion точность преобразования conversion frequency Überlagerungsfrequenz / fréquence /de conversion частота преобразования С 847 conversion of binary infor¬ mation into decade indi¬ cation Umwandlung/der binären Information in dekadi¬ sche Angabe conversion/de l’informa¬ tion binaire en indica¬ tion décimale преобразование бинар¬ ной информации в дес¬ ятичную С 848 conversion transconductance Mischsteilbeit/, Überlage¬ rungssteilbeit / pente /de conversion крутизна преобразования С 849 converted input signal umgeformtes Eingangs¬ signal n signal m traduit d'entrée преобразованный вход¬ ной сигнал С 850 converted output signal umgeformtes Ausgangs¬ signal n signal m traduit de sortie преобразованный выход¬ ной сигнал С 851 converted variable umgeformte Größe / grandeur / traduite преобразованная пере¬ менная С 852 converter, transducer Wandler nt, Umformer nt, Geber m, Umsetzer nt palpeur m, transducteur m capteur m, transmetteur m, convertisseur m прео бразователь, датчик преобразователь, дат¬ чик С 853 converter protection Stromrichterschutz m protection / de convertis¬ seur предохранение (защита) преобразователей С 854 converter sensibility U mf ormerempfindlichkeit / sensibilité f de convertisseur чувствительность преоб¬ разователя С 855 convex programming konvexe Programmierung/ programmation / convexe выпуклое программиро¬ вание
65 corrective С 856 conveyer control-circuit Förderbandsteuerungskreis m Circuit m de commande du transporteur цепь управления кон¬ вейера С 857 convolution Integral Faltungsintegral n intégrale m de convolution интеграл свертывания (свертка) С 858 convolution of probability distribution Faltung / der Wahrschein¬ lichkeitsverteilung convolution/de la distribu¬ tion de probabilité свертка распределения вероятностен С 859 convolution theorem Faltungssatz m théorème m de Duhamel теорема свертывания С 860 cooled detector radiometer Radiometer n mit gekühl¬ tem Detektor radiomètre m à senseur refroidi радиометр с охлаждае¬ мым приемником из¬ С 861 cooled maser gekühlter Maser m maser m à refroidissement лучения мазер работающий с ох¬ лаждением, охлаждае¬ мый мазер С 862 cooling period Abkühlzeit / période / de refroidisse¬ ment время (период) охлаж¬ дения . С 863 coordinated control system koordiniertes Steuerungs¬ system n système m coordonné de commande связанная система упра¬ вления (регулирования) С 864 coordinate recorder, variable recorder Koordinatenschreiber m enregistreur m de coordon¬ nées координатный самописец С 865 coordinate selector for data logging Koordinatenwähler m für Meßzentralen sélecteur m à coordonnées pour les centrales de mesure координатный селектор для регистарции дан¬ ных (информации) С 866 coordinate setting Punktsteuerung/, Koordi¬ nateneinstellung / positionnement m par co¬ ordonnées координатное регулиро¬ вание ' С 867 coordinate system, system of coordinates Koordinatensystem n système m de coordonnées система координат С 868 coreless variometer Luftvariometer n variomètre m à noyau aérien вариометр без сердеч¬ ника С 869 corona discharge stabilizer Stabilisator m der Korona¬ entladung stabilisateur m d’effet de la couronne стабилизатор коронного разряда С 870 corona locking Koronasperrung / verrouillage m de couronne блокировка (запирание) С 871 corona regulator-tube, corona stabiiitron Koronaentladungs stabiii¬ tron n stabiiitron m à effet de cou¬ ronne короны коронный стабилизатор напряжения С 872 correcting circuit Korrekturkreis m circuit m correcteur корректирующая (упра¬ вляющая) цепь С 873 correcting condition Korrekturzustand m, Kor¬ rekturwert nt condition / de correction, condition d’influence корректирующее воз¬ действие С 874 correcting control Korrektursteuerung / commande / correctrice корректирующее регули¬ рование, исправляющее управление С 875 correcting element korrigierendes Element n, Korrekturglied n, Ent¬ zerrungselement n élément m correcteur (de correction, compensa¬ teur) корректирующий эле¬ мент, корректирующее звено (устройство) С 876 correcting feedback Entzerrückkopplung / réaction / correctrice корректирующая обрат¬ ная связь С 877 correcting feedforward Entzerrvorkopplung / réaction/positive de cor¬ rection корректирующая поло¬ жительная обратная связь С 878 correcting filter Korrektionsfilter n filtre m de correction корректирующий фильтр С 879 correcting function Korrekturfunktion / fonction/de correction корректирующая функ¬ ция корректирующий им¬ пульс, импульс доба¬ вления С 880 correcting pulse Korrekturimpuls m impulsion / de correction С 881 correcting range Stellbereich m, Korrektur¬ bereich m. étendue / de l’action cor¬ rectrice (réglante) диапазон (область) кор¬ рекции С 882 correcting unit Korrekturblock my Stell¬ werk n unité/ de correction корректирующий блок С 883 correcting variable Stellgröße/ grandeur / réglante регулирующая величина С 884 correction data Berichtigungsangaben fpl données fpl correctives таблица поправок, поправка С 885 correction element korrigierendes Element n élément m correcteur корректирующий эле¬ мент, корректирующее звено С 886 correction factor Korrekturfaktor m, Berich¬ tigungsfaktor m facteur m de correction поправочный коэффици¬ ент, коэффициент кор¬ рекции С 887 correction lag, corrective lag Korrekturverzögerung / retard m de correction запаздывание корректи¬ рования, задержка кор¬ рекции, корректирую¬ щее запаздывание С 888 correction member Korrektionsglied m membre m de correction член коррекция, коррек¬ тирующее устройство (приспособление) С 889 correction of dynamic properties Korrektur / dynamischer Eigenschaften correction / de propriétés dynamiques коррекция динамических свойств (характери¬ стик) скорость корректиро¬ вания таблица поправок С 890 correction rate, floating speed correction table, table of correction Regelgeschwindigkeit/ - Korrektionstabelle / vitesse / de régulation tableau m de correction С 891 corrective action Berichtigung/, Richtig¬ stellung/, Stellgrößen¬ änderung /, korrigierender Eingriff m action /corrective корректирующее воз¬ действие 5 Sÿkora
corrective С 892 corrective lag, correction lag Korrekturverzdgerung / retard m de correction С 893 correlated controllers Korrelationsregler mpl, korrelierte Regier mpl régulateurs mpl corrélés С 894 correlation coefficient • matrix Korrelationskoeffizienten¬ matrix / matrice / du coefficient de corrélation С 895 correlation electronics Korrelationselektronik / électronique /de corréla¬ tion С 896 correlation function Korrelationsfunktion / fonction / de corrélation С 897 correlation meter Korrelationsmesser m appareil m de mesure de corrélation С 898 correlation method Korrelationsmethode / méthode / de corrélation С 899 correlation tracking Korrel ationsb a hn verfol- gung/ poursuite/par corrélation С 900 correlation tracking system Korrelationsbahnverfol¬ gungssystem n système m de poursuite par corrélation С 901 correlation triangulation Korrelationstriangulation / triangulation/par corréla¬ tion С 902 correlative compensation Korrelationskompen¬ sation / compensation / corrélative С 903 countable set, enumerable set counter circuit abzählbare Menge / ensemble m comptable С 904 Zählkreis m circuit m compteur С 905 counter control Zahlersteuerung / commande / par compteur С 906 countercurrent Gegenstrom m courant m opposé С 907 counterradiation Gegenstrahlung / rayonnement m opposé С 908 counterweight-controlled instrument Instrument m mit gegen¬ wirkender Schwere appareil m de mesure à contrepoids С 909 counting chamber of blood particles Blutkörperchenzähl¬ kammer / chambre /comptante de globules du sang С 910 .counting circuit Zahlerschaltung / circuit m compteur С 911 counting decoder Zahldekodierer m décodeur m à comptage С 912 counting relay Zählrelais n relais m de comptage, relais-compteur m С 913 coupled cavity maser Maser m mit Kopplungs¬ hohlraum maser m à cavités couplées С 914 coupled circuits gekoppelte Stromkreise mp circuits mpl couplés С 915 coupled control element combination Verbundregelung / réglage m combiné С916 coupling adjustment Koppluugseinstellung / réglage m de couplage С917 coopting circuit Kopplungskette / circuit m de couplage С918 coupling component Kopplungskomponente / composant m de couplage С 919 coupling factor Kopplungsfaktor m coefficient m de couplage С 920 coupling function Koppelfunktion / fonction / de couplage С 921 course correction Kursberichtigung / correction / du parcours, correction de route (cap) С 922 covariance Kovarianz / covariance / С 923 crest factor Scheitelfaktor m facteur m de crête (pointe) С 924 crest value Spitzenwert m, Scheitel¬ wert m, Höchstwert m valeur /de crête С 925 criterion of middle losses Kriterium я der Verlust¬ mittelwerte critérium m de pertes moyennes critère m d’autonomie С 926 criterion of non-interaction beeinfluss ungifreies Kriterium n С 927 criterion of optimal modulus Kriterium n des optimalen Moduls critère m du module optimal С 928 critical angle of elevation kritischer Höhenwinkel m angle m critique d’élévation С 929 critical damping kritische Dämpfung / amortissement m critique С 930 critical density kritische Dichte/ densité / critique С 931 critical error angle kritischer Verstimmungs¬ Winkel nt angle m critique d’erreur С 932 critical grid current kritischer Güterstrom m courant m critique de grille С 933 critical grid voltage kritische Gitterspannung / tension/critique de grille С 934 critical point kritischer Punkt m point m critique С 935 critical pressure kritischer Druck m pression / critique С 936 critical resistance kritischer Widerstand m, Grenzwiderstand m résistance / critique С 937 critical stability, stability limit Stabilitätsgrenze / limite/de stabilité, frontière / du domaine de stabilité С 938 critical state kritischer Zustand m état m critique 66 корректирующее запаз¬ дывание, запаздывание корректирова ния, задержка коррекции связанные (зависимые) регуляторы матрица коэффициентов корреляции корреляционная электро¬ ника функция корреляции, корреляционная функ¬ ция коррелометр метод корреляции корреляционное сопро¬ вождение (слежение), наземная радиолокаци¬ онная система корреляционная система слежения корреляционная триан¬ гуляция (система из¬ мерения траектории) корреляционная ком¬ пенсация счетное множество счетная цепь, цепь счетчика контроль с помощью счетчиков встречный поток, проти¬ воток противоизлучение измерительное устрой¬ ство с противодей¬ ствующей массой счетная камера кровя¬ ных телец счетная схема, сум¬ мирующая цепь счетный дешифратор счетное реле, релейный счетчик мазер со связанными (спаренными) резо¬ наторами связанные контуры (цепи) смешанное регулиро¬ вание регулировка соединения (сочленения) схема соединения элемент соединения коэффициент связи функция связи курсовая поправка ковариантность коэффициент амплиту¬ ды, пшсфактор пиковое значение критерий средних потерь критерий автономности критерий оптимального модуля критический угол воз¬ вышения критическое демпфиро¬ вание (затухание) критическая плотность критический угол рассо¬ гласования критический сеточный ток критическое сеточное напряжение критическая точка . критическое давление критическое сопроти¬ вление граница устойчивости критическое состояние
67 current С 939 critical temperature kritische Temperatur / température / critique критическая температура С 940 critical value kritischer Wert m valeur/critique критическое значение С 941 critical voltage difference kritische Spannungs- differenz/ différence /critique des tensions критическая разность напряжений С 942 critical volume kritisches Volumen n volume m critique критический объем С 943 cross-bar switch Koordinatenschalter m sélecteur m à coordonnées координатный переклю¬ чатель С 944 cross-correlation Kreuzkorrelation / corrélation / mutuelle взаимная корреляция С 945 cross-correlation function Kreuzkorrelations¬ funktion / fonction / de corrélation mutuelle, fonction d’intercorrélation функция взаимной корреляции С 946 cross coupling Kreuzkopplung / couplage m parasite перекрестная взаимная (паразитная) связь С 947 cross distortion Kreuzverzerrung /, gegen¬ seitige Modulations¬ Verzerrung / perturbance /de diaphonie перекрестное искажение С 948 cross modulation Kreuzmodulation / transmodulation / inter¬ modulation / перекрестная модуляция С 949 cross-noise Übersprechstörungen fpl diaphonie / . перекрестные помехи С 950 cross-over frequency Übergangsfrequenz / fréquence / de coupure частота разделения (перехода) лазерная система с про¬ межуточной накачкой С 951 cross-pumped laser system kreuzgepumptes Laser¬ system n système m laser à pompage intermédiaire С 952 cross sensitivity Querrichtungsempfindlich¬ keit / sensibilité / transversale поперечная чувствитель¬ ность С 953 cross-spectral density Kreuzspektraldichte / densité / réciproque spectrale взаимная спектральная плотность С 954 cross-talk meter Nebensprechmesser m diaphonomètre m измеритель переходного. затухания, измеритель переходной наводки С 955 cryogenically-cooled para¬ metric amplifier kryogengekühlter (kryo- statischer) parametri¬ scher Verstärker m amplificateur m para¬ métrique à refroidisse¬ ment cryogénique (cryogène) параметрический уси¬ литель с криогенным охлаждением С 956 cryogenic bolometer Kryogenbolometer n bolomètre m cryogène криогенный болометр С 957 cryogenic elements Tieftemperaturelemente npl éléments mpl cryogéniques криогенные элементы С 958 cryogenic store Kryogenspeicher m mémoire / cryogénique криогенный накопитель С 959 cryogenic system Kryogensystem л système m cryogène криогенная система С 960 crystal amplifier kristallischer Verstärker m amplificateur m cristallin кристаллический уси¬ литель С 961 crystal checker Kristallprüfer m contrôleur m de cristaux прибор для проверки (контроля) кристаллов С 962 crystal-controlled kristallgesteuert, quarz¬ gesteuert piloté par (à) quartz с кварцевым регулиро¬ ванием С 963 crystal dichroism Kristalldichroismus dichrolsme m cristallin дихроизм кристалла \ С 964 crystal diode Kristalldiode / diode /à cristal кристаллический (полу¬ проводниковый) диод С 965 crystal filter Quarzfilter n filtre m à quartz кварцевый фильтр С 966 crystal lattice defect Kristallgitterfehler m défaut m (irrégularité/) de réseau cristallin дефект решетки кристалла С 967 crystallographic analysis kristallografische Analyse/ analyse/crystallographique кристаллографический анализ С 968 crystal monitor, crystal stabilizer crystal orientation Kristalltaktgeber m stabilisateur m à cristal кварцевый стабилизатор С 969 Kristallorientierung / orientation / du cristal ориентация кристалла С 970 crystal pressure sensing device KristalJdruckfübler m élément m à cristal de détection de pression кварцевый датчик давления С 971 crystal rectifier crystal stabilizer Kristallgleichrichter m s. crystal monitor redresseur m (diode/) à cristal кристаллический выпрямитель С 972 cumulative spectral density kumulative spektrale Dichte / densité/spectrale cumulée кумулятивная спектраль¬ ная плотность С 973 current amplification factor Stromverstärkungsfaktor m facteur m d’amplification en courant коэффициент усиления тока С 974 current amplifier Stromverstärker m amplificateur m de courant усилитель тока С 975 current-carrying capacity Strombelastbarkeit / courant m de régime conti¬ nu, capacité /de charge de courant пропускная способность потоку, наибольшая допустимая нагрузка то¬ ком, номинальный ток С"976 current circuit Stromkreis m circuit m de courant цепь тока, последова¬ тельная цепь С 977 current control Stromregelung / réglage m de courant регулирование тока С 978 current density Stromdichte / densité /de courant плотность тока С 979 current efficiency Stromausbeute / rendement m en courant коэффипиент использо¬ вания тока, выход по току С 980 current excited stromerregt excité par le courant возбужденный током С 981 current gain Stromgewinn m gain m en courant усиление тока С 982 current impulse, current pulse (surge) Stromstoß m impulsion /de courant импульс напряжения тока, пики [напряже¬ ния] тока С 983 current-limit control Strombegrenzungsregelung / réglage m par limiteur de courant управление с ограни¬ чением тока С 984 current-limit starting stromgesteuertes Anlassen л démarrage m ampèremétri- que пуск в х0д с ограниче¬ нием тока 6*
current 68 С 985 current peak Stromspitze/ pointe / de courant пик тока С 986 current protection current puke Stromschutz m s. current impulse protection / ampèremétri- que защита от тока С 987 current ratio Stromverhältnis л relation/de courants отношение токов, коэффициент тока С 988 current rectifier Stromrichter m redresseur m de courant выпрямитель тока С 989 current regulator Stromregler m, Strom¬ stabilisator m stabilisateur m d’intensité <du courant) регулятор (стабилизатор) тока С 990 current relay, series relay <US> current sensitivity Stromrelais л relais m de courant токовое реле С 991 Stromempfindlichkeit/ . sensibilité /en courant токовая чувствитель¬ ность, чувствитель¬ ность к току С 992 current stabilizer current surge Stromstabilisator m s. current impulse stabilisateur m de courant стабилизатор тока С 993 current telemeter Stromfernmeßgerät n appareil m de télémesure à couplage par intensité токовый дистанционный измерительный прибор С 994 current transfer ratio Stromübertragungsverhält¬ nis л rapport m de transfert de courant коэффициент передачи тока С 995 current transformer Stromwandler m transformateur m de cou¬ rant déclencheur m série ali¬ menté par transformateur de courant трансформатор тока С 996 current-transformer operated series trip stromwandlergespeister Serienauslöser m сериесное выключающее устройство питаемое от трансформатора С 997 current-voltage character¬ istic Strom-Spannungs-Charakte- ristik / caractéristique / tension¬ courant тока вольтамперная характе¬ ристика С 998 curve analyzer Kurvenanalysator m analyseur m de courbes прибор для анализа кри¬ вых, анализатор кри¬ вых (функций) С 999 curve of pursuit, pursuit curve (path) Vcrfolgungskurve / courbe / de poursuite кривая погони С 1000 curve tracing Kurvendarstellung / représentation/en forme de courbe прочерчивание (построе¬ ние) кривой С 1001 cut oB abschneiden, abschalten, trennen, unterbrechen couper, séparer, décon¬ necter, disjoindre выключать, отключать С 1002 cut-ofl Abschalter m, Schalter m interrupteur m выключатель С 1003 cut-off attenuation Grenzdämpfung / affaiblissement m critique ослабление на крити¬ ческой волне, предель¬ ное ослабление С 1004 cut-ofl characteristic of a current-limiting fuse Abschaltcharakteristik / einer Strombegrenzungs- sichenmg . caractéristique / d’ampli¬ tude du courant coupé характеристика выклю¬ чения токоограничи¬ теля С 1005 С 1006 cut-oB condition Abschaltungsbedingung / condition / de coupure условие выключения cut-off frequency Grenzfrequenz/, Trenn¬ frequenz/, Schnittfre¬ quenz/, kritische Fre¬ quenz / Abschaltkennlinie / fréquence/de coupure частота среза, предель¬ ная (критическая) частота С 1007 cut-oB parabola parabole /de coupure парабола среза {фильтра) разъединительное (раз¬ мыкающее, выключаю¬ щее) реле С 1008 cut-oB relay, cut-out relay Abschaltrelais n, Unter¬ brechungsrelais n relais m de coupure (déclenchement) С 1009 cut-ofl signal Sperrsignal л signal m de coupure сигнал отсечки, запираю¬ щий сигнал С 1010 cut-ofl time Sperrzeit/, Ausscbaltzeit/, Trennzeit / temps m de coupure момент запирания С 1011 cut-ofl voltage Abschaltspannung/, Trenn¬ spannung / tension / du coupure, tension de déconnexion запирающее (крити¬ ческое) напряжение, предельное напряжение заряда С 1012 cut-out angle cut-out relay Stromflußwinkel m s. cut-off relay angle m de coupe угол отсечки С 1013 cut-out switch Trennschalter m interrupteur m выключатель С 1014 cybernetic control kybernetische Regelung/ réglage m cybernétique кибернетическое упра¬ вление С 1015 С 1016 cybernetics Kybernetik / cybernétique/ кибернетика cybernetic simulator kybernetisches Modell л simulateur m cybernétique кибернетическая модель С 1017 С 1018 С 1019 cybernetic system kybernetisches System л système m cybernétique кибернетическая система cycle code, cyclic code zyklischer Kode m code m cyclique циклический код cycle control Zyklussteuerung / commande /à cycles циклическое управление, управление циклом С 1020 cycle criterion Zykluskriterium л critère m de cycle число повторений цикла С 1021 cycle delay Zyklusverzögerung / retard m de cycle циклическая задержка времени С 1022 cycle duration measurement Periodendauermessung / mesure / de la durée de la période измерение длительности цикла С 1023 cycle index Schleifenindex m index m de cycles число цикла С 1024 С 1025 С 1026 cycle progress Zyklusverlauf m déroulement m du cycle ход цикла cycle stage Zyklusstufe / échelon m du cycle стадия цикла cyclic admittance zyklischer Leitwert m (Scheinleitwert m) admittance / cyclique периодическая полная проводимость С 1027 cyclical binary code. zyklisch-binärer Kode m code m binaire cyclique циклический двоичный код
69 data С 1028 cyclically magnetized con¬ zyklisch-magnetisierter Zu- état m à magnétisation условие циклического dition stand m cyclique намагничивания С 1029 cyclic code» cycle code zyklischer Kode m code m cyclique циклический код С 1030 cyclic control system zyklisches Regelsystem n système m de commande циклическая система ре¬ cyclique гулирования (управле¬ ния) С 1031 cyclic shift zyklische Verschiebung / décalage m circulaire циклический сдвиг С 1032 cyclic storage (store) zyklischer Speicher m mémoire /cyclique периодическая память С 1033 cyclic storage system zyklisches Speichersystem n système m mémoire cyclique циклическая система памяти С 1034 cyclic-symmetrically zyklisch-symmetrisch ma¬ état m d’aimantation cyclo¬ состояние (условие) сим- magnetized condition gnetisierter Zustand m symétrique метрично-цих личного намагничивания С 1035 cyclic telemetering zyklische Fernmessung/ télémétrie / cyclique циклическая телеметрия, циклическое дистан¬ ционное измерение С 1036 cyclic-to-natnral binary zyklisch-binärer Kode-. traducteur m de code преобразователь циклич¬ translator Übersetzer (Zuordner) m binaire en code cyclique ного хода в двоичный С 1037 cyclotron frequency Zyklotronfrequenz / fréquence / de cyclotron циклотронная частота С 1038 cyclotron maser Zyklotronmaser m maser m à cyclotron циклотронный мазер С 1039 cyclotron resonance Zyklotronresonanz / résonance /de type cyclo- циклотронный резонанс С 1040 cymoscope, wave (oscilla¬ Wellendetektor m, Wellen¬ tronique , détecteur (déceleur) m индикатор (детектор) tion) detector anzeiger m d’ondes колебаний С 1041 cyrtometer Cyrtometer n D gedämpfte Eigenfrequenz / cyrtomètre m циртометр D 1 damped frequency <US>, fréquence / naturelle собственная частота damped natural frequency amortie затухающих колебаний D 2 damped oscillations gedämpfte (abklingende) oscUlations fpl amorties затухающие колебания Schwingungen fpl D 3 damped periodic element periodisch gedämpftes élément m à amortissement подвижная часть Element л périodique с периодическим демпфированием D 4 damped sinusoid abklingende Sinusoide sinusoïde / amortie затухающая синусоида (Sinusschwingung)/ D 5 damper Dämpfer m, Dämpfungs- amortisseur m демпфирующее звено, glied л демпфер, амортизатор D 6 damping action Dämpfung/, Dämpf¬ amortissement m затухающее (демпфиру¬ wirkung / ющее) действие D 7 damping adjustment Dämpfungseinstellung / réglage m de l’amortisse¬ регулировка демпфиро¬ ment вания damping coefficient, Dämpfungsfaktor m, facteur m d’affaiblissement, коэффициент затухания attenuation factor Abklingkonstante / coefficient m d’amortisse¬ ment D 8 damping constant Dämpfungskonstante / constante / d’amortisse¬ ment (d’évanouissement, d’affaiblissement) couple m d’amortissement постоянная затухания D 9 damping couple Dämpfungsmoment n демпфирующий момент D 10 damping curve Abklingkurve/ courbe / d’amortissement кривая затухания (d’évanouissement) D 11 damping decrement Dämpfungsdekrement n, décrément m d’amortisse¬ декремент затухания damping device Dämpfungsabnahme / ment D 12 Dämpfungsvorrichtung/ amortisseur m демпфирующее (аморти- эирующее) устройство, амортизатор D 13 damping element Dämpfungselement n élément m d’amortissement демпфирующий элемент D 14 damping elimination Entdämpfung / élimination / d’amortisse¬ устранение (подавление) ment демпфирования D 15 damping factor Dämpfungsfaktor m facteur m d’amortissement (d’affaiblissement) коэффициент затухания D 16 damping magnet Dämpfungsmagnet m aimant m amortisseur демпфирующий магнит D 17 damping moment Dämpfungsmoment n moment m d’affaiblisse¬ демпфирующий момент ment damping parameter, Dämpfungsparameter m paramètre m d’amortisse¬ параметр затухания attenuation parameter ment (d’affaiblissement) Г> 18 damping period Abklingperiode / période / d’extinction период затухания D 19 damping resistance Dämpfungswiderstand m résistance / d’amortisse¬ демпфирующее (гасящее) ment сопротивление D 20 damping time Dämpfungszeit /, durée/ d’amortissement время успокоения Beruhigungszeit / (затухания) D 21 damping torque Dämpfungsmoment n couple m d’amortissement амортизирующий (демпфирующий) момент D 22 danger sound akustisches Gefahren¬ signal m acoustique de звуковой сигнал опас¬ signal n danger ности D 23 dark discharge Dunkelentladung / décharge / obscure темновой разряд D 24 dash-pot Öldämpfer m, Ölbremse tube m amortisseur, [масляный] катаракт dash-pot m D 25 data address Datenadresse/ adresse /des données адрес информации (данных)
G О data 70 D 26 data display panel Datendarstellufigstafel / panneau ж de représen¬ tation de données, tableau ж d’affichage de données панель индикации (показа) данных D27 data dump Informationsverlust m perte / d’information . потеря информации D 28 data input into analogue computer Dateneingabe /in Analog¬ rechner introduction/de données dans une calculatrice analogique ввод данных в аналого¬ вую вычислительную машину D 29 ' data input into digital computer Dateneingabe/in einen Ziffernrechenautomaten introduction /de données dans une calculatrice digitale ввод данных в цифро¬ вую вычислительную машину „ D 30 data link system, data transmission system Datenübertragungssystem n système m de transmission des données система передачи 4 данных D 31 data logger Datenspeicher m, auto¬ matische Registrier- Vorrichtung/ enregistreur m de données (mesures), télé¬ scripteur m регистрирующее вычис¬ лительное устройство, устройство для авто¬ матической записи данных D 32 data logging machine Datenerfassungsanlage / dispositif ж d'enregistre¬ ment de mesures машина для регистрации данных D 33 data processing machine Datenverarbeitungs¬ maschine / machine /à traiter l’information машина для обработки данных D 34 data processing rate Datenverarbeitungs¬ geschwindigkeit / vitesse / de traitement des données скорость обработки данных D 35 data processing system Datenverarbeitungssystem n système m de traitement des données система (устройство) обработки данных D 36 data recorder Datenanzeiger m, Daten¬ registriergerät n appareil m enregistreur de données устройство записи данных D 37 data reduction Dateilverminderung /, Datenreduktion/ réduction /des infor¬ mations обработка данных (информации) 13 38 data storage control Steuerung / von gespei¬ cherten Daten commande /de données emmagasinées управление запомнен¬ ной информацией D 39 data storage device Datenspeicherungs¬ vorrichtung / dispositif ж d’emmaga¬ sinage des données устройство накопления данных D 40 data transferring data transmission system Informationsübertragung / s. data link system transfert m des données перенос (передача) данных D 41 data transmitter Datenübermittler m transmetteur m des données передатчик данных (информации) D 42 dating pulse, master pulse Synchronisationsimpuls m top m de synchronisation синхронизирующий импульс D 43 datum error Meßwertfehler m erreur / de valeur indiquée ошибка индикации (данной величины) D 44 d.c. amplifier Gleichstromverstärker m amplificateur ж à courant continu усилитель постоянного тока D 45 d.c. commutator meter Magnetmotorzähler m compteur m à courant continu à collecteur коллекторный магнито¬ моторный счетчик D 46 d.c. component ■ Gleichstromkomponente / composante / continue (de courant continu) компонента (составля¬ ющая) постоянного D 47 d.c. control grid current Steuergittergleichstrom m courant m continu de grille de commande тока постоянная составля¬ ющая сеточного тока D 48 d.c. converter Gleichstromtransformator m, Gleichstromumfor¬ mer m convertisseur m de courant continu преобразователь посто¬ янного тока D 49 d.c. dialling Gleichstromwahl / sélection / à courant con¬ tinu набор импульсами посто¬ янного тока D 50 d.c. drive Gleichstromantrieb m commande /à courant continu привод постоянного тока D 51 ' d.c. measurement Gleichstrommessung / mesure /en courant con¬ tinu измерение на постоян¬ ном токе D 52 d.c. microdrive Gleichstrommikroantrieb m microcommande / à courant continu микропривод постоян¬ ного тока D 53 d.c. moment motor Gleichstrommomentmotor m moteur ж de moment à courant continu моментный двигатель постоянного тока D 54 D-controller, rate action controller Regler m mit Vorhalt, D-Regler m régulateur m à action déri¬ vée, régulateur ж D дифференциальный . регулятор D 55 d.c. push-pull amplifier Gleichstromgegentaktver- stärker m amplificateur m push-pull à courant continu пушпульный усилитель постоянного тока D 56 d.c. relay Gleichstromrelais n relais m à courant continu реле постоянного тока D 57 d.c. restorer, direct compo¬ nent restorer Gleichstromwiederherstel¬ lungsvorrichtung / régénérateur (restituteur) m de composante continue восстановитель постоян¬ ной составляющей D 58 d.c. reversible magnetic amplifier Gleichstromumkehrmagnet¬ verstärker m amplificateur m magnétique réversible à courant con¬ tinu реверсивный магнитный усилитель постоянного тока D 59 d.c. signalling system Gleichstromsignalisierungs¬ system n système m de signalisation à courant continu система сигнализации постоянным током D 60 d.c. tacho-generator Gleichstromtachodynamo m, Gleichstromdrehzahl¬ geber m dynamo ж tachymétrique тахометрическое динамо D 61 dead band, dead zone dead-beat Unempfindlichkeitszone /, tote Zone /, Unempfind¬ lichkeitsbereich tn, totes Band n s. aperiodic bande / d'insensibilité, zone / morte (d'insensibilité, inefficace) зона нечувствительности D 62 dead-beat ammeter gedämpftes Strommeßgerät л, nichtperiodisches (aperiodisches) Ampere- ampèremètre m apériodique апериодический ампер¬ метр meter n
