Text
                    ПРАЦІ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ
РКАСЕ 11ККА1Й8КІЕСО Ш8ТУТПТІІ ИАПКО^ЕСО
ТКАУАПХ ОЕ к’ІИЗТІТОТ 8СІЕІЧТІЕІОПЕ ПККАІІЧІЕІЧ
ТОМ - XV - УОШМЕ
СЕРІЯ ІСТОРИЧНА, КНИГА 2. - 5ЕК)А Н15ТОКУС7.МА, 7Е87УТ 2. -
5ЕКІЕ НІ5ТОКЮОЕ, МУКАІЗОМ, 2.
ШШШИЙІШІШ ВІЙНІ
№1 Р№ І МВШШ
Ч. I.
(ОПЕРАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ШТАБУ АРМІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ)
З ПЕРЕДМОВОЮ І ПІД РЕДАКЦІЄЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ
ГЕНЕРАЛА В. САЛЬСЬКОГО
ДОКУМЕНТИ ВПОРЯДКУВАВ ГЕНЕРАЛ П. ШАНДРУК
ВАРШАВА
1933
МАК52АМА

ВСТУП КОРОТКИЙ ОГЛЯД ПОДІЙ ДО 6 ТРАВНЯ 1920 РОКУ В ЗВЯЗКУ З СТВОРЕННЯМ СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ФРОНТУ ПРОТИ МОСКВИ, Підписання між Урядами Української Народкьої Республіки та Ртчи Посполитої Польської політичної угоди і воєнної конвенції. На початку року 1920 воєнна ситуація склалася для болшевиків так: вони мали проти себе замкнену в Криму армію генерала Вранґеля, нашу Армію в своєму запіллі, фронт на заході проти Польщі й обсервацію в бік Румунії. Вважаючи за иайсильпішого свого ворога Польщу, бол- те вики проти неї скерували свою увагу і сили. Щоб замаскувати приго- тування свої до нападу на Польщу, большевики запропонували їй мирні переговори, бож фактично обидві держави перебували в стані війни ще від початку 1919 року. Але з огляду на большевпцькі тенденції, між аш і Польщею до миру не дійшло. — навпаки, большевики почали стягати значні сили на Західній фронт Загрожена війною Польща пристала на союз з Урядом Української Народпьої Республіки. 21 квітня переговори були закінчені підписанням умови про визнання Польщею Української Народньої Республіки незалежною державою та про збройний союз у бо- ротьбі проти Москви. 24 квітня була підписана конвенція, яка передбачала умови воєнного співділапня Союзників та матеріальну допомогу для Армії УНР з боку Польщі. Армія УНР в Зимовому поході. Організація 2 і 6 стр. дивізій. Від 6 грудня 1919 року Армія УНР перебувала у ворожому запіллі, спочатку Денікінському, потім большевицькому. З настанням весни з од- ного боку, з другого — завдяки тому, що большевики після розгрому Де- нікіна вже трохи підсилилися, перебування Армії на Україні було для неї дуже небезпечне. Червоні московські війська намагалися остаточно її зни- щити, але саме тоді, я кінці березня, Армійське Командування одержало від Головного Отамана директиву, щоб іти на захід до Польського фронту. Українсько московська ліЬнк
РЕДАГУЄ: СЕКРЕТАР, ПРОФ. Р* СМАЛЬ-СТОЦЬКИЙ. > ДРУКАРНІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 1МЕНИ ШКВЧВНКА У ЛЬВОВІ, чарикцького Д>-
Серед матеріалів до історії великої національної революції на Україні займають дуже поважне місце документи, що належать до подій воєнних 1920 р. Маючи на увазі видати бодай головніші з тих до- кументів, Український Науковий Інститут друкує в цьому томі оперативні документи Штабу Армії Української Народи ьої Республіки. Упорядженні! документів переведено у Вій- ськово-Історичному Вюрі Річн Посполитої Поль- ської, і за його допомогою появляються вони в друку. Шефові Вюра, Панові Генералові Ю. Стахе- впчеві, Дирекція Українського Наукового Інсти- туту і впорядники скла дають пайссрдечнІїпу подяку.
ПЕРЕДМОВА. Оперативні документи Штабу Армії Української Народ- ньої Республіки друкуються в порядку хронологічному. Належать вони до виразно обмеженого в часі періоду бо- ротьби Української Армії ілітня й осіння кампанії 1950 р.», а саме: від повороту її з гЗимового походу'- іб. V. 20 р.}, коли Армія стала співділати з Арміями Річи Посполитої Польської, аж до дня переходу' за Збруч (21. XI. 1950 р.), де вона була інтернована. Документи розміщено в 6-ти розділах, з них кожний обіймає перебіг часу, протягом якого розвивалася від початку до кіпця операція Армії, що внутрішнім своїм змістом творить цілість і своїми завданнями та характером провадження ЇЇ відріжпяеться від операцій попередньої та наступної. Щоб улегшптп орієнтування та користання з документів, кожний із цих розділів попереджує схема і короткий нарис загальної воєнної ситуації та перебігу самої операції, до якої належать документи цього розділу. Рівнож із цією метою у вступі подано короткий огляд подій, що звязані з творенням спільного Українсько- Польського фронту. Збірка і впорядкування цих документів тривала кілька років, бо прпходплося їх збірати з ріжних справ сг. зв. „діла*) ріжних штабів і від окремих осіб, яким за наді- слання документів належиться подяка та щире признання. Малося на увазі зібрати всі документи, що містили дані про: ворога, свої сили й засоби, оцінку Армійським Командуванням ситуації та його оперативні накази, ди- рективи, зарядження і т. п. Доводиться ствердити, що ніде в актах но віднайдено слідів директив, які одержу- вало Командування Армією від п. Головного Отамана. Уряду УНР. Начальної Команди Військ Польських, яка керувала тоді цінім Фронтом. Нема також книжки словесних заряджень Армійського Командування, якої,
II можливо. й не провадилося; нема щоденника воєнних подій і матеріалів з даними про моральний стан війська. Але оперативні накази пощастило зібрати всі, починаючи від 16. V. 20 р., коли Штаб Армії почав видавати їх ре- гулярно. Трудно категорично твердити, що тут зібрано всі оперативні і розвідні звіти. Ці документи передруковано без якихнебудь змін, цілком додержуючи транскрипції оригіналів, залишаючи без змін навіть часом безсумнівні помилки і т. п. Першим завданням видання цієї збірки є врятувати документи від руйнуючого діяння часу (вицвітання, тління паперу, і т. п.). Вже й тепер багато з них тяжко було відчитати: доводилося користати з люпи. Нема сумніву, що невідповідні, внаслідок перебування на еміграції, умови переховування документів моглиб спри- чинитися до цілковитого їх знищення. По-друге, малося на увазі цією збіркою заохотити окремих осіб надсилати документи, яких, можливо, нема в збірці, а які знаходяться на руках, а також подати приклад частинам та відділам Армії (дивізії, куріні) до подібної збірки. І колиб останні теж пощастило видати друком, то для майбутніх дослідників воєнної боротьби булоб заховано матеріал величезної вартости. Нарешті, видруковання цих документів робить їх приступними ширшому загалові, що, можна сподіватися, спонукає багатьох і полегчить їм написання своїх мему- арів, опертих на документах, або заохотить до опрацю- вання історії української боротьби за увесь цей час чи за окремі її моменти. Знов таки, подання до загального відома впорядко- ваних історичних документів забезпечує в найбільшій мірі обективність у майбутніх історичних дослідах. Відомо, що найтяжче писати історію тим, що робили її, і, на жаль, доводиться ствердити, що властива кожній воєнно-істо- ричній праці критична аналіза подій та поступовання учасників цих подій розростається внаслідок понесеної поразки до необмежених розмірів, до бажання всіх і все ганити. Такого характеру історичні праці малиб на- слідком неправдиве освітлення всього перебігу боротьби та діяльності! окремих її учасників. Видрукована, всім
ПІ приступна збірка документів у значній мірі Гарантує від такої субєктивности. Отже, найповніше зібрати, впорядкувати та, видру- кувавши, заховати документи з нашої боротьби — така думка ввесь час світила впорядникам цієї збірки. 25 січня 1933 р. УВАГИ: І. Примірник оригінальних документів, копії яких подано в цій книжці, переховується в Бібліотеці імени С. ПЕТЛЮРИ в Парижі. П. Всі документи перенумеровано в порядку їх уміщення в цій книжці. Ш. Умовними знаками біля ММ позначено коші документів, оригінали яких: „оз“ - написано олівцем звичайним. „ох* — й „ хемічним, „прк* - г „ через кальку, „пкм* — ~ через кальку на машині. „маш* — „на машині перший примірник. IV. На поданих копіях документів уміщено всі підписи, що знаходяться на відповідних оригіналах, при чому біля підписів невласноручних зазначено: .надруковано на машинці*, або „написано чужою ру- кою*, а бігш підписів власноручних ніяких аднотацій не зроблена V. З огляду на те, що Армія У.Н.Р. вроді 1920 кориегала з мап ро- сійських (1:84.000, 1:126.000 і 1:420.000) та польських (1:200.000), в „Показіику назв* у дужках подано назви Географічних обектів у чужомовній транскрипції відповідно до згаданих май.
2 Большевнкв намагалися перехопити Армію під Балтою й Ольгополем, і тому ь цьому районі мала Армія тяжкі бої, з яких одначе вийшла переможно й, поспішаючи, рушила па північний захід. Біля 3500—1000 вояків Армії УНР, що не могли вирушити разом із Армією в Зимовий похід, перебували або в таборах інтернованих у Польщі, або були конфіновані в Канянці Подільському та околицях. Ще н зимі 1919/1920 рр.. коли виявилося, що з початком весни війна большевяків із Польщею неминуча, в тягу переговорів між Укра- їнським і Польським Урядами була поставлена на порядок денний справа організації з згаданих вище контингентів українського вояцтва військових частин. Щоб падати тим частинам, як і цілій Армії, форму одноцілої ор- ганізації, Військове Міністерство виробило нові штати, за якими Армія мала складатися з грибрнґадннх дивізій із відповідною артилерією та до- сить міцною днвнзійпою кіннотою, інженерними частинами й службами. Для поповнення лінійних одиниць людськими резервами було спроектовано формування запасних бригад, які крім того мали бути територіальними військово-адміністративними органами. Таким чином у м. Берестю було започатковано формування 6 стрі- лецької дивізії і на укомплектування її було призначено всіх інтернова- них у Польщі вояків, тамже було започатковано формування 6 запасної бригади. Формування 6 стрілецької дивізії згідно з наказом Головної Ко- манди з дня 8 лютого № 1 покладено було на Генерального Штабу Пол- ковника М. Безручка. З огляду вн те, що місцем формування було призна- чено Бересте, праця організаційна відбувалася в умовинах розмірно спрв- ятлнвнх. На день 25 квітня, себто з початком наступу на Україну, дивізія складалася з двох піхотних бригад — 15 і 16, артилерійського валку, са- перної сотні, кінного дивізіону й посідала всі служби: загальний стан дивізії був такій: старшин 239, козаків 1886, коней 346, гармат 4, ку- леметів 36, В Камянці Подільському провадилося формування 4 стрілецької Й 2 запасної бригади. Формування 4 стрілецької бригади згідно з нака- зом Головної Команди з дня 11 лютого 1920 р. № 3 було покладено на ота- мана 0 Шаповала і для поповнення її було використано склад 1-го піхот- ного Рекрутського полку. Крім того, н повітах Ямпольськім і Могилівськім було зорганізовано невеликі відділи, що складалися з напішіартнзанських загонів. Ці відділи оперували у ворожім запіллі, приєднуючи до свого складу поодиноких укра їнських вояків, як), перехорувавшя на тиф. Перекопувалисн в цьому ра- йоні веред денікінцями та большеввкамн. В лютім-березні все це обєдяав
з у Окремій стрілецькій бригаді полковник 0. Удовиченко і стягнув до м. Могил ева. Під натиском большевнків бригада л боями надійшла ял лівію польською фронту, при чім зайняла яідтияок фронту ва південь від Поль- ського Війська і дещо на схід під лінії м Кал юс — м. Нова У жида. сшв- ділаючи а 18 польською дивізією. Полковник Удовиченко довомжв бригаду оіотпиками з місцевих і тих українців, икі були насильно мбшзоваа допікінцими і в складі загону Генерала Б радо па підійшли л» фремту * йові м. Нової Уцінці. Крім українців у складі того пгому були ітагіиі й кубанські козаки, які вступили до бригади цілими жюошж, ший бо- ротися за українську державність до часу, ик матимуть литу идиваті боротьбу з Москвою за державність власну1). Наказом Кйемвгаю Міні- стра з дня 20 березня 1920 р. >2 119, 4-у й Окрему стриецмі бранці було зкднано і перейменовано в 2-гу2) стрілецьку дивізію і мшдйфем її було призначено полковника Удовиченка. Ситуація на Фронті яв лмю> ляла полковникові Удовиченкові па спокійну організаціях нрадв, V*» вимагала вживати дивізію до бойових ділань. тому П було веденню явдо на захід і зосереджено в районі мм Жванчик—Соколець— сс. Івсець— Велика і Мала Побійпі—Іванківці—Голозубннці. З огляду па те. жо і аеб район не був прикритий, бойові сутички з ворогом продовжуваний при чім головний тягар бойової праці впав на кінноту Таким чижж, де мфій підписанням умови з дня 21 квітня ситуація на фронті сперш мвм- ність бойового співділання війська Українського та Польського. На день 25 квітня 2 стрілецька дивізія складалася з двох стрілецьких брагах — 4-ої і 5-ої, артилерійської бригади, кінного полку, іишюрмго курде та служб; загальний стан дивізії був такий* старшин 317, кока кін 1462, коней 407, гармат 7, кулеметів 29 Отже, в наступі на Україну взяли участь 2 наші дмвадц в складі-, старшин 556, козаків 3348 при 11 гарматах, 56 кулеметах. Большевицькі сили на Українському фронті перед початком наступу Союзників. Большевицькі сили на Українському фронті становили XII і XIV армії. XII армія гримала фронт на Полині, маючи свою оперативну базу । Т Кмїві, XIV армія тримала фронт на Поділлі, базуючи ся на Жмеринку. ' ......................................... ‘ ’ к ) Вріг&да в березні сиадииси а наступнії відділів: 1-к1 піхоти* важ. Окремі Г&ліаькяІ курінь, 4 Галицька бркг&да, Донській кінна! полк, КіважІ відділ полк. Є. № де ціною, Кінний відділ полк. В. Смаглів. Кім на сотиж кубанців соті. 0. Ювкемчв. Арті- ДеріІсьмЙ дивізіон. Інженерна сотня. І 3) Наказом Головної Упранв Війська ЛІГ Лі 35 а ДМ 29. V.. 2 стрілецьку дивізію ГВереЙментио було в ,.3 Задізиу стрілецьку дивізію’*.
4 ХП армія складалася з дивізій: 47, 7, двох бригад 17, 58 дивізії та 1 бри- гади кінноти. XIV армія складалася з дивізій: 44, 45, 60 і 41 та одної бригади 7-ої Й одної бряґадя 21-ої дивізій. Обидві армії лічили понад 16.000 багнетів і 4000 шабель. Наступ Союзників і поворот Армії УНР з Зимового походу. Після підписання 24 квітня воєнної конвенції польські війська враз із обома українськими дивізіями 25 квітня розпочали енергійний наступ на цілім українськім фронті: від Дністра до Припяти. Головний удар було нанесено ХП сов. армії, яку було цілковито розбито, і вона, майже не став- лячи опору, відійшла за Дніпро. XIV армію було рівнож розбито, та не була вона остаточно здезорґанізована і тому відходила на схід із боями. 2 стрілецька дивізія в складі VI польської армії наступала на Могплів, якнй захопила 27 квітня, а 2 травин зайняла на цьому відтинку фронту лінію с. с. Борівка-Рознатівка, маючи вліво стичність із 18 польською ди- візією в с. Моївка. 6 стрілецька дивізія в складі Ш польської армії 7 травня увійшла до м. Київа1). 2 травня Армія УНР, що згідно з наказом Головного Отамана пря- мувала з большевнцького запілля назустріч українським та польським військам, які наступали з заходу, щасливо сфорсувала залізницю в районі па південь від дуже міцно обсадженої червоними ст. Вапнярки. Остаточно розбиті на цьому відтинку, большевпки відійшли на південь, а Армія 5 травня зосередилася в районі с. с. Грушка—Окннця—Трибу пгівка—Вер- бка—Дзнгівка—м. Ямпіль, занявши таким чином фронт правіше VI поль- ської армії. і Схема Аї 1.
РОЗДІЛ 1. АРМІЯ УНР В ОБОРОНІ СВОГО РОЗТАШУВАННЯ. (6. V. — 12. VI.). На день 7 травня1) польські війська на Україні. шдготоияючжся до дальшого наступу, затрималися на ліпії м. Крижопідь—к. Лжвояод—ш. Сквнра—м. Біла Церква—м. Канів—р. Дніпро до м. Черообиж. З огиду на те, що па Північнім польськім фронті большевнки розпочав офевяву Й мали спочатку успіх, польські частини па Україні часово аервішж дв оборони з метою закінчити ліквідацію большевмцького наступу жа ший. Така ситуація продовжувалася аж до 1 червня, коли надійшла 1 раїятп бойові діяння кінва армія Буденного. 5 червня Буденному вдалося прорвати в районі м. Самгородка фронт VI польської армії і він рушив у шарику на Бердичів—Житомир. Одночасно з проривом Буденного розаошм йв- шевикп значними силами наступ на крпла III польської армії — в раі» м. Білої Церкви та в районі с. Злодіївка (на північ од Київа). Після кількаденного спокою на фронті Армії УНР по її вждаді з во- рожого запілля большевики відновили свій фронт і почади щоденнга ата- ками непокоїти наші частини, що перешкоджало організаційнії праці, яи власне тоді була головним завданням Армії перед дальшим операціями. Щоб уникнути втягнення в бої. Командуючий Армією наказав дивізіям відійти на захід за р. хМарківку. Хоч Армій все одно перебувала в бойовій стичності з порогом, то всетакн було використано всі можливості, щоб пе- репровадити в першу чергу переорганізацію частин, які прибули з Зимо- вого походу, а разом із тим було розпочато підготовку кадрів для прийняття мобілізованих, щоби втілення їх доконати вже після переорганізації на підставі нових, вироблених Військовим Міністерством, організаційних норм. Крім того, було з ріжних частин сформовано нову. Херсонську ди- візію, яка вже 21 травня в складі 2 піхотних курінів. одної батареї й кін- ного полку взяла участь у бойових діяннях. Наступним завданням була справа організації забезпечення Армії. В другій половині травня почало ') Схема № 1.
6 надходити ріжне маймо, доставлене Союзниками згідно з умовою, але пе р такій кількості, щоб можна було задовольнити всі потреби Армії, а зо- крема потребу в набоях. 15 травня було оголошено мобілізацію двох річників 1897 і 1898 в Могилівськім. Ямпольськім і частині Ново-Ушицького повіту, прпчім мо- білізацію провадили частили Армії. Мобілізацію було закінчено 27 травня. Склад Армії після мобілізації на день 1 червня подано нижче. Від часу прибуття Армії діяння на її фронті носпли характер обо- ронний. У звязку з заміренпм продовженням наступу на цілому Україн- ському фронті Армійське Командування видало про це наказ Ха 90 з дня 16 травня, яким властиво й розпочинається систематичне видавання на- казів та оперативних розпоряджень. Ситуація проте на цілім протнбольше- впцькім фронті не сприяла загальному наступові, тому Армія покищо продовжувала лише забезпечувати район свого розташовапня. Так було аж до дня 12 червня, коли вперше згадано в наказі про наслідки прориву Буденного Й наказано відворот на захід у звязку з відходом польських військ. № 1. СКЛАД АРМІЇ У. Н. Р. на 6 травня1). старт. Запорозька дивізія (Отаман Гулий) 140 козак. 1100 ку' ем. 25 гармат 6 Волинська дивізія (Отаман Никонів) 100 950 22 2 Київська дивізія (Отаман 0. Тютюипик) 110 Галицька кінна бригада (Отаман Шепа- 840 20 4 рович) 90 Окремий кінний полк (Полковник Чижев- 620 6 — с-ькгі) 27 170 4 — Кінна сотня Штабу Армії ... 12 160 4 — Разом .... 479 3840 Бойовий стан Армії: багнетів 2.100, шабель 580. 81 12 ІЙ 2 Комдівам Запр. КиІвськ. Волинської і кінної бр. 4 V. 21 год. 25 хв. Альтанка. Ворог мається в Колоденці, Томашполі. і обози в Комаргороді. Ворожі обози сього дня з прикриттям втекли в напрямі на Горячківку. Наказую дівізіям до ранку 5/ї. зосередитись: Київської в селі Клем Сівка. Запоріжськоі — Нетребовці, Волинської — Сл Петранівка і Жуга- стровська. кінна Галицька бригада, Чорномор. полк і Штадарм — с. Яла- нець. Полку Чорних Запорожців перейти до ранку в с. Ігнатовка, про що *) Стішмо к* шдспві ріжш дожуївятів і спогадів уисвіжів.
Комдіву Зашцюжськоі зробити распорядження. С прибуттям негайно до- нести. В випадку зустрічі з ворогом атакою опрокинуть його. Первогвір підписав Командарм УНР Отаман Ом.-Павленко. № 3 С оз“). Всім Комдивам і Галицькій кінпіЙ бригаді. 6. V. 920 18 год. ЗО хв. с. Кочківка. 1. Маються відомости, що ворожий відділ напав на наші обози в райопі Ольшанки і заняв Ольшанку. Відомостей від кінних частин від- носно району Ямполя ще не отримано. 2. Наказую: Київській дівізіі коли мається небезпека росташуванин в Вільшанці, перейти сьогодні вечером а при спокіі завтра з ранку в район Подлісов- ка—Китросн, ЗапоріжськоІ — тримать район Кочківка—Писарівна Во- ложська. Волинської залишитись в с. Вербки. Галицькій кінній бригаді і Штабу Армії в с. Добрянка. Від кінної бригади ввставвтв кінний відділ в с. Севериновку. 3. Розвідку провадить дівізіям: Київській на південь ї південний схід, Волинській на схід, Запоріжській на північ і північний схід. 4. Штаб Армії до 20 годин в с. Кочківка а після перейде в с. Доб- рите?. 5. На завтра коли не буде відміни призначаю в с. Кочківка в Шта- діві ЗапоріжськоІ на 11 годин зїзд комдівів. 6. Допесення падсплати через Штаб ЗапоріжськоІ дівізіі в с. Кач- ківку. Отаман Ом.-Павленко. За Наштадарма Полковник Стефанів. № 4 С,ох~). Командуючому Волинською дівізією. зразок Командую- ючому ЗапоріжськоІ дівізіі. По наказу Командарма посплаю повідомлення і оголошення Комдіва ЗапоріжськоІ. Ви масте оголосити, що 6/Г в 20 годин до Штабу армії при був звязок від кінного полку отряду полковника Удовічеико. Кінний полк неї стоіт в с. Бабчипцах. Командарм прохає цеі полк перевести в Яла- нець. Для звязку з Київською дівізіеЙ сьогодня 7/У в 7 год. Чорномор- ському кіиному полку перейти в с. Китроси з метою війтн в звязок з Ки- ївською дівізіеЙ. Комдіву ЗапоріжськоІ повідомити комполка Чорномор- ського про впрух. Ямполь 6/У занятий нашою кіннотою. В с. Добрянка як резерв буде росташована кінна Галицька бригада, якої також буде даний наказ війти в звязок з Київською дівізіеЙ і доглядати наше праве крило. Штаб Армії с. Добрянка. 7 квітня1) 1920 п. ч. 180. За Нач. Штабу Армії Полковник Ткачук. № 5 С ох"). Комдівам ЗапоріжськоІ, Волинської, Київської і Галицької кінної бригади. 9/ У*. 920 с. Русава. Полковник Долуд передав наказ Командарма аби всі дивізії і кінна бригада призначили і негайно вислали кінні відділи вперед для негайного *) Очевідно „травня*.
8 опанования найбільшої території. Полковник Долуд рахує таким терепом протяг в 25—50 верст (один, два переходи). По відомостям Мясківка і Вапнярка запяті поляками. В розвиток цього рахувавби необхідним дівізіям цю справу прова- дить в напрямках: Запоріжськоі — Джугастра, Гарячківка, ст. Рудішця; Волинцям — Ольшапка, Дмптрашівка, Пещанка, ст. Попелюхи; Київ- цям — Трибушівка. Болгап, Студенпе, Бештанків, ст. Кодима і Галицькій бригаді — 1) вздовж Дністра на Каменку і Рашків і 2) на Окпкцю. Хру- стово. Загнідків, Шершенці. За Наштадарма Полковник Стефашв. № 6 НАКАЗ по Військам Армії У. Н. Р. ч 90. сл. Добряпка. Мана 3 в. в Г‘. 16. V. 1920 р. І. Розвідкою виявлено, що с. В. Косинця вільна від ворога. Селянин, що возив комунистів в с. Грушки подає, щ там скупилась 13 комун. Дівізія кількістю до 1000 чоловік з 70 кулеметами і з гарматами. В сл. Казеннеє по однім відомостям: ворога немає, а по другим — ще єсть і перед селом виставлені дві застави. Перед с. Вільшанка теж стоїть ворожа застава. Між комунистами йдуть балачки, що вони мають звільнити Правобережну Україну. П. Завдання нашої Армії: закривившись па буграх перед лінієй с. с. Шля- хетська—Кетроси—Вольфантівка, енергійно приготовитись для даль- нійшого просування в напрямку на ст. Бірзулу, для чого вести глу- боку агентурну розвідку на район Дубоссарн—Ананієв—Ольвіо- поль—Балта— ст. Слободка. НІ. Наказую: 1) фронтовим дівізіям закріпитись на лінії бугрів, що впереді балки с. с. Шляхетська—Вербка—Кетроси—Вольфантівка і вести військову розвідку згідно наказу ч. 88. 2) глубоку агентурну розвідку лучшими агентами вести: Київській дів. — в секторі Дубосарн—Каменка— ст. Бірзула, Запор, дів. — вдовж залізниці Кодня—Бірзула і на район Балта— Ананієв, Волинській дів. — район залізниці Балта—Любашівка—Голта, ра Йон Олвіополя, 3) всім частинам в найкоротчпй термін зменшити до мінімуми свої обози і перевести в строй всіх, кого тільки можливо. Г. в. о. Командарм Отаман Тютюнник. Мк 7 СлржО. ПРИКАЗ по військам Армії У. Н. Р. ч. 91. Добрянка. (Ман і 3 в. в Iй). 16. У. 20 р. І. Обстановка: Запор, див. в 19год. доносить, що ворог в 18-ій год. повів наступ із с. Казенная на с. с. Кетроси і Підлісівка. Наші передові части під натіском ворога відійшли на бугри, що на захід від ціх сел. Від Волав. див. донесення не одержано II. Загальне завдання: Армії наказується 17. У. до 12 год. повернути сти- довисько на буграх по прнказу ч. 88.
ІН. Частці завдання: 1) Запор, див. з [юзсвітом 17. V. переходити в протинаступ і вибити його з сіл і запити позиції для оборони їх, 2) Волии. див. 17. У. тримаючи за собою бугри на схід від с. Вербна, увійти в оперативний звязок з Запор, див. тримаючи за правим кри- лом своїм оден кінний полк, 3) Київська див. до повернення старих становиська виставляє негайно охорону па лінії бугрів на схід с. Глембічек до перехресття доріг Ям- піль— м. Вербецька, Северинівка—Ратушна (включно), негайно входить в звязок з внереді стояшими частинами Запор, див. 4) Штадарм — сл. Добрянка. Т. в. о. Командарма У. Н. Р. Отаман Тютюнник. № 8 Таємно. НАКАЗ по Арм. Військ. УНР. ч. 91-а. с. Качківка. (Мана 3 в. в Г*). 17. V. 20 р. 20 год. ЗО хв. 1. Обстановка: 1) Запор, дивізія 17. У. 17 год. протнастуиом зайняла с. с. Підлісівку і Кітросп. Ворог відійшов на с. Казенная. 2) Від 3-го кін- ного полку донесення про наслідки бою під с. Вольфанівкою не одер- жано. 3) Волинська див. займає с. Вербку. II. Загальне завдання: Армія 18. У. продовжує наступ і виходять на лінію с.с. Грушка, сл. Казенная і с. Ольшанка. зайнявши позицію па схід від сих сіл. Ш. Частні завдання; 1) Запор, див. з ранку 18. У. займає сильними пі- шими відділами при кулеметах бугри па схід від Піддісівкн і Кітрос і кіннотою при піддержці піхоти та артидер;ї продовжує наступ на с. Казенную і займає Його. 2) Волинська див. одночасово з наступом Запор, див. займає с. Ольшанку і забезпечує ії. Тримає звязок з І2-ю (частими) польської дивізії. 3) Київська дав. до 8 год. 18. У. скуп- чується головними силами в с. Северинівка і кіннотою займає с. Вольфанівку і Янкулово і веде розвідку для дальшого наступу па с. с. Велика Косинця, Грушку і сл. Казенная. По заняттю сіл забеспечує бугри па схід від них. 4) Штадарм — с Качківка. 1У. Звертається увагу на своєчасну присішку донесень дивізіями. Командарм Отаман Тютюнник. № 9 (иох"). Таємно-оперативний. НАКАЗ по Військам Армії УНР. ч. 92. с. Северинівка. (Мана 3 версти в Г')- 19. У. 1. Київська див. вчора вибила ворога кількістью в 300—350 чол. із с. Вольфантівкі і бугрів, що па схід від неї, а ворог, що перейшов в на- ступ на Запоріжців в Китросах був відбитий Взагалі ворожий відхід обозпачився в напрямку на район Грушка—Окпнця. Займає ворог та- кож бугри, що на схід від Вільшапкі. Наші частини до вечора заняли: Київська див. лінію бугрів на схід від Вольфантівкя і Вел. Косинцю, а кіннотою сл. Казенную, Запор, див. правдоподіойо бугри вліворуч від Кпївців, Волинці — бугри від Вільшанкою.
10 П. Маючи на увазі недохват набоїв, армія активно боронить лінію бугрів впереді балкі з с. с. Шляхетське, Кітроси, Вольфаптівки, забезпе- чуючи себе кінними відділами по лінії сл. Казенная—Вільшанка. ПІ. На сьогодні 19. V. наказую: 1) Київській дав. до год. 10 змінить Запоріжців і занять для активної оборони вчзсток бугрів впереді райну Вольфантівка—Кітросп (вкл) з кінним відділом в сл. Казенній. Розвідку провадить в секторі Груш- ка—Підлісівка—Требушовка. Штадів — с. ПідлісІвка. 2) Волинській див. активно боронить лінію бугрів вліворуч від Київців впереді балкі з с. с. Шляхетське, Вербки і сл. Вербовецька, забезпе- чуючи себе кінним відділом в с. Вільшанці. Розвідку провадить на Требушовку і Дмитрашівку. Штадів — с. Вербна. 3) Запор, див. по зміні Кпївцямп зосередитись яко армейському резерву в с. Кочківка. Штадів — с. Кочківка. 4) Штаб Армії — сл. Добрянка. Т. В. о. Командарма Отаман Тютюнник. № 10 С.<я*). Всім Комдівам. 21/Т—920 с. Добрянка. Сьогодпя 9 годин ранку Штаб армії пере- *ізжае н м. Ямполь (будинок зізда мирових судів). В с. Добрянка залиша- ються телефонічний вартовий пост, вартовий старшина поста від Штабу АрмІі з необхідним звязком. Для зміцнення цього поста наказується вислати до цього поста одного старшину і козака від кожної дівізіі до часу відкликання поста. Підпис нечиткий. Наступне оперативне донесення Штабу Армії (без дати, але зі змісту видно, що вислано його було 19 травня) характеризує ситуацію з станом бойового забезпечення Армії: № 11 С.м“). Оперативне донесення зі Штабу Армії. На підставі повідомлення 12 польської дівізіі від 17. 5 передане через майора Адамовича про намір ворога перейти в протинаступ з району Попелюхи і Жабокрнч в напрямку на Крижополь і висловленого бажання комдіва 12 польської дівізіі про наступ на ст. Попелюхи армія УНР 18. 5 перейшла в наступ па фронті сс. Вербка Вольфантівка. На сему відтин- -Бові ворог відступив і до вечера 18. 5 наші частини осягнули лінію с. Ка- зеяна-Грушка. Ворог відійшов в напрямку на ст. Окниця і Кузьмин. Від комдівів отримано донесення, що за повним браком набоів до гармат і рушниць розвиток припинено. Значну кількість гармат, кулеметів за .відсутністю набоів виведено із строю і відведено в тил, на сей підставі .військам приказано угруповатись в районі Вербка-Вольфантівка, трима- ючи за собою бугри на схід від них. Примушений зазначити що в разі не одержання до вечера 20. 5 необхідні кількости для значного бою огне- вих прмнасів, армія примушена буде маневруючи відійти на попередні •свої становила. За послідні штурмові бої, армія завдяки головним чином .відсутності набоів має велика втрати в людях і конях. Командарм Генерал Ом.-Павленко. Наштадарм Полковник Долуд.


11 22 травин вперше розпочинає Штаб Армії видавати оперативні звіти. їй 12 Оперативний звіт до 20 годин 22 травня. Сьогодні о 3 годині ворог пішим відділом з гарматами повів наступ в районі Сл. Піл я хетської і с. Джугастри, але був відбитий. Останній час перестрілка стежей і рідка гарматна стрілянина, ч. 211. Наштадарх Дієвої Генштабу Полковник Ліпко. № із (пох”). Негайно. Комаидіру кінного полка 2 стр. дівшії. 23. V*. 20 р. с. Качківка 11 год. ЗО хв. Ворог на всьому фронті Армії УНР і на фровті сусідньої з наші 12 польської дівізіі перейшов внаступ і ведеться бій за район сел вздовж р. Марковкп від Сл. Шляхетської до Дністра. Наказую негайно перевести Ваш полк в Сл. Добрянку, де він злу- чившись з кін по горяни дівізіоном Алмазова під загальним керуванням Полковника Алмазова складе армейськпй резерв. Про прибуття негайно донести в Штаб Армії в с. Качківку. Командарм Дієвої Отаман Ом.-Павлеико. їй 14 (..ох“). Негайно. Командіру кінно-гіряого дівізіону Полков- нику Алмазову. Командарм в відміну (юзпоряджения. що було зроблено через їїач- діва Запорожськоі перейти в с. Качківку з Вашим дівізіоном наказує, негайно знизавшись з Кіпнпм полком 2 стр. дівізіі (полк. Удовіченка) в районі Дзигінкі, негайно перейти в с. Добрянку. де разом з вищезазна- ченим полком під Вашим керуванням маєте скласти армейськпй резерв. Про виконання донести в с. Качківку. 23. V*. 920 11 год. 45 хв. с. Качківка. Наштадарм Полковник Стефаяів. їй 15 (иохи). Негайно. Комдіву Волинської. ;; 23. V. 920, 11 год. 50 хв. могила, що півтори верстви на півд. зах. від с. Качківки. Київська дівізія під напором ворога в кількості! до 300—100 чоло- вік 50 кінних і 2 гармати відійшла і займає бугри на захід від Підлісівкі і на північ від Вольфантівки с 3 кішшм полком по балці, що Йде з Підлі- сівкі на Качківку. Зараз дані словесні діректіви Комдіву Запорожськоі аби він в поро- зумінні з Вами розвернувшись за Вашим правим крилом повів наступ на район Кітроси вкл.—Сл. Вербовецька вкл. Вам Командарм наказує поєднавши під своїм керуванням Запоріж- ську і Волинську дівізіі Волинською дівізіею перейти в рішучий наступ на ворога вліворуч від Запоріжців, тримаючи звязок з Поляками і викорп- ступавши іх допомогу (коли можливо) гарматною підтримкою. Про загальні Ваші розпрядження і час переходу в коптр-наступ Командарм буде чекать донесень. 216. За Наштадарма Полковник Стефанів.
12 № 16 Оперативний звіт до 12 год. 23 травня 1920 р. Зараз Київська дівізія перейшла в контрнаступ і вже запяла Сл. Підлісівську і веде наступ далі. Ворог панічно втікає. Ведеться далі наступ на ПідлІсівку. ч. 278. Наштадарм Дієвої Полковник Стефанів. № 17 і.дп"\ Ситуаційний звіт до 14 годин 23 травня. Сьогодні з розсвітом ворог в великий кількості роспочав наступ на фронті всієї армії н доси ведеться упертий бій із-за володіння лінією бугрів впереді р. Марковки і сел що па балці вздовж ціеі річні. Дівізіі вже де кілька раз переходили в контр наступ па во|юга опановавшого ціми буграми вриваючогося в села. Зараз для підтримання фронтових дивізій і контратакі вводяться всі резерви. Недохват техничних засобів сильно відбивається на наших частинах особливо на кінноті, яка по декілька раз на добу пускається в атакі і несе значні страти в людському і кінському складі. Гарматні набої що надіслані в армії на 15% зовсім не здали до стріляння, а більшість із останніх зовсім не розривається. Всього було надіслано 290 набоїв, яки за сьогодні будут розстрілянії. Прошу про негайну надсилку в більш значній кількості, ч. 219. Командарм Генерал-ХорунжиЙ Ом.-Павленко. № 18 иоі‘). Негайно. Таємно. Комдівам Запоріжськоі, Волинської і Київської. 23. V. 920 17 гд. ЗО хв. с. Качківка. Наступом дївізій ворог вибитий із сел що вздовж р. Марковки. зараз вів зупинився ще на буграх, що впереді ціеі річки, но під напором насту- паючих наших частин в деяких місцях починає відход. Наказую, розбивши остаточно ворога, переслідувать його кінними відділами як мога далі. По скінченню контрнаступи всім частинам занять свої місця, як було до сьогоднішнього боя згідно попередніх наказів. Оперативний наказ буде надпсланий піздніше. Зараз Штадарм переходить в м. Ямпіль, а в с Добрянка як і попе- редь лишається станція для прийому донесень. 220 Командарм Дієвої Отаман Омеляпович-Павленко. № 19 <-«">. Оперативний звіт до 22 години 23 травня. Сьогоднв з м. Ямполя з розсвітом ворог значними силами повів на- ступ на всьому фронті нашої армії і після жостокого бою коло год. 7 заняв бугри перед р. Марковкою. ПоведенннЙ пот’м фронтовими дівізіями коло 10 год. кемтр наступ з сел що вздовж р. Марковки за слабостю техничних за- собів наслідків не дав. Всі попитки паралізовувались значною кількістю кулеметів і сильним обстрілом наших частин гарматним вогпем. Праця кінноти теж була паралізована. На плечах переходивших в контратаку частин і відбитих ворогом він ворвався в сс. Кітроси, ПідлІсівку, Вольфан- пшку, чим примусив фронт дівізій перенести на бугри позаду р. Марковки. Невідані йоло 15 год. знов контрнаступ з вводом в бій всіх резервів, при-
13 мусив ворога після впертої оборони коло 19 год. відійти на гребень бугрів впереді р. Марковки. Продовжений контрнаступ з маневром кінноти після 20 год. заставив норога в паніці відійти. Наша кіннота ворога переслідує. З 290 пабоів, що були на днях підвезені в армію після самого економного розходу майже зовсім нічого не лишилось. Такеж становище з рушничними набоями, нкіх для нового бою не вистарчить. ч. 222. Наштадарм дієвої Генштабу Полковник Ліпко. № 20 Мх“). Таємно-оперативний. НАКАЗ по Військам Дієвої Армії УНР. ч. 93. Ямпіль. Мала 3 ьертви в цалі. 24. 5. 1920 год. 13 хв. І. Па фронті армії ворог тримається передовими частинами по лінії сел: Грушка, Слоб. Казьовна. Вільшанка. В останній час комуністи зміц- нюють свою позицію на схід і південь від Слободи Казьонної. Вчора ворог проявив активність переходом на всьому нашому фронті в наступ, але контр атаками наших дивізій був відбитий. Ліворуч нашої армії стоїть 12 піша польська дивізія. II. Нашій Армії для переведення організаційної праці і поповнення активно боронити фронт но лінії бугрів на лівому березі р. Марківки від Дністра до Сл. Шляхецької включно. 111. Тому наказую: 1) Київській дивізії з доданим 3 кінним полком активно боронити лінію бугрів на лівому березі р. Марківки від Дністра до двох хуторів що в 3 верстах на схід від села Китроси. Розвідку до зустрічі з ворогом вести в полосі межи Дністром і лінією Китроси, Трибушівка, Болган (всі включно). Штадів — с. Северннівка. 2) Волинській лівілії активно боронити лінію бугрів на лівому березі р Марківки від двох хуторів що на схід від Китрос (включно) і до бугрів що иа схід від Слоб. Шляхетської включно. Розвідку до зустрічі з ворогом провадити в полосі між лінією Кит- роси—Трибушівка. Болган (всі включно) і лінією Шляхецької—Христище (обидва включно). Штадів в ліску на захід від с. Вербка 3) ЗапоріжськіЙ та Херсонській дівізії, яко резерву армії лишитись: першій в районі с. Кач- ківка, а другій в с. Пороги. Тримати звязок Запоріжцям з Штадівом Волин- ської, Херсонської з ПІтадівом Київської і освітлювати розїздамц тили тих же дивізій Штадів ЗапоріжськоІ — с. Качківка Херсонської — м. Ямпіль. її Для а.лефоничного сполучення з штадівами засобами Штадарма виставити центральну н с. Клчківці, яку мати звиваною з Штадармом в Ямполі. Дівізіям негайно сполучитись з цією центральною станцією. V. Розграничуюча смуга між фронтовим районом і армейськнм тилом по лівії Мала Яруга, Феліціянівка. Тамашніль (всі включно для армей- ського тилу). VI. Тилові полоси для лівілій: Київської і Херсонської і Штадарма між Дністром і лінією Китроси. Добрянка, Тросгякець. Янівка (всі включно), для Волинської і ЗапоріжськоІ від вищеозначеної лінії до ра- йону занятя польськими військами VII. Всіх хорих і ранених відправляти в ЯмпільськиЙ шпиталь.
14 УІП. Надалі встановляю термінові донесення окремо оперативні і окремо розвідочні, щоб отримувались в Штабармі о 9 і 18 годинах. ЇХ. Замісники Отамана Загродськнй та ГулиЙ. Командуючий Дієвою Армією Отаман Омелянович-Павлепко. Т. в. о. Начальника Штабу Генштабу Полковник Ліпко. № 21 Оперативний звіт до 20 годин 24 травня. 23 травня біля 20 годин часіиною Мззепинського кінного полку була атакована ворожа піхота в районі с. Вільшанки і взято біля 100 полоне- них. В час конвоіровапня полонених ворожий кінний відділ переважної кількости після рукопашного бою відбив іх. З ранку сьогодня помічена пересованая ворожих відділів з району Сл. Казенної в бік Грушки і в бік Вільшанки. Одноразово цю перегрупіровку ворог прикривав наступом свойо- го незначної кількости відділа. Протягом дня рідка рушнична і гарматна стрілянина, ч. 230. Тво Наштадарма Дієвої Генштабу Полковник Ліпко. № 22 Оперативний звіт 24. 5. 920 до год. 20. По донесенням начальників і опросом полонених виявилось, що в боях 23. 5 з боку большовиків значно велики сили і порівнючи з попе- редніми наступами лави були в два три рази міцніші. Наступ розпочався гарматним вогнем по всьому фронті з переходом ворога в наступ первона- чальяо на с. Кетросн, яке наші части залишили, захоплена також була Шдлісівка і Вольфанівка. Особливо сильний наступ був поведен з с. Оль- шанка на с. Вербецьке на у частку Лг№ дівізій, алеж к 11 годин ворожи лави прнмушоші були окопатись в 500 кроках від наших лав. В 14 годин правофлангові дівізіі Хї№ коротким наступом вірвалнсь в ПідлІсівку і баг- нетами вибили ворога з Підлісівки. Одночасно з введенням в бій резервної дівізі № перейшли в рішучий наступ, ворог був опрокинутнй і кінною ата- кою взято до 100 полонених, які потім ворог своєю кіннотою відбив від наших коноводів.. Введеними резервами і бойовими частинами успіх роз- вивався включно до Сл. Казенная яка к 10 годинам з боєм була занята і ворог в паниці в ростіч відступив і кінний відділ № дівізіі заняв с. Грушку. Сьогодня 24. 5 ворог виявив себе тільки невеликими частинами пересуванням в районі Вишинькл і Грушки і наступом на наші передові застави. Протягом дня рідка рушнична і гарматна стрілянина на правому кралі, ч. 235. Наштадарм Полковник Ліпко. їй 23 («<>»"). Негайно. Всім Комдівам. 25/У*—920 год. 9, м. Ямполь. Сповіщаю, що сьогодня в 15 годин Штадарму переходить в м. Дзи- гівка куди і належить направлять термінові донесення. Телеграфічна осе- редня лишається в с. Качківка. Телефонічний дріт з Качківки до Штадарма буде провожений через Писарівну, ч. 232. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко.
15- £ >6 24 НАКАЗ Військам Дієвої Армії Укр. Нар. Респ. ч. 95. Постій Шт. Д. Арм. 25 травня 1920 р. § 1. Наказую Штабу Армії перейти до м. Дзигівки. § 2. Сьогодня я виїзжаю з військовою комісією до м. Вінниці для осо- бистого докладу по військовим справам Головному Отаманові Військ Укр. Нар. Респ. На час моєї відсутиостн наказую вступити в командування військами армії Командорові Київської дівізії Отаманові Тютюнникові, а після його- вндїзду в 20 добовий відпуск Команді рові Волинської дівізії Отаманові За- гродському. Командуючий ДієвоЙ Армієй Отаман Омелянович-Павленко. Т. в. о. Начальник Штабу Генштабу Полковник Ліпко. № 25 Оперативний звіт до 20 годин 25 травня. День 25 травня на фронті армії УНР пройшов в рідкої рупшмчвоі та гарматної стрілянини, та в мілких розвідочних подіях. З нашого боку в діс- иозіціі військових частин змін не було. Штадарм пересунувся до м. Дзм- гівка. ч. 241 Дзнгівка. Тво Наштадарм Геншт. Полковник Ліпко. і № 26 (,оі“). ТАЄМНО. НАКАЗ ВІЙСЬКАМ ДІЄВОЇ АНШ УКРА- ЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛИКИ. ч. 96. Дзнгівка (мана 3 вер. в Г‘). 26 травня 1920 р. 17 год. ЗО хв. В ніч з 27 на 28 біжучого травня Запоріжській дивізії зайняти від- тинок фронту від довгого яру, в началі котрого чотири літ. х.... що на лі- вому березі р. Марківки між с. с. Підлісівка. Кятросц до сл. Шляхетської включно, замінивши Волинську дивізії і частину Київської дивізії. Зміну перевести по обопільному порозумінню Начдивів Запорожської. Київської, Волинської І 12 польської, але ж закінчити ії не пізніше 3-х годин 28 травня. Після зміни Волинській дивізії відійти в армейськнй резерв с. Коч- ківку в повній готовностн допомогти фронту, а частину Київської дивізії після зміни Запорожцями використати на зміцнення відтинку Київської дивізії. Про одержання і виконання цього наказу донести. — і- ґ ї- Т. в. о. Командуючого Дієвою Армією Отаман Тютюнник. Т. В. 0. Начальника Штабу, Генштабу Полковник Ліпко. 26 травня вперше Штаб Армії видав розвідчий звіт під назвою ..Ін- формаційний звіт розвідочного характеру11: № 27 и«“). Інформаційний звіт розвідочного характеру. 26 травна 1920 р. І. Вісти о ненрятели загального характеру. Переловлений прнказ 12 большовицькоі армії говорить о переході большовнків в загальний наступ иа всім фронті від Дністра до Дніпра 24. V. 1920. 12 армія повинна була заатакувати нас иа фронті Канів—Потік~Пустомити. Кіипа армій Бу-
16 денного повинна розвинувшись до бою часу на фронті Тальное—Умань— Теплнк оперує в напрямку на Винницю і Козятин. По агентурним відомостям на Одеським напрямку ворог має лише слабі остатня 14 армії, усилені за послідній час кінпицею і частинно пі- пляма відділами. Загальна кількість не перевншае десять тисяч. Одеса спішно евакуеться большовпкамн. бльокирована французькими і англій- ськими ескадронами. Евакуація йде на Миколаїв. В тилу большовпків в ріжнмх місцях повстання місцевого характера. Перед нашим фронтом непрнятель перед намп занимае лінію р. Оль- шанки. Вигода. Крнклівці Вел. і Малі, Торпанівка. Жабокричка. Пятківка, Богданівна. Послідній кінний отряд укр. большовпків під командою БаЙла в силі 200 сабель. Від 24. V. непрнятель держиться пасивно, піддержуючи контакт з нами лише слабими розвідними відділами. На ст. Рудшіця при- був брон. Ленін неревишаючнй силою і вооруженням всі сих пор бувші на нашім фронті больш. поїзда. 25 травня 53 полком саперамп розрушепий желізнодорожний путь на висоті Сл. Крикливськоі На прочому фронті спокійно. За Наштадарма Полковник Стефапів. їй 28 с.ох*). Оперативний звіт за 26/Г—920 По відтинку на схід від сел Вольфантівка. ПідлІсовка і Кетроси ці- ляй день ворогом велася рідка гарматна і рушпнчна стрілянина, котра була визвана атакою невеличкою частиною нашою 3-го кінною полку на Сло- боду Казенну і що взагалі визвало у ворога велику паніку. На останньому відтинку нашого фронту панував спокій. 27 травня 1920 р. 10 год. ЗО хв. Дзкгівка ч. 243. Тво Наштадарм Генштабу Полковник Лінко. їй 29 Таємно-оперативннй. НАКАЗ Військам Дієвої Армії Укр. Нар. Респ. ч. 97. м. Дзмгівка. (Мана 3 вер. в Iй). 27 травня 1920 р. 13 год. — хв. Для більш певного утримання дорученою мені армією занімаємого нею в сучасний менг фронту наказую: 1. Зміцнити фронт невеличкими вузлами сопротивлеяія для застав з кулеметами, во взаємному вогневому звязку між ними вкривши їх по буграми між р. р. Ольшанка і Марківка. 2. Перед окопами устроїти дротяні забори для чого по вимогам шта- бів дівізій отримати дроти від 12 польської дивізії на ст. Вапнярка. Алеж між вузлами мусить бутп досіть місця для подій нашої кінноти. 3. Для ! шів І устройства дротяних заборів лопати і сокири м рівночасно і і брати з близких до фронту сел. 4. Звернути увагу на розвідку і хвилювати ворога невеликими ак- тивніші випадами на всьому фронті армії, щоб безнереривно тримати во- рог* в паніці і ве давати Йому снокію. 5. Про хід праці ш* зміцненню поліції доносити мені щодня до 18 го- дин. указуючи що зроблено з додатком схомя зробленого. 6. Про кожний активнії випад і його наслідки также доносити мені. Т. в. о. Командуючий Дієвою Армієй Отаман Тютюнник. Т. В. 0. Начальника Штабу Генштабу Полковник Ліпко.
17 № ЗО Оперативний звіт за 27/У 1920 до 20 годин. Від 2 години 40 хв. ворог 40—50 кінноти заатакував заставу на -схід від села Шляхецькоі, котра під натиском ворога уступила. Зараз же поведено контратаку і ворог був відкинутий На відтинку на захід від сел Кетросч, Підлісівка, Вольфантівка ворог весь день вів рідку гарматну та крисову стрілянину вт» 15 годин розпочався наступ польських військ в на- прямку на ст. Руднчцю і село Пес шапку. Для охорони польського правого крила нами частини також повили наступ на с. Вильшанку і занялк північну часть завдяки сильному кулемитному рушничному і гарматному вогню з торонм ворога мн примушіші були відійти на зад. але в 16 годин був повстинний нами новий наступ і село Вельшанка збоєм було займито Мазеїшнським і Зализняка полками. Ворогь вь повинному безпорядку ви- дійшов частинно вь сторону села Дметрошивка. а часть Його з кулеме- тами укрилась на висотах на південний схід від Вильшанка. Сили во- рога вь Впльїнашдп були більш 400 піхоти при 27 тачанках сь кулнме- тами 2 гарматах 3-х дюймових, 2-х траншейках На прочим відтинку нашого фронту Крим милких подій розвідочного характеру — без переминь ч. 249 Дзнговка. Тво. даштадарМ Генштабу Полковник Ліпко. № 31 Сох“). Роззвідочний звіт Штабу Армії до 8 год. 28. V. 1920 р По донесенню Київської та Запорожськоі дівізіЙ на відтінку фронта Армії 27. V. 1920 ворог о 16 го дині почав поспішно залишати села Ка- зенная. Трубушівка і відходити на південь за с. Дмитрашівку. маючи на меті занятн поліцію на буграх, що на схід с Диитрашівки. Булп замічені невеликі обози до 20 фур та відділи кінноти і піхоти чоловік но 30-40 з трема скрострілами, почавші поспішно залишати с. Трубушївку. Видно було розриве шрапвелів над відходившим обозом. По донесенню Запоріж- ськоІ ворог силою до 700 багнетів при трех гарматах та ?-ма сотнями кін- ноти одійшов і заняв позіцію на висотах на схід од Дмітрашівки. ВИВОД: акції польської армії в напрямі залізничного тору та демон- страції лівого крила нашої армії примусили ворога знятись з позіціі і ві- дійти на нові. Нач. розв Відділу сотник ШпілінськиЙ. № 32 („прк“). Таємно. Комдівам Запорожськоі. Київської. Волин- ської і Херсонської. Оперативний наказ мана 3 версти. 1. 12 польська дивізія про- сунулась включно до смуги сел Христинці—Ставки—Попелюхи—Руднпця. 6 ул. полк занімає одним ескадроном Вигоду, що в 4-х верстах на північ від с. Дмнтрашевка, а решта полку посувається від Малеваная. шо між селами Ставки і Попелюхи иа м. Песчанпу з метою занятн останнє. 2. Ворог пе(>ед фронтом нашої армії відсунувся на бугри що на схід від сел Пикитівка і Трибушівка. 3. ЗапоріжськоІ дивізії оскільки можливо посунутися без впертих боїв наперед, тримаючи тісний звязок з шинками на своєму лівому крилі, в полосі між лініями Ольшанка—-Дмитрашівка— Ннквтівка включно ці села і сл. Казенная виключно, с. Болган включно. 4. Київській дивізії оскільки можливо без впертих боїв нросунутися на- Україкькое-иссховижа !>* 9
18 перед в полосі між р. Дністром з одного боку і лінією с. Підлісівка—сл. Ка- зенная—сл. Требушівськая включно всі ці села і с. Болган виключно, тримаючи тісний звязок з Заноріжською дивізією. 5. На занятих конечних буграх дівізіям закріпитися невеличкими хоть окопами для застав з куле- метами в вогневому звязку між заставами і дівізіями, але ж на схід від лінії бугрів, що на східньому березі ріки Камінкп у сел Никптівка, Кукула, Болган і між селами Болган і Кузьмпн до окремого наказу не просову- ватися. Розвідку направити до зустріч в з ворогом і обовязково до долини р. Каменкн включно. 6. Волинській дивізії пересунутися в с. Вербку а Херсонській залишитися на місті. 7. Штадіви Запоріжської — Оль- шанка. Київської — Китроси, Волинської — Вербка. 8. Про осягнення конечної лінії донести. 9. Про одержання цього наказу донести. 28 травня 1920 р. 18 год.—хв. ч. 98. Т. в. о. Командуючого дієвою армією Отаман Загродський. т. в. о. Начальника Штабу Генштабу Полковник Ліпко. № 33 мх*). Оперативний звіт до 20 годин 28 травня. На фронті армії крім рідкої рушничної стрілянини та розвідочних подій нічого значного не було. ч. 254. Тво Наштадарм Генштабу Полк. Ліпко. № 34 С.мГ). Таємно. Комдівам Запорожської, Київської, Волинської і Херсонської Комаргород комдіву 12 польської. Оперативний наказ. Мана 3 версти в 1 дм. 1. В сучасний мент вся вага оперативних дій проісходить в районі Христінівка, Лявовець, Сквира. Тому в сучасний мент ми рівно як і сусідня спільна нам 12 поль- ська дівізія не маємо завдання посуватися вперед, а лише активно утри- мувати ворога на занімаємой позиції. 2. На нашому фронті ворог має слабі сили, можливо чекати його демонстративних випадів. 3. Сусідня 12 поль- ська дівізія після короткого випаду наперед для захоплення ворожих бро- непотяпв відтягає в 6 год. ЗО б. травня своє праве крило на дотеперішні поліції на лінії с. с. Горячківка включно, залізнична будка що в 4-х вер- стах на південь від станції Крмжопіль. 4. Наказую: Київській дивізії за- кріпитися і утримуватися на буграх що йдуть від Дністра на схід від с. Грушка до лінії між літерою Р підписи Р. Ольшанка і .,овч“ що в яру на північь від підписи „Требушовка*. Запоріжської дівізії закріпитися і утри- муватися нз буграх що на північь від указаної вище для лівого крила Київської дівізії лінії, далі на схід від с. Ольшанка і далі на швшчь до с. Горячківки виключно. 5. В моєму роспорядженню залишаються на далі яко армейськнй резерв Волинська дівізія в селі Вербка і Херсонська дівізія в с. с. Северянівка. Яикулово і м. Ямпіль. 6. Розвідку провадити до зустрічи з во}югом і у всякому разі до долини р. Каменкн включно. 7. На запімає- мому фронту закріпитися вузлами сопротивлення для застав з кулеметами во взаїМЕому вогневому звязку між ними, окопн усилити дротяними забо- рами. для чого одержати колючий дріт від 12 польської дізізії. Для окопної праці притягнути місцеве населення. Схему росіюложенпя вузлів з вка- маушл на них обстрілу приставить мені не пізніш 2 червня. 8. Штадівам
19 росположитися Запоріжської в с. Ольшанка, Київської в сл. Казенная, Во- линської в с. Вербкп і Херсонської в м. Ямпіль. 9. Звязок зі Штабом армії тримати через телефонічну станцію штабу армії в с Качківка на яку від усіх дівізіЙ надіслати від кожного штаби дівізіі по 3 кінних гінця, котрі підлягають начальникові цієї станції для достачі телеграм свойому штабу дівізіі- Дівізіям між собою, а Запоріжській з 12 польською тримати тісний звязок при можливості! телефоничннй і у всякому разі через старшин з кінними козаками при штабах дівізіЙ взаїмно. 10. Термінові донесення надсилати оперативні і розвідчі щодня до 9 і 18 годин. 11. Про одержання цього наказу і про виконання його донести. 29 травня 17 год. ЗО хв. Дзи- гівка ч. 99. Т. в. о. Командуючого Армією Отаман Загродський. Т. в. о. Начштабу Генштабу Полковник Ліпко. їй 35 (-01“). Оперативний звіт за 29 травня до 20 годин. Частинами нашої кінноти після бійки захоплено села Грушка, Кузьмпн і Окнпця. Перед цім вндтиаком було до 200 чол. ворожої кінноти при 6 тачанках і 2 гарматах, котри відийшли в долину р. Каменка. На останньому видтинку фронта ничого видатного не було. м. Дзнгівка, ч. 256. Тво Наштадарма Генштабу Полковник Ліпко. № 36 ‘ РозвІдочниЙ :*віт Штабу Армії до 8-ми годин ЗО. V. 20 р. Київська дівізія доносить: по аеперевіреним відомостям ворог копає окопи в районі с. Каменка. Ворожими відділами 28. V. занято с. Кузьмнн (до одною еспадрона кіпнотп) і с. Окниця (не відома кіль- кість — на північному сході с. Окнпця вкопано дві гармати). Наші розізди доходивші до є. Кузьмина зустрічались рушничним вогнем. Від Запорізськоі дівізіі 28—29 розвідочшіх звітів не одержано. 2-а польська армія голосять: розвідкою літунів зафіксовані ворожі колони силою: 6.000 коней — 3.000 коней — 2.000 коней. Всі три колони маршеру- вали в районі північному від Хрестинівки. ВИСНОВОК: на фронті нашоі армії ворог держиться пасивно. Уста- новлюється присутність на Польсько-Українському фронті частин кінної армії т. Буденного. Начальник Розвід, відділу сотник Шпілінськнй. № 37 („03“). Таємно. Д. негайно. Комідвам Запоріжської, Волин- ської, Київської, Херсонської і Комаргород. Начальникові 12 польської дівізіі. Оперативний наказ. 1. По відомостям від штабу 12 польської дівізіі ворог витискує польських уланів з с. Гарячківкя і командування 12 польської дівізії просить допомоги. 2. Для виконання цього наказую: а) Київської дівізії міцно тримати свій фронт в тісному звязку з Запо- ріжською дівізією. б) Запоріжської і Волинської дівізіям по взаїмному порозумінню Комдивів наступом в напрямі від села Ольшанка на лінію Ви- года, що в 4-х верстах на південний захід від с. Христищі—Гаричківка. Рух роспочати негайно після одержання цього і провадити його в тісному
20 звязку як між собою так і правим крилом 12 польської дівізіі. Після возстановлення стану Запоріжської дівізіі заняти фронт згідно на- казу Військам Армії ч. 99 в тісному звязку лівим крилом з правим кри- лом 12 польської дівізіі. а Волинської дівізіі відійти в с. Вербку. 3. В рос- порядження Комдівів Волинської і Запоріжської одночасно з цим надсила- ється від гарматного дівізіону Алмазова в село Вербку 300 гарматних на- боїв і гармата. 4. Дівізіі попереджюються, що в скорім часі вони будуть змінені з фронта 2 стр. дівізією Удовиченка і вийдуть для організації. 5. Про одержання цього наказу і про начало його виконання донести. ЗО травня 18 годин Дзигівка ч. 100. т. Командарм за відсутністю Отаман Загродський. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. їй 38 Оперативний звіт до 20 годин ЗО травня. Після енергійного випаду наших військ наперед та заняття сс. Віль- шанка. Сл. Казенна, Требушівка. Окпиця. Кузьмин відійшли наші ча- стини дня ЗО травня згідно попереднього наказу па давні позіціі між рр. Ольшанка і Марківка. На цілім фронті ворог проявляє значну активність, алеж не порушив наших планованих акцій, ч. 269, Дзигівка. Тво Наштадарма Генштабу Полковник Ліпко. їй 39 (на стор. 21). ІЙ 40 с.прк**). Комдівам Запоріжської, Київської, Волинської, Хер- сонської і Наштадіву 12 Польської — Комаргород. Запорожська дівізій на свему фронті під напором нревосходиих сил ворога відійшла на правий берег р. Марковки. Командарм наказує Запоріжської і Волинської дівізіям спільними силами негайно з одержанням цього перейти в рішучий контрнаступ на фронті Армії і заняти фронт згідно наказу військам Армії 21 б. травна ч. 101. Про виконання донести. 31 травня 17 год. 50 хв. Дзигівка ч. 272. ТВО Наштадарма Генштабу Полковник Ліпко. >й 41 сох-). Оперативний звіт до 20 годин 31 травня. Весь день на фронті армії тривали жорстокі бої. Ворог з ранку иовін наступ переважними силами і потіснив наші частини на правий берег р. Марковки. Уступити ми повинні були завдяки великому браку набоїв. В 17 годин наші частини піддержані армеЙськими резервами перейшли до контрнаступу і після дуже впертого бою вибили ворога і від- кинули на правий берег р. Ольшанкн, чим возстановилн вказаний їм ф|юнт. По горбу від с. Вел. Косинця до бугрів па схід від с. Джугастра фронт цей пробігає. В боях піхота Київської дівізіі декілька раз ходила в багнети, а кіннота Волинської і Запоріжської дівізій рішуче атаку- вала ворога в кінному строю, покривши себе новою славою. Ворог поніс значні страти. Наші страти забитими і раненими теж досить значні. Дзигівка. ч. 278. Тво Наштадарма Генінт. Полк. Ліпко.
8 № 39 (..«"П ві Д 0 М 0 С Т Ь ПРО СКЛАД АРМП УПР. паї червня 1920 Р- и ц з н а ч а < т н н ііаіІОр'ОКГІ.Ь'.І дивізія Волинська діівіяін . Київська дивізія Херсонська дивізія . . Окремвй КІННИЙ полк . Штаб Армії 2 стрілецька дп лінія РАЗОМ ІхАЯ2/ф тализрояти міедзкієсо Жагиа'ма Г ЖМОЯАКЖУ 6 01991945 2*0 й1 швед. самоходів ц бронепотяг І бойовий стан хирчоїиіП < ПІН коней козаків коней КОЗАКІВ ЗО дямих не лаяпачепо ш» дивізіях 210 516 59 278 1310 228 190 336 16 271 1022 158 269 131 31 322 681 160 144 220 4 1779 428 97 12 145 260 19 34 18 102 145 71 218 308 1815 ? 278 1043 11656 154 6867 1318 955 (без підпису).
22 № 42 (.<«*)• Оперативний звіт Штадарма УНР «за 1 червня до 20 год. 20 год. Ціляй день на фронті Армії УНР тривала рідка рушнична та гар- матна стрілянина. Ніяких активних подій не було. я. 285 м. Дзигівка. Наштадарм Гепшт. Полковник Ліпко. № 43 (.•<**) РозвідочниЙ звіт до 8 годин 2-УІ-20 р Київська лівізія голосить: ворог займає с Сл. Казенну. Слобідку і Ольшавку. По буграм, що па схід зазначених сел містяться кінні посте. В цьому напрямі оперує кіннота 41 полку. Ворог провадить розвідку па Велику Косинцю. В напрямку слободи Трибушівськоі і с. Окниця гарматна стрілянина. На відтинку Запорожськоі дівізіі інтенсівппй ворожий вогонь. Галичанин перейшовший ворожий фронт на відтінку дінізіі ніяких знач них ворожих спл в запіллю пе примітив. На польському фронті після невеликої демонстрації розвідки і; районі р. Буга ворог на всьому фронті держиться пасівно. Польським авіатором примічено невеликі ворожі від- діли (не більше сотні) в районі Ольшанка, Трибушівка, Грушка. Висновок: На фронті нашої армії ворог тримається актівно, засо- вується се присутністю (нової незтомленоі) 20 бригади. В близчі часи нема підстав чекати серьозних ворожих акцій Нач. Розвід. Відділу Сотник ШпілінськиЙ. № 44 С.о»“)- Дуже негайно, таємно. Комдівам Волинської, Запо- рожськоі. Київської і Херсонської, Наштадіву 12 польської. Оперативний наказ. 1. Ворог з 4 годин 2 червня роспочав енергійний наступ від с. Оль- шанка і Сл. Казенная на весь фронт армії і до 7 годин потіснив наш центр биля с. Кетросп па правий берег р. Марковки. Запорожці потіснутп до с. Вербка і Сл. Вербовецька. 2. Командарм наказав Запорожськоі і Київської дівізіям повернути свої фронти контрударом. Волинської дівізіі оказати енергійну допомогу Запоріжської по згоді комдівів ціх дівізій, а Херсонської дівізіі вмісті з Київською по згоді комдівів енергійно нанести удар на ліве крило во- рога в напрямі від С. Вольфантівка па Сл. Казенная і с. Ольшанка. 3. Дівізіям тримати між собою тісний звязок як то пе оден раз вже указувалося а також з 12 пол. дів. 4. Про одержання і виконання цього наказу донести. 2 червня 9 год. 40 хв. ч. 284. Тво Наштадарма Гепшт. Полковник Ліпко. № 45 Д. негайно, таємно. Комдівам Київської і Херсонської, Зразок Комдівам Волинської і Запоріжської. Командарм звертає увагу Комдівів Київської і Херсонської на рішучу важкість удару на ліве крила ворога в напрямі від с. Вольфантівка на Казеяное-Ольшанка. тому наказав Комдіву Херсонської передати негайно кіикк* полк і гармати з набоями в підлеглість для ціеі операції Комдіву
23 Київської, котрому вжити всіх заходів до енергійного виконання цього наказу. 2 червня 1920 р. 13 год. 40 хв. Дзнгівка ч. 288. Тво Наштадарма Генштабу Полковник Ліпко. № 46 С,ох“). Розвідочний звіт до 18 годин 2-УТ-20 р. Полонений захвачепий Київською групою в с. Кетросах показав, що в час ворожого наступу 31-У-20 ворожі частини займали таке положення: 41 кавалерійський полк від р. Дністра до Підлісівкп. район Підлісівка—Ке- троси займав 363 стрілковий полк — праворуч Його 364 — далі можливо 368. Ці полки складають собою групу 41 дівізіі. 41 кавалерійський полк при 2 гарматах має до 200 шабель 363 п складі двох батальонів — 200 багнетів при одній гарматі, та 6 кулеметах — 364 в складі 400 багнетів при 4-х гарматах. Присутність 60 полку не відома. 2-УІ-20 біля 15 годин стверджено польськими літаками па ст. Попелюхи 5-6 ешелонів по ЗО вагонів каждий, з котрих внгрузилась кіннота і піхота. ВИСНОВОК; примічена групова організація замісць бригадної. Про- віритн присутність 20 бригади. Усилити розвідочні акції частин з метою захоплення полонених. Фіксується можливість провадження ворогом на- зггупательних акцій. 2. VI. 1920. ч. 14. Начальник Штабу Армії Генштабу полковник Ліпко. Нач. Розв. Відділу сотник Шшлшський. № 47 (»оз“). Оперативний звіт за 2 червня до год. 20. Цілий день па всьому фронті армії тривали кріваві боі. 0 4 год. ранку ворог роспочав наступ, иаправлнючи головний удар від сс. Оль- шанка і Сл. Казенная па бугри, що на схід від ліиіі сел Еетросн, Сл. Вербецькая, Вербка. На відтинку па схід від Кетрос ворог відтигпув наше військо на правий беріг р. Марковка. До бою були введеш армейські резерви, котрі до 14 годин роспочали вмісті з дівізіями занімавшимн фронт рішучий контрнаступ, пе глядючн па майже повний брак рушнич- них та гарматних набоів. Па всьому фронті ворог був відтиснутий па бугри, що між ріками Ольшанка і Марковка, після чого він в свою чергу роспочав контрнаступ алеж після впертих крівавих валок перемога була на нашому боці і ворог розбитий почав відсовуватися па села Ольшаяку і Сл. Казенная. Наша кіннота переслідувала ворога і на його плечах во- рвалась в с. Ольшанка і Сл. Казенная. Ворог затримався в фільварку, що па південно-східпьоі околиці с. Ольшанка. але Й звідти рішучим натиском нашої кінноти і шдоепівшоі піхоти був вибитий і в паніці почав тікати по полю в напрямі на с. Дмитрашівку. при чому ворожі великі втрати як кіньми так і людьми, трупи напаяються по всьому полі і на фільварку, між забитими багато жидів. В цьому бою покров себе славою кінний нолк За- лізняка, котрий не дивлячись на те, що ворог випустив но лавам до 60 шрапнелів, преслідував ворога і на його плечах захопив Сл. Казенная. Та- кою дуже добре працювала наша артилерія котра розбила дуже багато во- рожих тачанок і убила цілу упряжку від гармати Наша здобич в бою справних два кулемети Максима і два Льюіса, місцевость по східному бе-
24 регу р. Ольшанка від с. Ольшанка до с. Велика Косниця в наших руках. Валки скінчилися о 20 годині. Наші втрати значні, ч. 292. Дзигівка. Тво Наштадарма Геншт. Полковник Ліпко. № 48 (..каш*). Т. ОПЕРАТИВНИЙ. НАКАЗ ВІЙСЬКАМ ДІЄВОЇ АРМІЇ У. Н. Р. ч. 102. м. Дзигівка. (Мана 3 версти в дюймі). 2 червня 1920 р. 21 год. ЗО хв. 1. По маючимся в Штабі Армії відомостям, можливо гадати що во- рог в ночі з 2 на 3 червня або вранці 3 червня роспочне наступ на фронті Чоботарка—Крижопіль—Мясківка—Джугастра. Головний удар треба чекати на стику між нашим лівим крилом, ї спільною 12-ою польською дивізією. 2. НАКАЗУЮ: а) Запоріжській дивізії міцно тримати бугри вздовж лівого берега річки Марківки від лінії між Овч. х. що в 4 верстах на пів- денний захід від села Ольшанки до південної околиці с. Сл. Вербицькая включно, до хут. Ярошинського виключно. б) Київській дивізії тримати бугри від зазначеної в пакті „а“ для Запоріжської дивізії до с. Вел. Косинця (включно). в) Мій резерв: Права Група Полковника Долуда. Херсонська дивізія кінний полк, батарея і кулемети. До 6-ої години ранку 3 червня скупчитися в бойовій готовности в яру біля с. Глембічек, маючи цілью в випадку потреби допомогти Київ- ській дивізії з якою тримати звязок і за фронтом якої мати наблюденіє. Ліва Група Волинська дивізія — скупчитися в лісі, що в 2 верстах на захід від с. Вербка до 6-ти годин ранку 3-го червня, мати звя- зок з Запоріжською дивізією і иаблюденіє за її фронтом. 3. Комдівам Київської і Запоріжської вести розвідку проти своїх участків до долини р. Окниці. 4. Комдівам Київської і Запоріжської займати фронт дише заста- вами з кулеметами в огневому звязку між ними, а за фронтом мати мож- ливо міцніші резерви, котрими наносити ворогові в потрібних напрямках контр-удари. 5. Розграиічительна лінія між Запоріжською і Київською диві- зіями — Сл. Вербецкая — с. Кочківка — с Писаревка Воложська — м. Дзигівка, всі крім Писаренки Воложської для Запоріжської дивізії включно. 6. Тиловою позіцією призначаю лінію бугрів на схід від с. с. Тах- талея — Яланец — Писаревка Воложська — Сл. Добрянка — Глемби- чек, кожна дивізія в межах ії смуги. 7. З огляду на те що дивізії тримають свої обози і тилові частини дуже близько від фронту, наказую перевести їх 3—VI: Херсонської ди- візії в м. Яругу, Київської — с. Миронівку, Запоріжської в Сл. Моєвку і Волинської в с. Борівку. 8. Комдівам Київської і Запорожськоі вжити всіх заходів до того, щоб застави иа фронті закріпилися окопами з дротяними заборами. 9. Набої мають прибути до Могнліва і Вапнярки; для одержання їх
25 Комдівам мати там своїх прийомщиків і вози. Про достачі туди набоїв буде додаткове повідомлення. 10. Звязок тримати кінними гінцями з телефоничною станцією в с. Кочківка. а по можливости тримати крім гонців телефоничниіі звязок. Командуючий Армією Отаман Ом.-Павленко. Тво Пач. Шт. Армії Геншт. Полк. Ліпко. № 49 Комдівам ЗапоріжськоІ, Київської, Волинської і Херсон- ської. ОПЕРАТИВНИЙ НАКАЗ. З огляду на те, що сьогодня ворог тріска- ється насінно, наказую Волинської дівізіі без одного кінного полку роз- ташуватися в с. Качківка, а Херсонської дівізіі кінний полк з гарматами, і кулеметами росташуватися в с. Глембочек. Обидві ці групи залишаються в моєму резерві. З червня 20 год. ЗО хв. Дзнгівка, ч. 297. Командуючий Армією Отаман Омелянвич-Павленко. ТВО Наштадарма Генштабу Полковник Ліпко. № 50 С,ох“). Комдівам Київської, ЗапоріжськоІ, Полковнику Алма- зову, зразок Комдівам Волинсько! і Херсонськоі. ОПЕРАТИВНА. По маючнмся відомостям большовики мають зробити наступ загального рішучого характера. До цього часу помічається на на- шому фронті слаба охорона і розвідочна служба особо з ЗапоріжськоІ ді- візіі, а тому Командарм наказав Вам, починаючи з ціеі ночі перевіряти на місцях службу охорони, щоб пежданні напади ворога надалі не були мож- ливі і організувати роззідочну службу як на це були дані вказівки раніш, ч. 313. Тво Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 51 (,,ох“). Комдівам Київської і ЗапоріжськоІ, Полковнику Алма- зову, зразок Комдівам Волинської і Херсонськоі. Оперативна. Командарм категорично и'Д Вашу відвічальність нака- зав негайно приступити до закріплень застав з кулеметами окопами в вог- невому звязку між заставами. Окопи зміцнити дротяними заборами. Пол- ковнику Алмазову одержати 6 червня на ст. Вапнярка від 12 пол. дів. потрібну кількість колючого дроту, а Комдівам ЗапоріжськоІ і Київської отримати цей дріт на ст. Ваииярка від доглядача гарматного склада і до- ставити його на місця власним роспорядженням. Зміцнення фронта під відвічальиістю комдівів иовинно бути скінчено до 9 біжучого червня, що- буде перевірятися, ч. 314. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 52 (,.ози). Розвідочний звіт до 8 годин 4—6—1920. Па відтинку ЗапоріжськоІ дівізіі ворог активеи, але не упертий. Го- ловні сили ворога групіруються по лініі Ольшанка—Сл. Казенна. Від Ки- ївської дівізіі донесень не одержано. На Польському фронті ворог трнмаетса пасівно. ВИСНОВОК: Актівність ворога на відтінку арміі носить містнпй ха- рактер. ч. Р16. Начальник Штабу Арміі Генштабу полковник Ліпко. Начальник Розв. Відд. сотник Піпілінський.
