Text
                    КАРК.
ЬПр8://Ь8.парг.§оу.§е/СеіВ1оЬ?рі6=400&Ьі8=7с9ЛИ§\МКпАМХагК
в
2,д<рдЬ<5оЬ бсїЗдАо: ЕМ1737050_
2,г>6зЬи5даоЬ бдаоЬфбіцзооЬ 60)6360: В19005821
2,56(36x03606 бзаоЬфбідооіЬ <5(001: 21/01/2019 14:36:00
&>б()Ь;><рд&оЬ 608360: 1737050
7,56065(53606 80(93606 (Трйсп: 21/01/2019 14 34 42
^дбзЬ/хтрд&оЬ Зо£>з&оВ &5(п5соо
бб^абоо 6336(5606 3600367)0270 6557,36^)006 8од6 6оо23&7)<93 09)65 7,56(365(5365 ( 7,568365(53630270: 00367)6
3336(97563/61001018464/ ), 6006(9700053 800006(036002706 />660270 бт)&оз9)(5об 637,06(565305.
65656С00273&6030 301685: 63'6027)00230270 35бт)боб87,з&о27оо&об 65'6017,5(501365
<556563027365: 301660160
спдбор5(псл230270 <50137)836(55305:
•	$0борз&5
•	<5506(53636367)0270 Зобоб 8065(501606 <55б5(р5б^)7)6з&3027о <50033836(50
801865636365: 1 <50106 35(5580 100 + 5* *1 027аЛо
8008656363606 35(506 50030275 о^уз&5 7,56360(53606 637,06(5653006 8006(533600 <50736 <55 6(20536(5365 35(506
600(9701 <50706 6563020560056 36005(5. 013 65637,06(5653000 ^568003606 (55667)0273606 (5023 380063335 7)9)63 5б
(5563363606 (50336, 85806 65637,06(5653000 ^56800365 667)02705365 8008(533601 6567)6500 <50236.
013 7,56365(53606 637,06(565300656 60010013630270 7,59)301 019)3360 6со&оо277)6о (5302?3?3тбоб 6008360,
65637,0695653000 ^568003606 <55667)0273606 8365636 0603006653056 019)336 600(03600 7)035600 8МЗ-06
6567)502736001.
65637,06(5653000 6566567)680 8оо&0бб5бз&5б(53 019)336 83708(710501 ^0656^56 600070001 060300665305, 0171 65
3(553%35 019)3360 65637,06(5653000 7,56365/53606 7,566002735.
• <00037)836^)06 б5б<53оо27оо&об £,5(55600^8365 8365802036302705 657^5600 6336(5606 3600367)0270 6557,36(5006
007303050277)6 336—7,336(5'63 'ллллл/. парг.доу.де ;
• 560065^3606 6оо23&5 836560273&302705 336-7,336(5'63 уілллл/. парг.доу.де , 63&068036 (5360(500607)027
65637,06(5653000 6586567)680, 07)6(503006 656(713665 <55 6557,3695006 53(50060'6367)097 З063&ОТ56;
• 580065^3680 <539)6037)60 65633'606 55260063606 836016333580 <557^30353806(5001: 2 405405 56 Зоб5ор5<5
83536301 7,565365500 336-7036(5'63:
• 300667)027(553006 6ое23&5 8365602736302705 0736(503006 65602706 363027 65'6'63 2 405405 ;
• 65^5600 6336(5606 015658860083(97015 6660(556 7)35600600 9)6з<5з&об 836006333580 <557,30353806(5000
363027 65'6'63: 08 009 009 09
• ^Зббсозоб 6506(5363600 636066036 65300160056 <5535380636001 8007,3^363013027-03006(5000:
іпїо@парг.доу.де
1 оГІ
21.01.2019 2:36 РМ
іо

КАРК кир8://Ь8.парг.§оу.§е/Се(В1оЬ?рісі=400&Ьі<і=7с9Л:Ь§\УКпАМХагК. 58(586(506 6018360: ЕИ1737050 683^8601 6336(5606 360136^5(5 6882,36(5016 5868368(5363(50: 0038236 3336(5883 Зоб8<ро 601836)0 / 680(536(5050383001 30x50: 61001018464 68360136363(50 / 0560(5023(50 8068886010: 68^)860133(501, (]8<£4>()о &8СГ>£)ао, 386(3)862, '30162,868(506 ^Й8, N 140, 6об8 27 2)5б(зЬ5(1ОЗ&5 80130006013, 6)018 80186(5060100 8б8<5>О б£)&ОЗ(|(3)ОЬ 6)02,06(3)6)8008 688860x5366030 <301688: 83*6(35(55(50 386560682,36(501606 68*6012,8(50)368 <086863(5368: 301680160 2,01601301. "83^8683018 З36863&" Ь8(]8бсг>ззо2>оо6 38601606 83-4 856(506 41 856^(506 8368686068(5, 3(5-5016(58: ко8тозіІІсІ@дтаіІ.