Text
                    Ю. Я. Пучковський
Польська мова
Практичний курс
Київ
„Чумацький Шлях”
2013


ББК 81.2ПОЛ-93 П 90 Пучковський Ю. Я. П 90 Польська мова. Практичний курс. Посібник для студентів гуманітарних спеціальностей. - Київ: Чумацький Шлях, 2013. - 272 с. ISBN 966-8272-18-8 У посібнику розглядаються основні правила польської орфоепії, орфографії та слововживання. До кожної з тем додані питання для самоконтролю та вправи. Теми основної частини містять тексти для читання, короткі словнички нових слів, приклади вживання особових форм дієслів та групи найуживанішої лексики. Посібник містить також десять тем лексичного мінімуму. До кожної з цих тем включено словник основної лексики з окремо взятої сфери людського життя, основний та додатковий текст на визначену тематику. До тем додані вправи на моделювання діалогів і мовних ситуацій. У посібнику подано також таблиці зі зразками відмінювання іменників, прикметників, займенників та числівників. Посібник призначено для студентів, що розпочинають вивчення польської мови, а також для всіх бажаючих вивчати польську мову. ISBN 966-8272-18-8 О Пучковський Ю. Я., спадкоємці, 2007 © Видавничий дім „Чумацький Шлях”, 2007 © Пучковський Ю. Я., спадкоємці, 2013 © Видавничий дім „Чумацький Шлях”, 2013
Тема 1 Посібник з польської мови Польська мова: історія і сучасність Польська мова належить до великої родини слов'янських мов. Ця родина ділиться сьогодні на три підгрупи: 1) східнослов’янські мови - українська, російська, білоруська; 2) південнослов’янські мови - сербська, хорватська, болгарська, словенська, македонська; 3) західнослов’янські мови - польська, чеська, словацька верхньолужицька та нижньолужицька. Як бачимо, польська мова належить до західнослов’янської підгрупи мов. Історія польської мови бере свої початки із УПІ - ЇХ ст. н.е., коли настав остаточний розпад праслов’янської єдності. Тоді ж почали формуватися основи польської державності, які значно зміцніли після прийняття Польщею християнства у 966 р. за часів короля Мєшка І. Щоправда, протягом ще декількох століть не існувало польської писемної мови. Вся література того часу писалася латинською, а інколи і старослов’янською мовами. Перше речення, записане польською мовою, міститься в монастирській «Книзі генриковській» (від назви м. Генрикова біля Вроцлава), датованій 1270 р. Воно звучить так: «daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj» («Дай, хай я молотиму, а ти відпочивай»). Так звернувся польський селянин до своєї дружини, яка молола зерно. Першим текстом, записаним польською мовою, був лицарський гімн «Bogórodzica» («Богородиця»). Він походив з XIV ст. Гімн цей, дуже популярний у польському війську» неодноразово переписувався і доповнювався, внаслідок чого сьогодні маємо декілька його версій - від З
Тема 1 найменшої, що налічує дві віршовані строфи, до найбільшої, яка має двадцять дві віршовані строфи. Польська літературна мова сформувалася в XVI ст. - у добу Відродження. Сьогодні польською мовою розмовляє понад 45 млн. чоловік. З них понад 35 млн. проживає на території Польщі, а приблизно 10 млн. - на еміграції у США, Канаді, Україні, Росії, Англії, Франції, Німеччині та ін. Багато поляків, що жили на території колишнього Радянського Союзу, у 30-х - 50-х рр. були насильно вивезені до Казахстану та Сибіру. Польська мова за територією поширення та кількістю людей, що розмовляють нею, посідає третє місце серед слов’янських мов. Перше та друге місця посідають відповідно російська та українська мови. На території Польщі поряд із літературною мовою існують регіональні діалекти, серед яких найпоширенішими є: малопольський, великопольський, сілезький, мазовецький, поморський та підляський. Дуже своєрідним та віддаленим від літературних норм є діалект кашубів (кашубський) - мешканців місцевості довкола Гдині та Гданська, а також гуральский - діалект мешканців польських Татр. Завдання і вправи 1. Назвіть три підгрупи, на які поділяються слов’янські мови. 2. Що Ви знаєте про хрещення Польщі? Коли і ким була охрещена Київська Русь? Порівняйте. 3. Назвіть, які найдавніші літературні пам’ятки розповідають про виникнення польської мови. Згадайте, які літературні пам’ятки Київської Русі ви знаєте? 4. Скільки поляків мешкає поза межами Польщі? Що Ви знаєте про українську діаспору? З чим був пов’язаний такий емігрантський рух? 5. Назвіть принаймні 5 польських письменників. Які їхні твори Ви 4
Посібник з польської мови знаєте? 6. Кого ще з видатних поляків Ви можете назвати (художники, композитори, політичні діячі та ін.)? Чйм прославилися ці люди? 7. Знайдіть у польсько-українському або польсько-російському словнику переклад наступних польських слів: być, pić, czytać, słońce, ziemia, matka, trawa, dom, okno. Порівняйте звучання цих слів у польській, українській та російській мовах. На чому базується їхня подібність? Зробіть висновки. 5
Тема 2 Польський алфавіт (Alfabet polski) Польський алфавіт складається з 32 букв. З них 9 букв позначають голосні звуки і 23 - приголосні. Польська мова користується латинським алфавітом. Але не всі звуки польської мови можуть передаватися певною латинською буквою. Тому для їх позначення використовуються сполучення деяких букв або надрядкові чи підрядкові значки, так звані діакритичні знаки. Про це мова піде далі. Розглянемо поки що польський алфавіт. З огляду на те, що деякі звуки польської мови мають специфічне звучання, їхню вимову розберемо нижче. Зараз подамо графічне зображення букв (друкованих та рукописних) і їхні назви. Букви Назва Аа а ą о - носове Bb бе Сс це Ć ć цє [чє] Dd де Ее е ę е - носове Ff еф Gg ҐЄ Hh ха 6
Посібник з польської мови Іі i JJ йот Кк ка L1 ель - м’яке Łł ел - тверде М m ем Nn єн Ńń ень Оо 0 Óó о - кресковане РР пе Rr ер Ss ес Śś есь [ешь] Tt те Uu У Ww »у У и, ігрек Zz зет Źź зет [жєт] Żż *. жет • Букви a, b, с, d, с, f, і, k, m, n, о, р, r, s, t, w, z вимовляються так само, як і українські а, б, ц, д, е, ф, і, к, м, н, о, п, р, с, т, в, з. Для прикладу прочитайте вголос подані слова: dobro [добро] - добро kanapa [канапа] - диван . apteka [аптбка] - аптека obraz [образ] - картина data [дата] - дата ranek [ранек] - ранок dobry [добри] - добрий <тара [мапа] - картїцмала. 7
Тема 2 ten [тен] - цей noc [ноц] - ніч pan [пан] - пан brat [брат] - брат tamten [тамтен] - той dom [дом] - дім, будинок Звук g у польській мові вимовляється як українське [ґ] у словах ґанок, ґудзик, або російське [г] у словах год, погода, наприклад: droga [дроґа] - дорога garb [ґарб] - горб pogoda [погода] - погода gangster [гангстер] - гангстер magister [маґістер] - магістр gigant [гігант] - гігант Звук h вимовляється наближено до українського [х], інколи дещо дзвінкіше, подібно до англійського h у слові have або німецького h у слові haben: humor [хумор] - настрій, гумор handel [хандель] - торгівля huta [хута] - ливарний завод (метал, скло) Букви ó та; u передейоть в польській мові бдин і той самий звук [у]. Вимова ó та u не відрізняється, góra [ґура] - гора kubek [кубек] - горня ogórek [оґурек] - огірок kruk [крук] - ворон bór [бур] - бір bunt [бунт] - бунт lód [л’ут] - лід burak [бурак] - буряк który [ктури] - котрий numer [нумер] - номер Буква у передає в польській мові звук [и]: 8
Посібник з польської мови ту [ми] - ми trudny [трудни] - трудний, важкий tylko [тйл’ко] - тільки bogaty [боґати] - багатий Завдання і вправи 1. Назвіть усі відомі Вам алфавіти. Чи всі знані Вами види письма послуговуються буквеними алфавітами? 2. Вивчіть польський алфавіт напам’ять. Назвіть випадки, коли знання алфавіту є необхідним. 3. Укажіть букви у словах в алфавітному порядку. Зразок: alfabet - a, a, b, е, f, 1, t. Tutaj, agronom, koncert, firanka, zegarek, herbata, pytanie, monumentalny, malowidło, rozsądek Перекладіть дані слова українською мовою. 4. Систематизуйте в алфавітному порядку подані слова: a) spektakl, zagroda, żartobliwy, ogień, bagaż, mrowisko, nabywca, pagórek, wieloryb, arytmetyka, cudowny, doktor, lampa, rozrywka, tapeta. b) tygrys, praca, rów, obuwie, sylaba, trawnik, obyczaj, stuk, bohater, armia, pudełko, studnia, pytanie, obrus, bogactwo, puchar, tablica, zero, alarm, złoto, .’Ol' tajnik, student, aleja, różny. Перекладіть подані слова українською мовою. 9
Тема З Двознаки в польській мові Більшість мов для позначення декотрих звуків використовують поєднання приголосних букв (двох або більше). Так, англійська мова для передачі звука [ч] використовує поєднання букв eh, для передачі звука [ш] - sh; німецька мова для передачі звука [х] використовує поєднання букв eh, для звука [ш] - sch; українська мова використовує поєднання букв дз для передачі звука [дз]. Так само і польська мова для передачі звуків [х], [ч], [ш], [ж], [дз], [дж”], [дж] використовує поєднання двох букв ch, cz, sz, rz, dz, dź, di. Отже, двознак (dwuznak) - це поєднання двох букв для передачі одного звука. Двознак ch вимовляється так само, як українське [х]: chata [х&га] - хата chudy [худа] - худий gmach [ґмах] - будинок pech [пех] - невдача chór [хур] - хор choroba [хороба] - хвороба Ви, напевно, вже звернули увагу на те, що у польській мові звук [х] \ г.., , . передають літерою h або двознаком ch. Таке написання склалося історично, і далі у нас піде мова про те, як на письмі розрізняти написання ch і h. Двознак cz [ч] вимовлюється так само, як українське ч: czemu [чему] - чому czysty [чгісти] - чистий cztery [чт£ри] - чотири warkocz [вбркоч] - коса (дівчини) czarny [чбрни] - чорний Ш
Посібник з польськогмови prócz [пруч] - крім Увага! Приголосний cz у польській мові завжди твердий. Тому неприпустимою є його м’яка вимова, як, наприклад, у російській мові. Двознак sz [ш] вимовляється так само, як українське [ш]: szary [шари] - сірий paszport [п&шпорт] - паспорт szafa [шафа] - шафа poduszka [подушка] - подушка • : 5 szatyn [idśthh] - шатен tusza [туша] - тулуб Двознаки dz і di вимовляються так само, як українські дз і дж: dzwon [дзвон] - дзвін dżem [джем] - джем dzban [дзбан] - глечик г і dżokej [джокей] - жокей rodzony [родзбни] - рідний dżungla [джунґля] - джунглі Зрідка приголосні d і z та d і і вимовляються роздільно. Це відбувається тоді, коли d стоїть у кінці префікса, a z - на початку кореня, наприклад: odznaka [одзнака] - нагорода л. odżywczy [оддойвчи] - поживний ! . { tv. Вимова двознака dź відрізняється від вимови українського дзь. Тому його вимову, а також вимову декотрих інших м’яких приголосних ми розглянемо далі окремою темою. і і, янп;-- • -vv - Завдання і вправи 1. Згадайте, за допомогою яких іще буквосполучень передаються деякі звуки в іноземних мовах. Порівняйте їх із польськими двознаками. • . 1 ' ‘ .►!; •••*/{*, І 'і ; Ч \ - { , } і ■ і ; 2. Скільки є двознаків у польській мові? Які з них співвідносні з 11
Тема З українськими? 3. Перепишіть наступні слова. Перекладіть їх, користуючись словником: a) dżut, podżegacz, odżyć, dżungla, odżałować, dżinsy, odżegnać, jeżdżą, dżuma. b) dziadek, odzież, nadzwyczaj, widzenie, odzyskać, działka, podzielić, podziemie, podziewać, nadzorca. Визначте, в яких із слів літери d і ż та d і z не творять двознака. Вимова двознака rz в залежності від позиції у слові Двознак rz вимовляється як український приголосний ж (на початку слова, між двома голосними та після дзвінких приголосних): rzeka [жека] - ріка brzoza [бжоза] - береза rzut [жут] - кидок drzewo [джево] - дерево rzecz [жеч] - річ orzech [ожех] - горіх Але після глухих приголосних, внаслідок асиміляції, приголосний rz набуває звучання ш: krzyk [кшик] - крик trzeba [тшеба] - треба przystanek [пшистанек] - зупинка chrzan [хшан] - хрін trzoda [тшбда] - череда krzywda [кшйвда] - кривда, образа przygoda [пшиґода] - пригода pokrzywa [покшйва] - кропива У кінці слів приголосний rz вимовляється приглушено, але повністю в ш не переходить: 12
Посібник з польської мови marynarz [марйнажш] - моряк harcer? [харцежш] - скаут, піонер bramkarz [брамкажш] - воротар Rz оглушується інколи і в позиції після голосного перед глухим приголосним: wierzch [в’їешх] - верх zmierzch [зм’їешх ] - сутінки Увага! У слові marznąć [марзнон’ч”] - мерзнути, та у похідних від цього слова (marzły, zmarzł) літери r і z не творять двознака і вимовляються роздільно. Літери r і ż ніколи не творять двознака і читаються завжди роздільно: dzierżawa, rżnąć, oberża. Завдання і вправи 1. Назвіть глухі приголосні в українській мові. Пам’ятайте, що у польській мові глухі приголосні такі ж самі. 2. Випишіть подані слова у дві колонки: в першу - слова, у яких rz читається як ж, в другій - як ги. marzenie, trzonek, morze, korzeń, przyroda, krzew, orzeł, przystojny, brzuch, rzemień, mrzonka, gorzki, grzanki, drzemka, wierzba, rzucać, drzazga, strzelec, zastrzyk, uprzejmy, zrzeszenie. 13
Тема 4 Сполучення приголосних szcz, żcz, żdż, dzidź, czcz Згадаємо собі, що в українській мові є літера щ, яка позначає у вимові два звуки: [ш] і [ч]. У польській мові натомість такої літери немає, проте досить часто зустрічається сполучення приголосних sz і cz. Вони не зливаються в один звук, а вимовляються окремо і обов’язково твердо. Прочитайте вголос наступні слова: szczery [шчери] - щирий deszcz [дешч] - дощ szczypce [шчйпце] - щипці płaszcz [пуашч] - плащ szczyt [шчит] - вершина paszcza [пашча] - паща Дуже рідко виступає у польській мові сполучення żcz, наприклад у слові mężczyzna [м^шчпзна]0 - чоловік. Як бачимо, це сполучення теж вимовляється як [шч] - дзвінкий і під впливом глухого cz асимілюється і набуває звучання [ш]. Деякі приголосні можуть утворювати пари за дзвінкістю - глухістю (р - Ь, к - g, t - d). Так само дзвінкою парою для сполучення szcz є сполучення żdż. Зустрічається воно порівняно нечасто, в основному в особових дієсловах, похідних від інфінітивів jeździć і gwizdać: jeidże [йеждже] - їжджу wyjeżdżamy [вийежджами] - виїжджаємо odjeżdżasz [одйежджаш] - від’їжджаєш gwiżdżę [ґвіждже] - свищу gwiżdżemy [ґвіжджеми] - свищемо gwiżdżesz [ґвіжджеш] - свищеш !) Про вимову ę та ą чит. у темах № 9, 10 14
Посібник з польської мови Є в польській мові також декілька слів, у яких зустрічається буквосполучення dżdż. Вимовляються вони як подовжене di: dżdżownica [джювніца] - земляний черв’як dżdżysty [дж:йсти] - дощовий Як подовжене cz вимовляється також сполучення czcz у словах: czczość [ч:ош”ч”] - відчуття голоду czczy [ч:и] - порожній na czczo [на ч:о] - на голодний шлунок, натщесерце (рос. натощак). Завдання і вправи 1. Користуючись українсько-польським словником, перекладіть польською мовою наступні слова: а) гавкати, особливо, щавель, щетина, худорлявий, щастя, пацюк, гордитися, щепка, щілина; б) заощаджувати, ще, борщ, спис, гущавина, наклепник, хрущ (жук)9 честь, ущільнювати, турбуватися. 2. Запишіть ці слова у дві колонки: ліворуч - слова, вимова яких подібна до української, праворуч - вимова яких відрізняється. 15
Тема 5 Приголосні 1 та ł Приголосні 1 та ł мають абсолютно різну вимову, яка до того ж не схожа на вимову українського [л]. Приголосний 1 (м’який) має в сучасній польській мові два варіанти вимови - так зване І-neutralne (нейтральне) і І-miękkie (м’яке). Приголосний І-neutralne вимовляється значно твердіше, ніж український [л’] м’який. Вимовляючи І-neutralne, кінчик язика опускаємо нижче, ніж при вимові українського ль. lalka [л’ал’ка] - лялька lokal [л’окал’] - приміщення, квартира lampa [л’ампа] - лампа lód [л’ут] - лід legalny [л’еґал’ни] - легальний lustro [л’устро] - дзеркало Приголосний І-miękkie вимовляється так само, як українське ль. Така вимова виступає лише тоді, коли після 1 стоїть літера і, яка і пом’якшує попередній приголосний. lilia [л’іл’ійа] - лілея bliski [бл’іскі] - близький lipa [л’іпа] - липа blizna [бл’ізна] - шрам listopad [л’іст0пат] - листопад plik [пл’ік] - зв’язка, пачка Специфічну вимову має приголосний ł (твердий). Найчастіше він вимовляється як українське [у]-нескладотворче (виступає у словах кривда, шовк). Його вимову можна також порівняти з вимовою англійського w. При вимові ł середня і задня частина язика піднімається до піднебіння, а губи витягуються як для вимови звука [у]. 16
Посібник з польської мови Надалі цей звук транскрибуватиметься як [у], ładny [уадни] - гарний dłoń [дуон’] - долоня długi [дуугі] - довгий płaca [пуаца] - плата bałagan [бауаґан] - безпорядок słońce [суон’це] - сонце Завдання і вправи 1. Що потрібно пам’ятати при вимові приголосного 1? Що спільного і відмінного у його вимові та вимові українського ль? 2. Згадайте і запишіть ще декілька українських слів з [у] - нескладотворчим. 3. Прочитайте вголос подані речення. Перепишіть їх у зошит і перекладіть. Зверніть увагу на вимову 1 і ł. 1. Ołówek leży na stole. 2. Na półce leży list. 3. Widelec służy do jedzenia. Łyżka też. 4. Złapałem wczoraj małego łososia. 5. Tytuł artykułu był długi. 6. Lodołamacz może pływać w morzach północnych. 4. Порівняйте вимову українських та польських слів. album - альбом chleb - хліб aleja -алея delikates - делікатес balkon - балкон dolina-долина banalny - банальний latać - літати 5. Вивчіть напам’ять скоромовку: Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. 17
Тема 6 Позначення м’якості звуків на письмі. Сполучення іа, іе, іо, iu (ió) У польській мові існують два способи пом’якшення приголосних на письмі - за допомогою літери і та за допомогою діакритичного надрядкового знака ' (пол. kreska). У польській мові, як і в українській, звук [і] призводить до пом’якшення попереднього приголосного. Більшість приголосних у польській мові, а саме b, р, w, f, k, g, m пом’якшуються тільки за допомогою літери і перед голосними а, е, о, u(ó). Літера і в таких випадках виконує функцію своєрідного м’якого знака і не вимовляється. Увага! Після м’яких b, р, w, f, ш перед голосними у вимові виникає звук й, який не фіксується на письмі. Звучить він дещо коротше, ніж звичайний польський j, тому в транскрипції позначатимемо його [Т]. biały [б’їауи] - білий wiara [B’ïépa] - віра piasek [n’ïéceK] - пісок wiosna [в’Тбсна] - весна piec [п’їец] - піч miasto [M’ïàcro] - місто sukienka [суконка] - сукня giełda [r’éÿfla] - біржа Якщо ж після і стоїть приголосний, то у таких випадках і, пом’якшуючи попередню приголосну, буде вимовлятися: bidon [б’ідон] - бідон filet [ф’іп’ет] - філе pisk [п’іск] - писк
Посібник з пальськоїмови kij [к’ій] - палиця, кийок winda [в’інда] - ліфт gil [гіл’] - снігур У випадках, коли і стоїть на початку складу після голосного, то між цим голосним та і (тільки у вимові) виникатиме звук [ї]: moi [моїі] - мої twoi [тфоїі] - твої stoi [стоїі] - стоїть У польській мові є чотири літери, м’якість яких може паралельно позначатися літерою і або діакритичним знаком, залежно від їхньої позиції у слові. Це літери z, с, s, п. Якщо ці літери стоять на початку або всередині слова перед голосною, то їх м’якість позначається за допомогою літери і: ziemia [ж”ем’їа]2) -земля у posiadacz [пош”адач] - власник zioła [ж’ ’óya] - трави siostra [ш”0стра] - сестра ciało [4”àÿo] - тіло niebo [н’ебо] - небо cień [ч”ен’] - тінь » ponieważ [пон’еваж] - оскільки На початку чи всередині слова перед приголосною, а також у кінці слова м’якість цих літер позначається діакритичним знаком źródło [ж”рудУо] - джерело miłość [Miÿoui’V’] - кохання pić [піч”] - пігги pień [п’їен’] - пень 2) Вимову ź, ć, ś, dź див. у наступному розділі і- 19
Гема 6 Двознак dz пом’якшується так само, як і літери z, с, s, п: dzień [&ж:”ен’] - день dźwięk [Ажг”в’їе°к] - звук odzież [о<Ь/с”еж] - одяг dźwig [дж”в’іґ] - підйомник Зрідка може також пом’якшуватися двознак eh (тільки за допомогою літери і): chirurg [х’ірурґ] - хірург Chiny [х’іни] - Китай chichotać [х’іхотач”] - хихикати Увага! Всі інші двознаки є завжди твердими. Після них ніколи не пишеться і. Крім того, завжди твердою є 1. Літери d, r, t, ż, dż пом’якшуються у виняткових випадках, переважно у власних назвах іншомовного походження: Dikkens, Dżibuti, Maria, dżinsy, bestia. Завжди м’яким є звук j [й]: jasny, zdjęcie. Запам’ятайте: закінчення іа у словах іншомовного походження читається як [’іїа]: begonia [беґон’іїа] - бегонія ceremonia [церемон’іїа] - церемонія filologia [філ’ол’оґ’іїа] - філологія Те ж саме стосується закінчення іе для множини цих іменників: begonie [бегон’іїе] - бегонії Завдання і вправи 1. Порівняйте, як пом’якшуються приголосні в українській та польській мовах. 2. Що таке діакритичний знак? У яких випадках у польській мові він застосовується для пом’якшення приголосних? Як іще пом’якшуються приголосні у польській мові? 3. Прочитайте вголос слова. Обґрунтуйте, чому приголосні в них 20
Посібник з польської мови пом’якшені в той чи інший спосіб. bezpieka ciśnienie kiermasz biegać dzień mieszkać liść godzić niedźwiedź ciekawość goździk prosić Користуючись словником, перекладіть ці слова. 4. Прочитайте вголос слова, звертаючи увагу на вимову і після голосних. Перепишіть їх у зошит. Aida moich swoi boisko naiwny twoi gaik stoi zaimek пом’якшити підкреслені приголосні у г зошит, відповідно пом’якшуючи. besada scigaę podnesene prośba snadane gosę czytaç opowadane wyjasnene 21
Тема 7 Вимова м’яких ź, ć, ś Якщо ви уважно придивлялися до транскрипції слів у попередньому розділі, то напевно помітили, що м’які b, р, w, f, k, g, m, n вимовляються так само, як відповідні м’які звуки української мови. Натомість м’які ź, ć, ś своєю вимовою відрізняються від м’яких українських зь, ць, сь. Така відмінність зумовлена набагато сильнішим пом’якшенням цих приголосних, характерним для польської мови, внаслідок чого їхня вимова нагадує інші звуки. М’який приголосний ź вимовляється, як дуже м’який звук [ж]. Для прикладу вимови можна взяти українське слово жінка, але навіть у цьому слові [ж’] звучить твердіше, ніж польське Ź. За допомогою викладача прочитайте вголос наступні слова: ziarno [ж”£рно] - зерно późno [пуж”но] - пізно zimny [ж’Чмни] - холодний wyraźnie [вир£ж”н’е] - виразно М’який приголосний ć вимовляється як дуже м’який звук [ч”]. Для української мови такий звук не характерний взагалі, тому для прикладу доцільніше буде взяти російське слово чистий. Звук [ч”] у цьому слові також потрібно максимально пом’якшити, ciasto [ч”асто] - тісто docierać [доч”ерач”] - добиратися cień [ч”ен’] - тінь odcinać [одч’Чнач”] - відрізати М’який приголосний ś вимовляється як дуже м’який звук [ш”]. Спробуйте вимовити слово шість, максимально пом’якшивши у ньому звук [Ш”]. 22
Посібник з польської мови Загалом без мовної практики важко засвоїти вимову м’яких і, Ć, 6. Тому потрібно якомога більше читати вголос за допомогою викладача, використовувати всі можливості прослуховування та перегляду польських радіо- і телепрограм, а також спілкування з носіями мови, siano [ш”ано] - сіно nieś [н’еш”] - неси siedem [ш’едем] - сім środa [ш”рода] - середа Звук [dź] є дзвінким відповідником приголосного Ć. Цей звук вимовляється як один звук, він схожий на дуже м’який звук [дж”]. Під час його вимови кінчик язика притискується до внутрішньої сторони верхніх зубів, а середня частина язика піднімається до піднебіння, dziarski [дж”арск’і] - бадьорий miedź [м’їедж”] - мідь dzień [дж”ен’] - день nadzieja [надж”ейа] - надія Завдання і вправи 1. Прослідкуйте, як розміщені ваші губи та язик при вимові м’яких ź, ć, ś. Чим відрізняється їхнє положення від положення при вимові українських зь, ць, сь. 2. Прочитайте речення. Знайдіть м’які ź, ć, ś, dź. Зверніть увагу на їхню вимову. Zima na ulicy. Ziemia pokryta śniegiem. Dzień jest mroźny. Można wozić się na nartach. Aleja i moja siostra zbieramy się w gości do cioci. - : гУ;\ї i Nasza ciocia ma na imię Zosia. Ona mieszka na wsi. Jesteśmy zadowoleni, bo podoba się nam wycieczka do cioci. 23
Тема 8 Сполучення приголосних ść, źć, źdź Досить часто зустрічаються у польській мові сполучення приголосних ść, źć, źdź. Слід звернути увагу на їхню вимову. У сполученні ść обидві приголосні вимовляються роздільно і м’яко: ściana [ш”ч”ана] - стіна kość [кош”ч”] - кістка ścierać [ш”ч”ерач”] - стирати obecność [обецнош”ч”] - присутність ścinać [ш”ч”інач”] - зрізати trudność [труднош”ч”] - трудність У сполученні źć (зустрічається тільки у дієсловах) звук ź під впливом наступного ć оглушується. Тому сполучення źć читається також як [ш”ч”]: leźć (від łazić) [л’еш”ч”] - лізти wieźć (від wozić) [в’їеш”ч”] - везти znaleźć [знал’еш”ч”] - знайти ПУЛ»', Дієслово wieźć слід відрізняти від іменника wieść [в’їеш”ч”] - звістка, який має схожу вимову. У сполученні źdź звуки [Ź] і [dź] слід вимовляти роздільно, дзвінко і м’яко. jeździć [йеж”дж”іч”] - їздити gwóźdź [ґвуж”дж”] - цвях goździk [ґож”дж”ік] - гвоздика październik [паж”дж”ернік] - жовтень Завдання і вправи 1. Прочитайте виразно слова. Що об’єднує їх за змістом? Перекладіть, czułość delikatność 24
Посібник з польської мови gorliwość litość miłość moralność namiętność nienawiść ordynarność radość 2. Прочитайте і перекладіть слова. Запам’ятайте їхнє написання. jeździec ździwić się moździerz źdźbło 3. Порівняйте вимову сполучень ść та szsz. gość - gąszcz treść - dreszcz ściera - szczera wieść - wieszcz 25
Тема 9 Носові голосні ą, ę Колись носові голосні були характерні для всіх слов’янських мов. Але внаслідок фонетичних процесів ці звуки зникли. Сьогодні серед усіх слов’янських мов носові голосні збереглися лише в польській мові. При вимові носових голосних м’яке піднебіння опущене, і повітря проходить одночасно через носову і ротову порожнини. Завдяки цьому голосні о та е набирають характерного носового забарвлення. Для того, щоб вимовити носовий ą, вимовляємо з відкритим ротом [он], упираючись кінчиком язика в нижні передні зуби і слідкуючи, щоб язик не доторкнувся до верхніх зубів. Повітря при цьому слід випускати через носову порожнину. Для того, щоб вимовити носовий ę, вимовляємо з відкритим ротом [єн], упираючись кінчиком язика в нижні передні зуби і слідкуючи, щоб язик не доторкнувся до верхніх зубів. Повітря, як і при вимові ą, також випускаємо через носову порожнину. Для тих, хто вивчав або вивчає французьку мову, навчитися вимові носових буде легше, оскільки польські носові подібні до вимови французьких сполучень оп, іп в кінці слів та в середині слова перед приголосним. Загалом для засвоєння вимови носових, як і для вимови м’яких ź, ć, ś, dź, також потрібна мовна практика, często [ч?сто] - часто pąsowy [nącÓBH] - яскраво-червоний język [йєзик] - мова sąsiad [cąm”ar] - сусід gęś [ґеш”] - гуска wąchać [eąxa4”] - нюхати mężny [м£жни] - мужній 26
Посібник з польської мови wąwóz [Bąeyc] - яр Проте, з носовим резонансом, як наведено вище, носові вимовляються не в усіх випадках, а лише перед приголосними s, ś, sz, z, ź, £, eh, f, w. Перед приголосними b, p голосні ą, ę вимовляються як [ом], [ем] без носового резонансу. dąb [домп] - дуб dęby [демби] - дуби skąpy [скомпи] - скупий postęp [постемп] - прогрес ząb [зомп] - зуб zęby [3Ćm6h] - зуби Крім того, носові можуть вимовлятися як [он], [єн] без носового резонансу. Це відбувається перед приголосними d, t, с, cz, dz. prąd [пронт] - струм, течія prędko [npĆHuco] - швидко rządzić [жондж”іч”] - керувати nędza [нендза] - злидні trącać [трбнцач”] - штовхати więcej [в’їенцей] - більше rączka [рончка] - ручка ręcznik [рбнчнік] - рушник kąt [конт] - кут mętny [ментни] - мутний Окремим пунктом слід винести (хоч і не всі мовознавці це роблять) вимову носових перед приголосними g, k. При їхній вимові задня частина язика піднімається до м’якого піднебіння, і носовий звучить як щось середнє / • і між вимовою з носовим резонансом і [он], [єн]. В транскрипції таке задньоязикове [н] позначатимемо знаком г). łąka [уодка] - пасовище, лука 27
Тема 9 sęk [седк] - сучок pająk [пайодк] - павук ręka [редка] - рука pociąg [поч”одґ] - поїзд, потяг tęgi [тедґі] - міцний; щільний. Завдання і вправи 1. Скільки є варіантів вимови носових приголосних? Від чого залежить їхня вимова? 2. Перепишіть подані словосполучення. Визначте, як читаються носові у кожному окремому випадку. Перекладіть. gnębić poddanych stąpać po ziemi wędrować lasem porządkować szafki kręcić nosem sprzątać mieszkanie zrzędzie często sądzić innych kąpać się w rzece łączyć starannie 3. Дано дві групи слів. Поєднавши ці слова за змістом, утворіть 8 словосполучень. Зверніть увагу на вимову носових. 1 ławek pączek 2 rzeki strąk 3 róży rząd 4 fasoli prąd 5 ciała dźwięk 6 skrzypiec część 7 kluczy węch 8 psa pęk Żarcik - Tatusiu złoty! Kup mi trąbkę! - Już ci sto razy mówiłem, że nie mógłbym znieść tego wiecznego trąbiena! - Ale, tatuńciu kochany, to ja będę trąbił tylko, jak tatuńcio będzie spał! 28
Посібник з польської мови Тема 10 Носові ą, ę у кінці слів та перед 1,1. Вимова голосних а, е, u, у, і з носовим резонансом (позиційні варіанти голосних) Відрізняється також вимова ę у кінці слів. Воно вимовляється як звичайне е, подекуди з невеликим носовим відтінком. Часто цей відтінок дуже слабкий або й зовсім невідчутний. Тому в транскрипції таке ę передаватимемо як е. Натомість ą у кінці слів зберігає свій носовий резонанс, imię [ім’Те] - ім’я noszę [ноше] - я ношу cielę [ч”ел’е] - теля chatę [хате] - хату (знах. відм.) mówię [мув’їе] - я говорю lampę [л’ампе] - лампу (знах. відм.) pracują [npaijyftą] - вони працюють ręką [pegKą] - рукою (оруд, відм.) słuchają [cyyxafią] - вони слухають nogą [HÓrą] - ногою (оруд, відм.) У дієсловах перед 1, ł голосні ą, ę втрачають носовий резонанс і вимовляються як о, е. wziął [вж”оу] - він взяв pragnął [праґноу] - він прагнув zaczęła [зачеуа] - вона почала dotknęła [доткнеуа] - вона торкнулась stanęli [станел’і] - вони стали szarpnęli [шарпнел’і] - вони шарпнули 29
IsmsJS Досить цікаве фонетичне явище спостерігається в деяких словах іншомовного походження. Голосні a, u, у, і, які стоять перед п, набувають носового звучання, якщо далі йде щілинний приголосний (s, sz, ż). Така носова вимова a, u, у, і називається позиційними варіантами голосних. Графічно це явище не відображається. Прочитайте вголос наступні слова: awans [aeąc] - аванс kwadrans [кфадр^с] - чверть inspektor [іспектор] - інспектор munsztuk [муппук] - мундштук instynkt [істидкт] - інстинкт rynsztok [решток] - стік inżynier [іжйн’ер] - інженер kunsztowny [купгговни] - витончений Те ж саме стосується літер о, е, які набувають носового звучання, але на письмі воно також не передається. konstytucja [к^ституцйа] - конституція konsument [KącyMeHT] - споживач sens [cęc] - сенс Завдання і вправи 1. У яких випадках втрачають носовий резонанс голосні ą, ę? 2. У якій позиції голосні a, u, у, і набирають носового резонансу? Чи відбивається це явище на письмі? 3. Прочитайте наведені словосполучення. Як у них вимовляються носові голосні? noszę wodę widzę kurczę kopnąłem piłkę drgnąłem nogą machnęłam ręką wzięłam listę jedzą zupę dzielą ziemię budują chatę 30
Посібник з польської мови %> 4. Перепишіть наведені фразеологізми. Що вони означають? Зверніть увагу на вимову ą, ę. połknąłem haczyk ugiąłem się pod ciężarem zdjąłeś mi ciężar z serca zapłonął gniewem ściągnąłeś na siebie burzę wziął nogi za pas Przysłowia Odważnym szczęście sprzyja. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Myszy tańcują, kiedy kota nie czują. Dla chcącego nie ma nic trudnego. Dobre słowo lepsze niż pieniądze. 31
Тема 11 Асиміляція звуків у словах Явище, при якому один звук у слові впливає на інший, наближаючи його до свого звучання, називається асиміляцією - upodobnieniem [уподобн’ен’ем] - уподібненням. Асиміляція буває прогресивна і регресивна. Прогресивною асиміляція зветься тоді, коли попередній приголосний впливає на наступний. З явищем прогресивної асиміляції ми вже зустрічалися при описі вимови двознака rz (див. тему № 3). У слові przyjaciel [пшийач”ел’] - приятель попередній глухий приголосний р впливає на наступний дзвінкий rz, який уподібнюється йому у вимові, і вся група приголосних вимовляється як глуха. Такий самий процес відбувається і з приголосним w. Якщо він стоїть після глухого приголосного або у кінці слова, його вимова оглушується, наближаючись до [ф]. chrzest [хшест] - хрещення chwalić [хфаліч”] - хвалити futrzany [футшани] - хутряний kwiat [кф’їат] - квіт krzyż [кшиш] - хрест sweter [сфетер] - светер przecena [пшецена] - переоцінка twarz [тфаш] - обличчя trzy [тши] - три wbrew [вбреф] - незважаючи на..., всупереч, проти Прогресивній асиміляції підлягають лише приголосні rz і w. Для польської мови більш характерна регресивна асиміляція. При регресивній асиміляції наступний приголосний впливає на попередній. 32
Посібник з польської мови Дзвінкі приголосні b, d, dz, g, w, z, ź, ż під впливом наступних глухих приголосних оглушуються і вимовляються відповідно як р, t, с, k, f, s, ś, sz. Натомість глухі приголосні під впливом наступних ДЗВІНКИХ вимовляються дзвінко: р - b, t - d, с - dz, k - g, f - w, s - z, sz - ż. Оглушення: budka [бутка] - будка rozkazywać [росказйвач”] - наказувати rybka [рппка] - рибка wtorek [фторек] - вівторок Одзвінчення: afgański [авґан’скі] - афганський kośba [кож”ба] - косовиця prośba [прож”ба] - прохання także [таґже] - також Приголосні b, d, dz, g, w, z, ź, ż у кінці слів можуть оглушуватися, але за умови, що це слово стоїть або в кінці речення, або перед будь-якою іншою паузою у вимові. brzeg [бжек] - берег krew [креф] - кров chleb [хл’еп] - хліб widz [віц] - глядач brud [брут] - бруд wóz [вус] - віз Завдання і вправи 1. Порівняйте асиміляцію приголосних у польській, українській та російській мовах. 2. Чи оглушуються в кінці слів дзвінкі приголосні в українській мові? В російській? 33
Тема 11 3. Прочитайте слова. Перекладіть. Знайдіть у них асимільовані приголосні. babka dorożkarz nieróbstwo bezpieczny kwadrat ostrożski ćwierć ludzki rozsądek 4. До кожного з іменників доберіть відповідний прикметник і утворіть словосполучення. Зверніть увагу на вимову rz. .... dywan .... ludzie .... liczba .... mężczyzna .... liść .... niebo futrzane, parzysta, towarzyski, skórzana, zwichrzone, starzy, zachmurzone. 5. Запам’ятайте прислів’я: Nie pieprz, Piętrze, wieprza pieprzem, bo przepieprzysz, Piętrze, wieprza. ołówki rzodkiew sąsiedztwo .... rękawice .... torebka .... włosy pierzasty, wzorzysty, 34
Посібник з польської мови Тема 12 1 •; • Асиміляція звуків між сусідніми словами в реченні Подібно до асиміляції в певних сполученнях приголосних всередині слів відбувається асиміляція приголосних між окремими словами в реченні. Перший приголосний наступного слова впливає на кінцевий приголосний попереднього слова, який уподібнюється до нього у вимові, тобто відбувається регресивна асиміляція. Якщо кінцевий приголосний попереднього слова глухий, а перший приголосний наступного дзвінкий, то попередній приголосний відповідно одзвінчиться. brak wody [браг води] - нестача води głos babci [гуоз бабч”і] - голос бабусі płacz dziecka [пуадж дж”ецка] - плач дитини Якщо ж кінцевий приголосний попереднього слова дзвінкий, а перший приголосний наступного глухий, то відповідно попередній приголосний оглушиться. samochód stanął [самохут станоу] - автомобіль зупинився wóz siana [вус ш”ана] - віз сіна wróg cofnął się [врук цофноу ш”е] - ворог відступив Таким самим уподібненням підлягають також кінцеві приголосні прийменників. przed chata [пшет хащ] - перед хатою w skrzynce [ф скшйнце] - в скриньці z przyjacielem [с пшийач”ел’ем] - з приятелем Слід зазначити, що така асиміляція відбувається лише при швидкому темпі мовлення. При роздільній вимові всі приголосні вимовляються чітко. 35
Тема 12 Крім того, на асиміляції відбиваються і регіональні особливості польської мови. Так, наприклад, перед першим голосним або сонорним (т, п, г, 1, ł) звуком наступного слова кінцевий приголосний звук попереднього слова вимовляється завжди оглушено у варшавській вимові і завжди одзвінчено у краківській і познанській вимовах. Варшавська вимова: żołnierz maszeruje [жоун’еш машеруйе] - солдат марширує szereg oficerów [шерек офіцеруф] - ряд офіцерів brat idzie [брат ідж”е] - брат іде las mieszany [л’ас м’їешани] - мішаний ліс Краківська і познанська вимови: żołnierz maszeruje [жоун’їеж машеруйе] szereg oficerów [шерег офіцерув] brat idzie [брад ідж”е] las mieszany [л’аз м’їешани] Завдання і вправи 1. Прочитайте уривок. Вкажіть у ньому місця, де відбувається асиміляція між словами у реченні, а де - у словах. ... Pokłonił się czeladnik Bogumił i zaraz ku dzieżom podskoczył, aby ciasto zaczynić. Już mąkę przez sito przesiał, już korzenne przyprawy naszykował, gdy naraz przypomniał sobie o leśnej przygodzie. I serce mu zabiło - a gdyby tak spróbować z tym miodem ciasto wypiec? ... Gdy już poranek błękitny nad Toruniem zawisnął, pierniki były upieczone. Wg. Marii Kruger 2. Спробуйте визначити, як звучали б наведені словосполучення у варшавській і краківсько-познанській вимовах. czas letni pączek róży 36
Посібник з польської мови grób Łukasza róg jelenia ząb mądrości brat Ani nurt Nysy róg ulicy 3. Прочитайте виразно уривок з вірша. Вивчіть його напам’ять. Jesienią Złote listki brzóz dygocą, dygocą, boje dzisiaj nocą zażył siwy mróz I padają z drzew jak ulewa złota Po ziemi je miota wiatru zimny wiew... Lucjan Rydel 37
Тема 13 Спрощення груп приголосних У польській мові існують групи приголосних, які у вимові зазнають спрощень. Так, якщо ми вільно і досить швидко прочитаємо вголос речення: Zaniosę zepsuty srebrny zegarek do zegarmistrza na Krakowską, bo jest to porządny rzemieślnik, — то фонетичний запис цього тексту виглядатиме приблизно так: [Зан’бсе зепсути срббни зеґйрег до зеґармішчша на кракос:ка / бо йест то пожон:и жем’їеш”нік]. Як бачимо, в декількох словах групи приголосних спростилися, а не тільки асимілювалися: brn у слові srebrny втратило [р], в krakowską забракло [в], у zegarmistrz strz перейшло в [шчш], у porządny випало [д], у rzemieślnik - [л’]. Причиною таких спрощень є прагнення мовця зменшити артикуляційне (мовленнєве) напруження, котрого вимагає вимова груп приголосних. Група trz на початку слова перед приголосною вимовляється у розмовній мові як [чш]. trzcina [чшч’Чна] - тростина trzpiot [чшп’їот] - балакун, безтурботна людина Якщо група trz йде після літери s, то у такому випадку це буквосполучення вимовляється як [шчш]: strzał [шчш£у] - постріл strzec [шчшец] - стерегти mistrz [мішчш] - майстер, чемпіон. У групах приголосних, в яких середнім приголосним є сонорний 1,1, п, ń, відбувається часткове або повне його випадання: garnka [ґар"ка] - горщика ірод, відм.) jabłko [й£пко] - яблуко 38
Посібник з польської мови pomyślny [помйш”ни] - розважливий ziarnko [ж”арнко] - зернятко Сонорний г у сполученні приголосних brn випадає: srebrny [сребни] - срібний, але у решті груп зберігається: krtań [кртан’] - гортань Piotrków [п’їотркуф] - Пьотрків trwały [трвауи] - тривалий Сонорні 1,1 не вимовляються також у кінці слів після приголосних: szedł [шет] - йшов wiódł [в’їут] - вів niósł [н’ус] - ніс Приголосний w не вимовляється перед суфіксами -sk(i), -stw(o), а також у слові pierwszy [п’їерши] - перший. warszawski [варшаскі] - варшавський Wasilewski [ваш”іл’ес:кі] - Василевський językoznawstwo [Й£зикознас:тфо] - мовознавство Приголосний s у цих суфіксах вимовляється дещо протяжніше. Завдання і вправи 1. Виділіть у поданих словах групи приголосних, вкажіть, які спрощення у них відбуваються. gardło piosenka prawodawstwo myśliwski Poniatowski znalazłszy 2. Запам’ятайте прислів’я: і Ziarnko do ziarnka, zbierze się miarka. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. 39
