Text
                    Техника* Technika


Н. Ницов БЪЛГАРСКО РУСКО W АВТОМОБИЛЕН РЕЧНИК Техника • София • 1969
N. Nitzoff Многоязычный авто мо б нльн ый словарь Automobile polyglot dictionary Mehrsprachiges Kraftfahrzeug¬ wörterbuch Dictionnaire d automobile polyglotte Di zionario automobilistico poliglotta
Съавтор на българския текст: инж. Въльо Иванов Вълев Редактор на българския текст : инж. Крум Георгиев Бояджиев Редактор на руския текст: инж. Васил Иванов Марко о Редактор на английския текст. инж. Константин Ив. Цветков Редактор на немския текст: инж. Васил Иванов Марков Редактор на френския текст : инж. Борис Стефанов Костов Редактор на италианския текст: инж. Борис Христов Стоянов Редактор на издателството : Мариета Георгиева Преславска УДК 629.113Щ5:413.239 629.11/801.3
Начин за ползуване на речника Речникът се състои от три свързани помежду си раздела: 1 ) тер¬ минологичен, 2) илюстративен и 3) азбучници на чуждите тер¬ мини. Първия т раздел съдържа 2400 основни термина, под¬ редени по азбучен ред и номерирани последователно. Съставните български термини са подредени азбучно по първата дума. Тер¬ мините без номер са синоними на основните термини, посочени след знака U. След всеки основен термин е даден кратък обяснителен текст. Когато даден термин както в български език, така и в чуждите езици има няколко значения, същите се отделят едно от друго с точка и запетая и получерна цифра (вж. № 1873 СВЕЩ). Когато терминът е обяснен не само текстово, но и с фигура от втория раздел на речника, номерът на тази фигура и цифрата, по която може да се намери търсеният детайл, са дадени в скоба непосредствено след термина. В случай че търсеният детайл се среща в повече фигури, посочва се само тази, на която детай¬ лът личи най-ясно. Ако терминът има повече значения, а фигу¬ рата илюстрира само едно от тях, номерът à се вписва непо¬ средствено след получерната цифра, отделяща значението, за което се отнася фигурата (вж. № 1754 РАЗПРЪСКВАМ). В края на обяснителния текст, отделени със знака П, следват съществуващите в български език по-малко употребявани или остарели синоними на термина, подредени също по азбучен ред. След всеки основен термин на нов ред са посочени равностойните му значения на руски, английски, немски, френски и италиански. Различните езици са отделени с точка и запетая и са означени с получерна главна буква: R — за руски Е — за английски, D — за немски, F — за френски и I — за италиански език. Синоними¬ те във всеки език са отделени един от друг чрез запетая. 7
Химическите знаци и формули, както и приетите често упо¬ требявани съкращения на някои, термини са посочени в скоби непосредствено след термина — напр. МЕД (Си), ЕЛЕКТРО- ДВИЖЕЩА СИЛА (е. д. с.). За мерните единици е посочено само българското съкращение, а съкращенията в чуждите езици са дадени към всеки език съответно (вж. № 1353 ОБОРОТИ В МИ¬ НУТА). Вторият раздел на речника се състои от 74 последова¬ телно номерирани фигури, в които са показани по-важните де¬ тайли, възли и агрегати на автомобила. Фигурите са обяснени чрез номерирани позиции, като наименованието на сочения от тях детайл е дадено на български език в текста под фигурата. Отбелязаният в скоби номер към текста съответствува на но¬ мера на същия термин от първия раздел на речника. Малък брой наименования на детайли, които поради ограничения обем на речника не са влезли като отделни съставни термини в пър¬ вия раздел, са отбелязани с по две цифри, отговарящи на номе- рата на основните термини, от които е съставено наименова¬ нието на детайла, сочен в позицията (вж. фиг. 44, 5). Третият раздел на речника представлява азбучници на петте чужди езика. Термините в тях са подредени азбучно по първата дума и носят номера (или номерата) на съответ- ствуващия им български термин от първия раздел. След всеки термин, с изключение на английския азбучник, курсивно е означен родът на съществителното. В термините, съставени от по¬ вече съществителни, е посочен само родът на основното съществи¬ телно (напр. от руския азбучник — автоматическая коробка ж передач; сердечник м радиатора). За немски, френски и италиан¬ ски език родовото означение е: т — за мъжки род, f — за женски род, п — за среден род и pl — за множ. число, а за руски език — съответно м, ж, с и мн. Първият раздел в същност представлява 5 двуезични българско- чужди речника, а третият раздел (петте азбучника) изпъл¬ нява функцията на още 25 двуезични речника — по 5 на указа¬ тел. Или, с други думи, настоящият речник съдържа 30 двуе¬ зични речника, обединени в едно удобно за ползуване помагало. 8
О пользовании, словарем Словарь состоит из трех взаимосвязанных разделов: 1) терми¬ нологического, 2) иллюстраций и 3) алфавитных указателей ино¬ странных терминов. Первый раздел содержит 2400 основных термина, рас¬ положенных по алфавиту и последовательно пронумерованных. Составные болгарские термины расположены в порядке алфавита первого слова. Непронумерованные термины являются синонимами помещенных за ними основных терминов. Они отделены от по¬ следних знаком Н. Каждый основной термин снабжен кратким толкованием. Если при этом термин как на болгарском, так и на иностранных языках имеет нескольких значений, последние отделяются друг от друга точкой с запятой и полужирной цифрой (см. № 1873 СВЕЩ). Если к термину помимо толкования дается также и иллюстра¬ ция из второго раздела словаря, то номер и цифра, соответст¬ вующая значению этого термина на иллюстрации, расположены в скобках после термина. В тех случаях, когда одна и та же де¬ таль изображена на нескольких иллюстрациях, в словаре приво¬ дится номер иллюстрации, где эта деталь дана более наглядно и четко. Если термин многозначен, а на иллюстрации показано только одно значение, то номер термина стоит за полужирной цифрой, после которой помещен данный эквивалент (см. № 1754 РАЗПРЪСКВАМ). После толкования термина за знаком П приводятся малоупо¬ требительные или устаревшие болгарские синонимы этого тер¬ мина, расположенные также в алфавитном порядке. После каждогоУЬсновного термина даются его русское, англий¬ ское, немецкое, французское и итальянское значения. Они отде¬ лены друг от друга точкой с запятой и помечены за главными 9
буквами, набранными полужирным, шрифтом и соответствую¬ щими пяти языкам: R — русский, Е — английский, D — не¬ мецкий, F — французский, I — итальянский. Синонимы на каж¬ дом из этих языков отделены запятой. Символы химических элементов и формул, как и принятые об¬ щеупотребительные сокращения некоторых терминов, помещены в скобках вслед за термином. Напр.:МЕД (Cu), ЕЛЕКТРОДВИ- ЖЕЩА СИЛА (е. д.с). К единицам измерения даются в скоб¬ ках только болгарские сокращения, а иностранные сокращения приводятся отдельно, соответственно по языкам (см. № 1353 ОБОРОТИ В МИНУТА). Во втором разделе словаря на 74 последовательно про¬ нумерованных иллюстрациях даны важнейшие детали, узлы и агрегаты автомобиля. Пояснения к рисунку следует искать по цифре, соответствующей значению термина. Наименование де¬ тали, которая обозначена этой цифрой, следует искать в бол¬ гарском тексте под иллюстрацией. Здесь после каждой подрису¬ ночной подписи в скобках помещен номер, по которому можно найти данный термин в первом разделе словаря. Незначитель¬ ное количество деталей, не вошедших в первый раздел ввиду ог¬ раниченного объема словаря, помечено двумя номерами, соответ¬ ствующими порядковым номерам основных терминов, из которых составлено наименование детали, данной в словарной статье (см. фиг. 44, 5). Третий раздел словаря состоит из алфавитных указа¬ телей на пяти иностранных языках. Термины расположены в порядке алфавита по первому слову и помечены номерами соот¬ ветствующих им болгарских терминов, помещенных в первом раз¬ деле. После каждого термина, за исключением приводимых в ан¬ глийском алфавитном указателе, курсивом дается помета рода существительного. В терминах, состоящих из нескольких суще¬ ствительных, родовая помета дается только при основном су¬ ществительном, напр.: автоматическая коробка ж передач, сер¬ дечник м радиатора. Для обозначения рода и числа существительных на немецком, французском и итальянском языках использованы следующие no¬ lo
меты, т — мужской род, f — женский род, п — средний род и pl — множественное . число, а в русском алфавитном указа¬ теле — соответственно м, ж, с и мн. Первый раздел словаря представляет собой 5 двуязычных болгар¬ ско-иностранных словарей, а третий раздел (пять алфавитных указателей) выполняет функции еще 25 двуязычных словарей — по 5 на указатель. Таким образом настоящий словарь заменяет 30 двуязычных словарей, являясь в то же время пособием, очень удобным для пользования. Но w to use the dictionary The Dictionary is divided into three interconnected sections viz.: 1) terminological, 2) pictorial and 3) glossaries of the foreign terms. The first section lists alphabetically 2400 main terms in Bulgarian (the language from which it starts), proceeded by num¬ bers indicating their order.The compounds are listed according to the first word. The entries not preceeded by a number are synonyms of the main terms indicated after the sign П. Every main term is followed by a short explanatory text. When a Bulgarian. term has several meanings and in each of the foreign languages it is expressed also by an homonymous term, they are separated from each other by a semicolon and a bold type figure (see No 1873 СВЕЩ). If a term is explained not only by text but also by illustration de¬ picted in the second section of the Dictionary, the number of that illustration with its respective figure showing the place where the part is to be looked up, are given in brackets immediately after the term. In case a certain part is depicted in several illustrations, the indication is given only for that one which is visible clear. When a term has several meanings and the illustration depicts but 11.
only one of them, the number is placed next to the boldtype figure (see No 1754 РАЗПРЪСКВАМ). At the end of the explanatory text after the sign // there are listed also alphabetically the Bulgarian synonyms seldom used of or ob¬ solete. Next in paragraph are given the equivalents of the main term in Дussian, English, German, French and Italian. They are separated by semicolon and the five foreign languages are marked by bold¬ type capital letters as follows: R — for Дussian, E — for En¬ glish, D — for German, F — for French and I — for Italian. The synonyms in each of these languages are separated by a comma. Chemical symbols and formulas, as well as generally accepted ab¬ breviations of certain terms, are indicated in brakels after the respective term e. g. МЕД (Си), ЕЛЕКТРОДВИЖЕЩ А СИЛА (e. 0. c.). For measure units only the Bulgarian abbreviation is given in brackets, whereas the abbreviations in the foreign languages are shown separately in every language respectively (see No 1353 ОБОРОТИ В МИНУТА). The second section of the Dictionary contains 74 il¬ lustrations numbered in succession. They include the more impor¬ tant parts, units and aggregates pertaining to an automobile. The denomination of the part, marked by a figure, is to be looked up in the Bulgarian text under the illustration. The number in brackets corresponds to the number of the respective main term in Bulga¬ rian as listed in the first section of the Dictionary. A few part deno¬ minations, due to the limited volume of the Dictionary, have not been included as separate terms in the first section. For this reason they are marked by two entry numbers corresponding to the main terms from the first section of which they are made up (see illustr. 44, 5). The third section of the Dictionary represents the glos¬ saries of the five foreign languages. The compounds are arranged alphabetically according to the first word, taking into consideration the normal succession of the words. All terms are followed by num¬ ber (or numbers) of their corresponding Bulgarian term in the first 12
section of the Dictionary. Immediately after every term, in all except the English glossary, there are indicated in italics the gend¬ ers of the nouns. In terms made up of more than one noun the gender of only the basic element is indicated (e. g. in the Russian glos¬ sary автоматичная коробка ж передач, сердечник м радиатора). The genders in German, French and Italian are marked as follows: m — masculine, f — feminine, n — neuter and pl — plurarl, but in Russian m же, c and мн respectively. In fact the first section of the Dictionary replaces 5 bilingual Bul¬ garian-foreign dictionaries, whereas, thanks to the five glosseries of the third section, it serves the purpose of another 25‘ bilingual dictionaries (five for each glossary). In other words the present D iciionary countains in all 30 bilingual dictionaries grouped in one single volume very handy to use. Hinweise für die Benutzung des Wörterbuches Das Wörterbuch besteht aus drei zusammenhängenden Teilen: 1) Terminologie, 2) Bildtafeln und 3) alphabetischen Fremdbe¬ griff Verzeichnissen. Der erste Teil umfaßt 2400 bulgarische Grundbegriffe, die alphabetisch geordnet und laufend nummeriert sind. Aus zwei oder mehr Wörtern bestehende Begriffe sind unter dem Anfangs¬ buchstaben des ersten Wortes eingeordnet. Begriffe ohne laufende Ordnungsnummer sind Synonyme der dahinterstehenden und durch das Zeichen II abgetrennten Grundbegriffe. Jedem Grundbegriff folgt kurzer erklärender Text. Hat der bulga¬ rische Begriff mehrere Bedeutungen und ist er in den Fremdspra¬ chen ebenfalls ein Homonym, so sind die einzelnen Bedeutungen durch Strichpunkte getrennt und mit fetten Zahlen versehen (s. Nr. 1873 СВЕЩ). 13
Ist der Begriff außer durch Text auch mit einer Abbildung erläu¬ tert, so sind die Nummern der Bildtafel und der Position, unter der der gesuchte Teil zu finden ist, unmittelbar hinter dem Begriff in Klammern, angegeben. Bei Teilen, die auf mehreren Tafeln ab¬ gebildet sind, ist nur die Tafel bezeichnet, auf der sie am deutlich¬ sten zu sehen sind. Bei zwei oder mehr Bedeutungen eines Begrif¬ fes steht die Biddtafennummer hinter der fetten Zahl, die vor die Bedeutung, auf die die Abbildung bezieht, gesetzt ist (s. Nr. 1754 РАЗПРЪСКВАМ). Hinter dem erklärenden Text folgen mit dem Zeichen H abgetrennt, die in der bulgarischen Sprache weniger gebräuchlichen oder ver¬ alteten Synonyme des Begriffes, ebenfalls alphabetisch geordnet. Nach jedem Grundbegriff sind in einer neuen Zeile seine entspre¬ chenden Benennungen in russischer, englischer, deutscher, franzö¬ sischer und italienischer Sprache angeführt. Die Texte in diesen Sprachen sind durch Strichpunkte getrennt und mit fetten Haupt¬ buchstaben bezeichnet: R — Дussisch, E — Englisch, D — Deutsch, F — Französisch und I — Italienisch. Synonyme in ein und derselben Sprache sind durch Beistriche getrennt. Chemische Zeichen und Formeln sowie häufig vor kommende Ab¬ kürzungen einiger Begriffe sind hinter dem Begriff in Klammern angeführt, z. В. МЕД (Си), ЕЛЕКТРОДВИЖЕЩА СИЛА (e. d. c.), Den Maßeinheiten ist nur die bulgarische Abkürzung beigefügt; die in den einzelnen Sprachen üblichen Abkürzungen sind bei jeder Sprache gesondert angegeben (s. Nr 1353 ОБОРОТИ В МИНУТА). Der zweite Teil des Wörterbuches besteht aus 74 durch¬ gehend nummerierten Bildtafeln mit den wichtigeren Teilen, Teil¬ gruppen und Aggregaten des Kraftfahrzeuges. Die einzelnen Posi¬ tionen in den Tafeln sind ebenfalls nummeriert. Die Benennungen der Positionen sind im Text unter den Bildtafeln in bulgarischer Sprache angegeben. Hinter feder Position steht in Klammern eine Zahl, die der Ordnungsnummer des Begriffs im ersten Teil des Wör¬ terbuches entspricht. Einige wenige Einzelteile, die aus Дaum- mangel im Teil des Wörterbuches nicht gesondert aufgeführt wer¬ den konnten, sind mit je zwei Nummern bezeichnet — den Ord- 14
nungsnutnmern der Grundbegriffe, aus denen sich ihre Benennung zusammensetzt (s. Abb. 44, 5). Der dritte Teil des Wörterbuches enthält 5 alphabetisch geordnete Verzeichnisse, je eines für jede Fremdsprache. Die aus zwei oder mehr Wörtern bestehenden Begriffe sind nach den An¬ fangsbuchstaben des ersten Wortes eingereiht und mit der Ord¬ nungsnummer (oder Ordnungsnummern) des entsprechenden bul¬ garischen Begriffs aus dem ersten Teil des Wörterbuches versehen. Unmittelbar hinter jedem Begriff ist (mit Ausnahme des englischen Verzeichnisses) in Kursivschrift das Geschlecht des Dingwortes angegeben. Bei Begriffen, die sich aus mehreren Dingwörtern zu¬ sammensetzen, ist nur das Geschlecht des Grunddingwortes bezeich¬ net (z. B. Leerlaufrad m des Reifens, Reflektor m des Scheinwer¬ fers). Im deutschen, im französischen und im italienischen Ver¬ zeichnis ist das Geschlecht wie folgt bezeichnet: m — männlich, f — weiblich, n — sächlich und pl—Mehrzahl, im russischen ent¬ sprechend mit M, ж, c und мн. Der erste Teil des Wörterbuches ersetzt praktisch 5 zweisprachige bulgarisch-fremdsprachige Wörterbücher und die 5 alphabetisch geordneten Verzeichnisse erfüllen die Aufgabe von 25 weiteren zwei¬ sprachigen Wörterbüchern — 5 in jedem einzelnen Verzeichnis. Insgesamt enthält das Buch also 30 zweisprachige Wörterbücher in einem einzigen, handlichen Nachschlagewerk vereint. 1 nstructions pour Г usage du dictionnaire Le présent dictionnaire est divisé en trois parties bien liées entre elles: 1) terminologie, 2) illustrations et 3) glossaires alphabé¬ tiques des termes étrangers. La première partie du dictionnaire donne dans F ordre alphabétique 2400 termes principaux en langue bulgare, chaque 15
terme étant précédé d’un numéro. Les termes composés sont cata¬ logués selon l'initiale du premier mot du terme respectif. Les ter¬ mes non précédés d*un numéro sont synonymes des termes indiqués après le signe H. Chacun des termes principaux est suivi d'un bref texte explicatif. Quand un terme en langue bulgare a de différentes significations et dans chacune des langues étrangères est également homonyme, elles sont séparées par des points-virgules et un chiffre en carac¬ tères gras (v. No 1873 СВЕЩ). Lorsqu'un terme est expliqué non seulement par le texte, mais aussi par une illustration de la deuxième partie du dictionnaire, le numéro de celle-ci et le chiffre dans la planche respective sont indiqués entre parenthèses immédiatement après le terme. ? la pièce cherchée figure dans plusieurs illustrations, il n’est a nné que le chiffre de la planche où la pièce est le mieux visible. Lors¬ que le terme comporte deux ou plusieurs significations et l'illustra¬ tion renvoie seulement à l’une d’elles, le numéro est indiqué après le chiffre en caractères gras (s. No 1754 РАЗПРЪСКВАМ). A la fin du texte explicatif, séparés par le signe H, viennent les synonymes en langue bulgare peu usités ou vieillis, disposés aussi par ordre alphabétique. A la ligne, après chaque terme principal, suivent les équivalents en russe, anglais, allemand, français et italien. Ils sont séparés par des points-virgules et les cinq langues étrangères sont mar¬ quées par des lettres majuscules en caractères gras: R — pour le russe, E — pour l'anglais, D — pour l'allemand, F — pour le français et I — pour Гi^tali^l^n. Les synonymes dans chacune de ces langues sont séparés les uns des autres par des virgules. Les symboles et les formules cnimiques, ainsi que les abréviations généralement adoptées, sont indiqués entre parenthèses aprì s le terme respectif — par exemple МЕД (Си), ЕЛЕКТРОДВИЖЕЩА СИЛА (e. d. c.). En ce qui concerne tes unités de mesure, il n'est indiqué que l'abréviation bulgare, tandis que les abréviations pro¬ pres aux autres langues se trouvent indiquées à part pour chacune de celles-ci (v. No- 1353 ОБОРОТИ В МИНУТА.). 16
Laf seconde partie du dictionnaire contient 74 illustra¬ tions numérotées successivement, montrant les pièces, les unités et les groupes les plus importants de l’automobile. Les illustrations sont détaillées par des chiffres de planche. La dénomination de chaque pièce, marquée par un chiffre, doit être cherchée dans le texte bulgare sous la même illustration. Les numéros entre paren¬ thèses correspondent aux mêmes numéros d’ordre des termes bul¬ gares dans la première partie du dictionnaire. Un nombre réduit de dénominations, à cause de l’espace limité du dictionnaire, ne figu¬ rent pas dans la première partie. Elles sont signalées par deux chif¬ fres indiquant les numéros des termes de la première partie, dont se compose la dénomination de la pièce en question (v. fig. 44, 5). La troisième partie du dictionnaire représente te glossaires alphabétiques des cinq langues étrangères. Les termes composés sont donnés par ordre alphabétique de l’initiale du pres mier mot. Tous les termes portent le numéro(ou les numéros) du terme bulgare respectif figurant dans la première partie. Après chaque terme, sauf pour le glossaire anglais, le genre du substantii est indiqué immédiatement. Dans les termes comportant plusieurs substantifs, le genre n’est indiqué que pour le substantif de base (ex. carter m du moteur, embrayage m à disques multiples). Pour l’aUemand, le français et ritalien les abréviations sont: m — pour le masculin, f — pour le feminin, n — pour le neutre et pl — pour le pluriel; en russe, respectivement: м, ж, c et мн. La première partie du dictionnaire remplace en fait 5 dictionnaires bilingues bulgare-étranger, tandis que les cinq glossaires alphabé¬ tiques accomplissent la fonction de 25 autres dictionnaires bilin¬ gues (cinq par glossaire alphabétique). Ainsi au total, le diction¬ naire contient 30 dictionnaires bilingues concentrés dans un seul ouvrage facilement maniable. 2 Автомобилен речник 17
I struzioni per l'uso del dizionario Il presente dizoorarroo consta dii tre pari:: )) termnnooogaa, 2) di¬ segni e 3) indici alfabetici dei termini stranieri. La prima parte contiene 2400 termini numerati, disposti in ordine alfabetico. I termini composti invece sono ordinati se¬ condo Г iniziale della prima parola del rispettivo termine bulgaro. I termini non preceduti da un numero sono sinonimi dei termini successivi, da cui sono separati dal segno il. Ogni termine è seguito da un breve testo esplicativo. Quando il termine in bulgaro ed anche nelle altre lingue è un omonimo, i di¬ versi significati sono separati da punto e virgola e sono contras¬ segnati da una cifra in neretto (v. Nr. 1874 СВ£Щ). Qualora il termine comporti, oltre al testo esplicativo, anche una illustrazione, il numero di questa e la posizione nella rispettiva ta¬ vola sono indicati fra parentesi. Se il pezzo indicato figura in più illustrazioni, si indica soltanto il numero di quella, in cui il pezzo è meglio visibile. Infine, qualora il termine comporti due о più significati e l illustrazione si riferisce soltanto ad uno di essi, il numero è indicato dopo la cifra che precede quel significato (v. Nr 1755 РАЗПРЪСКВАМ). Al termine del testo esplicativo e separati dal segno II, seguono pure in ordine alfabetico i sinonimi bulgari meno usati о più an¬ tiquati. Ad ogni termine numerato seguono gli equivalenti in russo, inglese, tedesco, francese e italiano. I termini nelle varie lingue sono sepa¬ rati da punto e virgola e contrassegnati da una lettera maiuscola in neretto: R — per il russo; E — per Vinglese; D — per il te¬ desco; F — per il francese e 1 — per Vitaliano. I sinonimi in cias¬ cuna lingua sono separati da una virgola. 18
I simboli chimici e le formule, come pure le abbreviazioni di uso più frequente, sono indicati fra parentesi, dopo il rispettivo ter¬ mine; es.: МЕД (Cu), ЕЛЕКТРОДВИЖЕЩА СИЛА (e. д. с.). Per quanto concerne le unità di misura, fra parentesi è data uni¬ camente l’abbreviazione bulgara; le abbreviazioni in lingua stra¬ niera sono indicate a parte (v. Nr. 1353 ОБОРОТИ В МИНУТА). La seconda parte del dizionario consta di 74 illustra¬ zioni numerate in cui sono indicati i pezzi, le parti e gli aggregati più importanti deil’automobile. I dettagli delle illustrazioni sono indicati con frecce numerate. La denominazione della parte del dettaglio numerato viene data nel testo bulgaro sotto il disegno. I numeri fra parentesi corrispondono ai numeri d’ordine dei ter¬ mini bulgari dalla prima parte del dizionario. I pochi dettagli che per ragioni di spazio non hanno potuto essere inclusi nella prima parte del dizionario, sono contrassegnati da due cifre indicanti i numeri dei termini di cui si compone la denominazione del detta¬ glio illustrato (v. fig. 44, 5). La terza parte del dizionario consta di 5 indici alfabetici, uno per ogni lingua. I termini composti sono disposti secondo l’or¬ dine alfabetico dell’iniziale della prima parola. Tutti i termini portano il numero (o i numeri) che contrassegnano il termine bul¬ garo corrispondente, incluso nella prima parte del dizionario. Dopo ogni termine straniero, escluso l’indice inglese, è indicato il genere del sostantivo. Per quei termini che sono composti di più sostantivi viene indicato il genere del sostantivo di base il più importante (es.: contatto m a scorrimento, targa f di riconoscimento). Per il francese, il tedesco e l’italiano le abbreviazioni sono come segue: m per il maschile, f per il feminile, n per il neutro e pi per il plurale. Per il russo sono rispettivamente: m, otc, c e мн. Concludendo, la prima parte costituisce di fatto 5 dizionari bilingui bulgaro-stranieri; grazie ai 5 indici alfabetici dei termini stranieri si supplisce ad altri 25 dizionari bilingui — 5 per ogni indice alfa¬ betico. In tutto si costituiscono ben 30 dizionari bilingui, concen¬ trati in un solo volume d’uso facile. 19
терминология
1 АБРАЗИВЕН МАТЕРИАЛ — естествено или изкуствено ситнозърне- сто или прахообразно вещество с голяма твърдост. Употребява се за обработване на повърхности чрез снемане на тънки пластове. От ес¬ тествените абразивни материали по-широко приложение намират квар¬ цовият пясък, гранатът, корундите и диамантът, а от изкуствените — стъкленият прах, карборундът, електрокорундът и борният кар¬ бид // шлифовъчен материал. R абразивный материал, шлифующий материал; Е abrasives, ’grinding material, abradant; D Schleifmittel; F abrasif; I abrasivo. 2 АБРАЗИВЕН ПРАХ — прахообразно естествено или изкуствено ве¬ щество с голяма твърдост. Употребява се за изработване на абразивни пасти и инструменти // шлифовъчен прах. R шлифовальный порошок; Е abrasive powder, grinding powder; D Schleifpulver; F poudre abrasive, poudre à roder, poudre à meuler, poudre à polir; I polvere abrasiva. 3 АБРАЗИВНА ПАСТА — мека тестообразна маса, състояща се от аб¬ разивен прах с различна големина на зърната и слепващи вещества. Има различно предназначение (за полиране, шлифоване и т. н.). // шлайфпаста // шлифовъчна паста. R абразивная паста, абразивная масса, мазь для притирки, шлифо¬ вальная мазь, притирочная мазь; E abrasive paste, grinding paste; D Schleifpaste, Schleifmasse; F pâte abrasive, pâte à roder; I pasta ab¬ rasiva. pasta per molare. АВАНС Ч изпреварване на запалването. 4 АВАНСОВ МЕХАНИЗЪМ (фиг. 32) — механизъм при дизеловите дви¬ гатели, чрез който се изменя изпреварването на впръскването на го¬ ривото в зависимост от оборотите на двигателя. Прикрепва се към горивонагнетателната помпа и се задействува ръчно от шофьора. R устройство для опережения впрыска, механизм опережения в прыскаа' механизм изменения угла опережения впрыска, устройство для регу¬ лировки впрыска топлива; E injection advance device, injection ad¬ vance apparatus; D Voreinspritzungsvorrichtung, Einspritzungsvor¬ richtung, Einspritzversteller, Spritzversteller; F dtspt^s^îiif d'avance à l'injection, aisposîiif de variation d'inj'ection; I disposHivo d'antt- cipo dell'iniezione, dispositivo d'anticipazione dell'iniezione. 5 АВАРИЕН АВТОМОБИЛ — специално съоръжен автомобил за оказ¬ ване бърза техническа помощ на претърпели повреда или авария по време на движение превозни средства П автомобил за бърза техни¬ ческа помощ. R аварийный автомобиль, автомобиль скорой технической помощи ; ремонтная летучка; Е breakdown lorry, service truck, towing car, trouble car, emergency car, wrecking truck, wrecker, breakdown vehicle, wrecker truck, recovery vehicle, wrecking car, breakdown van, towing truck, breakdown service vehicle, breakdown tender; D Hilfs wagen, Rettungs- 21
авто матичен wagen, Störungswagen, Abschleppwagen, Abschleppfahrzeug; F camion de secours, dépanneuse, camion de dépannage, véhicule de secours, ca¬ mion-dépanneur; I autoveicolo di soccorso, camioncino di soccorso, autocarro-officina di soccorso. 6 АВАРИЯ — внезапна техническа повреда на автомобила или някой негов агрегат в процеса на експлоатация, при което нормалната му работа се преустановява. R авария; Е breakdown, breaking down, failure; D Störung, Panne, Bruch; F avarie, panne, rupture; I avaria. 7 АВТОБУС — многоместен (над 8 места) автомобил за превозване на пътници. В зависимост от предназначението им автобусите се разделят на градски, междуградски и със специално назначение, а според път¬ ни ковместимостта — на автобуси с много малка вместимост или микро¬ автобуса (до 11 места за сядане), автобуси с малка вместимост (от 11 до 24 места за сядане), автобуси със средна вместимост (от 20 до 40 места за сядане) и автобуси с голяма вместимост (над 40 места за сядане) // омнибус, R автобус; Е bus, omnibus, motor bus, coach, autobus, motor-coach; D Autobus ohne Oberdecke, Omnibus, Bus; F autobus, omnibus; I auto¬ bus, autoomnibus. 8 АВТОБУС HA САМООБСЛУЖВАНЕ — автобус, в който пътниците сами си вземат билет и пускат в касата стойността му. R автобус без кондуктора; Е conductorless bus, one-man bus, one-man operation bus, one-man operation type bus; D Omnibus ohne Schaffner. Einmannomnibus; F autobus sans receveur; 1 autobus senz.a fattorino 9 АВТОВЛАК — подвижен състав, състоящ се от автомобил или ав¬ томобил-влекач и едно или няколко ремаркета, които извършват съв¬ местна транспортна работа. R автомобильный поезд, автопоезд; Е truck and trailer, motor lorry and trailer, truck-trailer combination, lorry-trailer combination, auto¬ mobile train, road train; D Autozug, Lastzug; F train automobile, train routier, convoi routier, ensemble camion-remorque; I autotreno. 10 АВТОГАРА — място за спиране, престояване и тръгване на .автомо¬ били, снабдено със специални съоръжения. В зависимост от предна¬ значението им автогарите биват два вида: товарни и пътнически П ав¬ тостанция. R автостанция, автомобильная станция; Е bus station, automobile station, car station, autobus station; D Autostation; F station pour .auto¬ mobiles, autostation; 1 autostazione, stazione per automobil. АВТОКРАН съкр. ont автомобил-кран. 11 АВТОМАТИЧЕН КЛАПАН (фиг. 19, /) — клапан, който се отваря и затваря автоматически при определено налягане на протичащия през него флуид // самодействуващ клапан. R автоматический клапан; Е automatic valve, self• acting valve; D auto¬ matisches Ventil, selbsttätiges Vennil; F soupape automatique; I val¬ vola automatica. 22
автоматично 12 АВТОМАТИЧЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ — превключвател, който дей - ствува автоматично. R автоматический переключатель, автопереключатель; Е automatic changing switch; D Seibstumschalter; F commutateur automatique; I commutatore automatico. АВТОМАТИЧЕН ПРЕВОДЕН МЕХАНИЗЪМ // автоматична пре¬ давателна кутия. 13 АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ — прекъсвач, който действува авто¬ матично. R автоматический выключатель; Е automatic circuit breaker, automa¬ tic cutout; D selbsttätiger AusschaHer, SeibstausschaHer, Seibstupter- brecher, automatischer Schalter; F interrupteur automatique, disjonc¬ teur automatique; I interruttore automatico, interruttore ad apertura automatica. 14 АВТОМАТИЧНА ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ — предавателна ку¬ тия, в която изменението на предавателните числа става автоматично, без участието на шофьора // автоматичен преводен механизъм // ав¬ томатична скоростна кутия. R автоматическая коробка передач; Е automatic transmission, automatic gearbox; D automatisches Getriebe; F boîte de vitesses automatique, transmission automatique; I scatola di cambio velocità automatico, cambio di velocità automatico. АВТОМАТИЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ // автоматична предавателна кутия. 15 АВТОМАТИЧНА ТРАНСМИСИЯ — трансмисия, при която преда¬ вателната кутия е без степени. R автоматическая трансмиссия; Е automatic progressive transmission, automatic transmission, automatic drive line; D automatische Kraft¬ übertragung; F transmission automatique; I trasmissione automatica. 16 АВТОМАТИЧНО ИЗПРЕВАРВАНЕ НА ЗАПАЛВАНЕТО — изпре¬ варване на запалването, което се изменя автоматично в зависимост от режима на работа на двигателя (обороти и натоварване) посредством центробежен и вакуумен регулатор // автоматично предварение на запалването. R автоматическое опережение зажигания; Е automatic spark advance, automatic advance ignition, automatic advance; D selbsttätige Zünd— inomenHerstellung, selbsttäiige Zündversiellung; F avance automati¬ que du point d'allumage, avance automatique; I anticipo automatico dell’accensione, anticipo automatico. АВТОМАТИЧНО ПРЕДВАРЕНИЕ НА ЗАПАЛВАНЕТО // автома¬ тично изпреварване на запалването. 17 АВТОМАТИЧНО УСТРОЙСТВО ЗА ПОДГРЯВАНЕ НА ГОРИВНАТА СМЕС — устройство, което автоматично изменя степента на подгря¬ ване на всмукателната тръба, респ. горивната смес, в зависимост от температурата на атмосферния въздух. R устройство для подогрева топлива, топливоподогреватель, под¬ огреватель топлива; Е fuel—air mixture heater, fuel heater; D Kraft— 23
автомобил stoffvorwârmer; F appareil de réchauffage du carburant; I dispositivo automatico per riscaldamento del carburante, riscaldatore automatico della miscela carburante, dispositivo automatico per riscaldamento della miscela. 18 АВТОМОБИЛ — самодвнжеща се машина по безрелсов път, задвиж¬ вана от двигател с вътрешно горене. Автомобилите условно се класи¬ фицират по следните признаци: 1) по конструкция — товарни и леки автомобили, автобуси, автомобили-влекачи, специални автомобили; 2) по проходимост — автомобили с обикновена, с повишена и с висока проходимост и всъдеходи; 3) по предназначение — автомобили за из¬ вършване на транспортна работа (превозване на товари и пътници) и автомобили със специално назначение (пожарни и санитарни авто мобили, автомобили за комунални услуги, автомобили, снабдени с различни строителни- машини — кранове, компресори, бетонобър¬ качки и пр., автомобили с различни съоръжения, използувани като подвижни работилници, магазини, библиотеки, подвижно кино и т. и.); 4) по двигателя и горивото, което използуват — автомобили с бензи¬ нови, дизелови, газгенераторнн и газотурбинни двигатели, с електро¬ двигатели, атомни двигатели (опитни образци), с двигатели, които работят със сгъстен или втечнен газ, и т. н.; 5) по конструкцията па ходовата част — колесни, полугъсенични, плаващи и па въздушна възглавница (опитни образци); 6) по типа на каросерията — автомо¬ били с обикновена (транспортна) и автомобили със специална каросе¬ рия: самосвали, цистерни, фургони, хладилници, дезинфекционни камери, рентгенови лаборатории и пр. // моторна кола. R автомобиль, автомашина, машина; Е automobile, motor car, auto, саг, саг; D Kraftwagen, Krafffahrzeug, Motorwagen, Auto, Automobil. F automobile, auto, véhicule moteur, voiture, autovoiture; I automo¬ bile, vettura, veicolo, auto, autovettura, autoveicolo. .9 АВТОМОБИЛ ЗА БЪРЗА ПОМОЩ — специален закрит автомобил, обзаведен с едно или няколко легла-носилки за преаозване па болни до съответното лечебно заведение // санитарна линейка. R машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, санитарный автомобиль; Е motor ambulance, ambulance car, ambulance; D Kran¬ kenwagen, Krankenkraftwagen, Motorkrankenwagen, Unfallwagen; F ambulance-automobile, voiture d’ambulance; I autoambulanza, auto¬ lettiga, automobile di pronto soccorso. АВТОМОБИЛ ЗА БЪРЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ // аварин ав¬ томобил. 20 АВТОМОБИЛ ЗА ИЗВЪНСТУДИЙНИ РАДИОПРЕДАВАНИЯ - - спе¬ циален автомобил, в каросерията па който са монтирани радиопре¬ даватели. Служи за подготвяне на радиорепортажи и записване на програмите им на магнитофонна лента. R автомобиль для внестудийных радиопередач; Е outside broadcas ting van, recording van; D Reportagewagen, Übertragungswagen; F ca¬ mionette de reportage, car de reportage, voiture de reportage; I camion¬ cino di reportage. 21 АВТОМОБИЛ ЗА НАПРЪСКВАНЕ C ПЯСЪК — специален автомо- 24
автомобил бил, съоръжен с каросерия-бункер за превозване на пяськ и с устрой¬ ство за разпръскване на пясъка по пътя при поледица. R автомобиль-пескомет; Е sanding vehicle; D Sandstreukraftwagen, Sandstreufahrzeug; F véhicule de distribution de sable, véhicule à sabler; I autoveicolo per distribuzione sabbia, autosabbiatrice. 22 АВТОМОБИЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗУВАНЕ — автомобил за превозване на товари и пътници срещу заплащане по определена та¬ рифа. Такива са товарните автомобили, автобусите, таксиметровите товарни и леки автомобили, наемните автомобили и т. н. R автомобиль общественного пользования; Е public-service vehicle; D Fahrzeug des öffentlichen Dienstes, öffentliches Verkehrsfahrzeug; F véhicule de service public, voiture publique; I autoveicolo di ser¬ vizio pubblico, vettura pubblica, autopubblica. 23 АВТОМОБИЛ ЗА ПРЕВОЗ HA ДОБИТЪК — специален товарен ав¬ томобил с каросерия, удобна за превозване на жив едър и дребен до¬ битък. R автомобиль для перевозки скота; Е cattle truck, cattle transport lorry, cattle car; D Viehtransportwagen; F véhicule de transport de bétail; I autoveicolo trasporto bestiame, autocarro per bestiame. 24 АВТОМОБИЛ ЗА СЪБИРАНЕ HA СМЕТ — специален автомобил, снабден с подходяща каросерия и съоръжения за събиране и извоз¬ ване на сметта от населените места // сметосъбиране)! автомобил. R мусоросборочный грузовой автомобиль, мусоровоз; Е rubbish truck, rubbish lorry, refuse truck, refuse lorry, refuse collector, refuse col¬ lecting truck, refuse removing truck, motor truck for refuse collection, garbage collector, garbage-removal truck, refuse wagon; D Müllabfuhr¬ wagen, Mülllastkraftwagen, Mülllastwagen; F camion d’enlèvement des ordures; I autocarro d’immondizie, veicolo trasporto immondizie. АВТОМОБИЛ ПОД НАЕМ // наемен автомобил. 25 АВТОМОБИЛ С АЕРОДИНАМИЧНА ФОРРЛА — автомобил, каросе - рията на конто има аеродинамична (обтекаема) форма. R автомобиль обтекаемой формы, автомобиль аэродинамической фор¬ мы; Е streamlined car; D Stromlinienwagen; F voiture aérodinamique, voiture en forme aérodynamique; I automobile aerodinamica, vettura a forma aerodinamica. 26 АВТОМОБИЛ C АПАРАТУРА ЗА ЗВУКОЗАПИСИ — автомобил със специална каросерия, в която са монтирани уреди за правене на звукозаписи. В много случаи захранването с електроенергия става от генератор, задвижван от двигател с вътрешно горене. R автомобиль с установкой для звукозаписи; Е sound recording trucie, sound recording van; D Tonwagen, Tonaufnahmewagen; F voiture- d’enregistrement sonore; I automobile per registrazione sonora, auto¬ carro sonoro. 27 АВТОМОБИЛ C ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ — автомобил, на който всички мостове са двигателни. Снабден е със специални гуми за висока проходимост и може да се движи по всички категории пътища, по мест¬ ности без пътища, както и да преодолява други значителни препят¬ ствия. 25
автомобил R автомобиль высокой проходимости; Е all-wheel drive vehicle, cross¬ country vehicle; D Wagen mit Allradantrieb, Gelandewagen, gelande¬ gängiger Kraftwagen; F véhicule à commande de toutes les roues, véhi¬ cule tout-terrain; I automobile a tutte le ruote motrici, veicolo per tutti i terreni. 28 АВТОМОБИЛ C ГОЛЯМА ТОВАРОНОСИМОСТ — автомобил, чиято номинална товароносимост е от 5 t до границата, определена от пътно- товарните знаци за осово натоварване на пътя // тежкотоварен ав¬ томобил. R тяжелый грузовой автомобиль, грузовой автомобиль большой грузоподъемности; Е heavy lorry, heavy motor truck, heavy truck, heavy-duty truck; D schwerer Lastkraftwagen, Schwerkraftwagen; F ca¬ mion poids lourd; I autocarro pestante, camion pesante, camion di ca¬ rico pestante. 29 АВТОМОБИЛ C КАРОСЕРИЯ-ПЛАТФОРМА — товарен автомобил със стандартна транспортна каросерия, състояща се от гладък под п странични капаци. Служи за превозване на разнообразни товари. R грузовик-платформа, грузовой автомобиль-платформа; Е platform lorry, platform truck, lorry with platform body, cargo body truck; D Pritschenwagen, Pritschenlastwagen, Pritschenlastkraftwagen; F ca¬ mion-plateau, camion-plate-forme, camion àt plate-forme; I camion¬ piatto, autocarro scoperto, camion a carrozzeria piatta, autoveicolo a carrozzeria piattaforme. 30 АВТОМОБИЛ C ОБИКНОВЕНА ПРОХОДИМОСТ — автомобил, кои - то има един двигателен мост. Предназначен е за движение предимно по пътища с твърда гладка покривка. R автомобиль обычной проходимости; Е four-by-two vehicle; D vier¬ rädriges Fahrzeug mit zwei Antriebsrädern; F voiture à quatre roues avec deux roues motrices; I automobile a due ruote mokici, autovei¬ colo a due ruote motrici. 31 АВТОМОБИЛ C ОТКРИТА КАРОСЕРИЯ — автомобил, каросерията на който е без покрив или представлява платформа // открит авто¬ мобил. R открытый автомобиль, автомобиль с открытым кузовом; Е cabrio¬ let, open саг; D offener Wagen; F voiture découverte; I automobile scoperto, vettura scoperta. 32 АВТОМОБИЛ С ПОВДИГАЩА СЕ ПЛОЩАДКА — специален авто¬ мобил, върху рамата на който са монтирани повдигателни съоръжения и подвижна площадка. Служи за поправяне на тролейбусни и трам¬ вайни въздушни кабелни линии, за подменяне на осветлителни тела и др. R автомобиль с вышкой; Е elevating tower waggon, tower waggon; D Turmwagen; F voiture échelle, camion à écheHe; I autoveicolo a piattaforma sollevabile, camion a piattaforma sollevarle. 33 АВТОМОБИЛ C ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ - автомобил, конте - има два двигателни моста. Предназначен е за движение по всички ка¬ тегории пътища и може да преодолява по-големи препятствия от ав¬ томобилите с обикновена проходимост. 26
авто мо б и л-р аботилница R автомобиль повышенной проходимости; Е four-by-four vehicle, four-wheel drive vehicle; D Fahrzeug mit Vierradantrieb, vierrädriges Fahrzeug mit vier Antriebrädern; F voiture à quatre roues motrices; I autoveicolo a quattro ruote motrici, automobile a quattro ruote mo¬ trici. 34 АВТОМОБИЛ СЪС ЗАДНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ДВИГАТЕЛЯ — автомобил, при който двигателят се намира зад задния мост. При та¬ къв вид конструкции задвижващи колела са задните. R автомобиль с задним расположением двигателя; Е rear-engined car; D Wagen mit Heckmotor; F voiture avec moteur à l'arrière; 1 auto¬ mobile con motore posteriore. 35 АВТОМОБИЛ СЪС СНИМАЧНА АПАРАТУРА — специален авто¬ мобил, в каросерията на конто е монтирана фотоапаратура за кино¬ снимки. R автомобиль со съемочной аппаратурой; Е motion-picture camera car, cinema camera car, recording car; D Aufnahmewagen; F voiture de prise de vue; I autoveicolo con attrezzatura fotografica. АВТОМОБИЛ-АМФИБИЯ // плаващ автомобил. 36 АВТОМОБИЛ-ВЛЕКАЧ — автомобил, приспособен за влачене на ремаркета или полуремаркета. Изработва се па базата на товарните автомобили, но със скъсена каросерия. R тягач, автотягач; Е tractor, truck tractor, tractor lorry; D Zug¬ kraftwagen, Zugtragwagen, Schlepper; F tracteur, tracteur automobile; I autotrattrice. 37 АВТОЛИББЛ-КРАН — специален товарен автомобил, снабден с кран или повдигателен механизъм за товарене и разтоварване на па¬ кетирани товари, извършване иа строително-монтажни работи и т. н. R автокран, автомобиль с грузоподъемным краном, автомобильный кран; Е autocrane, crane truck, motor truck crane, truck crane; D Auto¬ kran, Kranwagen, Lastwagenkran, Lastkraftwagenkran; F grue auto¬ mobile, grue sur camion, camiongrue, autogrue sur pneumatiques; I au¬ togru. 38 АВТОМОБИЛ — ПОДВИЖЕН МАГАЗИН — специален автомобил, чия- то каросерия е пригодена за подреждане на разнообразни стоки. Снабден е с измервателно устройство и хладилник и служи за прена¬ сяне и продаване на стоки, продукти и др. в различни населени места и обекти. R автомобиль-магазин; E automobile store, automobile shop, automo¬ bile-magazine; D Automobil-Magazin; F automobile-magasin; I auto¬ mobile-negozio. 39 АВТОМОБИЛ-РАБОТИЛНИЦА — специален товарен автомобил, съ¬ оръжен с приспособления, инструменти, измервателни уреди, пре¬ носни инструментални машини и др., с помощта на които се извършва текущ ремонт и техническо обслужване на автомобили и други моторни превозни средства. R грузовой автомобиль-мастерская; Е repair car, repair truck, re¬ pair-shop truck, work-shop lorry, work-shop truck; D Werkstattwagen, 27
a emo мобилен Werkstattkraftwagen; . F au to nipbi I e-a teli er, camion-atelier, camion¬ atelier de réparations; I auto-officina, autocarro-officina, veicolo per riparazioni. 40 АВТОМОБИЛ-РАДИОСТАНЦИЯ — специален автомобил, съоръ¬ жен с различни по предназначение и по честотен обхват радиопреда¬ вателни устройства и снабден с антенна мачта за излъчване или прие¬ мане на сигнали. Някои от автомобилите-радиостанции имат радно- апаратури за приемане, а други — само за контрол. R автомобиль-радиостанция; Е radio car, radio truck; D Funkwagen; F autocamion de T. S. F.; I autoradio, autoveicolo di radiodiffusione. 41 АВТОМОБИЛ-СНЕГОРИН — специален азтомобил, снабден със съоръжения и приспособления за почистване на снега от улиците и пътната настилка. R автомобиль-снегоочиститель; Е snow-plough car, snow-plow саг; D Schneeräumpflugwagen; Automobil-Schneeräumer, Schneereinigungs¬ wagen; F automobile chasse-neige; I autoveicolo spazzaneve, automo¬ bile sgombraneve, autocarro spartineve. 42 АВТОМОБИЛ-ФУРГОН — специализиран автомобил със закрита каросерия тип фургон, предназначен за превозване нл чувствителни към атмосферните условия товари // закрит разносен автомобил. R автомобиль-фургон; Е commercial van, delivery truck, delivery van, delivery car, delivery waggon; D Lieferwagen; F camionette de livraison, voiture de livraison, fourgon de livraison, fourgonnette de livraison; I autofurgone, autocassone. 43 АВТОМОББЛ-ХЛАДИЛНИК — специален автомобил, снабдеп'с хла¬ дилник и хладилна инсталация за поддържане на определена темпе¬ ратура в товарното помещение на каросерията. Използува се за пре¬ возване на лесноразвалящи се товари и такива, които изискват под¬ държане на определен температурен режим // хладилгн автомобил. R автомобиль-холодильник, автомобиль-рефрижератор, авторсфри* жератор; Е cold storage truck, refriegerator vehicle, refrigerating ve¬ hicle, refrigerated truck, lorry with heatinsulated van, lorry with re¬ frigerated van; D Kühlwagen; F véhicule réfrigéré, véhicule frigori¬ fique, camion frigorifique; I autofrigorifero, automobile-frigor^ero. camion frigidario, autoveicolo refrigerante. 44 АВТОМОБИЛ-ЦИСТЕРНА — автомобил със специална каросерия- цистерна, предназначен за превозване на течности без тара. R автомобиль-цистерна, автоцистерна; Е motor tank truck, tanker, tank truck, tank-body truck, tank-car, road tanker, road transport tanker, tank lorry; D Motortankwagen, Tankauto, Tankwagen, Tank¬ fahrzeug, Tankkraftwagen, Kesselwagen; F autociterne, tonneau-auto¬ mobile, voiture-citerne, camion-citerne; I autocisterna, autobotte. 45 АВТОМОБИЛЕН ДВИГАТЕЛ — двигател, обикновено с вътрешно горене, предназначен за задвижване на автомобил. R авто.мобильный двигатель; Е automobile engine, car engine, auto¬ mobile motor, automotive engine, motor-car engine; D Kraftwagen¬ motor, Automobilmotor, Automotor; F moiteur d’automobile; I motore d’automobile. 28
авто мобилна 46 АВТОМОБИЛЕН ПАРК — брой на автомобилите, които притежава дадена страна, окръг, град или предприятие. R автомобильный парк, автопарк; Е car fleet, automobile park, fleet of cars; D Kraftwagenpark, Wagenpark, Fahrzeugpark, Automobil¬ park, Autopark; F parc à automobiles, parc à voitures, parc à autos, parc d’automobiles; I parco automobiiistico, autoparco. 47 АВТОМОБИЛЕН ПЪТ (фиг. 74) — комплекс от съоръжения и устрой¬ ства, предназначен за движение на автомобили, автовлакове, трак¬ тори и др. Състои се от земно платно, пътна настилка, изкуствени съоръжения (мостове, парапети, трайни насаждения и др.) и пътни знаци // автострада. R автомобильная дорога, автодорога, автострада; Е motor highway, superhighway, motor way, motor road, automobile route; D Autobahn, Autostraße; F autoroute; I autostrada. 48 АВТОМОБИЛЕН РАДИОПРИЕМНИК (фиг. 53,23) — специален ра¬ диоприемник с малки размери, който се монтира в повечето от съвре¬ менните леки автомобили и автобуси. R автомобильный радиоприемник; Е automobile radio set, automo¬ bile receiver, car radio receiver, auto radio, motor-car set, car radio set; D Autoempfänger, Auto-Radio-Empfänger; F poste auto-radio, auto¬ radio; I autoradio, radioricevitore per automobile. 49 АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ — съвкупност от превозни средства (автомобили, влекачи и ремаркета), специално построени пътища, технически устройства и съоръжения (ремонтни работилници, скла¬ дове, товарно-разтоварни пунктове, товарни и пътнически автогари, различни средства за свързване, сигнализация и др.), които осигуря¬ ват нормална работа на подвижния състав. R автомобильный транспорт, автотранспорт; Е automobile transport, automotive transport; D Kraftwagenbeförderung; F transport automo¬ bile; I autotrasporto, trasporto automobilistico. 50 АВТОМОБИЛЕН ФАР (фиг. 49, а) — елемент от осветлителиата уред¬ ба на автомобила, който при лоша видимост осветлява пътя пред него. R автомобильная фара, фара; Е vehicle headlamp, motor-car head¬ light, motor-car headlamp, automobile headlamp, headlight, main head¬ lamp; D Kraftwagenscheinwerfer, Kraftfahrzeugscheinwerfer, Automo- bi Scheinwerfer, Autoscheinwerfer, Scheinwerfer; F phare d’automobile, phare; I faro d’automobile, proiettore d’automobile, faro, proiettore. 51 АВТОМОБИЛИЗЪМ — всичко, свързано c автомобилното дело или автомобилния спорт. R автомобилизм; E automobilism; D Automobilismus, Kraftfahrwe¬ sen, Kraffaahrzeugwesen; F automobilisme; I automobilismo. 52 АВТОМОБИЛНА АНТЕНА (фиг. 53,2/) — проводник, изолиран от масата, чрез който автомобилният радиоприемник приема радиовъл¬ ните. Съществуват различни видове антени, от които в съвремен¬ ните автомобили най-голямо приложение намират телескопичните. R автомобильная антенна; Е automobile antenna, automobile aerial, 29
автомобилна car antenna, car aerial; D Autoanlenne, Autoluftleiter; F antenne pour automobile, antenne pour voiture; I antenna d’automobile. 53 АВТОМОБИЛНА ГУМА (фиг. 67) — съставна еластична част на ав¬ томобилното колело, състояща се от външна и вътрешна гума и пред¬ пазна лента. Автомобилните гуми биват: 1) в зависимост от конструк¬ цията — обикновени, усилени, гуми с вътрешна камера и безкамерпи; 2) в зависимост от налягането в тях — гуми с много ниско налягане, гуми с ниско налягане и гуми с високо налягане. R автомобильная шина, автошина; Е automobile tyre, automobile pneumatique tyre, auto-tyre, motor tyre; D Autoreifen, Kraftfahrzeug¬ reifen; F pneumatique d’automobile, pneu pour automobile; I pneuma¬ tico per automobile, gomma per automobile. 54 АВТОМОБИЛНА ДЖАНТА (фиг. 67, 7) — съставна част от автомобил¬ ното колело, обикновено отлята или щампована, която служи за за¬ крепване на гумата. В зависимост от конструкцията съществуват раз¬ лични видове джанти: неразглобяеми (цели), разглобяеми, дълбоки и плоски. R автомобильный обод, обод; Е automobile wheel rim, motor-car wheel rim; D Kraftwagenfelge, Automobilfelge; F jante pour automo¬ bile, jante; I cerchione, cerchio, cerchio d’automobile, cerchio per pneu • matico, cerchio della ruota d’automobile. 55 АВТОМОБИЛНА ЗАПАЛКА — приспособление, монтирано на арма турното табло, с което чрез нажежаваща се електрическа жица може да се пали цигара. R автомобильный прикуриватель, автомобильная электрозажигалка; Е motor-car cigar-lighter, cigar-lighter, cigarette-lighter, electric ci¬ gar-lighter; D Kraftwagenzigarettenanzünder, Zigarrenanzünder. Zi - garettenanründer; F allume-cigares, allume-cigarettes; 1 accendisigar- d’auto, accendino. 56 АВТОМОБИЛНА ЗАСТРАХОВКА — договор с финансов институт или дружество, при който притежателят на автомобила внася опре¬ делена парична сума и съответният институт покрива рисковете спо¬ ред клаузите на договора. R автомобильная страховка; Е automobile insurance, motor insurance, D Automobilversicherung; F assurance automobile; I assicurazione d’au¬ tomobile. 57 АВТОМОБИЛНА ЗЛОПОЛУКА — произшествие, при което има нараняване или смърт на хора във или извън автомобила. R автомобильная катастрофа, автомобильная авария; Е motor rear accident, motor rear mishap; D Kraftwagenunfall, Unfall; F accident d’auto, accident; I accidente automobilistico, accidente. 58 АВТОМОБИЛНА КАРОСЕРИЯ — съставна част на автомобила, в която се поместват шофьорът, пътниците и полезният товар. Каро¬ сериите се подразделят, както следва: 1) по типа на автомобила — каросерии на лек автомобил, каросерии на автобус, на товарен авто¬ мобил, на товаро-пътнически автомобил и на ремарке; 2) по връзката им с рамата — полуносещи и носещи; 3) по конструкцията — закрити, открити и откриващи се; 4) по материала, от който са изработени • - 3)
авт о по ли вачка целометални, метал о-дървени и метало-пластмасови; 5 по броя) на вратите — каросерии с една врата (състезателни), с две врати, с три врати и каросерии с четири врати. R автомобильный кузов; Е automobile body, car body, motor car body> carriage body, motor vehicle body, coach, carosserie, bodywork, coach¬ work; D Automobilaufbau; F carrosserie d’automobile, carrosserie de voiture, carrosserie, caisse; 1 carrozzeria d’automobile, carrozzeria della vettura, carrozzeria dell’autoveicolo. 59 АВТОМОБИЛНА СПИРАЧКА — механизъм от спирачната система, който при задействуване възпрепятствува въртенето на автомобил¬ ното колело. Служи за принудително намаляване на скоростта и задър¬ жане на автомобила на място. R автомобильный тормоз, автотормоз; Е automobile brake, car brake; D Automobilbremse, Fahrzeugbremse; F frein d’automobile; 1 freno d’automobile. 60 АВТОМОБИЛНА СПИРКА — определено място, където автомоби¬ лите спират за качване и слизане на пътниците. Съоръжено е със спе¬ циални знаци, които показват номера па маршрута, интервала на движението на автомобилите и пр. Автомобилните спирки се делят на постоянни, временни и по желание на пътниците. R автомобильная стоянка, автостоянка; Е bus stop; D Autobushal¬ testelle; F arrêt d’autobus; 1 fermata per automobUi, fermata per auto¬ veicoli. 61 АВТОМОБИЛНА ШКОЛА — специализирано учебно заведение за подготовка на шофьори по предварително разработени планове и про¬ грами с цел да се създадат у учащите се практически знания и навици, необходими за самостоятелно управляване на моторни превозни средства. R автомобильная школа, автошкола; Е auto-school, driving school, driver training,school, motor school, auto-driving school; D Fahrschule; F auto-école, école automobile; 1 scuola di guida, scuola automobi¬ listica. 62 АВТОМОБИЛНО КОЛЕЛО — елемент от ходовата част на автомо¬ била, който пренася масата на автомобила и предава тикащата сила на двигателя към пътя. R колесо автомобиля, автомобильное колесо, автоколесо; E auto¬ mobile wheel; D Kraftfahrzeugrad, Autorad; F roue d’automobile; I ruota d’automobile. АВТОМОБИЛНО НАДБЯГВАНЕ // автомобилно състезание. 63 АВТОМОБИЛНО СЪСТЕЗАНИЕ — скоростно надбягване между ав¬ томобили, провеждано при спазване на определени правила // ав¬ томобилно надбягване. R автомобильные гонки, автогонки, автомобильные соревнования; Е automobile racing, car racing, motor race; D Autorennen, Automo¬ bilrennen; F course d’automobiles; 1 corse automobHistiche. АВТОПАРК съкр. от автомобилен парк. АВТО ПОЛ И ВАЧКА съкр. от поливачен автомобил. 31
автоцистерна 64 АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА — специализирано автотранс¬ портно предприятие, съоръжено със специални станоци и машини за извършване на ремонти на автомобили, а в много случаи и с машини за възстановяване на отделни износени или счупени части. R авторемонтная мастерская; Е car-repair shop, motorcar repair shop; D Kraftfahrzeugwerkstatt, Autoreparaturwerkstatt; F atelier de réparations d’automobiles; I officina di riparazione automobili. АВТОСТАНЦИЯ II автогара. АВТОСТРАДА II автомобилен път. АВТОТРАНСПОРТ съкр. от автомобилен транспорт."^ АВТОФУРГОН съкр. от автомобил-фургон. АВТОЦИСТЕРНА съкр. от автомобил-цистерна. 65 АВТОЦИСТЕРНА ЗА БЕНЗИН — автомобил-цистерна за превоз¬ ване на бензин, снабден с помпа за изпразване на бензина и противо¬ пожарно устройство. R автобензовоз, автобензоцистерна; Е gasoline-tank truck, petrol tank lorry, petrol bulk lorry, petrol tanker, petrol bowser; D Benzintank¬ wagen, Benzinkesselwagen; F camion-citerne à essence; I autocisterna per benzina. 66 АВТОЦИСТЕРНА ЗА ВОДА — автомобил с каросерия-цистерна, която от вътрешната страна е емайлирана или покрита с неръждаем материал. Предназначен е за превозване на вода. R автомобил-водовоз; Е water-tank lorry, water truck; D Wasser¬ tankwagen, Wasserwagen; F camion-citerne à eau; I autocisterna per acqua, autobotte per acqua, autocarro d’acqua. 67 АВТОЦИСТЕРНА ЗА ГОРИВО — автомобил със специална каросе¬ рия-цистерна за превозване на гориво, снабден с противопожарно устройство. R автоцистерна для горючего; Е fuel servicing truck, fuel tanker; D Kraftstofftankwagen, Kraftstoffkesselwagen; F camion-citerne à carburant; 1 autocisterna per carburante, autobotte per carburante- 68 АВТОЦИСТЕРНА ЗА МЛЯКО — специализиран автомобил за пре¬ возване на мляко, съоръжен с цистерна, отвътре емайлирана, а отвън снабдена с изолация и уреди за поддържане на температурата на мля¬ кото в определени граници. R автомобиль-молоковоз; Е milk tank truck, milk tank lorry; D Milch¬ tankwagen; F camion-citerne à lait, camion-citerne de transport du lait; I autocisterna per latte, autobotte per lattee. 69 АВТОЦИСТЕРНА ЗА НЕФТЕНИ ПРОДУКТИ — автомобил-цистер¬ на, специално предназначен за превозване на течни нефтени продукти. Снабден е с помпа за изпразване на течността и противопожарно ус¬ тройство. R автоцистерна для нефтяных продуктов; Е petroleum products tank truck, oil products tank lorry; D Öltankwagen; F camion-citerne à huile; 1 autocisterna per prodotti pet^i^i^liferi, autobotte per prodotti pe-rolifrri 32
азбестов 70 АВТОЦИСТЕРНА С АЕРОДИНАМИЧНА ФОРМА — автомобил-ци¬ стерна, формата и повърхността на който са обтекаеми и имат много малко въздушно съпротивление при движение. R автоцистерна обтекаемой формы; Е streamlined tank truck, stream¬ lined tank lorry; D stromlinienförmiger Tankwagen; F camion-citerne en forme aérodynamique, camion-citerne aérodynamique; I autocisterna a forma aerodinamica, autocisterna aerodinamica. 71 АГРЕГАТИ НА ТРАНСМИСИЯТА — конструктивно свързани по* между си органи на силовото предаване: съединител, предавателна кутия, карданио предаване, главно предаване, диференциал и полу¬ оси. В конструкциите автомобили, в които предавателната кутия, главното предаване и диференциалът са обединени в едно, карданно предаване липсва // органи на силовото предаване. R органы силовой передачи, органы трансмиссии; E transmission line, power-transm issi on units; D Kraftübertaagungsorgane, Übertra¬ gungsorgane, Organe der Kraftübertragung; F organes de transmission de force; I organi della trasmissione, elementi della trasmissione. 72 АЕРОДИНАМИЧЕН — който има форма с добра обтекаемост и при движение среща малко съпротивление от въздуха // обтекаем. R обтекаемый, аэродинамический; Е streamlined, aerodynamic; D stromlinienförmig, windschlüpfig, aerodynamisch, schnittig; F en forme aérodynamique, fuselé, profilé aérodynamique, caréné; i aerodi¬ namico, a forma aerodinamica, carenato, affusolato. АЕРОДИНАМИЧНА КАРОСЕРИЯ // каросерия с аеродинамична форма. 73 АЕРОДИНАМИЧНА ФОРМА — форма, която се придава на телата с цел да се намали въздушното съпротивление и да се увеличи ско¬ ростта им // обтекаема форма. R обтекаемая форма, аэродинамическая форма; Е streamlined form¬ aerodynamic form, streamlined contour, streamline shape; D Stromli¬ nienform; F forme aérodynamique; I forma aerodinamica, forma care¬ nata. 74 АЗБЕСТ — общо название на много минерали от групата на серпан¬ тина и амфибола, които могат да се цепят на тънки еластични влакна. Огнеупорен, добьр изолатор на топлина и електричество, устойчив срещу киселини и основи. Намира широко приложение в автомобило¬ строенето за изработване на шнурове, набивки, платна, ленти, накла¬ дки и др. R асбест, горный лен; Е asbestos; D Asbest; F amiante, asbeste; I amianto, asbesto. 75 АЗБЕСТОВ ШНУР — шнур, изработен от азбест. Използува се за топлоизолация. Rj'ac6ecTOBbiîî шнур; Е asbestos rope, asbestos cord; D Asbestschnur; F corde d’amiante, corde d’asbeste; I cordone d’amianto, cordone d’as¬ besto. 3 Автомобилен речник 33
акум улаторен 76 АЗБЕСТОВА НАБИВКА — набивка с различна форма и големина, изработена от азбест. Употребява се при свързване на детайли, под¬ ложени на висока температура. R асбестовая набиака; Е asbestos packing; D Asbestpackung; F gar“ niture d’amiante, garniture d'asbeste; I guarnizione d’amianto, guarni¬ zione d’asbesto. 77 АЗБЕСТОВА НАКЛАДКА — накладка, изработена от азбест. Служи за уплътняване на места, подложени на висока температура. R асбестовая прокладка; Е asbestos gasket; D Asbestdichtung; F gar¬ niture d’asbeste, garniture d’amiante; I guarnitura d’amianto, guarni¬ tura d’asbesto, guarnizione d’asbesto, guarnizione d’amianto. 78 АЗБЕСТОВА СПИРАЧНА ЛЕНТА — спирачна лента, изработена от азбест. Използува се като триещ елемент при механичните спирачки. R асбестовая тормозная лента; Е asbestos brake band; D Asbestbrems¬ band; F bande de frein en amiante, bande de frein en asbeste; I nastro d’asbesto per freni, nastro d’amianto per freni. 79 АЗБЕСТОВО ПЛАТНО — платно от азбест. Употребява се за изра¬ ботване на различни видове набивки и електроизолационни мате¬ риали. R асбестовое полотно, асбестовая ткань; Е asbestos cloth, asbestos fabric; D Asbestgewebe, Asbestste! AsbesHuch; F toile d’amiante, toile d’asbeste, tissu d’asbeste; I tela d’amianto, tela d’asbesto, tes¬ suto d’amianto. АКСИАЛЕН ЛАГЕР // упорен лагер. АКСИАЛНА ХЛАБИНА // осова хлабина. 80 АКТИВНА МАСА (фиг. 40, 16) — вещество (оловен двуокис или шуп лесто олово), с което са запълнени решетките на електродите па олов ния акумулатор. Променяйки състава си, активната маса взема основно участие в електрохимическите процеси, протичащи в акумулатора. R активная масса; Е active material, active material of storage, batteuy plates; D aktive Masse; F maltiere active; I massa attiva, pasta attiva. 81 АКУМУЛАТОР — електрохимически уред, който при зареждане от източник на постоянен електрически ток натрупва (акумулира) елек¬ трическа енергия, а при разреждане отдава същата на консуматорите, ставайки на свой ред източник, на ток. При съвременните автомобили най-голямо приложение има оловният акумулатор. R аккумулятор; Е storage battery, accumulator; D Sammler, Akkumu¬ lator; F accLlmulateur; I accumulatore. АКУМУЛАТОРЕН ЕЛЕКТРОД // акумулаторна плоча. 82 АКУМУЛАТОРЕН ЕЛЕМЕНТ — всяка отделна клетка на акумула¬ торната батерия, в която има комплект от положителни и отрицателни плочи и сепаратори. Акумулаторният елемент в същност представлява един от акумулаторите на батерията // клетка на акумулатора. R аккумуляторный элемент; Е storage-battery cell, battery cell, ac¬ cumulator cell, cell of accumu!ator, ceil, element; D Sammlerzelle, 34
акумулаторна Batteriezelle, Akkumulatorzelle; F élément d’accumulateur, cellule d’accumulateur; I elemento d’accumulatore, elemento di batteria. 83 АКУМУЛАТОРЕН СЕПАРАТОР (фиг. 40,10) — тънки надупчени листове от ебонит, дърво, хлорвинил и др., които се поставят между отделните плочи на акумулатора с цел да ги изолират електрически една от друга. R аккумуляторный сепаратор; Е storage-battery separator, accumu* lator separator, battery plate separator, accumulator plate separator; D Plattenscheider, Batterieseparator; F séparateur de plaques de bat¬ terie, feuille de séparation de plaques de batterie; 1 separatore delle piastre d'accumulatore. 84 АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (фиг. 40) — блок от няколко акумула¬ тора или акумулаторни елемента, полюсите на които са свързани по¬ следователно. Снабдява електрическите консуматори с ток, когато генераторът не работи или работи на малки обороти. R аккумуляторная батарея, батарея; Е storage battery, secondary battery, battery; D Akkumulatorenbatterie, Batterie; F batterie d'ac¬ cumulateurs; I batteria d'accumulatori. 85 АКУМУЛАТОРНА ЗАПАЛИТЕЛНА УРЕДБА (фиг. 43) — запалител¬ на уредба, при която се използува акумулаторно запалване. Състои се от акумулаторна батерия, индукционна бобина, прекъсвач-разпре¬ делител, запалителни свещи, контактен ключ и кабели за високо_и н <ско напрежение. " R батарейная система зажигания, аккумуляторная система зажига¬ нии; Е storage battery ignition system, accumulator ignition system; D Batteriezündanlage; F système d'allumage par accumu^eur; I si¬ stema d'accensione ad accumulatore. 86 АКУМУЛАТОРНА КИСЕЛИНА — разредена сярна киселина, която се използува като електролит при оловните акумулатори. R аккумуляторная кислота; Е accumulator acid, battery acid; D Ak¬ kumulatorensäure, Füllsäure; F acide pour accumulateurs, acide pour accus; I acido per accumuuatori. 87 АКУМУЛАТОРНА КУТИЯ — кутия, изработена от ебонит или пластмаса, в която се поместват всички части на акумулатора и се налива електролитът // кутия на акумулатора. R аккумуляторный ящик; Е storage battery box, accumutator box, accumulator case; D Batteriebehälter, Sammlerkasten; F caisse d'ac¬ cumulateur, boîte d'accumuuateur; 1 scatola d'accumulatore, cassa d'ac* cumulatore, cassetta d'accumulatore. 88 АКУМУЛАТОРНА ПЛОЧА — оловна решетка, върху която е на¬ пластена активната маса. Служи за електрод на оловния акумулатор. Акумулаторните плочи биват положителни и отрицателни // аку¬ мулаторен електрод // електрод на акумулатора. R аккумуляторная пластина, аккумуляторный электрод; Е storage battery plate, accumubtor plate, accumuler electrode; D Sammler¬ platte, Akkumulatorplatte, Sammlerelektrode, Akkumulatorelektrode; F plaque d'accumutateur, éléctrode d'accumuuateur; I piastra d’ac* cumulatore, elettrodo d’accumulatore. 35
ам о ртисьор 89 АКУМУЛАТОРНО ЗАПАЛВАНЕ — електрическо запалване, при което за ' произвеждане на искра в цилиндъра на двигателя първо¬ начално се използува токът на акумулаторната батерия, а след до¬ стигане на определени обороти на двигателя автоматически се включ ва токът от генератора, който зарежда и акумулаторната батерия //* батерийно (запалване. R батарейное зажигание; Е storage battery ignition, generator-storag battery ignition, coil ignition, cell battery ignition; D Batteriezündung F allumage par batterie; I accensione di batteria. АКУСТИЧЕН СИГНАЛ // звуков сигнал. АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ // звукова изолация. 90 АЛУМИНИЕВА ЖИЦА — алуминиева нишка, обикновено с кръгло сечение с диаметър до 10 mm и голяма дължина, получена чрез изте¬ гляне. R алюмичигза проволока; Е aluminium wire; D Aluminiumdraht; F fil d’aluminium; I filo d’alluminio. 91 АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА — тънък лист ламарина, получен от алуминий чрез валцоване. R листовой алюминий; Е aluminium sheet, sheet aluminium; D Alu¬ miniumblech; F tôle d’aluminium; 1 lamiera d’alluminio. 92 АЛУМИНИЕВА СПЛАВ — сплав на алуминиева основа, която съ¬ държа един или няколко легиращи компонента — силиций, мед. маг¬ незий, манган и др. Алуминиевите сплави се разделят на две групи: леярски (сплави па алуминий и силиций) и пластични (сплави на алу¬ миний и мед). R алюминиевый сплав; Е aluminium alloy; D Aluminiumlegierung; F allage d’aluminium; 1 lega d’alluminio. 93 АЛУМИНИЙ (Al) — химически елемент със сребристобял цвят. Ковък, лек, добър . прозодник на топлина и електричество. Лесно разтворим в киселини. С основите образува соли. Намира широко при¬ ложение в автомобилостроенето, особено във вид на сплави (силу¬ мин, дуралумичий и др.). R алюминий; Е aluminium, aluminum; D Aluminium; F aluminium; I alluminio. АМБРЕАЖ // съединител. АМБРЕАЖЕН ВАЛ // вал на съединителя. 94 АМОРТИСЬОР (фиг. 63,10) — механизъм за намаляване на амплиту¬ дите на вертикалните колебания на каросерията чрез преобразуване на кинетичната енергия на колебанията в топлинна.Свързан е пара¬ лелно с еластичния елемент на окачването (ресора). В зависимост от принципа на действие амортисьорите се делят на механични и хидрав¬ лични. В новите конструкции автомобили се използуват хидравлични амортисьори. R амортизатор; Е shock absorber, damper, rebound check, antiboun¬ cer, shock damper, shock diffuser, . shock eliminator, shocker; D Sto߬ dämpfer; F amortisseur de chocs, amortisseur; I ammortizzatore. 36
английска 95 АМОРТИСЬОР НА ОКАЧВАНЕТО — елемент от окачването на ав¬ томобила, свързан паралелно с ресорите. Служи за намаляване на амплитудите на колебанията на каросерията. R амортизатор подвески; Е suspension shock absorber; D Aufhäng¬ stoßdämpfer; F amortisseur de suspension; 1 ammortizzatore della sos¬ pensione. 96 АМОРТИСЬОРНА ТЕЧНОСТ — течност, употребягана като работно вещество при хидравличните амортисьори. Най-често смес в състав, турбинно масло (40—50%) и трансформаторно масло (6J—50%). Има ниска температура на замръзване. малък вискозитет, който остава почти непроменен при изменяне на температурата в широки i раници, и добри мазилки свойства. Не предизвиква корозия на металите, с които е в допир // амортисьорно масло. R амортизаторная жидкость, жидкость для амортизаторов, масло для амортизаторов, амортизаторное масло; Е shock absorber fluid, shock absorber oil; D Stoßdämpferftüsügkeit, Stoßdämpferöl; F li¬ quide d’amortisseur, huile d’amortisseur; 1 liquido d’ ammortizzatore, olio d* ammortizzatore. АМОРТИСЬОРНО МАСЛО // амортисьорна течност. 97 АМПЕР (А) — единица за измерване на силата на електрическия ток, равна на силата на постоянен електрически ток, който при проти¬ чане по два безкрайно дълги праволинейни и успоредни помежду си кръгли проводника с незначително напречно сечение, поставени на разстояние 1 m един от друг във вакуум, ще предизвика между тези два проводника взаимодействие със сила 2. 1O-7 N за всеки метър дължина на проводниците. R ампер, А; Е ampere, A, a, amp; D Ampere, A; F ampère, A, amp; 1 ampere, A, a, amp. 98 АМПЕРМЕТЪР (фиг. 53,50) — уред за измерване на електрическия ток, монтиран в арматурното табло и последователно свързан с аку¬ мулаторната батерия. Отклонението на стрелката му към знака плюс (+) означава, че акумулаторната батерия се зарежда, а към знака минус (—) — че тя се разрежда. R амперметр; Е ampere-meter, ammeter, current meter, amperometer; D Strommesser, Ampèremeter, Amperemesser, Ammeter; F ampère¬ mètre, ammétre; 1 amperometro. AM ПЕРС Е КУ НДА // кулон. 99 АМПЕРЧАС (Ah, Ач) — единица за количество електричество, равна на количеството електричество, което протича за 1 h при големина на тока.1 А. Употребява се при измерване на капацитета на акумула¬ торната батерия. R ампер-час, Ач; Е ampere-hour, amp-hr., Ah, amp. hr; D Ampere¬ stunde, AH; F ampère-heure, Ah; 1 amperora, ampere-ora, Ao. АМФИБИЯ съкр. от автомобил-амфибия. АНГЛИЙСКА ТОПЛИННА ЕДИНИЦА // британска топлинна еди¬ ница. ' 37
ареометъ р 100 АНГЛИЙСКИ ГАЕЧЕН КЛЮЧ (фнг. 73,3) — гаечен ключ с една че¬ люст, отворът на който може да се изменя чрез винтово задвижване съобразно големината на навиваната гайка или болтова глава // уни¬ версален гаечен ключ // френски гаечен ключ. R английский гаечный ключ, французский гаечный ключ, универ* сальный гаечный ключ; Е adjustable wrench, monkey wrench, coach wrench, shifting spanner, screw wrench, adjustable spanner, crescent wrench; D englischer Schraubenschlüssel, Franzose, Engländer, Ver¬ stellschlüssel, verstellbarer Schraubenschlüssel; F clef anglaise, clef réglable, clef à ouvertures réglables; I chiave inglese, chiave a manico girevole, chiave registrabile» chiave a rotolino. 101 АНГЛИЙСКИ TOH — основна мярка за тегло, употребявана в Ан¬ глия и САЩ. Дели се на къс тон (short ton), равен на 907,2 kg, и дълъг тон (long ton), равен на 1016 kg. R английская тонна; Е long ton = 2240 Lb, short ton = 2000 Lb; D englische Tonne; F tonne anglaise; I tonnelata inglese. 102 АНОД — 1. положителният полюс на електрически елемент (акуму¬ латор и др.); 2. положителната плоча в акумулаторна батерия. R анод; Е anode; D Anode; F anode; I anodo. АНТЕНА съкр. on автомобилна антена. 103 АНТИДЕТОНАЦИОННО ГОРИВО — течно гориво за двигатели с вътрешно горене, което е устойчиво на детонация. R антидетонационное топливо, недетонирующее топливо; Е anti¬ knock fuel, anti-detonant fuel; D klopffester Brennstoff, kompressions¬ fester Brennstoff, antiklopfer Brennstoff; F combus^Ne antidétonant; I combusttbile antidetonante. 104 АНТИНАКИПИН — химически препарат с различен състав. При¬ бавен към охлаждащата течност, той намалява образуването на кот- лен камък в охладителната уредба на двигателя. R антинакипин, растворитель накипи; Е anti-scale composstion, antt- scaling compound, disincrustant, scale solvent; D Kesselstein Verhü¬ tungsmittel, Ktnstesteiпlösntmtttl; F antiincrustant, antitartre désin- crustant, détartreur; I antiincrostante. АНТИФРИЗ // трудно замръзваща течност. 105 АНТИФРИКЦИОННА СПЛАВ — сплав, която има малък коефициент на триене със стоманата. Състои се от мека пластична основа и раз¬ пределени в нея твърди кристали, които понасят товара. Служи за покриване на части, подложени на триене. R антифрикционный сплав, заливочный металл; Е antifriction alloy, bearing metal; D Antifrkctinnse^ge^r^L^r^g, Lagermetall; F allage antt- friction, métal antifriction, métal blanc; I lega antitrizione, metallo bianco. 106 АРЕОМЕТЪР — уред за измерване гъстотата на течности. Обикно¬ вено градуирана стъклена тръбичка с тежест в долния край, която се потапя в измерваната течност и потъва в нея повече или по-малко в зависимост от гъстотата на течността. Отчита по скала Боме. 38
