Text
                    '1
.)
.J
·:- J~~;;i,·""•/;
:"~.·· м .


/UA / ЕЛЕkТРОЧАЙНИК Шановний nокуrщю! !Вiтаf;мо Вас iз rаридб~тням виробу торriвельно'i марки "Saturn". Ми вnевне н i, що 1нашi вироби будузь вiрними й надiйними nомiчниками у Вашому домашньому roc111oдapcrrвi. Не niддавайте npucmpiu рiзким перепадам температур. Piзl(a змiна температури (наприклад! енес~ння пристрою з морозу в теп.пе примiщення) може вшшикатu ионденсацiю вологи есерединi пристрою m!fl порушити uого працездатнiсть при вмиианнi. Присrпрiй повинен вiдстоятися в теплому примiщениi не менше нiж 1,5 години. Введення пристрою в експлуатацiю пiсля трэнспортування проеодити не ранiшеs нiж через 115 години пiсля внесення йогов примiщеннн. ЗАl10БIЖНI ЗАХОДИ 1. будь ласка, прочитайте цю iнстру1щiю з ексnлуатацi'i перед r1iд1mюченням чайника до д:жерела живпення, щоб уни1<нуrи 1·юшкодження в результатi неправильного використання. 2. Гlеред першим вми1санням перевiрте, щоб напругэ , Вt{азана на табличцi припаду, вiдnовiдала напрузi електромережi у вашому будинку. 3. Неправильна е1<сnлуатацiя i неправильне поводження може nриэвести до збо'iв у роботi nриладу i завдати шкоди здорое1 ю користувача . 4. Прилад приэначений для домашнього ви1<ористання. Не аи1юрис·rовуйте для проми(;лових цiлей. 5. Завжди вiд 1 еднуйте nрилад вiд елекrромережi, я1<що вiн не ви1<орисrовуеться. 6. Тримайте базу подалi вiд води i захищайте вiд бризо1<. 7. Не занурюйте шнур, штепсель або чайни1< у воду або iншi рiдини . Якщо це сталося, неrайно виймiть штег~се.nь э розет1<и. Притщ повинен бути перевiрений фахiвцем, перш нiж ви1<0ристовувати його знову . 8. Не використовуйте ПРУ1Лад iэ nош1юдженим шнуром або штепселем, а та1<ож пiсля того, як припад був несправний або пошкоджений. В таких випэдках эвертайтеся до юзалiфi1<ованоrо фахiвця для nеревiрки або peмot-rry . 9. Переконайтеся, щоб шнур не звисав з гострих !<ра·iв поверхонь i тримайте йоrо подапi вiд гарячих предметiв. · 1 О. Вимикаючи nрилад э джерела живлення, rяrнiть за штепсель, а не за шнур . 11. Роэмiщуйте чайник на сухiй рiвнiй nовер;,нi 1 подал1 вiд тепла ( наnриклад, конфор1<и), не ставте його пiд шторами або nолицями. 12. Не залишайте прилад без наrляду пiд час еи1юристання . ·1з. Прилад не призначений для використанt-1я особами (у тому числi дiтьми) з обмеженими фiэичними 1 сенсорними або розумовими здiбностями, або браком досвiду i знань, якщо вони не знаходяться niд 1<онrролем або не отримали iнструкцiй щодо використання приладу особою , вiдповiдальною за 'ix безnеку. 14. Стежте, щоб дiти не rраnися з приnадом . 15. ВикористовуVгrе чайник тiлы<И з базою, що йде у 1<0мnлектi. Не ви1<ористовуйте базу для будь-я1мх iнших цiпей. 16. Нi1юли не энiмat7rre чайни1< э бази niд час роботи. Спершу вим1<нiть nрилад . Уваrа: Не вiд1<риеайте r<ришку niд час кип'ятiння води. 17. Перед вмиканням щiльно закрийте 1<риш1<у, iнакше прилад не вимкнеться автоматично:. i гаряча вода може виплеснутися. 18. Чайник приэначений дnя нагрiву води, а не для iнших цiлей i рiдин. Термiн служби - 3 роки . ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ ~ Зн iмiть всi nакувальнi матерiали . - Влийте в чайник прохолодну воду до максимально'f познач1<и рiвня i заt<иn'ятiть. - Виnийте воду з чайни1<а . Пов1·орiть процедуру. Чайни1t готовий до використання. ОГiИС ·' :r, :·i~· i)S:' 2 ," .. _··~\'; > 1~~ lt.."~I .. . 1 .·.с 1. База з вiдсiJюм для шнура 2. Корпус · 3. Носик 4 . Кришка 5. Руч1<а 6. Кнопюз вмикання 3
НАПОВНЕННЯ - Знiмiть чайник з бази. - Вiдкрийте t<ришку, наповнiть чайник водою до необхiдноrо рiвня~ звертаючи уваrу на шкалу рiвня води. Перед тим, як закрити 1<риш1<у i поставити чайник на базу живлення, переконайтесь, що вiн не увiмкнений. - Не наповнюйте чайник менш нiж на 0,5 лiтра води (нижче nозначки "MIN"), щоб заrюбirти википанню. - Не наповнюйте чайник бiльш нiж на 1,7 лiтра води (вище позначки "МАХ~'), шрб уникнути виплiс1<)1вання води niд час 1<иniння. IВМИКА НЯ - Наповнивши чайник водою, поставте його на базу. - Пiд'еднайте прилад до джерела живлення i натиснiть кнопку вм~·жання. Прилад увiмкнеться, iндикатор роботи эагориться. ВИМКНЕННЯ - Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться, а iндикатор зrасне. Примiтка: Чайник мае запобiжник, який автоматично вимикае наrрiвальний елемент, якщо чайН'1Ж випадково був включений порожнiм або я1<що вода викиniла . В цьому вrлпадку дайте чайнику охолонути 1О хвилин, перш нiж знову наповнити водою. !110 ТОР Е ВМИКАННЯ Я1<що чайник вимю-fувся автоматично, його можна знову ввiмкнути niсля тоrо, як вiн трохи охолов протягом 15-20 секунд. ИШdЕ НЯ 1ДОГЛЯД - Вiдкрийте кришку i вилийте вод у через горловину. - Зав.жди виймайте штепсель з розетки i давайте приладу nовнiстю охолонути. - Очистiть зовнiμ.11-1ю поверхню чайника i базу м'якою волоrою· ткан liHoю, потiм протрiть сухою тканиною. Не використовуйте абразивнi матерiали. - Регулярно видаляйте накип, використовуючи спецiальнi засоби для видалення на.кипу, слiдуючи iнструкцiям на упаковцi. Чищення фiльтра - Виймiть фiльтр iз чайника. - Промийте фiльтр пiд струменем проточноi" води, очищаючи його м'якою щiткою (не поставляеться в 1<омпле1<тi). - Вставте фiльтр назад у чайник. TEXJi~ЧHI ХАРАКТЕРИСТИЮ/1 Потужнiсть: 2200 Вт Hanpyra: 220-240 В Частота: 50 Гц Сила струму: 1О А ~<ОМПЛЕКТАЦ Я Електрочайниr< 1 lнструкцiя з е1<сnлуатацi'i з rарантiйним талоном 1 ~а~в~ 1 БЕЗПЕIW~ НАВК ЛИU.IНЬОГО СЕР-ДОВИЩАо У ИЛIЗ IЯ Ви можете доr1омогrи в охоронi навколишнього середовища! дотримуйтесь мiсцевих правил: передавайте непрацююче обладнання у вiдповiдний центр утилiзацi'! вiдходiв. Вмробник залF1н.uа~е за собою право внос 1пw з niнPlil харасrrеристики й дмза "'н вмробiво 4 Будь ласка, електричне