Тема 13 3. Вивчіть напам’ять скоромовку: Tracz tarł tarcie tak takt w takt, jak takt w takt tartak tarł. 4. Прочитайне вірш Яна Бжехви «Chrząszcz». Перепишіть його і підкресліть буквосполучення. Навчіться виразно читати цей вірш. Chrząszcz W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzenie I Szczebrzeszyn z tego słynie. Wół go pyta: «Panie chrząszczu, Po co pan tak brzęczy w gąszczu? » «Jak to - po co? To jest praca! Każda praca się opłaca». Wół pomyślał: «Znakomicie! Też rozpocznę takie życie». Wrócił do dom i wesoło Zaczął brzęczeć pod stodołą, Po wolemu, tęgim basem. A tu Maciek szedł tymczasem. «Ja ci tu pobrzęczę, wole! Dosyć tego! Jazda w pole!» I dał taką mu robotę, Że się wół oblewał potem. Po robocie pobiegł w gąszcze. «Już ja na to chrząszczu pomszczę!» Lecz nie zastał chrząszcza w trzcinie Bo chrząszcz właśnie brzęczał w Pszczynie. 40
Посібник з польської мови Тема 14 Вимова подвоєних приголосних. Дифтонги У багатьох польських словах (етимологічних і запозичених) виступають подвоєні приголосні. Такі приголосні вимовляються подовжено. У транскрипції подовження позначають значком ballada [бал’гада] - балада Jagiełło [йаґ’еу:о] - Ягайло dziennik [дж”ен:ік] - журнал, щоденник netto [нет:о] - нетто fontanna [фонтан:а] - фонтан ssak [с:ак] - ссавець inny [ін:и] - інший zakonnik [законгік] - послушник Виняток становить прикметник miękki [м’їедк’і] - м’який, у якому подвоєння kk вимовляється, як один звук [к]. Подвоєння tt, на яке закінчуються деякі власні імена іншомовного походження, теж вимовляється, як один звук [т]. Narbutt [нарбут] Scott [скот] Traugutt [трауґут] З одним [т] вимовляється і назва Westerplatte [вестерпл’ате] з наголосом на першому складі. У словах, запозичених з іноземних мов, а також у деяких вигуках, зустрічаються буквосполучення аи, еи, звані дифтонгами (польською dwugłoski), у яких u вимовляється як [у] нескладотворчий. Ці дифтонги звучать майже як українські сполучення ав, ев. autobus [аутобус] - автобус 41
Тема 14 Eugenia [еуген’їа] - Євгенія autograf [аутбґраф] - автограф eufonia [руфон’їа] - милозвучність autor [àyrop] - автор hau-hau [хау-хау] - гав-гав pauza [пауза] - пауза miau-miau [м’їау-м’їау] - няв-няв Завдання і вправи 1. Як вимовляються подвоєні приголосні в українській мові? Порівняйте з польською. 2. Прочитайте виразно слова з подвоєннями. Зверніть увагу на їхню вимову. alleluja Apollo brutto Budda fortissimo Hellada intermezzo Kalliope lobby Madonna narrator Pirrus Sewilla ballada Sukiennice Wallenrod Кого і що називають власні назви серед цих слів? ? І . . -її .• 3. Подані слова запишіть у дві колонки: ліворуч - слова, що пишуться в українській мові з подвоєнням, праворуч - без. Attyka, bulla, donna, inny, dzwonnica, hobby, lotto, Hanna, miękki, senny, terror, Otello, manna, pudding, troll, okiennica, suwerenny, uczennica, kontrrewolucja, Sewilla, spinning. Написання українських слів перевірте за орфографічним словником. 42
Тема 15 Посібник з польської мови Наголос у польській мові На відміну від української мови, в якій словесний наголос рухомий, у польській мові наголос сталий. Як правило, він падає на передостанній склад слова (якщо слово має два або більше склади). Прочитайте: droga [дрога] - дорога lądować [л’ондовач”] - приземлятися fala [фіп’а] - хвиля marzenie [мажен’е] - мрія kamień [кам’їен’] - камінь odpowiadać [отпов’Гадач”] - відповідати Але від цієї норми інколи зустрічаються відхилення. Щоб краще запам’ятати, розмежуємо собі слова з відхиленням у наголосі на дві частини: слова іншомовного походження і польські слова. Іншомовні слова, що закінчуються на -ук(а), -ік(а) (найчастіше грецького та латинського походження), мають наголос на третьому складі від кінця, наприклад: fizyka [фізика] - фізика klinika [клініка] - клініка gramatyka [ґрамітика] - граматика mechanika [механіка] - механіка До іншомовних слів, що мають наголос на третьому від кінця складі, належать також слова opera [опера] - опера, uniwersytet [університет] - університет. До польських слів з наголосом на третьому від кінця складі належать складні числівники, що мають три і більше складів і закінчуються на -set, -sta, -kroć. 43
Тема 15 czterysta [чтериста] - чотириста siedemset [ш”едемсет] - сімсот osiemset [0ш”емсет] - вісімсот dziewięćset [дж”ев’їен’ч”сет] - дев’ятсот kilkakroć [кіл’какроч”] - кількаразово, кількакратно tysiąckroć [тйш”онцкроч”] - тисячоразово, тисячократно Дієслова І і II ос. множини минулого часу теж мають наголос на третьому складі від кінця. czytaliśmy [читал’іш”ми] - ми читали krzyczęliśmy [кшичел’іш”ми] - ми кричали śpiewaliśmy [ш”п’Тевал’іш”ми] - ми співали biegaliście [б’іегал’іш”ч”е] - ви бігали dawaliście [давал’іш"ч"е] - ви давали byliście [бйл’іш”ч”е] - ви були На четвертому складі від кінця мають наголос слова І і II ос. множини умовного способу. czytalibyśmy [читал’ібиш”ми] - ми б читали krzyczęlibyśmy [кшичел’ібиш”ми] - ми б кричали śpiewalibyśmy [ш”п’їевал’ібиш”ми] - ми б співали biegalibyście [б’іеґал’ібиш”ч”е] - ви бігали б dawalibyście [давал’ібиш”ч”е] - ви давали б bylibyście [бйл’ібиш”ч”е] - ви були б У складних словах, кожна частина яких має два і більше складів, крім основного наголосу є додатковий. Додатковий наголос падає на другий від кінця склад першої частини слова, наприклад: przyrodoznawstwo [пширодознас:тфо] - природознавство środkowoafгykański[ш’poткóвoaфpикaн’cкi]-cepeдньoaфpикaнcький Примітка! В абревіатурах наголос може падати також і на останній склад: РКР [пекапе] - Polskie Koleje Państwowe 44
Посібник з польської мови PKS [пекаес] - Polska Komunikacja Samochodowa PCK [пецека] - Polski Czerwony Krzyż Завдання і вправи 1. Поставте наголос у наведених словах. aerobika muzyka agrotechnika Ameryka botanika akustyka aeroklub praktyka Будьте уважні, оскільки деякі слова мають додатковий наголос. 2. Перепишіть слова у зошит. Запам’ятайте, що у них може виступати паралельний наголос (інаголошені голосні підкреслено). Rzeczpospolita і Rzeczpospolita ogółem і ogółem w ogóle i w ogóle 3. Прослідкуйте за переміщенням наголосу у дієсловах. Зробіть висновки. mówili - mówiliśmy - mówilibyśmy pisali - pisaliśmy - pisalibyśmy chodzili - chodziliśmy - chodzilibyśmy latali - lataliśmy - latalibyśmy chcieli - chcieliśmy - chcielibyśmy dalekowschodni gimnastyka zachodnioeuropejski mimika 45
Тема 16 Ненаголошені слова. Енклітика і проклітика Деякі односкладові слова не мають самостійного наголосу. У вимові вони приєднуються до попереднього або наступного слова, але не впливають на місце наголосу в ньому. Залежно від того, чи слово, до якого вони приєднуються, стоїть перед чи після них, ці слова називаються енклітиками або проклітиками. Енклітики - односкладові слова, що поєднуються у вимові з попередніми словами. Проклітики - з наступними. Енклітиками є односкладові короткі форми особових займенників, а також зворотній займенник się, напр.: podaj mi [подай^мі] - подай мені widziałem go [відж”ауем^ґо] - я його бачив przeczytaj mu [пшечйтай^му] - прочитай йому przyniosłem сі [пшин’осуем^ч’Ч] - я приніс тобі uczę się [уче^ш”е] - я вчуся Проклітиками є прийменники na, od, przy, nad, pod і подібні, na środku [на^ш’’ротку] - на середині nad morzem [над можем] - на морі w przy oknie [пши окн’е] - біля вікна po lekcjach [по^л’екцйах] - після лекцій Деякі односкладові слова часто приймають на себе наголос наступного слова. До них належать: 1. Прийменники od, na, przy, nad, pod і подібні перед односкладовими іменниками, напр.: na wieś [на в’їеш”] - в село w pod niz [под ніз] - під низ 46
Посібник з польської мови 2. Ті ж прийменники перед односкладовими займенниками dla паз [дл’а нас] - для нас od was [од вас] - від вас ч^ u nich [у ніх] - у них ЧУ ze mną [3e^MHą] - зі мною 3. Заперечна частка nie перед односкладовими дієсловами nie rób [н’е руб] - не роби ЧУ * :. nie chcę [н’е^хце] - не хочу nie mam [н’е^мам] - не маю Завдання і вправи 1. Прочитайте вголос подані речення. Слідкуйте за наголосом. 1. Mieszkam na wsi u babci. 2. Do mnie przyszedł mój stary przyjaciel. 3. Widziałem go bardzo dawno. 4. Na górze stoi malutka chatka. 5. Zostałem u nich na nocleg. 6. Odłożyłem gazetę na bok. 7. Długo schodziliśmy na dół. 8. Popatrzyłem, czy ona jeszcze nie śpi. 9. Nie mów do mnie teraz! 10. Nie chcesz ze mną rozmawiać? Визначте, котрі з ненаголошених слів є енклітиками, а котрі - проклітиками. 2. Випишіть із польського тексту 5 речень з енклітиками і проклітиками. 47
ОСНОВНА ЧАСТИНА Відомості з правопису. Загальні відомості про частини мови Тема 17 Powitanie. Zapoznanie się. Pisownia oraz „i” w polskich i obcych wyrazach. Nazwy dni tygodnia - Cześć, Zbyszku! - Cześć, chłopcy! - Jesteś niby smutny? Coś cię dręczy? - Nie, jestem w porządku. Po prostu nudzę się... - No to chodź z nami. Zbieramy się na mecz piłkarski. - Poszedłbym, ale nie znam nawet twoich przyjaciół. - Aha, przepraszam, zapomniałem cię z nimi zapoznać. To jest Janusz, a to - Tomek. Chłopcy, to jest mój kolega Zbyszek. - Przyjemnie. - Nawzajem. - A teraz, Zbyszku - naprzód! - Dzień dobry! Przepraszam pana, jak mogę dostać się na ulicę Zieloną? - Właśnie idę w tym kierunku. Mogę pana tam zaprowadzić. - O, proszę bardzo! coś - щось na wzajem - взаємно cześć - привіт piłkarski - футбольний dręczy - турбує po prostu - просто jestem - я є teraz - зараз, тепер jesteś - ти є w porządku - в порядку mecz - матч zapomniałem - я забув naprzód - вперед zapoznać - познайомити 48
Посібник з польської мови - Mam na imię Jerzy. Studiuję tu niedaleko na wyższej uczelni. - Bardzo przyjemnie. Nazywam się Mariusz. Przyjechałem z Lublina do swego przyjaciela. A pan jest miejscowy? - Tak, urodziłem się i wyrosłem tu, w Toruniu. Czy pan do nas na długo? - Na trzy-cztery dni. Chciałbym trochę obejrzeć wasze miasto. - Mam nadzieję, że się panu spodoba. I już prawie przyszliśmy. Ulica Zielona zaczyna się za rogiem tego gmachu. - Dziękuję bardzo! Przyjemnie było się z panem zapoznać. Do widzenia! - Wszystkiego najlepszego! dostać się - добратися, дістатися do widzenia - до побачення gmach - будинок na długo - надовго obejrzeć - оглянути prawie - майже studiuję - я навчаюся właśnie - якраз, власне wszystkiego najlepszego - всього найкращого wyższa uczelnia - інститут, ВНЗ zaprowadzić - провести Pisownia j - i 1. Літера j пишеться у польських словах згідно з правилами вимови між двома голосними, якщо другий з цих голосних не і: moja, pająk, pracuje. На початку слів перед голосними згідно з правилами вимови теж пишемо j: jama, jaki, jutro. Якщо ж другий з голосних і, то [j] між ними звучить у вимові, але на письмі не передається. 2. Літера j пишеться також у кінці складу перед приголосним та у кінці слова: bajka, chwiejny, fajka, mój, kraj, pokój. 49
ISMSJ1 3. Літера j між приголосним і голосним у польських словах пишеться лише після префіксів, якщо корінь починається з літери j: odjazd, zjawić się, podjąć, zjazd. 4. У іншомовних словах літера j завжди пишеться після букв z, с, s перед голосним: akcja, lekcja, nacjonalizm, fantazja, Rosja, sesja, okazja. Після інших букв у запозичених словах цей звук позначається буквою і: armia, linia, opinia, subiekt, geografia. 5. Літерою і позначаємо м’якість приголосних у польських словах (перед голосними). У таких випадках вона не вимовляється: dzień, ciąg, giętki, kiedy, niebo. Крім того, літера і пишеться у польських та іншомовних словах згідно з правилами вимови: bić, eliminacja, film, kibic, lipa, zima. • ; v V’ .. ‘.?iZ Завдання і вправи 1. У яких словах, на вашу думку, на місці крапок потрібне j, а в яких - і? Перепишіть. Ba..kał kle..ć na..wny cza., пік europe..ski inauguracyjny (on) bo., się ko..ć ole..sty re..s history..ka ro..ć 2. Перепишіть, вставляючи і або j: ob..ekt Ł.ara Lana pas..a mil..on s..esta mis..a konwaL.a b..uro d..ament ses..a Az..a ,! * 3. Перепишіть слова. Підкресліть у них літеру і. Визначте, які функції вона виконує у цих словах. -•і sierota cień zimny 50
Посібник з польської мови siostra mamusia imieniny Basia ciągnik ziarno cienki ciasny zielony Zosia cień ziemia 4. Перепишіть речення, вставляючи на місці крапок літери і або j. ..abłonie ma..ąjuż do..rzałe ..abłka. Two..e nadzie..e się nie sprawdziły. Nadzwyczajną inteligencją ujmu..e wszystkich nauczycieli. Wu..ek przy..edzie ..uż ..utro. ..ak na śmiech, nie pamiętałem żadne.. ..nnej ba..ki. Po kole., wymienialiśmy swo..e ..miona. 5. Перепишіть дієслова і допишіть утворені від них іменники, наведені нижче. Запам’ятайте написання j у цих словах. zjednoczyć - objadać - odjąć - objaśniać - podjąć - objąć - zdjąć - objawiać - zjadać - rozjątrzyć - Zjadanie, podjęcie, objawienie, objadanie, objęcie, objaśnienie, rozjątrzenie, zdjęcie, odjęcie, zjednoczenie. 6. Перепишіть назви країн та континентів, вставляючи і або j. Запам’ятайте, як вони пишуться. Holand..a, BrazyLa, Franc..a, Turc..a, Ukra..na, Ros..a, Az..a, Norweg..a, AngL.a, Skandynawia, Dan..a, Jugoslaw..a, , i Japon..a, Szkoc..a, Pers..a. 7. Прочитайте уривок із тексту. Випишіть з нього всі слова з j. Поясність їхнє написання. Podjęcie takiej decyzji okazało się jednak trudne. Ledwo ruszyli z miejsca, a już Tomek wjechał w zaspy śnieżne i musiał zdjąć narty. Bolek podjechał bardzo 51
Тема 17 blisko, ale nie umiał się zatrzymać i kontynuował zjazd. Wjazd do góry kolejką był o wiele łatwiejszy. Chłopcy nie zrazili się jednak i postanowili nadal uczyć się zjazdów na nartach właśnie na Gubałówce. Na zakończenie brat Tomka zrobił im pamiątkowe zdjęcia. (Wg. J. Wójcik) 8. Перепишіть словосполучення, вставляючи пропущені і або j two..a рогс..а histor.a reg..onu mo..a emoc..a of..ara agres..i czy..aś pretens..a ses..a ONZ niczy..a z..em..a poważna koliz..a 9. Запам’ятайте прислів’я: Co kraj, to obyczaj. Suche lato, mokry maj, będzie żyto niby gaj. Gdyby kwiecień był suchy, sierpień nie dałby otuchy. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Назви днів тижня у польській мові: poniedziałek - понеділок piątek - п’ятниця wtorek - вівторок sobota - субота środa - середа niedziela - неділя czwartek - четвер tydzień - тиждень 10. Впишіть назви відповідних днів. Dziś jest..., wczoraj był(a)..., a jutro będzie .... Przedwczoraj był(a)..., a pojutrze będzie ... Tydzień zaczyna się w ..., a kończy się w ... Dniami wolnymi od studiów są... i .... 52
Посібник з польської мови Тема 18 Gdzie mieszkasz / mieszkam. Adres. Oznaczanie spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. Nazwy miesięcy i pór roku -Janku, zaczekaj! ...Witam! - Cześć, kolego. Czemu jesteś taki zatroskany? - Jutro moje urodziny. Robię z tego powodu niewielką imprezę. Chciałbym ciebie zaprosić. Zbieramy się jutro o szóstej wieczorem. - Chętnie przyszedłbym. Ale byłem u ciebie tylko raz i to bardzo dawno. Zapomniałem już, gdzie mieszkasz. - No to zapisz: ulica Mickiewicza, dom numer 5 (pięć), mieszkanie numer 12 (dwanaście). Jechać trolejbusem numer 4 (cztery) do przystanku «Muzeum archeologiczne» i potem jeszcze jakich 50 (pięćdziesiąt) metrów pieszo, w stronę parku. Mój dom łatwo rozpoznać, bo na parterze w nim znajduje się sklep z narzędziami sportowymi. - Aha, już przypomniałem sobie. Dobrze, to jutro przyjdę. - Ale czekaj. Jak przyjedzie mój starszy brat, to zmożemy zabrać cię samochodem. Mieszkasz tam samo, w akademiku? - Tak. Ulica Wąska, 2 (dwa), dom studencki «Maj», trzecie piętro, pokój numer 42 (czterdzieści dwa). Po obiedzie już będę w domu. - Świetnie. Wtedy do jutra! -Cześć, do jutra! - Cześć. akademik - гуртожиток przystanek - зупинка bardzo - дуже przyszedłbym - я б прийшов chciałbym - я б хотів sklep - крамниця 53
Тема 18 chętnie - охоче impreza - захід; тут - забава łatwo - легко narzędzia sportowe - спортивне знаряддя piętro - поверх świetnie - чудово u dołu - внизу urodziny - день народження wtedy-тоді zapomniałem - я забув zatroskany - стурбований znajduje się - знаходиться Запам’ятайте, що у Польщі, як і в деяких інших країнах Європи, дещо інший відлік поверхів. Перший поверх по-польськи parter, другий поверх - pierwszy (перший) piętro, третій відповідно drugi (другий) piętro і т.д. Запам’ятайте порядок написання адреси на листі до Польщі: р. Juliusz Adamski ul. Grunwaldzka, 15-40 38-100 Strzyżów nad Wisłokiem woj. Rzeszowskie Polska Ім’я, прізвище - вулиця - індекс і місто - воєводство (якщо місто воєводське, то не потрібно) - країна. Як ви вже знаєте, внаслідок асиміляції деякі приголосні всередині або у кінці слова можуть одзвінчуватися або оглушуватися. При цьому можуть виникати труднощі у написанні таких слів. Щоб переконатися, які літери слід писати у тому чи іншому випадку, потрібно: 1. Підібрати таку форму того самого слова, в якій приголосний, у написанні котрого сумніваємося, виступив би перед голосною, наспр.: chłód - chłody sad - sady prośba - prośić drzewko - drzewek płot - płoty groźba - grozić Oznaczanie spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych 54
Посібник з польської мови grządka - grządek furtka-furtek słówko - słówek gruz-gruzy kośba - kosić liczba - liczyć 2. Підібрати таке спільнокореиеве слово, у якому той приголосний виступить перед сонорним приголосним г, 1,1, m, n, j. gniew - gniewny grzyb - grzybny chleb - chlebny Завдання і вправи 1. Перевірте написання кінцевих приголосних у наведених словах ślad lód wywiad ród gród trud ślub śnieg mróz prąd staw próg Примітка. При зміні слів ó у корені може чергуватися з о. 2. Доберіть до визначень слова, наведені нижче. Перевірте їхню вимову. Służy do wkręcania - ... Służy do siedzenia w klasie - ... Domek dla ptaków lub psa - ... Kobieta przepowiadająca przyszłość - ... Pracowity owad - ... Rośnie w lesie -... Na niebie nocą -... Po niej się chodzi -... Koncertuje w błocie - ... (dróżka, mrówka, żabka, śrubka, gwiazdka, budka, drzewko, wróżka, ławka) 3. Підберіть до наступних слів спільнокореневі, наведені нижче. Порівняйте їхню вимову. gniazdko - ... kratka - ... •' • • ■ ' grudka-... grządka-... 55
Тема 18 smutki -... ołówki -... pocztówka -... główka -... szybka -... utkać - ... Szyba, krata, gniazdo, utykać, głowa, grządek, smutek, ołówek, pocztówek, gruda 4. Перепишіть слова, вставляючи потрібну літеру з дужок. 5. Вставте у наведені словосполучення літери з дужок. Перекладіть їх. Pro..ba zwycię..cy (ź, ś, z, c) tru.. przą..ki (d, t) li..ba sło.. (cz, dż, w, f) Śro..kowy Wschó.. (d, t) scie..ka w ogró..ku (ż, sz, t, d) szy..ka mró..ka (b, p, w, f) gnie.. wró..ki (f, w, ż, sz) zró.. porzą..ki (b, p, t, d) 6. Прочитайте прислів’я. Знайдіть у словах асимільовані приголосні. Як можна перевірити їхнє написання? Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Przemawiał dziad do obrazu, a obraz do niego ani razu. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Korzeń nauki gorzki, lecz owoc słodki. Czasem trafia się gratka, wyręczy nas sąsiadka. 7. Перепишіть речення. Підкресліть у них слова з асимільованими приголосними. Обґрунтуйте правилами їхнє написання. 1. Słyszę mnóstwo gorzkich słów. 2. Nie sądź innych według siebie. 3. Chętnie oglądam zarówno wschód, jak i zachód słońca. 4. Wyciągam wyjaz.. (t, d) tra..ka (w, f) wali..ka (z, s) kła..ka (t, d) blu..ka (s, z) bru.. (t, d) zachó.. (t, d) zasó.. (p, b) zawia.. (s, z) wią..ka (s, z) przewó.. (t, d) przemy., (t, d) 56
Посібник з польської мови łódź na brzeg. 5. Lekarz był już starszym mężczyzną. 6. Kwiaty i krzewy rosły w ogródkach. 7. Ptaki wiły na gałązkach gniazdka. Nazwy miesięcy i pór roku styczeń - січень lipiec - липень luty - лютий sierpień - серпень marzec - березень wrzesień - вересень kwiecień - квітень październik - жовтень maj - травень listopad - листопад czerwiec - червень grudzień - грудень zima - зима lato - літо wiosna - весна jesień - осінь. 1. Вставте потрібні назви пір року. 1. Najcieplejsza pora roku to ..., a najzimniejsza -.... 2. ... - to czas, kiedy przyroda odżywa. 3. Pora żółtych liści, pierwszego szronu i deszczy - to ... 4. ... jest czasem śwąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a... - Wielkanocy. 5.... - to pora zbierania pierwszego plonu. 2. Вставте потрібні назви місяців. 1. Teraz na dworze ..., przed nim był..., a po nim będzie ... 2. Dzieci idą do szkoły na początku ... 3. Na Ukrainie obchodzą święta Bożego Narodzenia w ..., a w Polsce - w ... 4. ... i ... - to miesiące letnich wakacji. 5. Najczęściej zima zaczyna się w ... albo w .... 3. Вивчіть напам’ять вірш. 57
T9M9.U Jeszcze troszeczkę lata Jeszcze troszeczkę lata i już - troszeczkę jesieni jeszcze zielenią się liście lecz kilka już się czerwieni. Pożegnaliśmy bociany i w lesie jest coraz ciszej tylko leszczyna szeleści bo do niej rudy gość przyszedł. Dojrzały sady, a pola w skibach zoranej ziemi. Jeszcze troszeczkę lata na powitanie jesieni. Wg. Ryszarda Przymusa 4. Запам’ятайте прислів’я. Kto w lecie nie zbiera, w zimie głodem przymiera. Kto w lecie próżnuje, w zimie nędzę czuje. Jedna jaskółka nie czyni wiosny. Idzie luty, obuj buty. Suchy marzec, mokry maj, będzie żyto niby gaj. Kwiecień - plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Czego sierpień nie zwarzy, wrzesień nie upiecze. 58
Посібник з польської мови Тема 19 Gdzie pan (pani) studiuje? Pisownia „6” - „u”. Liczebniki główne od 1 do 20 * * * - Marek! Dawno nie widzieliśmy się! - Tak, już więcej niż dwa miesiące. -1 czym się teraz zajmujesz? - Studiuję na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. - Poważnie. A na jakim wydziale? - Na filologii romano-germańskiej. - A dlaczego wybrałeś ten właśnie wydział? 1 - Od dziecka interesowałem się językami obcymi. -1 trudno było tam wstąpić? - Tak, bardzo. Przez całe lato uczęszczałem na specjalne kursy przy Uniwersytecie. Potem zdałem egzaminy, testy. Pokazałem bardzo dobre wyniki i dlatego udało mi się otrzymać stypendium. - A jakie jeszcze wydziały sana Uniwersytecie? - Dużo: filologiczny, matematyczno-fizyczny, ekonomiczny, wydział prawa, chemiczny, biologiczny, geograficzny, socjologiczny, filozoficzki, wydział psychologii i inne. - Czy na waszym Uniwersytecie są jakieś organizacje młodzieżowe, kółka według upodobań? - Owszem. Mamy klub studencki, muzyczną kawiarnię, teatr awangardowy, kabaret. Klub studencki często organizuje różne akcje, czasami po prostu dyskoteki. Działa ośrodek kontaktów międzynarodowych, kilku organizacji społecznych. 59
Тема 19 - То bardzo ciekawe. Przekonałeś mnie. W następnym roku też spróbuję wstąpić do jakiejś uczelni. dlaczego - чому dlatego - тому języki obce - іноземні мови kabaret - сатиричний театр kawiarnia - кафе, кав’ярня kółka według upodobań - гуртки за інтересами poważnie (схвсиїьн.) - поважно, серйозно przekonałeś - ти переконав studiuję - навчаюся teraz - тепер uczęszczać - відвідувати więcej - більше wstąpić - поступити wydział - факультет wynik - результат 1. Використовуючи наведений діалог, спробуйте коротко описати свій навчальний заклад. 2. Користуючись українсько-польським словником, перекладіть на польську мову наступні речення: 1. Кожного ранку я ходжу на заняття. 2. В інституті вивчають багато цікавих предметів. 3. Найцікавішим предметом для мене є ... 4. В інституті я маю багато друзів. 5. Я навчаюся на першому курсі. Вам відомо, що у польській мові для позначення звука [у] існують дві літери - ó та u. Ці літери мають конкретно визначені правила вживання і ні в якому разі не є взаємозамінними. Прочитайте і перекладіть наступні слова: burza, chór, druh, włókno, kupno, żółty, nudny, mózg. Які літери стоять на місці ó та u в українських перекладних відповідниках? Pisownia „ó” - „u” 60
Посібник з польської мови Для тих, хто знає українську або російську мову, вивчити правила написання ó та u буде нескладно. Отже, ó пишеться: 1. Якщо в українській або російській мовах у словах того самого кореня (перекладних відповідниках) на місці польського ó стоїть о, і або е (рос. е), наприклад: góra (укр. гора), róża (рос. роза), stróż (укр. сторож), równy (укр. рівний), chód (укр. хід), pióro (укр. перо), wśród (укр. серед). 2. Написання ó у польській мові можемо також перевірити без пошуку слів-відповідників. Літера ó завжди пишеться у випадках чергування ó з о, е, а у спільнокореневих словах, напр.: twórca - tworzyć, mróz - mroźny, stół - stoły, szósty - sześć, wiózł - wiezie, wrócić - wracać, skrócić - skracać. Ó, яке чергується у спільнокореневих словах з о, е, а, називається у польській мові ó - wymiennym. 3. Є у польській мові група слів, у яких пишеться 6, але воно не чергується з о, е, а. Не мають ці слова і спільнокореневих відповідників в українській чи російській мові. Ó в них пишеться згідно з польським традиційним правописом, і ці слова слід запам’ятати: córka, jaskółka, ogół, szczegół, wiewiórka, wiór, wróbel, żółw. Ó, яке не чергується з o, e, а називається у польській мові ó - niewymiennym. Крім цього, ó завжди пишеться 4. У закінченнях -ów, -ówka, -ówna: Kraków, Rzeszów, pocztówka, żarówka, Mickiewiczówna, Pietrzakówna. Винятки: skuwka, zasuwka. 5. На початку декількох слів: ósemka, ósmy, ów, ówdzie, ówczesny, ócz (od oczy). 61
Тема 19 (!) У кінці слів 6 не пишеться ніколи. Літера u пишеться: 1. Якщо в українських або російських словах-відповідниках пишеться літера у, наприклад: budowa (укр. будова), bułka (булка), kupować (укр. купувати), ucho (рос. ухо). 2. В суфіксах -un, -ul, -ur, -ut, -uś, -usz, -uch, наприклад: biegun (полюс), hamulec (гальмо), malutki (маленький), wianuszek (віночок), bieluchny (білесенький). Примітка. Незважаючи на українські чи російські відповідники з о в корені, u пишеться у словах długi (укр. довгий), bruzda (укр. борозда), buty (рос. ботинки, але обувь), nuta (нота), numer (номер), album (альбом). Запам’ятайте ці слова. Завдання і вправи 1. Перепишіть подані слова. Допишіть до них слова-відповідники з української мови, підкресліть у них букву, яка відповідає Ó: płótno -... ból-... powódź różny -... róg-... król -... bór-... podróż -... mózg -. skóra-... późny -... dwór -.. 2. Доберіть до поданих іменників спільнокореневі слова, чергувалося б з о або е: spór -... sposób -... wróg -... wschód -... utwór -... zbiór-... dowód -... niepokój -... kółko -... 3. Перепишіть слова, вставляючи 6 або u: sz..sty samoch..d si..dmy ogr..d ż..łć tw..rczy k..rtka p..źno sz..m 62
Посібник з польської Мови r..ch ł..dź г..гка 4. Перепишіть слова у дві колонки: зліва - слова з ó, справа - з u. c..rka, opr..cz, ..mowa, tch..rz, rat..nek, bab..nia, szczeg..ł, n..ta, kt.ry, ż..łw, z..pa, dop..ki, opiek..n, opr..cz, wsp..lny, pak..nek, zwiast.n, ..wczesny, zas..wka, wzg..rze. 5. Перепишіть іменники і підберіть до них спільнокореневі дієслова з дужок. Перекладіть їх. druk-... stuk-... uwaga-... płukanie-... rozum-... chmura-... wzruszenie-... susza-... (wzruszyć, chmurzyć, płukać, suszyć, uważać, drukować, rozumieć, stukać) 6. До поданих визначень підберіть слова з рамки. 1. Narzędzie do rąbania -... 2. Napadanie na niewinnych ludzi -... 3. Ludzie posługujący się tym samym językiem, mieszkający w jednym państwie -... 4. Zwinięty, np. bandaż -... 5. Rysunek,, na którym jest przedstawiona wewnętrzna budowa przedmiotu -... 6. Dzielenie na części -... 7. Przemarsz ludzi z jakiejś okazji -... Pochód, rozbiór, topór, zwój, naród, przekrój, rozbój 7. Перепишіть словосполучення, вставляючи ó або u. A.ży ogr..d b..rzliwy rozw.j tr..dny dow..z ..jarzmiony nar.*d sm..tny nastr.j zbi..r L.dzi dh.gi post..j - dokuczliwy mr..z &. Подані слова згрупуйте вдари так, щоб вони римувалися. Wzór: róża-duża. ■ -г 63
Тема 19 bułka, kłótnia, mazurek, wnuczka, półka, gruszka, bór, włóczka, lutnia, chmura, mur, góra, ogórek, wróżka. 9. З поданого тексту випишіть слова з ó та u. Поясніть їхнє написання. Skończył się zachód słońca. Ogród opustoszał. Pokój wypełnił się dziećmi. Panował wesoły nastrój. Stół nakryto barwnym obrusem. Goście poczuli głód i zajęli miejsca przy stole. Gospodarz wniósł duży słój konfitur z truskawek, a gospodyni świeże chrupiące bułeczki i masło. 10. Прочитайте прислів’я. Знайдіть у них слова з ó або u. Поясніть їхнє написання. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Lepiej późno niż nigdy. Jedna jaskółka nie wróży lata. Jaskółka i pszczółka lata, znak to wiosny dla świata. Nie ma róży bez kolców. Każda rzecz ma swój czas. Спробуйте знайти в українській або російській мовах прислів’я, які відповідають наведеним вище польським. Liczebniki główne od 1 do 20 Liczebniki główne określają liczbę (ilość) przedmiotów. jeden - один dwa - два jedenaście - одинадцять dwanaście - дванадцять trzynaście - тринадцять trzy - три cztery - чотири czternaście - чотирнадцять pięć - п’ять sześć - шість siedem - сім osiem - вісім siedemnaście - сімнадцять osiemnaście - вісімнадцять piętnaście - п’ятнадцять szesnaście - шістнадцять 64
Посібник з польської мови dziewięć - дев’ять dziewiętnaście - дев’ятнадцять dziesięć - десять dwadzieścia - двадцять Wpisać do miejsc oznaczonych kropkami odpowiednie liczebniki. Tydzień ma ... dni, a rok - ... miesięcy. Rok dzieli się na ... pory, każda z których ma po ... miesiące. Dzień i noc mają średnio po ... godzin. Ukończyłem szkołę, kiedy miałem ... lat. W każdym tygodniu mamy ... dni wolne od zajęć. Na uczelni wyższej studiują przez ... lat. 65
Тема 20 Polska. Pisownia „rz” - „z Liczebniki główne od 20 do 1000 Polska leży na półkuli wschodniej, na kontynencie europejskim. Od południa opiera się o góry Karpaty i Sudety, o od północy o Morze Bałtyckie. Na ziemiach tych rozsiadły się kiedyś plemiona słowiańskie. Prowadziły one rozległe stosunki handlowe z południem Europy. Między innymi historycy i kupcy opisywali szlak wiodący z półwyspu Apenińskiego przez miasto Kalisz. Szlakiem tym wędrowano do regionów nadbałtyckich po bursztyn, w owe lata bardzo poszukiwany na południu. Królowie z dynastii Piastów zjednoczyli naród polski w państwo. Aktem zjednoczającym było przyjęcie chrześcijaństwa w 966 r. W średniowieczu rozwija się kultura i literatura polska, najpierw łacińska, potem ojczysta. Zawsze silną pozycję zajmował w państwie kościół katolicki. Tak działo się do XVIII stulecia. W 1795 r., po trzech rozbiorach Polska straciła niepodległość i została podzielona między Rosją, Austrią i Prusami. Dopiero 11 listopada 1918 roku, po ukończeniu pierwszej wojny światowej, Polska odzyskała niepodległość. Rozpoczął się okres odbudowy państwa. Proces ten trwał do września 1939 roku - początku drugiej wojny światowej, którą najazdem na Polskę rozpoczęła III Rzesza Niemiecka. Wojna i okupacja pociągnęły za sobą ogromne ofiary i zniszczenia. Wróg został pokonany w latach 1944 - 1945. Później, mimo przemian politycznych, kraj ciągle rozwijał się. Dzisiaj Polska graniczy z Czechami i Słowacja na południu, Niemcami na zachodzie, z Ukrainą i Białorusią na wschodzie, Rosją i Litwą na północnym wschodzie. Powierzchnia kraju wynosi 312,7 tysięcy kilometrów kwadratowych, liczba ludności - ponad 37 milionów. Jest to ósme miejsce w Europie. Warszawa, stolica kraju, ma około dwu milionów mieszkańców i jest 66
Посібник з польської мови największym w Polsce ośrodkiem życia naukowego i kulturalnego, siedzibą władz państwowych i politycznych. Do roku 1596 stolicą Polski był Kraków - jedno z najpiękniejszych i najbardziej zabytkowych miast Polski, siedziba królów polskich. Najstarszą stolicą uważane jest miasto Gniezno. Godłem Polski jest wizerunek orła białego na czerwonym polu, a barwami narodowymi są biel i czerwień w połączeniu poziomym (biały - górny, czerwony - dolny). Hymn narodowy Mazurek Dąbrowskiego ,Jeszcze Polska nie zginęła” : V' : . powstał w 1797 roku, w czasie, gdy Polska utraciła byt państwowy. Autorem tekstu hymnu jest Józef Wybicki, a melodią - ludowy mazurek. »*■ - * Wg. M.Czekańskiej i D.Przystasz ciągle - постійно odzyskać - здобути dopiero - тільки ofiary - жертви dzisiaj - сьогодні okres - період godło - герб (державний) półkula wschodnia - східна handlowe - торговельні півкуля hymn - гімн północ - північ III Rzesza -111 Рейх rozsiadły - розселилися kiedyś - колись półwysep - півострів najpiękniejszy - найкрасивіший państwo - країна największy - найбільший południe - південь niepodległość - незалежність prowadziły - вели przemiany - переміни w owe lata - у ті роки przyjęcie - прийняття wędrować - мандрувати rozbiór - розподіл wiodący - той, що веде rozwija się - розвивається wynosi - складає siedziba - резиденція zabytkowy - старовинний stracić - втратити zjednoczyć - з’єднати 67
Тема 20 szlak - шлях Навчіться переказувати текст про Польщу. Pisownia „rz” - „z” Двознак rz і літера ż позначають один і той самий звук [ж]. Але, як і ó - u, rz - ż не є взаємозамінними. Rz пишеться: 1. Якщо в українській мові у словах того самого кореня на місці rz стоїть р, напр.: rzeka (укр. ріка), burza (укр. буря), orzech (укр. горіх), pierze (укр. пір’я). 2. У випадках чергування rz з г у польських словах, наприклад: górzysty - góra, na murze - mur, dworzec - na dworcu, morze - morski. Rz, яке чергується з r, називається rz-wymiennym. 3. Після приголосних t, d, k, g, p, b, ch, j, w, напр.: trzeba, drzewo, krzew, grzyb, przyroda, brzeg, chrzan, dojrzały, wrzątek. Винятки: bukszpan, kształt, pszenica, pszczoła, wszystko. 4. У суфіксах -arz, -mistrz іменників чоловічого роду, що називають осіб: bramkarz, piekarz, ślusarz, marynarz, sztukmistrz, zegarmistrz (порівняйте: garaż, bandaż, witraż, wiraż), а також у суфіксах -erz, -mierz деяких інших іменників І чоловічого роду: nietoperz, talerz, Żytomierz, Sandomierz. Ż пишеться: 1. Якщо в українських словах-відповідниках йому відповідає -ж або з: żaba (укр. жаба), żart (укр. жарт), różny (укр. різний), żubr (укр. зубр). 2. У випадках чергування ż з g, dz, h, z, ź, наприклад:
Посібник з польської мови bieżysz - biegać, pieniężny - pieniądzem, drużyna - druh, wożę - wóz, wieź. 3. У суфіксах -aż, -eż іменників жіночого роду, наприклад: odzież, młodzież, sprzedaż. Примітка. Буквосполучення rż не є двознаком. Це дві окремі букви, що позначають два різних звуки: [р] і [ж], наприклад: skarżyć się, dzierżawa, oberża, rżysko, rżnąć. Завдання і вправи 1. Прочитайте уривок. Випишіть із нього слова з rz. Поясніть їхнє написання. Rzeczka pluszcze, obmywa cząstki ziemi, nieznacznie tworzy zatoki, nurtuje dno. Po obu stronach obsiadły strugę olchy, kąpią w niej swoje korzenie. Białe ćmy przelatują nad powierzchnią wody, z której rybka się czasem wynurzy. Mamy noc ciepłą, letnią. Balsamiczna woń młodej wikliny oraz topoli rozlewa się w powietrzu. Перекладіть поданий текст на українську мову. 2. Перепишіть подані слова, допишіть біля них їхні українські спільнокореневі відповідники і підкресліть у них букву, що відповідає польському п. 3. Перепишіть слова і підкресліть приголосні, після яких пишеться гг. Перекладіть ці слова. A.Dygasiński drzewo -... korytarz -.. korzeń -... orzech -... porządek -. rzecz -... rzemiosło -... towarzysz -... wierzba -... jarzmo -... kalendarz -... kołnierz -... brzęczeć grzyb drzwi grządka poprzeczny powietrze krzyk trzoda 69
Тема 20 grzebień pokrzywa pieprz trzask 4. До наступних іменників підберіть подані нижче прикметники і утворіть словосполучення. zwichrzone, zachmurzone, futrzane, pierzasty, wzorzysty, parzysta, skórzana, starzy. 5. До визначень підберіть відповідні слова з дужок. 1. Imię męskie -... 2. Drzewo z białą korą-... 3. Trawa, której łodygi dostarczają cukier -... 4. Kwitnie we wrześniu -... 5. Służy do czesania włosów -... 6. Miejsce, gdzie zatrzymują się łódki -... 7. Ma korzenie, pień i gałęzie -... 8. Proces, który zamienia zielone owoce w nadające się do spożycia -... 9. Jarzyna szczypiąca w język -... (wrzos, trzcina, grzebień, rzodkiew, dojrzewanie, brzoza, Krzysztof, drzewo, przystań) 6. Підберіть самостійно слова до поданих визначень. Ten, kto stoi przy bramce -... Ten, kto zajmuje się stolarką -... Ten, kto drukuje -... Ten, kto maluje -... Ten, kto pisze kroniki -... Ten, kto należy do harcerstwa -... Ten, kto pisze do dzienników -... Ten, kto muruje -... ... dywan ... liczba ... liść ... niebo ... torebka ... włosy ... rękawice ... ludzie 70
Посібник з польської мови 7. Перепишіть словосполучення, вставляючи rz або і. skó..ane k..esło ..adki ..ólw du..y ch..ąszcz ..ółty lichta.. ..ołnierski k..yż po..ądek ..eczy ucią..liwa g..eczność po..ądny gospoda.. cię..kie ..emiosło wzo..ysty ..agiel 8. Змініть форму слова так, щоб г прочергувалося з rz. Wzór: morski - morze góra- ... twórcą-... lekarka-... para-... chmura-... gwara-... gitara -... dobro -... harcerka -... wiara -... marcowy -... rower -... 9. Перепишіть уривок, вставляючи rz або ż. Wa..żnym pachnącym dodatkiem do ciast i lodów jest wanilia. Rośnie ona w krajach o gorącym klimacie i nale..y do roślin, mających piękne ' \ t - f kwiaty. Jest p..y tym paso...ytem ..yjącym na ró..nych d..ewach. Kwiaty wanilii są zapylane p..ez owadów, jak równie.. p..ez kolibry - najmniejsze z ptaków ..yjacych na Ziemi. Tote.. na plantacjach poło..onych w okolicach, gdzie nie ma odpowiednich owadów i kolibrów, kwiaty wanilii mo..na zapylać sztucznie. Wg. J Wójcik 10. Перепишіть словосполучення, вставляючи гг, і або doj..ewanie ро..есгек р..егі!и..апіе ..усіа гаора1..епіе w гЬо..е р..утіе..а1піа огігіе..у odwa..enie р..епісу utwo..enie dгu..yny ..ywienie р.хгої wie..enie .,о!піе..от и1ер..апіе па..^гі к..1а!сепіе mlodzie..y 11. Прочитайте прислів’я. Порівняйте їх з українськими або 71
Тема 20 російськими. Znać ptaka po pierzu. Lepszy dzięcioł w ręku niż orzeł na sęku. Kto dobrze orze, na chleb w komorze. Kro długo leży, tego chleb odbieży. Korzeń nauki gorzki, lecz owoc słodki. Czego panowie nawarzą, tym się poddani poparzą. Żarcik - Janku, jak się nazywa bardzo rzadkie australijskie zwierzę? - Słoń, proszę pani! - Ależ, Janku, słonie nie żyją w Australii. - No, właśnie... dlatego są tam takie rzadkie. Liczebniki główne od 20 do 100 Liczebniki główne złożone tworzą się składaniem dwu liczebników prostych: dwadzieścia i jeden = dwadzieścia jeden dwadzieścia i dziewięć = dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia - двадцять sześćdziesiąt - шістдесят trzydzieści - тридцять siedemdziesiąt - сімдесят czterdzieści - сорок osiemdziesiąt - вісімдесят pięćdziesiąt - п’ятдесят dziewięćdziesiąt - дев’яносто sto - сто 1. Zapisać słowami: 27, 32,45, 58,61,73, 89, 94. 2. Uzupełnić luki odpowiednimi liczebnikami: 1. Mam teraz ... lat. 2. Mój ojciec ma ... lat, a matka ... 3. Druga wojna światowa skończyła się ... lat temu. 4. Od początku tego miesiąca minęło 72
Посібник з польської мови ... dni. 5. Do końca tego miesiąca zostało ... dni. Liczebniki główne od 200 do 1000 dwieście - двісті sześćset - шістсот trzysta - триста siedemset - сімсот czteiysta - чотириста osiemset - вісімсот pięćset - п’ятсот dziewięćset - дев’ятсот tysiąc - тисяча 3. Zamienić liczebniki, zapisane cyframi, na liczebniki, zapisane słowami. W parku rośnie 125 rzadkich drzew. 2. Skarb, znaleziony przez archeologów, liczy 244 złote i 406 srebrnych monet. 3. Książka z filozofii jest bardzo gruba - ma 567 stron. 4. Liczba krów w gospodarstwie wynosi więcej niż 350 głów. 5. Prom “Mikołaj Kopernik” zmieszczą 985 pasażerów i 130 członków załogi. 73
Тема 21 Warszawa - stolica Polski. Pisownia „ćh”-,,h’\ Liczebniki porządkowe od 1 do 20 Warszawa - stolica Polski Warszawa w porównaniu z innymi miastami stosunkowo późno pojawiła się na arenie historycznej. O powstaniu Warszawy mówi legenda. Książę mazowiecki, który zabłąkał na polowaniu, zobaczył syrenę. Ta syrena pokazała mu drogę do chaty wiślańskiego rybaka, dzięki czemu książę został uratowany. Wdzięczny, on kazał założyć na tym miejscu wielki gród, a nazwa go powstała od imion dzieci rybaka: Warsz i Sawa - Warszawa. Syrena natomiast została herbem miasta. Pierwsza wzmianka pisana o Warszawie pochodzi z 1262 roku. korzystne położenie Warszawy na skrzyżowaniu wielkich dróg handlowych sprawiło szybki rozwój miasta. Rok 1596 stanowi przełomową datę w dziejach miasta. Od tego i bowiem roku zostało ono stolicą Polski. Przez długi czas miasto było ośrodkiem nauki i kultury. Po włączeniu przedmiejskich osiedli Warszawa rozrosła się w rozległe i miasto, którego krańce przeciwne są oddalone od siebie na 40 - 50 1 kilometrów. Niestety, w czasie drugiej wojny światowej miasto zostało prawie całkowicie zburzone - tak hitlerowcy zemścili się za obronę Warszawy w 1939, za powstanie w żydowskim getcie w 1943 i wreszcie za wielkie powstanie w 1944 r. Po wyzwoleniu 17 stycznia 1945 r. rozpoczęła się odbudowa Warszawy. Z pietyzmem zrekonstruowano dzielnice i zabytkowe budowle - świątynie, pałace, teatry, muzea, pomniki, zabytkowe kamienice, mosty. I nie tylko odbudową Warszawa się szczyci, lecz również rozbudową. 74