ацетон Употребява се за определяне гъстотата на електролита в акумулатор* ната батерия и плътността на горивото // гъстомер. R ареометр, денсиметр, кислометр; Е areometer, densimeter; D Dich¬ tigkeitsmesser, Senkwaage, Aräometer, Densimeter; F aréomètre, den- sïmètre; I areometro, densimetro. 107 АРМАТУРНО ТАБЛО (фиг. 31, 18) — табло, вградено в предната част на автомобила, върху което са монтирани контролно-измервател¬ ните уреди // контролно табло. R панель приборов, инструментальный щиток, приборный щиток, арматурный щиток, щиток приборов, панель передка, доска приборов, инструментальная доска; Е dashboard, instrument board, instrument panel, dash, facia panel, instrument carrier panel, facia, instrument cluster; D Armaturenbrett, Instrumentenbrett; F tableau de bord, ta¬ bleau d’instruments, planche de bord; I cruscotto, plancia di strumenti. 108 АСЕНИЗАЦИОННА АВТОЦИСТЕРНА — специален автомобил, снаб¬ ден с цистерна, гъвкав тръбопровод и засмукващи устройства. Служи за почистване на отходни места. R ассенизационная автоцистерна; Е cesspit emptier, cesspit emptier tank truck, cesspool emptier, cesspoolage truck, eductor-basin cleaner; D Fäkalienwagen; F camion de vidange, voiture de vidange, camion- vidange; I autocisterna prelevamento feccia. 109 АСФАЛТОВ ПЪТ — път, покривката на който е изработена от ас¬ фалтова маса с определена дебелина. R асфальтовая дорога; Е asphalt road, asphalt highway; D Asphalt¬ weg, Asphaltstraße; F route asphaltée; I strada asfaltata. АТМОСФЕРА съкр. от техническа атмосфера. 110 АТМОСФЕРНА КОРОЗИЯ — повърхностно разрушаване на мета¬ лите, причинено от атмосферните условия. Бива два вида: макро- и микрокорозия. R атмосферная коррозия; Е atmospheric corrosion; D atmosphäri. sehe Korrosion; F corrosion atmosphérique; I corrosione atmosferica- 111 АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ— статичното налягане, с [което атмо¬ сферата действува върху всички тела, които се намират в нея. Измер¬ ва се в нютони на квадратен метър (N/m2) с помощта на барометри. R атмосферное давление; Е atmospheric pressure; D atmosphärischer Druck; F pression atmosphérique; I pressione atmosferica. АУСПУФ // изпускателен тръбопровод. 112 АЦЕТОН — безцветна лекоподвижна течност със -специфична ми¬ ризма. Добър разтворител на мазнини, смоли, лакове и др. Използува се при боядисването на каросерията и за промиване на спирачната Уредба. R ацетон; Е acetone; D Azeton; F acétone; I acetone. 39
БА БИТ Ц композиция. 113 БАБИТНА ЧЕРУПКА — лагерна черупка, залята с композиция- R баббитный вкладыш; Е babbitt-bearing shell; D Weißmetall-La¬ gerschale; F cousssnet à régulé; 1 cuscinetto di metaHo bianco. 114 БАГАЖНИК — място в автомобила, определено за поставяне на ба¬ гаж. В зависимост от местомонтирането на двигателя съществуват два вида багажници: вграден преден и вграден заден багажник. По желание може да се монтира и багажник над покрива. R багажник, вещевой ящик, ящик для багажа; Е luggage compart ment, baggage compartment, rack, trunk rack, luggage carrier, baggage carrier, motor carboot, luggage boot, car trunk, luggage locker, luggage space, trunk compartment, trunk room, trunk; D Gepäckhalter, Ge¬ päckraum, Kofferträger, Kofferraum; F port-bagage, coffre à bagages, malle; 1 poirtabagaj^Ii, baule, bagagliaio. 115 БАГАЖНИК НАД ПОКРИВА — багажник, който се монтира допъл¬ нително по желание на купувача върху покрива на автомобила. R багажник на крыше, багажник на кровле, багажная решетка на крыше; Е luggage rail on top, top luggage rail; D Gepäckgalerie auf dem Dach; F galerie au toit; 1 portabagagli sul tetto, bagagliaio sul tetto. 116 БАЗА HA АВТОМОБИЛА — разстоянието между осите на предния и задния мост на автомобила. При автомобили с три моста база на ав¬ томобила е разстоянието от оста на предния мост до средата между осите на задните мостове // междуосие. R колесная база, база, межосевое расстояние, расстояние между осями; Е wheel base; D Radstand, Achsabstand, Acnsenabstand; F em¬ pattement, distance entre les axes; 1 distanza fra gli assi. 117 БАЛАНСИРАН КОЛЯНОВ ВАЛ — колянов вал, центърът на тежест¬ та на който лежи върху оста му и при който сумата от моментите на масовите сили към коя и да е точка на оста е равна на нула II уравно¬ весен колянов вал. R уравновешенный коленчатый вал, балансированный коленчатый вал, коленчатый вал с противовесами; Е counterbalanced crankshaft, balanced crankshaft; D Gleichgewichtskurbelwelle, Kurbelwelle mit Gegengewichten, ausgewuchtete Kurbelwelle; F vilebrequin à manetons équilibrés, vilebrequin équilibré; 1 albero a manovelle equilibrato, al¬ bero a gomito bilanciato. 118 БАЛОННА ГУМА — автомобилна гума c по-широк профил и ниско налягане. R балонная шина, шина-балон; Е balloon tyre; D Ballonreifen; F pneu ballon; 1 pneumatico a ballone, pneumatico a bassa pressione. 119 БАНКЕТ HA ПЪТЯ (фиг. 74,2) — част от пътното платно, която об¬ хваща пространството между пътната покривка и канавката. R обочина дороги; Е road shoulder, verge; D Str^aße^j^c^c^i^Uter; F ac- costement de la route; 1 banchina, margine della strada. 40
бензостанция тетнчен път. Използува се главно като гориво в двигателите с вътреш¬ но горене. R бензин; Е bensine, gasoline, essence, petrol; D Benzin; F benzine de pétrole, essence; 1 benzina. БЕНЗИНО-ВЪЗДУШНА СМЕС // горивна смес. 132 БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ — двигател с вътрешно горене, в които като гориво се използува бензин. R бензиновый двигатель; Е gasoline engine, petrol engine, gasoline motor; D Benzinmotor; F moteur à essence, moteur à benzine; I motore a benzina. 133 БЕНЗИНОВ ФИЛТЪР — горивен филтър за пречистване на бензин. R бепзин-жий фильтр, бензоочистнтель, бензофильтр; Е gasoline filter, petrol filter; D Benzinfilter, Benzinreiniger; F filtre d’essence; I filtro di benzina. 134 БЕНЗИНОВА ПОМПА — горивоподаваща помпа иа бензинов дви¬ гател. R бензиновый насос, бензонасос; Е fuel pump, gasoline pump, petrol pump, gas pump; D Membranpumpe für Kraftstoff, Benzinpumpe, Kraftstoffpumpe; F pompe à essence; I pompa di benzina. 135 БЕЬзИНОМЕР (фиг. 16,4) — уред за измерване на горивото при бензинови двигатели. R бензоуказатель; Е ga^<^line gauge, petrol depth gauge, petrol level gauge, gasoline tank gauge, gas tank gauge, petrol gauge; D Benzin¬ standanzeiger; F indicateur de niveau d’essence; I indicatore di livello deila benzina. 136 БЕНЗИНОСТАНЦИЯ — специализирано предприятие за снабдяване на автомобилите с гориво, масло, спирачни и охлаждащи течности, вода и сгъстен въздух. R бензозаправочная станция, бензозаправочная колонка, бензоко¬ лонка, заправочный пункт, автозаправочный пункт, заправочная стан¬ ция, автомобильная заправочная станция, автозаправочная станция, автомобильный заправочный пункт; Е fuel station, petrob-illing sta¬ tion, gasoline filling station, filling station, filling point, gas--Uling station, gas station; D Tankstelle, Benzlnfüllstelle, Zapfsäule für Ben¬ zin; F distributeur d’essence, station-service, poste d’essence, poste de ravitaiBement en essence, station de remplissage; l stazione di ri¬ fornimento benzina, posto di rifornimento benzina, stazione per distri¬ buzione benzina. 137 БЕНЗОЛ (ÇgHe) — ароматен въглеводород. Получава се при сухата дестилация на каменните въглища и представлява безцветна течност с приятна миризма. Замръзва при 5,4° С, а кипи при 80° С. Парите му са отровни. Поради високото му октаново число намира приложение като гориво (смесен с бензина). R бензол; Е benzol; D Benzol; F benzol; I benzolo. БЕНЗОСТАНЦИЯ съкр. от бензиностанция. 43
бензин 126 БЕЗКОНЕЧНОВИНТОВО ПРЕДАВАНЕ (фиг. 52, 6) — зъбна предав¬ ка, осъществена чрез безконечен винт и винтово зъбно колело. В за¬ висимост от положението на осите на колелата безконечновинтовото предаване може да бъде червячно или хнпоидно // червячно преда* ване. R червячная передача, червячный привод; Е worm drive, worm gear drive, worm-and-gear wheel, worm-and-wheel gear, worm gearing; D Schneckenantrieb, Schneckengetriebe; F engrenage à vis sans fin, transmission par vis sans fin; I ingranaggio a vite senza fine, trasmis¬ sione a vite perpetua, comando a vite senza fine, trasmissione a vil^e senza fine. 127 БЕЗКРАЙНА ВЕРИГА — верига, двата края на която са съединени. Използува се при верижното предаване // безконечна верига. R безконечная цепь; Е endless chain; D endlose Kette; F chaîne san fin; I catena senza fine. БЕЗРАМОВА КАРОСЕРИЯ // каросерия без рама. 128 БЕЗСТЕПЕННА ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ — предавателна кутия, в която съотношението между въртящите моменти на задвижващия и задвижвания вал се установява без степени.прогресивно.Желаното съотношение между въртящите моменти в повечето случаи се постига автоматически // безстепанна скоростна кутия // предавателна ку¬ тия с прогресивно превключване. R бесступенчатая коробка передач, коробка передач с прогрессив¬ ным переключением; Е progressive system of gearbox; D Segment¬ schaltsystemgetriebe, Durchzugschaltungsgetriebe; F boîte de vitesses de changement progressive; 1 sciatola di cambio progressiva. БЕЗСТЕПЕННА СКОРОСТНА КУТИЯ // безстепенна предавателна гутия. 129 БЕЗСТЕПЕННА ТРАНСМИСИЯ — трансмисия с безстепенно измене¬ ние на предавателните числа. R бесступенчатая трансмиссия, прогрессивная трансмиссия; E pro¬ gressive transmission; D Durchzugübertragung; F transmission progres¬ sive; 1 trasmissione progressiva. 130 БЕЛЕГ ВЪРХУ МАХОВИКА (фиг. 9) — белег върху маховика във вид на рязка или пресована сачма. Когато той съвпадне с подобен бе¬ лег или острие върху картера на маховика, това означава, че буталото на първия цилиндър се намира в горна мъртва точка.Обикновено до бе¬ лега са пресовани буквите ГМГ или МТ на съответния език на стра¬ ната, в която е произведен двигателят. R установочная метка маховика, отметка на маховике; Е flywheel timing mark, flywheel marking.timing mark of flywheel, flywheel marks; D Schwungradmarkierung, Schwungradmarke; F repère sur le volant; I segno sul volano. 131 БЕНЗИН — сложно химическо съединение, състоящо се от голям брой въглеводороди — парафинови, олефинови, ароматични и неф¬ тени. Получава се от земно масло чрез пряка дестилация (от леките фракции) и чрез крекиниране (от тежките фракции), както и по син- 42
бензостанция тетичен път. Използува се главно като гориво в двигателите с вътреш¬ но горене. R бензин; Е bensine, gasoline, essence, petrol; D Benzin; F benzine de pétrole, essence; 1 benzina. БЕНЗИНО-ВЪЗДУШНА СМЕС // горивна смес. 132 БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ — двигател с вътрешно горене, в който като гориво се използува бензин. R бензиновый двигатель; Е gasoline engine, petrol engine, gasoline motor; D Benzinmotor; F moteur à essence, moteur à benzine; 1 motore a benzina. 133 БЕНЗИНОВ ФИЛТЪР — горивен филтър за пречистване на бензин. R бециии-тый фильтр, бензоочиститель, бензофильтр; E ga^c^Iine filter, petrol filter; D Benzinfflter, Benzinreiniger; F filtre d’essence; 1 filtro di benzina. 134 БЕНЗИНОВА ПОМПА — горивоподаваща помпа на бензинов дви¬ гател. R бензиновый насос, бензонасос; Е fuel pump, gasoline pump, petrol pump, gas pump; D Membranpumpe für Kraftstoff, Benzinpumpe, Kraftstoffpumpe; F pompe à essence; 1 pompa di benzina. 135 БЕнЗИНОМЕР (фиг. 16,4) — уред за измерване на горивото при бензинови двигатели. R бензоуказатель; E gasoline gauge, petrol depth gauge, petrol level gauge, gasoline tank gauge, gas tank gauge, petrol gauge; D Benzin¬ standanzeiger; F indicateur de niveau d’essence; 1 indicatore di livello delia benzina. 136 БЕНЗИНОСТАНЦИЯ — специализирано предприятие за снабдяване на автомобилите с гориво, масло, спирачни и охлаждащи течности, вода и сгъстен въздух. R бензозаправочная станция, бензозаправочная колонка, бензоко¬ лонка, заправочный пункт, автозаправочный пункт, заправочная стан¬ ция, автомобильная заправочная станция, автозаправочная станция, автомобильный заправочный пункт; Е fuel station, petroll-illlng sta¬ tion, gasoline filling station, filling station, filling point, gas-fîlling station, gas station; D Tankstelle, Benzînfüllstelle, Zapfsäule für Ben¬ zin; F distributeur d’essence, station-service, poste d’essence, poste de ravitaiHement en essence, station de remplissage; 1 stazione di ri¬ fornimento benzina, posto di rifornimento benzina, stazione per distri¬ buzione benzina. 137 БЕНЗОЛ (CgHg) — ароматен въглеводород. Получава се при сухата дестилация на каменните въглища и представлява безцветна течност с приятна миризма. Замръзва при 5,4° G, а кипи при 80° С. Парите му са отровни. Поради високото му октаново число намира приложение като гориво (смесен с бензина). R бензол; Е benzol; D Benzol; F benzol; 1 benzolo. БЕНЗОСТАНЦИЯ съкр. от бензиностанция. 43
биметална 138 БЕТОНЕН ПЪТ — път, покривката на който е изработена от бетон с определена дебелина. R бетонная дорога, бетонированная ,дорога; E concrete road, concrete highway; D Betonstraße; F route bétonnée; I strada in calcestruzzo. 139 БИДОН — съд със специална форма, изработен от метална ламарина или пластмаса и снабден с наливен отвор, който плътно се затваря. Служи за съхраняване и транспортиране на течности. R бидон, канистра; Е сап, canistre, canister; D Kanister; F bidon; I bidone. 140 БИДОН ЗА БЕНЗИН — бидон за съхраняване и транспортиране на бензин. R бензиновая канистра, бидон для бензина; Е petrol can, petrol canistre, gasoline can, gasoline canister, gas can, jerry-can, gasoline container, petrol container; D Benzinkanister; F bidon à essence; I bi¬ done per benzina. 141 БИДОН ЗА ГОРИВО — бидон за съхраняване и транспортиране на гориво. R бидон для топлива, канистра для топлива; Е fuel can, fuel canister, fuel canistre; D Kraftstoffkanister; F bidon à carburant; I bidone per combustibile. 142 БИДОН ЗА МАСЛО — бидон за съхраняване и транспортиране на масло. R бидон для масла, канистра для масла; Е oil can, oil canistre, oil canister; D Ölkanne, Ölkanister; F bidon à huile, bidon d’huile; I bi¬ done per olio. БИЕЛА // мотовилка 143 БИМЕТАЛ — изделие (пластинка, лист, тел и др.), изработено от два пласта различни метали. Намира широко приложение в машино¬ строенето и електротехниката. R биметалл; Е bimetal; D Bimetall; F bimetal; J bimetallo. БИМЕТАЛЕН БУШОН // биметален предпазител. 144 БИМЕТАЛЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ (фиг. 52, /) — предпазител, в който е използувана биметална пластинка. При протичане на електрически ток, по-силен от желания, биметалната пластинка се огъва и прекъсва веригата; изстине ли, пластинката се изправя, контактите се съеди¬ няват и електрическата верига се съединява // биметален бушон. R тепловой биметаллический предохранитель, пластинчатый предо¬ хранитель; Е thermal bimett^llic cutout; D Streifensicherung, Lamel¬ lensicherung; F coupe-circuit sectionneur; I sicura lamelata, sicura ter¬ mica bimetallica. 145 БИМЕТАЛНА ПЛАСТИНКА (фиг. 51, P) — пластинка, състояща ce от. два пласта различен метал, от които единият с малък, а другият с голям коефициент на линейно разширение от топлината. При на¬ гряване пластинката се огъва, а при . изстиване се изправя, ' което й свойство се използува в електрическите манометри, биметалните предпазители и др. 44
бобина R биметаллическая пластинка; Е bimetallic plate; D Bimetalldraht, Doppelmeealldraht; F lame bimétallique, bilame; I lamina bimetallica, lama bimetallica, conduttore bimetallico. 146 БИМЕТАЛНА СПИРАЛА (фиг. 24, 7) — спирала от биметална плас¬ тинка, която се свива и разпуска в зависимост от температурата, при което автоматически изменя положението на свързан с нея еле¬ мент. R спиральный биметаллический провод; Е bimetal spiral, spiral bimetallic conductor; D Spirrìmetaпdraht, Spiraldoppelmeeandraht; F conducteur bimétallique en spirale; I spirale bimetallica, lamina spirale bimetallica, lama spirale bimetallica, conduttore bimetallico spirale. БЛИЗКА СВЕТЛИНА // къса светлина. БЛИНДИРАН АВТОМОБИЛ // брониран автомобил. 147 БЛОК — 1. съединение на няколко части в по-голямо цяло; 2. (фиг. 53,22) тяло, което служи за основа на различни механизми; 3. съкр. отг цилиндров блок. R блок; Е block; D Block; F bloc; I blocco. 148 БЛОК ОТ СТОПЯЕЛ1И ПРЕДПАЗИТЕЛИ (фиг. 53, 13) — всички сто¬ пяеми предпазители на даден автомобил, монтирани върху една изо¬ лационна основа. R коробка предохранителей, коробка с предохранителями; E fuse box; D Sicherungsdose, Sicherungskasten; F boîte à fusibles; 1 sca¬ tola per fusibili. 149 БЛОК-КАРТЕР (фиг. 4, а) — обединени в една отливка цилиндров блок и горен картер на бутален двигател с вътрешно горене. Намира голямо приложение при съвременните автомобилни двигатели. R блок цилиндров; цилиндры, отлитые в одном блоке; Е block-cast cylinder; D Zylinderblock; F groupe-cylindres monobloc, bloc-cylin¬ dre; I monoblocco dei cilindri, monoblocco. 150 БЛОКИРАНЕ — задържане, спиране или изменяне скоростта на относително движение между два детайла, два възела и др. R блокировка; Е interlock, interlocking, locking; D Verriegelung; F verouiHage; I bloccaggio, bloccamento. 151 БЛОКИРАНЕ HA ДИФЕРЕНЦИАЛА — действие, при което се по¬ лучава твърда връзка между диференциала и полуосите. R блокировка дифференциала; Е differential block, differential gear¬ setting mechanism; D Ausgleichsperre, Differentiaisperre; F verouil- lage de différentiel; I bloccaggio del differenziale, bloccamento del dif¬ ferenziale. 152 БОБИНА (фиг. 43, 6) — стоманена сърцевина, около която има на¬ мотка от електрически проводник. Когато около сърцевината има две намотки, от които едната е първична, а другата — вторична, бобината се нарича индукционна. R катушка, бобина; Е bobbin, coil; D Bobine, Spule; F bobine; I bo¬ bina. 45
британска 153 БОГАТА СМЕС — горивна смес, в която на 1 kg бензин съответствуват по-малко от 13 kg въздух. Не намира приложение при нормална ра¬ бота на двигателя, тъй като намалява скоростта на горенето, а оттам, и мощността на двигателя. R богатая смесь, богатая горючая смесь; Е rich mixture, overrich mixture; D reiches Gemisch, gasreiches Gemisch, fettes Gemisch; F mé¬ lange riche, mélange très riche; I miscela ricca, miscela combustibile ricca. БОКСЕР /7 двигател c хоризонтални цилиндри. БОКСЕРЕН ДВИГАТЕЛ // двигател с хоризонтални цилиндри. 154 БОКСУВАНЕ — плъзгане на едно или повече автомобилни колела по пътната настилка без движение напред. Боксуване настъпва, ко- гато силата на сцеплението между пътя и колелата е по-малка от тег- лителната сила. R буксование, пробуксовка; Е slippage, dipping; D Gleiten, Glei¬ tung, Rutschen; F patinage, glissement; I slittamento. 155 БОЛТ (фиг. Ì4,22) — цилиндричен или конусен метален прът, еди¬ ният край на който завършва с глава, а другият — с резба за нави¬ ване на гайки. Служи за свързване на машинни елементи. По кон¬ струкция и предназначение болтовете биват най-различни и носят съответни съставни наименования. R болт; Е bolt; D Bolzen, Schraubenbolzen; F boulon à vis, boulon; I bullone. 156 БОРДОВА КАРОСЕРИЯ — каросерия на товарен автомобил открит тип. Има заден, преден и страничен капак. R бордовий кузов, кузов-платформ а; Е cargo body, plank body; D Pritschenaufbau; F carrosserie-plateau, plateau; I carrozzeria piatta. 157 БРАВА (фиг. 46,14) — механизъм за заключване, прикрепен към вра¬ тата. R замок; Е lock; D Schloß; F serrure; 1 serratura. 158 БРАВА НА ВРАТА — съставна част на вратата, монтирана в ске¬ лета. Състои се от кутия и механизъм за отключване и заключване. Съществуват различни конструкции брави. R дверной замок; Е door lock; D Türschloß; F serrure de porte; 1 ser¬ ratura della porta. 159 БРЕЗЕНТ — платно, изработено от ленена прежда, в повечето слу¬ чаи импрегнирано. Използува се за изработване на покривала за ка¬ росерии на товарни автомобили, за палатки и др. R брезент, парусина, холст, полотно; Е canvas, canvas cloth, tar¬ paulin; D Segeltuch, Leinwand, Planenssoff; F toile à voile, toile - grosse; I tela incatramata. 160 БРИТАНСКА ТОПЛИННА ЕДИНИЦА — топлинна единица, която се използува в Британската общност и в САЩ. Представлява 1/180 от топлината, необходима за повишаване на температурата на 1 фунт- вода от 32° на 212° Ф (Фаренхайт) // английска топлинна единица.. 46
б рутно R британская единица тепла; Е british thermal unit, B. T. U.; D eng¬ lische Wärmeeinheit; F unité anglaise de chaleur; I unità termica in¬ glese. 181 БРОЙ НА МЕСТАТА — брой на пътниците, за които заводът-кон¬ структор или съответните власти са предвидили .места за сядане в ка¬ росериите на различните автомобили. R число мест; Е seating capacîty, number of seats; D Anzahl der Sitze, Sitzzahl, Anzahl der Sitzplätze; F nombre de places; I numero dei posti. 162 БРОЙ HA ПРЕДАВКИТЕ — количеството на предавателните отно¬ шения в предавателната кутия // брой на скоростите. R число скоростен, число передач; Е number of gears; D Gangzahl, Zahl der Gänge; F nombre de vitesses; I numero delle velocità. БРОЙ HA СКОРОСТИТЕ // брой на предавките. 163 БРОНЗ — сплав на медта с различни други елементи, метали п не- метали, с изключение на цинка. Устойчив на износване и на действието< на атмосферния въздух и различните киселини. Притежава добри леярски свойства и лесно се обработва механически. Съществуват раз¬ лични видове бронз, които в зависимост от химическия им състав но¬ сят съответни названия: калаен, оловен, алуминиев, берилиев и др. R бронза; Е bronze; D Bronze; F bronze; I bronzo. 164 БРОНЗОВА ВТУЛКА (фиг. 14, 28) — антифрикционна втулка, изра¬ ботена от бронз. R бронзовая втулка; Е bronze bushing; D Bronzebüchse; F coussinet de bronze, douille en bronze, bague de bronze; I boccola di bronzo. 165 БРОНИРАН АВТОйЮБИЛ — автомобил, уязвимите места на конто са защитени със стоманени листове // блиндиран автомобил. R бронеавтомобиль, броневик, блиндированный автомобиль; Е ar¬ mored car; D Panzerwagen; F voiture blindée; I autoblindo, autoblin¬ data. 166 БРОНЯ — ламарина със специален профил, боядисана или със за¬ щитно покритие, която се закрепва към предната или задната част на каросерията (предната и задната броня). Поема слаби удари и пред¬ пазва каросерията от деформации // буферна греда. R буферный брусок, полоса буфера, буфер, бампер; Е bumper, buf¬ fer, buffer arm, bumper rod,buffer beam, bumper bar, buffer bar; D Buf¬ ferstange, Stoßbalken, Stoßfängerstange; F pare-chocs, lame de pare- chocs; 1 paraurti. 167 БРОЯЧ — уред за извършване на аритметични действия чрез броене. В зависимост от принципа на действие съществуват различни броячи: механичен, вакуумен, електрически, електронен и т. н. R счетчик; Е counter; D Zähler; F compteur; 1 contatore. 168 БРУТНО ТЕГЛО — теглото на товара заедно с тарата (опаковка, съд, амбалаж и др.). R вес брутто, брутто-вес; Е gross weight, shipping weight; D Brut¬ togewicht, Rohgewicht; F poids brut; I peso lordo. 47
бу тале н 169 БУКСИРНО УСТРОЙСТВО — механизъм от устройството за прикач¬ ване на ремарке, който служи за закрепване на теглича. R буксирный прибор, сцепка, сцепное устройство прицепа; E trailer coupling, pintle hook, towing hook, fifth wheel mechanism; D Anhän¬ gerkupplung; F attelage de remorque; I aggancio di rimorchio. 170 БУТАЛЕН БОЛТ (фиг. 5) — болт, който съединява шарнирно мото¬ вилката с буталото. Според начина на закрепване буталните болтове биват два вида: плаващи и неподвижно закрепени към мотовилката или към буталото // бутален палец. R поршневой палец; Е piston pin, wrist pin, gudgeon pin, piston gud¬ geon pin; D Kolbenbolzen, Kolbenachse; F axe de piston, axe de pied de bielle, tourillon de piston; I spinotto dello stantuffo, spinotto del pistone, perno dello stantuffo. 171 БУТАЛЕН БОЛТ, ЗАКРЕПЕН КЪМ БУТАЛОТО (фиг. 5. е) — бута¬ лен болт, който е закрепен неподвижно към буталото. В съвременните двигатели почти не намира приложение. R поршневой палец, закрепленный в бобышке поршня; Е piston pin fixed to the piston pin boss; D im Kolbenbolzenauge befesttgter Kolben¬ bolzen; F axe de piston fixé dans le bossage du palier d'axe de piston; I perno del pistone fissato nell'asse del pistone. 172 БУТАЛЕН БОЛТ, ЗАКРЕПЕН КЪМ МОТОВИЛКАТА (фиг. 5, d) — бутален болт, който е закрепен неподвижно към горната глава на мо¬ товилката. В съвременните двигатели намира сравнително малко при¬ ложение. R поршневой палец, закрепленный в головке шатуна; Е piston pin fixed to the small end of connecting rod; D im Pleuelkopf befestigter Kolbenbolzen; F axe de piston fixé dans le pied de bielle; I perno del pistone fissato nel piede del pistone. 173 БУТАЛЕН ДВИГАТЕЛ C ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ — двигател, в който механичната енергия се получава от придвижването на буталото в цилиндъра под действието на налягането на горящи в цилиндъра га¬ зове. Засега това е най-разпространеният тип автомобилен двигател. R поршневой двигатель; Е internai combustion engine, reciprocating engine, piston engine; D Kolbenmotor; F moteur à pistons; I motore a pistoni, motore a stantuffo. БУТАЛЕН ПАЛЕЦ // бутален болт. 174 БУТАЛЕН ПРЪСТЕН (фиг. 5,-/) — разрязан еластичен пръстен, който служи за уплътняване на буталото към цилиндъра. Според пред¬ назначението си буталните пръстени биват два вида: уплътнителни и маслени // сегмент. R поршневое кольцо; Е piston ring; D Kolbenring, Zylinderdichtungs¬ ring; F segment de piston, segment de cylindre, anneau de piston; I seg¬ mento per stantuffo, segmento per pistone, anello per stantuffo, fascia elastica deilo stantuffo. 175 БУТАЛЕН ПРЪТ (фиг. 33,13) — прът, свързан неподвижно с буталото. R шток поршня, поршневой шток; Е piston rod; D Kolbenstange; 48
б у тон F tige de piston; I stelo dello stantuffo, asta del pistone, gambo delle stantuffo. 176 БУТАЛНА ПОМПА — помаа , а^отинят ррга и а а ояято е буаало» движещо се в цилиндър. Към цилиндъра е закрепена кутия с клапани (всмукателни и нагнетателни). R поршневой насос; Е piston pump; D Kolbenpumpe; F pompe à pi. ston; I pompa a stantuffo, pompa a pistone. БУТАЛНО ЧЕЛО // чело на буталото. . 177 БУТАЛО (фиг. 5) — машинен елемент, който извършва праволиней¬ но-възвратно движение в цилиндър на двигател с вътрешно горене, на помпа и др. Представлява метална чаша, обърната с дъното към цилиндровата глава. Отделните й части носят съответни названия-. Основното предназначение на буталото при четиритактовия дви¬ гател е да поеме налягането, създадено от горящите газове, и да го предаде чрез мотовилката на коляновия вал. В първия такт то действува като всмукателна помпа, във втория — като сгъстител, а в четвъртия — като издухвател на изгорелите газове. R поршень; Е piston; D Kolben; F piston; ( stantuffo, pistone. • 178 БУТАЛО HA ГЛАВЕН СПИРАЧЕН ЦИЛИНДЪР (фиг. 69,5) — елемент от хидравличния спирачен механизъм. Представлява кръгло бутало, завършващо със сферична форма и с кухина в единия край. Движи се праволинейно-възвратно в главния спирачен цилиндър, като създава налягане на течността в хидравличния механизъм. R поршень главного тормозного цилиндра; E master brake cylinder piston, master cylinder piston; D Hauptbremszylinderkolben, Haupt¬ zylinderkolben; F piston de maître-cylindre de frein; I stantuffo del cilindro maestro del freno, pistone del ' cilindro maestro del freno. 179 БУТАЛО 'С ИНВАРНА ПЛАСТИНКА (фиг. 5, b) — бутало, на което ушите са свързани с направляващата част посредством! инварна пла¬ стинка. Пластинката ограничава увеличаването на диаметъра на на¬ правляващата част, получавано вследствие топлинното разширение на буталото при загряването му до работна температура. R поршень с залитыми полосами из инвара, поршень с залитыми пластинами из инвара; E invar piston; D Invarkolben; F piston à jupe pleine avec bande en métal invar; I stantuffo con piastra d’invar, pistone con piastra d’invar. 180 БУТАЛО С ПРОРЕЗИ (фиг. 5, а) — бутало на двигател с вътрешно горене, в направляващата част на което има прорез с различна форма. Прорезът предпазва буталото от задиране при загряването му до ра¬ ботна температура. R поршень с разрезной юбкой; Е split-skirt piston, slotted-type piston; D Schlitzkolben, Schlitzmantelkolben; F piston à jupe fendue; I stan¬ tuffo a fenditure, pistone a fenditure. 181 БУТОН — елемент от пусковото устройство. Представлява късо стъ¬ бло, често с главазсоето при натискане включва или изключва машина, механизъм или уред или задвижва някой елемент // копче. R кнопка; Е button; D Knopf; F bouton; I bottone. 4 Автомобилен речник 49
вакуумен 182 БУТОН ЗА РЪЧЕН ГАЗ (фиг. 16.5) — бутон, чрез който шофьорът задвижва ръчно дроселовата клапа или гребена на горивонаг летател¬ ната помпа и захранва двигателя с необходимото количество гориво. R кнопка акселератора, кнопочный привод дроссельной заслонки; Е accelerator button, throttle button, gas button, hand throttle control; D Gasknopf, Handgas; F bouton d’accélérateur, accélérateur à main; I bottone d’acceleratore, acceleratore a mano. БУТОН HA „КЛАКСОНА // натискателно копче на клаксона. 183 БУФЕР — приспособление за поглъщане силата на удар, тласък, трептения и др. R буфер; Е bumper, buffer, collision bumper; D Puffer, Stoßfänger, BuHer, Stoßbuffer; F tampon, tampon de collision, pare-chocs; I respin¬ gente. 184 БУФЕР HA ВРАТАТА — гумен тампон с предназначение да поглъща част от ударната сила при затваряне на вратата // тампон на вра¬ тата. R буфер двери; Е door shock absorber, door bumper; D Tür puffer; F pare-chocs de porte; I respìngente della porta, tampone della porta. БУФЕРНА ГРЕДА // броня. БУШОН // предпазител. БЯЛ МЕТАЛ // композиция. 185 БЯЛ ЧУГУН — чугун със сребърнобял лом, в който въглеродът хи¬ мически е свързан с желязото във вид на карбид. Много твърд и кре¬ хък, с лоши леярски свойства. Използува се като изходен материал за получаване на стомана и ковък чугун. R . белый чугун; Е white cast iron; D weißes Gußeisen, weißes Roh¬ eisen; F fonte blanche; J ghisa bianca. БЯЛА СПЛАВ // композиция. В 186 ВАКУУМ — затворено пространство, в което налягането на въздуха или газа е значително по-малко от атмосферното. В автомобилната терминология се използува в смисъл на разредено състояние на въз¬ дух или газ // подналягане // разреждане. R вакуум, разрежение, пустота; Е vacuum, depression; D Vakuum, LufHeere, Unterdrück; F vide, dépression, vacuum; I vacuo, vuoto, depressione. 187 ВАКУУМЕН РЕГУЛАТОР (фиг. 44, U) — механизъм, който изменя ъгъла на изпреварване на запалването, когато се изменя натоварването 50
вал на двигателя, т.е. когато се изменя положението надроселовата клапа на карбуратора. Задействува се от вакуума зад дроселовата клапа, който от своя стргнз се изменя в зависимост от положението на клапата. R вакуум-регулятор, вакуумный регулятор опережения; регулятор, действующий от вакуума; E vacuum spark control, vacuum lead ti mer, vacuum ignition regulator, vacuum ignition governor; D Vakuumreg¬ ler, Unterdruckregler, Unterdruckzündverstefer,. Vorzündungsva¬ kuumregler, Regler mit Gasdrosselbbtattgung; F régulateur agis^nt sur l’admission, régulateur d’avance par vide, régulateur de dépres¬ sion; I regolatore a vuoto d’anticipo dell'accensione, regolatore a de¬ pressione d'anticipo dell'accensione. 188 ВАКУУМНА СЕРВОСПИРАЧКА — сервоспирачка, която дейст¬ вува чрез вакуум. R вакуумный сервотормоз, вакуум-сервотормоз; Е vacuum servo brake, booster brake, vacuum power brake; D Vakuumbremse, Saugluft¬ bremse, Unterdruckbremse, Unterdruckservobremse; F servo- frein à dépressêon; I servofreno a vacuo, servofreno a depressane. 189 ВАКУУМНА СТЪКЛОЧИСТАЧКА — стъклочистачка, при коятО за привеждане па чистачките в действие се използува разреждането на въздуха. R стеклоочиститель с приводом от вакуума, стеклоочиститель ва¬ куумного типа; Е vacuum windshield wiper, suction wiper, vacuuns windshield cleaner; D durch Unterdrück betätigter Scheibenwischer;; F essuie-glace à dépressêon; 1 tergicristallo a vacuo, tergicristallo г* depressione. 190 ВАКУУМНО ИЗПРЕВАРВАНЕ НА ЗАПАЛВАНЕТО — изпревар¬ ване на запалването, което посредством вакуумния регулатор се из¬ меня автоматично в зависимост от натоварването на двигателя. R вакуумное опережение зажигания, вакуумная перестановка мо¬ мента зажигания; E vacuum spairk control, vacuum controlled advance, vacuum-controlled spairk timing, vacuum ignition advance, vacuum ignition spark adjustment, vacuum spark . advance; D Unterdruckzûnd- verstellung, Unterdruckvorzündung; F avance à commande par dépres sion, avance par dépressêon; I anticipo dell'accensione a vuoto, anti¬ cipazione dell’accensione a vuoto, anticipo dell’accensione comandata per depressione. 191 ВАЛ (фиг. 47, 9) — машинен елемент, натоварен главно на усукване, който се върти на лагери около оста си и предава или приема въртящ, момент. Според предназначението и конструкцията си валовете носят съответни съставни наименования: колянов вал, разпределителен вал и т. н. R вал; Е shaft, spindle; D Welle; F arbre; I albero. 192 ВАЛ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА МОЩНОСТ — вал, с помощта на който от предавателната кутия се отвежда мощност за задвижване на спома¬ гателните агрегати // силоотводеи вал. R вал отбора мощности; Е power take-off; D Zapfwelle; F arbre de prise de force, prise de force; I albero di presa di forza, albero di presai potenza. 5Î
ва л 193 ВАЛ НА ВЕНТИЛАТОРА — вал, лагеруван върху специална под* вижиа опора. Към него са закрепени вентилаторът и ремъчното колело» което го задвижва. R вал вентилятора; Е fan spindle, fan shaft; D Ventilatorwelle; F axe de ventilateur; I albero del ventilatore. 194 ВАЛ НА ВОДНАТА ПОМПА (фиг. 11, 15) — вал, лагеруван в тялото на водната помпа, към единия край на който е закрепено лопаткото колело на водната помпа, а към другия — ремъчното колело за задвиж¬ ване на помпата. Много често към него се закрепва и вентилаторът, в който случай валът на водната помпа е същевременно и вал на вен¬ тилатора. R вал водяного насоса, валик водяного насоса; Е water pump shaft, water pump spindle; D Wasseepumpen welle; F arbre de pompe d’eau, axe de pompe à eau; I albero della pompa ad acqua. 195 ВАЛ HA ГЛАВНОТО ПРЕДАВАНЕ (фиг. 58, 3) — елемент от главното предаване, който може да бъде изработен отделно или заедно със за¬ движващото конусно зъбно колело на главното предаване // вал на пиньона. R вал главной передачи, вал ведущей шестерни главной передачи; Е main drive shaft, pinion shaft, pinion drive shaft; D Ritzelantriebs¬ welle, AntriebtIitzelwelle, Welle des Hinletachtkegelradet; F arbre du pignon d’angle, arbre de commande à pignon; 1 albero della tras¬ missione principale, albero del comando principale. 196 ВАЛ HA ГОРИВОНАГРЕВАТЕЛНАТА ПОМПА — вал, който c по¬ мощта на гърбиците си в строго определени мооеняи придава право¬ линейно-възвратно движение на буталата на помпата. По конструкция много наподобява на разпределителния вал // разпределителен вал на горивотартеяаяептаяа помпа. R кулачковый валик топливного насоса, толкатель топливного насо¬ са; Е fuel //injection pump camshah; D Nockenwelle der Einspitzpumpe, Kraftstoffpumpenstößel; F poussoir de pompe d’alimentation en car¬ burant; I albero a camme della pompa d’alimentaz.ione carburante. 3 97 ВАЛ HA КОРМИЛНИЯ СЕКТОР (фиг. 70,57) — детайл от кормилния механизъм с червячно предаване, към който е закрепен секторът. Предава въртеливото движение от кормилния вал към кормилния ме¬ ханизъм. R вал рулевого сектора; Е steering worm sector shaft; D Lenkwelle, Lenksegmentwelle, Segmentwelle; F arbre de secteur de direction, arbre de secteur de direction à vis, axe de secteur de direction à vis; 1 albero del settore di direzione. 198 ВАЛ HA КОТВАТА (фиг. 41/3) — съставна част от котвата на елек¬ трическа машина, която носи барабана с намотките // роторен вал. R вал якоря; Е armature shaft; D Ankerwelle; F arbre de l’induit; I albero dell’indotto. 199 ВАЛ HA МАСЛЕНАТА ПОМПА (фиг. 15, 4) — вал, лагеруван обик¬ новено на два плъзгащи лагера, към единия край на който е закрепено задвижващото зъбно колело на помпата, а към другия — зъбно колело, 52
в ant обикновено зацепено със зъбното колело на разпределителния вал, който го задвижва. R вал масляного насоса, приводной валик масляного насоса; Е oil pump shaft; D Welle der Zahnradölpumpe, Ölpumpenwelle; F arbre de commande de pompe à huile; I albero di comando della pompa d’olio. ВАЛ HA ПИНЬОНА // вал на главното предаване. 200 ВАЛ НА ПРЕКЪСВАЧ-РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЯ (фиг. 44, 21) — вал. лагеруван обикновено на два плъзгащи лагера, който се задвижва от разпределителния вал и посредством центробежния регулатор пре¬ дава движението на вала с гърбичната ролка на прекъсвача. R валик прерывателя, валик распределителя; E timing shaft, timer shaft, distributor shaft, distributor spindle; D Zündverteilerantriebs¬ welle, Verteilerwelle; F arbre de distribution, axe du dispositif de ca¬ lage, axe de distributeur; I albero del distributore, asse del distributore. 201 ВАЛ HA СПИРАЧНАТА ГЪРБИЦА — вал, съставна част на колес- на спирачка с механично или пневматично задвижване. Привежда в движение спирачната гърбица // вал на спирачния палец. R валик тормозного кулака, тормозной вал; Е expander camshaft,, brake expander camshaft, brake doggie shaft; D Bremsnockenwelle;, Bremswelle; F axe de came de frein; I albero dell'eccentrico del freno. ВАЛ HA СПИРАЧНИЯ ПАЛЕЦ // вал на спирачната гърбица. 202 ВАЛ НА СЪЕДИНИТЕЛЯ (фиг. 55,12) — елемент от дисковия съеди¬ нител, който чрез зъбната предавка с постоянно зацепване предава въртящия момент от двигателя към междинния вал на предавателната кутия Ц амбреажен вал // първичен вал. R вал сцепления, первичный вал, первичный вал коробки передач; Е clutch shaft, clutch spindle, drive shaft of transmission, primary shaft; D Kupplungswelle, Primärwelle; F arbre d'embrayage, arbre primaire; l albero della frizione, albero primario. 203 ВАЛЦОВАНА СТОМАНА — стомана, получена чрез валцоваае П про¬ катка стомана. R прокатная сталь, вальцованная сталь, катаная сталь; Е ' rolled steel, drawn-out steel; D Walzstahl, gewalzter Stahl; F acier laminé; I acciaio laminato. 204 ВАЛЦОВАНЕ — начин за механична обработка чрез деформация на пластични материали. Състои се в равномерно и непрекъснато из¬ тегляне на материала, при което дължината и широчината му се уве¬ личават за сметка на напречното сечение. В зависимост от температу¬ рата, при която се извършва, валцоването бива студено и горещо. R прокатка, вальцовка; Е rolling; D Walzen, Rundbiegen; F lami¬ nage, cylindrage; Г laminazione, cilindratura. ВАРИАТОР // добавъчно съпротивление. 502 BAT (W, Вт) — единица мярка за мощност, равна на работата на ток с големина 1 А при напрежение във веригата 1 V за 1 s // волт- ампер. R ватт, вт; E Watt, W; D Watt, W; F Watt, W; I Watt, W. 53
вентилато р 206 ВАТЧАС (Wh, Втч) — единица мярка за количество електрическа енергия, равна на работата, извършвана от ток с мощност 1 W за 1 h. R взтт-час, Вч; Е Watt-hour, Wh; D Wattstunde, Wh; F Watt-heure, Wh; I Watt-ora, Wo. 207 ВГРАДЕН ЗАДЕН БАГАЖНИК — багажник, вграден в задната част па каросерията на автомобила. R встроенный багажник позади кузова; Е built-in rear luggage com- postment, built-in trunk, integral rear trunk; D angebauter hinterer Kofferraum; F coffre arrière incorporé; I bagagliaio posteriore incorpo¬ rato, baule posteriore incorporato. 208 ВГРАДЕН ПРЕДЕН БАГАЖНИК — багажник, вграден в предната част на каросерията на автомобила. R встроенный багажник спереди кузова; Е built-in front luggage compostment, built-in front trunk, integral front trunk; D angebauter yorderer Kofferraum; F coffre avant incorporé; I bagagliaio anteriore incorporato, baule anteriore incorporato. ВГРАДЕНА КАБИНА II отделение за шофьора. 209 ВЕНЕЦ НА КОРМИЛНОТО КОЛЕЛО — съставна част на кормил¬ ното колело. Изработва се от кръгла стомана и се покрива обикновено с пластмаса. Свързан е с главината на кормилното колело посред¬ ством спици. R обод рулевого колеса; Е steering wheel ri m; D Lenkradkranz; F jan¬ te du volant de direction; I corona del volante di direzione, corona del volante dello sterzo. 210 ВЕНТИЛ HA ГУМАТА (фиг. 67, 8) — приспособление към вътрешната гума, което при напомпване на гумата пропуска въздуха в пея и не му позволява да излезе обратно. R вентиль шины, вентиль камеры; Е tyre valve, inner tube valve, inflation valve, valve of tyre; D Schlauch ven Hl, Luftschlaucliven tt l, Reifenventtl, Venttl für Fahrzeugluftschläuche; F valve de gonflement, valve de chambre à air, valve de pneumatique; 1 valvola del pneuma¬ tico, valvola della camera d’aria. 211 ВЕНТИЛАТОР HA РАДИАТОРА (фиг. 11-I) — част от охладителната система на двигателя, която придава енергия на въздуха и създава въздушен поток през радиатора (при двигатели с водно охлаждане) или през оребрените цилиндри (при двигатели с въздушно охлажда¬ не), с което охлаждането ставз по-интензивно. Състои се от главина, лопатки, . опора, ремъчно колело и кожух. - R вентилятор радиатора, вегтилятор системы охлаждения; Е ra- • diator fan; D Lüfter des Kühlers, Venttlator des Kühlers; F ventila¬ teur de radiateur; 1 ventilatore del radiatore, ventilatore del sistema di raffreddamento. 212 ВЕНТИЛАТОР C РЕМЪЧНО ПРЕДАВАНЕ — вентилатор, който ce задвижва чрез ремъчно предаване. R вентилятор с ременным приводом; Е belt-driven fan; D Lüfter mit Riemenantrieb, Venhlator mit Riemenantrieb, Riemana r^ntrel^'^indflü- 54
ее н тил a ni о р но gel; F ventilateur commandé par courroie; 1 ventilatore a comando per cinghia, ventilatore a trasmissione per cinghia. 213 ВЕНТИЛАТОРЕН КОЖУХ (фиг. 13,//) — кожух във вид на обръч, скрепен към задната част на рамката на радиатора, който предпазва от повреда вентилаторните лопатки и направлява и усилва въздуш¬ ния поток, създаван от вентилатора // направляващ кожух на вен¬ тилатора. R кожух вентилятора; Е fan housing, fan shroud; D Lüfterhaube. Windflügelring, Ventilatorring; F bague de ventilateur; I cappotta del ventilatore, convogliatore aria del ventilatore. 214 ВЕНТИЛАТОРЕН РЕМЪК — гумен ремък, който свързва ремъчио- то колело на коляновия - вал с ремъчното колело на вала на вентила¬ тора и задвижва вентилатора, а в повечето конструкции и водната лом па и генератора. Съществуват различни видове вентилаторни ре¬ мъци, от коиго най-широко приложение има клиновидният ремък. R ремень вентилятора; Е fan belt, fan-drive belt; D Lüfterriemen, Ventilatorriemen, Windflügelriemen; F courroie de ventilateur; I cin¬ ghia del ventilatore. 215 ВЕНТИЛАТОРНА ГЛАВИНА (фиг. 11,29) — съставна част на венти¬ латора, към която са прикрепени вентилаторните лопатки. Привежда се в движение от ремъчно колело с помощта на вентилаторния ре¬ мък // главина на вентилатора. R ступица вентилятор?; Е fan hub, fan centre; D Lüflernabe, Ventila¬ tornabe, Windflügelnabe; F moyeu de ventilateur; 1 mozzo del ven¬ tilatore. 216 ВЕНТИЛАТОРНА ЛОПАТКА — лопатка, прикрепена към вентила¬ торната главина, която чрез въртенето си създава необходимата въз¬ душна струя за охлаждане на радиатора или оребрените цилиндри на двигагетя. Обикновено вентилаторът има две, четири и повече ло¬ патки // лопатка на вентилатора. R .1)исть вентилятора, крыло вентилятора; Е fan blade, fan baffle¬ ventilator blade, vane; D Lüfterflügel, Ventilatorflügel, Windflügd- blech; F ailette de ventilateur, palette de’ventilateur, pale de venti, lateur, aile de ventilateur; I paletta del ventilatore, aletta del vend- latore. 217 ВЕНТИЛАТОРНА ОПОРА — опора, върху която лагерува валът на вентилатора. Често за вентилаторна опора се използува тялото на водната помпа. R кронштейн вентилятора; Е fan support, fan bracket; D Lüfterträ¬ ger, Lüfterbock, Windflügelstütze, Windflügelträger, Ventilatorstütze, Venti latorträger. Ventilatorbock; F support de ventilateur; I supporto del ventilatore. 218 ВЕНТИЛАТОРНО ОХЛАЖДАНЕ — въздушно охлаждане, при което въздушният поток се създава с помощта на вентилатор. R охлаждение вентилятором; Е fan cooHng, forced-draught cooling; D Ventilatorkühlung; F refroidissement par ventilateur; I raffredda¬ mento - a mezzo dì ventilatore. 55
верижно 219 ВЕНТИЛАТОРНО РЕМЪЧНО КОЛЕЛО (фиг. 112) — ремъчно ко¬ лело, прикрепено към вала на вентилатора, което се привежда в дви¬ жение от вентилаторния ремък. Служи за задвижване на вентила¬ тора // ремъчно колело на вентилатора. R шкив вентилятора, ременный шкив вентилятора; Е fan pulley, fan driving pulley, fan drive pulley, fan belt pulley; D Ventilatorriemen¬ scheibe, Windflügelriemenscheibe; F poulie de ventilateur; I puleggia a cinghia del ventilatore, puleggia condotta del venti latore. 220 ВЕНТИЛАЦИЯ — обновяване на въздуха в закрити помещения чрез изсмукване на замърсения въздух (дим, прах, газове и др.) и вкар¬ ване на пресен. R вентиляция; Е ventilati on; D Lüftung, Entlüftung, Ventilation; F vernation; I ventiIazione. 221 ВЕНТИЛАЦИЯ HA КАРОСЕРИЯТА — подмяна на въздуха в каро¬ серията. Извършва се обикновено чрез вентилационна уредба, ком¬ бинирана най-често с отоплителната уредба на автомобила. R вентиляция кузова; Е car body ventilation, body ventilation; D Entlüftung des Wageninnere, WageneeUünung; F ventilation de la carrosserie; I ventilazione della carrozzeria. 222 ВЕНТИЛАЦИЯ HA КАРТЕРА (фиг. 12, /2) — изсмукване на партер¬ ните газове във всмукателната тръба с цел да се предпази маслотз в картера от вредното им въздействие. R вентиляция картера; Е crankcase ventilation, crankcase breather- ing; D Kurbelgehauseenrififtung; F ventilation de carter-moteur; I ven- nazione del carter, ventilazione della coppa. 223 ВЕРИГА (фиг. 7,-/7) — гъвкав машинен орган, съставен от последо¬ вателно съединени метални звена. R цепь; Е chain; D Kette; F chaîne; I catena. 224 ВЕРИГА ЗА АВТОМОБИЛНО КОЛЕЛО — верига, която се поставя на задвижващите колела на автомобила. Служи за увеличаване на проходимостта му при движение по заснежени пътища // верига за сняг // снегова верига. R снеговая цепь, противозаносная цепь, цепь противоскольжения; Е non-skid chain, tyre chain, snow chain, skid chain, antiskid chain; D Gleitschutzkette, Reifenkette, Schneekette; F chaîne antidérapante, chaîne à neige, chaîne antipatinante; I catena antisdrucciolevole, ca¬ tena a neve, catena antiscivOlante. ■ ВЕРИГА ЗА СНЯГ // верига за автомобилно колело. ВЕРИЖЕН ОБТЕГАЧ // обтегач на верига. 225 ВЕРИЖЕН ПАЛЕЦ — малка напречна ос, около която се въртят ролките на веригата. ’ R палец цепи, цепной валик; Е chain pin; D Kettenbolzen; F boulon de chaîne; I bullone della catena. 226 ВЕРИЖНО ЗЪБНО КОЛЕЛО (фиг. 7,45) — стоманено зъбно колело, което по направата си прилича на звезда. Между зъбите му са на¬ 56
* и а к а правени гнезда, -в които лягат плътно звената на веригата. При гъсе¬ ничните автомобили с верижно зъбно колело се задвижва гъсеничната верига II звезда. R цепная звёздочка, звёздочка, цепное колесо, цепная шестерня; Е chain wheel, sprocket wheel, sprocket, chain sprocket; D Kettenrad, Kettenzahnrad; F roue à chaîne dentée, roue étoilée, pignon à chaîne; I ruota dentata, portacatena, ruota portacatena. 227 ВЕРИЖНО ПРЕДАВАНЕ — предаване между успоредни валове с езкрайна верига, опъната на закрепените към тях верижни зъбни колела. R цепная передача, цепной привод; Е chain drive, chain gearing, chain and sprocket drive, chain transmission, chain gearing transmis¬ sion; D Kettenantrieb, Kettenübertragung; F transmission par chaîne; I trasmissione a catena. 228 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА ЧАСТ — серийна машинна част, която може да бъде заменена с друга със същата конструкция, но изработена не¬ зависимо от първата, без да се нарушат експлоатационните качества на машината. R взаимозаменяемая часть, взаимозаменяемая деталь: Е interchan¬ geable part; D auswechselbares Teil; F pièce interchangeable; I parte intercambiabile, pezzo intercambiabile. 229 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТ — принцип на конструиране, производ¬ ство и експлоатация на изделията, който осигурява възможност за сглобяване или смяна при ремонт на изработени независимо един от друг детайли и възли без допълнителна обработка, като се спазват изискванията за точност, параметри на качеството и икономическа оптималност в предварително зададени граници. R взаимозаменяемость; Е interchangeaaillty; D Auswechsslbaakejf, Austauschbarkeit; F interchangeaaîiité; I intercambìa bîiîtà. ВИБРАЦИЯ II трептене. ВИБРИРАНЕ II трептене. 230 ВИЛКА (фиг. 32, 5) — машинна част с форма, подобна на вила с два или повече рога. Според предназначението сй вилката придобива и съответно съставно название: вилка на съединителя, вилка за пре¬ включване на предавките и т. н. R вилка; Е fork, yoke-end, yoke; D Gabel, Gabeekopf; F fourchette, fourche; I forcella, forchetta. 231 ВИЛКА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДАВКИТЕ (фиг. 56,3 и 4) — детайл от степенната предавателна кутия, прикрепен към плъзгача. Служи за осово (аксиално) изместване на зъбните колела и муфи при превключване на отделните предавки II вилка за превключване на скоростите. R вилка включения, вилка переключения передач; Е gear shift fork, gear shifting fork, shift fork; D SchaHgabel; F fourchette de changement de .vitesse; I forcella cambio velocità, forchetta cambio velocità. 1 ВИЛКА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ HA СКОРОСТИТЕ Ц вилка за пре¬ включване на предавките. 57
винтово 232 ВИЛКА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ (фиг. 55, 10) — детайл от задвижващото устройство на съединителя. Монтиран е в канала на муфата за включ¬ ване и изключване на съединителя и служи за задвижване (осово из¬ местване) на муфата. R вилка отводки сцепления, вилка выключения сцепления, вилка сцепления; Е clutch гnleasn fork, clutch relnasn yoke, clutch shipper yoke, clutch throwout yoke, clutch fork, release clutch yoke, ’ striker clutch fork; D Kupplungsgabel, Ausruckgabel, Kupplungsausrückga¬ bel; F fourchette de débrayage, fourche du levier de débrayage, fourche de Fembrayage; I forcella della frizione, forcella per innesto frizione. 233 ВИЛКОВ КЛЮЧ (фиг. 73,-/) — ключ, наподобяващ вилка, във всеки рог на която има по един издатък във вид на щифт. Служи за навиване и отвиване на части с отвори, в които влизат щифтовете на клю¬ ча // щифтов ключ. R циркульный ключ, вилочный ключ; Е fork spanner, pin - spanner; D Gabeischlüssel,. Gabnlschraubenschlüssnl; F clef à griffes; I chiave a forcella, chiave a forchetta. ВИНЕН СПИРТ // етилов спирт. ВИНКЕЛ // ъглова стомана. 234 ВИНТ (фиг. 4, 18) — метален прът с глава и винтова резба, който служи за свързване на машинни или строителни елементи. Според предназначението и конструкцията си винтовете биват най-различни и носят съответни съставни названия: крилен.безконечен, затегателен и др. R винт; Е screw; D Schraube; F vis; I vite. ВИНТОВ КОРМИЛЕН МЕХАНИЗЪМ // кормилен механизъм винт и гайка. 235 ВИНТОВ КРИК — крик с винтов повдигателен механизъм, който обикновено се завърта ръчно с манивела. R винтовой домкрат; Е screw jack; D Schraubenwinde, Hebebock; F vérin, cric à ' vis, vérin à vis; I martinello a vite, cricco a vite. ВИНТОВА ПРУЖИНА // вита пружина. 236 ВИНТОВО ЗЪБНО ЗАЦЕПВАНЕ — зъбно зацепване. при което се използуват винтови (хеликоидни) зъбни колела // хеликоидно зъбно зацепване. R геликоидальное зубчатое зацепление, винтовое зубчатое зацеп¬ ление; Е helical gearing, spiral gearing; D Schraubenverzahnung. • Schraubenradgetriebe; F engrenage hélicoïdal, engrenage en spirale; I ingranaggio a denti elicoidali, ingranaggio elicoidale. 237 ВИНТОВО ЗЪБНО КОЛЕЛО — зъбно колело с хеликоидно очертани зъби. т. е. зъби, чиито оси са отсечки от винтова линия, описана по външната цилиндрична повърхност на ненарязано колело //. хели¬ коидно зъбно колело. R геликоидальная шестерня, винтовая шестерня, косозубое колесо, шестерня со спиральными зубьями, косозубая шестерня; Е helical gear, spir.il gear, screw wheel, helical-toothed wheel; D Schraubenrad, 58
високо schrägverzahntes Rad. Schrägzahnrad; F pignon hélicoïdal; I ruota dentata elicoidale. 238 ВИНТОВО ЗЪБНО ПРЕДАВАНЕ — зъбно предаване, при което се използуват винтови (хеликоидни) зъбни колела // хеликоидно зъбно предаване. R геликоидальная зубчатая передача, винтозая зубчатая передача Е, helical gear drive; D Schraubenradantrieb; F transmission à pignon hélicoïdal; I trasmissione ad ingranaggi elicoidali. 239 ВИНТОЗЪБНО КОНУСНО ЗАЦЕПВАНЕ — зъбно зацепване, при . което се използуват конусни винтови зъбни колела // спиралозъбно конусно зацепване. R косозубое коническое зацепление; Е spiral bevel gear, spiral beve* gearing; D Spiralkegelradgetriebe, Spiralkegelverzahnung; F engre" nage conique en spirale; I ingranaggio conico a denti spirali. 240 ВИНТОЗЪБНО КОНУСНО ПРЕДАВАНЕ — зъбно предаване, при което се използуват конусни винтови зъбни колела. Намира прило¬ жение при главното предаване от трансмисията на автомобила // спи- ралозъбно конусно предаване. R косозубая коническая передача; Е spiral bevel gear drive; D Spi¬ ralkegelradantrieb; F transmission à pignon conique en spirale; I tras¬ missione conica a denti spirali. 241 ВИНТОРЕЗНА ДЪСКА — инструмент за ръчно нарязване па резба на болтове и тръби. Представлява метална плоча с две дръжки и из- рез, и който се поставят две винторезни челюсти,едната от които може да се приближава и отдалечава от другата с помощта на винт. Болтът или тръбата, които ще се нарязват, се поставят между винторезните челюсти и дъската се завърта ръчно с помощта на дръжките. R винторезная доска, винтовальная доска; E die stock; D Gewinde¬ schneideisen, Windeisen; F filière à truelle; 1 filiera semplice. ВИСКОЗИМЕР // вискозиметър. 242 ВИСКОЗИМЕТЪР — уред за измерване на вискозитета на течности. Съществуват различни конструкции вискозиметри, от които в Европа най-голямо разпространение е получил вискозиметърът на Енг- лер // вискозимер. R вискозиметр, измеритель вязкости; Е viscosimeter; D Zähigkeits¬ messer, Viskositätsmeßgerät, Viskosimeter; F viscosimètre; I vi¬ scosìmetro. 243 ВИСКОЗИТЕТ — свойство на течностите и газовете да оказват въ¬ трешно съпротивление, пред извикано от триенето при разместване на частиците им. За измерване на вискозитета в практиката се използу¬ ват различни единици (поаз, стокс, Енглеров градус и др.), отчитани с вискозиметър. R вязкость; Е viscosity; D Zähigkeit, Viskosität; F viscosité; I vis¬ cosità. 244 ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ — в електротехниката за високо напре¬ жение условно е прието напрежението над 500 V. При автомобила ток 59
вита с високо напрежение се използува за произвеждане на електрическа искра в запалителната свещ, годна да възпламени горивната смес в цилиндъра на карбураторен двигател. Такъв ток се получава чрез ин¬ дукционна бобина или чрез магнет. R высокое напряжение; Е high tension, H. T., high voltage, high pressure, high potential; D Hochspannung; F haute tension, H. T.; I tensione alta. 245 ВИСОКОГОВОРИТЕЛ (фиг. 53,24) — съставна част от автомобилния радиоприемник. Електроакустичен апарат за по-силно възпроизвеж¬ дане на звука. R громкоговоритель, репродуктор; Е loudspeaker; D Lautsprecher F haut-parleur; I altoparlante. ВИСОЧИНА HA АВТОМОБИЛА съкр. от обща височина на авто мобила. 246 ВИСОЧИНА НА ГУМАТА (фиг. 68, Н) — половината от разликата между външния и вътрешния диаметър на гумата. R высота шины; Е tyre height; D Reifenhöhe; F hauteur de pneum a tique; I altezza del pneumatico. 247 ВИСЯЩ КЛАПАН (фиг. 7, а) — клапан, разположен в цилиндровия блок, който при отварянето си се придвижва надолу към буталото. Задвижва се с помощта на кобилицата и свързаните с нея части. R подвесной клапан, верхний клапан, клапан с верхним приводом Е overhead valve, valve in the head, caged valve, inverted valve, drop valve; D hängendes Vennil, obangestauartas VenUl; F soupape renver¬ sée, soupape commandée par le haut, soupape en tête; I valvola in testa. 248 ВИСЯЩ РЕСОР — листов ресор, който не лежи върху моста, а е раз¬ положен под него и се носи от скобните болтове. R подвесная рессора; рессора, расположенная под осью; Е underslunß spring, suspension spring; D unterbaute Feder; F ressort de suspension« ressort sous Tessieu, ressort surbaissé; I molla sospesa. 249 ВИСЯЩА PAMA — рама c извита надолу рамова част, върху която се закрепва задният мост. R подвесная рама, пониженная рама, низкора.мпое шасси; Е ив- dershing frame, low built chassis, safety chassis, underslung chassis, drop frame; D unterbauter Rahmen, Niaderrrhmanfahrgestell, gekröpf¬ tes FahrgesteH; F chassis sous l’essieu, chassis surbaissé; I telaio sos¬ peso. 250 ВИТ РЕСОР (фиг. 65,2) — ресор при независимото окачване на авто* мобила, изработен от специална пружинна стомана във вид .па цилин¬ дрична вита пружина с кръгло сечение II спирален ресор. R винтовая рессора, спиральная рессора, цилиндрическая винтовая рессора; Е coil spiring, cylindrical spring, spiral spring, helical spring; D Schraubenfeder, Spiralfeder; F ressort hélicoïdal, ressort spiral, res¬ sort cylindrique; I molla elicoidale, molla spirale. 251 ВИТА ПРУЖИНА — пружина от тел, навита във формата на спирала около цилиндър или конус. Според предназначението и конструкцията 60
включвате л си витите пружини се делят на много видове, които носят съответни съставни названия: ресорна пружина, клапанна пружина и др. // вин¬ това пружина // витлова прУжина. R винтовая пружина, витая пружина, спиральная пружина, цилин¬ дрическая винтовая пружина; Е coil spring, helical spiring, spiral spiring, cylindrical spring; D Schraubenfeder, Spiralfeder; F ressort hélicoïdal, ressort spiral, ressort cylindrique; I molla elicoidale, molla spirale. ВИТКА // навивка. ВИТЛОВА ПРУЖИНА // вита пружина. 252 ВИХРОВА КАМЕРА (фиг. 26, в) — малка камера, обикновено <ис сферична форма, свързана с основната камера на горенето посредст¬ вом тесен тангенциален канал, в която се впръсква и частично изгаря горивото. Влизащият в нея въздух се завихря, което спомага за по- доброто смесообразуване, горивото се запалва и горящите газове про¬ тичат през съединителния канал в основната камера, с което се подо¬ брява горивният процес. R вихревая камера; Е turbulent-flow combustion chamber, swirl com* buslion chamber, air cell and controlled turbulence, vortical movement combustion chamber; D Wirbelkammer; F chambre de turbulence- chambre de précombustion à tru-bulence; I camera a turbolenza, camere di precombustione a turbolenza. ВИХРОВИ ТОКОВЕ // токове на Фуко. ВИХРОКАМЕРЕН ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ // дизелов двигател с вихрова камера. 253 ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДАВКИ — действие, извършвано от шо¬ фьора, с което ток включва отделните предавки (при степенна преда¬ вателна кутия), като изключва съединителя и придвижва лоста на пре¬ давателната кутия по определен начин // включване на скорости. R включение передач, переключение передач; Е gear change, change of speed, change of gears, gear changing, gear shift, gear shifting; D Schalten, Schalten der Gänge, Schaltung, Gangschaltung, Gang¬ wechsel; F changement de vitesses; I cambio velocità. ВКЛЮЧВАНЕ HA СКОРОСТИ // включване на предавки. 254 \ ВКЛЮЧВАНЕ HA СЪЕДИНИТЕЛЯ — действие, при което шофьо¬ рът отпуска педала на съединителя, като по този начин включва трансмисията към двигателя. R включение сцепления; Е clutch operation, clutch engagement, clutching; D Kuppeln, Kupplungsbetätigung; F embrayage, action d'embrayage; l innesto ddla frizione. 255 ВКЛЮЧВАТЕЛ (фиг. 36,3) — устройство за включване (свързване) или прекъсване на електрическа верига или клон от нея. , R включатель, выключатель; Е switch; D Schalter; F conjoncteur, interrupteur, commutateur; I congiuntore. 256 ВКЛЮЧВАТЕЛ HA ЗАПАЛВАН ЕТО (фиг. 43, 7) — електрически 61
V-образ ен включвател, с помощта на който се включват или изключват уредите на запалителната уредба към източниците на ток. * R замок зажигания, включатель зажигания, выключатель зажигания; Е ignition switch; D Zündschalter, Zündungsschalter, Kontaktschal¬ ter; F conjoncteur d’allumage, contact d'allumage, commutateur d'al¬ lumage; 1 congiuntore dell'accensione, contatto dell'accensione, inter¬ ruttore dell'accensione. 257 ВКЛЮЧВАТЕЛ HA ОСВЕТЛЕНИЕТО — електрически включвател, чрез който се свързва или прекъсва електрическото осветление на ав¬ томобила. R выключатель освещения; Е lighting switch, light switch; D Licht- schaHer; F commutateur d'éclairage, commande des phares; 1 comando dei fari, congiuntore dell'illuminazione. 258 ВКЛЮЧВАТЕЛ НА ОТОПЛЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛА (фиг. 53,16)— електрически включвател, чрез който се пуска в ход електродвига¬ телят на вентилатора на отоплителната уредба. R включатель отопителя автомобиля, выключатель обогревателя автомобиля; Е саг heater switch; D WagenheizungsschaHer; F inter¬ rupteur de l'appareil de chauffage pour voiture, interrupteur de ven¬ tilateur de chauffage pour voiture; 1 interruttore del sistema di riscaa- damento ddl'automobile, interruttore del ventilatore di riscaldamento dell'auto. 259 ВКЛЮЧВАТЕЛ HA СТОП-СИГНАЛА (фиг. 53,11) — уред c хидрав¬ лично или пневматично задвижване (в зависимост от типа па спирач¬ ната уредба), които включва автоматично стоп-сигнала при натискане на педала на крачната спирачка. R включатель стоп-сигнала, включатель света «стоп», включатель сигнала «стоп»; Е stop light switch, stop signal switch, stop switch; D Stoppschaater, BremsschaHer, Bremslichtschaater; F interrupteur de stop, contacteur de stop; 1 interruttore del segnale d'arresto, interrut¬ tore dello stop. ВЛЕКАЧ съкр. от автомобил-влекач. ВМЕСТИМОСТ // капацитет. 260 ВМЕСТИМОСТ НА ОХЛАДИТЕЛНАТА УРЕДБА — количеството вода, което може да се вмести в охладителната уредба. R заправочная ёмкость системы охлаждения; Е capacity of the cool¬ ing system, cooling system capadty; D Fassungsvermögen des Kühl¬ systems; F contenance du système de refroidissement, capacité du sy¬ stème de refroidîssement; 1 capacità del sistema di raffreddamento, con¬ tenuto del sistema di raffreddamento. 261 V-ОБРАЗЕН ДВИГАТЕЛ — двигател c вътрешно горене, цилиндрите на който са разположени п два реда под известен ъгъл, по-малък от 180° // двигател с V-образно разположение на цилиндрите. R V-образный двигатель, двигатель с V-образным расположением цилиндров; Е V-type engine, V-type motor, engine in V-arrangement. vee-engine, V-engine; D V-Motor, Motor mit V-förmig angeordneten 62
водим о Zylindern; F moteur en V, moteur à cylindres en V; I motore in V. mo¬ tore a cilindri in V. 262 V-ОБРАЗНО РАЗПОЛОЖЕНИ ЦИЛИНДРИ — цилиндри на двига¬ тел с вътрешно горене, разположени в два реда под известен ъгъл, по-малък от 180\ R V-образно расположенные цилиндры; Е cylinders in V-arrangement. V-cylinders, V-shaped cylinders; D Zylinder in V-Form, V-förmig an¬ geordnete Zylinder; F cylindres en forme de V, cylindres disposés en V; 1 cilindri in forma di V, cilindri disposti in V. 263 V-ОБРАЗНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ HA ЦИЛИНДРИТЕ — разположе¬ ние на цилиндрите на двигател с вътрешно горене в два реда под из¬ вестен ъгъл, по-малък от 180°. R V-образное расположение цилиндров; Е V-shaped cylinder arran¬ gement, V-cylinder arrangement, V-cylinder block, V-type cylinder ar¬ rangement; D Zyltndaranoгdnung in V-Form, V-förmige Zylinderan¬ ordnung; F groupement des cylindres en V; I raggruppamento dei cilin¬ dri in forma di V, disposizione dei cilindri in V. 264 ВОДА (H2O) — използува се като охлаждаща течност, като съставна част на охлаждаща течност, за измиване на автомобила и т. н. R вода; Е water; D Wasser; F eau; 1 acqua. ВОДАЧ НА КЛАПАНА II направляваща втулка на клапана. ВОДАЧ НА ПОВДИГАЧА II направляваща втулка на повдигана. ВОДЕЩ ВАЛ II задвижващ вал. ВОДЕЩ ДИСК НА СЪЕДИНИТЕЛЯ II задвижващ диск на съеди¬ нителя. ВОДЕЩ МОСТ Н задвижващ мост. ВОДЕЩ ОРГАН II задвижващ орган. ВОДЕЩО АВТОМОБИЛНО КОЛЕЛО II задвижващо автомобилно колело. ВОДЕЩО ЗЪБНО КОЛЕЛО II задвижващо зъбно колело. ВОДЕЩО ЗЪБНО КОЛЕЛО НА ГЛАВНОТО ПРЕДАВАНЕ II за¬ движващо зъбно колело на главното предаване. ВОДЕЩО КОЛЕЛО II задвижващо колело. ВОДЕЩО РЕМЪЧНО КОЛЕЛО II задвижващо ремъчно колело. ВОДИМ ВАЛ II задвижван вал. ВОДИМ ДИСК НА СЪЕДИНИТЕЛЯ II задвижван диск на съедини¬ теля. ВОДИМ ОРГАН II задвижван орган. ВОДИМО ЗЪБНО КОЛЕЛО II задвижвано зъбно колело. ВОДИМО ЗЪБНО КОЛЕЛО НА ГЛАВНОТО ПРЕДАВАНЕ П за¬ движвано зъбно колело на главното предаване. 63
водосточен ВОДИМО КОЛЕЛО // задвижвано колело. ВОДИМО РЕМЪЧНО КОЛЕЛО // задвижвано ремъчно колело. 265 ВОДНА ОХЛАДИТЕЛНА УРЕДБА (фиг. 11) — охладителна уредба, при която охлаждането на цилиндрите и цилиндровите глави на дви¬ гателя става с течност — вода, антифризи и др. Състои се от водна риза, радиатор, водна помпа, термостат, вентилатор, жалузи, тръби и тер¬ мометър // течна охладителна уредба. R водяная система охлаждения,система водяного охлаждения; Е wa¬ ter-cooling system, water-circulating system; D Wasserkühlanlage, Was¬ serkühlung, Wasserkühlsystem; F système de refroidissement par eau; I sistema di raffreddamento ad acqua. 266 ВОДНА ПОМПА (фиг. И в) — центробежна помпа, която придава енергия на водата и я придвижва по тръбите и кухините на водната охладителна уредба. Състои се от тяло, работно (лопатно) колело, вал с лагери и уплътнение. R водяной насос; Е . - water pump, water-circulating pump; D Kühl¬ wasserpumpe, Wasserpumpe; F pompe à eau; I pompa ad acqua. 267 ВОДНА РИЗА (фиг. 4, 14) — пласт от охлаждаща вода около камерата на горенето и цилиндъра на двигателя. Движи се в кухината между двойните стени на цилиндъра н главата. R водяная рубашка; Е water jacket, water space, water chamber; D Wassermantel; F chemise d'eau; I camicia d'acqua. 268 ВОДНА ТРЪБА (фиг. 13, 5) — тръба, която свързва отделните еле¬ менти от водната охладителна уредба. R водяная труба; Е water pipe; D Wasserrohr; F tuyau d'eau; I tubo d'acqua. 269 ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ — отнемане на топлина от двигателя с помощ¬ та на течност (вода, антифризи), с цел да се поддържа нормална тем¬ пературата на цилиндрите, главите, буталата, клапаните и др. // теч¬ но охлаждане. R водяное охлаждение; Е water .cooling; D Wasseekühlung; F refroi¬ dissement par eau; I raffreddamento ad acqua. 270 ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ТРЪБА (фиг. И/2) — тръба във вод¬ ната риза на цилиндров блок, която разпределя охлаждащата теч¬ ност между цилиндрите. R водораспределительная труба; Е water distribution tube; D Was¬ serverteilerrohr; F tube de distribution de l'eau; I tubo di distribu¬ zione d'acqua. 271 ВОДОСТОЧЕН ЖЛЕБ (фиг. 7112) — елемент от каросерията, изра¬ ботен от ламаринена лента. Заварява се от двете страни на каросе¬ рията върху вратите, а при някои конструкции автомобили и на пред¬ ното стъкло. Служи за отвеждане на водата при дъжд или миене на автомобила. R водосточный жёлоб, дождевой жёлоб; Е roof chute moulding, roof deck moulding, roof drip moulding, cornice drip moulding, gutter chan¬ nel; D Dachrinne, Regenrinne, Tropfrinne; F gouttière; I grondaia, scanalatura. 64
веере ж и м е н ВОЛАН И кормилно колело. 272 ВОЛТ (V, В) — международна единица за електрическо напрежение, електродвижеща сила или потенциална разлика, равна на разли¬ ката между напреженията в двата края на проводник със съпротивле¬ ние lß, през който протича ток с големина 1 А. R вольт, В; Е Volt, V., V, v; D Volt, V; F Voit, V; 1 Volt, A'. ВОЛТАМПЕР // ват. 273 ВОЛТМЕТЪР — уред за измерване на напрежение (електродвижеща сила или потенциална разлика) с непосредствено отчитане във вол¬ тове (V). R вольтметр; Е voltmeter, volt-meter; D Spannungsmesser, Voltmes¬ ser, Voltmeter; F voltmètre; 1 voltmetro. 274 ВОЛФРАМ (W) — метал със сребристобял цвят, разтворим само в царска вода. Топи се при 3370° С. Притежава голяма твърдост. Из¬ ползува се за изработване на нажежаемите жички в електронните лампи и като легиращ материал в стоманодобиването. R вольфрам; Е tungsten, wolfram; D Wolfram; F tungstène, wolfram; 1 tungsteno, wolframio. ВПРЪСКВАТЕЛ // дюза. 275 ВРАТА НА КАРОСЕРИЯТА (фиг. 72) — съставна част от каросерията на автомобила. Състои се обикновено от корпус, външна н вътрешна облицовка и различни приспособления и механизми (за повдигане на стъклото, за отваряне, затваряне, заключване, ограничаване на хода на вратата и др.). В зависимост от разположението и вратата може да бъде странична, странична предна, странична задна и задна. R дверь кузова; Е body door, body entrance, car door, entrance door; D Wagentür, Einsteigtür, Wagenschlag; F entrée de carrosserie, porte d’entrée, porte de carrosserie; 1 sportello, porta della carrozzeria. 276 ВРАЩАТЕЛЕЙ ПРОВЕТРИТЕЛЕН ПРОЗОРЕЦ — прозорец, който най-често се състои от стъкло, механична П-образна рамка и гумен уплътнител. Свързан шарнирно с рамката (гнездото) па прозореца, което позволява да се отваря под определен ъгъл. R вентиляционное окно, боковое вентиляционное окно; Е pivoted ventilation window, ventipane; D LuftHappe, SeiienfensteerLuufklap- pe; F volet d'aération, aérateur; 1 finestra . d'aerazione rotativa, fi¬ nestra rotante per aerazione, cristallo rotante. 277 ВРАЩАТЕЛЕЙ ШИБЪР — машинен елемент, най-често цилиндрич¬ но или конусно тяло, който при въртенето си отваря и затваря даден отвор. Употребява се при двигателите с шибърно разпределение и при ротационните двигатели с вътрешно горене // ротационен ши¬ бър. R вращающийся золотник; Е rotary slide valve, rotary valve, D Dreh¬ schieber; F tiroir rotatif, tiroir de rotation; 1 cassetto rotativo, cassetto girevole, ' cassetto di rotazione. 278 ВСЕРЕЖИМЕН ВАКУУМЕН РЕГУЛАТОР (фиг. 31, b} — регулатор, който ограничава максималните обороти на двигателя и поддържа 5 Автомобилен речник 65
всмукателен устойчиви обороти при всички режими на работа на двигателя. За¬ действува се от разреждането (вакуума) зад дроселовата клапа. R вакуумный регулятор числа оборотов, всережимиый вакуумный регулятор; Е vacuum-operated all-regime governor, vacuum-operated constant speed governor; D Unierdruckvarstallreglar. V^^^itellr^egler, Unterdruckkonstantregler; F régulateur tous régimes à dépression; régulateur de vHesse fonctionnant sur la dépression, régulateur de vi¬ tesse commandé par dépression; I regolatore di tutti i regimi funzionante a depressione. 279 ВСЕРЕЖИМЕН ЦЕНТРОБЕЖЕН РЕГУЛАТОР — регулатор, който ограничава максималните обороти и поддържа устойчиви обороти при всички режими на работа на двигателя. Действието му почива на цен¬ тробежния принцип. R всережимиый центробежный регулятор; Е centrifugai ali-regi me governor, cennrifugal constant speed governor; D Fliehkraftverstallar; F régulateur centrifuge tous régimes; I regolatore centrifugo di tutti i regimi. 280 ВСМУКАТЕЛЕН КАНАЛ (фиг. 3,2) — канал в цилиндровата глава или цилиндровия блок, през който при карбураторните двигатели се всмуква горивна смес, а при дизеловите — въздух. R впускной канал, всасывающий канал, впускное окно; Е inlet ca¬ nal, inlet port, intake port, induction port, admission port; D Einlaß- здМНг, Einlaßkanal, Saugkanal, Ansaugkanal; F canal d’admission, orifice d'admission, orifice d’aspiration, lumière d’admission; I canale d’aspirazione, canate d’ammissione, orifizio d’aspirazione, orifizio d’ammissione. 281 ВСМУКАТЕЛЕН КЛАПАН (фиг 2,2)— клапан, който през такта на всмукването се отваря и пропуска в цилиндъра горивна смес (при карбураторните двигатели) или въздух (при дизеловите двигател])« R всасывающий клапан, впускной клапан; Е inlet valve, intake valve, admission valve, suction valve, induction valve; D Einla߬ ventil, Saugven^l; F soupape d’aspiration, soupape d’admission; I val¬ vola (l’aspirazione, valvola d’ammissione. 282 ВСМУКАТЕЛЕН КЛАПАН НА ГОРИВОП ОДАВАЩАТА ПОМПА (фиг. 21, 6) — клапан, чрез който се засмуква горивото от помпата. R всасывающий клапан топливоподкачивающего насоса; Е fuel feed pump suction valve, fuel pump suction valve; D Kraftstofförder- pumpe-Saagvvaail, Ventil der Kraftstofförderpumpe; F soupape d’aspiration de la pompe d’alimentation en carburant; I valvola d’aspi¬ razione della pompa d’aliпlantaziona. 283 ВСМУКАТЕЛЕН КЛАПАН НА УСКОРИТЕЛНАТА ПОМПИЧКА (фиг. 19,22) — клапан, чрез който се засмуква горивото от буталото на ускорителната помпичка, когато то се движи нагоре. R всасывающим клапан ускорительного насоса; Е acceeeration-pump suction valve; D Vennn der Beschleunigungspumpe; F soupape de pompe de reprise; I valvola d’aspirazione deHa pompa d'accalarazioпa. ВСМУКАТЕЛЕН КОЛЕКТОР // всмукателен тръбопровод. 66