71 decomposition D 63 dead-beat instrument gedämpftes Meßgerät n mesureur m amorti (apério¬ dique) апериодический (сильно демпфированный) из¬ мерительный прибор D 64 dead stroke toter Gang m course / à vide мертвый ход D 65 D 66 dead time, idle time Totzeit / temps m mort мертвое время dead time correction dead zone Totzeitkorrektur / s. dead band correction / du temps mort поправка на мертвое время, поправка на время запаздывания D 67 debugging Störbeseitigung / dépannage m, déparasitage отладка программы D 68 D 69 D 70 decade block Dekadenblock m nt bloc m à décades декадный блок decade bridge Dekadenbrücke / pont m à décades декадный мостик decade capacitance box dekadischer Kondensato¬ rensatz m boîte / à capacités à déca¬ des декадный магазин емко¬ стей D 71 decade conductance box dekadische Konduktanz/ boîte / de conductance à décades декадный магазин про¬ водимостей D72 decade counter tube dekadische Zählrohre / tube m compteur à décades декадная счетная элек¬ тронная лампа, дека¬ D 73 decade frequency divider dekadischer Frequenzteiler m diviseur m décadique de fréquence трон декадный делитель частоты D 74 decade resistance box, decimal resistance Dekadenwiderstand m résistance/en décades декадный магазин со¬ противлений D 75 decade scaler Dekadenzähler m <Im¬ pulse) compteur m à échelle déci¬ male (des impulsions) декадный (десятичный) счетчик (импульсов) D 76 D 77 decade switch Dekadenschalter m commutateur m de décades декадный переключатель decadic glow tube counter dekadisches Glimmzählrohr n tube m compteur décadique à lueur декадный счетчик типа лампы тлеющего разряда . D 78 decay constant Zerfallskonstante /, Zer¬ fallsfaktor m, Aus¬ schwingkonstante/, Ab¬ klingfaktor m Constante / de désintégra¬ tion, facteur de résis¬ tance, facteur d'extinc¬ tion постоянная (коэффи¬ циент) затухания D 79 decay curve Abklingkurve/, Aus¬ schwingcharakteristik /, Zerfallscharakteristik / courbe / d’extinction (d’amortissement), courbe de désintégration (délai) кривая спада (затухания) D 80 decaying pulses abklingende Impulse mpl impulsions fpl décroissan¬ tes chute/ de puissance затухающие импульсы D 81 D 82 decay of power Absinken n der Leistung падение мощности decay time Zerfallszeit/, Abklingzeit/, Ausschwingzeit/, Nach¬ leuchtdauer / période / d'extinction, durée / d’évanouissement, durée de retour à zéro время затухания (после¬ свечения) D 83 decay time of sinusoidal 1 oscillation Periode / des Sinuskurven¬ abklingens pseudo-période / время затухания сину¬ соидальных колебаний D 84 deceleration Verzögerung/, Geschwin¬ digkeitsabnahme / ralentissement m, décéléra¬ tion / торможение, замедление, отрицательное уско¬ рение децелерометр (прибор для измерения отри¬ цательных ускорений) D 85 decelerometer Verzögerungsmesser m, Verzögerungsmeßgerät n décéléromètre m D 86 decibel-log-frequency logarithm ische Amplituden¬ frequenzcharakteristik / courbe / amplitude-fré¬ quence logarithmique логарифмическая ампли¬ тудно-частотная ха¬ рактеристика D 87 decibelmeter, noise test set Dezibelmeßgerät n, Phon¬ messer m, Rauschmesser décibelmètre m, hypsomètre m, sonomètre m децибелметр D 88 decimal add circuit Ш Dezimaladdierkreis m addeur (additionneur) m décimal схема десятичного сум¬ матора D 89 decimal notation decimal resistance dezimale Schreibweise (Zahlendarstellung) / s% decade resistance box notation / décimale, système m décimai десятичная система счис¬ ления, представление чисел в десятичной системе D 90 decimal-to-binary conversion Dezimal-Binär-Konvertie- rung/, Dczimal-Duai- Umwaadlung/ conversion / décimale- binaire преобразование десятич¬ ной системы в бинар¬ ную, преобразование десятичного счисления в двоичное D 91 decimal-to-binary converter Dezimal-Dual-Umwandler m convertisseur m décimal- bmaire преобразователь из дес¬ ятичного кода в двоич¬ ный D 92 decision element, logical unit Entscheidungsschaltung /, logisches Element n, Verknüpfungsglied n circuit m de décision, circuit (élément) m logique логический элемент D 93 decode dekodieren, entschlüsseln décoder декодировать D 94 decoder * Dekodierer m, Entschlüßler m décodeur m декодирующее устрой¬ ство D 95 decoding Dekodierung /, Entschlüsse¬ lung/ décodage m декодирование D 96 decoding circuit Dekodierschaltung /, Ent¬ schlüßlerkreis m circuit m décodeur (de décodification) декодирующая цепь D 97 decoding machine Dekodieranlage / dispositif m décodeur декодирующее (расши¬ фровывающее) у строй- D 98 decomposition of block diagrams Zerlegung/von Block¬ schaltungen décomposition / de dia¬ grammes synoptiques разложение блок-схем
decomposition 72 D 99 decomposition voltage Zersetzungsspannung / tension /de décomposition напряжение разложения D 100 decoupling o! multi-loop control Entkopplung/von Mehr¬ fachregelungen découplage m de réglages à plusieurs boucles развязывающее устройст¬ во многоконтурных систем регулирования D 101 decrease of intensity Intensitätsrückgang m diminution / de l’intensité уменьшение интенсивно¬ сти понижать чувствитель¬ ность реле D 102 decrease the sensitivity of a relay die Relaisempfindlichkeit senken désensibiliser un relais D 103 decreasing time function abnehmende Zeitfunktion / fonction /décroissante du temps убывающая функция времени D 104 decrement Oekrement в décrément m декремент D 105 decremeter Dämpfungsmesser m, Dekremeter n décrém&tre m декреметр <прибор для измерения затухания) D 106 deenergization Aberregung / désexcitation / снятие возбуждения D 107 deenergize entregen, aberregen désexciter снимать возбуждение, обесточивать D 108 defectoscopy Defektoskopie / contrôle m de défaut дефектоскопия D 109 definite time-lag unabhängige Zeit¬ verzögerung / retard m indépendant фиксированное (неза¬ висимое) запазды¬ вание во времени D 110 definite time-lag circuit- breaker unabhängig verzögerter Selbstunterbrecher m disjoncteur m à retard indépendant выключатель с независи¬ мой задержкой во времени D 111 definite time-lag over¬ current release Überstromauslöser m mit unabhängiger Zeitver¬ zögerung déclencheur m à maximum de courant à temporisa¬ tion déterminée выключатель сверхтока с независимой вы¬ держкой времени D 112 definite time-lag relay unabhängiges Zeitrelais n, unabhängig verzögertes Relais n, Relais für be¬ stimmte Zeitverzögerung relais m à retard constant (indépendant) реле с независимой вы¬ держкой времени D 113 definite time-limit relay Relais n mit unabhängig verzögerter Auslösung relais m à retard indépen¬ dant реле с фиксированной независимой задерж¬ кой выключающее устрой¬ ство с независимой выдержкой времени D 114 definite time-limit release unabhängig verzögerter Auslöser m déclencheur m à retard indépendant D 115 definition of the accuracy of digital voltmeters Genauigkeitsbestimmung / digitaler Voltmeter définition / de la précision des voltmètres numéri¬ ques определение погреш¬ ности (точности) цифровых вольт¬ метров, определение точности вольтметров с числовым указателем D 116 deflecting electrode Ablenkungselektrode / électrode/de déviation отклоняющий электрод D 117 deflecting field Ablenkfeld n champ m de déviation отклоняющее поле D 118 deflecting torque Ablenkungsmoment n couple (moment) m de déviation отклоняющий момент D 119 deflecting voltage Ablenkspannung / tension / de déviation отклоняющее напряже¬ ние, напряжение отклонения D 120 deflection aberration Ablenkfehler m aberration / de déviation искажение (ошибка) отклонения D 121 deflection action Ablenkungseingriff m action/par déviation действие отклонения D 122 deflection amplifier Ablenkverstärker m amplificateur m de déviation усилитель отклоняющего напряжения D 123 deflection coefficient Ablenkungskoeffizient m coefficient m de déviation коэффициент отклонения D 124 deflection coil Ablenkspule/ bobine /de déviation отклоняющая катушка D 125 deflection factor Ausschlagfaktor m coefficient m de déviation коэффициент отклонения D126 deflection modulation Ablenkungsmodulation / modulation /par déviation модуляция отклонением D 127 deflection potentiometer Ausschlagpotentiometer n, Ablenkpotentiometer n potentiomètre m de déviation потенциометр отклоне¬ ния, дефлекторвый потенциометр D 128 deflection sensitivity Ablenkempfindlichkeit / sensibilité / de déviation чувствительность отклонения D 129 deflection synchronization Ablenkungssynchroni¬ sierung / synchronisation / de la déviation синхронизация откло¬ нения D 130 deflection system Ablenksystem n système m de déviation отклоняющая система 0131 defocus-focus mode Defokus-Fokus-Verfahren n mode m non focalisè- focab'sé ' метод дефокус-фокус D 132 degenerate continuum entartetes Kontinuum n continuum m dégénéré вырожденный конти¬ нуум D 133 degenerate energy level entartetes Energieband n niveau m dégénéré d’énergie вырожденный энергети¬ ческий уровень D 134 degenerate semiconductor entarteter Halbleiter m semi-conducteur m dégénéré вырожденный полу¬ проводник 0 135 degenerative amplifier gegengekoppelter Ver¬ stärker m, Gegen¬ kopplungsverstärker m amplificateur m à contre- réaction усилитель с отрицатель¬ ной обратной связью 0136 degenerative circuit Gegenkopplungsschaltang /, gegengekoppelter Kreis m circuit (montage) m à contre-réaction схема с отрицательной обратной связью 0 137 degenerative electronic controller gegengekoppelter elektro¬ nischer Regler m régulateur m électronique à contre-réaction электронный регулятор с отрицательной обратной связью
73 deliberate D 138 degenerative feedback, negative feedback negative Rückführung/, Gegenkopplung / réaction /négative, contre- réaction / отрицательная обратная связь D 139 degree of accuracy Genauigkeitsgrad m degré m de précision степень точности D 140 degree of approximation Annäherungsstufe / degré m d’approximation степень приближения D 141 D 142 degree of attenuation Schwächungsgrad m degré m d’atténuation степень ослабления degree of degeneration Entartungsgrad m degré m de dégénération степень вырождения (колебаний), коэффи¬ циент (степень) отри¬ цательной обратной D 143 degree of depolarization Depolarisationsgrad m, Entpoiarisierungsgrad m degré m de dépolarisation связи степень деполяризации D 144 D 145 degree of irregularity Ungleichförmigkeitsgrad m degré m d’irrégularité степень неравномерности degree of root Wurzelgrad m degré m de racine порядок корня, пока¬ затель степени корня D 146 degree of thermal dissociation thermischer Dissoziations¬ grad m degré m de dissociation thermique степень термической диссоциации D 147 deionization potential Entionisierungspotential n potentiel m de déionisation потенциал деионизации D 148 D 149 delay, lag Verzögerung / retard m, retardement m задержка, запаздывание delay amplifier Verzögerungsverstärker m, Verstärker m mit Ver¬ zögerungsanordnung amplificateur m à ligne de retard усилитель с задержкой D 150 delay basis operation Betrieb m mit Vorbereitung (Wartezeit) exploitation /avec attente заказная система эксплуатации {с вре¬ менем ожидания) D 151 delay cable Verzögerungskabel n câble m de retard, câble retardeur замедляющий кабель, кабель задержки D 152 delay coincidence method Methode / der verzögerten Koinzidenz méthode / de coïncidence retardée метод замедленного (задержанного) сов¬ падения D 153 delay correction network Laufzeiten tzerrungsschal- tung/, Verzögerungs¬ korrekturschaltung / correcteur m de phase, réseau m correcteur de retard цепь (схема) задержки коррекции D 154 delayed alarm verzögerte Alarmgabe / alarme / retardée задержанная (замедлен¬ ная) сигнализация D 155 delayed application verzögerte Anwendung / application / retardée замедленное применение D 156 delayed automatic gain control verzögerte selbständige Verstärkungsregelung / réglage m automatique retardé de gain автоматическое регу¬ лирование усиления с задержкой времени D 157 delayed card feed verzögerte Kartenzuführung / alimentation/de cartes perforées retardée ввод (подача) перфокарт с выдержкой времени D 158 D 159 delayed carry verzögerter Übertrag m transfert m retardé задержанный перенос delayed coincidence verzögerte Koinzidenz / coïncidence / retardée запаздывающее (задер¬ жанное) совпадение D 160 delayed collector conduction verzögerte Kollektorleitong / conduction/retardée du collecteur задержанная проводи¬ мость коллектора D 161 delayed control verzögerte Regelung / réglage m retardé замедленное регулиро¬ вание замедленное расщепле¬ ние, замедленный рас¬ D 162 delayed disintegration verzögerter Zerfall m désintégration / retardée D 163 D 164 delayed ignition verzögerte Zündung / amorçage m retardé пад замедленное зажигание delayed-line network chain Laufzeitkette / réseau m à retard цепь (схема) с линией задержки D 165 delayed reactivity verzögerte Reaktivität / reactivité / retardée запаздывающая реактив¬ ность, замедленное восстановление D 166 delayed relay, time-delay relay verzögertes Relais n, Ver¬ zögerungsrelais л relais m retardateur (à fonc¬ tionnement retardé, à re¬ tardement) 4 реле замедленного дейст¬ вия, реле выдержки времени D 167 delayed scanning verzögerte Abtastung / balayage m retardé, explo¬ ration / retardée сканирование с запазды¬ ванием D 168 delay feedback generator Verzögerungsrückkopp¬ lungsgenerator m oscillateur m à réaction retardée генератор с задержанной обратной связью D 169 delaying member Verzögerungsglied n membre m de retard запаздывающее звено, элемент запаздывания D 170 delaying unit Verzögerungseinheit / unité / de retard блок (устройство) запаз¬ дывания D 171 delay-line decoder Dekodierer m mit Verzöge¬ rungsleitung décodeur m à ligne de re¬ tard дешифратор с линией задержки D 172 delay-line memory Verzögerungsleitungs¬ speicher m, Laufzeit¬ speicher m mémoire / à ligne de retard запоминающее устрой¬ ство на линиях задерж¬ ки D 173 delay-line register Verzögerungsleitungsregister n registre m de ligne i retard регистр на линиях за¬ держки D 174 delay-line-sbaped pulse durch Verzögerungsleitung geformter Impuls m impulsion /formée par une ligne de retard импульс сформирован¬ ный линией задержки D 175 delay of operation Wirkungsverzug m retard m du fonctionnement замедление действия D176 delay period Verzögerungsperiode / période / de retard период затухания D 177 delay representation Verzögerungswiedergabe / reproduction / du retard воспроизведение запаз- дывання D 178 D 179 delay system Verzögerungssystem n système m de retard система задержки delay time, lag time Verzögerungszeit/, Ver¬ zugszeit / temps m de retard время задержки (запаздывания) D 180 delay-time characteristic Laufzeitcharakteristik / caractéristique / de temps de retard характеристика запазды¬ вания (времени за¬ держки) D 181 deliberate actuation gewollte Betätigung/ manœuvre / volontaire выбранное действие
QÛ Q QÛÛÛ QQQQ Q 0 Q ÛÛ OQ delimiter 74 D 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 D 201 D202/3 D 204 D 205 D 206 D 207 D 208 D 209 D 210 D 211 D 212 D 213 D 214 D 215 D 216 D 217 D 218 D 219 D '220 D 221 D 222 D 223 D 224 D 225 D 226 Begrenzer m, Begrenzungs¬ symbol n Deltarauschen n Entmagnetisierungseffekt m Solleistung/, Leistungs¬ bedarf m demodulieren Densitometrie / Dichteregelung/ Dichteregler m Dichtekurve / Dichteverteilung / Dichtegradient m Dichteanzeiger m dichtemodulierter Strahl m Folgeregelung / netzabhängiger (fremdge¬ steuerter) Wechselrichter délimiteur m bruit m delta efTet m de désaimantation puissance / demandée démoduler densitométrie / réglage m de densité régulateur m de densité courbe /de densité distribution / de densité gradient m de densité indicateur m de densité faisceau m modulé en den¬ sité réglage m lié onduleur m alimenté à par¬ tir du réseau abhängige Variable/ Sperrschicht / Depolarisation / Tiefendruckregistriergerät n Tauchsonde/ D-Einfluß-Koeffizient /», Differentiationsbeiwert m Vorhaltzeit /bei D-Wir- kung Vorhalteglied n Vorhalteregelung Differentialreglerwirkung / Ableitungsberichtigungsfest¬ wert m Proportional-Integral-Diffe- rential-Regelung /, PID- Regelung/ Vorhaltzeitkonstante /, Derivationszeitkonstante / äquivalente Admittanz /, äquivalenter Verstärkungs¬ koeffizient m, Beschrei¬ bungsfunktion / Methode/der Funktions¬ beschreibung variable / dépendante couche / appauvrie dépolarisation / enregistreur m de pression sous-marine sonde / plongeante coefficient m d’action par dérivation temps m d’action dérivée élément m de dérivation réglage m à action dérivée action/par dérivation facteur m de correction par dérivation réglage m à action propor- tionnelle-dérivée-inté- grale constante/de temps de l’action dérivée admittance / équivalente, gain m complexe équi¬ valent méthode /de balance har¬ monique delimiter elta noise emagnctizing effect demand power demodulate densitometry density control density controller density curve density distribution density gradient density indicator density-modulated beam dependent control dependent inverter dependent variable depletion layer depolarization depth pressure recorder depth probe, depth sound, immersion probe derivative action coefficient (factor) derivative action time derivative component derivative control derivative controller action derivative correction factor derivative-proportional- integral control derivative time constant describing function, equiva¬ lent admittance describing function method, harmonic balance method descriptive model design procedure desired portion <of the in¬ put) desired value change destructive reading, destructive read-out detecting threshold detection limit detection of radiation detection of signal in noise detection of water level detection range detection sensitivity detection time detector analyzer beschreibendes Modell n Entwurfsmethode / Nutzkomponente /< des Eingabesignals) Sollwertänderung / destruktives Lesen n Nachweisschwelle / Detektionsschwelle /» Detektionsgrenze / Strahlennachweis m Signalabsonderung / aus dem Rauschen Bestimmung /des Wasser¬ standes Detektorbereich m Nachweisempfindlichkeit / Nachweiszeit / Detektoranalysator m modèle m descriptif méthode / de projet composante / utile (du signal d’entrée) changement m de la valeur désirée lecture / destructive seuil m de détectabilité seuil m de détection détection / de la radiation séparation / du signai du bruit détection/du niveau d’eau étendue/de détection sensibilité / de détection temps m de détection analyseur m détecteur ограничитель дельта-шум эффект размагничивания потребная (необходимая, заданная) мощность демодулировать денситометрия регулирование плотности регулятор плотности (густоты) кривая плотности распределение плотности градиент плотности плотномер, индикатор плотности модулированный по плотности пучок (луч) связанное (зависимое) регулирование инвертор питаемый от сети зависимая переменная обедненный слой деполярнзация самописец глубинного давления глубинный зонд коэффициент дйфферен- иирования (воздейст¬ вия по производной) время предварения (упреждения) шунтирующая составля¬ ющая регулирование по произ¬ водной регулирующее действие* по производной поправочный коэффици¬ ент производной регулирование по коор¬ динате, производной и интегралу постоянная времени диф¬ ференцирующего звена эквивалентный адмитанц, комплексный эквива¬ лентный коэффициент усиления метод гармонического баланса, метод описы¬ вающей функции наглядная (описатель¬ ная) модель методика расчета полезная составляющая (входного сигнала) изменение регулируемой величины считывание со стиранием, считывание с раз¬ рушением порог детектирования порог обнаружения обнаружение излучения выделение сигнала из шума указание уровня воды область детектирования, дальность обнару¬ жения чувствительность (точ¬ ность) обнаружения время обнаружения детекторный анализатор, анализатор с датчиком (индикатором)
DÛ 75 differential D 227 D 228 D 229 D 230 D 231 D 232 D 233 D 234 D 235 D 236 237 238 D 239 D 239 a D 240 D 241 D 242 D 243 D 244 D 245 D 246 D 247 D 248 D 249 D 250 D 251 D252 D 253 D 254 D 255 D 256 D 257 D 258 D 259 D 260 D 261 D 262 D 263 D 264 D 265 D 266 D 267 D 268 detector element detector-noise limited detector response time determinated machine, disciplined machine determination of radiation deviation amplitude deviation area deviation indicator deviation measuring method deviation ratio deviation value deviometer dew cell dew point control system dew point gas moisture meter dew point meter dew point transducer diagnosis computer dialling pulse dial-system tandem operation dial telephone system diaphanometer diaphragm actuator, diaphragm drive diaphragm servomotor diastiraeter dielectric drying dielectric gradient dielectric heating dielectric heating generator dielectric heating in cavity resonator dielectric heating of thermoplastic materials dielectric interference filter dielectric leakage measure¬ ment dielectric losses dielectric loss factor dielectric optical waveguide dielectric storage dielectric stress difference between desired (ideal) value and set value difference pulse, difference signal differential absorption method differential absorption ratio differential address Detektorelement n begrenzt durch das Detektorrauschen Ansprechzeit / des Detektors determinierte Maschine/ Strahlungsbestimmung / Abweichungsamplitude / Abweichungsfläche / Abweichungsanzeiger m Ausschlagmeßmethode / Abweichungsverhältnis n Abweichungsgröße / Abweichungsmesser m Taupunktelement л Taupunktregelsystem n T aupunktgasfeuchte- messer m Taupunktmeßgerät n Taupunktfühler m Diagnoserechner m Wählimpuls m Durchgangswahl / Selbstwählfernsprech¬ system n Diaphanometer n, Durch¬ laßgradmesser m Membranantrieb m Membranstellmotor m Diastimeter n, Distanz¬ messer m dielektrisches Trocknen n dielektrischer Gradient m dielektrische Heizung / dielektrischer Heizungs¬ generator m dielektrische Erwärmung/ im Hohlraumresonator dielektrische Erwärmung / von Thermoplasten dielektrisches Interferenz¬ filter n Dielektrizitätsverlust- messung / dielektrische Verluste mpl dielektrischer Verlust¬ faktor m dielektrischer optischer Wellenleiter m dielektrischer Speicher m dielektrische Beanspru¬ chung (Belastung) / Differenz / zwischen Auf¬ gabenwert und Sollwert Differenzimpuls m, Differenzsignal n Differentialabsorptions¬ methode/ Differential¬ absorptionsverfahren n Anreicherungsgrad m eigenrelative Adresse / élément m détecteur limité par le bruit du détecteur temps m de réponse du détecteur machine / déterminée détermination / du rayonnement amplitude / de déviation surface/des écarts indicateur m de déviation méthode / de déviation rapport m de déviation grandeur / d’écart déviomètre m cellule / de point de rosée système m de réglage de point de rosée mesureur m de l’humidité des gaz au point de rosée mesureur m du point de rosée capteur m du point de rosée ordinateur m diagnostique impulsion / d’appel sélection / automatique en tandem système m de téléphonie automatique diaphanomètre m commande / à membrane servomoteur m à membrane diastimomètre m séchage m diélectrique gradient m diélectrique chauffage m diélectrique générateur m de chauffage diélectrique chauffage m diélectrique dans la cavité résonnante chauffage m diélectrique de matériaux thermo¬ plastiques filtre m interférentiel diélectrique mesure / des pertes diélectriques pertes fpl diélectriques facteur m de pertes diélectriques guide m optique diélec¬ trique mémoire / diélectrique contrainte / diélectrique écart m de statisme impulsion / différentielle méthode / d’absorption différentielle taux m différentiel d’absorption adresse / différentielle чувствительный элемент ограниченный шумами детекторного каскада постоянная времени приемника детерминированная машина определение (расчет) излучения амплитуда отклонения площадь (область) отклонения указатель отклонения измерение методом отклонения (рассо¬ гласования) коэффициент (отно¬ шение) отклонения величина отклонения указатель отклонения курса, девиометр [электролитический! влагочувствительный элемент система регулирования точки росы измеритель влажности газов при температуре конденсации, измери¬ тель влажности газов при точке росы прибор для измерения точки росы датчик точки росы диагностическое вы¬ числительное устрой¬ ство импульс набора обслуживание через про¬ межуточную, АТС автоматическая телефон¬ ная система диафанометр мембранный привод мембранный сервомотор (сервопривод) дальномер диэлектрическая сушка диэлектрический гра¬ диент, градиент диэлектрической постоянной нагрев диэлектрика генератор с диэлектри¬ ческим нагревом нагрев диэлектрика в объемном резона¬ торе диэлектрический нагрев термопластических материалов диэлектрический интер¬ ференционный фильтр измерение диэлектри¬ ческих потерь диэлектрические потери коэффициент диэлектри¬ ческих потерь диэлектрический (опти¬ ческий) волновод диэлектрическое запо¬ минающее устройство диэлектрическое напряжение разность между задан¬ ной (идеальной) и исходной величинами разностный импульс (сигнал) метод дифференциаль¬ ного поглощения дифференциальный коэф¬ фициент поглощения разностный адрес
differential 76 D 269 differential amplifier Differentialverstärker m amplificateur m différentiel дифференциальный усилитель D 270 diflerential analyzer Differentialanalysator m analyseur m différentiel дифференциальный анализатор D 271 differential booster Zusatzmaschine /mit Dif¬ ferentialerregung survolteur m différentiel дифференциальный бу¬ стер D 272 differential bridge Differentialbrücke / pont m différentiel дифференциальный мостик D 273 differential calorimeter Differentialkalorimeter л calorimètre m différentiel дифференциальный калориметр D 274 differential capacitance Differentialkapazität / capacité / différentielle дифференциальная емкость D 275 differential circuit differenzierendes Netzwerk л, Differentialstromkreis m chaîne /de dérivation, circuit m de différentia¬ tion дифференциальная цель D 276 difierential coefficient Differentialkoeffizient m coefficient m différentiel дифференциальный коэффициент D 277 differential concatenation control differentiale Kaskadenrege¬ lung /, Gegenverbund¬ kaskadenregelung / réglage m différentiel en cascade регулировка скорости дифференциальным каскадным включением <двух индукционных двигателей) D 278 differentia] connexion <relay> Differentialschaltung / < Re¬ lais), Vergleichsschaltung / differentieller Wirkungs¬ querschnitt m alimentation / différentielle {relais) дифференциальное со¬ единение (включение) {реле) дифференциальное [поперечное] сечение D 279 differential cross-section section /efficace différen¬ tielle D 280 differential current Differenzstrom m courant m différentiel дифференциальный (раз¬ ностный) ток D 281 differential curve Differentialkurve / courbe / différentielle дифференциальная D 282 differential element Differentialelement n, Dif¬ ferenzierglied л élément m différentiel кривая дифференциальный . элемент D 283 differential equation with retarded argument Differentialgleichung / mit nacheilendem Argument équation / différentielle à Г argument retardé дифференциальное урав- вение с затухающим (убывающим) аргумен- D 284 difierential excitation Gegen Verbunderregung / excitation / différentielle дифференциальное воз¬ буждение D 284 a differential gain control differentielle Gewinnrege¬ lung /, differentielle Ge¬ winnsteuerung f réglage m différentiel du gain дифференциальное ре¬ гулирование усиления D 285 differential interferometer with Wollaston prism Differentialinterferometer л mit Woüastonprisma interféromètre m différen¬ tiel à prisme Wollaston дифференциальный интерферометр с приз¬ мой Волластона D 286 differential ionization differentielle Ionisation / ionisation / différentielle дифференциальная иони¬ зация D 287 differential-logarithmic pulse code modulation differential-logarithmische PCM- Modulation / modulation / PCM par im¬ pulsions codées différen- . tielle logarithmique дифференциально-лога¬ рифмическая кодово¬ импульсная модуляция D 288 differentially coherent trans¬ mission system differentiellkohärentes Übertragungssystem л système m de transmission à cohérence différentielle дифференциально-когерен¬ тная система дередачд D 289 differential measurement Differentialmeßmethode / méthode/différentielle de mesure дифференциальный метод измерения, диф¬ ференциальное изме¬ рение D 290 differential modulation Differentialmodulation modulation / différentielle дифференциальная модуляция D 291 differential pick-up Differentialgeber m capteur m différentiel датчик перепада, диф¬ ференциальный датчик D 292 differential pressure bell¬ type manometer Differentialglockenmano¬ meter л manomètre m différentiel de type à cloche колокольный дифферен¬ циальный манометр D 293 difierential pressure control Druckdifferenzregelung / réglage m de pression dif¬ férentielle регулирование перепада давления D 294 difierential pressure gauge Differenzdruckmanometer n manomètre m différentiel дифференциальный манометр D 295 differential pressure indica¬ tor Druckdifferenzanzeiger m indicateur m de pression différentielle указатель перепада давления D 296 differential pressure measurement Druckdifferenzmessung / mesure / de pression dif¬ férentielle измерение перепада давления D 297 difierential pressure recorder Druckdifferenzschreiber m enregistreur m de pression différentielle самописец перепада давления D 298 differential pressure switch Differentialdruckschalter m commutateur m à différence de pression дифманометрический выключатель D 299 differential pressure trans¬ ducer (transmitter) Druckdifferenzgeber m palpeur (transmetteur) m de pression différentielle датчик дифференциаль¬ ного давления D 300 differential protection <relay> Differentialschutz m (Re¬ lais) protection / différentielle {relais) дифференциальная защита {реле) D 301 difierential quotient Differentialquotient m quotient m différentiel производная D 302 differential receiver differential relay, balanced relay Differentialempfänger m Differentialrelais л récepteur m différentiel relais m différentiel дифференциальный приемник дифференциальное (балансное) реле D 303 differential resistance differentieller Widerstand m résistance / différentielle внутреннее (дифферен¬ циальное) сопротивле¬ ние дифференциальный сель¬ син, дифсельсин D 304 differential selsyn differentiales Synchro л, Differentialsynchroüber¬ trager m selsyn (synchro-transmet¬ teur) m différentiel
