Text
                    Поштові марки
України
Каталог поштових марок 1850-2009 років,
які мали обіг на теренах України


Поштові марки України Каталог поштових марок 1850-2009 років, які мали обіг на теренах України Чернівці «Викошіпа-РІїІІ» Видавничий дім «Букрен- 2010
УДК 737.3(477) ЬІІК 63.221(4УКР) ЦОК 1ІННІНІ' II ( , | рнПпііІ ІІІІ І* < , Рої <> иііісі.киїї М. Є. міірбн \|.|......... клініки ііоііііович марок 1850-2009 років, які •»•«»»< і,, іір. іі,і« \ країни Чернівці Внкоі¥Іпа-РЬіІ - Буковинська ||<І.....и І. . , і і>|1> 11 1 і ' >(,(, ічч (,| ‘ '............ ііп|и»р'1.111110 іір*» «'‘«її нош і оних марок в Україні і 1850 року, коли " 1 .......... • шипів в и ці іп чіі.іп Лік і ро-У і Орської та Російської імперій, а 1........ Р» чі 11’ । ми ні ті І’оіі ін ішіьі м нианк і иоііпа під час окупації території нашої і.... Н, |іцпц । । (рм ні < нпиііих шинах Окремий розділ присвячений поштовим маркам, п । шипі । । ції ц ції \ ирпіїн пнро іона І 15 2009 років УДК 7373(477) ЬЬК 63.221(4УКТ) Усі права шхищеіп. Жоден < маїсріллів цк і книіп не мо.ю буїи від і ворсили елекіронним, електрохімічним міх нічним, кссроконіїовлльнпм, фоюі рафі'іиим нбо ніііінмн засобами без письмовою іошолу авіорін каїаюи Мі ісріали кініі и можна циіуваїи в ілсобах масової інформ і ті іа шіосиїп їх іо іиформаїїіїіііііх і іоні наших сипім чбпп Я 1КОІИ1М НІН 11 ЬІННЯМ ІЬІ І <М рс ІО 97К <>(.6 И)9 | 7 Ціиіііиі >1 ( І риіипн ції і' ( Ріііпніін І.КНН М І ОІн
Шановний колего! У Твоїх руках пошуковий варіант започаткованого авторами Великого каталогу поштових марок, які мали (мають) обіг на землях сучасної України. Створюючи основу майбутнього Каталогу автори розуміли, що неспроможні відразу задовольнити всіх колекціонерів українських поштових марок. Розуміючи, гцо бракує знань, досвіду, що слід ще багато й прискіпливо працювати над цією темою Але вони розуміли й те. що зрушити справу з місця можливо лише тоді, коли з'явиться щось матеріальне, «живе» Само воно й стане каталізатором подальшого натхнення при вдосконаленні Каталогу, який буде підживлюватися ще її розу.мно-обгрунтованою критикою та пропозиціями збирачів. Нам усім треба розуміти, що створення Великого каталогу — це спільна та кропітка праця. Але якщо ми всі у цьому зацікавленні, то треба бути активними — тобто не обмежуватися огульними звинуваченнями авторів поза очі, а критикувати конструктивно, пропонувати конкретно. Такий підхід збагатить Ініціативу тих, хто налаштований працювати, додасть їм оптимізму і наступне видання Каталогу напевно вийде більш вдалим. Так, спільними зусиллями й народиться те, чого ми вже давно чекаємо... Всеволод Фурман Віце-президент, член президії АСФУ Суддя філателістичних експонатів міжнародної категорії Травень 2010 року Шановні філателісти І Працюючи з каталогами різних країн та різних фірм вже більше п’ятдесяти рс та порівнюючи їх я прийшов до висновку, що даний Катачог займе гідне місце у1 щ ці,і ц іонаниї іітературі по філателії серед видань багатьох країн По перший погляд Каталог відрізняється (по оформленню) від інших відомих ЦііЦіт її ці вигідно виділяє його: у Каталозі позитивно вирішено питання МІ "І ніішіііііііі кольору для позначення окремих позицій (серій чи марок), виділення і^шіііі ти пробних випусків марок. Шо значно полегшує роботу з Каталогом Ціни \ Кити юіі б шзькі до реальних ринкових цін, що відповідає задуму авторів нетто каталог ....................пню \оЧ) підкреслити відповідність історичних подій в Україні з । >«м*і ‘ .ти їм роїді не Каталогу Включення у книгу цілого ряду позицій, які раніше Йт........» іт її і цю ш до< татньо висвітлені у вітчизняних виданнях. (ііііі'і річіота । т ріпою і пробою створення Великого каталогу поштових марок ' і. І ** «Ай перша спроба потребує доповнень. Вважаю, що ми всі, кому - МШ'*" Істо/ни та доія вітчизняної філателії повинні підтримати та • И0» натирай і />< комендаціями та інформацією з метою вдосконалення Веслив Савін Член пре індії АСФУ І о іовннн су іди філаїелісіичннх сксіїонапн національної каїеюрії |& 1 ранені. 2010 рокх
І ЗМІСТ І Ісре імена............................................................6 І Ісрслік використаної та рекомендованої літератури.....................8 к і’орнчна довідка......................................................9 І Випуски чужинних ноші на українських землях....... .................... 11 І І Ансірійська пошта..................................................11 І 1.1 Авсірійська пошта на теренах Західної України 1850-1918 рр......11 І 1.2. Марки оплати доставки судових повісток (судово-доставочні поштові марки).. ......................................................... 12 1 .2 Російська пошта на теренах Центральної, Східної та Південної України 1858- 1918 рр............................................................... 13 І 1. І Нільська пошта................................................ 14 1.3.1. Польські марки на українських землях..........................14 І 3.2. Випуск польської адміністрації для судово-доставочної пошти (1920-21 рр.).........................................................15 2 і Ікунаційні пошти під час Першої світової війни.......................16 2.1 ()купація Австро-Укорпійною ......................................16 2.2. Окупація Румунією (Чернівецький випуск для Покуття: Коломия, Городенка ніщо)......................................................... ....20 2.3. Окупація Польщею..................................................21 2.3.1. Випуск керування Волинської землі (польська цивільна адміністрація) І йвііічно-Західна Україна (Західна Волинь)..........................22 2.3.2. Пошта локальна на території окупованій Десятою армією.........25 2.3.3. Пошта локальна на території України...........................26 2.3.4. Локальні випуски доплатних марок 1919-1926 рр............... 26 2.3.5. Польська пошта консульська в Одесі......................... 41 2 4 Російські війська на півдні України та у Криму.....................41 2.4.1. Випуски Кримського крайового уряду (генерал М.Сулькевич).......42 2.4.2. Випуски Головного командування збройних сил Півдня Росії.......42 1 1 Іередруки провізорій — марки "Російської Армії” на Близькому Сході.....46 І (Ікунаційні пошти під час Другої світової війни.........................49 4 І Окупація України фашистською Німеччиною (1941-44 рр.)..............49 4.2. Окупація України Румунією (1941-44 рр.)...........................57 Поштові марки України (1850-1945 рр.)................................ . ..62 5 І І Іонітові марки земських пошт українських губерній Росії..........62 5.2. Аі і іаційпі марки Українського легіону січових стрільців.........64 5 3 І Іередруки російських поштових марок, зроблені з ініціативи РОПиТ (Руською обіцсства пароплавства и торговли) у Одесі т.зв. “Український Леваїп”.............................................................. 64 5 І Випуски Цепіральпої Ради Української Народної Республіки.. ........69 5 5 Випуск Української держави (Директорії). ....................... .70 5 5 І Випуск Дирекюрй у вш панні................................... .71 5 5.2 Випуск Дирекюрії у він панні (('.І Істлюра)................... 72 5 5 ) Випуск Уряду Дирекюрії Української Народної Республіки (Спмоп 1 Іеі діора).......................................................... 7 3 І Випуск Українською Уряду у іііігшіїїпі ... .......74
5.6. Випуск Уряду УСРР..................................................75 5.7. Випуски марок Західноукраїнської Народної Республіки...............76 5.8. Наддруки тризуба на марках Російської імперії та Тимчасового уряду.84 5.8.1. Київський поштовий округ.......................................84 5.8.2. Харківський поштовий округ................................... 105 5.8.3. Полтавський поштовий округ....................................109 5.8.4. Катеринославський поштовий округ...............................112 5.8.5. Одеський поштовий окруї.......................................114 5.8.6. Подільський поштовий округ................................... 124 5.9. Провізорі!України (1920-22 рр.)...................................146 5.10. Випуск Революційно-повстанської армії України (РПАУ).............150 5.11. Пошта Закарпатської України (1939-1945 рр.)..................... 151 5.12. Локальні поштові випуски України 1992-1995 рр....................167 •'.ІЗ. Поштові марки України 1992-2009 рр...............................195 Д< >/(А ГОК 1. Марки, які не були введені у обіг..........................306 ДОДАТОК 2. Зведена таблиця цін на обігові марки четвертого-сьомого випусків у пн і іи-блоках........................................................ 307 1,1 »ДА ЮК 3. Зубцемір. ......... ....... ....... ............ ..312
Передмова V паш чаг коли колекціонування поштових марок України досягле високого рівня га з’явилося Гіііііііо фііьпслісіїп, які спеціалізуються саме на українських марках га повністках, з’явилася потреба у ішпуїку історично справедливого каталогу з систематизованою розробкою випусків марок, їх міріімеріїсінкою га додатковими поясненнями стосовно реальних, спекулятивних та фантастичних випускні Н основу каталогу покладено розробку матеріалів з відомих європейських каталогів (Місіїеі, /іііпМеііі. Уусґі сі ТеІІіег, 8(апІеу СіЬЬопь. РівЬег, ХітЬгиі Саіраііп тощо), а також публікації з журналів Фішіїеііія України”. “Филателия”, “Филателия СССР” га інші матеріали, включаючи інтернстні і «і |х пі, її іакож філателістичний матеріал з власних колекцій авторів. V кнгіїлозі марки мають нумерацію, яка присвоєна самостійним випускам марок, що мають пі ііі 111 н малюнок, номінал, колір, наддрук. Дня розуміння специфіки відмінностей у знаках поштової оплати сформулюємо, що собою І ІІІНПВІІЯП. ІІ ЧИ ІНШІ видозміни. І'ішоїіид — екземпляр марки, який відрізняється від передбаченого іразка чи більшості марок у ііркунн (а іакож від всього накладу), але не є браком (макулатурою). Різновид може появитися: а) у рі IVні.і.ні ні імінностей у папері га рисунку (наприклад вмонтування у друкарську форму цифр ііііміііялу. використання різних кліше тощо); б) у відтінку кольору (при зупинці машин, друкуванню чіп пін іьіклалу з великими перервами); в) у водяному знаку (наприклад, різне спрямування водяного шику ноі о відсутність); г) у зубцівці (наприклад, при використанні різних перфораційних агрегатів або інше піп); д) у шарі клею (наприклад гладкий або рифлений клей, білий або жовтий); е) у глі (фоні), іш і іруку, покритті (наприклад, різна відстань між рядками наддруку, відхилення між використаними ні іграми) І Ііді раверування чи переробка друкарських форм веде до появи марок різного типу. І'і ікі відмінності, належать до дефектів або макулатури Дефекти — це недоліки, які з’явилися на поштовій продукції у процесі виробництва та не були ІШЯІІПСШ контролем. Помилки — це неправильності, які були допущені ще на стадії додрукарської підготовки знаків нош юної оплат та своєчасно не були виявлені. Макулатура — відходи та брак друку, часііше всього: а) перші аркуші з друкарського станка, до юіо часу поки не іабезпечено рівномірне надходження фарби; б) пробні аркуші при багатоколірному іруці які «гримуються при декількох прогонах, поки не досягнуто точного нанесення кольорів: в) іііиііііо цепірована перфорація, г) поля між частинами аркушів, розподільчі доріжки чи розподільчі кріт їй, і ін іаттер-пари (переважно і бракованих аркушів); д) брудні відбитки всіх видів; е) всі інші пробні відбитки. Украдена макулатура іноді надходить як “рідкісний різновид” у торгівлю, іноді може ііріііііп і нош контролем. У виняткових випадках при сильній нестачі марок (наприклад, у Росії в кінці Першої і пі юної війни) макулатура може продаватися у поштових відділеннях. Колекціонування проб, нетнражованих беззубцівок, гаттер-пар, хрестовин чи макулатури (які іужс рідкісними) ідійснюється переважно спеціалістами. У Каталозі ціна на такий матеріал не он ііиічена, юму що вона с стихійно-ринковою. Рііііонії щ м.ірок. що відрізняються від основного випуску марок по розміру, деталях малюнку, і орнім поперу, іубщвці, присвоєні додаткові номери римськими цифрами або прописними (великими) пін р.іми української о алфавіту. Різновидам марок, що відрізняються від основного випуску відтінками ко іьору іа пішими дрібними деталями присвоєно індекс рядковою (малою) літерою українського и п|і.ііп і к І Іоря (ковші номер марки у аркуші - це номер марки якщо рахувати від лівої верхньої марки до припої нижньої но рядах. Так, наприклад. 5-а марка у аркуші 5x5 — остання марка першого ряду, а у аркуші 1-4 перша марка другого ряду. іаному каїалочі рія баїаіьох випусків марок наведено ціни для квартблоків (Ні), марочних іркушін ні ноттоїшх ні травлені. (І і), тобто цільних речей, що пройшли пошту. Для марок сучасної 'ікрпнні (і І очі р.), наведено ціни на конверти першого дня (КПД). ІІГ ІІО ЦІНИ Н.І ПСІ ПОЇННІ! інінсдено для іручносп н умовних ОДИНИЦЯХ (у СІІІВВІТІІІОШСІНН 1 у о 1(1 ірн І І ВІНІІ.ІЧСІП шпиком вивчення ринкових НІН в Україні у цілому юму можливії відхилення у ціпів иіпс.кііог її ві ((кчіону І ііна на серно нключаї поїнні) беї рі шовидів і може буїп шоікруї ієни Курі її.піки іііі 05 05 2010 (іа іаіінми 111»V) І є 10,55 і рп 1 і 1 ’ І) і рн , І $ < ПІЛ 7 0 і і рп |0 рої рун 2,71 і рн
У' каталозі використовуються такі скорочення та позначки: квирі-блок; иркуіп Іірк VIIIІ • ’ ікни юне погашення марки; О фішпслісіичне погашення марки; І‘І чирка і пі вирізці; марка па конверті, поштовій картці, бланку тощо — повністка І ♦ і ікііоі пінена марка без клею; • їв пін пінена марка з наклейкою або слідами наклейки; ♦ « іа ної пінена марка в ідеальному стані; Ф рі иіовид; о и ні) використовується для відокремлення кольору марки від тла: ультрамаринова І сіре, ні «««крем цінім номіналу наддруку від номіналу марки: 10 грн. 10 шаг.; для розбивки фрази надд] рп пні “Пошта / України І Бородянка / номінал”, пін ііиііінііі слеш) — використовується для відокремлення кольору марки від кольору наддр І глині фіолсіова (6911) // червоний: і * < впік піна інформація. І 'і інформація відома по іаних окремих дослідників, але не зафіксована у офіційних літератур 11 ш\ і, юму може змінюватися; II І піцідрук: III , на ідрук перевернутий; II І на,ьірук подвійний (двійник); 1 1 І на ідрук подвійний < двійник) з яких один переверну гий; Іім і» і ікчп; N ііііінніїці іля позначення позицій, відмінностей, інформації про які раніше не було; НІ» іпміодрук; М ірн юк (\/х (ппеп\ проба; / іиікприс і .іпо для позначення поштових марок, які не мають офіційного підтвердження як поп ПІНЦІ І 11 Аіі іііноіич; . н її І І без іубців; п • ін і кіісіо: || І 11 в ж ннп випуск; II I і»> іиііііп иііік; VI ір\к п іоі рафський (плаский): |і і ір\ к офсепшй: 11 ццк іпііоі рафський (високий); І іиіі'іаіііпні І цінивші, іубцьоваїїа (щодо марки і: ІІ • онипаї і рсбінчпсга; І І ЦІНЦНК.І ІІНІІІІІІЛ II* цґнпнкп рамкова; ІІ’і» пі нивки рамкова осі рівна (викорисювусться у блоках). І* і инміїкі цепні і опілка, І І «н фіІІП III Ні і І |>МОНПІІІІМ М нірі і мирнії марок М * і пні ііркеш ИІ н їв вирпфія; ІІНН ІІИІІір || І II Піір Пі'МІІВ ' III III НІНІ Г рирн И І рі ІКВ І І Шіьі ні ви ііііі'в на ІВ НІ НІМІ її ІЦВІИІИМ ІПІІОІ ІІОІИЦІЇ (і нн у< ІМ и ЦІП ЦІ фін ЛІС Пі НІЧНИЙ МІНІ рі.111 / V І'НІІІ ІОН Ні ірічні їм »І II Р>1 І ІІІІІПК І каро'В ПІ ІМП і НКІІЧ іріиумі ПІН І НІНІП.-КС'У
Перелік використаної та рекомендованої літератури Ні.ііні І\І Ілигесїт ртеііяку па и/еті /акаграікке к'кг;уіпу\ Іеіесії 1944-45. і “Еііаіеііе”, 1972, XXII, 15. к 57-60 “І гіаіеііе”, 1972, XXII, 16, 8. 61-64. “Гііаіеііе”, 1972, XXII, 17, 8. 65-66. Вііічі Іоіиі Скгаіпіап РЬіІаісІу. — 1992. Лінічін’гкі М, Когзхеп 2. Каїаіо^ /пасхкои і саіозіек /іет роїзкісЬ. - ЗМагехаїуа: РРЕва, 1997. - Г. II 164 ч І ічііег Ка1а1о§ роізкісЬ хпакбіу росгіочууск. — ЗУагагіуа: Еійгег, 2008. Т. І-ІІ. /<//><» гА г Ег. /акаграїзка ІЛяарпа Оокитепіаті Ніаіеііяііска яіидіе. Вгпо, 1968. / < <>/». і/ииі Штайден Спеціальний каталог — Карпатська Україна. — Мюнхен. 2000. Ірчіирт В, Груїикє В. Филателистический словарь Сокр. пер. с нем. Ю.М.Соколова и І 11 ( «іпенкова. — Москва: Связь, 1997. — 272 с. І ірчннч Ю Е, Полторак О.М., Спіребулаев И.А. Каталог марок земских почт России (1866-1919) Москва, 2004. — 558 с. Кшііііоі шаків поштової оплати України — річні видання Видавництва “Марка України” 1996- 4)08 рр Кіпалої почзовьіх марок. 1857-1960. Россия, РСФСР, СССР і Под ред. Загорского В Б. Санкт- I її ісрбурі: Стандарт-Коллекция, 2009. — 248 с. Кипілої цочтовьіх марок Мелитополя. Мелитополь. 1995. 27 с. К.п.ілої поштових маркованих конвертів України 1993-2003 років. К.: Укрпошта, 2(М)4 192 с Кіі.ілоі нровизорньїх почтовьіх марок Украиньї 1992-1995 гг. Сост. Денисенко В. — Москва: < іивуїич. 2004.—57 с. Кипілої разновидностей, дефектов печати и перфорации почтовьіх марок Украйна / Под ред. Фурмана В.Н. — Одесса, 2002. — 96 с. Кипілої -енравочник отечественньїх знаков почтовой оплата. Т. 2. / Филателия СССР. — Москва, 1991. Ітнчі І II Провизорнне випуски Украиньї Ю92-1999 г.: Кагалог-справочник. К.: КИТ, 2007. 479 с І пінт В А Каталог почтовьіх марок России (1856-1991). Москва: Издатель И.В. Балабанов, 4108 608 с. Мчіч іііічт Ю Українські поштові марки. Ьерхтесгаден, 1949. /\Іт коткий ИФ. Крьгмский випуск генерала Врангеля. Пробньїе надпечатки. / Приложение к дурнілу «Филателия». —№7, 2009. —С. 5-10 ОомонІ 4 Каталог почтовьіх марок. Местньїе и провизорньїе випуски СНГ. Москва 1994. ІІчіїрі цкиіі В Почтовьіе марки Закарпатской Украиньї // Сов. Коллекционер. — Москва: Радно и чвіш. 1983 —№21, —С. 23-41. І‘,іииии ВII. Каталог почтовьіх провизориев восіока Украиньг (Донецкая, Луганская и Чпрі.ковская області!) 1991-1995 п,— Донецк2000. 125 с. < очні В Нехтір В. “Каталог поштових марок Польщі у Східнгй Галичині” // “Філателія України" ні '006 2009 рр. < їв иііккий Е Каталог разновидностей марок У краиньї. —Інтерне і-каталог. Укріїїігський філателістичний вісник. Київ, 1993-2000. Ф\рмчп В Нове про старе.../Філателія України 2003,- №3. 6-7 с. ‘Ічрмчи В Общегосударственньге стандартньге почтовьге марки Украиньг. К.: Марка України, ЧИН 224 с \ >н>/л І Каталог українських недержавних марок. - К., 1987. 'Іінопнс “Філателія України” 1996-2008рр. Ч\-піиФІ Каталог почтовьгх марок и иельньгх вещей — Украйна. —Москва, 1927.
Історична довідка До Першої світової війни українські землі були розподілені між Австро-У горською та Російською імперіями. Історичні події 1914-1921 рр. не дали українському народові об’єднання земель Заходу та < чо IV. і до початку Другої світової війни до складу УРСР входила тільки Східна Україна з південною чиї піною Західна Україна належала до Польщі. Закарпатська — до Чехословаччини, Північна Ііукоініна іа Придністров’я — до Румунії. Процес консолідації українських земель завершився тільки із нікііічсііням Другої світової війни — у 1945 р. Ро щиток української державності відображений в історії поштового обігу. До Жовтневого ці-ревороіу 1917 р. поштові заклади на землях України були складовою частиною відомсти зв’язку \ ні і ро У і орщини та Росії. У іистопаді 1917 р. Центральна Рада України проголосила утворення Української Народної Г‘ і пуіїиіки та здійснила у липні 1918 р. перший самостійний випуск поштових марок. V ірудні 1917 р. у м. Харкові проголошується Українська Радянська Республіка і створюється н< рівнії І світський Уряд України, який повів непримиренну бороіьбу з Центральною Радою. До ініііііо 1918 р. Совітська влада всіановлюється на більшості території України. І її іиисання Брестського миру і Німеччиною призводить до окупації більшості іериторії України іііміпіми, які повертають до влади у Києві Центральну Раду. II» деякий час до влади приходить гетьман П.Скоропадський, поштовий уряд якого здійснив іьі । іруки українського тризуба на обігових та пам’ятних марках Росії. До листопада 1918 р. влада в І'і» ні пі і іеіьмана Скоропадського переходить до Директорії. Після вигнання Директорії, з 6 лююго Iі» І о р п Кін ві знову встановлюється Совітська влада. Н цей період до марок з наддруками тризуба додаються деякі марки РСФСР, частина з яких також • НІ І іруїпшуі П>СЯ тризубом. Нпііку 1919 р. почався наступ генерала Денікіна і більша частина України з м. Києвом у т.ч. НІ пін цінні, під владу білогвардійців Ці ііікінський уряд скасував марки із наддруком тризуба й у цей період в обігу з’явилися марки І піннії России”, що привело в багатьох випадках до використання марок і різними наддруками та імініііііпямн паддруків. ІІ|н>ііііемпсльований матеріал того періоду, особливо на повністках і документальним пі 11 пі р іаіііням реального поштового обігу та героїчної боротьби українського народу іа незалежність. V кш ції 1920 р. почався третій похід Антанти на Росію з території Польщі Знову змінилася влада । І ні пі І ’червня 1020 р. у Києві Совітська влада всіановлюється надовго. І Інри ікі Німеччини та Австро-Угоршини в Першій світовій війні, розпад у листопаді 1918 р. цих і ппріїї і інорпно умови для підйому національного руху у Західній Україні. До стабілізації її" н нічною положення у Східній Європі у 1922-1923 рр.. західноукраїнськими місцевими поштовими • ічіпн і циніями було видано велику кількість поштових марок — переважно наддруків на австрійських ьірі.м Ні і чін Першої іа Другої світових воєн військові адміністрації Австро-Угорщини, Німеччини, І Іп п іиі І’у мені і іакож випускали марки для контрольованих ними українських територій. І ому парі ієн. поі ашених марок та марок на вирізках і повністках вказана тільки (!) для 11 и ... і чі і кпмп пі ісмпелями українських поштових відділень. ' м ц *шк н він історичних подій у різних регіонах України поштовий обіг складався по-різному І .і і, і цінному К» і «поті марки України представлені у хронологічно-регіональному порядку. Чиїори іп пре іеіідуїон. па ііовпоіу викладеного матеріалу, так як величезна кількість провізорних Ніііірьі ті річнії і. цс практично неможливим. У каталозі немає зображень деяких марок, тому що нам ні в і і в к ц іпіііі і п і ієн маїеріал І акож, можливо, не вказано ряд різновидів сучасних марок, юму шо не * >> і'» н пі п п ікуіиііп чи нкпранді цс < різновиди, чи поліграфічний брак, який випадково потрапив на ріши). При іінріініоіі,нніі оініовпх марок України ми іверіалиея до моїюірафії п. В.Фурмана < інпі. ні. у ні|н ніеііньи 11 ні іарі ніл. ПОЧІОНІ.ІС марки Українця " При іік н ич нпі прощ вірних випусків ми шеріалнся до іі|віці, І'.Лобко "Місцеві випуски Ііпііін нціч мпріж України і । І Ірини іоршл пьіііучкн Українці 1992 1999 і Кипілої єіі|ніікічипк'' що ми І ... нищ ні і ції чнііічні які іаіімапн и я інііно іемнпкоіо [ ПІ ІІП І >оц КННІІІІ рів ЯКІ іаІІМІППІІА її нііірлііиям концерни і і пік іііюк мн рі комі н іу< мо К .11,11101 нинішнії Мііркоііїнніч .... Укріпнії 1991 ’іННі.іЧіпі Чию рр (но ціні 11 п 11 нц Укріїонна і
Ліпори інн іоінпоюіі вдячність ції Фурману В.Н та Савіну В.О. та цінні вказівки та і омі її і піп які ікііцмііцііли кінцевий варіант Каталогу. А також іа надану ними моральну підтримку. Н "пін її він інінііни ііх.я філателістам Чернівецького, Київського, Полтавського га Харківського і ( пін пі Л( «І»V які шіес їй свій вклад у створення Каталогу: п.п. Багері М.О., Горенко С.Г.. Дриганту Кірківру І ЗІ. Мельнику І.С., Микитюк О.П., ( кляднєву Ю.М.. ПІерстюку Б.В. Дякуємо іа юпомоіу при оформленні розділу Поштові марки Закарпатської України п. II іі'і нк.і (І (Ужіоро о Хніори вііенокіїююіь вдячність п. Ляпіну Віктору (Москва, Російська федерація) за консультації рп р' 'чиї іцід Каталогом. 1 пі і на н.ім'яіь колишньому голові АСФУ п. Бехтіру В.Г. як натхненник} створення Великого 11 і кн \ марок України II . і ірі умсніонапі пропозиції автори із вдячністю приймуть на адресу: Біашря-ЦАйіикг.ііеі. Ми і по інчи моея на подальше розширення даного Каталогу, том) будемо вдячні кореспондентам. і п і ідуп. цікаву, імістовну інформацію щодо поштових марок України. і' .іропка розділів виконана групою-колекцюнерів-філателістів: Цнтак Ярослав Степанович (Директор Чернівецької дирекції УДППЗ '‘Укрпошта”) / раоиипеііи Руслан Сололюиович (Голова Чернівецького відділення АСФУ, суддя ІІІІІоІІ І II ЦІН К,| ІСІ орії по філателістичним експозиціям) Риго пінс ький Мирті Степанович (Суддя І каїегоріТ по філателістичним експозиціям)
1. Випуски чужинних пошт на українських землях 1.1, Австрійська пошта 1.1.1. Австрійська пошта на теренах Західної України 1850-1918 рр. І червня 1850 р. Перші австрійські марки із зображенням герба Австро-Угорщини, яки і имнолізував єдність земель імперії, в тому числі Ґаліції та Буковини. Марки без в/з і рошова одиниця: до 1858 р.: 1 конверсійний Гульден = 60 крейцерів, з 1858 р/ 1 гульден - 11 мк-ііцерів, з 1900 р.: 1 гульден - 2 крони; 1 крона = 100 геллерів. Марки Австрії №№ 1/5 (1.06.1850/54) X — папір ручної виробки, в і, П © □ 1\ — 1 кг жовта, лимонна К 1,5 К2 К 2,5 2\ — 2 кг чорна К 1.5 К2 К2.5 IX — 3 кг червона К 1 К 1,5 К 1,5 4Х — 6 кг коричнева К 1 К 1,5 К 1,5 5\ —9 кг синя (відтінки і К 1 К 1,5 К 1,5 V папір машинної виробки, без в/з, □ © □ IV — 1 кг жовта, лимонна К 1,5 К 1,5 К2 IV — 2 кг чорна К 1,5 К 1,5 К2 IV 3 кг червона К 1 К 1 К 1,5 IV — 6 кг коричнева К 1 К 1 К 1,5 5У — 9 кг синя (відтінки) К 1 К 1 К 1,5 Марка Австрії № 4, яка пройшла пошту 7 08 1850 (Коломия) Примі і ки І) Для першої серії поштових марок Австро-Угорщини, які використовувалися в обігу на теренах сучасн і і>і шиї України іасіоеовано коефіцієнт но відношенню до цін каталогу МісЬе1-8ресіа1. Штемпель населені •-, ні ції иоіііиіеи юбрс читатися («3/4 повного штемпеля). і (ця всіх наступних випусків поштових марок Австро-Угорської імперії, що мали обіг у населених пункті 11> । інні України також застосовується коефіцієнт відносно каталогу Місііе1-8ресіа! іпдно таблиці: © © 18 1 1866 рр (К-Ч-6/І4) К 1 К 1,2 К 1,5 ІК6/ 1848 рр (№К- 15/68) К 1 К 1,1 К 1,5 •М«и> 1‘ЛКрр (К«К« 69/224) К 1 К 1 К 1,5 і| Марки ііігіі к ні 11 її ІЧ18 р 1ЖМ*> 225/7 х/у> і штемпелем погашення “БетЬегц Бм/ом/” К 2, Па 124 К 4 (Д: 11*1» і «пні Ні її ні Іі.іни Кракіи ІІі.іші. Лміііі Ні ієні. Іі.ііш-Краків)
Випуски чужинних поні і па українських землях йЗЙЙИЙВН -ГШЄР05Т Я1ІБГО8Т ЯЇСРШ ЛкмтГТНижі г,* ИЛї! і1.Г-/. І) Ікрі лини Киш-Львів Краків-Відень фран кували ся марками України і стосуються української авіапошти. 11.2. Марки оплати доставки судових повісток (су дово-доставочпі поштові марки) (>< кіні ки ( кідпа Ґаліція га Буковина (які знаходилися під юрисдикцією Львівського вищого іііііііііі«> суду), як складові частини території Хвсіро-Угорської імперії мали досить слабо розвинену піню мережу, що цуже сповільнювало роботу судових інстанцій, то міністерство юстиції Австрії у • І р нііс ю їли цих регіонів посади судових поштарів, а з 1898 р. — обов’язкове використання ніініиїх чарок для оплати доставки судових повісток, які і стали на Західній Україні першими •і • ні що ін пюсередньо використовувалися на даній території. і і І Перший випуск міністерсіва юсіиції Авсірії. І іФііія 1898 р. Високий двохколірний друк на білому дуже тонкому папері без в/з, як у і И.ІПІХ м ірк.іх Австрії. ЗЛ 10’Лта 12‘/2 у різних комбінаціях. З прозорим безколірним клеєм Марки і ііціііцм аркушами 8x25 шт. ** * (*) ® □ ” кі чорті 1 фіол -синя \ ІЛ НІ' 120, 60,- зо,- 20 зо,- 60, 1. < 1 12' 140, 75,- 35, 25, 35, 75, 11 ПІ 10' 100,- 50, 25, 20, 25,- 50, 1 III1 ” II — — 50, 75,- 100, ЯЬ К 10 К 10 К8 К 8 К8 К8 "ори і 11 пня (1899) \ НІ 107, 100, 50,- 25,- 15, 20,- 50, 1. III 1 " 120, 60,- зо. 15, 20. 60,- 11 III 1 IIIі 100, 50, 25,- 15, 20, 50. (Ь К8 К8 К8 К8 К8 К8 ІМІ 11 \І ірукущілшія з Державній друкарні у Відні; ') М поі ті гнися судовою гербовою печаткою чорної о або фіолетового кольору, або перекреслюванням м 11 >і лічення пером знижує ціну на 50 %, погашення червоним або синім штемпелем підвищує па 500 %: 11 V пішому 1899 р тариф на доставку повісток знизився до 17 кг_, марки використовувалися із накресленням і і ііпім аім» чсрінніим олівцем. Інтерес становлять тільки (!) на формулярах (повістках). І • М N II нідома іільки в погашеному вигляді; • і» іаному випадку на судовому формулярі (повістці): <ц <»гі цінім часом на філаїслістинному ринку з’явилися підробки штемпелів на формулярах з м №№ 1-3 і ІВ ІШИМ 'ІгрноЦіїН» або юле по і о кольорів. І 1 2.11 Іру і ип випуск міпісісрс і ва юстиції Австрії Ііпнуїцішіїїі у иГя іку 11 ротовою реформою заміною талерної на кронову систему І вгріч іш 1899 р Високий ліюхко.'ііріїий друк па білому топкому папері без в 3, мал. марки № І ч м іюміп.і іом ВІ 10’ ї ї 12/г у різних комбінаціях. З прозорим клеїм
Випуски чужинних пошт на українських землях 13 ** * (*) © Е 2. 34 і еллери чорна і синя А. 1Л 10*/2 25, 10,- 8, 5,- 6,- 15.- І>. ЗЛ 1272 15. 8, б, 5, б, 12,- В. ЗЛ 124:10і 25, ю, 8, 5,- 6,- 15,- К6 К6 К5 К5 К 5 К5 Примітки 1) Дана марка випускалася впродовж 9 років, існують незначні різновиди по кольору, чорний — матовий або і вінцевий, синій від світлої о до темної о, а також сіро-зелений^ 2) Невикористані запаси марки № 2 після 01.03.1908 р в деяких імшах наклеювалися на судові повісіки ч шіііравленим фіолсіовим хімічним олівцем або червоним чорнилом номіналом на 10 геллерів на самій марці. Інтерес і шпилять тільки (•) па формулярах (повістках! або на вирізках з них. 1.1.2.ПІ. Гретій випуск міністерства юстиції Австрії Випущений у зв’язку із зниженням тарифу за доставку судових, повісток. 1 березня 1908 р. Високий двохколірний друк на білому тонкому папері без в/з. мал. марки № 1 і .... номіналом. Зуб. І2'Л або □ ** * (*) © Б 10 ісллерів чорна і світло-синя 5,- 3, 1, 2, 3. 10, ♦ А Чорна, темно-синя з блиском (1912) ♦ І Пропуск перфорації по гориз (вертик пара) 5,- Р 3- р 1.- 2- 3- 10- і 1. чорна і синя. □ — — 20, — — — ЕЬ К5 К5 К5 К5 К.‘ К 5 Примітка: Марка 3.1. відома тільки б/к, не використовувалася в обпу Після розпад) Австро-Угорщини, у Західній Україні продовжувала функціонувати традиційна і щ ісма юставки судових повісток. Спочатку використовувалися запаси марок 3 та За без змін. При ... тіні у 1920 р. польською адміністрацією для всієї території нової держави Польської Речі Цім ікніііюГ (куди ввійшла Східна Ґаліція), єдиної грошової системи, була проведена переоцінка марок । їм і>ц іі.п и доставки судових повісток (див. Розділ 1.3.2). 1.2. Російська пошта на теренах Центральної, Східної та Південної України 1858-1918 рр. І січня 1858 р. Перша російська поштова марка, вжита в українських населених пунктах і н н піісііііям їх штемпелем (Па рис. представлені марки Росії№№ 1-4). І рш но в я дії ниції: І рублі 100 копійок