26 № 53 (•»*)• Оперативний звіт Штадарм за 3 червня до год. 20. Цілий день иа фронті армії були лише розвідочні події па східні,ому березі р. Вільшанки і рідка стрілянина. и. Дзигівка ч. 299. Тво Наштадарма Генштабу Полковник Ліпко. № 54 (..«')• ВИННИЦЯ ГУГШ На ч. 35 повідомляю, що оперативні звіти надсилаються що-дпя, а розвідочні не надсилаються поки по будуть улаштовані розвідочні від- діли в дівізіях. ч. 3006. 4. VI: 920 м. Дзигівка. Начальник Штабу Армії Генштабу Полковник Ліпко. № 55 С.оз"). Оперативний звіт за 4 червня до години 20. Цілий день на фронті арміі УНР ворогом велась рушнична, куле- метна та гарматна стрілянина. Кількакратні повитки ворога збити наші застави, що иа схід і південь від с. Вільшанка не мали успіху. На остан- ньому відтинку нашого фронту розвідочні події, ч. 303. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 56 Розвідочннй звіт до 8 годин 5—VI—1920. Ворог займає сс. Кузьмии, Окпиця, Слобідка, Трибушівська лінія охорони йде по буграм, що на схід зазначених сел. Лінію фронту займа кіннота 41 кавалерійського полку. Ворожа кіннота до 300 люду гурту- ється на с. Велика Косинця. Ворог веде рідку гарматну стрілянину по на- шій розвідці. По неперевіреним підомостям ворог чекає скорого прибуття 21 дівізіі. Ворог в 4-ій годині ранку зробив напад на бугри, що на схід с. Вербкп. На польському фронті ворог тримається актівно. В1ІСН0В0К: ворог тримається актівно, є ріввочуйний, спостеріга- ючий, використовує кожний лучний мент аби зробити напад. В недале- кому часі є підставно чекати серьозвих акцій, ч. Р18. Начальник Штабу Генштабу Полковник Ліпко. Нач. РозвідВідділу Сотник Шпіліиський. № 57 Цільно. До Заноріжськоі. Київської, Волинської дівізіям. Про непровірннним відомостям ворог чекає прибуття на наш фронт 21 дівізіі, Весь час ворог тримається занадто актівно, Маються відомости про розвинення ворогом в недалекому часі серьозиих акцій, 3 огляду на се Командарм наказав усилити розвідочну діяльність частин неодмінно з за- хопленням полонених. По неперевіреним відомостям 21 дівізія складав со- бою групу т. Старика силою до 60(10 багнетів та 1000 шабель кома 22. V. 20 група була змінена в районі Христівівки кінними відділами арміі Бу- хеннаго. 5-—УІ—20 примічена групіровка ворожоі кінноти на с. Велика Вісниця, ч. 20, 5—VI—20. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Нач. Розвід. Відділу Шпіліиський сотник.
27 № 58 С-о»')- Розвідочний звіг за період 1—5. VI. 1920. На фронті польської арміі кінні атаки армії Буденного в районі Лп- ловця-Гайсииа ослабли не давші неприятелю жадних результатів. Перед фронтом сусідньо) польської дивізіі та пашоі армії ворог згуртував крім давніх бувшіх відділів, свіжі прибувші з району Балти Бірзули, загальна кількість 14 сов. армії складається з відомих 60. 41 дівізій та 21 бригади 7 дівізіі в силі 3000 багнетів та 1000 кінноти при 5 бронепотягах. По польським відомостям ворог стягує 6 та 5 армії на українській фронт. По веперевіреним відомостям ворог чекає прибуття на відтінок нашої армії 21 сов. дівізіі, зазначення дівізія можливо складає собою групу тов. Ста- рика і 22. V. 20 була змінена кінними відділами армії Буденного в районі ст. Хрес,тинівка, загальна кількість до 6000 багнетів і 1000 шабель. За період 1—5. VI. 20 ворог тримається занадто активно роблячи спроби прорвать фронт. Охорона Одеси складається з 3000 чоловік, бойових 1000 з 12—16 гарматами. Залізничій тор Одеса Бірзула забитий ворожив ешелонами з ріжним майном, на одній станції стоіть 200 вагонів з набоями, заставле- лість тору примушує ворога підводити резерви ціши. Польські літуни страшенно деморалізують вороже запілля, на ст. Рудняця забито началь- ника станції помішника декілько червоноармійців. а також розганяють ворожі обозп в лісах району ст. Пещанм. Рсдняця. ст. Попелюхи. Ч. Р21 5—VI—20. Начальник Розвідочного Відділу Сотник Шпілінськнй. № 59 Оперативний звіт до 20 годив 5 червня. На фронті Армії УНР з розсвітом дня повели большовики по попе- редній артилерійській підготовці сильний наступ на наші укріплення в ра- йоні иа схід від с. Вербки. Наші війська побідно відбивали ворожі атаки, але завдяки сильному артилерійському кулеметному та рушничному вогню змушені були відійти дещо в зад. Около 8 год. ранку перейшли наші ча- стини в контратаку не смотря на сильний рушничний кулеметний та ар- тилерійський вогонь вибили ворога з занятих ним поліцій. Ворог по кот- рому був відкритий сильний рушничний та кулеметний вогонь почав в па- ніці утікати в напрямку на Дмнтрашівку. оставляючи на полі битви ране- них та вбитих. Па нрочих відтинках фронта цілий День велась ворогом гарматна та рушнична стрілянина. 7. VI. 920 ч. 320. Тво Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Ні 60 і.."з’ї. Розвідочнив .нот до 6 годин 6 VI. 20 р. По польським відомостям большовики починають тікати на цілому фронті, завдяки масовим повстанням в запіллю. По неперевіреним відомо- стям три дні тому назад па учагток армії прибуло два полки кінноти армії Буденного до 5П0 чоловік, котрі змінили 364 пол. Ворог весь час тріпа- ється насінно. Ч. Р24. Начальник Штабу Генштабу Полковник Ліпко. Нач. Розвід. Від. Сотник ПІпилінський.
К(1 Овврккм* штза 6. Л ю гош 20. Кз фронті Ари ЯЛ* нині жл’ вшса ворожи гарматна та рака стшетма іі|ііи Вита ворога збкгь ваві застава, що на захід від с Гіптвгз не шв живота усміху. Ворог рфішеться на буграх, що на гай ви < Ва остити фронті водії рошлочного характере, чт Тво Наштадарм Генштабу Половник Ліпко. * С( і-«Ч Кяцзчпі ЗЙГ де 8 гоїм 7—VI—20 р. Ворог заВжае старе нвмжевм. По відомостям переМшовшмх з с Вершка 4—Л—20 черст село вроів» ва наш фронт чотири піші поли кцвккпв 200—250 жну ва нш та кінноті до 500 сабел. Зазначені ві- вммств видні та 5—П—20 і з другого витівку. По сів же відомостям варив* нвстум 5—Л—20 ва ваш витівав ворог засовує бажанням ві- ват ванту салу На затінку арніі верет веде ріжку гарматну та куле впну стримну- ИКЯ0Й0К. £ метана щкреслтв присутність нової сил ворога а нмп нотку. 1 РЗО. Вача. Штабу Генштабу Полковник Ліпко. * ЄЗ им*). Вшвішчнн* зт » 16 гани 7—Л—20 р. Ввмк вдшвепі ф верш не одержано. Проба в ніч на 7—VI—20 иіиігв жтау » ввився за вціавенвям ворогом застави. Агенти не ммрвукЕь. В ра*ш Джутастра Інпгію нрорвалсь 300—350 во роках пмвчмж 1 Р32. Нам. Штабу Генштабу Полковник Ліпко. Ват—к Рояцотаего Віх. Сотник Шпиінськиі * 10 Вкцйу Заворкжсші. зразок Ковхіву 12 вольськоі. За лю ммівцвмви 12 вашим ипшв скорочується вщтжяок ♦і—П >»ж то* савсаб, ш витовк Сх Штвнька жлочно вврстоднть м< швиуввшн 12 вшпгк уїли Імпндврв накатав Вам в порозу- мші з в—мвмш вампгнт частин на Вамому шану кржхі мередап уві мяикк нон лику вкютіпві Виниш Вавкго фронту У** да Иявщш нианчні ве лавку березі взакж р. Маривеикн. >ку кровоян мвпйвв. Вре «аїрами та вптанани мито наказу хе- г ЗМж Дянгінка. 7 черви :920 р. ш Іамкаирна Генштабу Вввовпк Лій». Імаму Тярсевпвн, Ввнигнш, зразок Київської. За- мп • і Вмнмшві хкзшм ввбкп ве- “ 3, м і С- Верби і впстамоввтн свіі стаж. Ь”*™ Івжм* і Тмяітгиі рароа ^ка* **Нго в валику на зншв сл Камка, е Кпросн жшнюгти
29 Запоріжцям і Волинцям. Паступ розпочати негаіио після одержання цього накази. Про одержання цього наказу, про свої росяоряджеш і виховання Іх донести. 7. червня 1920 р. і. Дзигівка ч. 330 19 год.10 хв. Наштадарм Генштабу Пелюшок Ліпко. № 66 і-ч‘к Оперативнії звіт з дня 7 черви до 24 гаяння. Вранці 7 червня ворогом велась зусиена розвідка на циіж фронті Армії УЖ Декілька разів переходив ворог —шитими грунт в ввстуи проти наших застав. ш« на буграх по лівяі бік р- Іаркіики Завдяки ва- шому рушничному та кулеметному вогню кожані раз відбито атаку зі стратами для ворога. Около години 12 почав верет сильніше остриюватн із гармат наші поліції оі сторони с- Вільшанки, в котрім то селі були скути большоицькі син около 400 кіинх і 600 шших при 4 гаран- тах та великії кількості кулеметів. Після аргмвріїшт мщтвки • год. 14 ворог повів густий лавами шитуп з раіояу с. Ві&шави вита кавпх укрішвм. в камряиі сс. Вербна, Сл. Шляхенька, Джугастра. По —гаю ній нерівнім бою шд натиском переважаючих сіл ворога вкдіЬкп каші части в зад і заший иозішю що на північ і північнії захід від с. Верби і Сл. Шляхецьки 0 годині 17 при співучасті гарант мрвіші кажи ча- стин в контрнаступ. Почався загаяти! «і. Села Вербка і Сл. Шляхецька переходим кілька разів з рук в руки. Ворог з уаорчжвостю боронив зга- дані місцевості, але завдяки витревалости та завзятості наших козаків і мпкону вогню артиеріі не видержав наган атаки і почав у наш» уті- кати. лишаючи но дорозі багато трупів. Око» 23 годним вахт впито азах стамтме. котре запмали наші чат до большеицькоге наступу дня 7 чеувм. На врочих відтинках фроята без веремія ж. Джгівкж год. 10 дня 8 черви ч. 338. Тво Наштадарм Генштабу Полкових Лійко. * 67 <-<*’)• Розшдчиі звіт Армії Генерала Павленка до години 8 дня 8/П-1920 р. Ворог заіиае старе воложеная. Всю ніч провадились вороги пошу- кування розщчнків. Наступавша 7. ¥1. 1920 на лівії фланг нам свіжа ворожа дивізія складається виключно із молоді, всі чудово одягнені. Не че- кавши еверсіїноі, сильної контр атаки наппх віїськ ворог всю ніч захо- вувався нервово, чекая атаки ранки, ч. Р. 33. Підписав за Наштариа Начрозвц готип Шшлінськиі. № 68 Ь^відчи* звіт Штабу Армії Генерала Павленка до го- дин 16. дня 8—¥1—1920. Помічається ілисівна воряка агентурна розвідка з метою реові- дап наш відтінок. Задержена жінка 8. ¥1.20 котра призналась, що ве- реіниа фронт з метою розвідки, показує, що вона жіночого башьому. дальнінп ношашя відмоивмь діть. Задержанні шофер Гоптарук слу- живши! раніше в дівізіі генерала Улоичевж показує: в с. Хрпспнию
зо стоїть штаб 123 бригади, чудово налагоджений телефонний звязок до всіх частин, дроти кругом, при штабі 25 кінних. В Черноминськіх лісах сто- ять обози. В с. Дмнтрашівці стоїть штаб 13 арміі (?) Ця армія згрузилась 1—2 червня на ст. Попелюхи і пройшла через Песчавку на паш відтінок, силою до 500 піших. 200 кінних, багато кулеметів, без гармат, з відки прибула не зна. По над Дністром в селах Камянка—Кузьмин—Грушка ни- яких частин нема, бояться румун, які обстріл юють іх. На фронті від Грушки до Казенної стоїть 4 кінний полк (?), в Песчанці з отрядои стоїть черезвичайка обоз і червоний хрест. 6-УІ обявлена мобілізація за 5 ро- ків. в звязку з цім страшенна агітація, агітація має успіх в ПесчанскіЙ шості. Маля велику надію на Буденного кінпоту, але говорят між собою, що кіннота розбита поляками. В с. Дмнтрашівці чув. що большовики по- правляють старі окопи російські, що головні інстітуціі із Одеси евакуіро- вані в Хгрьків. В Одесі поширюється холера. На фронті арміі ворог вияв- ляє актівность. провадя демонстрації невеликими відділами до 60—70 ч. №34. Начальник Штабу Генштабу Полковник Ліпко. Нач. опер. від. сотник Шпілінськнй. № 69 С<°зЧ Оперативний звіт з 18 години 8 червня. На фронті Арміі УНР ворогом велася цілий день рідка гарматна стрілянина. Окаю 8 годин дня ворог двома групами, одною з с. Вільшанки, другою з Сл. Казенної почав наступати на наші позиції, що на буграх на схід вії сс. Китроси і Підлісівка. По двогодиннім бою завдяки іскуспому маневроваиню нашої кінноти, котра обійшла з заду наступаючого ворога, наступ відбито з великими для ворога втратами. Ворог в паніці втік в сто- рону Вільшанки і Сл. Казенної та обсадив бугри що на схід від цих сел. На прочих відтинках фронту події розвідочного характеру, м. Дзнгівка. ч. 340. Тво Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 70 Розвідчий звіт Арміі Генерала Павленко, до 8 год. 9—П—20. Ворсг ва відтінку арміі пасівен. По донесенню розвідки с. Вільшанк морогом не займається, в фольварку стоїть лише невелика застава, об- стрілявша нашу розвідку, головні силн ворога займають позі цію в ліс що на стід Вільшанки. Агент, повернувшийся 8. VI, пройшовший с. Грушки— Равди®—Лина росповіда по дорозі зустрічав лише реквізіційні карні виші 15—20 чоловік. На станції Кодима стоїть залізничний курінь 80- шюшб при двох кулеметах, там же стояв імпровізований бронепотяг з двома гарматами та 5—6 кулеметів. В с. Загніткові стоіть обоз 11 по- роду оржйшший сюди 3 червня з Балти. Оголошена мобілізація а 1395—1900 ріж, мобілізаційний пункт в м. Тирасполь, мобілізація про- шиться сиою. Вкяоод: ва підставі попередніх звітів від 1—9/VI фіксується прн- •ут ш фрахт Армії нової дівізіі. 1—3 дівізія вигрузилась на ст. Попе-
31 люхи і занила фронт Вільшанка—Горячковка, силою до 500 багнетів. 200 К’ниих. Предполагаетьсн 13 дівізія 5-оі армії, про котру мались відомості 7—VI—20 робила невдалий на ліве крило армії і була розбита, ч. 35/Р. Начальник Штабу Генштабу Полковник Ліпко. Начальник розвід, від. Сотник ШшліиськпЙ. №71 НАКАЗ ГОЛОВНОЇ УПРАВИ ВІЙСЬКА УНР. 29 травня 1920 р. ч. 35. (Наказ цей оголошено в дівізіях 9 червня 1920 р.). (По Головній Управі Генерал. Штабу). § 1. Для заховання традіціЙ і історії Арміі У Н. Р. дістають назву: Запорожська дівізія — 1-ша Запорожська стрілецька дівізія. Сводна Во- линська — 2-га Волинська стрілецька дівізія. Сводна Київська — 4-та Київська стрілецька дівізія. Сводна Херсонська — 5-та Херсонська стрі- лецька дівізія. § 2. До складу 2 стрілецької дівізіі з Армії Генерала Омеляновича Павленка передасться 3-ІЙ Своднпй кінний полк, якій складався з кадрів 3-оі Залізної дівізіі. 2 стрілецька дівізія. в склад якої входять кадри 3-оі Залізної дівізіі, дістає назву „3-оі Залізної стрілецької дівізіГ. § 3. Переіменовуються: 2 Запасова бригада в 3 Залогову бригаду, 3-я Запасова бригада в 4 Запасову бригаду. Підписали: Головний Отаман С. Петлюра. Військовий Міністр Ген- штабу Полковник Талиський. Начальник Генерального Штабу Генштабу Генерал-Хорунжип Сінклер. За згідність: Сота. ЗатварськиЙ. № 72 (,.ози). розвідний звіт Арміі Генерала Павленко до 16 годин 9—VI—20 р. Ворог на фронті арміі тримається актівно. сього дня о 15 годин во- рогом поведен наступ на с. Вербка. Агент, повернувшійся 9—VI—20 по- казує. В районі Рудниці стоять частини 45. 46 дівізій. сплою загально до 3000 багнетів, 1500 шабель. На станції Рудніца стоїть 4 бронепотяги, із Одеси прибило 300 чоловік. Мобілізованих направлено по частинам. 7. VI на перегоні Рудніця—Крижополь оув бій бронепотягів, того ж вечора на станції Попелюхи знімали радіостанцію. По приватним відомостям агента в с. Кукули стоїть 41 кавалерійській полк. В Ольгопольському повіті боль- шовикв провадять мобілізацію за десять років. По приватним відомостям іюлучешш агентом від залізниці до Дністра стоїть ЗО гармат. Хї 36. Начальник Штабу Арміі Генштабу Полковник Ліпко. Нач. розвід, від. Сотник Шшлінськнй. № 73 і..оа“). Оперативний звіт за 9 червня до год. 20. На фронті арміі УНР ніч пройшла спокійно. В ранці 9 червня о год. 8 після артилерійської підготовки повів ворог наступ на відтинку нашого фронту від Дністра до с. Китроси. Завдяки сильному натиску зі сторони ворога відійшли наші частини дещо взад і завяли бугри, що на захід від с. Китроси. Заразже був нами поведений сильний контрнаступ, котрим вибито ворога з завитих ним позицій. Ворог відійшов в сторону Сл. Казеноі
'32 і обсадив бугри що иа схід від р. Ольшанки. На других відтинках фронту ворогом велась в той час сильна гарматна стрілянина. Не маючи пово- дження на нашому правому крилі роспочав ворог в 15 годин густими ла- вами наступати з с.. Вільшанки в напрямку на Вербну, Слободу Шляхецьку, Сл. Вербоньку. По кількагодиннім завзятім бою наші частини відійшла на правий берег р. Марківки і обсадили бугри що на захід від ціх сел. Подо- 'снівшнми в свій час резервами поведено рішучий контрнаступ, котрим від- кинуто ворога, який переслідуемнй нашою кіппотою і піхотою в панічнім переполосі почав утікати в сторону с. Вільшанки, оставляючи багато уби- тих і ранених. Наша лінія йде зараз по буграм на лівому березі вздовж р. Марківки. Ворог находяться в с. Вільшанці і в Сл Казенній та по буграм, лцо на схід від цих сел. — м. Дзнгівка, ч. 347. Тво Наштадарма Генштабу Полковник Ліпко. № 74 С.оз*). Розвідний звіт Арміі УНР Генерала Павленко до 16 годин 1(МТ-1920. На фронті армії ворог трнмается актівно. Нових відомостей не одер- жано. Начальник Штабу Генштабу Полковник Ліпко. Н-к Розвідчого відділу Сотник Шпілінськнй. № 75 (..прк"». Оперативний звіт до 18 годин 10 червня. На фронті Арміі УНР ніч пройшла спокійно. В ранці в 7 годин ворог досить значними силами повів наступ на відтинку нашого фронту в районі сел Кетроси. Слобода Вербецька. Вербка і відтиснив наші передові частини дещо влад. Нашою контратакою вибито ворога з занятих ннм позицій і воз- становлене первісне становище яке було до наступу. Ворог відійшов на правий берег р. Ольшанки. На прочпх відтинках фронту рідка гарматна та рушнична стрілянина і події розвідочного характеру, м. Дзнгівка, ч. 349, Тво Нач. Онер. Відділу Сотник Затварський, ЖТОі-лл»**. Комдівам Запорожськоі, Волинської, Київської, Хер- сонської. По обопільному порозумінню Командарма з Командуванням 6 поль- ської арміі розгранячуючу лінію між українською а польською арміями становлять слідуючі села: Слобідка Шляхецька, Петраневка, Стена, Пи- липи. Березовка. всі ці села но стороні польської арміі. Район на південь ції сел Борінка включно аж до Дністра належить виключно для україн- ської арміі. Всякі реквізіціі в цім районі польськими військами заборона' •еться. ч. 356. Тво Наштадарма Генштабу Полковник Ліпко, № 77 Оперативний звіт до 8 годни 11 червня. На фронті Арміі шч пройшла спокійно. Ворог тримається пасівно. <- 351 г. Дитин». Тво Наштадарма Генштабу Полковник Ліпко.
33 № 78 Комдивам Запоріжської, Київської. Оперативна. Командарм наказав: поки що дротяних заборів на фронті не ставити. Як що дівізія має колючий дріт, то тримати його Запо- ріжськоі дівізіі в с. Пнсарівка. а Київської с. Дзигів Брод для зміцнення тилової смуги в першу чергу, про що буде додатково наказ. 11. VI. 920. ч. 357. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 79 (.,оз“). Оперативний звіт до 15 годин 11 червня. На цілім фронті Арміі УНР від 7 годин ранку велась гарматна стрі- лянина. В 13 годин 50 хв. повів ворог значними силами наступ проти на- ших розподілень в районі сел Кетроси, Слобідка Вербецька і Вербка та від- тиснув наші передові частини дещо взад. Зараз ведеться нами контрнаступ в цілі нозстановлевня старого становища. На прочих відтинках нашого фронту події розвідчпків. м. Дзнгівка, ч. 354. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 80 і. ирк“). Еомдівам Запор.. Волинськ., Київської, Херсонської Остання неділя пе дала ясних відомостей про ворога, замічені при- буття нових частин, зміна двох бригад і 41 кавл. полку 41 дівізії Полу- чені відомості! про групіроваиня 45 та 46 дівізій. маються відомости про стягнення ворогом 6, 7 та 10 армій, про те всі зазначені відомости суть дише чутки і не дають можливости уявити собі щось конкретне. Коман- дарм звертає увагу комдівів на відсутність військової розвідки і приказує на протязі 3-х днів певно вияснити вороже становище, провадя інтенсів- нішу розвідку обовязково з захопленням полонених. В дівізіях з ненала- годженими розвідочними апаратами Командарм наказав негайно приступити до організації таких в бригадах та дівізіях про виконання чого донести 13—VI—1920. Помічено що деякі начальники розвідочних відділів про- вадят листування безпосередньо на РозвідочннЙ відділ Арміі. підкреслюю, що все лістування провадиться лише через начальників штабів. Ч. 45/Р. II. VI. 1920. Наштаарм Генштабу Полковник Ліпко. Н-к Розвідоч Від. Шпідінський Сотник. >6 81 С.прк-)- Розвідочпнй зшт Арміі УНР Генерала Павленка. На ф{юнті Армії держиться ворог пасівно. Дня 10/УІ. 920 переслухано 9-ох полонених національності! україн- ської польської, словенців і німців з Сибіру. Оповідають: Тому 5 тижнів через Курск переїздили військові транспортн на західний фронт, за одну віч бачили 6 транспорт'їв. Полонені бачили артилерію і піхоту. 4 тижні тому в околиці Харкова було повстання. Полонені бачили групу окодо 80 чоловік наших повстанців на двірці в Харкові, яких большовики захватали. В той час з Кременчук двигались війська на північ, жидівське вселення в Кременчузі говорить, що незадовго прийдуть туди поляки. Дезерція у бодьшсвиків сильна. В Бірзулі стрічали полонені один бронепоїзд, вій- -Ужр«!асмо-ііое*о»ск*» віїжа З
34 ська ніякого. В Тпраспільськім повіті оголошено мобілізацію річників 18—22. З еталони новобранців вивезли большовикп в сторону Одеси. В Рибниці. Райкові і Камінці війська пе стрічали. Большовицьку розвідку в силі 5 кавалеристів бачило в Грушці. Тираспільська часопис з З/УІ пи- сала: Москва і Сибір горить повстанням (?) В Голті знищено міст. Ч 48/Р II. VI. 1920 с. Дзигівка. Наштаарм Генштабу Полковник Ліпко. Начальник Розвід. Відділу Сотник Шпіліиський. № 82 Комдівам Волинської і Биівськоі і Херсонської, зразок Комдіву Запоріжської. Оперативна. Командарм наказав: 1. В віч з 11 на 12 червня Волинськоі дівізіі заняти відтинок фронту армії змінивши Київську дівізію, скінчивши зміну не пізніш 3 годин ранку 12 б. червня. 2. Київської дівізіі після зміни відійти в армейський резерв в с. Кач- ківку. 3. Комдіву Херсонськоі дві гармати передати в підлеглість комдіву Волинської. 4. Телефонні лінії при зміні дівізій не знімати. 5. Всі пересовування і зміну проізвести після безпосереднього поро- зуміння між собою комдівів. 6. Комдіву Волинськоі забезпечити свій відтинок окопами для застав і активно тримати відтинок, в потрібних випадках для допомоги Запоріж- ськоі дівізіі переходити в контрудар на ліве крило ворога. 7. Про одержання і виконання цього наказу донести. м. Дзигівка. ч. 350. Тво Наштадарма Генштабу Полковник Ліпко. № 83 (-«")• Розвідочний звіт Арміі УНР до 8 год. 12 червня. Ворог змучений вчорашними боями заховується пасивно на старих позіціях. ч. 49. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Нач. розвідд. Сотник Шпіліиський.
РОЗДІЛ 2. ВІДВОРОТ ЗА ЗБРУЧ*). (13. VI — 13. VII). Прорив Буденного на фронті УІ польської армії і рейд Його в на- прямку на Бердичів-Житомнр та наступ бо.іьшевнків на крилах ІІІ-ої Армії дуже ускладнили ситуацію польських військ на Україні. Тому, щоб захо- вати свободу ділань, наказано було польським військам відійти на р. Ушу, одначе з огляду на соповпнй прорив Буденного в районі м. Борця польські війська змушені були відійти далі на захід до район)* м. Рівного. В кінці червня поляки затрималися па лінії. Хмельник—Любар—р. Случ—р. Уборть. На початку липня Буденний захопив м. Рівне, після чого польські війська відійшли на лінію р. Збруч — р. Стир. До 12 червня большевицькі спроба безпосередньо змусити нашу Ар- мію до відвороту успіху не мали — Армій вперто боронила свій фронт, лише в звязку з відходом польських армій змушена була також відходити на захід. Відходячп Армія одпаче по черзі затримувалася на всіх природ- них лініях: р. Русава, р. Мурафа, р. Лозова, при чім протягом 21—28 чер- вня мала особливо успішні бої, внаслідок чого ворог на якийсь час перестав бути активний і дише наглядав фронт Армії, стягаючи тимчасом резерви. З початком липня ворог поновив наступові акції, одначе так само його було розбито в боях під КопаЙгородом, Лучинцем і в районі Озарннців. У цих останніх боях Армія мала поважні страти. Внаслідок відходу поль- ських військ за Збруч і Стир, Армія УНР теж змушена була відійти на лі- нію р. Збруча, бо вона займала фронт уступом папвред на кільканадцять кільометрів, що ставило в небезпечне положення її ліве крнло. Перехід за Збруч Армія викопала вночі з 13 на 14 липня. ♦) Схеиа № 2.
* <4 <..«!> > ВІДОМОСТІ. ПРО СКЛАД АРМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ II. р. па 12 червня 1920 р. о» и а л и Ц с 1 козаків коней я п «в Я 1 & Є муштр пом 1 верх 1 гарм обоз 1 я сх. ж В* з Я к а. І 1О$ВЯ 1 Запорожська дивізія . . . 241 2757 278 516 57 210 923 39 7 283 36055 240 1 2 Волинська дивізія .... 167 1807 278 330 16 190 612 36 1 198 48000 329 1 3 Залізна дивізія 795 3465 — 399 44 210 2988 80 9 273 284809 771 1 £ 4 Київська дивізія 175 1758 322 131 31 269 631 23 4 109 60000 600 І 5 Херсонська дивізії .... 105 2144 423 220 4 144 698 17 2 125 60821 344 І Г Окремий кінний полк .... 34 126 15 130 — 15 146 І 4 і 0 ш 110 — — 1 5 Всього . . • 1517 12057 । 1316 і 1726 152 1038 5998 199 25 1098 489695 22841 У' 1 6 Січова дивізія . . . . • 225 1419 ; зої ' 142 26 173 1217 12 127 — — 1 р Разом . • • 1742 1347*і . 1617 1*67 । 17* 1211 ; 7215 1 199 37 1225 489695 22811 ї; г.. В заиасовпх бригадах . . . 1072 1832 І Підлягав За Нач. опер, відділу Сотппк Радчепко. и, і
а? № 85 (..маю**). Таємно-оперативно. НАКАЗ Військам дієвої армії У. Н. Р. ч. 0103. м. Дзнгівка. (Мала 3 в. 1 і 10 верст в Г‘). 12/6 Д920 р. 11 год. 45 хв. 1) Кінна армія Буденного в складі 4-х кінних дивізій продерлась в околицях зі. Сквирн і оперувала в околицях м. Козятина. 9/6 вона з око- лиць Білополя рушила в північно-східному напрямі на Лозовпкн — Ходорів в занілля 3-ої польської армії. Перед фронтом дорученої мені і 6 польської армії від Дністра до Сквирн ворог успіху в своїх атаках не мав. 2) Головне Польське Командування наказало 3-ій польській армії відійти на лінію Тетерева, в звязку з цвм і 6 польській армії відійти па лінію Ямітіль па південний схід від Жмеринки—Винниці до Козатина. 3) Доручена мені армія мас відійти па лінію р. РУСАВИ від р. Дні- стра коло с. Стіна (включно). Лівіш від с. Стіна (включно) через Томаш- піль— ІОрківку відтинок займе 12 польська дивізія, па правому крилі якої 2 стрілецька дивізія (ген. Удовиченко). Ца повій лінії мусимо рішуче затримати ворога. 4) Тому Н А К А З У Ю: а) Запоріжгькій див. 13/6 о годині 24 почати рух для зайняття від- тинку по буграм від р. Дністра між с. с. Глемоичок і Пороги па схід від р. Русави до с. ппсарівка-Болоська (включно) і утримати цей фронт, відйивая ворожі напади міцними контр-ударамн. 6) Волинській дні з 2 легкими гарматами Херсонської див. вирушити Качківкк 13 6. червня о годині 17-ій на с. Писарівку Воложську і до ^3-ої години того ж дня зайняти відтинок по буграм східного берега р. Ру- сави від с. Пнсарівка-Воложська (виключно) до с. Стіиа (виключно). Ак- тивно тримати відтинок, відбивая ворога міцними контр-ударами резервів. в) Херсонській див. скупчити кінноту в с. Гальжбієвка, а піхоту в с. Нечусвка як резерві армії. До 13 год. 13-го б. червня поредати в с. Клем- бівці 2 легких гармати з набоями до оперативної підлеглостн командіра Волинської див. на 3 доби, після чого ці гармати замінити 2-ма гарматами Київської див. г) Київській див. в тісному звязку з Запорожською днв. відійти через с. Северинівку, Глемоичок, — Дзшчв Врод в м. Дзнгівку до вечора 14-го червня, де залишитися в резерві армії. Рух почати в 24 год. 13-го червня, с. Северинівку залишити після того, як Запоріжська дивізія вийде на лі- нію Северинівка—Качківка. д) Заноріжській і Київській дивізіям залишити па лінії теперішнього фронту сильні кінні застави, котрим почати відхід на лінію нового фронту лише під сильним натиском ворога, доки того не буде розпорядження Ком- дивів тримати цей фронт кінними заставами. е) Волинській дивізії частиною своєї кінноти під час відходу правого крила 3-ї Стрілецької дпвізії геп. Удовиченко від с. Джугастра забезпе- чити його доти, доки це крило не займе фронту в околицях с. Стіни. 5. Штаби дивізій перейдуть до 4-х годин 14 червня: Волинської в < Феліціяновку, Запоріжської в с. Дзигів-Брод, Київської — м. Дзнгівку і Херсонської в с. Нечуєвку.
38 Штаб Армії в с. Бабчияці. 6. Розвідку вести до долили р. Ольшаикп (включно). 7. Звязок телефонично-телеграфний тримати через станцію Штаба Армії в м. Дзигівка. при котрій тримати в підлеглости начальнику станції ПО ДВОХ КІННИХ ГОНЦІЕ від кожної дивізії і крім того в цю станцію дивізіям ю 24 год. 13 червня включити свої лінії. Термінові оперативні донесення про стан на фронті до 3 і до 16 годин дня щодня не пізніш 6 і 18 години, розвідочні до 10 і 19 годпп щодня. 8. Залоріжській і Херсонській дивізіям негайно закріпити нову лінію окопами згідно даішнм на це вказівкам. 9. Розграпнчнтельні лінії в оперативному відношенню: а) між За- иоріжською і Волинською дивізіями: с. Китросн, — с. Качківка, — с. Пи- сарівна Волошська. — м. Дзигівка. — с. Вітрівка, — Бабчинці. — Садки. Сказинці, — Озаринці (всі для Запоріжської дивізії включно), б) між Волинською і 12 польською дивізіями: Сл. Шляхетська, — іїетребієвка, — Стіна, — Пилнпн, — Березівка (всі для Волинської дивізії виключно/ 10. Райони експлоатації місцевих средств в межах оперативних смуг зазначених в п. 9 ниже. Херсонській дивізії вмісті з Запоріжською І Київській дивізії вмісті з Р кинською. 11. Військовий Армсйкокий шпиталь з м. Ямполя до ранку 14 чер- вня перевести п м. Яругу. 12. Дивізійні обози і обози ІІ-го порядку тримати н зоні між середнім течеивя р. Мурафи до с. Мервннці — с. Суботовка — р. Пемія — кожній дивізії своєї оперативній І експлоатаційній смузі. 13. Запасово-рекрутові частини вивести до ранку 15 червня на за- хід ю р. Яемія. 14. Замістннкп Геперал-Хорувжнй Загродський і Полковник Тю- тюнжяк. 15. Про одержання цього наказу неї айво донести. КОМАНДУЮЧИЙ ДЮНОЮ АРМІЄЮ ГЕНЕРАЛ-ІЮГУЧНИК Омеляповнч-Павлепко. Т. В. 0. Начальника Штабу, Генштабу Полковник .Ііпко. № 86 С.о»“л Розвідочний зви Шгадарму УНР. до 16 годин 12. VI 920. По агентурним відомостям досить великі сили ворога скупчуються в районі с. Еаменка і готуються почати наступ на наше праве крило. Во- рожа артилерія скупчується в районі с. Болган. ч. 50/р. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Начрозвід Сотник Шпіліиський. Дй 87 Оперативний звіт Штабу Армії УНР. 12 червня 1920 р. Ніч 4 11 на 12 червня пройшла спокійно па усім фронті. Сітуація бея мів. Весь день 12 червня па фронті армії події розвідочного характеру І мгяева обоюдна діяльність. (Без підпису).
39 Ай 88 (•.пре*). РозвідочипЙ звіт армії УНР Генерала Павленко від 13. VI. 20 до 7 годин. Ворог займає старі позіції на схід с. Вільшанки, сл. Казенної і захо- вується васівно. Бувші полоненні автро-угоршнни котрі повертаються в сей час з Сі- біру оповідають, шо на Польсько-Український фронт їдуть ешелони з Сі- біру і більшість з Кавказу. 20. V. 20 полонені бачили перший кавалерій- ський корпус Буденного з автоианцерпиками, котрі маршерували на пів- нічний захід від м. Кременчуга, На залізниці Полтава — Кременчуг — Знамевка — Бірзула замітпі ешелони, крім того майже на кожній станції бронеиотяги. Російські генерали Брусілов. Подіванов. ПерскіЙ, Валуев і КлембовськнЙ складають собою .Воєнний совет“ і видали відозву до офі- церів, в якій пропонують офіцерам вступати в красну армію і захістити „Матушку Россію“ від поляків, ч. 52/р. Наштарм Генштабу Полковник Ліпко. Нач. Розвідвідд. сотник Шпіліиський. Ай 89 Оперативний звіт за 13. VI до К годин. На фронті арміі УПР піч пройшла спокійно. Поперед нашого фронта лани ведеться оживлена діяльність розвідчнх стеж. Вчора опустив ворог добровільно с. Ольшанку і відійшов в напрямку с. Трибушівки, оставляючи ва фільварку, що на південний схід с. Вільшанки слабу заставу. Сьогодня иа всьому фронті спокійно, ч. 365. Начвідділу опер. Сотник ЗатварськиЙ. Ай 90 (,.прк“ь ТАНМНО. Н АБАЗ Військам Дієвої Армії У. Н. Р. ч. 0104. Бабчинці. (Мала 3 і 10 вер. в Г>. 15 червня 1920 р. 19 год. — хв. 1. На фронті 6 польської армії ворог актпвности не виявляє. В ра- йоні Киїна большовики дальше Фастова не посунулись. В районі Бердячіва наглядно Червоне бачили до дивізії піхоти ворога. Армія Буденного захо- пила зі всією кіннотою район Житомира і має наакз маршеруватн через Новоград Волинський на Рівне. 25 большовицька дивізія з бригадою баш- кірської кінноти веде бій з лівою кольоною Генерала Сміглого у їваиьківа. 2. До скінчення скупчення польських резервів польське Головне Ко- мандування вирішило відвести війська на лінію: Яруга, — Біляпн. — Гра- бовці, — Бар, — Деражня, — Літичів, — Любар 3. Головний Отаман військ У. Н. Р. положив на війська дорученої мені армії завдання відійти Й обороняти до кончої можливосте лінію: м. Яруга, Мурафа до гірла річки Лозова і далі на північ по річці Лозова до с. Біляни включно, звідси на північ займе фронт третя стрілецька залізна дивізія Ген. Удовиченко. 4. Тому НАКАЗУЮ: а) Волинській дпв. 16 червня відійти на лінію р. Бушкі від північної околиці с. Бабчинці виключно до е. Пилипівка включно. Піхотою \ гримувати бугри шо па схід від цієї лінії, а кіннотою лінію р. Русава на попередньому відтинкові дивізії, б) ЗапоріжськіЙ див. 16 червня відійти на лінію м. Яруга — с. Бабчинці включно. Піхотою утри- мувати бугри шо на схід від цієї лінії, а кіннотою лінію р. Русава від гірла
40 до с. Пксарівка Воложська. в) Херсонській див. як армейському резерву відійти через с. Петрашівку і 16 червня скупчитися в с. с. Букотияка і Грушка, г) Київській див? 16 червня перейти в с. с. Людвиківка і Серби, яко армейському резерву. 5. Запоріжській і Волинській див. рбспочатн рух о 6 годині рано 16 червня підтримуючи тісний звязок Херсонської див. з Запоріжською і Київ* ської з Волинською. 6. Штабам див:зій перейти: Запоріжської в с. Вили. Волинської в предм. Мазурівкн, Херсонської ь с. Букатлпка і Київської в о. Серби. Штаб армії переходить в с. Грушка. 7. Обози другого порядку і запасово-рекрутові частини перевести до вечора 17 червня на захід від лінії колії Могилі в-Вен дичапн. 8. Армейськнй пшнталь переходить до вечера 16 травня до м. Моги- ліва. 9. Розвідку вести до зустрічи ворога і у всякому разі до лінії р. Мар- ківкн. 10. Комдівам вжити самих енергійних заходів до вивозу цукру з Т{юстянецького і Борівського заводів до м. Озарпнці. Про успіх вивозу цукру донести мені до 16 год 16 червня. 11. Звязок зі Штабом армії встановити кінними гінцями і при вся кіЙ можливости дрогами Урядового телеграфу. Термінові донесення про начало виконання руху згідно цього на казу і після зайняття конечних призначених цим наказом ліній і пунктів. 12. Замістникн: Генерал-Хору вжпй Загребський і Полковник Тю- ТЮННИК. 13. Про одержання цього наказу негайно доповісти. Командуючий армією Генерал-Поручник Омеляпович-Павлеика Т. в. о. Начальника Штабу армії, Генштабу Полковник Ліпко. № 91 С-оГ). Оперативний звіт Штадарм з дня 14 червня до год. 20. Частини Арміі УНР згідно наказу заняли нові позиції иа лівому бе- резі р. Русави, оставивши на старих поліціях кінні застави. Ворог ма- лими відділами питався кількакратно збити наші застави но кожний раз був відбитий рушничним вогнем. На цілім фронті ведеться нами широка розвідка. Бабчинш. ч. 371. Тво Наштадарма Полковник Ліпко. № 92 ’ 11‘) РозвідочилЙ звіт армії УНР Генерала Павленко до 8 год. 15. П Нових відомостей про ворога не одержано, ч. 57/р. Наштадарм Ген- втабу Полковник Ліпко. Н-к Розвід, відділу Сотник Шпплінський. № 93 Розвідочний звіт від 15. VI. Армії УНР. По зізнанням австрійсько-пзлонениого лейтенанта, який повернувся лі Сбіру, зараз в Сібіру ведуться грандіозні повстання тамошньою насе- лення проти совітської влади. Біля Уфи повстанчеська група числить до дшста тисяч людей. Також і в Полтавщині ведуться завзяті бої повстанців з бшшомками. ч. 58 р. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Нач. РШмід. Вц. сотмк Шшлівський.
44 № 94 (..про Оперативний звіт до 20 годин 15 червня. 013 годині ворог повів сильний наступ на відтинок Глсмбичок—Кач- ківка, але був відбитий і енергійним ударом Чорних Запоріжців в напрямі на Кетроси—Вербка був викинутий на східний берег р. Марковки звідки в паннці тікав на захід від с. Ольшанкн. На останньому відтинку арміі ворог не дійшов до лінії наших піших застав. Грушка, ч. 380. Тво Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 95 і..иро Оперативний звіт за 16 червня до 8 годин. На фронті Арміі УНР ніч пройшла спокійно. Поперед нашого фронта нами ведеться оживлена діяльність рознідчих стеж. Вчора ворог опустив добровільно с. Вільшанку і відійшов в напрямі с. Трноушінки. На філь- варку, що па південний схід с. Вільшанки ворог залишив заставу. Сьо- годня на всьому фронті спокійно. с. Дзигівка, ч. 365. Тво Начальника Опер. Відділу Сотник Затварськнй. № 96 і,.•«*). ТАЄМНО. НАКАЗ Військам Дієвої Армії У. Б. Р. ч. 0105. с. Грушка. (Мала 3 і 10 вер. в 1“). 16 червня 1920 р. 16 год. —хв. 1. В районі Глембічек—Підлісівка—Качківка ворог 15/У1 повів на- ступ, але ж коптр-наступом Запоріжців він був відкинутий за р. Марківку. 2. 17/УІ армія продовжує відворот на указану в наказі 15/УІ ч. 0104 лінію. 3. До того НАКАЗУЮ: а) Запоріже.ькій дмв. почати рух о 7 год. ранку 17/У і зайняти відтинок фронту по буграм на схід від лінії р. Дні- стра, — м. Яруга, — с. ІванІвка, — с. Букатпнка, — с. Вплп, — с. Коси, до південної околиці с. .Іюдвиківки виключно. Утримати ней фронт зміц- нивши Його вогневими вузлами, б) Волинській див почати рух о 7 год. ранку 17/УІ і зайняти відтинок фронту по буграм на схід від лінії південна околиця с. .Іюдвиківки включно, — є. Серби, — с. Шендерівка, і с. Біляни. включно. Утримати цей фронт зміцнивши його вогневими вузлами, в) Пра- ва група армейського резерву — Херсонська дивізія — перейти в район с. с. Сказинці, Пилипи. Рух почати о 9 год. ранку 17/УІ. г) Ліва група ар- мейського резерву — Київська дивізія — перейти в с. Сліди. Рух росно- чати о 10 год. ранку 17/У1. д) Кіннотою займати Запоріжській див. с. Баб- чннці і с. Березівку, улаштовавшн в м. Чернівцях комендатуру. Залишити ці пункти кіннота може лише у випадку дійсного енергійного наступу во- рога. Волинській дивіз. сильною кінною заставою стримати с. Борінку цілий, день 17/VI аби частини могли вивезти цукор. 4. Штаби дивізій росташувати до 12 год. 17/У1 — Запоріжської див. в сл. Шлішковецькій, Волинської див. в с. Костуллно, Херсонській див. в с. Сказішці і Київської див. в с. Сліди. Штаб армії в м. Озаринці. 5. Розвідку провадити до зустріче з ворогом І у всякому разі до до» лини р. Бушки. ИШіїйіг ттйг агопійіїт* । >іт мі д
42 6. До 16 годвн 17/ГІ дивізіям встановити телефонично-телеграфнпй звязок зі Штабом армії: Запоріжській див. через урядову станцію в с. Грушка, а штабам останніх дивізій через армейські телефонно-телеграфні станції, котрі до того часу будуть улаштовані в містах постоїв цих штабів. Термінові донесення: 17,ТІ про вирухн дивізій і про росташоваппя їх на Ф{юнті І в запіллі з додатком схеми росташоваиня; щодня про події па фрснті до 3 і 16 годинах достарчати не пізніше 6 і 18 годин. Розвідочні не пізніш 8 і 18 год. щодня. Не пізніш 19/ТІ доставити нодрібпу відомість про росташовання обозів, запасово-рекрутовнх і нпшпх частин і інституцій дивізій. 7. Про одержання цього наказу донести. Командуючий армією У. Н. Р. Генерал-Поручник Омелянович-Павленко. Т. В. 0. Начальника Штабу, Генштабу Полковник Ліпко. № 97 *-а**). Оперативний звіт до 20 годин 16 червня. Протягом дня перед лівим участком арміі вів ворог енергійну ]юз- відку. Перед правим себе не проявляв. Армія па 17 червня залишається на завімаемих пзіціях. ч. 384. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 98 ТАЄМНО. НАКАЗ Військам Дієвої Армії У. 11. Р. ч. 0106. с. Грушка. (Мапа 3 і ЗО верств в 1 дюймі). 16 червня год. 21 хв. 10. 1. Завдяки тому що польська армія не встигла евакуїровати станц. Жмеринку відход польських військ і 3 стрілецької дивізії (ген. Удовичен- ко) з заиимаємой сегодня лінії фронту відкладається на 24 годин иізніш, наказую всім дивізіям затриматися в стані згідно наказу оперативному Військам Армії 15 червня ч. 0104. 2. Наказ ч. 0105 від 16 цього червня виконати 18 червня в указані цп наказом часи. 3. Настоищий наказ не торкається обозів 2 порядку, рекрутах ча- стин. инших тилових частив і інституцій дивізій. 4. Про одержання цього наказу негайно донести. Командуючий армією УНР Генерал-Поручник Омелянович-Павленко. Начальник Штабу армії. Генштабу Полковник Ліпко. Мі 99 ‘-лн*). ТАЄМНО. Н А Б А 3 Військам Дієвої Армії У.Н.Р. ч. 0107 с. Грушка (мала 3 і 10 верств в Г ). 17 червня 1920 р. 18 год. ЗО хв. 1. На північ від р. Прилить польський великий наступ визначився даади ісжхои: одикаки захоплено Смоленськ. Між Коростенем і Жжтошром знищено часть армії Буденного, при чгМ; захоплено 600 полоненнях і 150 кулеметів; решта армії Буденного гам ма Київ і за Дніпро. На фронті Полинівка—Борівка—Маєвка ворог потиснув наші ча- сті і веде на<гг г1 = м Чернівці.
43 2. Я вирішив енергійним чоитр-ударом розбити ворога і викинути Його на схід від р. Бушки і возстановити своє положення знищивши ворога, 3; А тому НАКАЗУЮ: а) ЗапорожськІй дивізії з кінним полком Хер- сонської дивізії навести удар ворогові в напрямі: пішими частинами на с. Бабчипці—Вітрівка—Дзнгівка. кіннотою в напрямі Сокол—Моєвка— Феліціянівка. б) 4 Київській дивізії без 3 кінного полку нанегти удар в на- прямі _на південь від м, Чернівці — с. Борівка — с. Стіна в) 2 Волинській дивізії нанести удар в напрямі м. Чернівці па лінію с. Полинівка—Борівка і на схід від цієї лінії, г) Запорі жськІй дивізії одночасно з ударом міцно тримати лінію м. Яруга — с. Бабчипці. д) Армійський резерв піші ча- стини Херсонської дивізії в є. Пилипи. 3-иЙ кінний полк в с. Людвиківка. 4. Начало удару всім частинам одночасно о 3 год. ночі 18 червня. 5. Післи переслідування порога частинам зайняти фронт згідно на- казу ч. 0104 на лінії м. Яруга — с. Бабчинці — сл. Моєвка — с. Борівка — с. Полинівка включно на буграх па схід від цієї лінії. 6. Термінові донесення о началі удару; осягнення лінії сс. Бабчинці — сл. Мосвкл — с. Борівка — с. Полинівка; після сталого зайняття фронту згідно п. 5. цього наказу. 7. Штаб армії в. с. Грушка. 8. При захопленні сел у дезертирів забіратп копі і худобу. 9. Про одержання цього наказу донести. 10. Виконання наказу ч. 0105 перевести 19/ТІ в часі зазначенім в тому наказі. Командуючий Армією Генерал-Поручник Омелянович-Павлеико. Т. в. о. Начальник Штабу армії Полковник Ліпко. № 100 Оперативний звіт до 8 години 18 червня. О 6 годині ранку ворог переважними силами вів енергійний наступ на всьому лівому відтинку армії від с. Моєвка до с. Пилипівка включно. БоЙ тревав до 21 години, наслідком чого був відход нашої Волинської дівізіі на висоти, що між м. Черневці і Серби. Правий відтппок також відійшов на бугри ил схід від лінії Яруга-Бїкатинка-Впли-Косн. На цьому відтинку ворог активності! не проявив. Сьогодня армія переходить в контрнаступ, ч. 392. Грушка. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. М» 101 С.оГ). Таємно. НАКАЗ військам дієвої армії УНР. ч. 0108. с. Грушка. (Мана 3 і 10 вер. вГ‘) 18 червня 1920 р. 20 г. — хв. 1. Сьогодня з ранку ЗапорІжська дів. контр-ударом прорвала ворожий фронт і заняла с.с. Дзні’івку і сл. Фелиціянівку і Корівку і заставила ворога в паниці відійти за Дзигівку і Фелиціянівку при чому полк Чорних Запо- рожців захопив 2 важкі гармати, обоз, полопепних. а низові Запорожці кулемети і 2 запас, чоти. Одночасно ворог в переважній кількості!. форсі- рувавши р. Мурафу у м. Чернівців, примусив Волинську і Київську дів. відійти на лінію р. Лозової (Людвиківка-Серби-Бі.іпни).
44 ? Завдяки неудобству трони на лінії р. Лозової і Мурафц і щоб стати в ісходне становище для контр-удару наша армія протягом дня 19 червня проізведе перегрупіровку. 3. Для цього наказую: а) Запоріжській дівізії без п. Чорних Запо- рожців залишивши кінні застави з кулеметами в східній околиці м. Яруга і на переправах у Мервинцях, Букатинці і Вилах і Косах протягом дня 19 червня і не пізніше 18 год. 19. VI. зосередитись в с. Сказинцях, нерехва- туючн напрямок із Чернівців на Могнлів. У випадку пастуна переважних сил ворога кінноті відійти і тримати лінію Вороновиця-Григорівка-Волохи- Слііпікобць Пилипи. Штадів с. Сказннці. б) Київській дів. виставивши 3-пй кінний полк з додатком 2-х гармат і кулеметної чотп на лінії Людвиківка- Серби. зосеїюдитнсь протягом дня 19 червня і не пізніше 18 год. в с. Сліди. 3-му кінному полку в випадку наступи переважних сил ворога відійти в с. Садовая’ в підлеглість командіру Чорних Запорожців полк. Дяченка. в) Волинській дів. гримаючи фронт Шендерівка-Біляпи кіннотою протягом дня 19 червня не пізпіще 18 год. зосередитись в с. Білани. Штадів — с. Сліди, г) Херсонський дів. протягом дня 19 червця не пізпіще 18 год. 19 червня зосередити кінпий полк в підлеглостн полк. Дяченка в с. Садовая і останню часть дівізії в с. Конева. Штадів с Конева. д) Полк Чорних За- порожців з батареєю, кінний полк Херсонської дів. під загальним керу- ванням полк. Дяченка протягом дня до 18 год. 19. VI. зосередити в с. Са- довая. 3-ІЙ кінний полк з відходом теж входить в склад кінного отряда і весь отряд підлягає мені. 4. З осередженням дивізій в нових пунктах і наступом значних сил ворога наш успіх цілковито буде залежати від маневрів дівізіЙ для чого необхідним являється тримати самі тверді звязки з сусідами і Штабок армії, а також вести саму енергійну розвідку ворога. Для відповідних ма- неврів будуть видані своєчасно накази. Тиловими шляхами для дівізіЙ призначаються: для Запорожців — Сказинці-Озаркнді-Серебрннівці-Яіеребилівка-Ровно-Галайковці-Ольховець; для Херсонців — Конева-Борщівці-Вендичани-Нижиій Ол ьчедаїв-Погоріла- Курнлівці Муровані-Вербовець-Нова Ушиця; для Київців — Сліди-Крича- нівка-Вендпчани-Немерчн-Попелюхн-Перекоринці-Ионова-Курилівці Муро- вані-Вербовець-Н. У птиця і для Волинців — Біляни-Тропова-Сугаки-Лучин- чик-Верхиій Ольчедаїв-Татариска-Посохів-Дарашева-Петримани-Щербовці. 6. Армейський шпиталь відкриває поацю в Курилівцях Мурованих. 7. Штадарм м. Озаринці. а потім Вепдичанн. Командуючий дієвою армією Геиерал-Поручник Омелянович-Павленко. Т. в. о. Начальника Штабу Полковник Лінко. Мі 102 Мрі"). Оперативний звіт до 8 годин 19 червня. О 6 годині ранку Запоріжська дівізія росночала наступ від Бука- танкн-Віли на с. Дзнгівка-Феліціяновка-Борівка. В той час ворог з 2 гар- матами просовувався від с. Бабчинці на Букатннку але був відтисненшіЙ на схід в 3 верстах. Рішучим ударом ворог був опрокинутий і біжав на схід на Бабчинці. О 9 годині нами були заняті сс. Бабчинці-Моівка. Після впер-
45 того бою ворог був відтиснутий на схід від Дзиговкн-Феліціяновки о 13 годині і в той же час було залишено с. Борівка. При цьому полк Чорних Запоріжців захопив 1 важку гармату з повно обслугою і кіньми і обоз 377 сов. полка біля 50 возів, телефоничие майно і т. ін В Бабчинці курінем Ни- зових Запоріжців захоплено 1 кулемет І ЗО стрічок з набоями 363 сов. полку. 0 19 год. Київська і Волинська дівізіі розпочали наступ в напрямі від с. Людвиківка-Г’ербірШендерівка на Чернівці і після дуже впертих боїв завдяки допомозі контр-атакою полку Чорних Заиорожців від с. Борівка на Чернівці ворог був викинутий на схід від м. Чернівці. З темнотою всі часті арміі були відведені на лінію Яруга-Мервинці по буграм на схід від с. Бука- тпнка Вили Коси Людвиківка Серби Шендерівка Белини. Сьогодня до 18 го- дини дня армія прийме групіровку згідно телеграми Командарма ч. 401. Виявлені наші втрати за минулий бій тільки Запоріжської дівізіі 2 козаки забитих і 15 ранених. Втрати ворога лише забито полком Чорних Запоріж- ців 150—170 чол. і декілька полонених в числі яких командор батареї, с. Грушка ч. 402. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 103 С.маиґ). ТА6МН0. НАКАЗ Військам Дієвої Армії У.Н.Р. ч. 0109. м. Озаринці. 19 червня 1920 р. год. 20 хв. — 1. Атака кінноти на піхоту впливає лише морально. Струсила піхота — погибла, не струсила — кіннота погибла хочбн остання була в пере- важній кількості!. Тому треба піхоту виховати псіхологгао. щоб вона не боялась кіипоти. До того наказую негайно з одержання цього проїзвести атаки кінноти на піші частини в кожній дивізії з 500 кроків і також на кулемети. Ата- куєм! кулеметчикн і піхотинці повинні иесущкхся на них кіннотчпків ви- держати точно цілі стріли і запамятатн спільно таких стрілів на такому невеликому разстоянії може зробити піхотинець* з кулеметчик скілько може випустити стрічок і тоді на прикладі кожний піхотинець і кулеметчик хай побаче чи варто єму боятися кінноти. Про виконання цього мені до- нести. 2. Наказую при занятті оборонительних позицій перед найбільш важними участками протягати на рідких кілках хоч один дріт колючий, а як такого нема то і гладкий. Дріт протягати по можливости так, щоб его не видно було, цеб то по житу і т. п. Розуміється такий дріт не уявлятиме з себе серьозної перепони для доброго війська, алеж може причинити безладдя в рядах атакуючої кін- ноти, чим наша піхота і повинна буде користуватися аби своїм вогнем на- нести ворогові великі втрати. 3. Підчас походу доводилось бачити в обозах багато зайвих здоро- вих козаків, а також на возах возилися рушниці. При невеликому по кількості людей складі наших частин а такоож при недостачі зброї наказую пе в якому разі наперед не допускати цього. Наказую Командірам дивізій через комісії виявити необхідну кількість лю- дей для тилової служби в кождій частині і більш того росходу не в якому разі не допускати. При цьому звертаю увагу Командорів дивізій і Началь-
46 яжкія окремих частин па те. що кількість людей для тилової служби по- шта відповідати кількісгі людей в бойових рядах, а не бути якоюсь апсо- лютво нерухомою. 4. Командірам дивізій наказую справу організації тилу дивізій дору- т одній відповідальній особі. 5. Командірам дивізій наказами дивізіям указати свої дивізійні кому- нікаційні шляхи і дише по цих шляхах росташовуватн свої обози, хлібо- пекарні. занасово-рекрутові частини і ннші дивізійні тилові установи, за- значавши тим же наказом пункти їх росташування. До цього мати на увазі, що головний армейськнй етап буде росташо- ваній в м. Курилівді-Муровані і там же передові армійські склади військо- вого майна, доступаючого дивізіям. 6. В дивізіях всі етапового комунікаційні установи мусить підлягати одній особі — Начальникові тила дивізії. 7. Командірам дивізій не пізніше 23 б. червня доставити до Штабу Армії схему дивізійних комунікаційних шляхів з вказівкою місця роста- шування на них всіх дивізійних тилових частин і установ. 8. Наказую Командірам дивізій в яайкоротшмм часі організувати в бліжних тилах дивізій похідні хлібопекарні, котрі моглиб випікати в добу хліба на 3000 чоловік ио 2 фунта на кожного. Про виконання цього донести з вказівкою пупкта росташування хлібопекарні. 9. Наказую Командірам дивізій використовувати кожний спокійний від бойових иодій день для перевірки кількости одягу, взуття і білізни на козаках, а також стан ції річей. Вживати всіх заходів до того, щоб ці речі не втрачалися і своєчасно відновлялися. Про кількість і стан обмундіровання: взуття і одягу доносити мені що гнждня по суботам. 10. Одержані дивізіями штани в більшости малої мірки і вузьки в изьких частих штанин, а тому будуть швидко дратися. Щоб запобігнутп цього, наказую штани внизу розширювати, для чого виравлятн клини. На цю нетребу дозволяю витратить одні штани на десять переробляємих. 11. За останні дні в дивізії видано 42 кулемета і 1400 рушниць. На- казую Командірам донести мені як використана ця зброя, в якім часі і на скиько збільшиться бойова кількість дивізій. 12. Командїру Херсонської дивізії наказую до 24 червня остаточно скінчити формування дивізії в складі пішої бригади, кінного полку, бата- реї і кулеметної команди і бути готовим 25 червня стати на фронт яко бо- іап здшица. Онелявович-Павленко. Командуючий Дієвою Армією Генерал-Поручник. Т. в. о. Начальника Штабу Армії, Генштабу Полковник Ліпко. Мг ЇМ ».лии> НАКАЗ по Військам дієвої Армії УНР, ч. 110. ж. Озаринці. 20-го червня 1920 р. 16. VI. комуністи посуваючись за нашими військами, занили с. с. Бабинці. Моєвку, Корівку і м. Чернівці, скупчивши в останньому містечку гшвв син •-Містім
47 17. VI. з ранку армія наша перейшла в контр-ваступ з метою дезор- ганізувати ворожий фронт. Запоріжці і кінна бригада, складаючася з полків Чорних Запоріжців і Херсонського прорвали ворожий фронт і занили м. Бабчинці і далі розви- нули успіх в напрямі на м. Дзигівку зпочатку, а потім на с. с. Моєвку-Бо- рівку і далі в тнл ворожим військам, шо занімали м. Чернівці. Цей сміливий Й несподіваний рух наших військ припинив натиск во- рога з боку м. Чернівців ва Київську і Волинську дівізії і к вечеру того же дня весь вищезазначений район був в руках наших військ, а ворог в па- ниці відступив, залишивши значні трофеї. Кіпною бригадою. Пластунами Чорних Запоріжців і курінем Низових Запорожців було взято: важка гармата з повною упряжкою і прислугою, обоз 364 совітського полку, 1 кулемет, стрічки, набої, телефони і всяке ннше майно військове. З цім счастлнвим бойовим днем Я сердечно вітаю Запоріжців в Особі Командуючого Запоріжською дівізією Полковника Г у л з г о а особливо сводну кінну бригаду під коруванням Полковника Д я ч е н в а. Сердечно рад а також дикую за завзятість, яку виявив кінний Хер- сонський полк і переконаний, що у близькому часі вся Херсонська дівізія стане в допомозі пашим славним дівізіям. Командіру Запоріжців із забраної артеллерійської матеріальної части в наЙблищому часі зформувати 42-х лінейпую Батарею. Полковнику Д я ч е п к о слава. Командуючий армією УНР Генерал-Поручник Омеляновнч-Павленко. Т. В. 0. Начальника Штаба Армії Генештабу Полковник Ліпко. № 105 (.»прв*). Оперативний звіт Штабу Арм’ї УНР 20 червня 1920 р. Ворог з розсвітом цього числа заняв с. Березівку, що на південь від м. Чернівець і далі не посовується. Нашн застави займаю? м. Чернівці. Стверджено заняття передовим ворожим відділом м. Яругі, 3 17 червня Штаб Армії переїхав в м. Озерниці. (Без підпису). № 106 <.лаши). Таємно. НАКАЗ Військам Дієвої Арміі УНР. ч. 111. м. Озаринці. 20 червня 1920 р. Не дивлячись на вказівки пе всі дівізіі ще й досі скорнстовують вій- ськовий досвід і научннм шляхом добуті форми що до писавші оперативних наказів. Часто в наказах передруковуються всі відомости щодо інформацій відносно наших частин, які поміщені в наказах Армії і служать для орієн- тації тільки комдівів і штабів дівізій, пе поділяється матеріали па пара- графи, що давалоб наглядний і цілком практичний вид. не поміщається після наказу кому розіслані накази, що не дає можливості! бачить, чи вони всім кому потрібно направленії і чн обміняно наказами, з сусідами, добавля- ються штампи, які злншпі. загромождаютьсн накази ріжшімн, не маючим» до данного с.іучая оперативного характеру матеріалами; завдання части- нам ставляться не коротко і не опредільпо і т. інш. Надалі наказую:
48 1. В параграфі відносно своїх частин на фронті поміщать тілько те що потрібно знать частинам дівізіі і пі в якім разі не передруковувать все те, що в наказі Армії. Досить указати ліворучь чі праворучь від нас такато дівізія і більше нічого. 2. Матеріали поділяти на параграфи, як це вимагалось россіЙськпм польовим уставом 1912 року і практичністю 3. Обовязково після підписів наказу перелічувать коли і кому розі- І слані накази. | 4. Не ставить ніяких штампів і особливих надписів, які не мають [ жадного значіння для наказу. ; 5. Не загромождать наказів матерінлами, які безпосередньо не мають і оперативного характеру. і 6. Головне писать завдання частинам коротко і цілком опрідільио. | В цьому випадку ліпше всього після напису наказа прочитати його тому, £ .хто зовсім не знаєм з планом операції, для якої видається наказ і спитати | як він розуміє його і як що розуміє тілько як бажаємо то такий наказ не । викличе непорозумінпь, і навпаки: в останньому випадку треба змінити ре- ( дикцію того міста наказу, яке не так розуміють як бажано. ї Коман. Армією Ген.-Поручник Омелянович-Павденко, | ТВО Наштадарм Генштабу Полковник Лійко. ; № 107 С.оз"). Розвідочнпй звіт армії УНР ген. Павленка до 8 гид. - 21. VI. 20 р. Допитами полоненнях воявлено, що в час ворожого наступу 18. VI. } 20 ворожі частини займали таке становпще від р. Дністра до с. Бабчннець г виключно 363 піший полк, праворуч по фропту до с. Сокіл включно За- градітельний отряд 122 бригади, праворуч його район м. Чернівці 364 пі- г щий полк, праворуч його 368 п. полк, далі 267, 369 полки, 363 заграді- > тельяяй отряд. 364 полк складають 122 бригаду 367, 368, 369 полки 123 ; бригаду, ці дві бригади складають 41 сов. дівізію. 363 полк має 60—80 багнетів при 2-х гарматах, Заградітельшій отряд 60—70 багнета, 364 полк 184 багнета. 46 табель 3 гармати 24 кулемета, 368 полк в складі одного і батальова 140 багнетів. Всього на фронті Армії 444—474 багнети, 50 < шзбель. 8 гармат. Ворог розбитий 10. VI. 20 відійшов і можливо нахо- і даться на схід від с. Моєвки, Борівка, Бабчинці, результатом останнього •бою можна лічити знищення 363 полку 50 забитих в районі Бабчннець, значне зменшення 364, відібрання важкої батареї, загальна кількість більш 50 полоненнях. Висновок: ворог розбитий 18. VI. 20 р. виступив і до -21. VI. 20 своє положення не виявив. Розгром цілого відтинку фронту має внкликатя з боку ворога скорше підтягнення резервів, правдоподібно 2-х полків 122 бригади 365—366 загальної кількости до 500 багнетів із Пео- чаякн та кінної бригади Гофа до 250—300 шабель з району ст. Кодима. В блжжмьому часі серьозних акцій з боку ворога не предбачанться. ч. 62/р. ! 20. VI. 20. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Нач. Розв. від- ділу соток Шпшнський. '
49 № 108 (.,оз“). Оперативний звіт до 8 годин 21 червня. На фронті Арміі УНР рідка рушнична та кулеметна стрілянина. Во- рог запавши с. Березівку, шо на північ від м. Чернівець, далі не просову- ється. Ми займаємо заставами м. Чернівці. На прочих відтинках фронту на південь від Чернівець аж до Дністра нами ведеться інтенсивна розвідка. Ворог запяв слабими силами м. Яругу. ч. 437 м. Озаринці. ТВО Наштадарма Генштабу Полковник Ліпко. № 109 (пмаиг). НАКАЗ по Військам дієвої Армії У. Н. Р. ч. 0112. м. Озаринці. (Мана 3 верст, в 1 д.). 21 червня 1920 року год. 13. 1. Протягом дня 20 Червня ворог проявив активність иа вчастках Візи—Коси в напрямку Чернівці!—Березовка переходом незначних відді- лів в наступ, що був відбитий. М. Яруга занято ворогом. 2. Для більшої устоічивости правого бойового вчастку Запоріжська дівізія сьогодня проізведе перегрупіровку. 3. Наказую: а) До вечора 21 Червня Запоріжській дівізії зосе- редитись в районі Сл. Шлпшковецьке—Пилипи. Лінію кінних застав на правому крилі відвести на лінію Мервінци—Іванська-східна околиця С. Су- ботонки і до Дністра, б) Розграпічуюча смуга між Запоріжською дівізією і Київською (3 Кішшм полком) хутір в 3 верстах на південь від хутора (’калополя—велика балка, що в Г/2 верстах па північ від С. Садки (включно для Запоріжців), в) Командірам всіх дівізіЙ дать распоряджоння ко-рам арт. дівізіонів аби негайно подрібно обслідувать місцевіст в своїх районах па випадок боїв. 4. Комдівам донести про отримання цього Наказу і про виконання його. Командуючий Армією УНР Генерал-Поручннк Омелянович-Павлонко. Т. В. 0. Начальника Штабу армії Генштабу Полковник Ліпко. № 110 Сда-). Оперативний звіт за 21 червня до 20 годин. На всьому фронті Арміі весь день велась ворогом гарматна, руш- нична та кулеметна стрілянина. На відтинку фронту в напрямі на с. Коси ворог кілька разів пробував перейти в наступ, по кожний раз був зі стра- тами відбитий. В районі м. Черневці ворог в 20 годин повів наступ па мі- сто і заняв Його східну часть. На прочих відтинках фронту розвідчІ події. ч. 451. Озаринці. За Наштадарма Полковник Стефанів. № 111 (..прк“). РозвідочниЙ звіт армії УПР генерала Павленка до В год. 22. VI. 20. На фронті армії ворог тримає фронт по західній околиці ліса що на захід від с. Березовий, правдоподібно 367 полк — Чериевці — ліворуч 368, саме місто 364 полк, правдоподібно кінна розвідка його 21. VI. 20 підходила до с. їїотлубаєвки, — Вили правдоподібно ЗбЗп. — Буша. Во- рог тримається насівло, провадя одначе невеликими відділами піхоти з гар- матами невеликі рекогносціровкп. По неперевіроиим відомостям Запор, ді- візії в с. Вили перебувало до 200 кіннотчнків Щк. .Ужржіисько-жооковсжк* жіЛк* £
Висновок: ворог тримається пасівпо приводячн до ладу частини та зоогмотрюючп ваші дії. € підстави чекати до 300 шабель при 4-х гарма- тах 122 бригади Гофа та 365—366 л. полків з с. Песчанка. Задача: іп- тенсівною розвідкою виявити кількість кінноти на фронті, ч. 65/р. За На- штадарма Полковник Стефанів. Нач. Розв. Відділу сотник ШпілінськпЙ. № 112 мрк“). Оперативний звіт за 22 червня до 20 годин. Ва фронті Арміі УНР ніч пройшла спокійно. Около 9 годин ранку ворог після артилерійської підготовки повів наступ по всьому нашому фронті і потиснув паші застави. В 13 годин почав ворог з великою рішу- чістю продовжувати наступ на відтинку фронту в районі сс. Людвиківка— Серби—Шевдерівка—Білани. Роспочався гарячий завзятий бій. Згадані місцевости переходили кілька разів з рук де рук. Завдяки переважаючим силам ворога наші частини відступили і заияли бугри, що на захід від с. Людвиківка—Серби—Шевдерівка—Біляни. Рівночасно з ворожим на- ступом на нашому лівому крилі перейшла Запоріжська дівізія в 13 годин в ковтранастун на відтинку с. Букатинка і після впертого бою занила це село. Ворог був відкинений на схід від р. Мурафи, страти ворога дуже ве- ликі. Взято 1 кулемет з тачанкою і 6 стрічок та декілька полонених. м. Озаринці. ч. 370. За Наштадарма УНР Полковник Стефанів. № 113 (»<*“). НАКАЗ Військам Дієвої Армії УНР. ч. 113. м. Озаринці. 23 червня 1920 р. 1 год. ЗО їв. 1. Вчора 22 червня після 16 годин ворог иовів наступ на участку Волинської дивізії і 3 кінного полку і під вечер зайняв с. с. Білями, Шен дерівку, Серби і Людвиківку. Контр-паступ Київської і Волинської дивізій за наступом темноти наслідків не дав. 2. Щоб возстановнтп становище иа фронті на сьогодні 23 червня НАКАЗУЮ: а) Волинській дивізії, тримаючи постійний звязок з 3 стрілецькою ДИВІЗІЄЮ В ліворуч І КИЇВЦЯМИ В праворуч В 37з годині перейти в рішучий контр-наступ на вчасток Білани—Шевдерівка включно і відкіпути ворога і занити попереднє становище, б) Київській дивізії тримаючи тісний звя- зок в ліворуч з Волинцями і праворуч з кінною бригадою полковника Дя- ченка, лерейта в З73 години в рішучий контр-паступ иа район Шевде- рівка (включно) — Серби і, відкинувши ворога і запавши 3 кінним полком попередній вчасток, відійти на попереднє становище, в) Кінному полку Чортах Запорожців і 3 кінному полку під загальним керуванням полков- ника Даченка, тримаючи тісний звязок в ліворуч з Київцями, перейти з ра- йону Сказинці в 3 годині в рішучий контр-наступ на Людвиківку і ударом- в ліве крило і тил ворога допомогти Київській і Волинській дивізіям воз* ставовим попереднє становище, г) Херсонській дивізії з кінним полком яко резерву лишатись в повній бойовій готовностп в районі с. Конева. Після возстановлення дивізіями становища на фронті Херсонський кінний полк переходить в підлеглість полковника Дяченка. д) Запоріжська дивізія забезпечує своє ліве крило, тримаючи фронт, лишається на місці, і провадить наперед бойову розвідку.
51 3. Про отримання цього наказу донести а також доносити через кожні 3 години, починаючи з 6 годин. 4. Донесення доставляти через Садову (телефояичпа станція) або безпосередньо на Озарннці. Командуючий Армією Генерал-Поручнпк Омелянович-Павленко. За Начальника Штабу Полковник Стефанів. № 114 (X). Командірові 3 Залізної дівізіі геперал-хорунжому Удо- виченку, копія всім Комдівам. Останній бій Залізної дівізіі. знищивший частину ворожого війська, показав, що молода дівізія цілком оправдала своі старі торічні дії Славної Залізної дівізіі, котра той рік обгорнула себе незабутньою славою. Особливо сердешно вітаю 7 стрілецьку бригаду. ч. 133/6 23 червня 1920 р. м. Озарннці. Командарм УНР Генерал-Поручник Ом.-Павленко. № 115 С,ов“). Розвідочний звіт Штабу Армії УНР Генерала Павленка до 18 год. 23. VI. 20 р. Розвідка правого крила доносить, що ворог займає нозіцію па лівому березі р. Мурафи, висилаючи невеликі розвідочні відділи на правий берег м. Яругу ворог залишив. 22. VI ворог в кількости 60 чоловік заняв с. с. Вили та Букатинку. На лівому крилі ворог не дивлячись на тяжкі страти попередніх боїв проявляє значну активність і в піч на 23. VI повів енер- гійний наступ примусивший наші частини залишити с. Біляни, Сліди. Нашим контр-наступом ворог відкинутий до р. Лозової, ч. 67/р. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Нач. Розв. Відд. Сотник Шпілінський. № 116 С,оз“)- Оперативний звіт за 22 червня до 20 годип. З наступом сумерок 22 червня ворог силою до 500 піших і 300 кін- них з 5 гарматами і около 20 скоростріламн новів енергійний наступ на нашому лівому крилі в районі с. Сліди. Після 2 годинного бою завдяки пе- реважаючим силам ворога нами було залишено с. Сліди і занято позицію що на схід від цього села. Раннім ранком 23 червня після артилерійської підготовки почав ворог продовжувати наступ з с. Сліди в напрямку на с. Кречанівку і Вендичани. Всі атаки відбивались з виликіми втратами во- рога. Щоби зліквідувати ворожий наступ на лівому крилі а також відібрати втрачених боях 22 червня місцевости перейшли наші частини в рішучий контрнаступ. Комуністи з запеклостію боронились переходи разів кілька в контратаки. 4 рази переходили наші частини в контратаки і кожний раз були відбиті ворогом, який був значно скріплен нрибувшим з Одеси попов- ненням. Два рази ворог прнняв рукопашні атаки. Коло 18 годин на лівому крилі визначалась наша перевага і ворог почав відступати. Було заняти с. Сліди і Біляпи. За то перешедшому в наступ ворогу на вчастку Людви- ківкп—Сліди—Грушка Слобода ІПлішковепька вдалось потіснити паші частини і під вечір дійти до лінії с. Пилипи—Шлішковецька Слободка, де ворог затриманий, ч. 479. с. Озарннці. За Наштадарма Полковник Стефанів.