сот <588632,06(56060101, 6012,0163 Ь^боз^фоб 0560(505510 8об8б8боіо, 60)83(5*63/6018(536*633 2)868*68360(50 3<53()(5боіб5<5о 83(5301606368 880003(10368 01^0308(5568(5 1^8686365(5 83(5301606368(5 0186(586)0)3(50 (50135836(58308: • (5806(536363623(50 Зобоб Зоб8(ро)6о6 (5888(586(5236363(50 <501323836(50 2>О)б0)ЗСГ) 23*6623633(530)0) 68^863О)6 862,860806 2,86668 838(532, 6863(36)80: 0 ТВС &8630 ] (506360)0 &8630 ] 68^860133(5016 &8630 ] 3001060 68630 3^016^08 > 0 68630 (]8бот23 0 (50б8б8бзо 2,868068(5*60 63(580)^3600), 2,8801368(583 0)86680)686, 6018 686388 06501688008 68^868016 862,860806 2>8бббоб 8368636 808^01(5016 б82£8боі 6336(5606 36013623(5 6882,36(5016. 623&оз()(5о6 683О16(58()(5О1 обдоі6880О8 О2з6<і(тро23<5о 3об838боіо: 68^8(00133(501, ^8(58^0 Й8ОТ00О, 386(5865 501(65868(506 ^23^8, N 140, &об8 27 3(5-3016(58: козто8іІ18@дтаіІ.сот 8018686236368 : 1 (5(506 38(5880 100 + 5*1 (5860 2,868368(5363(50 Зобо: 2,86368(53606 ^86(52,3606 01860500: 21/01/2019 14:34:42 1 оП 21.01.2019 2:34 РІ\
^3600365/656(56006005 83005668365 8.660)880 21 0668660 2019 ?8К?О 83)6030 1 ‘Ьп^іро фрддсрудддо 1.1. 7)д‘Ь(о8^8К?0 ЗдІгдЕоІ^дб^обоб б5%05б(оодб5 „3068060“ ^56805005366 „83^5683005 - 8365636“ 65^5600330306 3560606 8365658065(5) 83^86003 03)600003)03 Зобб. 1.2. 63)603^(50 ^56808060035(5) ОС03033&5 83^5683005 <55 5656583^56830 (56530836303)030) 03)600003)030 З063&06 6336(5680 63506(5653006 80836(500056. 1.3. 65^56806 656303^0(5)365/650)0680 656303^000365 ^56(113)035(5) ’ЗЗЬ „3068060“; 1.3.1. 65(756806 656303^000365/65030680 656303^000365 06503063)6500 ЬТВ “Брасе" 1.4. 65^56806658560003366030030685- 83'6(0'3(0'3^0 356'36068536(100606 65'6055(00365; 1.5. 65^56806 03)600003)030 806585(0000 - 65^5(^033^0, 650'380, 356(5565 506556(^06 ^'365 №140, 6065 №27. 1.6. етаіі: ко8то8ІІісІ@дтаіІ.сот 1.7. 65^5(0806 35б^)Ьо685з&сро&5 збдоро^оСбд&об ^06583 8зЗсооо^5(о5орд&5 8оод(ідо 8060 ^обд&осо. 1.8. б5сЬо55<£оз&об 65^80560606 655560: — 658'83636(^0, 658(603^(50 65^8056065: — 6535^(60 3(г’8з(6(зо,д(гоо 65^8056065; — 6555(630 ззобоЗоз'дйо 35^(6065; - з^63о(6(5 о83о(6(5о; - 653^63^(6600 8о8б5Ь'д](6д&об5 оо5 ^^(бо'ЬЗоб, 8500 80606 6536005806060 (5£)6о%8о6 бсддбоб б5^8о5бо&5; 1.9. б5сЬо55(тдоз&5б ^)^<^о&5 5^36 8053606 8о(пд&о6 Зо^Ьбосо 55656063030306 35606000 5^3368503530 6360680360 65^8056065, 803)63(5)535(5) 08065, 5606 С03) 565 36 65^8056065 65(5)580)3)863603(0 <3?<озз)8з6фз&осо 5500350306^06363)030. об 65^8056065, 60830300 356068(5)3603(06000 83658033&30305 86003000 63з0О5озз)6о 030336'6006/6365600306 65033)83303'63, 09565833&05 86003000 8365658060 030336'6006/6365600306 Зоод&об 80836(500056.