1RUj ЭЛЕКТРОЧАЙНИi( Уважаемый nокуnат~1ь~ Поздр~вляем Вас с приобретением изделия торговой марки "Saturn". Мы уверены, что наши изделия будут верными и надеыными nомощнию:зми в Вашем домашнем хозяйстве. Не подвергайте 1rстройство резш.1м перепадам температур. Резная смена температуры (i...ranpuмep, внесение устройства с мороз.а в теплое помещение) может вызвать, конденсацшо влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должио отстояться в теплом помещении не менее 115 часов. Ввод устройства е эисплуатацию после транспортировки производит~~ не ранее1 чем через ·t,5 часа после внесения его в помещение. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 1. Пожалуйста! прочитайте эту инструщию по эксплуатации перед подключением чайника к источни1<у питания, чтобы избежа1ъ повреждения в результате неправильного использования. 2. Перед первым rзю1ючением проверьте, чтобы напряжение, у1<азанное на табличке прибора, соответствовало напряжению эле1сrросеrи в вашем доме. 3. Неправильная э1ссппуа1ация и неправильное обращение может привести 1< сбоям в работе прибора и причинить вред 11оnьзователю. 4. Прибор предназначен для домашнего использования. Не используйте для промышленных целей. 5 . Всегда отключайте прибор от электросети, если он не исп~,льзуется . 6. Держите баэу вдали от воды и защища йте от брызi. 7. Не погружайте шнур, вилl{у или чайник в воду или другие жидкости . Если это произошло, немедленно выньте вилку из розетки . Прибор должен быть проверен экспертом, прежде чем исnо.пьзовать его снова . 8. Не используйте прибор с поарежденнь1 м проводом или випкой l а таю1<е после тощ •<ак прибор быn неисправен ипи поврежден. В таюлх случаях обращай·гесь к квалифицированному специалис'Т)' для проверки или ремонта. 9. Убедиrесь, чrобы шнур не свисзn с острых крэ.ев поверХНО(,"'Тей и дepжvrre его подальUJе ar горячих предметов. 10. Откпючая прибор от источни1<а питания, тяните за sил1<у1 но не за шнур. 11 . Размещайте чайник на сухой ровной поверхности, вда11и от источниt{ОВ тепла (например, 1<онфор1<и), не ставьте его под шторами или полками. 12. Не оставляйте прибор без присмотра во время использования. 13. Устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физичес1<ими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опьrrа и знаний, если они не находятся i1ОД 1еонтролем или не попучили инструкций относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. 14. Следите, чтобы дети не играли с прибором . 15. Используйте чайни 1< только с базой, идущей в комплекте. Не используйте базу для любых других целей. 16. Никогда не снимайте чайник с базы во время работы. Сперва выключите прибор. Внимание: Не f.IТ!(рывайте крыш1<у во время кипячения воды. 17. Перед вю1ючением плотно за1<ройте крыш1<у, иначе прибор не выю1ючится автоматичес1си, и горячая вода может выплеснуться. 'i 8. Чайни1с предназначен для нагрева воды, а не для друrих цепей и жидкостей. СрО!{ службы - 3 rода. ПЕРЕД ПEPBbliVi ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ - Снимите все уп::жовочные материаnы. - Наnейте в чайни1< прохладную воду де ма1<сималь.~ной отмени уровня и за1<иnятите . - Выпейте воду из чайниt{а. Повториrе процедуру. Чайни1< 1~отов к использованию. ОПИСА~·~ИiЕ 5 'j. База с отсе1юм для шнура 2.Корпус З. Носик 4 . Крышка 5 . Ручка 6. Ю-юп1ш включения
НАПОЛ ЕНИIЕ - Снимите чайник с базы . - Откройте крыш1<У, наполните чайник водой до необходимого уровня, обращая внимание на ш1<алу уровня воды . Перед тем, как закрыть 1<рышку и поставить чайник на базу питания, убедитесь, что он не шmючен. - Не наполняйте чайник менее чем на 0,5 литра воды (н111Же отметюл "MIN"), чтобы предотвратить выкипание. - Не наполняйте чайник более чем на 1,7 литра воды (выше оп"1Jетs<и "МАХ'), чтобы избежать выплескивания воды во время 1<ипения. ВКЛЮЧЕНИЕ - Наполнив чайник водой, nоставь·rе ero на базу . - Подсоедините прибор 1< источнику питания и нажмите кнопку включения. Прибор вю1ючится, и инди1<атор работы загорится. ВЫКЛtОЧЕНИЕ - Когда вода закипит, чайник автоматически вьнmючится, а индикатор rюr-аснет. При \neчanivae: Чайник имеет предохранитель, который автоматически выю1ючает нагревательный элемент, если чайник случайно был включен пустым или если вода вьшипела. В этом случае дайте чайнику остыть 1О минут , прежде чем снова наполнить водой. r&OBTOP~'iOE . ЮlЮЧЕНИЕ Если чайник выключился автоматически, его можно снова вvJtючить после того, как он немного остыл е течение 15-20 секунд. ЧИСТКА И УХОД - От1<ройте 1<рышку и вылейте воду через горловину. - Всегда вынимайте вилку из розетки и давайте прибору полностью остыть . - Очистите внешнюю поверхность чайника и базу мягкой влажной тканью, затем протрите сухой т1<анью. Не используйте абразивные материалы. - Регулярно удаляйте накипь, используя специальные средства для удаления накипи, следуя rлнстру1щиям на упаковке. Чистка филь" а - Выньте фильтр из чайни1<а. - Промойте фильтр под струей проточной воды 1 очищая ero мягкой щеткой (не поставляется в комплекте) . - Вставьте фильтр обратно в чайник. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Мощность: 2200 Вт Напряжение: 220-240 В Частота: 50 Гц Сила тока: 10 А КОМПЛЕКТАЦИЯ Элекrрочайник 1 Инструкция по эксплуатации с r·арантийным талоном 1 Ynaw~a 1 '""""" '• БЕЗОГ~АСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УТИЛИЗР(>ЦИЯ Вы можете помочь в охране окружающей среды! rJ' Г"[]IГ Пожалуйста, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее ~~r; i~ ~~а~ электрическое оборудование в соответствующий центр утилизации отходов. l!lроизвод пель оставл:яе~lf' за собой rвраво вносмт~ь измеЕ'iе&· n.111!1 s теitнические :х:аран:термстvшм~ и д~зайн изделРJИЙ!о 6