77 digital D 305 differential servo differentiales Folge¬ regelungssystem n système m différentiel d’asservissement дифференциальная след¬ ящая система D 306 differential spectral sensitiv¬ differentielle Spektralemp- sensibilité/spectrale diffé¬ дифференциальная спек¬ ity findlichkeit / rentielle тральная чувствитель¬ ность D 307 differential syncbroreceiver Differentialsynchroemp- fanger m synchro-récepteur m diffé¬ rentiel дифференциальный сель¬ син-приемник D 308 differential synchrotrans¬ mitter Differentialsynchrosender m synchro-transmetteur m différentiel дифференциальный сельсин-датчик D 309 differential telemeter trans¬ mitter ' Differentialfernmeßsender m émetteur m de télémesure différentielle передатчик дифферен¬ циального телеметра D 309a differential temperature control differentiate Temperatur¬ regelung/, differentiale Temperatursteuerung / réglage m différentiel de la température регулирование разности температур D 310 differential thermal analysis Differentialthermoanalyse / analyse / thermique différen tielie дифференциальный тер¬ мический анализ D 311 differential thermogravimetry Differentialthermogravi- metrie / thermogravimétrie / diffé¬ rentielle ‘дифференциальная тер¬ могравиметрия D 312 differential thermometer Differentialthermometer n thermomètre m différentiel дифференциальный термометр D 313 differentiating action differenzierendes Verhalten n action / dérivative“ дифференцирующее воз¬ действие D 314 differentiating elements Differenzglieder npl éléments mpl dérivateurs дифференцирующие элементы D 315 differentiating network differenzierendes Netzwerk n circuit m différentiateur, réseau m dérivateur дифференцирующая цепь D316 differentiation symbol Differentiationssymbol n symbole m de la dérivation символ дифференциро¬ вания D 317 differentiator Differenziergerät n différentiateur m дифференциатор, диф¬ ференцирующая схема D 318 differentiator introduction Einführung/des Differen¬ tiators (Differenzierungs¬ gliedes), Differentiator¬ einführung/ introduction / du différen¬ tiateur, compensation / par avance de phase введение дифференциа¬ тора D 319 differentiator time constant, time constant of differen¬ tiator Vorhaltezeit /, Differentia¬ torzeitkonstante / durée /de l’action dérivée постоянная времени диф¬ ференцирующего звена D 320 diffraction of X-rays RöntgenstrahJenbeugung / diffraction / des rayons X дифракция рентгенов¬ ских лучей D 321 diffuse radiation spectrum diffuses Strahlungs¬ spektrum n spectre m diffusé de rayonnement спектр рассеянного излучения D 322 diffusion constant Diffusionskonstante / constante / de diffusion постоянная рассеяния (диффузии) D 323 diffusion current density Diffusionsstromdichte / densité / de courant de diffusion плотность потока рассе¬ яния D 324 diffusion equation Diffusionsgleichung / équation / de diffusion уравнение диффузии (рассеяния) D 325 diffusion flow Diffusionsstrom m, Diffusionsströmung / écoulement m en diffusion поток рассеяния, диффу¬ зионный прток D 326 diffusion separating column Diffusionstrennkolonne/ colonne / séparatrice à diffusion диффузионная отдели¬ тельная колонна D 327 diffusion time of charge carriers Diffusionszeit / der Ladungsträger temps m de diffusion des porteurs de charge время диффузии носи¬ теля заряда D 328 digital absolute odometry digital-absolute Weg¬ messung / odométrie / numérique absolue цифровая абсолютная одометрия D 329 digital angle measuring system digitales Winkelme߬ system n système m de goniométrie numérique цифровая система измерения углов D 330 digital averager Digital-Mittelwerts- bildner m producteur m numérique de moyenne цифровой усреднитель D 331 digital code digitaler Kode m, Ziffern¬ kode m code m digital цифровой код D 332 digital coding of conceptions digitale Kodierung / von Begriffen codage m numérique de . notions числовое кодирование понятий D 333 digital communication system digitales Kommunikations¬ system n système m digital de communication система дискретной связи D 334 digital computer digitale Rechenanlage /, Digitalrechner m machine / à calculer numérique цифровая вычислитель¬ ная машина D 335 digital computer structure designing Strukturentwurf n von Digitalrechnern projet m de structure de calculatrices numériques проектирование цифро¬ вых вычислительных машин D 336 digital computer system of central control Zentralsteuerungsanlage/ eines Digitalrechners commande/centrale par calculatrice numérique система цифровых вы¬ числительных машин (устройств) для цен¬ трального управления D 337 digital control, numerical control numerische (digitale) Steuerung / commande / numérique (digitale) цифровое (дискретное) управление D 338 digital control circuits theory Theorie / der Digital¬ regelkreise théorie / des circuits digitaux de réglage теория цифровых (дис¬ кретных) систем регулирования D 339 digital control computer digitaler Steuerrechner m calculateur m numérique de commande цифровая управляющая вычислительная машина D 340 digital control computer structure Struktur/eines digitalen Steuerrechners structure/de calculatrice numérique de commande конструкция (схема) цифровой управляю¬ щей вычислительной машины
digital 78 D 341 digital control system digitales Steuerungssystem n, System n mit digi¬ taler Steuerung système m de commande numérique цифровая система управления £ г D 342 digital converter Digitalumsetzer m, Digitalwandler m convertisseur m numérique, traducteur m digital цифровой преобразо¬ ватель D 343 digital data communication numerische Datenüber¬ tragung / transmission / numérique des données цифровая связь данных D 344 digital differential analyzer digitaler Differential¬ analysator m, Digital¬ differentiator m analyseur m différentiel digital (numérique) цифровой дифферен¬ циальный анализатор D 345 digital display digitale Darstellung/ représentation / digitale цифровая индикация D 346 digital encoder numerischer Kodierer m Digitalflußmesser m codeur m numérique цифровое кодирующее устройство D 347 digital fluxmetev fluxmètre m numérique цифровой флюксметр D 348 digital frequency meter numerischer Frequenz¬ messer m fréquencemètre m numé¬ rique цифровой частотомер D 349 digital-incremental odometry digital-inkrementale Wegmessung / odométrje / numérique différentielle цифровая дифферен¬ циальная одометрия D 350 digital indicating electron tube Ziffernanzeigeröhre / tube m [électronique] indicateur numérique электронная лампа цифровой индикации D 351 digital indication of balances Digitalanzeige / von Waagen indication / digitale de bascules весы с цифровой инди¬ кацией D 352 digital interpolator Zifferninterpolator m interpolates m numérique цифровой интерполятор D 353 digital laser beam deflector digitale Laserstrahl- ablenkungsemrichtung / dispositif m de déviation digitale du faisceau de laser цифровое устройство отклонения лазерного луча, устройство дис¬ кретного отклонения лазерного луча D 354 digital length measurement digitale Làngenmessung / mesure / digitale de la longues дискретное (цифровое) измерение длин, измерение длин в цифровой форме цифровая магистраль D 355 digital main line Digitalhauptleitung / ligne / principale numé¬ rique D 356 digital measuring device Digitalmeßgerät n appareil m de mesure numérique цифровой измеритель¬ ный прибор D 357 digital odometrical system digitales Wegmeßsystem n système m dbdométrie numérique цифровая система под¬ счета пути D 358 digital ofammeter with limit value checking Digitalobmmeter n mit Grenzwerlkontrolle obmmètre m numérique à contrôle de valeurs limites цифровой омметр с кон¬ тролем предельных значений D 359 digital phase meter Digitalphasenmesser m phasemètre m numérique цифровой измеритель фазы дискретное пневмоло¬ гическое устройство D 360 digital pneumatic logic digitales pneumatisches Verknüpfungsglied n dispositif m logique pneumatique digital D 361 digital position Ziffernstellung / position / digitale цифровая позиция D 361a digital position control digitale (numerische) Lage¬ steuerung/, Positions¬ Steuerung / commande / digitale de position цифровое управление положением D 362 digital position measure¬ ment digitale Lagemessung/ mesure / digitale de position измерение цифровой позиции D 362a digital position servo digitaler Verstellservo- meohanismus m servomécanisme m posi¬ tionnes digital цифровая позиционная следящая система D 363 digital quantity Digitalgröße /, numerische Größe/ quantité/digitale, quan¬ tité/ numérique цифровая величина D 364 digital read-out Ziffernablesung / lecture / des chiffres цифровой отсчет r>365 digital recording Digitalaufzeichnung / enregistrement m digital цифровая запись D 366 digital relay servosystem Ziffernrelaisfolgesystem л, système m asservi numé- digitales Relaisfolgesystem n rique à relais цифровая релейная следящая система D 367 digital representation digitale Darstellung/ représentation / digitale (numérique) цифровое изображение, представление в цифровой форме D 368 digital sensitive element Digitalfühlglied л élément m numérique de détection цифровой чувствитель¬ ный элемент, цифро¬ вой датчик D 369 digital servomechanism digitales Servogerät л système m asservi digital цифровой сервомеха¬ D 370 digital signal digitales (numerisches) Signal n signa] m numérique (digital) низм цифровой сигнал D 371 digital simulator Digitaisimulator m simulates m numérique цифровое моделирующее устройство D 372 digital sorting method digitales Sortierverfahren n méthode/de triage digitale метод цифровой сорти¬ D 373 digital store Digitalspeicher m, Ziffern¬ speicher m mémoire / numérique ровки цифровой накопитель, цифровое запоминаю¬ щее устройство D 374 digital telemetering digitales Fernmeßverfahren n télémétrie / digitale цифровая телеметрия D 375 digital telemeter receiver Empfänger m eines digitalen Fernmeßsystems récepteur m de télémesure digitale приемник цифрового телеметра D 376 digital thickness measure* . ment digitale Dickenmessung/ mesure / digitale d’épais¬ ses цифровое измерение толщины D 377 digital tilt meter digitaler Neigungsmesser m indicates m numérique de pente, clinomètre (gra do- mètre) m numérique цифровой измеритель наклона
79 direct D 378 digital time meter numerischer Zeitmesser m chronomètre m numérique цифровой счетчик времеви D 379 digital transient analyzer digitaler Analysator m von Übergangserscheinungen, digitales Einschwing¬ modell n analyseur m digital de pro¬ cessus transitoires цифровой анализатор переходных процессов D 380 digital unit Digitaleinheit / unité / digitale цифровой блок D 381 digital voltage measurement digitale Spannungsmessung / mesurage m numérique de tension измерение напряжения в цифровой форме D 382 digital voltmeter DjgitalvoUmeter n voltmètre m numérique цифровой вольтметр D 383 digital weighing system digitales Wiegesystem n système m numérique de bascule (pesage) цифровая система взве¬ шивания D 384 digit impulse . Ziffernimpuls m impulsion / digitale цифровой (дискретный) импульс D 385 digitized measured values digitalisierte Meßwerte mpl valeurs fpl de mesure pré¬ sentées en forme numé¬ rique измеренные значения представленные в циф¬ ровой форме D 386 digit punching Ziffernlochung / perforation / digitale цифровое перфорирова¬ ние цифровой селектор D 387 digit selector Zahlenverteiler m, Zahlen¬ wähler m sélecteur m digit D 388 dimensional analysis Dimensionsanalyse / analyse / dimensionnelle анализ размерностей D 389 dimension control Dimensionssteuerung / commande / des dimensions контроль размеров D 390 dimensionless coefficient dimensionsloser Koeffizient m grandeur / sans dimension безразмерный коэффи¬ циент D 391 dimensionless variable, non¬ dimensional (reduced) variable dimensionslose Variable / variable / sans dimensions безразмерная перемен¬ ная D 392 diode characteristics Diodenkenngrößen fplt Diodenkennwerte mpl constantes fpl des diodes, paramètres mpl de fonc¬ tionnement des diodes параметры [полупровод¬ никовых] диодов D 393 diode circuit Diodenschaltung / montage m à diode диодная схема D 394 diode counter Diodenzähler m compteur m à diodes диодный счетчик D 395 diode current limiter Diodenstrombegrenzer m limiteur m de courant à diode диодный ограничитель тока D 396 diode detection Diodengleichrichtung / détection / à diode диодное детектирование D 397 diode fonction generator Diodenfunktionsgenerator m générateur m de fonctions à diodes диодный генератор функций D 398 diode limiter Diodenbegrenzer m limiteur m à diodes, écrê- teur m à diode диодный ограничитель D 399 diode logical circuit Dioden-Logik-Schaltung /, Dioden Verknüpfungsglied circuit m logique à diodes диодная логическая схема D 400 diode multiplier a . Diodenvervielfacher m multiplicateur m à diode диодный умножитель D 401 diode parameters measure¬ ment Diodeadatenmessung /, Messung / von Dioden¬ daten mesure / des constantes de diodes измерение параметров [полупроводниковых] диодов D 402 diode-probe-type voltmeter Tastvoltmeter n voltmètre m électronique à sonde ламповый вольтметр с дополнительным дио¬ дом на входе D 403 diode voltage limiter Diodenspannungsbegrenzer m limiteur m de tension à diode диодный ограничитель напряжения D 404 diode voltmeter Diodenvoltmeter n voltmètre m à diodes диодный вольтметр D 405 Dirac delta-function Dirac-Punktion/, Dirac- sche Funktion / fonction /impulsive (de Dirac, d*impu!sion uni¬ taire) функция Дирака D 406 direct-acting controller, direct-action controller Regler m ohne Hilfsenergie, direkt wirkender Regler, Direktregler m régulateur m à action di¬ recte регулятор прямого (непосредственного) действия D 407 direct-acting recording instrument direkt betätigtes Registrier¬ instrument n, direkt betä¬ tigter Schreiber m appareil m enregistreur à action directe регистрирующий прибор с прямой записью D 408 direct-action circuit direct-action controller Stromkreis m mit direkter Wirkungsrichtung, Kette / direkter Einwirkung s. direct-acting controller circuit m d'action dirigée цепь направленного действия D 409 direct code direct component restorer direkter Kode m s. d.c. restorer code m direct прямой код D 410 direct concatenation control direkte Kaskadenregelung / réglage m direct en cascade регулирование прямым каскадным включе¬ нием D 411 direct control system direkt wirkendes System n, ■ Regelungssystem n ohne Hilfsenergie système m de commande à action directe система прямого регули¬ рования D 412 direct coupled flip-flop direktgekoppelte Kipp¬ schaltung / basculeur m à couplage direct триггерная схема с не¬ посредственной связью D 413 direct (-current) coupling, resistance coupling direkte (galvanische) Kopp¬ lung/ couplage m conductif (direct électrique) гальваническая (прямая) связь D 414 direct current operated flip-flop gleichstromgesteuerte Kipp¬ schaltung / circuit m basculeur à cou¬ rant continu потенциально управляе¬ мый триггер D 415 direct deflection measuring method Ausschlagmeßmethode / méthode / de mesure de déviation метод прямого измере¬ ния отклонения D 416 direct digital control direkte digitale Regelung/ commande / digitale directe прямое цифровое упра¬ вление D 417 direct exposure shield Abschirmung / der Direkt¬ strahlung blindage m contre irradia¬ tion directe щит против прямого облучения
direct 80 D 418 D 419 D 420 D 421 D 422 D 423 D 424 D 425 D 426 D 427 D 428 D 429 D 430 D 431 D 432 D 433 D 434 D 435 D 436 D 437 D 438 D 439 D 440 D 441 D 442 D 443 D 444 D 445 D 446 D 447 D 448 D 449 D 450 D 4SI D 452 D 453 D 454 direct focusing device direct frequency modulation direct information exchange direct input directional current protec¬ tion directional derivative directional diagram directional element (relay) directional operation directional power protection directional relay directional scintillation counter direction code direction-finder poise direkt fokussierendes Gerät ny direkt fokussierende Einrichtung / direkte Frequenzmodulation / direkter Informationsaus¬ tausch m direkter Eingang m, direkte Eingabe / gerichteter Stromschutz m richtungsabhängige Ablei¬ tung/ Richtungsdiagramm n Richtungsglied n (Relais), richtungsa bhängiges Element n richtungsabhängiges Arbeiten n gerichteter Leistungs¬ schutz m Richtrelais л, Richtungs¬ relais n gerichteter Szintillations¬ zähler m Richtungskode m Ortungsimpuls m dispositif m à focalisation directe modulation / directe de fréquence échange m direct d'infor¬ mations entrée / directe protection / ampèremétrique directionnelle dérivée / par rapport à la direction diagramme m directionnel élément m directionnel (relais) fonctionnement m directionnel dispositif m de protection directionnel watt- métrique relais m protecteur directionnel compteur m directif à scintillation code m de direction impulsion /d'indication de direction приспособление (устрой¬ ство) для непосредст¬ венного фокусирования непосредственная (пря¬ мой) частотная модул¬ я дня непосредственный (пря¬ мой) обмен информа¬ ций , прямой вход ’ направленная защита тока производная по напра¬ влению диаграмма направлен¬ ности орган направления мощности (реле) направленное действие направленная защита мощности направленное реле направленный сцин- тнлляционный счетчик код направления пеленгирующий импульс direction finding range direction of displacement direction of flow direction of polarization direction of transfer direction switching condition direct-operated direct-operating controller direct-reading dosimeter direct-reading instrument direct-reading pH-meter direct-reading photoelectric spectrometer . direct-reading transmission measuring set direct-recording light-ray oscillograph Bereich m der Peilanlage, Reichweite/der Peil¬ anlage Bewegungsrichtung / Strömungsrichtung / Polarisationsrichtung / Übertragungsrichtung / Schaltrichtungsbedingung / unmittelbar betätigt Direktregler m direkt anzeigendes Dosimeter n Instrument n mit unmittel¬ barer Ablesung direkt anzeigendes pH-Meßgerät n lichtelektrisches Spektro¬ meter n mit Direkt¬ anzeige Pegelzeiger m mit unmittel¬ barer Ablesung direkt schreibender Licht¬ Strahloszillograf nt porteé/du radiogonio- métré direction /de déplacement direction / du courant direction / de polarisation direction/de transfert condition / de direction de commutation à action directe régulateur m direct dosimètre m à indication directe appareil m à lecture directe pH-mètre m à lecture directe spectromètre m photo¬ électrique à lecture directe décibelmètre à lecture directe oscillographe m à rayon de lumière à enregistrement direct дальность пеленгации направление перемеще¬ ния направление потока направление поляри¬ зации направление передачи условие направления переключения с прямым действием регулятор непосред¬ ственного (прямого) действия дозиметр с непосред¬ ственным отсчетом прибор с непосредствен¬ ным отсчетом pH-метр с непосред¬ ственным отсчетом фотоэлектрический спек¬ трометр с непосред¬ ственным отсчетом измеритель уровня пере¬ дачи с непосредствен¬ ным отсчетом непосредственно записы¬ вающий шлейфовый осциллограф direct relation telemeter direct routing system direct series trip direct short-circuit inter¬ ruption direct-vision spectroscope disabling pulse disappearing-filament pyrometer discharge coefficient discharge time constant disciplined machine Direktbeziehungsfern¬ messer m System n mit unmittelbarer gesteuerter Wahl, System mit direkter Steuerung Direktserienauslöser m> Primärserienauslöser m Direktkurzschlußabschal¬ tung/ Geradsichtspektroskop « Sperrimpuls m Glühfadenpyrometer n Ausflußzahl/, Durchflu߬ zahl / Entladungszeitkonstante / s. determinated machine télémètre m à lecture proportionnelle système m à commande directe déclencheur m à série direct coupure / directe du courant de court-circuit spectroscope m à vision directe impulsion / de blocage pyromètre m à disparition de filament coefficient m de débit constante /de temps de la décharge прямозависяшая теле¬ метрическая система устройство (система) прямого программиро¬ вания непосредственный последовательный разъединитель непосредственное выклю¬ чение короткого замыкания спектроскоп с прямым наблюдением запирающий (блокиру¬ ющий) импульс пирометр с исчезающей (накаливаемой) витью коэффициент расхода постоянная времени разряда
81 displacement D 455 D456 disconnect abschalten déconnecter, couper разъединять, отсоединять discontinuous action servo¬ mechanism diskontinuierlicher (un¬ stetiger) Servo¬ mechanismus m servomécanisme m à action intermittente сервомеханизм преры¬ вистого действия D 457 1 discontinuous control, intermittent control unstetige (diskontinuier¬ liche) Regelung / réglage m intermittent (discontinu) прерывистое регулиро¬ вание D 488 discontinuous controller unstetiger Regler m régulateur m discontinu регулятор прерывистого (дискретного) действия D 459 discontinuous control system, intermittent regulation system System n mit Impuls¬ regelung, Impulsrege¬ lungssystem л, unstetiges Regelungssystem n système m de commande à données intermittentes, * système de réglage dis¬ continu . система прерывистого регулирования (упра¬ вления) D 460 discontinuous function unstetige Funktion/ fonction / discontinue прерывистая функция D 461 discontinuous signal unstetiges Signal n signal m discontinu прерывистый сигнал D462 discontinuous system, intermittent system unstetiges (diskontinuier¬ liches) System n système m discontinu прерывистая система D 463 discontinuous term unstetiges Glied n terme m discontinu неоднородный член (термин) D 464 discontinuous variable unstetige Größe / grandeur / discontinue прерывистая переменная D 465 D 466 discoupling circuit Entkopplungsschaltung / circuit m de découplage разъединяющая цепь discrete action controller unstetige Regeleinrichtung/ régulateur m à action discontinue регулятор прерывистого действия D 467 discrete cell diskretes Element n élément m discret отдельная ячейка D 468 discrete-continuous sysTem diskretes und stetiges System n système m discret et continu дискретно-непрерывная / система D 468 a discrete control diskrete Steuerung/ commande / discrète, réglage m discret дискретное управление D 469 discrete distribution diskrete Verteilung / répartition / discrète дискретное распреде¬ ление D 470 D 471 discrete filter diskretes Filter n filtre m discret дискретный фильтр discrete input diskrete Einwirkung/ action / discrète дискретное воздействие D 472 discrete optimizing system diskretes Optimisierungs- system n système m d’optimisation à action discontinue система оптимизации дискретного действия D 473 D 474 discrete pulse diskreter Impuls m impulsion / discrète дискретный импульс discrete signal diskretes (quantisiertes) Signal n signal m discret (dis¬ continu) дискретный сигнал D 475 discrete-signal distance transmission Fernübertragung / mit quantisiertem Signal transmission / à distance , de signaux discrets дискретная дистанцион¬ ная передача сигнала D 476 discrete system unstetiges System n système m discontinu дискретная система D 477 discriminating element Meßglied nt Diskriminator¬ glied л élément m discriminateur избирательный элемент D 478 discriminating protective system Selektivschutzsystem n système m de protection sélectif различающая (избира¬ тельная) защитная система D 479 discriminating relay Selektivschütz л, Selektiv- scbutzrelais л relais m sélecteur избирательное (резо¬ нансное) реле D 480 discrimination Unterscheidungsvermögen n, Trennungsvermögen л Diskriminator m discrimination / распознавание, различе¬ ние, избирательность D 481 D 482 discriminator discriminateur m дискриминатор disengaging zero position Nullstell ungsausschaltung / débrayage m de position de zéro выключение нулевых положений D 483 disjunction Disjunktion / disjonction/ размыкание D 484 disk coder Piattenkodierer m codeur m à disque дисковое кодирующее устройство D 485 disk storage unit Plattenspeichereinheit f unité / de mémoire à disques единица дискового нако¬ пителя (запоминаю¬ щего устройства) D 486 disk store Scheibenspeicher m, Plattenspeicher m mémoire /à disques дисковый накопитель D 487 dislocation density Verschiebungsdichte /, Versetzungsdichte/ densité / des dislocations плотность дислокации D 488 dislocation in semiconduc¬ tors Halbleiterdislokation / dislocation/dans semi¬ conducteurs дислокация в полупро¬ водниках D 489 dismountable electronic tube zerlegbare Elektronenröhre / tube m électronique démon¬ table разборная (разъемная) электронная лампа D 490 dispatching desk Dispatcherpult л pupitre m de dispatching диспетчерский пульт D 491 D 492 dispatching station Dispatcherzentrale / poste m de dispatching диспетчерский пункт dispersion coefficient Dispersionskoeffizient m coefficient m de dispersion коэффициент рассеивания (дисперсии) D 493 dispersive laser dispersiver Laser m laser m dispersif дисперсионный резона¬ тор лазера D 494 displacement angle Fehlanpassungswinkel m angle m de désadaptation (déplacement) угол рассогласования D 495 displacement constant • Verschiebungskonstante / constante / de déplacement постоянная смещения D 496 displacement controller Verschiebungsregler m régulateur m du déplace¬ ment регулятор перемещений D 497 displacement current Verschiebungsstrom m courant m de déplacement ток смещения D 498 displacement indicator Verschiebungsgeber m indicateur m de déplace¬ ment датчик для измерения смещений 6 Svkora
суз QQ displacement 82 D 499 displacement modulation, . phase-pulse modulation Phasenimpulsmodulation / modulation /par déplace¬ ment d’impulsion, modu¬ lation d’espacement d’im¬ pulsion фазово-импульсная модуляция D 500 displacement transmitter with reed contact Verschiebungsgeber m mit Zungenkontakt capteur m de déplacement à languette датчик смещения с языч¬ ковым контактом D 501 display error Darstellungsfehler m erreur / de représentation ошибка (погрешность) индикации D 502 display instruction Sichtgerätbefehl m instruction / d’affichage команда при помощи индикатора (указателя) D $03 display unit Sichtgerät и, visuelles Wiedergabegerät n, An¬ zeigeeinheit/, Display¬ einheit / unité / d’affichage индикатор, индикаторное устройство D 504 disruptive voltage Durchschlagsspaunung / tension / disruptive пробивное (разрядное) напряжение JO 505 dissipation Dissipation / dissipation / диссипация, рассеяние D506 dissipation effect Dissipationseinwirkung / action / dissipative диссипативное [воз-] действие D 507 dissipation function dissipative Funktion/ fonction / dissipative диссипативная функция D 508 distance control, distant control Fernsteuerung/, Fernbe¬ dienung /, Fernschaltung commande / i distance, télécommande / дистанционное управле¬ ние, управление на расстоянии D 509 distance difference measure¬ ment Ablagemessung/ mesure/de la différence de distance измерение разности расстояний D 510 distance protection {relay) Distanzschutz m <Relais) protection / de distance <relais> дистанционная защита <реле> D 511 distance relay distance velocity lag Distanzrelais n télérelais m дистанционное реле D 512 Distanzgeschwindigkeitsver¬ zögerung/, Übertragungs¬ verzögerung /, Verzugs¬ zeit/ retard m de parcours запаздывание (отстава¬ ние) передачи D 513 distant control, distance control Fernsteuerung/, Fernschal¬ tung /, Fernbedienung / télécommande/, commande / à distance дистанционное управле¬ ние, управление на D 514 distillation column Destillationskolonne / colonne / de distillation, colonne à distiller расстояния дистилляционаая колон¬ на, перегонная колонка D 515 distortion Verzerrung / distorsion / искажение D 516 distortion analyzer Verzerrungsanalysator m analyseur m de distorsions анализатор искажений D 517 distortion bridge ■ Klirrfaktormeßbrücke /, Verzerrungsmeßbrücke / pont m de distorsion мост для измерения искажений D 518 distortion coefficient, distor¬ tion factor Klirrfaktor m, Verzerrungs¬ faktor m coefficient (taux) m de distorsion коэффициент искажения D 519 distortion due to feedback distortion elimination, com* pensation of distortion distortion factor Rückkopplungsverzerrung / Entzerrung /, Verzerrungs¬ kompensation / s. distortion coefficient distorsion / par réaction correction (compensation) de distorsion искажение от обратной связи устранение искажения D 520 distortion-free verzerrungsfrei sans distorsion свободный от искажений, неискаженный D 521 distortion measurement Verzerrungsmessung / mesure / de distorsion измерение искажений D 522 distortion meter Verzerrungsmesser m distorsiomitre m измеритель искажений D 523 distortion of a signal, signal distortion Signalveizerrung / distorsion / du signal искажение сигнала D 524 distortion transmission im¬ pairment Minderung/der Übertra¬ gungsgüte durch Ver¬ zerrung réduction / de qualité de transmission due à dis¬ torsion ухудшение качества пере¬ дачи вследствие иска¬ жения ' D 525 distributed capacity verteilte Kapazität / capacité / distribuée (répartie) распределенная емкость D 526 distributed constants Verteilungskonstanten fpl constantes fpl réparties распределенные пара¬ D 527 distributed induction verteilte Induktivität/ inductance / distribuée метры распределенная индуктив¬ ность D 528 distributed parameter verteilter Parameter m paramètre m réparti распределенный пара- D 529 distributed parameter amplifier Verstärker m mit verteilten Parametern amplificateur m à para¬ mètres répartis усилитель с распределен¬ ными параметрами D 530 distributed parameter system System л mit verteilten Parametern système m à paramètres ré¬ partis система с распределен¬ ными параметрами D531 distribution code Verteilungskode m code л| de distribution распределительный код, D 532 distribution coefficient Verteilungskoeffizient m, Abscheidungskoeffizient coefficient m de partage код /распределения коэффициент распределе¬ ния D 533 distribution factor Verteilungsfaktor m, Ver¬ teilungsmeßwert m facteur m de distribution фактор распределения D 534 distribution function Verteilungsfunktion / fonction / de distribution функция распределения D 535 distribution law Verteilungsgesetz л loi /de distribution закон распределения D 536 distribution of brightness Leuchtdichteverteilung / répartition / de brillance, distribution / de lumi¬ nance распределение яркости D 537 distribution of illumination in a slit image Lichtverteilung / in einem Spaltbild répartition/de la lumière dans l’image d’une fente распределение освещения в изображении щели D 538 distribution of sound pressure in space räumliche Verteilung / des Schalldruckes distribution / spatiale de la pression sonore пространственное распре¬ деление звукового давления D 539 distribution register Verteilerregister л registre distributeur m регистр распределения
