Text
                    Библейско-богословская коллекция
Серия «БИБЛЕИСТИКА»
Золотой фонд русской библеистики
Епископ
ПАЛЛАДИИ (Пьянков)
ТОЛКОВАНИЕ НА КНИГУ
СВЯТОГО ПРОРОКА
СОФОНИИ
© Сканирование и создание электронного варианта:
Кафедра библеистики Московской православной духовной
академии (ѵАѵѵ/.ЬіЬІе-гпсІа.ги) и Региональный фонд
поддержки православного образованна и просвещения
«Серафим» (ѵ/ѴАѴ.^егарйіт.ги). 2006.
Кафедра
библеистики МДА
Фонд
«Серафим»
Москва
2006

ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ СОСТАВИЛЪ II А.І.ІАДІІІ, ЕПИСКОПЪ САРАПУЛЬСКІЙ. ВЯТКА. ПЕЧАТНЯ КРАСОВСКАГО- 1878.
Отъ С.-Петербургскаго комитета духовной цензуры печатать поз ляется. С.-Петербургъ, января 23 дня 1876 года. Цензоръ, Архимандритъ Іосифъ.
ВВЕДЕНІЕ. Краткое свѣдѣніе о св. пророкѣ Софоніѣ, время его пророческаго служенія, содержаніе его книги, Св. пророкъ Софонія *), какъ самъ онъ говоритъ о себѣ, былъ сынъ Хусія, имѣлъ дѣда Годолію. прадѣда Аморію. прапрадѣда Ізекію. Ни одно изъ сихъ лицъ по исторіи неизвѣстно. Но, конечно, не безъ причины Св. Софонія привелъ такое удлиненное родословіе про- тивъ обыкновенія св. пророковъ (кромѣ Варуха), ко- торые избѣгали указаній на длинныя родословія. Пото- му можно думать, что лица, упомянутыя въ родословіи Софоніи, не безъизвѣстны были въ своемъ отечествѣ, чѣмъ нибудь славились, а нѣкоторые изъ толковниковъ 2). хотя безъ достаточныхъ основаній и нерѣшительно, ду- маютъ, что Езекія, упоминаемый въ семъ родословіи, *) Софонія. вь Еврейскомъ Цефанеяхъ. «Котеп ЗорЬопіае. говоритъ бдаж. Іеронимъ, аііі зресиіаш, аііі агсапиш Вошіпі ГгапкіиІегшИ.пиѣгшпцие ргорЬеІае сопѵеігіі, т. е., имя Со- фоніи одни переводятъ: стражъ Божій (оть Евр словъ цафа зресиіагі и тъ Господь), или тайна Божія (отъ цафанъ таилъ— таинникъ Божій) .. то и другое идетъ къ пророку». Пророки, дѣйствительно, называются стражами Господними Іезек Ш, 17. Исаіи XXI, 6. 8. и таинниками Божіими’ Амос. III, 7. 2) КаЬЬіпі сепйеіИ, (ѵов. Корнел. а Бар) Ішпс еззе Езесіііаш ге§ет Тиба. Такъ думали Абенъ-Езра, не рѣшительно Кимхи; но у царя Езекіи былъ одинъ сынъ Маноссія, другаго не видно. (4 Цар. XX, 21. Іосиф. Флав. о древп. X, 3).
II. есть извѣстный, благочестивый царь Іудейскій, сынъ Ахала (цар. 29 л. 4 Цар. ХѴШ-729—713 до Р. X.). О жизни и дѣятельности Св. пр. Софоніи исторія не оставила намъ никакихъ достовѣрныхъ свѣдѣній. Епи- фаній 3), епископъ Кипрскій, передаетъ извѣстіе, что Св. Софонія происходилъ изъ колѣна Симеонова, ро- дился на горѣ Сараваѳѣ, о смерти своей узналъ по от- кровенію, умеръ и погребенъ въ отечественномъ селѣ; но эти свѣдѣнія подвергаются сомнѣнію. Блаж. учи- тели Св. Церкви, Ѳеодоритъ и Іеронимъ, оставившіе намъ свои толкованія на Св. пророка Софонію, не со- общаютъ свѣдѣній о жизни сего пророка. Память Св. Софоніи 3-го декабря. Самъ Св. Софонія показываетъ время своего про- роческаго служенія, когда говоритъ, что пророческое слово Господне сообщено было ему во дни Іосіи сына Аммоня царя Іудина (1, 1. цар. 31 годъ, 4 Цар. 22, 1—642—611 до Р. Хр.). Іосія былъ одинъ изъ благо- честивѣйшихъ царей Іудейскихъ. Восьми лѣтъ возведен- ный на престолъ послѣ отца своего Аммона, убитаго слугами, онъ съ юныхъ лѣтъ возлюбилъ благочестіе, а достигши 16-ти лѣтняго возраста, всячески старался слѣдовать благочестивой жизни царя Давида, и это бы- ло въ то время, когда кругомъ, повсюду, была глубо- кая тма язычества, почти полное забвеніе истины и добродѣтели. Послѣ благочестиваго царя Езекіи (729— 713 до Р. Хр.) въ Іудеи царствовали два царя— Манассія и Аммонъ. Оба были ревностные распростра- нители идолослуженія и любители языческихъ суевѣрій, особенно первый. Манассія, взятый въ плѣнъ Ассирій- 3) См. Воскр. Чт. за 1846 годъ, <-тр. 146.
III. сеймъ царемъ Асаргаддономъ, сыномъ Сеннахирима. хо- тя смирился и покаялся въ заточеніи, а но возвраще- ніи въ отечество, очистилъ храмъ и Іерусалимъ отъ язычества и возстановилъ служеніе истинному Богу (4 Цар. XXI, 1—18. 2 Пар. ХХХІП, 1-16),' но бы- ло уже поздно, язычество и пороки глубоко пустили свои корни въ умахъ и сердцахъ народа, потому Аммонъ, сынъ Манассіи и отецъ Іосіи, легко возстановилъ идо- лослуженіе во всѣхъ его видахъ, и чего тогда не бы- ло въ Іудеи, въ самомъ Іерусалимѣ? По всѣмъ горо- дамъ были языческія капища и идольскіе жертвенники Ваала, мерзкое служеніе Астарты, поклоненіе свѣти- ламъ на высотахъ, на плоскихъ кровляхъ домовъ, слу- женіе въ дубравахъ, отвратительное и ужасное прино- шеніе человѣческихъ жертвъ Молоху на долинѣ сыновъ Еннома (Іерем. XIX, 5. 6. VII, 32); чтили всѣхъ язы- ческихъ боговъ, какихъ знали, кромѣ истиннаго Бога. «По числу городовъ твоихъ, говор. Св. прор. Іеремія, набралось боговъ у тебя, Іуда, и по числу улицъ Іеру- салимскихъ вы поставили алтарей постыдному культу, алтарей для куренія Ваалу (XI, 13). Св. храмъ Іеру- салимскій представлялъ жалкое зрѣлище. Главнѣйшая святыня храма—кивотъ завѣта—была вынесена и спря- тана, на мѣстѣ кивота поставленъ идолъ дубравы (4 Цар. 21, 7), т. е. истуканъ Астарты—Венеры, въ честь которой предавались распутству въ рощахъ, подъ тѣ- нистыми деревьями; въ храмѣ стояли языческіе жер- твенники (—4), находились «всѣ вещи, сдѣланныя для Ваала и Астарты, и для всего воинства небеснаго» (т. е. для почитанія свѣтилъ небесныхъ—XXIII, 4), при самомъ храмѣ построены были домы блудницъ, ко- торыя ткали одежды для Астарты (—XXIII, 7.), предъ храмомъ стояли кони и колесницы солнца, т. е. посвя-
IV. іценные солнцу—Ваалу (—11); языческіе жертвенники находились и на обоихъ дворахъ храма Божія (—от. 12). Среди этой языческой тмы благочестивый царь Іосія сіялъ какъ свѣтлая, отрадная звѣзда во мракѣ ночи. Возлюбивъ благочестіе и воспламенившись рев- ностію къ нему особенно послѣ прочтенія только-что найденной книги закона Божія и послѣ отвѣта проро- чицы Олдамы (—ст. 11—14), Іосія объявилъ рѣши- тельную войну идолопоклонству и всѣмъ языческимъ мерзостямъ. Онъ истребилъ всѣ языческія вещи, быв- шія во храмѣ, вынесъ изъ него Астарту и сжегъ ее у потока Кедровъ, разрушилъ блудилищные домы, отста- вилъ жрецовъ въ Іерусалимѣ и во всѣхъ городахъ Іу- дейскихъ, которыхъ поставили (прежніе) цари Іудей- скіе. чтобы совершать куренія на высотахъ въ горо- дахъ Іудейскихъ и окрестностяхъ Іерусалима, и кото- рые кадили Ваалу, солнцу, лунѣ, созвѣздіямъ и всему воинству небесному, разрушалъ и осквернялъ высоты, осквернилъ также тофвтъ (курганъ на долинѣ сыновъ Еннома), чтобы никто не проводилъ дѣтей своихъ чрезъ огонь Молоху; отмѣнилъ коней, поставленныхъ царями солнцу, колесницы же солнца сжегъ огнемъ; истреблялъ жертвенники, построенные на кровляхъ до- мовъ, и высоты Соломона (предъ Іерусалимомъ), на ко- торыхъ приносились жертвы Астартѣ, мерзости Моа- витской, и Милхому. мерзости Аммоннитской, изломалъ статуи и срубилъ дубравы (посвященные Астартѣ-Ве- нерѣ 4 Цар. XXIII, о—14). Пламенѣя ревностію къ возстановленію истиннаго Богопочитанія, благочести- вый Іосія истреблялъ всѣмъ служителей язычества какъ-то: вызывателей мертвыхъ и волшебниковъ, и терафимовъ, и идоловъ, и Всѣ мерзости, которыя по- являлись въ землѣ Іудейской и въ Іерусалимѣ, истрег
билъ (—ст. 24). Таковъ былъ этогъ царь, ири кото- ромъ жилъ Св. ир. Софонія. «Подобнаго ему, замѣ- чаетъ писатель 4-й книги Царствъ, не было царя преж- де его, который бы обратился къ Господу всѣмъ серд- цемъ своимъ, и всею душею своею, и всѣми силами своими, по всему закону Моѵсееву, и послѣ него не возсталъ подобный ему» (—ст. 25). «Однакожъ, Гос- подь, присовокупляетъ тотъ же писатель, не отложилъ великой ярости гнѣва Своего, какою воспылалъ гнѣвъ Его на Іуду за всѣ оскорбленія, какими прогнѣвалъ Его Манассія. И сказалъ Господь: и Іуду отрину отъ лица Моего, какъ отринулъ Я Израиля и отвергну го- родъ сей, Іерусалимъ, который Я избралъ, и домъ, о которомъ Я сказалъ: будетъ имя Мое тамъ» (—ст. 26. 27). Это самое предсказываетъ и Св. прор. Софонія, присовокупляя, что язычество и идолослуженіе остава- лись и послѣ царя Іосіи, ибо Самъ Господь Богъ гро- зитъ чрезъ сего пророка истребить остатки служенія Ваалу, имена идольскихъ жрецовъ и всѣхъ покланяю- щихся воинству небесному, клянущихся Господомъ и Молохомъ (Соф. 1, 4. 5). Такимъ образомъ истребляя идолослуженіе, Іосія не истребилъ совершенно языческа- го духа и приверженности народа къ языческимъ мерзо- стямъ. Идолослуженіе въ разныхъ видахъ совершалось въ Іудеѣ и послѣ Іосіи, у однихъ совершенно въ язы- ческомъ духѣ, у другихъ съ примѣсью истиннаго Бого- служенія. Были и такіе, которые ничему не вѣрили, не вѣрили даже въ промыслъ Божій (1, 12). И это было предъ самымъ плѣномъ; ибо послѣ смерти Іосіи, умер- шаго отъ ранъ въ битвѣ съ Египетскимъ царемъ Не- хао (ок. 611 г. до Р. X.), послѣ какихъ нибудь четы- рехъ или пяти лѣтъ, проведенныхъ, впрочемъ, уже въ порабощеніи Египтянамъ, начались и переселенія Іуде-
VI. евъ въ Вавилонъ (ок. 607 до Р. X.). Напрасно гремѣ- ли своими обличеніями Софонія и современный ему Св. пр. Іеремія, ясно предсказывая сей плѣнъ; напрасно предсказывала это наказаніе отъ Господа и пророчица Олдама, жившая въ Іерусалимѣ при царѣ Іосіи (4 Цар. XXII, 14—16). Эта пророчица прямо говорила отъ имени Господа Бога, что Онъ наведетъ это страшное зло (плѣнъ Вавил.) за то, что Іудеи оставили Его и кадятъ другимъ богамъ и раздражаютъ дѣлами своими (—ст. 17). Ничто не помогло. До самаго плѣна народъ сильно и 'глубоко былъ привязанъ къ своимъ Вааламъ и А стартамъ, не хотѣлъ разстаться съ служеніемъ этимъ и другимъ языческимъ божествамъ, не смотря на всѣ угрозы пророковъ, а послѣдніе цари, правившіе послѣ Іосіи—предъ самымъ плѣномъ Вавилонскимъ—Іоахазъ (611 г.) Іоакимъ (610 г.) Іехонія (600 г.) и Седекія 599 до Р. X ), не могли, не способны были возстано- вить истинное Богопочтеніе. О всѣхъ этихъ царяхъ го- ворится, что они «дѣлали неугодное въ очахъ Господ- нихъ во всемъ такъ, какъ дѣлали отцы ихъ». (4 Цар. XXIII, 32. 37 XXIV, 9. 19), т. е. были нечестивы, служили идоламъ, оскорбляли Бога своими дѣлами,—и это они осмѣлились дѣлать уже видя карающую руку Божію, въ виду постигшихъ бѣдствій! А о народѣ и говорить нечего. Онъ шелъ потому же пути, по кото- рому шли и нечестивые руководители его. Не одно идолослуженіе, но и пороки Іудеевъ бы- ли причиною наказанія Божія. Всѣ мѣры, принятыя ца- ремъ Іосіею для исправленія нравовъ, не могли оста- новить ихъ развращенія, начавшагося далеко прежде Іосіи. Большею частію усиливало развращеніе народа само идолослуженіе, которое было удовлетвореніемъ од- нимъ чувственнымъ потребностямъ. Мы уже видѣли,
VII. что при служеніяхъ Ваалу и Астартѣ совершались са- мыя непотребныя дѣла, самое идолослуженіе симъ идо- ламъ требовало распутства и вело къ нему. Предше- ственники царя Іосіи, Манассія и Аммонъ, могли толь- ко усиливать нечестіе въ народѣ. Въ это время полу- чили большую силу въ Іудеѣ лжепророки—эти вѣтро- носцы и мужи прозорливіи (Соф. III, 4 сн. Іерем. V, 14). Обманывая народъ, закрывая глаза его, они толь- ко отвлекали отъ покаянія и исправленія. «Между про- роками Іерусалима, говоритъ Господь у Іереміи, Я ви- дѣлъ о ужасъ! прелюбодѣевъ и живущихъ ложью, и крѣпко держащихъ за руки злодѣевъ, чтобы они не обратились каждый отъ зла своего. Сдѣлались для Ме- ня всѣ они какъ Содомъ и жители его какъ Гоморра.... Отъ пророковъ Іерусалимскихъ исходитъ развратъ на всю землю». (Іерем ХХШ, 13—15.). Пастыри на- рода, священники, сами подавали примѣръ нечестія, они «наполняли храмъ Господа Бога своего нечестіемъ и лестію, сквернили святая и нечествовали въ за- конъ^. (Соф. 1, 9. ПІ, 4.). «Горе пастырямъ погубив- шимъ и растерявшимъ овецъ паствы своей, гов. Гос- подь у Іереміи. Вы разсѣяли овецъ Моихъ и растеря- ли ихъ, и не смотрѣли за ними. Вотъ Я накажу на васъ зло поступковъ вашихъ». (Іерем. ХХШ. 1.). Да- же книга закона Божія была потеряна, и найдена толь- ко при Іосіи при очищеніи и исправленіи поврежденій храма. (4 Цар. XXII, 8.). Что мудренаго, если при такомъ положеніи вещей, не могла процвѣтать нравственность Іудейскаго народа при Св. царѣ Іосіи. Св. Софонія угрожаетъ судомъ Божіимъ всѣмъ, которые поклонялись идоламъ, служи- ли небеснымъ свѣтиламъ, отступили отъ Іеговы, не по- мышляли о Немъ и не искали Его (1, 4—8), и также
ГІІІ. всѣмъ закоренѣлымъ нечестивцамъ, которые остановились на дроэюдяхъ своихъ, т. е. на укоренившемся нечестіи, ду- мали, что Богъ не дѣлаетъ ни добра, ни зла, не промышля- етъ о людяхъ, (1, 12). Этотъ же пророкъ называетъ Іудейскій народъ ненаказаннымъ, т. е. необузданнымъ (2, 1.), который не принималъ никакихъ вразумленій, не боялся Бога и не старался приблизиться къ Нему доб- рою жизнію, и у котораго все листвіе истлѣло, т. е. все испорчено и развращено (3, 2. 7 ). Съ большею силою укорялъ Іудеевъ за нечестіе Св. пр. Іеремія, современникъ Св. Софоніи. «Какъ безуменъ народъ Мой (говоритъ Господь у сего пророка): Меня не узнаетъ, точно дѣти, глупы они и не понимающіе ничего. Умны они дѣлать зло, а сдѣлать доброе не знаютъ. (Іерем. IV, 22)... Пройдите по улицамъ Іерусалима, высмот- рите и узнайте, поищите на площадяхъ его, не найде- те ли человѣка, нѣтъ ли дѣлающаго судъ, ищущаго ис- тины? Тогда Я бы простилъ его... Ты (Господи) пора- жалъ ихъ, а они не огорчились (не поб'олѣша), Ты по- гублялъ ихъ, а они отказывались принять внушеніе. Жестче скалы лица ихъ были, они отказывались воз- вратиться (—V, 1—4)... Крайне невѣренъ Мнѣ домъ Израилевъ и домъ Іудовъ, говоритъ Іегова. Они от- вергли Іегову и сказали: нѣтъ Его, и не придетъ на насъ зло, и меча и голода не увидимъ. И пророки ста- ли вѣтромъ, и рѣчи нѣтъ у нихъ о томъ, что должно случиться съ ними... Выслушайте, народъ глупый и без- сердечный, глаза имѣющій, и не видящій, уши имѣю- щій, и неслышащій, Меня ли вы не боитесь, говоритъ Іегова? Но у народа сего оказалось сердце уклончивое и мятежное (непослушно и не покори во). уклонились они и ушли... Есть въ народѣ Моемъ нечестивые, они высматриваютъ, какъ притаившійся птицеловъ, ставятъ
IX. силокъ, хватаютъ людей. Какъ клѣтка полна птицъ: такъ ломы ихъ полны награбленнаго, отъ того они ве- лики и богаты, толстѣютъ, лоснятся, переступаютъ мѣ- ру зла; вовсе не вникаютъ въ нужды сироты, чтобы помочь ему, и справедливости бѣднымъ не оказываютъ. За это ли не наказать Мнѣ, говоритъ Іегова? Страхъ и ужасъ совершается на землѣ. Пророки пророчеству- ютъ ложное, а священники рукоплещутъ, и народъ Мой любитъ это» (Іерем. V, 11—13. 20—22. 23. 26—31). При такомъ состояніи нравственности нельзя было ожидать, чтобы и въ гражданскомъ быту было хорошо. Власти и судилища были страшны народу по своей жестокости и неправосудію. «Князи въ немъ (т. е. въ Іудейскомъ народѣ), говоритъ Св. Софонія, это—львы рыкающіе, судьи его вечерніе волки, которые къ утру не оставляютъ даже костей (Софон. III, 3). Спокой- ствія между гражданами не могло быть; потому что всѣ Іудеи «отъ малаго и до великаго, всѣ привыкли гра- бить, а отъ пророка (т. е. ложнаго) и до священника, всѣ они дѣйствуютъ обманомъ (Іерем. VI, 13). О, кто далъ бы мнѣ въ пустынѣ (гов. Св. пр. Іеремія), при- станище путниковъ! оставилъ бы я народъ мой, и ушелъ бы отъ нихъ; потому что всѣ они прелюбодѣи, скопище вѣроломныхъ. И напрягаютъ они языкъ свой, какъ лукъ для лжи, усиливаются на землѣ неправдою; ибо отъ одного зла къ другому переходятъ они, и Ме- ня не знаютъ, говоритъ Іегова. Берегитесь, каждый, друга своего, и недовѣряйте ни одному изъ своихъ братьевъ; ибо всякой братъ ставитъ преткновеніе дру- гому (запинаніемъ запнетъ), и всякій другъ разноситъ клеветы. Каждый обманываетъ своего друга, и правды не говорятъ, пріучили языкъ свой говорить ложь, лу- кавствуютъ до усталости. Ты живетъ среди коварства,