Посібник з польської мови Dziś przedstawia ona znowu wielką stolicę, piękne, nowoczesne i razem z tym zabytkowe miasto. Są w nim muzea, pomniki, Zamek Królewski, piękny park Łazienki, pałac Belweder i pałac w Wilanowie, rezydencja króla Jana III Sobieskiego, uniwersytet i wiele innych szkól wyższych - żeby zwiedzić te wszystkie miejsca, potrzebne całe lata. Wg. M. Czekańskiej i D.Przystasz pomnik - пам’ятник przeciwne - протилежні rozległe - просторе, широке skrzyżowanie - перехрестя stosunkowo - відносно syrena - русалка szczycić się - гордитися szybki rozwój - швидкий розвиток włączenie - включення, приєднання zabłąkał - заблукав zabytek - пам’ятка старовини założyć - заснувати 1. Прочитайте і перекладіть текст про Варшаву. Навчіться переказувати його. 2. Вивчіть напам’ять вірш bowiem - оскільки data przełomowa - переломна дата dzielnica - район krańce - краї książę -князь lecz również - але також і... niestety - на жаль о powstaniu - про виникнення osiedle przedmiejskie - приміський мікрорайон ośrodek - осередок pietyzm - благоговіння 75
Тема 21 Warszawa Jaka wielka jest Warszawa! Ile domów, ile ludzi! Ile dumy i radości W sercach nam stolica budzi! Ile ulic, szkół, ogrodów, Placów, sklepów, ruchu, gwaru, Kin, teatrów, samochodów I spacerów, i obszaru! Aż się stara Wisła cieszy, że stolica tak urosła, Bo pamiętają maleńką, A dziś taka jest dorosła. J. Tuwim Pisownia „ch” - „h” < -w i Щоб краще зрозуміти правила написання ch і h у польській мові, треба у першу чергу звернутися до українських спільнокореневих відповідників. Отже, ch пишеться: 1. Якщо в українській мові у словах того самого кореня пишеться х, напр.: chleb (укр. хліб), mucha (укр. муха), wierzchołek (укр. верхівка). 2. Якщо ch чергується у польських словах з sz: suchy - suszyć, głuchy - głuszyć, ucho - uszko. 3. Завжди у кінці слів: ruch, mech, gmach, proch. Виняток: druh (вожатий). 4. Завжди після літери s: schron, schemat, schudnąć, h пишеться: 1. Якщо в українській мові у словах - відповідниках на місці h пишеться г: hak (укр. гак), hałas (укр. галас), nahajka (укр. нагайка), ohydny (укр. 76
Посібник з польської мови огидний). 2. Якщо h чергується у польських словах з g, ż, z, напр.: wahać się - waga, ważyć; błahy - błazen, druh - drużyna. 3. На початку деяких іншомовних слів, які в українській мові втратили початкове г: harfa (укр. арфа), hangar (укр. ангар), hazard (укр. азарт), hierarchia (укр. ієрархія), Hipolit (укр. Іполит), Hellada (укр. Еллада), Hiszpania (укр. Іспанія), Helena (укр. Олена, рос. Елена), Hindus (укр. індус), histeria (укр. істерія), historia (укр. історія), homonim (укр. омонім), huragan (укр. ураган), а також у слові rehabilitacja (укр. реабілітація) та filharmonia (укр. філармонія) 4. У деяких інших, також переважно запозичених словах: harcerz, hala, handel, haust, hojny, huta, wehikuł. Ці слова потрібно запам’ятати. Завдання і вправи 1. Знайдіть у словнику і перекладіть наступні слова. Запам’ятайте їхнє написання. hala - herbata - hutnictwo - handel - herezja - mahoń - harcerz- hipokryta- filharmonia- hart - hodować - zahartować - haust - hołd - wehikuł - 2. Дано два речення. Вставте в одне з них слово hart, а в друге chart. Яка різниця між цими словами? myśliwego ścigał zająca. ducha - to jeden z warunków kształtowania osobowości. 3. Перепишіть іменники і доберіть до них спільнокореневі слова, в яких ch чергується з sz. Wzór: próch - prószyć 77
Тема 21 śmiech-... ruch-... strach -... grzech -... groch-... węch-... kielich -... puch -... 4. Перепишіть іменники і утворіть від них дієслова. Wzór: chłód - chłodzić chwała -... choroba -... chłosta -... chuligan -... charakter -... chwyt -... zachwyt -... chrzest -... 5. До наступних визначень доберіть відповідні слова, подані нижче в дужках: Popularny napój -... Gra na lodzie -... Służy do zapinania -... Instrument muzyczny -... Próżniak, nicpoń -... Żołnierz nosi na głowie -... Strój zakonnika -... Bardzo silny wiatr -... (Hokej, hultaj, haftka, habit, herbata, hełm, huragan, harfa) Запам’ятайте написання слів з h. 6. Доберіть до іменників відповідні прикметники з дужок і утворіть словосполучення. .... wesele .... łączniczka .... pokój .... zdolności .... chusteczka .... przekupka .... przemysł .... obrus (Haftowany, hotelowy, hałaśliwa, bohaterska, higieniczna, handlowe, huczne, hutniczy) 78
Посібник з польської мови 7. Перепишіть словосполучення, вставляючи ch або h. ..arcerska ..usteczka ..erb ..rabiego ..ardy monar..a ..arakter bo..atera ..ala ..utnicza ..ód ..łopa ..istoiyczna ..wiła ..lubne ..asła 8. Перепишіть речення, вставляючи у слова ch або h, 1. Przy ..orobach gardła in..alacja jest częstym zabiegiem lekarskim. 2. Przez ..wilę spostrzegałem za wa..aniem strzałki wagi. 3. W ogromny.. ..arakteryzuje wielki obieg kapitału. 5. Zakłady ..emiczne wyrzucają ..mury czarnego dymu. 6. ..rabia - to tytuł szla..ecki w dawnej Polsce. 9. Доберіть самостійно слова, що відповідають наступним визначенням. wesoły nastrój -... “garaż” dla samolotów -... kupno-sprzedaż -... zakonnik-... słychać go z wieży mariackiej -... 10. Прочитайте прислів’я та фразеологічні звороти. Що вони означають? Dla chętnego nic trudnego. Poznać pana po cholewach. r r- v Z dużej chmury mały deszcz bywa. Dopóty dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie. Chytry jak lis. Zbladł jak chusta. Liczebniki porządkowe oznaczają kolejność liczbową przedmiotów, ..alach sztucznie ..oduje się głony morskie. 4. ..andel ..urtowy Liczebniki porządkowe od 1 do 20 79
Тема 21 odpowiadając na pytania który? która? które? pierwszy - перший jedenasty - одинадцятий drugi - другий dwunasty - дванадцятий trzeci - третій trzynasty - тринадцятий czwarty - четвертий czternasty - чотирнадцятий piąty - п’ятий piętnasty - п’ятнадцятий szósty - шостий szesnasty - шістнадцятий siódmy - сьомий siedemnasty - сімнадцятий ósmy - восьмий osiemnasty - вісімнадцятий dziewiąty - дев’ятий dziewiętnasty - дев’ятнадцятий dziesiąty - десятий dwudziesty - двадцятий 1. Zapisz według wzoru: Styczeń - to pierwszy miesiąc roku i drugi miesiąc zimy. Marzec -... Maj -... Lipiec -... Październik -... Grudzień -... 2. Zapisz na miejscu kropek odpowiednie liczebniki porządkowe (patrz tekst o Warszawie). 1.... wzmianka pisana o Warszawie pochodzi z 1262 roku. 2. W... wieku Warszawa stała się stolicą Polski. 3. ... stycznia - to data wyzwolenia Warszawy spod okupacji hitlerowskiej. 4.... wojna światowa spowodowała prawie całkowite zniszczenie miasta. 5. Jan ... Sobieski miał rezydencję w Wilanowie. 80
Посібник з польської мови Тема 22 Wycieczka po Warszawie. Która godzina? Oznaczanie czasu. Odmiana czasownika “być” przez osoby, czasy i liczby. Liczebniki porządkowe od 20 do 1000 * * * - Przepraszamy bardzo, jakim tramwajem można dojechać do Placu Zwycięstwa? - W tym kierunku jadą wszystkie tramwaje z tamtego przystanku. Możecie wsiąść w dowolny tramwaj. Do Placu Zwycięstwa będą trzy przystanki. - Dziękujemy. Olu, śpieszmy się, nadjeżdża tramwaj! - Wsiadamy na przedni pomost, tam jest trochę luźniej... O, jedziemy już. Zakasuj bilet, Andrzej, bo może być kontrola. - Nie martw się, mam liniówkę. A ty masz bilet? -Tak, już kasuję. - Za minutę wysiadamy... Dawaj rękę! - Dzisiaj jest taka piękna pogoda, a my dusimy się w tych pojazdach! - Inaczej nie zdążymy zwiedzić miasta, przecież jutro wyjeżdżasz. - Chcę, żebyś mnie sfotografował pod pomnikiem Nike. Co na nim napisano? “Bohaterom Warszawy 1939 - 1945”. - Symboliczny pomnik. Syrena z mieczem w ręku. Syrena - to herb miasta, a miecz symbolizuje walczącą Warszawę. - Chciałabym jeszcze zobaczyć Krakowskie Przedmieście. Mówiono mi, że to najpiękniejsza ulica Warszawy. - Nie, pójdźmy pieszo do Placu Zamkowego. A oto przed nami Kolumna Zygmunta. Została rozbita przez czołgi niemieckie w czasie Powstania Warszawskiego 1944 roku, ale później odbudowana. Sama kolumna pochodzi z 81
Тема 22 1644 roku. - A za nią - to Zamek Królewski? Słyszałam, że też go odbudowano'dópiero w latach 70-ych. - Tak, dzięki ofiarności Polaków i orgapizacji polonijnych z całego świata. Л. Chodźmy w górę ulicy. Ta część miasta powstała w XVII - XVIII wieku. Pełno tutaj kościołów i pałaców magnackich. Popatrz na lewo, w skwerze stoi pomnik Adama Mickiewicza. - A co jest w tych pałacach dzisiaj? - Tutaj mieści się Rada Ministrów, a w pałacu Potockich Ministerstwo Kultury i Sztuki. Po przeciwnej stronie, w pałacu Raczyńskich ma swoją siedzibę Akademia Sztuk Pięknych. A tutaj mieszkał Fryderyk Chopin. Widzisz tablicę pamiątkową? - Widzę. A kiedy pójdziemy na Rynek Starego Miasta? - Pod wieczór, kiedy zmierzch zacznie zapadać w starych i uliczkach i kiedy zapłoną pierwsze latarnie - wtedy Rynek jest najpiękniejszy. - Tak poetycznie powiedziałeś! - Zobaczysz to na własne oczy i stwierdzisz, że uroku Starego Miasta nie da się opisać kilkoma słowami. i i: Akademia Sztuk Pięknych - liniówka - проїзний квиток Академія мистецтв luźniej - вільніше Chopin - чит. Шопен nie martw się - не переживай czołg - танк ofiarność - жертовність dzięki - дякуючи pełno - повно, багато kierunek - напрям pieszo - пішки kolumna - колона plac - площа latarnia - ліхтар pomost - площадка popatrz - подивися walcząca - та, що бореться przecież - адже wsiąść - сісти przystanek - зупинка zakasować - закомпостувати 82
Посібник з польської мови środki komunikacji - транспортні zapłoną - загоряться засоби zdążyć - встигнути tutaj - тут zmierzch - сутінки urok - чари, краса Прочитайте і перекладіть діалог. Навчіться переказувати його в особах. Що нового Ви дізналися з цього діалогу в порівнянні з попереднім текстом про Варшаву? Która godzina? Oznaczanie czasu Czas w języku polskim, zarówno jak i w języku ukraińskim, określamy przy pomocy liczebników porządkowych. Na podstawie następnego dialogu zrób odpowiednie wnioski. Wypisz z niego zwroty, określające czas. * * * -Zbyszku! Cześć! - Witam, Marek! Dobrze, żem cię spotkał. Mam jeden pomysł. Wpadniemy dziś wieczorem do tej nowej kawiarenki, przy ulicy Starej. Przyjdą jeszcze Aneta i Dagmara. - O której? - Umówiłem się z nimi na pół do ósmej wieczorem. - Pół do ósmej? Nie zmogę. O siódmej czterdzieści leci w programie moje ulubione talk-show. - Jak to? Zamienisz nasze towarzystwo na jakiś telewizor? ! - Nie na telewizor, lecz na ulubione talk-show. - No dobrze, ale to talk-show musi się kiedyś skończyć? - Tak, o dwudziestej pięćdziesiąt. - Ile czasu potrzebujesz, żeby dostać się na Starą? - Dwadzieścia minut. 83
Тема 22 - Wtedy zróbmy tak. Zaczekamy na ciebie w tej kawiarni do kwadrans po dziewiątej wieczorem. Potem wyruszamy na spacerek do parku, mniej-więcej na półtorej godziny. Dziewczyny o jedenastej muszą być w akademiku. Zgoda? - Zgoda. Postaram się przyjść im prędzej. Może zdążę do pięć minut po dziewiątej. - Bardzo nas poratują te dziesięć minut! - Nie ma z czego szydzić! - Marku, zastanów się, po co ci ta telewizja? Taka pogoda na ulicy, i kawiarnia, mówią, całkiem niezła. - Dobrze, pomyślę nad tym. Jak się zdecyduję, to przyjdę za dziesięć ósma. - Inna rzecz! Czekamy! im prędzej - якнайшвидше kiedyś - колись kwadrans - чверть, 15 хвилин leci w programie - йде в програмі телебачення pomysł - думка, ідея Zapisz słowami. Rozpoczynam zajęcia o 8.30. Pierwsza lekcja trwa do 10.05. Ostatnia lekcja kończy się 13.55. O 14.15 jestem w domu. Obiad jem o 14.30, potem do 18.00 przygotowuję się do zajęć. Dalej idę na spacer. Wracam do domu o 23.00 w dni zwykłe, a w dni wolne - po północy. Uwaga! W języku polskim mówi się “pięć po pierwszej”, “pół do trzeciej”, “za dwadzieścia pięć szósta”. Tylko w bardzo oficjalnych wypadkach używamy zwrotów “czternasta dwadzieścia”, “siedemnasta czterdzieści pięć”. spacerek - прогулянка szydzić - кпити, іронізувати wpadniemy (розм.) - зайдемо zdążić - встигнути zdecydować się - вирішити 84
Посібник з польської мови Czasownik “być” Дієслова (czasowniki) у польській мові змінюються за особами, часами і числами (у минулому часі також за родами). Різниця з українською мовою полягає у тому, що зазначені особи у польській мові рідко передаються за допомогою особових займенників. Цю функцію виконують тут особові закінчення, які пишуться з дієсловами разом. Працюючи над перекладом текстів, Ви неодноразово повинні були зустрічатися з такими закінченнями. Спочатку прослідкуємо зміну особових закінчень на прикладі дієслова być (бути). Основні назви та скорочення: czas (час): teraźniejszy (теперішній) - cz.ter przeszły (минулий) - cz.przesz przyszły (майбутній) - cz.przysz osoba (особа): І, II, II - pierwsza, druga, trzecia liczba (число): pojedyncza (однина) - l.poj mnoga (множина) - l.mn H rodzaj (рід): męski (чоловічий) - r.m. żeński (жіночий) - r.ż. nijaki (середній) - r.n. tryb (спосіб): oznajmujący (дійсний) rozkazujący (наказовий) przypuszczający (умовний) postać (вид): niedokonana (недоконаний) 85
T.9Va. ?2 dokonana (доконаний) Czas teraźniejszy 1. poj 1. mn I jestem jesteśmy П jesteś jesteście Ш jest są Jestem nauczycielem - я вчитель Jesteś studentem - ти студент On jest uczniem - він учень Jesteśmy nauczycielami - ми вчителі Jesteście studentami - ви студенти Oni są uczniami - вони учні Czas przeszły Liczba pojedyncza I II ІП r.m. byłem byłeś był r.ż. byłam byłaś była r.n. było Byłem (-am) u lekarza - я був (-ла) у лікаря Byłeś (-aś) u babci - ти був (-ла) у бабусі On był ^ - він був Ona była - w lesie - вона була - в лісі Ono było^ - воно було^ Дієслова минулого часу однини у польській мові, як бачимо, змінюються за особами та родами. У множині дієслів минулого часу наявні 86
Посібник з польської Мови дві форми: mąskoosobowa і niemęskoosobowa (скорочено f.ms.os та f.nms.os). і В українській чи російській мові таке явище не простежується. Полягає воно ось в чому: дієслова, які стосуються групи осіб чоловічої статі (або змішаної групи осіб), мають у ІП особі закінчення -li (II + особова форма), а дієслова, які стосуються групи осіб виключно жіночої статі, дітей, тварин та неживих предметів - ły (ły + особова форма). Ось як це виглядає: Czas przeszły Liczba mnoga f.ms.os. f.nms.os I byliśmy byłyśmy II byliście byłyście ІП byli były Byliśmy (-łyśmy) na wyścigach. - Ми були на змаганнях. Byliście (-łyście) w muzeum? - Ви були в музеї? Chłopcy - Хлопці Żołnierze- byli w polu -Солдати- були в полі Studenci^^ - Студенти ^ ■ \ Dziewczęta były piękne - Дівчата були гарні. • '• : ; : 1 : ? ->\L. ‘ Чі Czas przyzły l.poj. l.mn. I będę będziemy II będziesz * będziecie III będzie będą Jutro będę sadził drzewa. - Завтра я буду садити дерева. Czy będziesz wieczorem w domu? - Чи ти будеш увечері вдома? Czy on będzie nam pomagał? - Чи він буде нам помагати? 87
Тема 22 Jutro cały dzień będziemy odrabiali lekcje. - Завтра цілий день ми будемо готуватися до занять. Czy będziecie po obiedzie w skwerze? — Чи ви будете після обіду у сквері? Czy oni będą zdawać egzaminy? - Чи вони будуть складати іспити? Увага! Звороти типу “у мене є...”, “у нас є...” і под. не перекладаються на польську мову дослівно. Замість них вживаються дієслова mam (я маю), mamy (ми маємо), masz (ти маєш), macie (ви маєте, він, вона, воно має), mają (вони мають). У мене є книжка. - Mam książkę. У тебе є квиток? - Masz bilet? Завтра у нас три заняття. - Jutro mamy trzy zajęcia. У них хороший автомобіль. - Oni mają dobry samochód. Звороти типу „був, буде + дієприкметник доконаного виду” (був зруйнований, буде збудований) теж не перекладаються дослівно. Замість них вживаються дієслова zostałem, zostaliśmy, zostałeś, zostaliście, został (-a, -o), zostali (-ły). Я був вражений. - Zostałem przerażony. Він був покараний. - On został ukarany. Майбутній час: zostanę (я буду), zostaniemy (ми будемо), zostaniesz (ти будеш), zostaniecie (ви будете), zostanie (він буде), zostaną (вони будуть). Форми майбутнього часу вживаються як у поєднанні з дієприкметником: Дім буде збудовано. - Dom zostanie zbudowany. Вони будуть здивовані. - Oni zostaną zdumieni, так і в поєднанні з іменником: Я буду вчителем. - Zostanę nauczycielem. Хочу бути юристом. - Chcę zostać prawnikiem. Досить цікаво твориться у польській мові складений майбутній час: 88
Посібник з польської мови 1. За допомогою дієслова “być” у відповідних особі і числі, та інфінітива, напр.: będę czytać, będziemy chodzić, będą jeść. Така форма складеного майбутнього часу схожа з українською, але у польській мові вживається рідше. 2. За допомогою дієслова “być” та III ос. минулого часу. Така форма є більш інформативно навантаженою, оскільки дозволяє розрізняти у майбутньому часі роди. Вона також значно частіше вживається у польській літературній мові. Będziesz czytał, -а, -о; będziemy czytali, -ły; będą chodzili, -ły; będzie pisał, -a, -o. Завдання і вправи 1. Закінчіть речення за поданим зразком. Wzór: Jestem inżynierem і on jest inżynierem. Jestem studentem i ty .... Jestem w domu i on .... Oni sana wycieczce i my .... Ona jest wesoła i ja.... Jesteśmy w audytorium i wy .... Jesteśmy piłkarzami i oni.... 2. Вставте дієслово “być” у відповідній особі минулого часу. Займенник у дужках вказує, яку саме особу треба вибрати. 1. Wczoraj ... w kinie (ja). 2. W zeszłym tygodniu ... u babci (my). 3. Czy ... dzisiaj na pierwszej lekcji (wy). 4. Wiem, że ... w Warszawie (ty). 5. Wczoraj ... słoneczna pogoda. 6. Dziewczęta... bardzo ładne. Чому у двох останніх реченнях не подані займенники у дужках? 3. Вставте потрібні дієслова. 89
Тема 22 1. Warszawa ... założona w XIII wieku. 2. Polska ... ochrzczona w 966 roku. 3. Rynek starego Miasta ... odbudowany po wojnie. 4. Pomniki, kościoły, inne zabytki ... pietycznie zrekonstruowane. 5. Kim ..., kiedy wyrośniesz? 6. Po ukończeniu studiów ... tłumaczem (ja). 4. Вставте дієслово “być” у відповідній особі майбутнього часу. 1. Książka tak mi się spodobała, że ... ją czytał jeszcze raz. 2. Żałujesz, że tak postąpiłeś? Nie ... więcej tak czynić? 3. Jak myślisz, pr2yjacielu, czy ... z tobąjutro w Krakowie? 4. Szanowni państwo, dziś wieczorem ... mieli możliwość obejrzeć mój nowy film. 5. Mam nadzieję, że deszczu jutro nie.... 6. Chłopcy po obiedzie ... grali w piłkę. 5. Перекладіть на польську мову. j 1. Януш - студент Краківського університуту. 2. Два роки тому О ля була ще школяркою. 3. Я буду писати вірші. 4. Фільм був дуже цікавий. 5. Сонце було вже на горизонті. 6. Завтра буде падати сніг. 7. У мене є підручник з польської мови. 8. Скільки тобі років? 6. Запамятайте прислів’я. Cegła do cegły, będzie dom. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Czego się młode nauczyły lata, tym na starość będą. Dobrze jest jak jest (bo nigdy nie jest tak źle, by gorzej być nie mogło). Gdyby nie gdyby, to by były grzyby. Głowa chłodno, żołądek głodno, nogi ciepło, a będziesz zdrów. Grosz do grosza, kupi się kokoszą. Liczebniki porządkowe od 20 do 1000 W żłożonych liczebnikach porządkowych XV języku polskim odmieniają się człony oznaczające jednostki i dziesiątki. Dwudziesty pierwszy - dwudziestego pierwszegó - dwudziestemu pierwszemu - dwudziestym pierwszym 90
Посібник з польської мови trzydziesty - тридцятий czterdziesty - сороковий pięćdziesiąty - п’ятдесятий sześćdziesiąty - шістдесятий siedemdziesiąty - сімдесятий osiemdziesiąty - вісімдесятий dziewięćdziesiąty - дев’яностий setny - сотий dwóchsetny - двохсотий trzechsetny - трьохсотий czterechsetny - чотирьохсотий pięćsetny - п’ятсотий sześćsetny - шістсотий siedemsetny - сімсотий osiemsetny - вісімсотий dziewięćsetny - дев’ятсотий tysięczny - тисячний Uwaga! Wskutek uproszczenia w grupach spółgłosek spółgłoska [ć] w liczebnikach porządkowych nie wymawia się: pięćdziesiąty [n’ieH\zpK’’em’’ÓHTH] sześćdziesiąty [uieac’ ’Axc”em’ ’óhth] dziewięćdziesiąty [ahc’ ’eB’eH’,zpK’ ’ern’ ’óhth] pięćsetny [n’!eH’ceTHH] sześćsetny [mem”ceTHH] dziewięćsetny [,o»c”eB’eH’cĆTHH] Wzór zapisania daty i roku urodzenia: Urodziłem się dwudziestego trzeciego kwietnia tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego drugiego roku. 91
Тема 22 1. Zapisz pełne daty urodzenia twoich bliskich. 2. Zapisz słowami i przeczytaj: 14.01.1251; 15.07.1410; 25.08.1648; 9.03.1814; 14.11.1918; 1.09.1939; 12.04.1961; 24.08.1991. Które z podanych dat są ci znajome? Powiedz ustnie. 1. Którego było wczoraj? 2. Którego jest dziś? 3. Którego będzie jutro? 4. Jaki rok mamy teraz? 92
Посібник з польської мови Тема 23 Kraków. Pisownia „ą’% „ę” oraz „om’% „em”, „on”, „en” w polskich oraz obcych wyrazach. Nazwy części mowy w języku polskim Kraków Kraków - trzecie co do wielkości miasto w Polsce (po Warszawie i Łodzi). Pierwsza historyczna wzmianka o Krakowie pochodzi z 965 roku. Już wtedy był to ważny ośrodek handlowy i polityczny, który od 1000 roku został siedzibą biskupstwa. W XIV-XVIII wieku w Krakowie odbywały się koronacje królów polskich, a od XI do końca XVI wieku Kraków pełnił rolę stolicy państwa. Za panowania króla Kazimierza Wielkiego (1333 - 1370) miasto szybko się rozwija i uzyskuje szereg wspaniałych budowli gotyckich. W 1364 założony został pierwszy w Polsce uniwersytet, dawna Akademia Krakowska, dzisiaj Uniwersytet Jagielloński. W wieku XIV wzniesiono wspaniały gotycki kościół Mariacki. W środku kościoła znajduje się olbrzymi ołtarz Wita Stwosza wysokości 13 i szerokości 11 metrów - piękne dzieło europejskiej sztuki gotyku. Kościół zdobiony jest wspaniałymi witrażami, wykonanymi w XIX wieku pod kierunkiem Jana Matejki. Pośrodku Rynku Głównego znajdują się Sukiennice z XIV wieku - jak mówi nazwa - wzniesione dla handlu suknem. Przebudowane w okresie renesansu, stanowią one teraz prawdziwą ozdobę centrum miasta. Niedaleko Sukiennic stoi kościółek Św.Wojciecha z przełomu XI і ХП * wieku, najstarszy sakralny zabytek Krakowa. Z drugiej strony znajduje się gotycka wieża, która pozostała od czternastowiecznego ratusza. Naprzeciwko głównego wejścia do Sukiennic stoi pomnik Adama Mickiewicza, stale dekorowany kwiatami. Razem z pomnikami Tadeusza 93
TeMa 23 Kościuszki i bitwy Grunwaldzkiej został zniszczony przez hitlerowców, ale w 1955 r. odnowiony. Pomnik Grunwaldzki odbudowano w 1976 r., a pomnik Tadeusza Kościuszki został podarowany przez mieszkańców Drezna po wojnie. Dziś Kraków jest miastem, które najczęściej zwiedzają turyści w Polsce. Oprócz tego, jest ośrodkiem życia kulturalnego i artystycznego - wiele tu muzeów, galerii, teatrów, sklepów artystycznych. Sam zamek królewski Wawel jest zbiorem zabytków architektury i sztuki, znajduje się tu bowiem rezydencja królewska, rotunda, katedra Wawelska. W podziemiach katedry znajdują się grobowce polskich królów, a również A.Mickiewicza, J.Słowackiego, C.Norwida i innych wybitnych synów Polski. Od roku 1978 Kraków jest wpisany na listę "Światowego dziedzictwa kultury" UNESCO jako jeden z pierwszych dwunastu zespołów urbanistyczno- architektonicznych na świecie. Wg, M. Czekańskiej, D. Przystasz i L. Ludwikowskiego artystyczny - мистецький biskupstwo - єпископат centrum - центр dziedzictwo - спадщина dzieło - витвір gotycki - готичний katedra - кафедральний собор lista - список olbrzymi - гігантський ołtarz - вівтар oprócz - крім, опріч ośrodek - осередок prawdziwa - справжня przełom - злам, межа (століття) rotunda - каплиця круглої форми sakralny - релігійний stale - постійно szereg - ряд sztuka - мистецтво uzyskiwać - отримувати wspaniały - прекрасний wybitny - видатний wzniesiono - збудовано zbiór - збір; вмістилище zespół - ансамбль 1. Прочитайте і перекладіть наведений текст. 94
Посібник з польської мови 2. Випишіть всі назви пам’яток архітектури і мистецтва, які згадуються у тексті. Про які з них ви чули? 3. Які архітектурні пам’ятки Ви знаєте у своєму місті? 4. Придумайте декілька запитань польською мовою до діалогу “Чому краків’яни кохають своє місто?” Pisownia „ą”, „с” oraz „om”, „em”, „on”, „en” w polskich oraz obcych wyrazach Як ви уже знаєте, носові голосні ą, ę у певних позиціях можуть вимовлятися як om, em, on, еп. Так само існують у польській мові слова із буквосполученнями om, em, on, еп, котрі вимовляються наближено до носових. Прочитайте подані пари: trąba - plomba kąsać - konsument tępy - temperatura gęsty - sens Носові ą, ę та сполучення om, em, on, en вимовляються у цих парах ідентично. Тому постає запитання: як на письмі диференціювати написання цих носових та буквосполучень? Отже, носові ą, ę пишемо незалежно від вимови: 1. У власне польських словах або словах слов’янського походження, наприклад: węszyć, więc, tędy, kąt, ząb, wąsy, pociąg. 2. Написання ą у багатьох словах можна перевірити, змінивши слово. Ą тоді чергується з f (у закритому складі переважно ą, у відкритому - ?)• dąb - dęby ząb - zęby gąszcz - gęsty 95
Тема 23 3. У словах kolęda, cętka, cęgi, ląd, brąz, pędzel, wędrować, pąsowy, plądrować, flądra. Це слова іншомовного походження, але вони запозичені дуже давно і встигли адаптуватися до польської вимови і правопису. Буквосполучення om, ет, on, en пишемо незалежно від вимови у словах іншомовного походження, не адаптованих польською мовою, наприклад: kombinacja, komplikować, kompozytor, kompromitować, konfederacja, kongres, konstytucja, konsument, kontrast, kontrola, legenda, recenzja, sens, talent, temperament, tendencja i pod. Постарайтеся запам’ятати правила написання цих слів, оскільки вони досить часто зустрічаються у польській мові. Завдання і вправи 1. Перепишіть подані словосполучення. Перекладіть їх. Обгрунтуйте правилом написання ą та ę у словах. wędrować lasem sprzątać mieszkanie stąpać po ziemi zrzędzić często męczyć ptaków łączyć starannie kąpać się w rzece sądzić innych kręcić nosem węszyć ślady 2. До поданих слів доберіть синоніми, подані в дужках. książka -... szybkość -... bukiet -... porażka -... praca -... ziemia -... ład -... zamieszanie -... (prędkość, zajęcie, klęska, wiązanka, ląd, podręcznik, porządek, zamęt) 3. Вставте замість крапок відповідні прикметники з дужок. Уважно простежте за чергуванням ą та ę. kłąb -... chmury gołąb -... głos 96
Посібник з польської мови krąg -... droga gąszcz -... sad ziąb -... dziecko waż -... skóra ząb -... zwierzę dąb -... beczka mąż -... żołnierz pająk -... nić błąd -... odpowiedź zając -... warga (pajęcza, gęsty, kłębiaste, zębate, gołębi, zajęcza, błędna zziębnięte, okrężna, mężny, wężowa, dębowa) 4. Утворіть словосполучення. Підкресліть сполучення om. Що означають слова з цим сполученням і які вони є за походженням? (plomba, komplet, pompa, kompot, klomb, bombka) 5. Підберіть відповідні слова із дужок. Чому в наведених словах пишуться сполучення om, on, ет, еп, а не носові ą, ę? kieruje orkiestrą -... (prezent, komenda, fragment, dyrygent, abonament, tempo, stempel, temperować, temperatura) 6. Доберіть відповіді до наступних визначень. Чи зрозуміле для Вас значення слів із дужок? 1. Znaczenie czegoś, logiczność - ... 2. Podanie ludowe o jakimś niezwykłym wydarzeniu -... 3. Występowanie z roszczeniem o swoje prawa -... 4. Głowa państwa z wyboru -... 5. Punkt środkowy; wielkie zaludnione miasto -... ... choinkowa ... naczyń ... z wiśni ... ssąca ... dentystyczna ... kwiatowy Rozkaz -... ostrzyć ołówek -... szybkość -... podarunek -... wielokrotny bilet -... pieczęć -... urywek -... gorączka -.., 97
Тема 23 6. Dochód z kapitału, majątku nie wymagający żadnego nakładu pracy -... 7. Wydarzenie wywołujące szerokie zainteresowanie, podniecenie -... 8. Wytworna powierzchowność, okazała postawa -... (prezydent, legenda, centrum, renta, pretensja, prezencja, sens, sensacja) 7. Перепишіть речення, вставляючи ą, ę або om, em, on, en. Krople rosy zawieszone na paj..czynie tworzą ci..ką, pi..kną dekorację i w powiększeniu wygi..dająjak b..bki na choince. Lis polarny ma kr..pą sylwetkę, wyj..tkowo pi..kne, g..ste futro, wytrzymuje niską t..peraturę, jest zwierzęciem mi..sożeraym, żywi się głównie zaj..cami polarnymi, ptakami, rybami, wyst..puje przeważnie na Gr..landii. 8. Перепишіть словосполучення, вставляючи ą, ę або om, em, on, en. 9. Перепишіть речення, вставляючи на місці крапок ą, ę або om, em, on, en. 1. Na k..fer..cji naukowej nie osi..gni..to k..promisu. 2. K..strukcja 1 ■ . ■ ■ J ' | nowego hotelu ma pi..kny wygL.d i jest bardzo k..fortowa. 3. Przewodniczący dem..stracji wyraził gor..ce życzenia dla wszystkich uczestników. 4. Muzyczne k. .pozycje, wykonane na k..cercie poświeconym dniu K..stytucji, wywołały gor..ce oklaski. 5. Kom..tarz Wg. J. Wójcik a) dokum..t biograficzny cechy zewnętrzne porz..dek wewnętrzny nast..pstwo zdarzeń fragm..ty ksi..żek inteligętny dyiyg..t t..peram..tny kom..tarz plan k..pozycyjny s..ns dzieła b) k..ferencja s..dziów k..promis k..pozytorów k..fiskata maj..tku k..pleks zabudowań s..sacja koresp..d..ta k..plet urz..dzeń prez..cja prezyd..ta motywy wędrowne dźwi..ki mowy 98
Посібник з польської мови polityczny о k..tyn..cie afrykańskim miał efekt rozerwanej b..by. Nazwy części mowy w języku polskim Każdy wyraz w języku polskim nazywa albo przedmiot, albo jego właściwości i cechy, albo czynność. W zależności od swego znaczenia, gramatycznych kategorii lub funkcji składniowych dzielimy wyrazy na grupy, które nazywamy częściami mowy. W języku polskim ich jest dziesięć: rzeczownik - іменник czasownik - дієслово przymiotnik - прикметник przysłówek - прислівник zaimek - займенник liczebnik - числівник przyimek - прийменник spójnik - сполучник partykuła - частка wykrzyknik - вигук Czasownik z kolei ma jeszcze trzy formy: bezokolicznik- інфінітив imiesłów odmienny - дієприкметник imiesłów nieodmienny - дієприслівник Rzeczownik, czasownik, przymiotnik, zaimek i liczebnik - to zmienne części mowy, pozostałe - niezmienne. Oprócz tego, rzeczownik, czasownik, przymiotnik, zaimek, liczebnik i przysłówek - to samodzielne części mowy, przyimek zaś, spójnik i partykuła - służbowe; wykrzyknik wyodrębniamy osobno. 1. Przepisz podane niżej wyrazy: w punkcie a) - rzeczowniki, w punkcie b) - przymiotniki, w punkcie c) - czasowniki. Podkreśl w każdym z nich litery, 99
Тема 23 pisownię których możesz uzasadnić. Powietrze, wrześniowy, przezrocza, obrzydłe, przedłużać, brzmieć, przygasłe, olbrzym, utrzymać, wietrzny, drzwi, skrzydłate, drzemać, krzywda, wykrzywić, grzmieć, chrząkać, chrząstkowy, grzeczny, spojrzenie, podgrzewać, chrząszcz, dojrzały, wrzucać, wrzawa, podejrzewać, wrześniowy. 2. Wypisz z podanego urywku wyrazy: w punkcie a) - rzeczowniki; b) - przymiotniki; c) - czasowniki; d) - zaimki; e) - liczebniki. Grunwaldzkie miecze (urywek) Wielki mistrz krzyżacki pragnął, aby Polacy i Litwini uderzyli pierwsi na jego wojsko, które miało się cofnąć i wciągnąć ich na zasie ki i wilcze doły, przykryte słomą, liśćmi i trawą. Jagiełło był wielkim wodzem, odgadł krzyżackie zamiary i dlatego nie rozpoczynał bitwy. Wtedy mistrz krzyżacki wysłał do króla dwóch posłów. Posłowie wzywali do boju i szydzili z wojsk królewskich, że kryją się one w lasach i zaroślach. Przynieśli w darze jeden miecz dla króla, a drugi dla księcia Witolda i powiedzieli: - Wielce pobożny i potężny mistrz Ulrich przysyła wam te dwa miecze, aby wam dodały odwagi. I oznajmia ci, królu, że jeśli macie rpało pola do walki w tych zaroślach, to ustępuje wam całe pole, na którym stoją niezwyciężeni rycerze Zakonu. Król na to rzekł: - W wojsku naszym oręża nie brak, ale chętnie przyjmiemy i te miecze przesłane nam jako znak, że w niedługim czasie pokonany Zakon złoży nam resztę broni. Wg. Wł. Barta Czy pamiętasz, kiedy się odbyła bitwa Grunwaldzka i kto w niej zwyciężył? 100
Посібник з польської мови Тема 24 Hejnał z wieży Mariackiej. Pisownia „ą”, „ę” w końcówkach czasowników. Koniugacje czasowników. Odmiana czasownika “mieć” przez osoby, czasy i liczby. Nazwy przypadków oraz pytania do nich. Hejnał z wieży Mariackiej W czasie wycieczki Rynkiem Głównym Krakowa staliśmy całą grupą przed kościołem Mariackim. Piękna gotycka pamiątka zaczarowała wszystkich. Przewodnik opowiadał o historii wzniesienia kościoła. - A czemu - zapytaliśmy - jedna wieża kościoła jest wyższa od innej? Legenda mówi, że budowali kościół dwaj bracia, i jeden był bardziej zdolny od drugiego. Ten zdolniejszy i wybudował wyższą wieżę. Drugi brat, zazdroszcząc, zabił swego rodzeńca. Ale wyrzuty sumienia nie dały mu spokoju, i jednej nocy rzucił się ze swej wieży na dół i zginął. Taka jest legenda, a naprawdę to był, na pewno, taki pomysł architekty. - Jak kościół potrafił przetrwać przez siedem wieków i prawie się nie zniszczyć? - Mówią że w glinę, z której robiono cegłę dla budownictwa kościołu, dodawano drobno naciętą wełnę owczą. Podczas wypalania cegieł ta wełna scementowała glinę i zrobiła cegłę bardzo mocną. Dlatego kościół stoi przez wieki tak samo piękny, jak i w owe dawne czasy. Zbliżała się dwunasta godzina. Zauważyliśmy, że wielu turystów z fotoaparatami, a nawet z lornetami zaczęło się zbierać dookoła kościołu. Równo o godzinie dwunastej usłyszeliśmy dźwięk trąbki, donoszący się z wyższej wieży kościołu. 101
Тема 24 - Kto to gra? Dlaczego? - zapytaliśmy. - To jest jeszcze jedna legenda, związana z kościołem Mariackim - odpowiedział przewodnik - a więc słuchajcie. W jednym dniu zbliżyli się do miasta Tatarzy, chcąc zrabować bogaty Kraków. Ludzie w tym dniu odpoczywali po pracy. Tylko jeden trębacz z wieży Mariackiej ujrzał Tatarów. Żeby zawiadomić miasto o napaści, zaczął grać hejnał za hejnałem. Podniosło się wojsko, zaczęła się bitwa. A trąbka wciąż grała i grała, aż, nagle umilkła, przerwana na najwyższej nucie. Tatarzy zostali rozbici. Ale trębacz zginął - dosięgła go strzała tatarska. •/ „ < ' i Na pamiątkę tej chwili teraz każdą godzinę na wieżę wychodzi trębacz i gra hejnał, urywając go na najwyższej nucie. Krakowiacy pamiętają odważnego trębacza, który uratował ich miasto. dosięgła - досягла dwaj - двоє dźwięk -звук hejnał - сигнал lorneta - бінокль nagle - раптово nuta - нота pomysł - задум przetrwać - зберегтися przewodnik - гід rodzeniec - рідний брат rzucać się - кидатися trąbka - труба (муз.) ujrzał - побачив w owe czasy - у ті часи wełna - вовна więc - отже wielu - багато wycieczka - екскурсія wyrzuty sumienia - закиди сумління zauważyć - побачити; зауважити zawiadomić - повідомити zazdrościć - заздрити zdolniejszy - здібніший zrabować - пограбувати 1. Jaka legenda opowiada o wzniesienu kościoła Mariackiego? 2. Jak trębacz z wieży Mariackiej uratował miasto? 3. Opowiedz jakąś legendę, związaną z twoim krajem ojczystym. 102
Посібник з польської мови Pisownia ą, ę w końcówkach czasowników У закінченнях дієслів носові ą та ę слугують для передачі особи. 1. Закінчення ę пишемо у І особі однини дієслів теперішнього часу та у І особі однини дієслів майбутнього простого часу, напр.: chodzę, piszę, lubię, maluję, widzę, życzę; pójdę, napiszę, polubię, namaluję, zobaczę, pożyczę. 2. Закінчення ą пишемо в усіх без винятку дієсловах Ш особи множини теперішнього часу та Ш особи множини майбутнього простого часу: chodzą, piszą, lubią, malują, widzą, życzą; pójdą, napiszą, polubią, namalują, zobaczą, pożyczą. Примітка. У І особі однини теперішнього часу деякі дієслова у польській мові можуть мати закінчення -ат, -ет, наприклад mam, kocham, witam, wiem. У людини, яка нещодавно почала вивчати польську, виникають труднощі з написанням у І особі теперішнього часу закінчень ę чи -ат, -ет. Для полегшення завдання можна скористатися міжмовною аналогією. За незначними винятками, більшість українських слів, що закінчуються у І ос. однини теперішнього часу на -аю з наголосом на [а], у своїх спільнокореневих польських відповідниках матимуть закінчення -ат, напр.: latam (укр. літаю), gram (укр. граю), pomagam (укр. помагаю), rozwijam (укр. розвиваю), umieram (укр. вмираю). Слова, що закінчуються на -аю з наголосом на кінцевому [‘ю], матимуть закінчення -ę: sprzedaję (укр. продаю), staję (укр. стаю), daję (укр. даю). Закінчення ę мають також всі інші дієслова: rosnę (укр. росту), jadę (укр. їду). Крім того, ряд дієслів мають у польській мові закінчення -em: jem (їм), rozumiem (розумію), umiem (вмію), wiem (знаю), śmiem (смію). їх слід запам’ятати. Увага! За особовими закінченнями теперішнього часу однини у польській мові розрізняємо 4 дієвідміни (koniugacje) дієслів. 103
Тема 24 До першої дієвідміни (І koniugacji) належать дієслова, які у І особі однини теперішнього часу мають закінчення ę, а у II особі однини - esz, напр.: piszę - piszesz, każę - każesz, idę - idziesz. До другої дієвідміни (II koniugacji) належать дієслова, які у І особі однини теперішнього часу мають закінчення ę, а у II ос. однини -isz, -ysz, напр.: siedzę - siedzisz, lecę - lecisz, suszę - suszysz, ryczę - ryczysz. До третьої дієвідміни (III koniugacji) належать дієслова, які у І особі однини теперішнього часу мають закінчення -ат, а у II ос. однини -asz, напр.: czytam - czytasz, latam - latasz, śpiewam - śpiewasz. До четвертої дієвідміни (IV koniugacji) належать дієслова, які у І ос. однини теп. часу мають закінчення -еш, а у II ос. одн. -esz: jem - jesz, rozumiem - rozumiesz, wiem - wiesz. Завдання і вправи 1. До поданих дієслів допишіть дієслова-антоніми з дужок. Перекладіть їх. Поставте у III ос. множ, теперішнього часу. stoję-... przyjadę-... daję -... naprawię -... zamknę-... kupuję-... (biorę, popsuję, odjadę, sprzedaję, otworzę, leżę) 2. До поданих дієслів підберіть відповідні іменники і утворіть словосполучення. przepisuję... maluję... rysuję... prasuję... sprzedaję... gotuję... deklamuję... grabię... (pędzlem, obiad, wiersz, grządki, ołówkiem, spodnie, książki, tekst) 3. Утворіть від поданих інфінітивів форми дієслів І особи однини та III особи множини теперішнього часу. budować, kręcić, wstydzić się, karmić, polować, dawać, chcieć, liczyć, 104 /
Посібник з польської мови robić, wstawać. 4. Утворіть словосполучення зі словами з дужок. wiem... rozumiem... śmiem... czekam... jem... umiem... (niechętnie, o wszystkim, na dworcu, przedstawiać się, sytuację, rezygnować) 5. Перекладіть на польську мову: Плаваю в річці, мешкаю в місті, вітаю батька, доторкаюся кнопки, проводжаю друга, вирушаю в дорогу, повертаюся додому, перебуваю за кордоном. 6. Прочитайте уривок. Випишіть з нього дієслова. Визначте їхню особу, час та число. - Do niedawna byłem święcie przekonany, że rzeki nigdy nie zestarzeją się, będą wiecznie młode. Jakież było moje przerażenie, gdy zerknąłem na rzekę. Zobaczyłem brudną, zanieczyszczoną wodę, pełną plam i zacieków. - Co się stało? Powiedz, moja rzeko królowo, powiedz! Usłyszałem cichy bolesny szept: - Zamęczą mnie, otrują. Wpuszczają do moich wód brudne ścieki. Myją nad moimi brzegami samochody. Dzieci wrzucają puszki, a kiedyś puszczały tylko papierowe okręciki... Umieram... Ratuj mnie. Wg. E. Bieli Czasownik „mieć” w języku polskim. Wzory odmiany I mam lpoj. Czas teraźniejszy l.mn. mamy 105