83 double D 540 distribution variance, vari¬ ance of distribution Verteilungsdispersion / dispersion/de distribution дисперсия распределения D 541 D 542 disturbance Störung / perturbation / помеха, возмущение disturbance band, disturbance range . Störbereich m domaine m de perturbation область помех (возмуще¬ ний) D 543 disturbance error function Störungsfehlerfunktion / fonction / d’erreur de per¬ turbation функция распределения вероятности ошибок от помех D 544 disturbance feed-forward, disturbance superposition Störungskompensierung / compensation / de pertur¬ bation компенсация возмущаю¬ щего воздействия D 545 disturbance level disturbance range Störpegelm s. disturbance band niveau m de perturbations уровень помех (возму¬ щений) D 546 disturbance signal Störsignal n signal m perturbateur возмущающий сигнал D 547 disturbance state gestörter Zustand m, Störungszustand m £tat m perturbé возмущенное состояние D 548 disturbance storage disturbance superposition Anhäufung / < von Störungen) s. disturbance feed-forward emmagasinage m, stockage m <de signaux) накопление возмущений D 549 disturbance upset Störvorgang m, Stör¬ einwirkung / action / perturbatrice возмущающее воз¬ действие D 550 disturbance variable. Störgröße/, störende grandeur (variable)/ возмущающая перемен¬ disturbing variable Veränderliche / perturbatrice ная (величина) D 551 disturbance variable compensation Störgrößenaufschaltung /, Störungskompensation / compensation / de per¬ turbation компенсация возмущений D 552 disturbation function, perturbation function Störfunktion / fonction / perturbatrice возмущающая функция D 553 D 554 disturbed motion gestörte Bewegung / mouvement m perturbé возмущенное движение disturbed-one output gestörtes Einersignal » signal m „un” perturbé выходной сигнал раз¬ рушенной единицы, единичный выходной сигнал с помехой D 555 D 556 D 557 disturbed state gestörter Zustand m état m perturbé возмущенное состояние disturbed value gestörter Wert m valeur / perturbée искаженное значение disturbed-zero-outpu gestörtes Nullausgangs¬ signal л signal m zéro de sortie perturbé искаженный нулевой выходной сигнал, выходной сигнал раз¬ рушенного нуля D 558 disturbing force störende Kraft/, Stör¬ kraft/ Störimpuls m force / perturb atrice возмущающая сила D 559 disturbing pulse impulsion / perturbatrice искажающий (возмуща¬ ющий) импульс, импульс помехи D 560/1 disturbing signal disturbing variable Störsignal n s. disturbance variable signal m parasite возмущающий сигнал D 562 divergence of series Reihendivergenz / divergence/de la série расходимость ряда D 563 divergent component divergentes Element n élément m divergent рассеивающий (линзовый] элемент D 564 divergent oscillations Divergenzschwingungen fpl oscillations fpl divergentes расходящиеся (нара¬ стающие) колебания D 565 diversity factor Verschiedenheitsfaktor m facteur m de diversité коэффициент разно¬ временности D 566 divided-conductor protection Spaltleiterschutz m, Differenzschutz m von ParalleUeitem dispositif m de protection pour enroulements à conducteurs divisés защита от обрыва ветви обмотки D567 D 568 D 569 D 570 dividing circuit Dividierkreism circuit m diviseur 1 схема деления dividing device Teilgerät n, T eilkopf m appareil m diviseur делит ельное устройство donor Donor m, Donator m donneur m донор don’t care state unbestimmter Zustand m état m indéfini неопре елейное состояние D 571 Doppler laser radar Doppler-Laserradar n radar m à laser à effet Doppler доплеровский лазерный локатор D 572 dosage meter, dosimeter Dosimeter n dosimètre m дозиметр, дозатор dosimeter, batch meter Dosierer m, Dosierme߬ gerät n doseur m, dosimètre m, appareil m doseur дозатор, дозиметр, дози¬ рующее устройство D 573 dosimetry probe Strahlenmeßkopf m, Strahlenmeßsonde / sonde / dosimétrique дозиметрический зонд (пробник) D 574 dot-dash mode Punkt-Strich-Verfahren n mode m points-traits метод „точка-тире” < метод надо пления • двоичной информации на электроннолучевой трубке, в котором „0” изображается точкой, а „1”-тире) D 575 double actin g relay zweiseitiges (zweiseitig wirkendes) Relais л relais m à double effet реле двойного действия D576 double action doppelte Wirkung /, Doppelwirkung / action / double двойное действи D 577 double amplification circuit, doppelt verstärkende circuit m réflexe (à double схема двойного уиле- reflex circuit Schaltung/, Schaltung mit Doppelverstärkung, Reflexschaltung / amplification) ння, рефлексна схема D 578 double amplitude peak, peak-to-peak amplitude Spitze-zu-Spitze-Ampli- tude/ amplitude/crête à crête амплитуда суммарного колебания, двойная амплитуда D 579 double-armature relay Doppelankerrelais л relais m à armature double реле с двойным якорем D 580 double-beam oscillograph Zweistrahloszillograf m oscillographe m à double двухлучевой осциллограф* faisceau- 6*
double 84 D 581 double-beam spectrophotom¬ Zweistrahlspektralfoto- spectrophotomètre m à двухлучевой спектро¬ eter meter n rayon double фотометр 0 582 double beam spectroscopy Zweistrahlspektroskopie / spectroscopie / à rayon двухлучевая спектро¬ double скопия 0 583 double bridge Doppelbrücke / pont m double двойной мостик D 584 double coil relay Zweispulenrelais л, zwei- relais m à bobinage double двуобмоточное реле, spuliges Relais n реле с двумя обмот- хами спектрометр двойных D 585 double coiucidence Doppelkoinzidenzspektro¬ spectromètre m à coïnci¬ spectrometer meter ny Zweifach¬ koinzidenzspektro¬ dence double совпадений meter n D 586 double-crystal spectrometer Doppelkristallspektro¬ spectromètre m à cristal спектрометр с двойным meter n double кристаллом D 587 double derivative action doppelte Ableitungs¬ action / par dérivation действие по двум про¬ wirkung/, Doppel¬ ableitungswirkung / double изводным D 588/9 0 590 double diode, twin diode Doppeldiode/, Duodiode duodiode/ двойной диод double error correction Doppelfehlerkorrektur/ correction / d’erreur double исправление двойной ошибки 0 591 double focusing magnetic doppeltfokussierendes spectroscope m magnétique магнитный спектрометр spectrometer Magnetspektroskop n à focalisation double с двойной фокусиров¬ кой масс-спектрометр с 0 592 double focusing mass doppeltfokussierendes - spectromètre m de masse à spectrometer Massenspektrometer n focalisation double двойной фокусировкой 0 593 double-image range finder Doppelbildentfernungs¬ télémètre m à deux images дальномер с двойным messer m изображением 0 594 double integral Doppelintergal n intégrale / double двойной интеграл double-loop servomechanism, Doppelschleifenservo¬ servomécanisme m à двухконтурная следящая two-loop servomecha¬ mechanismus m double boucle» servo¬ система nism mécanisme m à deux boucles 0 595 0 596 0 597 double modulation Doppelmodulation / modulation / double двойная модуляция double monochromator Doppelmonochromator m monochromateur m double двойной монохроматор double phantom circuit, Achterkreis m, Achter¬ circuit m superfantôme двойная фантомная superphantom circuit stromkreis m (fantôme double) схема, суперфантомная пень электродинамометр на 0 598 double-pivoted electro- Doppelzapfenelektro¬ électrodynamomètre m à dynamometer dynamometer n pivots doubles двух кернах D 599 double pulse generator Doppelimpulsgenerator m générateur m à impulsions генератор двойных doubles импульсов 0 600 double pulse modulation Doppelimpulsmodulation / modulation / d’impulsions двойная импульсная doubles модуляция 0 601 double-range recording registrierender Doppel- débitmètre m enregistreur регистрирующий рас¬ flowmeter bereich-Durchfluß- à double gamme ходомер с двумя пре¬ messer m делами измерений 0 602 double-ray pulse oscillo¬ Zweistrahlstoßspammngs- oscillographe m à tension двухлучевой осциллограф graph osziUograf m d’impulsion à rayon импульсного напря¬ double жения 0 603 double resonance spectro¬ Doppelresonanzspektro- spectrographe m à réso¬ спектрограф с двойным graph graf m nance double резонансом 0 604 double root Doppelwurzel / racine / double двойной корень 0 605 double sideband transmission Zweiseitenbandüber¬ transmission / sur deux передача с двумя боко¬ tragung / bandes latérales выми полосами, двух¬ полосная передача 0 606 double-sided pulse doppeltgerichteter Impuls m impulsion /à double двухсторонний импульс polarisation, impulsion bilatérale 0 607 double-step diffusion Doppelschrittdiffusion / diffusion / à deux pas двухступенчатая диффузия 0 608 double- throw contact, Umschaltkontakt m contact m à commutateur переключающий (двух¬ two-way contact! ходовой, перекидной) контакт 0 609 double-throw contact with Umschaltkontakt m mit contact m à commutateur контакт двухстороннего neutral position neutraler Stellung à position neutre действия 0 610 double time-interval auto¬ Zweizeitenschaltautomatik / dispositif m automatique de автоматическое реле с matic time switch commutation à deux двойной выдержкой temps [времени] О 611 doublet pulse Doppelimpuls m doublet m impulsionnel сдвоенный импульс 0 612 double wound relay Relais n mit zwei Wick¬ relais m à deux enroule¬ двухобмоточвое реле lungen ments 0 613 doubling circuit Verdopplungskreis m circuit m doubleur (de doublage) transformateur m à tore, цепь удвоения 0 614 doughnut-type transformer Ringtransformator m кольцеобразный транс¬ transformateur toroidal форматор 0 615 downtime Ausfallzeit/ temps m d’arrêt продолжительность выключения, время остановки 0 616 draught control Zugregelung réglage m du tirage d’air регулирование тяги 0 617 0 618 draught controller Zugregler m régulateur m du tirage d'air регулятор тяги draught recorder Zugschreiber m enregistreur m du tirage d’air diode / à jonction étirée прибор для записи тяги 0 619 drawn junction diode Diode / mit gezogenem Übergang Drift/, Abweichung/ плоскостной диод 0 620 drift dérive m, glissement m, дрейф, смещение, откло¬ écart m нение 0 621 drift correction Driftkorrektur / correction / de dérive коррекция (исправление) отклонения 0 622 drift factor Driftfaktor m facteur m de dérive коэффициент смешения
85 Duhamel D 623 driftraeter Driftmesser m dérivomètre m измеритель угла сноса D 624 drift speed» drift velocity Driftgeschwindigkeit /, Wanderungsgesch windig- keit/ vitesse/de dérive скорость дрейфа D 625 drift stabilized driftstabilisiert à correction de dérive установившийся снос (дрейф) D 626 drift transistor drift velocity Drifttransistor m s. drift speed transistor m à champ interne дрейфовый транзистор D 627 drive by controlled silicon valves Antrieb m mit gesteuerten Siliziumventilen, Thyri¬ storantrieb ж commande /à valves réglables de silicium привод с управляемыми кремниевыми выпря¬ мителями D 628 drive cam Antriebsnocke / came/motrice (d’entraîne¬ ment) ведущий кулачок D 629 drive frequency Erregungsfrequenz / fréquence / d’excitation задающая частота, частота возбуждения D 630 driven frequency erregte Frequenz/ fréquence / excitée частота вынужденных колебаний D 631 drive of regulated unit Antrieb m des Stellgliedes commande / de l’organe de réglage final привод исполнительного органа D 632 drive pulse, driving pulse driver circuit Steuerimpuls m s. driving circuit impulsion/de commande (déclenchement) управляющий (пусковой) импульс- D 633 driving amplifier Antriebsverstärker m amplificateur m pilote задающий усилитель D 634 driving circuit, driver circuit Antriebsstromkreis m circuit m de commande, circuit d’attaque, étage m pilote управляющая схема D 635 driving member Trieborgan n, Antriebsteil m organe m moteur (de com¬ mande) ведущее звено 17,636 driving power Steuerleistung /, Antriebs¬ kraft/ puissance / de commande управляющая мощность, мощность передачн D 637 driving pulse, drive pulse Steuerimpuls m impulsion / de commande (déclenchement) управляющий (пусковой) импульс D 638 driving torque Antriebsmoment n couple m moteur (actif) управляющий момент D 639 drone ferngesteuertes Zielflugzeug n avion-cible m télécom¬ mandé, avion m radio- guidé радиоуправляемый само¬ лет D 640 droop bleibende Regelabweichung / écart m résiduel permanent статическое отклонение, установившееся рас¬ согласование D641 droop correction Abfallberichtigung / correction / de la chute поправка на падение, поправка на напряже- D 642 drop indicator relay Fallklappenrelais n lapin m indicateur укаэательное (блинкер- яое) реле, блннкер D 643 drop in pressure, loss о pressure Druckverlust m, Druck¬ abfall m perte (chute) / de pression * перепад давлений, потеря давления D 644 drop out (relay) Abfallen n (Relais) mise/au repos (relais) выключение, возврат после действия (реле) D 645 ■ drop-out current Abfallstrom tn courant m de rupture ток отпускания (реле) D 646 drop-out value (relay) Abfallwert m (Relais) valeur / de mise au repos (relais) параметр выключения <реле> D 647 dropweight method Tropfengewichtsmethode / méthode / de pesage de gouttes метод взвешивания капель D 648 drum controller Trommelkontroller m, Trommelfahrschalter mf Walzenfahrschalter m combinateur m cylindrique (à tambour) барабанный контроллер (регулятор) D 649 drum recorder Trommelschreiber m ' appareil m enregistreur à tambour барабанный самописец (записывающий при¬ бор) D 650 drum store Trommelspeicher m mémoire / tambour барабанный накопитель D 651 dry-type potential trans¬ former Luftwandler m transformateur m de me¬ sure à air трансформатор напря¬ жения с воздушным охлаждением D 652 dual access Doppelzugriff m accès m double сдвоенная выборка (информация) D 653 dual cavity laser Doppelhohlraumlaser m laser m à deux cavités двухрезонаторный лазер D 654 dual component Dualkomponente / composante / duale двойная составляющая D 655 dual control duale Steuerung/, Dual¬ steuerung/, Doppel¬ steuerung / commande / double дуальное(двойное) управление . D 656 duality theory Dualitätstheorie / théorie /de dualité теория двойственности D 657 dual measuring instrument DoppeJmeßgerät n, Zwei¬ fachmeßgerät n appareil m de mesure à deux lectures двойной измерительный прибор D 658 dual-mode control Zweipunktregelung / commande /à deux modes de fonctionnement дуальное управление D 659 dual operation Doppelbetätigung /, Doppelwirkungsweise / fonctionnement m à double effet двойное действие D 660 dual-polarization laser Doppelpolarisationslaser m laser m à polarisation double лазер с двойной поляри¬ зацией D 661 dual speed synchro system Selsyn n mit zwei Ge¬ schwindigkeiten, Dreh¬ melder m mit zwei Ge¬ schwindigkeiten selsyn m à deux vitesses двухскоростная следящая система D 662 dual switch board Doppelschalttafel / panneau m double de com¬ mutation двойной коммутатор D 663 ductilimeter Dehnbarkeitsmesser m, Dehnungsmesser m ductiiimètre m, mesureur m de ductilité дуктилометр D 664 Duhamel integral Duhamelsches Integral л intégrale / de Duhamel интеграл Дюамеля
dummy 86 D 665 dummy statement Leeranweisung / instruction /vide фиктивное (пустое) утверждение D 666 dump Speisungsunterbrechung / arrêt m d’alimentation, disjonction / прекращение (выключе¬ ние) питания D 667 dump check Übertragungskontrolle / essai (contrôle) m de trans¬ fert проверка передачи (ин¬ формации из одной ячейки в другую) D 668 duplex circuit Duplexleitung / circuit m duplex дуплексная (двухсторон¬ няя) линия D 669 duplicate circuitry doppelte Schaltkreise mpl circuits mpl doubles запасная (двойная) элек¬ трическая схема D 670 duration o! a cycle Periodendauer / durée / d’une période длительность цикла D 671 duration of self-regulation Ausgleichszeit/ durée / d’auto-équilibrage длительность саморегу¬ лирования D 672 duration of the impulse Impulsdauer/ durée / de l’impulsion длительность импульса D 673 duration of wave-front Dauer/der Wellenfront durée /de front d’onde длина фронта волны D 674 dust counter Staubmeßgerät n appareil m de prélèvement de poussières пылемер, прибор для определения числа частиц пыли D675 dust measuring apparatus with cyclone sound Staubmeßgerät n mit Zyklonsonde appareil m mesureur de poussières ä sonde cyclonique прибор с циклоэондом для определения числа пылевых частиц D 676 duty cycle Arbeitsphase/ cycle m de travail рабочий цикл D 677 duty factor duty ratio Betriebsfaktor m {des Impulses) s. 1. impulse ratio 2. break-make ratio facteur m de charge <d’impulsion> коэффициент заполнения (импульса) D 678 dying oscillation abklingende Schwingung/ oscillation / décroissante (amortie) затухающие колебания D 679 dynamic accuracy, dynamic precision dynamische Genauigkeit/ précision / dynamique динамическая точность D 680 dynamic analysis dynamische Analyse / analyse / dynamique динамический анализ D 681 dynamic balance, dynamic equilibrium dynamisches Gleichgewicht л, dynamischer Gleich¬ gewichtszustand m équilibre m dynamique динамическое равно¬ весие D 682 dynamic behaviour dynamisches Verhalten я tenue/(allure/, comporte¬ ment m) dynamique динамический режим (работы) D 683 dynamic characteristic dynamische Arbeitskurve/ caractéristique / dynamique динамическая харак¬ теристика D 684 dynamic control system dynamisches Regelsystem n (Steuersystem ri) système m de réglage dynamique, réglage m dynamique динамическая система управления D 685 dynamic damper dynamischer Dämpfer m (Stoßdämpfer m) dynamischer Entwurf m amortisseur m dynamique динамический демпфер D 686 dynamic design projet m dynamique динамический расчет D 687 dynamic equilibrium, dynamic balance dynamischer Gleich¬ gewichtszustand m, dyna¬ misches Gleichgewicht n équilibre m dynamique динамическое равно¬ весие D 688 dynamic error dynamischer Fehler m, vorübergehende Regel¬ abweichung / erreur / dynamique (de réglage) динамическая ошибка (погрешность) D 689 dynamic extension measurement Messung / dynamischer Dehnungsvorgänge mesure / de procédés d’allongement dynami- измерение динамических процессов растяжения D 690 dynamic fidelity dynamische Wiedergabe¬ genauigkeit / * fidélité / dynamique de reproduction динамическая точность воспроизведения D 691 dynamic generator characteristic dynamische Generator¬ kennlinie / caractéristique / dynamique de générateur динамическая харак¬ теристика генератора D 692 dynamic lag dynamische Verzögerung / retard m dynamique динамическое запазды¬ вание D 693 dynamic mass-spectrometer dynamisches Massen¬ spektrometer л spectromètre m dynamique de masse динамический масс- спектрометр D 694 dynamic measuring method dynamisches Me߬ verfahren л méthode / dynamique de mesure динамический метод измерения D 695 dynamic operational behaviour dynamisches Betriebs¬ verhalten л comportement m opéra¬ tionnel dynamique динамическая рабочая характеристика D 696 dynamic optimization dynamische Optimierung/ optimisation / dynamique 4 динамическая оптими¬ зация D 697 dynamic pick-up dynamischer Ton¬ abnehmer m pick-up m dynamique, capteur m dynamique динамический датчик D 698 dynamic precision, dynamic accuracy dynamische Genauigkeit / précision / dynamique динамическая точность D 699 dynamic programming dynamische Programmie¬ rung/ programmation / dyna¬ mique динамическое програм¬ мирование D 700 dynamic properties correction Korrektur / der dyna¬ mischen Eigenschaften correction / des propriétés dynamiques коррекция (поправка) динамических свойств D 701 dynamic range Dynamikbereich m gamme / dynamique динамический диапазон D 702 dynamic regime dynamischer Betrieb m régime m dynamique динамический режим D 703 dynamic responses of automatic measurement means dynamische Kennlinien fpl von automatischen Meßgliedern caractéristiques /р/dyna¬ miques d'appareils mesureurs automatiques динамические харак¬ теристики автомати¬ ческих измерительных приборов D 704 dynamics of interconnected steam systems Dynamik / vermaschter Dampfsysteme dynamique / de systèmes interconnectés à vapeur динамика сопряженных паровых систем D 70S dynamics of ramified control circuits Dynamik / verzweigter Regelkreise dynamique/des circuits ramifiés de réglage динамика разветвлен¬ ных систем регулиро¬ вания
87 effective D 706 dynamic storage dynamischer Speicher да mémoire / dynamique запоминающее устрой¬ ство динамического типа, динамическая память D 707 dynamic strain measuring bridge Meßbrücke /für dyna¬ mische Spanmmgs- messungen pont m de mesure d’efforts dynamiques мостик для измерения динамического напряжения D 708 dynamic subroutine dynamisches Unter¬ programm n sous-routine / dynamique динамическая под¬ программа D 709 dynamic system dynamisches System л système m dynamique динамическая система D 710 dynamic tube characteristics dynamische Röhren¬ charakteristiken fpl caractéristiques fpl dyna¬ miques des tubes électroniques динамические характе¬ ристики электронных ламп D 711 D 712 dynamic unit dynamische Einheit/ unité / dynamique динамическое звено dynamic wavemeter dynamischer Wellen¬ messer m ondemètre m dynamique динамический волномер D 713 D 714 dynamo-governor Dynamoregler m régulateur m de dynamo динамо-регулятор dynatxon characteristics (effect) Dynatroneffekt m, Dynatronwirkung / effet m dynatron диватронный эффект, динатронные харак¬ теристики D 715 dynatron oscillator Dynatronoszillator m E bodengebundenes Laser¬ kommunikationssystem n oscillateur m dynatron диватронный генератор Е 1 earthbound laser communi¬ cation system système m terrestre de communication à laser наземная лазерная система связи E 2 E 3 earth-fault Erdschluß m défaut m à la terre замыкание иа землю earth-fault protection Erdfehlerschutz да protection / contre les défauts i la terre зашита от замыкания иа землю E 4 earth leakage current Erdschlußstrom да courant m de fuite à la terre ток утечки [в „землю”] E 5 earth leakage current breaker Erdschlußstromunter¬ brecher да» Erdschlu߬ stromschutzschalter m disjoncteur m de protection à courant de perte à la terre выключатель тока замы¬ кания на землю E 6 earth tester Erdungsmesser да, Erd¬ leitungsprüfer m tellurohmmètre m измеритель заземления, меггер E 7 E.C.G* portable for tele¬ heart-diagnostic transportables EKG-Gerät к für Fernherzdiagnosen E.C.G.-appareil m portatif pour diagnostic à dis¬ tance du cœur {télé¬ diagnostic портативный ЭКГ для дистанционной диа¬ гностики сердца E 8 echo altimeter akustischer Höhen¬ messer m. Echolot n altimètre m acoustique (à écho) отражательный высото¬ мер E 9 echo checking, echo testing Echoprüfung/, Prüfung/ durch Rückübertragung contrôle m par écho, essai m (contrôle) d’écho испытание на эхо E 10 echo pulse Echoimpuls m impulsion / réfléchie отраженный [волновой] E 11 echo signal Echosignal n signal m d'écho вмпульс эхо-сигнал E 12/3 echo sounding apparatus echo testing Echolotmeßeinrichtung / s. echo checking sondeur m à écho прибор (аппарат) для измерения глубины при помощи эха E 14 eddy-current brake Wirbelstrombremse / frein m à courants para¬ sites (de Foucault) тормоз на вихревых токах E 15 eddy currents measure¬ ment method Wirbelstrommeßverfahren n méthode/de mesure au moyen de courants de Foucault измерение возбуждением вихревых токов E 16 edge-frequency Grenzfrequenz / fréquence / limite граничная частота E 17 effective address wirkliche Adresse / adresse / effective действительный адрес E 18 effective area Effektivfläche / surface / effective эффективная поверхность E 19 effective collision cross¬ section <of atom with an electron) effektiver Kollisionsquer¬ schnitt m, KoUisionswir- kungsquerschnitt да section /efficace de choc действующее (эффектив¬ ное) поперечное се¬ чение E 20 effective driving-current density amplitude Amplitude / der effektiven Erregerstromdichte amplitude/de la densité efficace du courant d’exci¬ tation амплитуда эффективной плотности задающего (управляющего) тока E 21 effective input admittance (electronic valve) wirksame Eingangsadmit- tanz / (Elektronenröhre) admittance / effective d’entrée (tube électro¬ nique) эффективная входная [полная] проводимость (электронной лампы) E 22 effective input capacitance (electronic valve) wirksame Eingangskapazi¬ tät / (Elektronenröhre) capacité /effective d’entrée (tube électronique) эффективная входная [полная] емкость (электронной лампы) E 23 effective input impedance (electronic valve) wirksame Eingangsimpe¬ danz /(Elektronenröhre) impédance / effective d’entrée (tube électro¬ nique) эффективное входное [полное] сопротивле¬ ние (электронной лампы) E 24 E 25 effective mass ✓ wirksame Masse / masse/effective эффективная масса effective part of scale Wirkteil m der Skale partie /efficace du cadran эффективная часть шкалы E 26 effective range of measure¬ ment effektiver Meßbereich m étendue /effective de mesure эффективный (действи¬ тельный) диапазон из¬ мерений E 27 effective resistance effektiver Widerstand m résistance / effective эффективное (действую¬ щее) сопротивление