!QШ] ELECTRIC KETTlff. Dear Buyer~ We congrat!!!late you on lиaving bough~: the device under ~rade name "Satшrn". V\Ye are sure that our devices wШ become essential аш~ reliab!e assistance in your housekeeping. Avoid exireme temperatш·e changes. Rapid temperature change (e.g. v11hen the unit is moved irom ireezing temperature to а warm 1·оот) тау cause condensafion inside the unit and а malfunction when it is switched оп. ln ihis case leave the шiit at room temperature for at leasi 105 hours before switching И оп lf the unit has Ьееп in transit1 ueave it lndoors ior at least 1.5 hours before starting operation. SAfEТY MEASURES 1. Please read ~chese operating ir}s·cructions before cormecting уо1л kettle to power supply i.n or·der to avoid darnage due to incoгrec·t use. 2. Before the first svvitch!ng on check thc!'t tl1e \JO ltage indicated on the rating label corresponds to the mains \;oltage in your house. 3. l11correct operation апd improper haridling can !ead to malfurюtion o·f the appliance and injuries to the U$ег. 4. For domestic use only. Do not use for industrial purposes. 5. Always unplug tl1e appliance from the po,Ner supply when not io use. 6. Кеер the base unit away from 'Nater and protec·t from spfashes. 7 . Do 11ot submerge cord, piug, or ketlle in vvater or other liquids. lf it has happened, remove the p!ug from the wa!I socket immediately and have the unit checked Ьу an expert before using it again. 8. Do not operate any appliance with а damaged cord or plug, or after t he appliance hэs malflmctioned or has been damaged in any mariner. ln such cases take the appliance to а qualified specialist ·for check or repair. 9. Ensure tt1at the cord does not hang over sharp edges and keep it away from hot surfaces. 10. То disconnect tl1e аррl iэпсе fr·om the po\rver supply pL-111 i't out Ьу the pJug only, not Ьу the cord. 11. Р\асе the appliance оп а dry s·taЫe surface, away fr om sources of heat (e.g . hotpJates), c.io no·t place it under curtains or shel\Jes . 12. Оо not leэve the appiiance unattended \Vhen in use. 13. The appliance is not intended for use Ьу persons (including children) >vvith reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacl< of experience and knowledge, unless they have been given supe111ision or instructior1 concerning use o·f tr1e appliance Ьу а person responsiЫe fot· their sa·fety . 14. Childrer1 sl1ould Ье supervised to ensure that they do not р!ау with tr1e appliance. 15. Use the kettle only \lvi·th the base unit supplied, and do not L1sэ the base ш1it for any other purposes. 16. l\Jever take the kettle "from its base whiie in operation. Swi'kr1 the appliance off fiгst . Atttшtuon: Do not open ·rne lid whi!e v1a·ter is boiling . '17 . Close the lid properly before swi-tching on . Othervvise the эppliance will not sviJitch off au·toma1cically, and the hot vvater тау overflow. 18. The kettle is for heating wa·ter only , k1o·t for any other purposes and liquids. Service !ife - З ~rears . BiEFORE US~NF fOR ТНЕ F~RST Т!МЕ - Remove all packing me:;йerials. - Fill tr1e kei1Je vvith cool water· up to the rпaximum level mark a11d boil it. - Empty tt1e kett!e. Repeat ·th is ope r ation . The app!iance is ref)dy for Lise . з ·'. 1.~. ·t,.~ ·,, ; ~(· • :\. :; :-··· 'i . Base uпit with cord storage compartment 2. Body 3. Spout 4. Lid 5. Handle 6. Switch bt1'1to11 7
F~LRJNG - Remove the ke'i1:1e from the base unit. - Release and open the lid~ and fШ the container vvtith water to ·ti1e desired level, observing t!1e Min. and Мах. markings. Before closing the lid and placiпg the contair1er back оп its base, ensure that the appliance has not yet been switched оп. · · Do not fill the kettle vvith less thaп 0.5L of water (belo\111 нMIN" mark) to prevent it fr·om operating dry. - Do not filf the kettle with rnore than 1.7L of water (above "МАХ" mark) to avoid overfiШng and water spiШng out during the boШng. SWвTCH~NG ON - A fter filling with water, pface the ke'ttle оп the base unit. - Connect the plug to the power s.upply and push S\lvitch buti:oп. The appliaпce vvШ tum оп, ar1d the indicator \JIJШ light. SV\flTCfr ~NG О . f - When water begqns to boil, the kettle wШ switch off automatically, and the indicator lightwШ go off. Note: This appliance has а safety system, which automatically swi-tches the heai:ing element off if the appliance iпadvertently has been switched on empty, or if it operates dry. ln this case, let the appHance cool dowt1 1О minutes before fШing with water again. SWГCH~NG ON AGA~~ lf the kettle has been switched off autornaticalJy, it can Ье switched on again after cooling for 15- 20 seconds. CARE AND CLIEдMNG - Open the lid and pour out the water through th(:; orifice. - Always remove the plug from the socket апd let the appiiance cool dov1Jn compietely. - Clean the outside of 1:he kettle and the base onit with а soft damp c!oth, theп \Nipe vvith а dry cioth. Do not use any abrasive materials. - Remove scale regularly using special descaling agents availaЫe at tr~e market, following given instructions. f'ii4-er c~eгшing - Rernove the filter out of the ketlle. - Place it unde1~ а jet of tap water and rub gentty ViJith а soft bru.sh {not included). - Return tl1e filter to its place. TECHN;Cдi_ DATА Power: 2200 W Voftage: 220-240 V Frequency: 50 Hz Current: 1О А SET Electric kettle 1 lпstruction manual vvith warranty book 1 Package 1 ENVIROf~MENT FRIENDLУс D~SPOSAIL You can he~p protect the enviroirвmeirntt~ Please remember to respect the local regulatioпs: hand in the non-working electrical eqL1ipment to an appropriate waste disposal center. The maшJfacturer treserves the iright to clhгi r ge 1Пм~ specвfacation and design of goodJs. 8