Tema 24 II masz m ma macie mają Czas przeszły Liczba pojedyncza rodz. męski I miałem II miałeś m miał rodz. żeński miałam miałaś miała rodz. nijaki miało forma męskoosobowa I mieliśmy II mieliście m mieli Liczba mnoga forma niemęskoosobowa miałyśmy miałyście miały Czas przyszły l.poj. I będę miał (-a) / mieć II będziesz miał (-a) / mieć III będzie miał (-a, -o) / mieć l.mn. będziemy mieli (miały) / mieć będziecie mieli (miały) / mieć będą mieli (miały) / mieć Uwaga! Czas przyszły złożony w języku polskim tworzy się w dwa sposoby: a) czasownik być i forma III os.czasu przeszłego b) czasownik być i forma bezokolicznika v ^ l;. W języku polskim częściej wykorzystywany jest pierwszy sposób. 1. Wstawić na miejscu kropek czasownik mieć w czasie teraźniejszym. 1. Dzisiaj ... cztery lekcje (my). 2. Czy ... w obiad czas wolny (wy)? 3. 106
Посібник з польської мови Szczęśliwy jest ten, kto ... dużo przyjaciół. 4. Chłopcy ... nową piłkę. 5. Nie ... czasu, żeby pójść na spacer Ga). 2. Wstawić na miejscu kropek czasownik mieć w czasie przeszłym. 1. ... okazję pojechać nad morze, ale nie skorzystałem się z niej (ja). 2. Ile ... pieniędzy przed zakupami (ty)? 3. Nie ... w tym roku możliwości pojechać na wypoczynek (my). 4. Katarzyna i Basia ... po osiemnaście lat. 5. Czy ...jeszcze wczoraj książkę z literatury polskiej (wy)? 3. Wstawić na miejscu kropek czasownik mieć w czasie przyszłym. 1. Chodź z nami do muzeum, bo jutro nie ... takiej możliwości (ty). 2. Jutro ... ciekawe zajęcie z psychologii (my). 3. Czy panowie ... ochotę pojechać na wycieczkę do Wieliczki? 4. Każdy z was ... okazję obejrzeć stare kopalni soli. 5. Nie wiem, czy ... jutro w sprzedaży takie koszule (my). 4. Napisz krótką opowieść o ciekawych lekcjach, które miałeś czy będziesz miał w tym tygodniu. 5. Przeczytaj i naucz się na pamięć wierszyka. Kotek Kotek miał to, co chciał. Miał miseczkę pełną mleka, lecz na drugą porcję czekał. Myszkę miał i wróbla miał, lecz on ciągle czegoś chciał. Miau! Miau! 6. Zapamiętaj przysłowia. Porównaj je z ukraińskimi. Jak kto dba, tak też i ma. Głodny żołądek uszu nie ma. Każdy święty ma swoje wykręty. 107
Гена 24 І cyprysy mają swoje kaprysy. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Każdy medal ma dwie strony. Kto nie ma w głowie, musi mieć w nogach. Nazwy przypadków oraz pytania do nich w języku polskim W języku polskim, jak i w języku ukraińskim, niektóre części mowy odmieniają się przez przypadki. Przypadków w języku polskim jest siedem: Mianownik (kto? co? ) - Називний (хто? що? ) Dopełniacz (kogo? czego?) - Родовий (кого? чого? ) Celownik (komu? czemu? ) - Давальний (кому? чому? ) Biernik (kogo? co? ) - Знахідний (кого? що? ) Narzędnik (kim? czym? ) - Орудний (ким? чим? ) Miejscownik (o kim? o czym? ) - Місцевий (на кому? на чому?) Wołacz - Кличний Przez przypadki w języku polskim odmieniają się rzeczowniki, zaimki, przymiotniki, liczebniki i imiesłowy przymiotnikowe. 108
Посібник з польської мови Тема 25 Fryderyk Chopin. Pisownia przedrostków. Odmiana czasownika «iść» przez osoby, czasy i liczby. Nazwy znaków interpunkcji. Fryderyk Chopin3) Chopin był geniuszem muzycznym. Francuz z pochodzenia, stał się wielkim miłośnikiem Polski i jej narodu. Chopin od dzieciństwa interesował się grą na fortepianie. Czasami grywał na nim nawet nocą. Gdy młody Fryderyk zdał ostatnie egzaminy w Konserwatorium Warszawskim, jego nauczyciel i równocześnie rektor szkoły, kompozytor Elsner, taką wystawił mu notę: «Chopin Fryderyk szczególna zdatność, geniusz muzyczny». Kiedy Chopin, mając dwadzieścia lat, opuszczał Polskę - był już ; • т ■ * dojrzałym artystą, który skomponował dwa koncerty fortepianowe, wiele mazurków, nokturnów i innych utworów. Sławny był także jako pianista-wirtuoz. Chopin postanawia zostać na emigracji po upadku powstania listopadowego. Osiedla się w Paryżu i w mieście tym szybko zyskuje uznanie i sławę. Ówczesny Paryż, a zwłaszcza jego środowisko kulturalno-literackie, urzeczone było jego talentem, jego niezwykłą grą. Chopin na emigracji tęskni za krajem. W swoich nieśmiertelnych mazurkach, polonezach i walcach wyraża on uczucia do dalekiej ojczyzny, osiągając w dziedzinie muzyki fortepianowej szczyty możliwości. Chopin wyjechał z Polski jako dwudziestoletni młodzieniec i nigdy do niej nie wrócił. Powróciło tylko serce wielkiego artysty, które na jego przedśmiertne życzenie zostało przywiezione do Warszawy. Ciało jego spoczywa na paryskim 3) Chopin - czyt. Szopen 109
Тема 25 cmentarzu Реге Lachaise4). Co pięć lat odbywają się w Warszawie międzynarodowe konkursy pianistów, które noszą imię Fryderyka Chopina. Najlepsi wykonawcy muzyki Chopina otrzymują nagrody: Grand Prix5) i Złoty Medal. Chopin wzbogacił świat czymś, czego przed nim nie było. W pracy swej znał tylko jedną miarę - nieprzerwane dążenie do doskonałości. Jego twórczość była rewelacją nie tylko dla muzyki jego kraju, któremu był wiemy od pierwszego dziecinnego poloneza aż po ostatni mazurek, lecz także dla muzyki całego świata. cmentarz - цвинтар dążenie - стремління dojrzały - зрілий dziedzina - область, сфера gdy - коли geniusz - геній komponować - творити, компонувати mając - маючи mazurek - мазурка (танець) nauczyciel - вчитель nigdy - ніколи nota - оцінка sławny - відомий opuszczać - залишати 1. Які твори Шопена або моменти з його біографії вам відомі? 2. Зверніть увагу на вживання деяких прийменників і порівняйте їх з 4) Père Lachaise - czyt. Ріег Laszéz 5) Grand Prix - czyt. Gran Pri 110 ówczesny - тогочасний polonez - полонез (танець) postanawiać - вирішувати rewelacja - сенсація równocześnie - одночасно stał się - став szczególny - особливий szczyt - вершина tęsknić - сумувати, тужити upadek - (тут): поразка urzeczony - зачарований uznanie - визнання zwłaszcza - особливо zyskiwać - здобувати
Посібник з польської мови українськими: Chopin postanawia zostać na emigracji... Chopin wyjechał z Polski jako dwudziestoletni młodzieniec. . ' •. > r'' Pisownia przedrostków z-, s-, ś-, roz-, bez-, wez-, wes-, wz-, ws- Префікси z-, s-, wez-, wes-, wz-, ws- пишуться на загал згідно з вимовою, тобто: 1. Префікси z-, wez-, wz- пишемо, якщо корінь слова починається на дзвінкий приголосний або голосний: zranić, zbierać, zorać, zobiektywizować, wezbranie, wzbierać. 2. Префікси s-, wes-, ws- пишемо перед початковим глухим приголосним кореня: schudnąć, skrócić, wesprzeć* wspierać. 3. Незалежно від вимови пишемо префікс z, а не ź, у словах zdziałać, zdziczeć, zdzierać, zdziwienie. 4. Незалежно від вимови пишемо префікс z- перед приголосними h, s, sz, наприклад: zhańbić, zsadzać, zsiekać, zszyć. 5. У польській мові завжди пишуться префікси roz- і bez-. Префіксів ros- і bes- не існує: rozbudowa, rozkładać, bezbronny, bezpieczny, bezpodstawny. 6. Якщо корінь словаг починається з сі-, сіє- і под., то перед ними використовуємо префікс Ś-, наприклад: ściągać, ściemnieć, ścigać, ścisnąć, ścinać. Завдання і вправи 1. Перекладіть подані слова. Зверніть увагу на їхню вимову. Rozchód, bezdomny, rozdrażniony, rozdroże, bezcześcić, roztrwonić, bezrząd, rozbudować, bezcelowy, bezruch, bezkrólewie, rozsądnie. 2. Перепишіть подані вирази і допишіть утворені від них наведені нижче 111
Тема 25 відповідні слова. Перекладіть їх. bez dna -... bez ceny -... bez granic -... bez skutku -... bez broni -... bez wstydu -... bez idei -... bez dźwięku -... bez woli -... bez celu -... bez litości -... bez snu -... bezcenny, bezideowy, bezlitosny, bezwolny, bezdenny, bezbronny, bezdźwięczny, bezcelowy, bezwstydny, bezsenny, bezgraniczny, bezskuteczny. 3. Перепишіть і перекладіть речення. Підкресліть в них слова з префіксом z- і поясніть їхнє написання. 1. Oddałem stolarzowi ramy okienne do zheblowania. 2. Miał już lat około trzydziestu, a nie zhańbił się jeszcze pracą. 3. Tak zhardział, że nie poznawał już nikogo na ulicy. 4. Nowo zbudowana szkoła zharmonizowała się z otoczeniem.. 5. Pani dyrektor zhospitowała w naszej klasie już trzy lekcje języka polskiego. 4.3 поданих виразів і слів з дужок утворіть словосполучення. ... przepełnia serce ... nadziei ... nad poziom morza ... winnego nie ukrywana, zimna... ... oddechu oprzeć głowę © ... fotela ... z dzieciństwa (wzgarda; wskrzeszenie, wspomnienie, wezgłowie, wzniesienie, wskazanie, wzruszenie, wstrzymanie) 5. Випишіть із поданих речень слова з префіксом ś- в алфавітному порядку. 1. Jechałem autobusem w okropnym ścisku. 2. Ścieśnione uliczki Starego Miasta mają swój niepowtarzalny urok. 3. Lubię zapach leśnej ściółki. 4. Urzędniczka ściśle przestrzegała zarządzeń. 5. Skóra na nim ścierpła, kiedy zobaczył wilka. 6. Niebo się ściemniało, kiedy wróciłam do domu. 7. O godzinie dwudziestej drugiej należy ściszyć radio. 8. Wystawa kwiatów ściągnęła wielu zwiedzających. 6. Перепишіть слова, вставляючи замість крапок s або z. 112
Посібник з польської мови w..lecieć we..brać w..rastać w..kazać we..przeć w..burzyć w..trzymać współdziałać we..głowie w..nieść w..bogacić się w..pólnik w..niosły we..tchać w..pomóc w..chodzić 7. Перепишіть слова, вставляючи на місці крапок префікси z-, s- або ś. ... heblować ... ciąć ... płoszyć ... syłać ... krzyczeć ... filmować Nazwy znaków interpukcji kropka - крапка średnik - крапка з комою przecinek - кома pytajnik - знак питання pauza - тире wykrzyknik - знак оклику dwukropek - двокрапка cudzysłów - лапки trzykropek - трикрапка nawias - дужки Przeczytaj żartobliwe dialogi i wymień w nich znaki interpunkcji. Nauczyciel: Jak wiecie, Ziemia się kręci wokół słońca... Uczeń: A w nocy? Nauczyciel: Co w nocy? Uczeń: No... wokół czego kręci się Ziemia w nocy, kiedy nie ma słońca? W muzeum Przewodnik: Spójrzcie, to jest królewskie łoże. Ma ponad sześćset lat. Spało na nim pięciu polskich królów. Jaś: Aż pięciu?! I nie było im ciasno? 113
TeMa26 Zima na dworze. Pisownia „ą”,„ę”, „om”, „em” w zakończeniach rzeczowników i przymiotników. Odmiana czasownika „jechać” przez osoby, czasy i liczby. Nazwy części wyrazu w języku polskim. Zima Pada śnieg, prószy śnieg wszędzie już nawiało. Dachy są już białe Na ulicach biało. Strojne w biel, w srebrny puch, latarnie się wdzięczą, Dziń-dziń-dziń-dziń dzwonki sanek brzęczą. Jósef Czechowicz * * * Koniec listopada zapowiada nadejście zimy. Coraz częściej są przymrozki, nocą zamarzają już kałuże, wreszcie spada pierwszy śnieg. Zima rozpoczyna swoje panowanie w przyrodzie. Polska legenda ludowa opowiada, że śnieg na ziemię przynosi święty Marcin. Mówi się wtedy, że święty Marcin przyjeżdża na białym koniu. Zima - to trudny okres dla ptaków i zwierząt. Większość ptaków odlatuje na zimę do ciepłych krajów. Mieszkańcy lasu muszą się też przygotować do zimy. Schowki, norki i dziuple są już pełne zapasów. Wiele zwierząt zapada w sen zimowy. Wilki, lisy, zające, wiewiórki i inne zwierzęta zmieniają swoje futerka na 114
Посібник з польської мови zimowe - jaśniejsze, puszystsze i gęstsze. To chroni ich przed mrozami, zarówno jak i przed okiem myśliwych i drapieżców. Zupełnie inna jest zima dla ludzi, zwłaszcza dla dzieci. Dla mieszkańców wsi to czas odpoczynku i korzystania z wyników ich całorocznej, ciężkiej pracy. Dzieci w czasie zimy bawią się w śnieżki, gonią na narty, sanki i łyżwy, robią bałwany i fortece śnieżne. Cała ludzkość chrześcijańska obchodzi w zimie święta Nowego Roku i Bożego Narodzenia (Wigilię) - piękne święta, mające za sobą głębokie tradycje ludowe. Uczniowie i studenci mają w tym czasie zimowe wakacje. Boże Narodzenie (Wigilia) - Різдво Христове ciężki - важкий częściej - частіше drapieżca - хижак dziupla-дупло futro-хутро jasny - світлий ludowy - народний łyiwy -ковзани narty-лижі obchodzić - святкувати okres - період prószyć - порошити wakacje - канікули wiewiórka - білка większość - більшість wilk - вовк wszędzie - всюди wynik - результат zapada - впадає zapowiadać - віщувати zupełnie - зовсім zwłaszcza - особливо Zimowa kołysanka Synku, śnieg pada, syneczku, zaśnij, noc opowiada zimowe baśnie. Rąk nie wyciągaj 115
Тема 26 ku śnieżnym gwiazdom, gdy ich dosięgniesz - gwiazdy pogasną. Tadeusz Śliwiak 1. Naucz się wyraźnie czytać i tłumaczyć tekst o zimie. 2. Naucz się na pamięć wierszy «Zima» i «Zimowa kołysanka». Pisownia „ą”, „ę”, „om”, „emw w zakończeniach rzeczowników i przymiotników Ви вже знаєте, що іменники та прикметники у польській мові можуть відмінюватися (див. Тему № 24). При цьому певні іменники та прикметники у непрямих відмінках мають закінчення ą, ę або om, em. Отже, закінчення ę пишемо: 1. У Знахідному відмінку (Bierniku) однини іменників жіночого роду, що в Називному відмінку однини (Mianowniku) закінчуються щ голосну, наприклад: Biernik (kogo? co? ) matkę (od matką), siostrę (od siostra), półkę (od półką), książkę (od książką), ale noc (od noc). Виняток: panią (ęd pani). 2. У Називному (Mianowniku), Знахідному (Bierniku) та .Кличному (Wołaczu) відмінках одаини деяких іменників середнього роду, а сще:^ a) іменників що означають назви дітей людей, тварин, і дтахів: niemowlę, dziecię, prosię, cielę, szczenię, kaczę, kurczę, pisklę, b) іменників imię, ramię, strzemię, plemię, siemię, ciemię, znamię, a також в іменнику książę. r Написання цих іменників треба запам’ятати. Закінчення ą пишемо: 1. В Орудному відмінку (Narzędniku) однини іменників та прикметників жіночого роду: Narzędnik (kim? czym? ): ciekawą przygodą, zieloną łąką, małą chatką. 116
Посібник з польської мови 2. В Знахідному відмінку (Bierniku) однини прикметників жіночого роду: Biernik (kogo? co? ): wysoką, zieloną, długą, wesołą, piękną. Закінчення om пишемо: В Давальному відмінку (Celowniku) множини всіх іменників: Celownik (komu? czemu? ): chłopcom, dziewczynom, oknom, stołom, polom. Закінчення em пишемо: В Орудному відмінку (Narzędniku) однини іменників чоловічого та середнього роду: Narzędnik (kim? czym? ): bratem, palcem, słońcem, drzewem. Завдання і вправи 1. Перепишіть і перекладіть речення. Підкресліть слова, що закінчуються на ę і обґрунтуйте правилом їхнє написання. 1. Matka kołysała płaczące dziecię. 2. Lekarz obejrzał dokładnie bolesne znamię dziecka. 3. Ramię jest częścią ludzkiego ciała. 4. Słowiańskie plemię dało początek wielu narodom. 5. Imię bohatera powieści jest jednocześnie tytułem tego utworu. 2. Перепишіть і перекладіть речення. Визначте відмінок, число і рід слів, що закінчуються на носові голосні. 1. Aneta lubi historię, geografię i literaturę. 2. Dziewczynka poprosiła panią bibliotekarkę, aby wypożyczyła jej ciekawą lekturę. 3. Danka odłożyła książkę na półkę, mimo że przeczytała dopiero stronę. 4. Na wigilię zawsze witam babcię, która mieszka w Kijowie. 3. Перепишіть дієслова і утворіть словосполучення, використовуючи слова з дужок. wkręcił... złamał... haftowała... czytał... 117
Тема 26 rozpoczęła... zorganizował... odwiedził... kopnął.,. (bluzkę, książkę, piłkę, nogę, babcię, żarówkę, zbiórkę, pracę) 4. Перекладіть речення і визначте частину мови, відмінок, число і рід слів, що закінчуються на -ą: 1. Byłam u lekarza z młodszą siostrą. 2. Lekarz rozmawiał z chorą dziewczynką. 3. Chłopiec czytał książkę z wielką przyjemnością. 4. Będąc w Tatrach, zachwycałem się piękną przyrodą. 5. Mój dziadek często zasypia z otwartą książką. 6. Student interesuje się starożytną historią. 5. Закінчіть речення. Зверніть увагу на закінчення -от. Іменникам якого числа воно належить? Dziewczynki pomagały w nauce w sprzątaniu w zabawie w przetrwaniu zimy w hodowaniu kwiatów..., w przeprowadzeniu zbiórki... (dzieciom, koleżankom, ogrodnikom, zwierzętom, matkom, harcerzom) 6. Поставте подані словосполучення у Знахідному відмінку (Bierniku). najlepsza sukienka wielka nadzieja wyłączna sprawa ciekawa powieść dobra córka współczesna historia smaczna potrawa ciepła dłoń 7. Перепишіть речення, добираючи відповідні закінчення до слів. 1. Żyją jak pies z kot... 2. Wykręcać kota ogon... 3. Chleb prac... nabyty bywa smaczny i syty. 4. Kto lat... pracuje, zim... głodu nie poczuje. 5. Pierwszy śnieżek w błoto pada, słab... zim... zapowiada. 6. Przysłowia są mądrości... narodów. 7. Chodzi, a wciąż jedn... dróg..., bije, a nie tknie 118
Посібник з польської мови nikogo. Odmiana czasownika „jechać” przez osoby, czasy i liczby Czas teraźniejszy I П III l.poj. jadę jedziesz jedzie l.mn. jedziemy jedziecie Czas przeszły Liczba pojedyncza I П III r.m. jechałem jechałeś jechał r.ż. jechałam jechałaś jechała jechało Liczba mnoga Forma męskoos. I jechaliśmy II jechaliście III jechali Czas przyszły forma niemęskoos. jechałyśmy jechałyście jechały l.poj. pojadę/będę, jechał, -a l.mn. pojedziemy / będziemy jechali, -ły 119
Тема 26 II pojedziesz/będziesz jechał, -a pojedziecie / będziecie jechali, -ły III pojedzie/będzie jechał, -a,-o pojadą / będą jechali, -ły 1. Przetłumaczyć na język polski. 1. Прошу сказати, куди їде цей автобус. 2. Сьогодні екскурсія поїде до Кракова. 3. З Варшави до Кракова ми їхали 5 годин. 4. Ми їдемо на море. 5. Чи їхали ви цією дорогою? 6. Якого числа ти поїдеш у відпустку? 2. Przy pomocy przedrostków do-, od-, w-, wy-, po-, przy-, prze-, na-, nad-, z-, za-, roz-, utworzyć od wyrazu jechać jak najwięcej wyrazów pokrewnych i zastosować je w zdaniach. Nazwy części wyrazu w języku polskim Wyraz w języku polskim składa się z: końcówki - закінчення tematu - основи rdzenia - кореня przedrostka - префікса przyrostka - суфікса. Wzór rozbioru morfologicznego: prze d'w i o s e n njy] 1. Dokonać rozbioru morfologicznego wyrazów: Odznaka, naszyjnik, naszywka, powrotny. 2. Zapamiętaj przysłowia o zimie: Miesiąc styczeń - czas do życzeń. Gdy Nowy Rok w progi, to stary rok w nogi. Noworoczna pogoda słońcu w lecie sił doda. 120
Посібник з польської мови Nowy Rok pogodny - zbiór będzie dorodny. Nowy Rok jaki, cały rok taki. Co Nowy Rok nakaże, to wrzesień pokaże. Kiedy styczeń najostrzejszy - wtedy roczek najpłodniejszy. Gdy śnieg pada, pada, suche lato zapowiada. Słaba zima - kiepskie lato. Późna zima długo trzyma. 121
Тема 27 Święto Bożego Narodzenia. Pisownia przyrostków -dztw(o), -ctw(o), -stw(o) w rzeczownikach i -dzk(i), -ck(i), -sk(i) w przymiotnikach. Odmiana czasownika „wiedzieć” przez osoby, czasy i liczby. Przedrostki w języku polskim. Święto Bożego Narodzenia W dzień wigilii cała rodzina wzięła się do robienia porządków w gospodarstwie. Babcia z matką od samego rana gotują w kuchni pośnik6) , który ma się składać z dwunastu potraw. Marka i Zbyszka do kuch i nie puszczono, żeby przypadkiem nie zjedli przedwcześnie miód i orzeszki, których potem dodaje się do kuti7). Dlatego Marek i Zbyszek pomagają teraz ojcu i dziadkowi porządkować na podwórzu i w chlewie. Nie jest to zbyt przyjemna praca, ale chłopcom ciekawie, bo dziadek opowiada, jak dawno temu, jeszcze kiedy on był małym chłopcem, jego dziadek w dzień wigilii brał siekierę, a babcia powrósło8) i szli do sadu. Dziadek podnosił siekierę przed każdym drzewem i pytał: «Będziesz rodzić owoce? - bo jak nie, to cię zetnę!». Babcia natomiast odpowiadała zamiast drzewa: «Będę!» i okręcała drzewo powrósłem, żeby obficie i zdrowo rodziło owoce. Marek ze Zbyszkiem i ojciec postanawiają dziś zrobić to samo. Chłopcom w dni Bożego Narodzenia jest o wiele ciekawiej na wsi, niż w swoim mieście. 6) Pośnik - wieczerza wigilijna, składająca się z dwunastu potraw. 7) Kutia - danie wigilijne z moczonej przez cały dzień pszenicy, potem gotowanej i przyprawianej makiem, orzechami i miodem (укр. кутя). 8) Powrósło - samorobny sznur, pleciony ze słomy (укр. перевесло). 122
Посібник з польської мови Marek ńiówi, że jakby w mieście ktoś wyszedł wieczorem z siekierą na ulicę, to dla niego sprawa by się skończyła w policji, a nie przy stole wieczerzy wigilijnej. Chłopcy z niecierpliwością czekają wieczora, bo wtedy odbywają się najciekawsze czynności. Zapada wieczór. Na niebie zapala się pierwsza gwiazdka. Cała rodzina przy stole. Zbyszkowi powierzona taka poważna sprawa, jak zapalanie świecy. Potem wszyscy klękają do modlitwy, żeby uczcić pamięć zmarłych członków rodziny. Chłopcy jak nigdy przedtem odczuwają tajemniczość i uroczystość święta. Na stole dwanaście postnych dań: kutia, śledzie, karp pieczony, kapusta z grochem i olejem, barszcz, pierogi z grzybami, kluski z makiem i jeszcze coś z boku w garnkach. Przy oknie stoi pięknie ubrana choinka. To Marek ze Zbyszkiem starali się całe popołudnie. Babcia, co prawda, powiedziała, że kiedyś choinki nie ubierano, przybierano tylko obrazy święte. Ale cóż - młodzież jest młodzież. Podchodzi do końca wieczerza. Zbyszek i Marek wysłuchali ciekawych opowiadań dziadka i babci o obyczajach ich młodości. Raptem pod oknem słyszy się: W żłobie leży, któż pobieźy, kolędować małemu... ri. Kolędnicy. Płynie melodia kolędy, a Zbyszek z Markiem zaglądają po cichu przez okno, pełni ciekawości. Kolędników zapraszają do chaty. Zachodzą młodzi chłopcy, winszują: Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok, aby was nie bolała głowa ani bok aby wam się rodziła i kopiła pszenica i jarzyca, żytko i wszystko. Potem częstują się, żartują. Mają ze sobą szopkę9) z figurkami Matki Boskiej, małego Jezusa, pasterzy i jagniąt, do której cała rodzina przygląda się z zachwytem. Wzywają Marka ze Zbyszkiem ze zobą. 9) Szopka, czyli jasełka - chatka z figurkami, która przedstawia biblijną legendę o narodzeniu Jezusa. 123
Тема 27 Chłopcy wstydzą się, bo nie nauczyli się jeszcze dobrze żadnej kolędy. Ale jedno znają na pewno - w przyszłym roku nauczą się, przyjadą do babci i obowiązkowo pójdą kolędować. 1. Przeczytaj tekst i przetłumacz na język ukraiński. 2. Wypisz z tekstu nazwy przedmiotów i zjawisk, bezpośrednio dotyczących świąt Bożego Narodzenia. 3. Ułóż krótką opowieść o tym, jak obchodzą święta Bożego Narodzenia u ciebie. 4. Naucz się na pamięć kolędy: barszcz - борщ choinka - ялинка częstować - частувати czynności - дії, події danie - страва gwiazda - зірка na pewno - точно, справді klękać - вклякати kluski - галушки, лите тісто kolęda - коляда obficie - щедро pasterz - пастух porządkować - порядкувати potrawa - страва powierzać - довіряти przedtem - перед тим przedwcześnie - завчасно siekiera - сокира śledź - оселедець uczcić - вшанувати wigilia - переддень Різдва, рос. Сочельник winszować - вітати, поздоровляти wziąć się - взятися zbyt - надто zetnąć - зітнути, зрубати zmarły - померлий żłób -яслд 124
Посібник з польської мови Na sianeczku W szopie lichej, ubożuchnej blisko swej Matusi leży w żłobku na sianeczku Mały nasz Jezusik. Leży w żłobku na sianeczku a nie w kolebusi rączką światu błogosławi Mały nasz Jezusik. Nad stajenką chór aniołów pieśń radosną nuci a do dzieci się uśmiecha Mały nasz Jezusik. Jan Węcowski Pisownia przyrostków -dzk(i), -ck(i), -sk(i) w przymiotnikach 1. Суфікс -dzk(i) пишемо тоді, коли слово, від якого утворено прикметник, закінчується на -d, -dz, -dź, наприклад: lud - ludzki, jasnowidz - jasnowidzki, Łódź - łódzki. 2. Суфікс -ck(i) пишемо тоді, коли прикметник утворено від слова, основа якого закінчується на -t, -k, -с, -cz, наприклад: partyzant - partyzancki, Słowak - słowacki, krawiec - krawiecki, tkacz - tkacki. 3. У всіх інших випадках пишеться суфікс -sk(i): harcerz - harcerski; nauczyciel - nauczycielski, mąż - męski. 125
Тема 27 Pisownia przyrostków -dztw(o), -ctw(o), -stw(o) w rzeczownikach 1. Суфікс -dztw(o) пишеться тоді, коли основа слова, від якого утворено іменник, закінчується на -d, -dz, -dź, наприклад: wojewoda - województwo, dowodzić - dowództwo. 2. Суфікс -ctw(o) пишеться тоді, коли іменник утворено від слова, основа якого закінчується на -t, -k, -с, -cz, наприклад: brat - bractwo, ptak - ptactwo, kupiec - kupiectwo, tkacz - tkactwo. 3. У всіх інших випадках пишеться суфікс -stw(o): zwyciężyć - zwycięstwo, społeczny - społeczeństwo. 4. У словах, утворених від основ znać, dawać, пишемо суфікс -wstw(o), наприклад: językoznawstwo, pracodawstwo. Завдання і вправи 1. Від поданих іменників утворіть прикметники із суфіксами -dzk(i), -ck(i),-sk(i): student, bohater, rolnik, chłop, kowal, autor, Sieradz, prostak. 2. Від поданих іменників утворіть іменники із суфіксами -dztw(o), -ctw(o), -stw(o): próżniak, towarzysz, ogrodnik, górnik, dowódca, bohater, inwalida, szlachta, taternik. 3. Від поданих виразів утворіть іменники із суфіксами -dztw(o), -ctw(o), -stw(o), -wstw(o): towary znać -... na marne trawić -... ustawy dawać -... język poznawać - ... prawo dawać -... przyrodę poznawać - ... ryby łowić -... glebę poznawać - ... 4. Доберіть до поданих іменників нижченаведені прикметники і утворіть словосполучення. warsztat... zamek... 126
Посібник з польськоїмови \ - 5 І J * . і * - sieci... piwo... stan... Podgórze... stołówka... Morze... kośció ł... kawa... studencka, szlachecki, Karpackie, gotycki, turecka, Mariacki, rybackie, Bałtyckie, żywieckie, tkacki. 5. Утворіть словосполучення згідно зі зразком. Wzór: wojna о Inflanty - wojna inflancka. bitwa pod Grunwaldem -... pustynia w Libii -... wojna ze Szwedami -... orzech z Grecji -... wojny z Kozakami -... nizina na Śląsku - ... 6. Перепишіть подані слова, вставляючи на місці пропусків с, dz, s. gre..ki koza..ki karpa..ki gro..ki liL.ki groma..ki królew..ki warszaw., ki synow..ki szwe..ki turę., ki norman..ki kiele..ki tatrzański szko..ki 7. До прикметників із завдання 6 доберіть іменники, від яких вони утворені. Wzór: grecki - od Grecja. 8. Запишіть іменники, що відповідають поданим визначенням. ziemia należąca do króla - k... ziemia należąca do księcia - k... ziemia należąca do hrabiego - h... nauka zajmująca się poznawaniem języka - j... dawanie prawa - p... poznawanie kraju - k... niechęć do pracy -1... 127
Тема 27 Odmiana czasownika „wiedzieć” przez osoby, czasy i liczby Czas teraźniejszy l.poj. l.mn. I wiem wiemy II wiesz wiecie III wie wiedzą r.m. I wiedziałem II wiedziałeś III wiedział Czas przeszły Liczba pojedyncza r.ż. r.n. wiedziałam wiedziałaś wiedziała wiedziało forma męskoos. I wiedzieliśmy II wiedzieliście III wiedzieli Liczba mnoga forma niemęskoos. wiedziałyśmy wiedziałyście wiedziały Czas przyszły Lpoj. I dowiem się/będę wiedział, -a II dowiesz się/będziesz wiedział, -a III dowie się/będzie wiedział, -a, -o l.mn. dowiemy się/ będziemy wiedzieli, -ły dowiecie się/ będziecie wiedzieli, ły dowiedzą się/ będą wiedzieli, -ły 128
Посібник з польської мови 1. Przetłumaczyć na język polski. 1. Скоро ми дізнаємося про результати іспитів. 2. Я не знав, що тут не можна плавати. 3. Ти знав, що Артур зустрічатиме Різдво в селі? 4. Чи вони знають, що завтра буде дощ? 5. Софія знала, що ціни у цьому магазині дуже високі. 6. Коли вони знатимуть про виграш? 7. Знаєш, як закінчився вчорашній матч? Uwaga! Należy rozróżniać w języku polskim czasowniki wiedzieć i znać. Wiem, co się stało. Znam tego chłopca. Po czasowniku wiedzieć stosujemy pytanie (o kim? o czym? ) a po czasowniku znać - pytanie (kogo? co?). 2. Wpisać zamiast kropek czasowniki wiedzieć lub znać (w I osobie liczby pojedynczej). 1. ... na pamięć wiersz Adama Mickiewicza. 2. ..., że ten wiersz trudno będzie wyuczyć na pamięć. 3. ..., że ten dom znajduje się przy ulicy Kopernika. 4...., gdzie znajduje się ten dom. 5. Dobrze ... to miasto. 6.... dobrze, że miasto Kraków - to królewska stolica Polski. 7. Wszystko ... o tym człowieku. 8.... tego człowieka bardzo dawno Przedrostki w języku polskim Oprócz przedrostków z-, s-, roz-, bez-, wz-, ws-, wez-, wes- w języku polskim sąjeszcze przedrostki w-: wrosnąć, wbić, wstydliwy u-: ugrupować, ukaranie, ukąsić, układny na-: napisać, nasada, naszyjnik, nasenny nad-: nadgryzać, nadmiar, nadużycie, nadzwyczajny po-: pokroić, położenie, pomysł, poplamiony pod-: podrastać, podstawa, podpórka, podpisany 129
Tą*ą27 o-: opakować, oznajmić, opowiedzieć, obierać od-: oddalać, odgłos, odkrycie, odmienny ob-: obcinać, obniżyć, obrachunek, obszarpany prze-: przepraszać, przemawiać, przedpokój, przejście przed-: przedpokój, przedszkole, przedświąteczny Te przedrostki są najczęściej używane z różnymi formami czasowników, z rzeczownikami i przymiotnikami. 1. Wypisz wyrazy w punkcie a) z przedrostkami; b) bez przedrostków. Obecny, pobić, nadzieja, uczyć, obdzierać, naftowy, początek, obciążenie, poddać, polny, umeblować, nadmierny, nalepka, policja, ubłagać, odbudowa, Odra, poduszka. 2. Wypisać wyrazy w punkcie a) z przedrostkiem na-; b) z przedrostkiem po-; c) z przedrostkiem nad-; d) z przedrostkiem pod-. Nadawać, podwyżka, podrosnąć, nadużyć, nadcinać, nadrukować, podusić, poddawać, podyktować, nadzwyczaj, podręcznik, nadziewać, podrobić, podwójny, nadążyć, nadzorca, podawać, nadmorski, nadaremny, podróżować. Przeczytaj wiersz. Naucz się jego na pamięć. Wieczór wigilijny Biały obrus lśni na stole pod obrusem siano. Płoną świeczki na choince, co tu przyszła na noc Na talerzach kluski z makiem karp jak księżyc srebrny. Zasiadają wokół stołu dziadek z babcią, krewni. Już się z sobą podzielili 130
Посібник з польської мови opłatkiem rodzice, już złożyli wszyscy wszystkim moc serdecznych życzeń. :s Kiedy mama się dzieliła ze mną tym opłatkiem miała w oczach łzy, widziałem otarła ukradkiem. Nie wiem, co też mama chciała szepnąć mi do ucha: bym na drzewach nie darł spodni, pani w szkole słuchał... Niedojrzałych jabłek nie jadł, butów tak nie brudził... Nagle słyszę, mama szepcze: - Bądź dobry dla ludzi. Tadeusz Kubiak 131
Тема 28 Życie żaków krakowskich. Pisownia wyrazów z połączeniami „kie”, „gie”, „ke”, WfeC ) 9 99SX * • Odmiana czasownika „móc" przez osoby, czasy i liczby. Nazwy członów zdania w języku polskim. Życie 2aków10) krakowskich W życie XV-wiecznego Krakowa otwarcie akademii wniosło poważne zmiany. Powstawały coraz to nowe bursy i kolegia dla napływającej młodzieży i profesorów. Początkowo scholarzy i ich mistrzowie mogli mieszkać w wynajętych mieszkaniach, ale z czasem miejsc w bursach i kolegiach przybyło i rektorzy surowo zabraniali mieszczanom wynajmowania mieszkań. Najstarszą bursę ufundowano w 1409 roku. Miejsc darmowych było niewiele, większość musiała płacie wysokie czynsze. Opiekował się bursami tzw. senior. On odpowiadał za prowadzenie się wychowanków, kierował dysputami, wyznaczał studentów do publicznych wykładów. Na studia przyjmowano tylko chłopców. Pierwsza dziewczyna, która studiowała ok. 1415 roku, musiała przebierać się za chłopca. Gdy odkryto jej tajemnicę, była już o krok od stopnia bakałarza. Niestety, nie pozwolono jej na ukończenie studiów i oddano do klasztoru. Ustawy uniwersyteckie nakazywały studentom i profesorom życie prawie klasztorne. Bursę zamykano latem w godzinę po zachodzie słońca, a zimą - w trzy godziny po jego zachodzie. Za spóźnienia i nocowanie w mieście’groziły 10) Żak - dawna nazwa studenta 132
Посібник з польської мови wysokie kary pieniężne, a z czasem usunięcie z bursy. Surowe były też przepisy dotyczące stroju. Początkowo, zarówno studenci jak i profesorowie obowiązani byli nosić suknie z kapturami lub długie czarne tuniki przewiązane w pasie. Studenci nosili na głowie mycki, profesorowie birety. W początkach XVI w. skrócono niewygodne tuniki, studenci zakładali je na koszulę i obcisłe spodnie. Za pokazywanie się w innym stroju jak i za noszenie broni nakładano wysokie grzywny, ale obydwa zakazy były przekraczane dość często, szczególnie przez bogatych. Mimo ostrych zakazów studenci nosili przy sobie miecze, łuki, rusznice lub chociażby noże. Wielu z żaków ciężką^ pracą musiało okupić prawo do nauki. Dokumenty notują wśród nich grabarzy’, kelnerów, gońców na usługach bogatych kolegów, służących u profesorów, nauczycieli gry na cytrze, miniaturzystów, pedagogów udzielających lekcji bogatym za wikt i mieszkanie. Większość studentów stołowała się w bursie. Najbiedniejsi, których nie stać było na opłacenie wyżywienia, otrzymywali od rektora specjalne świadectwo, z którym w porach posiłków wychodzili do miasta, by prosić o jałmużnę litościwych mieszczan. Studentów tych zwalniano często z wysokich opłat za egzaminy, zapewniano im bezpłatną opiekę w jednym z krakowskich szpitali, który finansowano z kasy miejskiej. Z dokumentów w uniwersyteckich archiwach nie dowiemy się nigdy dokładnie, ilu poświęceń i wyrzeczeń kosztowała wielu ubogich droga do wiedzy. cytra - давній струнний музичний przekraczać - переступати; тут: Wg. Jana Ptaśnika bakałarz - бакалавр biret - берет broń - зброя posiłek - їжа; тут: час прийому їжі poświęcenie - самовідданість інструмент порушувати 133
Тема 28 czynsz - плата за житло dotyczący - той, що стосується grabarz - грабар, могильник grzywna - штраф jałmużna - милостиня kaptur - капюшон kelner - офіціант klasztor - монастир koszula - сорочка litościwy - милостивий mycka - м’який головний убір, що щільно облягає голову niestety - на жаль przepis - правило spodnie - штани stopień -ступінь strój - вбрання, одяг studia - вища школа usunięcie - тут: виключення wiedza - знання wikt - харчування wyrzeczenie - самозречення wyżywienie - синонім wiktu zakaz - заборона zapewniać - запевняти Informacja historyczna W 1364 roku król Kazimierz Wielki wystawił dyplom fundacji uniwersyteckiej. Król odczuwał brak prawników, dlatego fundowana uczelnia miała mieć aż osiem katedr prawniczych, dwie medyczne i jedną nauk wyzwolonych. Organizację akademii przerwała nagła śmierć króla. Dopiero w 1397 roku król Władysław Jagiełło i jego żona Jadwiga podjęli starania o wznowienie fundacji akademii. Tym razem przewagę uzyskały katedry teologii i prawa kanonicznego. W lipcu 1400 roku Akademia Krakowska była przygotowana na przyjęcie studentów. Do albumu wpisało się 205 uczniów z królem na czele. Mury uczelni opuściło wielu wybitnych wychowanków, takich jak Jan Długosz, Mikołaj Kopernik, Andrzej Frycz-Modrzewski, Jan Kochanowski i inni. Oficjalnie nazwa Uniwersytet jagielloński została przyjęta w’ 1870 roku. Dzisiaj Uniwersytet Jagielloński - to wielki ośrodek życia naukowego i kulturalnego w Polsce i w Europie. 134
Посібник з польської мови album - альбом; тут: список nagła - раптова nauki wyzwolone - т. зв. тривіум і квадривіум: граматика, риторика і діалектика; арифметика, геометрія, музика і астрономія podjąć - виступати з ініціативою prawnik - юрист wybitny - видатний wystawić dyplom - тут: підписати указ, дати дозвіл Zwróć uwagę na zwroty: wystawić dyplom, podjąć starania, uzyskać przewagę. Przeczytaj i przetłumacz tekst. Wypisz wyrazy nowe. Przygotuj porównawczą opowieść o stanie wyższej szkoły dzisiaj. Jakie najdawniejsze szkoły znasz na Ukrainie? Czy znasz ich obyczaje? Jakie dyscypliny wchodzą do tzw. trivium i quadrivium? Pisownia połączeń literowych „kie-ke”, „gie-ge”, „kęw, „gę-gię” У польській вимові приголосні g, k перед голосним е мають тенденцію до пом’якшення. 1. На письмі це пом’якшення фіксується у польських словах, наприклад: drugie, ogień, kiedy, kierowca. 2. В іншомовних словах у сполученнях geo, ges, get, gen, ker, kej та ін. g i k на письмі не пом’якшуються, наприклад: spiker, dżokej, keks, kefir, geografia, gest, getry, generał, inteligent, energetyczny. 3. Kę, gę пишемо, тільки у польських словах, наприклад: kępa, kędzior, kęs, gęsty, gęsiarka. 4. У словах, похідних від дієслова giąć (гнути), пишемо сполучення gię: gięcie, giętki, giętkość* gięty. 135
hm.а Завдання і вправи 1. Прочитайте слова, слідкуючи за їхньою вимовою. Перепишіть їх і поясніть написання ge, gie, ke, kle. generał, inteligent, kierunek, hokej, geniusz, kieszeń, kiełbasa, kierownik, keks, gest, długie, niekiedy, geodeta, sukienka, lakier. 2. Перепишіть подані іменники і доберіть до них спільнокореневі слова з дужок. Перекладіть їх. pakiet, pikieta, bankiet, kiełek, bukiet, cukier, kierowca, lakier, mankiet, kiermasz, łokieć, kieszeń. (lakierować, pikietować, mankiecik, bankiecik, pakiecik, kierować, kiermaszowy, kiełkować, bukiecik, łokietek, cukierek, kieszonka) 3. Перепишіть і перекладіть речення. Зверніть увагу на написання слів з буквосполученнями kę, gę. 1. Najsmaczniejsze kęski zostawiła sobie na później. 2. Śnieg padał coraz gęściej. 3. Kędy spojrzę, wszędzie śnieg. 4. Kępy olch rosły tuż nad rzeką. 5. Zawsze jej się podobały jasne kędzierzawe włosy. 6. Pieęzońa gęsina smakowała wybornie. 7. Znany bajarz zakopiański Sabała z Kościeliska pięknie grał na gęślikach. 8. Gęste chmury ograniczały widoczność. 4. Використовуючи подані прикметники і слова з дужок, утворіть словосполучення. Підкресліть сполучення ge. dyrygencki... genialny... ... geograficzna ... algebraiczne ... genealogiczne legendarna... generalska... - sugestywny... (odznaką, pulpit, poeta, rachunki, drzewo, mapa, postać, obraz) 5; Перепишіть подані географічні назви. Визначте, які з них польські. Запаміятайте їхнє написання. Dagestan, Genewa, Argentyna, Giewont, Getynga, Kielce, Nigeria, Genua, Archangielsk, Żegiestów, Gierlach, Morze Egejskie, Algier. 136
Посібник з польської мови 6. Вставте у подані словосполучення ge або gie. a..nt wywiadu biały ża..el Władysław Ja..ełło we..tacja roślin tra..dia rodzinna starsza ..neracja inteli..ntna rodzina młody szwa..r żywa ..stykulacja żelazny ry..l 7. Перепишіть поданий текст, вставляючи на місці крапок у словах буквосполучення ge, kie. Dzieło ..nialnego astronoma pols..go Mikołaja Kopernika «O obrotach sfer niebieskich» wprowadziło zupełny przewrót w ówczesnych poglądach na układ planetarny. Do czasów Kopernika sądzono bowiem, że ośrod..m wszechświata jest Ziemia, dookoła której obracają się wszyst.. inne planety. Ten pogląd na świat nazwany został ..ocentrycznym, od grec..go wyrazu ..a, co znaczy ziemia. I dopiero Kopernik stwierdził na podstawie wieloletniej obserwacji, że właśnie Ziemia obraca się dookoła Słońca. Pogląd Kopernika nazwano heliocentrycznym od grec..go wyrazu "helios", co znaczy słońce. Nauka Kopernika była rewolucją w ówczesnym sposobie myślenia. Що Ви ще можете додати про М.Коперника? Znaczenie nauki Mikołaja Kopernika Odmiana czasownika „móc” przez osoby, czasy i liczby Czas teraźniejszy I П ПІ Ipoj mogę l.mn. możemy możecie mogą możesz może 137
Тема 28 r.m. I mogłem II mogłeś III mógł Czas przeszły Liczba pojedyncza r.ż. r.n. mogłam mogłaś mogła mogło forma męskoos. I mogliśmy II mogliście III mogli Liczba mnoga forma niemęskoos. mogłyśmy mogłyście mogły Czas przyszły lpoj I zmogę/będę mógł (mogła) II zmożesz/będziesz mógł (mogła) III zmoże/będzie mógł (mogła, mogło) l.mn zmożemy/będziemy mogli (-ły) zmożecie/będziecie mogli (-ły) zmogą/będą mogli (-ły) 1. Przetłumaczyć na język polski. «1 ,, -Л 1. Хто з учнів може приїхати у неділю? 2. Я не можу більше чекати. 3. Ти міг допомогти цій 6ą6yci. 4. Я не змогла прийти на зустріч. 5. Через рік ви зможете знайти свою дорогу у житті. 6. Ми будемо /Л SI - ; V • Л • мати змоіу вивчити кілька іноземних мов. 7. Цуценя ще не могло встати. 8. Вони не можуть прийти у гості. 2. Przeczytaj podane przysłowia і zwroty frazeologiczne. Do których z nich możesz podebrać ukraińskie odpowiedniki? Wszystko można, byle z ostrożna. 138
Посібник з польської мови г . f Co możesz zjeść dziś, zjedz jutro, co możesz zrobić jutro, zrób dziś. Bogaty je, kiedy chce, a ubogi, kiedy może. Brzuch nie może, ale oczy chcą. Chcieć to móc. Na tobie, niebożę, co mi w gardło wejść nie może. Nigdy nie jest tak źle, aby nie mogło być gorzej. Nazwy członów zdania w języku polskim Zarówno w języku polskim, jak i w ukraińskim są główne i drugorzędne człony zdania. Do głównych członów zdania należą: podmiot - підмет orzeczenie - присудок Do drugorzędnych członów zdania należą: przydawka - означення dopełnienie - додаток okolicznik - обставина Pytania, na które odpowiadają człony zdania i ich funkcje w języku polskim są podobne do pytań i funkcji w języku ukraińskim. Wczoraj, wjesię Marek zobaczył wielkiego szarego wilka. Przeczytaj urywek. Rozbierz pierwszych pięć zdań według ich członów. Nastają już długie letnie wieczory. Było jeszcze zupełnie jasno. Tomek nagle przestał gwizdać. Stał przed nim kjoś obęy, odrobinę od niego wyższy. Każdy przybysz (...) był czymś niezwykłym w małej ubogiej mieścinie St. Petersburg. Chłopiec ubrany był porządnię, o^węt ІдЦда (Ціеп powszedni za dobrze. Wprost nie do uwierzenia! Czapkę miał istne cacko! Niebieska sukienna kurtka, zapięta na wszystkie guziki, była nowiutka i czysta, podobnie jak spodflis. Na nogach rr\iał buciki, choć był to tylko piątek. Miał nawet kokardę z pstrej wstążki. Wg. starka Twain’ąt 139