effective 88 Е 28 effective transmission equiv¬ alent Bezugsdämpfung / eines Übertragungssystems, Nutzdämpfung / équivalent m effective de transmission эквивалент затухания передачи Е 29 effective value Effektivwert m valeur /efficace (effective) эффективное значение, эффективная величина Е 30 efficiency of the system, system efficiency Wirksamkeit / des Systems, Systemwirksamkeit / efficacité/du système эффективность системы Е 31 efflux coefficient Ausflußbeiwert m coefficient m de débit коэффициент истечения Е 32 efflux viscosimeter Ausflußviskosimeter n viscosimètre m d'écoule¬ ment - вискозиметр с истече¬ нием Е 33 elastic feedback, variable feedback variable (elastische, nach¬ gebende) Rückführung/ contre-réaction / fléchis¬ sante (non proportion¬ nelle), retour m élastique гибкая обратная связь Е 34 elastic feedback controller Regeleinrichtung /mit nach¬ gebender Rückführung régulateur m à réaction non proportionnelle [à contre- réaction élastique) регулятор с гибкой обратной связью Е 35 electric actuator, electric servomotor (drive unit) elektrischer Steueirootor (Stellmotor, Servomotor) m servomoteur m électrique, organe m électrique de réglage ' электрический исполни¬ тельный механизм (орган) Е 36 electrical analogy elektrische Analogie / analogie / électrique электрическая аналогия Е 37 electrical analyzer elektrischer Analysator m analyseur m électrique электрический анализа- Е 38 electrical angle elektrischer Winkel m angle m électrique электрический угол Е 39 electrical balance elektrisches Gleichgewicht n équilibré m électrique баланс (равновесие) Е 40 electrical calorimeter elektrischer Wärmemengen¬ messer m compteur m calorimètre électrique электрический калори¬ метр Е 41 electrical conductance, elec¬ tric conductivity elektrische Leitfähigkeit / conductivité (conductibilité) / électrique электропроводимость Е 42 electrical contact controller elektrischer Kontaktregler m régulateur m électrique à contacts регулятор с электричес¬ кими контактами Е 43 electrical correction elektrische Korrektur/ correction /électrique электрокорректировка Е 44 electrical dilatometer elektrischer Dehnungs¬ messer m extensomètre m électrique электрический тензометр Е 45 electrical dust collection elektrische Entstaubung/ dépoussiérage m électro¬ statique электрическое улавлива¬ ние пыли Е 46 electrical Fourier's analysis elektrische Fourier-Analyse / analyse/électrique de Fourier электрический Фурье- анализ Е 47 electrical heat generator Generator m für Dielektrik- heizung générateur m pour chauf¬ fage diélectrique a диэлектрический генера¬ тор для нагрева Е 48 electrically operated elektrisch gesteuert commandé par électricité электроуправляемый Е 49 electrically operated control elektrische Regelung/ réglage m électrique электрическое регулиро¬ вание регулятор с электричес¬ ким приводом Е 50 electrically operated controller elektrischer Regler m régulateur m électrique Е 51 electrically operated drive elektrischer Antrieb m actionnement m électrique электрический привод Е 52 electrical pressure measuring converter (transducer) elektrischer Druck-Me߬ umformer m convertisseur m mesureur électrique de pression электрический измери¬ тельный преобразова¬ тель давления Е 53 electrical recorder elektrischer Schreiber m enregistreur nt électrique электрический самописец (самопишущий прибор) Е 54 electrical relay element 0 elektrisches Relaiselement n élément m électrique de relais электрический релейный элемент Е 55 electrical scanner elektrisches Abtastgerät n dispositif m électrique de balayage электрическое разверты¬ вающее (сканирующее) устройство электрическое (считыва¬ ющее) восприятие сиг¬ нала датчиком Е 56 electrical sensing elektrische Abfüblung / lecture /électrique Е 57 electrical separation elektrische Abscheidung/ électroséparation / электросенарация Е 58 electrical teaseling Elektrokardieren n emploi m de laineuses électriques электроворсование, электрическое кардо¬ чесание Е 59 electrical zero elektrische Nullstellung / zéro m électrique электрический нуль Е 60/2 electric circuit electric conductivity Stromkreis m s. electrical conductance circuit m électrique электрический контур, электрическая схема Е 63 electric control elektrische Regelung / réglage m électrique электрическое регулиро¬ вание, электроуправле¬ ние электрический управляю¬ щий механизм Е 64 electric control gear elektrisches Steuerungs¬ gerät л, elektrischer Steuerungsantrieb m appareil m de commande électrique Е 65 electric controller Elektroregler m, elektrische Regelvorrichtung / régulateur m à commande électrique, combinateur m électrique электрический регулятор (контроллер) Е 66 electric control of sharpen¬ ing machine elektrische Steuerung / der Schärfmaschine commande/électrique de la machine à affûter электрическое управление заточным станком Е 67 electric control panel elektrische Steuerschalt¬ tafel / panneau m de contrôle électrique электрическая панель управления Е 68 electric delay line elektrische Verzögerungs¬ leitung / ligne /électrique à retard электрическая линия задержки Е 69 electric discharge vacuum gauge, vacuum electric discharge gauge elektrischer Entladungs¬ vakuummesser m, Elek- troentladungsvakuum- messer m vacuomètre m à décharge électrique электроразрядный ва¬ куумметр Е 70 electric displacement elektrische Verschiebung / déplacement m électrique электрическое смешение Е71 electric drive, electric pro¬ pulsion elektrischer Antrieb m, Elektroantrieb m commande /électrique электрический привод Е 72 . electric drive power coeffi¬ Leistungsfaktor m eines facteur m de puissance d'une коэффициент мощности cient Elektroantriebes commande électrique электропривода
89 electrochemical Е 73/4 electric drives blocking electric drive unit Elektroantriebsblockierung / blocage m de commandes électriques s. electric actuator блокировка электропри¬ водов Е 75 electric drive with progrès* sive movement, electric drive with rectilinear motion Elektroantrieb m mit gerad* liniger Bewegung traction /électrique à mouvement rectiligne электропривод о посту¬ пательным движением Е 76 electric field gradient Gradient m elektrischer Feldstärke gradient m de champ électrique градиент электрического поля Е 77 electric field intensity (strength) elektrische Feldstärke/ intensité / de champ électrique напряженность элек¬ трического поля Е 78 electric final control elements elektrische Stellglieder npl organes mpl de commande исполнительные элек¬ трические органы Е 79 electric leakage tester Leckstrommesser nt indicateur m de courant de fuite измеритель утечки элек¬ трического тока Е 80 electric machine compounding Compoundierung / von Elektromaschinen compoundage m de machines électriques компаундирование элек¬ трических машин Е 81 electric microbalance (for electronic weighing) elektrische Mikrowaage / (zur elektronischen Wägung) microbalance /électrique (pour la pesée élec¬ tronique) электрические микро* . весы (для электрон¬ ного взвешнвания) Е 82 electric motor mechanical characteristics mechanische Elektro* motorenkennlinien fpt caractéristiques fpl mécaniques de moteurs électriques механические характе* ристякя электро¬ двигателей Е 83 electric-pneumatic switch elektropneumatischer Schalter m commutateur m électro¬ pneumatique электро-пяевматическиЙ выключатель Е 84/5 electric power system cybernetics electric propulsion Kybernetik/der Elektro* energieversorgungs* Systeme s. electric drive cybernétique/de grands réseaux électriques кибернетика электри¬ ческой энергосистемы Е 86 electric regulator elektrischer Regler nt régulateur m électrique электрический регулятор Е 87 electric remote control elektrische Fernsteuerung/ télécommande / électrique, commande / électrique à distance электрическое дистан¬ ционное управление Е 88 electric remote transmission elektrische Fernüber* tragung / transmission / électrique à distance электрическая дистан¬ ционная передача .. (показаний) Е 89 electric resistance elektrischer Widerstand nt résistance / électrique электрическое сопроти¬ вление Е 90 electric resistance thermom¬ eter elektrisches Widerstands* thermometer n thermomètre m à résis¬ tance électrique электрорезистивяый тер¬ мометр, электриче¬ ский термометр • сопротивления Е 91/2 electric resonance relay . electric servomotor elektrisches Resonanz* relais n s. electric actuator relais m électrique à. résonance электрическое резонанс¬ ное реле Е 93 electric strain gauge elektrischer Dehnungs¬ messer m extensomètre m électrique, jauge/électrique de contrainte электрический тензо¬ метр Е 94 electric telemeter elektrischer Entfernungs* messer m, elektrisches Fernmeßgerät n appareil m électrique de télémesure электрическое теле¬ метрическое устрой¬ ство Е 95 electric, telemetering system elektrisches Fernme߬ system n système m électrique de mesure электрическая система телеизмерений Е 96 electric test elektrische Prüfung / essai m électrique испытание электрических свойств Е 97 electric time schedule transmitter elektrischer Zeitplan* geber nt transmetteur m électrique du plan temporaire электрический пере¬ датчик расписания (плана) Е 98 electric transmitter of differential pressure elektrischer Differenzdruck* geber m transmetteur m électrique de la différence de pression электрический датчик перепада давлений Е 99 electric transmitter of mechanical values elektrischer Geber m mechanischer Größen transmetteur m électrique de grandeurs méca¬ niques электрический датчик механических величин Е 100 electric value elektrische Größe / quantité / électrique электрическая величина Е 101 electric wind elektrischer Wind m vent m électrique электрический ветер Е 102 electroacoustic effect elektroakustischer Effekt m effet m électro-acoustique электроакустический эффект Е 103 electroacoustic transducer elektroakustischer Wandler nt transducteur m électro¬ acoustique электроакустический пре¬ образователь (датчик) Е 104 electroautomatic power control (of steam boilers) elektroautomatische Lei* stungsregelung / (von Dampfkesseln) réglage m électro-auto¬ matique de puissance (des chaudières) электрическое автомати¬ ческое регулирование мощности (паровых котлов) ' Е 105 electrocardiogram Elektrokardiogramm n électrocardiogramme m электрокардиограмма Е 106 electrocardiograph ELektrokardiograf m électrocardiographe m электрокардиограф Е 107 electrochemical chemometer measurement elektrochemische Messung/ durch Chemometer mesure / électrochimique par chémomètre электрохимические измерения при по¬ мощи хемометра Е 108 electrochemical diode elektrochemische Diode/ diode/électrochimique электрохимический диод Е 109 electrochemical titration elektrochemische Titra* tion/ titrage m électrochimique электрохимическое титрование
electrocontact 90 ЕИО electrocontact machining Elektrokontaktbearbei- tung/ traitement m par contacts électriques электроконтактная обработка E 111 electrode-current averaging time . Elektrodenstromintegra¬ tionszeit / temps m d'intégration de courant d’électrode время осреднения E 112 electrode dissipation Elektrodenverlustleistung / dissipation / d’électrode мощность рассеяная на электроде E 113 electrode impedance Elektrodenimpedanz / impédance / d’électrode полное динамическое сопротивление элек¬ трода E 114 E 113 electrode inhibitor Elektrodeninhibitor m inhibiteur m d’électrodes ингибитор электродов electrodeless capacitive measuring cells elektrodenlose kapazitive Meßzellen fpl cellules fpl capacitives de mesure sans électrodes безэлектродная емкост- . ная измерительная ячейка E 116 electrode measuring chain Elektrodenmeßkette / chaîne/d’arpentage à électrodes цепь измерительных электродов E 117 electrodrive dynamic braking Gegenstrombremsung / von Elektroantrieben freinage m dynamique de commande électrique динамическое тормо¬ жение электропривода E 118 electrodynamic analogy elektrodynamische Analogie/ analogie/électrodynamique электродинамическая аналогия E 119 electrodynamic balance elektrodynamische Waage/, Stromwaage/ balance /électrodynamique, électrodynamomètre m ампервесы» весы тока E 120 electrodynamic flow meter elektrodynamischer Durch¬ flußmesser m débitmètre m électro¬ dynamique электродинамический расходомер E 121 electrodynamic radiator elektrodynamischer Strahler m radiateur m électro¬ dynamique электродинамический излучатель E 122 electtfodynamic relay elektrodynamisches Relais n relais m électrodynamique электродинамическое реле E 123 electrodynamic vibration pick-up elektrodynamischer Schwingungsgeber m capteur m électrodyna¬ mique de vibrations электродинамический вибродатчик E 124 electroencephalograph Elektroenzephalograf m électro-encéphalograpbe m электроэнцефалограф E 123 electroerosion treatment elektroerosive Bearbeitung/ usinage m électro-érosif электроэрозионная обработка E 126 electrogastrograph Elektrogastrograf m électrogastrographe m электрогастрограф E 127 electrobydraulically controlled lathe elektrohydraulisch gesteuerte Dreh¬ maschine / tour m à commande électrohydraulique токарный ставок с элек¬ трогидравлическим управлением E 128 electrobydraulically operated elektrohydraulisch betätigt (angetrieben) à commande électro¬ hydraulique с электрогидравлическим приводом E 129 electrohydraulic controller elektrohydraulischer Regler m régulateur m électro¬ hydraulique электрогидравляческиЁ регулятор E 130 electrohydraulic control system elektrohydraulisches Regelungssystem n système m de réglage électrohydraulique электрогидравлическая система регулиро¬ вания (управления) E 131 electrohydraulic converter elektrohydraulischer Umformer m convertisseur m électro¬ hydraulique элехтрогидравлический преобразователь E 132 electrohydraulic effect elektrohydraulischer Effekt m effet m électrohydraulique элехтрогидравлический эффект E 133 electrohydraulic servo¬ mechanism elektrohydraulischer Servo¬ mechanismus m servomécanisme m électro¬ hydraulique электрогидравляческий сервомеханизм E 134 electroluminescence diode Elektrolumineszenzdiode / diode /à électrolumines¬ cence электролюминесцентный ДИОД E 135 electroluminescent display panel Elektrolumineszenzdarstel- lungsschirm m tableau m électrolumines¬ cent de display электролюминесцентная индикаторная панель E 136 electroluminescent element Elektrolumineszenz- element n élément m électrolumines¬ cent электролюминесцентный элемент E 137 electroluminescent screen Elektrolumineszenz- schirm m panneau m électrolumines¬ cent электролюминесцентный экран E 138 electrolytic capacitor Elektrolytkondensator m condensateur m électroly¬ tique электролитический кон¬ денсатор E 139 electrolytic hygrometer elektrolytisches Hygrometer n hygromètre m électrolytique электролитический гигрометр E 140 electrolytic pace maker Elektrolyt-Herzschritt¬ macher nt stimulateur m électrolytique электр о литический шагомер E 141 electrolytic polarization elektrolytische Polarisation / polarisation / électrolytique электролитическая поля¬ ризация E 142 electrolytic solution pressure elektrolytischer Lösungs¬ druck m tension / électrolytique давление раствора элек¬ тролита E 143 electrolytic store elektrolytischer Speicher m mémoire / électrolytique электролитический нако¬ питель (запоминаю¬ щее устройство) E 144 E 143 electrolytic tank elektrolytische Wanne / cuve / èlectrolytique электролитическая ^анна electrolytic timer elektrolytischer Zeitschalter m minuterie / électrolytique электролитическое реле времени E 146 electromagnetic blood-flow meter elektromagnetischer Blut¬ durchflußmesser m mesureur m électromagné¬ tique du débit sanguin электромагнитный рас¬ ходомер крови E 147 electromagnetic carbon-pile stabilizer elektromagnetischer Kohlen¬ säulenstabilisator m stabilisateur m électromag¬ nétique à pile de charbon электромагнитный ста¬ билизатор с угольным (сопротивлением) столбиком E 148 electromagnetic dutch elektromagnetische Kupp¬ lung/, Elektromagnet¬ kupplung / accouplement (embrayage) m électromagnétique электромагнитная муфта, электромагнитное сцепление E 149 electromagnetic compensa¬ tion elektromagnetische Kom¬ pensation / compensation / électro¬ magnétique электромагнитная компенсация
91 electromechanical E 150 electromagnetic constant elektromagnetische Kon¬ stante/ constante / électromagné¬ tique электромагнитная постоянная Е 151 4* electromagnetic contactless relay elektromagnetisches kon¬ taktloses Relais n relais m statomagnétique электромагнитное бес¬ контактное реле E’152 electromagnetic contactor elektromagnetisches Schütt n contacteur m électromagné¬ tique электромагнитный кон¬ тактор (пускатель), контактный датчик E 153 electromagnetic copying elektromagnetisches Ko¬ pieren n copiage m électromagné¬ tique электромагнитное копи¬ рование E 154 electromagnetic counter elektromagnetischer Zähler m compteur m électromagné¬ tique электромагнитный счет¬ чик E 155 electromagnetic coupling elektromagnetische Kopp¬ lung/ accouplement m étectro- magnétique индуктивная связь E 156 electromagnetic damping elektromagnetische Dämp¬ fung/ amortissement m électro¬ magnétique электромагнитное дем¬ пфирование E 157 electromagnetic deflection elektromagnetische Aus¬ lenkung (Ablenkung) / déviation /électromagné¬ tique . электромагнитное откло¬ нение E158 electromagnetic field elektromagnetisches Feld n champ m électromagnétique электромагнитное поле E 159 electromagnetic flow meter elektromagnetischer Strö¬ mungsmesser m débitmétre m électromagné¬ tique электромагнитный рас¬ ходомер E 160 electromagnetic isotope separator (separation unit) elektromagnetische Isoto- pentrennanlage / usine / de séparation élec¬ tromagnétique des iso¬ topes электромагнитный раз¬ делитель (сепаратор) изотопов E 161 electromagnetic lens elektromagnetische Linse / lentille / électromagnétique электромагнитная линза E 162 electromagnetic oscillations elektromagnetische Schwin¬ gungen fpl oscillations fpl électro¬ magnétiques электромагнитные коле¬ бания E 163 electromagnetic pump elektromagnetische Pumpe / pompe / électromagnétique электромагнитный насос E 164 electromagnetic relay elektromagnetisches Relais relais m électromagnétique электромагнитное реле E 165 electromagnetic release ft elektromagnetische Aus¬ lösung / déclenchement m électro¬ magnétique электромагнитное раз¬ мыкание E 166 electromagnetic separation of isotopes elektromagnetische Isoto¬ pentrennung / séparation /électromagné¬ tique d’isotopes разделение изотопов электромагнитным методом E 167 electromagnetic slit-type switch elektromagnetischer Schlitz¬ Schalter m commutateur m à fente électromagnétique электромагнитный щеле¬ вой выключатель E 168 electromagnetic thickness measurement of layers elektromagnetische Schicht¬ dickenmessung / mesure / électromagnétique de couches электромагнитное изме¬ рение толщины слоев E 169 electromagnetic transducer elektromagnetischer Wand¬ ler m transducteur m électro¬ magnétique электромагнитный пре¬ образователь E 169a electromagnetic transmission line storage elektromagnetische Spei¬ cherleitung / mémoire / à ligne électro¬ magnétique (de trans¬ mission) запоминающее устройст¬ во на электромагнит¬ ных линиях E 170 electromagnetic turbine flowmeter elektromagnetischer Turbi¬ nendurchflußmesser m débitmétre m électromagné¬ tique de turbine электромагнитный тур¬ бинный расходомер E 171 electromagnetic unit elektromagnetische Einheit / unité / électromagnétique электромагнитная еди¬ ница E 172 electromagnetic valve elektromagnetisches Ventil n soupape / électromagnétique электромагнитный вен¬ тиль, клапан с электро¬ магнитным приводом E 173 electromagnetic vibration¬ type bunker elektromagnetischer Vibra¬ tionsbunker m soute /électromagnétique à vibration электромагнитный ви¬ брационный бунхер E 174 electromagnetic wave elektromagnetische Welle / onde/électromagnétique электромагнитная волна E 175 electromechanical amplifier elektromechanischer Ver¬ stärker m amplificateur m électromé¬ canique электромеханический уси¬ литель E 176 electromechanical change¬ over switch elektromechanischer Um¬ schalter m commutateur m électro¬ mécanique электромеханический переключатель на два положения E 177 electromechanical controller elektromechanischer Regler m régulateur m électromécani¬ que электромеханический регулятор E 178 electromechanical converter elektromechanischer Wand¬ ler (Umformer) m convertisseur m électro¬ mécanique электромеханический преобразователь E 179 electromechanical differential analyzer elektromechanisches Diffe¬ rentialanalysiergerät n analyseur m différentiel électromécanique электромеханический дифференциальный анализатор E 180 electromechanical dimension transducer Meßwandler m geometri¬ scher Größen capteur m électromécanique de dimensions электромеханический датчик размеров E 181 electromechanical drive elektromechanischer Antrieb m commande m électroméca¬ nique электромеханический привод E 182 electromechanical impulse recorder elektromechanischer Impuls¬ schreiber m compteur-enregistreur m d’impulsions électro¬ mécanique электромеханический ре¬ гистратор числа им¬ пульсов, электромеха¬ нический импульсный регистратор E 183 electromechanical interlock elektromechanische Verrie¬ gelung (Blockierung) / blocage m électromécanique электромеханическая блокировка E 184 electromechanical low- frequency control oscil¬ lator elektromechanischer Nieder¬ frequenzoszillator m oscillateur m électroméca¬ nique basse fréquence электромеханический низкочастотный гене¬ ратор E 185 electromechanical metering relay elektromechanisches Zähl¬ relais n relais m compteur électro¬ mécanique электромеханический реле-счетчик E 186 electromechanical relay elektromechanisches Relais relais m électromécanique электромеханическое реле электромеханическое развертывающее уст¬ ройство, электромеха¬ ническое сканирующее устройство E 187 electromechanical scanner elektromechanischer Ab¬ taster m explorateur m électro¬ mécanique
electromechanical 92 Е 188 electromechanical trans¬ ducer elektromechanischer Wand¬ ler m transducteur m électro¬ mécanique электромеханический преобразователь Е 189 electromechanical unit elektromechanische Einheit / unité / électromécanique электромеханический блок Е 190 electrometer tube Elektrometerröhre / tube m d’électromètre электрометрическая лампа Е 191 electrometer with free grid Elektrometer n mit freiem Gitter électromètre m à grille libre электрометр со свобод¬ ной сеткой Е 192 electrometric amplifier elektrometrischer Ver¬ stärker m amplificateur m électro¬ métrique электрометрический усилитель Е 193 electrometric thyratron elektrometrisches Thyra¬ tron n thyratron m électro¬ métrique электрометрический тиратрон Е 194 electron accelerator Elektronenbeschleuniger m accélérateur m électronique ускоритель электронов, электронный ускоритель Е 19S electron avalanche» electron ion avalanche Elektronenla wine / avalanche /électronique лавина электронов, электронная лавина Е 196 electron band spectrum Elektronenbandspektrum n spectre m de bande électronique электронный полосовой спектр Е 197 electron-beam distributor Elektronenstrahlverteiler m distributeur m à faisceau électronique электроннолучевой рас¬ пределитель Е 198 electron-beam focusing Elektronenstrahl¬ bündelung / focalisation / de faisceau électronique фокусирование элек¬ тронного пучка Е 199 electron-beam magnetom¬ eter Elektronenstrahlmagneto¬ meter л magnétomètre m à faisceau électronique электроннолучевой магнитометр Е 200 electron-beam oscillograph Elektronenstrahi- Oszillograf m oscillographe m à faisceau électronique электроннолучевой осциллограф Е 201 electron-beam parametric amplifier parametrischer Elektronen- suahl Verstärker m amplificateur m para¬ métrique à faisceau électronique электроннолучевой пара¬ метрический усилитель Е 202 electron-beam pumped laser elektronenstrahlgepumpter Laser m laser m à pompage par faisceau électronique лазер с накачкой элек¬ тронным пучком, лазер с электронно¬ лучевой накачкой Е 203 electron-beau pumping energy . Pumpenenergie / des Elektronenstrahles énergie/de pompage du faisceau électronique энергия накачки элек¬ тронным пучком Е 204 electron-beam tetrode Elektronenstrahl¬ elektrode/ tétrode / à faisceau électronique dirigé электроннолучевой тетрод Е 205 electron-beam treatment Elektronenstrahlbehand¬ lung/ traitement m par faisceau électronique электроннолучевая обработка Е 206 electron-beam tube Elektronenstrahlröhre / tube m à faisceau électro¬ nique dirigé электроннолучевая трубка Е 207 electron-beam welding Elektronenstrahl¬ schweißung/ soudure / i faisceau électronique электроннолучевая сварка Е 208 electron-beam working Elektronenstrahl¬ bearbeitung / usinage m par faisceau électronique обработка лучом элек¬ тронов Е 209 electron bombardment furnace Elektronenstrahlofen m four m à fusion par bom¬ bardement électronique печь для электронно¬ лучевой плавки Е 210 electron cascade Elektronenkaskade / cascade / d’électrons электронный каскад Е 211 electron cbarge-mass ratio spezifische Elektronen¬ ladung/ charge/spécifique de l’électron удельный заряд элек¬ трона Е 212 electron circulation Elektronenumlauf m circulation / des électrons циркуляция электронов Е213 electron conductivity Elektronenleitfähigkeit / conductibilité / électro¬ nique электронная проводи¬ мость Е 214 electron coupling Elektronenkopplung/, elek¬ tronische Kopplung/ couplage m électronique электронная связь Е 215 electron current Elektronenstrom m courant m électronique электронный ток Е 216 electron cyclotron Elektronenzyklotron n cyclotron m électronique электронный циклотрон Е 217 ' electron density Elektronendichte / densité / d’électrons плотность электронов Е 218 electron drift, electron migration Elektronenabwanderung /, Elektronendrift / dérive / des électrons, déplacement m d’élec¬ trons дрейф (движение, мигра¬ ция) электронов (ъ полупроводнике^ Е 219 electron emission micro¬ scope Elektronenemissions¬ mikroskop R microscope m d’émission électronique эмиссионный электрон¬ ный микроскоп Е 220 electron emitter Elektronenstrahler m émetteur m d’électrons излучатель электронов Е 221 electron flow Elektronenfiuß nt flux m électronique поток электронов Е 222 electron gas dynamics Elektronengasdynamik / dynamique/du gaz électronique электрогазовая динамика Е 223 electron gun Elektronenstrahlerzeuger m canon m à électrons электроввый прожектор* электронная пушка Е 224 electron hole Elektronenloch nt Defekt¬ elektron л lacune / électronique электронная дырка Е 225 electronic admittance elektronische Admittanz/ admittance / électronique полная электронная проводимость Е 226 electronically controlled converter elektronisch gesteuerter Umformer m convertisseur m à com¬ mande électronique преобразователь с элек¬ тронным управлением Е 227 electronically controlled power supply unit elektronisch geregeltes Stromversorgungsgerät n poste m d’alimentation à réglage électronique блок электроснабжения с электронным упра¬ влением Е 228 electronically controlled thermostat elektronisch gesteuerter Temperaturregler m thermostat m électronique¬ ment contrôlé термостат с электрон¬ ным управлением Е 229 electronically controlled typewriter elektronisch gesteuerte Schreibmaschine / machine / à écrire à commande électronique пишущая машина с электронным упра¬ влением Е 230 electronically operated control elektronische Regelung/ réglage m électronique электронное регулиро¬ вание Е 231 electronically operated controller elektronischer Regler nt régulateur m électronique электронный регулятор
93 electronic Е 232 electronically operated steel plant elektronisch gesteuertes Stahlwerk n aciérie / à commande électronique сталеплавильная уста¬ новка с электронным управлением Е 233 electronically scanned optical tracker optische NachftihranJage/ mit elektronischer Abtastung dispositif m optique de poursuite à exploration électronique, traceur m ■ optique à balayage électronique оптическое устройство сопровождения с элек¬ тронным сканиро¬ ванием Е 234 electronically stabilized bigh-voltage source elektronisch stabilisierte Hochspannungsquelle / source / de haute tension à stabilisation électronique источник высокого напряжения с элек¬ тронной стабилизацией Е 235 electronically steered laser array elektronisch gesteuertes Lasersystem n réseau m (rangée/) de lasers à commande électronique лазерная решетка с элек¬ тронным сканиро¬ ванием луча Е 236 electronic automatic switch elektronischer Schalt¬ automat m (auto¬ matischer Schalter m) commutateur m électro¬ nique электронный автомати¬ ческий переключатель (выключатель) Е 237 electronic automation elektronische Automati¬ sierung / automatisation /électro¬ nique электронная автомати¬ зация Е 238 electronic balancing elektronische Auswuch¬ tung / équilibrage m électronique электронное уравно¬ вешивание, электрон¬ ная балансировка (настройка) Е 239 electronic beam-controlling device; electronic beam¬ steering device elektronische Strahlen¬ steuerungsvorrichtung / dispositif m électronique de commande du faisceau электронное устройство с управлением лучом Е 240 electronic building brick elektronischer Baustein m élément m électronique de construction электронный конструк¬ тивный блок Е 241 electronic calculating punch elektronischer Rechen¬ locher m perforeuse / calculatrice électronique à cartes perforées электронный вычисли¬ тельный перфоратор Е 242 electronic circuit elektronischer Kreis m circuit m électronique электронная схема, электронный контур Е 243 electronic classifying instrument elektronisches Klassier¬ gerät n classeuse / électronique электронный прибор для классификации Е 244 electronic clock with coded digital signal elektronische Uhr / mit kodiertem Digitalsignal horloge / électronique à signal digital codé электронные часы с кодированным цифровым сигналом Е 245 electronic compensation teletransmitter elektronischer Kompen¬ sationsferngeber m télétransmetteur m de compensation électro¬ nique compensateur m électro¬ nique электронно компенсиро¬ ванный телепередатчик Е 246 electronic compensator Kompensator m mit elek¬ tronischem Verstärker, elektronischer Kompen¬ sator m электронный компенса¬ тор Е 247 electronic computer for interstellar space projects Elektronenrechner m für Weltraumprojekte calculateur m électronique pouf les projets inter¬ planétaires электронно-вычислитель¬ ная машина для кос¬ мических проектов Е 248 electronic control elektronische Regelung (Steuerung) / réglage m (commande) / électronique электронное регулиро¬ вание (управление) Е 249 electronic control circuit elektronischer Steuerkreis m circuit m électronique de commande электронная схема (цепь) управления Е 250 Е 251 electronic controller elektronischer Regler m régulateur m électronique электронный регулятор electronic controller of va¬ pour turbines elektronischer Dampf¬ turbinenregler m régulateur m électronique de turbine à vapeur электронный регулятор паровой турбины Е 252 electronic control system elektronisches Regelsystem n système m de réglage élec¬ tronique электронная система ре¬ гулирования (управле¬ ния) электронная координат¬ ная установка Е 253 electronic coordinate sett¬ ing elektronische Koordinaten¬ einstellung / réglage m électronique de coordonnées Е 254 electronic counter elektronischer Zähler m compteur m électronique электронный счетчик Е 255 electronic crack detector elektronischer Fehlersucher m (Rißsucher m) détecteur m électronique de fissure электронный дефектос¬ коп Е 256 electronic decade counter elektronischer Dekaden¬ zähler m compteur m électronique à décades электронный декадный (десятичный) счетчик Е 257 electronic delay storage elektronischer Speicher m mit Verzögerung mémoire/électronique à retardement электронное запоминаю¬ щее устройство на Ли¬ вию задержки, элек¬ тронный накопитель с выдержкой Е 258 E2S9 electronic device elektronisches Gerät n appareil m électronique электронный прибор electronic diagnosis of brain (cerebral) activity elektronische Diagnostik / der Gehirntätigkeit diagnostic m électronique d’activité cérébrale электронная диагностика деятельности мозга Е 260 electronic differential analyzer elektronisches Differential¬ analysiergerät n analyseur m différentiel * électronique электронный дифферен¬ циальный анализатор Е 261 electronic discontinuous controller elektronischer unstetiger Regler m régulateur m discontinu électronique электронный регулятор прерывистого дейст- Е 262 electronic discriminator elektronischer Diskrimina¬ tor m discriminates m électro¬ nique электронный дискрими¬ натор Е 263 Е 264 electronic divider elektronischer Teiler m divises m électronique электронный делитель electronic drawing instru¬ ment elektronisches Zeichengerät n dessinateur m électronique электронный чертежный прибор (инструмент) Е 265 electronic drive elektronischer Antrieb m commande / électronique электронный привод Е 266 electronic duplicator elektronischer Vervielfälti¬ ger m reproducteur m électronique электронный дупликатор (копировальный аппа¬ рат) электронное равновесие Е 267 electronic equilibrium Elektronengleichgewicht n équilibre m électronique