Випуски чужинних пошт на українських землях І 10 юні. коричнева, синя, в/з “1”, □ І НІ коті. коричнева, синя, в/з “1”, 14%: 15 * 20 їлиі, синя, оранжева, в/з "2", 14%: 15 І 10 кип. кармінова, жовто-зелена, в/з “3”, 14%:15 К 1,5 К 1,5 К 1,5 К 1,5 К 1,5 К 1.5 К 1,5 К 1,5 К 2,5 К 2,5 К2,5 К 2.5 Марка Росії № 3, яка пройшла пошту 21 11.1858 (Житомир). Пріїміїка 11 (ля першої серії поштових марок Росії (Мі № 1/4) ціни вказані 1 коефіцієнтом, відносно каталогу поштових міцнії) Росії 'Сіапдарп-Колекція” С-Пб , 2009. Для марок погашених у населених пунктах Центральної, Східної та Пін н пінії України, штемпель населених пунктів повинен добре читатися (-3/4 повного штемпеля), 11 Для всіх наступних випусків поштових марок Російської імперії, що мали обіг у населених пунктах сучасної У криши і ,ікож застосовується коефіцієнт відносно каталогу ‘Ч’таидарт-Колекція", згідно таблиці. & □ Г 8 І885рр (№№5/39) К 1,5 К 1.5 К2 ІКК(| І*>| ? рр (№№40/81) 1< 1,2 К 1,5 К 1,5 І'Ч І‘>|8 рр (№№ 82/121) К 1 К1 К 1,2 І) Впкорисіання фіскальних, ощадних, контрольних і гербових марок Російської імперії як поштових на і> рпіорії суч юної України визначаються за таблицею. І‘>1 1‘>|8рр ! -е і в і п | К 1,2 І К 1,5 І К2 Примітка: Збирання поштових марок СРСР з погашенням на теренах України г суто аматорською справою 1.3. Польська пошта І 3.1. Польські марки на українських землях І ропюн:* одиниця: з 1.01.1860 р.: 1 рубль= 100 копійок; з 17.11.1918 р.: 1 польська марка 100 |нтіінн ііґм» і корона 100 гелерів; з 1.05.1924 р.: 1 злотий = 100 Грошів. На рис. представлена М. І Іоіп.іііі N° 1 © И 1 81.11 р (N"1) Р Р Р 1 >1 8 І1»!1» рр (М" 2/53) 1» Р Р |))|.і|, (№№ ,| киї) К 1.5 К 5 К 7 1 •> !•> іч '0 рр і №іу> Іоі і?2) К 1.5 1< 2 К । •і 1 РНОрр (№№• |5' іт'ї) К 1.5 К 2 К 1
Випуски чужинних попи на українських землях 15 ІІріїмІної (стальній розробці питання використання марок Польщі в поштовому обігу у Східній ...ірікнячено цикл статей Веслава Савіна та Володимира Бехтіра “Каталої поштових марок І ..... ' м шш і аличинГ опублікованих у журналі “Філателія України’' та 2006-2008 рр. І ' ' Випуск польської адміністрації для судово-доставочпої пошти (1920-21 рр.) Пінт к поп’ятакий зі зміною тарифу за доставку судових повісток. II І ручним каучуковим штемпелем червоною фарбою нового номіналу на марці № 3 вип. ‘І....। ти нк піци Австрії. ** 1 * 1 1 (*} 1 1 ® 1 1 И 1 1 |\ ’ ції пі 10 ц і , чорна, синя 50.- 25.- | 10.- 15. 20,- | 1 25,- 11|.иі11 і.її ||Д ’ Мк” виконувався на невеликих часіинах аркушів або на окремих м. Біномі вертик. зчіпки з Ніни пі і руки хімічним олівцем, чорним або червоним чорнилом нової вартості судово- |н....... Іірмі ** * (*) 1 © 1 0 1 Піні ..ііОіііі чорна,синя | 20,- 25,- І1|и.і1іі । ірмі в 10 і-сл, з переоцінкою від руки олівцем або чорнилом “2 Мк” становлять інтерес тільки на . II >і ІІІірІ ІІі.ІХ І них
У Окупаційні пошти під час Першої світової війни 2.1. Окупація Лвстро-Угоршинпіо 28 <14.1915. Марки австро-у горської польової пошти з чорним НД “К.ІІ.К. ГеИрраІДМі; 1-21) _] Д( >, Пап. зв. білий (гел.), кольоровий (кр.) ЗЛ 12 '/>. НД 18,5x16,5 мм. Форма НД 10x10 яв -•К 1К ** * 0 3 1 1 гел. Оливкова 2 2 гел. Свїіло-блакиїна 3 3 гел. Коричнево-кармінова 4 5 гел. Зелена 5 6 гел. Чорна 6 10 гел. Ясно-червона 7 12 гел. Зелено-оливкова 8 20 гел. Жовто-коричнева 9 25 гел. Ульїрамаринова 10 ЗО гел. Оранжево-червона 11 35 гел. Сіро-зелена 12 40 гел. Фіолетова 13 45 гел. Оливково-коричнева 14 50 гел. Чорно-синя 15 60 гел. Червоно-фіолетова 16 72 гел. Темно-блакитна , _ , Земно-фіолетова / ясно- 17 1 крон жовте 18 2 крон Чорна ясно-блакитне 19 3 крон Червона зелене 20 5 крон 1 емно-фіолетова / ясно-сіре 21 10 крон Фіолетово-блакитна сіре 0,50 0,50 0,50 0.20 0,50 0,20 п,50 0,50 0,50 0,50 3, 3, з, з,- з,- 3. 3,- 3,- 35,- зо,- 200, 0,20 0,2<> 0,20 0,10 0,20 0.10 0,20 0,20 0,20 0,40 2,- 2,- 2,- 2,- 2,- 2.- 2,- 2,- 25, 25,- 150,- 0.40 0,40 0,40 0,20 0,40 0.20 0,40 0,40 0,4(1 0,80 3. 3,- 3. 3,- 3,- 3- 3,- з, 45,- 35, 300, 0.60 0,60 0,60 0,31! 0,60 0.30 0,80 0.80 0,80 1- 4,- 4, 4. 4, 4,- 4, 4,- 4, 60. 50, 400,- 1.- 1, 1,- 1, 1, 1, 1,50 1,50 1,50 2,- 5,- 5,- 5,- 5,- 5, 5. 5. 5,- 100. 100,- 1000,- Серія (21 м ) 300, 220, 400, 550, 1250,- Серія вгЯ *А Серія (21 м.) □ 1800. 450,- 1100, 330,- 2400, 600, — Наклад: №№ 1/3 = х!60 <М)0, № 4/5 = х120 000, № 6 = 130 000, № 7 = 120 000, №№ 8/9 = х80 000, №№ 10/4 = хЗО 000, № 15 = 80 000. №№ 16/8 = хЗО 000, №№ 19/21 = хЗ 000 Примітки: 1) Марки №№ 1/21 □ газ подвійними чи переверну і ими наддруками ( комерційними випусками ід піконії (’) не були в обігу, 2) Марки були в обігу до закінчення накладу, 3) Збирання чистих М Австро-Угорщини < окремою гемою філиіелії Для укрнїпеї ки\ коїіекп.іоїк ріп перш все (’) інтерес прсцсіав іяіоі і> погашені М іа новіш, і кн > ні гемін* іямп сілціонаршіч і і у і інші іюііііонн ні ііі и ш ІЮ II <>В“1 ПОПІ ІII ІММ ІІІІОІ О періоду І номерами НІ ЦКИНДІІПЧ Ш.ІДІЛСІІІ- І ПО І.ГІІ1І1 II і 11. І і н їх І У'І < ІНН '• І І НІНІ
Окупаційні попи и під час Першої світової війни І7 .'8 114 1Ч15.-І917. Обігові м. польової поппи Австро-Угорщини з портретом Ф.Йозефа (№№ 22-48) її II їв Білий (геллери) та кольоровий (крони) ЗЛ 12‘^ ** * © Е н 1 гел. Оливкова 0,20 0,10 0,20 0,30 0,51» 2 гел. Сві їло-блаки і на 0.20 0,10 0,20 0,30 0,50 н 3 ІСЛ. Ьрої ізово-карм і нова 0,20 О,|о 0,20 0,30 0,5(1 и 5 гел. іелена 0,20 0,10 0,20 0,30 0,50 *А 1 1 100 50 85 ♦ Б 150,- 100 - 150 175 *В 100 150 - 175, і<| (і геп. Чорна 0.20 о.ю 0,20 0,30 0,50 п 10 гел. Ясно-червона 0,20 0,10 0,20 0,30 <\5(І •8 10 гел. Блакитна 0,20 0,10 0,20 0,30 0,50 г* 12 гел. Оливково-зелена О,2<> 0,10 0,20 0,30 0,5о НІ 15 гел. Червона 0,20 0,10 0,20 0,30 0,50 *А 11% 15, 12 15 18 и 20 гел. Коричнева 0.60 0,40 0.60 1,- 1,50 ч 20 гел. Оливкова 0,60 0,40 0,60 1 1,50 II 25 іел. Ультрамаринова 0,30 0,20 0,30 0,50 1 і 1 М) гел. Оранжево-червона 0,30 0,20 0,30 0,50 1 и <5 гел. Гемно-синя 0,50 0,30 0,50 0,80 1 II 16 10 гел. Гемно-ф іол етова 0.50 0.30 0.50 0.80 1.50 17 15 іел. Сепія 0,50 0,30 0,50 0,80 1.5'1 18 50 гел. Темно-зелена 0,50 0,30 0,50 0,80 1,50 1'1 60 гел. Червоно-фіолетова 0,5о (ПО 0,50 0,80 І.5о III 72 гел. Блакитна 0,50 0,30 0,50 0,80 1.50 II 8(1 1 сл. Червоно-кори ч нева 0,50 0,30 0,50 0.80 1.50 ч 90 1 сл. Фіолетово-червона 1,50 1, 1,50 2 1, II 1 крон Червоно-фіолетова / рожеве 3, 2. 3,- І, 6. II крон Чорна блакитне 2, 1,50 2, 1, в крон Червона зелене 2,- 1,50 2, 1, 5.- 1а» 1 крон Пурпурова сіре 2, 1,50 2, 3, 47 крені Фіолсіова сіре 25, 15, 40, 50, 100 їй 10 крон У ІІ.І|ММ.ірИІІОІШ сіре 5, 4, 20, зо. 50 ( ерія (27 м ) 65, 45, 95, 125, 2|5 (III Серія в11 375, 220. 555, * | 1 іИ 200 1 , ‘ II.. .<< ІМ»’’ 1440 000 І\.2І 2 250000, № 24 < 700 000, № 25 7 280 000, №26 510 000 N•2’, І чиї 000 N.28 1060 000, N. 2*> 4*10 000, № 30 = 2 700 000, № II 265 000, N. 32 ’ІІїнию, N. І МОЇ 000 N. II і. 1(1(810 № 15 <60 000, V 16 480 000 № 17 <60 000 № <8 1’0 000 N. 14 11(1 <1110 N. |0 180 000, № II 800 000, N. (’ 250 1100 № І< І ............1 А-.№ 14/5 >80 000 N.. Ні ......... МІ II 000 N.. 18 17 000 І . II І. • 1І\ И 11111111111 І |І11П\< І І І
Окупаційні нош їм піц час Першої світової війни N01 |'>|(і. Марко писни. Голова Меркурія (Мі: 49-52) ВВГЛ1 ** * © □ - Н 2 ісл. Блакитна *А 11% *Б 12%-11%, 41 6 гел. Оранжева 51 10 ісл. Рожева 51 2о гел. Коричнева • 0,20 3,- 200,- 2. 2,— 2,— 7 0,10 1,50 100, 1, 1, 1, 3,30 0.20 з,- 200 2, 2, 2, 0.30 4,— 250- 3,- 3,- 3, 1, 8,- 300 5, 5,- 5, Серія (4 м.) 6,- з, 6, 9,- 16,- Серія в Щ ★ Серія (4 м.) □ 36, 35, 15, 25 - 36, 35,- — — 11Пк І я 1 м* 49 = 4 824 (ИЮ, №> 50/1 = х400 000, № 52 = 450 000 1І|пп\іііКіі №№ 49/52 □ є комерційним випуском. І'И ' 1918. Обігові марки польової поїти Австро-Уіорщипи і порірегом цісаря Кароля (Мі: 53- Ч) _ І П II пі білий (геллери) та кольоровий (крони), ЗЛ 12і. О ДАВ. П 1 ЕІВООПРІ 3 ряпюті ** * 0 □ 1-/’ 5' 1 гел. Зелено-блакитна *А 11% 54 2 іел. Оранжева 3 гел. Темно-оливкова *А 11% *Б 11%х12% 5<> 5 гол. Жовто-зелена о і сл. Фіолетова 5° 12 ісл. Блакитна ♦А 11% < »0 15 ісл. Рожева < »1 20 ісл. Фіолетово-коричнева < »2 25 ісл. Ультрамаринова 6' 30 і сл. Зелена < »І 40 ісл. Жовто-оливкова *А (їй < »5 50 ісл. Гемпо-зслсна ♦ А 11 У. • ><» <>0 ісл. Фіолетово червона < »7 80 гел, Ьіічікіііім < »Н ‘Мі ісл. І і'Мііо-і|ііоіісі<ша < »9 2 к|ЮІІ Червона ДОНІС 0,20 10 0,20 0,20 30,- 60- 0,20 0,20 0,20 6,- 0,20 0,20 0,50 0,20 0,20 5,- 0,30 20 0,20 0.20 І 0,<І0 0,10 5,— 0,10 0,10 20,— 40,- 0,10 0,10 0,10 4,- 0,10 0.10 0,30 0,10 11,10 2,50 0,10 10,- 0,10 0,10 0,40 0 ’О 0,20 10,- 0,20 і,2(і 30,- 60,- 0,20 0.20 0,20 6,- 0,20 0,20 0,50 0,20 1,20 5,- 0,30 20,- 0.20 >,?<> 1, 1 |о 0,30 15. 0.30 0,30 45. 80,- 0,30 0,30 0,30 8,- 0,30 0,30 0,80 0,30 0,30 7,50 0,50 25 0.30 0.10 1,50 II <л 0,50 20- 0,50 0,50 60,- 100,- 0,50 0,50 0,50 10,- 0,50 0,50 1,50 0,50 0,50 ю,- 1,- 36,- 0.5(1 0,50 2.50 1.
Окупаційні пошти під час Першої світової війни 14 *А 1Г/а 8,- 4,- 8,- 10 - 15,- то 3 крон Темно-зелена / блакитне 2, І,- 2, 3, 5, - 11 4 крон Кармінова зелене 50. 25, 40, 60, 80,- ♦А 11% 80- 40. 75,- 100,- 150, 71 10 крон Фіолетова сіре 4, 2. 4, 6,- ю, • А 11і. 44 - ОМ 100- Серія (20 м.) 60,- зо, 50, 75,- по, Серія в Щ 360,- 150,- 300,- — — * Серія (20 м і і_і 156,- 75 150,— — 11 ні. и,і і №> 53 = 1 962 001», № 54 = 3 440 000, № 55 = 3 2222 000, У» 56 = 2 850 000, № 57 = 1 050 000, № Ч І ПО 000, № 59 = 760 000, № 60 = 2 220 000, № 61 = 2 232 000, № 62 = 520 000, № 63 = 1 110 000, М, 1, І 2 098 000, № 65 = 1 150 000. № 66 = 1 215 000. № 67 = 2 172 000. № 68 = 3 870 000, № 69 = і Н 70 000, № 70 = 152 000, № 71 = 127 000, № 72 = 144 000 Пріїміїка. №№ 53С/72С є комерційним випуском І]. 10.1918. благодійний випуск з доплатою на Фонд цісаря Кароля (Мі: 73-75) | і <Н І ** * 0 □ 1 І»і(10) гел. Зелена 1, 0,50 1, 1,50 2, 1 101(10) гел. Фіолетово-червона 1, 0.50 1 1,50 2, 151 (10) гел. Блакитна 1, 0,50 1 1,50 2, Серія (3 м.) 3,- 1,50 з,- 4,50 6, Серія в Л 18. 7,50 18, — ★А Серія (3 м ) СІ 75 - 45,- 75 - Примі і ка: №№ 73А 5 А є комерційним випуском . ІПН Оіїііоні М. польової пошти Австро-Угорщини з портретом цісаря Кароля, які не ввійшли в мііі (Мі: І-ІХ)._________________________________________________________________ 11 > 11 ні ш (і еллери) та ДТ, Пап. кольор. (крони) ЗЛ 12'Л ** * 1 1 гел. Зелена 25,- 15, II 2 гел. Оранжева ю,- 8,- III 3 ІГЛ. Смарагдова 10.- 8.- 11 •і гел. Зелена 0,50 0,30 10 гел. Фіолетово-коричнева 0.50 0,30 \ 1 20 гел. Червоно-оранжева 1,- 0,50 \ II 25 1 сл. Ульїрамаринова 1,- 0,50 \ III МІ 1 сл. Оливкова 120,- 60, |\ 45 1 сл. Жов і о-ол 11 вко ва 100, 50, м Ч> І СЛ. 1 емно-смараї іона 60. зо. \| <111 1 сл. Ф1ШІСКШ.І 120, 60, ПІ но і сл, Ро же і и 70 35, ми 00 1 сл. 1 1 мпо фн пісним 2.50 1 .МІ .чв. 1 крон ( )і|І1ІІІіОП.І |( III ІН о.мі О.И) ( і-|>1>1 (1 1 мирок 1 500 270,
2<> Окупаційні пошти під час Першої світової війни Серія в ЩІ 5000.- І 2000,- Серія (14 м1 І І| 1000 | 500, ІІріїміїка М. □ в оригінальних або змінених кольорах е комерційним випуском 2.2. Окупація Румунією (Чернівецький випускали Покуття: Коломия, Іороденка ото) НД ручним металевим штемпелем у квадратній рамці надпис “СМТ” Сотапсіапіепіиі Мііііаг Іепюпаї та нового номіналу темно-синьою або синьо-чорною олійною фарбою на М. Австрії. НД виконувався у військовій Комендатурі м. Чернівці 119.06.1919. НД на IV! Австро-Угорщини чорною або фіолетово-чорною маслянистою фарбою ДЛ, ЗЛ 12/ ** * © Е 1 40 гел. 5іел. Жовто-зелена (186) 2 60 гел. 15іел. Коричнево-червона (221) 3 60 гел. 20 гол. Блакитно-зелена (222) 4 60 гел. 25 гел. Гемно-блакипза (223) 5 60 і ел. ЗО гел. Фіолетова (224) , 1 кр. 20 гел.50 6 1 емно-зелена (1951 ел. 1 кр. 20 гел. 60 7 л 1 ємно-блакитна (196) 8 1 Кр. 20 гел. 1 кр. Червона жовте (199) 10.- іо,- ю, 20,- 20,- 10, 20,- 30,- 5. 5, 5,- 12,- 12, 5,- 12,- 15,- 8, 8,- 8. 15, 15, 8, 15, 25,- ю, ю, ю, 20,- 20. ю,- 20,- 30,- 20, 20, 20, 25,- 25. 20, 25,- 50, Серія (8 м.) 130,- 70,- 100, 130, 200, Серія вЩ 750, 400, 600, 750, 1200, 119.06.1919. НД на доплатних М. ДЛ.ЗЛ 12/ ** * © Б ч 40 гел. / 5 гел. Червона (47) 20,- ю, 15, 20, 10. 1 кр. 20 гел. 25 тт 10 Червона (41) 250,- 140,- 200,- 250,- 300,- ,, 1 кр. 20 гел. 25 11 гсд Червона(51) 50, зо, 45, 50, 90. 1 кр. 20 гел. ЗО 12 Червона(52) ел. 40, 20, 50,- 60, 100, 1 кр. 20 1ЄЛ. 50/42 ,, 13 1 ( Черіичі.і (63) зо 15, зо. 50, 80. < срія ( 5 М.І 400, 200. 350, 150, (»00, ( і рій її • | > 100 1000 ЧИМ) ' .(10 іґ.І МІ
Окупаційні пошти під час Першої світової війни 21 Примі і ка І) Офіційно пошта Румунії’ наддрукувала тільки вказані ІЗ М. (хоча, наприклад, МісЬеІ вказує на ЗІ НД п.і ніш і «чиїх М і а 17 на доплатних); ’) Відомі аналогічні НД й на інших австрійських М Вони виконані оригінальним штампом, але у приваїному іііріі н-> і, як правило, чорним або фіолетовим чорнилом. і і іну і іаких операцій провів Д.Ґроніх. який придбав 100 аркушів австрійських М різного номіналу, приві і їх " іініміііо проштемпелював М місцевими поштовими штемпелями а потім організував у м. Чернівці їх І ІД II "НІ 1ГМ “С М 1 " Лижної ічну операцію провели у вересні 1919 р. інша пара марочних спекулянтів Було проведено І ІД >і> і пін нір V Австрії різних номіналів. Після цього, щоб запобігти продовженню цих дій. влада знищило । ні пі і пін ннампи і ому більшість каталогів вказує про існування 4Х поштових і доплатних М наддрукованих оригінальними Іінцміі* ними, І) Відомі НД синього та червоного кольорів, які були зроблені на австрійських М, але не на тих, які насправді її। ні ипкорисіані для НД пізніше можливо проби (?), І і Інформації про наклади цих М не підтверджено. Відомо, що разом з додаїковими (у і ч. філаїелісіичнимпі н । п 11 іруїашаїїо майже 50 видів різних М заі альпим накладом 223 330 шт. 2.3. Окупація Польщею РИч < кила і (Тернопільська обл.)І іншії і ІД ручним металевим штампом на австрійських поштових марках 5КАиАТ ** * © в і гел. Фіолетова (185) 5 гел. Жовто-зелена (186) 10 іел. Фіолетово-червона (188) 1 15 гел. Коричнево-червона (221) 20 і ел. Синьо-зелена (222) ’5 гел. Світло-блакитна (223) 10 і ел. Фіолетова (224) Н 10 іел. Оливкова (194) 50 гел. Темно-зелена (195) III <111 ІЄН. 1 ємно-синя (1^6) II Н0 іел. Червоно-коричнева (197) Iі 'Ні іел. Червоно-фіолетова (198) .' кропи Світло-блакитна (204) 1 крони ( ніч ю-кармінова (205) 1 кропи Жовто-зелена(206) 80,- 100. 150, 100, б", 200, 200. 400, 300. 300,- 50, 60. 100, 60. 40, 120, 100,- 200,- 200, 200, 60,- 80. 100, 60. 50,- 150,- 120,- 200, 220. 220. Серія (15 м.) І’П” < і» її ції і (І гріїоііілі.ськаобл.) , І. і..і II І ...їм іііілмпом металевим на австрійських доплатних марках ** * © ІЦ 1 1 1 •• II. 1 к рвоня ( 1 / і 200 і зо 1X0. • НІ т і Чернівці (-14) 150 250, яоо, 1 <1 1 * Мі і (<> і <1’ІПІІІ'ІОНИ (61 1 ' ’0 1 50, 160. І’» »іі".| и । 11<'м.ір.пічєіи (<•?) і«*л Ч< |ііі<іііц < * 1) ’ 0 160 170.
Окупаційні пошти під час Першої світової війни 21 ЗО гел. Червона (52) 22 40 ісл. Червона (63) 23 50/42 іел. Коричнева (63) 24 1 кр. Ультрамаринова (55) -- 1, 1 1 1 1 1 1 Серія (8 м.) -є- Примітки І) НД ручним штампом металевим на австрійських поштових (Мі; 185'7, 194/8, 204, 206, 209. 223/4) та на іпплаїпих (Мі 47/8, 51'3, 55, 61/3) марках є двох типів: І написом “Бкаїаі" розміром 21x18 ми, який вживався як шик онімій та доплати; 2 без напису “8ка1аі”, який вживався виключно як знак доплати; 2) Відомо також про НД на посилках без М.. переважно урядового характеру [х5. Ціна 1000, у.О.; 3) Наклали М.: віл одиночних екземплярів до 2150 цп. 2.3.1. Випуск керування Волинської іемлі (польська цивільна адміністрація) Північно І.іхідн.і Україна (Західна Волинь) Цей регіон включає області: Волинську, Рівненську й північну частину Тернопільської. У юреполюційний час входив у Волинську губернію, де використовувалися загальноросійські поштові пр.івила й тарифи. У 1914-20 рр. цей район став театром воєнних дій спочатку Першої світової, потім громадянської, а потім і війни з Польщею Поштове обслуговування армії протиборчих сторін । іиієнювалася їх польовими поштами. При ньому тільки австро-угорська польова пошта випускала спеціальні марки та допускала обслуювування цивільного населення. З липня 1918 р. на Волині почали використатися марки Української народної республіки, а потім Української держави. Відомі місцеві пи ідруки тризубця, що здійснювалися в деяких поштових установах регіону, що входив у Київський попновий округ (Березино, Великі Дедеркали, Здолбуново, Почаїво і а Сарни > Після закінчення війни з Польщею за Ризьким договором 1921 року між РРФСР та УРСР із однієї . юрони й Польщею — і іншої сторони Західна Волинь увійшла до складу Польщі. Із цього часу й до кіпця вересня 1939 р. гуг діє польська пошта, У 1939 р. у відповідності з пактом Молотова-Рібентрона рсноіі входить до складу УРСР До 1.(11.1940 року радянською поштою ще допускалося засюсування польських марок. До цього періоду належать поштові відправлення іі змішаним франкуванням рі пінськими й польськими марками. Справжні повністю! цього періоду г рідкісним філателістичним мінершлом. У 1941-44 рр. Волинь була окупована нацистською Німеччиною В окремих пунктах окупаційною її імінісірацією були створені місцеві пошти, які мали свої марки. Після звільнення рсііону в 1944 році йу и відновлена радянська пошта. |()<>. 1919, Тернопіль______________________________________________ І ІД ручним штемпелем фіолетовою фарбою герба Української держави на М Польщі (колишня .шсірійськазона). ЗЛ 10-11’А ** 1 .3 гел. Червоно-коричнева (77) 225, 2 5 гел. Світло-зелена (78) 225,- 3 10 гел. Жовто-коричнева (79) 225, 4 20 ІСЛ. Оливково-коричнева (81) 225, 5 25 ІСЛ. Ультрамаринова (82) 225, 6 50 ІСЛ. Карміново-коричнева (83) 225, 7 1 кропи ( іро-оливкова (84) 225, Серія І ' марок) 1575, |<№ 19)9. І ер.... II І ручним піц-мш ісм фюіісіовою фарбою проз Української цркпіп пі М 1ІОШ.ІЦІ (копитця Пік ірпі. ьк і и>и і> І І
Окупаційні пошти під час Першої світової війни 23 І *У І ** N 3 гел. Червоно-коричнева (65) 225,- Ч 10 гел. Жовто-коричнева 167) 225,- КІ 15 гел. Помаранчево-червона (68) 225,- 11 20 гел. Оливково-коричнева (69) 225, 12 50 гел. Карміново-коричнева (71) 225, Серія ( марок) 1225, пь і‘>|0 Тернопіль н 1 ручним штемпелем фіолетовою фарбою іерба Української держави на М Польщі • • «рип і.ка Галичина) □ (колишня ** 11 20 гел. Оливкова 335,- II |9|9 (12.1920, Тернопіль _____________ II І ручним штемпелем фіолетовою фарбою герба Української держави на доплатних М, Польщі »• • • іншим австрійська зона. І 1 % ** 11 5 гел. Помаранчево-червона (1) 225, и 4 гел. Оранжева (23) 225, Іь 5 гел. Ультрамаринова (15) 225, 17 Ні гел. Оранжева (25) 225, |Н МІ гел. Ультрамаринова (1X) 225,- Серія (5 марок) 1225, II |‘»|ч 112.1920. Тернопіль______________________________________________________________________ |(Д |п чіііім шіемпелем фіолетовою фарбою герба Української держави на доплатних М. Австро- і >ріііііііи 12 ** 5 іел. Червона (47В) |“ 10 ісл. Червона (48В) 325, 325,- Серія (2 марок) 650,- ІІріНМІ ІІСІІ і •. і _|М«М» | 1/20 планувалося використовувати як поштові: п пі її (понині, але не попали у обіг(ВЛяпін) • и II Коїм п» (Волиш») ______________ II І |< иііі*• і.иучукоіиїм інісмш іем чсрікпіоіо І) або фіолсіовою (№№ 2/7) фарбою на польській . н і рч імі с. пік Рос. і.і І’оКк.і (Цмпіі.1 Пош.іці) і нової вірюсн у фсніїах («|> І на М України ЗЛ
І Окупаційні пошти під час Першої світової війни Росгіа Рокка ЗО Геп. РосгІаРокка БО ієн. ** * о В 1 ЗО 1 30 шагів Ультрамаринова (За) 25, 20, 25, ЖА Блакитна (3) 550 500 550 2 50 і 50 шагів Червона (5) 40. 35,- 40,- — — 3 501' 20 грн. Оранжева, іелена (б 1 40.- 35.- 40,- л _л . - Світло-фіолетова, 4 50 £' 15 коп _ ‘ ’ 25,- 20, 25,- олакитна 5 501 15 коп Коричнево-фіолетова, 75, 20, 25, блакитна <і 50 і 20/14 коп. Блакитна, рожева 1100,- 1000, 1100 Ж А Темно-синя кармінова Ж Б Гемно-синя кармінова 7 50 Г 1 руб. Коричнева, оранжева 220, 200, 220, Серія (7 м.) 1475,- 1300,- 1475,- Наклад: № 1 = 4 900. №№ 2/3 = х3250. №> 4 = 2000. № 5 = 8680. № 6 = 500. № 7 = 2200 Примітки 1) Випуск здійснений без дозволу центральної поштової адміністрації Польщі за був конфіскований у період з 15.08. по 01.09.1919 р.; 21 Відомий під назвою Ковельської о випуску, хоча був здійснений у Луцьку, де знаходилося Управління Волинської землі. Марки продавалися у Луцьку, Вагюдимирі-Волинському, Дубно, Ковелі, Кременці та Рівному, 3) Марки відомі переважно на відправленнях філателістичного характер} та на вирізках зі штемпелями погашення із “люб’язності”; 4) Марка № 1 має двоє відтінків, з яких блакитний зустрічається у 15 разів рідше; 5) Зустрічаються марки із НД виконаним на М Росії без НД українського іризубу. Це або випадковість, або проби, або майстерні підробки (за ВЛяїпнимі. [Т1.1919. Любчмиль (Волинь). Види міста ДЛ,П ** о © 1 5 коп. Зелена Ж А Перевернута цифра номіналу 2 10 коп. Червона Ж А Перевернута цифра номіналу 3 20 коп. Сіро-оливкова ЖА Перевернута цифра номіналу •1 25 коп. Блакитна Ж А Перевернута цифра номіналу 5 50 коп. Оливково-зелена ЖА Перевернута цифра номіналу ЖІ . н» 2,50 20 2,50 20 - 2,50 20 2,50 20- 2,50 20. 8, 80,- 8,- 80, 8,- 80 8, 80 8, 80 ю, 100,- 10,- 100,- 10,- 100 - 10, 100,- ю, 100 ( срія (їм) 12,50 40, 50, ( срія II І 100 ‘00
Окупаційні пошти під час Першої світової війни 25 Серія у и 60, Серія марка і- купон (чистий) 35, Серія в ' 22 (2 6-5 чисте поле) Ні і: №№ 1/5 = х 7 000 111 1419. Ліобомиль (Поїнні.) Види міста І'і 1111% ** О © г ' 6 5 коп. Зелена Ж А Перевернута цифра номіналу 10 коп. Червона Ж А Перевернута цифра номіналу Н 20 коп. Сіро-оливкова Ж А Перевернута цифра номіналу 9 25 коп. Блакитна Ж А Перевернута цифра номіналу 10 50 коп. Оливково-зелена Пє?..::н-|... /Та ЦИфОЕ 7,- 7,- 7, 7, 7,- 14,— 14,- 14,- 14, 14,- 20,- ,00 20. 20,- 20, 20. ,1 І 1 1 1 ! і 1 • | І ’| ‘| Серія (8 м.) 35,- 70,- 100,- Серія в Щ Серія у и Серія марка і- купон (чистий) Серія в 22 (2 х 6+5 + чисіе поле) 200, 150, 100, 400, — Ні №№6/І0 = х4 000 Пріїміїкм: 11 V 1915 р. Любомль був іайнятий авсіро-у горськими військами. Тут у роки окупації * дозволу восіпюї влади (6 । прі мінована місцева міська пошт. Марки для цієї пошти були замовлені магістратом у типографГЇ фірми ‘Липні . Празі На марках види міста і іекст- “Міська пошта Любомля” на німецькій, польській, українській мовах іч| иііім Марки наддруковані у аркушах по 22 марки (два сектори по II марок 1 чистий купон і полем між Иіімііі І Ні іомі марки з перевернутими цифрами у номіналі (2 марки па аркуші)- рідкість у 10 раз вища; 11 Мпркп інших кольорів— проби. Вартість по 10 у о. ' І 2 І Іоні і а локальна на території окупованій Десятою армією Пішії і працювала на територіях на схід від Постгебп Об. Ост в кордонах Польщі на 1921 р.. и •ні рі нон Барановичів і Новогрудки. Листи слід було надсилати незапечатаними І ’І ІН IXІ н ріпі он ла ги____ ", ' 11 Ч V він ляді сірої стрічки шириною 14 мм, б/к, ЗЛ 11% Кбніржьвді шп НІМА 30 иф. (*) © В МІ ік|>. Чорна 75, 200, 700, 800, <Н) пф. Чорна 75,- 200, 700,- 800, Серія (2 м.) 150,- 400, 1400, 1600,- Н її ГЧ.ІМ* І/’ <5ІНМю • НІЙ іМнріііі юрхчічіим ... 1 І • II і|п< п ІОПОІо ЬоіП.ору ручним МС І.ПІСНИМ іінсміїслеїм 'За досілвку уіілнчсшГ пі двома МК і і и ні пін ширин іііп н.ніш па м І
Окупаційні попий під час Першої світової війни (*) © □ и 1 40/3(1 пф. Чорна 750,- 1500, 4500, 5000, Примі і ки* 1) М №№ 1/3 були в обігу до кінця 1918 року 2) Оплата за поштові послуги становила: за рекомендовану поштову листівку ЗО пфенігів, за рекомендований лист 60 пф За листівку — 2() пф,, за лист — 4(1 пф. Пересилки листів поза зону діяльності місцевої пошти, слід було додатково франкувати кореспонденцію німецькими м. (тип ‘‘Німеччина”) Тарифи закордонної пошти становили - за листівку 10 пф , за лист 20 пф.; 3) Відомі посилки з окупованої території на схід від Генерал-і убернаторства (наприклад. Сиснім) — ціна від 600, у.о.; 4) Місцева пошта користувалася старими російськими поштовими штемпелями, якими погашалися як марки місцевої пошти, гак і німецькі марки: 51 Ціна для погашених м. тільки (’) з поштових установ українських гериторій 2.3.3. Пош і а локальна на території України 01.05.1919. Гродно_____________ _______ _______________ Подвійний НД фіолетовий “40 / РосЛа І Роїзка / Сг’" металевим штемпелем розміром 14x18 мм і червоний У.Р.Сгобпо ' (в рамці) розміром 17x16 ** * © □ 1 40 Сг. 1 коп. Жовто-оранжева 600, 500, 750, 1400, 1600. *8 Пап білий 700,- 600- — — — — 2 40 Сг. 1 коп. Оранжева, □ 600,- 500, 750, 1400, 1600, 3 40 Сг. 2 коп. Зелена, □ 600, 500, 750, 1400, 1600, 4 40 Сг. 3 коп. Червона // фіолетовий, □ 600,- 500, 750, 1400, 1600, ЖА НД чорний 600,- 500- 750 - 1400- 1600- 5 40 Сг. 5 коп. Коричнево-фіолетова, □ 600, 500, 750, 1400, 1600, С ерія (5 м.) 3000,- 2500,- 3750, 7000, 8000, Наклад: №№ 1/5 = хІОО Примітки 1) М. К« 1 НД на українській М , 2) М №№ 2/5 НД на російських М., 3) М з додатковим НД на полі “40 Рцсгіа Роїзка Ог” — доплата 50°о. 4) М були в обігу від 01 05 до 17.06.1919 2.3.4. Локальні випуски доплатних марок 1919-1926 рр. 1Т-Х.1919. Бел з (Львівська обл.)__________________ Чорний НД гумовим штемпелем слова “РОКТО” (20x4,5 мм) РОКТО ** © н 1 5 і ел. Зелеіьі (78) з (» II 2 III іел. ІІомпрліічека (79) ) 14
Окупаційні пошти під час Першої світової війни 1 15 гел. Червона (80) 2,50 8, 18. 4 2(1 гел. Коричнева (81) 4,- 12, 41 5 25 гел. Блакитна (82) 4, 12, >0 6 50 гел. Коричнево-червона (83) 4, 12, 20 Серія (6 м) — 14,50 55, 100 ІX XІ. І919. Бережани (Тернопільська обл.) , , ,' „ ,.. , ... Чорний НД дерев’яним штемпелем слова “РОКТО” (25.5x7.5 мм) [РОЙТО] ** © □ 1 10 іел. Помаранчева (79) 080 3. 1 2 20 гел. Коричнева (81) 0,80 3. 1 1 25 гел. Блакитна(82) 0,80 3, 1 Серія і 3 м ) — 2,40 9, 12, XI ХІ1.1918. Колежів (Івано-Фрйнківська обл.) „„ „ 1.1 ікніний НД дерев’яним штемпелем слова “РОКТО” (18,5x3,5 мм) РОКТО (*) © И 1 15 гел. Червона (79) — 25,- 80, 110 З III І919.-1ІІ.І920, Борислав (Львівська обл.) Чорніш І ІД дерев’яним штемпелем слова “РОКТО” (26х 12,5 мм) ** © □ 1 5 гел. Зелена (78) — 0.40 2.50 1 1 10 іел. Помаранчева (79) 0,40 2,50 1 15 ІСЛ. Червона(80) 0.40 2.50 .1, 1 2» ІСЛ. Коричнева (81) — 0,40 2.М) з, 25 І ел. Блакитна(82) 0,40 2.50 II 50 1 єн. Коричнево-червона <83) — 0,4(1 2 мі V ) 1 кр. Зелена (84) 0,50 2,50 Н 2,50 кр. Фіолетовії (87) 1.40 6,50 1 ч 5 кр. (.'іро-бііакиніа (88) 10 1? 10 ч ф Іелена (90) 0,50 2 50 •1. II 10 <|> Фіолеіові(91] ОМІ 2 мі 3, 1 15 <|>. Карміновії(92) 0 50 2.М) з. 11 25 <|> ( ІІІІІВКОВП (9-І) 0 50 2.мі 3. 2 мк. (Інивково коричневії ( 1 10) 1.50 8, Іо. ( грія ( 1 1 м ) ю. 50, 60. НріІЙІІ ІБII мі І І (|>|<) і СИПИМ II (і фпі І II КИ І ІІЧІІІІМІІ Н.І|ІІІІ|І ’ІІ
28 Окупаційні пошти під час Першої світової війни VIII. ЮІ9 -У.1921, Великі Мости (Львівська обл.) Чорний або червоний НД гумовим штемпелем слова “РОК.ТО” (27x5,5 мм) РОКТО ** 0 □ 1 15 гел. Червона (59) — 1,20 6, 7,- 2 5 гел. Зелена (66) 1 5. 6. 3 10 гел. Помаранчева (67) 1,- 5,- 6. 4 15 гел. Червона(68) — 1,- 5,- 6 5 50 гел. Коричнево-червона (71) — 1,- 5,- ь б 1 кр. Гемно-зелена (72) — 1,50 7, 8, 7 15 ф. Червона (104) — 1,40 6. 7,- 8 25 ф. Оливкова (106) 2, 8, 9, 9 6 мк. Карміново-червона (115) 3.50 15,- 17,- 10 10 мк. Коричнево-помаранчева(116) 3,50 15,- 17,- 11 20 мк. Зелено-оливкова <117) — 7,- 25,- 28, 12 1 мк. Червона (147) — 3, 8,- 9,- 13 2 мк. Сіро-зелена (148) — 1,60 ю,- И, 14 3 мк. Блакитна(149) 1,70 10,- 11. 15 4 мк. Карміново-червона (150) 1,80 ю,- II, 16 50 мк. Зелено-блакитна коричнево-жовтий (170) — 20, 90. 100- Серія (16м) 50,- 230,- 260, *| • РІЯ і НД червоним |і 1924. Великі Мости (Львівська обл.) Чорний НД і умовим штемпелем слова “РОКТО’’ (33,5x13 мм) гокто (*) © В 17 3000 мк. Коричнева (183) 25,- 110, 125, Гуі11-Х1.І919. Галич (Івано-Франківська обл.) | Фіолетовий НД дерев’яним штемпелем слова“І’огіо” (28,5x8 мм) Рог/оЖ ** © в 1 15 гел. Червона (68) 2 5 гел. Зелена (78) 3 10 Гел. Помаранчева (79) 4 15 гел. Червона (80) 5 20 гел. Коричнева (81) 6 25 геп. Блакитна(82) 7 50 гел. Коричнево-червона (83) 8 15 ф. Кармінова (92) — 25,- 18. 12, ю, зо, зо, ІЗ 19 по, 80. 55, 50,- 120, 120, 60, 85. 125, 90, - 60, 55, 140. 140, 65. 100 ( срія (Хм) 160, <>80 770,
Окупаційні пошти під час Першої світової війни \|| 1921.-її.1922, ї ородеика (Івано-Франківська обл.) Чорний НД дерев’яним штемпелем літери “Т” (17x28 мм) (*) 0 В 1 2 мк. Блакшна, синя (158) — 25, 110, 125, І 1919, Жидачів (Львівська обл.) Чорним НД дерев’яним штемпелем (24x22 мм) —— ** 0 В 1 10 гел. Помаранчева (79) 20 гел. Коричнева (81) 25. 20,- 100.- 80, 1 10 90 ( ерія (2 м ) — 45,- 180, 200 \ І 1920. Жидачів (Львівська обл.) ' Чорно фіолетовий НД дерев’яним шіемпелем (15x20 мм) * 11 ** 0 В 5 ф. Зелена (90) 5,50 25, м>. і 10 ф. Фіолетова (91) — 5,50 25, И|. 5 мк. Коричнево-фіолетова (114) — 9,- 35,- 1 Серія (3 м.) — 20, 85,- '"2. |\ Ю19 Лчиїктія (полині. Нестерів (1951-1992)) (Львівська обл.) І । । । опції 1 ІД і умовим шіемпелем слова “РОКТО” (19x5 мм) ренто СИ ** 0 В їси. Ьікікиїїіа (82) МІ їси. Коричнііи»-«!сріц>іі,і (8^) зо, 1 3 120 60. Ь|п (. . ( ірій (2 м і 160, 680, 770 14 І‘Н’> Лиш пін ці ( іі.ііІіи ькд обл ) •| і і. і і і і І і«»|і||М ЦІН-МІІІ І.м І |(ЖІ |’( )|{ І ( ) ( І І • X мм)
Н) Окупаційні пошти під час Першої світової війни РЗКТО (*) © □ ІТ7І 1 15 іел. Червона (80) — 22, 100, 110, |х.1919.-11.1920. Замарсіииін (тепер р-н Львова) Чорний або фіолетовий НД гумовим штемпелем слова “Рогіо” (22x8 мм) ** © □ 1 20 ІСЛ- Сіро-коричнева (69) 15, 65, 75, 2 гел. Зелена(78) ю, 45. 50. 3 20 гел. Коричнева(81) 7,5П 35,- 40, 4 5 гел. Зелена (100) — 12,50 55, 60, Серія (4 м ) 45,- 200, 225, ♦І Серія (4 м ) НД фіолешвий 4с 200, 225 [х. 1919.-ХІ1.1920. Знесіння (тепер р-нЛьвова) Фіолетовий НД і умовим штемпелем слова “ПОРІ \ТА" (27x3,5 мм) БОРЬАТА. ** © В 1 5 гел. Зелена(78) 18. 80, 90, 2 10 гел. Помаранчева (79) — 12, 55, 60, 3 15 гел. Червона(80) — 10, 50. 55. 4 50 гел. Коричнево-червона (83) ІЗ, 60, 65,- Серія (4 м) — 160, 680, 770,- |Х1,1919.-ІУ.1920, Калуш (Івано-Франківська облЛ Чорніш НД гумовим штемпелем слова “Рогіо” (18,5x7 мм) Рогіо ** © □ 1 3 ісл. Червоно-коричнева (77) 1 60 7, 8, 2 5 ісл. кг ієна (78) 1 10 5,- (1 ) МІ ісл, 1 Іоміїр.інчсікі (79) 1 10 < «. 6. 1 ісл. Чі рнон.і (80) 1 10 6.