но коварству, они отрекаются знать Меня, говоритъ Господь... Неужели Я не накажу ихъ за это»? (Іерем. IX, 1-9). Наказаніе, дѣйствительно, не умедлило постигнуть нечестивыхъ. Еще при царѣ Іосіи, а можетъ быть, и при Св. пр. Софоніи, вторгнулись въ Іудею сильные тогда враги Египтяне. Царь ихъ, Нехао, шелъ отразить Ассиріянъ, для чего по пути вошелъ и въ предѣлы Іу- дейскіе. Іудейскій царь Іосія, не желая разрывать со- юза съ Ассиріянами, хотѣлъ прогнать Египтянъ во сво- яси, но палъ въ Магеддонѣ (4 Цар. ХХШ, 29). Такъ кончилъ жизнь свою одинъ изъ лучшихъ, прекраснѣй- шихъ царей Іудейскихъ, какъ бы въ предчувствіи гря- дущихъ бѣдъ горько оплаканный всею Іудеею и Іеру- салимомъ, и особенно Св. пр. Іереміею въ плачевной пѣсни (2 Парал. XXXV, 25). Съ этого злополучнаго дня началось наказаніе Іудеевъ, начали исполняться угрозы пророковъ, въ числѣ ихъ и Софоніи. Туча мрач- ная и страшная повисла надъ Іудеею, бѣдствія одно за другимъ, какъ оглушительные удары грома, стали разражаться надъ Іудеями. Кончились для нихъ благо- получные дни, прошли дни веселія и торжествъ. Наста- ло время униженія и позора, время гнѣва Божія, скор- би и тѣсноты, время опустошенія и раззоренія, время тмы и мрака, облака и мглы, время трубы и браннаго крика (Соф. 1, 15. 16). Вскорѣ, послѣ смерти Іосіи, Іудеи порабощены были власти Египтянъ и обложены тяжкою данію (4 Цар. XXIV, 33). Богъ сказалъ чрезъ Св. пр. Софонію: отомщу на князи и на домъ царскій (1, 8). Это пророчество начало сбываться вскорѣ пос- лѣ смерти Іосіи, ибо слѣдующіе цари зависѣли отъ произвола поработителей сначала Египтянъ, а потомъ Халдеевъ, которые возводили и низводили ихъ, заклю-
XI. чали и освобождали по своей волѣ. Всѣ послѣдніе ца- ри до самаго плѣна Вавилонскаго кончали жизнь пла- чевнымъ образомъ. Послѣ Іосіи царь Іоахазъ умеръ въ Египтѣ, куда плѣнникомъ, въ оковахъ, отведенъ былъ Египетскимъ царемъ Нехао, процарствовавъ только три мѣсяца (ок. (511 г. до Р. X. 4 Цар. 23, 31. 2 Пар. 36, 2). Но вотъ въ это же время начинаютъ появлять- ся, во исполненіе пророчествъ, и страшные гости, призванные на пиршество Іудейское Самимъ Господомъ (Соф. 1, 7). Это—знаменитые жестокостію Халдеи «на- родъ жестокій и необузданный, который ходитъ по ши- ротамъ земли, чтобы завладѣть непр и надлежащими ему селеніями, народъ страшный и грозный... Онъ и надъ царями издѣвается, и князья служатъ ему посмѣши- щемъ» (Аввак. 1, 6. 7. 10). Эти враги начали втор- гаться въ Іудею при преемникѣ Іоахаза, Іоакимѣ. На- вуходоносоръ, царь Вавилонскій, побѣдивъ на-голову Египтянъ, на Евфратѣ при Кархамисѣ, раззоривъ Еги- петъ. втор) нулей въ Іудею и взялъ Іерусалимъ (ок. 607 г. до Р. X. Іерем. 25, 1 Дан. 1. 1). Отселѣ на- чинается великая суббота наказанія Божія Евреевъ, о которой говорили пророки (Іерем. XXV, II. XXIX. 10. Іезек. IV, 5. 6. 2 Пар. XXXVI, 21). Съ этого времени начинаются переселенія Іудеевъ въ Вавилонъ. Этихъ переселеній, въ разныя времена, было шесть (въ 607, 601, 600, 590, 589 и 585 іт. или около—до Р. X.). Царь Іоакимъ былъ въ жалкомъ положеніи, онъ находился подъ властію Халдеевъ и былъ ихъ данни- комъ; а когда вздумалъ отложиться отъ нихъ, то на- казанъ былъ Богомъ непріятельскими вторженіями Хал- деевъ, Сиріянъ, Моавитянъ и Аммонитянъ (4 Цар. XXIV, 2), а послѣ вторичнаго нашествія Навуходоно- сора въ оковахъ взятъ былъ въ плѣнъ (2 Пар. XXXVI,
XII. 6). Подобное мщеніе постигло и слѣдующаго царя Іе- хонію, который царствовалъ только сто дней, а потомъ взятъ былъ Навуходоносоромъ въ плѣнъ со всѣмъ его семействомъ и дворомъ, со всѣми вельможами и лучши- ми подданными, и переселенъ въ Вавилонъ (ок. 600 г. до Р. X.). Наконецъ и послѣдній Іудейскій царь Селе- нія (Матѳанія) и подданные его испытали на себѣ мще- ніе Божіе. Напрасно Св. пророкъ Іеремія обличалъ и вразумлялъ сего царя, онъ не смирился предъ нимъ. Не смотря на клятву, данную Навуходоносору, отло- жился отъ него «и сдѣлалъ, гов. свящ. писатель, шею свою упругою, ожесточилъ сердце свое до того, что не обратился ко Господу, Богу Израилеву- Да и всѣ на- чальствующіе надъ священниками и надъ народомъ мно- го грѣшили, подражая всѣмъ мерзостямъ язычниковъ, и осквернили домъ Господа, который Онъ освятилъ въ Іерусалимѣ. И посылалъ къ нимъ Господь. Богъ от- цевъ ихъ, посланниковъ Своихъ отъ ранняго утра; по- тому что Онъ жалѣлъ Свой народъ и Свое жилище; но они издѣвались надъ посланными отъ Бога, и прене- брегали словами Его, и ругались надъ пророками Его. доколѣ не сошелъ гнѣвъ Господа на народъ Его, такъ что не было ему спасенія» (2 Пар. XXXVI, 12—17). Дѣйствительно, спасенія не было; ибо Навуходоносоръ побѣдивши Египетскаго царя Хофру (Апрія) снова осадилъ и взялъ Іерусалимъ (590 г.). Злополучный царь Седекія во время осады Іерусалима хотѣлъ убѣжать, но былъ пойманъ. По суду Навуходоносора дѣти его были заколо- ты предъ глазами отца, самъ Седекія былъ ослѣпленъ, и въ оковахъ былъ отведенъ, гдѣ и померъ въ темничномъ заключеніи (Іезек. IV. 6.). Затѣмъ въ слѣдующемъ году (589) военачальникъ Халдейскій, Навузарданъ, разру- шилъ самый Іерусалимъ, храмъ, существовавшій 427
XIII. лѣтъ, царскій дворецъ, стѣны города, а остальныхъ Іудеевъ, кромѣ немногихъ бѣдныхъ, переселилъ въ Вавилонъ, оставивъ Годолію начальникомъ надъ остав- шимися Іудеями (4 Цар. XXV. Іерем. 52, 1 —3.). На- конецъ, около 585 г. до Р. Хр., Навузарданъ покон- чилъ плѣненіе Іудеевъ, на 23 году царствованія На- вуходоносора (Іерем. 52, 30). Такъ исполнились пророчества о наказаніи Іуде- евъ плѣномъ Вавилонскимъ. Оскудѣніемъ оскудѣла, зем- ля Іудейская, оскудѣли люди и скоти. птицы небес- ныя и рыбы морскія^ изнемогли нечестивые^ изъяты беззаконные отъ лица земли (Соф. 1, 2. 3.). Кара Бо- жія совершилась, жертва Господня принесена (1. 8). Іудея содѣлаласъ почти пустынею (Іерем. ХХП. 6.). «За то, что вы не слушали словъ Моихъ, вотъ Я по- шлю и возьму всѣ племена сѣверныя, говоритъ Іегова, и пошлю къ Навуходоносору, царю Вавилонскому, ра- бу Моему, и приведу ихъ на землю сію (т. е. Іудею) и на жителей ея и на всѣ окрестные народы, и совер- шенно истреблю ихъ, сдѣлаю ихъ ужасомъ и посмѣя- ніемъ, и вѣчнымъ запустѣніемъ. И прекращу у нихъ голосъ радости и голосъ веселія, голосъ жениха и го- лосъ невѣсты, звукъ жернововъ и свѣтъ свѣтильника; и вся земля эта (Іудея) будетъ ужасомъ и пустынею, и будутъ служить народы сіи царю Вавилонскому семь- десятъ лѣтъ». Іерем. XXV, 8—11. Содержаніе книги. Въ первой главѣ Св. Софонія предсказываетъ истребленіе Іудеи и Іерусалима. Все истребится, говоритъ пророкъ, безсловесныя животныя и люди нечестивые, погибнутъ языческіе жрецы и ос- татки Ваалослуженія, поклоняющіеся свѣтиламъ, и всѣ безбожники (I, 2—С>). ДалЬ' пророкъ призываетъ къ покаянію; ибо жертва Божія уже готова, уже избраны
XIV. званные на жертву (Халдеи), мщеніе совершится на царскомъ домѣ, князьяхъ, на облеченныхъ въ чуждыя одежды, на священникахъ, осквернявшихъ храмъ не- честіемъ (ст. 6—10); описываются: истребленіе Іеру- салима (10—14), время нашествія Халдеевъ, въ кото- рое ничто не поможетъ Іудеямъ, потому что Богъ по- рѣшилъ содѣлать совершенное истребленіе (14—18.). Во второй главѣ Св. пророкъ снова призываетъ къ покаянію и исправленію языкъ ненаказанный и сми- ренныхъ земли, потому что нигдѣ не будетъ имъ спа- сенія; судъ Божій распространится и на окрестные на- роды, погибнуть Газа, Аскалонъ, Азотъ, Аккаронъ и приморскіе жители, а мѣста ихъ, современемъ, доста- нутся Евреямъ. (2. 1—7); погибнутъ Моавитяне и Ам- монитяне за ихъ озлобленія Еврейскаго народа, земли ихъ раздѣлятъ Евреи (8—10); уничтожится идолослу- женіе, а истинное Богопочитаніе распространится по всему міру (ст. 11); погибнутъ Еѳіопляне и Ассиріяне. Ниневія будетъ во изчезновеніе безводно мѣстопребыва- ніемъ птицъ и звѣрей (12—15). Въ третьей главѣ по- казываются вины, за которыя городъ Іерусалимъ бу- детъ разрушенъ,—за упорство жителей его, жестокость князей и судей, за обманы лжепророковъ, нечестіе свя- щенниковъ. Правосудный Богъ, скоро воздающій долж- ное каждому, и напрасно призывавшій нечестивыхъ Іудеевъ къ покаянію, накажетъ ихъ и всѣхъ нечести- выхъ на землѣ; огнемъ ярости Божіей будетъ поядена вся земля (3, 1—8). Но затѣмъ наступитъ другое вре- мя—благодатное, явятся новые молитвенники изъ даль- ныхъ странъ, будутъ новыя чада Израиля, которыя уже не будутъ стыдиться прежнихъ беззаконій и уко- ризнъ, ибо эти укоризны будутъ сняты съ нихъ, новые люди будутъ кротки и смирны, не сотворятъ неправды,
хг. не будетъ у нихъ лжи, не будутъ бояться враговъ, ибо пожируютъ и угнѣздятся въ Церкви Христовой (9— 13). А потому Св. пророкъ призываетъ къ радости сію Церковь; ибо Господь Богъ избавилъ Ее отъ враговъ, воцарился въ Ней, помогаетъ и спасаетъ Ее, и Самъ радуется о Ней (14--17). Настанетъ время, когда со- берутся всѣ сокрушенные, не только будутъ спасены утѣсненные и отринутые, но и возвеличены будутъ и прославлены по всей земли у всѣхъ народовъ, именно послѣ того, какъ совершится возвращеніе плѣнниковъ. Нрнмѣч. При толкованіи книги Св. пр. Софоніи мы пользовались тѣми же пособіями, какими пользовались при толкованіи книга, Св. пр. Осіи, Іоиля, Амоса. Авдія, Іоны, Михея и Наума.
ММ1І НА КНИГУ ИшѴГІІІЧ' ШЧ'І’МІІ 5ЖПІН. Глава 1. Ст. 12. Слово Господне., еже бысть къ Софоніи сы- ну Хусіину, сыну Годоліину, Аморіину, Езекіину, во дни Іосіи сына Аммоня, царя Іудина. (Ст. 2). Оску- дѣніемъ да оскудѣютъ вся отъ лица земли, глаголетъ Господь. Съ Евр: «Слово Господне, которое было къ Софоніи, сыну Хусія, сыну Годоліи, сыну Аморіи, сы- ну Езекіи, во дни Іосіи, сына Аммонова, царя Іудейска- го (ст. 2). Все истреблю съ лица земли говоритъ Гос- подь» . Оскудѣніемъ да оскудѣютъ ’) вся отъ лица земли. Св. пророкъ говоритъ о землѣ Іудейской (см. 4 ст. сей главы), что на этой землѣ, послѣ опустошенія Хал- ') Оскудѣютъ (ехХеітс®—оставляю, покидаю, умираю и т. п.). Еврейское слово здѣсь асафъ зімчитъ соединять, собирать, при- нимать, также принимать и собирать въ могилѣ, собираться къ отцамъ, умирать, отселѣ регйеге погублять (2 Цар. XV*, 6. XXII, 20. Іерем. VIII, 13. Быт. XXV, 8. 17). Потому и переведено: «истреблю». Въ Вульгатѣ: соп^гедапз соп§ге§аѣо. Кастел. ре- гітат.
2 ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ СВ. 1ІРОР. СОФОНІИ. леями, ничего не останется, все живущее ее оставитъ, или все истребится, уничтожится. Ст. 8. Да оскудѣетъ человѣкъ и скоти, да оскудѣ- ютъ птицы небесныя и рыбы морскія', и да изнемогутъ нечестивіи, и изъиму беззаконныя отъ лица земли, глаголетъ Господъ. Съ Евр: «истреблю людей и скотъ, истреблю птицъ небесныхъ и рыбъ морскихъ, и соблаз- ны вмѣстѣ съ нечестивыми, истреблю людей съ лица земли, говоритъ Господь» Выше пророкъ вообще сказалъ, что Господь Богъ, въ праведномъ гнѣвѣ Своемъ, за беззаконія Іудеевъ, все истребитъ въ землѣ Іудейской чрезъ враговъ ихъ Халдеевъ и другихъ союзныхъ имъ народовъ. Те- перь въ частности показываетъ, что именно истре- битъ. Господь, говоритъ пророкъ, истребитъ людей и скотъ, птицъ небесныхъ, т. е. летающихъ по возду- ху, какъ на небѣ, и рыбъ морскихъ или вообще живу- щихъ въ водахъ. Тогда изнемогутъ 2) нечестивіи не- устоятъ, лишатся силъ, погибнутъ. Здѣсь съ людьми обрекаются на гибель и неразумныя животныя, конечно, потому же, почему и вся тварь подверглась суетѣ (Римл. VIII, 20--22) изъ-за человѣка, согрѣшившаго 2) Изнемогутъ. Вмѣсто сего слова въ Еврейскомъ: маѵше- лотъ оГГепНісиІа —преграды, у Симмаха: ахаѵВаХа—соблазны. Такъ называются иногда: идолы (Осіи IV, VI), ибо они служатъ пре- градою къ вѣчному счастію, петлею или сѣтію, въ коей погиба- ютъ идолопоклонники (Іезек. XIV; 3). Также называются вообще всѣ дѣла нечестія Мѳ. XIII, 41. Но ЪХХ, Ѳеодт., V изд. ЬХХ, бл. Іерон. переводятъ: изнемогутъ, производя приведенное Евр. слово отъ хагиалъ изнемогать (См. Исаіи V, 27). Въ Вульгатѣ: еѣ гпіпае ітріогит египі; у Кастеллія: «етреДітспіа, ѣос езі, ітріоз—ехзсйіат»
ГЛАВА 1. 3 въ раю, а въ Іудеѣ подвергается гибели изъ-за нече- стивыхъ Іудеевъ, жадности которыхъ сіи животныя удо- влетворяли; имѣли погибнуть, можетъ быть, отъ голода, мора, язвы. Потому Св. пророкъ, усиливая рѣчь свою, повторяетъ, что, дѣйствительно, Господь разгнѣвался именно на нечестивыхъ Іудеевъ. Изъиму, говоритъ Господь, беззаконныя отъ лица земли, т. е. исторгну, удалю изъ Іудейской земли Іудеевъ, однихъ погубивъ мечемъ Халдеевъ, другихъ переселивъ въ Вавилонъ. Ст. 4. И простру руку Мою на Іуду, и на вся живущыя во Іерусалгімѣ'. и изъиму отъ мѣста сего имена Баалова, и имена жреческа со жерцами. Съ Евр: «и простру руку мою на Іудею, и на всѣхъ жите- лей Іерусалима, истреблю съ мѣста сего остатки Ва- ала, имя жрецовъ со священниками». Простру руку, т. е. для наказанія. Выраженіе взя- то отъ человѣка, который поднимаетъ руку и наноситъ удары другимъ, или поднимаетъ мечъ, чтобы умертвить другаго; на Іуду, т. е. на Іудейскую землю. Накажу, говоритъ Господь, всю Іудею и всѣхъ жителей Іеруса- лима руками Халдеевъ, которые, дѣйствительно, послѣ разрушили Іерусалимъ и опустошили всю Іудею. Изъи- му отъ мѣста сего, т. е. изъ Іудеи и Іерусалима име- на Баалова. Почитаніе Ваала, какъ видѣли изъ книги Св. пр. Осіи (2: 5. 7. 8. 13. 17. и др.), было сильно распространено въ Израильскомъ царствѣ, оно было распространено также и въ Іудейскомъ царствѣ. Здѣсь это идолослуженіе усиливалось, когда на престолъ вос- ходили такіе цари, какъ напр. Іорамъ, сынъ Іосафата (4 Цар. VIII, 18), сынъ Іорама Охозія (—IX, 18), Іо- асъ, по смерти первосвященника Іодая (2 Пар. XXII, 3. XXIII, 17. XXIV, 17—18), особенно Ахазъ • (4 Цар. XVI, 4. 2 Пар. 28, 2), Манассія (2 Пар. 21, 3—11),
4 ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ СВ. ПРОР. СОФОНІИ. Аммонъ и Іоахазъ, а послѣ Іосіи всѣ цари до самаго плѣненія Вавилонскаго. Хотя благочестивый царь Іосія, при которомъ жилъ Св. пророкъ Софонія, всячески истреблялъ идолопоклонство, но истребить его совер- шенно не могъ. Народъ былъ сильно развращенъ идо- лослуженіемъ въ предшествовавшія времена. Такъ какъ были различные идолы Ваала, напр. Ваалъ-Фегоръ, Ваалъ-Беритъ, Ваалъ-Зевулъ и проч., то и говорится, что Господь Богъ истребитъ имена, т. е. почитаніе всѣхъ Вааловъ. Настанетъ время, говоритъ Господь у проро- ка, когда Іудеи не только не будутъ почитать Вааловъ, но и именовать 3) ихъ. Это исполнилось вполнѣ послѣ Вавилонскаго плѣна, когда Іудеи получили отвращеніе къ идолослуженію. Такъ Господь и у Св. прор. Осіи возвѣщалъ, что Онъ удалитъ имена Вааловъ отъ устъ Израильтянъ, такъ что они не будутъ уже воспоминать о нихъ по именамъ ихъ (Осіи 2, 17). Съ именами или славою Вааловъ Богъ грозитъ уничтожить и имена жреческа 4) со жрецами, т. е. Я уничтожу, говоритъ 3) Имена Вааловы, въ Евр.—остатки Ваала. Такъ и въ Вуль- гатѣ: «ѵеііциіаз Вааі». ЬХХ вмѣсто гиеаръ остатки, читали: темъ—има. При всемъ усердіи благочестиваго царя Іосіи къ истребленію идолопоклонства (4 Цар. гл. XXIII), остатки Ваало- служенія—жрецы, капища, жертвенники оставались. Эти остатки здѣсь и разумѣются. 4) Жреческа, въ Евр. кемаримъ, по Корнел. а Ьар. Іішгі- Гісаіогез—ладоноприносители отъ хамаръ горѣлъ. Здѣсь разумѣют- ся идольскіе «жрецы (въ Евр. кемаримъ], которыхъ поставили цари Іудейскіе (гов. свящ. писатель 4-й ки. Цар.), чтобы совер- шать куренія на высотахъ, въ городахъ Іудейскихъ и окрестно- стяхъ Іерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и лунѣ и соз- вѣздіямъ и всему воинству небесному» (4 Цар. XXIII, 5). Царь
ГЛАВА 1. 5 Господь, самыя имена вашихъ идольскихъ жрецовъ, служившихъ различнымъ идоламъ (Вааламъ, Астартамъ, Молоху и прочимъ), и потому называвшихся различны- ми именами и пользовавшихся неодиноковою честію у народа. Ст. 5. И поклоняющихся на покровѣхъ воинству небесному, и кленущихся Господамъ^ и кленущихся ца- ремъ своимъ. Съ Евр. «и тѣхъ, которые покланяются на кровляхъ небесному воинству, и тѣхъ покланяющих- ся, которые клянутся Господомъ, и клянутся царемъ своимъ». Не только вашихъ жрецовъ, но и всѣхъ идоло- поклонствующихъ Я уничтожу въ Іудеѣ, говоритъ Гос- подь Богъ, именно тѣхъ, которые покланяются на кры- шахъ (на кровѣхъ) воинству небесному. Евреи, по при- мѣру язычниковъ, на плоскихъ крышахъ домовъ своихъ устроивали жертвенники, на которыхъ приносили жерт- вы воинству небесному, т. е. солнцу, лунѣ и другимъ небеснымъ свѣтиламъ, восжигали имъ здѣсь благовонныя вещества, совершали куренія (Іерем. XIX, 13) и даже закалали жертвы (3 Цар. ХХШ, 12. 4 Цар. ХХШ, 12). Это было весьма древнее и распространенное почти по всему Востоку служеніе. Оно было или чистый сабе- измъ 5), какъ поклоненіе небеснымъ свѣтиламъ—этимъ, по мнѣнію древнихъ, животворящимъ силамъ природы, или означало поклоненіе Ваалу и Астартѣ, которые Іосія отставилъ этихъ жрецовъ; но послѣ они опять появились въ Іудеѣ при слѣдующихъ царяхъ. Въ Вульг: аейііиогшп —смот- рителей храмовъ, распорядителей. Въ изданіи ЬХХ Лоха словъ: съ жрецами нѣтъ, по въ другихъ изданіяхъ есть. 5) Сабеизмъ получилъ начало въ Аравіи, въ Сабѣ (или Іеме- нѣ) у Сабейцевъ, послѣ распространился по Востоку.