electronic 94 Е 268 electronic exposure time indicator elektronischer Belichtungs¬ zeitmesser m posemètre m électronique электронный индикатор времени экспозиция Е 269 electronic feedback elektronische Rückführung (Rückkopplung) f réaction / électronique электронная обратная связь Е 270 electronic fire control elektronische Feuerlenkung / commande / électronique de tir электронное управление огнем Е 271 electronic flaw detector elektronischer Fehlersucher m détecteur m électronique de défauts электронный дефекто¬ скоп Е 272 electronic Sow indicator elektronischer Durchflu߬ melder m indicateur m électronique du débit электронный расходомер (указатель расхода) Е 273 electronic gain Elektronengewinn m gain m électronique электронное усиление, электронный коэффи¬ циент усилия Е 274 electronic generator of very low frequencies elektronischer Generator m sehr niedriger Frequenzen générateur m électronique de très basses fréquences электронный генератор олень низких частот Е 275 electronic gray wedge analyzer elektronischer Graukeil¬ analysator m analyseur m électronique à coin gris электронный анализатор с серым клином Е 276 electronic guidance equip¬ ment elektronisches Lenkungd- gerät л dispositif m électronique de guidage электронное^ваправляю- щее устройство Е 277 electronic-hydraulic copying attachment elektronisch-hydraulische Kopiereinrichtung / dispositif m électronique et hydraulique de copiage электронно-гидравличес¬ кое копирующее устройство электронный гигрометр (измеритель влаж¬ ности) Е 278 electronic hygrometer elektronischer Feuchtig¬ keitsmesser m hygromètre m électronique Е 279 electronic ignitron contactor (for welding machines) elektronisches Ignitron- schtttz n (für Schwei߬ maschinen) ignitron-contacteur m élec¬ tronique (pour sou¬ deuses) электронный (зажигаю¬ щий) контактор {для сварочных машин) Е 280 electronic impact Elektronenstoß rn cboc m électronique электронный удар Е 281 electronic impulse regulator elektronischer Impulsregier m régulateur m électronique à impulsions электронный импульс¬ ный регулятор Е 282 electronic instrumentation reliability Zuverlässigkeit / elektroni¬ scher Apparatur fiabilité / d’appareillage électronique надежность электронной аппаратуры Е 283 electronic level control elektronische Niveaurege¬ lung/ régulation /électronique du niveau электронное регулиро¬ вание уровня Е 284 electronic limiting value indicator elektronischer Grenzwert¬ melder m indicateur m électronique de la valeur limite электронный индикатор предельного значения Е 285 electronic magnetic stabilizer elektronisch-magnetischer Stabilisator m stabiliseur m électronique- magnétique электронно-магнитный стабилизатор Е 286 electronic measurement of revolutions elektronische Drehzahl¬ messung/ mesurage m électronique du nombre de tours электронный метод из¬ мерения числа оборо¬ Е 287 electronic measuring result compensation elektronische Meßergebnis¬ kompensation / compensation / électronique des résultats de mesure тов электронная компенса¬ ция результатов изме¬ Е 288 electronic microanalyzer Elektronenmikroanalysator m microanalyseur m électro¬ nique рения электронный микроана¬ лизатор Е 289 electronic miniature counter elektronischer Kleinstzähler m compteur m électronique miniature электронный миниатюр¬ ный счетчик В 290 electronic mobility Elektronenbeweglichkeit f mobilité / électronique подвижность электронов Е 291 electronic model elektronisches Modell n simulateur m électronique электронная модель Е 292 electronic multichannel analyzer elektronischer Vielkanal¬ analysator m analyseur m électronique à canaux multiples электронный многока¬ нальный анализатор Е 293 electronic multiplier elektronischer Multiplikator m multiplicateur m électro¬ nique электронный умножитель Е 294 electronic overload detector elektronischer Überlastungs¬ detektor m détecteur m électronique de surcharge электронный индикатор перегрузок Е 295 electronic parallel digital computer elektronischer Paralleldigi¬ talrechner nt calculatrice / électronique digitale parallèle электронная цифровая вычислительная маши¬ на параллельного действия Е 296 electronic-pneumatic controller elektropneumatischer Regler m régulateur m électronique- pneuma tique электроннопневматичес- кеш регулятор Е 297 electronic polarimeter elektronisches Polarimeter n polarimètre m électronique электронный поляри¬ метр Е 298 electronic pressure controller elektronischer Druckregler m régulateur m électronique de pression электронный регулятор давления Е 299 electronic pressure gauge elektronisches Manometer manomètre m électronique электронный манометр Е 300 electronic print reader ' elektronischer Druckschrift¬ leser m lecteur m électronique de texte imprimé электронное устройство для считывания печат¬ ного текста Е 301 electronic profile projector elektronischer Prolilpro- jektor m projecteur m électronique de profil электронный профиль¬ ный проектор Е 302 electronic punch elektronischer Locher m perforatrice / électronique электронный перфоратор В 303 electronic punch-card machine elektronische Lochkarten¬ maschine / macbine/êlectronique à cartes perforées электронная машина на перфокартах Е 304 electronic quenching circuit elektronischer Löschkreis m, elektronische Löschschal¬ tung/ elektronischer Zufallszahlen¬ generator m circuit m de coupure élec¬ tronique гасящая электронная схема Е 305 electronic random number generator générateur m électronique de nombres aléatoires электронный генератор случайных чисел В 306 electronic recorder elektronisches Aufzeich¬ nungsgerät л enregistreur m électronique электронный самописец (регистрирующий при¬ бор)
95 electronic Е 307 electronic recording of electric brain-waves elektronische Aufzeichnung /elektrischer Gehirn¬ wellen enregistrement m électro¬ nique des ondes cérébrales électriques электронная запись элек¬ трических волн (вол¬ новых импулсьсов) мозга Е 308 electronic recording poten¬ tiometer elektronisches registrieren¬ des Potentiometer n potentiomètre m électronique электронный регистри- d'enregistrement рующий потеяцио- метр, электронный самопишущий потен¬ циометр Е 309 electronic relay elektronisches Relais n relais m électronique электронное реле Е 310 electronic reverse current controller elektronischer Rückstrom¬ regier m régulateur m du courant in¬ verse automatique электронный регулятор обратного тока ЕЗИ electronic Saccharimeter elektronisches Sacchari¬ meter n saccharimêtre m électro¬ nique электронный сахариметр Е 312 1 electronic scanner elektronische Abtastung / balayage m (exploration/) électronique электронное сканиро¬ вание, электронный поиск Е 313 electronic scanning system elektronisches Abtastungs¬ system n système m à balayage électronique система с электронным сканированием Е 314 electronic seam sampling device (textile industry) elektronische Nahtabtast¬ vorrichtung / (Textil¬ industrie) dispositif m d’exploration des coutures électro¬ nique (industrie textile) электронное устройство для опробования (контроля) швов (в текстильной про¬ мышленности) Е 315 electronic single-channel analyzer elektronischer Einkanal¬ analysator m analyseur m à canal unique électronique электронный одноканаль¬ ный анализатор Е 316 electronic slip measuring device elektronische Schlupf¬ meßeinrichtung / appareil m de mesure du glissement électronique электронное устройство для измерения сколь¬ жения Е 317 electronic spatial thermostat elektronischer Raum¬ thermostat m thermostat m spatial électronique электронный простран¬ ственный термостат Е 318 electronic spectrum analyzer elektronischer Spektral¬ analysator m spectro-analyseur m électronique электронный спектро¬ анализатор Е 319 electronic speed controller elektronisches Geschwin¬ digkeitssteuergerät Л» elektronischer Drehzahl¬ regler m variateur m de vitesse électronique электронный регулятор скорости [вращения] Е 320 electronic spot-welding elektronisch gesteuerte Punktschweißung / soudure / par points à commande électronique электронная точечная сварка Е 321 electronic stabilizer elektronischer Stabili¬ sator m stabilisateur m électronique электронный стабили¬ затор Е 322 electronic „step-by-step” system elektronisches Schritt¬ gebersystem n système m électronique pas à pas электронная шаговая (медленнодействую¬ щая) система Е 323 electronic storage device elektronische Speicher¬ einheit / dispositif/» électronique de mémoire электронное запоминаю¬ щее устройство, элек¬ тронный накопитель Е 324 electronic switch elektronischer Schalter m commutateur m électro¬ nique электронный коммута¬ тор (переключатель), электронное реле Е 325 electronic switch of marginal speed elektronischer Drehzabl- Grenzwertschalter m commutateur m électro¬ nique de limite de vitesse электронный выклю¬ чатель предельной скорости Е 326 electronic system for temperature control elektronisches System n für Temperaturregelung système m électronique pour le réglage de la température электронная система для регулирования тем¬ пературы Е 327 electronic tachometer elektronischer Drehzahl¬ messer m tachymètre m électronique электронный тахометр Е 328 electronic teUurometry (mining) elektronische Telloro- metrie / (Bergbau) tellurométrie / électronique (minage) электронная теллуро- метряя (горное дело) Е 329 electronic temperature contact controller elektronischer Kontakt¬ temperaturregler m régulateur m électronique de contact de tem¬ pérature электронный контактный регулятор температуры Е 330 electronic thermostat elektronischer Thermo¬ stat m thermostat m électronique электронный термостат Е 331 electronic timer elektronischer Zeitauslöser m, elektronisches Zeit¬ relais n minuterie/électronique, relais m temporisé 'électronique электронный хронязатор (регулятор выдержки времени), электронное реле времени Е 332 electronic time sequence control unit elektronisches Zeitfolge¬ Steuergerät n dispositif m électronique de temporisation séquentielle электронное устройство для управления в опре¬ деленной последо¬ вательности Е 333 electronic time switch elektronischer Zeit¬ schalter m commutateur m électro¬ nique temporisé электронное реле времени Е 334 electronic trajectory deviation indicator elektronisches Bahn¬ abweichungsanzeige¬ gerät n indicateur m électronique d’erreur de trajectoire электронный индикатор отклонения от расчет¬ ной траектории Е 335 electronic vacuum dilatom¬ eter elektronisches Vakuum¬ dilatometer n dilatomètre m électronique à vide электронный вакуумный дилатометр Е 336 electronic voltage controller (regulator) elektronische Spannungs- . kontrolleinrichtung /» elektronischer Span¬ nungsregler m régulateur m (appareil m contrôleur) électronique de tension электронный контроллер (регулятор) напряже¬ ния Е 337 electronic voltage stabilizer elektronischer Spannungs¬ Stabilisator m stabilisateur m électro¬ nique de tension электронный стабилиза¬ тор напряжения Е 338 electronic warning signal device elektronisches Warnsignal¬ gerät n appareil m signal aver¬ tisseur électronique электронное сигнальное предупреждающее устройство Е 339 electronic weight control device elektronische Gewichts¬ kontrolleinrichtung / installation / électronique de contrôle du poids электронная установка для контроля веса
electronic 96 Е 340 Е 341 Е 342 Е 343 Е 344 Е 345 Е 346 Е 347 Е 348 Е 349 Е 350 Е 351 Е 352 Е 353 Е 354 Е 355 Е 356 Е 357 Е 358 Е 359 Е 360 Е 361 Е 362 Е 363 Е 364 Е 365 Е 366 Е 367 Е 368 Е 369 Е 370 Е 371 Е 372 Е 373 Е 374 Е 375 Е 376 Е 377 Е 378 Е 379 Е 380 Е 381 Е 382 Е 383 electronic welding-time control electronic X-Y-recorder electron impact ion source electron impact spectrum electron interference electron ion avalanche - electron ionization electron-ion pulse generator electron liberation electron linear accelerator electron microscope electron migration electron multiplier electron nuclear double resonance <(ENDOR^> electron-optical image converter electron-optical image intensifier electron optics electron orbit electron paramagnetic resonance electron photomoltiplter electron plasma electron polarization electron probe electron radiography electron resonance spectros¬ copy electron-scanned detector electron self-acceleration electron-sensitive electron source electron spectrograph electron spectroscopy electron spectrum electron stopping power electron stream electros synchrotron electron telescope electron temperature electron transfer electron transition electron transit time electron tube tester electron tube voltmeter electron valves steady state characteristics electron velocity electron wave number electron-wave tube elektronische Schweißzeit¬ begrenzung / elektronischer X-Y-Schrei- Ъет m Elektronenstoßionen¬ quelle/ Elektronenstoßspektrum n Eiektroneninterferenz / s. electron avalanche Elektronenionisation / Elektronen-lonen-lmpuls- generator m Elektronenablösung / Linearbeschleuniger m für Elektronen Elektronenmikroskop n s. electron drift Elektronenvervielfacher m ElektronenkerndoppeV- resonanz /<ENDOR> elektronenoptischer Bild¬ wandler m elektronenoptischer Bild¬ verstärker m Elektronenoptik / Elektronenumlauf bahn / elektronische para¬ magnetische Resonanz/ elektronischer Fotover¬ stärker m, Elektronen¬ fotovervielfacher m Elektronenplasma n Elektronenpolarisation / Elektronensonde / Elektronenradiografie / Elektronenresonanzspektro¬ skopie / Detektor m mit elektroni¬ scher Abtastung Elektronenselbstbeschleuni¬ gung/ elektronenempfindlich, auf Elektronen ansprechend Elektronenquelle / Elektronenspektrograf m Elektronoskopie / Elektronenspektrum n Elektronenbremsvermögen n . Elektronenstrom m Elektronensynchrotron n Elektroneateleskop n Elektronentemperatur / Elektronenübergang m Elektronensprung m, Elek¬ tronenübergang m Elektronenlaufzeit / Röhrenprüfgerät n Röhrenvoltmeter n statische Elektronenröhren¬ charakteristik / Elektronengeschwindigkeit / Elektronenwellenzahl / Elektronenwellenröhre / militation / électronique de la durée de soudure enregistreur m de coordon¬ nées électronique source/d'ions à bombarde¬ ment électronique spectre m de choc électronique interférence/électronique ionisation / électronique générateur m électronique- ionique d'impulsions libération / d’électrons accélérateur m linéaire électronique microscope m électronique multiplicateur m d'élec¬ trons double résonance /des électrons-noyaux <ENDOR> convertisseur m électro¬ nique-optique d'image renforçateur m électro¬ nique-optique d'image optique / électronique orbite / d’électrons résonance / paramagné¬ tique électronique photomultiplicateur m électronique plasma m électronique polarisation /électronique sonde/électronique radiographie / électronique spectroscopie/à résonance d'électrons détecteur m de balayage électronique auto-accélération / d’elec¬ trons sensible aux électrons source / d'électrons spectrographe m électroni¬ que spectroscopie / électronique spectre m électronique pouvoir m décélérateur pour électrons courant m d'électrons synchrotron m à électrons telescope m électronique température /électronique transfert m d'électrons transition / électronique temps m de transit d'élec¬ tron appareil m de contrôle de tubes électroniques voltmètre m à tubes caractéristique/statique de tubes électroniques vitesse / d'électron nombre m d'ondes électro¬ niques tube m à ondes électro¬ niques электронная система регулирования вре¬ мени сварки электронный координат¬ ный самописец ионный источник с элек¬ тронной бомбардиров¬ кой спектр соударений элек¬ тронов интерференция элек¬ тронов электронная ионизация электронно-ионный генератор импульсов выбивание (выход) электронов линейный ускоритель электронов, линейный электронный ускори¬ тель электронный микроскоп умножитель электронов электронно-ядерный парамагнитный резо¬ нанс электронно-оптический преобразователь изо¬ бражения электронно-оптический усилитель изображе¬ ния электронная оптика электронная орбита. орбита электрона электронный пара¬ магнитный резонанс электронный фото¬ умножитель электронная плазма поляризация электронов электронный зонд электронная радиография спектроскопия с исполь¬ зованием электронного резонанса индикатор (детектор) [азлучения] с электрон¬ ным сканированием самоускорение эл ек тр о- яов электронно-чувствитель¬ ный. чувствительный к электронам источник электронов электронный спектро¬ граф электронная спектрос¬ копия электронный спектр, спектр электронов тормозная способность электронов поток электронов электронный синхротрон электронный телескоп электронная температура перенос электронов переход электрона, элек¬ тронный переход время пролета электрона ламповый тестер, прибор для испытания ламп ламповый вольтметр статические характери¬ стики электронных ламп скорость электрона волновое число электрона электронноволновая лампа
97 electro Е 384 Е 385 Е 386 Е 387 Е 388 Е 389 Е 390 Е 391 Е 392 Е 393 Е 394 Е 395 Е 396 Е 397 Е 398 Е 399 Е 400 Е 401 Е 402 Е 403 Е 404 Е 405 Е 406 Е 407 Е 408 Е 409 Е 410 Е 411 Е 412 Е 413 Е 414 Е 415 Е 416 Е 417 Е 418 Е 419 Е 420 electrooptical cqntrol electrooptical coupling electrooptical curve follower electrooptical deflection electrooptical distance measurement (by modul¬ ated luminous radiation) electrooptical function generator electrooptical imaging and storage electrooptical light-detector electrooptical light modula¬ tor electrooptically tuned laser electrooptical sensing unit electrooptical space naviga- - tion simulation electrooptical space naviga¬ tion system electrooptical switch electrooptical telemeter electrooptical transducer electrooptic amplitude modulation electrooptic cell electrooptic deflection cir¬ cuit electrooptic frequency modulation electrooptic light-beam deflector (laser) electrooptic modulating cell electrophoresis separation method electrophotography electropneumatic electropneumatic actuator electropneumatically controll¬ ed feed slide {for automa¬ tion of punching shop presses) electropneumatic brake electropneumatic converter electropneumatic bigfa- pressure converter electropneumatic interlock electropneumatic level con¬ troller electropneumatic position governor electropneumatic regulator electropneumatic sequential control electropneumatic valve electro-pulse machining elektrooptische Regelung / elektrooptische Kopplung / elektrooptisches Kurven¬ folgesystem n elektrooptische Ablenkung / elektrooptische Entfernungs¬ messung /{mittels modu¬ lierter Lichtstrahlung) elektrooptischer Funktions¬ generator m elektrooptische Abbildung / und Speicherung/ elektrooptischer Lichtdetek¬ tor m elektrooptischer Lichtmo¬ dulator m elektrooptisch abstimm¬ barer Laser m elektrooptisches Meßele¬ ment n elektrooptische Raumnavi¬ gationssimulierung / elektrooptisches kosmisches Navigationssystem n . elektrooptischer Schalter m elektrooptisches Entfer¬ nungsmeßgerät n elektrooptischer Wandler m elektrooptische Amplituden¬ modulation / elektrooptische Zelle / elektrooptischer Ablenk¬ kreis m . elektrooptische Frequenz¬ modulation / elektrooptische Lichtstrahl¬ ablenkungseinheit / elektrooptische Modulator¬ zelle / Trennmethode /nach dem Elektrophoreseprinzip Elektrofotografie / elektropneumatisch elektropneumatischer Effek¬ tor m, Wirkglied n elektropneumatisch ge¬ steuerter Zuführapparat m {zur Automatisierung von Stanzereipressen) elektropneumatische Brem¬ se/ elektropneumatischer Um¬ former m elektropneumatischer Hoch¬ druckumformer m elektropneumatische Sperre elektropneumatischer Pegel¬ regler m elektropneumatischer Stel¬ lungsregler m elektropneumatischer Reg¬ ler m elektropneumatische Folge¬ steuerung / elektropneumatisches Ven¬ til n Bearbeitung / nach Elektro- impulsverfahren commande / électro-optique couplage m électro-optique traceur m électro-optique de courbe déviation / électro-optique mesure/électro-optique de distance {à l’aide de la lumière modulée) générateur m électro-optique de fonctions reproduction / et emmaga¬ sinage m électro-optique détecteur m électro-optique modulateur m électro-optique de lumière laser m à accord électro¬ optique élément m électro-optique de mesure simulation / électro-optique de navigation dans l’espace système m électro-optique de navigation cosmique interrupteur (commutateur) m électro-optique télémètre m électro-optique transducteur (convertisseur) m électro-optique modulation / électro¬ optique d’amplitude cellule / électro-optique circuit m électro-optique de déviation modulation / électro-optique de fréquence dispositif m électro-optique de la déviation du fais¬ ceau {du laser) cellule / modulatrice élec¬ tro-optique méthode / électrophorétique de séparation électrophotographie / électropneumatique élément m de commande électropneumatique système m d’avance à tiroir à commande électropneu¬ matique {pour l’automa¬ tisation des presses de l’estampage) frein m électropneumatique convertisseur m électro¬ pneumatique convertisseur m électro¬ pneumatique à haute pression blocage (verrouillage) m électropneumatique régulateur m électropneu¬ matique de niveau régulateur m électropneu¬ matique des positions régulateur m électropneu¬ matique commande / successive électropneumatique valve /èlectropneumatique traitement m par impulsions électriques электрооптическое упра¬ вление (лучом) электрооптическая связь электрооптический фол- лоуер (повторитель кривых) электрооптическое от¬ клонение (луча) электрооптическое изме¬ рение расстояния (при помощи модулирован¬ ного света) электрооптический гене¬ ратор функций электрооптическое вос¬ произведение и хране¬ ние изображения электрооптический де- техтор светового излу¬ чения электрооптический модулятор света лазер с электрооптичес¬ кой настройкой электрооптическое изме¬ рительное устройство моделирование электро¬ оптических космичес¬ ких навигационных систем электрооптическая кос¬ мическая система нави¬ гации электрооптический переключатель электрооптический дальномер электрооптический пре¬ образователь электрооптическая ам¬ плитудная модуляция электрооптическая ячейка электрооптическая схема отклонения (лазерного луча) электрооптическая частотная модуляция электрооптическое устройство отклонения лазерного луча электрооптическая мо¬ дулирующая ячейка метод сепарации на принципе электрофо¬ реза электрофотография электропневматический , электропневматический привод подающее устройство с электропневматическим управлением (для автоматизации выруб¬ ных прессов) электропневматический тормоз электропневматический преобразователь электропневматический преобразователь высо¬ кого давления электропневматическая блокировка» электро¬ пневматическое заграждение электропневматический регулятор уровня электропневматический регулятор положения (состояния) электропневматический регулятор электропневматическое . последовательное регулирование электропневматический клапан электроимпульсная ма¬ шинная обработка» электроимпульсная обработка 7 Sÿkora
electro 98 Е 421 electro-spark machining Elektrofunkenbearbeitung / usinage nt par étincellage . électrique электроискровая (ма¬ шинная] обработка Е 422 electrostatic accelerator elektrostatischer Beschleu¬ niger m accélérateur m électro¬ statique э лектрост этический ускоритель Е 423 electrostatic altimeter elektrostatischer Höhen¬ messer m altimètre m électro¬ statique электростатический высотомер Е 424 electrostatic aaalyzer elektrostatischer Analysa¬ tor m analysateur m électro¬ statique электростатический анализатор Е 423 electrostatic attraction elektrostatische Anzie¬ hung/ attraction / électrostatique электростатическое притяжение Е 426 electrostatic beaming, electrostatic focusing elektrostatische Bündelung (Fokussierung) / concentration (focalisation) / électrostatique электростатическое фокусирование Е 427 electrostatic deflection elektrostatische Ablen¬ kung/ déviation / électrostatique отклонение электро¬ статическим полем, электростатическое отклонение Е 428 electrostatic dust-measuring instrument elektrostatisches Staub¬ meßgerät л mesureur m électro¬ statique du taux de poussière электростатический пылемер (аппарат для измерения запыления) Е 429 electrostatic field electrostatic focusing elektrostatisches Feld »> Influenzfeld n s. electrostatic beaihing champ m électrostatique электростатическое поле Е 430 electrostatic generator elektrostatischer Genera¬ tor m générateur m électro¬ statique электростатический генератор Е 431 electrostatic ion micro¬ scope Feldionenmikroskop n microscope m ionique électrostatique электростатический ионный микроскоп Е 432 electrostatic phenomena (to particulate matter) elektrostatische Kräfte fpl (zur Stoffzerteilung) forces fpl électrostatiques (au parcellement de matières) электростатические эффекты <к раздро¬ бленной материи) Е 433 electrostatic process elektrostatische Operation / processus m électro¬ statique электростатическая технология Е 434 electrostatic repulsion elektrostatische Ab¬ stoßung / répulsion / électrostatique электростатическое отталкивание Е 435 electrostatic scanning elektrostatische Abtastung/ balayage nt (exploration/) électrostatique электростатическое раз¬ ложение, развертка электростатическим полем Е 436 electrostatic sensing elektrostatisches Abflihlen n palpation / électrostatique электростатическое вос¬ приятие (считывание) сигнала Е 437 electrostatic separation elektrostatische Trennung / séparation / électrostatique электростатическое раз¬ деление Е 438 electrostatic storage tube elektrostatische Speicher¬ röhre/ tube m à mémoire électro¬ statique электростатическая запоминающая трубка Е 439 electrostatic store elektrostatischer Spei¬ cher m mémoire /électrostatique электростатический накопитель, электро¬ статическое запоми¬ нающее устройство Е 440 electrostatic unit elektrostatische Einheit (Ladungseinheit) / unité /électrostatique электростатическая единица Е 441 electrostatic voltmeter elektrostatisches Volt¬ meter и voltmètre m électrostatique электростатический вольтметр Е 442 electrothermal elektrothermisch électrothermique электротермический Е 443 electro-treatment of wool Elektroverarbeitung m der Wolle traitement m électrique de la laine электрообработка шерсти Е 444 elementary algorithm, primary algorithm Elementaralgorithmus m algorithme m élémentaire элементарный алгоритм Е 445 elementary cell Elementarzelle /, eletnen- tare Zelle / cellule / élémentaire элементарная ячейка Е 446 elementary function Elementarfunktion / fonction / élémentaire элементарная функция Е 447 elementary information elementare Information / information / élémentaire элементарная инфор¬ мация Е 448 elementary member Elementarglied n membre nt élémentaire элементарное звено Е 449 ' element for digital auto¬ mation Element n für digitale Automatisierung élément m pour l’auto¬ matisation digitale элемент [для] цифровой автоматизации Е 450 dement with distributed parameters Element n mit verteilten Parametern élément m à constantes réparties элемент с распределен¬ ными параметрами Е 451 element with time delay Element л mit Totzeit élément m à retard элемент с запаздыва¬ нием (задержкой вре¬ мени) Е 452 elliptic function elliptische Funktion / fonction / elliptique эллиптическая функция Е 453 embedded temperature detector eingebauter Temperatur¬ fühler m détecteur m encasté de température встроенный термоэле¬ мент, встроенный тем¬ пературный детектор (индикатор) аварийное (запасное) управление Е 454 emergency control Notregelung /, Ersatz¬ regelung/, Reserve¬ regelung/ régulation / de veille (secours) Е 455 emergency shut-down Notabschaltung / déclenchement m d’urgence аварийное выключение, аварийная остановка Е 456 emergency signal Nqtsignal n signal m d’urgence аварийный сигнал Е 457 emergency stop-button .Notausschaltknopf m bouton m d’arrêt d’urgence аварийная кнопка Е 458 emerging laser ray Laserausgangstrahl m rayon nt de sortie de laser выходящий лазерный луч Е 459 emission cell Emissionsfotozelle / cellule / photo-émissive эмиссионный фото¬ элемент Е 460 emission characteristic Emissionskennlinie / caractéristique / d’émission эмиссионная характери¬ стика