Окупаційні пошти під час Першої світової війни 31 20 гел. Коричнева (81) 1,10 5, 6, (> 25 гел. Блакитна (82) 2,20 10, 12,- 7 25 ф. Оливкова (147) 3, 14, 16, Серія (14м) — 11, 50, 60,- З І ІХ.І919. Львів ; ‘і'іоік-говий НД гумовим штемпелем слова “РОКТО” (22,5x4,5 мм) рокто ** © В 1 3 гел. Червоно-коричнева(65) 0,70 0,70 3,50 4, » 5 гел. Зелена (66) 0,50 0,50 2, 2,50 1 10 гел. Помаранчева (67) 0,50 0.50 2. 2.50 1 15 гел. Червона(86) 0,50 0,50 2, 2,50 5 20 гел. Коричнева(69) 0,50 0,50 2, 2,50 (» 25 гел. Блакитна(70) 0,70 0,70 3,50 4, 3 гел. Червоно-коричнева(77) 0,50 0,50 2. 2,50 N 5 І ел. Зелена(78) 0.40 0,40 2. 2,50 ч 10 гел. Помаранчева (79) 0,40 0.40 2, 2,50 10 15 гел. Червона(80) 0,40 0,40 2. 2.50 1 1 20 гел. Коричнева(81) 0,40 0,40 2, 2,50 1) 25 гел. Блакитна(82) 0,40 0,40 2, 2,50 1 1 50 гел. Коричнево-червона (83) 0,40 0,40 2,. 2,50 Серія (1.1 м ) 6,- 6, зо,- 35,- ІК І •> І 192(1, Львів І.її ибо фіолетовий НД металевим штемпелем слова “РОКТО” (17x4.5 мм) РОКТО ** © □ . і 11 5 і сл. Зелена (66) 0,50 0,70 3,50 4,- і сл. Блакитна(70) 0,5(1 0,70 3,50 4,- і сл. Зелена (78) 0,40 0.60 2,20 2,70 10 і с. її. 1 Іомаранчева (79) 0.40 0,60 2,20 2,70 •х і ісл. Червона(80) 0,40 0,60 2,20 2,70 В 41 ісл. Коричнева (81) 0.40 0.60 2,20 2.70 ісл. ЬЛ'ікпіп*і (82) 0,40 0,60 2,20 2,70 МІ ісл. Коричнево-червона (83) 0,40 0,60 2,20 2,70 .41 ф Фіолетова (105) 4,50 11 50, 55, ' І» <1 <1>іоп 1011.1(107) 2,5 6, 22, 25, 1 _ МІ ф Ьи.ііО!।Но н ін іьі ( Ю8) 1 1 50 1 50 5 ( V рІЯ ( 1 1 М ) 11, 23, 95, 110, ♦ 1 « | ЬІ (1 1 М ) НД |)І<іІІ< пни 11 1 10
12 Окупаційні пошти під час Першої світової війни ^уіі 1.1919 -XI. 1920, Львів Чорний або фіолетовий НД металевим штемпелем слова “РОКТО” (13x4 мм) РОКГО ** © в 25 3 гел. Червоно-коричнева (65) 0.80 1 40 6,- 7,— 26 5 гел. Зелена(66) 0,70 1, 5, 5,50 27 10 гел. Помаранчева (67) 0,70 1, 5 5,50 28 15 гел. Червона (8(і) 0,70 1, 5 5,50 29 20 гел. Коричнева(69) 0,70 1, 5, 5,50 ЗО 25 гел. Блакитна(70) 0.70 1. 5,- 5,50 31 50 гел. Коричнево-червона (7]) 1,10 1,40 6, 7 _ 32 3 гел. Червоно-коричнева (77) 0,50 0,70 4,- 4,50 33 5 гел. Зелена(78) і) 4(1 0,60 2,5" і, 34 10 гел. Помаранчева (79) 0,40 0,60 2,50 З, 35 15 геп. Червона(80) 0.40 0 60 2.50 3, 36 20 гел. Коричнева(81) 0,40 0,60 2,50 1, 37 25 гел. Блнкиїна(82) 0.40 0.60 2.50 1. 38 50 гел. Коричнево-червона (83) 0,50 0,80 4,- 4,50 39 25 ф. Оливкова (106) 1,10 1,60 7,50 9,- 40 50 ф_ Ьлакиїно-зелена (108) 1, 1,60 ,,50 9, Серія 06М.} ю, 15, 70,- 85,- Х1І.1919. Озеряни (колиш. Ііерна, Тернопільська обл.) Чорним НД Дерев'яним штемпелем слова “РОКТО” £20x6.5 мм) РОНТС ► Є (*) © В 1 15 гел. Червона (79) — 22,- 100,- 110, [іІ-ПІ.1921. Підволочцськ (Тернопільська обл.) Чорний НД дерев’яним штемпелем (12,5x18 мм) ** © в 1 25 ф. Оливкова (106) 2 1 мк. Червона (147) 2ц 15. 80. 60 100 70 < срія ( > м ) 35, Г і кі 170
Окупаційні пошт пін час Першої світової війни З |\ І‘>14 VI 1920, Підгайці (Тернопільська обл.) ші іоо сіро-фіолетовий НД гумовим штемпелем слова “Рогіо” (22x7,5 мм) Рогіс ** © □ іХІ ' 1 5 гел. Зелена(78) — 3.80 18. 20.- 10 гел. Помаранчева (79) — 3,80 18, 20, 15 гел. Червона(80) 3,80 18, 20,- і 20 іел. Коричнева(81) 3.80 18, 20, * 25 гел. Блакитна (82) 3,80 18, 20,- <иі гел. Коричнево-червона (83> 3 «0 18 20 5 ф. Зелена(102) 3,80 18, 20, 10 ф- Фіолетова(103) 4. 18. 20,- 20 ф- Темно-блакит па (105) — 4, 18, 20, Серія (9 м.) 35,- 160,- 180, ♦І Серія (9 м ) НД сіро-фіолетовми 160 180, 11 І ' І •> III І ‘>24. Підкамінь (Львівська обл.) Г-Л 7 .... ,7 -7 '''..~ Ч г"н. і мі фіолетовий НД металевим штемпелем слова “РОКГО” (25x5.5 мм) РОКТО ** © □ ) чі 1 ел. Коричнево-червона (71) 0,80 3,50 4 • 1 кр. Темно-зелена (72) — 1, 4,50 5, 1 1 МІ кр. Коричнева(85) І.Ю 4,50 5, І 1 м) кр. Коричнево-фіолетова (87) — 2,50 9, ю,- * чи ф. Ьлаки гно-зелена (108) — 1, 450 5, Й тік. ()ливково-коричнева (111) 1,40 5,50 6 й мк. Фіолетова (114) 3. ю, 12- Й (1 мк. Карміново-червона (115) — 3,20 12, 14. НІ МК. Коричнево-помаранчева (116) — 4 17, 20, Ці Ні лік*. її исно-одивкова (117) 5,50 24, 27, II І пк Червона(147) 5,50 24, 27,- II ЛІК. ( ,о іелепа(148) 5.50 24. 27,- 11 | ЛІК, а (149) 5,50 24, 27, 11 МК, Коричнева(151) 5.50 24 27,- !• /и мк Червні ні (160) 14, 60 65, їй ПІННІ НІ МК. і»імкнііі.і (188) 16, 70. 80, 11 1ІІІІ шиї мк Коричнево ііомлрлнчсва (195) 17, 85. 100. 11 <и| ІІОІІ мк ні і по іі і.ікіи її і (196) 20, 85 100, ( срія (18 м ) 110 490, 560, • 1 (і , 1 І м ) 1 ІД і| і |'Н її і ні і їй 440 ' 1 0
44 Окупаційні пошти під час Першої світової війни І 1У..1919.-1.1920. Самбір (Львівська обл.) , , Чорний НД гумовим штемпелем слова “РОКТО” (19,5x4,5 мм) РОКТО 1 ** © □ 1 5 гел. Зелена (78) 1,10 5, 5,50 2 10 гел. Помаранчева (79$ 1,10 5,- 5,50 3 15 гел. Червона (80) 1, 5, 5,56 4 20 гел. Коричнева (81) 1,10 5, 5,50 5 25 гел. Блакитна (82) 1,10 5, 5.50 6 50 іел. Коричнево-червона (83) 1,30 6,50 7, Серія (6 м ) 6,70 ЗО,- 35, |УІ.1921 .-111,1921. Самбір (Львівська обл.)______________~ Чорний НД металевим штемпелем слова “ХУУПАС” (36^8 мм) УІПҐОДО ЗР* ** о В 7 5 ф. Зелена(90) 3,50 15. 18. 8 20 ф. Блакитна(93) 15, 60, 70, 9 1 МК. Фіолетова (95) 15, 60, 70, 10 5 мк. Коричнево-фіолетова (100) 15, 40, 45,- Серія (3 VI ) — 48, 175, 200,- [ХІ.1919. Скалат (Тернопільська обл.)__________ Червоний НД гумовим штемпелем і ерба Польщі (19,5х 15 мм) ** © В 1 3 гел. Червоно-коричнева(77) 0,55 0,80 3,50 4, 2 5 гел. Зелена(78) 0.55 0.80 3.50 4,- 3 10 гел. Помаранчева (79) 0,55 0,80 3,50 4, 4 15 гел. Червона (80'і 0.55 0,80 3,50 4, 5 20 гел. Коричнева(81) 0,55 0,80 3,50 4, 6 25 гел. Блакитна (82) 0,55 0,80 3,50 4, 7 50 гел. Коричнево-червона (83) 0,55 0,80 350 4.- 8 1 кр. Зелена(84) 0,70 1, 5,50 7- Серія (8 м ) 4,50 6,50 ЗО, 35, [Х 1.1919.-У.1920. Скалат (Тернопільська обл.) | Зе іспий або червоний НД гумовим штемпелем слова “Ооріаіа” (2^ ,5x6 мм) Ооріаіа. Ооріаіа. ** І і > । 11 ~Т
Окупаційні пошти під час Першої світової війни 35 1 3 гел. Червоно-коричнева(77) 4, 18, 20, 2 5 гел. Зелена(78) — 6.50 зо, 35, 10 гел. Помаранчева (79) 5, 25, зо, 4 15 гел. Червона (80) 4,- 18. 20. 5 20 гел. Коричнева(81) 5, 25,- зо, <1 25 гел. Блакиіна (82) 5, 25, зо. 7 50 гел. Коричнево-червона (83) 5.50 25, зо, н 1 кр. Зелена(84) 5,50 25, зо, Серія (8 м ) — 40,- 190, 220, *| Серія (8 м ) НД червонив — 40,- 190,- 220,- ІIII 1420. Станіслав (тепер Івано-Франківськ) 'і |>п<> фіолетовий НД гумовим штемпелем слова “РОКТО” (22x5 мм) РОКТО ** © □ 53 І 5 ф. Зелена(102) 5,50 25, зо, 10 ф. Фіолетова (103 > 4,50 22, 25, 15 ф. Кармінова(104) 4, 20, 25, 1 25 ф. Оливкова(106) 7, зо, 35, Серія (14м) 21, 95, 115, 41 І9|9. < гарий Самбір (.Львівська обл.) 11 ірі.11 ( металевим штемпелем слова ‘ТОКТО” (19x5,5 мм) Рогіо ** 0 В 20 гел. Коричнева (691 5 гел. Зелена (78) 10 ісл. Помаранчева (79) і 15 іел. Червона (80) 10 іел. Коричнева (81) ’5 ісл. Блакитна(82) МІ ісл. Коричнево-червона (83) 5 4,- 4 3,- 5,- 4,50 4,50 20, 17, 17. 12, 20. 19,- 19,- 25, 20. 20 15,- 25. 22, 22, Серія (7 м ) — І < ііірмва (ко.ііііп. ( гашава, Львівська обл.) І....її (І умовим шіемпелем слова “ПОРТАТА” (41,5x6,5 мм) ПОРЬАТА 100 Мк І І іМІІО їм>ріІЧ1ІСІч Іічм.ірчсп І ( І І)
36 Окупаційні пошти під час Першої світової війни |ХЦ.1919,-1.1920. Сгратіїн (Івано-Франківська обл.)_ _ Чорний НД дерев’яним штемпелем літери “Т” (13,5x13,5 мм) ** © Е 1 1 кр. Зелена (72) 28, 40, 45, 2 10 гел. Помаранчева (79) — 17. 75. 85,- 3 15 гел. Червона (80) 20, 85, 100, Серія (3 м.) — 65,- 200, 230, [1Х.1919.-І1.І920. Стрий (Львівська обл.) Чорний НД дерев’яним штемпелем слова “РОКТО” (65x14 мм) РОКТО® ** © Б 1 5 гел. Зелена 166) — 1,40 6,- 7,- 2 5 гел. Зелена(78) — 1.20 5, 6, 3 10 гел. Помаранчева (79) — 0,80 3,50 4. 4 15 гел. Червона(80) — 0,80 3,50 4. 5 20 гел. Коричнева(81) — 0,80 3,50 4, 6 25 і ел. Блакитна 182} 0,80 3,50 4, 7 50 гел. Коричнево-червона (83) 1.10 5, 6, 8 1 мк. Зелена(84) 1,60 7,- 8, 9 1.50 мк. Коричнева (85) 1.70 8. 9, 10 2 мк. Блаки гна(86) — 3,50 16, 17,50 11 5 <]). Зелена(102) — 1,70 8, 8.50 12 10 ф. Фіолетова(103) — 1,70 8, 8,50 ІЗ 25 ф. Оливкова(106) 1,70 8, 8,50 14 50 ф. Блакитно-зелена (108) 3,- 12. 15, 15 1 мк. Фіолетова (109) 3,20 із, 16,- ( срія (15м) — 25,- 110,- 125, 1 \. 1919.-П.1920. Стрий (Львівська обл.) ________ Чорний НД гумовим штемпелем олова “Рогіо” (24.5x3,5 мм) Рогіо 1 А 1 ** © в <\-<І 16 5 гел. Зелена(66) 17 5 іел. Зелена (78) 18 10 ієн. Помаранчева (79) їм 15 гел. Червона(80) 20 20 ісл. Коричнева(81» 21 25 їси. 1>л.ікінна (82) 22 50 ісл Коричнево червона(83» 2' 2 ми, І»н;ікіі і п і (86) 21 10 <|» 'І’іоїк чоїці ( 101) — 1,60 1,10 0,80 0,80 0,80 0.80 1,10 4.50 2 . 7, 5. 3,50 3,50 3,50 3.50 чч — 18. 8, 6,- 4. 4, 4, 4 6 2В — 0 ( ,рі 1 (Ч м 1 11. НІ).
Окупаційні попий під час Першої світової війни 37 УІІ-УПІ.1921. Тернопіль________________ __ _____________________________________ 1 Іорний НД дерев’яним штемпелем літ ери “К” (12x18 мм) ** о И І- 1 5 ф. Зелена (102) — 3.50 15, 17,50 2 5 ф. Фіолетова (112) — 6, 25,- зо,- у 10 ф. Коричнева, помаранчева (116) — 7, зо. 35. 4 20 МК. Зелена(117) — 7,- 35. 35. 5 1 мк. Червона(147) — 5,50 25, 27.50 о 2 мк. Сіро-зелена (148) — 5.50 25,- 27,50 7 10 мк. Блакитна, синя(158) — 8, 35,- 40, N 25 ф. Корим нево-фіолетова, і юмаранчева (171) — 8, 35,- 40,- Серія (8 м ) — 50, 225. 250, \ 1.1920.-Х1.1921, Тартаків (Львівська обл.) Чорний НД дерев’яним штемпелем слова “РОКТО” (31 II мм) РОГО ** 0 и 1 25 ф. Оливкова(106) 33,- 150, 165. 2 мк. Оливково-коричнева (111) 33.- 150, 165, 1 10 мк. Блакитна, синя (158) — 24, 100, 120, 1 50 мк Коричнево-фіолетова, помаранчева — 24. 100, 120, Серія (4 м ) — 110,- 500, 570, 'III І'* 1!1)-VII.1921, Трускавець (Львівська обл.) і і піннії червоний або чорний НД гумовим штемпелем слова “РОКТО” (16.5x6.5 мм) РОКТО іМІ ** 0 □ — 1 10 і ел. 1 Іомаранчева (79) — 0,80 3.50 4, 1 25 1 сл. Ьлакинш (82) 0,8<і 3,50 4,- М) 1 сл. Коричнево-червона(83) 1,10 5, 6, (і і мк. іелсиа(84) 1.60 7. 8, 1.50 МК. ««іріі'іііеікі (8^) 1,70 8, 9 X » мк. І.и.ікпііи (86) 3,50 16. 17,5(1 м 5 ф к Ні н І (ІО?) 1.70 8 — 8.50 ЦІ НІ <1- Фішпіиіі.і ( І(ІИ 1,70 X, 1(1 11 15 <|> і 1 інша>'і.і ( 1 ()(•) 1,70 X - * 8,V'
38 Окупаційні пошти під час Першої світової війни 14 50 ф. Блакитно-зелена (108) 3. 12. 15. 15 1 мк. Фіолетова (109) 3.20 ІЗ. 16. Серія (15 м.) — 25,- 110, 125,- ІХ1920.-ХІ1.19І4. Тустановичі (Львівська обл.) Чорний або фіолетовий НД дерев’яним штемпелем слова ‘РОКТО” (23x6 мм) РОКТО ** 0 □ 1 5 гел. Зелена(78) 0,50 2,- 2,50 2 10 гел. Помаранчева (79) 0,50 2,- 2.50 3 50 гел. Коричнево-червона (83) 0,50 2, 2,50 4 1 мк. Зелена(84) 0.80 3,50 4, 5 1,50 мк. Коричнева (85) 1,40 6, 6 2 мк. Блакитна (86) 2,20 9,50 11, 7 2,50 мк. Коричнево-фіолетова (87) 4,50 ІЗ, 15, 8 5 мк. Сіро-блакитна (88) 5,50 25. 28, 9 50 ф. Ьлаки гно-зелена (1 < > х) 0.50 2. 2.50 10 1 мк. Фіолетова (109) 0,80 3,50 4, 11 1,50 мк. Зелена(110) 1.10 5, 5,50 12 2 мк. Оливково-коричнева (111) 2,80 12, 14,- 13 2,50 мк. Коричнево-червона (112) 4,- 17,- 20, 14 5 мк. Фіолетова (114) 0,80 3,50 4. 15 3 мк. Червоно-коричнева (113) 0,80 3,50 4. 16 10 мк. Блаки гна(158) 0.80 3.50 4,- 17 50 мк. Зелено-блаки гна, коричнево-жові а (170) 0,80 3,50 4. 18 50 мк. Коричнева, сіро-жовта (172) 0,8(1 3,50 4, 14 НІН мк. Коричнева. червоно-помаранчева (173) — 0,80 3,50 4,- 20 200 мк. Чорна, фіолетово-червона (174) 0,80 3,50 4, 21 300 мк. Зелено-оли вкова (175) — 0.80 3,50 4. 22 400 мк. Коричнева (176) 0,80 3,50 4, 23 10000/25 мк. Коричнево-фіолеюва. жовта (185) — 1,40 6, "7 _ 24 100 000 мк. Коричнево-помаранчева (195) 2,80 12,- 14. 25 200 000 мк. Світло-блакитна (196) 2,20 9,50 Н,- 26 5 грош. Оливкова (2и4) 2.80 12. 14, 27 10 грош. Блакитно-зелена (205) 2,80 12,- 14, 28 15 грош. Червона(206) — 2,80 12, 14, 29 20 грош. Світло-блакитна (207) 3,30 15, 17, ЗО 50 грош. Карміново-фіолетове (211) — 3,30 15, 17, ( ерія (30 м ) — 50,- 225, 260, *| Серія (ЗО м ) НД фіолетовим — 50,- 225- 260,- [х.1920.-Х1І.1924. становичі (Львівська обл.) Чорний або червони НД дерев'яним штемпелем слова “РОКТО” (18x6 мм) рогіо | з з | І | її |
Окупаційні пошти під час Першої світової війни ЗІ 3 гел. Червоно-коричнева(’77) —- 0,50 2,50 32 5 гел. Зелена(~8) 0,50 2, 2,50 33 10 гел. Помаранчева С’У) 0,50 2. 2.50 34 5 мк. Сіро-блакитнаі88) 4,- 18, 20 35 5 мк. Фіолетова (114) — 4 70 22. 25. 16 3 мк. Червоно-коричнева (113) — 0,40 2. 2,40 37 1 мк. Червона(147) 0,40 2,- 2,40 зк 2 мк. Сіро-зелена (148) 0,40 2, 2.40 VI 3 мк. Блакитна(149) 0,40 2, 2,40 10 5 мк. Коричнева(151) 0,40 2.- 2,40 41 10 мк. Блакитна(158) 0,70 3, 3,50 42 15 мк. Коричнева(154) — 0.80 3.50 4, 43 25 мк. Коричнево-фіолетова, помаранчева І, 4,50 5, (171) 44 50 мк. Коричнева, сіро-жовта (172) — 1,20 5,50 6, Серія (14 м.) — 16, 70,- 85, *| Серія (14 м) НД червоний — 16,- 70,- 65, \ І920.Л.1922. Густановичі (Львівська обл.) ..................І Чорний НД гумовим штемпелем слів '‘ПОРІ А ТА ТІ'8ТАЬЮ\УІСЕ” (43x15,5 мм) і РОРСАТА рЦМАНОМСС ** 0 Е 45 5 МК. Сіро-блакиїна (88) 4 18, 20. 16 5 мк. Фіолетова (114) 4.50 22,- 25 1 3 мк. Червоно-коричнева(113) 0,40 2, 2, м» ІВ 6 мк. Карміново-червона (1151 0,70 3,- 3,5(1 44 10 мк. Коричнево-помаранчева (116) 0,7о 3- 3.50 МІ 20 мк. Зелена(117) 2,20 16, 1 ’ ч 1 мк. Червона (147) 0,70 3. 3,50 2 мк. Сіро-зелена (148) 0,70 3,- 3,50 м 3 мк. Блакитна(149) 0.70 3, .ио 51 4 мк. Карміново-червона (150) 0,70 1 Мі 5 мк. Коричнева(151) 0,70 3, 3 41 и 10 мк. Блакитна(158) — 1, 4,50 17 25 мк. Коричнево-фіоле і ова, помаранчева (171) — 1,20 5,50 <) Серія (13м) — 18,- 80, 95, Ч 1920 1.1922. Густановичі (Львівська обл.) * *• ।'і 11 її і II і і умовим пгіемпслем слів “ПОРІ АТ / ТТІ8ТАТЧО\УІСГ“ (43x15,5 мм» ТІК.ІАМОУУІСЕ ЮОР1АТД
40 Окупаційні пошти під час Першої світової війни 61 4 МК. Карміново-червона (150) — 0,80 3,50 4,- 62 5 МК. Коричнева (151) — 0,80 .3,50 4, 63 8 МК. Коричнева (152) — 0.80 3.50 4. 64 10 МК. Блакитна(158) — 0,80 3,50 4, 65 15 МК. Коричнева (159) 0.80 3,50 4, 66 20 МК. Червона(160) 0,80 3,50 4,- 67 5(1 МК. Зелено-блакитна, коричнева (170) 1,40 6,50 7,- 68 25 МК. Коричнево-фіолетова, оранжева (171) — 0,80 3,50 4,- 69 50 МК. Коричнева, сіро-жовта (172) — 0,80 3,50 4,- 70 100 МК. Коричнева, червоно-оранжева (173) — 0.80 3.50 4, 71 200 МК. Чорна, фіолетово-червона (174) — 0,90 4, 4,50 Серія (14 м ) — 12,- 50,- 60, Гх.1919.-1Л .1920. Фельштин (тепер Скелівка .Іьвівська обл.)_________, Фіолетовий або чорний НД гумовим штемпелем слова “Р< ЖТО” (24x5 мм) РОКТО ** о □ 1 5 ІСЛ. Зелена(78) — 4, 6, 10. 2 10 гел. Помаранчева (79) 4, 6, ю,- 3 15 гел. Червона(80) 4. 6. 10. 4 20 гел. Коричнева (81) 4, 6, ю,- 5 50 гел. Коричнево-червона (83) — 4,- 6, ю, 6 10 ф. Фіолетова(103) 4,50 12, 7 25 ф- Оливкова (106) — 5,- 8, 15,- Серія (15м) — 29,- 45, 75,- | XI.1910.-1У .1920. Червопоград (ДО 1953 р Кристгирцполь) (Львівська обл.) ............. 1 Фіолетовий або чорний НД гумовим штемпелем слова “Рогіо” (19,5x4 мм) РОКТО ** 0 □ 1 3 гел. Червоно-коричнева (77) — 4, 18, 20, 2 5 гел. Зелена(78) — 4, 18. 20.- 3 10 гел. Помаранчева (79) — 4, 18, 20, 4 15 гел. Червона (80) — 4. 18, 20,— 5 20 гел. Коричнева(81) 4,- 18, 20,- 6 25 гел. Блакитна(82) — 4,50 20, 22,- 7 50 гел. Коричнево-червона (83) — 5, 22, 25,- Серія (7 м) зо,- 130,- 150, *! Серія (7 м ) НД чорні/ і зо. 130, 150 - Примі і ки: 1) Дня оформік-піія цмпо роїділ) ми викорисгали маїсріал кткомчкі \1 К<ил п / /пис/кіпу і » ік»чкк /к пі роїчкпїї Мінч/йууй І’І'І І І! г,і І ічіісі каї ііор р<’Ккі‘.’Ь /ч.іЬнз , -нти її № цч/и.і І ч|ц ?(КІК І І ' і ;| і « ш і ніш । ми її і і і річ цін >.« н І ІД і іі|нц\пмі ми |п нчі •нпюг <
Окупаційні пошти під час Першої світової війни 41 2.3.5. Польська пошта консульська в Одесі В Одесі захопленій ценікінцями було відкрите польське консульство Одним з його завдань був нічиєї інтересів поляків, що перебували в цей період в Одесі, і сприяння в організації їхньої о виїзду в ІЬчьіцу Через консульство здійснювалася також пересилання поштової кореспонденції. Із цією .і. іою в листопаді 1919 року була створена спеціальна пошта. Приватні листи з Одеси разом з иіи ііоматичними перевозилися кур’єрами у Варшаву й через міністерство закордонних справ Польщі к« іавлялися адресатам. Пошта при польському консульстві в Одесі працювала майже три місяці та в ....і 1920 р. за кілька днів до зайнятій міста Червоною Армією була скасована. Для оплати дксионденцїї, що відправлялася консульською поштою, використалися польські марки обігової серії і номіналами в німецьких пфенігах і марках, на яких у приватній друкарні Фасенко-Навроцкого було іпімніано НД “ОПЕ8А" На листах марки гасилися штемпелем прямокутної форми без дати з написом V центрі “ОГЛ 8А”. На іамовлених відправленнях ставився штамп із латинською буквою “В”, від руки нині увалися номер і лата приймання. Вся кореспонденція проходила цензуру й забезпечувалася і'іііиііком штампа з написом польською мовою “Прочитана в польському консульстві в Одесі, 1 меіііані етапу... (підпис)” 1а даними, опублікованим в 1921 р. в польської філателістичній пресі, через консульську пошту з 1 її < и у Варшаву відправлено 599 рекомендованих і 135 простих листів. II 1919. Консульська пошта у Одесі. Обігові марки з наддруком чорного або червоною кольору ОІ»І 8Д”. І пік» рафський чорний НД “01)1:8,А” па марках Польщі, із зубцями ** * Є □ 1 10 нф. фіолетова (ЮЗх) •1 НД, •А НД червоний Червоно-коричнева (15 Н) (80х) 20 пф. Блакитна (105 х, у) •І НД. ) 25 пф. Оливкова (106 х) *І НД 1 1 50 пф. Ьлакитно-зелепа (108 х, у) ♦І НД 4, * А НД червоний 1 мк. Фіолетова (109 х) НІ 300, 4000,- 3500 10 000- 300,- 3500 - 1400, 5500, 300,- 5500 300,- 5500 - 280, 3500,- 3400 - 280,- 3000,- 1250. 5400, 280, 5400, 280, 54Х - 350, 4000,- 3800,- 35о,- 1700, 350, 350,- Серія (5 м ) 2 600,- 2 370, 3 100, ...... і Д* І = 598, № 1а = 50, № 18 = 6, № 2 = 601, № 3 = 213, №4 = 612, № 4а = 50, № 5 = 706 Примі і кн 11 Мдркп ходили в період захоплення Одеси і еиералом Денікіним: ' і Консул і^і.ка пошта працювала до 31.01.1920: 1111 (<»мі і.ікож польські марки без наддруку, тільки на ' 1 І Російські війська на півдні України та у Криму і пім ю революції становив південну частину Таврійської губернії, де діяли загальноросійські ... цріічпі.1 її і;іріі(|)м. Після Жовтневої революції Крим входив у РРФСР спочатку як автономна Мни і цінім як обдаси., а з 1954 р перейшов до складу України Під час іромадяїіської війни П рр імннсірлік ю Кримського крайовою уряду й Головним командуванням збройних сил Ні..... |'<іі п нііііусклінся пласт поіпіоні мдркп
42 Окупаційні пошти під час Першої світової війни 2.4.1. Випуски Кримського крайового уряду (генерал М.Сулькевич) 11919. Перший випуск | Типографський НД чорною фарбою вартості та слова “коп.” на марці Росії, □ іо 35ноя 3^1 НОП ©’О'* и • НД без дефекту Дефект кліше НД пошкоджена цифра “3” ** * © □ . __ . Помаранчево-жовта 1 35ко„. Ікон. (63||ВЬ) 0,30 0,25 0,40 200, 250,- 4] ЖА НДЦ ★ 1 Дефект кліше НД — пошкоджена цифра “З” 1,50 20,- 50,- 1,25 18- 45 2,- — [1919. Марка багатоцільового використання Оригінальний рисунок ДЛ. пап. щільний, б/к, □ 2_____50______коп. Коричнева " жовіо-коричневий ★ 8 Чорна без фону та тексту на звороті (*) _________® ЗО_________80, 11)0 Н 300, 450, Примі ікгі і) Марка випущене як баїатоцільова На лицьовйі стороні зазначений її поштовий і фіскальний характер, на зворотній - ходіння як і ротовий знак, 2) На марці юбражений дореволюційний герб Таврійської іубернії, 3) Відомі проби м більше ніж І (1-й кольорів рисунку та тла, утлі., які пройшли пошту на г._ І; 4) Марка № 2 у чистому виді продавалася в магазинах СФА 2. 4.2. Випуски Головного командування збройних сил Півдня Росії І Перший випуск— 1919 р. ДЛ одно- та двоколірний. Пап їв. сірий. Коричнево-жовтий або безколірний клей, □ ОЦпи'уЛ /ПЦ
Окупаційні пошти під час Першої світової війни ** * 0 Е 1 5 КОП. Помаранчева 0,10 0,09 0,30 80, 120, ЖА Лимонно-жовта 2,50 2,- 6,- 120,- 200,- 2 10 КОП. Зелена 0.10 0,09 0,30 80, 120, ЖА Сіро-зелена 2,- І 50 5- 120, 200, 5 15 КОП. Червона 0,10 0,09 0,30 80, 120, ЖА Карміново-червона 4,- 3,50 6,- 120- 200, ЖБ Темно-червона 2,50 2- 6- 120,- 200,- 4 35 КОП. Блакитна 0,10 0,09 0,30 80, 120, ЖА Сіро-синя 0,10 0,09 0,30 120,- 200,- 5 70 КОП. Сіро-синя 0,10 0,09 0,30 80. 120. ЖА Чорно-синя 0,10 0,09 0,30 120,- 200- ЖІ ПУ 100,- 90,- —• — 1 руб. Шоколадна, червона 0,30 0,25 0,80 80,- 120. ЖА Світло-шоколадна, червона Фіолетова, жовто- 0 30 0,80 0 25 0,60 0,80 80,- ХО 120,- 120,- 2 руб. І, помаранчева ЖА Зелено фіолетова жовто- помаранчева 0,80 0,60 1,- 80 130,- ж 81 Зелена рожева 25. Ж 811 Сіра .зелена Ж 8111 Жовта сіра н 3 руб. Червоно-коричнева, зелена 0,80 0,60 І, 80, 120, ЖА Темно коричнева зелена 0,80 0,60 1,- 80- 130- •> 5 руб. Синя, фіолетова 1,50 1,20 2, 150. 200, ЖА Чорно-синя, фіолетова 1 50 1,20 2,- 150, 200, 10 7 руб. Зелена, рожева 1,50 1.20 2. 150, 200, II 10 руб. Червона, сіра 1,50 1,20 2, І 59 200, ЖА Кармінова сіра 1,50 1 20 150- 200,- Ж8І Червона, синя 35,- — — Ж8ІІ Сіра оливкова 50 - — Серія (II м ) 7, 5,50 10, 1100, 1600, Серія в і 40,- 25, 60, Примітка- На звороті пробних м. напис: “Мои обраіецт. 1919 і . (попнись)” Підпис можна прочитати, як Н і, н іііні» Зі статті Мясковскої о И Ф Випуск генерала Дсиикина «І ішіая Россия» Мир марок. Ір\іпи випуск-— 1919 р.__ _____________________________________________________________| ІІоііііір І иип ДЛ одно-та двоколірний Пап біл Безколірний клей, □ ** * 0 в 12 15 КОП. Червона 0,10 0,09 0,30 80, 120, ЖА Кармінова 1 50 1,20 2,- 80,- 120- 11 35 КОП. Блакитна 0,10 0,09 0,30 80,- 120,- ЖА Темно-блакитна 0,20 0,15 0,50 80, 120- 11 70 коп. Чорно-синя 0,10 0,09 о,зо 80, 120,- ЖА Сіро-синя 0,10 0,09 0,30 80,- 120,- и 1 руб. Шоколадна, червона 0,30 0,25 0,80 80,- 120, 1(1 1 руб. Фіолетова, жовто- 0,80 0,6<> 1. 80. 120,- помаранчева п \ руб. Червоно-коричнева, велена 0.80 0,60 1, 80, 120, їм 5 руб. Синя, фіолетова 1,50 1,20 2, 150. 200. !•» 7 руб. Зелена, рожева 1.50 1,20 2, 150. 200, _ні 10 руб- Червона, сіра 1,50 1,20 2, 150, 200, Серія (8 м ) 7, 5,50 ю,- 930, 1300, Серія в Ч 40, зо. 60, 4500, 7000, ІІрІІЛіІікі* М їй ШІІІМІОМУ Іінкрі (Піну МВ<1ІМЛі") ііроі'НІ
44 Окупаційні пошти під час Першої світової війни [Третій випуск —1919 Р- Повторення II вип. ДЛ одно- та двоколірний, Пап. біл Безколірний клей, ЗЛ 11 Уг ** * 0 □ 19 3 руб. Червоно-коричнева, зелена 2, 1,50 2,50 150, 200, 20 5 руб. Синя, фіолетова 3. 2.20 3.50 150. 200. 21 10 руб. Червона, сіра 2, 1,50 2,50 150, 200, Серія (3 м.) 7, 5, 8,50 450, 600, Серія вЩ 40. 25.- 50.- 2500.- 3000,- [Четвертий віту ск— 1920 р. ~ Типографський НД чорний у гри рядки цифри вартості га с^іїв “пять / рублей” на М. Росії XVII га XXI вип., а також на М. І оловного командуванн на Півдні Росії II вип. и ** * 0 □ 22 5 р. / 5 коп. Фіолетова, зуб. ♦і НД р ♦ II НДф 23 5 р. / 5 коп. Фіолетова. □ *І НД Т1 24 5 р. / 20 коп. Синя, червона, зуб. *і НД тт ♦ II НД І 25 5 р./35 коп. Синя, □(№ ІЗ, 11 вип.) * ,іі 1,20 60,- 50,- 1,20 60- 1,20 90,- 50,— 7, 1,10 55,- 45,- 1,10 55- 1,1<І 80,- 45- 6,50 130,- 3 3,- 3 ._ 10, 250,- 250»- 25<і, 250, - 300,- 300,- Зіиі, 300, Серія (4 м) 10,60 9,80 19^ 1000, 1200, ♦ Серія (4 м ) НД * ’ 410- 370,- Примі і ка: Відомі фальшиві НД виконані гипографським набором кожного рядка окремо У зв'язку із цим у фальшивок помітні на око зрушення й нерівності нахилу рядків відносно один одного, чого в оригіналів ніколи не відзначалося. І П’ятий випуск —1920 р. Друк адміністрації теїіера ід Врангеля у Криму Типографський чорний НД у чотири рядки слів “Югь Россіи цифри вартості рублей” на м. Росії XVII гаХХІ вип ідеї, ГмС.іИ. ‘ №26 № 26$ ЮГЬ РОССІИ 100 РУБ.ІЕЙ ** * 0 □ 26 100 р. / 1 коп. Помаранчево-жовта, зуб. 2,- 1,80 7,- 250,- 300,- •1 НД 60,- 55,- — — — ♦ II НД’Т 200,- 180,- — — ♦8 Номінал ‘10’замість ‘100’ 300,- 280,- — 27 100 р./1коп. Помаранчево-жовта, □ 2,- 1,80 7,- 250,- 300,- ♦І НД 60- 55- — Серія (2 м.) 4, 3,60 14,- 500,- 600,- Примітки: І) Марки випускалися у аркушах по 100 шт №№ 1/21 10x10,20x5 та№№ 22/7 4х(5х5), 2) Достеменно відомо про один (’)конверт франкований двома м. № 26 зі ііігсмпелем ( свасіоноля пі д ЗО 10 1920 р Лнеч був адресований у Феодосію, але нііемнсля нрибуїія пем.к адже саме* у цеп час ію'иїлаея евакуація Армії існсрала Країн еля і Криму Зі 1>уи<» іробіїепо ря і пробних ііппугків: ні мзркіх під 1 к ю 70 коп були II (у ІО І >0 НМі ММі 100 їй МЮ |ІУ(> 1 II І М 1|1КЛ\ОубіЦ Ніно ІІОМ.. |(МІП ’О(К) ПНЮ МІРО 7ООО 1,1 ІО ІМІО |
Окупаційні пошти під час Першої світової війни 45 41 Ряд підробок марок відрпняються тим. шо слово ‘‘РОССІИ’* 1 написано великими літерами, в оригіналі — її німн, хоча деякі дослідники вважають таке написання пробою; Ч Відомі м. з фальшивим НД у якому у слові “Югь” остання літера “ь”. |Ч2п р. (?) Друк алмінісіраиИГі'енерадд ВраНґетіяу'Крщиу \ | 11 І иіриий слів “Югь Россіи” на М. України №№ 1/3, 5 ** * 0 □ 1/ 10 шаг. Брунатно-жовта '/ 20 шаг. Темно-брунатна 1/ ЗО шаг. Ультрамаринова 1/ 50 шаг. Ясно-брунагна 20, 20 20, 20, 15,— 15, 15,- 15, — — — Серія (4 м.) 80,- 60, — — — Примітки. І) Відомі м. з фальшивим НД у якому у слові “Югь” остання літера ? і Вся серія НД можливо проба (?). Мі<тісний провізорський випуск уі. Маріуполь, 1919 р._____________________________ і ииоі рафський НД чорною фарбою цифри вартості та букви “к” на М. УНР (Центрально? Ради) 35 Б. оригінал фальшивий НД ** * 0 □ 1 55 коп. /10 шаг. Жовто-коричнева (1) | 70 коп. і 50 шаг. Червона (2У 20. 40, 18,- 36,- 120, 240. 800,- 1200- 1000,- 1400,- С ерія (2 м) 60, 54,- 360,- 2 000,- 2 400, Серія вЦ-| 350, 250, 2000, II». ні і № І 70 000. .V» 2 = 5 000 11 римі і ки: І Ні юмі фальіниві наддруки “35 к.”. У фальшивому наддруку голова га ніжка букви “к” помітно різняться ні пні іу Крім юі о сама буква розміщена ближче до цифри “5’*; ) 11 и ці ці м га статтею Зпштейн А. Так називаєм ьій Мариупольский випуск । Мир Марок.