52 № 117 Таємно. НАКАЗ по Військам Дієвої Армії У. Н. Р ч. 0114. м. Озаринці. (Лапа 3 версти в V*). 23 червня 1920 року 22 год. 10 хв. 1. Сьогодняшпім контр-настуиом Волинської і Київської дивізії і кін- ної бригади ворог відкинутий на лінію р. Лозової. Чорними Запоріжцями взято у ворога 3 тачанки з 3 кулеметами. 2. НАКАЗУЮ: а) Київській дивізії з возстановлепням попереднього становища на фронті в згоді з Командіром Волинської дивізії завтра 24 червня не пізніше 24 годин змінить па вчастку Шендерівка—Білянп Во- линську дивізію, якій по зміні відійти в армейськпй резерв в Ерпчапівку. Штаби дивізій: — Київської — с. Сліди і Волинської — с. Крича- нівка. б) 3 кінному полку, підлягаючи Командіру Київської дивізії занятн попередній свій вчасток фронту Серби—Людвиківка і до великого яру. що на північ від с. Садки включно. В випадку нападу переважаючих сил во- рога відходити в с. Сказинці, де поступає в підлеглість командіра полку Чорних Запорожців Полковника Дячеика. в) Херсонській дивізії з додатком одної батареї від Запорожців і з возстановлепням попереднього становища на фронті, в згоді з Командіром Запорожськоі дивізії 25 червня не пізніше 24 годин змінить на вчастку від Дністра — с. Суботівка — Івапівка — Бондашівка — Грушка — Садки і до великого яру що в півтора верстах на північ від с. Садки включно, Запоріжську дивізію, якій без полку Чор- них Запорожців відійти в архейський резерв в район Конева—-Садова. Штадіви: Херсонської — с. Пилипи і Запоріжської — с. Конева. г) Полку Чорних Запорожців по возстановленпі становища па фронті відійти в с. Сказинці. В випадку напору па 3 кінний полк він відходить до Чорних Запорожців в підлеглість командіра полку Чорних Запорожців полковника Дяченка. Полк Чорних Запорожців з відходом 3 кінного полку — Кінна бри- гада, підлягає безпосередньо мені. 3. Всім дивізіям обовязково установить з Штабом Армії телефонний звязок таким робом, аби при пересуванні вперед, або назад він не пере- ривався. Командуючий Армією У. Н. Р. Генерал-Поручник Омеляиовпч-Павленко. За Наштадарма У. Н. Р. Полковник Стефанів. № 11$ сда";. Розвідочний звіт Штабу Армії УНР Генерала Пав- ленка до 24. VI. 20 р. На фронті армії ворог проявляє значну активність кома поміча- ються нові сили на фронті ворога. По зізнанням полоненого з Одеси при- було 500 багнетів котрі влились правдоподібно в 368 та 364 і 363 полки. Ба фронті Білявії — Шендерівка 23. VI оперувало до 500 багнетів при 12 кулеметах, 200 кінних та 4 гармат з одною важкою, ч. 68/р. За Нашга- дарма Полковник Стефанів. Н-к розвід, відд. сотник ШпілінськиЙ. М 119 Розвід очний звіт Штабу Армії УНР Генерала Пав- ленка до 24. VI 20 р. По зізнання перебіжчика 364 п. захопленого в Слідах виясня- ються: 364 полк в складі 3-х батальонів кількість# до 150 чоловік при
53 23 кулеметах та 2-х гарматах маючи на правім крилі 2 ескадрони 115 кавалер, полку наступав на с. Сліди і далі мав па меті продвпнутись на Кричанівку. Лівручь займав позіцію 363 полк і далі до Дністра Заграді- тельшіЙ отряд 122 бригади, в районі до Дністра оперували два остатніх ескадрони 115 кав. полку, лраворучь 364 полку в районі с. Біляни оперував 363 полк, далі на північь 367 і далі 369 полки. 23. VI в м. Черневці при- йшло мобілізовані, котрі сьогодвя мають влитись в поліс в 364 полк 250 чоловік, на котрих 23. VI. 20 уже була зварена їжа та 250 чоловік на- правлено до 363 полку, це поповнення прийшло з Одесси. По чуткам чаг стппи 122 бригади 365 полк та 366 ужи сформірувалпсь і уже ідуть в кількости 500 багнетів на фронт і мають стати па лівім крилі в районі Дністра. СеЙ перебіжчик підкреслює що 41 кавалер, полк 15. VI. 20 пе- реименовався в 115 кав. полк, таким чином кавалерійська бригада Гофа в складі 41 та 116 кав. полікв за недостачею часу не переформовувалась в бригада а правдоподібно 116 полк влит в 41 і останній переіменовавшись в 115 після 5 дневного відпочинку вийшов знову иа фронт 18. VI. 20 полк має 4 ескадрони по 60 чоловік в кожному, всього правдоподібно 250 та- бель. Висновок: до 25. VI. 20 на фронті нашої армії кількість ворожих сил має бути збільшена до 500 багнетів. Всього на нашому фронті від 900 до 1000 багнетів, 300 шабель нрн 7—11 гарматах, що в недалекому часі но прибуттю 365—366 полків має скласти силу до 1500 багнетів, ч. 69/р. За Наштадарма Полковник Стефанів. Нач. Розв. Відд. Сота. Шпілінський. № 120 Таємно. Таємно. Таємно. НАКАЗ Військам Дієвої Армії У. Н. Р. ч. 0115. м. Озарннці. (Мана 3 пер. в Г). 24 червня 1920 р. 12 год. 1. На лівому крилі армії (Серби—Шепдерівка—Білянп) становище возстановлене. Запорожці контр-паступом взяли с. Пилипи і продовжують наступ на возстановления становища па свойому вчастку. 2. Для знищення скріпленого ворога, що перед нашою Армією НА- КАЗУЮ: а) Київській див. з додатком кінного полку Чорних Запоріжців, зосередившись в ніч з 24 па 25 червня в с. Біляни, з розсвітом 25 червня прорвати ворожий фронт і наступом в загальному напрямі на Березівку і далі на Чернівці в тил ворогу, при активній допомозі Волинців і 3 кін- ного полку. Знищить ворожі частини, що перед вчастком Волинців і 3 кінного полку. Після вдалих акцій перед цімп вчастками енергійним просовапням далі в тил ворогу, що перед Запоріжцями і активній допомозі Запоріжців знищить ворога і перед цім вчастком і повернутись в своє росположенпя на півдні армії, б) Волинській дпв. з переходячим в її під- леглість 3 кінним полком, допомогти Кнївцям в виконанні їх завдання пе- реходом в наступ після прориву там фронту в напрямі на Черпевці—Ска- лаіюль. в) ЗапоріжськіЙ див. теж допомогти Кнївцям в виконанні їх зав- дання після просованпя Київців перед вчасток Запоріжців, переходом в рі- шучий наступ перед своїм вчастком, що може бути 26 червня, г) 3 стрі- лецьку дивізію проситься переходом частин правого крила в наступ в на- прямі Лозова—Тахлівка і далі Політапка—Пнсанівка, забезпечить Киїн-
54 дам ліве крило і тил на протязі 25 червня, д) Херсонська див. — армей- ськнй резерв в районі Конева — Садова. 3. Наказ від 23 червня ч. 0114 в виконанні затіняється до роспо- рядження. Командуючий армією Генерал-Поручнпк Омеляпович-Павленко. За Начальника Штабу. Полковник Стефанів. № 121 Оперативний звіт ІПтадарму за 24 червня до 20 год. На фронті Арміі УНР ніч пройшла спокійно. В ранці около 6 годпн після артилерійської підготовки нами поведено енергійний наступ на с. Пилипи, котре після впертого бою нами було занято. Переслідуемпй нашим гарматним та кулеметним вогнем ворог в панпці утік в напрямку с. Грушки, оставляючи по дорозі багато трупів. Нами взято 15 полонених. Під вечер около 19 юдин повів ворог значними силами наступ на нашому правому крилі, завдяки чому наші передові частини відійшли дещо в зад. Наша лінів перебігає по буграм, що па захід нід великого яру р. Бропниці і дальше на північ по буграм між ріками Лозова і Дерло. ч. 507. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 122 С.ох-). Комдівам 1 Запоріжськоі, 2 Волинської, 3 стрілецької 4 Київської 5 Херсонської і 3 кінному полку. 1. По інформації з глубокого тилу польсько-українське військо за- німае, — Київ, — Бердичів, — Житомир. 2. На нашому фронті сьогодня 3 стрілецька Залізна і 4 Київська дівізіі биля с. Бпляпн продерли ворожий фронт і відкинули ворога за лінію с. Сокіл, — Саінка. — Березівка. — Теклівка. Запоріжська дівізія після впертих боїв захопила Скажннці. — Пилипи — Шлишковецька Слобода Й по неперевіреним відомостям с. Грушку. 3. Командарм НАКАЗАВ па 26 червня: а) Запоріжськоі дівізіі д> двннутися до р. Мурафи і занити стан, згідно оперативного наказу ч. 105. Полк Чорних Запоріжців переходить в роспорядження комдіва Запоріж- ськоі. б) Волинської дівізіі утримати лінію згідно наказу ч. 105 по р. Ло- зової від великого яру. що між сс. Садки і Людвиківка виключно до с. Бі- лити уключно. З кінний полк підлягає комдіву Волинської, в) Київської дівізіі відійти в район с. Слідп в армеЙськиЙ резерв, г) Херсонської дівізіі росташуватнся в районі с. Садовая. — Конева, — Борщовці в армеЙськиЙ резерв. 4. На цих днях має бути зміна дівізій занімаючих фронт дівізіями з резерву. 5. АрмеЙськиЙ шігіталь в с. Жітнікі биля м. Вербовець. 6. Набої маються в Дунаівцях 120.000 рушничних і 2.600 гармат- них. Вживаються заходи до перевозки іх маючимся грузовиком до Кури- ловців Мурованих і вони можуть бути 26 червня стягнені туди і будуть поділені поміж 5 дівізій арміі. але до того часу необхідно обійтись тим, ию зараз дівізіі мають у себе, бо блнзчих запасів не має. 7. Штаби дівізій: Запоріжськоі — с. Сказинці, Херсонської — с. Бор- тівці. Київської і Волинської — Сліди.
ьь 8. ЗапоріжськоІ і Волинської дівізіі в случаі відходу ворога на схід від р- Мурафи і Лозовая переслідувати його кіннотою. 9. Термінові донесення до 6 і 17 юдин, а під час бійки шо 2 години. 10. Про одержання цього наказу донести. 25 червня 23 год. ЗО хв. Озаринці, ч. 518. наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 123 (..«•*“). Розвідочний звіт Штабу Армії УНР Генерала Павленка до 8 год. 26/6 — 1920 р. Ворог збитий нашим вогнем і наступом 25/6 — 1920 поспішно відій- шов па лівпй берег Мурафи. Полонені (одинайцять чоловік) захоплені в бою під Пилипами 24/6 — 1920 р. оповідають: 24/6 маршева рота при- була до с. Борівкн, до був штаб 122 бригади і звідтіль розділили по 70 чоло- вік і направили до 367 та 70 — до 363 п., котрий в той час стояв в с. Ви- ли. Прибули в 12 год. там видали ім рупіплці і в дві години погнали в на- ступ, при полку була одна гармата а в кожній роті по 2 кулемети. Звязку праворуч І ліворуч це було з ніким, а поповнення прибуло з Кременчуга. Там стоїть 2. запасовпй батальон літери ,.Б“ загальною кількістю до 5000 чоловік, але всі роздягнені і роззуті тому висилка иа фронт залежить ви- ключно від одягу. Багато люду забірають на провадження мобілізації, ре- квізіціі та усмиренпя повстання. З Кременчуга їхали дві маршеві роти 1. та 2. Міст через Буг у Голти не иолтгоджен. до Голти Йшли пішки 7 верст. На ст. Крижоиіль де стоїть штаб 41 дівізіі їх розгрузми. а першу роту завернули ва ст. Попелюхи. Зі ст. Крнжопіль йшли пішки до Борівки. Рушниці видали лише в Грушках перед наступом, ці 70 чоловік склали 4 та 5. роту, ротні командіри призначені з фронтовиків. Всі полонені опо- відають: Дві неділі тому назад біля Одеси було повстання. На ст. Бірзула бачили війська, котрі іхалп па усмирення. В часи мобілізації в Ворониж- щині 12 волостий підняло повстання. В 3. дівізіі зафіксовані випадки зну- щання над раненими та иолоненнми. 41 дівізія поповнена 46 заласовнм батальопом — в Одесі. Галицькі старшини залишавші ся в районі ст. Затише оповідають в с. ОсіновцІ, Антонівка внбухло велике повстання під проводом хорун- жого Ісакевича. 2-х братів Діденко та Бауера (українські старшини). Пов- стання внбухло на грунті мобілізації, але прнбувшими великими отрядами з комісаром Дубенком повстанці були розігнані одначе мобілізація не вда- лась. В подавлеипі повстання обвинувачують німців, котрі перші дні при- єднались, а потім в останній порозходились по хатам і допомоги не дали. Ці старшини після повстання з 40 чоловіками пробивались через Окнп на наш фронт, але по дорозі іх зустріли селяни молдаванського большовіщь- кого села, котрі розігнали іх, далі старшини переходили Камонку Грушку — мимо Яміюля, в Камеиці стояв кавалерійський полк, котрий нагнав іх в Грушці — кількість невелика. Селяни жалувались, що большовики на базарі в Ямполі робили облави шукали веронських грошей і рвали іх. Про Одесу одеп старшина оповіда: Одеса розділена на 5 кварталів — міліціо- нери висиляються число на подавлепня повстання. В Одесі стоіть 317 полк „внутренпей охраніґ до 2800 люду, два батальонп якого відіхали
56 на села провадити мобілізацію. Крім 317 полку стоїть ще кавалерійський полк (нумерація двозначна) до 400 табель — теж під назвою „внутрен- ней охрани". Охорона ЧК складається з 1800 чоловік военнонолонених з Франції та відділ кітаців 70 чоловік. Гармат 11 — розволожені так: дві морські та одна важка в порту, 4 на Ланжероні, 4 лівіш па березі. В Оча- кові артилерійські запасові частини досить сильні. Мобілізація в Одесі не пройшла. Червоні примушені були окружуватп декілька кварталів та забі- ратп всіх молодих людей і проводжувати в казарми, охоронювані воєнно- полоненими з кулеметами. Жінки забраних зібрались біля казарми кри- чали та плакали, щоб допустити попрощатись — залпом кулемета три жінки забиті, останні розбіглись. Мобілізованих зі сіл перепроваджують на Харків і далі в Росію. В Одесі е повідомлення, що Ленін та Троцький переїхали до Харкова. В Одесі була одержана радіотелеграма, що не вико- нувати наказів з Москви., будьто там повстання і Йде бій на вулицях. Зір- вані великі склади з набоями. Останні дні в большовпків нісля максимального підняття духу від- чувається реакція. Провокаційні чутки одна за другою розповсюджуються надзвичайно хутко. Піднімають ся знов повстання, головним чином иа грунті мобілізації та грошей. Страшенна зезерція мобілізованих. Нач. Штабу Генштабу Полковник Ліпко. Нач. Розвідочного Відділу Штабу Арміі Сотник Шпілінський. № 124 Мх“). Оперативний звіт Штабу Армії УНР. 25 червня 1920 р Ніч з 24 на 25 червня на усім фронті армії пройшла в жвавій діяль- ності нашої і ворожої розвідки. Данвимі агентурної і військової розвідки остатними днямн. сконстатовано, що ворог перед фронтом нашої армії скупчив до 6 полків піхоти і скрививши їх новоприбувшими з Кронштадту і Одесси рекрутами має зробити прорив нашого фронту і захопити м. Мо- гил і в. Від 22 Червня що дня большовикамп велись завзяті бої, котрн не принесли ім бажаного успіху. Щоб знищити ворожи сили перед нашою армією а головне аби внести перелом і деморалізацію середь прибувшого до ворога свіжого укомплектування, командовання армії виришило одно- часно з 3 залізною стрилецькою дівізією прорвати ворожій фронт, вислати одну дівізію в тил ворогу і одночасно комбінованним ударом з фронту і тил знищити ворожи силв. З цім завданням перейшла Київська дівізія о 3 год. ранку 25 червня в район с. Біляни в ришучий настун в напрямку па м. м. Березовка і Чериевці. Після впертих боїв нашими частинами занято с. Бі- лани і м. Березовка. Продовжуючи розвивати осягнутий успіх Київська дівізія о 9 годині перейшла в наступ на м. Чернівці. Ворог дуже вперто боронився відповідаючи зі свого боку атаками і сильним рушпичшві. кулеметним та гарматним вогнем. По впертім трохгодинним бою нашими частинами було захоплено вище означене місто і ворог поспішно відійшов на с. с. Саінка і Боровка. До 16 годин цього числа в переслідовашгі ворога частини Київської дівізії заняли с Сокол і ряд місцевостей від с. с. Саінка— Сокол. Одночасно з наступом Кієвлян перейшли в наступ згідно данному ім наказу і другі частини армії УНР на фронті Шевдерівка—Серби, Лю- діютіиігл і вказівці. Ворог продовжував ставить можливий сильний опір,
57 по певпдержавпш міцного напору нашої піхоти відійшов поступово на р. Мурафу, де к 23 годин занив поліцію по буграм безпосередня на схід від цеї річки На правом крилі армії ворог тримався цей день досить активно і кілька разів переходив в коитр атакі, но кожний раз був відбиваємий зі значними для нього втратами раненими і забитими. Біля 18 годин ворог під безперестанним напором наших відділів опустив свої позі ції і відійшов в напрямі па с. с. Садки, Грушки—Букотинкі і Бондаіпівка і далі на схід- ним напрямку, стараючись втратити звязок з нашими насідаючими части- нами. З причини браку рушничних і гарматних набоїв Київська дівізія з тилу, а Запорожська з фронту не могли як слід використувати пояснен- ного нами успіху» щоб притиснути ворога до р. Дністра і знищити його. Тому Київська дівізія о 23 год. 25 червня повернулась на своє попереднє становище, а Запорижська спинилась на р. Мурафі. До 24 год. фронт на- ших військ пробігав від с. Соботівка над р. Дністром, на півнич вздовж р. Мурафа до с. Грушка, далі по р. Лозова до с. Біляни, входячи тут в звя- зок з правим крилом 3 залізної сгрплецької дівізії. покі до підеглості Ко- манді Армії УНР не перейшовшій, а паходящійся покі що в безпосередній підлеглості Польськой Комінді. Наслідком акцій цього числа Армія УНР переводи іх власпою ініціативою, відтягла на себе значні сили ворога з правого крила 12 Польської дівізії, що иісьменно стверджено Командою цеі дівізіі. (Без підпису). № 125 (мох-). Зі Штабу Армії УНР Генерала Павленко по всім адре- сам 26. VI. 20 р. 14 год. По зізнанням переходячих фронт галицкіх старшин 24. VI в Велику Кісницю прибув піший полк до 200 чоловік з музикою і направляється по Дністру на наш відтинок. Задача: частинам армії належить розвідать час розверненая сього полку на фронті та Його нумер. Правдоподібно се суть 365 або 366 полк напрявляємий з с. Песчанки ио сформованою, ч. 70 р. Наштадарм Ген- штабу Полковшік Ліпко. Н-к Розвідочя. Віхчілу Сотник ІПпіліиськпй. № 126 С,°хи). До Запоріж., Київської, Волинської, Херсонської Наш- тадівам. З приводу скорого появлення нової ворожої частини на фронті нале- жить надіслати полонених та документи захоплені в останніх 25-26 дна боях до Штадарму. ч. 71/р. 26. VI. 20. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Н-к Розвід. Відділу Сотник Шпілшськпй. № 127 С-охЧ Оперативний звіт за 26 червня до 24 години. На фронті Арміі УНР ніч пройшла спокійно. Около 13 годин почав ворог скупчувати свої сили в районі Черневці і Бабчинці. В 16 год. ворог в силі 600 піших і 100 кінних ири 2 гарматах та великій кількості! куле- метів повів наступ з Черпевців на Людвиківку—Серби Шепдорівку. Під напором ворога наші передові частини відійшли на правий беріг р. Лозова і заняли позиції на захід згаданих сел. Щоб спараліжувати сили ворога
:б8 на нашому лівому крилі Запорожська дів. в 20 годин повела наступ з ра- йону є. Вили на м. Бабчинці і с. Моевка, яке після впертого бою було нами ланіто. Наша кіннота вмілим маневром вдерлась в глибокий тпл ворога і одрізала ему путь на Бабчинці. Ворог в павичвім переполосі утікав па с Моевку. Нами захоплені полонені, кухні і інше майно. Втрати ворога дуже великі. За останні 3 дні бою вибуло у него зі строю до 200 ч. ране- нім! і вбггимн. Наїпі втрати 6 вбитих і 32 ранених. По виконанні своєї задачи Запоріжська дівізія згідно наказу обсадила лівий берег Мурафи. Завдяки цієї акції ворог припинив свій наступ проти лівого крила армії -алеж помічено підход свіжих скріплінь до Черновець, також стягає ворог сала з району Песчанюі. що биля ст. Рудннця. м. Озаринці ч. 560 Наштадарм Полковник Ліпко. М> 128 С-оз*)- Наштадівам Запор. Волин. Кнївськ. Херсонськ. 27. VI. 20 р. 10 годин. По відомостям польської дівізії сьогодні ранком біля м. Джуринл пройшов до Черневець жидівський полк з значною кількість» жидів, ч. 72 р. Наштадарм Генштаб)' Полковник Ліпко. Н-к Розвідоч. Від. Сотник ІПдишсш*. їй 129 С.ох“). Розвідочний звіт Штабу армії УНР Генерала Пав лемка до 27. VI. 20. Ворог розбитий нашіми частинами понесші тяжкі втрати відкинутий за с. Бабчинці за сей час себе не виявив. На лівім крилі в районі Черне- веиь сполоханий операціями під Бабчинцямп ворог припинив свої акції і тримається пасівно. За останні 2 дні зафіксовані марші двох піших пол- ків наяравляюшиАся на крила нашої армії оден з боку Ямпіля другий з боку Джурнна. Боєздатність теперішніх ворожії частин занадто слаба. По ворожім газетам фіксується заняття Врангелем Мелітополя, Голої При- ставі. Каховки. Висновок: 3 прибуттям подкріпленпя в недалекому часі можно чекати нових акцій з боку ворога, ч. 74'р. Наштадарм Ген- штабу Полкиямч Ліпко. Н-к Розвід. Відд. Сотник Шпіліпський. їй 130 йч»‘). Розвідочний звіт Штабу Армії УНР Генерала Пав- ленка до 16 год. 27. VI. 20. Полонений, захоплений 25. VI оповідає: 368 полк складається з трех рот загальною кількість» до 100 багнетів при 12—15 кінних, 10 кулеме- тах. 1 гарматі. Перша рота займає с. Біляни, 2 та 3 під с. Лозовая, право- руч! 369 иалк. лїворучь 364 полк в районі Чериевець, між 368 та 364 кін лота 41 кінного полку (115-го). Настрій пршнічений останніми невдачами 1 рота цілком змінена. Сі т у а ц і я ворога. Ворог залишив в ночі села Білянп, Людви- гаку. Шаадерижу та відійшов за р. Мурафу. Ворог пасівен. ч. 75/р. Наш- одари Генштабу Полковник Ліпко. Нач. Розв. Відд. Сотник Шпілінський.
59 і 131 (,,прк~>. Розвідочна інформація Штабу Арміі УНР. ереходячі фронт і повертаючі з полону оповідають: Сібірі стоїть 3 і 5 большевицькі арміі. Комендантом 3 арміі ген. ірмія складається з ЗО дівізіі І 35 і одної невідомоі. В 5 арміі суть । ія і ще якісь між числом 60—70. Кожна двізія мала коло 4500 В Харкові стояла Головна Команда на чолі з Брусіловим в 1. чн- )вня. 5 червня в Катеринославі було воєнне положення, там стояв птаб арміі. Махно пабірае велику склу і населення ставиться до шхильпо. В Вознесенську військ не має, а в ближнім до нього мі- їланець стояв піх. полк біля 500 люду. В Ананеві стояло 2 полки. Іц г,»долі мобілізація не пройшла. В Рибнвці стояв один полк з гарма- тами. Люди переважно з Московщини. В кожному селі понад Дністром суть по 3—5 пгпіопів. котрі кожний день переправляють силу большевяпькді літератури в Румунію і там збірають відомостн. Ці люди переважно Мол- давани. ч. 75/р. Нач. Штабу Арміі Генштабу Полковник Ліпко. Начрозвід Сотник Шпіліиський. № 132 СлапГ). НАКАЗ Військам Діевоі Арміі УНР. ч. 116. Постій — Штабу. 27 червня 1920 р. § 1. Доводиться бачити в обозах і шпиталях ранених козаків з руш- ницями. Наказую: комдівам встановити дійсний контроль за тим, щоб не допускалось сього ні в якому разі при наші бідноті на зброю. § 2. В тяжку хвилю напруженого бою 23 біжучого червня телефон 1 Запоріжської дівізіі не працював. Начальник звязку ціеі дівізіі пе вла- штував звязку, як слід старшині, а працював як урядовець, за що наказую комавдіру 1-оі Запоріжської дівізіі вимовити йому від мене догану в наказі дівізіі. § 3. В залежності! від обставин на фронті помічаю в війську, осо- бливо в тилових частинах, настрій або бадьорий або смутвий і навіть па- личний. В час війни військо або посовується наперед, або назад і в цьому не має нічого надзвичайного: то натура війни. Добре виховане військо підчас відходу не паннкуе, а все спокійно і в ладу робить. § 4. Я одержав 26 б. Червня від Командіра 12-оі Польської дівізіі ли- ста від 24 б. Червня під ч. 25. Обявляю його в перекладі нижче до відома всім старшинам і козакам, яко добру пошан) за іх видатно бойову діяль- ність і наказую обявнти сей наказ по всім частинам Арміі до читання у всіх сотнях, батареях і командах. „Довудство 12 пішої дівізіі. д—25, Штаб. П. П , дня 24 червня 1920. Ясновельможний Пане Генерале, Сьогодні, коли 12 шхотна дивізія могла в порядку і без втрат осяг- нути кінцеву наказану лінію відходу — коли можна оцінити завдяки яким обставинам можна було мені так гладко виконати це трудне оперативне завдання, почуваємо своїм добрим обовязком принести Ясновельможному
60 Панові Генералові мою найглибшу подяку за допомогу, яку з боку його хороброї Арміі моя дивізія одержала. Немає ніякого сумніву, що сміливі випади його відділів відгягли в значній мірі язпор ворожих сил па моє кри- ло. Вислів цього я дав також в старшинському наказі, як також доніс до своєї арміі. В надії на дальшу корисну спільну працю підписуюсь з виразом по- шани і поваженая (—) ЯнушаЙтіс, Комапдір Дивізіі. До Ясновельможного Пана Генерала і Командуючого Українською Армією М. Омеляновича-Павленка Командарм, Генерал-Поручник Омелянович-Павленко, ТВО Нашта- дарм Генштабу Полковник Ліпко. № 133 ТАЄМНО. НАКАЗ Військам Дієвої Армії У. Н. Р. № 117 м. Озаринці. (Мапа 2 вер. в далі). 27 червня 1920 року 17 год. ЗО хв. 1. Вчора Запоріжці преслі дуючи ворога заняли Бабченці і Моєвку і після наказу повернулись на попередню лінію по річкам Мурафі і Лозові. 2. Наказ від 23 червня ч. 0114 відміняю. 3. Наказую Херсонській дивізії завтра 28 червня не пізні ще 24 го- дин, в згоді з Командіром 1-ої Запоріжської дивізії змінить на позиції За- поріжців. крім Гайсинсько-Брацлавського куріня, який лишається ва по- зиції до зміни окремим збірним відділом і підлягає Комапдіру Херсонської дивізії з 24 годин 27 червня. 4. Запоріжцям по зміні стати в армеЙськиЙ резерв в районі Косту- лино—Садова—Борщипці—Конева. о. ІПтадівн: Херсонської — Шлишковецька слоб.; Запоріжської — Конева. 6. Про одержання цього наказу донести. Командуючий дієвою армією У. Н. Р. Генерал-Поручник Омелянович- Павленко. Начальник Штабу армії, Генштабу Полковник Ліпко. № 134 Оперативний звіт Штадарму УНР за 27 червня до 20 год. На фронті арміі УНР ворог за цілий день не проявляв ніякоі діяль- носте. Нами велась весь день інтенсивна розвідка. м. Озаринці, ч. 578. Тно Наштадарм Полковник Ліпко. № 135 ипрО Розвідочннй звіт Штабу Армії УНР Генерала Пав- ленка до 8 год. 28. VI. 20. Ворог займає старе положення за р. Мурафою, провадя слабу роз- відку для власної охорони. Ворог насівен. 27. VI. в Березівку прибув полк силою до 200 піхоти та 100 кінноти. Висновок: Фіксується прибуття нової частини на лівий відтинок фронту армії, в звязку з цім можливо чекати ворожі акції. Задача: Частинам армії належить точно розвідати прибувпгу части- иу. ч. 76 р. Наштадари Генштабу Полковник Ліпко. Н-к Розвід. Відд. Сотник Шяиівсікжй.
61 їй 136 (-.нкіГ). ТАЄМНО. НАКАЗ Військам Дієвої Армії У. Н. Р. і. 0118. м. Озаринці. (Мана 2 і 10 вер. в Iй). 28 червея 1920 року 8 год. — хв. 1. На фронті лівого крила 6-Й Польської Армії ворог готовиться до активних акцій. На фронті дорученої мені армії ворог трічи ^збитий нами на протязі останнього тижня тримається пасивно і стягає скріплення. 2. Щоб дати можливість 6-Й Польській Армії стягнути частину П військ до резервів, наше Головне Командування наказало мені поширити фронт дорученої мені армії на північ до с. Калинівка виключно. Щоб не дати ворогові можливосте скріпляти його військо і міцно тримати збільшений відтинок Армії, я рішив розбити ворога в районі Чер- невці—Джурин—Теклівка і після цього занятн новий відтинок, змінивши на ньому 3-ю Стрілецьку дивізію. 3. Тому НАКАЗУЮ: а) Запоріжській дивізії в 3 годині 29 червня росночатн енергійний наступ з лінії Шендерівка—Білана в напрямі на лінію Слоб. Лужки—Березівка і далі на лінію Черневці—Саїнка після чого повернутися в район Костулнио—Сказинці—Садова—Конева—Бор- тівці в резерв армії, б) Херсонській дивізії до 3 годили протягнути своє ліве крило до південної околиці с. Шендерівка, змінивши 3-Й кінний колк, котрому після того відійти в підлеглість Комаидіру Київської дивізії. З 3-х годин 29 червня з відтинка Біли—Коси вести усиленні рот- відочні напади в напрямі на схід і північний схід, щоб відтанути частину ворожих сил від Черневців і таким чином допомогти Запоріжцям. Міцно тримати свій відтинок, в) Волинській дивізії з 3-х годин 29 червня уси- леною розвідкою, піддержаною гарматним вогнем в напрямі на Черневці відтягнути частину ворожих сил і тим допомогти Запоріжцям. Після скінчення операції сдати свій відтинок Київській дивізії і ві- дійти в район о. .с. Сліди—Кричанівка в армейськнй резерв, г) Київській дивізії з 3 годин 29 червня від с. Білани роспочатн енергійний наступ в напрямі на лінію Політанкн—Писарівна і далі кіннотою на м. Джурин. Після скінчення операції відійти на участок Шендерівка включно — Біляші—Лозова—Будко включно, міцно активно тримати сей відтинок, маючи сильний резерв в складі якого і 3-ій кінний полк в с. Тропова. д) Ко- мандору Запоріжської дивізії залишити Гаіісішсько-БрацлавськиЙ курінь на відтинку від Дністра біля с. Суботівка—Мервинці—Букотинка включно наперед до зміни його окремим збірним відділом полк, Крата. Сьому курі- певі міцно тримати цей відтинок, надсилаючи донесення до Штабу Армії через Штаб Херсонської дивізії. Після зміни відійти в розпорядження Ко- мандора Запоріжської дивізії. 4. Після скінчення операції штаби дивізій росташуватй: Херсон- ської — с. Пилипи, Запоріжської — с. Конева, Волинської — с. Сліди, Київської — с. Тропова. 5. Штаб Армії до вечера 29 червня перейде до с. Веидичани. 5. Звязок тримати через армейськнй телефонно-телеграфшіЙ стан- ції в с. Пилипи, Конева, Сліди. Озарннці, Веидичани. Київській дивізії влаиггувати свою станцію в с. Тропова і злучити ії з армійською стан-
62 цією в с. Венднчанн. Охорона лінії дротів на відповідальність дивізій, які користуються лінією. 6. Термінові донесення під час операцій що дві години а по скін- ченню операції — як встановлено раніш. 7. Передовий склад набоїв на станції Венднчанн. Армейськнй шпиталь в с. Жнтиики біля м. Вербовець. Чоловий етап архейської комунікаційної лінії в м. Курилівці—Му- ровані. Промежуточні етапи в м. м. Мішьковцях, Ново—Уцінці, 8. Комунікаційні путі дивізій: а) для 1 Запоріжської — Борщовці— Серебрншгі — Жеребнлівка — Рівно — ГалаЙківці — Маторськая — Оль- ховепь. б) для Херсонської дивізії — Сказшщі — Озарннці — Серебринці — Кукавка — Нижній Ольчедаїв — Погоріле — Курилівці Муровані — Вербовець, в) для Волинської дивізії — Сліди — Венднчанн — Струсово. — Немерчп — Попелюхи — Перекорннці — Посухов — Терешево — Пе- трпманн — Щербовні. г) для Київської дивізії — Текліївка — Лозова — Кондаковці — Лучинець — Котюжани — м. Снітково — Кривохижинцї — Бахтпн — Новоселкп. На сіх путях до 1-го липня дивізіям росташувагп свої обози, рекрутові частини і ннші тилові іястптуції в такому порядку (від фроята в тил): обози І порядку, рекрутові частини, обоз ІЬго порядку й инпгі інституції- Про місця росташування обозів, рекрутові!.* частин і пншіх інсти- туцій донести не пізніще 12 годин 1-го липня. Ні в якому* разі не допускати відхилення від призначених комуні' націй. 11. Замістникн: Генерал-ХорунжиЙ Загродськпй і Полк. Тютюнник. 12. Про одержання сього наказу донести. Командуючий Дієвою Армією Генерал-Поручняк Омеляпович-Пав- ленко. Т. в. о. Начальника Штабу Армії, Генштабу Полковник Ліпко. Д& 137 (Т1прв“). Оперативний звіт Штадарм за 28 червня. Ворог на останньому тижні тричи розбитий на участку нашого, фронту не проявляє ніякої діяльностн. 27 червяя до 19 годин за няв ворог заставами лінію па схід с. Володиівці — 2 верствах на схід м. Черневці — 2 верстах на західній околиці с. Калптинка і далі на захід с. Писарівну і Теклівку. Ворожі розізди перед нашим фронтом посовуються в перед пе далі як на 2 версти. У ворога констатується великий брак рушничних на- боїв. Останній день вони йшли в наступ маючи не більш 15 набоїв на баг- нет. Настрій у ворога панічний і нригнечений. м. Озарннці. ч. 583. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Д& 138 '..яр*"). Оперативний звіт Штадарму до 24 годин 28 червня. На фронті Арміі УНР з самого ранку велась ворогом рідка гарматна та рушнична стрілянина. В 19 годин ворог скупчивши значні сили в районі; с. Бабчинці повів наступ на с. Вили—Букатинка і потиснув наші передові части. На прочих відтинках нашого фронту події розвідочного характеру. м. Озарннці, 29 червня ч, 595. За Наштадарма Полковник Стефанів.
63- № 139 0’0 Розвідочннй звіт Штабу Армії УНР Генерала Павленка до 8 год. 29. VI. 20 р. На лівому крилі армії ворог займає старе положення за р, Мурафою. провали слабу розвідку иа лівому березі для власної схорони. На правому крилі ворог повів наступ та заияв с, Грушки В районі Дністра ворог пасі- вен. Виявляється, що 41 дівізія сіиадела з двох бригад правила нову гру- иіровку частин. 122 бригада складається з двох полків 364 в районі Чер- новець 36’3 з влитим Заградітельяіім отрядом до Дністра. 123 бригада з двох полків — 367—368—369 злити в оден полк можливо 367. другий полк новопрпбувший в районі Шаргорода 366 — два куріня. Від 3-оі ’діві- зії маються відомости про прибуття важкого гарматного дівізіона на фронт. Загальна кількість ворожих сил від р. Дністра до Шаргорода складається правдоподібно з 4-х піших полків до 800—900 багнетів та кінного полку 115—200 шабель ч. 77/р. За Наштадарм Генштабу Полковник (підпис) Н-к Розвід. Від. Сотпик Шпіліпськнй. № 140 (,.»ашн). Таємно. НАКАЗ По Військам Дієвої Армії У. Н Р ч. 0119. м. Озаринці. (Мана 3 в. Г). 29 червня 1920 р. 17 год. — їв. На фронті дорученої мені армії ворог сьогодня проявив де яку актив- ність, просунувшись до р. р. Мурафа — Лозова і захопив с. с. Грушку — Внлп — Садки — Людвиківку — Серби і Шендерівку. На всьому польсько-українському фронті ситуація: Кінна армія Буденного продерлась через фронт в околицях Новоград — Волинська. В околицях Хмельника—летники помітили на поході в західному напрямі кінну дивізію. На залізниці Жмеринка — Могнлів 3 ворожих бронепотягнч відходили до ст. Бар, алеж вогнем польської важкої артилерії буди відбиті. 2. Для ліквідування кінної армії Буденного. Командуючий 6 поль- ською армією стягає з фронту 18 пішу дивізію до околиць СтароКонстян- тинова, тому Головний Отаман наказав дорученій мені армії з 3 стрілець- кою дивізією, 2-ма легкими і одною важкою батареями обняти відтинок від р. Дністра по р. Броннця через с. Озаринці і дальше на північ по р. Немія до р. Ров у м. Бар виключно, змінивши 12 польську дивізію. 3. Для успішного проведення цього наказу в життя НАКАЗУЮ: а). 4 Київській дивізії росіючатн наступ о 3-ій год. рано ЗО б. червня від с. Лозова в загальному напрямі на Шаргород — Клебапівка з метою во- рожії сил. З наступлешшм темноти тогож дня почати рух на село Хре- нівка, в якому скунчитпсь славшім силам дивізії до ранку 1 липня, зали- шивши наблюдепіє на лінії сел Кондаківці — Івашківці — Долговці — Кари шків — Гробовці, змінивши частини Волинської і 3 стрілецької ди- візії. б) І Запоріжській дивізії росночатн наступ о 3 годині рано ЗО б. червня від с. Білями в напрямі на с. с. Березівка — Чернівці — Саїнка — Серби — Людвиківка, звідки відійти через с. с. Садова — Конева в район с. с. Кукавка — Раклівка — Н. Ольчедаїв — Ломозів до вечера 1 липня, де й росташуватнсь в армейському резерві. Полк Чорних Запоріжців ро- сташуватп в с. В. Ольчедаїв. в) 2 Волинській дивізії с початку паступа 1 Запоріжської дивізії вести демонстраційний боіі на загальному Його до.
'64 гелер відтинку з метою притягнути до себе ворожі сиди і тим допомогти насту 1 Запоріжської дивізії. З наступом темноти після заняття 5 Хер- сонською дивізією відтинку Садова — Сліди, відійти через с. с. Сліди — Сугакп — Лучинчш; в с. Котюжапи до вечера 1 липня, де і росташуватисі. в арійському резерві, г) Окремому від. Полковника Крата з наступом темноти ЗО червня в звязку з відходом 5 Херсонської дивізії занятн лінію с. с. від р. Дністра Броннпця—Ротмпстрівка—Волохи включно, на якій утримати ворога в випадку його наступу, д) Херсонській дивізії утримати ворога па залишаємому нею відтинку, а з наступом темноти ЗО червня після переходу 1 Запоріжської дивізії на західний берег р. Лозовая відійти славними силами до м. Озаринці, зайнявши лінію наблюденія с. с. Шиш- ковці—Пилянії—Садова—Костулипо—Сліди—Торпова. е) 3 стрілецькій дивізії з одною важкою і двома легкими палевими польськими бата' реямп сьогодяяж протягнути свій фронт ліворуч, занятн відтинок наблю- дательиими постами до с. Мол чани, змінивши па цьому відтинкові частіш» 12 польської дивізії. На попередній лінії фронту 12 польської дивізії до м. Бар днем ЗО червня виставити наблюдательні пости, змінивши на ньому частини 12 польської дивізії. Головні сили дивізії тримати в районі Митки—Княпувка. Негайно з отриманням сього приступити до повного знищення залізниці на участку від с. Степанка до с. Мнткн стягненням рельсів. шпал і знесенням на трудих участках полота, щоб запобігти про- ходу ворожих бронепотягів. Цю роботу скінчити до вечера ЗО червня притягнувши до сього місцеве населення з волами. ЗО червня з наступом темноти заняги відтинок по лінії с. с. Полівці включно — Матейково—Го- лоткп до р. Ров проти м. Бар виключно, також змінивши части 12 поль- ської дивізії, ж) З кінний полк в підлеглості! Комдиву Київської З З годин ЗО червня вести наступ в напрямі від с. Білянн на с. с. Політанка і Писа- рівна для забезпечення правого крила 4 Київської і лівого крила І Запо- ріжської дипізії. Після наступу темноти ЗО червня відходить в с. ГораЙ в підлеглість Командіра 4 Київської дивізії. 4. Штаби дивізій з ночі ЗО червня: 5 Херсонської — м. Озаринці, 4 Київської — Хринівка, 3 стрілецької — м. Єлтушково, з 12 годин 1 липня: 1 Запоріжська — Кукавка, 2 Волинська — Котюжани. Штаб окремого відділу Полковника Крата в ночі ЗО червня — в с. Карпівка. Штаб Армії з вечера ЗО червця переходить до с. Верхній Ольчедаїв. 5. Дивізіям на нових відтинках покладається завдання: а) Окремому відділу Полковника Крата забезпечити м. Могплів зі сходу і праве крило 5 Херсонської дивізії з півдня. В случао відхода пабдю- дательнїїх частей 5 Херсонської дивізії на захід від лінії р. Дерло, тримати ворога по лінії східна околиця Могиліва до с. Воєвод чинці включно, оперу- ючи в звязку з 5 Херсонською дивізією з Командіром якої тримати тісппй звязок. Комунікаційний путь відділу с. ЮркІвцІ-Лядова-ХоньківцьЖвац. б) Херсонській дивізії наблюдательними частинами з кулеметами за- тримувати невеликі партії ворога, в випадку наступу переважаючих сил нанести ворогу рішучий удар між р. р. Дерло і Немія, глядючп по обста- винам.
65 в) 4 Київській дивізії иаблюдательнйми частина міг з кулеметами за- тримувати ворожі партії; в випадку ж переважаючих сил ворога, всіма силами дивізії напостп Йому рішучий удар в районі Лучннець-Каришків- Хріновка. г) 3 стрілецькій дивізії тримати наблюдательнями частинами лише невеличкі частішії ворога; переважним же силам ворога дати рішучий бій в районі Мвтки-Голодькії-Сомепи. забезпечуючи праве врило 6 польської армії. д) Дивізії армейського резериа будуть мною направлені в рішучий бій на піддержку дивізій першої лінії, глядючи по обставинам боа. з метою знищення ворога. е) Для своєчасного і правдивого вводу до бою дивізій армейського резерву — 5 Херсонській, 4 Київській і 3 стрілецькій дивізіям тримати лі Штабом Армії тісний звизок і надсилати своєчасно донесення. 6. Розвідку вестп до зустрічі з ворогом на схід перед відтинками иа- блюденія. 7. Для звязку зі Штабом армії засобами Штабу Армії будуть від- криті телефонно-телеграфні станції на ст. Вендичани, Немерчн і Котюжани і в селі В. Ольчедаїв. Дивізіям належить вклочнтпся в найближчу до киї станцію, а 3 залізній дивізії тримати звязок до залізнпчого дроту во постій- ній лінії. 8. Розмежуюча смуга поміж нашою армією і 12 польською дивізією лінія р. р. Рів і Ровець, Мазпнки—Фащієвка. Всі села виключно для нас. Шарівка виключно. Розмежуючою смугою поміж полосами відділу полк. Крага і Херсонської дивізії Шлиш конці-КорвіївкаЛзраїловка-Ястребна — всі включно для відділи, Рівио-Галайківці. обидва виключно. Поміж поло- сами Херсонської і Київської дивізіями Тернова-Мланівка — обидва включно для Херсонської дивізії — Котюжани виключно, — Кривохяжинпі включно; поміж полосами Київської і 3 стрілецької дивізії — Поповці. Буцн і -Пилини, всі включно для 3 стріл, дивізії. 9. Тилові шляхи: для Херсонської дивізії — Озаркнш-Серебринці- Жеребнлівка-Рівне-Галайківці-Ольховець; для Запоріжської — Ннжн. Оль- чедаївііа-ІІогоріле-Курилівці Муровані-Вербоввш»- Н. У щнця зі використан- ням дивізією с. с., що па північ від шляху; для 4 Київської див. Хрепівка- Обухів Сиіткіи-Мпхалііщі-Коііищев'Гулі-Говори; для 3 Залізної — €лтуш- ково-Потернава-Дашковці-Воньківці. 10. Армейсьішй передовий гарматний склеп — КурнлівцІ Муровані. 11. АрмеЙськнЙ шпиталь — Жнтнпкп 12. Донесішші в час операцій надсилати кожних 2 години, а після оперативні до 6 і 18 год. і розвідочні до 9 і 20 годин. 13. Про одержання сього наказу донести. 14. Мої замістникн; Генерал-ХорунжнЙ Удошіченко і ЗагродськиЙ Командуючий армією У.Н.Р. Генерал-Поручник Омелянович-Павленко. Начальник Штабу. Генштабу Полковник Ліпко. Ужраіивмю-моежожеька аійиа
66 № 141 Оперативний звіт з 29 червня до 24 годин. На фронті Арміі УНР ніч пройшла спокійно. Цілий день ворогом ве- лась інтензнвпа гарматна і рушнична стрілянина. З 15 годпн почав ворог густими лавами наступати з району Грушка-Садкп в напрямі па Грнго- рівку-Слобідку Шапгковецьку І Пплппп в загальному напрямі на Могилев. Наступ ведено при 5 гарматах і гелнкій кількосте тачанок. Всі атаки во- рога підбивались нашим гарматним та кулеметним вогнем з великими для його. Під вечір удалось ворогу потиснути наші передові частини дещо в зад. Наша лінія перебігав зараз вздовж великого яру по р. Бронниця і далі на північ по буграм, що між рр. Дерло і Немія. ч. 602 м. Озаринці. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. №142 ТАЄМНО. НАКАЗ Військам дієвоїармії УНР. ч. 0120. м. Озаринці. (Мала 3 вер. в Iа). ЗО червня 1920 р. “ год. “ хв. 1. Яко переміну наказу мойого від 29 червня під ч. 0119 наказую: а) 4 Київській дів. росташуватпся головними сплами в районі Хрв- нівка—Гтепапкп—Горай. б) 2 Волинській дів. росташуватнсь в с. В. Ольчедаїв. в) 1 Запоріжській дів. росташуватнсь в с. Вендичани, маючи п. Чор- них Запоріжців в с. Луганець. Виставляти сильну сторожову заставу з кулеметами в с. с. Сліди і Тропова, котрим тримати звязок з лінією наблюдінпя Херсонської і Київської дів. г) Херсонській дів. залишитись на займаємих нині місцях маючи наблюдательпі частпня на лінії р. р. Мурафи і Лозової від с. Бондашівка виключно до с. Шевдерівка включно. д) Збірному відділу полк. Крата заиімати лінію с. с. Суботівка— Іванівна—Бондашівка включно. Штаб в селі Єлеиівка. II. Для звязку з 4 Київською і 3 Залізною дівізіями виставлений старшинський звязковнй пост з дрезіною на ст. Котюжани; для звязку з 5 Херсонською і 1 Запоріжською дівізіями виставлений такий же пост на ст. Вендичани. До цих постів відповідним дівізіям надіслати не пізніше 5 годин ранку ие пізніше 1 липня і постоянно тримати там по 2 кінних їздця від кожної дівізії. Полковнику Крату тримати звязок через Штаб 5-ої Херсонської дівізії. Крім того кожній дівізії включити свої телефонні лінії в станції існу- ючих земських урядових і залізничних дротових ліній но нізніще вечора 30 б. червня. Ш. В останньому наказ ч. 0119 остається в силі IV. Про одержання цього наказу донестп. Командуючий Армією У. Н. Р. Геперал-Поручник Омелянович-Павленко. Начальник Штабу, Генштабу Полковник Ліпко. М143 СімО- Оперативний звіт Штабу Армії УНР ЗО червні 1920 р. Ніч з 29 на 30/У1 пройшла в загально збільшенної активної діяль- жості ворожих розвідочних відділів. З ранку цього дня частини армії при-
67 ступили до виконання дерективи Головної Команди ч. 4 по змісту котрі частики армії мають заияти ряд місцевостей з метою безпосереднього при- криття залізниці Бар-Могілів. До темряви нього числа лінія наблюдеиія частин Армії переходила через с. с. Богданівну—Грушка—Садки—Людей- ковка—Шендеровка—Тропова. Штаб Армії переїхав в с. Верхній Ольче- даїв. (Без підпису). № 144 (,,маш“). Оперативний звіт Штабу Армії УНР. 1 липня 1920 р. Ніч з ЗО. VI на 1. VII і день пройшли в слабим контакті з ворогом. По одержанням розвідочнпм даннлм ворог упорядкував свої частини сильно нострадавши в час демонстратшіих акціях 3 Залізної і Запоріжської дівізії. По прикриттю провадившійся нерегрупировк5 о 16 години було помічено рух невеликіх кінних розвідчвх відділив ворога, яні прямували з Шаргорода в напрямку на с. КопаЙгород. По наближенню до зони наших сторожових частин кінна ворожа розвідка була огнем остатніх легко відігнаний при чим в наші руки досталось 6 ранених красноармейців з кіньми і зброєю. О 22 годині ворог завчасно підтягнувши 3 своїх легкі гармати з с. Ко- рншкі ночав сильний гарматний обстрнл нашого ростошування у с. Хрі- нівка по котрому випустив до 200 снарядів. Не задаром кіннота ворога до 200 шабель заатакувала паши передова частини у вищезазначеного села. Дякуючи переважний кількісті ворога і невигідним для нас топографічнім умовам місцевосте паши частини примушенн були роспочатя спокійний плановий відход. Біля 23 годпвп ворог значно скрппленпій шдишедпшмн резервами з району Шаргорода роспочав рипучий наступ на відтинок нашого фронту с. с. Довговці—Карншків—Грабовці. Наш передова ча- стини відійшли до с. с. Степапкі—Хрінівка—Романні. Піздньою ночью бойови акції обідвох старіш перейшли 6 цільну розвідчу діяльність. (Без підпису). № 145 (имаиГ). ТАЄМНО. НАКАЗ по військам дієвої армії УНР. ч. 0121. м. Озаринці. (Мала 3 в. в Г‘). 1 липня 1920 р. б год. — хв. І. Боєм 30 червня виявлено, що більш значні сили ворога скупчені в районі м. Шаргород і менша група його в районі м. Чернівці. 11. Завдання армії забезпечити за нами м. Могилів і праве крило польської 6 армії. 111. Тому НАКАЗУЮ: а) 5 Херсонській дів. з кінним Запорож- жям» полком, тримаючи наблюдательні частини на указаній раніш лінії до с. Тропова включно, головні сили дівізії зосередити в районі Садо- вая—Конева—Озаринці, занімаючи кінним Запоріжським полком с. Су- гаки з наблюденієм від нього с. с. Сліди і Тропова. б) ЗаноріжськіЙ дів. скупчитися но пізніше 21 години 1 б. липня в районі м. Лучннець— Млинова—Лучинчнк, маючи иаблюденіє в с. Кондаківці. Дівізія зали- шається в резерві армії, в) 4 Київській дівізії, маючи наблюдепіє на лінії від с. Івашківці і далі на північ, як указано п наказі ч. 0119,
68 головні сади скупчнтн сьогодня 1 липня не пізніше 21 годин в районі Хрінівка—Романка—Берлятка. г) 2 Волинській дів. пе пізніше 12 годин 2 6. липня скупчнтнсь в районі с. Суповка—Марянівка—Аркадія. IV. Штаб дівізії І Запоріжської — Лучпнець, 4 Київської — Обухов, 2 Волинської — м. Снітково. V. В останньому наказ ч. 0119 в силі. VI. Звертаю особливу увагу командірів дівізій на тримання звязку зі Штабом Армії без перерви. УП. Про одержання цього наказу донести. УПІ. Дівізіям впдати рушниці, тому вжити заходів до якнайскор- шого поповнення частин. Командуючий армією Геперал-Поручник Омеляпович-Павленко. Т. в. о. Начальника Штабу, Генерального Штабу Полковник Ліпко. № 146 иох-). До Запоріж., Київської, Херсонської, Волинської, З Залізної Наштадівам. Д. Негайно. Для точного уяснепня ворожих сил в звязку з нашою перегрупіров- кою. належить негайно подати відомости про ворога, надіславши поло- нених та документ до Штадарму, короткі відомости подати негайно по телефону. 3-ій Залізній дівізії надіслати ворожу дислокацію перед новим фронтом дівізії невідому для армії. 1. VII.20 ч. 78/р. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Начальник Розвідчого Відділу Сотник Шпілінськпй. № 147 (.лиш*). Начальнику Розвідочного Відділу Київської та Запоріжської. Багато раз просилось та наказувалось Начальникам Розвідочних відділів роспочати нарешті працю по зібранню та донесенню розвідочних матеріалів, мающих надзвичайну цінність. Останні бої безумовно дали потрібний матеріал, але цей матеріал пе був своєчасно донесен і загалом не видко коли буде доставлен, але прошу нарешті зрозуміти яку надзви- чайну вагу в звязку з загальним станом на всьому фронті має точна інфор- мація в силах та намірах ворога. Командарм персонально звертає увагу начальників розвідочних відділів за відповідальністю останніх про що належить докласти своїм Начальникам Штабів. Належить негайно наді- слати полонених та останні відомості!. І. VII. 20. ч. 79/р. Начальник Розвідочного Відділу Сотник Шпідінський. № 148 смадГ). Розвідочпий звіт Штабу Армії УНР Генерала Наі..і(-нк.і до 8 год. 2. VII. 20 р. В час нашого наступ)’ 30-1 сього місяця ворожі частини були роспо- ложені таким чином. Від м. Бара до с. Плебанівкн ворожа сітуація неві- дома. район с. Плебанівкн — 369 п. с. Калинівку — 366 полк, села Будні — Лозова займаються 7 та 8 ротами 367 полку, решта полку та штаб в м. Шарпцюді. Крім сього в Шаргороді стоїть Штаб 123 бригади при ньому 2 [юти 366 полку 1-а Г/2 роти 368 полку. Від с. Лозова до Шацдерівкн 368 полк, район м. Черневець 364 полк. До піших полків на час бою призначаються ескадрони 115 та 116 кав. поіків. До Дністра
69 на південь правдоподібно оден тільки 363 полк або збільшений поповнен- ням або в контакті з якоюсь нашою частиною. 369 полк до 120 багнетів при 2 гарматах, 366 полк має 6 рот в кожній до 100—120 багнетів всього провдоподібио до 600—700 люду, 20 шабель при 4 гар- матах, останні дпі поніс тяжкії втрати 2 ранених батальоних та 3 ротних командорів, настрій до петлюрівців не ворожий, полк прибув з Песчанки де вій формувався 27. У*1. 20. 367 полк має до 250 люду кулеметній ватазі 8 кулеметів, крім ротних по 2 на роту та 3 гармати. 368 полк до 100 багнетів, 20 кінних. При Штабі бригади мається комендантська сотня 50 багнетів та команда ординарців в ЗО люду: В бригаді мається гарматний дівізіон, при 368 полку одна 42 м. пушка. В Тирашполі фор- мується 361 полк. Настрій комуністів бадьорий. Висновок: Примічена сильна ворожа концентрація в районі Шар- города з важкою артилерією та сильною легкою. Менша групіровка ворога в районі Черновець. Загалом ворожі сили групуються біля своїх штабів бригад па головних напрямах, заповнюючи прориви невеликими......... та кінними.......... ч. 80/р. № 149 Оперативний звіт до 6 годин 2 липня. Після вчорашнього удачного для пас наступу на Черневці і Шар- город майже цілий день не було ніякого контакту з ворогом. Ворог оче- видно збірав розбитка своїх частин та переводив нову перегрупшронку, підтягаючи на фропт резерви. В 16 годин його кінна розвідка вже підсу- валась з району м. Шаргород в напрямку на м. Копайгород, но нашим рушничним вогнем була прогнана, причому захоплені полонені. В 22 го- дним ворог підтягнувши 3 гармати під с. Каршиків почав сильно обстрі- лювати наші частини в с. Хріяівці, куди випущено до 20 снарядів. Вслід за тим ворожа кіннота почала наступ на наші участкн перед с. Хріновка. Всі атаки ворога відбито пашим рушничним та кулеметним вогнем. Про дальші події ворожого наступу донесень ще ие одержано. На прочпх від- тинках фронту події розвідочного характеру, ч. 626. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 150 („ох"). Оперативний звіт за 2 липня до 20 годин. З 23 годна 1 липня вів ворог значними силами енергійний наступ з району Шаргорода в напрямі на с. Долговці, Каришков і Грабовці. Наші передові частини відійшли на Степанки, Хреновку, Романки. В 7 годин 2 липня почав ворог продовжувати наступ иа Обухів—Копайгород і Бер- лінці Лісові. Сили ворога в цім районі були досить значні при більшій кількості кулеметів і 2 гарматах. До 12 годин ворогу удалось захопити Горай, Хрінівку, Романки і Копайгород. В цілі відзискання утрачених місцевостей перейшла Київська дівізія в рішучий наступ фронтом а Заио- рожська дівізія з району Лучинець з метою нанести удар ворогу з флангу і відрізати йому дорогу до відступу. Рівночасно частини 3 Залізної дівізіі ударили в праве крило паступаючого ворога. Наслідки цього маневри бнлн, що серед ворожих рядів утворилась велика паніка і він почав в безладді утікати на схід, оставляючи па полі битви багато трупів і ра-
70 нешгх. Нами захоплено багато полонених обози рушниць і 1 гармату. Страти ворога дуже волоки. Під вечір села Степанкн, Горай, Каришків, Грабовці були очищені від ворога. На прочих відтинках нашого фронту ворог вів наступ незначними силами, котрий не дав йому ніякого успіху. З липня, ч. 652. Наштадарм Генштабу Полковнпк Ліпко. № 151 Оперативний звіт Штадарм від 2 липня 1920 р. С 17 годин до 19 ворог від Серби вів рідкий гарматний вогонь в за- хідному напрямі. Розізди його були в районі Сліди Сугакп Веидичани. Взагалі на південному відтинку Арміі ворог лише демонстрував, бо ж в цей час виявлено військовою розвідкою, що від с. Грушки по лівому берегу р. Мурафи до південних околиць м. Черневці ворога не було. Го- ловний удар ворга в напрямі від Шаргорода на Степанкн—Хрінівка— Обухів—КопаЙгород до 20 годин був зліквідован, концентричним ударом частини ЗапоріжськоІ дівізіі від Лучппця па Степанкн, Кпівськоі дівізіі від Обухова—Берлядкп і кінноти 3 стр. дівізіі від Шнпинки на КопаЙго- род—Романки. За сейже час друга частина ЗапоріжськоІ дівізіі наступом від Луаднпя на Кондаківці впбила ворога із останнього. Біля 18 години ворог по всьому фронті головного удара в ианиці втікав в загальному напрямі на Шаргород. Поки що маються відомості! що кіннота 3 Залізної дівізіі захопила ворожий обоз, пнші трофеі поки, що не виявлена. Ворог поніс значні втрати забптимн. Підкреслюється лицарська поведінка в цій бійці Київської дівізіі, котра з 3 до 12 годин властнпми силами не тільки утримала переважні сили ворога на лінії Обухів—Берлятка, але навіть вибила його з с. Хренівка і завдякі такої впертости маиевр концентрич- ного удару армейськими резервами 7далось виконати. Росташування наших частин па фронті без змін. 2 липня 1920 р. 20 год. 40 хв. Верхній Ольчедаів, ч. 645. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 152 с.ох“). Начдіву 3 Залізної дівізії. 3. VII. 20. Таємні Пільно. Командарм наказав проізвестп розвідку на участку дівізії з метою точно виявити кількість та якість ворожих сил перед фронтом дівізії, також потрібно подати відомосте про ворога на ближньому північному відтінку 12 оольськ. дівізії, та агентурною розвідкою виявити силн ворога в Жме- ринці зазначені відомості! подати до 18 год 4 сього місяця, ч. 81/р. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Нач. Розв. Відд. Сотник Шпі- лінський. № 153 Слмґ). Розвідочний звіт штабу Армії УНР до 3. VII. 20 р. Полонені 366 п. опрошені 3. VII показали: 366 полк формувався в с. Песчанка (під Рудницею) і 26. VI. вигрузивсь на ст. Рахни прибув а Шаргород де стояв Штаб 12-3 бригади відки тогож дня перейшов в с Калинівку і 1. УП. росночав наступ на с. Хринівку. 366 полк в час формування складався з Зх баталіояів — 9 рот, в роті 120 люду, всього
71 1000 чоловік, але при перізді та марші до Шаргорода багато розбіглось тому що полк складався виключно з мобілізованих особливо Ольгополь- -ського повіту і битись з нами абсолютно не мають бажання, мобілізовані 20. VI в час останньої бійки коли і був загублен звязок кругом багато розбіглись по лісам, тому зараз полк має максімум 300—400 багнетів. Праворучь оперував 369 п., ліворучь 367 або 368, не знають, прн 366 лолку оперував 115 кавалерійський полк — 4 ескадрони 300 щабель при 2-х гарматах, ч. 82/р. Начальник Генштабу Полковник Ліпко. Н-к Роз- від. Відд. Сотник ШпілінськиЙ. № 154 С,ох“). До Запорож., Київської, Херсонської Комдівам. Цільно—Негайно. Командарм наказав з огляду иа концентрацію ворожих сил на на- шому фронті в дві години ранку 5. VII вислати розвідочні відділи обо- вязково зі старшиною аби своєчасно попередити можливість ворожого на- ступу. Про виконання донести, ч. 84/р. За Начальника Штабу Полков- ник (підпис). Н-к Розвід. Відділу Сотник ШпілінськиЙ. Ай 155 С-врк“). Комдіву 1 Запоріжської, Комдівам 2 Волинської і 4 Київської. Запоріжська дівізія під напором ворога до 13 годин 3 липня відсу- нулась до залізничної колії на захід від м. Лучинця. Київська дівізія утримала занімаемпй нею відтинок. НАКАЗУЮ: 1. 1 Запоріжській дівізіі відходити не дальше лінії бугрів, що на схід від сел Верх. Ольчедаев—Внпож, де остаточно затриматися. 2. 2 Волинської дівізіі негайно з одержанням цього бути готового до бою на буграх, що на південний схід від с. Котюжани і перейти в звязку з 4 Київською дівізією в наступ в напрямі від Котюжани на Лучииець. 3. Київської дівізіі тримати теперішній фронт і всіма вільними си- лами в 16 год. ЗО хв. перейти в енергійний наступ від с. Обухово на м. Лучинець, щоб допомогти 1 Запоріжськоі дівізіі. З липня 15 годин. Верхи. Ольчедаїв ч. 653. Командарм УНР Генерал-Поручник Ом.-Павленко. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Ай 156 („пкіґ). Оперативний звіт за 3/7 до 18 годин. Сьогодня з 7 годна ранку ворог веде енергійний наступ з району Тропова Будно на Озаринці Вендичани Сугаки і Кондаківці—Лучниець. Сили ворога до 1000 піхоти і 400 до 500 кінноти. Під напором перева- жаючих сил ворога, головним чином завдякі майже повній відсутности гарматних набоїв Херсонська дівізія о 10 годині почала відсовуватись до залізниці між Ізраіловкою І Венднчанами. Про сучасний стан еі відомо- стей не мається. Запоріжська дівізія завдяки несподіваному вихіду воро- жоЙ кінноти до 300 шабель в м. Лучинець значила було відсунулась на захід від цього містечка але ж зараз же перейшла в енергійний контрна-
72 ступ і відкінула ворога до 10 годин на схід від Тропова Кондаківці і в цей час витратила всі гарматні набоі. Ворог переважними силами знов повів натиск і до 14 годин потиснув Запорожську дівізію до залізничної колії на відтинок Струсово—Хутор Юзіна, котрий дівізія занімае сейчас. Також з 17 годин ворог повів наступ на відтинок Київської дівізіі на лінію Степанки—Карашків і потиснув передові частини до Хріновкі Романкі, звідки контрнаступом був відкинутий і дівізія занімае свій відтинок. На відтинку 3 сгр. дівізіі спокій. Могплів також в наших руках. Для воз- становлення свого положення Командарм наказав роспочатн контрнаступ частиною Київською дівізіі від Обухово на Лучпнець і від с. Котюжани також на Лучинець, а в звязку з цім Запорожській дівізіі посовуватись ва схід. Тільки що отримано 222 гарматних набоів. З липня 1920 с. В. Ольчедаів. ч. 655. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 157 Оперативний звіт до 23 годин 3 липня. В 16 год. 45 хв. Запоріжська дівізія отримавши 100 гарматних на- боів перейшла в контрнаступ проти значно переважках сил ворога (біля 600 чоловік піхоти і 4 швадронп по 12 шабель кожний 115 кінного полку в напрямі на Лучннець і до 20 годин вибила ворога з цього містечка. Одночасно 2 Волинська дівізій вела наступ від с. Котюжаші в напрямі на лінію м. Лучинець виключно с. Горай включно і занила бугри на схід від ціеі лінії. В 16 годин ворог повів наступ на відтинок Київ- ської лівілії Хріново-Романкп піхотою до 100 чол. і 150 кінноти, але ж був відбитий. На відтинку 3 стр. дівізіі спокій. Могилів до 19 годин зані- мався нами. Після того відомостей ще не отримувалось. Брак телефонно телеграфних срецьтв дуже шкодить управі військом. Ворог поніс великії втрати ворожа піхота не витримує нашого натиску і в паниці розбігається. Більш вперто бьеться кіннота і відходить в ладу. Ч. 658. Тво Наштадарма Генштабу Полковник Ліпко. № 158 Ода**)- Оперативний звіт до 10 годин 4 липня. 5 Херсонська дівізія 3 липня була нотиснута з лінії р. Дерло на участок р. йемія в районі м. Озарннці і через що штаб дівізіі порушив звязок зі Штармом. До 20 годин ця дівізія контрнаступом потиснула во- рога і завала передовими частинами Сказинці,—Копева,—Крнчанівка, главні силі в м. Озарянці. На схід м. Лучинця ворог діяльности не про- являв. 2а схід від Хріновки—Романки рідка рушнична стрілянина. З 5- годин ворог гарматним вогнем обстрілював с. Берлятку. 4 липня 1920 р. ч. 662. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. М 159 иви“). Розвідочидй звіт Штабу Арміі за 4. 1ГП. 920. Ворог займає західну околицю ліса, що на схід с. Романки, Долговці, застш на роздоріжжі с. Романки, Долговці, Каришків від 2—3 верст, с. Романа та західну околицю ліса, що на схід с. Горай. Далі на Канад- ковф—Тровову і далі до Дністра не переходить р Лозової. В районі Лу~
73 чпнець—КопаЙгород ворог тримався актівно 4. УП наступаючи чи про- вадячи сильні бойові розвідки. На підставі розказів полонених допитаних 4. VII сітуація ворога складається таким чином: на схід від сс. Романкп— Степанкн стоїть 366 полк, проти м. Лучппця — 116 кав. полк, прпбув- шиЙ на фронт 3. VII, разом з ним 368 і проти с. Тропова 367 полк, далі па південь великий прорив до 364 полку в районі Черневець і далі до Дністра сітуація не ясна, правдоподібно якзй кав. полк і 363 пп. 115 кав. полк по росказу полонених 2. VII був в с. Хрннівка. 366 полк складається з 3-х курінів — 6 рот. в роті було по 120 люду, але за останні бої в де- яких ротах залишилось 50—60, як-то в 6-тій. Зараз загальна кількість 400—450 багнетів, 369 полк — склад не відомий. 368 полк має 10 і пів роти до 70 багнетів, прн 3 гарматах легких і одній важкій. 367 полк має 4 рота до 200 багнетів при 2 гарматах. 15 кінних. 4 кулемети. 363, 364 полки ловпх відомостей ле мається. 115 кав. полк має 4 ескадрони по 120 людей. 116 кав. полк прибув 3/УІІ—1920 на фронт із Голів, де формувався 2 неділі, тамже формуються останні два полки кінної бригади 117 і 118 кінні полки. Коні приходять з Одеси, людей мобілізують в Оль- гопольському повіті, більшість однак донці, командні должності занімають донці. Полк вигрузився на ст. Вапнярці і маршерував на Шаргород—Лу- чішець куди прибув З/УП. 8 год. і вступив в бій. 2 ескадрони були в Лу- чшшю, останні два в резерві на схід м. в полі. Перед фронтом генерала Удовиченка стоїть 179 бригада 60 сов. дівізіі, стик 60 та 41 дів. мусить бути на лінії Поновці—Коцмазово. На північ цієї лінії суть 537 полк, Сл. Чернівецьку заніма 536 полк, далі на північ 535 полк. На ст. Сербі- новці стоїть штаб 40 кав. полка. На лінії Серби—Жмеринка—Бар кур- сують 6 бронепотягів. Штаб 60 дівізіі Рахни Лісові, штаб 179 бригади Жмеринка, 366 нолк складається з 3 сотень до 350 багнетів. Взагалі» сітуація цього відтинку не ясиа за браком донесень З дівізіі. Висновок: Помічається спльна концентрація ворожих спл в районі КопаЙгород—Лучпнець, де скупчені сильні 366 п., 368 п., маючи по кри- лам 369 п., 367 н. нрп двох кавлерійських полках 115 і 116 силою 8 ескадронів до 1000 коней. Слаба концентрація лівого ворожого крила і нормальна району Бара. Зафіксовані 361 і 362 полкп перший в Тирас- полі, складається виключно з бесарабців, та другий в Одесі. Оба несуть прикордонну службу, ч. 83/р Нач. Штабу Арміі Генштабу Полковник Ліпко. Начрозвід Сотинк Шпілінський. * № 160 (,,им“). НАКАЗ Військам дієвої армії У. Н. Р. ч. 0125. с. Верх. Ольчедаїв 4 липня 1920 року. § 1. Звертаю увагу комапдірів дівізіЙ на ту велику ціпу для вій- ськових частин, яку уявляють для їх, як в бойовому так і в господар- чому відношеннях коні. Тому наказую годувати коней добре неглядючі ні на що. § 2. Наказую командорам дівізіЙ потурбуватися тим, щоб дівізіЙие постачання вжило заходів до придбаная запасів муки, або зерна, які мати
.74 армейській бази в такій кількості!, щоб частини дівізій буди забезпечені хлібом на місяць. § 3. Наказую командорам дівізій в трьохдобовпй термін навести у всіх відношеннях лад через своїх помішнпків на своїх комунікаційних шляхах згідно данним мною вказівках в попередніх наказах і про наслідки мені донести. § 4. В сучасну важку як в физпчному, так і в моральному змісту хвилю нашого громадського і військового життя вимагається напруження праця старшин, як найбільш освідомленого елементу у війську, що до .підтримання бадьорого духу серед козацтва, віри його, не глядючі ні на які оперативне становища в своїй силі і в світлу будучпну для нашої бать- -ківщнни. Сильний дух і віра в свої сили і зброю — то є сила військова, а по- тім уже число вояків. Прошу начальників всіх степеней вжити всіх заходів, щоб козак і старшина при всяких обставинах військового життя були накормлені і одягнені, бо від цього завісять фпзичне здоровля, а в здоровому тілі такий же і дух. Крім фізичної пищи не забувати і про духовну пищу, до того по- винні прикласти заооту всі старшини і Пан-Отци. § 5. При цьому оголошую листа від Командіра 12 піпг. польськ. дівізіі до 3 стрілецької дівізії: .,3 сьогоднішнім днем переходить 3 стрілецька дівізії під командо- вання Армії Ген. ОМЕЛЬЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА. Хоробра та дівізія, під- лягаючи мойому командованию, спричинилася своїм геройським поведен- ими і ініціативою до многих гарних для нас наслідків. Позволяю собі виразити мою щиру подяку за тяжку, але корпстну сшв-працю славному провідникові 3 стрілецької дівізії П. Ген. УДОВИЧЕНКОВІ, як рівнож всім йому підлеглим старшинам і козакам, бажаючи і в майбутньому дальших побіл над червоною армією совітів. ЯНУШАЙТІС полковник командір 12 ніх. псшськ. дівізії44. Командуючий Армією У. Н. Р. Генерал-Поручник Омеляновнч-Павленко. Т. В. 0. Начальника Штабу Армії Генштабу Полковник Ліпко. М 161 Розвідочний звіт Штабу Армії У. Н. Р. до 8 год. з. VII 20 р. •Відбиття всіх ворожії атак примусило ворога зайняти старі позіції. Полонений 116 кав полка захоплений 5. VII оповідає: полку наказано було ж> щоб то не було захопити Лучинець та прорвавши фронт вести дальніщі операції в тилу иетлюровців, полк під проводом 3-х жидів з Лучннця ко- трім дш коні в 1 годину ночі 5. УП почав обход Лучинця з обох боків з метою зайти в тил що йому й удалось але зустрінутий нашими части- нами мусів в паніці тікать. Наступало до 400 шабель без піхоти 4 еспа- дрона. 2 ескад[юнз вперед, два прикривало перших рушничним вогнем. Пі- хоти не було ні цраворучь ні ліворучь, гармат не було, кулеметів теж, бо по дорозі но канавам перевертались та попсувались. Командір полку донський
75 офіцер казав, що прийшов якийсь свіжий піхотний полк, котрий по про- риві піддержить їх, В бою 3. У*П цей полк загубив 40 ранених та уби- тих, убитий комісар. Раяіші повідомлення про це прибуття полку, час і місто його формування підтвердив, ч. 84/р. Начальник Штабу. Ген- штабу Полковник Ліпко. Н-к Розвід. Відділу Сотник Шпілінськяй. Ай 162 (..пвм“). Оперативний звіт до 8 год. 5 липня. На відтинку Садовая—Крятанівка сьогодпя з ранку іде бій. З пер- шоі години ночи з району с. Івашківці—Канадківці ворог поиів ваступ значними силами на м. Лучпнець стремлячись двома кіннпмя полками 115 і 116 обійти флапгп наших частял. Кілька раз ворожа кіннота перехо- дила в атаку па нашу піхоту по вогнем в упор була відбита нами. Вранці контрударом ворог був відбитий і поніс великі втрати особливо в кінноті. На відтинку Горай—КопаЙгород ворог вів наступ значними силами ва Хренівку. но після сильного обстрілу нашою артилерією контратакою стрілецької бригаді! Київської дівізіі в 21 годин ЗО хв. ворог був відки- нутий і переслідувався кіннотою. З кінппй курінь з піхотними сотнями, що були вислані вчора з рапку на допомогу п напрямі Комаровці в 20 годин занялн Комаровці Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 163 Наказ Військам Дієвої Армії УНР. ч. 126. с. Верх. Ольчедаів 5 липня 1920 р._ § 1. Боі під Копайгородом, Лучннцем і в районі Озаринець, що тривають вже з другого Липня, зпов покрилп наше козацтво славою. Козацтво відстоює кожний крок Рідпоі Землі з відмінною відвагою. Ворожа кіннота ніколи піхоті не страшна — вона вірить в свою рушницю і переконана в допомозі кулеметів і армати. Дякую сердечно командірів дівізіЙ, старшин і козацтво та бажаю і падалі бойового счастья. Команд. Армією УНР, Генерал-Поручпик Ом. Павленко. ТВО Нач. Штабу Генштабу Полковник Ліпко. № 164 С.пкіГ). ТАЄМНО. Н А К А 3 по військам дієвої армії УНР. ч. 0127. с. Верхній Ольчедаїв. (Лапа 3 ьер. в Г‘). 5 липня 1920 р. г. 14 хв. 10. 1. Після трьохдобового упертого бою па всьому відтинку дорученої мені армії ворог не мав жадного успіху і поніс великі втрати, алож три- мається в безпосередній блпзости з нашими стороженими частинами. 2. В районі Бар-Деражня, праве крило 6 польської армії відсуну- лось в невідомому напрямку, чому ліве крило дорученої мені армії опини- лось в небезпеці. 3. Я рішив поставити доручену мені армію в безпечний етап і в мож- ливість активно оперувати як в східному, так і в східно-північному на- прямках. продовжуючи забезпечений правого крила 6 польської армії.