вторичен 284 ВСМУКАТЕЛЕН ООВОР — отвво в стееааа Hai цилиндъъа на дву¬ тактов двигател с картерно продухване, през който буталото, движейки се нагоре в такта на сгъстяването, всмуква прясна горивна смес, която постъпва в кухината на картера // всмукателен прозорец // всмука¬ телен прорез. R всасывающее отверстие, впускное отверстие; Е suction opening, admission opening, intake opening, feed inlet, inlet opening, inlet, in¬ duction opening; D Einlaßschiitz, Saugbohrung, Einlaßöffnung, An- saugôffnung; F orifice d'aspiration, ouverture d'admission, ouverture d'aspiration; I orifizio d'aspirazione, orifizio d'ammissione. ВСМУКАТЕЛЕН ПРОЗОРЕЦ // всмукателен отвор. ВСМУКАТЕЛЕН ПРОРЕЗ // всмукателен отвор. >285 ВСМУКАТЕЛЕН ТРЪБОПРОВОД (фиг. 24,2) — тръбопровод, който свързва карбуратора с всмукателните канали в цилиндровата глава или блока. Има сложна форма, която зависи от броя на цилиндрите, броя на карбураторите, начина на подгряване на горивната смес и т. н. // всмукателен колектор. R всасывающий трубопровод, упуткaтй коллектор; Е intake mani¬ fold, inlet manifold, aspfrating manifold, suction manifold, induction manifold; D Einiaßieitung, Saugleitung; F tuyauterie d'admission, tube d’aspiration; 1 conduttura d'aspirazione, conduttura d'ammis¬ sione. 286 ВСМУКАТЕЛНА ГЪРБИЦА — ексцентрична шайба със специален профил, монтирана върху разпределителния вал на двигател с вътре¬ шно горене, която отваря всмукателния клапан. R впускной кулак, кулак впуска, кулачок впускного клапана, впуск¬ ной кулачок; Е inlet valve cam, inlet cam, admission cam, cam of in¬ let valve; D Einlaßnocken; F came d’admission, came de soupape d'admission; I camma d'ammissione, eccentrico d'ammissione, camma d'aspirazione, eccentrico d'aspirazione. ВСМУКВАНЕ съкр. от такт на всмукване. 287 ВСЪДЕХОД — автомобил с висока проходимост, който преодолява сравнително лесно различни препятствия. R автомобиль-вездеход, автомобиль высокой проходимости, авто¬ мобиль повышенной проходимости; Е cross-country vehicle; D Gelän¬ dewagen, geländegängiger Kraftwagen; F véhicule tout-terrain; I vei¬ colo tutti i terreni, autocarro dovunque. 288 ВТОРА ПРЕДАВКА — зъбно зацепване у степенната предавателна кутия, което намалява предавателното число у сравнение с първата предавка и увеличава скоростта на движение на автомобила при ед¬ накви обороти на двигателя // втора скорост. R вторая передача; Е second gear, second speed, «second»; D zweiter Gang, zweite Gesscwindîgkeît, «Zweiter»; F deuxième vihssse, «deu¬ xième»; I seconda velocità, «seconda». ВТОРА СКОРОСТ U втора предавка. ВТОРИЧЕН ВАЛ // главен вал на предавателната кутия. 67
втулка 289 ВТОРИЧЕН ЕЛЕМЕНТ — галваничен елемент, който не е самостоя¬ телен токоизточник, а получава електрическа енергия от страничен източник, превръща я в химическа и я отдава като електрическа (напр. акумулаторният елемент). R вторичный элемент; Е secondary cell; D Sekundärzeile; F pile se¬ condaire; 1 elemento secondario. 290 ВТОРИЧЕН ПРОВОДНИК — електрическа жица, която отвежда тока с високо напрежение, възникнал във вторичната намотка на ин¬ дукционната бобина, към запалителната свещ. R вторичный провод; Е spark plug cable, secondary wire; D Hoch¬ spannungsdraht, Sekundärdraht; F fil secondaire, conducteur secon¬ daire; 1 filo conduttore secondario, cavo secondario. 291 ВТОРИЧЕН ТОК — електрически ток, който възниква във вторична¬ та намотка на индукционната бобина. R индуктированный ток, вторичный ток; Е secondary current; D Se¬ kundärstrom; F courant secondaire; 1 coirrente secondaria. 292 ВТОРИЧНА ВЕРИГА — електрическа верига, образувана от вто¬ ричната намотка и всички проводници, по които тече ток с високо на¬ прежение. R вторичная цепь; Е secondary circuit; D Sekundärstromkreis, Ne¬ benstromkreis; F circuit secondaire; 1 circuito secondario. 293 ВТОРИЧНА НАМОТКА (фиг. 45,4) — намотка на индукционната бобина // намотка за високо напрежение. R вторичная обмотка, вторичная катушка, обмотка высокого напря¬ жения; Е secondary coil, secondary winding, high tension winding; D Sekundärwicklung, Sekundärspule, Hochspannungswicklung; F bo¬ binage secondaire, enroulement secondaire, bobinage à haute tension; 1 avvolgimento secondario, avvolgimento d'alta tensione. 294 ВТОРОКЛАСЕН ПЪТ — път с интензивност на движението от 200 до 1000 автомобила в денонощие. Според възприетите в България норми второкласният път има ширина на настилката 7,0 m за равнинен и 6,0 ш за хълмист и планински терен. Максималният му надлъжен на¬ клон е 6—7 % при минимален радиус на хоризонталните криви 200 m — за равнинен, 70 m — за хълмист и 40 m — за планински терен. R автострада 11 класса, второстепенная дорога; Е se<^<^i^<^.^iry class road; D Straße zweìter Ordnung; F route de deuxième importance; 1 stra¬ da secondaria, strada di secondo ordine. 295 ВТУЛКА (фиг. 7,10) — машинен елемент във вид на кух цилиндър с неголяма дължина. Служи най-често като лагер, но има и раз¬ лични други предназначения, според които носи съответни съставни названия: дистанционна втулка, съединителна втулка и др. R втулка; Е bushing, bush; D Buchse, Buchse; F coussinet; 1 boc¬ cola. 296 ВТУЛКА В ГОРНАТА ГЛАВА НА МОТОВИЛКАТА (фиг. 6,1) — втулка, най-често бронзова, набита в горната глава на мотовилката с цел да се намали износването на буталния болт и горната глава. 68
възбудителен R втулка поршневого пальца; E piston pin bushing, gudgeon pin bush¬ ing; D Kolbenbolzenbüchse; F coussinet de pied de bielle, bague d'axe de piston; 1 boccola dell'occhio della biella, boccola del piede di biella. 297 ВТУЛКА В УХОТО HA БУТАЛОТО — бронзова втулка, набита ]в ухото на буталото с цел да се намали износването на буталото и бутал¬ ния болт. Употребява се рядко. R втулка бобышки поршня; Е piston-boss bushing; D Kolbenbüchs е; F coussinet de bossage de piston; I boccola dell’orecchio jdello stantuffo, boccola dell'orecchio del pistone. 298 ВТУЛКА HA КОБИЛИЦАТА — втулка, най-често бронзова, набита в отвора на кобилицата, посредством която кобилицата лагерува върху оста. R втулка коромысла; Е rocker arm bushing; О Schwinghebelbüchse;' F coussinet de culbuteur; I boccola del bilanciere. 299 ВУЛКАНИЗАЦИЯ — топлинна обработка на суров каучук и^сяра (з определено процентно съотношение), при която се получава физи¬ кохимично взаимодействие между сярата и каучука и сместа получава редица свойства, необходими за автомобилните гуми. R вулканизация; Е vulcanization; D Vulkanisation, Vulkanisierung; F vulcanisation; I vulcanizzazione. 300 ВХОДНА ТРЪБА (фиг. 11,20) — тръба, през която вдаден резервоар, уред, агрегат или машина влиза течност или газ. R впускная труба, всасывающая труба; Е inlet pipe, intake pipe » induction pipe, suction pipe, admission pipe; D Einlaßrohr, Saugrohr« F tuyau d'entrée, tuyau d'admission, tuyau d'aspiration; I tubo d’am¬ missione, tubo d’aspirazione. 301 ВХОДНА ТРЪБА НА РАДИАТОРА — къса тръба, през която водата влиза в радиатора. ' R патрубок радиатора, впускная труба радиатора; Е radiator inlet pipe; D Zulaufrohr, Kühlereinlaßrohr; F tuyau d’admission du radia¬ teur; ! tubo d'ammissione del radiatore. 302 ВХОДЯЩ ОТВОР (фиг. 144) — отвор, през който в дадено простран¬ ство влиза течност или газ. R впускное отверстие; Е inlet opening; D Einlaßöffnung; F ouver¬ ture d'admission; I orifizio d'aspirazione, orifizio d'ammissione. 303 ВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА — обикновена несплавна стомана, чинто свойства се определят главно от съдържанието на въглерода в нея. Освен желязо и въглерод въглеродните стомани съдържат примеси от манган, силиций, сяра, фосфор и др. R углеродистая сталь; Е plain carbon steel; D Kohlenstoffstahl; F acier au carbone; I acciaio al carbonio. 304 ВЪЗБУДИТЕЛЕН МАГНИТ — постоянен магнит, с помощта ""на който се възбужда електрически ток в първичната намотка на магнета . R магнит возбуждения: Е field magnet; D Feldmagnet; F aimant de champ; l magnete di campo. 69
въздушен 305 ВЪЗБУДИТЕЛЕН ТОК — ток, които протича през намотките на да¬ дена електрическа машина и възбужда необходимото магнитно поле. R ток возбуждения; Е field current, exciting current; D Erregerstrom, Erregungsstrom; F courant d’excitation; I corrente d’eccitazione, cor¬ rente induttrice. 306 ВЪЗБУДИТЕЛНА НАМОТКА (фиг. 41,3) — намотка от електрически проводник около полюсната обувка. Заедно с нея образуват електро¬ магнит, чрез който се възбужда електродвижеща сила в намотката на котвата па генератора и пусковия електродвигател. R обмотка возбуждения; Е field winding, excHing winding; D Er¬ regerwicklung, Feldwicklung; F enroulement de champ, enroulement d'excitation; I avvolgimento d'eccitazione, avvolgimento d’induzione. 307 ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН (фиг. 69,19) — автоматичен клапан, който пропуска течност или газ само в една посока. Задействува се от раз¬ ликата в налаганията от двете му страни. R возвратный клапан, обратный клапан; Е check valve, non-return valve, back-pressure valve; D Rückschlagveetil; F soupape de re¬ tenue, soupape d'arrêt; 1 valvola di ritorno, valvola di richiamo. 308 ВЪЗВРАТНА ПРУЖИНА (фиг. 7,39) — пружина, която след извър¬ шване на определено движение възвръща даден машинен елемент в неговото първоначално положение, като по този начин дава възмож¬ ност да се повтаря последователно и многократно същото действие. R возвратная пружина; Е return spiring, pull-off spiring, retracting spring, pull-back spring, release spiring, releasing spiring; D Rückhol¬ feder; F ressort de rappel; I molla di ritorno, molla di richiamo, molla ricuperatrice. 309 ВЪЗГЛАВНИЦА HA ВЪНШНАТА ГУМА (фиг. 67, 2) - ■ съставна част на външната гума, поставена между протектора и скелета, която съз¬ дава здрава връзка помежду им и намалява натоварването и ударите в скелета. Изработва се от два или три пласта гумирана кордова тъ¬ кан // подпротектор на външната гума. R подушечный слой каркаса покрышки; Е tyre cushion; D Gummi - schicht der Reifenkarkasse; F matelas épais de carcasse de l'enveloppe; I intermedio del pneumatico. 310 ВЪЗДУХ — една от съществените съставни части на горивната смес, употребявана при двигателите с вътрешно горене. R воздух; Е air; D Luft; F air; I aria. ВЪЗДУХОНАГНЕТАТЕЛНА ПОМПА ЗА ГУМИТЕ /7 помпа за на¬ помпване на гуми. ВЪЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛ // въздушен филтър. 811 ВЪЗДУХОПРОВОД — тръба или система от тръби, по които протича въздух. ' R воздухопровод; Е air line; D Luftleitung; F canalisation d’air; 1 canalizzazione dell’aria. 312 ВЪЗДУШЕН ЖИГЛЬОР (фиг. 19, 12) — жигльор, който дозира въз¬ дух. 70
въздушен R воздушный жиклёр; E air jet; D Luftdüse; F gicleur d’air; I spruz¬ zatore d’aria, ugello d’aria. 313 ВЪЗДУШЕН ЖИГЛЬОР ЗА ПРАЗЕН ХОД (фиг. 22, 9) — въздушен жигльор от устройството за празен ход. R воздушный жиклёр холостого хода; Е idling air jet; D Leerlaufluft¬ düse, Luftdüse für Leerlauf düse; F gigleur d’air de ralenti; I spruz¬ zatore d’aria della marcia a vuoto, ugello d’aria della corsa a vuoto. 314 ВЪЗДУШЕН КЛАПАН — I. клапан, който отваря и затваря отвор на въздушен резервоар или тръбопровод; 2. (фиг. 13,19) съставна част от паровъздушния клапан, която се отваря при създало се под- налягане в затворената водна охладителна уредба. В уредбата навлиза въздух и с това се предотвратява сплескването на тръбичките и резер- воарчетата на радиатора. R воздушный клапан; Е air valve; D Luftvmtil; F soupape d’air; I valvola d’aria. 31 5 ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР — машина за сгъстяване на въздух. R воздушный компрессор; Е air compressor; D Luftverdichter, Luft¬ kompressor, Luftpresser; F compresseur d’air; I compressore d’aria, compressore ad aria. 316 ВЪЗДУШЕН МАНОМЕТЪР — уред, c който ce измерва налягането на въздуха в автомобилни гуми. R воздушный манометр; Е air pressure gauge, air gauge, air inflation indicator; D Luftduuckmesser, Luftdruckprüfer, Manometer; F mano¬ mètre à air, vérificateur de pression d’air; 1 manometro ad aria. 317 ВЪЗДУШЕН ПОТОК — съвместно непрекъснато движение на въз¬ душните частици в даден канал. R воздушный поток, поток воздуха; Е air current, air flow, current of air; D Luftstrom, Luftströmung; F courant d’air; 1 corrente d’aria, flusso d’aria. 318 ВЪЗДУШЕН РЕЗЕРВОАР — херметически затворен метален съд за съхраняване на въздух под налягане. R резервуар для сжатого воздуха, воздушный ресивер; Е air cylinder, air collector, air tank, air-storage tank, air reservoir, D Luftbehalter, Druckiuftbehalter; F réseevoir d’air comprimé; 1 serbatoio d’aria, serbatoio d’aria compressa. ВЪЗДУШЕН РЕСОР // гумен балои. 319 ВЪЗДУШЕН СПИРАЧЕН МЕХАНИЗЪМ — механизъм, който за¬ действува спирачките с помощта на сгъстен въздух // пневматичен спирачен механизъм. R пневматический тормозной привод; Е pneumatic brake control; D pneumatische Bremsbetätigung; F commande de frein pneumatique; 1 comando pneumatico del freno. 320 ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР (фиг. 16, 6) — филтър, който пречиства от прах и други примеси въздуха, преди той да навлезе в цилиндъра на двигателя. Филтруващият му елемент се състои от няколко пласта метална .мрежа или от метални стружки, конто образуват пръстен о* 71
въздушна видно тяло. По-рядко е изработен ог изкуствена материя (капрон, специална хартия и др.). Въздушните филтри биват: сухи и с маслена вана II въздухопречиствател. R воздушный фильтр; Е air filter, air cleaner, air strainer; D Luft¬ filter, Luftreiniger; F filtre à air, épurateur d’air; 1 filt^ro d'aria, pu¬ rificatore d'aria. 321 ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР C МАСЛЕНА ВАНА — въздушен филтър, под филтруващия елемент на който има маслена вана. Нахлулият във филтъра въздух е принуден да измени посоката си на движение непо¬ средствено над масленото равнище, при което по-едрите механични частици полепват по повърхността на маслото. R воздухоочиститель с масляной ванной, воздушный фильтр с ма¬ сляной ванной; Е oil-bath air cleaner, oil-bath air filter, oil-type air cleaner; D Olbadluftfilter; F filtre à air à bain d'huile; 1 filtro/l'aria a^bagno d'olio. 322 ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА — наличие на въздухтв тръбопровод за течности, което пречи за правилното действие на съответната уредба. Отстранява се чрез клапан или пробка за обезвъздушаване // въз¬ душна торбичка. R воздушный мешок; Е air lock, air bound, air pocket; D Luftsack, Lufttasche in Rohrleitung; F poche d'air; 1 sacchetto d’aria. 323 ВЪЗДУШНА КАМЕРА (фиг. 30, 4) — камера около цилиндъра на дву¬ тактов двигател, в която постъпва сгъстеният от компресора въздух и през продухвателния канал се отправя към цилиндъра // ресивер. R воздушная камера, ресивер; Е air chamber, air cell chamber, air dome; D Luftkammer, Luftspeicherkammer, Windkammer, Luftspei¬ cherkammer; F chambre à air, chambre d'emmagasinage à air, dôme d'air; 1 camera d'aria. 32^ ВЪЗДУШНА КЛАПА (фиг. 19,2)—клапа, разположена във въздуш¬ ната тръба на карбуратора (пред дифузора), която се отваря и затваря чрез бутонче, ' монтирано на арматурното табло и свързано с оста на клапата посредством жило.Преди първоначалното пускане на двигателя в ход въздушната клапа се затваря. Вследствие на това в смесители ата камера се създава голямо подналягане (вакуум), което предизвиква обилно изтичане на гориво и образуване на богата горивна смес. R воздушная заслонка; Е air strangler, air shutter, starting shutter, strangler, choke; D Starterklappe, Luftklappe; F clapet d'entrée d'air, volet d'air, papillon d'air, étrangleur; 1 valvola »d aria. 325 ВЪЗДУШНА ОХЛАДИТЕЛНА УРЕДБА (фиг. 10) — охладителна уредба, при която охлаждането на цилиндрите и цилиндровите глави става с въздушна струя. Състои се от вентилатор, охлаждащи ребра, тръба за въздуха и дефлекторни ламарини. R система воздушного охлаждения, воздушная система охлаждения"? Е air cooling system; D Luftkfihlungsystem, LuftküMungsanlage; F sy¬ stème de refroidissement par air; 1 sistema di raffreddamento ad aria, impianto di raffreddamento ad aria. 32(ì ВЪЗДУШНА ПОМПА — бутална помпа, обикновено ръчна вли 71
възстановяване крачна, която служи за засмукване, сгъстяване и нагнетяване на ат¬ мосферен въздух. R воздушный насос, аэронасос, нагнетательный воздушный насос: Е air pump, inflation pump, inflator, tyre inflator, inflator pump; D Druckluftpumpe, Luftpumpe, Reifenpumpe; F pompe à air, gonfleur, pompe de gonflage; I pompa ad aria, gonfiatore. ВЪЗДУШНА ТОРБИЧКА П въздушна възглавница. 327 ВЪЗДУШНА ТРЪБА (фиг. 10, 2) — тръба от въздушната охладителна уредба, която отвежда въздушния поток от вентилатора към цилин¬ дрите. R воздушная труба; Е air tube; D Luftrohr; F tube à air; I tubo d’aria. 328 ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ — охлаждане на цилиндрите и главите на двигателя с въздушна струя. Според принципа на действие съще¬ ствуват два вида въздушно охлаждане — естествено и вентилаторно. R воздушное охлаждение; Е air cooling; D Luftkühlung; F refroidis¬ sement par air; I raffreddamento ad aria. 329 ВЪЗДУШНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ — съпротивление, което въздухът оказва на движещо се в него тяло или на тяло, срещу което той се дви¬ жи. Големината на въздушното съпротивление зависи от относител¬ ната скорост на движението и напречното сечение на тялото, гъсто¬ тата на въздуха и коефициента на обтекаемост. R сопротивление воздуха, воздушное сопротивление; Е air resistance, wind resistance; D Luftwiderstand; F résistance de l’air, résistance aérodynamique; I resistenza aerodinamica. 330 ВЪЗДУШНО-ХИДРАВЛИЧЕН СПИРАЧЕН МЕХАНИЗЪМ — ком¬ биниран спирачен механизъм, който привежда в действие спирачките с помощта на сгъстен въздух и течност // пневматично-хидравличен спирачен механизъм. R пневмо-гидравлический тормозной привод; Е air-over hydraulic brake control, combined compressed-air and hydraulic-brake control; D vereinigte Druckluft- und Oldruckbremsbetätigung; F commande de frein à ar et hydraulique; I comando del freno ad aria ed idraulico, comando aeroidrauiico del freno. ; 331 ВЪЗОБНОВЯВАНЕ HA ПРОТЕКТОРА — процес, при който на мя¬ стото на износената част от протектора се напластява нов слой кау¬ чукова смес за изработване на автомобилни гуми, след което протек¬ торът се вулканизира // възстановяване на автомобилна гума //ре¬ генериране на автомобилна гума. R возобновление протектора, восстановление протектора, наложение нового протектора; Е tyre soling, tyre rebuilding, tyre recapping, tyre retreading, tyre reconditioning, tyre treading; D Runderneuerung; F rechapage, recaoutchoutage, regommage; I rigenerazione del protet¬ tore. ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ]// запалване. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АВТОМОБИЛНА ГУМА // възобновяване на протектора. • 73
външна 332 ВЪЗХОДЯЩ ТАКТ — такт, при който буталото се движи от коля- новия вал към главата на цилиндъра, R восходящий такт, ход вверх; Е upward stroke, ascending stroke, up-stroke, upstroke; D Aufwärtshub; F course ascendante; I corsa ascendente. 333 ВЪЛНИСТА ЛАМАРИНА — ламарина, нагъната във форма на ус¬ поредни вълни с цел да се увеличи якостта и на огъване. R волнистая жесть, гофрированная жесть; Е corrugated sheet metal, onduiated sheet metal; D Wellblech; F tôle ondulée; 1 lamiera ondulata. 334 ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР НА ГУМАТА (фиг. 68, D) — иай-големият диаметър на автомобилната гума, измерен между двете най-отдалеченн диаметрално разположени точки на протектора. R внешний диаметр шины; Е tyre outside diameter; D Rrifrnaußrn- durchmesser; F diamètre extérieur du pneumatique; 1 diametro esterno del pneumatico. 335 ВЪНШЕН МИНИМАЛЕН РАДИУС НА ЗАВИВАНЕ — разстоянието от центъра на завиването да най-отдалечената точка на автомобила при максимален ъгъл на завиване на управляемите колела. R наружный радиус поворота; Е outside turning radius; D Außeii- wenderadius, Außenwendekreishalbmesser; F rayon de braquage ex¬ térieur; I raggio esterno di sterzamento, raggio minimo dello sterzo. 336 ВЪНШНА ВЕРИГА (фиг. 36, 7) — електрическа верига, която е вън от токоизточника, започва от единия му полюс (-}-), минава през електрическите потребители и завършва в другия (—) полюс. Обра¬ зувана е от електропровода и електрическите консуматори. R внешняя цепь; Е external circuit; D Außenstromkreis; F circuit extérieur; 1 circuito esterno. 337 ВЪНШНА ГРИВНА НА ТЪРКАЛЯЩ ЛАГЕР — пръстеновидно тяло с жлеб от вътрешната страна, в който са наредени и се търкалят сачмите или ролките. R наружное кольцо шарикоподшипника; Е ball bearing outer race D Wälzlageraußenring; F bague extérieure de roulement à billes; I- anei lo esterno di cuscinetto a sfere, j 338 ВЪНШНА ГУМА — съставна част на автомобилното колело, която поема натоварването. Изработва се от гума, кордова тъкан и стома¬ нен помеднен тел. Състои се от протектор, възглавница, скелет, уде¬ белени ръбове (крила), обръч, закрепваща лента и странична стена. R покрышка, покрышка пневматической шины; Е tyre cover, tyre casing, tyre shoe, outer cover, outer casing, pneumatic tyre cover; D Dek- ke, Reifendecke, Laufdecke, Laufenmantal; F enveloppe, enveloppe de pneu, enveloppe du pneumatique; 1 copertone per pneumatico, cer¬ chio per pneumatico. 339 ВЪНШНА ЛЕНТОВА СПИРАЧКА —• лентова спирачка, при която лентата обхваща барабана отвън. R наружный ленточный тормоз; Е outer band brake, external band brake, external contracting brake, outside band brake; D Außenband¬ 74
И Ъ P rn Я Щ bremse; F frein à ruban extérieur, frein à serrage extérieur; 1 freno a nastro esterno, freno a nastro esteriore. 340 ВЪНШНА ОБЛИЦОВКА НА ВРАТАТА — лист, който покрива от външна страна скелета на вратата на автомобила. Изработва се от ламарина с дебелина от 0,8 до 1 mm чрез пресоване. R панель двери, облицовка двери; Е door outside panel, door panel» D Türaußenverkleidung, Türverkleidung; F panneau extérieur de porte» panneau de porte; 1 pannello esterno della porta, pannello della porta- 341 ВЪНШНА РЪЧКА HA ВРАТАТА — съставна част на вратата. Съ¬ стои се от лост или скоба с различна конструкция н декоративно оформление. Монтира се от външната страна на вратата и се свързва по различен начин с езичето на бравата. R наружная ручка двери; Е outside door handle; D Außentürgriff; F poignée extérieure de porte; 1 maniglia es (terna della porta. 342 ВЪНШНА СТРАНИЧНА СТЕНА НА КАРОСЕРИЯТА (фиг. 71, 5) — съставна част на каросерията, изработена от ламарина чрез щампо¬ ване. Покрива вътрешната предна странична част на скелета. R наружная боковая панель кузова; Е body outer side panel; D Auf* bau-Seitenaußenwand; F panneau latéral extérieur de carrosserie; 1 pannetlo laterale esterno della carrozzeria. 343 ВЪНШНО ОГЛЕДАЛО — огледало за виждане назад, монтирано на калника на автомобила или върху конзолата на предното стъкло. R наружное зеркало задней обзорности; Е outer rear view mirror »’ D Außen-Rückblickspiegel; F miroir-rétroviseur extérieur; 1 specchio retrovisore esterno, specchio retrovisivo. ВЪНШНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ // съпротивление на външната ве¬ рига. 344 ВЪРТЕЛИВО ДВИЖЕНИЕ — движение на тяло, при което всичките му точки описват окръжности или дъги от окръжности с центрове върху обща права, наречена ос на въртенето. R вращательное движение; Е rotating motion, rotation gyration; D Drehbewegung, drehende Bewegung; F mouvement de rotation, ro¬ tation; 1 movimento di rotazione, moto rotatorio, rotazione, movimento rotativo. ВЪРТЕНИ E // оборот. ВЪРТЕНИ Я В МИНУТА // обороти в минута. . 345 ВЪРТЯЩ МОМЕНТ — момент на сила, под действието на който се върти дадено тяло. Числено въртящият момент AIb се изразява c про¬ изведението на силата P по разстоянието й (рамото) £ до оста на върте¬ нето на тялото, т. е. MB=PL. Измерва се в нютонметри (Nm). При двигателите с вътрешно горене колнновинт вал се върти под дейст¬ вието на въртящия момент, създаван от силата, с която мотовилката действува върху мотовилковата шийка. R вращиощин момент, крутящий момент; Е torque, turning moment; driving moment, twisting moment, moment of rotation; D Drehmoment; 75
вътрешен F moment de rotation, couple de rotation; I momento di rotazione, mo¬ mento torcente, momento ai torsione. 346 ВЪРТЯЩ МОМЕНТ HA ДВИГАТЕЛЯ — средният въртящ момент за един работен цикъл на двигателя, който се получава в края на ко- ляновия вал и се предава на трансмисията на автомобила. R крутящий момент двигателя; Е engine torque; D Drehmoment des Motors, Motordrehmoment; F moment de rotation du moteur, couple • moteur; 1 momento di rotazione del motore, coppia motrice. 347 ВЪРТЯЩ МОМЕНТ ПРИ ВТОРА ПРЕДАВКА — голем пита из въртящия момент, който се предава от двигателя към глзмюгю пре¬ даване при включена втора предавка в предавателната кутля. R крутящий момент на второй передаче; Е second gear torque; D Dreh¬ moment im zweiten Gang; F couple en deuxième vttessr; I mnmento di rotazione della seconda velocità. 348 ВЪРТЯЩ МОМЕНТ ПРИ ПЪРВА ПРЕДАВКА — големината на въртящия момент, който се предава от двигателя към главното пре¬ даване при включена първа предавка в предавателната кутия. R крутящий момент на первой передаче; Е first gear torque; D Dreh moment im ersten Gang; F couple en première vHesse; I momento di rotazione della prima velocità. 349 ВЪРТЯЩ МОМЕНТ ПРИ ТРЕТА ПРЕДАВКА — големината на цъф¬ тящия момент, който се предава от двигателя към главното пр?дз ичЗ при включена трета предавка в предавателната кутия. R крутящий момент на третьей передаче; Е third gear torque; D Dreh¬ moment im dritten Gang; F couple en troisième vUesse; I momento di rotazione della terza velocità. 350 ВЪРТЯЩ МОМЕНТ ПРИ ЧЕТВЪРТА ПРЕДАВКА — големината на въртящия момент, който се предава от двигателя към главното предаване при включена четвърта предавка в предавателната кутия. Д.крутящий момент на четвертой передаче; Е fourth gear torque; D Drehmoment im vierten Gang; F couple en quatrième vitese; I mo¬ mento di rotazione della quarta velocità. 351 ВЪРТЯЩО СЕ ЛЕГЛО HA РЕСОРА — метална подвижна планка, върху която се обляга ресорът. R крутящееся седло рессоры, поворотная подушка рессоры, крутя¬ щаяся подушка рессоры; Е spiring pivot seat; D drehbarer Federsitz; F patin de ressort tournant, pat H de ressort pivotant; I sede rotativa della molla, sede rotante della molla. 352 ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР HA ГУМАТА (фиг. 68. d) — най-малкият диаметър на автомобилната гума, по който става мо.нтирането i; към джантата. R внутренний диаметр шины; Е tyre inside diameter; D Reifeninnen¬ durchmesser; F diamètre intérieur du pneumatique; I diametro interno del pneumatico. 353 ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР НА ЦИЛИНДЪРА (фиг. 1, d) — диаметър на работната повърхност на цилиндъра. Един от основните . размери. 76
ь i m De ui н a характеризиращи даден двигател с вътрешно горене. От него и от хода на буталото се определя работният обем на цилиндъра. R диаметр цилиндра, внутренний диаметр цилиндра; Е cylinder bore, bore, bore of cylinder, cylinder bore diameter, cylinder inside diameter; D Bohrung, Zylinderducchmesser, Zylinderbohrung; F alé¬ sage de cylindre, alésage diamètre intérieur de cylindre; I diametro del cilindro, diametro interno del cilindro, alesaggio). 354 ВЪТРЕШЕН МИНИМАЛЕН РАДИУС HA ЗАВИВАНЕ — разстоя¬ нието между центъра на завиването до най-близката точка на автомо¬ била при максимален ъгъл на завиване на управляемите колела. R внутренний радиус поворота; Е inner turning radius, inside turning radius; D Innenwenderadius, Innrnwendrkreishalbпlesser; F rayon de braquage intérieur; I raggio interno di sterzamento, raggio interno dello sterzo. 355 ВЪТРЕШНА ВЕРИГА (фиг. 36,2) — електрическата верига, която е вътре в самия токоизточник. Започва от единия полюс на токоизточ - ника (—) и завършва в другия (+) полюс. R внутренняя цепь; Е internai circuit; D Innenstromkreis; F circuit intérieur; I circuito interno. 356 ВЪТРЕШНА ГРИВНА НА ТЪРКАЛЯЩ ЛАГЕР — пръстеновидно тяло с жлеб от външната страна, в който са наредени и се търкалят сачмите или ролките. R внутреннее кольцо шарикоподшипника; Е ball bearing inner race; D Wälzlagerinnenring; F bague intéri eure de roulement à billes; 1 anello interno di cusdnetto a sfere. 357 ВЪТРЕШНА ГУМА (фиг. 67,10) — съставна част от автомобилната гума, изработена от доброкачествен каучук. Представлява хермети¬ чески затворена пръстеновидна тръба, която се напомпва с въздух през специален вентил. R камера шины, камера; Е tyre inner tube, air tube, inner tube, tyre tube, tube; D Luftschlauch, Autoschlauch, Schlauch für Autoreifen, Rdfenschlauch, Schlauch; F chambre à air, chambre à air pour automo¬ bile; I camera d'aria, gomma, camera d'aria per automobite. 358 ВЪТРЕШНА ЛЕНТОВА СПИРАЧ KA — лентова спирачка, при която лентата обхваща барабана отвътре. R внутренний ленточный тормоз; Е internal band brake, inner band brake, expanding band brake; D Innrnbandbrrmsr; F frein à ruban in¬ térieur; I freno a nastro interno. ВЪТРЕШНА МОЩНОСТ // индикаторна мощност. 359 ВЪТРЕШНА ОБЛИЦОВКА НА ВРАТАТА (фиг. 72, 9) — лист, с който се покрива от вътрешна страна скелетът на вратата. Изработва се най-често от пресован картон или друг твърд материал, който се покрива с декоративна тъкан или кожа -(изкуствена или естествена). R внутренняя облицовка двери; Е door inner panel; D Türinnenver¬ kleidung; F panneau intérieur de porte; i pannello interno della porta. 77
вътре utн о 360 ВЪТРЕШНА РЪЧКА НА ВРАТАТА (фиг. 72.?) — ръчка за отваряне на вратата, монтирана от вътрешната и страна и свързана чрез лостова система с езичето на бравата. R внутренняя ручка двери; Е inside door handle; D Innentürgriff ; F poignée intérieure de porte; I maniglia interna della porta. 361 ВЪТРЕШНА СПИРАЧКА — барабанна спирачка, при която челю¬ стите или лентата са разположени вътре в барабана. R внутренний тормоз; Е inner brake, inside brake; D Innenbrenise; F frein intérieur; I freno interno. 362 ВЪТРЕШНА СТЕНА НА СРЕДНАТА СТОЙКА НА ВРАТАТА (фиг. 71. 13) — елемент от каросерията,изработен от листова ламарина с формата на средната стоика на вратата. Предназначен е да закрива стойката от вътрешната страна. R внутренняя панель средней дверной стойки, внутренняя панель средней стойки боковины; Е centre door pillar, side panel, centre door column inner panel; D Türsäule-Innenseitenwand; F panneau intérieur de montant central de porte; I pannello interno del montante centrale della porta. 363 ВЪТРЕШНА СТРАНИЧНА СТЕНА НА КАРОСЕРИЯТА (фиг. 71,4) — съставна част на каросерията на лек автомобил, изработена от лама¬ рина чрез щамповане. Покрива вътрешната предна странична част на скелета на каросерията. R внутренняя боковая панель кузова; Е body (inner side-panel; D Aufbau-Seiteninnenwand; F panneau latéral intérieur de carrosse¬ rie; I pannello laterale interno della carrozzeria. 364 ВЪТРЕШНО ОГЛЕДАЛО — огледало за виждане назад, монтирано в каросерията или кабината на автомобила над предното стъкло. R внутреннее зеркало; E interior mirror; D Innenspiegel; F miroir intérieur; I speccnio retrovisore interno, specchio retrovisivo. 365 ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ — осветление на вътрешността на ка¬ росерията или кабината на автомобила. R внутреннее освещение; E interior lighting; D Innenbeleuchtung; F éclairage intérieur; I illuminazione interna. 366 ВЪТРЕШНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ — електрическо съпротивление на самия токоизточник, т. е. съпротивление във вътрешната верига. R внутреннее сопротивление, собственное сопротивление; Е inter¬ nal resistance; D innerer Widerstand, Innenwiderstand, Eigenwider¬ stand; F résistance intérieure, résistance interne; I resistenza interna, resistenza interiore, resistenza propria. 78
367 ГАБАРИТ — пределното външно очертание на предмета. R габарит; Е gabarite; D Lichtraumprofil; F gabarit; I ingombro, ingombramento. ГАБАРИТНА ВИСОЧИНА (HA АВТОМОБИЛА) // обща височина (на автомобила). ГАБАРИТНА ДЪЛЖИНА (НА АВТОМОБИЛА) // обща дължина (на автомобила). ГАБАРИТНА ШИРИНА (НА АВТОМОБИЛА) // обща ширина (на автомобила). ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ (НА АВТОМОБИЛА) // общи размери (на автомобила). ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА ДВИГАТЕЛЯ // общи размери на двигателя. 368 ГАБАРИТНО ФАРЧЕ (фиг. 49, Ь) — фарче, което показва размерите на автомобила. Включва се, когато автомобилът е паркиран на лошо осветени места или се движи по осветени улици и не е необходимо да се използува силната светлина на предните фарове // малко фарче. R габаритный фонарь, подфарник, габаритная лампа, боковой фо¬ нарь; Е side lamp, side light, fender light, fender lamp, marh- ing light, marker light, side-marker lamp; Dseitliche Begrenzungsleuch¬ te, Seitenbegrenzungsleuchte, Begrenzungsleuchte; F lampe de gabarit, lampe de coin, feu latéral, feu de position, feu de gabarit, feu de côté; I luce di pnsizinne, luce laterale, luce d'ingombro, fanale di posizione. 369 ГАЕЧЕН КЛЮЧ — инструмент за навинтване, затягане и отвиване на гайки, болтове и винтове с двустенни и ъглови глави. Представ¬ лява метален лост с различно напречно сечение, единият или двата края на който завършват с челюсти за обхващане на гайката или болта. R гаечный ключ; Е spanner, wrench; D Schraubenschlüssel, Mutter¬ schlüssel; F clef à écrous, clef, clé; I chiave per dadi, chiave comune. ГАЗ // петрол. 370 ГАЗГЕНЕРАТОР — съоръжение за получаване на генераторен газ от твърдо гориво. R газогенератор; Е gas generator, gas producer;D Gaserzeuger, Gas¬ entwickler, Gasgeneeator; F gazogène, générateur à gaz; I gassogeno. 371 ГАЗГЕНЕРАТОРЕН АВТОМОБИЛ — автомобил, снабден с газгене- раторна уредба, при който като гориво се използува генераторен газ. R газогенераторный автомобиль; Е gas-producer vehicle; D Wagen mt Generatoranlage, Gasgeneratorwagen; F voiture à gazogène; I auto¬ mobile a gassogeno. 372 ГАЗГЕНЕРАТОРЕН СМЕСИТЕЛ — уред за смесване на газгенера* торен газ с въздух. Употребява се при газгенераторните двигатели и съответствува на карбуратора при карбураторните двигатели. R смеситель газогенератора; Е mixing device of the gas producer, 79
газова gas-air mixer; D Mischeinrichtung des Gaserzeugers; F mélangeur du gazogène; I miscelatore di gassogeno. 373 ГАЗГЕНЕРАТОРНА УРЕДБА — уредба за получаване на генера¬ торен газ от твърдо гориво. R газогенераторная установка; Е gas-producing installation, gas plant, gas-producing plant, producer gas plant; D Gasgeneeatoranlage, Gas¬ entwicklungsanlage; F installation de production de gaz, installation de gazéification; I impianto di gasificazione, installazione per produ¬ zione gas. 374 ГАЗИФИКАЦИЯ — процес, при който от твърдо гориво (дърва, дър¬ вени и каменни въглища, торф и др.) с помощта на газгенератор се получава генераторен газ. R газификация; Е gasification; D Gasentwicklung, Vergasung; F ga¬ zéification; I gasificazione. ГАЗОБАЛОН // газова бутилка. 375 ГАЗОБАЛОНЕН ДВИГАТЕЛ — двигател с вътрешно горене, конто работи със сгъстен или втечнен газ (обикновено пропан, бутан и др.), съхраняван в специални метални бутилки. ’ R газобаллонный двигатель; Е compressed-gas engine, compressed- gas motor; D Hochdruckgasmotor; F moteur à gaz comprimé; I motore a gas compresso. 376 ГАЗОВ ДВИГАТЕЛ — двигател, който работи с газово гориво. Та¬ кива са газгенераторните и газобалонните двигатели с вътрешно го" рене // двигател с газообразно гориво. R двигатель газообразного топлива, газовый двигатель; Е gas engine; D Gasmotor; F moteur à gaz; I motore a gas. 377 ГАЗОВ РЕЗЕРВОАР — резервоар, в който се съхранява газ под на¬ лягане. R резервуар для газа, газгольдер; E gas-tank, gas reservdr, gas-holder; D Gasbehälter; F réseevoir de gaz; I serbatoio per gas, gasometro, gasso¬ metro. 378 ГАЗОВ ФИЛТЪР — филтър, снабден най-често с платнен филтру- ващ елемент. Пречиства фино генераторния газ, като Улавя и най- дребните прашинки в него. ’ R газовый фильтр; Е gas filter; D Gæ^silter; F filtre à gaz; I filtro a gas. 379 ГАЗОВА БУТИЛКА — метален съд, в който се сгъстява или втеч¬ нява под налягане естествен (природен) газ, употребяван като гориво в газобалонните двигатели // газобалон. . R газобаллон; Е gas-bottle; D Gasflasche, Gasbombe; F bouteille à gaz; I bottiglia da gas, bombola di gas. 380 ГАЗОВА КОРОЗИЯ — корозия, която различните газове предиз¬ викват по повърхността на металите при висока температура. На га¬ зова корозия са подложени напр. изпускателните клапани на двига¬ телите с вътрешно горене. 46
aù к л R газовая коррозия; E corrosion by gases, gas corrosion; D G askorro sion; F corrosion par gaz; I corrosione per azione dei gas. 381 ГАЗООБРАЗНО ГОРИВО — гориво в газообразно състояние. Бива два вида: естествено гориво (земен газ) и изкуствено гориво (генера¬ торен газ, светилен газ и др.). R газообразное топливо, газовое топливо; Е gas-fuel, gaseous fuel; D gasförmiger Brennstoff; F combustible gazéiforme, combustible ga¬ zeux; I combustìbile gassoso. 382 ГАЗОПРОВОД — тръбопровод от газгенераторната уредба, по който полученият генераторен газ се отвежда към двигателя. R газопровод; Е gas-piping; D Gasleitung; F conduite de gaz; 1 gas- sodotto, conduttura di gas. 383 ГАЗОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ — периодично действие на всмукателните и изпускателните органи в двигателите с вътрешно горене, което осигурява напълването на цилиндрите с прясна горивна смес или въз¬ дух (за дизеловите двигатели) и отстраняването на изгорелите газове от тях. Съществуват два вида газоразпределение: клапанно, при което се използува гъбовиден клапан, и шибърно,което се постига с помощта на шибър (при безклапанни двигатели). При съвременните конструк¬ ции автомобили се прилага клапанното газоразпределение. R газораспределение, распределение смеси; Е fuel-air mixture distri¬ bution; D Gemischveeteilung, Gas Verteilung; F distribution des gaz, distribution de mélange; I distribuzione, distribuzione dei gas. distri¬ buzione della miscella carburante. ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ EH МЕХАНИЗЪМ II разпределителен ме¬ ханизъм. 384 ГАЗЬОЛ — течно гориво, което се получава чрез пряка дестилация на земното масло при загряване между 25* и 360* С, Използува се като гориво за дизелови двигатели II дизелово гориво. R газойль, дизельное топливо; Е diesel-oil, fuel-oii, gas-oil; D Gas- ül; F gaz-oil, diesel-oil; I gasoOio. ' 385 ГАЙКА (фиг. 14, 9) — машинна част, обикновено във формата на шестостенна или четиристенна призма с централен отвор с вътрешна резба. Употребява се едновременно с болт или шпилка със същата, но външна резба, и служи за свързване на машинни или строителни елементи. В зависимост от тяхното предназначение и конструкция гайките носят съответни съставни наименования: коронна гайка, кон- трагайка, крилна гайка и т. и. R гайка; Е nut, screw nut; D Scl^iraubi^i^i^t^l^'ter, Mutter; F écrou; ! dado. 386 ГАЙКА ЗА КОЛЕЛО (фиг. 64, 7) — специално изработена гайка, която служи за центроване и закрепване на автомобилното колело към барабана на спирачката II запорна колесна гайка II колесна гайка- R гайка колеса, гайка крепления колеса; Е wheel nut, hub nut, tyre rim nut; D Radmutter; F écrou de roue; I dado di ruota, dado per fis¬ sare la ruota. 387 ГАЙКА HA КОРМИЛНОТО КОЛЕЛО — гайка за притягане на кор¬ милното колело към кормилния вал. 6 Автомобилен речник 81
гене рато р R гайка крепления рулевого колеса; Е steering-wheel nut; D Lenk¬ radmutter, Befestigungsmutter für Lenkrad; F écrou de fixation du volant de direction; 1 dado del volante, dado per fissazione del volante. 388 ГАЛВАНИЧЕН ЕЛЕМЕНТ (фиг. 37, a) — уред за получаване на елек¬ трически ток чрез превръщане на химическата енергия в електриче¬ ска. Съществуват два вида галванични елементи: първичен и втори¬ чен. R гальванический элемент; Е galvanic celi; D Zelle, galvanisches Ele¬ ment; F pile galvanique; I elemento galvanico. ГАЛОВА ВЕРИГА // ролкова верига. 889 ГАРАЖ — помещение, открита площадка или навес, където гарират или се пазят превозни средства. R гараж; Е garage; D Garage; F garage; I autorimessa, rimessa, garage. ГАРНИТУРА // уплътнител. ГАРНИТУРА HA ИЗПУСКАТЕЛНАТА ТРЪБА // уплътнител на изпускателната тръба. ГАРНИТУРА НА КАРТЕРА // уплътнител на картера. ГАРНИТУРА НА ЦИЛИНДРОВАТА ГЛАВА // уплътнител на ци¬ линдровата глава. 390 ГАСИТЕЛ НА УСУКВАЩИТЕ ТРЕПТЕНИЯ (фиг. 8, cj — устройство за намаляване големината на усукващите трептения на коляновия вал. Монтира се в предния свободен край на вала // демпфер. R гаситель крутильных колебаний коленчатого вала, амортизатор для гашения колебаний коленчатого вала; Е crankshaft vibration ab¬ sorber, crankshaft osciilation absorber, crankshaft vibration damper; D Kurbelwel le-Schwingungsdämpfer; F amortisseur de vibrations de vilebrequin; 1 ammortizzatore delle vibrazioni torsionali de l’albero a gomito, ammortizzatore delle oscillazioni dell'albero a manovelle. 391 ГВОЗДЕЙНИ КЛЕЩИ — клещи със специално извита форма на че¬ люстите, удобна за вадене на забити гвоздеи. R гвоздодер; Е nail-catcher, nail-puller, thorn-catcher; D Nagelzange, Nagelzieher, Nagelfänger; F arrache-clou, tire-clou; 1 pinza per chiod» pinza tira-chiodi. ГЕНЕРАТОР съкр. от електрически генератор. 392 ГЕНЕРАТОР ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК — генератор, който произвежда променлив ток. Употребява се главно при автобусите, в които има много потребители и е необходима значителна мощност. По-прост по устройство от обикновения генератор, но за да може да захранва аку¬ мулаторната батерия, е необходимо към него да се монтира изправи¬ тел на тока. R генератор переменного тока; Е alternating current generator; D WecnseIistromgenerator; F alternateur; I generatore a corrente alter¬ nata. dinamo a corrente alternata. ГЕНЕРАТОР C ПАРАЛЕЛНО ВЪЗБУЖДАНЕ // шунтов генератор. 82
главен ГЕНЕРАТОР С ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪЗБУЖДАНЕ // сериен ге¬ нератор. 393 ГЕНЕРАТОРЕН ГАЗ — газ, който се получава при непълното из¬ гаряне на въглища, кокс, дърва и др. в струя от въздух или водни пари: състои се от 24—30% въглероден окис, 10—14% водород, 3— <»% метан, 53—53% азот и примеси. Има тотоонроводност 800—• 1000 kkal/m3. Употребява се като гориво за двигатели с вътрешно горене и др. R генераторный газ; Е producer gas, generator gas; D Generatorgas, Gaserzeugergas; F gaz de gazogène; I gas di gassogeno. ГЕНЕРАТОРЕН РОТОР // ротор на генератора. 394 ГЛАВА НА КЛАПАНА (фиг. 7, 32) — гъбовидната част на клапана, която затваря и отваря всмукателните и изпускателните отвори. R клапанная головка, тарелка клапана, грибок клапана; Е valve head, valve disc; D Ven hl Idler; F tête de soupape; I testa della valvola, fungo della valvola. ГЛАВА HA МОТОВИЛКАТА съкр. jm горна глава на мотовилката и долна глава на мотовилката. ~ ГЛАВА НА ЦИЛИНДЪРА // цилиндрова глава. 395 ГЛАВЕН ВАЛ НА ПРЕДАВАТЕЛНАТА КУТИЯ (фиг. 55, 10) — вал от предавателната кутия, който приема въртящия момент от меж динния вал и го предава на карданния вал. В класическата схема на трансмисията на автомобила този вал обикновено лагерува с единия си край свободно във вала на съединителя, а с другия е свързан с кар¬ данния вал // вторичен вал II главен скоростен вал. R главный вал, вторичный вал. ведомый вал коробки передач; Е trans¬ mission main shaft, transmission shaft, main shaft, third motion shaft; D Haupt^lle; F arbre de transmission, arbre secondaire; I albero se¬ condario, albero di trasmissione. 396 ГЛАВЕН ВЪЗДУШЕН РЕЗЕРВОАР — въздушен резервоар, елемент от пневматичния спирачен механизъм. Има по-голям обем от спома¬ гателния резервоар и служи за съхраняване на сгъстения въздух, с който се задействуват спирачките. R главный воздушный резервуар; Е main air tank, main air reser¬ voir; D Hafpt|■uftbrhältrr; F resswoir d’air principal; I serbatoio d’aria principale. 397 ГЛАВЕН ГОРИВЕН РЕЗЕРВОАР — резервоар за течно гориво с различна форма и големина. Нарича се главен в случаи, когато има и допълнителен резервоар. R главны ч топливный бак, основной топливный бак; Е main fuel tank; D Hauptkraftstoffbrhältrr1 Kraftstoffhauptbrhä)trr; F réser¬ voir normal, réservoir principal de carburant; I serbatoio normale, ser¬ batoio principale del carburante. 3L8 ГЛАВЕН ЖИГЛЬОР (фиг. I8, 7) — горивен жигльор на главното до¬ зиращ j устройство на карбуратора. 83
главина R главный жиклёр; E main jet; D Hauptdüse; F gicleur principal; I spruzzatore principale, ugello principale del carburatore. 399 ГЛАВЕН МАСЛОПРОВОД (фиг. 12,24) — канал, обикновено пробит в горния картер, в който постъпва маслото, след като бъде пречистено от масления филтър и откъдето то се препраща към останалите канали за мазане на триещите се части на двигателя с въ¬ трешно горене. Най-често към главния маслопровод е монтиран прием¬ никът на масления манометър II главна маслена магистрала. R главная масляная магистраль, главный маслопровод; Е main oil duct, main oil conduit, main oil line, main oil pipe, main oil lead, main oil delivery pipe; D Hauptolleitung; F canalisation d'huile principale; 1 oleodotto principale, conduttura d'olio principale, condotto d'olio principale. 400 ГЛАВЕН ПЪТ — път c интензивност на движението над 3000 авто¬ мобила в денонощие. Обикновено свързва големи икономически и административни райони на страната. Има две ленти с ширина по 3,76 m или обща ширина на настилката 7,50 m, с минимален радиус на хоризонталните криви 600 m за равнинни, 400 m — за хълмисти и 200 m — за планински терени. R магистраль; Е thoroughfare, main highway; D Hauptverkehrsader; F artère; 1 via maestra, arteria principale. 401 ГЛАВЕН РАЗПРЪСКВАН (фиг. 18,17) — разпръскван на главното дозиращо устройство. R главный распылитель; Е main atomizer; D Hauptzerstänber; F pul¬ vérisateur principal; I polverizzatore principale. 402 ГЛАВЕН РЕСОРЕН ЛИСТ (фиг. 63, 11) — най-дългият ресорен лист от листовия ресор, към който се закрепват останалите листове. Служи за свързване на ресора с рамата или пода на каросерията. R коренной лист рессоры; Е main spring leaf, main plate of spring, main leaf of spring, top leaf of spiring, master spring leaf; D Hauptfe¬ derblatt; F maîtresse-feuîile de ressort, lame maîtresse de ressort; I fo¬ glia maestra della molla. ГЛАВЕН СКОРОСТЕН ВАЛ II главен вал на предавателната кутия. 403 ГЛАВЕН СПИРАЧЕН ЦИЛИНДЪР (фиг. 69,20) — елемент от хи¬ дравличния спирачен механизъм, който създава необходимото наля¬ гане на спирачната течност. По принцип на действие представлява бvтaлнa помпа. R главный тормозной цилиндр; Е master cylinder, main braking cy¬ linder, brake master cylinder, main brake cylinder; D Hauptbrems¬ zylinder; F cylindre de frein principal, maître-cylindre de frein; I ci lindro maestro del freno, cilindro principale del freno. 404 ГЛАВИНА (фиг. 7,42) — централната, обикновено удебелена част на всяко колело (ходово, зъбно, ремъчно и т. и.), в която има отвор за лагеруване на вал или ос. R ступица; Е hub, boss, nave; D Nabe; F moyeu; i mozzo. ГЛАВИНА HA ВЕНТИЛАТОРА II вентилаторна главина. 84
глав но 405 ГЛАВИНА НА ЗАДНО КОЛЕЛО — централната удебелена част на задното колело, в която лагерува пол уоста. R ступица заднего колеса; Е rear-wheel hub, rear hub; D Hinterrad¬ nabe; F moyeu de roue arrière; I mozzo della ruota posteriore. 406 ГЛАВИНА HA КОЛЕЛО (фиг. 64, 6) — централната част на колело, в която има отвор за поставяне на вал или ос. В зависимост от кон¬ струкцията и мястото на автомобилното колело главината може да бъде: главина на задвижващо колело, главина на задвижвано ко¬ лело, на предно или задно колело, главина с фланец за прикрепване на други части, главина на колело за предаване на въртящ момент, главина на подвижно (паразитно) колело, която лагерува свободно върху ос, и т. н. R ступица колеса; Е wheel hub; D Radnabe; F moyeu de roue; I mozzo della ruota. 407 ГЛАВИНА НА КОРМИЛНО КОЛЕЛО — централната удебелена част на кормилното колело. Има конусен отвор в средата, снабден с триъгълни шлици, в които се поставя кормилният вал. R ступица рулевого колеса; Е steering wheel hub; D Lenkradnabe; F moyeu de volant; I mozzo del volante. 408 ГЛАВИНА HA ПРЕДНО КОЛЕЛО — централната удебелена част на предното колело, в която лагерува шенкелът. R ступица переднего колеса; Е front-wheel hub; D Vorderradnabe; F moyeu de roue avant; I mozzo della ruota anteriore. 409 ГЛАВИНА С ФЛАНЕЦ — главина на колело, снабдена с фланец, посредством който се прикрепва към други детайли. R ступица с фланцем, фланцевая ступица; Е flanged hub; D Flansch¬ nabe; F moyeu à flasque; I mozzo a flangia ГЛАВНА МАСЛЕНА МАГИСТРАЛА // главен маслопровод. 410 ГЛАВНО ДОЗИРАЩО УСТРОЙСТВО (фиг. 18) — основното дозиращо устройство на карбуратора, което осггурява подходяща горивна смес в широките граници на средните) ? ими на работа на двигателя. R главное дозирующее устройство, главный дозатор; Е main dosing device; D Hauptdosierungsvorrichtung; F doseur principal; I dosa¬ tore principale. 411 ГЛАВНО ДОЗИРАЩО УСТРОЙСТВО C ИЗМЕНЯНЕ НА НАПРЕЧ¬ НОТО СЕЧЕНИЕ НА ДИФУЗОРА (фиг. 18, с) — дозиращо устрой¬ ство, при което поддържането на нормален състав на горивната смес става чрез принудително или автоматично изменяне на напречното- сечение на дифузора. R главное дозирующее устройство с переменным поперечным сече¬ нием диффузора; Е main dosing device with variable cross section о diffuser; D Hauptdosierungsvorrichtung mit veränderlicher Quersclinitt des LufUrichters; F doseur principal à coupe transversale variable du diffu¬ seur; I dosatore principale a sezione trasversale variabile del diffusore. 412 ГЛАВНО ДОЗИРАЩО УСТРОЙСТВО C КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИ¬ ГЛЬОР (фиг. 18, а) дозиращо устройство, при което поддържането 85
глух на нормален състав на горивната смес става с помощта на компенса¬ ционен жигльор и компенсационно кладенче. R главное дозирующее устройство с компенсационным жиклёром; Е main dosing device with compensating jet; D Hauptdosierungsvor¬ richtung mt Ausgleichs^s^ F doseur principal à gicleur de compen¬ sation; I dosatore principale con spruzzatore a compensazione. 413 ГЛАВНО ДОЗИРАЩО УСТРОЙСТВО С ПНЕВМАТИЧНО ВЪЗПИ¬ РАНЕ НА ГОРИВОТО (фиг. 18, 6) — дозиращо устройство, при което поддържането на нормален състав на горивната смес става чрез по¬ степенно увеличаване на количеството на въздуха в емулсирннрто кладенче. R главное дозирующее устройство с пневматическим саморегулиро¬ ванием; Е main dosing device with pneumatic self-rrgufation; D Haupt¬ dosierungsvorrichtung mit pneumatischer Selbstregulirrung; F doseur principal à autoréguuation pneumatic; i dosatore principale ad autore¬ golazione pneumatico. 414 ГЛАВНО ПРЕДАВАНЕ (фиг. 58) — агрегат от трансмисията, който изменя по големина и направление въртящия момент, получен от кар- данния вал. В някои автомобили главното предаване и предавател¬ ната кутия са обединени конструктивно в един агрегат. Главното предаване може да бъде с червячни конусни или цилиндрични зъбни колела. R главная передача, центральная передача, главный поивод; Е main drive; D Hauptantrieb; F commande principale, transmission princi¬ pale; I comando principale, comando centrale. ГЛАСПАПИР // стъклена хартия. 415 ГЛОБОИДЕН БЕЗКОНЕЧЕН ВИНТ — безконечен винт с глобоидна повърхност на тялото, получена чрез въртене на част от окръжността на безконечновинтовото колело около оста на винта, така че диаме¬ търът му да е най-малък в средата и да расте към двата края. При из¬ ползуване на този вид винтове се получава по-голяма обща допирна повърхност между винта и колелото, вследствие на което предавката може да понесе по-голямо натоварване и се износва по-бавно. Намира приложение в кормилния механизъм // глобоиден червяк. R глобоидальный червяк, винтовая шестерня, геликоидальная шес¬ терня, шестерня со спиральными зубьями, червячная шестерня, зуб¬ чатое колесо со спиральными зубьями; Е cone worm, steering cone worm, steering worm, spiral gear; D Schnecke; F roue hélicoïdale, roue à dents hélicoïdales, roue à vis sans fin; I vite elicoidale, vite senza fine, ruota elicoidale. ГЛОБОИДЕН ЧЕРВЯК // глобоиден безконечен винт. 416 ГЛУХ ГАЕЧЕН КЛЮЧ (фиг. 73, 6) — гаечен ключ за завинтване, затягане и отвиване на гайки и болтове, който обхваща гайката или главата на болта от всички страни и я покрива като калпак. Изпол¬ зува се при гайки, които се намират на труднодостъпни места и не могат да се завинтят или развият собикновен ключ с рамо // глух ключ. 86
горен R торцовый ключ, стережневой ключ, накидной ключ; Е socket wrench, box spanner, box end wrench, cap key, socket key, box key, cap box key, tubular wrench; D Steckschlüssel, Aufsteckschlüssel, Hülsenschlüssel; F clef à douHle, clef à canon; 1 chiave a tubo per dadi, chiave femmina. ГЛУХ КЛЮЧ Zi' глух гаечен ключ. 417 ГНЕЗДО (фиг. 70,25) — вдлъбнатина, в която е поместен или върху която ляга някой машинен елемент или приспособление (напр. фа¬ сунга). R гнездо, патрон, выемка; Е socket.cavity; D Tülle, Höhlung; F dou¬ ille, cavité, siège; I cavità, nido. ГНЕЗДО HA КЛАПАНА /I клапанно гнездо. 418 ГОЛЕМИНА НА ТОКА — количеството електричество, което пре¬ минава през напречното сечение на един проводник за единица време. Зависи от електродвижещата сила на токоизточника и съпротивле¬ нието на проводника. Определя се по закона на Ом и се измерва в ампери (А). Големината на тока е една от основните величини, които характеризират електрическия ток // сила на тока // стойност на тока. R сила тока; Е current intensity, intensHy of current; D Stromstärke; F intensité du courant; I intensità della corrente. 419 ГОЛЯМ ДИФУ30Р (фиг. 18,14) — най-големият по размери дифу- зор на даден многодифузорен карбуратор. R главный диффузор; Е main diffuser; D Hauptlufttrichter; F dif* fuseur principal; I diffusore principale, ugeHo principale. ГОЛЯМА КАЛОРИЯ H килокалория. 420 ГОРЕН КАРТЕР — горната част на картера, в която лагерува ко- ляновият вал. Много често горният картер е отлят заедно с цилиндро¬ вия блок, с който образува т. нар. блок-картер. R верхняя часть картера, верхняя половина картера; Е crankcase up¬ per half; D Kurbe-gehäuteobeerell, obere Kurbelkastenhâlfte; F cu¬ vette supérieure du carter, demi-carter supérieur, moitié supérieure de carter; I parte superiore del monoblocco, basamento, parte superiore del carter. 421 ГОРЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ — разпределителен вал, разпо¬ ложен над цилиндровата глава, който се задвижва посредством ве¬ рига или чрез система промеждутъчни валове с конусни зъбни колела. Отварянето на клапаните става непосредствено от гърбиците на раз¬ пределителния вал чрез кобилици или чрез лостчета, задвижвани от гърбиците. R верхний распределительный вал; Е overhead camshah, O. H. С.; D obenliegende Nockenwelle; F arbre de distribution en tête, arbre à cames en tête; I albero di distribuzione in testa, albero a camme in testa. 422 ГОРЕН РЕЗЕРВОАР HA РАДИАТОРА (фиг. 13, 8) — воден резер¬ воар, в който горещата вода, постъпила от двигателя, се разпределя по тръбичките на радиатора. Отворът му се затваря от капаче, в което е монтиран паровъздушният клапан // горно казанче на радиатора. 87
гооивен R верхний бак радиатора, верхний водяной резервуар, верхний ба¬ чок радиатора; Е radiator upper tank, radiator top tank, radiator header, upper tank of the radiator; D oberer Wascerkasten dec Kühlers, Kuhleroberkacten; F rése evo ir supérieur de radiateur; I serbatoio su¬ periore del radiatore. 423 ГОРЕНЕ — бързо химическо съединяване на елементите на горивото (въглерод и водород) с кислорода от въздуха, съпроводено с отделяне на голямо количество топлина и пламък. Колкото по-голяма е ско¬ ростта на горенето, толкова по-високо налягане се получава в цилин¬ дъра на двигателя и толкова по-голяма е неговата мощност. За пъл¬ ното изгаряне на горивото е необходимо теоретически на всеки кило¬ грам бензин в горивната смес да съотвегствуват 15 kg въздух. R горение, сгорание; Е combustion, burning; D Verbrennung; T com¬ bustion; I combustione. 424 ГОРИВЕН ЖИГЛЬОР — жигльор за дозиране на горивото. Обик¬ новено в карбуратора има няколко горивни жигльора — един главен и няколко спомагателни: компенсационен, допълнителен, жигльор за празен ход, жигльор на икономайзера и др. R топливный жиклер; Е fuel jet; D Kraftstoffduse; F gicleur de car¬ burant; I spruzzatore del cornbuuSibile, spruzzatore del carburante, ugeUo del carburante. 425 ГОРИВЕН МАНОМЕТЪР — манометър, използуван главно при ди¬ зеловите двигатели, с чиято помощ се следи дали притокът на гориво към горивонагнетателната помпа има необходимото налягане. По устройство е сходен на масления манометър. К топливный манометр, манометр для топлива; Е fuel pressure gauge-' D Kraftstoflduuckmescer, Druckmesser der Brennstoffumlaufleitung; F manomètre de circulation de com^i^î^tible, manomètre à carburant; I manometro del combustale, manometro del carburante. 426 ГОРИВЕН РЕЗЕРВОАР (фиг. 16,. //) — резервоар за течно гориво с вместимост, достатъчна да побере такова количество гориво, че авто¬ мобилът да може да измине с него най-малко 355—403 km. R топливный бак, бак для топлива; Е fuel tank; D Kraftstoffbehäl¬ ter, Brennstoffbehälter, Kraftstofftank; F réseevoir à combustible, ré¬ servoir de carburant; I serbatoio del combustìbile, serbatoio del carbu¬ rante 427 ГОРИВЕН ТРЪБОПРОВОД (фиг. 16, 8) — система от тръби в двига¬ телите с вътрешно горене, с които се свързват отделните елементи на хранителната уредба. Според изпълняваната функция горивните тръ¬ бопроводи биват два вида: тръбопровод за ниско налягане и тръбо¬ провод за високо налягане. R топливопровод, топливопроводящий трубопровод; Е nue't pipe, fuel line, fuel feed pipe, fuel feed line; D Kraftstoffleitung, Brennstoff¬ leitung; F tuyau de carburant, tuyau d’alimentation en carburant, ca¬ nalisation d'alimentation en carburant; I tubazione d'alimentazione di combustane, tuberia d'alimentazione di combusttbile, tubo del com¬ bustale, conduttore del combuuttbile. 428 ГОРИВЕН ФИЛТЪР (фиг. 22, IO) — филтър за пречистване на гори¬ вото, преди то да постъпи в цилиндъра на двигател с вътрешно горене. 88
го рие омер R топливный фильтр, фильтр для топлива; Е fuel filter, fuel strainer; D Kraftstoffrrinigrr, Brennstoffrei niger, Kraftstoff-Filter; F filtre de combustible; I filtro del combustibile. ГОРИВНА ^КАМЕРА]// камера]на горенето. 429 ГОРИВНА СМЕС — смес от въздух и бензинови пари. Образува се в карбуратора, откъдето постъпва в цилиндъра на двигателя, смесва се с останалите в него изгорели газове и образува с тях работна смес. В зависимост от съотношението на въздуха и бензина горивната смес бива нормална, обогатена, богата, обеднена и бедна. Двигателят ра¬ боти обикновено с обеднена и рядко с обогатена смес /7 бензино- въздушна смес // гориво-въздушна смес. R горючая смесь, топливо-воздушная смесь, бензино-воздушная смесь Е fuel-air mixture, fuel mixture, carburated mixture, explosive mixture comb usable mixture, carburation mixture, inflamable mixture, ar- fuel mixture, gasoline-aîr mixture, gas-air mixture, gasoline-vapor and air mixture; D Kraftttofffut-gemisch, Brennstoff-Luft-gemisch, Bren¬ ngemisch, zündfähiges Gemisch, brennbares Gemisch, Brrnnttoff^rmitch, Krafittoffgemitch, Benzin-LuU-gemisch; F mélange combus^He, méla¬ nge d’air et de carburant, air carburé, mélange d'air et d'essence; I miscela carburante, miscela aria-combusti bile, miscuglio d’aria e gas. ГОРИВНИ ПРОДУКТИ I/ продукти на горенето. 430 ГОРИВНО КРАНЧЕ (фиг. 25, 9) — кранче за спиране на притока на гориво към хранителната уредба на двигател с вътрешно горене. R топливный краник, топливный кран; Е fuel cock, fuel valve, fuel shutoff, fuel tap; D Kraftstoffhahn, Brennstoffhahn; F robinet de com¬ bustible, robinet de carburant; I rubinetto del combuftibilr, rubinetto del carburante. 431 ГОРИВНО РАВНИЩЕ — равнището, на което в даден момент ce намира горивото в горивния резервоар. Определя се с помощта на го- ривомер // ниво на горивото. R уровень топлива; Е fuel level; D Kraftttoffstand, Brrnnttoffttand, Brennstoffstandhöhe, Kraftstoffsaandhohe; F niveau de niveau de carburant; I livello del comb unìbile, livello del carburante. 43 3 ГОРИВО — вещество от органичен произход, което при свързване с кислорода от въздуха при определена температура може да гори. При двигателите с вътрешно горене се употребяват три вида гориво: течно, газообразно и гвърдо гориво. R топливо, горючее; Е fuel, comb usable; D Kraftstoff, Brennstoff, Treibstoff; F combusHble, carburant; I combustibilr. carburante. ГОРИВО-ВЪЗДУШНА СМЕС // горивна смес. ГОРИВОВПРЪСКВАТЕЛ ]// дюза. ГОРЛВОВПРЪСКВАТЕЛНА |П0МПА // горивонагнетателна помпа. 43) ГОРИВОМЕР (фиг. 25,22) — Уред за показване на количеството го¬ риво в резервоара. Монтиран е на арматурното табло-Когато резервоа¬ рът е празен, стрелката на уреда сочи нула. 89
г орна R указатель уровня топлива; Е fuel gauge, fuel indicator, fuel level gauge, fuel level indicator; D Kraftstoffstandanzeiger, Brennstoffstand¬ anzeiger; F indicateur de niveau de combustìble, jauge de niveau de carburant; 1 indicatore di livello del combustibile, indicatore di com¬ bustibile. 434 ГОРИВОНАГНЕТАТЕЛНА ПОМПА (фиг. 2,11) — плунжерна uuMua, която на точно определени интервали изпраща в цилиндрите на ди¬ зеловия двигател под високо налягане гориво. Главните й части са: тяло, вал на горивонагпетателната помпа,повдигач, помпен елемент, и команден гребен // горивовпръсквателна помпа // нафтова помпа- R насос для впрыска топлива, впрыскивающий топливный насос, то¬ пливный впрыскивающий насос; Е fuel-injection pump; D Kraftstoff; einspritzpumpe, Einspritzpumpe; F pompe d'injection de carburant 1 pompa d'iniezione carburante, poinoa d’iniezione combustìbile. 435 ГОРИВОНАЛИВНА ТРЪБА (фиг. 16, IO) — къса тръба във вид на гърловина, през която се излива горивото в резервоаоа. R наливная горловина топливного бака; Е fuel filer neck; D Kraft- stoffeinfйllttstzen; F goulot de remplissage de réservoir de carburant; 1 tubo d'alimentazione del carburante. 43b ГОРИВО ПОДАВАЩА ПОМПА (фиг. 21) — помпа, която засмуква гориво от горивния резервоар и го изпраща към карбуратора или горивонагнетателната помпа (при дизеловите двигатели) // гориво- снабдителна помпа. R топливоподкачивающий насос, топливоподающий насос, ток-.ино- подкачивающая помпа; Е fuel pump, fuel supply pump, fuel leed pump, fuel lift pump, fuel transfer pump; D Kraftstoff-Förderpumpe; F pompe d'alimentation en carburant; 1 pompa d'alimentazione carburante, pomp? d'alimentazione combustìbile. ГОРИВОРАЗПРЪСКВАЧ // дюза. ГОРИВОСНАБДИТЕЛНА ПОМПА // горивоподаваща помпа. 437 ГОРНА ГЛАВА НА МОТОВИЛКАТА (фиг. 5,18) — горният край на мотовилката, в който има цилиндричен отвор с пресована в него брон¬ зова втулка. Посредством буталния болт свързва мотовилката с бу¬ талото. R верхняя головка шатуна; Е connecting rod small end, crosshead of connecting rod, piston rod end, top of connecting rod; D Pleuelstangen¬ kopf «kolbenseitig», Pleuelkopf, Schubstangenkopf; F pied de bielle, extrémité fine; 1 piede della biella, occhio della biella. 438 ГОРНА ГРЕДА HA КАРОСЕРИЙНАТА СТРАНИЧНА СТЕНА (фиг. 71,19) — елемент от каросерията, изработен от ламарина чрез щамповане. Поставя се надлъжно от двете страни на каросерията. Към горната греда са монтирани страничните стойки и покривът. R верхний брус боковины кузова; Е body side panel upper girder; D Aufbau-Seitenwand-Obertrâger; F poutre supérieure du panneau latéral de carrosserie; 1 trave superiore del pannello laterale della car¬ rozzeria, sbarra superiore del pannetìo laterale della carrozzeria. 439 ГОРНА МЪРТВА ТОЧКА (ГМТ) (фиг. 17) — мъртва точка, при 90
гребен която буталото се намира най-близко до главата на цилиндъра, т. е* когато е най-отдалечен о от коляновия вал. R верхняя мёртвая точка, внутренняя мёртвая точка, В. M. T.; E top dead centre, T. D. C., upper dead centre, U. D. C.; D oberer Totpunkt, O. T., O. T. P.; F point mort haut, P. M. H., point mort supérieur, P. M. S.; I punto morto superiore, P. M. S. ГОРНО КАЗАНЧЕ HA РАДИАТОРА // горен резервоар на радиа¬ тора. 440 ГРАДСКИ АВТОБУС — автобус, предназначен за извършване на превози в населени места. Има две или три врати за качване и слизане, широки предни и задни площадки за правостоящи и по-широко про¬ ходно място между редовете седалки. В някои страни за градски пре¬ вози се използуват двуетажни автобуси. R городской автобус; Е city bus, town bus, town-service bus, city type motor bus; D Stadtomnibus; F autobus urbain, autobus de ville; I autobus urbano. 441 ГРАДУС КЕЛВИН (°K) — единица за измерване на температурата по термодинамичната скала, при която за температура на тройната точка на водата е приета стойността 273,16° К (точно). Тройна точка на во¬ дата се нарича равновесната температура на трите фази на водата — твърда (лед), течна и газообразна (водни пари). R градус Кельвина; Е Kelvin degree; D Kelvingrad; F degré Kelvin; I grado Kelvin. 442 ГРАМ (g, г) — производна единица за измерване на масата, равна на една хилядна от основната единица — килограма. 1 g е равен на масата на 1 cm8 дестилирана вода при 4° С. R грамм, г; Е gram, g, gr.; D Gramm, G.; F gramme, g, gr.; I gram¬ mo, g. ГРАМ-КАЛОРИЯ // малка калория. 443 ГРАФИТ — една от двете алотропни (видоизменени) форми на въ¬ глерода. Поради високата си топлоустойчивост и добра електропро- водност намира широко приложение в различните отрасли на про¬ мишлеността, предимно в металургията и електротехниката. R графит; Е graphite, plumbago; D Graphit; F graphite, plombagine» I grafite. 444 ГРАФИТНА ГРЕС — грес с прибавен към нея известен процент графит на прах. Служи за мазане на листови ресори // графитна смазка. R графитная смазка, Е graphite grease; D Gredag, graphithaltiges Fett; F graisse à graphite; I grasso a grafite. ГРАФИТНА СМАЗКА // графитна грес. 445 ГРЕБЕН (фиг. 29,15) — призматичен или цилиндричен прът със зъби от едната страна, посредством които може да се зацепва със зъбно колело // рейка. ’ R зубчатая рейка, рейка; Е rack; D Zahnstange; F crémaillère; I cre¬ magliera. 91
гр иена 446 ГРЕДА НА ПРЕДНИЯ МОСТ (фиг. 65» 7) — съставна част на нераз- рязан преден мост. Изработва се обикновено от двойно-Т-образна сто¬ мана с отвори под определен ъгъл в двата края за свързване на шен- келите (при товарните автомобили) или от щампована ламарина със затворен профил (при леките автомобили). В повечето случаи гредата на предния мост е огъната надолу, което позволява двигателят да се поставя по-напред и по-ниско. R балка переднего моста; Е front-axle, front-axle centre; D Vorder" achselmltteistück; F corps de l’essieu avant; 1 trave del ponte anteriore, sbarra del ponte anteriore. 447 ГРЕС — сгъстено минерално масло, което служи за мазане на по¬ върхностите на триещи се автомобилни части, където не може да се задържи течно масло. Получава се от минерални масла с прибавени към тях сгъстители (натриев сапун, калциев сапун или натриево- калциев сапун). В някои греси се добавя графит и стабилизиращи ве¬ щества. Най-голямо разпространение имат калциевите греси // кон- систентна смазка. R густая смазка, тавот, смазка, солидол, консистентная смазка; Е grease, поп-fluid oil, chassis lubricant; D Schmierfett, konsistentes Fett, Abschmierfett, Fett; F graisse, graisse consistante; I grasso, grasso consistente. 448 ГРЕСИРАНЕ — действие, при което re запълва с грес пространст¬ вото между триещите се машинни части. R смазка, жилование, смазывание; Е greasing, fet lubrication; D Fett¬ schmierung; F graissage à graisse, lubrification à graisse, graissage; I ingrassaggio. 449 ГРЕСИРАНЕ C РЪЧЕН ТЕКАЛЕМИТ — ръчно запълзане на про¬ странството между триещите се машинни части с грес. R смазка насосом; Е hand lever-plunger lubricator greasing, pump¬ lubrication; D Schmierung mit Fettpresse; F graissage à pompe, grais¬ sage au técalémite; 1 ingrassaggio a pompa, ingrassaggio con siringa. ГРЕСОВА ПОМПА // текалемит. 450 ГРЕСЬОРКА (фиг. 117) — приспособление за ръчно или автоматично- мазане на триещи се машинни части. Състои се от корпус с отвор и резба на единия край, сачма и пружина, която поддържа сачмата. R тавотница, маслёнка для густой смазки, колпачная маслёнка* смазочный ниппель; Е grease cup, grease lubricator, lubrication fitt¬ ing, lubricating nipple; D Absdamim’nippel, Schmierbüchse; F grais¬ seur; I ingrassatore. ГРИВНА // пръстен. 451 ГРИВНА НА ТЪРКАЛЯЩ ЛАГЕР — пръстеновидно тяло е жлеб, в което са наредени и се търкалят сачмите или ролките. Всеки лагер има по една външна и една вътрешна гривна. R кольцо подшипника качения; Е rolling bearing race; D Wälzla¬ gerring, Wälzlaufring, Laufring; F bague de roulement, chemin de rou¬ lement; 1 anello di cuscinetto a sfere о a rulli. 452 ГРИВНА НА ФАРА (фиг. 49, 2) — съставен елемент от фара въи вид. 92
г у м е н на гривна. Служи за закрепване на стъклото към тялото на фара. R ободок фары; Е headlamp case rim, bezel of headlamp, headlamp glass rim, lamp moulding, rim of headlamp; D ScìnernwerfrrccheibeIi- fassung, Scneibenfassung; F cercle de phare; I aneHo del faro, cerchio del faro, fascetta del faro. 453 ГУМА (фиг. 8, 19) — еластичен гъвкав материал, получен от естест¬ вен или изкуствен каучук чрез вулканизация. В автомобилната про¬ мишленост намира голямо приложение. В зависимост от изискванията към изработваното изделие към гумата се прибавят различни ве¬ щества (пълнители, багрила, противоостаряващи усилватели, омек- чители и др.). R резина; Е rubber, india rubber, gum; D Gummi: F gomme, caout¬ chouc, résine; i gomma, caucciù, resina. ГУМА съкр. от автомобилна гума. 454 ГУМА С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ — автомобилна гума, която по пред¬ писание на завода-производител има работно налягане над 5,5.1(® N/m9 (5,5 kg/cm3). R шина высокого давления; Е high-pressure tyre; D Hochdruckrei¬ fen; F pneumatique à haute pression; 1 pneumatico ad alta pressione. 455 ГУМА C НИСКО НАЛЯГАНЕ — автомобилна гума, която по пред¬ писание на завода-производител има работно налягане от 1.10e до 5.10® N/mP (от 1 до 5 kg/cm2). R шина низкого давления; Е low-pressure tyre; D Niederdruckrei’ fen; F pneumatique à basse pression; I pneumatico a bassa pressione- 456 ГУМЕН БАЛОН — балон със специална конструкция, който служи за еластична връзка между каросерията и мостовете на автомобила. Поради благоприятната си характеристика в последно време гумените балони намират все по-широко приложение // въздушен ресор. R резиновый баллон, резиновая подушка; Е pneumatic car suspen¬ sion, rubber chamber suspension, rubber cushion; D Gummikissen; F coussin en caoutchouc; I cuscino d’aria. 457 ГУМЕН МАНШЕТ ЗА ПОЛУОСИ — елемент с различна големина, изработен във вид на ръкав, които може да се свива като мех. Служи за предпазване на съединението от замърсяване. R резиновая манжета полуоси; Е axle-shaft rubber sleeve; D Achs¬ wellengummimanschette; F manchon en caoutchouc du demi-arbre; I manicotto di gomma dei semiassi. 458 ГУМЕН ПРЪСТЕН (фиг. 11,24) — пръстен, изработен от гума, който служи като уплътнител. R резиновое кольцо; Е rubber ring; D Gummiring; F anneau en ca¬ outchouc; I anello di caucdù, anello di gomma. 459 ГУМЕН ТАМПОН — гумен елемент с различна форма и големина в зависимост от предназначението му. Използува се най-често като ог¬ раничител, буфер или тапа. R резиновая заглушка, резиновый буфер; Е rubber pad. rubber buf¬ fer, rubber bumper; D Gummipuffer; F tampon de- uaoutunouu; 1 tam¬ pone di caucdù, tampone di gomma. 93
гъбо видна 460 ГУМЕН ТАМПОН НА РЕСОРА (фиг. 63, 9) — пластина, изработена от гума, която се монтира към рамата или каросерията и служи като ограничител при по-голямо деформиране на еластичния елемент на окачването. R резиновая заглушка рессоры; Е rubber spiring buffer, rubber spring bumper; D Gummipuffer der Feder; F tampon de caoutchouc du ressort; I tampone di gomma della molla. 461 ГУМЕН ТАМПОН НА ШАСИТО — гумен тампон с различна голе¬ мина и форма, който се поставя между рамата и каросерията на авто¬ мобила на мястото на свързването им. R резиновая заглушка рамы; Е frame rubber bumper, frame rubber buffer, frame rubber pad; D Rahmengummipuffer; F tampon de caout¬ chouc du châssis; I tampone di gomma del telaio. 462 ГУМЕН УПЛЪТНИТЕЛ HA ПРОЗОРЕЧНОТО СТЪКЛО — гумена лента с различен профил, която се поставя между стъклото и П-об- разната рамка за уплътняване. R резиновый уплотнитель стекла окна; Е rubber weather-strip; D Gummi-Fensterabdichtung; F bande d’obturation en caoutchouc; I guarnizione di gomma per i vetri delle finestre. 463 ГУМЕНА ВТУЛКА НА ЗАДЕН РЕСОР — съставна част на ресора, изработена от гума във вид на кръгла втулка, която се поставя между ресорния болт и ухото на ресора. R серьга задней рессоры с резиновой втулкой; Е rear sprin • rubber bushing, rubber shackle block; D Hinterfedergummilager; F jumelle à blocs de caoutchouc de ressort arrière; I boccola di gomma della molla posteriore. 464 ГУМЕНА ЗАКРЪПКА — парче каучук, изрязано във вид на кръг или елипса, което се използува при вулканизиране на пробита вът¬ решна гума // лепенка. R резиновая заплата; Е tyre patch, rubber repair patch; D Gummi- f»latte zum Ausbesserung, Schlauchflicken, Gummiflicken, Reparatur¬ licken; F pièce de caoutchouc, emplâtre en caoutchouc, plaque de ré¬ paration, rustine; I pezza di gomma, tappo di caucciù, pezzo di caucciù. ГУМЕНО ЧЕРВО // маркуч. 465 ГЪБОВИДЕН КЛАПАН (фиг. 7, 16) — клапан с гъбовидна форма!. Състои се от глава и стъбло. Според предназначението и местоположе¬ нието си в двигателите с вътрешно горене гъбовидните клапани носят различни наименования: всмукателен, изпускателен, висящ, стоя»’ и т. н. R грибовидный клапан; , Е mushroom valve, mushroom type valve; D Pilzventil; F soupape à champignon, soupape en forme de champi¬ gnon; ( valvola a fungo, valvola a forma di lungo. ГЪБОВИДНА ПРОБКА // гъбовидна тапа. 466 ГЪБОВИДНА ТАПА (фиг. 5,17) — тала , от мек метал , която служи като ограничител на плаващия бутален болт // гъбо¬ видна пробка. 94