3. Передруки українських провізорій — марки ‘"Російської Армії” на близькому Сході Залишки білогвардійських військ інтерновані в Туреччині видавали власні марки, постачаючи марки Росії й України літографськими наддруками “Пошта Російської Армії” або “Російська пошта” “Російська пошта” у Константинополі була відкрита 1 грудня 1920 р Поштові контори “Російської пошти” працювали у населених пунктах: Константинополі (відомі гасіння штемпелями двох типів, іцо різняться довжиною напису “Константинополь” — 24,5 або 28,5 мм), Антигенах, Нелграді Бізіерте, Буюк-Дерс (російське посольство). Галліполі. Катаре, таборі Ланн (Ейтон-Бурну). Лемносі, Принкіпо, Проті, Селем’є (Хайдар-Паша), Сан-Стефано, Терапії, Гузлі-1, Тузлі-11, Халкї-1, Халкі-ІІ. Чаїалжі ( початку були встановлені наступні тарифи, поштова картка - 1000 руб., простий лисі вагою до 10 і — 5000 руб., рекомендований лист вагою до 10 г. і простий лист вагою понад ]О г. — 10000 руб„ рекомендований лист вагою понад 10 г— 20 000 руб. З 1 січня 1921 року тарифи змінилисі поштова картка 5000 руб , простий лист до 10 і - 10 000 руб., рекомендований лист 20 000 руб. У квітні 1921 року турецький уряд зажадав іакриіія “Російської пошти”, і з 1 червня вона припинила свою діяльність. У Константинополі були наддруковані багато видів українських марок із тризубцем. Номери наддрукованих почтових марок України (тризубець иа марках Росії) по нашому каталогу зазначені в дужках А. Одеса 1 Тризуб типографський, ажурний Червоний НД “Русская почта” на М Одеса тип 1, із зубцями ** * 0 □ ЇХ 10000 руб. 2 коп. Зелена червоний (2) зо,- 20,- 35,- 70, 100, 4НІ 180, 100, 220, [а. Одеса 4. Синій НД Русская почта” на М Одеса тип 1, □ і ** * О □ 22 10000 руб. / 1 коп. Жовта синій (16) 32 10000 руб. / 3 коп. Червона синій(18) 1,50 4, 1. 3. 2, 5 3 8, 20, ЗО, Серія (2 м ) 5,50 4 7,— 11,- 51 Серія вщ зо. 20,- 40,- [Б. Одеса II. , ] Синій, червоний або коричневий НД “Русская почта” иа М. Одеса гип 2, із зубцями ** * 0 □ 4/ 10000 руб. 1 коп. Жовта // синій (24) 3, 2,50 3,50 5, 10, 5/ 10000 руб. / 3 коп. Червона синій (26) 15, ю, 20, 25, 50, (»/ КМИНІ руб. / 7 коп. Блакинм синій (29) б. 4. 8 10 20 , , ......... , ( ІНІЯ, червона // 7/ КМИНІ руо 20 коп. , ' кОрІГІІІСІІІІП ( 44) 6 4, к. 10 >0
Передруки провізорій — марки “Російської Армії'" на Близькому Сході 47 8/ 20000 руб./50 коп. Коричнево-фіолетова, велена синіи (38) 20000 руб. / 20/14 Гемно-синя, кармінова / коп. синій (35) 6, 10.- 4, 8, 15,- 10,- 25,- 20, 50,- Серія (6 м) 45,- ЗО, 60, 85,- 170, Серія в Н 250, 150, 360, І.. Одеса-Л.____________________ ____________ і нині І ІД “Русская почта’" на марках < >деса тип 2, □ ** * 0 □ Ні/ , ааа , < Жовто-помаранчева / ІІІООО руб. /1 коп. .„ 1 синіи (40) 5,- 4, 6, 8,- 15,- II/ 10000 руб. / 3 коп. Червона // синій (42) 3.50 3, 4, о, 15,- 11/ є , Червоно-коричнева, 20000 руб. / 35 коп. г 1 темно іелена синіи (45) 50, 35, 55, 75, 150, 11/ Коричнево-фіолетова, 20000 руб. / 50 коп. іелена синіи (46) 12,50 ю, 15, 25, 150, Серія (4 м .) 70, 50, 80,- ПО,- 330,- серія в Щ 400, 250, 450, II < І н еп іII.__________________ , _________________________ нині червоний або коричневий НД “Русская почта” на м. Одеса тип 3, (літографський “Тіль”). із НІ II МІ І 8 ** * 0 □ її/ 10000 руб. 1 коп. Жовта, синій (48) 6,- 4, 7,50 15, 25, 1 1(1000 руб. /10 коп. Синя // червоний (52) 5, 3,50 6, Ю, 20, _ , Синя червона // Ні / ’Ііініп руб. / 20 коп. „ ,ї,, коричневий (56) 50, 35, 45, 80, 120, 1 ,. >.<»»<> Є 1 с-А Коричнево-фіолетова. 1’/ НІ000 руб. / 50 коп. 1 зелена, синіи (60) 15, 1о,- 12, 25,- 50,- Серія (4 м ) 75,- 50, 70, 130, 215, Серія в ’ 450.- 250. 420,- її Піки III. ____ I I нині І'усекая почта” на марках Одеса тип 3, (літографський “Тіль”), □ ** * 0 В іп і 10000 руб. / | коп. Жовта /синій (62) їм/ ішнт • /са Коричнево-фіолетова, |М/ ЧІІКМ) р><». / 50 коп. _ іслсна синіи (68) 6, 1.50 5, 1. 7,50 2,- ю, 4, 20, 10,- Серія (2 м ) 7,50 6,- 9,50 14,- ЗО, ( ерія ВгЦ 45,- зо, 55,- І ІНркІи І. /| і ініііі ию ч< рпоііип 1‘усскля ночі і ’ іія м;ірк;1\ Хдрків іип !.□ 4 4 4 О 1-І Пі/ 100(10 р\ 6.! 1 коп Жоні і іппіи(І ) 0 10 15, ’ ч МІ. <1 ! ІОООО |і\й / 2 коп І її і 'ц рнонпіі і 1 ‘ 10 1 і) 1 НІ
48 І Ісредруки провізорій — марки "‘Російської Армії7* на Близькому Сході Серія (2 л )| 22,50 1 18,- 1 27,50 1 40,- | 80,- Серія в ЕЕі| 130, 90. 1 160, | | Д. Катд іииослаїНБ______________________________________________________________ НД синій, червоний або коричневий “Русская почта" на марках Катеринослав тип 1. із іубиями ** * 0 □ 227 10000 руб. / 1 коп. Жовта // синій (1) 2,50 2, 3. 6, 15,- 237 10000 руб. / 3 коп. Червона синій (3) 1,50 1, 2,- 4, ю, 242 10000 руб. / 4 коп. Червона ' синій 141 1.50 1. 2,- 4, 10- 252 10000 руб. / 5 коп. Фіолетова// синій (5) ю, 8, 12,50 25,- 50, 262 10000 руб. / 7 коп. Блакиїна червоний (6) 2,- 1,50 2,50 5, 15, 272 10000 руб. / 10 коп. Синя // червоний (6) 1,50 1, 2,- 4. ю, 282 20000 руб. / 20 коп. Синя, червона / коричневий (11) 1.50 1. 2,- 4,- ю. 292 20000 руб. / 35 коп. Червоно-фіолетова, зелена // синій 114) 200, 175, 225,- 302 20000 руб. / 50 коп. Корич нево-фіолетова, зелена // синій (15) 1, 0,80 1,50 4, 10. 312 20000 руб. /10/7 коп. Блакитна червоний (8) 3,- 2, 4,- 8, 20, 322 20000 руб. / 20/14 коп. 1 ємно-синя, кармінова // синій (12) 3,- 2,- 4,- 8,- 20, Серія (11м) 230, 200,- 260, 70,- 170, Серія в ЕР 1300, 1000,- 1500 | Д. Катеринослав-1 .. НД синій або коричневий “Русская почта" на марках Катеринослав тип 1, □ ** * 0 □ 1 1 г- , < Жовто-помаранчева / 337. 10000 руб. /1 коп. синім (17) 347 ІООпО руб. / 3 коп. Червона " синій (19) ґ /то Синя, червона // 357. 20000 руб. / 20 коп. „ .Д,, коричневим (23) 1, 3,50 6, 0,80 3,- 5 1,50 4. 7,50 4. 0. ю, 10,- 15. 25, Серія (3 м.) 10,50 8,80 із, 20,- 50, Сері" в Щ 60, 45, 75, Примітки: 1) Відомі N13 “Русской Армии”, наддруковані і оригінальних каменів і які повторюклі “константинопольський” випуск Відмінність їх віл оригіналів тільки відтінками використаної фарби; 2) Відомі також НД як інших кольорів так і на марках України з іншими типами гербів. Все це — фальшивки, {роблені на шкоду колекціонерам.
4. Окупаційні пошти під час Другої світової війни 4.1. Окупація України фашистською Німеччиною (1941-44 рр.) На території, окупованою німецькою армією, виділені два рейхіціомісаріати Україна та і >і їлапд. У рейхскомісаріат Україна входили частину території Української РСР, південні райони БРСР і Крим. У рейхскомісаріат Остланд були включені території Латвії, Литви, Бегонії, частина Ьі. юруськоі 1'1 І’ (крім гродненського регіону) та окремі населені пункти українського Полісся. Границя між рейхскомісаріатом Україна й територією, окупованою Румунією (Трансністрієдо), приходила від Миколаєва на північний захід по р. Південний Буг, а потім, повертаючи на захід, німі іить до м. Могилів-Подільський. Західна частина України з містами Львів, Станіслав і Тернопіль указом Гітлера від 01.08.41 іпочсна під найменуванням Галичина до складу Генерал-губернаторства в якості одного 3 дистриктів (ікруїів). 4 листопада 1941 р. на 18 поштових марках Німеччини з портретом А.Гітлера, номіналом від І до її пфенігів (№К<’ 781/98), було зроблено наддрук німецькою ~і)чіІап<Г, а у 1943 р ще на двох марках 1 К 826/7). Ці поштові марки, які пройшли пошт} в українських населених пунктах зустрічаються } ні рідко, у зв’язку з невеликою кількістю населених пунктів, які входили до цього рейхскоміеаріаіу. 14 листопада 1941 р. на 18 поштових марках Німеччини з портретом А.Гітлера (№№ 78І 98), було ірип ієно наддрук німецькою “ІЛігаіпе” (“Україна”}, а у 1943 р. — на марках №№ 826/7. Крім того, було випущено ще вісім марок тимчасових місцевих поштових відділів, а також і|і і пені інші випуски або передруки, переважно з написом німецькою “ОекРсІїе ННЦроні' (59 марок). р< і них поштрві марки й пошти (у дужках зазначений період обігу): у Сарнах )з 1 жовтня по 4 грудня І" II року), в Олександрівні (з 15 грудня 1941 року по 16 травня 1942 року), у Вознесенську (з квітня по 'о чі рішя 1942 року) і в інших п'яти повітах (у 1944 р.І. Під час фашистської окупації Пінськ був включений до складу Рейхскомісаріату “Україна” в іруг “Волинь”. Робота цивільнії) пошти була припинена. Однак для різних окупаційних установ іиии.і пошти була необхідна. Тому 9 вересня 1941 р у Пінську німецька адмінісірація відкрила II іііаіп.иу пошту, що називалася “ГЯ ГТЬСНЕ ОІЕМ8ТРО8Т ГІККАПМЕ.” (“Німецька службова пошта. У іі’їніа”). У початковий період .роботи для гасіння кореспонденції працівники цієї пошти використали рг.ксний старий польський календарний штемпель кінця 30-х років. У цьому штемпелі була тільки ічііір.цілена польська назва міста. Однак цей штемпель нічого не творив про назву пошти. Тому вже в ні 144] р. поруч із ним ставився ще один штемпель із написом у два рядки: "І ЦТ8СНЕ І НІ 1 . І РО8Т ЕККАІМІ»” (“Німецька службова пошта. Україна/Пінськ”). Наприкінці жовтня 1941 р у I мііізпня був уведений “німий” штемпель; зі старого польського було прибране назва міста й індекс. іііііиіііііі тільки календар. Цей штемпель використався тільки разом з іншим з написом “РІМ8К І /VIІ 11іРОЗТАМТ” С'ПінськЛюпоміжний поштамт”). Наприкінці 1941 р. німецька поштова адміністрація ввела у вживання ручний календарний ......... із написом “РПМ8К / ОЕИТ8СНЕ 1)ІГК8ТР()8’І ІЖКАІЧЕ” (“ПІНСЬК / НІМЕЦЬКА КЬоВА ПОІІГТА. УКРАЇНА”), а також машинний штемпель із такою ж написом і шістьома ІІІІ ПК ІІІМИ ЛІНІЯМИ. Ііія рекомендованих листів німецька пошта в Пінську застосовувала два вили наклейок з ....ііміі “К РІ1М8К”. “К Р^8К-ЦККАІКЬ“ (“Р ПІНСЬК” і ‘Р ПІНСЬК УКРАЇНА”). В- РЧічк мм Й| Г»в«Іг і їїї І Ьнк юдпо нгі ІІіпіциш в роки окупації були у вживанні поштові марки Німеччини, спеціально ....... іля Реііхекомісаріаіу. і норі реї ом Гітлера й чорним наддруком “Україна” (ІЖКАГЧЕ). Цими и-«І і імн мірне і у ішлося й цивільне населення, коли окупаційні влади відновили роботу пошти для пні 11.1 крніорн нііініііпідй Брестської обдаси “С іужбова німецька пошта” працювала в Брееп ' іч її) Бері «і (жоіпени 1‘МІ). Дроінчіпії (104 194?), Я нове (Іванові) (104 19421, Кобрінн 91 ГМЦ, іі'унніці (?ІО2 Ю42) і ( іонніїі (2.04 194°) Всі відділення < іужбовоґ німецької но...і м ні 1111 нн і інші шин нк п в ціннії 19 | | р
50 Окупаційні пошти під час Другої світової війни І4.11.1941. Рейхскомісаріат Осілаид_______ Типої рафський чорний НД “ОкіІапсГ на М Німеччини №К» (781/98). із зубцями ** * © □ 1 1 пф. Чорно-сіра 0,20 0,10 2,- 3,- 20. 2 3 пф. Червоно-коричнева 0,20 0,10 2, 3.- 20. 3 4 пф. Темно-блаки і на 0,20 0,10 2, 3, 20, 4 5 пф. Темно-оливково-зелена 0,20 0,10 2. 3,- 20, 5 6 пф. Блакитно-фіолетова 0,20 0,10 2,- 3, 20, 6 8 пф. Оранжева 0.20 0.10 2,- 3, 20, 7 10 пф. Т ем но-кори чнева 1,60 1, 4,- 0,- ЗО. 8 12 пф. Карміново-червона 1,60 1, 4, 6, зо, 9 15 пф. Карміново-коричнева 0,20 0,10 2, 3. 20, 10 16 пф. Тем но-зелено-блакитна 0,30 0,10 2, 3,- 20, 11 20 пф. Світло-зелена 0,20 0.10 2, 3. 20, 12 24 пф. Темно-помаранчево- коричнева 0,30 0,10 2. 3,- 20, 13 25 пф. фіолетово-блакитна 0,20 0,10 2. 3. 20. 14 зо пф. Чорно-оливкова 0,20 0,10 2, 3. 20, 15 40 пф. Темно-лілова 0,20 0,10 2,- 5, 40, 16 50 II ф. Чорно-блакитно-зелена 0,20 0,10 2, 5, 40, 17 60 пф. Карм і ново-корич нева ОДО 0.10 2,- 5,- 40, 18 80 пф. Чорно-фюлстово-блакитна (ВІД 1 ІНКИ) 0,20 0,10 2, 5, 40, < ерія (18 м.) 6,50 3,50 40, 70,- 450, Серія в 4" зо, 17,50 240, [1943. Рейхскомісаріат Остлапд _____________ _____________________ Типографський чорний НД “Окіїапб” на М Німеччини (№№ 82б/7), із зубцями ** * © □ 19 10 пф. Темно червоно-коричневе 0,80 0,60 5,- ю, 50. 20 12 пф. Світло карміново-червона 0,8(1 0,60 5, 10, 50. Серія (2 м.) 1,50 1,20 10, 20,- 100, Серія в 4Н 9, 6, 60,- Примітки 1) Погашені М повинні містити штемпель українських територій і чіткою назвою населеного пункту; 2) Частина М„ шо пройшли пошту погашалися “німими” штемпелями з перевідною датою Ціна таких погашень дорівнює цінам 114,11.1941. Рейхскомісаріат Україна______~ Типографський чорний НД “Сікгаіпе” на М. Німеччини №№ (781 48), із зубцями 1 1 пф. Чорно-сіра 2 3 пф. Червоно-коричнева 3 4 пф. 1 ЄМНО ОІІІІКИ 1 ІКІ 4 9 пф. 1 СМІЮ О'НПН <)В<ї <«• II II I ** * © □ 0,20 0,10 0,50 2, 10 020 0,1(1 11.50 10 020 0 10 (І.М) » |О. (і,2о 0 ІО П.М) І 10.
Окупаційні пошти під час Другої світової війни 51 5 6 пф. Блакитно-фіолетова 6 8 пф. Оранжева 7 10 пф. Темно-коричнева 8 12 пф. Карміново-червона *> 15 пф. Карміново-коричнева 10 16 нф. Гемно-зелено-бцакитна 11 20 пф. Світло-зелена ।||(і) Гемно-помаранчево- коричнева 1 1 25 пф. Фіолетово-блакитна 11 ЗО пф. Чорно-оливкова 1^ 40 пф. Темно-лілова 16 50 пф. Чорно-блаки гно-зелена 17 60 пф. Карміново-коричнева „„ , Чорно-фюлетово-блакитна 18 80 пф. 1 . , (відтінки) 0,20 0.20 1,30 1,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0.20 0,30 0,10 0.10 1,- 1, 0,10 0,10 0.10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0.10 0,20 0,50 0,50 2, 2,- 0,50 0,50 0.50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0.50 1, 2, 2,— 5,- 5,- 2 _ 2- 2,- 2,- 2 2, 2. 2, 2. 5. ю, ю, 15, 15, ю, ю, 10. ю, Ю, ю, 10. ю, 10, 15, Серія (18 м) 6, 3,70 12,50 45, 195,- Серія в -Ді ЗО. 20, 65 І‘>Н ІЧ'йчсКомісаріат^Уіфаїиа _______________ І піки рафський чорний НД “ІІкгаїпе” на М Німеччини (№N2 826/7), в зубцями ** * 0 □ І’> 10 пф. Темно червоно-коричнева 1, 0,80 "> 6, 15. •0 12 пф. Світло карміново-червона 1, 0,80 2, 6,- 15, Серія (2 м ) 2, 1,60 4, 12, ЗО, С ерія в Д4 12, 8, 24, Ирнміїка частина М, шо пройшли ноші у погашалися ‘німими” штемпелями з перевідною даток». Ціна » ч» пні л і юнь дорівнює цінам м ** II*. (1 1941. Велика Олександрівна. Тип І 7 мм І'. нині І ІД чорного кольору, із зубцями ** 0 □ | 1 М) її а 10 коп. Темно-блакитна, сіра (б77) 1000,- 500,- 550,- 600, пі 1И І "НІ. Ні.піка Олександрівка, Гші Ц —6 мм І' ) піші І ІД чорної о кольору, із зубцями ** 0 □ 1 МІ руб. 10 коп. Темно -блакіїїііа. сіра (677) *І ИДА 1 1 Мірні І5м»и. < іро ісіни;і (<> 9) 4 1 0 р>6 / ’О коп к ! їй ( і *' ид 100, 7500 6500 Чи МІ ЦІ НІМІ 100, 5500 1750,
52 Окупаційні пошти під час Другої світової війни Серія Чм)| 8600, | 7350, | | [о 03.1941. Велика Олександрівна. Тип ПІ — 4 мм Ручний НД чорного кольору, із зубцями ** 0 □ 5 1,00 руб. / 10 коп. Темно-блакитно-сіра (677) 20 000, 20 000, 6 1,50 руб. / 5 коп. Коричнево-червона (676) 20 000, 20 000, 7 1.50 руб. /10 коп. Темно-блакитно-сіра <6771 1500 1750 8 1,50 руб. / 15 коп. Сіро-зелена (679) 100, 100, 9 1,50 руб. / 20 коп. Зелена(578) 100,- 100. ♦1 1 Д гХ¥)ґі - 10 1,50 руб.! ЗО коп. Чорно-блакитна (682) 250, - 250,- — 11 2,00 руб. / 5 коп. Коричнево-червона (676) 3000, 2500, — — 12 3.00 руб. / 20 коп. Зелена (578) 15 000. 15 000 — — 13 3,00 руб. / 50 коп. Червона (655) 250, 250,- 14 3,00 руб. / 60 коп. Кармінова (684) 250,- 250,- — — *| НД 10 000 15 3,00 руб. / 1 руб. Темно-блакитна (392) 5000, 5000, — 16 3,00 руб. / 1 руб. Темно-блакитна (390) 2000, 2000, *| НД 1 10 000 *ІІ НД ті 12 500 17 5,00 руб. / 10 коп. Фіолетово-рожева (699) 12 500, 10 000, *| НД 11 00 18 5.00 руб. / 40 коп. Т ем і ю-коричнево-фіоле і ова (654) 3000, 3000, 19 10,00 руб. / 1 руб. Темно-блакитна (393¥) 1500, 1500, *. НД 12 000 20 10,00 руб. / 1 руб. Червоно-чорна(594) 15 000, 17 500, Серія (16м) 17 000,- 16 700, Примітки: 1) М Великої Олександрі вки неодноразово підроблялися на шкоду колекціонерам, тому потрібна кваліфікована експертиза; 2) Наклади М. невідомі, але, напевно, досить невеликі; 3) М зустрічаються в нарах, з НД та без нього, а також і ручним домелюванням НД - дуже рідкісні, 41 На даний момсні про існування повністок зі справжніми М Великої Опександрівки невідомо (за В Ляпіним). [18.101941 Сарни П.зв ЗЛ 11. Б/к (*) 0 □ 1 50 коп. Чорна гемно-синє *і □ ★ 8 Напис “РгоЬепбгиск” 2 1,50 руб. Чорна 'світло-коричневе ★ І Чорна/темно-коричнева, □ 3 3,00 руб. Чорна світло-сіре 300, 6000,- 3000,- 300- 1500- 1200, 300,- 4500, 300,- 1200 юоо, Серія (3 м , 1800, 1600, ііикцід: № І = І 100, № 11 25, № 2 1600, № 21 300, № 1 350
Окупаційні пошти під час Другої світової війни 53 < и|іни^28 ,1.1941) 11 'І. і ннографський червоний “<.К.-5>АІ<\¥” ЗЛ 11. Б/к (*) 0 □ ІЗ 1 50 коп. Чорна гемно-синє 120, 120, — _ — ♦1 НД.. 2500, 2500, ЖІІ НДн 8000,- — — ЖА Друк на звороті 3500, 3500, *АІ НД ' 4500,- 4500, 1 Чорна світло-коричневе, горизонт. 100, 100,- ' верже ЖІ Горизонт верже, □ 200,- 200,- ЖІІ Вертик верже 2500,- 2500 •А НД Г 6000,- 6000 Ж 8 Напис “РгоЬепсІгиск 3000- <> 3,00 руб. Чорна світло-сіре 500, 450,- Серія (3 м.) 720,- 670, "ич під: № 4 = 2361, № 5 = 3756, № 51 = 564, № 511 = 125, № 6 = 671 пі 1642. Возиесенськ іч ні від білого до крем, з горизонт, “сотовою фактурою” ЗГ 8, Б/к №1* О«Ьі«1 Иог шм>к 1 ЗО к (*) О О 60 коп. Чорна 1 1,20 руб. Чорна ♦ 1 Вест Т. .к.іт. .-уі-ур- 200. 150, 250.- 200, Серія (2 м.) 350, 450, Серія вгр 2000,- 2500 — — Серія в (2x3) 3000, 3500, її її ні і ГЧ" 1 = 1250. № 2 = 2220 (2 500 по В.ЛиііінуІ II І‘М4 Обіговий випуск і, І І І./к ' -і*’ 1 10 нф. Червоно (Бобрі інець) 600 750, * □ 2000 1 ІН ПФ ЖоІІІ і (Херсон) 75, 100 1 ІН ПФ ( Ірлпдгім» «ц ріи*Н|і (Г Іо ннії |»|<|і) 75 100, 4 ІН їм» II 1 р.ІМ.ІрНІІИН 1 (1 41,11011 Н Пік І.к ) 200 !50 * ІН їм» ' причіп і і і к.і і пні'. її 425, 1 II
Окупаційні пошти під час Другої світової війни 6 18 пф. Блакитно-зелена (Кривий Ріг) ЖА □ 7 18 пф. Коричнева (Новий Миргород) ЖА □ "5, 2000,- 150,- 2000 - 11)0, 200, — Серія (" м.) 1600, 1950,- Наклад: № 1 = 378, №№ 2-4, 6, 7 = х 2100, № 5 546, №№ 1а, б.а, 7а = х 42 Примітки І) За даними німецькою філателіста Карла Хеимана (спеціаліста но провізорних іа допоміжних випусках Німеччини підчас II Світової війни) на даний момент і? 42 тарессірованич листів з допоміжними марками всі рекомендовані (14) та іев’ять простих мають одну й гу ж адресу (іцо досить підозріло) 2) Погашені допоміжні марки, за деякими винятками, мають відтиск службових штемпелів, К.Хейман всіановив такі поіапіення Бобри исць, Херсон. Волинська, Голованівськ, Кам’янка, Кривий Ріг, Кривші Ріі < додатковою цифрою «І»). Новий Миргород; 3) Марки друкувалися аркушами по 42 (6x7) шт. (по В Ляпїнуї 104.1944. ВолЬдимир-Волинський ___ _____ ______ _____ ______ _____ _________________ Пап. зв, сірий, ЗЛ 11, Б/к (*) 0 В 1 6+0 гіф. Фіолетова, чорна 200, 100, 200, 300,- 2 12+18 пф. Червона, чорна 200, 11II І, 200, 300,- 3 24+36 пф. Блакитна, чорна 200, 100,- 200, 300,- 4 60+90 пф. Зелена, чорна 200, 100, 200, 300,- Серія (4 м.) 800,- 400, 800, 1200, Наклад: № 1/4 = х 255 115,06.1944, Володимир-Волинський Пап. зв , білий, ЗЛ 11, Б/к (*) 0 □ 5 6+9 пф. Фіолетова чорна 175,- 100, 200,- 300, ЖА □ 700,- — — ж Б Пап. глянц 200,- — — 6 12+18 пф. Червона, чорна 175,- 100. 200.- 300, ЖА □ 700- — — — — 7 24+36 пф. Блакитна, чорна 175, 11)0, 200,- зоо. ЖА □ 700,- - — — — —.— Ж Б Пап глянц 200- — 8 60+90 пф. Зелена, чорна 175, 100, 200, - 300, ЖА □ 700,- Ж Б Пап глянц 200- Серія (4 м.) 700,- 400, 800,- 1200, Наклад: № 5/8 = х 1200, № 5а/8а = х 150 11944. Володимир-Волинський ДІ на іляному Пап , б/к 69
Окупаційні пошти під час Другої світової війни 55 (*) 68 6+9 пф. Фюлеіова, чорна 1500, Ч 12+18 пф. Червона, чорна 1500. 84 24-і36 пф. Блакитна, чорна 1500, ★ 3 Блакитна без тексту 3500, •>\ 60+90 пф. Зелена, чорна 1500, Серія (4 м.) 6000г- *> *. 1444. Горохів II ні ін , ЗГ І Г/4, Ь/к (*) 0 Е 1 12+28 пф. Червона, чорна 2000,- *А □ 11.1*41121 і: № 1 = 190. № 1А = 10 50 000,- Примітка. В Ляпці вказуі наклад № 1А 8 шт. >4 І‘>44. Гйрохів_________ _____________,_____________________________________________ І Кн ін . сірий, ЗЛ 11, Б/к (*) 0 В 1 6+9 пф. Фюлеіова, чорна 200. 100, 200, 300, 1 12т 18 пф. Червона, чорна 200, 100, 200. 3110, і 24 ьЗб пф. Блакитна, чорна 200, 100, 200,- 300, * 60 • 90 пф. Зелена, чорна 20О, 100, 200, 300, Серія (їм) 800,- 400,- 800,- 1200, Пні ні і № 1/4 = х 255 І» 116 |Ч44. І орохів______ ТІ їй 'її опцій, ЗЛ 10%-11, Б/к (*) 1 її 619 пф. Фіолетова, чорна 175, 100, 200, 300. ★А □ 700,- — — Пап глянц 200- — — — — ! 121 ІК пф Червона, чорна 175, 100, 200,- зоо, ♦л □ 700, — — — — — " 11 Ні пф Блакипіа чорни 175, 100. 200, 300, ♦ а и 700,- — — — • Б Пап ггіянц 200,- '• <і0 І‘>0 цф 1гіісіі;і чорікі 175. 100 200, 100 * А 700, • 1 Пап «іімііц 200 ( дня ( 1 м | 700, 100 <400, 12110,
56 Окупаційні пошти під час Другої світової війни Наклад: № 6/9 = х 1200, № 6А/9А = х 150 11944. Г(ірОхів ДТ на лляному Пап., б/к (*) 68 6+0 пф. Фіолетова, чорна 1500,- 78 12+18 пф. Червона, чорна 1500,- 88 24+36 пф. Блакитна, чорна 1500,- 98 60+90 пф. Зелена, чорна 1500,- Серія (4 м ) 6000, т |04.1944. Любомиль_________ Пап. яв., сірий. ЗЛ II. Б/к (*) 0 Е 1 6+9 пф. Фіолетова, чорна 200,- 100,- 200,- 300, 2 12+18 пф. Червона, чорна 200, 100. 200. 300 3 24+36 пф. Блакитна, чорна 200, 100, 200, 300. 4 60+90 пф. Зелена, чорна 200, 100,- 200,- 300,- Серія (4 м ) 800,- 400,- 800, 1200,- Наклад: № 1/4 = х 255 115.06.1944. Любомиль - , ; .. - -...... І Пап. ів білий. ЗЛ 11. Б/к (*) 0 □ 5 6+9 пф. Фіолетова, чорна 175, 100,- 200, 300, *А □ 700,- — — *Б Пап глянц 200,- - 6 12+18 пФ. Червона, чорна 175, 100, 200,- 300, *А □ 700,- — 7 24+36 пф. Блакитна, чорна 175, 100, 200,- 300. ♦А □ 700,- — — — *Б Пап глянц 200,- — — 8 60+90 пФ. Зелена, чорна 175,- 100, 200, 300, *А □ 700,- — — — ЖБ Лаг. -пямц 200,- Серія (4 м.) 700,- 400,- 800,- 1200, Наклад: № 5/8 = х 1200, № 5А/8А = х 150 1944. .Любомиль : '___________________________________________ Ді н і иляїіому Пап., б/к
Окупаційні пошти під час Другої світової війни 57 (*) 55 6+9 пф. Фіолетова, чорна 1500. (Л 12+18 пф. Червона, чорна 1500, 7.4 24+36 пф. Блакитна, чорна 1500,- кх 60+91) пф. Зелена, чорна 1500, Серія (4 м.) 60(10, І'МІ/4. Марки Генерал-губернаторства на території Іахідної У країни Для цих випусків, що мали обії у населених пунктах України, також застосовуються коефіцієнт । < пінено каталогу “МісЬеІ”, згідно таблиці: і 'її -14 рр (№№63 124) би чиїад 1943. Крим , ’ ' ,, ' ~ . ......................І II ІІ.ііі зв. свії ю-коричневий, ЗЛ, Б/к І И ІНиж *•’ 11,.1-г Неьий (*) Є □ і 1>ез номіналу Чорна (41x23 мм) 2 Іісз номіналу Чорна (36x28 мм) *А “РісМппд” правильно "Яісіііипд *Б “РісГіЕюд' лрави.г-,нд ’г сбінпд” 1000. 1300, 3500- 350і 1200, 1500, 4500 4500 4500, 9000,- 5000, 10000,- Серія (2 м.) 2300,- 2700,- 13500, 15000,- Примітки: І і М були випущені для солдатських носилок у Німеччину (до 1 кі) з часіин, дислокованих у Криму. М. була пою і потребувала додаїкового фрапкування у 20 пф.; 1111 клади були великими, але значна кількість втратилася при перевезеннях. лм □ - макулатура (за В Ля піним). І 2 Окупація України Румунією (1941-44 рр.) і н и і ні 1941 р. Окупація Румунією м. Чернівці £_. _______________________ І і>н н р іфський НД червоною та чорною фарбою у два рядки “СЕК.ТЧА11Т1 / 5 Іиііе 1941” на М. Румунії ** * 0 □ 1,50 і 1 емно-фюлетова (6911) // 11,5(1 червоний 4,- 3,- 5,- 10,- 20,- . • і В її чі * ІІ<-'Рво,,о-коРИЧІ1ева (6921) чорний 4, 1, 5, 10, 20, । • । і * Чсрвоно-к.ірміпоіиі (б‘В1) чорніш ЧоріІО О1ІІІІІКОІІ і ((> / II) 4 3,- 5, 10. 20, • І« 1 15 нн 1 червоніні 1 з,- 1(1 •о
58 Окупаційні пошти під час Другої світової війни 5 16 + 29 лей Коричнева (6951) чорний 4, 3, 5, ю, 20,- Серія (5 м.) 20,- 15,- 25, 50,- 100,- Серія у Щ 120. 75,- 150. - Наклад: №№ 1/5 х 37 500 16.10Л941. Окупація Румунією м. Одеса __________________________________________ Типографський НД нормою фарбою і ва рядки “ООЕДА 16 Осі. 1941” на марках Румунії ** * Є □ 1+9 1 2 + 43 лей Блакитна (712) 3 2,50 5, ю, 20, 2 7+38 лей Помаранчево-червона (713) 3, 2,50 5, ю, 20 3 10 + 35 лей Коричнева(714) 4. 3 5. • 10. 20,- 4 16 + 29 лей Коричнево-фіолетова (715) 4, 3, 5, 10, 20, Серія (4 м.) 14,- 11, 20,- 40, 80,- Серія у сН 80.- 55. 120, Наклад. №№ 1/4 х 100 000 [Ї6.І0.І941. Окупація Румунією м. Одеса__________________________ ... 2__________ І НД типографський чорні яо фарбою у пва рялки”ООЕ8А ' 16 Осі. 1941” на блоку Румуніґ№ 17 (*) Є □ 5 16 лей Темно-блакиіна(7Ю) 6 20 лей Коричнево-кармінова (711) — — — — Блок! (17) (105x73) 25, 25,- Наклад. 50 000 Примітки: І) М. з НД “Чернівці” га '‘Одеса” використовувалися на всій ісриторії Румунії 2) У період тимчасової окупанії Одеси гітлерівцями Й королівською Румунією на пошті совєгські штемпелі були замінені на румунські. Вся кореспонденція ретельно перевірялася цензурою На кожному аркуші письмового вкладення накладався баї аюзначний цензурний шіамп. Судячи з кількості збереженої кореспонденції, пошта в цей період працювала в’яло, хоча, виходячи з розмаїтості відомих поштових штемпелів, передбачалася інтенсивна поштова робота. ' 1941. Одеса_______ „ _______________________,________________________________________________ І НД чориою фарбою нового номіналу» на М- СРСР 1939 р., із зубцями ** * 1/ 8 коп. / 5 коп. Коричнево-червона (676) 75, 60, 2/. 10 няні. / 15 коп. Сіро- юлепа (679) /5, 60, 3/. 25 коп. / ЗО коп. берлінська лазур (6821) 61) .. 5() коп / 60 коп. Карміноиді (684) 75,- 60
Окупаційні пошти під час Другої світової війни 59 Серія (4м,)| 300,- І 240,- Примітка. В.Ляпін вважає, що ці НД (т.зв, “марки румунської окупації Одеси”) — післявоєнний фальсифікат шкоду колекціонерам. На нашу ж думку, у зв’язку з інтенсивними бойовими діями вони були забуті га з’явилися після війни на закордонних філателістичних ринках. * ’О 1041/43. Випуск румунської пошти для Трансністрії. Пап, з ВЗ ‘‘"Корона” ** * Є □ 1 6 лей Коричнева (703) 0,50 0,30 1,- 2,- 10,- 12 лем Сіро-фіолетова (7(14) 1, і),80 1,50 3, 10, 24 лей Блакитна(705) 1,50 1,20 2,- 4,- 20,- Серія (3 м ) з,- 2,30 4,50 9,- 40,- Серія у Щ 20,- 15, 20, ...... № 1 924 000, № 2 - 946 000, № 3 964 000 Примітки; 11 Мірки №№ 1/3 також друкувалися на Пап. з ВЗ, б/к у формі блоків. Варі їсть затри блоки 75, - у.о.. 111іклад Бл. — ЗО 000 комплектів; 11 Іоштового обігу блоки не мали. і 11 1942 Випуск румунської пошти для окупованих територій України (Буковина) | ** * © □ Е 1 ч і 41 лей Червона (746) 5, 4, 7, 10. 20, 1 ІН І 32 лем Ультрамаринова (747) 5, 4,- 7,— 10,- 20,- ь ,’О і 30 лей Гемно-кармінова (748) 5, 4, 7,- ю, 20, Серія (3 м.) 15, 12, 21, ЗО,- 60,- Серія у грі 90, 60, 125,- •і .. пі і №.№4/6 у 50 000 Іиііііп. Ї*Ш. Випуск румунської попііи для Граиснісірії. Пан. і в/і “Хрести та корона”