\ОА j МiЖНАРОДНI ГАРАН11ЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Гаракtjя на_ вирiб надаеn:с8 на т~J{н_ ? poYJti v.~ бU1Ыf.1е у ВИI}?'дку, якщо Законом про зэхист прав сложивачiв кра"iни, в якiй був п;оидбании вире;, nерqцбачении бiпьшии м~н~маnьнии тefXvi!Н гарант~~. Всi Уl'·юви rapaнrfi вtдпов{Даю1Ъ закону про захист ~ сnоживачiв i р~ законодавством t{f)a"iни, у я~ придбэно вирiQ. ГараН!iя i беэкошrовний peMOJfl~ НЭРР.JV}ЪСЯ в будь--я1<tи . 1<p~.iiГJj, у я1~ ~рiб п09rачаv<='1ЬСЯ коr.лпанiею «Sэtum Hcrne дppianceS>~ ...чи Ti уnовноваженwv1 _представником, 1де н~яю обмеження по IМГЮР1У чи 1нш правев~ положеннs:-1 не r.е~ш1юджають наданню гаракnиноrо 00сr1уговування 1бгзко1.uтооного р€fV!онту. ~на якi гграmiя i безкоum:iвиий ргмонr иеrюширiiJються: · 1. Г~нnV"и-iий таrюн заnовнений неправильно. ?- ВиР!б 8'М1.1ЮВ э лару через ~~ння Покуrумем npaвvu1 експrrуатацii, заз.~и){ _в iнструкцii. v З. Вирiб ~ор~увався в nрофесrиних, кшерциних чи промиспозих цн1ях (l<р.М сnе4апьно прVlЗначених д.nя цwс мqцепеи, про що ~значе.не в кipyI0..1J1). 4. Вирiб мае зoвнiUJ.ii мэУ..анЖi чи w.~кодження, ви:<пиканi влученням вcep~WJНI/ ~ини, пилу, 1«>N1ax i !н1..uих стороннi>< rrредметiе. 5. Вир:~ МС!е ушкодження, ВИЮ1Иl<а.!-!i не,дОТfХ'\МЭНl:IJ'!М npaВW1 N~е11.ЧЯ вiД еimрзи, мергжi чи акумулmорiв. .." 6. Виμб пщц~вся ~' реrvюнту чи 31\lllHI конструю..v1 особами1 не уrювноваженими на р~\1юнт; проводилося самос.11ине Ч'!Щен1-1я ~w;IX механ~змtв тощо. 7. Вирiб f\liae nрvрJДНИй зное частин з обмеженим Tepi\iiнa.11 служби, виwатних матерiапiв iт. д. 8. Вирj§ мае ВЩl(ЛЭДення накwrу воереджi чи зовнi ТЕНiв, незапэжно вЩ якооri еикористовувансii води. 9. Вирб мае ушкодження, чи уu.~кодження, я1q ви101иканi В11JЪ1ВСХV1 виrо<их (низы<ИХ) mWlepaiyp ~и воrню на нетермостiй1d частини В1Лро910У'о•• ;r,; • n..~(ф'.. .. ""' . . ~ Р'°. ма е уш к од ж ~н я n p W ! ЭJ J д S! 1насадок1 що _входять у l<avirU1eкr по....,-ача!fnЯ ви~,у !ЛЬiрi~, ctroк, МJшкш, к0110, чащ f<РИШО!<, кож1в, ежи1<1в, терс:ж,дис1<Jв" 10рu~ок, труоок, шnанпв, u.rroк. атакожм~их.щ;ур~е, шнур1внавушни1<16Т!?ЩQ). 11 .Д~'Т ВИf-!ИК внаслдок некорекn;ого ваrановлення виробу не.а-tецiапJСТаМи уnооноваженого серв.сноrо центру постачальника. При;~ вирб здаf;f11Ь(;Я в рг,'1Лонт викпючно в чисто.wу виеляд1. з_mпань rapamiйнoro ~я i ргмомту эверmйтесь до спгцiаniзоваIОЛJх repвicнviJX цеmрiв фiрми <&rturn Ноте Аррl~>-~ик ценqiв посriйно зм!нЮ&ТЬС.я. Пергmянуrn ~аnьний nepeni« спецiг/лiзо~аwлх сЩJВiсНИХ центр~в 1VЮЖИа на сайп: http://sai.Jяn.ua., або дiзн~ за -rелефооом rаряс.Юiлiw.'i: О.ООО 502..002 МЕЖЦУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГС3р9.!ffИЯ на ИЭ8елие nредостав.пяется на срок 2 rода VJ1И более в CJtyЧr~e. если За1<оном о защлrе rrpaв потребителей страны, в которой быnо пμ.rобрэтеНо ~елие, nреду~мотрен боJ1ЬШИЙ мини1\.'1альнь1и срgк rарантии. " Все )ОlОВИЯ rа~и сооnзтсrвуют Зак~ о защите прав потребиrелеи и"~ируются законодаrепьсrвОi 1 сrраны, в 1<0mpo~ при~ ИЭ{З.еrу,ле. Гарэнтия и ~...ФПаТНЬР/1 ремонr грс~~осrавпяюrся в любо~.л стране, в которую изделие nосmвляеmя ко\!iПаниеи \<SaЬJm Home дppirarx::es» или ее уполномочеrньм Jlре.дставитеnем, и где никакие mраr-мчения по имnар-rу wiи друrие правовые положения не преrъ.1Тсrвуют nредос:ТсЗВПению ГЭJ)9НТИИного обсnуживания и бe:nnaiнoro ремонта Случаи, н~ KO!OP'ote rарантия и бесплатнЬ\И ремонтнер~яются: 1. ГарантиИН=>1италон зеrюлнен неn~иnы·ю. 2 ~efUI!? вьшпо из строя из--эа ~людения Покупатепем правиn эксппуатаuу~и, указанньDс в инструкч,1и. 3. Изде.rме иgю~ в профе:сиональкьtх, J<О!VU\Ле~есжих иг1и nporv.ыtmeнныx u~ (tqJOMe сnециаnьно предназначе11ны>< дr~я тоrо моделеи, о чем указано в и1-Cipy1<ЦlliИ). 4. ~env1e vaVreer внешние механичес1<ие повреждения ипи повреждения, вызванные попадание~'Vi внутрь жидж.сти, nыпи, насекаvъ!Х и др. посmронних п~~wiemв. 5. ~еnие иrv'iOOT 008рЭ}fЩения, вызванные несоблюдением правип питания от батарей, сети W1И аю<УЩflЯТороо. 6. Изде.гмэ подверrалось эскрьmоо, ремонту ипи ИЗ1V1енен11Ю конс"fРУКЦИИ лицами, нэ уполt·ю,'\J!оченными на ремонт; про:лзводиnасt:r сэ.мостояrельная чистv~ внутренних механи31.1ов ит.д. 7. И~елие ИI\lieer есrесmежо1й износ частей с оrраНИЧенН:~li'11 сроком службы, расходных 11.ЛаТериапов и тд. 8.Издеnие !l1i\1ee'r отложение накипи внутри или сн~ужи ТЭНоэ, независимо от качества 111Сf1Ользуемой воды. 9. И~еnие Иi\/'~еет nовре)!\Цения, еызеанные воз~ вьrо<ИХ (низ«ИХ) тervrлepmyp иnи огня на не-rер\t1сстой1~1е u.ас-ти vщцеnия. 10. Издеr~ие имеет поврещдения принадлэжнооrей и нае&gо1<, входящФ<" 13 комплект поставки 11ЩЦепия (фиrыров, сето1<, меш<щ колб, чащ 19'Ь11.UеК, ножей, венчиков , терок, д1.1юков, rарапок, ipytIOK, шnангов, щеток, а также сетевык uл;уров. шнуров наушrмков и тд.). 11 . Дефекr воз.чик в результате некорре1сrнои установки и~епия не спецлалис1аМИ уполнсмоченноrо серзv:.сноrо центра поставщика. Прwиечание: изделие сдается~1?..~~нт искп.'<1Чи111епьно в чистом виде. rI0 ВОО~ ~ГО VVУ1у1КИ3анИЯ И ремонт обращайтесь В СrtгЦИШlИЗ.DАрООг...-& te СЩJ-В.l'1С!-Ьrе Цt*fipbl фИрN'tЬI «Satum НОО"rе .AppГtanr.es». Перечень сервисных Ц2ЮРОВ пocr"t> о меюrется. Пotivю~ аюуальиый п~еиъ специализ~iрооанных сервw;иъв>t ц~чтроа можно на сайте: http:ffsatum.ualrufssvis~ иrш узнать по тепефоиу горячей л1mи!.~: 0..000 505"21.00 !NTERNATIONAL MANUFACПJRER'S \f\IARRANТY The W~ ts provJdoo forthe period of 2 years or mor·e ifthe Law on User Right of re сошmу v-ktere tlie applia11ce vvas Ьought provides for а greater rninimurt warranty peтiod. All terms of vvairanty comply wRh to the Law on Protection of the Consurner Righ{.15 and are govemed Ьу tf1e legis!al:ion of the counlry ""'rteгe flre pюduct \NaS Ьo_ugflt. The warrai}ty and ftee of charge repai!· are proviqed in any со!JПЬу \'Vhэre ll1e proouct is de[ivered to Ьу Sэ'cun1 Ноте ~a.fll..'"'€5 cr authoreed repreэзntative fhe-eof,ard v.here no reSricfun of ~11~ or other iegal provisfons n1terfere w1h rendering ofwaпantyservice3 and tree of chatge repalr. Cases unoovered byfue warrcm1Y алd kee ofcharge repair. 