гърбично R грибовидная пробка; Е mushroom stopper; D Pilzpfropfen; F bou¬ chon à champignon; I tappo a fungo. 467 ГЪВКАВ ВАЛ — вал, който може да се огъва по всички посоки, без да престане да предава въртящ момент. R гибкий вал; Е flexible shaft; D biegsame Welle: F arbre flexible; I albero flessibile. 468 ГЪВКАВ ВАЛ HA СКОРОСТОМЕРА — гъвкав вал, който поема дви жението от главния вал на предавателната кутия и го предава на ско- ростомера и километропоказателя. R гибкий вал привода спидометра, гибкий вал спидометра; E speedo meter flexible shaft, flexible shaft for speedometer, flexible speedometer shaft, speedometer drive cable, speedometer cable, speedometer drive shaft; D Tachometerantriebswelle, Tachometerwelle; F câble d'en¬ traînement du compteur de vitesse; I albero flessibile del tachimetro, albero flessibile dell’indicatore di velocità. 469 ГЪРБИЦА (фиг. 7 19) — ексцентрична шайба със специален про¬ фил, изработена върху въртящ се вал. В определени моменти тя придава праволинейно движение на някоя част (напр. клапан), след което се връща в изходното си положение. Такива са гърбиците на разпреде¬ лителния вал. Ц^кулачок; Е cam; D Nocken, Daumen; F came; I camma, eccentrico. 470 ГЪРБИЦА НА ПРЕКЪСВАЧА — гърбица на гърбичната ролка която прекъсва първичната верига на индукционната бобина в даден момент или магнета при магнетното запалване. Обикновено броят на цилиндрите на двигателя отговаря на броя на гърбиците на гърбич¬ ната ролка. R кулачок прерывателя; Е distributor cam, ignition distributor cam, breaker cam, contact breaker cam, breaker point cam; D Unterbrecher¬ nocken, Zündverteilernocken; F came de rnpture; I camma deH’inter- ruttore, eccentrico dell’interruttore. ГЪРБИЧЕН^ВАЛ // разпределителен'вал. (71 ГЪРБИЧНА РОЛКА (фиг. 44, 7) — ролка с гърбици, съставна част на прекъсвача. Служи за последователно повдигане на чукчето от на¬ ковалнята. Употребява се и в други механизми. R кулачковый ролик, кулачковая шайба; Е cam roller, cam ring; D Nockenrolte, Daumenrolle, Nockenring; F rouleau à cames, anneau d* cames, anneau en forme de came; I rotella a camme, rotella ad ec¬ centrici. 472£ ГЪРБИ Ч HO ВАЛЧЕ НА ПРЕКЪСВА Ч-РАЗПРЕДЕ ЛИТЕЛЯ (фиг.44,чу- валче, свързано посредством центробежния регулатор с вала на пре¬ късвач-разпределителя, с който се върти. Към него са прикрепени гърбичната ролка на прекъсвача и разпределителният палеи. R валик распределителя; Е distributor shaft, timer timing snail, distributor spindle; D Verteiterwelte; F arbre de distribution, axe du dispositif de calage, axe de distributeur; I albero del distributore, asse del distributore. 95
данъчна ГЪСЕНИЦА // гъсенична верига. 473 ГЪСЕНИЧЕН ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ — товарен автомобил, хо¬ довата част на който е снабдена с вериги. R грузовик на гусеничном ходу, гусеничный вездеход, гусеничный грузовой автомобиль, гусеничная грузовая машина, гусеничный гру¬ зовик; Е caterpillar-track motor lorry, cate^iHar truck, crawler mounted motor truck, creeper type motor truck, creeper type motor lorry; D Rau¬ penkettenlastwagen; F camion à chenilles; I autocarro cingolato, auto¬ carro su ringoU. 474 ГЪСЕНИЧЕН ХОД — движение, което се извършва c помощта на гъсенични вериги. Използува се при превозни средства с висока про¬ ходимост // гъсенично движение. R гусеничный ход, гусеничное движение; Е caterpiilar drive, crawler drive, track-laying drive; D Gleiskettenantrieb, Raupenantrieb, Rau- penkeetenantrieb; F propulsion par chernlle, commande caterpillar, com¬ mande chernlle; I comando a cingoli, movimento cingolato, movimento a cingoli. 475 ГЪСЕНИЧНА ВЕРИГА — безкрайна верига от шарнирно свързани стоманени плочи със специален профил, с каквато се съоръжава хо¬ довата част на гъсеничните автомобили // гъсеница. R гусеничная цепь, гусеница, гусеничная лента; E caterpìilar chain, caterpillar band, cate^ìUar track, cateepìllar, chain track, crawler, crawler belt, creeper track, creeper endless track, track, track chain; D Raupenkette, Gleiskette, Laufkette, Raupenband; F chaîne de rou¬ lement «Canada», chenille, caterpillar; I catena a cingoli, catena cingo¬ lata. ГЪСЕНИЧНО ДВИЖЕНИЕ // гъсеничен ход. ГЪСТОМЕР // ареометър. ГЪСТОТА // плътност. Д __ _ ДАЛЕЧНА СВЕТЛИНА // дълга светлина. 476 ДАНЪЧНА МОЩНОСТ — условно приета мощност на двигателя с вътрешно горене, която обикновено представлява известен процент (около 30*%) от ефективната мощност на двигателя. Взема се за основа при данъчното облагане. R налоговая мощност в «л. с.»; Е fiscal horsepower, rated horsepowert rating horsepower, duty horsepower, horsepower rating, taxable horse¬ power; D Steuerleistung in PS, Steuer-PS; F puissance fiscale, puis¬ sance imposée «en chevaux»; I potenza fiscale in «f. c.», potenza di tas- samento. 477 ДАНЪЧНА ФОРМУЛА — формула, по която се определя данъчната мощност на двигателя в киловати (KWt) или в конски сили (к. с.). 96
де игател R налоговая формула; E rating formula; D Steuerformel; F formule de taxation, formule de la puissance pour l’impôt; I formula fiscale, for¬ mula di tassamento. 478 ДАТЧИК (фиг. 51,57) — входната част па автоматично или телеме* хапично устройство, която възприема въздействията отвън и ги пре* образува в съответни електрически сигнали // измервателен елемент // подавач // преобразувател // приемник. R датчик; Е transducer, transmitter; D Geber, Übertrager; F traduc¬ teur, capteur, transmetteur; I tralduttore, trasduttore. 479 ДВАНАДЕСЕТЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛ — двигател с дванадесет цилиндъра. R двенадцатицилиндровый двигатель; Е twelve-cylinder engine,«twelve»; D Zwölfzylindermotor; F moteur à douze cylindres; I motore a dodici cilindri. 480 ДВИГАТЕЛ — машина, която превръща даден вид енергия в меха¬ нична. В съвременните автомобили намират приложение главно двигателите с вътрешно горене // мотор. R двигатель, мотор; Е engine, motor; D Motor; F moteur; 1 motore. ДВИГАТЕЛ НА ВАН КЕЛ // ротационен бутален двигател. 481 ДВИГАТЕЛ С ВИСЯЩИ КЛАПАНИ — двигател, в който разпреде¬ лителният механизъм е с висящи клапани. R двигатель с подвесными клапанами, двигатель с верхними клапа¬ нами, верхне-клапанный двигатель; Е valve-in-head engine, overhead engine, inverted engine, inverted valve-engine, overhead-type engine, I-head engine; D kopfgesteuerter Motor, obengesteuerter Motor, Motor mit hängenden Ventilen, Motor mit obenliegenden Ventilen, OHV-Mo¬ tor; F moteur à soupapes en tête; I motore a valvole in testa. ДВИГАТЕЛ C V-ОБРАЗНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ HA ЦИЛИНДРИ¬ ТЕ // V-образен двигател. 482 ДВИГАТЕЛ С ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ — двигател с вътрешно горене, при който охлаждането на цилиндрите става чрез умиване на външните им стени с течаща вода. R двигатель с водяным охлаждением; Е water-cooled engine, water- cooled motor; D wassergeeûhlter Motor; F moteur à refroidissement par eau; I motore a raffreddamento ad acqua. 483 ДВИГАТЕЛ C ВПРЪСКВАНЕ HA БЕНЗИН — двигател с вътрешно горене, при който запалването става чрез електрическа искра. Бен¬ зинът се впръсква в цилиндъра на двигателя или във всмукателния тръбопровод посредством горивна апаратура, подобна на дизеловата, с тази разлика, че впръскването на горивото става по време на хода на всмукването, а не в края на хода на сгъстяването. R . двигатель с впрыском топлива; Е gasoHne’-njection engine, perroi- injection engine, fuel-injection engine, injection-type engine, injection engine, fuel-injection motor; D Einspritzmotor; F moteur , à , injection de carburant; I motore ad iniezione di benzina, motore ad iniezione di carburante. ' 7 Автомобилен речник 97
д вигател 484 ДВИГАТЕЛ С ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ — двигател с вътрешно горене, при който охлаждането на цилиндрите става чрез обдухване с въздушна струя. R двигатель с воздушным охлаждением; Е air-cooled engine, air¬ cooled motor; D luftgekühlter Motor; F moteur à refroidissement par air- moteur refroidi par air; I motore a raffreddamento ad aria. 485 ДВИГАТЕЛ C ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ (фиг. 1) — топлинен двигател, при който изгарянето на горивото става вътре в цилиндрите. Полу¬ чените при горенето разширяващи се газове тласкат буталата, в рс зултат на което се извършва механична работа. В съвременните кон¬ струкции автомобили преобладават буталните двигатели с вътрешно горене, които се делят па следните главни видове: карбураторни дви¬ гатели- дизелови двигатели, двигатели с впръскване на бензин, газобалоини двигатели и газгенераторни двигатели. R двигатель внутреннего сгорания; Е internal combustion engine, internal combustion motor, combustion engine, combustion motor, ex¬ plosion engine, explosion motor; D Verbrennungsmotor, Brennkraft¬ maschine, Explosionsmotor, Verbrennungskraft maschine; F moter; combustion interne, moteur à combustion intérieure, moteur à ex pio' sion; I motore a combustione interna, motore a scoppio. ДВИГАТЕЛ C ГАЗООБРАЗЗО\ ГОРИВО // газов двигател 486 ДВИГАТЕЛ С Г-ОБРАЗНА ЦИЛИНДРОВА ГЛАВА - двигател с вътрешно горене, в който камерата на горене има Г-образпа форма. R двигатель с боковым расположением клапанов, двигатель с одно¬ сторонними клапанами; Е L-head engine, L-head type engine; D Mo tor mit einseitig angeordneten Ventilen; F moteur à soupapes latérale-, moteur à culasse en L, moteur en L, moteur à soupapes du même côté; ! motore a valvole laterali, motore in L. 487 ДВИГАТЕЛ С ТЕЧНО ГОРИВО — двигател, който работи с течно гориво (обикновено бензин или газьол). R двигатель работающий на жидком топливе; Е liquid fuel engine, liquid-fuel internal combustion engine; D flüssiger Kraftstoff motor, Motor mt flüssigem Brennstoff; F moteur à combus^He liquide; I mo¬ tore a combuutibile liquido. 488 ДВИГАТЕЛ C ХОРИЗОНТАЛНИ ЦИЛИНДРИ — бутален двигател с вътрешно горене, при който осите на цилиндрите лежат в една хо¬ ризонтална равнина, а .самите цилиндри са монтирани два по два един срещу друг // боксер // боксерен двигател. R двигатель с противолежащими цилиндрами, двигатель с горизон¬ тально расположенными оппозитными цилиндрами, двигатель с оп¬ позитными цилиндрами; Е horizontally opposed engine, boxer engine¬ engine with opposed cylinders, opposed cylinder engine, opposed cy¬ linder-type engine; D Boxermotor; F moteur à cylindres opposés, mo¬ teur à cylindres horizontales opposés, moteur à cylindres opposés hori¬ zontaux; I motore a cilindri orizzontali opposti, motore a cilindri op¬ posti. 489 ДВИГАТЕЛ C ШИБЪРНО ГАЗОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ — безклапапеи бутален двигател с вътрешно горене, при който смяната на работ- $8
движение ното вещество се извършва е помощта на праволинейно-възвратно дви¬ жещ се шибър или с вращателен шибър, който отваря и затваря всму¬ кателните и изпускателните канали. В съвременните автомобили почти не намира приложение. R двигатель с золотниковым газораспределением, двигатель с гиль¬ зовым газораспределением, золотниковый двигатель; Е sleeve-val ve engine, sliding-sleeve engine, slide-valve engine; D ^^^6^0^; F moteur à chemise tiroir; I motore a camicia tirante. 490 ДВИГАТЕЛ СЪС СТОЯЩИ КЛАПАНИ — двигател, в който разпре¬ делителният механизъм е със стоящи клапани. R двигатель с боковым расположением клапанов, двигатель , с ниж¬ ним расположением клапанов; Е side-valve engine, valve-in-block engine; D Motor mt seitlich stehenden Ventilen, Motor mit seitlich an¬ geordneten Ventilen, seitengesteuerter Motor, SV-Motor; F moteur à soupapes latérales; ! motore a valvole laterali, motore a valvole ver¬ ticali. 491 ДВИГАТЕЛ-СПИРАЧКА — приспособление към двигателя на някои товарни автомобили за намаляване на скоростта им. Често в леките автомобили, особено при надолнище, самият двигател може да служи като спирачка чрез превключване на съответната предавка. R двигатель, используемый как тормоз; Е engine-brake; D Motor¬ bremse, Motor als Bremse; F frein-moteur; I motore-freno. ДВИГАТЕЛЕН ВАЛ // задвижващ вал. ДВИГАТЕЛЕН ДИСК НА СЪЕДИНИТЕЛЯ // задвижващ 'диск на съединителя. ДВИГАТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ // задвижващ механизъм. ДВИГАТЕЛЕН МОСТ // задвижващ мост. ДВИГАТЕЛЕН ОРГАН // задвижващ орган. ДВИГАТЕЛНО АВТОМОБИЛНО КОЛЕЛО // задвижващо автомо¬ билно колело. ДВИГАТЕЛНО ЗЪБНО КОЛЕЛО // задвижващо зъбно колело. ДВИГАТЕЛНО ЗЪБНО КОЛЕЛО НА ГЛАВНОТО ПРЕДАВАНЕ // задвижващо зъбно колело на главното предаване. ДВИГАТЕЛНО КОЛЕЛО // задвижващо колело. ДВИГАТЕЛНО РЕМЪЧНО КОЛЕЛО // задвижващо ремъчно ко¬ лело. ДВИГАТЕЛНО РЕЛЕ // притегателно реле. ДВИГАТЕЛНО УСТРОЙСТВО // задвижващ механизъм. 492 ДВИЖЕНИЕ — форма на съществуването на материята — непре¬ къснато изменение и развой на материалния свят. Във физиката най- простата форма на движение на материята е механичното премест¬ ване, т. е. изменяне положението на тялото в пространството. Освен него съществуват още следните форми на движение: топлинно, елек¬ тромагнитно, гравитационно, атомно, ядрено и др. 99
двужи ч на R движение; Е motion, movement; D Bewegung; F mouvement; I mo¬ vimento. ДВИЖИМ ВАЛ // задвижван вал. ДВИЖИМ ДИСК НА СЪЕДИНИТЕЛЯ // задвижван диск на съеди¬ нителя. - ДВИЖИМ ОРГАН // задвижван орган. ДВИЖИМО ЗЪБНО КОЛЕЛО // задвижвано зъбно колело. ДВИЖИМО ЗЪБНО КОЛЕЛО НА ГЛАВНОТО ПРЕДАВАНЕ // за¬ движвано зъбно колело на главното предаване. ДВИЖИМО КОЛЕЛО // задвижвано колело. ДВИЖИМО РЕМЪЧНО КОЛЕЛО // задвижвано ремъчно колело. 493 ДВОЙНО ГЛАВНО ПРЕДАВАНЕ (фиг. 58, с) — главно предаване, в което въртящият момент се преобразува и предава с помощта на две двойки зъбни колела с постоянно предавателно отношение. R двойная главная передача; Е dual main drive; D Doppelhauptan¬ trieb; F commande principale double; J comando principale doppio. 494 ДВОЙНО КОЛЕЛО — раздвоено задно колело с двойна гума или двой¬ ни задни колела, които се използуват при товарните автомобили за увеличаване на товароносимостта им. R двойное колесо, двухскатное колесо; Е twin-wheel, dual wheel, D Zwillingsrad, Doppelrad; F roue jumelée; I ruota gemella, ruota in gemello. 495 ДВОЙНО Т-ОБРАЗНА СТОМАНА — валцована фасонна стомана със стандартен двойно Т-образен профил. R двутавровая сталь, двутавровая стальная балка; Е steel I-beam, steel I-section; D I-Stahl, Doppel-T-Stalil; F acier en double T, acier en I; I acciaio a doppio T, acciaio in I. 496 ДВОЙНО Т-ОБРАЗНО СЕЧЕНИЕ — валцован профил с формата на двойно Т (I). R двутавровый профиль; Е double-T-section, double-tee section'. D DoppebT-Profil, Doppel-T-QueгscCnitt; F section en double T; I sezione a doppio T. 497 ДВУДИСКОВ • СЪЕДИНИТЕЛ — дисков съединител с два задвиж¬ вани диска. R двухдисковое сцепление; Е double-disc clutch; D Doppelscheiben¬ kupplung; F embrayage à double disque; I frizione a due dischi. 498 ДВУЕТАЖЕН АВТОБУС — автобус, каросерията на който е на два етажа. Използува се за градски превози, предимно в градове с ин¬ тензивно автомобилно движение. R двухэтажный автобус; Е double-deck bus, twin-deck bus, double* decker; D Doppeldeckomnibus, Doppeldecker; F autobus à impériale; I autobus a due piani. 499 ДВУЖИЧНА ЛАМПА — лампа c две нагревни жички, едната от които дава по-силна (дълга), а другата по-слаба (къса) светлина. Из¬ ползува се в автомобилния фар. МО
двуполюс ен R биспиральная лампа, двухнитевая лампа; Е double-filament lamp, bifilament lamp; D Doppelwendellampe; F lampe à filament bispiral, lampe à filament double boudiné; I lampada a doppio filamento. 500 ДВУМЕСТЕН АВТОМОБИЛ — автомобил, в който удобно могат да седнат и пътуват двама пътници // двуместна кола. R двухместный автомобиль; Е two-seater car, two-seater; D zwei¬ sitziger Wagen, Zweisitzer; F voiture à deux places, voiture à deux sièges; I/vettura a due posti. 1 ДВУМЕСТНА аКОЛА //^двуместен автомобил. 501 ДВУОСЕН АВТОМОБИЛ — автомобил с два моста, единият от които може да бъде задвижваш, а другият задвижван или и двата са за¬ движващи. R двухосный автомобиль; Е two-axle vehicle; D zweiachsiges Fahr¬ zeug, Zweiachser; F voiture à deux essieux; I vettura a due assi. 502 ДВУОСЕН АВТОМОБИЛ-ВЛЕКАЧ — автомобил-влекач с два мо¬ ста, от които единият или и двата могат да бъдат задвижващи. R двухосный автомобиль-тягач; Е two-axle truck-tractor; D zweiachsi¬ ger Zugkraftwagen; F tracteur automobile à deux essieux; I autotrat¬ trice a due assi. 503 ДВУОСЕН ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ — товарен автомобил, койго има два моста. В зависимост от конструкцията на автомобила за¬ движващи могат да бъдат единият или и двата моста. R двухосный грузовой автомобиль; Е two-axle truck, two-axle lorry; D zweiachsiger Lastkraftwagen; F camion à deux essieux. I camion a due assi, autocarro a due assi. 504 ДВУОСНО ПОЛУРЕМАРКЕ — полуремарке c две оси. R двухосный полуприцеп, двухосный седельный прицеп; Е two- axle semi-trailer; D zweiachsiger Sattelanhänger; F semi-remorque à deux essseux; I semirimorchio a due assi. 505 ДВУОСНО РЕМАРКЕ — ремарке с две’оси. R двухосный прицеп; Е two-axle full trailer, two-axle trailer; D zwei¬ achsiger Anhänger; F remorque à deux essseux; I rimorchio a due assi. 506 ДВУПОЛЮСЕН ГЕНЕРАТОР — генератор с два полюса, т. е. две полюсни обувки и съответните им възбудителни намотки. Такива са повечето автомобилни генератори // двуполюсно динамо. R двухполюсный генератор, двухполюсное динамо; Е bipolar dynamo; D zweipoliger Dynamo; F dynamo bipolaire; I dinamo bipolare, gene¬ ratore elettrico bipolare. 507 ДВУПОЛЮСЕН ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ — електродвигател с два по¬ люса, т. е. две полюсни обувки и съответните им възбудителни на¬ мотки. Пусковият електродвигател при автомобилите обикновено е четириполюсен. R двухполюсный электродвигатель; Е bipolar ele^tiric motor; D zwei¬ poliger Motor; F moteur électrique bipolaire; I elettromotore bipolare. 508 ДВУПОЛЮСЕН ЩЕПСЕЛ — контактен щепсел с две крачета. Упо¬ требява се при двупроводна електрическа верига. 101
д в у materno в R двухполюсный штепсель; Е double-pole plug; D zweipoliger Stek- ker; F fiche bipolaire; I spina bipolare. 509 ДВУПОЛЮСНА НАГРЕВАТЕЛНА СВЕЩ — нагревателна свещ с два изолирани помежду си полюса, чрез които свещта се свързва с електрическата верига. R двухполюсная свеча накаливания; Е twopolar glower plug, bi¬ polar heating plug; D zweipolige Glühkerze; F bougie à incandescence bipolaire; I candela ad incandescenza bipolare. ДВУПОЛЮСНО ДИНАМО // двуполюсен генератор. 510 ДВУПРОВОДНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРИГА (фиг. 36, а) — електри¬ ческа верига, при която и положителните, и отрицателните изводи (клеми, полюси) на токоизточниците и потребителите са свързани с жичен електрически проводник. R двухпроводная цепь; Е two-wire circuit; D Zweidrahtleitung; F cir¬ cuit bifilaire, circuit à deux fils; I circuito bifilare. 511 ДВУРЕЖИМЕН ЦЕНТРОБЕЖЕН РЕГУЛАТОР (фнг. 31, е) — регу¬ латор, който ограничава максималните и поддържа устойчиви мини¬ малните обороти на двигателя. Действието му е основано на цен¬ тробежния принцип. R двухрежимный центробежный регулятор, центробежный регу¬ лятор двойного действия; Е double-acting centrifugal governor, double¬ regime centrifugal governor; D doppeltwirkender Fliehkraftregler; F ré¬ gulateur centrifuge à double effet; I regolatore ceiürifugo a doppio effetto. ДВУСЛОЙНО СТЪКЛО // стъкло дуплекс. 512 ДВУСТРАНЕН ГАЕЧЕН КЛЮЧ (фнг. 73,2) — гаечен ключ, в който и двата края на лоста завършват с различни по широчина челюсти. R двойной гаечный ключ, двухсторонний гаечный ключ; Е double¬ ended spanner, double-ended wrench, double-head wrench; D Doppel¬ schlüssel, doppelmäuliger Schlüssel; F clef double; I chiave doppia. [513 ДВУТАКТОВ ДВИГАТЕЛ (фиг. 3) — двигател с вътрешно горене, който работи по двутактов цикъл. R двухтактный двигатель; Е two-stroke engine, two-cycle engine, two-stroker, two-stroke motor; D Zweitaktmotor; F moteur à deux temps; I motore a due tempi. 514 ДВУТАКТОВ ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ — дизелов двигател, който работи по двутактов цикъл. R двухтактный дизельный двигатель, двухтактный дизель; Е two- cycle diesel engine, two-stroke diesel engine; D Zweitaktdîeselmotor; F moteur diesel à deux temps; I motore Diesel a due tempi. ДВУТАКТОВ ПРОЦЕС // двутактов цикъл. 515 ДВУТАКТОВ ЦИКЪЛ — работен цикъл на двигател с вътрешно горене, който се изпълнява за два такта: всмукване и изпускане, т. е. двата първи такта от четиритактовия процес при него — всмукването и сгъстяването — се изпълняват едновременно в един такт, а разши¬ рението и изпускането образуват втория такт. Двутактовият цикъл 102
детайл може да бъде приложен както при карбураторни, така и при дизелови двигатели. Използува се нерядко при безклапанни двигатели, в които буталото замества клапаните за отваряне и затваряне на всмукател¬ ния, преливния и изпускателния отвор // двутактов процес. R двухтактный цикл; Е two-stroke cycle, two cycle; D Zweitaktpro¬ zeß, Zweitaktverfahren; F cycle à deux temps; I ciclo a due tempi. 516 ДВУЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛ — двигател с вътрешно горене, който има два цилиндъра.] R. двухцилиндровый двигатель; Е two-cylinder engine, two-cylinder motor; D Zweizylindermotor; F moteur bicylindrique, moteur à deux cylindres; I motore a due cilindri. 517 ДЕЗА КСИ АЛ EH КОЛЯНОВ ВАЛ — колянов вал, на който оста не се пресича с осите на цилиндрите, а е изместена встрани от тях. R смещенный коленчатый вал; E offset crankshaft; D desaxierte Kur¬ belwelle, versetzte Kurbelwelle; F vilebrequin désaxé; I albero a mano¬ velle squilibrato. -518 ДЕЗА КСИ АЛЕН ЦИЛИНДЪР — цилиндър, оста на който не се пресича с оста на коляновия вал. R смешенный цилиндр; Е offset cylinder; D desaxierter Zylinder, versetzter Zylinder; F cylindre désaxé; I cilindro squilibrato. ДЕЙСТВИТЕЛНА МОЩНОСТ // ефективна мощност. 519 ДЕКОРАТИВЕН КАПАК НА АВТОМОБИЛНОТО КОЛЕЛО — съ¬ ставна част от колелото на лек автомобил. Изработва се чрез дълбоко изтегляне от ламарина, върху която се нанася галванично покритие за предпазване от корозия. Има кръгла форма..Върху капака обик¬ новено е щампована емблемата на завода-производител. R декоративный колпак колеса; Е wheel cap, hub cap; D Zierkappe, Zierdeckel; F enj’oliveur de roue; I coperchio det^t^oj^aivo della ruota. ДЕЛКО // прекъсвач-разпределител. ДЕМОНТИРАНЕ НА ГУМАТА // сваляне на гумата. ДЕМПФЕР // гасител на усукващите трептения. 520 ДЕСТИЛАЦИЯ — пречистване на течност от разтворени в нея ве¬ щества чрез изпаряване, последвано от втечняване. Прилага се при получаването на различни продукти от суровото земно масло и дести¬ лирана вода. R дистилляция, перегонка; Е distillation; D Destination; F distil¬ lation; I distinzione. 521 ДЕСТИЛИРАНА ВОДА — вода, получена чрез дестилиране. Из¬ ползува се за приготовляване на електролит за акумулаторните ба¬ терии и за възстановяване (доливане) на изпарилото се от батериите количество вода. . R дистиллированная вода; E distillated water D desSîlliertes Was¬ ser; F eau distillée; I acqua distillata. 522 ДЕТАЙЛ — част от възел, агрегат или машина. Изработва се от едно цяло парче и е неразглобяем // елемент // част. 103
диаграма R деталь, часть; Е detail, component, part, member, piece, component part; D Detail, Einzelteil, Teil; F détail, part, pièce, élément; I det¬ taglio, parte, pezzo particolare. 523 ДЕТОНАЦИЯ — горене в карбураторен двигател, при което фронтът на пламъка, движещ се пред горящите газове, достига и надминава скоростта на звука. Вредно явление, придружено с чукане, което води до прегряване и намаляване мощността на двигателя. R детонация; Е detonation; D Detonation, Knall, Verpuffung; F dé¬ tonation; I detonazione. 524 ДЕФЕКТ — 1. недостатък в изработката на даден детайл; 2. по¬ вреда, появила се в процеса на работа // неизправност. R дефект, неисправность, повреждение; Е defect, fault; D Defekt, Fehler, Schaden; F défaut; I difetto. 525 ДЕФЛЕКТОРНА ЛАМАРИНА — тънка ламарина със специална форма, която се поставя около цилиндрите на двигатели с въздушно охлаждане. Спомага за по-ефикасно охлаждане на двигателя. R отклоняющая пластина, дефлекторная пластина; Е deflector piatei D Ablenkplatte; F butoir de déviation; I diflettore di lamiera, piastra di deviazione. 520 ДЕЦИМЕТЪР (dm, дм) — подкратна единица за дължина, равна на 1/10 част от метъра. R дециметр, дм; Е decimeter, decimetre, dm; D Dezimeter, dm; F dé¬ cimètre, dm; 1 decimetro, dm. ДЖАНТА съкр. от автомобилна джанта. 527 ДЖАНТА ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ — съставна част от колелото на лек автомобил, изработена от ламарина чрез щамповане. Не се раз¬ глобява. R обод для легкого автомобиля; Е passenger-car rim; D Personenwa¬ genfelge; F jante tourisme; 1 cerchione per autovettura leggera, cer¬ chio per autovettura leggera. 528 ДЖАНТА ЗА ТОВАРЕН АВТОЛЮБИЛ — съставна част от колелото на товарен автомобил, изработена от ламарина. Джантите биват два вида: цели и разглобяеми. Цели джанти се използуват предимно при автомобили с много малка товароносимост, а разглобяеми — само при товарни автомобили с голяма товароносимост, с което се облекчава монтирането и свалянето на използуваните при тях твърди и тежки гуми. R обод для грузового автомобиля; Е lorry rim, truck rim; D Last¬ kraftwagenfelge, Lastwagenfelge, LKW-Felge; F jante pour camion; l cerchione per autocarro, cerchio per autocarro, cerchione per camion. 529 ДИАГРАМА — чертеж, c помощта на който се изразява нагледно определена чрез измерване или пресмятане зависимост между две или повече променливи величини. Обикновено представлява линия (права или крива), построена в някаква координатна система. R диаграмма, схема; Е diagram, chart; D S^l^s^i^loild, Schema, Dia* gramm; F diagramme, schéma; I diagramma. 104
дизелов 530 ДИАГРАМА НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО — кръгова диаграма, на която са нанесени фазите на газоразнределението, т. е. ъглите на изпреварване и закъснение при отваряне и затваряне на всмукател¬ ния и изпускателния клапан спрямо мъртвите точки. R диаграмма газораспределения; Е motor distribution diagram, valve diagram, timing diagram, distribution diagram; D Steuerungsdiagramm eines Motors, Steuerungsdiagramm; F diagramme de distribution d'un moteur, diagramme de la distribution; I diagramma della distribuzione d'un motore. 531 ДИАМЕТЪР — права, която минава през центъра на кръг или сфера и съединява две противоположни точки. R диаметр; Е diameter; D Durchmesser, Diameter; F diamètre; I dia¬ metro. 532 ДИАМЕТЪР НА КЛАПАНА — диаметърът на главата на клапана- R диаметр клапана, диаметр тарелки клапана, диаметр головки клапана, диаметр грибка клапана; Е valve diameter, clear valve dia¬ meter, valve head diameter; D Ventildurchmesser, Ventiltellerdurch¬ messer; F diamètre de soupape, diamètre de la tête de soupape; I dia¬ metro della valvola, diametro della testa di valvola. ДИАМЕТЪР HA ЦИЛИНДЪРА съкр. on вътрешен диаметър на цилиндъра. ДИАФРАГМЕНА ПОМПА Ц мембранна помпа. ДИЕЛЕКТРИК съкр. от диелектрик на кондензатора. 533 ДИЕЛЕКТРИК НА КОНДЕНЗАТОРА (фиг. 44, 50) — електрически изолатор, изработен от слюда или друг изолационен материал във вид на пластина. Използува се при електрическите кондензатори. R диэлектрик конденсатора, диэлектрик; Е condenser dielectric, di electric; D Kondensatordielektrikum, Dielektrikum, nichtleitendes Di¬ elektrikum; F diélectrique de condensateur, diélectrique; l dielettrico del condensatore, dielettrico. 534 ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ (фиг. 2, b) — двигател c вътрешно горене, в конто смесообразуването става в самия цилиндър. В такта на всмук¬ ването в цилиндъра постъпва въздух, който при сгъстяването пови¬ шава температурата си до голяма степен. В този момент в цилиндъра чрез горивонагнетателната помпа се впръсква гориво под високо на¬ лягане и така образуваната смес се самозапалва. R дизель, дизельный двигатель, двигатель с воспламенением от сжа¬ тия, двигатель с самовоспламенением; E diesel engine, oil engine, die- sebmotor, compression ignition engine, C. I. engine, injection oil engine, self-ignition engine; D Dieseemotor; F moteur diesel; I motore Diesel, *535 ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ C ВИХРОВА КАМЕРА — дизелов двигател, при който горивото се впръсква и началото на горенето започва в т. нар. вихрова камера // вихровокамерен дизелов двигател. R вихрекамерный дизельный двигатель, вихрекамерный двигатель с воспламенением от сжатия; E diesel engine with turbubnce air cham¬ ber, swirl-turbueent-flow-chamber diesel engine, diesel engine with air chamber and control of turbulence; D Diese'lmotor mit Luftwirbel- 105
динамо каштег, Wirbelkammermotor; F moteur diesel à tourbillon d’air rotatif, moteur diesel à chambre de turbulence; I motore Diesel con camera a turbolenza. 536 ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ С НЕПОСРЕДСТВЕНО ВПРЪСКВАНЕ — дизелов двигател, при който горивото се впръсква непосредствено в камерата на горенето. R дизельный двигатель с непосредственным впрыском, двигатель с воспламенением от сжатия с непосредственным впрыском; Е solid¬ injection diesel engine, diesel engine with direct injection, diesel engine with solid injection, direct injection diesel; D Dieselmotor mt direkter Strahleinspritzung, Dieselmotor mt Direkteinspritzung; F moteur die¬ sel à injection directe; I motore Diesel ad iniezione diretta. 537 ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ С ПРЕДКАМЕРА — дизелов двигател, при който горивото се впръсква и началото на горенето започва в т. нар. предкамера // преднамерен дизелов двигател. R предкамерный дизель, дизель с предкамерой, предкамерный дви¬ гатель с воспламенением от сжатия; Е precombustion chamber diesel engine, antechamber compression ignition engine, antechamber engine, antechamber type of compression ignition engine, diesel engine with an¬ techamber, diesel engine with pre-combustion chamber, pre-combustion chamber engine, pre-combustion engine, prechamber compression igni¬ tion engine; D Vorkammerdieselmotor, Dieselmotor mit Vorkammer, Vorkammermotor; F moteur diesel à antichambre, moteur diesel à cham¬ bre de précombustion; 1 motore Diesel con anticamera, motore Diesel a camera di precombustione. ДИЗЕЛОВ КАМИОН // дизелов товарен автомобил. 538 ДИЗЕЛОВ ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ — товарен автомобил (дизелов двигател // дизелов камион. R дизельный грузовой автомобиль, грузовой автомобиль с дизельным двигателем; Е diesel-powered truck, d i eseLengined truck, diesel-engined lorry; D Diesel lastkraftwagen, Diesei lastwagen, Lastwagen mit Die¬ selmotor, Lastkraftwagen mt Dieseemotor, DieseLLKW; F camion à moteur diesel; 1 camion a motore Diesel, autocarro a motore Diesel. ДИЗЕЛОВО ГОРИВО // газьол. 539 ДИНАМИЧЕН РАДИУС НА КОЛЕЛОТО — разстоянието от центъра на колелото на движещия се автомобил до опорната повърхност (пътя). R динамический радиус колеса; Е dynamic wheel radius; D dynami¬ scher Radradius; F rayon dynamique de roue; I raggio dinamico della ruota. 540 ДИНАМИЧЕН ФАКТОР — показател за теглителните качества на автомобила, равен на разликата от пълната теглителна сила Рп и силата от съпротивлението на въздуха Pw, разделена на теглото на автомобила Ga ;—-J R динамический фактор, динамический показатель; Е dynamic in¬ dex; D dynamischer Index; F indice dynamique; I indice dinamico, fattore dinamico. ДИНАМО // електрически генератор. 106
дискова 541 ДИНАМОМЕТРИЧЕН ГАЕЧЕН КЛЮЧ — гаечен ключ, снабден с динамометър. Служи за измерване големината на момента на затягане на гайките. R динамометрический гаечный ключ; Е torque-indicator handle wrench, torque-measuring wrench, dynamometer wrench, dynamometer spanner; D Dynamometerschraubenschlüsse], Drehmomentschlüssel; F clef dy¬ namométrique; I chiave dinamometrica. 542 ДИНАМОМЕТРИЧНА СПИРАЧКА — спирачка за измерване на въртящия момент, т. е. ефективната мощност на двигател с вътрешно горене. R динамометрический тормоз; Е dynamomelter brake; D Dynamome¬ terbremse; F frein dynamométrique; I freno dinamometrico. 543 ДИНАМОМЕТЪР — уред за измерване на сила или въртящ момент- Съществуват различни видове динамометри, от които в автомобило¬ строенето се използуват следните три вида: динамометър за измерване на ефективната мощност на двигателя, динамометър за теглителната и спирачната сила и динамометър за степента на затягане на гайки и болтове. R динамометр; Е dynamometer; D Dynamometer, Leistungsmesser; F dynamomètre; I dinamometro.] 544 ДИРЕКТНА ПРЕДАВКА — предаване на въртящия момент и обо¬ ротите па двигателя към главното предаване без изменение, т. е. без участието на междинни предавки, които да изменят предавателното отношение // директна скорост // пряка предавка. R прямая передача; Е . direct drive, direct gear, direct speed; D direk¬ ter Gang, direkter Antrieb, unmittelbarer Gang; F prise directe; I presa diretta. ДИРЕКТНА СКОРОСТ // директна предавка. 545 ДИСК (фиг. 47,30) — кръгла плоча от метал, дърво или друг мате¬ риал с най-различно приложение в техниката. R диск; Е dise, disk; D Scheibe; F disque; I disco. 546 ДИСК HA КОЛЕЛО (фиг. 64, 9) — метална кръгла плоча, която съ¬ единява главината на колелото с джантата // колесен диск. R диск колеса; Е wheel disc; D Radscheibe; F disque de roue; I disco di ruota. 547 ДИСКОВ СЪЕДИНИТЕЛ — триещ съединител, в който работните повърхности на задвижващия (на маховика) и задвижвания диск са плоски. Според броя на задвижваните дискове съединителите биват едиодискови, двудискови и многодискови, а според вида на триенето (сухо или течно) — сухи и маслени съединители. R дисковое сцепление; Е disc clutch, plate clutch; D Scheibenkupp¬ lung, Plattenkupplung; F embrayage à disque, embrayage à plateau; I innesto a dischi, frizione a disco. ДИСКОВА НАКЛАДКА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ // феродов диск на съединителя. 107
диференциал 548 ДИСКОВА СПИРАЧКА — триеща спирачка, в която триещи повърх¬ ности са въртящ се диск и плоски притискателни челюсти. R дисковый тормоз, тарельчатый тормоз; Е disc brake; D Scheiben¬ bremse; F frein à disque; I freno a disco. 549 ДИСКОВО КОЛЕЛО — автомобилно колело, в което джантата и главината са съединени с диск. R дисковое колесо; Е disc wheel; D Scheibenrad; F roue à disque, roue à voile pleine; 1 ruota a disco. ДИСТАНЦИОНЕН ПРЪСТЕН // дистанционна втулка. 550 ДИСТАНЦИОНЕН ТЕРМОМЕТЪР — термометър, в който датчикът и показателят са монтирани на разстояние един от друг до няколко метра. Такъв е термометърът за охлаждащата вода при двигателите с вътрешно горене // телетермометър. R дистанционный термометр, телетермометр; Е distance thermome¬ ter, telethermometer; D Fernthermometer; F thermomètre à distance, téléthermomètre; I teletermometro, termometro a distanza. 55! ДИСТАНЦИОННА ВТУЛКА (фиг. П, 16) — втулка, която отделя да¬ ден машинен елемент от друг // дистанционен пръстен. R распорная втулка, распорное кольцо, дистанционная втулка, дис¬ танционное кольцо; E distance bushing, spacer bushing, distance ring, spacer ring; D Abstandsbüchse, Distanzbüchse, Abstandsring; F ba¬ gue entretoise, anneau entretoise; I boccola di distanzione, anello in¬ trattenente. 552 ДИФЕРЕНЦИАЛ (фиг. 59) — агрегат от трэнсмисията, който разпре¬ деля подведения към него въртящ момент към полуосите и задвижва¬ щите ходови колела и създава възможност те да се въртят с различни обороти (да изминават различен път). Състои се от касетка на дифе¬ ренциала, кръстачка на сателитите и сателитни и планетни колела. В зависимост от големината на вътрешното триене диференциалите се разделят на обикновени, с повишено триене и самоблокиращи се, а в зависимост от конструкцията — на диференциали с конусни зъбни колела и диференциали с цилиндрични зъбни колела. R дифференциал; Е differential; D Ausgleichgetriebe, Differential! F différentiel; I differenziale. 553 ДИФЕРЕНЦИАЛ C КОНУСНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА (фиг. 59, а) — ди¬ ференциал, чиито сателитни и планетни колела имат конусна форма. В съвременното автомобилостроене тези диференциали намират най- голямо приложение. R дифференциал с коническими шестернями; Е bevel-gear differen¬ tial, bevel differential; D Kegelradausgleichgetriebe, Kegekaddifferen- tial; F différentiel à pignons coniques; i differenziale ad ingranaggi conici. 554 ДИФЕРЕНЦИАЛ C ПОВИШЕНО ТРИЕНЕ — самоблокиращ се диференциал, при който с повишаване на триенето между отделните детайли се постига предаване на различни моменти към задвижващите ходови колела. R дифференциал с повышенным трением; Е differential gear with ele- 108
дифузор vated friction; D Ausgleichgetriebe mit Hochreibung; F différentiel à friction élevée; I differenziale a frizione elevata. 555 ДИФЕРЕНЦИАЛ C ПРИНУДИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ — диферен¬ циал, към който е монтирано приспособление за блокиране и включване на твърда връзка с полуосите. R блокировка дифференциала, механизм блокировки дифференциала; Е differential lock, differential gear-setting mechanism; D Ausgleich¬ sperre, Differentialsperre, Ausgleichgetnebesperre; F verrouillage de différentiel; I bloccamento del differenziale, bloccaggio del differenziale, meccanismo di bloccamento del differenziale. 556 ДФФЕЕЕЦЦААC СЦИЛИНДРИЧИ ИЗБЕИ КОЛЕЛА А(фи г. 59, — - диференциал, чиито сателитни и планетни зъбни колела имат цилин¬ дрична форма Ц цилиндричен диференциал. R дифференциал с цилиндрическими шестернями, цилиндрический дифференциал; Е spur-gear ' differential, spur differential; D Stirnrad¬ ausgleichsgetriebe, Stiruraddiffere^tial; F différentiel plat, différentiel à engrenages cylindriques, différentiel à pignons droits; I differenziale ad ingranaggi cilindrici. 557 ДИФЕРЕНЦИАЛНО МАСЛО — вид машинно масло, остатъчен про¬ дукт от фракционната дестилация на нефта. Има голям вискозитет. Употребява се за мазане на предавателни и кормилни кутии, на ди¬ ференциали и др. Съществуват два вида диференциални масла: лятно и зимно II нигрол. R трансмиссионное масло; Е rear-axle oïl; D Transmissionöl; F huile de transmission; I olio di trasmissione. 558 ДИФЕРЕНЦИАЛНО ПРЕДАВАНЕ — предаване и разпределяне на въртящия момент от главното предаване чрез диференциала към по¬ луосите и задвижващите колела па автомобила, при което лявото и дясното задвижващо колело се въртят с различни обороти. R дифференциальная передача; Е differential gear, differential com¬ pensating gear, equalizing gear; D Ausgleichgetriebe, Differentialge¬ triebe; F engrenage différentiel; 1 ingranaggio del differenziale. 559 ДИФТУНГА — уплътнителен пръстен c малки размери, изработен най-често от мед или медно-азбестов (напр. уплътнителният пръстен, който се поставя под запалителната свещ) // дихтунга. R уплотнительное кольцо, уплотнительная шайба; Е gasket ring; D Dichtungsscheibe; F rondelle d’étanchéité; I rondella di compres¬ sione. 560 ДИФУИОР (фиг. 17,3) — къса тръба с характерно надлъжно сече¬ ние, която се стеснява до определен размер и след това отново се раз¬ ширява. Монтиран е в смесителната камера на карбуратора така, че краят на разпръсквана да попадне в най-тясното сечение на тръбата. Дифузорът увеличава скоростта на въздушния поток и създава под- налягане, което предизвиква изтичането на горивото от разпръсквача и спомага за доброто му пулверизиране. R диффузор; Е diffuser, diffusor, air funnel, venturi, choke tube; D Lufttrichter, Diffuseur; F diffuseur, venturi; I diffusore, venturi. 109
долен 56! ДИФУЗОР С ПРОМЕНЛИВО СЕЧЕНИЕ (фиг. 18,18) — дифузор, съставен от отделни пластинки. Напречното му сечение се изменя в зависимост от подналягането. R диффузор с переменным сечением; Е diffuser with variable eros s section; D Lufttrichter mit wechselndem Querschnitt; F diffuseur à coupe transversale variable; I diffusore a sezione variabile. ДИХТУНГА Ц дифтунга. ДИ ШЛО // съединителен процеп на ремаркето. 562 ДОБАВЪЧНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ (фиг. 45,/5) — електрическо съ¬ противление пред първичната намотка на индукционната бобина което изменя съпротивлението в първичната верига в зависимост от силата на първичния ток. Служи за уеднаквяване на условията за индуктиране на високото напрежение при различните обороти на дви¬ гателя, т. е. за поддържане на постоянно високо напрежение и за оси¬ гуряване на прескачане на достатъчно силна искра между електродите на свещта // вариатор // допълнително съпротивление. R добавочное сопротивление; Е steadying resistance, series resistance« additional resistance; D Zusatzwiderstand, Vorschaltwiderstand; F ré' sistance supplémentaire, resistance additionnelle; I resistenza supple' montare, resistenza addizionale, resistenza aggiuntiva. 563 ДОЗА — определено количество от дадено вещество, което влиза в състава па някаква смес (напр. жигльорът подава горивото в дози) R доза; Е dose; D Dose, Dosis; F dosage; I dose. ДОЗАТОР Ц дозиращо устройство. 564 ДОЗИРАНЕ — пропускане или отмерване на точно определено коли¬ чество от дадено вещество с помощта на дозатор. R дозировка; Е dosing, fuel dosing; D Dosierung; F dosage; I dosaggio' dosatura. 565 ДОЗИРАЩО УСТРОЙСТВО — устройство от карбуратора, което поддържа образуването на подходяща горивна смес съобразно диа¬ пазона на оборотите и натоварването на двигателя // дозатор. R дозатор, дозирующее устройство; Е dosing device, batcher, batch¬ meter; D Dosierungsapparat, Dosierungsvorrichtung; F doseur; I do¬ satore. 566 ДОЛЕН КАРТЕР (фиг. 4, а) — долната половина на картера, в която се помества маслото за мазане на двигателя, т. е. маслената баня. Щампован е обикновено от стоманена ламарина. В най-ниската си част има отвор за изпускане на маслото, затворен със запушалка с резба. Съединява се с горния картер с помощта на винтове или болтове. R нижняя часть картера, нижняя половина картера; Е era kcase lower half, bottom half of base chamber, crankcase bottom half, lower crankcase, lower half of crankcase, oil pan; D Kurbelgehäuseunnerteil; F cuvette^ inférieure du carter, moitié inférieure de carter-moteur, demi¬ carter inférieur; I coppa, semicarter inferiore. 567 ДОЛЕН РЕЗЕРВОАР НА РАДИАТОРА (фиг. 13,2) —воден резервоар под радиатора, в който се събира охладената в тръбичките вода. От- по
допълнителен там по съответна тръба водата се отвежда към водната помпа II долно казанче на радиатора. R нижний бачок радиатора; Е radiator lower tank, radiator bottom tank; D unterer Wasserkasten des Kühlers, Kühlerbodenkasten; F ré¬ servoir inférieur du radiateur, bac inférieur du radiateur; I seebatoio inferiore del radiatore. 568 ДОЛНА ГЛАВА НА МОТОВИЛКАТА (фиг. 6, 7) — разширеният край на мотовилката, чрез който тя се свързва с шийката на коляновия вал Ц пета на мотовилката. R нижняя головка шатуна, большая головка шатуна; E connecting rod big end, connecting rod tip, big end of connecting rod, big end; D Pleuelfuß; F tête de bielle; I testa di biella. 569 ДОЛНА ЗАДНА СТЕНА НА КАРОСЕРИЯТА (фиг. 71, 14) — елемент от каросерията, изработен от щамтпована ламарина. Заварява се на¬ пречно към вътрешната страна на задните калници и служи за огра¬ ничаване на задната страна на багажното пространство. R нижняя задняя панель кузова; Е bottom-part of body rear-panel; D Aufbau-Rückwandunteeteil; F pairtie inférieure de panneau arrière de carrosserie; I pannello inferiore della parte posteriore della carroz¬ zeria. 570 ДОЛНА МЪРТВА ТОЧКА (ДМТ) (фиг. 1, 8) — мъртва точка, при която буталото се намира най-близко до коляиовия вал. R нижняя мертвая точка, наружная мертвая точка H. M. T.; E lower dead centre, L. D. C., bottom dead centre, B. D. C.; D unterer Tot¬ punkt, U. T. P.; F point mort bas, P. M. B., point mort inférieur, P. M. I.; I punto morto inferiore, P. M. I. 571 ДОЛНА СТРАНИЧНА СТЕНА НА КАРОСЕРИЯТА (фиг. 71, 8) — елемент от каросерията, изработен от щампована ламарина. Свързва предната странична стойка на вратата със средната й стойка. Дава по-голяма устойчивост на каросерията против деформация. R нижняя панель боковины кузова; Е bottom-part of body side-panel; D Aufbau-Seitenwandunteeteil; F partie inférieure de panneau laté¬ ral decarrosserie; I pannello inferiore della parte laterale della carroz¬ zeria.' ДОЛНО КАЗАНЧЕ HA РАДИАТОРА II долен резервоар на радиа¬ тора. 572 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЖИГЛЬОР (фиг. 18,13) — горивен жигльор на допълнителното (компенсационното) дозиращо устройство. R дополнительный жиклер; Е a^c^iliary jet; D Hilfsdüse; F gicleur supplémentaire; I spruzzatore supplementare. 573 ДОПЪЛНИТЕЛЕН РАЗПРЪСКВАЙ (фиг. 18./5) — разлръсквач на допълнителния жигльор. R добавочный распылитель; Е supplementary sprayer; D Zusatzzer¬ stäuber; F pulvérisateur supplémentaire; I polverizzatore supplemen¬ tare. 574 ДОПЪЛНИТЕЛЕН РЕСОР — ресор, който влиза в действие допъл¬ нително, след известно провисване на главния ресор. Главният лист ///
д Урал па допълнителния ресор няма уши, а краищата му при задействуваме се плъзгат по специални подпори, монтирани па рамата // подре- сорник // спомагателен ресор. R дополнительная рессора, подрессорник, вспомогательная рессора; Е supplementary suspension spring, supplementary leaf spring, auxiliary suspension spring, auxiliary leaf spring; D Zusatzfeder, Hilfsfeder; F ressort supplémentaire; 1 molla sipplementare, molla ausiliare, molla aggiuntiva. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ II разпределителна предавателна кутия. 575 ДОПЪЛНИТЕЛНА СПИРАЧКА — спомагателна спирачка, която осигурява автомобила срещу самопроизволно тръгване (напр. ръч¬ ната спирачка). R добавочный тормоз, вспомогательный тормоз; Е parking brake, auxiliary brake, band brake; D Zusatzbremse; F frein auxiliaire, frein supplémentaire; I freno ausiliare, freno supplementare. 576 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОЗИРАЩИ УСТРОЙСТВА (фиг. 19) — всички дозиращи устройства на съвременния карбуратор освен главното. Изпълняват своите функции само при специални режими на работа на двигателя. R дополнительные дозирующие устройства, дополнительные доза" торы; Е supplementary dosing devices; D Zusatzdosletuпgsvorrichi.un• gen; F doseurs supplémentaires; I dosatori ausUiari, dosatici supple¬ mentari. 577 ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОНИЖЕНИЕ — понижение, което се получава чрез допълнителна разпределителна предавателна кутия, като се на¬ малява предавателното отношение в нея. R дополнительное понижение; Е supplementary reduction; D Zusatz¬ untersetzung; F réduction additionnelle; I riduzione addizionale, ri¬ duzione a^Hiare, riduzione supplementare. ДОПЪЛНИТЕЛНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ // добавъчно съпротивление ДРОБИНКА //сачма. ДРОБИН ИОВ КЛАПАН // сачмен клапан. ДРОБИН KOB ЛАГЕР // сачмен лагер. 578 ДРССЛЛОВ АЛ^ПЛА (фи г. 17,/f)— елиосовидп аплочка, чтст от карбуратора, закрепена към ос, която се върти заедно с нея, като увеличава или намалява площта на сечението, през което преминава горивната смес. Управлява се от шофьора с помощта на педала за газ или с бутона за ръчен газ. R дроссельный вентиль, дроссель, дроссельная заслонка; Е throttle valve, butterfly valve, fuel throttle, throttle butterfly, throttling but¬ terfly valve; D Drosseeklappe, Drosseeventtl; F papillon d’obturation, boisseau étrangleur, soupape à papillon, clapet à papillon, papillon étrangleur; I valvola a farfalla. ДРЪЖКА // ръчка. ДУРАЛ съкр. от дуралуминий. JJ2
дъно 57Э ДУР АЛУМИНИЙ — алуминиева пластична сплав. Съдържа 82— 87 % алуминий, 2;2—5,0%'мед, 0,2—18% магнезий, 0,6—10% манган и около 0,5 % силиций. Поради добрите й механични свойства намира широко приложение в автомобилостроенето. R дюралюминий, дюраль; Е duraluminium, duralumin, dural, duralu¬ minum; D Duralumin, Duraluminium, Dural; F duraluminium, duralu¬ min, dural; I duraHuminio. 580 ДЪЛБЕЙ ЗА ШИПА НА ВРАТАТА (фиг. 72, 5) — съставна част на вратата, изработена от планка с дълбей, в който влиза шипът на вра¬ тата. Фиксира вратата при затварянето й. R паз дзерной петли; Е door hinge channel; D Tùrgelenknut; F rainure de charnière de porte; 3 mortesa della cerniera della porta. 581 ДЪЛБЕЙ HA ЛАГЕРНАТА ОПОРА (фиг. 4 17) — изрез в опората на лагера, чрез който се фиксира лагерът. R паз опоры подшипника; Е bearing bracket channel; D Lagerbock“ nut; F rainure du support de palier; I mortesa del supporto del cuscr netto. 582 ДЪЛБОКА ДЖАНТА — неразглобяема джанта с по-дълбок профил и вдлъбнатина в средата за по-лесно монтиране на гумите. Употре¬ бява се при леките и лекотоварните автомобили. R глубокий обод; Е deep-well rim, drop-base rim, well-base rim; D Tief¬ bettfelge; F jante à base creuse; K cerchione con imbasamento cavo. 583 ДЪЛГА ПОЛУОС — елемент от задвижващия мост при независимото окачване, който чрез кардана предава въртящия момент от диферен¬ циала към късата полуос. R длинная полуось; Е long differential axle shaft, rear-axle long axle shaft; D lange Hinterachswelle; F arbre longue de pont arriéré; I se¬ miasse lungo del ponte posteriore. 584 ДЪЛГА СВЕТЛИНА (фиг. 49,10) — светлина от автомобилния фар, която осветлява на разстояние около 100 m пред автомобила. Изпол¬ зува се при движение извън населени места // далечна светлина. R дальний свет; Е high beam, bright light, distance light, far beam, full beam, headlight beam, long-distance light, upper beam, driving beam; D Fernücht; F éclairage-route, éclairage à .longue portée, éclairage à grande portée, éclairage à distance; I luce abbagliante. 585 ДЪЛЖИНА НА АВТОМОБИЛо — разстоянието между предната броня и края на рамата на автом била. R длина автомобиля; Е car lenght; D Länge des Kraftfahrzeuges; F longueur de l'auto; I lunghezza dell’auto. 586 ДЪНО HA КАРТЕРА — чай-дълбоката, обикновено издадена част на долния картер, в кояк се намира маслото за мазане, т. е. масле¬ ната баня. В повечето случаи дъното представлява неразглобяемо цяло с долния картер, но има и конструкции, при които то е отделен детайл, прикрепен към картера с помощта на винтове или болтове. R поддон картера; Е crankcase sump, oil pan, oil pit, oil sump, crank pit, crankcase oil pan, engine pan, engine sump, sump; D Sumpf im Kurbelkasten, Ölsumpf; F fond de carter, réservoir dans le carter infé¬ rieur, puisard, carter d’huile; I fondo della coppa, fondo del carter. 8 Автомобилен речник из
е д;н о д и с ко в 587 ДЪРВЕН ЧУК (фиг. 73, 9) г- .чук, чийто работен орган е направен от дърво. Служи за обработване на ламарина или лесно повреждащи се машинни части. R деревянный молоток; Е mailet; D Holzhammer; F maillet, marteau en bois; I martello di legno. • 588 ДЪРЖАТЕЛ НА ЗАПАСНО КОЛЕЛО — специално приспособление за закрепване и придържане на запасното автомобилно колело. R державка запасного колеса, кронштейн запасного колеса; Е spare wheel bracket, wheel carrier; D Reserveradhai ter, Ersatzradhalter; F porte-roue de secours, porte-roue de rechange, support de roue de re¬ change, support de roue de secours; I portaruota di ricambio, portaruota di riserva, portaruota di soccorso 589 ДЮЗА (фиг. 28) — приспособление при дизеловите двигатели, с по • мощта на което горивото, което идва с голямо налягане от горивона- гнетателната помпа, се впръсква в цилиндъра П впръсквател // го- ривовпръсквател // гориворазпръсквач. R форсунка, топливная форсунка; Е fuel-injection nozzle, injection nozzle, injector nozzle, spray-nozzle, spraying nozzle, spraying nipple; D Einspritzdüse, Kraftstoffeinspritzdüse; F inj'ecteur, inj'ecteur de carburant; I iniettore, iniettore di carburante. 590 ДЯСНО КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ — вид кормилно управление, при което кормилното колело се намира отдясно на надлъжната ос на автомобила. Използува се в страни с левопосочно движение. R правое рулевое управление, правостороннее рулевое управление^ Е right-hand drive, right-hand steering; D Lenkung rechts, Lenkstock rechts, Rechtslenkung; F direction à droite; I romando sterzo a destra, guida a destra. 591 ЕБОНИТ — твърда черна смолиста маса, получена чрез вулканизи¬ ране на каучук и сяра (25—50 %). Изработените от ебонит изделия са добри' изолатори, устойчиви на действието на киселини, основи, масла, разяждащи газове и пара // твърд каучук. R эбонит, твердая резина, роговая резина; Е ebonite, hard rubber, vulcanite; D Ebonit, Hartgummi; F ebonite; I ebonite. 592 ЕДИНИЧНО ГЛАВНО ПРЕДАВАНЕ — главно предаване, в което въртящият момент се преобразува и предава с помощта на двойка зъбни колела с постоянно предавателно отношение. R одинарная главная передача; Е single main drive; D einfacher Hauptantrieb; F commande principale simple; I comando principale semplice. 593 ЕДНОДИСКОВ СЪЕДИНИТЕЛ — дисков съединител с един задвиж¬ ващ и един задвижван диск. Н4
едноцилиндров R однодисковое сцепление; Е single plate clutch, plate disc clutch; D Einscheibenkupplung, Einplattenkupplung; F embrayage à disque unique, embrayage à plateau unique, embrayage monodisque; I frizione a disco unico, frizione monodisco. 594 ЕДНОМЕСТЕН АВТОМОБИЛ — автомобил, обикновено състезателен, в който свободно може да седне и пътува само един човек. R одноместный автомобиль; Е one-seater car; D einsitziger Wagen, Einsitzer; F voiture à une place, voiture à un siège; I autovettura a un posto, autovettura monoposto. 595 ЕДНОПОЛЮСЕН ЩЕПСЕЛ — контактен щепсел с едно краче. Упо¬ требява се при еднопроводни електрически вериги. R однополюсный штепсель; Е single-pole plug; D einpoliger Stecker; F fiche monopolaire, fiche unipolaire; 1 spina monopolare, spina uni¬ polare. 596 ЕДНОПОСОЧЕН ПЪТ — път, по който движението се извършва само в една посока. R дорога с односторонним движением; Е one-way road; D Einbahn¬ weg; F route à sens unique; I strada a senso unico. 597 ЕДНОПОСОЧНА УЛИЦА — улица, по която движението е позволено само в една посока. R улица с односторонним движением; Е one-way street; D Einbahn¬ straße; F rue à sens unique; I via a senso unico. 598 ЕДНО ПРОВОДИЛ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРИГА (фиг. 36,ô) — елек¬ трическа верига, при която единият извод (полюс, клема) на токоиз- точпнцитс е свързан с потребителите с помощта на жичен електрически проводник, а другият е свързан на маса. R однопроводная цепь; Е single-wire circuit; D Eindrahtleitungl F circuit unifilaire; I circuito unifilare. 599 ЕДНОРЕДНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЦИЛИНДРИТЕ — разполо¬ жение на цилиндрите на двигател с вътрешно горене в един ред, при което осите им лежат на една равнина. R однорядное расположение цилиндров; Е single-row cylinder arran¬ gement; D einreihige Zylinderanordnung, Zylinder-Reihenanordnung, hintereinanderstehende Zylinder; F groupement des cylindres en une ligne; I raggruppamento dei cilindri in una linea, disposizione dei ci¬ lindri in una linea. 600 ЕДНОСТРАНЕН ГАЕЧЕН КЛЮЧ (фиг. 73,/) — вид гаечен ключ, при който челюстите се намират от едната страна на лоста. R односторонний ключ, одинарный ключ; Е single-ended spanner, single-ended wrench, single-end wrench; D einfacher Schraubenschlüs¬ sel; F clef simple; I chiave comune, chiave semplice. 601 ЕДНОЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛ — двигател с вътрешно горене, който има само един цилиндър. R одноцилиндровый двигатель; Е single-cylinder engine, single-cy¬ linder motor, one-cylinder engine; D Einzylindermotor; F moteur mo¬ nocylindrique, moiteur â un cylindre; I motore ad un cilindro, motore monociiindrico. /75
ексцентрична 602 ЕЗИЧЕ (фиг. 72, 6) — приспособление, изработено от твърд мате¬ риал. Служи като спусък, задръжка и др. R язычок, язык; Е tongue; D Zunge; F languette; I linguetta. 603 ЕЗИЧЕ НА СПИРАЧНИЯ СЕКТОР — съставна част от спирачния маханизъм за задействуване на ръчната спирачка. Служи за задържане на спирачния лост в определено положение. R тормозная собачка, собачка тормозного сектора; Е brake ratchet, brake paw], brake dog; D Bremsklinke; F cliquet de frein; I linguetta del freno, linguetta del settore del freno. J J 3 ЕКСПАНДЕР // разширител. 604 ЕКСПЛОАТАЦИОННА СКОРОСТ — средната условна работна ско¬ рост на автомобила. Определя се от отношението на изминатото раз¬ стояние към времето, през което автомобилът се намира в експлоа¬ тация, включително всички престои за товарене, разтоварване, мане¬ вриране, оформяне документите на превозите и престои по технически и организационни причини. R эксплуатационная скорость; Е cruising speed; D Reisegesshwîn dig- keit; F vitesse de route; J velocità d’esploatazione, velocità di ser¬ vizio. 605 ЕКСПЛОАТАЦИЯ — използуване на автомобилите за извършване на транспортна работа. R эксплуатация; Е exploitation; D Ausbeutung; F exploitation; I eser¬ cizio, esploatazione. 606 ЕКСЦЕНТРИК (фиг. 27,4) — колело, диск, коляно или друга ма¬ шинна част, чиято ос на въртене не съвпада с геометричния й цен¬ тър. Служи за превръщане на кръговото движение в праволинейно- възвратно. R эксцентрик; Е eccentric; D Exzenter; F excennrique; I eccentrico. 607 ЕКСЦЕНТРИКОВ ВАЛ — вал с ексцентрици, които при въртенето си задвижват допиращите се или лагеруващнте върху тях други машинни части, като обикновено им придават праволинейно или сложно рав¬ нинно движение. R эксцентриковый в^л; Е eccen^ic shaft; D Exzenterwelle; F arbre à ^^c^^lrique; I albero a e^<^<^i^lt^ici, albero a camme. gß 608 ЕКСЦЕНТРИКОВА ОС (фиг. 27,5) — ос с един или няколко^ ексцен¬ трика. * R эксцентриковая ось;; Е ecceannc axe; D Exzenterachse; F essieu à excenntrique; I asse ad eccenfrico. 609 ЕКСЦЕНТРИЧЕН ДИСК — ексцентрик, изработен във формата на диск, който превръща кръговото движение в праволинейно-възвратно. R эксцентриковый диск; Е eccentrih disc; D Exzenterscheibe; F disque excenfrique; I disco eccenl.rico. 610 ЕКСЦЕНТРИЧНА ВТУЛКА (фиг. 65,12) — ексцентрик, изработен във формата на втулка. Р эксцентриковая втулка; Е eccen^c bush, ecœtltrih bushing; D Ex¬ zenterbuchse; F bague à excenfr^que; I boccola eccentrica. 116
електрическа 611 ЕКСЦЕНТРИЧНА ВТУЛКА НА ' ШЕНКЕЛНИЯ ' БОЛТ — ексцен¬ трична втулка, изработена най-често от бронз,с която се изменя ъгълът на страничния наклон на колелото. • R эксцентриковая втулка шкворня поворотной цапфы; Е king pin eccentric bushing, eccentric bushing pivot pin; D Achsschenkelbolzen¬ Exzenterbuchse; F bague à excentrique de pivot de fusée; 1 boccola ec¬ centrica del bullone • del perno di fuso. 612 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРИГА (фиг. 36) — система от източник на ток, консуматор и електрически проводници, които свързват двата по¬ люса на източника с консуматора. Сложните електрически вериги свързват няколко източника на ток с няколко консуматора. R электрическая цепь, контур; Е electric circuit, circuit; D St от- kreis, elektrischer Stromkreis; F circuit électrique, circuit; I circuito elettrico, circuito. 613 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ — вид енергия, която се дължи на дви¬ жението на електрони или на струпването на електрони в електриче¬ ски заредени тела. . R электрическая энергия, электроэнергия; Е electrical energy, elec¬ trical power; D elektrische Energie; F énergie électrique; I energia eettrica. £.614 електрическа ЖИЦА — жица, обикновено изолирана, която * се използува за провеждане на електрически ток. В автомобилострое¬ нето се използува предимно' медна електрическа жица. R электрический провод; Е electric wire; D elektrisches Kabel, elek¬ trischer Draht; F fil électrique, conducteur électrique, câble élec¬ trique; 1 filo elettrico, conduttore elettrico. 615 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИЗОЛАЦИЯ — 1. премахване на възможността за преминаване на електрически ток от един проводник в друг чрез обвиване на проводника с изолационен материал; 2. обвивка, която служи за изолиране на проводник. R электрическая изоляция; Е eleccric insulation; D elektrische Iso¬ lation; F isolement électrique; I isolazione elettrica. ЕЛЕКТРИЧЕСКА КРУШКА // електрическа лампа. 616 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЛАГДПА (фиг. 49, 5) — уред за превръщане на електрическата енергия в светлинна. Според принципа на действие електрическите лампи биват с нажежаема жичка, неонови, флуорес¬ центни, луминесцентни и лампи с волтова дъга. В съвременното ав¬ томобилостроене се употребяват почти изключително електрически лампи с нажежаема жичка // електрическа крушха. R электрическая лампа, электролампа; Е electric lamp; D elektrische Lampe; F lampe électrique; I lampada elettrica. 617 ЕЛЕКТРИЧЕСКА МАШИНА — машина, която превръща механич¬ ната енергия в електрическа или обратно. Всяка електрическа ма¬ шина има свойството на обратимост, т. е. ако с помощта на механична енергия от външен източник се завърти нейният ротор,тя произвежда електрически ток и се нарича електрически генератор. Обратно, ако през възбудителната намотка на машината и намотката на котвата 117
електрически й се пусне ток от външен токоизточник, роторът започва да се върти и превръща електрическата енергия в механична. В този случай елек¬ трическата машина се нарича електродвигател. R ' электрическая машина; Е electric machine; D elektrische Maschine; F machine électrique; I macchina elettrica. 618 ЕЛЕКТРИЧЕСКА СТЪКЛОЧИСТАЧКА — стъклочистачка, която се задействува с помощта на електродвигател. R электрический стеклоочиститель; Е electric windshield wiper, elec¬ trical type of windshield wiper; D elektrischer Scheibenwischer; F es¬ suie-glace électrique; I tergicristallo elettrico. 619 ЕЛЕКТРИЧЕСКА УРЕДБА — всички уреди в автомобила, които служат за произвеждане и използуване на електрически ток. В за¬ висимост от тяхното действие елементите на електрическите уредби се делят на токоизточници и електрически консуматори. R электрооборудование; Е electrical installation; D elektrische An¬ lage, elektrische Ausrüstung; F équipement électrique; I impianto elet¬ trico. 620 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ГЕНЕРАТОР (фиг. 41) — електрическа машина за превръщане на механичната енергия в електрическа. При автомоби¬ лите генераторът захранва електрическите консуматори с необходи¬ мия ток и зарежда акумулаторната батерия, когато двигателят работи на средни или големи обороти // динамо. R электрический генератор, генератор электрического тока, генера¬ тор, динамо; Е electrical generator, generator of current, generator, dynamo; D Stromerzeuger, _Stromgenerator, Entwickler, Generator, Lichtmaschine, Dynamo; F génératrice de courant, génératrice, dynamo, générateur; I elettrogeneratore, generatore di corrente elettrica, gene¬ ratore, dinamo. Ö21 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТ — уред за получаване на електриче¬ ски ток чрез превръщане на химическата енергия в електрическа. . - Електрическите елементи биват два вида: първични и вторични. R электрический элемент; Е electric element; D elektrisches Ele¬ ment; F element électrique, pile électrique; I elemento elettrico. 622 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗОЛАТОР (фиг. 45,2) — 1. вещество, което не провежда електрически ток. Съществуват най-различни електроизо¬ лационни материали, от конто в автомобилостроенето се използуват главно каучукът, слюдата, лакът, порцеланът, парафинираната хартия и бакелитът; 2. част от електрическа инсталация, която изо¬ лира проводниците, R электрический изолятор; Е electrical insulator; D elektrischer Iso¬ lator; F isolateur électrique, isolant; I isolatore elettricot isolatore. 62d ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНДЕНЗАТОР (фиг. 44) — уред за съхраняване на статично електричество. Състои се от две тънки станиолови, алу¬ миниеви или оловни пластинки (електроди), изолирани помежду им чрез диелектрика на кондензатора. Кондензаторът е поместен в ци¬ линдрична кутия, монтирана чрез паралелно свързване с прекъс¬ вача. R электрический конденсатор, конденсатор; Е electric condenser. 118
електриче ск'и condenser; D elektrischer Kondensator, Kondensator; F condensateur électrique, condensateur; I condensatore elettrico, condensatore. 624 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНСУМАТОР (фиг. 36, 6) — всеки уред или устройство на дадена електроуредба, който поема електрическата енергия от токоизточника и я превръща в механична, светлинна, топ¬ линна или химическа. . R Потребитель тока; Е current consumer; D Stromverbraucher; F con¬ sommateur de courant; I consumatore di corrente. 625 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОЛЮС (фиг. 46,10) — всяка от двете точки, от които започва или завършва външната верига, т. е. двата извода на даден токоизточник. Електрическите полюси биват два вида: - поло¬ жителен (-}-) и отрицателен (—). R электрический полюс; Е electric pole; D elektrischer Pol; -F pôle électrique; I polo elettrico. 626 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ — величина, която характеризира енергетично дадено електрическо поле, равна на работата, ' която трябва да се извърши за преместване на единица електрически товар от дадена точка на полето до безкрайност.Изразява се във волтове (V). R электрический потенциал; Е - electric potential; D elektrischer Po¬ tential; F potentiel électrique; I potenziale elettrico. 627 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕКЪСВАЧ (фиг. 50, а) — електрически уред за включване и прекъсване на тока в електрическа верига пли клон от пея. Бива ръчен и автоматичен. Характерен прекъсвач в автомоби¬ лите е прекъсвач-разпределителят // токо прекъсвач. R электрический прерыватель; Е electrical interrupteur, interrupteur; D elektrischer Unterbrecher; F interrupteur électrique, interrupteur; I interruttore elettrico, interruttore. 628 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИК (фиг. 36,4) — тяло, среда или ве¬ щество, което има способността да провежда през себе си електри¬ чески ток. R проводник электричества, токопроводник, проводник; Е current conductor, electric conductor, conductor; D Stromleiter, elektrischer Leiter, Leiter; F conducteur d’electricité, conducteur; I conduttore d’elettricità, conduttore elettrico, conduttore. 629 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СПИРАЧЕН МЕХАНИЗЪМ — механизъм, който привежда в действие спирачките с помощта на електрически ток. R электрический тормозной' привод; Е ele^c^Tric brake control; D elek¬ trische Bremsbeetitigung; F commande de frein électrique; I comando di freno elettrico. 630 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК — насоченото движение на електрони в ме¬ талите или на йони в електролитите, поддържано от електродвнжещата сила на някакъв източник на ток. Основни величини, които харак¬ теризират електрическия ток, са: големина па тока, напрежение и мощност. • R электрический тек; Е electric current; D elektrischer Strom; F cou¬ rant électrique; I corrente elettrica. • 631 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ' 'ЧАСОВНИК — 'часовник, монтиран върху ар- 119
еле к tnр о д мзтуряото табло и «ключе’.! към електрическата мрежа на автомо¬ била. R элсктрическиз часы; Е electric clock; D elektrische Uhr; F horloge électrique, montre électrique; I orologio elettrico. 632 ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАПАЛВАНЕ — запалване па горивната смес в цилиндъра на карбураторен двигател чрез електрическа искра. В зависимост от начина, по конто се произиежда искрата, електрическото запалване бива акумулаторно и магнетио. R электрическое зажигание; Е electric ignition; D electrischc Zün¬ dung; F allumage électrique; I accensione elettrica . 633 ЕЛЕКТРИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ — потенциалната разлика между две точки на електрическа верига. Измерва се във волтеве (V). R электрическое напряжение, напряжение; Е electrical tension, elec' trical pressure, electric voilage, voltage, tension; D elektrische Span¬ nung, Spannung; F tension électrique, tension, voltage; I tensione elettrica, tensione. 634 ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОСВЕТЛЕНИЕ — осветление, което се получава с помощта на електрически лампи. R электрическое освещение; Е electric lighting; D elektrische Be¬ leuchtung; F éclairage électrique; l illuminazione elettrica. 635 ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ — пространство около електрически то¬ вари, в което се проявяват електрическите сили. При поставяне на електрически товар в която и да е точка на полето върху него започва да действува определена електрическа сила. Нагледна представа за електрическо поле дтватсиловите линии, определящи посоката на елек¬ трическата сила, която би действувала върху положителен товар. R электрическое поле; Е electric field; D elektrisches Feld; F champ électrique; I campo elettrico. 636 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ — свързване на два токоизточпика или на токоизточник с електрически консуматор. Има различни на¬ чини електрическо свързване, от които в автомобилостроенето пай- често се използуват последователното, паралелното и свързването на маса. R электрическое соединение, электрическая связь; Е electric connec¬ tion; D elektrische Schaltung, elektrische Verbindung; F connexion électrique; I collegamento elettrico. 637 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СЪПРОТИВЛЕНИЕ (фиг. 51,13) — противодейст¬ вие, което веществата на проводниците и изолаторите оказват на преминаването на електрически ток през тях. Стойността на съпро¬ тивлението зависи от напречното сечение на проводника, от дължи¬ ната му и от материала, от който е произведен. Измерва се в омове (Q). R электрическое сопротивление; Е electrical resistance; D elektrischer Widerstand; F résistance électrique; I resistenza elettrica. 638 ЕЛЕКТРОД (фнг. 44,49) — обикновено твърд електропроводник (не¬ зависимо от формата му), който довежда или отвежда електрическия ток от електролита. R электрод; Е electrode; D Elektrode; F électrode; l elettrodo. f20
елек трокар ЕЛЕКТРОД НА АКУМУЛАТОРА Ц акумулаторна плоча. 639 ЕЛЕКТРОД НА СВЕЩТА — електрод, изработен от специална то- плоустойчива сплав. Монтира се в запалителната свещ. Конструк¬ тивно в свещта има два или повече електроди, от които единият се на¬ рича централен, а другият (или другите) — страничен. R електрод запальной свечи, электрод свечи зажигания; Е ■ spark plug terminal, spark plug point, spark plug electrode; D Zündkerzenelek¬ trode, Zündkerzenpol, Spitze der Zündkerze; F électrode de bougie; I elettrodo della candela. 640 ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ (фиг. 47, а) — електрическа машина, която превръща електрическата енергия в механична // електромотор. R электрический двигатель, электродвигатель, электромотор; Е elec¬ tric motor, electromotor; D Anlasser, Elektromotor; F électromoteur, moteur électrique; I elettromotore, motore elettrico. 641 ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ НА СТЪКЛОЧИСТАЧКАТА малък елек¬ тродвигател, който служи за задвижване на стъклочистачките. Ра¬ боти на постоянен ток с напрежение 6, 12 или 24 V. Захранва се от акумулаторната батерия на автомобила. R электродвигатель стеклоочистителя; Е windshield wiper motor, windscreen wiper motor; D Scheibenwischermotor, Wischermotor; F moteur d’essuie-glace; I elettromotore del tergicristallo. ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ C ПАРАЛЕЛНО ВЪЗБУЖДАНЕ // шунтов електродвигател. ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ С ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ВЪЗБУЖДАНЕ // се¬ риен електродвигател. 642 ЕЛЕКТРОДВИЖЕЩА СИЛА (е. д. с.) — причина за възникване на електрически ток. Измерва се във волтове (V) // електродвижещо напрежение. R электродвижущая сила, э. д. с.; Е electromotive force, Е. M. F., е. m. f.; D elektromotorische Kraft, E. M. K-; F force électrcmotrice , F. Е. M.; I forza elettromotrice, F. E. M. ЕЛЕКТРОДВИЖЕЩО НАПРЕЖЕНИЕ // електродвижеша сила. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ съкр. от електрическа енергия. 643 ЕЛЕКТРОКАР — превозно средство, което се задвижва от електро¬ двигател, захранвай от монтирани в самия електрокар акумулаторни батерии. Предимствата му пред обикновения автомобил са: опростена конструкция, лесно управляване, безшумност, малки експлоатационни разходи и др., а основен негов недостатък е сравнително малкият за¬ пас от ход (поради ограничения капацитет на акумулаторите). На¬ мира широко приложение при вътрешнозаводския и гаровия транс¬ порт. R электрокар, электротележка; Е electromobile» electric motor саг, electric car, electrocar, electric vehicle, electric-driven vehicle, bat¬ tery-driven vehicle, accumulator car; D Elektromobil, Elektrofahrzeug, elektrischer Kraftwagen, Elektrowagen; F chariot électrique, électro¬ mobile, véhicule électrique; I elettrocarro, elettrcmobile. 121