0£|Ь(£ю 2 Ь^м&хтосчддоЬ 2.1. 666(03600(03606 ^Зсз^дбд&дс^о Зб6>фбо(о6)0до б6)ооБ: 1. (пдЗ'дб (ЗЗбЬяпдЗд (6бЗбСбооддр^соБ Зо^бр^б^д, ^обдродЗдрто 26.06.1970, 3/ГФ61001018464 Зоб. ібот^Зо, удб^оБз 306)306^06 N440, 6. 27) - Зб6)^)бо(о6)соб ^одрдбо здЗофіс^Зо Зббо6бс6с23<^д 83800336606)600: 1. 0038*36) (ЗЖзЬртбОд (БоЗобоетудр^об Яп^ор^б^д, Р^обороддз^о 26.06.1970, 3/№61001018464 Зоб. 6000*380, дбБ^бБз згобізбБр^оБ N140, 6. 27) - ^ор^о - 100 %. Заборо З Ь^п^^оп^БоЬ д^сод^> 3.1. 66*6003600(03606 £)Зб£><хпдЬ 88б6)создо^(о6осо (06)366(06 ^66)8(06003366 Зб6)фбо(о6)соб 36)366; 3.2. Здб^бопбісод 6636)0000 36)366 фб6>ооз&б ^доро^бдо8о 36)0063050 86063. 6б^б6)3(о6 3(03303 Зб6)фбо(о6)6 бб/соб <0063^006)6, 8з£)8дроб 36)000 3306)06 дбдрбЗо 8000^30006 Зб6)фбооо6)ооб 6бд(ооооо 36)366 330^6 Зб6)фбосп6)оЬбсг)зоЬ <06*6^33^)0500 ^36)0(5006 363*6636000 бб 3008^)60363006 66дб ббЗ'Дборд&оог), 6)саЗд<™оз 08(50335 б<о6)д6бфо6 Зодб) 0603(06)863006 80503606 <тоб<об6ф£)6)д&о6 6бЗ^)б02зд&б6. ^д6)О(£?о ’дб^рб 8303630036 дз^об ^дббю^об Збход^б. 8(0^33306 8о£)д&оозбб 3 додюб дборбЗо Зб6>фбо(о6)д&6 Зд^Здробсг) $об8бфд&бсг>б Здфббб додюб ^дббю^Зо. . 3.3. д6)д&б ^бозб^уздфод^з&б^ібббюббоб, со^) <ЬЬ оЦ»6)д&б Ь8д&о6 '□86)бдд«д6(о&о6 8^(обд Зб6)фбо(о6)о (Зб6)фбо(о6>д&о). о>£) д6)д&б б6> ббюб 2>бррб^узд(5оо^з&б^)бб6)Оббо, 8бЗоб 36)3606 8(08^3336 Зд^дд^об 08633 О9^33 <5С?ОЬ ^зббю^осо ЬзорбЬддб 8(00^30(06 36)366. 83(06)3 36І3&6 2>бооб^узз{5одрз&б£]6б6)оббоб 8б<3о6бз 30, сг>^) 8б6%з бб) ^бЗсізЬбордоз&б 683606 ^)86)бзддз6(о&о6 8^(обз Зб6)фбо(о6>о (Зб6)фбо(о6)з&о). 3.4. Зб6)фбосо6)соб 36)3606 асобб^оорзбо собдоббсоо азЗбоо^збддсо&оообб 683606 ^)&6)бдр(о ^86)630336(06000 06)83336 00638^00(086636. Зб6)фбо(о6)соб 36)3606 б^^ЗЗЗСР^З^0*3 8оо>з&о6собббзз 006385^00(0866)3 бдоздбб <об 63(^6 6^36)6 36)3606 (0^86. 3.5. со£) б6<5д^833дО(ї?3^6 ^ЗЗЬд&б 6б<6(0£)боо(оз&б6б доб 36)00-36)00 Зб6)фбо(о6)6 8(о6ю6 дрбдбб, 8б8об б8 <3б6)фбо(о6)6 6806 £)‘303’3&і ^>6)6 ^36. 3.6. Зб6)фбо(о6)ооб 36)366 одод&б біОЗ^УЗЗд^ЗбЗ&Б 8380333 663000636*63:
б) \р68оід6о6 бббзз&обб орд 6683066301 6б^8одбоі6оБ Орб^уз&б орд 8бо>о Зз^УЗЗСР’ 6) 6б^б68оі6 66632,06(5663001 2>^бз6б<5з&о6 801663383666 орд ^дборд&бЗо ЗЗО?о<0з6з&о6 Зо£>3&д; &) °ЗО(хпод(^з&оЬ 83^866 <56 03033056306; Ор) 06336(50303606 8366636, 6018303016 о?о6д&0озз&д 360333 бб Зслозобббор 3600 6683066301 ^3030^60080 бо>з8б(5з&б бб'Ьоі^боооіз&об 6^033606 0’0636'0(133606 50%-6; З) ЗбозорЗ&'ООЗЗ^0^ ^>сод&о>, 6018033&03 360333 бб Зсоозобббор бо?з8б(5з&б 66'6012,65013606 6^033606 о?о6з&0О!33&о6 50°/о-6; З) З^ОЗ^З^ЇЗ^ЗЗ^0^ 13<Ь^533<2?8(П?3;>’ 6018033603 бб 80333)013636066 63300336603 6б^б68оіоі 6б^8оббоі&б6 56 6018303006 £00636003366 ^ОЗ^дЗ^ 66'6012,65013606 6^033606 0>о6з&з)033воЬ 50%-6; %) 660133)606 363386 <трб абз^Зз&б; оі) <роі’О0бо азорзаз&об 0рб8(5зозз&б; о) бз)оро(5оі6о6 66В336; З) 6б^б68оі6 бдоіб^ббо'Ьбзоб срб ОЗ^З^^б06- ОЗ) 6303880’3^6303 Зо6собсг»зо6 аоі^&ббб орб 66360101 8380166360380 80166^0033016066 <трб З366006 8033806 З60630З3&06 2)бб6бсЬо’з6б; 8) 08 <трб8б(5з&ооіо 3)°3033бз&о6 2,6801336366, 6018033603 6б%оі2,бороіз&б6 орбо^дбз&оорбб бб > 66'6012,6(5013606 8б6сг>зо(ірб6 2^80180006663 6^)36 <5063^(501606 бб/дрб Зббфбооібоб ЗоЗббсо, 66333 6б%оі2,б(іроіз&о6 ^б68оі8бдр2)Зб03оі&б 08 36013363680, 6018033&663 02,0 <5063^(50163606 ^06660)8(532) ^б68б6оібз6; 6) Ззбб(5ббз&о6 80101601366; оі) <5б8б(5з&оо>о 8з6б(5ббз&о6 0убб (56&6063&6; 3) <5063^(50163606 <56608366 <56 Збоїоібб Ьдоз8ззб0о?3&ЗвоЬ <56(5366 <56 93^333дд> ^ЗСОЗЗ а^ото бб2,б6о8з&о6 <568(5303366; у) 6683013603306301 бб&^оіб 83^8606 8366636 б,5і3?'^833до(ї?3ао^ Зос’З&і; 6) б6б^о/<5б8б(5з&ооіо 8з6б(5ббз&о6 2)<Ь°СГ’ 6б^б68оі6 збЗофбороб 2)і<Ь(ї’(5оЬ 8366636 б^^УЗЗО0^5013 аоо?з&б.