1. Guarantee cou~n is. ffiled in imprq>eftY. 2. The product f"\aS Шоmе i~e ьecause of tl1e Buyer's nonoЬseJ\'ЭJ~ o·f ms service reguJations irdicated iJ1 the instruction. З. Тhе P.roduct vraS w..r-. . . d for f:h'Ufess!onal , commercia\ or indusmal purposes (except forthe mOdels, speciaHy inteлded for trus purpose tt1at 5 indicated in thэ nstruction). 4. The prodtd has external 1116Chanical damage or damage caused Ьу penetraiion оПhе liquid inside, dLJst, re~cts and other foreign obj&;1s. 5. The prodxt trdS damages caused Ьу norюЬservat1:'e Of the n.rt€s of ROV~r э.J.PP!Yfrorri batteries, mains ог aOCllrriulatrns. 6. The prodt.d \NдS exposed to opening ,repair or modi\'rcation of desgn Ьу tt1e pe~rs, unaLdhori:red to rераь-; fпdependent deaning of intemal me:hanisms efc. \NЭS та-dе. 7. The prodld has natoral wгar of ~rfs with limкed sefVice life. e?<PendaЫes ei~. 8. The prodld has qepoSts cJ scale irside or oo:skle of fire-Ьar e!emen1s, irrespeclive of used v~rater quality. 9. Тhе pr-00 . ..d frФ datmges callSed Ьу effect of high (krVll) tem~res <:r fire.on normeat п:sstant ~ of the prodLtct. . 10. The product ~ da~ 9f ~ ала nOzzres v\lhdl are indooed into tt1e compete set of product sniiп1er1t (fttters, gлЩ bags, ftasks, wps, covers, IФrfes, sea!ng nngs,.Qtat~rs, d~~. oJates,tupes,hoses, ~1 and also po~r cords~_f'te?dphooe. co!ds ett.). 11. А defe::t was а rec~~ of 1nappro~te 1nstaJl111g 6fff1e appuarce Ьу non-spюalisisofthe Sltppliers autnonzed seivюгcente1·. Note: the produd:should Ье с!ёап Ьгfоtе handing overto ti1e service center. Оп thг warrarrty sеМсе a.t'td repail, ~ contгctthe auth-rntzed smnre centens of''Saru 11 N-orne App!iances''. 9
Пр!И mокуnцв ~иробу вимаrайте йоrо nереворкм~ у Ва вiW nрисутност~, й1ЕРЕК~""'НАЙТЕСЯ" що nрода"пмй Вам товар сruргнв~rа!Иiй й цiяжом у1Комnле&rrован1r~ "' 9 rара1--зтiйний тмо~а заnовнений nравилм...аоо Гарантiйний талон niдтверджуе вiдсуrнiсть будь-яких дефектiв у куnлено му Ba1viи виробi i забезnечуе безкоштовни й ремонт виро бу , що вийшов з лад у } з вини виробниl{а протяrом уеьоrо термiну rаравтiйно1·0 обслуrовування i безкоштовноrо ремонту . Без пред'явлення даноrо талону, при йоrо неправильному заповненнi) порушеннi заводських пломб (якщо вони е на виробi), а також у випадках , зазначених у rарантiйних зобов'язаннях, nретензн· не приймаються, а rарантiйний i без1<0штовний ре монт не проводиться! Гарантiйний талон дiйсний тiлы<и в opиri1-1aлi зi штампом торrуючо~· органiзацi'i, niдписом nродавця, датою продажу i пiдписом покуnця. fRuJ rАРАrriТИЙНЫЙ ТАЯ он П!Рр,~ nшcynac~~ v1щn~~лия требуйте ero iЛ!роверкм в Вашем nрмсуrств&1и, УБЕДИТЕСЬ~ что 1rпродэs--з1-1ый Ва1м п~оваfР мсnраsен Ph1 nо.~ностью укомn1111ектован 9 rара~тwйный та1~он заь1ола-йеn-n 111lравмиrп !ЬIН!()а Гарантийный талон подтверждает отсутствие 1<аких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивает бесплатный ремонт вышедшего из строя изделия по вине производителя в течение всего сроюа rарантийноrо обслуживания и бесплатного ремонта . Без предъявления данного талона, при его неправильном заполнении, наруш е нии заводских пломб (если они имеются на изделии) , а таюке в случаях , указанных в гарантийных обязательствах, претензии не принимаются, а гарантийный и бесплатный ремонт не производится! Гарантийный талон действителен только в оригинале со штампом торгующей организации, подписью продавца, датой продажи, подписью покупателя. ~/\JARR NTY COUPON When p~rc!htasorag the ~roduc'U:9 pnease require "ts ctм~c~{~ng Ьefore yotLВ; BIE ~~URE that the goods so!d to уо~в , are fa.шctsona~ and comp~e'(e ай1d t~1гзit i~-ae 0 \fa!f'W~Шty COUJ 0&11 а S 1Шеа i31! corwect.~y. This vJarranty cotJpon confirms the absence of any defects in the prodtюt you purchased and provides for free of charge r·epair of the product failed tt1rough the fault of the manufacturer throt1ghout "the period o·f warranty service and free o·f cha1·ge repair. Failing t~1e presentaHon of ·this coopot1, in case of its improper fiШng in~ in ·the absence o·f the payment doc•Jment proving tl1e purcl1asing ·fac·{, infringement o·f factory seals (i·f any), and also in cases indicated in ·the \IVarranty oЫiga-(ions, the claims ап~ not accepted, and no warraпty service and free o·f cha1·ge repair is made! The '1Varranty сонроn is valid only in the origiвal сору witt1 the s"tamp of tr·ading organizatior1! signature of the selier, date o·f sale and signature of the buyer. Complex home appliances shouvd Ье ir1stalled Ьу supplier's authorized service centersi authorized specialisrs. ln ·i:he case o·f а malfunction of the home appliance because of incorrect installation 1 the buye1· mнst рау the cos·i o'f ·the visit (call) of the specialist, as well as ·the cost of faнlt diagnostics if necessary. 10
r т~ SATURN HOiVtE APPCIANCES S.R.O . Tiskarska 563/6, 108 00, Pr~a"' ue, Czect1 Rep ~blic 0429 SerИa~ fi tвmberr/Seriove сis~о/Серийный номер/ Серiйн ... номер Date of sellП~ermln prodeje/Дaтa продажи/Дата продажу Shop stamp/Razitko оЬсhоdu/Штамп магазина/Штамп магазину nпп · БРовАр Анrfон . . . . . . "_ з1 и ки·· Seller's s1gnature/Podp1s prodavaceiПoдnиcь прод сfkц Е r " М J В СЬ 1( А Пiдпис nродавця /А ко~~г.: -АРКЕТ ,., ", .~IJfj Buyer' s Signature oonfirming Н1е acq~~aiпtance and consent with terms of free of charge maintenance service о,~ the product, and absence of the complai nts оп appearance and color of the product. Podpis zakaznfka, potvrzt1jfci seznameni а soul1las s podminkami bezplatneho zar·uc11iho servisu vyrot.)ku , а take neexisteпce narokL!na vnejsek а barvu vyrobku . Подпись покупателя, подтверждающая озна1<омление и согласие с условиями бесплатного сервисно-техничес1<0rо обслуживания изделия , а также отсутствие претензий к внешнему виду и цвету изделия. Пiдпис покупця, що пiдтверджуе ознайомлення i зrоду з умовами 6езкоштовноrо сервiсно-технiчного обслуrовування виробу , а також Вiдсутнiсть nретензiй до зовнiшнього виrляду та 1<0льору еиробу. г·1 ~1755 . ·_:··= ..• ' 1' •·~ . !