6 ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ СВ. ІІРОР. СОФОНІИ. изображали солнце и луну. Это послѣднее служеніе бы- ло особенно распространено въ царствахъ Израиль- скомъ и Іудейскомъ. Многіе цари уничтожали служеніе идоламъ, но этого служенія, которое совершалось на высотахъ, не могли искоренить. Истреблю, говоритъ Гос- подь далѣе, клянущихся Господемъ и клянущихся ца- ремъ своимъ, т. е. Молохомъ 6), или Вааломъ. Такъ какъ клятва есть видъ религіознаго служенія, призы- ваніе Бога въ свидѣтельство истины, то здѣсь вмѣстѣ говорится о служеніи истинному Богу и Молоху. Т. о. Я истреблю, говоритъ Господь, Іудеевъ, которые мѣ- шаютъ истинное служеніе Мнѣ съ ложнымъ 7), клянут- ся Мною и вмѣстѣ клянутся царемъ своимъ, т. е. Ва- аломъ или Молохомъ. «Царемъ (Мелхомъ или Молохъ), гов. бл. Ѳеодор., назывался аммонитскій идолъ... Посе- му наказаніемъ угрожаетъ Богъ тѣмъ, которые клянут- ся вмѣстѣ и истиннымъ Богомъ и Господомъ, и идола- ми, кототорые наружно показываютъ, что служатъ Бо- гу, предпочитаютъ же служить идоламъ». Почитаніе Молоха идола аммонитскаго (Лев. 18, 21) весьма древ- не у Евреевъ. Еіце идя по пустынѣ въ землю обѣто- ванную, Евреи носили съ собою скинію (походную па- латку) Молохову (Амос. V, 26); почитаніе Молоха бы- ло при Соломонѣ (3 Цар. XI, 5) и въ разныя времена какъ въ Іудейскомъ, такъ и въ Израильскомъ царствѣ (4 Цар. XIII, 10. Снес. Іерем. ГП, 29. 31. ѴШ. 23. 6) Царемъ, въ Евр. Млмжол/з отъ Мелехъ царь. Такъ на- зывался еще Ваалъ и другія божества. 7) Халд. переводчикъ: еі айогаіогез, цпі іигапі рег пошев Іоѵае геѵегіепіез, иі іигепі рег потеп ісіоіогит киогит, т. е. истреблю почитателей, которые, клянясь именемъ Іеговы, клянут- ся и именами своихъ идоловъ.
ГЛАВА 1. 7 XIX, 5. 49. Іезек. VIII, 7. XVI, 20—XXII, 6. 40, 10. Амос. 1. 15. V, 26). Ст. 6. И уклоняющихся отъ Господа^ и не ищу- щихъ Господа, и не придержащихся Господа. Съ Евр: «и тѣхъ, которые отступили отъ Господа, не искали Гос- пода, и не вопрошали о Немъ». Здѣсь Богъ угрожаетъ истребить и тѣхъ нечестив- цевъ, которые живутъ безъ Бога, безъ всякой религіи, отъ Бога отступили, не помышляютъ о Немъ и не ищутъ Его, т. е. не молятся, не просятъ Его ни о чемъ. Ст. 7. Убойтеся отъ лица Господа Бога, зане близъ день Господень, яко уготова Господь жертву Свою, и освяти званныя Своя. Съ Евр: «умолкни предъ лицемъ Господа Бога! ибо день Гоподень близокъ, уже приготовилъ Господь жертвенное закланіе, назначилъ, кого позвать». Предсказавъ всѣмъ нечестивцамъ наказаніе и пред- видя, что мщеніе Божіе на нихъ уже близко, пророкъ, самъ въ страхѣ отъ сего наказанія, говоритъ Іудеямъ: трепещите, нечестивые, молча, въ религіозномъ страхѣ предъ Богомъ мстителемъ; потому что страшный день посѣщенія Божія близокъ, уже готова жертва, избран- ная Богомъ, т. е. уже назначены къ погибели всѣ не- честивые, всѣ идолопоклонники, готовится страшный пиръ мщенія Божія; Господь Богъ уже освяти 8), т. е. избралъ, опредѣлилъ званныхъ для наказанія Іудейска- 8) Освяти званныя Своя. «Роіезі ѣос ассірі, говоритъ бл. Іеронимъ, <1е ВаЬуІопіів, цио§ (Бенз) іи иіііопепі рориіі 8иі еі яегѵоз 8иоз ѵосаі ѵепдісапіе» іщигіат зиат, т. е. Это можетъ быть понимаемо о Вавилонянахъ, которыхъ призываетъ какъ Сво- ихъ рабовъ для наказанія •народа Своего, мстя за обиду Себѣ.
8 толкованіе на книгу св. прор. Софоніи. го народа—Халдеевъ. Этихъ гостей зоветъ Онъ на пиръ Свой. Под. Исаіи 34, 6. Іерем. 46, 10. Іезек. 39, 17. «Здѣсь, поясняетъ бл. Ѳеод., жертвами пророческое слово называетъ избіеніе беззаконныхъ (см. Іезек. 39, 17); зваными же именуетъ враговъ (Іер. XXV, 8); ска- залъ пророкъ освяти вмѣсто опредѣлилъ (Исаіи 13, 3)». Ст. 8. И будетъ, въ день жертвы Господни, и отъмщу на князи и на домъ царскій, и на вся оболченныя во одѣянія чуждая. Съ Евр: «и будетъ въ жертвенный день Господень, Я посѣщу князей и сыновъ царскихъ, и всѣхъ одѣвающихся въ одежду иноплеменниковъ». . Пророкъ частнѣе показываетъ, на кого падетъ гнѣвъ Божій, когда вторгнутся въ Іудею Халдеи. Вре- мя сего вражескаго нашествія называется здѣсь днемъ жертвы, о которой выше сказано. Настанетъ время, говоритъ самъ Богъ у пророка, когда въ нашествіе Халдеевъ, въ этотъ день Моей жертвы, т. е., заколенія и избіенія нечестивыхъ Іудеевъ, Я отомщу князьямъ, развращавшимъ и угнетавшимъ народъ Мой (Аввак. 1, 3—6. Цих. III, 1 — 12 и др.), отомщу царскому дому Іудину. Исполненіе этого пророчества началось еще до плѣна. Послѣ благочестиваго царя Езекіи, нечестивый сынъ его Манассія позорно былъ отведенъ въ цѣпяхъ въ Вавилонъ ассирійскими военачальниками (4 Цар. XXI, 1—18); сынъ Манассіи, Аммонъ, былъ убитъ въ сво- емъ дворцѣ слугами (—ст. 19—24); самъ благочести- вый Іосія смертельно пораженъ въ битвѣ съ Египет- скимъ царемъ Нехао (—ХХШ, 27—30), сынъ Іосіи, Іо- ахазъ, плѣнникомъ умеръ въ Египтѣ (—30—34), другой сынъ Іосіи, Эліакимъ (или Іоакимъ), былъ данникомъ На- вуходоносора, а послѣ заключенъ въ оковы и взятъ въ плѣнъ (2 Пар. 36, 6). Началось опустошеніе Іудеи Хал- деями; настало время жертвы Господней; Іехонія, сынъ
ГЛАВА 1. 9 Іоакима, весь царскій домъ съ вельможами и воинами переселены были Навуходоносоромъ въ Вавилонъ (- 36, 9—10); третій сынъ Іосіи, Матѳанія (или Седекія), послѣдній царь Іудейскій, былъ ослѣпленъ Халдеями и въ мѣдныхъ оковахъ отведенъ въ Вавилонъ, гдѣ и умеръ въ темничномъ заключеніи;' а сыновья Седекіи были заколоты предъ его глазами (4 Цар. XXV. 4—21. Іерем. 52, 7—27). Таково было мщеніе Божіе на цар- скомъ домѣ Іудиномъ! Отомщу, говоритъ Господь да- лѣе, и всѣмъ, оболченнымъ въ одѣянія чуждая, т. е. отомщу всѣмъ, которые, подражая языческимъ нравамъ и -обычаямъ, облекаются въ чужеземныя одежды. «Подъ одѣяніями чуждыми (поясняетъ бл. Ѳеодоритъ), по словамъ нѣкоторыхъ, разумѣется пріобрѣтенное хище- ніемъ и любостяжательностію, а по словамъ иныхъ, дѣ- лаемое по крайнему непотребству, потому что и мужи, живя беззаконно, облекаются въ одежды женскія, и же- ны, преданныя похотливости, носятъ одежды мужескія. Но мнѣ кажется, что слово пророческое даетъ разу- мѣть и нѣчто другое. Законъ запрещаетъ одежды тка- ныя изъ льна и шерсти (Втор. XXII, 11). Вѣроятно-же, что величавшіеся богатствомъ и преданные роскоши въ одеждѣ подражали сосѣднимъ народамъ, и на льняныхъ хитонахъ дѣлали вокругъ какія нибудь разновидныя и излишнія украшенія изъ шерстей багрянаго цвѣта, а это прямо было противно Божественному законополо- женію 9)». 9) Халдейск. переводчикъ и бл. Іеронимъ разумѣютъ здѣсь тѣ одежды, какія посили языческіе жрецы, служа идоламъ, и какія употреблялись Іудейскими свящевпиками также при "идольскомъ служеніи. См. у Розенн., Корн., Калм. По свидѣтельству Вейса, Евреи подражали въ одеждѣ Египтянамъ, Хананеянамъ, особенно
10 толкованіе на книгу св. прор. Софоніи. Ст. 9. И отъмщу явѣ на вся предвратныя въ день той, исполняющія храмъ Господа Бога своего не- честіемъ и лестію. Съ Евр: «посѣщу въ тотъ день всѣхъ, которые перепрыгиваютъ черезъ порогъ, кото- рые наполняютъ домъ Господа своего насиліемъ и об- маномъ». ЬХХ, повидимому, имѣютъ въ виду священниковъ, которые, во время служенія, жили въ предвѣріи ,0) храма, т. е. близъ самаго храма, и которые наполняли храмъ Божій своимъ нечестіемъ и обманами, т._ е. приносили вещи и дары въ храмъ, похищенные у другихъ неправ- дою и обманомъ, или которые лицемѣрили въ храмѣ, представляясь святыми, когда на самомъ дѣлѣ были не- честивы. Т. е. въ день нашествія враговъ (Халдеевъ) Я поражу, говоритъ Господь, всѣхъ священниковъ, жи- вущихъ при храмѣ, которые наполняли домъ Господа Бога своего неправдами и обманомъ. Съ Еврейскаго переводятъ и понимаютъ различно толковники п). Тиранамъ, Ассиріянамъ и Вавилонянамъ. Богаты и разнообразны были одежды и украшенія женшинъ, которыя переняли ихъ у языческихъ народовъ. См. Исаіи 3, 16—24. См. Вейса «Внѣшній бытъ народовъ», Москва 1873, томъ 1. стр. 232—237. Предвратныя екі та тсро-ока (токтд—ворота)—на предве- рныхъ. Вульг. дні іп§геИіепѣе5 агго^апіег §ирег Іітеп, т. е. которые съ гордостію вступаютъ на порогъ. У Кастел. такъже, какъ вч, Еврейскомъ. Под. Амос. V, 1. и) Одни изъ толковниковъ видятъ здѣсь обычай жителей Азо- та переступать или перепрыгивать порогъ капища Дагона, такъ какъ разбитые члены (руки и ноги) сего идола отъ присутствія ковчега завѣта лежали на порогѣ (1 Цар. V, 5). Т. е. отомщу тѣмъ, которые переступаютъ порогъ храма, по обычаю Филистимлянъ и пр. Подоб. Халд. переводчикъ: апітайѵегіапі іп отпез, диі
ГЛАВА 1. 11 Ст. 10. И будетъ въ день онъ, глаголетъ Господь, гласъ вопля отъ вратъ избодающихъ, и плачь отъ вто- рыхъ, и сотреніе веліе отъ холмовъ. Съ Евр: «и бу- детъ въ тотъ день, говоритъ Господь, вопль у воротъ рыбныхъ, и рыданіе у другихъ воротъ, и великое раз- рушеніе на холмахъ». Теперь пророкъ говоритъ о томъ, что случится, ког- да Халдеи вторгнутся въ Іерусалимъ. Тогда настанетъ, говоритъ онъ, страшное пораженіе, вопли избиваемыхъ будутъ слышимы отъ воротъ рыбныхъ {избодающихъ 12). Рыбныя ворота находились въ Іерусалимѣ, въ стѣнѣ, окружавшей нижній городъ. О царѣ Манассіи говорит- ся, что, возвратясь изъ Вавилона, онъ «построилъ внѣш- нюю стѣну города Давидова, по западной сторонѣ Ге- атЬиІапѣ іп1е§іЪиз Раіаеяііпогит—накажу всѣхъ, ходящихъ по обычаямъ Филистимлянъ. Другіе—отомщу тѣмъ, которые съ гор- достію, тщеславно, какъ бы припрыгивая, входятъ въ храмъ, и проч. Третьи: отомщу тѣмъ, которые вторгаются, какъ бы пры- гаютъ въ чужіе домы, похищаютъ ихъ достояніе, и чужимъ доб- ромъ наполняютъ домы владыкъ своихъ. Розенмиллеръ видитъ тѣхъ, которые, вопреки закону, переступаютъ въ чужія ме- жи, захватываютъ имѣніе другихъ, и такимъ образомъ наполня- ютъ домъ господина своего насиліемъ и обманомъ. Бл. Іеронимъ поясняетъ: «отомщу тѣмъ, которые съ с-пѣсью (Газіи) и гордостію переступаютъ ступени храма и порогъ святилища». См. у Розепм. Корн., Калм. ’2) Избодающихъ а-охеѵтиѵтюѵ—закаляющихъ. ЬХХ читали 1іага§ші (отъ ѣага§ оссійіі, іпіегіесіѣ убилъ, умертвилъ), а те- перь въ Еврейскомъ ЬасІа§пп (отъ (1а§ рыба)—рыбныхъ. Такъ на- зывались ворота въ Іерусалимѣ, обращенныя къ морю, потому, что здѣсь былъ рыбный рынокъ. Розенм. См. Неем. III, 3. XII, 39. Въ Вульг. и у Кастеллія: «а рогіа різсішп— отъ воротъ рыбныхъ».
12 толкованіе на книгу св. прор. Софоніи. она, по лощинѣ и до входа въ рыбныя ворота-» (2 Пар. ХХХІП, 14). Тогда, продолжаетъ св. пророкъ, будетъ плачъ отъ вторыхъ, т. е. отъ вторыхъ воротъ, или отъ второй части города, о которой упоминается въ 4-й книгѣ Царствъ, гдѣ жила при царѣ Іосіи пророчица Ол- дама (4 Цар. XXII, 14). Эта часть города называлась нижнимъ і’ородомъ. Т. е. будетъ страшный вой Іудеевъ, убиваемыхъ Халдеями, такой вопль, который будетъ слышимъ какъ въ верхней, такъ и въ нижней части города, по всему Іерусалиму. Тогда же, говоритъ про- рокъ, будетъ сотреніе веліе отъ холмовъ, т. е. тогда будетъ великое разрушеніе, по бл. Іерониму, «отъ Сіо- на и верхней части города», или отъ холмовъ, кото- рые окружали нижній городъ. «Когда враги разобьютъ городскую стѣну, поясняетъ бл. Ѳеод., и отворятъ вра- та, тогда съ восклицаніемъ и воплемъ побѣжите укрыть- ся въ стѣнахъ святилища. Когда же и врата храма также будутъ отперты для враговъ, предадитесь плачу, и будете поражаемы. И если нѣкоторые изъ васъ зай- мутъ вершины горъ, или войдутъ въ высокіе домы, то подвергнутся такой же гибели». Бл. Ѳеодор. Ст. 11. Плачите живущій въ посѣченнѣй, яко упо- добишася вси людіе Ханаану, и потребишася вси ве- личающійся сребромъ. Съ Евр: «рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнетъ весь торговый на- родъ, и истреблены будутъ обремененные серебромъ». Т. е. плачьте живущіе въ сокрушенномъ {посѣчен- нѣй 13) городѣ Іерусалимѣ. «Посѣченнымъ, гов. бл. 13) Въ посѣченнѣй ттдѵ хатахгхо|і|леѵ7)ѵ сопсізат, съ Евр. въ .Маатешѣ. Махтешъ, по Гезеніусу, Иат еіпег (Іе^епй ѵоп осіег шп Іегизаіет—названіе извѣстнаго мѣста въ Іерусалимѣ; по бл. Іерониму —Рііа часть города близъ Силоамскаго источника;
ГЛАВА 1. 13 Ѳеодоритъ, пророкъ назвалъ Іерусалимъ по причинѣ постигшаго его бѣдствія; и повелѣваетъ его оплаки- вать, потому что опустѣлъ жителями. Поелику поревно- вали нечестію Хананеевъ, то претерпѣли и конечную гибель подобно Хананеянамъ. и ни мало непомоіло имъ богатство».—Уподобіішася 14) вси людіе Ханаану. Тол- ковники подъ Ханааномъ здѣсь разумѣютъ самыхъ Іу- деевъ, которые нравами и обычаями уподобились нече- стивымъ Хананеянамъ; потому что такъ называются Іудеи въ разныхъ мѣстахъ Св. Писанія. «Народомъ Ханаанскимъ, поясняетъ бл. Іеронимъ, (пророкъ) назы- ваетъ народъ Іудейскій потому же, почему и у Св. про- рока Даніила сказано: сѣмя Ханаана ты, а не Іуды» (XIII. 56), а Іерусалиму говорится: «отецъ твой Амор- рей, мать Хеттеянка», (Іезек. XVI, 3), а въ другомъ мѣстѣ (Осіи XII, 8). «Ханаанъ! въ рукѣ у него вѣсы невѣрные (мѣрило неправды)». Здѣсь словомъ Ханаанъ называется израильскій народъ у Св. пр. Осіи. Иногда словомъ Ханаанъ назывались вообще люди торговые. Кокцей разумѣетъ также часть города или кварталъ (ѵісшп иг- Ъіз), получившій названіе отъ ступы (тогіагіо), а Тиринъ, Кал- мегъ и др. разумѣютъ весь Іерусалимъ. Адрихомій въ описаніи Іерусалима подь Махтешемъ разумѣютъ долину—Кедропъ ѵаііія Сесігоп, дпае іп тогіагіі яітііжііпет йізрозііа еяѣ, НеЬгаісе МасЬіез, Іаѣіпе аиіет ѵосаЬаіиг. Халд. перев: ѣоггепіет Сесігоп. См. у Корнел. Калм., Шток., Гезеніуса. ’4) Уподобишася шріоивЭт], въ Еврейск. нидма (отъ дама 8ІШІ1І8, аедиаііз іші, также сеззаѵіі), въ формѣ нифалъ, значитъ подобенъ Іезек. 32, 2. и ехсізпя —истребленъ, напр Оссіи X, 15 ЬХХ удержали первое значеніе Такъ переводитъ и Халд. пе- реводчикъ — «весь народъ, коего дѣла подобны дѣламъ народа зем- ли Ханаанской». У Розен
14 ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ СВ. ПРО!’. СОФОНІИ. (См. Іезек. XVII, 4. Осіи XII, 8). Такіе люди жили въ нижней части Іерусалима. Т. е. плачьте всѣ живущіе въ раззоренномъ Іерусалимѣ, потому что погибли ваши купцы, уподобившіеся въ нечестіи Хананеямъ, и гор- дящіеся (величающіеся 15) своимъ богатствомъ. Ст. 12. И будетъ въ той день, изыщу Іерусалима со свѣтилником,-, и отмщу на мужы иерадящыя о стражбахъ своихъ, глаголющыя въ сердцахъ своихъ: не имать блага сотворити Господъ, ниже иматъ озлоби- ти. Съ Евр: «И будетъ, въ то время Я пересмотрю Іерусалимъ со свѣтильникомъ, и накажу тѣхъ, которые сидятъ на дрожжахъ своихъ, и говорятъ въ сердцѣ своемъ: «не дѣлаетъ Господь ни добра, ни зла». Т. е. въ день опустошенія и раззоренія Іерусалима Халдеями Я сдѣлаю тщательный обыскъ самыхъ сокро- венныхъ убѣжищъ, до всѣхъ доищусь, «никто изъ под- лежащихъ наказанію не избѣжитъ казни, но всѣхъ пре- дамъ на закланіе. Выражено это иносказательно, и об- разъ рѣчи взятъ съ тѣхъ, которые употребляютъ свѣ- тильникъ при отысканіи чего-либо потеряннаго, и не выпускаютъ его изъ рукъ, пока не найдутъ». Блажен. Ѳеедор. Тщательными изыскателями въ Іерусалимѣ бы- ли Халдеи, которые, по свидѣтельству Іосифа Флавія, открыли самыя сокровенныя убѣжища, отыскали и умертвили всѣхъ властей,. вельможъ и священниковъ, спрятавшихся страха ради смертнаго въ клоакахъ, пе- щерахъ, гротахъ и въ гробницахъ 16). Далѣе Св. про- 15) Величающіеся г~7]рр.гчоі (отъ аірсо возношу, горжусь), по бл. Іерониму, егесіі т. е. высоко думающіе о своемъ богатствѣ, гордые имъ, презиравшіе бѣдныхъ. 16) У Розенмил. Халдейск. перевод: «поставлю изслѣдователей
ГЛАВА 1. 15 рокъ показываетъ, за что Господь Богъ опредѣлилъ наказать Іудеевъ. Отомщу, говоритъ Господь, на му- жи нерадящыя 17) о стражбахъ І8) своихъ, т. е. Іу- деи должны понесть наказаніе за презрѣніе къ своимъ стражбамъ. «Стражбами (поясняетъ бл. Ѳеодоритъ) пророкъ называетъ установленное закономъ, что законъ повелѣваетъ хранить»; иначе: стражба есть храненіе закона, соблюденіе его, бодрствованіе въ немъ. Не- честивые Іудеи не только не хранили законовъ, но и презирали ихъ, подобно вину, остановились на своемъ нечестіи, какъ на дрожжахъ какихъ, за что и были на- казаны Богомъ чрезъ Халдеевъ. Отомщу, говоритъ Господь, на глаголющыя въ сердцахъ своихъ', не имать блага сотворити, ниже имать озлобити. Вотъ еще (регѵейіщаіогез), которые осмотрятъ Іерусалимъ такъ, какъ осма- триваютъ (всгиіапіиг) съ свѣтильникомъ». ’7) Нерадящыя х«токррбѵвѵгг<;(—срроѵгю презираю) прези- рающихъ. 18) Стражбы срокаура-а—р.а—стражы, стояніе на стражѣ, бодрствованіе. Въ Еврейскомъ: гаккафимъ (отъ кафа сопсгеѵіі, соа^иіаѵіі сгустилъ)—сгустились, т. е. утвердились, успокоились въ своемъ нечестіи; ЬХХ это слово поняли въ смыслѣ бездѣйствія, нерадѣнія, а вмѣсто Евр. слова: шемаримъ Гэесез—дрожжи, чи- тали: шамеримъ (гиамера сиаѣосііа, шамаръ зегѵаѵіі хранилъ)— стражбы. Мысль въ Еврейскомъ —та, что Богъ накажетъ тѣхъ, которые, подобію перебродившемуся и ссѣвшемуся на своихъ дрож- жахъ вину, утвердились въ нечестіи, спокойно, безъ зазрѣнія со- вѣсти, совершаютъ свои злодѣянія, пришедъ во глубину зла, не- радятъ о добромъ. Халд. переводчикъ: ігапдиіІИШе ігиипіиг іп (Ііѵііііз виіз—спокойно наслаждаются своими богатствами. Въ Вуль- гатѣ: «еі ѵізйаЬо зирег ѵігов, йеГехоз іп ГжсіЪиз 8иІ8»—отом- щу тѣмъ, которые неподвижно остановились или утвердились на своихъ лножжахъ.