60 Окупаційні пошти під час Другої світової війни * + * 0 Е 7 3 лей Коричнево-червона (765) 0,50 0,30 1, 2,- 10. 8 ь лей Коричнева (766) 0,50 0,30 1,- 2,- 10. 9 12 лей Сіро-фюлегова (767) 1, 0,80 1.50 3.- 10. 10 24 лей Блакитна (768) 1,50 1,20 2, 4, 20, Серія (4 м) 3,50 2,60 5,50 11,- 50,- Серія у НЯ 20,- 15, ЗО,- Примітка: Оригінальні поштові М Румунії для окупованих районів. Випуск був присвячений першій річниці захоплення Буковини. 1.12.1941. Випуск румунської пошти для окупованих територій України (Трансністрія, Буковина Бессарабія) ** * 0 Е 11 0.25 лей Кармінова (718) 0,10 0,10 0,20 0,50 1, 12 0,50 лей Темно-карміново- коричнева(719) 0,10 0,10 0,20 0.50 1. 13 і лей Блакитно-фіолетова (720) 0,10 0,10 0,20 0,50 1,- 14 1,50 лей Темно-зелена (721) 0,10 0,10 0,20 0,50 1. 15 2 лей Червоно-коричнева (722) 0,10 0,10 0,20 0,50 1,- 16 3 лей Чорно-оливкова (723) 0,30 0,20 0.40 1,- 1,50 17 5 лей Темно-оливково-еіра (724) 0,50 0,40 0,80 1,5(1 2,- 18 5,50 лей Коричнева (725) 0.50 0.40 0,80 1,50 2, 19 6,50 лей Карміново-фіолетова (726) 1,20 1, ? _ 3,- 4,- 20 9,50 лей Блакитно-сіра (727) 1,20 1,- 2,- 3,- 4,- 21 10 лей Темно-фюлетово- коричнева(728) 1, 0,80 2 - 3, 4, 22 13 лей Сіро-блакитна (729) 1, 0.80 2,- 3, 4, 23 17 лей Карміново-коричнева (730) 1,20 1, 2, 3,- 4, 24 26 лей 1 емно-сіро-зелена (731) 1.50 1,- 2, 3,- 4, 25 39 лей Синьо-зелена (732) 2,50 2, 3,50 5, - 10. 26 130 лей Помаранчева (733) 7,50 7,- ю,- 15, 25, Серія (16 м.) 19,- 16,- 28, 45,- 7<», Серія у ££ 110, 80, 170,- Наклад №№ II 26 х 200 000
Окупаційні пошти піц час Другої світової війни 61 І 12.1941. Випуск румунської пошти для окупованих територій України (Траисністрія, Буковина, 1 и'ссарабія). Рисунки попередньої серії__________________________________________________________ ** * © □ Е ~ Темно-коричнево- ' 3 + 0,50 лей . 0,70 0,50 1,- 1,50 3- кармінова (734) Н 5,50 + 0,50 лей Помаранчево-червона (735) 1,- 0.70 1. 1,50 3,- 9 5.50 +1 лей Чорно-сіра (736) 1,- 0,70 1, 1,50 3,- III 6,50 + 1 лей Іемно-коричнева (737) 1,20 1,- 1,50 2,- 4,— II 8+1 лей Світло-блакитна (738) 1,20 1,- 1,50 2.- 4.- г 9,50 + 1 лей Чорно-блакитна (739) 1,20 1,- 1,50 2,- 4, 11 10,50 + 1 лей Блакитно-чорна (74< >) 1,20 1. 1.50 2,- 4,- II 16+1 лей Фіолетова (741) 1,50 1,20 2, 2,50 5, 25 + 1 лей Сіра (742) 1,50 1,20 2,- 3,- 7,50 Серія (9 м.) 10, 8,- із, 18, 37, Серія у11 60, 40, 75, II о, ииі: №№ 27,35 200 000 І |н їсиь 1942. Випуск румунської пошти для окупованих територій України (Траисністрія) ** * О □ (її 6 + 44 лей Сепія (752) 2,50 2, 4, 5, 10.- І' 12 + 38 лей Фіолетова (753) 2,50 2,- 4, 5,- 10, 'Н 24 + 26 лей Зелено-блакитна (754) 2,50 2, 4, 5, 10,- Серія (3 м.) 7,50 6, 12,- 15, зо,- ( ерія у Д 45,- зо, 70, II..під: №№ 36/38 х 50 000 Примітка: Оригінальні поштові марки Румунії для окупованих районів Незважаючи на те, що багато ,і ш іалічують цей випуск до румунських марок, } дійсності на території самої Румунії вони продавалися в иіи кількості. Випуск поширювався переважно (!) на окупованих територіях У дужках вказано номери цих по каїалогу МісЬеІ
5. Поштові марки України (1850-1945 рр.) 5.1. Поштові марки земських пошт українських губерній Росії У царській Росії у період з 1865-1918 рр. для оплати послуї по доставці поштової кореспонденції між державними поштовими відділеннями та місцевими жителями уїздів земствам дозволили мати свої поштові марки, але з обов’язковою умовою, щоб ці марки по своєму рисунку не мали нічого спільного з марками державної пошти. Перша земська марка була випущена 1 грудня 1866 р. у Верхньодніпровському уїзді (Катеринославська губ./ Номінали земських поштових марок були наступними: !6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 и 25 копійок (марки в /г копійок використовувалися для пересилання газет га журналів) Земські марки були найрізноманітнішої форми — ромби, квадрати, круги, овали. Друкувалися різними способами — в навіть віддруковані на іектографі та відтиски мідного штампу. Зубцівка деяких марок робилася швейною машинкою. Марки, які видавалися з 1884 р. Експедицією заготівлі державних паперів, мали всього п’ять встановлених обігових типів — по назві уїздів, для яких вперше випускалися такі марки: • островський (1884). • арзамаський (1890), • бахмутський (1884), • петрозаводський (1901), • ардатовський (1902) При цьому для марок інших уїздів мінялася лише назва, а рисунок залишався тим же. Зустрічається до 3000 тільки основних різновидів земських марок, що у 75 разів більше, ніж державних поштових марок Російської імперії. Класифікація іемських марок по рисунку Земські марки по змісту малюнка підрозділяються на гри види: 1. Марки, що містять тільки напис (найменування повітової земської пошти, номінал): з написами без малюнка або з рамкою (в одну або дві лінії); *—з елементарним малюнком тла, штрихуванням і додатковими написами — з розвиненими декоративними елементами (корони, поштові ріжки та сумки тощо), тлом і штрихуванням. 2 Марки із зображенням повітових і губернських гербів. 3. Ювілейні (коммеморативні) марки, а також які наслідують закордонні чи російські державні марки. У загальному земська пошта зі своїми марками була організована в 33 губерніях, в 53 % всіх повітів, і проіснувала до 1919 року. За цей час іемськими управами 162 повітів було випущено 2427 основних марок, що мали ходіння тільки на території повіту — у т.ч. в У країні 742 (за ін. джерелами 827) марок у 43-ох повітах і 15 повністок у 4-ох повітах. Земства у Верхньодніпровському пові'і (Катеринославщина) та у Дніпровському повіті (Таврія) першими в Україні випустили поштові марки на початку 1866 р. За іншими відомостями, за період з 1865 по 1919 рік в обіг надійшло 1634 марки. Окремими українськими земствами було випущено таку кількість марог Уїзд (земство) Кількість марок Александрійський (Херсонська губ.) 19 Анан’євський (Херсонська губ.) 11 Ахтирський (Харківська губ.) 3 Бахму гський (Катеринославська губ.) 2 Бердянський (Таврійська губ.) 3 Валковський (Харківська губ.) 18 Верхньодніпровський (Катеринославська губ.) 11 Волчанський (Харківська губ.) 2 1 адячський (Полтавська іуб ) 50 Дніпровський (1 іврійськл іуб.) 10 Донецький (обішсть ВІЙСІ.КІІ Донською)
Поштові марки України (1850-1945 рр.) 61 Слизавепрадський (Херсонська губ.) 41 Зеньковский (Полтавська губ.) 68 Золотоношський (Полтавська губ.) 26 Катеринославський (Катеринославська губ.) 2 Кобелякський (Полтавська губ.) 25 Козелецький (Чернігівська губ.) 2 Константиноградський (Полтавська і уб.) 10 Лебединський (Харківська губ.) 17 Лохвицький (Полтавська губ.) 85 Лубенський (Полтавська губ.) ІЗ Маріупольський (Катеринославська губ.) 4 Мелітопольський (Таврійська губ.) II Ново московський (Катеринославська губ ) 1 Одеський (Херсонська губ.) 2 Осіерський (Чернігівська губ.) 1 Павлоградський (Катеринославська губ) 5 Переяславський (Полтавська губ.) 29 Пиряі енський (Полтавська губ.) 1 Полтавський (Полтавська губ ) 151 Прилуцький (Полтавська губ.) 10 ( гаробєльський (Харківська і уб.) 38 Сумський (Харківська губ.) 14 Тираспольський (Херсонська губ.) 4 Харківський (Харківська губ.) 36 Херсонський (Херсонська губ.) 14 Черкаський (обласіь війська Донською) 1 РАЗОМ: 742 Приклади земських марок (номери по каталогу Ф Г.Чучина): ||» (І* НІ <1 (II11іровський уїЗД Г (112 1866, № 1) Маріупольський з'їзд] її 875, № 1а) Маріупольський уїзд (1875. №2Ь) Бахмутський уїзд (1901, №1) Донецький уїзд (1879,№ 1) Бахмутський уїзд (1901, №2) Полтавський уїзд (1904, № 12) н । нпнік і.кіій уїзд (1890, № •0 Сгаробєльський уїзд (1895, № 18) Рекомендований лист із земськими марками (№№ 12 і 22) Полтавського уїзду (19.01.1909), адресований Павлу Петровичу І анько — голові губернського земського зібрання га відомому філателісту (ілюстрація зі статті Новоселова В.А. Земские марки России). Не вдаючись до детального аналізу марок земської поний в Україні, рекомендуймо каїалоіи по іемськіи ноіпіі (див. рекомендовану апертуру).
64 Поштові марки України (1850-1945 рр.) Поштові марки України (1850-1945 рр.) 65 5.2. Агітаційні марки Українського легіону січових стрільців І915. Агітаційні марки Українського легіону січових стрільців ДО. П. біл. крейд., ЗЛ 1116 ♦А НД | 9 7 піастри / 70 коп. коричнева, помаранчева •А НД | 10 10 піастри 1 1 руб. коричнева, помаранчева 10- 0,5о 50,- 1, 8- 0,4о 45- 0,80 Серія (10 м.) 22,- 17,- 11»18. НД на марках Р.О.П.иТ. (1918) II І чорного кольору нового номіналу наМ№№ 1 '10 ** * 0 17. 2 гел. Фіолетова (Оієна Степанів) 25, 20, зо, 2/ 2 гел. Фіолетова (Спостерігачі) 25,- 20, зо,- 37. 2 гел. Фіолетова (Зв’яжівці прокладають кабель) 25, 20, зо. 42 2 гел. Фіолетова (Загін на лижах} 25, 20, зо, 52 2 гел. Фіолетова (Вартовий) 25. 20, зо. 62 2 гел. Фіолетова (Стрільці у засаді} 25, 20, зо,- 72 2 гел. Фіолетова (Загін кавалеристів) 25, 20. 30, 82 2 гел. Фіоле това (Кашовари) 25, 20, зо 92 2 іел. Фіолетова {Лазарет} 25, 20. зо, 102 2 гел. Фюлетова(№/ відпочинку} 25, 20,- зо. Серія (10 м ) 250,- 200, 300,- *А Серія (10 м) Синіи 250 200 - 300,- *Б Серія (10 м) Зеленим 250,- 200, 300, *в Серія (10 м ) Коричневим 250- 200,- 300,- *г Серія (10 м) Червоним 250- 200, 300,- Примітки: І) М зустрічаються на листівках січових стрільців як самостійно, так і разом М Австро-Угоршини погашеними штемпелями австро-уі Орської пошти “К. її К ЕГАРРЕМРО8ТАМР” та ні.; 2) 3 191Я р. планувалося (?) ввести серію у поштовий обіг з відповідними НД (інформація та ілюстрації Каталога-справочника: отечественньїх знаков почтпвой оплати і. а а^аавВ© 5.3. Исредруки російських поштових марок, зроблені з ініціативи РОП ні (Руського общества пароплавства м торговли) ) Одесі —і.зв. “Український Левант” |Ї918. Н І иа ІУ1. Російської о поні ги в Т урецькій імперії (14(10-1910 рр.) НД блакитного кольору «Р О.ГІ.нТ ». із зубцями Я ** * о 1 4 пара /1 коп. помаранчева // синій 0,20 0,10 2 4 пара / 1 коп. помаранчева // чорний і,- 0.80 3 10 пара 1 2 коп. зелена // червоний 4. 3, 4 10 пара / 2 коп. зелена // карміновий ю, 8,- 5 20 пара 1 4 коп. рожева 0,20 0,10 6 20 пара 1 5 коп. червоно-фіолетова 5, 4 7 2 нівеч рн ! 20 коп. б.іі.ікиї и:і. рожева ♦ А НД і о.2(і 10 0 10 8 5 ипігірп / 50 коп. фіонеі ов;і, имісіїя (| ,п (І |(І ** * о II '/і піастра // № 1 0,20 0.10 12 !4 піастра // № 2 1, 0,80 13 Уг піастра // № 3 2, 1,80 — 14 Уг піастра // № 4 5,- 4,- — 15 Уг піастра // № 5 0,20 0,10 — 16 Уг піастра // № 6 3,- 2,50 — 17 1 піастр // № 1 0,2<> 0,10 18 1 піастр // № 2 1, 1,80 — — 14 1 піастр // № 3 3, 2,50 20 1 піастр // № 4 7,50 6, 21 1 піастр // № 5 0,20 0,10 1» 1 піастр 1 1 № ь 3, 2,50 21 1 Уг піастра // № 1 0,20 0.10 ♦А НДІ 25,- 20,- 24 ІУг піасіра //№ 2 1,- 0,80 ♦А НД . 25 20,- 25 1 Уг піастра // № 3 2 _ 1,80 ♦А НД. 25, 20,- 2ь 1 Уг піастра // № 4 5,- 4,- ♦А НД1 25, 20- 17 1 Уг піастра // .№ 5 0,20 0,10 ♦А НД] 25- 20- — /н 1 Уг піастра // № о 3,- 2,50 *А НД । 25,- 20- ч 2 піасір //№ 1 0,20 0,10 111 1 піасір // № 2 1,- 0.80 11 2 пІисір//№3 2, 1,80 12 2 піасір //N2 4 5,- 4,- 11 2 піаи* і р // № 5 0,20 0,10 11 .’ І1І.ІІ 1 р // л» 6 з,- 2,50 14 2’ піасіра // № 1 0,20 0,10 «А ІІД 25 20,- • Б НД іншу відсутній 10 9- • Н іирн, одне Міми НД 25 - іь піиетра // ІУ" 2 1 (1 80 » НДІ 20. 2’ пик ірн //.ЇМ» 1 і хп
Поштові марки України (1850-1945 рр.) 38 2% піастра // Л» 4 4,50 4, 39 2'/2 піастра // № 5 зо,- 28,- ♦А НД( 50- 45- 40 2% піастра // № 6 0,20 0,10 ♦А НД1 25- 20,- 41 3 піастр // № 1 0,20 0,10 42 3 піастр // Лі 2 1,- 0,80 43 3 піастр // № 3 _ 1,80 44 3 піастр // № 4 5, 4. 45 3 піастр // № 5 0,20 0.10 46 3 піастр П Лі 6 зо, 25, 47 3 піастр // № 7 0.20 0,10 48 5 піаст}) // № 1 0,20 0,10 *А НД. 25, 20,- 49 5 піаст р // № 2 2,- 1,80 50 5 піас і р // Лі- 3 5. 4,- 51 5 піастр // Л» 4 0,20 0,10 52 5 піастр // Л« 5 3, 2,50 53 5 піастр // № 6 2, 1,80 54 5 піастр // № 7 0,40 0,30 55 10 піастр // Лі1 8 0,50 0,40 Ж А НД блакитний 5,- 4- ЖБ перевернуте «і» в «рі» 2,50 2,- ЖЕ підкреслене «рі» 2 50 2,- 56 10 піастр //Лі 9 2. 1,80 ЖА підкреслене «рі» 5,- 4- ЖЕ широкий «0» в «10» 5 4,- 57 20 піастр //Лі> 10 3, 2,50 58 ЗО піастр // Л» 10 3, 2,50 Ж А 58а — «03» замість «ЗО» ю. 8,- 59 50 піас І рів // 35 піаст рів // З'/і руб. чорна, сіра 6, 5. 60 100 піастрів // 70 піастрів // 7 руб. чорна, жовіа ю,- 8,50 < срія (50 м ) 160, 135,- [1918. НД на марці Р.О.ҐІ.иТ. №5 — 20 пара / 4 КОП- рржева ... . . І НД чорного кольору нового номіналу на марці № 5 еоееео * + * о 61 7 піастрів 0,80 1 - 62 10 піастрів 0,80 1, 63 15 піастрів 0.80 1. 64 20 піастрів 0,80 1, 65 25 піастрів 0.80 1,- 66 ЗО піастрів 0,80 1,- — — Серія (6 м.) 4,80 6, Примітка: марки №№ 1 /6б друкувалися у аркушах по 100 ші. (4 частини по 5x5). [1919. Обіговим випуск —т.зв. “Дикий Левант” ДО, П. зв. □
Поштові марки України (1850-1945 рр.) ** * О 67/ 10 пара ( іра 2, 1,80 2, <>Н/ 10 пара Зелена 2, 1,80 2, 69/ 10 пара Коричнево-кармінова ю, 8, 10. Ю/. 20 пара Фіолетова 2, 1,80 2, 1/ 20 пара Червона 2. 1.80 2. 71/. 20 пара С віщо-коричнева ю, 8, 10, В/ 1 піастр Червоно-коричнева 2. 1,80 2, и/ 1 піастр С іро-блакитна 2, 1,80 2,- ?</ 1 піастр ( віїло-коричнева 10, 8,- ю,- Серія (9 м.) 40, 35,- 40,- Серія в ~Ь| 240, 180, 240, Примітка: М цієї серії поіашувалися фіна і кінетичним шіемпелем “Консіантинополь” 11’>Iі». Обіговий випуск — г.ів. “Дикий Левант” 111 II. їв. □ ** * О '<>/ І'А піасір Лілова, фіолетова іо, 8.- 10, 77/ 1'4 піасір Блакиїна, червона 2,- 1,80 2, И/ !'< піастр Оливково-жовта, блакитна ю, 8. ю. М/ 1 піастр Червона, блакиїиа 2,- 1,80 2, НІІ/ Iі піастр Коричнево-пілова, пурпурова 20. 18. 20, НІ/ 2 піастр Лілова, фіолетова ю, 8, 10. НІ/ 2 піастр Блакитна, червона 2,- 1,80 2,- 41/ 2 піастр Фіолетово-коричнева, чорна ю, X, ю. НІ/ 2 піастр Сіра, чорна 2, 1,80 2, нч/ і піастр Коричнево-лілова, пурпурова 20. 18. 20. Нб/ 2!4 піастр Лілова, фіолетова 10. 8,- Ю, N !/ 2’Л піастр Блакитна, червона 2, 1,80 2. НН/ -пх піастр Жовта, зелена 2, 1,80 2, НМ/ піасір Фіолетова, зелена 10 8,- 10, •III/ піастр Коричнево-лілова, пурпурна 20 18, 20. • 1/ 3'4 піастр Лілова, фіолетова ю,- 8, ю, <н/ 3'/, піастр Блакитна, червона 3. 2,50 3. •II/ З'/і піастр Оливково-сіра, темно-коричнева 2, 1,80 —т 91/ 3'6 піастр Коричнево-лілова, пурпурова 20,- 18, 20, ••V У/і піасгр Рожева, кармінова 15, 12,50 15, •ц/ піастр Рожева, кармінова 15,- 12,50 15, • ' / піасір Лілова, фіолетова 10,- 8,- 10. Чй/ піасір Блакитна, червона 3, 2,50 3,- »’»/ піасір Жовто-коричнева, блакитно-сіра 2. 1,80 2,- НІН/ з піасір Коричнево-лілова, пурпурова 20, 18 20, ІІН / ніпсір Лілова, фіолетова ю,- 8, ю, III)/ і п ас і р Ьлакиїпа, червона 3,50 3,- 3,50 ІІН/ шасі р ( іро-лілова, блаки і но-сіра ю,- 8,- ю, III1/ піасір коричнево-иілова, пурпурова 10 8. 10. 10'/ іи.к ір Рожева, кармінова 20, 18, 20, Ції»/ ІО ПІК ір Лі іоні. фіолс ІОН І 4, 3,50 4 ПІ 11 І р Ьііііі.иіім. 'крвоїм ЦІ ПІН/ М) >11111 ір 1 ЄМНО 11 11 II і фю к ІОІПІ 10 8, 10
68 Поштові марки України (1850-1945 рр.) Серія (33 м.)| 300, 1 260,- 1 300,- Серія в і-у| 1800, 1 1300, І 1800,- 1919. Обіговий випуск — і.іи. “Дикий Левант" ,, , с ДО, П зв. □ ** * О 1092. 10 піастр Лілова, фіолетова 20,- 18, 20, 1102 10 піастр Жовто-зелена, гемно-зелена 2,- 1,8<І 2,- 1112 Ю піастр Лілова, пурпурна 25,- 20, 25, 1122 20 піастр Лілова, фіолетова 25. 20. 25,- 1132 20 піастр Жовто-зелена, гемно-зелена 2,50 2, 2,50 1142 20 піастр Лілова, пурпурна 25.- 20. 25. 1152 ЗО піастр Лілова, фіолетова 25, 20, 25, 1162 30 піастр Жовто-зелена, гемно-зелена 3,- 2,50 3,- 1177, ЗО піастр Лілова, пурпурна 25, 20, 25, 1182 35 піастр Сіра, світло-блакитна 12,- Ю, 12,- 1192 35 ніасір Світло-блакитна червоне 10. 8. 10. 1202 35 піастр Лілова пурпурне 25, 20, 25, 1212 50 піастр Сіра, світло-блакитне Ю,- 8, Ю, 1222 5(1 піастр Свпло-блакитна червоне Ю, 8, Ю, 1237. 50 піастр Лілова пурпурне 25,- 20, 25, 1242 70 ніасір Сіра. світло-блакитне ю, 8, ю, 1252 70 піастр Свігло-блакитна червоне 5, 4, - 5, 1262 70 піастр Лілова, пурпурна 25,- 20.- 25. 1272 10<і піастр Сіра, світло-блакитна Ю. - 8, ю, 1282 100 ніасір Світло-блакитна, червона 8, 7, 8,- 1292 100 ніасір Лілова, пурпурна зо, 28, зо, Серія (21 м.) 320, 270,- 330, Серія в г 1800,- 1300,- 1800, Примітка: М “Дикого Леванту" зустрічаються тільки (') з поіашеннями філателістичним штемпелем “Коне гані инополь”.
Поштові марки України (1850-1945 рр.) 69 5.4. Випуски Центральної Ради Української Народної Республіки 1918 1 І рошова одиниця: 1 карбованець 2 гривні 100 копійок - 200 шагів. • * ОН 1 *>18. Символи га алегорії________ І 11.ш тон □. Клей прозорий або жовтуватий, нанесений вручну. Частина накладу б/к ІЗ ... ** * © □ 1 10 шаг. Жовто-коричнева ♦ А Коричнево-жовта ♦ Б Хромово-ясна ♦ 1 Пап зв # 11 Аб # 8 Чорна, на тон картоні 20 шаі. Коричнева #А Темно помаранчева, коричнева Темно-червоно помаранчева коричнева * І Пап зв # 11 Аб # 8 Чорна, на тон картоні ' 30 Шаг. Сіро-блакиї на # А Ультрамаринова ♦ Б Прусська блакитна ♦Ба Прусська блакитна, пап зв ' 40 шаг. Зелена (відтінки) *А Світло оливково-зелена ♦Б Темно-оливково-зелена #1 Пап зв • 50 шаг. Червона (відтінки) ♦А Темно-червона ♦Б Рожева #1 Пап зв 0,30 0,40 0 50 1 - 25, 25- 0,30 0,40 0 50 1 - 25,- 25- 0,50 0.50 3,- 3,- 0,50 0,50 0.50 1 0,50 0,50 0,50 0,10 0,20 0,30 0,50 0,10 о.зв 0.50 <\зо 0.30 2,5о 2.60 0,30 0,30 0.30 0,50 0.30 0,30 о.зе 0.50 0,30 0,30 1,50 0,50 0 50 0.50 1 - 0.50 0.50 1 - 0,50 0,50 0 70 1,50 2,50 2,5С 5 — I, 1 1. 1,- 1,- 2,50 І, 1,- 1,- 2,50 5,- 5,- 10,- ю,- 2,50 2,50 2,50 3,50 2,50 2,50 2,50 5,- Серія (5 м ) 2,- 1, з,- 5,5 12,- Серія Серія в і 11 ш пні . ЗЛ 11'2 Серія вЩ і 60 (ох Ні) 100(10x10) 12, 300, 500, 5, 170, 350, 28. — — ** * © □ £] Н НІ шаг. Брунатно-жовта І\ ’ч таї. Темно-брунатна МІ шаі. Ультрамаринова 1 10 піні . Зелена ІД шиї. Яспо-брунаїна 7, 7, 7, 7,— 7,- 6, 6,- 6, 6, 6, 14, 14, 14, 14, 14, 16, 16. 16, 16, 16, 30,- 30.- 30, 30,- 30, — Серія (5 м ) 35,— ЗО,- 70,- 80,- 150, Серія и Серія в 4"' І00(І0> 10) 160,- 4000 140, 3500. — — 111 ііідіі і к її .........'-І ПІП <’Н .1111 р.шк І КІІГУт 11 КІНІКОМ ЛІ ері п»і«> ( чр І«Х»|> . 7 і-крплі І КИМ 1 1 І|".* " ' Н>." І >*<’) І..................... І < п І І 1| п її ............. іІ4П. |ПІ||« р.ІПК І КП ІІЛН рипи
70 Поштові марки України (1850-1945 рр.) 2) М. друкувалися у київській друкарні ВКульженко накладом від 200 тис. до 1 млн шт. кожна До іруковувалиєя в Олесі та Кам’янці-Подільському ао 1920 р. включно. 3) М. цього випуску на тонкому папері відомі з лінійною перфорацією 11 'Л. Даний випуск перфоровано неофіційно Наклад (за даними Місйеі) 4() (МИ) серій. 4) М. на цупкому папері (обкладинки журналів) без клею, в основних га змінених кольорах проби друк? Друкувалися аркушами по 10 або 25 штук (?). |18.08.1918. Марки-гроіпі , ' _______ ________________________'______________________________ _! ДЛ, Пап. карт. □ або ЗЛ II1', Ь/к. На звороті іерб Української Народної Республіки та напис про грошове призначення М “Ходять нарівні з дзвінкою монетою" (*) О Е 1 10 шаг. Жовіо-коричнева '(А) 10.- 8,- 20, 100,- II 20 шаг. Коричнева (А) 10,- 8, 20,- 100, III ЗО шаг. Сіро-блакитна / (Аі 10, 8, 20,- 100, ★А Ультрамаринова / (А) ЗО,- 20,- 35,- 70,- * Б Зеї ієну вато -сіра / (А) зо,- 20. 35,- 70,- IV 40 шаі. Зелена (відтінки) (Б) 10. 8. 20. 100,- V 50 шаі. Червона (відтінки), (Б) 10, 8, 20, 100, Сепія (5 м ) 50, 15,- 25,- 250,- Серія в Щ 400. — .— — Примі і ки: 1) М випускалися як грошові знаки, з використанням кліше поштових М №№ І 5 по аналогії з російськими випусками марок-ірошей 14 5-1^1 X рр.; 2) Марки-іропй іустрічакиься на всіх видах поштових відправлень, існують філателістичні відправлення; 3) Відомі екземпляри без перфорації з відходів друку (ціна за І □ марку 25-50 у.о.),- 4) Багаторазово підроблялися фальшивомонетниками, як гроші Якісгь друку фальшивих марок-грошей дуже низька 5) Марки-гроші були випущені дещо раніше ніж поштові, але в обіг надійшли пізніше 5.5. Випуск Української держави (Дирекюрії) 1919 [ні.01.1919. Обіговий випуск ДЛ, П. зв. □ ** © Е ( (| Коричнево-червона сіро-зелене. 1 1 ІІІЬОИІОЩІІІС 10,- 20, 150 “ЇНІ «1, Ніжині |>-(>-і 1 НІНІ ІИИ)
Поштові марки України (1850-1945 рр.) 71 Примїіктг 1) Автор М художник Л Обозненко; ) М ірукувалися у київській друкарні В.Кульжепко накладом майже 1 мли. ал ') Роїмір арк. 80 8x10 5х 16. Відомо про поодинокі повні арк.; І) М використовувалися переважно на Поділлі для оплати поштових переказів або на бандеролях. 5.5.1. Випуск Директорії у вигнанні 26 08.1919. Наддрук тексту “Кур’єрсько-польова пошта” і нових номіналів на марках №№ 1 6. ** * © □ 1/ 10 ірн./ 10 шаі. Жовто-коричнева •1 НДІ / 10 грн. 20 шаг. Коричнева І/ 10 грн. ЗО шаг. Сіро-блакиїна М 10 грн. 40 шаг. Зелена •1 НДІ _*/ 10 ірн. 50 шаг. Червона 50,- 1 < ні, 100, 100. 100, 40.- 8(1, 80,- 80- 80, 50.- 1011, 100, 100. 100, Серія (5 м ) 450, 360, 450, И... » і № 1 = 2000. №№ 2/5 = х 1000 ** * © В »/ 10 і рн. 10 шаг. Жов і о-коричнева 100, 80, 100, — — V 20іри. 20 шаг. Коричнева 40,- зо. 40, *| нді — — — — — — 1/ 20 і рн. ЗО шаг. С іро-блакитна 100. 80, 100. — — *| нді — — — — — •/ 20 і рн. 40 шаг. Зелена 100, 80, 100,- •»/ 20 і рн. ' 50 шаг. Червона 100, 80,- 100, *| НД. — — — — — Серія (5 м .) 440, 350, 440, — — і .. <«і №№ 6, 8/10 = х 1000, №7 = 2600 Н/ 10 1 [НІ, 10 шаг. 11/ Ні ірн 20 шаг. II/ 10 1 рн 30 інаї. м/ ні ірн 40 шаі. <«/ 10 1 рн. 50 шш. 1 і 10 1 рн 20 і рн. Жовто-коричнева Коричнева Сіро-блакитна Зелена Червона Коричнево-оранжева ** * < ерія (6 м.) 60,- 55, 80,- 60, 80,- 80- 70,- 100, 80, 100, ..., -І В І К 11111 ЩІІ .1Г.ІІІ ПІІВ І І 0 80. 70, 100, 80, 100, і А- 11 І 200, V 12 1400. № І 3 1000, № 14 1200, № 15 1000, № 16
72 Поштові марки України (1850-1945 рр.) до чергового походу на територію Радянської України; 2) Віддруковано 1000 повних серій кожного номіналу, крім марки № 16, яких було 15 екземплярів, з яких н»і даних час відомо тільки про 2-і, одна з яких на конверті; 3) Марки були в обігу цуже короткий час, тому поштові відправлення та погашені марки зустрічаються дул рідко 5.5.2. Випуск Директорії у вигнанні (С.Петлюра) 27,08.1919 Плаский однокольоровий друк в аркушах по 100 (10x10) та здвоєних аркушах 100+50, які утворюють доріжку між марками. [27.08.1919. Обіїовиіі випуск , І ДО, П. зв ЗЛ 11 ц. паавв ** * 17 1 ірн. Сіра (відтінки) 1, 0,50 18 2 гри. Сіро-фіолетова (відтінки) 0,50 0,25 19 3 гри. Оранжева (відтінки) 0,5Н 0,25 20 5 І рп. Світло-зелена (відтінки) 0,50 0,25 21 10 гри. Червона ^відтінки) 0,50 0,25 22 15 гри. Коричнева (відтінки) 0,50 0,25 23 20 гри. Темно-сіро-синя (ВІЛ 1 інки) 0.50 0.25 24 ЗО гри. Коричнево-сіра (відтінки) 0,50 0,25 25 40 грн. Фіолетово-червона (відтінки) 0,50 0,25 26 50 гри. Оливкова (відтінки) 0,50 <>,25 27 60 грн. Червоно-фіолетова, світло-коричнева (відіінки) 0,50 0,25 28 80 грн. Коричнева, світло-блакитна (відтінки) 1.50 0.75 29 100 гри. Зелена, чорна (відтінки) 0,50 0,25 ЗО 200 гри. Вишнева, сіра (відтінки) 2, 1, < 'ерія (14 марок) 10, 5,- Серія в -Г 60, зо, 127.08.1919. Обіговий випуск______________ ДО, П зв. ЗЛ 10%. Гладкий прозорий клей ** * 171 1 грн. Сіра (відтінки) 5, 2, 181 2 грн. Сіро-фіолетова (відтінки) 3,- 2, 191 3 грн. Оранжева (відтінки) 2, 201 5 грн. Світло-зелена (відтінки) 5, 2. 211 10 грн. Червона (відтінки) 5 2, Серія (5 марок) 20, 0, Серія в ґ 1 120.- 61 [27.08Л 919. Обіговий випуск ДО, П. зв. □ + + 1 * 1711 1 і рп. < ір і (ні 11 піки) 1
Поштові марки України (1850-1945 рр ) 73 ІКІІ 2 гри. Сіро-фіолетова (відтінки) 2,50 2, і‘>11 3 грн. Оранжева (відтінки; 2.50 2. '011 5 гри. Світло-зелена (відтінки) 2,50 2, III 10 грн. Червона (відтінки) 2,50 2, II 15 грн. Коричнева (відтінки) 2,50 т — III 20 грн. Темно-сіро-синя (відтінки) 2,50 2, ' III ЗО грн. Коричнево-сіра (відтінки) 2,50 2. ми 40 грн. Фіолетово-червона (відтінки) 2,50 2, '>11 50 грн. Оливкова (відтінки) 2.50 2, II 60 грн. Червоно-фіолетова, світло-коричнева (відтінки) 2,50 2 'N11 80 грн. Коричнева, світло-блакитна (відтінки) 2,50 2, •НІ ЮО грн. Зелена, чорна (відтінки) 2,50 2 ІОН 200 грн. Вишнева, сіра (відтінки) 15, 12, Серія (14 марок) 50,- 45, Серія в І~Ь Примітки. І) 27 08 1919 р — дата замовлення марок алмі ніс грацією Директорі!. Віддруковані у Відні (Авсірія) у । ірпі військопл-географічіюю інституту. ’) Відомі марки іп кольорів, що відрізняються від основних (від світлих до темних), а іакож наддруковані на і и н р іфічних картах, картоні та з похибками друку — макулатура або проби; І) Марки з подвійних аркушів маюіь купон між марками Ціна пари і проміжним полем 10-20 у.о. В Марки віддруковані накладами від 1 до 10 млн. штук: *») Марки у поштовий обіг не надходили; № малюнки марок номіналом у 2, 3, 10, Ю, 50, 80 та 200 грн. виконані видаїним художником з Буковини ІІІ іп іою Івасюком. 5.5.3. Випуск Уряду Директорії Української Народної Республіки (С.Петлюра) • он 1919. Обіговий випуск, Поділля 11 11 пі. кольоровий та лакований, □ УКРАЇНСЬКА НАРОДИ РЕСПУБЛІКА ДЕЯйш ПІҐІтиичмом пошт* ефу МАРКА 1 ГРИВНЯ 1 ** * ' і / 1 грн. Чорна / жовте V/ 2 грн. Чорна зелене і 1 грн. Чорна / темно-кормчнево-червоне М 4 грн. Чорна оранжеве ’ / 5 грн. Чорна темно-синьо-зелене ’< / 10 грн. Чорна ' сріблясте — — — — V/ 25 гри. Чорна золотисте — — | | Серія (6 марок) Примі і кн 11 М ін- мали офіційного поштового обігу; ) 11 іімні.т, невідомий І іЖ |9 н і И»іі пвим випуск і ' । ріпно (|кірбою по цілі опалі слова “Доплата” на марка Директорії 1919 р.