Тема 29 Wisła. Pisownia partykuły “by”. Pisownia innych partykuł. Odmiana czasownika “brać” przez osoby, czasy i liczby. Płynie Wisła Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie wiatr szeleści cicho w nadbrzeżnej wiklinie. Płynie Wisła, płynie, mija wioski, miasta. W dzień słońce ją złoci, nocą srebrzy gwiazda. Płynie Wisła, płynie przez lasy i pola, wije się jak wstęga w łukach i zakolach. Płynie Wisła, płynie, wierna polska rzeka Nad Wisłą - rybitwa srebrzysta i lekka. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie i będzie tak płynąć, choć tysiąc lat minie. Czesław Janczarski 1. Wisłę Polacy nazywają królową rzek polskich. Jak myślisz, dlaczego? 2. Korzystając z mapy, wypisz nazwy wielkich miast, które są położone nad Wisłą. Wypisz też nazwy innych wielkich rzek polskich. Podanie o Wiśle W zamierzchłych czasach żył potężny król nazwiskiem Beskid wraz ze swą małżonką Boraną, władczynią lasów i zwierząt. Gdy Beskid umarł, Boraną osiedliła się na najwyższej górze i wychowywała troje dzieci: dwie śliczne córki, 140
IJociÓHUK 3 nOJIbCbKÓtMÓeU Czamochę i Białkę - opiekunki wód - i syna Lana, który miał nad łąkami i polami panować. Gdy dzieci podrosły, zaleciła córkom rozprowadzać wody po świecie, a synowi - pozakładać łąki i pola uprawne. Posłuszne dzieci wypełniły wolę matki. Lan użyźniał ziemię, a bystra, wesoła Białka pobiegła ku północy, nie zważając na skały i przepaści, i w wielkiej dolinie - ku wielkiej radości - spotkała się z siostrą Czamochą. Odtąd postanowiły nigdy się nie rozłączać i razem biec dalej, ale daleko nie zaszły, bo Czantor z braćmi swoimi zastąpił im drogę i zamknął w dolinie. Siostry były tam szczęśliwe, bo Czantor zasłaniał je od zimnych wiatrów i gorących promieni słońca; za to w podzięce zraszały stoki gór, które niebawem pokryły się pięknym lasem, pełnym traw i kwiecia. Aż raz matka-ziemia kazała rozstąpić się górom i wypuścić wody. Czantor musiał być posłuszny, lecz obawiał się puścić Białkę i Czamochę na nieznane drogi i wysłał więc najpierw tylko jedną falę, aby wywiedziała się o drodze. Siostry zrobiły wieniec z kwiatów nadbrzeżnych i ozdobiwszy falę wysłaną, żegnały ją serdecznie. Pierwsza fala, zwana Wyszła, czyli Wisła, wypłynęła z gór ulubionych. Spostrzegłszy góry krakowskie, ku nim podążyła, radośnie przez nie została przyjęta i już nie chciała do sióstr wrócić. Później odwiedziła strony sandomierskie, warszawskie, płockie, włocławskie, toruńskie, a wypłynąwszy z ziemi chełmińskiej - pobiegła do morza. Za tą pierwszą falą wysyłają siostry coraz to inne fale, które płyną zawsze tą samą drogą A stało się to wtedy, gdy słońce podniosło się najwyżej i najbujniej zakwitły kwiaty - trwał najdłuższy dzień w roku. Odtąd na pamiątkę tego zdarzenia dziewczęta wzdłuż całego biegu Wisły obchodzą wianki w przeddzień św. Janan), puszczając po wodzie wieńce z kwiatów. Odtąd także wodę, przepływającą po dolinie, do której zeszła n) Dzień św. Jana (yxp. łBaHa-Kynana) w Polsce obhodzą22 czerwca 141
Czamochą, nazywają Wisłą Czarną, a siostrę jej - Białą. Górę, gdzie żyła Borana, zwie się Górą Baranią, a tę, gdzie mieszkał Czantor - Czantorią. Lud mieszkający między górami -góralami, a lud osiadły w dolinach - Lachami lub Polanami. Jadwiga Chrząszczewska fala - хвиля małżonka - дружина, жінка niebawem - незабаром obawiać się - побоюватись obchodzić - святкувати odtąd - з того часу, відтоді podążyć - направитися postanowić - вирішити przepaść - провалля spostrzegłszy - побачивши śliczny - прекрасний uprawna (ziemia) - орна земля użyźniać - удобрювати wraz - разом zalecić - порадити; тут: повеліти zamierzchłe czasy - прадавні часи zboże - збіжжя zraszać - зрошувати żegnać - прощатися 1. Na podstawie tekstu opisz miejscowość, w której zaczyna swój bieg Wisła. 2. Jakie największe ukraińskie rzeki znasz? Jakie miasta nad nimi stoją? 3. Naucz się opowiadać legendę o Wiśle. Żarcik Nauczyciel: Powiedz mi, Jasiu, do jakiego morza wpada Wisła? Jaś: To pan profesor nie wie? A ja myślałem, że pan wszystko wie! 142 )
Посібник з поль&>к$$ови Pisownia partykuły “by” : • •■■і'-' Pisownia innych partykuł J ' V •• f :‘J ■ . ’ i\ 'І ■ ; Частка by, а також особові закінчення умовного способу дієслів -bym, -byś, -byśmy, -byście пишуться разом: 1. З особовими формами дієслів, якщо частка і особові закінчення стоять безпосередньо після дієслова, наприклад: odwiedziłby, pojechałbym, przeczytałbyś, poszlibyśmy. 2. Зі сполучниками та деякими іншими частками, наприклад: gdyby, żebym, czyżby. Частка by, а також особові форми минулого часу можуть писатися окремо: 1. Якщо виступають перед дієсловом, наприклад: Może bym сі pomógł? Tak by było najlepiej. Wtedy byśmy jeszcze zdążyli. 2. Якщо виступають після інфінітива, наприклад: , і; Zapisać by trzeba to na pamiątkę do dziennika. Pójść by dzisiaj na plażę. Інші частки також можуть писатися разом або окремо. Разом пишуться: Частки -że, -ż, -kolwiek, -ś, -li: dajże, jakże, czyż, gdyż, znaszli (чи знаєш), ktokolwiek, gdziekolwiek, ktoś, coś, kiedyś, jakiś. Окремо пишуться: Частки no, to, też, наприклад: chodź no, to znaczy, czy też. • o : • І ’V - П / Завдання і вправи 1. Випишіть з речень слова з частками by, bym, byś і под. Поясніть їхнє написання. 143
Tm*» 29 A gdyby tak nagle stanął przed tą rampą malowaną? (M.Czerkawska). Ze wszystkich kwiatów świata chciałbym zerwać... słońce i dać je potem tobie, złociste i gorące. (M.Czelar). A wtedy - lwy te, jak złoty błysk, w niebo by wdarły się w skoku. I każdy ległby wspierając pysk, na złotym zachodnim obłoku. (HJanuszewska). Ty byś wsiadł, ja bym wsiadł, on by wsiadł - pojechalibyśmy w świat. (M.Czerkawska). O, gdybym kiedyś dożył tej pociechy, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy. (A.Mickiewicz). 2. Перепишіть і перекладіть речення. Підкресліть слова з частками ż, że, li. Поясніть їхнє написання. 1. Ileż to razy zdawałem egzaminy. 2. Trzebaż mi było tam pojechać. 3. O czemuż to, gwiazdko mała, twój promyczek zbladł? 4. Dajże mi wreszcie przeczytać swoje wiersze. 5. Pokażże mi swoje rysunki. 6. Tuż po obiedzie położyłem się spać. 7. Znaszli dobrze tę dziewczynę? 8. Myśliszli, że dobrze postąpiłeś? 3. Змініть речення згідно зі зразком. Wzór: Gdybyś wyjechał, to bym za tobą tęskniła. - Gdybyś wyjechał, tęskniłabym za tobą. 1. Gdybym miał pieniądze, to bym kupił mieszkanie. 2. Gdyby była lekarką, to by leczyła chorych. 3. Gdybyśmy zostali w domu, to byśmy obejrzeli ciekawy film. 4. Gdyby lektor nam wytłumaczył, to byśmy łatwiej zrozumieli. 5. Gdybyś dobrze znał język polski, to byś czytał polskie książki. 6. Gdybyście wyszli wcześniej, to byście zdążyli na pociąg. 4. Змініть речення згідно зі зразком. Wzór: Chętnie zwiedziłbym Wawel. - Chętnie bym zwiedził Wawel. 1. Może Maria popilnowałaby dzieci? 2. Z kim dyskutowałbyś tak ostro? 3. Chętnie zobaczylibyśmy ten film. 4.0 której poszlibyście na spacerek? 144
Посібник з польської мови 5. Jaką melodie puściliby na początek balu? 6. Z przyjemnością obejrzałbym to przedstawienie. 5. Закінчіть речення згідно зі зразком. Wzór: Gdybym umiała szyć, ... (uszyć). - Gdybym umiała szyć, uszyłabym sobie bluzkę. 1. Gdybym lubił podróżować,... (pojechać). 2. Gdybyśmy pojechali do Krakowa,... (zwiedzić) 3. Gdybyś chciała,... (zrobić) 4. Gdybyście przyszli,... (dostać). 5. Gdyby on zapytał,... (znać) 6. Gdyby one wiedziały o tej książce,... (kupić) 6. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. 1. Dobre (byście) otrymali stopnie z klasówki, gdy (byście) dokładniej powtórzyli materiał. 2. Pożyczył (bym) ci książkę, ale chciał (bym) wiedzieć, czy jej nie zniszczysz. 3. Choć (byś) pracował cały dzień, nie zdołał (byś) nadrobić braków. 4. Gdy (bym) nawet był bardzo zajęty, odprowadzić (bym) cię potrafił. 5. Dobrze on (by) zrobił, gdy (by) odpoczął. 6. Chodzić (byśmy) dalej chcieli, ale nogi nas bolą. 7. Перекладіть на польську мову. 1. Я б випив міцного чаю. 2. Ти не міг би написати батькам? 3. Я б з’їв це яблуко, якби воно було солодке. 4. Ми б заспівали пісню, якби ти нам заграв. 5. Ти пішла б на концерт, якби я купив квитки? 6. Він би мені подзвонив, якби приїхав раніше. 145
Тема 29 7. Треба би виконати це завдання до вечора. 8. Що би було, якби ми спізнилися на поїзд? І II Odmiana czasownika “brać” przez osoby, czasy i liczby l.poj. biorę bierzesz III bierze Czas teraźniejszy l.mn. bierzemy bierzecie biorą r.m. I brałem (wziąłem) II brałeś (wziąłeś) ПІ brał (wziął) Czas przeszły Liczba pojedyncza r.ż. brałam (wzięłam) brałaś (wzięłaś) brała (wzięła) r.n. brało (wzięło) Forma męskoos. I braliśmy (wzięliśmy) II braliście (wzięliście) III brali (wzięli) lpoj. I wezmę/będę brał, -a II weźmiesz/będziesz brał, -a III weźmie/będzie brał, -a, -o Liczba mnoga Forma niemęskoos. , • T o ( brałyśmy (wzięłyśmy) brałyście (wzięłyście) brały (wzięły) ■•i*' ■ ';■< ' Czas przyszły l.mn. ■ . > . > • i/ ’ ,. weźmiemy / będziemy brali, -ły weźmiecie / będziecie brali, -ły wezmą / będą brali, -ły 1. Przetłumaczyć na język polski. 1. Кожного ранку я беру наплічник з книжками і йду до інституту. 146
Посібник з польС^коҐШви 2. Ціле літо я брав приватні уроки. 3. Я хочу забрати білизну з пральні. 4. Лікарі беруть кров на аналіз. 5. На день народження зібралося багато моїх приятелів. 6. Ми повинні вибрати старосту групи. 7. Вони ледве вибралися з лісу. 8. Перед подорожжю ми набрали повну каністру води. 2, Wykorzystując przedrostki do-, na-, od-, przy-, u-, wy-, z-, za- i formy czasownika brać, ułóż samodzielnie 8 zdań. 3. Zapamiętaj przysłowia. Porównaj je z ukraińskimi. Jak dają to bierz, jak biją to uciekaj. Łatwiej brać, niż dać. Nie bierz, czegoś nie położył. Widziały gały, co brały. Formy grzecznościowe w języku polskim Zapamiętaj podane niżej zwroty grzecznościowe. Staraj się im częściej używać je w rozmowie. Dzień dobryI - Добрий день! Witam serdecznie! - Щиро вітаю! Dobry wieczór! - Добрий вечір! Do widzenia! - До побачення! Do zobaczenia! - До зустрічі! Żegnaj(cie)! - Прощай(те)! Wszystkiego najlepszego! - Всього найкращого! Dobranoc! - На добраніч! Proszę bardzo! - Дуже прошу! Proszę Pana (Pani, Cię) - Прошу вас (тебе) Proszę uprzejmie! - Люб’язно прошу! Czy Pan (Pani) będzie tak łaskawy (-а)! - Чи не будете ви 147
Tnta29 такі ласкаві Niech Pan (Pani, Państwo) będzie (będą) tak uprzejmi! - Будьте так люб’язні! Dziękuję bardzo (serdecznie)! - Дуже (щиро) дякую! Przepraszam! - Вибачте! Proszę mi wybaczyć! - Прошу вибачення! Żałuję (szkoduję) bardzo! - Мені дуже жаль (шкода)! Życzę szczęścia! - Бажаю щастя! - sukcesów!-успіхів! - powodzenia!-удачі! - pomyślności! - благополуччя! Proszę ułożyć kilka zwrotów do ludzi odpowiednio do każdej z podanych sytuacji: a) w nieznajomym mieście musisz znaleźć pewną ulicę; b) nie udało ci się zdobyć dla swego kolegi potrzebną mu książkę; c) w gościnie chcesz spróbować galaretkę, która stoi na drugim końcu stołu; d) twój kolega idzie zdawać egzamin / zdał egzamin; e) chcesz poprosić swoich znajomych o wypożyczenie na kilka dni namiotu turystycznego. 148
Teiua 30 Посібник з польської Мови Stosunki ukraińsko-polskie oczami Polaków. Pisownia wyrazów złożonych. Formy trybu rozkazującego czasowników. Stopniowanie przymiotników i przysłówków. Stosunki ukraińsko-polskie oczami Polaków 21 maja 1997 roku prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski i prezydent Ukrainy Leonid Kuczma w Kijowie podpisali polsko-ukraińską deklarację o pojednaniu. Przyjęcie deklaracji nie przyszło łatwo. Przez rok zespoły doradców Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Ukrainy i Polski uzgadniały każde słowo. Zbyt wiele bolesnych spraw wydarzyło się przez wieki po obu stronach granicy, żeby zbyć je ogólnikami albo przemilczeć. Obu krajom naprawdę zależy na dobrym sąsiedztwie, współpracy i politycznym wsparciu w dążeniu do europejskich struktur. Dlatego nie chciano przyjęcia deklaracji o pojednaniu odwlekać. Deklarację pomyślano jako klamrę zamykającą przeszłość. I jako otwarcie na przyszłość. Polska chce promować Ukrainę, rozumiejąc, że suwerenność wschodniego sąsiada daje jej większe poczucie bezpieczeństwa, a całemu kontynentowi komfort większej stabilności. A wreszcie, trzeba zapytać, ile lat można nosić w sobie żal, gorycz, nienawiść? Ile pokoleń musi umrzeć, żeby o historii można było mówić bez emocji, mówić prawdę? W tekście deklaracji mówi się: “W wielowiekowych dziejach polsko- ukraińskiego sąsiedztwa jest wiele wzruszających przykładów szczerej przyjaźni, wzajemnej pomocy i współpracy (...). Nie powinno się jednak pomijać także 149
TanaM wątków tragicznych, takich jak dziesięciolecia wojen w XVII i XVIII wieku (...), prześladowania ludzkości polskiej w okresie represji stalinowskiej”. Deklaracja piętnuje też “przejawy antyukraińskiej polityki władz polskich w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku”. Napisano tu też o Akcji Wisła, nazywając ją "dramatyczną kartą w historii naszych stosunków, uderzającą w ogół społeczności ukraińskiej w Polsce”. (Przypomnijmy sobie, że w ciągu trzech miesięcy w czasie trwania Akcji Wisła z 28 kwietnia 1947 r. wysiedlono ponad 150 tys. Ukraińców). Nie pada w deklaracji słowo “przepraszamy”. Jest natomiast wyrażenie hołdu “niewinnym - pomordowanym, poległym i przymusowo przesiedlonym Polakom i Ukraińcom”. Razem z tym deklaracja wyraża wdzięczność “wszystkim, którzy V' i y w ciągu tych trudnych lat działali na rzecz zbliżenia obu narodów”. Według artykułów Jagienki Wilczak “Wolą i słowem” i “Męka pojednania”. // “Polityka”. - 1997. - № 18 i 22. dążenie - стремління działać na rzecz ... - (фраз.) працювати на користь... dzieje - історія gorycz - гіркота hołd - честь, почесть klamra - скоба; тут: завіса odwlekać - зволікати, відкладати ogół - загал piętnować - таврувати '/ 1 ’І- pomijać - обминати promować - тут: підтримувати przemilczeć - замовчати, оминути увагою społeczność - суспільство uderzać - вдаряти, бити uzgadniać - узгоджувати wątek - мотив; сторона w ciągu - протягом wsparcie - підтримка wydarzyć się - статися wysiedlać - виселяти zbić ogólnikami - (фраз.) обмежитись загальними *•*'»!» ' ' - ‘ -і фразами zbyt - надто zespół - група • 150
Посібник з польської ліови Pisownia wyrazów złożonych У польській мові, як і в українській, зустрічаються складені слова, що складаються З двох основ. Як і в українській мові, у польській складені слова можуть писатися разом або через дефіс. ) • ,, ■ . * * • ‘ ; Разом пишуться: 1. Всі складені іменники, утворені за допомогою єднального елемента (форманта) -о-, -і-, -у-, наприклад: a) іменник + іменник: listonosz, snowieszczek, nosorożec; b) прикметник + іменник: złotogłówek, obcokrajowiec, czarnoksiężnik; c) числівник + іменник: jednowolca; d) займенник + іменник: samolot, samochód; e) дієслово + іменник: wyrwidąb, dusigrosz, liczykrupa, męczydusza. 2. Більшість складених прикметників: a) прикметник + дієслово: wiarołomny, prawdomówny, długotrwały; b) прикметник + іменник: wolnorynkowy, białopióiy, złotousty; c) прикметник + прикметник: ogólnopolski, złotoróżany; d) числівник + прикметник: pięciopalcżasty, czteroosobowy, trzykrotny, stuświecowy. Через дефіс пишуться: Деякі складені прикметники типу прикметник + прикметник, у яких між двома частинами існує сурядний зв’язок, обидві вони незалежні одна від одної, умовно між ними можна поставити сполучник і, наприклад: prawno-ekonomiczny - «prawniczy і ekonomiczny» polsko-francuski - «polski i francuski» matematyczno-przyrodniczy - «matematyczny i przyrodniczy» biało-czerwony - «biały i czerwony». Винятки: głuchoniemy i żelazobetónowy. ! ! .i 151
Isms.29 Завдання і вправи 1. Підкресліть єднальні елементи (форманти) у поданих словах. widnokrąg, czamoziem, golibroda, dziejopis, światopogląd, samochód, całokształt, płodozmian. 2. Визначте, від яких частин мови утворено перший і другий член у складених словах. wojewoda, dobrodziej, swawola, Białystok, Rzeczpospolita, koniokrad, białoskómik, rudogłówka, wielobożca, bogomolca. 3. З поданого тексту випишіть прикметники, утворені від двох основ. Від яких частин мови і за допомогою яких формантів вони утворені? Wpuszczeni do ogrodu przez starożytną żelazną bramę, książę Gintult i major szli przez czas pewien w górę wąskim korytarzem, utworzonym przez dwa wysokie mury. Jak senna rozkosz, ukazały się przed oczyma pod przeciwległym murem wysmukłe rózgi brzozkwini oblepione jasnoróżowym kwieciem, który same liście wyprzedza... Całą przestrzeń zwartym gąszczem zarosły rozłożyste pomarańcze i cytryny. Każda gałązka była obarczona płomiennymi kulami dojrzewającego owocu. Jasnosrebrzyste cytryny liczne były jak liście... Wychylił się z gąszczów bukszpanu laur kamforowy z małym i wątłym liściem i magnolia, olbrzymia, jak lipa wielowiekowa. Wg. S. Żeromskiego 4. Випишіть самостійно з польських текстів 5 речень, у яких вжито складені прикметники або іменники. 5. Запишіть разом або через дефіс. Wozi woda, wielo oddziałowy, cytrynowo pomarańczowy, płowo żółty, między wojenny, obco krajowiec, żółto błękitny, młodo polski, nowo rodek, handlowo produkcyjny, gwunasto piętrowy, wierci pięta, górniczo hutniczy. 152
Посібник з польської Мови Formy trybu rozkazującego czasowników Tryb rozkazujący wyraża nakaz, zakaz albo życzenie w stosunku do wypowiadanej treści. Formy trybu rozkazującego są tworzone od tematu czasu teraźniejszego. Czasowniki koniugacji12) I i II tworzą go od postaci tematu 2 os. l.poj. czasu teraźniejszego, a czasowniki III i IV koniugacji - od postaci tematu 3 os. l.mn. czasu teraźniejszego. Tryb rozkazujący ma trzy formy proste (dla 2 os. l.poj; 1 i 2 os. l.mn.) i dwie formy opisowe (3 os. l.poj. i 3 os. l.mn.) lpoj. l.mn. 1 os- piszmy, chodźmy, czytajmy piszcie, 2 os pisz, chodź, czytaj chodźcie, czytajcie 3 os niech on (ona, ono) pisze, chodzi, niech oni (one) piszą, chodzą, czytają czyta Czasowniki, temat których nie tworzy sylaby (tnę, trę, śpię) tworzą tryb rozkazujący przy pomocy morfemu -ij /-yj: tnij, tnijmy, tnijcie, trzyj, trzyjmy, trzyjcie, śpij. śpijmy, śpijcie. 1. Użyj podany w nawiasie czasownik w 2 os. l.poj. trybu rozkazującego. Wzór: ...przetłumaczyć to zdanie! (pomóc) - Pomóż przetłumaczyć to zdanie. 1.... mi bluzkę! (uszyć) 2. Nie ... o drzwi! (opierać się ) 3. ... dzisiaj wcześniej! (wrócić) 4.... swoich kolegów! (zaprosić) 12) Koniugacje czasownika - due. reMy 24 153
IStMaJO 5.... do nas na wakacje! (przyjechać) 6. Nie ... tutaj płaszcza! (wieszać) 7.... mi tę książkę! (sprzedać) 8.... się dobrze! (namyślić się ) 9.... rękę z kieszeni! (wyjmować) 10. Nie ... w sobotę! (wyjeżdżać) 2. Użyj czasowniki z ćwiczenia 1 w 2 os.l. mn trybu rozkazującego. Wzór:... przetłumaczyć to zdanie (pomóc) - Pomóżcie przetłumaczyć to zdanie. 3. Przekształć zdania rozkazujące według wzoru. Wzór: Proszę zaświecić światło! (pan) - Niech pan zaświeci światło! Zaświeć światło! 1. Proszę zamknąć drzwi! (pani) 2. Proszę powtórzyć jeszcze raz! (państwo) 3. Proszę otworzyć okno! (pan) 4. Proszę zażyć lekarstwo! (pani) 5. Proszę się rozebrać! (pan) 6. Proszę podać mi cukier! (pan) 7. Proszę wejść! (panowie) 8. Proszę się zastanowić! (państwo) 9. Proszę ją o tym zapytać! (pani) ’ I 10. Proszę odpowiedzieć na pytanie (panowie) 11. Proszę usiąść! (państwo) 12. Proszę uważać! (panowie) 4. Zamień zdania z ćwiczenia 3 na formę przeczącą. Wzór: Proszę zaświecić światło! (pan) - Niech pan nie zaświeca światła! Nie zaświecaj światła! 154
Посібник з польської мови Stopniowanie przymiotników i przysłówków Stopniowanie przymiotników w języku polskim jest podobne do stopniowania przymiotników w języku ukraińskim. Rozróżniamy stopniowanie proste i opisowe. I proste, i opisowe stopniowanie ma trzy stopnie: równy, wyższy i najwyższy: twardy, twardszy, najtwardszy; bardziej twardy, najbardziej twardy. Formy opisowe tworzymy przez dodanie do przymiotnika w stopniu równym przysłówków bardziej, więcej, najbardziej, najwięcej - dla stopniowania wyższego; dla stopniowania niższego - mniej, najmniej, np.: odważny - bardziej odważny - najbardziej odważny; odważny - mniej odważny - najmniej odważny. Stopniowanie proste może być tylko w stronę wyższą. Stopień wyższy w stopniowaniu prostym tworzy się przy pomocy przyrostków -szy albo -ejszy, najwyższy - dodawaniem do przymiotników w stopniu wyższym przedrostka naj-. Kręty - krętszy - najkrętszy. Jeśli temat przymiotnika w stopniu równym kończy się na pojedynczą spółgłoskę, formę stopnia wyższego tworzymy przy pomocy przyrostka -szy: gruby - grubszy. Jeżeli temat przymiotnika kończy się na dwie lub więcej spółgłosek, formę stopnia wyższego tworzymy przy pomocy przyrostka -ejszy: silny - silniejszy, ciemny - ciemniejszy, mądry - mądrzejszy. Jak widzimy, przyrostek -ejszy powoduje zmiękczenie lub wymianę końcowej spółgłoski tematu. Przymiotniki z przyrostkiem -ki, -eki, -oki tworzą formy stopnia wyższego bez tych przyrostków, przez dodanie przyrostka -szy lub -ejszy bezpośrednio do rdzenia, np.: głęboki - głębszy, słodki - słodszy, daleki - dalszy, bliski - bliższy, wysoki - wyższy, cienki - cieńszy. Stopniowanie, opisane wyżej, nazywamy stopniowaniem regularnym. W 155
TassaJSi języku polskim jest kilku przymiotników, stopień wyższy i najwyższy których ma zupełnie inne rdzenie, niż stopień równy. Formy stopnia wyższego i najwyższego takich przymiotników nazywamy inaczej formami supłetywnymi, a samo stopniowanie - nieregularnym, np.: dobry - lepszy - najlepszy zły - gorszy - najgorszy mały - mniejszy - najmniejszy duży - większy - największy lekki - łżejszy - najlżejszy Formy stopniowania nieregularnego trzeba zapamiętać. Przymiotniki, wskazujące na przynależność, pochodzenie, materiał, czyli oznaczające cechy względne, stopniowaniu nie ulegają: leczniczy, drewniany, wiślański, przedsiębiorski. Podobno do przymiotników istnieje stopniowanie przysłówków. Formy proste tworzymy przyrostkiem -ej dla stopnia wyższego, przedrostkiem naj- dla stopnia najwyższego, np.: łatwo - łatwiej - najłatwiej, prosto - prościej - najprościej. Przysłówki mające w stopniu równym przyrostki -ko, -eko, -oko, tworzą formy stopniowania bez tego przyrostka, np.: krótko - króciej, głęboko - głębiej, gładko - gładziej. Stopień wyższy przy stopniowaniu opisowym tworzymy przy pomocy przysłówka bardziej, najwyższy - najbardziej; stopień niższy - mniej, najniższy - najmniej, np.: wysoko - bardziej wysoko, najbardziej wysoko; mniej wysoko, najmniej wysoko. 1. Do podanych przymiotników dopisz formy stopnia wyższego i najwyższego. Ciemny, ciekawy, duży, gorący, głęboki, zimny, trudny, prosty, mądry, drogi, wysoki, piękny, zdolny, młody, twardy. 2. Do podanych przysłówków dopisz formy stopnia wyższego i najwyższego. Uczciwie, ciekawo, obszernie, wesoło, daleko, drogo, ślisko, pięknie, 156
Посібник з польської мови wcześnie, prędko, wysoko, bezpiecznie. 3. Które z podanych przymiotników można stopniować, a które - nie? Miedziany, jasny, sąsiedzki, polski, daleki, leśny, zdrowy, wolny, miły, zagraniczny, okrągły, śmieszny, obcy. 4. Przepisz zdania, uzupełniając je stopniem wyższym przymiotników, umieszczonych w nawiasie. 1. (Dobry) wróbel w ręku, niż sokół na sęku. 2. Lwów jest (duży) od Równego, ale (mały) od Kijowa. 3. Zdrowie jest (drogi) od złota. 4. Dobre słowo (dobry) niż pieniądze. 5. (Bliski) ciału koszula niż sukmana. 6. (Dobry) rydz niż nic. 157
TeMa 31 Wiosna. Siew wiosenny. Praca w ogrodzie. “Nie" z różnymi częściami mowy. Odmiana czasownika “jeść" przez osoby, czasy i liczby. Przedwiośnie Sczerniały dachy i pola. Na drodze - błoto do kolan. Gołębie gruchają dziś głośniej: Przedwiośnie! Przedwiośnie! Przedwiośnie! * * * A wiosna - gdzież się podziewa? Za jakie skryła się drzewa? W leszczynach się chowa czy klonach słoneczna, promienna, zielona? Na razie są tylko bazie. I kotki na wierzbie - na razie... A potem - już może za tydzień - na stale się wiosna rozgości. Widzicie? Już idzie! Już idzie, bo pąki pękają z radości. Maria Terlikowska 158
Посібник з польської мови * * * - Andrzeju, nie planuj, proszę, nic na sobotę - wybieramy się na działkę. - Przecież zimno jeszcze! - Nie jest tak zimno, żeby zacząć kopać grządki. Kwiecień na dworze. A poza tym w prognozie pogody usłyszałam, że na najbliższy tydzień ma się ustawić słoneczna pogoda. - Dobrze, będzie okazja wybrać się za miasto, odetchnąć trochę czystym powietrzem. Ktoś jeszcze z nami pojedzie? - Ojciec, jeśli nie będzie miał pilnych spraw. Nasza sąsiadka pani Hanna już od poniedziałku tam pracuje. Nawet twarz ma opaloną. Wydaje się ci, że jest zimno. Słońce już dobrze grzeje, cała przyroda odżywa. Jeździłam wczoraj na działkę zobaczyć, co się tam dzieje. W lesie koło pola tyle przebiśniegów! A na naszej działce jakaś natka się przebiła - chyba nie wybraliśmy jesienią wszystką marchew i pietruszkę. - Co w tym roku zamierzasz sadzić? - Posadzę ziemniaki, pomidory, ogórki, cebulę, marchew, pietruszkę, rzodkiew, czosnek. Trzeba będzie jeszcze zasiać szczaw i koper. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale za całą zimę nie kupiłam ani kila ziemniaków, ani jednej cebuli czy czosnku - a to dzisiaj wcale nie drobiazg. Mieliśmy dobre plony zeszłą jesienią. - Czy to już czas na siew wiosenny? j *' - Oczywiście! Spółka rolnicza koło nas już prawie kończyła siew zbóż, zaczyna teraz sadzenie ziemniaków, siew buraków. - A kwiaty jakieś będziesz hodowała koło domu? W zeszłym roku u nas ń bardzo ładnie wyglądało na podwórzu dzięki twoim kwiatom. - Kwiatów posadzę dużo i w tym roku. To moje hobby. Lubię, jak kwitną od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Już kupiłam nasiona narcyzów, tulipanów, piwonii, bratków, lewkonii, georginii, gladiolów i astr. - Wracaliśmy z kolegami dziś z centrum i zaszliśmy do parku, a w 159
Twa 31 parkowym jeziorze już pływa stado białych łabędzi. Jakie to piękne! Dobrze, że trzymają je tutaj - każdy się cieszy, jak zobaczy. Zrobiliśmy zdjęcia, pokażę ci potem. - Większość ptaków już wróciła. Wczoraj na działce widziałam bociana. Latał nad nami, a potem usiadł na łące i coś tam szukał. - Powiodło ci się. Mówią, że kto zobaczy po raz pierwszy w roku lecącego bociana, odbędzie w tym roku piękną podróż. - Też to słyszałam. I chociaż nie zabardzo w to wierzę, ale gdzieś w sercu liczę na swego pierwszego bociana. Chciałabym z wami w lecie wyjechać nad morze. - Obowiązkowo wybierzemy się gdzieś z tobą. - Fajnie! W takim razie odpoczynek w lecie, a teraz do pracy. bocian - лелека chyba - напевно działka - ділянка fajnie - чудово hodować - вирощувати, доглядати jezioro - озеро kilo - кіло, кілограм koper - кріп kret - кріт lewkonia - левкой (квіти) liczyć - надіятися, покладатися rzodkiew - редиска szczaw - щавель twarz - обличчя tyle - стільки ustawić się - встановитися łabędź - лебідь marchew - морква natka - зелень, верхівка рослини odetchnąć - подихати okazja - нагода opalony - засмаглий pilny - терміновий plon - урожай prawdziwa - справжня przebiśnieg - пролісок przecież - адже rolniczy - землеробський większość - більшість zamierzać - мати намір zboże - збіжжя zdjęcia - знімки, фото ziemniaki - картопля
Посібник з польської мови wczesny - ранній 1. Przeczytaj і przetłumacz dialog. 2. Gdzie w sobotę wybierają się Andrzej z matką? 3. Co zamierza sadzić matka Andrzeja? 4. Co jeszcze uprawia się na roli? Korzystając ze słownika, wypisz jak najwięcej nazw upraw. 5. Ułóż opowiadanie o wiośnie, wykorzystując następne wyrażenia i zwroty: wczesna wiosna, pora roku, płynie kra, ptaki przelotne, domek dla szpaków, kwitnące drzewa, pierwszy deszcz, bukiet czeremchy, wiązanki kwiatów, klucz żurawi, śpiewający skowronek, pierwszy piorun, słoneczny maj. Przysłowia o pracy Gdzie się z chęcią zejdzie praca, tam się hojnie trud opłaca. Praca odkładana niewiele warta. Praca ludzi wzbogaca. Bez pracy nie ma kołaczy. Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. Kto dobrze orze, ma chleb w komorze. Chęć słodzi pracę. Praca żywi, lenistwo psuje. Żadna praca nie hańbi. “Nie” z różnymi częściami mowy Частка nie у польській мові, як і в українській, може писатися разом або окремо з різними частинами мови. Частка віє пишеться разом: 161
ISMUl 1. З іменниками, наприклад: niepodległość, nieprzyjaciel, niedopałek, niedola, nieobecność. 2. З прикметниками, наприклад: nieładny, nieczynny, niepodzielny, niesmaczny, nielegalny. 3. З прислівниками, утвореними від прикметників, наприклад: niejasno, niedawno, niedobrze, niezwykle, nietrudno. Але з прислівниками, що не утворені від прикметників, частка nie пишеться окремо, наприклад: nie tylko, nie zawsze, nie dzisiaj, nie bardzo, nie tam, nie teraz, nie dosyć. Частка nie пишеться окремо: 1. З дієсловами, наприклад: nie idzie, nie pragnę, nie chcę, nie płacz, nie psujcie. Щоправда, є дієслова, які без nie не вживаються, їх треба запам’ятати: niedomagać, niedostawać, nienawidzić, niepokoić, niecierpliwić się, niewolić. 2. З прикметниками і прислівниками вищого і найвищого ступенів порівняння, наприклад: nie ładniejszy, nie wyższy, nie najwyższy, nie głębiej, nie najszybciej. 3. З числівниками, наприклад: nie dwa, nie ósmy, nie dwojaki (виняток niejeden у значенні «багато»), та із займенниками: nie ty, nie my, nie ich. (винятки: niejaki, niektóry, nieco). 4.3 іменниками, прикметниками та прислівниками, якщо nie виражає не заперечення, а протиставлення, наприклад: nie dziecko, lecz rodzice; nie prawda, lecz kłamstwo; nie zwykły, ale nadzwyczajny; nie dobrze, ale źle. Завдання і вправи 1. Прочитайте жартівливий вірш-фрашку. Випишіть з нього слова з nie. Обґрунтуйте правилом їхнє написання. 162
Посібник з польської мови Gepard Wybacz, panie gepardzie bo to trochę nieładnie że ci kropki na futrze policzyłem niedokładnie. Ale teraz wiem na pewno, masz tych kropek aż dwieście. Nie wierzycie - to liczcie, nie zliczycie - to wierzcie. 2. До поданих іменників допишіть nie і утворіть протиставні пари. łaska-... porozumienie -... obecność -... poprawność -... posłuszeństwo -... szczęście -... poszanowanie -... dostatek -... porządek -... przyjaciel -... До поданих прикметників допишіть nie і утворіть пре pomyślny -... jednakowy -... przypadkowy -... bezpieczny -... grzeczny -... ciekawy -... sprawiedliwy -... czytelny -... doskonały -... dojrzały -... godny -... dostateczny -... До поданих прикметників доберіть синоніми з дужок. a) chudy -... bliski -... krótki -... zły -... głupi -... trudny -... brzydki -... mały -... brudny -... niski -... (niedaleki, nieczysty, niewysoki, nieduży, niedługi, niełatwy, niegruby, 163
Тема 31 niedobry, nieładny, niemądry) b) chory -... krzywy -.. ładny -... smutny -.. płytki-... wyjątkowy -... tchórzliwy -... rzadki -... wstydliwy - zimny -... (niebrzydki, nieodważny, niezdrowy, niegłęboki, niezwykły, niegęsty, niegorący, niewesoły, nieśmiały, nieprosty) 5. Перепишіть словосполучення. На місці крапок вставте nie (разом або f окремо). 2.... wiele czasu pozostało mi na spacery. 3. ...jeden chciałby mieć tylko dobre stopnie. 4.... raz i... dwa czytał wiersz, ale nie mógł go zapamiętać. 5. ...stety, ...jeden błąd popełniłem w dyktandzie 6.... pierwsza to była klasówka, z której Wojtek otrzymał piątkę. 7. Закінчіть самостійно речення, щоб їхня друга частина виражала протиставлення. 1. Nie pogoda nas wystraszyła,... 2. Nie przyjaciel to zrobił,... 3. Zakończenie powieści było nie smutne,... 4. Las w tej okolicy był nie gęsty,... 5. Zwierz poruszał się nie zgrabnie,... 8. Запам’ятайте прислів’я. Зверніть увагу на слова з nie. ...poszanowanie prawa ...łamać gałęzi ...krzyczeć w parku ...ulec namowom ...dojrzały owoc ...deptać trawników ...przypadkowe spotkanie ...pomyślność działania ...poprawność wypowiedzi ...dostateczny stopień 6. Перепишіть речення, вставляючи на місці крапок nie. 1. W tym pokoju zmieści się ... dwoje, lecz pięcioro dzieci. 164
Посібник з польської мови Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Psie głosy nie idą w niebiosy. Nie ma dymu bez ognia. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Kto pyta, nie błądzi. Z pustego i Salomon nie naleje. Nie było nas, był las; nie będzie nas, będzie las. 9. Випишіть слова у дві колонки: а) слова, з якими частка nie пишеться разом; Ь) слова, у яких nie є частиною кореня. Перекладіть ці слова. Nieczuły, niedojadać, niech, niemały, niestety, niedźwiedź, nieobecny, niebo, nieproszony, nieprzytomność, niego, niebieski, niepokój, niemy, nieszkodliwy, Niemcy, niewinny, niewidomy, niewolnik, nieść. Odmiana czasownika “jeść” przez osoby, czasy i liczby Czas teraźniejszy l.poj. l.mn. I jem II jesz III je jemy jecie jedzą Czas przeszły Liczba pojedyncza r.m. I jadłem r.i. r.n. II jadłeś III jadł jadłam jadłaś jadła jadło 165
Тема 31 Liczba mnoga forma męskoos. I jedliśmy П jedliście Ш jedli forma niemęskoos. jadłyśmy jadłyście jadły Czas przyszły l.poj. I będę jadł, -a / zjem II będziesz jadł, -a/zjesz HI będzie jadł, -a, -o / zje l.mn. będziemy jedli, jadły / zjemy będziecie jedli, jadły / zjecie będą jedli, jadły / zjedzą 1. Przetłumaczyć na język polski. 1. На обід я з’їв овочевий суп і порцію картоплі з котлетою 2. У таборі ми їли чотири рази на день. 3. Що ви їли на вечерю? 4. Не чіпайте собаку, поки він їсть. 5. Вони вже давно не їли. 6. Що їстимете на сніданок? 7. Влітку я дуже люблю їсти яблука. 8. Вони будуть їсти все, що ви їм дасте. 2. Wykorzystując przedrostki do-, na-, prze-, po-, ob-, wy-, z-, za- i formy czasownika jeść, ułóż samodzielnie 8 zdań. 3. Zapamiętaj przysłowia. Nie na to człowiek żyje, aby jadł, ale na to je, aby żył. Chleb jedz, a prawdę rżnij. Jadłby kot ryby, ale nie chce ogona maczać. Kto czyj chleb je, tego piosenkę śpiewa. 166
Посібник з польської мови Formy oficjalne (pan, pani, panowie, panie, państwo). Zamiana osobowych form czasowników i zaimków na odpowiednie formy oficjalne Zwracając się do osób dorosłych, z którymi nie łączą nas wiezie pokrewieństwa lub przyjaźni, nie możemy używać form II osoby czasownika, ani zaimków osobowych ty, wy. Zamieniamy ich natomiast wyrazami pan, pani, panowie, panie, państwo, na przykład: Kiedy przyjechałeś? - Kiedy Pan przyjechał? Jak dawno jesteś w Zakopanem? - Jak dawno Pan jest w Zakopanem? Chcesz kawy? - Chce Pan kawy? Formą neutralną rozpoczynania dialogu są zwroty: proszę Pana, proszę Pani, proszę Państwa, np.: Proszę Pana, która godzina? Zaimki osobowe ty, wy i ich formy deklinacyjne też zamieniamy wyrazami pan, pani, panowie, państwo, np.: Bez ciebie nie napiszę wypracowania. - Bez Pana nie napiszę wypracowania. Oddaję wam swoje książki. - Oddaję Państwu swoje książki. Tak samo zamieniamy i zaimki dzierżawcze (присвійні) twój, wasz: Czy to twoja torebka? - Czy to Pani torebka? Czy to wasz pies? - Czy to Pański pies? 1. Zamień formy osobowe czasowników w podanych zdaniach na formę pan, pani, panowie, panie, państwo. 1. Czym się interesowałaś? 2. Do której miałyście zajęcia? 3. Gdzie mieszkałeś Polsce? 4. Komu daliście prezent? 5.0 czym dyskutowaliście? *67
Тема 31 6. Z kim byłaś na kawie? 7. Widzieliście ten film? - ! \ 8. Czy znałyście go? 2. Zamień formy osobowe czasowników i zaimków oficjalnymi formami. Przychodziłem wczoraj do ciebie i nikogo nie zastałem. Gdzie byłeś? Przecież powiedziałeś, że będziesz w domu. Chciałem zaproponować ci wspólne pójście na spacer. Możesz przyjść do mnie jutro o szóstej? Zostawiłem dla ciebie notatkę u sąsiadki. Proponuję, żebyś przyszedł do mnie jutro po śniadaniu. Pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia. 168
Посібник з польської мови Тема 32 Tradycje świąt Wielkanocnych. Zasady dzielenia wyrazów na sylaby i przenoszenia w języku polskim. Odmiana czasownika “mówić” przez osoby, czasy i liczby. Pisanie wyrazów obcych w postaci oryginalnej. Tradycje świąt Wielkanocnych Jaki piękny jest w tym roku początek kwietnia, a zwłaszcza dzień dzisiejszy - pogodny, ciepły, prawdziwie wiosenny. Przecież dziś - Wielkanoc! Andrzej z Władkiem znów u babci na wsi. Mają już za sobą cały wielki post, Palmową Niedzielę. Na Palmową Niedzielę chłopcy chcieli obudzić się pierwsi, żeby odchłostać lekko ojca i matkę rózgami wierzbowymi i nawet zaprowadzili dyżur nocny, ale nad rano nie wytrzymali i obaj zasnęli. Pierwszy obudził się tata, wziął rózgę wierzbową i ze słowami: Palma bije - nie zabije Za tydzień - Wielki Dzień Za sześć nocy - Wielka Noc! zaczął chłostać pozostałych członków rodziny. Potem gałązki święcono w kościele. Podanie ludowe mówi, że kto połknie kotki ze święconej wierzby, przez cały rok będzie zdrowy. Chłopcy też sobie połknęli. Zbiegł tydzień. W tym tygodniu w szkole uczono ich malowaniu pisanek. Na surowe jajko nakładano za pomocą specjalnego pióra wzór gorącym woskiem. Potem jajko barwiono gotując w specjalnym barwniku. Wosk się wytapiał, a na jego miejscu zostawały przeróżne wzory - kto sobie jakie namalował. .1 ; Nauczycielka powiedziała, że wzór zależał od regionu, w którym wykonano 169
Тема 32 pisankę, ale najczęściej powtarzały się wzory owoców, roślin i kwiatów oraz kurzych łapek. Chłopcy rozmalowali każdy po pięć jaj, którymi zbierają dzielić się z bliskimi składając życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy i radosnego Zmartwychwstania Chrystusa. Babcia przygotowała jeszcze kilka jednobarwnych jaj, zwanych malowankami lub kraszankami. Oprócz tego babcia upiekła pięknego baranka - w specjalnej formie, którą dostała się jej jeszcze od jej babci. Baranek udał się świetnie -jak żywy, tylko miniaturowy. Dzisiaj chłopcy mają jeszcze jedną okazję, żeby zobaczyć całe swoje rodzinne grono. Przyjadą wszystkie dzieci dziadka i babci - wujkowie i ciotki, których razem z matką jest pięcioro, i będą siedzieć do późnego wieczora, hucznie i wesoło opowiadając o swoim życiu. A jutro - wesoły, bardzo stary zwyczaj oblewanego poniedziałku, czyli śmigusa albo dyngusa, albo też Świętego Leja. Andrzej z Władkiem już przygotowali sobie strzykawki, i sąsiedzka Kaśka na pewno nie będzie jutro sucha. I inne dziewczęta też. Taki jest obyczaj ludowy - w święty poniedziałek chłopcy oblewają dziewczyn wodą lub jeszcze perfumami. W takie święta Zbyszek i Marek są szczęśliwi. I mają nadzieję, że i ich dzieci kiedyś będą bawiły się tak samo. chłostać - шмагати ciocia - тітка gotować - кип’ятити hucznie - гамірно, гучно kotki - вербові бруньки ludowy - народний łupina - лушпиння mieć za sobą - позаду okazja - нагода połykać - ковтати pozostały (przym.) - той, що залишився strzykawki - дослівно: бризкалки surowe - сире święcić - святити upiec - спекти Wielkanoc - Великдень wujek - дядько зі сторони матері wytapiać się - витоплюватися życzenia - побажання 170