3.7. г^0?^У30дО(£?3&5> 6со8дз£а)5 8608363330065 6(303330365 65'6002,530003606 Вз5£)335&6оз 65^805600656, 80000060036 У3333д 35бфбооо6об 80065^0333006000 В5ф5бз&£)(™>о 363&06 ахо^узод^ззо^Ь- 3.8. 363606 800^3335 ьії 5606 ^£>3033363330, 60035 333035 35бфбооо6о ^36033006000 <553005668365 2,566560033303 65300066. ^360330060000 005668(065 363&06 (о^Зоб (^0033035605 (55 0003033&5 363&06 6^$833д°^3&і<5>- 3.9. 856(^60(06005 363&06 2>5<3?‘:>^УЗЗ(!)О(£?Зб5 8003365 80065^0333005 6З3&06 £>86530336(06000, оо£> „83^5683005 8365636“ 356(06000 2?^^0?°І^?о6з&£)озо 56 5606 2>5<3?5^уззфоозз&о6 360068530 8033&5 <55, со£) 58 2>5<ї?5^уззфоозз&о6 80655660 56 ^8бо6 56500565656 азо2>ео0о>б:>0ео&5б 6(08333083 856(^)60(0606500306 56305 56 63033(0036 856(^)60(0606 5663&ОСО 06(^)3636366. 3.10. 35бфбо(о6с05 653600(0 36365853 356(^60(06366 5^300 05000 ^О(£>об 36соЗ(Об0О£)ОЗо 605005 65(03036(065. 3.11. 35б(2)бо(о6с05 363&06, 2>5<ї>5^833до<£’Зв5С05 2^658036365 83658333630305 8365658060 (О^0о6 83302,3603056 2 00306 3530580,6000300 О0£) 363&5 (66300085) 0(О^ЗЗ£)ОЗ 0^65 5б 85^56305 356(0606 5б ^36303606 6(О605СО5 £6380 3056(0333000, 50 838006333580 2,^658036365 30565833&05 36СОО ^0306 3530580. 8^)6030 4 > 4.1. 65’6002,530003606 633388335633300&065 305 ^5680085302063300606 £>'303365 5^36 30063^0066. - 65’6002,530003606 63(^80335633x06065 0?^ ^(ї)9са95зо2)3бозоо&о6 £><333365 360^365 - 00387)6 (33(36(13580 (ббЗдботзарпгоб (]0, 3056530367)330 26.06.1970, З/ЬГ’61001018464 Зоб. 65007)80, 356(5562, 2,(Г)(<’6д^К?0^ <)• N«140, 6. 27). 4.2. 30063^(50060 65’6002,530003606 65^83366 £6305 2>г>^3<3с?3^> 33000336063006036530, об £)6зо5 800^8330363036 о8 6^836000, 6оо8 36 800^8330365 333335*63 6333653633305 65'6002,535003606500306. со£) об 7^360036530 56 8з5бб£)ззз&6 5(обоЗб£)зз 8003533300&56, 35б£)Ь6 52О&6 3008656006 ^06583 ^5680080060330 “60560600306 З06530530, 8003330 0053060 ^00636000, З06305З06 305 £)3£)5330030. 4.3. 30063^00606 6333883035633300606 £)озз30^>г> ?>£)ЧЗо6Ьаоо&6 £)0)ззз&5аоо6о(£оз&о6 <3562,333680 65^568006 65633^000 2>':><ї?';’^833до<ї33вз&о6 80303606 £)сдз£з&5б. 4.4. 30063^0060 £)зз^з&58оо6оззо5 8063000603300606 2>6(?)3^3 Зр(>0<^£)3озрз&<23^<5> 0800^8330006 65'6002,530003606 656333000 305 ^568005392,06006 65'6002,53000365 836583 606360056 £)6оооз6оооо&58о.