електромотор 644 ЕЛЕКТРОЛИЗА — химическо разлагане на някои вещества (елек¬ тролити) под въздействието на постоянен електрически ток, протичащ през тях, когато са във вид на разтвор или стопилка и с дисоциирани йони. R электролиз; Е electrolysis; D Elektrolyse; F electrolyse; I elettrolisi. 645 ЕЛЕКТРОЛИТ (фиг. 37, 3) — разтвор, с който се пълнят първичните и вторичните елементи. При оловните акумулатори като електролит се използува разтвор от сярна киселина и дестилирана вода. R электролит, аккумуляторная кислота; Е electrolyte, accumulator acid, battery acid, battery liquid; D Elektrolyt, Akkumulatorsäure, Füllsäure; F électrolyte, acide pour accumulateurs, acide pour accus; I elettrolito. 646 ЕЛЕКТРОМАГНИТ (фиг. 39,2) — магнит, който получава свойствата си от действието на електрически ток.Състои се от сърцевина и намотка от изолирана жица. R электромагнит; Е electromagnet; D Elektromagnet; F électro-aimant, aimant électrique; I elettromagnete, elettrocalamita. ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ВКЛЮЧВАТЕЛ // притегателно реле. 647 ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ЗАДВИЖВАЩ МЕХАНИЗЪМ — механизъм за задвижване, в който предаването на силата става по електромаг¬ нитен начин. R электромагнитный привод; Е electromagnetic drive; D elektromag¬ netischer Antrieb; F commande électromagnétique; I comando elettro¬ magnetico. 648 ЕЛЕКТРОМАГНИТИЗЪМ — съвкупност от явления, в които се проявява постоянната взаимна връзка между електрическите и маг¬ нитните свойства на материята, напр. под влияние на електрически ток се получава магнит, а под действието на магнита — електрически тон. R электромагнетизм; Е electromagnetism; D Elektromagnetismus; F électro-magnétisme; ! elettromagnetismo. 649 ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ИНДУКЦИЯ (фиг. 39) — пораждане на елек- тродвижеща сила в проводник, който се намира в променливо маг¬ нитно поле или пресича силовите линии на магнитно поле. Намира голямо приложение в електрическите машини и уреди. R электромагнитная индукция; Е electromagnetic induction; D elek¬ tromagnetische Induktion; F induction électromagnétique; I induzione elettromagnetica. 650 ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНА ТРАНСМИСИЯ — трансмисия, която пре¬ образува и предава въртящия момент на двигателя към двигателните колела на автомобила по електрически и механичен начин. R электромеханическая трансмиссия; Е electro-mechanical transmis¬ sion; D elektromechanische Übertragung; F transmission électromé¬ canique; i trasmissione elettromeccanica. ЕЛЕКТРОМОТОР // електродвигател. ЕЛЕКТРОПРОВОДНА СХЕМА // схема на електрическа уредба. 122
е сте ст в ен ЕЛЕКТРОУРЕДБА съкр. от електрическа уредба. 661 ЕЛЕКТРОХИМИЧНА КОРОЗИЯ — повърхностно разрушаване на металите в агресивна среда (киселини, соли, основи идр.) при едно¬ временно протичане на електрически ток. R электрохимическая коррозия; Е electro-chemical corrosion, electro¬ lytic corrosion; D elektrochemische Korrosion; F corrosion électro¬ chimique; 1 corrosione elettrochimica. ЕЛЕМЕНТ — 1. // на детайл; 2. съкр. от електрически елемент. 652 ЕЛЕМЕНТАРЕН КАРБУРАТОР (фиг. 17) — най-простият по устрой¬ ство карбуратор, който има само главно дозиращо устройство. Не може да осигури необходимия състав на горивна смес при всички ре¬ жими на работа на двигателя, поради което при съвременните кон¬ струкции автомобили не намира приложение. R элементарный карбюратор; Е elementary carburettor; D Einfach¬ vergaser; F carburateur élémentaire; I carburatore elementare. 653 ЕЛИПСА — равнинна затворена крива, която е геометрично място на точки от равнината, разположени така, че сборът от разстоянията между всяка от тях до две постоянни точки е постоянна величина R эллипс; Е ellip^se; D Ellipse; F ellipse; I elisse. 654 ЕЛИПТИЧЕН РЕСОР — листов ресор с формата па елипса. Състои се от два полуелиптични ресора. R эллиптическая рессора; Е elliptic spring, full-elliptic spring; D El¬ lipsenfeder, Vollelliptiker, elliptîsche Feder, Elliptikfeder, vollellip¬ tische Feder; F ressort elliptique, ressort à pincette; I molla elittica. 655 ЕМБЛЕМА ВЪРХУ КАПАКА НА КОЛЕЛОТО — знак, който ce гравира или пресова върху декоративния капак на автомобилното колело. Най-често представлява съкратено означение на завода-про¬ изводител или неговата емблема. R заводской знак на колпаке колеса; Е wheel cap emblem; D Zier¬ kappenemblem, Radkappenemblem, Zierdeckelemblem; F motif en¬ joliveur de roue; I emblema sulla cappa della ruota, marchio di fab¬ brica sulla cappa della ruota. 656 ЕМУЛСИОННО КЛАДЕНЧБ (фиг. 18, 8)— кухина във вид на пръстен около тръбичката на разпръсквана на главното дозиращо устройство, в която се емулгира горивото. R эмульсионный колодец; Е emulsion well: D Emulsionsschacht; F puits d’émulsion; I pozzetto d'emulsione. 657 ЕМУЛСИЯ — смес от неразтварящи се вещества. Състои се от едно основно вещество (в течно или газообразно състояние) с разпръснати в него малки частици друго вещество, също в течно или газообразно състояние. R эмульсия; Е emulsion; D Emulsion; F émulsion; I emulsione. 658 ЕСТЕСТВЕН • МАГНИТ — метал,7 най-често магнетит, който има магнитни свойства. * R естественный магнит; Е natural magnet; D natürlicher Magnet; F aimant naturel; I magnete naturale, calamita naturale. 123
жал узи 659 ЕСТЕСТВЕНО ОХЛАЖДАНЕ — въздушно охлаждане, при което цилиндрите се обдухват от въздушна струя, създадена от движението на превозното средство. R естественное охлаждение, самоохлаждение; Е self-cooling; D Selbst¬ kühlung; F refroidissement naturel, autorefroidissement; I raffredda¬ mento naturale, raffreddamento automatico, autoraffreddamento. ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ // етилов спирт. 660 ЕТИЛОВ СПИРТ (С2Н5ОН) — алкохол,който се получава чрез спирт¬ на ферментация на разтвори, съдържащи захар. Използува сз като разтворител за получаване на лакове, органични бои и др. // винен спирт // етилов алкохол. R этиловый спирт, винный спирт; Е ethyl alcohol, ethanol; D Äthyl¬ alkohol; F alcool éthylique, éthanol; I alcool etilico. 631 ЕФЕКТИВЕН КОЕФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ НА ДВИ¬ ГАТЕЛ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ — отношението между получената от двигателя ефективна мощност и количеството енергия от израз¬ ходваното за получаване на тази мощност гориво. R коэффициент полезного действия сгорания; Е engine combustion efficiency, combustion efficiency; D Wirkungsgrad der Verbrennung; F rendement de la combustion; I rendimento della combustione. 662 ЕФЕКТИВНА МОЩНОСТ — мощността, която автомобилният дви¬ гател отдава на силовото предаване (трансмисията). Измерва се в края на коляновия вал с помощта на специални спирачки и е винаги по-малка от индикаторната мощност, тъй като част от нея се израз¬ ходва за преодоляване на триенето в двигателя и за задвижване на спомагателните му агрегати // действителна мощност // полезна мощ¬ ност. R эффективная мощность, действительная мощность, фактическая мощность; E output efficiency, effective output, output, actual output, real power; D Leistungsfähigkeit, effektive Leistung, wîrklîche Lei¬ stung; F puissance effective, puissance réelle; I potenza effettiva, po¬ tenza reale. Ж ЖАЛУЗИ съкр. от жалузи на радиатора. 663 ЖАЛУЗИ НА РАДИАТОРА (фиг. 13) — тесни вертикални успоредни метални пластинки, които могат да се завъртват едновременно около надлъжните си оси с помощта на лостче, задвижвано от кабината на шофьора чрез съответен механизъм. Монтират се в метална рамка пред радиатора с цел да регулират притока на въздух към него, като изменят проходното сечение. R жалюзи радиатора, жалюзи, створки радиатора; Е radiator shut¬ ter, radiator damper, radiator louvres, radiator blind; D lühlluftreg- 124
жица Ier, Kühlerjalousie; F jalousie de radiateur, volet du radiateur; I per¬ siane del radiatore. 864 ЖЕЛЯЗНА СПЛАВ — смес от желязо и други метали и неметали (въглерод, силиций, манган, сяра, фосфор и др.). Качеството на желез¬ ните сплави се определя от процентното съдържание на отделните елементи. Основни сплави на желязото са въглеродните. Желязо-въг¬ леродни сплави, които съдържат въглерод до 1,7 %,се наричат сто¬ мана, а тези със съдържание на въглерод над 1,7 % — чугун. Свойст¬ вата на желязо-въглеродните сплави се подобряват, като към тях се прибавят т. нар. легиращи елементи — никел, хром, волфрам, молиб¬ ден, кобалт и др. И железный сплав; Е iron alloy; D Eisenlegierung; F alliage de fer; I lega di ferro. 665 ЖЕЛЯЗО (Fe) — химически елемент, който се получава чрез елек¬ тролиза на чисти железни соли. В чисто състояние няма практическо приложение. R железо; Е iron; D Eisen; F fer; I ferro. 666 ЖИГЛЬОР (фиг. 17, 9) — цилиндрично тяло с калиброван отвор, което се поставя в даден канал (тръбопровод) на карбуратора с цел да дозира количеството гориво или въздух, което преминава през него. В зависимост от това, дали дозира гориво или въздух, жигльорът се нарича горивен или въздушен. R жиклер, форсунка, сопло; Е jet, fuel jet; D Düse; F gicleur, jet; I spruzzatore, ugello del carburante, ugello per spruzzo. 667 ЖИГЛЬОР ЗА ПРАЗЕН ХОД (фиг. 19,10) — спомагателен горинен жигльор от устройството за празен ход на карбуратора. R жиклер холостого хода, жиклер малого хода, жиклер малых обо¬ ротов; Е idling jet, pilot jet, slow-running jet, idler nozzle, low speed nozzle; D Leerïaufdüse; F gicleur de ralenti; I spruzzatore del minimo, spruzzatore della marcia a vuoto, ugello del minimo, ugello della marcia a vuoto. 668 ЖИГЛЬОР HA ИКОНОМАЙЗЕРА (фиг. I9.24) — спомагателен го¬ ривен жигльор, който дозира допълнителното количество гориво, подавано от икономайзера. R жиклер экономайзера; Е economizer jet; D Ekonomiserdüse, Spar¬ düse; F gicleur d’économiseur, gicleur d’économie; I spruzzatore deU’eco- nomizzatore, ugeUo dell’economizzatore. 669 ЖИЛО — гъвкаво бронирано стоманено въже. Състои се от сърцевина и обвивка. R трос Боудена, боуденовский трос, гибкий трос; Е Bowden cable, Bowden wire; D Bowdendraht, Bowdenkabel, Bowdenzug; F câble Bowden; I cavo Bowden. 670 ЖИЦА — метална нишка, обикновено с кръгло сечение с диаметър до I0 mm и голяма дължина. Получава се чрез изтегляне.В зависимост от материала, от който е изработена, жицата бива стоманена, медна, алуминиева и т. н. П тел. R проволока; Е wire; D Draht; F fil métallique; I filo metallico. 125
задвижван 671 ЖИЧЕН ПРОВОДНИК — електрически проводник във вид на изо¬ лирана или неизолирана жица. Служи за предаване и разпределяне на електрическа енергия. R провод, линейный провод; Е conducting wire, conduit wire; D Lei¬ tungsdraht, Leitungskabel; P fil conducteur; I filo conduttore. ЖЛЕБ // шлиц. 672 ЖЛЕБ ЗА ПОДВИЖНО СТЪКЛО — елемент, изработен от стома¬ нена лента и облицован с гума. Монтира се неподвижно към каросе¬ рията или вратата и служи за направляване движението на стъклото. R желобок для подвижного стекла; Е glass run channel, window glass run channel; D Fensterführung; F couliîse latérale de glace; I scana¬ latura laterale per il vetro scorrevole. 3 673 ЗАВЕСА HA РАДИАТОРА — завеса от специален плат, употребявана при по-старите модели автомобили. Поставя се пред радиатора и може да се вдига и спуска чрез задвижване с ръчка от кабината на шофьора Изпълнява същата роля, както жалузите. 'I шторка радиатора; Е radiator blind, radiator curtain, radiator muff, radiator cosy, radiator cover, radiator hood; D Kühlerhülle, Kühler¬ schutz, Kühlerdecke; F couvre-radiateur, cache de radiateur; I tendina del radiatore. 674 ЗАВИСИМО ОКАЧВАНЕ НА АВТОМОБИЛА — окачване на авто¬ мобила, при което направляващото устройство е изработено от цяла греда (неразрязан твърд мост). Към нея са закрепени колелата. R жесткая подвеска; Е depended suspension, rigid suspension; D star¬ re Aufhängung; F suspension rigide; I sospensione rigida. 675 ЗАГУБА НА КОМПРЕСИЯ — намаляване на степента на сгъстяване в цилиндрите на двигател с вътрешно горене вследствие на износване на буталните пръстени и буталата, недобро прилягане на клапаните и др. R потеря сжатия, потеря компрессии; E loss of compression; D Kom- pressionsvedust; F perte de compression; I perdita di compressione. 676 ЗАГУБА HA МОЩНОСТ — спадане на мощността на двигателя по¬ ради загуба на компресия, прегряване, преохлаждане, неточна регу¬ лировка и др. R потеря мощности, падение мощности; Е loss of power, power loss, loss in power; D Leistungsverlust; F perte de puissance; I perdita di potenza. 677 ЗАДВИЖВАН ВАЛ — вал, който по изпълнявано действие е движим орган (напр. разпределителният вал). Обикновено поема въртеливото си движение от някой задвижващ вал // водим вал // движим вал. 126
задвижвано R ведомый вал; Е driven shaft; D getriebene Welle, angetriebene Wel¬ le; F arbre commandé, arbre conduit, arbre récepteur, arbre secondaire; I albero condotto. 678 ЗАДВИЖВАН ДИСК НА СЪЕДИНИТЕЛЯ (фиг. 55,2) — елемент от съединителя, който поема въртящия момент от двигателя и чрез шли— цовете си го предава на вала на съединителя, за да бъде отведен към предавателната кутия // водим диск на съединителя // движим диск на съединителя. R ведомый диск сцепления; Е clutch driven disc, clutch driven plate; D getriebene Kupplungsscheibe, Kupplungsmitnehmerscheibe; F dis¬ que d’embrayage mâle, disque récepteur d'embrayage, plateau d'embrayage; I disco condotto della frizione. 679 ЗАДВИЖВАН ОРГАН — машинен орган, който се задвижва от друг орган или елемент, свързан с него // водим орган // движим орган. R ведомый орган, ведомая деталь; Е driven member; D angetriebenes Organ; F membre récepteur; I organo condotto. ЗАДВИЖВАНЕ // задвижващ механизъм. 680 ЗАДВИЖВАНО ЗЪБНО КОЛЕЛО (фиг. 15, 3} —зъбно колело, което се задвижва от друго зъбно колело, зацепено с него // водимо зъбно- колело // движимо зъбно колело. R ведомая шестерня, ведомая зубчатка; Е driven gear, driven pinion; D getriebenes Zahnrad, angetriebenes Zahnrad, mitlaufendes Zahnrad; F pignon commandé, pignon mené, pignon conduît; I ruota dentata condotta. 681 ЗАДВИЖВАНО ЗЪБНО КОЛЕЛО НА ГЛАВНОТО ПРЕДАВАНЕ (фиг. 58, /) — зъбно колело, което поема въртящия момент от за¬ движващото зъбно колело на главното предаване и го предава на ка¬ сетката на диференциала // водимо зъбно колело на главното пре¬ даване // движимо зъбно колело на главното предаване // корона. R ведомая шестерня главной передачи, коронная шестерня диффе¬ ренциала, большая шестерня главной передачи; Е axle-drive bevel gear, differential master gear, differential crown wheel, crown wheel, crown ring wheel, axle-drive bevel wheel, drive bevel wheel of differen¬ tial, drive wheel of differential, sun wheel; D Tellerrad, großes Diffe¬ rentialantriebskegelrad; F couronne d’angle de différentiel, couronne de différentiel, grande couronne de différentiel; I corona, corona del diffe¬ renziale. 682 ЗАДВИЖВАНО КОЛЕЛО — колело, което получава въртящ момент от задвижващо колело чрез зацепване, ремък, верига и др. // водимо- колело // движимо колело. R ведомое колесо; Е driven wheel; D getriebenes Rad; F roue menée. I ruota condotta, ruota compagna. 683 ЗАДВИЖВАНО РЕМЪЧНО КОЛЕЛО — ремъчно колело, което по¬ лучава въртящ момент от друго ремъчно колело, свързано с него чрез ремък // водимо ремъчно колело // движимо ремъчно колело. R ведомый шкив; Е driven beH pulley, driven pulley; D getriebene Riemenscheibe; F poulie commandée à courroie, poulie menée, poulie réceptrice; I puleggia condotta. 127
задвижващ 684 ЗАДВИЖВАЩ ВАЛ — вал, който по предназначение е двигателен орган (напр. коляпозият взл). Обикновено предава въртеливото си движение на някой движим вал // водещ вал // двигателен вал. R призэдиой вал, ведущий взл; Е driving shaft, drive shaft; D Ап- triebswelle, treibende Welle; F arbre de camminde, arbre moteur, arbre primaire; 1 albero motore, albero di comando. 685 ЗАДВИЖВАЩ ВАЛ HA ПРЕКЪСВА Ч-РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЯ — вал, конто получава движение обикчозено от разпределителния вал. С по¬ мощта на центробежния регулатор той се свързва с гърбичното валче на прекъсвач-разпределителя. R валик прерывателя; Е distributor shaft, interrupteur shaft; D Un¬ terbrecherwelle; F arbre d'interrupteur; I albero dell’interruttore. 686 ЗАДВИЖВАЩ ДИСК HA СЪЕДИНИТЕЛЯ (фиг. 55,4) — елемент от съединителя, който притиска задвижвания диск към огледалната по¬ върхност на маховика и чрез него предава въртящия момент от дви¬ гателя към предавателната кутия // водещ диск на съединителя // двигателен диск на съединителя // притискателен диск на съедини¬ теля. R ведущий диск сцепления; Е clutch plate; D Kupplungsplatte; F plateau d’embrayage, disque d’embrayage femelle; I disco condotto della frizione. 687 3\ДЗДЖЗ\Щ МЗХХНЛЗЬ’Д — мзхзпизъм за зздзижвзне или пре¬ даване на въртящ момент (пра вол иней но-възвратно движение) кьм някой работен орган или машина. Може да бъде механичен, хидрав¬ личен, пневматичен, електрически и др. Н двигателен механизъм П двигателно устройство // задвижване // задвижващо устройство // привод. R привод; Е drive; D Antrieb; F commande, entraînement; I comando. 638 ЗАДВИЖВАЩ МЕХАНИЗЪМ НА МАГНЕТА — механизъм, чрез който ма гнетът се привежда в движение от коляновия вал на дви¬ гателя И привод на магнета. R привод магнето; Е magneto drive; D Magnetantrieb, Magnetzün¬ derantrieb; F commande de magnéto; I comando del magnete. 689 ЗАДВИЖВАЩ МЕХАНИЗЪМ НА МАСЛЕНАТА ПОМПА — меха¬ низъм, чрез който се привеждат във въртене зъбните колела на масле¬ ната помпа. Състои се от задвижващ вал и зъбно колело,което обикно¬ вено се зацепва със задвижващото зъбно колело па разпределителния вал. Механизми, задвижвани от коляновия вал, се използуват по- рядко // привод на маслената помпа. R привод масляного насоса; Е oil pump drive; D Olpumpenantrieb; F commande de la pompe à huile; 1 comando della pompa ad olio. 690 ЗАДВИЖВАЩ МЕХАНИЗЪМ HA СТЪКЛОЧИСТАЧКИТЕ (фиг. 52) — механизъм, който привежда в движение стъклочистачките // привод на стъклочистачките. R привод стеклоочистителя; Е windshield wiper drive; D Scheiben¬ wischerantrieb; F commande d’essuie-glace; I comando tergicristalli. 691 ЗАДВИЖВАЩ МЕХАНИЗЪМ ЧРЕЗ ЖИЛО — механизъм, в който 128
зад вижващо лостовата система е заменена с броня и жило и задействуването на работния орган става с помощта на жилото // привод чрез жило. R привод гибким тросом, управление гибким тросом, привод боуде¬ новским тросом, управление при помощи троса Боудена; Е Bowden control, flexible shaft drive; D Bowdenbetätigung; F commande Bow¬ den; 1 comando Bowden. 592 ЗАДВИЖВАЩ МОСТ — възел от ходовата част, в които са поместени главното предаване, диференциалът и преводът към двигателните ко¬ лела. Предава всички видове сили, действуващи между него и окачва¬ нето на автомобила // водещ мост // двигателен мост. R ведущий мост; Е driving axle; D Treibachse; F pont moteur; 1 ponte motore. 693 ЗАДВИЖВАЩ ОРГАН — машинна част, която задвижва друга ма¬ шинна част, свързана с нея // водещ орган // двигателен орган. R ведущая деталь, ведущий орган; Е driving member, actuating member; D treibendes Organ; F membre moteur; 1 organo motore. 694 ЗАДВИЖВАЩО АВТОМОБИЛНО КОЛЕЛО — колело, което предава въртящия момент от трансмисията и всички видове усилия, действу¬ ващи между масата и опорната повърхност на пътя // водещо автомо¬ билно колело // двигателно автомобилно колело. R ведущее автомобил ное колесо, ведущее колесо автомобиля; E auto¬ mobile drive wheel; D Wagensannriebrad; F roue menante d'automobile; 1 ruota motrice, ruota conducente d'auto, ruota conduttrice d'auto. 695 ЗАДВИЖВАЩО ЗЪБНО КОЛЕЛО (фиг. 15, 2) — зъбно колело, което задвижва друго зъбно колело, зацепено с него // водещо зъбно ко¬ лело // двигателно зъбно колело. R ведущая шестерня, ведущая зубчатка; Е driving gear, driving pi¬ nion, drive gear, drive pinion; D Antriebszahnrad, treibendes Zahnrad, Treibzahnrad, Antriebsritzel; F pignon de commande, pignon moteur, pignon menant, pignon d'entraînement; 1 ruota dentata motrice, ruota dentata conduttrice, ruota dentata conducente. 696 ЗАДВИЖВАЩО ЗЪБНО КОЛЕЛО HA ГЛАВНОТО ПРЕДАВАНЕ (фиг. 58, 2) — част от главното предаване, обикновено конусно зъбно колело, което предава въртящия момент от кардана или предавател¬ ната кутия към задвижваното зъбно колело // водещо зъбно колело на главното предаване // двигателно зъбно колело на главното пре¬ даване // пиньон. R коническая шестерня главной передачи, ведущая шестерня диф¬ ференциала, ведущая шестерня главной передачи заднего моста; Е axle-drive bevel pinion, differential drive pinion, differential-bevel drive gear; D Antriebskegelrad, kleines Differentialantriebskegelrad, Differennialtriebling; F pignon d'angle du différentiel, pignon d'at¬ taque, pignon de commande du différentiel; 1 pignone d'attacco, pi¬ gnone di comando 'differenziale. 697 ЗАДВИЖВАЩО КОЛЕЛО — колело, което предава въртящ момент на друго колело чрез зацепване, ремък, верига и т. н. // водещо ко¬ лело // двигателно колело. R ведущее колесо, движущее колесо; Е drive wheel, driving wheel; 9 Автомобилен речник 129
заден D Antriebsrad, treibendes Rad; F roue menante, roue motrice; I ruota motrice, ruota conduttrice, ruota conducente. 698 ЗАДВИЖВАЩО РЕМЪЧНО КОЛЕЛО — ремъчно колело, което задвижва друго ремъчно колело свързано с него // водещо ремъчно колело // двигателно ремъчно козело. R ведущий шкив; Е belt-drive pulley, driving-belt pulley, driving pulley; D Leitriemenscheibe, Treibscheibe, Antriebsscheibe; F poulie menante à courroie, poulie menante, poulie motrice; I puleggia motrice, puleggia per cinghia conduttrice, puleggia per cinghia conducente. ЗАДВИЖВАЩО УСТРОЙСТВО // задвижващ механизъм. ЗАДЕН ВОДЕЩ МОСТ // заден задвижващ мост. 699 ЗАДЕН ДВИГАТЕЛ — двигател с вътрешно горене, който е монтиран в задната част на автомобила до самия заден мост. R двигатель с задним расположением,задний двигатель; Е rear-mounted engine, rear engine; D Heckmotor; F moteur à l’arrière, moteur arrière; I motore posteriore. ЗАДЕН ДВИГАТЕЛЕН МОСТ // заден задвижващ мост. 700 ЗАДЕН ЗАДВИЖВАЩ МОСТ — възел от ходовата част на автомо¬ била, който предава въртящия момент от карданния вал към задвиж¬ ващите колела и възприема надлъжните и напречните сили, действу¬ ващи между опорните повърхности и рамата или каросерията на ав¬ томобила. Обикновено представлява кух метален кожух, в койта са монтирани главното предаване, диференциалът и полуосите // за¬ ден водещ мост // заден двигателен мост. R задний ведущий мост; Е rear axle, back axle; D Hinterachse, Hin¬ terbrücke; F pont arrière, essieu arrière; 1 ponte posteriore, asse poste¬ riore, assiale posteriore. 701 ЗАДЕН КАЛНИК — елемент от каросерията, изработен от ламарина чрез изтегляне. Покрива задното колело. R заднее крыло, задний брызговик; Е rear fender, rear wing; D hin¬ terer Kotflügel; F garde-boue arrière.aile arrière; I parafango posteriore. 702 ЗАДЕН КРАЙ НА КОЛЯНОВ ВАЛ — краят на коляновия вал, към който е монтиран маховикът. R хвостовик коленчатого вала; Е crankshaft tail; D Kurbelwellen¬ stumpf; F bout de vilebrequin; I parte posteriore dell’albero a mano¬ velle. 703 ЗАДЕН НОМЕР — метална плочка, върху която е отбелязан реги¬ страционният номер на автомобила. Монтира се върху задната броня или задния капак. R задний номерной знак; Е rear licence plate, rear number plate, back number plate, back licence plate; D hinteres Kennzeichen, hinteres Nummerschiid; F plaque de police arrière; 1 targa di riconoscimento posteriore. 704 ЗАДЕН ПРОЗОРЕЦ — отвор в задната част на каросерията или ка¬ бината на автомобила, изработен с различна форма и големина, в който се монтират рамката и задното стъкло. 130
задна R заднее окно, окно в задней стенке кузова; Е rear window, back light, back window, rear light; D Rückfenster; F lunette arrière, lu¬ carne; I lunetta posteriore, finestra posteriore. 705 ЗАДЕН РЕСОР — съставна част от задното окачване на автомобила. Служи за еластична връзка между каросерията и задния мост. R задняя рессора; Е rear soring; D Hinterfeder; F ressort arrière; I molla posteriore. ' ЗАДЕН ФАР // задна лампа. 70S ЗАДЕН ХОД — движение на автомобила назад. Извършва се чрез включване на междинните зъбни колела в предавателната кутия, които променят посоката на въртене на задвижвания вал при една и съща посока на въртене на задвижващия в?л. R задний ход; Е reverse, reverse gear, reverse spead; D Rückwerts¬ gang; F marche arrière; I retromarcia, marcia indietro. 707 ЗАДНА ВРАТА (фиг. 71,10) — съставна част от каросерията, състоя¬ ща се обикновено от скелет, външна и вътрешна облицовка и раз¬ лични приспособления и механизми. Служи за закриване на задния страничен отвор за влизане и излизане от каросерията. R задняя дверь; Е rear door; D Hintertür; F porte arrière; I porta posteriore. 708 ЗАДНА КУКА — кука, монтирана в задната страна на рамата или шасито на автомобила. Служи за закачване на буксирния прът. R задний крюк; Е rear tow-hook; D Hinterhaken, Zughaken; F cro¬ chet d’arrière; I gancio posteriore. 70S ЗАДНА ЛАМПА (фиг. 49, с и d) — фар, разположен в задната част на автомобила и разделен чрез хоризонтална преграда на две поло¬ вини, във всяка от които е монтирана по една лампа. Едната от тях — по-малката,осветлява контролния номер чрез странично стъкло, а дру¬ гата — по-голямата, излъчва много силна червена светлина и светва ири спиране на автомобила, щом се натисне спирачният педал. В леките автомобили обикновено има две задни лампи, монтирани близо до външните ръбове на автомобила, в които се намират и лампите на пътепоказалците // заден фар. R задний фонарь; Е tai lamp, tail light, rear lamp, rear light; D End* lampe, Schlußlampe, Schlußlaterne; F lampe arrière, lanterne arrière, feu arrière, feu rouge; 1 lampada posteriore, fanale posteriore. 710 ЗАДНА OC — детайл от ходовата част на автомобили с преден дви¬ гателен мост или на двуосни ремаркета. Към нея подвижно са закре¬ пени задните колела. R задняя ось; Е back axle, rear axle; D Hinterachse;’FJessieu arrière; I asse posteriore. 711 ЗАДНА СТРАНИЧНА СТЕНА НА КАРОСЕРИЯТА (фиг. 71,11) — съставна част на каросерията с различна форма и големина, израбо¬ тена от ламарина чрез щамповане. Покрива страничната външна част на скелета, намираща се под задния калник. /5/
закон R задняя боковая панель кузова; Е body rear side-panel; D Aufbau¬ Rückseitenwand; F panneau latéral arrière de carrosserie; I pannello laterale posteriore della carrozzeria. ЗАДНИ ДВИГАТЕЛНИ КОЛЕЛА // задни задвижващи колела. 712 ЗАДНИ ЗАДВИЖВАЩИ КОЛЕЛА — автомобилни колела, монти¬ рани на задния задвижващ мост. Служат за предаване на всички ви¬ дове сили между задния мост и опорната повърхност върху пътя, както и на въртящия момент от двигателя на автомобила // задни двигателни колела. R задние двигательные колеса; Е rear driving wheels; D Antriebs¬ hinterradantrieb; F roues propulsives d’arrière; I ruote motrici poste¬ riori. 713 ЗАДНО ОКАЧВАНЕ HA АВТОМОБИЛА (фиг. 63) — съвкупност от устройства, свьрзващи задните колела (задния мост) на автомобила с рамата (каросерията). Състои се от еластични елементи, направляващо устройство и устройство за поглъщане на енергията на колебанията. Служи за предаване на всички видове сили между колелата и рамата (каросерията). R задняя подвеска автомобиля; Е rear suspension of the car; D Kraft¬ wagenshinteraufhängung; F suspension arrière d’automobile; ! sospen¬ sione posteriore dell’automobile. 714 ЗАДНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ HA ДВИГАТЕЛЯ — конструктивна осо¬ беност на някои автомобили, при която двигателят е монтиран в зад¬ ната част на шасито до задния мост. R заднее расположение двигателя; Е rear engine location, rear moun¬ ting of engine; D Heckmotoranordnung; F moteur à l’arrière; I motore posteriore. ЗАДЪРЖАЩ МЕХАНИЗЪМ // запорен механизъм. 715 ЗАДЪРЖАЩА НАМОТКА — една от двете намотки на двигател¬ ното реле, която след зацепването на зъбното колело на пусковия електродвигател със зъбния венец на маховика остава включена в електрическата верига,за да задържа котвата на релето в положението, което е заела при зацепването. R дроссельная катушка, реактивная катушка; Е choke coil; D Dros¬ selspule; F bobine d’arrêt; I bobina d’arresto, avvolgimento d’arresto. 716 ЗАКЛЮЧАЛКА HA КАПАКА НАД ДВИГАТЕЛЯ — специален механизъм, състоящ се от кука, тяло с жлеб, пружина и приспособ¬ ление за отваряне. Служи за заключване и осигурява от самопроиз- волно отваряне капака на двигателя. R замок капот.:; Е engine hood lock, bonnet lock, hood fastener, hood lock; D Haubenschloß; F serrure de capot, verrou de capot; 1 serra¬ tura del cofano del motore, serratura della cappottatura del motore. 717 ЗАКОН HA БОЙЛ—МАРИОТ — физически закон, който доказва, че обемът на даден газ при постоянна температура е обратно пропор¬ ционален на налягането, упражнено върху него. Произведението от обема на газа и налягането върху него при постоянна температура е 132
запалителна постоянна величина (V.P = const), т. е. кол кото пъти се увеличава на* лягането върху даден газ, толкова пъти се намалява неговият обем, R закон Бойля—Мариотта; Е Boyle—Marriott's law; D Boyle-Ma- riott’sches Gesetz; F loi de Boyle—Mariotte; I legge di Boyle—Ma¬ riotte. 718 ЗАКОН НА ОМ — закон, според който електрическият ток в проводника е право пропорционален на електрическото напрежение в неговите краища и обратно пропорционален на електрическото съ¬ противление на дадения проводник. Изразява се с формулата 1 = U/R (I — електрически ток в A, U — електрическо напрежение във V и R — електрическо съпротивление в fì). От горната формула следва, че U = I-R и R = UtI.\ R закон Ома; Е Ohm’s law, O’s^ law; D ^Ohm’sches Gesetz, F loi d’Ohm, loi d’O; 1 legge d’Ohm. “ ЗАКРИТ РАЗНОСЕН АВТОМОБИЛ // автомобил-фургон. 719 ЗАКРИТА КАРОСЕРИЯ — каросерия, покривът на която е закрепен неподвижно и не може да се сваля // каросерия-фургон. R закрытый кузов, кузов-фургон; Е van body, box body, box van body, bed; D Kastenaufbau, Kofferaufbau; F caisse de fourgon, fourgon; I cassa del furgone, furgone. ЗАМАСЯВАНЕ // свързване на маса. ЗАМЕНЯЕМ // сменяем. 720 ЗАМЪРСЯВАНЕ НА СВЕЩТА — образуване на нагар по електро¬ дите на запалителната свещ, вследствие на което електродната междина се намалява и между електродите прескача слаба искра, която не е в състояние да запали работната смес. R загрязнение запальной свечи; Е spark plug fouling; D Verölen der Kerze; F encrassement de la bougie; I impurità della candela, fuliggine della candela. 721 ЗАПАЛВАНЕ — възпламеняване на работната смес в цилиндрите на двигател с вътрешно горене в края на сгъстяването. По принцип на действие съществуват два основни вида запалване: самозапалване (при дизеловите двигатели) и електрическо запалване (при карбура¬ тори ите двигатели) // възпламеняване. R зажигание, запал, воспламенение; Е ignition, firing; D Zündung, Entzündung, Anzündung, Anzünden; F allumage; I accensione. 722 ЗАПАЛИТЕЛНА ИСКРА — искра, с чиято помощ се възпламенява горивната смес. Образува се между електродите на запалителната свещ в цилиндъра на карбураторен двигател. R запальная искра, искра зажигания; Е ignition spark; D Zünd¬ funke, Entzündungsfunke; F étincelle d’allumage; I scintilla d’ac¬ censione. 723 ЗАПАЛИТЕЛНА СВЕЩ (фиг. 2,5) — уред, който служи за образува¬ не' на електрическа искра в цилиндъра на карбураторен двигател. Състои се от тяло, гайка, изолатор и електроди (централен и стра¬ ничен) // запална свещ // искрова свещ. 133
запасна R свеча зажигания, свеча запала, запальная свеча; Е spark plug, sparking plug, ignition plug; D Zündkerze; F bougie d'allumage; 1 can¬ dela d'accensione. 724 ЗАПАЛИТЕЛНА УРЕДБА — част от електрическата уредба на кар- бураторен двигател, която в точно определен момент запалва работ¬ ната смес в цилиндъра на двигателя. Запалителните уредби биват два вида: акумулаторни и магнетни. R система зажигания; Е ignition system; D Zündsystem, Zündan¬ lage; F système d'allumage; 1 sistema ("accensione. ЗАПАЛКА съкр. on автомобилна запалка. ЗАПАЛНА СВЕЩ // запалителна свещ. 725 ЗАПАС ОТ ХОД — разстоянието, което може да измине автомоби¬ лът, докато изразходва изцяло горивото от напълно зареден горивен резервоар. Разходът на гориво се изчислява върху номиналната то¬ вароносимост (пътпиковместимост) па автомобила // максимален про¬ бег // радиус на действие. R запас хода, радиус действия, наибольший пробег; Е action radius, radius of action, cruising range; D Aktionsradius, Fahrbereich; F rayon d’action; I raggio d'azione. 726 ЗАПАСНА ВЪНШНА ГУМА — външна гума, която не е монтирана на автомобила, а се носи като резерва // резервна външна гума. R запасная покрышка, запасная шина; Е spare tyre; D Ersatzdecke, Reservedecke; F pneumatique de réserve, enveloppe de réserve, pneu¬ matique de rechange, pneumatique de secours; I pneumatico di ricambio, pneumatico di riserva, pneumatico di scorta. 727 ЗАПАСНА ВЪТРЕШНА ГУМА — вътрешна автомобилна гума, която не е монтирана па колелото, а се носи в автомобила за в случай на нужда // резервна вътрешна гума. R запасная камера; Е spare inner tube, extra inner tube; D Ersatz¬ schlauch, Reserveschlauch; F chambre à air de rechange; I camera d'aria di ricambio, camera d'aria di riserva, camera d'aria di scorta. 728 ЗАПАСНА ДЖАНТА — джанта, върху която запасната външна и вътрешна гума са монтирани в готово за използуване състояние // ре¬ зервна джанта. R запасной обод, запасной обод колеса; Е extra rim, spare rim; D Re¬ servefelge, Ersatzfelge; F jante de réserve; I cerchione di ricambio, cerchione di riserva, cerchione di scorta. 729 ЗАПАСНА СТЪКЛОЧИСТАЧКА — стъклочистачка, която не е мон¬ тирана на автомобила, а се носи като резерва // резервна стъкло¬ чистачка. R запасной стеклоочиститель; Е auxiliary windschield wiper; D Re servescheibenwischer; F essuie-glace de rechange; 1 tergicristallo di ricambio, tergicristallo di riserva, tergicristallo di scorta. 730 ЗАПАСНА ЧАСТ — серийна машинна част, която служи за заменяне на износена или повредена друга част -със същата конструкция // ре¬ зервна част. 134
зареждане R запасная часть, ■ запасная деталь, сменная деталь; Е spare part, repair part, reserve part, reserve piece, replacement part, service part spare; D Ersatzteil; F pièce de rechange, pièce détachée, pièce de ré¬ serve; I parte di ricambio, pezzo di ricambio, parte di riserva, parte di scorta, pezzo di scorta, pezzo di riserva. 731 ЗАПАСНО КОЛЕЛО — автомобилно колело, което не е монтирано на автомобила, а се носи в него на определено за целта място с пред¬ назначение да замени при необходимост работещото автомобилно ко¬ лело // резервно колело. R запасное колесо; Е extra wheel, spare wheel; D Reserverad, Ersatz rad; F roue de rechange, roue de secours, roue de réserve; I ruota di ri cambio, ruota di riserva, ruota di scorta. 732 ЗАПИЧАНЕ HA БУТАЛНИЯ ПРЪСТЕН — блокиране на буталния пръстен в канала вследствие на плътно запълване на хлабините му с кокс, образуван при изгаряне на мазилното масло. Такъв пръстен не упражнява налягане върху стените на цилиндъра и не може да уп¬ лътнява // прегаряне на буталото. R пригорание поршня; Е piston seizure, seizing of piston by fusion; D Festbrennen des Kolbens; F blocage du piston par brûlure; I bloc¬ caggio dello stantuffo per bruciatura. 733 ЗАПОРЕН МЕХАНИЗЪМ — механизъм, състоящ се обикновено от острозъбо задържащо колело, монтирано към някой вал, н задръжка във вид на езиче. Позволява на колелото да се върти само в една по¬ сока, без да може да се върне обратно // задържащ механизъм. R храповой механизм, трещётка, храповик; Е ratchet; D Speerklin¬ kenwerk, Ratsche; F mécanisme à cliquet, rochet; I meccanismo d’ar¬ resto, ruota a castagna. ЗАПОРНА КО ЛЕС HA ГАЙКА // гайка за колело. ЗАПУШАЛКА // тапа. 734 ЗАРЕЖДАНЕ — 1. снабдяване на автомобила с гориво, масло и вода; 2. пълнене на автомобилната акумулаторна батерия с електри¬ ческа енергия. R зарядка; Е charging, charge; D Ladung; F charge; I carica, cari¬ camento. 735 ЗАРЕЖДАНЕ HA АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ — процес на пълнене на акумулаторната батерия с електрически ток от генератора или друг токоизточник, при конто електрическата енергия се превръща в химическа. Акумулаторната батерия се зарежда,когато генераторът работи на средни или големи обороти, а се разрежда, когато той ра¬ боти на малки обороти или не работи, но към батерията са включени и черпят ток някои от консуматорите.Зареждането и разреждането в батерията се редуват според режима на работа на двигателя, коман- дувани от релето за обратен ток, и се следят чрез амперметър, монти¬ ран на арматурното табло. R зарядка аккумуляторной батареи; Е storage-battery charging, sto¬ rage-battery charge; D Batterieladung, Batterieaufladung; F charge d’accumulateur, chargement de la batterie, chargement d’accumula- 135
затвор teur, charge de la batterie; I carica della batteria d’accumulatore, ca¬ ricamento della batteria d’accumulatore- ЗАРЯДЕН ТО К // ток на зареждане. ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ // станция за зареждане на акумулаторни батерии. ЗАСТРАХОВКА съкр. от автомобилна застраховка. 736 ЗАСТРАХОВКА ЗА ЖИВОТ — комбинирана автомобилна застра¬ ховка, в договора на която е предвидена клауза за обезщетяавне' живота на пострадалия в случаи на смърт, настъпила при или като последствие от автомобилна злополука. R страхование жизни; Е life insurance; D Lebensversicherung; F as¬ surance sur la vie, assurance vie; I assicurazione sulla vita. 737 ЗАСТРАХОВКА СРЕЩУ ВСИЧКИ РИСКОВЕ — една от най-скъ¬ пите автомобилни застраховки, която покрива не само рискоевте за повреда на превозното средство при злополука, но и рисковете за живот, кражба, пожар и т. н. R страхование от веех рисков; Е insurance against all risks, all-risks insurance; D Versicherung gegen alle Gefahren; F assurance contre tous les risques, assurance tous risques; I assicurazione contro tutti i rischi. 738 ЗАСТРАХОВКА СРЕЩУ ЗЛОПОЛУКА — автомобилна застраховка, която покрива рисковете при злополука. R страхование от несчастных случаев; Е accident insurance, collision insurance; D Unfallversicherung; F assurance contre les accidents, as¬ surance collision; I assicurazione contro gli infortuni, assicurazione contro gli accidenti. 739 ЗАСТРАХОВКА СРЕЩУ КРАЖБА — автомобилна застраховка, в договора на която е предвиден рискът за кражба както на цялото превозно средство, така и на части от него. R страхование от кражи; Е insurance against theft, theft insurance; D Diebstahlversicherung; F assurance contre le vol; I assicurazione contro i furti. 740 ЗАСТРАХОВКА СРЕЩУ ПОЖАР — автомобилна застраховка, която покрива както риска от пожар, произлязъл в самия автомобил, така и| щетите, претърпени от превозното средство в случай на пожар в гаража. R страхование от пожара, страхование от огня; Е fire insurance, in¬ surance against fire; D Feuerversicherung; F assurance contre l’incen¬ die, assurance incendie; I assicurazione contro incendio. 741 ЗАТВОР HA ПРЕДАВАТЕЛНАТА КУТИЯ (фиг. 56,2) — предпазен затвор, монтиран към лоста за превключване на отделните предавки. Предпазва от самопроизволно включване и изключване вилката на задния ход II предпазен затвор на предавателната кутия. - R замок коробки передач, фиксатор передачи; Е transmission lock, change speed gear lock; D Getriebeschloß; F serrure - dfe boîte de, vitesses; I serratura di sicurezza del cambio, fissatore del cambio. 136
звукова 742 ЗАТВОРЕНА ВЕРИГА — електрическа верига със съединени кра¬ ища, по която тече електрически ток. R замкнутая цепь; Е closed circuit, complete circuit; D geschlossener Stromkreis; F circuit fermé; I circuito chiuso. 743 ЗАТЕГАТЕЛЕН ВИНТ (фиг. 5, 19 и 20) — винт, с помощта на който се свързват два или повече машинни елементи // скрепителен винт // съединителен винт. R стягивающий винт, крепежный винт, зажимный винт, закрепляю¬ щий винт; Е festening screw, fixing screw; D Befestigungsschraube; F vis de fixation, vis de serrage; I vite di serraggio, vite di fissaggio. 744 ЗАХРАНВАНЕ — снабдяване на дадена машина, с течно гориво , газ, въздух или електрически ток.Захранването може да бъде: горивно, въздушно, електрическо и т. н. // подаване. R питание, подача; Е feed, feeding, supply, delivery; D Speisung, Zu¬ führung, Förderung, Zufuhr; F alimentation; I alimentazione. 745 ЗАХРАНВАЩА ТРЪБА — тръба, през която двигателят се захранва с гориво, вода и др. R питательная труба, подающая труба, питающая трубка; Е feed pipe; D Speiseirohr, Förderleitung; F tube d’alimentation, tuyau d’ali¬ mentation, tuyau alimentaire; I tubo d’alimentazione. ЗАЦЕПВАНЕ ЧРЕЗ ЗЪБНИ КОЛЕЛА СЪС СТРЕЛОВИДНИ ЗЪ¬ БИ И стреловидно зъбно зацепване. ЗАЦЕПВАНЕ ЧРЕЗ ШЕВРОННИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА // стрело¬ видно зъбно зацепване. ЗВЕЗДА // верижно зъбно колело. 746 ЗВЕНО — част от механизъм, която свързва отделни детайли, рабо¬ тещи заедно // възел. R звено, узел; Е assembly, unit; D Baugruppe; F ensemble; I insieme, anello, maglia. 747 ЗВЕНО HA ВЕРИГА — халка, прешлен или брънка от верига. R звено цепи, цепное звено; Е chain link, connecting link; D Ketten; glied; F maillon de chaîne, anneau de chaîne, chaînon; I maglia di catena, anello di catena. 748 ЗВУКОВ СИГНАЛ — сигнал, конто се възприема слухово (напр* клаксонът) И акустичен сигнал. R звуковой сигнал; Е sound signal; D Hörsignal, hörbares Signal, akustisches. Signai; F signal sonore, signal acoustique; I segnale acu¬ stico, segnale sonoro. 749 ЗВУКОВА ИЗОЛАЦИЯ — препятствие, което намалява или напълно отстранява преминаването на звукови вълни от едно затворено про¬ странство в друго // — акустична изолация. R акустическая . изоляция, звукоизоляция; Е sound insulation; D Scha-llisoHerung; F isolation phonique, isolement phonique; 1 iso¬ lazione acustica, isolamento acustico. 137
зъбен ЗЕГЕРКА // ограничителен пръстен на буталния болт. ЗЕГЕРОВ ПРЪСТЕН // ограничителен пръстен на буталния болт. 750 ЗЕМНА ОСНОВА (фиг. 74, 6) — ивица земя, върху която се построява пътната настилка. R грунтовая основа; Е earth base; D Erdboden; F base de sol, base de terre; I base del suolo, base della terra. ЗЕМНО МАСЛО // нефт. ЗЛОПОЛУКА съкр. от автомобилна злополука. 751 ЗРИТЕЛЕН СИГНАЛ — сигнал, който се възприема зрително от човека. Зрителни сигнали са всички знаци, които се срещат по ули¬ ците, пътищата, кръстопътищата, завоите и др. // оптически сигнал. R зрительный сигнал, оптический сигнал; Е visual signal, optical signal; D Sichtbarsignal, optisches Signal; F signal visuel, signal op¬ tique; I segnale visuale, segnale ottico. 752 ЗЪБ — ъглест или заоблен издатък на машинна част с различно предназначение. При зъбните колела зъб е всеки от равномерно раз¬ пределените издатъци по обиколката или по страничната повърхност на колелото, който влиза в съответна падина на другото зъбно ко¬ лело. Всеки зъб има определена височина, ширина и специален про¬ фил. От броя на зъбите на две взаимно работещи зъбни колела се оп¬ ределя предавателното отношение на зъбната предавка. Зъбите би¬ ват прави, коси, ъглести и т. и. R зуб; Е tooth; D Zahn; F dent; I dente. 753 ЗЪБЕН ВЕНЕЦ — назъбен пръстен, който се прикрепва към някое колело, за да може то да влиза в зъбно зацепване. R зубчатый венец; Е toothed rim, toothed wheel rim, tooth ring, tooth rim, rim of toothed wheel, toothed ring; D Zahnkranz; F couronne den¬ tée; I corona dentata. 754 ЗЪБЕН ВЕНЕЦ НА МАХОВИКА (фиг. 8, 8) — зъбен венец, набит върху периферията на маховика, към който се зацепва зъбното колело на електродвигателя при пускането на двигателя в ход. R зубчатый венец маховика; Е flywheel ring gear, flywheel starter gear, rim of flywheel; D Schwungradkranz, Schwungradzahnkranz, Schwungradverzahnung für Anlasser; F couronne dentée du volant, couronne de lancement, engrenage de mise en marche du volant; I co¬ rona dentata del volante. 755 ЗЪБЕН СЕКТОР — назъбен сектор, който влиза в зацепване обик¬ новено с безконечен винт (иапр. при кормилния механизъм). R зубчатый сегмент, зубчатый сектор; Е toothed quadrant, rack cir¬ cle, toothed segment, tooth sector, segmental rack, segmental gear, gear quadrant; D Zahnbogen, Zahnsektor, Zahnradaussclinitt, Zahnsegment; F secteur denté, segment denté; I settore dentato, segmento dentato. 756 ЗЪБЕН СЕКТОР HA СПИРАЧНИЯ ЛОСТ — съставна част от задвиж¬ ващото устройство на ръчния спирачен механизъм, изработена от ла¬ марина във вид на сектор със зъби по окръжността. Служи за . фиксн- J38
зъбно ране положението на лоста на ръчната спирачка с помощта на спе¬ циален палец // спирачен зъбен сектор. R зубчатый сектор рычага тормоза; Е brake lever quadrant, brake le¬ ver sector, brake lever segment; D Bremssegment, Bremshebeezahnbo- gen; F secteur denté du levier de frein, secteur denté de frein; I settore dentato della leva di freno, settore dentato di freno. 757 ЗЪБНА .МУФА — вътрешно или странично назъбена муфа, която се съединява със зъбно колело или друга муфа за предаване или при¬ емане на въртеливото движение на два вала, намиращи се на една ос. R зубчатая муфта; Е toothed coupling, jaw coupling, claw coupling; D Zahnkupplung; F accouplement à griffes, accouplement à denture; I manicotto dentato. 758 ЗЪБНА ПОМПА — помпа от ротационен тип, при която пренасянето на течността става чрез вдлъбнатините между зъбите на зъбните ко¬ лела. При двигатели с вътрешно горене такава е обикновено масле¬ ната помпа. R зубчатый насос, шестеренчатый насос, шестереночный насос; Е gear pump, geared pump; D Zahnradpumpe; F pompe à engrenages; I pompa ad ingranaggi. 759 ЗЪБНА ПРЕДАВКА — устройство за предаване на въртеливо дви¬ жение (въртящ момент, енергия) от един вал на друг или предаване на движение от някаква машинна част на друга, при което се ' изпол¬ зуват зъбни колела, зъбни сектори или гребен и зъбно колело // зъб¬ но предаване. R шестеренчатый привод, передача зацеплением, зубчатая передача» зубчатый привод; Е gear drive, toothed gear, gear transmission; D Zahn¬ radgetriebe, Zahnradübertragung; F transmission par engrenages, com¬ mande par engrenages; I trasmissione ad ingranaggi, trasmissione a ruote dentate. 760 ЗЪБНО ЗАЦЕПВАНЕ — свързване на две машинни части (обикно¬ вено валове), при което едната част задвижва другата посредством зъбни колела. Според вида на колелата зъбното зацепване бива ци¬ линдрично, винтово, конусно и др. R зубчатое зацепление, зацепление, передача; Е gearing; D Verzah¬ nung; F engrènement; I ingranaggio. 761 ЗЪБНО КОЛЕЛО (фиг. 7, d) — колело, което е назъбено по обикол¬ ката си или на челната си повърхност по съответен начин, така че да може правилно да се зацепи с друго зъбно колело и да му предаде дви¬ жение и енергия. По форма зъбните колела биват цилиндрични и ко¬ нусни, а в зависимост от разположението и вида на зъбите— зъбни колела с прави зъби, с наклонени зъби (косозъби), със спирални зъби (винтови, хеликоидни), със стреловидни зъби (ъглозъбни) и червячни. R шестерня, зубчатое колесо, зубчатка; Е gear, gear wheel, toothed wheel, pinion, cog wheel, tooth wheel; D Zahnrad, Ritzel; F pignon, roue dentée, roue d’engrenage, engrenage; I ruota dentata, ingranaggio. 762 ЗЪБНО КОЛЕЛО НА ЗАДНИЯ ХОД (фиг. 56,32) — зъбно колело, което предава обратното движение на диференциала и осигурява дви¬ жението на автомобила назад. 139
зъбно R шестерня заднего хода; Е reverse gear, reverse pinion; D Rück¬ laufzahnrad; F pignon de marche arrière; I ingranaggio della retromar¬ cia, ruota dentata della retromarcia. 763 ЗЪБНО КОЛЕЛО HA КОЛЯНОВИЯ ВАЛ (фиг. 8,2) — зъбно колело, обикновено прикрепено към предния край на коляновия вал и заце* пено със зъбното колело на разпределителния вал. Предава въртящия момент от коляновия на разпределителния вал. R шестерня коленчатого вала, распределительная шестерня колен¬ чатого вала; Е crankshaft timing gear, crankshaft gear; D Kurbelwel¬ lenzahnrad, Kurbelwellenrad; F roue de vilebrequin, pignon de vile¬ brequin, pignon de distribution de vilebrequin; I ingranaggio dell’al¬ bero a manovelle, ruota dentata dell’albero a gomito. 764 ЗЪБНО КОЛЕЛО HA МЕЖДИННИЯ ВАЛ — зъбно колело от пре¬ давателната кутия, което е монтирано на междинния вал или е в по¬ стоянно зацепване със зъбното колело на задвижващия вал. R шестерня промежуточного вала; Е countershaft drive gear, counter¬ shaft gear, countershaft pinion; D Vorgelegerad; F pignon de l’arbre intermediaire; I ingranaggio dell’albero intermedio, ruota dentata dell’albero ausiliare. 765 ЗЪБНО КОЛЕЛО HA ПОМПАТА — зъбно колело от задвижващия механизъм на маслената помпа, което получава въртящ момент от разпределителния вал. R шестерня насоса, приводная шестерня насоса; Е pump gear, pump pinion; D Pumpenantriebsrad; F pignon de pompe; I ingranaggio della pomp-,, ruota dentata della pompa. 766 ЗЪБНО КОЛЕЛО HA ПУСКОВИЯ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ (фиг. 47, 6) — подвижно в осово направление зъбно колело, поставено на вала на пусковия електродвигател, което при включване на електродвигателя се зщепва със зъбния венец на маховика и предава въртеливо движе¬ ние на маховика и коляновия вал // зъбно козело на стартера. R шестерня стартера; Е electric starter gear, self-starter pinion, starter pinion, starter gear; D Anlasserritzel; F pignon du démarreur; 1 ingra¬ naggio dello starter, ingranaggio del motorino d’avviamento. 767 ЗЪБНО КОЛЕЛО HA РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ' ВАЛ (фиг. 7,20) — зъбно колело, закрепено в края на разпределителния вал и зацепено със зъбното колело на коляновия вал. Чрез него коляновият вал върти разпределителния. Изработва се предимно от текстолит (за по-без- шумна рдбста). При някои двигатели мзжду двете колела има трето (паразитно) колело. При четиритактовитё двигатели.зъбното . колело на разпределителния вал е с два пъти по-гол^м диаметър оттова на коляновия вал // разпределително зъбно колело. ’ ' R шестерня распределительного ' вала, шестерня кулачкового вала; Е camshaft timing gear, camshaft gear, camssafftgçar wheel, . timing gear of camshaft; D Nockrnwellrnantriebsrad, Stéuerr^rllrnrfd; Nocken- wrllearfd; F roue de l’arbre à cames, pignoiî.dé l’arbreâ eûmes, pigàon de distribution; I.ruota dlelaafa. dell’albero di distribuzione. ЗЪБНО КОЛЕЛО HA СТАРТЕРА // зъбно колело на пусковия елек¬ тродвигател. 140
зъбчат 768 ЗЪБНО КОЛЕЛО С ВЪТРЕШНО ЗАЦЕПВАНЕ — зъбно колело с вътрешно назъбване, изработено без главина. В някои случаи едно и също колело има и външно и вътрешно назъбване и служи ка кто за външно, така и за вътрешно зацепване с две различни колела. Изпол¬ зува се при планетни механизми и в предавателни кутии с планетни зъбни колела. R шестерня с внутренним зацеплением, . колесо с внутренним зацеп¬ лением; Е internally^-tc^c^l^h^ed gear, . internal tooth wheel, internal gear wheel, annular gear, gear wheel, internal gear; D Innenzahnrad, Rad mit. Innenverzahnung, innenverzahn tes Zahnrad; F roue à denture in¬ térieure, pignon à denture intérieure; I ingranaggio a presa interna, ruota dentata a presa interna. 769 ЗЪБНО КОЛЕЛО C ПОСТОЯННО ЗАЦЕПВАНЕ (фиг. 56,18) — зъбно колело, което се намира в постоянно зацепване с друго зъбно колело. Закрепено е подвижно или неподвижно към вала. R шестерня постоянного зацепления; Е constant mesh gear; D Zahn¬ rad ständig im Eingriff; F pignon constamment en prise, pignon de prise constante; I ruota dentata a presa continua. ЗЪБНО КОЛЕЛО СЪС СТРЕЛОВИДНИ ЗЪБИ // стреловидно зъбно колело. ЗЪБНО ПРЕДАВАНЕ // зъбна предавка. 770 ЗЪБНО-ГРЕБЕН EH КРИК — крик, при който повдигателният ме¬ ханизъм се състои от гребен и зъбно колело. R реечный домкрат, домкрат с зубчатой рейкой; E rack-and-pinion jack, rack-and-gear jack, rack type jack, rack jack; D Zahnstangenge¬ winde, Zahnstangen-wagenheber; F cric à crémaillère, vérin à crémail¬ lère, cric à crémaillère et pignon; I martineilo a cremagliera, cricco a cremag liera. 771 ЗЪБЧАТ НАКРАЙНИК НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ (фиг. 8J0) — винт със специална глава с прорези, към' който се зацепва манивелата за ръчно пускане на двигателя в ход. R храповик коленчатого вала; Е crankshaft starting jaw, cranckshaft ratchet; D Andrehklaue der Kurbelwelle, Klaue der Kurbelwelle; F grif¬ fe de mise en 'marche de vilebrequin; I griffa dell'albero a manovelle, griffa dell'albero a gomito. 772 ЗЪБЧАТ НАКРАЙНИК HA МАНИВЕЛАТА — назъбеният край на манивелата, чрез който тя се залавя за зъбчатия накрайник на ко- ляновия вал. R храповик пусковой рукоятки, храповик заводной рукоятки; Е star¬ ting crank claw, starting crank dog, starting crank jaw, clutch of start ing handle, starter clutch; D Andrehkurbelklaue, Klaue der Andreh¬ kurbel, Andrehklaue; F griffe de la manivelle de mise en marche, dent de loup de la manivelle de mise en marche, rochet de démarrage; I griffa della manovella d'avviamento. 141
773 ИГЛА (фиг. 28,16) — 1. дълго стебълце с конусен край или вретено¬ видна форма, което затваря някакъв отвор или изменя проходното му сечение; 2. цилиндрично стоманено тяло с малък диаметър и голяма относителна дължина, което се употребява при иглените лагери. R игла; Е needle; D Nadel; F aiguille; I ago. 774 ИГЛЕН КЛАПАН НА КАРБУРАТОРА (фиг. 17,5) — метално сте¬ бълце с конусен край, опрян плътно в конусното седло, с което за¬ вършва свързаният с горивоподаващата помпа горивен канал. От¬ варя и затваря канала под действието на поплавъка и пропуска горива в поплавковата камера на карбуратора., R игольчатый клапан карбюратора, игольчатый клапан поплавка; Е carburettor needle valve, carburettor float spindle, carburettor float valve, float chamber valve, float needle valve; D Brennstoffnadelven¬ til, Schwimmetnaaetveetil; F pointeau de carburateur, pointeau du flotteur; I valvola a spina del carburatore, valvola a spina del gal¬ leggiante, valvola a spillo del carburatore, j 775 ИГЛЕН ЛАГЕР (фиг. 57,4) — ролков лагер с много^малък диаметър на ролките. В игления лагер няма сепаратори. R игольчатый подшипник; Е needle bearing; D Nadellager; F roule¬ ment à aiguilles, palier à aiguilles; I cuscinetto a rullini, cusc^în^tto a spille, cuscinetto ad aghi. 776 ИЗГОРЕЛИ ГАЗОВЕ — газове, които се изхвърлят от цилиндъра на двигател с вътрешно горене през такта на изпускането // отра ботени газове. '• R отработавший газ, выхлопной газ, отработанный газ, отходящий* газ; Е exhaust gas; D Auspuffgas, Abgas; F gaz brûlé, gaz d’échappe¬ ment; I gas combusto, gas di scarico, gas di scappamento. 777 ИЗДАТЪК HA ЛАГЕРНАТА ЧЕРУПКА (фиг. 4,19) — изпъкналост в лагерната черупка с формата на езиче, посредством която черуп¬ ката се закрепва към лагерната опора. R выступ вкладыша подшипника; Е bearing shell head; D Lager¬ schalenachse; F talon de coussinet; I tallone del cuscinetto. 778 ИЗКЛЮЧВАНЕ HA СЪЕДИНИТЕЛЯ — действие, с което се пре¬ късва предаването на въртящ момент от съединителя към предава¬ телната кутия или от предавателната кутия към задвижващите колела на автомобила // разединяване на съединителя. R выключение сцепления; Е clutch release, clutch disconnection, dedutching, clutch throwout, disengaging of the clutch, releasing of the clutch; D Ausrückung, Auskupplung, Auskuppeln; F débrayage; I disinnesto della frizione. 779 ИЗКУСТВЕН МАГНИТ — магнит, който е придобил свойствата^си по изкуствен начин. R искусственный магнит; Е artificial magnet; D künstlicher Mag¬ net; F aimant artificiel; I magnete artificiale, calamita artificiale. ИЗМЕРВАТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ // датчик. 142
изолация Т80 ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛА — отстраняване на нечистотиите от повърхността на каросерията и останалите открити агрегати и възли на автомобила с вода. Измиването може да бъде ръчно и механизирано. R мойка автомобиля; Е car washing; D Wagenwäschen; F lavage d'automobile; I lavaggio dell'automobile, lavatura dell’automobile. 781 ИЗНОСВАНЕ HA АВТОМОБИЛНИТЕ ЧАСТИ — процес на изме¬ няне на размерите и геометричната форма на отделните взаиморабо- тещи части на автомобила в резултат на триенето помежду им. R износ деталей автомобиля; E automobile parts wear; D Kraftfahr¬ zeugteilen-Abnutzung; F usure des pièces d'automobile; I usura delle parti d'automobile. 782 ИЗНОСЕНА АВТОМОБИЛНА ЧАСТ — автомобилна част, чиито размери и геометрична форма вследствие на дълго употребяване са станали различни от размерите и формата на нова автомобилна част от същия вид. R изношенная автомобильная часть, изношенная автомобильная деталь; Е used automobile part, worn-out automobile part; D verbrauch¬ ter Wagenteil; F pièce d'automobile usée; I parte usata d'automobile, pezzo usato d'automobile, parte di scarto d'automobile. ИЗОЛАТОР съкр. от електрически изолатор. 783 ИЗОЛАТОР НА СВЕЩТА (фиг. 46, 7) — съставна част от запалител¬ ната свещ, която изолира централния електрод от «масата». Изработва се от слюда или специален порцелан, който издържа на високи темпе¬ ратури и силни температурни колебания. R изолятор свечи; Е spark plug insulator; D Zündkerzenisolator; F isolateur de bougie; I isolatore deHa candela, isolante della can¬ dela. 784 ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ — материал, който е лош проводник на топлината, звука, електричеството и влагата, т. е. който оказва в значителна степен съпротивление при преминаването на някакъв вид енергия през него. R изоляционный материал; Е insulating material; D Iccliermaterial; F matériel isolant; I isolante, materiale isolante, materia isolante. 785 ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА — платнена лента, импрегнирана с изола¬ ционна смес (най-често каучук), която се използува за местно изоли¬ ране на оголени електропроводници или при свързване на две или ня¬ колко изолирани жици // изолирбанд. R изоляционная лента; Е insulating tape, adhesîve tape; D Icctier- band; F ruban isolant, ruban chattertone, chatterton, bande isolante; I nastro isolante. 786 ИЗОЛАЦИОННА ПЛАСТИНА (фиг. 514) — пластина, изработена от изолационен материал. Служи като електрически или топлинен изо¬ латор. R изоляционная пластина; Е insulating gill; D Isolierlamelle; F ner¬ vure isolante; I lamella isolante. 787 ИЗОЛАЦИЯ — премахване или намаляване на възможността за преминаване на енергия (топлина, звук, електричество и пр.) от едно тяло в друго или за разпространяването и в околната среда. 143
изпреварване R изоляция; Е insulation, isolation; D Isolation; F isolation, isole¬ ment; I isolamento, isolazione. 788 ИЗОЛИРАНА ЖИЦА — жица, обвита с изолационен материал. Употребява се като електрически проводник. R изолированная проволока, изолированный провод; Е insulated wire, insulated cable; D isolierter Draht, isoliertes Kabel; F fil isolé; I filo isolato, filo coperto. 789 ИЗОЛИРАНА КЛЕМА — клема, която е изолирана от «масата» чрез някакъв изолатор. R изолированная клемма; Е insulated terminal; D isolierte Klemme; F borne isolée; I morsetto, isolato, morsetto isolante. ИЗОЛИРБАНД // изолационна лента. 790 ИЗПАРЯВАНЕ — преминаване на телата при обикновена темпера¬ тура и налягане от течно или твърдо в наро или газообразно състоя¬ ние. С повишаване на температурата и намаляване на налягането скоростта на изпаряването се увеличава. R испарение; Е evaporation, vaporisation; D Verdampfung, Verga¬ sung, Verdunstung; F évaporation, vaporisation, évaporisation; I eva¬ porazione, vaporizzazione. 791 ИЗПИТВАНЕ HA АВТОА1ОБИЛА — действия, c които ce проверява изправността на автомобила по предварително установени за съот¬ ветната марка и модел показатели. Изпитването може да бъде за¬ водско, лабораторно, експлоатационно и т. н. // изпробване на ав¬ томобила. R испытание автомобиля; Е car test, automobile test, car trial, auto¬ mobile trial; D Wagenprüfung, Wagenprobe; F essai d’automobile, épreuve d’automobile; I prova d’automobile. ИЗПРАВИТЕЛ HA ПРОМЕНЛИВ ТОК // токоизправител. 792 ИЗПРЕВАРВАНЕ НА ВПРЪСКВАНЕТО — впръскване на горивото в цилиндъра на дизелов двигател малко преди буталото да е достиг¬ нало горната мъртва точка в края на такта на сгъстяването с цел да бъде възпламенено почти цялото впръснато гориво и да се получи максимална мощност при минимален разход на гориво. Обикновено се измерва в градуси от завъртането на коляновия вал. Ъгълът на изпреварване на впръскването е от 15 до 30° от завъртането на коля¬ новия вал в посока, обратна на въртенето му// предварение на впръс¬ кването. R опережение впрыска; Е fuel-injection advance; D Voreinsprttunngî F avance à l’injection; 1 anticipo dell’iniezione. 793 ИЗПРЕВАРВАНЕ HA ЗАПАЛВАНЕТО — подаване па запалител¬ ната искра в цилиндъра на карбураторен двигател малко преди ' бу¬ талото да е достигнало горна мъртва точка в края на такта на сгъстя¬ ването с цел през време на следващия такт да бъде възпламенена почти цялата горивна смес и да се получи максимална мощност при мини¬ мален разход на гориво. Измерва се в градуси от -завъртането на ко¬ ляновия вал или в милиметри от хода на буталото. Ъгълът ца изпре¬ варване на запалването е от 20 до 30° от завъртането на коляновия 144
изпу Ска те'лн а л А ВЛ. • вал спрямо горната мъртва точка, в посока, обратна на въртенето му // аванс // предварение на запалването. R опережение зажигания; Е ignition advance, advanced ignition, advance fire, advance sparking, advanced fire, advanced sparking; D Vorzündung; F avance à l’allumage, allumage avancé; I anticipo dell’accensione. ИЗПРОБВАНЕ ;НА АВТОМОБИЛА // изпитване на автомобила. ИЗПУСКАНЕ съкр. о:п такт на изпускане. 794 ИЗПУСКАТЕЛЕН КАНАЛ (фиг. 3, 5) — канал в цилиндровата глава или цилиндровия блок, през който се изпускат изгорелите газове. R выпускной канал; Е exhaust canal; D Auspuffkanal; F canal d’échappement; I canale di scarico,canale di scappamento, canale d’emis¬ sione. 795 ИЗПУСКАТЕЛЕН КЛАПАН (фиг. 30, 7) — клапан, който се отваря в такта на изпускането и позволява на изгорелите газове да излетят от цилиндъра през изпускателния тръбопровод в атмосферата. R выпускной клапан; Е exhaust valve; D Auslaßx^^r^tll, Auspuffven¬ til; F soupape d’échappement; I valvola dì scarico, valvola di scappa¬ mento, valvola di scaricamento, valvola d’emissione. 796 ИЗПУСКАТЕЛЕН ОТВОР — отвор в стената на цилиндъра на дву¬ тактов двигател, през които излитат изгорелите газове. Отваря се в края на работния ход от движещото се към долна мъртва точка бу¬ тало Ц изпускателен прозорец // изпускателен прорез. R выпускное окно, выхлопное отверстие; Е exhaust cylinder port, exhaust port; D Auspuffcffnung; F orifice d’échappement, lumière d’échappemant; I orifizio di scappamento, orifizio di scarico, orifizio di scaricamento, orifizio d’emissione. ИЗПУСКАТЕЛЕН ПРОЗОРЕЦ // изпускателен отвор. ИЗПУСКАТЕЛЕН ПРОРЕЗ // изпускателен отвор. 797 ИЗПУСКАТЕЛЕН ТРЪБОПРОВОД (фиг. 24, а) — тръбопровод, който поема изгорелите газове от двигателя с вътрешно горене и ги изхвър¬ ля в атмосферата. При карбураторните двигатели обикновено е изра¬ ботен с различни извивки и чупки около вмукателния тръбопровод, така че горивната смес се подгрява преди навлизането й в цилиндъра // ауспуф. R выпускной трубопровод, выхлопной коллектор, выпускной сбор¬ ник; Е exhaust manifold, manifold; D Auspufffeitung, Auspuffsammel¬ rohr, Auspuffsammeneitung, Auspuffkrümmer; F collecteur d’échap¬ pement, tuyauterie d’échappement, collecteur; I tubo collettore di sca¬ rico, tubo collettore di scaricamento, tubo collettore di scappamento tubo collettore d’emissione. 798 ИЗПУСКАТЕЛНА ГЪРБИЦА — ексцентрична шайба със специален прсфил, изработена върху разпределителния вал на двигател с въ¬ трешно горене. Отваря изпускателния клапан. R выпускной кулачок, кулак выпуска; Е exhaust cam, exhauss-valve cam, exhauss-valve lifting cam; D Auslaßnocken, Auslaßventilnocken; 10 Автомобилен речник 145
изходна F came d’échappement, came de soupape d’échappement; I eccentrico di scarico, eccentrico d’emissione, camma di scarico, camma di scappa¬ mento. 7в9 ИЗПУСКАТЕЛНА ПРОБКА (фиг. 14, /) — лесно отвиваща се запу¬ шалка за източване на течността. Обикновено се поставя в дъното на резервоар. R спускная пробка, сливная пробка; Е drain plug, draw-off plug; D Ablaßstopfen, Ablaßschraube; F bouchon de vidange, bouchon de purge; I tappo di scarico, tappo di scaricamento, tappo^di scappamento, tappo d’emissione. 800 ИЗПУСКАТЕЛНА ПРОБКА HA КАРТЕРА (фиг. 15,14) — запушалка за източване на отработеното масло от долния картер. R спускная пробка поддона картера, сливная пробка картера; Е oil pan drain plug, sump drain plug, crankcase drain plug; D OlablaO- stopfen, Ablaßschraube des Ölsumpfes, Kurbelgehäuseablaßpfropfen*, F bouchon de vidange de fond du carter, bouchon de vidange d’huile du carter moteur, bouchon de vidange de carter; I tappo di scarico della coppa, tappo d’emissione della coppa, tappo di scolo del carter, tappo d’emissione del carter. 801 ИЗПУСКАТЕЛНО КРАНЧЕ — кранче за източване на течност от някой резервоар. R спускной краник, сливной краник; Е drain cock, drain tap, blow¬ out cock, draining cock, bibb cock, blow-off cock, discharge cock, purge cock, bleeder; D Ablaßhahn; F robinet de purge, robinet de vidange; I rubinetto di scarico, rubinetto di scaricamento, rubinetto d’emis¬ sione, rubinetto di scolo. 802 ИЗПУСКАТЕЛНО КРАНЧЕ HA РАДИАТОРА (фиг. 11,10) — кранче за източване на водата от радиатора. Намира се в най-ниската част па долното казанче на радиатора. R спускной краник радиатора, сливной краник радиатора; Е radia¬ tor drain cock, radiator draw-off, radiator araw-off cock; D Wasserab¬ laßhahn, Küblerablaßhahn; F robinet de vidange du radiateur; I ru¬ binetto di scarico del radiatore, rubinetto d’emissione del radiatore, rubinetto di scolo del radiatore. ИЗТОЧНИК HA ТО к // токоизточник. 803 ИЗТОЩЕНА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ — батерия, при която напрежението на всеки акумулатор е спаднало под 1.8 V, а електро¬ литът се е разредил до 18—20° по Боме. R разряженная аккумуляторная батарея; Е dead storage battery, discharged storage battery, run-down storage battery; D entladene Batterie, entladener Sammler; F batterie déchargée, batterie vidée; I batteria scarica dell’accumulatore. 804 ИЗХОДНА ТРЪБА (фиг. 12,2) — тръба, през която от даден резервоар, уред, агрегат или машина излиза течност или газ. R выпускная труба; Е outlet-pipe; D Auslaßrohr, Auslaufrohr; F tuy¬ au d’émission; I tubo d’emissione, tubo di scarico, tubo di scaricamento. 805 ИЗХОДНА ТРЪБА HA РАДИАТОРА (фиг. 13,14) — къса тръба, през която водата излиза от радиатора. 146
икономичност R выпускная труба радиатора, патрубок нижнего бака радиатора; Е radiator outlet-pipe; D Kühlerauslaßrohr, Auslaufstutzen; F tuyau de sortie du radiateur; I tubo d'emissione del radiatore, tubo di scarico dei radiatore, tubo di scolo del radiatore. 800 ИЗХОДЯЩ КАНАЛ (фиг. 1121) — 1. канал, през който излиза теч¬ ност или газ; 2. канал, през който постъпилата от водната помпа вода се отправя към водната риза // охлюв. R выпускной канал; Е outlet channel; D Auslaßkanal; F passage de sortie; I canale d’emissione. 807 ИЗХОДЯЩ ОТВОР (фиг. 14,27) — отвор.^през който излиза течност, въздух или газ. R исходящее отверстие; Е outlet opening; D Auslaßöffnung; F ouver¬ ture de sortie; 1' foro d’emissione. 808 ИКОНОМАЙЗЕР — допълнително дозиращо устройство към съ¬ временните карбуратори, с помощта на което горивната смес автома¬ тически се обогатява при пълно натоварване на двигателя. Според начина на задействуване икономайзерите се делят на икономайзери с механично задвижване и икономайзери с пневматично задвижване // обогатител. R экономайзер; Е economizer, petrol economizer, gas saver; D Eko¬ nomiser, Benzinekonomiser, Hochleîstungsvorrichtung; F -économiseur, économiseur d’essence; I economizzatore. 809 ИКОНОМАЙЗЕР C МЕХАНИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ (фиг. 19, b) — икономайзер, буталото на който се задействува от оста на дроселовата клапа. ’ R экономайзер с механическим приводом; Е mechanically-operated economizer; D mechanisch gesteuerter Benzinekonomiser; F économi¬ seur d’essence à commande mécanique; I economizzatore a comando mec¬ canico. 810 ИКОНОМАЙЗЕР C ПНЕВМАТИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ (фиг. 19, с) — икономайзер, буталото на който се задействува от вакуума зад дросе¬ ловата клапа на карбуратора. R экономайзер с пневматическим приводом; Е pneumatically-operated economizer; D pneumatisch gesteuerter Benzinekonomiser; F écono¬ miseur d’essence à commande pneumatique; I economizzatore a comando pneumatico. 811 ИКОНОМИЧНА СКОРОСТ — скорост на движение на автомобила, при която се постига минимален разход на гориво. R экономическая скорость; Е economical speed; D wirtschaftliche Ge¬ schwindigkeit; F vitesse économique; I velocità economica. 812 ИКОНОМИЧНОСТ НА ДВИГАТЕЛЯ — качество на двигателя, което се определя от количеството гориво, изразходвано за единица време и единица мощност'. Мярка за икономичност е специфичният разход на гориво, който показва колко грама гориво изразходва дви¬ гателят за единица мощност в продължение на един час // разход на двигателя. R расход двигателя, экономичность двигателя; Е engine fuel consump- 14Г
индуктиран tion, engine fuel economy; D Motorverb rauch; F consommation du mo¬ teur, économie du moteur; 1 consumo del motore. 813 ИНВАРНА ПЛАСТИНКА (фиг. 5,14 и 15) — пластинка, изработена от никелова сплав, наречена инвар. Почти не се разширява от топли¬ ната. Намира приложение при т. нар. бутала с инварни пластинки. R инварная пластина, инварная ламель; Е invar lamella, invar la mina; D invarlamclle; F lamelle d’invar; I lamella d'invar. 814 ИНДИКАТОР — уред, който записва върху хартия променливото налягане в цилиндъра на двигателя в зависимост от хода на буталото или от ъгъла на завъртане на коляновия вал. Получената крива из¬ образява индикаторната диаграма на двигателя, която характеризира работата на газовете в цилиндъра. Индикаторите биват: механични, оптически, електропневматични и електрически. R индикатор; Е indicator; D Indikator, Anzeiger; F indicateur; 1 in" dìcatore. 815 ИНДИКАТОРЕН КОЕФИЦИЕНТ НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ (ИН¬ ДИКАТОРЕН К. П. Д.) — отношението между топлината, която съответствува на индикаторната работа, и внесената с горивото в двигателя топлина, изразходвана за получаване на тази работа, т. е. каква част от внесената с горивото топлина се превръша в индикаторна работа. R индикаторный коэффициент полезного действия, индикаторный к. п. д.; Е indicated efficiency, engine indicated efficiency; D indi¬ zierter Wirkungsgrad; F rendement indiqué; I rendimento indicato del motore. 316 ИНДИКАТОРНА ДИАГРАМА — диаграма на изменение на наляга¬ нето в цилиндъра на двигателя за един работен цикъл. Заснема се с индикатор в правоъгълна координатна система, като налягането се отчита обикновено в килограми на кв. сантиметър (kg/cm2), а обе¬ мът — в куб. сантиметри (cm3). R индикаторная диаграмма; Е indicator diagram, indicator chart, indicator card; D Indikatordiagramm; F diagramme indicateur, dia¬ gramme de l’indicateur; 1 diagramma d’indicatore. 817 ИНДИКАТОРНА МОЩНОСТ — мощността, която развиват разши¬ ряващите се газове вътре в цилиндъра на двигателя, като придвиж¬ ват буталото през работния ход. Съответствува на индикаторната ра¬ бота на цикъла, която от своя страна се определя от индикаторната диаграма. Част от индикаторната мощност (15— 25 %) се изразходва за преодоляване на триенето в двигателя и за задвижване на спома¬ гателните му агрегати, а останалата (75—85 %) се предава в края на коляновия вал, откъдето може да се използува за задвижване на си¬ ловото предаване на автомобила // вътрешна мощност. R _ индикаторная мощность, индикаторная лошадиная -, сила; Е in¬ dicated horsepower, input, I. H. P.; D Indikatorleistung, indizierte Pferdestärke; F puissance indiquée, cheval-vapeur indiqué; I potenza indicata. 818 ИНДУКТИРАН ТОК — електрически ток, който е възникнал чрез електромагнитна индукция. 148
инструментална R ййдуктиройанйий ' Ток; • • Е ' induced • current; D induzierter • • Strom; F courant induit; • Incorrente •indotta. • 819 ’ ИНДУКТИРАНА ЕЛЕКТРОДВИЖЕЩА СИЛА — електродвижеща сила, която е възникнала чрез електромагнитна индукция. , R индуктивно наведенная электродвижущая сила; Е induced elec- ’■ tromotive force; D induzierte elektromotorische Kraft; F force électro¬ motrice induite; I forza elettromotrice indotta. 820 ИНДУКЦИОННА БОБИНА (фиг. 45) —• бобина, която трансформира тока с ниско напрежение (6 или 1'2 V) в ток с високо напрежение (15 000—20 000 V). Когато прекъсвачът на ток прекъсне първич¬ ната верига, във вторичната намотка се индуктира електродвижеща сила, която поражда ток с високо напрежение. Същото явление се получава и при затваряне на първичната верига от прекъсвача при допиране на контактите му, като в. този случай токът във вторичната намотка е с по-ниско напрежение и не се използува. R индукционная катушка; Е ignition coil, induction coil, inductance coil; D Induktîonsspule; F bobine d'induction; I bobina d'induzione, bobina d’induttanza. - ИНДУКЦИЯ съкр. от електромагнитна индукция. 821 ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ — мярка за съпротивлението, което едно- тяло оказва на сила, стремяща се да му придаде определено ъглово ускорение или закъснение. R момент инерции; Е moment of inertia; D Trägheitsmoment: F mo¬ ment d'inertie; I momento d’inerzia. 822 ИНЕРЦИЯ — склонност на телата да запазват състоянието си на покой или равномерно движение дотогава, докато действието на друго- тяло не ги принуди да променят това си състояние. , . R инерция; Е inertia; D Trägheit, Trägheitsvermögen, lebendige Kraft; F inertie; I inerzia. 823 ИНСТРУКЦИОННА КНИЖКА — документ, издаден от завода- производител или от друга организация, в който се дават основни напътствия за нормалната работа на автомобила и поддържането му в изправност. R инструкция по эксплуатации автомобиля; Е instruction book, operator’s manual, operating instructions, service instructions, opera¬ tor’s handbook; D Betriebsanleitung, Betriebshandbuch, Bedienungs¬ anweisung, Bedienungsanleitung; F livret d’entretien, instructions de service; I libretto d’istruzione, manuale di servizio. 824 ИНСТРУМЕНТ (фиг. 73) — ръчен уред или приспособление, с което се улеснява извършването на определена работа. Голяма част от за¬ водите-производители снабдяват автомобилите с комплект най-не¬ обходими инструменти, които се пазят в специална за целта кутия или чанта. R инструмент; Е tool; DjWerkzeug; F outil; 1 strumento, attrezzo, utensile. •825 ИНСТРУМЕНТАЛНА КУТИЯ — специално изработена кутия^с определени размери и вътрешно разпределение, което да съответст- 14?