Посібник з польської мови 1. Przeczytaj і przetłumacz tekst. 2. Jaka tradycja istnieje w Polsce na Palmową Niedzielę? Porównaj ją z ukraińską. 3. Co nazywają pisankami? Od czego zależą ich wzory? Czy znacie jakieś jeszcze sposoby wykonania pisanek? 4. Kogo mają okazję zobaczyć Marek ze Zbyszkiem podczas świąt? 5. Co odbywa się w święty poniedziałek? Czy w twoim kraju istnieją takie obyczaje? 6. Co jeszcze możesz dodać o ludowych tradycjach świąt Wielkanocnych? 7. Ułóż opowiadanie o tym, jak spędzasz święta Wielkiej Nocy. 8. Co znaczą następne zwroty: mieć za sobą składać życzenia Śmigus Dyngus oblewany poniedziałek Zasady dzielenia wyrazów na sylaby i przenoszenia w języku polskim Правила складоподілу у польській мові співвідносні з відповідними правилами в українській мові. Різниця полягає лише у вимові поєднання голосних аи, еи, що називаються у польській мові dwugłoską і становлять один склад, наприклад: au-tor, pau-za, Eu-ro-pa. Примітка. У слові na-u-ka поєднання аи не становить одного складу. При переносі користуємося в основному принципом складоподілу. Проте слід пам’ятати ще декілька' правил^ ' 1. Група приголосних при переносі поділяється довільно, наприклад: gar-stka, ga-rstka, garst-ka і no# 2. Не можна переносити до наступного рядка останню приголосну 171
Тема 32 префікса. Не можна також додавати до префікса окремих приголосних кореня. Правильний перенос: przed-stawiać, przedsta-wiać. Неправильний перенос: prze-dstawiać, przeds-tawiać. 3. Не можна розділяти двознаків, наприклад.: su-sza, bu-rza, po-chód, niedź-wiedź, kro-czyć. 4. Не можна переносити односкладові слова: rów, dół, stół, głos. 5. Складені слова переносимо у місці складення основ, наприклад: nocleg, konio-krad, mono-log. 6. При переносі слів, що пишуться через дефіс, позначаємо його і в кінці попереднього, і на початку наступного рядка, наприклад: biało-1 -czerwony. 7. У польській мові можна залишати у попередньому або переносити до наступного рядка одну букву, якщо вона означає склад, наприклад: o-sa, о- ko, mo-i, ко-1е-і. Завдання і вправи 1. а) знайдіть серед поданих варіантів переносу трьох слів один неправильний. prze-dnio-na-pę-do-wy przepra-wa wy-odręb-nić przednio-na-pędo-wy prze-prawa wyp-dręb-nić przed-nio-na-pę-dowy przep-rawa wy-od-ręb-nić b) виберіть правильні варіанти переносу слів, ro-zgłos roz-kaz prze-dbieg roz-głos ro-zkaz przed-bieg o4-jazd przek-ład pod-kurcz odj-azd prze-kład podk-urcz 2. Вкажіть всі можливі варіанти переносу слів. a) pestka, pluskwa, obstrukcja; b) dialog szpiczastogłowy pozaszkolny wyrazotwórczy 172
Посібник з польської мови dwudrzwiowy przedżniwny 3. Випишіть з польських текстів 5 слів, що мають групу приголосних (три і більше). Вкажіть можливі варіанти переносу цих слів. Odmiana czasownika “mówić” przez osoby, czasy i liczby l-poj- I mówię II mówisz III mówi Czas teraźniejszy l.mn. mówimy mówicie mówią r.m. I mówiłem П mówiłeś III mówił Czas przeszły Liczba pojedyncza r.ż. r.n. mówiłam mówiłaś mówiła mówiło forma męskoos. I mówiliśmy II mówiliście III mówili Liczba mnoga forma niemęskoos. mówiłyśmy mówiłyście mówiły Czas przyszły Lpoj. będę mówił, -a / powiem l.mn. będziemy mówili, -ły/ powiemy 173
Тема 32 П będziesz mówił, -а / powiesz będziecie mówili, -ły/ powiecie Ш będzie mówił, -a, -o / powie będą mówili, -ły/ powiedzą 1. Przetłumaczyć na język polski. 1. Після обіду я скажу йому, щоб він до мене прийшов. 2. Ми ж тобі казали, щоб ти цього не робив. 3. Анета сказала, що піде додому. 4. Прошу вас нічого не говорити брату. 5. Що скаже з цього приводу пан Бжозовський? 6. Ви казали, що встигнете закінчити роботу. 7. По радіо сказали, що завтра буде гарна погода. 8. Кажеш, що вода в річці уже тепла? 2. Wykorzystując przedrostki u-, o-, ob-, od-, na-, prze-, wy-, za- i formy osobowe czasownika “mówić”, ułóż samodzielnie 8 zdań. Pisanie wyrazów obcych w postaci oryginalnej Czytając polskie teksty, możemy spotkać w nich wyrazy typu Chopin, Byron, jury, sleeping, menu i pod. Te wyrazy są zapisane w postaci oryginalnej, tzn. tak, jak piszą się one w tych językach, z których zostały zapożyczone. Taką pisownię powoduje zbytnia świeżość wyrazu niedawno wprowadzonego, trudność spolszczenia lub wreszcie brak dokładnego odpowiednika wyrazu w języku polskim. Podajemy dalej kilkudziesiąt najbardziej używanych wyrazów obcych z ich wymową i orientacyjnym znaczeniem. a cappella [a kapella] - śpiew chóralny bez akompaniamentu - ' ,r \ '■ * ł a conto [a konto] - na rachunek (bank) a deux [a de] - we dwoje adieu [ad’je] - żegnaj, do widzenia a jour [a żur] - na bieżąco 174
Посібник з польськоІ* мови a la carte [a la kart] - do wyboru a propos [a propos] - do słowa (ukr. jxo peni) argot [argo] - gwara środowiskowa attache [atasze] - urzędnik dyplomatyczny blues [blus] - kierunek w muzyce jazzowej boutique [butik] - mały sklep z modnymi ubiorami Braille [Brajl] - alfabet dla niewidomych canoe [kanu] - długa, wąska łódź indiańska carte blanche [kart blansz] - swoboda postępowania diesel [dizel] - typ silnika disc-jokey [disk dżokej] - osoba prowadząca program muzyczny dubbing [dabing] - zastąpienie dźwięku w filmie tłumaczeniem Eifla (wieża) [Ajfla] - wieża w Paryżu Elisee [Elizę] - ulica i park w Paryżu engagement [angażmag:] - kontrakt z aktorem, śpiewakiem; zaproszenie fair play [fer piej] - uczciwy sposób postępowania Gioconda [Dż’iokonda] - bohaterka obrazu Leonarda da Vinci grand prix [gran pri] - główna nagroda • ! grizzly [grizli] - brunatny niedźwiedź amerykański guide [gid] - przewodnik hobby [chob:i] - upodobanie, pasja, namiętność igloo [iglu] - eskimoski dom z lodu interwiew [interwju] - wywiad z kimś jazz [dżez] - kierunek muzyczny jeep [dż’ip] - terenowy samochód osobowy junta [chunta] - władza ustawiana poprzez przewrót wojskowy juri [żuri] - sędziowie na imprezach artystycznych manicure [manikjur] - pielęgnowanie paznokci na rękach mass media [mas media] - środki upowszechnienia informacji 175
IsssâJZ menu [men’u] - jadłospis pas [pa] - krok (w tańcu) pizza [picca] - potrawa włoska puree [piure] - papka z przetartych jarzyn lub owoców ragoût [ragu] - potrawa z kawałków mięsa, jarzyn i przypraw rendez-vouz [rande wu] - spotkanie, randka savoir-vivre [sawuar wiwr] - zwyczaje, zasady postępowania show [szou] - typ widowiska rozrywkowego sir [ser] - tytuł łordów angielskich sleeping [sliping] - wagon z miejscami do spania teenager [tinejdżer] - nastolatek tournee [tume] - podróż artystyczna z występami underground [andegraund] - kolej podziemna; styl artystyczny zeppelin [cepelin] - balon sterowany o kształcie cygara Nazwiska ludzi możemy zapisywać w postaci oryginalnej lub możemy też polszczyć: Byron - Bajron, Schiller - Szyller, Pasteur - Paster, Shaekspeare - Szekspir, Chopin - Szopen i pod. Wymowę i pisownię wyrazów obcych trzeba zapamiętać. 176
Посібник з польської мови Тема 33 Polonia. Wielka litera w języku polskim. Odmiana czasownika „widzieć" przez osoby, czasy i liczby. Oddawanie pisemne wyrazów ukraińskich. Wzory odmiany przez przypadki rzeczowników, przymiotników, zaimków osobowych i liczebników. Polonia Sama nazwa „Polonia” znaczy po łacinie „Polska”. Tym wyrazem określa się dzisiaj zrzeszenia Polaków, mieszkających stale poza granicami Polski, które zachowują poczucie łączności duchowej i kulturalnej z Polską i rodakami. Skomplikowana sytuacja polityczna, jak też trudne warunki bytowania zmuszały synów narodu polskiego i całe polskie rodziny do emigracji i tworzenia sobie nowych warunków życia. Główny nurt emigracji wystąpił po utracie przez Polskę niepodległości w końcu XVIII wieku. Późniejsza emigracja u schyłku XIX i początkach XX wieku miała charakter zarobkowy. Wydarzenia II wojny światowej były przyczyną znalezienia się poza krajem ok. 2 milionów Polaków. W wielkim przybliżeniu można określić liczebność niektórych skupisk polonijnych, między innymi: w Europie: Francja - 750 tysięcy Niemcy -150 tysięcy Wielka Brytania - 145 tysięcy Belgia - 45 tysięcy Dania -12 tysięcy. Na terenie Ameryki Północnej i Południowej: Stany Zjednoczone - 6,5 miliona 177
IssolM Brazylia - 650 tysięcy Kanada - 325 tysięcy Argentyna -120 tysięcy. W Australii - 110 tysięcy. W krajach byłego Związku Radzieckiego ok. 1,2 miliona, między innym na Ukrainie - więcej niż pół miliona. Najliczniejsza jest Polonia Amerykańska. Już w XVIII i XIX wieku zgodnie z hasłem „Za naszą wolność i waszą” Polacy uczestniczyli w wojnach wyzwoleńczych Stanów Zjednoczonych. Tadeusz Kościuszko za swój udział w walkach wyzwoleńczych obdarzony był najwyższymi odznaczeniami państwowymi i stopniem generała oraz godnością honorowego obywatela Stanów Zjednoczonych. Kazimierz Pułaski czczony jest do dziś jako bohater narodowy. Zginął on w szturmie na angielskie forty pod Sawannah w 1779 roku. Około 4000 tysięcy Polaków walczyło w armii Linkolna. Znają Polaków w świecie nie tylko jako żołnierzy. Znane jest nazwisko Kazimierza Funka - biochemika, odkrywcy witaminy B, Tadeusza Sendzimira - wybitnego metalurga amerykańskiego, Rudolfa Modrzejewskiego, syna wielkiej artystki Heleny Modrzejewskiej, budowniczego wielu mostów i linii kolejowych w Stanach Zjednoczonych. Poeta i pisarz Czesław Miłosz, mieszkający w Stanach Zjednoczonych, w 1980 roku otrzymał Nagrodę Nobla. W Ameryce Południowej bardzo jest znany lekarz okulista Juliusz Szymański, profesor uniwersytetu w Kurytybie, organizator kliniki ocznej. Upadek powstania Styczniowego w 1863 roku dał początek Polonii Francuskiej. We Francji działali Adam Mickiewiez, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Norwid, Fryderyk Chopin i wielu innych. W 1871 roku Połacy pod dowództwem generała Jarosława Dąbrowskiego walczyli na barykadach Komuny Paryskiej. Polonia Brytyjska powstała w okresie drugiej wojny światowej. W Londynie była siedziba polskiego rządu emigracyjnego. Działał tam wybitny dowódca 178
Посібник з польської мови wojskowy generał Władysław Sikorski. Na Ukrainie również żyło wiele wybitnych Polaków. Tu urodzili się Juliusz Słowacki, Kazimierz Wieżyński, Marian Hemar - znani polscy poeci, malarz i powieściopisarz Bruno Schultz i inni. Na Ukrainie też pisali swoje poezje przedstawiciele tzw. «ukraińskiej szkoły» w polskiej poezji: Antoni Malczewski, Stanisław Goszczyński, Bogdan Zaleski. We Lwowie urodził się znany pisarz, autor powieści fantastycznych Stanisław Lem. W XIX wieku we Lwowie przez aptekarza Łukasiewicza została wynaleziona lampa naftowa. We Lwowie na cmentarzu Łyczakowskim pochowani Konstanty Ildefons Gałczyński i Maria Konopnicka - wielcy polscy poeci. Oczywiście, najbardziej znanym Polakiem na świecie jest papież Jan Paweł II (świeckie imię Karol Wojtyła), urodzony w Krakowie. Arcybiskup krakowski Karol Wojtyła został wybrany na papieża w październiku 1978 roku i pozostaje im do dni dzisiejszych, robiąc bardo dużo dla utrwalenia pokoju i demokracji na świecie. Dziś w Polsce działa stowarzyszenie „Wspólnota Polska", zorganizowane dla potrzeb środowisk polonijnych spoza kraju. Służy ono wszelką pomocą przybywającym do kraju rodakom z całego świata. Utrzymuje bliskie kontakty z organizacjami polskimi Francji, Australii, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Kazachstanu, Czech, Słowacji i Węgier. arcybiskup - архієпископ bohater - герой czczony - шанований dowództwo - командування działać - діяти godność - mym: звання papież - Папа Римський pisarz - письменник powstawać - виникати pozostawać - залишатися rodacy - співвітчизники * • siedziba - резиденція 179
Тема 33 honorowy obywatel - почесний громадянин łączność - єдність nurt - течія, хвиля okres - період określać - визначити udział - участь upadek - занепад; тут: поразка utrwalenie - укріплення w przybliżeniu - приблизно walka - боротьба, битва warunki - умови wspólnota - спільнота wszelki - всілякий skomplikowany - складний skupisko - скупчення stale - постійно stowarzyszenie - товариство środowisko - середовище świeckie - світське, мирське wybitny - видатний wydarzenia - події zachowywać - зберігати zarobkowy - заробітчанський znaleźć się - опинитися zrzeszenie - об’єднання żołnierz - солдат 1. Przeczytaj i przetłumacz tekst. 2. W temacie 1 na początku książki znajdź, ile Polaków mieszka za granicami swego państwa. 3. W jakim państwie Polonia jest największa? 4. Co spowodowało nurty emigracyjne z Polski? 5. Kto z Polaków, którzy urodzili się na Ukrainie i nie zostałi wymienione w tym tekście, jest ci najbardziej znanym? Wielka litera w języku polskim З великої букви у польській мові пишуться: 1. Імена, прізвища та прізвиська людей та клички тварин, наприклад: Michał, Irena, Adam Mickiewicz, Bolesław Krzywousty, Jarosław Mądry, Azor, Burek, Krasula. 2. Назви континентів, країн, країв та місцевостей, міст та інших населених пунктів, кварталів, вулиць, тощо, наприклад: Ameryka, Europa, 180
Посібник з польськеІ*мови Azja, Polska, Ukraina, Francja, Włochy, Chiny, Wołyń, Galicja, Małopolską Mazowsze, Warszawa, Lwów, Kijów, ul. Hoża. У складених назвах населених пунктів пишемо з великої букви всі слова, крім прийменників, наприклад: Zielona Góra, Rostów nad Donem. У назвах вулиць, кварталів тощо слова ulica, dzielnica і под. пишемо з малої літери, назву - з великої, наприклад: ulica Grodzka, dzielnica Żoliborz, plac Grunwaldzki. 3. Назви океанів, морів, озер, гір, островів, пустель, заток тощо, наприклад: Ocean Atlantycki, Czarne Morze, Jezioro Rożnowskie, Góry Stołowe, Wyspy Bahamskie, Półwysep Arabijski, Pustynia Libijska, Zatoka Gdańska. Слова ocean, morze, jezioro, góra, wyspa, półwysep, pustynia, zatoka пишуться з великої букви тоді, коли власна назва, з якою вони поєднуються, виражена прикметником (див. приклади вище). Якщо ж власна назва виражена іменником, тоді ці слова пишуться з малої букви, наприклад: ocean Pacyfik, morze Bałtyk, jezioro Świteź, góry Karpaty, wyspa Kret, półwysep Jukatan, pustynia Sahara, zatoka Gibraltar. 4. З великої літери пишуться назви національностей, рас, етнічних груп тощо, наприклад: Polak, Ukrainiec, Rosjanin, Szkot, Włosch, Niemiec, Duńczyk, Chińczyk, Japończyk, Murzyn, Żyd, Kozak, Indianin. 5. У назвах книг, повістей, віршів та інших творів мистецтва з великої букви пишеться тільки перше слово, інші - лише у тому випадку, якщо вони є власними назвами, наприклад: «W pustyni і puszczy», «Piosenka о książce», «Marcin Kozera», «Bitwa pod Grunwaldem». 6. У назвах періодичних видань пишемо з великої літери всі слова, якщо назва відмінюється, і тільки перше слово, якщо назва не відмінюється, наприклад: 181
ТвмаЗЗ «Świat Młodych», «Przegląd Sportowy», «Głos Nauczycielski», «Sport i Wczasy», але «Poznaj świat», «Mówią wieki». 7. В листах, письмових зверненнях, заявах особові займенники, слова Pan, Pani, Państwo, Panie, Panowie, а також інші слова - звертання пишемо також з великої літери, наприклад: «Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą...», «Czekam na Ciebie za tydzień...», «Z niecierpliwością czekam, Drogi Bracie, na list od Ciebie...». 8. З великої літери пишемо всі слова, крім прийменників, у офіційних назвах установ, організацій, органів законодавчої та виконавчої влади, інституцій, шкіл, товариств, військових підрозділів тощо, наприклад: Urząd Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów, Uniwersytet Jagielloński, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im.T.Gonewicza w Lublinie, Pierwsza Dywizja Piechoty im.Tadeusza Kościuszki, Akademia Górniczo-Hutnicza. Завдання і вправи 1. Зверніть увагу, як у поданому тексті пишуться назви: а) частин світу, б) країн; в) міст. Obszar Europy zamieszkuje około 700 milionów mieszkańców. Europa i Azja - to najgęściej zaludnione części świata. W Europie do krajów najgęściej zaludnionych należą Holandia i Belgia, do najsłabiej zaludnionych - Islandia i Norwegia. Największymi zespołami miejskimi są Londyn, Moskwa i Paryż. 2. До поданих прикметників допишіть назви польських міст, від яких утворені ці прикметники. kieleckie - przemyskie - toruńskie - ostrołęckie - krośnieńskie - szczecińskie - legnickie - lubelskie - wałbrzychskie - zielonogórskie - sieradzkie - olsztyńskie - 182
Посібник з польської мови tarnobrzeskie - opolskie - siedleckie - 3. Знайдіть на карті Польщі і випишіть 5 або більше назв населених пунктів, які складаються з 2 слів. 4. Обґрунтуйте правилом написання назв наступних літературних творів. «Pokój na poddaszu», «Powrót taty», «Nasza szkapa», «Janko Muzykant», «W pamiętniku Zofii Bobrówny», «O sierotce Marysi», «Chłopcy ze Starówki». 5. Перепишіть подані географічні назви, замінюючи, де потрібно, малу літеру великою. morze egejskie, góry tatrzańskie, jezioro bajkał, góry sudety, wybrzeże kościuszkowskie, wyżyna lubelska, wyspa madagaskar, nizina mazowiecka, rzeka dniepr, góry atlas, morze północne. 6. Перепишіть назви періодичних видань, замінюючи, де треба, малу літеру великою. «życie warszawy», «sztandar młodych», «głos pracy», «sport dla wszystkich», «żyjmy dłużej», «chrońmy przyrodę ojczystą», «nowe drogi», «radio i telewizja», «poznaj świat», «na przełaj», «poznaj swój kraj», «dziennik polski». 7. Перекладіть польською мовою п’ять відомих українських видань, назви яких складаються з кількох слів. 8. Перепишіть текст, замінюючи, де потрібно, малу літеру великою. Zanim wisła stanie się wisłą, płyną z baraniej góry w beskidzie śląskim dwa maleńkie strumyki: czarna wisełka i biała wisełka. Oprócz czarnej i białej wisełki, które tworzą rzekę wisłę, są w polsce również inne wisełki i wisły. Oto niektóre z nich: wisła - uzdrowisko nad wisłą oraz osiedla z nią związane; wisła głębce, wisła dziechcinka, wisła malinka. Na wyspie wolin niedaleko między zdrój ów, jest osada wisełka i jezioro wisełka, a nad brzegami sztucznego jeziora goczałkowskiego jest miejscowość 183
Тема 33 wisła mała i wisła wielka. Jest jeszcze jedna wisła, która nie jest ani rzeką, ani miejscowością, a znana jest nie tylko w polsce. To krakowski klub piłkarski «wisła». 9. Перепишіть лист, замінюючи у відповідних місцях малі літери на великі. Długo czekaliśmy na twój list. Mama i tatuś już się niepokoili o ciebie, myśląc, że może zachorowałaś. Cieszymy się bardzo, że się dobrze czujesz na kolonii i że nic ci nie brakuje. Nie zapominaj jednak o rodzicach i pisz częściej. U nas w domu wszyscy zdrowi, tylko babcia niedomaga. Pozdrów ode mnie koleżanki i kolegów ze szkoły. Wg. J. Wójcik Kochana siostrzyczko! Całuje cię serdecznie. Marek Odmiana czasownika „widzieć" przez osoby, czasy i liczby Czas teraźniejszy Ipoj I widzę II widzisz III widzi widzimy widzicie widzą l.mn. r.m. Czas przeszły Liczba pojedyncza r.ż. r.n. I widziałem II widziałeś III widział widziałam widziałaś widziała widziało 184
Посібник з польської мови Liczba mnoga Forma męskoos forma niemęskoos I widzieliśmy widziałyśmy II widzieliście widziałyście III widzieli widziały I II m 1. Przetłumaczyć na język polski. 1. Побачимо, чи зможеш ти дійти до вершини. 2. На горі я бачив поляну з прекрасними квіїами. 3. Цікаво, чи вони нас бачать? 4. Ольга побачила крамницю і зайшла до неї. 5. Що ви бачили в Музеї? 6. Ти не бачила, куди мама заховала цукерки? 7. Перед собою ви бачите парк, закладений у XVIII ст. 8. Вони постійно будуть нас бачити. 2. Wyobraź sobie, że jesteś przewodnikiem i prowadzisz grupę turystów po swoim mieście. Opisz najpiękniejsze miejsca w swoim mieście, używając f r/' sobowych form czasownika „widzieć”. Czas przyszły l.poj. i.mn. będę widział, -a/ zobaczę będziemy widzieli,-ały/ zobaczymy będziesz widział, -a/ zobaczysz będziecie widzieli, -ały/ zobaczycie będzie widział, -a, -o/ zobaczy będą widzieli, -ały/ zobaczą 185
IsmsJI Oddawanie pisemne wyrazów ukraińskich Przy napisaniu różnego rodzaju wypracowań, utworów czasem spotykamy się z problemem oddawania pisemnego ukraińskich imion, nazwisk, nazw własnych i pospolitych. Więc pamiętajmy, że większość liter oddaje się odpowiednimi literami polskiego alfabetu. Oprócz tego: literę r oddajemy przez h: Григорій - Hryhorij, книга - knyha i pod. J1 oddaje się dwojako: przed я, ю, є, і, ь - przez 1: Львів - Lwiw (Lwów), Любов - Lubow, Ліда - Lida; przed pozostałymi literami i w końcu wyrazów л oddaje się przez ł: Леся - Lesia, Лука - Łuka, молодиця - mołodycia. Ч, ш, щ oddaje się przez cz, sz, szcz: Шевченко - Szewczenko, Щирець - i, ■ ■ ■ Szczyreć. I oddaje się przez ji: їжакевич - Jiżakewycz, під’їзд - pidjizd; я, ю, є oddaje się dwojako: na początku wyrazu, po samogłosce i po apostrofie - ja, ju, je: Ярослав - Jarosław, Юрій - Jurij, Євген - Jewhen; -ia, -iu, ie po innych spółgłoskach, oprócz 1: Рябко - Riabko, дякую - diakuju i pod. Ь oddaje się następująco: нь, зь, ць, сь - ń, ź, ć, ś: Грицько - Hryćko, Ромась - Romaś, князь - : 1 f; kniaź, Умань - Umań albo Humań; ть, дь -t\ d’: Кость - Kost9, будьте - bud9te; ль oddaje się przez 1: Опільський - Opilśkyj (albo Opilski). Apostrof się pomija: Куп’янськ - Kupjanśk. Nazwy geograficzne oddaje się według podanych wyżej przepisów, ale możemy je również polszczyć: Київ - Kyjiw albo Kijów Львів - Lwiw albo Lwów Рівне - Riwne albo Równe 196
Посібник з польської мови Тернопіль - Ternopil albo Tarnopol Донецьк - Donećk albo Donieck. To samo stosuje się i nazwisk ludzi na -ий: Мирний - Myrnyj albo Myrny Левицький - Łewyćkyj albo Lewicki Могильницький - Mohylnyćkyj albo Mohylnicki, та-йч: Шашкевич - Szaszkewycz albo Szaszkewicz Попович - Popowycz albo Popowicz Wzory odmiany przez przypadki rzeczowników, przymiotników, zaimków osobowych i liczebników. Liczba pojedyncza Rzeczowniki męskie Rzeczowniki zakończone na spółgłoskę twardą z wyjątkiem k, g, c, cz, sz, rz, eh, i, dz: żywotne nieżywotne M kot orzeł nos plan D kota orła nosa planu C kotu orłowi nosowi planowi B kota orła nos plan N kotem orłem nosem planem Ms o kocie o orle o nosie o planie W kocie! orle! _ — Rzeczowniki zakończone na spółgłoskę miękką lub na k, g, c, cz, sz, eh, rz, ż, dz: 187
Тема 33 żywotne nieżywotne M koń wieprz liść klucz D konia wieprza liścia klucza C koniu wieprzowi liściowi kluczowi B konia wieprza liść klucz N koniem wieprzem liściem kluczem Ms o koniu o wieprzu o liściu o kluczu W koniu! wieprze! - - M D C В N Ms W Rzeczowniki żeńskie Liczba pojedyncza Rzeczowniki, temat których kończy się na: * spółgłoskę twardą spółgłoskę miękką barwa dłoń barwy dłoni barwie dłoni barwę dłoń barwą dłonią o barwieo dłoni na c, cz, sz, rz, ż, dz poręcz poręczy poręczy poręcz poręczą o poręczy spółgłoskę twardą spółgłoskę miękką na c, cz, sz, rz, ż, dz M kobieta ziemia noc D kobiety ziemi nocy C kobiecie ziemi nocy B kobietę ziemię noc N kobietą ziemią nocą Ms o kobiecie o ziemi o nocy . W kobieto! ziemio! nocy! 188
Посібник з польської мови Rzeczowniki nijakie Liczba pojedyncza Rzeczowniki, temat których kończy się na: spółgłoskę twardą spółgłoskę miękką na c, cz, sz, rz, ż, dz M lato pole dziecko D lata pola dziecka C latu polu dziecku B lato pole dziecko N latem polem dzieckiem Ms olecie opolu o dziecku W lato! pole! dziecko! spółgłoskę twardą spółgłoskę miękką na c, cz, sz, rz, ż, dz M drzewo danie zboże D drzewa dania zboża C drzewu daniu zbożu B drzewo danie zboże N drzewem daniem zbożem Ms o drzewie o daniu o zbożu W drzewo! danie! zboże! Rzeczowniki, które mają zakończenie ę żywotne nieżywotne M niemowlę kurczę imię ramię D niemowlęcia kurczęcia imienia ramienia C niemowlęciu kurczęciu imieniu ramieniu B niemowlę kurczę imię ramię N niemowlęciem kurczęciem imieniem ramieniem Ms o niemowlęciu o kurczęciu o imieniu o ramieniu 189
IsèssM W niemowlę! kurczę! Liczba mnoga Rzeczowniki męskie Rzeczowniki, temat których kończy się na: spółgłoskę twardą spółgłoskę miękką M D C B N Ms W chłopi chłopów chłopom chłopów chłopami o chłopach chłopi! goście gości gościom gości gośćmi o gościach goście! na c, cz, sz, rz, ż, dz marynarze marynarzy marynarzom marynarzy marynarzami o marynarzach marynarze spółgłoskę twardą M sady sadów sadom sady sadami o sadach D C B N Ms W spółgłoskę miękką słonie słoni słoniom słonie słoniami o słoniach Rzeczowniki żeńskie Liczba mnoga Rzeczowniki, temat których kończy się na: na c, cz, sz, rz, ż, dz kapelusze kapeluszy kapeluszom kapelusze kapeluszami o kapeluszach spółgłoskę twardą spółgłoskę miękką na k, g M pszczoły fale sole apteki D pszczół fai soli aptek * C pszczołom falom solom aptekom B pszczoły fale sole apteki 190
Посібник з польської мови N pszczołami falami solami aptekami Ms o pszczołach o falach o solach o aptekach W pszczoły! - - - spółgłoskę twardą spółgłoskę miękką nak,g М klasy noce nogi D klas nocy nóg С klasom nocom nogom В klasy noce nogi N klasami nocami nogami Ms o klasach o nocach o nogach W Rzeczowniki nijakie Liczba mnoga Rzeczowniki, które w liczbie pojedynczej mają zakończenia -0, -e М serca okna zajęcia D serc Ókieii zajęć С sercom oknom zajęciom В serca okna zajęcia N sercami oknami zajęciami Ms o sercach o oknach o zajęciach W serca - - Rzeczowniki, które w liczbie pojedynczej mają zakończenie ę żywotne żywotne ‘ nieżywotne М szczenięta cielęta * ' znamiona D 7' szczenięt cielęt znamion С szczeniętom cielętóm znamionom y 1*1
TeMa 33 B N Ms W szczenięta szczeniętami o szczeniętach cielęta cielętami cielętach znamiona znamionami o znamionach Przymiotniki Liczba pojedyncza rodzaj męski M D C B N Ms duży dużego dużemu dużego/ duży dużym o dużym biały białego białemu białego/ biały i białym o białym łatwy łatwego łatwemu łatwego/ łatwy łatwym o łatwym rodzaj nijaki duże białe łatwe dużego białego łatwego dużemu białemu łatwemu duże białe łatwe dużym białym łatwym o dużym o białym o łatwym rodzaj żeński M duża biała łatwa D dużej białej łatwej C dużej białej łatwej B dużą białą łatwą N dużą białą łatwą Ms o dużej o białej o łatwej Liczba mnoga forma męskoosobowa M duzi bieli łatwi • wysocy D dużych białych łatwych wysokich C dużym białym łatwym wysokim 192
IJocìóhuk 3 nojibćśkói^toeu dużych białych łatwych wysokich dużymi białymi łatwymi wysokimi o dużych ó białych o łatwych o wysokich forma niemęskoosobowa M duże białe łatwe D dużych białych łatwych C dużym białym łatwym B duże białe łatwe N dużymi białymi łatwymi Ms o dużych o białych * o łatwych i Zaimki osobowe (ja, ty, oń, ona, ono, my, wy, oni, one) Liczba pojedynczą M ja ty on ono ona D mnie ciebie jego, go, niego jego, go, niego jej, niej C mnie, mi tobie, ci jemu, mu, niemu jemu, mu, niemu jej, niej B mnie, mię ciebie, cię jego, niego je, nie ją, nią N mną tobą nim nim nią Ms o mnie o tobie o nim o nim o niej Liczbą mnoga forma męskoosobowa forma niemęskoosobowa M my wy oni one D nas was ich, nich ich, nich C nam wam im, nim im, nim B nas was ich, nich je, nie N nami wami nimi nimi Ms onas o was onich onich B N Ms 193
Tm§33 Odmiana liczebników Liczebnik «jeden» Liczba pojedyncza r.m. r.n. r. ż. M jeden jedno jedna D jednego jednego jednej C jednemu jednemu jednej B jednego/jeden jedno jedną N jednym jednym jedną Ms (o) jednym (o) jednym (o) jednej Liczba mnoga forma męskoos forma niemęskoos M jedni jedne D jednych jednych C jednym jednym B jednych jedne N jednymi jednymi Ms (o) jednych (o) jednych Liczebnik «dwa» rodz. męski nieosobowy M dwa D dwóch, dwu C dwom, dwu B dwa r.n. dwa dwóch, dwu dwom, dwu dwa r.ż. dwie dwóch, dwu dwom, dwu \ dwie 194
Посібник з польської мови N dwoma Ms (o) dwóch, dwu dwoma (o) dwóch, dwu Liczebniki «trzy», «cztery», «pięć» M trzy D trzech C trzem B trzy N trzema Ms (o) trzech cztery czterech czterem cztery czterema (o) czterech dwiema (o) dwóch, dwu pięć pięciu pięciu pięciu, pięć pięcioma (o) pięciu Mianownik i Biernik rodź. męskiego osobowego: trzech czterech, pięciu (chłopców). Liczebniki «dwadzieścia», «pięćdziesiąt» M dwadzieścia D dwudziestu C dwudziestu B dwudziestu N dwudziestu (-oma) Ms (o) dwudziestu pięćdziesiąt pięćdziesięciu pięćdziesięciu pięćdziesięciu pięćdziesięciu (-oma) (o) pięćdziesięciu Mianownik i Biernik rodz.męskiego osobowego: dwudziestu, pięćdziesięciu. Liczebniki «sto», «dwieście», «pięćset» M sto D stu dwieście dwustu pięćset pięciuset 195
TeMa 33 C stu B stu N stu Ms (o) stu M tysiąc D tysiąca C tysiącu B tysiąc N tysiącem Ms (o) tysiącu dwustu dwieście dwustu (o) dwustu pięciuset pięćset pięciuset (o) pięciuset Liczebniki «tysiąc», «milion» milion miliona milionu milion milionem (o) milionie Odmiana liczebników porządkowych, mnożnych i wielorakich Liczebniki porządkowe, mnożne i wielorakie mają formy przymiotników i odpowiednio odmieniają się: pierwszy odmienia się jak pieszy, drugi jak ubogi, trzeci jak koci, czwarty jak pusty, setny jak ładny: podwójny jak chmurny, dwojaki, trojaki jak wysoki. 196
Посібник з польської мови TEMATY LEKSYKALNE Temat leksykalny 1 Opowiem o sobie. Wiadomości autobiograficzne. Rodzina. Upodobania. Plany na przyszłość. Imię mam na imię... nazwisko nazywam się... data i urodziłem (-am) się: miejsce na (we) wsi; urodzenia w mieście (miasteczku) wiek młody (-a); w średnim wieku; dorosły (-a); stary (-a); szkoła podstawowa; średnia liceum, gimnazjum; studia uczelnia wyższa; uniwersytet; akademia; praca pracować: na fabryce np. obuwia; zakładach np. chemicznych; w szkole; na uczelni; w przedsiębiorstwie; w niemowlę, przedszkolak, uczeń (-nnica), nastolatlek (-ka), młodzieniec, staruszek, emeryt (-ka) studiować na uczelni, na uniwersytecie; na wydziale filologicznym chodzić do pracy pracować (gdzie?) pracować (kim? jako kto?) być zatrudnionym 197
Temat leksykalny 1 sklepie; zajmować się funkcjonariusz np. policyny; inżynier; prawnik; sprzedawca (-czyni), ekspedient (-ka), handlarz (-rka); stosunki rodzinne; rodzina, familia małżeństwo: mąż, żona rodzice: ojciec, matka przybrani rodzice: ojczym, macocha dzieci: syn, córka (rodzeństwo) przybrane dzieci: pasierb, pasierbica rodzeństwo: przyrodnie: brat, siostra cioteczne: cioteczny (-a) brat, siostra (kuzyn (-ka)) stryjeczne: stryjeczny (-a) brat, siostra (kuzyn (-ka)) dziadkowie: dziadek, babcia, pradziadek, prababcia wnuki: wnuk, wnuczka, prawnuk, prawnuczka handlem, prowadzić interes i pod. zawód nauczyciel, wykładowca; roboczy (-tnica), pracownik (-nica); pracować jako nauczyciel; pracować inżynierem, prawnikiem, ekspedientem; być robotnikiem upodobania, kolekcjonowanie, hobby muzyka, sport, czytanie, słuchać muzykę; uprawiać sport; uprawiać np. gimnastykę; wędrować, podróżować; czytać: książki, czasopisma; oglądać telewizję; fascynować się np. sztuką współczesną turystyka, fotografia, taternictwo, historia, telewizja i pod. 198
IJociÓmtK 3 nOAbCbKOfMOeU krewni: ciocia - siostra matki lub ojca wujek - brat matki stryjek - brat ojca siostrzeniec i siostrzennica - syn i córka siostry bratanek i bratanica - syn i córka brata powinowaci: świder i świekra - ojciec i matka męża teść i teściowa - ojciec i matka żony zięć - mąż córki synowa - żona syna szwagier, szwagierka - brat lub siostra męża lub żony Tekst podstawowy Opowiem o sobie... Cześć! Mam na imię Janek. Chciałbym dla znajomstwa opowiedzieć kilka słów o sobie. Urodziłem się ósmego października tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego ósmego roku w miasteczku Wieliczka koło Krakowa. To jest niewielkie stare miasteczko, znane w całej Polsce dzięki wielkim i bardzo dawnym kopalniom soli. Jestem teraz na dwudziestym drugim roku. Sześć lat temu ukończyłem szkołę podstawową. Zawsze podobały mi się języki oraz historia, dlatego wybrałem liceum humanitarne, po którym wstąpiłem do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na wydział filologii słowiańskiej. Teraz jestem na trzecim roku studiów. Bardzo mi się tu podoba, mam dużo nowych przyjaciół i na ogół życie studenckie jest bardzo interesujące. Moi przyjaciele to ludzie otwarci, szczerzy, weseli i serdeczni. Jestem towarzyski i życzliwy, dlatego łatwo nawiązuję kontakt z innymi ludźmi. Mam, jak na dzień dzisiejszy, dość wielką rodzinę, która składa się z ojca, matki, brata, siostry i babci. Trzymamy też rasowego psa, jamnika. Nazywa się Johny13). Jesienią ojciec jeździ z nim na polowanie. I3) Johny - czyt.: dżoni 199
Temat leksykalny 1 > < Mój ojciec nazywa się Piotr, ma czterdzieści sześć lat. Pracuje w kopalni elektrykiem. W dni wolne lubi czytać czasopisma i oglądać telewizję. Czasami majstruje coś dla domu. Na początku jesieni zawsze bierze urlop i jeździ na polowanie. Często wraca z niczym, ale mówi, że bardzo dobrze odpoczywa. Moja matka ma na imię Helena. Jest młodsza od ojca o dwa lata. Pracuje nauczycielką języka niemieckiego w szkole podstawowej. W kuchni moja mamusia jest prawdziwą czarownicą. Nikt nie gotuje tak samo smacznie jak ona. Mówi, to dlatego, że lubi tę sprawę. Jeszcze moja matka lubi literaturę dwudziestolecia międzywojennego i nigdy nie ogląda telewizji. Uważa, że telewizja otępia ludzi. Częściowo się z nią zgadzam, ale mam kilka ulubionych programów, których nigdy nie przepuszczam. Siostra ma na imię Barbara i jest młodsza ode mnie o trzy lata. Uczy się teraz na kursach księgowych, ale w przyszłości chciałaby zostać prawnikiem. Bardzo lubi chodzić na dyskoteki i spacerować ze swoim chłopcem. Mój brat, Michał, skończył dopiero piętnaście lat. Jest typowym nastolatkiem ... ' ■ : ■ . • I - zbyt hałaśliwym, przesadnie zadowolonym z życia i z siebie. Uważam, że jest trochę rozpieszczony przez to? że jest najmłodszym i najbardziej łubianym w rodzinie. Na razie w przyszłości chce zostać mistrzem świata w wyścigach samochodowych. Moją babcię ze strony matki lubią i znają w mieście. Przez całe życie pracowała lekarką-kardiologiem i uratowała życie wielu ludzi. Teraz jest emerytką, bo ma już siedemdziesiąt lat. Ale zawsze pomaga matce uprawiać gospodarstwo domowe, a w czasie wolnym lubi robić na drutach. Nasza rodzina ma własny czteropokojowy dom z kuchnią, łazienką i ubikacją. Dom znajduje się w przedmieściu. Koło niego rośnie piękny duży siad. Mamy również samochód - FIAT Cinuąecento. W czasie studiów mieszkam w Krakowie w akademiku. Z początku nie / ■ : ’ * ( ■ mogłem się przyzwyczaić, bo w domu jest o wiele spokojniej, ale teraz tak mi się nawet podoba - wokół tyle znajomych. 200
Посібник з польської мови Kraków bardzo mi się podoba. Lubię spacerować jego zabytkowymi uliczkami, czasem wpadać do kawiarni, przychodzić wieczorami na Rynek, gdzie zawsze wre życie. Lubię też słuchać muzykę, czytać ciekawe książki, zwłaszcza ; v. historyczne, lubię podróżować. Nie lubię złej pogody, zbyt wczesnego wstawania i ludzi bez poczucia humoru. W zeszłym lecie byłem na Niemczech, pracowałem przez dwa miesiące kelnerem w restauracji, żeby zarobić sobie na kieszonkowe. Moim największym marzeniem jest wędrówka dookoła świata. A na razie chcę ukończyć studia, zdobyć zawód i znaleźć pracę, która da mi możliwość do ^ V ' spełnienia mego marzenia. 1. Odpowiedzieć ‘Чак” albo “nie”, “prawda” albo “nieprawda”. 1. Janek studiuje filozofię. 2. Miasto Wieliczka jest ustytuowane blisko Krakowa. 3. Michał jest najmłodszy w rodzinie. 4. Dwa lata temu Janek ukończył szkołę podstawową. 5. Janek jest na drugim roku studiów. 6. Z natury Janek jest cichy, spokojny, nawet trochę zamknięty w sobie. 7. Pies, którego trzymają w rodzinie, jest duży. 8. Najbardziej Barbara chciałaby zostać księgową. 9. W przeszłości babcia Janka pracowała lekarką. 10. W zeszłym lecie Janek jeździł na wypoczynek do Niemiec. 2. Dać pisemne odpowiedzi na pytania. 1. Ile lat ma Janek? 2. Dzięki czemu Wieliczkę znają w całej Polsce? 3. Z ilu członków składa się rodzina Janka? 4. Co myśli matka Janka o telewizji? 5. Kim chce zostać brat Janka? 6. Co Jankowi podoba się w Krakowie? 201
TmrmtMc9vkmłnvf 7. Jakie są możliwości do spełnienia marzenia Janka? 3. Korzystając z podanej definicji, wpisz nazwę członka rodziny. Wzór: ojciec ojca - dziadek brat matki - syn siostry - syn syna — córka brata - matka męża - mąż siostry - ojciec żony - żona brata - żona syna- brat ojca - siostra matki - mąż córki - 4. Podaj nazwę nadrzędną. Wzór: ojciec i matka to rodzice syn i córka to.... brat i siostra to.... dziadek i babcia to.... mąż i żonato.... ojczym i macocha to.... teść i teściowa to.... 5. Odpowiadając na następne pytania opowiedz o sobie. 1. Jak masz na imię? 2. W którym roku się urodziłeś? 3. Ile masz lat? 4. ' ; ; , " t i : 1 . •> . Gdzie urodziłeś się? 5. Kiedy ukończyłeś szkołę podstawową? średnią? 6. Gdzie studiujesz teraz? 7. Dlaczego wybrałeś taki zawód? 8. Czym podobają się ci studia? 9. Czy twoja rodzina jest wielka? 10. Z kogo składa się twoja rodzina? 11. Jak się nazywa i ile lat ma twój ojciec? 12. Gdzie on pracuje? 13. Co on lubi? 14. Jak się nazywa i ile ma lat twoja matka? 15. Gdzie ona pracuje? 16. Co ona lubi? 17. Czy masz brata lub siostrę? Ile oni mają lat i kim pracują? 18. Co oni lubią? 19. Czy masz dziadka lub babcię? 20. Co oni lubią? 21. Opowiedz o swoich upodobaniach? 22. Czy lubisz podróżować? 23. Jakie plany masz na przyszłość? 24. Czy znasz sposób do ich spełnienia? 25. Jakie jest twoje największe marzenie? 202
Temat leksykalny 2 nociÓHUK znanbCbKoT Moeu Człowiek. Wygląd zewnętrzny i cechy charakteru Głowa: Potylica, twarz: Twarz: oczy, kolor: włosy, kształt: włosy, kolor: człowiek wg. koloru włosów: Kończyny: górne: ręce / ręka: dolne: nogi / noga: Tułów: pierś, brzuch, plecy Wygląd wzrost zewnętrzny: tusza: budowa ciała, sylwetka: czoło, brwi, oczy, powieki, źrenice, rzęsy, nos, wargi, policzki, podbródek, uszy, szyja, włosy okrągła, pociągła błękitne, niebieskie, zielone, szare, piwne, szaro-zielone długie, krótkie, ostrzyżone; proste, kręcone, faliste, kędzierzawe; rozpuszczone, upięte; warkocz, koński ogon jasne, ciemne; blond, czarne, rude, siwe blondyn, brunet, rudy, siwy, szatyn bark, ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek, dłoń, palcy (-ec), paznokcie (-ieć) biodro = udo, kolano, łydka, stopa, pięta wysoki (-a), niski (-a), średni (-a) chudy (-a), szczupły (-a), tęgi (-a), gruby (-a) zgrabny (-a), niezgrabny (-a), wysmukły (-a), wysportowany (-a), 203
Temat leksykalny 2 zwalisty (-a), drobny (-ą) blizny, piegi, pieprzyk towarzyski* nietowarzyski, dobry, % ■ ■ zły, serdeczny, uczynny, przyjemny; nieuczynny, egoista, wstrętny, krytyczny, bezkrytyczny, kulturalny, niekulturalny inteligentny, nieinteligentny; zdolny, mądry; mało zdolny, głupi; myślący, bystry; tępy, bezmyślny; rzeczowy; erudyta, oczytany żywy, wybuchowy, wrażliwy, nerwowy; spokojny, powolny, flegmatyczny, roztargniony pracowity, pilny, sprytny, dokładny, skrupulatny, pedant, leń sławny, znany, wybitny, wielki, genialny, wykształcony Moim najlepszym przyjacielem jest... Chcę opowiedzieć państwu o moim najlepszym przyjacielu. Ma na imię Tomasz. Jest starszy ode mnie na jeden rok. Studiujemy na jednej uczelni, lecz na różnych wydziałach -ja na filologicznym, on na fizyczno-matematycznym. Zapoznaliśmy się trzy lata temu na wycieczce w górach. Z tego czasu jesteśmy nierozłącznymi przyjaciółmi. Tomasz jest wysokim, przystojnym chłopakiem, trochę y/yższym ode mnie, o średniej budowie ciała. Jest ciemnym szatynem. Włosy ma, moim zdaniem, nieco dłuższe, niż potrzeba dla chłopca, puszyste, uczesane do tyłu, z przedziałkiem cechy osobliwe: Charakter: stosunek do innych: inteligencja: usposobienie: pracowitość: Opinia: 204
Посібник з польської мови pośrodku. Mówi, że takie włosy bardziej podobają się jego dziewczynie. Twarz ma pociągłą, z szarymi oczyma i prostym równym nosem. Na podbródku ma niewielką bliznę - kiedyś w dzieciństwie uderzył się na huśtawce. Trzy lata temu Tomasz był o wiele szczuplejszy niż teraz. Zaczęliśmy razem trenować się w sali gimnastycznej i teraz Tomasz ma harmonijną, wysportowaną sylwetkę. Z odzieży uwielbia dżinsy i adidasy. Latem nosi różne koszule, zimą - swetry. Tomasz jest bardzo towarzyskim i wesołym chłopcem. Ma rozwinięte uczucie humoru, lubi żartować i śmiać się. Czasem w odpowiednim towarzystwie możemy z nim trochę powygłupiać się. Razem z tym Tomasz jest zasadniczym i odpowiedzialnym człowiekiem. Z jego inicjatywy powstał klub studencki “Helikopter”. Tomasz często organizuje w nim różne imprezy, na które przychodzą studenci nie tylko z naszej uczelni. Ma prawdziwy talent organizatorski. W przyszłości chciałby zostać disc-jokey’em albo prowadżić jakiś program rozrywkowy na radio. Chcielibyśmy zostać razem i po ukończeniu ucżelni, ponieważ rozumiemy się z pół słowa i moglibyśmy znaleźć swoje miejsce w życiu. 1. Powiedz “tak” albo “nie”, “prawda” albo “nieprawda”. 1. Przyjaciele znają się z dzieciństwa. 2. Tomasz i opowiadacz byli kiedyś na wycieczce w górach. 3. Tomasz i opowiadacz są rówieśnikami. 4. Chłopcy studiują na jednym wydziale. 5. Tomasz ma ciemne włosy. 6. Dziewczynie Tomasza podobają się krótko ostrzyżeni chłopcy. 7. Twarz Tomasza jest pociągła. 8. Tomasz nigdy nie nosi dżinsów. 9. Tomasz jest cichym i spokojnym chłopcem. 10. Studencki klub, który zorganizował Tomasz, ma nazwę “Helios”. 205