76 4. Тому НАКАЗУЮ: а) Відділу Полковника Крага перейти через Юрківш-Ястребна до с. Вишівці в якому зосередитись, зали шивши стежу в с. с, Хсньківпі і Ястребна. б) 5 Херсонській дивізії перейти через Се- ребрпнці-Кукавку-Жеребиловку до с. Рівно і зосередитись в с. с. Рівно і Погоріле. маючи стежі в с. с. Жереби ловка-Ракл і вка-Ломозів і Попе- люхи. в) 1 Запоріжській дивізії без полку Чорних Запорожців перейти че- рез с. с. Немерчі-іїопелюхи-Біляни-Перекорпнці й зосередитись в Попо- вая-Діхтярка і Посухи, маючи стежі по с. с. Біляни-Перекоринці-Татари- ска. Полб Чорних Запоріжців в батареєю через Немерчі-Винож-Верхній Ольчедаїв-м. Снітбово направити до с. Крпсохижииці, де Йому поступити у підлеглість Командора Окремої Кінпої дівізії Полковника Омеляновича- Павленка і з цього часу входити в склад цієї дівізії. г) 4 Київській дивізії перейти через Снітково в район Михайлівці-Конпщів і виставити стежі до госп. д., що на перехресті шляхів на схід с. МихаЙлівці і с. Єлтушків Під- лісний. 3-ій кікїїпй полк залишити в с. Долиняни, передавши до підлегло- сті! Командору Окремої Кішюї дивізії Полковнику Омеляповпчу-Павленку і з цього часу полк входить в склад цієї дивізії, д) 3 стрілецькій перейти в район м. Єлтушково - с. Ходаки. Виставити стежі по лінії ф. Залядов- ський-Пилши-Чемериси Волоські і Михайлівці-Козарівка-Нов. і стар. Не те чин ці. е) Окремій Кінній дивізії зосередитися, як зазначено вище в п. її. ,.в*\ ..г\ ,,ж“ в с. с. Кривохижинці-Долинянщ виставити стежі по лінії р. Лядова до с. Котюжани включно до с. Примощениця виключно і вести розвідку району м. Лучинець і району м. Копайгород. ж) 2 Волинській ди- візії вирушити о 19 годині 5 липня і пересунутись через Порокорннці- Курилівці Муровані-Вербовець і зосередитись в районі с. Щербовці, ви- ставивши стежі в с. Жабинці. Кінний Залізняка полк відправити через с. с. Татариска-Курашовпі в с. Долиняни в підлеглість Командіра Окремої Кінної дивізії Полковника Омеляновича-Павленка. 5. Всій ЛИВІЗІЯ9Л вирушити з наступом темряви сьогодня 5 липня, залишивши на попередніх позиціях стежі і з таким розрахунком часу, щоб р. Ладову перейти о 24 годині. На поході бути готовими о всякої хвилі відбити атаку ворожої кін- нота. 6. В конечних районах скупчення кожної дивізії бути в бойовій го- товності маючи артилерію на позиції. 7; Штаби дивізій з 4 год. 6 липня: 5 Херсонської в с. Рівне, 1 Заио- ріжської в с. Понова, 3 Залізної в Єлтушково, Окр. Кінної в с. Кривохп- жниці, 4 Київської з 8 год. 6 липня в слоб. Богушевка і 2 Волинської з 12 год. 6 ЛИПНЯ в с. Вез. Струзі. Штаб Армії до 19 год. в с. Верхи. Ольчедаїв, а з 22 год. в м. Кури- лівді Муровані, з 12 год. 6 липня в с. Великі Струги. 6. Всім дивізіям вести розвідку до зустрічі з ворогом. 9. Для звязку відкрити телеграфно-телефонну станцію Штаба Армії до 24 год. сьогодня в с. Вел. Струги, 5 Херсонській дивізії установити гтахщю в с. Рівно, 1 Запоріжської дивізії в с Поповая включитися в їсну-
77 ючу лінію 3 стрілецькій користуватися дотеперішньою лінією і 2 Волин- ській дивізії включити свої лінії в урядовий дріт. До 10 год. ранку в липня телефонний звязок повинен працювати, крім того виставити кінві звязкові пости по 3 коня кожен: а) иа південно-східній околиці Курилівці-Муровані розпорядженням Наштадіва Херсонської дивізії від Херсонського кінного полку для кори- стування 5 Херсонської дивізії. 1 Запоріжської дивізії і Штабу Армії. б) в селі Крпвохнжішці від Окремої Кінної дивізії для користування Окремої Кінної дивізії, 1 Запоріжської дивізії, 4 Київської дивізії і Штабу Армії. в) в с. Гулі розпорядженням Наштадів 2 Волинської від кіннота цієї дивізії для корнетуваняя 2 Волинської 3 стрілецької і 4 київської дивізій. В випадку псування дротів користуватись цими постами для звязку. 10. Термінові донесення надсилати: а) при началі руху, після осяг- нення р. Лядова, після осягнення конечного пункту о 9, ІЗ, 18, 21 і 24 год. 6 липня. 11, Тилові шляхи: а) для 5 Херсонської дивізії Рівне-Галайківці-Матерська-Ольховець- Кучська слобідка-Куча-ІІосець-БучаЯ-Загоряпп-Прнворотьє-Нефедівці-Вп- хватяівці і м. КнтаЙгород. б) для 1 Запоріжської і 2 Волинської дивізій: Курилівці Муровані- Вербовець-Нова Ушнця-МнньківцІ-м. Дупаївці-м. Балик. в) для Окремої Кінпої дивізії: Кривохижннці-Бахтин-сл. Щербовець- ка-Нова-Ушиця-Мшіьківпі-Дунаївш-Балии. г) для 4 Київської: Мнхайлівці-Гуяі-Говори-Карачіівці-Глібов-Моро- ьовська Гута-Сприсівка-Лісний Мукаров-Татарпска-Тернава Польпа-Тпнпа. д) длп 3 стріл дивізії: блтушково-Воньківці-Зіньковцї-Солобківці- Фрамполь. 12. Бази для дивізійних складів в конечних точках тилових шляхів, а для Штабу Армії м. Жванчнк. 13. Обози 11 порядку вивезти по комунікаційним шляхам иа захід від р. Ушки до вечера 6 липня. 14. Ексилоатаціііні смуги місцевих средств: а) для 5 Херсонської дивізії — ва південь від лінії Матерська-Оль- ховець-Пилипи-Губарів-Приворотьв. б) для 1 Запоріжської, 2 Волинської, Окремої Кінної дивізій і Штабу Армії — на південь від призначеного їм комунікаційного шляху до зазна- ченої вище для 5 Херсонської дивізії лінії, включаючи їх. в) для 4 Київської і 3 Залізної дивізій — па південь від своїх кому- нікаційних шляхів. 15. Про одержання цього наказу донести. Командуючий армією Генерал-Поручнвк Омелнновнч-Павлеико. Начальник Штабу, Генерального Штабу Полковник Ліпко.
78 № 165 ипи*). Таємно. Пану ГОЛОВНОМУ ОТАМАНОВІ Військ У.Н.Р. (Во власні руки). ДОКЛАД Пану ОТАМАНОВІ: ОПЕРАТИВНЕ: Бої під Комаргородом і Лучинцем, які розпочалися з 2. VII. тривають з особливою упертістю. Ворог отримав новий піший полк і кінву бригаду. Втрати наші значні, алеж ворог їх має по всім відомостям значно більше. Після кождого бою у ворога збільшується дезерція. Разом в Запо- ріжців за ці бої вибуло до 200 чоловік. Перша кінна атака ворога була успішна, алеж потім останні атаки кінні піхотою відбивались зі значними для ворога втратами. Вчора 4. УП. до ранку 5. VII. ворог знов повів наступ на Китайгород-Лучпнецькому напрямі і закінчився вовною нашою перемо- гою. Всі позиції знов заняті нашими військами. СТАН МАТЕРІЯЛЬНИЙ: 1) Майже всі 12 гармат, що були на ст. Ба- лин доставлені до військових частин і з цього тижня почнуть вживатися до бою. З останніми, прнбувшвми гарматами треба буде числить загальною кількістю власних гармат в 5 дивізіях до 40. 2) По сей день в Армію видано: рушниць — 2500, багнетів — 2500, кулеметів до 60. На ст. Балин прибуло ще 3500 рушниць, які частинами будуть вжиті зараз, а частина буде залишена в запас дивізії. Рушничних набоїв досить. В запасі маємо до мільона російських і півтора мільона Люїса; останні можуть бути вжиті тільки тоді, коли буде надіслано відповідні кулемети. Гарматних иабоїв мається в запасі дві тисячі, а одна тисяча в дорозі для поповнення запасів. 3) до 15. VII. має бути закінчено формування при ЗапоріжськіЙ ди- візії одної батареї 42-х лінейної, при Київській — одної батареї 6-тн дюймової, оперативного штаба Окремої кінної дивізії і окремої армейської кулеметної ватаги, яка буде придана до Кінної дивізії. В склад Окремої кінної дивізії війдуть: нолк Чорних Запорожців, Максима Залізняка і 3 кінний полк, а також і донці. Про прибуття донців прохається особливо, бо кінний склад наших полків досить змучений і зменшений. 4) Десять тисяч комплектів одягу дивізіям роздамо. На ст. Балин мається ще пять тисяч, але частина нового, а частина поправленого. Брак черевиків, яких для 4-х дивізій видано всього 3900. Становище з харчуванням скрутне, головним чином тому, що Армії їз останніх семідесяти пяті міліонів тільки десять відсотків надіслано гривнями. а останні тисячними купюрами, які иа рпнках ціняться в пять раз менше. Випадково узнав, що о залізна дивізія отримала гроппг окремо, але якої кількости мені невідомо. Тому генерал Удовиченко від свойого пайка, так званих ..рябих". відмовився. 5) СТАВ САНІТАРНИЙ: Організовано 5 санітарних летучек, які при- дані поленим дивізіям. Ямпільський і Могнлівський шпиталі розташовані в ближньому Армейському тилу. При санітарній АрмейськіЙ летучці орга- нізується харчовий пункт.
7^- 6) ОРГАНІЗАЦІЯ БЛИЖНЬОГО АРМЕЙСЬКОГО ТИЛА І ТРАНСПОРТУ в початковій формі за ороком магеріяльпих засобів і персонального складу. Справа ця поліпшена може бути з отриманням авто-кольонп, бо вози се- лянські всі ужнті і їх пе вистарчає, не кажучи про те обурення, яке викли- кає з боку селянства. Треба передбачати також розночаття селянами осеп- ньої праці. Обозів власних частини в більшостп не мають. 7) ГРОШОВІ СПРАВИ І ЦУКОР. Цукор останній, який мався в 3-х цукроварнях, в невеликій КІЛЬКОСТІ!, мною передап в дивізії шд контроль Командуючих дивізіями. Грошей за два місяці 4-мя дивізіями отримано: гривнями тридцять міліонів карбованців і тисячними купюрами вісімдесяти мільонів карбо- ванців, себ то по курсовій стоїмости шістьиадцять міліонів; разом сорок шість міліонів карбованців. На одно ж харчування 4-х дивізій, рахуючи десять тисяч люду і пять тисяч коней, армія потребувалаб в місяць (по окладу затвердженому Головним начальником постачання) до ............... карбованців. Всі гроші йдуть головним чином тільки на харчування козаків і коней. 8) КІНСЬКИЙ СКЛАД: коней брак, потребується найменше по двіста коней на дивізію. Шд гармати коні купувалися за цукор. 9) ТЕХІШЧШ ЗАСОБИ: технпчві сотні в кождій дивізії в стані орга- нізації, головним чином за браком техннчного персоналу, який почав було прибувати, а тепер за відступом поповнення припинилося а також особливо за браком техннчпих засобів. В раойні, якім ми зараз оперіруєм авто кольона може працювати тільки по шосе. Рахуючись з можливістю відірвапня Армії, — Армія потребує одну радіостанцію. Із прочих техннчпих засобів: повітроплавів. авто-кольона, авто-иан- церників і т. п. армія поки що немає нічого. 10) ОРГАНІЗАЦІЯ ВИШК0Л1В: в ближньому тилу кождої дивізії є вншкіл на один піший курінь і кулеметну ватагу. При вишкодах ма- ються мобілізаційні апарати; цімн апаратами була проведена мобілізація, в Ямпольськім повіті, яка дала до 4000 чоловік; в час відвороту до пятп- десяти відсотків розтіклося. Де які були знов зібрані, суворими заходами дезерція среди мобілізованих була нриппнепа і тепер майже 2000 чоловік влито в ряди дивізії, із якіх до пятидесяти відсотків брала участь в боях. 6 волості, як наприклад Комаргородська, в якій но було ні жадного дезер- тира, зясовується це культурною працею місцевого елемента. 15. VII. ці апарати можуть бути використані для пової мобілізації. Організаційно-адміністративна часть кождого тила дивізії наказом моїм доручена помішнпкам Командуючих дивізіями. Всі тилові установи розташовуються на тиловому шляху кождої дивізії і складають таким чи- ном ближній тиловий етап кождої дивізії. (Без підпису).
80 № 1661..ПК1І"). Таємно. НАКАЗ по військам дієвої Армії У.Н.Р. ч. 0128. ж Курилівці Му|ювані. (Мапа 3 верстп в Г‘). 5 липня 1920 р. год. 23. 1. Ворог до 20 години сьогодня на всьому фронті армії вів упертий наступ переважними силами з метою прориву нашого фронту, алеж був відпертий і не мав жадного успіху. По непровіреним відомостям ворожа кіннота сьогодня була в Охри- мівці. а по теж непровіреним відомостям від військового міністра в околи- цях Ярмолнвці теж було невідомої снлп ворожий відділ. 2. На північ від нас мусить бути в районі Деражні праве крило 12 польської дпвізії. алеж звязку з нею ми не маємо і напевно не знаємо її положення. 3. Я рішив 6 липня поставити нашу армію в такий стан, з якого можливо відперти можливі натиски зі всіх можливих напрямків і проізвести розвідку про ворога. 4. Тому НАКАЗУЮ: а) 5 Херсонській дивізії до 15 годин 6 червпп перейти і бути готовою до бою в околицях с. с. Ольховець—Нова Гута— Ставчанн—Дурнякн для затримання ворога в случаї натиску Його з боку Галайківці—Вербовець. Ворогу дати рішучий активний одпор в случаї натиску з Його боку. Розвідку вести до с. с. Рівне і Нищевці. б) 2 Волин- ській дивізії енергійно захищати підступи до Нової-Ушиці, як з боку Ку- ркловець-Мурованих так і з боку м. Снітково, використавши для цього, оскільки це відповідає бойовому завданню дпвізії зміцнену позицію па схід від м. Нов. Упшці. Готовою до бою дивізії бути з 15 год. 6 лппня. В случаї натиску з боку ворога дати йому рішучпй відпор в звязку з Окремою кін- вою дивізією. Розвідку вести до Курилівців-Мурованих. в) Окремій кінній дивізії не втрачаючи соприкосновендя з ворогом 6 липня пересунутись в околиці м. Заміхов—ЖабпнцІ—Заборозновці з таким рахунком часу, щоб до 15 годин досягнути цей район і бути готовим для бою з ворогом для за- безпечення лівого крила 2 Волинської і правого крила 4 Київської дивізій. Вести розвідку до лінії м. Снітково—м. влтушково. г) 4 Київській дпвізії 6 червня*) пересунутись через с. с. Гулі—Говори в район Сл. Бистриця— Балюсик—Александрівський Майдан з розрахунком часу, щоб до 15 годин 6 липня бути в цьому районі готвою до бою на випадок натиску ворога з боку м. Слтушкова—Жепншківці а також з боку м. Солобковець. Розвідку вести до с. Дашківпі і до с. с. Гайдамаки—Малюнка—Сприсівка. В случаї натиску ворога дати Йому рішучий активний відпор з Окремою кінною диві- зією. д) 3 стрілецькій дивізії 6 липня пересунутися в околиці Воньківці метою дати ворогу рішучий активний відпор в случаї натиску його з боку Деражні. з боку Зіньковці і з заходу. Готовою бути в цьому районі з 15 години 6 лмння. Розвідку вести в районі м. Зіньковці і Солобківці. е) 1 За- порізькій дивізії до 18 годин 6 липня пересунутися в с. с. Куча—Іваш- ківці в резерв армії. Бути в готовогти для скріплення 2 Волинської і 5 Хер- сонської дивізії. Розвідку вестя до м. Миньківці і до м. Жвапчик. 5. Шта<5и дмвізій з 15 годин 6 липня: 5 Херсонської — Ольховець. ‘ .’іавя"


81 2 Волинської — с. Вел. Струга, Окремої кінної — м. Заюіів, 4 Київської — Слоб. Бистриця, 3 стр. — м. Воньківці, 1 Запоріжської — с. Івашківці. Штаб армії залишається в с. Вел. Струги. 6. Телефонно-телеграфна станція в с Вел. Струги, куди всім диві- зіям обовязково провести свої лінії, не включаючи по декілька частин в оден друт. 7. Термінові донесення що 4 години, починаючи з 4 годин 6 липня. 8. Дивізіям бути постійно в бойовій готовости маючи діжурні частині при старшинах. Командуючий Армією Генерал-Поручник Омедянович-Павлеико. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 167 (.,пкм“). Оперативний звіт за 5 липня до гоц. 24. З 11 годин дня почав ворог енергійно наступ на нашому лівому крилі в районі Гармаки—Елтухи. Ворог зробивши прорив на відтинку 12 поль- ської дивізії в районі Доражні навів велику паніку перед, частинам 12 польської дівізіі на іі правому крилі, котрі відступивши в невідомому на- пряму оголили наше ліве крило. В селі Жешппківці ворог скупчив около 500 кінноти. Ворожу атаку па Елтухі—Гармаки відбито з втратами для ворога. Звязі з 12 польською дивізією цілий день не було. З стрілецькою дівізіею виловлюються втікачі 12 польської дівізіі. На відтинку фронту в районі Копайгород—Оманки—Хреновка—Го- ра#—Луганець ворог всіми зусиллями старається занять згад. місцевосте і кілька разів переходив в атаку но кожний раз нашою контратакою був з втратами відбитий. З причини скрутного положення на лівому крилі Армії Командарм постановив залишить дотеперешпе становище і перевести ар- мію в район Ольховець—Вербовець—м. Заміхів і Воньковці, звідки вона може дати нідиор ворогу чн то зі сторони північної чи з східньоі. 6 липня, с. В. Струга ч. 691. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 168С-пкм“). Таємно. НАКАЗ військам дієвої армії УНР. ч.0129. с. Вел. Струги. (Мапа 3 вер. в 1“). 6 липня 20 р. 18 год. ЗО хв, 1. Ворожі розїзди сьогодия о 7 год. були в м. Снїтково. По відомостям військової розвідки ворожа кіннота невеликої кількости сьогодия була в м. Вонькївцях і ніби то вирушила на захід. Маються неперевірені відомосте про присутність ворожої кінноти і піхоти в районі м. Ярмодкпці. 2. Праве крило 12 польської дивізії повинно бути на північ від с. Му- рована Вербка. 3. Доручена мені армія має відсунутись, глядючи по обставинам, або па лінію Стара Ушиця—Жначчик—Дупаївці—Городок, або на лінію р. Збруча. 4. Тому НАКАЗУЮ: а) 5 Херсонській дивізії до 15 год. 7. VII. пере- сунутись в район с. с. Чугор—Гута Жваноцька, в якому бути в бойовій готовности з метою затримати ворога по р. Ушиця від гирла її до с. Тпм- ково включно. Розвідку вести до долини р. Вербова, б) 2 Волинській дивізії до 15 год. 7. ПІ. пересунутися в район с. Катерішівка—Сиворогп—Сці- .і ДГжра!жбЖко-мос-жожс*ка 4
82 бори з метою затримати ворога но р. Ушиця на відтинку від с. Тимково ви- ключно до с. Кужелева включно. Вести розвідку до долини р. Калюс на від- тинку від с. Куча до с. Браїлівка — оба пункти включно, в) 4 Київській ди- візії пересунутись до 15 год. 7. ГП. в район с. с. Королівська Гута—Мо- розів з метою затримання ворога па р. Ушиці па відтинку від с. Журжівка до с. Корпачівка включно і бути потовою. Розвідку провадити до м. Зіпьківіп і до району Малієвці—Міцівці і Вихрівка включно всі ці села, г) 3 стрі- лецькій Залізній дивізії до 15 год. 7. VII. пересунутися в район с. Груш- ківці—м. Солобківці, з метою затримати в цьому районі ворога в випадку натиску Його від м. Ярмолпнці. Розвідку провадити в напрямі на Муро- вана Вербка, до Деревляни Вербка включно і па Ярмолинці включно з метою відкрити присутність ворога і увійти в звязок з правим крилом 6 польської армії. Зруйнувати залізницю на захід від м. Солобківці. д) Окремій кінній дивізії вирушити з таким розрахунком часу, щоб до 15 годин 7. VII. пересунутись в район с. Капустяна—Глібів з метою допо- могти рішучими акціями в случаї натиску ворога як 2 Волинській і 4 Ки- ївській. так і 3 стрілецькій дивізіям. Розвідку вести до м. Заміхів—Вонь- ківці. е) 1 Запоріжській дивізії до 15 год. 7. VII. пересунутись через Пе- сець—Бучая в район Жванчнк—Липини—Замдинівка в армейськнй ре- зерв. Розвідку провадити до м. Дунаївці включно, бути готовою до підтри- мання як 5 Херсонської і 2 Волинської дивізії, так і до бою на м. Дунаївці. Зруйнувати залізницю в районі ст. Дунаївці. 5. Всім дивізіям, крім Окремої кінної, рух розпочати о 6 год. 7 липня. 6. Обози 2-го порядку вивести на захід від лінії Кнтайгород—Ша- тава—Маків. 7. Для звязку між дивізіями і Штабом армії виставити кінні звязкові пости в 3 коні кожний від 5 Херсонської дивізії в с. Лисець, від 4 Київ- ської в с. Гайдамаки і при Штабах дивізій 1 Запоріжської і 2 Волинської від кінноти цих дивізій. 8. Штаби дивізій з 15 год. 7. VII.: 5 Херсонської в с. Біла, 2 Волин- ської — в с. Сиворогн, 4 Київської — в с. Морозів, 3 Стрілецької Залізної — в с. Покутниці, Окремої кінної — в с. Капустини і 1 Запоріжської в с. Рачинці. Штаб Армії з 15 год. 7. VII. в с. Рачинці. 9. Термінові донесення що 4 години, починаючи з 6 година 7. VII. Командуючий Армією УІЇР Генерал-Поручник Омелянович-Павленко. Т. о. в. Начальника Штабу, Генштабу Полковник Ліпко. № 169 Слиі'.). Оперативний звіт за 6 липня до год. 24. Частини Армії занялн позіціі згідно наказу по Армії ч. 128. Ворог доскг значними силами посувається в слід за нашими військами. Около 12 години дня ворог повів наступ з району м. Снітково на Крпвохіжнпці. На- ступ відбито зі стратами для ворога. Ворожі кінні роаізди доходять до Воиь- ковець. На прочих відтинках фронту контакту з ворогом не мається, с. Ве- лика Струга ч. 696. Наштадарм УНР Генштабу Полковник Ліпко.
83 № 170 слки"). Таємно. НАКАЗ Військам Дієвої Армії, ч. 0130. с. Рачипці. (Мала 3 яер. в Г‘>. 7 .іиішя 1920 р. 19 год. 40 хв. 1. Ворог посовується за націями частинами в контакті з ними по шосо Ворбовець—Нова-Ушипя—Мииькіиці і на північ від цього шосе. На ішших напрямках контакту з ворогом немає. 2. З 6-ою польською армією звязку певного немає. 3. Доручена мені армія мусить затримати ворога з сходу, з північного сходу і війтп в звязок з 6 польською армією 4. Тому НАКАЗУЮ: а) 5 Херсонській дивізії до 12 год. 8 липня зосе- редитись в районі с. с. Крушаиівка—Прнворотьє—Нефедівці і бути готової до рішучого відпору ворога, маючи наблюдеяіє за ним на лілії від с. Бакота па с. Грушка, Рувкушів і дальше на північ до м. Жванчкк включно. Роз- відку вести до долини р. Ушиця від гирла до с. Тимково. б) 2 Волинській дивізії до 12 годин 8 липня зосередитись в районі с. с. Антоновка і Муш- котппці—Домянківці з метою дати ворогові рішучий відпор при наступі його з боку Мииьковці, а також боку Синяківщ. Наблюденіє за ворогом мати на лінії Вінцетівка—Іваиківці—-Слобідка—Вихрівка. Розвідку вести до долини р. Ушиця на відтинку від с. Притулівка до с. Журжівка. Шосе Дунаївці—Мішьківці і Дунаївці—Проскурів загородити заборами з дерева, або з камінця, маючи ці забори під дійсним гарматним вогнем. Гармати мусять цристрілятися ио цім заборам і до ночної стрільби. В ночі при цих заборах тримати пости з світляними знаками. Також зіпсувати кості на иа ціх шляхах в сфері дійсного гарматного вогня. в) 4 Київській дивізії до 12 год. 8 липня зосередитися в районі с. с. Вихрівка—Лісний Мукарів, в якому бути готовою до бою на випадок посування ворога з боку Зінь- ковці—Солобковці. До 12 год. 9 липня зосередитись в районі с. с. Цига- нівка—Зелеиецькая—Зеленчп, в якому матп наблюдеиіє в районі Стані- славівка—Чанькова— Нестерівці і в районі Рудна—Лисогорка з метою дати рішучий відпор ворогові в случаї появлення Його в ціх районах і таким чином забезпечити ліве крило 2 Волинської дивізії, а також тпл і ліве крило 3 стр. Залізної дпвізії. г) 3 стрілецькій дпвізії до 15 год. 8 линпн зосередитися в район с. с. Тернова Польна—Тішна, в якому бути готовою дати рішучий відпор ворогу в случаї посовування Його з боку Солобківці—Ярмолннці і Городка. Розвідку провадити до м. Солоб- ківці—Ярмолннці і до Городка. Залізницю зіпсувати на відтинку села Тернава Польна—Савчннці силошшім стягненням редьсів і шпал. Д) 1 Запоріжської дивізії до 12 годин 8 липня пересунутися в район с. с. Бліщапи—Міхалевка в армеЙськиЙ резерв, маючи на увазі можливість підкріплення з лівого крила 5 Херсонської дивізії і з правого крила 2 Во- линської дивізії. В с. Замлнвівка тримати сильну заставу з кулеметами і з підкрі- іілеиням вогнем однієї гармати. Заставі мати звязок ираворуч з 5 Хер- сонською дивізією і ліворуч з 2 Волинською дивізією, є) Окремій кінній дивізії до 12 год. 8 лиішя в район Катеринівка—Сивороги—Сцібори з ме- тою затримання ворога в случаї наступу Його зі сходу І північного сходу. Розвідку провадити до зустрічі з ворогом. До 15 год. 9 липня вересу-
нутися через Дунаївці—Зеленча—Рудка в район с. с. Стара Гута—Ери- шпане до архейського резерву. 5. Штаби дивізій: 5 Херсонської — с. Нефедівці, 2 Волинської — м. Дунаївці, 3 стр. Залізної — м. Тинна, 1 Запоріжської — м. Шатава, 4 Київської 8 липня — с. Вихрівка, 9 липня — с. Зеленчи; Окремої кінної 8 липня — с. Снворогп, 9 липня — м. Смотрпч. Штаб Армії з 12 години 8 липня — м. Балпн. 6. Не пізніше 14 годин 8 липня всім дивізіям, крім 4 Київської і Окремої кінної встановити зі штабом Армії телефонно-телеграфний звя- зок, користаючись урядовими і земськими лініями, а де можливо — вла- сними. 4 Київській встановити звязок телефонний зі станцією Штабу Армії до 12 годин 9 липня. Для Окремої кінної дивізії провести телефоничну лінію засобами Штабу Армії до 12 годин 9 липня. Крім телефонно-телеграфного звязку для звязку між дивізіями і зі Штабом Армії до 16 годин 8 липня виставити пости для звязку кожен в З коня: 1 ЗапоріжськіЙ дивізії в с. Яцковецька Слобідка, 2 Волинській в с. Залісє. Ціма постами користуватися на випадок псування телефоничних ліній і для передами листування 7. Термінові донесення в дні боя що 4 години; коли бою нема — як було встановлено раніше. 8. Дивізійні комунікаційні шляхи: з) 5 Херсонської дивізії — Кн- тайгород—Врублевці—Тарасівна—Шутивці і по шосе Ходоровці—Жва- нець—Ісаківці—Окопи, б) 2 Волинській дивізії — Дунаївці—Шатава— Гуменіска—Зіньковці — і по шосе на Кудрпнді; в) 1 ЗапоріжськіЙ ди- візії — Шатава—Маків—Вербкн—В. Армяне—Орннін—Скала; г) для Штабу Армії — Баліш—Черчь—Кормильці—Скала; д) для — кінної ди- візії — шлях Штабу Армії; в) для 4 Київської — Зеленче—Циківка— Карачковці—Драганівка—Лянцкорунь—Скала; для 3 стрілецької За- лізної дивізії — Тинна—Смотрнч—Лянцкорунь—Збриж—Бурдяковці. 9. Бази дивізій — конечні пункти комунікаційних шляхів, але до окремого наказу за Збруч їх не перекидати. 10. За виїздом моїм до Камянця на Поділлю по оперативно службо- вим справам до мого повернення тимчасове командування армією покладаю на Генерал-Хорунжого Загродського. Командуючий Армією Генерал-Поручннк Омелянович-Павлеико. Т. в. о. Начальник Штабу Генерального Штабу Полковник Ліпко. Ай 171 (..пем"). Оперативний звіт за 7 липня до 24 години. „ Згідно накази Армії ч. 129 з 6 липня дівізіі перейшли в новий район, В визначений тим же наказом. Під напором ворога в районі Капустянії—Глібово, наші передові ча- стини відсунулись, заняли позіцію по буграм на схід від р. Ушиця. Частини Запорожськоі дівізіі вдарилн від сторони Новоі Ушиці на Капустяпи і за- мш еі. Ворог відступив в північносхідяому напрямку. По маючимся
85 відомостям ворог скинув значні сили в м Міхалгшзь звідки має посуватись на Ярмолинці. На південь від м. Жваичик до Дністра контакту з ворогом не мається. 8 липня, Рачинці, ч. 697. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Ай 172 ипкмЧ Оперативний звіт за 8 липня *) 24 години. Армія заняла нове обороняє становите згідно наказу по Армії з 7 липня ч. 130 вздовж ліпіі сс. Крушапівка—Приворогге далі по р. Студе- пиця—Барбарівка—Лісний Мукарів—Татаряска—Тарнава Падьна—Ка- рачіевці, всі для Армії включно. На шляху Нова Уишця—Дунаіио І на північ від цього шляху ворог наступає па еля за вашою Армією, стара* ючнсь не втратити з нами контакт. На південь від цього шляху ворог з причини тяжкої дороги посувається поводи. ЙОГО ГОЛОВНІ СКЛИ скупчені в с. Песець. З села Ольховець більші сили ворога направляються на Стару Ушицю. На цілім фронті поки що спокіійо. Ворог веде розвідку з м. Солобковець на Федорівну—Мицовці. Сс. Іванхівш і Горчмпшо. іе живе переважно большовицьке населення повсталі нрота нашях части і убили наших трьох козаків Волинської дівізіі котрі збіралж шдвоп їм вивози цукру. Висланий туди отряд виловив дарі мавка заслужену кару, чим повстання зліквідовано. Хаті цп шктажцв ста- лені. Штаб Армії в м. Налип. 9 липня ч. 704. Наштадарм Генштабу Пааовнжк Ліпко. № 173 из“). Розвідочний звіт Штабу Армії УНР Гейерала Па- вленка до 16 годин 9. VII. 20 р. По агентурним відомостям до 100 кіннотчвків переішл 8. ТП через с. Вахяівку та занялн с. Лісковці, наші розїзди мали перестрілку з ворогом в с. Грушка. Розвідкою виявлено, що ворог скупив свої сіл в районі сел Загоряне, Косіковці, Барсуковці сплою до 400 піхота при гарматах кіннота направилась по південній часті ліса що на південь від м. Жван- чик. З боку Іваньковець ворог повів наступ на південну околицю Демянковці, Мушкатшіці, Антоповка, сили ворога до 150 кіннотників^ 89—90 піших, далі на иівпічь зафіксовані ворожі застави на схід Горчічиа. Далі ворожа застава ьннвліна па шляху Дунаївці—Ярмолннці на могилі що верста від с. Федорівни па піввічь. По відомостям селян м. Солобківці займається ворогом. Далі на північь Смотрічз сітуація не- відома. Висновок: удар ворога обнаружен иа м. Дунаївці, на останніх на- прямках виявляються присутність ворога, ч. 85/р. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Нач. І’озвідочишо Відділу Сотник Шпілінський. № 174 С,ик*“). Оперативний звіт Штадарм УНР 9/7—920 до 16 годин. З наступом ночі почав ворог досить значними снламн наступати з ра- йону с. Сцібори на с. Демявківці. Наші частини відійшли иа захід від цього села. На відтинку Запорожськоі дівізіі спокійно. На відтинку Хер-
86 сонськоі дівізіі ворог скупчивши свої силп в сс. Загорьянп—Коспківці— Борсуківці веде ентенсивну розвідку в напрямку на КптаЙгород. Дівізія .чаняла позіцію на схід с. Демшпн—КптаЙгород—Вихватпнці. На від- пишу Волинської дівізіі ворог сплою до 500 кінних і 100 піших повів на- ступ на Дунаївці і примусив наші частини відійти по той бік р. Студениці. Наші поліції на буграх на захід від Дунаівець. Від кінної і 3 стр. дівізій донесень не одержано. 9 липня 1920 р. ч. 710. Наштадарм Генштабу Полковник Лійко. № 175 С.акк“). ТА6МН0. НАКАЗ військам дієвої армії УНР. ч. 0131. м. Балин. (Мала 3 вер. і 10 вер.) 9 липня 1920 р. 21 год. 45 хв. 1. Ворог значними сідлами продовжує натиск в напрямку Нов. Ушиця—КнтаЙгород і Нов. Ушиця—Дунаївці. 2. Ліве крило армії не має контакту з 6 польською армією. 3. В случаї прориву нашого фронту дивізії мусять відходити по указаним їм комунікаційним шляхам поступово по рубежам затримуючись на пнх рубежах в звязку між собою доки не буде виконаний відворот за в) бугри по західньому берегу р. Збруча нижче м. Збріж. 4. В дальшому відвороті армії вона має затриматись на рубежах: а) с. Яруга—Кульчиївці—Безносковці—м. Балин—Смотричівка—Караб- чіїв; 6) на буграх між р. р. Смотрич і Жванчнк по лінії м. Жванець— с. Ходоровці—с. Жабпнці—Теклювка—Дубинка—Драгонівка—Хропотова; в) бугри по західньому борогу р. Збруча нижче м. Збріж. 5. На зазначених вище рубежах призначаю райони оборони: І рубеж: а) 5 Херсонська дивізія — с. Боговиця—Тарасівна—Па- невська слоб. б) 1 Запоріжська дивізія — с. Балпни—Безносковці—БаришківЦЇ. в) 2 Волинська дивізія — м. Шатава—м. Маків—с. Гумонці—При- воротьє. г) 4 Київська дивізія — с. Чечельчпк—Балннівка—іїігин. д) 3 Стріл, дивізія — Карачківці—Антоновка—Чорная—Білая. є) Окр. Кін. дивізія — Черч—Стефаиівка. Н рубеж: а) 5 Херсонська дивізія — м. Жванець—-Ходоровці— Ластівці. б) 1 Запоріжська дивізія — Ольхівці—Янчинці—Должок (обходить Каїянець Под. з північної ооклиці не проходи через місто). в) 2 Волинська дивізія — Теклівка—Жердьє—м. Оринін. г) 4 Київська дивізія — с. Жердьє (виключно)—Кочубєїв—Корми- ЛИНЦЇ д) 3 Отр. дивізія — м. Лянцкорунь—Почапинці—Латава. е) Окр. Кін. дивізія — район Бураковки—Фридровці—Пораївка. 6. На західному березі Збруча райони оборони: а) 3 і 4 дивізії — Збріж—Бортів—Залучьє (3 див. в резерві). 6) 1 і 2 дивізії ~ Залучьє—Філіпковці—Кудринці (2 Вол. в ре- зерві).
87- в) 5 Херсонська — Кудривці—Бабинщ і до гірла р. Збруча. г) Окр. Кін. дивізія — Королівна. д) Штаб Армії — Борщів. 7. Дивізіям представляються переправи через Збруч: З, 4 і Окр. Кінна — Скала 1 і 2 — Кудрпнці, Херсонська — Ісаківці. 8. З началом відвороту Штаб армії буде в Ориніні. 9. Всі обози перекинути на західний берег Збруча до вечора 10 липня, а за Збручем росташувати їх в тилових місцевостях призначених дивізіям п. 6 цього наказу районів. 10. Наказ цей видається командорам дивізій для персонального їх відома і керування на випадок переряву звязку. 11. Про одержання цього наказу донести. Командуючий Армією Генерал-Поручшік Омеляиович-Павленко. Т. в. о. Начальник Штабу Генштабу Полковник Ліпко. № 176 (.даш‘.) Таємно. НАКАЗ по Військам Діевоі Арміі. ч. 132. м. Балін. (Мана 3 і 10 верст в Г‘). 10 липня 1920. 8 годин. 1. Для майбутньої переправи через р. Збруч призначаю комендан- тами переправ — біля м. Скала — геперад-хорунжого Удовічепка, біля м. Кудршіці — генерал-хорунжого Загребського і біля с. Ісаковець пол- ковника Долуда. 2. Комендантам переправ наказую негайно організувати розвідку переправ. До відходу військ до Збруча комендант переправи мусит мати певні відомості! про характер переправи і про місцевість біля неї. 3. До приїзду персонально коменданта до своєї переправи вже му- сит тримати там свого прнставнпка, через якого встановити лад на пере- праві. 4. В час переправи військ на східпому берегу р. Збруча однімати позіцію арергардом з артилерією для забезпечення самої операції переправи військ. Арергард мусить бути в такій далечині від переправи, щоб ворог пе мав можливосте тримати іі під гарматним вогнем (4—5 вер). 5. До підходу на переправу військ всі обози мусять перейти на за- хідний берег р. Збруча. В час переправи військ не глядючн ні на які обставини, не перепускати ніяких возів. 6. Після переправи на західному берегу р. Збруча занятн позіцію арергардом. 7. Де потрібно буде намітити переправу з техничного боку комен- дантам переправ зробити це до підходу військ, для чого вжити цівільне населення. 8. На переправах заходами комендантів іх негайно виставити варту. 9. Після переходу військ через Збручь по скінченні переправ ви- слати сильну розвідку і при небезпеці переправи негайно зинщіт. Мати стислий нагляд за бродамн. Команд. Армією Геи.-Поручник Омеляновпч-Павленко. Наштадаом Генштабу Полковник Ліпко. іМІйіШіМіЙЙШЬііймг Гіі гїівгіїтіімійиамйій-
88 їй 177 С,пкм*.) Оперативний звіт Штадарму УНР до 24 години 10,7—920. На напрямку Дунаївці—Шатава в 7 годин ранку повів ворог енер- гійний наступ проти наших позіцій що схід сс. Рахиовка, Рахновецька Слобідка! Липовка і потиснув наші передні частини. Нами завито позіціі що на захід згаданих місцевостей. Рівночасно питався ворог збити наші заставп що на схід с. Чаньків, переходя кілька разів в наступ, котрий відбито нашим гарматним руш- ничним та кулеметним вогнем. В 15 годин ворог сплою 300 кінних і 200 піших при 2 гарматах повів енергійний наступ на село Чаньків—Залізці—Балин. Кілька атак ворога відбито з великими для нього втратами. Рівночасно з атакуючою ворожою кіннотою з фронту його кіннота кинулась в обход правого і лі- вого крила дівізіі. З ліва флангову ворожу атаку відбито артил. вогнем З стр. дівізіі, но на правому флангу удалось ворогу обійти праве крило і відрізати курінь, що займав поліцію на схід від Чанькова. Відбиваю- чись рукопашним боєм курінь відійшов назад. Ворогу удалось хвилево опанувати м. Балин. Волинська дівізія при допомозі Окремої кінної дівізіі повела контр- наступ з південної сторони иа м. Балин і вибила звідтіль ворога. По ви- конанні цієї акції Київська дівізія відійшла до ст. Балін, маючи свою обо- ронну позіцію на схід від желізпиці. На прочих відтинках фронту ворог активностн не проявляв. 11 липня м. Оринін. ч. 723. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 178 (,,оз“.) НАКАЗ військам дієвої армії УНР. ч. 0133. с. Нігил. (Мапа 3 вер. в 1“). 11 липня 1921 р. 9 год. 10 хв. І. Ворог 10. VII натиском па 4 Київську дів. примусив її відійти до ст. Балін, але ж вкупі з Окремою кін. дів. відкинула ворожу кінноту і до вечора того ж дня в цьому районі наші утримали ст. Балін—сл. Балі- нецьку: м. Балін від ворога було звільнено. 2 Волинська дів. натиском вибила ворога з лісу, що між сл. Рахновецької і м. Дупаєвцями, алеж після цього по невияоиеним ще причинам висунулась вночі в район Гу- менці—Вербна—мал. Армяне, а за нею відсунулася в район м. Шатави і 1 Запоріжська дівізія. II. На 11. VI. наказую: а) 5 Херсонській дів. занявши позіції на захід від м. Еитай-Город уперто боронити полосу від р. Дністра на північ до лінії с. с. Фурманівка—Цибулівка—Ріхта і далі на захід від цієї лінії — всі жісцевости включно. Штаб дів. — с. Благовиця. Тилові пункти звязку на західній околиці с. с. Шутлевка і Зуброва, б) 1 Заио- ріжській дів. перейти в район с. с. Колубаєвци—Безносковці—Каміне— Борщуковці з метою упертої оборони полоси на північ від лінії зазначеної вище в пункті а) для 5 Херсонської дів. до лінії с. с. Еолубаєвці—сл. Гу- ненецька—Будлівці—Лобок всі ці місцевосте включно і далі на захід. Штаб дівізії сг. Мукіпа. Тилові пункти звязку на західній околиці с. Гу-
8$' ненець. в) 2 Волине, дів. залишитися на позіціях в районі с. о. Гуменці— Вербна—мол. Армяне з метою впертої оборони полоси на північ від ука- заної вище в пункті (б) для 1 Запор, дів. лінії — с. о. Чечельник—Дума- ново—Жердіе—Красностав і далі па захід — всі місцевосте включно. Штаб дів. — с. мал. Армяне. Тилові пункти звязку на західній околиці с. Котилинці. г) 4 Київській дів. використавши оскільки можливо район висот на захід від ст. Валін перейти з метою впертої оборони на позіції м. Черч—с. Стефанівка—Кормілінці полоси на північ від зазначеної вище в п. (в) для Вол. дів. до лінії с. Коришківці—м. Лянцкорунь і далі на захід — всі місцевости включно. Штаб дівізіі — с. Кормілінці, а тилові пункти для звязку західня околиця цього села, д) 3 Стріл, залізній дів. перейти в район Ст. Гута—Вишневани—Хропотів і провадити оборону полоси на північ від зазначеної вище п. п. (г) для 4 Київської див. лінії до місцевості! но погляду Командіра дів. змагаючись освітлювати район на південний схід і північ як можна ширше. Штаб дівізії — с. Кугаєвці. е) Окремій кінній дів. зосередитись в районі с. с. Капгінці—Голосково, маючи тилові пункти звязку в с. с. Тиклівка і Константинівка (Дубіна) на західних околицях, є) Оперативний Штаб армії до 18 год. переходить до м. Ориніп. III. Всім дівізіям по детальній розвідці своїх районів занімати рубежі що дозволяють використовувати в повній мірі наші сильні вогневі засо- би — артилерію і кулемети. Командуючим армейськими бригадами організувати як можна краще наблюдішія, аби забезпечити нашій піхоті як можна міцніщу допомогу та уступною формою росташування артилерії на позіціях забезпечити нашу піхоту* і кінноту від обхватів з боку ворожої кінноти. Забезпечення наших дівізій вогневими заставами і своєчасно попов- нення покладаю виключно на Командірів артилерійських бригад. IV. Наказую піхоту росташувати так, щоб ио можливості! перед нею були натуральні перепони для кінноти. V. Наблюдіпня і розвідку випустити як можна дальше наперед, осо- бливо в ті часи, коли ворог може робити несподівані напади. Загодя про- ізвести розвідку через р. р. Смотрич і Збруч. VI. Всім дівізіям мати так улаштовану оборону своїх районів, щоб при спокою на свойому участку можна було допомагати акціями своїх ре- зервів сусідам праворуч і ліворуч на крила і тил ворога. При неможлпвостн власними силами утримати свій район дівізія му- сить згрупуваттись на свій тиловпй район біля тилового пункту звязку і тим самим дати можливість сусідньому участку допомогти Його артиле- рією і коятр-наступом його резервів. При виявленні в районі дівізії значних мас кінноти (більш 200 ша- бель) дівізія мусить найскорше повідомити Штаб Армії. VII. На звязок звертаю особливу увагу, кожен начальник до чото- вого включно мусить знати свій тиловий шлях і тилові пункти звязку. За фронтовою телефонною станцією треба загодя улаштувати тилову етап-
’90 .цію, яка роспочинає свою працю в той час, як трапиться перерва праці фронтової станції. VIII. В безпосередній близості зі Штабом дівізії мають бути лише бойові обози, всі останні обози І розділу мусять бути принаймні поза гар- матним вогнем, своєчасно одсовуючись дальше в тил при небезпеці з фронту. Вчорашній прнкрнй випадок в 4 Кнївськ. дів. з обозом І роз- ділу знов підкреслює, що від обозів нічого героічного чекати не можна. IX. Всякий начальник при росташованні його частин в містечках мусить установити Комепдантуру і відповідає за лад і спокій, віддаючи винуватців їх під суд. Командуючий армією УНР Геиерал-Поручник Омеляновнч-Павленко. Т. в. о. Начальника Штабу Армії Генштабу Полковник Ліпко. № 179 (,,пи“.) Оперативний звіт Штабу Армії УНР. 11 липня .1920 р. Ніч з 10 на 11 лшшя пройшла в звичайной розвідочкоі діяльності, рушничної стрнляпипі сторожових частин обох сторпп, контакт з ворогом був. З 9 годині ворог досить значними силами повів наступ з м. Баліна на ст. Балін і с. Нігин, як ривнож з району Кптайгорода в загальпом на- прямку на захід всі атакі ворога легко відбивались нашим вогнем. На про- чнх відтинках фронту події розвідочного характеру. Для скорченая фронту та внгіднійшого становища використання вогневих засобів Армія займає нову позіцію. Згідно наказу Армії ч. 0133 Штаб Армії о 20 годині вирушає в м. Скалу. (Без підпису). № 180 С-прк“). Розвідочнпй звіт Штабу Армії УНР Генерала Па- вленка до 16 год. 11. VII. 20 р. В останніх боях в районі Дунаївці—Балін оперувала кінна ворожа 'бригада в складі 115 і 116 кав. полків, 115к. п. до 200 шабель, 116 — 400 шабель. задача сієї кінної бригади маршерувати через Шатаву в об- ход Камянцю для його захоплення. Кінноту піддержувала піхота з гарма- тами. Агент бувшій в Міхалполі 8. VII оповідає, що там стояло 200 кін- нотників чеченців, по тракту до Дунаєвець ворожих військ не зустрічав. Агенти, повернувшись з району Одеси оповідають про великі повстання на грунті мобілізації та відправки новобранців до Москви на Херсонщині в цім районі надзвичайної сили набірає новстакчеська група (т. н. партія) Чорна-Хмара котра своїм террором страшенно деморалізує комуністичну адміністрацію. Останній набіг відбувався на ст. Бірзулу, котру і зруйну- вали. ч. 86/р. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Нач. Розв. Від- ділу Сотник ШпілінськиЙ. № 181 С.пюґ). Оперативний звіт Штадарм УНР до 20 годин 11/7—920. З 9 годин ранку вів ворог наступ досить значними силами з району :Балін на ст. Балін і Нігин як рівнож з району Кптайгорода на Калине.
91 Всі таки ворога легко відбивались вашим гарматним та кулеметним во- гнем. На прочих відтинках фронту події розвідочного характеру. Для скорочення фронта та вигіднішого становища в використанні вогневих засобів Армія занимае нову поліцію згідно наказу ч. 133. 11 липня 1920 р. 22 год. м. Оринін. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Нач. Операт. Відділу Полковник Стефаяів. № 182 С,пи“). ТАЄМНО. НАКАЗ Військам Дієвої Армії, ч. 0134. м. Ориніп. (Мана 3 вер. в. 1“). 11 липня 1920 р. 22 год. 10 хв. 1. Ворог продовжує натиск в загальному напрямі м. Балин—Камя- лець і Китайгород—Камянець. Ворожий відділ заатакував Гусятин. 2. На північ від м. Гусятина праве крило 6 польської армії. 3. Загальна ситуація і дерективи Головного Командування УНР ви- магає скорійшого відвороту дорученої мені Армії на західний беріг р. Збруч, де Й дамо ворогові рішучий відпор за всяку ціну. 4. Тому надазую: а) в піч з 11 на 12 липня всім дивізіям запяти райони указані в наказі військам армії ч. 0131 на смузі між р. р. Смотрп- чем і Жваньчиком. Окремій кінній дивізії зосередитись в с. Бурта на півкуті між Ориніном і Скалою в резерві Армії до 10 годин 12 липня; б) з 4-х годин 12 липни 1 ЗапорІжська і 2 Волинська дивізії складають групу під керуванням геп-хорунж. Загродського; 3 і 4 дивізії складають групу під керуванням ген-хорунж. Удовиченко, в) дальший відворот згідно на- казу Військам Армії ч. 0131. Заняття і утримання відтинка на захід- ньому березі р. Збруча виконувати зазначеними вище в п. „би групами під керуванням ген-хорунж. Загродського і Удовиченка і 5 Херсонської дивізії. Окрема кінна дивізія залишається в моєму розпорядженні ико армейський резерв. 5. Переправу через р. Збруч виконати до ранку 14 липня. 6. По переході через Збруч групам і Херсонській дивізії негайно за- няти указані в наказі Армії під ч. 0131 відтинки і ввійти в дійсний звязок між собою і Штабом Армії. 7. Відхід переводити в повному ладі і спокою. 8. По переході р. Збруча мають увійти між собою в звязок і зголо- ситися по телефону до Штабу Армії. 9. Штаби дивізій з ранку 12 липня: 3 і 4 в с. Марянівка, 2 — м. Оринін, 1 — с. Лясковці, 5 — с. Ісаківці. З ранку 14 липня: 5 — с. Дзвннячка, 1 і 2 — с. Іване-Пусте, З і 4 в с. Іванкові. Окремої кінної в с. Мушкатівці. 10. Штаб Армії до 8 год. 12 липня — м. Оринін, з 12 год. 12 липня — м. Скала, після 8 год. 13 липня — м. Борщів. 11. Сполучення групи гепер-хор. Загродського з 5 днвіз. в с. Ку- дринці, групи геи-хор. Загродського і ген-хор. Удовиченка в с. Залуче, — оба пункти для ген-хор. Загродського.
91 12. Термінові донесення в Штаб Армії від груп і 5 Херсон, дивіз: 1) по досягненню Штабами переправи на р. Збруч, 2) по скінченні пере- праві через Збруч з вказівкою розташованім всіх частин і засобів звязку між своїми і сусідніми частинами, 3) щодня в установлені раніш година. 13. Комунікаційні шляхи дивізій: дія з Херсонської — Дзвннячка—Мельниця—Филипківці і Шу- порка. для 1 і 2 — Іване-Пусте—Кривче—Сковятпн—Новосілка—Костю- кова. для 3 і 4 — Іванків—Мушкатівка—Борщів—Височка і Більче, для Штабу Армії і Окр. кінн. дивізії — шлях 3 і 4 дивізій. 14. Обози дивізійні і 2-го розряду дивізіям тримати на своїх кому- нікаційних шляхах на західному березі р. Нічлава. В обозах і розряду допускаю вози виключно бойового призначення себ то з набоями, санітарні, кухні з продуктовими возами по два на кожну кухню і оперативні канцелярії. Командуючий Армією Гон-ІІоручник Омелянович-Павленко. Т. в. о. Начальник Штабу генштабу полковник Ліпко. № 183 ипкм“/. Оперативний звіт за 12 липня. Частини армії УНР згідно наказу по військам Дієвої Армії, займають поліції по правому берегу р. Збруча від Дністра до Гусятина включно. Ков такга з ворогом не мається. В напрямі па схід від Збруча вислані кінні розізли. Впрочім без змін. Штаб Армії переходить сьогодні! в Борщів, ч. 731. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 184 сдим"). Оперативний звіт за 13 липня. Частини військ УНР займають нові позіції на правому березі р. Збруч, від Дністра до Збрижа включно, маючи свої застави на лівому березі ріки. Контакте з ворогом ще не мається. Вперед вислано кінні розвідки. Для обсадження відтинку проти Гусятина наказано 3 стр. Залізної дівізіі вжити 54 над. полку, але відомостей про виконання цього ще не одержано. Армія простягнути своє ліве крило до Гусятина в сучасний мент не має мшжвостя. ч. 733. Генштабу Полковник Ліпко. М» 185 (-вад*). Розвідочний звіт Штабу Армії УНР Генерала Па- вленко ло 5 год. 14. VII. 20 р. 13. VII о 22 годині ворог силою до 300 піхоти 40 кінних при ч кулемети іювів наступ па с. Окопи, котре і заняв. 0 6 годині 14. VII ворог шов ло 200 піших та 120 кіппих при 6 тачанках повів наступ ва с. Іудрїнці, але був шдбггий і в сей час займає висоту па схід с, Ку- дрімець. 13. VII мф&г заняв с. Привороти: силою до 100 багнетів, кіп- кив ворога ваде розвідку до р. Збруча, помічено що заставами ворог займа с. Добрмш. Далі ха північному відтинку армії ворога не виявлено.
93 Висновок: На фронті армії ворог дійшов до р Збруча, сконцентру- вавші сильні групи в зазначених пунктах, котрими досить енергійно і зма- гається перейти Збруч, ч. 87/р. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Нач. Розвідочного Відділу Сотник ШпілінськиЙ. № 186 С.ох-). ФОРМА „А“. ТАЄМНО. ВІДОМОСТЕ про бойовий стан Дієвої Армії на 12 липня 1920 р.*) стар- багне- ша- гар- куле- набоїв набоїв шин тів бель мат метів рушн. гарм. 1 Запорожська дивізія 156 557 391 10 48 ? 7 2 Волинська „ 121 796 146 6 56 7 7 3 Залізна 225 751 381 12 66 4 Київська „ 88 442 206 6 12 5 Херсонська „ 28 65 102 2 24 Окрема кінна 76 50 340 2 32 ВСЬОГО 694 2661 1466 38 278 1.200.000 2.122 За Начальника Оперативного Відділу Поручник Затварський. ♦) Відомостей про склад запасних бршад в актах за ц?і| чаі зца|>к-
РОЗДІЛ з ОБОРОНА ЗБРУЧА І ВІДВОРОТ ЗА ДНІСТЕР*) (14. у||_ 18. VIII) В перших днях липня на Північнім Польськім фронті розвинула большевики сильну наступову акцію, яка закінчилася відворотом поль- ських військ на захід аж до Висли. Натомісць на Україні польські війська з успіхом стримували наступ ворога, не зважаючи на його значну пере- вагу, створену наявністю кінної армії Буденного. Коли большевики набли- жалися до Висли, то їхнє командування наказало Буденному Йти па північ- ний захід для операцій проти польських військ Варшавського фронту. Од- нак Буденного вабив Львів, якого боронила VI польська армія, і тому він вирушив на північний захід лише 20 серпня. Армія УНР в звязку з VI польською армією успішно боронилася на лінії Збруча аж до кінця липня маючи неодноразово поважні успіхи, зокрема в районі с. Сидорова. В звязку з відходом VI польської армії, Армія УНР була змушена рівнож відходити на захід, однак використову- вала всі натуральні перешкоди, щоб якнайдовше затримувати всюга. Коли VI польська армія відійшла до району Львова для оборони його перед Буденним, Армія УНР відійшла за Дністер. № 187 (.,пкж“). Таємно. НАКАЗ Військам Дієвої Армії УНР. ч. 0135. м. Борщів. (Мала 5 і 10 вер. в 1“). 14 іипня 1920 р. 9 год. ЗО хв. І. По відомостям від 12. VII. ворог значними силами заняв Дубно і продовжує наступ в напрямі на Броди. Другий значний відділ займаючий Шумск мав передові свої відділи в районі Катербурга—Горинка. Натиск большоЕИШв иа Волочиска польськими військами відбитий. На нашому фронті сьогодня ворог з 200 піших і 40 кінних заняв село Окопи, на остан- ньому фронті контакт з ворогом. П. Наша Армія мусить протягом ночі з 14/15 перегрупуватись для маневрових акцій проти ворога на відтинку від Дністра до Гусятина вклюод. ♦) Схем М 3.
95- III. Тому НАКАЗУЮ: а) Полосу Армії поділити яа три полоси, в яких мають оперувати арієргардн дивізій: 1 від Дністра до лінії Залуче—Вол- ковці—Весучко—Шиповці—Тлусте—Язловець, всі включно для першої полоси; 2 від вище зазначеної лінії Збрнж—Чернокінці Малі—Біла—Ру- КОЛИСЯ, всі включно для другої полоси і 3 до лінії Гусятпн—Днів—Впш- ньовчик — всі крім Гусятина для третьої полоси. 6) 5-ій Херсонській ди- візії до 3-х годин 15 липня розтягти своє ліве крило, змінивши Запорожців до села Залуче включно і тримаючи но лінії Збруча наблюдепня. Дати рішучпй відпор ворогові в просторі 1 полоси на позиціях на схід від лінії Мельни ця—Іване-Пусте—Гер маківка, в) 2-ій Волинській дивізії до 3-х годин 15 липня продовжити своє ліве крило до с. Збрнж включно змінивши частини Київської і 3 стріл, дівізій і тримаючи наблюдення но лінії Збруча, дати ворогові рішучий відпор в просторі другої полоси на позиціях між рр. Збручем і Циганкою, г) 3-ій стрілецькій дивізії разом з 54 польським пол- ком і двома польськими батареями і броненотягом Кармелюк по зміні 2 Во- линською дивізією зайняти відтинок в просторі третьої полоси і тримаючи наблюдешія по Збручу від Збрижу виключно до Гусятина включно, дати, ворогові рішучий відпор па позиціях па схід від лінії Дембівка—Кривеньке —Чабарівка. д) 1-ій Запоріжській дивізії після зміни 5 Херсонською диві- зією відійти в армеЙськиЙ резерв в район Мушкатівка—Сл. Мушкатівська. є) 4-ІЙ Київській дивізії по зміні частин відійти в армеЙськиЙ резерв Чер- нокінці Великі і Малі, ж) Окремій кінній дпвізії пересунутись не пізніше 12 год. 15 липня в район Єзержанн (Озеряни). IV*. Штаби дивізій: 5 Херсонської — Іване-Пусте, 2 і 1 — с. Муш- катівка, 3 і 4 — Черпокінц’ Великі, Окремої кінної — Єзержани (Озз- ряпи). Штаб Армії лишається в м. Борщів. V. Фронтовим дивізіям провадити розвідку перед своїм фронтом до- зустрічі з ворогом. VI. Комунікаційні шляхи: а) 5 Херсонської дивізії — Іване-Пусте— Пилипківці—Шупарка—Касперівці — Дзвнняч — Торське—Устечко —Шу- тромяяці—Хмилева—Золотий Потік—Порхова—Комарівка. б) 2 Волин- ської дивізії — Борщів—Верхняківці—Лисовці—Тлусте—ЦапІвці—Язло- вець— Лпшапці—Зубрець—Барич—Коростяянп—Задорівці. в) 1 Запоріж- ської дивізії, Кінній і Штаб Армії — Борщів—Вишняківці—Улашківці— Ягольннці—Половці—Трнбухівці — Бучач — Мопастирнска—Товстобабп. г) 4 Київської—Чернокінці Великі—Хотинківці—Ориш ківці—Скородииці —Косів—Медведівці—Олеша—Черемхів—Маркова—Пановиці. д) 3 стр. дивізії — Чабарівка—Купчинці—Паперня—Будзашв—Лісківці—Добро- аоле—ПідгаЙці—Шумляни. VII. Всі обози II порядку сьогодня же перекинути по своїм шляхам за р. Серет. УШ. Негайно зинщити мости через річку Збруч. IX. Команд Ірам фронтових дивізій скріпити лінію иаблюденпн по- Збручу висунутими вперед орудіямн, які обстрілювалпб підступи від Збруча, а Командіру Запоріжської дивізії допомогти Волинцям артилерією по згоді з Командіром Волинської дивізії.
X. Звязок установити телефоном до армейської станції в Борщові без перерви. Пункти звязку між дивізіями Залуче 5 і 2 див. для 5 Херсонської включно. Місто Збрпж 2 і 3 днвіз. для 2 див. включно, між 3 і 12 див. польською м. Гусятнн для 3 дпв. включно. Термннові донесення підчас бійки шо три години, підчас спокою як було встановлено раніш. До 9 годин ранку 15/ТІІ про рос ташованая муштрових частин дивізії до 22 годин 15/7 про росташовання обозів. XI. Замісники ген-хор. Удовиченко — Загродськяй. ХП. Про одержання цього наказу донести. Командуючий Армією УНР Генерал-Поручник Омелянович-Павленко. Начальник Штабу Генштабу Полковник Ліпко. їй 188 ипкм“). Розвід чий звіт Штабу Армії УНР. до 16 год. 14. VII. 1920 р. На лівому відтінку фронту армії ворог в 8 годин почав обстрілювати с. Скалу .обстріл тривав 3 години, в цю ж годину ворожа тачанка показа- лась з с Жабинці і почала обстрілювати кулеметним вогнем нашу заставу в Збріжі, обстріляна пашім вогнем тачанка заховалась в с. Жабинці. Після відбиття ворожої атаки на с. Кудрінці ворог відійшов в напрямку на Сло- бідку Рехтецьку. По відомостям селян в м. Орпніні була ворожа кіннота та піхота з обозом, котрі вирушили па м. Скалу, комуністи говорили що Збруч вони переходить не будуть. Другим агентом підтверджується зміна 41-ої лівілії, котра має відійти в резерв, сей агент теж указує на 45 дів. Маються відомости про прибуття частин 121 бригади з Одеси се б то раніш зафіксо- ваного 361 та 362 полків, ці полки проходили разом з агентом через Жван- чнк. ч. 66/р. Сотник Шпілінський. № 189 С ої*1). Пільно-негаЙно. Наштадівам 1, 2,3,4, 5, Окремої кінної. Маються відомосте, що сеї ночі большовики мають провадити офен- знвні акції по неперевіреннм відомостям на наш відтінок прийшло до 1500 кіннотників що згідно наказу Командарма подається до відому. 14. VII. 20. 21 год. 20 хв. ч. 89/р. Начальник Розвід. Відділу Сотник Шпіліпський. № 190 Негайне. Комдівам 1, 2, 3, 4. 5, Окр. кінної. В додаток до ч. 89/р подаються польські відомосте що на лівім боці Збруча проти Сатанова сконцентрувалась кінна дивізія в складі 4-х полків при 12 гарматах під проводом бувшого австрійського старшини, зазначена дівізія шукає переправи через Збручь і має роспочатп наступ, ч. 90/р. 14. VII. 20. 23 год. ЗО хв. П-к Розвід. Відділу Сотник Шпілінський. № 191 (..вм*). Оперативний звіт Штадарму УНР до 10 год. 14 липня. На фронті армії УНР ворог дійшов своіми частинами до Збруча. На правому крилі армії над Дністром ворог силами до 400 чоловік при 8 та- чанках в 20 годян 12. 7 повів енергійний наступ на с. Окопи, котре після 2годаного бою було нами залишено. На прочпх відтинках нашого фронту міч пройшла спокійно. З 5 годин ранку всрог веде наступ на відтинку фронту від Дністра до м. Кудрняці. Про висліди донесень ще не було.
97 На участку Запоріжської дівізіі ворог вочю скупчивши більші сили кін- ятоти з ранку почав наступати на с. Кудрипці. Наступ ворога відбито -З великими для нього втратами. Наша кіннота в погоні за ворогом пе- рейшла Збруч і заняла с. Кудрпнці, що на схід від Збруча. Ворог відій- шов в напрямі на схід. Всі попитки ворога перейти Збруч на північ від Жудрннцїв були також відбиті нашим гарматним та кулеметним вогнем. На відтинку Гусятии ворог питався запятп причілок Мостової на схід від Гусятина но був відбитий нашим вогнем. З 5 годин ранку повів .ворог усилену акцію в цілі переправитись через Збруч в районі сс. Шид- ловці і Бондарівна. Всі Його спромоги перейти Збруч були відбиті нашим кулеметним та рушничним вогнем. З 4 годин ранку нашими частинами під заслоною бронепотягу зроблено випад з Гусятина в напрямі на Кузь- мннці. з котрого вибито ворога. Ворог втік на схід. ч. 735. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко № 192 (..пкм“). Оперативний звіт Штадарм до 20 год. 14 липня. Па відтинку фронта армії УПР від Дністра на північ до м. Кудринців всі атаки ворога відбито нашими контратаками з великими для нього стратами. Ворог, котрому удалось сьогодия ранком перейти Збруч за- діявши с. Окопи, нашим енергійним контрнаступом був відкинутий за •Збруч. Втрати ворога досить значні. На нрочнх відтинках нашого фронту допитки ворога перейти Збруч легко відбиті гарматним та кулеметним ^вогнем, ч. 744. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 193 (>-икми). Розвідочиий звіт Штабу Армії УНР. Агент повернувшийся 10. VII 1920 р. з району Вапнярки оповідає: Штаб ХП армїі Вінніця, штаб XIV* армії направлявся па Проскурів. 3. VI в районі Вапнярки в резерві була росташована 45 дів. (маються чутки, що вона має змінити 41 дівізію та вирушити на відтинок нашого фронту). 41 дів. тримала фронт від АЬгилева до Комаринець. На ст. Вапнярка стояли 3 аероплани, але... за браком бензіну не функціоповали. 367 полк наступав по лі пі і Копайгород—Нова Ушиця. Відношення большевиків до Українців як також Галичан над- звичайно жорстоке за малим винятком розстрілюють всіх як козаків так л старшин. До Поляків відношення краще. Большевнки кажуть, що Польська Армія розложилась, що в Польщі е революція і обходяться з поло- шеними дуже гарно. Між населенням поширюються чутки про Врангеля, чутки уперті і сенсаційні, населення чекав Врангеля і говорить про нього прихильно. В звязку з цим виликі повстання (по газетам). На Полтавщині .велику вагу набірае Махно, оиеріруючий в однім напрямі з Врангелем. До- стовірно відомо, що Махно випустив цюши 1000 карбованців (вигляд Українських). На Херсонщині тихо. Соляне Поділля до України ставляться надзвичайно вороже. Самі -Ужр*ІЖСЬКО.МОСКО»СЬК* ВІЬ>« 7
58 виловлюють та передають, як самі не вбивають українських козаків, навіть, дезертирів. 15. VII. 920. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Начальник Розвід. Відділу Сотник ШпілінськиЙ. Я? 194 Оперативний звіт до 9 години 15 липня. Нз фронті Арміі УНР ніч пройшла спокійно. В В години ранку ворог сйлою в 200 чол. повів рішучий наступ па участок нашого фронту в ра- йоні на північ від с. Гуків. Ворог, котрому удалось перейти р. Збруч почав, з великою енергією наступати в напрямі на захід від Збруча. Підтягнутими в свій час резервами нами зроблено рішучий контрнаступ, котрим викинуто ворога за Збруч і возстаповлепо назад давне становище. Значну кількість, противника потоплено в Збручі. Нами захоплено 15 красноармейців 366 пол- ка. Па нашому боці залишив ворог 20 чоловік вбитими. Наші втрати в лю- дях 1 вбитий і 4 ранених. Один кінь ранений. Повитки ворога перейти Збруч в - аноні с. Бережанка відбито нашим гарматним і кулеметних вогнем. На прочих відтинках фронту спокійно, з району Гусятина звіту не одержано, ч. і53. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 195 Слиш**). Оперативний звіт до 8 годин 16 липня. На фронті Арміі УНР від 8 годин ранку 15 лиішн ворог пе проявляє великої активностм. Його малі відділи питались протягом вчорашнього дня наблизитись до наших укріплень над Збручем, но нашим гарматним і куле- метним вигнем були розігнані. Сьогодня з ранку на нашому фронті ворог держиться пасівно. ч. 757. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 195 а. Розвідочнпй звіт Штабу Армії УНР до 16 год. 16/7.1920. Підтверджується прибуття частин 121 бригади. Таким чином 41 діві- зія поповнена мобілізованими прлбувпвіми по формуванню 4 піхотними, полками. В сей час складається з 3 брпгад піхотних та одної кавалерій- ської. Піші бригади суть 121. полки 361, 362, 363, — 122 бригада 364, 365. 366. — 123 бригада 367, 368, 369 полки, кавалерійська бригада 115 і 116 полки. Дісльокація ворожих частин відома. Правдоподібно 121 бр. займи фронт від Дністра на північ, далі можливо 122 бригада. 123 бригада по венровіреним відомостям мусить стояти в резерві. 41 і 60 дівізії, власпа. думка, що їх стик між Гусятином а Збрижем правіш. Висновок: Проти армії УНР примічається досить сильна концентрація ворога. Ч. 91/Р76. Начальник Штабу Армії Генштабу Полковник Ліпко, їїач. Розвід. Відділу Сотнпк ШпілінськиЙ. їй 196 Оперативний звіт за 16 липня до 18 годин. На фронті Арміі УНР ворог з 8 годин досить ожнвленну гарматну та. рушничну стрілянину. В 13 годин ворог після сильної артилерійської шд- готода новів наступ на відтинку фронту в районі с. Заліся і завдяки сла-
99 боі залоги в цьому районі продвинувся вперед, перейшов р. Збруч і запяв позіціІ на західній опушці ліса, що на південь від с. Залісье. Підтянутими резервами поведено енергійний контрнаступ котрим відкинуто ворога назад за р. Збруч і в той спосіб возстаповлено старе становище. Наша артилерія переслідувала тікаючого ворога, котрий поніс значні втрати раненими та забитими. На прочих відтинках фронта події розвідочного характери. З Гу- сятинського участку звітів пе одержано. 16 лютого*) 1920 р. ч. 762. № 197 Оперативний звіт за 17 лпппя до 8 годин. На фронті Армії УНР ніч пройшла спокійно. З 3 годин ранку ведеться ворогом рідка рушнична і гарматна стрілянина. На у частку фронту від Дністра до Скали появляються ту і там большовпцькі відділи* котрі стара- ються зблизитись к Збручу. Відділи ці розганяються пашим рушничним та кулеметним вогнем. На останньому відтинку фронту розвідочпі події, ч. 764. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 197 а. РозвідочннЙ звіт Штабу Армії УНР генерала Павленка до 16 год. 17 7. 1920. ВОРОЖА ДІС.10КАЦІЯ НА ФРОНТІ УНР. 366 полк держить фронт в районі е. Сукон. Праворуч иа північ стоїть 364 полк, 365 полк не вп- явлен. Таким чином 122 бригада тримає відтинок від с. Пятпичап правдо- подібно до Збрижа. Далі на північ 123 бригада відтинок фронту не відомий. Припускається іцо стик 41 дівізіі а 60 мусить бути в районі Гусятин— Сатанів. Кавбригада 115 І 116 п. 13/7 920 маршерував через Лянцкорунь в с. Зори ж. Від Иятничан на південь до Дністра 121 бр. правдоподібно 3*61, 362, 363 полки (підтверджено але не зафіксовано). СТАН ЧАСТИН. 121 бр. формувалась в Одесі і перед 10/7 виявлена на фронті. Зафіксовано по нашому переході через Збруч ліпне такі частини: 366 нолк 2 куріні 100 багнетів, 16 куп., 10 кінних, 2 легкі гармати. 115 кав. полк 200 шабель. 116 кавполк 450 шабель, 3 кулемети. ОБСАДЖЕННЯ ІІОЗІЦП. Тримається слабе обсадження Збруча воро- гом, більші резервні частини ворог тримає в тилу, скопцентровуючп їх в потрібних напрямках. Нагляд Збруча слабий і села Гуків, Пятничапп зай- маються ворогом. Бережанка—Пукляки вільні від ворога. Висновок: Примічається слаба ворожа концентрація лівого крила і сильна району Скала—Гусятин. Ч. 93ір. Н-к Штабу Армії Генштабу Полковник Ліпко. Н-к Розвідочного Відділу Сотник Шпілінський. № 198 Оперативний звіт до 18 годин 17 липня. На всьому фронті армії УНР цілий день ведеться рідка гарматна, ку- леметна та рушнична стрілянина. Помітки ворога приблнзитися до Збруча е районі Скали зі стали відбиті нашим рушничним та кулеметним вогнем. ♦) треба „липня".
100 В районі Гусятина удалось ворогові потиснути паші передові частини, по частинами 54 польського полка при допомозі бронепотяга Кармелюк від- кинуто ворога назад і востановлепо попереднє становище. В прочім без змів. ч. 765. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 199 С.охЧ Додаток до РозвІдочпого звітт Штаба Армії УНР ч. 93,Р. 17.7 920 р. Розвідкою виявлено, що в Слободі Зеленій і ПІедлівцях стоїть 369 п. піхоти, праворуч його стоїть 367 п., а ліворуч 368 п. Всі ці полки нале- жать до 123 бригади 41 дівізії. Від Дністра аж до Гусятина включно дер- жить фронт 41 дівізія командір дівізіі Осадчий, оперативний штаб 14 армії в Проскурові, начальник штаба 14 армії Стойкип. 6 чутки що на днях 41 дівізія відійде на відпочинок, а її відтинок займе 47 дівізія. яка вже пере- ходить з Вапнярки в напрямку па II. Ушпцю. На станції Вапнярка, с три літаки, одним літаком править давній австрійський старшина поручник ..КірпГ — мадяр. Нач. Штабу Армії Генштабу Полковник Ліпко. Нач. Роз. Від, Сотник Шиілінський. № 200 С-оіЧ Оперативний звіт до 8 годин 18 липня. На фронті Армії УНР ніч пройшла спокійно. Замічається скупчення ворожих сил в районі Сігала—Залуче—Збрнж. З 3 годин ранку ію[ю- том ведеться успленпа гарматна та рушнична стрілянина в ціх районах, всі поинткн ворога долизатись до Збруча відбиваються пашим кулемет- ним, рушничним та гарматним вогнем. В районі Гусятина чутна гар- матна стрілянина. Звітів з цього району не одержано. Па нрочнх від- тинках події розвідочвого характери, ч. 767. Наштадарм Генштабу Полковнпк Ліпко. № 201 СдфіЧ Розвідочнпй звіт дня 18. VII. 920 р. Полонені, повертаючі зі Сібіру, йшли через Жмеринку і бачили на станції якійсь новий великий військовий еталон. Потім переходили через Збруч в околицях Скали кодо млина і пе бачили там жадних ворожих військ. Після зізнання другого повертаючого з полону, якпЙ пеоейшов : ано 18. VII 920 р. коло с. Андріївни є в Апдрісвці большовпш.кий .льше 100 підвід). Рівнож бачив у цьому селі 20—30 кавалеристів. Оповідав, що після чуток селян мало пересуватись більше війська на Гу- сятг 1 ‘/рксадровці коло Чемеривців бачив 3 гармати. 15 су шматів, і . кавалеристів, котрі йшли па північний напрямок. 13 травня був у Кремечузі бачив около 5. ешалонів армії Буденного. Нач. Розвід. Від. Сотник Шпілівський. 201 а - Оперативний звіт до 18 годин 18 липня. На відтинку фронту в районі Гусяти 17. VII в 23 години повів пірог трнйнмй наступ на наші укріплення що на схід від Гусятина. По
101 кількагодиннім бою удалось ворогові потиснути наші части, котрі відійшли на західний беріг Збруча. Підтягнутими в свій час резервами і при помочи бронепотягу Кармслюк зроблено енергійний наступ котрим відкинено во- рога назад. Ворог питався кілька разів перейти в наступ но кожний раз був відбитий пашим рушничним і гарматним вогнем. Цілий день велась ворогом енергійна розвідка та гарматна стрілянина. Замічається скуп- чення ворожих сил в районі Скала—Заліся, тому належить передбачати удар в ції районах. Скупчення ворога замічено тож в районі Гусятина. Всі дотеперешні большовицькі наступи на нашім фронті посят характер чисто розвідочний в цілі виявлення росташуваппя і силу наших частіш. Впрочім без перемін, ч. 769. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 202 ипкіг). Таємно. И А К А 3 Військам Дієвої Армії УНР. ч. 0136. м. Борщів. 18 липня 1920 року. 16 год. — хв. Організація тнла мак першорядне значіння для війська — тил є його база фундамент і як тиковий мусить зміцнити фронт, а не розкладати. При неуважливому відношенню до тилу до нього збігається все слабе ду- хом, все брудне, нечисте, що гальмує справу і дає армії неславу, тому па організацію тнла належить звернути особливу увагу. Н а к а з у ю : 1) Організаційно поділити тил на дівізійннй і армеЙськиЙ, що му- сить зазначатися в оперативному наказі. Коменданту тила зазначати до- сконально які села до цих районів новішій належати. 2) Командірам дівізій своїх других помішників призначити завіду- ючими тилами дівізій. На посади завідуючих тиловими інституціями при- значати старшин — добрих організаторів здатних до підтримання дісціпліпи і ладу в тилових районах. * 3) Кожний Комендант тилової установи і військової формації пови- нен організувати иідстаршинську патрулю польової варти, Коменданту ді- візійного тнла чоту польової варти, Коменданту АрмеЙського тилу — кінну сотвю польової варти і етапний курінь. 4) На впдатки по організації частин польової варти призначити в розпорядження Командірів дівізій по одному міліону карбованців, а Ко- мандіру тила — пять міліонів карбованців. 5) Голові армейського суду в районі кожної дівізії, краще при Ко- мендантові дівійного тила. тримати но одному слідчому, аби всяке слід- ство переводилось би негайно. 6) В кожному селі і містечку мусить бути призначений Комендант або начальник варти, якому мати постійно жовто-блакітну нарукавну по- вязку. Чини польової варти при виконання своїх обовязків мають білу по- вязку з червоними літерами П. В- 7) Всі чини польової варти Коменданти мають посвідки, які завжди предявляти. 8) Для збільшення засобів охорони в кожному селі і містечку орга* візувати місцеву охорону, як і має отримати від Коменданта посвідки і по- еязки з літерами М. 0.