16 ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ СВ. ПРОР. СОФОНІИ. другая причина, почему Іудеи должны быть наказаны— это ихъ невѣріе, по которому они отвергали самый про- мыслъ Божій. Если не по уму, то, по крайней мѣрѣ, по желанію развращеннаго сердца своего, они говорили, «что все случайно, что Богъ всяческихъ не благотво- ритъ и не наказываетъ». Блаж. Ѳеодор. А потому не- обузданно предавались своимъ похотямъ. Ст. 13. И будетъ сила ихъ въ расхищеніе^ и домы ихъ въ разореніе: и со зиждутъ жилища, и не имутъ пожити въ нихъ: и насадятъ вінограды, и не имутъ пити віна ихъ. Съ Евр: «и обратятся богатства ихъ въ добычу, и домы ихъ—въ запустѣніе. Они построятъ домы, а жить въ нихъ не будутъ; насадятъ виноград- ники. а вина изъ нихъ не будутъ пить». За такое нечестіе Іудеевъ, за всѣ ихъ беззаконія, продолжаетъ говорить Господь Богъ у пророка, Я на- кажу ихъ (чрезъ Халдеевъ) тѣмъ, что все имущество (сила 19) Іерусалимлянъ и всѣхъ жителей Іудеи будетъ расхищено, а домы ихъ будутъ разрушены врагами; построятъ они жилища себѣ, но жить въ нихъ не бу- дутъ; потому что будутъ убиты, или взяты въ плѣнъ; на- садятъ виноградники, но воспользоваться ими не успѣ- ютъ, некогда и нельзя будетъ добывать сокъ виноград- ный и дѣлать вино себѣ, а потому и пить его не бу- дутъ. Все будетъ расхищено, разрушено, раззорено и уничтожено Халдеями. Подобн. Амоса V, 11. Михея VI, 14. 15. Ст. 14. 15. 16. Яко близъ день Господень великій, близъ и скоръ зѣло', гласъ дне Господня горекъ и же~ 19) Сила бокаріс—сила и то, что даетъ человѣку силу и зна- ченіе въ обществѣ—имущество, богатство и т. и.
ГЛАВА 1. 17 стокъ учинися (ст. 15). Силенъ день гнѣви, день той, день скорби и нужды,, день безгодія и исчезновенія, день тмы и мрака, день облака и мглы, (ст. 16). День трубы и вопля на грады твердыя, и на углы высокія. Съ Евр: «близокъ великій день Господень; близокъ и очень поспѣшитъ. Уже слышенъ голосъ дня Господня; горько возопіетъ тогда и самый храбрый (ст. 15). День гнѣва—день сей, день скорби и тѣсноты, день опусто- шенія и раззоренія, день тмы и мрака, день облака и мглы (ст. 16), день трубы и браннаго крика противъ укрѣпленныхъ городовъ и высокихъ башенъ». Пророкъ теперь описываетъ то время, когда втор- гнутся въ Іудею и будутъ опустошать ее свирѣпые Халдеи—народъ, по описанію Св. пр. Аввакумма, горь- кій и борзый, страшный и безпощадный (1. 6. 7). Это время, гов. Св. Софонія. будетъ ужасно, и оно весьма скоро настанетъ, спѣшитъ, спѣшитъ къ своему испол- ненію. Наказаніе Іудеевъ чрезъ внѣшнихъ враговъ, какъ извѣстно, началось еще до плѣна Вавилонскаго. Послѣ смерти благочестиваго царя Іосіи (611 до Р. X.), убитаго на войнѣ, Іудеи подверглись владычеству Егип- тянъ, затѣмъ вскорѣ (года черезъ три или четыре) на- чались непріятельскія вторженія Халдеевъ въ Іудею (607 до Р. X.) и переселенія Іудеевъ въ Вавилонъ. Посему Св. пророкъ справедливо могъ, .въ свое время, сказать, что «уже слышенъ гласъ Іеговы». Грозный, приближающійся день суда Божія уже давалъ себя чув- ствовать разными бѣдствіями, а когда наступилъ, тоі да явились всѣ ужасы опустошенія Іудеи. Св. пророкъ на- зываетъ это время великимъ по тѣмъ бѣдствіямъ, какія были произведены Халдеями въ Іудеѣ, и по великимъ дѣламъ Божіимъ. Такъ и Св. пр. Іоиль (2, II) назы- ваетъ день сей великимъ и страшнымъ (свѣтелъ зѣло)
18 ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ СВ. ПРОР. СоФОНІИ. по этой же причинѣ. Этотъ день, продолжаетъ пророкъ, будетъ горекъ 30) и жестокъ 20 21 22)—до такой степени тя- желъ, несносенъ, что тогда сильно закричатъ и горько зарыдаютъ даже самые неустрашимые люди (ст. 15). Это—день гнѣва и отмщенія Божія за всѣ неправды и беззаконія (сн ст. 7. 14. 18. Исаіи IX, 18), день скор- би и мученій {нужды 23), несчастія (безгодія) и истреб- ленія (исчезновенія 23), день тмы и мрака, тучи и мглы (Сн. Іоил. 2, 2), т. е. время всѣхъ возможныхъ не- счастій, которыя дѣлаютъ жизнь мрачною и ужасною (см. 16). Это день трубы, въ которую будутъ трубить воины осаждаемые и осаждающіе, это день вопля, т. е. бранныхъ кличей въ укрѣпленныхъ крѣпостяхъ и вы- сокихъ башняхъ (углы 24), которыя будутъ осаждены и взяты приступомъ врагами. Ст. 17. И оскорблю человѣки, и пойдутъ яко слѣ- пи^ зане Господеви прегрѣшити: и изліется кровь ихъ яко персть, и плоти ихъ яко лайна. Съ Евр: «Я стѣс- ню людей, и будутъ ходить, какъ слѣпые; потому что они согрѣшили противъ Господа; и разметана будетъ 20) Горекъ въ Евр: маръ атагиз и атаге горькій и горько. 2|) Же,стокъ зхЦра—ос. ЬХХ читали: царагъ ав^азНа и ап^изіиз—тѣсный, отселѣ скорбный и т. п., вмѣсто царяхъ сіа- таѵіі и т. п , кричалъ и т. п. Слово силенъ (§іЪЬог храбрый) у ЬХХ отнесено къ 15 стиху, а въ Еврейскомъ оно послѣднее въ 14 ст. 22) Нужды ачаухт]-—хт)—нужда, насиліе, мученіе. 23) Изчезновенія а^яѵтдар.8 — о-—удаленіе изъ вида, также истребленіе. 24) Углы -рглас—а —уголъ, тоже въ Евр. пинотъ отъ пи- налъ, по ПІток., собственно значитъ уголъ, но значитъ и угло- вую башню. Соф. I, 16. Ш, 6.
ГЛАВА 1. 19 кровь ихъ, какъ прахъ, и плоть ихъ—какъ пометъ». Т. е. напрасно тогда Іудеи будутъ укрываться въ своихъ крѣпостяхъ, употреблять военныя хитрости и разные способы обороны, Я Самъ, говор Господь, по- ставлю Іудеевъ въ такое стѣсненное и жалкое положе- ніе. что они отъ страха растеряются, лишатся ума — этого ока души, будутъ какъ слѣпые. Какъ слѣпой подвергается на каждомъ шагу опасностямъ и несчасті- ямъ, такъ и Іудеи, хотя и укроются въ крѣпостяхъ, но подвергнутся разнымъ бѣдствіямъ, не найдутъ средствъ къ спасенію. Такая слѣпота постигнетъ ихъ за то, что премного грѣшили и раздражали Господа своими безза- коніями. Тогда, по вторженіи враговъ и взятіи ими крѣпостей и городовъ, кровь Іудеевъ будетъ разметана, какъ прахъ, какъ вещь ничтожная, неимѣющая цѣны, а трупы убитыхъ Іудеевъ будутъ въ такомъ презрѣніи, какъ пометъ, (лайна 25), «не погребенные останутся на землѣ, какъ навозъ». (Блаж. Іерон.), «не удостоятся и того, что установлено закономъ, не будетъ имъ погре- бенія». Бл. Ѳеодор. Ст. 18. И сребро ихъ и злато ихъ не возможетъ изъяти ихъ въ день гнѣва Господня, и огнемъ рвенія его поядена будетъ вся земля: зане скончаніе и тща- ніе сотворитъ на вся живущыя на земли. Съ Евр: «ни сребро ихъ, ни золото ихъ не можетъ спасти ихъ въ день гнѣва Господа, и огнемъ ревности Его пожрана будетъ вся эта земля: ибо Онъ произведетъ истребленіе и притомъ внезапное надъ всѣми жителями земли». Не только сила и военное искусство, но никакія сокровища—ни сребро, ни злато не возмогутъ спасти -’5) Лайна (Золотя—т—помегь, навозъ.
20 толкованіе на книгу св. прор. Софоніи. Іудеевъ въ нашествіе Халдеевъ, гов. пророкъ, потому не могутъ, что это день праведнаго воздаянія Божія нечестивымъ. Самъ Господь въ великомъ гнѣвѣ опре- дѣлилъ погубить ихъ, и они погибнутъ, вся Іудейская земля, какъ пожаромъ, будетъ поядена огнемъ Божіей ярости, Самъ Богъ сотворитъ скончаніе, совершенную гибель всѣхъ живущихъ въ Іудеѣ, и сотворитъ это со тщаніемъ, т. е. съ величайшею ревностію и скоростію. Глава 3. Ст. 1. Соберитеся, и свяжитеся языкъ ненаказан- ный. Съ Евр: «изслѣдуйте себя внимательно, изслѣдуй- те, народъ необузданный» Выше Св. пророкъ говорилъ, что скоро наступитъ день інѣва Божія, всѣ нечестивые будутъ истреблены, вся земля Іудейская будетъ опустошена. Но есть еще средство, говоритъ пророкъ, предотвратить эту гибель и получить прощеніе отъ Господа. Это средство есть искреннее покаяніе, истинное обращеніе къ Богу. Итакъ, соберитеся 26)» говор. пророкъ, для покаянія, соедини- тесь (свяжитеся) вмѣстѣ для моленій, поста, раская- нія и исправленія. «Иные (поясняетъ блаж. Ѳеодор ), не понявъ сего мѣста, слово: свяжитеся перевели: вмѣ- стѣ умоляйте; но въ большей части списковъ читается 26) Соберитеся въ Евр: текошешу отъ кашамъ значитъ: тщательно изслѣдывать, въ формѣ гитпаелъ значитъ изслѣдывать самого себя, но значитъ и собирать. Тщательно изслѣдуйте себя, т. е. уничтожьте всѣ свои нечистоты. Въ Вульгатѣ: сопѵепіѣе, соп§ге§ашіпі §епз поп атаЫІів; въ Библ. Кастел: соіѣе, сопѵе- пііе. «Соединитесь союзомъ любви, народъ нелюбимый, недостой- ный любви Божіей». Бл. Іеронимъ.
ГЛАВА 2. 21 свяжитеся. Въ семъ словѣ нодразумѣвается врачеваніе посредствомъ врачебныхъ составовъ и перевязокъ, по- нимаемое въ смыслѣ переносномъ (под. Ис. 1, 6). По- сему, свяжитеся, говоритъ пророкъ, врачебными соста- вами и перевязками покаянія—вы (языкъ не наказан- ный—вразумившійся), невѣдущіе добраго и не обу- чившіеся сему». Блаж. Ѳеодор. Ст. 2. Прежде неже быти вамъ якоже цвѣту ми- моходящу въ день., прежде неже пріити на вы гнѣву Господню, прежде неже пріити на вы дню ярости Господни. Съ Евр: «доколѣ не пришло опредѣленіе— день пролетитъ какъ мякина—доколѣ не пришелъ на васъ пламенный гнѣвъ Господень, доколѣ не наступилъ для васъ день ярости Господней». Т. е. покайтесь, исправьте себя прежде, нежели на- станетъ злое время, когда будете подобны цвѣту мимо- ходящему, т. е. скоро погибающему, или 27) (съ Евр. доколѣ предсказанное опредѣленіе Божіе не породило того дня (нашествія Халдеевъ), въ который вы будете подобны плевѣ, которая скоро уносится и погибаетъ; покайтеся, пока не пбстигъ васъ праведный гнѣвъ Бо- жій, не наступило нашествіе вашихъ враговъ, Халдеевъ —это время ярости Божіей. Ст. 3. Взыги/ите Господа вси смиренніѵ земли', судъ содѣвайте, и правды взыщите (взыщите кротости), и отвѣщайте я, яко да покрыетеся въ день гнѣва Господ- ня. Съ Евр: «взыщите Господа всѣ смиренные земли, исполняющіе законы Его, взыщите правду, взыщите смиренномудріе; можетъ быть, вы укроетесь въ день гнѣва Господня». 27) «Доколѣ не сбылось предсказанное и предсказанію не по- слѣдовало самое дѣло». Бл. Іеропимь.
22 толкованіе на книгу св. прор. Софоніи. Теперь Св. пророкъ обращается къ тѣмъ изъ Іу- деевъ, которые хотя и были виновны предъ Богомъ, но болѣе другихъ были скромны, послушны закону, умѣренны въ своихъ желаніяхъ. Взыщите Господа, говоритъ Св. пророкъ этимъ людямъ, т. е. покаяніемъ, исправленіемъ себя ищите милости и прощенія у Гос- пода Боіа, а для полученія сей милости Божіей судъ содѣвайте, и правды взыщите, взыщите кротости, и отвѣщайте я, т. е. «держитесь (поясняетъ бл. Ѳедор.) прямодушія и справедливости, возлюбите жизнь скром- ную. умѣренную и примите за правило слѣдовать этому до конца; ибо это значитъ: отвѣщайте я. Потомъ про- рокъ показываетъ и плодъ отъ сего (исправленія)—яко да покрыетеся въ день гнѣва Господня, т. е. если вы приступите къ упомянутому выше покаянію, то вы прі- обрѣтете спасеніе» отъ враговъ, отъ погибели. Ст. 4. Зане Газа расхищена будетъ, и Аскалонъ во исчезновеніе будетъ, и Азотъ въ полудни отвержется, и Аккаронъ искоренится. Съ Евр: «ибо Газа будетъ по кинута, и Аскалонъ запустѣетъ; Азотъ будетъ выгнанъ среди дня и Екронъ искоренится». Т. е. спѣшите покаяться, говоритъ пророкъ, время нашествія враговъ вашихъ приближается, вы нигдѣ не найдете себѣ спасенія, даже у сосѣдственныхъ вамъ народовъ, ибо гнѣвъ Божій простирается и на сосѣд- ственныя страны Филистимлянъ, и онѣ будутъ разграб- лены, опустошены тѣми же врагами, Халдеями. Такъ, напримѣръ, Газа28), будетъ расхищена ими. Газа,Фи- 28) Газа, въ 16 римск. миляхъ отъ Аскалона приморскій го- родъ, при Св. Апостолахъ былъ въ запустѣніи. Дѣян. ѴШ, 26. Теперь, благодаря своему положенію, способствующему торговлѣ Си- ріи съ Египтомъ Газа довольно значительный городъ съ Ібтыс.
ГЛАВА 2. 23 листимскій городъ, была раззорена Египтянами, потомъ, послѣ раззоренія Іерусалима,—Халдеями, Сиріянами; Симонъ Маккавей взялъ ее, а Александръ Іанней раз- рушилъ. О раззореніи Газы пророчествовалъ и Св. пр. Амосъ 1. 6. 7. Филистимляне были постоянными вра- гами Еврейскаго народа, нападали на Іудею, грабили ее и уводили въ плѣнъ Іудеевъ и продавали ихъ въ рабство Идумеянамъ, за то и должны были пострадать въ свое время (Сн. Іерем. 47, 1—Іезек. 25, 15. Исаіи XI, 14, XIV, 28). Аскалонъ во изчезновеніе будетъ— другой, Филистимскій, приморскій и нѣкогда знамени- тый торговлею городъ. Послѣ нашествія Халдеевъ, ко- торые раззоряли Филистимлянъ, Аскалонъ былъ взятъ Маккавеемъ Іоанаѳаномъ, разрушенъ Саладиномъ Те- перь на его мѣстѣ однѣ развалины, напоминающія о его прежнемъ величіи. Сбылось пророческое слово: Ас- калонъ исчезъ съ лица земли. Азотъ въ полудни от- вержется, т. е. жители Азота, также Филистимляне, отведутся въ плѣнъ въ полудни, или, какъ поясняетъ бл. Іеронимъ * 29), не тайно, а послѣ войны, при ясномъ свѣтѣ, послѣ побѣды будутъ увлечены въ плѣнъ 30»). жителей. См. Всеобщ. Землеописап. по Бланку т. 3, стр. 161. 1864 г С.-П. Св пророкъ говоритъ о раззореніи Газы, а не объ уничтоженіи, въ прежнія времена. 29) «Яоп і'игіо, зе(1 Ьеііо, ісі езі, тапіГезІа Іисе аЦие ѵісіо- гіа іп сарііѵііаіет ІгаЬепі, т. е. Азотянъ не тайно, а послѣ войны, при ясномъ свѣтѣ, повлекутъ въ плѣнъ. Блаж. Іеронимъ. Еще прежде прор. Софоніи Азотъ былъ взятъ Тартаномъ, полко- водцемъ Ассирійскаго царя Саргона. Исаіи 20, I. Сп. 4 Цар. 18, 17. У Розенмиллера. 30) Тоже и Гроцій—«А/оііоз сіага (ііе ехреііепі СЬаМае. Также Корпел. а Ьар., Ремигій.