ВIДМIТКИ 11РО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ" / ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ* f NOTES ABOUT ТНЕ INSTALLAT!ON OF ТНЕ DEVICE* Дата вста·· Назва органiзацii, П. 1. 6 . та niдnиc майстра 1ФИО и подпись СЦ 1Название мастера f Maste1"s surname, name , patronymic новлення / No наряду/ and sianature Дата организации, Noнаряда/ устано вки i CЦ/Nameof OrderNo П. 1. Б. та niдпис сnоживача" 1 ФИО и lnstallation organization, подпись потребителя •* / Client's surname , Service Center name, patтonymic and signature" 1 <tt По бутовi nрилади, дJ 1 я: введення в експлуатацiю котр и х необхiднi установочнi, монтажнi роботи, повиннi вводитись в експлуатацiю уn о вноеэженим и сnецiалiстами сервiсних центрiв nостачальнvша. В разi виникне11ня несnравно стi виробу з причини не1юрекrно'f установки вирiб може бути зняrий з гарантiйноrо обслуговування, а покупе ць по винен сплатити вартiсть ви·1зду (в икпику) фахiвця, а в разi необ хiдностi i вартiсть дiаr..~остування несправностi . /'Бытовые приборы, для ввода в эксnnуатацию которых необходимы установочные, монтажнь1е работы, должны вводиться в э1<сплуатацию уполномоченными специалистами сервиснь1х центров поставщика. В случае sо зни !{новения не исправности по прич ине некорректной установки , изделие может быть снято с rарантийноrо обслуживания , а покупатель должен оматить стоимость выезда (вызова) специалиста, а в сnучэ.е необходимости и стоимость диагност и ки неисправности. / "' Household appliances for commissioning of \Vhich installation and mounting v10 rks are requi red should Ье commissioning Ьу the supplier's autrюrized service center specialists. ln the case of а mali<1nction of the product because of incorrect installation, the product may become invalid for v1 arranty service, and the buyer must рау the cost of the visit (cэll} of the specialist, as v1eli as !he cost of rэult diagnostics if necessary. вщм;тки ПРО П?ОВЕДЕННЯ СЕРВ\СНОГО ОЕСffi'ГОВУЕА.ННЯ / OThEll<VI о ПРОВЕдЕНИ И С ЕРВ ИСНО ГО ОБСЛУЖИ ВАНИЯ/ NOТES АВОUТ Cl\RRVING O!JТOF SERIЛCE МAINТENANCe П. 1.Б. Заяsлений та niдnиc майстра 1 ФИО и Дата nрийому споживаче м Назеа Дата за- подпv.сь мастера / Master' s в ремонт 1 недолiк 1 органiзацП, СЦ / Переni к Пepeлitt встановлених вершення sшname, name, patronym ic Дата приема Заявленый No наряду/ Название виконаних робiт 1Перечень запчастин / Перечень ремонту 1Дата and signature потребителем No наряда / орга н ~зации, е per.юrrr / недостато1< / OrderNo CЦ /Nameof выnоnненных работ 1List of установленных Запча сте й / Зав ершения П. 1. Б. та niдпис Date of receipt Clie11fs organization , performed work List of installed spare parts ремонта / The сnоживача*"' / ФИО и for repair declared sc repair and date подnмс.ь потребителя"'* / proЫe m Client's surna me, name , patronymic and signatur e- .,,.,.П1дnис споживача св~дчить про nриймання виробу в робочому стан ~ . / ** Подпись потребителя свидетельствует о приеме изделия в рабочем состо яни и. / * " ' Clien t' s signature certifies about ti1e appliaпce's receipt at the worl(ing cond ition .
3 пи тань rарантiйного обслугову в ання i ремо нту звертайтесь до спе цiалiзован их сервiсних центрiв фiрми ~<Saturn Home Appl iances» П ерел iк серв iс них центр i в п остiйно змiнюеть ся. Переглянути а ктуальни й список можна на сайтi: Г" h~,E//s a]:!rn. ua , або дt~а тися за телефоном гаря:!ОI лiнiI: т. 0-800 -502-502 iJ .. J·1 ш .1' · 11: 1~ · АДрес э. Асц .. М iсто NO телефону : ~--1! 1 1п/n НазваАСЦ ~·t ~ ~J ·~ х; 1 вул . ЖиrомирсЫ<а, 57 Бердичiв 1(041 <~-40636 дс~ееро.:ервiс .....~ 1·} - + + - + ++ (ФО~ ПасiчникС.М.) ......., Ji,,,,,,, _ . ·- ~ 2 вvл. 1. Франка 43 Береrове ~2 ФОП Прунiца 1.1. +·+ + - - ++ ·Бiла Цесжв.а Маяк~ервiс (ФОП Пa.rina К),1<.) . "_ 3 бул. 9лексан.це1~1«11й 82 (04563)-68413 1-++·++++ 4 вул. Енерrетичнэ1 3а В!нниця ~0432)-600573, 007}-6'.225662 ВФТОВЛотос -1·++++++ (0432}642457, ~~tr'IC' 5 пров. Щорса, За Вiнниця (0432}6420д 6а~Ю!{ - + + - - н - 6 np. Космонатiв 53 Вiнниця (0432~23509, ФОП Призюк 81 +++++++ (097).ЭЭЗ-66.З6 (0432=, ФОПРожокАА -г:-1 7 nр-т. Юносri, 16 Вiнниця (0432 13, ++++++ (0432)-519254, (067)-4304472 1 & пр. О~....ксгндра Поля (Кiрова), 59 Днinро {067}444-00 -57; ТОВЛоrо.:; + +++++-:· (Днfпrюпетоовськ) {066)..g:..