юз 9) Перший засіб утриманця ладу в тилових частинах — дати ім пов- ний муштровий лад (перевірка, цавчапня муштровому та обозному ладу, порядок в руху) і дісцінліну, це перше па що має звернути увагу кожний начальник. 10) Всі військові мусять мати посвідки. Посвідка має силу в сво- йому районі розсташування. При командировках повинна ще видаватися командіровочна записка. 11) Коменданту тнла скласти інструкцію для чинів П. В., N. 0., яка мусить бути віддрукована но їх посвідках. 12) По виході із пункта росташувапня Комендант має отримати від місцевої влади посвідку про благополучне квартирування і залишити до полудня при М. 0. свого представника, який має слідкувати аби ніхто із військових без наказу не залишався. 13) Всякий грабунок, всякий безтактовий вчинок мусить отримати твоє винагородження. 14) Додатково наказом військам армії сьогодня же будуть указані полоси і райони для кожної дівізії для експльоатації місцевих средств- За забезпечення ладу і спокію в іх районах на підставах цього наказу дівізії в повній мірі будуть відповідати. Командуючий Дієвою армією Генерал-Поручнпк Омелянович-Павлепко. Начальник Штабу Генштабу Полковник Ліпко. № 203 Смаго*). Оперативний звіт до 8 годин 19 липня. На фронті армії ніч пройшла спокійно. На участку Залі ся—Скала— Гусятин ворог проявляє велику активність. Вчора о 23 годині ворог в силі 100 чол. з кулеметами переправився через Збруч в районі Заліся і заняв західну часть ліса, що на південь від Заліся. Наша контракція в ході. В 4 годин ранку ворог значними силами при участі 2 гармат повів силь- ний удар у с. Шндлівці, де переправився через Збруч і підійшов до Сидо- рів—Васильків. По півторагодиннім боі удалось ворогові занять Сидорів і Васильків. Для зліквідування цього прориву вислано з дівізійіюго резерву одну бригаду з кінним полком в напрямку на Тлустеньке. Про вислід контр- акції донесень ще не мається. З самого ранку ворог з тяжкої батаі»еі об- стрілював м. Скалу і становище над Збручем. На прочих відтинках події розвідочного характера. ч. 775. Наштадарм Ганштабу Полковник Ліпко. № 203 а с.ох“). Розвідочний звіт Штабу Армії УНР. до 19. VII. 20 р. до 8 годин. По відомостям розвідки ворог скупчує сили на с. Залучье. Примічена колона ворога силою до 300 піхоти, 50 кінноти, війшовша в с. Пукляки, комуністи говорять, що будуть наступати через Турільче на Скалу. На південний схід с. Бережанкн стоїть ворожа гармата. Замітко пе- Гсування невеликих ватаг піхоти, кінноти та обозів з півночі на південь, м. Оринін по агентурним відомостям прибуло 2 ніших полку всього до 200 багн. люди обірвані і говорять що воювать не будуть. Проти Скали
доз І шовелике скупчення ворога. В районі с. Шидловці ворог досить сильною кількістю повів наступ і заняв село. Висновок: Ворог проявляє активність з розвідочною метою. Примі- ЧиВа псрегруліровка ворожих сил з метою провадження акції первий напрям на Залучьє, другий десь на відтинку Гусятин-Збріж. Наштадарм Генштабу .Полковник Лійко. ч. 94; р. Нач. Розві. Відділу Сотник Шшлшський. № 204 С.пки“). Таємно. НАКАЗ Військам Дієвої армії У. Н. Р. ч. 0137. м. Борщів. (Мала 5—10 верст в Iа). 19 липня 1920 р. 8Ь І. Для експлоатації місцевих засобів що до харчування, фуражу і трапспортових средств, а також для забезпечення ладу і спокію на під- ставі наказу мойого від 18 липня ч. 0136 встановляю райони і полоси ді- .візій і Штабу армії: Прифронтова полоса а) Для дівізій, що запімають фронт між р. р. Збруч. Дністер і Кігло- ва—Слобідка, м. Чернокнпці, —• Пробужна, — Жабинце. — Нараївка, — ІКрогулець, — Мінгковце — кожної дівізії в межах іх розграничительних .оперативних полос, крім районів указаних нижче для резервовнх дівізій і Штабу армії. б) Райони па місцях постою для резервовнх дівізій і Штабу армії: 1-ї Запорожської дівізії — Мушкатівка—Борщів. — Бясучно* *)— Стрілковце—Королівка, — Волковці, — Слобідка Мушкатівська. — всі. .крім м. Борщіва, включно. 4-ї Київської дівізії — Чернокоженка*а). — Черноконце. Вел. і Мале, — Слобідка, — Давидківце, всі включно. Окремої кінної дів. — Тарнавка, бзєржанн, — Констанція. — Зе- лінце, — Пілатковце, всі включно. Штабу армії — м. Борщів, — Козачизна, — Добранівка, — Глембі- чек, всі включно. в) Дівізійні тилові полоси і район для кінної дівізії: Окремої Кінної дів. район Половце, — Криволука, — Буракувка. — Базар, — Паушуика, всі включно. 5-ї Херсон, дівізії: від Дністра до лінії Королювка. — Юліямполь, — Доброкут, — Ворнолнпце, — Слове. — Цаповце. — Кошиловце, — Ду- ліс, — Зубрець, — Пузннки. — Залісье, всі включно. 1-ї Запорожської дів. на північ від вищезазначеної лінії до лінії Гапгки, — Заплату вка, — Муховка. — Паушувка. — Покорце, — Вер- бятки, — Бортники, — Монастприсько. всі включно. 2-і Волинської дів. від зазначеної вище лінії з Запоріжською дівізією до лінії Чорноконце Мале. — Шмапьковчикн, — Чорткув, — Джурин, — ІІятковцс, — Олеша, всі включно. 3-і Стр. Зал. дів. — від зазначеної ппще лінії з 4-ю Київською дів. *) Очевидно „Впсучка*. *4) На малі нема.
104 іо радмежуючої смуги між нашою армією і 12 польською дів. Полеюв, — Яяув. — Кншнівчнк. — Подгайце, всі включно для 12 пол. дів. 4-і Київської дів. від зазначеної вище лінії з Волинською дів. до лінії Вархювка—Бичковце—Белавіпце—Вержбув, всі включно. 11. Дівізіям належить строго придержу витись вищезазначених полос і районів, а частини дівізії і обози, котрі находяться зараз в полосах чу- жих дівізій або районів належать перевести не пізніш 20 липня в свої паюси. ПІ. Після зміни дівізіями резерву фронтових дівізій відповідно пере- даються фронтова полоса і район розташування резервової дівізії. Тнловї пмосв не глядючи на розташування дівізій чи на фронті чи в резерві за- лишаються без зміни за дівізіями, як указано вище в параграфі ..в" цього кшзу. §2 Наказую Бомжам обовязково обмінюватися оперативними наказами по дівізіям з сусідніми по розташуванню па позіції як своїми так і поль- ськими. Це основна вимога певного звязку між частинами. Командуючий Дієвою Армією УНР. Ге не рал Поруч ник Омелянович-Павленки. Т. В. 0. Начальника Штабу Армії Генштабу Полковник Дівко. № 205 (Ж')- Оперативний звіт до 18 годин 19 липня. Зранку при помочі артилерійського вогню памп велася на відтинку фронту контракція Гуральні Заліся в цілі шібиття ворога з ліса. що кд південь від с. Заліся. Около 15 годин ворога вибито і змусено відійти иа східній берег Збруча. Втрати ворога в цім районі досип, значні. На уч.нтку фронту в районі Шндловці—Сидорів в 7 юдин ранку ваші части пері ннілм ж рішучий наступ з метою вибити ворога з с. Васильків—Сидорів. Завязався завзятий бій. Після кількагодинною бою нами знищено ворога і змушено » утечи. Около 17 годин цілий іцюрив в цім районі був ліквідован. чим устаповлеао попереднє становище. На прочих відтинках спокійно, ч. <83. Наштадарм Гонпггабу Полковник Ліпко. *Й 206 Розвідочпнй звіт Армії УНР. до 20. VII. 20 до 8 год. Ворог відкинутий 19. VII. 20 за Збручь з Васільковцін і Залучьє до сите часу виховується пасівно. Між сетами поширюються чутки, що большовикп мають скоро ті- кати. бо ~ ' Ж* • инки на Вапнярки ім грозить небезпека, поширюються чутки. ж .ілтіїв Брані ель. По відомостям переходячих фронт 15. УїГ Лл ст. Жмеринці, бачили великий ешелон з військом. По тім же ві- домостям 13 травня в Кі>еменцузі стояло коло 5 ешелонів армії Будем- **» ч. %р Наштадарм Гештабу Полковник Ліпко. Н-к Розвід. Відділу Сстакк Шайіпськж*. М 207 Наштадівам 3, 2. 5 дівізіям. За 29 та 21 третя та пята лівілії не надіслали розвідочвнх звітів, між ти як ці дні на відтінках дівізій тривають бої. З дівізією захоплені
105* полонені ще за час стоянки на відтінку Скали і за бій 20, але до сього часу дівізія не находить потрібним ні надіслати звітів ні полонених. Ще раз звер- таю увагу Начальників Штабів на абсолютну недбайливість що до своїх обовязків. Полоненні мусять бути негайно доставлені до Штадарму. ч. 97/р. 21. \*П. 20 р. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Начальник Розвідон- ного Відділу Сотник ШпілінськиЙ. № 208 Оперативний звіт за 19 липня до 8 год. 20 липня. Від кількох днів велись ворогом сильніші і слабші удари на наші ста- новища в районі Заліс’е, — Скала, — Гусятіш, котрі носили характер більш демонстративний з метою виявлення наших сил і росташовання на- ших частин. Вчора задумав ворог перевести серйозний удар з метою заннятя Гусятина, яко більш важної точки для дальших операцій. Скупчивши своі. сидн в районі Вікторівна, — Шидлівка, що на схід від р. Збруча в 4 год. ранку значною кількостью піхоти при 400 кіпнотчиках 115 І 116 сов. кін. паї. пос пітно пере правіше я через р. Збруч і перейшов в наступ на Сидорів. Після впертого бою ворогу удалось потиснуть наші часті назад і він занив, с с. Сидорів, Кривенько і підійшов до с. Тлустепьке. Дівізілннми резервами зр рішучий конгр-настун, котрим зломано ворога і відперто з вели- V . нього в гратами. Коло 15 год. ворог залишив на полі битви 40 чол. .ними. Нами взято в полон 3 червоиоармійця. Наші страти 5 старшин. і > н;ів поранено і забито, пропало без вісти 20 коз. Весь тягар бо- Р»;і н і цей день пан па 3 Стріл, дів., котру належить славити за цей усип. Сьоюдни з 6 год. ранку ворог обстрілюював з гармат наші стапо- мща на цілому нашому фронті. Внрочім ролвідочні події. 20 липня 1920 року 9 год. м. Борщів Ч. 0791. Наштадарм УНР Генштабу Ліпко. їй 209 Слаш"). Оперативний звіт Штадарм УНР 20 ліпшя 920 р. до. 20 годин. Ворог досить значними силами піхоти 365, 367 сов. полків при 400 віяних сьогодня перейшов Збруч у с. Шидловці і веде енергійний наступ через Зелене на с. Васильків і Сидорів в напрямі Тлустепьке. Зараз ве- дуться завзяті боі. Заряджено архейським резервом зліквідувати цей про- рив ворога. Наша контракція в ході. Про хід боїв і висліди донесень ще нема. 20 липня 1920 р. ч. 796. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 210 („мпґ). Оперативний звіт Штадарму за 20 липня. На всьому фронті Армії УНР ворог проявляє без перерви енергійну активну діяльність, силкуючись прорватися па захід від Збруча. Головним обектом зусиль ворога до переправи були спочатку відтинки Збруча проти м. Скали і Гусятина. Потерпівши на цих відтинках неудачу ворог зиррниі увагу на переправу біля с. Шидловце. Біла цього села при відвороті шмі.ст частини не знищили міст і пе забезпечили його за собою завдяки чом\ большовики мають там иа західньому березі причу.іон. Клристаючнсь < переправою большовики 19 і сьогодня 20 ливші просовувалися знач;: ...
106 евлакм (брвглда кінна з 115 і 116 кіп. полків і бригада піша 41 дів.) до сс Склоріз. Васильків і Тлустеньке. Оба рази нашою контратакою ворог мдкмдався назад на свій причулок. алеж для цього з пашогу боку вима- гаю звад до діла значних резервів. На останніх відтинках одночасно з вжце зазначеними пунктами головний натисків ворога вів він меншії натнем майже вздовж всього Збруча. Пункти главних ударів ворога вказують на бажання його продратись між 6 польською армією і армією УНР з метою захоплення залізничній колії Іусятви—Чортків і пустити по пій своі бропеиотяги. Це загорожуе тилу б' польекш арміі і Армії УНР в случаі удачн ворогові при нудить ці арміі до нового відвороту. Сьогодия 20 липня по полудні 54 польський полк для екопоміі сил, потрібних для здержання ворога біля Гусятина опустив прнчулок па східньому березі Збруча, після чого він має в екопоміі один курінь. Від- тинок Збруча між Шидловпями і Гус я тином обороняв 3 Лодзькнй становий баїадьоа, Як тилова частина неіі курінь не зовсім здатний до бойових серьозних операцій, тому єсть постояина загроза прориви нашого франта між 3 Стрілецькою Українською дівізіею і 54 польським полком. Завдяки калружености бойової діяльності! армії УНР по р. Збручу від Іі гірла до с. Шмдловце включно, вона не може віділнти частий не тільки для зміни 54 полку до Трпбухівців, але і для конче потрібної зміни 3 Лодзькоп» сдапного куріня. бо па утримання ворога у Шидловце вимагаються всі резерви арміі УНР до того часу поки не підійдуть до частіш арміі скріплення з лагерів Лап цуг і Домбє. На зміну 3 станового куріня потрібні всього одна дві сотні, котрі 54 полк тепер може дати. В сучасний мент перша, друга і четверта запасові бригади, котрими гадалося змінити 54 полк до Трибу- хівців. можуть дати після попереднього життя ціх бригад на польському фронті разом лише 150 багнетів, що занадто мало для такою важного ШХВкт як відтинок від Шндловце до Трпбухівців, Проситься, аби 54 полк з двома батерями 12 арт, полку не знімався з свого відтинку і обнявби ВІДТИНОК від с. Шидловці виключно ДО С. Три- бупвців. будучи в підлеглості! або 3 Залізній дівізіі або 12 польській дівші, ч 794. Наштадарм Дієвої Генштабу Полковпвк Ліпко. № 211 -А'іЧ Оперативний звіт до 8 годин 21 липня. Ціляй день велась ворогом усилена гарматна і рушнична стрілянина, по шоку вашому фронту. Ворог скупчпвши більші сили в районі Ново- сілка—Залісе в 1* годин переправився через Збруч і почав енергійно вести наступ ва Іваве Пусте. По 2 годиннім завзятім бою памп було залишено це село і завито возі пі і шо па захід від нею. Сьогодия в 3 години ранку да&Йш резервом зроблено рішучий контрнаступ, котрим вибито ворога з с Іване Пусте і загнано його на східний берег Збруча. Ворог поніс япгав втрап убяпми. Попит во}юга перейти Збруч * в районі Скали Мімта нашім гарматним та кулеметним вогнем. Пшмо вмжккі втрат. які поніс ворог в битві 19 липня в районі Тлугтеаькє. вчера о годині 7 силою в 400 багнетів і 400 шабель перепра- жввея знова через Збруч у с. ПІндлівпі і повів рішучий наступ на Сядо-
107 рів—Кривеньке*-Тлустеньке. З кінні ворожі атаки па с. Сидорів відбито огнем нашої піхоти, але під сильним напором ворога нами нарешті було залишено с. Сидорів—Васильків—Кривеньке. З метою возстановленпя попереднього становища паші частппи перейшли в рішучий коптрнаступ і після кількох атак здолано ворога. Ворог почав в павині виступати на схід. В погоню за ворогом вислано кінноту’, котра нанесла йому великі страти. Ворог залишив на полі битви 75 чоловік вбитими. Убито 16 коней. Взято 25 рушниць і 10 шабель в добрім стані. В полоп забрано 5 красноармейців. Около 18 годин возстановлепо цілковито попереднє становище. Наші втрати 3 старшин і 8 козаків забитих. На відтинку фронту в районі Гуся- тин вчора около 12 годин 54 польським полком залишено поліцію мосто- вого укріплення, на східньому березі Збруча. Занято поліцію на західньому березі котра являється більш вигідною і вимагає мепшоі кількості! обсади. Міст через Збруч в цім районі знищено. Сьогодні! па всьому фронті Армії рідка рушнична стрілянина і розві- дані події. Борщів, ч. 800. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 212 ..пірк”» Розвідочпий звіт Штабу Армії УНР. до 14 годин 21. VII. 20 р. Ранком сього дня ворог в силі 200 піхотп при ЗО—40 кінвотчпках іяняв г Мельницю і в 14 годин після короткого бою заняв с. Пване—Пусте. Другий ворожий відділ 80 шабель заняв с. Ні мера і при допомозі піхоти лроваде наступ па с. Гормапівку. На відтинку Залучьс—Збріж ворог пасівеп. Розвідкою виявлено що в с. Криків Ніидловці Слободка Зелена стоїть 367 п. На сьому ж відтінку стоїть 115 кав, полк до 250 шабель. В с. Слобідка Зелена 369 полк при ції полках 4 легких гармати. 367, 369 полки належать до 123 бригади. По відомостям ворог готовиться на нашому відтінку до офензівп в районі Гусятин, Сатанов, Зорі ж, акції почнуться з приходом 47 сов. дівізії. ч. 100; р. Наштадарм Генштабу Полповніш Ліпко. Нач. Розвід, Відділу Сотник ПІпіліпськпЙ. № 213 (Жь Оперативний звіт до 18 годин 21 липня. Ворог скупчивппі більші сили около 300 піших і 400 кінних при 2 гарматах в районі Кудринці—Звшіячка в 13 годин повів рішучий наступ па с. Мельницю—Іване Пусте—Заліся. Около 15 годнії ворогу удалось занять згадані місцевості!, звідки він почав далі продовжувати свій наступ, континуючи головний удар па Кривче. В цілі зліквідувати! цього прориву перейшли о годині 19*30 частини армейського резерву в коптрнаступ. Про хід боів донесень ще нема. На відтинку фронту в районі Підфіліие— Бере- жаика ворог в силі 100 піших і 120 кінних питався перейти Збруч, але був збитий нашим кулеметним і гарматним вогнем. Втрати ворша в цім районі 20 забитих і 50 ранених. З 18 годин ворог сильно обстрілює з гармат участок фронту по Збручу від с. Залуче до Збриж включно.
108 На Гусятпнському участку весь день велася ворогом гарматна стрі- лянина. ч. $05. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 214 Оперативний звіт від 18 год. 21/7 до 8 год. 22/7. На нашому правому крилі ворогу удалось вчора заняти Мельнпцю Іване—Пусте—Залісье. Коптр-наступом наших частин в цілі відкннення ворога з вазванних місцевостей, завдяки перевагаючим силам ворога, до скупчення відповідних наших резервів затримався до 4 години 22,7 коли і росночався. Вчора в 19 год. ворог переправився через Збруч в районі Під- філіпп—Бережанка і через піч задержався на буграх па нашому боці Збру- ча. Сьогодня 8 з годині ранку нашп части перейшли в рішучий контр-наступ з метою вибити ворога за Збруч і збили Його, надося йому великі страти убитими і раненими. На решті участках пашого фропту без перемін. 22 Липня 8 год. ЗО хв. м. Борщів Ч. 0808. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 215 С.прк*). РозвідочниЙ звіт Штабу Армії УНР. до 16 годин 22. ГП. 920. Розвідкою виявлено, що відтінок фронту Збрнж—Криків держить 123 бригада 41 дівізії в складі 367, 368, 369 піх. полків, В селі Кучаквцях стоїть кавалерійська бригада 115 та 116 кав. полки загальною силою в 400 шабель (?). 367 полк має 200 багнетів 9 кулеметів, 10 кіпників, 2 гармати які вкопані на північь с. Шпдловці. 367 полк росташован в селах Криків— Шідловщ та Слобідка Зелена (виключно) 369 мас 150 бат. 10 кул. 26 кін. 2 гармати. Штаб полку с. Чемерівці 369 п. росташован в с. Слоб. Зелена, Зелена, 368 полк — 125 баг. 9 кул. 19 кін. 2 гармати полк росташован в с. Секерипці. гармати окопані окопами па північь сього села. В м. Збріж 200 Баг. 20 шабель, 3 кул. 365 п. полка 122 бригади 41 сов. дів. В с. Жа- бінцях полковий обоз та 25 піхотинців. Сьогодня ранком помічено що боль- шовнки залишивші на Збручі на відтінку Збріж—Криків лише слабі за- стави. зняли останні сили та відтягнули в сторону Гусятина з наміром формувати там Збруч. По зізнанням полонених чекається прибуття нової дівізії 47. Під час бою 19. VII. 920 в с. Сідоровці оперував жіночий бата- льон в силі ЗО жінок- які під час большовицького відвороту викликали страшну паніку. Висновки: Підкреслюється уперто прибуття 47 сов. дів., маються ві- домости шо ся дівізія маршерує через Нову—Упіпцю. Фіксується стягнення ворожіх сил з наміром офепзівпнх акцій в районі Гусятина, ч. 102 р. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Н-к Розвід. Відділу Сотник Шпі- ЛІНСЬКІЙ. М 216 <./Ю. Оперативний звіт за 22 Липня до 20 год. В 5 год. ранку частини Запоріжськоі дівізіі, перейшли в рішучий і відтинку Фронту* в районі Мельниці—Герма ківка—Іване— і після завзятою бою нами взято Іване—пусте. Ворог в силі ' чадешк яра 6 кулеметах відступив на схід від цього села і заняв позі-
109 цію по залізниці на захід від с. Кудркнці, і з великою вяертістью обороняє заняті ним позі ці і. В 11 год. після впертого бою було занято м. Мельниці. В 12 год. поведено наступ на с. Залісе, котре після 3-х годинного бою було нами запято. Ворог відійшов в напрямках східньому і південно-східньому. Около 18 год. нами возтаповлепо попереднє становище до наступу ворога в цьому районі. На участку фронту* в районі Залучьє—Бережанка—Шпд- лівці. ворог підтримуваний гарматним вогнем питався кілька разів перейти Збруч, але нашим гарматним та кулеметним вогнем був зі стратами відби- тий. На останніх відтинках фронту гарматна стрілянина і розвідочні події 22 Липня 1920 року 21 год. м. Озеряни Ч. 0811. О, П Наштадарм УНР. Генштабу Полк. Ліпко (надруковано на машині). № 217 (,.прк\). Розвідочпий звіт Штабу Армії УНР. до 23. VII. 920 р. 8 год. Втікшп з полону старшина та бунчужний призначені комуністами в 363 ніш. полк, зізнають 363 полк наступом 21. VII. запяв с. Мельшшю, Іване—Пусте, Залєсьє. В Мельнику оперувала 1 рота та оден ескадрон ка- валерії. Ліворуч у с. Шустовка 4 рота тримала звязок з 364 ніш. полком, котрий займає відтінок Скала виключно, відтінок Скала—Збріж тримає 366 н. Старшина з полону подає відомосте, що комуністе абсолютно роз- дягнені та разу ті, в Нам ниці були захопили нолську одіж, не військову з синіх мішків але після дощу і ся розлізлась. Між комуністами їдуть ба- лачки що як не дадуть одягу то осеннн воєвати не зможуть. На відтінку армії ворог сю пічь тримався пасівно. ч. 103/р. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Н-к Розвідочного Відділу Сотник Шпілінськнй. № 218 (,,ох“). Оперативний звіт за 23 7 до 8 год. На всьому фронті арміі У. Н. Р. ніч пройшла спокійно. Ворог пе про- являє зараз ніякої активносте. Замічається скупчення ворожих сил в ра- йоні Кудриіщі—Залісье—Скала—Гусятин. Внрочїм без перемін. 23 Лпння год. 9 м. Озеряпп Ч. 0813. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко (надруковано на машині). № 219 Таємно. НАКАЗ Військам Дієвої Армії У. Н. Р. ч. 0138. Озеряпп. 23 липня 1920 року. 12 год. — хв. НАКАЗУЮ: 1. Командіру Київської дивізії! в ніч з 23 па 24 липня змінить своєю дивізією на позиції 2 Волинську дивізію. 2. Зміну перевести по згоді Комапдірів дивізій між собою. 3. Після зміни Волинській дивізії відійти в райок Чернокопці Великі і Малі в резерв армії. 4. Про виконання донести. Командуючий Дієвою Армією Геперал-Поручнпк (підпису пема). Т. в. о. Начальника Штабу Армії Генштабу Полковник Ліпко. № 220 (,,оз“). Оперативний звіт за 23 Липня до годин 18. На цілому нашому фронті з самого ранку ворог обстрілює з гармат
110 наші становища. В районі С. Залісе, ворог скупчившн більші сили в 8 го- дин ранку перейшов в наступ на С. Заліся. Нашим контрнаступом змушено* ворога до відходу і він відійшов в напрямі на схід. В районі Бережанка ворогу удалось в 12 годин дня переправитись через Збруч і занятя Бережанку. Силп ворога в цім районі 150 піших і до 40 кінноти при кулеметах і 2-х гарматах. Нашими частинами ведеться зараз контракція, з метою вибити ворога і возстановити попереднє поло- ження. Допесень про хід бойів в цім районі ще пе мається. На відтинку фронту в районі Скала всі попетки ворога перейти Збруч, вібити нашим рушничним, кулеметним та гарматним вогнем. На останніх відтинках роз- відочні події. М. Озеряня 23 Липня 1920 року 19 годин Ч—827. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 221 цпкм*). Оперативний звіт за 24 Липня до 8 год. В районі Бережанка паши части перейшли в 17 год. 23/7 в рішучий контр-наступ з метою установлення попереднього становища в цьому районі. Ворог з унертістью обороняв заняті ним місцевести і допорва около 20 год. вибито його з занятих поліцій і возстаповлено попереднє положення. Ворог відійшов на схід від р. Збруча понести великі втрати людьми і кіньми црн переправі через Збруч під нашим перекресним кулеметним вогнем. Се- годпя замічено скуплення ворожих сил в районі ЇЇовосілки. Від 4 год. райку ворог обстрілює з гармат паші расположенвя проти цього району. На прочих участках нашого фронту ворог не проявляє ніякої актив- постп. 24 Липня І920 р. год. 8 ЗО м. Озеряни Ч. 0829. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 222 С Оперативний звіт за 24 Липня до 19 год. На участку фронту від Дністра по річці Збручу до Скали включно весь день велась ворогом гарматна стриляїшна. На цім участку ворог не про- являв особливої активності!. На участку фронту в районі ПІидлівці ворог в 13 год. переправився через Збруч і перейшов досить значніші силами в наступ на Сидорів— Кривеньке в напрямі на Тлустеньке. Паші частішії велп з ворогом завзяті бої в означених районах відбиваючи атаки за атаками. Ворогу удалось запяти лиш Сидорів. В 15 год. ворог переправився у Гусятина через Збруч і вів решучий наступ на Чабарів—Васильківце. Частини польські находяться зараз в ра- йоні с. Васильківпе. Через таке положення на нашому лівому крилі наше становище в цім районі дуже погіршилось позаяк большевицька кавалерія загрожує лівому флангу арміі. Зараз принято міри цім зліквідувавші прориву ворога у ПІидлівців І переведення акції з району Колендзяпи в загальному напрямку на Гуся- пш з метою ломоч польським частинам в цьому районі возстапо'вптн нопе- ї*едне становище. 24 Ляішя год. 20 м. Озеряни Ч. 0836. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко (падруковапо па машипі).
їй. Ніг 223 ‘..іаиґ). Таємно. НАКАЗ Військам Дієвої Армії ч. 0139. Озерний. (Мапа 2 і 5 і 10 верст в дюймі/ 24 липня 1920 р. 19 год. ЗО хвил. 1. Ворог сьогодпя після 10 год. повів рішучий наступ на у частку Шидловці—Гусятин—Ольховчик. переправився через Збруч і, потне ппвгал ліве крило 3-ї стрілецької дивізії і етапові польські частини, зайпяв Су- ходоли)—Чабрувку—Ольховчик. Польські частини ведуть наступ на Чабрувку. а ліве крило 3-і стрі- лецької дивізії успішно ліквідує ворога па своєму у частку. НАКАЗУЮ: а) Окремій кінній дивізії: Сьогодвя 24 липня не- пізніше 22 годин пересунутись в район Колеидзянп; негайно впслатн роз- відку на Суходол. Чабарувку і Васнльківці. Тримати постійний звязок з 3-ю стрілецькою дивізією і ввійти в звязок з польськими частинами на захід від Чабарівки. Завтра 25 липня на розсвіті повести активні операції в загальному напрямі на м. Гусятин в тил ворогу, що веде наступ в бік Васнльківці— К]югулець, з метою знищити нього ворога, б) 3 етр. Залізній дивізії забез- печуючи своє ліве крило, вести активні операції в загальному напрямі на Суходол. в) 2-ій Волинській дивізії по зміні Київською дивізією і відході в район Черноконці Великі і Малі бути (ділком готово» до вируху в напрямі ні лінію Гусятин—Васнльківці. тримати звязок з 3-ю стрілецькою і Окре- мою кінною дивізією і вислати розвідку в напрямі па райов Чабарувка— Васнльківці. 2. Донесення надсилати: а) про отрпмаїшя цього наказу, б) Окремій кінній і 3 стрілецькій через кожних 2 год нин. почппаючп з 7 годин 25 липня протягом всього часу операції і в) 2 Волинської про скупчення в районі с. Черноконці Великі і Малі. Командуючий Дієвою Армією Генерал-Поручшік Омеляновпч-Павленко. Т: в. о. Начальника Штабу Армії Генштабу Полковник Ліпко. № 224 Таємно. НАКАЗ Військам Дієвої Армії У. Н. Р. ч. 0140. м. Озеряни. (Мали 3, 5 і 10 верст в 1"). 25 липня 1920 року. 1 год. 15 хв. 1. Ворог 24 липня сильними частинами вів наступ на с. Сидорів, котрий де кілька разів переходив з рук до рук і нарешті залишився за ними. Одночасно норок вибив польські частини з Гусятина і Чабарувкп. звідки кіннотою вів натиск на с. Тлустеньке. але вашою кіцвотою був розбитий і викинутий біля Гусятина на схід від Збруча. В бою приймала участь по иеперевіреннм відомостям нова на цьому фронті 47 сов. дивізія. 2. НАКАЗУЮ: а) 2-ІЙ Волинській дивізії росташуватися в ар- хейському резерві в раоЙні м. Борщіва, прийнявши від 1 Запоріжської дп- ьізії район іі росташувашш. 6) 1-ІЙ Запорі жській дивізії сьогодпя не піз- ніш 7 годин 25 липня розташуватись в с. с. Черноконці Великі і Черно- конці Малі. З наступом темряви в течії ночп з 25 на 26 липня змінити 3 стрі- лецьку дивізію на позиції від м. Збрнж виключно до м. Гусятина включно і надалі тримати міцно цей відтинок. Прийняти весь район фронтової по- лоси від 3 стріл. Залізної дивізії. Штаб дивізії — с. Пробужна. в) 3 стрі- лецькій Залізній дивізії після зміни її па позиції 1 Заіюріжською дивізією* відійти в район с. с, Черноконці Малі і Черноконці Великі, де і залншитисн
> резерві армії* Штаб дивізії — с. Черпоконці Великі. г) Окремій кінній дивізії наперед до окремого наїгазу залишитися в районі с. с. Колепдзяни і Слобідка. Тримати звязок зі Штабом Армії через телеграфну станцію стріл, дивізії. 3. Про одержання цього наказу і про виконання його донести. Командуючий Дієвою Армією Генерал-ІІоручник Омеляповпч-Павленко. Т. в. о* Начальника Штабу Армії Генштабу Полковішк Ліпко. № 225 (Ж). Розвідочвий звіт Штабу Армії УНР. до 8 год. 25. VII. 20 р. Ворог відбитий наші ми частинами за Збруч в районі Гусятин—Збріж заховується насівно. У вчорашньому бою брали участь частини 123 бри- гади та 116 кав. полк. На відтінку Збріж—Скала—Залучьє ворог насівшій. На відтінку Залучьє, р. Дністер примічена концентрація ворога в районі . с Кудрінці. Розвідкою виявлено що ворог підтягує сили в районі Гусятина. Бодьшовики заказали селянам зносити дошки аби будувати міст у с. Зе- лена. 47 дівізія подається в напрямі на Проскурів до постою 12 сов. армії, я. 105 р. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Н-к Розвідочного Відділу • Сотник Шпіліпський. № 226 С.маш*). Таємно-оперативний. НАКАЗ Військам Дієвої Армії, ч. 0141, с. Пробужна. Мана 3. 5 І 10 верст в 1“. 25 липня 1920 р. 1. На фронті 3-ої Залізної дивізії з ранку 25 цього липня ворог скупчив значні сили піхоти і кіннотп у с. с. Суходоли. Сидорів, Васильків і новів наступ на с. с. Кривеньке—Тлустеньке. Контр наступом наших частин і кінною атакою Окремої кінної дивізії і 3-го кінного куріня ворог відкинутий по за Збруч, взято в полон біля 150 чоловік піхоти. Па правім крилі ворог веде наступ на с. Гармаківка за яку зараз гіде бій. 2. З метою зміцнити Херсонську дивізії па рано 26 липня призна- чаю слідуючу перетруішровку: а) Волинській дивізії: Мазепинському кінному полку з кулеметною командою і пішим курінем на возах вирушити о 3 годині через Цигани па Мушкатівку де через Штаб Київської дивізії зголоситись в Штабі Армії. Останні частини Волинської дивізії вирушають в 5 годин по томуж мар- •шруту. Командіру Волинської дивізії подається до відома, що Штаб Армії прохав подати на ст. Єзержаші потяг на 1000 чоловік, алеж цей ешалоп .буде зі Станіславова, а тому напевно спізниться. б) Окремій кінній дивізії сьогодия ночувати в с. Тлустеньке а завтра 26 цього липня до 12 год. скхпчитись в районі с. с. Пілатківці—Зеленці, -звідки надіслати старшину в ЇПтаб армії за отриманням наказу. в) Київській дивізії мати на увазі, що на лівім крилі армії обста- іновка склалась добре, а тому головним чином забезпечити своє праве .крало. Командуючий Дієвою Армією Генерал-Поручшш Омелянович-Павленко (надруковано на машині). За Начальника Штабу Армії Підполковник ПівенштеІін.
113 їй 227 с,пкм“). Оперативний звіт до 8 годин 25 липня. В цілі возстаповленяя стнпокища' котре було до ворожого наступу 24 липня паші резерви перейшли в рішучий контрнаступ на с. Сидорів а частина кінноти на Гусятин. Сили ворога в районі Гусятина були до 300 кінних і 500 піших. Комуністи з упертістю боронили запиті ними стано- вища і с. Сидорів кілька разів переходило з рук в руки підчас чого нами захоплено дві ворожих тачанки з кулеметами. В 16 годин, коли наші ча- стини атакували с. Сидорів, ворог силою до 250 кіннота заскочив ата- куючі частини з боку с. Зелене продерся їм в тих окружив 20 курінь З стр. Залізної дівізіі і забрав його в полон. Рівночасно з цим ворог, за- давши Гусятин і Чабарівку, кіннотою повів наступ з Чабарівки на Тлу- стеньке. Наша кіннота перейшла в контратаку і по завзятім бою зламала силу ворога, котрий пе видержавши нашого пікового удару иочав тікати назад. Нами зарубаємо 28 кіннотчиків 115 полку в тому числі командіра полку і командіра ескадрону. Захоплено 7 здорових коней І 9 сідел. Ворог тікав на Гусятин а в погоню за вим пішла наша кіннота, переслідуючи Його ружейшш вогнем. Під вечір нашою кіннотою був занят Гусятин. Ворог спішно утік за Збруч. В той сам час, колп наша кіннота заняла Гусятин польські частини перейшли в контрнаступ иа Чабарівку. заняли це село і в цей спосіб установлено давне положення в районі Гусятина. В районі Сидорова ворогу удалось удержатись і він заняв поліції, що на захід від цього села. Наші втрати за вчерашній день дуже великі. Ворогом зарублено 14 наших старшин багато козаків ранених і убитих, багато попало в по- лон. Ворожі втрати також значні. Ночю з 24 на 25 липня ворог не про- являв ніякої актиішостн. Замічається скупчення ворога в районі Скала— Шиддівці—Гусятин, що дає до придвиження в коротці загальний боль- шовицький наступ в ції районах. Сьогодня до 8 годин ранку па цілому нашому фронті спокійно. Озеряни, ч. 837. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 228 (м«аш“). Оперативний звіт за 25 липня до 18 год. На нашому правому крилі в 11 год. дня ворог скупчпвшн значні сплп г районі с. Кудрппці в силі 200 піхоти і 50 чоловік кіннота при 7 куле- метах повія рішучий наступ па Іване—Пусте і с. Залісье. Після впертії боів під натиском переважаючій сил ворога наші часті відійшли назад і завали около 13 годин поліції, що на захід від с. МельїіилІ—Іване* Пусте—Ззлісье. В 15 год. ворог знов перейшов в наступ па цілому відтинку Хер- сонської дівізії юнтішуючн головний удар па Гарманівку. Завзатпй бій 4і с. Гермаківку тревае дальше. Ворог пе зважаючи на великі його втрата, атакує без перерива наші становища. Заряджено стянутн резерви в цей район дли ліквідування цього прориву. На відтинку фронту в районі Бе- режанка—Збрнж, ворог в 15 год. повів наступ досить значніми стани, збив паші застави і переправився через Збруч. Дальше просовування ворога на захід здержується нашим гармат- ним, кулеметним та рушничними вогнем. Зараз нами ведеться контр-акція з метою возстановлення попереднього становища. Ткржіїсммьмоекояема яШп 8
114 На участку 3-і Стрілецької Залізної дівізіі в районі Васнльківці— Шішівці-^-Суходол ворог скуичившн через піч більшії сили в 15 год. повів енергійний наступ з району Сидорів—Суходіл в напрямі на Тлустеньке. Сили ворога в цім районі 300 піших і 250 кінних при багатьох тачанках ?. кулеметамп і 3 гарматах. Густі ворожі лави припущено близько до на- ших становищ на схід від Тлустеньке, а відтак по зближенні ворога на віддаль 100 кроків відкрито по ньому сильний кулеметний та рушничний вогонь, котрим збито ворога па носи Йому великі втрати. Ворог в павині почав втікати назад оставляючи па полі битви багато убитих і ранених в той сам час коли ворожа піхота вела наступ на Тлустеньке наші кіпні 4асти кінної дівізіі умілим маневром зайшли зі сторони Васильків а в тиа ворогу і відрізали Йому відворот беручи 150 чоловік в полон. Утикаючих хомуністів порублево на місті Про подробпости боів та воєнний трофей донесення наспіють пізніше. Становище в цьому районі возстановлепо. а ворог відійшов на схід від Збруча. В часи вчорашнпх боів в цім районі частини 3-і Стрілецької За- лізної дівізіі героїчно відбивали ворожі атаки, а передовсім з великою від- вагою та занзятістью боровся 20 курінь котрий був окружеппй ворогом із впертість» бився до послідвього не здаючись в полон. Майже цілий курінь окружений большевпками .тяг на полі битви. Наші втрати за вчерапніій день 18 старішій і 23 козаків 20 куріня зарублеппх. решта куріня на нів ранена і втомлена попала в полон. Кромі того багато ранених. 25 Липня Год. 19 м. Озеряни Ч. 0842. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 229 С-мапГ). Оперативний звіт за 26 Липня до 8 год. На участку Херсонської дівізіі ворог з 6 год. ранку веде енергійний насит з району Іване Пусте—Залісье на Гермаківку—Кривче. Сили во- рога ще не виявлені. 5 дівізія зараз находиться в тяжких боях. В цілі зліквідувала цього наступу Волинська дівізія станула на марш в напрямі на Іване—Пусте. На відтинку фронту в районі Бережанка нашою контр- акцією до 23 год. 25/7 установлено давпе положення. Ворог відійшов за Збруч оставляючи на нашому березі багато трупів. В наші руки попав одеи справний кулемет і оден кінь. Сьогодпя на цьому відтинку до 8 год. спокій. На участку фронту в районі Шидлівці спокійно. Як трофей з вчорашнпх боів в цьому районі попало в наші руки 150 полиепих, 60 здорових коней з сідлами 8 кулеме- ті в. та багато іншого воєнного майна. Ворогом в цьому районі залишено дуже багато трупів і ранених. Сьогодня до 8 год. сновійно. Звязку з польськими частинами не мається. 26 Липня год. 9 м. Озерянн Ч. 0843. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 230 Таємно. НАКАЗ Військам Дієвої Армії У. П. Р. ч. 0142. м. Озеряни. (Мапа 2, 5 і 10 вер. в дюймі). 26 липня 1920 року. 1. Ворог сьогодпя з ранку продовжує натиск на фронт Туральче— Волковпі. На решті фронту спокій.
р 115 с 2. Польська 6 Армія з 4 год. сьогодия в відвороті на р. Серет. Лі- віш від нас 12 польська дивізія. 3. В звязку з відворотом 6 польської Армії IIА К А З У Ю : а) 5 Хер- сонській дивізії сьогодия в 21 годині вечеря начать відворот на р. Серет, на відтинку якого від гірла до с. Олексишіе включно міцно тримати ворога. Получепня з 4 Київською дивізією в с. Шершеківш для 4 Київської ди- візії включно. б) 4 Київській дивізії сьогодия о 21 годині почати відворот на р. Серет, на відтинку якого від м. Чорткова включно до м. Янова ви- ключно міцно тримати ворога. Получепня з 1-ою Запоріжської) дивізією па південній околиці м. Чорткова для 1-ї Запорожської дивізії включно, в) Запорожській дивізії сьогодия о 21 годині почати відворот на р. Серет, на відтинку якого від м. Чорткова включно до м. Янова виключно міцно тримати ворога. Получення з 12 польською шізією мати в м. Яшв для 12 польської дивізії включно, г) З стрілецькії дивізії пере- сунутися в район с. с. Дзурнн—Слобідка—Романівна—Рідодуби в арій- ський резерв. Рух почати з таким розрахунком часу, щоб до 19 год. сьо- годня вирушила з займаємого тепер району остання частина дивізії, д) 2 Волинській дивізії пересунутись в район м. Тлусте — с, с. Голов- чпнці—Слоне—Пановці—Антонів в армейському резерві. Рух почата так. щоб о 21 годині вирушила з займаємого району остання частина дивізії, е) Окремій кінній дивізії пересунутись в армейський резерв в район с. с. Бураківка—Бовар, почавши рух сьогодия о 21 годині через Слобідку— Залісь—Росо.юч—Ягольнпцю. ж) 3 12 год. 27 липня Штаби дивізій му- сять бути: 5 Херсонської в с. Дзвиняч (що на північ від Заліщикя), 2 Во- линської дивізії в м. Тлусте, 4 Київської в м. Ягольшщя. 1 Запоріжської в с. Носів, що в 15 верстах на північний захід від м. Чортова, 3 стрілець- кої в с. Дзурнн, Окремої кінної с, Бураківка. з) Штаб Армії з вечера 26 липня в м. Бучач, дасть оперативного Штабу з 19 годин 26 липня до ї год. 27 липня буде в м. Тлусте, і) Відворот дивізії мусять виконати так, шоб о 2 год. 27 липня 5 Херсонська. 2 Волинська. 4 Київська і 1 Запо- ріжська дивізії вирушили в лінії р. Нічлавп. а 3 стрілецька і Окрема кінна з м. м. Чортків і Ягольшіця. На цій лінії залишиш кінну й агентурну роз- відку. 4. Всі установи тил а Начальникові Тнла до 16 год. 27 липня зібрати в м. Язловець для реорганізації їх згідно моєму наказу ч. 69. 5. Запасові бригади перевести до вечора 28 липня в район м. Бариш і с. с, Ла (пнів—Повоселки—Уста Зелене. 6. Комдіву 3 стрілецької Залізної дивізії пере дата части запзсовпх бригад, котрі яко окремий відділ підлягають йому до роспорядимости від- повідних Штабів дивізій на доповнення дивізій. 7. Армійська санітарна летучка в м. Бучач. 8. Залізничні валки і запас гарматного й іптенданського майна роз- порядженням інспектора техшічних військ Армії, інспектора артилерії, інтенданта постачання і Начальника тнла 26 липня до 20 годин евакувати до Бучача. 9. Обози 11-го розділу перевести до вечера 27 липня в долину р Огрипи в тилових шляхах дивізій, указаних в наказі ч. 0137. 10. Фронтовий район експлоатації місцевих средств між р. Серет
116 і ліякю м. м. Заліщнкп—Тлусте — с. Муховка—Ряд(»дубм—Косов—Лп- скойці кожній з днвізііі. займаючих фронт в .межах оперативних, розгра- иичуючях ліній. Тилові полоси експлуатації місцешіх средсти в межах указаних в наказі армії ч. 0137 пункт 1, в) на захід від фронтових райо- нів до долини р. Сорт включно. Для резервних дивізій екснльоатація місце- мх сродств в указаних їм районах росташувашш. До Штабу Армії район Бучяч—Новостовці—Олеша. 11. В оперативному діланню розграничительні лінії між дивізіями: *) ш 5 Хоре, дивізії на південь від лінії Олексинці—Каролінка—-Кота7 в. Дністер включно, б) для 4 Київ, дивіз. на південь від лінії Чортів— Ііаловці—Ріпонці—Монастеріїска—Яргорів включаючи всі місцевості! крім Чортова. в) для 1 Запор, дивіз. на південь від м. Пнів—-Віісньовчик— м. Відпайці виключно ніс ці місцевості!. В тих селах, де стоятимуть ча- стини. обонязкове поставить комендантів, котрі відповідають за лад і спо- кій. В районах тилових за росташованпя військ, за лад і спокій відповіда- ють Комліиірн но належносте. 12. Звязок зі Штабом Армії встановити до 8 під. 27 липня через телеграфно-телефонну станцію в м. Бучач. користуючись існуючими ліні- ями дроту. 13. Термінові донесення надіслати: а) про одержання цього наказу, б) про вмрух з теперішнього, в) про вмрух з лінії р. Нічлавн і г) про осяг- нення указаних районів і відтинків ф|ншту з вказівкою росташовання ча- сти і штабів. 14. Замісники Генорал-Хоруижі Загродськнй й Удовиченко. Командуючий Армією УНР Генерал Поручник Омелннович-Павленко. І. в. о. Наштадарма Генштабу Полковник Ліпко. № 231 і.ллпгі. Таємно. Командірам Окремої кишої і 2-ої Волинської дивізій. В зміну наказу армії 26 липня ч. 0142 Командарм наказав: 1. Окремій кінній дивізії негайно з одержанням цього і не пізніше 20 годин сьогодня 26 липня заняги м. Озеряни і с. Глнбочік. звідки вести розвідку до зустрічі з ворогом Й утримувати ворога по можливості! до 17 години 27 липня, коли вирушити в призначений район через Ліісівці. м. Тлусте. Лигає під дійсним напором во|юга дивізія може відходити раніше 17 години 27 липня. 2. 2 Боннській дивізії, маючи на увазі втомленшеть людей і великий нереход пртоставляється або відразу перейти через с. ЛнсівцІ до м. Тлу- сте, або відпочивши під прикриттям Окремої кінної дивізії і потім відходити на захід від р. Серету. Тримати звязок з Окремою кінною дивізією. 26 липня 17 год. 15 хв. ч. 0143 м. Озеряни. Начальник Штабу Дармії УНР Генштабу Полковник Ліпко. М 232 Оперативний звіт за 26 Лншія до 20 год. Ворог скупчнвшн великі сили в районі КудринцІ—Залісье—Іване Пусте—Мельнмця в 5 год. ранку (юзпочав енергійний наступ на Кравче— Туральче кояпнуючн головний удар на Ко|ю.іівку. Після 3-х годинного бою і завдяки великім втратам з нашого боку
117 ворогу удалось збить паигу передову лінію і він почав спішно наступати на Кріїпче. котре в 10 год. ворогом було заііято. Наші частини занили поаіції на захід від Кривче а резерви дівізіі готовились до воятр-наступу з метою ударить ворогу в Його правий фланг. В той самий час коли наші частини розпочали кшггр-акцію. ворожа кавалерія в силі до 300 шабель продерлась на правому крилі дівізіі в тил і примусила частини дівізіі ві- дійти на р. Міславу. В часі цього .маневри ворога, йому удалось захопити одну нашу гар- мату, котра завдяки рішенню зі скордетрілів всіх коней і иаходячоіся при ній обслуги разом старшиною не могла бути вивезеною. Втрати дівізії в цьому раойні убитих 2 старшин і 4 козаків. ранених 3 старшини і 11 ко- заків 22 пропало без вісти. Убитих коней 5 ранених 11. На прочих від- тинках до Гусятина включно, кроні досить оживлеааоі гарматної стріля- шшн. розвідочні події. Завдяки тому шо частини 6 польської армії, а зглядно 12 польської дівізіі, котрі стояли «а ліво від нашої армії поспішно відступили ще в 4 годині ранку 26 Липня на захід, через що ліве крило Української армії зі- стало дуже загрожене, командування армією постановило залишить фронт над Збручем і віднести армію в більш безпечне місце шукаюче звязку з ча- стинами 12 польської ДІВІЗІІ. З наступом ноти дівізіі розпочали відворот згідно наказу Команду- ючого Ч. 0843. 26 Липня год. 22 м. Товсте. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко (яаіруковаво на машині). № 233 і. маш“). Оперативний звіт за 27 липня до 20 годин. Згідно наказу ч. 142 частини Армії УНР занімають поліції вздовж р. Середа но еі правому березі від Дністра до х. Япів включно. Звязок з польськими частинами установлюється. Контакту з ворогом нема. Штаб армії перейшов з м. Озеряни до м. Бучача, ч. 844. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 234 Оперативний звіт за 28 липня до 10 год. На всьому фронті армії спокійно. На правому нашому крилі в 18 го- дин ворожа кіннота доїхала до лінії Серету і задержалась. На участку фронту від вздовж Серету, від Улашковепь до Яаівл контакту з ворогом нема. Вперед до зустрічн а ворогом вислані розвідки. ч. 850. Наштадарм Геннтгабу Полковник Ліпко. № 235 с.ялііГк Таємно. II А К А 3 Військам Дієвої Армії У. Н. Р. ч. 0144. м. Бучач. (Маїїз 2. 5 і 10 верег в Г‘). 28 липня 1020 року. 12 год. 30 хв. 1. З 26 липня ворог веде натиск на 5 Херсонську дивізію в районі на північ від Дністра. Зараз Його розвідка на нижньому відтинку Серета. Можливо чекати тут нового натиску порога. 2. Армія активно утримує ворога на р. Серет. 3. Тому Н А К А З У 10 : а) 5 Херсонській дивізії посильно утриму- вати ворога на указаному ЇЙ відтинку р. Серета. а під натиском ворога відсовуватись в загальному напрямі на Нирків, повідомивши про це румун- ського коменданта в с. Крищатик і повідомляючи про хід подій Комаадіра
118 2 Волинської дивізії, б) 2 Волинській дивізії в той час, як ворог форсірує р. Серет й осягне лінії залізниці Зал і тики—Тлусте Място, перейти сов- місно з Окремою кінною дивізією в наступ в загальному напрямі на Тлусте—Більче—Новосілка-Костюкова—Сіпьков з метою знищити ворожі сили, приперши їх до р. Дністра. 4. Генерал-Хорунжому Загродському для виконання зазначеного ви- ще в п. п. ..а'4 і ..6“ маневру від початку натиску во]юга на 5 Херсонську дивізію обняти загальне керування 5 Херсонською, 2 Волинською і Окре- мою кінною дівізіямп. 5. По знищенні ворога, як указано вище. Ген-хор. Загродському організувати кінну розвідку в район між р. Збруч і Серет, а дивізії повер- нути в попереднє становище. 6. Ген-хор. Загродському по згоді з командіром 1 Запоріжської диві- зії предоставляється користування броненотягом „Кармелюк" на лівії Тлусте—Зал іщпки. Командуючий Армією УНР Генерал-Поручник Омелянович-Павленко. Начальник Штабу Генштабу Полковник Ліпко. № 236 (..маш"). РозвідочпиЙ звіт Штабу Армії УНР до 16 год. 28. VII. 920. На відтинку фронту Днів — Чортків—Олексі яце контакту з ворогом не знайдено. На відтинку Олексінець — р. Дністро передові ворожі роз'їзди по- казались сьогодні рано перед нашім фронтом, ч. 107 р. Наштадарм Ген- штабу Полковник Ліпко. Розв. Відділу Сотник ШпілінськнЙ. № 237 (.ли‘). Оперативний звіт Штабу Армії УНР. 28 липня 1920 р. В нічь з 27 на 28 липня частини армії почали війходити в контак з ворогом. На відтинку фронта Більче, Монастнрек. о год. 11 ворог більш менш значним відділом новів наступ на наше росташування в цім районі. По кілько-годинної впертої стрілянині ворогу удалось осилити наш рушнич- ним і кулеметний відпор. переправитися через ріку і заняти ряд місцево- сдей безпосередньо на правом березі Серета. Паши частини о 15 годин пе- рейшли з свого боку в наступ, але з причини браку артилерійських засобів ця акція бажаних наслідків не принесла і ворог затримувався на захопле- них ним позіціях. Командуванням армії заряджено в цієї* контр-акції, котра до яіздняго вечера поки що успіхом не увінчалась. З 10 годин ранку ворог кілька разів намагався зфорсувати р. Серет на відтинку ЛІсовци, Капу- стинци, Улашківци, но кожний раз, вогнем наших гармат був збиває мий. О полудня в районі Чорткова ворог сплою до 100 багнетів і 100 шабель при 3 легких гарматах, трічі переходив в наступ стараючись зфорсувати р. Серет, але кожний раз був відбитий. 0 21 годині ворог підтягнув свої свіжі резерви, перейшов в рішучий наступ в вищезазначеному районі, збив наші застави у переправ і перейшов на правий берег Серета. ДальніЙше посування ворога було припинено але сумерки па всьому фронті армії за- панувала збільшена сильна рушнічпа, кулеметна і гарматна стрілянина ворога. на котру слабо відповідала наша артпллерія. На 29 липня в цілі відбиття ворога назад за р. Серет і знищення його живої сили, Команду-
119 «шшшм армії заряджено армейську резерву з розсвітом перейти в рішучий виступ і повернути утрачени нами вчора і сегодля позі ції по правому бе- рогу р. (’ерета. Па відтинку фронта від р. Дністра до м. Чорткова’ ви- ключно — нічого поважного, (Без підпису). № 238 С.оз*). Розвідочнпй звіт Штабу Армії УНР. до 8 год. 29. VII. 920 р. На відтинку Олекс інець — р. Дністро ворог форсирувавшя р. Серет продовжує наступ на всьому відтинку. На Відтинку Олексінець—Росохач ворог силою 50 кіннотчиків заняв с. Улашківці і ліс, на південь Росоїач кількістью невідомою. 0. 2-ій годині 29. VII. проти с. Лісівці—Милівці по- явилась ворожа кіннота сплою до 100 чоловік з кулеметами. На відтинку Чортків—Днів ворог силою до 300 шабель, 200 багнетів при 3 гарматах заняв переправу через р. Серет в м. Чортковї і продовжує наступ, ч. 108 р. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Начальник Розв. Відділу Сотник ПІшлінськай. № 239 с.маш“). Оперативний звіт за 28 Липня до 8 год. 29 Липня. Па участку фронту в районі Більче—Монастирок ворог значними силами в її год. 28 повів наступ на паші розположения над Серетом і по кілька годиннім бою удалось Йому переправитись через ріку Серет і занятп позіції но буграм що на захід від Серета. Наші частини в 15 годин перей- шли в контр наступ але ж з причини браку артилерії акція пя не дала успіху і ворог удержався на занятіх ним поліціях. Заряджено вислать ча- стішу армейського резерву з гарматами для ліквідації цього прориву. Контр- акція зачалась сьогодпя в 3 годині. Про вислід боів ще не відомо. На решті фронту ворог дійшов своїми передовими частинами до ріки Серету. В районі Лісовці—Еапусгинці—Улашківці. ворог кілька разів пи- тався переправитись через Серет, но кожен раз був зонт нашим гарматним та кулеметним вогнем. В раойні Чортківа ворог кількість» 100 піших і 100 кінних при 3 гарматах і 6 кулеметах трічи переходив в наступ стараючись перейти Серет, але кождий раз зі втратами був відбитий. В 21 годині 30 хв. ворог підтанувши нові резерви перейшов в ришу чий наступ в цьому ра- йоні і збив паши застави у переправ і перейшов на західний берег р. Се- рету. Сили Його в цьому районі 300 кінних і 200 піших при 3 гарматах і більшії кількості! кулеметів. Через цілу ніч до сьогодпя ранку ворог вів оживлену гарматну, кулеметну та рушничну стрілянішу на участку від Чорткіна до Якова. В цілі шібіггя ворога за Серет видано раснорядженпя резервовпм ча- стинам з розсвітом дня перейти в рішучий контр наступ і заняти позіції на західньому березі р. Серету. Про хід боів в цьому районі і вислід доне- сень ще нема. На прочих відтинках цілий день ворогом велась інтенсивна гарматна та кулеметна стрілянина. На участку фронту від Чорткова до Дністра ночю ворог не проявляв активності!. Сьогодпя з 6 годин ворогом ведеться ожпвленна гарматна стрілянина
120 на всьому нашому фронті. Більш актнвности проявляє ворог в районі Чорт- ківа і Улашківець. 29 Липня год. 8.30 хв. м. Бучач Ч. 0855. Наштадарм У. Н. Р. Генштабу Полковник Ліпко (надруковано на машині). 240 (ь«мГ). 0ператнвняй.звіт Штабу Армії УНР. 29 липня 1920 р. З розсвітом виконуючи давшій наказ, частини армейського резерву перейшли в наступ в напрямках на с. с. Шпршанпвци і Блищапка. Ворог вперто боронився на буграх, що у с. Блищавка і доперве під вечер, після завзятих боїв ворога збито з занимаємих ним позіцій. До 23 годині весь правий берег р. Серета, на всьому фронті армії, від Дністра до Ширшапівци очищено від ворога, який поспішно відійшов на схід від останньої ріки. Маються донесення, що в цьогодняшних боях, як ворог так і ми понесли значна втрати. На участку фронту в районі Лпсовці—Улашківци ворог проявляв велику активність, питаючись декілька разів переправитися че- рез. р. Серет, але усі Його попитки відбити нами. На відтинку фронту Ягельниця, Чортків ворог силою до 200 багнетів і 300 шабель, після впер- тих боїв, заняв о 11 годин м. Чортків і почав розповсюджуватись по пра- вому берегу р. Серета в цьому районі. По полудню, нашою коптр-атакою ворога почато тіснити назад на лівий берег. До 22 годин м. Чортків знову стало в наших руках, причім нами, захоплено декілька полонених і один справний кулемет. Наши втрати в цієї акції — 2 забитих козакн і 11 ра- нених. В районі Ягельииці спроби ворога зфорсувати р. Серет вашим вогнем уневажено. На прочих відтипках фронту весь день ворогом велась сильна гарматна та рушнична стрілянина. (Без підпису). 241 (-.о**4). РзвідочниЙ звіт Штабу Армії УНР. Коло Пятихатки на Січеславщиш 1-а армія Махна побила большо- виків. Большовнцькі кавлерія і піхота при повній зброї переходили до Махна. Махпо видав наказ в якому закликає населення піддержувати його проти большовиків. По відомостям „Ажанс Економік44 Врангель за- пав Херсон і Олександрівськ. Цю вістку підтверджують офіціально з Се- вастополя через Константішопіль додаючи, що на большовнцькі загони на- падають селяни-повстанці. „Красная Звсзда44 сповіщає, що у Врангеля є до 70.000 війська. Врангель оголосив в Дніпровському повіті мобіліза- цію. а Раковськнй на Україні від 30 до 50 літ. На засіданні ЦК вимагали поляки-комушстп від уряду продиктування мирових умов у Варшаві. Англійське Військове Міністерство сповіщає, що Врангель розбив боль- шовицькиЙ корпус кавалерії і взяв в полон його штаб. Ч. 109/РЗ 29. VII. 920. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Начрозвід Сбтпик ШпілінськиЙ. № 242 Розвідочшій звіт Штабу Арміїї У. Н. Р. до 16 год. 30. VII. 920 р. Відтинок р. Дністро — Олексінець відомостей про ворога не одер- жано. Відтинок Олексінепь—Чортків (виключно) ворог провадить інтен- сивну розвідку. На відтинку Чортків—Янін примічено скупчення ворога
12М па лівім боні Серета проте Чорткова, силою в 400 шабель та 200 піхоти при гарматах. В районі с. Будзанова замічені кінні ворожі патрулі силою по 50 шабель, котрі намагаються формувати р. Серет. Зафіксовано, що. в районі Чорткова оперує 364 сов. полк, сплою до 300 чоловік, з 116 ка- валерійським полком до 400 шабель. ч. 110;рз. Наштадарм Генштабу Полковник (підпису нема). Нач. Розвідочного Відділу Сотник Шшлінський- № 243 (,лаш“). Розвідочний звіт Штаба Арміі УНР. до 10 год- 31—УИ—20. На відтінку р. Дністро—Чортків сильні ворожі піші та кінні па- грулі (до 50 коней кожна) ведуть інтенсивну розвідку і розкидають силу прокламацій. На відтинку Чортків—Янів ворог веде наступ і заняв Чортків— Япів. Примічається інтенсівность ворожої агентурної розвідки, ЗО 7 пі- мано 5 ворожих шпіонів з силою прокламацій. В бою 26/7 та ЗОП ворожі лави при атаках кричали до козаків* щоб здавались в полон, що вони дають Галичині самостійність та повну амністію Галичанам. Всі прокламації голосять про самостійність Гали- чини та амністію Гал. за стару зраду. Во всій прифронтовій смузі інтен- сивна агітація серед населення. ВИСНОВОК: На всьому фронті арміі ворог актявен. Надзвичайна інтесівність ворожої агітації особливо кпдаемі ними лозунги в значній мірі унеможливлюють контрагітацію. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Нач. Розвідочного Відділу Сотник ШпілінськнЙ- № 244 Розвідочний звіт Штабу Армії У. Н. Р. з 26—7 по 1—8—920 (недільна). Дислокація. По нашому відвороті, перейшовші р. Збруч, большовики будучі застановлені на р. Сереті в основі пе змінили своєї діслокації. Як. і до тепер — перед фронтом армії УНР зістає 41-а Сов. дів. Праворуч частики 60-ї Сов. дів. (Штаб Волочіск). Стик іх правдоподібно має бути в районі м. Янів—Трембовля. 180 бригада 60 дів. займає Тарнопіль- Остапі 2 бр. цеі дів. мають правдоподібно займати фронт на південь Тар- ноіюля десь до Трембовлі. Діслокація 41-і дів. за браком донесень не ясна. Зафіксован 368-й полк приблизно в районі р. Дністер с. Олексенці. Далі па південь згідно донесень про натролюваня сильних кінних розіздів, та порівнюючу активність відтинку гадається, що цей відтинок до м. Чортко- ва патрулює 115 кав. полк. В районі м. Чорткова оперує т. з. „Ударна Група”, котра складаєця з 364 п- п. (до 400 бате, при 10—12 кул.) та 116 кав. п. (220—300 шаб., 6-ть кул. і одна гарм.). Ца група має за- дачу заняттям м. Бучача. Ударна група, 363 та 116 кав. п. належить до. 122 бр. (Штаб Борщів). 366 н. п. (3-нЙ полк цеї бригади) захоплений нами цілком з ком. составом викреслен зі складу 122-і бр. На північ Чорткова оперує пе зафіксована 123-я бр. (Штаб Копнчепці). Акції ворога. З проведених ворогом акцій з часу боїв на р. Серету акція його в районі р. Дністро—Олексінець пе мала серьозного значіння^
12° Більш серйозною помічалась акція ..Ударної груші1* в районі Чорткова — одначе паралізована. але не зліквідована, дала можливість ворогу закрі- пите за собою переправи чим стати погрозою кожнохвилевого розвинення акпій та погрозою флангів власних частин. Виявлені нові та резервові частини. 31/8 в районі Микулінці Поль- ськими військами виявлені частини 3-оі стріл, сов. дів. 9-і бр. прибутної правдоподібно с фронту Врангеля. 3-я дів. складаєця з 9-і та 8-і бр. 9-а •бр. 25—26—28 п. п. — 8 бр. 22—24—33 п- п. (до 2000 бані.). 8-а бр. по польським відомостям напрявляєця на відтинок армії УНР. 30—7 в с. Косовій був піман птпіон назвавшійся червоиоармейцем 33-го Бео рабського полка (решти показана не дав). Таким чином маєця підстава гадати прибути на наш відтинок нових ворожих частіш (8 бр. 3-і сов. дів.) 47-а сов. дів. по власними та польським відомостям зафіксована в район Могялива. Агентура. 29—7 в Проскуров прибуло з Казані Татарська дів. (одна піша бр. до 300 саг. та одна кінна з великою кількістію артилерії) — дальній напрям її на Лупк- Друга ніш. бр. з Київа відряжаєця на ф|юпт Врангеля. На ст. Підволочпск стоїть 4-е бронепотяги. Штаб 14-і армії Проскурів Но залізнншним шляхам большовпки інтенсивно відбудовують зірвані мости. Залізничний тор Пїдволочіск—Проскурів звужений поля- ками поширений назад. Поестанчеські групи. Великі повстання відбулися в Таращі Віїшш, Балі. В Конотопі оігірує Петренко, в Брянску Маруся. Велику силу на- бірає Махне. котрий заняв в сей час район блісаветграду. Настрій большовиків. Характерізує яскраво прилагаєма сводка По- літрука 3*'6 полку. Большовики в Галичині. За лінією фроігга на запитій теріторії Га- лжчмнн військ абсолютво не примічаєци, в деяких містах, пе більше 10—15 чоловік. На запятій теріторії Гал. зорганізувався Військово-Рево- люшЙянЙ комітет під годуванням Конара та Барана. Цей ком-т завалює населення рівними відозвами- Алеж як відозви так і агітації впливу па населення ве роблять, ні хліба ні паші населення не дає. На заклик до- бровільного вступу до Червоної армії ніхто не зголосивсь. Встрічають большовяків по містам делегації, просять аби нікого не обіжалп. не по- ляків ні українців, але большовики знущаються над поляками. Жиди віднкяця до большовиків прихільно, але роблять це зі страху. Своїм зви- чайним доводжіниям. та грабунками большовпки викликають невдоводеня і ншть ворожнечу з боку населепя, наприклад в Скалі та Пробужній. Ко- місаром Галичини призначен Козоріз. До Украйшгьких Військ відношення населення абсолютно індифе- рентне. Генерал-Квартірмейстер Генштабу Полковник Кущ. Начальник Розвідочного Відділу Сотшік Шпілінський. ій 245 *-•-*'). Оперативний звіт за 29 до 30 Липня 8 год. Па участку ф(»онту в раіоні Блищанка ворог уперто обороняв бугрів да я» захід від р. Серету і до-перва під вечір після завзятих боів збито готрнй в аавмці утік назад. Около 23-і год. очищено цілий нра-
123 вий берег р. Серету від Дністра до с. Шермаківці. Втрати як з нашого боку так 1 з боку ворога досить значні- Про подробиці бою в цьому районі точних донесень ще нема. На участку фронта в районі Лисовці—Улашківці весь день ворог проявляв велику активність, питаючись кілька раз переправитись через р. Серет. В ціх районах всі попитки ворога були відбиті з видиками для него утратами. На участку фропту в районі Ягольниця—Чортків ворог силою до 200 піш. і 300 кіп. заняв після впертих боїв м. Чортків і переправився на західний берег Серету. Нашою контр-атакою вибито ворога з видикпми для яего втратами і к 22 год. постановлено давне становище, котре було до ворожого наступа. Зараз Чортків пазад в наших руш. В Чортківі взято намп де кілько полонених і оден куламет. Наші втрати в цьому районі 11 ранених І 2-а убитих. В районі Ягольниця всі атаки ворога відбито нашим гарматним та сулиметним погнем. На іі|м>чях відтинках нашого фронту весь день ворогом вилась сильна гарматна та кули.метна стрілянина. Внрочім без змін. ЗО го Липня год. В хв. ЗО м. Бучач Ч. 0861. Начальник Штабу Армії У. П. Р. Генштабу Полковник Ліпко № 246 Оперативний звіт за 30 Липня до 20 годин. Весь сьогодняншнй день велось ворогом по всьому нашому фронту оть оживлена гарматна та рушнична стрілянина. Декілька раз ворог питався переправитись через Серет в районі Більче—Лисовці і Улаш- ківці. але кожен раз був збитий нашим гарматним та кулеметним вогнем. В районі Чортківа ворог не проявляє особливої діяльностп. На лі- вому крилі арміі в районі Я нова нами відбито 3 атаки ворога. Звязок з польськими частинами утрачений, позаяк польська частішії опустили Янів, що дало ворогові змогу обійти лісом оден курінь, котрий відбивав ворожі атаки у Будзанова. Відбпваваючись на дві сторони, курінь відійшов назад і заняв позіціі па лівому березі річкп, що на північ від с. Звпняч. 3-Й дівізіі дали наказ негайно пересунути кінноту в район Лас- ківці з метою допомогти правому крилу 12 польської дівізіі установити давне положення па Сереті. Впрочім без змін. 30 Липня 20 год. ЗО хв. м. Бучач Ч. 0868. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 247 С пкм“). Оперативний звіт за 30 Лнппя до 8 год. 31 Липня. Рівно в 20 год. 30 7 ворог значними силами повів рішучий наступ на участку фронту від Чорткова включно по лінії Серету до Яиіва. Після впертих боїв ворогу удалось занятн м. Чортків і в кількох місцях перейти р. Серет. В цілі зліквідування цього прориву, зарядженім армейським резер- вом возстановнти давне положення. Наша контр-акція зачалась сьогодня в 5 годнії, про вислід котрої донесень ще нема. На прочих відтинках від Чорткова на південь ворогом ведеться рідка
124 гарматна стрілянина. Впрочім без змін. 31 Липня год. 8 хв. 15 м. Бучач Ч. 0871. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 248 (-лапґ). Оперативний звіт за 31 Липня до 20 год. Весь день велась ворогом на всьому фронті гарматна та кулеметна стрілянина. У с. Більче ворог не зважаючи на великій дощ кілька раз переходив в наступ, але нашим кулеметним вогнем його відбито. В районі Улашківець ворог досить активний. В районі Чортківа ворог упорно боро- нить бугри що на захід від Чортківа і Біла. Всі наші атаки відбиває за- взято контр-атакамн. До 16 годин бугри на захід від Чортківа нами заняті, а бій о Чортків треває далі. В 5 год. ранку розпочавсь наш контр-наступ з району Коссо- ва і Доброполе на Ласківці—Романівну—Могильнпцю і Янів. К 11 годи- нам після впертіх боїв нами занято с. с. Ласківці і Романівна- Ворог ві- дійшов на Вербовець і Могильнпцю ставлючи нашим частинам сильний опір. Ворог одержавши підкриплення з с. Будзанова. пішов контр-иасту- пом з с. Вербовець вдержати наш наступ, але завдяки маневрові нашої кінноті, котра з півдня ударила во фланг ворога, зломала його опід і він відійшов назад в напрямі на схід. Около 14 годин після гарячого бою занято Могильнпцю і відкинуто ворога на Явав. В дальших боях в цьому районі ворога відкинуто па схід- ний берег Серету. На Янів зараз наша коятр-акція в ході, про подробиці котроі ще донесень нема. Наші втрати 7 убитих і 15 ранених, 6 пропавших без вісти і 8 ранених коней. Втрати ворога також значні. Впрочім без змін. 31 Липня год. 20 хв. ЗО м. Бучач. Ч- 0875. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. їй 249 СпрП. Д. Негайно. Таємно. ВСІМ КОМДІВАМ, ЗРАЗОК ДО- ВУДСТВУ 12 ПОЛЬСЬКОЇ ДІВІЗІІ і 6 ПОЛЬСЬКОЇ АРМІЇ. В той час як праве крило 1-Польської дівізіі виправило свій стан на лінію р. Серета від Яніва включно до с. Зубів включно ворог пере- важними силами, в тому числі двома новими бригадами 3-оі совітської дівізіі, потиснув центр тіеі дівізіі в напрямку Мікулинце—Купчинце, і в сей час 12 Польська дівізія займає фронт по р. Серету від Яніва включно до с. Зубів, далі на північний захід від с. Варварнпце, — с. Юзе- фівка, бугри с. Серединні, звідти па північ в попередньому фронті- Зі Львова на цей відтинок вислано сьогодия о полудні 14 танок для контр- наступу з ранку 2 серпня. Інших резервів 6 Польська армія пе мао, а тому Головне Довудство Військ Польських просить пас допомогти в контр-яастуш 12 вол. дів. Можна також чекати сильного натиску і на фронті нашої Арміі і можливо що ворог до цього вживе третью бригаду івдошедшоі 3-оі сов. дів. Для цього наказую: 1. Комдіву 3 стр. вислати кінний полк Фролова в с. Лясковце, куди прибути пе пізніше 7 год 2 серпня, звідки звязатися з відділом пел- юшка йазуся (12 пол. дів., штаб якого в с. Брикула Стара) і з лівим
125 крилом 1 Запорожськоі дів., забезпечити активно праве крило 12 пол. дів. і ліве 1 Запорож. дів., оперуючи в районі Лясковце—Яиів—Дарахів. 2. Комдіву 1 Запорожськоі в случаі сильного напору ворога відійти па бугри по лінії Команнвка—Посів—Звіняч—Будзаиув, аби потім з до- помогою 3 стр. і Окремої кінної дівізій контрнаступом нанести ворогові рішучий удар. 3. Комдіву 4 Київської в случаі сильного натиску ворога на Чортків відкинути своє ліве крило на лінію Улашковце—Ягельниця—Подовпе, — звідки коптр-паступом з допомогою 3 стр. і Окремої юяноі дівізій нанести ворогові рішучий удар. 4. З стр. Залізної дівізіі в случаі відвороту 1 Запорожськоі і 4 Ки- ївської дівізій негайно принятн бойову готовність на літі Половце—Сло- бода Джурпнська і негайно ж перейти в рішучий контрнаступ в напрямі на Чортків, тримаючи тісний звязок з 1 Запорожською і 4 Київською ді- візіями. 5. Окремій кінній дівізіі в случаі відвороту 1 Запорожськоі і 4 Ки- ївської дівізій негайно стати до бою біля с. Базар, звідки роспочати в звязку з 3 стр. дів. і 4 Кківс. дів. рішучий удар в загальному напрямі від с. Базар па Чортків- 6 .1 Занорож. і 4 Кпівськ. дпв. тримати самий тісний звязок з 3 стр. і Окрем. кін. дивізіями, сповіщаючи іх яро всі події на свому фронті, а 3 стр. і Окр. Кінній дивізіям старщинськімл постами звязку з 7 год. лаблюдати за всіма подіями на фронті. 2 серпня 1920 р. 2 год. 10 хв. Бучач, ч. 890. Командарм, Генерал-Хорунжий Омелянович-Павлепко. (Написано чужою рукою). Наштадарм, Генштабу Полковник Ліпко- >6 250 („оз**). Розвідочний звіт Штабу Армії У. Н. Р. до 8 год. 1. VIII. 920 р. Від відтинку р. Дністро — с. Олексінце відомостей не одержано. На відтинку с. Олексінце—Броди розвідочні акції ворожіх патрулів. По непровірепим відомостям ворог концентрує сили в районі Улашковпі— Росохач. На відтинку Чортків—Янів ворог тримає переправи у Чорткова, патрулі почью займали ст. Бяла Чортківська. На сьому відтинку ворог .активен, весь час роблючн спромоги до наступу. Сильна концентровка дорога зістає у м. Чорткові- ч. 112/р. Наштадарм Генштабу Полковник (без підпису). Н-к Розвідочного Відділу Сотник Шшліиськпй. № 251 Оперативний звіт до 8 год. 1 Серпня. На участку фронту від Дністра до м. Чортківа ніч пройшла сно- війно. В районі Чортківа ворог ночю питався кілька раз збити паші за- стави, що на буграх па захід від Чортківа, але пашим кулеметним та рушничним вогнем всі Його валети відбито. На участку фронту в районі Скородинці—Бичківці—Скомороше всю ліч ворогом велась оживлена кулеметна та рушнична стрілянина.
126 Нами займаються с. Біла, висота 352 і бугри що на схід від с. с Звиняч і Вербовець. Праве крило польських частин в с. Могильниця. На всьому участку від Чортківа до Янова ворог сьогодня з ранку веде оживлену стрілянину і проявляє активність. 1-го Серпня 8 год. ЗО хв- м. Бучач. Ч, 0882. 1-й Генквартирмейстер Генштабу Полковник Кущ. їй 252 (•«“*) Оперативний звіт до 20 год. 1 Серпня. З правого участку фронту від Дністра до м. Чортківа з приводу обрпва телефонних проводів донесень в Штаб арміі ще не мається. В ра- йоні Чортківа ворог уперто боронить позиці, що на захід від Чортківа. Наші частини продовжуючи початий з ранку наступ оволоділи до 15 годин с. Скородинці. Звідтіля ворог утік на східний берег р. Серету. Зараз ідуть боі о с. Бичківці. котре протягом дня кілька разів переходило з рук в руки. В районі Вербовець ворог веде оживленну гарматну та ку- леметну стрілянину. 1-го Серпня год. 20 хв. 15 м. Бучач Ч. 0888. 1-й Генквартирмейстер Генштабу Полковник Кущ. № 253 иох**)- Зі Штабу Армії УНР. Паштадівам 1, 2, 3, 4, 5, Окре- мої кінної. Цільно-негайно. З приводу виявлення частин 9-ої бригади 3-ої совітської дівізії на нашому відтинку належить усилити агентурну та військову розвідку в цілі детального виявлення сіх частин. За час операцій на р. Сереті до сього часу не виявили себе бувши весь час найактивнішими частинами 123 бригади 41 дівізії. Маються ві- домости непровірені, що одна з бригад 41 дівізії відтягнута для подавлен- ня повстань, цілком можливо що це суть 123 бригади. Ці відомости нале- жить повірити, ч. 111/р. 1. УШІ. 920. Генерал-Квартірмейстер Генштабу Полковник Кущ. Н-к Розвідочного відділу Сотник ШпілінськиЙ. їй 254 До 6-ої Польської армії. 31. VII. 920 в районі Чорткова піймай шпигун котрий назвався красноармійцем 33 Бесарабського полка, дальпіщих показаній ие дав- Га- дається можливість прибуття на наш відтинок 8 бригади 3 совітської ді- візії ч. 112 р. 1. VIII. 920. Постій. Генерал-Квартірмейстер Генштабу Полковник Кущ. Начальник Розвідочного Відділу Сотник ШпілінськиЙ. їй 255 <мох‘). Розвідочний звіт Штабу Армії У. Н. Р. до 8 годин 2. VIII. 920. На відтинку Янів—Чортків ворог в районі Чорткова концентру- вався для наступу, котрий роспочав ранком 2. VIII. На иідпгнку Чорт- шв—р. Дністро ворог пасівен. ч- 113/рз. Генерал-Квартирмейстер Генштабу Полковник Кущ- Н-к Розвід. Відділу Сотник ШпілінськиЙ.