24 толкованіе на книгу св. іірор. Софоніи. Азотъ, послѣ нашествія Халдеевъ, былъ возстановленъ, но въ послѣдствіи Іоанаѳанъ АІаккавей взялъ его и сжегъ; засимъ опять былъ возстановленъ Іудеями, но въ прежнее состояніе не приходилъ, лишившись преж- нихъ жителей и богатства. Аккаронъ искоренится Ак- каронъ (значитъ: истребленіе), славившійся своимъ идо- лоломъ Веельзевуломъ, самый сѣверный изъ главныхъ Филистимскихъ городовъ, при бл. Іеронимѣ былъ ма- ленькимъ мѣстечкомъ, а послѣ совершенно исчезъ съ лица земли, такъ что и слѣдовъ его не осталось: Ак- каронъ совершенно истребленъ. Ст. 5. Горе живущгімъ на ужи морстѣмъ, при- шелцы Критстіи: слово Господне на васъ Ханаане, земле иноплеменниковъ, и погублю вы отъ жилища. Съ Евр: «горе жителямъ приморской страны, народу Критскому! Слово Господне на васъ Хананеи, земля Филистимская! Я истреблю тебя и не будетъ у тебя жителей». Сказавши объ участи главныхъ городовъ Филистим- скихъ, теперь пророкъ вообще говоритъ объ ихъ землѣ, объ ея опустошеніи Халдеями, давая знать симъ, что Іудеи не должны надѣяться на спасеніе отъ враговъ въ Филистимской землѣ. Поелику эта земля находилась на берегу Средиземнаго моря, то и называется ужемъ-ч. е. частію. «Ужел/г31) морскимъ (поясняетъ бл. Ѳеод.) на- зываетъ пророкъ приморскую страну, ибо ужемъ въ Бож. писаніи называется участокъ, а переселившихся 31) Уже—веревка, межевая цѣпь, которою измѣряли участки, части земли, отселЬ уже—участокъ, часть См. Псал. V, 6 Іис Нав XVII, 5 и др. Потому Халд. вереводч «ѵаз ІІ8, циі ЬаЬі- іаіН іп Ііѣѣоге тагіз» —Горе живущимъ па береіу моря.
ГЛАВА 2. 25 съ Крита 32)—пришельцами; потому что, какъ вѣроят- но, въ приморскіе города приходили нѣкоторые изъ Крита и поселялись тамъ. Посему и Ханааномъ. и ужемъ морскимъ, и Кратомъ, и пришельцами Критскими про- рокъ наименовалъ приморскія земли въ Палестинѣ, ко- торымъ угрожаетъ опустошеніемъ». Слово Господне на васъ Ханаане земле инноплеМениковъ (т. е. Филистим- лянъ). Ханаанъ называется здѣсь землею Филистимлянъ потому, что Филистимляне занимали часть земли Хана- анской (См. Іис. Нав. ХШ, 8 Исаіи XIV, 29). Св. пр. Іезекіиль показываетъ и причину, почему должны по- гибнуть Филистимляне,—потому, что «Филистимляне по ступали мстительски (съ Еврейскимъ народомъ), и мсти- ли съ злорадствомъ, отъ всей души, на погибель, изъ непріязни вѣчной». XXV, 15. Св. пр. Амосъ также угрожаетъ, какъ мы уже замѣтили, раззореніемъ Фили- стимлянамъ за то. что они плѣниковъ Еврейскихъ, какъ невольниковъ, продавали Идумеянанъ, а эти послѣдніе перепродавали другимъ народамъ 1, 8. Ст. 6. И будетъ Критъ пажить стадамъ, и ограда !2) Пришельцы Крита, въ Еврейск. §оі Кегеііпі—народъ Крефейскій. ЬХХ вмѣсто §оі—народъ, читали: §аг аЯѵепа—при- шлецъ; вмѣсто Кегеііт—Сгеіге—Крита. Акила и Ѳеодотіопъ чи- тали: народъ погибельный или убійственный (гіЫ- оХг&р'.оѵ); по- тому что корень каратъ значитъ ехсійіі—истребилъ; отселѣ, по бл. Іерон., депн регсіііогит—народъ губителей. Большая часть толковниковъ разумѣетъ здѣсь часть Филистимск народа,—рага РЬіІізіаеагиш, говор. Розенм. и указываетъ на Іезек XXV, 16, гдѣ сказано: «Я, говор. Господь, простру руку Мою па Филистим- лянъ и истреблю Критянъ, и погублю остатокъ морскаго берега». Тоже Греціи, Друзій, Мюнстеръ, Коря , а Ьар., Калм. Въ Библ. Каітел. «Сегеіѣгса ^евз».
26 толкованіе на книгу св. прор. Софоніи. овцамъ. Съ Евр: «и будетъ приморская страна пастушь- имъ овчарникомъ и загономъ для скота». И будетъ Критъ 33 34), т. е. приморская страна, гдѣ жили Филистимляне, и часть ихъ Критяне или Крефеи, послѣ опустошенія Халдеями и другими врагами, будетъ мѣстомъ пастбища для стадъ и загоновъ (оградаЗі) для овецъ, т. е. тамъ населенныхъ городовъ и селеній не будетъ, а будетъ пустое мѣсто, на коемъ будутъ па- стись стада. Ст. 7. И будетъ уже морское вставшимъ дому Іу- дина: на нихъ пожируютъ въ домѣхъ Аскалонихъ, къ вечеру витати имутъ отъ лица сыновъ Іудиныхъ', яко присѣніи ихъ Господь Богъ ихъ, и возврати плѣнъ ихъ. Съ Евр: «и достанется этотъ край остаткамъ дома Іудина; и будутъ пасти тамъ, и въ домахъ Аскалона будутъ вечеромъ отдыхать; ибо Господь Богъ ихъ по- сѣтитъ и возвратитъ плѣнъ ихъ». Т е. приморская Филистимская земля въ послѣд- ствіи достанется Евреямъ, оставшимся послѣ Вави- лонскаго плѣна. Св. пр. Авдій (ст. 9) также предска- зывалъ, что Евреи наслѣдуютъ земли Филистимскія, что и исполнилось при Маккавеяхъ. Одинъ изъ нихъ, Іона- ѳанъ, овладѣлъ лучшими городами Филистимлянъ Іам- ніею, Аккарономъ, Азотомъ и Аскалономъ; Газа была взята Симономъ Маккавеемъ (1 Мак. V, 65. 68. 2 Мак. 33) Критъ. Сего слова нѣтъ въ Еврейскомъ, гдѣ, вмѣсто не- го, хевелъ рагз, рогііо, т. е. приморская часть земли. Вульгат: Гипіспіиз веревка, т. е. межевая,—часть, удѣлъ. 34) Ограда раѵора—ограда и хлѣвъ, въ Евр: керотъ йззигзе. Подъ этимъ словомъ толковники разумѣютъ разсѣлины или выры- тыя ві. землѣ пещеры пастуховъ для защиты отъ солнечнаго зноя. Бл. Іерон., Бохартъ, Розена.
ГЛАВА 2. 27 X, 16. 32. Сн. Захар. IX, 5—7). На нихъ пожиру- ютъ 35), т. е. послѣ Вавилонскаго плѣна, занявъ при- морскія Филистимскія мѣста, Іудеи будутъ пасти на нихъ свои стада, или сами будутъ жить. Засимъ про- рокъ присовокупляетъ, что Іудеи, занявъ Филистимскій городъ Аскалонъ, будутъ находить себѣ вечерній от- дыхъ въ домахъ сего города, оставленныхъ владѣльца- ми. Словъ: отъ лица сыновъ Іудиныхъ 36) нѣтъ въ Еврейскомъ текстѣ; можетъ быть, они присоединены 70 толковниками для поясненія, что именно Іудеи займутъ жилища Асколанитянъ. Пророкъ далѣе показываетъ и причину, почему произойдетъ такая перемѣна, что Іу; деи займутъ мѣста враговъ своихъ,— потому, что присѣ- ти ихъ Господъ, т. е. Господь Богъ посѣтитъ на- родъ Свой милостію, проститъ, помилуетъ, возвратитъ плѣнъ 37) ихъ, возвратитъ Іудеевъ изъ Вавилонскаго плѣна, а враговъ ихъ—Филистимлянъ накажетъ. Тогда Іудеи и воспользуются жилищами Асколанитянъ—при Маккавеяхъ. Пророкъ, предсказавъ Іудеямъ плѣнъ Ва- вилонскій, теперь предсказываетъ и возвращеніе изъ сего плѣна, ихъ благосостояніе послѣ сего возвраще- нія. Этимъ предсказаніемъ, конечно, пророкъ имѣлъ 85) Пожируютъ ѵе|і7]аоѵтаі отъ ѵер.<о — пасу, кормлю, обитаю, наслаждаюсь и т. п. Вульг: іЪі раасепінг; у Кастел. разсапі, 36) Объ этихъ словахъ такъ говоритъ бл. Іеронимъ: «пес іп ЕЬгаео, пес арий иііит Гегіиг іпіегрггеіит, еі сопіехіит сарі- іиіі зепзитцив сопіигЪаі», этихъ словъ пѣтъ ни въ Еврейскомъ, нѣтъ ни у какого-либо изъ толковниковъ, и они не вяжутся съ контекстомъ и смысломі. рѣчи. 37) Плѣнъ, о возвращеніи Іуде< въ изъ пльна говорили другіе пророки: 0<ія VI, 11, Амосъ IX, 14, Іоиль 3, 18, Авдій ст. 19 — 20 и др.
28 толкованіе на книгу св іірор. Софоніи. въ виду утѣшить Іудеевъ, покрайней мѣрѣ, тѣхъ изъ нихъ, которые еще вѣрили, надѣялись, были покорны Господу. Ст. 8. 9- Слышалъ поношенія Моавля, и укоризны сыновъ Аммонихъ, о нихже поношаху людемъ моимъ, и велнчахуся на предѣлы моя (ст. 9). Сего ради живу Азъ, глаголетъ Господъ силъ Богъ Ияр іилевъ! зане Моавъ яко Содома будетъ, и сынове Аммони яко Го- морра. и Дамаскъ оставленъ яко стогъ гуменный, и разоренъ во вѣкъ: и прочій людей моихъ расхитятъ я, и отпавшій языка моего наслѣдятъ ихъ. Съ Евр: «слышалъ Я поношенія Моава, и ругательства сыновъ Аммоновыхъ, какъ они издѣвались надъ народомъ Мо- имъ, и величались на предѣлахъ его (ст. 9). Потому, живу Я! говоритъ Господь Саваоѳъ, Богъ Израилевъ: Моавъ будетъ, какъ Содомъ, и сыны Аммона будутъ, какъ Гоморра, достояніемъ крапивы, соляною рытвиною, пустынею на вѣки; остатокъ народа Моего возьметъ ихъ въ добычу; и уцѣлѣвшіе изъ людей Моихъ получатъ ихъ въ наслѣдіе». Конечно, съ тою же цѣлію, съ какою сказалъ выше пророкъ о возвращеніи Іудеевъ изъ плѣна, съ этою же цѣлію, говоритъ здѣсь о наказаніи Моавитянъ и Аммонитянъ, которые всегда были злѣйшими врагами 38) Іудевъ, хотя и были имъ родственны—Моавитяне по происхожденію отъ Моава. сына Лотова, племяника Авраама (Быт. 19, 37), аАммонитяне—по происхожде- нію отъ Аммона, сына Лотова Здѣсь пророкъ возвѣ- щаетъ наказаніе этимъ народамъ за то, что они смѣя- лись и ругались надъ Іудееями и вторгались въ ихъ 38) Си. наше Введеніе къ толк. Св пр. Амоса стр. XVII—XXI.
ГЛАВА 2. 29 предѣлы. Моавитяне и Аммонитяне нѣсколько разъ вторгались въ Іудейскую землю, даже порабощали Іу- деевъ (См. Судей 3. 14—29. 2 Цар. 8. 2 4 Цар. 3, 5-27. Суд. X, 8. XI, 33. 2 Цар. X, 14. 2 Пар. XXVI, 8. XXVII, 5. XX, 1). Но здѣсь, вѣроятно, разумѣются злыя насмѣшки сихъ народовъ въ то время, когда они, соединившись съ Халдеями, съ ними опу- стошали Іудею (4 Цар. XXIV, 2.) и раззоряли Іеру- салимъ, разрушали храмъ Господень и издѣвались надъ Іудеями, какъ думаетъ и бл. Іеронимъ. А потому сіи народы и были обречены Господомъ на истребленіе, о чемъ говорили и другіе пророки Божіи (Исаіи гл. XV, XVI, Іерем. XXVII, 7. ХЬѴІІІ, ХЫХ, 2-5, Іезек. XXV, 5—11. Амоса 2, 1—3. 13—15). Замѣчательно, что Господь Богъ наказалъ Моавитянъ и Аммонитянъ чрезъ тѣхъ же Халдеевъ, ихъ союзниковъ, съ коими они опустошали Іудею. «Вотъ онъ (Навуходоносоръ), какъ орелъ полетитъ, распростретъ крылья свои надъ Моавомъ (говоритъ Господь чрезъ Св. пр. Іеремію 48, 40—47); города будутъ взяты, и крѣпости будутъ за- воеваны и истреблен'ь будетъ Моавъ изъ числа наро- довъ; пототу что онъ возсталъ противъ Господа» 39). «Почему завладѣлъ Молхомъ (т. е. Молохъ, божество аммонитское, принимаемое за весь народъ Аммонитскій), Гадомъ. т. е. удѣломъ колѣна Гадова, и народъ (аммо- 39) Страна Моавитская, смежная съ Аммонитской, къ сѣверу граничила съ Ідумеею, къ западу—съ мертвымъ моремъ, прилегала (на С. 3.) къ колѣну Рувимову, къ Ю. и В.—къ аравійскимъ пле- менамъ; была раззоряема разными врагами: Халдеями, Египтянами, Сиріянами, Римлянами. Турками и Арабами; прежде цвѣтущая, те- перь пустыня со множествомъ развалинъ, гдѣ кочуютъ дикіе Ара- бы. См. Христ. Чт. за 1841 г. ч. III, стр. 290.
30 толкованіе на книгу св. прор. Софоніи. нитскій) его въ городахъ его живетъ? Посему, вотъ на- ступаютъ дни, говоритъ Господь, когда въ Раввѣ сыно- вей Аммоновыхъ (Равваѳъ, иначе Рабба) слышенъ будетъ крикъ брани, и сдѣлается она грудою развалинъ, а го- рода ея будутъ сожжены огнемъ, и овладѣетъ Израиль тѣми, которые владѣли имъ, говоритъ Господь». (Іерем. 49, 2—5). «Поелику ты рукоплескалъ и топалъ ногою, и со всѣмъ презрѣніемъ къ землѣ Израилевой душевно радовадся; за то вотъ Я простру руку Мою на тебя и отдамъ тебя на расхищеніе народамъ 40) и истреблю тебя изъ числа народовъ, и изглажу тебя изъ числа зе- мель, сокрушу тебя; Я сдѣлаю Раббу (Равваѳъ) стойломъ для верблюдовъ, и сыновъ Аммонихъ пастухами овецъ». (Іезек. XXV, 6—7. 5). Моавитяне, послѣ Халдейскаго опустошенія, снова возставали; но, но освобожденіи Евреевъ изъ плѣна Вавилонскаго, были покорены сы- номъ Іоанна Гиркана Іаннеемъ (или Александромъ око- ло 100 г. до Р. X.), а послѣ покоренія Сиріи и Па- лестины Римлянами, имя Маовитянъ исчезаетъ изъ исто- ріи,—«Моавъ истребленъ изъ числа народовъ». Аммо- нитяне же -были поражены Іудою Маккавеемъ (1 Макк. V, 6) «Имя Аммонитянъ не упоминается среди наро- довъ». (Іезек. XXV. 10). И величахуся на предѣлы Моя, т. е. расхитивъ земли Іудеевъ, послѣ отведенія послѣднихъ въ плѣнъ въ Вавилонъ, Аммонитяне и Мо- авитяне съ наглостію хвалились симъ хищничествомъ, тогда какъ земля Іудейская по преимуществу есть удѣлъ Божій. Св. пр. Іоиль также возвѣщалъ гнѣвъ Божій 40) Аммонитская страна находилась въ разныя времена подъ игомъ Халдеевъ, Египтянъ, Сиріянъ, Римлянъ. Теперь эта страна раздѣлена между Турками и Арабами, и представляетъ огромную пустыню со множествомъ развалинъ, какъ и земля Моавитская. ІЬій.
ГЛАВА 2. 31 тѣмъ народамъ, которые, послѣ опустошенія Іудеи Хал- деями, брали въ плѣнъ оставшихся Іудеевъ, продавали въ рабство народамъ, и раздѣлили между собою землю Божію, т. е. Іудею III, 1—6. Живу Азъ, говоритъ Господь. Это клятва Божія. Поелику же клянутся толь- ко высшимъ и несомнѣннымъ, и поелику выше и истин- нѣе Бога ничего нѣтъ: то Богъ и клянется Самъ Со- бою. Живу Аз», т. е. какъ истинно Я живу: такъ истинно то, что говорю о Моавитянахъ и Аммонитя- нахъ, (под. Втор. 32, 40. Іерем. IV, 2), что Моавъ яко Содомъ будетъ, и сынове Аммони яко Гоморра, т. е. всѣ земли этихъ народовъ будутъ также опусто- шены, пустынны, какъ мѣста, на которыхъ стояли го- рода Содомъ и Гоморра (подобн. Исаіи ХШ, 19. Іерем. 48, 18. Амос. IV, 11. Осіи XI, 8). И Дамаскъ 41) оставленъ, яко стогъ гуменный, и раззоренъ во вѣкъ. «Слово Божіе предвозвѣщаетъ (поясняетъ бл- Ѳеодор.), что Моавитяне и Аммонитяне будутъ преданы конечно- му раззоренію, а Дамаскъ уподобится оставленному на гумнѣ стогу. Это потерпѣли они въ нашествіе Халде- евъ». О раззореніи и разрушеніи Дамаска, столицы Си- ріи, говорили и другіе пророки, напр. Амосъ: и сокру- шу вереи Дамасковы, и потреблю живущія съ поля “) Дамаскъ. Этого слова нѣтъ нивъ Еврейскомъ, ни въ Вуль- гатѣ (гдѣ зіссіѣаз вртагшп, т. е. будетъ мѣстомъ, гдѣ растетъ сухой терновникъ), ни у толковниковъ. Въ Еврейск: мимегиакъ йегеіісѣіо, Іосиз йегеіісѣиз, а въ соединеніи съ слѣд. Еврейск. словомъ харулъ игѣісае значитъ мѣсто, оставленное крапивѣ или негодной травѣ. Бл. Іеронимъ полагаетъ, что ЬХХ читали Деме- гиекъ, что значитъ: Дамаскъ—ѵегЪі атЪі&ніШе йесерѣі. Слова же Дамаскъ, говоритъ онъ, нѣтъ ни въ Еврейскомъ, ни у кого- либо изъ толковниковь. У Розенлил.
32 толкованіе на книгу св. прор. Софоніи. Онова 1, 5. Тоже говорилъ въ свое время Св. прор. Іеремія 49. 24—27. Свят. прор. Исаія возвѣщалъ, что «Дамаскъ исключается изъ числа городовъ, и будетъ грудою развалинъ» (XVII, 1). Нужно имѣть въ виду, что Св. пророки говорятъ о разрушеніи древняго Да- маска, а не новаго, ибо послѣдній, очень значительный, и теперь существуетъ 42). Дамаскъ, надобно полагать, былъ раззоренъ въ то время, когда Ѳеглафелассаръ, царь Ассирійскій, опустошалъ Сирію и жителей Дамаска переселилъ въ Ассирію (См. 4 Цар. XVI, 9. Сн. Исаіи VII, 8. Амос. 1, 5). Халдеи же, можетъ быть, покончили раззореніе Дамаска (Исаіи XVII, 1). Тог- да-то онъ, вѣроятно, и былъ оставленъ, какъ стогъ гуменный, 43) какъ куча (развалинъ) на пустомъ или безплодномъ мѣстѣ, и раззоренъ на вѣкъ 44), т. е- на всегда лишился царства, потерялъ независимость, ибо новый Дамаскъ всегда былъ подчиненъ другимъ наро- дамъ—Халдеямъ, Персамъ, Македонянамъ, Египтянамъ, 4'2) «Дашаскз, (говорится въ Всеобщ. землеописаніи по Блан- ку) главный городъ Сиріи съ 120 тысячами жителей», замѣчате- ленъ многими различными фабриками и кожевенными издѣліями. Съ 1516 года Дамаскъ—турецкій городъ. 43) Яко стогъ гуменный Віршріа акфѵос—какъ куча на гумнѣ иди, какъ перев бд. Іеронимъ: диазі асегѵий агеэе—какъ бы куча на пустомъ мѣстѣ; но предполагаетъ, что ЬХХ читали не акш'>о?, а акос (акс—соль), какъ въ Компл. изд. ЬХХ. Съ Евр. переводятъ, мѣстонахожденіе соли, т. е. мѣсто пустое, без- плодное. См. Суд. IX, 45. Псал. 106, 33. Въ Вульг: асегѵі заііз, у Кастел. заііпзе—яітііей. 44) На вѣкъ; Евр. слово оламъ значитъ и вѣчность и вѣкъ. Можпо понимать и такъ, что Дамаскъ надолго останется раззорен- нымъ. Такъ бл. Іерон.