д..72-67 9 вул. Коротка, 41-А, p+i Днinро (056)-7900460 Унiверсаn-сервiс ..;"++++++ !1-Щусrрiальн!.W! (Днinроn~к} ('ФОП Мартинюк М.В .) вул. Унiвс-рситетсыщ 75 (050)-94000-61, IQCepeic 1 10 ДонеЦЬ!{ (063}9400Cl61, (ФОП Биче:< О.С.) ...... + + + +++ 1 (062)-2130061 11 вул. Енrеnьса, 120 Дружкiш<Э (00267}34841' (099}6507734 Елма Сервiс (ФОП Собч у к ГЛ.) ++- - - ++ 12 вул. Львiвська, 8 Житомир (0412)471568, (067}4115812 Тандем-Сервiс (ФОП Вашvк С.В.) ++ +1 - - ++ 13 вул. Садова, 6 Житомир {0412)-482425, ~J1ЬНИI< (ФОП Мельник В. М.) + (067}4102198 ++ - - + ...... 14 вул. ЛЬвiос-ька , 11 Житомир {0412)-555515, ПП''Е;врс>С" + ++++++ 093-4619596 15 вvл. Гоrоля, 175 ЗаПоРDЮКЯ (061)-787&)51 ЗФ Ю8Лотос +++++++ 16 пр. Соборний 152 Зап(lрiжжя (095) 272-ОWЗ, ТО8"Елекrро-технi1<а-Плюс" € + + + +j+ + (097) 292-29-03 (067)-6311081, ТОВ'Ремnобуrсервiсс" + Г: :I+ ;- 117 вул. !<а.r-.:'l'якоriрська. 1 ЗапорDIОКЯ (009}()674947, ++ + (003)·9834557 Г18 [вул. Ленкавськоrо, 9 СЮ.246-24-16, "= · -=.ха;. lвано-Фран1~в.сы< 068-1 00.~96 ФОПЛупiйчукАВ. +++++++ "' 05()..24&24 -16, 19 вул. Галицька, 203 lвано-Франкiвсыс .008-189-94-00 Ф ОП Луniйчук АВ. ·:- + + ·f- +++ 20 вул. Енерrетикiв (Ленiна), 179 Канiв 0994395215 1:0§_,<<l<~ва ГРУП» +++++++ -- ~ ..._,,,,., 21 вvл. Новоконсrанrинiвсь.~ , 1~Б Ки'iв (044)·5911190 ПП Михайленко О.А. + +++ + ++ 22 вул.Борисniльска 9, КоРП.57 l<и'lв {044)-3695001 ТОВ "Aмcffi..Cepвic' I_~4· + - +++ 23 вул.Чорноволэ,1.В l<роПИВНИЦЬl<ИЙ (Кiрозоrрад) _ . (0522)-272840, (СУ522}.277667 ПП ''eeporюбyrrex" +++++++ 24 вvл. Жори Кvдакова, 2..В l<оросrень (041 42}6(В)4 ПП "МvРавицыа,, + + + ++++ .. .... .. {06272)-26223, 25 вул. ~....знощенко, 10 Костя1;rинiв«а (00272)-22186, ФОП Гусев В.О. +++ - - ~·+ 05().2796816 ....._, 26 6-р. Краматорсымй. 3 l{paм-dfCJpCЬK (06264)·59389, Елма Сервiс ++·+ •/- + -!· + 88597 . (ФОП Собчук Г.Л.) 27 вул. Ринкова, 20 Крамг.~ТОРСЬ!\ 050-9732014 '-:::: донбас (ФОПЛаriн B.l.J r + + - ~ :~+ (0626}412134, ;cs .-: :. .,_ ..,, 28 вул . Пошrова, S..A Краматорсы< 067-2557990 Сатурн.!{раматорсы' . ...... + ++ - - ++ вул. Акэдемiка Маслова (05300)--39192, ФОПДаuжо 1 .В. . 29 (Радянсыт) , 44 , офс 2 1~.пенчуr (096)-448-7106, +++ + + + + (066)-2304471 ~ + f7'-== 30 вул . СоборнОС'ri, 56 IКривий Рiг (056)-4400779, !<РФ ТОВ Лотос ·+'+++ + (056)-4400119 ~-- (099)-2237998 :J ~ ,.,._.,.,.J ·+ = + 31 пл. Центрапьнэ, 384\ _Куn'янськ ++++ + 32 вул. Юверujвсь1<а, 1 Луцьк ((Js.5 .2}-290752$ r:fс1<tJад-магазин Сату.)н'' [· + +++++ 1 095-5294709 (Ф.ОП Соловйов Р.€ . ,_'"Г ;-=; (032)-2228710, ФОП Копач О.Б. - J++ 33 вул. Червоно·i каnини, 109 Львiв (067)-3447224 - +++ 34 вул. Шараневича, 28 Львiв (032).2395152, ППФ Pociмne1<c _ . ~++++ {032)-239:Ю77 (0623) 413758, Сюф АСЦ . +·+ + 35 ву.п. Тайожна, 11< Maкi'iB!<a (095)·291-46-78 (ФОП Гурчен~~ • ++ ++ ша .. = =-
+ + 38 Внуrрiш;ьохвартаnьний nроiэд, 2 Микола·iв :от.r-=-~--=~---=--1 39 вул. Озерна, 176 Мvнюnа·iв 43 аул. Erteкrpoмeraлyprin, 54 Hiкonor1ь ++++ + ~~ 04·141}.52010 1оsтехнi1са ++ + ++ i ~ (05693)-75796, 45 вул. Сучкова, 54 НовоМl".лжоеск 097..0758568, ТОВ Лотос 050-4815871 ++ + +++ 4r.: ....,.,.,.,.,,с - :;:75·""""'"-~· а (Or-182)-39<I01B, ФОП t< · 1Lo о вул. rеnовая::::_=-~~=-- _tЦесэ (Оl94).:ВЗ9ОО18 -==,---==уш==н~_Р=··· =·=-..,,,..,,=-aci=Y=-1-~-+·.....q-+-:J· -+-~-~---~ + Дt. (05632)-61554 , r:l · 47 вул . -~~провськая, Павлоrрэд (066)9509132, ФОП Шульга С.З . +'++++++ 172"6 (067) 6308242 48 . вул. Держа~на, 75=::=-=>~-1~~- ~J-~· Фёп Кириченко о_,,,. г_.=_..с=~--J.~-+~-+~-+--+---+--+--+~+-з 49 вvл. ЗеньЮвськ-а, 21 :::iполrава 0532 :.J590046 CU ТОВ "Аматi-Сервiс" + + + ++++ 50 ОУ!!: евролейсы<а, ~-=-=--,__,,.,.·...ШОЛтава · =: os..~ .J315321 нвтов "Пр0м-елекп:~онiка" + + + + + + + 51 вvл. IМiвсы~"З?f:~ "~_,JПри.rмм =- . . 04537\...?3982 CU 108 "Ам~тi-Сервiс' ' _ + + + + + + + 52 svл. Тиха, 12 ."."." ... · Рiвне ~.,.._, {0362' 266585 Ел<жтронiка-сеовiс +++++ 5 р (0362}433340, Рубiкон rz..s_з=-r("n=ро=в=._Р_с00ч_и"""'й""",_ · " " " "" ' ·-= · ,,.......==·-==01--'im- _ 1 e__- == "= = - (007)-3604242 (ФОП Новицы<ий П . В.) (06452)-27853, 23828, ПП 1'СДРТ" (050)-470.07-10 '=-=~-=·--="""'===....· " 0<= ·=· "'" - ===-1!==-=-==-==,=-=-+~~~~~~+......_,,~==="'""""'----ФО...-+-==~~').-+-~-"'\~~ (О62б2)-28620• Елма Сервiс (099).SiЗ7?261 (ФОП Собчук ГЛ.) (068)..6728805 56 •вул. Шевчен1<0, 1~'"""""'~--1J<.(..""":;-rр......,и"""й=-=-..==--~032~45...;;,.;.;-5838~..;;..1;,-- I<П 'Телерадiосеовiс"- + ++++ ++ С€ееродонэи,ыt + +++++ + ++ 54 вул. Курчатова, 195 Слов'янсы< ++ ++ · 5 5 вул. Свободи, 5 + 57 вул. Пsrропэвлiвсь1<а 86/1 +++++++ 68 вул. Громова 146,оф!с 102 Черкаси 69 вул. Хоменко, 7 1 ЧерJСаси = "· -=- -~ _:Jt.: -=+....;; . . ....+~-+~-+-<I ++++ ++ ++