127 л № 256 о»х“). Оперативний звіт до 8 годин 2 серпня 1920 р. Цг На участку фронту в районі Лисовці та Улашківш ворог протягом вчорашнього дня намагався перейти в наступ, але нашим кулеметним та рушничним вогнем Його відділи були розігнані. В почі на цілому нашому фронті ворог не проявляв ніякої активности. З 5 годин ранку ворог повів енергійний наступ з району Чортків на Білу і Біла Чортків. Бій продов- жується. В районі Ласківці ворожа гарматна стрілянина. 2 серпня год. 8 хв. 15 м. Бучач ч. 0891. Генерал-Квартирмейстер Генштабу Полковник Киш. їй 257 (,.прк“). Розвідочний звіт Штабу Арміі У- Н. Р. до 16 годин 2. ГШ. 920. В 14 годин сьогодия кінна бригада 41 совітської дівізії. прикрива- ючись лавами 364 пішого полку повела з боку Чортківа раптовий енер- гійний наступ і захватнла ст. Бялобожннці, після чого 116 кав. полк, прорвавсь на пішгічь па с. Косово, а 115 кав. полк з одною легкою та одною важкою гарматами прорвавсь в наше запілля і захопив с. Половце, відкіль гарматами почав обстрілювати висоту 385. На відтинку р. Дні- стра—Улаїшювці ворог насінний, ч. 115 рз. Генорал-КвартірмеЙстер Генштабу Полковник Кущ, Н-к Розвід. Відділу Сотник Шпілінський. № 258 (»прк“). Д. негайно. Комдіву Окремої кінної, зразок Комдіву З Стр. і зразок Комдіву 1 Запорожської. Ворожа кіннота в 150 шабель прорвалась на стоку між Кнівцями і Запоріжцями і обходить праве крило Запорожців, які правим крилом відходять. Командирам наказує дерегувати один сильний полк в напрямі ст. Бяла Чоргківська, якому ввійшовши в звязок з 3 стр. дів. і Запорожцями ліквідувать ворожий прорив. Останні полки кінної дівізіі підтягнути ближче до поля бою щоб- в випадку потреби дать ще допомогу для чого весь час наблюдатн район прориву. 2 серпня 1920 р. 13 год. 35 хв. м. Бучач ч. 903. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 259 С,ої“). Оперативний звіт до 20 годин 2 серпня 1920 р. На правому участку фронту від Дністра до Улашковців, весь день ворогом велась гарматна стрілянина та намагання переходу його в наступ, демонстративного характеру. котрі відбивались кулеметним та рушничним вогнем наших передових частин. Б районі Ягольниця—Чортків, ворог, скупчивши більші сили в с- Росоха переправився через Серет і повів рішучий наступ па м. Яголь- ницю, котре після завзятого бою ворогом було занято. (1 12 годиш ворог силою 2 кінних і 2 піших полків повів наступ з Ягольшіці в напрямку Білобожяиці з метою обходу правого крила Запоріжської дивізії. Армій- ський резерв (2 бриг. З Залізн. див.) кинуто в коїггр-настуи на Яголь- ницю Стару, алеж під переважаючими силами ворога контр-наступ був зломлений і ворог заняв с. Поповці. Резервна дивізія обсадила бугри що па схід від с. с. Трнбухівці—Слобідка Джуринська і Романівна. З огляду
128 на таке становище в районі Ягольниці, Київська і Волинська дивізії І скупчилпсь в районі Тлусте і переводять зараз перегруппровку з метою І ударити на ворога з ціллю возстановлепня попереднього положення. З лі- вого участку фронті’ Донесень ще нема. На ліво від нашої Армії група лолков. Пажуся зараня біля 12 години відійшла на р. Сгрипа де занила лозиції- На випадок тиску ворога виданий наказ частинам відсуватись на р. Серет. Про подробиці боїв, втрати та трофеї донесень ще нема. 2 се|икня год. 21. м. Бучач ч. 0908. Генерал Квартирмейстер Генштабу Полковник Кущ. № 260 (..оз“). Оперативний звіт до 8 годин 3 серпня 1920 р. Розпочатий 2 серпня в 5 годин ранку наступ Запоріжської дпвізії на м. Чортків і с. Біла був зустрінутий контр-наступом ворога, котрий біля полудня обійшов праве крило Запоріжської дивізії з боку Ягольниці і в загальному напрямкові на Білобожяицю. Ворогом скупчено було в цім районі 115 і 116 кав. полки і 2 піші полки. Під загрозою обхода свого правого фланта Запоріжська дивізія змушена була відтягнути своє праве крило па Джурин, а опісля на Слоб. Джуринську, після чого ворогом біля год- 16 були'заняті с. с. Половці і Джурин. Одночасно з відходом Запо- ріжської дивізії, Київська дивізія відтягнула своє ліве крило на Антонів. О 17 год. Командарм виїхав до Базара аби зясувати становище. Після 20 годин ворожі кінні лави висунулись з Джурина для переслідування нашої відходячої піхоти, але були зупинені вогнем броневнка „Карме.іюк1*. Після 21 години 3 і 1 дивізії зосередились в раойні Трибушівка-Пилява, маючи правіш для звязку з правою групою Армії кінний полк Фролова З дивізії, 2 і 4 дпвізії — в районі Тлусте—Цанівці, а кінна дивізія за- лишилася в районі Бураківка—Базар. Херсонська дивізія на протязі 2 серпня питалась збити ворога від р. Дуни за Серет, алеж не мала успіху і по непровіреним відомостям у вечері розпочала переправу на правий бе- рег Дністра біля с. Устечко. Розвідка ворожої кінноти вздовж шосе Джу- рин—Трпбухівці і на південний захід від шосе з метою обходу правого крила 8 стр. бригади, яка забезпечувала шлях Джурин—Бучач. Кілька- кротні атаки ворога відбивались всю ніч кулеметним та гарматним вогнем, алеж біля 5 години 8 стрілецька бригада завдяки загрозі свого правого крила мусіла почати відход на західний берег Стрипи. Згідно даному на- казу Запоріжська дивізія зараз перегруповується па новому свойому участкові від Жнжноміра включно до Вишнівчика виключно, зміняючи частини 3 стрілецької дивізії, котра мусить зосередитись в Озерянах. По .відомостям від 3 годин Київська дивізія і Волинська залишались що в ра- йоні Цапівці—Поповці, а кінна дивізія в районі Бураківка—Базар, де знаходився Командарм. Звязок між 1 Заноріжською а південною групою '2 і 4 дивізіями тримає кінний полк Фролова 3 Залізної дивізії. Херсон* ська дивізія гуртувалась на правому березі Дністра для заняття нового участку від румунського кордону до гирла р. Стрипи. Штаб Армії після -5 годин вирушив на ст- Озеряни, звідки має перейти на ст, Коростятнн. Гарматна стрілянина в районі Бучача досі не пеіюстає. З серння год. 8 хв. 35 ст. Озеряни ч. 0909. Генерал Квартирмейстер Генштабу Полковник Кущ. і Іі
129 № 261 Розвідочний звіт Штабу Армії У. Н. Р. до 4. VIII. 920 р. На середньому відтинку ворог займа сс. Джурин—Паулпвка—Ба- зар. Від лівого та правого відтинка брак відомостей. Допитами полонених виявлено; в наступі 8. VIII на м- Бучач брали участь 115 і 116 кав. полки при підмозі шхотя 364 полку. Крім того вн- явлен новий кавалерійський полк 117 кома сей полк суть третім в кін- ній бригаді при 41 сов. дівізії. По попереднім відомостям сей полк до 28. VII. був в районі м. Дунаєвець на сей час прибув на наш фронт. 117 кав. полк складається виключно з донців всі з піками. 2. VIII до наступу кін- ної бригади 115 та 116 полки одержали поповнення по 500 шабель. Це поповнення прийшло з Константинограда. Тепер кінні полки лічуть по 700 шабель при 2 гарматах. До 364 полку ранком 2. VIII. прибуло теж по- повнення в 300 багнетів, всей асе 364 піший полк лічить 500 багнетів, 10 кулеметів, 2 гармати, 7 кіннотників. При наступі 2. УІИ 115 полк розвивав акції ліворучь а 116 полк праворучь шосе Чортків—Бучач. 364 полк наступав по шосе. В резерві ударна група мала 336 полк піхоти. На польському фронті крім армії Буденного оперує ще 1-а Червоно- Козачна армія якою командує ІІримаків бувший російський старшина Генштабу. 8 дівізія........відтягається до резерву в район Проскуріва. 8-ою дівізією командує червоний офіцер Баранов- 8-а дівізія поповнюється кінним полком, котрий стоїть в Константинограді і складається з 4000 люду. Всі старі кавалеристи. Висновок; На фронті армії УНР фіксується збільшення ворожих сил: кінноти до 2000 шабель та ігіхотп невідомої кідькісгі. до одного лише полку прибуло поповнення 300 багнетів. Другі полки дівізії одер- жали теж поповнення, ч. 118/рз. Генерал-Квартірмейстер Генштабу Полковник Кущ. Начальник Розвідочного Відділу Сотник Штлінськіїй. Ме 262 с.'-'з-). Розвідочний звіт Штабу Армії УНР. до 16 годин 3. VIII. 920. По зізнанню полонешюго на відтинок нашого фронту прибув 365 сов. полк, котрий займав до 2. VIII відтинок від м. Чорткова до с. Одек- синець (приблизно). 366 полк зібраний з решти залпшившіеся після його розгрому 24- VII нзнов виявляється на фронті в силі до 100 багнетів в складі Ударної групи. До кінноі бригади прн 41 дівізіі прибуло попов- 1ГОШІЯ до 300 чоловік по однім відомостям з кіньми, по другим без яіх. Кінною бригадою командує козак Кочубей. Частішії 8 дів. не виявлені. Інформація. Часопись польська Вік новий подає Румунський ульти- матум до Сов. Росії, в котрому пропануегься большовикам відозвать свої війська з Бесарабії в трьохдневпнй термін. В Румунії мобілізація та ши- рокі нригогувшшя до війни. Большовики ведуть офензиву через Терас- поль. Другий напрям офепзивн через Добруджу. ч. 117,рз. Гепкварм Генштабу Полков. Кущ. Начрозвід Сотник ІПпіліпськиіі. № 263 Оперативний звіт до 20 годин 3 серпня 1920 р- Певних донесень з фронту ще не отримано, алеж є відомосте, то ^храТиськомооковсАка в<іиа 9
130 наступ правого крила Армії, якому був даний наказ атакувати ворога в напрямі на лінію Чортків—Угольниця—Тлусте, мав успіх і примусив ворога відійти від Огрипи на лінію Слобідка Джуринська-фольв. Травна— Антоном—Анілувка. З дивізіями теж даний наказ атакувати ворога з ме- тою відкинути Його за р- Серет і возстаповити попередній фронт. По ві- домостям на зазначеній лінії вперті бої продовжуються. 3. У1П. 20. домостим на зазначеній лінії вперті бої продовжуються. 3. VIII. 20 год. 20 хв. с. Коростятнн. ч. 0910. Гешсварм Дієвої Полковник Кущ. № 264 (,03*)- Додаток до оператив. звіту з 4/8 ч. 914, Окрема кінна дівізія вчора з ранку в виконання наказу про загаль- ний наступ до 5 годин ранку захопила після бійки с. Половці і продов- жувала наступ на Джурин. Після повоі впертої бійки ворог примушен був залишить Джурин і відійшов частиною на північ частиною на схід. Одночасно з цим засувалося що с. Трнбухівці занято ворожою кіннотою, тоді Окрема кінна дівізія розпочала наступ па Трнбухівці, котре після бійки було занято де захоплено 5 полонених 115 кв. поліса. 0 вечорі кінна дівізія зосередилась в районі Трнбухівці—Бучач. Від 2 Вол. і 4 Київ, дівізій відомостей за вчора пе одержано. Сьо- годня з ранку 3 дівізія роспочала наступ в напрямку па Джурин—Чорт- ків. О 9 годині частини іі вже були на схід від Бучача і з боку Джурт чутна була далека гарматна стрілянина. Від розізда надісланого для вста- новлена звязку з правим крилом армії відомостей ще пе було одержано. Окрема кінна дівізія має висунутись в район Язловець, аби забезпечити стик між групами армії. Від 1 Запор, дівіз. відомостей не одержано. 4'8 год. 9 їв. ЗО ч. 915. Геквкарт Полковник Кущ. № 265 (-0'“)- Оперативний звіт за 4 серпня до 17 годин. Розпочатий ранком наступ 3 дівізіі затримався завдяки сильному опору, котрий оказав ворог на буграх на захід від сс. Базар—Павшпвка— Джурин так і з приводу втомленості козаків, тому командарм наказав виложити наступ на 5 серпня. Боєм виявлено що ворожа піхота займає літ» Базар—Павшівка—Джуріп. а кінноти його тут не помічено. К по- лудню З Залізна дів. заняла лінію Трнбухівці—Пишківці—Медведівці. Від дівізіі правого крила донесень не було. Генкварж Дієвої Генштабу Полковник Кущ. № 266 Оперативно. Генералу Удошченіш і Комдіву Окремої кінної копія довудству 6 армії Військ Польських. і. 12 польська дівізія і група Полковника Пажусн завтра, 5 серпня, шть продовжувати наступ «з лінії Ладижип—Барваринці—Дарахов—Ро- жавовка иа лівії р. €ерет; причому праве крило Полковника Пажусн мусит захопити ж. Янів. 2. НАКАЗУЮ: завтра 5 серпня груш генерала Удовїченка (1 і 3 ді- вші) з ранку роспочатж наступ з жетою осягнути лінію ф. Антоповка— Джурів—Коссов—Лясковці. підтріжуючи весь час тісний звязок з правим крилом групи Полковника Пажу ся
Й1 3. Окремій кінній дівізіі забезпечувати праве крило групи Полков- ника Удовічеико, для чого слідувати уступом з заду за цім крилом і к ве- черу 5 серппя зосередитись в раойиі Провари—Предмістье, що на північ- ний схід від Язловця. 4. Групі генерала Загродського 5 серпня залишатися на займаємо- му фронті і готовитися до загального наступу на 6 серпня. 5. Штаб Арміі залишається иа ст. Коростятин. 6. Передається генералу Удовічеико через Штаб Окремої кінної дів. 7. Про час одержання наказу донести. 4 серпня 1920 р. 23 год. 55 хв. ст. Коростятин ч- 914. Командарм Генерал-Пору чшік Ом. Павленко. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 267 Розвідочнпй звіт Штабу Армії У. В. Р. до 8 годпп 5. VIII. 920. На всьому фронті Армії У. Н. Р. до години 8 сього дня ворог три- мався пасі вію. Допитами полонених виявлено, що на відтинку р. Дністер —с- Олексій ці три мас фронт 363 полк піхоти, складається з 2 курівів загально 100 багнетів. Штаб 1 Куріня Голиград другого Більчу. Штаб полку Королювка Штаб 121 бригади м. Скала. Штаб 41 дівізії Камянець. •і. 119ра. Генкварт Генштабу Полковник Кущ Начальник Розвідочного Відділу Сотник ШпілінськиЙ. № 268 (мох*)- Оперативний звіт до 8 годин 5 серпня 1920 р. Відкинувши ворога за лінію Трибухівці—Медведівка—Новоставці, 1 Запоріжська дивізія вчора у вечері залишила кінні стежі па схід від зазначеної лінії, а сама зосередилась по р. Стрппі—с. Жижномір—Ви- пшівчпк. 4-а Київська дивізія займає фронт по Стрипі від ЖпжиомІра до Дністра правійш ії вздовж Дністра до румунського кордону тримає фронт Херсонська дивізія. Ранніх донесень ще нема. 5'8. год 8 хв. ЗО. Коростятин. ч. 0917- Генварм Дієвої Армії Полковник Кущ. № 269 С,маш*). Таємно. НАКАЗ Військам Дієвої Армії УНР. ч. 0145. ст. Коростятнн. (Мана 2 клм. в 1 см.). 5 серпня 1920 року. 16 год. ЗО хв. 1. В бійках 2—4 серпня стверджена присутність на фронті Армії УНР 122 бригади (до 1000 багнетів), 123 бриг, (до 800 багн.) і кінної бригади в складі до 500 шабель, а всього до 1800 багнетів, 500 шабель і 17 гармат. 2. Сьогодня 12 польська дивізія мала бійку з ворогом і займає по- зицію по буграм на схід від р. Стрипи; завтра дивізія, яка підсилена ар- мейським резервом, мусить наступати для зайняття попередньої позиції на р. Серет. 3. Загальна ситуація вимагає, аби з огляду на успіх польських військ а районі Броди, лінія Серета була знов занята нами. Це мусить бути зроблено поступово, себ то: раніш ми мусимо опанувати лінією р. Джурин, а потім вийти на р, Серет.
132 А тому на 6 серпня НАКАЗУЮ: А) Права група. Генерал Загреб- ський. 5 Херсонській дивізії повести з ранку окремими кінними відділами з кулеметами бойову розвідку і тримаючи тісний звязок з 4-ю Київською дивізією наступати з метою вийти на фронт р. Серет від гірла до Шерше- нковці виключно. 4 Київській дивізії, тримаючи ліворуч тісшйі звязок з Окремою кінною дивізією і 1 Запорозькою дивізією о 3 годині ранку । повести рішучий наступ на лінію Цаповці включно — Базар включно. І По опануванню цією лінією продовжувати наступ і заняти лінію р. Се- I рет від Шершепьовці включно до м. Чортків виключно. 2 Волинській ди- I візії слідувати в резерві групи. Б) Середня група. Полковник Омелянович- І Павленко. Окрема кінна дизвізія. Тримаючи самий тісний звязок. викорн- I стовуватн маневр 3 стр. дивізії і бути на поготові переслідувати ворога. І після чого згуртуватись на південь від залізниці і зголоситися через штаб І 3-ї стрілецької дивізії в Джурнні в Штаб Армії. В) Ліва група. Генери І Удовиченко. 1 Запоріжська дивізія, з 3-х годин ранку повести рішучий І наступ з метою опанувати лінією Базар виключно — Лясковці включно І Тримати лівіш тісний звязок і вжити заходів для забезпечення свого лі- І кого крила. По опануванню зазначеною лілією продовжувати наступ І з метою вийти на р. Серет заняти участок від м. Чортков віиючво ді І с. Янув виключно. Використовувати бронепотяг і допомогти йому на м- I падок необхідності! полагодити міста на залізниці- 3 Залізна дивнії На- I нести рішучий удар ворогу в напрямі Джурин. після чого залишали І в резерві групи і слідоватн по вказівкам Генерала Удовиченка. І 4. Штабам пересуватися в напрямках: Правої Групи—Язловець— І Кошиловці. і лівої-—Бучач—Джурин. к 5. Штабам не покладатися тільки па телефоннчяпй звязок. а жь К час використовувати кінних, як одиночних, так і розїздн для звязку. к 6. Обози 2-го порядку не переводити на східний беріг р. Стрілі К суворо тримаючи їх в призначених дивізіям полосах. В обозах 1-го по- Н рядку можуть бути тільки вози з набоями, санітарні та кухні. Звернуті К увагу на своєчасне харчування людей. К Підчас руху і росташування на місті частини мусять бути готові К для відбиття кінних атак. К 8. Після кожної бійки дивізії повинні бути перегруповані, згідно - обставовці на місті з метою нового згуртування резервів. К 9. АрмеЙські летучкн гарматна і санітарна поїш лишаються на К гт. Кояарівці. а потім мають пересунутися на ст. Бучач- К 10. Призначені для наступу дивізій полоси даються лише для роз- відкж та демонстрирування. адеж удар мусить наноситися силами в одно- лг напрямі но погляду Комдивів. К * 11. Місцевість по берегам рік не спріяє умовам боротьби значними В сшіі. а тому весь час бажано вести бій в більш здібних для маневру- " мша члет аолосах між ріками. 12. Дшесеш надсилати кожні три години, починаючи з 6 годин. | Для прміома жжесеиь на ст. Бучач буде з 6 годин 6 серпня виставлений пост. , ДЖ 13. В 12 годив 6 серпня Генерали Загребський й Удовиченко і Поли
Омеляпович-Павлепко мають отримати по телефону від Штаба Армії за- гальну оріьнтировку І можливії нові завдання. Командуючий Дієвою Армією Генерал-Поручппк Омелянович-Павленко. Начальник Штабу Армії Генштабу Полковник Ліпко. № 270 Оперативний звіт до 20 год. 5 серпня 1920 р. На цілому фронті Армії УНР ворог проявляє значну активність- Його передові части, котрі стараються наблизитись до Стрипи проганя- ються нашим рушничним та кулеметним вогнем. На лівому крилі Армії мається звязок з групою Полковника Нижуся, котрого частини стоять на р. Стрипі. 5 серпня год. 20 хв. ЗО ст. Коростятин. ч. 0918. Генерал-Квартирмейстер Генштабу Полковник Кущ. № 271 (->«»“)• РозвІдочпиЙ звіт Штабу Арміі УНР. до 8 годин 6. VIII. 920. На фронті Арміі ворог всю ніч тримався рівночуйним. спостерега- ючи всі наші розвідочні акції. По підслуханим розмовах большовиків 115 полк получив наказ за всяку цілу зловити бронепотяг Кармелюк. По цім же розмовам кавалерію 41 дівізіі в недалекому часі мають перекинути на фронт Врангеля. Ч- 120,рз. Генерал-Квартирмейстер Генштабу Полковник Кущ. Пач. Розвідочного Відділу Сотник ШпілінськиЙ. № 272 <.з‘х“к Оперативний звіт до 8 годин 6 серпня 1920 р. В 19 год. 5,8 ворог невеликими партіями (40—60 чоловік) перевів кілька рішучих атак на наші розположення над Стряпою в районі Соку- лець—Лещанці. Йому удалось потиснути наші передові частини назад і переправитись па правий берег Стрипи. Біля 21 години нашою контр- атакою було вибито ворога за Стріту і возстановлено назад попереднє становище. На прочих відтинках нашого фронту ніч пройшла спокійно. Геї'одпя в 5 годин ранку Армія УНР розпочала акцію з метою від- кииення ворога за р. Серет. 6 серпня год. 8 хв. ЗО с. Коростятин. ч. 0922. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 273 Негайно- Комбриг 1 і 2 стр. і НачдІв. З Залізн. Мала 2 версти. Сьогодні о 20 год. окрема кінва дівізія муснт атакувати в напрямі Рукомнш—Медведовець. Тому наказую: 1) 0 19 год. роспочатп гарматну та кулеметну підготовку атакі. 2) О 19 12 годині повести атаку з метою опанувати місцевосте: 2 стр. бригаді Трибуховце—Пішковце. 1 стр. бригаді Новоставце. 3) По опануванню зазначеними рубежами- видвішути пішу сто- рожу на висоти иа берегу ручья ьід висоти 368 до замка Ііищева, а го- ловні сило бригад згуртувати за ручьсм Ольховець. по можливості вкупі. 6 серпня 1920 ч. 12 к. І8 год. Р хв. ст. Бучач. Команд. Армією Генерал-Поручннк 0м -Павлевко. За Нач. Штабу Генштабу Полковник Кущ.
134 № 274 иох“). Негайно. Генералам Удовіченко і Загродському, Пол- ковникові Омеляновичу Павленко. 1. Наслідком боя 6 серпня було, що ворог який теж готувався до наступу, затримав свои позіції майже на всьому фронті. А тому, в звязку з відходом правого крила 12 польської дівізії НАКАЗУЮ: а) групам гене- рала Удовіченка і Загродського запяти попередні позіціі за р. Стрітою. Зараз же згуртувати резерви, маючи па увазі, що ворог завтра може про- довжувати наступ. Розвідку провадити як можна ширше на східному бе- резі Стрнпи. б) Окремої кінній дівізіі зосередитися в районі Озеряни. 2. Штаб Армії покі буде на ст. Коростятин. 3. Бронепотягу Кармелюк триматися в районі ст. Бучач. Командарм Генерал-Поручник Ом. Павленко. За Нач. Штабу Арміі Генштабу Полковник Кущ. 6 серпня 1920 р. ч. 14 к. 20 год- 40 хв. № 275 С.ох“). Оперативний звіт до 18 годин 6 серпня 1920 р. Розпочатий нашими частинами в 5 год. наступ розвивається з знач* ним успіхом. Ворог збитий з займаємих ним позицій над Стрипою, почав тікати на схід, а в 9 год. 40 хв. нами було занято ряд сел Поморці— Рнпинці—Переволока і Зелене. Ворог ставив значний опід переходи в контр-атаки. До 10 год. відбито три ворожі атаки па село Переволокп. Бій в цьому районі продовжується дальше. В 10 годині нами займалась лінія Поморці—Рипппці—Трнбухівці—ІІашківці—Медведивці. Ворог, який мав наказ зайняти в 12 годин м. Бучач своєю кіннотою старається обійти праве крило наступаючої нашої колони у села Заліщнк, але всі його зма- гання відбиваються нашими коптр-атакамн. Кінну дивізію кинуто па Джу- рии з метою удари з тилу ворога. З правого крила від Київської і Хер- сонської дивізій донесень нема. На лівому крилі Армія звязку з польськи- ми частинами також немає. 6 серішя 20 р. 18 год. хв. 5. Коростятин. ч. 0923. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 276 Оперативний звіт до 24 години 6 серпня 1920 р. Розпочатий сьогодия о 4 год. наступ частин Армії зустрінутий був коятр-наступом ворога. Після впертих боїв 5 Херсонській дивізії вдалось опанувати північпо-східннм берегом р. Дністра у Жежавл, Іваніва і Устеч- ка, при чому на цьому участку зясовано присутність двох куріяів ворога з резервами в Торсківа і групіровка значних сил у Тлусте. Ворожі гармати били з боку м. Заліщики. На фронті 4 Київської дивізії нами було за- хоплено Язловепь, Новоселка Язловецька і Дулеби, алеж під натиском пе- реважних сил ворога наші війська примушені були залишити ці села і відійти на бугри західнього берега Стриші. 3-я Залізна дивізія, насту- паючи з боку Жижномера, опанувавши після впертої бійки селами . . . . при чому ворог весь час перешкоджав наступу дивізії..........фланг. Алеж до 19 години дивізії удалось дійти до с............і відправити звідтіль бригаду через Требухівці для допомоги правому крилу Запорожців. 1 Запоріжська дивізія після ряду впертих боїв на протязі цілого дня відки- нула ворога на східній р. Ольховець, заняла села Требухівці і Пашківці
135 і примусила розпочавшого наступ ворога буті пасивним. 0 19 годині ворог потіснив ліво крило Запоріжців, при чому засувався прорив між лівим крилом Армії і 12 польською дивізією, яка відсунулась до.Кутузова..Ворогу уда- лось переправитись па західній берег р. Стрипи...........кинута кін- нота Запоріжської дивізії, а Окремій кіппій дивізії наказано атакувати о 20 год. ворога в напрямі з Рукошшіина па Медведівпі і тим зупинити ворожий нас'ґуп. Донесень про наслідки нослідньої атаки ще не отримано. Таким чином пе дивлячись на частинні успіхи, які дали опанування май- же всім східним берегом р. Ольховець. ситуація па лівйм крилі Армії не дала -змоги ввести в діло останні резерви. Завдяки цьому о 21 год. диві- зіям даний наказ згуртуватися по західяьому берегу р. Стрипя і бути на- поготові до відбиття ворожого наступу, а па східпьому боці р. Стримі провадити розвідку. Боєм цього числа зясовапо збільшення ворожих сил на фронті Армії. По відомостям від селян ворог мав наказ до 12 год. за- вяти м. Бучач і за яку б то не було ціпу захопити бронепотят Карме- люк, який весь час дає нашим частинам велику поміч. 7 серпня 1920 р. год. — хв. — ст. Коростятин, ч. 16/ц. Гепкварм Дієвої Полк. Кущ. № 277 иох“). Оперативний звіт до 8 годин 7 серпня 1920 р. Ворог в иочи не проявляв жадної активносте. Його передові частини дійшли в деяких місцях до р. Стрипи. Сегодпя до 7 годин спокійно. 7 серпня год. 8 хв. ЗО ст. Коростятин. ч. 0932. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. № 278 С,ох“). (Без наголовка). З правого участку фронту донесень нема. На лівому участку від Бучача до Сапова з 7 годин ранку ворог веде інтенсивну артилерійську стрілянину. Місто Бучач і станція Бучач зараз ворогом досить сильно острілюються тяжкою артилерією. В районі Бобуднпців ворог після арти- лерійської підготовки переправившись біля 11 годин через Стрину веде енергійний наступ на Куржваніку. Зараз наказано резервам дивізійним вздержати наступаючого ворога і коптр-атакою внбпти його за р. Стрину. 7 серпня год. 15 ст. Коростятин. ч. 0938. Генкварм Полковник Кущ. *й 279 Таємпо НАКАЗ Військам Дієвої Армії У. Н. Р- ч. 0146. ст. Коростятин. (Мапа 5 верст в 1“). 7 серпня 1920 р. 14 год. — хв, 1. Сьогодия ворогом заняті м. Бобулннці. Місто і ст. Бучач обстрі- люються Його гарматним вогнем. 2. Па лівому крилі Армії група Полковника Пажуся сьогодия має змінитися частинами кап. А братана. Праве крило 12 Польської дивізії вчора було у Соколова. 3. Армія мусить запяти таку перетрую ровку, яка дала би змогу не пустити ворога за річку Стрину. Тому НАКАЗУЮ: а) Права Група. Генерал Загребський. 5 Херсонська дивізія. Продовжувати виконання ііоие- родього завдання по догляду за р. Дністром. 4 Київська дивізія. Доглядати за- ставами з кулеметами р. Стрину на участку від її гірла до с. Сороки включно,
їм тримаючи головні сили дивізії в районі Соколов—Русилів. Розвідку про- вадити на фронті Хмілева—Язловець—Поморна. Пункт злхки з Херсон- ською дивізією с. Котельники у церкви. Штаб дивізії с. Соколів. 2 Во- линська дивізія. Згуртуватися в районі Порхова—Зубрець. С. Жижномерт ганяти пішою сотнею з двома гарматами і кулеметами і тримати звідтіль звязок з Київською та Запоріжською дивізіями, маючи пост злуки у цер- кви. Розвідку провадити на Рипянці—Трибухівці. Штаб дивізії — с. Пор- хова. б) 1 Запоріжська дивізія. Доглядати заставами з кулеметам р. Стрипу від м. Бучач включно до с. Виїпнівчик виключно, звертаючі увагу’ на участок від Бучача до с. Превяски і тримаючи резерви в районі с. Слеша на випадок небезпеки на півночи. Розвідку провадити на фрюнті Трпбухівці включно — Доброполе—Виїпнівчик—Гниловоди і тримати ті- сний звязок з правим крилом польських військ, маючи пост злукм у церкви с. Кайданова. Підчас бою мати на висоті ..334і’ обсервапійинІ пост. Бронепотяг ..Кармелюк1’ тримати в районі ст. Бучач. Піти'* дивізії в с. Олеша. в) 3 Залізна дивізія. Зосередитись в районі Бариша- ГМерянж —Вербятнн в армейському резерві. Штаб дивізії — Бариш, г) Окрема кінна дивізія. Зосередитись в армейському резерві в районі с. Ковалівна, тримаючи в напрямках на Соколів (що на північ від Ьурканова) і на Пі>- гайці звязок з правим крилом польських військ і з лівим крилом 1 Згсо- {НЖСЬКОЇ дивізії. 4. Ще раз підкреслюю, що успіх бон залежить від маневри. котрий мусить бути забезпечений відповідною групіровкою резервів на корисних дія нас напрямках, певним звязком. охороною і належною розвідкою. 5. Для користування місцевими средставами і для утримання д;пу та спокою признаються: район: а) 2-ій Волинській дивізії с. с. Зубрець— Порхова—Коропець—Пузшікп; б) 3-ій Залізній дивізій с. с. Озеряна— Бариш—Заліся—Чехів: в) Окремій кінній дивізії Ковалівка—Григорія— Монастирлска—Слобідка Горна: Штабу Армії — Комарівка—Лядьзки— Добровники—Низколіси. Для дивізій, займаючих фронт, прифронтові по- лоси: а) 5-і Херсонській дивізії між Дністром і р. Лемія. с. Городенка і велика дорога на луку р. Дністра у с. Несвіски; 6) для 4 Київської дивізії р. Стряяа від с. Со/юки—р. Дністер—с. Сновидів—Стянка—Жижномерч всі включно: н) для 1-ої Запоріжської дивізії — р. Стріта—м. Бучач— Олени—Гниловоди—Вишнівчик всі включно, крім посліднього. Для • -гації місцевих средств. росташувапня обозів і тилових частин і дл. . /манна ладу і спокою в селах, в яких росташовані обози І тілові частини, призначаються полоси: а) для 4-ї Київської на південь від лінії Латанні—Зубрець—Пузники—Лядзки—«їсте: Зелене всі включнон; 6| для 2-ій Волинської на південь від лінії Бариш—Березівка—Баранів всі включно: н| для 1-ої Запоріжської дивізії — р. Стрипа—м. Бучач— Лінії Латиш—Зубрець—Пузники—.Іядзьки—Устк Зелене всі включно: всі включно: в) для 3-ої Залізної дивізії Озеряни—Березівка—Заставці— Мупм всі включно; г) для 1-ої Запоріжської дивізії на південь від лінії Вппігак—Підгаіце—Рудники всі включно. На захід від лінії р. Коро- здь де делмия р. Бюаикл за лад і спокій в селах крім тих. в яких роста- впвіи пден частині б установи, а також запасові бригади. відповідає Начальник Тїлу армії
Штабу Начальника Тилу армії росташуватися в с. Задарів (5 верст на захід від ст. Коростятин). Командуючий занасовимп військами відповідає за лад і спокій в на- селених пунктах, в яких росташовані підлеглі Йому частини. 6. Звернути увагу на евакуацію ранених, що досі зовсім пе нала- годжено. 7. Армейськпм летучкам — гарматній, санітарній і харчовій стати на ст. Коростятнн. 8. Штаб армії залишається па ст. Коростятнн. Командуючий Армією УНР Геперал-Поручник Омелянович-Павленко. Нач. Штабу Генштабу Полковник «Ііпко. № 280 Оперативний звіт до 8 годин 8 серпня 1920 р. На правому участку вздовж берега Дністра вчора 7 серпня ворог невеликими силами піхоти і кінноти робив спроби перейти через Дністер і с. с. Жежави і Городниці, але наишм гарматним та кулеметним вогнем відділи Його було відігнано від Дністра. На відтинку фронту по Стрипі від Іністра до Бучача вчора ворог не проявляв активності!. Наступ ворога в районі Курдванівка біля 21 години зліквідовано пашим контр-наступом, котрим відкинуто ворога за р. Стршіу і в цей спосіб візстановлено попе- реднє становище. Сьогодня до 7 години ранку в цьому районі спокійно. 8 серпня 1920 р. 8 год. хв. 15 ст. Коростятнн ч. 0943. Генкварм Дієвої Генштабу Полковник Кущ. № 281 сда“). РозвІдочпиЙ звіт Штабу Армії У. Н. Р. до 8. VIII. 920 р. На лівім відтинку армії ворог весь час актівен роблючи снробп до наступу. По неперевіреним відомостям ворог стягає сили в район Петлі- ковпі Нові, На других відтинках армії сильні бойові стежі патрулів. ч- 121 уз. Генерал-Квартірмейстер Генштабу Полковник (без підпису). Н-к Розвідочного ВІДДІЛ)' Сотник ШпілінськиЙ. № 282 <-.ох“). Оперативний звіт до 8 годин 9 серпня 1920 р. На правому крилі Армії від румунського кордону вздовж Дністра до- гирла Стрипи і далі вздовж Стрипи до Бучача весь вчерашній день воро- гом велась інтеязивна гарматна та кулеметна стрілянина. Ворог на цьому участку пе виявляв особливої діяльності!. Після пеудачиої спроби пере- прави в районі Дзвенигород на північ від Бучача, котра відбита пашим вогнем, ворог скупчив значні сили в районі Осовці і о 21 годині після впертого бою потиснув наші частини і захопив с. Бобулияці. Частинам армейського резерву дано наказ сегодня ранком перейти в контрнаступ і возстановити попереднє становище. О 5 год. ранку бригада 3 дивізії ви- рушила з зазначеною метою. Ніч на фронті Армії пройшла сиокійяо. 9 серпня год. 8 хв. 30 с. Коростятин. ч. 0947. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. № 283 (,лрк"). Негайно. Комдів 1 Запор.. Окремої кішюі і 3 ЗаиороЖ- копія Комдів Волинської. 1. Сьогодні з ранку ворожою кіннотою заяяго с. [Іереволоки,. а в с. Осовци ворог лагодит мости.
138 2. Командарм наказує: а) Запорожськоі дівізіі при допомозі частин від 3 Залізної дівізіі лі- квідувати ворожий прорив, маючи завдання не відкінути ворога а розбіти Його. Атака му сит бути підготовлена демонстраціє Й вогнем гарматним та кулеметним. Після бійки негайно мусить бути зроблена нова перегруш- і'ОВка. б) Окремої кінної дівізіі бути на попитові до атаки, а Кома'Ндіру іі прибути до Штабу 1 Запорожської дівізіі в с. Олеша і приняти рішення .для атаки відповідно обстановці. в) Від штабу 3 Залізної дівізіі вислати кінну сотню з гарматами на висоту 350, що па північ від Озеряни для догляду і відповідного за- безпечення. 3. Через добу після ліквідації ворожого прориву Командарм гадає -зробити зміну дівізій стоячих на фронті. 9 серпня 1920 р. ч. 949 с. Коростятин 12 год. 45 хв. мапа 5 клм. Наштадарм Дієвої Генштабу Полковник Ліпко. Генкварм Гештабу Полковник Кущ. їй 284 (,.маш“к Таємно. Н А К А 3 Військам Дієвої Армії УНР. ч. 0147. -с Боростятпя. (Мапа 5 клм. в Г‘). 9 серпня 1920 р. Що дня від польської влади доходять відомости про грабунки, яки мають місце в запіллі армії. Аби уникнутп зазначених скарг і охоронити добре імя наших ча- стин наказую вжиті слідуючих заходів: 1. Жадна військова частина або установа Дієвої Армії не може без .мойого оперативного наказу, або дозволу пересунутись з райони Армії який обмежується лінієй р. Лемія—м. Городенка—с. Чернятин—Тпшковец —Нізвіска (во всі ці міста включно) — р. Дністра—р. Горожанка— • с. ДрнщІв включно—с. Рудники—ПідгаЙце—Вишнівчнк всі ці міста виключно. 2. Відпуски забороняю, а на відрядження указані окремі правила в наказі військам армії, згідно яких окреми особи, щоб мати право пере- бувати по за районом армії, повиннії мати окреме посвідчення за підпи- сом Командіра дивізії і візою польського представника при Штабі Армії. 3. Без зазначених вище посвідок окреми особи, а також всяка обози і частини, яки без мойого дозволу опиняться по за районом армії, будуть рахуватися дезертирами, заарештована і доставлена до Штабу і.рмії. 4. Район армії поділяється між ії частинами: а) 5 Херсонської ди- візії — р. Дністер—с. Нізвіска до гирла р. Лемії—м. Городенка—Черяя- тяв—Тшпковец—Нізвіска (всі включно), б) 4 Київської дивізії — на південь від лінії Лещаяці—Зубрець—Пузники (всі включно) — Лядське (виключно), в) 2 Волинської дивізії — иа південь від лінії Бариш—Ду- бинко—Вичолки—Баранів—Копчаки-Нов. (всі включно), г) 3 Залізи. ди- візії — на південь від лінії Озеряші—Ковалі вка—Застав це—Маркова— Павовіди (всі включно), д) 1 Запорожської дивізії — на південь від лінії Нмжбвчмк—Нідгайце—Гулянки (всі включно), е) Окремої кінної — Ко- деопка—Григорія—Монастириська—Слобідка Горна, ж) Штабу армії —
139 Коростятин—Комарівка—Лядськя—Нізколіси—Лазаревка (всі включно), з) Запасовим частинам — Боброваякн—Петриков—Устьє Зелене—Озерка —Красеїв—Задаров-—Гаврилівна—Киднрна (всі включно). Штаб Командуючого За касовими бригадами — Устье Зелене. 5. В межах призначених полос обози частин тримати в долині р. Зо- лота Липа. 6. На протязі до 16 серпня всі особи, які по службовим справам можуть бути по за районом армії повинні мати зазначені в п. 2 цього лаказа посвідчення, а військові частини, обози і установи повшши бути пересунені! в межи району армії і дивізій. 7. Провадження закупок і заготовок по за районом армії може бути лише з особого в кожному випадку мойого дозволу на те. Командуючий Дієвою Армією Генерал-Поручник Омелянович-Павленко. Начальник Штабу Армії Генштабу Полковник Ліпко. № 285 С.маш“>. Розвідочний звіт (Недільний) Штабу Армії УНР. за період з 1-го но 9 Серпня 920 р. Дислокація. Форсірувавши річку Серет та відтиснувши нашу Армію па лінію р. Стрипи большовики і тепер не змінили своєї дислокації. Відтинок проти м. Бучач, тримає реорганізованій 366 сов. полк на від- тинку Трибу.хівці—Гішковці. Праворуч на полуднень в с. Трибуїівці— Цвітова розсташован 115 кав. п. На полудень його 364 піш. полк сягає за Язловець. Далі на полудень 363 п. п. до річки Дністра і далі по Дні- стру до Румун, кордону, на північ 366 полка від Дзвінгород до с. Зелена 368 п. п. (Штаб с. Пілявка). На північ від с. Зелена 369 п. п. до с. Ба- булінців (Штаб Петліковці Нові), далі на північ 367 н. п. до с. Веснівчи- ки. Далі на північ частини 60-і сов. дів. Між 366 а 368 п. п. в с. Медві- ловці в резерві 116 кав. п. (367. 368. 369 с приданім 366 полками складають 123 бриг. (Штаб с. Лясковці) 364 та 363 п. полки складають 122 бригади. 115 і 166 кав. п. Кавалерійська бриг. Оперативний Штаб 41-і дів. 6 8 прибув в Чортків. Склад. 123 бриг. 367 н. — 250 баг.. 368 н. — 300 багп. 9 кулм., 25 кін., 369 п. — 250 баг. Разом до 800 баг. при 7-ми легких і 1-Й важ. гарматах. 122 бриг.: 366 н. — 110 баг. 27 кін.. З кул.. 2 легк. і 1-а важка гармати, 364 п. — 350 баг. 11 кул.. 2 гарм. 363 п. — 160 багн. 2 гарм. Кавал. бриг. 115 н. — 300 шаб. 6 кулим. і 2-і гармати, 116 п. — 300—100 шабель. Резерви. Спін* можливих резервів попередній. Частини 121 бриг. (362, 361, 365 и. п.) па Румун, кордоні, при ніх 117 кав. пол. Не зясована 8-а бриг. 3-нй дів. 9-а кав. дів. Червоного козацтва Комдів Осадчій. в резерві в р. Проскуріва. По донесенню наших та польських ча- стин, на лівому крилі Польської армії примічено уплотнения ворожих сил., цілком можливо гадати про розверненая там 8-і брнг. 3-і дів. (підтвер- джено 6-ою польською) 9. VIII. 920. Загальне. Проглядаючи загальну діслокацію Півдеино-Західного ворожого фронту, мусимо зауважити, що большовики мають і енергійно відвозять досить сильні резерви, концентруючі іх в районі Волочіска— Проскурів—Староконстантінов. Фіксуємо резерви: шш. Збірна дів. 21 брнг.
140 * -ої дів. 63 6. (21 дів. 53 бр.) 18 дів. 9-а навал, дів. Червоного козацтва Осадчого має 2000 шаб. З батарей по 4 ^арм. і частини 8-і бриг. 3-і дів. Агентура. Точно опреділена 9-а кав. дів. Всі агенти голосять про надзвичайне енергійне трансиортіровання в район Ковеля численої піх. і артілерії. З ш слони ідуть з Сі буру через Самару—Курсі?—Київ. Хутке трансіюртірованпя абсолютно унеможливлює розвідку' Померанії, Між 1 6 с. м. на ст. Ярмолинці прибуло до 3000 мобілізован. для попов- нення частин Українського фронту (повірити). Большовики перешивають залізничний тор Волочиск—Тарнопіль. В Волочіску скупчеия бронс- іютягів. У к р а Й і н а. Повстання не припиняються. Між Козатином а Берди- чевом курсірують 2 бронепотягн. Большовики вивозять хліб та збіжа. Галичина. Волочіск—Чортків—Гусятин руху не помітно. 48 в час нашого наступу паничний відворот ворожих частин та обозу. На- селення дивуєця. що’Украйінська армія маючи стілько війська відступає від большовпків, котрі мають обмаль війська. Шалена агітація большо- виків починає мати досить широкий вплив. Примічається добровільний вступ Галичан до Червоної армії. З райони Пробужна зголосилося 120 охотників. Маються чутки про формування Галицьких частин, указують на кулнмепгу ватагу сформовану в Чорткові. Комендант Чорткова Петров- ський Галицький старшина. Акції ворога. З а г а л ь ч \ Звептає на себе увагу колосальні робота комуністів по сформованих) нових та реорганізації старих частин. Поповненням та сформованнимп частинами большовики буквально закида- ють Польський фронт. Особливу увагу звертає на себе формування кава- лерії, котре провадиться з нечуваним темпом. Не так довго комуністи будуть мати на Польському фронту нову кінну армію (8 та 9 дів. кавалер» кінні бригади). Формування провадилось в час наступу. 2-а . мія ігід командою Жлоби сформована па Кавказі і кинута на Пів- денний фронт встановила наступ Врангеля. 1-й дів. командував саі Жлоба. 2-ю Трехвояков і 3-ю дів. Лисенко. Генерал-КвартірмеЙстер Генштабу Полковник Куш. Начальник Розвідочного Відділу Сотник Шліліпськпй. № 286 с.ох“). Оперативний звіт до 18 год. 9 серпня 1920 р. На правому участку фронту ворог пасивний. В районі Бучач ворог оджим кінним полком переправився через Стрипу у Піддам че і повів рішу- чмй наступ в напрямі на Бариш. Одна бригада армейського резерву обса- іиива Гаї шо на схід від Бариша веде зараз завзятий бій з ворогом. В районі Осовді ворог сильно держиться в лісі, що па південний захід від цього села і відбиває всі наші атаки. Скупчившц в згаданому лісі бшяв сиі повів наступ на с. Переволока. котре після бою памп було здтю. 7 бригада Залізної дивізії перейшла в рішучий контр-наступ і їй удалось вибігти звідціль ворога, котрий відійшов в напрямку на пів- шчниіі схід. Зараз йде бій на захід від с. Осовці. звідки ворог веде понова* віщі в шнфнш на Переводжу. Пкли довесень лівого крила, ще не перевіреним, праве крило поль-
ш ської армії відійшло на Нідгайці, в виду чого звязку з польськими ча- стинами не мається. 9 серпня год. 18 хв. ЗО с. Коростятин. ч. 0952. Генкварм Дієвої Полковник Кущ № 287 С.ох“). Оперативний звіт до 7 годин 10 серпня 1920 р. В 20 год. ворог кількістю 200 піхоти і 30—50 кінноти перейшов в енергійний наступ в районі с. Русилів і після впертого бою захопив це село. Рішучою контр-атакою вибито ворога з села і змушено Його відійть па західний берег Стрнпи. наносячи йому значні втрати забитими і ране- шал. Па участку фронту в районі Бучач ворогу вдалось після впертого бою знову захопити місто Бучач і с. Переволоку та укріпитись на буграх, що нл захід від цих місцевостей. Під вечер ворогу теж удалось захопити с. Сорокя. На всьому фронті Армії піч пройшла спокійно. 0 6 год. ранку перей- шли наші частини в наступ на участку Гаї—Бучач—Переводом з метою во.ісгаяоалеіїня положення на Стрипі. Зараз ведуться завзяті бої. Про хід боїв донесень ще нема. 10 серпня год. 8 с. Коростятин. ч. 0957. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. № 288 ми"). Оперативний звіт до 10 год. 10 серпня 1920 р. В р.иішіі Скоморохи - -Русилів ворог переправившись доспть значною кількістю кінноти і піхоти через (трииу перейшов о 8 год. в наступ і за- : згадані села. В цілії возстаповлення становища і відкинення ворога і * Ірину на всьому нашому фронті даний наказ армейському резерву пе- рейти до контр-иаступу. Зараз Йдуть завзяті бої в районі Бучач. Про хід боїв донесень ще нема. 10 серпня год. 11 с. Коростятин. ч. 0960. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. № 289 1 '’<» Оперативний звіт до 17 год. 10 серпня 1920 р. На участку правого крила Армії ворог досить активний. Його діяль- Ість в цьому районі обмежується лише на гарматній та кулеметній стрі- лянині. В районі Бучач і правіше йдуть успішні для нас бої. Точпих доне- сень з цьою району ще нема. В районі Переволока після впертих боїв нам вдалось захопити с. Переволока. вибивши ворога за р. Стріту. Рівночасно з нашим контр-наступом на Переволоку ворог в силі до 150 піших і неве- ликій кількості! кінноти перейшов Стрипу у с. Сапова та нотіснив наші передові лінії дешо иа захід від цієї місцевости. Зараз йде бій перейшов- ших до контр-атаку наших частин. Про хід бон ще не донесено. Після щойно одержаних відомостей ворог значними силами перейшов Огріпту у с. с. Скоморохи і Русилов звідки повів енергійний наступ в напрямку на Потік Золотий і Соколів. Після завіитого бою йому вдалось зххопктн Соко- лів і Золотий Ноток. Наші частини ведуть зараз бої па захід від цих се.і. Архейський резерв перейшов зараз до контр-иастуну з метою ліквідації цього прориву. 10. VIII. під. 17 хв. 15 с. Коростятин. ч. 0967. Генкварм Дієвої Генштабу Полковник Куш. № 290 Оперативний звіт до 23 год. 10 серпня 1920 р. Від правого крила армії відомостей не отримано за перервою звязку.
142 На лівому крилі від Жижпоміра до Пршевлокі включно ворог після бійки відкинутий до вечора на східний берег Стріти і частини Його затрималися лиш у Бабулннці, де бій не скінчився........Отримані відомости, але пе перевірені, що праве крило військ польських знаходиться в с. Кутузові. Правому крилу Армії даний наказ завтра відкинути ворога за Стрішу. 10 серпня 1920 р. год. 23 хв. ЗО ч. 35/к. ст. Коростятин. Генкварм Дієвої Полковник Куш № 291 Розвідочнігй звіт Штабу Арміі УНР. до 8 годин 11. УІП. 920 На відтинку Віспьовчик—Бучач ворог тримався насінно. Ворогом заЙ- маються с. Бабулннці. Осовці. По відомостям розвідки в Бабулпнцях скон- центровано до 200 шаб. та 60 багн. котрі готуються до наступу. На пра- вім крилі свого відтинку ворог залишив м.'Бучач. На середнім відтинку во- рог відпертий на Стрипу піч заховувався пасівпо. На правім відтинку армії ворог насівшій. В с. Іване зафіксован один бат. ворожоі піхоти. По відо- мостям 9. УПІ в час наступу на Бабуліпці ворожа піхота мала три мі- тінгп. де обговорювалось питання про наступ, нарешті комісари примусли іх до наступу. По польським відомостям серед большовицьких військ ши- роко розвивається самокалічення, котре в 9 бригаді 3 дівізіі піднеслось до 100 чол. на бригаду. Ч. 132/рз. Генерал-Кварт. Генштабу Полковник Кущ. Нач. Розвід. Відділу Сотник ШпілінськиЙ № 292 (-.ох"). Оперативний звіт до 8 годин 11 серпня 1920 р. На правому участку фронту вздовж Дністра весь нчорайшяй день- ворогом велась гарматна та кулеметна стрілянина. Ворог тут не проявляв значної діяльпости. Трьохдневні ворожі атаки на всьому фронті вздовж Стрипи від Дністра аж до Вісньовчика вчора закінчились тим, що ворог по переході наших резервів до контр-наступу після впертих боїв був вибитий з займаємих ним місцевостей па правому берегу Стрипи і відкинутий ва її лівий берег. Зараз нами тримається лінію р. Стрипи від гирла до с. Виспьов- чик включно. Великий опір ставив ворог у с. Соколів і м. Бучач,, де були скупчені більші його сили піхоти і кінноти, але нашими контр-ваступа- ючими силами його було зломлено і він примушений був тікати, залишаючи на полі битви багато трупів і ранених. Нами взаті полопепи. Захоплено 1 кулемет та 7 підвід з воєнним майном. Наші втрати також значні. В почі на цілому фронті Армії ворог не проявляв ніякої активності!. Сегодяя до 7 годин на всьому фронті спокій. 11 серпня год. 8 хв. 15 с. Коростятин. ч* ^969. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. № 293 Оперативний звіт до 11 годин 11 серпня 1920 р. На всьому фронті Армії УНР ворогом ведеться рідка гарматка та кулеметна стрілянина і розвідочна діяльність стеж. 11 серпня год. 11 хн. 10 с. Коростятин. ч. 0971 Генкварм Дієвої Полковник Кущ. їй 294 С.оз"). Розвідочний звіт Штабу Арміі УНР. 11. ¥Ш. 920 до» 16 годин. На всьому фронті армії ворог пасівен. На лівому відтинку рідка гар-
14» латна та ружойиа стрілянина. На середньому та правому стежі патрулів 1133/рз. Генштабу Полковник Куш. Нач. Розвід. Від. Сотник ШпілінськиЙ. № 295 («<»*)• Загальний оперативний звіт за 8—10 серпня 1920 р. 8 серпня по всьому фронті армії ворогом велась збільшена гарматна та кулеметна стріляшпга і розвідні події. Під вечер ворог повів наступ на лівому крилі в районі Пшевлокп і Осовця. Відбитий нашою контр-атакою у Пшевлокі ворог захопив Осовци. переправився там і захопив Бабулннці. Одночасно ворог питався переправитися в районі Бучач у Дзвиногрода алеж був відбитий. В почі бригадному арм. резерву було наказано розпочати з ранку акцію і возстаповпти положення. 9 серпня ворог з ранку повів на- ступ па пвідень від Бучача одним кінним полком і після переправи через. Стріту продовжував наступ па Бариш, алеж був зустрінутий контр-насту- ном арм. резерву в районі с. Гаї і затриманий гуткі. Одночасно ворог від- биваючи наші атаки в районі Осовця згуртував значні с-илн проти Пшевлокі і захопив це село. Контр-атакою резерви він був відкинутий на лівий берег р. Стрипи. Після цього ворог ще де кілька разів повторяв атаки па Пшевлоку, яку і захопив у вечері. В той же час на південь від. Бучача ворогу удалося захопити с. Сороки. Біля 20 год. ворожа піхота при допомозі кінноти повела наступ на с. Русилів і захопила його, алеж контр- атакою була відкинута па східний бік Стршіи. В ночп армейському резерву наказано перегрупований для ліквідації ворожого прориву. 10 серпня о 6 год. ранку паші частини перейшли в наступ на участку Гаї—Бучач—Пшевлокп, концентруй головним чином удар на Бучач з пів- ден. західа і з північного західу. Права група арм. резерву мала завданням ударити на Жнжномір з південного західа. алеж в той час ворог перепра- вився у Сокулець, Скоморохи—Русилів і повів наступ на Ноток Золотий і Соколів, які і захопив після впертої бійкі. Тому частина резерву правого крила армії примушені були ліквідувати ворожі акції в районі Ноток— Золотий—Соколів. Коптр-иаступ наш. роспочатий о 6 год. ранку розви- вався успішно. Після полудня була захоплена Пшевлока, потім Бучач і Жнжномір, а після 20 год. буди заняти Ноток Золотий і Соколів і ворог був відкинутий на східний берег Стрипи па всьому фронті. Одночасно з за- хопленням нами Пшевлокн ворог переправився у Сапова з метою обійти наше ліве крило, алеж атакою кінноти був примушений відійти. На право- му крилі армії вздовж Дністра ворог обмежувався гарматною та кулемет- ною стріляниною. Б обійці 10 серпня ворогом найбільші сили буля згуртовані в районі Соколова і Бучача, де бої мали дуже впертий характер і туткі ворогом за- лишено багато забитих і ранених. Для ліквідації ворожого прорива 9 серпня була введена в діло частина арм. резерви, а 10 серпня майже весь арм. резерв був введений в бій за винятком Окр. кінної дпвізії, яка весь час була па поготові в безпосередньої блізкісті до поля бійці. 7 бри- гада 3 Залізн. дівізії як 9 так і 10 серпня була в маневрі і бійці. Най- більш важко пройшлось 1 Занорож. дівізії, котра на протязі 2 тижнів що- денно в боях і маневрах. Всі частини 1, 2, 3, 4 стр. дівізій виказали стой-
144 кість і впертисть в боях і понесли значні втрати забитими і раненими, які те певно не зясованнн. Взяти полоненні. поки що відомо 1 кулемет і вози. Особу стійкість і впертість в боях виявили 1, 2. З стр, дівізії. 11 серпня 1920 р. я. 0987. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. Ме 296 (..прк“>- ТАЄМНО. Наказ Військам Дієвої Армії УНР. ч. 0148. ст. Коростятин. (Мапа 5 клм. в 1“ ). 11 серпня 1920 р. 12 год. 10 хв. 1. Ворог на всьому фронті армії вчора 10 серпня зфорсував р. Стри- лу і силкувався просунутися на захід, алеж нашим контр-настуном був вдкннутий на східний беріг р. Стрипи. 2. Наказую сьогодпя 11 серпня 2 Волинській дивізії з 2 гарматами 4 Київської дивізії змінити 4 Київську дивізію на відтинку від гірла р. Стрипи до с. Жижномерча виключно. 4 Київській дивізії без 2 гармат після зміни зосередитись в районі с. Порхова—Сокалів в армейському ре- зерві. Штаби дивізій — 4 Київської — с. Порхова. 2 Волинської — с. Зу- брець. Командіру 4 Київської дивізії мати старшинський пост для звязку з 2 Волинською дивізією в с. с. Скоморохи, Руснлів, Лещанці. Командіру 2 Волинської дивізії мати старшинський пост для звязку з 3 Залізною стрілецькою дивізією в с, Жижномерчи і Гайє. Командіру 2 Волинської дивізії заняти фронт одною бригадою, другу бригаду мати в дивізійному резерві. Вжити заходів до того, щоб бригада, запімаюча фронт також мала сальний резерв для контр-маневра. а фронт занімала лише старшинськими постами з кулеметами і піддержкою артилерії до припинення иереходу че- рез р. Стрипу лише маленьких партій ворога. Для коптр-маневра проти крупних сил ворога розвідати загоди місцевість на захід від р. Стрипи і яа цій місцевості! маневром резервів переправляючогося ворога треба уничтожитк. для чого скласти загодя свій плян. котрий повинні знати всі начальники до командорів сотень. 3. Зміну перевести в час по згоді комапдірів Волинської і 4 Київ- ської дивізій, алеж не пізніше 3 годин 12 серпня. 4. Про одержання і виконання цього наказу донести. о/п, Командуючий Дієвою армією Геперал-Поручник Омелянович-Павленко. о/п. Начальник Штабу, Генштабу Полковник Ліпко. № 297 (,.«*)- Оперативний звіт до 17 годин 11 серпня 1920 р. На всьому* фронті армії ведеться ворогом рідка гарматна та куле- метна стрілянина. Біля 12 годин ворог силою до 200 піших і до 60 кін- них переправився иа лівому крилі армії у с. Осовці через Стрииу і захо- див с. Бобуливці. Наші частини відійшли назад і заняли позиції що на -захід від с. Бобулииці, де зараз ведеться наша контр-акція. Про вислід цієї акції донесень ще нема. 11 серпня год. 17 хв. 10 с. Коростятин. я. 0988. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. їй 298 С-ох“л Оперативний світ до 7 годин 12 серпня 1920 р. В 19 годин ворог кількістю 200 піших і невідомої кількости кінноти яедофавмвся через Стрипу у с. Жижномір, заняв це село і повів наступ
145 на с. Сороки, котре після впертого боя ворогом було захоплено. Рівночасно з цим ворог після сильної артилерійської підготовки повів наступ на Бучач. По 2 годиннім впертім бою ворогу вдалось збити наші частила з позицій і захопити м. Бучач. Наші частини відійшли назад і занили по- зиції по висотах на захід від Бучача. В ночі ворог на цілому фронті не проявляв діяльності!. Сегодня з 5 ранку ведеться зазвзятнй бій наших ча- стин з ворогом за втрачені вчора місцевостн. Про хід і висліди бою ще невідомо. На решті відтинках фронту до 7 год. спокій. Після донесень з дивізій в боях 10 серпня нами захоплено 15 полонених. 5 кулеметів Люїса. 12 тачанок з кулеметами Максима, багато рушниць, полкову кан- целярію в печатками 3*4 полку, ротні та батальонні канцелярії того з полку, до 25 підвід з набоями та другим воєнним майном. Втрата ворога до 50 чоловік зарублешпш і багато ранених. Вбито командіра 115 кінного полку і заразом командіра групи Плотнікова. В боях пих втратили боль- шевики до 40 коней. 12 серпня год. 7 хв. 10 с. Коростятин. ч. 0980. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. № 299 Розвідочний звіт Штадарму УНР до 8 год. 12. УШ. 920. На фронті армії ворог всю яіч заховувся спокійно. З ранку рідка стрілянина в районі Бучача, решта фронту слабі стежі патрулів. Розвід- кою підкреслено, що в акції 10. VIII приймав участь 366 полк котрий будучи відкинутий за Стрину заняв позицію по східному боці річки. Штаб полку с. Трнбухівці, коло села вкопані дві гармати, з котрих одна попсо- вана. Полк складається виключно з мобілізованих Херсонської губ. котрі кожен день улаштовують мітінгі, чім приносять багато турбот комісарам, сучасний стан полку 12-0 багнетів 3 кул. Лівий фланг 366 полку кінчається проти с. Жізномір на південь його 364 полк. По відомостям переходячих фронт в с. Джурипі мається доспть багато ворожої піхоти на відпочинку. Тамошнє населення оповіла що 115 та 116 кав. полки 9. VIII з Трпбухі- вець подались на Язловець. До Борщева прибув Галицький воеянореволю- ційний комітет з черезвнчайкою котра складається виключно з жидів і роз- почали урядувати. На чолі комітету стоїть Баран, головним комісаром га- личанин Козоріз. Ці установи по заняттю Львова мають переїхати туди. В Бучачі большовики счинилн великий погром. Ч. 134 рз. Гепкварт Генштабу Полковник Кущ. Нач. Розвід. Від. Сотник Шпілінськпй. № 30 0 (лрк“). Н А К А 3 Військам Дієвої Армії У. В. Р. ч. 0149. Постій Штабу Армії. 12 серпня 1920 р. § 1. Трапляються випадки, коли деякі частини дорученої мені армії атакуючи по непорозумінню свої частини, а також проходили в ночп че- рез паселеіші пункти вживали бойовий гук ..ура". замісць встановленого •гуку „слава". Вцновідю на такий гук буває обстріл з боку тих частин, які иодвергаянся помилковій атаці, або чули „ура". Неприємними наслід- ками таких шчіо|юзумінь були забиті та ранені люди та коні. Наказую всім начальникам частин вжити заходів, аби виховати ча- стини що до маршу в ночі без вигуків бойових, коли то непотрібно, а під час атаки, або коли то дійсно вимагається, вживався б встановлений па- шим муштровим статутом бойовий гук „слава". 47жрІм»к<міос*овФьм жіка* 10
146 Втрат» в безперестанних бійках тяжко відбиваються на стані армії і збільшувати ці втрати бсзглуздиим непорозумінням преступно, за що в будучому впповшп начальників притягати до суворої відповідальпости. § 2. Після донесень начальників фронтових частин під час прориву ворога 10 серпня на захід від р Стрипи наблюдалось в 4 Київській дівізії відсовуючийся величезний обоз, а на майже кожному возі по 3—4 козаки. Цілком зрозуміло після цього чому 4 Київська дивізія має невелику скіль- кість багнетів в муштрових частинах па фронті. Мною неоднократно ви- магалося наказами по армії, які вози тримати в 1-у порядку обозів в без- посередній близості до муштрових частин, а які в II порядку з визначен- ням району їх постою, щоб не стісняти маневру муштрових частин, алеж 4 Київська дівізія як видно до цього часу не провела моїх наказів в життя. Наказую тимчасово Командуючому 4 Київською дівізією негайно зложити комісію для фактичної перевірки всіх обозів всіх частин цієї ді- візії що торкається: 1) правдивого поділу возів по обозам І і II порядку і дівійзійного обоза по родам возимого ними майна, 2) правдивої кількостн возів в обозах І і II порядків згідно мойому наказу б. р. ч. 75 § 2, 3) прав- дивого і згідного оперативного наказу міста постою обозів і 4) кількостн старшин, урядовців, козаків та коней находячихся при обозах. В склад цієї комісії, яко мойого представника призначаю Сотника Дворянського. Комісії зложити відповідний акт про те, що виявилося по перевірці згідно вищезазначеним пунктам огляду: Голові Комісії наказую акт пред- ставити мені безпосередьо не пізнійше 15 б. Серпня. § 3. Після впертого бою на протязі 9 і 10 серпня всі зусілля ворога до сфорсування р. Стрипи і просунення на захід від неї осталися дарем- ними завдяки лицарській доблести і відваги славетних старшин і козаків 1 Запоріжської, 2 Волинської та 3 Залізної стріл, дівізій, за що від імена Батьківщини оголошую їм щиру подяку. § 4. Командіру 3 кінного полку 3 Зал. Стріл, дівізії сотникові Фро* лову і командірам сотень цього полку оголошую мою щиру подяку за їх оргашзаційний хист, бо вони довели бойовий стан полку до 300 шабель, 12 кулеметів і 1 гармати. Алеж гостро забороняю на буду чину перетягати до полку старшин і козаків з других частин армії без згоди на це Коман- дірів дівізій згідно існуючого на це закону. § 5. Командірам 1 і 3 артилерійських бригад Полковникам Алма- зову і Чижевському. а також сотникові артилерії Лощенку оголошую щиру подяку за виконаний завдання по організації артилерії. Командуючий Дієвою Армією Генерал-Поручпик Омелянович-Павленко. Начальник Штабу Армії Генштабу Полковник Ліпко. їй 301 (.лд*). Оперативний звіт до 11 годин 12 серпня 1920 р. По переході наших частин до коптр-наступу в раоіін Бучач після впертого боя і-ога з займш.мих ним позицій і змушено до утечи. В вереслідува занято назад м. Бучач, наносючи ворогу великі втрати забитими і раненими. В районі /Кижномира бої з успіхом для нас подовжуються. Рівночасно з нашим контр-наступом на Бучач ворог неве- тп відділом перейшов Стрипу у с. Переволоки. котре після бою нами
14Т було залишено. Зараз же перейшли паші резерви в контр-наступ, котрим вибито ворога на східній берег Стрипи. Зараз Йде бій з ворогом, котрий переправився через Стрипу з с. Рукомиш. На прочих відтинках нашого фронту ворожа гарматна стрілянина. 12 серпня год. 11 с. Коростятин. ч. 0993. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. їй 302 Оперативний звіт до 17 годин 12 серпня 1920 р. З правого участку донесень нема. На участку фронту від Дністра по Стрипі до Вісьновчика ворогом ведеться активна гарматна та кулеметна стрілянинна. В районі Бучач і Переволока нашим гарматним та кулемет- ним вогнем розігнано ворожі відділи котрі старались зблизитись до наших позицій. 12 серпня год. 17 хв. 10 с. Коростятин. ч. 0997. Генерал-Кварт. Генштабу Полковник Кущ. їй 303 <••<*“)- Розвідочний звіт Штадарму УНР 12. УНТ. 920. до 20 годин. Агентурною розвідкою в районі м. Бучача виявлен 517 піший совіт- ський полк 173 бр. 58 дівізіі, полк в складі но над 400 багнетів, 15 ку- леметів при 4 гарматах. Зазначена дівізія була в резерві в районі Літипа, сі відомости можуть бути цілком нсвні бо 3. VIII 58 дівізія стала до діско- зіції 14 армії, ч. 138/рз. Генерал-Кварт. Генштабу Полковник Кущ. їй 304 иох“). Оперативний звіт до 7 годин 13 серпня 1920 р. На правому участку фронту вздовж Дністра весь вчорайший день ворогом велась гарматна та кулеметна стрілянина. По річці Стрипі ворог весь день острілював наші розноложеаня гарматним вогнем. Більш інтен сивну діяльність іцюявляв ворог в районі Бучач і Переволокн, де кілька разів питався перейти в наступ, але нашим кулеметним та гарматним вогнем всі його спромоги відбито. Біля 20 годин ворог, зосередившись в районі с. Осовці, перейшов Стрипу і повів наступ на Бобулияці, Куйда- нів і Полісюкн, котрі після боя ворогом були захоплені. Ворог зайнявши ці села далі не просовується. В ночі на всьому нашому фронті спокій. 13 серпня год. 7 хв. 30* с. Коростатип. ч. 01001. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. їй 305 иох“). Розвідочний звіт Штабу Армії УНР до 8 годин ІЗ. VIII- 920. На фронті армії ворог всю ніч заховувався сновійно. Збитий нашою контратакою 364 полк розбігся по лісам і майже не існує. Примічається інтенсивна агітаторська робота з боку ворога, велику участь беруть в ній жінки, котрі переходять фронт якби в цілі знайдення своїх братів, чоло- віків і т. д., і разом займаються агітацією. Агітують і самі червоноармійці підїзжають до річки та заклнкують до переходу на їх бік, але наші козаки відповідають стрілами. Головою військово-революційного комітету суть Затонський, помішшгком його Баран цей комітет випустив відозву до пра- цюючих всього світу в котрій говориться що він суть одинокий представ- І гїї. »и. .. ч. У,
148 ник висшої виконавчої влади Галичини, всі інші уряди суть не правомочні і обпиляються поза революційним законом. сей комітет оголошує державку самостійність Галичини і запрошує всі держави навязати з ним дінльома- тичві зносини. ч. 139 р 140 рз. Нач. Розвід. Від. Сотник Шпілінський. № 306 шЧ Оперативнії звіт до 16 годин 13 серпня 1920 р. На всьому фронті армії УНР весь сьогодняшній день ворог острілюс з гармат наші розположення і веде розвідку перед нашим фронтом. 13 серпня год. 16 хв. 45 с. Коростятин. ч. 01011. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. № 307 Розвдіочнпй звіт Штабу Армії УНР до 8 годин 14. VIII. 920. Ніч з 12 на 13 серпня нічого поважного. Па фронті армії на протязі цілого дня рушнична, кулеметна та гарматна стрілянина. (Без підпису). № 308 С-оз*>- Розвідочний звіт Штабу Армії УНР до годин 14. УПІ. 920- На фронті армії на лівому відтинку ворог актівен провадя сильні розвідочні акції. На другіх відтинках ворог пасівен. По зізнанням перехо- дячих фронт в Підволочпску стрінули 100 фір з раненими з під Тарпополя. До Гусятина направлялось ешелонами 120 кінних до 118 кав. полку штаб якого в Гусятині, з Василькова на Чортків їхала гаубічна батарея 4 ору- дія. В Торскім бачили вкопані 4 гармати. Висновок: відкреслюється 118 кав. полк в районі Гусятина, ч. 139145 Р. Генкварт Генштабу Полковник Куш. Нач. Розвід. Від. Сотник Шшліпський. Ме 309 С.ох*). Оперативний звіт до 8 годин 14 серпня 1920 р. На фронті Армії УНР ворог не проявляв значної активносте. Вчора мчером ворог питався перейти в паступ в районі між Бучачем і Руками- дом, алеж нашим гарматним та кулеметним вогнем всі Його попнтки уда- реиено. До візної ночи ворогом острілювалось з тяжких гармат м. Бучач. Боротім на всьому фронті армії спокій. 14 серпня год. 8 хв. 5 с. КоростЯ' ти. ч. 01017. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. •й 310 С.«*ь Розвідочний звіт Штадарму УНР до 14 годин 14. VIII. 920. На фронті армії незначна активність ворога. Агентурною розвідкою мшева концентрація свіжих ворожих сил в районі Тишківці—Трпбу- хівці—Цвітова—Язловець. В районі Трнбухівці вкопано 5 гармат із них дві важкі. В селах Трибухівпі—Цвітова до 300 кавалеристів з двома гар* матажі група кавалерії в с. Джуринська Слободка. Ввововок: Пасівиість ворога за останні дні можна засувати безпе- реепмвпаї штінгамм котрі відбувались в кожнім полку. Кольосальні по- тирі, етраюм стомленість дівізії. незміняємої протягом цілої кампанії не-
149 досягнення жадних результатів, се суть ті аргументи, на грунті котрих відбувались бунти, припишіть котрі комсостав та комісари були безсильні. Всі чуткії про підвоз резервів воснріяімаємі нами суть заспо- коєння червоноармейців. Загальна ворожа діслокація не дає можливості на протязі слідуючих двох дніх до нової перегрупіровки дати якісь резерви і можливі акції котрих мусимо чекати на сих днях не будуть результатом підводу резервів, ч. 140/147 Р. Гепкварт Генштабу Полковник Кущ. Начрозвід Сотник Шпілінський. № 311 С-оз“). Оперативний звіт до 7 годин 15 серпня 1920 р. Па фронті армії УНР артилерійська перестрілка і події розвідочного характеру. 15 серпня год. 8 с. Коростятин. ч. 01019. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. № 312 Сг>з“). Розвідочний звіт Штабу УНР до 8 годин 15. VIII. 920. На фронті армії інтенсівні стежі патрулів, загалом ворог пасівеп. В с. Джурнні скупчення піхоти. Документально виявлена зміна 363 полка 364 полком розбитим і дезорганізованим котрий заняв відтинок по р. Дні- стру, Штаб 364 полка Нирків, штаб 122 бригади Ягольниця, 363 полк став на відтинку від гирла Стрипи до с. Язловця. ч. 141/147 Р. Гепорал-Квартирмейстер Генштабу Полковник Кущ. Е-к Розвід. Відділу Сотник Шпілінський. № 313 Розвідочний звіт Штабу Армії УНР до 16 годин 15. VIII. 920. На лівім відтинку фронту армії ворог пасівен. В районі Бучача 50 кінних та 80 піших форсували р. Стрипу і занялн с. Жізномір. На пра- вім відтинку стежі патрулів. Полоненим 368 полка підкреслеи попередній відтинок полку. 14 VIII до с. Трибуховець прибуло 8 гармат котрі вкопали на західній околиці села Трибуховець. 14. VIII в 368 полку взнов від- бувся мігінг наслідком чого часть ворожої піхоти вечером була відправ- лена в сторону Бучача тудиж потягнувся і обоз в 50 возів. Район с. Ру- комиш ворожими частинами не обсаджеп. Ч. 142/148 Р. Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко. Н-к Розвід. Відділу Сотник Шпілінський. № 314 Оперативний звіт до 16 годин 15 серпня 1920 р. На всьому фронті Армії ворогом ведеться весь день гарматна та ку- леметна стрілянина. На відтинку фронт)’ в районі Жижномір ворог неве- ликими відділом кінноти і піхоти переправився через Стрнпу і новів на- ступ на Жижномір. Після впертого бон ворогу удалось захопити це село. Зараз нами ведеться коптр-акція для відзискання утраченої місцевої™, про хід якої ще невідомо. 15 серпня год. 16 хв. 15 с. Коростятин. ч* 01^4. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. їй 315 (..ох“). Розвідочний звіт Штабу Армії УНР до 20 годин 16. VIII. 920. На лівім відтинку фронту ворог панічно втікає за р. Стрмиу під иа-
150 пором нашоі кавлерії. В раопі Бучача ворог заняв с. Жіжномір, на пів- денних відтинках спокій. 15. VIII викінувпш білий прапор в районі Бу- чача комуністи почали по фамілії кликать одного нашого старшину, один зі старшин вийшов на міст куди прибув большовицький старшина котрий почав гово|>вть. що повстання охопили всю Херсонщину, Катеринослав- щпну. Київщину і старався переконати нашого старшину, що не потрібно битись, мусимо помиритись але в сей час розмови козаки почали стріляти по мосту ї делегат перестрашений не прощайсь утік. Загалом большовики всіма силами намагаються почати братання на нашому фронті і разом з тім ведуть шалену агітацію, але як те так і друге жадного впливу на козаків не робить, ч. 142/150 р. Генкварт генштабу полковник Куш. Начрозвід Сотпик ШпілінськиЙ. їй 316 С.оі*). Оперативний звіт Штабу Армії УНР. 16 серпня 1920 р. Нічого особливого. На фронті армії звичайна стрілянина. (Без підпису). № 317 иох“ь Оперативний звіт до 8 годин 17 серпня 1920 р. На правому участку фронту вздовж Дністра ворог острілює інтен- сивним артилерійським вогнем наші розположення на правому берегу. Вчора біля 16 години ворог перейшов у с. с. Скоморохи і Жижпоміра р. Стрипу і збивши наші застави розпочав енергійний наступ в напрямку на захід і північний захід. Після впертих боїв ворогу удалось захопити с. Соколів—Русилів—Лещанці—Сороки—Жнжномір і м. Бучач. Після цього наші резервні частини перейшли до контр-наступу і біля 22 години теля впертих боїв відкинули ворога за р. Стрипу і занили назад втрачені місцевосте. Ворог поніс великі втрати забитими і раненими. Наші втрати також значні. В районі Бучач ворог сильно укріпився па буграх на захід від Бучача і всі наші вчорашні атаки в цьому районі не мали успіху. Наша лінія переходить зараз но Дністру до гирла Стрипи, далі но Сірині до Жяжноміра. відтак загинається й Йде па захід від р. Стрипи до Перево- лок. Переволоки в наших руках і далі по Стрипі аж до Вишневчика. Всю піч на фронті армії ворог не проявляв діяльносте. Сегодпя до 7 годин спо- кій. 17 серпня год. 8 хв. ЗО с. Коростятин. ч. 01029. Генкварт Полковник Кущ. Начрозвід сотник ШпілінськиЙ. їй ЗІВ (,.ппГ). Розвідочний звіт Штабу Арміі до 9 год. 17. VIII. Ночью па всьому фронті Арміі ворог заховувався спокійно. В 8 год. ранку ворог почав обстрілювати на захід села Піпеволоки, а зараз пе- рейшов в наступ всьому напрямку. Зараз іде жвава рушнична та куле- метна стрілянина на всьому відтинку Віснювчик—Бучач. На відтинку Бучач р. Дністер пошукування сильних ворожих патрулів. На відтинку р. Дшстр евдаі. ч. 143 р. Геикварт Полковник Кущ. Начрозвід сотник Шпіліпській. їй 319 Оперативний звіт до 16 годин 17 серпня 1920 р. На відтинку фронту від Дністра до Бучача ворог після сьогодняш-
151 ньої поразки під Ругилівом відійшов на східний берег Стрия, веде зараз Інтенсивну гарматну стрілянину. З лівого участку з за прориву телефон- ної лінії донесень нема. 17 серпня год. 16 хв. ЗО с. Коростятин. ч. 01030. Генкварм Дієвої Полковник Куш. № 320 (..пи") Таємно. НАКАЗ Військам Дієвої Армії У. Н. Р. Ч. 0150. с. Коростятин. (Мапа 5 клм. в Iм). 17 серпня 1920 року год. 11 хв. 15. 1. Ворог продовжує наступ на війська Південного фронту, направля- ючи головним чином удар кіннотою в напрямі Топорів—Львів. Вчора о півдні ворогом була форсірована р. Буг між Буск і Каменка Струмілова. 2. Війська Південного фронту перегруповуються для контр-акції, аби дати опір ворогу. 3. Дорученій мені Армії наказано тримати займаємий ппні фронт, аби забезпечити маневр лівого крила фронту. Лівіш нас. 12 польська дивізія гуртує головні сили в районі Канлин- ці—Конюхи— Зборов (Штаб муспть бути в АвгустовцІ) і доглядає па- трулями п. Стрину до Впшневчика включно. 4. Тому НАКАЗУЮ: а) 5 Херсонській дивізії, групі Генерала Загрод- ського і 3 Залізній дивізії, залишаючись на попередніх участках. продов- жувати виконання попередніх завдань, б) 1 ЗапоріжськіЙ дивізії, догля- глядаючи патрулями р. Стрину від Переволок включно до Випшевчпка включно, тримати головні сили одної бригади в районі Переволоки— Курдвапівка, а другу брпгаду тримати в резерві дивізії в с. Ковалівна. Завдяки тому, що осередок сил 12 польської дивізії находиться на північ, а лінія Стрипи від Каплинців до Вишневчика тримається лише патрулями. 1-а Запорожська дивізія мусить доглядати патрулями ще лінію від Бобу- лпнці включно до Мандзеловка включно. На підтримання звязку з 12 п. дивізією звертається особа увага. Штаб дивізії — Ковалівка. в) Окремій кінній дивізії пе]іеатн в с. Черннхів і. залишаючись и армейському ре- зерві тримати стаду розвідку на лінії Мандзеловка виключно — Под- гайці—Заставчикн. Звязок зі Штабом армії через Штаб 1-ої Запоріжської дивізії. 5. Тиловими шляхами призначаються: а) 2-й Волинській дивізії —- Зубрець—Новосілка Коропецька—Нижнів. б) 4-Й Київської дивізії — Порхова — Залісє — Комарі вка — Устє Зелене — Маріамполь — Миловане. в) 3 ЗалІзн. дивізії — Озеряни—Монастириска—Вичолкя—Яргорів— Єзеркп—Кончаки—Старий Бичов. г) 1 Запорож. дивізії і Окремої кінної дивізії — Олеша—Ковалівка—Черннхів—Завадовка—Горожаика— Медуха. 6. Па зазначених шляхах тримати обози 1-го порядку на захід від р. Коропець, а обози 2-го порядку — на захід від Золотої Липи. 7. Бази дивізійних постачань і бронепотягів, які знаходяться на ст. Монастириска негайно відправити на ст. Нижній. 8. Армейськнм летучкам: гарматній і санітарній залишатися на ст. Коростятин. 9. Звертається увага па те, аби всі дроти, які відходять в бік во- рога були негайно попсовані.