иокрово вува на големината я формата на инструментите. Служи за съхра. няване и пренасяне на комплекта инструменти. R ящик для инструментов; E tool box, tool kit, tool chest; D Werk¬ zeugkasten; F boite à outils» boîte d’outiis; I scatola per strumenti, sciatola per utensiii» scatola per attrezzi. 828 ИНСТРУМЕНТАЛНА СТОМАНА — стомана, която съдържа от 0,6 до 1,4 % въглерод. Употребява се за изработване на различни видове инструменти (отвертки, секачи, пили, ключове и др.). R инструментальная сталь; Е tool steel; D Werkzeugstahl; F acier pour outils, acier à outils; I acciaio d’uten^üi, acciaio d’attrezzi. 827 ИНСТРУМЕНТАЛНА ЧАНТА — специално изработена чанта за съхраняване на комплекта инструменти, с които заводът-произво¬ дител е снабдил автомобила. R сумка для инструментов; Е kit-bag, tool-bag; D Werkzeugtasche; F sac à outils, trousse à outils; I borsa di strumenti, borsa d'utensili, borsa d’attrezzi. 828 ИНТЕНЗИВНОСТ HA ДВИЖЕНИЕТО — количеството автомобили, които преминават през определен участък от пътя за единица време (час или денонощие). R интенсивность движения, густота движения; Е traffic intencity; D Verkehrsdichte, Verkehrsbelastung; F intensité de circulation, in¬ tensité du trafic; I intensità del traffico, intensità della circolazione stradale. 829 ИСКРА — 1. малка частица от вещество, което, гори; 2. съкр. от за палителна искра. R искра; Е spark; D Funke (п); F étincelle; I scintilla. 830 ИС КРЕНЕ — появяване на искри между контактите на прекъсвача при неизправен кондензатор или между четките на генератора и ко¬ лектора му при неплътно допиране. Вредно явление. R искр ообразование, искрение; Е spark formation, spairking, forma¬ tion of sparks, occurence of spark; DFunkenbildung, Funkensprühen; F formation d’étincelles, étiHcellement; 1 scintillamento, scintillio. 831 ИС КРОВА МЕЖДИНА — междина, която трябва да съществува между централния и страничния електрод на запалителна свещ, така че електрическата искра да може да прескача между тях. Ис- кровата междина е в зависимост главно от температурата и налягането на работната смес и се движи от 0,5 до 0,9 mm. R искровой промежуток; Е spark gap, sparking distance, electrode spacing; D Spitzenentfernung der Zündkerze, Funkenstrecke, Elektro¬ denabstand; F distance entre les pointes de la bougie, écartement des électrodes; I distanza tra gli elettrodi. ИС КРОВА СВЕЩ // запалителна свещ. 832 ИСКРОВО ЗАПАЛВАНЕ — запалване на работната смес в цилин¬ дъра на двигател с вътрешно горене с помощта на електрическа искра. Такива са акумулаторното и магнетното запалване. R искровое зажигание; Е spark ignition; D Funkenzündung; F al¬ lumage par étincelle; 1 accensione elettrica a s^îi^t^illa. 150
833 КАБЕЛ — гъвкав изолиран проводник за предаване на електриче¬ ски ток. R кабель; Е cable; D Kabel; F câble; 1 cavo. 834 КАБЕЛ ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ (фиг. 43,2) — специален мно¬ гожилен добре изолиран кабел, който провежда тока с високо напре¬ жение от разпределителя до запалителната свещ. R кабель высокого напряжения; Е high tension cable, secondary cable» high tension wire, high voltage cable; D Hochspannungskabel, Sekun¬ därkabel; F câble à haute tension, câble secondaire; 1 cavo d’alta ten¬ sione. КАБЕЛЕН НАКРАЙНИК // кабелна обувка. 835 КАБЕЛНА КЛЕМА — клема, която свързва запалителния кабел със запалителната свещ. R кабельная клемма, кабельный зажим, кабельный бори; E cable clamp, cable clamping bolt, binding screw; D Kabelklemme, Drahtseil¬ klemme, Kabelklemmschraube; F boulon serre-câble, borne de câble, serre-fil; 1 serracavo, morsetto di cavo. 836 КАБЕЛНА ОБУВКА — накрайник на електрически кабел, чрез който кабелът се закрепва здраво към даден полюс или клема. С ка¬ белна обувка завършва в някои случаи кабелът за високо напреже¬ ние, който се свързва със запалителната свещ // кабелен накрайник . R кабельный наконечник, кабельным башмак; Е cable terminal, cable thimble, cable socket, cable shoe, cable eye, thimble; D Kabel¬ schuh; F soulier de câble, cosse de câble; I scarpa di cavo, raccordo dl cavo. 837 КАБИНА ЗА ШОФЬОРА — съставна част от товарния автомобил, в която пътуват шофьорът и обслужващият персонал (товарачи, при¬ дружители и др.). R кабина водителя, кабина, отделение водителя; Е driver’s cab, cab, cabin, driving compartment, operator’s compartment; D Kabine, Fahrerkabine, Fahrerhaus, Führerhaus; F cabine, cabine du chauffeur, cabine du conducteur; ! cabina, cabina del conducente, cabina deH’autIf sta. 838 КАБРИОЛЕТ — откриваща се каросерия на лек автомобил с два или три реда седалки и две илн четири врати с глухи (постоянно за¬ творени) или подвижни стъкла. R кабриолет; Е cabriolet, convertible, convertible cabriolet; D Ca¬ briolet, Karbiolett; F cabriolet; I calessino. 83S КАЛАЕНА СПЛАВ — сплав, в която преобладава калаят. Служи като антифрикционно средство. R оловянный сплав; Е tin base alloy; D Zinnlegierung; F alliage d’étain; I lega di stagno. 840 КАЛАЙ (Sn) — химически елемент със сребристобял цвят със сивкав оттенък. Топи се при 232° С, а кипи при 2270° С. Ковък и пластичен. При температура 200° С става крехък и може да се стрие на прах. 151
калъф Устойчив на действието на киселини, основи и корозия. Използува се в чисто състояние за произвеждане на припои и различни видове сплави. ' R олово; Е tin; D Zinn;, F étain; I stagno. 841 КАЛИБРОВАН ОТВОР (фиг. 63,22) — най-малкият по диаметър от¬ вор в жигльора, с точно определено сечение. Дозира количеството гориво или нъздух, което преминава през него. R каллброванное отверстие; Е calibrated orifice, gauged orifice;JD'ka- lïbrierte Bohrung; F orifice calibré; I orifizio calibrato. 842 КАЛИБЪР — инструмент за прозеряване на размерите на серийни изделия в границите на допускозото поле. R калибр; Е gauge, gage; D Kaliber- Lehre; F calibre, jauge; I ca¬ libro. 843 КАЛНИК — елемент от каросерията, който покрива колелата. Из¬ работен е от стоманена ламарина или пластмаса. В завие имост от мя¬ стото на монтиране калникът може да бъде преден, заден, ляв или десен. R брызговик, крыло, предохранитель от грязи, грязевой щиток; E fender, mudguard, guard, mudguard wing, mudwing; D Kotflügel, Kotfänger, Kotsehutzer; F pare-boue, garde-boue, aile: I parafango. КАЛОРИЧНОСТ И топлотворяа способност. 844 КАЛОРИЯ (cal, кал) — единица за определяне на количеството то¬ плина, равна на количеството топлина, необходима за загряване на 1 g вода от 14,5 на 15,5° С. В международната система СИ замечена с единицата джаул (J). 1 cal » 4,1833 J. R калория, кал; Е calory, calorie, cal; D Kalorie, cal; F calorie, cal; I caloria, cal. 845 КАЛПАЧЕ НА КЛАПАНА (фиг. 7,/2) — гумено похлупаче, което не позволява между клапана и направляващата втулка да премине голямо количество масло. R колпачок клапана; Е valve dome; D Ventilhaube; F dôme de sou¬ pape; I cappuccio della valvola. 846 КАЛЪФ — обвивка за определен предмет, ушита според формата му. Запазва предмета от замърсяване и от атмосферното влияние. Според предназначението си калъфите биват различни и носят съот¬ ветни съставни наименования: калъф на автомобила, калъф на седал¬ ката и т. н R чехол, футляр; ,Е canvas, cover, car cover, slip cover; D Schutz¬ haube, S^l^i^'^:^j^iülle; F housse; 1 copertina. «47 КАЛЪФ ЗА КАПАКА НАД ДВИГАТЕЛЯ — калъф, изработен Гот материал със сравнително малка топлопроводност. Служи за покри¬ ване на капака над двигателя при ниски температури на околната среда. R чехол капота; Е hood cover; D Motorschutzhülle; F housse de ca¬ pot; I copertina del cofano, copertina della cappotta dei motore. 848 КАЛЪФ HA СЕДАЛКАТА — калъф, изработен от материал., който Î52
канал лесно се пере. • Служи за предпазване 'на седалките от замърсяване и износване. R -чехол сидения; Е seat -cover, upholstery cover; D Schonbezug, Polsterschonbezug; F housse de siège, housse de garniture intérieure; 1 copertina del sedile. : 849 КАМЕРА (фиг. 14,37) — неголямо затворено пространство, в което работи някой възел или се извършва • някакъв процес, напр. поплав- кова камера, смесител на камера и др. R камера; Е chamber; D Kammer; F chambre; I camera. , 850 КАМЕРА HA ГОРЕНЕТО (фиг. 1, а) — пространството в цилиндъра над буталото, когато то се намира в горна мъртва точка. В зависи¬ мост от формата на това пространство камерата носи съответно назва¬ ние: цилиндрична, полусферична, клиновидна, Шатрова, Г-образна и др. // горивна камера // камера на сгъстяването. R камера сгорания, камера сжатия; Е combustion chamber, combus¬ tion space, compression chamber, compression space, clearance space; D Verbrennungskammer, Kompressionsraum, Kompressionskammer; F chambre de combustion, chambre de compression; I camera di com¬ bustione, camera di compressione. KAAiEPA HA СГЪСТЯВАНЕТО // камера на горенето. КАМИОН И товарен автомобил. КАМИОНЕТКА // лекотоварен автомобил. 851 КАНАВКА (фиг. 74, /) — окоп от двете страни па пътя. Служи за отводняване па пътната настилка. R канава, ров; Е ditch; D Graben; F fossé; I cunetta, fossetto late¬ rale, fossa di scolo. 852 КАНАЛ (фиг. 11, 13) — 1. кухина, през която протича течност или газ; 2. жлеб в машинна част с различно предназначение. R канал, канавка; Е canal; D Kanal, Nut; F canal, rainure; I canale, scanalatura. 853 КАНАЛ ЗА БУТАЛНИЯ ПРЪСТЕН (фиг. 5, 6) — канал, врязан в уплътняващата част на буталото, в който се поставя буталният пръ¬ стен. R канавка поршневого кольца, поршневая канавка; Е piston ring groove; D Kolbenringnut; F alvéole de piston, gorge de segment du pi¬ ston, gorge annulaire du piston; I scanalatura dello stantuffo. 854 КАНАЛ ЗА КЛИН — канал в две съединени машинни части, в конто- се вбпва клинът // клипов жлеб // клиново легло. R шпоночный паз, шпоночная канавка; Е key way, keygroove, key¬ seat, key way, key bed, key slot; D Keilnut; F rainure de clavetage,, rainure de calage; 1 scanalatura a cuneo, scanaaatura per biella. 855 КАНАЛ ЗА ОТКЛОНЯВАНЕ НА ТОПЛИННИЯ поток (фиг. 5,3) — . канал в някои бутала, който служи за отклоняване на топлинния по¬ ток към по-долните бутални пръстени. R канавка отвода тепла; Е heat dissipation channel; D Wärmeabfuhr- 153
капак nut; F rainure de dérivation de chaleur; I scanalatura di derivazione del fl^Uìso termico. <856 КАНДЕЛА (cd, кд) — единица за интензивност на светлината, равна на 1/60 от интензивността на излъчването в нормална посока на 1 cma от абсолютно черно тяло при температура на втвърдяване на плати¬ ната. R кандела, новая свеча, кд; Е candle, cd; D Candela, neue Kerze, cd; F candela, cd; I candela, cd. 857 КАНТИЛЕВЕРЕН РЕСОР — полуелиптичен листов ресор, единият край на който е прикрепен към моста на автомобила, а средата и дру¬ гият му край са сзързани с рамата // конзолен ресор. R кантилеверная рессора, консольная рессора; Е cantilever spring'» D Kantileverleder, Auslegerfeder; F ressort à cantilever; I molla a men¬ sola. 858 КАПАК (фиг. 12, 15) — подвижна част на съд или кухо тяло, с която се закрива отворът му // похлупак. R колпак, покрышка, крышка; Е cover, lid, cap; D Deckel, Decke,» F chapeau, couvercle; I coperchio, cappeHo. 859 КАПАК НА АКУМУЛАТОРА (фиг. 40, /) — капак с наливен отвор, който затваря отгоре акумулатора и го предпазва от замърсяване. R крышка аккумулятора; Е storage battery cover, accumulator cover; D Sammlerdeckel, Akkumulatordeckel; F couvercle d’accumuuateur; F coperchio dell’accumulatore. 860 КАПАК НА БАГАЖНИКА (фиг. 71,15) — елемент от каросерията, изработен от ламарина чрез щамповане или от пластмаса чрез пресо¬ ване. Служи за закриване на багажното пространство отгоре. В зави¬ симост от конструкцията на каросерията има различна форма. R крышка багажника; Е luggage boot lid, boot lid, trunk lid, lid of luggage boot; D Kofferraumdeckel, Kofferraumklappe; F couvercle de malìe, couvercle de coffre, porte de coffre; I cofano del baule, cofano del portabagagli, coperchio del bagagliaio. 861 КАПАК HA ВОДНАТА ПОМПА — част от тялото на някои водни помпи, с която се затваря вътрешната кухина на помпата. R крышка водяного насоса; Е water pump cover; D Wasserpumpendek- kel; F couvercle de pompe à eau; I coperchio della pompa ad acqua. 862 КАПАК HA ГЛАВИНАТА (фиг. 64, 5) — декоративна съставна част на колелото с кръгла форма. Изработва се от ламарина чрез щампова¬ не. Външната й повърхност е с галванично покритие (хромирана, никелирана и др.). R шляпка ступицы, колпак колеса, колпак ступицы колеса; Е wheel hub cap, hub cap, axle cap, ornamental hub cap, wheel cap; D Rad¬ kappe, Radnabenkappe, Nabendeckel, Achskappe, Zierdeckel, Zier¬ kappe, Nabenkappe; F chapeau de moyeau de roue, chapeau d'essieu, ennoliveur de roue; I cappeÛo del mozzo, coperchio del mozzo. 863 КАПАК HA КЛАПАНИТЕ — капак, щампован от тънка ламарина» който се поставя върху цилиндровата глава при двигатели с висящи клапани. Предпазва клапанните пружини, кобилиците и оста им от 154
капак замърсяване и ограничава разпръскването на маслото, което изтича от газоразпределителния механизъм след намазването на тези части. R крышка клапанов, крышка головки цилиндров; Е cylinder head co¬ ver, overhead valve cover, valve cover; D Venti lverkleidung, Venttl- gehäusedeckel; F cache-soupapes; I coperchio della camera delle val¬ vole. 864 КАПАК НА КЛАПАННАТА КАМЕРА — капак, обикновено от тън¬ ка ламарина, който закрива клапанната камера от външната страна и при демонтиране позволява регулирането на хлабината между кла¬ паните и повдиганите. R крышка клапанной камеры, крышка камеры клапанов; Е valve¬ cover plate, valve-gear housing cover; D Ventilkammerverkieidung, Ventilgehäusedeckel, Ventllkammerdeckel; F cache-soupapes, cou¬ vercle de la chapelle de soupapes; I coperchio della camera delle val¬ vole. 865 КАПАК HA КОЖУХА (фиг. 61, 8) — съставна част на кожуха нг задвижвания мост, която затваря отвора за монтиране и преглед на диференциала, а в някои конструкции и главното предаване. R крышка балки заднего моста, крышка картера ведущего моста; Е axle housing cover, axle casing cover; D Achsgehäusedeckel; F cou¬ vercle de l'enveloppe d’essieu, couvercle de carter de l’essieu; I co¬ perchio della scatola del ponte motore, spia della scatola del ponte mo¬ tore, coperchio del carter del ponte motore. 866 КАПАК HA КОНТРОЛНОТО ПРОЗОРЧЕ (фиг. 9,3) — капак, щам - пован от ламарина, с който се закрива контролното прозорче. R крышка контрольного окна; Е inspection opening cover, hand hole¬ cover, checking hole cover, light hole cover; D Handlochdeckel, Schau¬ lochdeckel, Beobachtungsfensterdeckel; F couvercle du trou de visite, couvercle de porte de visite, couvercle d'orifice de visite; I coperchio del finestrino di controllo. 867 КАПАК HA КОРМИЛНАТА КУТИЯ (фиг. 70,15) — елемент от кор¬ милната кутия, изработен най-често от чугун със съответна форма и големина. Покрива отвора за монтиране и изваждане на детайлите на кормилния механизъм. R крышка картера рулевого механизма; Е steering gear case cover, steering box cover, steering gear housing cover; D Lenkhäusedeckel; Ff. couvercle de boîtier de direction; I coperchio della scatola dello sterzo. 868 КАПАК HA МОТОВИЛКАТА (фиг. 6, 9) — снимаема черупковидна част от долната глава на мотовилката. Заедно с уширената част на стеблото на мотовилката образува долната глава на мотовилката. R крышка шатуна, крышка большой головки шатуна; E connec ing rod cap; D Pleuelstangendeckel, Kolbenstangendeckel; F chapeau de tête de bielle; I cappello della biella. 869 КАПАК НА ОСНОВНИЯ ЛАГЕР (фиг. 4,20) — капак, в който лежи долната лагерна черупка па основния лагер. Свързан е с напречната стена на картера чрез удебеление, което служи за легло на горната лагерна черупка. R крышка коренного подшипника, крышка подшипника коленчатого 155
капацитет вала; Е main bearing cap, base bearing cap, crankshaft bearing cap; D Kurbelwcllenlagerdeckel; F chapeau de palier du vilebrequin; I cap¬ pello del supporto dell’albero a manovelle. • 870 КАПАК НА ПОПЛАВКОВАТА КАМЕРА (фиг. 22,12) — капак, конто затваря отгоре поплавковата камера и я предпазва от замърся¬ ване. R крышка поплавковой камеры; Е float chamber cover; D Schwimmer¬ kammer deckel, Schwimmergehäusedeckel; F couvercle de la cuve à niveau constant, couvercle de la chambre du flotteur; I coperchio della vaschetta a livello costante. 871 КАПАК HA ПРЕДАВАТЕЛНАТА КУТИЯ (фиг. 56,25) — част от предавателната кутия, която затваря херметически тялото на кутията и дава възможност за достъп към нея при техническо обслужване. Отлива се от чугун или алуминиева сплав. R крышка картера коробки передач; Е transmission case cover, gear case cover; D Getriebegehäusedeckel; F couvercle du carter de boîte de vieesses; I coperchio della scatola del cambio. 872 КАПАК HA РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ЗЪБНИ КОЛЕЛА — капак, с който се затваря кутията на разпределителните зъбни колела. R крышка шестерни распределительного вала; E timing gears cover; D Steuerräderdeckel; F couvercle de pignons de distribution; I coper¬ chio de l’ingranaggio di distribuzione, coperchio delle ruote dentate della distribuzione. 873 КАПАК HA РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЯ (фиг. 44,43) — капак от изолацио¬ нен материал (обикновено карболит), който затваря отгоре прекъс¬ вача. Служи за вместване на централната и страничните клеми на раз¬ пределителя. R крышка распределителя; Е distributor cap, distributor head; D Ver¬ teilerkappe; F chapeau de distributeur; I coperchio del distributore. 874 КАПАК НАД ДВИГАТЕЛЯ — елемент от каросерията, изработен от ламарина и оребрен за по-голяма устойчивост. Свързан е шарнирно е каросерията и в зависимост от конструкцията може да се отваря на- зад.напред или встрани.Осигурен от самопроизволно отваряне със спе¬ циален механизъм, състоящ се от кука и тяло с жлеб или пружина // капак над торпедото. R капот двигателя, капот; Е upper hood panel, motor hood,engine hood, engine bonnet, bonnet, hood; D Motorhaube, Haube; F capot de moteur, capot-moteur; I cofano del motore, cappotta del motore. КАПАК НАД ТОРПЕДОТО // капак над двигателя. 875 КАПАЦИТЕТ — способността на съд, резервоар, бункер и др. да поема определено количество вещество // вместимост. R капацитет, емкость, производительность; Е capi^c^i'ty; D Kapazi* tat, Leistung; F capacité, rendement; I capacità. 876 КАПАЦИТЕТ HA АКУМУЛАТОРА — количеството електричество, което акумулаторът поглъща при зареждане и след това отдава при раз¬ реждане. Зависи от броя и размера на акумулаторните плочи в аку¬ мулаторния елемент. Измерва се в амперчасове (Ah). 156
карбураторен R емкость аккумулятора; Е storage battery capacity, capacity of the accu mu lator; D Kapazität des Akkumulators; F capacité d'accumu¬ lateur; I capacità dell’accumulatore. • 877 КАПАЧКА HA МАГНИТНИЯ ПРЕКЪСВАЧ — капачка, която за¬ крива магнетния прекъсвач и го предпазва от прах и нечистотии. R крышка прерывателя мггнето; Е magneto-breaker box; D Unter¬ brechergehäuse des Magnets; F couvercle du rupteur de magnéto; I co¬ perchio dall'interruttore del magnete, coperchio del magnete. 878 КАПАЧКА HA МАСЛОНАЛИВНИЯ ОТВОР (фиг. 70,” 43)~, — капачка, която затваря маслоналивния отвор и го предпазва от за¬ мърсяване. R крышка маслозаливной горловины; Е oil filler cap; D Ölfüllstutzen; F bouchon de remplissage d'huile; I tappo dell’orifizio di riempimento d'olio. 879 КАПАЧКА HA НАЛИВЕН ОТВОР — капачка, с която се затваря наливният отвор на даден резервоар или съд. R пробка заливного отверстия, крышка наливного отверстия; E fil" 1er cap, filler plug; D Füllkappe, FüHschraube, Füllstopfen, Einfüll¬ verschluß; F chape de remplissage, bouchon de remplissage, couvercle de remplissage; I tappo delt'orifizio di carica, tappo dell’orifizio d'am¬ missione. 880 КАПАЧКА HA РАДИАТОРА (фиг. 13, 9 и 17) — капачка, с която се затваря водоналивният отвор на радиатора. При съвременните ав¬ томобили в нея е монтиран паро-въздушният клапан. R пробка радиатора; Е radiator cap, radiator filler cap, radiator screw¬ cap, radiator plug, radiator filkr plug, radiator locking cap; D Kühler¬ verschraubung, Kühlerschraubverschluß; F bouchon de radiateur, bou¬ chon de remplissage de radiateur; I tappo del radiatore. 881 КАРБУРАТОР (фиг. 22) — уред в двигателя с вътрешно горене, в който се образува горивната смес. R карбюратор; Е carburetter, carburettor, carbureter, carburetor; D Vergaser, Karburator; F carburateur; I carburatore. КАРБУРАТОР С ПОСТОЯННО НИВО // карбуратор с постоянно равнище. 882 КАРБУРАТОР С ПОСТОЯННО РАВНИЩЕ — карбуратор с поплав- кова камера, в която се поддържа постоянно еднакво нивото на го¬ ривото // карбуратор с постоянно ниво. R карбюратор постоянного уровня, поплавковый карбюратор; E constant level carburettor; D Vergaser mit Schwimmeevorrichtung; F carburateur à niveau constant; I carburatore a livello costante. 883 КАРБУРАТОРЕН ДВИГАТЕЛ (фиг. 2, а) — двигател с вътрешно горене, при който горивната смес се образува вън от цилиндрите му с помощта на карбуратор. R карбюраторный двигатель; Е carburettor engine, Otto engine; D Vergasermotor, Ottomotor; F moteur à carburateur; I motore a car¬ buratore. 157
каре 884 КАРБУРАЦИЯ — процес на фино разпръскване на течното гориво, при който частиците на горивото се смесват с въздуха в определени пропорции и се образува * горивна смес. R карбюрация; Е carburation, carburization; D Vergasung, Karbu- ration; F carburation; I carburazione. КАРДАН съкр. он карданен механизъм. 885 КАРДАНЕН ВАЛ (фиг. 57, /) — вал, който служи за предаване на въртящия момент от предавателната кутия към главното предаване (в класическата схема на автомобила). R карданный вал; Е propeller shaft, universal driving shaft, cardan shaft, universally jointed shaft, cardan axle, universal joint shaft; D Gelenkwelle, Kardanwelle, Treibwelle; F arbre à cardan, arbre de transmission; I albero a cardano. 886 КАРДАНЕН МЕХАНИЗЪМ (фиг. 57) — механизъм, който съединява вторичния вал на предавателната кутия или друг агрегат на трансми¬ сията с карданния вал. Представлява шарнирно съединение, което позволява предаването на въртящ момент при променливо положение на два вала в пространството. В зависимост от принципа на работа карданните механизми се делят на твърди и меки (еластични)// каре. R карданный шарнир, карданное соединение, универсальный шар¬ нир, кардан; E cardan joint, propeller shaft joint, cardan; D Gelenk¬ kupplung, Kardangelenk; F cardan; I ginbto cardanico, cardano. 887 КАРДАННА СПИРАЧКА — спирачка, обикновено с ръчно задвиж¬ ване, монтирана върху карданния вал. Действува независимо от ко¬ леси ите спирачки // трансмисионна спирачка. R трансмиссионный тормоз; Е transmission brake; D Getriebebremse; F frein sur la transmission; I freno sull'albero a cardano, freno sulla trasmissione. 888 КАРДАННО ПРЕДАВАНЕ (фиг. 54,3) — агрегат от трансмисията на .автомобила, чрез който става предаването на въртящ момент между вала на предавателната кутия и вала на главното предаване, чиито оси при работа менят положението си една спрямо друга или сключват определен ъгъл помежду си. Състои се от карданен механизъм и кар¬ данен вал. R карданная передача, карданный привод; E propeller shaft drive, cardan gear, caraan-shaft drive, universal-shaft drive, universal joint¬ drive; D Kardanantrieb; F transmission par cardan, transmission à cardan; I trasmissione cardanica. КАРЕ // карданен механизъм. 889 КАРЕ НА ГОРИВОНАГНЕТАТЕЛНАТА ПОМПА (фиг. 32,3) — спе¬ циален съединител, който свързва вала на горивонагнетателната помпа с приводния вал, задвижван от коляновия вал на двигателя. Посредством карето се центрова помпата на двигателя. R муфта насоса для впрыска топлива, муфта привода топливного насоса; Е fuel-injection pump coupling; D Kraftstoffeinspritzpumpe¬ Kupplung; F accouplement de pompe d'injection de carburant; I ao- coppiamento della pompa d'iniezione del carburante, giunto spedate delia pompa d'iniezione del carburante. 188
клросерия КАРОСЕРИЯ съкр. от автомобилна каросерия. 890 КАРОСЕРИЯ БЕЗ РАМА — каросерия на лек автомобил, изработена изцяло от метал. Замества рамата и служи за поемане на всички ви¬ дове натоварване // безрамова каросерия // носеща каросерия. R безрамный кузов, несущий кузов; Е frameless body, body integral with frame, chassisless body, integral body and frame, unitized body; D selbsttragender Aufbau, selbsttragende Karosserie; F carrosserie- intégrée au châssis, caisse à châssis intégré, caisse monocoque; I car¬ rozzeria integrata al telaio, carrozzeria portante, carrozzeria monocoque. 891 КАРОСЕРИЯ ИЗЦЯЛО ОТ СТОМАНА — целометална каросерия, изработена от стомана // стоманена каросерия. R цельностальной кузов, стальной кузов; Е all-steel body, steel body; D Ganzstahlkarosserie, Stahl karosserie; F carrosserie tout acier, car¬ rosserie en acier; I carrozzeria tutta acciaio, carrozzeria in acciaio. 892 КАРОСЕРИЯ HA АВТОБУС — съставна част на автобуса, в която- се поместват пътниците и обслужващият персонал. R кузов автобуса; E bus body; D Omnibusaufbau, Omnibuskarosse¬ rie; F carrosserie d’autobus; I carrozzeria d’autobus. КАРОСЕРИЯ HA КАМИОН // каросерия на товарен автомобил 893 КАРОСЕРИЯ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ — съставна част на лек авто¬ мобил, изработена обикновено от щампована ламарина. Служи за поместване на пътниците и багажа. При самоносещите каросерии към нея се прикрепват всички останали агрегати, възли и механизми. R кузов легкового автомобиля; Е passenger car body, passenger auto¬ mobile body; D Personenkraftwagenaufbau, Personenkraftwagenkaros¬ serie; F carrosserie de voiture de tourisme; 1 carrozzeria d’auto utili¬ taria. 894 КАРОСЕРИЯ НА РЕМАРКЕ — част от ремаркето, където се помест¬ ват превозваните пътници или товари. Видът и формата на каросе¬ рията зависят от предназначението на самото ремарке. R кузов прицепа; Е trailer body; D Anhängeraufbau; F carrosserie de remorque; I carrozzeria di rimorchio. 895 КАРОСЕРИЯ НА СПОРТЕН АВТОМОБИЛ — ниска удобна каросе¬ рия с обтекаема форма. Обикновено има две врати, но се срещат и кон¬ струкции с четири врати, с което се осигурява лек достъп към задната седалка. Бива два вида: закрита или с откриващ се покрив. R кузов спортивного автомобиля; Е sport car body, spoil's car body, spooting car body; D Sportwagenaufbau, Sportwagenkarosserie; F_car- rosserie de sport; I carrozzeria sportiva, carrozzeria sport. “ 896 КАРОСЕРИЯ HA СЪСТЕЗАТЕЛЕН АВТОМОБИЛ — специална ' ком • струкция каросерия, обикновено едно- или двуместна, с една врата, ниска (за по-добра устойчивост), с обтекаема форма и усилена кон¬ струкция. R кузов гоночного автомобиля; Е racing car body; D Rennwagen¬ aufbau, Rennwagenkarosserie; F carrosserie de volture de course; I carrozzeria per vettura da corsa. 897 КАРОСЕРИЯ НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ — елемент от товарния 1В»
картер автомобил, в който се поместват товарите.В зависимост от предназна¬ чението на автомобила каросериите биват с различна констрркция// каросерия на камион. R кузов грузового автомобиля; Е cargo body, lorry body, truck body, motor truck body; D Lastkraftwagenaufbau, Lastwagenaufbau, LKW¬ Aufbau; F carrosserie de camion; I carrozzeria d’autocarro, carrozzeria di camion. 898 КАРОСЕРИЯ C АЕРОДИНАМИЧНА ФОРМА — каросерия със за¬ кръглени гладки форми, които спомагат за намаляване на въздушното съпротивление при движение на автомобила // аеродинамична каро¬ серия // каросерия с обтекаема форма. R обтекаемый кузов, кузов обтекаемой формы; Estreamlined саг body, aerodynamic car body; D stromlinienförmiger Aufbau, Karosse rie mit Stromlinien, stromlinienförmige Karosserie, Stromlinienaufbau, Strom¬ linienkarosserie; F carrosserie à lignes fuyantes, carrosserie aérody¬ namique; I carrozzeria aerodinamica, carrozzeria carenata. 899 КАРОСЕРИЯ C ДВЕ ВРАТИ — каросерия на лек автомобил, която има само две врати.С това се поевтинява конструкцията на каросерия¬ та за сметка на удобството при качване и слизане иа пътниците. R двухдперный кузов; Е two-door car body, two-door type of car body; D zweitüriger Aufbau, zweitürige Karosserie; F carrosserie à deux por¬ tes; I carrozzeria a due porte. КАРОСЕРИЯ C ОБТЕКАЕМА ФОРМА // каросерия c аеродина¬ мична форма. 900 КАРОСЕРИЯ С ПОДВИЖЕН ПОКРИВ — каросерия, чийто покрив се открива, измества или сгъва назад в зависимост от материала, от който е изработен. R кузов с откидным верхом; Е body with concealed hood, drop-head body, drop-head coachwork, top-slide car body; D Karosserie mit Klapp¬ verdeck, Aufbau mit versenkbarem Verdeck; F carrosserie à capote es¬ camotable, carrosserie à dais repliable; I carrozzeria a padiglione deca¬ potabile. 901 КАРОСЕРИЯ C ЧЕТИРИ ВРАТИ — каросерия на лек автомобил, конструирана с четири врати — по две от всяка страна. По-удобна за качване и слизане на пътниците от каросерията с две врати. R четырёхдверный кузов; Е four-door car body, four-door type of car body; D viertüriger Aufbau, viertürige Karosserie; F carrosserie à quatre portes; I carrozzeria a quattro porte. >2^ КАРОСЕРИЯ-ФУРГОН // закрита каросерия. КАРОСЕРИЯ-ХЛАДИЛНИК // хладилна каросерия. 902 КАРТЕР (фиг. 4) — метална кутия, в която се поместват механизмите па някоя машина или възли от вея с цел да бъдат предпазени от вън¬ шни замърсявания. Същевременно служи и като резервоар на мазил- ното масло. R картер, кожух, коробка, корпус; Е case, housing, casing, box D Gehäuse, Kasten; F carter, boîte; I coppa, carter. 903 КАРТЕР HA ДВИГАТЕЛЯ (фиг. 2,4) — основата’на двигателя, J60
касетка «оято е лагеруван и се върти коляновият вал с мотовилките (а често и разпределителният вал) и към която са прикрепени почти всички спомагателни агрегати на двигателя. Предпазва механизмите на дви¬ гателя от замърсяване и служи като резервоар на мазилното масло. Състои се обикновено от две половини: горен и долен картер, но има и т. нар. тунелни картери, които са цели. Най-често горният картер представлява едно цяло с цилиндровия блок, в който случай се нарича блок-картер. Картерите се отливат от чугун или алуминиева сплав, а долният картер се щампова най-често от стоманена ламарина. R картер двигателя; Е crank case, crankcase, base chamber, engine base, motor base, motor chamber, bottom chamber, crankcase engine case, bottom base; D Kurbelgehäuse, Kurbelkasten; F carter du moteur, carter-moteur; I coppa del motore, carter del motore. 904 КАРТЕР HA ДИФЕРЕНЦИАЛА — чугунена кутия, в която са мон¬ тирани отделните детайли на диференциала. R картер дифференциала; Е differential case, differential casing, dif¬ ferential housing, differential gear case, differential gear casing, dif¬ ferential gear box; D Ausgleichgehäuse, Differentiaggehäuse; F carter de différentiel; ' I cassetta del differenziale, carter del differenziale. 905 КАРТЕР HA КОЖУХА (фиг. 61,2) — специално уширена част на ко" жуха на задвижващия мост, в която се поместват главното предаване и диференциалът. R картер балки заднего моста, картер ведущего моста; Е axle casing, axle housing; D Achsgehäuse; F enveloppe d'essieu, carter de l’essieu; I scatola del differenziale, carter del differenziale. 906 КАРТЕР HA МАХОВИКА — метална кутия, в която е поместен ма- X а ви кът. Обикновено се закрепва към задната част на картера на дви¬ гателя или се отлива заедно с него. R картер маховика; Е flywheel housing, flywheel casing; D Scliwung- radgenäuse; F carter de volant, carter-volant; I coppa del volano, car¬ ter del volano. КАРТЕР HA ПРЕДАВАТЕЛНАТА КУТИЯ // тяло на предавател¬ ната кутия. 907 КАРТЕР НА СЪЕДИНИТЕЛЯ — метална кутия, неподвижно при¬ крепена към двигателя, в която е монтиран съединителят. R неподвижный картер сцепления; Е non-rotating clutch case; D fest¬ stehendes Kupplungsgehäuse; F cage d'embrayage fixe; I campana della frizione. 908 КАРТОНЕН ДИСК (фиг. 14, 17) — съставна част иа филтру вашия еле¬ мент от филтъра за фино пречистване на маслото. R картонный диск; Е board disc; D Kartonscheibe; F disque de car¬ ton; I disco di cartone. 909 КАСЕТКА НА ДИФЕРЕНЦИАЛА (фиг. 59, /) — машинен елемент, съставна част на диференциала, който се върти заедно с короната. Към касетката са прикрепени и се въртят сателитите. R коробка дифференциала; Е differential case, differential carrier; D DifferentiaHagerkasten; F boîte de différentiel, bottier de différen¬ tiel; I scatola del differenziale. II Автомобилен речник 161
киловат КАСТОРОВО МАСЛО // рициново масло. 910 катастрофа — злополука с превозно средство с тежки последици. R катастрофа; Е catastrophe; D Katastrophe, Clûckwechsel; F cata¬ strophe; 1 catastrofe. КАТАФАЛКА // погребален автомобил. 911 КАТОД — 1. отрицателният полюс на електрически елемент; 2. // на отрицателен електрод. R катод; Е cathode; D Kathode; F cathode; 1 catodo. 912 КАУЧУК — високомолекулно смолисто вещество, получавано от млечния сок на различни растения (естествен каучук) или чрез синтез па изопрена и близките му въглеводороди (изкуствен или синтетичен каучук). С повишаване на температурата става пластичен и лепкав, а при температура 120° С се втечнява. Лош проводник на топлината и електричеството. R каучук; Е caoutchouc, india rubber; D Kautschuk; F caoutchouc; 1 caucciù. 913 КАУЧУКОВ КЛИНОВ РЕМЪК — клиновиден ремък с трапецовидно напречно сечение, изработен от каучук // каучуков трапецовиден ремък. R резиновый клиновой ремень; Е rubber V-beit, rubber vee-belt, rub¬ ber angle belt, rubber wedge-shaped belt, rubber cone belt; ' D Cummi- keilriemen; F courroie trapezoidale en caoutchouc; 1 cinghia trapezoi¬ dale di gomma. КАУЧУКОВ ТРАПЕЦОВИДЕН РЕМЪК // каучуков клинов ремък. 911 КАУЧУКОВА ТРЪБА (фиг. 13, 6) — къса каучукова тръба, която се използува за гъвкаво съединяване на метални тръби. R резиновый шланг; Е rubber hose, rubber connecting hose; D Cum* mischlauch; F tuyau en caoutchouc, tube flexible, tube en caoutchouc» 1 tubo di caucciù, tubo di gomma. 915 КАУЧУКОВО ТРЪБНО СЪЕДИНЕНИЕ (фиг. 13,/ и 6) — гъвкаво съединение, което свързва две тръби посредством къса каучукова тръба. Краищата на тръбите се вкарват в каучуковата тръба, която след това се затяга със скоби. R соединительная муфта для шлангов; Е rubber hose connection, rub¬ ber hose coupling; D Schlauchkupplung; F raccord de tuyau en caou¬ tchouc; 1 raccordo tubolare di caucciù, manicotto di giunzione di gomma. 916 КВАДРАТНА СТОМАНА — валцована стомана с квадратно напречно сечение и стандартни размери. R квадратная сталь, брусковая сталь; Е square section steel, square steel bar; D Vierkantstahl, Quadratstahl; F acier carré; 1 acciaio quad¬ rato, acciaio quadro. . КЕЧЕ // ллъст. КЕЧЕНА ШАЙБА // плъстена шайба. 917 КИЛОВАТ (kW, кВт) — кратна единица за мощност, равна на 1000 W- 162
кихане R' киловатт, квт; E kilowatt, KW, kw.; D Kilowatt, Kw.; F kilo¬ watt, kw.; I chilowatt, kw. 918 КИЛОВАТ-ЧАС (kW.h, кВтч) — единица за работа и енергия, равна на работата, извършвана в продължение на I h от двигател с мощ¬ ност IkW. I kW.h = 1000 Wh. j R киловатт-час; Е kilowatt-hour, kw.-h.; D Kilowattstunde; F kilo¬ watt-heure; I chilowattora. 919 КИЛОГРАМ (kg, кг) — единица за маса, която се определя от масата на международния прототип на килограма, пазен в Международното бюро по мерки и теглилки в Севър. R килограмм, кг; Е kHogramme, kg; D Kilogramm, Kg; F kilogramme, kg; I chilogrammo, kilogrammo, kg. 929 КИЛОГРАМОМЕТЪР (kgf.m, кгс.м) — единица за работа и енергия , равна на работата, която се извършва от сила I kg при преместване на приложната й точка на разстояние I m. По СИ заменена с джаул (J). I kgf.mælO J. R килограммометр, кгм; Е kilogrammeter, meterrkilogram, kgm, kg. m; D Kilogram meter, Ki oopond meter, Meterkilopond, kpm, rakp; F kilo¬ grammetre, kgm; I chilogrammetro. 921 КИЛОКАЛОРИЯ (kcal, ккал) — единица за количество топлина, равна на I000 cal. По системата СИ заменена с джаул (J). I kcal.« «4200 J // голяма калория. R килокалория, большая калория; E kilogramme calorie, great calo¬ rie; D Kilrgrammkalrrie, große Kalorie; F kilocalorie, grande calorie; I caloria per chilogrammo, kilrcalrria, caloria grande.. . КИЛОМЕТРАЖЕН БРОЯЧ // пътемер. 922 КИЛОМЕТРАЖЕН КАМЪК — знак, изработен от камък или бе¬ тон и забит край пътя, на който с цифри е показано разстоянието до най-близкото населено място. R километровый камень, километровый столб; Е milestone, kilome¬ terstone; D KUometerstein; F pierre milli ai re, borne kilométrique; I pietra chilometrica. . 923 КИЛОМЕТЪР (km, км) — кратна единица за дътжина, равна на Ю00 m. R ' километр, км; Е kilometre, kilometer, km., k., kil.; D Kilometer, Km.; F kilomètre, km., k; I chilometro, km. 924 КИНЕТИЧНА ЕНЕРГИЯ — енергия на движещото се тяло, т. е. спо¬ собността на движещо се тяло да извършва работа. R кинетическая энергия; Е kinetic energy; D kinetische Energie*. F énergie cinétique; I energia cinetica. 925 КИСЕЛИНОУСТОЙЧИВ ЛАК — лак, който не се влияе .от дейст вието на киселините. R кислотостойкий лак, кислотоупорный лак; Е acid-resisting varn¬ ish, acid-resisting lacquer; D säurefester Lack; F vernis résistant aux acides; 1 vernice resistente agli acidi. КИХАНЕ В КАРБУРАТОРА // пукане в карбуратора. 163
клапанно 926 КЛАКСОН (фиг. 50, d) — уред, с който се дава звуков сигнал. Пред¬ ставлява метална мембрана, която при включване под действието на електромагнит прави 200—300 трептения в секунда. R клаксон, звуковой электросигнал, электросигнал; Е electric horn, klaxon buzzer, hooter, horn; D Horn, elektrische Hupe; F klakson, klaxon, avertisseur électrique; I clacson, avvertitone elettrico, segna¬ latore acustico. 927 КЛАПА (фиг. 24, 6) — кръгла или елиптична метална плочка, която се върти около напречна ос, като увеличава или намалява лицето на сечението на газопроводна или въздухопроводна тръба. R заслонка; Е flap valve, flap; D Klappe, Klappenventil; F clapet; I valvola, valvola a farfalla. 928 КЛАПАН (фиг. 17, 13) — машинен елемент или приспособление за затваряне и отваряне на отвор, който съединява две кухини. Съще¬ ствуват най-различни клапани, които според направата и предназна¬ чението си са получили съответни названия. R клапан; Е valve; D Ve^t^îl; F soupape, valve; I valvola, valvola di chiusura. 929 КЛАПАНЕН ПОВДИГАЧ (фиг. 7, /) — цилиндрично тяло, с помощта на което натискът от гърбицата на разпределителния вал се предава на стеблото на клапана при двигателите със стоящи клапани, или на повдигателния прът — при двигатели с висящи клапани. R толкатель клапана; Е valve tappet, valve lifter, valve plunger, valve follower, valve cam follower, valve-lifting plunger, cam actuat¬ ing plunger; D Ventilstößel; F poussoir de soupape, taquet de soupape, taquet; I punteria della valvola. 930 КЛАПАННА КАМЕРА (фиг. 4 12) — затворено с капак вместилище, в което са разположени частите на газоразпределителния механизъм. R клапанная камера, камера клапанов; Е valve housing, valve cham¬ ber, valve cage, valve pocket; D Ventilkammer, Ventilkäfig, Ventìl- korb; F chambre de soupape, compaatiment de soupape, cloche de sou¬ pape; I camera della valvola. 931 КЛАПАННА КОБИЛИЦА (фиг. 1,2) — двураменен лост, съставна част от разпределителния механизъм, с помощта на който се отварят висящите клапани на двигателя с вътрешно горене. R коромысло клапана; Е valve rocker arm, valve rocker, rocking arm, rocker actuator, rocker lever, rocking valve lever, rocking lever; D Schwinghebel, Ventilschwinghebel, Kipphebel, Ventilkipphebel; F cul¬ buteur de soupape, culbuteur, balancier, briquet; I bilanciere di valvola, bilanciere. 932 КЛАПАННА ПРУЖИНА (фиг. 13) — винтова пружина, която държи клапана плътно прилегнал към гнездото му. С единия си край опира върху цилиндровия блок, а с другия — върху талерката на клапанна¬ та пружина, като след преминаване на гърбицата връща обратно кла¬ пана към гнездото му. R клапанная пружина, пружина клапана; Е valve spiring, valve tens¬ ion spring; D Ventilfeder; F ressort de soupape; I molla della valvola. 933 КЛАПАННО ГАЗОРАЗ ПРЕД Е .ПЕНИЕ — газоразпределение, при ко¬ ето се използува гъбовиден клапан. 164
клино во R клапанное газораспределение, клапанное распределение; E valve timing gear, valve setting regulation, valve control medhanism, valve timing, valve setting, valve control, valve operating mechanism; D Ven¬ tilsteuerung; F distribution à soupapes, commande à soupapes; I dslri- buzione a valvole, comando a valvole. 934 КЛАПАННО ГНЕЗДО (фиг. 7,17) — конусен обрез в началото на всму¬ кателните и изпускателните канали, който в някои конструкции е изработен като отделна пръстеновидна втулка, набита в цилиндровата глава или цилиндровия блок // гнездо на клапана // клапанно ле¬ гло // клапанно седло // легло на клапана // седло на ■ клапана. R седло клапана, гнездо клапана; Е valve seat, valve seating, clack seat; D Ventilsitz; F siège de soupape; I sede della valvola. КЛАПАННО ЛЕГЛО // клапанно гнездо. КЛАПАННО СЕДЛО // клапанно гнездо. 935 КЛЕМА (фиг. 44, 26) — приспособление, с което накрайникът на елек¬ трическа жица се прикрепва към някой електропроводен извод. Спо¬ ред предназначението си клемите носят съответни съставни названия. R клемма, зажим, борн; Е terminal, clamp; D Klemme; F borne, ser¬ re-fil; I morsetto, serrafilo. 936 КЛЕМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА МАСА (фиг. 42.13) — клема, под която, няма изолационен материал, т. е. която е свързана на маса. R зажим замыкания на массу, вывод соединенный с корпусом; Е ground¬ ing terminal, earthing terminal, body contact terminal, earth terminal, ground terminal; D Körperkeemme, geerdete Klemme, Erdklemme, Mas¬ seiklemme, Masseschlußklemme; F borne de masse, borne de mise à la masse; I morsetto a massa, seeraHlo a massa. КЛЕТКА HA АКУМУЛАТОРА // акумулаторен елемент. 937 КЛЕЩИ (фиг. 73,//) — инструмент от два съединени лоста, който служи за прихващане, стискане, а понякога и рязане на тънки жици от различен материал. R клещи; Е pliers, tongs; D Zange; F tenaille, pince; V tenaglia, pinz a 938 КЛИН — призматично стоманено тяло, две от страните на което ce пресичат под известен малък ъгъл. Служи за съединяване на две ма¬ шинни части, напр. вал и главина на колело. R клин, шпонка; Е key, wedge, cotter; О Keil; F clavette, cheville; 1 bietta. КЛИНОВ ЖЛЕБ // канал за клин. 939 КЛИНОВ РЕМЪК — ремък, на който напречното сечение има фор¬ мата на правилен трапец II трапецовиден ремък. R клиновой ремень, клиноремень, клинчатый ремень, клиновидный ремень, V-образный ремень; Е V-bdt, vee-bdt, trapezoidal belt, an¬ gular belt, cone belt, triangular belt, wedge-shaped belt; D Keilriemen, Riemen mit Trapezquerschnitt, . Trapezquersshnittriemen; F courroie trapézoïdale, courroie à section trapézoïdale, courroie conique, courroie en forme de coin; I cinghia conica. КЛИНОВО ЛЕГЛО // канал за клин. 165
ковък 940 КЛЮЧ — I. приспособление за отключване и заключване на брави и кофари; 2. съкр, от гаечен ключ. R ключ; Е key; D Schlussel; F clef, clé; I chiave. 941 КЛЮЧ ЗА БАГАЖНИКА — приспособление за отключване и за¬ ключване на бравата на багажника. R ключ ' замка багажника; Е luggage boot key, key of the' baggage compartment, trunk lid key; D Kofferraumschlüssel; F clef de serrure de coffre de malle; I chiave del baule, chiave del portabagagli, chiave per bagagliaio. 942 КЛЮЧ ЗА ВРАТАТА — приспособление за отключване и заключване бравата на вратата на автомобила.. R ключ замка двери, ключ двери; Е door key; D Türschlüssel; F clef de porte; I chiave della porta. 943 КЛЮЧ ЗА ГАЙКИТЕ НА КОЛЕЛА (фиг. 73, 7) — глух ключ с дълга ръкохватка, най-често с формата на коляно. Предназначен за завинт¬ ване и затягане гайките на колелата на автомобила // ключ за колесни гайки. R ключ для гаек колес; Е wheel-nut spanner, rim wrench, rim socket wrench, rim socket spanner, wheel wrench; D Radmutter( nasch’Hacal; F clef pour écrous de roues; I chiave per i dadi della ruota. . КЛЮЧ ЗА КОЛЕСНИ ГАЙКИ // ключ за гайките на колела. 944 КЛЮЧ ЗА КРЪГЛИ ГАЙКИ (фиг. 73, 5) — ключ във вид на полукръг с кука за ' затягане на кръгли гайки с периферни прорези // ключе кука. R ключ для круглых гаек; Е ring nut spanner; D Hakenschlüssel, Hakenschraubenschlüssel; F clef a crochet, clef à teton, clef à griffes; I chiave a gancio. КЛЮЧ C КУКА // ключ за кръгли гайки. 945 КЛЮЧАЛКА НА КОРМИЛНИЯ МЕХАНИЗЪМ — ключалка, която при някои конструкции автомобили се монтира на капака на кормил¬ ния механизъм като предпазна мярка против кражба. R замок рулевого механизма; Е steering-wheel lock, steering lock, steering gear lock; D Lenkschloß; F serrure antivol de direction; I ser¬ ratura ddlo sterzo. КОБИЛИЦА съкр. от клапанна кобилица. 946 КОВКОСТ — способност на някои метали и сплави да изменят своята форма при обработка в нагрято или студено състояние под налягане и да запазват новополучените форми. R ковкость; Е forgea aiiity, forging quality, forging property. D Schmiedbarkeit; F forgeabilité; I malleabilità, duttilità, dolcezza, 947 КОВЪК ЧУГУН — отгрят при 800—900° С бял чугун. Графитът му е във вид на кръгли зрънца. Лесно се отлива и кове, поради което намира ' широко приложение в автомобилостроенето. ’ R козкий чугун; Е malleable cast-iron, malleable iron; D Temperguß; schmiedbares Gußeisen, Tempereisen; F fonte malléable; I ghisa fre¬ nabile, ghisa malleabile. 166
коефициенm 948 КОЕФИЦИЕНТ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА АВТОМОБИЛА (а) — от¬ ношението между броя на автомобилите в експлоатация Ае към ин¬ вентарния брой автомобили Ав в дадено автотранспортно предприя- Ае . тие: ®=д—" R коэффициент использования автомобиля; 'E coefficient of utiliza tion of the automobile; D Kraftfahrzeuge-Anwendungskoolffzient" F coefficient d'utilisation d’automobile; I coefficiente d'utilizzazioi» d’automobile. 949 950 КОЕФИЦИЕНТ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПРОБЕГА (ß) — отноше¬ нието между изминатото от автомобила разстояние с товар Lt и об¬ щото изминато разстояние L за определен период от време: р=-£- * И коэффициент использования пробега; Е coefficient of utilization of the run; D Fahrtanwendungskoeffizient; F coefficient d’utilisation de parcours; I coefficiente d’utiiizzazione del percorso. КОЕФИЦИЕНТ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ТЕГЛОТО (л) — отноше¬ нието на собственото тегло на автомобила Go към товароносимостта q: т|т=-—-- Характеризира съвършенството на конструкцията на авто¬ мобила. R коэффициент использования веса автомобиля; Е payload factor; D Nutzlastfaktor; F facteur de charge utüe, coefficient de charge utile; I coefficiente di carico utile, fattore di carico utile. 951 КОЕФИЦИЕНТ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ТОВАРОНОСИМОСТТА (у) — отношението между фактически превозеното количество товари (брои пътници) <ф към количеството товари (брой пътници), които би¬ ха могли да бъдат превозени, ако се използуваше номиналната това- роносимост на автомобила q: * R коэффициент использования грузоподъемности; Е coefficient of utilization of the carrying capacity; D Tragfahigkeit-Anwendungskoef- fizient; F coefficient d’utilisation de la capacité de charge; I еоеГН- ciente d’utiiizzazione della capadtà di caricamento. 952 КОЕФИЦИЕНТ HA ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ (к. п. д.) — отношението на полезната работа, извършвана от някоя машина, към работата. изразходвана за привеждане на машината в действие. При двигатели с вътрешно горене коефициентът на полезно действие е отношението между полезната работа, получена от двигателя, и енергията на вка¬ раното в двигателя гориво. Полезната работа е винаги по-малка от изразходваната, тъй като известна част от работата се изразходва за преодоляване на вредни съпротивления. Поради това коефициентът на полезно действие е винаги по-малък от единица и се изразява в проценти от изразходваната работа. R коэффициент полезного действия; Е efficiency; D Wirkungsgrad; F . rendement; I rendimento. 953 КОЕФИЦИЕНТ HA ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ НА АКУМУЛАТОРА — отношението между количеството електричество, отдавано от акуму¬ латора при разреждането му, н количеството електричество,изразход- вано за пълното му зареждане. 167
кожух R коэффициент полезного действия аккумуляторной батареи; Е sto¬ rage battery efficiency; D Wirkungsgrad der Akkumulatorbatterie; F rendement de batterie d’accumulateurs; 1 rendimento della batteria d’accumulatori. 954 КОЕФИЦИЕНТ HA ТЕХНИЧЕСКА ГОТОВНОСТ (cem) — отноше¬ нието между броя на автомобилите, готови за експлоатация Ате към инвентарния брой на автомобилите Ап на дадено предприятие: crm R коэффициент технической готовности;Е coefficient of technical read¬ iness, tech ni са I-readiness coeFficient; D technischer Bereitheitskoef¬ fizient; F coerficient de promptitude technique; I coeFficiente di pron- titudine tecnica. 955 КОЖЕНА ШАЙБА — шайба, изработена от кожа. Използува се като уплътнител. R кожаная шайба; Е leather washer; D Lederscheibe, Lederunterleg¬ scheibe; F rondelle de cuir; 1 rondella di cuoio. 956 КОЖУХ — капак, покривка, обвивка или част от машина, която предпазва машината от механични повреди, прах, нечистотии и други външни въздействия. Същевременно служи за обезопасяване при ра¬ бота. R кожух, коробка, картер, корпус; Е box, case, casing, housing; D Gehäuse, Kasten; F boîte, boîtier, carter, capot; I scatola, carter, cappotta, involucro. 957 КОЖУХ HA АМОРТИСЬОРА (фиг. 66, 5) — детайл от телескопичния амортисьор, изработен от ламарина във вид на тръба. Предпазва от повреда подвижното съединение на амортисьора // тяло на амор¬ тисьора. R корпус аммортизатора; Е stock absorber body; D Stoßdämpferge¬ häuse; F corps d’amortisseur; 1 corpo d’ammortizzatore. 958 КОЖУХ HA ЗАДНИЯ МОСТ (фиг. 61) — съставна част на задния за¬ движващ мост, в която са поместени главното предаване, диференциа¬ лът и полуосите. Състои се от ръкави на кожуха, картер и капак. В зависимост от конструкцията кожусите се разделят на цели (нераз¬ глобяеми) и съставни (разглобяеми). R балка заднего моста, картер заднего моста; Е rear axle ' housing; D Hinterachsgehäuse; F carter du pont arrière; I cappotta del ponte posteriore, carter del ponte posteriore, scatola del ponte posteriore. КОЖУХ HA ЗАДНИЯ МОСТ ТИП ВЛНЖО//ЦЯЛ кожух на заден мост. 959 КОЖУХ НА КАРДАННОТО ПРЕДАВАНЕ — надлъжна изпъкна¬ лост в пода на каросерията на лек автомобил, в която се вмества тръ¬ бата на карданния вал. R выпуклый кожух пола кузова над карданным валом, ниша для кар¬ данного вала, туннель для карданного вала, выкружка в кузова для карданного вала; Е propeller-shaft tunnel, drive-shaft tunnel; b Kar¬ dantunnel; F tunnel d’arbre de transmission, tunnel saillant dans la carrosserie; 1 nicchia dell’albero di trasmissione. КОЖУХ HA РЕГУЛАТОРА // тяло на регулатора. 168
колесен 960 КОЖУХ НА СЪЕДИНИТЕЛЯ (фиг. 55, .5) — съставна част на съеди¬ нителя, монтирана към маховика на двигателя, която се върти с него. R кожух сцепления, картер сцепления; Е clutch housing, clutch cas¬ ing, clutch case; D Kupplungsgehäuse; F carter d'embrayge; I cap¬ potta della frizione, carter della frizione, scatola della frizione. 961 КОЖУХ C ЕДНА ДЕЛИТЕЛ H A ПЛОСКОСТ (фиг. 6I, а) — кожух на задвижващ мост, който може да се разглобява на две части. R составная балка моста; Е divided axle housing; D Trichterachse F pont à trompettes; I ponte divisi. КОЛА съкр. от лека кола. КОЛАН НА ГУМАТА // предпазна лента на гумата. 962 КОЛЕКТОР (фиг. 41,11) — изправител за променлив ток за генера¬ тора и част от котвата му. Състои се от множество медни пластинки, изолирани една от друга и съединени със секциите на намотката на котвата. В електродвигателя поради обратимостта на електрическата машина колекторът разпределя тока по паралелните клонове на на¬ мотката на котвата // комутатор. R коллектор, коммутатор; Е commutator, collector, collector ring; D Kollektor; F collecteur; I collettore. 963 КОЛЕЛО — кръгло тяло, което се върти около централната си ос. Може да бъде плътно (диск) или тяло с венец, спици и главина. R колесо; Е wheel; D Rad; F roue; I ruota. 964 КОЛЕЛО СЪС СПИЦИ — колело, състоящо се от главина, спици и обръч. R спицевое колесо; Е spoke wheel, wheel with spokes, spoked wheel* spider wheel; D Speichenrad; F roue à rais, roue à rayons; I ruota a raggi. 965 КОЛЕСАР — ремарке с една ос, което се прикачва към товарен ав¬ томобил или автомобил-влекач и служи за превозване на дългомерии товари (тръби, стълбове и др.). R автомобильный распуск, прицеп-распуск для длинномерных гру¬ зов; Е two-wheel trailer, pole trailer; D Lrngmaterirlanhänger; F re¬ morque pour le transport de poteaux; I rimorchio per trasporto travi, rimorchio per trasporto sbarre. КОЛ ЕСЕН ДИСК И диск на колело. КОЛЕСЕН ЛАГЕР // лагер на колело. 966 КОЛЕСЕН СПИРАЧЕН БАРАБАН — съставна част на колесната спирачка, изработена във вид на барабан с определена форма и раз¬ мери. Закрепва се неподвижно към колелото и се върти заедно c него. R колёсный тормозной барабан; Е wheel-brake drum; D Radbrems" trommel; F tambour de frein à roue; I tamburo di freno della ruota- 967 КОЛЕСЕН СПИРАЧЕН ЦИЛИНДЪР (фиг. 69, 16) — елемент от хи¬ дравличния спирачен механизъм. Прикрепен неподвижно към опор¬ ния диск. При създаване на налягане в хидравличния спирачен меха¬ низъм спирачната течност се нагнетява между двете му бутала и те 169
колянов се придвижват към края на цилиндъра, като същевременно разтварят и притискат челюстите на спирачката към спирачния барабан. R тормозной цилиндр; Е braking cylinder, brake cylinder; D Brems¬ zylinder; F cylindre de frein; 1 cilindro di freno. КОЛЕСИ A ГАЙКА // гайка за колело. 968 КОЛЕСНА СПИРАЧКА (фиг. 69) — спирачка, монтирана към коле¬ лото на автомобила. R колёсный тормоз; Е wheel brake* hub brake; D Radbremse; F frein de roue; I freno di ruota. 969 КОЛОВОЗ — разстоянието между вертикалните оси на двете предни или двете задни колела на автомобила // коловозна ширина, R ширина колеи, колея; Е wheel track, track wheel tread, tread; D Spurweite; F voie, écartement de la voie; I scartamento, distanza fra le ruote. КОЛОВОЗНА ШИРИНА // коловоз. 970 КОЛЯНО — всяка мотовилкова шийка на колянов вал, заедно с прилежащите й рамена и половината от основните шийки. R кривошип; Е crank; D Kurbel, Kurbelkropfung; F manivelle; I ma¬ novella, gomito. 971 КОЛЯНО НА КОРМИЛНАТА ГАЙКА — съставна част иа кормил¬ ния механизъм безконечен винт и гайка. Представлява рамо сопре- делени размери и форма, заварено към гайката на кормилния механи¬ зъм. Служи за предаване па силата към надлъжния кормилен лост. R скользящая часть рулевой гайки; Е steering nut arm, steering nut crank, sliding piece of steering nut; D Gleitstein zur Lenkmutter; F pi¬ èce baladeuse d’écrou de direction; l parte slittante del dado di sterzo. 972 КОЛЯНО-МОТОВИЛКОВ МЕХАНИЗЪМ — основен механизъм на буталните двигатели с вътрешно горене, който извършва работния цикъл и превръща праволинейно-възвратното движение на _ буталото във въртеливо движение на коляновия вал. Състои се от бутало, бу¬ тални пръстени, бутален болт, мотовилка, колянов вал, маховик, цилиндър (цилиндров блок), цилиндрови глави и картер. R шатунно-кривошипный механизм, кривошипно-шатунный меха¬ низм; Е crank and connecting rod mechanism; D Kurbelgetriebe;^ mé¬ canisme à bielle et manivelle; I meccanismo a bielle a manovelle. 973 КОЛЯНОВ ВАЛ (фиг. 8) — вал, който се състои от едно или няколко колена. Предназначен е да поеме чрез мотовилките праволинейно- възвратното движение от буталото, да го превърне във въртеливо и да предаде въртящия момент на трансмисията. Обикновено коляно- вият вал работи на плъзгащи лагери, но има и конструкции, в които той е с търкалящи основни лагери. R коленчатый вал; Е crankshaft, engine shaft; D Kurbelwelle, Motor¬ welle; F vilebrequin, arbre coudé, arbre manivelle; 1 albero a mano¬ velle, albero a gomito. 974 КОЛЯНОВ ВАЛ С РОЛКОВИ ЛАГЕРИ — колянов вал, на който основните лагери са ролкови. 170
компенсационен R коленчатый вал с роликоподшипниками; Е crankshaft with roller bearings, roller bearing crankshaft; D Kurbelwelle mit Rollenlagern; F vilebrequin à roulements à rouleaux; I albero a manovelle con cusci¬ netti a rulli. 975 КОЛЯНОВ ВАЛ СЪС САЧМЕНИ ЛАГЕРИ — колянов вал, на който основните лагери са сачмени. R коленчатый вал с шарикоподшипниками, коленчатый вал на ша¬ риковых подшипниках; Е crankshaft with ball bearings, ball bearing crankshaft; D Kurbelwelle mit Kugellagern; F vilebrequin à roulements à . billes; I albero a manovelle con cuscinetti a sfere. КОЛЯНОВА ШИЙКА // мотовилкова шийка. КОМБИ съкр. от комбинирана каросерия. 976 КОМБИНИРАНА КАРОСЕРИЯ — каросерия за едновременен пре¬ воз на пътници и товари. Снабдена е със седалки за сядане ка .пътни¬ ците и платформа зя поставяне на товара // товаропътническа каро¬ серия. R универсальный кузов, комбинированный кузов, грузо-пассажир¬ ский кузов; Е country sedan body, station car body, station waggon body, utility car body, ranch waggon body; D Kombiwrgenkrrr)sse- rie, Kombinrtionskrrftwagenaufbru; F carrosserie de station-wagon, carrosserie de voiture d’hôtel, carrosserie de voiture commerciale; I car¬ rozzeria combinata. i 977 КОМБИНИРАНА МАЗИЛНА УРЕДБА — мазилна уредба, при .ко ято голяма част от траещите се повърхности се мажат под налягане, а останалите — чрез пляскане. Такива са мазилните уредби на лове¬ нето съвременни двигатели с вътрешно горене. R циркуляционная и разбрызгивающая смазка; Е trough-type and circulation system lubrication; D Umlaufschmierung- und Trogsystem; F graissage par circulation et par barbotage; I sistema di lubrifica¬ zione per circolazione e sbattimento, sistema di lubrificazione misto. 978 КОМБИНИРАНА РАМА (фиг. 62, b) — рама, изработена вз в вид тръба, която в задната си част се разклонява във вид на вилка. R комбинированная рама; Е combined frame; D kombinierter Rah¬ men; F châssis combiné; I telaio combinato. 979 КОМБИНИРАНО МАЗАНЕ — мазане на триещите се повърхности чрез комбинирана мазилна уредба. R комбинированная смазка; Е combined lubrication; D kombinierte Schmierung; F graissage combiné; I lubrificazione mista, lubrificazione combinata. 980 КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИГЛЬОР (фиг. 18.2) — спомагателен жи¬ гльор, свързан с компенсационното кладенче. Влиза в действие като допълнение на главния жигльор за получаване на подходяща горивна смес при различните режими на работа на двигател с вътрешно го¬ рене // уравнителен жигльор. R компенсационный жиклёр, уравнительный жиклёр; Е compensat¬ ing jet, compensating nozzle, compensator jet; D Ausgleichdüse. Aus- glticllkrrftstrffdüse; F gicleur de compensaton, gicleur-compensateur; I spruzzatore compensatore, ugello compensatore. 171
компресор 981 КОМПЕНСАЦИОНЕН РАЗПРЪСКВАМ (фиг. 18,^) — разпръсквай на компенсационния жигльор, който пулверизира горивото, постъ¬ пило от компенсационното кладенче. R компенсационный распылитель; Е compensati ng sprayer; D Aus¬ gleichzerstäuber; F pulvérisateur de compensation; I polverizzatore di compensazione. 932 КОМПЕНСАЦИОННО КЛАДЕНЧЕ (фиг. 18, 3) — малко вместилище за гориво, монтирано до самата поплавкова камера к свързано с ком¬ пенсационния жигльор. Снабдено е с отвор за директен свободен при¬ ток на въздух от атмосферата. R компенсационный колодец, уравнительный колодец; Е compensat¬ ing well; D Ausgleichschacht; F puits de compensateur; 1 pozzetto del com pensa tore. 983 КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТИ — набор от различни инструменти» с които се отстраняват малки повреди при пътуване. Почти всеки завод- п роизводител снабдява произведените в него}автомобили с такъв комплект. R комплект инструментов, набор инструментов; Е repair tool kïtr set of tools, tool-set, kit, repair equipment, repairing outfit, repair outfit; D Werkzeugausrüstung, Werkzeugausssattung, Werkzeugsatz, Werkzeugbesteck, Reparaturausrüstung; F trousse d’outiHage, équipe¬ ment d’outils, jeu d’outils, nécessaire de réparation; 1 completo d’at¬ trezzi, completo di strumenti, completo d’utenssii. 984 КОМПОЗИЦИЯ — антифрикционна сплав за заливане на лагери на бензинови двигатели.В зависимост от състава й композицията може да бъде на калаена основа (82—88 % калай, 7—10% антимон, 3,5— 6 % мед и други примеси в незначително количество) и на оловна ос¬ нова (72—73 % олово, 10—11% калай, 14—15% антимон, 1—2% мед и незначително количество други примеси) // бабит // бял ме¬ тал // бяла сплав. R белый сплав, баббит; Е white metal, babbitt, babbitt-metal, bear¬ ing metal; D Weißmeeall, Lagermeeall, Babblttmetall; F métal blanc, métal britannique, métal babbitt, régule; I me1:allo bianco. 985 КОМПРЕСОРЕН ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ — двигател, при който горивото се впръсква в цилиндъра му с помощта на сгъстен въздух, произведен от бутален компресор. Такива са били първите дизелови двигатели. R дизельный двигатель с пневматическим впрыском, компрессорный двигатель с воспламенением от сжатия; E air injection diesel engine, air injection diesel, diesel-engine with air-blast injection; D Dieselmo¬ tor mt Kompressor, Dieselmotor mt Drucklufteinspritzung; F moteur diesel à injection pneumatique; I motore diesel ad iniezione pneumatica. КОМПРЕСИОНЕН ПРЪСТЕН // уплътнителен пръстен. КОМПРЕСИЯ // такт на сгъстяване. 986 КОМПРЕСОР (фиг. 30, 5) — машина за сгъстяване на въздух или га¬ зове. В автомобила се използува за получаване на сгъстен въздух за задействуваме на спирачната уредба с пневматично задвижване, за затваряне и отваряне на вратите на автобусите с пневматично за¬ движване и др. 172
контактен R компрессор; Е compressor; D Verdichter, Kompressor, Gebläse; F compresseur; I compressore. КОМУТАТОР // колектор. КОНДЕНЗАТОР съкр. от електрически кондензатор. 587 КОНЗОЛА (фиг. 45, 14) — хоризонтална опора за машинни части или механизми. Крепи се върху вертикална повърхност. R кронштейн, консоль; Е bracket, angle bracket, console; D Ausle¬ ger, Konsole; F console; I peduccio, mensola. КОНЗОЛА НА ЗАДНИЯ РЕСОР // стоика на задния ресор. КОНЗОЛА НА ПРЕДНИЯ РЕСОР // стоика на предния ресор. КОНЗОЛЕН РЕСОР // кантилеверен ресор. КОН И Ч EH // конусен. КОНСИСТЕНТНА СМАЗКА // грес. 988 КОНСКА СИЛА (к. с.) — техническа единица за мощност, равна па 75 kgm/s. По СИ заменена с ват (W) и съответните кратни единици. 1 к. с. = 735,499 W. R лошадиная сила, л. с.; Е horse power, horsepower, h. p.; D Pfer¬ destärke, Pferdekraft, P. S.; F cheval-vapeur, force de cheval, c. v.; 1 forza in cavalli, f. c. КОНСУМАТОР съкр. от електрически консуматор. КОНСУМАЦИЯ // разход. 989 КОНТАКТ (фиг. 42, 5) : 1. допирната повърхност между два електри¬ чески проводника; 2. състоянието на допиране в местата на свързване на дадена електрическа верига; 3. означение на ония части или при¬ способления към машини, апарати, уреди и пр., с помощта на които те се свързват към веригата. R контакт; Е contact; D Kontakt; F contact; I contatto. 990 КОНТАКТ HA НАКОВАЛНЯТА — съставна част от наковалнята на прекъсвача, с която тя допира до контакта на чукчето // контак¬ тен щифт на наковалнята. R контактный штифт наковальни; Е fixed contact, contact pin; D Am¬ boßkontakt, Kontaktsüft; F tige de contact de contact fixe; I contatto detl’interruttore. 991 КОНТАКТ HA ЧУКЧЕТО (фиг. 44,31) — съставна част от чукчето на прекъсвача, с която то допира до контакта на наковалнята. R контакт молоточка; Е breaker-arm contact; D Unterbrecherhebel¬ kontakt; F contact de marteau; I contatto del martelletto. 992 КОНТАКТЕН ВИНТ — винт, с помощта на който контактът се при¬ крепва към тяло на електрическа машина, уред и др. R винт контакта, контактный винт; Е contact screw; D Kontakt¬ schraube; F vis de contact; 1 vite di contatto. 993 КОНТАКТЕН КЛЮЧ (фиг. 46, 13) — ключ за бравата на включвателя 173
понт рагайка на запалването. При леките автомобили с него се включват и радио¬ приемникът, и пусковият електродвигател. R ключ замка зажигания, ключ включателя зажигания; Е ignition switch key, switch key, car key, ignition key; D Zündschlüssel, Schalt¬ schlüssel, Kontaktschlüssel; F clef d'allumage, clef de contact; ! chia¬ vetta dell'accensione. 994 КОНТАКТЕН ЩЕПСЕЛ — накрайник на електрически проводник с един или два (а понякога и повече) щифта, които се вкарват в съот¬ ветни отворчета на щепсел и ата розетка. Служи за включване на пре¬ носимата електрическа лампа и др. R контактный штепсель; Е connecting plug, push-in contact plug; D Kontaktstöpsel; F fiche de contact, bouchon de contact; l spina a contatto, innesto a contatto. КОНТАКТЕН ЩИФТ HA НАКОВАЛНЯТА // контакт на наковал¬ нята. 995 КОНТАКТИ НА ПРЕКЪСВАЧА — допирните повърхности на чук¬ чето и наковалнята на прекъсвача в прекъсвач-разпределителя. R контакты прерывателя; Е breaker contacts, ruptor contacts; D Un¬ terbrecherkontakte; F contacts de rupteur; 1 contatti del ruttore, con¬ tatti dell'interruttore. 996 КОНТАКТНА ПОВЪРХНОСТ — повърхността, по която се допират контактите на чукчето и наковалнята па прекъсвача. От състоянието на тази повърхност до голяма степен зависи правилната работа на прекъсвача, а оттам и правилното искрообразуване в запалителните свещи. R контактная поверхность, поверхность контакта, поверхность со¬ прикосновения; E contact surface, contact area, surface of contact; D Berührungsfläche, Kontaktfläche; F surface de contact; 1 superficie di contatto. 997 КОНТАКТНА ПРУЖИНА (фиг. 44,4f) — пластинкова пружина, съставна част на прекъсвача, която притиска чукчето към наковал¬ нята и възстановява контакта на прекъснатата временно под дейст¬ вието на гърбичната ролка първична верига на индукционната бо¬ бина. R контактная пружина; Е contact spring; D Kontaktfeder; ” ressort de contact; 1 molla di contatto. 998 КОНТАКТНА ЧЕТКА (фиг. 41, б) — въглено, медно-въглено или ме¬ дно блокче, притиснато към въртящия се колектор на електрическа машина. Чрез него се получава т. нар. плъзгащ се контакт, с чиято помощ се захранва електродвигателят, а при генератора се снема елек¬ трическият ток. Контактните четки биват положителни и отрица¬ телни. R контактная щётка, контактный уголок, щётка; E contact brush, ge¬ nerator brush, brush, carbon brush; D Kontaktbürste, Schleifbürste, Schleifkohle, Bürste; F balai de contact, balai; 1 spazzola df contatto, spazzola. 999 КОНТРАТАКА (фиг. 28, б) — спомагателна гайка, която се навива 174
контроля* над друга гайка с цел да я предпази от самопроизволно развиване при удари и сътресения. R контргайха, стопорная гайка; Е lock nut, back nut, jam nut, check nut; D Gegenmutter, Kontermutter; F contre-écrou; I controdado, con¬ trovite. 1000 КОНТРАГАЙКА HA КОБИЛИЦАТА (фиг. 7,5) — контрагайка, с помощта на която се предотвратява самоволното развиване на регу¬ лировъчния винт на кобилицата. R контргайка коромысла клапана; Е valve-rocker lock nut; D Ven- tisschwinghebel-Gegenmutter; F contre-écrou du culbuteur de soupape; I controdado del bilanciere, controvite del bilanciere. 1001 КОНТРАГАЙКА HA ПОВДИГАНА (фнг. 7.29) — контрагайка. с помощта на която се предотвратява самоволното развиване на регу¬ лировъчния винт на повдигача. R стопорная гайка толкателя; Е valve tappet lock nut, valve lifter lock nut; D Ventisstößelgegenmutter; F contre-écrou de poussoir; I con¬ trodado della punteria, controvite della punteria. КОНТРОЛЕН КАНАЛ // ремонтен канал. КОНТРОЛЕН НОМЕР // регистрационен номер. 1002 КОНТРОЛЕН ОТВОР (фиг. 11,26) — отвор, конто служи за контро¬ лиране изправността на някое уплътнение или хлабина. R'хонтрольное отверстие; E control opening; D Prüföffnung; F ori* fice de contrôle; I orifizio di controllo. 1003 КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД — периодичен или внезапен преглед на моторните превозни средства в дадена страна, извършван от органи с делегирани за това права и пълномощия от съответните държавни институти. R контрольный осмотр; Е control overhauling; D Kontrolldurchsicht; F révision de contrôle; 1 ispezione di controllo. 1004 КОНТРОЛНА ЛАМПА — електрическа лампа, която сигнализира за действието на електрически или друг вид уред, устройство и т. н. R контрольная лампа, лампа приборного щитка, контрольная лам¬ почка; E control lamp, instrument lamp.tell tale lamp, test lamp; D Kon- troHampe, Instrumentenlampe, Prüflampe; F lampe de contrôle, lampe témoin; I lampadina spia. 1005 КОНТРОЛНА ЛАМПА ЗА ДЪЛГАТА СВЕТЛИНА (фиг. 53,36) — контролна лампа, монтирана на арматурното табло, която при включ¬ ване на дългата светлина на фаровете светва със зелена или виоле¬ това сзетлипа. Чрез нея шофьорът контролира своето действие и из¬ правността на фаровете. R контрольная лампочка включения дальнего света, указатель вклю¬ чения дальнего света фар; long head light control lamp, distance light control lamp; D WinkerkontroHampe; F lampe témoin-code; I lampadi¬ na spia della luce abbagliante. 100G КОНТРОЛНА ЛАМПА HA ПЪТЕПОКАЗАЛЕЦА — контролна лам¬ па, монтирана па арматурното табло, която светва при включване на 175
конус пътепоказалците. Служи за контролиране изправността на пътепо- казалците. R контрольная лампа включения указателя поворота; Е direction indicator control light, trafficator control light, direction indicator bulb; D Winkerkontr^oia^n^p^e; F lampe-témoin d’indicateur de direc¬ tion; 1 lampadina spìa del l’indicatore di direzione. 1007 КОНТРОЛНА ЛАМПА HA РЪЧНАТА СПИРАЧКА — контролна лампа на арматурното табло, която светва при включване на ръчната спирачка. R сигнальная лампа ручного тормоза; Е hand-brake control light, hand brake tell-tale; D Kontrolk^mpe für Handbremse, Kontrollampe für angezcgene Bremse; F lampe de contrôle de frein à maînai lampadina spia del freno a mano. ' КОНТРОЛНО КРАНЧЕ ЗА НИВО // контролно кранче за равнище. 1008 КОНТРОЛНО КРАНЧЕ ЗА РАВНИЩЕ — кранче за контролиране на равнището, до което резервоарът трябва да бъде напълнен. При превишаване на определеното ниво кранчето протича. // контролно кранче за ниво. R контрольный краник уровня; Е try cock, gauge cock, bleeder, le¬ vel-control cock; D Standhahn; F robinet de niveau; I rubinetto di spia del livello. 3009 КОНТРОЛНО ПРОЗОРЧЕ (фиг. 9,2) — отвор, през който може да се наблюдава и контролира някой орган в машината // наблюдателен отвор. R контрольное окно, смотровое отверстие, смотровое окно, глазок, смотровой люк; Е inspection opening, checking hole, light hole, peep hole, hand hole, inspection hole; D Handloch, Schauloch, Beobachtungs¬ fenster; F porte de visite, fenêtre de contrôle, regard, trou de visite, orifice de visite; 1 finestra spia di controllo, finestrino di controllo, orifizio di controllo. КОНТРОЛНО ТАБЛО // арматурно табло. 1010 КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ (фиг. 51) — уреди, чрез които се следи действието на разните уредби. Монтирани са на арма¬ турното табло. R контрольно-измерительные приборы; Е control-measuring instruments; D Prüf- und Meßgeräte; F instruments de contrôle et de mesure; I stru¬ menti di controllo e di misura, strumenti di cruscotto. 1011 конус — геометрично място на прави, които минават.през дадена точка и пресичат една пространствена затворена линия // конусна повърхност. R конус; Е cone, bevel; D Kegel, Konus; F cône, biseau; I cono. 1012 КОНУС HA КЛАПАНА (фиг. 7, 31) — обрез в главата на клапана във вид на конус под 45°, който служи за уплътняване на клапана към клапанното гнездо. R конус тарелки клапана; Е valve cone, valve poppelt; D Ventilke¬ gel; F cône de soupape; I cono della valvola. 176
конуси о 1013. . КОНУСЕН — който има формата на конус // коничен. R конический, конусный; Е conical, tapered; D kegelförmig, konisch¬ kegelig; F conique, cône, en cône, en forme de cône; 1 conico, in forma di cono, a cono. . 1014 КОНУСЕН РОЛКОВ ЛАГЕР (фиг. 70,36) — ролков лагер, чиито ролки имат формата на пресечен конус. R конический роликовый подшипник; Е taper roller bearing, conical roller bearing; D Kegekollenlager, Konusrollenlager; F roulement à rouleaux coniques; 1 cuscinetto a rulli conico. 1015 КОНУСЕН СЪЕДИНИТЕЛ — триещ съединител, в който работните повърхности на притискателния и задвижвания диск имат формата на конус. R конусное сцепление; Е cone clutch; D Kegelkupplung, Konuskupp“ lung; F embrayage à cône; 1 frizione conica. 1016 КОНУСНА ВТУЛКА — втулка, която има конусна външна, а по¬ някога и вътрешна повърхност, т. е. представлява кух пресечен конус R коническая втулка; Е conical bushing; D konische Büchse; E bague conique; 1 boccola conica. КОНУСНА ПОВЪРХНОСТ // конус. 1017 КОНУСНА СРЯЗАНА ВТУЛКА (фиг. 7, 9) — срязана на две полови¬ ни конусна втулка, която се използува за закрепване на талерката на клапана към стъблото // срязана конусна втулка. R разрезная коническая втулка; Е divided conical bushing, split conical bushing; D ge1^<^ilte konische Büchse; F bague conique fendue; 1 boccola conica, boccola spaccata, boccola tagliata, semiboccola spac¬ cata, semiboccola tagliata. 1018 КОНУСНО ВИНТОВО ЗЪБНО КОЛЕЛО — конусно зъбно колело, чиито оси на зъбите представляват отсечки от витлова линия П ко¬ нусно зъбно колело със спирални зъби. R коническое колесо со спиральными зубьями, косозубая коническая шестерня, коническая шестерня со спиральными зубьями; Е spiral bevel pinion, spiral bevel gear, helical gear, angular bevel gear; D Spi¬ ralkegelrad, Spiralkegelzahnrad, Schraubenrad; F pignon conique en spirale, pignon d’angle en spirale, roue hélicoïdale, roue à dents héli¬ coïdales; 1 ruota conica a dei^nti elicoidali, ruota conica a denti spirali. 1019 КОНУСНО ГЛАВНО ПРЕДАВАНЕ (фиг. 58, а) — агрегат от транс¬ мисията с постоянно предавателно число. Състои се от две конусни зъбни колела и служи да преобразува и предава въртящия момент от предавателната кутия към диференциала. R коническая главная передача; Е conical main drive; D Kegelrad¬ hauptantrieb; F commande principale conique; 1 comando principale conico. 1020 КОНУСНО ЗЪБНО ЗАЦЕПВАНЕ — зъбно зацепване, при което се използуват конусни зъбни колела. R коническое зубчатое зацепление; Е bevel-gear, bevel-gearing, mitre¬ gear, mitre-gearing; D Kegekadgekiebe, Kegelzahnradgeitriebe, Kegel- /2 Автомобилен речник 177
кормилен radverzahnung; F engrenage conique, engrenage d'angle; 1 ingranaggio a ruote dentate coniche, ingranaggio conico. 1021 КОНУСНО ЗЪБНО КОЛЕЛО — зъбно колело, чиито зъби са наря¬ зани по околната повърхност на пресечен конус. R коническая шестерня, коническое зубчатое колесо; Е bevel pinion, mitre-wheel, bevel-gear wheel, cone gear; D Kegelrad, Kegelzahnrad, konisches Zahnrad; F pignon conique, pignon d'angle; 1 ruota dentata conica. КОНУСНО ЗЪБНО КОЛЕЛО СЪС СПИРАЛНИ ЗЪБИ // конусно винтово зъбно колело. 1022 КОНУСНО ЗЪБНО ПРЕДАВАНЕ — зъбно предаване, при което се използуват конусни зъбни колела. R коническая зубчатая передача; Е bevel gear drive, bevel drive, conical gearing, conical gear; D Kegelradantrieb, Kegelzahnradantrieb; F transmission à pignons coniques, renvoi d'angle par pignons; I tras¬ missione a ruote dentate coniche, ingranaggio conico. КОПЧЕ // бутон. 1023 КОРДОВА ТЪКАН — тъкан, изработена от силно пресукана прежда от доброкачествен дълговлакнест памук, изкуствена или естествена коприна, найлонови или перлонови влакна или стоманен тел и гу¬ мирана. Служи за изработване на автомобилни гуми. R кордная ткань, корд; Е cord fabric, cord; D Kordgewebe, Kord; F tissu corde, corde; 1 corda, tessuto a corde. 1024 КОРЕКТОР (фиг. 27,15) — устройство в горивонагнетателната помпа на дизеловите двигатели. Представлява обикновено подвижен опорен детайл, който ограничава хода на гребена, а при претоварване на двигателя позволява допълнително обогатяване на горивната смес. R корректор; Е corrector; D Berichter; F correcteur; I correttore* 1025 КОРМИЛЕН ВАЛ (фиг. 70,4) — елемент от кормилния механизъм. Стоманен прът, единият край на който е свързан с кормилното ко¬ лело, а другият е задвижващият елемент на кормилния механизъм. Служи за предаване на въртящия момент от кормилното колело към кормилния задвижващ механизъм. R рулевой вал, вал рулевого колеса; Е steering wheel shaft, steering shaft, steering wheel spindle; D Lenkstockspindel, Lenkspindel Steuer¬ spindel; F arbre de direction, arbre de commande de direction, arbre de colonne de direction, axe de direction; 1 albero dello sterzo, albero del volante di direzione. 1026 КОРМИЛЕН ВИНТ — съставна част на кормилния механизъм, из¬ работена във вид на безкраен винт. Закрепва се на долния край на кормилния вал и служи за предаване на движението от кормилния вал към задвижвания елемент (гайка, ролка, сектор и др.). R рулевой винт; Е steering screw; D Lenkschraube; F vis de direction; 1 vite deHo sterzo, vite del meccanismo di direzione. 1627 КОРМИЛЕН ЛОСТ (фиг. 70,13) — елемент от кормилното задвиж¬ ващо устройство, който свързва кормилния механизъм с надлъжната 178
кормилен щанга. Служи за предаване на движението от кормилния механизъм към кормилното задвижващо устройство. Връзката с надлъжната щанга е шарнирна (чрез оста на кормилния лост). R рулевая сошка; Е steering gear arm, steering lever, Pitman arm« steering drop arm, steering arm, Pitman shaft, steering Pitman arm, drop arm; D Lenkstockhebel, Steuerhebel; F levier de direction, bielle pendante, bielle de commande de direction; I leva dello sterzo, leva del meccanismo di direzione. 1028 КОРМИЛЕН МЕХАНИЗЪМ (фиг. 68,/) — съставна част от кормил¬ ното управление, която поема силата, приложена от шофьора, из¬ меня я и я предава на кормилното задвижващо устройство. Състои се от кормилно колело, кормилна колона, кормилен вал и кормилна кутия, в която се намират задвижващият и задвижваният елемент. R рулевой механизм; Е steering gear, steering mechanism, steering de¬ vice; D Lenkeinrichtung, Lenkgetriebe; F mécanisme de direction; I sterzo. 1029 КОРМИЛЕН МЕХАНИЗЪМ ВИНТ И ГАЙКА — кормилен механизъм, който се състои от кормилен винт и гайка // винтсв кормилен меха¬ низъм. R рулевой механизм винт и гайка, рулевой механизм с винтом и гайкой; Е s^ire^-^^nd-ste^i^^ng device, screw-and-nut-steering gear, worm- and-nut-steering gear; D Lenkung mit Schraube und Mutter, Steuerung mit Schraube und Mutter, Lenkgetriebe mit Schraube und Mutter, Schrau¬ benlenkung; F direction par écrou et vis, renvoi de direction par vis- et coulisse, mécanisme de direction à vis et écrou; I meccanismo di di¬ rezione a vite a dado, direzione a mezzo di vite e dado. 1030 КОРМИЛЕН МЕХАНИЗЪМ ГЛОБОИДЕН ЧЕРВЯК И РОЛКА — кормилен механизъм, в който задвижващият елемент е глобоиден без¬ конечен винт, а задвижващият — червячна ролка. R рулевой механизм с глобоидальным червяком и сектором; Е cone worm, worm-wheel-and-sector-steering device; D Lenkung mit Schrau¬ benrad und Segment; F direction à roue hélice et secteur; I meccanismo di direzione a vite elicoidale e settore. 1031 КОРМИЛЕН МЕХАНИЗЪМ ГРЕБЕН И ЦИЛИНДРИЧНО ЗЪБНО КОЛЕЛО — кормилен механизъм, в който задвижващият елемент е цилиндрично зъбно колело, а задвижваният — зъбен гребен. R рулевсе управление с помощью рейки и шестерни, рулевой меха¬ низм реечного типа; Е rack-and-gear steering, rack-and-pinion steering, rack steering, steering by rack and gear, pinion-and-rack steering; D Zahnstangenlenkung; F direction à crémaillère; I meccanismo di di¬ rezione a cremagliera, sterzo a cremagliera. 1032 КОРМИЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЧЕРВЯК СЪС СЕКТОР — кормилен механизъм, задвижващият вал на който е безконечен винт, а задвиж¬ ваният — сектор. R рулевой механизм с червяком и сектором; E worm-and-sector- steering gear, worm-and-sector-steering device; D Lenkung mt SchneK- ke und Segment, Schneckenlenkung, Lenkgetriebe mit Schnecke und Segment; F direction à vis sans fin et secteur, renvoi de direction par 179
кормилно vis et secteur, mécanisme de direction à vis sans fin et secteur; 1 mec¬ canismo di direzione vite senza fine e settore. 1033 КОРМИЛЕН ТРАПЕЦ — част от кормилното задвижващо устройст¬ во, предназначена да осигурява необходимото съотношение между ъглите- на завиване на вътрешното и външното управляемо колело на автомобила. По конструкция кормилният трапец може да бъде цял (неразчленен) или разчленен. R рулевая трапеция, рычаги рулевого управления, установка уп¬ равляемых колёс, геометрия рулевого механизма; Е steering geome¬ try, king-pin geometry; D Lenkgeometrie, Lenktrapez; F géométrie de la direction; 1 geometria di direzione, trapezio di direzione. 1034 КОРМИЛЕН ЧЕРВЯК — елемент от кормилния механизъм, изра¬ ботен във вид на безконечен винт. Служи за предаване на движението от кормилното колело към сектора. R рулевой червяк, червяк руля, червяк рулевого механизма; Е steer¬ ing gear worm, steering worm; D Lenkschnecke; F vis sans fin de direc¬ tion; 1 vite senza fine dello sterzo, vite senza fine del volante. 1035 КОРМИЛНА ГАЙКА — съставна част на кормилния механизъм винт и гайка. Задвижва сферичния палец и коляното с помощта на вала на кормилния лост. R рулевая гайка, гайка рулевой передачи; Е steering nut, steering¬ gear nut; D Lenkmutter; F écrou de direction; 1 dado deHo sterzo. 1036 КОРМИЛНА КОЛОНА (фиг. 70,5) — кръгла тръба, монтирана към каросерията и кормилния механизъм. В нея е поместен кормилният вал. R рулевая колонка; Е steering column, steering mast, steering post» steering pillar; D Lenksäule, Steuersäule; F colonne de direction; 1 tubo dello sterzo, colonna dello sterzo. 1037 КОРМИЛНА КУТИЯ (фиг. 70,42) — кутия, в която е монтиран кор¬ милният механизъм. При някои конструкции автомобили към капака на кутията е монтирана ключалка като предпазна мярка против кражба. R рулевая коробка, картер рулевого механизма, картер рулевого управления; Е steering-gear case, steering-gear housing, steering box, steering-gear casing, steering-gear box, box for steering gear, case for steering gear; D Lenkgehäuse, Steuergehäuse; F carter de direction, boîte de direction, boîtier de direction; 1 scatola dello sterzo, carter dello sterzo. 1038 КОРМИЛНО ЗАДВИЖВАЩО УСТРОЙСТВО — устройство, което предава и изменя силите на кормилния механизъм към задвижващите колела на автомобила. В зависимост от принципа на предаване на силите съществуват механични и хидравлични кормилни задвиж¬ ващи устройства. R рулевой привод, тяги рулевого механизма; Е steering linkage, steering-gear connections, steering rods; D Lenkgestänge; F com¬ mande de mécanisme de direction, timonerie de direction, tringlerie de direction; 1 comando sterzo, meccanismo di direzione. 1039 КОРМИЛНО КОЛЕЛО (фиг. 70, /) — съставна част на кормилното 180