г----------··"---··-··---····-- ----------------------------------- --- -----"---------г------- -- -- --------··--"."............... .................... ........ "..............•. ...... _ _____. _ _ ~il Saturnф 1 Saturnф ! ~ ;;:1 i ! :s ' ' ' о ~ i Моdеl!Артикул!Артикул........... . .............. j Моdеl!Арти1<ул!Артикул...... . . . ...... . .......... 1 Моdеl/Артикул!Артикул" .. """" .. " .. . . . . " . . ~ ~ ! Date of sаlе/Дата продажи/Дата продажу ! Date of sаlе/Дата продажи/Дата продажу ! Date of sаlе/Дата продажи/Дата продажу .@~i-·----·---------·----·----·---· ·----··--·------·--· ---·- ··- i... "."." .." .. "..."."."." ... " ..... ""....... " .... ... .... ! ... " ..." .. """.. " .. ""... """" ... """".""" .. ~ ~ J Serial nшnber/ Серийный номер/ 1 Serial number/ Серийный номер! ! Serial number/ Серийный номер/ ~ ~ ! Серiйний номер i Серiйний номер ! Серiйний номер ~ f! N-~~~·;;~~~d~·c;~·p·~-~-y--~~-d".".. """ ! N~~~-;fth·~·-r;~d~·ё·;~p·~-~-y--~~-d" .. " ." ."" 1 N~-~~-;fth·~·;:,:~d~·c;~p·~-~-y--~~ ·d·--·- - · ~ .:Z j Stamp/H~~ BfiHИe торговой ! Stаmр/Наименова ~~:n> рговой 1 Stаmр/Наимено~Щ!е торговой ;€ g j организ~ии ~1-6мпf 1 организации и штамnt ~ ! организации и i.w;a!Oltl / ~ ~'! Назва та~эг~'1Р~нiзацi'i i штамп 1 Назва торrово'i о~аW! з Q1:1 ii ~штамп i Назва торrове'i O,Er~з~i'i i штамп :S' ::! i ........" ......{,.....-:'........;;:.""........ ..... "".".""... : " ..... " ... ........... .... ..p ";:r..'ta··::;---·- -···· --·-·· - -· !... ".... .. .."....... ~~ --~- JoQ-· =i--·-··- ... .... " ... ". ~~ ! м.n./м.n/Simnf,f' ~ ~ ! м.п./м.п/Stаmр ~ t"I '$\ ~ j м.п./м.п/Stаmр~ • ·; 1:$1 ~ а; ~ 1 Customer's ~ifЪ s$-:"i '. ifior1e#, name, ! Customer's address;i p(tonej#;i1ame, i Customer's adoress, ~ one#, narne, - g g: i surname/Aдp~~ он, ФИО i surname/Aдpec, тe~~~ lliP ! suгnаmе!Адрео'?,тёЛ~-~ ФИО ~ ~ 1 потребителяfд;!\ ~ елефон, ПIБ ! потребителя/Адрес~ ~ еф/fн, ПIБ j потребителя/А@~~елефон, ПIБ N ~!Сnоживача." ..':......,А.~" .." ...."""...."."." 1 Споживача u:> ~ t-r i Споживача .. """ · 'P'I· ~--- ·- - ----·---"" .. " .. "" ~i 1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::. j ::::::::::::::::::::·-·:':':':':'::·:·:·:·:·:~.-~:s.:·::·:·:·:·::-::·:'::':'::_:· 1 :::::::::::::::::::::::::::::::~:~:::::::::::::::::::::::::_ ~ _х i Date of Receiving!Дaтa приема/Дата i Date of Receiving/Дaтa при ёМа!Дата i Date of Receiving/Дaтa приема/Дата z :S-i прийому ! прийому !прийому ~1-i o~t~ ·;i·R~t~;~-~iд~;~--~-~;~~~~iд~~~. ~~~~~i ! o-~t~·;i -R~t~;:~iд~;~--~·~;;~~;~iд~~~- ~~~~~; i D'~-t~-~-i·R~t~~~iд~;~--~~;~~~;;iд~~~-~~;~~; <5! ... ............. .... ......... ....................... .... ...... ." . j ..................." ...... ... ........... .... ................ ... . . ~ ~ i ~~~~~~ :~~-~~\~ :~~-~~~----_-_._-_._·_-_-_-_-_·_-_-_·_·_·_-_-.·_-_-_-.- i~~~~~~ :~~.~~~ /~~-~~,~----.·_·_._._._-_-_-_·_·_-_-_._-_._·__ ·_·_ -_- _· ! ~~:~~~ :~~-~~~-:~~-~~~----_·_-_-_-_._._._._-,·_-_-_·_-_-.-.·.-.-.·.-- ~ ! Stamp ofthe Service Center, ! Stamp oftt1e Service Center·, ! Stamp ofthe Service Center, ~ ! signature/Пeчaть сервисного центра, f signаtш·е/Печать сервисного центра, i signature/Пeчaть сервисного центра, ~f подпись /Печатка сервiсного центру, ! подпись !Печатка сервiсного центру, i подпись !Печатка сервiсного центру, -g ! пiдnис ! пiдпис i пiдпис :i:'j м.п./м.п/ Stamp f м.п./м.п/ Stamp ! м.n.lм.пf Stamp :s j_______ ______ __________~.~-~-:-~-~-~------------- ---1 __ __ __, ____ _______~--~--~:--~--~-~----·· ··· · ··- -----------l---····- - -------------- -- ~··-~--~·~-~-~--~------···--- ·---- --·- ···-'
--- .:1 и, А 1{, ·r·[:F.i·t т .. . : с.-..1!~::!1.}1• - ·'" к.")11а-, ' 1·~ .А • J 11~ &J \-1 : t!,-· 1•\н.'1 •r" ,-. _ ,• t. 1 1_ " •~J • 1. r- <-•• 1 ., .,., 1.J 1 i.·;~; "'\.~ '"'. -. (~. .. 1t . . . 1'''•\. . / _)\' - "'"'?1\ , ~\1 it111•'lll•ll 11;•.•:• , .,. . ·.· i ...',. .J _ , 1 : 11 •~.: