Text
                    АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ
ДИПЛОМАТИЧНИЙ СЛОВНИК
ЯТІ
Перший в Україні англо-український дипломатичний словник
підготовлено групою викладачів кафедри іноземних мов факультету
міжнародних відносин Львівського національного університету імені
Івана Франка на матеріалах літератури з історії та практики дипломатії,
документів міжнародних організацій, міжнародно-правових актів,
включаючи документи Організації Об'єднаних Націй та її
спеціалізованих установ, Європейського Союзу і Світової Організації
Торгівлі. До словника включено також економічні та військово-політичні
терміни, що стосуються міждержавних та міжнародних відносин,
а також термінологію зі сфери політики, державного устрою, історії,
географії та суспільно-політичного життя деяких країн.
Понад 26 000 слів і словосполучень


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АНГЛО- УКРАЇНСЬКИЙ ДИПЛОМАТИЧНИЙ СЛОВНИК Й Й ПОНАД 26 000 СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ За редакцією І. С. Бика А Київ "Знання' 2006
УДК 341.7@38)=111:161.2 ББК 81.432.1-48:66 А64 Упорядники: О. М.АнтохівСколоздра, Н. М. Барабан, М. Л. Березовська, І. С. Бик, Р. Я. Дмитрасевич, О. Р. Зарума-Панських, Т. М. Козак, І. Й. Кріба, Н. О. Михайленко, Л. В. Онишкевич, О. Я. Толочно, С. В. Тхоровська Англо-український дипломатичний словник: Понад А64 26 000 слів і словосполучень / За ред. І. С. Бика. — К.: Знання, 2006. — 579 с. ISBN 966-346-203-5 Перший в Україні англо-український дипломатичний словник підготовлено групою викладачів кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка на матеріалах літератури з історії та практики дипломатії, документів міжнародних організацій, міжнародно-правових актів, включаючи документи Організації Об'єднаних Націй та її спеціалізованих установ, Європейського Союзу і Світової Організації Торгівлі. До словника включено також економічні та військово-політичні терміни, що стосуються міждержавних та міжнародних відносин, а також термінологію зі сфери політики, державного устрою, історії, географії та суспільно-політичного життя деяких країн. Для перекладачів, журналістів, дипломатів, а також студентів, аспірантів і викладачів факультетів міжнародних відносин, юридичних та економічних факультетів. УДК 341.7@38)=111:161.2 ББК 81.432.1-48:66 © І. С. Бик, О. М. Антохів-Сколоздра, Н. М. Барабан та ін., 2006 ISBN 966-346-203-5 © Видавництво "Знання", 2006
ПОБУДОВА СЛОВНИКА Усі заголовні англійські слова розміщені в алфавітному порядку. Кожне заголовне слово виділене напівжирним шрифтом і має скорочену граматичну позначку курсивом, яка вказує про його належність до певної частини мови (напр., п, adj тощо). За необхідності після термінів дається вказівка на їх походження, стиль або сферу вживання (ав., фр., жарг. тощо). Назви реалій, які відносяться до певних країн чи організацій, супроводжуються відповідними поясненнями (СІЛА» Велика Британія, ООН тощо). Окремі значення заголовного слова виділяються арабськими цифрами з крапкою. Значення словосполучень позначаються арабськими цифрами з дужкою. Уточнення та пояснення до перекладу подаються курсивом у дужках. Наприклад: abandonment n відмова (від претензій, позову, права тощо). У дужках прямим шрифтом слова, що доповнюють значення словосполучення або є його варіантом. Так, "надавати (іноземцю) права громадянства" варто читати: 1) "надавати права громадянства" або 2) "надавати іноземцю права громадянства". Коса риска розділяє слова, близькі за значенням, і варіанти, наприклад: deterrent diplomacy дипломатія стримування/ залякування; to take smth. into account/ consideration брати щось до уваги. У деяких випадках заголовне слово не перекладається, оскільки його значення не відноситься до спеціальної лексики. У таких випадках перекладаються тільки словосполучення з цим словом: arise v; to - out of smth. витікати з чогось. Неправильні форми дієслова і неправильні форми множини іменників подаються в дужках після заголовного слова. Повторюване в словосполученнях заголовне слово заміняється знаком тильда ~. Множина заголовних слів-іменників позначається тильдою з додаванням закінчення ~s. Якщо іменник закінчується на -у, то в заголовному слові це закінчення відділяється вертикальною рискою |, а закінчення множини -ies подається після тильди з вертикальною рискою: subsid|y n субсидія, дотація; грошове асигнування; actionable ~|ies субсидії, що дають підстави для вжиття заходів. Якщо заголовне слово у словосполученні пишеться з великої букви, то замість тильди ставиться перша буква заголовного слова з крапкою: S. General (тобто Secretary General). У словникових статтях для іменників подаються атрибутивні словосполучення, а потім словосполучення типу "заголовне слово + of + іменник".
УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ Англійські — English ad) — adjective — прикметник adv — adverb — прислівник con) — conjuction — сполучник п — noun — іменник pass. — passive — пасивний стан pi — plural — множина prep — preposition — прийменник v — verb — дієслово Українські — Ukrainian ав. — авіація рад. — радіотехніка австрал. — австралійського походження амер. — американізм, американського походження бібл. — біблеїзм військ. — військова справа геол. — геологія гірн. — гірнича справа данськ. — данського походження досл. — дослівно ек. — економіка емоц.-підсил. — емоційно-підсилювальне жарг. — жаргонне жарт. — жартівливо заст. — застаріле слово або значення збір. — у збірному значенні звич. — звичайно знев. — зневажливо ірл. — ірландського походження ірон. — іронічно іст. — історія канад. — вживається в Канаді канц. — канцелярський вислів ком. — комерційний термін лат. — латинська мова ми. — множина мор. — морська справа напр. — наприклад несхв. — несхвальне кім. — німецького походження образ. — образно особл. — особливо офіц. — офіційне парл. — парламентський вислів перев. — переважно перен. — у переносному значенні піднес. — піднесене повн. — повністю поет. — поетичне слово, поетичний вислів політ. — політичний термін політ, ек. — політична економія през. — презирливо рел. — релігійний термін рідк. — рідковживане слово або значення розм. — розмовне слово, розмовний вислів
рос. — російського походження скор. — скорочення, скорочено спец. — спеціальне тех. — техніка тон: — також фіз. — фізика філос. — філософія фін. — фінансовий термін фр. — французька мова церк. — церковне слово, церковний вислів юр. — юриспруденція
АНГЛІЙСЬКИЙ АЛФАВІТ Аа Gg Mm Ss Bb Hh Nn Tt Cc Ii Oo Uu Yy Dd Jj Pp Vv Ee Kk Qq Ww Zz Ff LI Rr Xx
abandon v відмовлятися від, припиняти to ~ attempts припиняти спроби, відмовлятися від спроб to - a claim відмовлятися від претензій to - a right відмовлятися від права abandonment n відмова (від претензій, позову, права тощо) ~ of the deployment of medium- range missiles відмова від розміщення ракет середньої дальності ABC powers Аргентина, Бразилія, Чилі abdication n 1. зречення від престолу; 2. документ про зречення від престолу - of the sovereign зречення суверена to sign the ~ підписати протокол про зречення від престолу abduction n викрадення ~ of diplomats викрадення дипломатів abettor n підбурювач abeyance n стан невизначеності, невідомості або очікування matter (question) of - невиріше- не питання; юр. тимчасове припинення, призупинення to be in - знаходитися у стані невизначеності/ невідомості/ очікування; бути тимчасово відміненим (про закон, право тощо) to fall into - знаходитися у стані невизначеності/ невідомості/ очікування; бути тимчасово відміненим (про закон, право тощо) to hold in - відтерміновувати to keep the matter in - залишати питання невирішеним, відкладати вирішення питання to leave the matter in ~ залишати питання невирішеним, відкладати вирішення питання abide (by) v виконувати щось, дотримуватися чогось to - by the agreement дотримуватися договору, виконувати договір to - by the decision виконувати рішення to - by a peaceful policy проводити мирну політику to - by the rules виконувати правила to - by the terms дотримуватися умов, виконувати умови abiding adj постійний, незмінний ablegate n легат (Папи римського) abode n житло permanent - постійне проживання - of authority зловживання владою - of confidence зловживання довірою ~ of flag зловживання прапором - of power зловживання владою - of rights зловживання правами accede v 1. вступати (в організацію), приєднуватися (до договору); 2. вступати на посаду; 3. погоджуватися, робити поступки
асе асе to - to an agreement приєднуватися до договору to - to a convention приєднуватися до конвенції to - to the majority's wish погоджуватися з бажанням більшості to - to a proposal погоджуватися з пропозицією to - to a request погодитися на прохання to - to the throne сісти на престол to - to a treaty приєднатися до договору accelerate v прискорювати, прискорюватися, збільшувати швидкість to - the conclusion of a treaty прискорити заключення догово- РУ to - negotiations прискорити проведення переговорів accept v 1. приймати; 2. визнавати, допускати, погоджуватися to - an amendment прийняти поправку, погодитися із змінами to - collective leadership визнавати колективне керівництво to - a diplomatic agent приймати/ визнавати дипломатичного представника to - an election визнати результати виборів to - an invitation прийняти запрошення to ~ a nomination виразити згоду на призначення to - the obligations прийняти зобов'язання to - an offer прийняти пропозицію to - reality визнавати реальність to be ~ed by a large majority бути визнаним значною більшістю голосів acceptable adj прийнятний, підхожий - draft amendment прийнятний проект поправки - draft resolution прийнятний проект резолюції generally ~ text в цілому прийнятний текст mutually - взаємоприйнятний approach ~ to both sides підхід, прийнятний для обох сторін acceptance n 1. прийом; 2. визнання, одобрення; 3. прихильність conditional - прийняття із застереженнями, умовна згода tacit - мовчазна згода widest possible - найширше визнання - of amendments прийняття поправок - of a head of a mission прийняття/ згода на призначення/ акредитацію глави дипломатичного представництва - of honors прийняття нагород ~ of an invitation прийняття запрошення - of an offer прийняття пропозиції - of a reservation прийняття застереження - of a total dependence on smbd. визнання повної залежності від когось - of a treaty прийняття договору to command a general - отримати загальне схвалення to find a general - отримати визнання to hamper the - of the head of mission затрудняти прийняття/ отримання згоди на акредитацію глави дипломатичного представництва to prevent the ~ of the head of mission робити неможливим прийняття/ отримання згоди на акредитацію глави дипломатичного представництва
асе асе speech of - промова з вираженням згоди балотуватися на пост президента або губернатора (США) accepted adj прийнятий, визнаний - definition загальноприйняте визначення - truth загальновідома істина access n доступ market - доступ до ринку - to world markets доступ до світових ринків free ~ to the sea of landlocked states вільний доступ держав до моря, які не мають до нього виходу to get - to nuclear weapons отримати доступ до ядерної зброї accession n 1. вступ (на посаду тощо); 2. приєднання (до договору тощо) ~ to national independence досягнення національної незалежності - of new members поповнення (організації) новими членами - to the throne вступ на престол - to a treaty приєднання до договору instruments of - документи/ акти про приєднання procedure of - процедура приєднання to be open for - бути відкритим для приєднання (про договір) accident n випадковість acclaim v шумно, бурно аплодувати комусь; вітати когось to - smbd.'s visit вітати чийсь візит acclamation n шумне одобрення, акламація to accept by - прийняти шляхом акламації, без голосування на основі загального схвалення carried by - прийнято шляхом акламації, без голосування на основі загального шумного схвалення passed by - прийнято шляхом акламації, без голосування на основі загального шумного схвалення voted by - прийнято шляхом акламації, без голосування на основі загального шумного схвалення accommodate v примиряти, залагоджувати (суперечку, протиріччя) to - East with West добитися домовленості між Сходом і Заходом to - the interests (of all contracting parties) враховувати інтереси (усіх сторін, що домовляються) to ~ opinions узгоджувати думки to ~ views узгоджувати точки зору accommodation n 1. погодження; примирення; улагодження/ вирішення суперечки; угода; компроміс; 2. ослаблення напруженості (у відносинах між країнами); 3. угодовство policy of - політика угодовства to come to an ~ with smbd. домовитися з кимсь to further ~ сприяти дальшому ослабленню напруженості to propose - запропонувати досягнути домовленості to reach - досягнути домовленості accomplice v співучасник (злочину) accord n 1. згода, єдність; 2. угода (між країнами) human rights - угода з прав людини political - співпадіння політичних інтересів
асе 10 асе to be in - сходитися в поглядах, дотримуватися одної думки to be of one - сходитися в поглядах, дотримуватися одної думки to bring into - узгоджувати to reach - досягнути згоди accord v 1. надавати; 2. (звич. with) узгоджуватися, відповідати to - a hearty welcome щиро приймати, влаштувати щирий прийом to ~ permission давати дозвіл to - a right надавати право to ~ with the vital interests of the people відповідати корінним інтересам народів to - a warm welcome щиро приймати, влаштувати щирий прийом the proposal ~s with the main principles пропозиція узгоджується з основними принципами accordance n 1. надання; 2. відповідність - of privilege надання привілею in - with smth. у відповідності до чогось account n 1. думка, відгук, оцінка; 2. рахунок (банківський) current ~ поточний рахунок explicit - недвозначна/ висловлена до кінця думка, ясно виражена думка implicit - думка, не виражена прямо account v (for) 1. пояснювати; 2. зві- туватися, давати звіт; 3. відповідати, нести відповідальність to - for a failure пояснювати провал/ невдачу to - for misinformation нести відповідальність за дезінформацію accountability n підзвітність accountable adj підзвітний to be - to smbd. бути підзвітним кому-небудь accredit v акредитувати (дипломатичного представника); уповноважувати to - a head of mission акредитувати главу представництва to be ~ed in a country бути акредитованим у країні accreditation n акредитування multiple - багаторазове акредитування - of heads of missions акредитування глав представництв ~ to establish a representation дозвіл на відкриття представництва to withdraw - відкликати (посла/ консула) accredited adj акредитований; той, що має офіційні повноваження - mission дипломатичне представництво, акредитоване в країні перебування accrediting n 1. акредитація; 2. акредитуючий - state акредитуюча держава with the consent of the - state за згодою акредитуючої держави accumulation n накопичення - of armaments накопичення зброї - of weapons накопичення зброї accuracy n точність, вірність, правильність to challenge the - of a statement оспорювати/ піддавати сумніву правильність твердження accusation n звинувачення ~s against smbd. звинувачення на адресу когось to bring an ~ against smbd. звинувачувати когось, висувати звинувачення проти когось to be under - of smth. бути звинуваченим в чомусь, звинувачуватися в чомусь
[асе 11 accuse v звинувачувати to - smbd. of smth. звинувачувати когось в чомусь acknowledge v визнавати, припускати; усвідомлювати to tacitly - smth. мовчазно визнавати щось acknowledgement n 1. визнання; 2. підтвердження, повідомлення про одержання; 3. вдячність, подяка in - of smth. як знак вдячності/ визнання чогось acquir|e v здобути, отримати - a nationality отримати громадянство ~|ed nationality набуте громадянство ~|ing citizenship набуте громадянство acquisition n 1. набуття; 2. спец. виявлення об'єкта - by conquest набуття шляхом завоювання - of the nationality отримання громадянства - of nuclear weapons придбання ядерної зброї - of the premises necessary for the mission придбання приміщень для представництва - of the territory by (the use of) force надбання території шляхом застосування сили act n 1. справа, поступок; 2. дія, процес; 3. акт, закон, постанова, рішення (суду); 4. акт, документ arbitrary - одностороння дія complex - складне діяння composite - складене діяння constituent - установчий документ/ акт continuing - тривале діяння countermeasures in respect to internationally wrongful - заходи у відповідь на міжнародно- протиправне діяння act) deliberate - умисна дія diplomatic - дипломатичний акт final - заключний акт, заключна угода hostile - ворожий акт instantaneous ~ миттєве діяння internationally illicit - міжнародно-неправомірна дія internationally injurious - міжнародно-протиправна дія internationally wrongful - міжнародно-протиправна дія legal - юридичний акт legislative - законодавчий акт legitimate - правомірний акт; правомірна дія terrorist - терористичний акт unfriendly - недружелюбний акт, недружній крок unilateral - односторонній акт, одностороння дія unlawful - незаконна дія objective element of internationally wrongful - об'єктивний елемент міжнародно-протиправної дії subjective element of internationally wrongful ~ суб'єктивний елемент міжнародно-протиправної дії to discontinue the internationally wrongful - припинити міжнародно-протиправне діяння temporal aspects of internationally wrongful - часові аспекти міжнародно-протиправної дії - of accession акт про приєднання - of (armed) aggression акт (збройної) агресії ~ of amnesty акт про амністію - in breach of the provisions of the treaty дія в порушення положень договору - of capitulation акт капітуляції - of commission дія; діяння, що виражається в дії
(act 12 act] - of defense оборонний акт ~ of discrimination акт дискримінації - of elements стихійне лихо ~ of force дії, пов'язані із застосуванням сили - of God стихійна сила, форс- мажор, стихійне лихо - of good will акт доброї волі ~ of hostility ворожі дії - of international terrorism акт міжнародного тероризму - of lawlessness and arbitrary rule акт беззаконня та сваволі - of omission бездіяння; діяння, що виражається у бездіянні - of oppression акт насильства - of piracy акт піратства ~ of public authority акт органу державної влади -S of reprisal by force акти репресалій із застосуванням сили - of retaliation акт відплати/ помсти ~ of sabotage акт саботажу ~ of the State (not) extending in time діяння держави, що (не) розповсюджуються у часі - of terrorism акт терору - of vengeance акт помсти - of violence акт насильства - of war акт війни cessation of internationally wrongful - припинення міжнародно- протиправного діяння to amend legislative ~s вносити зміни в законодавство to block the passage of the - заважати прийняттю закону to issue an ~ видати акт to commit an ~ of coercion застосувати силу для придушення заворушень to promulgate an - видати акт to repeal an - відміняти закон to "undo" the internationally wrongful - ліквідувати наслідки міжнародно-протиправного діяння ~ and deed офіційний документ, зобов'язання act v 1. діяти, поступати; 2. брати участь (у чомусь) to - in accordance with smth. діяти згідно чогось to - against smbd. діяти проти когось to - in concert діяти узгоджено to - outside one's competence перевищувати свої повноваження to - up to one's principles діяти у відповідності із своїми принципами to - promptly діяти швидко Acte Authentique фр. автентичний акт Acte Finale фр. заключний акт acting adj виконуючий обов'язки; тимчасовий - chairman виконуючий обов'язки голови - president виконуючий обов'язки голови action n 1. політична акція; виступ, діяльність, заходи; 2. рішення aggressive ~s агресивні дії appropriate ~s належні/ відповідні заходи collective ~s колективні дії/ заходи cohesive ~s спільні дії concerted ~s узгоджені/ спільні дії/ зусилля covert ~s таємні дії diplomatic ~s дипломатична діяльність government's ~s дії уряду hostile ~s ворожі дії injurious -S дії, що завдають шкоди joint ~s спільні дії/ виступи limited ~s обмежені дії
(act 13 act) overt ~s against smbd./ smth. відкритий виступ проти когось/ чогось political ~s політична діяльність, політичні дії preventive ~s превентивні дії/ заходи punitive ~s каральні заходи/ дії retaliatory - акт помсти, дія у відповідь unilateral ~s односторонні дії united ~s спільні дії/ виступи vindictive ~s каральні заходи/ дії - constituting a threat or use of force дії, що становлять загрозу силою або застосування сили - for damages позов про відшкодування збитків concurrence of - узгодженість дій consolidation of ~s об'єднання зусиль/ вимог freedom of ~s свобода дії liberty of ~s свобода дії to adapt (one's) ~s коректувати (свої) дії to be brought into ~ бути втягнутим у боротьбу to be in militant - for smth. активно виступати на захист чогось to compromise an - ставити дії/ заходи під загрозу to lay down a definite line of ~ намітити певний план дій/ певну лінію поведінки to misinterpret ~s неправильно витлумачити дії to refrain from ~s утримуватися від дій to take ~s приймати заходи actionable adj той, що дає підстави для судового переслідування active adj 1. діяльний, енергійний, активний; 2. діючий - army особовий склад армії на дійсній військовій службі - dialogue активний діалог - forces регулярні війська activism n активізм; доктрина, яка утверджує активну політику activity п 1. діяльність; 2. рі діяльність, дії, активність (в певній області)", 3. рі заходи commercial - комерційна діяльність diplomatic - дипломатична діяльність external economic - зовнішньоекономічна діяльність force ~ дії військ intense diplomatic - інтенсивна дипломатична діяльність; активні дипломатичні дії/ кроки international - міжнародна діяльність limited on-site - обмежена інспекція на місці low-key - обмежена діяльність military ~|ies військова діяльність; військові заходи subversive - підривна діяльність ultra-hazard ~|ies особливо небезпечні види діяльності ~|ies of the forces дії/ активність збройних сил flurry of diplomatic ~ різке пожвавлення дипломатичної діяльності/ активності to control military ~|ies контролювати військову діяльність to curb the subversive - стримувати підривну діяльність to engage in ~ вести діяльність to intensify ~|ies пожвавити діяльність/ активність to suppress the - припинити діяльність; стримувати діяльність actual adj 1. справжній, дійсний, фактично існуючий; 2. поточний, сучасний - state of things фактичний стан справ
(act adh) ~ wording запропоноване/ існуюче формулювання; формулювання, що розглядається in ~ fact в дійсності actuality n дійсність, реальність - program радіо-/ телерепортаж з місця події acute adj гострий, проникливий; сильний, різкий - crisis гостра криза - observer проникливий спостерігач ~ problem гостра проблема adapt v пристосовувати to - plans to suit new circumstances змінювати плани відповідно до нових обставин to - to the requirements пристосовуватися до вимог/ потреб A-day n 1. день випробовування атомної бомби; 2. будь-який наперед намічений день військового нападу addendum (pi addenda) n додаток, доповнення (до документа, договору тощо) addition n доповнення (в документ) to write - внести доповнення additional adj додатковий, доповнюючий - articles додаткові статті - ballot додаткове голосування ~ items нові пункти порядку денного; додаткові питання - protocols додаткові протоколи address n звернення; виступ; промова; адреса formal - офіційний виступ, офіційна промова inaugural - 1. промова (глави держави), яка відкриває міжнародну конференцію або міжнародний з'їзд; 2. промова президента США в день інавгурації opening - вступне слово an ~ of welcome вітальна промова to acclaim an - вітати виступ/ промову to deliver an - виголосити промову, виступити з промовою to give an - виголосити промову, виступити з промовою to make an ~ виголосити промову, виступити з промовою address v 1. адресувати, посилати; 2. звертатися (до когось - to) 3. виступати з промовою to - an invitation вислати запрошення to - the Chair (please) прошу звертатися до головуючого to ~ the meeting виступити з промовою на зборах to ~ a message 1) надсилати повідомлення; 2) звертатися з чимсь to - a warning попередити когось addressee n адресат official designation of the - офіційна позиція адресата adequate adj відповідний, адекватний, належний - verification належна/ відповідна перевірка adhere v 1. дотримуватися, твердо триматися, бути вірним (принципам тощо); 2. приєднуватися (до договору, який вже вступив в силу) to - to the agenda дотримуватися порядку денного to - to the agreement дотримуватися угоди to - to a convention приєднуватися до конвенції to - to a decision дотримуватися рішення, виконувати рішення to - to a principles бути вірним принципам to ~ to the terms and conditions of the contract дотримуватися умов контракту
(adh 15 "adD to - to the treaty дотримуватися договору to - to the order of the day дотримуватися порядку денного adherence n 1. вірність; 2. виконання - to an agreement виконання договору - to a cause вірність справі - to principles виконання принципів; вірність принципам - to a treaty виконання договору; вірність договору adhering n приналежність, членство - to a party членство в партії adhesion n 1. вірність, відданість (принципам тощо); 2. приєднання до чогось contract of - договір про приєднання ad hoc adj лат. для даного спеціального випадку; для даної спеціальної мети; який створюється в кожному окремому випадку - arrangement спеціальний захід - body спеціальний тимчасовий орган - committee спеціальний комітет ad hoccery, ad hockery n рішення, постанови або правила, прийняті для даного конкретного випадку adjacent adj суміжний, прилеглий, сусідній - states суміжні держави adjourn v відкладати, переносити; оголошувати/ робити перерву to - a conference перенести конференцію (на пізніший термін) to ~ the consideration (of a draft resolution, etc.) відкласти розгляд (проекту резолюції тощо) to - the debate перервати/ відкласти обговорення to - a decision відкласти вирішення питання to - the meeting until 3 p. m. перервати збори до 3 години to - the meeting to the next day відкласти засідання до наступного дня to - the meeting to a week's time відкласти засідання на тиждень to - sine die відкласти на неви- значений термін, відкласти без вказання терміну to ~ the sitting відкласти засідання adjournment n відстрочка засідання; закриття засідання; перерва - of the debate перерва в обговоренні - of the meeting/ session перерва, оголошення перерви у засіданні - sine die відтермінування на невизначений термін to move/ to propose - of the session внести пропозицію про перерву у роботі сесії/ засідання; внести пропозицію про закриття сесії/ засідання; просити, запропонувати відкласти сесію/ засідання to move the - sine die запропонувати відкласти сесію/ засідання на невизначений термін to propose the - sine die запропонувати відкласти сесію/ засідання на невизначений термін adjudication n судова практика adjust v залагоджувати, розв'язувати to ~ difference усунути протиріччя to - a dispute врегулювати/ розв'язати суперечку to ~ preliminaries домовитися про попередні умови adjustable adj регульований, пристосований; пристосовуваний adjustment n регулювання, узгодження; виправлення; розв'язання суперечки; пристосування border tax - прикордонне податкове регулювання
(adm 16 ado) - of claims врегулювання претензій - of a dispute врегулювання/ розв'язання суперечки administer v 1. керувати, здійснювати керівництво; 2. застосовувати заходи впливу to - affairs of a state керувати державою to - a blow нанести удар to - justice справляти правосуддя to - safeguards юр. втілювати в життя гарантії to ~ trust territories керувати територіями під опікою to be ~ed by smbd. бути під чиїмсь керівництвом administration n 1. уряд; 2. адміністрація; 3. міністерство; 4. військове управління; 5. управління справами military ~ військова адміністрація permanent - постійна адміністрація present - діючий уряд state - державне управління ~ of the affairs управління справами - of justice справляння правосуддя administrative adj адміністративний ~ facilities адміністративні пільги - hierarchy адміністративна ієрархія - staff адміністративний персонал principal - positions головні адміністративні посади admissibility n допустимість admission n 1. доступ, допуск, прийом в члени; 2. в'їзд (іноземців на територію іншої держави) damaging ~s дискредитуючі/ компрометуючі признання - to the country дозвіл на в'їзд у країну - of new members прийом нових членів ~ as a member прийом в члени (організації) - to membership (to an organization) прийом в члени (організації) to undergo - проходити через процедуру прийому admit v приймати (в організацію), впускати; допускати, дозволяти to ~ to a country дозволити в'їзд в країну to - to an organization приймати в організацію admittance n доступ, дозвіл на доступ/ на ввіз/ на вхід to gain - отримати доступ/ дозвіл на ввіз тощо to obtain - отримати доступ, дозвіл на ввіз тощо admitted adj визнаний, загальновизнаний - fact загальновизнаний факт admissibility n допустимість adopt v приймати; затверджувати; займати позицію to ~ the agenda прийняти порядок денний to - an amendment прийняти поправку to ~ an attitude зайняти позицію to - by consensus приймати шляхом консенсусу/ на основі консенсусу to ~ a draft resolution приймати проект резолюції to - as a matter of urgency прийняти в терміновому порядку to - the minutes of the preceding meeting затвердити протокол попереднього засідання
[ado 17 adv J to - a motion/ proposal прийняти пропозицію to - proposal by 7 (votes) to 3 прийняти пропозицію семи голосами проти трьох to - a protocol прийняти/ затвердити протокол to - provisionally an agenda прийняти попередній порядок денний to - a recommendation прийняти рекомендацію to ~ a resolution прийняти резолюцію to ~ without a discussion прийняти/ затвердити без обговорення to ~ without objection прийняти без заперечень ~ed homeland набута батьківщина adoption n прийняття, затвердження - of the agenda затвердження порядку денного - of a proposal прийняття пропозиції - of a recommendation прийняття рекомендацій - of a resolution затвердження/ прийняття резолюції to block the - of smth. блокувати прийняття чогось advance n 1. просування вперед; 2. прогрес, успіх, покращення; 3. амер. попередня підготовка, підготовчі заходи до візиту державного діяча тощо; 4. наперед підготовлений репортаж (про майбутню подію, майбутню церемонію тощо); попередньо розісланий текст (промови, виступу); 5. наступ economic ~ економічний прогрес effective ~ in every field суттєвий прогрес у всіх областях social - соціальний прогрес technological - технічний прогрес technological ~s досягнення техніки - of unity зміцнення єдності to make an albround - досягнути суттєвого успіху - party група працівників, що виїжджають в країну/ місто для підготовки візиту державного діяча advance v 1. просуватися вперед; 2. робити успіхи, просувати(ся); 3. проводити попередню підготовку до візиту державного/ політичного діяча to - the day of a conference переносити дату конференції на ра- ніший термін to ~ a proposal висунути пропозицію to ~ a suggestion висунути пропозицію advanced ad] передовий, прогресивний, розвинутий ~ nations розвинуті країни advancement n успіх, прогрес, зростання advantage n 1. перевага; 2. користь, вигода comparative - відносна/ порівняльна перевага military - військова перевага one-sided ~ одностороння перевага particular - особлива перевага/ вигода practical ~s практичні вигоди/ переваги solid ~s значні вигоди strategic - стратегічна перевага substantial - значна перевага tangible - реальна/ відчутна перевага unfair - недостатня перевага
( adv 18 adv] unilateral military - одностороння військова перевага balance of military ~s рівновага військових переваг chain of comparative - послідовність порівняльної переваги inadmissibility of unilateral ~s недопустимість односторонніх переваг to gain an ~ of/ over smbd. добитися переваги над ким-небудь to get an - of/ over smbd. добитися переваги над ким-небудь to give an - надати перевагу to grant an ~ надати перевагу to have an - of/ over smbd. опинитися в кращому положенні, ніж будь-хто; мати перевагу над ким-небудь to negotiate away the existing ~ відмовитися від існуючих переваг to obtain ~s over other states отримати перевагу над іншими державами to score ~s over other states отримати перевагу над іншими державами to take - of the opportunity скористатися можливістю to use smth. to one's - скористатися чимсь у своїх інтересах to win an - of/ over smbd. добитися переваги над ким-небудь to withdraw ~s позбавляти переваг to the best - найкращим/ найви- гіднішим чином advantageous adj вигідний adventure n сміливий крок, авантюра military - військова авантюра adventurism n авантюризм adversary n (су)противник, протилежна сторона, суперник military - військовий противник political - політичний против- adverse adj ворожий; несприятливий - discrimination ворожа дискримінація - effect несприятливий вплив - judgment несприятливе рішення - party протилежна сторона to have an - effect on smth. негативно впливати на щось advertisement п (of a vacancy) конкурс (на заміщення вакантної посади) advise v 1. повідомляти, інформувати, ставити до відома; 2. радити, консультувати, рекомендувати being ~d that ... будучи (про)- інформованим про те, що ... adviser n радник, консультант legal - юридичний радник, юрисконсульт; радник з правових питань technical - технічний радник Chief Presidential - on international information and cultural exchange головний радник президента з питань міжнародної інформації і культурного обміну (США) advisory adj консультативний, дорадчий - opinion дорадча думка to have ~ capacity в якості консультанта advocate n 1. захисник, заступник, прихильник (поглядів тощо); 2. адвокат, захисник advocate v відстоювати, захищати, виступати на захист to - a point of view/ viewpoint відстоювати точку зору; виступати в підтримку якоїсь точки зору advocacy n 1. пропаганда (поглядів тощо); 2. захист departure from open - відхід від відкритої пропаганди
(aeg aegis n егіда; протегування; захист under the - of international organizations під егідою міжнародних організацій affair n справи, заняття domestic ~s внутрішні справи external ~s міжнародні/ закордонні справи foreign ~s міжнародні/ закордонні справи internal ~s внутрішні справи international ~s міжнародні справи world ~s міжнародні справи public ~s громадські справи state ~s державні справи administration of the ~s управління справами ~s of the state справи держави to keep out of smbd.'s ~s не втручатися в чиїсь справи to manage state and public ~s керувати державними і громадськими справами to run state and public ~s керувати державними і громадськими справами affect v діяти, впливати на що-не- будь; зачіпати (інтереси); відбиватися на чомусь to - the atmosphere впливати на атмосферу to - smbd.'s interests зачіпати чиїсь інтереси, завдавати шкоди інтересам когось to - public opinion справляти вплив/ впливати на громадську думку to - a resolution справити вплив/ вплинути на резолюцію to ~ the situation впливати на обстановку affection n прихильність, любов to win popular ~s завоювати популярність affidavit n юр. афідевіт; письмові покази, підтверджені присягою або урочистою заявою ~afT) sworn ~ письмова заява/ письмові покази під присягою ~ of support письмове підтвердження falsification of an - неправдива заява to make an ~ давати покази під присягою, підтверджувати письмові покази присягою to swear an - давати покази під присягою, підтверджувати письмові покази присягою to take an - зняти покази, приймати афідевіт affiliate v (to, with) приєднувати(ся) до чогось affiliate n філія foreign - іноземна філія affiliation n (in) приналежність (до), членство, прийняття в члени; приєднання - fee вступний внесок political - політична приналежність irrespective of party - незалежно від партійної приналежності affirm v 1. підтверджувати; затверджувати (рішення суду тощо); 2. юр. робити заяву; урочисто заявляти; 3. скріпляти підписом/ печаткою to ~ a decision підтвердити рішення to ~ one's loyalty заявляти про свою лояльність to ~ a resolution підтвердити резолюцію to - the truth of the statement підтвердити правильність заяви affirming that ... заявляючи про те, що ... affirmation n 1. заява, запевнення; твердження; підтвердження; 2. юр. урочиста заява (замість присяги) affirmative adj стверджувальний
faff" - answer стверджувальна відповідь - vote голос, голосування "за" affix v поставити підпис, поставити печатку to - the seal скріпити печаткою to - one's signature поставити підпис afford v надавати to - an opportunity надати можливість to - shelter надати притулок affront v образа (публічна) to produce an - to smbd. образити когось, нанести образу комусь aftermath n наслідки (катастрофи, стихійного лиха) an - of war наслідки війни agenc|y n 1. агентство, представництво; орган, організація; заклад; установа; 2. сприяння, посередництво; 3. сила, фактор, засіб catch-all - розм. універсальний заклад consular ~ консульське агентство, представництво government ~|ies урядові органи news - інформаційне агентство specialized ~|ies спеціалізовані установи 00Н - of destruction засіб знищення accountability of (government) ~|ies підзвітність органів управління pool of the news ~|ies об'єднання/ пул інформаційних агентств to designate ~|ies визначати/ встановлювати заклади by/ through the - of smbd./ smth. шляхом/ за допомогою/ при сприянні когось/ чогось agenda n порядок денний - calls for на порядок денний виноситься ... - item ЗО пункт ЗО порядку денного 20 age] approved - затверджений/ остаточний порядок денний draft - проект порядку денного empty - малозмістовний/ обмежений порядок денний heavy - перегружений порядок денний interim - тимчасовий порядок денний meager - малозмістовний/ обмежений порядок денний poor - малозмістовний/ обмежений порядок денний provisional - тимчасовий порядок денний slender - малозмістовний/ обмежений порядок денний tentative - тимчасовий порядок денний temporary - тимчасовий порядок денний allocation of ~ items розподіл пунктів порядку денного deletion of items from the - виключення пунктів з порядку денного drawing up of the - складання/ підготовка/ розробка порядку денного item of/ on the ~ пункт порядку денного order of the - items порядок розгляду пунктів порядку денного point of/ on the - пункт порядку денного to adhere to the ~ притримуватися/ дотримуватися порядку денного to adopt the - затвердити/ прийняти порядок денний to allocate an - item to smbd. передати питання порядку денного на розгляд кому-небудь to appear on the - стояти/ фігурувати в порядку денному, з'явитися в порядку денному
I age to approve the - прийняти/ схвалити порядок денний to be on the - бути у порядку денному to catch up with the ~ своєчасно обговорити всі пункти порядку денного to change the order of items on the - змінити черговість/ порядок розгляду питань в порядку денному to delete an item from the - виключити/ зняти пункт/ питання з порядку денного to discuss the items on the ~ обговорити порядок денний/ пункти порядку денного to draw up the - підготувати/ виробити порядок денний to exhaust the - вичерпати порядок денний to include in the - включити в порядок денний to inscribe an item on the ~ внести/ включити пункт/ питання в порядок денний to place an item on the - внести/ включити пункт/ питання в порядок денний to place an item at the end of the - поставити пункт/ питання в кінець порядку денного to remove from the - зняти з порядку денного to stick to the - притримуватися порядку денного agent n 1. агент, представник, посередник, довірена особа; 2. засіб, агент, отруйна речовина ~ appointed призначений представник bacterial - бактеріологічна отруйна речовина blister - отруйна речовина шкірнонаривної дії career ~s штатні працівники, агенти 21 age] chemical - хімічний агент, хімічна речовина civil - державний службовець consular - консульський агент, співробітник/ агент/ представник консульства diplomatic ~ дипломатичний представник/ агент disabling ~s речовини, що виводять зладу живу силу противника G-~ агент нервово-паралітичної ДІЇ highest ranking ~ at the mission старший за рангом представник дипломатичної місії instant - агент миттєвої дії lethal - смертоносний/ летальний агент; бойовий засіб смертельної дії lethal nerve - агент смертельної дії, що вражає нервову систему official ~s офіційні представники/ агенти permanent administrative -s (of an organization) кадрові адміністративні службовці (організації) political ~s політичні представники respiratory ~s отруйні речовини, що діють на дихальні шляхи temporary consular - тимчасовий консульський представник/ агент unofficial - неофіційний дипломатичний представник - of bacterial warfare отруйна речовина, що застосовується при веденні бактеріологічної війни - in charge of consular affairs офіційна особа, якій доручено займатися консульськими справами biological - of warfare біологічний засіб ведення війни
lagg microbial - of warfare мікробіологічний засіб ведення війни to act as smbd.'s - бути представником когось, виступати в якості представника когось aggravate v погіршувати, посилювати, ускладнювати aggravation n погіршення - of the situation погіршення ситуації aggregate adj загальний, сукупний, валовий - membership загальна кількість членів aggression n агресія, (неспровокова- ний) напад blazing - явна агресія deliberate - навмисна агресія direct - пряма агресія external - зовнішня агресія, агресія зовні indirect - непряма агресія open criminal - неприкрита злочинна агресія outside - зовнішня агресія, агресія зовні psychological - психологічна агресія unprovoked - неспровокована агресія act of - акт агресії deterrence against ~ засіб відлякування проти агресії exposure of - викриття агресії policy of - політика агресії war of - агресивна війна to be the target of - зазнавати агресії to counter - протистояти агресії to deter - стримувати агресію, запобігати агресії to escalate - розширяти агресію to repel - відбити агресію, дати відсіч агресії to step up - посилювати/ нарощувати агресію aggressive adj агресивний _22 agrj ~ policy агресивна політика ~ war агресивна війна aggressor n агресор, нападаюча сторона - nation держава-агресор potential - потенційний агресор to aid the - допомагати агресору to curb an - стримати агресора to quarantine an - піддати агресора ізоляції to repel an - дати відсіч агресо- РУ to repulse an - дати відсіч агресору agitation n агітація to carry on - for/ against smth проводити агітацію за/ проти чогось agreation n фр. запит про агреман {на призначення посла) agree і? 1. погоджуватися; домовлятися; 2. відповідати, гармоніювати to - to a compromise погоджуватися, йти на компроміс to - with the facts відповідати фактам to - with the original відповідати оригіналу to - with the statement відповідати/ не протирічити заяві to - on/ as to/ about smth. домовитися про щось, досягнути згоди з якогось питання to be ~d on smth. домовитися про щось ~d minutes узгоджений протокол as previously -d відповідно з раніше досягнутою домовленістю hereby ~d as follows цим погодилися по таке it is ~d between the Contracting Parties that... сторони, що домовляються, погоджуються, що... agreeable adj прийнятний, відповід-
lagr - as to the order of the day у відповідності з порядком денним - to the standards той, що відповідає вимогам agreed adj узгоджений, погоджений; встановлений, вирішений (за взаємною згодою) - decision погоджене рішення - measures погоджені заходи - parity погоджений паритет - principles погоджені принципи - solution погоджене рішення - statement погоджена заява - text погоджений текст - verification погоджена перевірка agreement n 1. угода, договір, домовленість; 2. згода acceptable ~ прийнятна угода across the board - розм. всеохоп- лююча угода; домовленість по всіх питаннях adequately supervised - угода, що контролюється належним чином adequately verified - угода, що контролюється належним чином administrative commission - домовленість адміністративних комісій amending - домовленість про внесення поправок arms-control - угоди про контроль над озброєннями armistice - угода про перемир'я behind the scenes ~ закулісна угода bilateral - двостороння угода binding international - міжнародна угода, що має обов'язкову силу binding and effective international - обов'язкова і ефективна міжнародна угода broad-based - угода на широкій основі 23 agrj cease-fire - угода про припинення вогню chancellery ~ угода між (державними, міністерськими) канцеляріями clearing ~ клірингова угода collaborating - угода про співробітництво collateral - допоміжна угода collective - колективна угода commercial ~ торгова угода commodity - торгова угода concerted - взаємоприйнятна угода conference - угода про умови проведення конференції/ наради/ засідання consensus ~ угода, досягнута шляхом консенсусу cultural exchange ~ угода про культурний обмін devolution - передаточна угода disarmament - угода про роззброєння durable - довгострокова угода equitable - рівноправна угода executive ~ виконавча угода first stage ~ угода стосовно першої фази foreign investment - угода про іноземні інвестиції general - загальна угода General A. on Tariffs and Trade Генеральна угода з тарифів і торгівлі General A. on Trade in Services Генеральна угода про торгівлю послугами general armistice ~ угода про загальне перемир'я general - limiting naval armaments загальна угода про обмеження морських озброєнь gentlemen's ~ джентльменська угода honorable - почесна угода implementing ~ робоча угода
agr inter-agency - міжвідомча угода intergovernmental ~s міжурядові угоди interim - тимчасова угода international - міжнародна угода interstate - міждержавна угода intergovernmental - міжурядова угода legally binding ~ юридично обов'язкова угода long-term - довгострокова угода multilateral - багатостороння угода multipartite - багатостороння угода military - військова угода model - типова угода model status of forces - типова угода про статус військових сил multilateral - багатостороння угода mutual - взаємна згода oral - усна домовленість; усна угода overall trade - загальна торгова угода package - комплексна угода parole - усна домовленість; усна угода peace - мирна угода peaceful - мирна угода permanent - постійна угода preliminary - попередня домовленість procedural - угода/ домовленість з процедурних питань quadripartite - чотиристороння угода reduction - угода про скорочення regional - регіональна угода safeguards - домовленість про гарантії secret - секретна/ таємна угода separate ~ сепаратна угода special - часткова угода _24 agj standstill - угода про збереження статусу strategic arms limitation - угода про скорочення стратегічних озброєнь tacit - мовчазна згода tariff - тарифна угода tentative ~ попередня домовленість, попередня угода trade - торгова угода trilateral - тристороння угода tripartite - тристороння угода verbal - усна домовленість; усна угода verifiable - угода, виконання якої піддається перевірці well-balanced - добре збалансована угода working - робоча угода ~ and arrangement угода і домовленість ~s by exchange of notes or letters угода, що заключається шляхом обміну нотами або листами - in force діюча угода - on the establishment of diplomatic relations угода про встановлення дипломатичних відносин - on limiting nuclear weapons угода про обмеження ядерних озброєнь - on measures to reduce the risk of the outbreak of nuclear war угода щодо зменшення ризику ядерної війни - on a wide range of issues угода з широкого кола питань - on tariffs and trade угода про торгівлю і тарифи - of opinion єдина думка ~ on participation and procedure домовленість про участь і процедуру ~ on the prevention of nuclear war угода про відвернення ядерної війни
agr ~ in principle принципова домовленість ~ of unlimited duration безстрокова угода - in written form письмова угода - in writing письмова угода - is not subject to denunciation договір не підлягає денонсації - on technical cooperation договір про технічне співробітництво application of the - застосування угоди as part of the - в рамках угоди circumvention of the - обхід угоди drafting of the text of an - вироблення тексту угоди drawing up of the text of an ~ вироблення тексту угоди duration of an - термін дії угоди entry of an ~ into force вступ угоди в силу expiration of an - закінчення строку дії угоди first stage of the - project перший етап проекту угоди implementation of the ~ виконання угоди measure of - ступінь домовленості; ступінь угоди ratification of an - ратифікація угоди termination of an - закінчення строку дії угоди viability of an - життєздатність/ дієвість угоди violation of an - порушення угоди to abide by the - дотримуватися угоди, виконувати угоду to abrogate an - анулювати уго- ДУ to accede to an - приєднатися до угоди to annul an ~ анулювати угоду to apply ~s застосовувати угоди 25 agr J to be competent to enter into ~s мати право укладати угоди to be covered by an - підпадати під угоди, бути охопленим угодою to be - with smbd. погоджуватися з кимсь to break an - порушити угоду to circumvent an - зірвати угоду; обійти угоду to come to an ~ on/ about smth. дійти згоди з якогось питання to conclude an - укласти угоду to denounce an - денонсувати угоду to draft the text of an - виробити текст угоди to draw up the text of an ~ виробити текст угоди to endorse an - одобрити угоду; підписати угоду to enter into an - укласти угоду to express - with the previous speaker виразити згоду з попереднім оратором to finalize the text of an ~ завершити роботу над текстом угоди to guard against circumvention of the ~ попередити випадки обходу угоди to honour an - дотримуватися угоди to make an - заключити угоду to negotiate - вести переговори стосовно угоди to observe an ~ дотримуватися угоди to produce an ~ привести до за- ключення угоди to provide for verification of the implementation of an - передбачити перевірку виконання угоди to ratify an - ратифікувати уго- ДУ to reach an - досягнути домовленості to revoke an - відмінити угоду
[agr to sign an - підписати угоду to undermine an - підривати уго- ДУ to violate an - порушити угоду to welcome an - вітати угоду to wreck an - зірвати угоду by - за домовленістю by custom or - за звичаєм або за домовленістю by mutual - за взаємною згодою/ домовленістю in accordance with the ~ achieved згідно з досягнутою домовленістю in complete - with smth. у повній відповідності з чимось the - expires термін дії угоди закінчується agrement n фр. агреман request for - запит агремана to apply for - запитувати агреман aid n 1. допомога, сприяння, підтримка; 2. помічник disinterested - безкорислива допомога economic - економічна допомога education - допомога в області освіти foreign - іноземна допомога, допомога іншій державі mutual - взаємна допомога, взаємодопомога overseas - іноземна допомога, допомога іншій державі suspension of - припинення допомоги to grant - надати допомогу/ підтримку to lend - надати допомогу/ підтримку to render - надати допомогу/ підтримку - with strings (attached) допомога, зв'язана з якимись умовами White House - помічник президента США 26 air) aid v допомагати, надавати допомогу, підтримку to - and abet юр. підбурювати когось aide n помічник chief - головний помічник aide-memoir n пам'ятна записка aim n мета, намір; прагнення, задум immediate - найближча/ безпосередня мета ultimate - кінцева мета to attain one's - досягнути мети; здійснити задум to gain one's - досягнути мети; здійснити задум to make it one's - ставити за мету to pursue an - переслідувати мету to set forth an - ставити за мету air n повітря - observation повітряне спостереження - space повітряний простір - superiority (абсолютна) перевага в повітрі - supremacy (абсолютна) перевага в повітрі air v заявляти привселюдно/ вголос; детально викладати щось to - discontent привселюдно висловлювати незадоволення aircraft n літак; авіація - carrier авіаносець carrier - 1. літак-ракетоносець; 2. транспортно-десантний літак launcher - 1. літак-ракетоносець; 2. транспортно-десантний літак nuclear-capable - літак, здатний нести ядерну зброю reconnaissance - літак-розвідник airing n публічне обговорення, "вентилювання" airline n авіалінія, повітряна траса, повітряна лінія airport n аеропорт free - відкритий аеропорт
f air 27 international - міжнародний аеропорт - of departure аеропорт відправки - of embarkation аеропорт відправки air-space n повітряний простір - above the high seas повітряний простір над відкритим океаном albatross n 1. тяжка ноша; джерело постійної тривоги; 2. перешкода alien n іноземець (в міжнародному праві) enemy ~s ворожі іноземці, громадяни ворожої держави legal ~s іноземці, що проживають в країні на законних засадах nonresident - іноземець, що тимчасово проживає в країні objectionable -S небажані іноземці resident - іноземець, що постійно проживає в країні to naturalize ~ натуралізувати іноземців to expel an - вислати іноземця to grant naturalization to an ~ дозволити іноземцю натуралізуватися alienate і? відходити від чогось, віддаляти, охолоджувати alienation n відчуження, охолодження align v розміщати на одній лінії; ставити; шикувати в шеренгу to - oneself with smbd. блокуватися з кимсь, ставати на чиюсь сторону to be -ed with the policy of smbd. блокуватися з кимсь в інтересах політики alignment n угруповання, блок; розстановка restricted military - замкнута військова група "аїр present - of forces in the world сучасна розстановка сил у світі allegation n голослівне твердження; юр. заява, ствердження unsubstantiated - безпідставні/ нічим не підкріплені заяви unsupported - безпідставні/ нічим не підкріплені заяви to diffuse ~s розповсюджувати безпідставні заяви to expose ~s розвінчувати безпідставні заяви to prove an - підтвердити безпідставні заяви to refute an - спростовувати безпідставні заяви allege і? 1. стверджувати, заявляти (звич. голослівно); 2. наводити як доказ/ у підтвердження to - an authority посилатися на чийсь авторитет to - a fact посилатися на якийсь факт allegedly adv як стверджується (звич. голослівно); ніби ~ impossible ніби неможливий - successful ніби успішний allegiance, allegiancy n вірність, лояльність, відданість (звич. державі, уряду тощо) absolute - глибока/ стійка/ непохитна вірність, відданість firm - глибока/ стійка/ непохитна вірність, відданість local - обов'язок іноземця підкорятися місцевим законам unflinching - глибока/ стійка/ непохитна вірність, відданість to abandon - порушувати вірність to declare - заявити про лояльність to pledge - брати на себе зобов'язання вірності to renounce - порушувати вірність
faiT 28 ~аїР) to repudiate - порушувати вірність to swear - клястися у вірності alliance n 1. союз (звич. між державами); альянс; 2. спілка, об'єднання, федерація (організацій, партій тощо) - solidarity солідарність учасників союзу commercial - торговий союз defensive - against smbd. оборонний союз проти когось entangling - амер. договір з іноземною державою, який втягує країну в акції, у яких вона не зацікавлена military - військовий союз multilateral military - багатосторонній військовий союз political - політичний союз sectional military ~s регіональні військові блоки tripartite - троїстий союз triple - троїстий союз unholy - нечестивий союз an - between states союз між державами treaty of - договір про союз, союзний договір to be in - with smbd. бути в союзі з кимсь to conclude an - заключити союз to contract an - заключити союз to disband an - розпустити союз to dissolve an - розірвати союз, вийти з союзу to enter into an - вступити в союз to form an - заключити союз to make an - заключити союз to revoke an - розірвати союз, вийти з союзу to split the - розколоти союз to terminate an - розірвати союз, вийти з союзу to undermine the ~ підірвати союз to unite in - об'єднуватися в союз allocate v асигнувати, виділяти (кошти) allocation n асигнування; розподіл - of seats within committee розподіл місць в комітеті allow і? 1. дозволяти; 2. визнавати справедливим/ правильним to - a claim визнавати справедливою вимогу/ претензію; задовольняти вимогу/ претензію to - time надавати/ виділяти час to - vote надати можливість провести голосування allowance n грошова допомога; утримання accommodation - грошова допомога на оплату квартири (ООН) subsistence - грошова допомога на час перебування (ООН) ~ for carrying out duties кошти посольства entertainment ~ представницькі витрати travelling - 1. проїзні; 2. добові allusion n 1. посилання; згадка (усна або письмова); 2. натяк casual - випадковий натяк hypocritical - лицемірний натяк; лицемірне посилання obscure - туманний натяк to make an - to smth. посилатися на щось all|y n союзник faithful - відданий/ надійний союзник longtime - давній союзник loyal - відданий/ надійний союзник perfidious - підступний союзник recalcitrant - союзник, який не піддається впливу і ухиляється від покори trusty ~ відданий/ надійний союзник to consult with one's ~|ies консультуватися із своїми союзниками
falp" 29 amb) to lose an - втратити союзника alphabetical adj алфавітний ~ order of states in the official language of the conference розміщення держав в алфавітному порядку офіційної мови конференції, наради тощо alter v змінювати, переробляти, міняти, видозмінювати, вносити/ робити зміни to - an agreement робити зміни в договорі alteration n 1. зміна, перебудова; 2. юр. зміна умов договору (угодою сторін) basic ~s основні зміни profound ~s суттєві/ кардинальні зміни significant -S значні зміни to make ~s in smth. робити зміни в чомусь to undergo ~s зазнати змін this is liable to -s це може бути змінено alternate n 1. альтернат, почергове старшинство; 2. протокольна (по дипломатичному старшинству) розсадка дипломатичних представників; почергове головування (звич. за алфавітом) представників країн на нарадах, конференціях тощо - for a member of a committee (delegation, etc.) заступник члена комітету (делегації тощо) alternate adj той, що заміщає - delegate той, що заміщає делегата ~ representative заступник представника alternatively adv по черзі alternative n альтернатива, вибір constructive - конструктивна альтернатива preposterous ~ абсурдна альтернатива sensible - розумна альтернатива undesirable - небажана альтернатива to be confronted with an - стояти перед альтернативою/ вибором to endorse an - приймати альтернативу to have no - не мати (іншого) вибору to offer an - пропонувати альтернативу to propose an - пропонувати альтернативу to reject an - відхиляти альтернативу there is no other - but ... немає іншої альтернативи/ іншого шляху/ вибору, крім ... alternative adj 1. альтернативний; 2. взаємовиключаючий - (foreign) policy альтернативна (зовнішня) політика - possibility альтернативні можливості - strategy альтернативна стратегія amalgamate v об'єднувати, з'єднувати, зливати, укрупнити to ~ interests об'єднувати інтереси amalgamation n злиття, об'єднання compulsory - обов'язкове злиття industrial - злиття промислових підприємств - of draft resolutions об'єднання проектів резолюцій ambassador n 1. посол; 2. посланець, вісник; 3. посередник, представник —at-large посол з особливих доручень, спеціальний представник (держави) —designate призначений посол, який ще не вступив на посаду A. Extraordinary надзвичайний
(amb amb) A. Plenipotentiary повноважний посол A. Extraordinary and Plenipotentiary надзвичайний і повноважний посол foreign - закордонний посол goodwill - посланець доброї волі newly appointed ~ новий посол ordinary - постійний посол political - посол не з числа професійних дипломатів; посол, призначений в нагороду за підтримку партії на виборах resident - постійний посол United Nations - постійний представник (держави) при ООН roving - посол з особливих доручень the French - to Japan посол Франції в Японії ~'s letters of credence вірчі грамоти посла - without function посол з особливих доручень in the capacity of - як посол to accredit an - to another government акредитувати посла при уряді іншої держави to act as smbd.'s ~ in a negotiation виступати в якості представника когось в переговорах to appoint an - призначити посла to appoint smbd. as ~ призначити когось послом to confer the rank of - присвоїти ранг посла to exchange -s обмінятися послами to hold the rank of - мати ранг посла to raise to the rank of - звести в ранг посла to recall an - відкликати посла ambassadorial ad] посольський - law посольське право - rank ранг посла - talks переговори на рівні послів/ між послами at the - level на рівні послів ambassadorship n 1. ранг посла; 2. функції і повноваження посла ambassadress n 1. дружина посла; 2. жінка-посол ambiguity n неясність, двозначність, невизначеність apparent - очевидна двозначність deliberate - навмисна двозначність to answer without any - дати пряму/ недвозначну відповідь to express oneself with - виражатися неясно ambiguous adj неясний, нечіткий, що допускає двояке тлумачення, двозначний - allusions двозначні натяки ~ answer невизначена відповідь - form of words двозначне формулювання ~ statement заява, яка допускає двозначне тлумачення - terms невизначені/ нечіткі умови ambit n сфера (діяльності, застосування), межі to fall within the - of ... підпадати під дію ... ambition n 1. честолюбство, властолюбство; 2. звич. мн. честолюбний задум; 3. амбіції, прагнення lofty ~s благородні прагнення national ~s національні прагнення - to be smth. прагнення стати кимсь - to do smth. бажання зробити щось to achieve one's ~s здійснити честолюбні задуми/ амбіції to attain one's ~s здійснити честолюбні задуми/ амбіції
[ amb to cherish -s виношувати честолюбні задуми ambitious adj 1. честолюбний; 2. який прагне чогось - draft resolution претензійний проект резолюції; проект резолюції, що переслідує далекоглядні цілі amend v вносити зміни, поправки to - an agreement вносити зміни/ поправки в угоду to - a resolution вносити поправки в резолюцію to - a proposal внести поправки у пропозицію to adopt a resolution as -ed прийняти резолюцію зі всіма поправками ~ed in the way proposed виправлений у відповідності з внесеними пропозиціями as revised and ~ed з внесеними змінами і поправками amendatory process процес внесення поправок amended adj виправлений, з внесеними поправками - resolution резолюція з внесеними поправками - version варіант з поправками, виправлений варіант as - з поправкою/ поправками; з внесеною поправкою/ поправками amendment n поправка - procedure процедура внесення поправок clear-cut - чітко/ ясно сформульована поправка consequential - поправка, викликана іншою поправкою constitutional - поправка до конституції draft - проект поправки drafting - редакційна поправка formal - редакційна поправка oral - усна поправка 31 ате] oral - as revised усна поправка з внесеними в неї змінами orally revised - поправка з внесеними в неї усними змінами textual - редакційна поправка verbal - усна поправка wrecking - поправка до законопроекту, зроблена для того, щоб звести його нанівець - as amended поправка з внесеною в неї поправкою/ поправками ~ to an ~ поправка до поправки - of items зміна пунктів порядку дня - of a treaty внесення поправки/ поправок в договір right to resubmit ~s право повторного подання поправок to accept an - прийняти/ одоб- рити поправку adopt an ~ прийняти/ одобрити поправку to alter an - виправити/ змінити поправку to amend an - виправити/ змінити поправку to approve an - схвалити поправку to consider an - обговорювати попраку to declare an - (ir)receivable оголосити поправку (неприйнятною to disagree to an - не погодитися з поправкою to incorporate an - включити поправку to insert an - внести поправку to make an - зробити поправку to merge together several -s об'єднати декілька поправок to move an - внести/ запропонувати поправку to oppose an - заперечувати проти поправки to pass an - прийняти поправку
ami 32 ann to present - in writing подати поправку в письмовій формі to propose an - внести/ запропонувати поправку to ratify an - затвердити поправку to reject an - відхилити поправку to resubmit ~s повторно подати/ запропонувати повторно поправки, знову внести на розгляд поправки to second an - підтримати поправку/ пропозицію щодо поправки to submit - in writing подати поправку в письмовій формі to vote down an - відхилити поправку to vote on an - проголосувати поправку to withdraw an - зняти запропоновану поправку amicable adj дружній; мирний - arrangement дружня угода - meeting дружня зустріч - relations дружні відносини ~ settlement розв'язання питання мирним шляхом, дружнє вирушення суперечки amnesty n амністія complete - повна амністія general - загальна амністія partial - часткова амністія to grant - надати амністію to proclaim - проголошувати амністію amplify v розвивати (думку тощо); детально описувати, наводити деталі to - one's position детально викласти свою позицію analogue n особа, що займає аналогічну позицію в іншому відомстві або державі British Foreign Minister and his French - міністр закордонних справ Великобританії та його французький колега analysis п (pi analyses) аналіз, дослідження, детальний розгляд gnoseological - гносеологічний аналіз obscure - непереконливий аналіз operationalist - операційний аналіз phenomenalist - феноменалістичний аналіз physicalist - фізикалістський аналіз retrospective - ретроспективний аналіз scientific - науковий аналіз subtle - тонкий аналіз analyst n коментатор, оглядач diplomatic - коментатор із зовнішньополітичних питань analytic adj аналітичний anarchic(al) adj анархічний anarchist n анархіст anarchistic adj анархічний anarchy n анархія angary n ангарія, право воюючої сторони на захоплення, використання або знищення майна нейтральної держави з наступною компенсацією annex n додаток, доповнення (до документу, книги тощо) ~ fascide окремий випуск додатку information - інформаційний додаток - to a convention додаток до конвенції to attach an ~ to smth. зробити додаток до чогось annex v 1. приєднувати, анексувати; 2. додавати, додавати у вигляді додатка to ~ a territory анексувати територію to - to a convention додаватися до конвенції
farm 33_ annexation n анексія, приєднання "creeping" - "повзуча" анексія forcible - насильницька анексія total - повна анексія - of territory захоплення території annexationist v анексіоніст, загарбник annihilate v знищувати annihilation n знищення strategy of - стратегія війни на знищення anniversary n річниця official - офіційна річниця announce v оголошувати, повідомляти, заявляти; оповіщати to - a decision оголосити рішення to - the list of speakers зачитати список виступаючих to - the result of the vote оголошувати результати голосування to - the results of elections оголосити результати виборів to ~ trade sanctions against smbd. оголосити про торгові санкції проти когось announcement n оголошення, інформація, повідомлення annual adj щорічний, річний - report річний звіт annul v анулювати, відміняти to - an agreement анулювати угоду to - a programme відмінити програму to - a treaty анулювати договір annulment n анулювання, відміна anonymity n анонімність to request - попросити не називати себе anschluss n нім. аншлюс answer n 1. відповідь, заперечення; 2. вирішення (питання тощо); відповідь, пояснення constructive - конструктивна відповідь antj evasive - ухильна відповідь favourable - позитивна відповідь ready - швидка відповідь vague - невизначена відповідь ~ in the affirmative позитивна/ стверджувальна відповідь - in the negative негативна відповідь to find the - to smth. вирішити якусь проблему; справитися з чимось to furnish an - дати відповідь to get an - отримати відповідь to give an - відповідати to have an - отримати відповідь to receive an - отримати відповідь in - to smth. у відповідь на щось answer v відповідати, вступати в полеміку antagonism n 1. ворожнеча, антагонізм; 2. антагоністичне протиріччя - to/ against smbd./ smth. вороже відношення до когось/ чогось to be brought into - with smth. вступити в протиріччя з чимось to come into - with smth. вступити в протиріччя з чимсь antagonist n антагоніст, противник, суперник antagonistic(al) adj ворожий; той, що протидіє antagonize v 1. викликати протидію; 2. породжувати антагонізм, ворожість ante-bellum adj лат. до війни, довоєнний antecedence n 1. передування; 2. первинність; первісність; першість; пріоритет antecedent adj 1. попередній; 2. апріорний antedate v датувати заднім числом anthem n гімн state - державний гімн antiballistic adj протиракетний
(ant - missile протиракета, антиракета anticlimax n спад/ розрядка напруженості anti-militarism n антимілітаризм anti-militarist n антимілітарист anti-militaristic) adj антимілітаристський antimissile n протиракета, антиракета antimissile adj протиракетний antipode n антипод, пряма/ повна протилежність exact ~s of opinions діаметрально протилежні точки зору antipollutant n антиполютант, про- тизабруднювач навколишнього середовища antipollution n те, що захищає навколишнє середовище від забруднення anti-Semite n антисеміт anti-Semitic adj антисемітський anti-Semitism n антисемітизм antisocial adj антисоціальний, антигромадський anti-socialist n ворог суспільства anti-theism n антитеїзм, безбожжя anti-theistic adj антитеїстичний antithesis n антитеза antiwar adj антивоєнний ~ feelings антивоєнні настрої apanage n 1. апанаж, доля; 2. залежна територія; 3. передумова, атрибут apartheid n апартеїд apolide n аполід; апатрид; особа без громадянства apolitical adj 1. аполітичний; 2. той, що не має політичної ваги/ не має впливу на політику a posteriori лат. апостеріорі apostolic(al) adj папський; той, що має відношення до Папи римського appeal n заклик, звернення appj ~ against the ruling of the President опротестування постанови голови; протест проти постанови голови an - for peace заклик до миру an ~ to the chairman звернення до головуючого to make an ~ to arms закликати до зброї to make an - to force закликати до застосування сили to support an - підтримувати звернення/ заклик appeal v 1. апелювати, звертатися із закликом; 2. звертатися (зарішенням, підтримкою тощо) to - to an experience посилатися у підтвердження чогось на досвід to - to facts посилатися у підтвердження чогось на факти to - to history звертатися до історії, закликати у свідки історію to - to the public on smbd.'s behalf звертатися до громадськості від імені когось to - to reason апелювати до розуму to - against the ruling of the President опротестувати постанову голови appear v 1. з'явитися перед кимсь; виступати; 2.знаходитися, бути to - on the agenda бути на порядку денному to - before a Committee бути присутнім/ виступати в комітеті to - the report бути/ з'являтися/ згадуватися в доповіді appearance n 1. поява, виступ; 2. ймовірність, правдоподібність to make public - публічно виступати to make a television - виступати по телебаченню by all ~s судячи зі всього
lapp appease v заспокоювати, умиро- творювати, проводити політику умиротворення appeasement n умиротворення policy of - політика умиротворення appellation n назва/ найменування договору appellate (court) n апеляційний суд append v додавати, докладати - signature to поставити підпис під ~ed documents документи, що додаються appendix n додаток, доповнення applicability n можливість застосування (non)~ of statutory limitations (не)можливість застосування строку давності applicable adj застосовний, придатний, відповідний, підхожий - to all cases який можна застосувати у всіх випадках applicant n той, що подає заяву, заявник; кандидат, претендент to recommend the - for membership рекомендувати прийняти заявника в члени application n 1. заява; 2. застосування, використання abusive - зловживання mandatory - обов'язкове застосування provisional - тимчасове застосування territorial - просторова сфера дії universal - універсальне застосування (договору, конвенції то що) ~ of an agreement застосування угоди ~ for admission заява про прийом - for citizenship прохання/ заява про надання громадянства ~ of the law to the present case застосування закону до даного випадку 35 app J - for membership заява про прийом ~ of a treaty застосування договору - of treaties to a territory територіальна сфера дії договору ~ for a visa клопотання про візу, заява з проханням видати візу extra-territorial - of treaties екстериторіальне застосування договорів inhumane - of apartheid нелюдська практика апартеїду peaceful - of nuclear explosions застосування ядерних вибухів у мирних цілях restrictive ~ of the provision обмежене застосування положення field of - сфера застосування (договору, конвенції, декларації тощо) in response to the - у відповідь на заяву to approve the - підтримувати заяву to examine an - розглянути заяву to grant an - задовольнити просьбу/ клопотання to make an ~ for admittance подати клопотання про дозвіл на в'їзд to obtain the approval of the ~ отримати підтримку заяви to submit an - for a visa подати заяву/ анкету з проханням про видачу візи to support the - for a visa підтримати заяву/ клопотання про видачу візи apply v 1. звертатися із заявою, просьбою, клопотанням; 2. використовувати, застосовувати; 3. застосовуватися; стосуватися, відноситися to - for agrement звернутися за отриманням агремана, подавати запит на агреман
Lapp to ~ international agreements застосовувати міжнародні угоди to - for visa звертатися за отриманням візи to ~ to become a member of an organization звертатися із заявою про прийом в організацію rule 124 does not - to the proposal правило 124 не може бути застосоване до даної пропозиції/ не розповсюджується на дану пропозицію appoint v 1. призначати (на посаду), затвердити (на посаді); 2. призначати, домовлятися про місце або час to ~ smbd. ambassador призначити послом to - a commission призначити/ затвердити комісію to - committee утворити комітет to - the day for the conference призначити день проведення конференції/ наради to - as a delegate призначити представником to ~ a diplomatic agent призначити дипломатичного представника to - directorate of the organization призначити директорат організації to ~ members of the mission призначити членів персоналу представництва to - as an observer призначити спостерігачем to - smbd. to a post призначити когось на посаду to - a regular member призначити посадову особу to - a substitute призначити заступником to - tellers призначити лічильну комісію appointive adj який займається за посадою; невиборний 36 app J - office невиборна посада; посада, на яку призначають appointment n 1. призначення (на пост, посаду тощо); 2. посада, місце, призначення; 3. зустріч, ділова зустріч indefinite - призначення на не- визначений термін midnight - амер. призначення, що проводяться урядом під кінець перебування при владі permanent - постійне призначення smbd.'s - as ambassador призначення когось послом - of a consul призначення консулом offer of - запрошення на роботу terms and conditions of ~ умови призначення to break an - не прийти на зустріч to get an - отримати посаду/ призначення/ пост to have an - мати зустріч, зустрітися to keep an - прийти на (ділову) зустріч to make an - for 6 o'clock домовитися про зустріч о 6 годині to obtain an - отримати посаду/ призначення/ пост to receive/ an - отримати посаду/ призначення/ пост to refuse an - відмовитися від посади the - is made public про призначення повідомляється в пресі appraisal n оцінка (також перен.) sober - of existing realities твереза оцінка існуючих фактів to differ with smbd. in the - розходитися з кимсь в оцінці/ в поглядах appreciate v 1. оцінювати, високо ставити; бути вдячним за щось;
Lapp 2. цінити, справедливо оцінювати; розуміти цінність/ значення appreciation n 1. висока оцінка, вдячність за щось; 2. справедлива оцінка; правильне розуміння; 3. спец, зростання цінності чогось; подорожчання to express - давати високу оцінку, виражати вдячність, одоб- рювати approach n підхід (до розгляду, вивчення чогось) absorption - абсорбційний підхід abstract-dogmatical - абстрактно-догматичний підхід - acceptable to both sides підхід, прийнятний для обох сторін block - блоковий підхід businesslike - діловий підхід concrete historical - конкретно- історичний підхід constructive - конструктивний підхід dual - подвійний підхід integral - комплексний підхід judicious - розумний/ тверезий підхід low-keyed - обережний підхід nihilistic - нігілістський підхід one-sided - односторонній підхід package - пакетний підхід particular - особливий підхід phased - поетапний/ послідовний підхід piecemeal - підхід, що передбачає вирішення проблеми по частинах principled - принциповий підхід priority - підхід, що базується на принципі першочерговості radical - радикальний підхід reasonable - розумний підхід reciprocal - взаємний підхід selective - вибірковий підхід stage-by-stage - поетапний/ послідовний підхід 37 appj step-by-step - поетапний/ послідовний підхід subtle - тонкий підхід two-phase - двофазний підхід two-track - подвійний підхід, двосторонній підхід unbiased - неупереджений підхід unified - єдиний підхід line of - (to a problem) підхід, шлях (до вирішення питання) to take a (constructive) - проявити (конструктивний) підхід approach v 1. звертатися (з проханням, пропозицією)\ вступати в переговори; 2. підходити, відповідати to - a government звертатися до УРЯДУ to - a problem with caution обережно підходити до вирішення проблеми approbate v амер. санкціонувати appropriate adj належний, відповідний - examples відповідні/ доречні приклади - means належні заходи - measures належні заходи - steps належні заходи - to the occasion який відповідає ситуації - to the theme відповідний темі to take - measures/ steps прийняти всі необхідні заходи appropriate v (to, for) призначати, асигнувати, виділяти to ~ money for smth. асигнувати/ виділяти гроші на щось appropriation n 1. присвоєння (звич. незаконне); 2. асигнування, виділення для спеціальних цілей (звич. грошових сум) military ~& військові асигнування not to be subject to national - не підлягати національному присвоєнню (про космічний простір)
[app approval n схвалення, одобрення, затвердження, санкція; згода public - підтримка громадськості - by acclamation прийняття без голосування на основі загального схвалення - of a draft resolution прийняття проекту резолюції to have - отримати схвалення to meet with - отримати схвалення to note with - зі схваленням відзначити to receive - отримати схвалення to submit for - передати на затвердження/ погодження, подати для затвердження/ погодження to win - отримати схвалення approve v затверд ясувати, приймати, санкціонувати to - in first reading затвердити у першому читанні to - the minutes of the meeting затвердити протокол наради to - a plan затвердити план a priori лат. апріорі apt adj підхожий; придатний; доречний; відповідний ~ words відповідне формулювання arbiter n третейський суддя, арбітр arbitral adj арбітражний, третейський - award арбітражна ухвала; ухвала суду - court арбітражний суд - procedure арбітражне судочинство arbitrariness n сваволя arbitrary adj довільний, випадковий ~ act одностороння дія arbitrarily adv довільно arbitrate v 1. виносити третейське рішення; бути третейським суд- 38 are) дею; 2. передавати питання на вирішення третейського суду arbitration n арбітраж, третейський суд to settle by - вирішити суперечку третейським судом Permanent Court of А. Міжнародний суд в Гаазі arbitrator n третейський суддя, арбітр archbishop n архієпископ archive n архів diplomatic ~s архіви посольства consular ~s архіви консульства inviolability of ~s недоторканість архівів to remain deposited in the - зберігатися в архіві area n 1. район; 2. сфера (діяльності)', область дослідження; 3. площа free trade - зона вільної торгівлі headquarters - штаб-квартира problem - обговорюваний район; проблемний район prohibited ~s заборонені зони remote - віддалений район sown - посівна площа troubled ~s of the world неспокійні райони світу ~(s) of agreement питання, з яких можлива або досягнута домовленість ~ of blockade район блокади ~ of cooperation область/ сфера співробітництва -S of disagreement питання, в яких не співпадають точки зору ~ of economic activity сфера економічної діяльності - of international strife райони міжнародних конфліктів -S under national jurisdiction райони/ зони, що знаходяться під національною юрисдикцією - of turmoil район, охоплений безпорядками
are 39 arm arena n місце дії - of politics політична арена in the world - на світовій арені argue v 1. аргументувати, наводити докази; 2. (into) переконати в чомусь; (out of) переконати у протилежному; 3. стверджувати, доказувати; 4. свідчити, служити доказом, підтверджувати щось to ~ one's case аргументувати докази to - against smth. наводити докази проти чогось to - in favour of smth. наводити докази на користь чогось to ~ smbd. into doing smth. переконати когось зробити що-не- будь to ~ smbd. out of doing smth. переконати когось не робити чогось he ~d that ... він стверджував, що ... argument n 1. доказ, аргумент; 2. аргументація; 3. дискусія, суперечка inductive - індуктивний доказ invulnerable - незаперечний доказ pseudoscientific ~s псевдонаучні аргументи solid - вагомий доказ unconvincing - непереконливий доказ valid - вагомий доказ vicious - непереконливий доказ weak - слабий доказ solid ~ вагомий доказ well-knit - струнка система доказів - of great weight дуже вагомий аргумент/ доказ relevance of an - важливість/ актуальність доказу/ аргументу weakness of an - слабкість/ непереконливість доказу to buttress ~s підкріплювати аргументи/ докази to demolish ~s спростовувати/ знищувати аргументи to elude - ухилятися від суперечки to prop up ~s підтверджувати аргументи/ докази to refute ~s спростовувати докази to rehash the -s по-новому сформулювати докази I do not follow your - я не вловлюю зв'язку у ваших доказах І am open to your ~ я готовий вислухати інші думки argumentation n аргументація, наведення доказів arise v to - out of smth. витікати з чогось arms n зброя, озброєння all-out - race масова гонка озброєнь ~ build-up нарощування озброєнь - control контроль над озброєннями ~ cut скорочення озброєнь - drive гонка озброєнь ~ embargo ембарго на поставки зброї ~ limitation обмеження озброєнь - programme програма озброєння - гасе гонка озброєнь ~ reduction скорочення озброєнь - traffic торгівля зброєю conventional - звичайні види зброї conventional - limitation обмеження звичайних озброєнь conventional ~ superiority перевага в озброєннях звичайного типу nuclear - ядерна зброя offensive strategic - limitation обмеження наступальних стратегічних видів озброєння
arm 40 arm sophisticated - найсучасніша зброя spiralling - race нарощування гонки озброєнь strategic nuclear - race гонка стратегічних озброєнь strategic offensive - стратегічна наступальна зброя unchecked - race безконтрольна гонка озброєнь cessation of the - race припинення гонки озброєнь control of - контроль над озброєннями (non)dissemination of nuclear ~ (не)розповсюдження ядерної зброї (non)proliferation of nuclear ~ (не)розповсюдження ядерної зброї regional control of ~ регіональний контроль над озброєннями removal of strategic offensive - знищення стратегічної наступальної зброї restraint on conventional - обмеження звичайних видів озброєння spread of nuclear - розповсюдження ядерної зброї stockpiling of - накопичення озброєнь spurt in the - race ривок в гонці озброєнь to ban - sales заборонити продаж зброї to base - розміщувати озброєння to build strategic - нарощувати/ накопичувати запаси ядерної зброї to curb - drive/ race обмежувати гонку озброєнь to end - drive/ race припинити/ зупинити гонку озброєнь to escalate - race нарощувати/ посилити гонку озброєнь to halt - drive/ race припинити/ зупинити гонку озброєнь to halt the spread of nuclear ~ зупинити розповсюдження ядерної зброї to instigate a new round of the - race спровокувати новий виток гонки озброєнь to pile up - накопичувати озброєння to reverse the - race повернути гонку озброєнь назад to seek - superiority добиватися переваги в озброєннях to set up - drive/ race почати гонку озброєнь to step up - race нарощувати/ посилити гонку озброєнь to supply - постачати озброєння to vie in the - race суперничати в гонці озброєнь to whip up the - race підганяти гонку озброєнь armament n озброєння - drive гонка озброєнь ~(s) limitation обмеження озброєнь - race гонка озброєнь ~s truce "перемир'я в озброєннях" atomic ~ ядерні озброєння balanced reduction of - спів- мірне/ збалансоване скорочення озброєнь bloated ~s надмірні/ роздуті озброєння conventional ~s звичайні озброєння nuclear ~s ядерні озброєння offensive ~s наступальні види озброєнь primary ~s основне озброєння sophisticated ~s найсучасніше озброєння agreed levels of ~s узгоджені рівні озброєнь allowable level of ~s допустимий рівень озброєнь burden of ~s тягар озброєнь
arm 41 arr complete replacement of ~s повна заміна озброєнь freeze on nuclear ~s заморожу- вання ядерних озброєнь frenzied rise in ~s шалене зростання озброєнь multiplication of ~s зростання озброєнь restraint in ~s обмеження озброєнь supplement to ~s доозброєння to achieve restraint in ~s добитися обмеження озброєнь to bring ~s under control встановити контроль над озброєннями, контролювати озброєння to build up ~s нарощувати озброєння to reduce -s скорочувати озброєння to eliminate ~s знищувати озброєння to reduce ~s скорочувати озброєння armed ad] озброєний, збройний active - forces регулярні війська - attack збройний напад ~ conflict збройний конфлікт ~ forces війська, збройні сили - intervention збройна інтервенція - neutrality збройний нейтралітет balanced reduction of ~ forces співмірне збалансоване скорочення збройних сил armistice n перемир'я, припинення військових дій general - загальне перемир'я partial - часткове перемир'я armlet n пов'язка arms n герб arm-twisting n жарг. шантаж; грубий натиск, викручування рук army n армія, збройні сили країни active - особовий склад армії на дійсній службі hostile - армія противника regular - регулярна армія - of liberation визвольна армія the А. армія Великобританії, сухопутні війська A. in the Field діюча армія - of occupation окупаційна армія to disband an - розформувати армію arrange v 1. домовлятися, досягнути угоди; 2. врегульовувати, владнати to - for an appointment домовитися про (ділову) зустріч to - differences залагоджувати розбіжності to - the evacuation of forces організувати евакуацію сил as ~ed (between us) згідно нашої домовленості arrangement n 1. домовленість, угода; договір; 2. розв'язання (складного питання); врегулювання; З.рі заходи, приготування; 4. розташування у певному порядку ad hoc ~ спеціальна угода bilateral - двостороння угода/ домовленість common ~s загальні правила constitutional ~s конституційні положення contractual ~s договірні угоди inconsistent ~s несумісні/ невідповідні заходи institutional ~s організаційні заходи military ~s військові угоди political ~s політичні домовленості pooling ~s пульні угоди preferential trading - преференційна торговельна угода rationing ~s обмежуючі заходи; заходи з нормування/ розподілу чогось security ~s угода про безпеку
[an 42_ specific - спеціальна угода/ домовленість stand-by ~s резервні угоди verbal - усна домовленість ~ of a claim врегулювання претензії ~ of a conflict врегулювання конфлікту - for the exclusion of nuclear weapon угода про вилучення ядерної зброї ~s for the negotiation заходи щодо організації переговорів ~s of parts порядок розміщення частин (договору) ~ of the text of the treaty структура/ рОЗМІЩеННЯ ТеКСТу ДОГОВОРУ to come to an - домовитися, підписати угоду to effect ~s проводити заходи to make an - 1) змовитися, умовитися, домовитися; 2) заключи- ти договір to make ~s прийняти заходи; здійснити приготування arrest n арешт, затримання - of a ship затримання судна to free smbd. from house - звільнити когось з-під домашнього арешту to keep smbd. under house ~ тримати когось під домашнім арештом to place smbd. under house ~ піддати когось домашньому арешту arrival n прибуття - visits візити після прибуття - of a head of mission прибуття глави дипломатичного представництва visits after - візити після прибуття arsenal n арсенал military - військовий арсенал nuclear ~s ядерні арсенали "агГ) -S of nuclear weapons арсенали ядерної зброї elimination of ~s знищення арсеналів dismantlement of nuclear ~s згортання ядерних арсеналів to build ~s створювати арсенали to eliminate nuclear ~s ліквідувати арсенали ядерної зброї to scrap nuclear ~s ліквідувати арсенали ядерної зброї article n 1. пункт, параграф, стаття (договору), параметр; 2. рі договір, угода additional ~ доповнююча стаття (документу) expository - пояснюючі статті до договору final ~ заключна стаття (документу) mandatory - стаття (документу), що має обов'язковий характер relevant - відповідна стаття (документу) substantive ~s основні статті (документу) ~ of agreement письмова угода про умови належного оформлення договору - by ~ discussion постатейне обговорення (документу) amendment to an ~ поправка до статті (документу) support for the - підтримка статті (документу) to adopt an - прийняти/ одобри- ти статтю (документу) to alter an ~ поправити/ виправити/ змінити статтю (документу) to amend an - внести поправку/ поправки в статтю (документа) to be under ~s бути зв'язаним договором/ контрактом to consider an ~ as obsolete вважати статтю (документа) недійсною/ застарілою
asc 43 ass to vote - by - голосувати по кожній статті (документа) окремо, голосувати постатейно to withdraw from an - відмовитися від виконання статті (документа) the ~ states у статті говориться, згідно цієї статті the ~ stipulates стаття (документа) передбачає ascendancy n влада, панування, домінуючий вплив to ~ over smbd. панувати над кимсь ascribe v приписувати комусь aspect n аспект security - аспект безпеки temporal ~s of internationally wrongful act часові аспекти міжнародно-протиправного діяння aspirant n претендент, кандидат, пошукувач aspiration n прагнення expansionist ~s експансіоністські настрої hegemonistic ~s гегемоністські настрої ~s for peace прагнення до миру ~s towards universal peace прагнення до встановлення загального миру to meet the ~s відповідати бажанню to realize ~s здійснювати бажання assail v критикувати, нападати assassin n 1. вбивця {політичного або громадського діяча); 2. підступний/ найманий вбивця assassinate v 1. вбивати з політичних мотивів; 2. підступно вбивати assassination n 1. вбивство з політичних мотивів; 2. підступне вбивство attempted - спроба вбивства, спроба вбивства з політичних мотивів assault n 1. атака, наступ, напад; 2. різкий виступ проти когось/ чогось, нападки unprovoked - неспровоковані нападки ~ upon the constitution різкий виступ проти конституції to beat off the - відбити атаку to make an - upon smbd. здійснити напад на когось assault v 1. нападати, атакувати, штурмувати, йти на приступ; 2. різко виступати проти когось/ чогось, критикувати, нападати to - the frontiers зазіхати на кордони, порушувати кордони to - smbd.'s policy критикувати політику когось assemble v скликати, збирати, збиратися to ~ an audience збирати аудиторію assembly n 1. асамблея, збори; 2. збір, збори, товариство constituent ~ установчі збори national ~ національні збори United Nations General Assembly Генеральна Асамблея 00Н to convoke an - скликати збори/ асамблею to dismiss the - розпустити збори/ асамблею to hold an ~ проводити асамблею to summon an - скликати збори/ асамблею assembly-man n член законодавчих зборів assent n 1. згода; 2. дозвіл, санкція qualified - згода із застереженням reluctant - згода, дана з неохотою silent - мовчазна згода tacit - мовчазна згода to give one's ~ to smth. погодитися на щось by ~ з дозволу
ass 44 ass with ~ з дозволу assent v погоджуватися to - to an opinion погоджуватися з думкою to - to a proposal погодитися на пропозицію to - to a statement погодитися/ виразити згоду з заявою assertion n твердження, заява mere ~ голослівне твердження, голослівна заява to vindicate one's - доказати справедливість свого твердження/ своєї заяви assess v 1. оцінювати; 2. визначати суму, оцінювати to ~ a statement оцінювати заяву to - a tax визначити суму податку assessment n 1. оцінка; 2. визначення суми unbiased - неупереджена оцінка - of the situation оцінка ситуації - for taxation визначення розміру податку assessor n експерт, консультант assign n 1. призначати (час), визначати, призначати; 2. призначати на посаду to ~ a date for the conference призначати дату відкриття конференції to ~ smbd. to do smth. доручити комусь зробити щось assignment n 1. призначення; 2. завдання; відрядження; 3. доручення - to a position призначення на посаду assistance n допомога, сприяння adjustment - допомога в перебудові економіки diplomatic ~ дипломатична підтримка economic ~ економічна допомога government - урядова допомога mutual - взаємна допомога technical - технічна допомога selfless - безкорислива допомога treaty of mutual - договір про взаємодопомогу to give - to smbd. надати комусь допомогу to lend - to smbd. надати комусь допомогу to provide - to smbd. надати комусь допомогу to render - to smbd. надати комусь допомогу to secure - отримати допомогу ~ to refugees допомога біженцям ~ to vessels in distress допомога суднам, що потрапили в біду mutual - взаємодопомога technical ~ технічна допомога to give - надати допомогу to lend - надати допомогу to render - надати допомогу assistant n 1. помічник; асистент; референт; 2. заступник - manager помічник завідуючого - Secretary General заступник Генерального Секретаря associate n асоційоване підприємство (компанія, у якій материнська компанія має від 10% до 50 % голосів) associate adj 1. об'єднаний, тісно зв'язаний; приєднаний; 2. що не користується всіма правами, що є молодшим членом/ помічником ~ member асоційований член - participant учасник з обмеженими правами associate v 1. асоціювати, з'єднувати; 2. приєднуватися; 3. спілкуватися, підтримувати контакт to ~ oneself with smth. приєднуватися/ примкнути до чогось
[ass to be ~d with smth. солідаризуватися/ виразити згоду з чимось, бути зв'язаним з чимось association n 1. товариство, асоціація, об'єднання; 2. асоціація, зв'язок (ідей, понять) ~ of States асоціація/ об'єднання держав foreign ~s іноземні асоціації international ~ of states міжнародне об'єднання держав private ~ приватна асоціація universal - of States універсальна асоціація держав ~s with smbd. асоціації/ зв'язки/ контакти з кимсь to maintain a cooperative ~ with smbd. підтримувати відносини співробітництва з кимсь assume v 1. приймати, брати на себе; 2. набувати, приймати (певного характеру, форми); 3. припускати to - an irreversible character набути незворотного характеру to - a new aspect набути іншого вигляду to ~ responsibility for smth. взяти на себе відповідальність за щось let's assume that ... припустимо, що ... assumption n 1. прийняття на себе (відповідальності, обов'язків тощо); 2. присвоєння, захоплення; 3. припущення, вихідні дані - of obligations прийняття обов'язків - of power захоплення влади on the - of за умови; припускаючи, що; виходячи з того, що to base one's ~ on smth. основувати припущення на тому, що we proceed from the ~ that ... ми виходимо з того, що ... assurances n запевнення, гарантії 45 atrrT) appropriate security ~ належні гарантії безпеки lofty - високопарні запевнення lying ~ неправдиві запевнення ~ of the highest consideration запевнення у найвищій повазі - of regret вираження співчуття - of support запевнення у підтримці to give ~ дати запевнення, гарантувати assure v 1. забезпечувати, гарантувати; 2. завіряти to ~ freedom of movement and travel on one's territory забезпечити свободу пересування на території когось to - the total absence of nuclear weapons забезпечити повну відсутність ядерної зброї І am assuring you of my highest esteem офіц. прийміть запевнення у моїй глибокій повазі до Вас asylum n притулок, захист diplomatic - дипломатичний притулок political - політичний притулок territorial ~ територіальний притулок granting of - надання притулку institution of - інститут притулку right of - право притулку to give - надати притулок to grant - надати притулок at large 1. загалом, в загальному; 2. детально ambassador ~ посол з особливих доручень people - широкі верстви населення proposals made ~ неконкретні пропозиції to talk ~ говорити в загальному atmosphere n обстановка, атмосфера businesslike - ділова обстановка
fatm 46 ~atT) friendly - дружня обстановка international - міжнародна обстановка tense - напружена обстановка - of freedom атмосфера свободи ~ of friendship дружня обстановка - of peace атмосфера миру ~ of security атмосфера безпеки to create a favourable ~ створити сприятливу атмосферу/ обстановку to improve the - оздоровити атмосферу in a cordial - в сердечній обстановці atom n атом ~s for peace атом для миру atomic adj атомний - energy атомна енергія peaceful application of ~ energy використання атомної енергії в мирних цілях atomized adj розм. знищений атомною зброєю atrocit|y adj жорстокість, звірство; кривава розправа ~|ies of war жахи війни to commit ~|ies здійснювати злодіяння attach v 1. приписувати, надавати; 2. докладати to ~ documents to a letter додавати документи до листа to ~ importance to a question надавати значення питанню, вважати питання важливим attache n аташе agricultural - аташе з питань сільського господарства air - військово-повітряний аташе commercial ~ торговий аташе cultural ~ аташе з культурних зв'язків military ~ військовий аташе naval - військово-морський аташе press - прес-аташе, аташе із зв'язків з пресою service ~ військовий аташе technical - технічний аташе attachment n юр. накладення арешту attack n 1. атака, напад, наступ; 2. нападки, недоброзичлива критика armed - збройний напад launch-under ~ концепція "запуску в умовах неминучого знищення" (у результаті ракетно го удару противниках malicious ~s злісні нападки nuclear - ядерний напад, ядерний удар nuclear-missile - ракетно-ядерний удар pre-emptive - випереджуючий УДар sneak - раптовий напад sudden - раптовий напад surprise - раптовий напад treacherous - віроломний напад - against smth. критика чогось ~ on one's honor and reputation замах на честь та репутацію - without warning напад без попередження to be subject to nuclear - зазнати ядерного нападу to carry an ~ атакувати to come under ~s зазнавати ударів to deliver an - наносити удар to launch an ~ почати наступ to make an - on smth. наступати на щось to mount a full scale - розпочати наступ по всьому фронту to rebuff an - відбити атаку/ наступ to repulse an - відбити атаку/ наступ
fatT attack v 1. атакувати, нападати; 2. критикувати to - an enemy нападати на противника to ~ proposals критикувати пропозиції attain v досягати, добиватися to - aims досягати мети to ~ independence добитися незалежності to - national sovereignty добитися національної незалежності/ суверенітету attainment n здобуття - of independence здобуття незалежності attempt n 1. спроба; 2. замах fierce ~s запеклі спроби futile ~s марні спроби/ намагання mediation ~s посередництво, діяльність посередника sophisticated ~s витончені спроби vain ~s марні спроби/ намагання an - (up)on smbd.'s life замах на чиєсь життя - to commit genocide спроби здійснення геноциду ~ to highjack an aircraft спроба захоплення/ насильницької зміни маршруту польоту літака to make an assassination ~ здійснити замах на вбивство з політичних мотивів attempt і; 1. намагатися, робити спробу; 2. робити замах to - smbd.'s life робити замах на чиєсь життя attend n відвідувати, бути присутнім, брати участь to ~ a conference брати участь в конференції attendance n участь, присутність compulsory - обов'язкова присутність 47 att) your - is requested просимо Вас бути присутнім attention n увага, пильність national - увага всієї країни unremitting - неослабна увага to bring smth. to the ~ of smbd. звертати чиюсь увагу на щось to call smbd.'s attention to smth. звертати чиюсь увагу на щось to devote - to smth. приділяти увагу чому-небудь to direct one's - to smth. направити/ звернути увагу на щось to divert smbd.'s ~ from smth. відвернути чиюсь увагу від чогось to draw smbd.'s attention to smth. звертати чиюсь увагу на щось to give - to smth. приділяти увагу чому-небудь to pay - to smth. звертати увагу на щось to redouble one's ~ посилити/ подвоїти пильність to slip smbd.'s - випадати з(-під) уваги to turn one's - to smth. направити/ звернути увагу на щось the matter shall have immediate - офіц. справа буде негайно розглянута attest v ідентифікувати attitude n позиція, відношення, підхід, погляд businesslike - діловий підхід deep-rooted - глибокий підхід deep-seated - глибокий підхід firm ~ тверда позиція intransigent - непохитна/ непримиренна позиція progressive ~s прогресивні погляди understanding ~ позиція взаєморозуміння wait-and-see ~ позиція вичікування
fatT 48 aut) to adopt an ~ зайняти позицію to assume an ~ зайняти позицію to maintain firm ~ дотримуватися твердої позиції to show one's ~ to smth. продемонструвати своє відношення до чогось to take up an - зайняти позицію to undermine ~s похитнути позицію attorney n юр. І. адвокат, повірений, юрист; 2. чиновник органів юстиції; 3. прокурор, атторней attribution n присвоєння an ~ to the State of the conduct of its organs присвоєння державі поведінки його органа conditions for ~ to the State of an act умови присвоєння державі того чи іншого діяння audience n 1. аудієнція; 2. можливість висловитися; 3. аудиторія, слухачі an ~ with the President прийом/ аудієнція в Президента private - приватна аудієнція to be received in - by smbd. отримати аудієнцію в когось to have an - with the committee мати можливість виступити на засіданні комітету to grant an ~ дати аудієнцію auditor n ревізор auspice n патронат, сприяння under the ~s of smbd. під патронатом/ за сприяння когось under the ~s of the UN під егідою оон austerity n суворість, строгість policy of ~ політика обмежень autarchy n автаркія autarky n автаркія authentic adj 1. справжній, автентичний; 2. юр. дійсний, документально доказаний, що має законну силу - interpretation автентичне тлумачення ~ signature справжній підпис - text автентичний текст to be equally - мати однакову силу, бути автентичним (про текст договору) both versions are - обидва варіанти є автентичними authenticate v 1. завіряти, скріпляти (печаткою тощо); свідчити; 2. встановлювати справжність/ автентичність to ~ a signature завірити підпис treaty ~d in two or more languages договір автентичний на двох або кількох мовах authentication n установлення/ засвідчення справжності; завірення (підпису, документа) ~ of the text of a treaty встановлення автентичності тексту договору authenticity n достовірність; автентичність - of the text оригінальність/ автентичність тексту author n автор; суб'єкт an - of the conduct суб'єкт діяння authoritative adj впливовий, авторитетний, що заслуговує уваги - body авторитетний орган ~ information повідомлення з авторитетних джерел ~ sources авторитетні джерела - statement авторитетна заява authority n 1. влада; 2. повноваження; право, права; компетенція; 3. орган керівництва; 4. звич. рі влада, начальство, адміністрація; 5. авторитет, вага, вплив; в. авторитетні джерела; 7. підстави actual - фактична законна сила constitutional - конституційні повноваження
(aut 49 aut) consular ~|ies консульські посадові особи/ представники decision-making ~ директивний орган diplomatic ~|ies дипломатичні посадові особи/ представники ecclesiastical ~|ies церковні власті executive - виконавча влада an exercise of the sovereign - здійснення прерогатив державної влади exclusive - виняткові повноваження government ~|ies урядові органи governmental - державна влада interim ~ тимчасова влада local ~|ies місцева влада military - of the armed forces військова влада national ~|ies національні органи official ~|ies офіційні представники sovereign - прерогативи державної влади state - державна влада statutory ~ влада, встановлена законом supreme ~ верховна влада transitional - влада на час перехідного періоду - for a statement підстави для заяви - making the request орган, що робить запит - to enter into treaty повноваження на заключення договору the - of Parliament влада/ повноваження Парламенту ultimate - over peace-keeping operations максимальні повноваження у відношенні операцій з підтримки миру defect of - відсутність повноважень man set in - особа, що має владу to act on smbd.'s ~ діяти на підставі отриманих повноважень to act with the ~ of the law діяти на основі закону to apply to the ~|ies звернутися до влади to be vested with the necessary ~ бути наділеним необхідними повноваженнями to challenge the - of the experts ставити під сумнів компетенцію експертів to exercise - застосовувати вла- ДУ to give - for an act (to do smth.) (на)давати повноваження на що- небудь/ зробити що-небудь to have an - мати владу to have - with/ over smbd. мати авторитет у когось to invoke smbd.'s ~ посилатися на авторитет когось to know smth. on good - дізнатися про щось з достовірного джерела to personify - втілювати владу to quote one's ~|ies посилатися на авторитетні джерела to receive - (for an act/ to do smth) отримувати повноваження (на щось) to transmit the necessary ~ for the issue of the visa передати необхідні вказівки для видачі візи by - of law в силу закону on the - of papers за повідомленнями преси authorization n 1. повноваження; 2. дозвіл, санкція prior written ~ попередня письмова згода authoriz|e v 1. дозволяти, санкціонувати; 2. уповноважувати act ~|ing warfare акт, який санкціонує військові дії
(aut to ~ smbd. to act for smbd. уповноважувати когось діяти від чийогось імені authorized adj 1. уповноважений; 2. дозволений, санкціонований - agent уповноважений агент duly - належним чином уповноважений autocracy n самодержавство, автократія autocrat n автократ autocratism n автократизм autonomous adj автономний - body автономний орган autonomy n 1. автономія; 2. право на самоуправління; 3. автономна держава full - повна автономія to grant full - to smbd. надати комусь повну автономію avail n користь, вигода to be of no ~ бути непотрібним avail v to ~ oneself of an article послатися на статтю available adj 1. придатний, корисний; 2. наявний, що є в розпорядженні; 3. амер. перспективний, популярний (про кандидата в президенти); 4. що погодився балотуватися to make smth. - to smbd. надати щось у розпорядження когось by all ~ means всіма можливими засобами documents must be ~ to the delegate документи повинні бути представлені делегатам avert v запобігати, відвертати, уникати (небезпеки тощо); відхиляти to - a crisis відвернути кризу to - a nuclear catastrophe відвернути ядерну катастрофу to - the threat of a conflict усунути загрозу виникнення конфлікту 50 awaj avoid v 1. уникати, ухилятися; 2. юр. відміняти, анулювати, робити недійсним to - an agreement анулювати угоду to ~ a conflict уникати конфлікту to ~ a contract розірвати угоду/ контракт avoidance n юр. відміна, анулювання, розірвання - of an agreement анулювання/ розірвання угоди - of a treaty анулювання/ розірвання договору ~ of war запобігання війні ipso facto - of a treaty автоматичне розірвання договору effects of - наслідки розірвання (угоди, договору) grounds for ~ of an agreement підстави для розірвання догово- РУ avow v відкрито признати, заявити to ~ one's determination заявити про свою рішучість to - one's mistakes визнати помилки, відкрито заявити про помилки avulsion n відрив, розрив, насильне роз'єднання award n 1. (присуджена) нагорода або покарання; 2. присудження (нагороди або премії) award v присуджувати щось; нагороджувати чимось to ~ an order нагороджувати орденом aware adj той, що знає про щось, що усвідомлює щось being - of smth. враховуючи/ усвідомлюючи те, що ... fully aware of the danger of war повністю усвідомлюючи небезпеку війни awareness n свідомість; усвідомлення, розуміння
[ axe 51 political ~ політична свідомість ~ of the responsibility усвідомлення відповідальності axe vp03M. затримувати проходження (законопроектів), знімати з обговорення (питання) axiology n аксіологія bourgeois ~ буржуазна аксіоло- bacj в back v підтримувати (також ~ up) to ~ an argument with proof підкріплювати аргументацію/ аргумент доказом to - an appeal підтримати заклик to - a draft resolution підтримати проект резолюції to - smbd. (up) підтримувати to ~ away відмовлятись/ відсту- патись від чогось to - away from one's claims відмовитись/ відступитись від своїх претензій to ~ down відмовитись від чогось, відступатись to ~ out of smth. ухилятись від чогось, відступати від чогось to - out of an agreement відступити/ ухилитись від угоди to - of an invitation відмовитись від запрошення back-alley ad] непривабливий, непоказний; сумнівний - political schemes сумнівні політичні махінації backbencher n рядовий член парламенту, "задньолавочник" backbone n сутність, основа the - of the idea суть ідеї back-drop, backdrop n фон against the - of crisis в кризовій ситуації background n 1. основа, передумова; 2. задній план, фон - for negotiations основа/ передумова для переговорів to stay in the - залишатись на задньому плані/ в тіні against the ~ of recent events на фоні недавніх подій What is his diplomatic ~ ? Що він являє собою як дипломат? backrounder n амер. 1. прес-конференція інформаційного характеру; роз'яснення позиції уряду (журналістам)", 2. пам'ятна записка, що роздається журналістам, з викладенням позиції уряду (з якогось питання) backing n підтримка, допомога, схвалення to enjoy the - of smbd. користуватись чиєюсь підтримкою to secure the - of smbd. заручитись чиєюсь підтримкою backlash n негативна реакція, удар у відповідь, white ~ "білий бумеранг", реакція білих расистів на права негрів to provoke a ~ against smth. викликати негативні дії у відповідь на щось there may be а ~ to this decision це рішення може викликати негативну реакцію backlash v викликати негативну реакцію backlog n 1. невирішені/ нерозібрані справи; 2. невиплачені суми - of payment невиплачені платежі - of work відставання у роботі back-out n амер. відмова від обіцянки/ від своєї позиції back-room n частіше амер. місце, де відбувається таємна діяльність (особливо політична); позалаш- тункові переговори
( bac 52 "baP) backroom adj позалаштунковий - compromise позалаштункові компроміси backset n завада, погіршення (становища), перешкода backstage adj позалаштунковий, таємний backstop n підтримка; сприяння, допомога to provide a - бути/ служити опорою bacterial adj бактеріальний ~ agent бактеріальний засіб ~ disease хвороба, викликана мікробами - toxin бактеріальний токсин bacteriological adj бактеріологічний - warfare бактеріологічна війна - weapons бактеріологічна зброя badge n значок, емблема, орден neck ~ нашийний орден bafflegab n амер. несхв. бюрократична абракадабра; мова офіційних документів; незрозумілий; той, що вводить в оману bag n дипломатична пошта consular - консульська пошта diplomatic - дипломатична пошта, валіза free circulation of diplomatic ~s вільне перевезення дипломатичних валіз baggage n багаж checked - 1. зареєстрований багаж; 2. оглянутий багаж excess - надлишок багажу free - безкоштовний багаж passenger - багаж пасажирів personal - особистий багаж registered - 1. зареєстрований багаж; 2. оглянутий багаж unchecked - 1. неперевірений багаж; неоглянутий багаж; 2. не- зареєстрований багаж damage to - пошкодження багажу; шкода, нанесена багажу to clear personal ~ through the customs пропустити особистий багаж через митницю balance n 1. співвідношення сил, розстановка сил; 2. рівновага, баланс, сальдо; 3. вирішальний фактор, вирішальне значення defensive - військова рівновага delicate - хитка рівновага military - співвідношення військової могутності (держав або угруповань) nuclear - ядерна рівновага overall ~ загальна рівновага precarious ~ нестійка рівновага; нестабільний баланс stable - стабільна/ міцна рівновага strategic - рівність стратегічних сил; військово-стратегічна рівновага world - розстановка сил у світі ~ of armaments рівновага озброєнь - of conventional forces рівність збройних сил, оснащених звичайними засобами ведення війни - of defence військова рівновага - of the deterrent рівновага залякування - of the diplomatic platform роз- садка на дипломатичній трибуні - of forces співвідношення/ рівновага сил - of ideology ідеологічна рівність - of nuclear deterrent рівновага ядерного залякування - of nuclear forces рівновага збройних сил, що мають на озброєнні ядерну зброю - of payments платіжний баланс - of power рівновага сил; співвідношення сил - of representation of the council, etc. рівне представництво (в комітеті тощо)
fbaT 53 "baT) - of strength співвідношення/ рівновага сил - of terror рівновага страху - of trade торговий баланс, торгове сальдо - of voting співвідношення сил в процесі голосування changed - of world relations зміна співвідношення сил у світі global - of nuclear forces глобальний баланс ядерних сил concept of - концепція "балансу сил" maintenance of the (existing) - підтримка (існуючої) рівноваги to achieve military - досягати військової рівноваги/ рівності to catch smbd. off - захопити зненацька/ непідготовленими to disturb military - порушувати військову рівновагу to ensure defensive - забезпечити військову рівновагу to hold the - even зберігати рівновагу to keep smbd. off - тримати когось у стані невизначеності to maintain - of forces підтримувати рівновагу сил to reappraise the strategic ~ знову оцінити/ переглянути стратегічну рівновагу to redress the - of power відновити рівновагу сил to re-establish the ~ of power відновити рівновагу сил to restore the - of power відновити рівновагу сил to shift the (military) - in favour of smbd. змінити (військову) рівновагу на чиюсь користь to strike a ~ підвести підсумок, встановити співвідношення to throw off the - порушити рівновагу to tilt the - порушити рівновагу to tip the (military) - in favour of smb. змінити (військову) рівновагу на чиюсь користь to upset the strategic - порушити військово-стратегічну рівновагу on - враховуючи все сказане, у кінцевому результаті balance v врівноважувати, урівню- вати; збалансовувати to - levels of armaments збалансувати рівні озброєння to - the power збалансувати могутність to be -d against компенсуватись чимось balance n ~ of trade торговельний баланс balanced ad] 1. збалансований, спів- розмірний; 2. обдуманий, виважений - conclusion обдуманий висновок - draft resolution детально продуманий проект резолюції - judgement продумане судження - policy збалансована політика - report ретельно продумана доповідь - text ретельно продуманий текст ~ drafting of a report/ resolution etc ретельно продумане формулювання доповіді/ резолюції well ~ agreement добре збалансована угода balance-sheet n 1. підсумок, картина; 2. зведений баланс, балансовий звіт to draw up a - змалювати повну картину balancing n 1. балансування, врівноважування; 2. компенсація foreign exchange ~ балансування обмінним курсом ballistic adj балістичний - missile балістична ракета - rocket балістична ракета
(bal 54 ban ) ballot n 1. балотування, голосування; жеребкування; 2. виборчий бюлетень, балотувальна куля; 3. список кандидатів для голосування; 4. результати голосування, кількість поданих голосів absentee - виборчий бюлетень, який відправляється поштою виборцям, що на момент виборів перебувають поза своїм виборчим округом additional ~ додаткове голосування blanket - голосування списком first (second etc.) - перше (друге і т. д.) балотування inconclusive - безрезультатне голосування; голосування, яке не дає потрібних результатів invalid - виборчі бюлетені, визнані недійсними restricted - обмежене голосування; голосування, обмежене числом кандидатів secret - таємне голосування single - вибори, що передбачають лише одне балотування successive ~s вибори, що передбачають декілька балотувань unrestricted - необмежене голосування, не обмежене числом кандидатів valid ~ paper виборчий бюлетень, визнаний дійсним - for a list of candidates вибори кандидатів списком, голосування списком - for a single candidate вибори кандидатів в індивідуальному порядку to confirm the - підтвердити балотування to defer the - відкласти/ відтер- мінувати голосування to declare the - closed оголосити про припинення голосування to declare the - to be final 1. оголосити список (кандидатів) остаточним; 2. оголосити про те, що результати голосування остаточні to interrupt the - перервати голосування to postpone the - відкласти/ відтермінувати голосування to take part in a - брати участь у голосуванні the - is inconclusive необхідне нове голосування ballot-box n ящик для балотування; скринька для голосування ballot-paper n виборчий бюлетень ballot-rigger n співучасник, учасник фальсифікації виборів; фальсифікатор результатів виборів ballot-rigging n фальсифікація виборів to maintain one's position by ~ зберегти свої позиції шляхом фальсифікації виборів ban n заборона adequately-verifiied comprehensive test - (СТВ) надійні засоби перевірки виконання загальної заборони випробовувань comprehensive nuclear test - загальна заборона ядерних випробувань nuclear-weapon test ~ заборона випробувань ядерної зброї partial nuclear test - часткова заборона випробування ядерної зброї ~ on placing in orbit vehicles carrying weapons of mass destruction заборона виведення на орбіту засобів, які несуть зброю масового знищення to break the - порушити заборону to impose a - запровадити заборону to lift the - зняти заборону
[ban 55 bar) to repeal a - анулювати/ відмінити заборону to violate the - порушити заборону to wave a - не дотримуватись заборони ban v забороняти to ~ the deployment of neutron weapons заборонити розгортання нейтронної зброї to - the production of neutron weapons заборонити виробництво нейтронної зброї to ~ the stationing of weapons заборонити розміщення зброї to - the stockpiling of neutron weapons заборонити накопичення нейтронної зброї to - the use of neutron weapons заборонити застосування нейтронної зброї bankroll n амер. грошові засоби; фінансові ресурси (країни або окремої особи ) bankroll v фінансувати, надавати субсидії banning n заборона ~ of the use of cosmic space for military purposes заборона використання космічного простору для військових цілей banquet n бенкет, святковий обід official - офіційний бенкет to give a - дати обід/ бенкет bare ad] 1. непідтверджений, голослівний; 2. ледве достатній; мізерний, мінімальний, незначний - chance мінімальна можливість, мінімальний шанс - excuses пусті відмовки, непереконливі виправдання - facts голі факти - possibility мінімальна вірогідність to be elected by a - majority бути обраним незначною більшістю to tell the - truth сказати чисту правду bargain n переговори; укладення договору, угоди to drive a hard - вести важкі переговори bargain v вести переговори; домовлятись (про умови тощо) to - for better conditions вимагати покращення умов; домовлятись про покращення умов to - for smth. очікувати чогось, передбачати щось, бути готовим до чогось bargaining n переговори, ведення переговорів - chip "козирна карта" (для торгу на переговорах), перевага, яка може бути використана на переговорах - counter засіб тиску, козир, козирна карта (під час переговорів) ~ position позиція на переговорах - power позиція на переговорах - table стіл переговорів - tool засіб отримання поступок на переговорах - weapon засіб отримання поступок на переговорах collective - переговори між наймачами та профспілками (про колективний договір); укладення колективного договору good - правильна політика shrewd - майстерне ведення переговорів to be used as - chips бути використаним в якості козирів for ~ purposes для створення вигідних умов ведення переговорів barrel n 1. ствол (вогнепальної зброї); 2. амер. розм. "кубушка" (кошти для проведення політичної кампанії)
(bar 56 bas J to be over a - бути в скрутному/ незручному становищі to top the - амер. прилаштуватись до казенного пирога, займатись казнокрадством barrier n non-tariff ~s нетарифні бар'єри barrio n квартали, населені національними меншинами (вихідцями із Пуерто-Рико, Мексики тощо); іспаномовні міські квартали (США) barrister n баристер revising - парл. особа, яка перевіряє виборчі списки в окрузі base n 1. основа, підвалини; базис; база; основний момент, пункт; 2. база, опорний пункт air - військово-повітряна база hard missile - ракетна база, обладнана у протиядерному відношенні launching - стартова позиція (ракети) military - військова база naval - морська база dismantling of ~s ліквідація (військових) баз elimination of ~s ліквідація (військових) баз phasing-in of ~s прийняття на озброєння військових баз (по етапах) phasing-out of ~s згортання військових баз to dismantle ~s ліквідувати військові бази to stand on a sound - стояти на твердому ґрунті to wind up military - згортати/ ліквідувати військові бази baseline n основна лінія normal -S нормальні основні лінії straight ~s прямі основні лінії waters on the landward side of the - води, розташовані до берега від вихідної лінії baseline adj базовий - scenario базовий сценарій basic adj основний, головний, найістотніший; вихідний - argument основна/ головна думка/ довід/ аргумент - data вихідні дані - document основний документ - fact основний/ найістотніший факт - issues основні/ життєво-важливі питання - principles основні принципи - rights основні права - treaty основоположний договір basis п (pi bases) базис, основа, підвалини class - класова основа purely consensual - чисто кон- сенсуальна основа social - соціальна основа - of a complaint предмет скарги ~ for conducting relations основа для підтримання відносин - of foreign policy основа зовнішньої політики political - of society політична основа суспільства on the ~ of equality and equal security на основі рівності та рівної безпеки on the ~ of mutual benefit на основі взаємної вигоди on the ~ of peaceful coexistence на основі мирного співіснування on the - of reciprocity на основі взаємності on a collective - на колективній основі on a compensation ~ на компенсаційній основі on a contractual - у договірному порядку on an equal percentage - на рів- нопроцентній основі on a firm - на міцній основі
(bas 57 beh) on a global - в глобальному масштабі on a mutually advantageous ~ на взаємовигідній основі on a mutually agreed - на основі взаємної домовленості on a non-discriminatory - на не- дискримінаційній основі on a one-to-one - на основі один до одного on a parity - на паритетних засадах on a piecemeal - на поетапній основі on a proportionate ~ на пропорційній основі on a reciprocal - на взаємній основі on a take it or leave it - виходячи з того, що це або приймається або відхиляється; при умові, що це або приймається або відхиляється on this - на цій основі, виходячи з того basket n "кошик", група питань, що підлягають обговоренню в сукупності bat n розм. крок, темп at a good - швидко, у хорошому темпі right off the - без зволікання, відразу batter v перен. громити, бити (ідейного противника тощо); розносити, піддавати нищівній критиці battle n 1. битва, бій; 2. боротьба; битва; 3. двобій, поєдинок losing - безнадійна боротьба; приречена на провал діяльність - for civil rights боротьба за громадянські права -of ideas протиборство ідей battleship n мор. лінійний корабель, лінкор beam n промінь anti-satellite lazer - протисупут- никовий лазерний промінь bearing n відношення, аспект, бік, підхід legal ~s of the case юридичний бік справи to consider smth. in all its ~s все- сторонньо розглянути щось to have a direct ~ on smth. мати пряме відношення до чогось to have no ~ on the subject не мати прямого відношення до справи/ до теми beef up нарощувати, підсилювати, укріплювати the police was ~ed up by troops на допомогу поліції було кинуто війська behalf n in - of для, заради; на користь, на захист on - of від особи, від імені кого- небудь to intervene on smbd.'s ~ втрутитись від імені кого-небудь to speak on - of smbd. виступати від імені кого-небудь for and on - of N. юр. за і від імені Н. (перед підписами осіб, законно уповноважених підписуватись за кого-небудь) in ~ of oppressed peoples на захист, в інтересах пригноблених народів behaviour n 1. поведінка, манери; вчинки; 2. поводження, ставлення (до - to, towards) commissive - поведінка, що полягає в дії; поведінка, пов'язана з дією ommissive - поведінка, що полягає у бездіянні; поведінка, пов'язана з бездіянням behaviourism n біхевіоризм behind the scenes за лаштунками - agreement позалаштункова угода
[ bei 58 bia) -diplomatic activities позалаш- тункова дипломатична діяльність - of politics політичні кулуари being n буття - determines consciousness буття визначає свідомість bellicose adj войовничий, агресивний - attitude войовнича/ агресивна позиція ~ and cold-war type statements войовничі і витримані в дусі "холодної війни" заяви - statement войовнича заява in a ~ vein у войовничому/ визивному/ зухвалому тоні bellicosity n войовничість, агресивність belligerence n 1. войовничість; 2. юр. стан війни belligerency n 1. войовничість; 2. юр. стан війни recognition of - визнання стану війни belligerent n 1. юр. воююча сторона; 2. рі держави, які знаходяться в стані війни belligerent adj 1. юр. той, що знаходиться в стані війни, воюючий; 2. перен. войовничий; агресивний - powers держави, які знаходяться в стані війни; воюючі держави - rights права воюючих сторін - states держави, що знаходяться в стані збройного конфлікту to speak in a - tone говорити погрозливим тоном belt n maritime - морський пояс - of the sea морський пояс beneficial adj 1. благотворний, корисний; 2. вигідний - cooperation вигідна співпраця -effect позитивний вплив beneficiary n особа, що отримує прибутки benefit n 1. перевага, привілей; користь, благо; 2. прибуток, вигода (особ. грошова); матеріальна допомога fringe -S додаткові пільги mutual ~ взаємна вигода provident ~s скромна матеріальна допомога tangible - відчутна вигода unemployed - допомога по безробіттю to derive - отримувати користь/ мати вигоду з чого-небудь to gain ~s отримати переваги/ привілеї to get - отримувати користь/ мати вигоду з чого-небудь to give smbd. the ~ of doubt 1. виправдати кого-небудь за нестачею доказів; 2. прийняти чиїсь слова на віру to provide ~s надавати пільги for the - of all concerned з вигодою для всіх зацікавлених сторін benefit v 1. приносити користь, допомагати; приносити вигоду, прибуток; 2. отримувати вигоду, допомогу; отримувати вигоду this will - the cause of peace від цього виграє справа миру this will ~ all peoples від цього виграють всі народи bent adj нечесний, корумпований - politicians продажні політикани besmirch v чорнити, порочити; заплямувати, ганьбити (репутацію та in.); кидати тінь Bevanites icm. парл. бівеністи (ліві лейбористи) (Велика Британія) bias n небезсторонність, упередження; упереджене ставлення job - дискримінація у сфері праці
fbia 59 bin) political - політична необ'єк- тивність, політична дискримінація racial - расове упередження ~ against smbd./ smth. упередження проти кого-небудь/ проти чого-небудь - in favour of/ towards/ as regards smbd./ smth. упереджене ставлення до кого-небудь/ чого- небудь lack of - безстороннє/ неупере- джене ставлення to have a ~ against smth. бути упередженим проти чого-небудь to have a - towards smth. бути упередженим до чого-небудь with considerable - з очевидною пристрастю without - безсторонньо bias v схиляти, настроювати; впливати або здійснювати тиск to be ~ed against smbd. мати упередження проти кого-небудь to be ~ed by interest керуватись власною вигодою to - for the better позитивно впливати to - smbd. favourably мати благотворний вплив to ~ smbd.'s opinion впливати на чиюсь думку to - smbd. unfavourably мати неблаготворний вплив to - for the worse мати негативний вплив bicameral ad] двопартійний (про законодавчу систему або про парламент) ~ system двопартійна система bid n 1. пропозиція; 2. пропозиція ціни (на аукціоні), заявка (на торгах); 3. стремління, 4. кампанія ~ for disarmament пропозиція про роззброєння to make а - for power зробити спробу прийти до влади bide v вичікувати to - one's time очікувати сприятливого моменту/ підходящого випадку biennium лат. дворічний період bilateral adj двосторонній - agreement двостороння угода - negotiations двосторонні переговори - treaty двосторонній договір bilateralism n принцип двосторонніх відносин (напр. про взаємне надання привілеїв в міжнародній торгівлі тощо) bill n 1. біль, законопроект; 2. рахунок hotel - рахунок за проживання в готелі hot-head - необдуманий/ необачний/ прийнятий спрожогу закон right-to-work - законопроект про надання права на працю to bring in a - внести законопроект to introduce a - внести законопроект to kill a bill провалити законопроект to make out a - виписати рахунок to pass a - прийняти законопроект to pay the - оплатити рахунок to throw out a - відхилити законопроект В. of Rights 1. біль про права (Велика Британія); 2. перші десять поправок до Конституції США bind v (bound) 1. зобов'язувати (за коном тощо); 2. зв'язувати (договором тощо) to ~ oneself брати на себе зобов'язання; зв'язувати себе договором
(bin 60 bio) to be bound by common interest бути зв'язаним спільними інтересами binding adj зобов'язуючий, обов'язковий; той, що має обов'язкову силу - agreement угода, що має обов'язкову силу - character обов'язковий характер - clause обов'язкове положення, обов'язкова стаття (договору тощо) ~ decision зобов'язуюче рішення - effects обов'язковий характер - measure міра/ захід, що має обов'язковий характер; обов'язкову силу - treaty зобов'язуючий договір to be - upon the parties бути обов'язковим для учасників (договору) to become - as a customary rule of international law стати обов'язковим в якості звичаєвої норми міжнародного права to become ~ through international custom стати обов'язковим згідно з міжнародним правом in a ~ form у формі зобов'язань the clause has - force цей пункт має силу зобов'язання binding п зв'язування (COT) biological adj біологічний bipartite adj двосторонній (про угоду тощо) birthday n день народження Official В. офіційний день народження монарха (національне свято у Великій Британїі та країнах Співдружності) bishop n єпископ black-and-white ad/ крайній, непримиренний - judgment безкомпромісне/ безапеляційне судження blackball v забалотувати blacklisting n занесення в чорний список blackmail n шантаж; вимагання nuclear - ядерний шантаж political - політичний шантаж means of - засоби/ способи шантажу blackmail v шантажувати, вимагати (гроші тощо) blackwash n наклеп, обмова blackwash v зводити наклеп, обмовляти blanket adj загальний, повний, за- гальноохоплюючий, без застережень - ballot голосування списком - proposal комплексна пропозиція blast n вибух, вибухова хвиля, ударна хвиля blemish n недолік, вада social - соціальне зло blind alley 1. безвихідь, глухий кут; безвихідне становище; 2. безперспективна справа - employment/ job/ occupation безперспективна робота, безперспективна діяльність to lead to a - завести у безвихідь/ глухий кут the position is a - ситуація безперспективна blind-alley adj безвихідний, безперспективний - policy безперспективна політика blitz n стрімкий наступ blitzkrieg n нім. бліцкриг, блискавична війна bloated adj роздутий, надмірний - majority величезна більшість bloc n фр. блок, об'єднання держав - policy блокова політика economic - економічний блок hostile - ворожий блок military - військовий блок
fbio" 61 bod) opposing ~s блоки, що протистоять один одному political - політичний блок -to - character of talks блоковий характер переговорів block п 1. = bloc; 2. обструкція (в парламенті) block v 1. перекривати, перешкоджати; блокувати (часто ~ ир>; заважати, перешкоджати, створювати труднощі; 2. затримувати проходження законопроекту (в парламенті тощо) to ~ (up) the access to smth. закрити доступ до чого-небудь to - (up) progress перешкоджати прогресу to ~ the ratification of a treaty затримувати ратифікацію договору blockade n 1. блокада; 2. блокування economic - економічна блокада notified - нотифікована блокада pacific - мирна блокада war - воєнна блокада breach of - прорив блокади to break a - прорвати блокаду to end the - припинити блокаду to establish a - встановити блокаду to set up a - встановити блокаду to raise the - зняти блокаду to run a - прорвати блокаду blockade v 1. блокувати; 2. заважати, перешкоджати blocking third n "блокуюча третина", третина голосів плюс мінімум один голос (там, де рішення вважається прийнятим при більшості голосів) blow n удар pre-emptive - превентивний, запобіжний удар retaliatory - удар у відповідь; відплата to administer a - наносити удар to deal a - наносити удар to deliver a - наносити удар to inflict a - наносити удар to strike а ~ against smbd./ smth. протидіяти кому-небудь/ чому- небудь blow up (blew, blown) 1. підривати; вибухати; 2. перен. руйнувати, розладнувати, розладжувати to ~ plans руйнувати плани blue-book п 1. (тж Blue Book; "Синя книга" (збірка офіційних документів, виданих з санкції парламенту) (Велика Британія); 2. (тж Blue Book> амер. список осіб, що займають державні посади blue-chip adj вищого класу, вищого ґатунку, високоякісний, першосортний ~ college престижний коледж blueprint n 1. план, проект, програма; 2. відтиск, відбиток з оригіналу national referendum ~ проект національного референдуму - for a control system проект про створення системи контролю blueprint v виробляти, планувати, намічати bluff v обдурювати; брати на пушку blunder n груба помилка tactical - тактична помилка to commit a - зробити велику помилку to make a - зробити велику помилку blur v заплямувати (репутацію тощо) bluster n гучні слова, хвастощі, хвастовство, похваляння bod|y n 1. орган; товариство, асоціація; 2. головна, основна частина (чого-небудь); 3. група людей; 4. зведення (законів, правил)
(bod 62 bom ] administrative - адміністративний/ управлінський орган advisory - консультативний орган appropriate ~ відповідний орган auxiliary ~ допоміжний орган deliberative ~ дорадчий орган diplomatic - дипломатичний корпус Dispute Settlement В. Орган врегулювання суперечок (COT) elective state ~ виборний державний орган executive ~ виконавча влада, виконавчий орган executive-administrative ~ виконавчий та розпорядчий орган expert ~ комісія/ комітет експертів governing - керівний орган, адміністративна рада higher (highest) ~|ies of state authority вищі органи місцевої влади judicial ~ судовий орган legislative ~ законодавча влада, законодавчий орган main - основна частина чого-небудь parent ~ очолюючий орган policy-making - орган з розробки директив/ політичної лінії public ~ громадський орган standing - постійний орган state - державний орган statutory ~ затверджений законом орган subordinate - підлеглий орган subsidiary - допоміжний орган subversive ~ підривний орган superior - вищий орган - accountable to smbd. орган, підзвітний кому-небудь - of the draft convention/ treaty, etc основна частина проекту конвенції/ договору тощо ~ of electors виборці ~ of fundamental principles збірка основних законів/ правил/ принципів - of an instrument основна частина документу - of laws зведення законів; збірка законів; сукупність норм права - of principles зведення принципів ~ of qualities сукупність рис - of rules зведення правил/ норм ~ of state authority орган державної влади - of the treaty основна частина договору - of the hall частина залу, відведена для делегатів (ООН) body politic держава bolster v 1. підтримувати; 2. укріплювати, зміцнювати, підтримувати to - defences посилити оборону to - (up) the forces зміцнити збройні сили to ~ smbd.'s influence підсилити чий-небудь вплив to - morale підтримувати бойовий дух/ моральний стан - one's security зміцнювати безпеку to - security forces зміцнювати сили безпеки bomb n 1. бомба; 2. (the В.) ядерна зброя; 3. (the В.) потенційна загроза (застосування) ядерної зброї atom(ic) - атомна бомба flying - літак-снаряд fusion - термоядерна бомба hydrogen (H-) - воднева бомба massive - атомна або воднева бомба neutron - нейтронна бомба super-atomic- воднева бомба thermonuclear - термоядерна бомба
(bom 63 bou ) to pile up atomic -s накопичувати атомні бомби bomb v бомбардувати, бомбити bombard v 1. бомбардувати; 2. здійснювати артилерійський обстріл; 3. перен. закидати питаннями bombardment n 1. бомбардування; 2. артилерійський або мінометний обстріл bombast n пиха, пихатість bullying - хвалькувата пихатість bomber n бомбардувальник strategic - стратегічний бомбардувальник supersonic - надзвуковий бомбардувальник bona fides лат. чесні наміри book n книга to close the -s підвести риску під чим-небудь; поставити крапку над чим-небудь boomerang n 1. бумеранг; 2. задум, який обернувся проти того, хто його задумав ~ effect зворотній ефект boost n розм. підтримка, проштовхування; створення популярності to get a good - отримати хорошу рекламу to give smbd. a - підтримувати кого-небудь boost v 1. допомагати висунутися; активно підтримувати; 2. рекламувати, сприяти росту популярності to - a plan підтримувати/ просувати план to - productivity підвищувати продуктивність праці to - a project підтримувати/ просувати проект booth n 1. кабіна перекладача; 2. кабіна для голосування border n кордон - conflict прикордонний конфлікт - control post прикордонний контрольно-пропускний пункт -dispute прикордонна суперечка - incident прикордонний інцидент - land прикордонна область, прикордонна смуга - marker прикордонний знак - talks переговори про кордон - tension напружена ситуація на кордоні to reopen the ~ знову відкрити кордон border v межувати to ~ (up)on a state межувати з якою-небудь державою border-line прикордонний bound n звич.рі межа, границі, рамки out of -s заборонений, закритий; недоступний out of ~s to critical assessment той, що не підлягає критиці boundary n кордон, межа ~ commission прикордонна комісія - dispute прикордонна суперечка - established by a treaty кордон, встановлений договором - regime режим кордону, прикордонний режим ~ river прикордонна ріка ~ settlement прикордонне урегулювання - sign прикордонний знак - treaty договір, що встановлює кордон; договір про встановлення кордонів - waters прикордонні води land ~|ies сухопутні кордони political - політичний кордон state ~|ies державні кордони territorial - територіальний кордон domestic ~|ies of a state національні кордони держави
[bow 64 bra) identification and demarcation of the - визначення та демаркація кордону to alter -|ies змінити кордони to draw ~|ies провести кордони to extend -|ies розширити кордони within the -|ies of the territory в межах території bow v підпорядковуватись, підкорятись to ~ to pressure поступатись тиску, підпорядковуватись тиску to ~ out 1. піти у відставку, відмовитись від посади/ від висунення своєї кандидатури; 2. зійти зі сцени, вийти з гри box n amber ~ жовта скринька (вид державних програм та заходів підтримки сільського господарства - COT) blue - блакитна скринька (вид державних програм та заходів підтримки сільського господарства - COT) green - зелена скринька (вид державних програм та заходів підтримки сільського господарства - COT) red - червона скринька^вид державних програм та заходів підтримки сільського господарства, які відносяться до заборонених субсидій - COT) boycott n бойкот to apply the - вдатись до бойкоту to put under the - бойкотувати to announce a - оголосити бойкот to set up a ~ оголосити бойкот boycott v бойкотувати brain n звич. pi розм. розумові здібності, інтелект, розум ~ trust мозковий трест brain-drain n "відплив умів", виїзд наукових та творчих працівників з країни brain-drain v 1. емігрувати для отримання роботи на більш вигідних умовах (про наукових та творчих працівників); 2. бути завербованим на роботу в іншій країні на більш вигідних умовах (про наукових та творчих працівників) brainwash v "промивати мозок", піддавати ідеологічній обробці brainwasher n той, хто займається "промиванням мозку", ідеологічною обробкою big-lie ~ "великий брехун", спеціаліст із "промивання мозку" brainwashing n "промивання мозку", ідеологічна обробка - system система "промивання мозку" branch n 1. гілка, галузь; 2. (В.) амер. влада to hold out the olive ~ робити мирні пропозиції; намагатись владнати справу миром Executive В. виконавча влада; президент та його уряд (СІЛА) Judicial В. судова влада, судові органи (США) Legislative В. законодавча влада; законодавчий орган; конгрес (США) brand v таврувати, ганьбити to ~ smbd. as an international criminal затаврувати когось як міжнародного злочинця brawl n шумна сварка political - політичний скандал slam-bang political - шумний політичний скандал brazen adj безсоромний, нахабний, без сорому - interference in smth. нахабне втручання у що-небудь
f bre 65 bre) - violation of smth. безсоромне порушення чого-небудь. breach пі. юр. порушення (закону, зобов'язання тощо); 2. розрив (відносин) deliberative ~ зумисне порушення material - суттєве порушення serious - тяжке порушення ~ of agreement порушення угоди - of confidence зловживання довірою - of covenant порушення догово- РУ - of etiquette порушення етикету ~ of international obligations порушення міжнародних зобов'язань - of the law порушення закону - of order порушення порядку ~ of a treaty порушення догово- РУ ~ between the two countries розрив між двома країнами duration of the - тривалість порушення moment of the - момент порушення to heal the - between two countries покласти кінець розриву між двома країнами to repair the - between two countries покласти кінець розриву між двома країнами bread-and-butter adj повсякденний, насущний - issue насущне питання, насущна проблема - letter лист із висловленням подяки за гостинність break n розкол, розрив відносин clean - повний розрив відносин diplomatic ~ relations розрив дипломатичних відносин full diplomatic - повний розрив Дипломатичних відносин ~ of diplomatic relations розрив дипломатичних відносин to announce a - оголосити про розрив відносин to stand for а - with smbd. виступити за розрив відносин з ким- небудь break v (broke, broken) 1. розривати, порвати; 2. (тж down,) зламати опір, волю та ін.) to - a deadlock знайти вихід із глухого кута to - diplomatic relations with a country розірвати дипломатичні відносини з якоюсь країною to ~ opposition зламати опозицію to ~ apart from smth. відколотись від чого-небудь to ~ down 1. провалюватись, зазнавати невдачі (про плани тощо); 2. перериватись (про переговори тощо) to - off раптово припиняти/ обривати/ порвати to - off diplomatic relations розірвати дипломатичні відносини to - off negotiations раптово припинити/ перервати переговори to ~ up розходитись (про збори, нараду тощо), прийти до завершення to ~ up an alliance розірвати союз all their plans broke down всі їхні плани провалились the negotiations broke down переговори потерпіли поразку talks broke down in a deadlock переговори перервались, зайшовши у глухий кут the meeting broke up with cheers збори завершились вигуками схвалення to - up the slate зняти свою кандидатуру на виборах (США) breakaway n відхід (від традицій тощо)
(bre 66 "brTj breakaway adj той, що відколовся, розкольницький - trade union окрема профспілка; профспілкова організація, що відкололась breakdown n 1. розвал, розпад; 2. зрив; провал total - повний провал ~ of the colonial system розпад колоніальної системи ~ of/ in the negotiations зрив/ припинення/ провал переговорів to bring about a - викликати зрив, бути причиною зриву; призвести до зриву/ провалу to provoke a - спровокувати зрив breakthrough n досягнення; перемога (наукова тощо); епохальне відкриття ~ in the talks досягнення успіху у переговорах to achieve a - досягти прогресу/ успіху to expect a - розраховувати на успіх to make a - досягти прогресу/ успіху breed v (bred) породжувати, викликати to ~ wars породжувати війни bribe n хабар, підкуп to take ~s брати хабарі bribe v пропонувати/ давати хабара briber n той, що дає хабара bribery n хабарництво, підкупність, запроданство - of voters підкуп виборців provocation of - провокація хабара bribetaker n хабарник; отримувач хабара bridge v долати перешкоди, труднощі to - over difficulties долати труднощі to - a gap ліквідувати розрив brief n короткий виклад, зведення, резюме brief v 1. коротко викладати, резюмувати; 2. докладно інформувати, інструктувати to - smbd. on smth. ознайомити кого-небудь із чим-небудь briefing n 1. інструктаж, інструктування; інструктивна нарада; 2. інструкція, вказівка; 3. брифінг - meeting інструктивне засідання, інструктивна нарада bring v (brought, brought) 1. представляти, наводити, приводити до чогось; 2. приводити кого-небудь/ що-небудь у якийсь стан to ~ into accord досягти єдності to ~ together different views наблизити різні точки зору to - into line досягти єдності поглядів, узгодити to - a matter before the committee представити/ винести питання на розгляд комітету to ~ nations together/ closer зближувати нації/ народи to ~ to naught зводити нанівець, зводити до нуля to - a report up-to-date включити у доповідь останні відомості; переглянути та доповнити доповідь новими даними to - smbd. into talks залучити кого-небудь до переговорів to - to a standstill завести у глухий кут, у безвихідь, зупинити to - to terms привести до згоди to - forward a draft resolution висунути проект резолюції to - in a bill внести на розгляд законопроект to - up a point/ a problem/ a question винести або поставити на обговорення питання/ проблему brink n край, межа