99 energy H 461 Е 462 Е 463 Е 464 Е 465 Е 466 Е 467 Е 468 Е 469 Е 470 Е 471 Е 472 Е 473 Е 474 Е 475 Е 476 Е 477 Е 478 Е 479 Е 480 Е 481 Е 482 Е 483 Е 484 Е 485 Е 486 Е 487 Е 488 Е 489 Е 490 Е 491 Е 492 Е 493 Е 494 Е 495 Е 496 Е 497 Е 498 Е 499 Е 500 Е 501 Е 502 Е 503 Е 504 7* emission control emission current emission current density emission line emission measurement emission microscope emission photocell emission probability emission pulse emission rate emission spectral analysis emission spectrum emissivity measurement emitter emitter dissipation emitter follower emitting area encipher, encode encoder, coder encoder matrix end cycle control and return to zero end of cycle end-of-treatment signal endorsing unit energetic balance method energetic method energized for holding energy analyzer energy component energy decrement energy density energy distribution of radia¬ tion <of radioactive nu¬ clides) energy input energy level energy-level analysis energy-level change value energy-level diagram energy-level spacing energy of absolute zero energy of nucleon radiation, nucleon radiation energy energy sensitiveness energy spectrum energy storage capacitor energy storage unit energy transfer coefficient Emissionssteuerung / Emissionsstrom m Emissionsstromdichte / Emissionslinie / Emissionsmessung / Emissionsmikroskop n Fotoemissionszelle/, Foto¬ element n mit äußerem Fotoeffekt Emissions Wahrscheinlich¬ keit/ emittierter Impuls m, Emissionsimpuls m Emissionshäufigkeit / Emissionsspektralanalyse Emissionsspektrum n Emissionsstärkemessung / Emitter m Emitterverlustleistung / Emitterfolger nt Emissionsfläche / kodieren, verschlüsseln Kodierer m, Verschlü߬ ler m Verschlüsselungsmatrix / Befehl m zur Zyklus¬ beendigung und Rück¬ stellung auf Null Ende n des Zyklus Endsignal n für Prozeß Indossiereinrichtung / Methode / des energetischen Gleichgewichts energetische Methode f erregt für Haltung Energieanalysator m Wirkstromkomponente /, Wattkomponente / Energiedekrement n, Ener¬ gieverlust m, Energie¬ abnahme / Energiedichte / Strahlungsenergieverteilung / (radioaktiver Nuklide) Energieeingang m, Energie- einspeisung/ Energieniveau n Termanalyse / Energieniveauänderungs¬ wert m Energiepegeldiagramm n, Energieschema n Energiestufenabstand m, Energieniveauabstand m Energie / am absoluten Nullpunkt Kemteilchenstrahlungsener- gie/ Energieempfindlichkeit / Energiespektrum n Energiespeicherkondensator m Energiespeichereinheit / Energieübertragungskoeffi¬ zient nt, Energieumsatz m contrôle m d'émission courant m d’émision densité / du courant d'émission raie / d'émission mesure / de l'émission microscope m d'émission cellule / photo-émjssive probabilité / d'émission impulsion / d'émission intensité / d'émission analyse / spectrale d’émission spectre m d'émission mesurage m du pouvoir émissif émetteur m dissipation / d'émetteur étage m à change d'émetteur surface / émissive coder, codifier codeur m, traducteur m matrice/de codage commande / fin de cycle et remise à zéro fin / de cycle signal m de fin de traite¬ ment unité / d'endossement méthode / d'équilibre énergétique méthode / énergétique alimenté pour maintien analysateur m d'énergie composante / wattèe décrément m d'énergie densité / énergétique distribution / de l'énergie du rayonnement (de nu¬ clides radio-actifs) entrée /de puissance niveau m d'énergie analyse/des niveaux d'énergie valeur / de changement du niveau énergétique diagramme m de niveaux énergétiques espacement m (distance/) des niveaux énergétiques énergie / au zéro absolu énergie / de rayonnement des nucléons sensibilité / à l'énergie spectre m énergétique condensateur m à accumula¬ tion d'énergie unité / d'accumulation d'énergie coefficient m de transfert d’énergie управление излучением ток эмиссии плотность тока эмиссии эмиссионная линия, линия испускания измерение эмиссии эмиссионный микроскоп фотоэлемент с внешним фотоэффектом вероятность испускания импульс излучения, зон¬ дирующий импульс интенсивность испуска¬ ния (излучения) спектральный анализ эмиссии, анализ спектра эмиссии спектр испускания (излучения) измерение излучательной способности эмиттер рассеивание на эмиттере эмиттерный повторитель эмиттируюшая (эмис¬ сионная) площадь кодировать, зашифровы¬ вать кодирующее устройство кодирующая матрица команда для окончания цикла и возвращения в нулевое положение конец цикла сигнал окончания обработки индоссирующее устрой¬ ство метод энергетического баланса энергетический метод возбуждено для удержа¬ ния энергетический анализа¬ тор активная составляющая декремент энергии плотность энергии распределение энергии излучения (радиоак¬ тивных нуклидов) подвод энергии энергетический уровень, уровень энергии анализ энергетических уровней величина измененвя энергетического уровня схема (диаграмма) энер¬ гетических уровней разность (интервал) энергетических уровней энергия абсолютного нуля, нулевая энергия энергия ядерного излу¬ чения чувствительность к изме¬ нению энергии энергетический спектр накопительный конден¬ сатор энергии блок накопления энергии коэффициент передачи энергии
energy 100 E SOS energy transfer mechanics Mechanik / der Energie- mécanique / de la trans¬ mission d’énergie механизм передачи Übertragung энергии Е 506 energy transformation co¬ Ènergieumwandlungskoefû* coefficient m de transforma¬ tion d’énergie analyseur m de l’allure du moteur коэффициент превраще¬ efficient dent m ния энергии Е 507 engine analyzer Motoranalysator m анализатор процессов в двигателе Е 508 engineering approximation technische Approximierung / approximation / technique инженерное приближение (к решению задачи} Е 509 engineering cybernetics technische Kybernetik / cybernétique / technique техническая кибернетика Е 510 entrainment of frequency Frequenzmitzieheffekt m entraînement m de fré¬ quence захватывание частоты Е 511 entropie stability Entropiestabilität / stabilité/entropique энтропийная устойчн- . enumerable set, countable set envelope delay (time] abzählbare Menge/ ensemble m comptable счетное множество Е 512 Gruppenlaufzeit / temps m de transit de groupe время запаздывания оги¬ бающей (волны) Е 513 envelope delay [time 1 meter Gruppenlaufzeitmesser m appareil m de mesure de temps de propagation de прибор для измерения группового времени groupe распространения Е 514 epitaxial diode laser Epitaxialdiodenlaser m laser m à diode épitaxiale эпитаксиальный диод¬ ный лазер Е 515 epitaxial laser Epitaxiallaser m laser m épitaxial эпитаксиальный лазер Е 516 equalizing pulse Ausgleichsimpuls m impulsion / d’égalisation выравнивающий им¬ пульс Е 517 equation in relative variables Gleichung/in relativen Variablen équation / aux variables relatives уравнение с относитель¬ ными переменными Е 518 equation of controlled system Gleichung/der Regel¬ strecke équation /du système réglé уравнение регулируемой системы Е 519 equation of free oscillations Gleichung/freier Schwin¬ gungen équation / d’oscillations libres уравнение свободных колебаний Е 520 equation of halfperiods Halbperiodengleichung / équation /de demi-périodes уравнение полупериодов Е 521 equation of motion Bewegungsgleicbung / équation /de mouvement уравнение движения Е 522 equation of periods Periodengleichung / équation /des périodes уравнение периодов Е 523 equation of static control Gleichung /des statischen équation/du circuit de уравнение статического circuit Regelkreises réglage statique контура регулирования Е 524/5 equation root Wurzel/der Gleichung racine / d’équation корень уравнения Е 526 equation solver Gleichungslöser m machine / à résoudre des équations устройство для решения уравнений Е 527 equidistant code äquidistanter Kode nt code m équidistant эквидистантный код Е 528 ' equilibrium conditions Gleichgewichtsbedingungen fpi Gleichgewichtsdurchmesser m, Sollkreisdurchmesser conditions fpl d’équilibre условия равновесия Е 529 equilibrium diameter diamètre m équilibré диаметр равновесия, рав¬ новесный диаметр Е 530 equilibrium gain nt , Gleichgewichtsgewinn m gain m à l’équilibre, gain d’équilibre усиление в состоянии равновесия Е 531 equilibrium point Gleichgewichtspunkt m point m d’équilibre точка равновесия Е 532 equilibrium power level stabiles Leistungsniveau n niveau m de puissance équilibré равновесный уровень мощности Е 533 equispaced pulses abstandsgetreue Impulse mpl impulsions fpl équidistan¬ tes равноудаленные импуль¬ сы Е 534/5 equivalent action äquivalente Einwirkung/, Äquivalentein Wirkung / action / équivalente эквивалентное воздейст¬ вие equivalent admittance, de¬ äquivalente Admittanz/, admittance / équivalente, эквивалентный адми- scribing function äquivalenter Verstärkungs¬ koeffizient m, Beschrei¬ bungsfunktion / gain m complexe équi¬ valent танц, комплексный эк¬ вивалентный коэффи¬ циент усиления Е 536 equivalent binary digits äquivalente Binärstellen¬ zahlen fpl nombres mpl de bits équi¬ valents - эквивалентные двоичные числа Е 537 equivalent circuit äquivalente Schaltung/, Ersatzschaltung/ circuit m équivalent эквивалентная схема (цепь), схема замеще- Е 538 equivalent circuit of tran¬ Transistorenersatzschaltung circuit m équivalent des эквивалентная схема sistors ' / transistors транзисторов Е 539 equivalent damping Ersatzdämpfung / amortissement m équivalent эквивалентное затухание Е 540 equivalent diode äquivalente Diode/ diode / équivalente эквивалентный диод Е 541 equivalent diode voltage äquivalente Diodenspan¬ nung/ tension /de diode équiva¬ lente действующий потенциал, напряжение эквива¬ лентного диода Е 542 equivalent disturbing current äquivalenter Störstrom m courant m perturbateur équivalent эквивалентный мешаю¬ щий ток Е 543 equivalent impedance of a äquivalente Impedanz / ei¬ impédance / équivalente эквивалентный импе- non-linear element nes nichtlinearen Gliedes d’élément non linéaire данц нелинейного эле¬ мента Е 544 equivalent load äquivalente Belastung / charge / équivalente эквивалентная нагрузка Е 545 equivalent structure trans- äquivalente Strukturwand- transformation / équiva¬ эквивалентные преобра¬ formation lung / lente de structure зования структуры Е 546 erasable store löschbarer Speicher m mémoire / effaçable стираемая намять Е 547 eraser switch Löschschalter m interrupteur m d’effacement стирающий выключатель Е 548 erasing magnetic head magnetischer Löschkopf m tête / magnétique d’efface- '“ment магнитная стирающая головка Е 549 erasure of information Löschen n der Information effacement nt de l’informa¬ tion hypothèse / ergodique стирание информации Е 550 ergodic hypothesis Ergodenhypothese / ergo- dische Vermutung / эргодическая гипотеза Е 551 ergodic property ergodische Eigenschaft/ propriété /ergodique эргодическое свойство
101 evenly Е 552 ergometer Ergometer n ergomètre m эргометр Е 553 error-actuated system fehlergesteuerte Anlage f, fehlerbetätigtes System л système m commandé par signal erreur система действующая от рассогласования Е 554 error analysis Fehleranalyse / analyse / d’erreurs анализ погрешностей Е 555 error and balance attenua¬ tion Fehler- und Symmetrie¬ dämpfung / affaiblissement m d'équili¬ brage et de symétrie затухание вследствие рассогласования и сим¬ Е 556 error compensation of the resolver Fehlerkompensation / des Resolvers compensation / d’erreurs de resolveur метрия ' компенсация погреш¬ ностей решающего устройства Е 557 error compensation of the tachogeneratoT Fehlerkompensation / des T achogenerators compensation / des erreurs du générateur tachy- métrique компенсация погреш¬ ностей тахогенератора Е 558 error-correcting code selbstkorrigierender Kode m code m autocorrecteur код с исправлением оши- ' бок Е 559 error correcting routine Fehlerkorrekturprogramm n • programme m de correction des erreurs корректирующая про¬ грамма, программа исправляющая ошибки Е 560 error-correction circuit Kreis m für Abweichungs¬ korrektur circuit m de correction d’écart схема исправления оши¬ бок Е 561 error curve Fehlerkurve / courbe / d’erreurs кривая ошибок (погреш¬ ностей) Е 562 error detecting code fehlererkennender Kode my Prüfkode m code m détecteur код с самопроверкой, код с обнаружением ошибок Е 563 error detection Fehlerdetektion /, Fehler¬ suche / fehlersuchendes System n dépistage m d'erreur детектирование ошибки Е 564 error detection system système nt de détection d’erreurs система обнаружения ошибок Е 565 error detector Fehlerdetektor nt détecteur m d'erreur, détecteur m d'écart детектор рассогласова¬ ния, дискриминатор ошибки, блок выделе¬ ния сигналов ошибки Е 566 error equation Fehlergleichung/ équation / de l'erreur уравнение ошибки Е 567 error-indicating circuit Kreis m für Abweichungs¬ feststellung circuit m détecteur d'écart схема индикации рассо¬ гласования Е 568 error locating code Fehlerlokalisierungskode m code m à localisation de l'érreur код с локализацией оши¬ бок Е 569 error-measuring device Vergleichsglied n comparateur m блок (звёно)сравнения Е 570 error-measuring element Kreis m für Abweichungs¬ messung, Abweichungs¬ meßkreis m circuit m de mesure d’écart устройство для измере¬ ния рассогласования Е 571 error of approximation Verfahrensfehler m erreur / de valeur appro¬ chée ошибка приближения Е 572 error of reading Ablesefehler m erreur / de lecture ошибка отсчета Е 573 error pulse Fehlerimpuls m impulsion / d'erreur импульс ошибочного сигнала Е 574 error range Störbereich m plage /d’erreur диапазон погрешностей, область рассогласовы¬ вания Е 575 error rate of translation Fehlerkoeffizient m bei Ent¬ zifferung facteur (taux) m d’erreurs d’une traduction коэффициент ошибок при дешифрации Е 576 error ratio Fehlerverhältniszahl /, Fehlerverhältnls n transmittance / d’erreur коэффициент рассогласо¬ вания (отклонения) Е 577 error-sampled control system Impulssystem n mit inter¬ mittierendem Signal der Regelabweichung système m échantillonné à signal d’erreur inter¬ mittent импульсная система с сигналами рассогласо¬ вания Е 578 error sensing device Fehleraufspürgerät n détecteur m d’erreurs устройство для приема сигналов ошибок Е 579 Е 580 error signal Fehlersignal n signal m d’erreur сигнал ошибки error signal detection Fehlersignaldetektion / détection/du signal d'er¬ reur детектирование сигнала ошибки Е 581 error transfer function Fehlerübertragungsfunktion / fonction/de transfert m d'erreur передаточная функция рассогласования Е 582 estimation of quality Güteabschätzung/, Güte¬ kriterium n estimation / de qualité оценка качества Е 583 estimation of stability, stability estimation Stabilitätsabschätzung /, Stabilitätskriterium n estimation / de stabilité. оценка устойчивости Е 584 estimation unit, evaluation unit Auswerteeinheit / bloc (organe) m d'estima¬ tion блок оценки Е 585 evaluation of integrals evaluation unit Berechnung/von Integra¬ len r. estimation unit calcul m des intégrales вычисление интегралов Е 586 évaporation psychrometer Verdun stungspsychrometer n psychromètre m d'évapora¬ tion аспирационный психро¬ метр Е 587 Е 588 Е 589 even function gerade Funktion / fonction / paire четная функция even harmonics geradzahlige Harmonische/ harmonique / paire четная гармоника evenly divided scale gleichmäßige Skale/ échelle / uniforme равномерная шкала Е 590 evenly spaced energy levels gleichmäßig verteilte Ener¬ gieniveaus npl niveaux mpl énergétiques à distribution uniforme равномерно распределен¬ ные энергетические уровни
event 102 Е 591 event representation Erscheinungsdarstellung /» Darstellung / einer Er¬ scheinung représentation / d'événe¬ ment воспроизведение события Е 592 exact approximation genaue Annäherung / approximation / exacte точное приближение, приближение с боль¬ шой точностью Е 593 excess electron holes Überschußleerstellen fpl, Überschußdefektelektro¬ nen npl lacunes fp\ électroniques superflues избыточные дырки Е 594 excess noise technique Exzeß-Geräuschtechnik / méthode/du bruit redon¬ dant метод избыточного шума Е 595 excess-six code Sechsexzeßkode nt, Sechsüberschußkode nt, Plussechskode m code m plus six код с избытком шесть Е 596 excess-three-code Dreiexzeßkode m, Dreiexzeßver¬ schlüsselung/, Drei¬ überschußkode m, Piusdreikode m code m plus trois код с избытком три Е 597 excitation circuit Erregerkreis m circuit m (boucle /, chaîne/) d’excitation цепь возбуждения Е 598 excitation cross-section Erregungsquerschnitt m section /efficace d’excitation поперечное сечение возбуждения Е 599 excitation curve Ajaregungskurve / courbe / d’excitation кривая возбуждения Е 600 excitation density Erregungsdichte / densité / d’excitation плотность возбуждения Е 601 excitation drive Erregungssignal n signal m d’excitation возбуждающий сигнал, управляющий привод (сигнал) Е 602 excitation flow Erregungsfluß m, Erregungsströmung / courant m d’excitation поток возбуждения Е 603 excitation frequency Erregungsfrequenz / fréquence /d’excitation частота возбуждения Е 604 excitation function Anregungsfunktion / fonction / d’excitation функция возбуждения Е 605 excitation level Anregungsniveau л, angeregtes Niveau n niveau m excité (d’excitation) уровень возбуждения Е 606 excitation potential, excitation voltage Erregungsspannung / tension / d’excitation напряжение (потенциал) возбуждения Е 607 excitation pulse Erregungsimpuls m impulsion / d’excitation импульс возбуждения Е 608 excitation system Erregungssystem n système m d'excitation система возбуждения Е 609 excitation time Erregungszeit / temps m d’excitation время возбуждения Е 610 excitation transfer excitation voltage Erregungsübertragung / s. excitation potential transfert m d’excitation передача возбуждения Е 611 excitation winding Erregungswicklung /, Magnetisierungs Wick¬ lung / enroulement m d’excita¬ tion обмотка возбуждения Е 612 excited laser medium erregtes Lasermedium n milieu m excité du laser возбужденная лазерная среда, возбужденное активное вещество лазера Е 613 excited level erregtes Niveau n niveau m excité возбужденный уровень, уровень возбужденного состояния Е 614 excited oscillations angeregte Schwingungen fpl Spektrum n der angeregten Zustände oscillations fpl excitées возбужденные колебания Е 615 excited state spectrum spectre m des états excités спектр возбужденных состояний Е 616 exciter Erreger m, Erreger¬ maschine / excitatrice /, excitateur m, dispositif m d’excitation возбудитель, задающий генератор (контур) Е 617 exciter set Erregersatz m, Erreger¬ anlage/ Anfachimpuls m, Er¬ regungsspannungs¬ impuls m groupe m d’excitation возбуждающий агрегат Е 618 exciting voltage pulse impulsion /de tension d’excitation возбуждающий импульс напряжения Е 619 exciting voltage pulse shape Impulsform / der Er« regungsspannung forme / de l'impulsion du voltage excitateur форма возбуждающего импульса напряжения Е 620 executive routine ausführendes Programm n programme nt exécutif программа управления (контроля) Е 621 exhaust attenuation <rocket> Abgasdämpfung/<Rakete> affaiblissement m par les gaz d’échappement затухание истечения < выхлопных газов ракеты) пирометр для [измерения температуры] выхлоп¬ ных газов Е 622 exhaust-gas pyrometer Abgaspyrometer n pyromètre nt de gaz brûlés Е 623 existence conditions Existenzbedingungen fp conditions fpl d’existence условия существования Е 624 existence theorem Existenzsatz m théorème m d’existence теорема существования Е 625 exit gas velocity Ausströmungsgeschwindig¬ keit/des Gases vitesse / du gaz sortant скорость истечения газов, скорость вы¬ ходящего газа Е 626 exit instruction Ausgangsbefeh! m instruction /de sortie выходная команда Е 627 exit losses Austrittsverluste mpl pertes fpl de sortie потерн на выходе Е 628 expansion pulse Expansionsimpuls m impulsion / d’expansion импульс расширения Е 629 expected average value erwarteter Mittelwert nt, Mittelerwartungswert m valeur / moyenne expectée среднее ожидаемое (вероятное) значение Е 630 experimental identification of systems experimentelle Identifizie¬ rung/von Regelstrecken identification / expérimen¬ tale des systèmes экспериментальная иден¬ тификация объектов (систем) Е 631 experimental model of simple production line Experimentalmodell n einer einfachen Fertigungs¬ straße modèle m expérimental d’une ligne de produc¬ tion simple экспериментальная модель простой про¬ изводственной линия Е 632 expiry date Ablaufzeitpunkt m date / d’expiration дата истечения срока
103 factor Е 633 Е 634 Е 635 explicit address explizite Adresse / adresse / explicite точный адрес explicit function explizite Funktion/ fonction / explicite явная функция explosive-gas analyzer Analysator m explosiver Gase analyseur m de gaz explosifs анализатор взрывчатых газов Е 636 exponential absorption exponentielle Absorption / absorption / exponentielle поглощение по экспо¬ ненциальному закону Е 637 exponential amplifier exponentieller Verstärker m amplificateur m exponen¬ tiel экспоненциальный уси¬ литель Е 638 exponential approximation exponentielle Näherung/ approximation / exponen¬ tielle экспоненциальное при¬ ближение Е 639 Е 640 exponential curve Exponentialkurve / courbe / exp onentielle экспоненциальная кривая exponential damping Exponentialabklingen n amortissement (évanouisse¬ ment) m exponentiel экспоненциальное зату¬ хание Е 641 exponential decay exponentieller Abfall m décroissance / exponen¬ tielle экспоненциальный рас¬ пад, экспоненциальное спадание Е 642 exponential decay time constant Zeitkonstante/des exponentiellen Zerfalls constante/de temps du traînage exponentiel, con¬ stante de temps de la dé¬ croissance exponentielle постоянная времени экспоненциального распада Е 643 exponential distortion exponentielle Verzerrung/, Exponentialverzerrung / distorsion / exponentielle экспоненциальное искажение Е 644 exponential equation Exponentialgleichung / équation / exponentielle экспоненциальное (пока¬ зательное) уравнение Е 645 exponential function Exponentialfunktion / fonction /exponentielle экспоненциальная функ¬ ция замедление по экспонен¬ циальному закону Е 646 exponential lag exponentielle Verzögerung/ retard m exponentiel Е 647 Е 648 exponential law Exponentialgesetz n loi / exponentielle экспоненциальный закон exponentially increasing . amplification exponentiell zunehmende Verstärkung/ amplification /à croissance exponentielle экспоненциально воз¬ растающее усиление Е 649 exponential process Exponentialvorgang m processus m exponentiel экспоненциальный про¬ цесс запаздывание с пока¬ зательной характе¬ ристикой Е 650 exponential time delay exponentiale Zeit¬ verzögerung/ retard m exponentiel Е 651 exponential unit exponentielle Einheit/ unité / exponentielle экспоненциальный элемент Е 652 exponent of the root, root exponent Wurzelexponent m exposant m de la racine показатель корня Е 653 extensometer for roll stands Dehnungsmesser m für Walzgerüste jauge/de contrainte pour laminoirs тензометр для прокат¬ ных станов Е 654 Е 655 external action äußere Einwirkung/ action /extérieure внешнее воздействие external control externe Regelung/ äußere Regelung régulation (commande, conduite) / externe внешний (наружный) контроль, телеуправле ние внешняя помеха, внеш¬ нее возмущение Е 656 external disturbance äußere Störung/ perturbation /extérieure Е 657 external drive äußere Erregung/ excitation / externe, excita¬ tion extérieure внешний привод Е 658 external energy input äußere Energieeinspeisung / entrée/extérieure d’énergie дача внешней энергии Е 659 external feedback signal Außenrückkopplungs¬ signal n signal m de réaction extérieure сигнал внешней обрат¬ ной связи Е 660 Е 661 external influence äußere Einwirkung / influence / extérieure внешнее воздействие external laser phase modulaltor . äußerer Phasenmodulator m des Lasers modulateur m extérieur de phase du laser внешний фазовый модулятор лазера Е 662 Е 663 external ogic äußere Logik/ logique / extérieure внешняя логика externally modulated laser außenmodulierter Laser m laser m à modulation externe лазер с внешней модуляцией Е 664 Е 665 external programme externes Programm я programme m extérieur внешняя программа external stor(ag|e Außenspeicher m mémoire / extérieure внешнее запоминающее устройство Е 666 Е 667 extinction pulse Löschimpuls m impulsion / d’extinction гасящий импульс extraction of charge carriers Ladungsträgergewinn m extraction /de porteurs de charges экстракция носителей заряда Е 667а Е 668 Е 669 extraneous signal Fremdsignal n signal m extérieur помеха extrapolation Extrapolation/ extrapolation / экстраполяция extremal controller, extremum controller Extremalwertregler m régulateur m extrémal (à extrémum) экстремальный регу¬ лятор Е 670 Е 671 extremal system Extremalsystem n système m extrémal экстремальная система extremal system with storage of the extremum Extremalsystem n mit Ex¬ tremwertspeicherung / système m extrémal à mé¬ morisation de valeur extrême экстремальная система с запоминанием экстре¬ мума Е 672 extremum conditions Extreraalbedingungen fpl conditions fpl extrêmes условия экстремума Е 673 extremum control, optimal control optimale Regelung /, Opti¬ malregelung/ Extrem¬ wertregelung / réglage m optimal (extre¬ mal) оптимальное (экстре¬ мальное) регулиро¬ вание Е 674 extremum controller, ex* tremal controller Extremalwertregler m régulateur m extrémal (à extrémum) экстремальный регулятор Е 675 extrinsic base resistance Basisbahnwiderstand m résistance /extrinsèque de base внешнее сопротивление базы Е 676 extrinsic semiconductor Störhalbleiter m F Entmagnetisierungsfaktor m semi-conducteur m extrin¬ sèque примесный полупровод¬ ник, полупроводннк с примесями F 1 factor of demagnetization facteur m de désaimantation коэффициент размагни¬ чивания
factor 104 F 2 (actor of safety Sicherheitsfaktor m coefficient m de sécurité коэффициент безопас¬ - ности, запас прочности F 3 fading by polarization Polarisationsschwund m évanouissement m par поляризационное зами¬ polarisation рание F 4 fading control Schwundregelung / réglage m du fading регулирование замира¬ ния (затухания) F 5 failure detection, trouble Fehlersuche/, Störungs¬ dépistage m des pannes обнаружение неисправ¬ shooting suche / ностей (повреждений) F 6 falling characteristic fallende Kennlinie / caractéristique / décrois¬ нисходящая характери¬ sante стика F 7 falling out of step Außertrittfallen n décrochage m выпадение из синхрониз¬ ма F 8 false trip Falschschaltung /, Falsch¬ fausse manœuvre/ ложный (ошибочный) betätigung/, Falschaus¬ déclenchement m faux ход, ошибочное дейст¬ lösung / вие F 9 family of characteristics Kennlinienschar / famille /de caractéristiques семейство характеристик F 10 family of curves Kurvenschar / famille/des courbes семейство кривых Fil fan-shaped laser beam fächerförmiger Laserstrahl faisceau m en éventail du веерообразный луч m laser лазера F 12 Faraday rotation automatic automatisches Polarimeter polarimètre m automatique автоматический поляри¬ polarimeter n mit magneto-optischer à rotation magnétoopti- метр с магнито-опти¬ Drehung que ческим вращением F 13 far-end cross-talk attenua¬ Gegennebensprechdämp- affaiblissement m télédia¬ переходное затухание на tion fung/ phonique приемном- конце F 14 far-held analyzer Fernfeldanalysator m analyseur m du champ loin¬ анализатор поля в даль¬ * tain ней зоне (области) FIS far-held interference Interferenzmuster n im figure / d’interférence dans интерференционная кар¬ F 16 pattern Fernfeld le champ lointain тина в дальней зоне <излучения лазера) far infrared fernes Infrarotband n bande /lointaine de l’infra¬ дальняя инфракрасная rouge, infrarouge m loin¬ tain communication / dans le область F 17 far infrared communication Verbindung /im fernen связь в дальней инфра¬ Infrarotgebiet domaine lointain de Гш- красной области спек¬ frarouge тра F 18 far infrared detector Fernbereich-Infrarot- détecteur m du rayonne¬ индикатор для дальней strahlendetektor nt ment lointain infrarouge инфракрасной области , (спектра) F 19 far infrared photodiode Fotodiode/für das ferne photodiode/pour l’infra¬ фотодиод для дальней Infrarotband rouge lointain инфракрасной области fast-access memory s, fast storage F 20 fast-acting relay schnellwirkendes (schnell¬ relais m rapide быстродействующее реле ansprechendes) Relais n, Schnellschaltrelais n F 21 fast activation cross section Aktivierungsquerschnitt m section /efficace d'activa¬ поперечное сечение бы¬ tion строй активации F 22 fast chopper schneller Zerhacker m, interrupteur m rapide быстродействующий Schnellzerhacker m прерыватель F 23 fast coincidence circuit schneller (schnellwirkender) circuit m rapide de coïnci¬ быстродействующая Koinzidenzkreis m dence схема совпадений, схема совпадения с высокой разрешающей способностью F 24 fast detector schneller Detektor m détecteur m rapide быстродействующий ин¬ дикатор “(излучения) F 25 fast laser pulse kurzer Laserimpuls m impulsion / courte du laser короткий импульс лазера F 26 fast movement Eilgang m, schneller Gang mouvement m rapide быстрое перемещение, m быстрый ход F 27 fast neutron schnelles Neutron n neutron m rapide быстрый нейтрон F 28 fast neutron detector Detektor m für schnelle détecteur m de neutrons детектор (индикатор) Neutronen rapides быстрых нейтронов F 29 fast neutron spectrometer Spektrometer n für schnelle spectromètre m pour neu¬ спектрометр быстрых Neutronen trons rapides нейтронов F 30 fast pulse amplifier Kurzimpulsverstarker m amplificateur m d’impulsions усилитель быстрых им- rapides пульсов F 31 fast response flowmeter schneller Durchflußmesser débitmètre m à réponse быстродействующий m, Durchflußmesser mit kurzer Ansprechzeit rapide расходомер, расходо¬ мер с малой постоян¬ ной времени F 32 fast response infrared schnellansprechendes Infra¬ dispositif m infrarouge à быстродействующее ин¬ device rotstrahlengerät n réponse rapide фракрасное устройст¬ во, инфракрасное устройство с малой инерционностью F 33 fast-response laser detection Laserdetektionssystem n mit système m laser de détec¬ система индикации system großer Ansprechgeschwin- tion à réponse rapide лазерного излучения с digkeit малой инерционностью F 34 fast response laser receiver schnellansprechender Laser¬ récepteur m à laser à répon¬ безынерционный прием¬ strahlenempfänger m se rapide ник лазерного излуче¬ ния F 35 fast signal schnelles Signal n signal m rapide кратковременный сигнал F 36 fast storage, fast-access me¬ Schnellspeicher m mémoire / rapide быстрая память mory F 37 fathometer Echolot n sondeur m acoustique эхолот