152 Геиерал-Поручинк Омезяїт Паменко. З орігівалом згідне: т. а о. Начальника Штабу Гек- цгтаб^ Полковник Кущ* * 321 (••<«“)• Оперативний звіт до 8 годин 18 серпня 1920 р. п'і лівому участку Фронту ворог вчора біля 11 години перейшов „ ч йти на Переволоші, котре після боя було пани зали- Сті'ип.і повв вастуй ва нер Пер в почн мрог ца кьому фронті 'актпвпостп не проявляв. Сегоддя до 8 годипи споюй. 18/8 с. Коростятин. ч. 01032. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. № 322 <-»»“)• Розвідочний звті Штабу Дієвої Армії до 9 годин і8’ ^їїч иа фронті Армії УНР ворог заховувся спокійпо Ранком по- ВСЮ шч нафроп і . А . в райош с Гпиловод; за- чав проявляти аь ’ раілоВО|п Полісинки Куйбен Ііолісипкк Раз ворог зтае полп » по ;Гшловад^ ПерсволокГ, Вечсром 17 ЙГЙКУА .• ш««™ зп’їїмиТ"
РОЗДІЛ 4. ОБОРОНА ДНІСТРА») (19. VIII-14. IX) 16—17 серпня польські війська розбили большевиків піл Варша- вою. На Полудневому фронті, якого завдання в тім часі полягало в забез- печенні маневру знад Вепра та в обороні Львова, провадилася з огляду на це оборонні бої. Не маючи успіху під Львовом. Буденний нарешті ру- шив у напрямку За мосте—Люблин. Залога Замостя. до якої належала ча- стина нашої 6 дивізії, протягом 29—ЗО серпня ставила Буденному за- взятий опір і він, не здобувши міста, почав відходити на схід, бо Його* почали оточувати польські резерви, що тнмчасом надійшли. В тих боях Буденний мав поважні втрати і врешті відійшов на Володимир Волин- ський. В середині вересня підсилені польські війська почали загальний наступ на схід. Армія УНР відійшла за Дністер 18 серпня. Було її угруповано так, щоб могла відпочити і направити ріжні організаційні та матеріяльні браки — дивізії боронили на Дністрі лише певні нунктн, де знаходилися догідні переправи, а перемежкн поміж цими пунктами наглядали кінні стежі, Не раз намагався ворог сфорсуватп Дністер, але всі Його, спроби кінчалися для нього невдачами. Прорив 8 червоної кінної дпвізії в районі Ходорова та рух її в напрямку па Стрий пе був небезпечний для Армії, яка в цей бік забезпечилася лише сильною кінною заслоною. Пізніше в звязку з розгромом большевиків під Варшавою і виявленням активности з боку польських військ Полудневого фронту Армія УНР роз- почала 24 серпня наступ па північ, перейшовши Дністер у Пнжпеві та в районі Устечка. В перші дні Армія мала усніх, але ворог стягнув резерве і пастуш Армії спинив, а потім змусив її відійти назад за Дністер. *) Схема № 4.
їй 323 (-пх* на блянкоті). 1 Запорожська дивізія . . . . 2 Волинська дивізія . . . . З Залізна дивізія . . . . 4 Київська дивізія .... 5 Херсонська дивізія . . . Окрема кіпна дивізія . Разом . . . В запасних бригадах . . .
ЇЛКМИО. ВІДОМОСТЕ про бойовий етап Армії УНР. па 13 20 сррпня 1920. 03 т 5 а. 2 багнетів ЧІГ00ЄЛ1 . ... КОНЄА муштров. рушниць кулеметів гармат набої до рушниць набої до гармат 248 692 536 468 1359 ЗО 8 200.000 г.л... 470 201 829 236 347 1180 61 5 160.000 345 195 1367 530 60Я 2255 78 . 12 200.000 657 84 192 222 251 606 21 6 80.000 502 82 117 137 211 142 22 2 56.000 130 175 475 311 І 391 — 37 3 1 70.000 ! 140 • 985 409 3672 1674 1972 2276 5542 249 36 1 766.000 1 2244 т Начальник Оперативного відділу Підполковник Яроці.кні.
155 № 324 С.ммЧ Таємно. НАКАЗ Військам Дієвої Армії У. Я Р. і 0151. г Коростятин. (Мапа 2 і 5 перст в 1**). 18 серпня 1920 р. 12 гад. — хв. 1. ІЦюг |юзвивас свою акцію в напрямі Львова Й одночасно робіть наступ в ріжних відтинках Південного фронту. 2. Війська 6 армії групуються в районі Львова для Його забезпе- чення. 12 дивізія піхоти мак отягнути до вечора 20 серпня район Бібрка —Хліґншичи- 11 ід монастир, маючи напрям через Поморяни—Перемишші. 3. Дорученій меігі ;цгиії наказано боронити лінію р. Дністра від Ру- мунського кордону до м. Миколаїв включно. 4. Для виконання цього дивізії мусять з вечора 18 сером влип иерегрупіровку аби скінчити її до ранку 19 сером: а) Група геверала Зйпюдського в складі: 5 Херсонська дивізія. Продовжити участок ліворуч д) Ннзвягка включно і тримати лінію р. Дніпра від Румунського кордону до с. Нігзвнська включно. Штаб дивізії заливається в м. Гормсцк 2 Волинська дивізія. Осередптися в районі Лука—Возелув. трпаючм т- ропу по лінії Косцельники—Поток «Золотий—Соколів—Зубрець вклвмв а розвідку па лінії попереднього фронту. Штаб іквїзії с. Лука. 1-а і 2-а Збірні запасові бригади — зосередитися в рабові Тлумача, б) 4-а Ввів- ша дивізія. Зосередитися в районі Коропець—Боброевякж—Звжшв з ме- тою активного забезпечення переправи у Нижньою. Охорону мате са лінії Зубрець виключно — Нузники—Комарівка—Нязколкж—Усте Звієм. Штаб дивізії — Нижпів. в) 3-ій Залідпій дивізії лосермнпкя в раМ Моігастирисіса—Дубепка—Коростятин—Гута Стара, маючі кіивоту в ра- йоні Холхочн, охорону на лінії Зубрець внключ&о — Барон—Оаеряяя— Ковалівка—Черпяхів. а розвдіку на поцрредах місцях. Шпб мвоп ст. Внчолки, г) 1-й Залорожський дивізії зосереджпкь в майні Марною Товстобаби, маючи кінноту в Носові, охорону по лінії Застаце жвош Водиця—Завалов—Пановіце, розвідку в напрямі па ПідгаЙш і Брзежаи. Штаб дивізії — Товстобаби. д) Окремій кінній дивізії зосередяться ж ра- йоні Кончаки Старі—Копчаки Нові, маюча забезпечуючій відділ з куле- метами в Гнільче, а Штаб дивізії в Водники. де включиться в з&лЬпч- ннЙ дріт, е) Підчас руху колонами мати охо|юну марша і певну роввцку. аби бути напоготові до підбиття ворожих акцій, ж) Обози, крім санях не- обхідних возів, відправити негайно за р. Дністер в район нового розташу- вання дивізій, з) Армеііським літучкам переїхати до ст. Хрипли, і) Штаб Армії сьогодні! перейде до Хрипли па. к) Штаби негайно по прибутті в мові місця постою мусять зголоситися че|чм залізнгяий або державні дроті про стан частин і подій підчас руху. 5. 19 серпня у вечері продовжувати перегрупіровку і до ранку 20 серпня а) Групі Генерала За іроде ького: 5-іП Херсонській дивізії про- довжувати тримати свій участок. Штабу перейти в с. Типковець. 2-ій Во- линській дивізії зосе|юіитись в резерві групи н районі Обертань—Джур- кін Жуків. Запасоним бригадам заняги фронт по р. Дністер під с. Знім- еш виключно до с. Петрнліп і Буковка виключно, доглядаючи річку за- ставами і маючи осередки сил 1) у Тлумача для забезпечення переправа у ІІижиьона і 2) у Жівахова. Розвідку провадити в напрямах на Потік Золотий Вариш Монастириска. Бронепотяг Запорожець" входе в під-
156 леглІсть Командуючого Запасовими Бригадами і мас бути у Ннжньова. Штаб Командуючого Заиасовпмп бригадами — Тлумач. Штаб Групи Ге- нерала Загродського — Коломия, б) 4-ІЙ Київській дивізії зосередитися в районі Ольшашіця—Клубовці—Тисьменпця в армейському резерві і до- глядати участок р. Дністра від Буківки включно до Маріамиоля вшиючно. Штабу дивізії стати в Хрипливі. в) 3-ій Залізній дивізії зосередитися в районі Делеюв—Маріамполь—Ієзуиоль—Дубовце з метою активної обо- рони переправ на цьому участку. Охорону мати па лінії Устє Зелене— Г]юстяпець—Крнмидів—Бпшув включно, а розвідку вести на Впчоліаі— Коржовп—Гнильне. Кінній сотні з кулеметами активно боронити пере- праву через Дністер у Мартігпова, що на великому шляху з Калуша на Рогатин, штаб дивізії — Ієзуноль. г) 1-й Заноріжській дивізії осереднтися в районі Сішковці—Галич—Большовце з метою активної оборони переправ на цьому участку. Охорону мати по лінії Бпшув виключно Конкольннки— Баушов—Понлавшікн, а розвідку вести на Ділятин—Сарнки Горні—Бур- штнп. В Сарнки Горні тримати кінну сотню з кулеметами. Штаб дивізії — Галич, д) Окремій кінній дивізії зосередитись в районі Лисець—Іваніковка в армейському резерві. Штаб дивізії — Лисець. е) 6-ій стрілецькій ди- візії пересунутися в район м. Стрий, ж) Лрмейськпм летучкам переїхати до Надворної. з) Штаб армії переходе до Надворної. і) Комдивам зробити розпорядження аби всі мости і пароми через ріку були підготовані до зіпсованая. 6. 20 серпня армія групується: а) Група Генерала Загродського (5 Херсонська і 2 Волинська дивізії і Запасові бригади) тримають фронт по річці Дністер від румунського кордону до с. Буковка виключно. На ст. Коломия тримати пе менш двох потягів на випадок швидкого пересунення резервів по залізниці, б) 4 Київській дивізії заняти у часток річки Дністра від с. Буковка виключно до м. Галич включно. Боронити район Маріам- подь включно — Галич включно, гуртуя за ним резерви дивізії, а участок на схід до с. Буковка доглядати заставами. Штаб дивізії — Хрипліш. Бропепотаг ..Кармелюк‘‘ входе в підлеглість Комдива Київської і мусить бути в районі Іезуїюля. в) 3-ій Залізній дивізії заняти участок від м. Га- лич виключно до Журавпо включно. Доглядати річку заставами, а резерви мати в трьох групах в районах: 1) Дорогів—Гребля—Войнилів, 2) Довга Ікійнилівська і 3) Підгірка—Мостнска і Калуш. Штаб дивізії — Калуш. г) 1-ій Заноріжській дивізії зосередитися до 17 год. в бойовому складі в районі Ястребнця—Підпечари в армейському резерві. Штаб дивізії — Хршілин. д) Окремій кінній дивізії залишитися в попередньому районі в армейському ]»езерві. е) 6-ій стрілецькій дивізії заняти участок р. Дні- стра від Журавпо виключно до Миколаївн включно. Боронити участок Бу- вавша—Залісся—Жидачів і Волчнів—Миколаїв, маючи за ними участко- ві і»езервн. а решту фронта доглядати заставами. Для дивізійного резерву в Стрнї мати на поготові потяг для швидкого пересування в район Жида- чова або Миколаївн. Штаб дивізії — м. Стрий, ж) Начальнику Тила і Ко- мендатурі тиха перейти в м. Делятин. з) Штаб армії залишається в Надвірній. 7. 21 серпня частинам армії залишатися в осягнепих районах і про- деджуватн виконання своїх завдань крім 1-ї Запоріжської дивізій, якій
157 пересунутися в район Камеппа—Виноград—БраткІвці, де стати в армей- ському (>езерві. Штаб дпвізії — с. БраткІвці. 8. Звертається увага на те. щоби всі переправи через Диістро були знищені після переходу наших військ на південний берег ріки. 9. Виконання цього наказу розпочати після отримання особого по- відомлення по телефону. 10. Про отримання цього наказу донести. Орігінал підписав: Командуючий Дієвою Армією Генерал-Поручник Омелянович-Павленко. З оригіналом згідно: т. в. о. Начальника Штабу Армії, Генштабу Полковник Кущ. № 325 (..ох**). Оперативний звіт до 16 годин 18 серпня 1920 р. На участку фронту по Дністру ворог острілював весь день наші по- зиції. В районі Жижноміра ворог веде наступ в напрямку на Бариш. В 11 годин сегодня волог кількістю 200 піших і невідомої кількости кін- ноти заняв с. Олсшу. Завдяки чому наш фронт проходить зараз по буграм на схід Озерян, звідкіль знову по буграм на схід від фодьв. Оконп с. Са- налуски—Ковалівна-—Доброводп. З ранку була бійка в районі с. Курдва- нівка, після якої це село нами залишено. В ранці ворог заняв с. Ганло- дюди. куди притягнено ним гармати, котрі брали участь в бої під Курдва- Іівкою. 18 серпня год. 16 хв. ЗО с. Коростятин. ч. 01033. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. № 326 Слаш“). ТАЄМНО. Комдивам 1 Запоріжської. 2 Волинської, л стрілецької, 4 Київської, 5 Херсонської. 6 стрілецької, Окремої кінної, Начальнику запасових бригад й Начальнику Тила. Зараз отримані відомости про значний успіх польських військ на схід від Варшави, а також далі на південь до Влодави. Офензпва ноль- •сьш військ в цих |&Йонах розвивається і ці усніхп можуть мати зна- чіння і на вашому фронті. Тому, в зміну і в додаток деяких пунктів наказа Армії від цього числа під. ч. 0151 наказую: 1. Частини Армії по виконанню пересувань в піч з 18 на 19 серпня мусять чекати наказу до коптр-наступу. 2. 1 За- поріжській дивізії вислати звязковий пост в с. Вичулки до Штабу 3 ди- візії. а Штабу 3 дивізії мати звязковий пост в с. Коростятин. 3. Розвідку провадити як можна ширше. 4. Комдіву 3-ої дати наказ, аби один бропе- потяг став в Моностирисці, а другий переїхав сьогодня до Ннжньова, — до переправи. 5. Відносно знищення переправ на р. Дністер послідує .додаткове роспоряджсппя. 6. Позаяк про початок перегрупнровки, при- значеної в ніч з 19 па 20 серпня послідує додатковий наказ, то всім ди- візіям потурбуватися про те, щоби мати зі Штабом Армії певний звязок. 7. Штаб Армії в ночі переїде па сг. Нижпів, куди надсилати всі термінові донесення. Підписав: Командуючий Армією УНР. Геперал-Поручник Омелнпо- впч-Павленко. З орігіналом згідно: т. в. о. Начальника Штабу Армії Ген- штабу Полковник Кущ. 18 сорпия 1920 року № 0152. 18 годин, с. Коростятин (мана 5 і 2 пер. в Г).
15$ їй 327 (..пкм-). Таємно. Комдівам 1 Запорожськоі’, 2 Волинської. З Стрілецької, 4 Київської, 5 Херсонської, 6 Стрілецької, Окремої кінної, Начальнику Запасових бригад і Начальнику Тила. Завдяки енергійному наступу Познанських військ під Варшавою в напрямі на Брест-Літовськ—Ново Мінськ большовиками понесена по- разка. Ворог був розбитий до щенту, захоплено в полон біля 20000 поло- нених. велика кількість кулеметів і багато іншого майпа. Цей успіх роз- вивається і мабуть сьогодпя місто Брест-Літовськ. Це відчувається боль- шовиками і проти Південного фронту; є відомості! що вже одна дівізія Буденного помічена в околицях Грубешова, себ то відтягнута з нашого фронт)’. Алеж під Львовом обставини склались так, що 5, 6 і 12 польські дівізії будуть на деякий час оточені у Львові. По останнім відомостям 18 серпня о 17 год. ворогом зіпсована залізниця у ст. Бобрки Гпа південь від Львова). А тому, маючи па увазі, що через не довгий час ми будемо мати . могу почати контр-наступ, Командарм наказав продовжувати сьогодпя 19 серпня виконання наказу армії ч. 0151 від 18 Серпня § 5. Штаб армії о 5 год. рапку переїде до ст. Станіславів. На ст. Ниж- нів залишається пост звязку, через який мусять надсилатись донесення. ТВО. Начальник Штабу Армії Генштабу Полковник Кущ. 19 серпня 1920 р. ч. 0153. 4 год. ст. Нижпів. № 328 („прк*>. Негайно-оперативно. Комдіву Окремої кінної. Додаток до наказів чч. 151, 152 Командарм наказує: 1) Доручення Вам дівізіі зробити на марші Ястребець—Кодзіевка большой привал лс 17 год 20. серпня в районі Ястребець—Колодзіевка зголосівшпся про прибуття в Штаб Армії через станцію Станіславів. 2) Після 17 год $0 серпня дівізіі рушити в район Лізеця через Станіславів, звернувші увагу на повний лад при дефеліровашіі через це місто. 3) Прізначити в роспо- рядження коменданта міста Сташславова по одному старшині і два ко- зака від кожного полку. Штаб Армії покі залишається в Хршіні. ї9 серпня 1920 р. ч. 59,к. 11 год. 45 хв. с. Хріплін. За Наштадарма Дієвої Полковник Кущ. № 329 Оператпвнпй гвіт до 16 годин 19 серпня 1920 р. Завдяки загальному становищу 6-ої польської армії, частили Г2 польської дивізії, що стоялн на лівому крилі нашої Армії відійшли ще 17 серпня в район Зборова, звідкіля мали пересунутись в район Бібрка— Хлібовнчі—Підмоиастнр для оборони м. Львова, через що ліве крило укр. армії зістало оголене, що дало можливість ворогу перейти Стрплу і пере- тягнувши на цей бік ріки гармати ударить в крило і тил нашої армії. Я причини ворожих атаків нашого лівого крила від сторони Гниловоди— Чзвдзелівка, як рівнож з причини, що ворог змагався глибоким обходом зшого лівого крила ударити в тил армії, становище на р. Стрипі стало утяжливим. Тому, маючи на увазі дерективні вказівки, Командарм /наказ перевести дивізії за Дністро, аби вони маючи забезпечений тжл була здатні до контр-наступу. На день 18,8 наказано частинам армії
150 обсадити Дпістро від румунського кордону до Коропця, далі лівію Мар- ково—Товстобаби—Бичів—Дубовці. По одержаним відомостям Київська Й Окрема кіпппа дивізії осягнули до ранку 19/8 наказані райони. Від 1, 2, і 3 дивізій донесень нема, а па відтинкові 5 дивізії весь сьогодніш- ній день ворогом ведеться гарматна та рушнична стрілянина. Штаб Армії знаходиться сегодня на ст. Хршілін. 19 серпня 1920 р. 19 годин, ст. Хриплін. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. 16 330 С,пвм*). Таємно. В А К А 3 Військам Дієвої Армії У. Н. Р. і 0154. Хриплнн. (Мана 2 і 5 верст в 1“). 19 серпня 1920 р. 22 год. 50 хв. І. Розвідкою льотігиків сьогодня ранком виявлений рух ворожої кін- ноти в кількости до 2000 шабель мимо ст. Бориніче через Бродовці і Оль- ховець на Миколаїв і рух піхоти ворога (до 600 багнетів) від Княгинін на Роздоль. По донесенню цивільної влади сьогодня біля 12 год. м. м. Миколаїв і Ходорів заняті ворогом, а потяг, який рушив з Стрия на Долину був обстріляний якоюсь бандою до 500 чоловіка з району Доброви (5 клм. ні північ від Долини). 2. Наступ польських військ в районі Брест—Литовська продовжу- ються з великим успіхом. Це має вплив на групіровку ворога щютя Пів- денного фронту і примусило большовиків відтягнути одну з дивізій Бу- денного на північний захід в район Грубешова. 3. Аби зупинити перегрупіровку ворога і паралізувати його акції на Миколаїв—Дрогобич, війська Південного фронту з ранку починають контр-наступ: а) трьома колонами з району Львова в східньому напрямі, б) 12 польська дивізія (яка сьогодня з нечера мусила осередитися в кра йоні Перемишляпи) — на Куровіце во фланг ворогу в північно-ззхідньому напрямі а потім в напрямі на фронт Нараїв Място—Дунаїв. маючи роз- межуючу смугу з армією У. Н. Р. по лінії Фпрлеїв—Потуторн. в) Військам Армії У. Н. Р. — акцією кінноти в напрямі па Ходоров ударити в тил ворожої групи, яка вийшла па Миколаїв, а головні сили зосередити по Гнилій Лині з охороною по Золотій Липі. 4. Тому на 20 серпня НАКАЗУЮ: а) Групі Генерала Загродського продовжувати виконання попередньої задами ведя розвідку активним чи- ном на лівому березі річки Дністра, б) 4-й Київській дивізії, доглядаючи заставами участок Дністра від. с. Буковка включно до м. Маріамполь ви- ключно, зосередити до 20 год. 20 серпня головні сили дивізії в районі Маріампіль—Дслеюв—Дубенці—Козино—Ієзупіль. Кінноту тримати з Кон- чини Старі, провадити розвідку в напрямках па Мопостириску—Голгоче— Підгайці. Завдання дивізії —активно боронити переправи в своєму ра- йоні. Штаб дивізії — Ієзупіль. в) 1-ій ЗапоріжськіЙ дпвізії. залишайсь в районі Большовці—Семівовці—Галич, тримати кінноту з гарматами в Бурштині, а розвідку вести в напрямах ст. Потуторн (па південь від Бережан), на Іуціско—Нараїв Място і на Рогатин—Фпрлеїв. Завдання дивізії — забезпечити переправи в своєму районі і ліве крило армії і ввійти в звязок з 12 польською дивізією. г) Окремій кінній дивізії, з одержанням.
Ж60 цього початії рух через Букачівці в напрямі на Ходоров. Розвідку вислати на Поманіту—Ходорів і Журавпо. По осягненні Букачпвець й отриманню відомостей розвідки атакувати ворога. Звязок зі Штабом Армії тримати через ст. Букачівці. В підлеглість Комдіву кінної поступає бронепотят ..Кармелюк". який і підтримує акції кінноти, супроводжуючи її. д) 3-ій Залізній дивізії о 20 год. 20 серпня почати рух і перейти в район Цінков— Павелч—Майдан—Боднарів. де зосередитись в армейському резерві. В підлеглість Комдіву 3 стрілецької поступає бронепотяг „Чорноморець". На ст. Станіславів тримати два ешелони для спішної перевозкк частив . дивізії в потрібних напрямах. Кінні сотні з кулеметами тримати для . активної оборони переправ у Мартинова (через Дністер) і у Вістави (через р. Ломнпця). Штаб дивізії — с. Майдан. 5. Армейським летучкам пересунутись до ст. Хриплій. 6. Штаб Армії залишається на ст. Хриплій. Орігінал підписав: Командуючий Дієвою Армією Генерал-Поручник Омелянович-Павшко. З орігіналом згідно: За Начальника Штабу Армії Генштабу Полковник Кущ. № 331 С,орк“). Комдівам 1 Запорожськоі, 2 Волинської, 3 Залізної, - 4 Київської, 5 Херсонської, Командіру запасових бригад, Вомгруп Завод- ському. По тілько що одержаним відомостям о 18 год. ЗО хв. 19 серпня льотних помітив рух ворожої кінноти до 500 шабель від Дзипогрода на .Шломею (20 верст на південний захід від Львова) Можливо, що це була бригада Котовського. Частини 6 армії і 12 польської дівізіі замісць передбачаемого удара . в східному напрямі мають перевести 20 серпня концетруючий удар в на- прямі на Бобрку. Частини Армії УНР викопують своі завдання згідно наказу ч. 154. 20 серпня 1920 р. ст. Хрипліп. ч. 24/оп. 1 год. ЗО хв. За Нач. Штабу Генштабу Полковник Кущ. № 332. Комдіву Окремої кінної і 3 Залізної. Можливо, що ворог з району Миколаіва продовжуватиме рух па Стрій—Болехів. Для контракції проти цього ворога в свій час потрібно буде вжити Окрему кінну дівізію і кінноту 3 дівізіі. Аби це було можли- вим зробити коли то вимагатиметься, Командарм наказав: 1) кінним полком Фролова негайно заняти с. Майдан і видшіиути передова пости в Войнилів і с. Подгоркі па схід від Калюша і у с. Топов- ське, що в 20 вер. на півд. захід від Калюша. На обовязок цім постам по- кладається рюзвідка на захід, а крім того Войніловськпй пост як звязок з Окремою кінною дівізіею. 2) Завдання Окремої кінної дівізіі і 3 Залізної залишаються згідно наказу ч. 154. 3) Маючи па увазі, що обстановка зміняється дуже хутко, Комдіву ^Окремої кінної провадючи акції на Ходорів, тримати весь час звязок з бро-
161 протягом, якому зголошуватися до Штабу Армії за отриманням останніх інформація. 4) Всім розвід чим органам здобувати відомості! не тільки про те. де е ворог, а де він був. коли, в яких силах, куди він рушив а також де була паша розвідка і виявила, шо ворога не було, про все не зазначати в донесеннях. 20 серпня 192-0 р. ч. 62 к 10 год. 15 хв. ст. Хриплій, мапа 5 клм. Наштадарм Дієвої Полковник Ліпко. № 333 С,піяв). Розвідочний звіт Іїїтадарм УНР. до 11 год. 20. УШ. 920. По зізнанням Польського старшини розвід, від. 6 арміі 19. 8. бр. приблизно о 6 годині пополудні большовиками занят Ходорів. Наступали па Ходорів 5 та 6 кінні полки 3 бригади 8 червоної козацької дівізіі: 5 полк з боку двірця Ходорів, а 6 полк з (боку цукроварні. 5 полк налічує в собі 450 кіппотчлків, 4 кулемети ла візша та 2 па конях. 6 полк має в собі 624 кінпотчпка 5 кулеметів па візках та 4 на людях. Половина із чер- жоармійців козаки, а половина Галичани. Козаки добре одягнені та озброєні, а Галичани погано одягнені та без сідел і слабо озброєні. Зараз напрямок держат на Стрий та Львів. Граблят населення наснлуют та вбивають жінок, забирають коней та сідла, в яких помічається великий недостаток. По відомостям ще пе перевіреним в районі Долини показались большовицькі розізди. Генкварт Полковник Кущ. Начрозвід Сотник ШпідінськиЙ. № 334 („шпґ). Негайно. Комдіву 1 Запоріжської. Сьогодні льотніками була помнчела о 9 год. ворожа кіннота в кіль- кості біля 1000 шабель і 450 возів, яка рушила з Жідачова на Журавно. Окрема кінна дівізія осереджуеться в районі переправи через Дні- стре у Мартішова з метою знищити ворога. Командарм наказує 1 Запоріжської дівізіі: а) залишити на лівому березі річні Дпістро необхідну для захісту переправи у Галича частину сил, а головні сили дівізіі осереднти на пра- вому берегу Дністра в районі сел Нітлісп—Метрополії—Галнчц до ранку 20 серпня; б) тримати надійну (юзвідку в західному напрямі а звязковпй пост з Окр. кіп. дівізіей в с. Нукасівце; в) В випадку виявлення наступу ворога рішуче атакувати його з метою знищення. г) 3 Залізна дівізія сьогодні зосереджується в районі Майдан з кін- нотою в Майдані, ч. 22,к. 20. VIII. 19 год. ст. Хриплін. За Напггадарма Дієвої Полковник Кущ. № 335 (.,прк“). Розвідочний звіт Штадарму УНР 20 8 920 год. 20. На правому крилі армії ворог намагався переправитись через Дні- стре, в районі с. Городниця, Чорнолиця, Ннжньов, але зістав відбитий, в районі Ніжпева наш бронепотяг обстріляв ворожі патрулі по лівому боці Дністра. Польським авіатором виявлена концентрація 8 кав. дівізії в ра- йоні Миколаїв:!, Бржоздовіце, Роздоль, ворожою кіннотою до 2000 коней *І*К1 11
162 і 400 возів захоплен Жндачів, ворожі патрулі просуваються по шосе Жп- дачів—-Журавно і захопили село Бережниця Крулевська сьогодні о год, 9. В районі м. Долини по зізнанню місцевого комісара оперує банда, котрою захоплена станпія Моржин, між Долиною а Стриєм брак звязку. По сім же відомостям по всім повіті особливо на Чеському кордоні оперують бан- ди. одною з котрих два дві назад було захоплено ст. Суходол, банда налі- чувала до 900 люду, була одягнута в військове убрання, ч. 164,Р. Ген. Кварт. Генштабу Полковник Кущ. їїач. Розвід. Від. Сотник ШпілінськиЙ. № 336 <моз“). Оперативний звіт Штабу Армії УНР. 20 серпня 1920 р. З розсвітом розіздами Окремої кінної дівізії які доходили до м. Га- лича і Черняхова, де ворога не обнаружено. Стверджено відсутність ворога в м. Ходорові і лише в с. Новошин, що на північний захід в м. Журавно в о верстах, наші розіздп захопили 5 кінних розвідчпків 8 совітської кін- ної дівізії. Весь нинішній день на усім фронті нашої армії пройшов в зви- чайній рушничній, кулеметній та гарматній стрілянині. У Дністра на північь від м. Маріамполя і на північний схід від м. Іезуполя збільшена розвідка діяльності ворога. (Без підпису). № 337 С,врк“). Розвідочний зніт Штабу Армії УНР за 21. VIII. 920 до 9 год. З правого відтинку фронту Армії відомостей про ворога не одержано. В районі Ніжнева ворог ніч заховувався спокійно, далі по Дпістру до Га- ла ча ворожих сил проти нашого відтинку не помічено. На відтинку Галнч —Мошковці наша розвідка вислана в яапр. Бурштипа зустріла ворожі патрулі. По агентурним відомстим польські частини вчора малп сильний бій в с. Юрашкп. Ситуація району Жпдачів—Журавно попередня. Комендант ст. Калуш нових відомостей про ситуацію району Долини по дас, на ст. Калуш спокійно. Колійового звязку з Стриєм не мається від вчора 18 гол. з’Болеховом від ііочн і з Додипою від раня сього дня. ч. 165?. Генкварт, Генштабу геяхор Кущ. Нач. Розвід. Від, Сотник ШпілінськиЙ. № ЗЗв Оперативний звіт до 10 годин 21 серпня 1920 р. Вчора 20,8 біля 12 години ворог невеликою кількістю кінноти кілька раз намагався перейти на правий берег Дністра в районі Городниці і Кормилнці, алеж нашим гарматним та кулеметним вогнем всі його зу- силля відбіпго. Ворог поніс страти раненими і забитими. Наші втрати 2 за- битих і 4 ранених. В районі Нижніва ворожі відділи піхоти біля 16 годин намагались - в переправою через р. Дністер у залізничного мосту, алеж вогнем ,.;\.грії з бронепотяга ^Запорожець “ ворога відігнано. Кінною дивізією виявлено, шо во{южа кіннота в снлі 2 полків обсадила м Жу^шмо і спаливши міст на Дністрі держить сильну охорону у па- іЧіма на Дністрі. М. Жидачів займається 4 полками ворожої кінноти 8 кав. .іншії. Після зізнань полонених взятих кінною дивізією большовики очі-
163 кують сьогодпя або завтра с. т. 21/8 приходу піхотп з півночі! і мають головний напрямок па Стрпй—Дрогобич. Сегодня до 9 годин спокій. 21 серпня год. 11 ст. Хриплій, ч. 01041. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. № 339 С.оП. Комдів Окремої кінної через Штадів 1 Запоріжської і Комдів 3 Залізної Можливо гадати, що ворожа кіннота, яка вчора вирушила иа Жу- равко, відрядила туди тільки частину спл, а головнії сили відрядила па Стрій для опанування районом Дрогобич. Тому Командарм наказав: 1. Окремої кінної дівізіі з одержанням цього пересунутися в с. Блуд- ники (8 верст на захід від Галича), звіткіль і продовжувати виконання свого завдання но знищенню ворога. Постійну розвідку тримати в Мар- тинові і ВоЙнілові. 2. З Запор, дівізіі*) тішмаючі кінноту в Майдані мати сталу роз- відку і Віршпя і Калюші. Шлях длп звязку меж кінвою дівізіею і кінно- тою 3 дівізіі через Комарів. 4. **) Роспорядженпям Штадів Окремої 1-ої Запоріжської цей наказ негайно надіслати до Комдів Окремої кінної, донеся про час виконання нього. 5, Про одержання наказу і початок руху Комдів Окремої кінної не- гайно донести. 21 серпня 1920 р. 10 год. ч. 66/к. ст. Хріплін. Наштарм Дієвої Полковник Ліпко. № 340 Розвідочний віт Штадарму УНР 21. VIII. 920. до 20 год. На фронті лінії р. Дністер нових відомостей про ворога не отримано. Полонені 8 кав. черв. коз. дівізіі зізпають: дівізіею командует Примаков, дівізія має 3 бригади, 1, 2, 3, по два полка в кожній, нумерація від 1-го до 6-го включно. В полку до 400 шабель 14 кулеметів. При кожній бри- гаді батарея 4 орудія, всього в дівізіі 2400 шабель, 12 гармат 84 куле- мета. В обозі везут кузню та набої. Харчуються по селам. Дівізія скла- дається з солдат южних губерній. По заняттю 20. У0. м. Журавно від 4 полку був надіслав розізд, котрий форсував р. Дністр, направився на с. Буканівці, де зістав захоплений. Розізди послані з Надвірної голосят по шляху на Сюлотвіно—Порош—Слива ніяких військових частин не стрічали. В Сливах постерунок польської жандармерії. Другий розізд на Зелену зустрів там польський постерунок в 20 жандармів, котім опові- дали, що* 5 день тому назад до Рафаловки відходила Чехословацька роз- відка. Чехословаки росташоваші в с. Брушури, більшість в с. Карешмезі. В лісах району ст. Делятин оперує якась банда. В загалі настрій селші спокійний. Па південь села Слива росташоваиі якісь українські частини. Жандарми цього постерунку оповідают. що кожний день з Галичини до чеського кордону переходить сила галицьких старшин та козаків. Повер- ’> очевидно „З Залізної**. '♦) очевидно „3*.
164 таючпй з полону мадяр зголосив в штабі дівізіі. що до м. Монастирі» прибуло 3000 піх. та 700 кінних з обозами котрі направились па Задорів. По надоспівшим відомостям в районі Маріям поля показались дпа кінних ро- зізда, силою по 20 коней кожний при 4 тачанках. Генкварт Полковник Кущ. Начрозвід. Сопші; ШпілінськпЙ. № 341 С.ох“). Оперативний звіт до 8 год. 22 серпня 1920 р. На відтинку фронту від румунського кордону до Пижн-іва ворог весь вчорашній день острілював гарматним та кулеметним вогнем наші росто- шування на правому березі Дністра. Ворог скупчивши значні відділи кін- ноти і піхоти в районі Нижніва біля 19 години почав наступ з метою ово- лодіти переправою у Нижніва. Бій, котрий тріпав біля 2 годин закін- чився корисно для пас і ворог, маючи значні втрати, відійшов назад. В цьому бою відзначився бронепотяг „Запорожець". По відомостям від се- лян ворог направляє мости на Золотій Ліпгі. Свої сили ворог скупчує в районі ПідгаЙці. На відтинку в районі Маріпмполя ворожа кінна роз- відка розвиває свою діяльність. Нами відеться розвідка в напрямках Ка- луш—Долина—ВоЙнилів—Журашю. В Калуші ворога нема. 23 серпня год. 11 ст. Хрипліш ч. 01043. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. № 342 („пкм“). Розвідочний звіт Штабу Арміі УНР. 22. VIII. 920 до 9 год. Ніч на всьому фронті лінії р Дністра пройшла спокійно. Нових ві- домостей про ворога пе мається. По .зізнанням селян ворог відбудовує мо- сти на Золотій Липі та концентрує сили в районі ПідгаЙці. По відомостям 8 сов. дів. захопила м. Стрий, частина кінноти подалась на Моржші. Жу- равно і Жидачів тримається ворожою кіннотою. В Калуші та Долині спо- кій. пастрій селян спокійний. По надоспівшим відомостям ворог почав атаку м. Ніжнева. ч. 169,рз. Генерал-Кварт. Генштабу Полковник Кущ № 343 Оперативний звіт Штабу Армії УНР. 22 серпня 1920 р. З ранку цього числа ворог на відтинку р. Дністра від румунського кордону до м. Галича в багатьох пунктах перейшов в наступ, намага- ючись зфорсувати р. Дністер. Понцерпотяг Кармелюк виїздив на колію між Іезуполем а Галичем, аби допомогти своіЙ піхоті відбити ворога, але в тилу у нього прокравшимся ворожим відділом було мініровано колію. Коли цей паицерпотяг повертався до Іезуполя, то часть його вагонів дя- куючи взриву колії також взірвалася в повітря, друга часть була за- хоплена раптовим нападом ворога зі всіх бокіп. Ці вагони були врятовані від захоплення ворогом, анергій пою атакою десапта цього панцер потягу. Дякуючи ньому було врятовано дві гармати, велика кількість гарматних : рушничних набоїв та лироксілін, пе дивялчись па вбивчий вогонь воро- жих кулеметів. Пізнім вечером ворог значними силами повів наступ на наше росташування при мості м. Іезупіль, силючись оточити гарнізон мо- стового причілку. Під загрозою бути відрізаними від мосту ця частіша примушена була поспішно відійти на правий беріг р. Дністра, шдорвашші
165 міст. Маючи на увазі, що місцевість на північ і північний захід від Ста- ніславова не дао змоги використувати вигідним способом ні шхоту ні кін- ноту і що взагалі умови ведення бою впереду великого міста надзвичайно важкі, а також скінчення звакуації цього міста, Командарм прийняв рі- шення зиергійпо боронити переправу у Ннжньова і доглядати участок Дністра від румунського кордону до 1 алича, для чого згуртувати чотирі дівізії армії в 'районах Тлумач—Тисьмеяядя—Хркплія—Братковці—Ти- сьмеичаип з мстою дати бій ворогу иа лінії р. Бистриця. Окрема кінна дівізія з доданими деякими дівізійиої кінноти залишена в районі Галич— Викторія—Майдан з метою провадження зігтивиої розвідки в секторі Бурштин—Станіславів—Перегшська. (Без підпису). № 344 (нпкм“>. ТЕЛЕГРАМА із Штаба Армії Української Народний Республіки. Ставка Головного Отамана. Примірник 10. НАКАЗ Військам Дієвої Армії У. Н. Р. ч. 155. 22 серпня 1920 р. 13 годин, ст. Хриплій. Мана 2 і 5 верст. ТАЄМНО. 1) Евакуація Станіславова закінчена. З метою більш сприяючого росташуванпя для оборони Покуття на 23/VIII призначається перегрупі- ровка Військ Армії: 1. Запоріжська дивізія залишивши охоронні відділи у Галичської переправи в складі 3 сотень кінного полку і одної гармати у Беднарова (Калушському напрямку) одну сотню того ж полку з бро* непотягом ЧОРНОМОРЕЦЬ стати на марш о 5 годині ранку 23 VIII і ви- рушити по маршруту с. Сельце, Колозієвка де стати до 12 годин на неве- ликий привал; далі продовжувати марш для ростаїпуваяня в районі сел ст. Хрпилін. Розвідку провадити активно в секторі м. м. Бурштин, Стані- славів, Журавно. 2. Залізній дпвізії стати на марш в 6 годин 23 VIII і осередкуватися на ночівлю в с. Опричівці, 24Т1П до 12 годин зосеред- куватнея в районі с. с. Тисьмончани. БраткІвці, Каменка. Лінію охорони по берегу р. Бистриці, Золотниська, |юзвідку провадить в секторі Калуш. Тисьменчани, Перегінско. 3. 2-ій Волинській дивізії осередкуватнея до 18 годин 23/VIII в районі Палагічі, Тлумач, при чому належить внкорнстувати залізничні ешелони. Звернути увагу на направу залізничного шляху між Тлумачом і ст. Палагічі. Розвідку і охорону провадити в районі Ма- ріамполя виключно, Ніжвьов виключно. 4. 4-ій Київській дивізії зали- шаючи охоронні відділи в районі Ізуполя і Маріамполя в складі кінного полку, бронелотяга КАРМЕЛ1ОКА і Польської сотні. Комапдіру Запоріж- ської дивізії з ранку цю сотню в расіїоряджопнн Київської. Росташу- ватись головними силами до 20 годин 23. VIII в районі Тксьме- ница, 5. Окремій кінній дивізії залишатися в районі Комарів, Вікторів і командіру дивізії обєднати керування всіма авангардами па відтинку від Маріамполя включно до Калуша. Авангард прикриваючий Маріамполь підсилити наденлкою туди одної гармати і доброї кінної сотні і обла- днати керування цим отрядом під командою ош'гпіого старшини. Звпзок по залізниці через станції Іезуноль. Сичів або Цшпів. 6. 5-ій Херсон- ській дивізії, запасовим бригадам залишитися в займаємих районах і про- довжувати охорону лінії р. Дністра. 7. На регулярність розвідки, споте-
166 натізації даних особливо на досконально агентурну розвідку Штабам ди- візій звернути особливу увагу. 8. Штабам дивізій* стати: 1-ій Запорож- ської ст. Хриплін. 3-ій Залізній 23,VIII в с. Опрпшівці тримаючи звязок через ст. Хриплін але 24. VIII в с. Каменка тримаючи безпосередній звя- зок власними засобами з Отинією; 2-ій Волинської дивізії ст. Тлу- мач тримаючи звязок по залізпнчому дроту і маючи пост, звязку з селом Тарновнця Полька: 4-ІЙ Київській дивізії м. Тисьмениця звідкіль тримати звязок но залізничному дроту через ст. Хриплін і крім того держати звяз- ковпЙ пост на південь околиці с. Чсриоложці. 9. Штабу армії зранку пе- рейти на ст. Отиня. 10. Санітарним і гарматним літучкам перейти на ст. Отиня. 11. Тилові шляхи 2-ої Волинської дивізії і збірні запас, бригаді: Тлумач—Обертань: 4-та Київська і дивізія 1-ша Запоріжська і окрема кінна дивізія Марковці, Отння, Че|юмхів, 3-ІЙ Залізній Тисьмепчаші, Виноград. Майдани Срд. 12. Пересування і росташування на місці мусять бути організовані так, аби сприяли вигодному вступу в бій. Організувати детальну розвідку місцевості!. скласти кроки на якіх .зазначити перепони і обсерваційні пункти вигідні для розвиття акції. 13. Інспектору техничних військ організувати лад на залізни- цях і правильне їх внкоркстувати. 14. Командірам дивізій видати точні роспоряджеїшя про організацію тилових установ звертаючи особли- ву увагу на харчування військ підчас переходу. Санітарні установи роста- шувати по вказівкам Інспектора санітарної частини. 15. Залогою м. Стані* славова залишається той польський відділ, шо був і досі, який входить в підлеглість в адміністративному порядкові Командіру Запоріжської дивізії. Марш через Станіславів й його околиці всім суворо забороняти. Відповідальність за порядком у Станіславові покладаю на Командіра За- поріжської дпвізії, якому оголосити м. Станіславів на військовому стані. Командірам гарматних бригад заглянути аби завчасно була зроблена ре- ііогносціровка артилерійських позицій в районах дивізії а в час боїв ке- рувати діяльністю артилерії. Командуючий Дієвою Армією Генерал-Поруч- ник Омелянович-Павленко. Начальник Штабу Армії Генштабу Полковник Лппко. М» 345 (-ВИІ- Розвідочний звіт Штадарму УНР 22. VIII. 920. до год. 20. На правому відтинку фронту Армії ворог веде рідку гарматну та рушничну стрілянину. В районі м. Ннжнева ворог при одні важкі та одні легкі гарматах та панцернім авто робив спроби завладіти мостом через р. Дїїісір. але зістав відбитий. В районі Іезуполя ворог в невідомі кіль- кості веде бій з нашим панцерником. Вашою розвідкою виявлено що в с. Томашівці чотири верста на захід м. Войшілова коло с. Неговці а також на північ м. Калуша вчора вечером були ворожі патрулі. Між невільним населенням поширюються вперті чутки, що чеська ІІерегінська бригада находиться в районі Долини. Гонкварт Полковник Куш.
167 їй 346 ( пм“). ТАЕМНО. НАКАЗ Військам Дієвої Армії У. Н. Р. 0156. ст. Хрнилін. (Мапа 2 і 5 верст в Г‘). 22 серпня 1920 р, 22 год. — хв. 1. Евакуація Ста ніс лавова -закінчена. З метою більш сприяючого росташувания для оборони Покуття на 23. УПІ. призначається иерегру- ліровіиі військ армії: 1) 1 Запоріжська дивізія, залишивши охоронні відділи: у Галичсьнгї иіерепрапи в складі 3 сотень кінною йодну і одної гармати і у Боднарова Ев Калуїпському напрямі) одну сотню тогож полку з бронепотягом ..Чорно- иорець" — стати на марш о .5-ій годині ранку 23. УШ і вярушжп по Вюршруту: с. Сельце—Колодзієвка. де стати до 12 години на велілі і.ривал: далі продовжувати марш для росташуваяня в районі сел, що біля ст. Хрипліш Розвідку провадити активно в секторі: м. м. Бурштан—Ста- ніславів—Жура вно. 2) 3-ІЙ Залізній дивізії етапі па марш о 6 годині 23. VIII і зосе- родкуватпса па ночівлю в с. Опричівці; 24. УПІ до 12 годин зосередку- ватись в районі с. с. Тисмрнчани—Братківці—Еаменка. Лінія охороні по бігу р. Бистриця—Золотоніська. Розвідку провадити в секторі: Ка- луш—Тисьмешіця. Перепшсько. 3) 2 ЇЙ Волинській дивізії зосередкуватись до 18 годин 23. УПІ в районі Палаті--Тлумач, при чому належить використати залізничні ешелони. Звернути увагу на напрану залізничного шляху між Тлумачем і ст. Палаті. Розвідку і охорону провадити в районі Іаріажшль ви- ключно — Нижній виключно. 4) 4-ІЙ Київській дивізії, залишаючи охоронні відділи в раіові Іезу- піль і Маріампідь. в складі кінного полку, бронепотяга ..КармелюС і поль- ської сотні (Командіру Запоріжської дивізії з равку передати то сотню в роспорядження Ком-ра Київської) росташуватясь головними силами до 20 годин 23. VIII в районі с. Тисменнця. Розвідку провадити по можл- жти активно. Охорону переправи у Маріамполя ні в якому разі не зні- мати до прибуття від кінної дивізії кінної сотні з гарматою. 5) Окремій кінній дивізії залишатися в районі Комарів—Віхторів. Командіру дивізії обеднати керування всіма авангардами на відтінку від Маріаміюля включно до Калуша. Авангард, прикриваючий переправу у Маріамполя. підсилити ігадсилкою туди одної гармати під командою опитного старшини. Звязок тримати по залізниці одночасно через станції Ієзупіль і Сичів (або Цииіів). 6) 5-ІЙ Херсонській дивізії і Запасовим бригадам залишитися в заЙ- маємнд районах, продовжувати охорону лінії р. Дністра. 7) На іюгулярність розвідки, систематизацію даних, особливо иа доскональну агентурну розвідку штабам дивізій звернути особливу увагу. 8) Штабам дивізій стати: 1 Запоріжської — ст. Хрипліп, 3 За- лізної — 23-го с. Опріїшовці, тримаючи звязок через ст. Хрипліш а 24-го в с. Каменка. тримаючи безпосередній звязок власними засобами з Оти- шею; 2 Волинської — ст. Тлумач, тримаючи звязок по залізничному дроту і маючи пост звязку в с. Тарновиця Полька; 4 Київської дивізії — м. Тисменнця, звідкіль тримати звязок по залізнпчому дроту через ст.
168 Хриплін і крім того держати звязковпй пост на півдешй околиці с. Чер- пал опіці. 9) Штаб Армії з ранку переїде па ст. Отіпія. 10) Санітарній і гарматній літучкам перейти на ст. Отиня. 11) Тилові шляхи: а) 2 Волинська дивізія і збірні запасові брига- ДП: Тлумач—Ооертинь; б) 4 Київська, 1 Запоріжська й Окрема кінна дії- кізії: Марковці-—Отиня—Черемхів: в) 3 Залізній: Тнсменчаші—Виноград —Майдан Ср. 12) Пересування і росташувапкя на місці мусять бути організовані так, аби сприяли вигідному вступу в бій. Організувати детальну розвідку місцевостл (скласти кроки, на яких зазначити перепоїш, обсерваційні пункти і райони вигідні для розвиття акції кінноти). 13) Інспектору техшічних військ організувати лад па залізницях і правильне їх використання. 14) Командірам дивізій видати точні розпорядження про організа- цію тилових установ, звертаючи особливу увагу на харчування військ підчас переходів. Санітарні установи росташукати по вказівках інспекто- ра санітарної частини. 15) Залогою м. Станіс лавова залишається той польський відділ, що був І досі, який входе в підлеглість в адміністративному порядку Коман- діру Запорожськоі дивізії. Марш через м. Станіславів і Його околиці всім суворо заборонити. Відповідальність за порядок в Станіславові покладаю на Командіра Запо- ріжської дивізії, якому оголосити м. Станіславів на військовому стані. 16) Командірам гарматних бригад доглянути аби завчасно була зро- блена рекогносціровка артилерійських позицій в районах дивізії, а в часи боїв керувати діяльністю артилерії. ОрігІнал підписав: Командуючий Армією Генерал-Поручник Омеля- новяч-Павленко. З орігіналом згідно: Начштабу Армії Генштабу Полковник Ліпко. >6 347 (мої**). Додаток до звіту ч. 01041 з дня 21 серпня. В той с-ам час, коли наші частини 19/8 відбивали ворожі аташі від сторони Гшіловоди, ворог значними силами піхоти і кінноти повів насгун на 2 Волинську дивізію від сторопи Русії ліва в напрямку на Соколів. Всі ворожі атаки відбито і частини дивізії згідно наказу по Армії мали скуп- читїгся в районі Зубрець. Ворог, занявпш с. Порхову і Соколів зібрав там свої сили і ударив на Зубрець щоб не дати пашим частинам, що стояли в Порхові і Соколові злучитись з рештою частин дивізії в Зубреці. Тоді наша піхота перейшла в рішучий коитр-наступ, вибила ворога з Порхової, захопила большовицький прапор і зарубала багато комуністів. Дня 20 сер- пня. коли дивізія відходила згідно наказу в призначений ій район, ворог досить значними силами весь час атакував наші відходячі частини. Більш серьоанай бій мали частини у с. с. Костельїшкп і Вознлів, де ворог поніс значні втрати раненими і забитими. 23 серпня ст. Хриплій ч. 01044. Генкварт дієвої Полковник Кущ.
169* № 348 Соз"). Розвідочний звіт Штадарму УНР. до 9 годин 23 серпня. Па відтинку фронту лінії річки Дністра ситуація ворога попередня. В районі Галича ворожі частини 22. VIII з 14 годин просуватись почали .і боку с. Кунашопа на с. Вольтові це, по обстріли котрого залпами за- шп останнє. Примічене просування далі на с. Поплавпики. Крім того ворогом заияті сс. Ссмаківці та Тустан, ворог почав просовуватись на Га- лицькій міст. По відомостям селян в с. Большовце скупчення ворожої кін- ноти та піхоти. 22. VIII в 19 годин в с. Томатів ці та Неговці були во- рожі роз'їзди, в с. Перекоси прибула сотня ворожої кінноти. В районі м. Зо- лотвіна спокійно, селяпе повідомляють, що в с. іїеріхіпско єсть ворожі - патрулі. Ч, 171/р. Гепкварт, Генштабу Полковник Кущ. Нач-к Розвід. Відділу Сотник ШпілінськиЙ. № 349 Оперативний звіт до 9 годин 23 серпня 1920 р. За останніх кілька днів большовики проявляють на всьому нашому фронті вздовж Дністра досить значну активність. Вчора на відтинку 5. Херс. дівізії весь день велась інтпнсивна ворожа гарматна та куле- мет стрілянина. Ворожі відділи, що наближуються до рікн розганяються нашим гарматним та кулеметним вогнем. В районі Нижніва ворожа пі- хота підсунулась в 2 годиіш ночі з 21 па 22 серпня до ріки і відкрила. спльтгпЙ вогонь по нашим заставам і почала наступати па міст. При до- помозі бронепотягу відбито ворога назад. Біля 9 годин ворог силою 3 ку- ріня піхоти і до 100 кінноти при 2 важких і 2 легких гарматах і авто- иапцернпку повів рішучий наступ з метою оволодіння переправою у Ниж- нім. Завязався завзятий бій, котрий трівав 2 години і закінчився повного- мою перемогою. Ворог, що поніс великі втрати в людях і конях відій- шов назад. Рівночасно з цим наступом на Нижиів ворожа кіннота сплою- до 80 шабель старалась перейти Дпістро у с. Новосілка. По ворогу, ко- трий вїхав кіньми вже до половини ріки був відкритий кулеметний вогонь,. котрим примушено було ворога поспішно тікати, залишаючи багато ране- нях. В районі Ієзуиіля ворог весь вчорашній день вів вперті бої за ово- додіїгня переправою па Дністрі. О 14 годині виїхав наш бропепотяг Кар- мелюк з 40 людьми залоги для зліквідувапня ворожого наступу. При по- вороті бропепотяг зійшов з рельсів і в той сам час, коли обслуга почала справляти рельси ворог негайно відкрив сильний кулеметний та рушнич- ний вогонь по бронепотягу і обслузі, що примусило командіра бропепотяга залишити його на місці. Зараз же перейшли частили 4 Київської дивізії в контр-наступ і відкинули після боя ворога назад, при чому відбито на- зад бропепотяг Кармелюк. Ворог вспів утащпть замки з гармат і напо- рами та кулемети. Нам удалось вивезти лише 3 валиш і гармати з набо ими, а паротяг, що впав з насипу, залишився на місці. На участку фронту в районі Галича ворогом велась енергійна акція, з с. Купашівка—Большовці. Його сили скупчені в с. Семиковці і Межи- горці ведуть усилену розвідку в напрямку на Галич. В районі на півден- ний захід від Галича ворожі стеж і доходили вчора до Калуша—Войїпілова, де зустрінутий наші кінні розїзди відійшли назад в сторону’ Журавпа. 23 серпня год. 10 ст. Хрипліш, ч. 01045, Генкварм Дієвої Полковник Кущ,
170 № 350 (,.маш“). Розвідочний звіт Штадарм УНР. 23. VIII. 920. до 18 годин. По дізнанню інженера, прибуьшого з Самбору через Дрогобич, Стрий, Долину, Станіславів до Стрия прибув бронепотяг з Варшави через Дрого- бич. З Самбору сьогодня в 10 год. ЗО хв. прибув один бат. піхоти та 1 ба- тарея. Весь залізничний шлях Дрогобич—Стрий—Станіславів вільний від ворога. 19. VIII через Стрий в напрямну чеського кордону пройшло до 50 кіннотчпків-большовпків мадярів, котрі з граб ували місто. В м. Болехові було 15 чоловік, пришедшнх з чеського кордону українців, але вони ні- кого не займали. В Миколаїв! зірвали большовики міст. В Жпдачові по відомостях місцевих людей булл большовики. Інженер оповідав, що 22. VIII були боі під Львовом в районі с. Вішшкн. До Львова по залізниці дпли числені ешелони піхоти, артилерії і кавалерії польських. Під Варша- вою блискучий успіх польських військ. В останніх боях захоплено 13.000 полонених, 50 гармат, 150 кулеметів. Поляками запито Брест-Литовськ -ч. 174/рз. Гепкварт, Генштабу Полковник Кущ. Начрозвід Сотппк Шпілінський. № 351 („мат*1)- ОПЕРАТИВНО. Комдів 1 Запоріжської для негайної ладсплкі до Комдів Окремої кінної, зразкі 3 Залізної 2. 4 і 5 стр. і Коман- дуючому Запасовими військами. По відомостям від польського інженера, зараз повернувшогося зі •Стрію, зазначенне місто занято польським курінем з батареєю, якій при- був туди в 10 з 1/2 годин сьогодні зі Самбора. По словам того ж інженера робиться массова перекідка військ зі Самбора до Львова, а з Варшави че- рез Дрогобич прибув до Стрія бронепотяг. Раіон Дрогобич—Стрій—Доли па —Станіславів вільно від ворога. 19. УІП. через Стрій в напрямі до кор- дону прошли 150 кіяиотчиків — мадяр. Чи е ворог в Миколаїв! — неві- домо, алеж міст у Миколаївн взорванпий. В Жідачіві, по иелровіреішнм відомостям, ворог е. Тому Командарм наказує: 1. Комдіву Окремої кінної призначити одну доброго складу сотню і иа добрих конях з кулеметами, котрої зробити рейд в загальному папря- мі на Журавпо. Жідачів, Стрій, Міколаів. Як що ворога в цьому напрямі не виявиться, то провадити розвідку з Міколаіва на Львів. Зазначеній тотня мусит, не вступаючи без особливої погуби в боі, виявити в ука- . зайвому напрямі ворожі сили, группіровку Його, кількість і які акції він проваде, настрій населення і по можлівісті що робиться під Львовом. В русі від Стрія до Міколаіва тримати звязок з бронеіютягом „Чорномо- рецьм і користуватися Його допомогою. Донесення сотня мусит направляти через Вас що дня кіішими гонцями, а де можливо корпстоватися заліз- ничннми дрггами на лінії Огрій—Долина—Станіславів; в Огрію бронепо- тягу чекати зазначену’ розвідчу сотню, з якою і провадити спільну роз- відку на Миколаїв. 23 серпни І920 р. 20 год. ч. 901/к. ст. Хріпліп. Наштадарм Полковник Ліпко.
171 їй 352 (..прки). Оперативний звіт до 22 годин 23 серпня 1920 р. IV Яа у пастку..................*) На останньому фронті дивізії роблять Г перетру повну згідно пату ч. 0155: 1-а Запоріжеька дивізія........*) > а призтічшіЙ..........*) район, від останніх відомостей не отримано. І Штаб Армії о 23 годині прибув на ст. Отиня. 23 серпня 1920 р. 23 год. і і 01046. ст. Отиня. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. № 353 Слз*). Розвідочний звіт Штабу Дієвої Армії У. П. Р. за день і 24'8 до 8 годин. На правому відтинку фронту Армії УНР ворог провадить події роз- і вїдочїїого характеру. Район Нижнева тримає вогог під іатесивним руш- [ ничпим і гарматним огнем. В час обстрілу вбито козака, який иередохив г міст па той бік до застави. | Дня 23 8 в 14 годин до застави мостового причілка Нижнів підхо- Ідила делегація в складі 5 комуністів, але по недорозумінню 3 з них зі- стали забиті, а 2 втекло. Полоненими 364-го сов. полка виявляється, що на відтинку Залі- щйків стоять: 363, 364 та 365 піші полки. Штаб 364-го полка в с. Пор- ? хова. штаб 122-ої бригади на ст. Язловець. 364-нй полк має 300 багпе- I тів. Полонений зізіїас, що Плотников (комполк 364) незабнтий. а тільки І ранений і поїхав на лікування. Проти мостового причілку Нижні в стоїть * Ш-ий курінь інтернаціонального полка та дві 42-лінійні гарматз і дві 3-дюЙмові гармати. В районі Маріямполя інтенсивна гарматна стрілянина. Ситуація лівого крила Армії попередня. Старшина Київської дивізії втікший з полону оповідає, що Вранглем занята Одесса і Харків. Махно заняв Кременчук большовики перекидають силу війська на фронт Вран- геля. Опшія. 24/8, 1920, ч: 145 р. Геп. Квартирмейстер: генштабу полковник Кущ. Нач. розвід, відділу: сотник Шпілінськпй. 354 (.-пр«“)- Оперативний звіт до 8 годин 24 серпня 1920 р. До- даток до звіту ч. 1045 з 23'8. В часі боїв у Нижніва ворог поніс втрати: 7 червоноармійців заби- тих і багато ралених, ранених коней 8. Наші втрати — 2 забитих і ЗО поляків, що стояли з нашими частинами в бою пропали без вісти. Вчера на відтинку Херсонської дівізії ворог весь день вів інтесивну гарматну та кулеметну стрілянину. В районі Нижніва—Маріямполя—Ієзутля і Га- лича норог розвиває активно свою розвідку. В ночі па всьому фронті армії ворог діяльності! не проявляв. 24 серпня год. 8 хв. ЗО, ст. Отиня. ч. 01047. Генкварм Дієвої Полковник Кущ № 355 Спіш-). НАКАЗ Військам Дієвої Армії У. Н. Р. ч. 157. ст. Отиня. 24 серпня 1920 р. 22 цього серпня бропепотяг „Кармелюїґ повертаючись о 16 год. *) Тексту розібрати І через люпу не можна, інших примірників цього -звіту здобути не пощастило.
172 т бойової розвідки від ст. Галич до ст. Ієзупіль був обстріляний кулемет- ним вогнем зліва. не доїзжаючи 4 клм. до мости що у Ієзушмя. Проїхав ще з 1'2 клм. б|юнсіютяг найшов підкладений ворогом фу- гас. Посліду вав вибух, наслідком якого були знищені паротяг і половину готягу, решта зійшла з лінії. Використовуючи мент вибуху, ворог несподівано оточив бронепотяг і захопив команду в полон, з якого вдалося втікти 4 старшинам та 2 но- сакам. Але командір бронепотягу, полковник Дворепко-Дворкіш з рештою людей бази і з запасовою гарматою негайно виїхав на допомогу, підійшов до бронепотягу під кулеметним воїном і відбив його від ворога, при чому вдалося спасти 2 гармати, набої та пнроксідін. Повалені вози полк. Дно- ренко-Дворкнн відіймав під надзвичайно сильним кулеметним вогнем ворога, Таким чином знов пе вдався давно їм заряджений намір захопити бронепотяг ..КармелюїГ. який добре шкодив йому в попе|юдніх акціях. Від іменн Батьківщини висловлюю щиру подяку командірові броне- потягу ..Кармелюк" полковнику Дворенко-Дворкину. старшинам і козакам його, завдяки лицарству котрих імя б|ишепотяга ..Кармелюк" не загинуло з рядів нашої Армії. Командуючий Дієвою Армією Генерал-Поручник Омел я новин-Павленко- Начштабу, Генштабу Полковник Ліпко. № 356 (мох“). Оперативний звіт до 18 юдин 24 серпня 1920 р. На участку 5 Херсонської дівізії ворог сегодпя в ранці досить знач- ними силами сфорсувавпіи р. Дністер в районі між с. Міхальче а Пото- чиска і збивши кулеметним та рушничним вогнем нашу заставу новій енергійний наступ в напрямку па Городянку. Зараз же перейшли чалішій, резервів дівізії в контр-наступ котрим здержало наступаючого ворога після двоігодниного впертого бою, злом а но Його і примушено в паніці ті- кати назад, оставляючи па полі битви трупів і ранених. Переходи через ріку на лівий берег ворог скинув в воду 2 кулемета і сідкітяв 8 ранених, які потопились. Рівночасно з цим ворог силою одного куріня під прикрит- тям гарматного вогня старався перефорсувати Дністро у с. Міхальче алеж нашим гарматним та кулеметним вогнем наступ Його в цьому районі уда- ремнено. Зараз на відтинку Херсонської дівізії установлено попереднє ставом ще. котре було до ворожого наступу. Нами захоплено кулемета. Ворогом острілюсться зараз гарматним вогнем весь відтинок 5 дівізії. В районі Нижнім—Маріямполя ведеться ворогом гарматний бій та події розвідного ха]лі;тг}нч. Нами ведеться у силенна розвідка в напрямку Ходо- рв—Калуш—Долина—Болехово. 24 серпня год. 19 ст. Отиня ч. О І 048. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. № 357 (-прИ. ТАЄМНО. НАКАЗ Військам Дієвої Армії У. Н. Р. ч. 0158. ст. Огкня. 24 серпня 1920 р. 19 год. 20 хв. (Мана 1:200000, 2 і 10 вер. в 1“). 1. Ворог цілковито розбитий па схід від Варшави продовжує цофа-
173 тиґя без за пішки иа Мінськ, а па між р. Маревом і германським кордоном силкується вирватися від повного оточення польськими війська- ми. З району Львіва Буденний продовжує відворот на Володі- мяр Волинський. З району па південь від Львіва бодьшовипька група Якіра в складі 45 і 47 піших і 8 кінної сов. дивізій також в безладді відсову- ються за Буг. На фронті дорученої .мені Армії від Заліщиків до Галича — 41 сов. дивізія з кііпіою бригадою в складі 115 і 116 полків. 2. Дорученій мені Армії наказано утримати Галіт і Станіслав» й активно оперувати па відсовуючогося ворога. 3. Я рішив зпипінти ворога займаючого вітливі по Дюсгру. а тому НАКАЗУЮ: а) Права Група. Генерал-Хорунжий Загрокьхжі. 2 Воло- ська і 5 Херсонська дивізії. Не пізніше 15 годин 25 серпні 2 Волоську дивізію перевести через Хриплін—Коломию в район Городеиа—Тюнковде. Проїз вести 25 серпня до наступленяя темряви розвідку переорав через р. Дністро на відтинку від Городенки до гірла р. Стриж, ктлемгпиі й артилерійських позицій з метою прикриття переправі та жешжстраци. До розсвіту 26 серпня заняти ці позиції і підвести частки в ищиі до бою пункти. З першим світом під прикриттям гарматного та Еулмепт вогню оволодіти переправами і вести операцію далі самім еяцгйпж кроком з метою зосереджування дивізії в районі Поновці—Жпбродм— Дрогичув як можна скорше. Розвідку направити па Тарсе. на Ягшшопв. на Джурші, на Трнбухівці і на Соколів. Звязку з групою Генерала Удо- виченка шукати в Соколіві до певного встановлення звязку з нею. Середня Група. Генерал-Хорунжий Удовиченко. З стрілецька диві- зія. 4 Київська, Запасова Збірна полк. Базнлського дивізії. До 20 годжи 25 серпня Київська дивізія після зміни її 1 Запоріжською дивізією на від- тинку Маріямпіль—Іезупіль. мусить зосередитись в районі с. Кочубовце. Проїзвестя всі підготовчі до переправи роботи, указані вище в п. ..а" для правої групи з таким розрахунком часу, щоб група з першим світом 26 серпня розпочала і дальшу операцію з метою ззхошгтж одною дивізією район Новосел ка Коропецька—Пузниіиі. другою дивізією — Монзстержи- сько і трете ю — район У оте Зелене. Для зосереджування до вихідного пункту о стр. дивіз. вжити валки. Розвішу нести па Я.иовець. Бучач. Голче, Товстобаби і Маріямпіль. Звязку з іцківою групові шукати в Со- колів доти, доки він не відкриється. Установити пункти звязку для диві- зій в с. с. Залісс і Коростятин. в) Ліва Група. Полковник Гу.іенко-ГулнЙ. 1 Запоріжська дивізія. Заняти відтшюк р. Дністра від с. Буковка до м, Галич включно до 18 го- дин 25 серпня, змінившії всі частішії, то знаходяться па цьому відтинку Окремої кінної і 4 Київської дивізій. Головні сили дивізії зосереджувати маршем по грунтовим шляхам в с. Сілець, що в 4 верстах па захід від їезупіля. Тримати міцно ворога і при першій же змозі переправитися че- рез у». Дшгтро з метою захоплення с. Горожакка. г) Армійський резерв. Полковник Омелянович-ІІавлепко. Окрема кінна дивізія. До 18 годин 25 серпня зосередитися в районі с. Ольшаннця, що на північ від м. Тисьмешіця в 5 верствах. 4. З початку операції штаби розташувати: а) Правої Групи в м. Го- I оденка, б) Лівої груші в с. Ямниця, в) Середньої групи в м. Ннжньові,
174 г) Окремої кінної дивізії в м. Тисьмениця і д) штаб армії з 22 год. 25 серпня на станції Хриплій. 5. Звязок з Штабом Армії тримати залізничними дротами. З пере- ходом штабів груп вперед до попередніх пунктів росташуванпя загоді вета- й^вляти власні телефонно-телеграфні лінії і пости звязків. 6. Термінові донесення надсилати: а) яро час і місце зосередкуван- ня груп і Окремої кінної дивізії на вихідні пункти (шифром), 6) про по- чаток боя за переправи, в) про переправу на лівий берег Дністра і г) пр;> осягнення конечної мети операції. Крім того в указані раніш терміни. 7. Інспектору техничних військ до 18 годин 25 серпня заготовити на ст. Хриплін валку з майном до відбудови переправи з необхідною кількістю техників Й інструментів. 8. Гарматну літучку з гарматними та рушничними набоями розпо- рядженням Інспектора Артилерії Армії поставити на ст. Хриплій а віхіі- лом на ст. Гвоздедь для правої групп — до 18 годин 25 серпня. 9. Санітарну' армійську літучку ;юзпоря діленням Санітарного Інспек- тора відкрити до 18 годин 25 серпня на ст. Хрипліш 10. Начальникові Тилу Армії бути на поготові до впруху по пер- шому наказу до 8 год. 26 серпня. 11. Райони росташуванпя обозів і дивізійних баз указати Началь- никам Груп. 12. Через м. Станіславів перехід військ маршем забороняю на від- повідальність Командорів дивізій. 13. Мету пеіюсуваняя військ 25 серпня берегти в тайні. Обста- новку на загальному фронті, указану в и. І цього наказу довести негайно після одержання його до* відома всіх старшин і козаків. Решту наказу обявитн начальникам нижче командірів окремих частин і козакам не раніш як за дві години до начала бійки. Старші начальники до того часу відомі їм накази — розслоряджения іцо до виконання цього наказу мусять берегти в таємниці, — це вимагається забезпеченням успіху цієї операції (печеканий удар). З цією ж метою пересування військ 25 серпня обяснити не- правдиво. 14. Замістняками — Геиерал-Хорунжий ЗагродськиЙ і Удовиченко. 15. Про одержання цього наказу негайно донести. Командуючий Армією УНР Генерал-Поручник Омелянович-Павленко. Т. в. о. Начальник Штабу Генштабу Полковник Ліпко. Яй 358 ( лаш"). Ситуаційний звіт до 20 год. 24 Серпня. По відомостям військової і аіентурноі розвідки ворожа 8 кінна ді- яьія. була в |*айоні Жндачів—Журавпо, іі розвідка доходила до 6 верст на північний захід від м. Калуш і до с. Перекопі—Протеси була кінна сотня. Діяльність розвідочну з кулеметами ворог весь час проявляє на відтинку Дністра від румунського кордону до гирла Стршш. 19 Серпня ЖМШ бронепотяг ,,Кармелюк“ доходив до Ходо|юва, а одночасно кінна наша дівізія дойшла до Галпча і до Черніоова. В Ходорові ворога не було, а кін- яа дойзія захопила двох большевипьких розвідчиків 8 кінної дівізіі в с. Вомшн що на північний схід від Журавпо 5 верст. Переправа біля Ж у-
175. ршю че)юз Дністре була ворогом спалена. 20 Серпня ворог проявив роз- почну діятільность па всьому відтинку Дністра на північ від Маріамшля і на швнічнлй слід від Іезупіля і 1 алича повів лш/гою сильві атаки. Бро- непотяг ..Кармелюк“ ниіздив на колію ніж Іезу підем і Галичем допомо- гатв своїй піхоті відбити ворога, але ж в нього в тилу ворог ішірував колію і як він повертався до Іезушля, то дасть возів взірвалась. а друга часи, була захоплена раптовим нападом ворога зі всіх боків. Ці вози булі визволені енергійною контр-атакою Командіра бронепотяга з командою бази і за касовою гарматою, визволені дві гармати. взбоі і піроксілін, що було зроблено під надзвичайним сильним кулеметним вогнем ворога. В ночі большовики значними сплати повели наступ на «ст у Іеяушля силясь оточити частини Київської дівізіі захіщавнгі причулок. Під погр- аю бути відрізаними від місту наші частина прямушені були відійти на правий бік р. Дністра ні дорвавши міст. Маючи на увазі що місцевість на північ і північний захід від Стаїїіславова пе дають змоги вякористувати ні піхоту ці кінноту і що взагалі умови ведення бою впереді большого міста надзвичайно важкі, а також скінчення евакуації цього міста. Ко- мандарм нриняв рішення енергійно боронити переправа у Нихніва і до- глядати участок Дніст[кі від румунського кордону до м. Галича лгуртовап чотирі дівізіі в районах: Тлумач—Тисменидя—Хрнплія і Братовім—Тв- сьменчани з метою дати боЙ ворогу на лінії р. Бистриці. Енна дівізія з частиною дівізійноі кінноти, залишена в районі Галич—Вікторів—МаІ- дап з метою активної розвідки в секторі Бурштейп—Станіславів—Пере- гшсько. 0 вечорі 23 Серпня частини арміі заняли нову групіровку. 23 Серпня на фронті арміі була ітрілшшпа і розвідці події. 2-І Серпня ворог сфорсував р. Дністро у Поточіське і Мнхзльче і направився на Го- роденку алеж підосіїівщим резервом був відкинутий за Дністро понеси значні втрати людьми і 2 кулемети. 24 Серпня 1920 р. 20 гад. Із хв. Ч. 6 Гол, Ст. Отиня. Наштадарм Дієвої У. Н. Р. Генштабу Полковник Лійко. № 359 (..ирк“). Розвідочний звіт Штадарму і НР. за 24. ГШ до 21 годині. Па правім відтинку фронту а[ мії ворог в 4 години ранку змагався форс увати Дністро силою до 50 чоловік при 2 кул. у с. Міхалче. що Йому удалось, за цім відділом мав насту па ги іпрінь, але нашою контратакою ворог був загнан в Дніг-ню. В ргіїші Маріям падь—-Сзуноль інтсдсівність розвідочного характеру. Ііо відомостям селян на участку Маріамполь—Га- лич мається до 2 тисяч ворожої піхоти, по сім же відомостям в с. Вадчкові на північ Маріям поля стіь до 700 ворожої кінноти. Ситуація лівого крила Армії не ясна. З перехвачоной телеграми відпо, що 23. УШ штаб 41 дів. з господа|м*ькою частиною перейшов до Рогатина. Сучасна сітуація ворога предио.іа гається так відтінок від Заліщиків до Ніжнева тримають 363 та 364 полки, від Ніжне на до Маріям поля 366 полк, район Маріамполь— Галич концентрація 123 бригади, окрема кінна бригада правдоподібно в Волчкові. Далі на захід по Дністру мусять бути частини 60 сов. дів. або 3 дів. одначе порівнююча пасивність сього відтинку ох|кшяємому с.іа- біми ворожими патрулями дає можливість думати що сей відтинок три-
176 мається пасівно 8-ої кав. дівізією, а піхота зазначених двох дівізій прав, доподібно мусить бути на Львівськім напрямі, ч. 175/р. Геперал-пварт Генштабу Полковник Кущ. Начрозвід Сотник’ШпіліпськиЙ. № 360 (..оі*). Оперативний звіт до 9 годин 25 серпня 1920 р. На фронті армії ніч пройшла спокійно і до сегодня до 7 години спо- кій. 25 серпня год. 9 хв. 10 ст. Отиня. ч. 01049. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. № 361 Мз’). Розвідочний звіт за 25,8 20 р. 9 г. Нових відомостей від ворога не одержано. Ворожій патруль 24'8 ве- чором був в с. Довгім. Сучасна ситуація ворога на фронті армії предио* латається така: від За ліщині в до Нижніва тримає 363, 364. 366 полки, район Маріамполь—Галич ковцоїггрція 123 бригади, окрема кінна бри- гада правдоподібно в Волчкові. На захід по Дністру м усіли бутп частини 60 або 3 сов. дівізії, але порівнюючий спокій нього району і незначна діяльність кінних патрулів, котрі по останнім донесенням відійшли до Жи- дачева. із присутніх частин був відділ 8 навал, дів. черв. коз.. котра однак базірується на лівому березі прикривавсь вправо незначними патру- лями. 60 та 3 сов. дівізії мусять бути десь на Львівському напрямі, ч. 178/р. Геперал-Квартірмейетер Генштабу Полковник Кущ. Нач. Розвідочиого Ві.дділу Сотник Шшлінський. № 362 Розвідочний звіт за 25 8 до 21 годним. ч. 751. На правому відтипку фронту армії ворог пасивний. В районі Ніжніва концентрація ворожих груп, розганяємнх пашим вогнем, в селі •Остра 150 чоловік піхоти, по пріватиям відомостям па цей відтінок чека- ють 5 полк січових стрільців галичан. По польським відомостям 47 со- вітська дівізія оперує в районі Семисляни—Липяня. 8 кавалерійська ДІ- візія зосередилась в районі Крижа ліска, 60 совітська дівізія на південь Пшемишля. частини 8 дівізії не вияснені, ч. 180 р. Ген. Кварт, дієвої Полковник Кущ. Нач. від. Сотник ИІпілінськиЙ М» 363 Оперативний звіт до 6 годин 26. 8. 920. Протягом ночи ворог змагався переправитись через Дністер в ра- йоні с. Губнн. але кожний раз шиштки йою паралізувались нашим гар- матним та крісовим вогнем. Ворожі патрулі попередньо заняли Галич. Пі- «сланою кінною сотнею ворога було вибито з Галича. Во|юг заняв позіції на схід Галича в старих російських окопах. На останньому фронті спокій, ч. 1050. Генкварм Полковник Кущ. М 364 (••<**) Розвідочний звіт Штадарму У ЯР 26. VIII до 9 год. На фронті армії ворог піч заховувався насівпо. 25. У*Ш в 14 годин шлля вибита ворожа частина займавша Іалич, ворог заняв позіцію па лі- ......
177 1іПІ боці Дністра а старих «люпах. По мяклш нуизаака* можливо гадань ідо ворог почав відв<>|юг з раЛому Міжніва. ч, 181 р. Гешишрт Генштабу Генхор Кущ. Начрозвід Септик Шдитеші № 365 с,ох^. Оперативний звіт до 16 гоня 26 серияя 1920 р. На участку 5 Херсонської дівізії ворог весь день острілює іитен- сиішим гарматним та кулеметним вогпьом. наші ростошоваш на пра- вому березі р. Дністра. Ворожі відділи, що заходим до рій в районі Поточнека, Міхальче, розігнані нашим гарматним та кулемети* югеих. В районі Ніжяьова ворог острілював... (далі кіш нема/ № 366 із Штаба Армії Розвідочний шт 26. ГШ. 1920 р. до 21 год. На всьому Фронті Армії ворог тримаетьсж ріввочуіш имтерега- юче кожну нашу розвідочну акцію відповідаючі вцвпаАаш івтжів- ним огнем навіть з тяжких батарей в Нижневсммж роївні. ом жш унеможливує розвідки. 25'8 ствержано 358 полк шхетж 123 бржгаді в складі 300 багнетів 3 кулемета в районі с. Новосілка—Лжма—Петри» На північний захід Нпжньова по польським відомостям 60 «метеш ди- візія ствержена на південний схід Семшпляя. 8-ма кашеріїсш йш лроваде офепзиву одною бригадою за частинам! 123 бріАп 41 дози піхоти (питання). В напрямку па Роздол—Миколаєв, двома другим иа Бобрку. З дівізії піхоти не виявлена. Висновок: гадається не можливим присутність 123 брмгадж Миколасвському напрямку. Ворожі обсадження проти нашого фрмту во всім признакам ріввомірни. Не відкидається думка про присутність ча- стин 3 совітської дівізії. ч. 182 р. Ген. Кварт. Полковник Кущ. Нач. Розв. Від. Сотник ПЬгілшсьиі № 367 (.з**). Д, негайно. Зі Штабу Дієвої Армії. ч. 778. 23 г. 15 хв. Генералу Удовиченко і Загродському. Комдив Окремої кінної, 1 За- порожської, 4 Київської, 5 Херсонської. (’ьогодіш ворог — 60 сов. дивізія з бою заняв Перемншляии. Бри- гада 41 дивізії і 8 кінної дивізії на ф|юнгі Стрнлнська—Ходорів розви- нули концентр. нас туй в загальному напрямку с. Боберка і примусили 12 польську дивізію відсунутись від Перемишлю! в район; Туркоти—Рома- нів- -Лукавець. На Українську Армію покладено завдання енергійним на- ступом в напрямкові на Рогатки— Кнігіниче сішшгпі наступ ворога. Тому н а к а з у ю : 1. Групі Ген. Удошіченко по опануванню переправою у Ніжпьова міцно забезпечити за собою плацдарм в районі К<циліець—Коростятин— Устс Зелене провадячи тільки розвідку в зазначених наказом ч. 158 на- прямкові і шукаючи звязку з правою труною в районі Соколова. Мати па увазі, що 28 серни я одна дивізія мусить щюдовжуватн наступ в напрямі на Дрліців— Рогатин. 2. Окремій кінній дивізії мати на увазі рух 28 а можливо ще 27 серпня в напрямі на Большовці—Бурштин—Рогатин. ЛГвр»ІмеЬ*о-»«а*о»сь*» 12
З, ЗапоріжськіЙ дивізії пе пізніше 28 а по змозі 27 серпня опану- вати районом: Делеюв—Бнчув—Большовці—Остров, маючи на увазі даль- ніший наступ в напрямі на Бурштин совмісно з дивізіями середньої групи. 4. Групі ген. Загродського прочпо укріпитись в районі: Потювці— Зшіброд—Дрогпчнй та увійти в звязок з середньою групою- 26. VIII. 1920 року 22 год. с. Отиня ч. 100'к. Командуючий Армією Генерал-Поручник Омеляновпч-Павленко. (Написано чужою рукою). № 368 (-.пкм“). Оперативний звіт до 8 год. 27 Серпня. На участку 5 Херсонської дівізіі ніч проіпйла спокійно- Сьогодия з ранку ведеться на всьому участку фронти демонстраційна гарматна, ку- леметна та рушнична стрілянина з метою занятя села Возплова. В районі Ннжігіва ночію наші 3 Залізна і 4 Київська дівізія і за- пасові бригади перейшли згідно наказу Ч. 0158 в наступ, після впертого бою котрим вибито ворога переправились па .тівий берег Дністра і до 8 год. сегодня заняли лінію тригонометр 393, фільварок Вербка, висоту на пів- день від Добромисля, південну околицю с. Бобровнпки і Новосілка і східну околицю с. Перилова. Ворог ставить завзятий опір. Дівізіі продовжують наступ згідно директиві Ч. 100 з метою розбитя ворога і в той спосіб осягнувши лінію Рогатин помоч правому крилу 6 польської арміі продви- нутись вперед. Наш бропепотяг „Запорожець" виїхав вперед в напрямку на Коро- стятин. В районі Маріампіль—Іезупі.ть іде обопільна, гарматна та рушнич- на стрілянина. В районі Галич ворог вчора весь день обстрілював місто з 3 легких д одної тяжкої гармати, ранив Командіра полку Полковника Жупінаса і 6 козаків. Після перехвачепої ворожої телеграми в районі Галича поніс ворог за вчорашній депь втрати 4 убитих і 7 ранених. Сьо- годи я в цьому районі до 7 годин обопільна ружейна та гарматна стріля- нина. Командуючий армією вніхав вчора в 22 год. на фронт до Нижніва де зараз і находиться. Штаб арміі переїхав в 24 год. на ст. Хрішлін. 27 Серпня Год, 8/30 Ст. Хриплін Ч. 01052. Генкварм Дієвої Полковник Кущ № 369 („от*). Розвідочний звіт Штадарму УНР до 27. УВІ 920. до 9 годин. На фронті армії ворога збито пашіми частинами в районі Ніжні на і відкінуто за Коростятин. Ворог згуртувався в' Монастирському напрямі до 200—300 піхоти, але будучи атакований і розбитий тіка в напрямі Монастиріска. На крилах армії ворог іптонсівно обстрілює наші частини намагайсь паралізувати пашу акцію, ч. 186^р. Генкварт генштабу Полк. Кущ. М> 370 Оперативний звіт до 16 год. 27 Серпня. З правого участку із за обрива телефопоі лінії донесень нема В районі Нижніва паша акція розвивається з великим успіхом.
Взято багато полонених та воєнне майно. Ворог шо ставить упертий опір під натиском наших військ відступає на північ і півшчаий-захід кидаючи по дорозі зброю і обози. В районі Низколизи ворог кілька разів переходив в коитр-атаку, алеж нашим вогнем відбито Його атаки і змушено до утечи. Ворог відходить з цього району па зад. В районі Гадяча ворог с са- мого ранку обстрілює з гарамат переправу і місто Галич. 27 Серпня год. 16 (т. Хриплій Ч. 01054. Генкварм Дієвої Полковник Кущ.- № 371 С.прк“). Наказ ч. ЮО/к. Комдиву Окремої кінної. 1. Група генерала Удовиченка до 10 год. ранку зааялз . . . 2. Кінній дивізії зараз же зосередитись біля мастка через Дністер у Ніжньова перейти в напрямку с. Усте Зелене, увійти у звязок з Київ- ською дінізіею і разом вийти в запілля ворожим частинам, шо стоять н& лінії Галич—Маріямпіль. Після того як о 5 год. Запоріжська дивізія перейде в наступ і пе- рейде в с. Деліов, Кінна дпвізія має перейти в с. Шашоньов, де Й зосере- дитись для завтрішяьої акції. : 3. Київській дпвізії зосередитись в районі с. Кончова Стара, 4. За поріже ькій дивізії зосередитись в районі с. Дежнова, 5. Загальне корування належить Комдиву Київської Полковнику Вовку. 6. Група ця з ранку 28. VIII. має осягнути район: Большовці—Шо- шоньов, а кінній дивізії розивикути акцію в тил ворожим частинам, ата- куючим з південного сходу м. Львів. При цьому мати на увазі, що 8 сов. кінна дивізія 26. VIII займала СтрнЙ—Ходорів—Бібрка. 7. Звязок тримати зі Штабом. Армії через. Галич. У містка через Дністро засобами Штабу Армії буде виставлено пост звязку. 8. Комдиву Київської мати на увазі, що в районі Б...*) 26. УШ була З сов. дивізія. 9. Колпб ворог зібрав великі сили кінноти, то кінна дивізія має відходити на групу Полк. Вовка. На цей випадок командування буде зма- гатись передати до групи кінний полк 3 Залізної дивізії. 10. Тільки при своєчаснім отриманні відомостей від групи Полк. Вовка можпа виконати цей маневр, а тому на засоби підтримання звязку звернути особливу увагу- Начальник Штабу Армії буде на командному пункті у перепранії м. Ніжньова. 27. УШ. 1920 р. год. 18. м. Ніжньов. (Без підпису). Н? 372 (лкми). Зі Штабу Армії, без №. 27. УШ. 1920 р. Комдиву З Залізної дивізії. Наказ ч. ЮО.к. 1. По ос я гноїш і ройоиу зазначеного наказом ч. 100/к дорученій Вам групі в складі 3 і Збірної дивізії перегрупуватися таким чином, щоб мати більше резервів; влаштувати міцний звязок з сусідніми групами і тилом; освітлити можливо більший район па північ і північний схід. *) розібрати не можна.
180 2. Київська дивізія виходить зі складу групи і складає разом з За- порізькою дивізією під загальним керуванням Полковника Вовка ліву групу. Командуючий Армією УНР Генерал-Поручник Омелянович-Павленко. № 373 спи-). Наказ ч. 100 к ,.б“ 1. Група Генерала Удовиченка до 10 год. ранку залила лінію: Но- воселки — Коропсцьки — Нузникн — Велесньов — Коростятин — Задорув —Устє Зелене. 2. Залишивши на місцях переправ польські частини, які треба коли не вистарчає своїх взяти із Станіславова в найкоротчвй термін (у вся- кому разі не пізніше 8 год. 28. УПІ), заняти район Тнмірж—Лана—Пле- бокія зі штабом в Тнмірж, увійти в звязок з Київською дивізією. В опе- ративному відношенні дивізія піддягає Комдиву Київської. Для полекшен- ня переправи Запоріжська дивізія має використати матеріали і засоби, які маються у Начальника Тохіпічпих Військ Армії. Начальнику Техничшіх військ полковнику Рукнпу негайно доста- вити до роспорядимостп Комдива Запоріжської в Ямннцю техничні засоби. Комдиву Запоріжської в селі Коначкі Старі залишати відділ звязку (пів- сотню з 2 кулеметами) для звязку з групою генерала Удовиченка. Цьому відділу встановити постійний пост звязку в Товстобабі і Дришові. Посту звязку в Товстобабі мати на увазі, що в с. Коморовці має бути кіннпй полк сотника Фролова, а в селі Яргорові буде знаходитися пост від того ж полку. Орігінал підписав Командуючий Армією Геперал-Поручшш Омеляио- впч-Павленко. З орігіналом згідно: Булавний старшина для доручень при Командармі Полковник Єфремів. № 374 (..ох’). Розвідочний звіт ШТАДАРМУ УНР. до 27, УПІ. 920 до 21 год. З правого відтинку фронту армії брак донесені.. В районі Ніжиіва 366 полк збитий пашіми частинами тіка в напрямку Озерний—Бучач. На лівім відтинку район Галича ворог у|>агапни.м вогнем легких і важких ба- тарей обстрілює переправи та ближній район. Полоненими виявлено, що район Ніжнева тримав 366 и. праворуч 365, ліворуч 368 ніші полки, окрема кінна бригада па правім крилі 41 дів. Штаб’122 бр. Язловсць, штадів 41 Чортків. В [гайові Коломиї оперує балда в 65 піших і 50 кін- них з 2 гарматами. Ч. 187.р. Гепкварт Генштабу Полковник Кущ. Начрозвід Сотник ІПпілінський. їй 375 Оперативний звіт до 8 годин 28 серпня 1920 р. На правому участку 27. УПІ був розпочатий наступ в районі Лука з метою захоплення с. Возплів і возстановлення звязку з середньою гру- пою. До 9 годин 28. УШ ще не було отримано донесень із за ностоянного рвання невідомими злочинцями телефонної лінії. Середня група осягнула з боєм лінію с. с. НовосІлки Коропецьки— Лузншш—Велесньов—.Монастириска—Задарів—Устє Зелене.
181 Ворог, котрий обороняв займяеми них міспевоггя утік на північ а частію на північний захід. Дією групою захоплено до 40 полонених. 62 вози з набоями і рушим гранатами. 2-го порядку 366 шлюго полку і багато коштовного майна. Паші втрати не значні. Втрати воро/а великі. В районі кзупйя із за несправності моста неможливо було пе{*етямутн кулемета на дія! бе- рег що дуже утруднило наші акції в ньому районі. Ворог шдтялумп значні резерви в цьому районі обстрілююча переправу у Іиуноля сшпм гарматним вогнем ставив дуже сильний опір нашим наступаючим исп- нам. На ніч частини зістали спинені на правці берег Дністра. В районі Галича ворог держиться сильно иа лівому березі Дністра і обстрілює з гармат наші позіі(ії і місто Галич. За 27 серпня ворог в цьому районі поніс лячні втрати ранеети і убитими, як засовується з підслуханої большемдегї тмегршвь Після щойно одержаних відомостей 2-га Волинська діяиія мерекривпсь через Дпістро і заняла кіннотою Возилів. Наступ проамжуепс*. 28 овршш 1920 р. год 8/45 ст. Хриплій. ч. 01056. Генкварм Дієвої Генштабу Полковник Буж. № 376 с.пкм“). Розвідочний звіт Штадарму УНР 28. ТІП. 920 з 9 годи Піч на цьому фронті заховивається спокійно. Австрійські полонені з Росії оповідають, що комуніста па всі Україні проводять ягімвацію од 18 до 40 літ, творнт батальонп і без жадної муштрі відправляють на фронт. Дезертія між ними страшна. З глибокої Росії через Кпи ввееижа ють числені ошплоил піхоти і артилерії. Транспорті ідуть на Коростень В Росії пришшен приватний рух залізничних потягів, хо.ип ткікя вій- ськові. Між бодьцюшіками примітно сильне щщгнобаення із за юілч на фронті говорять, що заарештовано багато комісарів та кохамдірів хмвізіі. На правому березі почалися великі повставши котрі не дають мжлвости вивозити комуністам хліб. Залізничнії тор від Гусятина ю Чортківа вже поширений. Від Гусятина до бучача військ абсолютно не мається. Боль- шовики мають центральну біржу труда, котрії збирає безробітнії та ви- силає їх на фронт по дівізіям для збі'ра ріжного збіжжя. Такі відділі при- були до бригади 41 дів. і відвозят збіжа в Росію. Ч. 188 рз. Ген. Кварт. Генштабу Полк. Кущ. Нач. Розвід. Сота. Шшшськай. № 377 (.л«и’К Н А К А 3 Військам Дієвої Армії У. Н. Р. ч. 0159. ст. Хриплін. 20 серпня 1920 р. год. — хв. — З підслуханих телефонних балачок між Гчмьшовнцькнми каманді- рами баталіонів впнішлося. що артилерія 1-і Запоріжської дівізії 27 сер- пня в районі с. Пшілашіпкії вела такий цільний вогонь, що як казав К-р б-на 368 совітського шику .діеіюзможію висунуть голови из окопов‘*. За таку добру н(кіцю наказуй) Командіру 1-і Запоріжської дівізії від імені Батьківщини обявктн щиру подяку тому гарматному начальни- кові, котрий вів цю пальбу. Командуючий Армією Генерал-Поручшік Омелянович-Павленко. Начальник Штабу Армії Генштабу Полковник Ліпко.
№ 378 (.-пкї**). Оперативний звіт до 16 год. 28.8, Па участку фронту правої групи вчора наші часті після переправи на лівий беерг перейшли в енергійний наступ на с. Возилів і після впер- того бою зломаио сили ворога, відкинуто його назад і занято с. Возилів. Ворог в складі до 100 піших і 70 кінних тікав в ліс що над рікою Злота. З цього лісу ворог кілька разів переходив в контр-паступ але вся- кий раз Його з великими втратами відбито. Біля 19 год. нами поведено рішучий наступ на с. Сновидів. котре після 2-х годинного бою нами було занято. Ворог відійшов на Золотий Потік звідки ігідкреплепий резервами пробував занятті назад Сновидів але Його відбито і віл в безладді відійшов назад. Сьогодня з розсвітом ворог знов повів наступ і потиснув нас дещо взад. В 6 годині частини правої групи перейпілл знов в наступ і після бою збили ворога, котрий переслідованпй нашим вогнем відходить на Зо- лотий Потік. Паша акція продовжується. Зі с. с. Пузнпки—Монастириска І’стье Зелене нами ведеться усилена розвідка. Після пепровірених відо- мостей паша кіннота дійшла до Бучача і острілювала місто. В районі Галич—Маріамніль ворог несподіванко зняв сво; гармати і відійшов в вапрямі па північний схід. Запоріжська дівізія продовжує переправу на лівий беріг у Іезуполя. 28 Серпня год. 16/40 Ст. Хринлін Ч. 01057. Генкварм Дієвої Армії Генштабу Полковник Куш. № 379 С,ох"). Розвідочний звіт Штадарму УНР. до 21 годин 28. VIII. 1920. На правому відтинку в районі Ноток ворог інтенсівно обстрілює наші частппи і веде контратаки. Па Монастяряському напрямі завзяті атаки ворога. Йа відтинку Галич—Маріамполь ворог пасівний. Полонені зізнають: відтинок фронту ЗалІщики—-Латач тримає 363 полк в складі 300 багн. 12 кул. 2 лет гарм., на відтинку Латаш-—Коропець 364 полк 200 багн. 10 кулем. 2 гарм. ЗО кінних, відтинок Коропець—Тростянець 366 полк 200 багн. 6 кул. 2 гарм. тяжких та 2 легкії. 40 кінних, далі на захід 368, 367, 369 пп. Кіпиа бригада 115 і 116 кінні полки 23. VIII пройшли в Галицькому напрямі. Штадів 41 Чортків, штабриг 122 та штаб легкого гарм. дівізіону Язловець гарматний парк Требухівці. На 122 бр- преділен перший легкий дівізіои в складі 2 батарей з 8 орудіЙ та 2 тяжкі орудія. Тяжка батарея преділена до дівізіі. 25. VIII в Бучач з Гу- сятинського напряму по сформуванню прибув 365 полк піхоти.’ При на- шому наступі 366 полк відкинутий па північний схід окопався в районі Єзержан. 368 полк тіка в півиічносхідному напрямі, 364 полк відкину- тий на Язловець. зараз в районі Бариша розвернувся до бою 365 полк правдоподібно до 500 багн. і розпочав контракцію. Ч. 189,'р. Генштабу Полк. Кущ. Начрозвід С-отнпк ШпілінськиЙ. № 380 (-«*“). НЕГАЙНО. Комдів 2 Вол., З Зал., і 4 Київської, Окре- мої кінної і 1 Запор. Сьогодні ворог вів наступ ня Коропець—Велеснюв на частини Се- редньої грушш і потіснив іх на висоти у західної околиці Коропець
183 і у с. Вербка. Аби ликвідовати ці сили ворога рішучих ударом Командарм наказав: з 4-х годи» 29 серпня: 1. Правої трупні генерала Загродського, заслоняючись зо сходу слаб- ілими силами енергійно вести наступ в загальному на Ноток Злотий і далі па лінію Зубржець—Порхова—Сцаяка. 2. С/ерсдиьоі грунт генерала Удовіченка рішучим натиском на лінію село Коропець—село Велеснюв жата ворога на схід на Волинську грузлу з допомогою 4 Київської дівізіі. 3. 4 Київської дівізій оказати самую енергійну допомогу генералу Удовічеико по взаімпоі з ним згоді. 4. Кінної дівізіі продовжувати далі указаяну Іі акцію. 5. 1 Запорожської дівізіі можливо скорше перемкнутися всіма си- лами па лівий берег Дністра і зосередкуватрся в раіові Ла®—Делеюв, слабшими силами в раіоиі Семіковці—Медухн—Бодьшовцн—Поплаваю. Вжити заходів до налагодженая переправи і у Галвча аз протязі 29 серпня. 6. Окрема кінна дівізія не входе в склад групи» нолковшка Вовка. 7. Даншшп розвідні точно установлено, шо проти налий Армії крім дах бригад 41 дівізіі ніяких нових сил ворог не має. о. Группмровка ворожих сил на фронті наша Армії в ранці 27 сер- пня була слідуюча: від Залещнкі до Латач 363 полк, від Латач до Ко- ропець — 364 полк, від Коропця до Маріамшя 366 полк, від Маріампола і далі на схід за Галич 368 полк, а 365 полк десь був в резерві НашеЙ вчерашней атакою 366 полк ростроенннй, 368 полк.від Іезу- поля до Галича в переполохі відходив на Чонагтараско. Одна бригада шша 41 дівізіі і 115 і 116 кіннії полка точно встановлено в раіоні Хо- дорова, склад кожного полку 41 дівізіі ве більше 320 багнетів. гармат против прежпього збільшилося, алеж всього не більше 16. За своєчасно доставлений цього наказу 4 Київської дівізії відпові- дає паштадів 1-оі Запор. 28 серпня 1919*) р. 21 год. 20 хв. ч. 108, к ст. Хріплін. Наштадарм Дієвої Полковнйк Ліпко. № 381 С.ох“). Розвідочний звіт Штадарму УНР до 9 годин 29. VIII. 920. На всьому фронті армії ворог всю нїч заховувався спокійно. По ві- домостям селян з Монастержиска большовики панпчно тікають на схід, кидаючи зброю обози і т. нн., вони говорять, що в тилу появилася україн- ська кіннота, котра нищить їїх безвзглядно. ч. 190.р. Генштабу Полк. Кущ. Начрозвід Сотник Шпілінськпй. № 382 с.іікм“). Оперативний звіт до 9 год. 29 Серпня. Па правому участку фронту від Румунського кордону вздовж Дні- стра до с. Нетрів ворог не проявляє значної діяльності!. Права група за- нимао Костольншш і Сновидці. В цьому районі ворог введя в бій свіжи частини провадив вчора з Золотого Потокії енергійні атаки за відзискаппя утрачених сел. Атаки ворога були відбиті. Із за великої води на Дїгістоі ♦) очевидно треба ,1920".
184 неможливо переправити артилерію на другий беріг, що дужо погіршає становище наших частин в відбиванні ворожих атак. Ворог має в цьому районі 5 гармат. В районі Монастпрігски ворог вчора в 20 год. перейшов в рішучий контр-наступ зі свіжими частинами на с. с. Новосілка—Пузнпки—Задїсье—Мопастирпска. Після 2-х вда- ного бою завдяки переважним силам ворога паші частини середньої групи, змушені були залишити згадані місцевости і запяти поліції по буграм що па захід від ріки Коропець далі на північ від с. Комарівка. На занятій лінії майже всю ніч велась ворогом рушнична та куле- метна стрілянина. Сьогодня в 3 годині ранку середня група перейшла до контр наступу з метою відзискання утрачених, во вчерашнім бою місце- востей. Після відомостей акцій ця розвивається успішно. Ворог відходить назад. 4 Київська дівізія осягвула вчера до 19 годин після впертих боїв головними силами с. Горожанку і веде енергійну розвідку на північ і пів- нічний схід. Ворог держиться в с. Дрищів і Наковці, а частина його з гар- матами відійшла на Завалів. В райові Іезуполя після налагодження поста через Дністро 1-ша За- поріжська дівізія приступить до перправи. В цьоцу районі ворога нема. У Галича спокій. Від кавалерії середньої групи, що вчора була кинута па тили ворога в районі Шдгайці. донесень ще нема. По відомостям від селян, наша кіннота на тилах ворога розбиває його обози та наводить стра- шенну паніку серед красноармепців. В часи вчорашніх боїв ми понесли втрати 10 убитих 15 ранених людьми. Ворожі втрати великі. 29 Серпня год. 9/10 Ст. Хриплій. Ч. 01058. Генкварм Дієвої Генштабу Полковник Кущ. № 383 Розвідочний звіт Штадарму УНР 29. VIII. 920 до» 21 годин. На правім крплі армії ворог веде завзяті атаки, ворогом занято- с. Котельники. В бучачському районі уперті ворожі атаки, ворогом занято с. Велесьнов. На лівому крилі армії контакту з ворогом не мається, пре- слідукмий нашою кіннотою ворог з Галицького району тіка на Брзежапп, збитий в Бурштинському районі та понести значні’ втрати ворог тіка на Рогатин, ч. 195,р. Генштабу Полк. Кущ. Начрозвід Сотник ШпілінськиЙ. № 384 С-маш“). ТАЕМНО. НАКАЗ Військам Дієвої Армії ч. 0160. ст. Хриплін. (Мапа 5 і 10 верст в Г‘). 29 серпня 1920 р. 11 год. — хв. 1. Ворог вчора питався де кілька разів стримати наш наступ і вів- контр-атакн у с. Потік Золотий. Коропець і фїльв. Вербка і трохи по- тиснув наші частини. По відомостям від селян вчора в тилу ворога в ра- йоні Монастирнсі ка—Бучач була якась кіннота, яка навела на ворога велику паніку. Можливо, що це події 3 кінного полку і цим можливо лбяснити. що сьогодня ворог залишається пасивним. Проти 6-ї польської Армії ворожий наступ затриманий на дїнії- Бібркз—Свірж—Перемншляпи—Глппяки—Задворче—Каменка Струмілова.
185 Маються відомості!, що кінна армія Буденного має провадити акцію па Грубепгов—-Любяпи. 2. Війська Південного фронту отримай завдання знищити оперу- ючого проти них ворога, при чому 6 армія мусить атакувати и>упу Якіра зосереджену в районі Задворче—Глиияки—Перемишляяа—Хлбовці і від- кинути її в південно-східпьому напрямі на українські війська. 3. Тому Армії У. Н. Р., маючи завданням знищити ворожу силу НАКАЗУЮ: 3 ранку ЗО серпня почати иерегрушровку. коли це потрібно, з боєм. Права група. Генерал Загребський (2 Волинська. Запас, збірна, 5 Херсонська з доданими польськими частинами;. Тримаючи р. Дні- стер від Румунського кордону до гірла р. Сіряш 5-ою Херсонською диві- зією і польськими частинами, а по змозі лише останніми, зосередити 2-у Волинську дивізію, 5 Херсонську і Запас. Збірну дивізії в районах Потік Золотий—Порхова з метою забезпечити армію від ворожи акцій зі сходу. Бронепотяг „Кармслїок*4 і „Запорожець44 входить в шдлегліггь Генералу Загродському, при чому один бропепотяг тртгага на участку Монастн- риска—Вичолки у звязку з відділом Генерала Удовиченка, який стане у с. Внчолки. Розвідку провадити в напрямі на Тлусте—-Джурин—Бучач —Черемхів—Турнльче. Штабу Групи стати у Нижньош. Ліва Група. Генерал Удовиченко (1 Запорізька, 3 стрілецька і 4 київська). Зосередитися: 3-ІЙ стрілецькій дивізії в районі Коржова— Товстобаби маючи в с. Вичолки піший відділ з кулеметам і гарматою для звязку з правою групою; 4-ій Київській дивізії в районі Бсжів—Шум- лянп з відділом для'звязку в с. Гннльце і І-іЙ ЗапоріжськіЙ дивізії в ра- йоні Колонків—Слобода. Завдання групи — стримати можливий відворот ворога і знищити його. Розвідку провадити на Ііідгайці—Колова—Бережани—Рогатин— Бурштип. Залізницю в районі ст. Лавиця—Підшумлянці тимчасово зни- щити проти ворожих бропепотягів. Штабу Групи стати в с. КраеІв, негайно звязавшпсь власним дро- том зі ст. Коростятин. 4. Окремій кінній дивізії по виконанні попереднього завдання увійти в звязок з Групою Генерала Удовиченка, провадити весь час саму широку розвідку і бути на поготові до сполучення з 2 кінним полком для дальпій- шого провадження акції з Групою Генерала Удовиченка по обставинам для зпищеїшя ворожих тилів і ВІЙСЬК. 5. Бронепотягу „Чорноморець*4 продовжувати виконання свого зав- дання, маючи па меті пробитися на ст. Ходорів а також увійти у звязок з 6 стрілецькою дивізією. 6. На північ від Дністра тримати саму необхідну кількість бойового обозу. Для контролю цього поставити на переправах у Нижньова і Ієзу- піля розпорядженням відповідних Командорів комендантів. 7. Запасові части Армії будуть поступово просуватися від Ієзупіля і Нпжиьова па північ по залізниці. 8. Не пізніше 24 год. щодня Групам давати в Штаб Армії відомости про групіровку військ до курінів і батарей включно. 9. АрмеЙські летучкії: санітарна, гарматна залишаються на ст. Хриплія.
10. Наказ про росташуванпя обозів 2-го порядку видасться додат- ково. 11. Штаб Армії залишається па ст. Хриплін. 12. Про одержання цього наказу і початок перегруїгіровки негайно .донести. Командуючий Армією Генерал-Поручник Омеляповпч-Павлепко. Начальник Штабу, Генштабу Полковник (підпису нема). № 385 иох“). Гозвідочна інформація за 29. VIII. 9220. По останнім відомостям частини лівого крила 41 сов. дів. 369 та ‘567 полки з району Бурштин, Підкамень відійшли па Рогатин. Район Хо- зорів—Жядачів—Бржоздовце вільний від ворога. 8 кав. сов. дівізія з ра- йон)* Свірж—Хлібовпе Свіржські відперта на схід, 60 сов. дів. відтягнута на північ в район Переммшлян, 47 сбірна сов. дів. в районі Глішяя де понесла за 29 тяжкі втрати, ч. 195,р. Начрозвід Сотник Шпілінський. № 386 С.тпГ). Оперативний звіт до 16 годин 29 Серпня В районі Сновпдів—Костел ьшпш ворог з самого ранку вів безуспішні .атаки з Золотого Потоку на Костельпнки і Сновпдів. Всі його атаки відбивано нашими контр-атаками. Зараз в ньому районі іде кулеметна та рушнична стрілянина. Наші части середньої групи після впертих боів захопили Пузнтґкн і Коростятин. Ворог поніс втрати. Зараз ведеться обопільна стрілянина. В районі Горожапкн, Іезу- ігіля і Галича без змін. 29 Серпня год. 16/40 Ст. Хриплін. Ч. 01059. Генкварм Дієвої Генштабу Полковник Кущ. № 387 НЕГАЙНО. Комдіву Окремої кінної, зразок 1 Запор, і Комдіву 3 Зал. В додаток до наказу від цього числа ч. 160 Командарм наказує: 1. Дорученноі Вам дівізіі осередитися в раіоні сел Підшумлянце— Гербушіво, тримаючи звязок через Штадів 1-оі Запор, дівізії. Розвідку провадити на Гуціско—Рогатин і Бурштин. 3. Доносити не меньш двох разів на добу. 4. По останним відомостям Ходорів вчора був залишений большо- в вкажи і на Його з півні ті вздовж залізниці посувалась, а зараз може і прибула 1 кінна польська бригада. Ворог посовується взагалі на схід і ліве його сьогодні ранком було в Стржелика Старе. 29 серпня 1920 р. 22 г. 20 хв. ч. 112/к ст. Хріплін. За Паштадарма Дієвої Полковник Кущ. № 388 С-»ш*) Таємно. НАКАЗ Військам Дієвої Армії У. Н- Р. 0161. <т. Хриплін. (Мапа 10 верст в 1“)- 29 серпня 1920 р. 23 год. ЗО хв. Для росташовання обозів 2-го порядку і дивізійних баз признача- ються райони.
187 5 Херсонська дивізій: Окна — Гвоздець Обержина. База — ст. Окна. 2 Волинська дивізія: Грушка — Тарновиця Польяа — Тлтмач — Палапіці- База ст. Тлумач Палагшіі. З Залізна дивізія: Палатці — Братишів — Антонівка. База ст, Олепгів. 4 Київська дивізія: Миловане — Буковка — Ольшанка, База Олепгів. 1 Запоріжська дивізія: Сельце — Ямниця. База півст. Ямниця. Окрема кінна дивізія; Дубовці — Каміпка. База иівст. Ямшіця. Штабу Армії: Хрипліп — Черпеїв — Марківці. База ст. Хриплій. Начальникові Тилу Армії обсадити польовою вартою лінію Гвоздець — Черемх і — Борона — БраткІвці — Кришівці і Рибно — Майдан. За лад і спокій на південь і на захід від цієї лінії Начальник Тилу відповідає. За межи цієї лінії окремі старшини, урядовці та козаки можуть переходити по встаковлеїшм мною правилам для командіровок. Армійським шпиталям залишитися в Коломиї. Обозам 2 порядку тримати постійний звязок з 2-ю Управою Штабу Армії і з своїми базами. 2-а Управа. Штабу Армії — ст. Хрипліп. Збірна переходова’ харчова станиця тилової Комендатури при 2-ій Управі Штабу Армії. Командуючий Армією Генерал-Пору чішк Омелянович-Павленко. Начальник Штабу, Генштабу Полковник Ліпко. № 389 (..мзш“) Таємно. НАКАЗ Військам Дієвої Армії У- Н. Р. ч. 0162. ст. Хрипліп. 29 серпня 1920 р. 23 год. 45 хв. Згідно наказу Південного фронт)’ від 29. УШ в підлеглість мені входе для забезпечення лінії Дністра від Румунського кордоиу до лінії Латач—Чернелиця, відділ польських військ під командою Полковника Ро- лінського в складі 4-го батальона 4-го полку і етапного батальона. Тому НАКАЗУЮ: Відділу Полк. Еолійського ввійти в склад правої Груші Генерала Загродського, якому і використовувати цей відділ згідно вищезазначеного наказу фронту і відповідно покладеного на групу завдання. 5 Херсонську дивізію відтягнути в резерв групи. Командуючий Армією Геяерал-Поручшік Омелянович-Павленко. Начальник Штаб) , Генштабу Полковник Ліпко. № 390 Розвідочний звіт Штадарму УНР ЗО. УШ. 920 до 9 год. На фронті Армії ворог всю ніч заховувавсь спокійно. Розвідка по- вернувши 28. УШ з Солотвлна зізпає: по відомостям польських. урядов- ців та опросів селян виявилось, що села Росіїльна. Майдан. Кннівець, район Перегоясько, Дуба, Дубшара заняті повстапчеськіми відділами гу- цулів, Польська поліція обезброєна, під Перегінськом була бійка між жандармерією і повстанцями. С, Красне занято повстанчеським відділом в 70 чол. В с. Лерегінську зложився повстанчеськпй Комітет. Повстанці
188 одягнені в російські та австрійські мундури, іменують себе військом Пе- трушевнча, ч. 198. Генштабу Полк. Кущ. Нач розвід Сотник Шпілінський. № 391 (»оГ). Розвідочний звіт Позатерміповпй Негайно. З дня ЗО. УШ. 920. Розвідкою виявлено, що в Коростятенському районі 366 сов. полк зістав змінений Московською школою курсантів в силі 400 багн., серед- ній групі належить дати точні інформації про це. Це суть останні ре- зерви комуністів. 12 годин. Постій. Ч. 198 р. Генштабу Полк. Кущ. Начрозвід Сотник Шпілінський. М» 392 ‘..пкО. Оперативний звіт до 8 год. ЗО Серпня. На участку фронт)' від кордону Румунського до гирла Стрипи без змін. В районі Костєльшїкії-—Сновндів ворог підтягнувши резерви повів біля 20 год. 29 серпня з району Золотий Потік густими лавами енергій- ний наступ иідтрнмованний артилерійським : кулеметним вогнем. Після вперті х боів завдяки переважним силам во|юга пашн части примушені були відійти назад і залишити Сновпдів—Костедьшпш. Нами занято лінію на південь від с. Вози ліво. В районі Коростятин —Пузникн ворог до 20 год. вів безуспішні боі із за згаданнпх сел. В боях ціх визначилася кіннота 8-і бригади 3-і Залізної дівізіі, котра не змажаючи на ураганний вогонь ворога в районі фільварку Вербки ки- нулась в атаку па наступаючу ворожу лаву і своєю відвагою і рішу- чістью змусила ворога до відступу. Утікаючий ворог поніс значні втрати котрі нараховуюця до 30 зарублених. Наші втрати 8 забитіх і 26 ранених людьми в тому числі Поручник ХИЛЮК який вмер від ран. Кінний полк 3-і Залізіюі дівізіі дійшов вчора після боів через Ви- чолки—Жабель—Гута Нова—ШвеЙків—Голгоче до Вербова де несподі- вано напав на обоз 368 сов. полку і польове постачання та продоволь- чий комітет 41 сов. дивізії. Кіннота вірвалась в село розігнала варту коло обозів і заіватила всю канцелярію польового постачаная продовольчого комітет) і 16 ігідвід 368 полку з військовим майном. По ви копанні свого завдання кінний полк вертав через Коростятин до Комарівки. Не доходи Ю Коростятнпа по полку був відкритий вогонь зі сторони східньоі околиці цього села. Рішучою атакою розігнано і нанесено ворогу значні втрати і він розбігся по околиці. К 23 год, полк осягнув наказаний йому район. Втрати в ціх операціях поніс полк 3 убитих і 7 ранених козаків. В районі Горожанка без змін. У Іезуполя міст наложений і сьогодпя 1-ша дівізія приступись до переправи- У Галича спокій. Кінна дівізія весь донь 28 Серпня вела завзятий бій з переважаючим ворогом, котрий скунчившп в Бурштині 368. 369 пішк полки І 200 кінних при 2-тяжких і 4 легких гарматах, та ЗО кулеметах уперто обороняв бугри що на схід від Бур- штини. Не дивлячись на переваг)’ ворога по цілодневнім завзятім бою в 20 год. дівізія кинулась в атаку па піхоту і своїм маневром вибила ворога і заняла м. Бурштин. Ворог відійшов на Рогатин залишивши на долі Свтвїї до 150 зарублених. Багато загнано в болота, захоплено 10 по-
189 донояих. Взято багато возів з ріжнпм воєнним майном. Із за браку набоїв та великої утом.іеяноґти як коней так і козаків дівізія пересунулась з район Ту стань—Межигорці. Дівізія понесла значні втрати, тяжко ра- лений Комапдір полку ,,Чорних Запоріжців” Полковник ДЯЧЕНКО. 30'8 год. 8; 15 Ст. Хриплін Ч. 91О60. Генкварм Дієвої Генштабу Полковник Кущ. № 393 (»ох“). НАКАЗ Військам Дієвої Армії У. Н. Р. ч. 0163. ЗО серпня 1920 р. § 1. 28 серпня в бійкі в раіояі ф. Вербна особісто відзначила себе пггзбова кінна сотня 8 бригади 3 Залізн. дівізії. Ця сотня де кількі разів шд губітельним рупшпчішм та кулеметним вогнем ворога ходила в контр- атакі на насідаючу ворожу кінноту і піхоту, опрокінула кінноту і першу кінну лаву і дійшла до згуртованого ворожого резерву, не днвлючись на Його вогонь залпами. На полі бійці залишилось ЗО зарубаних большовиків. Сотня понесла втрато: 6 козаків забнтмми і важко раненим Поруч- ника Хнлюка, який вмер від ран, козаків ранено 26. Від імені Батьківщини висловлюю щіру поляку ліхоі кінної сотні штабу 8 бригади. Слава жнвіш, вічна память тім. які загинули на полі честі. § 2. 28 серпня Окрема кінна дівізія, внконуя ногавлеие її зав- дання о 12 1/2 год. атакувала ворога займавшого с. Больпювци. Не діваю- чись на жорстку гарматну, рушничну та кулеметну стрілянину, кінні палкі атакували ворожу піхоту і після впертої бійки ворог втік частиною на Бржезаии а частішою иа Бурштин. Алеж дівізія понесла теж значні втрата і в тому чіслі важко ранений Комапдір полку Чорних Запорожців Полковник Дяченко. Продовжуючи акцію Кінна дівізія підійшла до х. Бурштнна і ата- кувала ворога, котрій займав бугри перед цім містом. Як з’яссовалось потім, тут були 368 і 369 піш. иолкі при 100 кіннотниках. 30 кулеме- тах і 6 гарматах, в тому чіслі 2 важких. Біля 20 год. кінні полк і знову глнулись в атаку не діваючій я на страшенну стрілянину. Гармати наш» білі ворога прямою наводкою. Ворог після 2 год. бійкі не витримав на- шого натіску і в наніці біжав в напрямі на Рогатин, залишив на полі бійці біля 150 трупів. Крім того де кілька десятків було загнано в бо- ,:ого, взято в полон тількі 8 чоловік. Окреми кінна дівізія. ведучи бій па протязі майже всього дня, по- несла значни втрати. Крім Полковника Дьячепко ранено ще 3 старшини, забито і ранено ЗО козаків. Відсутність набоїв не дала дівізіі змоги зні- щити ворога остаточио- Але ж наступ кішші дівізії має велике значіння і відгукнувся зараз не тількі на фронті нашої арміі. але ж і на всьому південному фронті. бо ше 28 серпня нрішишіллся атаки ворога на фронті 6 польської армії, що дало її змогу посунутися наперед. Від імені Батьківщини висловлюю щіру подяку Командіру Окр. Кін- ної дівізіі Полковнику (Імольяновичу-Павленко і всім старшинам і коза- кам за славну їх бойову працю на користь ненькі-Украши. § 3. Але ж найважчу втрату поніс в бійці Кінної дівізіі Полк Чор- них Запорожців. Де кілька шрапнельних иуль поразили славетного ко-
190 мав діра цього полку Полковника Дьяченко в той мент, коли він, в трудних обставинах: боя. середь гураганного ворожого вогню, вів полк в атаку. Імя Полковника Дьяченко. як і видатного воякі і борця за визволення Україші відомо вй тільні нашої армії, а добре знано і всієї Украіш. Пе раз в часи скрутних бойових обставин, на полк Чорних Запоріжців по- кладались найважчі завдання і весь час цей полк, під керуванням Пол- ковника Дьяченко. був ва височині свого призначення. А тому, дякуючі від імені Батьківщини Полковника Дьяченко за його вміле керування полком і власне героїчне поводження, щіро бажаю Йому, від себе і імені всієї Армії, скорішого видужання від ранепня і по- вернення до армії. (Хто саме підписав наказ, невідомо: проект наказу напнсапо рукою Полк. Куща). № 394 (..пкі“| Д. НЕГАЙНО. Комдіву 1-ої Запоріжської, зразок Ком- діву Окремої кінної і Генералові Удовіченко. Ворог під натиском польських частин в району Свірж—Хлебовіце —Сарики відходить на схід. Командарм наказує: 1. Як мога скорше зосередить Вашу дивізію згідно наказу ч. 160 тримаючи певний звязок з Окремою кінною і 4 Київською дівізіями. 2. Передати в Окрему кінну дівізію в порозумінні з Командіром еі необхідну кількість набоів с тим, що Ваша дівізія буде поповнена набо- ями. які зараз будуть підвезеш із Артилерійської летхчкі до Іезуполя. 3. Вам знаходитись при дивізії. ЗО серпня 19^0 р. 9 год. 45 хв. ст. Хриплін ч. 82/он. Наютадарм Генштабу Полковник Ліпко. № 395 ь.пкм“). Оперативний звіт до 16 год. ЗО Серпня. На участку фронту від Румунського кордону до гирла Стршш, во- рогом ведеться досить оживлена стрілянина. Від 2-і Волинської дівізіі донесень нема. З району с. с. Пузшікн— Залісье ворог про вадить енергійний наступ на наші розположення, що на захід ва цих сел. Всі ворожі атаки відбиваються нашим вогнем. Від Київської і Окремої кінної дівізій донесень нема. 1-ша Заноріж- ська дівізія згідно наказу скупчилась в |>айоні Слобідка—Яблонів. ЗО Серпня год. 16 ЗО Ст. Хрипліп. Ч. 1061. Генкварм Дієвої Генштабу Полковник Кущ. № 396 НЕГАЙНО. Комгруші генералу Загродському. В додаток до наказу мойому ч. 161 наказую: 1. Дорученим Вам лівілі, тримаючі р. Дністро від кордону до гирла Стрипи польськими частинами, осередити 2 Волинську, запасову збірну і 5 Херсонську дівіліі в раіоні гирло р. Стршш—м. Манастирисько. 2. Группі активно тримати зазначений раіон, маючі снльші резерви і звязок з лівою крупною гене{>ала Удові ченка в с. Яргорів. 3. Зазначенну пе/егрупповку н[ювадпти як можна енергійно, аби сшчмтм іі на щ юти зі 31 серпня. ЗО сериня 1920 р. ч. 12<Гк 22 год. ст. Хріплін. Комая. Армією Генерал-Поручник Ом.-Павденко_
№ 397 (..пкм“). Оперативний звіт до 8 год. 31 Серпня. Па участку фронту від Румунського кордону до гирла р. Стрипи спокій. В районі Возилів ворог вчора по заняті Костельникп—Сповидів лриостановив свої атаки ночью не проявляв актшшости. Вчора майже весь день атакував ворог наші позіції в районі Пузппки—Залісье—Ко- ростятип. Всі його атаки не мали ніякого успіху і ворог понести втрати занив позіції що на захід від Пузники—Залісье і південь Коростятшіа. В цьому участку оперує московська юнацька школа, котра на днях змі- нила 366 піший полк. Після точних відомостей в боях під Пузнлками І Залісье ворог нояіс втрати забитими 15 чоловік і 45 ранених. Серед убитих е китайці. 4-тз Київська дівізія заішмае Горожанку—Товстобаби—Завалів— Гиилоче і веде розвідку на ПідгаЙці. В цьому районі спокій. Е відомості! шо ворог окремими групами, котрі ке мають звязку між собою днем пе- регону НІТЬСЯ в лісах, а ночію при помочи селян глухими дорогами відхо- дять на Бережніш кидаючи обози. Для ловленя ціх деморалізованих вінілів призначено нами окремі частішії. В районі Слобода—Яблоні без змін. У Галича спокій. 31 Серпня год 8/30 Ст. Хриплін Ч. 01062. Генкварм Дієвої Генштабу Полковник Кущ. № 398 Розвідочний звіт Штадарму УНР 31. УШ до 9 годин. На правім відтинку фронту Армії ворог дайма села Соколець Ноток Золотий обстрілюючи сильним вогнем паші лави. В районі Середньої групи виявлено, що прибутні курсанти .Московської школи влились в 366 полк і занялн поліцію між селами Залісье—Дубенка. решта 366 полку угрупо- вана в Мояастцржиску на площі біля тютюнової фабрики, там же стоять дві важких гармати, застави мають на південь і захід містечка. В районі лівого відтинку в с. Деляпш. Библо ворожа піхота прибувша ЗО. УПІ з напрямку с. Скоморохи, рОЗЇЗД дійшовший до с. Шдшумлянн був обстрі- ляв ворожою піхотою до 50 люду, котрі снділн в окопах. Район Рогатина скупчення ворожої піхоти та кінноти, з цього району ворожі патрулі дохо- дять до Бурштина, Букачовець та до с. Гербуцгіва. ч. 200/р. Генштабу Полк. Кущ. Начрозвід Сота. Шпілінський. № 399 НЕГАЙНО. Комдів Окремої кінної через штаб 1 Запор. 6 польська армія заняла Буск і ііроваде акцію на Красне, Глішяші і Перемпшляни; праве крило іі — 1 кінна бригада вчора із Додорова виру- шила в напрямі на Рогатин. Наша 16 бригада че/юз Стрій і Ходорів направлена на Букачевці. Тому Командарм Вам наказує: 1. шуіштп звязку з ї кінною бригадою польських військ в напрямі через Рогатин, або в місцевості на південний захід від його; 2. шукати звязку з нашою 16 бригадою в напрямі через Букачевці; 3. мати на увазі, що зі Львова надісланий паротяг для того броне- потяга, якій ремонтується в раіоні Галича і має обслуговувати раіон ст. Большовце—II ід високе. 4. Шукати звязку з 4 Київської дівізіей, яка вчора була в раіоні
192 Горожанна—Товстобаби—Завалуй—Гнільче зі штабом в Горожанці. 31 серпня 1920 р. 11 год. 40 хв. ч. 121/к ст. Хріплін. Наштадарм Дієвої Полковник Ліпко. М» 400 С,овм‘). Оперативний звіт до 16 год. 31 Серпня. На участку фронту від Румунського кордону до гирла р. Стршш весь сьогодпяшвій день, ворогом ведеться зусилена гарматна та кулеметна стрілянина. В районі Возилів сегодня в ранці наші частини перейшли в контр-паступ і після 3-х годинною бою нам удалось зломить ворога і за- хопить с. с. Костельникн і Сновидів. Ворог що поніс значні втрати відій- шов на Золотий Потік. Наша акція в цьому районі продовжується. На участку фронту в районі Велеснів—Коростятин без змін. В районі Товстобаби—Горожанка спокій. В районі Яблонів—Слобідка ворог в складі 350 піхоти і 50 кінноти при 10 кулеметах сегодня з 8 годин вів наступ з району Шумляни па село Библо—Дитятнп, котрі то місцевості! після впертіх боїв нами були зали- шені. Зараз іде бій у села Загір'е де ворог постоянно підтягає нові відділи. Його атаки відбиваються вогнем наших частин. 31 Серпня год. 16/30 Ст. Хриплін Ч. 01063. Генкварм Дієвої Генштабу Полковник Кущ. № 401 Розвідочний звіт Штадарму УНР за 31. УШ. 920 до 21 юд. На правому відтинку фронт}' Армії ворог заняв с. Сновндов—Ко- стельпшш—Возілув. але нами контратакою був вибитий загубивпш багато порубаними і відкинутий на лінію с. Потоки. В вечері ворог тайком підвіз 2 тяжких гармати в с. Порхов і почав обстрілювати наші лави. На фронті средньої групи сильні атаки ворога з с. Велеснів на Ко|юпець і Коростя- т;ш. Район Товстобаби—Горожапка—Завалу в сітуація не відома. На фронті лівої груші наслідком ворожях атак було захоплення сс. Слобідки— Большовце—Библо—Днтятпп, сили ворога в* цім районі 300 багн. 4 гарм. 50 шаб. Це суть 123 бр. котра пробивається на Монастиржиско на зєднапля з 122 бригадою 41 дів. ч. 202/р. Начрозвід Сотник Шнілінськнй. № 402 (,тпм“)- Оперативний звіт до 8 год. 1 Вересня. На участку від Румунського кордону до гирла р- Стрипи обопільна .гарматна та кулеметна стрілянина. В районі Возилів наші части вчора після боїв занили Костельпики і Сновидів. Замічається велику впертість і завзятість зі сторони ворога, котрий в часі вчорашніх боїв ломимо вели- ких втрат які він копіє кілька разів переходив в контр-атаки, а навить 2 рази принимав бій на штики. Мимо всіх зусиль зі сторони ворога оволодіти назад утрачеіпшмії місцвостями, котрі не дали ні якого успіху і ворог після цілоденної акціі змушеи був відійти назад тримаючи за собою Золотий Потік. На полі битва залишено ворогом біля 70 зарублешіх в тім числі і командір полку. В рукопашнім бою ворог ПІДНОСИВ руки В Гору говори — не рубіть мп Мобілі- . зовані. Власні втрати в цьому районі 7 старшин убиті і ранених, між тнм
іт ранен комаїмір курій я Нору чиж; КондрапькиЙ Його тиигіпшмк Хорунжий Куш. і біля 20 ранених козаків. Иа участку Коропе ц~-Коро;т чеки шум вчора біля 1К іод. перейшов н иагтуи з району Велетова- Дубсшш. алеж нашим гарматним та кулеметним вогнем його відбито. Ворог понесшм втрати убитими підійшов назад. Ночію ж ньому районі ворог не проявляв активності!. На участку Полоні в- -Запрье ворог заяявши вчора значними силами с. Дитятіш і Библо, біля 17 год. повів дальше наступ на Загірье і Я блок і в. котрі після 2-х годинного бою вами були злише&і. Наші часті запили позіцію по буграм па північ і захід від с. Конкольників і иівшчмі схід від Слободи і Яблопова. Сьогодня 1-ша Запоріжська дівізія розпочала акцію з метою заняття утрачених вчора місцевостей. Кінна дівізія вздовж .залізниці розвиває акцію я напрямку на північ. Ве вчорашніх боях 1 За- поріжська дівізія понесла значні втрати убитими і ракиеиш кількість котрих підраховується. 1 Вересня год. 8'30 Ст. Хринлін Ч. 01064. Генкварм Дієвої Генштабу Полковник Куш. № 403 (..пкм“>. Оперативний звіт до 16 год. 1 Вересня. Па участку фронту від Румунського кордону до при р. Огран ворогом весь день ведеться гарматна та кулеметна стрілявша. В раЙ№ Костельники Сновидів ворожа артилерійська перестрілка і роква стеж. 2 Волинська дівізія переводить згідно наказу мервгружірмсу. На участ- жу фропту Коропець—Коростятин ворог пасивний. По іпч—ги «омостям від козака що повернувся з полону з Пузннків. до с. Пузмши ирмбуле 500 піхоти І 500 кінноти з червоними лампасами при 2-і легкії і 1 тяжкі гар- маті. З розмов красноармейців, виходить, що большешкм мають повести удар па Нижні нську переправу. В районі Товстобаби—Горожамка ворог до- сить значними силами при 6 гарматах і кулеметах сегоімя біла 6 гад. повів наступ від сторони Пі,пай ці і після завзятії боїв потиснув 4 Київську дівізію і заняв Товстобаби—Горожанку—Бончакі Старі і Нові. 4 Київська дівізія занимае зараз позіцію по буграм на схід Тумірж і південь Горо- жанки. На цьому відтинку во|юг з 6 гармат веде зараз гарматний вогонь по нашому розіюложешію. 1 Запоріжська дівізія ваде зараз бій на схід від с. Медуха. Кінна дівізія сьогодня в $ год. вярупяиа в напрямку на Дрнщів алеж донесень від неї поки що нема. Сьегодня в 11 год. прибув з Ходорова иа ст- Дубовій польський бронепотяг ..Пілсудчик". котрий одержав завдання на лінії Іезуїгіль—Піївисоке піддержувати артилерією паші частини котрі ведуть зараз бої Тумірж—Медуха. а головне прикри- вать нам тил від Ісзуніля до Большевців. 1 Вересня год. 16'10 Ст. Хрипліп Ч. 01065. Генкварм Дієвої Генштабу Полковник Кущ. >6 404 (.лрк"і Розвідочний звіт Штадарм УНР до 21 год. 1. IX. 920. З правою групою брак звязку. Ва Бучачгькому напрямі ворог силою до 300 багн. коло 21 год. сього дня повів наступ з (доку с. Велеснюв па Коростятнн. На Підгасцькому напрямі ворог сплою 300 багн. при допомозі кінноти повів сильний наступ в напрямку с- Товстобаби с. Сзерка, воро- гом занято с. Копчакі Нові та Старі. Друга група ворога в 300 табель [угр>>меьш>.м<Х)к<тсьм> 13
ш при 500 багн. та 5 гарм. провадила одпочасову акцію в напрямку Горо- жанка с. Делеюв. але нашим контрнаступом з боку с. Медуха ворог був відбитий на схід с. Горожапкп, в сьому районі був захоплений полонений 60 сов. дів. 4 кінного полка. Допитом полоненого 365 полка виявилось, що 26. VIII полк прибув до Бучача полк складається з 3 батальонів по 350 багн. в кожному загально до 1200 люду, гармат та кінноти не мають, полк прибув з Кі*еменчуга де мав розвернутись в 63 сов. дів., але по не- відомим причинам розвернути було припинено і полк екстрено вислали на фронт. З бат. заняв позіцію між с. Залісьє—Велеспюв, 1 і 2 залишились, в с- Подзамче. люде сіх батал. зле одягнені. По останнім відомостям один в Іатальонів приймав участь в сьогодн. наступі на Гороженку. 28.8 на мййю приїхав комдів* 41 котрому червноармійці скаржились ка брак амуніції одяжі та взуття, комдів обіцяв прислати 25.000 пабоїв а по дру- гому пропанував вести наступ на Петлюрівців щоб здобути одіж. ч. 208/рз. Генквар. Генштабу Полковник Кущ. Нач. Розвід. Від. Сотник Шпілінський. № 405 ипрк“). Таємно. НАКАЗ Військам Дієвої Армії У. II. Р. ч. 0165. (Мали 2 вер., 10 верс- і 1:200000). ст. Хриплін. 1 вересня 1920 р. 22 год. — хв. 1. На лінії Костельникп — Сновидів ворог веде гарматний і руш- анні вогонь. На фронті Коропець—Коростятин ворог підтримує вогонь Пфюттай з легких і важких гармат, але тримається пасивно. Боєм за сьогодняпшій день ворог відсунув 4 Київську дивізію з лінії Кончаки— Горожанка до Маріямпіль—Лапи—Делеюв. Ворог вів бій з 1 Заіюр<»ж- ською дивізією між с. с. Вишів і Горожанка і був вибитий звідти з вели- кі» для його втратами забитими і полоненими. К вечору сьогодня ворог втенув 3 кінний полк Фролова з с. Лазарівка. Сим ворога — 41 сов. дивізія і частини кінноти 60 сов. дивізії (в районі Горожанки). 2. 6 Польська Армія посовується ка схід в напрямі на Рогатин, звідки має завдання підтримувати’доручену мені Армію. Дорученій мені .Армії наказано утримувати лінію від Румунського кодову про правому бе- регу Дністра до Воронець і дальше па Горожанка—Гнильче—-Бурштин. 3. Тому НАКАЗУЮ: а) Правий відтинок. Полковник Долуд. Відділ 5 стрілецької дивізії і польський відділ Полковника Ролінського. У немож- лива юрогош переправу через р. Дністро від Румунського кордону до м. Корооець включно, тримаючи за собою півострів, що па південь від с. Во- зи* б) Права Група. Генерал-Хорунжий Удовиченко. З стрілецька за- 4т і Збфів запасова дивізії. Міцно тримати воіюга на лінії Коропець— Еорестп» — околиці Дазарівки і при першій змозі контр атаками ти- снуте ворога на Лазаргвку—Задорів—Кончаки. в) Ліва Група. Полковник Гулкі. 1 Зшюрожгька і 4 Київська дивізії. При першій же змозі стара- тися випнути ворога на Товстобаби—Підгайці базіруючись 1 Запорож- жя» давшєю иа Большівці—Рудзвіяки—Мартинів. 4-ю а Київською ви Іваушль. г) Кінна окрема дивізія. Полковник Омелянович-Павленко. Свмцшті лінії групі в досягненні поставленого їй завдання, оперуючи лйвое цкї гру». І) Гевер&л-ХорунжиЙ Загребський — 2 Волинська дл,-
195 візія. Армійський резерв. В 3 години стати па марш і пересунутись з м. Тлумача до Пижньова, де бути в повній готовності! до бою по пер- шому мойому наказу. Вжити заходів до ознайомлення з фронтом групи Генерала Удовиченка і до постійного звязку з цим фронтом, е) Полков- нику Долуду тримати звязок з Начальником залоги Коломиї, котра зявля- еться резервом для відтинка Полковника Долуда. ж) Переправа у Маріям- поля і у 1 алича забезпечується кожна польською сотнею при кулеметах і 2 гарматах кожна, а у Іезуполі — 16 козаками Залізничної сотні, з) Бро- непотягп ,,Кармелюк“ і „Запорожець” підпорядковуються в оперативному відношенні групі Генерала Удовиченка і до 3 годііші ранку 2. IX. мусять бути на лінії Нпжньов—Коростятин. 4. Після підкинення ворога на північ групам викопувати мій опера- тивний наказ ч, 0160. 5. Доіич'оіпія надсилати що 2 годіши. а Генералу Загродському не- гайно о приході дивізії до Пижньова. п п Командуючий Армією Геперал-Поручшік Омелянович-Павленко (написано чужою рукою). п п Начальник Штабу Армії, Генерального Штабу Полковник Ліпко (Написано чужою рукою). З ор. згідно: І Генкв. Генпіт. Полк. Кущ. № 406 С.пкм ). Оперативний звіт до 8 год. 2 Вересня. На участку від Румунського кордону до гирла р. Стрипн спокій. В районі Возиліва перестрілка. В районі Будники—Коростятин ворог сьопмва в 2 год. атакував піхотою і кіннотою наші часті у фільварка Вербка і після завзятого 2-х годиного бою завдяки понесеним значнім втратам з нашої сторони, а головно що ворог загрожував обходом з обоіх флангів наші часті 3 Залізши дівізіі відступили на зад і занялн лінію в 3-х с полониною верстах па північ і на схід від Нижньова охороняючи мостовий прічілок. Батареї претяїнуті на правий берег Дністра. Зараз в цьому районі досить оживлена стрілянина. 4 Київська дівізія, ведучи бій па протязі всього вчорашнього дня завдяки преважним силам ворога примушена була залишить село Горожанку—Кончаки Старі і Нові і с. Де- леюв. Ворог в складі 600 чоловік піших і’300 кінних при 5 гарматах на- шою контр-атакою був вибит з Делеюва понеся значні втрати убитими і раненими. Нами взято 15 полонених. Біля 19 год. дівізія з’осередилась в ра- йоні Маріампіль—Делеів і Водники на лівому боці Дністра. Кінний полк З Зал. дівізіі вчора в 15 год. вирушив для допомоги правому крилу 4 Ки- ївської дівізіі в напрямку на Задарів. котре то село після бон полком було захоплене і ворог відступив назад, алеж отримавши нові підкреііления повів наступ па Задарів і після бон примусив відійти на Лаларівку. Біли 20 год. поведено ворогом атаку на Лаларівку завдяки чому полку наказано заняти поліцію на південний захід цього села. Біля 19 і од 1 Запоріжська дівізія перейшовши в наступ і після ішеуїтнх боїв занила Бишів, а кіннота ІІ була кинута на Горожанку. Ворог поніс значні втрати убитими і раненими. Нами захоплено полонених і ворожі тачанки з куле- метами. З наступом ночи кінний Заііоріжськии полк залишив Горож.піку
196 і відійшов до дівізіі. Кінна дівізія вчора в 8 год. вирушила па с. Дрнщів Хохапів—Підшумляни. У с. Дрпщіва .мала дівізія завзятий бій. :ип]шй закінчився нашою побідою і село біля 12 год. дівізіею було занято. Звід- тіль поведено наступ в напрямку Холопів. Во|юг в силі 300 піших і 200 кінних при 2-х гарматах опустив нам Дриіців. заняв позіцію па буграх що на північ від цього села. Кінна дівізія одержавши в 13 год. від 4 ді- візіі повідомлення що вона відступає на Делеів. і не маючи змоги іюмоч 4 Київській дівізіі із за браку кулеметних та рушничних пабоів рівночасно і гарматних відійшла дівізія назад обсадивши переправу у Іезуполя. Втрати дівізіі 5 козаків забитих і 10 ранених. Добвч — 2 вози з майном і канцелярія 368 сов. полку і 4 коні. 2 Вересня год. 8 ЗО Ст. Хрипліп Ч. 01066. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. № 407 <..пбм“). Оперативний звіт до 16 год. 2 Вересня. По Дністру від Румунського кордону до гирла р. Стрипи весь день обопільна перестрілка і події розвідочного характери. У Возиліва спокій. В раойиі Нижніва паші часті запинають бугри на північ і схід від моста. Весь день ворог в цьому районі ноявляв значну активність і веде інтенсівний гарматний та кулеметний вогонь. В районі Маріамполя розві- дочні події. Запоріжська дівізія приступила сьогодня згідно наказу Ч. 0165 до виконання цього завдання і в 14 год. розпочала акцію в на- прямку Горожапка—Завалів з метою витиснути ворога за Золоту Липу. Вислана розвідка па БольшовцІ—Слобідка—Загірье—Яблонів—Библо— Дитятин донесла що з Слобідки па БольшовцІ двигаються колони ворожоі піхоти а ворожа кінота заняла позіцію на північний схід від Межигорців. Кінна і 4 Киівська дівізія в 14 год. мала розпочати акцію згідно наказу. Донесень від цих дівізій ще нема. 2 Вересня Ст. Хрнпдін. Ч. 01067. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. № 408 (.ох"). Розвідочний звіт Штадарму УНР 2. IX. 920. На всьому фронті Армії піч ворог заховувався спокійно. Райком сього дня ворог повів сильний наступ з Велесньова Пузники в Ніжнів- ському напрямі, ворог обстрілює переправу. Полонений 4 кав. сов. полка 8 кав. дів. захоплений в с. Делеюв зізнає, 4 полк неділю назад зістав прикомандіровааий до 60 сов. дів., се було в той час коли 8 дівізія сто- яла в районі Підаменя що на північний захід Рогатина, полк має 4 еска- дрони по 50—60 шабель, всього в полку 200—250 шабель 12 кул. при полку єсть батарея з 4 легких орудій, але стріляють лише з одного за браком набоїв. При наступі на с. Делеюв праворуч та ліворуч 4 полка на- ступали піші лави 60 сов. дів. 532 та 533 полків, 8 кав. дів. осталась прикривать сю групу в районі Рогатпна. 4 полк оперував в Стрию та Жу- равко в час операції на Миколаїв. Полонений 365 полка підтвердив ра- ніщі зізнання полк мас до 1000 багнетів. Висновок: В звязку з нашими операціями на лівому березі Дшстра ворог стягує сиди на наш фланг з метою ліквідації, головні опе- мційні напрями ворога виявляються по лінії Бучач—Нижній, Підгайці— Єзудодь. Рогатин—БольшовцІ. Ч. 209 р. Генштабу Полковник Кущ. Начрозвід Сотник ШпілінськиЙ
№ 409 <-икм“). Розвідочний звіт Штадарм УНР 2. ЇХ 920 до 20 год. В сьогоднішньому наступі я Нижнівському районі згідно зізнань по- лонених приймав участі, 36.5 полк, 366 і 115 кавполк. По чуткам в сьо- годнішньому наступі большовикам помагало шкільне населення. На лівім відтинку фронту армії ворог вибитий з с. Бишова і відходе на Горозанку. В останньому без змін. ч. 210/рз. Геикварт Генштабу Полковник Кущ. Нач. Розвід. Відділу Сотник Шпілінський. № 410 с.прк"). НЕГАЙНО. Генералу Удовиченко і Загродському, Пол- ковнику Гулому, Комдіву Окремої Кінної, 5 Херсонської копії 4 Київ- < м;ої і 1 Запоріжської, Пану Головному Отаману і Штаб фронту. 1- Сьогодня ворог збитий на лівому крилі армії від Бяшова па Го- рожанку — весь день продовжував гарматну стрілянину проти Нижньов- іького причілка. 2. Армія мусить продовжувати виконання покладеного на неї зав- •.ншя. 3. НАКАЗУЮ: Иа протязі ночі з 2 на 3 вересня перегрупироватнея: Правий відтинок. Пліс. Долуд завдання без змін, б) Середній участок. Генерал ЗагродськиЙ. 2 Волинська дивізія до ранку 3 вересня заняти при- чілок у Нижпьова й активно боронити Його, змінив тут частина запасової збірної і 3-ої Залізної дивізії. Штаб дивізії — с. Слешів, в) Лівий учи- нок. Плк. Гуляй. 1 Запоріжська і 4 Київська дивізії. На протязі ночі .. 2 на 3 вересня згуртувати дивізії па лівому березі Дністра в районі Водники—Слобідка. Плк. Гулому мати на увазі, що основна лінія нашого фронт)- проходить по лінії Гнила Липа—р. Дністер, чому і мусять відпо- відати групнровка Його дивізій. Штаб Груші — с. Семаківці. г) Армей- ський резерв. Генерал Удовиченко. З Залізна і Запасом Збірна дивізії. Зосередитися в районі Братппіів—Слеша—Острішія. Штаб Групи — ст. Тлумач Палагічі. д) Окремій кінній дивізії стати в районі Канатів— Баупгів і тримати звязок між лівою групою і правим крилом 6-ої армії че^з Бурштин па Рогатин. 4. Розвідку провадити як можна ширше, при чому лівій групі на лінію Монастириска—ст. Волощина, що в 10 вер. на північ, захід від Під- гайців, а кінній дивізії иа ст. Волощина—Потутори і Рогатин. 5. 16 стрілецькій бригаді по прибути стати в армейському резерві в с. Ямпиця. 6. Бронепотяги поступають в підлеглість: Запорожець" до Ген. Загродського і боронить переправу у Нпжньова, „Кармелюк" до Полк. Гулого і бороить район бзуполя. Крім того по лінії Ходорів—Галич кур- сірус бронепотяі- „Чорноморець". 7. Звязок тримати: Полк. Долуду. Ген. Загродському, Полк. Гулому і 16 стр. бригаді по державним дротам, Генералу Удовиченку навести власну лінію, а Ио.ік. Омяляновичу Павленко через 1 Запоріжську дивізію. 8. На всіх переправах призначити мостових комендантів. 9. Броди визначити віхами. 10. Мати на увазі, що переправи у Маріямполя і Галича забезпе- чуються кожна 2-ма польськими гарматами, поставленими па правому
198 березі Дністра. 2 вересня 1920 року 22 год. 15 хв. ч. 133'к ст. Хриплій. Командуючий Армією Генерал-Поручник Омеляповпч-Павленко (на- писано чужою рукою). Наштадарм Генштабу Полковник Ліпко (написано чужою рукою). їй 411 (мпкм"). Оперативний звіт до 8 годнп 3 Вересня 1920 р. На правому участку від румунського кордону вздовж Дністра до с. Возилів без змін. У пижпівськоі переправи на лівому березі ведеться усилена акція розвідчиків. По вчорашній акції лівою групою після бон осягнуто і занято позіцію таким чином: 4 дівізія бугри на схід від с. Лани—Делеів. 1 Запоріжська дівізія, північно східні і східні бугри с. Мед ух и і висоти па північний схід Бишова. Вчора біля 15 год. у Ма- ріамполя ворог питався переправитись на правий беріг ріки. Попиткп во- рога ударемлено і він понести втрати відійшов на Тростянець. З допиту полонених виявилось що ворог скупчив у Тростянці біля 300 чоловік кін- ноти і понтонну сотню. Кінна дівізія вчора виконуючи свої завдання мала бій у Большовці де ворог ставив упертий опір. Після двохгодинпого боя завдяки маневрові кінноти збито ворога і він відійшов на с. Коиколь- ники, звідти па Слобідку. Е відомости що в селі скупились значні сили ворога при гарматах та* кулеметах. Завдяки невідповідному терену для нашого маневру кішгі дівізіі не удалось вибить звідти ворога і вона ві- дійшла назад до м. Большовці де зараз і знаходяться. Взято декілька полонених і вози з майном. Дівізія понесла досить значні втрати ране- Епми. З Вересня год. 8/10 От. Хриплін. Ч. 01068. Генкварм Дієвої Полковник Кущ. № 412 Слаш’)- ТАЕМНО. НАКАЗ Військам Дієвої Арміі УНР. ч. 166. ст. Хриплім. (Мапа 10 верст в Г‘). З вересня 1920 р. 11 год. Для росташування обозів 2 порядку і дівізійиих баз призначаються райони: 1. Частинам Полковника Еолійського — Жукашів—Ліски. База ст. Корпгув. 2. 5 Херсонській дівізіі — Торговиця Польна—с. Голосків. База — ст. Голосків. 3. 2 Волинській дівізіі — сс. Закржевці—Угорники. База ст. Отиня. Займати містечко забороняється. 4. З Залізній дівізіі — Одайе—Марковце. База — ст. Марковце. 5. ЗапасовіЙ Збірній дівізіі — Прженичники—Хомяківка. База — ст. Тясмешпія. Займати містечко забо]юияеться; 6. 4 Київській дівізіі — Ястржебець—Колодіевка. База — ст Хриплін. 7. 6 стр. дівізіі — Ямниця—Павельче. База — полуст. Ямшіця. 8. 1 ЗапоріжськіЙ дівізіі — Сельча—Цепжув. База — Полуст. Ямниця. 9. Окремій кінній дівізіі — Подгродзе—Комарів. База — ст. Бед-
199 10. Штабу Арміі — ХришІн—Чернеів. База — ст, Хриплій. 11. Начальникові тила обсадити польовою вартою лінію Пугарп— Голосків — С/групков — Ворона — Братковне — Хомяків — Лисець — Рибно—Явору вка—Калуш—Неговце. Вигод за цю лінію службовцям Армії УНР дозволяти лигне по встановленим для командировок правилам. Штаб Начальника тилу м. Лисець. 12. Армойським шпиталям перейти до м. Станіславом 13. Армейській гарматній летучці бути на ст. Хрипліп. тримаючи відділи па ст. Тлумач—ІІелагнче і Іезупіль. 14. Армейській санітарній летучці бути на ст. Хриплій. 15. Обозам 2 порядку тримати постійний звязок з 2 Управою Шта- бу Армії і зі своїми базами. 16. Звертаю увагу комдів на те, що нема звязку між обозами 2 по- рядку і частинами бойовими, завдяки чому траплялися випадки, що обози 2 порядку получалп із летучкк забої і тримали іі у себе в той час. колі їх частини не мали набоів. 17. Начальнику артилерії Арміі теж звернути увагу на те. щоб по- дача набоїв до частин не мала перерви. 18. 2 Управа Штабу Армії — Ст. Хркплш. 19. Збірна переходова харчова станиця тмловоі Комендатури при 2 управі Штабу Арміі. 20- Комдівам зазначати при кожній повій групіровці росташування своїх тилових установ. 21. Росташування дівізійних баз на призначеннях для них стан- ціях буде перевірено особою коміссіею, бо невиконання цього вносе без- ладдя в службу тпла і викликає суперечки з Польським Урядом. Командуючий Дієвою Армією Генерал Поручик Ом.-Павленко. Начальник Штабу Арміі Генштабу Полковеик Ліпко. № 413 С.ох“). Оперативний звіт до 17 годин 3 вересня 1920 р. На участку Дністра від Румунського кордону до м. Нижшв рідка рушнична і гарматна стриляшгпа. В районі Нпжювського причілка ворог обстрілює гарматним вогнем паши частини, що боронять переправу і вів пристрілку по мосту із своїх важких гармат. На відтінку на лівому березі Дні