котва управление. Състои се от венец, спици и главина. Чрез кормилното колело шофьорът направлява автомобила в желаната посока // во¬ лан. R рулевое колесо, баранка; Е steering wheel; D' Lenxrad, Steuerrad; F volant de direction, volant, roue de gouvernail; I volante, volante dello 'sterzo, volante di direzione. ^040 КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ (фнг. 70) — система от агрегати и меха¬ низми, с които се осигурява направляването на автомобила. Състоя се от кормилен механизъм и кормилно задвижващо устройство. По разположение кормилното управление бива ляво или дясно, а по принцип на действие — механично с усилвател (пневматичен, хидра¬ вличен или електрически) и хидравлично. R рулевое управление; Е steering; D Lenkung, Steuerung; F direc¬ tion, gouvernail, commande de la direction; I comando sterzo, comando di ' direzione, sistema di guida. *041 КОРОЗИЯ — повърхностно разрушаване на металите в агресивна среда, причинено от химични или електрохимични процеси. В зави¬ симост от характера на корозионната среда корозията може да бъде химична (кислородна, газова и др.), електрохимична, атмосферна (макро- и микрокорозия) и т. н. // ръждясваме. R коррозия, ржавчина; Е corrosion, rusting; D Korrosion, Rosfen; F corrosion, rouiHage; I corrosione, corrodimento. 1042 КОРОЗИЯ ВЪРХУ ОПОРНАТА ПОВЪРХНОСТ НА КЛАПАНА — образуване на трапчинки по опорната повърхност на изпускателния клапан вследствие на корозионното действие на изгорелите газове. R коррозия опорной поверхности клапана, заедание опорной по¬ верхности клапана; Е valve-seat corrosion, corrosion of the valve seatx grooving of the valve seat; D Auffressung der Ventilsitz!lâche; F cor¬ rosion du siège de soupape; 1 corrosione della sede della valvola, corro¬ dimento deHa sede della valvola. 1043 КОРОЗИЯ HA КЛЕМИТЕ — разяждане на клемите на даден токо- източник вследствие на недобър контакт и електрохимчни въздейст¬ вия. R коррозия клемм, разъедание клемм; Е storage-battery terminal corrosion, corrosion on battery terminals, terminal corrosion; D Klem¬ menkorrosion; F corrosion des bornes; I corrosione dei morseHi, cor¬ rodimento dei morseUi. КОРОНА il задвижвано зъбно колело на главното предаване. 1044 КОРОННА ГАЙКА (фиг. 6, 5) — гайка, която по външен вид прилича на корона. През прорезите й и отвора на болта може да се прокара шплинт, който я осигурява против самоотвиване. R тычковая гайка, коронная гайка, корончатая гайка; Е castellated nut, castle nut, crown nut, horned nut; D Kronenmutter; F écrou à ailettes, écrou crénelé, écrou à créneaux; 1 dado a corona. КОРПУС HA ПРЕДАВАТЕЛНАТА КУТИЯ // тяло на предавател¬ ната кутия. 1045 КОТВА (фиг. 41 4) — 1. къс желязо или мека стомана, поставен върху 181
крачен полюсите на подковообразен постоянен магнит с цел да запазва маг- нитносиловото му поле; 2. съставна част в някои електрически уреди, изработена от мека стомана, която се привлича от електромагнит при преминаване на ток през намотката му; 3. основна част от електри¬ ческа машина, носеща намотките, в които се индуктира електродви- жеща сила и тече основният ток. При генератора и пусковия електро¬ двигател котвата се нарича ротор, а при други електрически машини, в които тя е неподвижна — статор. R якорь; Е armature; D Anker; F induit, armature; I indotto. КОТВЕНА НАМОТКА // намотка на котвата. КОТЕШКО ОКО Ц светло отражател. КОТЛЕН КАМЪК // накип. 1046 КРАЙПЪТЕН ЗНАК — предупредителен зрителен сигнал, постаа вян на завои, пресечки и т. н. В някои случаи върху него се отбелязв- позволената скорост на движение. R придорожный знак, указательный столб; Е direction post; D Weg* weiser; F poteau indicateur; I segnale stradale, indicatore stradate* cartello indicatore. 1047 КРАН (фиг. 12, 9) — приспособление за пускане и спиране на теч¬ ности, пара или газ. В автомобила има различни кранове, които по¬ лучават съставните си названия главно според предназначението си. R кран, краник; Е cock, tap; D Hahn; F robinet; I rubinetto. 1048 КРАЧЕН КРИК — крик, който се задвижва крачно. R ножной домкрат, педальный домкрат; Е foot-operated jack, pedal jack; D fußbetätigter Wagenheber; F cric à pédale, cric au pied; I mar- tinello a pedale, cricco a pedale. 1049 КРАЧЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ (фиг. 47, b) — превключвател, който за удобство на шофьора се задействува с крак вместо ръчно. R ножной переключатель, педальный переключатель, ножной вы¬ ключатель; Е foot change-over switch, foot-operated switch, foot switch; D Fußumschalter, Fußschalter; F inverseur à pied, commutateur au pied, interrupteur à pédale; I invertitore a pedale, commutatore a pe¬ dale, interruttore a pedale. 1050 КРАЧЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА СВЕТЛИНАТА (фиг. 53,3/) — превключвател на дългата и късата светлина, който действува, след като е включен централният превключвател на светлината. Обикно¬ вено се намира на пода, вляво от педала на съединителя. При всяко натискане с крак светлината се сменя от дълга на къса или обратно. R ножной переключатель света, переключатель ближнего и дальнего света, переключатель ближнего света; Е foot-operated anti-dazzle switch, foot-operated dimmer switch, foot-operated dim switch, dip switch, foot-operated dipping switch, dimming foot button, foot-operat¬ ed beam deflector switch, foot-operated dipper switch, beam switch foot button; D Abblendschaiter; F inverseur phares-codes, commuta¬ teur phare code, interrupteur-code; I commutatore delle luci abbagliante ed anabbagliante, invertitore delle luci abbagliante ed anabbagliante. 182
крива 1051 КРАЧНА ПОМПА — помпа за гуми, при която работният орган се привежда в движение чрез педал. R ножной насос, педальный насос; Е foot pump, foot-operated air pump; D Fußpumpe, Fußluftpumpe; F pompe à pied; 1 pompa a pedale. 1052 КРАЧНА СПИРАЧКА — спирачка, която се задействува с крак чрез педал. R ножной тормоз, педальный тормоз; Е foot brake, pedal brake, foot- operated brake, service brake, running brake; D Fußbremse, Betriebs¬ bremse, Fahrbremse; F frein à pied, frein à pédale; 1 freno a pedale 1053 КРЕКИНГ — топлинна преработка на по-тежките деривати на нефта (земното масло) чрез загряване на парите на нефта в специална инсталация до 500—600° С под налягане 50—60 kg/cm8, при което сложните по-тежки въглеводороди се разпадат на по-леки и се полу¬ чава крекинг-бензин. R крекинг, крекингование; Е cracking, cracking process; D Krackung, Spahung, Krackverfahren; F cracking, craquage; 1 cracking. T 054 КРЕКИНГ-БЕНЗИН — сложно химическо съединение на въглерода с водорода. Получава се чрез крекиниране на по-тежките деривати на нефта. По-нестабилен от бензина. При съхраняване отделя по- голямо количество смоли. R крекинг-бензин; Е cracked gasoline; D Krackbenzin, SpaHbenzin; F essence de craquage; 1 cracking-benzina. 1055 КРИВА HA ВЪРТЯЩИЯ МОМЕНТ — крива линия в определена координатна система, която изразява графически зависимостта между оборотите на двигателя и въртящия момент при определени условия на работа на двигателя. R кривая моментов, кривая М; E moment curve, М-curve, torque curve; D Momentenkurve, M-Kurve; F courbe des moments, courbe-M 1 curva dei momenti di rotazione, grafico dei momenti di rotazione, 1056 КРИВА HA МОЩНОСТТА — крива линия в определена координатна система, която показва графически изменението на мощността в за¬ висимост от изменението на някоя друга променлива величина, напр. обороти, ъгъл на изпреварване на запалването, състав на сместа, степен на отваряне на дроселовата клапа и др. R кривая мощности, характеристическая кривая; _ Е characteristical curve; D charakteristische Kurve; F courbe caractéristique; 1 curva caratteristica, curva di potenza, grafico di potenza. 1057 КРИВА HA СПЕЦИФИЧНИЯ РАЗХОД — крива Лания в определена координатна система, която показва графически изменението на спе¬ цифичния разход на гориво при съответна регулировка на храни¬ телната система на двигателя в зависимост от оборотите му, ъгълът на изпреварване на запалването и др. R кривая расхода; Е consumption curve, consumption graph; D Ver¬ brauchkurve; F courbe de consommation; 1 curva del consumo speci¬ fico grafico. 1058 КРИВА HA УСКОРЕНИЕ HA АВТОМОБИЛА — крива линия в определена координатна система, която показва графически измене- 185
кука нието на ускорението на автомобила в зависимост от скоростта на движение при определено пътно съпротивление. R кривая ускорения автомобиля; Е motor vehicle acceleration curve» D Beschleunigungskurve des Kraftfahrzeuges; F courbe d’accélération de l’auto; 1 curva d’acceeerazione dell’auto. 1059 КРИК — специален механизъм или съоръжение за повдигане на тежести. Задвижването на криковете може да бъде механично, елек¬ тромеханично, пневматично-хидравлично и хидравлично. Крикът, който е в комплекта инструменти, е обикновено с механично или хидравлично задвижване. .. R домкрат, вага, автомобильный домкрат; E jack, lifting screw, litt* ing jack, litt jack, car jack, car lifting jack, autojack« automobile jack; D Winde, Wagenwinde, Hebenwinde,. Wagenheber;.. F cric, lève-roue, vérin, lève-auto; 1 martinello, cricco. 1060 КРИЛЕН ВИНТ — винт с глава с две крилца, които улесняват на¬ виването му с ръка // крилчат винт. R барашковый винт, винт с крыльчатой головкой, винт с бараш ко* вой головкой; Е wing screw, thumb screw, tly-headed screw, winged screw, butterfly screw; D Flügelschraube, Daumenschraube; F vis à oreilles, vis à ailettes; I vite ad alette. . 1061 КРИЛНА ГАЙКА (фиг. 14,29) — гайка с две крилца (уши), които улесняват затягането на гайката с ръка // крилчата гайка. R барашковая гайка, крыльчатая гайка, барашек, крыльчатка; Е tly nut, butterfly nut, hand nut, thumb nut, tinger nut, winged nut, wing nut; D Flügelmutter; F écrou à oreilles, écrou à ailettes,‘écrou ailé; I dado ad alette. КРИЛЧАТ ВИНТ И крилен винт. КРИЛЧАТА ГАЙКА // крилна гайка. КРИТИЧНА СКОРОСТ // минимална скорост. 1062 КРЪСТАЧКА (фиг. 47.27) — машинна чает, изработена във вид на кръст, напр. кръстачката от карданното съединение. R крестовина, крейцкопф; E joint cross, universal joint cross, cross¬ piece, crosshead; D Kreuzkopf; F croix, crosse; I crociera. 1063 КРЪСТАЧКА HA САТЕЛИТНОТО КОЛЕЛО (фиг. 59,2) — елемент, съставна част на диференциала и монтиран в касетата му, около който при завои се завъртат свободно сателитните колела. При диференци¬ али с четири сателита кръстачката има форма на кръст, откъдето носи и названието си. ' R крестовина сателлитов, крестовина сателлитов дифференциал а» крестовина диференциала; Е differential cross, differential spider; D Ausgleichstern, Differentialkreuz, Ausgleichkreuz, Differentialstern, Zapfenstern des Differentials; F axe des sateelitès du différentiel, croi¬ sillon de différentiel; 1 crociera dei s^at^Hliti, crociera del differenziale» 1064 КУКА — стоманен закривен прът, с който автомобилът се прикачва към някой влекач в случай на нужда. В зависимост от мбстонахожде- дението им куките биват предни и задни. R крюк, гак, крючок; ’Е hook;‘D Haken; F crochet; I gancio. 184
к tf тия 1065 КУКА ЗА РЕМАРКЕ — специална кука, прикрепена към рамата на автомобила, към която се прикачва тегличът на ремаркето. В по¬ следно време куката се заменя от сложен механизъм за прикачване на ремаркето. К буксирный крюк; Е draw hook, towing hook, pintle hook; D .An¬ hängerhaken, Zughaken; F crochet d’attelage; I gancio per rimorchi □_ 1066 КУКА HA КАПАКА НАД ДВИГАТЕЛЯ — елемент от механизма на капака над двигателя^ изработен във вид на кука. Предпазва ка¬ пака от самопроизволно отваряне. . R застёжка капота, защёлка капота; Е hood latch, hood safety catch» bonnet fastening clip, bonnet catch; D Motorhaubenverschluß, Hauben¬ schloß, HaubenhaHer; F crochet de capot, fermoir de capot, attachie- capot; I gancio della cappotta, gancio del cofano, gancio del motore. КУКА HA ТЕГЛИЧА // теглична кука. 1067 КУЛОН (С, К) — единица мярка за количество електричество, равна на количеството електричество, което преминава през напречното сечение на проводника за 1 s при постоянен ток I А // амперсекунда. R кулон. К, ампер-секунда, А сек; Е coulomb, С, ampere-second, A. s; D Coulomb, С, Amperesekunde, A. s; F Coulomb, C, ampère-se¬ conde, A. . s; I Coulomb, C, ampersecondo, As. 1068 КУПЕ . закрита .каросерия на лек автомобил с един или два реда седалки и две врати. ■¬ R купе; E coupé; D coupé, Rupee, geschlossener Zweisitzer; F coupé I berlina, coupé. ; - КУПЛУНГ П съединител. 1069 КУТИЯ — вместилище за нещо (машинен възел и др.). R, коробка, ящик; Е box, case, casing, housing; D Kasten, Gehäuse; F boîte, boîtier, carter; 1 scatola, carter. КУТИЯ HA АКУМУЛАТОРА // акумулаторна кутия. КУТИЯ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ //. батерийна кутия 1070 КУТИЯ НА БОБИНАТА (фиг. 45, /) — добре затворена кутия, в. която е поместена индукционната бобина. R коробка катушки; Е ignition coil box, coil box; D Zündspulenka¬ sten, Zündspulengehäuse; F boîte de bobine, boîte d’allumage; I sca¬ tola della bobina. 1071 КУТИЯ HA ВЕРИГАТА — кутия, в която се поместват веригата и верижните колела при верижно предаване с цел да бъдат предпа¬ зени от прах и нечистотии. R коробка цепи, картер цепи; Е chain case, chain box, chain compart¬ ment; D Kettenkasten; F carter de chaîne; I scatola di catena, carter di catena. 1072 КУТИЯ HA КОНДЕНЗАТОРА (фиг. 44, 53) — добре затворена кутия, в която се вмества електрическият кондензатор. ' R ящик конденсатора, коробка конденсатора; Е condenser box; D Kon- desatorkasten; F boîte de condensateur; I scatola del condensatore. 185
лагер 1073 КУХ ВАЛ — вал с надлъжна концентрична кухина, по-лек от плъ¬ тен вал със същата якост. R полый вал, пустотелый вал; Е hollow shaft, tubular shaft; D Hohl¬ welle; F arbre creux, arbre tubulaire; 1 albero tubolare. 1074 КЪСА ПОЛУОС — елемент от задвижващия мост при независимото окачване, който предава въртящия момент от външното карданно съединение на полуоста към главината на колелото. R короткая полуось; Е short differential axle shaft, rear-axie short axle shaft; D kurze Hinterachswelle; F arbre court de pont arrière; 1 semiasse corto del ponte posteriore. 4 075 КЪСА СВЕТЛИНА (фиг. 49, Л) — светлина от автомооилен фар, която осветлява на разстояние около 30 m пред автомобила. Изпол¬ зува се предимно нощно време при разминаване с други превозни средства // близка светлина. R ближний свет; Е lower beam, anti-dazzle light, anti-glare light, dimmed light, low beam, non dazzling light, passing beam; D Abblend¬ licht, nicht 'blendendes Licht; F lampe de vii!, lampe de pilote, éclai¬ rage-code, éclairage non éblouissant, éclairage antieblouissant; 1 luce anabbagliante, luce di città. 1076 КЪСНО ЗАПАЛВАНЕ — запалване след установеното нормално изпреварване на запалването. Води до намаляване мощността на дви¬ гателя и други вредни последици. R позднее зажигание; Е retarded ignition, retarded spark, delayed ignition, late spark, delayed firing, late ignition; D Nachzündung, Spätzündung; F allumage retardé, retard à l'allumage; 1 accensione ritardata. 1077 КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ — рязко намаляване на съпротивлението в електрическата верига до ненормално малка величина. Възниква поради случайно съединяване на проводниците, повреда на изолация¬ та или други причини и води до рязко увеличаване на силата на тока, което предизвиква прегряване на проводниците, повреда на изола¬ цията им, а понякога и пожар. R короткое замыкание; Е short circuit, electrical leakage «short»; D Kurzschluß, «Kurzer»; F court-drcuit; 1 cortocircuito. 1076 ЛАГЕР (фиг. 7,22) — опора, в която се върти шийката на ос или вал. Намалява до възможния минимум възникващото при движението триене, а с това и износването на триещите се повърхности. В зави¬ симост от вида на триенето лагерите биват: лагери с плъзгане и ла¬ гери с търкаляне. R подшипник; Е bearing, bearing box; D Lager; F palier, coussinet; 1 cuscinetto. 186
лагерна 1079 ЛАГЕР НА ЗАДНОТО КОЛЕЛО — търкялащ лагер, който осигу¬ рява въртенето на задното колело на автомобила. R подшипник заднего колеса; Е rear-wheel bearing; D Hinterra dia* ger; F palier de la roue arrière; I cuscinetto della ruota posteriore. 1080 ЛАГЕР HA КОЛЕЛО — лагер, обикновено търкалящ, върху който е поставено колелото // колесен лагер. R подшипник колеса; Е wheel bearing; D Radlager; F roulement de roue; I cuscinetto di ruota. 1081 ЛАГЕР НА ПРЕДНОТО КОЛЕЛО — търкалящ лагер, който оси¬ гурява въртенето на предното колело на автомобила. R подшипник переднего колеса; Е front-wheel bearing; D Vorder¬ radlager; F palier de la roue avant; I cuscinetto della ruota anteriore. 1082 ЛАГЕР HA РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ВАЛ — плъзгащ лагер, в който лагерува шийка от разпределителния вал. Представлява обикновено цяла втулка, набита в картера на двигателя. R подшипник распределительного вала, подшипник кулачкового вала; Е camshaft bearing; D Nockenwellenlager; F palier d'arbre à cames; I cuscinetto dell'albero di distribuzione, cuscinetto dell'albero a camme. 1083 ЛАГЕР C ПЛЪЗГАНЕ — лагер, в койти при относителното движение на шийката и опората по допирната повърхност възниква триене при плъзгане. Триенето може да се намали, като в хлабината между шийката и лагера се вкара подходящо масло. Лагерите с плъзгане биват разглобяеми и неразглобяеми, обикновени и самонагаждащи се // плъзгащ лагер. R подшипник скольжения; Е sliding bearing, journal bearing, paral¬ lel bearing, plain bearing, sleeve bearing; D Gleitlager; F palier à glissement, coussinet à glissement, palier lisse, coussinet lisse, palier à frottement; I cuscinetto a strisciamento. 1084 ЛАГЕР С'ТЪРКАЛЯНЕ — лагер, в който при относителното дви¬ жение на шийката и опората възниква триене при търкаляне, зна¬ чително по-малко от триенето при плъзгане. Състои се от стоманени тела (сачми или ролки), които се търкалят между две стоманени грив¬ ни. В зависимост от търкалящите се тела лагерите биват сачмени и ролкови, а според посоката, по която товарът (силата) действува — радиални, упорни и радиално-упорни // търкалящ лагер. R подшипник качения; Е anti-friction bearing, rolling contact bear¬ ing; D Wälzlager; F roulement; I cuscinetto a rotolamento. 1085 ЛАГЕРЕН КАПАК — капак, който се закрепва към неподвижната част на лагерната опора посредством шпилки, винтове или болтове // лагерен похлупак. R крышка подшипника; Е bearing cap, bearing cover; D Lagerdek- kel; F chapeau de palier; I cappello del cuscinetto. ЛАГЕРЕН ПОХЛУПАК // лагерен капак. 1086 ЛАГЕРНА ВТУЛКА — кух цилиндър, обикновено бронзов, който се поставя в опорите на валовете и служи като лагер. R цилиндрический вкладыш подшипника, втулка подшипника; Е bear- 187
"амарина ing bushing, bearing bush; D Lagerbüchse; F coussinet de palier, cous¬ sinet cylindrique, fourrure de palier, bague de palier; I cuscinetto ci¬ lindrico. 1087 ЛАГЕРНА ОПОРА (фиг. 4 16) — тяло, което служи за легло и опора на черупките на плъзгащ лагер или на външната гривна на Търкалящ лагер. R подшипниковая опора, подшипниковая станина; Е bearing bracket, bearing support, bearing stand; D Lagerstütze, Lagerbock; F support de palier; I supporto di cuscinetto. . 1088 ЛАГЕРНА ПОВЪРХНОСТ — повърхност, обикновено от специален лагерен метал (композиция, оловен бронз), върху която се върти ла¬ герната шийка на плъзгащ лагер. R поверхность подшипника; Е bearing surface, bearing area; D La¬ gerfläche, Lagerlauffläche; F surface de palier, surface de portée; I su¬ perficie di cuscînetto. 1089 ЛАГЕРНА ЧЕРУПКА (фиг. 4,2/) — сменяема полувтулка (горна и долна), в която непосредствено лежи шийката на вала. Изработва се обикновено от стомана и се залива отвътре със специална анти фрикционна сплав (композиция, оловен брокз и др.), която я пред пазва от износване. R разъёмный вкладыш, раздвоенный вкладыш подшипника, разъ¬ ёмная втулка подшипника; Е split bearing shell. spilt bushing; D ge¬ teilte Lagerbüchse, Lagerschale; F coussinet fendu; I cuscinetto in due metà, cuscinetto in due parti, semicusdnetto. 1090 ЛАГЕРНА ЧЕРУПКА НА МОТОВИЛКАТА (фиг. 6, 8) — сменяема полувтулка, залята отвътре с лагерен метал (композиция, ■ оловен бронз и др.), в която непосредствено лежи мотовилковата шийка на коляновия вал. Черупките са стегнато монтирани по^ две (горна и долна) в долната глава на мотовилката и образуват мотовилковия лагер. R вкладыш шатунного подшипника; Е connecting-rod bearing shed, connecting-rod bearing bushing,, big-end bearing bushing; D Pleuel¬ stangenlagerschale; F wusstet de tête de bielle; I cuscinetto della testa di biella, semicuscìnetto della testa della biella. 1091 ЛАЙСНА HA КАРОСЕРИЯТА — различни по форма детайли с хро- мирана или никелирана повърхност или изработени от алуминиева сплав. Прикрепват се отвън на каросерията с декоративна цел- R декоративная накладка кузова, молдинг, декоративная кромка; Е body beh moulding, moulding, body line moulding; D Zierleiste; F moulure de ceinture, moulure, ceinture de caisse, ceinture de car¬ rosserie; I modanatura della carrozzeria, cintura della carrozzeria. 1092 ЛАК — разтвор от естествени или изкуствени смоли в спирт, тер¬ пентин и други летливи разтворители или съхнещи масла, който по¬ крива с тънък блестящ прозрачен пласт намазаната с него повърх¬ ност. R лак; Е varnish, lacquer; D Lack; F vernis, laque; I vernice. 1093 ЛАМАРИНА — тънък лист от метал, получен чрез валцоване. В 188
лампа зависимост от материала, от който е изработена, ламарината носи съответни съставни наименования: стоманена, медна, месингова, алуминиева и др. R металлический лист, жесть, листовой металл; Е metal sheet, sheet metal, metal plate; D Blech; F tôle; 1 lamiera. 1094 ЛАМПА (фиг. 49,19) — уред, който произвежда изкуствена свет¬ лина. При съвременните автомобили се използуват електрически лампи, които в зависимост от месторазположението и предназначе¬ нието си имат съответни съставни названия. R лампа; Е lamp; D Lampe; F lampe; 1 lampada. 1095 ЛАМПА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ НА БАГАЖНИКА — лампа, монтирана от вътрешната страна на капака на багажника, която свети, когато багажникът е отворен. R фонарь освещения багажника; Е trunk light lamp, trunk lamp luggage compartment light, luggage compartment lamp; D Kofferraum leuchte; F lampe de malle, éclaireur de malle; 1 lampada del baule lampada del bagagliaio. 1096 ЛАМПА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ HA ДВИГАТЕЛЯ — лампа, монтирана под капака над двигателя, с която се осветлява двигателят при недо¬ статъчна външна светлина. R фонарь подкапотного освещения; Е under-hood panel lamp, under¬ bonnet light, under-hood light; D Motorraumleuchte; F lampe de ca¬ pot moteur; I lampada per T’inuminazione motore, lampada del cofano del motore, lampada della cappotta del motore. 1097 ЛАМПА HA АРМАТУРНОТО ТАБЛО (фиг. 53, 26) — малка лампа, монтирана върху арматурното табло, която осветлява контролно- измервателните уреди. R лампа щитка приборов; Е instrument cluster lamp, dash lamp, dash¬ board light, dash light, instrument panel lamp, instrument panel light, instrument cluster light; D Armaturenbrett^^mpe, S^i^^^I■ttafella'^el^пe, 1nstrumentenbrett!^mpe, Armaturenbrettleuchte, înstrumentenleuchte; F lampe d’éclairage du tableau de bord, lampe d’éclairage des instru¬ ments; 1 lampada del cruscotto, lampada per riHumìnazione della plan¬ cia strumenti. ЛАМПА HA МИГАЧА // лампа на пътепоказалеца. 1098 ЛАМПА НА ПЪТЕПОКАЗАЛЕЦА (фиг. 53,37) — електрическа сиг¬ нална лампа за пътепоказалеца // лампа на мигача. R лампа указателя поворота, лампа мигающего света; Е direction¬ indicator lamp, flasher lamp, flasher bulb; D Blinkleuchte, Blink- lichtglüЫаmipe, Richtungsanzeigerlampe; F ampoule clignotante, lampe du signalisateur; 1 lampada del pulsante, lampada dell’indicatore di direzione. 1099 ЛАМПА HA СТОП-СИГНАЛА (фиг. 53,38) — лампа, монтирана от¬ зад на автомобила, която се включва от включвател на стоп-сигнала. Задействува се автоматически при натискане на спирачния педал и свети с червена светлина. R лампа стоп-сигнала, лампа заднего сигнала «стоп»; Е stop-signal 189
лек lamp, stop-lamp bulb; D Bremsleuchte, Stoppsignallampe; F lampe de signal d'arrêt, lampe de feu stop; 1 lampada del segnale d’arresto, lampada stop. 1100 ЛАМПА HA ТАКСИМЕТРОВОТО УСТРОЙСТВО — лампа, монти¬ рана на подходящо място в каросерията зад предното стъкло, която осветлява таксиметровото устройство. R лампа таксометра; Е taximeter light, taximeter lamp; D Taxame¬ terleuchte, Taxameterlampe; F éclaireur de taximètre, lanterne de taxi¬ mètre; ! lampada del tassametro. 1101 ЛАМПА С НАЖЕЖАЕМА ЖИЧКА — обикновена електрическа лампа, в която източник на светлината е нажежаема от електрически ток волфрамова жичка. R лампа накаливания; Е incandescent lamp, 1ап:р bulb, electric bulb, incandescent filament, incandescent glow, bulb; D Glühlampe; F lampe à incandescence; I lampada a incandescenza. 1102 ЛЕГИРАНА СТОМАНА — стомана, в състава на която освен въгле¬ род, фосфор и силиций влизат прибавени легнращи елементи (хром, манган, никел, волфрам, молибден, титан и др.). Легираните стомани са по-здрави, по-добре се закаляват и са по-износоустойчиви от въ¬ глеродните. Качествата им се определят от въглерода и от прибавените към тях различни цветни метали и неметални компоненти (силиций, бор и др.). Означават се с букви и цифри. R легированная сталь; Е alloy steel; D legierter Stahl, Legierungs¬ stahl; F acier allié, acier spécial; I acciaio legato, acciaio speciale, ЛЕГЛО HA КЛАПАНА // клапанно гнездо. 1103 ЛЕГЛО НА РЕСОРА (фиг. 615) — метална пластина, върху която се обляга ресорът. R седло рессоры, подушка рессоры, рессорная подушка; Е spring seat, spring perch, spring cushion, spiring block, spiring bolster, spring pad, spring chair; D Federsitz, Federsaatel; F patin de ressort, siège de ressort; I sede della molla. 1104 ЛЕК АВТОМОБИЛ — автомобил, предназначен за превозване на пътници, в който има не повече от 8 места, включително мястото на шофьора. Леките автомобили условно се класифицират, както следва: 1) в зависимост от работния обем на двигателя — микроавтомобили (с работен обем до 0,75 1), малолитражни автомобили (от 0,75 до 1,50 I), среднолитражни автомибили (от 1,50 до 3,00 I) и многолитражни (голямолитражни) автомобили (над 4 1); 2) по типа иа каросерията — автомобили със закрити, открити и откриващи се каросерии; 3) по броя на редовете на седалките — едноредни, с два реда и с три реда седалки; 4) по броя на местата за сядане — едноместни, двуместни, четириместни, петместни, шестместни, седем местни и осеммеСтни // лека кола. R легковой автомобиль, легковая машина, легковая автомашина; Е passenger car, car, motor car, passenger automobile, private motor car, private car, private motor vehicle; D Personenwagen, Personen¬ kraftwagen, PKW; F voiture, voiture de tourisme, voiture touriste; I automobile, veicolo, vettura, autovettura. 190
аитрова ЛЕКА КОЛА Ц лек автомобил. 1105 ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ —. товарен автомобил с много малка товароносимост. Изработва се обикновено на базата на леките авто¬ мобили и се използува като товарен таксиметър за разнасяне на ко¬ летни пратки, събиране на писма от пощенските кутии, разнасяне на малки партиди стоки по магазините и т. н. // камионетка. R легковой грузовой автомобиль, грузовой автомобиль малой груз о* подъемности; Е light truck, light duty vehicle, light lorry; ' D leichter Lastkraftwagen, Kleinlastwagen; F camion léger, camionette; I ca¬ mioncino, camion leggero. 1106 ЛЕНТА — тясна дълга тънка ивица от плат, хартия, метал или друг материал с най-различно предназначение. R полоса, лента; Е band; D Band; F ruban, bande; I nastro.^ 1107 ЛЕНТА HA СПИРАЧКАТА — елемент от лентовата спирачка. Ме- ~ална гъвкава лента, единият край на която е закрепен неподвижно, а другият, към който се прилага спиращата сила, е свободен // спи¬ рачна лента. R лента тормоза, тормозная лента; Е brakeband, brake strap; D Brems¬ band; F bande de frein, ruban de frein; I nastro del freno. 1108 ЛЕНТОВА СПИРАЧКА — спирачка, чийто спирачен орган е гъв¬ кава лента, обхващаща част от барабана. Единият край на лентата е закрепен неподвижно, а другият е свободен. Спиращата сила се при¬ лага към свободния край,от което лентата се опъва и притиска към ба¬ рабана. В зависимост от положението на лентата спрямо барабана спирачките биват външни и вътрешни. R ленточный тормоз; Е band brake, bdt brake, contracting band brake» strap brake; D Bandbremse; F frein à ruban, frein à bande; I freno a nastro. ЛЕПЕНКА // гумена закръпка. 1109 ЛИМУЗИНА — вид закрита каросерия на лек автомобил с два или три реда седалки, четири врати и преграда (обикновено стъклена) зад първата седалка. R лимузин, седан; Е limousine, saloon car, saloon, sedan car, sedan D Limousine, Innenlenker; F limousine, sedan; I limusina, sedan. ЛИНЕЙКА съкр. от санитарна линейка. 1110 ЛИСТОВ РЕСОР (фиг. 63,5) — ресор, изработен от ресорни листове с различна дължина. По форма листовите ресори биват елиптични, полуелиптични, четвъртелиптични и тричетвъртиелиптични, а по^ начина на монтиране — кантилеверни, висящи и напречни. R листовая рессора; Е leaf spring, laminated spiring, leaf type spiring; D Blattfeder; F ressort à feuilles, ressort à lames; I molla a balestra. ЛИТРАЖ // работен обем на двигателя. 1111 ЛИТРОВА МОЩНОСТ — мощността, която се получава от 1 I рабо¬ тен обем на двигател с вътрешно горене. Литровата мощност е мярка за съвършенството на работния цикъл, на конструкцията и натоваре¬ ността на двигателя. Измерва се в киловати на литър (kW/1). 19t
лост Я литровая мощность; Е performance per litre, power per litre; D Li¬ terleistung; F puissance par litre, puissance volumétrique; I potenza per litro, potenza volumetrica. J112 ЛИТЪР (.1, л) — единица мярка за течност и сипливи вещества в ме¬ тричната мерна система, равна на 1000 ст3 или обем на 1 kg вода при 4Ь С. Литърът не се използува при точни измерения. R литр, л; Е litre, litter, 1; D Liter, 1; F litre, 1; I litro, I. ЛОНЖЕРОН // надлъжник на рамата. ЛОНЖЕРОННА РАМА // надлъжникова рама. 1113 ЛОПАТКА — плоско тяло с особена форма, прикрепено към главина или колело. При въртенето си загребва течност, въздух или газ // перка. R лопасть, крыльчатка; Е blade, wing, impeller, vane; D Schaufel, Flügel, Blatt; F palette, aile, ailette, pale, aube, lame; I paletta, pala. ЛОПАТКА HA ВЕНТИЛАТОРА // вентилаторна лопатка.] 1114 ЛОПАТКА НА ВОДНАТА ПОМПА — лопатки, монтирани радиално върху работното колело на водната помпа. R крыльчатки водяного насоса; Е water pump impeller, water pump vane; D WasserpumpenTlügel, Wasserpumpenschaufel; F palettes de la pompe à eau. roue à palettes de pompe à eau; I palette della pompa d'acqua, pale della pompa d'acqua. 1115 ЛОПАТНО КОЛЕЛО HA ВОДНАТА ПОМПА (фиг. 11, 18) — диск с главина и радиални лопатки, прикрепен към вала на водната помпа. При въртене засмуква и нагнетява водата // работно колело на вод¬ ната помпа. R лопастное колесо водяного насоса; E impeller of pump; D Wasser¬ pumpenflügelrad; F roue à ailettes de pompe à eau; I ruota ad alette della pompa. 1116 ЛОСТ (фиг. 19,25) — прът, който се върти около неподвижна опора. В автомобила се използуват много лостове, които според предназна¬ чението си получават съответно съставно название. Като основен ма¬ шинен елемент лостът влиза в състава на почти всички съвременни машини. R рычаг; Е lever; D Hebel; F levier; I leva. dl 17 ЛОСТ ЗА ВАДЕНЕ НА ДЖАНТИ — метален лост с определени раз¬ мери. Краищата му имат подходящ профил за лесно вадене на гу¬ мата и разглобяване на джантата // щанга за вадене на джанти. R ободоснимающий рычаг, съемник обода, приспособление для сня¬ тия н надевания обода; E rim tool, rim remover, rim expander; D Fel- genabziehhebet; F levier démonte-jante; I leva di smontaggio del cer¬ chio. 1118 ЛОСТ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ HA ПРЕДАВКИТЕ (фиг. 56,./) — де¬ тайл от механичния механизъм за превключване на предавките, из¬ работен във вид на метален прът. В зависимост от конструкцията бива закрепен шарнирно към кормилната колонка или ябълковидно към капака на предавателната кутия. Служи за придвижване на вилките 192
л ост за превключване // лост за превключване на скоростите // скоростен лост. R рычаг переключения передач, переключатель передач; Е gear shifting lever, gear lever, speed lever, change gear lever, change speed lever, gear change hand lever, shift lever, gear control lever, transmis¬ sion shift lever, shifter lever, transmission control lever, shifter; D Ge¬ schwindigkeitshebel, Schalthebel; F levier de changement de vitesse, . levier de vHesse; I leva del cambio di velocità, leva di cambiamento velocità. ЛОСТ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ HA СКОРОСТИТЕ // лост за превключ¬ ване на предавките. 1119 ЛОСТ ЗА РЪЧНО ПОДАВАНЕ НА ГОРИВО (фиг. 213) — лост от мембранната горивоподаваща помпа, който служи за ръчно задейству- ване на помпата. R ручной рычаг подачи топлива; Е hand fuel feed lever; D Hand- kraf■^s1^o^!tfc)r<^€^J^ur^fJshebtI; F levier à main d’alimentation de carburant; I leva a mano d'alimentazione del carburante. 1120 ЛОСТ ЗА СВАЛЯНЕ НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ — стоманен лост с плоско или кръгло напречно сечение. В двата си края е извит и отънен // щанга за сваляне на автомобилни гуми. R покрышечный рычаг, лопатка для монтажа шин; Е tyre tool, tyre iron, tyre lever, tyre remover; D Reifenhebel, Reifenmontierhebd, Reifenheber, Montiereisen; F levier du pneumatique, démonte-pneu, levier démonte-pneu; I leva smontapneumaatci. 1121 ЛОСТ HA АМОРТИСЬОРА (фиг. 65, 3) — лост, единият кран на който е свързан неподвижно с работния елемент на амортисьора, а другият — шарнирно с носача на шенкела. R рычаг амортизатора, плечо амортизатора; Е shock absorber arm, shock absorber lever; D Stoßdämpferarm, StoBdampterhebel; F bras d’amortisseur, branche d'amortisseur, levier d’amortisseur; 1 leva dell’ammortizzatore. 1122 ЛОСТ HA РЕГУЛАТОРА (фиг. 27, /) — лост, към който са прикрепени тежестите на центробежния регулатор. Обикновено.“ има Г-образна форма. * R рычаг регулятора; Е governor lever; D Reglerhebel; F levier de régulateur; I leva del regolatore. 1123 ЛОСТ HA РЪЧНАТА СПИРАЧКА — елемент отТръчната спирачка, с помощта на който се предава силата от шофьора към спирачките. При някои конструкции задържането на лоста на ръчната спирачка в желаното положение става със зъбен секторни палец. R рычаг ручного тормоза; Е parking brake lever, brake hand lever, hand brake lever; D Bremshandhebd, Handbi^emshebel; F levier de frein à main; I leva del freno a mano. ЛОСТ HA СПИРАЧНАТА ГЪРБИЦА // лост на спирачния палец. 1124 ЛОСТ НА СПИРАЧНИЯ ПАЛЕЦ — елемент от спирачката, който служи за завъртане на спирачния палец // лост на спирачната гър¬ бица. 3 Автомобилен речник 193
ля в о R рычажок тормозного кулака; Е brake toggle lever; D Bremswel¬ lenhebel, Bremsnockenhebel; F levier de came du frein; 1 levetta della camma del freno. 1125 ЛОСТ HA СТЪКЛОЧИСТАЧКАТА — лост, изработен от стоманена ламарина чрез щамповане и хромиран. Свързва четките на стъклочи¬ стачката със задвижващия механизъм и им предава възвратно-постъ¬ пателно кръгово движение. R рычаг стеклоочистителя; Е windshield wiper arm, windscreen wiper arm, wiper arm; D Scheibenwischerarm, Wischerarm, Wischerhebel; F bras d'essuie-glace, porte-balai; I braccio del tergicristallo. 1126 ЛОСТОВ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ — превключвател, при който превключ¬ ването се извършва ръчно. R рычажный переключатель; Е lever switch; D HebelumschaHer; F commutateur à manivelle; I commutatore a leva. 1127 ЛОСТОВА СИСТЕМА HA СПИРАЧКИТЕ — система за задейству- ване на спирачките. Състои се от шарнирно свързани лостове с раз¬ лична дължина на рамената. R система тормозных рычагов, система тормозных тяг, тормозная рычажная система; Е brake linkage, brake rigging, brake rods; D Brems- gestànge; F timonerie de frein; I sistema di leva per il freno. 1128 ЛОСТЧЕ НА ПОПЛАВЪКА (фиг. 17, 8) — лостче, запоено към по- плавъка, чрез което той се закрепва шарнирно към поплавковата ка¬ мера. Върху лостчето обикновено опира игленият клапан. R рычажок поплавка, рычаг поплавка; Е float arm, float rod, float lever; D Schwimmerarm, Schwimmerhebel; F bras de flotteur, biel- Icììc de flotteur; I asta del galleggiante. 1129 ЛОШ ПРОВОО^И— тяло или вещество, което мъчно пропуска през себе си електрически ток. Използува се като изолатор и диелек¬ трик. R плохой проводник, непроводник; Е non-conductor, D schlechter Leiter, Nichtleiter; F mauvais conducteur, non-conducteur; I con¬ duttore cattivo. 1130 ЛЮЛЕЕЩА СЕ ПОЛУОС — полуос при независимото окачване, която извършва колебателно движение по отношение на надлъжната ос на автомобила. R качающаяся полуось; Е swinging half-axle; D Halbschwingachse, Pendelhalbachse, Schwingachse; F demi-axe osdilant; I semiasse os<^îl- lante. 1131 ЛЯВО КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ — кормилно управление, при което кормилното колело е разположено отляво по отношение на на¬ длъжната ос на автомобила. Използува се в страни с дяснопосочно движение. R левое рулевое управление, левостороннее рулевое управление; Е left hand drive, left hand steering gear, left hand steering, left steer¬ ing; D Linkslenkung, Lenkung links, Lenkstock links; f direction à gauche, direction de gauche; 1 comando sterzo a sinistra, guida a si¬ nistra. 194
магнитен 1132 ЛЯТА СТОМАНА — стомана, получена чрез стапяне на изходните материали . и отлята в блокове // топена стомана. R литая сталь; Е cast steel; D Gußstahl; F acier coulé; I acciaio colato. M 1133 МАГНЕТ — машина, която произвежда електрически ток с ниско напрежение, превръща го в ток с високо напрежение и го разпределя към запалителните свещи на карбураторния двигател в зависимост от реда на запалването. Привежда се в действие от двигателя чрез зъбна предавка. Намира приложение само при някои специални ав¬ томобили. R магнето; Е magneto; D Magnetzünder; F magnéto; 1 magnete. 1134 МАГНЕТИЗЪМ (фиг. 35) — свойство на някои тела от специален ма¬ териал да привличат други тела от същия материал или, окачени сво¬ бодно, да заемат с голямата си ос положение приблизително север—юг. R магнетизм, магнитизм; Е magnetism; D Magnetismus; F magné¬ tisme; 1 magnetismo. 1135 МАГНЕТИТ — най-богатата желязна руда, съдържаща обикновено 45—70% желязо. Много често притежава естествени магнитни свойства. R магнетит, магнитный железняк; Е maj^j^<^t.ite; D Magnetit, Magnet¬ eisenerz, Magneteisenstein; F magnetite; I magneeite. 1136 МАГНЕТНА ЗАПАЛИТЕЛНА УРЕДБА — запалителна уредба в двигател с вътрешно горене, при която се използува магнетно за¬ палване. R система зажигания от магнето; Е magneto ignition system; D Mag¬ netzündsystem; F système d’allumage par magnéto; I sistema d’accen¬ sione con magnete. 1137 Л4АГНЕТНО ЗАПАЛВАНЕ — запалване, при което токът с ниско напрежение и токът с високо напрежение, необходими за запалител¬ ната уредба, се получават в специален уред, наречен магнет. Намира ограничено приложение при някои специални конструкции автомо¬ били. R магнетлое зажигание, зажигание от магнето; Е magneto ignition; D Magnetzündung; F allumage par magnéto; 1 accensione magnete¬ elettrica, accensione a magnete. 1138 МАГНИТ — къс магнетит, стомана, никел или кобалт с различна форма. Има свойството да привлича железни и стоманени предмети, като създава околоЛебе си магнитно силово поле. Бива естествен и изкуствен. Намнра^голямо приложение в електрическите машини и апарати. R магнит; Е magnet; D Magnet; F aimant; 1 magnete, calamita. 1139 МАГНИТЕН ПОЛЮС (фиг. 35, N и S) — точка в магнита, в която 195
мазане силата на привличането е най-голяма. Всеки магнит има два полюса — северен (N, С) и южен (S, Ю), които са неделими. Едноименните по¬ люси на магнитите се отблъскват, а разноименните се привличат. R магнитный полюс; Е magnetic pole; D Magnetpol; F pôle magné¬ tique; I polo magnetico. 1140 МАГНИТЕН ПОТОК — количеството на магнитните силови линии на дадено магнитно силово поле, които преминават през единица повърхност, перпендикулярна на тези линии. R магнитный поток; Е maj^i^i^t:îc flux; D magnetischer Kraftlinienfluß; F flux magnétique; I flusso magnetico. 1141 МАГНИТНА СТРЕЛКА (фиг. 35, 6 н 7) — стрелка, изработена от ма¬ гнитна пластина и подпряна в центъра на тежестта си, която се върти свободно около вертикална ос. Когато магнитната стрелка е в по¬ кой, единият магнитен полюс винаги сочи към север, а другият — към юг. R магнитная стрелка; Е magnetic needle; D Magnetnadel; F aiguille magnétique, aiguille aimantée; I ago magnetico. 1142 МАГНИТНИ СИМОВИ ЛИНИИ (фиг. 35,4) — затворени дъгообразни линии около прав магнит, за които условно е прието, че излизат от северния полюс на магнита и влизат в южния. R магнитные силовые линии; Е magnetic lines of force; D magnetisch. Kraftlinien; F lignes de force magnétiques; I linee di forza magnetiche МАГНИТНО ПОЛЕ съкр. от магнитно силово поле. 1143 МАГНИТНО СИЛОВО ПОЛЕ (фиг. 38) — пространство около магнита, в което са разположени магнитните силови линии и действуват маг¬ нитните сили. R магнитное силовое поле, магнитное поле; Е field of magnetic force, magnetic field; D magnetisches Kraftlinienfeld, magnetisches Feld; F champ de force magnétique, champ magnétique; I campo di forza ■ magnètica, campo magnetico. 1144 МАЗАНЕ — вкарване на тънък слой мазилно вещество (масло или грес) между триещите се една о друга машинни части с цел да се на¬ мали триенето, а с това и износването им. Извършва се чрез специална мазилна уредба. R смазка, смазывание; Е lubrication, oiling; D Schmierung, Ölung; F lubrification, graissage; I lubrificazione, ingrassaggio. 1145 МАЗАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ — мазане на триещи се работни машин" ни части чрез принудителна мазилна уредба. R смазка под давлением, принудительная смазка; Е pressure lubri¬ cation, pressure feed lubrication, force-feed lubrication, forced lubri¬ cation; D Druckschmierung, Preßschmierung, /wangschmerung; F grais¬ sage par pression, graissage sous pression, graissage forcé; 1 lubrifica¬ zione a pressione, lubrifkazione forzata. 1146 МАЗАНЕ ЧРЕЗ ПЛИСКАНЕ — мазане на триещи се работни ма¬ шинни части с помощта на мазилна уредба чрез плискане. R смазка разбрызгиванием; Е splash lubrication, oil-bath lubrication: 196
мазут D Tauchbadschmierung; F graissage par barbotage, barbotage à niveau constant, barbotage à niveau constant à augets, graissage par immer¬ sion; I lubrificazione a sbattimento. 1147 МАЗИЛНА УРЕДБА (фиг. 12) — съвкупност от машинни органи, които осигуряват мазането на триещите се повърхности в двигателя с цел да се намали триенето между тях. Съобразно начина на подаване на маслото уредбата може да бъде принудителна, комбинирана ияи . чрез пляскане, а според мястото на основното количество мазнлно масло — мазилна уредба с мокър картер и мазилна уредба със сух картер. R система смазки; Е lubricating system; D Schmiersystem; F système de graissage; I sistema di lubriHcazione. 1148 МАЗИЛНА УРЕДБА С МОКЪР КАРТЕР — мазилна уредба, при която маслото се намира в долния картер на двигателя. Такива са мазилните уредби на преобладаващата част от автомобилните двига¬ тели с вътрешно горене. R система смазки с мокрым картером; Е wet-sump lubrication system; D Nassersumpf-Schmiersystem; F système de graissage à carter humide; I sistema di lubriHcazione a coppa umida, sistema di lubriHcazione a carter umido. . . 1149 МАЗИЛНА УРЕДБА СЪС СУХ КАРТЕР — мазилна уредба, при която маслото се изсмуква от долния картер чрез едната секция на маслената помпа и се изпраща в специален маслен резервоар( от- където другата секция на помпата го нагнетява към триещите се по¬ върхности. R система смазки с сухим картером; Е dry-sump lubrication system; D Trockensumpf-Schmiersystem; F système de graissage à carter sec; I sistema di lubriHcazione a coppa secca, sistema di lubriHcazione a carter secco. . 1150 МАЗИЛНА УРЕДБА ЧРЕЗ ПЛИСКАН Е — мазилна уредба, при която всички триещи се повърхности се мажат чрез плискане. R система смазки разбрызгиванием; Е splash lubrication system! D Tauchbadschmiersystem; F système de graissage par barbotage» I sistema di lubriHcazione a sbattimento, sistema di lubrfHcazione a spruzzo. 1151 МАЗИЛНО ВЕЩЕСТВО — вещество, което се използува за 'намаля¬ ване на триенето между взаимно работещи повърхности при относи¬ телното им движение, като образува между тях тънък слой (ципа) или напластява поляризирани молекули по повърхността наметала II смазка. ' R смазочное вещество, смазывающее вещество, смазочный материал, смазочное средство; Е lubricant; D Schmiermittel, Schmierstoff; F lu¬ brifiant; I lubrificante. 1152 МАЗУТ — гъста непрозрачна тъмнокафява лепкава течност, оста¬ тък от дестилацията на нефта. Служи като основа за получаване на минерални масла. R мазут; Е masout, heavy oil; D Masut, Heizöl; F mazout; I masut» olio minerale pesante. 197
малолитражен, 1153 МАКСИМАЛЕН ВЪРТЯЩ МОМЕНТ — най-голямото цифрово зна¬ чение на въртящия момент, което може да достигне двигателят. R максимальный крутящий момент, пиковый крутящий момент; E maximum torque, peak torque; D Höchstdrehmoment; F couple de rotation maximum; I coppia massima, momento di rotazione massimo. МАКСИМАЛЕН ПРОБЕГ // запас от ход. 1154 МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ — най-голямото цифрово значение на мощността, което може да достигне двигателят при определени усло¬ вия на работа. R максимальная мощность; Е maximum output, maximum power peak output; D Höchstleistung; F puissance maximum; I potenza mas¬ sima. 1155 МАКСИМАЛНА СКОРОСТ — най-високата скорост, която може да развие автомобилът при пълно натоварване на равен път с твърда и гладка настилка // пределна скорост. R предельная скорость, максимальная скорость, полный ход, наи¬ большая скорость; E maximum speed, full speed, top speed; D Höchst¬ geschwindigkeit, Spitzengeschwindigkeit, «Spitze»; F vitesse maximum; I velocità massima, velocità limite. 1156 МАКСИМАЛНИ ОБОРОТИ НА ДВИГАТЕЛЯ — обороти на двига¬ теля, при които той достига максимална мощност. R максимальное число оборотов двигателя; Е top engine speed; D höchste Motordrehzahl; F régime maximum du moteur; I massimo numero di giri del motore, regime massimo del motore. МАКСИМАЛНО НАТОВАРВАНЕ // пределно натоварване. 1157 МАКСИМАЛНО ПРЕДАВАТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ — предавателно отношение, което се осигурява при движение на автомобила на първа предавка или заден ход. R максимальное передаточное отношение; Е top gear ratio; D höch¬ stes ÜbersetzungsveehâItnis; F rapport maximum des roues; I rapporto massimo di trasmissione. 1158 МАЛКА КАЛОРИЯ (cal, кал) — единица за определяне количест¬ вото топлина по метричната система, равна на количеството топлина, необходима за загряване на I g дестилирана вода от 14,5 на 15,5° С. По системата СИ като обща единица за топлина и работа е приет джаулът (J) // грам-калория. R малая калория, грамм-калория, г-кал; Е gramme calorie, small calorie, therm, gcal; D Grammkalorie, kleine Kalorie, gcal; F. calorie¬ gramme, petite calorie, microthermie, meal; I grammo-caloria, gcal. M АЛКО ФАРЧЕ // габаритно фарче. 1159 МАЛОЛИТРАЖЕН АВТОМОБИЛ — автомобил с работен обем, на двигателя от 0,75 до 1,5 1. R малолитражный автомобиль; Е light car, small car, liliput carl D Kleinwagen; F voiture légère, véhicule léger, petit véhicule, voi' turette; 1 vettura leggera, vettura utilitaria, utilitaria. 198
масле н 1160 МАНИВЕЛА — лост с коляно, с който при нужда може да се за¬ върти ръчно коляновият вал на двигателя, като се зацепи зъбчатият накрайник на манивелата със зъбчатия накрайник на коляновия вал, ■ Манивелата се върти, докато заработи двигателят. R заводная рукоятка, пусковая рукоятка; Е starting crank, starting handle, crank, crank arm, crank handle, crank starting handle, hand crank; D Andrehkurbel, Anlaßhebel; F manivelle de mise en marche, manivelle de lancement, manivelle de démarrage; 1 manovella d’av¬ viamento. 1161 МАНОМЕТЪР— уред за измерване налягането на течности, пари и газове в затворен съд.Отчита в килограми на квадратен сантиметър (kg/cm2). R манометр; Е pressure gauge, manometer; D Druckmesser, Mano¬ meter; F manomètre; 1 manometro. 1162 МАНОМЕТЪР ЗА ГУМИТЕ — уред за измерване налягането на гу¬ мите с обхват на скалата за различните манометри от 0 до 8 kg/cm2. Снабден е със специален накрайник за поместване на вентила на гумите. R шинный манометр; Е tyre pressure gauge, air inflation indicator, tyre gauge; D Reifendruckprüfer, Luftdruckprüfer; F manomètre de contrôle de la pression des pneumatiques, contrôleur de gonflage, gon- flomètre; 1 manometro per controllo della pressione dei pneumatici. МАРКИРАНЕ HA ГУМАТА // означение на гумата. 1163 МАРКУЧ — гъвкава дълга тръба, изработена от гума, пластмаса или няколко пласта гумиран плат, покрит отвътре и отвън с каучук. За по-голяма здравина понякога маркучът е брониран отвън със сто¬ манен или меден тел // гумено черво. R шланг, рукав, гибкий рукав; Е hose; D Schlauch; F tuyau fle¬ xible, tube flexible; I tubo flessibile. 1164 МАСА (фиг. 36, 8) — тялото на машина или телата на няколко ма¬ шини, свързани електрически и използувани като втори проводник при еднопроводните електрически вериги. R масса, земля; Е mass, body, earth, ground; D Masse, Körper, Erde; F masse, terre; I massa, terra. МАСИВНА ГУМА // плътна гума. 1165 МАСЛЕН ДИСКОВ СЪЕДИНИТЕЛ — дисков съединител, в който задвижващият и задвижваният диск са в маслена баня и триенето между тях е течно. R масляное дисковое сцепление, сцепление работающее в масле; Е oil clutch, oil-rurrirg clutch; D geschmierte Lamellenkupplung, in öl laufende Kupplung; F embrayage à disques graissés, embrayage dans l'huile; 1 frizione a disco lubrificato, innesto a frizione in olio, innesto in olio. МАСЛЕН КРИК // хидравличен крик. 1166 МАСЛЕН МАНОМЕТЪР (фиг. 51, Ь) — термоелектрически манометър, конто показва налягането на маслото, създавано от маслената помпа. 199
маслен Състои се от датчик, монтиран обикновено в главния маслопровод, и показател със стрелка и скала върху арматурното табло. R масляный манометр, указатель давления масла; Е oil pressure gauge, oil pressure indicator, oil gauge, oil indicator; D öldruckmes¬ ser, Öldruckmanometer; F manomètre de circulation d'huile, manomè¬ tre de pression d'huile, indicateur de pression d'huile; I manometro per pressione olio, manometro ad olio, manometro della circolazione d'olio. 1167 МАСЛЕН ОТВОР (фиг. 5, 2) — отвор, лросвредлен в машинен елемент« през който се вкарва или отвежда маслото. R смазочное отверстие; Е oil hole; D Ölloch, Ölbohrung; F trou de graissage; I orifizio di lubrificazione. МАСЛЕН ОХЛАДИТЕЛ П маслен радиатор. 1168 МАСЛЕН ПЛАСТИНКОВ ФИЛТЪР (фиг. 14, а) — маслен филтър за грубо пречистване на маслото, в-който филтруващият елемент пред¬ ставлява набор от стоманени пластинки. R пластинчатый масляный фильтр; Е leaf oil filter; D Plattenölfilter, Lamellen5pplttiItcr; F filtre à huile à plaques; I filt^r^o d’olio a pieghe. 1169 МАСЛЕН ПРЪСТЕН (фиг. 5,5) — бутален пръстен, поставен под уп¬ лътнителните пръстени, който ограничава йдизането на масло в камерата на горене, обира излишното масло от стените на цилиндъра и го връща в долния картер // маслосъбиращ пръстен. R маслосъёмное кольцо, маслоотводное кольцо; Е oil scraper piston ring, oil ring, oil scraper ring, scraper ring, oil control piston ring, oil control ring; D Ölab^s^reifring, Abstreifkolbenring, Abstreifring, Öl¬ abstreifer; F segment racleur, segment d’huile, segment racleur d'huile; I segmento d’olio, anello d'olio dello stantuffo, fascia d’olio detlo stan¬ tuffo. 1170 МАСЛЕН РАДИАТОР (фиг. 12, 7) — радиатор, подобен по устройство на водния. Служи за охлаждане на маслото от мазилната уредба на двигателя. С .маслен радиатор са снабдени само двигатели с по-снлно топлинно натоварване // маслен охладител. R масляный радиатор; Е oil cooler, oil radiator; D Ölkühler; F re- froidîsseur d’huile, radiateur d’huile; 1 radiatore ad olio. 1171 МАСЛЕН РЕЗЕРВОАР — резервоар за масло, с какъзто са снабдени някои конструкции автомобилни двигатели, при които маслото не се намира в долния картер, а в отделен резервоар (както е при маслената уредба със сух картер). R резервуар для масла, масляный резервуар, масляный бак; E 'oil tank, oil container, oil reseevoir; D Ölbehälter; F réseevoir d’huile; I serbatoio d'olio. • 1172 МАСЛ ЕНЦФИ ЛТЪР (фиг. 14) — филтър за пречистване на маслото от чужди примеси и нечистотии. Съществуват два основни вида маслени филтри: филтри за грубо пречистване и филтри за фино пречистване. R масляный фильтр, маслофильтр, маслоочиститель; Е oil cleaner, oil filter, oil strainer; D Ölfilter, Ölreiniger; F filtre à huile; I filtro d'olio. 200
маслогонна 1173 МАСЛЕНА БАНЯ (фиг. 23,11 и 12) — баня, от която се черпи масло за мазане на триещите се повърхности на двигатели с вътрешно го¬ рене. Подобни бани може да има в дъното на картера, в картера на диференциала, в картера на предавателната кутия и др. R масляная ванна; Е oil bath; D Ölbad; F bain d'huile; I bagno d’olio. 1174 МАСЛЕНА ПОМПА (фиг. 15) — помпа, обикновено зъбна, която из ■ праща масло под налягане към триещите се повърхности на двига¬ тел с вътрешно горене. При маслена уредба със сух картер маслената помпа има няколко секции (двойки зъбни колела), едната от които нагнетява маслото към триещите се повърхности, а другите го из¬ смуква! 'т картера и го изпращат в масления резервоар. R масляный насос; Е oil pump, oil feed pump; D Ölpumpe; F pompe à huile; I pompa d’olio. 1175 МАСЛЕНА СП P И H ЦО El В КА— уред за впръскване на масло между органите на машина. R спринцовка для масла; Е oil gun, oil syringe; D Ölspritze; F se¬ ringue d’huile, injecteur à huile; I siringa ad olio. 1176 МАСЛЕНА ЦЕНТРОФУГА (фиг. 14, с) — центрофуга в двигател вътрешно горене, която пречиства маслото чрез отделяне на нечи¬ стотиите под действието на центробежните сили. Обикновено заменя както филтъра за грубо, така и филтъра за фино пречистване. При¬ вежда се в движение от реактивната сила на изтичащото от нея масло или от коляновия вал чрез механично задвижване. R масляная центрифуга; Е centrifugal oil cleaner, centrifugal oil pu rifier; D Zentrifugalölreiniger; F épurateur d’huile centrifuge; 1 puri¬ ficatore centrifugo d’olio. 1177 МАСЛЕНО КАНАЛЧЕ (фиг. 12,11) — каналче в машинна част, по което се оттича маслото към някои триещи се повърхности. R смазочная канавка, масляная канавка; Е oil groove, oil way, oil¬ way; D Schmiernut, Ölnut; F patte d'araignée, rainure de graissage, gorge de graissage; I canale per la lubrificazione, canale dell’olio. МАСЛЕНО НИВО // маслено равнище.., 1178 МАСЛЕНО РАВНИЩЕ — равнище/, до което трябва да достигне маслото в маслена баня // маслено ниво // ниво на маслото. R' уровень масла; Е oil level, level of oil; D Ölstand; F niveau d’huile, jauge d’huile; I livello d’olio. МАСЛО съкр. от масло за мазане. 1179 МАСЛО ЗА МАЗАНЕ (фиг. 7,40) — мазно вещество от растителен или минерален произход, което се употребява за мазане на триещ и се .части ' // смазочно масло. R смазочное масло, масло; Е lubricating oil, oil; D Schmieröl, öl; F huile lubrifiante, huile de graissage, huile; I olio lubrificante, olio 1180 МАСЛОГОННА РЕЗБА (фиг. 8,13) — резба на последната основна щийка на коляновия вал, която не позволява изтичането на масло от картера на двигателя. 20t
маслопровод R маслогонная резьба; Е oil pressure thread; D Öldruckgewinde; F filet de pression d'huile; I filetatfura deflettente d’olio. 1181 МАСЛОИЗМЕРВАТЕЛНА ПРЪЧКА — метална пръчка с главичка и стебло, върху което обикновено са вдълбани две резки. Служи за измерване височината на маслото, като се вкарва в маслената баня така, че главичката да остане вън от двигателя, а стеблото да потъне в маслото. По височината на омасляването се определя масленото равнище, което трябва да бъде винаги между двете резки. R указатель уровня масла, стержневой указатель уровня масла; Е oil gauge rod, oil gauge stick, oil dip rod, dip-stick, oil dipper rod, oil dip stick, oil-level dipstick, oil level rod, dip rod, gauge rod; D Öl¬ standanzeiger, Ölmeßstab, Ölpeilstab, Peilstab; F indicateur de niveau d'huile, réglette-jauge d'huile, tige plongeante d'huile, jauge d'huile, jauge de niveau d'huile; I indicatore ad asta di livello dell'olio, asta livello olio, asticciuola di verifica livello olio. 1182 МАСЛОНАЛИВНА ТРЪБА (фиг. 12,21) — тръба, през която се нали¬ ва маслото в картера на двигателя. R маслозаливная труба; Е oil filler pipe; D Ölfüllrohr; F tuyau de remplissage d'huile; 1 tubo d'immissione olio. 1183 МАСЛОНАЛИВНО ГЪРЛО — отвор с капак, през който се налива маслото в картера на двигателя. R маслозаливная горловина; Е oil filer hole; D Ölfülloch; F ori¬ fice de rempHssage d'huile; 1 orifizio d'introduzione d'olio, orifizio di riempimento d'olio. 1184 МАСЛООТРАЖАТЕЛЕН ГРЕБЕН (фиг. 814) — гребен, изработен в задния край на коляновия вал. Служи за връщане на маслото - в маслената баня. R маслоотражательная рейка; Е oil thrower rack; D Ölablenkzahn¬ stange; F déflecteur d'huile à crémaillère; I deflettore d'olio a crema¬ gliera. 1185 МАСЛООТРАЖАТЕЛНА ШАЙБА (фиг. 8, И) — шайба в предния край на коляновия вал, която връща маслото към маслената баня. R маслоотражатель; Е oil thrower, oil deflector, oil slinger; D ÖI- ablenkblech; F déflecteur d'huile; I deflettore d'olio. 1186 МАСЛОПРИЕМНИК (фиг. 12,/) — груб филтър за масло. Монтиран е в началото на тръбата и представлява потопена в маслото щампо¬ вана от тънка ламарина чаша с мрежа, която не пропуска едрите механични частици към помпата. При много от двигателите масло- приемникът е плаващ и следи масленото равнище // плаващ маслен филтър. R плавучий масляный фильтр; Е oil suction bell, floating oil strainer* oil pump suction bell; D Schwimmerölreiniger; F filtre à huile flottant; 1 filtro d'olio galleggiante. . 1187 МАСЛОПРОВОД (фиг. 12,2) — тръба, по която тече маслото за ма¬ зане. . R маслопровод, масляная труба; Е oil lead, oil pipe, oil duct, oil conduit, oil delivery pipe, oil line; D Ölleitung, Ölzuführung, - Ölrohr; 202
меден F canaUsation d’huile, tuyau d’huile, conduite d’huile; I tubolatura d’olio, tubo d’olio, conduttura d’olio. МАСЛОСЪБИРАЩ ПРЪСТЕН // маслен пръстен. 1188 МАСЛЬОНКА (фиг. 32, 5) — L приспособление за мазане с течно масло; 2. специален съд с дълга шийка за наливане на масло в ча¬ стите, които подлежат на мазане. Има различна направа. R маслёнка, смазочное устройство; Е oiler, oil cup, lubricator; D Öler« Schmiergefäß, Schmierapparat; F lubrifîcateur, graisseur; I lubrifi¬ catore, oliatore, ingrassatore. 1189 МАХАЛ EH ПЪТЕПОКАЗАЛ ЕЦ — пътепоказалец, на който осве¬ тената страна се движи нагоре и надолу подобно на махало // се мафорен пътепоказалец. R маятниковый сигналсемафор; Е semaphore-type trafficator, sema¬ phore-type traffic indicator; D Winker, Pendelwinker, leuchtender Arm; F flèche oscillante, indicateur de direction oscìilant, indicateur de direction à flèche oscïilante; 1 indicatore di direzione osculante 1190 МАХОВИК (фиг. 8,7) — масивен диск, закрепен за задния край на коляновия вал. Благодарение на акумулираната в него през време на работния такт кинетична енергия маховикът спомага за извърш¬ ване на останалите неработни тактове, намалява неравномерността при въртене на коляновия вал и улеснява първоначалното пускане на двигателя в ход, както и плавното потегляне и ускоряване на ав¬ томобила. R маховик, маховое колесо; Е flywheel, flyer, flier, balance wheel; D Schwungrad; F volant, volant du moteur; I volano. 1191 /ЛАШИНА — прост или сложен механизъм или сбор от няколко ме¬ ханизми, които извършват определени целесъобразни движения за преобразуване на енергия или за извършване на работа. R машина; Е machine; D Maschine; F machine; I macchina. МАШИННИ ДЕТАЙЛИ // машинни елементи. 1192 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ — елементи, от които е съставена дадена машина // машинни детайли // машинни части. R детали машин; Е machine elements, machine components, machine parts; D Maschinenelemente, Maschinenteile; F organes de machine; I parti di macchina, elementi di macchina, organi di macchina. МАШИННИ ЧАСТИ // машинни елементи. 1193 МЕД (Cu) — химически елемент с жълтеникавочервен цвят. Топи се при 1083° С и кипи при 2310° С. Лесно се обработва и изтегля във вид на тел с различен диаметър. Добър проводник на топлината и електричеството, добре разтворим в азотна киселина. В автомобил¬ ната промишленост се използува за изработване на електрически кабели и на детайли за електрообзавеждането. R медь; Е copper; D Kupfer; F cuivre; I rame. 1194 МЕДЕН ЧУК (фиг. Т3,10) — ръчен чук, тялото на който е израбо¬ тено от мед. 203
между градски R медный молоток; Е copper hammer; D Kupferhammer; F marteau en cuivre; 1 martello di rame. 1195 МЕДНА ЖИЦА — жица с кръгло сечение с диаметър до 10 mm н голяма дължина. Изработва се от мед чрез изтегляне. R медная проволока; Е copper wire; D Kupferdraht; F fil en cuivre( fil de cuivre; 1 filo di rame. 1196 МЕДНА ЛАМАРИНА — тънък лист, изработен от мед чрез валцо¬ ване. R листовая медь; Е copper sheet, copper sheet plate, sheet copper; D Kupferblech; F tôle de cuivre, feuille de cuivre; I lamiera di ranee‘> 1197 МЕДНА СПЛАВ — сплав, в която преобладаващият метал е мед. Основните медни сплави са бронз, месинг и твърди припои. R медный сплав; Е copper alloy, copper base alloy; D Kupferlegierung; F alliage de cuivre; I lega di rame. 1198 МЕЖДИНЕН ВАЛ (фиг. 56,12) — вал в предавателната кутия, който чрез зъбната предавка с постоянно зацепване приема въртящия мо¬ мент от вала на съединителя и го предава на главния вал на предава¬ телната кутия // спомагателен вал. R промежуточный вал, передаточный вал; Е countershaft, layshaft, auxiliary shaft, intermediary shaft, intermediate shaft; D Vorgelege¬ welle. Nebenwelle, Zwischenwelle; F arbre intermédiaire, arbre auxi¬ liaire; I albero intermedio, albero ausiliare, contralbero. 1199 МЕЖДИНЕН КАРДАНЕН ВАЛ — карданен вал, който предава въртеливо движение от предавателната кутия към главния карданен вал. • R промежуточный карданный вал; Е intermediate propeller shaft, intermediate universabjoint shaft, intermediate cardan shaft; D Zwi- scjipnkardanwelle, Zwischengelenk welle; F arbre de transmission in¬ termédiaire, arbre de cardan intermédiaire; I albero a cardano inter¬ medio, albero di trasmissione cardanica intermedio. 1200 МЕЖДИННА ПЛАСТИНА (фиг. 14,12) — съставна част от филтру- ващия елемент на филтъра за фино пречистване. Поставя се между отделните картонени дискове. R промежуточная пластина; Е intermediate gill, intermediate lamella; D Zwischenlamelle; F lamelle intermédiaire; I lamella intermedia. МЕЖДИННО ЗЪБНО КОЛЕЛО // паразитно зъбно колело. 1201 МЕЖДУГРАДСКИ АВТОБУС — автобус за междуградски превози на пътници. Каросерията му е разделена на отделение за пътниците, отделение за шофьора и кондуктора и отделение за багажа. Снабден е с удобни седалки с високи облегала, отоплителна - и вентилационна инсталация, подходящо електрическо осветление (както общо, така и за всяко кресло поотделно), наушници за слушане на радио и пр. R междугородный автобус; Е interurban bus, intercity bus, intercity motor bus, intercity-type motor bus, land cruiser; D Üb^^landom^i- bus; 'F autocar interurbain, autobus interurbain; I autobus interur¬ bano, autocorriera. 204
метална 1202 МЕЖДУНАРОДНА СВЕЩ — единица мярка за интензивност на све¬ тлината, възприета по-рано от СССР, Англия, Франция и Америка. От 1948 г. заменена в СИ с единицата кандела. 1 международна свещ = = 1,019 cd. R международная - свеча; Е international candle; D internationale Kerze; F bougie internationale; I candela internazionale. МЕЖДУОСИЕ // база на автомобила. 1203 МЕМБРАНА (фиг. 21, 5) — тънка еластична пластина от метал, гума, кожа и т. н., която извършва движения по перпендикулярна на пло¬ скостта си посока. При двигатели с вътрешно горене се употребява в мембранната помпа, в клаксона и т. н. R мембрана; Е membrane; D Membran(e); F membrane; I membrana, 1204 МЕМБРАННА ПОМПА — помпа, която вместо бутало има ела¬ стична мембрана, закрепена по периферията на работната камера. Мембраната извършва възвратно-постъпателно движение, при което с помощта на всмукателния и нагнетателния клапан засмуква и на¬ гнетява течност, равна на ходовия й обем // диафрагмена помпа. R мембранный насос, диафрагменный насос; Е diaphragm pump, dia¬ phragm type pump; D Membranpumpe, Diaphragmapumpe; F pompe à membrane, pompe à diaphragme; I pompa a membrana, pompa a dia¬ framma. 1205 МЕНГЕМЕ — уред за стягане и придаване устойчивост на предмета при обработването му. Състои се от две челюсти, от които едната не¬ подвижна, а другата — подвижна. Челюстите се приближават и раз- далечават с помощта на винт // стегало // стиска. R тиски; Е vice, jaw-vice; D Schraubstock; F étau; 1 morsa. 1206 МЕСИНГ — сплав от мед, цинк и малки количества олово, калай, магнезий, желязо, никел и др. Износоустойчив, с добри леярски свойства. Щампова се и се валцова добре. Използува се за изработ¬ ване на различни втулки, кранчета, тръбички за радиатори, жи¬ гльори на карбуратори и др. R латунь, жёлтая медь; Е brass; D Messing, Gelbkupfer; F laiton, cuivre jaune; I ottone. 1207 МЕСИНГОВА ЛАМАРИНА — тънък лист от месинг, получен чрез валцоване. R листовая латунь; Е sheet brass, brass plate; D Messingblech; F tôle de laiton; I lamiera d'ottone. 1208 МЕТАЛ — химически елемент с особена «метална» структура, обик¬ новено твърда (с изключение на живака, който е течен), с метален бля¬ сък. Непрозрачен, ковък, с добра топло- и електропровод ноет и срав¬ нително висока механична якост. Основен материал, от конто се изра¬ ботват съвременните машини. Металите биват: черни, цветни, леки, тежки, благородни и неблагородни, бели, лагерни и др. В практи¬ ката често под метали се разбират и техните сплави. R металл; Е metal; D Metall; F métal; 1 medilo. МЕТАЛНА КАРОСЕРИЯ съкр. от целометална каросерия. 205
механизъм 1209 МЕТАЛО-ПЛАСТМАСОВА КАРОСЕРИЯ — каросерия, на която . скелетът е изработен от метал, а облицованите повърхности — от пластмаса // пластмасова каросерия. R кузов из пластмассы, пластмассовый кузов; Е metal-plastics body, plastics body; D Kunststoffkaгocser■ie, Karosserie auf P ^tweeks^, Aufbau aus Plastwerkstoff; F carrosserie en matière plastique; 1 car¬ rozzeria in plastico. 1210 МЕТАЧЕН АВТОМОБИЛ — специален автомобил, съоръжен с при¬ способления за почистване на улиците. • •• R автомобиль для подметания улиц; Е street-sweeping motor vehicle, motor sweeper, road sweeper, road sweeping machine, mechanical swee¬ per, scavenging machine, rotary road brush, rotary sweeper, sweeper, sweeping machine, street cleaner, street cleaning vehicle, rotary sweep¬ ing machine; D Straßenreinigungswagen, Straßenkehrmaschine, Kehr¬ maschine; F balayeuse automobile, balayeuse; I macchina spazzatrice, autocarro spazzino. 1211 МЕТРИЧНА СИСТЕМА — система от мерки, в основата на която е залегнала международната мярка за дължина метър. В тази система основни единици са мегър-килограм-секунда (m-kg-s). За единица маса се взема маса, теглото на която е равно на 9,81 kg (техническа единица маса). Единица за работа в метричната система е килограмо- мстърът (kgm), а за мощност — килогра.мометър в секунда (kgm/s). R метрическая система; Е mekic system; D metrisches System; F sy¬ stème métrique; I sistema metrico. 1212 МЕТЧИК — инструмент за нарязване на вътрешна винтова резба в отверстие. Представлява слабо изтънен към върха прът от инстру¬ ментална стомана, по повърхността на който има нарязана винтова . резба и няколко надлъжни канала за излизане на стружките при на¬ рязването. Нарезът се прави постепенно с помощта на няколко мет¬ чика (обикновено три). R метчик; Е tap, screw-tap; D Gewindebohrer, Schraubenbohrer; F ta¬ raud; I maschio. 1213 МЕТЪР (m, м) — международна единица за измерване на дължина равна на 1 650 763,73 дължини на вълната, определена във вакуум на излъчването при преход между нивата на 2рю и 5d6 на атома на криптон 86. R метр, м; Е metre, meter, m; D Meter, m; F mètre, m; I metro, m. 1214 МЕХАНИЗЪМ — система от детайли, съединени помежду си така, че да извършват точно определено движение с определена цел. Еди¬ ният от детайлите е неподвижен, а останалите са задвижващи и за¬ движвани. R механизм; Е mechanism; D Mechanismus; F mécanisme; I mecca¬ nismo. 1215 МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА ДРОСЕЛОВАТА ' КЛАПА — система от лостове и други елементи, които свързват педала за газ с оста на дроселовата клапа. Служи за отваряне и затваряне на кла¬ пата // привод за задвижване на дроселовата клапа. R тяги управления дроссельной заслонки; Е throttle linkage; D Dros- 206
механичен selgestânge; F tringle de commande du papillon; 1 traino del comando della valvola a farfalla. 1216 МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ HA ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА — ме¬ ханизъм за предаване на въртящия момент на двигателя към задните колела на автомобила. Такова предаване имат почти всички съвре¬ менни автомобили // привод към задните колела. R привод на задние колеса; Е rear-wheel drive; D Hinterradantrieb; F transmission à roue d'arrière, propulsion d'arrière, propulsion par les roues arrières; I trasmissione alla ruota posteriore. 1217 МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА ПРЕДНИТЕ - КОЛЕЛА - — механизъм за предаване на въртящия момент на двигателя към пред¬ ните колела на автомобила. Такова предаване имат автомобилите с висока проходимост // привод към предните колела. R привод на передние колеса; Е front wheel drive, front drive; D Vor¬ derradantrieb, Vorderantrieb, Frontantrieb; F transmission à roue d'avant, traction à roue d'avant, traction d'avant, traction sur l'avant, traction avant; I trasmissione alla ruota anteriore. 1218 МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ВАЛ (фиг. 7, d и е) — система от зъбни колела, зъбни колела и валове или верижни зъбни колела и верига, която служи за предаване на движе¬ нието от коляновия на разпределителния вал // привод за задвижване на разпределителния вал. R привод распределительного вала; Е camshaft drive; D Nockenwel¬ lenantrieb; F commande de l'arbre à cames; 1 comando -albero dì dis¬ tribuzione. 1219 МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА ЧЕТИРИТЕ КОЛЕЛА — механизъм, при който предаването на въртящия момент на двигателя става едновременно към двата задвижващи моста, респ. четирите ко¬ лела. Предаването се осигурява от специална разделителна предава¬ телна кутия И привод към четирите задвижващи колела. R четырёх колёсный привод; Е four-wheel drive; D Vierradantrieb; F transmission à adhérence totale, transmission à quatre roues motri¬ ces; I trasmissione a quattro ruote motrici. 1220 МЕХАНИЗЪМ НА БРАВАТА НА ВРАТАТА — съставна част на бравата, с която се заключва и отключва вратата на автомобила. R механизм замка двери; Е door locking device; D Türsperrvorrich¬ tung; F disposîiîf de verrouiüage de la porte; I dispositivo della toppa deHa porta, dispositivo della serratura della porta. 1221 МЕХАНИК — специалист c необходимата обществено призната ква¬ лификация, който се занимава с поддържането и поправката на маши¬ ните и следи за тяхната нормална работа. R механик; Е mechanician, mechanic, motor mechanic, motor car me¬ chanic; D Mecharûker; F mécanicien; I meccanico. 1222 МЕХАНИЧЕН АМОРТИСЬОР — механизъм, който превръща кине¬ тичната енергия b колебанията на каросерията в топлинна чрез ме ханично външно или -вътрешно триене. R механический амортизатор; Е mechanical shock absorber; D me- 207
мигачен chanischer Stoßdämpfer; F amortisseur mécanique; 1 ammortizzatore meccanico. 1223 МЕХАНИЧЕН СТЪКЛОПОВДИГАЧ — стъкло повдиган, който се за¬ движва по механичен начин. Състои се от рамка на стъклото, зъбно колело, зъбен сектор, лостова система и ръчка за привеждане в дви¬ жение. R механический стеклоподъемник; Е mechanical window raiser; _D me¬ chanischer Fensterheber; F lève-glace mécanique; I alzacristalli mec¬ canico. 1224 .МЕХАНИЧНА ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ — агрегат от трансми - снята, който с помощта на зъбни предавки изменя въртящия момент па двигателя по големина и направление // механична скоростна кутия. R механическая коробка передач; Е mechanical gea box; D mecha¬ nisches Wechselgelгiebe; F boîte de vitesses mécanique; I scatola di cambio velocità meccanica. 1225 МЕХАНИЧНА РАБОТА — механична величина, която определя ре¬ зултата от действието на дадена сила. Когато една постоянна по го¬ лемина и посока сила действува на дадено тяло, като го премества в същата посока, силата извършва механична работа А, числено ра¬ вна на произведението на силата Р и дължината на изминатия от тя¬ лото път S, т. е. A=P.S. Тъй като Р се измерва в килограми (kg), a S в метри (m), работата се измерва в килограмометри (kgm). R механическая работа, работа; Е mechanical work, work; D mecha¬ nische Arbeit, Arbeit; F travail mécanique, travail; I lavoro mecca¬ nico, lavoro. МЕХАНИЧНА СКОРОСТНА КУТИЯ // механична предавателна ку¬ тия. 122fi МЕХАНИЧНА СПИРАЧКА — автомобилна спирачка, на която за¬ движващият механизъм се състои от лостова система и опъващи те- лени въжета. R механический тормоз; Е mechanical brake; D mechanische Bremse; F frein mécanique; I freno meccanico. 1227 МЕХАНИЧНА ТРАНСМИСИЯ — трансмисия, която преобразува и предава въртящия момент на двигателя само по механичен начин. R механическая трансмиссия; Е me<^1^4^i^ical transmission; D mecha¬ nische Übertragung; F transmission mécanique; I trasmissione mec¬ canica. 1228 МЕХАНИЧНО ЗАДВИЖВАЩО УСТРОЙСТВО — устройство, което по механичен начин предава силата, необходима за задействуване на даден агрегат или механизъм. R механический привод; Е mechanical drive; D mechanischer An¬ trieb; F commande mécanique; 1 comando meccanici». МИГАЧ съкр. on мигачен пътепоказалец. 1220 МИГАЧЕН ПЪТЕПОКАЗАЛЕЦ — лампа с мигаща светлина, която се включва и изключва от електрическата верига чрез специален пре- 208
минимална късвач с биметална пластинка. Съвременните леки автомобили имат четири такива пътепоказалци: два отпред, които светят с бяла свет¬ лина, и два отзад, които светят с червена светлина. R мигающий указатель поворота; Е side lamp flashing direction in¬ dicator, blinker, blinking trafficator, flasher lamp, flashing direction indicator, flashing light indicator, flashing trafficator, signal flasher; D Blinkleuchte, Blinker; F clignotant, lanterne de clignotant, cligno- teur, indicateur clignotant de direction; I indicatore di direzione pul¬ sante. 1230 МИГАЩА СВЕТЛИНА — светлинен сигнал, с който се привлича вниманието на участвуващите в движението лица. Такъв сигнал да¬ ват мигачният пътепоказалец и някои светофари. R мигающий свет; Е flashing light, intermitent light; D Blinklicht; F lumière intermittente, feu clignotant; I pulsante luminoso. 1231 МИ К РОАВТОМОБИЛ — лек автомобил, при който обемът на цилин¬ дрите не надвишава 0,75 1. R микролитражный автомобиль, сверхмалолитражный автомобиль; Е baby car, cycle-car, minicar; D Kleinstwagen; F cyclecar, motocar; I utilitari^a, automobile a piccola cilindrata. 1232 МИКРОМЕТЪР ( m, р.м) — подкратна единица за дължина, равна на 1/1000 част от милиметъра и 1/1 000000 част от метъра И мик¬ рон // микрометър. R микрон; E micron, fi; D Mikron, ц; F micron, ц; 1 micron, p, mi¬ crometro, pm. МИКРОН // микрометър. 1233 МИЛИМЕТЪР (mm, мм) — подкратна единица за дължина, равна на 1/1000 част от метъра. R миллиметр, мм; Е millimetre, mm; D Millimeter, mm; F millimè tre, mm; I millimetro, mm. 1234 МИНЕРАЛНО МАСЛО — масло, получавано главно от мазут чрез дестилация и рафиниране със сярна киселина, натриева основа, гли¬ на и др. Употребява се с прибавени към него различни компоненти и служи за мазане на двигатели с вътрешно горене. R минеральное масло; Е mineral oil; D Mineralöl; F huile minérale; 1 olio minerale. 1235 МИНИМАЛНА ВИСОЧИНА НА АВТОМОБИЛА — разстоянието от допирната повърхност на пътя с гумите (при пълно натоварване и нормално налягане в гумите) до най-високата част на автомобила. R клиренс, расстояние между машиной и дорогой, дорожный про¬ свет, просвет; E ground clearance, road clearance; D Bodei^nirei heit; F garde au sol, garde d’encombrement, garde de cambre, dégagement entre le véhicule et le sol, distance minima au sol; I distanza fra il vei¬ colo e il suolo, distanza minima dal suolo. 4 1236 МИНИМАЛНА . СКОРОСТ — минимално устойчива скороет на дви¬ жение на автомобила на отделна предавка. За отделните предавки тази скорост е различна, като с увеличаване на предавателното от¬ ношение тя намалява // критична скорост. Н речник 299
многоцилиндро в R минимальная скорость, низшая скорость; E minimum speed; D Kleinstgeschwindigkeit; F vitesse minimum; 1 velocità minima. МИ H УСОВА ЧЕТКА // отрицателна четка. 1237 МНОГОДИСКОВ СЪЕДИНИТЕЛ —• дисков съединител, в който дви¬ жимите дискове са повече от два. По-големият брой на дисковете по¬ зволява да се предава по-голям въртящ момент при по-малки общи размери на съединителя. Многодискови съединители се използуват главно при автомобилите с много голяма товароносимост и при авто¬ бусите. R многодисковое сцепление, многодисковая муфта; Е muhiple-disc clutch, multiplate clutch, clutch with multiple laminated disc; D Mehr¬ scheibenkupplung; F embrayage à disques multiples, embrayage mini¬ disque; I innesto a dischi, frizione a dischi. 1238 МНОГОПЛАСТОВА ГУМА — автомобилна гума, на която скелетът е изработен от повече от четири пласта. R многослойная покрышка; Е muHiple ply tyre, muniple cord tyre; D Reifen mit mehreren Gewebelagen, Decke mit mehreren Gewebe¬ lagen; F pneumatique à plusieurs couches de tissu, pneumatique à plu¬ sieurs plis; I pneumatico a molti strati. 1239 МНОГОПОЛЮСЕН ГЕНЕРАТОР — генератор с повече от два полю¬ са, т. е. повече От две полюсни обувки и съответните им възбудителни намотки // многололюсно динамо. R многополюсный генератор, многополюсное динамо; Е multipolar dynamo; D mehrpoliger Dynamo; F dynamo multipolaire; I dinamo mLlltipclart, generatore di corrente multipolare. 1240 МНОГОПОЛЮСЕН ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ — електродвигател, кой¬ то има повече от два полюса, т. е. повече от две полюсни обувки и съ¬ ответните им възбудителни намотки. Пусковият електродвигателна автомобила е обикновено четйриполюсен. R многополюсный электродвигатель; Е muHipolar electric motor; D mehrpoliger Elektromotor; F moteur électrique multipolaire; 1 mo¬ tore elettrico multipolare. МНОГОПОЛЮСНО ДИНАМО // многополюсен генератор. 1241 ЕННА ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ — предавателна ку¬ тия с повече от три превода (предавателни числа) на преден ход. (Това определение е условно.) // многостепенна скоростна кутия. R многоскоростная коробка передач, многоступенчатая коробка пе¬ редач; Е multispeed transmission, mutlispeed gear box, multispeed gear, muMp^ range transmission, muutiple speed gear box, ^^dtiple speed transmission; D Mehirgangg^^riebe; F boite à plusieurs vHesses; 1 scatola a molte velocità. МНОГОСТЕПЕННА СКОРОСТНА КУТИЯ // многостепенна преда¬ вателна кутия. 1242 МНОГОЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛ — двигател с вътрешно горене, който има повече от 6 цилиндъра. R многоцилиндровый двигатель; Е multicylinder engine, multicylin- 210
монтьор der motor; D - Me^i^^^ylindermotor; F moteur polycylindrique, moteur à plusieurs cylindres, moteur ^№^1x1)6^111, moiteur à muHi cylindres; I motore policilindrico. 1243 МОДЕЛ — копие на предмет в естествена големина или с мащабно увеличение или намаление. Употребява се в смисъл на чертеж или пространствена конструкция, която дава нагледна представа за ня¬ какъв физически обект или процес, напр. модел на автомобил, мо¬ дел на каросерия и др. R модель; Е model; D Modell; F modèle; I modello. 1244 МОКРА ЦИЛИНДРОВА ВТУЛКА (фиг. 4,24) — цилиндрова втул¬ ка, която се мие непосредствено от охлаждащата течност. R мокрая гильза цилиндра; Е wet cylinder liner, wet cylinder sleeve, wet liner, wet sleeve; D nasse ZylinderaaufbQchM; F chemise humide de cylindre, fourreau mouillé de cylindre; 1 camicia umida del cilindro, boccola umida del cilindro. 1245 МОЛИБДЕНО-ВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА — сплавка стомана с до¬ бри механични свойства, съдържаща малки количества молибден. R молибдено-углеродистая сталь; Е carbon-molybdenum steel; D Mo- lybdänttahl; F acier carbon-molybdène; I acciaio al carbonio e molib¬ deno. 1246 МОМЕНТ HA ДВОЙКА СИЛИ — система от две успоредни сили с равни големини и обратни посоки. Моментът на двойката сили е ра¬ вен на произведението от силата Р по рамото d: М=Р. d, R момент пары сил, пара сил; Е moment of couple, couple of forces; D Kräftepaar; F couple de force, moment de force; I momento di cop¬ pia di forze, momento di coppia. 1247 МОМЕНТ HA ЗАПАЛВАНЕТО — момент, в конто се извършва въз¬ пламеняването на работната смес. Определя се в градуси от ъгъла иа завъртането на коляновия вал. R момент зажигания, время запала; Е moment of ignition; D Zünd¬ moment; F moment d'allumage; I momento d’accensione. 1248 МОНТАЖ — сглобяване, подреждане и свързване на машинните части в едно цяло при спазване на всички технологични условия. R монтаж, сборка; Е assembling, erection, seUing-up, assembly, as¬ semblage, mounting, installation, installing, setting, building-up; D Montage, Zusammenbau; F montage, assemblage; I montaggio. 1249 МОНТАЖЕН ЧЕРТЕЖ — подробен чертеж, от който се вижда вза¬ имното разположение на отделните детайли и може да се извърши сглобяването и монтирането на дадена машина, съоръжение, агрегат, възел и др. върху фундамента. R монтажный чертеж; Е erection drawing, assembby drawing, mount¬ ing drawing, installation drawing; D Montagezefchnung, Gesamtzeich¬ nung; F dessin de montage, dessin d’assemblage; I disegno di montag¬ gio, disegno d’assieme. 1250 МОНТЬОР — лице c обществено призната квалификация, което извършва поправки и отстранява повреди в различни видове машини. •>11