Temat leksykalny 2 11. Chłopcy chcieliby pozostać razem i po ukończeniu szkoły wyższej. 2. Dać pisemną odpowiedź na pytania. 1. Na ile lat starszy od opowiadacza jego przyjaciel? 2. Na jakich wydziałach studiują chłopcy? 3. Gdzie chłopcy zapoznali się? 4. Włosy jakiego koloru i kształtu ma Tomasz? 5. Jakim jest Tomasz w towarzystwie? 6. Kto przychodzi na imprezy do klubu “Helikopter”? 7. Kim chce zostać Tomasz w przyszłości? 3. Połącz podane rzeczowniki z odpowiednimi czasownikami z ramki. Wzór: nogami - chodzimy uszy zęby nos język usta ręce oczy pierś gryźć, smakować, oddychać, jeść, patrzeć, słuchać, wąchać, chwytać. 4. Do podanych cech charakteru dobierz odpowiednie antonimy z ramki. odważny dobry mądry serdeczny żywy pilny wytrwały leniwy prawdomówny słaby, flegmatyczny, złośliwy, pracowity, egoista, tchórzliwy, roztargniony, tępy, kłamliwy. 5. Wyobraź sobie, że szukasz przyjacieli w Polsce. Ułóż ogłoszenie do gazety(do 50 wyrazów) i zmieść w nim jak nawięcej informacji dotyczącej swego wyglądu zewnętrznego i cech charakteru. 6. Odpowiadając na pytania, ułóż opowiadanie o bliskim dla ciebie człowieku. 206
iJoęjfcm.* wn&K&ww 1. Jak się on (ona) nazywa. 2. Ile ma lat? 3. Czy dawno się znacie? 4. Jak zapoznaliście się? 5. Jak wygląda jego (jej) twarz i włosy? 6. Jak on (ona) jest zbudowany (-a)? 7. Opisz jego (jej) cechy osobliwe. 8. Jak lubi się ubierać? 9. Jaki charakter ma? 10. Jak zachowuje się w towarzystwie? 11. Jak spędzacie wolny czas? 12. Jakie macie wspólne plany na przyszłość? 7. Przeczytaj urywek. Wypisz z niego cechy, charakteryzujące wygląd zewnętrzny i cechy charakteru bohaterki. Lalka (Fragmenty) Panna Izabela była niepospolicie piękną kobietą. Wszystko w niej było oryginalne i doskonałe. Wzrost więcej niż średni, bardzo kształtna figura, bujne włosy blond z odcieniem popielatym, nosek prosty, usta trochę odchylone, zęby perłowe, ręce i stopy modelowe. Szczególne wrażenie robiły jej oczy, niekiedy ciemne i rozmarzone, niekiedy pełńe iskier wesołości, czasem jasnoniebieskie i zimne jak lód. Uderzająca była gra jej fizjognomii. Kiedy mówiła, mówiły jej usta, brwi, nozdrza, ręce, cała postawa, a nade wszystko oczy, którymi zdało się, że chce przelać swoją duszę w słuchacza. Kiedy słuchała, zdawało się, że chce wypić duszę z opowiadającego. Jej oczy umiały tulić, pieścić, płakać bez łez, palić i mrozić... Ciekawym zjawiskiem była dusza panny Izabeli. Gdyby ją kto szczerze zapytał: czym jest świat, a czym ona sama? niezawodnie odpowiedziałaby, że świat jest zaczarowanym ogrodem, napełnionym czarodziejskimi zamkami, a ona - boginią czy nimfą uwięzioną w formy cielesne. Panna Izabela od kolebki była w świecie pięknym i nie tylko nadludzkim, ale - nadnaturalnym. Sypiała w puchach, odziewała się w jedwabie i hafty, siadała na rzeźbionych i wyścielanych hebanach łub palisandrach, piła z kryształów, jadała 207
Temat leksykalny 2 ze srebr i porcelany kosztownej jak złoto. Woalka chroniła ją od wiatru, kareta od deszczu, sobole od zimna, parasolka i rękawiczki od słońca. I tak żyła z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, wyższa nad ludzi, a nawet nad prawa natury. Bolesław Prus 208
Temat leksykalny 3 IJoĆiÓHWc 8 nojibcbKoS Moeu Mieszkanie, lokal; dom własny, jednorodzinny pokój pokój, mieszkanie wynajmowany (-e) piętro typ mieszkania ogrzewanie i mieszkańcy Mieszkanie i jego urządzenie mieszkać: w bloku, w mieszkać: w mieście, w kamienicy przedmieściu, za / poza miastem, na wsi r w akademiku (jedynka, dwójka, trójka) parter, pierwsze, drugie,..., dziewiąte,... dwunaste; winda jednopokojowe (kawalerka), dwu-, trzy-, czteropokojowe; duże / małe, za duże /za małe, odpowiednie; centralne, ogrzewanie piecami, klimatyzacja, ogrzewanie autonomne przy pomocy bojlera, ogrzewanie elektryczne domownik, gospodarz (-yni), lokator, sąsiad . j-... mieszkać w akademiku wynajmować pokój, mieszkamie mieszkać z rodzicami mieszkać na drugim piętrze; jeździć windą z kuchnią, łazienką, balkonem, telefonem komfortowe, przytulne wygodne, nowoczesne kaloryfer; piecy na gaz, na węgiel; bojler elektryczny, na gaz. na węgiel: piecyk elektryczny, grzejnik 209
Tammt hksvkalnv 3 (-ka) wnętrze mieszkania ściana, podłoga, sufit, drzwi, okna i: , pokoje przedpokój, korytarz, pokój gościnny (salon, sala), sypialnia, pokój dla dzieci, gabinet kuchnia, łazienka, ubikacja, pomieszczenie gospodarcze, piwnica wyposażenie przedpokoju: lustro, półka na obuwie, wieszak, półka na urządzenie pokoju gościnnego: urządzenie sypialni urządzenie gabinetu: urządzenie pokoju dziecinnego: urządzenie kuchni: telefon, wycieraczka i mata na podłodze, pawlacz i pod. stół, krzesła, fotele, kanapa, regał / meblościanka, dywan na podłodze, żyrandol, firanki i zasłony na oknach, telewizor, obrazy na ścianach, lampa stojąca, doniczki na parapecie łóżkp, szafa na ubrania, toaletka, szafki nocne, budzik, taborety miękkie, deska do prasowania, wykładzina na podłodze i pod. biurko, książkowe półki, krzesło, lampka, komputer, telefon, sejf i pod. łóżka, szafka na zabawki, stół, krzesła, książkowe półki, szafki nocne, szafa na ubrania i pod. szafki wiszące, lodówka, kuchnia gazowa z piekarnikiem, robot kuchenny, piec 210
IlociÓHUK 3nojtbCbKoi mosu mikrofalowy, stół, stolnica, taborety, zlewozmywak, wiadro, kubełek na śmieci; naczynie: talerze, garnki, rondle, patelnie, kubki, filiżanki i pod. urządzenie łazienki: wanna, umywalka, krany, prysznic (natrysk), lustro, półki, szafka wisząca, pralka, mata na podłodze, ściany wyłożone kaflem; środki higieny i kosmetyki: szczoteczka do zębów, pasta do zębów, mydelniczka, mydło, szampon, kremy, gąbki i pod. Jakim widzę swoje mieszkanie... Andrzej: Grasz na loterię, kolego? Chcesz coś wygrać? Piotr: Milion! A: Po co ci ten milion? P: Nie milion, ale choćby dwadzieścia tysięcy. A: I co z nimi zrobisz? P: Kupię mieszkanie. Wiesz, moje dwanaście metrów kwadratowych w akademiku tak mi się sprzykrzyły, że już nie mogę na nie patrzeć. Zmieściłem przy tym na nich łóżko, stół, szafę, szafkę kuchenną, jednopalnikową kuchenkę elektryczną, telewizor i lodówkę. I jeszcze drobiazgi - kubełek na śmieci, taborety... ledwie sam wchodzę. A: I jakie byś sobie kupił mieszkanie? P: Dwupokojowe, mniej-więcej przytulne, z kuchnią, łazienką i ubikacją. 1 żeby było z balkonem, na drugim-trzecim piętrze. W pierwszym czasie by mi wystarczyło. A: Tak? A sąsiadem miałbyś jakiegoś staruszka, któremu już nic nie zostało 211
Temat leksykalny 3 prócz w czasie bezsenności przez całą noc oglądać telewizję. I przy tym źle by słyszał i włączałby odbiornik na całą moc. A z góry mieszkałaby roztargniona panienka, która każdego rana, wychodząc z domu, zapominałaby zakręcać krany w wannie... Nie, jak sobie chcesz, a moim zdaniem nic lepiej własnego domu być nie może. P: Własny dom? Moi rodzice mieszkają na wsi i mają własny dom. I razem z nim dużo kłopotów: ogrzewanie, odnowienia, remonty - dach, ściany, fundament. Wiosną i jesienią- bezdroże, do miasta nie wybrać się. A: Ale ja bym chciał domek nieduży, nowy, nadający się do ogrzewania. 1 przy tym w przedmieściu, żeby łatwo było wybierać się gdzieś na spacery. A koło domu - ogródek, właśnie sad z altaneczką. P: Niewielki dom - to inna rzecz. U nas ostatnio ludzie nabudowali sobie coś olbrzymiego. Na Zachodzie na taki dom nie każdy rokfeller sobie pozwoli. A: Dla mnie wystarczyłoby parteru i piętra mieszkalnego. Na parterze- wejście, przedpokój, kuchnia, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, pod nim piwnica, z drugiej strony garaż. U góry trzy-cztery pokoje: gościnny, sypialnia, koło niej prysznic, pokój dla dzieci, jakiś mały gabinecik - i wystarczy. Kupiłbym sobie bojler, żeby mieć ogrzewanie autonomne. Nieduży dom łatwo ogrzewać, łatwo odnawiać, łatwo sprzątać. Dużo nie wyposażałbym - nie lubię nadmiaru mebli. P: Zgadzam się. Też lubię przestrzeń. W swoim mieszkaniu w pokoju gościnnym umieściłbym dywan na podłogę, z mebli - kanapę, książkowe półki, dwa fotele, krzesła; lampa stojąca, telewizor, magnetowid, stereosystem - taki chciałbym mieć sprzęt elektroniczny. Żadnych regałów, żadnych dywanów na ściany - zamiast nich parę oryginalnych obrazów. W sypialni łóżko, szafa, para miękkich taboretów, szafka nocna. Kuchnia - to kompetencja żony, chciałbym tylko mieć tam jak najwięcej narzędzi elekrycznych, które ułatwiałyby jej pracę: robot kuchenny, maszynkę do krojenia chleba, mikser, toster, piec mikrofalowy i jeszcze dużo różnych narzędzi. A: Powiedziałeś, że lubisz przestwór. Ale jaki może być przestwór w dwu 212
Посібник з польської злови pokojach? P: Wiesz, to jest dyskusja bez sensu. Na razie nie mamy ani mieszkania, ani pieniędzy na jego kupno, a już wyposażamy. A: Nie szkodzi trochę pomarzyć. Ale muszę już iść' W każdym razie - życzę wielkiej wygranej! Zapamiętaj: Dom - to nie tapety, nie meble, nie kąt z żyraindoletn, obrazem. Dom - to tam, gdzie choćby pod gołyrti niebem " "A' “ ludżie sąYazem. Wiktor Woroszylski -.■i ; Dom to wcale nie są ściainy 1 i sufity i podłogi, ale serce naszej mamy..:* Anna Kamieńska 1. Powiedz “tak” albo “nie”, "prawda” albo ‘^nieprawda”. 1. Piotr chce wygrać pieniądze. ' 2i Piotr mieszka w akademiku. ; 3. Pokój Piotra w akademiku jest duży. 4. Pokój Piotra mało wyposażony. 5. Andrzej chce mieć własny dom. 6. Piotr też chce mieć własny dom. 7. Rodzice Piotra mieszkają na wsi. 8. Andrzej chce mieć trzypiętrowy dom na wsi. 9. Chłopcy lubią przestwór. 10. Piotr uważa, że nikt nie urządzi kuchni lepiej od niego. 213
Temat leksykalny 3 2. Podaj pisemne odpowiedzi na pytania. 1. W jaki sposób Piotr chce zdobyć pieniądze? 2. Po co Piotrowi pieniądze? 3. Jakie mieszkanie chciałby mieć Andrzej? 4. Z jakimi problemami mają do czynienia rodzice Piotra? 5. Z ilu pokoi będzie się składał dom Andrzeja? 6. Jakie narzędzia chciałby mieć Piotr w kuchni?. 7. Dlaczego chłopcy nie chcieliby dużo wyposażać swoje mieszkania? 8. Twoim zdaniem, kto z chłopców jest bardziej optymistyczny? Dlaczego? 3. Postaw przedmioty do odpowiednich pokoi: a) do pokoju gościnnego; b) do sypialni; c) do gabinetu; d) do kuchni; e) do łazienki lub ubikacji; f) inne. Młynek do kawy, odświeżacz powietrza, ręcznik, poduszka, książki, maszyna drukarska, fortepian, sztućce, szafka wisząca, fotel, koc, magnetofon, pilnik, kosz na śmieci, dywan, lampka, płyn do golenia, płyn do mycia naczyń, wentylator, toaletka, taborety, śrubokręty, noże, kredens, telefon, taborety miękkie, szafa na ubrania, obrazy, cukiemiczka, odkurzacz, samochód. 4. Chcesz wynająć mieszkanie. Ułóż ogłoszenie do gazety, opisz krótko swoje życzenia dotyczące propozycji. 5. Wykorzystując niezbędne wyrazy i zwroty i tekst podstawowy, napisz opowiadanie o tym, jakim widzisz swoje mieszkanie w przyszłości 214
IIoCiÓHUK TntMbCbKOÏ Moeu Temat leksvkabtv 4 Dzień zwykły. Plan Wstawać, budzić się, obudzić się gimnastykować się rozpostować się myć się, umyć się czesać się, uczesać się ubierać się śniadanie droga: iść / jechać na studia, do pracy; lecieć, pędzić; jechać: studia, zajęcia, lekcje praca wcześnie/późno o świcie, o ósmej gimnastyka, ćwiczenia poranne; żywo, żwawo/leniwie szybko/powoli; na zimno szybko/powoli, lekko/ciepło, odpowiednio przygotowywać; jeść/zjeść; jeść spiesznie, połykać; pić kawę, herbatę wychodzić z domu o ósmej; samochodem, autobusem, trolejbusem, tramwajem, pociągiem zaczynać o dziewiątej, mieć trzy zajęcia (lekcje), siedzieć na lekcji, słuchać lekcję; mieć przerwę; chodzić na wagary/ wagarować; być wagarowiczem chodzić do pracy; przychodzić w porę/spóźniać się; pracować od ósmej do piątej; mieć przerwę obiadową; mieć urlop; kończyć 215
Temat leksykalny 4 pracę wypoczynek, czas wolny odpoczywać; obrabiać Jekcje^ ^ ^ czytać; drzemać’/ drźeinka*' poobiednia; chodzić na zakupy; ; ^ *. 1 ■ i ^ , ł oglądać telewizję, słuchać muzykę wieczór czytać, oglądać telewizję cały wieczór; rozmawiać przez telefon; robić różne sprawy; iść na spacerek (z kolegą, z psem), patrzeć na gwiazdy; nic nie robić; spać sen kłaść się spać o jedenastej; rozbierać się, układać się do łóżka; czytać w łóżku; zasypiać od razu (natychmiast)/ kręcić się długo, nie móc oka zmrużyć, przewracać się z boku na bok Mój dzień zwykły Dzwoni budzik. Otwieram oczy. Tak, budzik się nie omylił. Już siódma godzina. Włączam muzykę i zaczynam leniwie robić gimnastykę poranną. Wreszcie sen mnie ostatecznie opuszcza, ruszam się szybciej i żwawiej. Czasz do łazienki. Lekarze zalecają umywanie się zimną wodą, ale jestem leniuchem i zmarzlakiem, dlatego myję się ciepłą wodą. W lecie to jeszcze mogę umyć się zimną, ale nie teraz, kiedy na ulicy grudzień. Po co byłoby ludziom wymyślać te wszystkie wygody, gdyby z nich nikt nie korzystał. Nie zazdroszczę swojej matce. Ona chodzi do pracy na godzinę siódmą i 216
noc&HUk&najtoGbKm mosu jeszcze każdego rana zdąża przygotować śniadanie dla nas z ojcem. Jem śniadanie, wypijam filiżankę kawy i znów idę do łazienki, żeby umyć zęby. Potem ubieram się ciepło, bo już od dwu tygodni trzyma mocny mróz, i wychodzę na przystanek. Wiosną chodzę na studia na piechotę, bo droga leży przez piękny park. Spacerek przez ten park zawsze przywraca mi dobry humor. W zimie natomiast w tym parku jest po kolano śniegu, dlatego wolę dojechać trolejbusem. Studia mam z poniedziałku do piątka. Dzisiaj mam trzy zajęcia: historię, język polski i psychologię. Zajęcia ciekawe, jestem do nich przygotowany, dlatego jadę z czystym sumieniem. Czasami wykłady bywają nudne, albo nie ma czasu przygotować się dobrze. Wtedy siedzisz na nich i nie możesz doczekać się końca. Niekiedy możemy pójść z kolegami na wagaryI4), ale u nas na uczelni często sprawdzają obecność, dlatego nie nadużywamy tym chodzeniem. Po ukończeniu zajęć idę do stołówki i jem obiad. Potem idę do biblioteki i odrabiam lekcje, bo wieczory lubię mieć wolne. Jeśli na jutro nie ma zadań domowych, jadę do domu i jem obiad tam. W inne dni chodzimy z chłopcami na piwo albo na kawę - jak pozwalają na to kieszonkowe. Staram się nie brać pieniędzy u rodziców. W lecie pracowałem, dlatego teraz wystarcza mi na drobne wydatki. Wieczorem lubię odwiedzać przyjaciół albo zapraszam ich do siebie. Mam bardzo dobre towarzystwo, zawsze znajdujemy sposób, jak się zabawić. Przed snem mam przyzwyczajenie coś czytać. Zwykle to świeże czasopisma, ponieważ potrzebuję nowych informacji, a w telewizji lubię oglądać tylko programy kabaretowe15). Interesują mnie kabarety, dlatego że zorganizowaliśmy u siebie na uczelni kabaret studencki i ja biorę w nim udział. Potem nastawiam budzik i kładę się spać, zwykle około północy 1. Powiedz “tak” albo “nie’*, “prawda” albo “nieprawda”. 1. Opowiadacz wstaje o siódmej rana. ,4) Chodzić na wagary (fraz.)- opuszczać zajęcia bez poważnych powodow 15) Kabaret - rodzaj programu huńiofystyćzno-satyrycznego 217
TmtthtoytokDLś 2. Opowiadacz gimnastykuje się pod muzykę. 3. Umywa się zawsze zimną wodą. 4. Opowiadacz myśli, źe ludzie nadaremnie wymyślili mieszkaniowe wygody. 5. Jego matka wstaje najpóźniej. 6. Po śniadaniu zwykle wypija filiżankę kawy. 7. Myje zęby po śniadaniu. 8. Opowiadacz chodzi ma studia sześć razy w tygodniu. 9. Na zajęciach on zawsze się nudzi i często chodzi z kolegami na wagary. 10. Wieczory chłopiec lubi mieć wolne, dlatego stara się odrobić zadania domowe po obiedzie. 11. Wieczorami opowiadacz woli siedzieć w domu i oglądać telewizję. 12. Chłopiec kładzie się spać bardzo wcześnie. 2. Odpowiedz pisemnie na następne pytania: 1. Co budzi chłopca każdego rana? 2. W jaką porę roku on może umywać się zimną wodą? 3. Jaka pogoda trzyma się już od dwu tygodni? 4. Jakie zajęcia ma opowiadacz dzisiaj? 5. Jak czuje się chłopiec wtedy, kiedy nie jest dobrze przygotowany do zajęć? 6. Gdzie on je obiady? 7. Skąd chłopiec bierze pieniądze na kieszonkowe? 8. Co on lubi robić wieczorem? 9. Czy bierze opowiadacz udział w życiu studenckim? W jaki sposób? 3. Uzupełnić zdania podanymi wyrażeniami. Niestety, jaka szkoda, świetnie, źle, wątpię, niewątpliwie, na szczęście, fajnie, nie do wiary. 1.... ona nie dostała się w tym rokft na studia. 2.... źe nie byłeś wczoraj na posiedzeniu. 3.... że on często opuszcza wykłady. 4.... że zdałem na 218
Посібник з польської мови same piątki. 5. ... że on dobrze zda ten egzamin. 6.... że dostałeś w tym semestrze stypendium. 7. ... on wyzdrowiał przed rozpoczęciem egzaminów. 8.... że przyszedłeś na próbę. 9.... to bardzo pilny student. 4. Odpowiadając na pytania, opowiedz o swoim dniu zwykłym. 1. Kiedy się zwykle obudzasz? Kto albo co cię obudzą? 2. Czy robisz ćwiczenia poranne? 3. Kiedy idziesz do łazienki? 4. Kto gotuje ci śniadanie? O której zwykle jesz śniadanie? 5. Jak wolisz ubierać się? 6. O której wychodzisz z domu? 7. Opisz swoją drogę do uczelni. 8. Ile i jakie masz zajęcia w tygodniu? Jakie z nich lubisz, a jakie nie? 9. Co robisz po zajęciach? 10. Jak odrabiasz zadania domowe? 11. O której godzinie masz kolację? 12. Co robisz wieczorem? Jak zależy spędzanie twoich wieczorów od pogody lub pory roku? 13. Co robisz przed położeniem się do łóżka? 14. O której zwykle zasypiasz? 5. Przeczytaj tekst. Twoim zdaniem, przeciw czemu przemawia w nim autor? Dzionek16) człowieka cywilizowanego Wstajemy rano, chociaż chcielibyśmy spać do południa, wkładamy marynarkę i spodnie, których długość i szerokość określił jakiś łysawy pan w Paryżu, pantofle, których kształt zależny jest od kilku szwargotliwych Włochów i wychodzimy z domu o godzinie, która nam wciąż nie odpowiada. Choć mamy ochotę na spokojny, kontemplacyjny spacerek, pędzimy kłusem na znajdujące się o pół kilometra od naszego mieszkania miejsce, w którym ktoś, nie pytając nas o zdanie, ustanowił przystanek. Tam wsiadamy w tramwaj, pomalowany na żółto, chociaż kolor seledynowy bardziej przypada nam do gustu. Wehikuł, w którym siedzimy, przerywa nam w najniewłaściwszym momencie tok myśli i wyrzuca w niesympatycznej dzielnicy, gdzie regularnie spędzamy pół dnia w jednym pokoju z facetem, który nie stanowi dla nas 16) Dzionek - zdobniałe od “dzień” 219
Temat leksykalny 4 odpowiedniego towarzystwa, zanudza opowiadaniem anegdot i za nic nie chce słuchać o naszych chorobach. Z obrzydzeniem załatwiamy kilka spraw ludzi, którzy nas nic nie obchodzą, i o oznaczonej (oczywiście, nie przez nas) godzinie opuszczamy miejsce, w którym płacą nam pieniądze zawsze nie wtedy, kiedy nam ich najwięcej brak. Z kolei udajemy się do lokalu, w którym zjadamy to, co jakiemuś osobnikowi w białej czapce na głowie spodobało się spitrasić, a czego drugi osobnik z serwetką nie wykreślił ze spisu. Jeśli jemy obiad w domu, spotyka nas podobny los i w domu wmawiają nam, że przypalone paskudztwo, które połknęliśmy, jest naszą ulubioną potrawą. Wieczorem, pełni obrazów pięknych widzianych za dnia dziewczyn, kładziemy się spać obok kobiety, z którą nas nic nie łączy, oprócz papierka opatrzonego zamazaną pieczęcią i podpisem bliżej nam nie znanego jegomościa. Tak dzieje się codziennie przez jedenaście miesięcy w roku. Na jeden miesiąc wyjeżdżamy na urlop do miejscowości, w której są akurat wolne miejsca lub gdzie ktoś wynajął dla nas pokój i tam poddajemy się całkowicie dyktaturze pogody. W lecie z pełnym żołądkiem lecimy na plażę, gdy tylko pokaże się słońce, w zimie z obolałymi stawami gnamy na narty, gdy tylko spadnie śnieg. Wracamy w dniu, w którym uda nam się kupić sleeping lub wepchnąć się do pociągu, aby tam oddać się w niewolę kilku panom w kolejarskich mundurach. Wszystko to dzieje się bez udziału naszej woli. Po jakimś czasie brzydniemy i starzejemy się, na co też na ogół nie mamy wpływu. Jest jednak w tej historii pewien jasny punkt, który pozwala mi zakończyć optymistycznym akcentem: powiesić się możemy zawsze w dowolnie obranym przez nas momencie. Wiesław Brudziński Ułóż podane zdania według kolejności faktów. 1. Bohater rozmawia z nudnym facetem. 220
Посібник з польської мови 2. Ubiera się. 3. Kładzie się spać wieczorem. 4. Na przystanku wsiada do żółtego tramwaju. 5. Wychodzi z domu. 6. Załatwia sprawy obcych ludzi. 7. Bohater wstaje rano. 8. Idzie na obiad do restauracji albo do domu. 9. Wysiada w niesympatycznej dzielnicy. 10. Punktualnie opuszcza miejsce pracy. 221
Temat leksykalny 5 Wstawanie czas wolny wycieczki, wyprawy zwiedzanie wracanie Dzień wolny. Wycieczki spać długo, spać do południa; oglądać telewizję od samego rana czytać, odwiedzać przyjaciół; chodzić: na spacery, do kina, do teatru, na dyskotekę, do kawiarni; myśleć, jak spędzić czas wolny; zajmować się ulubioną sprawą: malować, grać na instrumentach muzycznych; grać: w karty, w domino, na biliardzie, na komputerze; grać: w piłkę, w siatkówkę, w koszykówkę, w tenisa chodzić/jeździć: do lasu, nad rzekę, nad jezioro, za miasto; opalać się, kąpać się, palić ognisko; łowić ryby, gotować juszkę (zupę rybną), piec mięso na ognisku; chodzić na grzyby, na jagody; zbierać grzyby, maliny, poziomki, czarne jagody odwiedzać babcię/dziadka, dziadków na wsi; pomagać dziadkom: w uprawie gospodarstwa domowego, w siewie wiosennym, w zbieraniu plonów; odwiedzać rodzinę, przyjaciół wracać pociągiem, autobusem; na piechotę; wracać odpoczętym, wesołym, szczęśliwym 222
Dzień wolny Nie lubię dni wolnych późną jesienią lub wczesną wiosną. Mokro, ślisko, brudno, zimno - nie chce się spacerować. Zostaje jedna uciecha - książki. W takie dnie mogę czytać od ranku do wieczora. Dobrze, jeśli wpadnie ktoś z kolegów - wtedy czas leci szybciej. Można jeszcze zdecydować się na pójście do teatru. Zupełnie inna sprawa jest zimą, kiedy dużo śniegu, lub latem. Tyle wtedy możliwości do spędzania czasu wolnego, że trudno czasem coś wybrać. Zimą - narty, łyżwy, hokej, wreszcie zwykłe ślizgawki. Można też spróbować łowić iyby w przerębli albo wybrać się na krótko w góry. Nie ma widowiska piękniejszego, niż góra, porosła lasem świerkowym i cała zasypana śniegiem. Ale najbardziej lubię lato. Często zbieramy się z przyjaciółmi i wymyślamy jakieś ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu. Może to być piknik na dachu najwyższego gmachu w mieście - to wtedy, jeśli nie ma ochoty wybierać się za miasto. Może to też być wspólne pójście do kawiarni, a potem na dyskotekę. Lubimy też piłkę nożną, ale to tylko w niezbyt upalne dni. Często wybieramy się za miasto, nad jeziora. Zaczynamy od pierwszych ciepłych dni, jeszcze wiosną, i do końca maja już jesteśmy opaleni, jakbyśmy znad morza przyjechali. Lubimy też chodzić na ryby, jak w dzień, tak i nocą. Noce nad jeziorem przy ognisku mają sporo ni z czym niezrównanego uroku. Czasem razem z rodzicami, zwłaszcza wiosną i jesienią, jeździmy na sobotę do dziadków pomagać sadzić lub zbierać plony. Babcia i dziadek zawsze się bardzo cieszą naszym przyjazdom. Mają swoją gospodarkę: pół hektara roli uprawianej, krowę, kury, kaczki i gęsie. Trzymają też, świnie. Doszedłem do wniosku, że praca na roli, szczególnie po zdaniu sesji egzaminacyjnej, bardzo dobrze pozwala odpocząć umysłowo i wychowuje w człowieku szacunek dla ludzi, czyja praca nas karmi. Wracając potem do domu, jestem dumny z tego, że w przyszłych plonach 223
Temat leksykalny 5 będzie część mojej pracy. , j . ł 1. Powiedz “tak” albo “nie”, “prawda” albo “nieprawda”, 1. Bohater w czasie słoty lubi czytać książki. 2. Niekiedy chodzi do teatru. 3. Chłopiec uważa, że zimą i latem jest bardzo dużo sposobów spędzania czasu wolnego. ' 4. Zimą w górach nie jest ciekawo. 5. Bohater lubi zimę bardziej, niż lato. 6. W czasie upału chłopcy nie lubią grać w piłkę nożną. 7. Chłopcy opalają się i kąpią się tylko w lecie. 8. Bohater mówi, że nocą nad jeziorem jest bardzo strasznie. 9. Babcia i dziadek chłopca mieszkają na wsi. 10. Chłopiec nie lubi pracować na roli. 2. Daj pisemne odpowiedzi na pytania. 1. Dlacfcego bohaternie lubi dni wolnych późną jesienią i wczesną wiosną? 2. Co robi bohater, jeśli w czasie niepogody do niego przychodzą przyjaciele? 3. Dlaczego chłopiec lubi zimę i lato? 4. W jaki sposób łowi się iyby w zimie? 5. Jaki Widok jest najpiękniejszy w górach zimą? 6. €o można robić latem? 7. Dlaczego chłopcy chodzą nad jeziora? 8. Do jakiego wniosku doszedł bohater, pracując na roli? 3. Dobierz przymiotniki, odpowiadające podanym rzeczownikom. Wzóf: lato - gorące, upalne, słoneczne, mokre, zimne, deszczowe, krótkie, długie, zielone, pogodne. zima - podróż- woda - las - dzień - pogoda - 4. Umieść podaną leksykę w cztery grupy: a) leksyka kojarzona z 224
Посібник з польської мови latem; b) z zimą; c) z jesienią; d) z wiosną. Zawierucha, upał, narty, Wielkanoc, plony, Sylwestra, babie lato, szron, opłatek, plaża, słota, uprawa roli, wakacje, grzmot, pierwszoklasista, pierwiosnek, bałwan, obozy harcerskie, kra. 5. Opisz, co robiłeś w zeszłą niedzielę, wykorzystując podane na początku tematu słowa i zwroty. 6. Napisz opowiadanie o tym, jak najlepiej spędziłeś swój dzień wolny albo o tym, co najbardziej lubisz robić w dni wolne. 225
Temat leksykalny 6 telefon rozmowa połączenie numer aparat telefoniczny radiotelefon, telefon komorkowy; telefon sygnał dzwonić Telefon i poczta zatelefonować do pana..., zadzwonić do pana..., wykręcać numer telefonu rozmawiać przez telefon z panem...; rozmowa telefoniczna: lokalna, międzymiastowa, międzynarodowa czekać na: rozmowę, sygnał, połączenie; łączyć z centralą, z Krakowem; dostać połączenie; połączenie telefoniczne: bezpośrednie, automatyczne, przez centralę, przez międzymiastową kierunkowy, centrali, domowy, prywatny, służbowy słuchawka, korpus, tarcza; karta telefoniczna naciskać guziki telefon dzwoni, telefon jest zajęty, numer nie odpowiada przerywany, ciągły, brak sygnału, nie dodzwonić się do...; odebrać telefon, podnieść słuchawkę, położyć słuchawkę na widełki; wyłączyć telefon z domu, z poczty, z kabiny (z automatu), z budki 226
Посібник з польсько ї мови poczta, korespondencja list koperta znaczek pocztowy skrzynka pocztowa (w Polsce) poczta elektroniczna (E- mail) [i mell] poczta, paczki poczta, pieniądze wpłacić na wpłacić za prowadzić korespondencję korespondować z: przyjaciółmi, rodziną, całym światem; wysyłać: listy, kartki pocztowe, widokówki, telegramy, depesze; pisać na poste restante zwykły, polecony, ekspresowy, lotniczy, wartościowy adresować kopertę, zakleić kopertę, rozerwać kopertę nakleić znaczek, koperta ze znaczkiem; kolekcjonowanie znaczków pocztowych - filatelistyka zielona - miejscowa, czerwona - zamiejscowa wrzucić list do skrzynki 7 wysyłać maile [mefle], pisać na mail, “małpa”(@); strona internetowa paczka: żywnościowa, wartościowa; nadać paczkę; zapakować, ubezpieczyć paczkę; zawartość paczki; wartość paczki; wysłać przekaz na pieniądze, wysłać pieniądze przekazem wypełniać: blankiet, formularz konto, rachunek, przelew, książeczkę PKO (Polska Kasa Oszczędnościowa) mieszkanie, gaz, elektryczność, ogrzewanie 227
Temat leksykalny 6 wpłacić czynsz książeczka PKO, oszczędnościowa, czynszowa, opłat za gaz, elektryczność prenumerować gazety, czasopisma posłaniec, doręczyciel; roznosić korespondencję prenumerata listonosz Poczta Poczta Główna znajduje się w centrum miasta. Wielki zegar na fasadzie dużego gmachu poczty wskazuje dokładny czas. Przy wejściu wiszą czerwone i zielone skrzynki pocztowe. Czerwone skrzynki przeznaczone są na listy zamiejscowe i zagraniczne, a zielone na korespondencję miejscową. W hollu Poczty Głównej znajduje się wielki stół owalnego kształtu, przy którym można napisać list, depeszę, wypełnić blankiet na przekaz pieniężny. Tu leżą wszelkiego rodzaju blankiety. W olbrzymiej sali widać cały rząd okienek, w których pracują urzędnicy pocztowi. Nad każdym okienkiem widnieje napis: “Przyjmowanie telegramów”, “Przyjmowanie przesyłek zwykłych i poleconych”, “Przyjmowanie i wydawanie paczek krajowych i zagranicznych”, “Przyjmowanie przekazów pocztowych i telegraficznych”, “Wypłaty rent i przekazów pocztowych”. Prawie w każdym okienku można kupić znaczki pocztowe, koperty z papierem listowym, pocztówki i widokówki. Często można zobaczyć kolejkę przy okienkach z napisem “Poste restante”, “Wpłaty i wypłaty oszczędności”, “Międzymiastowe rozmowy telefoniczne”. Przestarzały już aparaty na monety lub żetony. Zamieniły je nowoczesne automaty na kartki telefoniczne, z których możemy prowadzić rozmowy miejscowe, również jak i rozmowy międzymiąstowe i międzynarodowe. 1. Odpowiedz na pytania. 1. Na jakie listy są przeznaczone czerwone skrzynki? 228
Посібник з польської мови 2. Do czego służy owalny stół w hallu Poczty Głównej? 3. Jakie napisy widnieją na okienkach na poczcie? 4. Koło jakich okienek często jest dużo ludzi? 5. Jakie aparaty zastępują dzisiaj przestarzałe telefony na poczcie? 2. Wymień czynności, które należy wykonać, wysyłając: a) list zwykły; b) telegram; c) przekaz na pieniądze. Piszemy listy Wszystkie listy można podzielić na dwie zasadnicze grupy: 1. Listy prywatne, przekazujące komuś nasze myśli, przeżycia, wydarzenia, życzenia, pozdrowienia itd. 2. Listy urzędowe, jak na przykład różnego rodzaju podania, wnioski, skargi itd. * * * Pisząc list nie wyrywamy pierwszej lepszej kartki z zeszytu i nie bazgrzemy jak kura pazurem, byle prędzej pozbyć się kłopotu, ale staramy się, żeby list wyglądał przyzwoicie. Pisanie listu zaczynamy od umieszczenia w górnym prawym rogu nazwy miejscowości, z której list wysyłamy, i daty. Na przykład: Ełk, dnia 17 listopada 1997 roku. Następnie piszemy nagłówek, a więc “Kochana Ciociu!” albo “Droga Zosiu!” lub lakonicznie: “Jurku!”. Jeżeli zwracamy się do osoby starszej, z którą łącząnas bliskie i zażyłe stosunki, piszemy “Kochana Pani”. W oficjalnych listach do dorosłych zwracamy się “Szanowna Pani” lub “Szanowny Panie”. Pisząc listy do rodziny i przyjaciół należy się starać, aby miały one jakiś sens i nie robiły wrażenia, że pisze sieje na kolanie. 229
Temat leksykalny 6 Na zakończenie każdego listu składamy podpis, a w listach do urzędu umieszczamy także nasz dokładny adres. Następnie zabieramy się do adresowania koperty. A więc piszemy na kopercie bardzo wyraźnie imię i nazwisko osoby lub nazwę instytucji, do której list kierujemy. Poniżej umieszczamy nazwę ulicy, numer domu i mieszkania. Następnie większymi literami podajemy pocztowy numer adresowy i nazwę miejscowości, w której nasz korespondent mieszka. Po czym odwracamy kopertę i u góry piszemy nasz własny adres. Warto jeszcze przypomnieć, że na każdy otrzymany list wypada odpowiedzieć i to nie po roku, a najwyżej w ciągu jednego tygodnia od chwili jego otrzymania. Wg. A. Goldnikowej 1. Powiedz “tak” albo “nie”, “prawda” albo “nieprawda”. 1. Podania, wnioski, skargi należą do listów urzędowych. 2. Pisząc list staramy się, żeby wyglądał on przyzwoicie. 3. W górnym prawym rogu piszemy nagłówek. 4. W oficjalnych listach do dorosłych zwracamy się “Szanowny (-a) Pan(i)”. 5. W zakończeniu listów urzędowych stawimy własny podpis. 6. Na kopercie najpierw umieszczamy pocztowy numer adresowy. 7. Zanim pisać odpowiedź należy tydzień zaczekać. 8. Odpowiadać na list możemy w ciągu roku od chwili otrzymania. 2. Jak rozumiesz następne zwroty frazeologiczne: bazgrać jak kura pazurem, byle prędzej pozbyć się kłopotu, wyglądać przyzwoicie, pisać na kolanie. 3. Wymień wszystkie powody, wskutek których nie można się do kogoś dodzwonić, na przykład: a) telefon jest zepsuty; b)... 4. Podane wyrazy i wyrażenia ułóż w trzech ’ grupach tematycznych: a) telefon; b) korespondencja; c) pieniądze. 230
Посібник з польської мови Zamawiać rozmowę, dostać połączenie, konto, przekaz na pieniądze, numer kierunkowy, pocztówka, depesza, słuchawka, pomyłka, wypełnić blankiet, list, widokówka, koperta, wysłać pieniądze, znaczek pocztowy, zaklejać kopertę, włożyć kartę, skrzynka pocztowa, wrzucić list, płacić za mieszkanie, automat, czynsz, książeczka PKO, sznurek, sygnał, paczka, tarcza, odkładać na książeczkę, budka, listonosz. 231
Temat leksykalny 7 Ubranie i dodatki męskie ubranie sportowe ubranie i dodatki damskie Ubranie bielizna: slipy (majteczki), podkoszulek, piżama; garnitur: marynarka, kamizelka, spodnie; koszula: kołnierzyk, rękaw, mankiet, guziki; płaszcz: klapa, kieszeń, pas; kurtka, dżinsy, sweter buty: podeszwa, obcas, sznurówka; skarpety; dodatki: kapelusz, krawat, szalik, rękawice, okulary, parasol, laska dres: kurtka, spodnie szorty (krótkie spodnie), koszulka, wiatrówka, getry adidasy, tenisówki, trampki kostium kąpielowy, kąpielówki bielizna: biustonosz, majtki, halka, koszula nocna, szlafrok; kostium: żakiet, spódnica; sukienka, bluzka, bluza, sweter, golf, płaszcza, futro (futerko), dżinsy obuwie: buty, półbuty, sandale, klapki, pantofle, adidasy; dodatki: rajstopy, pończochy, podkolanówki, skarpety; rękawiczki, szalik; czapka, kapelusz, beret; pasek, torebka, parasol biżuteria: pierścionek, kolia, łańcuszek, bransoletka, kolczyk, klips, broszka, wisiorek 232
Посібник з польсько ї мови * * * W ubiegłym roku postanowiliśmy ze swoim przyjacielem Markiem spędzić wakacje na wybrzeżu Bałtyckim. Kiedy przejrzeliśmy naszą garderobę, od razu stwierdziliśmy, że brakuje nam wielu rzeczy. Poszliśmy w centrum miasta, licząc na to, że w domu towarowym dostaniemy wszystko, co nam potrzebne. Najpierw skierowaliśmy się do stoiska z obuwiem. Marek wybrał dla siebie popielaste sandały i japonki, a ja kupiłam biało-czerwone sandały i tenisówki. Przy stoisku z trykotażem dość długo ogłądałam kostiumy kąpielowe. Wybór był bardzo duży, więc długo nie mogłam się zdecydować. W końcu wzięłam kolorowy kostium jednoczęściowy i dwuczęściowy opalacz koloru morskiej zieleni. Ten kolor bardzo podkreśla opaleniznę. Marek bez namysłu kupił dwie pary kąpielówek. Jedne były czerwone z dwoma czarnymi paskami z boku, a drugie niebieskie. Kupiliśmy też krótkie spodenki z płótna żaglowego i słomiane kapelusze z szerokim rondem. Przy stoisku z konfekcją lekką wybrałam dla siebie zwykłą kretonową sukienkę, kolorową spódnicę po kostki i białą bluzkę bez rękawów. Marek kupił dwie bawełniane koszule z krótkim rękawem i jedną flanelową na chłodne dni. Zakupy uznaliśmy za udane. Spędziliśmy nad morzem ponad dwa tygodnie. Całe dnie siedzieliśmy w wodzie, gdyż było bardzo gorąco. Nacieszyliśmy się morzem, coraz bardziej drażniły nas tłumy plażowiczów, coraz częściej z tęsknotą spoglądaliśmy na niebieskawe zarysy gór. W szczególnie upalny dzień zdecydowaliśmy się na wycieczkę do najbliższej przełęczy. Doświadczeni przewodnicy w schronisku polecili nam zejść do miasta, zaopatrzyć się w ciepłą odzież, odpowiednie obuwie i dopiero wtedy wyruszyć w góry. Na wysokości powyżej 1500 metrów n.p.m.'7) panuje jeszcze wczesna 17) n.p.m. (nad poziomem morza) - над рівнем моря 233
Temat leksykalny 7 chłodna wiosna, a nieco powyżej - zima. Wysłuchaliśmy uważnie rad przewodników, ułożyliśmy długi spis potrzebnych rzeczy i wybraliśmy się po zakupy. Wg. H.Wołoszynej 1. Powiedz “tak” albo “nie”, “prawda” albo “nieprawda”. 1. Marek z przyjaciółką chcieli wybrać się nad morze. 2. Garderoba młodych ludzi nie odpowiadała zaplanowanej podróży. 3. Dom towarowy znajdował się w odległej dzielnicy miasta. 4. Opalacz dziewczyny składał się z dwu części. 5. Marek długo wybierał kąpielówki. 6. Przy stoisku z konfekcją lekką sprzedają tenisówki i sandały. 7. Sukienka, którą kupiła dziewczyna, była króciutka. 8. Marek kupił jedną ciepłą koszulę. 9. Słomiane kapelusze chronią przed deszczem. 10. Cały czas na wybrzeżu panowała ciepła pogoda. 11. Po wypoczynku nad morzem młodzi ludzie postanowili spędzić czas w górach. 12. Zarysy gór można było zobaczyć nawet z plaży. 13. Im wyżej podejmować się w góry, tym zimniej się robi. 14. Młodzi ludzie mieli wszystkie niezbędne dla wyprawy w góry rzeczy. 2. Daj pisemne odpowiedzi na pytania. 1. Wymień nazwy stoisk, w których zrobili zakupy Marek z koleżanką. 2. Jakie obuwie wybrali sobie młodzi ludzie? 3. Dlaczego dziewczyna długo wybierała kostiumy kąpielowe? 4. Jaki kolor, zdaniem dziewczyny, najbardziej podkreśla opaleniznę? 5. Z czego były zrobione kapelusze, które kupili Marek z koleżanką? 6. Jakie ubrania kupili sobie młodzi ludzie przy stoisku z kbnfekcją lekką? 234
Посібник з польської мови 7. Ile czasu spędziła para nad morzem? 8. Czego brakowało Markowi z koleżanką do wyprawy w góry? 3. Wypisz podane wyrazy w trzy grupy: a) nakrycia głowy; b) odzież; c) obuwie. cylinder, szorty, reformy, wiatrówka, klapki, bermudy, chustka, furażerka, dżokejka, kozaczki, melonik, pilotka, prochowiec, półbuty, japonki, podkoszulek, półkożuszek, trampki, hełm, dres. 4. Domyśl i napisz zakończenie opowiadania o Marku z koleżanką: zakupy niezbędnej do wycieczki w góry odzieży, wycieczka do przełęczy, wrażenia. 5. Napisz, jak musi być ubrany człowiek (dziewczyna i chłopiec): a) idąc na ryby; b) idąc grać w tenisa; c) idąc na dyskotekę; d) idąc na bal do ambasady angielskiej; ! ' e) idąc na studia. 235
Temat leksykalny 8 Typy sklepów sklep Inne zakłady targowe Urządzenie sklepu Niezbędne wyrazy i zwroty Artykuły i sposób ich liczenia: Zakupy drogeria, galanteria, pasmanteria; konfekcja, bucik; jubiler, cepelia (CPL i A): centrala przemysłu ludowego i artystycznego, księgarnia; garmażeria, cukiernia; warzywny, jarzynowy, mięsny, rybny, z pieczywem, nabiałowy, spożywczy; z obuwiem, z ubraniem, j papierniczy, monopolowy, tytoniowy; centrum targowe, uniwersalny dom towarowy, supermarkiet; stoisko, stragan, pawilon, kiosk; targ, bazar, kiermasz, jarmark, tandeta; stelaż, półki, wystawa, gablota, lada, lodówka, koszyki na zakupy, kasa; pieniądze, ceny, towary, artykuły, sprzedawca (-czyni), ekspedientka; drogi, tani, zniżka, bonifikata, reszta, promocja, czek (rachunek, paragon), sort/gatunek, jakość; wybierać, przyglądać się, kupować, sprzedawać, zamieniać; kosztować, wartować; masło = (kupić) kostkę + (Dopełniacz) masła dżem = (kupić) słoik + (Dop.) dżemu galaretka = (kupić) torebkę + (Dop.) galaretki śmietana = (kupić) pół litra + (Dop.) śmietany herbata = (kupić) paczkę + (Dop.) herbaty jabłka = (kupić) kilogram + (Dop.) jabłek sardynki = (kupić) puszkę + (Dop.) sardynek sok = (kupić) karton + (Dop.) soku 236
Посібник з польської мови piwo = (kupić) butelkę + (Dop.) piwa zapałki = (kupić) pudełko + (Dop.) zapałek kapusta = (kupić) główkę + (Dop.) kapusty koperek = (kupić) wiązkę + (Dop.) koperku rzodkiew = (kupić) pęczek + (Dop.) rzodkiewki spodnie = (kupić) parę + (Dop.) spodni tkanina = (kupić) metr + (Dop.) tkaniny Dialog 1 - Wiesz, kupiłem ci wspaniały prezent na imieniny. Nie był, co prawda, tani, ale z pewnością się ucieszysz. Coś cudownego! - Dla mnie na imieniny? To pewnie ta sukienka, którą pokazywałam ci przedwczoraj na wystawie. Przyznam się, że nawet ją przymierzałam, ale cena mnie przestraszyła. Jesteś naprawdę wspaniały! - Nie, to nie ta sukienka. W ogóle nic z ubrań. - Hm, pewnie kupiłeś mi perfumy albo inny kosmetyk. - No nie, jest znacznie droższy, ale zapewniaip cię, że jest wart swojej ceny. - Wiem! Pierścionek! ZrujjiowaJeś się pewnie dla mnie u jubilera. - O nie: to coś bardziej praktycznego. - Praktyczny prezent. Myślisz chyba o robocie kuchennym. To był naprawdę dobry pomysł. Tak nie znoszę stać nad garnkami. - Też nie to. Ale już ciepło. Chodź zobacz: kupiłem wspaniały magnetofon. Nie żaden bubel; oryginalny, licencyjny. Ma roczną gwarancję. Już czytałem instrukcję. Pomyśl, nareszcie będę mógł porządnie słuchać moich nagrań! - !!! Wg. M. Chłopickiej, P. Fomelskiego 1. Wymień towary, jakie można kupić w: 237