105 feedback F 38 fault-attenuation measure¬ ment Fehlerdämpfungsmessung / mesure /d'affaiblissement измерение повреждения (неисправностей) зату¬ хания (демпфирования) F 39 fault-current relay protection Fehlerstromschutzschaltung / protection/par relais à courant de défaut релейная защита от за¬ мыкания на землю F 40 fault display signal Fehleranzeige / signal m de défaut сигнал индикации пов¬ реждений F 41 fault finder Fehlersucher m, Störungs¬ sucher m détecteur m de pannes прибор для отыскания повреждений F 42 fault-localizing bridge Fehlerortmeßbrücke / pont m de dépistage мостик для определения места повреждения <кабеля) отыскание места пов¬ реждения F 43 fault location Fehlereingrenzung/, Fehler¬ ortung/, Fehlerortsbe¬ stimmung / dépistage m du défaut F 44 fault-location instrumes Fehlerortungsgerät n appareil m de dépistage de défauts . устройство (прибор) для (Определения места повреждения F 45 fault recognition Fehlererkennung / détection / d’erreur распознавание ошибки (дефехта) F 46 fault throwing <relay> Auslösung / durch künst¬ liche Fehlschaltung <Re¬ lais> déclenchement m par défaut provoqué <relais> аварийное выключение <реле> F 47 fault-voltage circuit breaker Fehlerspannungsauslöser m disjoncteur m à tension de défaut выключатель тока утечки F 48 fault-voltage protective breaker Fehlerspannungsschutz¬ schalter m disjoncteur m de protection à tension de défaut защитный выключатель тока утечки F 49 fault-voltage relay protection Fehlerspannungsrelais¬ schutz nt protection / par relais à sous-tension потенциальная релейная защита F 50 feasibility conditions Bedingungen fpl der Realisierbarkeit, Reali- sierbarkeitsbedingungenJW conditions fpl de réali¬ sation условия осуществимости F 51 feasible system realisierbares System n système m réalisable осуществимая система F 52 feedback Rückkopplung/, Rück¬ Wirkung /, Rück¬ führung / réaction/, asservissement m обратная связь F 53 feedback adjustment Rückkopplungseinstel¬ lung/ mise / au point de la réaction регулировка обратной связи F 54 feedback amplifier rückgekoppelter Ver¬ stärker m amplificateur m à réaction усилитель с обратной связью F 55 feedback bellow Rückkopplungswellrohr m tube m ondulé de réaction сильфон обратной связи F 56 feedback capacitor Rückkopplungskonden¬ sator m condensateur m de réaction конденсатор обратной связи F 57 feedback channel Rückkopplungskanal m canal m de réaction канал обратной связи F 58 feedback circuit Rückkopplungsschaltung / circuit m de réaction цепь (схема) обратной связи F 59 feedback control Rückkopplungsregelung / commande /en boucle fermée, réglage m À réaction регулирование по зам¬ кнутому циклу, регу¬ лирование с обратной связью F 60 feedback controller Rückkopplungsregler m régulateur m à reaction регулятор с обратными связями F 61 feedback control system Rückkopplungsregler¬ anlage /, Rückkopp¬ lungssteuerungssystem n système m de réglage en boucle fermée система управления с обратной связью, система регулирования с обратной связью F 62 feedback coupling Rückkopplung / couplage m réactif (de réaction) обратная связь F 63 feedback elements Rückkopplungselemente . npl éléments mpl de réaction элементы цепи обратной связи F 64 feedback factor Rückkopplungs¬ koeffizient m taux (facteur) m de réaction коэффициент обратной связи F 65 feedback gain , i Rückkopplungsgewinn m gain m de réaction коэффициент усиления обратной связи F 65a feedback lag Rückkopplungsverzöge¬ rung/ retard m de réaction запаздывание в цепи обратной связи F 66 feedback loop Rückführkreis m, Rück¬ kopplungskreis m circuit m (boucle/) de réaction контур (цепь) обратной связи F 67 feedback operation amplifier rückgekoppelter Opera¬ tionsverstärker m amplificateur m opération¬ nel à réaction операционный усилитель с обратной связью F 68 feedback path Rückkopplungsbahn /, Rückkopplungsleitung / circuit m de couplage réactif цепь обратной связи F 69 feedback-regulated rectifier rückkopplungsstabilisierter Gleichrichter m redresseur m à stabilisation automatique par réaction выпрямитель с обратной связью F 70 feedback resistance Rückkopplungswider¬ stand m résistance / de réaction сопротивление обратной связи F 71 feedback signal Rückführsignal n signal m de réaction, signal d'action en retour сигнал обратной связи F 72 feedback-stabilized amplifier rückkopplungsstabilisierter Verstärker m amplificateur m stabilisé à réaction стабилизированный уси¬ литель с обратной связью F 73 feedback-system transient response Übertragungscharakteristik /des Rückführungs¬ systems réponse / transitoire du système à l'asservisse¬ ment переходная характери¬ стика системы обрат¬ ной связи F 74 feedback transfer function Übertragungsfunktion / Regelkreises fonction/de transfert de réaction передаточная функция замкнутой системы [с Обратной связью]
feedback 106 F 75 feedback voltage ratio Rückkopplungsspannungs¬ verhältnis n gain m inverse en tension соотношение обратной связи н напряжения F 76 feed change Vorschubwechsel m changement m de l'avance изменение (скорости] подачи F 77 feed control Speiseregelung/, Vor¬ schubregelung/ réglage m d'alimentation (d'avance) регулирование питания (подачи) F 78 feed controller Speiseregler mt Vorschubregler m régulateur m d'alimentation (d'avance) регулятор питания (подачи) F 79 feedforward Vorwärtswirkung / action /directe прямая связь F 80 feeding Speisung/, Vorschub m alimentation /, avance m питание, подача F 81 F 82 feeding station Zuführungsstation / station / d'alimentation питающая станция feed interlock Zuführungssperre / blocage m d'alimentation блокировка пятавия (подачи) F 83 feed speed Vorschubgescbwindigkeit / vitesse / d’avance скорость подачи F 84 feed through speisen, abtasten < Loch¬ karten), einführen alimenter, examiner (cartes perforées) обеспечивать подачу (перфокарт) F 85 F 86 ferrite block Ferritspeicherblock m cube m de ferrite ферритовый блок ferrite core store Ferritkernspeicher m mémoire / à tores de ferrite накопитель (запоминаю¬ щее устройство) на ферритовых сердеч¬ никах F 87 ferrite core transformer Transformator m mit Ferritkern transformateur m à noyau de ferrite трансформатор с ферри¬ товым сердечником F 88 ferrite-diode cell Ferritdiodenzelle / cellule /à ferrites et à diodes феррит-диодная ячейка F 89 ferrite* Hall-generator Ferrit-Hallgenerator m générateur m de Hall à ferrite ферритовый генератор Холла F 90 F 91 ferrite matrix Femtmatrix / matrice/à ferrites ферритовая матрица ferrite multihole plate Mehrlochferritplatte / plaque/en ferrite à trous multiples ферритовая много¬ дырочная (много* отверстиая) пластина F 92 F 93 ferrite storage Ferritspeicher m mémoire / à ferrites ферритовая память ferrite tore matrix Ferritringmatrix matrice / de tores en ferrite матричное устройство на ферритовых торах F 94 ferrite toroids with right¬ angled hysteresis loop Ferrittofoide npl mit rechtwinkliger Hystere- sisschleife toroldes mpl de ferrite à boucle d'hystérésis rectangulaire ферритовые тороиды с прямоугольной петлей гистерезиса F 95 ferrite transfluxor Ferrittransfluxor m transfluxor m en ferrite ферритовый транс- флюксор F 96 ferrite transistor cell Ferrittransistorzelle/ cellule /à ferrites et à transistors ферритовая транзистор¬ ная ячейка F 97 ferrodynamic relay ferrodynamisches Relais n relais m ferrodynamique ферродинамическое (ферроэлектродина¬ мическое) реле F 98 ferroelectric amplifier ferroelektrischer Ver¬ stärker m amplificateur m ferro- électrique ферроэлектрическвй усилитель F 99 ferroelectric store ferroelektrischer Speicher m mémoire / ferroélectrique ферроэлектрический накопитель [инфор¬ мации) F 100 ferromagnetic core eisenmagnetischer Kern m noyau m ferromagnétique ферромагнитный сер¬ дечник F 101 ferromagnetic relay ferromagnetisches Relais n relais m ferromagnétique ферромагнитное реле F 102 ferromagnetic semiconduc¬ tor ferromagnetischer Halb¬ leiter m semi-conducteur m ferro¬ magnétique ферромагнитный полу¬ проводник F 103 ferromagnetic store ferromagnetischer Speicher m mémoire /ferromagnétique ферромагнитный нако¬ питель [информации) F 104 ferromagnetic voltage stabilizer ferromagnetischer Span¬ nungsstabilisator m stabilisateur m ferromagné¬ tique de tension ферромагнитный стаби¬ лизатор напряжения F 10S ferroresonant computing circuit Ferroresonanzrechenschal- tung/ circuit m calculateur à fer¬ rorésonance феррорезоиансная вычис¬ лительная схема F 106 ferroresonant operation Ferroresonanzbetrieb m, Ferroresonanzwirkung / opération / ferroresonnante феррорезонансное действие F 107 ferroresonant voltage stabilizer Ferroresonanzspannungs- Stabilisator m stabilisateur m à ferroréso¬ nance de tension феррореэояансный ста¬ билизатор напряжения F 108 fidelity of information transmission Genauigkeit /der Informa¬ tionsübertragung fidélité / de transmission de l'information точность (верность) пере¬ дачи информации F 109 fidelity of reproduction Wiedergabetreue / fidélité / de reproduction точность воспроиэведе- F 110 field boundary Feldbegrenzung / délimitation / de la zone гранииа поля F 111 field break switch Feldunterbrechungsschalter m interrupteur m d'excitation переключатель возбуж¬ дения на шунтирую¬ щее сопротивление F 112 field component Feldkomponente / composante /de champ составляющая поля F 113 F 114 field current Feldstrom m courant m de champ ток возбуждения field definition Feldbestimmung / définition / de la zone определение напряжен¬ ности поля F 115 F 116 field direction Feldrichtung / direction/du champ направление поля field distribution Feldverteilung / répartition/de champ распределение напряжен¬ ности поля * F 117 field emission Feldemission / émission / par champ élec¬ trique, émission par effet de champ автоэлектронная (холод¬ ная) эмиссия, эмиссия поля F 118 field emission microscope Feldemissionsmikroskop n microscope m à émission de champ эмиссионный микроскоп, автоэлектронный микроскоп F 119 field excitation Felderregung / excitation / de champ возбуждение поля
107 final F 120 field-free emission current feldfreier Emissionsstrom ж courant m d’émission à champ nul то к электронной эмис¬ сии катода, ток эмис¬ сии при отсуствии поля F ni field frequency Feldfrequenz/ fréquence / du champ частота поля F 122 field intensity, field strength Feldstärke /, Feldintensität / Feldionisationsmassenspek¬ trometrie / intensité/de champ « напряженность поля F 123 field ionization mass spec¬ trometry spectrométrie / de masse à ionisation de champ масс-спектрометрия с полем ионизации F 124 field ion mass spectrometer Feldionenmassenspektro¬ meter n spectromètre m de masse à ion de champ масс-спектрометр с воз¬ буждающими ионами, электронно-ионный масс-спектрометр F 125 field ion mass spectrometry Feldionenmassenspektro¬ metrie / spectrométrie / de masse à ions de champ масс-спектроскопня с ис¬ пользованием возбуж- • дающих ионов, элек¬ тронно-ионная масс- спектроскопия F 126 fieldistor Fieldistor m fieldistor m фил{ь)дистор <бескон¬ тактный кристалличес¬ кий диод) F 127 field laser rangefinder Feidlaserentfemungsmesser m télémètre m de champ à laser полевой лазерный даль¬ номер F 128 field magnet Feldmagnet m inducteur /л, aimant m de champ электромагнит, возбуж¬ дающий магнит F 129 field operation laser Feldlaser m laser m de service лазер для работы в поле¬ вых условиях F 130 field point Aufpunkt m, Folpunkt m point m de mesure (champ) точка поля <точха» в ко¬ торой производится измерение напряжен¬ ности поля) F 131 field pole Feldpol m pôle m du champ полюс возбуждения F 132 field reduction Abschwächung/des Feldes réduction / de champ rhéostat m d'excitation, rhéostat de champ ослабление поля F 133 field rheostat Feldregler m, Feldregulier¬ widerstand m реостат возбуждения F 134 field scanning frequency Teilbildfrequenz / fréquence / de trame частота развертки полей F 133 field simulation field strength Feldmodellierung / s. field intensity simulation / de champ моделирование (имита¬ ция) поля F 136 figure of merit, quality factor Gütefaktor m, Faktor m Q facteur m de qualité, facteur Q коэффициент (постоян- . ная) добротности F 137 figure reading electronic device elektronisches Ziffernlese* gerät л dispositif m électronique de lecture de chiffres электронное устройство для считывания цифр F 138 filament voltage Heizspannung / tension / de chauffage напряжение накала F 139 filled band, full band besetztes Band /?, vollbe¬ setztes Energieband n bande / pleine (remplie), zone / occupée заполненная зона F 140 film dosimetry Filmdosimetrie / dosimétrie / de film пленочная дозиметрия F 141 film scanner Filmabtaster m capteur m du film, télé¬ lecteur m телекинопроектор, теле¬ визионный кинопере¬ датчик F 142 filter attenuation Filterdämpfung / affaiblissement m de filtre затухание фильтра, осла¬ бление по фильтру F 143 filter circuit Filterkreis m circuit m de filtre (filtrage) фильтрующий контур F 144 filtering Siebung/ filtrage m . фильтрация (шумов или помех) фильтр-фотометр F 145 filter photometer Filterfotometer n photomètre m à filtre F 146 • filter range Filterbereich m bande (gamme)/du filtre диапазон (область) про¬ пускания фильтра F 147 filter with time delay Verzögerungsfilter n filtre m à retard фильтр с запаздыванием F 148 final adjustment Endeinstellung /, Fertig¬ einstellung / mise / au point finale, réglage tn final окончательная настройка F 149 final amplifier Endverstärker m amplificateur m final оконечный усилитель F 130 final carry digit letzte Übertragungszahl / dernier chiffre m du trans¬ fert окончательная цифра переноса F 151 final control condition Bedingung /(Zustand m) der Endregelung, Soll¬ wert m der Regelgröße condition / de réglage final установившееся значение регулируемого пара¬ метра F 152 final control element Stellglied л, Stelleinrichtung /, Stellwerk л, Stellorgan л, Steller m, Stellzeug л organe m de réglage final, organe exécutif исполнительный орган, выходной управляю¬ щий элемент, исполни¬ тельный элемент си¬ стемы управления (регулирования) F 153 final controlled variable Endregelgröße / grandeur / réglée finale установившееся значение регулируемой перемен¬ ной F 134 final negative carry negativer Endübertrag m transfert m négatif final окончательный отрица¬ тельный перенос F ISS final quantity Endgröße / quantité / finale конечная величина F 156 final stage Endstufe / étage m final оконечная (последняя) ступень, оконечный хаскад F 157 final value End wert m valeur /finale конечное значение F 158 final value of amplification End wert m der Verstärkung valeur / finale de l'ampli¬ fication предельное значение уси¬ ления
final 108 F 159 final value of controlled Endwert m der Regelgröße valeur/finale de la gran¬ установившееся значение variable deur réglée регулируемой перемен¬ ной величины F 160 final value theorem Endwertsatz m théorème m de valeur finale теорема о конечном значении F 161 fine adjustment (control) Feinregelung /, Feineinstel¬ lung/ Feinregelstab m ' réglage m précis точное регулирование F 162 fine control rod barre / de réglage fin стержень (рычаг) точной регулировки F 163 finite degree ol stability endlicher Stabilitätsgrad m degré m fini de stabilité конечная степень устой¬ F 164 fioite pulse width endliche Impulsbreite/ durée (largeur)/finie d’im- чивости конечная длительность F 165 pulsioa (ширина) импульса finite sequence endliche Folge/ séquence /finie конечная последователь¬ ность F 166 finite time instant endliches Zeitmoment n moment m fini de temps конечный момент време- F 167 fire adjustment Feuereinstellung / mise / au point du tir корректирование огня F 168 fire alarm device Feuermelder m avertisseur m d’incendie устройство пожарной сигнализации F 169 fire alarm signal Feuersignal n, Feuer¬ alarme m d’incendie сигнал пожарной тревоги F 170 alarm m <сягнализацин> fire control Feuerleitung / Feuer¬ directeur m de tir управление огнем F 171 leitgerät n fire control code Feuerleitungskode m code m directeur de tir код управления огнем F 172 fire-control laser radar Feuerlenklaserradar n radar m de commande du лазерный локатор упра¬ F 172a tir à laser вления огнем fire protection system Brandschutzsystem n système m de protection противопожарная contre l’incendie система F 173 fire-smoke detector Feuer- und Rauchgas¬ détecteur m d’incendie et обнаружение пожара F 174 anzeiger m de fumées и дыма firing pulse Auslöseimpuls m, Zünd¬ impulsion / d’amorçage пусковой импулсь F 175 ' impuls m (d’excitation) first approximation erste Annäherung/ première approximation/ первое приближение F 176 first approximation Gleichung / der ersten équation / de première уравнение (равенство) equation Näherung approximation первого приближения F 177 first approximation method Methode / der ersten méthode/de première метод первого при¬ Annäherung approximation ближения F 178 first harmonic» fundamental erste Harmonische/ harmonique m fonda¬ основная (первая) F 179 harmonic (oscillation) mentale гармоника first order system System n erster Ordnung système m du premier система первого порядка F 180 ordre fission-product separation Trennung / der Spalt¬ séparation / des produits разделение продуктов F 181 produkte, Spaltproduk¬ tenabscheidung / de fission деления fission pulse Spaltungsimpuls m impulsion/de comptage импульс деления F 182 due à la fission fission spectrum Spaltspektrum n, Spalt¬ spectre m de fission спектр (нейтронного! neutronenspektrum n деления F 183 fixed-area exhaust nozzle Düse /mit konstanter tuyère / d’échappement à сопло с нерегулируемым F 184 Austrittsfläche section invariable выходным сечением fixed array multielement Lidar m mit festem Mehr- lidar m à réseau multi- лазерный локатор с непо¬ F 185 lidar elementensystem élément fixe движной много¬ элементной решеткой fixed commaod control Festwertregelung / régulation/de maintien регулирование с фикси¬ F 186 рованным сигналом управления fixed-cycle operation Taktgeberbetrieb mt Zeit¬ opération / à durée définie работа с постоянным geberbetrieb m циклом F 187 fixed-focus pyrometer Pyrometer n mit konstan¬ pyromètre m à foyer fixe пирометр с постоянным F 188 ter Brennweite фокусом, пирометр Фостера fixed period konstante Periode/ période / constante постоянный период F 189 fixed-point calculation Festkommabetrieb m, opération / à virgule fixe вычисление в системе F 190 Festkommarechnung / с фиксированной запятой fixed-point number Festkommazahl / nombre m en virgule fixe число с фиксированной F 191 fixed-point programme запятой Festkommaprogramm n programme m à virgule программа с фиксиро¬ F 192 fixe ванной запятой fixed-point representation Festkommadarstellung/ notation / à virgule fixe представление чисел в F 193 fixed range системе с фиксиро¬ ванной запятой fester Bereich m, fest¬ gamme / fixée постоянно (твердо) F 194 gesetzter Bereich установленный диа¬ пазон fixed set point regula¬ Regelung/mit festem réglage m à valeur регулирование дял tion, regulation with fixed Sollwert constante стабилизации пара¬ F 195 set point метра fixed store Totspeicher m, Fest¬ mémoire / morte постоянное запоминаю¬ F 196 fixed time lag speicher m щее устройство Festzeitverzögerung /, retard m indépendant постоянное запазды¬ unabhängige Ver¬ вание, диксированная zögerung / задержка времени
109 floating F 197 fixed trip, locked trip gesperrte Auslösung/ déclenchement m verrouillé замкнутое (сблокиро¬ ванное) расцепляю¬ щее устройство F 198 fixed value control Festwertregelung / réglage m sur valeur fixée регулирование при постоянном устано- пленном значении F 199 F 199a fixed variable feste Variable/ variable /fixée заданная переменная flame detector system Flammendetektorsystem », Branddetektorsystem n système m détecteur de flamme, système détec¬ teur d’incendie система обнаружения пламени, противопо¬ жарная система F 200 flame failure alarm Flammenstörungsanzeige / moniteur m de flamme, aver¬ tisseur m d’extinction сигнализатор погасания пламени (в печах) F 201 flame failure control Einstellen n der Flammen¬ störungsanzeige mise /au point de l’aver¬ tisseur d’extinction устройство защиты от погасания пламени F 202 flame guard Flammenwächter m garde-flamme m автомат выключения горючего при срыве пламени F 203 flame-ionization detector Flammenionisations¬ detektor m détecteur m d’ionisation à flammes детектор (индикатор) ионизации пламени F 204 flame-ionization meter Flammenionisations¬ messer m mesureur m d’ionisation de flamme измеритель ионизации пламени F 205 F 205a flame laser Flammenlaser m laser m à flamme пламенный лазер flame monitoring Flammenüberwachung / contrôle m de la flamme контроль пламена F 206 flame photometer Flammenfotometer », Flammenlichtstärke¬ messer m photomètre m à flamme пламенный фотометр F 207 flame spectrophotometer Flammenspektralfoto¬ meter » spectrophotomètre m à flamme пламенный спектро¬ фотометр F 207a flamestat control Flammenregelung / réglage m de flamme регулирование пламени F 208 flap door (mining) durch Explosion schlie¬ ßende Wettertür/, automatische Wettertür/ {Bergbau) porte/d’aérage flottant et se fermant par explosion (minage) предохранительная дверь (заслонка), захлопы¬ вающаяся при взрыве (горное дело) F 209 flasher indicator wavemeter flashing relay, blinker relay flashing signal Blitzwellenmeßanzeige¬ gerät n Blinkrelais и ondemètre m à flash électronique relais m cliquotant волномер с мигающей лампой блишсерное реле F 210 Blinksignal », Flacker¬ Zeichen n signal m à éclats проблесковый сигнал F 211 flat [card ] potentiometer Flachpotentiometer n potentiomètre m plat плоский потенциометр F 212 flat-card resolver flacher Funktionsdreh¬ melder (Funktions¬ geber) m trigonomètre m potentio- métrique, résolveur m potentiométrique plat плоский решающий потенциометр F 213 flat-grid strain gauge flachgewickelter Dehnungs¬ messer m extensomètre m (jauge / de contrainte) à grille plane тензометр с плоской зигзагообразной намоткой F 214 flat pulse, flat-topped pulse flacher Impuls m impulsion/plate импульс с плоской вер¬ шиной, плоский импульс F 215 flat switching circuit structure fiat-topped pulse Flachstruktur / des Schaltstromkreises s. fiat pulse structure / plate du circuit de relais структура плоской . схемы переключения F 216 flat-type relay Flachrelais » relais m plat плоское реле, реле плоского типа F 217 flaw detector Störsucher m, Fehler¬ detektor m détecteur m de défaut дефектоскоп F 218 flicker effect Flackereffekt m, Flimmer¬ effekt m, Funkeleffekt m scintillation/, papillote- ment m фликер-эффект F 219 flicker frequency Flimmerfrequenz / V, fréquence/de papillote- ment частота мигания (коле¬ баний) F 220 flicker photometer Flimmerfotometer », Flackerfotometer » photomètre m à papillote- meots, photomètre à éclats мигающий (мерцающий) фотометр F 221 flight analyzer Fluganalysator m, Flug¬ anzeiger m analyseur (indicateur) m de vol анализатор полета F 222 flight-control system Fluglenkungssystem n système m de commande de vol система управления полетом F 223 flight-loader (mining) Räumstcglader m {Bergbau) chargeuse / à palettes (minage) скребковый погрузчик (горное дело) F 224 flight-log recorder Flugbahnschreiber m enregistreur m de vol самописец траектории полета F 225 flight-path analyzer Flugbahnanalysator m analyseur m du parcours de vol анализатор траектории полета, прибор для анализа траектории полета F 226 flight path angle Flugbahnwinkel m angle m de la trajectoire de vol угол наклона траектории F 227 flip-flop [circuit] bistabiles Speicherelement », bistabile Kippschaltung /, Flip-Flop-Schaltung / bascule m électronique, cir¬ cuit m basculeur, flip¬ flop m, circuit flip-flop триггерная (опрокидная) схема, триггер F 228 flip-over process Umklappprozeß m, Kippen » basculement m процесс (операция) пере¬ ворачивания F 229 float densimeter Schwimmdichtemesser m densimètre m à flotteur поплавковый плотномер (ареометр) F 230 floating action Integralwirkung/, Nach¬ Stellwirkung / action / intégrale астатическое действие F 231 floating-action controller, integral [action] control¬ ler, action regulator, reset controller integral wirkender Regler m, I-Regler m, astati¬ scher Regler régulateur m asiatique (I, à action intégrale) астатический (интеграль¬ ный) регулятор* регу¬ лятор I
floating 110 F 232 floating address schwimmende (symbolische) adresse / flottante (symbo¬ плавающий (символичес¬ Adresse /, Pseudoadresse е lique) кий, подвижный) адрес F 233 floating component j Integralkomponente / composante / intégrale астатический элемент F 234 floating control Schwimmregelung f I-Rege¬ lung/ réglage m flottant астатическое регулирова¬ ние F 235 floating controller Integralregler m, I-Regler m régulateur m intégral астатический регулятор F 236 floating point bewegliches (gleitendes) Komma л, Gleitkomma n Arithmetik / mit gleitendem Komma point m flottant, virgule / flottante плавающая (подвижная) запятая F 237 floating point arithmetic arithmétique/en virgule flottante арифметика в системе с плавающей запятой, арифметические опера¬ ции с плавающей запя¬ той F 238 floating-point calculation Gleitkommarechnung / calcul m à virgule flottante вычисление в системе с плавающей (подвиж¬ ной) запятой F 239 floating-point instruction Gleitkommainstruktion / instruction/en virgule flottante инструкция с плавающей запятой F 240 floating-point method Gleitkommamethode /, Gleitkommaverfahren n méthode /de virgule flot¬ tante метод плавающей (под¬ вижной) запятой F 241 floating-point number Gleitkommazahl / nombre m en virgule flot¬ tante число с плавающей запятой F 242 floating-point number Zahlendarstellung / mit notation/d'un nombre à представление числа в representation gleitendem Komma virgule flottante системе плавающей запятой F 243 floating-point operation Gleükommaoperation / opération /en virgule flot¬ tante операция в системе пла¬ вающей запятой F.244 floating-point programme, floating-point routine ' Gleitkommaprogramm n programme m (routine/) à virgule flottante программа для вы¬ числений в системе с плавающей запятой F 245 floating-point representation floating-point routine Gleitkommadarstellung f, halblogarithmische Zahlendarstellung / s. floating-point programme notation/à virgule flot¬ tante представление чисел в системе с плавающей запятой F 246/7 floating potential Schwimmspannung / potentiel m flottant свободный (буферный) потенциал F 248 floating rate, floating speed Stellgeschwindigkeit / vitesse / d'ajustage скорость астатического действия F 249 floating speed, correction rate Regelgeshwindigkeit / vitesse / de régulation скорость корректиро¬ вания floatless liquid-level control¬ schwimmerloser Niveau¬ régulateur m de niveau sans беспоплавковый регуля¬ F 250 ler regler (Flüssigkeitsstand¬ regler) m flotteur тор уровня <жидкости) float level gauge Flüssigkeitsniveaumeßwaad- 1er m, Schwimmerhöhe¬ regelungsgeber m capteur m à flotteur de niveau поплавковый уровнемер F 251 float-operated flow meter Schwimmerdurchflußmesser débitmétre m à flotteur поплавковый расходомер F 252 float-operated pressure gauge m Schwimmermanometer n, Schwimmerdruckmesser manomètre m à flotteur поплавковый манометр F 253 float-switch controlled tn schwimmergesteuertes Dreh¬ soupape /à tiroir rotatif управляемая вращаю¬ F 254 rotary-spool valve schieberventil n réglé par flotteur щаяся катушка клапана с поплавковым выклю¬ чателем flow assembly Durchströmgefaß * appareil de mesure du pH en conduite fermée, cuve/à électrodes à cir¬ culation аппаратура (комплект приборов) для измере¬ ния параметров пото¬ ка, аппаратура для не¬ прерывного измерения величины pH F 255 flow calorimetry Durchflußkalorimetrie / calorimétrie / à débit проточная калори¬ метрия F 256 flow capacity Durchflußkapazität / pouvoir m de débit расход F 257 flow coefficient Durchflußzahl / coefficient m de débit коэффициент расхода F 258 flow control Durchflußmengenregelung / réglage m de débit регулирование расхода F 259 flow controller Durchflußmengenmesser m régulateur m du dbit регулятор расхода F 260 flow density Durchflußdichte/, Strö¬ mungsdichte / débit m spécifique удельный расход F 261 flow element . Durchflußelement n élément m de débit элемент расхода F 262 flow gauge Durchflußmeßgerät л, Durchflußmesser m débitmétre m расходомер, реометр F 263 flow gnard Durchflußwächter m garde m de débit прибор для контроля расхода {жидкости) F 264 flow indicator Durchflußmengenanzeiger m indicateur m de débit индикатор (указатель) расхода F 265 flow measuring instrument Durchflußmengenmeßgerät n appareil m de mesure de débit прибор для измерения расхода жидкости F 266 flow meter diaphragm Durchflußmeßmembran / diaphragme m du débit- mètre расходомерная шайба F 267 flow meter for liquid metals Durchflußmengenmesser m débitmétre m pour les расходомер для жидких F 268 für flüssige Metalle métaux liquides металлов flow meter with flow mark¬ ing Durchflußmesser m mit Fließmarkierung débitmétre m à marques de flux расходомер с указателем
Ill focusing F 269 flow meter without mercury Durchflußmengenmesser m ohne Quecksilber débitmètre m sans mercure безртутный расходомер F 270 flow meter with pneumatic transmitter Durchflußmengenmesser m mit pneumatischem Ge-, ber Durchflußproportional¬ zähler m débitmètre m à transmet¬ teur pneumatique расходомер с пневмати¬ ческим датчиком F 271 flow proportional counter compteur m proportionnel au flux поточный пропорцио¬ нальный счетчик F 271 a flow-pulsation damping system Dämpfer m der Flu߬ pulsierung système m amortisseur des pulsations de flux de cou¬ rant, système amortisseur des oscill