мотокрос R монтёр, сборщик, установщик; Е fitter, erector; D Monteur, Auf¬ steiler; F monteur, mécanicien; 1 montatore. 1251 МОТОВИЛКА (фиг. 6) — част от коляно-мотовилковия механизъм, която свързва буталото с коляновия вал и заедно с него превръща праволинейно-възвратното движение на буталото във въртеливо дви¬ жение на коляновия вал. През работния ход предава силите от бута¬ лото на коляновия вал, а през спомагателните ходове — движението от коляновия вал към буталото // биела // шатун. R шатун; Е connecting rod, piston rod; D Pleuelstange, Pleuel, Kol¬ benstange; F bielle, bielle de pi. ton; I biella. 1252 МОТОВИЛКА C ДВОЙНО Т-ОБРАЗНО СЕЧЕНИЕ — мотовилка, на която стеблото има двойно-Т-образно сечение. R шатун двутаврового сечения; Е I-section connecting rod; D Pleuel¬ stange mt Doppel-T-Querschnîtt; F bielle à profile en double T; I biella a sezione di doppio T, biella a profilo di doppio T. 1253 МОТОВИЛКА C КОСО СРЯЗАНА ДОЛНА ГЛАВА (фиг. 6, b) — мо¬ товилка, чиято долна глава е срязана под остър ъгъл спрямо надлъж¬ ната й ос с цел при демонтиране да може да се изважда нагоре през цилиндъра. R нижняя головка шатуна с косым разъёмом; E oblique divided connecting rod big end; D schrâggeeeêiter Pleuelfuß; F tête de bielle à coupe oblique; I testa di biella a sezione obligua. 1254 МОТОВИЛКОВ БОЛТ (фиг. 6,4) — болт, който свързва капака на мотовилката с мотовилката. R шатунный болт; E connecting rod bolt; D Pleuelstangenschraube; F boulon de bielle; 1 bullone di biella. 1255 МОТОВИЛКОВ ВИНТ (фиг- 6,14) — винт, който свързва капака на мотовилката с мотовилката. R шатунный винт; E connecting rod screw; D Pleuelstangenschraube; F vis de bielle; I vite di biella. 1256 МОТОВИЛКОВ ЛАГЕР — лагер, образуван от две лагерни черупки и вместен в долната глава на мотовилката, в който се върти мотовил- ковата шийка на коляновия вал. R шатунный подшипник; Е connecting rod big end bearing, connect¬ ing rod bottom end bearing; D Pleuelstangenlager, Pleuel stangen- kopflager.kurbelwellenseitiges Pleuellager,Kurbelwellenlager der Pleuel¬ stange; F palier de bielle, coussinet de tête de bielle; I cuscinetto di biella, semi cuscinetto di biella. 1257 МОТОВИЛКОВА ШИЙКА (фиг. 8,5) — лагерна шийка, разположе¬ на ексцентрично спрямо оста на въртене на коляновия вал,чрез която валът се свързва с долната глава на мотовилката // колянова шийка. R шатунная шейка, шейка кривошипа, шатунная шейка коленчатою вала; Е crankshaft journal, crankpin; D Pleuelstangenzapfen, Kurbel¬ wellenzapfen, Kurbelzapfen; F maneton de bielle, maneton tourillon; ! perno della manovella, bottone della manovella. 1258 МОТОКРОС — мотоциклетно състезание по пресечена местност, което 213
муфа се провежда ври спазване на определени правила и с преодоляване - на естествени вли изкуствени препятствия. R мото-кросс, мотоциклетный кросс, соревнование по мото-кроссу; E moto-cross; D Geländerennen, Moto-Cross; F moto-cross; I moto¬ cross. МОТОР П двигател. МОТОРНА КОЛА // автомобил. 1259 МОТОРНО МАСЛО — смес от минерални или минерални и расти¬ телни масла с точно определени свойства и качества. Използува се за мазане на двигатели с вътрешно горене. R моторное масло; Б motor oil; D Motoröl; F huile pour moteur» I olio per motore. 1260 МОТОЦИКЛЕТ — моторно превозно средство на две колела, за¬ движвано от двигател с вътрешно горене // мотоцикъл R мотоциклет, мотоцикл; Е motor cycle, motor bicycle, motorcycle, motor-bike; D Kraftrad, Motorrad; F motocyclette, motocycle, moto; I motocicletta, motociclo. 1261 МОТОЦИКЛЕТНО НАДБЯГВАНЕ — спортно състезание на мото¬ циклети при определени условия. R мотогонхи, мотоциклетные соревнования; Е motocycle racing; D Kraftradrennen; F course motocycliste; I corse motociclistiche. МОТОЦИКЪЛ // мотоциклет. 1262 МОЩНОСТ — работа, която един двигател дава или една работна машина поглъща за единица време. Измерва се в киловати (kW) или в конски сили (к. с.). R мощность; Е power; D Leistung; F puissance; I potenza. 1263 МРЕЖЕСТ ГОРИВЕН ФИЛТЪР-УТАИТЕЛ — филтър-утаител за гориво, на който филтруващият елемент е направен от гъста мрежа. R сетчатый топливный фильтр; Е gauze fuel strainer, screen fuel fil¬ ter; D Sübkiraftstoffreiniger; F fiHre-tamis de combusttble, filtre à combustible en tissu; I filtro a rete per co^mi^i^s^stbile. 1264 МРЕЖЕСТ ФИЛТЪР (фиг. 14,35 и др.) — филтър, на който филтру- ващият елемент представлява гъста мрежа. R сетчатый фильтр; Е gauze strainer screen filter; D Siefafflter; F fil¬ tre-tamis; I filtro a rete. 1265 МУФА — обикновено обла машинна част, с която се свързват два вала, разположени на една и съща ос. R муфта; Е collar, sleeve, union coupling; D Muffe; F manchon; 1 ma¬ nicotto. 1266 МУФА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪЕДИНИТЕЛЯ (фиг. 55,11) — муфа, единият край на която е свързан с осовия лагер, a другият е- изработен във формата на жлеб и в него се помества краят на вилката. R муфта отводки сцепления, муфта выключения сцепления; Е clutch collar, clutch release sleeve, clutch withdrawal sleeve, clutch throw- 213
нагласяем out sleeve; D Kupplungsausrückmuffe, Ausrückmuffe; F épaulement de débrayage, manchon de débrayage; I manicotto disinnesto frizione. 1267 МУФА НА РЕГУЛАТОРА (фиг. 31»//) — част от центробежния ре¬ гулатор, която свързва тежестите на регулатора с останалите прево¬ дни детайли. R муфта регулятора; Е governor sleeve; D Reglermuffe; F manchon de régulateur; l manicotto del regolatore. 1268 МЪРТВА ТОЧКА (МТ) — крайното горно или долно положение на буталото на двигател с вътрешно горене, при което оста на мото¬ вилката съвпада с оста на цилиндъра. Може да бъде горна мъртва точка (ГМТ) и долна мъртва точка (ДМТ). R мёртвая точка, МТ; Е * dead centre, DC, neutral point, NP, dead point, DP; D Totpunkt, toter Punkt, T. P.; F pont mort, P. M.; I punto morto, P. M. H 1269 НАБИВКА (фиг. 14, 8) — вид уплътнител на отвори, през които ми¬ нават подвижни части на механизми (валове и др.). Използува се при някои конструкции водни помпи в двигатели с вътрешно горене // салник. R сальник; Е stuffing box packing, gland packing, liquid packing; D Dichtungsbüchse, Stopfbüchse, Stopfbüchsenkasten; F- boîte à étou¬ pe, presse-étoupe; 1 pressas toppa, pressatrecce, scatola a stoppa. НАБЛЮДАТЕЛЕН ОТВОР // контролно прозорче. 1270 НАВИВКА — обиколка от 360° по витловата линия на резба, спи¬ рала или намотка // витка. R виток; Е turn; D Windung; F spire; I spira. 1 271 НАГАР — твърди продукти от изгарянето на мазилното масло* които се наслояват по стените на горивната камера, челото на бута* лото, клапаните, свещите и т. н. и в по-голямо количество предизвик* ват детонация. R нагар; Е carbon deposit, soot, carbon; D Ölkohleablagerung, Ob kohle, Koksansatz, Treibstoffruß, Verbrennungsrückstand; F dép<üt charbonneux, calamine, dépôt de calamine; 1 sbavatura, fuliggine. 1272 НАГЛАСЯВАНЕ — регулиране и центроване на отделните агре¬ гати и възли на автомобила така, че да работят нормално. R наладка; Е setting, adjustment; D Einstellen, Einstellung; F mise au point, ajustage, ajustement; I messa a punto, aggiustamento, aggiu¬ staggio, aggiustatura. НАГЛАСЯЕМ // регулируем. 1273 НАГЛАСЯЕМ ГАЕЧЕН КЛЮЧ — гаечен -ключ с променлив отвор 214
надлъжен за завиване и развиване на гайки с различен размер // раздвижен гаечен ключ. R раздвижной ключ, разводной ключ; Е adjustable spanner, adjust- able_wrench, coach wrench, monkey-wrench; D verstellbarer Schrauben¬ schlüssel; F clef à ouvertures réglables; I chiave per dadi ad apertura regolabile. 1274 НАГНЕТАТЕЛЕЙ КЛАПАН (фиг. 19, 20) — клапан на бутална помпа, през който в дадено пространство се нагнетява течност или газ. R нагнетательный клапан; Е pressure valve, delivery valve; D Druck¬ ventil; F clapet de pression; I valvola di pressione. 1275 НАГНЕТАТЕЛЕЙ КЛАПАН НА ГОРИВОПОДАВАЩАТА ПОМПА (фиг. 2112) — клапан, през който горивото се нагнетява от пом¬ пата в горивопровода. R нагнетательный клапан топливоподающего насоса; Е fuel feed pump pressure valve; D Kraftstofförderpumpe-DruckveeUl; F clapet de pression de pompe d’alimentation en carburant; I valvola di pres¬ sione per la pompa d’alimentazione combustibile, 1275 НАГНЕТАТЕЛНА МАСЛЕНА ПОМПА — секция от многосекционна маслена помпа, която засмуква масло от масления резервоар и го из¬ праща под налягане към триещите се повърхности (при мазил на уре¬ дба със сух картер). R нагнетательный масляный насос; E pressure oil pump, delivery oil pump, force oil pump; D Öldruckpumpe, Ölpreßpumpe; F pompe à huile de pression, pompe à huile foulante, pompe de refoulement d'huile; I pompa d’olio a pressione, pompa d’olio premente. 1277 НАГРЕВАТЕЛНА СВЕЩ (фиг. 46, с) — свещ с реотанова спирала. Нагрява въздуха във вихровата камера или предкамерата на съот¬ ветния тип дизелов двигател преди първоначалното му пускане в ход, с което се улеснява задвижването. Може да бъде еднополюсна или двуполюсна // реотанова свещ. R свеча накаливания; Е heating plug, glow plug, heating glower plug; D Glühkerze; F bougie de préchauffage, bougie à incandescence; 1 candela ad incandescenza. НАДБЯГВАНЕ // състезание. 1278 НАДЛЪЖЕН НАКЛОН НА ШЕНКЕЛНИЯ БОЛТ — ъгъл, който сключва оста на шенкелния болт с вертикалната равнина, успоредна ив напречната ос на автомобила. R продольный наклон поворотного шкворня; Е caster, wheel caster, D Vorlauf, Radvorlauf, Nachlauf; F chasse de roue; 1 inclinazione longitudinale del perno del montante. 1279 НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ (фиг. 27, а) — изображение на мислено раз¬ рязано тяло в перпендикулярна плоскост, успоредна на надлъжната ос на тялото, при което в чертежа се дават всички елементи, намира¬ щи се в плоскостта на разреза и зад нея // надлъжно сечение. R продольный разрез, продольное сечение; Е longitudinal section; D Längssechîtt; F section longitudinale; 1 sezione longitudinale. 215
на кип 1280 НАДЛЪЖЕН РЕСОР — листов ресора монтиран успоредно на надлъж¬ ната ос на автомобила. R продольная рессора; Е longitudinal spring, axial spring, side spiring; D Lângsfeder; F ressort longitudinal; I molla longitudinale. 1281 НАДЛЪЖНА КОРМИЛНА ЩАНГА (фиг. 70,17) — елемент от кор¬ милното задвижващо устройство, на който единият край е свързан с кормилния лост, а другият — с шенкелния. Служи за предаване, на движението от кормилния лост към шенкела. R продольная рулевая тяга; Е steering drag link, steering gear con¬ necting rod, steering drag rod, drag rod, draglink, steering connecting rod, steering connecting drag rod; D Lenkstange, Lenkschubstange; F barre de direction, barre de commande de direction, barre de con¬ nexion de direction, biellette de direction; I sbarra longitudinale dei comando sterzo, tirante del comando sterzo, barra longitudinale del co¬ mando sterzo. НАДЛЪЖНА ХЛАБИНА // осова хлабина. 1282 НАДЛЪЖНИК НА РАМАТА (фиг. 62,/) — надлъжната греда на лонжеронна рама. Изработва се чрез щамповане от листова лама¬ рина. Обикновено има П-образно сечение // лонжерон. R лонжерон рамы, продольная балка рамы; Е frame side member, sill frame side member, longeron, longitudinal member of frame, frame girder, frame longitudinal member; D Längsträger; F longeron de châs¬ sis, longeron; I longarone del telaio, longarone. »283 НАДЛЪЖНИ KO BA РАМА (фиг. 62,*'a) — автомобилна рама, съ¬ стояща се от две надлъжни греди, свързани помежду си с няколко на¬ пречни или кръстообразни греди // лонжеронна рама. R лонжеронная рама; Е longeron frame; D Langsträgerrahmen; Fehle* sis à longerons; I chassi a longarone. НАДЛЪЖНО СЕЧЕНИЕ // надлъжен разрез. 1284 НАЕМЕН АВТОМОБИЛ — лек автомобил, който може да се наема от клиента срещу заплащане на определена такса за известен период от време със или без шофьор // автомобил под наем. R наёмный автомобиль, прокатный автомобиль; Е hire car, rental car, seH-drive car; D Mietwagen, Selbstfahrerwagen; F voiture de loca¬ tion, voiture de louage; 1 automobile a noleggio, vettura a noleggi®, macchina a noleggio. 1285 НАЗЪБЕНА ШАЙБА — шайба с назъбена периферия. Залавя се добре с опорната повърхност и гайката, под която се поставя. R корончатая шайба; Е castle washer, caj^l^<^elated washer; D Zahn¬ scheibe; F rondelle crénelée; I rondella dentata, rosetta dentata. 1286 НАКИП — плътна твърда кора, която се образува по вътрешните стени на водната охладителна уредба на двигатели с вътрешно горене вследствие на отлагане на калциеви и магнезиеви карбонати (когато охлаждащата вода е твърда). Лош проводник на топлината, поради което охлаждането се влошава // котлен камък. R накипь, котельный камень; Е scale, fur deposit, boiler incrustation incrustation, scale incrustation, fur, furring; D KessUstein, Pfannen 216
наливен - stein; F calcin, entartrage, incrustation de chaudière, incrustation, tartre; I incrustazione. 1287 НАКЛАДКА — неподвижно прикрепен към някоя машинна част твърд материал с голям коефициент на триене. Изработва се обикно¬ вено от азбестова тъкан и месингови нишки, които образуват твър¬ дия скелет на тъканта. Употребява се предимно при съединители и спирачки // обшивка. R накладка, обшивка; Е lining; D Belag; F garniture; I guarni¬ zione. НАКЛАДКА HA ЛЕНТОВАТА СПИРАЧКА // обшивка на лен¬ товата спирачка. 1288 НАКЛАДКА НА СПИРАЧНАТА ЧЕЛЮСТ — лента от различен материал, с която се обшиват (покриват) челюстите на спирачката // обшивка на спирачната челюст. R накладка тормозной колодки; Е brake-shoe lining, brake-shoe fac¬ ing; D Bremsbackenbelag; F garniture de mâchoire du frein; I guarni¬ zione della ganascia del freno, guarnizione del ceppo del freno. 1289 НАКЛОН — ъгъл, който сключва дадена повърхност с хоризонта¬ лата. R наклон; Е up-grade, slope up-grade; D Steigung, S^dgun^^1^<^i^l^i^lt- nis; F rampe, montée, pente; I inclinazione, pendenza. 1290 НАКЛОН HA ШЕНКЕЛНИЯ БОЛТ — ъгъл, който сключва надлъж¬ ната ос на шенкелния болт с мислено прекарани вертикални напречна или надлъжна равнина. R наклон шкворня поворотного кулака; Е king pin inclination, king pin sidewise inclination, inclination of the steering knuckle pivot,king pin tilt, king-pin camber; D Neigung des Lenkzapfens, Spreizung des Lenkzapfens, Achszapfensturz; F inclinaison du pivot de fusée, indi- naison du pivot de l’essieu, inclinaison du pivot; I inclinazione del perno del montante. 1291 НАКЛОНЕН ПРОРЕЗ (фиг. 5, 7) — прорез в направляващата част на някои бутала, който предпазва буталото от задиране при загря¬ ването му до работна температура. R наклонная прорезь, косая прорезь; E oblique slot; D Schrägschli tz; F fente oblique; I fenditura obliqua. НАКОВАЛНЯ съкр. от наковалня на прекъсвача. 1292 НАКОВАЛНЯ НА ПРЕКЪСВАЧА (фиг. 44,29) — неподвижната част на прекъсвача // неподвижен контакт на прекъсвача. R наковалня прерывателя; Е breaker stationary contact, breaker fix¬ ed contact; D Amboßkontakt; F contact fixe de rupteur; l contatto fisso deIl’irttrruttoгt. 1293 НАКРАЙНИК (фиг. 44t 12) — част (втулка, ухо, скоба и др.), с която завършват някои машинни елементи. Служи за свързване иа даден елемент с друг. R наконечник; Е tip, tail, end; D Spitze; F bout, pointe; I estremo. 1294 НАЛИВЕН ОТВОР — отвор, през който се налива течност в някой 217
направляваща резервоар. В зависимост от предназначението им отворите имат ст* ответни съставни названия. R заливочное отверстие, наливное отверстие, заливная горловина; Е filing hole, filling opening, filling orifice; D Einfülloch, Füllöff¬ nung, Einfüllöffnung; F orifice de remplissage, trou de remplissage; 1 orifizio di riempimento. 1295 НАЛЯГАНЕ — силата, която действува върху единица повърх¬ ност. Измерва се в нютони на кв. метър (N/ma), а по досега употребя¬ ваните в техниката измервателни системи — в килограми на квад¬ ратен сантиметър (kg/cm^, килограми на квадратен метър (kg/ma), милиметри жив. стълб (mm Hg) и др. R давление, напор; E pressure; D Druck; F pression; 1 pressione. НАМАГНЕТИЗИРАНЕ // намагнитване. 1296 НАМАГНИТВАНЕ — придаване на магнитни свойства на материа¬ лите чрез магнитно или електрическо въздействие // намагнетизир- ване. R намагничивание; Е magnetization; D Magnetisierung; F aimanta¬ tion, magnétisation; I magnetizzazione. 1297 НАМОТКА (фиг. 48, //) — електрически проводник, навит около сърцевина. В зависимост от предназначението им намотките имат съ¬ ответни съставни названия. R обмотка; Е winding; D Wicklung; F enroulement, bobinage; 1 av¬ volgimento. НАМОТКА ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ // вторична намотка. НАМОТКА ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ // първична намотка. 1298 НАМОТКА НА КОТВАТА (фиг. 47,/0) — намотка на електрическа машина, навита около сърцевината на котвата така, че да образува множество секции, в които от възбудителната намотка се индуктира електродвижшцата сила. Краят на всяка секция е споен при опреде¬ лена последователност с пластинките на колектора // котвена на¬ мотка. R обмотка якоря; Е armature winding; D Ankerwicklung; F bobi¬ nage d'induit, enroulement d’induit; I avvolgimento dell’indotto. НАПРАВЛЯВАЩ КОЖУХ НА ВЕНТИЛАТОРА // вентилаторен ко¬ жух. 1299 НАПРАВЛЯВАЩА ВТУЛКА НА КЛАПАНА (фиг. 7, /5) — втулка с цилиндричен отвор, набита в цилиндровата глава или цилиндровия блок. Служи да направлява в лапана // водач на клапана. R направляющая втулка клалана; Е valve-stem guide; D VenHl- führungsbüchse, Ventilschaftfüt rung; F guide de soupape, guide de tige de soupape, guide de queue de soupape; I boccola ai guida della valvola, guida della valvola. 1300 НАПРАВЛЯВАЩА ВТУЛКА ■ iA ПОВДИГАНА — втулка, набита в съответни отвори на картера, която направлява повдигана. Изпол¬ зува се в сравнително малко конструкции двигатели // водач иа повдигана. 218
напречиик R направляющая втулка толкателя; Е valve lifter guide, valve tap. pet guide, valve plunger guide; D Stößelführung, Ventilstößelführung; F guide de poussoir, guide de poussoir de soupape; 1 boccola di guida della punteria, guida della punteria. 1301 НАПРАВЛЯВАЩА ЧАСТ НА БУТАЛОТО (фиг. 5//) — част от буталото, която обхваща разстоянието малко над отворите на бутал¬ ния болт до долния край на буталото. Гладка, с по-голям диаметър от уплътняващата част. Служи да направлява буталото при движението му в цилиндъра. Някои направляващи части имат надлъжни прорези, за да пружинират // пола на буталото, R юбка поршня; Е piston skirt, piston body skirt, piston body bof tom, piston body cup; D Kolbensei tenwand, Kolbenmantel, Kolben¬ hemd; F surface latérale du piston, jupe de piston, corps de piston; I superficie laterale deHo stantuffo, corpo dello stantuffo. НАПРЕЖЕНИЕ съкр. от електрическо напрежение. НАПРЕЖЕНИЕ НА КЛЕМИТЕ // полюсио напрежение. 1302 НАПРЕЧЕН НАКЛОН НА ШЕНКЕЛНИЯ БОЛТ — ъгъл, който сключва оста на шенкелния болт с вертикална равнина, успоредна на надлъжната ос на автомобила. R поперечный наклон поворотного шкворня, наклон шкворня по¬ воротного кулака; Е king-pin sidewise inclination, inclination of the steering knuckle pivot, king-pin inclination, king-pin tilt, king-pin camber; D Neigung des Lenkzapfens, Spreizung des Lenkzapfens, Achs¬ zapfensturz; F inclinaison du pivot de l'essieu; I inclinazione late¬ rale del perno del montante. 1303 НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ (фиг. 33, a) — изображение на мислено раз¬ рязано тяло в перпендикулярна плоскост, успоредна на напречната ос на тялото, при което в чертежа се дават всички елементи, нами¬ ращи се в плоскостта на разреза и зад нея // напречно сечение. R поперечный разрез, поперечное сечение; Е cross section; D Quer- schrntt; F section droite, section transversale, coupe transversale; 1 sezione trasversale. 1304 НАПРЕЧЕН РЕСОР — листов ресор, монтиран напречно на рамата. Оста му е перпендикулярна на надлъжната ос на автомобила. R поперечная рессора; Е transversal spring, cross spiring; D Quer¬ feder; F ressort transversal; I molla trasversale. 1305 НАПРЕЧНА КОРМИЛНА ЩАНГА (фиг. 70,27) — елемент от кор¬ милното задвижващо устройство, който свързва шенкелните рамена на левия и десния шенкел. R поперечная рулевая тяга; Е steering knuckle tie rod, steering tie rod, steering cross rod, steering track rod; D Spurstange, Lenkverbin¬ dungsstange; F barre d’accouplement des roues, barre d'accouplement de direction; I barra trasversale del comando sterzo, tirante del coman¬ do sterzo. 1306 НАПРЕЧНИ К HA РАМАТА (фиг. 62,2 и 5) — напречна греда, която съединява двете надлъжни греди на рамата. Изработва се от щампо- 219
неавтоматична вана ламарина с различен профил. Всяка рама има по няколко на- пречника. R траверса рамы, поперечина рамы; Е frame cross-member, cross member of frame, frame transverse member; D Querträger, Rahmen¬ querträger; F traverse de châssis, traverse; I traversa del telaio. НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ И напречен разрез. 1307 НАПЪЛНО РАЗТОВАРЕНА ПОЛУОС (фиг. 60, с) — полуос, при която двата външни лагера са монтирани върху ръкава на задния мост така, че плоскостта на колелото да съвпада със средната плос¬ кост между лагерите. При този вид конструкции полуоста пренася само въртящия момент от диференциала, без да е натоварена с огъ¬ ващ момент. R разгруженная полуось, плавающая полуось, полностью разгру¬ женная полуось; Е floating axle, full-floating axle, full-floating axle shaft; D fliegende Achse, vol fliegende Achse, Steckachse; F essieu flottant, essieu tout flottant; 1 semiasse non portante. НАРЕЗ // резба. НАТИСКАТЕЛЕН БУТОН // натискателно копче. 1808 НАТИСКАТЕЛЕН ПРЪСТЕН — пръстен, който натиска върху ня¬ коя машинна част // притискателен пръстен. R нажимное кольцо, упорное кольцо; Е thrust collar, pressure ring; D Druckring; F anneau de pression, anneau de poussée, anneau de bu¬ tée; I anello di pressione. 1809 НАТИСКАТЕЛНА ПРУЖИНА (фиг. 34,10) — пружина, която уп¬ ражнява натиск върху някой машинен елемент // притискателна пружина. R нажимная пружина; пружина, работающая на сжатие; Е compres¬ sion spring, pressing spiring; D Druckfeder; F ressort de pression, res¬ sort travaillant à la compression; I molla di pressione. 1310 НАТИСКАТЕЛНО КОПЧЕ — копче, с което се включва електриче¬ ска верига или клон от нея // натискателен бутон. R нажимная кнопка, Е push-button, press button; D Druckknopf; F bouton-poussoir, bouton de pression; I puisante. 1311 НАТИСКАТЕЛНО КОПЧЕ HA КЛАКСОНА — електрически включ¬ вател, монтиран в средата на главината на кормилното колело, чрез който се задействува клаксонът. Задействуването става направо или с помощта на скоба // бутон на клаксона. R нажимная кнопка звукового сигнала, кнопка звукового сигнала Е horn button, horn push; D Horndruckknopf, Hupenknopf; F bou¬ ton-poussoir pour avertisseur, bouton d'avertisseur, bouton-poussoir du klaxon; I pulsante dell’avvisatore acustico. НАТОВАРВАНЕ /,' товарене. НАФТА // газьол. НАФТОВА ПОМПА // горивонагнетателна помпа. 1312 НЕАВТОМАТИЧНА ТРАНСМИСИЯ — трансмисия, в която изме¬ нянето на предавателните числа се извършва от шофьора. 220
несиметриче н R неавтоматическая трансмиссия, трансмиссия с принудительным управлением; E non-automatic transmission; D nichtautomatische Über¬ tragung; F transmission non-automatique; I trasmissione non automa¬ tica. 1313 НЕЗАВИСИМО ОКАЧВАНЕ НА АВТОМОБИЛА — окачване, при което направляващото устройство има разрязан мост и колелата могат да се преместват независимо едно от друго. R независимая подвеска автомобиля; Е independent wheel suspensîon- independent suspension, independent springing; D Einzelradaufhängung; F suspension de roues indépendantes; I sospensione delle ruote indepen¬ dente. НЕИЗПРАВНОСТ // дефект. 1314 НЕПОДВИЖЕН ДИСК (фиг. 44,16) — диск, използуван като основа, върху която се движат други машинни части. R неподвижный диск; Е fixed disc; D feststehende Scheibe; F disque fixe; I disco fisso. 1315 НЕПОДВИЖЕН КОНТАКТ (фиг. 50,25) — контакт, закрепен непо¬ движно към наковалнята на токопрекъсвача. R неподвижный контакт; Е fixed contact; D Fesskontakt; F contact fixe; 1 contatto fisso. НЕПОДВИЖЕН КОНТАКТ НА ПРЕКЪСВАЧА И наковалня на прекъсвача. 1316 НЕПРАВИЛНО ЗАПАЛВАНЕ — запалване, което не се извършва по установените правила (не е спазен редът на запалване или има късно или ранно запалване). Вредно явление. R неправильное зажигание; Е imperfect sparking, erratic firing; D unregelmäßige Zündung; F allumage irrégulier; I accensione irre¬ golare. НЕРАЗГЛОБЯЕМ КОЖУХ НА ЗАДЕН МОСТ // цял кожух на за¬ ден мост. 1317 НЕРАЗГЛОБЯЕМА ЗАПАЛИТЕЛНА СВЕЩ (фиг. 46, Ь) — запали¬ телна свещ, в която централният електрод и изолаторът са неподвижно свързани към тялото. R неразъёмная свеча зажигания; Е one-piece spark plug; D feste Zündkerze; F bougie d'une seule pièce; I candela d'accensione non de¬ montabile. . 1318 НЕСЕРИЕН АВТОМОБИЛ — автомобил, който се произвежда по поръчка. Обикновено се изработва на базата на серийните автомобили, но с редица конструктивни изменения и допълнителни устройства, монтирани по желание на клиента. R несерийный автомобиль; Е custom-buiit car, custom-made car; D nicht serienmäßiggebauter Kraftwagen; F voiture hors de série, voiture spéciale; I automobile speciale, macchina fuori serie, automo¬ bile fuori serie, autovettura fuori serie. 1319 НЕСИМЕТРИЧЕН ДИФЕРЕНЦИАЛ (фиг. 59, с) — диференциал, 221
н икел чиито планетни зъбни колела не са с еднакъв диаметър и еднакъв брой зъби, поради което и предаваният въртящ момент е различен R несимметричный дифференциал, асимметричный диффренциал; E asymmerrical differential, non-symmetric differential; D asymme¬ trisches Differential, unsymmetrisches Differential; F différentiel asy¬ métrique, ^ГГ0ггг1’^1 dissymétrique; I differenziale assiInmetrico, dif¬ ferenziale dissimmetrico. 1320 НЕТНО ТЕГЛО — теглото на известно количество стока без съда или амбалажа, в който е поставена. R вес нетто, чистый вес; Е net weight; D Nettogewicht, Reingewicht; F poids net; I peso netto. 1321 НЕУТРАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ — положение на лоста за превключ¬ ване на предавките, при което няма включена предавка. При неутрал¬ но положение двигателят може да работи, съединителят да е включен, но въртящ момент не се предава на карданния вал. R нейтральное положение, нулевое положение; Е neutral position, position of repose; D Ruhestellung, Nullstellung, Lterlaufsteilung; F position de repos, position zéro, position neutre; I posizione zero, posizione neutra, posizione di folle. 1322 НЕФТ — течност със светлокафяв до тъмнокафяв цвят, която се из¬ влича от земните недра. Представлява еднородна смес от голям брой течни и твърди наситени и ненаситени въглеводороди. Използува се за получаване на бензин, лигроин, газьол, газ, различни видове ма¬ сла, парафин, асфалт и други ценни продукти // земно масло. R нефть; Е crude oil; D Erdöl, Rohöl; F pétrole brut; 1 petrolio, pe¬ trolio greggio, olio greggio, petrolio grezzo, olio grezzo. 1323 НЕЧУПЛИВО СТЪКЛО — вид стъкло c голяма издръжливост на удар. Изработва се от няколко пласта плоско стъкло, слепени с без¬ цветно лепило. При счупване не се разпада на късове, които могат да наранят. Използува се за остъкляване на автомобили и др. R небьющееся стекло; Е unbreakable glass, shatterproof glass, non- shatttrable glass, ulltplirttгable glass; Ö unzerbrechliches Glas, spllt- игГгшз Glas; F verre incassable; I vetro infrangibile. НИВО НА ГОРИВОТО // горивно равнище. НИВО НА МАСЛОТО // маслено равнище. НИГРОЛ // диференциално масло. 1324 НИЗХОДЯЩ ТАКТ — такт, при който буталото се движи от цилин¬ дровата глава към коляновия вал. R нисходящий такт; Е downward stroke, downstroke, inwardstroke, descending stroke; D Abwärtshub; F course descendante; 1 corsa di¬ scendente. - 1325 НИКЕЛ (Ni) — метал със сребристобял цвят. Топи се при 1452° С. Устойчив на киселини и основи. Използува се за получаване на ле- гирани стомани, никелиране, изработване на никелови акумулаторни батерии и др. R никель; Е nickel; D Nickel; P nickel; I nichel, nichelio. 222
номер 1326 НИПЕЛ — къса метална тръба с обратна (лява и дясна) вътрешна или външна резба в двата края. Средната част е пригодена за поста¬ вяне на гаечен ключ. Служи за съединяване на две тръби с външни или вътрешни резби // нипла. R ниппель; Е nipple; D Nippel; F raccord; I raccordo. НИПЛА // нипел. 1827 НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ — електрическо напрежение под 500 V R низкое напряжение; Е low tension; D Niederspannung; F basse tension; I tensione bassa. 1328 НИТ — късо метално цилиндрично тяло, завършващо с глава п еди¬ ния край. Служи за свързване на ламаринени листове и други пло¬ ски- елементи. R заклёпка; Е rivet; D Niet, Niete; F rivet; I ribadino, rivetto. НИТОВ ОТВОР // нитова дупка. 1329 НИТОВА ДУПКА — отвор, в който се вкарва нитът, преди да се за¬ пити - // нитов отвор // нитово отверстие. R заклёпочное отверстие; Е rivet-hole; D Nietloch; F trou de rivet; I foro per ribadino, foro per rivetto. НИТОВО ОТВЕРСТИЕ // нитова дупка. 1330 НОЖИЦИ — сечиво за рязане на платно, хартия, ламарина и др., състоящо се от два ножа, които се движат един срещу друг така, че остриетата им почти се допират. Могат да бъдат ръчни и механични. R ножницы; Е shears, scissors; D Schere; F ciseaux, cisaille; l for¬ bici, cesoie. 1331 НОМЕР — 1. цифра от естествения ред на числата, определяща мястото на нещо в някаква поредица; 2. условно означение с цифри или букви на вида и размера на различни материали, запасни части и т. н. R номер; Е number; D Nummer; F numéro; I numero. НОМЕР HA АВТОМОБИЛА // регистрационен номер 1332 НОМЕР НА ДВИГАТЕЛЯ — съчетание на цифри от естествения ред на числата и букви от азбуката, изобразено върху блока на двига¬ теля. Показва поредния номер и серията на производството на дви¬ гателя. R номер двигателя; Е engine number, motor number; D Motornummer; F numéro de moteur; 1 numero del motore. 1833 НОМЕР HA ЗАПАСНА ЧАСТ — съчетание на цифри от естествения ред на числата и букви от азбуката, с което условно се означава оп¬ ределена автомобилна част в каталога за запасни части на дадена марка автомобили. R номер запасной части; Е spare part number, repair part number, part number; D Ersatzteilnummer; F numéro de pièce de rechange, numéro de pièce détachée, numéro de pièce de réserve; I numero della parte di ricambio, numero della parte di riserva, numero del pezzo di ricambio. 223
нормален 1334 НОМЕР НА КАРОСЕРИЯТА — съчетание на цифри от естествения ред на числата и букви от азбуката, изобразено върху специална ла¬ маринена табелка, закрепена върху предната стена на каросерията или кабината на товарните автомобили откъм двигателя. Показва серията и поредния номер на производството на каросерията. R номер кузова; Е body number; D Aufbaunummer; F numéro de car¬ rosserie; I numero della carrozzeria. 1335 НОМЕР НА РАМАТА — съчетание на цифри от естествения ред иа числата и букви от азбуката, изобразено върху рамата на автомобила. Показва поредния номер и серията на производство на рамата // номер на шасито, R номер шасси; Е chassis number; D Fahrgestelinummer; F numéro de châssis; I numero del telaio. НОМЕР HA ШАСИТО // номер на рамата. 1336 НОМИНАЛЕН — който характеризира номиналния режим на ра¬ бота за условия, предписани от завода-производител, т. е. условията на работа, за които е проектирана машината или агрегатът. R номинальный, нарицательный; Е nominal, rated; D Nenn-; F no¬ minal; I nominale. 1337 НОМИНАЛНА МОЩНОСТ — ефективната мощност на двигателя, гарантирана от завода-производител за определени условия на работа и посочена в паспорта на двигателя. Обикновено номиналната мощ¬ ност е близка до максималната, която може да развие двигателят, и е една от най-важните му характеристики. R номинальная мощность, номинальная производителности; Е no¬ minal power, rated power, indicated power, nominal output, nominal capacity; D Nennleistung, Nennstârke; F puissance nominale; 1 po¬ tenza nominale. 1338 НОМИНАЛНА ТОВАРОНОСИМОСТ — полезното натоварване на автомобила, дадено от завода-производител за определен тип каросе¬ рия. Някои фирми посочват в документацията товароносимостта на шасито или общото тегло на автомобила, което улеснява определя¬ нето на товароносимостта след поставяне на каросерията // общо натоварване. R грузоподъёмность, нагрузочная способность, общая нагрузка, полная нагрузка; Е load capacìty, rate of charge, carrying capaccty, load carrying capaccty, load carrying ability, total load; D Ladefähig¬ keit, Tragfähigkeit, Gesamtbelastung; F capacité de chargement, ton¬ nage, capacité de charge, charge totale; I capacità di carrico, capacità di caricamento, carico totale. 1339 НОМИНАЛНИ ОБОРОТИ — обороти на коляновия вал на двигатели с вътрешно горене, които съответствуват на номиналната мощност на двигателя. R номинальное число оборотов; Е nominal speed, rated speed; D Nenn¬ drehzahl; F vitesse nominale, vitesse indiquée; I giri nominali, girt del motore nominali. 1340 НОРМАЛЕН — правилен, редовен, според закона, според правилата. R норма льный; Е normal; D normal; F normal; 1 normale. 224
обица 1341 НОРМАЛНА СМЕС — горивна смес, при която за изгарянето на 1 kg бензин се изразходват 15 kg въздух. R нормальная смесь; Е normal mixture; D regelrechtes Gemisch; F mélange normal; 1 miscela normale. НОСЕЩА КАРОСЕРИЯ // каросерия без рама. НОЩЕН АВТОБУС // спален автобус. О 1342 ОБЕДНЕНА СМЕС — горивна смес, в коятсу на 1 kg бензин съот- ветствуват от 15 до 17 kg въздух. Двигателите работят обикновено с този вид смес. R обеднённая смесь; Е impoverished mixture; Darmmachenes Gemisch; F mélange appauvri; I miscela impoverita. 1343 ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ — отстраняване на въздуха, попаднал не¬ желателно в даден тръбопровод за гориво, спирачна течност ипр. R обезвоздушивание, деаэрация; Е deaeration; D Entlüftung; F dés¬ aération; I deaerazione. 1344 ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ HA СПИРАЧКИТЕ — действие, с което ce отстранява въздухът, попаднал в хидравличния спирачен механизъм- R обезвоздушивание тормозной трубки; Е brake pipe deaeration; D Bremsleitungentlüftung; F désaération de tuyauterie de frein; I de; aerazione della tubatura dei freni. 1345 ОБЕМ — 1. пространството, което заема едно тяло; 2. вместимост, кубическо съдържание. Измерва се в кубически единици: m3, dm3, 1 и др. Във връзка с автомобилизма в Англия и САЩ се използуват следните мерки за обем: 1 пинт= 0,4732 1; 1 кварта = 0,8463 I и 1 га¬ лон = 3,785 1. R объём, ёмкость; E volume; D Rauminhalt, Volumen; F volume; I volume. 1346 ОБЕМ HA КАМЕРАТА HA ГОРЕНЕ — обемът, вътре в цилин¬ дъра над буталото, когато то се намира в горна мъртва точка. R объём камеры сгорания, объём камеры сжатия; E combustion chamber volume, clearance volume of cylinder; D Verbrennungskammer¬ volumen, Volumen des Kompressionsraumes; F volume de la chambre de combustion, volume de la chambre de compression; I volume della camera di combustione, volume della camera di compressione. 1347 ОБИЦА — машинна част, приличаща на обица, обикновено с отвор за закачване или окачване на друга машинна част, напр. на ресори към рамата. R серьга, серёжка; Е shackle; D Lasche, Gehänge; F jumelle, éclisse I occhiello, orëcchino. tS Автомобилен речник 225
оборотомер 1348 ОБИЦА HA РЕСОРА (фиг. 63,2) — съставна част на окачването, изработена от стомана. Служи за свързване на задния ресор с рамата. С цел да се измени характеристиката на ресора в редица конструкции връзката между задната част на ресора и обицата става чрез обратна скоба или гумена възглавница. R серьга рессоры; Е spiring shackle, spiring buckle; D Federlasche¬ Federgehänge; F jumelle de ressort, menotte de ressort; I perno di spin, ta della molla. 1349 ОБИЦА HA РЕСОРА C ГУМЕНА ВЪЗГЛАВНИЦА — обица, която се свързва със задната част на ресора с помощта на гумена възглав¬ ница. R серьга рессоры с резиновой заглушкой, серьга рессоры с резино¬ металлической втулкой; Е rubber shackle block, rubber spiring shackle; D Gummifedlerla'sche, Gummifederlager; F jumelle de ressort à blocs de caoutchouc; J perno di spinta della molla con blocco di caucciù. 1350 ОБЛА СТОМАНА — валцована стомана с кръгло напречно сечение- и стандартни размери. R круглая сталь, прутковая сталь; Е round steel, round bar steel, round steel bar; D Rundstahl; F acier rond; 1 acciaio tondo. 1351 ОБЛИЦОВЪЧНА ГРИВНА НА ФАРА (фиг. 49,/) — метална гри вна, която се поставя пред стъклото на фара с естетична цел. R облицовочный ободок фары, наружный ободок фары; Е lamp mould¬ ing, rim of headlamp, headlamp case rim, headlamp glass rim, bezel of headlamp; D Scheinwerferscheibenfassung, Scheibenfassung; F cercle de phare; I fascetta del faro, aneHo del faro, cerchio del faro. ОБЛИЦОВЪЧНА РЕШЕТКА // предпазна решетка на радиатора. 1352 ОБОГАТЕНА СМЕС — горивна смес, в която на 1 kg бензин съответ- ствуват от 13 до 1.5 kg въздух. Използува се рядко. R обогащённая смесь; Е enriched mixture; D bereichertes Gemisch; F mélange enrichi; 1 miscela arricchita. ОБОГАТИТЕЛ // икономайзер. ОБОРОТ // въртение. 1353 ОБОРОТИ В МИНУТА (об/min, об/мин) — мярка за скоростта на въртенё на машинен елемент, изразена с броя на завъртанията му в 1 min // Bi-ртення в минута. R число оборотов в минуту, обороты в минуту, об/мин; E revolutions- рег minute, R. P. M., rpm; D Umdrehungen für Minute, Umlaufe pro Minute, Umdrehungen per Minute, Umdr/Min, U/min; F tours-mi¬ nute, tours par minute, tr/min; I giri al minuto, giri/min. 1354 ОБОРОТИ НА ДВИГАТЕЛЯ — завъртанията, които прави коляно- вият вал на двигател с вътрешно горене за единица време (обикновено за 1 min). Означават се с об/min. R число оборотов двигателя; Е engine speed; D Motordrehzahl, Dreh¬ zahl .des Motors; F régime du moteur, vitesse de rotation du moteur; 1 giri del motore, numero dei giri del motore. 1355 ОБОРОТОМЕР — уред, който показва броя на оборотите иа въртяща 226
обтегач се машинна част във всеки момент. В зависимост от начина на отчи¬ тане оборотомерите биват: механични, електромагнитни, импулсни( електронни, стробоскопични, резонанспи и др. R счётчик числа оборотов, счётчик оборотов; Е revolution counter, revolution meter, revmeter, speed counter; D Umdrehungszähler, Dreh¬ zahlmesser, Tourenzähler, Umlaufzähler; F compte-tours, compteur de tours; I contatore di giri, contagiri. 1356 ОБРЪЧ HA ВЪНШНАТА ГУМА (фиг. 67, 6) — обръч от стоманен тел, обвит отгоре с лента от гумирана кордова тъкан. Гумите с по- голям размер се изработват обикновено с два обръча. За да се пости¬ гне по-добро слепване и за да не кородират обръчите, стоманеният тел се помеднява. R сердечник покрышки, шинный корд; Е tyre bead; D Reifenkord; F corde de pneumatique; I corda del pneumatico. 1357 ОБСЛУЖВАНЕ — грижи за поддържане на машини или съоръже¬ ния в техническа изправност. R обслуживание автомобилей, обслуживание; E auto-service, ser¬ vice, service of cars; D Bedienung, Dienst am Auto, Autodienst, Kun¬ dendienst, Pflege; F service, entretien; 1 servizio. 1358 ОБТЕГАТЕЛНА РОЛКА НА ВЕНТИЛАТОРНИЯ РЕМЪК — ролка, подобна на ремъчно колело. Нейната ос на въртене може да се из¬ мества, с което се регулира обтягането на вентилаторния ремък. R натяжной ролик ремня вентилятора; Е fan belt idler; D Spann' rolle des Ventilatorriemens, Spannrolle des Windflügerriemens, Venti' latorriemenspannrolle, Windflügelriemenspannrolle; F poulie tendeur à courroie de ventilateur, tendeur de courroie de ventilateur; 1 rullino tenditore deila cinghia del ventilatore, 1359 ОБТЕГАЧ — приспособление за опъване на вериги, ремъци, кабели, стоманени въжета и др. R натяжное приспособление; Е tensioner, tightener, tensioning device, tightening device; D Spanner, Spannvorrichtung; F tendeur, disposi¬ tif de tension; I tenditore, dispositivo di tensione. I860 ОБТЕГАЧ — желязна щанга, която свързва здраво две или няколко съставни части в едно цяло // стяга. R затяжка, распорка; Е tie bar, stay rod, steadying bar, tension bar» brace rod, pull rod, sag rod, tension rod, tie rod; D Spannstange; F ti¬ rant, étai; 1 tirata, tirante. 1361 ОБТЕГАЧ HA ВЕРИГА — устройство за обтягане на веригата при верижно предаване. Представлява верижно зъбно колело, чиято ос на въртене може да се премества, с което става възможно регулирането на обтягането // верижен обтегач. R натяжное устройство цепи, натяжное приспособление цепи; Е ad¬ justable radius rod, chain stretching drive device, chain tightener, chain tension adjuster, chain stretching drive, chain tensionner; D Ket¬ tenspanner; F tendeur de chaîne; 1 tenditore di catena. 862 ОБТЕГАЧ HA РАДИАТОРА — стоманена щанга, която съединява напречно двете вертикални стойки от рамата на радиатора. 227
общи R растяжка радиатора, распорка радиатора; Е radiator stay rod, radiator brace, radiator tie rod; D Kühlerstrebe; F tirant de radiateur; I tirante di radiatore. ОБТЕКАЕМ // аеродинамичен. ОБТЕКАЕМА ФОРМА // аеродинамична форма. 1363 ОБХВАТ НА ПРЕДАВКИТЕ — границите на скоростта на движение на автомобила при работа на определена предавка (напр. на първа предавка автомобилът се движи със скорост от 0 до 20 km/h) // об¬ хват на скоростите. R диапазон скоростей; Е speed range, range of speed; D Geschwindig- kritsbrrrich; F étendue des vitesses, portée des vitesses, gamme des vitesses; I estensione delle velocità, diapason delle velocità. ОБХВАТ HA СКОРОСТИТЕ // обхват на предавките. ОБШИВКА // накладка. 1364 ОБШИВКА НА ЛЕНТОВАТА СПИРАЧКА — материал, изработен обикновено от азб₽ст, с който се обшива работната повърхност на спи¬ рачната лента // накладка на лентовата спирачка. R накладка тормозной ленты, фрикционная накладка тормозной ленты; Е brake lining band, brake band facing; D Bremsbandbelag; F garniture de bande de frein; I guarnizione del freno a nastro. ОБШИВКА HA СПИРАЧНАТА ЧЕЛЮСТ // накладка на спирач¬ ната челюст. 1365 ОБЩА ВИСОЧИНА (НА АВТОМОБИЛА) — разстоянието от до¬ пирната повърхност на гумите с пътя до най-високата точка на авто¬ мобила. Изменя се вследствие на огъването на ресорите в натоварено състояние // габаритна височина (на автомобила). R общая высота, габаритная высота; Е overall height; D Gesamthöhe; F hauteur totale; I altezza totale. 1366 ОБЩА ДЪЛЖИНА (НА АВТОМОБИЛА) — разстоянието между най-отдалечените точки на автомобила в надлъжна посока Л габа¬ ритна дължина (на автомобила). R полная длина, габаритная длина, общая длина; Е overall length; D Gesamtlänge, Länge über alles; F longueur hors-tout, longueur to¬ tale; 1 lunghezza totale, lunghezza d'ingombro. 1367 ОБЩА ШИРИНА (НА АВТОЛОБИЛА) — разстоянието между най- отдалечените точки на автомобила в напречна посока // габаритна ширина (на автомобила). R общая ширина, габаритная ширина, полная ширина; Е overall width, over-all width; D Gesamth^ite, größte Breite, Breite über al¬ les; F largeur hors-tout, largeur totale; 1 larghezza totale, larghezza d'ingombro. 1368 ОБЩИ РАЗМЕРИ (НА АВТОМОБИЛА) — най-големите простран¬ ствени размери на автомобила, дадени с дължина, широчина и висо¬ чина. Общите размери определят обема и площта на автомобила // га¬ баритни размери (на автомобила). R габаритные размеры, наружные размеры; Е overall dimensions. 228
ограничите л overall size; D Masse über alles. Gesamtmaße; F dimensions hors-tout 1 dimensioni d'ingombro. 1369 ОБЩИ РАЗМЕРИ НА ДВИГАТЕЛЯ — дължината, широчината и височината на двигателя // габаритни размери на двигателя. R габаритные размеры двигателя; Е engine overall dimensions, engine overall sizes; D Motorgesamtmaße; F gabarit de moteur, dimensions hors-tout de moteur; 1 ingombro del motore, dimensioni d'ingombro del motore. ОБЩО НАТОВАРВАНЕ’// номинална товароносимост. 1370 ОБЩО ПРЕДАВАТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ — отношението между обо¬ ротите на вала на двигателя и оборотите на задвижващите колела. R общее передаточное отношение, общее передаточное число; Е to¬ tal speed reduction ratio, total reduction ratio, total reduction; D Ge¬ samtübersetzung; F réduction totale, réduction finale; I riduzione to¬ tale. 1371 ОБЩО ТЕГЛО HA АВТОМОБИЛА — сумата от собственото тегло на автомобила и полезното натоварване, предписано от завода-произво¬ дител // пълно тегло на автомобила. R полный вес автомобиля, общий вес автомобиля; Е gross vehicl; weight, total weight of loaded vehicle; D Fahrzeuggesamtgewicht; F poids brut du véhicule; 1 peso totale dell'automobiie. 1372 ОГЛЕДАЛО ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ — огледало, монтирано в каросерията (зад предното стъкло) или извън нея (на калника), което отразява предметите зад автомобила. R зеркало задней обзорности, зеркало заднего вида, зеркало заднего обзора; Е rear view mirror, rear vision mirror, obseevation mirror, driving mirror, retrospection mirror, rear reflecting mirror; D Rück¬ blickspiegel, Rückspiegel; F miroir-rétroviseur, rétroviseur; I spec¬ chietto retrovisore, retrovisore. ОГЛЕДАЛО HA ЦИЛИНДЪРА // работна повърхност на цилиндъра- 1373 ОГРАНИЧИТЕЛ НА БУТАЛНИЯ БОЛТ (фиг. 5 16 и 17) — детайл, който се поставя в двата края на плаващия бутален болт с цел да ограничи осовото му изместване и да предпази огледалната повърх¬ ност на цилиндъра от нараняване.Като ограничители се употребяват пружинни пръстени (зегерови пръстени) и гъбовидни тапи. R ограничитель поршневого пальца; Е piston-pin retainer, piston¬ - pin limiter, piston gudgeon pin limiter; D Kolbenbolzenbegrenzer; F li- miteur d'axe de piston; I limitatore del perno dello stantuffo. 1374 ОГРАНИЧИТЕЛ HA МАКСИМАЛНИТЕ ОБОРОТИ (фиг. 20) — устройство в карбураторните двигатели, което действува автомати¬ чески . върху дроселовата клапа и ограничава максималните обороти на двигателя. R ограничитель максимальных оборотов; E maximum revolutions limiter; D Höchstumdrehungsbtgrenztr; F limiteur des révolutions maxi¬ mum; 1 limitatore dei giri massimi. 1375 ОГРАНИЧИТЕЛ HA ТОКА (ОТ) (фиг. 42, b) — уред, който ограни¬ чава силата на получавания от генератора ток до определена степен 229
ъкачване и предотвратява претоварването на генератора със силен ток. Свър¬ зан е последователно с генератора и консуматорите и влиза в действие, когато във веригата се включат едновременно повече консуматори. R ограничитель тока, токоограничитель; Е current regulator, current limiter; D Strombegrenzer; F limi leur de courant; I limitatore di cor¬ rente. 1376 ОГРАНИЧИТЕЛЕН ПРЪСТЕН HA БУТАЛНИЯ БОЛТ (фиг. 5,16) — пръстен, поставен в двата края на буталния болт в каналче, израбо¬ тено в ушите на буталото. Служи за осово фиксиране на буталния болт // зегерка П зегеров пръстен. R стопорное кольцо поршневого пальца, замок поршневого пальца". Е piston//pin retaining ring, piston pin lock ring, lock rirg for piston pin; _ D Kolbenbolzenhaltering, Kolbenbolzensicherung; F anneau de fixation de l'axe de piston, bague de fixation de l'axe de piston, collier de sûreté de l'axe de piston; I aneHo elastico del perno dello stantuffo, aneelo elastico di ritegno deHo spinotto. 1377 ОЗНАЧЕНИЕ HA ГУМАТА (фиг. 68) — означение върху външната гума в цолове (") или милиметри (mm) с две числа, което показва раз¬ мерите на автомобилните гуми. Когато гумата е с ниско налягане (балонна), първото число е с два десетични знака и означава шири¬ ната на профила на гумата В, а второто число — вътрешния диаме¬ тър на гумата d в цолове (В" — d”), като между двете числа се по¬ ставя тире (напр. 6,00— 13). Ако гумата е с високо налягане, пър¬ вото число означава външния диаметър на гумата D, а второто — ши¬ рината на профила В в цолове (D"xB"), като между двете числа се поставя знак за умножение (напр. 34x7). Означаването на размерите в mm става, както за гуми с високо налягане (напр. 820x150). Освен цифреното и буквеното означение на размерите върху всяка гума са посочени релефно отличителният знак на завода-производител, годината на произвеждането и серийният номер на производството // маркиране на гумите. R маркировка шин, обозначение шии; Е tyre designation, desig¬ nation of tyres; D Reifenbezeichnung; F désignation de pneumatiques; 1 designazione dei pneumattci, marchio dei pneumatici, marchiatura dei pneumatici. 1378 ОКАЧВАНЕ HA АВТОМОБИЛА — съвкупност от устройства, които осигуряват предаването на всички сили, действуващи между коле¬ лата и носещата част на автомобила, и намаляват динамичните им на¬ товарвания. Състои се от: еластични устройства, които осигуряват плавността на движението, направляващи устройства, които обусла¬ вят характера на относителното преместване на колелата и носещата част на автомобила при деформиране на еластичните елементи, и амортисьори, намаляващи амплитудата и честотата на колебанията и осигуряващи бързо поглъщане на вертикалните колебания. R подвеска автомобиля; Е car suspension, motor vehicle suspension; D Fahrzeugaufhängung; F suspension d’automobile; I sospensione del¬ l'auto. 1379 ОКАЧВАНЕ HA ДВИГАТЕЛЯ — връзката между двигателя и еле* 230
оловна ментите, към които той се захваща (конзолите на рамата, блока на предавателната кутия и пр.). R подвеска двигателя; Е engine mounting, engine suspension; D Mo. toraufhângung; F suspension du moteur; I sospensione del motore- 1380 ОКАЧВАНЕ HA ПРЕДАВАТЕЛНАТА КУТИЯ — връзката между предавателната кутия и елементите, към които тя се прицелва (дви¬ гателят или специални конзоли на рамата или каросерията). R подвеска коробки передач; Е transmission case mounting, gear set case suspension, transmission case suspension; D Wechseigerгirbrauf- hängung; F suspension de la boîte de vitesses; 1 sospensione della sca¬ tola del cambio. ОКАЧВАНЕ HA ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА // положение на предните колела. 1381 ОКТАН-КОРЕКТОР (фиг. 44,36) — приспособление за ръчно завър, тане на тялото на прекъсвач-разпределителя с цел да*се коригира ъгълът на изпреварване на запалването на карбураторен двигател в зависимост от октановото число на горивото и други постоянно действуващи фактори. R октан-корректор, октан-селектор, октановый селектор, регуля¬ тор момента зажигания по октановому числу; Е octane selector, oc¬ tane equalizer; D Oktan-Ausgleicher, Oktan-Selektor, Oktanwähler, Oktanzahlwähler; F correcteur d'octane, sélecteur d'octane; I corret¬ tore d'ottano, seeettore d'ottano. 1382 ОКТАНОВО ЧИСЛО — условна единица за измерване на детона- ционната устойчивост на бензина. Колкото по-високо е октановото число на бензина, толкова по-голяма е и неговата детонационна ус¬ тойчивост. R октановое число, октановый номер; E octane number, octane rating- octane value; D Oktanzahl, Klopfwert, Klopffrstigkritswrrt, Oktan, Ziffer; F nombre d'octane, indice d’octane, degré d'octane; I numero d’ottano, indice d’ottano. 1383 ОЛОВЕН АКУМУЛАТОР — акумулатор, на които електродите (акумулаторните плочи) са направени от олово. Положителната плоча е от оловен двуокис (РЬО2), а отрицателната — от шуплесто олово (РЬ). Двата електрода са потопени в електролит — разтвор от сярна киселина (H2SO4). R свинцовый аккумулятор; Е lead accumulator; D Blrisammlrr, Blei, akkumulator; F accumulatrur au plomb; I accumulatore a piombo, accumulatore piombo. 3384 ОЛОВЕН ДВУОКИС (PbO2) — химическо съединение. Използува се като активна маса за положителните плочи на оловен акумулатор- R перекись свинца, двуокис свинца; Е lead bioxide, peroxide of lead* lead peroxide; D Bleisupero^id; F peroxyde de plomb; I biossido di piombo, perossido di piombo. 1385 ОЛОВНА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ —- акумулаторна батерия, състояща се от няколко оловни акумулатора, групирани в едно. R свинцовая батарея, свинцовая аккумуляторная батарея; Е lead 231
опорен storage battery, lead battery, lead acid battery; D Bleibatterie; F bat¬ terie au plomb; I batteria a piombo. 1336 ОЛОВНА СПЛАВ — сплав, в която преобладаващият метал е олово. Служи като антифрикционно средство. R свинцовый сплав; Е lead alloy, lead base alloy; D Bleilegierung; F allage de plomb; I lega di piombo. 1387 ОЛОВО (Pb) — мек сивосинкав метал със сребрист блясък. Топи се при 327° С и кипи при 1640° С. В студено състояние лесно се из¬ тегля на тънки листове. Устойчив против действието на сярната, сол¬ ната и други органични и неорганични киселини. Лесно се разтваря в азотна киселина. На влага бързо се окислява. Има ниска топло- и електропроводност. В автомобилната промишленост се използува за изработване на детайли за акумулаторни батерии, аноди за ваните за хромиране, както и за получаване на различни видове сплави. R свинец; Е lead, plumbum; D Blei; F plomb; I piombo. 1388 ОМ (Й, Ом) — единица за електрическо съпротивление, равна на електрическото съпротивление между две точки на линеен проводник:» в който постоянното напрежение между тези точки 1 V предизвиква постоянен ток 1 А. R Ом, 0; Е Ohm, Й; D Ohm, й; F Ohm, й; I Ohm, Q. ОМНИБУС // автобус. 1389 ОПОРА (фиг. 613) — елемент от съоръжение, който поема натовар¬ ването и го предава на основите. Опората може да бъде твърда, елас¬ тична, подвижна, неподвижна, шарнирна и др. R опора, упор, кронштейн, держатель, подставка; Е support, bracket, gusset; D Stütze, Träger, Halter; F support, gousset; I supporto. 1390 ОПОРА НА МАНИВЕЛАТА — планка в предния край на някои ав¬ томобили, през отвора на която се вкарва манивелата за задвиж¬ ване на коляновия вал. Поддържа манивелата при въртенето й. R подпора пусковой рукоятки, кронштейн пусковой рукоятки; Е start¬ ing crank bracket, starting hand bracket; D Andrehkurbellagerstütze; F support de la manivelle de lancement, support delà manivelle de dé¬ marrage; I supporto della manovella d’avviamento. 1391 ОПОРА HA СПИРАЧНИТЕ ЧЕЛЮСТИ — издатък на опорния спи¬ рачен диск. Има най-различна форма (планка, болт и др.) и служи като опора на единия край на спирачната челюст. R упор тормозных колодок; Е brake-shoe anchor pin, brake shoe sup¬ port; D Bremsbackenanschlag, Bremsanschlag; F butée de la mâchoire du frein, arrêt de frein; I perno' d’articolazione delle ganasce del freno» perno d’articolazione dei ceppi del freno. ОПОРЕН ДИСК HA СПИРАЧНАТА ЧЕЛЮСТ // опорен спирачен диск. ■ 1392 ОПОРЕН ЛАГЕР НА ШЕНКЕЛА — опорен лагер, детайл от пред¬ ния управляван мост на товарните автомобили, който поема верти¬ калните натоварвания на колелото. R опорный подшипник поворотной цапфы; Е steering knuckle thrust 232
о с bearing; D Drucklager des Vorderachszapfens; F butée du pivot de la fusée; 1 supporto di sostegno delle leve di rinvio. 1393 ОПОРЕН СПИРАЧЕН ДИСК (фиг. 69,4) — елемент от колесната- спирачка, изработен във вид на диск и свързан неподвижно с шенкела или кожуха на задния мост // опорен диск на спирачната челюст. R опорный диск тормозной колодки, тормозной диск; Е brake backing plate, brake anchor plate, brake plate, brake spider, brake shoe carrier¬ plate, brake disc, brake carrier plate; D hintere Bremstrommelwand, Bremstrommelrückwand, Bremsankeeplatte, Bremsschild, Brems¬ scheibe; F flasque de frein, plateau de frein, disque de frein; 1 disco del freno fisso, disco del freno. 1394 ОПОРНА ПОВЪРХНОСТ HA КЛАПАНА — повърхност, обикновено конусна, с която главата на клапана сяда в клапанното гнездо. R опорная поверхность клапана; Е valve seat face, valve seat area, valve face; D Ventilsitzfläche; F surface de siège de soupape; I super¬ ficie della sede della valvola. 1395 ОПОРНА ТОЧКА — точка, върху която се опира нещо (напр. лост, тяло и др.). R точка опоры; Е fulcrum; D Stutzpunkt; F point d’appui; I punto d'appoggio. ОПТИЧЕСКИ СИГНАЛ // зрителен сигнал. 1396 ОРГАН — част от машина, която изпълнява определено действие В зависимост от изпълняваната функция органът може да бъде за движваш, задвижван, работен и др. R орган; Е organ; D Organ; F organe; I organo. ОРГАНИ HA СИЛОВОТО ПРЕДАВАНЕ // агрегати на трансми¬ сията. 1397 ОРЕБРЕН ЦИЛИНДЪР — цилиндър от двигател с въздушно ох¬ лаждане, на който външната стена е оребрена с охлаждащи ребра /. цилиндър с ребра. R ребристый цилиндр; Е finned cylinder, ribbed cylinder, flanged cylinder; D Zylinder .mit Kühlrippen, gerippter Zylinder; F cylindre à ailettes, cvlindre muni d'ailettes; I cilindro ad alette, cilindro munito di alette, cilindro a nervature. 1398 ОРЕБРЕНА ЦИЛИНДРОВА ГЛАВА — глава на двигател с въздуш¬ но охлаждане, върху външната повърхност на която има охлаждащи ребра. R ребристая головка цилиндра; Е finned cylinder head, ribbed cy¬ linder head; D gerippter Zylinderkopf; F culasse à ailettes, culasse munie d'ailettés; I testa del cilindro ad alette, testa del cilindro munita di alette. . 1399 OC (фиг. |5, 7) —ì. мислена права линия, около която се върти дадено тяло _ или съвкупност от няколко тела; 2. машинен елемент, чиято ос е oc ria въртенето както на самия елемент, та'ка и на другите елементи, свързани с него. За разлика от вала dba не предава вър¬ тящ момент. 233
осветление R ось; E axis; D Achse; F axe, essieu; I asse. 1400 ОС HA ВИЛКАТА HA ЗАДЕН ХОД (фиг. 56,29) — ос, лагеруаана в тялото на предавателната кутия, към която се закрепва подвижно вилката за превключване на заден ход. R ось вилки заднего хода; Е reverse shift fork axle; D Rückwärts gang-Schalgabrlachsr; F essieu de fourchette de marche arrière; i asse della forcella retromarcia. 1401 OC HA ВЪРТЕНЕТО — мислената права линия, около която даде¬ но тяло извършва въртеливо движение. R ось вращения; Е rotation axis, axis of rotation; D Drehachse, Ro¬ tationsachse; F axe de rotation; I asse di rotazione. 1402 OC HA ДРОСЕЛОВАТА КЛАПА (фиг. 20, 5) — oc, за която е закре¬ пена дроселовата клапа. Лагерува в отвори в стените на карбура¬ тора. R ось дроссельной заслонки; Е throttle valve shaft, throttle shaft; D Drosselklappr!nachsr; F axe de papillon; I asse della valvola a far¬ falla. 1403 ОС HA ЗАДНИЯ ХОД (фиг. 56, 30) — ос, към която се прикрепва меж¬ динното зъбно колело за заден ход. Лагерува в тялото на предава¬ телната кутия. R ось заднего хода, ось шестерни заднего хода, валик шестерни зад¬ него хода, ось промежуточной шестерни заднего хода; Е transmission reverse idler gear pin, transmission reverse idler gear cluster pin; D Rück- laufwrllr, Rücklaufachse; F arbre de marche arrière, arbre intermé¬ diaire de marche arrière; 1 albero della retromarcia. 1404 OC HA КОБИЛИЦИТЕ (фиг. 7, 7) — куха ос, закрепена чрез стойки към цилиндровата глава, на която са нанизани кобилиците и около която те се въртят. При много двигатели в кухината на оста постъпва масло под налягане, което служи за мазане на лагера на кобилицата и триещите се повърхности между краищата на кобилицата, клапана и повдигателния прът. R ось коромысел; Е rocker arm shaft, valve rocker arm shaft, valve rocker shaft; D Schwinghebelachse, Kipphebe^ch^; F arbre de culbu¬ teur, arbre de culbuteur de soupape; I asse del bilanciere. 1405 OC C ДВОЙНО Т-ОБРАЗНО СЕЧЕНИЕ — ос, изработена от профилна стомана с двойно Т-образно напречно сечение. Използува се най- често като греда на предния мост. R ось двутаврового сечения, ось двутаврового профиля; Е I-beam axle, I-beam front axle, front axle with I-section; b Achse mit Dop- prl-T-Qurгschnitt; F essieu à profil en double T, essieu à section en double T; I asse a profilo di doppio T, asse a sezione' di doppio T. 1406 ОСВЕТЛЕНИЕ — изкуствена светлина, получавана от електрически лампи, чрез която се осветлява пътят на автомобила и вътрешността му при движение нощно време или в гъста мъгла. R освещение; Е lighting, illumination; D Beleuchtung; F éclairage; 1 illuminazionr. 234
осемцилиндров 1407 ОСВЕТ.ПЕНИЕ НА АРМАТУРНОТО ТАБЛО — осветление от лам¬ пите в циферблата на отделните измервателни уреди от арматурното табло. R освещение щитка приборов; Е instrument panel lighting, instrument cluster lighting, instrument lighting; D Instrumentenbeleuchtung; F éc¬ lair age des instruments; I illuminazione strumenti. 3408 ОСВЕТЛЕНИЕ НА БАГАЖНИКА — осветление от лампата, поста¬ вена от вътрешната страна на капака на багажника, когато той е от¬ ворен. R освещение багажника; Е luggage compartment lighting, trunk lighting; D Kofferraumbeleuchtung; F éclairage de malle; I illumina¬ zione del baule, iHuminazione del bagagliaio. 1409 ОСВЕТЛЕНИЕ HA ДВИГАТЕЛЯ — осветление от лампата, поста вена под капака над двигателя. R подкапотное освещение; Е under-hood panel lighting, motor-Ьоп- net lighting, under-hood lighting; D Motorraumbeleuchtung; F éclai¬ rage de capot-moteur; I illuminazione del cofano del motore, illumina¬ zione della cappotta. 1410 ОСВЕТЛЕНИЕ HA ТАБЕЛАТА HA РЕГИСТРАЦИОННИЯ НОМЕР — осветление от задната лампа на автомобила, което се включва c дру¬ гите светлини и осветява регистрационния номер на превозното сред¬ ство при недобра видимост. R освещение номерного знака, фонарь освещения номерного знакам Е number plate lighting, registration .mark lighting, license plate light¬ ing, license light ng; Г *' ” ' " ' leuchte, Nummernp attenleuchte, . _ plaque de licence, feu de plaque de licence; I iltuminazione della targa di riconoscimento. D Kennzeichenbeleuchtung, Nummernschild* ' ‘ Kennzeichenleuchte; F éclairage de 1411 ОСВЕТЛИТЕЛНА УРЕДБА (фиг. 49) — уредба за осветляване на път^я вътрешността на автомобила и контролния номер и за даване на свет¬ линни сигнали нощем или в гъста мъгла. R система освещения; Е lighting system, electrical lighting system; D Beleuchtungssystem,- Beleuchtungsanlage; F système d’éciairage; I sistema d’ilk^nin^i^ziu^r^e, impianto d’iHuminazione. 1412 OCEMMECTEH АВТОМОБИЛ —— автомобил, c който могат да пътуват удобно осем пътника, в това число и шофьорът. R восьмиместный автомобиль; Е eight-passenger car, eight-seater car; D achtsitziger Wagen, Achtsitzer; F voiture à huit places, voi¬ ture à huit sièges; I vettura a otto posti. 1413 ОСЕМЦИЛИНДРОВ V-ОБРАЗЕН ДВИГАТЕЛ — двигател с въ¬ трешно горене, който има осем цилиндъра, разположени в два реда под ъгъл, по-малък от 180°. R восьмицилиндровый V-образный двигатель, двигатель V-8; Е V- eìght engine, V-8 engine; D Achtzylinder-V-Motor, Achtzylindermotor in V-Anordnung; F moteur à huit cylindres en V; I motore ad otto ci¬ lindri in V. 1414 ОСЕМЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛ — двигател с вътрешно горене, който има осем цилиндъра. 235
основни R восьмицилиндровый двигатель; Е eight-cylinder engine, eight¬ cylinder motor; D Achtzylindermotor; F moteur à huit cylindres; I mo¬ tore ad otto cilindri. ОСИГУРИТЕЛЕН КЛАПАН // предпазен клапан. 1415 ОСИГУРИТЕЛЕН ПРЪСТЕН (фиг. 11, ?8] — пръстен, който стяга или възпира определени машинни части от самопроизволно движе¬ ние // предпазен пръстен // стопорен пръстен. R стопорное кольцо; Е lock ring, clip ring, expansion lock ring, check ring, feathered ring, grip ring, guard ring, retainer ring, retaining ring, retaining snap ring, safety ring, spring ring, stopper ring; D Sicherungs¬ feder, Sicherungsring, Haltering; F bague de blocage, collier de sûreté, anneau de fixation; 1 aneHo di blocco, aneHo d’arresto, anello di ri¬ tegno, anello di sicurezza. 1416 ОСИГУРИТЕЛНА ПЛАСТИНКА (фиг. 6 /5) — ламаринена пла, стинка, с която се осигурява винт или болт от развиване. R стопорная пластинка; Е lock lamel, check lameHa; D Sicherungs.- blättchen; F lamelle de blocage, lame de sûreté; 1 lamella di fissaggio- 1417 ОСИГУРИТЕЛНА ШАЙБА — подложна шайба, към която има при¬ способление против самопроизволно отвинтване на гайката // пред¬ пазна шайба. R шайба замок, стопорная шайба, замочная шайба, предохранитель¬ ная шайба; Е lock washer, check washer, safety washer, spring washer, retaining washer, shacke-proof washer, toughed lock washer; D Siche¬ rungsblech, Sicherungsscheibe; F rondelle de blocage, rondelle de sû¬ reté, rondelle d’arrêt, rondeHe-frein; I rondella di fissaggio, rondella di sicurezza. 1418 ССНОВГН ЛАГЕР (фиг. 4, b) — лагер, в който лежи основната шийка на коляновия вал. Състои се от две стоманени лагерни черупки, за¬ лети отвътре с лагерен метал (композиция, оловен бронз и др.), които поемат големите натоварвания на коляновия вал и ги предават на картера. R коренной подшипник, подшипник коленчатого вала; Е main bearing, crankshaft main bearing, crankshaft bearing, base bearing; D Hauptlager, Kurbelwellenlager; F palier principal, palier de - vile¬ brequin, coussinet de vilebrequin; 1 cusdnetto principale, cuscinetto della testa di biella. 1419 ОСНОВЕН P ЕЛЮ HT — вид ремонт, при който автомобилът се раз¬ глобява напълно и повредените части се възстановяват или заменят с нови. След сглобяването автомобилът се изпитва и боядисва. R капитальный ремонт; Е general overhaul, complete overhaul, ca¬ pital repair, thorough repair, major overhaul, major repair; D Gene¬ ralreparatur. Generaaüberholung; F grosses réparations,- révision gé¬ nérale, remise en état complète; 1 riparazione capitale, -riparazione com¬ pleta, riparazione generale. 1420 ОСНОВНИ ШИЙКИ (фиг. 8,3) — лагерни шийки на коляновия вал. Разположени са върху една обща ос и чрез тях коляновият вал ла¬ герува на основните лагери. 2?6
отвор R коренные шейки; Е main journal, crankshaft main journal; D Trag¬ zapfen; F tourillon de palier; I perni principali dev'albero motore- OCOB ЛАГЕР II упорен лагер. 1421 ОСОВА ХЛАБИНА — хлабнаа по осаа на вала I/ ассаална хла¬ бина II надлъжна хлабина. R осевой зазор, продольный зазор; Е longitudinal play, longitudinal clearance, axial clearance, end play; D Längespiel, Axialspiel; F jeu longitudinal, jeu axial; 1 gioco longitudinale, gioco assiale. (422 ОСТАТЪЧЕН МАГНЕТИЗЪМ — способността на тела от специална стомана да запазят известни магнитни свойства след намагнитизир- ване. Използува се при автомобилните генератори за първоначално °аработване и се нарича самовъзбуждане. Генераторът се задействува благодарение на магнитното поле от остатъчния магнетизъм, който се е запазил в тялото и полюсните обувки. R остаточный магнетизм; Е residual magnetism, residual magnetìc field, residual field; D zurückbleibende Magnetisierung, remanenter Magnetismus; F magnétisme rémanent, magnétisme résiduel; I magne¬ tismo residuo, magnetismo rimanente. ОСТРОЗЪБО ЗАДЪРЖАЩО КОЛЕЛО II острозъбо спирачно ко¬ лело. <423 ОСТРОЗЪБО СПИРАЧНО КОЛЕЛО — зъбно колело със специален профил на зъбите, което се използува в запорния (задържащия) ме¬ ханизъм II острозъбо задържащо колело. R ■ершовое колесо, храповик; Е ratchet wheel; D Ratschenrad; F roue de mécanisme à cliquet; I ruota a castagna. ОТВЪРСТИЕ П отвор. (424 ОТВЕРТКА (фиг. 73,14) — инструмент за завиване и отвиване на винтове с прорязани глави. R отвёртка; Е screw-driver, turn-screw; D Schraubenzieher; F tour¬ nevis; 1 cacciavite, giravite. (425 ОТВОР (фиг. 23,3) — непрекъсната или глуха (задънена) кухина в машинен елемент, която има цилиндрична, правоъгълна или друга форма II отверстие. R отверстие; Е port, opening, hole; D Öffnung, Loch; F trou, orifice^ I foro, orifizio. 1426 ОТВОР ЗА ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ НА СПИРАЧКИТЕ — отвор- който съединява колесните спирачни цилиндри с атмосферата. Служи за обеззъздушаване на спирачния '^хидравличен механизъм. R отверстие обезвоздушивания тормозной трубки; Е hydraulic brake deaeeation opening, hydraulic brake bleeder opening; D Bremsttung- Entlüftungsöffnung; F orifice de désaération de tuyauterie de frein; I orifizio di deaerazione della tubatura dei^rem. 1427 ОТВОР ЗА СВЕЩТА — отвор c резба, в който се навива запалител¬ ната свещ. R резбовое отверстие для ввертывания свечи; Е spark plug hole; D Zündkerzenöffnung; F orifice de bougie;^! orifizio della candela. 237
отопление 1428 ОТВОРЕНА ВЕРИГА — разединена електрическа верига, по която не минава електрически ток. R разомкнутая цепь; Е open electric circuit, open circuit, incomplete circuit; D offener Stromkreis; F circuit ouxert; I circuito aperto. 1429 ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ШОФЬОРА — специална кабина в междуградските автобуси. Отделена чрез стъкла от общото отделение за пътници и предназначена за шофьора // вградена кабина. R кабина водителя внутри кузова; Е built-in cab, enclosed-type cab; D geschlossener Fahrersitz; F cabine conduite intérieure; 1 cabina interiore del conducente, cabina del conducente. 1430 ОТДУШНИК. HA КАРТЕРА — отдушник, който отвежда в атмосфе“ рата проникналите в картера газове. R сапун картера; Е crankcase bleeder, crankcase breather; D Kurbel- gehäuseeeniüfter; F reniflard de carter du .moteur; I sfiatatoio del car¬ ter, aeratore della coppa. ОТКРИТ АВТОМОБИЛ // автомобил с открита каросерия. 1431 ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО — отношението между теглото на определен обем вещество към същия обем вода при 4°C. R удельный вес; Е specîfic gravity, specific weight; D spezifisches Gewicht, Wichte, Artgewicht; F poids spécifique, densité, gravité spécifique; I peso specìfico, gravità specìfica. ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО НА ДВИГАТЕЛЯ // специфично тегло на двигателя. 1432 ОТНОШЕНИЕ — частното между две числа. При двигатели с вът¬ решно горене частното между пълния обем на двигателя Уа и обема на камерата на горене се нарича степен (отношение) на сгъ¬ стяване. R соотношение, отношение; Е ratio; D Verhältnis; F rapport; 1 rap¬ porto. 1433 ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ХОДА НА БУТАЛОТО И ДИАМЕТЪРА НА ЦИЛИНДЪРА — един от важните параметри на двигатели с вътрешно горене, от който зависят размерите, теглото, средната скорост на буталото и дълготрайността на двигателя. R соотношение между кодом поршня и диаметром цилиндра, отноше¬ ние кода поршня к диаметру цилиндра; Е stroke-bore ratio, stroke¬ diameter ratio, ratio of stroke to diameter; D Hub-Bohrungsverhält¬ nis, Verhältnis von Hub zur Bohrung; F rapport de la course à l’alé¬ sage, rapport course-alésage; ’ rapporto tra la corsa dello stantuffo ed il diametro del cilindro, rapporto fra corsa ed alesaggio. 1434 ОТОПЛЕНИЕ — изкуствено поддържане на температурата на въз¬ духа в затворено помещение (каросерията на автомобила), по-висока от температурата на околната среда. R отопление; Е heating, warming; D Heizung, Beheizung,. Erwär¬ mung; F chauffage, échauffement; I riscaldamento. 1435 ОТОПЛЕНИЕ НА КАРОСЕРИЯТА — изкуствено поддържане на температурата на въздуха в каросерията, по-висока от тази на окол- 238
отрицателна ната среда. Бива два вида: отопление с горещ въздух и отопление с гореща вода. R отопление кузова; Е body heating, car heating; D Wagenheizung; F chauffage de voiture; I riscaldamento della vettura. 1436 ОТОПЛЕНИЕ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ — вид отопление, при което под¬ държането на определена температура в каросерията става с помощта на подгрят въздух. Въздухът се загрява в специален радиатор, вклю¬ чен в охладителната система на автомобила, и се нагнетява в каро¬ серията с помощта на вентилатор. R отопление горячим воздухом; Е hot-air heating; D Warmlufthei¬ zung; E chauffage à Par chaud; I riscaldamento ad aria calda. 1437 ОТОПЛЕНИЕ C ГОРЕЩА ВОДА — вид отопление, при което под¬ държането на определена температура в каросерията става с помощта на гореща вода, която се отвежда с тръбопровод от водната риза на двигателя с вътрешно горене към каросерията. R отопление горячей водой; Е hot-water heating system; D Warm¬ wasserheizung; F chauffage à eau chaude; I riscaldamento ad acqua calda. ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ // изгорели газове. 1438 ОТРАЖАТЕЛ НА ФАРА (фиг. 49,4) — чаша от стоманена ламарина с параболична форма и определена вътрешна повърхност. Събира и насочва светлинните лъчи от лампата в тесен сноп от успоредни лъчи, насочен по дължина на пътя на движението // рефлектор на фара. R отражатель фары; Е headlight reflector, reflector of headlight, headlamp reflector, reflector of headlamp; D Scheinwerferspiegel, Scheîn- werferreflektor, Reflektor des Scheînwerfers, Scheinwerferstrahlspie¬ gel; F réflecteur de phare, miroir-projecteur de phare; 1 riflettore del faro. 1439 ОТРИЦАТЕЛЕН ЕЛЕКТРОД (фиг. 37, 1) — 1. този от електродите на електрически консуматор, който е свързан с отрицателния полюс на източника на постоянен ток; 2. // на отрицателна плоча. R отрицательный электрод; Е negaUve electrode; D nega H ve Elek¬ trode; F électrode négative; I elettrodo negaHvo. 1440 ОТРИЦАТЕЛЕН ПОЛЮС — електрически полюс, в който са съеди¬ нени в едно всички отрицателни плочи на даден акумулаторен еле¬ мент или акумулаторна батерия. Отбелязва се със знака минус (— R отрицательный полюс; Е nega hve pole; D negaHver Pol; F pôle négatif; I polo negativo. 1441 ОТРИЦАТЕЛНА КЛЕМА — полюсна клема, която свързва отри¬ цателния полюс на някой токоизточник с външната верига. R отрицательная клемма; Е negaüve terminal; D negative Klemme; F borne négative; I morsetto negativo. 1442 ОТРИЦАТЕЛНА ПЛОЧА (фиг. 40, 9) — оловна решетка, върху която е напластена активна маса, най-често шуплесто олово. Акуму¬ латорният елемент има няколко отрицателни плочи, всяка от които 239
охлаждане (освен крайните) се поставя между две положителни плочи. Обикно¬ вено броят на отрицателните плочи е с един повече оттози на положи¬ телните, така че крайните плочи са винаги отрицателни // отрица¬ телен електрод. R отрицательная пластина; Е negative plate, minus plate; D negative Platte, Minusplatte; F plaque négative; I piastra negativa. 1443 ОТРИЦАТЕЛНА ЧЕТКА (фиг. 47, 15) — контактна четка, свързана- с отрицателния полюс на електрическата машина. При еднопроводна верига отрицателната четка най-често е свързана на маса // мину- сова четка. R отрицательная щетка; E negaUve brush; D negaHve Bürste; F ba¬ lai négaaif; I spazzola negaüva. 1444 ОХЛАДИТЕЛ — приспособление за охлаждане на течности или га¬ зове. При двигатели с вътрешно горене охладител на охлаждащата течност е радиаторът, а в газгенераторните уредби — специално при¬ способление, което охлажда генераторния газ, преди той да постъпи в цилиндрите на двигателя. R охладитель, холодилник; Е cooler, cooling apparatus, condenser» refrigerator; D Kühler, Kühlapparat, Kühlvorrichtung; F refroidisseur» réfrigérateur; 1 raffreddatore, refrigeratore. 1445 ОХЛАДИТЕЛНА ПЛАСТИНА — пластина от тънка, обикновено медна ламарина, през отворите на която преминават тръбичките на радиаторпата решетка. Във всяка радиаторна решетка има много охладителни пластини, които й придават здравина и увеличават не¬ колкократно охладителната повърхност, а следователно и охлажда¬ щата способност на радиатора. R охлаждающая пластина; Е cooling lamella, radiating lamella*» D Kühllamelle; F lamelle de refroidi&ement; 1 lamella per il raffred¬ damento, lamella refrigerante. 144 ОХЛАДИТЕЛНА ПОВЪРХНОСТ — повърхността на дадено охлаж¬ дащо съоръжение, през която става обмяната на топлина. Охладителна повърхност на радиатора напр. е външната повърхност на тръбичките на охладителната решетка и повърхността на охладителните пластини. При двигатели с вътрешно горене с въздушно охлаждане охлади¬ телна повърхност е повърхността на ребрата на цилиндъра и цилин¬ дровата глава. R поверхность охлаждения; Е ccoling surface, radiating surface, cool¬ ing area; D Kühlfläche, Abkühlungsfläche; F surface de refroidisse¬ ment, surface radiante; I superficie di raffreddamento. 1447 ОХЛАДИТЕЛНА УРЕДБА — уредба, която охлажда цилиндрите и цилиндровите глави на двигателя, като отнема топлината от тях и я предава на околния въздух. Поддържа нормална температурата на частите на двигателя. В съвременните двигатели с вътрешно горене се употребяват два вида охладителни уредби: водна и въздушна. R система охлаждения; Е cool ing system; D Kühlsystem, Kühlan¬ lage; F système de refroidissement; I sistema di raffreddamento. 1448 ОХЛАЖДАНЕ — отнемане на топлина от цилиндрите и цилиндро¬ вите глави на двигатели с вътрешно горене с помощта на течност 240
паваж (вода, антифриз)' или въздух с цел да се поддържа нормална темпе¬ ратурата на частите на двигателя. R охлаждение; Е cooling; D Kühlung; F refroidissement; I raffred¬ damento. 1449 ОХЛАЖДАЩА ВОДА — вода, която се използува като охлаждащо средство при двигатели с водно охлаждане. Преминава през кухи¬ ните около цилиндъра и камерата на горенето, охлажда ги и се втича в радиатора, където отново се охлажда. R охлаждающая вода; Е cooling water; D Kühlwasser; F eau de re¬ froidissement; I acqua raffreddante, acqua di raffreddamento, acqua refrigerante. 1450 ОХЛАЖДАЩА ТЕЧНОСТ — течност, която се употребява като ох¬ лаждащо средство при двигатели с течно охлаждане. За целта обик¬ новено се използува вода, а зимно време — труднозамръзващи теч¬ ности с ниска точка на замръзване. R охлаждающая жидкость; Е culling fluid, cooUng liquid, coolant; D Kühlflüssigkeit; F liquide de refroidissement; 1 liquido raffreddante, liquido di raffreddamento, liquido refrigerante. 1451 ОХЛАЖДАЩИ РЕБРА (фиг. 10, I) — ребра по външната повърхност на цилиндъра и цилиндровата глава на двигатели с въздушно ох¬ лаждане, с помощта на които се увеличава обдухваната от въздушната струя повърхност и се получава по-ефективно охлаждане. R охлаждающие ребра; Е cooling rib, radiating rib, cooling fin; D Kühl¬ rippen; F nervures de refroidissement; I nervature di raffreddamento. 1452 ОХЛАЖДАЩО СРЕДСТВО — течност или газ (въздух), с който се охлажда двигател с вътрешно горене. R охлаждающее средство, охлаждающее вещество, охлаждающая среда, охлаждающий агент, охладитель, хладагент; Е cooling agent, cooling medium, refrigerant; D Kühlmittel, Abkühlmittel; F agent réfrigérant, réfrigérant; I refrigerante, agente raffreddante. ОХЛЮВ II изходящ канал. 1453 ОЧИСТИТЕЛНА ПЛАСТИНА (фиг. 14 13) — метална пластина, чрез която се очиства филтруващият елемент. R очищающая пластинка; Е cleaning lamella; D Reinigungsiameilei F lamelle de nettoyage; I lamella purificante. 1454 ПАВАЖ — пътна настилка, изработена от каменни или керамични блокчета с кубична или продълговата форма и различни размери. R булыжная мостовая, брусчатая мостовая; Е cobble-stone pavement, stone block pavement, cobble pavement, sett pavement; D Steinpfla¬ ster, Kopfsteinpflaster; F pavage en cailloux, pavage en pavés; I las¬ trico, lastricato, seteiato. 16 Автомобилен речник 241
паразитно 1455 ПАВИРАН ПЪТ — път, чиято покривка е изработена от каменни или керамични павета. R булыжная дорога, брусчатая дорога; Е cobble-stone road, stone¬ block pavement road, sett pavement road, cobble pavement road; D Kopf¬ steinpflasterstraße, Steinpflasterstraße; F route pavée; 1 strada pavi¬ mentata. 1456 ПАЛЕЦ (фиг. 44,40) — 1. объл метален прът без резба и гайка. Служи за напречно шарнирно съединяване на машинни части; 2. щифт, който не позволява относително движение между две части; 3. из¬ датък от задвижваща машинна част, който в определени моменти се зацепва със задвижваната част и й предава някакво движение. R палец, шкворень, штырь; Е pin, pivot; D Drehzapfen; F pivot, doigt; 1 spinotto, perno. ПАНТА // шарнир. 1457 ПАНТА НА ВРАТАТА (фиг. 72,/) — съставна част на вратата, чрез която тя е свързана шарнирно с каросерията. Състои се от две части* едната от които се прикрепва неподвижно към каросерията, а дру¬ гата — към вратата. В специално изработен отвор в двете части се поставя свързващата ги ос, около която става въртенето. R дверная петля, навеска двери; Е door hinge, door butt; D Tür¬ scharnier, Türgehänge, Türgelenk; F charnière de porte, peinture de porte; I cerniera delia porta. 1458 ПАНТА НА КАПАКА НАД ДВИГАТЕЛЯ — съставна част на ка¬ пака над двигателя, чрез която той е свързан шарнирно с каросерията. Състои се от две части, едната от които е свързана неподвижно с ка¬ пака, а другата — с каросерията. В отворите, изработени в тях, се поставя ос, около която става въртенето // панта на торпедото. R шарнир капота; Е hood hinge, bonnet hinge; D Haubenscharnier; F charnière de capot; I cerniera del cofano, cerniera della cappotta. ПАНТА HA ТОРПЕДОТО // панта на капака над двигателя. 1459 ПАРА — вещество в газообразно състояние, получено чрез изпаря¬ ване на течност. R пар; Е steam, vapour, vapor; D Dampf; F vapeur; I vapore. ПАРАЗИТНИ ТОКОВЕ // токове на Фуко. 1460 ПАРАЗИТНО ЗЪБНО КОЛЕЛО — зъбно колело, което се употре¬ бява за обръщане на посоката на въртене или когато предаването не може да се извърши само с двойка зъбни колела поради голямото раз¬ стояние между осите на валовете // междинно зъбно колело. R промежуточная шестерня, паразитная шестерня, холостая ше¬ стерня; Е idle gear, intermediate gear, idler; D Zwischenrad, leerlau¬ fendes Zahnrad; F pignon fou, pignon intermédiaire, roue dentée folie; 1 ruota ad ingranaggio intermedia, ruota dentata intermedia, ruota dentata folle. 1461 ПАРАЗИТНО ЗЪБНО КОЛЕЛО HA ЗАДНИЯ ХОД (фиг. 56,3/) — зъбно колело в предавателната кутия, което не участвува в предава¬ телното число на задния ход, a служи за обръщане посоката на вър- 242
п атрулен теме на задвижвания вал nò Отношение на задвижващия вал, чрез което се получава движението на заден ход. R паразитная шестерня заднего хода; E reverse idler gear; D Leer¬ laufrad vom Rückwärtsgang; F pignon fou de marche arrière; 1 ingra¬ naggio folle della retromarcia, ingranaggio parassita della retromarcia. 1462 ПАРАЛЕЛНО СВЪРЗВАНЕ (фиг. 37, с) — електрическо свързване» при което токоизточниците се свързват помежду си чрез едноименните полюси, т. е. всички положителни полюси се