4,5. <5063^^)^1606 Ьд<>тіЗдсоз5бдорса&оооо <55 ^дбЗспЗд^^дб^пдосоо цз'іЗОЗЗ^аоїбоозз&б 83658033630305 Здо'Ь^^ц^кпЬ 86010301(5 8б6фбооі6оіб 65360101 3673606 2>5<5>д$833дО(І?3^О0Г>- 4.6. 6зоз88о;35бзозоі&ооіо _ з)^озд&58оіВоозз&о6 8^0163 8063&6 ббб 5^301 £)‘3<£?3в5, ч бббфбооібз&об 01566801606 «у^дЗд 2)565601630303016 02,033 бб^Зоббої&б, 6018303653 3$33д бб'біоі^бфоіз&б, бб 8оі6б$ооззоі&5 8000)016 862,5360 фоЗоб 6635 бб^бо^бдооіз&бЗо 8366016503'3)^55 8563)60682,3630395 бббфбооібЗб бб 5063^01685. 4.7. 6б$б68оі6 65632,06^)653001 801653383606 33030033606 6)32,06^)6)53006 ^ҐЬб^бззоруоіозоб , 35035363)03365 33066)365 6б$б68оі6 5063^0166. 36 35035363)03365 56) сЬс’^)<55з6 8б6фбооі6о6 (856(5600163606) <55 658301350333)6301 ббб^оіб $336)3606 5б 6635 5506(53636363)030 806)3606 3)<3033&53оі6оозз&5б, £)%6>£)бзз(™уоіб 33030033606 6)32,о6ф6)5(зо5. 83)6030 5 Збіїфбос'ііїоЬ (05 1. 65сЬоі2)5<50із&о6 Зббіфбооібіб 2>5бВбо5 838(532,0 ^«ЗОЗЗ&З&о: 5) 8оіб5$ооззоі&5 8оо(поі6 65сЬоі2)5<5оіз&о6 856)013580; 6) 3016^)601030 2,5'3)$ооі6 65%оі2)5<50із&о6 Ьзор88о)35бзо?о)б5б; <5) б5%оі2,5<50із&о6 80120&00056 800(0016 3^)01360030 $0030 65%оі2)5(ооіз6о6 3580^50380 65330756)0 л $00306 ЗбоїЗоібзо^оз^Ф- З) 83^)80305 8о6)5(О5<5 2,5336016 б5сЬо)2,5<5оіз&о6 65^83366 <55 58 8о%боо) 65%оі2,5(5оіз&о6 $02,6360 <55 65б5$з6)3&О. > З) 8016016013016 6635 85б)фбооі6)з&6 65%о)2)5<5оіз&о6 80856)01 5663&230? 3503<53&£)03355ак> 8з66<з)033^д Ф'5 8366^)033^°^ б^З^ 653^30756)0 656303001 $5б)5<52,обоі6 65683030. <6) 8з^£6с)^)<55з5оо 2,7566306016 56 <55^)30601016 (<5552,0653016) Збої 653^)01636580 56636^)03°__________ масаИ $0030 65с6оі2)5<5оіз&о6 3580^50380. 813)6030 6 .'□ЄЄЗДІ Ь^п^і^от^доЬ 6.1. 65с6оі2,5<5оіз&о6 03оЗЗ°Фд(Зод/(ї)Зсп(ї’8':>бо<б5во5 8з6б8озз&303оі Зббфбооібоїб 65360101 363&06 67<55$зззЄ)оозз6о6 бб^^аззоз^З- 6.2. 6^)&оз^(2)о6 03ЧЗЗ°Фдвод/^<)т^6,::,боСб5(ЗО5 601630303^)365 „Зз$б68зоі5 8365636“ бб^ббоїззозс’іб 356016001 <552060030 $36001.
Заборо 7 (р^Ь^Бото 7.1. ^обдЗ^од&іСпд ^дЬс^д&і (Здб^бособюод ЗдсоібЬЗд&д) Здо^зЗо (ЗдоооЬ ддд<і^ ЗібфбосабоВ Зодб> ЬдорЗгі^дбюЬ ЗеаЗдбфоооіб. 7.2. со£) ^>9 ^О^ФО^оЬ (Здбфбосабспі ЗдсодбЬЗд&оЬ) бсзЗдс^оЗд Оод&ТЮРдЗ^ &ісооорд<тр о^бд (Збса&оодо, дЬ г^ЗО^дббЬ дб) ЗпдЬсрдбЬ ^дЬозд&оЬ 663^ (тод&'дорд&д&оЬ бг>3(£>зоодсі&і>сЬд. 7.3 дб ^дб<рд&^>Ьд озд Ь^зАспздорсзЬ Зсп^Здор дібсабЗстод&орсі&дЬ ЗсабюЬ дб)Ьд&-д)оро Зд^Ьд&дЗп&оЬ ЗдЗсоЬздддЗо Зсп^Здс^д&Ь дібсабо. 00097)06 бзвь^заа — С о
. ЯЛ$Т КАМЕ 0Ю8-3* ТЕМЦЯІ О&ЛС ІАЗТНАМЕ 30(ЗЬЄ?583 Т8ЕТ8КНІАО2Е ме сгг ийьо ЗЕХ 6Е0 38-М « Азваа» лілоеп ІЖПЕСГИЯТН 26 06.1970 ЗОЛЛЛЧї РЕЧ5ОНАСЧС 61001018<64 ЗКЖАТЦЯЕ