fbrT 67 bui) to be on the ~ of war бути на грані війни brinkmanship п балансування на грані війни policy of ~ політика балансування на грані війни broad adj 1. загальний, широкий; в загальних, основних рисах; 2. явний, визначений, певний; помітний ~ purpose явний намір - statement відверта заява to take а - view of/ on smth. широко дивитись на речі in - outline в загальних рисах in a ~ sense в широкому сенсі, значенні broadcast n 1. (радіо)мовлення; 2. радіопрограма, радіопередача ~ appeal звернення по радіо telecast - телебачення, телевізійне мовлення television ~ телебачення, телевізійне мовлення broadcast adj радіомовний broadcast v передавати по радіо; вести радіопередачу broadcasting n радіомовлення, трансляція; радіопередача - station радіостанція ~ time час мовлення broad-minded adj з широким кругозором, що має широкі погляди; терпимий brotherhood n співдружність, братерство - of nations братерство народів brush aside відмахуватись, не звертати уваги, відмітати to ~ difficulties відмахуватись від труднощів, не звертати уваги на труднощі to - aside objections відкидати заперечення brush-fire adj амер. обмежений, малозначний; локальний brutality n 1. грубість; 2. жорстокість police ~ жорстокість поліцейських репресій Buddha n Будда Buddhism n буддизм Buddhist n буддист Buddhstic adj буддійський budget n бюджет bulged military - роздутий військовий бюджет defence - військовий бюджет; витрати на оборону emergency - надзвичайний бюджет massive military - величезний військовий бюджет cut in of military ~ скорочення військового бюджету reduction of military - скорочення військового бюджету to cut military ~ скоротити військовий бюджет to get the - through congress отримати схвалення бюджету у конгресі to restrain defence ~ обмежити військовий бюджет to reduce military - скоротити військовий бюджет to slash defence - різко скоротити військовий бюджет buffer state буферна держава bug n жарг. 1. потайний мікрофон; 2. жарг, апарат для таємного спостереження bugged adj обладнаний потайними мікрофонами (про приміщення); з підслуховуючим пристроєм (про телефон) bugging n підслуховування build-up n зосередження, нагромадження, нарощування (сил, засобів), розгортання сил arms - нарощування озброєння - forces війська посилення military ~ нарощування військового потенціалу strategic ~ нарощування стратегічних сил
fbuT 68 bur] - of armaments гонка озброєнь - in arms нарощування озброєнь ~ of conventional weapons нарощування запасів звичайних видів зброї/ озброєнь - of military forces нарощування військової сили ~ of military preparations посилення військових приготувань - of military strength нарощування військової потужності ~ of nuclear missile armaments нарощування ракетно-ядерного озброєння qualitative - of arms якісне зростання озброєння qualitative - of armed forces якісне зростання військових сил world-wide ~ of conventional weapons нарощування запасів звичайних видів озброєння у всьому світі to accelerate military - прискорити нарощування військової потужності to counter smbd.'s military - протидіяти/ протистояти нарощуванню чиєїсь військової сили to curb the - of nuclear-missile armaments приборкати гонку ракетно-ядерного озброєння to reverse the - of (nuclear-missile) armaments повернути назад гонку (ракетно-ядерного) озброєння build v (built) 1. будувати, споруджувати; 2. створювати to ~ up 1. нарощувати, нагромаджувати; 2. поступово створювати, будувати, закладати основи to - up an argument висувати доказ to - military presence нарощувати/ збільшувати військову присутність bull v проштовхувати, пропихати to ~ a bill through congress проштовхувати законопроект у конгресі bulletin n бюлетень; зведення, інформаційне повідомлення official - офіційний бюлетень to issue (an official) - випустити (офіційний) бюлетень bulwark n оплот, захист - of peace оплот миру bump v розм. вигнати, прибрати, зняти (з посади тощо); відвести (кандидата); провалити на виборах burden n тягар crippling - важкий тягар debt - борговий тягар intolerable - непосильний тягар ~ of arms race тягар видатків на гонку озброєнь ~ of military expenditure тягар військових видатків - of rearmament тягар видатків на переозброєння to maintain the - of military expenditure зберегти важкий тягар військових видатків to reduce the ~ of arms spending скоротити тягар військових видатків bureau n 1. бюро; 2. відділ, управління, комітет; 3. президія information - інформаційне бюро В. of a committee президія комітету members of the В. члени Президії Federal В. of Investigation Федеральне бюро розслідувань (США) bureaucracy n 1. бюрократія, бюрократизм; 2. збірн. (державні) чиновники, бюрократія bureaucrat n бюрократ bureaucratic adj бюрократичний - red-tape бюрократична тяганина bureaucratism n бюрократизм
fbus 69 cab J business n 1. справа, обов'язок, коло обов'язків; 2. справа, робота; 3. бізнес - call діловий візит ~ circles торгові/ ділові/ комерційні кола - letter діловий лист - meeting робоча нарада - quarters торгові/ ділові/ комерційні кола - relations 1. ділові відносини; 2. торгові зв'язки - visit діловий візит incorporated - фірма, зареєстрована як корпорація international credit - міжнародні кредитні угоди ~ of the day порядок денний - of the meeting порядок засідання conduct of - порядок ведення засідання order of - програма роботи, порядок роботи business-like adj діловий, діловитий - approach діловий підхід - attitude діловий підхід in a - atmosphere в діловій обстановці businessman n комерсант, ділок, бізнесмен buttress n опора, підтримка - of an argument основа аргументації - of the constitution основи конституції - of world peace опора миру на землі buttress v (тж up) підтримувати, підкріплювати to ~ an argument підкріплювати доказ buy v (bought) жарг. повірити в щось, прийняти що-небудь за чисту монету; погодитись з чимсь або на щось to - time тягнути час (на переговорах) by-election n додаткові вибори by-law n 1. постанова/ розпорядження органів місцевої влади; 2. усні норми/ правила внутрішнього розпорядку (корпорації, товари ства тощо); 3. рі регламент municipal -s міські постанови by-pass n обхідний шлях; обхід by-pass v 1. перен. іти обхідними шляхами (для досягнення своєї цілі); 2. крутити, хитрувати to - the Security Council діяти в обхід Ради Безпеки by procuration за дорученням Byzantine adj той, що нагадує звичаї/ уподобання Візантії - maneuvering підступний, зрадницький, інтриганський - maneuvering politics підступні маневри, політичні інтриги cabinet n уряд, кабінет (міністрів) ~ changes зміни у складі уряду - council 1. засідання кабінету; 2. іст. Кабінет Міністрів (Велика Британія) inner - внутрішній кабінет, кабінет у вузькому складі на чолі з прем'єр-міністром (Велика Британія) shadow - "тіньовий кабінет" (уряд, створений опозицією на випадок приходу до влади) war C. кабінет воєнного часу (коаліційний уряд) A940—1945 pp.) (Велика Британія) - crisis урядова криза ~ decision рішення уряду - ministers міністри-члени кабінету (Велика Британія) С. system (of government) система відповідального (перед парламентом) уряду (в конституцій ному праві ряду західних країн)
(cab 70 ~саГ) to dismiss the ~ розпустити кабінет/ уряд to sack the - розпустити кабінет/ Уряд cabinet ad] урядовий; той, що стосується кабінету міністрів cable n телеграма - address адреса для телеграм, телеграфна адреса calamitous ad] згубний, шкідливий - error згубна помилка calamity n лихо, біда; велике нещастя, катастрофа ~ issue амер. гостре питання, яке небезпечно ставити чи піднімати calculate v 1. підраховувати, вираховувати; 2. (on) розраховувати to be ~d to do smth. бути розрахованим на щось, підрахувати вартість чогось calculated adj навмисний а - shot at smbd. навмисний випад/ гостре зауваження на чию- небудь адресу calculation n 1. розрахунок, обчислення, підрахунок; 2. амер. передбачення, прогноз by smbd.'s ~ за чиїмись підрахунками on a rough - за приблизними підрахунками calendar n 1. календар; літочислення, стиль; 2. амер. порядок денний, розклад; 3. амер. список законопроектів, резолюцій тощо у порядку їх постановки на обговорення законодавчої палати Christian ~ християнське літочислення, літочислення нової/ нашої ери; літочислення від Різдва Христового Gregorian C. григоріанський календар, новий стиль Julian C. юліанський календар, старий стиль Jewish ~ єврейське літочислення ~ of a conference/ meeting, etc. порядок денний конференції/ зборів/ засідання тощо ~ of conferences/ meetings, etc. розклад конференцій/ нарад тощо С. Wednesday календарна середа (для обговорення питань в Палаті представників, США) С. of Bills and Resolutions список незавершених справ, що оголошується в кінці кожного дня роботи сенату (США) House C. список законопроектів, переданих комітетами на обговорення Палати представників (США) calendar v складати порядок денний call n 1. заклик; 2. скликання (наради тощо); 3. рішення національного комітету партії про скликання з'їзду для висунення кандидатур; 4. виклик (офіцій не запрошення); 5. візит, відвідування; в. перекличка; 7. телефонний виклик, дзвінок courtesy ~ візит ввічливості return - візит у відповідь social - 1. світський візит; 2. неофіційний візит - for peaceful coexistence заклик до мирного співіснування duration of the - тривалість перебування/ візиту to fix the duration of the - встановити тривалість перебування/ візиту to make -s робити візити to pay -s робити візити to return smbd. a - відповісти візитом на візит - of the House 1. виклик всіх членів парламенту для голосування з важливого питання (Велика Британія); 2. перекличка в алфавітному порядку членів Палати громад (Велика Брита-
ґсаГ нія) або членів Палати представників (США) ~ of the States перекличка в алфавітному порядку штатів на з'їзді партії при голосуванні (США) call v 1. скликати; збирати; 2. оголошувати; 3. (in, at, on) відвідувати, приходити з візитом; 4. телефонувати to - a conference скликати конференцію to - experts скликати/ збирати експертів to - Parliament скликати парламент to ~ a strike оголосити страйк to - the Security Council into session скликати засідання Ради Безпеки to - forth викликати to ~ forth reservations from smbd. викликати застереження з чийогось боку to - off відмінити (засідання тощо) to - on smbd. 1. наносити візит комусь; 2. надавати комусь слово to ~ on the Dean of the Diplomatic corps нанести візит дуаєну дипломатичного корпусу to - up телефонувати the meeting has been ~ed off засідання відмінено the Chairman -ed on Mr. Brown голова надав слово пану Брауну calm v заспокоювати, умиротворяти to - fears розвіяти побоювання camera n кабінет, приміщення in ~ при зачинених дверях, без публіки, без сторонніх off - на відкритому засіданні, при відчинених дверях camouflage n 1. маскування, камуфляж; 2. хитрість, викрут для відводу очей, окозамилювання 71 cam J propaganda - пропагандистський викрут; пропагандистське маскування camouflage v 1. маскувати; 2. приховувати справжні наміри тощо; вдаватись до вивертів, хитрощів; займатись окозамилюванням to - the reactionary goals маскувати/ приховувати реакційні цілі camp n табір, стан, сторона opposition - табір опозиції socialist - соціалістичний табір to be in different -s належати до різних таборів campaign n кампанія, боротьба abuse - наклепницька кампанія compulsory literacy - кампанія по боротьбі з неграмотністю deliberate scare ~ навмисна кампанія залякування election - виборча кампанія electoral - виборча кампанія extended massive - широка кампанія hostile ~ ворожа кампанія human rights - кампанія на захист прав людини impressive ~ вражаюча кампанія low-key - спокійна/ стримана кампанія nation-wide - кампанія в масштабі всієї країни; загальнонародна кампанія peace ~ кампанія за мир presidential ~ кампанія з виборів президента prolonged - тривала кампанія propaganda/ propagandists ~ пропагандистська кампанія protest ~ кампанія протесту right-to-work ~ кампанія за право на працю shrill - шумна кампанія slander - наклепницька кампанія smear - наклепницька кампанія
cam 72 can sustained - тривала кампанія vociferous - шумна кампанія - of nation-wide dimensions кампанія протесту по всій країні; загальнонародна кампанія протесту - of threats кампанія (з використанням) погроз perpetrator of the - провідник кампанії to conduct a - проводити кампанію to join in a ~ приєднатись до кампанії to inflate the - роздувати кампанію to launch a massive propaganda - розпочати/ розв'язати широку пропагандистську кампанію to neutralize the propaganda - нейтралізувати пропагандистську кампанію to amount а - of abuse/ slander організувати/ розв'язати наклепницьку кампанію to silence the - заглушити кампанію to unleash a ~ of abuse/ slander організувати/ розв'язати наклепницьку кампанію - biography біографія кандидата на виборах (особливо президентських, яка видається з агітаційною метою) (США) ~ textbook збірка матеріалів до виборчої кампанії (США) "Hands off China" - кампанія "Руки геть від Китаю" A926— 1928 рр.) "Hands off Russia" - кампанія "Руки геть від Росії" A918— 1921 pp.) campaign v проводити кампанію, вести боротьбу to - for independence вести боротьбу за надання незалежності країні to - against smbd. виступати проти когось, агітувати проти когось to - for smbd. агітувати за кого- небудь (на виборах) to - for a wage increase проводити кампанію за підвищення заробітної плати canalize v спрямувати у певне русло to - public opinion спрямувати громадську думку у певне русло canard n газетна плітка, сенсаційна вигадка, фальшиві чутки cancel v анулювати, скасувати, відмінити to - an agreement розірвати уго- ДУ to ~ a contract розірвати контракт to - a debt анулювати борг to ~ the existing entrance visa анулювати наявну в'їзну візу to - the existing exit visa анулювати наявну виїзну візу to - a meeting відмінити збори to - a vote оголосити голосування недійсним to - out виключати, нейтралізувати, збалансувати, зводити нанівець positions which ~ each other out взаємовиключаючі позиції; точки зору, що виключають одна одну cancellation n анулювання, припинення, скасування - of an agreement анулювання угоди - of a treaty анулювання догово- РУ candidate n кандидат competence of a - особисті якості кандидата the Republican ~ for president кандидат на посаду президента від Республіканської партії
[can to agree to be a ~ погодитись бути кандидатом to draft a - підібрати кандидата to draft a vice-presidential - підібрати кандидата на посаду віце-президента to name the - for a post назвати/ висунути кандидата на якусь посаду to nominate a - висунути кандидата to sort out ~s відбирати кандидатів candidature n кандидатура to declare а - in order оголосити кандидатуру в порядку надходження to declare а - out of order оголосити кандидатуру не в порядку надходження to declare a - irreceivable оголосити кандидатуру неприйнятною to declare a - receivable оголосити кандидатуру прийнятною to maintain one's - наполягати на кандидатурі to support a - підтримувати кандидатуру to withdraw a - зняти кандидатуру capability n можливість, потенціал, потенційні можливості assured destruction - потенціал гарантованого знищення credible first strike - достовірний потенціал обеззброюючого удару defence - обороноздатність defensive - обороноздатність enemy ~|ies військовий потенціал противника first-strike ~ 1. потенціал першого удару; 2. потенціал обеззброюючого удару military - військовий потенціал nuclear - ядерний потенціал 73 cap] nuclear deterrence - можливість залякування противника ядерним шляхом overkill - потенціал багаторазового ураження retaliatory - потенціал нанесення удару у відповідь strike-back - потенціал удару у відповідь to achieve first strike ~ забезпечити потенціал першого обеззброюючого удару to develop nuclear ~ створювати ядерний потенціал to increase the - of "rapid deployment forces" посилювати потенціал "сил швидкого розгортання" to provide a retaliatory - забезпечувати можливість нанесення удару у відповідь to retain defensive - зберегти обороноздатність capacity n 1. можливість, потенціал; 2. здатність, компетенція; 3. посада, становище, якість; 4. номінальна потужність; 5. правоздатність contractual - договірна правоздатність defence - обороноздатність (країни) defensive - обороноздатність (країни) detection - можливість виявлення first strike - потенціал першого обеззброюючого удару industrial - промисловий потенціал legal - правоздатність military- військовий потенціал nuclear - ядерний потенціал overkill - потенціал багаторазового знищення procedural - процесуальна правоздатність
cap retaliatory - потенціал удару у відповідь treaty-making - договірна правоздатність to act in one's personal ~ діяти у неофіційному порядку; виступати як приватна особа to have the - володіти правоздатністю; мати право to retain defensive - зберегти обороноздатність to serve in one's personal - діяти у неофіційному порядку; виступати як приватна особа to speak in one's personal - виступати як приватна особа, виступати неофіційно to speak in one's representative - виступати офіційно в якості представника (держави, організації тощо) to work to - працювати на повну потужність - for action дієздатність in the - of ambassador як посол in advisory - 1. у дорадчому/ консультативному порядку; 2. у якості радника in the consular - як консульська посадова особа in a consultative - з правом дорадчого голосу in one's individual - як приватна особа in official - 1. в офіційному порядку; 2. в офіційній якості in one's personal - як приватна особа in private - приватно; в приватному порядку; неофіційно in unofficial ~ в неофіційному порядку; неофіційно in one's ~ as depositary of conventions як депозитарій конвенцій document certifying one's - документ, що засвідчує чиюсь поса- ДУ 74 cap] international - to act міжнародна дієздатність capital n 1. столиця; 2. капітал; 3. капітал, капіталісти, клас капіталістів; 4. вигода, перевага - concentration концентрація капіталу private ~ приватний капітал to make ~ by/ out of smth. нажити капітал на чомусь labour and - праця і капітал capitalism n капіталізм "people's" - „народний капіталізм" state-monopoly - державно-монополістичний капіталізм analogy of - аналогія капіталізму to prop up - підтримувати капіталізм to support - підтримувати капіталізм capitalist adj капіталістичний - system система капіталізму capitalize v 1. ек. перетворювати на капітал; капіталізувати; 2. наживатись; 3. використовувати що-небудь для своєї вигоди to ~ on smth. спекулювати на чому-небудь, добиватись вигод та переваг Capitol n 1. іст. Капітолій, (пагорб та храм у Римі); 2. Капітолій, будинок Конгресу СІЛА; будинок законодавчих зборів у кожному штаті С. Hill 1. Капітолійський пагорб (у Вашингтоні); 2. перен. Конгрес США capitulate v 1. капітулювати, здаватись; 2. (with) вести переговори, домовлятися, укладати угоду capitulation n капітуляція, здача capitulationism n капітулянство, капітулянська політика capsule n резюме, короткий виклад промови/ статті
fcap capsule v складати резюме, коротко викласти to - the news дати стисле зведення (останніх) новин capsulize v викладати (новини, інформацію, думку тощо) у стислому вигляді, резюмувати caption n 1. заголовок статті (в газеті, журналі); 2. титр (кіно); 3. текст під ілюстрацією (в газеті) card n 1. картка; 2. квиток (членський) ~ vote/ voting система голосування, при якій кількість голосів делегата визначається кількістю членів організації (перев. профспілкової), яких він представляє calling - візитна картка diplomatic identity - дипломатична картка identity - посвідчення особистості invitation - запрошення party - партійний квиток visiting - візитна картка - of admission запрошення (на збори, вечір тощо) to leave a visiting - залишити візитну картку cardboard n картон - of government маріонетковий УРЯД card-case n футляр/ коробочка для візитних карток cardigan n кардиган career n 1. професія, заняття; 2. кар'єра - diplomat(ist) професійний дипломат - guarantees гарантоване службове становище to follow diplomacy as a - стати професійним дипломатом carp v висловити невдоволення, критикувати, вишукувати недоліки 75 саг] to - at smth. висловлювати невдоволення з приводу чогось; критикувати щось carpet n килим red - урочиста зустріч to be on the - 1. обговорюватись, розглядатись (про питання); 2. отримати прочухана to roll out the red - for smbd. прийняти кого-небудь з пошаною carpet-bagger n 1. член парламенту, що не проживає в окрузі, який він представляє або переїхав туди з політичних міркувань (Велика Британія); 2. розм. політичний авантюрист carriage n екіпаж ceremonial - представницький екіпаж carr|y v 1. отримати перемогу, перемогти; 2. приймати (рішення тощо) 3. підтримувати, підтвердити to - a bill прийняти законопроект to - an election перемогти, отримати перемогу на виборах to - a motion прийняти пропозицію to - one's point відстояти свою позицію to - a resolution затвердити/ прийняти резолюцію to ~ on продовжувати, проводити to - on a conversation вести розмову to - on negotiations вести переговори to - on a tradition берегти традицію to - out 1. проводити до кінця, завершувати; 2. виконувати (план, обіцянку тощо) to - out a programme виконувати програму
car 76 cat) ~|ied unanimously прийнято одностайно the papers ~|ied the news that ... газети помістили повідомлення про те, що ... his words - conviction його слова переконливі his words - weigh його слова мають вагу carte blanche n карт-бланш to give - (на)дати повну свободу дій cartel n картель international - міжнародний картель carve-up n шахрайська змова; розподіл; поділ (здобичі, території, сфери впливу) case n доводи, докази, аргументи, міркування, аргументація - against smth. аргументи проти чогось - for smth. аргументи на користь/ на захист чогось to base one's - on smth. обґрунтовувати свою аргументацію чимсь to have a good - мати хорошу аргументацію to make out a good - for smth. навести переконливі доводи на користь чогось to make out one's - довести свою правоту; обґрунтувати свою точку зору; навести свої аргументи на користь своєї пропозиції to press one's ~ енергійно доводити свою точку зору, наводити нові і нові докази; добиватись свого to put one's ~ over smth. добитись свого в чомусь; провести свою пропозицію/ свій план тощо to state one's - викласти свої міркування cast v (cast) кидати; метати to - an affirmative vote проголосувати за to - a dissenting vote проголосувати проти to - doubt on smth. піддати щось сумніву to - a negative vote проголосувати проти to - a vote проголосувати; віддати свій голос casting adj той, що дає перевагу, вирішальний ~ vote вирішальний голос; голос, що дає перевагу casualty n 1. постраждалий, жертва; 2. часто рі втрати живої сили - list список поранених та вбитих heavy ~|ies важкі втрати живої сили to inflict heavy ~|ies завдавати противнику важких втрат живої сили to suffer heavy ~|ies зазнати важких втрат casualist n казуїст casualistic, casualistical adj казуїстичний casualistry n казуїстика casus belli лат. казус беллі, привід для війни cataclysm n катаклізм, політичний або соціальний переворот catastrophe n 1. катастрофа, лихо, нещастя; 2. загибель, трагічний кінець; 3. переворот, крутий перелом у ході подій nuclear ~ ядерна катастрофа catastrophic adj катастрофічний catastrophism n катастрофізм, теорія катастроф catch 22 "пастка 22", становище, з якого неможливо вийти; бюрократичні перепони на шляху до мети/ до змін тощо categorical adj 1. категоричний; безумовний, беззастережний; рі-
feat 77 ced J ніучий; ясний, недвозначний; 2. філос. категоричний, безумовний (про судження); 3. філос. категоріальний - assertions категоричні твердження - concepts категоріальні поняття; категорії - denial рішуча відмова, рішуче заперечення category n 1. категорія, розряд, клас; 2. філос. категорія socio-economic - соціально-економічна група Catholic n католик Catholic adj 1. католицький; 2. апостольський; ортодоксальний, кафолічний - Church вселенська церква Roman - католицький (Велика Британія) Catholicism n католицтво, католицизм catholicize и 1. навертати у католицтво; 2. приймати католицтво, ставати католиком caucus n 1. амер. секретні збори лідерів партій для змови про кандидатів, заключення компромісів; 2. амер. закриті збори однієї із фракцій конгресу, рішення яких обов'язкове для її учасників; 3. партійні збори, фракційна нарада; 4. перен. несхв. верхівка партійного керівництва, вузький склад керівного органу; 5. амер. передвиборчий мітинг прибічників будь-якої партії (особл. у західних штатах) black - передвиборчий мітинг серед темношкірого населення (США) Republican - нарада членів Кон- гресу-республіканців (США) caucus v збиратись на закриту нараду для підбору кандидатів, визначення політичного курсу тощо (США) casual adj філос. причинний, казуальний; той, що виражає причинну обумовленість або зв'язок причини та наслідку cause n 1. діло, справа; 2. судова справа, процес good - праве/ добре/ справедливе діло; добра справа lost ~ програна справа ~ of peace справа миру - of the workers справа робочого класу cherished ~ of the people кровна справа народу caution n 1. обачність, обережність; 2. осторога, передбачливість to exercise - виявляти обачність to use - виявляти обачність cave in поступатись, піддаватись, здаватись cease n 1. припинення; 2. сигнал про припинення вогню cease v 1. припиняти, зупиняти; призупиняти (щось); покласти край (чомусь); 2. припинятись, призупинятись cease-fire n припинення вогню, перемир'я - negotiations переговори про припинення вогню to bring about a - добитись припинення вогню to negotiate for - вести переговори про припинення вогню to reach a - agreement досягти згоди про припинення вогню the - is holding угода про припинення вогню не порушується cede v 1. здавати територію; передавати, поступатись територією, правом тощо; 2. поступатись у суперечці; признавати чиюсь правоту to ~ a point допускати
cei 78 cer ceiling n військ, максимум; межа; стеля; пік напруження absolute - військ, абсолютна межа озброєння common - for overall ground force manpower загальна межа сукупної кількості складу сухопутних військ agreed common - загальна межа озброєння national ~ національна межа, максимальна кількість особового складу збройних сил держави numerical ~ кількісне обмеження to establish a - on nuclear weapons встановлювати обмеження для окремого виду ядерної зброї to put a - on nuclear weapons встановлювати обмеження для окремого виду ядерної зброї to set a - on nuclear weapons встановлювати обмеження для ядерної зброї celebration n святкування - of an event святкування події - of a national holiday святкування національного свята censor n цензор censorship n цензура censure n засудження, осудження - motion пропозиція про вотум недовіри vote of - вотум недовіри censure v засуджувати, осуджувати census n перепис - enumerator лічильник підчас перепису населення - interviewer лічильник підчас перепису населення - taker лічильник підчас перепису населення to take the ~ провести перепис населення census-paper n бланк, що заповнюється при переписі; опиту- вальний листок central adj 1. основний; найважливіший; ведучий; 2. центральний; головний - committee центральний комітет - figure центральна фігура; керівник, видатний діяч - idea основна ідея centralism n централізм democratic ~ демократичний централізм principle of democratic - принцип демократичного централізму centre n 1. центр; середина; 2. центр, установа, бюро, пункт; 3. перев. С. політичний центр control and communicating - системи управління та зв'язку military command - система військового управління training - центр підготовки parties of the C. партії центру centrist n центрист centrist adj центристський centur|y п століття, вік ~|ies of oppression вікове гноблення lie of the - "брехня століття" vision of an "American" - "мрія про американський вік" at the turn of the - на зламі століть ceremonial n церемоніал; розпорядок, встановлений дипломатичним протоколом або етикетом appropriate - відповідний церемоніал diplomatic - дипломатичний церемоніал maritime - морські почесті - of the court придворний етикет rules of - правила церемоніалу the protocol service handles the - в обов'язки протокольної служ-
cer 79 ces би входить організація церемоній ceremonial ad] 1. формальний, строго офіційний, протокольний, що стосується церемоніалу, дипломатичного протоколу, етикету або розпорядку урочистостей; 2. урочистий, парадний - call протокольний візит (посла до президента тощо) ~ carriage представницький екіпаж ~ dinner обід на честь свята; церемоніальний обід - dress церемоніальний одяг; парадна форма одягу - meal церемоніальний обід -service урочисте богослужіння to bid a ~ welcome офіційно/ урочисто вітати почесного гостя ceremon|y n 1. церемонія, урочистість; 2. формальності; церемоніал; етикет exceptional protocolar ~|ies особливо важливі/ виняткові протокольні церемонії extraordinary ~|ies надзвичайні церемонії funeral - похоронна церемонія holiday - урочистість з нагоди національного свята national - національна церемонія; національна урочистість; національне свято official - протокольна/ офіційна церемонія religious - релігійна церемонія solemn - урочиста церемонія state - державний церемоніал to arrange an official - організувати протокольну/ офіційну церемонію to stand upon - строго дотримуватись етикету to be seated on the right of the personality in whose honour the - is organized займати місце праворуч від особи, на честь якої організовано церемонію certificate n посвідчення, свідоцтво, сертифікат author's -авторське свідоцтво marriage - свідоцтво про шлюб - of birth метрика; свідоцтво про народження - of character характеристика; рекомендація - of death свідоцтво про смерть - of health сертифікат/ довідка про стан здоров'я - of origin свідоцтво/ посвідчення про походження вантажу - of quality свідоцтво про якість - of registry судове свідоцтво; судовий патент - of vaccination свідоцтво про вакцинацію/ про щеплення - of weight ваговий сертифікат certification n 1. свідоцтво, посвідчення; 2. засвідчення (факту, документа) consular ~ консульська легалізація certified ad] 1. завірений, засвідчений; 2. перевірений, гарантований, (офіційно) схвалений - copy завірена копія certify v 1. засвідчувати, посвідчувати; підтверджувати; 2. запевняти, переконувати (когось); ручатися (за когось - to); 3. видавати довідку (про захворювання); 4. ком. затверджувати, дозволяти (продаж тощо) a document ~ing one's capacity документ, що засвідчує чиюсь посаду І - this a true copy з оригіналом вірно This is to certify that ... цим засвічується, що ... cessation n припинення, зупинка - of an act припинення діяння
ces 80 cha J - of all nuclear-weapon testing припинення випробувань всіх видів ядерної зброї - of the arms race припинення гонки озброєнь - of hostilities припинення військових дій - of the manufacture/ production of nuclear weapons припинення виробництва ядерної зброї - of the quantities and qualitative build up of arms and armed forces припинення кількісного та якісного росту озброєнь та збройних сил cession п цесія Treaty of ~ договір про цесію chain n 1. послідовність, зв'язок, хід, ланцюг подій тощо; 2. група газет, пов'язаних між собою, газетний концерн - broadcasting радіо одночасна передача однієї програми декількома станціями - of discourse хід міркувань/ розмови - of events хід подій - of proofs ланцюг доказів chair п 1. (the -) головування; місце голови; 2. голова (зборів), головуючий; 3. піднес. високе становище; трон - of authority кермо влади - of state висока державна посада to address the - звертатись до голови зборів to be in the - головувати to hand over the - to the vice- chairman передати головування заступнику to leave the - закрити збори to occupy the - займати крісло/ місце голови; бути головою to put in the ~ обрати головою to sit in the - головувати to take the ~ займати крісло/ місце голови; бути головою the - is taken збори відкрито Please address the - прошу оратора звернутись до голови chair v бути головою, очолювати to - a conference бути головою наради to - a council бути головою ради chairman n голова, головуючий acting - виконуючий обов'язки голови ~'s ruling постанова голови interim - тимчасовий голова non-voting - не голосуючий голова temporary - тимчасовий голова - of the delegation голова делегації to accept the ~'s decision погоджуватись з рішенням голови to appeal to the - звернутись до голови to be in the hands of the - надати рішення голові to bow to the ~'s decision підкоритись рішенню голови to give up the office of - відмовитись від головування to invoke the ~'s authority посилатись на авторитет голови to leave the matter to the ~'s decision надати рішення голові to renounce the office of ~ відмовитись від головування chairmanship n 1. головування, обов'язки голови; 2. посада голови, головування rotating - почергове головування under the - of smbd. під чиїмсь головуванням to hand over the ~ to the vice- chairman передати головування заступнику to resume the - знову приступити до виконання обов'язків голови
fcha 81 cha J chairwoman n жінка-голова, головуюча challenge n 1. виклик; 2. сумнів; заперечення; 3. претензія; 4. задача, проблема; випробування (своїх) сил; щось, що потребує мужності/ праці; труднощі; 5. погроза; в. амер. недопущення виборця до голосування; вимога про анулювання виборчого бюлетеня або результатів голосування; 7. вимога manifold ~s різноманітні завдання - of superiority претензія на перевагу to bring smth. into ~ поставити щось під сумнів, кинути тінь сумніву на щось to face a - вирішувати задачу, приймати виклик to lay - to smth. пред'явити претензію на щось to mount ~s висувати вимоги/ завдання to represent a great - становити серйозну загрозу challenge и 1. кидати виклик; 2. сумніватись; заперечувати; оспорювати, піддавати сумніву; 3. вимагати (зусиль), випробовувати здібності; 4. амер. давати відвід виборцю як такому, що не має права голосу; вимагати визнання недійсним виборчого бюлетеня або результатів голосування (як таких, що не відповідають вимогам законності) to - the accuracy of a statement оспорювати правильність/ точність заяви to - the Chairman's decision/ ruling оспорювати рішення голови to - smbd. to do smth. вимагати від когось зробити щось to - smbd.'s rule кинути виклик чиємусь правлінню; протестувати проти чийогось правління challenging adj 1. стимулюючий, спонукаючий; цікавий; 2. той, що вимагає напруження сил; той, що випробовує (сили, здібності), те, що вимагає віддачі всіх сил chamber n 1. палата парламенту; 2. зал, палата; конференц-зал Lower C. нижня палата Senate C. зал засідань Сенату Upper C. верхня палата Chancellery n 1. звання канцлера, канцлерство; 2. відомство канцлера; будинок, де працює канцлер та його підлеглі; 3. канцелярія посольства або консульства - agreements угоди між канцеляріями - protocol протокол офіційного листування - style стиль службового листування diplomatic ~ канцелярія дипломатичного представництва chancellor n 1. канцлер; 2. перев. амер. перший секретар посольства - of a cathedral церк. управитель собору С. of the Duchy of Lancaster канцлер герцогства Ланкастерського (входить до складу кабінету) (Велика Британія) С. of the Exchequer канцлер казначейства, міністр фінансів (Велика Британія) Federal C. федеральний канцлер (ФРН) chancery n 1. канцелярія, архів; 2. "канцелярія" (група працівників англійського посольства за кордоном, що займаються політичними питаннями)
( cha 82 che] head of - завідуючий канцелярією change n зміна, заміна, переміна dramatic ~s серйозні зміни historical ~s історичні зміни revolutionary ~s революційні перетворення/ зміни substantial ~s суттєві зміни vast ~s значні зміни to be subject to continuous ~s зазнавати постійних змін to effect a ~ from mutual distrust to relaxation здійснювати поворот від взаємної недовіри до покращення відносин to reverse the historical ~s повернути назад історичні зміни - in tariff heading зміна тарифної класифікації changeover n 1. перехід; 2. зміна, перебудова - from cold war to dutente перехід від холодної війни до розрядки channel n канал, шлях, засіб diplomatic -s дипломатичні канали - of communication 1. шлях доставки донесення/ повідомлення; порядок представлення відомостей; 2. канал зв'язку to pass through diplomatic ~s проходити по дипломатичних каналах to get smth. through the usual ~s отримати щось із звичайних джерел/ по звичайних каналах chaos n хаос, цілковитий безлад the country is in - в країні хаос/ цілковитий безлад chapel n невелика церква, каплиця private - приватна церква character n 1. офіційна якість; становище; статус; 2. фігура, особистість; 3. характерна особливість, якість businesslike and constructive - діловий та конструктивний характер precise legal - істинний правовий характер public - суспільний діяч residual - додатковий/ залишковий характер; диспозитивний характер to have an excellent - мати відмінну характеристику to speak in the - of smbd. виступати у якості когось charge n 1. обов'язок, відповідальність; керівництво; звинувачення; 2. фін. збір phoney - дуте звинувачення to be in - of smth. завідувати, відати; керувати чимсь to bring a - against smbd. висунути звинувачення проти когось to document ~s документально довести обвинувачення to have over-all - здійснювати загальне керівництво to take - вступати на посаду charge d'affaires фр. повірений у справах - ad interim тимчасовий повірений у справах chargement n default - заочне рішення chart v намічати to ~ future tasks намічати завдання на майбутнє charter n 1. хартія, грамота; 2. право; привілей, пільга; 3. статут Constitutional C. конституція, основний закон - of pardon (королівський) указ про помилування С. of the United Nations Статут Організації Об'єднаних Націй chauvinism n шовінізм hard-hat - реакційний шовінізм chauvinist n шовініст check n перевірка, контроль
(che accuracy - перевірка точності random -s випадкові перевірки, перевірки навмання ~s and balances принцип взаємозалежності законодавчої, виконавчої та судової влади loyalty - "перевірка лояльності" державних службовців (СІЛА) chemical adj хімічний - agent хімічний агент, отруйна хімічна речовина - warfare (CW) хімічна війна - warfare agents (CWAs) засоби ведення хімічної війни, хімічні агенти військового призначення - weapons хімічна зброя - substances for peaceful use хімічні засоби, що використовуються в мирних цілях chicanery n крючкотворство, сутяжництво, причіпка chief n 1. голова, керівник, лідер, начальник, шеф, завідуючий, директор; 2. вождь (племені, клану)', володар, повелитель party ~s лідери партії assistant - of protocol заступник начальника протоколу - of protocol начальник протоколу - of staff начальник штабу Hail to the C. "Привіт вождю" (марш при зустрічі президента США) Joint C.s of Staff Об'єднаний комітет начальників штабів (США) chief adj 1. головний, керуючий, старший; 2. основний, найважливіший - delegate головний делегат ~ news найважливіше повідомлення - problem основна проблема, головне питання С. Executive 1. президент, голова виконавчої влади (титул 83 cirj президента США); 2. губернатор штату (США) С. Magistrate 1. президент, голова виконавчої влади (титул президента США); 2. губернатор штату (США) - Magistracy 1. посада президента (США); 2. посада губернатора (США) choice n 1. вибір, відбір; 2. альтернатива; можливість вибору to make the optional - знайти оптимальну альтернативу church n 1. церква; храм (перев. християнський); 2. віросповідання established - 1. державна церква; 2. (Established C.) англіканська церква (Велика Британія) Free C. незалежна церква (Шотландія) High C. "висока церква" (ортодоксальна англіканська церква) Holy C. свята церква (католицька) Low С. "нижня церква" (єванге- лістська англіканська церква) Roman C. Римська церква Protestant C. протестантська церква С. of English англіканська церква English Anglican C. англіканська церква С. of Jesus Christ of Latter-Day Saints церква мормонів (офіційна назва) church adj церковний church-government n церковне управління; церковний устрій circle n 1. сфера, область, коло; 2. коло (людей), група business -S ділові кола diplomatic -s дипломатичні кола realistic ~s (in the West) реалістично мислячі кола (на Заході) ruling -S правлячі кола
I cir circuit n integrated ~s інтегровані мікросхеми circular n циркуляр, циркулярний лист Black Circulars "чорні циркуляри" (циркуляри, спрямовані на виключення комуністів із керівних органів профспілкового руху) (Велика Британія) Court C. 1. "придворний циркуляр" (щоденний бюлетень про участь членів королівської сім'ї в офіційних заходах; розсилається редакціями газет та журналів); 2. "протокольні заходи двору" (газетна рубрика, Велика Британія) circularize v розсилати циркулярно повідомлення для преси circulate v поширювати, передавати; розсилати, роздавати to ~ a document розіслати/ поширити документ cicumstance п рі обставини, умови, становище справ concomitant ~s супутні обставини exceptional ~s виняткові обставини external ~s зовнішні обставини in all ~s за всіх обставин under the -s за даних обставин, у таких умовах, у такому випадку circumstantial adj 1. детальний, ґрунтовний, докладний 2. випадковий 3. який залежить від обставин - detail маса подробиць - report ґрунтовна доповідь citation n 1. посилання (на автора тощо); згадування (прізвища тощо); 2. цитування, цитата cite v 1. посилатись, наводити; 2. цитувати 84 сіа") to - precedent посилатись на прецедент citizen n 1. громадянин, громадянка; 2. мешканець міста; 3. амер. цивільна особа, 4. амер. рі цивільне населення (особл. те, що досягло виборчого віку) naturalized - натуралізований громадянин private - приватна особа - of the world "громадянин світу", космополіт basic rights, freedoms and duties of ~s основні права, свободи та обов'язки громадян to define the rights and duties of ~s визначити права та обов'язки громадян ~s committee "комітет громадян" (громадська організація, США) to become a ~ отримати громадянство citizenship n 1. громадянство; 2. громадянськість; права і обов'язки громадянина deprivation of - позбавлення громадянства renunciation of - вихід із громадянства to acquire - набути громадянства civilian adj громадянський - clothes цивільний одяг - preparedness for war підготовленість цивільного населення до війни civilit|y n 1. ввічливість, коректність; 2. люб'язність forms of ~|ies форми ввічливості to uphold the ~|ies between states підтримувати нормальні відносини між державами claim n 1. вимога, претензія; 2. позов; 3. претензія, рекламація; 3. амер. твердження, заява expansionist ~s експансіоністські претензії phoney - фальшиве твердження
(cla 85_ private -s претензії громадян; приватні претензії wage ~s вимоги збільшити заробітну плату - to foreign territory претензії на чужі землі - to sovereignty вимога суверенітету -S to world domination претензії на світове панування to abandon a - відмовитись від вимоги to acknowledge a - визнати вимогу/ позов to admit a - визнати вимогу/ позов to allow a - задовольнити вимогу to lay а - to smth. висунути/ поставити вимогу/ претензію на щось; претендувати на отримання чогось to make а - against/ on smbd. for smth. подати позов на когось за щось; висунути рекламацію комусь на щось to make а - for smth. претендувати на щось; вимагати чогось to put in а - for smth. претендувати на щось; вимагати чогось to reject a - відмовити у вимозі, відхилити рекламацію to relinquish a - відмовити у вимозі, відхилити рекламацію to satisfy a - задовольнити вимогу to set up а ~ to smth. висунути/ поставити вимогу/ претензію на щось; претендувати на отримання чогось to submit a ~ висунути вимогу/ претензію to sustain a - підтримати претензію/ вимогу claim l> 1. вимога (звич. того, що належить по праву); 2. висунути претензію, вимогу; 3. амер. сіа] стверджувати, заявляти про що- небудь to - attention вимагати до себе уваги to - damages вимагати відшкодування збитків to ~ diplomatic immunities заявляти про право на дипломатичні імунітети to - exemption from tax вимагати звільнення від податків to - privileges претендувати на привілеї to ~ responsibility for smth. заявити про свою відповідальність за щось; визнати себе відповідальним за щось claimant n 1. той, хто пред'являє права; претендент; 2. особа, що пред'являє претензію або вимогу; позивач clamour v голосно вимагати; здіймати галас, шуміти; бурхливо висловлювати протест, невдоволення; жалітись, обурюватись to - against the Cabinet вимагати відставки кабінету to ~ against colonialism повстати проти колоніалізму to - for peace наполегливо вимагати миру clan n клан, рід clandestine adj таємний, прихований; нелегальний, підпільний (про організацію, літературу тощо) ~ meeting підпільні/ нелегальні збори - operations секретні операції clarification n роз'яснення, пояснення, з'ясування to provide for ~ передбачити уточнення to write -s into the draft внести уточнення в проект clarify v 1. роз'яснювати, пояснювати; 2. вносити ясність (в стосунки тощо)
fcla" "сїаі to - disputes залагоджувати суперечки to - a point with smbd. з'ясовувати з кимсь питання to - a text внести ясність в текст; уточнити текст clash n зіткнення, конфлікт; розбіжність, протиріччя - of interests зіткнення інтересів - of opinions розбіжність у поглядах to prevent a - with запобігти зіткненню; відвернути зіткнення з кимсь clash v (with) зіткнутись (про інтереси); розходитись, суперечити (про погляди) their interests - їхні інтереси не співпадають/ розходяться/ стикаються one statement ~ed with another одна заява суперечила іншій class1 n (суспільний) клас antagonistic ~es ворожі класи artisan - клас ремісників employing - клас наймачів governing - правлячий клас labouring - трудящі lower middle ~ 1) дрібна буржуазія; 2) дрібні чиновники; 3) міщанство, міщани middle - 1) політ, ек. буржуазія; 2) середній стан; середній прошарок суспільства middle middle - інтелігенція propertied - заможний клас ruling - правлячий клас upper - 1) аристократія; 2) вищий стан, вищі прошарки суспільства; 3) велика буржуазія; промислові магнати upper middle - верхівка середнього класу; середня буржуазія working - робітничий клас - for itself клас для себе - in itself клас в собі class2 n 1. клас, розряд, група, категорія, вид, рід; 2. сорт, ґатунок a first ~ ticket квиток першого класу a hotel of the best - готель вищого розряду to travel first - їхати першим класом class ad] класовий - basis класова основа - consciousness класова свідомість class-conscious n класово-свідомий -worker свідомий працівник classic n 1. класик; 2. рї антична література (латинська та грецька) classical ad) традиційний, класичний - sociology традиційна/ класична соціологія classification n 1. класифікація; 2. амер. визначення ступеня секретності/ грифу секретності classified ad) 1. класифікований, систематизований; систематичний; віднесений до якоїсь категорії; 2. амер. секретний, засекречений (про документ тощо), той, що має гриф секретності - information секретні дані; відомості, що не підлягають розголошенню - publication видання "з грифом"; видання для службового користування classify v 1. класифікувати; 2. амер. засекретити (документ, відомості), накласти гриф clause n стаття, пункт, умова, застереження, клаузула договору/ угоди denunciation -s положення про денонсацію escape ~ стаття (договору, угоди) про вихід у випадку надзвичай-
fcie" 87 "сїГ) них обставин; пункт договору, що звільняє сторону від відповідальності; виняткові положення extension -S положення про продовження (угоди) final - заключне положення political and territorial ~s політичні та територіальні статті (договору тощо) standard ~s стандартні статті tacit - положення про мовчазну згоду (з чимсь, що не згадується в угоді) - of a treaty пункт договору under clause 4 of the agreement згідно з статтею 4 договору clean adj чистий ~ sweep амер. 1) повна перемога на виборах; отримання (майже) всіх виборних посад однією партією; 2) перегляд державних установ у зв'язку із приходом до влади іншої партії clean-cut adj ясний, певний, точний - scheme ясний, чіткий план clear adj 1. ясний, чистий; 2. абсолютний, довершений, повний ~ conscience чиста совість - profit чистий прибуток to obtain a - majority отримати абсолютну більшість (голосів) to make it - that ... ясно/ чітко дати зрозуміти, що ... clear v 1. пояснити, роз'яснити, проливати світло; 2. надати допуск до цілком таємної роботи; 3. проходити митний огляд; здійснювати митний огляд; 4. усувати перешкоди, очищати to - one's luggage with the customs проходити митний огляд to - one's name відновити своє добре ім'я to - a ship at/ with/ through the customs здійснювати митний огляд судна to - the way for smth. відкрити шлях/ розчистити шлях для чогось to - up 1. з'ясувати; розкрити; 2. розсіяти сумніви to - up a point внести ясність в якесь питання to - up a situation з'ясувати ситуацію/ становище their fears were -ed up їхні побоювання розсіялись clearance n 1. допуск до секретної роботи; 2. чистка, очищення; 3. розпродаж - sale розпродаж security - перевірка (на благонадійність, для допуску до секретних матеріалів) certificate of customs - митне свідоцтво clear-cut adj чітко окреслений, визначений, чіткий - amendment чітко/ ясно сформульована поправка - policy чітка політична лінія, визначений політичний курс to give a - direction дати чітку спрямованість clearing-house n центр аналізу та синтезу інформації; центр збору, обробки та поширення інформації clearly-worded adj ясно/ чітко сформульований clergy n збірн. духовенство, духівництво, клір regular - чорне духовенство secular - біле духовенство clergyman n священик, духовна особа clerical adj 1. духовний; 2. клерикальний; 3. канцелярський - title духовне звання climate n 1. клімат; 2. атмосфера, настрій, умонастрій favourable - сприятлива атмосфера, сприятливий клімат
fclT international - міжнародна ситуація political - політичний клімат unfavourable - несприятлива обстановка, несприятливий клімат - of confidence атмосфера довіри - of opinion суспільна думка to change the political ~ змінити політичний клімат to ensure a favourable - забезпечити сприятливий клімат to improve the international - оздоровити міжнародну обстановку climax n вища точка; кульмінація, кульмінаційний пункт at the - of the struggle у розпалі боротьби climb і? робити кар'єру, пробивати собі дорогу to - to the heights of power досягнути вершини влади to - to success досягнути успіху to - up the ladder підніматись по суспільній драбині, робити кар'є- РУ clipping n газетна вирізка cloak-room n жарг. кулуари Конгресу; місця неофіційних членів Конгресу (США) clog n перешкода, завада ~ to public business завада для громадських справ close adj 1. тісний, близький; 2. ретельний, докладний; 3.точний - analysis докладний аналіз - attention пильна/ неослабна увага - call амер. небезпечне/ ризиковане становище; на волосок від загибелі ~ contacts тісні контакти ~ investigation ретельне розслідування - shave небезпечне/ ризиковане становище; на волосок від загибелі 88 cloj - thing небезпечне/ ризиковане становище; на волосок від загибелі - translation точний переклад on ~ examination при ретельному розгляді - district амер. виборчий округ, в якому перемога отримана незначною більшістю close і? 1. закривати, зачиняти; 2. ліквідувати прорив to - a consulate закривати консульство to - a gap усунути розходження/ розбіжності у поглядах; ліквідувати розрив між чимсь to - the list of speakers припинити запис ораторів/ бажаючих виступити closed adj закритий, зачинений, закінчений - issue уже вирішене питання; зняте питання - sea внутрішнє море behind/ with - doors при зачинених дверях, за зачиненими дверима closing n закриття closing adj заключний ~ conference заключна нарада - days of a session останні/ заключні дні наради - speech заключне слово; заключна промова closure n 1. закриття, завершення; 2. припинення дебатів - of the debate закриття/ припинення дебатів - of the list of speakers припинення запису виступаючих/ бажаючих виступити to decide on the ~ of the debate вирішити припинити дебати to move the - of the debate запропонувати припинити дебати clout n ударна або пробивна сила; великий (політичний) вплив
ГскГ 89 coh J to exercise diplomatic - здійснити дипломатичний тиск club n клуб nuclear - політ, жарг. "ядерний клуб", держави, що володіють ядерною зброєю coalition n коаліція, союз (тимчасовий) ~ government коаліційний уряд to break with the - порвати із коаліцією, вийти із коаліції to build a political - створити політичну коаліцію to enter a - вступити в коаліцію to form a political ~ створити політичну коаліцію coast n 1. морський берег, узбережжя; 2. (the C.) амвр. Тихоокеанське узбережжя waters off the - прибережні води coastline n берегова лінія heavily indented - звивиста берегова лінія coat n піджак; мундир; френч; кітель morning - візитка tail - фрак to turn one's - змінити свої переконання; перейти на бік противника coat of arms геральд; герб co-belligerent n союзник (під час війни); союзна сторона code n 1. кодекс, зведення законів; 2. код antidumping - антидемпінговий кодекс criminal - карний кодекс moral - моральний кодекс Subsidies C. Кодекс субсидій (ГАТТ) Codes of Conduct Правила поведінки - of honour закони честі to break a - розшифрувати код in - закодований coerce v 1. притримувати, стримувати; 2. примушувати, примушувати зробити що-небудь; 3. амер. досягти чогось шляхом примусу to ~ compliance with the terms and conditions of a contract досягти виконання умов контракту шляхом примусу to ~ obedience добитись покори/ слухняності/ послуху to ~ smbd. to sign a document примусити когось підписати документ to ~ smbd. into smth./ doing smth. примусити когось зробити щось coercion n 1. стримування (силою); приборкання; примус; 2. використання сили для придушення заворушення power of - право (організації) застосовувати примусові заходи to commit an act of - застосувати силу для придушення заворушення under - під примусом, під тиском С. Act/ Bill закон про призупинення конституційних гарантій (США) coercive adj примусовий - methods методи примусу coexistence n співіснування competitive - співіснування, що базується на змаганні peaceful ~ мирне співіснування coexistent adj співіснуючий; що співіснує cogency n переконливість, неспростовність, сила переконання - of an argument неспростовність аргументу cogent adj переконливий, незаперечний - reason переконлива причина coherence n зв'язність, послідовність (доводів, аргументації тощо)
[coh coherent adj логічно послідовний - argument логічний/ послідовний доказ - foreign policy послідовна зовнішня політика ~ reasoning логічно послідовний доказ/ обґрунтування - thought послідовна/ логічна/ зв'язана думка cohesion n зв'язок, згуртованість, згода unshakable - непохитна згуртованість, непохитна єдність - of the party згуртованість/ єдність партії unity and - єдність та згуртованість coincide v 1. збігатись; 2. (with) відповідати чомусь to - with the facts відповідати фактам coincidence n 1. збіг; 2. випадковий збіг обставин shear - простий збіг обставин - of time збіг у часі cold-shoulder і? нехтувати, виявляти байдужість, холодно/ погано приймати to be ~ed отримати холодний прийом, зіткнутись із неприязним ставленням cold war холодна війна ~ record історія холодної війни; дані/ факти про холодну війну collaborate v співпрацювати collaboration n 1. співробітництво; 2. колабораціонізм, співробітництво з ворогом, зрада international - міжнародне співробітництво military - військове співробітництво to overture for - зондувати грунт для співробітництва to work in - with smbd. працювати у співробітництві з кимсь 90 сої] collaborator n 1. співробітник; 2. той, що співробітничає з ворогом; колабораціоніст collapse n 1. обвал, руйнування, падіння; 2. крах, провал; катастрофа, загибель; 3. банкрутство - of the armed forces ліквідація/ розгром збройних сил ~ of colonialism падіння/ крах колоніалізму - of a government падіння уряду - of hopes загибель/ крах надій - of negotiations провал переговорів - of plans провал планів collapse v зазнати краху, невдачі; руйнуватись (про плани, надії тощо) negotiations ~d переговори зірвались/ зазнали невдачі colleague n колега foreign ~s закордонні колеги collect v 1. збиратись; 2. збирати, стягати (мито, проценти тощо) to - the documents збирати документи to - dues збирати внески (партійні тощо) to ~ information збирати інформацію to come and ~ the delegation заїхати за делегацією collection n 1. збирання; 2. збір грошових пожертвувань - of facts збирання даних collective n колектив work - трудовий колектив collective adj колективний, загальний, спільний - agreement колективний договір - leadership колективне керівництво - level колективний рівень - note колективна нота - precedence by corps колективне старшинство дипломатичного корпусу
fcoT - treaty колективний договір - will колективна воля on a - basis на колективній основі collide v зіткнутись, вступати в конфлікт their interests -d їх інтереси зіткнулись collision n зіткнення, суперечність (інтересів тощо); колізія - of principles зіткнення принципів to come in/ to - зіткнутись, вступити в конфлікт collusion n таємна змова separate - сепаратна/ таємна змова colonial adj колоніальний - countries колоніальні країни ~ markets колоніальні ринки - nations колоніальні народи - oppression колоніальний гніт - power колоніальна держава ~ rule колоніальне панування - system колоніальна система colonialism n колоніалізм survivals of ~ пережитки/ залишки колоніалізму vestiges of - пережитки/ залишки колоніалізму to abolish - ліквідувати/ знищити колоніалізм to destroy ~ ліквідувати/ знищити колоніалізм colonialist n 1. колонізатор; 2. прибічник колоніальної системи colonization n 1. колонізація; 2. амер. жарг. надання права голосу особам, що не проживають в даному виборчому окрузі (для незаконного голосування) colonize v 1. колонізувати, підпорядковувати своєму пануванню; 2. амер. жарг. надавати право голосу особам, що не проживають в даному виборчому окрузі (для незаконного голосування) 91 corn) colony п колонія Crown C. англійська колонія, що не має самоуправління column n 1. стовпчик, колонка; 2. відділ, розділ (номеру тощо) в газеті; 3. амер. фейлетон; 4. амер. стовп, підтримка, опора (партії або кандидата) newspaper - газетна колонка columnist n амер. фейлетоніст combat n 1. бій, битва; 2. боротьба - capabilities бойові можливості ~ capacities бойові можливості - strength бойовий потенціал combat v вести бій, боротись to ~ a tendency боротись проти якоїсь тенденції to ~ unemployment боротись з безробіттям combatant n 1. воююча сторона; 2. військ, бойовий засіб combine n амер. 1. картель, синдикат; 2. об'єднання political - політичне об'єднання combine v об'єднувати, поєднувати to ~ efforts об'єднувати зусилля to - forces об'єднувати сили combined adj комбінований, об'єднаний - efforts об'єднані зусилля - draft resolution об'єднаний проект резолюції С. Chiefs of Staff Об'єднаний комітет начальників штабів (НАТО) Comintern n Комінтерн, Комуністичний Інтернаціонал comity n ввічливість, привітність, обхідливість international - міжнародна ввічливість - of manner ввічливість/ обхідливість/ уважне ставлення - of nations взаємне визнання прав та звичаїв різними націями
com 92 com command n 1. наказ, команда; 2. військ, командування, управління ~ missiles керовані снаряди ~ of law приписи права military - centers системи управління військами at/ by smbd.'s - за чиїмсь наказом NATO's military - військова організація НАТО, військове крило НАТО command і; 1. наказувати, віддавати наказ; 2. мати у своєму розпорядженні, розпоряджатись; 3. вселяти, викликати; 4. панувати to - general acceptance отримати загальне визнання to ~ the loyalty of people заслужити вірність народу to ~ the respect of hostile governments добиватись поваги з боку ворожих урядів to ~ the seas панувати на морі to ~ support отримати підтримку, користуватись підтримкою commander n командир, начальник; командуючий commander-in-chief n (головнокомандуючий commmandment n 1. наказ; 2. заповідь ten ~s бібл. десять заповідей commemorate v святкувати, відзначати (річницю, якусь подію) commemoration n святкування або ознаменування, відзначення (річниці, якоїсь події) to ~ of smth. на відзначення чогось commemorative adj пам'ятний ~ tablet меморіальна дошка commend v 1. заст. рекомендувати, пропонувати, пропонувати увазі; 2. визнавати цінність, заслуги; 3. засвідчувати, виявляти, висловлювати вдячність/ схвалення, позитивно висловлюватись про когось, з похвалою відгукуватись/ відзиватись про когось або про щось to - a draft resolution вносити проект резолюції commendatory adj 1. хвалебний; 2. рекомендаційний - letter рекомендаційний лист commensurate adj відповідний; спів- мірний to be - with government відповідати політиці уряду comment n коментар; зауваження, висловлювання acrimonious ~s жовчні/ саркастичні/ злісні/ злостиві коментарі/ зауваження cryptic ~ неясний/ невиразний/ туманний коментар to attract ample ~s викликати широкі відгуки/ численні коментарі comment v коментувати; висловлювати зауваження, висловлюватись стосовно чогось to ~ on smth. коментувати щось; висловлюватись стосовно чогось commentator n коментатор; радіокоментатор commentary n коментар commerce n торгівля commercial adj комерційний ~ activity комерційна діяльність - expansion комерційна торгова експансія - treaty торговий договір commission n 1. повноваження, доручення; 2. комісія, комітет; 3.доручення consular ~s консульські повноваження credentials - мандатна комісія electoral - виборча комісія interim - тимчасовий комітет, тимчасова комісія
[com mixed - змішана комісія permanent - постійна комісія, постійний комітет standing consultative - постійна консультативна комісія - of conciliation узгоджувальна комісія - of inquiry комісія з розслідування to act within one's - діяти в межах повноважень/ згідно з повноваженнями to appoint a - призначати комісію to carry out a ~ виконувати доручення to constitute a - створювати комісію to elect a - обрати комісію to establish a - створювати комісію to sign ~s підписати повноваження (про призначення) commission v уповноважувати; доручати commissioned adj наділений повноваженнями; що отримав або має повноваження commissioner n спеціальний уповноважений, комісар; представник Deputy High С. (of a Commonwealth country) заступник Верховного комісара (країни Співдружності) commit v 1. вчиняти щось; 2. доручати; передавати на розгляд; 3. брати на себе зобов'язання, зв'язувати себе зобов'язанням to be ~ed to a theory бути прихильником якоїсь теорії to - aggression здійснювати агресію to - a bill парл. передавати законопроект у комісію to - an error зробити помилку to - oneself to do smth. взяти на себе зобов'язання/ зв'язати себе зобов'язанням зробити щось 93 com J to - oneself to a policy стати прихильником якоїсь політики to remain ~ed to smth. залишатись вірним комусь commitment n 1. зобов'язання; 2. вручення, передача, передоручення; 3. вірність, прихильність до чогось defense ~s зобов'язання стосовно оборони foreign - зобов'язання перед іншою іноземною державою excessive -S надмірні зобов'язання international -s міжнародні зобов'язання interstate ~s міждержавні зобов'язання long-term ~s довгострокові зобов'язання military ~s військові зобов'язання mutual non-increase - взаємне зобов'язання про ненарощуван- ня (чисельності сухопутних військ тощо) naval ~s (військово^морські зобов'язання secret ~s секретні зобов'язання short term ~s короткострокові зобов'язання treaty ~s договірні зобов'язання burning - to an idea палка відданість ідеї ~s arising out of/ from the basic provosions/ terms of a treaty зобов'язання, що випливають з основних положень договору - to the common ceiling зобов'язання про встановлення "спільної стелі" - to diitente зобов'язання щодо підтримання розрядки - to the principles відданість принципам - to refrain from the threat or use of force зобов'язання утримуватися
com 94 com від погрози силою чи її застосування to assume ~s взяти/ прийняти на себе зобов'язання to avoid ~s уникати прийняття зобов'язань to carry out -s виконати зобов'язання to enter into a - взяти на себе зобов'язання to evade one's -s ухилитись від виконання зобов'язань to honour ~s виконати зобов'язання to make (no) -s (не) зв'язувати себе зобов'язаннями to meet -s виконати свої зобов'язання to shirk one's - ухилятися від виконання свого зобов'язання to undertake a - взяти/ прийняти на себе зобов'язання to violate a - порушити зобов'язання committal n 1. підтримка чогось; 2. прихильність до чогось enthusiastic - to smth. гаряча/ палка підтримка чогось committed adj 1. відданий, переконаний; 2. ідейний - fighter переконаний боєць - writer ідейний письменник committee n комітет, комісія ad hoc - спеціальний комітет advisory - дорадчий комітет auditing - ревізійна комісія budget ~ бюджетний комітет - room зал засідань комітету consultative - дорадчий комітет coordination - комітет з координації credentials - комітет з перевірки повноважень; мандатна комісія drafting - редакційний комітет; редакційна комісія executive - виконавчий комітет finance ~ фінансовий комітет hospitality - комітет з прийомів (гостей) interim - тимчасовий комітет joint - спільний комітет; паритетний комітет; міжвідомча або міжпарламентська комісія lady's - жіночий комітет liaison - комітет зв'язку/ із зв'язку main - головний комітет mixed ~ змішаний комітет nominations ~ комітет з виставлення кандидатур organizing - організаційний комітет preparatory - підготовчий комітет reception - комітет для організації урочистої зустрічі resolutions - комітет з резолюцій selection - розпорядчий комітет special - спеціальний комітет staff - комітет персоналу; відділ кадрів standing - постійний комітет Steering - Керівний комітет (ООН) - of experts комітет/ комісія експертів ~ of heads of delegations комітет голів делегацій ~ of honour почесний комітет ~ of inquiry комісія з розслідування - on juridical questions юридичний комітет - on legal questions юридичний комітет - of the whole комітет повного складу to appoint a - призначити комітет to set up a - заснувати/ створити комітет to remit to the appropriate ~ передати у відповідний комітет
com to set up a - заснувати/ створити комітет to sit on a - брати участь в роботі комітету; бути членом комітету/ комісії in - на розгляд комісії administration's crisis management - урядовий комітет з урегулювання кризових ситуацій (США) С. for Overseas Development Комітет з розвитку заморських територій (Велика Британія) С. of Ways and Means 1. палата громад, що засідає в якості бюджетної комісії (Велика Британія); 2. постійна бюджетна комісія Конгресу (США) С. of the whole (House) засідання парламенту на правах комітету для обговорення якогось питання (Велика Британія) General C. генеральний комітет (ООН) the House goes/ resolves itself into C. парл. палата оголошує себе комісією для обговорення якогось питання International С. of the Red Cross Міжнародний комітет Червоного Хреста joint select ~ спільний комітет Палати громад і Палати лордів (створюється для обговорення окремих законопроектів, проведення розслідування тощо, Велика Британія) Lord Chairman of С. ~ -s заступник голови Палати лордів (Велика Британія) Political and Security C. Політичний комітет (ООН) Select C. спеціальний комітет (створюється за рішенням Палати громад для Палати лордів для розгляду якогось питання 95 comj та подання доповідей парламентові, Велика Британія) Standing Orders - комітет з правил внутрішнього розпорядку (ООН) Steering C. керівний комітет (ООН) common adj 1. загальний, спільний; 2. громадський, общинний; 3. поширений, загальновідомий; 4. звичайний, простий - advantage загальна вигода/ користь; спільне благо - defence efforts спільні зусилля, спрямовані на зміцнення оборони - interests спільні інтереси - law 1) спільне право; 2) звичаєве право - people прості/ звичайні люди - statement спільна заява to find - ground/ language знайти спільну мову by - consent за спільною згодою in - спільно, разом under - law у відповідності із нормами загального права It is - knowledge that ... загальновідомо, що ... commoner n рідк. член Палати громад First C. спікер - голова Палати громад (Велика Британія) commons п 1. (the C.) Палата громад (Велика Британія); 2. простий народ (на відміну від вищих класів); 3. іст. третій стан House of С. Палата громад (Be лика Британія) "global ~s" загальне надбання commonwealth n 1. держава; республіка; 2. співдружність; федерація; 3. амер. іст, штат (особл. в офіційних назвах штатів Ма- сачусетс, Пенсильванія, Вір джінія та Кентукі)
com 96 com to refuse the ~ special powers позбавляти співдружність особливих прав British C. Британська Співдружність (Націй) С. countries країни (Британської) Співдружності С. Government уряд Австралійського Союзу С. of Australia Австралійський Союз communal adj 1. общинний; 2. громадський; 3. той, що стосується комуни; 4. той, що стосується релігійних общин (особл. в Індії) - property громадська власність - trouble сутички/ ворожнеча між общинами/ групами населення (з національного чи релі гійного питання) С. іст. що стосується Паризької Комуни commune n 1. іст. община; 2. комуна, нижча територіальна одиниця самоврядування (у Франції, Бельгії та ін. країнах) С. (the С. of Paris) Паризька Комуна communicate v 1. повідомляти; 2. підтримувати зв'язок, спілкуватися to ~ news to smbd. повідомити/ переказати комусь новину to - an opinion to smbd. повідомити/ передати комусь думку communication n 1. повідомлення, передача (новин, відомостей тощо); 2. зв'язок, комунікація - channel канали зв'язку mass - засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення) postal -S поштове листування radio relay - радіорелейний зв'язок service ~s службовий зв'язок, службові засоби зв'язку telegraphic - телеграфний зв'язок channels of - between governments канали зносин між урядами date of the - (to all the Contracting Parties) день сповіщення (усіх учасників договору) delivery of - передача повідомлення to exchange -s обмінюватись повідомленнями communique комюніке, офіційне повідомлення joint - спільне комюніке to issue a ~ опублікувати комюніке to release a - опублікувати комюніке communism n комунізм communist n комуніст communist adj комуністичний community n 1. об'єднання, спільнота, співдружність; 2. громада (група населення, об'єднана на основі релігійних, расових чи національних інтересів) foreign - община, колонія, земляцтво (об'єднання земляків у чужій країні) international - міжнародна спільнота orthodox ~|ies християнські громади political - політична співдружність religious - релігійна громада world - світова співдружність - of interests спільність інтересів comparison n порівняння to bear/ to stand - with smth. витримати порівняння з чимсь to bring into - порівнювати to draw - between проводити порівняння між to make - between проводити порівняння між
97 com beyond - поза порівнянням in - with порівняно з compel v 1. змушувати, примушувати; 2. домогтися (чогось) to ~ confession домогтися зізнання to - obedience домогтися слухняності/ покірності to - silence домогтися мовчання compensate v (for) відшкодовувати, компенсувати to - smbd. for a loss відшкодовувати комусь збитки compensation n відшкодування, компенсація pecuniary - грошова компенсація - for violations of the laws of war компенсація за порушення законів війни principles of - принципи компенсації "substitute performance" of - заміна виконання компенсацій to make - for smth. заплатити компенсацію за щось, компенсувати competence n 1. вміння, спроможність, компетентність; 2. юр. компетенція, правомочність, правоздатність to act outside one's - перевищувати свої повноваження to challenge the - оспорювати/ піддавати сумніву компетенцію/ правоздатність to define the - (of the committee) визначити коло обов'язків (комітету) within one's - в межах чиєїсь компетенції competent adj 1. компетентний, знаючий; 2. достатній, що відповідає вимогам - authorities компетентна влада - majority достатня більшість to declare oneself to be - оголосити себе компетентним competition n 1. змагання, конкурс; 2. конкуренція, суперництво cut-throat - запекла конкуренція keen - гостра/ напружена конкуренція monopolistic - монопольна конкуренція peaceful ~ мирне суперництво severe - жорстка конкуренція tough - гостра/ напружена конкуренція to breed - породжувати конкуренцію to meet - витримати конкуренцію competitive adj конкуруючий, що змагається - accumulation of weapons суперництво у накопиченні зброї competitor n конкурент, суперник dangerous - небезпечний суперник fear of ~s побоювання конкурентів/ суперників complement v доповнювати; укомплектовувати complementary adj додатковий ~ draft resolutions взаємодоповнюючі проекти резолюцій - proposals взаємодоповнюючі пропозиції complete adj 1. повний, цілковитий; 2. закінчений - disarmament повне розброєння ~ independence повна незалежність/ самостійність - unanimity повна одностайність complete v закінчувати, завершувати to - negotiations завершити переговори completion adj закінчення, завершення А в-364
com 98 com - of negotiations/ talks завершення переговорів complex n комплекс, сукупність military-industrial - (MIC) військово-промисловий комплекс (союз промисловості та військових) complex ad] 1. складовий, комплексний; 2. складний, важкий, заплутаний - situation складне/ заплутане становище - system складна система complexity n складність, заплутаність -|ies of international affairs складність/ заплутаність міжнародних справ compliance n виконання, дотримання (положень договорів) supervision of - нагляд за виконанням to assure - гарантувати виконання to check up on smbd.'s - with the treaty перевіряти виконання договору кимсь to ensure - with treaty obligations забезпечити виконання зобов'язань за договором complication n складність, заплутаність, ускладнення to create ~s створювати ускладнення compliment n привіт, уклін with -S form з найкращими побажаннями від complimentary ad] вітальний, привітальний, поздоровний - address привітальний виступ - close вирази ввічливості, якими закінчується лист - dinner обід на честь - mission місія з метою привітання (з пагоди якоїсь події) ~ speech привітальна промова а - ticket запрошення complot n змова, таємний зговір complot v організовувати змову; замишляти (щось злочинне) comply v 1. (with) виконувати; 2. (with) підкорятись, діяти відповідно до правил to - with an obligation дотримуватись/ виконувати зобов'язання to - with a resolution виконувати резолюцію, дотримуватись резолюції; діяти відповідно до резолюції to - with the rules підкорятись правилам, діяти відповідно до правил composite adj складений, складний, узагальнений - draft resolution узагальнений проект резолюції composition n 1. побудова, складання; 2.склад party's social - соціальний склад партії - of the conference склад учасників конференції comprehensive adj 1. повний, вичерпний; 2. всебічний - disarmament повне/ всеохоп- лююче роззброєння - draft resolution вичерпний проект резолюції ~ programme of disarmament все- охоплююча програма роззброєння - set of practices вичерпний набір/ повна сукупність правил та звичаїв - settlement всеохоплююче врегулювання - test ban повне завершення випробовування (ядерної зброї) comprise v містити в собі, охоплювати compromise n компроміс; згода сторін (особл. перед третейським суддею)
fcom compromise - компромісна угода political - політичний компроміс stable - надійний компроміс to agree to a - погодитись/ піти на компроміс to allow of no - не допустити компромісу to refuse a - відмовитись від компромісу to strike a - досягнути компромісу compromise v 1. піти на компроміс; 2. компрометувати to - oneself компрометувати себе, піддавати себе ризику compulsion n примус to act under/ upon - діяти під примусом compulsory adj 1. обов'язковий (для усіх); 2. примусовий, пов'язаний з примусом - condition обов'язкова умова - decision обов'язкове рішення - measures примусові заходи - resolution обов'язкова резолюція - settlement of disputes примусове врегулювання розбіжностей - visit обов'язковий візит conceal v 1. приховувати, ховати; 2. приховувати, затаювати concealment n приховування, утаювання, навмисне приховування фактів deliberate - навмисне приховування фактів concede і; 1. поступатись; 2. допускати (можливість, правильність чогось) to - in an argument поступитись/ піддатись у суперечці to - defeat визнати свою поразку на виборах to - to the majority погодитись з думкою більшості to - a point поступитись у якомусь питанні 99 соп) to - a privilege поступитись привілеєм to - a right поступитись правом conceding that... припустимо, що conceive v сформулювати/ розробити/ скласти договір/ угоду/ резолюцію ~d in general terms складений/ сформульований в загальних рисах concentrate v концентрувати, зосереджувати to - forces зосередити сили to - power зосередити владу concept n поняття, ідея, загальне уявлення, концепція assured destruction - концепція гарантованого знищення common ceiling - концепція загальної стелі (озброєнь) controlled response strategy ~ стратегія/ концепція контрольованого реагування counterforce - концепція контр- сили flexible option - концепція гнучкого вибору (обмеженої стратегічної ядерної війни) idealized - ідеалізоване поняття launch-under-attack - концепція запуску в умовах неминучого знищення (в результаті ракетного удару противника) neo-Freudian - неофрейдистська концепція obsolete - застаріле поняття polar ~s полярні концепції psychoanalytic ~ психоаналітична концепція rationalistic - раціоналістична концепція retargeting - концепція перена- цілювання; концепція обмеженої стратегічної ядерної війни selective nuclear strike - концепція нанесення вибіркового ядерного удару
[con 100 - of equality поняття рівності - of massive retaliation концепція масованого ядерного удару у відповідь - of a preventive strike концепція превентивного удару - of UN peace-keeping концепція підтримання миру ООН methodological aspects of the ~ методологічні питання теорії to build up a - висувати/ виробляти/ створювати концепцію to evolve a new - розвивати нову концепцію to mask smth. behind -s прикривати щось концепціями, приховувати щось за концепціями to refine a ~ удосконалити концепцію to shed the - відкидати концепцію conception n 1. розуміння; 2. поняття, уявлення, ідея; 3. концепція - of state territory поняття державної території conceptual adj 1. понятійний; 2. умо- глядницький conceptualism n концептуалізм concern n хвилювання, турбота, занепокоєння continuing - постійне занепокоєння mounting - зростаюче занепокоєння to arouse one's - викликати турботу/ занепокоєння to cause one's - викликати турботу/ занепокоєння to express - виявляти занепокоєння to give rise to one's - викликати турботу/ занепокоєння to put on a mask of - створювати подобу занепокоєння to show - виявляти занепокоєння con) to trigger one's - викликати турботу/ занепокоєння concern v 1. стосуватись, мати відношення; 2. розм. хвилюватись, непокоїтись Не was concerned about the news. Він був занепокоєний звісткою. concerned adj 1. зацікавлений; 2. що стосується чогось; 3. схвильований all - всі зацікавлені особи parties - зацікавлені сторони concerning prep про, стосовно, щодо concert n згода, взаємодія to act in - with smbd. діяти спільно з, у згоді з concerted adj узгоджений - action узгоджені дії - decision узгоджене рішення - efforts узгоджені зусилля to take ~ actions застосовувати узгоджені дії concession n 1. поступка; 2. концесія - speech виступ кандидата у президенти, у якому він визнає поразку на виборах і вітає свого суперника direct - пряма поступка foreign - іноземна концесія - to public opinion поступка громадській думці to gain -s домогтися поступок to get ~s домогтися поступок to grant -s надати концесії to make -s іти на поступки to renew ~s відновити концесії to withdraw ~s відмовитись від наданих поступок by mutual -s шляхом взаємних поступок conciliate v примирити, узгодити; заспокоїти; зблизити to - contradictory points of view примирити протилежні точи зору
con 101 con to - differences узгодити протилежні точки зору, залагодити суперечності conciliation n 1. примирення, умиротворення; 2. узгоджувальна процедура - commission комісія з примирення, мирова комісія - of antagonistic policies примирення протилежних політичних напрямків conciliator n 1. член комісії з примирення/ мирової комісії; 2. миротворець conciliatory adj що примирює, умиротворяє - act акт примирення - attitude позиція примирення - measures заходи примирення - mission місія з примирення - spirit дружелюбність, приязнь concise adj короткий, стислий, скорочений; чіткий, виразний (про склад) - draft resolution короткий/ стислий проект резолюції - text короткий/ стислий текст concisely adv стисло, коротко - worded чітко сформульований conclave n таємна нарада to sit in - проводити таємну нараду conclude v 1. закінчити, завершити; 2. укласти to - an agreement укласти угоду to - the debate завершити обговорення/ дебати to - peace укласти мир to - a treaty укласти договір concluding adj заключний, завершальний - speech заключний виступ conclusion n 1. закінчення, завершення; 2. укладення; 3. заключна частина чи висновок документа balanced - обміркований висновок - of peace укладення миру - of a session закінчення засідання; завершення роботи сесії - of truce укладення перемир'я to bring the negotiations to a sue* cessful - довести переговори до успішного завершення to report one's - to smbd. повідомляти когось про свої висновки conclusive adj 1. заключний; 2. вирішальний, кінцевий; 3. переконливий - evidence неспростовний доказ - presumption переконливе припущення; презумпція, яку не можна спростувати concoct і; вигадувати, фабрикувати to - an excuse придумати відмовку to - a myth видумати/ сфабрикувати міф concoction n вигадка, брехня, вигадування concomitant adj супутній, супровідний - circumstances супутні обставини concord n 1. згода; 2. угода, договір, конвенція concordat n 1. конкордат; 2. дружній договір між окремими особами/ партіями/ урядами concur v 1. збігатись (про події тощо); 2. погоджуватись, сходитись думками to - with the speaker погоджуватись з оратором concurrence n 1. збіг; 2. погодженість, узгодженість - of action узгодженість дій - of ideas збіг ідей - of opinions збіг думок concurrent adj 1. що збігається, діє одночасно чи узгоджено; 2. узгоджений, погоджений
con 102 con - conditions умови, що діють одночасно - consideration факт/ міркування, що збігається з чимсь; міркування, подане у зв'язку з чимсь - debates дебати, що проводяться одночасно в кількох органах; дебати одночасно з декількох пунктів порядку денного ~ discussion of two items одночасне/ спільне обговорення; одночасний розгляд двох пунктів порядку денного - resolution постанова Конгресу, прийнята окремо двома палатами (до підпису сили закону не має, США) concurrently adu 1. одночасно; 2. узгоджено, погоджено to meet - проводити засідання одночасно/ спільно to sit - проводити засідання одночасно/ спільно concurring adj що збігається condemn v осуджувати, засуджувати to ~ smbd.'s policy засуджувати чиюсь політику condemnation n осуд condemnatory adj юр. обвинувачу- вальний condition n 1. стан, становище; 2. обставини, умови; 3. умова compulsory ~ обов'язкова умова fundamental - основоположна умова material ~s матеріальні умови working ~s умови праці ~s for attribution to the state of an act умови присвоєння державі того або іншого діяння -S of withdrawal умови виходу (з організації) to change ~s внести зміни в умови to lay down ~s сформулювати/ викласти умови to meet the ~s виконати умови to provide ~s створити умови on/ upon - that ... за умови, що conditional adj умовний, обумовлений ~ promise умовне зобов'язання ~ recognition умовне визнання conditioned adj обумовлений, зумовлений ~ by external circumstances зумовлений зовнішніми обставинами to be - to smth. бути приведеним у відповідність з condolatory adj що висловлює співчуття ~ visit візит з метою висловлення співчуття condole v висловлювати співчуття, співчувати І condole with you upon the loss of ... висловлюю вам співчуття з приводу смерті ... condolence п часто рі співчуття to present one's ~s to smbd. висловити своє співчуття комусь Please accept my ~s прошу прийняти моє співчуття condominium n кондомініум, спільне володіння (двох держав однією територією ) conduct n 1. керування; 2. поведінка diplomatic - дипломатична поведінка restrained international ~ прояв стриманості на міжнародній арені ~ of a business керівництво справою/ справами - of a country поведінка країни (у проведенні зовнішньої політики) - of foreign affairs ведення іноземних справ, керівництво іноземними справами - of foreign policy проведення зовнішньої політики
con 103 con ~ of negotiations проведення переговорів - of an organ поведінка органа author of the - суб'єкт дії obligation of - зобов'язання поведінки rules of - правила поведінки conduct v вести, керувати, проводити to - a campaign проводити кампанію to ~ a discussion проводити дискусію/ обговорення to - a meeting проводити зібрання to ~ negotiations вести переговори conduit n база переправки зброї ~ for military aid for smbd. база переправки для надання військової допомоги to take on a role as - брати на себе роль бази переправки confab n скор. від confabulation дружня бесіда to keep the ~ low-key вести бесіду у стриманих тонах confederacy n 1. конфедерація; ліга; союз держав; 2. злочинна змова confederate n 1. член конфедерації, союзник; 2. амер. істор. прибічник Південних штатів у війні 1861 —1865 рр. confederate adj союзний, федеративний confederation n конфедерація, союз confederative adj конфедеративний confer v 1. надавати, присуджувати; 2. радитись, вести переговори to ~ additional rights upon smbd. надавати комусь додаткові права to ~ diplomatic ranks on smbd. присвоїти комусь дипломатичні ранги to ~ honorific titles присвоїти почесне звання to ~ military ranks присвоїти військові звання to ~ responsibility upon smbd. покласти відповідальність на когось conference n 1. конференція, нарада; 2. обмін думками, консультації bilateral ~ двостороння конференція Ministerial C. Конференція Міністрів (найвищий орган в ієрархії прийняття рішень COT) ~ facilities обслуговування конференцій ~ negotiations конференційна форма переговорів ~ procedure регламент конференції ~ room paper робочий документ для засідання ~ seating розміщення на конференції ~ servicing обслуговування конференцій delegate - конференція делегатів formal - офіційна конференція foundation ~ установча конференція founding - установча конференція Heads-of-Government - нарада глав урядів international - міжнародна конференція multilateral - багатостороння конференція negotiating - конференція уповноважених представників open-dated - конференція, не обмежена в часі; конференція без зазначення часу її закриття peace ~ конференція прибічників миру, мирна конференція press - прес-конференція pre-war - передвоєнна конференція
con 104 con private ~ нарада у вузькому складі, неофіційна конференція/ нарада regional - регіональна конференція review - конференція з розгляду виконання договору/ угоди тощо round-table ~ конференція круглого столу specially convened international ~ спеціально скликана міжнародна конференція summit ~ нарада на найвищому рівні, нарада у верхах access to the - building допуск у приміщення конференції calendar of a ~ порядок конференції to be in ~ 1. бути на нараді, радитись, проводити засідання; 2. консультуватись to convene - скликати конференцію to drag out a - затягувати конференцію to hold a - проводити нараду/ конференцію to reconvene a ~ знову скликати конференцію to summon a - скликати конференцію ~ of Trade Union Executives конференція представників керівних органів трейд-юніонів (Велика Британія) conferment n присвоєння (звання); присудження (ступеня) express ~ пряме наділення confession n віросповідання, приналежність до певної релігії чи церкви confessionalism n конфесіоналізм, формування уряду за релігійним принципом confidence n 1. довіра, віра; 2. конфіденційне повідомлення, таємниця; 3. упевненість - building зміцнення довіри ~ building measures (CBM) заходи щодо зміцнення довіри growing ~ зростаюча довіра mutual - взаємодовіра feeling of - почуття довіри vote of - вотум довіри vote of lack of - вотум недовіри to build up - створювати атмосферу довіри to create - створювати атмосферу довіри to deepen ~ зміцнювати довіру to enhance - зміцнювати довіру to enjoy smbd.'s ~ користуватись чиєюсь довірою to gain smbd.'s - завоювати чиюсь довіру to have - in the future бути упевненим у майбутньому to increase - зміцнювати довіру to inspire - вселяти довіру to justify the - of one's constituents виправдати довіру виборців to keep - зберігати довіру to promote - between states сприяти зміцненню довіри між державами to put the question of ~ поставити на голосування питання про довіру to recapture the ~ знову завоювати довіру to shatter smbd.'s ~ похитнути чиюсь довіру in strict ~ строго конфіденційно confidential adj 1. конфіденційний, секретний; 2. довірчий ~ book "закрите" видання, видання для службового користування ~ correspondence секретне листування ~ document секретний документ - information конфіденційні/ секретні дані
con 105 con ~ matters секретні справи - relations відносини, що базуються на довірі; довірчі відносини - tone довірчий тон confirm v 1. підтверджувати; 2. затверджувати, ратифікувати to - a report підтверджувати повідомлення to ~ the terms of a treaty підтверджувати умови договору to ~ a treaty ратифікувати договір the appointment has been ~ed by a higher authority призначення затверджено вищою інстанцією confirmation n 1. підтвердження, доказ; 2. затвердження, ратифікація - note письмове підтвердження договору ~ of news підтвердження повідомлення ~ of a statement підтвердження заяви in - of smth. на знак підтвердження чогось conflagration n велика пожежа (особл. така, що знищує міста, будівлі, ліси тощо) world ~ перен. світова пожежа (про війну) conflict n 1. конфлікт, сутичка; 2. боротьба думок/ принципів тощо; 3. суперечність armed - збройний конфлікт border ~ прикордонний конфлікт coming - майбутня сутичка current - поточний/ теперішній конфлікт global - глобальний конфлікт, глобальна війна international ~ міжнародний конфлікт irrepressible - конфлікт, що не можна владнати/ вирішити unnecessary - непотрібний конфлікт; конфлікт, якого можна уникнути - of interests 1. зіткнення інтересів; 2. амер. зловживання становищем (особл. члена Конгресу) ~ of interest law/ rule амер. заборона (державним службовцям, членам Конгресу тощо) одночасно займати посади у приватних корпораціях тощо ~ interest violation амер. зловживання своїм становищем (сенатора тощо) задля інтересів приватної корпорації ~ of jurisdiction юр. колізія правових норм ~ of laws 1. приватне міжнародне право, колізійне право; 2. колізія правових норм ~s of precedence суперечливі питання старшинства prevention of a ~ запобігання конфліктам risk of a nuclear - ризик ядерного конфлікту solution to a - вирішення конфлікту to avoid a - уникати конфлікту to be drawn into a - бути вплутаним/ втягненим у конфлікт to cause a ~ between two states спричинити конфлікт між двома державами to defuse a - залагодити конфлікт, покласти край конфлікту to engineer a - спровокувати конфлікт to head off the armed ~ запобігти збройному конфлікту to presage the coming - провіщати майбутній конфлікт to regulate ~s of precedence залагоджувати/ врегульовувати суперечливі питання старшинства in case of armed ~ у разі зброй ного конфлікту
[ con conflict v (with) суперечити his report ~s with his facts його повідомлення суперечить фактам conflicting adj суперечливий - parties ворожі/ конфліктуючі сторони ~ points of view суперечливі точки зору ~ reports суперечливі повідомлення conform v 1. зважати, узгоджувати; 2. пристосовувати, пристосовувати; 3. підкорятись to - fully to smth. повністю відповідати чомусь to ~ to the rules підкорятись правилам not to ~ with the accepted view не погоджуватись із загальноприйнятою точкою зору conformism n конформізм; прихильність до традицій, загальноприйнятих понять; традиційність conformist n конформіст, традиціоналіст conformity n 1. відповідність, узгодженість; 2. підкорення - between the testimony and the facts відповідність між свідченнями та фактами to secure ~ between the texts забезпечити узгодженість текстів in - with instructions згідно з інструкціями confront v протистояти, зіткнутись 3, зустрічати to be ~ed with smbd./ smth. зіткнутись з кимсь/ чимсь confrontation n протистояння, конфронтація military - військове протистояння/ конфронтація nuclear - ядерне протистояння/ конфронтація acute form of - гостра форма протистояння/ конфронтації 106 соп intensity of - інтенсивність/ серйозність протистояння/ конфронтації level of military - рівень військової конфронтації policy of - політика конфронтації policy of direct - курс на пряме протистояння scale of - масштаби конфронтації to avoid military ~ уникати військової конфронтації to drift - скочуватись до конфронтації to ease the - послабити конфронтацію to exacerbate - посилити конфронтацію to reduce military - зняти напругу військової конфронтації to scale down military ~ послабити військову конфронтацію, знизити рівень військової конфронтації to seek - with smbd. шукати конфронтації з кимсь to slide into - скочуватись до конфронтації confrontationist n той, хто відстоює політику конфронтації/ протистояння (держав, систем) Confucianism n конфуціанство, вчення Конфуція confuse v 1. змішувати, сплутувати, заплутувати; 2. бентежити to ~ an issue заплутати проблему/ питання, внести плутанину в проблему to - the reader заплутати читача confused adj заплутаний, неясний - article заплутана/ неясна стаття - statement заплутана/ неясна заява confusing adj нечіткий, неясний, що вносить плутанину
(con ~ proposal нечітка пропозиція; пропозиція, що вносить плутанину confusion n 1. плутанина; 2. громадські безпорядки/ заворушення - of ideas плутанина ідей to clear up - over smth. внести ясність у плутанину з приводу чогось - reigns in the country в країні панує безпорядок confutation n спростування confute v спростувати; доводити помилковість congested adj перенаселений (про район, область тощо); скупчений, переповнений - population скупченість населення congestion n 1. перенаселеність; 2. скупченість, купа - of population скупченість населення congratulation п звич. рі привітання; привітальна промова a letter of ~ привітальний лист congratulate v (on, upon) вітати congratulatory adj привітальний ~ address привітальне звернення, привітальна промова - speech привітальне звернення, привітальна промова congregation n зібрання, збори congress n 1. конгрес, з'їзд; 2. (C) Конгрес (США) to go into - засідати на конгресі, на з'їзді British Trade Union - конгрес/ з'їзд трейд-юніонів (Велика Британія) World Peace - Всесвітній конгрес прихильників миру congressional adj що стосується з'їзду чи конгресу - debates дебати у конгресі Congressman n член Конгресу (як правило член Палати представників, США) 107 conj conjunct adj з'єднаний, об'єднаний, зв'язаний ~ attempt спільна спроба connexion = connection n 1. зв'язок, з'єднання, приєднання; 2. засіб зв'язку чи сполучення in this - у цьому зв'язку connive v потурати, попускати to ~ at smbd. дивитись на щось крізь пальці, потурати чомусь connivence n потурання, попускання conquer v 1. завоювати, підкорити; 2. перемагати to ~ a country завоювати країну to - the enemy перемогти ворога conqueror n 1. переможець, завойовник; 2. (the C.) іст. Вільгельм Завойовник (Англія) conquest n 1. завоюваня, підкорення; 2. (the C.) завоювання Англії норманами A066 р.) conscience n 1. совість; 2. свідомість public - суспільна свідомість freedom of - свобода совісті, свобода віросповідання to come to terms with one's ~ прийти до згоди із совістю conscientious adj добросовісний, чесний, сумлінний ~ objector особа, що відмовляється від проходження військової служби з релігійних чи інших міркувань conscious adj що усвідомлює, розуміє; мислячий consciousness n 1. притомність; 2. усвідомлення, розуміння; 3. свідомість class - класова свідомість individual - індивідуальне усвідомлення national - національна самосвідомість political - політичне усвідомлення social ~ суспільна свідомість
con 108 con - of people свідомість мас manipulation of the ~ маніпулювання свідомістю to mould the people's ~ формувати свідомість народу consecution n 1. логічна послідовність; 2. хід (подій тощо) consecutive adj послідовний; наступний - interpretation послідовний переклад consensus n погодженість, згода, одностайність, консенсус ~ agreement згода, досягнута на основі консенсусу ~ procedure процедура вироблення погодженого рішення; процедура досягнення консенсусу general ~ загальна думка, погоджена думка strategic ~ стратегічний консенсус ~ of opinion погоджена думка on the basis of - на основі консенсусу, на основі погодженої думки/ спільної згоди to adopt by - прийняти на основі/ шляхом консенсусу to build ~ досягнути консенсусу to establish a tacit regional - досягнути негласного регіонального порозуміння to reach - дійти згоди/ консенсусу/ порозуміння consent n згода common - загальна згода (дотримуватися норм міжнародного права) explicit - ясно виявлена згода express ~ явно виражена згода; деколи прямо виражена згода implicit ~ мовчазна згода mutual - взаємна згода tacit - мовчазна згода taciturn - мовчазна згода validly given - правомірним чином виражена згода - for the opening of consular relations згода на встановлення консульських відносин - of the receiving state згода приймаючої держави to carry the ~ of smbd. отримати чиюсь згоду to express ~ висловити згоду to obtain smbd.'s - домогтися чиєїсь згоди to win smbd.'s - домогтися чиєїсь згоди to withhold smbd.'s - не давати згоди/ дозволу to wring - from smbd. змусити когось погодитись to yield a ready ~ легко дати згоду на щось by common - за спільною згодою by mutual ~ of the countries concerned за взаємною згодою зацікавлених сторін with the - of the accrediting state за згодою акредитуючої держави consent v погоджуватись, давати згоду to - to a suggestion погодитись на пропозицію consequence n 1. наслідок, результат; 2. висновок; 3. значення, важливість grave ~s серйозні наслідки injurious -S шкідливі наслідки legal ~s правові наслідки logical - логічний висновок transboundary -s транскордонні наслідки ~s of an action наслідки дії/ вчинку ~s of a nuclear war наслідки ядерної війни matter of - справа великої важливості punitive ~s наслідки, що тягнуть за собою введення санкцій/ примусових заходів
(con reparative ~s наслідки, що тягнуть за собою відшкодування втрат to alleviate the -s нейтралізувати наслідки to take the ~s of smth. нести відповідальність за наслідки of great - великої важливості, великого значення it is of little ~ це не має істотного значення it is of no ~ це неважливо/ неістотно consequential adj що логічно випливає - amendment доповнення, викликане іншим доповненням conservation n збереження - of living resources збереження живих ресурсів conservatism n консерватизм conservative n 1. консерватор; реакціонер; 2. (C) член Консервативної партії (Велика Британія) conservative adj 1. консервативний; реакційний; 2. (C) консервативний, що належить до Консервативної партії (Велика Британія) С. party Консервативна партія (Велика Британія) consider v розглядати, обговорювати, обдумувати to - null and void вважати недійсним/ таким, що не має законної сили to ~ a proposal розглянути пропозицію to ~ a request розглянути прохання to ~ smth. on its own merits розглядати питання по суті, зважувати усі "за" і "проти" considerable adj значний, великий to give - prominence to smth. надавати особливого значення чомусь, виділяти 109 соп] of - importance великого значення considerate adj уважний, тактовний - to smbd. уважний/ тактовний у ставлення до когось consideration n 1. розгляд, обговорення; 2. міркування; 3. уважність, увага, запобігливість careful - ретельний розгляд further - подальший розгляд overriding - вирішальне міркування political ~ політичні міркування weighty ~ вагоме/ важливе міркування to be subject to - підлягати розгляду to give smth. careful - ретельно розглянути to leave out of - не брати до уваги to show great - for smbd. виявити велику увагу комусь to take into - зважати на in - of ... беручи до уваги, зважаючи on/ under no ~ за жодних обставин under - на розгляді, на обговоренні consist v 1. (of) складатись із; 2. (in) полягати у consistency n 1. послідовність, логічність; 2. погодженість - of conduct погодженість поведінки - of opinions погодженість думок to lack ~ бути непослідовним/ нелогічним consistent adj 1. (with) сумісний, погоджений; 2. послідовний ~ course послідовний курс ~ theory послідовна теорія consolidate u 1. зміцнювати; 2. об'єднуватися), зливатись; 3. зводити докупи to ~ influence зміцнювати вплив
con 110 con to ~ peace зміцнювати мир to - power зміцнювати владу to - territories об'єднувати території to ~ two texts об'єднувати два тексти consolidated adj об'єднаний, зведений, консолідований - draft resolution об'єднаний проект резолюції - report збірний/ об'єднаний звіт consolidation n 1. зміцнення; 2. консолідація, об'єднання - of peace зміцнення миру consort n чоловік, дружина, подружжя (особл. про королівську сім'ю) prince - принц-консорт, чоловік королеви (який не є королем) conspiracy n 1. змова, таємний чи злочинний зговір; 2. конспірація ~ of silence змова мовчання - to overthrow a government змова з метою повалення уряду conspirator n змовник, учасник злочинного зговору conspiratorial adj змовницький conspire v влаштовувати змову; долучатись до змови про скоєння злочину to - against smbd. учиняти змову проти когось constant adj постійний, безперервний constituency n 1. збір, виборці; 2. виборчий округ -|ies with equal population виборчі округи з рівною кількістю населення constituent n виборець constituent adj 1. що має право голосу, що обирає; 2. законодавчий; 3. складовий ~ assembly установчі збори - part складова частина - power законодавча влада constitute v 1. встановлювати, засновувати; 2. становити, представляти to ~ a committee створити/ заснувати комітет to ~ a majority становити більшість to ~ a precedent створити прецедент constitution n 1. конституція, основний закон, статут; 2. іст. указ, постанова draft ~ проект конституції party's ~ статут партії provisions of the - положення конституції to adopt a - прийняти конституцію to approve a - прийняти конституцію constitutional adj конституційний - government конституційна форма правління - monarchy конституційна монархія - procedure конституційна процедура ~ reform зміна конституції constitutionalism n конституційний спосіб правління constitutionality n відповідність конституції, конституційність constructive adj конструктивний; творчий ~ answer конструктивна відповідь - approach конструктивний підхід ~ criticism конструктивна критика - dialogue конструктивний діалог - development конструктивний розвиток - foreign policy конструктивна зовнішня політика - proposal конструктивна пропозиція
con 111 con - result конструктивний результат constructivism n філос. конструктивізм consul n консул career - професійний/ штатний консул; консул, що має досвід професійної консульської роботи foreign - іноземний консул honorary ~ почесний консул С. General генеральний консул ~'s residential quarters резиденція консула Vice C. віце-консул categories of ~s категорії консулів immunities of career -s імунітети професійних консулів status of career ~s статус професійних консулів to take up one's duty as ~ general приступити до обов'язків генерального консула consular adj консульський bilateral - convention двостороння консульська конвенція ~ affairs консульська діяльність ~ agencies консульські агентства ~ agent консульський агент ~ archives консульські архіви ~ bag консульська валіза - career консульська служба - charges консульське мито - commission консульський патент - convention консульська угода/ конвенція - corps консульський корпус - correspondence консульська кореспонденція - directorate консульськие управління (в міністерстві) - district консульський округ - employees консульські службовці (що не мають рангу) ~ establishment консульська установа - fees консульські збори - functions консульські функції ~ identity card консульська картка - immunity консульський імунітет ~ mission консульська місія ~ officer консульська посадова особа - personnel консульський персонал - posts консульські установи - pouch консульська валіза ~ premises консульські приміщення ~ relations консульські відносини - service консульська служба - staff консульський персонал ~ valise консульська валіза multilateral ~ agreement багатостороння консульська угода principal ~ officer керівник консульської установи temporary - agent тимчасовий консульський агент precedence in - corps старшинство в консульському корпусі rupture of - relations розрив консульських відносин to exercise ~ functions виконувати консульські функції/ обов'язки to open ~ relations встановити консульські відносини to perform - functions виконувати консульські функції/ обов'язки консула consulate n консульство - general генеральне консульство - personnel консульський персонал, персонал консульства career staff of a - штатні посадові особи консульства establishment of a - general встановлення генерального консульства
con 112 con temporary closing of the ~ тимчасове закриття консульства to close the - закрити консульство to keep the - open тримати консульство відкритим to open a - відкрити консульство consulship n посада консула, консульство consult v (with) радитись, консультуватись consultant n консультант as a - як консультант consultation n консультація, нарада bilateral -s двосторонні консультації multilateral -s багатосторонні консультації preliminary ~s попередні консультації preparatory ~s підготовчі/ попередні консультації public -s громадські консультації outcome of ~s результат консультацій participation in ~s участь у консультаціях procedure for ~s процедура консультації progress of ~s хід консультацій to enter into -s приступати до консультацій, починати консультації to hold ~s проводити консультації, радитись in - with smbd. проконсультувавшись з, порадившись з consultative adj дорадчий, консультативний - committee дорадчий/ консультативний комітет - voice дорадчий голос consummate v завершувати, доводити до кінця to - the treaty завершити укладення договору, довести укладення договору до кінця consumption n споживання - abroad споживання за кордоном contact n контакт, зв'язок continual ~s постійні контакти cultural ~s культурні контакти/ зв'язки diplomatic ~s дипломатичні зв'язки/ контакти friendly -S дружні контакти human -s контакти між людьми occasional ~s епізодичні контакти personal ~s особисті контакти maintenance of ~s підтримання контактів multiplicity of ~s різнобічність/ різноманітність контактів revival of ~s відновлення контактів to come into - with smbd. встановити контакт з кимсь to maintain ~s підтримувати контакти/ зв'язки to promote -s зміцнювати контакти, сприяти розвитку контактів out of - не маючи ніякого зв'язку, не будучи зв'язаним contact v 1. встановлювати зв'язок, входити в контакт; 2. амер.розм. встановлювати ділові зв'язки, заводити знайомства в товаристві contact man посередник contain v стримувати to - the growth of armaments стримувати зростання озброєння containment n 1. стримування, стримуюча дія; 2. політика стримування (агресора тощо) conventional - стримування за допомогою звичайного озброєн-
(con forcible - насильне стримування, стримування силою contaminate v забруднювати; заражати (радіоактивними речовинами тощо) contaminated adj заражений, забруднений - area ділянка зараження - ground ділянка зараження ~ zone заражена зона contamination adj зараження, забруднення - of air забруднення повітря - of water забруднення води to avoid harmful - уникати шкідливого забруднення/ зараження contemplate v 1. розглядати, роздумувати; 2. замишляти, задумувати to - a first strike задумувати перший удар to - a problem розглядати проблему/ питання, розмірковувати над проблемою/ питанням contemplation n 1. споглядання; 2. міркування, роздум living - живе споглядання spiritual - релігійне споглядання contemporary n сучасник contemporary adj 1. сучасний; 2. одночасний - society сучасне суспільство events - with each other події, що відбулись одночасно contempt n 1. презирство; 2. юр. зневага (до суду тощо); образа органів влади - of the law порушення/ недотримання норм права contend v 1. боротись, змагатись; 2. стверд ясувати, заявляти to - with difficulties боротись з труднощами to - against the opponents сперечатись з противниками to - for truth боротись за правду 113 СОП ] contender n суперник, претендент conteding adj що суперничає/ змагається - forces протилежні сили - interests протилежні інтереси - parties сторони, що сперечаються content n 1. суть, основний зміст; 2. часто рі зміст - of a proposition суть пропозиції content adj 1. задоволений; 2. згідний contention n 1. незгода, суперечка, розбрат; 2. точка зору, твердження (в суперечці) a bone of - яблуко розбрату contentious adj суперечливий - clause in a treaty суперечливий пункт договору - issue суперечливе питання - problem суперечливе питання contest n 1. суперечка; 2. суперництво, боротьба, змагання contest v 1. оспорювати; 2. сперечатись; 3. змагатись, брати участь в змаганні, суперничати to - every inch of ground боротись за кожен клаптик землі to - a point оспорювати пункт to - a right оспорювати право to ~ a statement оспорювати заяву contestant n противник, суперник, конкурент contestation n 1. суперечливе питання, предмет суперечки; 2. оспорювання (вимоги тощо) context n 1. контекст; 2. ситуація, середовище, оточення in the - у значенні, у плані, у світлі, в умовах, у контексті in this - у цьому контексті, у цьому плані, у цьому значенні contextual adj контекстуальний, зв'язаний з текстом contiguous adj суміжний; прилеглий
con 114 con continent n 1. материк, континент; 2. (the C.) європейський материк (на відміну від Британських островів) continental n (C) житель європейського континенту, неанглієць continental adj 1. континентальний; 2. що стосується європейського континенту, неанглійський, не- британський - wars війни в Європі contingency n 1. можливість, імовірність; 2. випадок, випадковість; непередбачувана обставина - plan план дій у надзвичайних обставинах unforseen - непередбачувані обставини to meet ~|ies діяти в умовах надзвичайних ситуацій contingent n 1. доля, пропорційна кількість (учасників); 2. особовий склад, контингент contingent adj 1. випадковий, непередбачений; 2. можливий, що залежить від обставин - causes непередбачені/ випадкові причини to be - on smth. залежати від чогось continual adj безперервний, постійний - increase in output безперервне/ постійне зростання виробництва continuation n 1. продовження; 2. відновлення continue v 1. продовжувати; 2. продовжуватись, тривати to - contacts продовжувати контакти to ~ negotiations продовжувати переговори to ~ a treaty продовжити договір continuity n 1. безперервність, цілісність; 2. послідовність; 3. континуітет, збереження в силі legal - правова/ юридична неперервність - in the policy послідовність у політиці - in relations послідовність у відносинах - of treaties принцип збереження договорів в силі, континуітет договорів declaration of ~ декларація про правонаступність/ континуітет principle of - принцип контину- ітету to be marked by - характеризуватись/ відзначатись послідовністю to pursue foreign policy with - зберігати послідовність у проведенні зовнішньої політики to stand for the - of foreign policy бути послідовним у зовнішній політиці continuous adj безперервний, тривалий, постійний contra prep лат. pro and - за і проти contract n договір, угода, контракт international - міжнародна угода, міжнародний контракт temporary - тимчасовий договір, тимчасова угода verbal - усний договір/ контракт, усна угода breach of - порушення договору/ угоди to accept a - прийняти угоду to annul a - анулювати угоду to approve a - схвалити/ затвердити угоду/ контракт to break a - порушити договір/ угоду to draw up a - скласти договір/ угоду to enter into а - with smbd. укласти договір/ угоду з кимсь to make а ~ with smbd. укласти договір/ угоду з кимсь
f con contract v 1. укласти договір, угоду, котракт; 2. укласти союз тощо to - an alliance with укласти союз з іноземною державою contracted adj обумовлений договором contracting adj що домовляється - parties сторони, що домовляються high - parties високі сторони, що домовляються contractual adj договірний - obligations договірні зобов'язання on a - basis на договорній основі contradict v 1. суперечити; 2. заперечувати, спростовувати to - facts спростовувати факти to - a report спростовувати повідомлення to ~ a statement спростовувати заяву contradiction n 1. протилежність, розбіжність, невідповідність; 2. спростування antagonistic ~s антагоністичні суперечності internal ~s внутрішні суперечності non-antagonistic ~s неантагоністичні суперечності official - of the rumours офіційне спростування чуток contradictory adj 1. суперечливий; 2. невідповідний, несумісний - assertions суперечливі твердження - directions суперечливі вказівки - statements суперечливі заяви contraposition n протиставлення, антитеза in ~ to/ with smbd./ smth. на протиставлення комусь/ чомусь contrary adj протилежний, супротивний 115 conj - directions протилежні вказівки - opinions протилежні думки to hold ~ opinions дотримуватись прямо протилежних думок contrary to prep всупереч - the law всупереч закону to act ~ the instructions діяти/ чинити всупереч інструкціям contrast n 1. контраст, різниця, протилежність; 2. протиставлення, зіставлення profound - глибока різниця to form a - контрастувати to offer a - контрастувати to present a - контрастувати in ~ with smth. у порівнянні з, на противагу чомусь contrast v 1. протиставляти, зіставляти; 2. контрастувати to - sharply with smth. контрастувати з чимсь, різко суперечити чомусь contravene v 1. порушувати, заступати; 2. заперечувати, оспорювати to ~ instruction concerning one's activity діяти в порушення інструкцій/ всупереч інструкціям to ~ a custom порушувати звичай to ~ a law порушувати закон to ~ principles заперечувати проти принципів to - regulations порушити правила to - a statement оспорювати заяву contravention n порушення (закону тощо) ~ of the UN sanctions порушення санкцій ООН in ~ of the Acts of Parliament порушивши закони парламенту (Велика Британія) contribute v 1. сприяти; 2. жертвувати (гроші тощо); 3. робити внесок (в науку тощо)
con 116 con to - to a better atmosphere сприяти створенню кращої атмосфери to - suggestions вносити пропозиції contribution n 1. внесок, вклад; 2. внесок (грошовий тощо), пожертва; 3. контрибуція, податок member-states ~ внесок/ розмір внеску держав-членів noticeable - значний внесок vital - суттєвий внесок - to the cause of peace внесок у справу миру - to the election внесок у виборчу кампанію ~ to international detente внесок у розрядку міжнародної напруженості - to science внесок в науку - to stability внесок у забезпечення стабільності to make а - to smth. зробити внесок у control n 1. контроль, перевірка, нагляд; 2. керівництво; 3. обмеження, стримування across-the-board ~s контроль усіх факторів airspace - контроль над повітряним простором arms - контроль над озброєнням arms - policy політика контролю над озброєнням customs - митний контроль sanitary ~ санітарний контроль - commission контрольна комісія - measures заходи щодо контролю effective international - ефективний міжнародний контроль monolithic ~ міцний контроль multilateral arms ~ багатосторонні заходи щодо контролю над озброєнням quantitative and qualitative ~s кількісні та якісні обмеження state - державний контроль ~ of arms контроль над озброєннями - of disarmament контроль над роззброєнням - of sea lanes контроль над морськими шляхами ~ of strategic offensive weapons обмеження стратегічних наступальних озброєнь international ~ of atomic energy міжнародний контроль над атомною енергією regional - of arms контроль над озброєнням (в регіоні, зоні тощо) - provisions of the treaty положення про контроль evasion of - ухилення від контролю to be under - бути під контролем to bring smth. under (international) - встановити (міжнародний) контроль над чимсь; поставити щось під (міжнародний) контроль to establish political ~ встановити політичний контроль to exercise - over smbd./ smth. здійснювати контроль над кимсь/ чимсь to get beyond/ out of ~ вийти з-під контролю to get the military arms race under ~ встановити контроль над гонкою озброєнь to have - over smbd./ smth. здійснювати контроль над кимсь/ чимсь to hold off an arms - стримувати контроль над озброєнням to lose - of smth. втратити контроль над чимсь to place (stringent) ~ on smth. встановити (суворий) контроль над чимсь to regain - over smth. відновити контроль над чимсь
fcon to tighten - over wages посилити контроль над заробітною платою under government - що контролюється урядом under strict and effective international - під суворим та ефективним міжнародним контролем ~ and communications centres системи управління та зв'язку control v 1. контролювати, перевіряти; 2. керувати to - military activities of forces контролювати воєнну діяльність військ controlled adj що контролюється, регулюється - disarmament розброєння, що знаходиться під контролем controversial ad] суперечливий, дискусійний; спірний ~ contentions суперечливі точки зору/ твердження ~ paragraphs спірні пункти ~ point спірний пункт controversy n суперечка, дискусія, полеміка border - прикордонна суперечка to defuse - зняти гостроту полеміки to suspend - тимчасово припинити/ відкласти обговорення to be wrapped in - зануритись в полеміку, захопитись полемікою convene v скликати, збирати to - an assembly скликати асамблею/ збори to ~ a council скликати раду to ~ a meeting скликати засідання to ~ a special session скликати спеціальну сесію convener n член (комітету, товариства), який призначає день зібрання 117 conj convention n 1. зібрання, з'їзд; 2.іст. конвент; 3. договір, угода, конвенція consular ~ консульська конвенція economic ~ угода з економічних питань fixed-term - угода із встановленим терміном дії international ~ міжнародна конвенція, міжнародна угода multilateral - багатостороння угода political - угода з політичних питань public - угода, що підлягає оприлюдненню residual ~ залишкова конвенція social - угода із соціальних питань "umbrella" - "парасолькова" угода ~ on privileges and immunities конвенція про привілеї та імунітети accession to the - приєднання до конвенції execution of the - виконання угоди fundamentals of the - принципові положення угоди provisions of the - положення конвенції signatory to a - держава, що підписала конвенцію violation of the - порушення конвенції to accede to a ~ приєднатися до конвенції to adhere to a - дотримуватись угоди to apply a - виконувати конвенцію to be a party to a - бути учасником конвенції to put into effect a ~ здійснювати конвенцію
Icon to ratify a - ратифікувати конвенцію to secede from the - вийти з конвенції to sign a ~ підписати конвенцію to withdraw from the - вийти з конвенції to work out a - розробити угоду/ конвенцію Vienna - on Consular Relations Віденська конвенція про консульські зносини Vienna ~ on Diplomatic Relations Віденська конвенція про дипломатичні зносини conventional adj 1. звичайний, звичний, загальноприйнятий; 2. загального типу (про озброєння); 3. пристойний, ввічливий, світський - armaments звичайне озброєння - armed forces сили загального призначення ~ arms звичайні озброєння, звичайні види озброєнь - arms limitation обмеження звичайних озброєнь - disarmament скорочення звичайних озброєнь, роззброєння у сфері звичайних озброєнь - forces війська, що мають на озброєнні звичайні/ неядерні засоби ведення війни ~ manners світські манери - presence неядерна присутність - troops війська, що мають на озброєнні звичайні/ неядерні засоби ведення війни - war(fare) звичайна/ неядерна війна ~ weapons звичайна/ неядерна зброя conventionalism n 1. конвенціоналізм; 2. умовність; рутинність; традиційність 118 соп] conversant adj звич. predic обізнаний; знайомий (з чимсь) to be - with smbd./ smth. бути обізнаним стосовно чогось; бути знайомим (з кимсь/ чимсь) conversation n 1. бесіда; 2. неофіційні переговори conversion п 1. (to, into) навернення до якоїсь віри; перехід до іншої віри; 2. (to) зміна переконань, перехід з однієї партії в іншу convert n що перейшов з однієї партії в іншу convertible adj якого молена навернути; перетворюваний, оборотний - currency конвертована валюта convey v повідомляти, передавати to ~ greetings передати привітання to - information передати вісті/ інформацію to ~ an invitation передати запрошення conviction п 1. переконання; 2. рі переконання, погляди dogmatic - фанатичне переконання religious ~s релігійні переконання to reinforce - закріпити/ зміцнити переконання to vindicate one's -s відстоювати свої переконання convince v переконувати, запевняти convincing adj переконливий (про доказ, промову тощо) convocate v скликати, збирати convocation n 1. скликання; 2. зібрання - of a conference скликання конференції ~ of Parliament скликання парламенту convoke v скликати, збирати
con 119 cor to - Parliament скликати парламент convulsion n потрясіння; громадські та політичні заворушення civil ~s and riots заворушення та безпорядки cool-headed adj спокійний, врівноважений, холоднокровний cooling-off n охолодження - period період обдумування та переговорів - in relations (період) охолодження у відносинах cooperate v 1. співпрацювати; 2. сприяти; 3. кооперувати, об'єднуватись to - in achieving an aim сприяти досягненню мети cooperation n співпраця, спільна діяльність, спільні зусилля close ~ тісна співпраця comradely - товариська співпраця continuous - постійна співпраця/ взаємодія cultural - культурна співпраця direct - безпосередня співпраця equitable - рівноправна співпраця international - міжнародна співпраця mutually advantageous - взаємовигідна співпраця scientific - наукова співпраця time-tested - випробувана часом співпраця deepening of - поглиблення співпраці expansion of - розширення співпраці range of ~ сфера/ область співпраці to develop ~ розвивати співпрацю to expand the sphere of ~ розширювати сферу співпраці to proffer - пропонувати співпрацю to strengthen - зміцнювати співпрацю to work in close - with smbd. працювати у тісній співпраці з кимсь in - with у співпраці з кимсь cooperative n кооператив; кооперативна організація cooperative adj 1. спільний, об'єднаний; 2. що співпрацює, що бере участь у спільній роботі; 3. кооперативний coordinate adj узгоджений, координований coordinate v координувати, узгоджувати, встановлювати правильне співвідношення to ~ policies узгоджувати політичний курс coordination n координація, координування, узгодження - of actions координація/ узгодження дій - of foreign policy координація зовнішньої політики cope v (with) подолати to - with difficulties подолати труднощі coply n 1. екземпляр; 2. копія certified - завірена копія fair ~ чистовик, чистовий екземпляр master - відбиток з оригіналу true - завірена копія ~ of a letter копія листа to communicate ~|ies розповсюджувати копії/ екземпляри документів to make а - of a document зробити копію документа to take а ~ of a document зробити копію документа copyright n авторське право cordial adj сердечний, щирий ~ greetings сердечні вітання/ побажання
cor 120 cor - thanks сердечна подяка - welcome сердечний прийом cordiality n сердечність, щирість core n суть - of a subject суть справи corner v загнати когось у глухий кут to - smbd. in an argument загнати когось у глухий кут у суперечці, приперти когось до стіни cornerstone n основа, наріжний камінь - of foreign policy основа/ наріжний камінь зовнішньої політики - of a phylosophical system основа філософської системи coronation n коронація, коронування С. day день коронації (Велика Британія) corporate ad] корпоративний, що належить чи стосується корпорації ~ property корпоративна власність ~ town місто із самоврядуванням corporation n 1. об'єднання, товариство, корпорація; 2. амер. акціонерне товариство; 3. муніципалітет giant - велетенська корпорація large - велика корпорація multinational - багатонаціональна корпорація, багатонаціональне підприємство municipal ~ муніципалітет transnational - транснаціональна корпорація corps n корпус consular - консульський корпус С. diplomatique/ diplomatic ~ дипломатичний корпус precedence in the consular - старшинство у консульському корпусі precedence in the diplomatic - старшинство у дипломатичному корпусі correct v 1. виправляти, коригувати; 2. нейтралізувати, усувати (шкідливий вплив тощо) correction n 1. виправлення, правка; 2. поправка, виправлення correspond v листуватись correspondence n кореспондеція, листування confidential - таємне листування official - офіційне листування private - приватне листування semi-official ~ напівофіційне листування - between sovereigns листування між монархами correspondent n 1. кореспондент (газети тощо); 2. особа, з якою проводиться листування correlation n співвідношення, взаємозв'язок - of forces співвідношення сил to upset the - of forces порушити співвідношення сил corroborate v підтверджувати, підкріплювати (теорію, думку, твер дження) these facts - their statement ці факти підтверджують їхню заяву corroboration n підтвердження (додатковими фактами) in - of на підтвердження чогось corrupt adj 1. зіпсований, нечистий; 2. продажний; розбещений - officials продажні чиновники/ державні службовці - practices корупція, підкупність і продажність corrupt v псувати(ся), розбещуватися) to ~ morals розбещувати вдачу corruptibility n продажність, підкупність corruption n 1. продажність, корупція; 2. розбещеність, моральний розклад
fcos co-signatory n юр. особа чи держава, що підписує угоду з іншими особами чи державами cosmic adj 1. космічний; 2. всеохоп- люючий, грандіозний cosmonaut n космонавт cosmonautics n космонавтика cosmopolitan n космополіт cosmopolitan adj космополітичний cosmopolite n космополіт cosmopolitism n космополітизм cosmos n космос co-sponsor n співавтор (резолюції, пропозиції тощо) to become a - стати співавтором (резолюції, пропозиції тощо), приєднатись до ряду авторів (резолюції тощо) co-sponsor v стати співавтором (проекту резолюції тощо)у приєднатись до ряду авторів (проекту резолюції, пропозиції тощо) to ~ a document стати співавтором документа cost п 1. ціна, вартість; 2. рі витрати production ~s виробничі затрати transaction -s трансакційні витрати transport - транспортні витрати - of living прожитковий мінімум council n 1. рада; 2. нарада city - муніципалітет, муніципальна/ міська рада executive - виконавча рада legislative - законодавча рада С. of State державна рада С. of War військова рада Economic and Social C. Економічна та Соціальна Рада (ООН) Privy C. таємна рада (Велика Британія, Канада) Security C. Рада Безпеки (ООН) Trusteeship C. Опікунська Рада (при ООН) World Peace C. Всесвітня Рада Миру 121 couj council-board n 1. засідання ради; 2. стіл, за яким засідають члени ради council-hall n зал засідань ради councillor n член ради; радник councilman n член ради (особл. муніципальної) counsel n 1. обговорення, нарада; 2. рада; 3. рішення, намір, план to give good - дати хорошу пора- ДУ to hold - with smbd. радитись з кимсь to take - with smbd. радитись з кимсь counsel v радити, давати пораду, рекомендувати to ~ smbd. against smth. відрадити когось щось робити counsellor n 1. радник (дипломатичний ранг); 2. адвокат (особл. в Ірландії та США) ~ of embassy радник посольства count n рахунок, підрахунок to keep - проводити підрахунок to take - of votes підраховувати кількість голосів count v рахувати; підраховувати to - losses підраховувати збитки/ втрати to - votes підраховувати кількість голосів count n граф (неанглійський титул) countenance n схвалення, моральна підтримка, заохочення to give - to a plan підтримати план to lend - to a plan підтримати план countenance v 1. заохочувати, морально підтримувати; 2. схвалювати, санкціоновувати, дозволяти counter v протидіяти, суперечити, протиставляти, протистояти
cou 122 cou to - smth. with smth. протиставляти щось чомусь counteract v протидіяти, перешкоджати, нейтралізовувати to - the policy of agression протидіяти політиці агресії counteraction n протидія, нейтралізація counteralliance n протидіючий союз counter-attack n контратака, контрнаступ desperate - against smbd./ smth. запекла контратака проти когось/ чогось counterbalance n 1. урівноваження; 2. урівноважуюча сила чи вплив counterbalance v 1. урівноважувати; 2. нейтралізовувати дію counterclaim n зустрічна вимога, зустрічна претензія, зустрічний позов counterclaim v подавати зустрічну вимогу/ зустрічний позов counter-examination n контрекспер- тиза expert - компетентна/ висококваліфікована контрекспертиза to make a - проводити контрекс- пертизу counterforce n 1. засіб ураження лише військових об'єктів; 2. протидіюча сила, контрсила - concept концепція контрсило- вого удару - potential контрсиловий потенціал - strike контрсиловий удар counterinsurgency n каральні акції та ідеологічна боротьба з повстанським рухом countermeasure n захід у відповідь, захід протидії, контрзахід ~s by way of reciprocity контрзаходи в порядку взаємності; заходи у відповідь в порядку взаємності ~s in respect of internationally wrongful act заходи у відповідь на міжнародно-протиправне діяння -S of reprisal контрзаходи у порядку здійснення репресалій; заходи у відповідь в порядку здійснення репресалій entitlement to ~s право вживати заходи у відповідь countermissile adj протиракетний - defence протиракетна оборона counterpart n колега; посадова особа, що займає аналогічну посаду (в іншому закладі, в іншій країні тощо) counterproductive adj що призводить до зворотніх результатів - meeting зустріч, що мала зворотній результат counter-proposal n контрпропозиція to make a - внести контрпропозицію to move a - внести контрпропозицію to table a - внести контрпропозицію counter-revolution n контрреволюція domestic - внутрішня контрреволюція counter-revolutionary n контрреволюціонер counter-revolutionary adj контрреволюційний - emigres контрреволюційні емігранти countess n графиня (неанглійський титул) counting board підрахункова комісія (на виборах) counting-out n амер. розм. підтасування результатів голосування шляхом незаконного анулювання бюлетенів, які були подані за кандидата іншої партії
I CPU countr|y n 1. країна, держава; 2. територія, місцевість abstaining ~ країна, що утрималась при голосуванні dependent - залежна країна developing - країна, що розвивається excolonial - колишня колоніальна країна flanking - суміжна країна, прикордонна країна holdout - країна, що відстоює свою позицію home - країна походження (країна, в якій зареєстрована материнська компанія багатонаціонального підприємства) host ~ 1. приймаюча країна, країна перебування; 2. країна - реципієнт (країна, де перебувають іноземні філії багатонаціонального підприємства) independent - незалежна країна inviting - запрошуюча країна littoral - прибережна держава member - країна-член (якоїсь організації); країна-учасник (якогось договору) mother - 1. батьківщина; 2. Старий світ, Англія, метрополія (по відношенню до колоній) neutral - нейтральна країна Nordic ~|ies Скандинавські країни nuclear - ядерна країна participating ~|ies країни-учас- ниці rackety - країна, в якій панує безлад sympathetic - країна, яка ставиться до когось співчутливо/ доброзичливо threshold - країна, що є на порозі створення ядерної зброї - of residence країна перебування entry into the ~ в'їзд у країну 123 сои) to align with a - об'єднатись з країною, вступити у блок to appease a - заспокоїти/ угамувати країну to harden the line toward a ~ проводити жорсткіший курс стосовно країни Commonwealth ~|ies країни Британської Співдружності country|man (pi countrymen) n співвітчизник long-suffering ~|men багатостраждальні співвітчизники country-wide ad] всенародний, що охоплює усю країну, повсюдний county n 1. графство (адмін. одиниця) (Англія); 2. округ (СІЛА); 3. (the -) жителі графства; джентрі, дрібномаєтне дворянство - borough місто із населенням понад 50 тис. людей, що є самостійною адміністративною одиницею coup n переворот military - військовий переворот to ward off a ~ відвернути переворот, запобігти здійсненню перевороту coup d'etat фр. державний переворот courier n кур'єр diplomatic - дипломатичний кур'єр course n 1. курс, напрям, шлях; 2. хід, плин; 3. лінія поведінки common-sense - розумний курс consistent - послідовний курс firm ~ твердий курс hegemonistic - гегемоністський курс ~ of peaceful cooperation шлях мирного співробітництва to chart а ~ for smth. накреслити курс для чогось to follow the - дотримуватись курсу/ шляху
cou 124 cov to reverse the ~ of history повернути колесо історії to settle down to a - стати на шлях чогось to steer a - проводити курс to take smbd. on a - направити когось на шлях in the - of у ході/ у процесі чогось in the - of negotiations у ході переговорів court n суд city - міський суд municipal - муніципальний суд regional - обласний суд Supreme C. Верховний Суд territorial - крайовий суд unanimous ~ весь склад суду - of first instance суд першої інстанції courteous adj ввічливий, чемний, люб'язний courtesy п ввічливість - precedence старшинство з міркувань ввічливості - prerogatives прерогативи ввічливості - visit візит ввічливості gesture of - жест ввічливості rules of - правила ввічливості as a - з міркувань ввічливості covenant n 1. угода, договір; 2. окрема стаття договору/ умови/ зобов'язання; 3. бібл. завіт international - міжнародний пакт, міжнародна угода С. on civil rights пакт/ угода про громадянські права С. on human rights угода/ пакт про права людини - on political rights угода про політичні права observance of а - виконання/ дотримання пакту/ угоди to accede to the - приєднатись до пакту/ до угоди to ratify the - ратифікувати угоду/ пакт under the - згідно з пактом/ угодою С. (of the League of Nations) icm. Статут (Ліги Націй) Books of the Old and the New C. Старий та Новий Завіт cover n 1. притулок, прикриття; 2. личина, маска to serve as а - for smth. служити прикриттям для чогось under - of patriotism прикриваючись патріотизмом cover v 1. містити (в собі), охоплювати; 2. передбачати (про пункти, статті договору тощо); 3. висвітлювати події, давати репортаж в пресі -ed by agreement передбачений договором the rules - all cases правила, що передбачають усі випадки coverage n 1. репортаж, висвітлення подій (у пресі); інформація, повідомлення; 2. прикриття bad ~ несприятливе висвітлення подій (у пресі) balanced - збалансоване висвітлення подій (у пресі) heavy media - широке висвітлення подій засобами масової інформації prominent - перевалене висвітлення подій (у пресі) sympathetic - доброзичливе висвітлення подій (у пресі) to give ~ of smth. висвітлювати щось у пресі covering letter супровідний лист covering note супровідна записка covert adj прихований, таємний, завуальований - threat прихована погроза cover-up n приховування (злочину тощо)
1 era crackdown n вживання суворих заходів (у боротьбі із злочинністю тощо); закручування гайок military - вживання військових репресивних заходів crack down v накинутись, напасти to ~ smth. вживати радикальних заходів проти чогось, застосовувати репресивні заходи проти чогось cracked adj підірваний (прорепутацію, довіру, кредит) crash n 1. крах, банкрутство; 2. аварія, катастрофа create v створювати, творити, завдавати to ~ complications створювати ускладнення to ~ difficulties створювати труднощі to ~ opposition створювати опозицію to - a risk of smth. створювати небезпеку для чогось to ~ a system створювати систему to ~ a theory створювати теорію creation n 1. створення, творіння; 2. світостворення the C. створення світу the whole - всесвіт - of international organisations створення міжнародних організацій credentials n 1. вірчі грамоти (посла); 2. мандат, повноваження - commission мандатна комісія; комітет з перевірки повноважень delivery of - вручення вірчих грамот presentation of ~ вручення вірчих грамот validity of deputies' - визнання повноважень депутатів to approve - затвердити повноваження, схвалити мандат 125 егі) to communicate ~ to smbd. передати повноваження комусь to issue - видати мандат to present - вручити вірчі грамоти to submit - вручити вірчі грамоти credibility n 1. правдоподібність, достовірність; 2. довіра, віра; 3. престиж - gap криза довіри deterrence - достовірність стримування потенційного противника to improve the ~ of a country підняти престиж країни credit n 1. віра, довіра; 2. репутація (звич. добра), добре ім'я; 3. честь, похвала,заслуга a man of - людина, що користується доброю репутацією to do smbd. - робити комусь честь to give - to smth. повірити комусь to lose - втратити довіру to get - for smth. ставити собі щось у заслугу to take - for smth. ставити собі щось у заслугу credit v 1. вірити, довіряти; 2. (with) приписувати (комусь щось) to ~ a statement вірити/ довіряти заяві creed n кредо, переконання political - політичні переконання religious ~ релігійні переконання crescent n 1. місячний серп, півмісяць; 2. емблема, герб турецької держави; 3. перен. магометанство, іслам crime n злочин grave - тяжкий злочин war ~s військові злочини
en 126 cro ~s against humanity злочини проти людства criminal n злочинець war - військовий злочинець state ~ державний злочинець cripple v перен. послабити, завдати шкоди; паралізувати, придушити; виводити з ладу to ~ economy завдати збитків економіці to ~ equipment виводити обладнання з ладу, робити обладнання непридатним to ~ missiles виводити з ладу ракети to - relations завдати шкоди відносинам crisis n {pi crises) 1. криза; 2. критичний/ вирішальний момент/ перелом administration's - урядова криза chronic - хронічна криза economic - економічна криза financial - фінансова криза fuel - паливна криза general - загальна криза industrial - промислова криза political - політична криза to anticipate a ~ передбачити кризу/ кризову ситуацію to avert a ~ відвернути кризу to bring to a ~ довести до критичного стану to defuse the - зняти гостроту кризи to deter a - стримати кризу to engineer a - спровокувати кризу to pass through a ~ пережити кризу to plunge a country into a ~ привести країну до кризи criterion п (pi criteria) критерій to establish - встановлювати критерій critic n критик hard-line ~s критики проведення жорсткої політики critical adj 1. критичний; 2. вирішальний, переломний; 3. небезпечний, ризикований, загрозливий; 4. важливий, цінний - analysis критичний аналіз - article критична стаття - contribution цінний внесок (в науку тощо) ~ situation критична ситуація - stage вирішальний, переломний момент criticism n 1. критика; 2. філос. критицизм, "критична" філософія constructive - конструктивна критика scathing - нищівна критика to meet - приймати/ враховувати критику to shield smbd. from - захистити когось від критики to voice - виступити з критикою to welcome - вітати критику criticize v критикувати cross n хрест International Red C. Міжнародний Червоний Хрест cross v 1. перетинатись, переходити, перепливати; 2. розминутись (про листи); 3. перекреслювати to - the border перетинати кордон to - swords with smbd. перен. схрещувати шпаги з кимсь to ~ off/out викреслювати to - smbd.'s name off the list викреслити чиєсь прізвище зі списку my letter must have ~ed yours мій лист, напевно, розминувся з вашим cross-bench n лава в парламенті для незалежних депутатів (Велика Британія) cross-bencher n незалежний член парламенту (Велика Британія)
cro 127 cur cross-over n перехід з одної партії до іншої cross-over adj що перейшов з одної партії до іншої ~ vote голосування за законопроект, запропонований іншою партією ~ Republican республіканець, що перейшов у Демократичну партію (США) crosscurrent n суперечлива тенденція cross-section n поперечний розріз (суспільства) (у статистиці і соціологи); репрезентативна вибірка (тих, кого опитують для визначення громадської думки) ~ of British opinion думка типових представників різних прошарків британського суспільства crowd n юрба to break upa~ розігнати юрбу to disperse a - розігнати юрбу crown n 1. корона, вінець; 2. влада монарха, верховна влада to relinquish the - відмовитись від престолу to succeed to the - успадкувати престол crown v 1. коронувати, увінчати; 2. нагороджувати to - smbd. with glory покрити/ увінчати когось славою crowning n коронування crown prince n принц-спадкоємець, кронпринц crucial adj 1. вирішальний; 2. критичний - period критичний період - problem ключова проблема ~ test вирішальне випробовування cruel adj жорстокий, безжальний, жахливий ~ war жорстока/ жахлива війна cruise missile n крилата ракета cruiser n крейсер crunch n тяжке становище, криза gasoline - бензинова криза crusade n 1. іст. хрестовий похід; 2. кампанія на захист чогось чи проти чогось peace - похід/ кампанія на захист миру to proclaim a - оголосити про хрестовий похід (проти чогось) crush v знищувати, придушувати to ~ a revolution знищити/ придушити революцію crushing adj нищівний - defeat нищівна поразка culminate v досягнути кульмінації/ апогею to - in smth. завершитись чимсь culmination n кульмінація cult n культ, поклоніння; боготворіння - of personality культ особи to forbid personality - заборонити культ особи cultural adj культурний - relations культурні відносини culture n культура bourgeois - буржуазна культура philosophy of - філософія культури cumbersome adj громіздкий, незграбний, обтяжливий - ceremonies обтяжливі формальності - procedure громіздка/ обтяжлива процедура cumulative adj накопичений, сукупний, кумулятивний - evidence сукупність доказів ~ method кумулятивний метод ~ vote/ voting кумулятивні вибори (система виборів, при якій виборець має право подати стільки голосів, скільки висунено кандидатів і розподілити голоси за власним бажанням) curb n приборкання
(cur 128_ - to violence приборкання насильства curb v приборкувати to - an aggressor приборкати агресора to - the nuclear arms race призупинити/ стримувати гонку ядерних озброєнь curfew n комендантська година to impose a - вводити комендантську годину to lift the - скасувати комендантську годину currency n 1. валюта, гроші; 2. грошовий обіг foreign - іноземна валюта local ~ місцева валюта to confiscate foreign - (upon entry) конфіскувати іноземну валюту (при в'їзді) current n хід, плин, перебіг historical ~s історичні тенденції/ напрямки - of events перебіг подій current adj поточний, теперішній, сучасний - conflict існуючий/ поточний конфлікт - opinion існуюча думка ~ list of the career staff наявний список посадових осіб (консуль ства, посольства) ~ trends загальновизнані тенденції cursory adj поверховий, побілений, курсорний ~ reading of a report поверхове ознайомлення з доповіддю curtail v скорочувати, вкорочувати, урізати, зменшувати to ~ military expenditure скорочувати військові видатки to - a visit скоротити візит curtsy n реверанс curtsy v робити реверанс custody n cut] to place (an instrument) in the - of a depositary здати (документ) на зберігання депозитарію custom n звичай, звичка international - міжнародний звичай local - місцевий звичай - accepted by the receiving state прийнята в країні перебування практика to adhere to the - s дотримуватись звичаїв by ~ за звичаєм manners and - of a country традиції та звичаї країни proof of - доказ звичаю; доказ сили звичаю custom-house n митниця customs n мито - duties мито - facilities митні пільги - fees митні збори - free безмитний - matters митні справи - officials митні чиновники to get the - пройти митний огляд to pass through the - пройти митний огляд cut n скорочення, зниження, зменшення arms - скорочення озброєнь deep ~s in the nuclear arsenals значне скорочення ядерних арсеналів equal percentage—wise ~s рівно- відсоткове скорочення озброєнь cut v скорочувати, знижувати, зменшувати to ~ back скорочувати/ зменшувати to - back on expenditure скорочувати/ урізати видатки to - off закінчувати, припиняти to ~ off arms shipments припиняти постачання зброї
fcut to - off a debate припинити дебати/ обговорення to - off negotiations перервати переговори to - short a visit скоротити візит cutback n зменшення, скорочення, зниження - in production скорочення виробництва cutting n 1. вирізка (з газети, журналу); 2. зниження, зменшення cybernetics n кібернетика cycle n цикл, повне коло; період business ~ економічний цикл, цикл економічної активності inflationary - інфляційний цикл product - цикл продукту cynicism n 1. цинізм; 2. (C) іст. кінізм, цинізм D daily n щоденна газета daily ad] щоденний; повсякденний - paper щоденна газета damage n 1. шкода, пошкодження; збитки; 2. рі збитки collateral ~ супутні/ побічні збитки liquidated ~s наперед обумовлені збитки radiation - ураження радіоактивним випромінюванням action for ~s позов про відшкодування збитків probability of - ймовірність ураження to claim ~s вимагати відшкодування збитків to cause - завдавати збитків/ шкоди to to deal - завдавати збитків/ шкоди to do - завдавати збитків/ шкоди 129 daj to inflict ~ on smbd. завдавати збитків to the - of smth. на шкоду чомусь damage v пошкоджувати, псувати, завдавати збитків; дискредитувати to - relations with smbd. зіпсувати стосунки з кимсь danger n 1. небезпека; 2. загроза; 3. ризик ~ space простір ураження - zone небезпечна зона implicit - прихована небезпека mounting - зростаюча небезпека - to peace загроза мирові to eliminate the ~s усунути небезпеку to expose smbd. to - піддавати когось небезпеці to overcome ~s ліквідувати небезпеку to reduce the - of nuclear war зменшити небезпеку ядерної війни dangerous ad] небезпечний, загрозливий ~ doctrine небезпечна доктрина - weapon небезпечна зброя dare v 1. сміти, насмілюватись; 2. нехтувати небезпекою daring ad] сміливий, відважний; зухвалий ~ attempt смілива спроба - plan зухвалий план dark n 1. таємниця, секретність; 2. неуцтво, незнання to be in the - about/ on smth. не знати про щось to keep smbd. in the - приховувати щось від когось to plot in the - таємно готувати змову dark ad] 1. темний, чорний; 2. порочний, сумнівний, нечистий; 2. безнадійний, тяжкий (про час); 3. неясний, незрозумілий; 4. таємний, секретний;
(dar 130 "da?) - business темна справа - deeds чорні справи - designs злочинні задуми - hint незрозумілий натяк - problem заплутане питання - prospects невеселі/ невтішні перспективи ~ saying загадковий/ неясний вислів - secret велика таємниця to keep smth. ~ приховувати щось, тримати щось у таємниці the D. Continent "чорний континент", Африка - horse "темна конячка", кандидат, що несподівано висунув свою кандидатуру на виборах (США) darkly adj таємно, секретно data п (рі від datum) вихідні дані, факти adequate - відповідні дані adjusted - оброблені дані, скоректовані дані aggregated - сукупні дані, дані в цілому annual sample - щорічні вибіркові дані available ~ наявні дані basic - вихідні/ основні дані complete - повні дані conflicting - суперечливі дані continuous comparable - дані, що постійно порівнюються crude - приблизні/ неточні дані ~ assembling problem проблема збору даних - deficiencies недостатні (вихідні) дані ~ difficulties труднощі із отриманням даних ~ processing обробка інформації - processing technique електронна обчислювальна машина detailed - деталізовані/ докладні дані discrepant - дані, що не збігаються economic - економічні дані empirical - емпіричні дані experimental - експериментальні дані final - кінцеві/ остаточні дані fragmentary - уривчасті дані higher-quality - високоякісні дані historical - дані за минулий період inadequate - неповноцінні дані limitations - обмеження, передбачені досягнутими даними limited - обмежені дані long-term - дані за тривалий період meaningful empirical - важливі емпіричні дані necessary - необхідні дані observed - дані спостерігачів official - офіційні дані past - дані за минулі роки pertinent - необхідні дані; дані, що вимагаються primary - початкові дані provisional - попередні дані published - опубліковані дані raw - первинні/ необроблені дані recorded - дані, що публікуються/ повідомляються reliable - надійні дані represented - наведені дані summary - зведені дані supplementary - додаткові дані supporting - ілюстративний матеріал underlying ~ дані, що лежать в основі рішення/ висновку тощо unofficial - неофіційні дані - for study матеріал дослідження abundance of ~ велика кількість даних, надмірність даних appraisal of - оцінка даних
fdat comprehensive set of - вичерпний набір даних continuity of - дані, що безперервно надходять detail of the - деталізація даних gap in the - прогалина в даних inadequacy of ~ недостатня надійність даних organising of ~ систематизація даних original sources of - першоджерело даних sources of - джерела даних to compare - порівнювати дані to exchange ~ обмінюватись даними to increase the usefulness of ~ підвищити ефективність/ корисність даних to interpret - тлумачити дані to supply - повідомляти/ передавати дані to update the agreed - переглянути погоджені дані з точки зору внесення в них останніх відомостей; узгодження даних відповідно до поточного моменту collection and processing of ~ збір і обробка даних date n 1. дата, число, день; 2. час, термін, період, епоха; 3. амер. той самий день arrival - дата прибуття to advance the - запропонувати дату, виступити із пропозицією про дату to alter the arrival ~ змінити дату прибуття to bring smbd. up to - ввести когось в курс справи to bring smth. up to - удосконалити/ оновити щось to fix a closing - (of a session, conference, etc.) встановити/ призначити дату закриття (сесії, конференції тощо) 131 deaj to fix an opening - (of a session, conference, etc.) встановити/ призначити дату відкриття (сесії, конференції тощо) to keep smbd. up to - тримати когось в курсі справ to keep smth. up to ~ поповнювати щось останніми даними to leave at an early - виїхати раніше the return - is open дата повернення не визначена date и проставити дату, датувати; ставити число, вказувати час і місце to - a document проставити дату на документі date-line n рядок (у статті, документі), де пишуть дату і місце date-lined adj що має позначення дати і місця day n 1. день; певний, визначений день, число; 2. вирішальний день, битва - reception денний прийом travelling ~s час, проведений у дорозі Victory D. День Перемоги working - робочий день to carry the ~ отримати перемогу; виграти битву; брати гору to get the - отримати перемогу; виграти битву; брати гору to lose the ~ зазнати поразки to win the ~ отримати перемогу; виграти битву; брати гору D-day n іст. день висадки союзних військ в Європі (б червня 1944 р.) deacon n 1. священик; 2. диякон dead end безвихідь to be at a - бути в безвиході/ в скрутному становищі to come to a - потрапити в безвихідь/ в скрутне становище to reach a - потрапити в безвихідь/ в скрутне становище deadline n кінцевий термін
(dea 132 deb handover - останній/ кінцевий термін передачі (території) ~ for the submission of smth. останній/ кінцевий термін для представлення чогось to postpone the ~ for smth. відкласти кінцевий термін для чогось, продовжити кінцевий термін deadlock n безвихідь, безвихідне становище to be at a ~ бути в безвиході, в скрутному становищі to break the ~ вийти з безвиході/ із скрутного становища to bring smbd. to a - завести когось у безвихідь to reach a - зайти у безвихідь, потрапити у безвихідне становище to escape from the ~ вирватись з безвиході to overcome the ~ вийти з безвиході/ із скрутного становища to reach a - зайти у безвихідь, потрапити у безвихідне становище deadlock v 1. зайти у безвихідь; 2. завести у безвихідь to ~ negotiations завести переговори у безвихідь deadlocked adj що знаходиться у безвиході - issue проблема, обговорення якої зайшло у безвихідь deadly adj 1. смертельний, смертоносний; 2. нещадний - enemy смертельний ворог - weapon смертельна зброя deal n 1. угода; 2. амер. політичний курс; економічна політика balanced - збалансоване вирішення питання behind-the-scenes separate ~ закулісна сепаратна угода fair ~ 1. чесна угода; 2. чесний вчинок long-term - довгострокова угода package - вирішення питань в "пакеті", комплексна угода щодо декількох питань, укладених на основі взаємних поступок separate ~ сепаратна угода square ~ 1. чесна угода; 2. чесний вчинок wide-scale ~ угода широкого масштабу to do а - with smbd. укласти угоду з кимсь, піти на домовленість з кимсь to give smbd. a square ~ чесно вчинити з кимсь, вести чесну гру to make а ~ for smth. укласти угоду про купівлю чогось to make а ~ with smbd. укласти угоду з кимсь, піти на домовленість з кимсь Camp David ~ Кемп-Девідська угода (угода, яку підписали Ізраїль та Єгипет за посередництвом СІЛА) New D. "Новий Курс" (система заходів уряду президента Ф. Рузвельта у 1933—1938 pp.) Square D. іст, політичний курс президента Теодора Рузвельта deal v (dealt) 1. (in, with) займатись чимось, торгувати чимось, займатись торгівлею; 2. (with) мати справу з кимсь/ чимсь to - in politics займатись політикою dealing п звич. рі ділові стосунки, торгові справи exclusive ~s домовленості із наданням виняткових прав to have ~s with smbd. вести (торгові) справи з кимсь dean n дуаєн, старійшина дипломатичного корпусу debatable adj 1. суперечливий, спірний, дискусійний; 2. про який іде суперечка
(deb 133 deb) - ground 1. територія, про яку сперечаються дві країни; 2. предмет суперечки - land 1. територія, про яку сперечаються дві країни; 2. предмет суперечки - opinion суперечлива думка - provision суперечливе твердження debate n 1. дискусія, обговорення, дебати; 2. суперечка, полеміка; 3. (the ~s) офіційний звіт про парламентські засідання (Велика Британія) ample - широка дискусія arduous ~ важкі/ напружені дебати/ обговорення acrimonious ~ гострі/ напружені дебати concurrent ~ обговорення декількох пунктів порядку денного водночас controversial - обговорення суперечливих питань critical ~ критичне обговорення; обговорення, під час якого висловлюють багато критичних зауважень emergency ~ надзвичайне обговорення, обговорення надзвичайних питань full-scale - широка/ всеохоплю- юча дискусія, всеохоплююче обговорення general ~ загальне обговорення, загальна дискусія heated - гаряча суперечка/ дискусія impassioned ~ пристрасні дебати instructive ~ повчальна дискусія lengthy ~ тривале обговорення lively ~ жвава дискусія long - тривале обговорення polemic ~ полеміка poor - нетривале обговорення, яке не принесло результатів procedural ~ обговорення, пов'язане з процедурними питаннями sterile - безрезультатна/ неефективна дискусія, безплідне обговорення substantive - обговорення, пов'язане з суттю справи - on the inclusion of items обговорення про включення питань у порядок денний - on the report обговорення по доповіді - on the substance обговорення по суті справи adjourment of the - перерва в дискусії/ в обговореннях closure of the ~ припинення/ закриття обговорення/ дискусії heat of the - розпал обговорень low start of a - повільне розгортання обговорення order of the ~ порядок денний обговорення preclusion of a - запобігання обговоренню/ дискусії rules of the ~ порядок ведення дискусії/ обговорення secrecy of ~s конфіденційність обговорення timing of the ~ вибір часу дискусії to adjourn the ~ відкладати обговорення/ дискусію to close the ~ припинити дискусію/ обговорення to disturb the - порушити порядок під час обговорення/ дискусії to engage in a ~ брати участь в обговоренні/ дискусії to forgo further - відмовитись чи утриматись від подальшої дискусії to intervene in the - втрутитись у дискусію/ обговорення to open the - відкрити обговорення
(deb 184 dec] to proceed to a vote without ~ перейти до голосування без обговорення to protract a ~ затягувати обговорення to reopen a - відновити обговорення to vote without ~ голосувати без попереднього обговорення in ~ що дискутується/ обговорюється debate v 1. обговорювати, дискутувати; 2. обговорювати, розглядати; 3. дебатувати, сперечатись to ~ a point обговорювати питання to ~ a question обговорювати питання to - (up) on the subject брати участь у дискусії щодо даного питання debater n учасник дебатів/ обговорення debating adj суперечливий, дискусійний - point дискусійне питання debrief v вислуховувати доповідь чи звіт (офіційного представника уряду в іншій країні) debris n уламки, руїни; сміття radioactive ~ радіоактивні рештки/ опади debt n борг, зобов'язання odious - одіозний борг war ~ воєнний борг ~ of gratitude борг вдячності decade n десятиріччя Disarmament D. десятиріччя роз- броєння (ООН) decapitate v амер, розм. замінювати/ скидати керівництво урядових закладів (особливо після перемоги на виборах) decapitation n амер. розм. зміна керівництва decay т? послаблення, занепад; розпад, загнивання moral ~ моральний розклад to fall into - приходити в занепад deceit n 1. обман, брехня; 2. хитрість, трюк, шахрайська витівка flagrant - кричуща/ скандальна брехня decemvir п (рі) правлячий орган/ рада, що складається з десятьох людей decency 1. пристойність, благопристойність; 2. ввічливість, чемність; 3. рі дотримання правил доброго тону/ пристойності breach of ~ порушення пристойності/ декоруму offence against ~ порушення пристойності/ декоруму decentralization n децентралізація decentralize v децентралізовувати deception n 1. обман, шахрайство; 2. хитрість, брехня deliberate ~ навмисна брехня ~ of the public opinion обман громадської думки to count on ~ робити ставку на обман to fall into ~ стати жертвою обману to practise - займатись обманом, вдаватись до обману deceptive ad] оманливий, що вводить в оману decertification n амер. анулювання урядом повноважень профспілки decide v 1. вирішувати, приймати рішення; 2. піти (на щось), приймати певне рішення; робити вибір to ~ against smth. відхилити щось; вирішити якесь питання негативно to - forhtwith приймати негайне рішення; негайно вирішувати (питання) to ~ an issue вирішити питання
(dec 135 dec] to ~ a point вирішити питання to ~ provisionally прийняти тимчасове рішення to ~ a question вирішити питання to ~ to postpone приймати рішення про відтермінування/ про перенесення (засідання тощо) to ~ to close the debate прийняти рішення про припинення обговорення to - to postpone приймати рішення про відтермінування/ про перенесення (засідання тощо) to ~ without debate прийняти рішення без обговорення decided ad) 1. визначений, остаточний; 2. явний, очевидний ~ opinion визначена думка to give a ~ answer дати остаточну відповідь decision n 1. рішення; 2. рішучість agreed - узгоджене рішення ambiguous ~ неоднозначне рішення concerted - узгоджене рішення dramatic ~ важливе рішення hasty ~ необдумане рішення majority ~ рішення, прийняте більшістю голосів surprise ~ неочікуване/ несподіване рішення tough political - важке політичне рішення valid - вагоме/ обґрунтоване рішення voluntaristic ~ волюнтаристське рішення - upon request рішення на прохання terms of ~ формулювання рішення to accept smbd.'s ~ погодитись з чиїмсь рішенням to adjourn a ~ відкласти/ відтер- мінувати рішення to announce a ~ оголосити рішення to challenge smbd.'s ~ оспорювати чиєсь рішення to come to a ~ прийняти рішення to denounce smbd.'s - засуджувати чиєсь рішення to disclose the - повідомити про рішення to force through a ~ протягнути рішення to impose а - on smbd. нав'язати комусь рішення to leave the matter to smbd.'s ~ подати справу на чийсь розгляд to make a ~ прийняти рішення to postpone a - відкласти/ від- термінувати рішення to put off a - відкласти/ відтер- мінувати рішення to rescind a ~ відмінити/ анулювати рішення to take a - прийняти рішення to take part in policy ~s брати участь у прийнятті політичних рішень decision-making n прийняття рішень (об'єкт дослідження у теорії міжнародних відносин) ~ process процес прийняття рішень methods of - методи прийняття політичних рішень decisive adj 1. кінцевий, остаточний; 2. рішучий, сповнений рішучості - actions рішучі заходи - answer остаточна відповідь - attack основний удар - direction напрямок основного УДару ~ evidence неспростовні докази - judgement остаточне рішення - reply остаточна відповідь ~ superiority вирішальна/ явна перевага
[dec 136 dec] ~ victory повна/ остаточна перемога decisively adv 1. остаточно, переконливо; 2. рішуче to act ~ діяти рішуче declaim v 1. промовляти з пафосом; ораторствувати; виголошувати помпезні промови; 2. виголошувати промову (на задану тему) to ~ against smth. засуджувати щось, різко виступати проти чогось, протестувати проти чогось declamation n ораторське мистецтво, красномовство; прославляння, "риторика" declamatory adj 1. ораторський; 2. помпезний ~ manner помпезна манера ~ style помпезний стиль declarant n амер. іноземець, який подав документи на здобуття американського громадянства declaration n 1. декларація (документ); 2. оголошення; заявка; 3. - for/ against smth. висловлення на користь/ проти чогось; 4. митна декларація ~ day день оголошення результатів голосування customs ~ митна декларація joint ~ спільна декларація pious ~ благочестива декларація political ~ політична декларація solemn ~ урочиста декларація unilateral ~s односторонні декларації - for/ against smth. висловлювання на чиюсь користь/ проти чогось - of continuity декларація про правонаступність/ континуітет ~ of independence декларація незалежності - of intention заява про прийняття у громадянство США ~ of policy декларація/ заява про політику/ політичний курс ~ of the poll оголошення результатів голосування - of rights декларація прав ~ war оголошення війни implementation of a ~ виконання декларації to make a - зробити заяву to sign a ~ підписати заяву D. of Independence Декларація незалежності (США, 1776 р.) D. on Decolonization Декларація про деколонізіацію (ООН) D. on the Elimination of Discrimination Against Women Декларація про ліквідацію дискримінації стосовно жінок (ООН) D. on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples Декларація про надання незалежності колоніальним країнам і народам D. on the Prevention of Nuclear Catastrophe декларація "Запобігти ядерній катастрофі" UN D. on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination Декларація ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації Universal D. of Human Rights Загальна декларація прав людини declarative adj декларативний - act декларативний акт declare v 1. оголошувати, заявляти, проголошувати; 2. пред'являти речі, які обкладаються митом (на митниці) to ~ one's determination заявити про свою рішучість to ~ one's resolve заявити про свою рішучість to ~ peace проголосити мир to ~ the results of an election оприлюднити результати виборів to ~ war (up) on a country оголосити війну якійсь країні
[dec Have you anything to ~ ? Чи є у Вас речі, які обкладаються митом? declared adj проголошений, оголошений ~ state of war офіційно оголошений стан війни declarer n той, хто підписує декларацію declassed adj декласований declassify v розсекречувати (матеріали, документи тощо) decline n падіння, занепад; спад; виснаження; зниження (цін) general - загальна криза, загальний спад to be in - переживати кризу on the ~ в стані спаду decline v 1. зменшуватися, іти на спад; 2. занепадати; приходити до стану розладу; 3. відхиляти, відкидати, відмовляти(ся) to ~ a discussion уникнути обговорення to ~ an invitation відмовитись/ не прийняти запрошення to ~ an offer відхилити пропозицію to ~ to answer question відмовитися відповідати на запитання to ~ to take part in a conference (meeting, etc.) відмовитися від участі в нараді/ зборах тощо business ~d у справах почався застій decolonization n деколонізація decolonize v деколонізувати, надати незалежність колонії decontrol n спец, звільнення від (державного) контролю decontrol n спец, звільнити від (державного) контролю to ~ prices зняти контроль над цінами decorate v нагороджувати знаками відзнаки або орденами 137 ded) to ~ smbd. with an order нагородити когось орденом decoration v 1. орден, знак відзнаки, нагорода 2. рі святкові прапори/ знамена; гірлянди; святкове убрання/ оздоблення - ribbon орденська стрічка foreign ~s іноземні нагороди national -S нагороди власної країни exchange of ~s обмін нагородами forms of ~s види нагород wearing of - s носіння нагородних знаків to grant ~s нагородити орденами чи знаками відзнаки to wear -s одягати/ носити нагороди/ нагородні знаки D. Day День пам'яті загиблих у війнах (США, ЗО травня) decorum п (рі тж decora,} 1. зовнішня пристойність, декорум; 2. звич. рі правила пристойності, етикет breach of ~ порушення правил гарного тону decree n указ, декрет, наказ; закон to establish by ~ визначити/ врегулювати/ встановити законом to issue a ~ видати указ decree v видавати наказ, декрет; наказувати, давати розпорядження, постановляти щось decretive adj 1. декретний; 2. що має силу декрету decrown v позбавляти корони, скидати з престолу, розвінчувати dedicate v присвячувати dedication n 1. присвячення; 2. присвята, напис (у книзі) deduce v 1. робити висновок; 2. підводити підсумок - an inference (from the facts) зробити висновки (з фактів) deduction n дедукція deductive adj дедуктивний - method дедуктивний метод
(dee 138 def) ~ reasoning хід суджень від загального до конкретного, дедуктивне мислення deed n 1. вчинок, дія, справа; 2. подвиг, діяння deep adj серйозний, глибокий, фундаментальний, ґрунтовний - argument вагомий доказ/ аргумент - politicians передбачуваний політик de-escalate v 1. згортати, стримувати; 2. послаблювати, зменшувати, скорочувати розмах to - one's expectation облишити надії to - the war згортати військові Дії de-escalation n деескалація (війни тощо), згортання, зменшення, зменшення розмаху de-escalatory adj розрахований на деескалацію, сприятливий для деескалації/ згортання/ зменшення/ послаблення розмаху ~ move крок в сторону деескалації - step крок в сторону деескалації deface v псувати, нівечити, спотворювати - a deed зменшити значення подвигу de facto лат. де-факто, насправді, фактично the government ~ уряд, що насправді знаходиться при владі defamation n дифамація, обмова, наклеп ~ of character дискредитація, дифамація defamatory adj наклепницький ~ statement наклепницьке твердження default n 1. бездіяльність, пасивність; 2. нестача, брак (чогось), бідність; 3. ек. відмова держави проводити виплати по боргах defeasance n 1. юр. анулювання, скасування, відміна; знищення; 2. умова відміни; застереження в документі (що анулює його після виконання певних умов) defeasible adj що може бути скасований/ анульований/ відмінений defeat n 1. поразка, розгром; 2. крах/ руйнування надій ~ of a bill неприйняття законопроекту в парламенті - of a party поразка партії (на виборах тощо) to inflict а ~ upon smbd. завдавати комусь поразки, розгромити когось to suffer a - зазнати поразки defeat v 1. завдавати поразки, розбивати, вносити розлад; 2. зривати, руйнувати (плани, задуми тощо) to ~ a candidate завдавати поразки кандидату (на виборах) defective adj 1. неповний; 2. недостатній, недосконалий ~ rules неповні/ нечіткі правила defend v 1. захищати, обороняти; 2. відстоювати, підтримувати (думку тощо) to ~ one's country захищати свою країну to ~ the general principles підтримувати загальні принципи to ~ the sovereign rights and freedoms of nations захищати суверенні права та свободи народів defender n захисник - of the free enterprise system захисник системи вільного підприємництва - of peace борець за мир defense п 1. оборона, захист; 2. рі військові укріплення, оборонні споруди, система оборони
(def 139 def) air ~ протиповітряна оборона (ППО) civil ~ цивільна оборона collective ~ колективна оборона collective self ~ колективна самооборона D. Act Закон про оборону ~ appropriation військові асигнування - budget військовий бюджет ~ capability військові оборонні можливості, військовий потенціал D. Establishment збройні сили - expenditure витрати на оборону, військові витрати ~ production військова продукція, військова промисловість - spending витрати на оборону, військові витрати ~ umbrella оборонний/ захисний зонтик, укриття для когось individual self - індивідуальна самооборона integrated - system об'єднана система самооборони national - національна оборона; оборона країни nuclear ~ протиядерна оборона, протиядерний захист strategic - стратегічна оборона measures of ~ засоби оборони system of collective ~ система колективної оборони weapons of - оборонна/ захисна зброя to bolster - посилити оборону to ensure ~ забезпечити оборону to reduce the - appropriation скорочувати військові асигнування in the ~ of peace на захист миру Department of D. Міністерство оборони (СІЛА) defensive n оборона, оборонна позиція to act on the - оборонятися, захищатися to be on the ~ оборонятися, захищатися defensive ad) захисний, оборонний - balance рівновага в області оборони; оборонна рівновага - capability захисний/ оборонний потенціал; захисні/ оборонні можливості ~ installation оборонні/ захисні споруди defer v відкладати, відстрочувати, затримувати (повідомлення тощо) to ~ a discussion затягувати обговорення - a visit відкладати візит deference n повага, пошана, шанобливе ставлення to pay ~ to smbd. ставитися до когось шанобливо/ з повагою to show ~ to smbd. ставитися до когось шанобливо/ з повагою to treat smbd. with ~ ставитися до когось шанобливо/ з повагою defiance n повна зневага, демонстративна непокора ~ of the plan невиконання плану ~ of resolution невиконання/ ігнорування резолюції in - of smth. 1. наперекір чомусь; 2. не рахуючись з чимось, з явною зневагою до чогось defiant ad) визивний, відверто/ демонстративно непокірний deficiency n 1. відсутність чогось, нестача, дефіцит 2. вада, недолік deficit n дефіцит, нестача, прорахунок constant ~ постійний/ хронічний дефіцит, постійна нестача - in the balance of payments дефіцит платіжного балансу de fide лат. те, що приймається на віру define v 1. визначати, давати (точне) визначення; 2. характеризувати, визначати, встановлювати;
(def 140 del 3. окреслювати/ встановлювати межі to ~ boundary between two countries встановлювати кордони між двома країнами to ~ a concept визначити поняття to ~ one's position визначити/ виразити своє ставлення to ~ a term визначити термін definite ad) визначений, ясний, чіткий - opinion певна думка - period визначений/ обмежений у часі період ~ statement чітка/ недвозначна заява definition n визначення, тлумачення blanket ~ загальне визначення clear - чітке визначення - of a term визначення терміну to give a - дати визначення definitive ad) остаточний, безповоротний (про рішення), повний, точний - answer остаточна відповідь deforce v 1. позбавляти власності когось; 2. незаконно утримувати чужу власність deforcement n незаконне утримання чужої власності; присвоєння, захоплення defuse v перен. розрядити (вибухонебезпечну ситуацію), зняти гостроту ситуації, послаблювати to ~ tension(s) пом'якшити напругу defy v відверто не підкорятися/ не слухатися, ігнорувати, нехтувати, зневажати to - the law ігнорувати закон to ~ public opinion зневажати/ ігнорувати громадську думку to - a resolution не дотримуватись резолюції, ігнорувати резолюцію degradation n 1. деградація, погіршення, виродження, занепад; 2. послаблення, зменшення (масштабу тощо) degree n ~s of international responsibility об'єм міжнародної відповідальності de(-)ideologization деідеологізація deideologize v деідеологізувати, позбавляти ідейного змісту deism n деїзм de-isolate v ліквідувати результати ізоляції delay n 1. затримка, зупинка; 2. відкладення, зволікання, відстрочка to avoid undue ~s уникати зайвої затримки to impose long visa ~s вводити довгі затримки у наданні віз without ~ негайно, зараз же, без- відкладно delay v затримувати, відкладати to ~ negotiations відкласти переговори delaying n затягування, зволікання, відстрочка ~ actions тактика зволікання delegate n 1. делегат, посланець, представник; 2. амер. депутат території в Конгресі (з правом дорадчого голосу); 3. член палати депутатів (у деяких штатах США) alternate ~ заступник делегата (особа, що виступає замість призначеного делегата) chief ~ голова делегації distinguished ~s шановні делегати (звертання) joint - заступник голови делегації, член делегації permanent ~ постійний делегат plenipotentiary ~ повноважний делегат
[del 141 del] - in charge of negotiations голова делегації на переговорах precedence among ~s старшинство делегатів House of Delegates палата депутатів (нижня палата в законодавчому органі деяких штатів, США) delegate v 1. делегувати, посилати; 2. уповноважувати, передавати повноваження to - the power to a deputy надати владу депутатові to ~ rights to smbd. передавати комусь права to - things to other доручати питання іншим delegated ad] уповноважений; той, що має повноваження - legislation юр. урядові постанови; законодавство, що приймається урядом в рамках його повноважень, наданих йому парламентом - powers амер. юр. "надані повноваження"; повноваження, надані уряду конституцією США і вказані у перших трьох статтях delegation n 1. делегація, депутація; 2. делегування, відправка делегації - reports доповіді делегації ~s of invited powers делегації запрошених держав - of inviting powers делегації держав, що запрошують composition of a - склад делегації head of a - голова делегації leader of a ~ голова делегації precedence among ~s старшинство делегацій to circularize ~s розіслати циркуляр делегаціям to escort а ~ to its place провести делегацію до її місця delegatory adj делегаційний, делегатський delete v викреслити, стерти to ~ all references to smth. викреслити всі посилання на щось deletion n викреслювання, стирання, знищення ~ of items (from the agenda) виключення пунктів (порядку денного) deliberate adj обдуманий, зважений, заздалегідь підготовлений - attack заздалегідь підготовлений наступ ~ distortion of facts навмисне/ злісне перекручування фактів ~ judgment зріле/ виважене судження deliberate v міркувати, обмірковувати, зважувати to - on a question обміркувати питання deliberation n 1. обдумування, роздуми, обмірковування; 2. часто рі обговорення, дискусія; 3. обережність, обачність, неквапливість, неспішність after long ~ після довгих вагань/ міркувань with great ~ з надзвичайною обачністю/ ретельністю deliberative adj 1. дорадчий; 2. схильний до роздумів ~ assembly дорадчий орган ~ body дорадчий орган delicate adj важкий, дражливий ~ balance of a draft resolution важко досягнута рівновага проекту резолюції ~ compromise важко досягнутий компроміс ~ mission делікатна місія ~ situation дражливе/ делікатне становище ~ stage in negations важкий/ складний етап переговорів
( del 142 ~ subject делікатна тема, складне/ важке питання delict n юр. делікт, правопорушення; порушення закону international ~s міжнародне правопорушення, міжнародний делікт delimit v визначати кордони, проводити делімітацію, делімітува- ти delimitation n делімітація delineate v окреслювати, накреслювати to - a draft resolution накреслити проект резолюції delinquency n 1. злочинність (неповнолітніх); 2. правопорушення; провина; 3. упущення, провинність international - міжнародна протиправна діяльність; міжнародні протиправні дії deliver v 1. передавати, вручати; 2. виголосити промову, промовляти, читати; 3. подавати звіт; 4. перетягувати на свою сторону, забезпечувати успіх to ~ credentials вручати вірчі грамоти to - judgement прийняти рішення to ~ oneself of an opinion висловити думку to - smth. up/ over to smbd. офіційно передавати щось комусь to - a speech зробити промову deliverance n офіційна заява, повідомлення delivery n 1. доставка; 2. постачання товарів; 3. виголошення (промови) ~ system засоби/ система постачання nuclear - system засіб доставки атомної зброї destruction of nuclear - system знищення засобів доставки атомної зброї dem) means of - засоби доставки delude v вводити в оману, обманювати to ~ oneself about smth. помилятися, бути введеним в оману стосовно чогось deluge n 1. потік, повінь; 2. лавина, потік, град; 3. (the D.) бібл. Всесвітній потоп ~ of questions град/лавина питань deluge v засипати, наводняти to - with invitations засипати запрошеннями to - with questions засипати питаннями delusion n 1. обман; 2. омана, ілюзія to be under a - бути введеним в оману/ обманутим to encourage the ~ сприяти обману/ введенню в оману demagog(ue) n демагог demagogic(al) ad] демагогічний demagogy n демагогія master of - неперевершений демагог demand n 1. вимога, наполегливе прохання; 2. пред'явлення вимоги; 3. потрібність, потреба high ~s високі вимоги imperative - of our time наполегливе веління нашого часу public - вимога громадськості to brush aside ~s ігнорувати вимоги to concede smbd.'s ~s підкорятися чиїмсь вимогам to drop the - відмовитися від вимоги to grant smbd.'s ~s задовольнити чиїсь прохання to make ~s on smbd. пред'явити комусь вимоги to meet smbd.'s ~s задовольнити чиїсь прохання
(dem 143 dem} to satisfy smbd.'s ~s задовольнити чиїсь прохання to supply smbd.'s ~s задовольнити чиїсь прохання demarcate v проводити демаркаційну лінію; розмежовувати, розділяти to - the frontier of a country встановити кордон країни demarcation n демаркація, розмежовування, відмежовування - treaty договір про демаркацію кордону - of a boundary демаркація кордону line of - демаркаційна лінія demerit n недолік merits and ~s достоїнства і недоліки demesne n територія, підвладна королю чи державі D. of the Crown земельна власність королівської родини (Велика Британія) Royal D. земельна власність королівської родини (Велика Британія) demilitarization n демілітаризація total - повна демілітаризація demilitarize u демілітаризувати demilitarized adj демілітаризований - zone демілітаризована зона demise v 1. передавати владу чи титул; 2. відрікатися від престолу democracy n 1. демократія; 2. демократизм; 3. демократична держава; 4. D. амер. Демократична партія, політика Демократичної партії genuine - справжня демократія inner-party - внутрішньопартійна демократія participatory - спільні дії організованої групи осіб (політичні походи, сидячі страйки, масові демонстрації, США) democrat n 1. демократ; 2. (D.) демократ, член Демократичної партії democratic(al) adj 1. демократичний; 2. (D.) амер. демократичний, той, що відноситься до Демократичної партії D. candidate кандидат від Демократичної партії - institutions демократичні установи/ інститути D. Party Демократична партія (США) democratism n демократизм democratize v демократизувати, демократизуватися demographic adj демографічний demographics n демографічні дані, демографічна статистика demography n демографія demolish v спростовувати, розбивати to ~ arguments розбивати докази/ доведення to - objections розбивати заперечення demolition n 1. ломка, руйнування, скасування; 2. руйнування, знос - of rights скасування прав demonopolise v руйнувати монополію demonstrate v 1. демонструвати, показувати; 2. брати участь в демонстрації to - against smth. брати участь в демонстрації протесту проти чогось; протестувати проти чогось demonstration n 1. (вулична) демонстрація, маніфестація; 2. показ, демонстрація anti-nuke - демонстрація проти проведення ядерної політики armed - збройна/ військова демонстрація countrywide ~ загальна всенародна демонстрація
(dem 144 denj imposing - показна/ переконлива демонстрація military - збройна/ військова демонстрація May Day - першотравнева демонстрація - of the political power демонстрація політичної могутності - of protest демонстрація протесту to break up a - розігнати демонстрацію to quell a - придушити демонстрацію demonstrative ad) 1. наочний; що ясно показує/ ілюструє, показовий; 2. переконливий, доказовий - science наука, що ґрунтується на доказах readily - легко доказовий; що легко може бути доказаним demoralization n деморалізація demoralize v дезорганізовувати, деморалізувати denationalization n 1. денаціоналізація; 2. втрата національних особливостей denationalize v 1. денаціоналізувати; 2. позбавляти національних прав чи національного характе- РУ denaturalization n 1. денатуралізація, позбавлення підданства чи прав громадянства, вихід з підданства; 2. втрата/ позбавлення природних властивостей denaturalize v 1. денатуралізувати, позбавляти підданства чи прав громадянства; 2. позбавляти природних властивостей; спричиняти переродження denial n 1. заперечення, спростування, відхилення, відвід; 2. відмова, незгода; 3. зречення flat - категоричне спростування strong - категоричне спростуван- sweeping - повне спростування - of a diplomatic passport відмова у видачі дипломатичного паспорта - of facts заперечення фактів ~ of obligations agreed upon відмова від взятих на себе повноважень to issue a flat/ strong - опублікувати категоричне спростування to make a flat/ strong - опублікувати категоричне спростування denigrate v 1. обмовляти; 2. зводити наклеп to - a country зводити наклеп на країну to ~ a liberation movement очорнити визвольний рух to ~ a policy очорнити політику denigration n 1. наклеп, дифамація; 2.очорнення denizen n натуралізований іноземець denizen v надавати (іноземцю) права громадянства denomination n 1. назва, ім'я найменування; 2. віросповідання denominational adj що відноситься до певного віросповідання denounce v 1. засуджувати; звинувачувати, викривати; 2. денонсувати, відмовлятися від угоди, розривати to - a treaty денонсувати угоду denuclearization n створення без'ядерної зони - treaty угода про створення без'ядерної зони - of nuclear powers відмова ядерних держав від ядерної зброї ~ aspects of the seabed treaty аспекти угоди стосовно морського дна щодо оголошення його без'ядерною зоною denuclerize v перетворювати у без'ядерну зону
[den denuclerized adj без'ядерний - zone без'ядерна зона denude v позбавляти, відбирати to ~ smbd. of political rights позбавити когось політичних прав denunciation n 1. засудження, звинувачення, викриття; 2. денонсація, денонсування, розірвання угоди hot - пристрасне викриття scathing - жорсткий/ нещадний осуд sizzling - палкий осуд unilateral - одностороння денонсація wrathful - гнівний осуд means of ~ спосіб денонсації - of a treaty денонсація догово- РУ deny v 1. заперечувати, відхиляти; 2. відмовляти, не давати; 3. відмовлятися, брати назад to ~ a request відмовити у проханні to ~ one's signature відмовитися від свого підпису to - a theory відхилити теорію - the truth of the statement стверджувати, що заява не відповідає дійсності deontology n деонтологія, вчення про моральні норми, етика department n 1. відділ, відділення; 2. департамент, управління, служба; 3. міністерство, відомство; 4. влада; 5. адміністративна область, округ; департамент (особл. у Франції) executive - виконавча влада judiciary - судова влада legislative - законодавча влада mimeographing - відділ мімео- графії, відділ розмноження/ копіювання документів, друкування на ротаторі тощо roneographing ~ відділ мімео- графії, відділ розмноження/ ко- 145 depj піювання документів, друкування на ротаторі тощо protocol - протокольний відділ ~s in charge of international relations відомства міжнародних зв'язків D. of the Air Force Міністерство Військово-повітряних сил (США) D. of the Army Міністерство сухопутних сил (США) D. of Defense Міністерство оборони (США) D. of the Navy Міністерство Військово-морського флоту (США) D. of Trade Міністерство торгівлі (Велика Британія) D. of State Державний департамент (Міністерство закордонних справ) (США) State D. Державний департамент (Міністерство закордонних справ) (США) depart amen tal adj 1. відомчий; що стосується діяльності відомства, департаменту/ міністерства; 2. поділений на округи/ департаменти - minister міністр, що стоїть на чолі міністерства question of ~ administration чисто відомче питання departure n 1. від'їзд, відхід; 2. ухилення, відхилення; відступ від чогось - from class positions відхід від класових позицій - from the law відступ від закону - of the mission від'їзд місії - from truth відступ від істини depend v 1. (on, upon) залежати, обумовлювати(ся); 2. (on, upon) отримувати допомогу від когось, залежати від когось; 3. (on, upon) покладати(ся), розраховувати на когось; 4. чекати/ очікувати вирішення (про питання, справу).
(dep знаходитися на розгляді (у суді чи парламенті) -ing on the situation в залежності від обставин dependable adj надійний; той, що заслуговує на довір'я - source надійне джерело dependence n 1. залежність, обумовленість; 2. несамостійність, залежність, підпорядкованість close - on smbd./ smth. безпосередня залежність від когось/ чогось financial - фінансова залежність partial - часткова залежність total - повна залежність dependency n підпорядкована, підвладна або ж залежна країна dependent adj 1. залежний; що залежить від чогось або когось, обумовлений; 2. несамостійний, підпорядкований, підвладний, залежний; 3. (on, upon) що отримує допомогу ~ condition підпорядкована умова (виконання якої не може вимагатися для виконання іншої попередньої умови) ~ convent договірний обов'язок під попередньою умовою economically ~ upon smbd. економічно залежний від когось deplete v виснажувати, вичерпувати, спустошувати, перен. також обезкровлювати to ~ one's resources вичерпувати ресурси depletion n виснаження, вичерпання, спустошення, вичерпання запасу копалин; хижацька експлуатація deploy v 1. розміщувати (ядерну зброю тощо); 2. розгортати to - military presence розмістити війська to - missiles розмістити ракети 146 depl deployment n 1. розміщення, розгортання (ядерної зброї тощо); 2. розміщення сил, дислокація, базування "advance" ~ "передове базування" (концепція агресивного характеру) rapid - force(s) сили швидкого розгортання - of strategic defensive armaments розміщення стратегічних оборонних озброєнь to ban the ~ of neutron weapons заборонити розміщення нейтронної зброї to cancel - відмінити розміщення, відмовитися від розміщення (зброї) to limit nuclear weapons ~ обмежити розміщення ядерної зброї deport v висилати, депортувати deportation n висилка, депортація depose v усувати, знімати, скидати - a deputy відкликати депутата to - a king from the throne скинути короля з престолу deposit n 1. здача на зберігання, депонування (ратифікаційних грамот); 2. вклад у банку, депозит - account 1. депозитний рахунок; 2. авансовий рахунок; 3. амер. вклад в банку upon the - після здачі на зберігання/ на депонування deposit v депонувати, віддавати на зберігання to - the authentic text здати оригінал на зберігання depositary n депозитарій ~ government уряд-депозитарій to appoint a - призначити депо- зитарія to place (an instrument) in the custody of a - здати (документ) на зберігання депозитарієві
f dep 147 des) deposition n 1. усунення з посади, скинення з престолу 2. здача на зберігання - of the instruments of ratification здача ратифікаційних грамот на зберігання deprecate v протестувати, різко/ енергійно засуджувати deprecation n заперечення, протест, засудження depreciate v 1. обезцінювати, зменшувати цінність чогось; 2. недооцінювати, применшувати depreciation n 1. обезцінення, обез- цінювання, зменшення вартості; 2. зменшення, руйнування, знехтування depression n 1. депресія, застій, криза; 2. зниження (ефективності), зменшення (кількості); 3. (the D. також the Great D.) Велика депресія, криза 1929—1930 рр. (США) business - спад ділової активності - in/ of industry застій в промисловості recurrence of the - повторення кризи in the state of - в стані занепаду deprive v позбавляти, відбирати to - smbd. of human rights позбавляти когось прав людини deprivation n позбавлення, відібрання, втрата deputation n 1. депутація, делегація; 2. делегування deputative adj депутатський depute v 1. передавати повноваження або владу комусь, делегувати, направляти,посилати; 2. доручати вести справи, призначати своїм представником deputize v представляти когось, виступати в якості представника; амер. призначати представником, обирати депутатом deputy n 1. представник, депутат, делегат; 2. заступник, помічник - chairman заступник голови - high commissioner заступник верховного комісара - minister заступник міністра general - представник з необмеженими повноваженнями special - представник з обмеженими повноваженнями Chamber of Deputies Палата депутатів to appoint a - призначити депутата derive v отримувати, здобувати to - benefit from smth. отримувати користь від чогось derogate v 1. (from) применшувати (заслуги, достоїнства), опорочити; 2. юр. частково скасувати закон to ~ from smbd.'s reputation підривати чиюсь репутацію - from smbd.'s rights утискати чиїсь права derogation n 1. зменшення, ослаблення, утискання; 2. підрив влади/ авторитету; 3. припинення, применшення достоїнства in - of smbd./ of smbd.'s character з метою опорочити когось/ чиюсь репутацію describe v описувати, зображати, інформувати to - in detail детально інформувати design n 1. задум, план; часто рі (злий) намір/ умисел; 2. ціль, намір; 3. (творчий) задум, план, проект aggressive ~s агресивні плани far-reaching ~s далекоглядні плани industrial - промисловий зразок military ~s військові плани to frustrate smbd.'s ~s зірвати чиїсь плани/ замисли
des 148 des to harbour ~s виношувати злі/ підступні замисли with a - з наміром, з ціллю design v 1. задумувати, мати намір, планувати; 2. визначати; 3. складати план/ схему, планувати, проектувати, конструювати designed adj що призначений на посаду, але не приступив до виконання обов'язків Ambassador D. посол, призначений президентом, проте ще не- затверджений сенатом (СІЛА) designate v 1. визначати, встановлювати, вказувати; 2. означати, називати; 3. призначати to ~ the boundaries of a country встановити кордони країни to - smbd. for/ to a post призначити когось на пост to ~ smbd. to act in smbd.'s place призначити когось діяти замість когось designed adj 1. спланований; 2. визначений, пристосований, придатний designee n кандидат на посаду; підібраний, але ще не призначений співробітник designing adj 1. той, що планує, проектує; 2. інтригуючий; той, що замислює зло desist v 1. переставати, утримуватися; 2. припиняти to - from attempts відмовитися від спроб to ~ from doing smth. утриматися від чогось to - from the use of military force відмовитися від використання/ застосування військової сили desk n 1. відділення, сектор префектури; 2. амер. редакція газети deskman п амер. 1. адміністративний працівник; 2. помічник редактора (в газеті), літературний співробітник desperate adj 1. відчайдушний, доведений до відчаю; 2. безнадійний, безвихідний - condition безнадійне становище, стан desperation n безглуздість, безумство political - політична безглуздість despot n деспот, тиран despotic(al) adj деспотичний despotism n деспотія, деспотизм, свавілля, деспотичність destabilization n дестабілізація, вихід чи виведення зі стану рівноваги destabilize v дестабілізувати, вивести зі стану рівноваги destroy v руйнувати, розбивати, нищити, винищувати to - civilization знищити цивілізацію to ~ a document знищити документ to ~ the foundation (of talks) зруйнувати основу (для переговорів) to - the rights знищити права destruction n знищення, руйнування, розорення assured - гарантоване знищення mutual assured - взаємне гарантоване знищення (концепція) demonstrated - of nuclear weapons знищення ядерної зброї під контролем спостерігачів - of human race знищення людства - of nuclear delivery system знищення засобів доставки ядерної зброї ~ of nuclear weapons знищення ядерної зброї strategy of - стратегія війни на знищення to bring to - руйнувати to inflict heavy ~ завдавати важких втрат, завдавати серйозних руйнувань
[ des 149 det) destructive adj 1. руйнівний, нищівний; 2. шкідливий, згубний - criticism нищівна критика desuetude n застарілість (закону, звичаю)у невживаність - of the treaty застарілість, невживаність договору to fall into - виходити з ужитку to pass into - виходити з ужитку detach v роз'єднувати, розділяти, відокремлювати to - a region from a country відокремити область від країни detachment n 1. роз'єднання, відокремлення, від'єднання, відчіп- лення; 2. безсторонність, неупередженість, незалежність (суджень тощо) detail n деталь, подробиця to provide ~s дати/ представити подробиці in - детально, в подробицях, ретельно detailed adj детальний, в подробицях, ретельний - study детальне/ ретельне вивчення detect v виявляти, помічати, відкривати, знаходити to - a true nature of foreign policy розпізнати справжній/ істинний характер зовнішньої політики detection n виявлення, відкриття, розслідування - capability здатність виявлення ~ range дальність виявлення - station станція виявлення ~ threshold поріг виявлення ~ of man-made explosions виявлення штучних вибухів - of undergrounds events виявлення підземних вибухів ~ of unidentified objects виявлення нерозпізнаних об'єктів - and identification виявлення та ідентифікація detente n розрядка; ослаблення міжнародної напруженості military - військова розрядка political - політична розрядка benefits of - позитивні плоди розрядки byproduct of - побічний результат розрядки consolidation of - зміцнення розрядки development of - поглиблення/ розвиток розрядки foundation of - основи розрядки growing popularity of - зростаюча популярність розрядки process of - процес розрядки viability of - життєздатність розрядки wrecking of - зрив процесу розрядки to abandon - відмовитися від розрядки to bury - похоронити розрядку to counter - протидіяти розрядці to deepen - поглиблювати розрядку to discredit the nature of - дискредитувати суть розрядки to drop - відмовитися від розрядки to extend - поширити розрядку to frustrate - підірвати розрядку to get - back on track повернути розрядку, знову стати на шлях розрядки to pursue - проводити політику розрядки to spread ~ поширити розрядку to rupture - підірвати розрядку to strive for - прагнути до розрядки to torpedo - торпедувати розрядку to use - as a smoke-screen використовувати розрядку як ширму deter і? стримувати, зупиняти
[det 150 det] to - aggression стримувати агресію to - crisis стримати кризу to - nuclear war стримати розв'язання ядерної війни to ~ smbd. from launching a nuclear strike стримувати когось від нанесення ядерного удару deteriorate v погіршувати, псувати, погіршуватися, псуватися deterioration n 1. погіршення; псування; 2. виродження; 3. нівечення, ушкодження; знос; спрацювання ~ of the international situation погіршення міжнародного становища ~ in relations погіршення стосунків to prevent further - in relations запобігти подальшому погіршенню стосунків determinate adj ясний, визначений, встановлений - order визначений/ встановлений порядок determination n 1. рішучість; 2. визначення, встановлення; 3. рішення; вирішення (суперечки тощо) ~ to do smth. рішучість зробити щось to come to a ~ дійти висновку to declare one's - to do smth. заявити про свою рішучість зробити щось with - рішуче, непохитно determinative n вирішальний фактор determine v 1. визначати, встановлювати; 2. обумовлювати, детермінувати; 3. вирішувати, розв'язувати; 4. приймати рішення, зважуватися, робити вибір; 5. закінчувати to - the choice обумовити/ визначити вибір to - a course of action визначити лінію поведінки to - the crisis покласти край кризі determined adj рішучий, сповнений рішучості, непохитний - attack рішучий удар - efforts рішучі зусилля determinism n філос. детермінізм deterministic adj філос. детерміністичний deterrence n 1. стримування шляхом залякування; 2. засіб залякування active - активна стратегія залякування adequate - адекватне залякування conventional - звичайні засоби залякування counter - контрзасіб залякування credible nuclear - надійні засоби ядерного залякування - capability потенціал засобів залякування - credibility ступінь ефективності засобів, що стримують противника від нападу - level рівень стримування extended - посилені засоби залякування finite - останній засіб залякування graduated - диференційований удар у відповідь maximum - максимальне стримування шляхом залякування military - військове залякування minimum - мінімальне стримування шляхом залякування mutual - взаємне стримування; стратегія взаємного залякування nuclear - ядерне стримування; ядерне залякування
(det 151 dev) sensible - розумне/ розсудливе залякування - of/ against aggression стримування агресії - of nuclear war стримування ядерної війни - through surveillance стримування за допомогою спостереження/ контролю policy of - політика залякування security arrangements of - прийняття заходів безпеки шляхом стримування/ залякування to enhance - підвищити ефективність засобів стримування to maintain nuclear - проводити політику ядерного залякування deterrent n стримуючий засіб, стримуючий захід, спроба стримування противника від нападу; засіб залякування credible - надійні засоби стримування ~ diplomacy дипломатія стримування/ залякування - force сила стримування - power сила стримування - system система стримування - weapon зброя залякування independent - самостійний/ незалежний засіб залякування mutual - засіб взаємного залякування nuclear - засіб стримування за допомогою ядерної війни balance of - рівновага стримуючих засобів to serve as a - виконувати функцію засобу залякування; бути засобом залякування deterrent adj той, що утримує/ стримує/ перешкоджає/ відлякує/ залякує dethrone v 1. скидати з престолу/ трону; 2. зняти/ усунути з високої посади dethronement n 1. повалення/ скинення з трону/ престолу; 2. усунення з високої посади detonate v 1. вибухати, зривати; 2. розв'язувати (війну тощо); викликати, породжувати to ~ controversies викликати бурхливі розбіжності detraction n 1. применшення (достоїнств), приниження, применшення; 2. лихослів'я, наклеп detractor n наклепник; той, що лихословить, применшує чи порочить щось, критикує detriment n збитки, шкода to do smth. to the ~ of smbd./ smth. зробити щось на шкоду комусь/ чомусь detrimental adj той, що спричиняє шкоду/ збитки, шкідливий, згубний devaluation n девальвація devalue v проводити девальвацію develop v 1. розвивати, вдосконалювати; розвиватися, рости, розширюватися; 2. проходити, протікати; 3. розробляти, створювати to - mineral resources розробляти корисні копалини - rapidly стрімко розвиватися to ~ relations between states розвивати стосунки між країнами development n 1. розвиток, еволюція, вдосконалення; 2. прогрес, ріст, розширення, збільшення, поширення; 3. результат, розвиток; 4. звич. р. обставина, фактор, подія important -S серйозні події, серйозне розгортання дій latest ~s останні/ недавні події long-term structural - довготривала структурна еволюція qualitative - якісне вдосконалення
[dev 152 dia] recent ~s останні/ недавні події uneven - нерівномірний розвиток welcome -s бажані зміни - of actions against smbd./ smth. розгортання дій проти когось/ чогось - of civilization розвиток цивілізації - of sophisticated weapons system розробка систем досконалої/ складної зброї new ~ in situation нове в ситуації, зміна ситуації/ становища prospects for the - перспективи подальшого розвитку to facilitate the - сприяти розвитку to promote the - сприяти розвитку deviate v відхилятися, ухилятися (від прийнятого курсу, напрямку тощо) to - from the truth відійти/ відхилитися від істини deviation n 1. відхилення, відступ; 2. ухил - from the truth відступ від істини deviationist n відступник device n 1. схема, план, проект; 2. пристрій, пристосування, механізм nuclear explosive ~s ядерні вибухові пристрої nuclear launching ~s пускові установки для ядерної зброї devise v придумувати, винаходити, розробляти to - a plan розробити план devoir п фр. звич. рі факт ввічливості to pay one's ~s to smbd. засвідчити комусь свою пошану, зробити комусь візит ввічливості devolution n 1. передача (обов'язків, функцій тощо)', 2. перехід (майна, тощо) - agreement передаточна угода - of authority передача повноважень - of the crown перехід престолу спадкоємцю - of treaty rights and obligations перехід договірних прав і обов'язків devolve v 1. передавати (обов'язки, функції тощо); переходити (про повноваження, функції тощо); 2. передавати (у спадок, за традицією) to ~ power on smbd. передавати повноваження комусь to - the presidential chain on smbd. передати функції/ обов'язки голови комусь diagnosis n глибоке розуміння, точне визначення, оцінка - of the situation думка про ситуацію, що склалась dialectic n 1. діалектика; 2. вміння вести бесіду negative - негативна діалектика - of enlightment діалектика просвітництва laws of ~ закони діалектики dialectic adj діалектичний ~ materialism діалектичний матеріалізм - method діалектичний метод dialectician n 1. діалектик; 2. досвідчений полеміст dialogue n 1. неофіційні переговори; бесіда в порядку зондажу (двостороння і багатостороння); 2. розмова, бесіда, діалог active - активний діалог; активні неофіційні переговори constructive ~ офіційні/ переговори; конструктивні переговори, конструктивний діалог political - політичний діалог spirited - жвава бесіда offer of a - пропозиція діалогу
(dia 153 dif to be engaged in a - вести переговори/ діалог to get a - under way почати/ активізувати діалог dialogue v вести бесіду diarchy n діархія, двовладдя dictate n 1. припис, веління; 2. розпорядження, повеління, наказ; 3. диктат, нав'язаний договір dictate v прописувати, диктувати to - terms нав'язувати/ диктувати умови dictation n 1. припис, розпорядження, веління; 2. повеління, диктат to yield to - підкорення диктату at smbd.'s ~ згідно чийогось припису dictator n диктатор under smbd.'s - під чиїмсь тиском dictatorship n диктатура ~ of the proletariat диктатура пролетаріату didactic ad) дидактичний; повчальний, моралістичний didacties n дидактика die-hard n крайній консерватор, твердолобий die-hard ad) непохитний, безстрашний; той, що чинить опір до останнього - defender непохитний/ безстрашний захисник diet n 1. парламент; сейм; ландтаг; рейхстаг; збори; законодавчі збори; 2. з'їзд, конгрес, конференція; 3. одноденна сесія, одноденне засідання differ v 1. відрізнятися, розрізнятися; 2. розходитися у думках, не погоджуватися to agree to - облишити спроби переконати один одного; залишитися зі своєю думкою to - from/ with smbd. не погоджуватися з кимсь, заперечувати чиюсь думку to ~ in opinion розходитися у думках difference n 1. різниця, відмінність, несхожість, відміна; 2. розбіжність у думках, суперечка externally observable - зовні помітна відмінність functionally related observable ~s функціонально пов'язані помітні відмінності irreconcilable ~s непримиренні протиріччя rapidly mounting ~s швидко зростаючі протиріччя to adjust ~s залагоджувати/ вирішувати суперечки to settle the - залагодити суперечку, покінчити з розбіжностями у думках to smooth over the - згладжувати суперечності differing ad) відмінний; той, що відрізняється ~ points of view суперечності, різні точки зору, різні погляди differentia n відмінна властивість, диференціальна ознака differentiate v відрізняти, розрізняти, робити або встановлювати відмінності, диференціювати differentiation n 1. встановлення відмінностей, розмежування, розрізнення; диференціація; 2. поділ, спеціалізація, диференціація - of labour поділ праці difficult ad) важкий, складний, скрутний, неприємний - problem важка/ складна проблема, складне питання - question важка/ складна проблема, складне питання - situation складна/ скрутна ситуація difficultly n 1. важкість, перешкода, складність; 2. звич. рі. амер. суперечності, суперечки
fdiT 154 dil formidable ~|ies значні труднощі verbal ~|ies складнощі, що викликані нечіткістю формулювання to be in ~ бути в складному становищі, не знати як чинити to create ~|ies створювати труднощі to deepen political - поглиблювати політичні труднощі to face ~|ies зустрічати перешкоди, наштовхуватися на труднощі to extricate oneself from ~|ies виплутатись із труднощів/ складного/ скрутного становища to get into ~|ies потрапити у скрутне становище to make no ~|ies не чинити перешкод, не заперечувати to meet with ~|ies зустрічати перешкоди, наштовхуватися на труднощі to overcome ~|ies подолати труднощі/ перешкоди diffused adj поширений, розкиданий - opinion поширена думка diffusion n 1. поширення, розповсюдження; 2. багатослів'я, розпливчастість dig n розм. глузування, ущипливе слово, шпилька; наскок to take а ~ at smbd. робити комусь різкі саркастичні зауваження dig v докопуватися до чогось; розшукувати, знаходити to - at smbd. критикувати to ~ up evidence вишуковувати докази to ~ one's heels зайняти тверду позицію, укріпитися to - out/ up new facts здобути/ дістати нові факти digest n 1. стислий/ короткий виклад, резюме; 2. довідник, збірник - of the week's news огляд новин за тиждень dignify v віддавати почесть, возвеличувати dignitar|y n 1. почесний гість; 2. сановник; 3. церк. прелат high ecclesiastical ~|ies церковнослужителі високого рангу dignitary adj особл. церк. сановний, що має високий сан dignity n 1. гідність, почуття власної гідності; 2. високе становище, високий пост; титул, звання, сан to maintain one's - тримати(ся)/ вести себе з гідністю to preserve one's - тримати(ся)/ вести себе з гідністю with ~ з гідністю, гордо diktat n кім. диктат imperialist - імперіалістичний диктат dilatory adj те, що відтягується/ відстрочується - motion парл. проект чи поправка, мета яких загальмувати проходження законопроекту або перешкодити прийняттю рішення (Велика Британія) ~ policy політика відстрочок/ вичікування - position тактика зволікання ~ tactics тактика зволікання dilemma n дилема; необхідність вибору to be in a - стояти перед дилемою/ вибором to face a ~ стояти перед дилемою/ вибором to be put to a - стояти перед дилемою/ вибором diligence n due - належна увага dilogical adj дилогічний, двозначний dilogy n дилогія, двозначність
fdiT 155 "dip] dilute v вихолощувати, ослабляти, підривати dim adj туманний, неясний, невиразний ~ idea неясна/ нечітка думка/ ідея dimension п 1. рі розміри, величина, розмах, важливість; 2. аспект, вимір humanitarian ~s гуманітарні аспекти political ~s політичні аспекти diminish v зменшувати, скорочувати, послаблювати, віднімати to - pressure зменшити/ послабити тиск diminition n зменшення, відхилення, скорочення ~ in smth. зменшення чогось ~ of the security зниження рівня безпеки dim-sighted adj недалекоглядний, короткозорий ~ politicians недалекоглядний політик dinner n обід ceremonial - урочистий обід formal - офіційний обід official - офіційний обід seated ~ обід з (дипломатичною) розсадкою dinner-jacked n смокінг dip n приспущення прапора at the - у приспущеному стані (про прапор) dip v приспустити прапор to - the colours салютувати прапором, приспустити прапор diploma n 1. офіційний чи історичний документ; 2. жалувана грамота diplomacy n 1. дипломатія; 2. дипломатичність, такт; 3. дипломатичний корпус back-and-forth - непослідовна дипломатія behind the scenes ~ кулуарна дипломатія commercial - комерційна дипломатія deterrent ~ дипломатія стримування/ залякування gunboat ~ дипломатія канонерок half-hearted - дипломатія, що проводиться без ентузіазму/ без зацікавленості immoral - безпринципна дипломатія international - міжнародна дипломатія low-key - стримана "тиха" дипломатія open - відкрита дипломатія patient - дипломатія витримки/ терпіння peace-making - миротворча дипломатія secret - таємна дипломатія shortsighted ~ недалекоглядна дипломатія shuttle ~ човникова дипломатія treacherous - зрадницька дипломатія TV - телевізійна дипломатія art of - мистецтво дипломатії instruments of - дипломатичні засоби diplomat n дипломат career - кар'єрний дипломат discreet - обережний дипломат professional value of - професійна майстерність дипломатів recall of a ~ відкликання дипломата to appoint smbd. (to be) a - призначити когось дипломатом diplomatic adj 1. дипломатичний; 2. ввічливий, тактовний - activity дипломатична діяльність, активність - agent дипломатичний представник
dip 156 "dip! - bag дипломатична валіза/ пошта - body дипломатичний корпус - ceremonial дипломатичний протокол - circles дипломатичні кола - channels дипломатичні канали - climb-down (over smth.) дипломатична поступка (з якогось питання) - contacts дипломатичні зв'язки/ контакти - corps дипломатичний корпус - courier дипломатичний кур'єр - efforts дипломатичні зусилля - formula дипломатична формула/ основа - identity card дипломатична картка ~ immunity дипломатична недоторканість, дипломатичний імунітет - initiatives дипломатичні ініціативи - intercourse дипломатичні зносини - law дипломатичне право ~ mail дипломатична пошта - means дипломатичні засоби - mission дипломатичне представництво - mix-up дипломатична плутанина - negotiations дипломатичні переговори - personnel дипломатичні співробітники (посольства) - pouch дипломатична валіза/ пошта - practice дипломатична практика - privileges дипломатичні привілеї - rank дипломатичний ранг ~ recognition дипломатичне визнання - relations дипломатичні відносини - representation дипломатичне представництво - representative дипломатичний представник - sell-out дипломатична зрада - service дипломатична служба - settlement вирішення проблеми/ врегулювання конфлікту шляхом переговорів по дипломатичних каналах - solution вирішення (кризи тощо) дипломатичним шляхом/ шляхом переговорів - sources дипломатичні джерела - staff дипломатичні співробітники ~ status дипломатичний статус - support дипломатична підтримка - victory дипломатична перемога - way-out вихід (з кризової ситуації) за допомогою дипломатії, шляхом проведення переговорів - status офіційний дипломатичний статус to call for a - settlement закликати до вирішення/ врегулювання (конфлікту) засобами дипломатії to find a ~ settlement знайти вирішення (конфлікту тощо) засобами дипломатії to give - support надати дипломатичну підтримку to seek a - way-out намагатися знайти вихід (з кризи тощо) дипломатичними засобами through a - bargain щляхом дипломатичної угоди, шляхом проведення переговорів through ~ channels за дипломатичними каналами
fdip" 157 dis) diplomatically adv 1. дипломатично; 2. по дипломатичних каналах. diplomatics n 1. дипломатія, дипломатичне мистецтво/ мистецтво дипломатії; 2. дипломатика (розділ палеографи) diplomatist n 1. дипломат; 2. "дипломат", дипломатично ввічлива людина direct adj 1. прямий, відкритий, правдивий, ясний, недвозначний, безпосередній; 2. прямий, безпосередній - action прямі дії (страйк, демонстрація тощо) ~ charge відкрите/ пряме звинувачення - communication безпосередній зв'язок - contact безпосередній контакт - influence безпосередній вплив - knowledge відомості з першоджерела - statement чітка/ недвозначна заява - suffrage пряме виборче право - vote пряме голосування direct v 1. направляти, звертати, спрямовувати; 2. керувати, контролювати, управляти; 3. наставляти, давати поради, вчити to - one's attention to smth. спрямовувати свою увагу на щось to - a campaign керувати кампанією to - one's effort to smth. віддавати сили чомусь/ спрямовувати зусилля на щось to - measures against smth. прийняти міри проти чогось to - smbd. in matters of diplomacy бути чиїмсь наставником з питань дипломатії direction n 1. управління, керівництво; 2. перен. галузь, напрям, лінія; 3. правління, дирекція; 4./?/ інструкція, директиви general - загальне керівництво ~ of a mission керівництво представництвом ~s for use правила користування, інструкція reforms in many ~s реформа у багатьох областях/ галузях to assume - взяти на себе керівництво to give - s to smbd. давати комусь інструкції/ вказівки directive n директива, вказівка, установка directive adj керуючий, спрямовуючий, директивний directly adv 1. прямо, відкрито, відверто; 2. безпосередньо; 3. відразу, негайно, зараз же, дуже швидко, незабаром - responsible що несе безпосередню відповідальність to condemn - відкрито засуджувати когось to come - to the point підійти прямо до суті справи, говорити відразу про головне directness n 1. прямота, прямизна; 2. безпосередність, відвертість - of information відомості з перших рук, відомості з першоджерела director n 1. член правління/ директорату; 2. керівник, начальник - of division директор департаменту ~ of political affairs начальник департаменту політики directorate n директорат, правління directory n довідник, посібник, покажчик telephone - телефонний довідник directory adj що містить вказівки/ рекомендації/ директиви disaccord n незгода, розбіжність, розходження, невідповідність
fdis" 158 ~disP) disaccord v розходитись (у поглядах), не погоджуватися; не відповідати disadvantage n 1. невигідне/ несприятливе становище; 2. недолік, шкода, збиток to be at ~ знаходитись у невигідному становищі to spread reports to the ~ of smbd. представити когось у несприятливому світлі/ становищі disadvantage v 1. ставити в невигідне становище; 2. завдавати шкоди/ збитків disadvantageous adj невигідний, несприятливий disaffected adj невдоволений (особл. урядом); нелояльний, недружелюбний; настроєний проти - area район, охоплений заворушеннями disaffection n невдоволення (особл. урядом); недружелюбність, нелояльність disagree v 1. розходитися, не відповідати, суперечити; 2. розходитися у думках, не погоджуватися; 3. (to, with) не давати згоди to ~ to an amendment не погоджуватися на поправку, відхилити поправку to - with the facts не відповідати/ суперечити фактам to - with an opinion не погоджуватися з думкою to - with smbd. over smth. розходитись/ не погоджуватися з кимсь з якогось питання disagreement n 1. відмінність, розходження, невідповідність, протиріччя; 2. розходження у думках, незгода, полеміка; 3. суперечка, розлад, чвари - in the cabinet незгода/ розходження у думках в кабінеті/ в уряді area of - питання, з яких неможливо досягнути згоди disannul v анулювати, повністю знищити disappoint v 1. розчарувати, не виправдовувати подій; 2. руйнувати, розладнувати (плани); розбивати/ не справджувати сподівання to - smbd.'s expectations обманути/ не виправдати чиїсь сподівання to - smbd.'s plans зруйнувати чиїсь плани disappointing adj невтішний, що викликає розчарування disappointment n розчарування; причина розчарування, досада, неприємність the talks were great ~ всі були глибоко розчаровані переговорами; переговори не виправдали покладених на них надій disapproval n несхвалення, несприятлива думка disapprove v 1. не схвалювати, засуджувати 2. відкидати, відхиляти, не схвалювати (законопроект тощо) disarm v позбавляти зброї, обеззброювати, роззброювати(ся) to - smbd. ideologically роззброювати/ обеззброювати когось ідейно disarmament и роззброєння adequately safeguarded - забезпечений належними гарантіями план роззброєння balanced - збалансоване/ узгоджене роззброєння comprehensive - всеохоплюююче роззброєння conventional - роззброєння, що стосується звичайного типу зброї ~ conference конференція з роззброєння
fdis" 159 dis) ~ convention конвенція з роззброєння - dividends кошти, зекономлені в результаті роззброєння ~ efforts діяльність у галузі роззброєння - measures заходи щодо роззброєння ~ negotiations переговори з роззброєння - year рік роззброєння general - загальне роззброєння general and complete - загальне і повне роззброєння general and substantial - справжнє суттєве/ істотне роззброєння guaranteed - обумовлене гарантіями роззброєння nuclear - ядерне роззброєння nuclear - resolution резолюція про ядерне роззброєння organic - programme основна програма роззброєння; органічна програма роззброєння overall - усестороннє роззброєння partial - часткове роззброєння phased (nuclear) - поетапне (ядерне) роззброєння real - реальне роззброєння regional - регіональне роззброєння; роззброєння по регіонах stage-by-stage (nuclear) - поетапне (ядерне) роззброєння total - загальне роззброєння unilateral nuclear ~ одностороннє ядерне роззброєння universal - загальне роззброєння agreed principles for - negotiations узгоджені принципи проведення переговорів з роззброєння balanced principles of - принципи збалансованого роззброєння comprehensive programme of - всеохоплююча програма роззброєння control of - контроль в галузі роззброєння process of - процес роззброєння set of partial - measures комплекс часткових заходів роззброєння to achieve real ~ добитися реального роззброєння to bring about nuclear - призвести до ядерного роззброєння to call for - вимагати роззброєння, виступати за роззброєння to carry out tangible ~ measures здійснювати реальні заходи з роззброєння to foster the objectives of - сприяти виконанню завдань з роззброєння to pursue nuclear - домагатися ядерного роззброєння Disarmament Decade десятиліття роззброєння disarrange v 1. розладнувати (плани); дезорганізовувати; 2. чинити безлад to - smbd.'s plans розладнувати чиїсь плани disarrangement n безладдя, розлад; дезорганізація disaster n лихо, нещастя, катастрофа political - політична катастрофа disastrous ad] 1. згубний; злигодній; катастрофічний; 2. зловісний, грізний; що провіщає біду; 3. фатальний ~ effects згубні/ катастрофічні наслідки ~ policy згубна політика disavow v 1. заперечувати, не визнавати; відрікатися, зрікатися; знімати з себе відповідальність; 2. дезавуювати disavowal n 1. заперечення; 2. дезавуювання disband і; 1. розпускати; 2. розформовувати (армію тощо)
[dis 160 "disl to - an army розформовувати армію to - the security forces розпускати війська безпеки disbanding adj розформування (армії тощо) disbandment n розформування discard v 1. відкидати, відхиляти, відмовлятися; 2. знімати з озброєння, списувати to - hypothesis відхилити/ відкинути гіпотезу to - from the text вилучити з тексту discharge n 1. виконання, відправлення; 2. звільнення від виконання зобов'язань ~ of a contract припинення договірних зобов'язань in - of one's functions при виконанні службових обов'язків - of an obligation виконання зобов'язання discharge v 1. виконувати; 2. звільняти від виконання зобов'язань; 3. перен. висловлювати, викладати to ~ smbd.'s designs викрити чиїсь злочинні замисли to ~ one's obligations виконувати свої зобов'язання disclaimer n відмова formal ~ of future liability офіційна відмова від майбутньої відповідальності disclose v розкрити, викрити, виявляти to - details розкривати/ повідомляти подробиці to ~ one's representative capacity повідомити, що дана особа виступає в якості представника to - a secret розкрити таємницю disclosure n розкриття, викриття, виявлення - of armaments виявлення озброєнь - of official information розголошення офіційних відомостей discomfiture n руйнування/ крах планів, поразка, розгром discontent n невдоволеність, невдоволення arena to air ~ трибуна для висловлення невдоволення to air ~ висловлювати невдоволення, заявляти про невдоволення discontinuance n припинення, перерва - of nuclear tests припинення ядерних випробувань discontinuation n припинення discontinue v припиняти, зупиняти, переривати to - negotiations перервати переговори to - nuclear test припиняти ядерні випробування discord n розбіжність, розлад, незгода international ~ міжнародні розбіжності to become the object of international - стати предметом/ об'єктом міжнародних розбіжностей to sow - within smth. внести у щось розкол, сіяти чвари discord v розходитися (у думках), не погоджуватися to - with smbd. on smth. розійтися з кимсь у думках з якихось питань discover v виявити, знаходити, розкрити, відкрити to - a plot розкрити розмову discovery n відкриття, розкриття D. Day день відкриття Америки discredit n 1. недовіра, сумнів; 2. дискредитація, компрометація discredit і; 1. не довіряти, піддавати сумніву, ставити під сумнів; 2. дискредитувати, компрометувати to - a report не вірити повідомленню
fdis 161 to - the revolutionary theory дискредитувати революційну теорію discreet adj обережний, обачний, стриманий, розсудливий discrepancy n невідповідність, розходження (в резолюції, тексті, при голосуванні тощо); незгода numerical ~ невідповідність/ розходження в чисельному складі (військ) discretion n свобода дій; право вільно вирішувати, обирати; повноваження; 2. обережність, обачність, розсудливість large - широкі повноваження at smbd.'s - на чийсь розсуд at the ~ of smbd. на чийсь розсуд discriminate u 1. відрізняти, розрізняти; 2. (against) дискримінувати, проводити політику дискримінації to - between fact and fancy відрізняти факти від вигадки discriminating adj дискримінаційний discrimination n 1. відмінність, встановлення відмінностей; 2. дискримінація, обмеження у правах гасе - расова дискримінація racial - расова дискримінація price - цінова дискримінація - criteria критерії ідентифікації - against women дискримінація жінок ~ in the field of employment and occupation дискримінація в галузі праці та занять/ зайнятості - by foreign country дискримінація, що здійснюється/ проводиться іноземною державою to perpetuate race - увіковічити/ зберегти навіки расову дискримінацію discriminatory adj дискримінаційний - legislation дискримінаційне законодавство "dip ~ measures дискримінаційні заходи, дискримінація - restrictions дискримінаційні обмеження discrown v позбавити корони; скинути з престолу discuss v обговорювати, дискутувати discussant n учасник дискусій, виступаючий в дебатах discussion n 1. обговорення, дискусія; суперечки, дебати, обмін думками; 2. рі переговори detailed - детальне обговорення - time час, що потрібний/ відведений для обговорення того чи іншого питання fruitful - плідне обговорення general ~ загальна дискусія heated - палка дискусія introductory - попередня дискусія, попереднє обговорення lively ~ жваве обговорення maximum - широка дискусія nationwide - всенародне обговорення protracted ~s довготривалі переговори urgent - необхідне обговорення, необхідна/ невідкладна дискусія vain - безплідне обговорення, безплідна дискусія, що не призвела до жодних результатів problem under ~ питання, що обговорюється/ розглядається question under - питання, що обговорюється/ розглядається to adopt without - прийняти без обговорення attempt the ~s зробити спробу почати переговори to be brought into the ~s стати учасником переговорів to be central to a - займати головне місце в обговоренні to be involved in the - брати участь в обговоренні