Temat leksykalny 8 sklepie spożywczym -... papierniczym -... mięsnym -... nabiałowym -...,...,... jubilerskim -...,..., ... monopolowym - ..., ...,... cukierni -...,...,... 2. Zwróć się do sprzedawcy z prośbą sprzedać określoną liczbę następnych artykułów: cukier, kawa rozpuszczalna, olej, kalafior, pasta do zębów, puder, proszek do prania. Wzór: Zapałki. Proszę o dwa pudełka zapałek. 3. Wyjaśnij znaczenie następnych zwrotów: cena konkurencyjna, cena stała, cena rynkowa, cena słona, cena horrendalna, cena okazyjna, cena mocno przesadzona. 4. Na podstawie dialogu podaj, o jakim prezencie marzyła solenizantka. W sklepach spożywczych W sklepie nabiałowym - Proszę pani, ten ser żółty jest produkcji krajowej czy zagranicznej? - Krajowej. Ale mamy również i zagranicznej produkcji. - Wtedy proszę po dwadzieścia deka jednego i drugiego. Porównam. - Mamy różne gatunki serów. - Proszę te, o który pytałam. - Coś jeszcze? - Czy prócz kremówki macie zwykłą śmietanę? - Owszem. Podać paczkę? - Tak. Proszę jeszcze o ćwierć kila tłustego twarogu, dwie paczki mleka 238
Посібник з польської мови i cztery jogurty. Ile płacę? - Szesnaście pięćdziesiąt. Czy może mi pani dać pięćdziesiąt groszy? - Chwileczkę.... Tak, proszę. - Dziękuję, proszę resztę. Mięso. Wędliny - Proszę o pół kila boczku i pięćdziesiąt deka pasztetowej. Ma pani coś z drobiu? - Uda z kury, farsz z indyka. Co podać? - Nie, dziękuję. Proszę sześć dużych parówek. Czy są podroby? - Wątróbki i serca. - Poproszę trzydzieści deka wątróbki, kilka plastrów szynki mielonej. Dziękuję. W sklepie warzywnym - Dzień dobry. Proszę o dwa kilogramy ziemniaków, główkę modrej kapusty, dwa pęczki rzodkiewek, pęczek pietruszki i puszkę zielonego groszku. - Proszę jeszcze pół kila cebuli, ćwierć kila pieczarek i pęczek włoszczyzny. - Chwila, proszę jeszcze o puszkę kukurydzy deserowej. - Wszystko? Szesnaście złotych. - Mogę prosić o woreczek? - Owszem, proszę. - Dziękuję. 239
Temat leksykalny 8 5. Ustal różnicę znaczeniową między wymienionymi czasownikami. Przetłumacz je na język ukraiński. Kupić - zakupić, dokupić, odkupić, wykupić, przekupić, nakupić, skupić. 6. Wchodząc w rolę sprzedawcy, ułóż krótki dialog z klientem na przedmiot sprzedania: a) samochodu; b) narzędzi turystycznych; c) ubrania; d) kosmetyków. 7. Napisz opowiadanie na temat “Zakupy tygodniowe” albo “Kupno prezent na imieniny”. 240
Temat leksykalny 9 Посібник з польської мови Transport. Komunikacja. Podróże (po)jechać (po)płynąć (po)lecieć (po)jechać (po)jechać kupno biletów bilet bilet na pociąg autobus (czym?) pociągiem, samochodem, autobusem, autokarem, rowerem (czym? ) statkiem, okrętem, promem, motorówką, jachtem, łódką (czym?) samolotem, śmigłowcem, helikopterem (dokąd? ) do Kijowa, nad morze, nad jeziora, w góry, w las, za granicę (cel) na weekend, na wakacje, na urlop, na ferie, na święta, na wycieczkę przystanek: autobusowy, trolejbusowy, tramwajowy dworzec: kolejowy / peron, tor (PKP)l8) autobusowy / platforma, rampa (PKS)19) rzeczny / przystań port / nabrzeże lotnisko postój taksówek kupować, zamawiać, rezerwować jednostronny, powrotny; kolejowy, autobusowy, lotniczy; normalny, ulgowy; kasować bilet; bilet jedno- i dwustronnego kasowania; legitymacja (studencka, emerycka, kombatancka); osobowy, pośpieszny, ekspresowy zwykły, pośpieszny 18) PKP - Polskie Koleje Państwowe ,9) PKS - Polska Komunikacja Samochodowa 241
Temat leksykalny 9 miejsca bagaż czas, miejsca postoju, obsługa nazwy zawodów miejscówka, przedział, miejsce sypialne (sleeping); miejsce górne/dolne, przedział dla: palących/ niepalących / matki z dzieckiem półka bagażowa, przedział bagażowy; przechowalnia bagażu, nadanie bagażu; kwit bagażowy, bagaż ponad normę rozkład jazdy; przybycie, postój, odjazd parking, kamping; hotel, motel; stacja benzynowa, autonaprawa (naprawcze warsztaty samochodowe); znaki drogowe; bufet, poczekalnia, informacja, kasa, kioski kierowca, maszynista, motorniczy, taksówkarz, pilot, kapitan, marynarz, konduktor, przewodnik, stewardesa * ♦ * Przybliżają się wakacje. I żeby się na nich nie nudzić, musimy zaplanować, jak je spędzić. Oczywiście, najlepszym wyjściem z sytuacji byłaby podróż. Inna rzecz, nie każdy może pozwolić sobie na wypoczynek morski na Maldywach, polowanie na żyrafy w Afryce czyli przynajmniej plażę nad Morzem Śródziemnym. Ale nie warto zapominać o kraju ojczystym. Mimo tego, że nasze większe rzeki zapomniały od dawna o czystej wodzie, lasy o powietrzu czystym, mamy jeszcze dużo zakątków, w których spędzony tydzień sprawia dużo przyjemności. Przypominamy sobie, że nasza babcia mieszka na wsi właśnie w takim miejscu. Wtedy zbieramy trzech-czterech (można więcej) kolegów, szukamy namiot, kociołek, wędki, trochę jedzenia i wytłukłszy się w pociągu dwie godziny jesteśmy u celu. I nic strasznego nie ma w tym, że namiot w żaden sposób nie chce się rozpinać, ogień się wciąż nie rozpala, trzy dni z rzędu pada deszcz, wyżywienia starczy tylko na połowę terminu - tak, że pod koniec na ślimaki i 242
Посібник з польської мови żaby zaczynamy patrzeć z punktu widzenia Francuzów - odnosimy najpiękniejsze wrażenia, wracamy z uczuciem satysfakcji, podrapane, przesiąkle zapachem dymu z ogniska, ale szczęśliwi. Jak ktoś nie lubi wypoczynku na przyrodzie i ma do dyspozycji trochę więcej pieniędzy, może polistać poradnik turystyczny, znaleźć kilka pobliższych zamków, miast zabytkowych i dwa-trzy dni pojeździć po nich, wchodząc w rolę badacza-archeologa. Naprawdę, takie miejsca mają swój niezapomniany urok, a stare kamienie - swoją duszę. Kto potrafi ją wyczuć, ten usłyszy bieg czasu. Kilka dni zachwycająco możemy też spędzić w dużych miastach, oglądając zabytki, zwiedzając muzea, galerie, kawiarnie lub po prostu włócząc się ulicami - komu co bardziej przypada do gustu. Podłączmy fantazję i wtedy wspomnienia z wakacji będą wspaniałe i niezapomniane. 1. Jak rozumiesz następne zwroty frazeologiczne: wyjście z sytuacji; inna rzecz; pozwolić sobie na...; tłuc się w pociągu; być u celu; namiot nie rozpina się w żaden sposób; trzy dni z rzędu; patrzeć z punktu widzenia; odnosić wrażenia; mieć do dyspozycji; włóczyć się ulicami; przypada do gustu. 2. Powiedz “tak” albo “nie”, “prawda” albo “nieprawda”. 1. Autor uważa, że na wakacjach ludzie się nudzą. 2. Podróż zawsze ratuje od nudy. 3. Najbardziej dostępnym jest wypoczynek morski na Maldywach. 4. Duże rzeki w naszym kraju są brudne. 5. Na wyprawę najlepiej brać ze sobą kilku kolegów. 6. Odpoczynek na przyrodzie przynosi satysfakcję. 7. Ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, nie lubią odpoczywać na przyrodzie. 8. W zabytkowych miastach nawet kamienie mogą rozmawiać. 9. W dużych miastach możemy tylko włóczyć się ulicami. 243
Temat leksykalny 9 10. Fantazja pomaga znaleźć wyjście z każdej sytuacji. 3. Daj odpowiedzi na pytania. 1. Dlaczego nie każdy człowiek może pojechać w daleką zagraniczną podróż? 2. Gdzie można znaleźć piękne miejsca dla odpoczynku w swoim kraju? 3. Jakie rzeczy są niezbędne w każdej wyprawie? 4. Jakie trudności mogą powstawać w wyprawach? 5. Jak Francuzi traktują ślimaki i żaby? 6. Co najbardziej zachwyca w starych, zabytkowych miastach? 7. Jaki odpoczynek można znaleźć w dużym mieście? 8. W jaki sposób uwielbiasz odpoczywać sam? 4. Podaj definicje następujących nazw zawodów. Wzór: Przewodnik - człowiek, który oprowadza wycieczki. motorniczy - pilot - kierowca - kontroler - kapitan - stewardesa - Podróż samolotem - Cżeść, mam dla ciebie nowinę. W przyszłym tygodniu jedziemy na delegację do Rzymu. Postaraj się zamówić bilety na sobotę lub niedzielę. Firma gwarantuje zwrot kosztu podróży. - Zanim dojadę po pracy na lotnisko... - Wcale nie musisz jechać na lotnisko. Ja zawsze wykupuję bilety w agencji «LOTu» w centrum. - Musiałbyś w takim razie zostawić mi swój dowód osobisty. - Odbierzesz jutro rano w pracy. - A jak w dniu odlotu dostaniemy się na lotnisko? Mógłbym poprosić znajomego, który ma samochód... - To zbyteczne. Sprzed budynku agencji odjeżdża specjalny autobus, który odwozi pasażerów bezpośrednio do portu lotniczego. - Stracimy niepotrzebnie kilka godzin... 244
Посібник з польської мови - Wystarczy zupełnie, jeżeli będziemy w agencji na półtorej godziny przed startem. Będziemy na lotnisku jeszcze przed rozpoczęciem rejestracji pasażerów. - Dobrze, jutro wszystko załatwię. Jest w tym racja... - Proszę pana, tym tramwajem, który stoi na przystanku, dojedziemy do dworca autobusowego? - Tak. Do Alei Zamkowych trzy przystanki, a potem dwieście metrów na piechotę. - Wsiadamy szybciej, bo odjedzie! - Czekajcie! Macie bilety? - W tramwaju kupimy! - Przyjechaliście skąd? W tramwaju to tylko zakasować bilety możecie, kupuje sieje w kiosku na przystanku. - Dziękujemy. O, nie zdążyliśmy kupić! Odjechał... - Ilu was jest? Czterech? Jestem taksówkarzem, oto mój samochód. Zawiozę was szybko na dworzec, i zapłacicie nie o wiele więcej niż za tramwaj. - Jest w tym racja. Siadamy. Zdążymy jeszcze przed tym tramwajem! 5. Ułóż kilka dialogów w biurze informacji, na temat wyjazdu z twego miasta do: a) Lwowa; b) Kijowa; c) Nowego Jorku; d) Warszawy. 6. Napisz opowiadanie o tym, jak spędziłeś (albo chcesz spędzić) swoje wakacje. 245
Temat leksykalny 10 Moje miasto. Moja ulica miasto centrum (śródmieście), przedmieście, dzielnica; osiedle; okolica ulica ulica, aleja, btilwar, zaułek; plac, Rynek; park, skwer jezdnia (droga): asfaltowa, brukowa (kocie łby); skrzyżowanie, krawężnik; przejście: naziemne, podziemne; most (-ek); ogrodzenie światła sygnalizacyjne, znak drogowy, drogowskaz, słup ogłoszeniowy: afisz, ogłoszenie, plakat, reklama; kiosk; budka telefoniczna, ławka, latarnia, słup (-ek) przystanek: autobusowy, tramwajowy, trolejbusowy; postój taksówek; parking kosz na śmieci, ściek, kanalizacja, właz klomb, fontanna, trawnik, żywopłot, posąg dom parter, brama, wejście (wyjście), piętro (-a), balkon, okna, drzwi, ściany, dach parterowy, jednopiętrowy, kilkupiętrowy, wielopiętrowy; trzypiętrowy, dwunastopiętrowy; blok; stary/nowy; zabytkowy; pamiątka architektoniczna, gmach, drapacz chmur mieszkalny, towarowy (handlowy), bitirowiec, bank, akademik, sklep, apteka, kawiarnia, bar, restauracja, klub, kino, dyskoteka, pracownia, zakład naprawy, zakład fryzjerski osobliwości, pamiątki, zabytki miasta muze|um (-a), teatr (-y): dramatyczny, komedii, opery i baletu, lalkowy: filharmonia; wystawy, galerie artystyczne; pomniki; ratusz, brama i mury miąjskie; budowle obronne: wieża, barbakan; kościół, katedra, klasztor, kaplica, rotunda; pałac, zamek, majątek 246
Посібник з польської мови zakłady naukowy szkoła: podstawowa, średnia; liceum, gimnazjum, technikum; szkoła wyższa: uczelnia, uniwersytet, akademia; instytut naukowo-badawczy; laboratorium zakłady przemysłowe fabryka, wytwórnia, zakład, kopalnia, stocznia; zakłady: hutnicze, chemiczne, elektromaszynowe, drzewno- papiemicze, mineralne; włókiennicze, dziewiarskie, odzieżowe, skórzane (przemysł lekki), spożywcze; elektrownie: cieplne, atomowe, hydroelektrownie inne zakłady szpital, ambulatoria, klinika: diagnostyczna, położnicza; żłobek, przedszkole mieszkać w mieście; na wsi; przy ulicy; w domie Poznań O swoim mieście mógłbym opowiadać bardzo długo, bo Poznań jest jednym z największych, najstarszych i najpiękniejszych miast Polski. Mieszka w nim około sześciuset tysięcy ludzi, i na dzień dzisiejszy Poznań jest wielkim ośrodkiem gospodarczym, naukowym i kulturalnym Niziny Wielkopolsko- Kujawskiej. Historia mego miasta zaczyna się jeszcze od IX wieku. Właśnie wtedy powstał na wyspie Ostrów, w widłach Warty i Cybiny pierwszy gród strażniczy, strzegący przeprawy przez rzekę w ważnym węźle komunikacyjnym. Pierwszy kościół katedralny stanął w Poznaniu jeszcze w 968 roku. W 1253 r. Poznań otrzymał prawo magdeburskie, a „złotym wiekiem" dla Poznania był wiek XVI. Od 1815 do 1918 roku Poznań, jak i cała Wielkopolska, był w pruskiej niewoli. Po wyzwoleniu miasto szybko rozwijało się. Od 1925 roku w naszym mieście zaczęły odbywać się znane dotychęzas Międzynarodowe Targi Poznańskie, impreza handlowa o światowym zasięgu. Rozwój miasta przerwała okupacja hitlerowska. Po wyzwoleniu miasta w lutym J945 roku okazało się, że pkoło 80 procentów zabytkowej dzielnicy śródmieścia oraz historycznego Ostrowia Tumskiego padły w gruzach. Po wojnie Poznań został odbudowany. Dziś miasto równomiernie rozwija się po obu 247
Temat leksykalny 10 brzegach Warty. Ono jest ważnym ośrodkiem nauki i kultury. Jest w nim kilku wyższych uczelni, a między nimi Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, w którym właśnie studiuję. Mieszkam przy ulicy Karola Marcinkowskiego w kamienicy, zbudowanej na początku naszego wieku. Przy mojej ulicy mieści się Muzeum Narodowe z pięknymi zbiorami sztuki średniowiecznej, malarstwa polskiego i europejskiego, a w pobliżu unikalny zabytek klasycystyczny, odbudowana po wojnie Biblioteka Raczyńskich. Z zachodniej strony mojej ulicy znajduje się plac Wolności, idąc w dół od którego zespołem ulic trafiamy na Stary Rynek. Poznański Stary Rynek - to zespół zabytków, odbudowanych po wojnie z prawdziwym artystycznym wyczuciem. Pierwotnie gotycki Ratusz został w XVI wieku przebudowany przez włoskiego architekta Jana Baptista di Quadro. Uchodzi ten Ratusz za najwspanialszy zabytek świeckiego renesansu w krajach europejskich na północ od Alp. Od wschodniej strony Rynku towarzyszą Ratuszowi dwu- i trzypiętrowe domki o wąskich jedno- i dwuokiennych20) fasadach z pierwszej połowy XVI wieku. Godne zobaczenia na Starym Rynku są jeszcze takie zabytki, jak: pałac Działyńskich, obecnie dom Polskiej Akademii Nauk, oraz ciekawe Muzeum Instrumentów Muzycznych, mieszczące się w jednej z kamienic z XVI-XVII wieku po wschodniej stronie Rynku. W śródmieściu jest szereg zabytkowych kościołów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje kościół św. Wojciecha, w którym spoczywają prochy zasłużonych dla Wielkopolski. Najstarsze zabytki naszego miasta zachowały się na Ostrowiu Tumskim - katedra św. Piotra i Pawła, gotycki kościół Marii Panny z XV wieku oraz gotycka Psałteria z 1512 roku. Pierwotnie katedra (o której opowiadałem już na początku) została zbudowana w drugiej połowie X stólecia. Przechodziła ona różne koleje 20) Dawniej w Polsce płacono podatek od ilości okien na fasadzie: im więcej było okien, tym więcej trzeba było płacić. 248
Посібник з польської мови losu, ale najdotkliwiej obszedł się z nią okupant hitlerowski, zamieniając ją na magazyny. Zniszczona podczas walk o Poznań, została przepięknie po wojnie odbudowana. Jest to gotycka bazylika z wieńcem dwunastu kaplic, w których mieszczą się wspaniałe renesansowe grobowce. W “Złotej kaplicy” - Mauzoleum Królewskim pierwszych władców państwa polskiego, Mieszka I i Bolesława Chrobrego, jest słynny wystawiony im pomnik, dzieło Chrystiana Raucha z połowy XIX wieku. Pełen wyrazu jest też pomnik poświęcony ofiarom drugiej wojny światowej - “kapłanom i wiernym niezłomnym w miłości Boga i Ojczyzny aż do śmierci męczeńskiej w obozach koncentracyjnych”, dzieło K. Bieńkowskiego. Godne zwiedzenia w Poznaniu są liczne parki i ogrody, na przykład Park Kasprzaka z największą w Polsce Palmiamią, jedną z najstarszych i najciekawszych w Europie, Park Fryderyka Chopina, park na Sołączu i piękny Ogród Botaniczny na Jeżycach. Poznańskie zoo, założone w 1874 roku, odgrywa poważną rolę w życiu kulturalnym i naukowym miasta. Od 1935 roku odbywają się w Poznaniu konkursy skrzypcowe imienia Henryka Wieniawskiego - wirtuoza skrzypcowego i kompozytora światowej sławy. Jego imię nosi też Poznańskie Towarzystwo Muzyczne, założone jeszcze w 1885 roku. Poznań współczesny jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, centrum przemysłu elektromaszynowego, chemicznego, motoryzacyjnego oraz spożywczego. Większość fabiyk dziś zostały wyniesione za granicę miasta, dlatego już mniej zanieczyszczają atmosferę. Niestety, uzupełniły to, czego nie zdążyły fabryki, ogromne szeregi samochodów, powiększające się z roku na rok. Podoba mi się moje miasto, bo jest ciągle w ruchu, w rozwoju, zawsze odbywa się w nim coś ciekawego i zachwycającego; po prostu można powiedzieć, że ono żyje. L Powiedz “tak” albo “nie”, “prawda” albo “nieprawda”. 1. Poznań znajduje się w części kraju, zwanej Wielkopolską. 249
Temat leksykalny 10 2. W Poznaniu mieszka trochę mniej niż pięćset tysięcy ludzi. 3. Pierwszy gród strażniczy powstał na brzegu Warty i Cybiny. 4. Od połowy trzynastego wieku Poznań korzysta z prawa magdeburskiego. 5. Poznań przebywał w pruskiej niewoli więcej niż sto lat. 6. Opowiadacz mieszka przy placu Wolności. 7. Stary Rynek ocalał po okupacji hitlerowskiej. 8. Poznański Ratusz jest najpiękniejszym zabytkiem świeckiego renesansu w całej Europie. 9. Muzeum Instrumentów Muzycznych mieści się przy poznańskim Rynku. 10. Ostrów Tumski - najstarsza część Poznania. 11. Mieszko I i Bolesław Chrobry pogrzebieni są w katedrze św. Piotra i Pawła. 12. Henryk Wieniawski rozpoczął w 1935 roku tradycję przeprowadzenia w mieście konkursów skrzypcowych. II. Daj pisemną odpowiedź na pytania. 1. Jaka wielka impreza handlowa odbywa się w Poznaniu? 2. Jak nazywa się ulica, przy której mieszka opowiadacz, i co się na niej mieści? 3. Kto przebudował gotycki gmach Ratusza? 4. Dlaczego na fasadach domów na Rynku jest tak mało okien? 5. Co mieści się w katedrze św. Piotra i Pawła? 6. Komu jest poświęcony pomnik dłuta K. 7. Bieńkowskiego? 7. Dzięki czemu znany jest w Polsce poznański Park Kasprzaka? 8. Jakie fabryki znajdują się w Poznaniu? m. Uzupełnij dialog między policjantem A i pieszym B brakującymi wypowiedziami pieszego, podanymi niżej. Pierwsze pytanie i odpowiedź są przykładem. A. Co, nie widzi pan, że nie ma tutaj przejścia dla piesżych? 250
IIoCiÓHUKSn&lbCbKÓfMOeU B. Jak to nie ma? Są przecież pasy! A. Te pasy są dla samochodów. Zakaz mijania. B. ... A. Trzeba iść po chodniku. B.... A. Nie widzi pan znaku? B.... A. Jak to nieoświetlone? Przecież obok latarnia się pali! B.... A. Ten znak wskazuje na ruch jednokierunkowy. B. ... A. Powinien pan poznać kodeks drogowy. B.... A. Trzeba panu narysować drogowkaz? B. ... A. O, teraz jest sygnał świetlny. Niech pan przejdzie tamtędy. Do widzenia. B.... a) Proszę pana. Ja nie mogę już czytać. b) Chyba jednak wrócę do domu. c) Ja tutaj jestem sam. Nie muszę się mijać. d)Nie ma żadnego oznakowania i wszędzie ciemno. Jak mogę zauważyć coś, co jest nieoświetlone? e) Obok jest tylko pan. No dobrze, nie wiedziałem o tym. f) Latarnia może pali się. Ale najciemniej jest pod latarnią, jak pan sam wie. g) Chodnik jest tak zniszczony, że nie można po nim iść. h) Nigdy nie będę miał samochodu, ani nawet roweru. Wreszcie, kiedy i którędy mogę w końcu przejść przez tę przeklętą ulicę? IV. Według podanego planu ułóż opowiadanie o mieście, w którym 251
Temat leksykalny 10 mieszkasz, lub o swoim ulubionym mieście. 1. Krótkie wiadomości wstępne. 2. Historia powstania. 3. Rozwój historyczny (wydarzenia, postacie historyczne lub legendarne). 4. Najsłynniejsze miejsca. 5. Zabytki, pomniki. 6. Rozwój przemysłowo-handlowy, główne zakłady. 7. Inne zakłady (szkoleniowe, szkolne, artystyczne, rozrywkowe i pod.) 8. Moja ulica (lub ulubiona ulica). 9. Za co kocham swoje miasto. 252
IIociĆHUK 3 TlOJlbCbKOiMÓeU Teksty do czytania Michał Iljin Z historii książki Fragmenty książki Czarno na białym Księgi pergaminowe Jak wyglądała stara księga pergaminowa? Był to przeważnie olbrzymi, bardzo ciężki tom w trwałej oprawie z drewna, obciągniętej na zewnątrz skórą, a wewnątrz obitej tkaniną. (...) Aby uchronić oprawę od zadraśnięć, zaopatrywano ją w miedziane narożniki. Taka okuta miedzią książka podobniejsza była do kufra niż do książki. Okucia te chroniły ją jednak przed wypaczeniem. Na kosztowniejsze oprawy używano kolorowych safianów lub aksamitów, okuwano je złotem lub srebrem i ozdabiano drogimi kamieniami. We wspaniałych księgach, przeznaczonych dla królów i książąt, nie tylko oprawa, ale każda strona jarzyła się od złota i srebra. Zachowały się księgi zrobione z purpurowego pergaminu, o złoconych lub srebrzonych literach. (...) Niegdyś taka księga płonęła i lśniła jak niebo o zachodzie słońca. Nad wielką, pięknie napisaną i oprawioną księgą pracowało zwykle sześciu lub siedmiu ludzi. Jeden wyprawiał skórę, drugi ją polerował, trzeci pisał tekst, czwarty rysował początkowe litery, piąty malował miniaturowe obrazki, szósty sprawdzał, czy nie ma błędów, siódmy oprawiał. Ale zdarzało się również, że ten sam mnich zamieniał surową skórę cielęcą w pięknie napisaną i pokrytą rysunkami księgę. Obecnie każdy z nas ma dziesiątki książek, ale kiedyś książka była przedmiotem rzadkim i bardzo kosztownym. W bibliotekach przymocowywano książki do stołów łańcuchami, żeby nikt nie mógł ich ukraść. 253
Teksty do czytania > Papier zwycięzca Pergamin został zwyciężony przez dobrze nam znany papier. Początkowo papier nie cieszył się zbytnim zaufaniem. Używano go tylko do notatek, których nie trzeba było długo przechowywać. Książki w dalszym ciągu przepisywano na pergaminie. Ale im więcej czasu upływało, tym bardziej tani papier wypierał kosztowny pergamin. Niektórzy zaczęli próbować przepisywać na nim książki. Dla nadania im większej trwałości każde kilka arkuszy papieru przekładano arkuszem pergaminu. Minęło jeszcze sto lat i księgi z pergaminu zaczęły stawać się rzadkością. Inaczej zresztą być nie mogło. Czas upływał, życie się zmieniało. Handel rozszerzał się i rozwijał. Z miasta do miasta ciągnęły drogami karawany kupieckie. Z kraju do kraju płynęły po morzach i rzekach okręty z towarami. A wraz z handlem, jarmarkami, giełdami, składami towarowymi, karawanami, okrętami — pojawiły się i rozmnożyły wszelkiego rodzaju kwity, rachunki, weksle, listy handlowe, księgi rachunkowe. Do tego wszystkiego potrzebny był papier i ludzie piśmienni. Już nie tylko mnisi w klasztorach umieli czytać i pisać. Wszędzie powstawały szkoły i uniwersytety. Ściągali do nich zewsząd młodzieńcy spragnieni wiedzy. Cała ta pełna życia, wesoła i wiecznie zgłodniała czereda potrzebowała książek i zeszytów. Skąd mogli biedni studenci mieć pieniądze na pergamin? Ratowali się więc tanim papierem. Papier posiada wszystkie zalety prócz jednej: trwałości. Jest nawet bardzo nietrwały. Czy nasze książki dojdą do ludzi, którzy będą żyli za tysiąc lat? Możliwe, że pergaminowy rękopis średniowiecznego mnicha przetrwa nasze książki drukowane w nowoczesnych, udoskonalonych drukarniach. 254
IIocj6HUK3nojibfbKolMoeu Józef Rybiński Książka o zapachu poziomek Fragment książki Słońce na miedzy Czy pamiętacie swoją pierwszą w życiu książkę? Jeszcze dziś, kiedy kupuję książkę, czuję nie zapach farby drukarskiej, ale... poziomek. Nasza pani miała w szkolnej bibliotece bardzo wiele książek. Może dziesięć, a może nawet więcej. I tak pięknie nam czytała. Jeszcze teraz widzę, jak siedzi w klasie przy otwartym oknie, młodziutka, urocza, w powiewnej sukience. Jeszcze czuję zapach kwitnących bzów, dochodzący zza okna. Po lekcjach zdobywaliśmy się na niebywałą odwagę, choć wszyscy kochaliśmy panią, i prosiliśmy o wypożyczenie książki. Po kilka razy czytałem te same opowieści. A było ich dużo. O lwie, którego uwolniła mała myszka, o Jacusiu, który znalazł kwiat paproci, a wraz z nim bogactwa i mimo to nie był szczęśliwy, jako że nie mógł swym bogactwem podzielić się z drugimi. Albo znowu opowiadanie o dobrej pani, która jadąc karetą, rzuciła dzieciom pieniądz. A później? Później zapragnąłem mieć taką książkę dla siebie. Na własność. Z mojego marzenia nieśmiało zwierzyłem się mamie. Nieśmiało, ponieważ wiedziałem, że nie mamy pieniędzy. Mama pogłaskała mnie po głowie i powiedziała, że może jakoś kupimy tę książkę. Kupimy? Dobra, kochana mama — pomyślałem — nie chce mi od razu odmówić i tyle. W nocy śniłem, że to ja zerwałem kwiat paproci, to ja miałem tyle bogactw, jakie tylko we śnie można oglądać. To znów jakaś pani jechała karetą, a ja otworzyłem bramę i ta pani mi rzuciła złoty pieniądz, który zginął w śniegu. Ale to nie był śnieg, lecz duże zaspy z płatków czeremchy. Obudziłem się z krzykiem, że zgubiłem pieniążek i nie będę mógł kupić sobie książki. Przerażona mama zapewniła mnie, że naprawdę ją kupi. Nazajutrz obudziła mnie jeszcze przed świtem, wzięła duży dzban i dwa małe 255
Teksty do czytania kubeczki. Do fartucha włożyła kawał razowego chleba i poszliśmy na jagody. Oj, jaki byłem senny! Pierwszy raz zobaczyłem wtedy, jak wschodzi słońce. Poszedłem do pracy. Nie tylko nie jadłem poziomek, ale nawet nie chciałem zjeść garści jagód z chlebem. Poziomki miały być sprzedane, aby było za co kupić sól, naftę, zapałki i inne potrzebne do domu rzeczy. Po leśnych ostępach łaziły takie żuczki, w powietrzu unosiły się cudnie barwne motyle, kwitła niezmierzona ilość leśnych kwiatów. Ale ja nie miałem czasu, by podziwiać te cudowności przyrody. Zbierałem poziomki i coraz to wsypywałem swój mały kubeczek do dużego dzbanka mamy. Na drugi dzień, kiedy jeszcze spałem, mama poniosła jagody na targ do odległego o trzydzieści kilometrów miasta. Było już daleko po północy, kiedy wróciła do domu; również pieszo. Obudziłem się i po omacku natrafiłem na książkę. Poznałem ją. Taka sama książka, tylko że tak bardzo pachniała poziomkami. Mama niosła ją w tym samym koszyku, z którego sprzedawała poziomki. Zasnąłem z powrotem w poczuciu ogromnego szczęścia. 256
Посібник з польської мови Witold Paweł Cien/cowski Co starsze: imię czy nazwisko? Fragment książki Z tajemnic języku Nazwisko wydaje się nam dziś o wiele ważniejsze niż imię. Dzieje się tak, ponieważ mimo wszystko, mimo tysięcy Kowalskich, Kowalczyków, Nowaków i innych, więcej jest ludzi o jednakowych imionach niż o jednakowych nazwiskach. W szkole, w biurze, w życiu społecznym, często używamy samego tylko nazwiska na oznaczenie osoby i to nam w zupełności wystarcza. Słysząc nazwiska: Mickiewicz, Kościuszko, Szopen, Batory — od razu wiemy, o kogo chodzi, mimo że nie wspominamy ich imion. Czy zawsze jednak tak było? Czy zawsze nazwisko było ważniejsze od imienia? Otóż nie zawsze. Co więcej, były niegdyś takie czasy, że nazwisk w ogóle nie znano. Nazwisko, dziedziczone z ojca na syna i oznaczające przynależność do rodziny, do rodu, jest zjawiskiem późniejszym i ustala się na dobre w całym społeczeństwie dopiero w ciągu XIX wieku. Tymczasem imię związane z człowiekiem jako jednostką — nadawane pierwotnie przy postrzyżynach, potem na chrzcie, wreszcie od razu po urodzeniu — występuje już w najdawniejszych znanych nam czasach. Tak więc najpierw ludzie posiadali tylko imiona. Przezwisko, a potem nazwisko — pojawiło się wówczas, gdy trzeba było odróżnić kilka osób noszących to samo imię. Jeśli na przykład w tej samej wsi było trzech Bartłomiejów, z konieczności każdemu dano inne przezwisko, które mogło stać się nazwiskiem. A więc Bartłomieja, który przybył spod Gdańska, nazwano „Gdańskim", Bartłomieja noszącego zimą czapkę z baraniego kożucha przezwano ,3aranem", trzeciego zaś, którego ojciec miał na imię Paweł — „Pawlakiem". Nazwiska, które zaczęły się utrwalać w Polsce w wieku XV, pisano zawsze po imieniu, jako część stanowiącą jak gdyby uzupełnienie, dodatek. Pisanie nazwiska przed imieniem jest czymś sztucznym. Oczywiście, w spisach alfabetycznych jest to konieczne — stąd może częściowo pochodzi ten niezgodny z tradycją, a spotykany obecnie zwyczaj. 257
T&sfydo.czytania Hanna Januszewska Słowa prawdziwe — Franek — mówi ojciec — co to za zeszyt? — A to mój — odpowiada Franek. — No... no... — kręci głową ojciec i rozkłada zeszyt na stole pod lampą. Przewraca zasmarowane kartki jedna po drugiej. Pożal się Boże, jak ten zeszyt Franka wygląda! Tu zapisane, co zadane z arytmetyki, a tam — na skos — co z polskiego. Obok nabazgrany samolot. Obok samolotu— krzyżówka. Na następnej stronie wielki tytuł; „Przygody w aeroplanie’9 — i gęste szeregi pisma. — Co to takiego: „Przygody w aeroplanie”? — pyta ojciec. — To moja... powieść — zaczerwienił się Franek. — To ty powieść piszesz? — Tak — mówi Franek i podnosi głowę. — Chciałbym być pisarzem, jak dorosnę. — Nie mam nic przeciwko temu — uśmiecha się ojciec. — Tylko... — Tylko co? — pyta Franek. — Tylko — nie wiem, co z twoją pracowitością będzie. — O, to tak łatwo pisać! — zakrzyknął Franek. — To dużo łatwiejsze niż arytmetyka! — Tak myślisz? — odezwał się nagle dziadek ze swego fotela i odłożył gazetę. — No myślę. Pisze się, jak jakiś pomysł do głowy przyjdzie... i już. — I myślisz, że taka pisanina będzie zawsze coś warta? Będzie dziełem? — Dziełem? — Tak: dziełem. Wynikiem nie tylko zdolności, ale głębokiego przemyślenia i pracy. Ach, Franek, dzieciaku! Czegokolwiek się podejmiesz, jakikolwiek zawód obierzesz, aby czegoś dokonać, musisz do zdolności dodać swoją ciężką pracę. Posłuchaj, co ci opowiem. Franek bardzo lubi opowiadania dziadka. Przysuwa się z krzesłem do jego 258
TIociÓHUK 3 nOMbCbKOlMOeU fotela. Dziadek wpatruje się chwilę w światło lampy leżące złotym kręgiem na stole. Po czym zaczyna opowiadać. — Było to przed pierwszą wojną światową. Na końcu Alej Ujazdowskich szumiały, jak dziś, drzewa Łazienek. Jak dziś, po wodach stawu pływały łabędzie, okrążając biały pałacyk królewski. Nieraz tam chodziłem. Raz, jesiennym przedpołudniem, spotkałem, idąc długą aleją, niepozornego człowieka w ciemnym, skromnym ubraniu. Siwiejący zarost otaczał jego szczupłą twarz, oczy spoglądały spokojnie spoza szkieł okularów. Szedł powoli, jakby z trudem. Spokojnie rozglądał się wokoło. Zatrzymywał się przy szerokich trawnikach, przypominających polany, przy skupionych drzewach. Zdawał się śledzić blask słońca w złotych, jesiennych liściach. Gdy któraś z licznych wiewiórek śmignęła przez aleję, by dopaść wysokich pni drzew, odprowadzał ją wzrokiem, jakby chciał zapamiętać każdy jej ruch, każdy błysk w ciemnych, żywych oczach zwierzątka. — Kto to był, dziadku — wyrwało się Frankowi — malarz? Dziadek pokręcił głową z uśmiechem. — Nie, był to pisarz. Jeden z najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych polskich pisarzy: Aleksander Głowacki, znany pod pseudonimem Bolesław Prus. — Ach! — zawołał Franek. — Tak, człowiek ten, który w dziełach swych chciał przedstawić świat prawdziwie, nie tracił czasu nawet na przechadzce. Patrzył, nasłuchiwał, aby wszystko opisać najwierniej, gdyż wiedział, że im więcej będzie prawdy w jego prostych, pięknych słowach, tym bliższe będzie jego dzieło doskonałości. Każdy ruch liści na wietrze, każdy skok zwierzątka utrwalał w pamięci, zapisywał, by korzystać z tych notatek, gdyby go pamięć zawiodła. Franek westchnął. Wydawało mu się to aż dziwne, by tak wielki pisarz zadawał sobie tyle trudu, aby otaczającą go przyrodę tak wnikliwie obserwować. Tymczasem dziadek ciągną dalej. 259
Teksty do czytania — Wróciwszy do swego skromnego mieszkania, którego jedynym bogactwem były książki, do których często zaglądał — zasiadał Bolesław Prus przy biurku, aby pracować. Nieraz notował w małym zeszyciku spostrzeżenia z całego dnia. Nie spoczął nigdy w swych uciążliwych poszukiwaniach słów odpowiednich do wyrażenia tego, co czuł, widząc czy słysząc. Po przechadzkach notatnik Bolesława Prusa zapełniał się króciutkimi zapiskami, np. “Jesień. Z rana biały szron na trawnikach, mostku, liściach. Na tle zielonych sosen żółte drzewa liściaste.” “Ogród w jesieni. Trawniki zasypane zupełnie więdnącymi liśćmi. Dywan żółty z zielonawym odcieniem.” Dziadek przerwał i zamyślił się. Zamyślił się i Franek, oparłszy głowę na dziadka kolanach. Dłoń dziadka spoczęła na czuprynie chłopca. — Widzisz, mój drogi, tak pracował człowiek obdarzony wielkim talentem. Nie dość mu jednak było patrzeć i śledzić. Chciał on jeszcze do gruntu poznać ten język, którym władał sprawnie. Nie żałował trudu, aby badać czasowniki, rzeczowniki, zastanawiać się nad ich znaczeniem. To też była żmudna, ale nie byle jaka praca, lecz kochał ją, kochał swój zawód pisarza. Wiedział, że pisać, to jakby budować coś ze słów. Mamy to murarz, który nie wie nic o cegle i zaprawie. Mamy to pisarz, nie znający całej mocy i wielkości słowa. Dziadek umilkł. Wiatr jesienny uderzał o szyby. Dziadek wpatrzył się w ciemne okno. Może ów brzęczący wiatr przypominał mu tamtą jesień, złote liście na ścieżkach Łazienek i niepozornego człowieka, który był nie tylko wielkim pisarzem, ale i niestrudzonym pracownikiem w swoim pięknym zawodzie. 260
Зміст Тема 1 Польська мова: історія і сучасність З Тема 2 Польський алфавіт (Alfabet polski) 6 Тема З Двознаки в польській мові 10 Тема 4 Сполучення приголосних szcz, żcz, żdź, dżdż, czcz 14 Тема 5 Приголосні 1 та ł 16 Тема б Позначення м’якості звуків на письмі. Сполучення іа, іе, іо, iu (ió) 18 Тема 7 Вимова м’яких ź, ć, ś 22 Тема 8 Сполучення приголосних ść, źć, źdź ;; 24 Тема 9 Носові голосні ą, ę s 26 Тема 10 Носові ą, ę у кінці слів та перед 1, ł. Вимова голосних а, е, u, у, і з носовим резонансом 29 Тема 11 Асиміляція звуків у словах ....; 32 Тема 12 Асиміляція звуків між сусідніми словами в реченні :.... 35 Тема 13 Спрощення груп приголосних .... 38 Тема 14 Вимова подвоєних приголосних. Дифтонги 41 Тема 15 Наголос у польській мові 43 Тема 16 Ненаголошені слова. Енклітика і проклітика 46 Тема 17 Powitanie. Zapoznanie się. Pisownia ,j” oraz „i” w polskich i obcych wyrazach. Nazwy dni tygodnia 48 Тема 18 Gdzie mieszkasz / mieszkam. Adres. Oznaczanie spółgłosek dźwięcznych i 261
bezdźwięcznych. Nazwy miesięcy i pór roku 53 Тема 19 Gdzie pan (pani) studiuje? Pisownia „ó” - „u”. Liczebniki główne od 1 do 20 .. 59 Тема 20 Polska. Pisownia „rz” - „ż”. Liczebniki główne od 20 do 1000 66 Тема 21 Warszawa - stolica Polski. Pisownia „ch”- „h”. Liczebniki porządkowe od 1 do 20 74 Тема 22 Wycieczka po Warszawie. Która godzina? Oznaczanie czasu. Odmiana zasownika “być” przez osoby, czasy i liczby. Liczebniki porządkowe od 20 do 1000 .81 Тема 23 Kraków. Pisownia „ą”, „ę” oraz „om”, „em”, „on”, „en” w polskich oraz obcych wyrazach. Nazwy części mowy w języku polskim 93 Тема 24 Hejnał z wieży Mariackiej. Pisownia „ą”, „ę” w końcówkach czasowników. Koniugacje czasowników. Odmiana czasownika “mieć” przez osoby, czasy i liczby. Nazwy przypadków oraz pytania do nich 101 Тема 25 Fryderyk Chopin. Pisownia przedrostków. Odmiana czasownika «iść» przez osoby, czasy i liczby. Nazwy znaków interpunkcji 109 Тема 26 Zima na dworze. Pisownia „ą”, „ę”, „om”, „em” w zakończeniach rzeczowników i przymiotników. Odmiana czasownika, jechać” przez osoby, czasy i liczby. Nazwy części wyrazu w języku polskim .-■* 114 Тема 27 Święto Bożego Narodzenia. Pisownia przyrostków -dztw(o), -ctw(o), -stw(o) w rzeczownikach i -dzk(i), -ck(i), -sk(i) w przymiotnikach. Odmiana czasownika „wiedzieć” przez osoby, czasy i liczby. Przedrostki w języku polskim..... 122 Тема 28 Życie żaków krakowskich. Pisownia wyrazów z połączeniami „kie”, „gie”, „ke”, „ge”, „kę”, „gę”, „gię”. Odmiana czasownika „móc” przez osoby, czasy i liczby. Nazwy członów zdania w języku polskim 132 Тема 29 Wisła. Pisownia partykuły “by”. Pisownia innych partykuł. Odmiana czasownika “brać” przez osoby, czasy i liczby 140 Тема 30 Stosunki ukraińsko-polskie oczami Polaków. Pisownia wyrazów złożonych. Formy trybu rozkazującego czasowników. Stopniowanie przymiotników i przysłówków * 149 262
Посібник з польської мови Тема 31 Wiosna. Siew wiosenny. Praca w ogrodzie. “Nie” z różnymi częściami mowy. Odmiana czasownika “jeść” przez osoby, czasy i liczby 158 Тема 32 Tradycje świąt Wielkanocnych. Zasady dzielenia wyrazów na sylaby i przenoszenia w języku polskim. Odmiana czasownika “mówić” przez osoby, czasy i liczby. Pisanie wyrazów obcych w postaci oryginalnej 169 Тема 33 Polonia. Wielka litera w języku polskim. Odmiana czasownika „widzieć” przez osoby, czasy i liczby. Oddawanie pisemne wyrazów ukraińskich. Wzory odmiany przez przypadki rzeczowników, przymiotników, zaimków osobowych i liczebników 187 Temat leksykalny 1 Opowiem o sobie. Wiadomości autobiograficzne. Rodzina. Upodobania. Plany na przyszłość «... 197 Temat leksykalny 2 Człowiek. Wygląd zewnętrzny i cechy charakteru 203 Temat leksykalny 3 Mieszkanie i jego urządzenie 209 Temat leksykalny 4 Dzień zwykły. Plan 215 Temat leksykalny 5 Dzień wolny. Wycieczki 222 Temat leksykalny б Telefon i poczta 226 Temat leksykalny 7 Ubranie 232 Temat leksykalny 8 Zakupy 236 Temat leksykalny 9 Transport. Komunikacja. Podróże 241 Temat leksykalny 10 Moje miasto. Moja ulica 246 Teksty do czytania 253 263
Пучковський Юрій Ярославович Польська мова Практичний курс Комп'ютерна верстка: Зелінський С.П. Редактор: Пікуль С.А. Підписано до друку 01.08.2013. Формат 60 х 84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times. Друк офсетний. Наклад 4000 прим. Умовних друкарських аркушів: 15,98 Віддруковано у ДВ “Преса України” 03047, м. Київ, просп. Перемоги, 50 Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК№ 310 від Н .011/2001р. Зам.№ 0213461 Видавничий дім „Чумацький Шлях" Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготівників та розповсюджувачів Серія ДК № 3400 від 19.02.2009 р. З питань придбання звертатися: Україна, 03115, м. Київ, вул. Відпочинку, 12, оф. 240 тел./факс: (044) 569-43-23, 496-61-17 моб.: (095)271-06-51 http: www.ukrkniga.com e-mail: info@ukrkniga.com
Видавничий дім „Чумацький Шлях” пропонує для реалізації 1. Латинсько-український та українсько-латинський словник / Чуракова / - 2009. -617 с. У словнику понад 25 тис. слів та словосполучень. 2. Великий українсько-англійський словник / Попов, Балла / - 2012. - 704 с. В словнику понад 270 тис. слів та словосполучень. 3. Новий англо-український словник / Балла / - 2008. - 668 с. В словнику понад 160 тис. слів та словосполучень. 4. Великий німецько-український словник / Мюллер / — 2012. — 792 с. В словнику близько 300 тис. слів та словосполучень. 5. Чесько-український словник / Новак / - 2008. - 586 с. В словнику понад 100 тис. слів та словосполучень. 6. Польсько-український словник / Житар та ін. / - 2010. - 672 с. У словнику близько 120 тис. слів та словосполучень. 7. Польсько-український та українсько-польський словник / Бачинський, Задніпряна, Хотинська / - 2012. - 576 с. В словнику близько 90 тис. слів та словосполучень. 8. Словенско-русский словарь / Котник / - 2001. - 818 с. 9. Большой русско-украинский политехнический словарь / Под ред. Благовещенского / - 2002. - 752 с. В словнику близько 160 тис. слів. 10. Прискорений курс англійської мови (підручник) / Куліш, Друянова, Мотова, Мостицька / - 2001. - 360 с.: з іл. 11. Польська мова. Практичний курс/Пучковський/-2013. - 272 с. 12. Начальний курс арабского язьїка / Сегаль / - 2009. - 184 с. 13. Вживання прийменників у англійській мові (навчально- методичний посібник) / Балла / - 2000. - 230 с. 14. Ключі до посібника з граматики сучасної англійської мови / Л.Г. Верба, Г.В. Верба / - 2009. -112 с. 15. Ключи к песобию по грамматике современного английского язьїка / Л.Г. Верба, Г.В. Верба / - 2005. -112 с. Адреса: 03115. Київ, вул. Відпочинку. 12. оФ. 240 тел. / факс: (044) 569-43-23.496-61-17 e-mail: info@ukrkniga.com