ГЛАВА 2. 33 Римлянамъ и др. И прочій людей Моихъ, говоритъ Господь, расхитятъ я, и вставшій языка (народа) Моего наслѣдятъ ихъ, т. е. Евреи, оставшіеся послѣ Вавилонскаго плѣна, во времена Маккавеевъ, расхитятъ земли Моавитянъ и Аммонитянъ, и наслѣдуютъ ихъ, будутъ владѣть ими. Это исполнилось, когда Іанней, сынъ Гиркана, покорилъ Моавитянъ (ок 100 л до Р. X), а Іуда Маккавей—Аммонитянъ (1 Мак. V, 6). Ст. 10. Сіе имъ за досажденіе ихъ, зане поносима и возвеличишася на люди Господа Вседержителя. Съ Евр: «это имъ за величавость ихъ, за то, что они ругались и величались надъ народомъ Господа Са- ваоѳа». Такое бѣдствіе имѣетъ пости] нуть Моавитянъ и Аммонитянъ, говоритъ Св. пророкъ, за ихъ досажде- ніе 45), за ихъ гордость или наглость, съ какою они ру- гались надъ народомъ Божіимъ, величались надъ нимъ, захвативъ ихъ земли (сн. ст. 8). т. е. когда уведены были въ плѣнъ Іудеи, тогда земли ихъ расхищены были этими и другими сосѣдственными народами. Гос- подь Богъ грозилъ наказать сіи народы за ихъ хищни- чество и чрезъ друіихъ Св. пророковъ, напр. Іоиля III, 1—12. Сн. Іезек. XXV. XXVI. Ст. 11. Явится Господь на нихъ, и потребитъ вся боги языковъ земныхъ: и поклонятся Ему кійждо отъ мѣста своего, вси острови язычества. Съ Евр: < страшенъ будетъ для нихъ Господь; ибо истребитъ всѣхъ боговъ земли, и Ему будутъ покланяться, каждый съ своего мѣста, всѣ острова народовъ» Здѣсь слово явится значитъ, что Богъ проявитъ 45) Досаженіе наглость, юрдость.
34 толкованіе на книгу св. прор. Софоніи. гнѣвъ и милость Свою къ языческимъ вышеупомянутымъ народамъ; проявитъ гнѣвъ, ибо накажетъ ихъ за озло- бленіе народа Божія; проявитъ милость; ибо истребитъ у нихъ зловредное идолослуженіе и приведетъ къ истин- ному Вогопознанію и Богопочтенію не только выше- означенные народы, но и всѣ народы на земномъ піарѣ— вси острови, всѣ мѣстожительства языческихъ народовъ, «т. е. (поясняетъ бл. Ѳеодор.) города, не только нахо- дящіеся на твердой землѣ и приморскіе, но и тѣ. ко- рые среди моря». Слова: и поклонятся Ему (Господу) кійждо отъ мѣста своего даютъ основаніе заключить, что Св. пророкъ говоритъ здѣсь о Богопознаніи и Бо- гоночитаніи въ христіанскія времена; ибо такое покло- неніе повсюду, и «дѣлается не по закону, но по еван- гельскому ученію; а Ветхозавѣтный законъ всѣхъ соби- ралъ въ Іерусалимскій единый храмъ Іоан. IV, 21—23». Бл. Ѳеодор. См. Исаіи 2, 2—44, Захар. V, 15. VIII, 22. Это пророчество исполняется и исполнится въ свое время, когда будетъ едино стадо и Единъ Пастырь Господь Іисусъ Христосъ. Ст. 12. И вы Мурини 46) язвени оружіемъ Мо- имъ буьете. Съ Евр: «и вы, Еѳіоиляне, будете избиты мечемъ Моимъ». Сказанное здѣсь имѣетъ связь съ 8 и 9 ст. Т. е. Я сказалъ, говоритъ Господь, что Аммонитяне и Мо- авитяне будутъ наказаны за оскорбленія Еврейскаго народа, но наказаны будутъ также и Еѳіопляне, ибо и они были враждебны Іудеямъ Дѣйствительно, Еѳіопля- 46) Мурини, уѣХХ: Агйсотес—Еѳіопы, въ Еврейск: Куиіимъ Кушъ или Хусъ сынъ Хама, быль родоначальникомъ Еѳіонлянъ, которые жили въ сосѣдствѣ съ Египтомъ и въ другихъ мѣстахъ. См. III, 10.
ГЛАВА 2. 35 не съ Ливійцами, въ огромномъ числѣ (до милліона), подъ предводительствомъ Зарая, напали на Іудею при царѣ Асѣ: но были побиты и преслѣдуемы до Герара (2 Пар. XIV, 9—15). Св. прор. Іезекіиль также про- рочествовалъ о наказаніи Хуша, т. е. Еѳіопіи, чрезъ Навуходоносора за то, что Еѳіопляне поддерживали Египтянъ, притѣснявшихъ Еврейскій народъ, и тѣмъ оскорбили Господа (Іезек. XXX, 4—9). Оружіемъ мо- имъ, говоритъ Господь, т. е. Навуходоносоромъ, ко- торый былъ мечемъ Божіимъ, наказавшимъ Еѳіоплянъ. Іезек. 30. 10. 24. 25. Еѳіопляне еіце ранѣе были на- казаны чрезъ Ассирійскаго царя (Саргона или Сенна- хирима), который, послѣ взятія Азота, Филистимскаго города, разграбилъ Египетъ и многихъ Еѳіоплянъ съ безчестіемъ увелъ въ плѣнъ (См. Исаіи XX, 4. 5).— Блаж. Ѳеодоритъ подъ муріѵнами разумѣетъ «полчище демоновъ, сокрушенное прираженіемъ спасительнаго креста, и пораженіе Божіею карою людей, очернен- ныхъ въ душѣ и богобарныхъ». Ст. 13. И простретъ руку Свою на сѣверъ, и погубитъ Ассиріанина, и положитъ Ниневію во исчезно- веніе безводно, яко пустыню. Съ Евр: «и простретъ Онъ руку свою на сѣверъ, и уничтожитъ Ассура; и об- ратитъ Ниневію въ развалины, въ мѣсто сухое, какъ пустыня». Начавши рѣчь о наказаніи враговъ Еврейскаго на- рода, пророкъ предвозвѣщаетъ и истребленіе Ниневіи, которая во время пророка еще процвѣтала. Ассиріяне были величайшими врагами Еврейскаго народа, много зла они надѣлали Евреямъ даже тогда, когда были призываемы на помощь, они раззорили Іудею при Сен- нахиримѣ, разрушили царство Израильское при Салма- нассарѣ; потому Св. пророкъ ірозитъ Ассиріанамъ ко-
36 толкованіе на книгу св. іірор. Софоніи. нечнымъ истребленіемъ, какъ грозилъ и Св. пророкъ Наумъ. И простретъ руку свою (Господь) на сѣверъ, т. е. простретъ карающую руку Свою на страну Асси- ріянъ, которая лежала на сѣверѣ по отношенію къ Іудеѣ, простретъ руку, чтобы ихъ поразить и погу- бить. Во изчезновеніе безводно, т. е. такъ накажу Ни- невію, говоритъ Господь, что она исчезнетъ, истребит- ся съ лица земли, на ея мѣстѣ будетъ степь безводная, какъ пустыня. Извѣстно, что Ниневія была истреблена Мидянами и Вавилонянами (ок. 610 лѣтъ до Р. X.). Въ настоящее время Ниневія представляетъ печальную картину страшнаго истребленія, степъ, на которой, на огромномъ пространствѣ, отыскиваются развалины Ни- невіи. См. прор. Наума. Ст. 14. И пожируютъ посредѣ ея стада, и вси звѣріе земніи, и хамелеоны, и ежеве во гнѣздахъ ея вогнѣздятся'. и звѣріе возвыютъ въ разсѣлинахъ ея, и вранове во вратѣхъ ея, зане кедръ возношеніе ея. Съ Евр: «среди ея будутъ покоиться стада и всякаго рода животныя: пеликанъ и ёжъ будутъ ночевать въ рѣз- ныхъ украшеніяхъ ея; голосъ ихъ будетъ раздаваться въ окнахъ; разрушеніе обнаружится на дверныхъ стол- бахъ; ибо не станетъ на нихъ кедровой обшивки». На мѣстѣ Ниневіи, говоритъ пророкъ, послѣ ея разрушенія, пожируютъ, т. е. будутъ пастись стада, будутъ жить всякіе земные звѣри, и животныя, любя- щія уединенныя мѣста, напр: пеликаны {хамелеоны 47), ежи будутъ обитать на капителяхъ 48) столбовъ, об- 47) Хамелеоны х«р-аЕ^гоѵте?і ,но въ Евр; каатъ реіісапиз. Пеликанъ—большая водяная птита, отличающаяся своимъ клювомъ. Въ Вульгатѣ, у Кастеллія и бл. Іеронима: опосгоіаіиз. 48) Капителяхъ, въ Евр: кафторъ, по Кейлю, капитель или
ГЛАВА 2. 37 рушенныхъ врагами, тамъ они вогнѣздятся', голосъ сихъ и подобныхъ животныхъ будетъ разноситься сре- ди развалинъ (вг разсѣлинахъ 49) Ниневіи, или (съ Еврейск ) изъ оконъ опустѣлыхъ домовъ; тамъ, на по- рогахъ, или косякахъ, будутъ жить вороны 5°). «Все это потерпитъ (поясняетъ бл. Ѳеодор.) Ниневія за вы- сокомѣріе души, потому что высокомѣріе ея уподобля- лось кедру (зане кедръ возношеніе 51) ея). Под. Амос. 2, 9. Сн. Исаіи XXXIV, 11. Пророкъ описываетъ за- пустѣніе Ниневіи, а «признаками сего запустѣнія слу- жатъ—и пастбища стадъ, и поселеніе разныхъ звѣрей, и гнѣзда врановъ». Бл. Ѳеод. Ст. 15. Сей градъ презорливый, живяй на упованіи, глаголяй въ сердцы своемъ', азъ есмь, и нѣсть по мнѣ еще, како бысть во исчезновеніе, пажить звѣремъ: всякъ мимоходяй сквозѣ его позвиждетъ, и воздвигнетъ яблоко на капители—украшеніе столбовъ. См. руков. по церковв. Археологіи Кейля. Сн. Амога 9, 1, гдѣ слово кафторъ ЬХХ пере- вели словомъ: очистилище. Въ разсѣлинахъ оюроуріааіо—ця—прокопъ, ровъ, все прокопанное; въ Евр: халонъ Гепеяіга окно, отверстіе.. По блааі. Іерониму: «ѵох сапѣапѣіз іп Гепезіта—гласъ воющаго въ окнѣ»; разумѣются голоса различныхъ птицъ, кои обыкновенно живутъ въ опустѣлыхъ домахъ городовъ. Бл. Іероп. 50) Вороны хорахгг въ Евр: хоревъ зіссіѣаз, ѵазіііаз—су- хость, опустошеніе, а потому Розепмилл. перевелъ: (Зезоіаііо іп Іішіпе—опустошеніе на дверяхъ. ЬХХ читали вмѣсто хоревъ—оревъ (чрезъ айнъ) —воронъ. 5|) Возногиеніе а^аат^ріа; въ Евр: ара пайаѵіі; Розенмилл: сейгпт е]п8 пшіаѵіі, т. е. ІаЬпІаіа ещз се<1гіпа пшіаѣа вппі— кедровыя двери ея (Ниневіи) обнажены. ЬХХ производили, вѣро- ятно, отъ другаго Евр. слова. Въ Вульгатѣ: гоЬпг ещз.
38 толкованіе на книгу св. прор. Софоніи. руцѣ свои. Съ Евр: «вотъ чѣмъ будетъ городъ торже- ствующій, живущій безпечно, говорящій въ сердцѣ сво- емъ: «я, и нѣтъ инаго, кромѣ меня». Какъ онъ сталъ развалиною, логовищемъ для звѣрей! Всякій, проходя мимо его, посвиститъ и махнетъ рукою». Св. пророкъ здѣсь даетъ разумѣть, за что Ниневія должна подвергнуться такому запустѣнію; за то, гово- ритъ пророкъ, что это городъ презорливый насмѣш- ливый, ликующій при видѣ своихъ успѣховъ, побѣдъ, потому презрительно относящійся къ другимъ, гордый; за то, что Ниневитяне, среди своихъ успѣховъ и по- бѣдъ, живутъ на упованіи, что никто ихъ не осмѣлится потревожить; а потому живутъ безпечно, никого не боятся; за то, что они, по гордости своей думаютъ и говорятъ, что Ниневія во всемъ свѣтѣ одна не побѣдимая владычица народовъ, нѣтъ сильнѣе, славнѣе и лучше ея. Далѣе Св. пророкъ говоритъ иронически. Если Ни- невія такой сильный и славный городъ, то отъ чего- же она быстъ во изчезновеніе, отъ чего она разрушена, исчезла съ лица земли? отъ чего Ниневія сдѣлалась па- житію или логовищемъ для звѣрей? Будетъ время, ког- да всякій, кто будетъ проходить мимо разрушенной Ниневіи, или будетъ проходить сквозь ея, въ знакъ ра- дости и изумленія, и вмѣстѣ въ знакъ презрѣнія, сви- снетъ и махнетъ рукою. Подобнымъ образомъ говорится о раззореніи и разрушеніи храма Іерусалимскаго, Іеру- салима. См. 3 Цар. IX, 8. Іерем. ХГШ, 16. XIX, 8; и Идумеи. Исаіи 34, 11—15. * 52) Пезорливый сраокіаріа—охуждающій, насмѣшливый и т. п ; въ Евр: ализъ ехзпІіаЪппда—ликующій, прыгающій оть радости.
ГЛАВА 3. 39 Глава 3. Ст. 1. О свѣтлый и избавленный граде, голубице. Съ Евр: «горе городу нечистому и оскверненному, при- тѣснителю»! Не о Ниневіи, какъ думали нѣкоторые, а объ Іеру- салимѣ говоритъ здѣсь святый Софонія, что видно изъ слѣдующихъ стиховъ. Пророкъ показываетъ причины, почему долженъ подвергнуться разрушенію Іерусалимъ— городъ свѣтлый 53), т. е. извѣстный своими злодѣяні- ями, открыто беззаконствующій, позорный, городъ из- бавленный 54) отъ многихъ бѣдствій, или (съ Евр.) ос- кверненный грѣхами и пороками, глупый, какъ голубь 55), не имѣющій разума (под. Осіи VII, 11). Но бл. Ѳеодо- ритъ видитъ такой смыслъ: «подлинно слезъ и сѣтованія достоинъ городъ (Іерусалимъ), который въ счастьи былъ знаменитъ и славенъ, неоднократно спасаемъ Богомъ 53) Свѣтлый —открытый, славный и т. н.;въЕвр: моремъ тозігоза, іпдитаѣа, Гоейаѣа—чудовищный, замаранный, обезображенный или губительный. Вульг: ргоѵосаѣгіх—обольсти- тельница; у Кастеллія: сопѣитасеш—упорный или непокорный. Избавленный., въ Еврейск: підеаіаѣ (отъ §аа1 гейішеге— избавлять); блаж. Іеронимъ перев: гейетрѣа —избавленный, т. е. «преданный плѣненіямъ и опять избавленный». Но другіе пере- водятъ: роііиіа—оскверненный, ибо корень §аа! значитъ еще: осквернять. См. Исаіи 59, 3. Малах. 1, 7. 12. Такъ переводятъ раввины. 55) Голубь Такъ перевели здѣсь ЕХХ и бл. Іеронимъ Евр. слово іонагъ\ но другіе, производя отъ корня яна айііхіі, оррггезяіѣ — угнеталъ, тѣснилъ и т. п , переводятъ орргітепз — городъ при- тѣсняющій, т. е. бѣдныхъ и слабыхъ; Ярхи перевелъ: соІшпЬа зіоіійа, ѵесогз—какъ глупый, безумный голубь См. у Розенм. Корнел. У Кастеллія: йігат—жестокій.
40 ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ СВ. ПРОР. СоФОНІИ. всяческихъ, и изобиловалъ духовными дарованіями. Ибо предполагаю, что пророкъ въ наименованіи голубицею даетъ разумѣть или это самое, или благолѣпіе и кра- соту города; потому что и голубь животное красивое». Ст. 2. Не услыша гласа, ни пріятъ наказанія, на Господа не у нова, и къ Богу своему не приб литися. Съ Евр: «не слушаетъ голоса, не пріемлетъ наставле- нія, на Господа не уповаетъ, къ Богу своему не при- ближается». Теперь Св. пророкъ показываетъ, за что Іудеи долж- ны понесть наказаніе отъ Господа, за что и Іеруса- лимъ будетъ разрушенъ. Іудеи будутъ наказаны, гово- ритъ пророкъ, за свои беззаконія и прежде всего за то, что они были упорны во грѣхахъ, не внимали гла- су Божію, который они слышали въ законѣ и отъ про- роковъ; по любви къ порочной жизни не хотѣли ис- правленія (наказанія), предлагаемаго отъ Господа Св. пророками, были такъ нечестивы, что и въ Бога не вѣрили, не уповали на Него, и нисколько не старались жизнію своею приблизиться къ Нему, не молились Гос- поду, не чтили Его, не угождали Ему. Под. Іерем. VII. 24—28. IX, 12. Исаіи XIX, 13. Ст. 3. Князи его въ немъ, яко львы рыкающе, судіи его яко волцы Аравійстіи, не оставляху на утро. Съ Евр: «князья его посреди его—львы рыкающіе; судьи его—вечерніе волки, до утра не оставляющіе ни одной кости». Всего болѣе прогнѣвляли Господа власти и началь- ники Іудейскіе, гов. Св пророкъ. Это были точно какъ львы. Какъ львы своимъ рыканіемъ и лютостію наво- дятъ ужасъ на всѣхъ животныхъ, такъ и властители наводили страхъ на народъ своими жестокостями и не- правосудіемъ (под. Іезек. 22, 21); это были волцы
ГЛАВА 3. 41 аравійстіи 56), т. е. вечерніе, къ вечеру сильно прого- лодавшіеся, которые съ необыкновенною быстротою бросаются на свою добычу и съ лютостію пожираютъ ее дочиста, такъ что къ утру даже и костей не остав- ляютъ, все пожираютъ. Таковы, говоритъ пророкъ, властители у Іудеевъ, съ жадностію и жестокостію терзавшіе беззащитныхъ, которыхъ они какъ бы пожи- рали (Подоб. Аввак. 1, 8. Іерем. V, 5). Ст. 4. Пророцы его вѣтроносцы, мужи презорливи: священницы его сквернятъ святая, и нечествуютъ въ законъ. Съ Евр: «пророки его—люди легкомысленные, вѣроломные; священники его оскверняютъ святыню, по- пираютъ законъ». Подъ пророками здѣсь разумѣются лживые пророки, которые закрывали глаза народу, успокоивая его на счетъ будущаго, обманывали; говорили, что Богъ имъ открылъ истину, но говорили отъ себя одну ложь (Іез. 22,28), и так. образомъ отводили отъ исправленія. Это были вѣтроносцы 57)—люди пустые, легкомысленные, у которыхъ въ головѣ былъ какъ бы один.ъ вѣтеръ. Какъ вѣтеръ увлекается въ разныя стороны, такъ увлекались въ разныя стороны и эти пророки, не имѣя точки опо- ры-истины Божіей. Это были мужи презорливи 58)— презрители, которые пренебрегали истиною и всѣмъ священнымъ, (съ Евр.) люди вѣроломные. Не лучше лжепророковъ были и Іудейскіе священники; ибо они 5С>) Аравійскіе См. Аввак. 1, 8. 57) Вѣтроносцы, въ Евр: похазимъ, по Розенмил. іетегагіі, ѵасиі, Іеѵез-безразсудные, пустые, легкомысленные, Вульг: ѵе- запі—сумасбродные 58) Презорливи —презрители Розенм.—ѵігі рег- і'ісііагит: Халд. пер: тепйасез—обманщики.
42 толкованіе на книгу св. прор. Софоніи. оскверняли святилище, храмъ и все Богослуженіе сво- ими пороками, не отличали чистаго отъ нечистаго (Іез- XXII, 26. Мал. 1, 12), нарушали законъ и въ тоже время приносили Богу жертвы по закону (Бл. Іерон.), они нечествовали въ законъ, т. е. нарушали, искажа- ли, толковали его превратно народу; (съ Евр.) такимъ обр. насиловали законъ 59). Ст. 5. Господь же праведенъ посредѣ его, и не имать сотворити неправды: утро, утро дастъ судъ Свой въ свѣтъ: и не укрыся, и не вѣсть неправды во истязаніи, ниже въ распри обиды. Съ Евр: «Господь праведенъ посреди его, не дѣлаетъ неправды, каждое утро являетъ судъ Свой неизмѣнно; но беззаконникъ не знаетъ стыда». Такъ, говоритъ пророкъ, беззаконствуютъ власти, священники и лжепророки, не обращая вниманія на то, что Господь Богъ чрезъ законъ, чрезъ Свят. пророковъ, при всякомъ удобномъ случаѣ, во всякое время, посто- янно проявляетъ Свою правду и тѣмъ даетъ разумѣть, что Онъ любитъ ее и желаетъ, чтобы и люди любили сію святую правду, что, напротивъ, Онъ не любитъ не- правды, казнитъ тѣхъ, которые ее допускаютъ, что Онъ, потому не допуститъ, чтобы злодѣянія Іудеевъ остались ненаказанными; ибо Господь утро, утро, т. е. скоро, скоро проявляетъ судъ Свой, и если наказываетъ, то нѣтъ никакой у Него неправды во изтязаніи 60), 5Э) Нечествовали, въ Евр: хамесу ѵіш айиіепші 1е#і, орргеззегипі. Розенм. и Корнел. а Еар. в°) Во истязаніи еѵ атасстдаеі—аіс—требованіе, воздаяніе. Въ Еврейскомъ и въ Вульгатѣ послѣднія слова стиха: —«но не- честивый не знаетъ стыда» — «пеясіѵіі іпідпиз сопіазіопет», т. е. не стыдится своихъ пороковъ, наказаній, не кается. Под. Іерем. VI, 15. VIII, 12.
ГЛАВА 3. 43 т. е. въ воздаяніи, а также нѣтъ никакой обиды въ распри, т. е. неправды и тогда, когда порицаетъ и осуждаетъ преступника, иначе: Господь Богъ всегда, во всемъ справедливъ и судъ Свой творитъ открыто. А потому Іудеи должны страшиться гнѣва и суда Божія. «Словами утро, утро, (поясняетъ блаж. Ѳеодор.) про- рокъ выразилъ скорость, словомъ во свѣтъ—то, что совершится сіе (наказаніе) явно, а не тайно». Ст. 6. Въ растлѣніе низложилъ величавыя, исче- зоша углы ихъ', опустошу пути ихъ весьма, еже не проходити', исчезоша гради ихъ, за неже ни единому быти, ни жити. Съ Евр: «Я истребилъ народы; твер- дыни ихъ разрушены, улицы ихъ сдѣлалъ пустыми, такъ- что никто уже не ходитъ по нимъ; города ихъ раззоре- ны, нѣтъ ни одного человѣка, нѣтъ жителей». Самъ Господь Богъ говоритъ, что Онъ любитъ правду, и по сей любви воздаетъ, каждому должное. Такъ онъ предалъ гибели (въ растлѣніе €1) низложихъ) всѣхъ величавыхъ, т. е. гордыхъ, не покоряющихся Его свят. волѣ, какъ напр. Израильтянъ, Ханаанскіе народы и другихъ. Отъ гнѣва Моего, говоритъ Господь, исчезоша углы 6 62) ихъ.—т. е. истреблено^ Мною все, чѣмъ держались ихъ царства—крѣпости, башни, воин- ство, властители, которые поддерживаютъ царства, какъ углы поддерживаютъ зданіе. (Суд. XX, 2. 1 Цар. XIV. 38. Исаіи XIX, 13). Я опустошу 63) (будущее вмѣ- сто прошедшаго), т. е. Я содѣлалъ пустынными улицы ихъ, истребивъ жителей, такъ-что некому проходить 6І) Растлѣніе ожр&ора—порча, разрушеніе, гибель. 62) Углы, въ Еврейек. пинаг Іиггев, типітепіа—укрѣпленія, башни. См. I, 16 63) Опустошу г;ерт][х<оа<и—сдѣлаю пустыми.
44 толкованіе на книгу св. іірор. Софоніи. по нимъ; города ихъ исчезли, разрушены врагами, такъ- что нѣтъ изъ нихъ ни одного, въ которомъ бы можно было жить. Ст. 7. Рѣхъ: обаче убойтесл Мене, и примите на- казаніе, и не имате потребитисл отъ очію Его, за вся елика отмстилъ на немъ: готовися, утреннюй, истлѣ все листвіе ихъ Съ Евр: «Я говорилъ: «бойся только Меня, принимай наставленіе»! и жилище его не будетъ истреблено и не постигнетъ его зло, какое я постано- вилъ о немъ, а они прилежно старались портить всѣ свои дѣйствія». Ио ЬХХ. И такъ, говоритъ Господь Богъ, видя примѣры на другихъ Моего правосудія, убойтеть Меня, нріимите предлагаемое вамъ разумленіе, бросьте ва- шихъ идоловъ и свои пророки. Тогда, вы не подверг- нетесь наказанію, не будете истреблены съ глазъ Мо- ихъ (отъ очію 64) его) за вся елика отомстихъ на немъ 65 6), т. е., въ случаѣ исправленія Іудейскаго на- рода, Я простилъ бы ему, ничего не сдѣлалъ бы изо всего того, что опредѣлилъ сдѣлать и отомстить ему, отмѣнилъ бы всѣ угрозы и наказанія, Мною ему назна- ченныя. И такъ, готовься, говоритъ Господь Іудейскому народу, т. е. исправленіемъ жизни пріуготовляй себя 64) Отъ очію Его, въ Евр: меонагъ, по Гезеніусу, лѵаітип^ жилище —его. ЬХХ производили отъ слога аинъ—глазъ. Въ Вульг: «еі поп регеѣіѣ ІіаЬііасиІшп е]и8 —не погибнетъ жилище его, т. е. въ случаѣ исправленія не погибли бы Іерусалимъ, храмъ и цар- ство Іудейское. Тоже въ Еврейскомъ и у толковниковъ, у Кастел: поп ехсісіегеіпг еіиз тапзіо». 6&) Въ Вулыат; «ргоріег отпіа, іп диіЬия ѵізііаѵі еат». Розенм. съ Еврейск: яесипйит отпіа, щіае десгеѵі сопіга іііат, т. е ничего не сдѣлалъ бы изъ того, что опредѣлилъ ему сдѣлать.
ГЛАВА 3,. 45 къ благополучному концу, покайся, утреннюй «въ ско- рости принеси покаяніе», (бл. Ѳеод). Но увы! заклю- чаетъ Господь, у этихъ Іудеевъ все листвіе 66) изст- лѣло, всѣ ягоды испорчены, т. е. испорчены не только отцы и матери, но и дѣти, не только дѣла и жизнь, но и самыя помышленія ихъ,—все испорчено. Ст. 8. 9. Сего ради потерпи Мене, глаголетъ Гос- подъ.* въ день воскресенія Моего во свидѣтельство: зане суд:> Мой въ сонмища языковъ, еже пріяти царей, еже изліяти на ня гнѣвъ Мой, весь гнѣвъ ярости Моея: зане огнемъ рвенія Моего поядена. будетъ вся земля. (Ст. 9). Яко тогда обращу къ людемъ языкъ въ родъ его, еже призывати всѣмъ имя Господне, работати Ему подъ игомъ единѣмъ. Съ Евр: «и такъ ждите Меня, говоритъ Іегова, до того дня, когда я возстану для опустошенія; ибо опредѣлено Мною собрать народы, созвать царства, чтобы излить ни нихъ негодованіе Мое, всю ярость гнѣва Моего; ибо огнемъ ревности Моей пожрана будетъ вся земля (ст. 9). Тогда Я дамъ народамъ уста чистыя, чтобы всѣ призывали имя Гос- пода, и служили Ему единодушно». Сами Евреи, по свидѣтельству бл. Іеронима 66 67), въ его время, относили это и дальнѣйшія пророчества ко временамъ Мессіи. Такъ и должно разумѣть; потому 66) Листвіе етгосріХЛк?—виноградная кисть,-скрываемая листья- ми. Берется о всемъ худомъ (Мих. ѴП, 1. Авд. ст. 5); въ Евр: алилотъ отъ алила асѣіо, ория—дѣло; ЬХХ читали: олелотъ га- сеші—кисти, виногр. ягоды, т. е. негодныя. Бл. Ѳеодоритъ подъ листьями разумѣетъ Ассиріянъ, избѣгшихъ пораженія при Езекіи, коимъ Богъ угрожаетъ предать ихъ Вавилонянамъ. 67) См. его толковая, на Софой. Также Август., Ѳеодорита и другіе.
46 толкованіе на книгу св прор. Софоніи. что далѣе до конца главы идетъ рѣчь о благодатныхъ временахъ Св. Церкви; говорится, что настанетъ вре- мя, когда всѣ народы будутъ имѣть чистыя уста, т. е чистое исповѣданіе Вѣры, всѣ будутъ призывать одно имя Господа. А это совершилось и совершается съ пришествіемъ Спасителя на землю. И такъ, это проро- чество частію исполнилось по пришествіи Спасителя міра, когда многіе народы, озлоблявшіе и угнетавшіе Евреевъ, были наказаны, и истреблены, напр. Халдеи съ своими союзниками Ханаанскіе и Филистимскіе на- роды, Египтяне, Сиріяне, Греки, сами Римляне. Всѣ испили по праведному суду Вожію, въ свое время, чашу гнѣва Вожія, и потомъ помилованы, собраны въ Церковь Божію, гдѣ и получили очищенныя благодатію Божіею уста, и призываютъ одно имя Господа Бога, во Св. Троицѣ славимаго, и служатъ Ему Единому, а не язы- ческимъ идоламъ. Но это пророчество исполняется по- степенно, ибо много еще и теперь на землѣ людей, имѣющихъ нечистыя уста; исполнится въ свое время, а окончательное истребленіе нечестивыхъ совершится по второмъ пришествіи Господа 68). Сего ради потерпи Мене. Такъ какъ Я, говоритъ Господь, есть Богъ пра- восудный, воздающій каждому должное, и видимо про- явившій Свое правосудіе надъ нечестивыми (ст. 5 и 6). то ждите дня Моего воскресенія, когда Я возстану во- свидѣтельство 6Э), т. е. открыто заявлю судъ Мой С8) Такъ понимаютъ и бл. Іерон. и другіе. 69) Во свидѣтельство еіс [іарторіоо; въ Евр: леадъ (чрезъ айнъ) отъ адъ, значитъ ргаейа—добыча, вѣчность, а если читать какъ и читали ЬХХ, эдъ (съ цере), значитъ іезйтопішп—свидѣ- тельство, что, по блажен. Іерониму, вѣрнѣе. Отселѣ и толкованія различны.
ГЛАВА 3. 47 всѣмъ, чтобы всѣ народы земли видѣли правосудіе Мое: потому что одно средство остается для спасенія лю- дей—это всеобщій очистительный судъ не только для Іудеевъ, но и для всѣхъ народовъ, которые упорству- ютъ въ своемъ языческомъ нечестіи; потому судъ Мой прострется и на сонмища, языковъ, еже пріяти царей 70), т. е., Я буду судить язычниковъ съ ихъ царями и на- чальниками, всѣхъ призову на судъ Мой, дабы излить на нихъ гнѣвъ Мой—и даже болѣе—весъ гнѣвъ ярости Моей, т. е., Я уже ихъ не помилую, совершенно ис- треблю; огнемъ Моей ревности (рвенія), Моего гнѣва съѣдена будетъ вся земля 71), т. е. всѣ нечестивые бу- дутъ истреблены совершенно. Трудно сказать, къ ка- кому опредѣленному времени относятся сіи слова. Не- честивые были, есть и будутъ на землѣ до скончанія міра, не смотря на всѣ казни Божіи. Нѣкоторые изъ толковниковъ 72) думаютъ, что пророкъ говоритъ о все- общемъ судѣ Божіемъ, когда всѣ нечестивые потребят- ся, т. е., будутъ наказаны. Но далѣе пророкъ говоритъ о наступленіи, послѣ наказанія, другаго лучшаго бла- годатнаго времени на землѣ- Потому можно разумѣть всю Іудейскую землю, о которой и выше говорилъ про- рокъ такими же словами (См. 1, 18). Вся Іудея, дѣй- ствительно, поѣдена была огнемъ гнѣва Божія чрезъ Халдеевъ; потомъ многіе нечестивые язычники, соеди- ненные въ обширныя царства, были истреблены (См. 70) Царей; въ Евр , В\льг. и Кастеллія: «чтобы созвать или собрать царства», т. е. па судъ. ”) Земля. Подъ землею Халдейск переводчикъ здѣсь разу- мѣетъ нечестивыхь: пат і§пе геіі Меі сопвитепШг отпез іт- ріі. У Розенмиллера. 72) Бл Іерои., Религій, Лирамъ и др.
48 толкованіе на книгу св. прор. Софоніи. Іоиля III, Г 2—IV, 11), послѣ Вавилонскаго плѣна— Халдеи Персами, и Мидянами, Греками, а эти—Римляна- ми, и были истребляемы, конечно, не безъ воли Божі- ей. Наконецъ наступило, съ пришествіемъ Спасителя міра, новое время: люди благодатію Божіею, по вѣрѣ въ Спасителя, получили чистыя уста (языкъ въ родъ 73) его)., т. е. чистое исповѣданіе Вѣры, чистое Богопозна- ніе и Богопочтеніе, что, въ свою очередь, говоритъ объ озареніи свыше, объ очищеніи благодатію Божіею ума и сердца имѣющихъ такія уста. Бл. Ѳеодоритъ такъ объясняетъ 8 и 9 ст. «Не думай, что не радѣю о дѣ- лахъ человѣческихъ, но жди, и увидишь, что возстану, разсужу правдиво, сокрушу неправедныя царства, и Моею ревностію, какъ бы нѣкіимъ огнемъ, очищу все- ленную... Тогда обращу къ народамъ чистыя уста; чи- стыми же устами называетъ уста, именующія не боговъ но Бога (под. Исаіи 32, 4. За, 6). Посему оные на- роды. обученные многобожію, Богъ обратитъ и содѣ- лаетъ избранными и чистыми, такъ-что всѣ призовутъ имя Господне, и всѣ народы поработаютъ Господу подъ игомъ единымъ».—Выраженіе подъ игомъ едииѣмъ взято отъ животныхъ, которыя, имѣя на себѣ единое иго, вмѣстѣ влекутъ какую-либо тяжесть. Т. е., настанетъ время, когда люди единодушно, въ согласіи, порабо- таютъ Господу, а это время настало съ пришествіемъ 73) Въ родъ ею есс уеѵгаѵ аотіг]с. Бл. Іеронимъ замѣчаетъ, что ЬХХ читали не барура (какъ и теперь читается), что Акила и Ѳеодот. перевели: еіесіит, а Сим махъ тшмішп, а бадура (отъ доръ аеѣаз, §епегаііо, измѣнивши букву решъ на далетъ. У Роз. Тоже у блаж. Ѳеодорита: «Акила, Ѳеодотіонъ перевели: «тогда ко всѣмъ народамъ обращу избранныя уста, а Симмахъ—чистыя уста»'. Обращу, т. е. дамъ.
ГЛАВА 8. 49 Спасителя, который на вѣрующихъ возложилъ единое иго благое и легкое. Ст. 10. Отъ конецъ рѣкъ Еѳіопскихъ, пріиму мо- лящыя Мя. въ разсѣянныхъ моихъ принесутъ, жертвы Мнѣ Съ Евр: «изъ-зарѣчныхъ странъ Еѳіопіи Мои поклонники, дѣти разсѣянныхъ Моихъ принесутъ Мнѣ дары». Далѣе, до конца главы, пророкъ говоритъ о благо- получныхъ временахъ Церкви Божіей, частію еще ветхо- завѣтныхъ, которыя были прообразованіемъ будущаго, а болѣе, и главнымъ образомъ, о временахъ и событіяхъ въ Церкви Христовой. Отъ конецъ рѣкъ Еѳіопскихъ 74). Еѳіопія (иначе Хусъ, Хушъ, 75), Хусія), по поняті- ямъ Іудеевъ, была страна самая отдаленная отъ Іудеи, а здѣсь говорится, что молитвенники будутъ приходить отъ конецъ рѣкъ Еѳіопскихъ, т. е. изъ самыхъ даль- нихъ странъ. Подъ молитвенниками можно разумѣть частію самихъ Евреевъ, которые, въ разныя времена взятые въ плѣнъ врагами (Ассиріянами, Египтянами, Халдеями, Филистимскими и Хананѣйскими народами), были разсѣяны по отдаленнымъ странамъ Востока, или сами бѣжали отъ враговъ въ Египетъ и другія страны. 74) Т. е. ігапз гіѵоз Кііі Гіишіпіз, диеш Йе ЕіЬіоріа іп Е§урішп Пиеге, пеню «ІиЬіѣаѣ, т. е. изъ-за каналовъ рѣки Ни- ла, который, какъ извѣстно, вытекаетъ изъ Ефіоніи въ Египетъ», поясняетъ бл. Іеронимъ такое же мѣсто у Св. пр. Исаіи XVIII, 1. 75) Подъ Хушемъ или Ефіопіею въ древности разумѣлись страны № крайнихъ предѣлахъ Востока и Запада, также страны по Верхнему Нилу (Мероэ),—Нубія, Абиссинія и нынѣшній Хузи- станъ—въ Азіи къ сѣверу отъ Персидскаго залива. Слово Еѳіопы (значитъ: сожженные солнцемъ) означало народы смуглаго и чер- наго цвѣтовь.
50 ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ СВ. ПРОР. СОФОНІИ потомъ возвратились въ свое отечество при Кирѣ и Даріѣ, при Птоломеѣ Филадельфѣ, и въ другія времена, а по возвращеніи, какъ требовалъ законъ (Числ 3, 46— 18, 16. Мѳ. 17, 23), приносили дары и жертвы въ храмѣ Іерусалимскомъ. Это возвращеніе Евреевъ пред- сказывалъ и Св. пр. Исаія: «и будетъ въ тотъ день, Господь снова простретъ руку Свою, чтобы выкупить остатокъ народа Своего, что останется отъ Ашура (Ассиріянъ), отъ Еі ипта и Патроса, отъ Хуша (Кѳіопіи) и Елима, отъ Шингара и Хамаоа, отъ морскихъ остро- вовъ. Онъ подниметъ знамя народамъ и соберетъ из- гнанниковъ Израиля.и разбросанныхъ Іудеевъ созоветъ съ четырехъ сторонъ земли». Исаіи XI, 11. 12. Но «общее мнѣніе отцевъ и самихъ Евреевъ, говоритъ Поль,—то, что здѣсь говорится о царствѣ Христо- вомъ». О соединеніи не однихъ Евреевъ въ Палестинѣ здѣсь говорится, но о соединеніи всѣхъ вѣрующихъ изъ всѣхъ народовъ, о чемъ возвѣщалъ тотъ же Св. пр. Исаія: «наступаетъ время, говоритъ Господь у про- рока, собрать всѣ народы и языки, чтобъ они пришли и увидѣли славу Мою и положу имъ знаменіе (т. е. св. крестъ), и пошлю изъ нихъ спасенныхъ къ народамъ въ Фарсисъ, Пулу и Луду, натягивающимъ лукъ, въ Ту- балу и Явану, въ страны дальнія, которыя не слышали обо Мнѣ и не видѣли славы Моей, и возвѣстятъ славу Мою у народовъ, и представятъ всѣхъ братьевъ вашихъ отъ всѣхъ народовъ въ даръ Іеговѣ (Исаіи 66, 18— 20)».—Потому и бл. Ѳеодоритъ сказанное пророкомъ относитъ ко временамъ христіанскимъ, и такъ объясня- етъ: «Обитающіе на крайнихъ предѣлахъ земли, при- нявъ ученіе (Христово) и ставъ чадами 76) всюду раз- 7С) Вл. Ѳеодоритъ, вмѣсто въ разсѣянныхъ Моихъ, чиіалъ: «сыны разсѣянныхъ».
ГЛАВА 3. 51 сѣянныхъ Мною проповѣдниковъ благочестія, принесутъ Мнѣ жертву хвалы дары духовные». Ст. 11. Въ день онъ не иманіи постыдитися отъ всѣхъ начинаній твоихъ, имиже нечествовалъ еси въ Мя: яко тогда огпъиму отъ тебе укоризны досажденія твоего, и ктому не имагин приложити величатися на горѣ святѣй Моей. Съ Евр: «въ тотъ день не бу- дешь срамить себя всякими поступками твоими, ка- кими ты грѣшилъ противъ Меня: ибо тогда Я удалю изъ среды твоей тщеславящихся твоею знатностію, и не будешь уже превозноситься на горѣ святой Моей». Пророкъ продолжаетъ говорить о христіанскихъ временахъ. Въ день онъ, т. е., когда Спаситель міра очиститъ грѣхи ваши Своею смертію, тогда вы не бу- дете стыдиться прежнихъ вашихъ беззаконій; притомъ, при помощи благодати Божіей, и поступать по преж- нему не будете. Здѣсь начинаніями у Св. пророка на- зываются идолослуженіе, невѣрность союзу съ Богомъ, пороки, которые были у Евреевъ и всѣхъ людей въ прежнія ветхозавѣтныя времена, и которыми они ос- корбляли Господа Бога и нечествовали противъ Него, или противъ Его святаго закона. Тогда, говоритъ Гос- подь, отъиму укоргізны досажденія 77) твоего, т. е , отъиму укоризны въ томъ презорствѣ, съ какимъ вы нарушали законы Мои, сниму съ васъ обвиненіе въ той наглости, съ какой попирали Мои уставы, или (съ Еврейск.) истреблю у васъ тѣхъ величавыхъ и гордыхъ 77) Укоризны досажденія сраокізріата о(3рг«><; (Іегівіопез соп- Іитеііае—собств. насмѣшки, презорства, оскорбленія. Съ Еврейск. Розенмилл- яіірегЪіепІей Іаѵчіпв іпі, Ву.іъгат: іпацпііоцио^ зирег- Ъіае іиае.
52 ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ СВ ПРОР. СОФОНІИ. людей, которые потакали вашей гордости, т. е,побл. Іерониму, Фарисеевъ и Садукеевъ и другихъ, которые гордились, превозносились преимуществами и величіемъ Еврейскаго народа. Здѣсь подъ гордостію нѣкоторые разумѣютъ храмъ Іерусалимскій—-красу и гордость Ев- рейскаго народа. Съ храмомъ Іудеи соединяли свои гордыя мечты и надежды, храмъ былъ у нихъ какъ бы залогомъ ихъ счастія. А потому Господь Богъ у Св. прор. Іереміи говоритъ: «не полагайте надежды для себя на слова обманщиковъ, говорящихъ: храмъ Іего- вы, храмъ Іеговы, храмъ Іеговы это» (Іерем. VII, 4). Далѣе говоритъ Господь у Софоніи: и къ тому не имаиіи приложити величатися на горѣ святѣй Моей., т. е. когда уничтожу у васъ храмъ Іеру- салимскій (чрезъ Римлянъ), тогда вы не будете вели- чаться и гордиться имъ на святой горѣ Моей, на которой стоялъ сей храмъ; съ разрушеніемъ храма само собой разрушатся и всѣ мечты ваши о величіи Еврейскаго народа, само собою упразднятся укоризны въ гордости и презорствѣ вашемъ, гордыхъ и надменныхъ у васъ, въ Моей Церкви, не будетъ; новый духъ, новыхъ лю- дей Я дамъ Ей. Ст. 12. 13. И оставлю въ тебѣ люди кротки и смиренны, и будутъ благоговѣти о имени Господни. (Ст. 13). Останцы Израилевы, и не сотворятъ не- правды, и не возглаголютъ суетныхъ, и не обрящется во устѣхъ ихъ языкъ льстивъ', зане тіи пожируютъ, и угнѣздятся, и не будетъ устрашаяй ихъ. Съ Евр: «но оставлю среди тебя народъ смиренный и простой, и они будутъ уповать на имя Господне (ст. 13). Остатки Из- раиля не будутъ дѣлать неправды, не станутъ говорить лжи, и не найдется въ устахъ ихъ языка коварнаго;
ГЛАВА 3. 53 ибо сами будутъ пастись и покоиться, и никто не по- тревожитъ ихъ». Господь поясняетъ, какихъ людей Онъ введетъ въ Церковь Свою. Настанетъ время, говоритъ Господь, когда Я изберу (оставлю) въ Церкви Моей людей крот- кихъ и смиренныхъ, которые уже не будутъ гордиться и величаться своими преимуществами; по смиренію сво- ему и по духу благочестія эти люди будутъ благоговѣть предо Мною, предъ всѣмъ, на чемъ почиваетъ имя Мое. «Это ясно, говоритъ бл. Ѳеодор., указуетъ намъ на ликъ апостольскій, ублажая который, Владыка сказалъ: блажени кротціи, яко тіи наслѣдятъ землю» (Мѳ. V, 5). Кротціи—это всѣ ученики и истинные послѣдова- тели Христовы. Но много будетъ званныхъ, а мало же избранныхъ. Только остатокъ духовнаго, облагодатство- ваннаго Израиля, только немногіе будутъ вѣрными, истинными чадами Церкви. Эти, дѣйствительно, не сотво- рятъ неправды намѣренно, съ умысломъ, по развраще- нію сердца; не возглаголютъ суетныхъ, т. е. по любви къ истинѣ и озаряемые свыше, не будутъ говорить лжи, почитать суетное, какъ напр. идоловъ; между эти- ми избранными не найдется языка льстиваго—людей хитрыхъ и коварныхъ. А все это потому, что они по- жируютъ и угнѣздятся, т е. будутъ пастись и жить въ Церкви Христовой, на благодатныхъ пажитяхъ доб- раго Пастыря, Который обильно даетъ вѣрующимъ вся силы, яже къ животу и къ благочестію, Самъ питаетъ, охраняетъ Свое стадо, учитъ, наставляетъ; а потому у сихъ людей нѣтъ врага, смертельно, на погибель устра- шающаго, сильнѣе споборающаго Господа, который и среди брани со врагами спасенія помогаетъ вѣрующимъ и даетъ миръ душамъ ихъ (Іоан. XIV. 27. Сн. Исаіи XVII, 2 Мих. IV, 4).
54 толкованіе на книгу св, прор. Софоніи. Ст. 14. 15. Радуйся дщи Сіонова зѣло, проповѣ- дуй дщи Іерусалимова, веселися, и преукрагиайся отъ всего сердца твоего, дщи Іерусалимля (ст. 15). Отъ- ятъ Господъ неправды твоя, избавилъ тя есть изъ ру- ки врагъ твоихъ', воцарится Господь посредѣ тебе, и не узриши зла ктому. Съ Евр: «ликуй, діцерь Сіона', торжествуй, Израиль! веселись и радуйся отъ всего сердца, дщерь Іерусалима (ст. 15). Отмѣнилъ Господь приговоръ надъ тобою, прогналъ врага твоего; Господь, Царь Израилевъ, посреди тебя: уже болѣе не увидишь зла». И такъ, получивъ столько благъ отъ Господа Бога въ Его св. Церкви, радуйся ты, дщерь новаго облаго- датствованнаго Сіона, рожденная свыше въ бани паки- бытія, радуйся зѣло, сильно радуйся; ибо блага дают- ся величайшія, неоцѣненныя; проповѣдуй 78), всѣмъ возвѣщай о своей радости, о наступленіи благодатнаго царства Божія, о спасеніи и блаженствѣ всего рода че- ловѣческаго, веселися отъ всего сердца своего, ибо на- станетъ время торжества и радости духовной, преукра- шайся 79) дочь духовнаго Іерусалима сею радостію, всѣхъ увеселяй вѣстію о своемъ блаженствѣ; пусть вос- торгъ и радость, обнявъ все существо твое, будутъ ви- димы всѣмъ. Да и какъ тебѣ не радоваться, не тор- жествовать? Многомилостивый Господь помиловалъ васъ, простилъ грѣхи ваши, смертію Сына Своего Единород- 78) Проповѣдуй ѵліртраг—громко кричи, громко провозглашай, какъ провозглашаетъ герольдъ, глашатый—х^рь;. ™) Преукрагиайся хататгртти—увеселяй, Вульг: прыгай, ска- чи отъ радости, у Кастелл: —живо радуйся, выражая свою радость въ движеніяхъ.
ГЛАВА 3. 55 наго снимаетъ съ васъ неправды 80) ваши, всѣ вины ваши, которыя такъ тяготили, мучили доселѣ душу че- ловѣческую. Какъ не радоваться, когда премилосердый Господь освобождаетъ васъ, ваши души отъ злѣйшихъ враговъ вашихъ—отъ грѣха, смерти и діавола? Какъ не торжествовать, когда Самъ Господь Богъ благово- литъ воцариться въ васъ, среди васъ, въ Своей Церк- ви.—Самъ будетъ управлять вами, законодательствовать оберегать, защищать, какъ мудрый и добрый царь за- щищаетъ своихъ подданныхъ; а потому не узрите къ тому зла. то есть не испытаете такого зла, котораго бы нельзя было побѣдить при помощи Божіей; ибо Царь небесный подаетъ силы побороть всякое зло, побѣдить всякое несчастіе, въ самыхъ бѣдствіяхъ съ избыткомъ подастъ великое утѣшеніе. См. 2 Кор. 1, 5. Матѳ. 11, 28. Ст. 16. 17. Во время оно ренетъ Господъ Іеруса- лиму: дерзай Сіоне, да не ослабѣютъ руцѣ твои (ст. 17) Господь Богъ твой въ тебѣ, Сильный спасетъ тя: н (ведетъ на тя веселіе, и обновитъ тя въ любви Сво- ей и возвеселится о тебѣ во украшеніи, яко въ день праздника. Съ Евр: «въ тотъ день скажутъ Іерусали- му: «не (юйся, и Сіону: да не ослабѣваютъ руки твои» (ст. 17). Господь Богъ твой среди тебя, Онъ силенъ спасти тебя; возвеселится о тебѣ радостію, будетъ ми- лостивъ по любви Своей, будетъ торжествовать о тебѣ съ ликованіемъ». Св. пророкъ продолжаетъ говорить о счастливой будущности истинно вѣрующихъ въ Церкви Христовой. 80) Неправды, въ Евр. мишпатъ іисіісіиш—судъ, сужденіе, т. е. осужденіе, по коему всякій грѣшникъ подлежалъ наказанію. Такъ и въ Вульгатѣ; у Кастел. роеваз—наказанія.
56 толкованіе на книгу св. про?. Софоніи. Положимъ, говоритъ онъ, иго враги и будутъ нападать на васъ, воевать съ вами, но вы, живя въ Церкви Божіей, подъ защитою Небеснаго Царя, сего добраго Пастыря, не должны упадать духомъ, ослабѣвать силами; ибо во время оно, во времена новозавѣтныя, сей Пастырь самъ будетъ споборать, помогать вамъ, защищать васъ. Тог- да Онъ речетъ Іерусалиму^ т. е. Своей Церкви, таин- ственно внушитъ душѣ всякаго Своего послѣдователя не бояться враговъ, Самъ поддержитъ, укрѣпитъ, во- одушевитъ среди брани съ сими врагами; тогда Онъ скажетъ Церкви (Іерусалиму): дерзай чадо мужественно сражайся со врагами спасенія, да не ослабѣютъ руцѣ, т. е. силы твои; ибо Самъ Господь Богъ въ твбѣ въ твоей душѣ, среди васъ, съ Своею всесильною помо- щію, Самъ Всемогущій спасетъ тебя въ день битвы твоей со врагами отъ паденія и пораженія. Мало сего. Вмѣсто скорби и болѣзней, какія причиняютъ враги, Онъ водворитъ въ душѣ твоей радость и веселіе, а испытавъ и очистивъ васъ въ горнилѣ искушеній, какъ очищается злато, обновитъ 81), истребивъ въ васъ все ветхое и порочное, тогда Самъ возвесилится о васъ, какъ о Своихъ чадахъ возлюбленныхъ; какъ о народѣ избранномъ, святомъ, царскомъ священіи, о людяхъ очищенныхъ, обновленныхъ, возвеселится во украше- ніи 82) съ величайшею радостію, какъ радуются въ самый радостный день праздника 83). 81) Обновитъ хаглец во въ Еврейск. яхаришъ йіІеЬіі—умол- кнетъ отъ харашъ іасиіі. ЬХХ читали: яхадишъ отъ хадашъ гепоѵаѵіі—обновилъ. Халд. переводя: аЬзсопйеі рессаіа іиа рго §иа шізегісогйіа сокроетъ грѣхи твои по Своему милосердію. 82) Во украшеніи еѵ терфег—сс—наслажденіе и т. п. Сего слова нѣтъ въ Еврейскомъ и Вульгатѣ. 83) Въ день праздника гортт)?; въ Еврейск: пи§е піігпоесі.
ГЛАВА 3. 57 Ст. 18. И соберу сотреныя твоя: горе. кто при- метъ нань поношеніе. Съ Евр: «сѣтующихъ о торжест- венныхъ празднествахъ Я соберу; твои они, на нихъ тяготѣетъ поношеніе». Св. пророкъ продолжаетъ изображать будущее со- стояніе Церкви Божіей. По любви къ людямъ, гово- ритъ пророкъ, Господь Богъ соберетъ во едино всѣхъ, по увѣрованіи, сотренныхъ или сокрушенныхъ грѣха- ми. «Знаю, говоритъ бл. Ѳеодоритъ, что иные пони- мали это (сказанное у Св. Софоніи съ 19 до конца сей главы) о возвращеніи изъ Вавилона и обновленіи Іеру- салима, и не противорѣчу ими сказанному; потому что пророчество приличествуетъ и совершившемуся тогда84). Но точное событіе можно находить по вочеловѣченіи нашего Спасителя; ибо тогда сокрушенныхъ сердцемъ уврачевалъ Господь банею пакибытія, тогда обновилъ человѣческое естество». Далѣе Господь угрожаетъ го- ремъ тѣмъ (невѣрующимъ), которые будутъ оскорблять Нѣкоторые переводятъ: гетоіоз а Геаіо, аеѵ йоІеЩез оЫезіпт— удаленныхъ отъ праздника, или скорбящихъ о праздникѣ, т. е. соберу; впрочемъ читаютъ и поясняютъ различно, и эти слова въ Еврейскомъ отнесены къ слѣд. 18 стиху. Въ Вульгатѣ: ші^ая, дпі а 1е§е гесеэзегапѣ, соп^ге^аЬо—соберу людей легкомыслен- ныхъ, нарушавшихъ закопъ. ЬХХ читали кеіомъ моедъ (моедъ — праздникъ, также мѣсто праздника и собраніе для праздника)—въ день праздника. Бл. Іеронимъ такъ объясняетъ 18 ст., т. е. «тѣ, которые уклонились отъ Тебя, подпали власти діавола, по обнов- леніи всѣхъ, возвратятся къ Тебѣ, и Ты уже не будешь терпѣть поношенія изъ-за погибшихъ чадъ Твоихъ». У Розенм. 84) Къ этому времени относятъ пророчество Калметъ и другіе западн. толковники; но блаж. Іеронимь, какъ и бл. Ѳеодоритъ, относитъ къ Церкви Христовой, къ временамъ новозавѣтнымъ.
58 ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ СВ. ПРОР. СОФОНІИ. воспринятыхъ Имъ въ Свое благоволеніе, обновленныхъ Имъ, вѣрующихъ, или, по бл. Ѳеодор., «угрожаетъ тѣмъ, которые поносили тогда (послѣ Вавилон. плѣна) Іеру- салимъ, и тѣмъ, которые въ послѣдствіи на тоже са- мое осмѣлились противъ проповѣдниковъ истины (Св. Апостоловъ)». Ст. 19 20. Се Азъ сотворю въ тебѣ, тебѣ ради, глаголетъ Господь, во время оно: и спасу утисненную, и отриновенную пріиму, и положу я въ похваленіе, и имениты по всей земли. (Ст. 20). И постыдятся во время оно, егда добро вамъ сотворю, и во время, е да пріиму вы: зане дамъ вы имениты, и въ похваленіе во всѣхъ людехъ земли, внегда возврагцати Ми плѣненіе ваше предъ вами, глаголетъ Господь. Съ Евр: «вотъ я стѣсню всѣхъ притѣснителей твоихъ въ то время, и спасу храмлющее и соберу разсѣянное, и приведу ихъ въ почетъ и именитость на всей этой землѣ поношенія ихъ; (Ст 20) въ то время Я приведу васъ; и тогда же соберу васъ; ибо сдѣлаю вась знаменитыми и почетны- ми между всѣми народами земли, когда возвращу плѣнъ вашъ предъ глазами вашими, говоритъ Господь». Пророкъ заканчиваетъ свою рѣчь о счастливой бу- дущности Церкви Божіей. Можно согласиться съ бл. Ѳеодоритомъ и нѣкоторыми толковниками, что сказан- ное у Св. пророка относится къ возстановленію Цер- кви Іудейской послѣ плѣна Вавилонскаго. Дѣйствитель- но, предъ самымъ плѣномъ Евреи были стѣснены вра- гами, отринуты Богомъ, были обезсилены непріятелями, какъ бы хромали отъ слабости, были разсѣяны и разогна- ны по разнымъ странамъ. 10 колѣнъ Израильскихъ были отведены въ плѣнъ за Евфратъ и поселены въ разныхъ мѣ- стахъ, Іудеи отведены были въ плѣнъ въ Вавилонію, много ихъ убѣжало въ Египетъ и драгія сопредѣльныя стра-
ГЛАВА 3. 59 ны, нѣкоторые были перепроданы, какъ невольники, за море, язычнникамъ, жившимъ въ далекихъ земляхъ. Но вотъ время наказанія Евреевъ кончилось. Боіъ далъ знаменіе язычникамъ (Исаіи XI, 11. 12. 66, 18—20), и Евреи были отпущены ими въ свое отечество отъ четырехъ вѣтровъ земли, со всѣхъ сторонъ. Тогда они успокоились, обстроились, создали храмъ, возстанови- ли царство, даже прославились между сосѣдственными народами побѣдами Маккавеевъ. Все это, конечно, со- вершилось, когда произошло возвращенія, плѣненія, т .е.. когда возвратились въ свое отечество плѣнные Евреи. Но снова скажемъ съ бл. Ѳеодоритомъ, что точнаго исполненія сего пророчества должно искать въ Церкви Христовой, тѣмъ болѣе, что здѣсь говорится о про- славленіи (похваленіи) во всѣхъ людяхъ земли, чего нельзя сказать о Евреяхъ послѣ возвращенія ихъ изъ Вавилонскаго плѣна. Поэтому, должно допустить, что здѣсь говорится о другомъ, именно о духовномъ плѣ- нѣ, и о возвращеніи изъ сего плѣна. Дѣйствительно, всѣ люди были плѣнниками грѣха, всѣ находились въ узахъ смерти и въ рабствѣ у врага людей—діавола, всѣ были утѣснены сими врагами, отринуты Богомъ отъ общенія съ Нимъ, отъ царства небеснаго; всѣ хрома- ли, обезсиленные врагами, и не могли твердо идти по пути истины и добродѣтели, всѣ, какъ овцы, разогна- ны были сими духовными врагами по распутіямъ. Но вотъ возсіяла звѣзда отъ Іакова, явился Спаситель мі- ра Господь Іисусъ Христосъ, умеръ за грѣхи людей, вцекресъ. — и возвращеніе плѣнниковъ въ отечество не- бесное началось, и будетъ продолжаться до скончанія міра; рабы утѣсненные, обезсиленные врагами спасены, отринутые снова восприняты въ любовь Божію, очи- щены, надѣлены дарами и силами, содѣланы чадами
60 ТОЛКОВАНІЕ НА КЩІГУ СВ. ПРО!*. СОФОНІИ. Божіими, наслѣдниками Царствія небеснаго, а потому содѣлались славны и знамениты во всемъ мірѣ, у всѣхъ народовъ земли. Итакъ обіцій смыслъ приведенныхъ стиховъ такой: вотъ что Я сотворю въ тебѣ, тс- 6ѣ ради 85), для твсею спасенія, говоритъ Гос- подь: Я спасу всѣхъ людей, угнетенныхъ врагами спасенія и Мною отринутыхъ, какъ недостойныхъ Моей милости; вбсприниму ихъ въ Свое благоволеніе; Я со- дѣлаю помилованныхъ Мною истинно вѣрующихъ слав- ными и знаменитыми по всей землѣ Постыдятся 86) враги, васъ угнетавшіе, когда Я сотворю добро вамъ, т. е. когда спасу васъ отъ плѣна и враговъ, и воспри- ниму васъ въ Свою Церковь, въ Свое благоволеніе. Тогда Я содѣлаю васъ славными и знаменитыми у всѣхъ народовъ земли, и содѣлаю это предъ глазами вашими, когда совершится дѣло искупленія всѣхъ людей. Под. Осіи VI, 11-Іоиля IV, 1. Амоса IX, 14. Іерем. XXIX, 14. XXXII, 37-41. КОНЕЦЪ. 85) Тебѣ ради, бл. Ѳ.-одоригъ читалъ: Мене ради, и видитъ здѣсь ту мысль, что Господь Богъ даруетъ людямъ спасеніе Себя ради, изъ одного человѣколюбія, а не какъ награду людямъ за правду. Съ Еврейскаго первые слова 19 стиха блаж. Іеронимъ и Вульгата нерев: е§о шГегГісіаш отпей, диі іе аШіхегипі—Я по- гублю всѣхъ, тебя притѣснявшихъ. Нод. образ. и Розепмиллеръ. й6) Постыдятся. Блаж. Ѳеодоритъ читалъ: не постыдятся, т. е. возвращенные изь плѣна. Такъ читается въ нѣкоторыхъ пзд. ЬХХ. См. Сгіѣіс. засг. I. іѵ, р. 6857. Въ Еврейскомъ — бо- тетъ — стыдъ, безславіе, и эіимъ словомъ кончается 19 стихъ. ѢХХ производили отъ боиіъ стыдиться—егиЪезееге.
ОПЕЧАТКИ Напечатано Должно чѵтат Въ толкованіи Св. прор. Софоніи. Стран Строка. 14 5 св. гордящіеся гордившіеся 19 9 сн его Его 21 17 св (съ Евр. (съ Евр.) 33 6 сн язычества язычестігг 44 6 св. отмстилъ огпмстихъ 46 10 св союзниками союзниками. 58 14 св я Я Въ толкованіи Св прор. Аггея II (> св. своего его IX 10 сн. трясетъ потрясетъ 6 9 сн. храмъ. храмъ, 13 6 св. быть былъ 16 1 св. Христоау Христову — 2 сн. § епііЪив ^епііЬиз
КАФЕДРА БИБЛЕИСТИКИ МОСКОВСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ \ѵ\ѵ\ѵ.ЬіЬ1е-іті(1а.ги Кафедра библеистики — учебное и научное подразделение Московской православной духовной академии (Чѵѵлѵ.пірсіа.ги). обеспечивающее преподавание более 20 дисциплин. Заведующий кафедрой — доцент протоиерей Леонид Грилихес. Основное науч- ное направление кафедры — разработка углубленного курса свя- тоотеческой экзегетики с привлечением широкого контекста всех современных библейских исследований. Проект по созданию электронных книг Проект осуществляется совместно с Региональным фондом поддержки православного образования и просвещения «Серафим». В подготовке книг принимают участие студенты кафедры. Куратор проекта — преподаватель священник Димитрий Юревич. Элек- тронные книги распространяются на компакт-дисках в формате рсІГ и размещаются на сайте в формате сЦѵи. На сайте кафедры уѵуѵуѵ.ЬіЫе-гпсІа.ги ✓ электронные книги для свободной загрузки ✓ информация о кафедре, ее преподавателях, новостях, учебном процессе ✓ информация об издаваемых кафедрой новых книгах ✓ методические материалы по библеистике ✓ пособия и источники для изучения Священного Писания
РЕГІОНАЛЬНЫЙ ФОНА поддержки ПРАВОСЛАВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ «СЕРАФИМ» \ѵ\ѵ\ѵ.8егарЫт.ги Фонд является независимой филантропической ор- ганизацией, предоставляющей финансирование широко- му кругу православных образовательных проектов выс- ших учебных заведений Русской Православной Церкви. Деятельность Фонда не ограничивается помощью в развитии материально-технической базы духовных учеб- ных заведений. Главная задача — многоуровневое фи- нансирование научно-исследовательской деятельности, воссоздание целостной и животворной академической среды в православных образовательных центрах. Проект по созданию электронных книг является од- ним из ряда проектов, осуществляемых Фондом совмест- но с Кафедрой библеистики Московской православной духовной академии. На сайте Фонда \ѵ\ѵ\ѵ.8егар1ііт.ги ✓ информация о деятельности Фонда ✓ информация о проектах, осуществляемых Фондом ✓ контактная информация для связи с представителями Фонда ✓ возможность заказа он-лайн книг и компакт- дисков, подготовленных к изданию при участии Фонда