dis 162 dis to break off the -s перервати переговори to come to the - приступити до дискусії/ до обговорення/ до дебатів to declare the - open оголосити дискусію відкритою to drag out the - затягнути обговорення to have a - обговорювати щось, проводити обговорення чогось to hold a ~ обговорювати щось, проводити обговорення чогось to initiate a - приступити до дискусії/ до обговорення/ до дебатів to open -s почати переговори to shun the уникати/ відходити від серйозної розмови/ дискусії to take up a - приступити до дискусії/ обговорення/ дебатів disdain n зневага, презирство to express - for smth. виражати зневагу до чогось disease n хвороба, захворювання occupational - професійне захворювання disembark і? вивантажувати(ся), висаджуватися) на берег disembarkation n висадка, вивантаження (з суден, з літаків) disengage і? 1. звільняти, вивільняти; звільнятися від обов'язків; 2. іти (з території), відводити війська, виводити війська з бою to - oneself from an obligation зняти з себе зобов'язання disengagement n 1. звільнення, виплутування; 2. вихід з бою, відрив від противника; відвід військ; нейтралізація (території, району) - agreement угода з відводу/ роз'єднання збройних сил держав military - відвід/ роз'єднання збройних сил disestablish v 1. відміняти; 2. відокремлювати церкву від держави disestablishment n 1. відміна 2. відокремлення церкви від держави disfranchise u позбавляти громадянства чи виборчих прав disfranchisement n позбавлення громадянства чи виборчих прав dish і? розм, обдурювати to ~ one's political opponents пошити в дурні своїх політичних противників disharmonious ad] що не гармонує, дисгармонійний, невідповідний, нестрункий disharmonize u порушувати гармонію, згоду; дисгармонувати disharmony n 1. дисгармонія, відсутність гармонії; 2. невідповідність; розбіжність; 3. дисонанс, неблагозвучність dishonest ad) нечесний, непорядний, недобросовісний, недбалий dishonestly n 1. нечесність, непорядність, безсовісність; 2. обман, шахрайство dishonour n безчестя, ганьба; ганебна пляма; образа; приниження гідності dishonour 171. безчестити, плямувати, ганьбити; 2. ображати, принижувати гідність dishonorable adj ганебний, безчесний; що ганьбить ~ action ганебний вчинок disinclination n несхильність, неприхильність, небажання disincline 17 1. відбивати бажання/ охоту, вселяти огиду; 2. бути несхильним до чогось disincorporate v розпускати, закривати, ліквідувати (корпорацію, товариство) disinformation n дезінформація disintegration n 1. дезінтеграція, розкладання на складові частини; 2. розпад, руйнування
fdisT 163 "disl nuclear ~ розщеплення ядра - of colonial system розпад колоніальної системи disinterested ad] безкорисливий, незацікавлений - aid безкорислива допомога - assistance безкорислива допомога - help безкорислива допомога disjunct ad) роз'єднаний, розчленований, окремий disjunction n 1. роз'єднання, розчленування, відокремлення; 2. диз'юнкція; диз'юнктивне судження dislocation n змішання, порушення; безладдя, плутанина - of word trade зрушення в світовій торгівлі dislodge і? витісняти, усувати; примушувати когось піти to - a chairman усунути голову, заставити голову покинути свій пост disloyal adj 1. нелояльний; 2. невірний, віроломний, зрадницький disloyalty n 1. нелояльність, невірність; віроломність; 2. акт зради/ віроломства dismantle u демонтувати, ліквідувати, розбирати, роззброювати to ~ the assembly розпускати присутніх (що зібралися на нараді тощо) to - a launcher демонтувати пускову установку to - a military base ліквідувати військову базу dismantling п демонтаж dismemberment n - of a State розчленування держави dismiss і? 1. відпускати, розпустити; 2. відкидати; 3. звільняти/ увільняти з роботи to - a case відмовити в позові, відхилити позов dismissal n 1. розпуск; 2. звільнення, звільнення від роботи; 3. відмова від думки тощо disobey 17 не скоритися, не підкоритися, не слухатися, порушувати (закон тощо) disorder n 1. безпорядки, (масові) заворушення; порушення громадського порядку; 2. безпоря- док, плутанина public - безпорядки, порушення громадського порядку disorderly adj 1. безладний, неорганізований; 2. що безчинствує, бешкетує; 3. що порушує закон; недозволений; протизаконний disorganization n дезорганізація, розлад, безладдя disorganize v дезорганізувати; вносити розлад, розладнувати disorientate u дезорієнтувати, збивати з пантелику disorientation n дезорієнтація, де- зорієнтованість disparity n диспропорція, нерівність, відмінність crucial - нерівність/ диспропорція, що має вирішальне значення destabilizing - диспропорція, що порушує рівновагу/ стабільність становища geographic - диспропорція у відстанях, що витікає з географічного положення ground force - нерівність у наземних військах numerical - диспропорція в чисельності (військ.) protocol ~ протокольна невідповідність quantitative - диспропорція в чисельності substantial - значна диспропорція
[dis 164_ ~ of forces диспропорція у збройних силах - in geography - диспропорція у відстанях, що витікає з географічного положення - in manpower диспропорція у чисельності особового складу to eliminate the major -|ies усунути основні диспропорції to offset the major ~|ies усунути основні диспропорції to reduce the major ~|ies зменшити основні диспропорції dispatch n 1. відправлення, відсил- ка; 2. офіційне повідомлення, донесення, депеша; 3. вирішення, врегулювання; 4. кур'єр diplomatic ~es дипломатична кореспонденція to deliver a - доставити депешу to send smth. by ~ послати щось кур'єром dispatch і? 1. відправляти, посилати; 2. покінчити, розправлятися з кимсь dispatch-bearer n дипломатичний кур'єр dispatch-box n валіза (дипкур'єра) для офіційних паперів dispensable ad] необов'язковий; такий, без якого можна обійтися; несуттєвий dispensation n 1. розподіл; 2. управління; здійснення (керівництва тощо); 3. звільнення від зобов'язання, обітниці; дозвіл на порушення норм/ правил тощо dispense v 1. розподіляти, роздавати; 2. (with) обходитись без чогось to - with formalities обходитись без формальностей to - with an oath звільнити від прийняття присяги to - with smbd.'s support обходитися без чиєїсь допомоги dis] to ~ with summary records обходитись без/ відмовитися від короткого звіту - with the usual procedure відмовитися від звичайної процедури dispensing n звільнення (від зобов'язань тощо) ~ power право звільняти від зобов'язань, покладених законом disperse і? 1. розсіювати, розганяти, розходитися, розсіюватися; 2. поширювати (новини тощо) - a crowd розганяти натовп to - demonstrators розганяти демонстрантів displace v 1. переміщати, переставляти, перекладати; 2. витісняти; 3. знімати (з посади тощо), зміщати, усувати - the law змінити закон displaced ad] переміщений ~ person переміщена особа forcibly - (person) депортований display n 1. показ, демонстрація; 2. вияв, демонстрування - of alliance демонстрація солідарності учасників союзу ~ of military force демонстрація військової сили display v 1. показувати, демонструвати; 2. виявляти, виставляти; 3. виставляти напоказ; хвастати; 4. вивішувати/ розгортати (прапор) disposal n 1. передача, вручення; 2. видалення чогось, звільнення від чогось; 3. управління, контроль - of business affairs управління справами, ведення справ - of radioactive waste material видалення радіаційних відходів/ матеріалів dispose v 1. розташовувати, розміщувати, розставляти; 2. схиляти когось до чогось; 3. розправлятися, покінчити з кимсь/ чимсь
fdis" 165 dis j to ~ of an argument спростувати аргумент to - of an opponent покінчити з противником, розбити противника disposition n 1. розташування, розміщення; розстановка; 2. контроль управління, право розпоряджатися чимось disproportion n диспропорція, нерозмірність, непропорційність disprove і? спростовувати, доводити неправдивість/ помилковість чогось disputable adj спірний, неясний; недоведений, сумнівний - point спірне питання, спірна проблема ~ problem спірне питання, спірна проблема dispute n 1. диспут, дебати, дискусія; 2. спір, суперечка, сварка bitter - гостра/ різка полеміка border ~ прикордонна суперечка heated ~ палка/ жвава дискусія ideological - ідейна/ ідеологічна суперечка international - міжнародна суперечка legal ~ правова суперечка matter in ~ предмет суперечки to get around a ~ обійти дискусію/ спір to settle a - владнати/ врегулювати суперечку/ спір; вирішити спірне питання to solve a - владнати/ врегулювати суперечку/ спір; вирішити спірне питання dispute і? 1. обговорювати, дискутувати; брати участь в дискусії; сперечатися; оспорювати; 2. ставити під сумнів, сумніватися у чомусь, оспорювати to - a claim оспорювати претен- to - a fact ставити під сумнів факт to - an election оспорювати результати виборів to - a right оспорювати права to - a statement ставити під сумнів заяву to - the validity of document оспорювати законність/ дійсність документи disqualification n 1. позбавлення права на щось; дискваліфікація; 2. юр. неправоздатність disqualify v 1. позбавляти права; дискваліфікувати; 2. юр. позбавляти права, поражати в правах disregard n 1. неувага, байдужість; 2. неповага, зневага disregard 17 1. не брати до уваги, не звертати уваги, ігнорувати; 2. не поважати, зневажати disreputable adj 1. ганебний, грамотний, безчесний; 2. що має сумнівну репутацію, безславний - act ганебний акт disrupt 17 підривати, руйнувати, розривати (зв'язки тощо), зривати to - conference зірвати нараду to - the existing parity порушити паритет, що склався to - a meeting зірвати нараду to ~ oil exports порушувати експорт нафти to - plans зривати плани to - a trade union розколювати профспілку disruption n 1. підрив, зрив; руйнування; 2. відрив, відокремлення; розкол - of the ecological balance порушення екологічної рівноваги - of an empire крах імперії tactics of - тактика розколу disruptive adj що підриває, руйнівний, підривний - intrigues розкольницькі інтри-
fdjs" 166 dis) dissatisfaction n незадоволеність; невдоволення, незадоволення grave ~ серйозне невдоволення serious - серйозне невдоволення to express one's - at/ with/ over/ smth. виразити своє невдоволення з приводу чогось dissatisfied adj незадоволений, не- вдоволений, що виражає невдоволення dissatisfy і? не задовольняти, викликати невдоволення, незадоволення disseat і; скидати (правителя), відкликати (депутата); знімати (з посади) disseminate и поширювати to - ideas поширювати ідеї to ~ (false) information поширювати (неправдиві) відомості to ~ knowledge поширювати знання not to - nuclear weapon не допускати поширення ядерної зброї dissemination n поширення ~ of conventional arms поширення звичайної зброї/ звичайних видів зброї - of (false) information поширення (неправдивих) відомостей - of nuclear weapons поширення ядерної зброї indiscriminate ~ of nuclear weapons нічим не стримуване поширення ядерної зброї indiscriminatory - of conventional arms безладне поширення звичайних видів зброї dissent n 1. розбіжність у поглядах, розбіжність; 2. незгода, відмова дати згоду; 3. голос "проти" - from an opinion незгода з чиєюсь думкою to express strong ~ категорично заперечувати without - без будь-яких заперечень dissent і? розходитись у думках, не погоджуватися; заперечувати, висловлювати різноманітні думки, погляди to ~ from smbd.'s opinion виражати незгоду, не погоджуватися з чиєюсь думкою; розійтись у думках з якогось питання to have the right to - мати право на різні точки зору dissentient n той, хто дотримується іншої думки; інакомислячий to pass the motion with a number of ~s прийняти пропозицію при декількох голосах "проти" dissenting adj що відколовся, розкольницький - vote голос "проти" without a single - vote без єдиного голосу "проти", одноголосно dissident n інакомислячий, дисидент dissident adj незгодний; що розходиться з іншими у думках, інакомислячий ~ members of a Committee незгодні члени комітету; члени того чи іншого комітету, що виражають особливу думку/ що займають особливу позицію/ незгодні з якимось рішенням dissipation n розклад, руйнування, розпад -of a state розпад держави dissociate 17 роз'єднувати, відокремлюватися); відмежовуватися dissociation n роз'єднання, відокремлення; розмежування, відмежування dissoluble adj 1. розривний (про договір тощо); 2. що може бути розпущеним (про законодавчий орган, комітет тощо) dissolution n 1. розклад, руйнування, розпад; 2. розірвання, розрив
(dis 167 dis) (договору тощо)-, 3. розпуск, закриття - of Parliament розпуск парламенту ~ of a state розпуск/ розпад держави - of a treaty розірвання/ розрив договору dissolve і? 1. розпускати; припиняти діяльність, розпадатися; 2. розривати, відміняти, анулювати to ~ the committee розпустити комітет/ комісію to - Parliament розпустити парламент the Committee -d комітет припинив своє існування distance n 1. відстань, велика відстань, віддаленість, віддалення; 2. дистанція величезного розміру; несхильність, різниця buffer ~ буферна відстань distinct ad] 1. ясний, явний, чіткий; членороздільний; 2. різноманітний in - terms недвозначна distinction n 1. розрізнення, розпізнавання, розмежування; 2. різниця, відмінність; 3. знатність; 4. нагорода honorary ~s почесні нагороди person of - знатна особа distinguish і? 1. відрізняти, розрізняти; 2. розпізнавати, пізнавати; розглянути; розрізнити distinguish ad] 1. відомий, видатний; 2. вишуканий, витончений; 3. високопоставлений; поважний; 4. відмінний, бездоганний ~ed delegates шановні делегати (звернення) ~ guest поважний гість Distinguished Service medal медаль "за видатні заслуги" (США) distort 17 спотворювати, викривляти, пересмикувати to - facts спотворювати/ пересмикувати факти to - the picture of political life спотворити картину політичного життя to - the (existing) relations представити (існуючі) стосунки в спотвореному вигляді distorted ad] спотворений, викривлений ~ picture of the relations спотворена/ неправдива картина стосунків distortion n 1. перекручення, викривлення; 2. пересмикування, спотворення deliberate - of facts навмисне/ злісне спотворення фактів gross - of world events грубе спотворення подій, що відбуваються у світі - of the opinions спотворення думок distract i7 1. відволікати, відводити в сторону, розсіювати; 2. збентежити, викликати розгубленість, засмучувати to - smbd.'s attention відволікати чиюсь увагу distraction n 1. відволікання уваги; 2. чвари, розбрат; плутанина, безпорядок political -S політичні чвари distress n лихо, горе, біда distribute i71. розділяти, роздавати; 2. поширювати; 3. розділяти, розподіляти; класифікувати distribution v 1. розподіл, роздача; 2. поширення, розміщення, розташування; 3. розподіл, розділення, класифікація general ~ загальний розподіл; загальна розсилка (документів) geographical - географічний розподіл restricted - обмежений розподіл; обмежена розсилка (документів)
fdis" 168 ~ of documents поширення/ розподіл документів district n 1. округ, район, дільниця, дистрикт, військовий округ; 2. область, місцевість, район; 3. амер. виборча дільниця agricultural - сільськогосподарський район, сільськогосподарська область consular - консульський округ police ~ поліцейська дільниця congressional - виборча дільниця по виборах в Палату представників (США) senate ~ виборча дільниця по виборах в сенат (США) D. of Columbia округ Колумбія (США) distrust n недовіра, сумнів, підозра mutual ~ взаємна недовіра ~ in the diplomat недовіра до дипломата distrust і? не довіряти; сумніватися, підозрювати disturb і? 1. порушити хід, рух, рівновагу тощо; 2. хвилювати, тривожити, турбувати, непокоїти; 3. розладнувати, порушувати, псувати, призводити до безладдя to ~ the balance порушувати рівновагу to - the military balance порушувати військову рівновагу to - the peace викликати безпорядки/ безладдя в суспільстві to - smb's plans зруйнувати чиїсь плани disturbance n 1. порушення рівноваги, спокою; 2. хвилювання, тривога; 3. порушення, пошкодження, несправність; 4. юр. перешкоджання використанню права internal -S внутрішні безпорядки - of franchise порушення виборчого права, недопущення до виборів - of the peace безпорядки; порушення спокою - of the public peace порушення громадського спокою to cause a - викликати безпорядки to make a - викликати безпорядки disunion n 1. роз'єднання, відокремлення, поділ, роз'єднаність, відокремленість; 2. розбіжність, розлад disunionist n 1. прибічник відокремлення, розколу; 2. амер. іст. противник союзу штатів, прибічник відокремлення південних штатів disunite 17 відокремлювати, роз'єднувати, викликати розкол; відокремлюватися, роз'єднуватися disunity n відсутність єдності diverge 17 1. ВІДХИЛЯТИСЯ, ВІДХОДИТИ (від думки); відхилятися (від норми, стандарту тощо); 2. різнитися, відрізнятися (про думки) to - from an opinion відмовитися від попередньої думки divergence n 1. розходження, відхилення, відмінність; 2. відхід, відступ, відхилення (від норми, стандарту ) - of interest розходження інтересів divergent adj що відхиляється, що відрізняється, що розходиться, суперечливий ~ interpretation суперечливе тлумачення ~ opinions різні думки - positions суперечливі позиції ~ trends суперечливі тенденції diverse adj 1. різний, відмінний, несхожий; 2. різноманітний, різний
[ div 169' - judgments різні думки diversification n 1. розходження; 2. різноманітність; різносторон- ність, різнобічний розвиток diversified adj різноманітний, різнобічний, багатогалузевий diversify 17 різноманітити, різнобічно розвивати diversion n 1. відхилення, відхід, перен. ухилення, відступ; 2. відволікання (уваги тощо) trade ~ товарна диверсифікація divert 17 1. ВІДХИЛЯТИСЯ, ВІДВОДИТИ, відвертати; направляти в іншу сторону; 2. збивати (зі шляху)9 відводити в сторону; 3. відволікати (увагу тощо) to - smbd.'s attention відвертати чиюсь увагу divide n 1. амер. вододіл; 2. розм. розділ, розподіл ideological - ідеологічний вододіл divide 17 1. ділити, поділяти; 2. розходитись у думках, виявляти розбіжності; 3. відокремлювати, відривати, відрізати; 4. парл. голосувати, ставити на голосування; поділятися на групи під час голосування to be ~d in opinion розійтися у поглядах/ думках to - the House провести голосування у Палаті громад (Велика Британія) Divide! Divide! Ставте на голосування! opinions are -d on the point з цього питання думки розходяться the proposal ~d the meeting при голосуванні голоси розділилися dividends n зекономлені кошти disarmament - кошти, що зекономлені в результаті роззброєння division n 1. поділ, розділення; 2. розбіжність у думках, незгода; doc J 3. розподіл голосів під час голосування; 4. округ - of amendments роздільне голосування поправок - of a Committee виявлення розбіжностей у комітеті, розкол у комітеті ~ of the vote проведення роздільного голосування without a - не ставлячи питання на голосування; без голосування divisive adj що викликає розлад/ розбіжність - tendencies протилежні тенденції these issues are ~ ці питання викликають глибокі розбіжності divorce 17 розривати, відривати, роз'єднувати to - form from the matter відривати форму від змісту Dixiecrat n знев. диксикрат, член Демократичної партії з Південних Штатів (США) do 17 (did, done) здійснювати, виконувати done at Kyiv вчинено в Києві (про документи) doctrinaire n доктринер, начетник, схоласт doctrinaire adj доктринерський, начетницький, схоластичний doctrine n доктрина, теорія, вчення common law ~ of judicial precedent загальноправова доктрина судового прецеденту; доктрина судового прецеденту англійського звичаєвого права geopolitical - геополітична доктрина insensate - безглузда доктрина reactionary ~ реакційна доктрина sinister - шкідлива/ підступна доктрина - of "deideologization" доктрина деідеологізації
(doc 170 dot) ~ of evenhandedness доктрина рівного/ справедливого ставлення - of force доктрина застосування сили - of free trade доктрина вільної торгівлі - of the "open door" доктрина вільних дверей application of the ~ застосування вчення/ доктрини unity of the ~ єдність вчення/ теорії/ доктрини to be compatible with a ~ бути сумісним з доктриною, не суперечити доктрині to modify the ~ модифікувати/ видозмінювати доктрину to practice a ~ виконувати доктрину to preach a ~ проповідувати доктрину to unmask a - викрити доктрину Monroe ~ доктрина Монро (СПІА) document n документ, свідоцтво appended ~ додані документи authenticated ~ завірений (печаткою) документ basic - первинний документ, взятий за основу документ concluded - заключний документ confidential - конфіденційний/ секретний документ fundamental - принциповий/ основний документ orientation ~ орієнтаційний документ private - приватний документ travel - проїзний документ classification of -s класифікація документів distribution of -s поширення/ роздача документів formulation of a - формулювання документу original of the - оригінал документу version of a - варіант документу to draft a - скласти документ to draw up a - скласти документ to initial a ~ парафувати документ to inspect a - вивчати/ розглядати документ to prepare a ~ підготувати документ to sign a - підписати документ to scrutinize a ~ вивчати/ розглядати документ to study a ~ вивчати/ розглядати документ document і? документувати, документально підтверджувати to - one's claim документально підтвердити свої вимоги documentary n документальний фільм documentation n документація, видача документів additional - додаткова документація comprehensive ~ широка/ детальна/ вичерпна документація dog n ~& of war біди/ жахи війни to let loose the ~s of war розв'язати війну dogmatic ad] 1. догматичний, доктринерський; 2. категоричний, безапеляційний - philosophy догматична філософія - statement категорична/ безапеляційна заява dogmatism n 1. догматизм; 2. догматичність callous - безперечний/ бездумний догматизм dogmatist n догматик doing пpi події, справи, дії, вчинки great ~s важливі події dole n (the -) виплата по безробіттю, невелика допомога, доброчинна подачка
fdoT 171 dou) to be on the - отримувати виплати to go on the - перейти на виплати dollar n долар domain n 1. володіння, територія; 2. область, сфера; поле діяльності, знання тощо domestic ad] 1. внутрішній; 2. місцевий, вітчизняний ~ affairs внутрішні справи країни - counter-revolution внутрішня контрреволюція - laws of receiving state національні закони країни перебування ~ policy внутрішня політика ~ trade внутрішня торгівля - violence амер. внутрішні безпорядки - dependent nations "вітчизняні залежні народи" (про індійські племена, СІЛА) dominance, dominancy n панування, переважання, перевага, вплив dominant ad] панівний, основний, найбільш впливовий, переважаючий; правлячий - idea головна/ основна ідея ~ party правляча партія - say переважаюча думка dominate v панувати, володарювати, домінувати, переважати, впливати, мати найбільший вплив domination n панування, влада, володарювання global - світове панування indirect - непряме панування political - політичне панування world ~ світове панування to gain - over smbd. добитися панування над кимсь to maintain - зберегти панування domineer v 1. деспотично правити; 2. безроздільно володарювати domineering ad] деспотичний, владний, що не допускає заперечень, зарозумілий dominion n 1. домініон; 2. суверенітет, суверенне право, суверенна влада; 3. рї володіння землі (короля) D. day проголошення домініону (відзначається у Канаді 1 липня, у Новій Зеландії 28 вересня) dominium n домініум donate і? передати в якості дару, передавати в дар donation n 1. передача в дар; 2. дао, пожертва to make а - of smth. to smbd. передати щось в дар комусь donkey (D.) осел (неофіційна емблема Демократичної парти, СІЛА) donor n 1. жертводавець; той, що дарує; 2. донор - country країна, що надає економічну допомогу doom n рок, доля, фатум doom і? прирікати, засуджувати, призначати, визначати door n шлях, дорога to close the ~ upon an agreement закрити шлях до угоди to open the ~ to an agreement відкрити шлях до угоди behind closed ~s за закритими дверима dope n (секретна) інформація, відомості inside - неофіційна інформація dope story 1. огляд політичних подій (в газеті), колонка коментатора; 2. інформація з надійних джерел (для публікування у газеті без посилання на ці джерела) dossier n фр. досьє, справа double ad] подвійний, двоякий ~ interpretation двояке тлумачення
[dou 172 dra) double-dealing n обман, лицемірство, дворушництво, дволичність doubt n сумнів, нерішучість, вагання, неясність to assuage smbd.'s - розсіяти сумніви to give the benefit of the - прийняти на віру чиїсь слова через відсутність доказів; зробити поблажку комусь, поступитися комусь doubt v сумніватися, піддавати щось сумніву; бути невпевненим в чомусь doubtful adj 1. що сумнівається, повний сумніву, що вагається; 2. сумнівний, неясний, невизна- чений - future невизначене майбутнє ~ state штат, де не визначено результатів виборів (СІЛА) dove n "голуб", прибічник миру/ мирного вирішення спірних питань dovetail v узгоджувати, пов'язувати, зближувати, приводити у відповідність to - the parts of smth. пов'язувати частини, привести частини у відповідність dovish adj миролюбний, що виступає за мир/ за мирне вирішення суперечностей down-easter n амер. житель Нової Англії, особл. житель штату Мен downfall n падіння, руйнування, крах, загибель, розорення downgrade v занижувати, применшувати to ~ relations звузити стосунки, перевести стосунки на нижній рівень Downing Street adj 1. Даунінг-стріт (вулиця в Лондоні, де знаходиться резиденція Прем'єр-міністра); 2. перен. уряд Великої Британії downplay v применшувати, приглушити, загладжувати; применшувати значення; стримано говорити про щось to - the reports of terrorism стримано подавати повідомлення про терористичні акти to - tensions применшувати/ приглушити/ загладжувати тертя/ чвари/ напругу у стосунках doyen n фр. дуаєн, старшина дипломатичного корпусу draft n проект, план, начерк agreed - узгоджений проект ambitious ~ resolution амбіційний проект резолюції balanced ~ resolution збалансований проект резолюції composite - resolution комбінований проект резолюції; узагальнений проект резолюції consolidated ~ resolution об'єднаний проект резолюції - agreement проект угоди - amendment проект поправки - constitution проект конституції - decision проект рішення - regulation проект статуту - treaty проект договору final - resolution заключний/ остаточний проект резолюції joint ~ resolution спільний проект резолюції original - першочерговий проект резолюції preliminary - попередній проект revised ~ resolution виправлений проект резолюції - of bill законопроект equilibrium of a - врівноваженість/ збалансованість проекту to adopt a ~ прийняти/ одобрити проект to alter a - змінити проект to amend a - внести поправки в проект
(dra 173 "drT) to draw up a - скласти проект to make a - скласти проект to prepare a - скласти проект draft v 1. складати/ розробляти проект; 2. виділяти, відбивати to - складати законопроект to ~ a candidate підбирати кандидата to - security arrangements складати/ розробляти заходи безпеки drafter n укладач/ упорядник/ автор документу drafting n укладання (документу, законопроекту); формулювання, редагування, підготовка, розробка (документу) balanced - обдумане формулювання - changes зміни в формулюванні, зміни редакційного характеру ~ committee редакційний комітет - of a report складання/ редагування доповіді ~ of a resolution складання/ підготовка резолюції from а - point of view з редакційної точки зору draftsman n укладач (документу)-, автор (законопроекту) draftsmanship n мистецтво складання/ редагування (документу) a piece of good - добре відредагований документ drag v тягнути, затягувати, тягнутися; затягуватися to ~ countries into war втягнути країни у війну to - out the discussion затягувати обговорення/ дебати to - out the negotiations затягнути переговори dramatic adj 1. драматичний (про подію); важливий; 2. хвилюючий, яскравий - decision важливе рішення dramatize v 1. ускладнювати, посилювати; 2. яскраво виявляти, підкреслити щось to - the situation ускладнити обставини to ~ smth. підкреслити щось, привернути увагу до чогось drastic adj рішучий, крутий, радикальний, корінний - measures рішучі міри drastically adv рішуче, круто, радикально; корінним чином draw n рівний поділ голосів draw v (drew, drawn) 1. отримувати (відповідь, підтвердження тощо); 2. добувати (відомості, інформацію); 3. отримати урок, зробити висновок to - denunciation from a country отримати осуд з боку якоїсь держави to - up складати (документ, проект тощо) to - up the agenda скласти/ підготувати/ розробити порядок денний to ~ up a formal order of priority встановити формальний порядок черговості to - up in general terms сформулювати в загальному/ в загальних термінах to - up a programme скласти програму to - up recommendations розробити/ скласти рекомендації drawback n повернення drawdown n амер. зниження, скорочення dress n плаття, одяг full - парадна форма mourning - візитка з траурними атрибутами drift n 1. повільна течія, повільне переміщення; 2. напрямок (розвитку), тенденція; 3. пасивність, бездіяльність
fdrT 174 dut) policy of - політика бездіяльності drift v пересуватися/ плисти за течією, бути бездіяльним, покладатися на випадок to ~ into confrontation скочуватися в бік конфронтації drive n 1. гонка (озброєнь тощо), поспіх; 2. амер. (громадянська) кампанія; 3. стимул, спонукання, внутрішній імпульс; 4. тенденція, напрямок armament(s) - гонка озброєнь arms - гонка озброєнь anti-terrorist - кампанія боротьби з тероризмом membership - кампанія з залучення нових членів (у партію тощо) ~ for signatures кампанія зі збору підписів - to raise funds кампанія зі збору коштів to put ona- розпочати кампанію drive v 1. вести (справу тощо); 2. правити, керувати, вести dual adj 1. подвійний; 2. двоякий ~ citizenship подвійне громадянство/ підданство - nationality подвійне громадянство/ підданство - ownership спільне володіння dualism n дуалізм dualistic adj дуалістичний due п 1. pi збори, податки, мито; 2. внески (партійні, профспіл кові) ~s shop цех або підприємство, де працюють члени профспілки to collect ~s збирати внески to pay one's ~s платити внески due adj належний, відповідний dummy n 1. маріонетка, знаряддя в чужих руках; 2. "пішак", підставна особа dumping n демпінг predatory - хижацький демпінг duplicate n дублікат (документу тощо)у копія, що має силу оригіналу in ~ в двох екземплярах duplicate adj точно відповідний duplication n розмножування, копіювання (документу) durable adj 1. стійкий, міцний, надійний; 2. тривалий, довгочасний, довговічний ~ agreement стійка угода - friendship міцна дружба ~ peace стійкий мир duration n тривалість - of the breach тривалість порушення - of the call тривалість перебування - of the convention строк дії угоди - of stay тривалість перебування - of the visit тривалість перебування to be of unlimited - бути безстроковим (про угоду) to fix the - встановити тривалість dut|y n 1. функція, обов'язок, зобо- в'язаність; 2. податок, збір, мито antidumping - антидемпінгове мито devolving ~|ies перехідні обов'язки countervailing - компенсаційне мито customs ~|ies митні збори official ~|ies офіційні обов'язки - of care зобов'язання дотримуватися обережності ~ of due diligence зобов'язання дотримуватися необхідної обережності ~ of a diplomatic agent обов'язки дипломатичного агента/ представника
(dut 175 eel) exemption from ~|ies звільнення від збору failure to fulfill one's ~|ies невиконання зобов'язань violation of international ~|ies порушення міжнародних зобов'язань to discharge one's - виконувати свій обов'язок to take up one's official ~|ies as ... приступити до виконання офіційних обов'язків в якості — Е eagle n орел (герб і емблема СПІА) to fly the - проповідувати американський шовінізм earl n граф Е. Marshal голова геральдичної палати earldom n 1. графство; 2. титул графа early adj 1. ранній, початковий; 2. своєчасний; 3. близький, очікуваний в найближчому майбутньому ~ elections дострокові вибори - Middle Ages раннє середньовіччя - warning завчасне/ своєчасне попередження demands for - independence вимога негайного надання незалежності in the - 19th century на початку XIX століття prospects for and ~ peace надії на швидке встановлення миру earphone n навушники earthquake n землетрус social and political ~ образ, соціальний і політичний катаклізм ease v послабити, пом'якшувати, зменшити, знизити to - the confrontation послабити конфронтацію to ~ the deadlock знайти вихід з тупика to - international tension(s) послабити міжнародну напруженість to ~ restrictions пом'якшити обмеження east n 1. схід; 2. схід країни; 3. амер. східна частина США eastern adj східний easterner n мешканець східних районів країни eavesdropping n підслуховування/ перехоплення телефонних розмов electronic ~ амер. стеження за допомогою електронних приладів ebb n погіршення ~ and flow падіння і підйом to be at an ~ бути у складній ситуації to be at a low - бути у складній ситуації ecclesiastical adj духовний, церковний, що відноситься до церкви ecclesiasticism n церковність echelon n інстанція; кола higher - високопоставлені особи, керівна верхівка top - високопоставлені особи, керівна верхівка eclat n фр. відомий diplomat of great - дипломат, який користується повагою; відомий дипломат eclectic n еклектик eclectic adj еклектичний - method еклектичний метод ~ school еклектична школа - system еклектична система eclecticism n еклектизм, еклектицизм, еклектика eclipse n втрата блиску, занепад
[eco 176 ~ of feudalism занепад феодалізму ecologic(al) adj екологічний ecology n екологія economic adj 1. економічний; народногосподарський; господарський; 2. економний; економічно вигідний або доцільний; рентабельний - forces економічні фактори - policy економічна політика - problems економічні проблеми Е. Message to Congress Послання Президента до Конгресу з питань економіки (США) Е. and Social Council Економічна і Соціальна Рада (ООН) economics n 1. економіка; народне господарство; 2. економічна наука; політична економіка; 3. господарське життя; господарство economist n 1. економіст; 2. економний господар economize v економити, економно витрачати або використовувати economy n 1. господарство, економіка; 2. економія, бережливість non-market - неринкова економіка political - політична економія rural - сільське господарство; економіка сільського господарства ecumenical) adj 1. всесвітній; екуменічний; 2. церк. вселенський (собор) edge n 1. критичне положення; критичний момент; 2. амер. розм. перевага to have a slight - мати невелику перевагу edict n 1. едикт; указ; 2. непорушний закон -S of nature закони природи edictal adj 1. що стосується едикту; 2. вказівний, декретуючий; 3. законодавчий edu ] - power 1. законодавча влада; 2. право видавати закони edifice n струнка система поглядів, доктрина edit v 1. редагувати, готувати до друку; 2. бути редактором; 3. ірон. спотворювати, піддавати довільній тенденційній переробці to ~ the news тенденційно викладати повідомлення edition n 1. видання; 2. випуск (газети тощо) evening - вечірній випуск (газети) morning - ранковий випуск (газети) editor n редактор editorial n передова стаття, передо- виця, редакційна стаття astringent - передова стаття, написана у суворому тоні editorial adj редакторський; редакційний - board редакційна колегія, редколегія; редакція - office редакція газети (приміщення) editorialist n автор передових статей editorializ|e u амер. робити повідомлення тенденційним without ~|ing безпристрасно, без тенденційного редакторського опрацювання editor-in-chief n головний редактор educated adj освічений, розвинутий - at Eton той, що отримав освіту в Ітоні (Велика Британія) education n 1. освіта, навчання; 2. виховання; 3. освіченість; культура all-round ~ всебічна/ широка освіта compulsory - обов'язкове навчання elementary - початкова освіта free ~ безкоштовне навчання
[edu 177 higher - вища освіта secondary ~ середня освіта trade - професійна освіта universal - загальна освіта philosophy of ~ філософія освіти educational adj 1. освітній; виховний; 2. навчальний; 3. педагогічний; 4. просвітній - qualification освітній ценз effect n 1. результат, наслідок; 2. дія, вплив; 3. здійснення, сповнення, реалізація adverse - негативний вплив beneficial - благотворний вплив disastrous ~s згубні/ катастрофічні наслідки far reaching ~s далекосяжні наслідки long lasting ~s довготривалі наслідки radioactive ~s радіоактивна дія salutary - благотворний вплив severe ~s серйозні наслідки widespread ~s широкі наслідки to bring - здійснювати, проводити в життя to carry - здійснювати, проводити в життя to have a binding - on smbd./ smth. бути обов'язковим для когось/ чогось to have harmful ~ мати згубні наслідки to have no binding - on smbd./ smth. не бути обов'язковим для когось/ чогось to put (in)to - здійснювати, проводити в життя to take - вступити в силу to yield a reverse - давати зворотний ефект - of scale ефект масштабу - of trade ефект торгівлі effect v 1. здійснювати, виконувати; проводити в життя; 2. заклю- чати, оформляти (угоду тощо) ~efJT) to - admission to membership приймати в члени to ~ amendments вводити/ здійснювати поправки to ~ a contract заключати договір to ~ a payment оплачувати effective adj 1. дієвий; ефективний; успішний; корисний; 2. діючий; той, що має силу (про закон тощо) - date дата вступу в силу ~ control ефективний контроль ~ cooperation плідна співпраця - jurisdiction діюча влада - pressure діючий тиск/ вплив - 2nd October який вступає в силу 2 жовтня ~ steps ефективні кроки to be - мати силу to become - вступити в силу (про закон, резолюцію тощо) effectiveness n ефективність; дієвість - of a foreign policy ефективність зовнішньої політики efficacy n ефективність, дієвість - of the provisions of the treaty дієвість положень договору efficiency n 1. ефективність, дієвість; 2. продуктивність, рентабельність; 3. філос. дієвість dynamic - динамічна ефективність economic - економічна ефективність technical - технічна ефективність the - of labor продуктивність праці efficient adj 1. ефективний, дієвий; 2. кваліфікований, вмілий; той, що знає свою справу - cause of smth. причина чогось effort n 1. зусилля; напруження; 2. спроба; 3. зусилля; боротьба за що-небудь; 4. рі діяльність all-out ~ усесторонні зусилля
feff" 178 "еїаГ) atomic ~ колосальні зусилля combined - об'єднані зусилля common defense -s загальні зусилля для зміцнення оборони concerned ~s погоджені зусилля continuing -S діяльність, яка продовжується deadlocked - зусилля, які застосовують на переговорах, що зайшли в глухий кут determined - рішучі зусилля disarmament ~s діяльність/ зусилля в області роззброєння mutual ~s взаємні/ спільні зусилля sincere ~s щирі зусилля vain ~s марні зусилля war ~s воєнні зусилля well-directed ~s цілеспрямовані зусилля to bring the ~s to a successful conclusion довести зусилля до успішного закінчення to combine ~s об'єднувати зусилля to damage ~s завдати шкоди зусиллям to direct one's ~s to smth. віддавати сили чомусь; направляти зусилля на щось to exert ~s напружувати зусилля to pool ~s об'єднувати зусилля to resume diplomatic ~s відновити дипломатичні зусилля to step up ~s нарощувати зусилля; прикладати все більше зусиль to thwart the ~s перешкодити зусиллям; звести нанівець зусилля to undercut ~s підривати зусилля to waste ~s марно затрачати зусилля to waste ~s марно витрачати зусилля to wreck peace-making ~s підривати миротворчу діяльність effranchise v надавати права чи привілеї (переважно право брати участь у виборах) egalitarian ad] егалітарний; зрівняльний; зрівнялівський egalitarianism n егалітаризм ego n філос. я (сам); его; суб'єкт думки egocentric n 1. прихильник чи послідовник егоцентризму; 2. крайній індивідуаліст, егоцентрист egocentric ad] егоцентричний egocentrism n 1. філос. егоцентризм, соліпсизм; 2. крайній егоїзм чи індивідуалізм egoism n філос. егоїзм egoist n егоїст; той, що любить тільки себе egotism n філос. 1. самозакоханість; 2. еготизм, зарозумілість egress n право виходу/ виїзду free ingress and - вільний в'їзд і виїзд Eight Hours австрал. Свято Праці elaborate ad] 1. старанно/ детально розроблений; продуманий; підготовлений; 2. складний; 3. ускладнений; удосконалений; 4. ретельний; старанний ~ plan добре продуманий план - preparations ретельна підготовка - study детальне вивчення elaborate v 1. детально/ старанно обробляти/ обмірковувати; виробляти; 2. розвивати/ доповнювати (пропозицію) to ~ details уточнити деталі to ~ plan детально розробляти план to ~ a point розвивати/ розробляти питання/ думку to - on smth. детально говорити про щось
[ela 179 ele) to - upon a theme розвивати тему elaboration n 1. старанна розробка; вироблення (плану тощо); 2. розвиток, уточнення; удосконалення; 3. старанність; 4. складність elastic adj гнучкий, розтяжний - resolution нечітко сформульована резолюція - rules нестрогі правила - term невизначений термін - clause "гумовий пункт" Конституції США (про обов'язки США) elasticity n гнучкість, здатність швидко пристосовуватися до обставин або відходити від удару elation n піднесений настрій; душевне піднесення, захват; бурхлива радість, ентузіазм elect n обраний (на посаду); той, що заново обраний, але ще не зайняв посаду mayor - щойно обраний мер president ~ щойно обраний на посаду президента elect v 1. обирати; вибирати голосуванням; 2. робити вибір; приймати рішення to ~ed for a district бути обраним від округу to be ~ed on grounds of seniority бути обраним за віковим стажем to be ~ed president бути обраним на посаду президента to be ~ed to the House of Commons/ the Senate бути обраним в Палату громад/ в Сенат to declare ~ed проголосити обрання; оголосити обраним to - smbd. chairman обрати кого- небудь головою electable adj 1. мати право бути обраним; 2. заслуговуючий на обрання electee n обраний, вибраний (голосуванням) election n вибори ~ agent of a candidate довірена особа кандидата - campaign виборча кампанія ~ committee 1. виборча комісія; 2. амер. двопартійна виборча комісія ~ district виборчий округ - division виборчий округ - law закон про вибори - lessons уроки виборів - manifesto передвиборча програма - procedure порядок/ процедура виборів - results результати виборів ~ returns результати виборів general ~ загальні вибори local - вибори в органи місцевої влади, вибори в муніципальні органи, муніципальні вибори off-year ~ дострокові вибори special - амер. дострокові вибори - on a population basis вибори на основі пропорційного представництва; пропорційні вибори to accept an - визнати своє обрання to be eligible for ~ мати право бути обраним to confirm an ~ підтвердити обрання to fight the - брати участь в передвиборчій кампанії to investigate the circumstances of an - провести розслідування обставин обрання/ виборів to stand for - виставити/ запропонувати свою кандидатуру electioneer v проводити передвиборчу кампанію electioneerer n учасник виборчої кампанії; агітатор (за кандида та) electioneering n передвиборча кампанія
(ele elective adj 1. виборчий; що стосується виборів; 2. який має право вибирати - body 1. виборці, контингент виборців, електорат; 2. виборчий орган - constitution положення про вибори - franchise виборче право - office виборна посада - representation виборне представництво elector n 1. виборець; 2. вибірник; 3. амер. член колегії виборців (на президентських виборах) pledged ~s виборці з імперативним мандатом (на президентських виборах в СІЛА) electoral adj виборчий ~ district виборча дільниця ~ law виборчий закон - qualification виборчий ценз - reform реформа виборчої системи - register список виборців - rights виборчі права - system виборча система - college колегія виборців (на президентських виборах в США) ~ quota найменше число голосів, достатнє для обрання кандидата (при пропорційному представництві - США) ~ quotient найменше число голосів, достатнє для обрання кандидата (при пропорційному представництві - США) ~ vote голоси, подані членами колегії виборців (на президентських виборах — США) electorate n 1. виборці, контингент виборців, електорат; 2. виборчий округ electorship n статус виборця/ вибірника; 2. виборчий округ electress n 1. виборниця; 2. вибірниця 180 еіі) element n 1. верства/ прошарок суспільства; 2. група (людей) elemental adj 1. стихійний; природний; 2. сильний; непереборний; 3. основний; первинний elementary adj 1. елементарний, простий; 2. початковий, первинний elephant п (the E.) „Слон" (емблема Республіканської партії США) elevate v 1. підвищувати (на посаді, у званні тощо); 2. піднімати; підносити; розвивати to - smbd. to a post підвищувати когось на посаді elevation n підняття, підвищення (на посаді, у званні тощо) eligibility n 1. право на обрання; пасивне виборче право; 2. прийнятність, придатність, бажаність - of officers дані, необхідні для того, щоб обійняти посаду (напр., вік, освіта тощо - США) eligible adj 1. що може/ має право бути обраним; 2. підхожий, прийнятний; бажаний ~ for membership що має право бути обраним/ стати членом - list список кандидатів на державну цивільну службу (США) eliminate v 1. усувати; виключати; 2. ліквідувати, знищувати; 3. ігнорувати, не брати до уваги; не зважати to - all unnecessary words усунути всі зайві слова to ~ foreign bases ліквідувати іноземні військові бази to ~ war знищити війну elimination n усунення; знищення; ліквідація complete - повна ліквідація - of arms arsenals ліквідація запасів зброї ~ of chemical weapons знищення хімічної зброї
felT - of errors виправлення помилок - of foreign bases ліквідація військових баз - of nuclear weapons ліквідація атомної зброї elite n фр. еліта, добірна частина, цвіт (суспільства тощо) elocution n ораторське мистецтво; красномовність elocutionary adj ораторський; красномовний eloquence n 1. красномовність; ораторське мистецтво; 2. риторика, елоквенція eloquent adj 1. красномовний; промовистий; 2. яскравий, виразний; переконливий - evidence переконливий/ яскравий доказ - silence красномовна тиша/ мовчанка elucidate v висвітлювати; пояснювати, роз'яснювати to - the point дати пояснення щодо питання to - a text роз'яснювати текст elucidative adj пояснювальний; висвітлюючий; що проливає світло elude v уникати, ухилятися to ~ argument уникати суперечки to ~ definition не піддаватися визначенню to ~ a treaty ухилятися від виконання/ дотримання договору elusive adj невловимий; ухильний, уникливий - reply ухильна відповідь elusory adj що вислизає; що ухиляється - problem проблема, що не піддається вирішенню emancipate v звільняти; визволяти (від залежності, рабства тощо); емансипувати to - from civil disabilities знімати обмеження громадянських прав 181 embj emancipated adj вільний; звільнений, визволений; емансипова- ний emancipation n звільнення, визволення; емансипація ~ of colonies звільнення колоній Е. Proclamation icm. маніфест (А. Лінкольна) про звільнення рабів (США) emancipationist n прихильник звільнення/ емансипації emancipative adj визвольний; що визволяє embalm v перен. зберігати від забуття his memory is ~ed in our hearts пам'ять про нього буде жити вічно у наших серцях embargo n 1. ембарго; заборона (ввозу, вивозу, заходу в порти тощо); 2. накладення арешту на судно/ вантаж; 3. заборона; 4. перешкода ~ list список товарів, які забороняється ввозити/ вивозити mandatory arms ~ обов'язкове ембарго на поставку зброї US/ British etc. initiated ~ ембарго, введене за ініціативою США/ Великої Британії тощо to be under an - бути під забороною to impose an - (up)on smbd./ smth. накладати ембарго/ заборону на когось/ щось to lay an - (up)on smbd./ smth. накладати ембарго/ заборону на когось/ щось to lift off the - зняти ембарго/ заборону to place an - (up)on smbd./smth. накладати ембарго/ заборону на когось/ щось to stiffen a trade - against smbd. посилити торговельну блокаду когось
[emb 182 erne) to take off the - зняти ембарго/ заборону embargo v 1. накладати ембарго/ заборону; 2. накладати арешт на судно/ вантаж; 3. реквізувати; конфіскувати; відчужувати/ відбирати для потреб держави; 4. накладати заборону to - a ship затримувати судно в порту embark v починати (справу); братися (за щось); удаватися (до чогось) to - on a course стати на шлях; почати здійснювати новий курс to ~ on hostilities удатися до воєнних дій to ~ on a program починати здійснювати програму embarrass v 1. утрудняти, перешкоджати; 2. заважати; 3. ускладнювати, заплутувати (питання, справу тощо) embassy n 1. посольство; 2. посланці; 3. посольські повноваження to be (temporarily) assigned to the ~ бути (тимчасово) відрядженим для роботи в посольстві to be on (temporary) attachment to the ~ бути (тимчасово) відрядженим для роботи в посольстві the - has the honor to enclose ... посольство має честь додати ... the ~ has the honor to forward ... посольство має честь направити ... the ~ has the - to inform ... посольство має честь повідомити ... the ~ has the honor to refer ... посольство має честь послатися ... the - has the honor to request ... посольство має честь просити ... the - has the honor to state ... посольство має честь заявити ... His/ Her Britannic Majesty's ~ Посольство Його/ її Британської Величності (офіційна назва посольств Великої Британії) emblaze u 1. прикрашати гербом; 2. прославляти, звеличувати; 3. створювати славу/ репутацію (добру чи погану) emblazon v 1. (with) прикрашати гербом; розмальовувати гербами/ геральдичними фігурами/ девізами тощо; 2. звеличувати, прославляти, змальовувати (подвиги) emblem /і емблема, символ - of the sending state герб акредитуючої держави national ~ державний герб embod|y v 1. втілювати в життя; здійснювати; реалізовувати; 2. включати; робити складовою частиною; 3. об'єднувати; зливати; з'єднувати в одне ціле clauses ~|ied in the treaty статті, включені в договір to be ~|ied in the policy знайти своє втілення в політиці; бути втіленим в політиці to - regulations вміщувати положення to - a treaty in a law зробити договір частиною законодавства (країни) embrace v 1. використовувати; скористатися; 2. приймати, сприймати; 3. включати, містити (в собі); охоплювати to - a course of action прийняти програму дій to - an offer скористатися пропозицією to - a theory прийняти теорію; стати прихильником теорії emerge v 1. з'ясовуватися, виявлятися; 2. виникати, з'являтися (про питання) contradictions ~ виникають протиріччя
I erne there ~d a necessity of ... виникла необхідність у ... emergence n 1. вихід, поява; 2. вияв, прояв ~ of new types of weapons of mass destruction поява нових видів зброї масового знищення emergency n 1. непередбачений випадок; крайня необхідність; крайність; 2. надзвичайний стан (у країні); критичне становище; надзвичайні обставини - laws надзвичайне законодавство ~ legislation надзвичайне законодавство ~ measures надзвичайні заходи - meeting надзвичайне засідання ~ powers надзвичайні повноваження ~ procedure надзвичайна процедура - session надзвичайна сесія ~ situations надзвичайні ситуації; надзвичайні обставини ~ state надзвичайне становище (в країні) public - надзвичайне становище (в країні) state of - надзвичайне становище (в країні) for use in time of - для використання в надзвичайних обставинах to lift the state of ~ відмінити надзвичайний стан to relax the state of ~ зняти деякі обмеження, обумовлені надзвичайним станом emergent ad] 1. що раптово з'являється/ виходить; 2. новий, що здобув незалежність (про державу) ~ controversies виникаючі суперечності/ розбіжності 183 emp J - nations нові держави; держави, які недавно стали незалежними/ отримали незалежність emigrant n 1. переселенець; 2. емігрант (не політичний) emigrate v 1. переселятися; переїжджати; 2. емігрувати; 3. переселяти, переміщати (населення) emigration n еміграція emigre n фр. емігрант (звич. політичний) ~ press емігрантська преса eminent adj 1. видатний, знаменитий, визначний; що займає високе становище; 2. чудовий, прекрасний; 3. церк. преосвященний most - високопреосвященний emissary n 1. емісар; 2. агент; 3. шпигун; розвідник emotional adj 1. емоціональний, емоційний; 2. хвилюючий ~ debate гострі дебати emotivism n емотивізм emperor n імператор emperorship n 1. імператорський престол; титул імператора; імператорська гідність; 2. царювання (імператора) emphasis п (pi emphases) наголос, підкреслювання; 2. акцент, виділення to lay special ~ (up)on smth. надавати особливого значення чомусь, підкреслювати щось to reduce ~ on smth. послабити вплив на щось emphasize v підкреслювати, надавати особливого значення; виділяти; робити наголос (на факті тощо) the most definitely ~ зі всією визначеністю підкреслити empire n імперія the E. 1. Британська імперія; 2. іст. Священна Римська імперія
lemp empiric n 1. людина, що спирається лише на досвід/ на практику; людина, що недооцінює теорію; 2. філос. емпірик, послідовник емпіризму empirical ad] 1. емпіричний; досвідний; 2. що вважає основою знання досвід; що недооцінює теорію; 3. філос. що дотримується емпіризму empiricism n 1. філос. емпіризм; 2. отримання знань шляхом споглядання та експерименту; 3. практицизм; діляцтво empiriocriticism n філос. емпіріокритицизм empiriomonism n філос. емпіріомонізм empiriosymbolism n філос. емпіріосимволізм employ v 1. наймати; тримати на службі/ роботі; давати роботу; користуватися послугами; 2. вживати, застосовувати, використовувати to - devious methods вдаватися до витончених методів to ~ questionable methods вдаватися до сумнівних методів; користуватися сумнівними методами employee n 1. робітник; службовець; працівник; той, що працює за наймом; 2. співробітник minor - молодший співробітник ~'s insurance соціальне страхування employer n 1. наймач, роботодавець; 2. господар, хазяїн; господарка, хазяйка; 3. агент за наймом equal opportunity - підприємство, яке приймає працівників незалежно від раси, статі тощо (США) employment n 1. праця, робота (за наймом); служба 2. заняття, професія, фах; 3. зайнятість 184 епа] (робочої сили); 4. пост, посада; 5. використання, вживання; застосовування - exchange біржа праці full-time - повна зайнятість на роботі part-time - часткова зайнятість на роботі seasonal ~ сезонна зайнятість temporary ~ тимчасова зайнятість - figures статистика зайнятості ~ sheet послужний список - with overtime hours надурочна праця empower v 1. уповноважувати; довіряти; 2. давати можливість/ право; дозволяти (зробити щось) І am ~ed to state я уповноважений заявити empress n імператриця empty adj 1. беззмістовний, пустопорожній; 2. легковажний, несерйозний ~ formula беззмістовне/ обмежене формулювання - promises марні обіцянки emulate v 1. змагатися; прагнути перевершити/ випередити; 2. суперничати emulation n 1. змагання; 2. суперництво enable v 1. давати змогу/ можливість/ право (зробити щось); 2. робити можливим; полегшувати; 3. юр. уповноважувати; 4. юр. узаконювати; надавати юридичного статусу Congress cannot - a state to legislate Конгрес не може надати окремому штату право видавати закони (США) enabling ad] 1. що дає можливість; 2. юр. що уповноважує; що надає право ~ act законодавчий акт про надання надзвичайних повноважень (США)
[ena 185 ~ statute законодавчий акт про надання надзвичайних повноважень (США) enact v 1. постановляти; наказувати; декретувати; 2. приймати/ вводити в дію (закон); надавати законної сили; 3. проголошувати, офіційно заявляти to - the bill затвердити/ підписати законопроект Be it ~ed by this ... Цим постановляється ... (формула початку законодавчих актів) enacting ~ clause 1. преамбула закону; 2. постановляюча частина закону enactment n 1. прийняття закону; затвердження/ підписання закону (президентом тощо); 2. закон, указ; декрет; устав; законодавчий акт; постанова; правове розпорядження; 3. умова, стаття (закону); положення ~s for the regulation of trade статті/ положення, які регулюють торгівлю encompass і; 1. оточувати; обносити (стіною тощо); 2. містити (в собі); торкатися (проблеми тощо) the report ~es a number of problems в доповіді порушується ряд питань encourage v підтримувати, заохочувати to ~ commerce and shipping сприяти розвиткові торгівлі і судноплавства encroach v 1. вторгатися, вдиратися (на чужу територію); 2. захоплювати, загарбувати (особливо поступово); 3. робити замах, зазіхати; 4. втручатися (у справи); 5. виходити за межі (розумного) to ~ (up)on human rights зазіхати на права людини end] to - upon the territory of a state вторгнутися на територію держави encroachment n 1. вторгнення; 2. (поступове) захоплення; загарбання; 3. замах, зазіхання; 4. вихід за межі encyclop(a)edic(al) adj енциклопедичний; всеоб'ємний; всебічний encyclop(a)edism n 1. енциклопедизм; всебічна освіченість; широка поінформованість; 2. Е. філос. учення французьких енциклопедистів end n 1. кінець; край; закінчення; остання/ заключна частина; завершення; 2. мета, намір; 3. амер. аспект, бік, сторона ~ of diplomatic mission завершення дипломатичної місії to accomplish one's ~ досягти мети to gain one's - досягти мети to pursue one's own ~s переслідувати свої власні цілі to put an ~ to smth. покласти край чому-небудь to reach a dead ~ зайти в безвихідь end v 1. кінчати; закінчувати; 2. припиняти; 3. закінчуватися, завершуватися to - cold war покласти край холодній війні to ~ nuclear testing припинити випробування ядерної зброї endanger v 1. піддавати небезпеці; ставити під загрозу; погрожувати; 2. наражатися на небезпеку to ~ international peace and security ставити під загрозу міжнародний мир та безпеку; загрожувати міжнародному мирові та безпеці endeavo(u)r n (енергійна) спроба; намагання; старання, зусилля moral - моральне зусилля
[end 186 enf] vain ~ марні спроби/ зусилля/ старання to make every - докласти всіх старань/ зусиль; зробити все можливе endenizen v 1. приймати до числа громадян; натуралізувати (іноземця); 2. надавати громадянські права endless adj 1. нескінчений, безконечний; безмежний; 2. незлічений; 3. багаторазовий ~ debate безкінечні дебати; нескінченні суперечки - attempts численні спроби - chain fraud амер. багаторазове голосування однієї людини на виборах (шахрайство) endorse v 1. підписуватися (під документом); розписуватися (пе- рев. на звороті); 2. підтверджувати (правильність); схвалювати to ~ a candidate підтримувати чиюсь кандидатуру to ~ a conclusion підписуватися під будь-яким висновком to ~ a passport візувати паспорт to ~ a peace treaty підписувати мирний договір to ~ a principle схвалювати/ підтримувати принцип to ~ a resolution підписатися під резолюцією; схвалити резолюцію endorsement n 1. підпис на звороті (документа); 2. підтвердження, схвалення; підтримка endue v наділяти; обдаровувати; надавати to ~ with authority надавати повноваження to - with citizenship надавати громадянство to - with force наділяти силою endurance n 1. витривалість; терплячість; стійкість; довготерпіння; 2. міцність; довговічність endure v 1. витримати, витерпіти; знести; 2. терпіти; переносити; 3. ставитися терпляче; 4. виживати, не гинути, стійко триматися; 5. продовжуватися, тривати; в. дозволяти, припускати enduring adj 1. міцний, стійкий; 2. живучий; безсмертний, невмирущий ~ peace міцний мир enemy n ворог; недруг; противник; 2. військ, супротивник, ворог bitter ~ запеклий ворог energ|y п 1. енергія; сила; 2. рі зусилля; активність, діяльність; 3. потужність application of atomic - for peaceful purposes застосування атомної енергії у мирних цілях to apply one's energies докласти зусиль to devote one's energ|ies докласти зусиль enforce 1. примушувати, змушувати, вимушувати; натискувати; 2. нав'язувати; проводити в життя (закон тощо); забезпечувати додержання/ виконання to ~ laws проводити закони в життя; слідкувати за дотриманням законів; to ~ a plan upon smbd. нав'язувати кому-небудь план to ~ a resolution забезпечити виконання/ дотримання резолюції enforcement n здійснення (закону); нагляд за втіленням в життя - of a rule of procedure нагляд за дотриманням правил процедури; застосування правил процедури enfranchise v 1. надавати політичні права/ виборче право; 2. приймати в громадянство, натуралізувати; 3. надавати (місту) самоврядування
f enf 187 D enfranchisement n 1. надання громадянських/ політичних/ виборчих прав; 2. прийняття у громадянство; 3. надання (місту) самоврядування engage v 1. (in/ on/ with) займатися; pass, бути зайнятим; 2. зобов'язуватися, брати на себе зобов'язання; обіцяти; 3. наймати to - in debate брати участь у дебатах/ дискусії to - by new commitments зв'язати себе новими зобов'язаннями engagement n 1. заняття; діло, справа; робота; 2. (прийняте) запрошення; призначена зустріч; домовленість (про зустріч); 3. рі зобов'язання international - міжнародне зобов'язання letter of ~ контракт (який укладається міжнародним службовцем) to break an - порушувати зобов'язання to enter into ~ приймати на себе зобов'язання engender v породжувати; збудясувати; викликати to ~ argument розпалити/ викликати суперечку to ~ dangerous tendencies породжувати небезпечні тенденції to ~ discontent викликати незадоволення to - misunderstanding породжувати непорозуміння engineer v несхв. підстроювати; організовувати; затівати; придумувати; винаходити to - a bill through congress/ parliament протягнути законопроект в конгресі/ парламенті to ~ a campaign of slender розгорнути/ роздути наклепницьку кампанію to ~ a conflict спровокувати конфлікт to ~ an international crisis спровокувати міжнародну кризу to ~ riots спровокувати безпорядки Englishry n англійське громадянство; англійська національність presentment of - юр. доказ того, що дана особа є англійцем engross v 1. оволодівати (увагою тощо); поглинати; забирати (час, увагу); 2. амер. складати остаточний проект (закону тощо) to be ~ed in/ by smth. 1. бути поглинутим чимось; 2. бути дуже зайнятим чимось engrossment n 1. зосередженість; зайнятість (чимось); 2. амер. складання остаточного проекту резолюції або законопроекту перед голосуванням у конгресі enhance v 1. збільшувати (небезпеку тощо); посилювати (вину); 2. підвищувати (ціну, якість, авторитет, значення тощо) to - deterrence підвищувати ефективність засобів стримування to - international peace зміцнити міжнародний мир/ мир у всьому світі to ~ the party's capacity підвищувати боєздатність партії to - security зміцнити безпеку to - stability укріпити стабільність enhancement n збільшення, зміцнення - of stability зміцнення стабільності enjoy v користуватися (правом); мати (право) to ~ diplomatic immunities користуватися дипломатичним імунітетом; мати дипломатичний імунітет
[ enj 188 to ~ diplomatic privileges користуватися дипломатичними привілеями to - freedom of movement мати свободу пересування to - rights мати права enjoyment n володіння, користування (чимсь — of); використання (чогось) ~ of one's legal right використання/ здійснення свого законного права enkindle v розпалювати (війну, пристрасті тощо) enlarge v 1. збільшувати(ся), розширюватися); розростатися; 2.(upon) докладно говорити, просторікати; амер. заст. звільняти (з-під варти) to ~ military-political grouping розширяти військово-політичні угруповання to - the powers vested in the government розширяти повноваження уряду to - the scope of activity збільшувати розмах діяльності to - upon a point докладно зупинитися на питанні to - upon a theme докладно зупинитися на питанні enlarged adj збільшений, розширений - meeting розширене засідання - session розширене засідання enlargement n розширення, збільшення to undergo limited ~ підлягати певному розширенню/ збільшенню enlighten v інформувати, повідомляти; доводити до відома to ~ the masses нести просвіту в маси enlightenment n 1. освіта; просвіта; освіченість; 2. (Е.) філософія епг просвітителів/ просвітництва (XVIII століття) the age of E. епоха Просвітництва enlist n 1. (добровільно) вступати на військову службу; 2. вербувати, набирати; зараховувати на військову службу; 3. вступати (в члени )\ 4. зараховувати (в організацію тощо); 5. заручитися (під тримкою); завербувати to ~ smbd.'s aid заручитися чиєюсь підтримкою to ~ cooperation заручитися сприянням; домовитися про спільні ДІЇ to ~ smbd.'s sympathies привернути кого-небудь на свою сторону, заручитися прихильністю en masse фр. в масі, в цілому enmity n 1. ворожнеча; 2. ворожість; неприязнь; злість; недоброзичливість to stir up ~ викликати ворожість enquire, v 1. дізнаватися, розпитувати; 2. (звич. into,) розслідувати, з'ясовувати, дізнаватися enquiry n 1. запит; питання; довідка; 2. розслідування; обстеження to make an - провести обстеження; провести анкетування/ опитування to order an - наказати провести обстеження/ анкетування; замовити анкетування enregister v 1. заносити до списку/ до акта/ до протоколу; реєструвати; 2. оформляти як закон; втілювати в законі enrich v збагачувати; поліпшувати enrol(l) v 1. вносити/ заносити до списку; реєструвати; 2. записуватися) (в члени товариства тощо); вербувати; 3. військ, поступати на військову службу; 4. амер. складати остаточний
189 ent) проект закону для подання на затвердження президента ~ed bill амер. закон, прийнятий Конгресом і в остаточній редакції поданий на підпис президента enrolment n 1. внесення до списку/ реєстру; реєстрація; 2. акт реєстрації, запис (у книзі); 3. прийняття в члени, запис (до організації)', 4. вербування; 5. військ. зарахування/ вступ на військову службу; в. амер. реєстрація прихильників партії для участі у первинних виборах en route фр. на шляху; по дорозі ensign n 1. значок, емблема; кокарда; 2. прапор, стяг; вимпел; 3. прапороносець blue - синій кормовий прапор англійського флоту red - англійський торговельний прапор white - англійський військово- морський прапор enslave v поневолювати; підкоряти; полонити enslavement v 1. поневолення; 2. рабство; підкорення; полонення; 3. рабська покірність ensuing ad] 1. дальший, наступний; 2. що виникає/ випливає/ настає - consequences наслідки, що випливають ~ difficulties пов'язані з чим-не- будь труднощі ensure v забезпечувати; гарантувати to ~ independence забезпечувати/ гарантувати залежність to ~ prompt and effective action забезпечити швидкі та ефективні дії to - the rights гарантувати/ забезпечувати права entail v викликати, спричиняти to ~ expense спричиняти/ викликати витрати entangle v 1. заплутувати; 2. уплутувати, утягувати, умішувати; залучати; 3. спіймати у пастку; 4. ускладнювати entente n 1. фр, угода; згода, домовленість; 2. дружня угода між групою держав; 3. (the E.) іст. Антанта; Троїста згода; Союз держав enter v вступати, входити; ставати членом (якоїсь організації); 2. записувати, заносити (до списків); реєструвати; вводити, вносити to - a name зареєструвати кого- небудь; занести/ внести чиєсь прізвище в список to - a new era вступити в нову еру to ~ a new phase вступити в нову стадію/ фазу to ~ parliament стати членом парламенту to ~ a reservation зробити застереження to - into 1. вступати, починати; укладати; 2. збагнути, вдуматися; зупинятися to ~ into contract укладати договір to ~ into details вникнути в подробиці to ~ into an examination of an issue розпочати розгляд питання to - into force вступати в силу (про договір, угоду тощо) to - into negotiation вступити в переговори to ~ into protest заявляти протест to - into a treaty укладати договір enterprise n 1. справа (особл. ризикована); починання; захід; афера; 2. підприємливість; діловитість; смілива ініціатива; ініціативність, заповзятливість;
(ent 190 ent] 3. промислове підприємство; завод, фабрика free ~ вільне підприємництво private - приватне підприємство small - мале підприємство to embark on an - розпочати ризиковану справу entertain v приймати гостей; виявляти гостинність; влаштовувати прийом (гостей) to - at/ to dinner запрошувати друзів на обід; влаштовувати званий обід entertaining ad] 1. цікавий; 2. забавний, розважальний entertainment n званий прийом, вечір, бенкет; видовище, вистава, естрадний концерт to give an - влаштувати прийом/ бенкет; дати обід/ вечерю/ бал entire ad] 1. повний, цілий, весь; 2. суцільний, цілий - contract неділимий договір/ контракт ~ country ціла /вся країна - world цілий/ весь світ entitative ad] філос. 1. що має реальне буття; об'єктивно існуючий; 2. що стосується буття/ існування entitl|e v 1. давати право; 2. уповноважувати; юр. давати право; 3. надавати/ присвоювати титул/ звання; 3. титулувати, величати; 4. приписувати (комусь) they are ~|ed to know the truth вони мають право знати правду entitlement n право (на допомогу тощо); належна/ визначена норма foreign exchange ~ свідоцтво на право отримання іноземної валюти - to benefits право на пільги entity n 1. філос. буття; 2. об'єктивне/ реальне існування; реальність; 3. те, що реально/ об'єктивно існує; 4. суть, сутність; 5. утворення, держава class - класова сутність international - юр. суб'єкт міжнародних відносин political - політична реальність/ суть Zionist ~ сіоністське утворення, сіоністська держава (Ізраїль) entrance n 1. вступ (у спілку тощо); 2. вхід, в'їзд ~ duty ввізне мито - visa в'їзна віза, віза на в'їзд entrench v 1. перен. укорінюватися, укріплятися; 2. (upon) порушувати (права); втручатися, вторгатися (у щось); зазіхати (на щось) to ~ upon the privileges of parliament посягати на парламентські привілеї -ed within tradition and law підкріпляти традиціями і законом entrenchment n 1. підкріплення; зміцнення; 2. амер. (upon) порушення (прав тощо); зазіхання (на щось) ~ of power зміцнення влади entrepreneurship n підприємництво foreign - іноземне підприємництво entrust v покладати (обов'язки); доручати, довіряти; надавати to - a committee with smth. передати що-небудь в комітет, доручити що-небудь комітетові to ~ custody of the mission's premises ввірити охорону приміщень представництва to - smbd. with a duty покласти обов'язки на когось the government was ~ed with ample powers уряду були надані широкі повноваження entry n 1. вступ; 2. список учасників (конкурсу, виставки тощо); 3. в'їзд
enu 191 env diplomatic ~ visa дипломатична в'їзна віза ~ permit в'їзна віза - visa в'їзна віза free ~ вільний в'їзд в країну без огляду full ~ вільний в'їзд в країну без огляду ~ into force набуття (договірної) чинності ~ into war вступ у війну date of ~ into the country дата в'їзду в країну enumerate v 1. перелічувати; 2. проводити перепис; переписувати (населення) enumerated adj перелічений, названий, зазначений, наведений - powers перераховані в Конституції США повноваження Конгресу і уряду enunciate v 1. оголошувати; проголошувати; виголошувати; 2. формулювати, викладати (теорію тощо) to ~ a principle проголосити принцип enunciation n 1. оголошення; проголошення; сповіщення; виголошення; 2. формулювання, виклад enunciative adj оголошуючий; декларативний envenomed adj злісний; озлоблений; отруйний - campaign злісна кампанія environment n навколишнє оточення/ середовище; навколишня обстановка enterprise - conscious підприємство, яке дотримується правил охорони оточуючого середовища human - навколишнє середовище людини physical - фізичне середовище social and economic - соціальне і економічне середовище adverse changes in the - несприятливі зміни в навколишньому середовищі contamination of man's ~ забруднення навколишнього середовища людини improvement of the ~ покращення навколишнього середовища modification of the ~ вплив на природне середовище nuclear explosions in the ~s випробування ядерної зброї в трьох середовищах nuclear tests in the ~s випробування ядерної зброї в трьох середовищах peaceful utilization of the ~ мирне використання навколишнього середовища preservation of the ~ збереження навколишнього середовища protection of the ~ захист навколишнього середовища to improve the (human) - покращити оточуюче (людину) середовище to preserve the - зберігати природне середовище to prohibit action to influence the ~ for military purposes заборонити вплив на навколишнє середовище у воєнних цілях environmental adj що стосується навколишнього середовища/ оточення ~ conditions стан навколишнього середовища - events явища навколишнього середовища ~ forces сили навколишнього середовища - modification techniques засоби впливу на навколишнє середовище - planning планування навколишнього середовища - sanitation оздоровлення навколишнього середовища
I env ~ warfare вплив на природне середовище у воєнних цілях use of ~ modification techniques for military purposes використання технічних засобів для зміни навколишнього середовища у воєнних цілях envoy n 1. посланник; 2. головний дипломатичний представник (посол); 3. посланець; 4. агент, представник, уповноважений ~ extraordinary and plenipotentiary надзвичайний і повноважний посланник - extraordinary and minister plenipotentiary надзвичайний посланник і повноважний міністр ~ of good will посланник доброї волі foreign ~ іноземний представник temporary ~ тимчасовий представник envoyship n посада/ функція посла/ представника/ агента epistemology n філос. гносеологія, теорія пізнання equal adj 1. однаковий, рівний; 2. рівноправний - numerical reductions рівно- кількісні скорочення ~ partners рівноправні члени - percentage-wise reductions скорочення на рівнопроцентній основі - rights рівноправність ~ security interests зацікавленість у рівній/ однаковій безпеці ~ suffrage рівне виборче право ~ time амер. 1. радіо, телеб. "рівний час"; рівна кількість хвилин, надана безкоштовно кандидатам від різних партій/ груп тощо; 2. пврен. рівні можливості (для відповіді, виправдання тощо) ~ treaty рівноправний договір 192 equ J on an ~ footing на рівних умовах on ~ terms на рівних умовах/ началах ~ opportunity амер. підприємство, яке приймає робітників незалежно від раси/ статі тощо equality n 1. рівність; 2. рівноправність black - рівність чорношкірих numerical - кількісна рівність, рівність у кількості військ sovereign - суверенна рівність ~ of men рівність людей ~ in the military field рівність у воєнній області - of votes розподіл голосів порівну movement for - рух за рівність/ рівноправність equalization n вирівнювання; стабілізація; корекція equalize v 1. зрівнювати, робити рівним; 2. робити однаковим, вирівнювати; 3. прирівнювати; ототожнювати equate v вважати рівним; прирівнювати equilibrium n рівновага geopolitical ~ геополітична рівновага military strategic ~ воєнно-стратегічна рівновага ~ of draft збалансування проекту ~ of military might рівновага воєнної сили ~ of strength рівновага сили ~ of resolution збалансування резолюції ~ of a text врівноваженість/ збалансування тексту concept of ~ (of forces) концепція "рівноваги сил" to achieve an - досягнути рівноваги to shatter the - порушити рівновагу
[equ equip v 1. устатковувати, обладнувати, споряджати; оснащувати; озброювати; 2. опоряджати, екіпірувати; забезпечувати; 3. дати усе необхідне to - with nuclear weapon озброїти ядерною зброєю equipment n 1. устаткування, обладнання, оснащення, споряджання (дія); 2. устаткування, обладнання, оснащення; апаратура; приладдя; 3. військ, матеріальна частина; бойова техніка combat - воєнна/ бойова техніка encoding ~ апаратура для шифрування military - воєнна/ бойова техніка telegraph-teleprinter ~ телеграфна букводрукарська апаратура set of - комплект обладнання ~ fund військ, обмундирувальні гроші equitable adj 1. справедливий; не- упереджений, безсторонній; 2. юр. що стосується права справедливості ~ conditions справедливі умови ~ outcome справедливий результат ~ peace справедливий мир ~ relationship of forces справедливе/ рівне співвідношення сил ~ sanctions санкції права справедливості ~ treaty рівноправний договір on an ~ basis на справедливій основі equity n 1. справедливість; безсторонність, неупередженість; 2. юр. право справедливості; 3. ек. звичайна акція; акція без фіксованого доходу principle of - принцип справедливості equivalence, equivalency n еквівалентність, рівноцінність, рівно- сильність, рівнозначність 193 ertj essential - суттєва рівність, рівність по суті equivocal adj 1. двозначний; неясний, нечіткий; 2. сумнівний; що викликає підозру; незрозумілий ~ clause стаття, що допускає подвійне тлумачення ~ outcome незрозумілий/ неви- значений результат - remark двозначне зауваження ~ words двозначні слова equivocality n 1. двозначність; можливість подвійного розуміння; 2. сумнівність; 3. невпевненість, невизначеність era n 1. ера; доба; епоха; 2. літочислення; 3. епохальна подія - of pragmatic realism доба прагматичного реалізму Common E. наша ера in the Christian E. після Різдва Христового erect v 1. будувати, споруджувати; зводити; 2. висувати; створювати (теорію тощо); 2. засновувати, запроваджувати, закладати erection n 1. спорудження, побудова; 2. будівля, будова, споруда; 3. основа (організації тощо) eristic n еристика, мистецтво полеміки eristic adj 1. полемічний; еристич- ний; 2. спірний error n 1. помилка, хибна думка; 2. огріх, погрішність, похибка grave - серйозна помилка human ~ помилка, властива людині ~ in essentia лат. помилка в суттєвих ознаках предмету догово- РУ - of fact помилка в фактах ~ of judgment помилка в судженні to commit an ~ зробити/ допустити помилку
esc 194 est to make an ~ зробити/ допустити помилку escalate v 1. розгортати; розширювати; посилювати; 2. розгортатися; розширюватися; посилюватися; 3. загострювати (конфлікт тощо); 4. загострюватися (про конфлікт); 5. (into) втягувати to ~ the arms race роздувати гонку озброєнь to ~ the conflict загострювати конфлікт to ~ the conflict into war перетворити конфлікт у війну to - the world into a war втягнути людство у війну escalation n 1. ескалація; 2. розгортання; посилення; загострення tariff ~ тарифна ескалація - of conflict загострення/ розширення конфлікту - of war ескалація війни danger of ~ небезпека ескалації/ розширення чогось escape n порятунок, звільнення; спасіння ~ clause пункт договору, який звільняє сторону від зобов'язань/ відповідальності escape v 1. врятуватися; уникнути (небезпеки тощо); 2. вислизати (про смисл тощо) to ~ the consequences уникати наслідків to - notice залишатися непоміченим your point ~s me я не розумію (на що Ви натякаєте) escapist adj що відводить від основних проблем життя; розважальний (про фільм тощо) escort n ескорт; почет; охорона; супровід escort і? 1. супроводжувати; проводжати; ескортувати (почесного гостя тощо); 2. військ, конвоювати; прикривати to ~ a delegation провести делегацію до її місця в залі засідань espionage n шпигунство ~ ring шпигунська мережа espouse v віддаватися (якійсь справі); підтримувати (справу, вчення) to - the cause of peace відстоювати справу миру, боротися за мир to - a party підтримувати партію essence n 1. суть, сутність; 2. філос. сутність, субстрат class ~ класова сутність - of a contract суттєві умови договору in - по суті essential adj 1. неодмінний; обов'язковий, необхідний; 2. основний, суттєвий, істотний establish v 1. засновувати, закладати; створювати; організовувати; 2. установлювати, влаштовувати; 3. зміцнювати, утверджувати; 4. з'ясовувати, визначати; 5. військ, розгортати (госпіталь) to ~ a blockade встановити блокаду to - a committee створити комітет to ~ diplomatic relations встановити дипломатичні відносини to - direct military presence встановити пряму воєнну присутність to ~ an international organization створити/ заснувати міжнародну організацію to - a newspaper заснувати газету to - a nuclear-free zone створити без'ядерну зону to - order навести порядок to - priorities among a number of interests виділити/ з'ясувати першочергові інтереси to - a state створити державу
(est 195 ete) to - a tacit regional consensus встановлювати негласну регіональну згоду to - a training centre організувати центр підготовки established adj 1. визначений, доведений; 2. зміцнений, усталений, укріплений, укорінений; 3. визнаний - custom встановлений звичай - fact доказаний факт - order існуючий устрій establishment n 1. заснування, створення; запровадження, введення; 2. установа, заклад, організація; 3. міцне становище в суспільстві; улаштованість; постійний дохід; 3. закон, правило, постанова; 4. (the E.) панівна верхівка, правлячі кола; можновладні; істеблішмент; консервативні елементи ruling ~ правляча верхівка ultimate ~ установлення в кінцевому результаті ~ of diplomatic relations встановлення дипломатичних відносин - of military basis створення військових баз - of the situation of approximate parity встановлення взірцевого паритету military ~ система воєнних відомств Establishmentarian n 1. прихильник існуючого ладу, консерватор; 2. противник відокремлення церкви від держави estate n стан -S of the realm стан королівства (Велика Британія) Third E. іст. Третій стан, буржуазія the fourth ~ жарт. Четвертий стан, преса estimate n 1. оцінка; 2. кошторис; калькуляція; рі кошторисні пропозиції the Estimates проект державного бюджету (Велика Британія)\ проект видаткової частини бюджету (кошторис-заявка відомств у СІЛА) budgetary ~s бюджетні пропозиції ~ for funds кошторис на грошові асигнування to form an - скласти враження; оцінити (становище тощо) estimate v 1. оцінювати, визначати вартість; 2. давати оцінку, складати судження; судити (про щось) to - highly високо цінити estimated adj 1. передбачуваний, гаданий; орієнтовний, приблизний; 2. плановий, запланований; кошторисний; теоретичний; розрахунковий - casualties орієнтовна кількість жертв - cost проектна/ кошторисна вартість ~ requirements планова потреба - strength планова чисельність (військ.) estimation n 1. оцінка, судження, думка, міркування; 2. повага, пошана; 3. розрахунок, підрахунок; обчислення; калькуляція, кошторис; оцінка, визначення estrangement n відчуження, відчуженість; холодок (у стосунках) ~ with a country відчуження/ охолодження у відносинах з будь- якою країною eternal adj 1. вічний, довічний, одвічний; нескінченний (за часом); 2. вічний, незмінний ~ principles непорушні принципи, стійкі основи - truths вічні істини - verities вічні істини matter is - матерія вічна
(eth 196 evi ethic(al) adj 1. етичний, що стосується етики; етичний, моральний ~ code моральний кодекс ~ principles основи (теорії) моральності, етичні принципи - system система етики ethics n 1. етика; учення про мораль; теорія моральності; 2. мораль, етичність; 3. норми поведінки; правила порядності; коректність code of - моральний кодекс etiquette n 1. етикет, церемоніал; 2. правила поведінки на людях; норми чемності/ такту/ гостинності obligations ~ вимоги етикету Euro adj (скор. від European) європейський, особл. той, що відноситься до Європейського Союзу - MP член Європейського парламенту ~ Parliament Європейський парламент Europeanist n 1. прихильник європейської інтеграції; 2. прихильник вступу в ЄС evacuate v 1. евакуювати; вивозити; 2. військ, виводити (війська); залишати (місцевість) evacuation n евакуація (населення, поранених ); 2. військ, відведення, виведення (військ) evade v 1. ухилятися (від чогось), уникати (чогось), викручуватися evaluate v 1. оцінювати; визначати вартість; 2. визначати кількість; 3. давати оцінку; визначати (якість, важливість тощо) evaluation n оцінка; оцінювання; визначення (кількості тощо); 2. аналіз (даних); 3. обчислення; 4. визначення ціни/ вартості evasion n 1. ухиляння; уникнення; 2. обхід, обминання (закону то- що); 3. виверт, викрутас; відмовка; вигаданий привід; ухильна відповідь ~ of control ухилення від контролю ~s and delays відмовки і відстрочки evasive ad) 1. ухильний; 2. невловимий; ледь помітний; 3. уникливий; який уникає ~ answers ухильні відповіді ~ promises невизначені обіцянки event n 1. подія; важливе явище; значний факт; 2. випадок; 3. наслідок, результат; 4. захід (вечір, прийом тощо) formal ~ офіційна подія (засідання тощо) history-making - подія величезного всесвітньо історичного значення international ~s міжнародні події significant ~s вагомі/ важливі події social ~ неофіційна зустріч, дружня зустріч course of human ~s хід розвитку людства to channel ~s into ... повернути розвиток подій to mispresent crucial ~s спотворити важливі події ~s got out of control події вийшли з-під контролю eventful adj 1. багатий на події; 2. що матиме важливі наслідки eventual adj 1. можливий; випадковий; залежний від обставин; евентуальний; 2. кінцевий, остаточний - losses можливі збитки/ втрати ~ result кінцевий результат ~ success успішне завершення; успішний кінець evidence n 1. свідчення; підстава; дані; факт(и); ознаки; доказ; 2. очевидність, явність
evi 197 exc ample - вагомі докази conclusive ~ неспростовний доказ documentary ~ письмовий доказ historical ~ історичні факти/ свідчення to withhold ~ приховувати докази in ~ наявний, помітний evolution n 1. еволюція, поступовий розвиток; 2. розвиток; процес зміни/ зростання ~ of strategic plans процес зміни стратегічних планів Theory of E. теорія еволюції, дарвінізм evolutional adj еволюційний; що стосується розвитку evolutionary adj еволюційний; що стосується розвитку evolutionism n теорія еволюції; еволюціонізм evolutionist n прихильник теорії еволюції; еволюціоніст exacerbate v поглиблювати (кризу); посилювати (невдоволення) to ~ contradictions загострювати протиріччя to ~ the international situation загострювати міжнародну обстановку to ~ relations загострювати відносини to ~ the situation загострювати становище to ~ tensions нагнітати напругу exacerbation n поглиблення, загострення (кризи); посилення (невдоволення) exact adj 1. точний; що точно відповідає (чомусь); 2. пунктуальний, акуратний; 3. суворий, неухильний ~ directions точні вказівки ~ translation точний переклад exact і? 1. настійно вимагати, домагатися, добиватися; 2. юр. стягати/ справляти (гроші) to ~ duties збирати мито examination n 1. огляд; обстеження; ретельне вивчення; 2. перевірка; випробування; розгляд; експертиза; дослідження to cause expert ~ to be made наказати провести експертизу to make an ~ оглянути, засвідчити examine v 1. розглядати; оглядати; 2. обстежувати, перевіряти; досліджувати; вивчати to - documents вивчати документи to ~ facts вивчити/ розглянути факти/ дані to ~ a question вивчити/ розглянути питання exceed v 1. перевищувати; перевершувати; перебільшувати; 2. переважати; 3. виходити за межі; порушувати; 4. прострочити; пропускати (строк); 5. заходити надто далеко; бути нестриманим; б. відхилятися від істини to ~ authority перевищити владу; виходити за межі повноважень to ~ smbd.'s expectations перевершити чиїсь сподівання to ~ instructions порушувати отримані інструкції/ вказівки excellency п 1. (Е.) превосходитель- ство; світлість; 2. перевага; видатна риса/ якість excelsior n 1. найвищий ґатунок; 2. лат. Вище! Ще вище! 3. the E. State амер. штат Нью-Йорк (жартівлива назва) exception n 1. виняток; 2. заперечення; 3. несхвалення (чогось), дорікання (за щось); 4. юр. застереження (в документі тощо) by way of - як виняток to be beyond - не викликати ніяких заперечень/ скарг; не підлягати сумніву
exc 198 exc to bring in an ~ against виступити проти to make an - зробити виняток to take - to smth. заперечувати проти чогось with the - of smbd./ smth. за винятком когось/ чогось exceptional adj винятковий, надзвичайний; незвичайний ~ opportunity виняткова можливість excess n надлишок, надмір; зайвина the - of one over the other кількість, на яку щось перевищує інше in ~ of the plan понад план exchange n 1. обмін; 2. іноземна валюта; 3. біржа bill of - тратта commodity ~ товарна біржа cultural - культурний обмін fruitful ~ плідний обмін goods - товарна біржа labo(u)r - біржа праці stock - фондова біржа systematic - регулярний обмін useful - корисний обмін - broker біржовий маклер ~ business 1. біржові операції; 2. операції з іноземною валютою ~ list біржовий бюлетень ~ loss скорочення валютних резервів ~ restrictions валютні обмеження ~ value ринкова вартість ~ of civilities обмін люб'язностями; світська бесіда ~ of decorations обмін нагородами ~ of diplomatic missions обмін дипломатичними місіями - of greetings обмін привітаннями - of information обмін інформацією ~ of instruments of ratification(s) обмін ратифікаційними грамотами ~ of letters обмін листами - of notes обмін нотами ~ of official visits обмін офіційними візитами ~ of opinions обмін думками ~ of prisoners військ, обмін військовополоненими ~ of ratifications обмін ратифікаційними грамотами ~ of toasts обмін тостами ~ of views обмін думками exchange i> 1. обмінювати, міняти; 2. обмінюватися, мінятися to ~ decorations обмінятися нагородами to ~ greetings обмінятися привітаннями to ~ information обмінятися інформацією to - letters обмінятися листами to ~ notes обмінятися нотами to ~ opinions обмінятися думками to - toasts обмінятися тостами to ~ views обмінятися думками exchequer n 1. державна скарбниця, казначейство; казна 2. (Е.) міністерство фінансів (Велика Британія) ~ bill вексель державної скарбниці Chancellor of the E. міністр фінансів (Велика Британія) exclave n частина території держави, відділена від неї територією іншої держави; ексклав exclude v 1. виключати, не допускати, не впускати; 2. вилучати; знімати to ~ causes of war усунути причини війни to ~ from certain privileges позбавити деяких привілеїв
exc 199 to ~ from consideration зняти з розгляду (питання, пункт тощо) to ~ from a country вигнати з країни to ~ mistakes виключати можливість помилок to - a new war зробити неможливим виникнення нової війни; виключити можливість нової війни to ~ the possibility of a new war виключити можливість виникнення нової війни exclusion n 1. виключення; недопущення; 2. вигнання; 3. заборона в'їзду в країну ~ of the seabed, the ocean floor and the subsoil thereof from the arms race виключення дна морів і океанів та його надр зі сфери гонки озброєнь Е. act закон про вислання із СІЛА та заборону в'їзду в США певних осіб exclusive adj 1. винятковий, особливий; 2. несумісний; 3. недоступний, з обмеженим доступом; 4. єдиний (у своєму роді); 5. ексклюзивний, винятковий ~ agent єдиний представник ~ caste system замкнута кастова система ~ interview інтерв'ю, дане лише одній газеті; ексклюзивне інтерв'ю ~ privileges особливі привілеї ~ right виняткове право mutually ~ взаємовиключаючий; несумісний - power виняткове право видавати закон з певного питання (належить або Конгресові США або конгресам штатів США) excoriate v перен. ганьбити, паплюжити exe J to ~ a social order гостро/ різко критикувати суспільний лад excuse 77 1. виправдання; 2. привід; відмовка ~ for aggression привід для агресії excus|e і? 1. бути/ служити виправданням; 2. звільняти (від обов'язків, роботи) to be ~|ed by law знайти юридичне виправдання to ~|ed from (doing) smth. бути звільненим від чогось execute v 1. виконувати (план, наказ тощо); здійснювати; 2. страчувати; 3. юр. виконувати (судове рішення); 4. оформляти (договір тощо) to - an order виконувати наказ to ~ a plan здійснити/ реалізувати план to faithfully ~ the laws неухильно виконувати закони execution n 1. виконання; здійснення; 2. дієвість, ефективність; 3. зруйнування; спустошення; 4. страта; 5. юр. виконання (вироку); виконання формальностей; б. оформлення (договору тощо) ~ of a contract виконання контракту/ договору ~ of an order виконання наказу executive п 1. (the E.) виконавча влада; 2. (the E.) виконавчий орган; 3. (the E.) виконком (партії); 4. Е. амер. глава виконавчої влади; Chief E. а) президент (США); б) губернатор; в) мер міста; 5. керівник; адміністратор; б. амер. службовець, співробітник; 7. амер. військ, а) начальник штабу; б) помічник командира ~s адміністративний персонал, адміністратори chief ~s головні адміністратори
[ exe subordinate ~ підлеглі адміністратори top ~s вищі адміністратори executive adj 1. виконавчий; 2. урядовий; президентський; 3. амер. адміністративний; 4. адміністраторський; організаторський ~ administration міністри, міністерство ~ agent особистий представник президента за кордоном (СПІА) ~ agreement виконавча угода (заключена Президентом з іноземними державами, яка не потребує затвердження в Конгресі -США) ~ authority виконавча влада ~ board виконавчий орган - business 1. адміністративні питання (порядку денного); 2. питання, внесені (в Сенат) Президентом (США) ~ committee 1. виконавчий комітет; 2. амер. комісія при президентові; комісія, призначена Президентом - decision 1. рішення виконавчої влади, урядове рішення; 2. амер. рішення Президента - department амер. міністерство, відомство; відділ адміністрації окремих штатів ~ discretion компетенція Президента, коло питань, які вирішує Президент (США) the ~ head of the nation 1. глава виконавчої влади, глава уряду; 2. амер. глава держави, Президент - leader керівник-адміністратор Е. Mansion 1. резиденція губернатора штату; 2. іст. резиденція Президента (США) ~ officers адміністративний персонал; адміністративні посадові особи 200 ехе - order 1. урядове розпорядження; 2. розпорядження Президента (США) ~ posts адміністративні пости - power виконавча влада ~ privilege прерогатива Президента, особл. конфіденційність його листування та розмов (США) ~ secretary відповідальний секретар, виконавчий секретар (в ор ганах ООН) ~ session амер. закрите засідання законодавчої палати чи іншого органу executory adj 1. чинний; що підлягає виконанню; що має силу (про закон тощо); 2. юр. що набирає чинності лише в майбутньому; що підлягає виконанню лише в майбутньому exempt adj 1. вільний, звільнений; незалежний; що не підлягає (чомусь); 2. який користується пільгами/ привілеями ~ from duties безмитний ~ from taxation той, що не підлягає обкладенню податком ~ class категорія кандидатів на посади в урядових закладах, звільнена від перевірки (знань тощо — США) exempt v звільняти (від обов'язків, оподаткування тощо) to - from taxation звільнити від обкладення податками exemption n 1. звільнення (від податку тощо); 2. пільга, привілей; 3. виключення (положення, які виключають певні товари чи ситуації із загального правила) - card дипломатична посвідка (видана в країні перебування) fiscal and customs ~ звільнення від податків та мита tax ~ звільнення від податків total - повне вилучення, звільнення
(exe 201_ ~ from duties звільнення від мита right to tax ~ право звільнення від мита to give tax ~ as an act of international courtesy надати звільнення від податків в силу міжнародних звичаїв to grant ~ from customs duties звільнити від мита to waive the ~ відмовитися від імунітету exequatur n екзекватура (посвідчення консула) - for consular district екзекватура на консульський округ issuance of an ~ видача екзекватури withdrawal of the ~ анулювання екзекватури before obtaining the - до отримання екзекватури pending delivery of an - до видачі екзекватури to issue an - вида(ва)ти екзекватуру to grant an - вида(ва)ти екзекватуру to obtain - отримати екзеквату- РУ to receive an ~ отримати екзекватуру to refuse to grant an ~ відмовити у видачі екзекватури to revoke an ~ анулювати/ взяти назад екзекватуру to withdraw an - анулювати/ взяти назад екзекватуру exercise n 1. здійснення, застосування; прояв; 2.рі амер. церемонія, урочистості, святкування; 3. військ, навчання, заняття; бойова підготовка flag-waving ~s демонстрація сили military ~s військові навчання exh) propaganda - пропагандистський акт show-the-flag ~s маневри, що проводяться для демонстрації сили training ~s навчальні маневри ~ ground військ, навчальний полігон ~ of the functions виконання функцій ~ of rights здійснення прав pre-announcement of major ~s попереднє повідомлення про великі маневри/ навчання to stage military ~s проводити військові навчання in ~ of one's right of reply використовуючи в порядку здійснення права на відповідь; для здійснення права на відповідь; використовувати право на відповідь exercise і? 1. здійснювати, застосовувати; користуватися; 2. військ. проводити навчання to ~ administration здійснювати керівництво/ управління to ~ control 1. контролювати, здійснювати контроль; 2. управляти, здійснювати управління to ~ due diligence проявляти належну турботу to ~ functions виконувати функції to - patience виявляти терпіння to - powers виконувати повноваження to ~ one's responsibility виконувати свої обов'язки to - a right використовувати/ реалізувати право to ~ one's right of reply використовувати право на відповідь exhaust v виснажувати, вичерпувати; спустошувати to ~ the agenda вичерпати порядок денний to - a subject вичерпати тему
(exh exhibit n 1. експонат; 2. показ; експонування, експозиція; виставка; 3. юр. речовий доказ exhibit v показувати; виявляти, проявляти; 2. виставляти, експонувати; 3. брати участь у виставці, виставлятися; 4. представляти, подавати to ~ one's powers пред'являти свої повноваження exhibition n 1. виставка; показ; демонстрування; 2. прояв, вияв; 3. пред'явлення, представлення (повноважень ); 4. юр. подання суду (документів) exile n 1. заслання; вигнання; 2. (the Е.) вавилонське полонення; 3. вигнанець; 4. висланий; засланий; 5. емігрант to go into - емігрувати з країни (переважно з політичних мотивів) to live in ~ жити у вигнанні; бути у засланні чи еміграції existence n 1. існування; наявність; 2. життя, буття; 3. суть, сутність national ~ існування нації/ країни agreements already in ~ вже існуючі угоди to accept the ~ of a country визнати існування країни in ~ існуючий, наявний, існуючий в природі existentialism n філос. екзистенціалізм existentialist n філос. екзистенціаліст existentialists ad] філос. що стосується екзистенціалізму, екзи- стенціалістський existing ad] існуючий - parity існуючий паритет; паритет, що встановився ~ strategic balance існуюча військово-стратегічна рівновага exit permit виїзна віза exit visa виїзна віза 202 ехр) exodist n 1. утікач; учасник масового виїзду; 2. емігрант ex officio adjt adv лат. за посадою, за службовим обов'язком ~ member член (комітету тощо), (що входить в нього) за посадою exonerate n 1. звільняти (від обов'язків, відповідальності тощо); 2. юр. виправдати, зняти вину, реабілітувати to ~ from a liability звільнити від обов'язку exoneration n 1. звільнення (від відповідальності тощо); 2. виправдання, реабілітація expand n 1. розширювати; розвивати; поширювати; 2. розширюватися; розвиватися; поширюватися to ~ cultural exchanges розширювати/ розвивати культурний обмін to ~ directly and through proxies поширювати вплив безпосередньо і через посередників to ~ one's influence поширювати свій вплив to ~ military presence збільшити військову присутність, нарощувати збройні сили to - the sphere of cooperation розширювати сферу співробітництва to ~ the volume of trade розширювати об'єм торгівлі expanded ad] розширений expansion n 1. зростання, розвиток, поширення; 2. розширення, розтягування; збільшення (в обсязі); 3. простір; 4. експансія; 5. докладний виклад commercial ~ комерційна експансія cultural ~ культурна експансія economic ~ економічна експансія ideological - ідеологічна експансія
lexp territorial ~ територіальна експансія ~ of armaments накопичення зброї; збільшення запасів зброї - in cultural exchanges розвиток культурного обміну - of the currency розширення грошового обігу escalation of the ideological ~ посилення/ поширення ідеологічної експансії expansionism n 1. експансіонізм; 2. експансія policy of - експансіоністська політика to contain - стримувати експансіонізм/ експансію to counter ~ протидіяти експансіонізмові expansionist n експансіоніст, прихильник експансії expansionist adj експансіоністський expansive adj 1. здатний розширюватися; 2. широкий, просторий, великий; 3. розширювальний; 4. експансіоністський ~ interpretation широке тлумачення ex-parte adj лат. юр. односторонній, що виходить від однієї сторони (без відома другої - про заяву, клопотання тощо) expatriate adj що відмовився від батьківщини; що покинув батьківщину; що емігрував expatriate v 1. позбавляти громадянства; 2. виганяти з батьківщини; 3. звич. to ~ oneself а) емігрувати; б) відмовлятися від громадянства expatriate n експатріант; людина, яка покинула батьківщину; емігрант expatriation n 1. експатріація; позбавлення громадянства; 2. вигнання з батьківщини, висилка за кордон; 3. еміграція, виїзд 203 ехр) з рідної країни; 4. відмова від громадянства; 5. відмова від присяги на вірність right of ~ право експатріації expectant adj 1. очікувальний, вичікувальний; який чекає; 2. який розраховує/ сподівається, який тішить себе надією ~ heir гаданий/ передбачуваний спадкоємець - policy вичікувальна політика, політика вичікування expectant n 1. гаданий спадкоємець; 2. гаданий кандидат/ претендент (на посаду тощо) expectation n чекання, очікування to answer ~s виправдовувати надії/ сподівання to come up to ~s виправдовувати надії/ сподівання to live up to ~s виправдовувати надії/ сподівання to meet ~s виправдовувати надії/ сподівання expedience n вигідність; слушність; раціональність; доречність; своєчасність; 2. доцільність; 3. практичні міркування, вимоги моменту; вимога часу; 3. безпринципність; опортунізм expedient n 1. засіб досягнення мети; 2. прийом; виверт, хитрощі diplomatic ~ against smbd. дипломатичний засіб проти когось expedient adj 1. доцільний; 2. вигідний, раціональний, підхожий, доречний; 3. що відповідає вимогам часу; слушний (крок тощо); 4. терміновий, невідкладний expedite adj 1. вільний, безперешкодний; легкий, необтяжений; 2. швидкий, терміновий; 3. зручний expedite v 1. прискорювати; 2. швидко виконувати; 3. відправляти (війська тощо); посилати (зброю тощо)
lexp to ~ authorization to the Embassy to issue a visa дати вказівку посольству про пришвидіпення видачі візи to ~ an order швидко виконати наказ expel v виганяти, виключати, усувати, виводити to - a country from an organization виключити країну з організації to ~ from the hall вивести із залу засідань to decide to ~ прийняти рішення при виключення expenditure n 1. використання; витрачання; 2. стаття витрат; 3. рі видатки armaments ~s витрати на озброєння current ~s поточні витрати defence ~s військові витрати military ~s військові витрати item of ~s стаття витрат ~s on armaments витрати на озброєння review of defence ~s перегляд військових витрат to cut back ~s скоротити витрати to maintain the burden of military ~s нести тягар військових витрат to reduce ~s on armaments скоротити витрати на озброєння to slash government ~s різко скоротити державні витрати expense n 1. витрата, витрати; 2. стаття витрат gross domestic ~s валові внутрішні видатки gross national ~s валові національні видатки incidental ~s непередбачені витрати ~ account представницькі кошти 204 ехр] to refund travel ~s відшкодовувати дорожні витрати at the - of the conference за рахунок конференції all ~s paid усі витрати покриваються, на всьому готовому experience n 1. (життєвий) досвід; 2. рі знання firsthand ~ особистий досвід frustrating - неприємний досвід ~ in diplomacy дипломатичний ДОСВІД to gain ~ напрацьовувати/ нагромаджувати досвід experiential ad) філос. досвідний; що ґрунтується на досвіді; емпіричний - philosophy філос. емпіризм experientialism n філос. емпіризм experimentalism n 1. філос. емпіризм; 2. експериментування, дослідництво expert n 1. спеціаліст, фахівець; 2. знавець, експерт ~ body експертний орган - evidence юр. свідчення фахівців ~ opinion висновок експертизи ~ personnel фахівці ~ report доповідь експерта; експертиза ~ study кваліфіковане дослідження ~ attached to a delegation експерт, відряджений з делегацією to bring (along) ~s прибути в супроводі експертів to call ~s скликати експертів expertise n фр. 1. спеціальні знання; компетентність; ерудиція (в якійсь галузі); 2. експертиза, висновок фахівців expiration n закінчення (терміну, строку) - of an agreement закінчення терміну дії угоди - of the treaty закінчення терміну дії договору
lexp expire v 1. закінчуватися (про строк); 2. втрачати силу/ чинність (про закон тощо) the passport ~s ... термін дії паспорта закінчується ... explanation n 1. пояснення, роз'яснення; 2. виправдання; 3. тлумачення ~ of the vote виступ з приводу мотивів голосування; пояснення мотивів голосування the ~ proved to be erroneous тлумачення виявилося помилковим explanatory adj пояснювальний ~ memorandum пояснювальна записка explicit adj 1. точний; ясний; докладний, детальний; 2. певний, чітко висловлений; недвозначний ~ assurances недвозначні запевнення ~ consent чітко висловлена згода ~ provisions визначені умови договору; чітко/ точно виражені положення ~ references зрозуміле/ чітко виражене/ пряме/ чітке/ визначене/ недвозначне згадування чогось; вказівка/ посилання на щось; безпосереднє посилання to make ~ виразити чітко/ недвозначно exploit v 1. експлуатувати; 2. використовувати (у своїх інтересах) to - success військ, розвивати успіх to be cruelly ~ed піддаватися жорстокій експлуатації exploitation n 1. експлуатація; 2. використання (у власних інтересах) economic ~ економічна експлуатація ~ US style експлуатація по-аме- риканськи 205 ехр) irresponsible ~ безвідповідальна експлуатація monopoly ~ монополістична експлуатація rate of - ступінь експлуатації ~ of a success військ, розвиток успіху exploiter n експлуататор exploration n 1. дослідження; 2. гірн., геол. розвідка, розвідування; пробна експлуатація; 3. військ. далека розвідка to conduct ~ проводити дослідження outer space ~ дослідження космосу explore v 1. досліджувати, вивчати; 2. розвідувати, визначати, з'ясовувати to ~ economic conditions of the period встановити/ визначити економічні умови періоду to ~ outer space вивчати/ досліджувати космос to ~ the possibilities of economic cooperation вивчити можливості економічного співробітництва to ~ the possibilities of reaching an agreement з'ясовувати можливість досягнення угоди explosion n 1. вибух; розрив; 2. спалах (гніву тощо); вибух (сміху тощо); 3. бурхливе зростання; 4. різке збільшення кількості населення (у країні); демографічний вибух atmospheric ~s вибухи в атмосфері confined - вибух в обмеженому просторі evasive ~s приховані вибухи ~ identification threshold поріг ідентифікації вибуху population - демографічний вибух test ~s випробувальні вибухи underground nuclear ~s підземні ядерні вибухи
lexp nuclear ~s for peaceful purposes ядерні вибухи (що проводяться) у мирних цілях nuclear ~s in the three elements ядерні вибухи, що проводяться у трьох середовищах nuclear ~s in the three environments ядерні вибухи, що проводяться у трьох середовищах ~ of population демографічний вибух discontinuance of all test ~s of nuclear weapons припинення випробування усіх видів ядерної зброї identification of underground ~s ідентифікація підземних ядерних вибухів to conduct underground nuclear ~s проводити підземні ядерні вибухи to govern underground nuclear ~s регулювати підземні ядерні вибухи to separate ~s and earthquakes відрізняти вибухи від землетрусів explosive adj 1. вибуховий; 2. розривний; 3. запальний; гарячий, нестриманий (про людину) (high) ~ bomb фугасна бомба ~ bullet розривна куля - force вибухова сила ~ situation вибухонебезпечна ситуація ~ substance вибухова речовина ~ yield потужність атомного вибуху; тротиловий еквівалент вибуху explosive n вибухова речовина expose v 1. показувати, виставляти на показ; 2. піддавати дії (сонця тощо); 3. залишати беззахисним; ставити під удар; 4. розкривати (таємницю); викривати, зривати машкару; 5. кидати напризволяще 206 expj to - allegations розвінчувати необгрунтовані/ безпідставні заяви to - ideology розвінчувати ідеологію to - falsification виявляти фальсифікацію/ підробку to - a plot розкрити змову to - to radiation 1. піддати опроміненню; 2. спричинити небезпеку опромінення (для когось) to ~ warmongers розвінчувати паліїв війни; зривати маску з паліїв війни exposure n 1. незахищеність (від небезпеки тощо); 2. викриття; розголошення; 3. місцеположення, місце розташування radiation - радіоактивне опромінення ~ to fall-out опромінення в результаті радіоактивних опадів - of a plot розкриття заколоту - of a reactionary theory розвінчання реакційної теорії to have a southern ~ виходити на південь express v висловлювати, виражати to ~ appreciation висловити вдячність to ~ one's confidence 1. висловити впевненість в чомусь; 2. виразити довіру to - oneself in favour of smth. висловитися за щось/ у підтримку чогось to ~ profound gratitude висловити глибоку вдячність/ повагу to - satisfaction висловити задоволення express adj 1. спеціальний, нарочитий; 2. терміновий, екстрений; негайний, спішний; 3. певний, точно/ чітко висловлений; ясний; недвозначний; 4. точний, не приблизний - assent чітко висловлена згода - orders точні директиви
lexp ~ powers повноваження центральної виконавчої влади, спеціально визначені в Конституції США expression n 1. вислів, вираз; мовний зворот; фраза; 2. вираження, виявлення (чогось) ~ of thanks to smbd. висловлення вдячності комусь expressly adv 1. певно, точно, чітко, ясно; 2. спеціально, навмисно ~ or by implication юр. прямо або опосередковано rules ~ recognized by contesting states правила, напевно визнані державами, що сперечаються ex professo лат. з розумінням справи expropriate v 1. експропріювати; 2. конфіскувати, відбирати, відчужувати; 3. юр. позбавляти права власності на майно expropriation n 1. експропріація; 2. конфіскація; відчуження; відбирання; 3. юр. позбавляти права власності на майно expropriator n експропріатор expulsion n 1. вигнання; виключення (з організації тощо); звільнення; 2. юр. заслання, висилка ~ of an alien вислання/ вигнання іноземця ~ of a member-state виключення держави-члена (з організації) extend і; 1. розширювати; 2. відтягувати; продовжувати (строк тощо); пролонгувати; 3. надавати (кредит тощо); 4. висловлювати, виражати (співчуття); виявляти (увагу) to - power поширити владу to ~ then validity of a treaty продовжити дію договору to - visit продовжити перебування/ візит 207 extj to ~ a welcome радісно зустрічати; запрошувати; виявляти гостинність extension n 1. поширення, розширення; 2. відстрочка, продовження (строку), пролонгація; 3. доповнення, додаток; 4. відділення, філія further ~ подальше розширення the ~ of influence зростання впливу - of political groupings 1. розширення політичних угруповань; 2. збільшення кількості угруповань ~ of the validity of the exit visa продовження терміну (в'їзної) візи ~ of the visa for a further ten days продовження терміну в'їзної візи в країну на 10 днів ~ of remarks додаток до промови у Конгресі (друкується як частина протоколу - США) extensive ad] 1. просторий, широкий, обширний, великий; 2. далекосяжний; 3. екстенсивний ~ farming екстенсивне землеробство ~ knowledge широкі знання ~ plans 1. далекосяжні плани; 2. перспективні плани extenso n опублікування тексту повністю extent n 1. обсяг, межі, широта; 2. ступінь, міра - of obligations межі зобов'язань, міра обов'язку/ зобов'язань the ~ of power межа/ межі влади exterior ad] 1. зовнішній; 2. сторонній; 3. чужоземний, іноземний, зарубіжний - policy зовнішня політика extermination n 1. знищення; винищування; 2. викорінювання
ґехГ 208 eye - camp табір смерті mass ~ of people масове знищення людей external adj 1. зовнішній; 2. іноземний, зовнішній; 3. філос. об'єктивний; що існує незалежно від нас ~ affairs закордонні справи, зовнішні відносини/ зносини ~ relations зовнішні відносини/ зносини ~ service 1. закордонна служба; 2. зарубіжне радіомовлення ~ trade зовнішня торгівля Department of (канад. for) E. Affairs Міністерство закордонних справ (Австралія, Канада) externalize v філос. визнавати об'єктивне існування (чогось) exterritorial adj екстериторіальний ~ jurisdiction екстериторіальна юрисдикція exterritoriality n екстериторіальність the privilege of - привілей екстериторіальності to grant ~ надавати екстериторіальності extraconstitutional adj амер. 1. непередбачений конституцією; 2. неконституційний; що суперечить конституції extract n 1. цитата, витяг, уривок (з книги)', 2. виписка (з документа)', 3. юр. засвідчена виписка (з документа) extract v 1. одержати з труднощами, домогтися (згоди); 2. вибирати, добирати (цитати); робити виписки; 3. здобувати, одержувати (користь тощо) to - information отримати інформацію (погрозами тощо) extraction n походження an American of Ukrainian ~ американець українського походження extraneous adj 1. чужий; сторонній; побічний; 2. не зв'язаний (з чимсь); що стоїть за межами (чогось) ~ circumstances побічні обставини extra-nuclear adj позаядерний extraordinary adj 1. незвичайний, чудовий; видатний; екстраординарний; 2. позаштатний, нештатний; понадштатний; тимчасовий; 3. надзвичайний (про посла); 4. додатковий Ambassador Е. and Plenipotentiary Надзвичайний і Повноважний Посол Envoy Е. and Minister Надзвичайний посланник і повноважний радник ~ measures надзвичайні заходи ~ session 1. надзвичайна сесія (ООН); 2. позачергове засідання extraterritorial adj екстериторіальний extraterritoriality n екстратериторі- альність extreme adj 1. надзвичайний; найвищий; 2. екстремістський, крайній; 3. екстремальний ~ penalty юр. найвища міра покарання to hold ~ views притримуватися крайніх поглядів, бути екстремістом eye п "~s only" "особисто в руки" (гриф при секретному листуванні) "for the President's ~s only" "особисто тільки Президентові" eyeball n ~ to - пряма конфронтація (держав), гостра криза (у відносинах) eye-wash n 1. розм. окозамилювання; 2. жарг. лестощі, підлабузництво ~ election фіктивні вибори
[fab Fabian n член фабіанського товариства Fabian adj 1. фабіанський; 2. обережний; повільний; вичікувальний - policy політика вичікування/ зволікань ~ society фабіанське товариство Fabianism n фабіанство fabric n структура, будова, устрій; лад social ~ суспільний лад ~ of society суспільний лад fabricate v 1. вигадувати, видумувати; 2. фабрикувати; підробляти (документ тощо) to ~ a charge вигадати звинувачення to ~ papers виготовити фальшиві документи fabricated adj підроблений, сфабрикований, сфальсифікований ~ evidence підроблені/ сфальсифіковані/ сфабриковані докази ~ fact сфальсифікований факт fabrication n 1. вигадка, брехня; 2. підробка, фабрикація, фальшивка; підробляння hackneyed ~ заяложена вигадка unsubstantiated ~ безпідставна вигадка face n in the ~ of danger перед лицем небезпеки in the ~ of overwhelming odds незважаючи на надзвичайні труднощі in the ~ of strong opposition незважаючи на сильний опір on the ~ of it на перший погляд fac|e v зустрічатися/ стикатися лицем до лиця 209 facj problem ~|ing smbd. проблема, що стоїть перед кимось to be ~|ed with a difficulty зустрітися/ стикнутися з проблемою to - the consequences відповідати за наслідки to ~ up to smth. бути готовим до чогось; сміливо зустріти щось to - up to the facts (бути готовим) дивитися в лице фактам to ~ up to one's responsibilities (бути готовим) серйозно ставитися до своїх обов'язків face-off n амер. зіткнення; конфронтація ~ between generations конфлікт поколінь ready for а ~ with smbd. готовий зустрітися віч-на-віч з кимсь face-saving n врятування престижу/ доброго імені/ репутації unsuccessful attempt at ~ невдала спроба врятувати престиж face-value n 1. номінальна вартість (акції тощо); 2. видима/ гадана цінність to take smth. at it ~ прийняти щось за чисту монету; оцінювати щось за зовнішнім виглядом to take smth. at it ~ прийняти щось за чисту монету; оцінювати щось за зовнішнім виглядом facile adj поверховий; поспішний, квапливий ~ decision поспішне рішення ~ generalization поверхові/ швидкі узагальнення facilitate v полегшувати; допомагати, сприяти; просувати to - economic recovery сприяти відбудові економіки to - the execution of a task полегшити виконання завдання facility n pi 1. можливості; сприятливі умови; пільги; 2. зручності; засоби обслуговування; 3. устаткування; обладнання; засоби; пристрої;
(fac 210 communication ~|ies засоби зв'язку local police ~ місцевий поліцейський відділок; місцева поліція military ~ військова споруда storage ~|ies склади test ~|ies випробувальні пристрої transportation ~|ies транспортні засоби ~|ies for departure сприяння виїзду to grant to the mission all ~|ies надати представництву всі можливості (для виконання його функцій) fact n 1. факт; подія, явище; обставина; 2. істина, реальність, дійсність; 3. рі дані; аргументи; 4. вчинок, діяння; 5.р/ юр. докази; звинувачення accomplished ~ доконаний факт collateral ~s факти, що не мають безпосереднього стосунку до спірного питання dry ~ голий факт established - встановлений факт hard ~ незаперечний факт; неспростовний доказ immaterial ~ несуттєва обставина; несуттєвий факт salient - суттєвий/ головний факт; суть справи stark ~ голий факт ~ of common knowledge юр. загальновідомий факт (що не потребує доказів) ~ in evidence доведений факт - in issue факт/ обставина, що є предметом суперечки to contradict ~s заперечувати факти to juggle with ~s підтасовувати факти to manipulate ~s підтасовувати факти to place before an accomplished ~ ставити перед фактом, що стався lacP) fact-finding n розслідування обставин; з'ясування фактів/ деталей fact-finding adj що займається розслідуванням обставин/ з'ясуванням фактів/ уточненням деталей ~ body комісія/ орган з розслідування ~ committee комісія з розслідування ~ organ комісія/ орган з розслідування ~ tour поїздка з метою збору інформації faction n 1. фракція; 2. кліка; 3. фракційність; 4. незгоди; чвари, розбрат; суперечки factional adj фракційний factionalism n фракційність factionalist п фракціонер factor n 1. фактор, рушійна сила, складовий елемент; 2. агент; представник; 3. довірена особа class-motivated - класовий фактор complementary ~ додатковий фактор connecting ~ зв'язуючий фактор long-run - фактор довготермінової дії; довгодіючий фактор long-term ~ фактор довготермінової дії; довгодіючий фактор major ~ важливий/ головний фактор market ~ кон'юнктурний фактор short-run ~ фактор короткотермінової дії short-term - фактор короткотермінової дії specific ~ специфічний фактор subjective ~ фактор суб'єктивного порядку test ~ визначальний фактор ~ including some cautions фактор, що викликає необхідність бути обережним ~ of safety запас міцності
Пас" 211 fak) - of stability фактор стабільності factual adj 1. фактичний, пов'язаний з фактами; 2. справжній, дійсний, реальний; фактично існуючий - error помилка в даних - report виклад фактів; звіт про фактичний стан (справ тощо) ~ situation фактичний стан справ fail v 1. зазнати невдачі; 2. не збуватися; не вдаватися; не досягати; не зробити; 3. підводити, не справдити надій/ сподівань their attempts ~ed їх спроби не вдалися/ були невдалими failing prep за відсутністю; у разі відсутності; у випадку; якщо ~ any such provisions or agreement за відсутності такого положення чи домовленості failure n 1. невдача, неуспіх, провал; 2. невдала спроба; 3. невиконання, нездійснення; 4. неспроможність; банкрутство; припинення платежів crop ~ неврожай, недорід ~ in duties невиконання обов'язків - of evidence відсутність доказів ~ of negotiations невдача/ провал переговорів - of rain посуха, відсутність дощів - to comply with laws недотримання/ невиконання законів ~ to perform a treaty obligations невиконання зобов'язання згідно з договором/ договірного зобов'язання fair n ярмарок World F. Всесвітня виставка fair adj 1. чесний; справедливий; безсторонній; законний; 2. досить добрий, стерпний; 3. посередній - deal чесна угода F. Deal "справедливий курс" (лозунг Г. Трушена - СІЛА) ~ employment practices амер. прийом на роботу без дискримінації ~ play гра за правилами; чесна гра; чесність, справедливість ~ treatment справедливий розгляд справи - to middling амер. посередній; так собі; прийнятний; розм. серединка на половинку by ~ means чесним шляхом by ~ means or foul будь-якими засобами fair-dealing n чесність, прямота; неупередженість fairly adv чесно; справедливо; не- упереджено, безсторонньо to settle disputes - справедливо вирішувати спірні питання to solve disputes ~ справедливо вирішувати спірні питання fair-trade n торгівля на основі взаємності; законна торгівля faithful adj 1. вірний, відданий (комусь, чомусь - to,) 2. чесний; що заслуговує довір'я; 3. точний, правдивий ~ and obedient servant відданий і покірний слуга ~ to the principles вірний принципам ~ translation точний переклад faithfully adv 1. вірно, чесно; 2. точно yours ~ з пошаною (закінчення листа) fake n розм. підробка; фальшивка fake і? 1. підробляти; фальсифікувати; фабрикувати; 2. шахраювати; дурити, обманювати to - the results підробляти/ підтасовувати результати faked adj фальшивий; підроблений; фальсифікований; сфабрикований
ffaT 212 1аГ) - report сфальсифікований звіт Falange n іст. фаланга (фашистська організація в Іспанії) Falangist n іст. фалангіст (член фашистської організації в Іспанії) fall n 1. падіння; 2. занепад; 3. спад; зниження dramatic - in prices різке/ значне зниження цін fall v (fell, fallen) 1. падати; спадати; знижуватися; схилятися; 2. полягти, загинути (в бою); 3. припадати, випадати to - short (of) зазнати невдачі; не вистачати the Cabinet fell уряд впав responsibility ~s on them відповідальність лягає на них fall-out n радіоактивні опади; випадіння радіоактивних опадів radioactive ~ радіоактивні опади; випадіння радіоактивних опадів radiological ~ радіоактивні опади; випадіння радіоактивних опадів ~ of radioactive dust осадження радіоактивного пилу false adj 1. хибний, помилковий, невірний; фальшивий; 2. нещирий; облудний; віроломний; удаваний; 3. підробний, фальшивий; 4. юр. неправомірний, протизаконний - imprisonment незаконне позбавлення волі - representation введення в оману to be in a - position опинитися в незручному становищі to make a ~ move зробити неправильний крок, припуститися помилки to play smbd. - обманути/ зрадити (когось) to sail under - colours плисти під чужим прапором; видавати себе за когось-іншого to take a - step зробити неправильний крок, припуститися помилки his speech struck a ~ note його виступ прозвучав фальшиво falsehood n 1. брехня, неправда, обман; 2. брехливість, віроломність; 3. юр, підробка, фальш falsification n 1. фальсифікація, підробка; перекручення; 2. юр. фальшивка; підміна, підробка (документа) falsified adj 1. фальсифікований; перекручений; 2. підроблений, сфабрикований, фальшивий falsify v 1. фальсифікувати, перекручувати; 2. підробляти (документи); 3. обманювати, обдурювати; не справдити (надій); 4. довести неправдоподібність/ необґрунтованість; спростувати to - the objectives викривляти цілі/ мету to - the policy фальсифікувати/ викривляти політику to flagrantly - дуже сильно спотворювати/ викривляти family n 1. родина, сім'я; рід; сімейство; 2. співдружність, об'єднання well-to-do - процвітаюча сім'я the President's (officials) ~ амер. члени уряду - allowance сімейна допомога - planning контроль народжуваності - precedence сімейне старшинство in a - way по-простому, без церемоній farcical adj 1. фарсовий, жартівливий; 2. сміховинний, безглуздий; блазенський - elections інсценовані/ фарсові/ сміховинні вибори farewell n прощання to take - of попрощатися
ffar to make one's - попрощатися farewell adj прощальний - dinner прощальний обід - speech прощальна промова far-fetched adj неприродний; натягнутий; штучний; притягнутий за вуха (про доказ, аргумент) - idea дивна/ премудра ідея farming n 1. хліборобство, землеробство; заняття сільським господарством; 2. здача в оренду/ у відкуп high - інтенсивне землеробство ~ problems проблеми сільського господарства far-reaching adj далекосяжний; широкий; що приховує (в собі) серйозні наслідки - aims далекоглядні цілі - consequences далекосяжні наслідки - effect далекосяжні наслідки - plans далекосяжні плани far-seeing adj далекоглядний; прозорливий, передбачливий far-sighted adj далекоглядний; прозорливий; передбачливий - politician далекоглядний політик/ політичний діяч far-sightedness n далекоглядність; прозорливість; передбачливість Far West амер. Далекий Захід fascicle n окремий випуск (офіційних звітів, напр. Генеральної Асамблеї ООН) prefatory ~ попередній випуск fascism n фашизм fascist n фашист fascist adj фашистський fat n краща частина (чогось) - cat амер. розм. капіталіст, що фінансує політичну кампанію; "грошовий мішок" - frying амер. розм. тиск з метою одержання коштів на виборчу кампанію в обмін на привілеї 213 fauj fat adj родючий; тучний, ситий (про землю); 2. багатий, розкішний; 3. розм. вигідний; прибутковий fate n 1. доля, фатум; 2. жереб; талан father n 1. батько; 2. заступник, захисник; 3. творець, створювач; 4. родоначальник; прародитель, предок; 5. найстаріший член/ діяч; 6. F. Бог; 7. духовний отець; священик; єпископ city ~s батьки міста, члени міського управління, міські радники the Holy F. його святість (титул Папи Римського) the Fathers of the Constitution амер. іст. автори/ творці Конституції США F. of his Country амер. батько вітчизни (прізвисько Дж. Вашингтона) the Fathers of the Church отці церкви F. of the House 1. найстаріший член Палати громад (Велика Британія); 2. "батько палати", найстаріший член Палати представників (за терміном перебування в Палаті — США) F. of the Senate амер. найстаріший сенатор Founding Fathers амер. батьки- засновники (перші державні і політичні діячі США періоду війни за незалежність, 1775— 1789 pp.) Most Reverend F. in God його високопреосвященство (титул архієпископа) Right Reverend F. in God його преосвященство (титул єпископа) fault n 1. вада, дефект, недолік; 2. вина, провина; 3. помилка, промах, хиба; 4. проступок, провинність; порушення (закону)
Пап" 214 lecT) - in/ of a theory недолік/ вада теорії party at - винна сторона in/ at - винуватий faulty adj 1. помилковий, неправильний; хибний; 2. що має хиби/ вади/ недоліки; недосконалий; 3. винний, винуватий - argument неправильний доказ favor n 1. прихильність, доброзичливість; 2. заступництво; 3. підтримка, допомога; сприяння; 4. дозвіл; 5. повідомлення, лист under - зважусь зауважити your - of yesterday ваш учорашній лист in - of 1. на захист, за; на (чиємусь) боці; 2. на користь by - of переданий кимсь (про лист) favo(u)r v 1. ставитися прихильно/ доброзичливо; 2. сприяти, бути сприятливим; допомагати; 3. підтримувати; віддавати перевагу to ~ different options підтримувати різні варіанти to - a freeze in prices схвалювати замороження цін, виступати за замороження цін to ~ a proposal підтримувати пропозицію favo(u)rable adj 1. сприятливий; підхожий; зручний; 2. прихильний; доброзичливий; настроєний прихильно/ доброзичливо; 3. схвальний; позитивний - answer позитивна відповідь - opportunity зручна нагода - treatment сприятливий режим to extend - treatment надавати режим сприяння favo(u)red adj 1. привілейований; який має переваги; 2. благодатний (про клімат тощо); сприятливий most - nation країна, яка має режим найбільшого сприяння most ~ nation treatment режим найбільшого сприяння regime of most - nation режим найбільшого сприяння fear n 1. страх, острах, боязнь; 2. побоювання to capitalize on the - використовувати страх у своїх інтересах feasible adj 1. здійсненний; 2. підхожий, придатний; 3. можливий; імовірний - plan здійсненний/ реальний план - story правдоподібна історія feature n 1. особливість, характерна риса; ознака, властивість; деталь; 2. стаття, нарис (у газеті, журналі); 3. сенсаційний матеріал (у статті тощо); 4. постійний розділ (у газеті тощо) ~ editor редактор відділу/ рубрики (в газеті, журналі тощо) - page газетна сторінка, де друкується основний матеріал статті feature v бути характерною рисою/ ознакою (чогось); 2. характеризуватися, відрізнятися (чимсь); 3. амер. відводити найважливіше місце (в газеті); 4. фігурувати, бути представленим; 5. амер. приділяти особливу увагу feature-writer n 1. нарисовець, журналіст; 2. автор текстів для радіопередач federacy n 1. союз, договір; 2. федерація, союз federal n (звич. F.) федераліст federal adj 1. федеральний, союзний; 2. амер. загальнодержавний, урядовий, федеральний; 3. амер. іст. лояльний щодо уряду СІЛА (у громадянській війні 1861 —1865 pp.), федералістський F. and state budgets державний бюджет і бюджети (окремих) штатів (США)
ffed" 215 feu) F. Bureau of Investigations Федеральне бюро розслідувань (США) F. City місто Вашингтон (США) F. Constitution (федеральна) Конституція США F. employment державний/ центральний апарат (США) F. government федеральний уряд (США) ~ law федеральний закон (США) F. legislation федеральне законодавство (США) F. Trade Commission Федеральна торгова комісія (США) - troops істп. війська Півночі (США) - victories icm. перемоги Півночі (США) on the - level на федеральному рівні (США) federalism n федералізм new ~ новий федералізм federalist n (звич. F.) федераліст; прихильник ідеї федералізму federalist(ic) adj федералістський; що підтримує ідею федерації federalize у федералізувати; утворювати федерацію/ союз federalization n федералізація; утворення федерації federally adv 1. федерально; 2. амер. державно, по-урядовому - directed керований федеральним урядом; здійснюваний за вказівкою уряду США federate n учасник угоди/ ліги; союзник federate adj федеративний federate v 1. об'єднувати на федеративних засадах; 2. об'єднуватися у федерацію federation n федерація; союз (держав); об'єднання організацій/ товариств; 2. утворення федерації, об'єднання у федерацію reunited ~ возз'єднана федерація International Women's - Міжнародна федерація жінок World - of Trade Unions Всесвітня федерація профспілок federationist n прихильник ідеї федерації federative adj федеративний fee n 1. внесок; 2. збір, мито; 3. юр. право успадкування без обмежень; абсолютне право власності admission - вступний внесок customs-house ~s митний збір license ~s плата за ліцензію fellow-countryman n співвітчизник; земляк fellow-member n член однієї і тієї ж організації; товариш по партії fellowship n 1. товариство, братство, компанія; співдружність; 2. корпорація; співтовариство; 3. членство (у науковому товаристві) fellow-subject n співвітчизник; підданий тієї ж держави fetish n 1. фетиш, амулет; 2. ідол, кумир to make а - of the past ідеалізувати минуле fetishism n фетишизм feud n ворожнеча, антагонізм political - of long standing давні політичні суперечності feudal adj 1. феодальний; 2. ворогуючий - law феодальне право - lord феодал - system феодалізм feudalism n феодалізм, феодальний лад feudalistic adj феодальний; характерний для феодалізму feudality n феодалізм; феодальний режим feudalize n 1. феодалізувати; 2. перетворювати на васалів feudatory n 1. (to) васальний; підлеглий; 2. залежний (про державу)
ffev" 216 feverish adj 1. збуджений, схвильований, неспокійний; 2. нестійкий - activity гарячкова діяльність fiat n 1. лат. указ, декрет; наказ; розпорядження судді/ суду; 2. вказівка; спонука; 3. згода, схвалення; санкція - of conscience веління сумління ~ of will зусилля волі to give one's - to smth. санкціонувати щось fiction n 1. белетристика; художня література; художня проза; 2. художній твір (роман тощо); 3. вигадка; фікція legal - юридична фікція - of law юридична фікція fі deism n філос. фідеїзм fidelity n 1. вірність, відданість; лояльність; 2. точність, правильність the - of the translation точність перекладу - to one's principles вірність принципам, принциповість fiducial adj 1. що ґрунтується на вірі/ довірі; 2. юр. фідуціарний; 3. прийнятий за основу порівняння - time опорний час fiduciary n 1. піклувальник; опікун; 2. юр. довірена особа, фідуціар fiduciary adj 1. довірений, доручений; 2. конфіденційний; який користується довір'ям; фідуціарний; 3. амер. що ґрунтується на громадському довір'ї - issue випуск банкнот, не забезпечених золотом in a - capacity у становищі довіреної особи field n 1. ділянка; майдан (призначений для чогось); 2. геол. родовище; 3. поле бою; 4. галузь, поле/ сфера діяльності flying - льотне поле; аеродром gold ~s золоті копальні stage ~ проміжний аеродром - of action поле/ сфера діяльності in the - у діючій армії; у польових умовах in the - of economics у галузі економіки Army in the F. діюча армія fiery adj 1. полум'яний; 2. гарячий, запальний - speech запальна/ пристрасна промова fiery-cross n палаючий хрест (Ку- Клукс-Клану - США) fight n 1. бій; битва; 2. боротьба, суперечка ding-dong - військ, бій з перемінним успіхом peace ~ боротьба за мир - for the aims of democracy боротьба за демократію - for the recognition of smbd.'s rights боротьба за визнання прав когось ~ against secret diplomacy боротьба проти таємної дипломатії - against war боротьба проти війни to extend peace - розширювати боротьбу за мир fighter n 1. боєць; воїн; 2. борець; 3. ав. винищувач - aircraft літак-винищувач - aviation винищувальна авіація - bomber винищувач-бомбарду- вальник - interceptor винищувач-пере- хоплювач - pilot льотчик-винищувач fighting n 1. бій; битва; 2. боротьба street - вуличні бої fighting adj 1. бойовий, войовничий; 2. бойовий - arm рід військ - efficiency боєздатність - equipment бойова техніка
ffig" 217 ІІгГ) - line лінія фронту - method метод ведення бойових дій - policy войовнича політика; войовничий політичний курс - qualities бойові якості - retreat відхід з боєм ~ service вид збройних сил - speech войовнича промова - troops стройові частини figment n вигадка, видумка, фікція; домисел - of the mind вигадка, плід уяви to spread ~s розповсюджувати вигадки figure n 1. цифра; 2. персона, постать, особистість ambitious - честолюбний діяч control ~s контрольні цифри key ~s контрольні цифри political - політик, політичний діяч popular - популярний (політичний) діяч public - громадський діяч target ~s контрольні цифри a person of - видатна постать/ особистість to cut a - займати видне становище to cut a conspicuous/ good/ great - відігравати важливу роль to make a conspicuous/ good/ great - відігравати важливу роль figure v 1. уявляти собі; 2. амер. розм. вважати, оцінювати; 3. бути символом; 4. фігурувати, відігравати роль file n 1. швидкозшивач; реєстратор (для паперів); 2. підшиті документи/ папери; 3. підшивка газет; 4. картотека; 5. досьє; 6. інформаційний файл, масив інформації file у 1. підшивати, зберігати (папери); 2. здавати в архів; 3. реєструвати документи; 4. амер. подавати/ представляти документи; 5. передавати повідомлення по телефону/ телеграфу to - an application подати заяву to - a petition подати петицію to ~ a resignation подати заяву про відставку file-clerk n амер. канцелярський службовець, діловод, реєстратор filibuster n 1. обструкціоніст; 2. обструкція (в законодавчому органі) fill-in n 1. тимчасова заміна; тимчасовий заступник; 2. відомості, що вписуються в анкету; 3. коротка інформація, коротке повідомлення to give smbd. a - (коротко) проінформувати когось, ввести когось в курс справи final adj 1. останній, заключний, кінцевий; 2. остаточний, вирішальний; 3. цільовий F.act Заключний акт (конференції, наради тощо) - cause (кінцева) мета - chapter заключний розділ - draft resolution завершальний текст проекту резолюції - judg(e)ment остаточне рішення - paragraph заключний пункт (резолюції тощо) - protocol заключний протокол - results остаточні результати to declare a ballot/ a vote to be ~ затвердити результати голосування finality n 1. остаточність; 2. завершеність, закінченість; 3. завершення; заключна процедура; 4. філос. телеологізм - of a decision остаточні рішення - of a statement остаточність/ завершеність висновку - of a theory завершеність теорії
ffjn" 218 ІІгГ) to claim ~ for a statement стверджувати, що висновок є остаточним to speak with an air of - висловлюватися категорично finalize у амер. 1. закінчувати, завершувати; 2. надавати остаточної форми; 3. оформляти (угоду, контракт тощо) finance п 1. рі фінанси; прибутки; гроші; 2. грошові відносини, фінансові стосунки; фінанси F. act закон про набрання чинності державним бюджетом - bill фінансовий законопроект, законопроект про фінансування - committee фінансова комісія high ~ 1. великі фінансові операції; 2. фінансова олігархія/ аристократія; 3. амер. велике шахрайство the ~s of a state державні доходи/ прибутки Ministry of F. міністерство фінансів system of - фінансова система finance у 1. фінансувати; 2. продавати в кредит financial ad] 1. фінансовий; 2. який платить внески; 3. розм. платоспроможний; матеріально забезпечений - circles фінансові кола - standing фінансове становище - system фінансова система - year звітний фінансовий рік financier n 1. фінансист; 2. капіталіст financier і? проводити фінансові операції (часто незаконні) find v (found) 1. знаходити; відшукувати; 2. виявляти; 3. досягати, попадати, потрапляти; 4. переконуватися, приходити до висновку; 5. зробити висновок, скласти думку; 6. юр. вирішувати, ухвалювати рішення/ вирок/ визначення; 7. засвідчувати чинність документа; 8. забезпечувати, субсидувати; давати; наділяти; постачати; 9. військ, виділяти, виставляти to - the advance guard виставляти авангард to - the answer to the problem розв'язати проблему; знайти рішення to ~ a solution знаходити рішення to - a solution to conflicting views примирити протилежні точки зору finding n 1. знахідка, знаходження; відкриття; 2. висновок (комісії тощо); 3. рі одержані дані/ відомості; 4. визнання вини; 5. вирок (суду) ~s of a commission висновки комісії to contest the ~s of the experts ставити під сумнів висновки експертів to dispute the ~s of the experts ставити під сумнів висновки експертів to reject the ~s of the experts відкидати висновки експертів finesse n фр. 1. тонкість, тактовність; 2. майстерність, умілість; 3. хитрість; 4. хитрування, хитрощі; спритний прийом finish n 1. кінець, закінчення; 2. закінченість, завершеність; досконалість; завершальна деталь finish і? 1. кінчати, закінчувати, завершувати; 2. кінчатися, закінчуватися, завершуватися; 3. доводити до досконалості; 4. доводити/ використовувати до кінця finished adj 1. закінчений, завершений; 2. витончений; 3. готовий - manners витончені манери finite adj обмежений; що має межу finitism n філос. фінітизм
219 fire n 1. запал; натхнення; збудження; 2. військ, стрільба, стрілянина; гарматний вогонь; 3. перен. град (критичних) зауважень - at will поодинокий вогонь - density військ, щільність вогню - for adjustment пристрілювання - nest військ, вогнева точка - over sights стрільба прямою наводкою covering ~ вогонь прикриття exchange of - перестрілка, обстріл round-the-cover - ведення вогню з укриття to be under ~ 1. зазнавати обстрілу; 2. бути мішенню нападок to direct one's ~ against smbd./ smth. нападати на когось/ щось to stand - 1. витримати вогонь противника; 2. витримати критику/ випробування within - and sword вогнем і мечем fire 17 1. запалювати; розпалювати; підпалювати; 2. запалюватися; розпалюватися; 3. надихати; підбадьорювати; запалювати; 4. надихатися; 5. військ, стріляти; вести вогонь; 6. шпурляти, жбурляти, кидати; 7. амер.розм. звільняти, виганяти з роботи; 8. спалахнути, скипіти (тж ~ up) to - an explosion влаштувати вибух fireside (chat) n бесіда Президента з населенням (по радіо або телебаченню — США) firm n фірма; торговий дім long - компанія шахраїв, які закупляють товари в кредит від імені вигаданої фірми firm ad] 1. твердий; 2. міцний; стійкий; сталий; тривкий; 3. незмінний; 4. непорушний; непохитний; вірний (своїм переконанням); 5. рішучий, наполегливий - belief тверда/ непохитна віра - conviction тверде переконання ~ course твердий курс - faith тверда/ непохитна віра - foundation міцна основа - measures рішучі заходи - prices тверді ціни to take а ~ stand on a subject зайняти тверду позицію у питанні firmness n 1. твердість; 2. міцність; 3. стійкість; незмінність; сталість; 4. рішучість; наполегливість first ad] 1. перший; ранній; 2. основний; 3. пробний; 4. перший-ліп- ший; будь-який; 5. попередній; підготовчий; 6. видатний, найвизначніший, знаменитий; 7. першорядний, найкращий; 8. провідний F. Americans "перші американці", амер. індіанці - call амер. військ, повістка - cause першопричина F. Commoner спікер (у Палаті громад) F. Lady дружина Президента (США) F. Lord of Admiralty Перший лорд адміралтейства (Військово- морський міністр США) ~ name ім'я (на відміну від прізвища) - papers амер. розм. заява про надання громадянства США F. Secretary of State Перший державний секретар, заступник Прем'єр-міністра Великої Британії to take out one's - papers подавати заяву про прийняття у громадянство США
ffjT 220 first-generation adj 1. натуралізований громадянин США; 2. американець першого покоління; син чи дочка натуралізованих громадян США first-strike n перший удар (ядерної зброї) fiscal adj фіскальний; фінансовий - year фінансовий/ бюджетний рік fishery n 1. рибальство; рибний промисел; 2. юр. право рибної ловлі common - рівне для всіх право на рибну ловлю у громадських водах free - виняткове право на рибну ловлю, основане на державному указі sole - виключне право на рибну ловлю, засноване на власності на землю fishing n рибна ловля; рибальство - season путина fishing adj 1. рибальський; 2. випи- тувальний; навідний (про питання) - expedition 1. необ'єктивна комісія для розслідування; 2. підбір компрометуючих матеріалів fissile adj фіз, що розщеплюється/ ділиться - materials матеріали, що розщеплюються - materials production виробництво матеріалів, що розщеплюються fission n 1. розщеплення; поділ; розкол; 2. фіз. розпад (атомного ядра) - chain ланцюгова реакція (поділу) - product продукт розпаду nuclear - атомний розпад fissionable adj фіз. розщеплюваний; здатний до ядерного розпаду - materials матеріали, здатні до ядерного розпаду; розщеплювані матеріали processing of - materials обробка розщеплюваних матеріалів fit adj 1. підхожий; відповідний; належний; 2. придатний; здатний; 3. пристосований fit v 1. відповідати (чомусь); годитися, бути придатним (для чогось); 2. підходити, бути до міри; 3. збігатися, точно підходити; 4. пристосовувати; прилагоджу- вати; підганяти; 5. (with) постачати (щось), забезпечувати (чимсь); 6. встановлювати; складати; монтувати to - in 1. пристосовувати, приганяти; 2. відповідати (чомусь), підходити (до чогось); 3. пристосовуватися fitness n 1. придатність; відповідність; 2. пристосованість; здатність; підготовленість fitting adj підхожий; придатний; належний - remark доречне зауваження fix n 1. розм. скрутне становище; дилема; 2. місцеперебування; координати; 3. ав. рад. засічка; 4. розм. відступне; хабар tax ~es пільги по податках, що надаються за хабарі big - домовленість між злочинним світом та якоюсь партією fix у 1. укріплювати; закріплювати; прикріплювати; 2. призначати, визначати, вирішувати, установлювати (строк, ціну тощо); 3. зазначати, фіксувати, констатувати; 4. покладати (вину); 5. рад. ав. засікати; точно визначати широту і довготу to - a change зафіксувати/ констатувати зміну to - a date for a conference призначити день конференції to - the duration of a call встановити тривалість перебування (дипломатичної місії тощо)
ffbT 221 to - an election фальсифікувати вибори to - responsibility покладати відповідальність fixed adj 1. непорушний, нерухомий; закріплений; 2. mex. стаціонарний, постійний; 3. незмінний, сталий; твердо визначений; 4. невідчепний; невідступний; 5. призначений, визначений; 6. амер. розм. фальсифікований, підстроєний - capital основний капітал - determination тверда рішучість - fact амер. установлений факт - idea невідступна/ настирлива ідея ~ income постійний заробіток - prices тверді ціни ~ time призначений час fixture n 1. щось твердо визначене; 2. звич. рі арматура; пристосування; пристрій, прилад; 3. прикріплення; підставка; приставка; 4. старожил; старий співробітник; неодмінний учасник; 5. щось неодмінне/ обов'язкове/ звичне; невід'ємна риса/ властивість; 6. тех. постійна частина (машини) to become a - стати невід'ємною частиною to become a regular - увійти в практику flag n 1. прапор, знамено, стяг; 2. мор. флагман, флагманський корабель black - чорний/ піратський прапор national - національний/ державний прапор personal - особистий прапор the red - сигнал небезпеки white - білий прапор, парламентський прапор yellow - жовтий/ карантинний прапор - bridge мор. флагманський місток - of distress приспущений прапор - of the sending state прапор акредитуючої країни - of truce парламентський прапор respect of the - повага до прапора to authorize the flying of the - надати право підняти прапор to dip the - приспустити прапор для салюту to fly the ambassador's national - піднімати державний прапор країни посла (на судні) to fly a national - вивішувати державний прапор to fly one's - мор. командувати з'єднанням to get one's - мор. стати адміралом to hang out the white - вивісити білий прапор; перен. здаватися to hoist one's - мор. приймати командування to strike one's - 1. здавати командування; 2. припиняти опір, здаватися F. Day амер. "День прапора" A4 червня - національне свято США) ship flying the UN - корабель, що плаває під прапором 00Н flagrant adj 1. величезний; жахливий; 2. кричущий, обурливий; 3. палаючий; 4. дійсний - crime жахливий злочин in ~ delict юр. на місці злочину flag-waving n шовінізм, ура-патріотизм flak n 1. зенітна артилерія; 2. зенітний вогонь; 3. амер. словесна перепалка, гризня,сварка to take a lot of - бути підданим гострій критиці
ffia" 222 !їо) flame n запал, пристрасть, спалах (гніву тощо) - of indignation спалах обурення flap n розм. паніка, метушня to create a - викликати паніку/ метушню flash n 1. спалах (почуття тощо); 2. амер. коротке телеграфне повідомлення (в газетї)> "блискавка" bulletin ~ підсумок про хід виборів (який передається по радіо) flash v повідомляти, передавати (телеграфом, по радіо тощо) the news was ~ed around the world звістка розійшлася по світу з блискавичною швидкістю fleet п 1. флот; 2. (the ~) військовий флот surface - надводний флот Admiral of the F. адмірал флоту (вищий британський військово- морський чин) flesh n 1. плоть; 2. рід людський pressing the ~ амер. потискання рук; тісне спілкування з натовпом (виборців, зустрічаючих тощо); плескання по плечах to press the - амер. потиснути руки (виборцям, населенню тощо) flexibility n 1. гнучкість; 2. еластичність; 3. піддатливість, поступливість; 4. рухливість, маневреність; 5. пристосовуваність flexible adj 1. гнучкий; 2. еластичний; пружний; 3. піддатливий, поступливий; 4. маневрений, рухливий - policy гнучка політика flimsy adj безпідставний, непереконливий - argument непереконливий аргумент float і; амер. проявляти непостійність (у поглядах); вносити часті зміни (у ситуацію тощо) floater n жарг. невпевнений виборець, який голосує то за одну, то за другу політичну партію floating mine n плаваюча міна floating voter n виборець, який голосує то за одну, то за другу політичну партію; виборець, на якого не можна твердо розраховувати floor n 1. аудиторія, публіка; 2. місця членів парламенту тощо в залі засідань; 3. (the ~) право виступу/ слова questions from the ~ запитання з місця to ask for the - амер. просити слова to be on the - парл. бути на обговоренні (про законопроект то що) to cross the ~ of the House парл. перейти з однієї партії в іншу to get the ~ отримати слово to give the ~ надати слово to have the - отримати слово to speak from the - говорити з місця to take the - брати слово; амер. виступати as has been said on this ~ як було згадано раніше since І have the амер. оскільки мені надали слово - leader організатор партії в Конгресі; керівник партійної фракції в Конгресі (США) Senate Democratic - керівник/ організатор сенаторів-демок- ратів (США) flop n невдача, провал, фіаско; що не виправдав надії чи сподівань; обмануті сподівання flop v 1. зазнати поразки; провалитися; 2. перекинутися (в іншу партію тощо)
ПкГ 223 for) flow of refugees наплив/ потік біженців flub v амер. зіпсувати, провалити (справу); провалитися, зазнати невдачі fluctuation n нестійкість, коливання; невпевненість, нерішучість ~ of opinion відсутність єдиної думки flunk v 1. ухилятися (від виступу тощо); 2. провалити, бути причиною невдачі flush adj прямий, рішучий, визначений, відвертий - statement відкрита заява fly v - a flag плавати під прапором ~ the flag at the half-mast опустити прапор на половину мач- ти на знак жалоби -ing over the territory of політ над територією -ing visit блискавичний візит focus n осередок, центр ~ of trouble between nations вузол міжнародних протиріч - of war вогнище війни to bring into - подати чітку картину (становища); підкреслити важливість чогось focus v зосередити (увагу тощо); розташувати у фокусі to ~ one's attention on a matter зосередити увагу на чомусь to - one's efforts on a matter зосередити зусилля на чомусь to ~ one's thoughts on a matter зосередити думки на чомусь foe n ворог, недруг political - of long standing давній політичний супротивник folder n підшивка, досьє folk п рі люди, народ - moot зібрання вільних громадян folkway n амер. звичаї/ уявлення, притаманні певній соціальній групі follow v 1. притримуватися чогось, слідувати за кимсь/ чимсь; 2. слідкувати за чимсь, цікавитися чимсь to - developments слідкувати за подіями to - events слідкувати за подіями to - a policy притримуватися певної політики - suit слідувати прикладу follower n послідовник, прихильник, прибічник follow-through n перевірка виконання (наказу тощо) follow-up n 1. наступні заходи; 2. додаткові повідомлення (про подробиці подій); нова інформація (для повідомлень у пресі, по телебаченню тощо) footdragging n неповороткість, навмисне сповільнення foothold n вихідна позиція footing n становище on a war - в стані бойової готовності to put on a war ~ 1. привести в стан бойової готовності; 2. перевести (промисловістьу господарство) на військові рейси for all time(s) навічно force n 1. сила, міць; 2. дійсність, дієвість; 3. рі війська, збройні сили; 4. насилля active armed ~s регулярні війська agree ~s levels узгоджені рівні збройних сил air ~s військово-повітряні сили allied ~s союзні війська anti ~s сили супротивника armed ~s збройні сили/ війська assault - ударна сила binding ~s обов'язкова сила border-security ~s прикордонні війська competing ~s сили, що борються/ змагаються
ffoT 224 JoT) contending ~s сили, що борються/ змагаються conservative - консервативна сила current ~s levels існуючі рівні збройних сил deterrent ~s сили залякування/ стримування environmental ~s природні ресурси liberation ~s сили визволення militant - бойова сила/ міць military ~s збройні сили, війська milinational nuclear ~ багатонаціональні ядерні сили national ~s національні збройні сили natural ~ сила природи naval ~s військово-морські сили neutral ~s війська нейтральних держав nuclear strike - ядерна ударна міць obligatory ~s обов'язкова сила peacekeeping ~s сили підтримки миру peace-safeguarding ~s сили на сторожі миру powerful ~s впливові сили present ~ relationship існуюче співвідношення сил productive ~ виробнича сила quick reaction ~s сили швидкого розгорання/ реагування rapid deployment ~s сили швидкого розгорання/ реагування sea ~s військово-морські сили second-strike ~ сили для нанесення удару у відповідь strategic ~s стратегічні сили strategic striking ~s сили для нанесення стратегічних ударів task ~s сили особливого призначення; спеціальна група цільового призначення theatre nuclear ~s (TNF) ядерна зброя театру військових дій (об*єднаних військових сил НАТО) voluntary task ~s добровільні оперативні служби - of an agreement чинність угоди - of argument сила переконання ~s from outside the area іноземні збройні сили - of public opinion сила/ вплив громадської думки full - of the treaty повна сила договору balance of ~s співвідношення сил; рівновага сил balance of nuclear ~s рівновага/ баланс сил, забезпечених ядерною зброєю buildup of ~s нарощування сил correlation of ~s співвідношення сил disparity of ~s диспропорція у збройних силах entry into - набуття (договірної) чинності imbalance in ground ~s відсутність рівноваги у сухопутних військах intrinsic capabilities of ~s притаманні збройним силам бойові можливості level of ~s рівень збройних сил non-use of - незастосування сили policy of - політика з позиції сили, політика сили primacy of - примат сили proportions of ~s співвідношення сил ratio of ~s співвідношення сил relationship of ~s співвідношення сил renunciation of - відмова від застосування сили renunciation of the use of - відмова від застосування сили show of - демонстрація сили size of the armed ~s чисельність збройних сил
(foT 225 "for") strength of the armed ~s чисельність збройних сил suppresion by - придушення силою threat of - погроза силою threat or use of - погроза силою чи застосування сили use of - застосування сили to be in - бути чинним (про документу договір тощо) to cease to be in ~ втратити чинність (про документ, договір тощо) to come into - набути чинності (про документ, договір тощо) to enter into ~ набути чинності (про документ, договір тощо) to have no - бути недійсним/ нечинним (про документ, договір тощо) to limit conventional - обмежити чисельність військ, озброєних звичайною зброєю to maintain the balance of ~s підтримувати рівновагу сил to put in - робити чинним, вводити в дію/ в життя to reduce military ~s скорочувати збройні сили to refrain from the threat or use of - стримуватися від погрози силою чи її застосування to remain in - залишатися чинним, діяти (про документ, договір тощо) to resort to - застосовувати силу/ насилля to take by - захопити, заволодіти силою to take recourse to - застосовувати силу/ насилля to use - застосувати силу by - силоміць, насильно by - and arms силою зброї in ~ діючий/ чинний (про документ, договір тощо) force v примушувати to - a bill through протягнути законопроект (про парламент тощо) to ~ concessions from smbd. силою змусити когось піти на поступки to - a reform through протягнути реформу (про парламент, конгрес тощо) forceful adj 1. діючий, переконливий; 2. сильний, вольовий - argument переконливий аргумент ~ language категоричне формулювання - leader вольовий/ сильний керівник ~ speaker сильний оратор, який вміє переконувати forcible adj 1. насильницький, примусовий; 2. заст. сильний, переконливий, вражаючий - containment насильницьке стримування, стримування силою - speaker красномовний оратор forecast n прогноз dim - нечіткий прогноз long term ~s довгострокові прогнози foreclose v передбачити (питання тощо) to attempt to - a discussion намагатися передбачити результат обговорення foredate v датувати наперед foredated adj датований наперед Forefather's Day річниця сходження на американський берег перших англійських колоністів foregone adj неминучий - conclusion 1. заздалегідь прийняте рішення; 2. наперед відомий результат foreign adj іноземний, зовнішній - affairs міжнародні справи/ відносини ~ aid допомога іноземним державам, іноземна допомога
(for 226 lor) - assistance допомога іноземним державам, іноземна допомога - countries іноземні країни - guests іноземні гості F. Minister Міністр закордонних справ - Minister Plenipotentiary іноземний посланець F. Ministry Міністерство закордонних справ - news новини з-за кордону - policy зовнішня політика - policy course зовнішньополітичний курс - relations міжнародні відносини - representative іноземний представник - service 1. дипломатична служба; 2. військова служба за кордоном - trade зовнішня торгівля high-ranking ~ official іноземна посадова особа list of - national holidays список національних свят to take - policy вирішувати зовнішньополітичні питання, приймати рішення з зовнішньополітичних проблем F. Office Міністерство закордонних справ (Велика Британія) F. Secretary Міністр закордонних справ (Велика Британія) forelook n 1. амер. погляд у майбутнє; 2. заст. передбачення foremost adj видатний ~ leader видатний керівник ~ statesman видатний державний діяч fore-quoted ad] вище цитований foresee v передбачити, знати наперед to - the outcome передбачити результат foreseeable adj такий, що молена передбачити; передбачуваний in - future в недалекому майбутньому foresight n 1. передбачення, хист передбачення; 2. передбачливість political - передбачливість в політиці forestall v 1. запобігати; попереджати, застерігати; 2. випереджати, передбачати; 3. скуповувати товари заздалегідь з метою контролю цін forefeit v позбутися права, втратити право на щось to - smbd.'s confidence не виправдати чиєїсь надії forgery n брехня, підробка open-faced - відверта брехня outright - відвертий обман, "липа" forgo v (forwent, forgone) відмовитися, утриматися від чогось to - further debate утриматися від подальших дебатів/ обговорення to - the interpretation into Spanish відмовитися заслухати переклад на іспанську мову; не заслухати перекладу на іспанську мову (на засіданнях ООН тощо) to - one's right of reply відмовитися від права виступити з відповіддю form n 1. форма, вид, формулювання; 2. вид, різновид, тип, форма; 3. анкета, форма; 4. церемоніал, порядок aligned ~s узгоджені бланки intermediary ~s проміжні форми/ бланки тощо internationally established ~s прийняті міжнародні бланки/ форми/ анкети тощо - of activity вид діяльності - of government форма правлін-
ffoT 227 lor) ~s of greetings формули привітань - of warfare прийоми ведення війни respect for - дотримання форми respect for - and precedence дотримання форми і старшинства to change the - змінити формулювання (резолюції, тексту) to retain the text in its present ~ зберегти формулювання тексту in due - згідно з правилами in good and due - у належній формі та правильному порядку found in good and due - перебувають у належній формі та правильному порядку (про повноваження) in the ~s set forth below у відповідних нижченаведених формах form v формувати, складати, утворювати to - a committee створити комісію/ комітет to - a government сформувати УРЯД formal adj офіційний, виконаний згідно з встановленою формою, належно оформлений, формальний - agreement офіційна згода - amendment офіційна поправка, поправка редакційного характе- РУ - call офіційний візит ~ confirmation of a statement офіційне підтвердження заяви - dinner офіційний урочистий обід - dress вечірня сукня - invitation офіційне запрошення - opening урочисте відкриття - proposal офіційна пропозиція - protest офіційний протест - revision(s) редакційні зміни - statement офіційна заява - visit офіційний візит to pay a - call прибуття з офіційним візитом formalit|y n 1. формальність; формальна сторона; заведена форма/ процедура; церемонія; 2. додержання умов/ формальностей; 3. формалізм, формальне ставлення; педантизм; 4. рі форма одягу посадових осіб при виконанні службових обов'язків frontier ~|ies прикордонні формальності passport ~|ies паспортні формальності protocol ~|ies протокольні формальності to be covered by protocol ~|ies регулюватися протокольними формальностями/ нормами/ правилами to comply with the necessary ~|ies притримуватись необхідних формальностей to expedite ~|ies пришвидшити виконання формальностей to simplify ~|ies спростити формальності to waive ~|ies відмовитися від формальностей formally adv офіційно to - confirm офіційно підтвердити to ~ propose офіційно запропонувати, вносити пропозиції в офіційному порядку formation n 1. утворення, формування, створення; 2. військ, з'єднання mechanized ~s механізоване з'єднання - of a committee утворення/ формування комітету/ комісії - of a contract укладання договору/ контракту - of a government формування уряду
ffoT 228 1га) -of a plan розробка плану formula n формула, формулювання compromise - компромісна формула/ формулювання diplomatic ~ дипломатична формула empty ~ беззмістовне формулювання face-saving - рятівна/ зручна формула/ формулювання final - кінцеве/ остаточне формулювання - of evasion ухильне формулювання to agree to a - погодитися з формулюванням, прийняти формулу to work out a compromise ~ розробити компромісне формулювання formulate u формулювати to - a proposal сформулювати пропозицію formulation n формулювання final - кінцева редакція - of a document розробка формулювання документу forthcoming adj 1. наступний; прийдешній; майбутній; що наближається/ настає; 2. ввічливий, чемний, ґречний, привітний; товариський - conference майбутня конференція - election(s) майбутні вибори - visit майбутній візит forward-looking adj передбачливий, далекоглядний - draft resolution далекоглядний проект резолюції foul adj чорновий, з великою кількістю поправок - copy чорновий екземпляр з великою кількістю поправок; чор- новик foundation п 1. рі основи, принципи; 2. основа, база, вихідний пункт; 3. заснування, організація (партії тощо) ~ conference установча конференція political - політична основа principled ~s принципові основи social - соціальна основа solid - тверда/ міцна основа ~ of the economic system основа економічної системи - of a party основа партії - of a teaching основа вчення/ теорії тощо - of a theory основа вчення/ теорії тощо to affect the social ~s вплинути на соціальні основи to lay the ~s of relations закласти основи відносин on a democratic - на демократичній основі/ демократичних засадах founding n заснування/ початок чогось - members of the UNO держави- засновники ООН frame n 1. система, структура; 2. система відліку - reference система поглядів - of a government система законодавства - of a legal system компетенція, коло прав/ обов'язків (комісії тощо) ~ of society соціальна система one - of mind єдина точка зору to view a problem from one's own - розглядати проблему зі своєї точки зору frame-up n провокація, навмисне звинувачення framework n 1. структура, будова, основа; 2. рамки, межі - of government структура уря- ДУ - of society суспільний лад
ffra" 229 Ire) within the ~s of negotiations у межах/ рамках переговорів to be outside the ~ of smth. не мати відношення до чогось to be within the - of smth. бути в рамках/ в межах чогось to modify the - змінити основу franchise n 1. право брати участь у голосуванні, право голосу; 2. привілей, пільга чи особливе право, надане урядом чи монархом to exercise (free) - брати участь у (вільних) виборах Franco-American n 1. американець французького походження;. 2. ка- надійський француз, канадієць французького походження frank adj відвертий, щирий, відкритий - talks щирі відверті переговори fraternal adj братський - greetings братські привітання fraternity n 1. братерство; 2. братство; громада; 3. спільність поглядів fratricide n 1. братовбивця; 2. братовбивство - effect ефект ланцюгової реакції (ефекту при якому ракети, що вибухають при досягненні цілі противника, знищують або збивають свої ракети, які направлені на ту саму ціль) fraud n шахрайство - on an act підробка документа to invoke the - посилатися на обман fraught adj повний, сповнений; що таїть у собі; чреватий - with danger що таїть небезпеку free adj 1. вільний, незалежний; 2. вільний, без перешкод; 3. що не обкладається податками - city вільне місто ~ country вільна країна - cultural exchange вільний культурний обмін - education безкоштовна освіта - election вільні вибори - enterprise вільне підприємництво - franchise вільні вибори - labour працівники, які не є членами профспілок - speech свобода слова - town вільне місто - vote парл. "вільне голосування" (в парламенті); голосування за власними переконаннями, незалежно від партійної приналежності - zone вільна економічна зона nuclear - zone без'ядерна зона - of charge безкоштовний ~ circulation of diplomatic bags вільне перевезення дипломатичних валіз - exchange of ideas вільний обмін думками - flow of information вільний потік інформації land of the ~ країна вільних людей to set - звільнити Free Church церква, відокремлена від держави, нонконформістська церква freedom n 1. свобода, незалежність; 2. почесне громадянство (звич. міста) philosophical - свобода дотримуватися будь-якої ідеології ~ of the air свобода повітряного простору - of belief свобода релігії/ віросповідання ~ of communications свобода комунікацій - of contract свобода договору ~ of a country незалежність країни
ffre" 230 Ire) - of expression свобода слова, свобода висловлення думки - of information свобода інформації - to manifest the religion свобода віросповідання - of movement and travel свобода пересування (no території країни) ~ of opinion and expression свобода переконань та свобода їх висловлення - of the press свобода друку - of religion свобода релігії/ віросповідання - to receive and give information свобода одержання та передачі інформації - from restrictions свобода від обмежень - of the seas юр. свобода мореплавання - of sea routes свобода морських шляхів - to seek, receive and import information and ideas свобода пошуку, одержання та розповсюдження інформації та ідей - of speech свобода слова - of thought свобода думки - of transit свобода транзитного проходу - of the will свобода волі/ волевиявлення restriction of rights and ~s обмеження прав та свобод to confer upon smbd. the ~ of a city/ town присвоїти комусь звання почесного громадянина міста to enjoy - користуватися свободою; бути вільним/ незалежним to enjoy - from restrictions користуватися свободою від обмежень to fight for - боротися за свобо- ДУ to give smbd. the - of a city/ town присвоїти комусь звання почесного громадянина міста to infringe the ~ of the high seas порушити свободу відкритого моря to receive the - of a city/ town отримати звання почесного громадянина міста freeman n почесний громадянин міста Freemason n масон, франкмасон freerocket n некерована ракета free-thinker n вільнодумець, атеїст freewill n філос. абсолютна свобода людської волі freewill adj філос. що належить до свободи волі - controversy протиріччя з питань свободи волі freeze n перен. замороження nuclear - замороження ядерної зброї qualitative and qualitative ~ кількісне та якісне замороження (озброєнь); ~ on nuclear weapons замороження ядерної зброї freeze v перен. заморожувати, блокувати to - the strategic arms limitation treaty заморозити/ блокувати договір про обмеження стратегічних озброєнь French Canadians канадійці, які розмовляють французькою мовою, франкоканадійці frequency n повторюваність, частотність - of reports періодичність подання звітів/ доповідей freshman n 1. новачок; 2. амер. особа, яка перебуває на певній посаді перший рік - year перший рік перебування у певній організації Freudian n філос. фрейдистський
ffre" 231 1п7) Freudianism, Freudism n філос. фрейдизм friction n 1. тертя; 2. незгоди, чвари there is - between them між ними виникли незгоди friend n 1. колега, співпартнер; 2. (F.) квакер my honorable - мій шановний брат (згадка одним членом парламенту іншого в промові) my learned - мій вчений колего (звертання одного адвоката до іншого в суді) Society of Friends "Товариство Друзів", квакери (Велика Британія) friendly adj 1. дружній, дружелюбний; 2. квакерський - atmosphere дружня атмосфера - country дружня країна - nation дружня країна - relations дружні відносини - visit дружній візит friendship n дружба strengthening of - зміцнення дружби front n 1. військ, фронт; 2. об'єднання; згуртованість, фронт; 3. пе- рен. ширма, підставна особа people's - народний фронт popular - народний фронт united - об'єднаний/ єдиний фронт to serve as а - for smth. бути ширмою для чогось - bench 1. передня лава (в Палаті громад Великої Британії); урядова лава; 2. перен. уряд - bencher n 1. міністр; 2. колишній міністр; 3. керівник опозиції (Велика Британія) frontier n 1. кордон, межа; 2. амер. істор. межа пересування переселенців distant - віддалений кордон - dispute прикордонний конф- - incident прикордонний інцидент - problem прикордонне питання/ проблема - town прикордонне місто "international" - "міжнародний кордон" (де стикаються інтереси великих держав) to cross the - перетнути кордон to defend one's ~s захищати свої кордони New F. "новий рубіж", курс президента Кеннеді (США) frontier(s)man n 1. житель прикордонної смуги; 2. амер. істор. рі переселенці, колоністи, які населяли захід frontlash n контрреакція; відповідь на зворотній удар front-line n прикордонний, що межує з будь-якою країною чи територією (рсобл. ворожою) front office n 1. центр, керівництво (організації); 2. керівні кола front page n перша сторінка (в газеті) front-runner n ймовірний кандидат на посаду - for top nomination кандидатура на посаду президента на виборах fruitful adj плідний - cooperation плідна співпраця - negotiations успішні переговори - work плідна робота to prove - виявитися плідним frustrate v 1. зривати, зводити нанівець; 2. перемагати когось, розбити когось to - smbd.'s efforts зірвати чиюсь спробу to - one's opponents розбити своїх опонентів to - smbd.'s plans зірвати чиїсь плани frustration n 1. зрив, порушення чиїхось планів; 2. крах
ffruT 232 fun] - of contract неможливість належного виконання договору - of one's opponents розгром противників - of smbd.'s plans зрив планів fuel n паливо alternate ~s альтернативні види палива substitute ~s замінники палива (звич. нафти) fulfil і; здійснити, виконати to ~ conditions виконати умови to ~ one's duties виконувати свої обов'язки to ~ one's obligations виконувати свої обов'язки to - a programme виконати програму fulfilment n виконання, здійснення - of conditions виконання умов - of obligations виконання обов'язків - of a task виконання завдання full adj повний, вичерпний ex-officio - power повноваження згідно зі службовим положенням - consideration всестороннє обговорення - equality повна рівноправність ~ exercise of smth. повне здійснення чогось - powers for the conclusion of a treaty всеохоплюючі повноваження на заключення договору standing ~ power постійні повноваження to dispense with - powers не вимагати пред'явлення повноважень to give - attention to smbd. приділяти багато уваги to give - coverage of an event широко висвітлювати у пресі подію to make - use of existing practices ефективно використовувати існуючі можливості to produce - powers пред'являти повноваження to reproduce in ~ повністю відтворити текст ~ powers which were found in good and due form повноваження перебувають у належному порядку і належній формі full-dress adj повна парадна форма ~ debate дебати з важливого питання (у парламенті) ~ dinner урочистий/ офіційний обід Fun City перен. ірон. місто розваг (жартівлива назва Нью-Йорка) function п 1. звич. рі посадові обов'язки, функції; коло зобов'язань; 2. урочиста церемонія, урочистість consular -S консульські функції official ~s офіційні функції explicit ~s of protocol загальні функції/ завдання протоколу implicit ~s of protocol конкретні функції протоколу performance of the ~s at the mission здійснення функцій представництва to attend a great state - бути присутнім на великій державній урочистості/ на урочистій церемонії to carry out official ~s виконувати посадові обов'язки/ функції to exercise official ~s виконувати посадові обов'язки/ функції to perform official ~s виконувати посадові обов'язки/ функції to speak at a - виступати на урочистій церемонії fund nl.pl фонди; грошові засоби; 2. фонд, капітал to allocate -s for smth. виділяти кошти для чогось to be supported by a - отримувати субсидії з фонду fundamental п звич. pi основне правило, принцип, основи
ffun 233 ~s of a problem суть проблеми; основні аспекти проблеми to agree upon ~s домовлятися з основних питань to differ on ~s різнитися у поглядах з принципових питань fundamental adj основний; корінний, докорінний; істотний; суттєвий - change of circumstances докорінні зміни обставин - condition основні умови - difference корінна відмінність - document основний документ ~ human rights основні права людини - issue основна проблема - principle основний принцип - realignment корінні зміни (співвідношення сил) - rights основні права - rules основні правила of ~ importance першочергового значення fundamentalism n рел. фундамен- талізм; ортодоксальна система християнських поглядів, особл. що заперечує/ відкидає дарвінізм furnish v постачати, надавати to ~ benefits надавати перевагу to - data представити дані to ~ proofs представити докази to - smbd. with information надати комусь інформацію/ дані further v сприяти to - good relations сприяти розвитку добрих відносин to - schemes сприяти здійсненню проектів furtherance n просування, допомога, підтримка, сприяння - of the principles and objectives здійснення принципів та цілей future n майбутнє foreseeable - близьке/ найближче майбутнє futurological adj футурологічний; що вивчає перспективи далекого майбутнього futurology n футурологія (наукове передбачення майбутнього) G gaffe n прикра помилка, хибний крок, недоречний вчинок чи недоречне зауваження political ~ політична помилка gag n парл. жарг. припинення дебатів - law 1. амер. жарг. закон, який обмежує свободу слова; 2. парл. жарг. політика затикання рота; жорсткий регламент ~ rule парл. жарг. політика затикання рота; жорсткий регламент, припинення дебатів gain п рі досягнення, завоювання revolutionary ~s революційні завоювання gain і; 1. здобути користь, вигоду; 2. добитися, завоювати; відстояти свою позицію/ точку зору тощо to ~ in authority здобувати все більше влади/ більше уваги to ~ smbd.'s confidence завоювати чиюсь довіру to ~ one's end досягнути своєї цілі, добитися свого to ~ ground 1. робити успіхи; 2. розповсюджуватися to - a majority of 20 votes добитися переваги/ більшості у 20 голосів to ~ one's object досягнути своєї цілі, добитися свого to ~ one's point відстояти свою позицію/ точку зору to ~ seats (in parliament, etc) отримати місце, добитися місця (в парламенті тощо)
gai 234 gap to ~ time виграти/ відтягнути час to ~ a victory отримати перемогу gallery n галерея, балкон distinguished strangers' ~ місця для почесних гостей public - місця для публіки (в ООН тощо) ~ for the press місця для представників преси (в приміщенні парламенту, сенату тощо) gambit n 1. поступка для одержання переваги в майбутньому, цілеспрямований маневр; 2. перший крок (у підприємництві, діях); пробний крок, (будь-який) цілеспрямований маневр gamble і; 1. спекулювати, грати (на біржі); 2. (with) ризикувати game n 1. (ризикована) гра, (ризикований) захід; 2. розм. задум, план, проект, справа; 3. перен. велика здобич, перемога (заради якої багатьом довелося ризикувати) deep ~ складна гра double ~ подвійна гра; лицемірство, дворушність ~ plan амер. запланований ряд дій; стратегія ~ theory теорія ігор losing - безнадійна гра, програна гра traditional war ~s традиційні військові ігри waiting ~ вичікувальний спосіб дій, політика вичікування winning ~ вірна/ виграшна справа theory of ~s теорія ігор ~ of politics політична гра to play a double - вести подвійну гру, лицемірити to play a losing - вести безнадійну гру to play smbd.'s - діяти в чиїхось інтересах, грати комусь на руку to play the - of smbd. діяти в чиїхось інтересах, грати комусь на РУку to play a waiting ~ дотримуватися тактики вичікування to play a winning - грати/ бити напевно gamesmanship n жарт, мистецтво гри, мистецтво вигравати сумнівними, хоч і забороненими методами gaming n проведення ігор (військових, управлінських, тощо) gangway n парл. прохід, який розділяє палату общин на дві частини (Велика Британія) Members above the ~ члени уряду і члени "тіньового кабінету" (Велика Британія) Members below the ~ рядові члени Палати громад (Велика Британія) gap n 1. прірва, провалля; 2. інтервал, проміжок; 3. розходження у поглядах; 4. військ, прорив (оборони) communications ~ взаємне непорозуміння credibility ~ криза довіри missile - якісний розрив, якісна різниця в ракетах wage ~ between skilled and unskilled workers різниця між заробітною платою кваліфікованих та некваліфікованих працівників narrowing of the - скорочення різниці to close the - заповнити проміжок; ліквідувати різницю to fill up the ~ заповнити проміжок; ліквідувати різницю to plug the - заповнити проміжок; ліквідувати різницю to seal the ~ заповнити проміжок; ліквідувати різницю
[gar to stop the ~ заповнити проміжок; ліквідувати різницю to supply the ~ заповнити проміжок; ліквідувати різницю to close the missile ~ ліквідувати якісну різницю в ракетах to narrow the ~ скоротити різницю to stand in the - взяти на себе головний удар супротивника garble n спотворення, фальсифікація garble v спотворювати, фальсифікувати, підтасовувати to ~ evidence підробити свідчення to ~ a text спотворювати текст, робити купюри garden party прийом гостей в саду, на відкритому повітрі Garter n орден Підв'язки (Велика Британія) garter і; нагородити орденом Підв'язки gas n газ binary nerve ~ бінарний газ нервово-паралітичної дії ~ area район зараження стійкими отруйними речовинами - attack хімічна атака ~ bomb хімічна бомба ~ casualty вражений отруйними речовинами ~ defence протихімічний захист, протихімічна оборона ~ signal сигнал хімічної тривоги ~ warfare війна із застосуванням хімічних речовин, хімічна війна ~ warning хімічне попередження lethal - смертельний газ tear - сльозоточивий газ gas v заражати отруйними речовинами; здійснювати хімічну атаку to be ~sed бути отруєним газами gas-alarm n хімічна тривога 235 gen j gas-poisoning n отруєння газом; ураження отруйними речовинами gassed ad) уражений/ заражений отруйними речовинами ~ area ділянка зараження отруйними речовинами gather і; накопичувати, поступово накопичувати, набувати (якихось якостей, властивостей) to ~ experience накопичувати досвід, набувати досвіду to ~ facts збирати факти to ~ information збирати дані to ~ strength накопичувати силу, набиратися сили gathering n зібрання; зустріч друзів political ~ політичне зібрання, політичний мітинг social - зібрання (товариства, організації) gavel n молоток (голови засідання) gazette n офіційний друкований орган; урядовий бюлетень, вісник gee-whizz adj жарг. сенсаційний - journalism сенсаційна журналістика general n генерал - of the army генерал армії general adj 1. загальний, всеза- гальний; 2. широкий; розповсюджений, загальноприйнятий, звичайний; 3. загальний, загального характеру; 4. головний, генеральний Director G. генеральний директор G. Manager генеральний директор ~ and complete disarmament все загальне і повне роззброєння - in character загального характеру - consent загальне схвалення - debate загальні дебати, загальна дискусія
(gen 236 - discussion загальні дебати, загальна дискусія - election загальні вибори - favourite найбільш ймовірна кандидатура (на виборах) ~ feeling of the Committee загальна думка членів комітету - notion загальноприйняте поняття/ уявлення ~ obligations загальні обов'язки - policy загальна політика - secretary генеральний секретар ~ statement загальна заява ~ training всезагальне навчання ~ views загальноприйнята думка ~ welfare загальне благо questions of ~ interest питання загального зацікавлення to explain in - terms пояснити в загальних рисах to give a ~ outline загально окреслити ~ committee Генеральний комітет (ООН) ~ ticket загальний список (виборчий бюлетень з кандидатами, які представляють штат чи місто в цілому, а не окремі райони, США) General Assembly Генеральна Асамблея (ООН) generality n 1. твердження загального характеру; рі загальні місця; 2. (the ~) більшість; переважна більшість - of voters більшість виборців, більша частина виборів to come down from ~ to particulars перейти від загальних роздумів до конкретних питань/ проблем/ справ to confine oneself to vague ~|ies обмежитися загальними словами/ заявками generalize v 1. узагальнювати, робити загальні висновки; 2. надава- деп ти невизначеності; говорити невизначено/ загально to be inclined to - on everything мати звичку говорити про все невизначено/ в загальних рисах to ~ from facts узагальнювати/ робити загальні висновки на основі фактів/ даних generally adv загально, як правило; загалом - acceptable text загальноприйнятий текст - accepted principles загальновизнані принципи - agreed text текст, який отримав загальне схвалення - held views погляди, які одностайно підтримуються - worded text текст, складений в загальних виразах genesis n походження, виникнення, генезис genetics n генетика Geneva n Женева - brassard пов'язка "Червоного Хреста" - Convention Женевська конвенція - Cross Червоний Хрест genocide n геноцид gentlefolk(s) npl вжив, з дієсл. у мн. дворянство, знать gentleman (pi gentlemen) n джентльмен ~'s (gentlemen's) agreement джентльменська угода honorable and gallant ~ почесний і доблесний джентльмен (звер нення одного з членів парламен ту до другого, військового за професією, чи при згадці про нього) (Велика Британія) Honorable G. почесний джентльмен (у зверненні до члена пар ламенту Великої Британії чи при згадці про нього)
I gen Most Honorable G. вельмишановний джентльмене (в парламентських промовах у Великобританії - при зверненні до маркіза чи члена парламенту, який нагороджений орденом Бані, чи при згадці про нього) Right Honorable G. вельмишановний джентльмене (в парламентських промовах у Великобританії - при згадці про членів Таємної ради, а також графів, віконтів, баронів чи в зверненні до них) ~ from Texas представник штату Техас, член палати представників штату Техас (СІЛА) gentleman-usher n церемоніймейстер при дворі gentry n джентрі, нетитуловане дрібне дворянство (Велика Бри танія) genuine ad] правдивий, істинний, справжній - democracy справжнє народовладдя; справжня демократія - text of a treaty справжній/ оригінальний текст договору ~ "zero option" справжній "нульовий варіант" geopolitics n геополітика geo-warfare n війна з використанням геофізичних засобів geriarchy n геріархія, влада старців germ n мікроб, бактерія ~ war бактеріологічна війна - warfare бактеріологічна війна gerrymander n передвиборча махінація (особл. пов'язана з неправильним поділом на округи); махінація gerrymander v 1. влаштовувати передвиборчі махінації; 2. спотворювати факти, фальсифікувати, добиватися переваги нечесним шляхом gesture n перен. дія, вчинок 237 gis ) buying-time ~s дія, розрахована на те, щоб виграти час conciliatory - жест примирення fine ~ благородний жест/ вчинок friendly - дружній жест/ вчинок warlike - військовий вчинок, брязкання зброєю get v (got, got, амер. gotten) добиватися; отримувати to ~ one's liberty добитися свободи, завоювати свободу to ~ the victory отримати перемогу, перемогти to - away with smth. зійти з рук, залишитися непокараним to - in (for a constituency) парл. пройти на виборах (від виборчого округу) get-away n виправдання, відмовка (особл. придумана наперед) get-together п амер. 1. неофіційна нарада; 2. зборище, вечірка ghetto п (pi ~es) 1. гетто; 2. нетрі, район нетрів (у місті) black ~ негритянське міське гетто ghost town амер. місто-привид, місто, покинуте жителями (особл. в західних штатах через згортання видобутку вугілля, СІЛА) GI п (скор. від government issue) амер. солдат (тж GI. Joe); GI Jane n амер. жінка-солдат gilded adj позолочений G. chamber Палата лордів (Велика Британія) gimmick n трюк, хитрощі; заковика election ~ передвиборчий трюк to find the - виявити таємницю to pull a ~ обманути когось ginger п ~ group парл. група членів парламенту, яка наполягає на більш рішучих діях з боку своєї партії gist n суть, сутність, головне питання; основний, головний пункт, сутність (угоди, договору тощо)
[giv - of the matter суть справи give n податливість, поступливість - and take взаємні поступки; компроміс give v давати, надавати to - the floor надавати слово to - a hearing задовольнити прохання про заслухання; заслухати to ~ a supplementary hearing задовольнити прохання про додаткове заслухання to - up smth. відмовитися від чогось to ~ up a claim відмовитися від вимоги/ претензії/ зазіхань to - up one's turn in favour of smbd. поступитися своєю чергою комусь given prep при наявності, з урахуванням ~ good will, the proposal could be carried into effect при наявності доброї волі пропозицію можна було б прийняти glad-hander n жарг. політикан, який видає себе за "свого хлопця" (з метою завоювання голосів) global adj світовий, всесвітній; загальний, всезагальний - disarmament всезагальне роззброєння ~ interests глобальні інтереси - responsibility міжнародна відповідальність ~ strategy глобальна стратегія globalization n глобалізація globe n (the) земна куля glorious adj знаменитий, славний - battle знаменита битва - victory славна перемога glory n слава to win - прославитися Old G. державний прапор США glossary n глосарій 238 до J gnoseological adj філос. гносеологічний go v (went, gone) 1. іти, ходити; 2. ставати; 3. (into) вступити в організацію, стати членом товариства; 4. бути в обігу to ~ Conservative стати консерватором to ~ soft проявити слабкість/ нерішучість to ~ against the stream плисти проти течії; працювати у несприятливих умовах; діяти наперекір/ супротив опозиції to - against the tide плисти проти течії; працювати у несприятливих умовах; діяти наперекір/ супротив опозиції to ~ back on a decision відмовитися від рішення to ~ back on/ upon smth. відмовитися від чогось; відмінити щось to - back on/ upon a vote анулювати/ відмінити/ переглянути результати голосування to ~ down the drain зазнати невдачі to - a long way down the line піти назустріч, піти на значні поступки to ~ on to smth. переходити до чогось to - out піти у відставку (про уряд) to - out of one's way докласти особливих зусиль to - over 1. амер. бути відкладеним до наступної сесії (про про ект закону); 2. перейти (в іншу партію тощо); пристати до іншої організації to ~ through пройти, бути прийнятим (про проект, пропозицію) to - to great lengths йти на все; не зупинятися перед тим, щоб ... to - some way to/ toward smth. сприяти чомусь в той чи інший спосіб
igo-a to - to the country розпустити парламент і призначити нові вибори (звич. у Великій Британії) to ~ with the tides йти в ногу з часом to ~ with the times йти в ногу з часом go-ahead n розм. 1. дозвіл/ наказ рухатися вперед; 2. прогрес, рух уперед to give smbd. a - дати комусь дозвіл на щось goal n ціль, завдання agreed ~ узгоджена ціль foreign policy ~ ціль зовнішньої політики genuine ~ істинна ціль jointly set ~s спільно визначені цілі long-range ~ довгострокова ціль objective ~ об'єктивна ціль priority - першочергове завдання true -S справжні цілі to achieve a ~ досягнути цілі to cover up the true -s маскувати справжні цілі to define the - визначити ціль to get a - досягнути цілі to retreat from the - відмовитися від цілі go-between n посередник to act as a - бути посередником good n добро, благо; користь public - загальне благо for the - of smth. заради чогось; на благо чогось - offices 1. добрі послуги; посередництво; 2. вплив, протекція - of the UN Secretary General добрі послуги Генерального секретаря 00Н goodwill n 1. добра воля; 2. доброзичливість policy of - політика доброї волі 239 gov j gopster n жарг. член Республіканської партії США gospeller n 1. євангеліст; 2. проповідник, захисник hot - of smth. палкий/ пристрасний захисник/ прибічник чогось govern v 1. правити, управляти; 2. керувати, направляти; 3. визначати (смисл), обумовлювати; бути визначальним (фактором) to be ~ed by common sense керуватися здоровим глуздом to - a country керувати країною the sense of the whole document is ~ed by the introductory clause зміст цілого документу визначений/ обумовлений вступною частиною governing adj 1. керівний; що керує/ контролює; 2. головний, основний ~ body керівний орган ~ class панівний клас ~ motive основний принцип/ мотив - principle основний принцип/ мотив government 7? 1. (часто G.) уряд; 2. форма правління; 3. управління, керівництво; 4. провінція (якою керує губернатор); штат authoritarian - диктаторська форма правління autocratic ~ диктаторська форма правління biracial - уряд, в якому присутні представники двох рас black-led ~ уряд, в якому чорношкірі відіграють провідну роль centralized - централізована форма правління centre-right - правоцентрист- ський уряд coalition - коаліційний уряд Conservative - консервативний уряд constitutional - конституційна форма правління
gov 240 democratic ~ 1. демократична форма правління; 2. (D. ~) демократичний уряд (з представників Демократичної парти) depositary - держава-депози- тарій federal - федеральна форма правління ~ agencies органи правління, урядові установи ~ departments урядові установи - party урядова партія handpicked - спеціально підібраний склад уряду incoming ~ уряд, який прийшов до влади invisible ~ невидимий уряд (сили, які діють за плечима офіційного уряду) liberal - ліберальний уряд local - місцеве самоврядування overthrown - скинутий уряд parliamentary - парламентська форма правління puppet - маріонетковий уряд republican - 1. республіканська форма правління; 2. (R. ~) республіканський уряд signatory ~s уряди, що підписали договір/ угоду sovereign ~ суверенний уряд transition - уряд перехідного періоду, перехідний уряд ~ of a state управління державою composition of the ~ склад уряду head of - глава уряду inviolability of the ~ непохитність існуючого порядку/ правління organs of - органи державного управління reshuffle of the - переформування уряду rupture of a coalition ~ розпад коаліційного уряду system of - система правління to form the - сформувати уряд gov. to place the ~ in care-taker status поставити уряд в положення тимчасово виконуючого обов'язки to represent a - представляти уряд to resign one's ~ to smbd. передати управління комусь to speak in the name of the - виступати від імені уряду to topple the - скинути уряд to win a mandate to form a new ~ отримати мандат на формування нового уряду Her/ His Majesty's G. уряд її/ Його Величності (Велика Британія) Labour ~ лейбористський уряд (Велика Британія) І am authorized by my - мій уряд надав мені повноваження Му ~ instructed me to ... мій уряд доручив мені ... governmental adj урядовий, державний ~ red tape урядова бюрократія government-in-exile n уряд в екзилі, у вигнанні (під час Другої світової війни); уряд в еміграції, емігрантський уряд government-man n урядовий чиновник; вірний прихильник існуючого уряду governor n 1. губернатор; 2. правитель; 3. член правління ~ of a state губернатор штату to run for - of a state балотуватися на посаду губернатора штату governor-general n генерал-губернатор; губернатор, який призначається англійським монархом в країни, які входять у склад Спільноти governorship n 1. посада губернатора; 2. влада/ юрисдикція губернатора; 3. територія, підвладна губернатору
f gow gra gown n 1. плаття; 2. мантія black - амер. "чорна сутана", католицький священик grace n (G.) світлість, милість (форма звертання до герцога, герцогині, архієпископа ) Your/ His G. Ваша/ Його світлість gradualism n вчення про поступове здійснення соціальних перетворень; реформізм gradualist n прихильник поступового проведення реформ; супротивник швидких радикальних змін; поступовець grand adj 1. грандіозний, величний; 2. великий (також про титули); 3. головний, основний G. Duke 1. великий герцог; 2. великий князь ~ project грандіозний проект - dragon великий дракон (керівник в Ку-Клукс-клані, СІЛА) G. Old Party Республіканська партія (США) granger n амер. фермер; член асоціації фермерів grant v 1. дозволяти, давати дозвіл на щось; задовольняти (прохання тощо); 2. дарувати, складати пожертву to - access to smth. надати доступ до чогось to - a decoration представити для нагородження to - a delay надати відстрочку to ~ a hearing задовольнити прохання про заслухання; заслухати to ~ honours віддавати честь to - a petition задовольнити прохання to ~ a request задовольнити прохання to - time for smth. надати час для чогось to - a visa видати візу ~ed powers амер. юр. "даровані повноваження" granted conj за умови; беручи до уваги - the difficulty of the undertaking, the success was impressive якщо врахувати складність заходу, то успіх був вражаючим ~ a new approach, the prospects for the economy are hopeful новий підхід створює сприятливі перспективи економічного розвитку granting n згода, дозвіл - of oral petition дозвіл на подання усної петиції grass-roots n амер. прості люди, широкі маси grass-roots adj амер. розм. стихійний; той, що виник у народі; низовий, масовий - movement стихійний рух ~ opposition опозиція широких мас ~ show of support стихійний прояв підтримки в народі grateful ad] вдячний to be ~ to smbd. for smth. бути вдячним комусь I am grateful to you я вам щиро вдячний gratitude n вдячність sincere - щира вдячність to express one's ~ висловити свою вдячність gratuitous ad] 1. нічим не викликаний/ не обумовлений; 2. безкоштовний, дарований ~ assumption необґрунтоване припущення - speech необґрунтована промова/ виступ - statement необґрунтована заява grave ad] 1. серйозний, вагомий, важливий; 2. важкий, загрозливий; 3. сумний, похмурий; 4.впливовий
[gra ~ error серйозна помилка ~ figure впливова особа ~ news сумна звістка - responsibility серйозна відповідальність ~ situation загрозливе становище gravel v розм. перервати, зупинити (доповідача, оратора) he was ~ led for lack of time його зупинили через брак часу graveyard n амер. розм. таємниця, великий секрет this is - про це - ані слова gravity n 1. серйозність, важливість; 2. складність, небезпека (становища тощо) ~ of the occasion важливість події - of the political situation серйозність політичної обстановки Greater London великий Лондон G. L. Council Рада Великого Лондона (муніципалітет Лондона) green adj зелений, зеленого кольо- РУ to give the - light одобрити ~ berets "зелені берети", десантно-диверсійні війська США G. Jackets розм. "зелені куртки" (прізвисько англійських солдатів за кольором форми) greet v 1. вітати; 2. зустрічати (ви- гукамиу аплодисментами тощо) to - with applause зустріти аплодисментами to - formally вітати офіційно greeting n 1. привітання; 2. зустріч (аплодисментами тощо); прийом, cordial - сердечна зустріч; теплий прийом friendly - дружнє вітання; дружній прийом grey adj сірий - zone "сіра зона" grievance n скарга, невдоволення, образа 242 groj ~s against the Administration, etc. невдоволення адміністрацією тощо grip n схоплювання; стиснення to come to ~s with a problem серйозно взятися за проблему, постаратися вирішити проблему to get to/ at ~s with a problem серйозно взятися за проблему, постаратися вирішити проблему grit n (G.) радикал, ліберал (Канада) groom v амер. готуватися до певної діяльності Не was ~ed for political office його готували до політичної кар'єри ground n 1. основа, причина, мотив; 2. предмет, тема (розмови, дослід ження, суперечки) common - питання, на яке обидві сторони знаходять спільне рішення debatable - спірна тема, предмет для суперечки delicate - делікатна тема firing - дослідницький полігон forbidden - заборонена тема testing - дослідницький полігон to cover much ~ торкатися багатьох питань to cover the/ whole - нічого не пропустити to get the conference off the - зрушити конференцію з мертвої точки to get smth. off the - успішно покласти початок чогось, пустити в дію to give - втратити попереднє становище, піти назад, регресувати to have (good) ~(s) for doing smth./ to do smth. мати (всі) причини для чогось (щоб зробити щось) to have no - for smth. не мати причини для чогось
gro 243 to hold one's - не здавати своїх позицій, стояти на своєму, не піддаватися вмовлянням to keep one's - не здавати своїх позицій, стояти на своєму, не піддаватися вмовлянням to lose - втратити попереднє становище, піти назад, регресувати to maintain one's ~ не здавати своїх позицій, стояти на своєму, не піддаватися вмовлянням to shift one's - змінити позицію в суперечці, змінити точку зору під час дискусії to stand one's ~ не здавати своїх позицій, стояти на своєму, не піддаватися вмовлянням to touch - дійти до суті справи/ до фактів on the - of на основі, з причини, під видом ground v заснувати, базуватися to ~ one's arguments on facts базувати свої твердження на фактах to ~ one's claims on facts підкріпити свої вимоги/ претензії фактами to - firmly one's view міцно відстоювати свою точку зору - rules основні правила (поведінки), принципи, основний модус (взаємовідносин тощо) ground-swell n амер. масовий ентузіазм; широка суспільна підтримка (кандидата тощо) groundwork n основа to lay the - for smth. закласти основи чогось group n 1. група; 2. угруповання, фракція discussion - група для обговорення, колоквіум "leftist" - ліве угруповання political - політичне угруповання study - семінар, дослідницька група working - робоча група the - dwindled група прийшла в занепад the - fragmented група розкололась the - split група розкололась grouping n угруповання military - військове угрупуван- ня political ~ політичне угруповання to enlarge military-political ~s розширювати військово-політичні угруповання growth n 1. ріст, розвиток; 2. збільшення, посилення immizerizing - розорююче зростання steady - of the productive forces стабільний ріст виробничих сил guarantee n гарантія (тж перен.); гарант credible - гарантія, яка заслуговує довіри dependable ~ надійна гарантія extended ~s широкі гарантії fail-safe ~ надійна гарантія indispensable ~s необхідні гарантії international legal ~s (for the security of states) міжнародно- правові гарантії (безпеки держав) nuclear ~s ядерні гарантії reliable - надійна гарантія solid ~ переконлива гарантія treaty of - гарантійний договір to eliminate nuclear ~s викреслити ядерні гарантії to maintain nuclear ~s підтримати ядерні гарантії to place in jeopardy security ~s поставити під загрозу гарантії безпеки to strengthen security ~s укріпити гарантії безпеки
gua ~haT) guarantee v гарантувати, давати гарантію; забезпечити, поручитися to - the smooth working of the debates забезпечити вільний обмін думками to - success гарантувати успіх guarantor n юр. поручитель; гарант - of nuclear retaliation гарант ядерного удару у відповідь guard v 1. оберігати; берегти, зберігати; 2. (against, from) захищати, стояти на сторожі (інтересів тощо) to ~ against accidental or unauthorized use of nuclear weapons попередити/ виключити випадкове або несанкціоноване застосування ядерної зброї gubernatorial adj губернаторський, який стосується губернатора - campaign кампанія з виборів губернатора, передвиборча боротьба за посаду губернатора (США) guerrilla n 1. партизан; 2. партизанська війна - war партизанська війна ~ warfare партизанська війна - warrior партизан to shield ~s захищати/ прикривати партизанів guest п тість distinguished - почесний гість honorary - почесний гість - of distinction почесний гість - of honour почесний гість ~s of note відомі гості salute to the - of honour вітання на адресу почесного гостя guidance n 1. керівництво; керівники; 2. управління, наведення (ракети) homing ~ самонаведення; система самонаведення political - політичне керівництво ~ of the rocket's flight управління польотом ракети to provide political - здійснювати політичне керівництво under the - of ... під керівництвом ... guide v 1. направляти, керувати, бути керівником; 2. управляти to - a state керувати державою guideline n 1. директива, керівна вказівка; 2.рі основні/ базові принципи/ положення, керівні принципи agreed ~s узгоджені принципи general ~s загальні принципи ~s for action основні напрямки діяльності to indicate the ~s визначити основні напрямки діяльності to lay down the ~s встановити принципи; визначити основний напрямок/ курс to provide smbd. with ~s віддати комусь вказівки; забезпечити керівництво to serve as ~s служити в якості відправного моменту guiding adj направляючий, ведучий, керівний - principle керівний принцип gulf n перен. прірва, безодня to widen the - поглибити/ посилити різницю, поглибити прірву gun n зброя - salute збройний салют gunboat n канонерський човен - diplomacy дипломатія канонерок ~ policy політика канонерок н habitant n житель half-baked n нерозроблений, непродуманий - measures непродумані заходи - theories нерозроблені теорії
fhaT 245 han J half-way adj компромісний - measures половинчаті заходи, напівзаходи half-way adv на середині шляху to meet smbd. ~ йти на компроміс, взаємні поступки hall n зал, зал засідань conference - зал засідань to expell from the - попросити когось з залу засідань to forbid access to the ~ заборонити доступ до залу засідань to have access to the - мати право на вхід до залу засідань to maintain order in the ~ забезпечити дотримання порядку у залі засідань to order that the - be free наказати вивести присутніх із залу засідань hammer v працювати над складанням (проекту, плану тощо) to - down врегулювати to - down an irregularity владнати непорозуміння to ~ out an agreement розробити угоду hamper v розробити угоду to ~ the acceptance of a head of mission заважати, чинити перешкоди to - negotiations заважати проведенню переговорів hand n 1. влада, тверда рука, контроль; 2. сторона, положення; 3. підпис; 4. часторі працівник, робітник; 4. джерело (даних, інформації тощо) matter in - порядок денний to be on - бути на місці to give smbd. a free - надати комусь свободу дій to give smbd. a helping - надати комусь допомогу to have the upper ~ of smbd. отримати перемогу над кимсь to lend smbd. a helping - надати комусь допомогу to pass smth. from - to - передати щось з рук в руки to reject smth. out of - відхилити щось без обговорення to rule with a firm - керувати твердою рукою to send a letter by - вислати листа з кур'єром to shake ~s потиснути комусь РУку to stick to the matter in ~ не відхилятися від суті справи to take matters into one's own ~s взяти справу у свої руки to vote by show of ~s голосувати підніманням рук to write smbd. by - написати комусь від руки from - to - з рук в руки on the one - ... on the other - з одного боку ... з іншого боку under ~ таємно, скрито under the ~ of smbd. за чиїмсь підписом under - and seal юр. за підписом і печаткою ~s wanted потрібні робітники/ робоча сила news heard at second ~ новини з третіх рук hand і? передавати, вручати to ~ a message передати/ вручити послання to - a note передати/ вручити ноту to - in вручати, подавати to - in an application подати заяву to - over передавати to - over one's authority передати повноваження handicap n 1. перешкода; 2. нестача handle v 1. мати справу з чимсь, поводитися з чимсь; 2. керувати,
(han 246 ~haT) здійснювати контроль, розпоряджатися to - documents обробляти документи to - the liason with smbd. здійснювати зв'язок з кимсь to - a matter займатися вирішенням питання to ~ people поводитися з людьми to ~ a problem вирішувати проблему, займатися проблемою to ~ a situation врегулювати становище handling n трактування; підхід (до вирішення питання) ~ of the crisis 1. підхід до вирішення кризи; 2. врегулювання кризи handout n текст заяви для друку handover n передача (території тощо) ~ deadline кінцевий термін передачі (території) handpicked ad] вибраний, відібраний, підібраний - government спеціально підібраний склад уряду hands-off ad] заснований на невтручанні в справи інших сторін - policy політика невтручання Handsard офіційний стенографічний звіт про засідання обидвох палат англійського парламенту (в період роботи парламенту випускається щоденно) harass v 1. турбувати, тривожити; 2. виснажувати, не давати спокою harassment n 1. занепокоєння, тривога; турбота; 2. роздратування; 3. військ, дії, що викликають занепокоєння harbour v плекати to - illusions плекати надії/ ілюзії hard adj 1. суворий, строгий; безжалісний, жорстокий, жорсткий; 2. дзвінкий (про монету); 3. важкий, складний - bargain 1. кабальна угода; 2. надійна угода - cash готівка - contract міцна непорушна угода - currency тверда валюта, вільно конвертована валюта - fact незаперечний факт - line жорстка лінія, неухильність, відмова від поступок/ компромісу - news важливі політичні новини (в газеті) ~ task важке завдання to pay in - cash платити готівкою - and fast твердий, непохитний, жорсткий (про правила); строго/ раз і назавжди визначений, hard-boiled adj 1. розм. жорсткий; грубий; суворий; 2. нечулий, байдужий; 3. амер. жаре. бувалий; запеклий - observers скептично настроєні спостерігачі hard core 1. основне ядро (групи, партії тощо); 2. амер. (також ~ unemployed) постійно безробітні; люди, що втратили надію отримати роботу hard-core adj той, що стосується основного ядра (групи, партії тощо); 2. закоренілий, відчайдушний (про злочинця тощо); 3. постійний, перманентний ~ cadres найбільш вірні й віддані члени партії - poverty бідність, що глибоко укорінилася - unemployment постійне безробіття harden і? робити жорсткішим/ непримиримим to - one's policy посилити політичну лінію
fhar 247 hat) to ~ the position of a delegation заставити/ змусити ту чи іншу делегацію зайняти більш жорстку позицію hardening n зміцнення; посилення - of an attitude посилення непримиренності певної позиції hard-line adj той, що дотримується жорсткої лінії; безкомпромісний - segregationist platform жорстка сегрегаційна платформа; установка/ курс на сегрегацію без жодних відступів ~ strategy жорстка стратегія hard-liner n розм. прибічник/ прихильник жорсткого курсу в політиці; противник угод/ компромісів intractable ~s вперті прихильники твердого курсу hard-nosed adj розм. тверезий, чисто практичний; реалістичний - politician тверезий/ реалістично мислячий політичний діяч - speech твереза/ реалістична промова/ виступ hardship п (рі) труднощі to suffer ~s зносити труднощі, переживати важкий період hardware n військ, жарг. зброя, озброєння military - озброєння, зброя hard-won adj добутий ціною великих зусиль hard-working adj напружений ~ session напружена сесія hardy adj бездумний, хибний, безпідставний ~ assertion хибне твердження ~ denial of facts безпідставне заперечення фактів harmonious adj узгоджений, збалансований ~ draft resolution узгоджений/ збалансований проект резолюції harmonization n узгодження, координація harmonize v узгоджувати, привести у відповідність to - conflicting interests примирити протилежні інтереси to - different points of view узгодити різні точки зору to - hostile parties примирити ворогуючі сторони harmony n 1. узгодженість, взаємна збалансованість, співзвучність; 2. згода, мир, дружба to be in - with smth. відповідати чомусь, узгоджуватись у чомусь to bring into - привести у відповідність to live in full - жити у повній згоді to live in perfect - жити у повній згоді to make a show of ~ продемонструвати згоду harness v підкоряти, осідлати, використовувати to - natural resources використовувати природні ресурси hasten v прискорити to - the coming of peace сприяти швидкому встановленню миру hasty adj 1. поспішний, швидкий; 2. хибний, необдуманий - decision хибне рішення - judgment хибне судження - preparations поспішні приготування hatch v 1. задумати, замислити, таємно підготувати; 2. виношувати to - a plot підготувати змову to - a theory виношувати теорію hatcher n змовник, інтриган hatchet n to bury the - укласти мир; встановити дружні відносини to dig the - розпочати війну; оголосити війну to take up the ~ розпочати війну; оголосити війну
(hav have n 1. держава, що має матеріальні багатства; 2. держава, яка володіє ядерною зброєю nuclear ~s держави, які володіють ядерною зброєю haven n притулок safe - притулок (напр. на території посольства якоїсь держави) have-not n 1. держава, що не має матеріальних багатств; 2. держава, яка не володіє ядерною зброєю nuclear ~s держави, які не володіють ядерною зброєю hawk n "яструб", прихильник вирішення суперечок силою зброї to bolster political ~s підтримувати політичних яструбів hawkish adj "яструбиний"; войовничий; той, хто вважає війну єдиним способом вирішення проблем hazard n небезпека; ризик radiological - радіоактивна небезпека to cause an environmental - створювати небезпеку для оточуючого середовища to pose a - бути небезпекою для когось/ чогось H-bomb n воднева бомба H-bomb і? скинути водневу бомбу head n глава, керівник, начальник; головний, старший; 2. провідне/ керівне становище crowned - монарх - of a consulate глава консульства - of a department амер. начальник відділу - of a diplomatic mission глава дипломатичного представництва Н. of Government глава уряду Heads-of-Government Conference нарада голів уряду 248 hea] ~s of mission of equal rank глави дипломатичних представництв однакового рангу - of a party керівник партії Н. of State глава держави receiving - of state глава акредитуючої держави categories of ~s of diplomatic missions категорії глав дипломатичних представництв to be the - of smth. бути на чолі чогось to bury one's - in the sand дотримуватися страусової політики to entertain a - of state приймати главу держави to hamper the acceptance of a ~ of mission ускладнювати прийом глави дипломатичного представництва to prevent the acceptance of a - of mission ускладнювати прийом глави дипломатичного представництва Н. of the Army командуючий збройними силами (США) head v 1. очолювати, стояти на чолі; йти попереду; 2. направляти(ся) to ~ a delegation очолити делегацію to - toward military victory йти до військової перемоги to ~ a procession очолити процесію to - off заважати, запобігати to - off racial war запобігти расовій війні to - smbd. off from making a speech перешкоджати чиємусь виступу head-counter n 1. той, хто здійснює підрахунки при переписі населення, соціальному опитуванні тощо; 2. той, хто підраховує голоси у виборчій комісії headed adj що має заголовок
fhea 249 hea) - note-paper бланк закладу/ організації headhunt v перен. дискредитувати/ знищити політичних супротивників headhunting n розм. безжалісне знищення чи дискредитація політичних супротивників heading n заголовок, рубрика to come under the - of smth. бути під якоюсь рубрикою headline n 1. газетний заголовок; 2. (рі радіо) короткий виклад змісту останніх подій to hit the ~s потрапити в заголовки газет; широко висвітлюватися у пресі head-money n амер. виборчий податок head-on adv просто, однозначно to meet an issue - зайняти тверду позицію у якомусь питанні; поставити питання прямо headquarters n 1. штаб-квартира; 2. штаб, головне управління Permanent Н. of the United Nations (постійна) штаб-квартира ООН head stone n наріжний камінь heal v примирити to - the breach покласти кінець суперечкам, владнати конфлікт to - the dissentions покласти кінець суперечкам, владнати конфлікт health n 1. здоров'я; 2. процвітання, життєздатність economic - of a country економічне процвітання країни healthy ad) 1. здоровий, 2. життєздатний; процвітаючий, квітучий; 3. розумний, розсудливий - economy процвітаюча економіка - judgement здорове/ розумне судження, здорова/ розумна дум- - state of industry добрий стан промисловості ~ state of nation's trade добрий стан торгівлі країни - views здорові погляди hear v (heard) заслухати офіційно чи публічно; вислухати, прийняти (делегацію тощо) to ask to be heard звернутися з проханням про заслухання to ~ a deputation прийняти/ вислухати делегацію to - out вислухати, дати можливість висловитися до кінця hearing n 1. слухання, заслуховування; 2. рі протоколи засідань (урядових чи парламентських комісій Конгресу США) closed - слухання за "закритими дверима" open - відкрите слухання, слухання при "відкритих дверях" supplementary - додаткове слухання request for a - прохання про слухання to ask for a - звернутися з проханням про слухання to give a supplementary - задовольнити прохання про додаткове слухання, заслухати додатково to grant a supplementary - задовольнити прохання про додаткове слухання, заслухати додатково heartland n центральна і найважливіша частина держави/ краю тощо; серцевина країни; гарт- ленд heat n 1. запал, запальність, гарячність; 2. розпал - of the debate гарячі суперечки, які виникають під час дискусій in the - of the debate у розпалі дискусії/ дебатів
(hea heated adj гарячий, пристрасний, збуджений, роздратований - comment пожвавлені полемічні зауваження - debate пожвавлені бурхливі дебати - discussion гаряча суперечка, жвава дискусія ~ tone збуджений/ жвавий/ полемічний тон heavy adj 1. завантажений, інтенсивний; 2. важкий - agenda напружений/ інтенсивний порядок денний - armaments важке озброєння - schedule напружена/ інтенсивна програма Hebrew n древньоєврейська мова; іврит, мова держави Ізраїль heckle v 1. ставити важкі запитання; 2. засипати запитаннями/ критичними зауваженнями/ вигуками (на передвиборних зборах) heed v звернути увагу, врахувати, остерігатися to - the voice of reason прислухатися до голосу розуму hegemon n гегемон hegemonic adj панівний, керівний hegemonism n гегемонізм, гегемонія hegemony n гегемонія to resist - боротися проти гегемонії to seek - прагнути гегемонії heir apparent n перен. найбільш ймовірний наступник (президента, диктатора тощо) helicopter n вертоліт, гелікоптер cargo - вантажний вертоліт helilift і? перекидати (війська) на вертольотах helm n кермо влади/ правління to share the - with smbd. розділити владу з кимсь to take the - of state стати при владі 250 at the - of state бути при владі helmet n шолом, каска blue ~s "блакитні шоломи" (війська ООН) hemisphere п 1. півкуля; 2. (the ~) амер. західна півкуля hemispheric adj амер. той, що відноситься до західної півкулі - relations відносини між країнами західної півкулі, міжамериканські відносини henchman n прихильник, прибічник heritage n 1. спадщина, спадок; спадкоємне майно; 2. наслідок, результат; 3. традиція cultural - культурна спадщина national ~s національні традиції hierarchic(al) adj ієрархічний - rules правила ієрархії in - order в ієрархічному порядку hierarchy n ієрархія, старшинство administrative - адміністративна ієрархія - of the Civil Service ієрархія на державній службі, "службова драбина" - among diplomatic representatives старшинство серед дипломатичних представників high adj вищий, головний, верховний Н. Command керівництво, вище командування - contracting parties високі сторони, які домовляються - office 1. головна контора, головний офіс; 2. вища посада - official вищий чиновник; високопоставлена посадова особа - rank вищий чин documents of a - standard ретельно підготовлені документи; документи, що відповідають високим вимогам; документи високої якості
fhig" 251 persons in ~ position люди, які займають високе посадове становище to move in ~ society обертатися у вищому світі of ~ standard ретельно підготований Н. Commission представництво верховного комісара (посольство, дипломатичне представництво однієї країни Співдружності націй в іншій) Н. Commissioner (of Commonwealth countries) верховний комісар (посол, глава дипломатичного представництва однієї країни Співдружності націй в іншій) highbrow ad] інтелектуальний highlevel ad] 1. на високому рівні; 2. відповідальний, керівний ~ conference конференція на високому рівні - personnel керівний персонал highlight п часто рі основний момент, факт -S of a conference основні моменти конференції ~s of the week найяскравіші події тижня to be in the - бути в центрі уваги to hit the - бути в центрі уваги highlight v особливо виділяти, надавати великого значення to - an event надавати великого значення події (в пресі, розміщувати на перших сторінках газет) high-powered adj 1. енергійний, настирливий; 2. впливовий, той, що має владу, великі можливості - political campaign могутня/ інтенсивна політична кампанія high-priority adj першочерговий, найважливіший ~ measures термінові/ першочергові заходи ~ target ціль першочергової ваги ~ tasks першочергові завдання high-ranking ad) високопоставлений - military official високопоставлений офіційний представник військового відомства, високопоставлений військовий представник - official високопоставлений офіційний представник high-sounding adj звучний, пишний ~ declarations пишні заяви high treason n державна зрада hijack n викрадення літака hijack v займатися повітряним піратством hijacker n викрадач літаків, повітряний пірат, повітряний бандит hijacking n викрадення літака, повітряне піратство, повітряний бандитизм hill (the H.) 1. Капітолійський пагорб (у Вашингтоні; скор. від Capitol Hill); 2. Конгрес США to be over the - почати переборювати кризу, виходити з важкого становища hinder v заважати, перешкоджати; бути перешкодою to ~ the course of justice перешкоджати розслідуванню hindrance n перешкода without - без перешкод hint n натяк broad - прозорий/ чіткий натяк delicate - тонкий натяк gentle - тонкий натяк to drop smbd. a - натякнути комусь to give smbd. a - натякнути комусь to take a - зрозуміти натяк, зрозуміти з півслова hint і? натякати, дати зрозуміти Hispanic adj 1. іспанський; 2. амер. латино-американський
(his the US and its - neighbours США та їх сусіди в Латинській Америці hispanism n 1. іспанізм; 2. рух за зближення з Іспанією (в Латинській Америці) historic adj історичний, історичного значення, історичної ваги - speech історична промова of - significance історичного значення historical adj історичний, історично правдивий, пов'язаний з історією, відноситься до історії - currents історичні течії/ тенденції - event історична подія history n історія; історична наука ancient - древня історія mediaeval - історія Середніх віків modern - нова та новітня історія universal - всесвітня історія hit n влучення, попадання direct - пряме влучення hit v 1. звич. pass нанести збитки, спричинити страждання; 2. знайти, напасти, зіткнутися, виявити to be - by the petrol shortage гостро відчувати нестачу бензину to ~ on the solution of the problem знаходити вирішення проблеми the crops were badly - by the drought урожай сильно постраждав від посухи hitch n перешкода, затримка - in the execution of a treaty перешкода до введення договору вдію - in the negotiations затримка у переговорах Hitlerite adj гітлерівський - Germany гітлерівська Німеччина 252 hop hold v (held) 1. займати (посаду); 2. проводити/ влаштовувати (акції); 3. вважати; 4. мати силу, бути в силі to - a consultation проводити консультацію to - a discussion вести дискусію/ обговорення to ~ an election проводити вибори to ~ negotiations вести переговори to ~ office займати посаду, бути при владі (про партію) to - a press conference влаштувати прес-конференцію to ~ a rank мати звання/ чин to - a reception влаштувати прийом to ~ smbd. responsible for smth. вважати когось відповідальним за щось to - talks вести переговори to ~ two offices at the same time займати дві посади одночасно to ~ back стримувати to ~ back information скривати дані to ~ down тримати в покорі to - down a country тримати країну в покорі to ~ off відбивати to ~ off an attack відбивати атаку to - over амер. переходити у наступний склад сенату у зв'язку з перевиборами чи внаслідок закінчення терміну повноважень to - up затримувати, зупиняти to ~ up negotiations затримувати переговори, заважати проведенню переговорів this law still ~s цей закон ще має силу hold-back n перешкода, затримка (про переговори тощо)
f hoi holdout n 1. відтермінування (рішення тощо); 2. ухилення від чогось, прагнення залишитись осторонь holdover n амер. переобрана на новий термін посадова особа; сенатор, переобраний на новий термін чи той, що залишається в поновленому складі (тж ~ Senator) holeproof adj той, що не залишає можливостей різних тлумачень тощо (про закон, угоду тощо) holiday n свято national - національне свято public - національне свято list of foreign national ~s список національних свят іноземних держав holiness п (Н.) церк. Преосвященство {титул папи) Your H. Ваше Преосвященство (звернення до папи Римського) holocaust n 1. знищення, загибель у вогні (особл. людей); 2. бійня, різня, кровопролитна війна; 3. пе- рен. важка жертва, повна самопожертва, самовідданість; 4. геноцид; масове знищення євреїв фашистами, голокост global - глобальний апокаліпсис nuclear - ядерна катастрофа holy adj святий - war священна війна Н. City священне місто (Єрусалим, Рим тощо) homage n повага, пошана; шанобливість; схиляння to do - віддати належне, визнати заслуги to pay - віддати належне, визнати заслуги to render - віддати належне, визнати заслуги home adj 1. внутрішній; 2. той, що відноситься до метрополії {Велика Британія) ~ defence оборона метрополії 253 hon) - policy внутрішня політика - politics внутрішня політика Н. Office Міністерство внутрішніх справ {Велика Британія) Н. Secretary Міністр внутрішніх справ {повн. Secret