Поштові марки України (1850-1945 рр.) 74 38/ 2 грн. Сіро-фіолетова 5, 2,- 39/ 5 гри. Світло-зелена X 2, 40/ 10 грн. Червона 5, 2, 41/ 20 грн. Т емно-сіро-синя 5. 2. 42/ 40 грн. Фюлетово-червої іа 5, 2, 43/ 80 гри. Коричнева світло-блакшне 15, ю,- Серія (6 марок) 40, 20, Серія в [-Н 250,- 100,- Примітки 1) Марки були призначені для використання як доплатні для польової пошти, 2) Зустрічаються з штемпелями “Повечапська-Польова Армія” та рядковими штемпелями “Чеповичі” “Коростень”. Походження штемпелів не встановлене. 5.5.4. Випуск Українського Уряду у вигнанні Квітень 1922 р. НД чорного кольору на марках Директорії (1919 р.) “УПП” (Українська польова пошта) та нового номіналу із задрукованим старим. [Квітень 1922, Обіговий випуск____________ ДО, П. зв. ЗЛ 11 '4 І ** * 44/ 1000 10 гри. Червона 2,- 1, 45/ 1500 10 грн. Червона 2,- 1, 46/ 2000 10 гри. Червона 2, 1, 47/ 2500 20 гри. Гемно-сіро-синя 3,- 2, 48/ 4000/20 грн. Гемпо-сіро-синя 3.- 2. 49/ 5000 20 грн. Тсмно-сіро-синя 3,- 2, 50/ 8000 40 гри. Фіолетово-червона 5,- 3 51/ 10000 40 гри. Фіолс юво-червона 5,- 3,- 52/ 15000 40 грн. Фіолетово-червона ю,- 5, 53/ 20000 40 грн. Фіолетово-червона 10. 5. 54/ 250ОО 40 гри. Фіолетово-червона 20,- ю. Серія (11 марок) 65,- 35, Серія в Щ 350, 165. Примітка Випуск уряд} Української Держави у вигнанні і резиденцією у Варшаві (Польща) був цілі оговиііш чергового походу Антанти (планувався у 1923 р.) у Росію, для кур’єрської польової пошти, що ммл.і шбсшсчуіипі ш'якж між українськими військовими підрозділами. Однак, вторіпеніїя Аіпіілги не відбулося і марки п ішкорисюву палися
Поштові марки України (1850-1945 рр.) 7-. 5.6. Випуск Уряду УСРР 1923 | і рінііова одиниця: 1 карбованець = 100 копійок ік> -11.08.1923. Благодійний випуск уряду УСРР з надбавкою для голодуючих О П. ю.( 3=0,0,60 мм) ЗІ 14,/4х13,і (13'4-14,4) і □ ** * о □ 1 10+10 крб. Сіро-синя, чорна * 8 НД ‘ЗРАЗОК’ червоним Темно-лілова, ) 20+20 крб. помаранчево-корич нева НД “ЗРАЗОК’чорним ♦ А на пап тон (Д=0,050 мм) і 90+30 крб. Коричнева, чорна * 8 НД ‘ЗРАЗОК’ червоним 1 150+30 крб. Червоно-коричнева, чорна ♦ 8 НД “ЗРАЗОК’ чорним 3, 15, 3. 15,— 25,- 5,- 25,- 5, 35,- 1,50 10- 1,50 10- 20- з- 20,- 4,- 30,- ю, 10. 25 15, 15, 7, 7,- 35.- 15, 50,- 25, 25,- 50,- 125, 175,- І ерія (4 м ) 16,- 10, 50,- 80, 300, Серія в РР ★8 Серія (4 м ) 8 80, 90,- 50,- 70,- 175, — — 11.» н В С № 1 = 995 000. № 2 = 1195 000. № 3 = 945 000, № 4 = 845 000, №18 = 2 000, №28 = 2 000, № ’ 000, № 48 = 2 000 В і “Хрести га кола” 11 । І 11 зв ЗГ 1 41/4х 13'4(1314Л14’4), В/з “Хрести та кола” — ' - ' — ** * © □ 57Ї 11 10+10 крб. Синя, чорна 125, 80, 50. 125. 500,- \ 10+20 крб. Коричнево-фіалкова 125, 80, 50, 125,- 500, *АА □ 3000, 2000,- — —— ІД 90+30 крб. Сіро-брунатна, чорна 125, 80.- 50,- 125,- 500, 140+30 крб. Лілово-брунатна, чорна 125,- 80, 50, 125, 500, Серія (4 м ) 500, 320,- 200, 500,- 2000, Серія в І-Р 2500. 1600. 1200,- ......І № 1Л = 7500, № 2А = 6500, № 2АА = 100, № ЗА = 7500, № 4А = 7500 II ін □ ** * © □ II, ННІО крб. ( пня, чорна 275, 130,- 275, — 750. | )І. 1012(1 крб. Коричнево-фіалкова 275,- 130, 275, — 750, ч. •»<>1 .10 крб. ( іро-бруїійітіа, чорна 275. - 130. 275,- — 750, н. 1 0110 крб Оілоно брупаїиа, чорна 275, - 130, 275, 750, ( ерія (4 м ) 1100, 520, 1100, — 3000, ( ерія НІ 1 5500 "500 2400 і........ V II. 2 25(1 N.. її. 2 50 2 250 N.. II. 2 250
Поштові марки України (1850-1945 рр.) Примітки 1) Марки друкувалися у Берлінській державній типографії по замовленню Центральної комісії допомоги дітям при ВУЦІКу, яка була створена у червні 1921 р на основі постанови < НК УРСР “Про заходи боротьби з дитячою безпритульністю”. У зв'язку з випуском марок було поширено спеціальне звертання до населення в якому марки були названі “марками ЦК Допомоги Дітям**. Таким чином, поширена думка, шо ці марки випущені в допомш' голодуючим не зовсім вірна. X) дожннки А. Маренков га Б.Порай-Кошиця На поштових відправленнях ні марки зустрічаються дуже рідко; 2) Марка номіналу 90+30 карб, за рахунок особливостей літографського способу друку набула легкої < фіолетової о відтінку. 3) Марки, які реалізовувалися за кордоном були попередньо наддруковапі на клейовій стороні завіркою СФА для запобігання підробок' 4) В Україні марки продавалися тільки у Харкові, Полтаві, Катеринославі. Бахмуті. Одесі. Вінниці, Житомирі, Києві, Чернігові; 5) Марки використовувалися для франкування кореспонденції тільки з цих міст } період з 25 червня по 25 серпня 1923 р. 5.7. Випуски марок Західноукраїнської Народної Республіки Валюта австрійська — 1 крона (по-українськи "корона’" — кр.) “сотиків’’ - сої ) Валюта українська — 1 гривня (грн ) 100 шагів (шаг.) 100 іеллерів ню-українськи ^0.11.1918 р. Львівський випуск________ ________________________________________________________ НД ручним металевим штемпелем у восьмикутній рамці міського герба Львова її слів ‘"Західноукраїнська Народна Република” українською мовою чорною фарбою на М Австрії. ** * © □ 1 3 гел. Фіолетова (185) 45,- 20, 45, 50, 100. 2 5 гел. Зелена і 186) 35. 15,- 35, 50,- 100,- 3 10 гел. Фіолетово-червона (188) 35. 15,- 35,- 50. 100- 4 20 гел. < иньо-зелена (222а) 35, 15,- 35, 50, 100,- *А Зс м. зелена і222І ’ 80,- 50- ор Серія (4 м ) 150,- 65, 150, 200, 400, Наклад: №1 = 2 200, №2 = 3 400, № З = 6 700, № 4 = «000 Примітка: 1) Номери наддрукованих австрійських марок по каталогу “МісйеІ” зазначені в дужках. 2) М були в обп у у Львові два дні, а пізніше, у Станіславі (Івано-Франківськ), Хоцорові та Коломиї. |І918 р. Коломийський випуск . - ' __ Типої рафська НД чорною фарбою у два рядки “Укр.Н.Р.” і нового номіналу на М Австрії. Із зубцями І^'.й &Ж? Й ЙИ ** * 0 □ 5 5 15 гел. *А Коричнево-червона (221) НДІ зо, 180,- 25, 100,- 25.- 50.- 100 6 10 3 гел. *А Фіолетова(185) НДІ 1 сот 13 гел. 50, 60, 40, 180, 40, 50, |оо 1ОПО 7 10 6 ІСЛ ЯСовки арячії (187) 1000 500 500 1 ’()() І ЦЮ 8 10 12 к і * і к исін» < іш і (1 89) 10 н і 15 іом 1000 (МИ) 5і)0 ММ) • /<м>. І ІОО
Поштові марки України (1850-1945 рр.) 77 Серія(4м )| 2000, | 1065, | 1065, | 2500,- | 3000," ІІнклад: № 5 = 11 300, №6=10 100, № 7 = 452, № 8 = 404, № 88 = 6 Примітки: 1) Наддруки на марках вироблялися у друкарні Браунера(м. Коломия); 2) Всі марки відомі з фальшивими наїдруками 3) Номери наддрукованих австрійських марок по каталої у “МісйеІ” зазначені в дужках; 4) М. № 6Г — проба (0» фальсифікат (?1 або фантастика (?). Зустрічає і ьс-я па справжніх зі справжніми н і інформація публікується і люб’язного дозволу п. ВЛяпіна). (ІМІН. Реєстраційні ярлики рекомендованих листів __ віртості у сотиках. Пап. рожевий. □. Б/к (*) Є □ ч 30 сої. Чорна / рожеве 100. 70, 450, 500, НІ 50 сої. Чорна'рожеве 70, бб, 400, 450.- *А Чорна / темне -ромевє 70 ) 4СС Серія (2 м.) 170,- 130,- 850,- 950,- 11 *ь і.ід: №9 = 5 000, №10 = 10 000 ІN їй. І 919.. Перший Сгаціславськии випуск______________________________________________ ¥їїи<и рафська НД чорною фарбою у гри рядки “Пошта Укр. Н Геп.” та нового номіналу у гривнях га і\ ікі марках Австрії Із зубцями ** * © в 11 3 іи.п. / 3 гел. Фіолетова (185) 60, 40, 60, 1 і 5 шаг. / 5 гел. Жовто-зелена (186) 60, 40, 60, 11 (» шиї. / 6 гел. Оранжева (187) 120, 80, 120, 11 10 піці. / 10 гел. Фіолетово-червона (188) 100,- 60, 100, р 1 2 ииі. / 12 гел. Зелено-синя (189) 100,- 60,- 100,- — — —. *А НД — 15 іти /15 гел. Коричнево-червона (221) 100,- 60, 100, 11 ’іі шлі. / 20 і сл. Блакитно-зелена (222) 100,- 60. 100, — — ІЯ Ю шиї / ЗО ісл. Фіолетова (224) 100, 60, 100.- — — - - н 10 ніш . / 40 ісл. Оливковії (194) 100- 60, 100,- ні <1 шлі / 50 гел. 1 емио-іеііепл (І95і 100 60, юо, і і <•0 ніш / (*0 і сл. 1 СМІЮ-СПІІЯ (196) 100, 60, ІОН, N11 шлі / ЯіІ і сл. Червоно корнчік в.і (197) 100 60 100 • А НД н 1 і рн, / 1 к’|». Ч< р|‘« II 1 1 ОІІІ! < 1 1 по 60, ІОО
78 Поштові марки України (1850-1945 рр.) 24 2 грн. / 2 кр. С вітло-блакитна (204) 25 3 грн./Зкр. Коричнево-червона (201) „ _ ,. Світло-кармінова , сіре 26 3 грн./Зкр. (21)5} Е Світло-кармінова з 27 3 грн. / 3 кр. кольоровими волокнами ф (209А) 28 4 грн. / 4 кр. Оливково-зелена (202) ♦А Жовто-зелена (206) 29 10 грн. /10 кр. Фіолетова (207) ♦ А ИЦ 1 100, 1500, 250,- 200,- 1200, 150,- 200. 60,- І000, 200,- 150, 800,- 120,- 180,- 100,- 1200. 250,- 200,— 1200,— 150,- 200,- Серія (20 м ) 4700,- 3150,- 4400,- — Наклад: №№ 11/2 = х2 000, № 13 = 900, ЛУ6 14/6, 19/24 = хі 000, № 25 = 25, № 26 = 400, № 27 = 575, № 28 А = 750, № 29 = 149 Примітка: 1) Номери наддрукованих австрійських марок по каталогу “МісІїеГ зазначені в дужках 2) Наддруки зроблено у приватній друкарні у Станіславові (Івано-Франківську). 3) Наддруки робилися на частинах аркушів найбільші 5 *5. 11919. Перший ( таніславський випуск. Др) га серія \,______________________________ Гипографський НД чорното фарбою в три рядки “Пошта Укр. Н Рсп.” та номіналу в гривнях і кронах на доплатних марках Австрії 7 ЛІ Т ' .. _1 “С <* ** * © □ 30 3 шаг. / 3 гел. Фіолетова (185) 31 5 інаї. / 5 і ел. Жовто-зелена (186) *і НД і 32 6 шаі. / 6 і ел. Оранжева (187) ♦І НД і 33 10 шаг. / 10 іел. Фіолетово-червона 1188) 34 12 шаг. /12 гел. Зелено-синя (189) 35 15 шаг. /15 гел. Світло-червона (190) *І НД: 36 15 шаг. /15 гел. Коричнево-червона (221) 37 15 ша г. / 36 гел. Фіолетова (доплатна 61) *І НД'і 38 30 шаг. / ЗО гел. Фіолетова (224) *| НД тт 39 40 шаг. / 40 гел. Оливкова (194) Темно-зелена (польова 40 50 шаг. / 50 гел. -од пошта 38А і 41 50 шаг. / 42 гел. Коричнева (доплатна 63) Без горизонт ЛІНІЙ з не роз/улоним слоном "шатв' 100, 200, 150. 100,- 150, 200,- 200.— 200, 200,- 200.- 150,- 150,- 80,- 180, 120, - 80, 12<>, 180,- 180,- 180,- 180,— 180.- 120,— 120,- 100,- 200, 150, 100,- І5о,- 200,- 200,— 200,- 200, 200,- 150, 15о- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 і 1 1. 1-І, Г |‘ і |' і 1 1 і і Серія (12 м.) 2000,- 1700,- 2000,- — Наклад: № 30 = 5 00. № 31 = 50, № 32 = 112, № 33 = 310, № 36 = 74, № 40 = 215, № 41а = 20 (?) Примі і ки: 1) Після наддрукування доплатні марки використалися як поштові,- 2) Від попереднього випуску НД відрізняється наявністю > верхній частині двох іориюн ціліших ліпні відсуїнісіїо зірочок і рознесенням складів лша і їв”; 3) Номери інсіріпсі.ких мдрок по к.ікілої) “МісІїеІ” мчіїчсні) іужісіх І) ( ) ПІП ЄН іемиляр м.ірки Я" II \ про І НІНИ клику ?<ИН р іідіпісрпи аукціоні 1.1 » -ЧОІІЧ. І ч ) І ІД рігінініїї пні пі піп.і \ ііжупші її піні ипи •
Поштові марки України (1850-1945 рр.) 105.05.1919. Другий Станіславськнй випуск. Перша серія_________________________ І піки рафський чорний НД “Пошта Укр. Н. Реп.” і номіналу в кронах на доплатних М Боснії ** * © В 1.’ 1 шаг. І гел Чорна, жовта (1) 60. 50, 75, *А НД | — — —. • Б НДЦ — — — В 2 шаг. / 2 гел. Чорна, жовта (2) 50 40,- 60, — — *А НД 1 — — — — — — 11 3 шаг. / 3 гел. Чорна, жовта (3) 50.- 40,- 60,- — — »А НД 1 — — — — В 4 шаг./4 гел. Чорна, жовта (4) Зон, 250, 350, ♦А НД. — — — — — *Б НД ті — — — І<> 5 шаг. / 5 гел. Чорна, жовта (“') 800, 700, 1000,- — — 1 ' 6 шаг. / 6 гел. Чорна, жоні а (6) 500, 400, 600, — — — *А НД 1 — — — —. — *Б НД11 — — 18 7 шаг. / 7 гел. Чорна, жовта (7) 60.- 50,- 70. *А НД ; — — — І'» 8 шаг. / 8 гел. Чорна, жовта (8) 80, 70, 85, — — *А НД 1 — —. 41 10 шаг. / 10 гел. Чорна, жовта (9) 300, 250, 350, — — ’ 1 15 шаг. /15 гел. Чорна, жовта (Юі 750.- 700, 850. *А НД. — — — — — — | 12 20 шаг. / 20 гел. Чорна, жовта (11) 1000, 800, 12ОІІ — — *А НД П — » — — •1 50 шаг. / 50 гел. Чорна, жовта (12) 350, 300, 400, ♦А ПД. — — — — Серія (12 м.) 4300, 3650, 5100,- Примітки: і) І Іомери боснійських М по каталогу “Місіїеі” зазначені в дужках; .’) І ІД аналогічний НД на 1-му Станіславському вип , але без зірочок нижче ісксту. 1) Всі М після наддрукування використалися як звичайні поштові І Іртиші* 1919. Другий Станіславський випуск. Друга серія ___ __________ _____________ НІ НД, але номінали у кронах або іривнях на М польової пошти Австро-Угорщини з портретом 11 рапіра Карла (Мі: 53-72) В «я Ч. •ч ** * © в 1 цілі 1 ісл. Зслено-блакшна 500,- 400,- 500,- - - 2 піні . ' 2 ісл. Жовтої аряча 61), 50, м). — *А НД 11 — — — 1 НІШ / 3 ІСЛ. 1 СМІІО-ОЛН ВКОЇШ 150, 120, 150, ♦ А НД ( 5 шш ! > їси. Жоні о осінні 200 180. 200. (> шш . /<» ісл. Фіо II ІОНіІ 1 ’(> ІІІІІ 120 10 шиї /10 ми. Чі рікши м >|иі‘ііи н.і 51Н) ПІП 00
80 Поштові марки України (1850-1945 рр.) 60 12 шаг. / 12 гел. ★А Блакитна НД. 250, 220, 250, --- 61 15 шаг. / 15 гел. Рожева 250,- 220,- 250,- — — ♦А НД( — — — 62 20 шаг. / 20 гел. Фіолетово-коричнева 20,- 15, 20,- 40,- 100, *А НДІТ — — — 63 25 шаг. / 25 гел. Ультрамаринова 1200,- 1000.- 1200.- 64 30шаг./ЗО гел. Сіро-зелена 750, 650, 750, — — 65 40 шаг. / 40 гел. Жов і о-ол ивкова 500. 400, 500, — - 66 50 шаг./ 50 гел. Гемно-зелена ю, 8, 10, 20, 5о, ♦А НД — — — — — — *Б НД — 67 60 шаг. / 60 гел. Фіолетово-червона 500, 400, 500, — — — — 68 80 шаг. / 80 гел. Блакиі на 35,- зо,- 35,- 50, 100. 69 90 шаг. / 90 гел. 1 емно-фіолетова 500, 400. 500. — — 70 2 грн. / 2 кр. Червона/ жовте 20,- 15, 20,- 40, 100,- *А НД І — — — — написано “гривень" слід “гривнГ 71 3 грн. / 3 кр. Гемно-зелена блакитне 25,- 20, зо, 40, 100,- *А НД 1 — — — — — 72 4 грн. / 4 кр. Червона зелене 25,- 20. зо. 40. 100. *А ндгт — — — — — *Б НД1 — — — — — 73 10 грн. / 10 кр. Фіолетовий сіре — — — Серія (20 м ) 5600, 4650, 5600,- Примітки 1) Відомо про \ві негашені М № 73, одна з яких наклеєна на фрагмент аркушу для затвердження накля, іу цього випуску; 2) Марка № 70Б вдвічі рідше зустрічається ніж звичайна, 3) Наддруки робилися на часі инах аркушів - найбільші 5<5. ^Травень 1919. Другий і таніславський випуск. Третя серія Той же НД чорною фарбою на поштово-благодійних м. польової ііошіи Авсіро-Угорщики, виданих п і користь фонду імператора Карла * Г*' * і ** * © Е 74 10 шаг. / 10 гел. Зелена (73) ♦А НД 1 75 20 шаг. / 20 гел. Фіолетово-червона (74) ★А НД-' 76 45 шаг. / 45 і ел. Блакитна (75) 150,- 130, 100,- 120, 110,- 80, 150, 130,- 100, -- Серія (3 м.) 380, 310, 380,- 1^9-12.05.1919. Другий С таніславський випуск. Четверта серія_________________ Типографський НД чорною фарбою в чотири рядки “Пошта Укр. Н. Реп.” і нової вартості па марі польової пошти Австро-Угорщини гапеи Повіте Укр.И Рви
Поштові марки України (1850-1945 рр.) 81 Т7 2 грн. / 2 кр. Червона жовте (69) 20- 15,- 20,- — Т8 3 грн. / 2 кр. Червона жовте (69) 20, 15,- 20,- — — — — 7> 3 грн. / 3 кр. Гемно-зелена блакитне (70) 150. 120.- 150. *А помилка — піва цифра вартості “5" замість “3” 1200- 1000,- 1200,- N0 4 грн. / 2 кр. Червона жовте (69) 20, 15,- 20, НІ 4 і рн. / 4 кр. Червона зелене(71) 2000, 1800, 2000,- N2 5 гри. / 2 кр. Червона, жовте (09) 20, 15. 20. — — — — *А НД, —— — К( 10 гри. / 50 гел. Гемно-зелена 50,- 40, 50, —.— *А МД і г |И Серія (7 м.) 2280, 2000, 2280,- Примі іки 1) На відміну від М 2-ої серп НД містить жирну ліпно, що закреслюй назв) “Польова пошта”, і круглі иш.йони на місцях старих номіналів, 2) Номера австро-угорських М но каталогу “Місіїеі” зазначені в дужках, 3) М № 79А у чотири рази рідше зустрічає іься ніж звичайна. Й 11.05.1919. Третій Сіаніславський вину ск______________________________________________ і ниоі рафський НД чорною фарбою українського герба і по кутах марки букв “З.У.Н.Р.” на марках ік ірії н 10 Гни 12 МЧ 15 • Н 20 • І 25 • і * МІ • І 1(1 • І 50 • »* (МІ ••І. но В 90 І в НІН 1 ** * © □ - гел. Фіолетова 2,- 2, 5, 100, гел. Жовто-зелена 2, 1 — 2, 5, 100, гел. Оранжева 2, 2, 5, 100. іел. Фіолетово-червона 2, 1 2,- 5. 100, гел. Зелено-синя 2,- 1. 2,- 5,- 100, гел. Коричнево-червона 2,- 2, 5. 100, І ел. Блакитно-зелена 2. 2, 5. 100, гел. Т ємно-блакитна 2, 2, 5,- 100, ІСЛ. Фіолетова 2, 2, 5,- 100,- І ел. <Ічивкова 2,- 1, о 5.- 100,- 1 ел. 1 ємно-зелена 2,- 1, 2,- 5, 100, ІЄН. Іемно-бішкиїїіа 2. 2. 5,- 100, ІСЛ. Червоно-коричнева 2 _ 1. 2, 5, ІО0, 1 ел. Червоно фіолеіовл т 2, 5, 100, кр Чірііоп.і липні 4, п 4, 10. ЇМ) кр ( ні і по і ціни і II.і 10 5 _ 10 15, 200 кр ( III 1 |( 1 м 1111 «11 .і І і> 10 20, 1 N1 1
82 Поштові марки України (1850-1945 рр.) 101 4 кр. Жовто-зелена зо,- 15, зо,- 40. 300, 102 10 кр. Фіолетова 50,- 25,- 50, «0, 500, Серія (20 м ) 130,- 65, 130,- 250,- 2800,- Примітки 1) НД виконано у державній типографії у м Відень (Австрія); 2) Для НД кронових номіналів 2-10 крон було використано М різних накладів. Відомо про існування М 101 двох випусків Це ииіання потребує детального дослідження. 112.07.1919. Третій С ганіславський випуск_______________ Типографський НД чорною фарбою на доплатних марках Австрії ІІО1НТП Уи|і.П 1’вп. гр««» ** * © □ 103 1 грн. / 1 кр. Ульїрамаринова (Р55) 104 5 грн. / 5 кр. Ультрамаринова (Р56) 150, 2000, 120,- 1800, 250, 2500, — Серія (2 м.) 2150, 1920, 2750, -V- Примітки 1) Номери австрійських марок по каталогу “МісЬеІ” зазначені у дужках; 2) НД схожий з тим, що використовувався на марках №№ 70-73, але валюта названа “гривна” та “гривень' (відповідно); 3) Після наддрукування марки використовувалися, як звичайні поштові; 4) І Булаї надав львівському філателісту Я.Побуренному інформацію про те. шо після використання М №К 11-104 у кінці 1918 рр,, ділки-філателісти {робили додатковий випуск наддруківок з оригінальних кліше. Пі номінали, ні наклади невідомі. Необхідне ретельне дослідження цієї інформації га кваліфікована скспергиза ии\ поштових випусків. Марки адміністрації Західної області Української Народної Республіки не випущені в обії Адмінісі рацією Західної області Української народної республіки були замовлені в Державнії! друкарні Австрії у Відні дві серії марок оригінальних малюнків. До моменту виконання замовлення, територія УНР була вже окупована польськими (Галичина) та румунськими (Буковина) військами Республіка втратила свій суверенітет і марки в обіг не надійшли Майже весь наклад був знищенні!, и винятком невеликої частини, проданої для покриття витрат на видання марок. 11919. Перший обіговий випуск__________._________________„ Типогр. Двоколірний друк на білому або кремовому папері. ЗЛ її1/?, 10‘Л, □ 105 10 сот. Сіро-синя і іелена. □ 106 20 СО1. Темно-червона 1 світло-синя, □ 107 50 сої. Фіолетова і орлііжсво-червопа, □ 108 1 кр. ( спім і фіоіюіощі, НІ IIі «1 311 10' . *1І п 5, 5. 5. * 2,4» 2.4) ?.М) М)
Пошгові марки України (1850-1945 рр.) 81 199 10 кр. Синьо-зелена і червона. ЗЛ 11 ‘/? ю, 5, *І ЗЛ 101/2 50,- 25- *ІІ □ 100- 50 - Серія (5 марок) зо. 15, Серія в 4-І 150,- 70,- Примі і ки І) Малюнок зображу» алегорію єдиної України, герб УНР. піл ним Архангел Михайло з мечем у піднятій пінній руці (символ Києва), у лівій щит із зображенням геральдичного іева (символ Львова). Напис — 'Українська Народна республіка”; 2) Відомі марки на білому га сіруватому папері зі зміненими кольорами, з друком на звороті й інший но шрафічний брак- 5) М. друкувалися у аркушах 100 (І0х]0) шт. 1 1 . Друї'ИЙ обіговий вип> ск____________________________________________________________] І иііоі р. одноколірний друк на білому папері. ЗР 1216 ** * 110 5 сот. Світло-зелена 50, 20, ПО 6 сот. Фіолетова 50, 20, 111 10 сот. Вишнева 50. 20. ІН 12 сот. Охрово-коричнева 50, 20, 114 20 сот. Темно-синя 50, 20, 25 сот. Синя 50, 20, ІІ<> 40 сот. Оранжева 50, 20, 117 50 сот. Темно-вишнева 50, 20. 118 90 сот. Темно-сіро-синя 50, 20, 110 1 кр. Оливкова 50. 20. 1 20 2 кр. Фіолетово-коричнева 50. 20, 1 л 3 кр. Синьо-зелена 50. 20,- Серія (12 марок) 600, 240, Серія (12 м) С 2500,- 1200,- Примітки: І) Малюнок марок №№ 110/3 юбражує стилізований герб Києва, №№ 114/7 герб УНР, 118/21 — Львова. Нишк “Українська Народна республіка. Західна область”. Відомі С марки всіх номіналів — зустрічаються в 5 разів рідше перфорованих
Поштові марки України (ІN50-1945 рр.) 85 5.8. І Іаддруки тризуба на марках Російської імперії та Тимчасового уряду Серпень-всресень 1918 р. У розпорядженні українського поштового відомства були великі іапаси дореволюційних марок. Щоб не (опустити проникнення з інших регіонів одноіииних марок, що нанесло б збиток українській скарбниці, адміністрацією Української Держави наприкінці 148 р. б) ю вирішено наддрукуваїи на марках власних запасів контрольний шак — гризуб святого Володимира. Централізовано їробити не в умовах громадянської війни було неможливо. Тому начзруки здійснювалися місцевими органами у всіх поштових округах, з використанням доступних технічних іасобів. Це зумовило велику розмаїтість тинів і графічною виконання наддруків. Після нанесення наддруків, на терн юріях підконтрольних Українській Державі, російські марки без наддруків були іаборонені до поштового вживання Каталог зберігає традиційну систематизацію наддруків тризубу по поштових округах (Київський, Харківський, Полтавський. Катеринославський, Одеський та Подільський), а усередині округів по населених пунктах Па сучасний момент відомо майже ста п’ятдесяти основних ціпів і різновидів тризубців. З урахуванням юго, що наддруки робилися на різних марках, то іагальна кількість марок із тризубцем оцінюється не менш як 500 штук. Відомі також новодруки й підробки навіть найпоширеніших марок із тризубцем. Відомі фантасіичні наддруки та наддруки, місце випуску й справжність яких не встановлені Тому при придбанні цих марок потрібна кваліфікована експертиза. Марки із тризубцем перебували в поштовому обігу дуже довго. Найпізніше відоме гасіння на поштовій картці — 8 лютого 1926 р. Ступені рідкості дані для чистих і гашених екземплярів, що мають бездоганну збереженість. Але в багатьох поштових установах марки, що наклеювалися па перекладні й бандерольні бланки, крім гасіння календарним штемпелем, ще й анулювалися прибиванням, надривом, проколами або вирізанням частини малюнка. Тому багато українських марки з наддруком тризубця в цілому вигляді рідкі або взагалі невідомі Каталої марок України за редакцією Ф.І .Чучіна рекомендував свого часу наступну шкалу оцінки марок, що мають подібну ану іяцпо м.нп круглі або фиєоііііі оівори 35% під ЦІНИ К.ІНШОЇ', НІ ІІН. ІШ круї НІНІ ОІІІір — розріз без видалення частини марки — 20 %, — прорив, безформний прокол 1 і.п. малий %, великий 10%. Уцінка марок з іншими дефектами (ушкоджена зубцівка, тонкі місця, іабру ціення лицьового або зворотного боку, грубі або багаторазові наклейки й ін.) новині 11 •здійснюватися звичайним порядком. Ціни на марки у кварт-блоках дорівнюють ціні 6 марок. На вирізках з повнісюк — коефіцієнтом |.5-ь5 порівняно погашених марок А на конвертах, листівках та поштових переказах — ціни договірні (від 10 у .о.). 5.8.1. Київський пошювий окруї І Київ малий, гни 1 Штемпелі ручні, каучукові, диночні й 5-кр । ІФарба фіолетова, рідше фіо іеюво-чориа |зе єна, сіро-чорна, на пробних м. — червона Фіолетовий ручний НД на м. Росії, із зубцями 1 3,50 руб. Чорна, сіра (55) 2 7 руб. Чорна, жовта (5б) С ерія (2 м) ** 120, 100, 220, * 80, 50, 130, 0 100, 60 160, [Київ — малий, тип 1 Фіолетовий ручний НД на м Росії, із зубцями І З 1 коп. Жовта (63ІА) Ж А НД сіро-чорний 4 2 коп. Зелена (641 А) Ж А НД сіро-чорний 5 3 коп. Червона (651 А) Ж А НД і'цмшм 6 4 коп. ’ісрнон.і ((»<! \ ) ♦ А І ІД фкіннн । н., ним _ Червоно-лілова 5 КО,,’(67ІА) ЖА НД чорнив Н 7 коп. Блакитна (6 81 А) жд НД фіолетово-чопний '» 10 коп. Темно-синя (64А) Ж£ НД чорний Ж8 НД зеленим Ю 10/7 коп. Блакитна (115) . . Темно-синя, її 14 коп. кармінова (70ІА) , _ Фіолетова, світло- 1 • 15 коп. , синя (711 А) Ж А НД члпний . ... Синя. червона " 20 КО,,-(72ІА) и .-0/14 коп. Тем,,°-си,7;ІМ кармінова(116) Зелена, коричного- коп. фіолетова (73|>\) Ж А НД зелен»*»» Червоно- і' 35 коп. фіолетова, велена (74ІА) Ж НД фюлетльм юрний ЖЕ. НД синій Коричнево- 1 ’ 50 коп. фіолетова, іелена (75ІА) Коричнева, червоно- 1* 70 коп. помаранчева (76ІА) Коричнева, 11 1 руб. помаранчево- червона (77 А) ЖА НД сИНІд-сірий Коричнево- 1 150 руб. фіолетова, жовто- зелена (78А) Темно-синя, н ’ руб. світло-зелена, блакитна (79 А і Гемно-зелена, 7 руб. світло-рожева (тип II) (80А) . Червона, жовта, И 10 руб. А 1 сіра (81 А} 0,10 10 5,- ?с 0,20 10. 1, 5.- 0,20 0,80 0,20 1,50 1,50 0,10 0,10 —•> 0,20 15,— 15,- 1. 0,10 в- 0,10 0,80 3,- 0.10 0,50 0,10 1,- 1, 0,10 0,10 1, 0,10 10, 10,- 0.80 0,10 10- 5, 20- 0,20 І, 5 0.20 0,80 0,20 1,50 1,50 0,1(1 0,10 2 о,20 15, 15, 1.50 2 < ерія (21 м ) 60 40,- 60, ОН ** * © _ . . Жовто- 24 1 коп. помаранчева Ж А НД ЧСЮЧИ4 ЖА -Д 25 2 коп. Зелена ЖА ш .- Ж6 ^іД ЖВ д оГ. 1- ' ) 26 3 коп. Червона 27 4 коп. Червона 28 5 коп. Світло фіолетова Коричнево- 29 15 коп. , . фіолетова, синя 30 20 коп. Синя, червона __ Зелена, 31 25 коп. . фіолетова Червоно- 32 35 коп. фіолетова, зелена Коричнево- 33 50 коп. фіолетова, зелена Коричнева, 34 70 коп. червоно- помаранчева Коричнева. 35 1 руб. помаранчево- червона (77В) * ' шй *5Ч’Г' Коричнево- 36 3,50 руб. фіолетова, жовто-зелена Темно-синя, 37 5 руб. світло-зелена, блакитна ЖА НД синьо-сірий Темно-зелена. 38 7 руб. ‘ світло-рожева Червона, жовта, 39 10 руб. сіра Ж А НД чорний ЖА 0,30 0,10 0.10 0,10 6,- 1,50 6. 35, 0,10 6,- 10, 0,20 8, 0,20 10 0,50 100, 140 0,20 0,10 20 0.10 : - II,|П 4, 1 - 4. 20, 0,10 4, 8, 0,10 1- 15,- ,- 5,- ) О.10 6- ІГЗІІ 80, 100,- 0,50 3,- 0,10 4,- 4,- 0 50 2,- 0,10 5 0,1п 8, 3,- 8. 35. 0,10 6, 12 0,20 35,— 35,- 10,- 10, 35,- 0,20 10,- 0,511 100. 140,- Серія (16 м.) 175, 125,- 180, Київ МІЛИН, ІІІІІ 121 (і і і І І і онови ірн Гм І ПІН. Ми । і • і міч і» ІІІНО'і н 1.1
86 Поштові марки України (1850-1945 рр.) | п'ятикратні. _________________ Фіолетовий або зелений НД на м. Росії XVII, XX і XXII випусків, із зубцями ** 40 4 41 15 42 20/14 43 50 44 3.50 коп. Червона Фіолетова, світло- коп. синя Темно-синя. КОП. ,, , , , кармінова(116) Коричнево- коп. , . г фіолетова, зелена *А НД зелений Коричнево- руб. фіолетова, жовю- зслсна Серія (5 м.) 35,- 20,- 45,- Київ — малий, гип 1а (т.зв "Арнольд” — без “голови” тризуба) Фіолетовий НД на м Росії XXI випуску, із зубцями ** * © 45 2 коп. Зелена Червоно-фіолетова, 46 35 коп. темно-зелена Коричнева, 47 1 руб. помаранчево-червона (77А) ♦А НД чорний _ Темно-зелена, світло- 48 7 руб. рожева 4 зо. 60, 2, 20. зо. 8,- 4,- 30, 40, 60, Серія (4 м.) Київ — малий, тип 16 (т.зв. “Свенсон”. (відміни у кольорі НД. загострення “голови” і а “крил”)) Штемпелі ручні, каучукові, поодинокі та н’яіикратні Фарба фіолетово-чорна, чорна________ Чорно-фіолетовий НД на м. Росії XVII та XX випусків, із зубцями ** * © 49 3 коп. Червона 2, 1, 50 15 Фіолетова, світло- коп. синя 1,- 0,50 51 20/14 Темно-синя, КОП. /1 1 кармінова(116) 1. 0,50 2, 52 25 Зелена, коричнево- КОП. . фіолетова 3. 1.50 4. 53 35 Червоно-фіолетова, коп. зелена 3,- 1.50 4,- 54 50 Коричнево- КОІІ, . фіолеіова. іелсіїа 1, 0,50 2, 55 70 коп. Коричнева 1 1, червоно- помаранчева Серія (7 м ) 12,- 6,- Київ — малий, гип 16 їт.зв. “Свенсон”. (відм ні В кольорі НД, загострення “голови” та “крил”' Чорно-фіолетовий НД на м Росії XXI випуску, О ** * © _ , - _ Копичнево- 56 15 коп. ..г фіолетова, синя 2.- І. 2.50 Київ — малий, гип 16 (т зв. “Свенсон”, (відмінні |в кольорі НД, загострення “голови” та “крил”)) Чорний НД на м, Росії XVII та XX випусків, к зубцями ** * © 57 1 коп. Червона 58 2 коп. Зелена 59 3 коп. Червона 60 5 коп. Фіолетова 61 7 коп. Блакитна 62 10 коп. Синя 63 10/7 коп. Блакитна (115) . _ Фіолетова, світло- 64 15 коп. синя __ Червоно-фіолетова, 65 35 коп. г зелена 4. 1,50 2,50 2,50 8,- 1.50 3,- 25. 4, 2. 1,- 1,50 1,50 4, 1. 2, 15,- 3. 8 2. 3, 2,50 4, 25 4, Серія (9 м.) 50, ЗО,- Київ — малий, тип 16 (т.зв “Свенсон”. (ві ші в кольорі НД, загострення “голови” та “крил”)) Чорний НД на м. Росії XXI випуску, □ ** * (•) 66 2 коп. Зелена 67 3 коп. Червона 68 15 коп коричнево-фіолетова, синя 2- 1,50 4. 1. 1, 3,- 2.5(1 1 мі 1 Серія (3 м.) 7,50 5,- 8, Київ — малий, тип їв і“Свенсон”, відм......... н наявності дові оі о “хвоста”)) Штемпелі ручні, каучукові поодинокі і* п’ятикратні. Фарба чорна Чорний НД на м Росії XVII та XX випуски, п зубцями ** * ) 69 10 коп. Синя 2, 1, 20/ 7ємно-синя. 70 .. коп. Л1_. 14 кармінова (116) 2. 1 __ Зелена, коричнево- 71 25 коп. . 5, і. фюлсіова ( ірія (1 М ) 9, 5, ч,
Поштові марки України (1850-1945 рр.) 87 Київ — малий, гип їв (“Свенсон". відміни в ід»ііііюсті довгого “хвоста")) _______________________ 1 Ікрніїіі НД на м. Росії XXI випуску, □ ** * © 5 коп. Фіолетова 4,- 2,- 4, *А НД фіолетово-чорний 8,- 5, 6,- Київ — малий, Тип 1 г (т.зв. “округла голова”) ІІНемиелі ручні, каучукові, поодинокі га (1'їиіікратні Фарба фіолетова, рідше фіолетово- мііш, на пробних — червона Кііц-іовий ручний НД на м. Росії XIII вип., із Мішми ** * © У) 7 руб. Чорна, жовта 25,- 15,- мїи — малий, тип 1г (т.зв. “округла голова’’) | Ц’їн п іовий ручний НД на м. Росії XVII. XX га ІЧІІ вип., із зубцями ** * © -1 1 коп. Жовта 'і 2 коп. Зелена її < коп. Червона •' 1 коп. Червона 'Н * коп. Світло фіолетова •V 7 коп. Блакитна ♦А НД червоний ЙІІ 10 коп. Синя НІ 10/7 коп. Блакитна (115) ♦А НД червоний Ні 20 коп. Синя, червона 1 Зелена, коричнево- Ш 2*> коп. .. фіолетова Ж А НД червоний НІ К коп ^еРвоно-Ф’олетова- зелена Коричнево- ІЯ МІ коп. . . г фіолетова, зелена Коричнева, Юі 70 коп. червоно- помаранчева Коричнева, И * і руб. помаранчево- червона (77 А) _ 1 ємно-синя. світло- ві Я руб. г 17 іелсна, блакитна ЇМ 10 руб. Червона, жовта, сіра 2, 1,20 1,50 2, 4, 25 2, 25,- 2, 4, 25- ю, 2,50 2.50 25, 8,- 1- 0,80 1 ~ 1,- 3, 15 1, 0,5і> 15 1, 2,- 15 7,50 1,50 1.50 15.- 5, 11,5(1 0,50 0,50 7,50 25,- ю, <1,50 25,- 3, 6, 25,- 1, Серія (16 м.) 90, 55,- -- VII І нон Жішіо ііом.ір.іичі в і я| 1 НІНІ її III II І 92 3 коп. Червона 93 5 коп. Світло фіолетова 94 20 коп. Синя, червона Зелена, коричнево- 95 25 коп. ,. фіолетова 96 50 коп. ^ричнево- фіолетова, зелена ♦А НД червоний Коричнева, 97 1 руб. помаранчево- червона (77В) _ Гемно-синя, світло- 98 5 руб. с- •’ іелена, блакитна . Гемно-зелена, 99 7 руб. світло-рожева 2,50 3,50 35. зо, 30, 25,- 2,50 2,50 2,50 1,- 1,50 20.- 20,- 20,- 15,- 1,50 1,50 1,50 Серія (10 м.) 130, - 80, 0 60 [Київ — малий, тип 1г (т.зв. “округла голова’’) | Червоний або фіолетовий НД на ощадних марках Росії, із зубцями ** * © 100 1 коп. Червона фіолетовий 101 5 коп. Зелена//червоний «« Коричнева // 102 10 коп. червоний 25,- 30, 25, - 15, 15, 15,- Серія (3 м.) 80,- 45, |Київ — малий, тип її (т.зв, “округла голова”) | Фіолетовий НД на марках України №Х» 4-5, □ 103 40 шаг. Зелена 104 50 шаг. Червона [Київ — малий, тип 1г (т.зв. “округла голова’’)~| Фіолетовий НД на марках РРФСР ** * © 105 35 коп. Блакитна (149) 6, 4, Київ великий, тип 2. Штемпель ручний каучуковий, п’ятикратний. Кожен елемент штемпеля мас індивідуальні відміни. Класифікація НД Київ-2 у іахідних каталогах різниться від прийнятих в Україні, так як включає різні підтипи цього п’ятикратного штемпеля___________________________ Фіолетовий ручний І ІД їм м Росії XVII іа XX випусків, із зубцями
88 Поштові марки України (1850-1045 рр.) Зразок відбитку іт’я і икра і ного шт емпеля Київ-2 іів^і ** * © 106 1 коп. Жовіа(бЗІА) 0 1(1 0,10 0.10 зо 0.50 107 2 коп. Зелена 0,10 0,10 0,10 108 3 коп. Червона 0.10 0,10 0,10 109 4 коп. Червона 0,10 0,10 0,10 4 9^ 10 0 20 ПО 5 коп. Фіолетова 0,40 0,20 0,6(1 111 7 жь н коп. Блакитна 4. 3, 5,- 112 10 коп. ( иня 0.10 0,10 0 10 113 10/7 коп. Блакитна(115) 0,10 0,10 0,10 114 14 Темно-синя, коп. кармінова 0,20 0,10 0,20 115 15 Фіолетова, коп. світло-синя 0,10 0,10 0,10 116 20 коп. Синя, червона 0,10 0,10 0,10 117 2014 І ємно-синя, коп. , , , кармінова(116) 0,10 0,10 0,10 Зелена, 118 25 коп. коричнево- 0.30 0.20 0,30 фіолетова ПО 35 Чсрвоно- коп. . фіолетова, зелена 0.10 0.10 0,10 120 50 Коричнево- коп. , . г фіолетова, зелена 0,10 0,10 0,10 Коричнева, 121 70 коп. червоно- 0,10 0,10 0,10 помаранчева 1,- ю < к рім {16 м ) 6, 4,50 7, ** * Є 122 1 коп. Жовто-помаранчева 0,10 0,10 0,10 ЖА НД блакитний 2 1, ★Б НД чорно сірий 7 1 123 2 коп. Зелена 0,10 0,10 0,10 ЖА НД фіолетово-чорний ♦Б НД червоним 124 3 коп. Червона 0,10 0.10 0,10 Ж А НД блакитний 125 4 коп. Червона 0.20 0.10 0.30 126 5 коп. Фіолетова 0,30 0.20 О.5І1 Ж А НД фюле 11. < -чорний 21 Фюлсіова світло- 127 15 коп. 0.10 0.10 0,10 СИНЯ 128 20 коп. С иня, червона 15. 10, 15, , Червоно-фіолетова. 129 35 коп. н 1 0,10 0,10 0 10 телепа Коричпево- 130 50 коп. , зо. 15. О < фіолетова, зелена Коричнева, червоно- 131 70 коп. 0,10 0,10 0.1(1 помаранчева ( ерія (10 м ) 45,- 25, 40, , Київ — великим, гип 2 Фіолетовий НД на ощадних марках Роси, і зубцями ** * (•) , . Червона жовтевато- 132 1 коп. коричневе _ Зелена жовтувато- 133 5 коп. коричневе Коричнева / 134 10 коп. жов і увато-коричневе 8,- 6. 15, 4, 3. 8, Серія (3 м ) 29,- 15, Київ — великий, тип 2а (гип 2а по тахіни , < ка галонах) ІПтсмпе. і.. одинарний, каучуковий . широ- зубцями га вузькою ‘головою”. Риска негр толоки” ї)' майже іісрееікаї Фіолетовий НД Ції м Рості XIII випуску І туб цими
Поштові марки України (1850-1945 рр.) 89 ** * © 1 <5 3,50 руб. Чорна, сіра 20, ю, 20, 1 І<» 7 руб. Чорна, жовта 15. 10, 20, Серія (2 м.) 35,- 20, 40, |к'іпп великий, гип 2а (тип 2а по іахідних | п пілотах) . І|'|і іігтовий НД на м Росії XVII, XIX, XX та XXII •впусків, із іубцями ** * © 1 1 коп. Жовта (631 АЗ зо. 20. 40, 1 ін 2 коп. Зелена 25, 15 1 V» 3 коп. Червона 2,- 1, ю. 1НІ 4 коп. Червона 2,- 1,- 5,- 1II 5 коп. Фіолетова 2, 0,80 5,- 1 ц 7 коп. Блакитна зо, 20. III 10 коп. Синя 3,- 2, 5, 111 Пі/7 коп. Блакитна (1 15» Темно синя, зо.- 20, 15. 11 14 коп. кармінова Фіолетова 12, Я,- 1 Н. 15 коп. світло-синя 12, 8, 11 2*1 коп. Синя, червона 10.- 7,- 15, 1 ІН 20/14 коп. Темно-синя, кармінова(116) Зелена, 1, 0,50 2, 11‘» 25 коп. коричнево- фіолетова Червоно- 40, 25,- 1*11 35 коп. фіолетова. зелена Коричнево- 8. 5,- їм коп. фіолетова, зелена Коричнева, 2- 1,- 5. І*/ 70 коп. червоно- помаранчева Коричнева, 40, 25, 50, 1 руб. • А помаранчево- червона НД синіи Коричнево- 0,10 0 50 0,10 0,30 2,- І.МІ Р)б. фіолеіова. ЖОВНУ ІСІІСІКІ 1 їмноСним 12. 8, ю, ін 5 інб Січі іо !• |« пїї нііаїхіі і іі.і И) ?0. ІО Темно-зелена, 156 7 руб. світло-рожева (тип 11) - Червона, 157 10 руш. г ' жовта, сіра 4,- 25. 15, 6, 25, Серія (21 м.) 260,- 165, Київ великий, гип 2а (тип 2а по західних каталогах) фіолетовий НД на м Росії XXI випуску. ** * © 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 1 коп. Жовга (63І1ВМ 2 коп. Зелена ♦А НДсинй З коп. Червона 4 кой. Червона . „ Фіолетова сві і іо- 15 коп. синя Червопо- .35 коп. коричнева, темно- зелена Коричнева, 70 коп. червоно- помаранчева Коричнева. І руб. помаранчево- червона Коричнево- 3,50 руб. фіолетова, жовто- руб. руб. зелена НД фізлетоах» чорні Я Темно-синя, світло-зелена, блакитна Темно-зелена, світло-рожева 0.20 0,20 0 50 0,30 2, 30, 1, 1. 0.10 0,50 0,50 Серія (12 м.) 35,- 0.10 0,10 0,30 0,10 І. 15, 0,50 0.50 0,1 о 0,30 2, 0,8*1 0,30 3. 30, з, з, 0,10 2, 4- 0,30 0,50 2,50 18,50 45,- Київ — великий, гйп 26 та 266 (тип 2Ь і 2ЬЬ по західних каталогах) Штемпель одинарний, каучуковий з ву іькими зубцями. Риска всередині '‘голови’’ похопить по її середини “Голова” дещо подовжена. Тип “бб” маг відрив "хвоста'' від “ту дуба”. До лівого зубця тризубу йде з’єднувальна лінія ______________ Фіолетовий НД на м. Росії XIII випуску, із зубцями 169 7 руб Чорн і коні і
90 Поштові марки України (1850-1945 рр.) Київ великий, тип 26 та 266 (тип 2Ь і 2ЬЬ по західних каталогах) Фіолетовий НД на м. Росії XVII, XIX та XXII випусків, із зубиями ** * © 170 1 коп. Жовта (631 А) 171 2 коп. Зелена 172 3 коп. Червона 173 4 коп. Червона 174 5 коп. Фіолетова 175 10 коп. Синя .. Гемно синя, 176 14 коп. кармінова Фіолетова, 177 15 коп. світло-синя 178 20 коп. Синя, червона . Темно-синя, 179 20/14 коп. ..... кармінова (116) Чсрвоно- 18(1 35 коп. фіолетова, зелена ЖА НД синій Коричнево 181 50 коп. фіолетова, зелена Коричнева, 182 7И коп. червоно- помаранчева Коричнева. 183 1 руб. помаранчево- червона (77А) Коричнево- 184 3,50 руб. фіолетова, жовто-зелена Темно-синя, 185 5 руб. світло-зелена, блакитна Темно-зелена, 186 7 руб. свіїло-рожева (тип II) 6, 15, 6,- 0.20 15, 1,50 ю, 0,50 15. 1,50 4,- 0,50 1, 1.50 0,20 1,- 25,- 60. 3,- ю, 3, 0.10 10, 1,- 5, 0,30 10,- 1,- 2,- 0,30 0.50 1. 0,1О 0,50 15,- 35. 8, 10, 2,- 15,- 4. 15,- 1,50 15,- 8, 5- ю, 20. ю,- 10,- 35,- Серія (17 м.) 135, 80, Київ — великий, гип 26 та 266 (тип 21» і 2ЬЬ по західних каталогах)______________________ __ Фіолетовий НД нам. Роси XXI випуску, □ ** * © 187 1 коп. Жовта (6311ВЬ) 0,10 0,10 0,10 ІХХ 2 коп. Зелена 0,20 0,10 0,80 1X9 3 коп. Червонії <1,2о О,І0 1 50 19(1 4 коп. Червеню 2 1 Коричнево- 191 І4 коп. , фіолетова, синя Червоно- 192 35 коп. фіолетова, гемно- зелена ,,,, Червоно- 193 50 коп. ,. фіолетова, зелена Темно-коричнева. 194 1 руб. помаранчево- червона (77В) Ж А НД фіолетово-чорний Коричнево- 195 3,50 руб. фіолетова, жовто- іелена ЖА НД фюлетово-чорнии Темно-синя, 196 5 руб. світло-зелена, блакитна ЖА нд синій , Гемно-зелена, 197 7 руб. ' світло-рожева 25 1,- 15, ч,І0 3,- 0,10 1 - 0,20 1 20 І, 15. 0,50 ю, 0,10 2- 0,10 0 50 0,10 0 80 0,50 12. 15, 1,50 1, 2,50 0, о 3 1, Серія (11 м ) 45, 27, Київ — великий, гип 2в (тип 2с по західник каталогах) Штемпель одинарний, каучуковий То і подовжена з рискою посередині, яка юхоїин, уіаііже то низу___________________________ । Фіолетовий НД на м Росії XIII випуску іі зубцями ** * © 198 7 руб. Чорна, жовта 40, [Київ великий, гип 2в (тип 2с по західник каталогах)____________________________ Фіолетовий НД на м. Росії XVII, XIX, XX та XXII випусків, із зубцями ** * (•) 199 2 коп. Зелена 8, 4, 200 3 коп. Червона 55, 2(1. 201 4 коп. Червона 3,50 2, 202 5 коп. Фіолетова 15,- 10. 203 10 коп. Синя _ . „ Темно синя, 20,- 15, 204 14 коп. кармінова Фіолетова, 4. 2.50 10 205 15 коп. свпло-сипя „ Темно-синя, 5, 3, 206 20/14 коп. ’ кармінова(116) ІСІІСІІ 1 20, и 207 25 коп. коричнево фіоііс і * ниі НІ >0
Поштові марки України (1850-1945 рр.) 91 Чсрвіжо- чік 35 коп. фіолетова, іелена Коричнево- •0*> 50 коп. фіолетова, зелена Коричнева, 110 70 коп. червоно- помаранчева Коричнева, 111 1 руб. помаранчево- червона (77А) Коричнево |І2 3,50 руб. фіолетова, жовто-зелена - Червона, жовіа, М 10 руб. 1 сіра 6, 1,50 8,- 1,20 1,50 25. 4 1, 6, 1 1, 20, 15,- Ю, 20, 20, 2,50 25, Серія (15 м.) 120, 90,- кпін великий, тип 2в (тип 2с по західних і плотах)________, _________________ Чицсіовий ручний І ІД на м Росії XXI нипуску, І І ** * © . . Жовю- II 1 коп. помаранчева І|Я 2 коп. Зелена 1 її 3 коп. Червона ’ Г 4 коп. Червона гін 5 коп. Фіолетова .... Коричнево- 11 •> 15 коп. , г фіолетова, синя Червоно- ' І 15 коп. коричнева, гемно- зелена Коричнева, ' ’ 70 коп. червоно- помаранчева Темно-коричнева, і .ч 1 руб. помаранчево- червона (77В) Коричнево- ІН 1,50 руб. фіолетова, жовто- зелена , „ _ Темно-зелена. <’• 7 руб. 'г світло-рожева 15. 6, 1,50 6, 10. 5,- 8,- 20,- 0,10 2 10, 4, 1. 4, 6, 3 6,- 15, 0,10 1,50 20, 20, 20, 0,50 40, 4, Серія (11 м.) По ш-ликий, піп 2і (тип 2<1 по західних ні ції ах) |і • її.......ірнни, каучуковий ідовжеіюю йниі" іа рискою посерс іііін, ики доходи гі, 111. їй серсДІІІІІІ ІІПСОІН пі. опіці II ( ні і'осії XVII XIX іа XX (•і... ► іп, г. іхьіінми ** * © 225 1 коп. Жовта (631 А) 226 2 коп. Зелена 227 3 коп. Червона 228 4 коп. Червона *А НД синій 229 5 коп. Фіолетова 230 10 коп. Синя 231 10/7 коп. Блакитна (115) Коричнево- 232 15 коп. фіолетова, світло-синя 233 20 коп. Синя, червона Темно-синя, 234 20/14 коп. . ’ х кармінова (116) Червоно 235 35 коп. фіолетова, зелена Коричнево- 236 50 коп. фіолетова, зелена Коричнева, 237 70 коп. червоно- помаранчева Коричнева, 238 1 руб. помаранчево- червона (77 А) . НД чорно- фіолетовий ♦Б НД фіолетово-синій Червона, жовта, 239 10 руб. сіра 1,50 12,- 8,- 2,50 8,- 4, 25, 2, 2, 12, 1,50 15, 12,- 2, 0,20 5- 15, 1,- ю,- 0, 1,50 6,- 3, 15,- 1,50 1,50 ю, 1 10, 8, 1,- 0,10 3,- 10, 12. 6, 25,- 8, 10,- 15, 4, 5, 12,- 30,- ( ерія (15 м.) 115,- 80, Київ — великий, тип 2ї (тип 2<1 по західних каталогах) , Фіолетовий НД, із зубцями ** 240 4 КОП. Карміново- червона (85) 241 10/7 коп. Коричнева(113) 242 14 коп. Синьо-зелена (88) Синьо-зелена 243 20/14 коп. (114) 1,50 І, 45,- ЗО, - Серія (4 м.) Київ великий, тип 2г (тип 2г1 по західних І ка галогах) _________ Фіолсіоний І ІД ии м Росії XXI випуску, □ ** * 0 211 1 коп Жоні о ораплі їй 245 2 коп. <«. сип 1 1 0 м> 10, 15
92 Поштові марки України (1850-1945 рр.) 24б 3 коп. Червона 247 4 коп. Червона _ло Коричнево- 248 15 коп. , г фіолетова, синя 249 20 коп. Синя, червона Червоно- 250 35 коп. фіолетова, темно- зепена Коричнева, 251 70 коп. червоно- помаранчева 1 емно-коричнева, 252 1 руб. помаранчево- червона (77В) ЖА НД фіОЛЄТмВО-СИНІЙ Ж Б НД фіолетово-чорнии Коричнево- 253 3,50 руб. фіолетова, жовго- зелена Темно-синя. 254 5 руб. світло-велена, блакитна 1 емно-зелена, 255 7 руб. світло-рожева (тип II) 0,50 4, 1, 8, 8, 8. 0,10 - 5 25,- 1,20 2, 0,30 2, 0,5о 6,- 6,- 6.- 0,Ю 15, 0,80 1, 15, 15, 0,50 4п,- 2, 3, Серія (15 м.) 60,- 40, Гкшв великий, гип 2д і а 2дд (типи 2е та 2ее но західних каталої ах) Штемпель одинарний каучуковий. малого розміру, повздовжня риска “голови” походить майже до низу У типу 2 і і на лівому зубні поперечна риска __ Фіолетовий НД па м Росії XVII, XIX та XX іа XXII випусків, із зубцями ** * © 256 1 коп. Жовта (631 А) 15, 10, 20 257 2 коп. Зелена 20, 10, — 258 3 коп. Червона 6,- 4. 12. 259 4 коп. Червона 4, 2, 6, 260 5 коп. Фіолетова 8,- 4,- 8, 261 10 коп. С иня 1, 0,50 5, 262 10/7 коп. Блакитна (115) Коричнево- Ж» 2, 5, 263 15 коп. фіолетова, СВІТЛО-СИНЯ 1,50 1, 2,50 264 20/14 коп. Темно-синя, кармінова(116) Червоно- 8, 4, 4 265 35 коп. фіолетова, зел СІ ЦІ Коричні по 1, (),.() 5, 2(»<» М) КПИ. фін । иНі.і 1 (‘ М) 5# зелена ЖА НД червоно- фіолетовий Коричнева, 8- 4 15 267 70 кип. червоно- помаранчева Коричнева, 18, 10. 25, 268 1 руб. помаранчево- червона (77 В) Темно-синя. 0,50 0,30 5 269 5 руб- світло-зелена, блакитна Гемно-зелена, 50, 25, 50, 270 7 руб. світло-рожева (тип Пі ю, 5, іо. 271 10 руб. Червона, жовта, сіра зо, 15, ( ерія (15м) 125, 65,- Київ — великий, тип 2д та 2дд (Типи 2е та ге по західних каталогах) Фіолетовий НД на м. Роси XXI випуску. С ** * © 272 1 коп. Жовто-оранжева 273 2 коп. Зелена 274 3 коп. Червона 275 4 коп. Червона е Коричнево- 276 15 коп. , фіолетова, синя т „ Червоно- 277 35 коп. ..г фіолетова, зелена Коричнева, 278 70 коп. червоно- помаранчева Темно-коричнева, 279 1 руб. помаранчево- червона (77 В) НД фіолетово червоний Коричнево- 280 3,50 руб. фіолетова, жовто- зелена Темно-синя, 281 5 руб. світло-зелена, блакитна г Темно-зелена. 282 7 руб. світло-рожева 3, 1, 2, 3, 6, 15,- 15,- 0,10 6, 0,50 1, 1,50 0,50 1,- 1,50 3, ю, 10, 0,10 3, 0,30 0,50 X, 4, 10 1. 15 <1.111 1 II Серія (11м) 55, .3(1, Київ —- великий, тип 2е (тип 2Г по західині каталогах) Штемпе її- одинарний, каучуковий широкі великий “Голова” широка і серединно ри. । ні Ю половини НПСОІН Фіоїк ІОННІЇ ІІД III XI І’їнп \ІІІ Ііііпусі--, І' іубіИІМІІ
Поштові марки України (1850-1945 рр.) жовта, сіра Серія (19 м.) 350,- 180, 400, ** * © .... - Темно-зелена, світло- .„ ... .„ ..1 7 руб. 40,- 20. 40. ‘ рожева ІІСіїїк великий, гип 2е (тип 21 по західних, ки цілої ах) | II ( фіолетовий на м. Росії XVII, XIX, XX та \МІ випусків, із зубцями ** * © ЖІ 1 коп. Жовта (631 3) 12, 6, 18, |К5 2 коп. Зелена 0,50 0,30 5, ні. 3 коп. Червона 12, 6,- 12, |И7 4 коп. Червона 40. 20,- 40. нк 5 коп. Фіолетова 1, 0,50 2,50 Н'І 7 коп. Блакитна 8 6, 12, "III 10 КОП. < иня Блакитна 1", 5, 15, '•1 10/7 коп. .. с (115) Коричнево- 1, 0,50 4, 15 коп. фіолеюва, світло-синя 0.50 0,30 5. !'Н 20 коп. Синя, червона Темно-синя, ю, 6, 12, "Ц 20/14 коп. кармінова 11163 Зелена, 0,50 0,30 1, 25 коп. коричневч- фюлетова Червоно- 15, ю, 20,- 'Мі 35 коп. фіолетова, зелена Коричнево- 1. 0.50 1.50 |і| т 50 коп. фіолетова, іелена Коричнева, 1,20 0,60 5, • "Н 70 коп. червоно- помаранчева Коричнева, 1,- 0,50 ю,- > і»> 1 руб. помаранчево- червона (77А) НД фіолетове чорний Коричнево- 0,10 3,- 0,10 1 50 0,20 6,- ІШІ 1,5« руб. фіолетова. жовю-зслена Гсмпо-синя, 50, 25, 50. ні 1 5 руб, ЄНІ 1 ІІО-ЧСПСІЦ), блаки ііісі 1 СМІЮ- IV іепл 50 25,- 5і) НІ/ 7 рМ> І НІ 1 НІ Р’ 1 МІ, III1 III руґ» ЧгрІКІІІ.І НІ). Ні N11 Київ — великий, гип 2с (тип 21 по західних каталогах) ___________________________________ Фіолетовий НД на м. Росії XVIII (ювілейного) та XX випусків, із зубцями ** * © . Коричнево- 304 1 коп. ь 15,- ю, 15, оранжева 305 2 коп. Жовго-зелена 20, ю, 306 4 коп. К»РМІНО1^ 25- 15. червона 307 10/7 коп. Коричнева (1 ІЗ) 12,- 8, 15, , ( инко-челепа 308 20/14 коп. (]]4) 12,- 8, 15, 309 25 коп. Гсмпо-фіолеіова 20. 12,- Коричнево- червона 310 2 руб. 15. 10. 1 жовтуватому папері Г см но-фіолетова 311 3 руб. / сіруватому 40, зо, 40, папері Чорно-коричнева 312 5 руб. жовіуваюму 25, папері Серія (9 м ) Київ — великий, тип 2е (тип 21 по західних каталогах) ____ ______________ Фіолетовий НД на м Росії XXI випуску, □ ** * © . Жов го- ЗІ 3 1 коп. жовтогаряча 1,50 1, 2,50 314 2 коп. Зелена 0,10 0,10 2, 315 3 коп. Червона 4, 3, Ю, 316 4 коп. Червона 50,- 317 5 коп. Фіолетова 12 8, 15,- Коричнево- 318 15 коп. .. фіолетова, синя Червоно- 20, ю,- 25, 319 35 коп. фіолетова. гемно- зелена 1.50 1, 3, СЯ Червоно- 320 50 коп. , . фіолетова, зелена Коричнева, 8,- 6. 321 70 коп. червоно- жовто іаряча Темно-коричнева, 0.50 0.30 12, 322 1 руб. помлрлічеію- чсршнпі ( В) ♦ А 1 ІД синім н 10 0 10 1’.. 0 10 Ш з 50 р\ б (||І< 1 1* ІІІІІ І 1)11)0 0 |и о |О
94 Поштові марки України (1850-1945 рр.) зелена Темно-синя, 324 5 руб. світло-зелена, блакитна _ Темно-зелена, 325 7 руб. світло-рожева Червона, жовта, 326 10 руб. г сіра 2,50 5,- 1,50 3,- 2,50 6,- 100, Серія (14 м.) -- І Київ — великий, гип 2ж (тип 2ц ПО західних І каталогах) Штемпель одинарний, каучуковий. “1 олова” Інапівкруг іа, риски в ній майже не видно____ Фіолетовий НД на м. Росії ХІП випуску, із зубцями ** * Є 327 3,50 руб. Чорна, сіра 328 7 руб. Чорна, жовта 150,— 120,- 100, - 100,- 150,- Серія (2 м.) 270, 200, І Київ великий, піп 2ж (тип 2ц по західних каталогах) _______ _________ ,________________ Фіолетовий НД на м. Росії XVII, XIX, XX та XXII випусків, із зубцями ** * 0 ___ . Жовта (63ІА\ 3,- 329 1 коп. итт гіД 4 4, 330 2 коп. Зелена 2,- 1,- 12,- 331 3 коп. Червона 4, 3, 332 4 коп. Червона 15,- ю, — — 333 5 коп. Фіолетова 0,50 0,30 1, 334 7 коп. Блакитна 5,- 3, 15, 335 10 коп. Синя 25. 15. 20,- 336 10/7 коп. Блакитна (115) *А НД червоний Коричнево- 1,20 25 - 1. 15, 1,20 337 15 коп. фіолетова, світло-синя 2,50 1,50 10,- 338 20 коп. Синя, червона 6.- 3,- 6. кіп, Темно-синя, 339 20/14 коп. ... „ кармінова (116) Зелена, 1,- 0,50 4, 340 25 коп. коричнево- фіолетова Червоно- 12,- 8,- 10, 341 35 коп. фіолеіова. іслена Коричнево- 0,50 0,30 8, 342 50 коп. фюіісіона. ІС ІСІЦ І) 50 0 10 1 Д) <61 І КОІІ Жоні» Коричнева, 343 70 коп. червоно- помаранчева Темно- ,.. , , коричнева, 344 1 руб. помаранчево- червона (77А) Коричнево- 345 3,50 руб. фіолетова, жовто-зелена Темно-синя, 346 5 руб. світло-зелена, блакитна Гемно-зелена, 347 7 руб. світло-рожева (тип 11) гг Червона, жовта, 348 10 руб. . сіра 4.- 0,10 8,- 6, 8, 20. 3,- 0,10 4. 4. 6, ю,- 5 0,50 10, 12, 20, Серія (15 м.) 100,- 60,- |Київ •— великий, тип 2ж (тип 2ц по захід н їх] । каталогах)____ __________________________ Фіолетовий НД на м Росії XVIII (ювілейного) пі XX випусків, із зубцями ** * 0 Коричнево- 349 1 коп. жовтогаряча 350 2 коп. Жовто-зелена 351 3 коп. Рожево-червона . Карміново- 352 4 коп. червона 353 7 коп. Коричнева 354 10 коп. Синя 355 10/7 коп. Коричнева (113) Синьо-зелене 356 20/14 коп. Жовто-зелена, 357 70 коп. коричнева Темно-зелена / 358 1 руб. бліло-зеленому папері Коричнсво- 359 2 руб. ЧЄРВ0На ' жовтуватому папері Чорно-кор и чнева 360 5 руб. жовтуватому папері ю,- ю, 15, 20. 18, 18.- 15, 10. 20. 15.- 15,- 5,- 5- 10, 10. 10, 10. 10,- 5,- 15. 10, ю, 1 Серія (12 м.) Київ великий, гип 2ж (іип 2ц по шхідппі | кага.іоі ах) _ Фіолсіоіінн І ІД на м Росії XXI випуску □
Поштові марки України (1850-1945 рр.) жовтогаряча И»2 2 коп. Зелена ЖА НД фіолетово-чорний Чй 3 коп. Червона Ч»4 4 коп. Червона Чй 5 коп. Фіолетова Коричнево- Чі(» 15 коп. фіолетова, світло- синя Ч»7 20 коп. Синя, червона Ч>8 25 коп. Зелена, фіолетова Червоно- Ч»ч 35 коп. коричнева, темно- зелена .ті. є.. Червоно- И0 50 коп. . г фіолетова, зелена Коричнева. ПІ 70 коп. червоно- жовтогаряча Темно-коричнева, 172 1 руб. помаранчево- червона (77В) ★А НД синіи ★8 П НД червоний Коричнсво- 171 3,50 руб. фіолетова, жовто- зелена Темно-синя, 1М 5 руб. світло-зелена, блакитна Темно-зелена, І’Ч 7 руб. 1 евп ю-рожева 1- 1 - 1- 15, 1,50 5,- 8,- 15, 10,- 4, 1,- 0,10 1 - 0,20 0,50 5,- 0,50 0,50 0,50 10,- 1, 3. 6- 10, 8,— 2,. 0,5П 0,01 0 50 0,10 0,30 3. 5,- 15,- 2,50 1- 8,- 8, 3,- 2,- 0,20 2,- 5, 1,20 2- Серія (15 м.) 70, 45,- Іі(п великий, тип 2з (тип 2це по західних кипілої ах) і І мне. 11, одинарний, каучуковий, вузький -— ( ікиЙ. ‘Толова” напівкругла з рискою до П » ' Ніни 'І..новий НД на м. Росії Х1П випуску, із пініями ** * © і її і 50 руб. Чорна, сіра 7 руб. Чорна, жовта 16.- 10, - 10. 20,- 15, Серія (2 м.) 26, - 18, 35,- Йп — великий, тип 2з (тип 2йй по західних Ь* Цілої пх) Кмі нііііііі ІІД іі.і м Росії XVII, XIX, XX іа XXII •ним ми 11 ІУІИІЯМІІ 'К коп Коні .і (6 ІІ X і ЖА НД сіро- фіолетовий 379 2 коп. Зелена ЖА НД сіро- фіолетовий 380 3 коп. Червона 381 4 коп. Червона 382 5 коп. Фіолетова 383 7 коп. Блакитна Ж А НД червоний 384 10 коп. Синя їли „ Блакитна 385 10/7 коп. 015) ЖА НД червоний . Темно-синя. 386 14 коп. кармінова Коричневи- 387 15 коп. фіолетова, світло-синя 388 20 коп. Синя, червона Темно-синя, 389 20/14 коп. кармінова (116) Зелена, 390 25 коп. коричнево- фіолетова ЖА НД червоний Червоно- 391 35 коп. фіолетова, зелена Коричнсво- 392 50 коп. фіолетова, зелена Коричнева, 393 70 коп. червоно- помаранчева Темно- ..... . - коричнева, 394 1 руб. г помаранчево- червона (77 А) Коричнево- 395 3,50 руб. фіолетова, жовто-зелена Темно-синя, 396 5 руб. світло-зелена, блакитна Т емно-зелена, 397 7 руб. світло-рожева (тип II) їло ш г Червона, 398 10 руб. г жовта, сіра 5 — 8,- В,- 1, 4, 1,20 8,- 25 2, 8,- 25- 4, 1,50 2,50 1,50 15, 25- 2,50 2, 25, 60, 60, 60. 8,- 6- 3 5,- 5,- 0,50 2,- 0,80 5, 15,- I - 6,- 15,- 2,- 1,- 1.50 1, ю,- 15- 1,50 1,50 15,- 40, 40, 40.- 6,- 4, 4 2,50 2,50 5,- 15, 25,- 2,50 12, 25,- 5, 2,- 8.- 2, 15, 25,- 4, 2, 25,- 60, 60, 60. 15,- 8, Серія (21 м.) 285, 185,- 310^ Київ — великий, тип 2з (чин 2цц по західних ка галої ах) Фюлс іоннії НД па м Роси XVIII (іовіпеїиіоіо) і і XX ііііііускіп и іубпямп
96 Поштові марки України (1850-1945 рр.) ** * Є 399 1 коп. Коричнево- жовтогаряча 1,50 1- 1 400 401 2 коп. Жовто-зелена Рожево- 1,50 1,50 1,- 1. 3 коп. 1 - і червона 402 4 коп. Карміново червона 80, 50,- 4, 403 7 коп. Коричнева 2,50 1,50 2,50 404 10 коп. Синя 25,- 15, 25, 405 10/7 коп. Коричнева (ИЗ) 4, 3, 2,50 406 14 коп. Синьо-зелена 25, 15,- 25, 407 15 коп. Ясно- 25, 15, 25, коричнева 408 404 20 20/14 коп. Маслиново- зелена Синьо-зелена 25, 4. 15, 3- 25,- коп. (И4) НД фіолетово- 5. ЖА 40- 20 15, 25, червоний Темно- 410 25 коп. 25,- фіолетова Синьо- 411 35 коп. фіолеюва. 25, 15, 25. гемно-зелена Коричнева, 412 50 коп. світло- 25. 15. 25.- фіолетова 413 70 коп Ясно-зелена, зо. 20. зо. коричнева Гемно-зелена 414 1 руб. / блідо- іеленому папері Коричнево- 40, зо, 44, 415 2 руб. червона жовіуватому папері Темно- 50. 40. 50. 416 3 руб. фіолетова жовіуваюму 20,- 15, 20, папері Чорно- 417 5 руб. коричнева / жовтуватому папері 60,- 45, 60, Серія (20 м ; 470, 315, 390, Примітка; Відомі НД - N0 на марках 5 та 10 руб. із зубцями і повіорних випусків РРФСР (вартість 25 % від справжніх) | Київ — великий, тип 2з (тип по захід них | каїалоіах) ________________| <І>1О II ПІКІІІІ І І І 11.1 м Роси XXI ВИПУСК) 11 ** * о Жовто- 418 1 коп. жовтогаряча 419 2 коп. Зелена Ж А НД сіро-фіолетовий 42(і з коп. Червона ЖА НД сіро-фіолетовий 421 4 коп. Червона 422 5 коп. Фіолезова 423 10 коп. Синя 1П/І Коричнево- 424 15 коп. ,. фіолетова, синя 425 20 коп. Синя, червона ЖА НД червоний Зелена, коричнево- 42г» 25 коп. , г фіолетова Червоію- 427 35 коп. коричнева, гемно- зелена 42Х 5<І коп. ^РВОНО- фіолетова, зелена ЖА НД червоний Коричнева, 429 70 коп. червоно- жовтогаряча Гемно-коричнсва, 430 1 руб. помаранчево- червона (77В) Коричнево- 431 3,50 руб. фіолетова, жовто- зелена Темно-синя, 432 5 руб. світло-зелена, блакитна ЖА НД сіро-фіолетовий л__ _ Гемно-зелена, 433 7 руб. світло-рожева л-,л г Червона, жовта, 434 10 руб. г сіра 4,— 6, 6- 2,50 10 1,50 2,50 4, 12, 4 25.- - 25.— 25. 30- 4. хіі, 80, 4,- 6 4,- ю, 2 3 3 1,50 5,- 1, 1,50 2,- 8, .) 20. 20. 20. 25 3. би, 60, 2,- 4 — 3, 8,- (1.5(1 8. т 4 50 20 25, 10 12 80 8(і 1 10 ні Серія (17 м ) Київ — великий, тип 2з (тип 2цр по захід чх каталогах) _____________ _____ Фюлеюво-чорний НД на м Росії XVII га випусків, із зубцями ** * (і 435 3 коп. Червона 4. 3. 436 4 коп. Червона 4, 3. 1 II ЖА НД червоний 437 10 коп. Синя 1,20 0,80 1 1) 438 10/7 коп. Блакитна (115) 3. 2 /іоп л л Темно-синя, 439 14 коп. кармінова Корії'їнсво- 44(1 К коп. фіоцсіов.і, < іч і по 1. •-» 1 0 1 КІІІІЯ МІ 20 коп. < іипі црпоіііі 1 (1 і 1
Поштові марки України (1850-1945 рр.) 29/14 коп. Темно-синя. кармінова(116) Зелена, 20 коп. коричнево- фюлегова 2, 1, 35 коп. Червоно- фіолетова, зелена 4, 3,- 50 коп. Коричнево- фіолетова, зелена Коричнева, 2.50 1.50 70 коп. червоно- помаранчева 8. 6. Сері; (12м) 37, 25, 3. б; 4 4 6, Ниїн великий, тин 2з (тип 2цц по західних м пілотах)___________________________________ <І'іи ісгово-чорний НД на м Росії XXI випуску, □ ** * О II/ 5 коп. Фіолетова 4, 3 10, . Коричнево-фіолеї . і |К 15 коп. 1 * синя 4. 3 6. Серія (17 м.) 6,- 16, Таблиця рисунків західної класифікації наддруку “Київ-2” київ великий, тип 2А “Міністерський” IIIі мислі» одинарний, каучуковий, ручний । 'І'ііііп або червоний НД на м. Росії XVIII пні іпіого) та XX випусків. їз зубцями „ Коричнево- 1 КОП. 4, помаранчева * А НД червоним 4- 2 коп. Жовіо-іелсші 4, ♦ А НД»к<ріюн ии 4. 1 КОП, РоіКСІіО червона І ♦ А НД і<«рн< -ний І коп. І\ ірмпіоно І) * г® 2, 2- - 7 л ні. 97 червона ♦А НД червоний 453 7 коп. Коричнева ЖА НД червоний 454 10 коп. Синя ЖА НД червоний 455 10/7 коп. Коричнева (113) ЖА НД червоний 456 14 коп. Синьо-зелена ЖА НД червоний ле~ . Світло- 457 15 коп. коричнева ЖА НД червоний ... Оливково- 45* 20 коп. зелена ЖА НД червоний лг-гч Синьо-зелена 459 20 14 коп. ЖА НД червоний ^г- Темно- 460 25 коп. ,. фіолетова ЖА НД червоний Синьо- 461 35 коп. фіолетова, і ємно-зелена ЖА НД червоний Коричнева, 462 50 коп. евпло- фіолетова жа НД червоним _л Жовто-зелена, 463 70 коп. коричнева ЖА НД червоний Темно-зелена 464 1 руб. блідо-зелений папері ЖА Нд червоний Коричнево- _ червона 465 2 руб. н жовтуватий папір ЖА НД червоний Темно- 466 3 руб. фіолетова сіруватий папір ЖА НД червоний Чорно- 467 5 руб. к°Р"чнева„ жовтуватий папір жа НД червоним 20 — 6, 8- 30,- 25,- 6, 8,- 80, 60- 80, 60 - 80; 80 3,- 4 - 80, 60- 60, 60- 60, 60- 60, 60- 80, 80- 80, 80,- 25. 25- 80. 10,- 3.- 4 20, 15, 4, 6,- 60, 40, 60, 40 60. 60 2, 3- 60. 40- 40. 40- 40 40- 40, 40- 60, 60- 60, 60, 20.- 20,- 60, - Серія (19 м ) 840, 600 * Серія (19 м)НД червоний 7В0- 540 -- Кпїв-3 “Механічний” НД літографський, івох типів. А чіткий ясний друк, Б нечіткий, зі ЗЛИТИМИ лініями ірук ______ ФніііСіОІППЇ І |Д НІІ м Росії XIII випуску. н «убцЯМП
98 Поштові марки України (1850-1945 рр.) ** * © 468 3,50 руб. Чорна, сіра 20, 15, 20, *А НД . 35. -) | Київ-3 “Механічний£ ' | Чорний НД на м Росії XVII, XIX, XX га XXII випусків, із іубцями * * НІЙ'# Ж. " м м ** * © 469 1 коп. Жовта (63ІА) ж НД червоно коричневий ♦Б НДхтип’А’ 0,10 8, 0,10 6, 0,10 10- ю,- 470 2 коп. Зелена 8, 6, 0,50 471 3 коп. Червона 0,30 0,20 0.50 472 4 коп. Червона ♦А НД тип “А’ 0,10 8 0,10 6 0,10 10,- 473 5 коп. Фіолетова 0,10 0,10 0,30 474 7 коп. Блакитна 1 0,50 1, 475 10 коп. Синя Блакитна 1,20 0,80 1,50 476 10/7 коп. 2,з() 4, л Темно-синя. 477 14 коп. кармінова Коричнево- 1,20 0,80 1.60 478 15 коп. фіолетова, світло-синя *А НДТт <>,!<> 20- (1,10 10 0 10 479 20 коп. Синя, червона Темно-синя, 1,50 І, 2 480 20.14 коп. кармінова (116) Зелена, 0,50 0,30 1,50 481 25 коп. коричнево- фіолетова Червоно- 1.50 І. 2. 482 35 коп. фіолетова, зелена *А НДтт Коричнево- 0,10 зо 0,10 20- 0,10 483 50 коп. фіолетова, зелена *А НД ТТ Коричнева, 0,10 зо- 0,10 20- 0,10 484 70 коп. червоно- ііомерйіічевя *д НД іт 0,10 30 0,10 Л) 0,10 185 УЧІ р>6. І оріїчі • ’5. К) фіолетова, жовто-зелена Темно-синя, 486 5 руб. світло-зелена, блакитна Гемно-зелена, 487 7 руб. світло-рожева (і.ІП ..... = Червона, 488 10 руб. жовта, сіра 100,- 25, 100, 80,- 20, 80, ПО зо Но Серія (20 м.) 275, 215, зпо. 1 Київ-3 “Механічний’ Чорний НД на м Росії XXI випуску □ * и » в _ 1 ** * 0 Жовіо- 489 1 коп. жовтогаряча *А НД| 490 2 коп. Зелена *А НД 1 491 3 коп. Червона *а нд; 492 4 коп. Червона 493 5 коп. Фіолетова .п. Коричнево- 494 15 коп. . фюлеіова, синя Червоно- 495 35 коп. коричнева, темно-зелена Коричнева, 496 70 коп. червоно- жовтогаряча Темно- _ коричнева. 497 1 руб. 1 1 г помаранчево- червона (77В) * А НД коричневий ♦Б НД сірий ♦ В НД чорно-зелений Коричнево- 498 3,5Н Руб. фіолетова, жовго-зелена 1 ємно-синя, 499 5 руб. світло-зелена, блакитна „ - Темно-зелена, зОО 7 руо. світло-рожева 0,10 2.50 1,50 Є 0.10 3,- 1, 7,- 6, 8, 3,- 0,10 10 - 10- 40 25, 20, 40, 0,10 2 1,- 0.10 2 - 0,50 5, 4, 6, 2, 0.10 8 8 ЗО 20, |5 10 0 іо а 0 10 10. 0.10 4 Мі 6 У МІ 0 ’0 1 1 < ерія (12 м ) НІ), 85, Імрппіі (В«,ііііпеі.кої і у 6., інші Жиіомнр <<і обл. 1 Ніг ми. • нині о піп ірніш і міні
Поштові марки України (18511-1945 рр.) 99 іолвтовий НД на м Росії XVII та XX випусків, • і іубцями ** * 0 I 10/7 15 І ’0/14 70 коп. Блакитна(115) Коричнево- коп. фіолетова, світло- синя Темно-синя. КОП. .. , . кармінова (1161 Коричнева, коп. чсрвоно- помаранчева ** 70, _* 50, 70,- 50, ЗО, 30,- Серія (4 м ) 'Ініїиші (Волинської губ., нині Житомирської) *') , _ _ __________ _____І Ішнісговий НД на м Росії XXI випуску, □ І 15 N 1 коп. Жовто-помаранчева коп. Червона Коричнево-фіолетова, синя Гемно-коричнеоа, руб. помаранчево-червона (77В)_______________ Серія (4 м.) коп. ** 60, 40, * 40. 60, 70, 30,- 40 В. І »рип (Чернігівської губ. нині обл.) І апель ручшій. одинарний, дерев’яний Мі ріши ІІД на м. Росії XVII випуску, із зубцями 1 І 2 2 З З 4 4 5 5 6 7 7 10 8 10/7 9 15 10 20 II 25 12 35 13 50 14 70 15 1 коп. коп. коп. коп. коп. коп. Жовта (631 А) 7 фіолетовий Зелена // фіолетовий Червона // сіро- чорний Червона // фіолетовий Фіолетова // фіолетовий Блакитна // фіолетовий коп. Синя // фіолетовий Блакитна (115) // коп. , фіолетовий Коричисво- коп. фіолетова, світло- синя // сіро-чорний Синя, червона коп. , фіолетовий Зелена, коричнево- коп. фіолетова // фюлсіовий Червоно-фюлс і ова, коп. „ , зелена // фіолетовий Коричнево- коп. фіолетова, іелена І .'0 Серія (3 м ) коп. Фіолетова коп. Синя, червона Темно-коричнева, руб. помаранчево-черв.на (77А)______________ ** ию (Волинської губ. нині Рівненської Ції тис і. ручний, одинарним, каучуковий шрпші ііит фіоіісіовии ІІД на м Росії XVII !• V с ІІІИІУСКІВ іубцями 10, 15, 10, 10.- 20, 15, 30, 15, 15, 15, 15, фіолетовий Коричнева, коп. червоно-оранжева / фіолетовий 1 емно-коричнсва, руб. оранжево-червона // фіолетовий (77А) 15 15.- Ю, 8, 8. 15,- іо. 20, 10, 10,- ю, ю, ю, 10, 10, 10, ю, 10 10, 20, 15, ЗО, 15, 15, 15, 15,- Серія (20 м ) Березко (Волинської губ. нині Рівненської обл.)__ __ ______________________________/ Сіро-чорний або фіолетовий НД на м. Росії XXI випуску, □
100 Поштові марки України (1850-1945 рр.) 18 19 20 21 2 коп. Зелена // фіолетовий _ Червона // сіро- 3 коп. г ~ чорним _ Фіолетова // 5 коп. , фіолетовий Коричнево-фіолетова, ІЗ коп. ,, , синя // фіолетовий 15. Червоно-коричнева, 22 35 коп. темно-зелена 20,- 25, 10.- 15. 10, 15, 15,- . 2 4 коп. Червона З 10 коп. Синя Коричнево- 4 15 коп. фіолетова, світло- синя 20 коп. Синя, червона __ Коричнево- 50 коп. . фіолетова, зелена фіолетовий Коричнева, червоно- 23 70 коп. жовтої аряча // фіолетовий Темно-коричнева, 24 1 руб. помаранчево-червона // фіолетовий (77В) ІГомель (Могилівської губ.) Фіолетовий НД на м Росії XXI випуску, □ 20, Серія (8м.) 7 3 коп. Червона 8 15 ’оп коричнево-фіолетова, синя 10,- 20 Великі Дедеркали (Волинської губ. нині Т ернопіл ьс ької обл.) | Штемпель ручний, одинарний, каучуковий Фіолетовий НД на м Росії XVII та XX випусків, із іубцями Серія (2 м ) 65, Житомир (Волинської губ.). Тип 1, малий Штемпелі ручні, каучукові, одинарний та семикраиіі (на м рубцевого номіналу». У семикратних штемпелях четвертий герб має відмінний від ініпиЦ рисунок (гип І а)______________________ Фіолетовий НД на м Росії XVII, XIX, XX та XXII випусків, із зубцями ** * © 1 10/7 коп. Блакитна(115) 2 15 коп КоРичнеВ0~Фі°летова’ ___________ світло-синя__________ Серія (2 м) Великі Дедеркали (Волинської губ. нині Тернопільської обл.) ___ Фіолетовий НД на м. Росії XXI випуску, □ ** * © _ ™ Коричнева червоно- 3 70 коп. г жовтогаряча Тем но-коричнева. 4 1 руб. помаранчево-червона (77В) - - - Серія (2 м) Гомель (Могилівської губ.) [ Штемпель ручаии, одинарний, каучуковий_____ Фіолетовий НД на м. Росії XVII випуску, із зубцями І І коп. Жон і її (МІА) “ХГ УГ Тип 1 Тип 1а ** * <-) 1 3 коп. Червона 2 10 коп. Синя 3 10/7 коп. Блакитна(115) . „ Коричнева, червоно- 4 7<і коп. г помаранчева । Коричнева, червоно- ‘ помаранчева (77А) , _ _ Темно-зелена, 6 7 руб. , „ світло-рожева (т. II) 7 10 руб. Червона, жовта, сіра 80, 70, 60, 40, 80. 60,- 50, 40, зо, 60 и 8п 10 0 Серія (7 м.) !Житомир (Волинської губ.). Гип 1, малий НД фіолетовий на м. Росії XXI випуску, □ ** * 8 1 коп. Жовто-жовюгаряча 25, 15, і 0 3 коп. Червона 30, 20 Ю 10 5 коп. Фіолетова 80, 60 .. . _ Коричнево-фіолетова, 11 15 коп. синя 25, IV .л. Коричнева, червоно 12 70 коп. помаранчева ?5 її 11 1 руб. 1 ємно коричні на 1 >0
Поштові марки України (1850-1945 рр.) 101 помаранчево-червона (77В) ♦А Тип 1а _ _ Темно-зелена, світло- 7 руб. рожева »А Тип 1а________________ Серія (6 м.) 6- 40, 80,- іігомир (Волинської губ.). Тип 2, середній 1111 ісмпель ручний, одинарний, ка>чуковий 'І ірппй НД (аніліновою фарбою) на м. Росії* XVII Х\ІІ випусків, із зубцями Ні 10/7 25 15 коп. 26 70 коп. 27 руб. Коричнево-фіолетова, синя Коричнева, червоно- помаранчева Т ємно- коричнева, помаранчево-червона (77В)_______________ Серія (3 м ) Звенигородка (Київської губ., нині Черкаської обл.). Штемпель ручний. одинарний. каучуковий. І Подібний на тип Київ-2______________________ Чорний НД на м Росії XVII га XX випусків, із зубцями коп. Жовта (631А) коп. Блакитна (115) Р 20 коп. Синя, (721Аа) червона Серія (3 м ) |Цйііомир (Волинської губ.). Тип 3, великий Ціїїміісльручний, одинарний, каучуковий________ Иці іс іовий НД на м Росії XVII та XX випусків, 1 і» ніїцями 1 5 коп. Фіолеіова л ™ із Темно-синя, 2 20 14 коп. кармінова(116) 3 1 б ^ємно-коричнева, ________’ помаранчево-червона _______________________Серія (3 м ) І (1/7 коп. Блакитна (115) Коричнево- Г' 15 коп. фіолетова, світло- синя І 20 коп. Синя, червона І .41/14 25 І> мі • І І Темно-синя, КОП. кармінова (По) Зелена, коп. коричнево- фіолетова Коричнево- КОІІ. . фіолетова, зелена Тем по-коричнева, руб. помаранчево- червона (ерія (7 VI ) |Ііі»міір (Волмпськчи іуб.у. І ніі 3, великий ••• • і.>пііп 1 ІД п.і м Росії XXI ііппуску П Звенигородка (Київської губ., нині Черкаської І обл.). Чорний НД на м. Росії XXI випуску, □ ** * О 4 5 коп. Фіолетова Здолбуново (Волинської губ., нині Ровенської обл.). Штемпель ручний, одинарний, каучуковий НД інколи мають леї кий бронзовий відтінок_____ Темно-фіопетовий НД на м. Росії, □ ** * Г емно-коричнева, 1 1 руб. помаранчево-червона (77В) _ _ _ Темно-зелена, світло- ______1 рожева (80В)____________ Серія (2 м) 20 25. Злинка (Черіїіі івськіЛ обл.) ІII і смислі, ручаии. одіїп.ірііііи каучуковий ( іро чорний і НІ и і м І •< н 11 X V11 і випусків । і іуніоіми
102 Поштові марки України (1850-1945 рр.) ** * 0 1 2 коп. Зелена 20, 18, - 2 10/7 коп. Блакитна (115) 60, 50,- — , Коричнево- 3 50 коп. .. фіолетова, зелена 25, 20, ( ерія (3 м.) 105, 88, [їлинка (Чернігівської обл.)_____ Чорний або фіолетовий НД на м. Росії XXI випуску. □ ** * 0 4 3 коп. Червона 25,- 20,- —X- Ж А НД фіолетовий 40 зо Народичі (Волинської губ., нині Житомирської обл.) Штемпель ручний, одинарний Чорний НД на м. Росії XVII іа XX випусків, із зубцями ** * 0 1 10/7 коп. Блакитна(115) Коричнево- 2 15 коп. фіолетова, світ ло- сини 3 25 коп. Зелена, фіолетова . Коричнево- 4 50 коп. . г фіолетова, зелена по, 100, 100,- 90, 40, Серія (4 м ) Нова Прилука (Київської губ., нині Вінницької обл.) Штемпель ручний, одинарний, дерев'яний Чорний НД на м Росії XVII та XX випусків, із зубцями ** * 0 1 1 коп. Жовні (МІА) 10 X 2 5 к«ні, <і»іоіісіона її 1 > 1 10 іииі. 1 ніпі 10 к, 10 Коричнево- 4 15 коп. фіолетова, світло- 60,- 50, 60 синя , ->«>,. І Темно-синя, 5 20/14 коп. ,,, , кармінова 1116і Коричнева, 6 70 коп. червонувато- помаранчева Темно-коричнева, 7 І руб. помаранчево- червона (77А) 20,- 18, 20, 15,- 12, Серія м.) Нова Прилука (Київської губ., нині | Вінницької обл.) Чорний НД на м. Росії XXI випуску, □ ** * 0 8 5 коп. Фіолетова 10 8. 9 15 коп коричнево-фіолетова, Ю, 8, Ні. синя 10 70 коп. К°Р”чнева’ чеРвон°- 10. 8, помаранчева Темно-коричнева, 11 1 руб. помаранчево-червона 10, 8, 10. (77В) Серія (4 м ) 40,- 32,- Повобглиця (МОГИЛІВСЬКОЇ губ.). Тип 1 І “великий” І Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний Фіолетовий НД на м. Роси XVII га XX вину ні із зубцями ** * 1 2 коп. Зелена ♦/> НД. 15, 20, 12, 15, 2 3 коп. Червона 60 50 3 5 коп. Фіолетова 60, 50. 4 10 коп. Синя зо 25, 5 10/7 коп. Блакитна (115) Коричнево- зо 25, 6 15 коп. фіолетова, світло- синя, НД | - Темно-синя. 7 20/14 коп. ,, кармінова(116) зо 25 „ Зелена, коричнево- 8 25 коп. , ' фіолеіова ЖА НД фіолетово-чорнии 60 50 „ Корнчпево- 9 МІ коп. . фіОІКІОНїІ НІН 11.1 *А 1 ІД (полі л >іп) іо[ пии ... , І1МІІО 10 1 1*1 б. ' >>| III 1 і . і ЦІН II 1 ?0 18 0 її
101 Поштові марки України (1850-1045 рр.) Серія (10 м )| | | кпвобглйпя (Могилівської губ.). Тип 1 — ^Великий”___________________________________ ч іолетовий НД на м. Росії XXI випуску, □ II 2 коп. Зелена 12 3 коп. Червона Гемно-коричнева, 11 1 руб. помаранчево-червона (77В) ІІовобс.іиця (Могилівської губ.). Тип 2 — "милий” Дігсмпе.іь ручний, одинарний «І'іплетовий НД на м. Роси XVII випуску, із 'ОЦЯМИ 4 3 коп. Червона ЗО,-І25, ІЗО, Серія (2 м.) ~.-| 170? І Овруч (Волинської губ., нині Житомирської обл.) Шіемпель ручний, одинарний, металевий, ажурного типу__________ Чорний, матовий НД на м Росії XVII випуску, із зубцями 1 50 коп коричнево-фіолетова, зелена ** * © 15, 12,-20, Почаїв (Волинської губ., нині Тернопільської обл.) Штемпель ручний, одинарний, каучуковий НД світло-фіолетовий иа м Росії XVII випуску, із зубцями І І коп. Жовта (631 А) ' 2 коп. Зелена ( ерія (2 м ) 50, 40, 90, ІІїніобслиця (Могилівської губ.). Тип 2 — милий”______________________________________ <Ічо іеговий НД на м Росії XXI випуску, □ Серія Ім ) І 10/7 коп. Блакитна (115) 2 15 коп коричнево-фіолетова, .’ світло-синя ** * © І 2 коп. Зелена 4 3 коп. Червона Серія (2 м.) 40, 40, 80, Почаїв (Волинської губ., нині Тернопільської [обл.)________________________________________ НД світло-фіолетовий НД на м Росії XXI випуску. □ Ноно шоків (Чернігівської губ.) Шіі м"ель ручний, одинарний 'Iі 2 * кіовий НД на м. Росії XVII випуску, із І 'НИМИ ** * © і і коп. Зелена 40,- 35, 40, Коричнево- » МІ коп. . фіолеіова., зелена 60, 50, 60, € ерія (2 м ) 100, 85, 100, ** * 0 З 1 коп. Жовто-помаранчева 4 3 коп. Червона_______________ Серія (2 м ) Сарни (Волинської губ.). Тип 1 Штемпель руїний, одинарний, металевий НД чорний (з легким блиском) чи фіолетовий п । м Росії, із зубцями Ноно нібків (Чернігівської іуб.) । і ‘ чині 11 (іін м Р<н її X XІ нііііу' і II Коричневії. 1 70 коп чсрнонуваїті ііом.ір.іпчі о.і І 7<»| • л 11)1 ♦ І 11)1 Іі.риин
104 Поштові марки України (1850-1945 рр.) фіолетовий Т емно-кори ч нева. 2 7 руб. помаранчево-червона ___________(80А)___________________ Серія (2 м ) | Сарни (Волинської губ.). Тип 1 | НД чорний на м Росії, □ Серія (2 м )| ,- |~ Цибулево (Київська губ., нині Черкаська о< Штемпель ручниц, одинарний Сіро-чорний або фіолетовий НД на м. Росії XVII та XX випусків, із зубцями Сарни (Волинської губ.). Гип 2 Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний Чорний НД на м Росії XVII та XXII випусків, із іубцями. ** 4 15 к п Коричнево-фіолетову світло-синя 5 20 коп. Синя, червона *А НД| , Червонувато-синя. 6 35 коп. ' зелена _ _ _ Темно-зелена, світло- 7 7 руб. рожева 1 1 коп. Жовта (631 \) , _ Фіолетова // 2 5 коп. , фіолетовий З 10 коп. Синя 4 10/7 коп. Блакитна (115) Коричнево- 5 15 коп. фюлщова, світло- синя 6 25 коп. Зелена, фіолетова Коричнево- 7 50 руб. фіолетова і зелена .7 фіолетовий Серія (4 м ) ЗО, 60, 50 60- ( ерія (7 м) 30, 40 30 30, 40 25 20 10 40 .- 200? 40, - 30, 40, 70 8П, Цибулево (Київська губ., нині Черкаська об і.) | Сїро-чориии НД на м Росії XXI випуску. □ ** * 8 1 коп. Жовто-помаранчева зо, 25, І Сарни (Волинської губ 1 Тип 2 Чорний НД на м Росії XXI випуску, □ ** * © 8 1 коп. Жовто-помаранчева 0 70 коп. КоР"’ІНСВІА червоно- помаранчева Темно-коричнева, 10 1 руб. помаранчево-червона (77В) зо,- 40,- 25. ЗО зо, 40, 18 Серія (3 м.) 88,- Чернігів. Типі — “малий” Штемпель одинарний або п'ятикратний, каучуковий. Подібний до і ипу “Київ ' мали Чорний або сірувато-чорний (не сажистий) НД п і м Росії XVII та XIX випусків, із іубцями ** <) Гфастів (Волинської губ., нині Житомирської І обл.) (Штемпель ручний, одинарний... , Чорний НД на м. Росії XVII випуску, із зубцями 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 1 2 5 10 15 20 35 50 70 І коп. Жовта (631 А) коп. Зелена коп. Фіолетова коп. Синя Коричнево-фіолетова. коп. СВІТЛО-СИНЯ коп. Синя, червона Червоно-фіолетова, зелена Коричисио-фюле І ОН, І ЗСЛСІП1 кг-ричіг в і червоно ПОМ ір.ІІІЧСІІ.1 Корн'ніі'іі і коп. коп. коп. ІП" 6, 2, І 5. 2, 12. ІЗ, 15 ч ІДО 2,50 і 4, 4 1,50 о 10 І І 1 П І І '
Поштові марки України (1850-1945 рр.) 10 помаранчево-червона Серія (10 м,) 70, 55,- 90,- 11 * рпігів. Гип 1 — “малий**| Мирний або сірувато-чорний (не сажистий) НД на м Росії XXI випуску, □ ** * © 11 1 коп. Жовта-помаранчева 12 } коп. Червона 11 5 коп. Фіолетова II 15 коп коричнево-фіолетова, синя Темно-коричнева, Г 1 руб. помаранчево-червона (77В) | _ Темно-зелена, світло- И» 7 руб. ‘ рожева 2. 1,50 12, 1, 15, 1.50 1,20 10 0,80 12, 2.50 2,50 15,- 1,20 15, 50, Серія (6 м ) 85,- Чі рпії ів. Тип 2 — “великий” 1111 н м і іель одинарний, каучуковий інрпо-сірий НД на м Росії XIII випуску, із І ПІЯМИ ** * 0 .1,50 руб. Чорна, сіра ♦А НД фіолетовий 40. 135. Мі ри і і їв. Тип 1 — “малий”________ №ірінііі сірий НД на м. Росії XVII та XIX ' Vі кін, із зубцями ** * © Тії 1 коп. Жовта (63) зо 25, ІМ коп. Зелена (64) 20,- 15, 'II коп. Фіолетова 15.- || і < К°Ричнево~Ф1олетова, 15,- 12, 15,- світло-синя миі. Синя, червона 15, 12, • Л НД фіолетовий — 11 15 коп Зелена, фіолетова 15, Н НІ |»)б. Червона, жовта, сіра 15,- 12, 15- ( е >ія (7 м.) Ціриіі ІІІ. І ИІІ 2-“великий”............ І )Ті "і » н 111 її ю сі руїні і о-чорни й (не сажистий) НД на II І І II \ \1 випуску, □ — ** * © Коні і помаранчева 1 1 К(»П. . І / (|НОІІС ІОННІЇ ‘0 15 |іі 1 КОП. Й IV11.1 |* 1 коп 11« рнощі (І 1 і. 41 ш, 28 4 КОП. Червона зо. 29 3.50 руб- Коричнево- фіолетова, зелена Темно-синя, світло- 25. .30 5 руб- зелена, блакитна / фіолетовий Темно-зелена, 60. 50. 60. 31 7 руб. світло-рожева 7 фіолетовий — 30,- Серія (7 м ) Примітка. Відомі наддруки N0 на марках різних номіналів, у т ч, і на не вказаних у каталозі 5.8.2. Харківський поштовий округ Харків 1 —“малий" Штемпель ручний, металевий, п’ятикратний з горизонтальним розміщення сусі ініх тризубів, які трохи відрізняються рисунком ОДИН ВІД одною. Ставився на марках з копійчаним номіналом___________________________________ Чорний НД па м. Росії XVII та XX випусків, із зубцями ** * © 1 1 коп. Жовта (63) 0,30 0,20 2,- 2 2 коп. Зелена 0,80 0,50 0,40 3 3 коп. Червона 0,10 0,10 0,40 4 4 коп. Червона 0.40 0.20 2 5 5 коп. Фіолетова 2, 1,50 3, 6 7 коп. Блакитна ю. 8, 20, 7 10 коп. ( иня 1, 0,х<> 1,5" 8 10/7 коп. Блакитна(115) , Темно-синя. 1, 0,80 1,20 9 14 коп. кармінова Б»,- X, 15, <л Фіолегова. світло- 10 15 коп. синя 0,10 0,10 0 зо 11 20 коп. Синя, червона 0,50 0,30 1, л . Темно-синя, 12 20/14 коп. кармінова (116) 0,50 0,30 1,50 __ Зелена, корпчнево- 13 25 коп. , фіолетова 8,- 6, 15, . . Червоно- 14 35 коп , фіолетова, зелена 0.10 0.10 зо Коричпсво- 15 50 коп. , фіо не гнізд, кчіспа Корпчіїеіф 0.10 0,10 о зо 16 70 коп. червоно* НОМ.ІІМПІ'ІСЩІ ЛІ 15. зо
106 Поштові марки України (1850-1945 рр.) Серія (16 м )|55, [40, |90, | Харків! — “малий” | Чорний НД на м. Росії XXI випуску, □ ** * © 17 1 коп. Жовта-помаранчева *А НД; 18 2 коп. Зелена *А *Б | 19 3 коп. Червона * * 20 5 коп. Фіолетова *А _, <т- Коричнево-фюлеіова, 21 15 коп. 1 ' синя *А НД . *ь дч 22 15 к п Червоно-коричнева, гемно-зелена ♦А *Ь 0,10 0,50 0,10 0,50 2. 18, 0,10 ОДО 0,10 0,30 1.50 15, 0,50 0,50 0,50 1,50 3. зо, Серія (10 м.) 21, 17, 36, І Харків Іа —“малий” (т.зв. Дзеніса”) ІВід тну і відрізняється кольором фарби а І блиском відтисківні гамну Чорний НД на м. Росії XVII та XX випусків, із зубцями ** * © 23 1 коп. Жовта (63) 0,20 0,10 - 24 2 коп. Зелена (>,20 11,10 25 3 коп. Червона 0 20 0 10 - 26 4 коп. Червона 0.20 0.10 27 5 коп. Фіолетова 0,20 0,10 28 7 коп. Блакитна 0,20 0,10 29 10 коп. Синя 0,50 0,30 30 10/7 кой. Ьн.іки і іі.і (1 1 5) 0,мі (Ні) М 14 коп І смію (іній 0 (і іі И) 32 15 кармінова Фіолетова, коп. синя світло- 33 20 коп. Синя, червона 34 35 36 37 38 20/ 7 25 35 50 70 коп. коп. коп. коп. коп. Темно-синя, кармінова (116) Зелена, коричнево- фіолетова Червоно-фіоле і ова, зелена Коричнево- фіолетова, зелена Коричнева, червоно- 0.50 0.30 0,20 0,10 0,20 0,20 0,50 0,20 0.20 0,10 0,10 0,30 0,10 0.10 помаранчева < ерія (1ь м ) 4,70 2,6.1 | Харків 1а — “малий” (і.зв. “Дзеніса”) Чорний НД на м. Росїі XXI випуску. □ ** * () 39 1 коп. Жовта 0,10 0,10 0 ’О 40 2 коп. Зелена 0,10 0,10 41 3 коп. Червона 0,10 0,10 0 ?ІІ 42 4 коп. Червона 0,10 0.10 0 ?ІІ 43 5 коп. Фіолетова 0,10 0,10 0 'II .. Фіолетова. світло- 44 15 коп. 0,50 0 зо синя 45 20 коп. Синя, червона 0,20 0,10 0 мі .. Зелена, коричнево- 46 25 коп. . г фіолетова 2,50 2, 47 35 коп Червоно-фіолеї ова. 2,50 2, зелена ™ Коричнево-фіолетова, 48 50 коп. 1 ч 0.20 0.10 (І МІ зелена Коричнева, червоно- 49 70 коп. г 0,50 0.30 1 помаранчева ( ерія (11 м ) 7,- 5,30 [Харків Іа — “малий” (т.зв. Дзеніса”) Чорний НД на ощадних марках Росії, із зубця і ** * (11 1 . Жовта // жовтувато- 50 1 коп. коричневий _ _ Зелена // жовтувато- 51 5 коп. коричневий Коричнева // 52 10 коп. жовтувато коричневий 0,50 4, 1, 0, ч> 3, 0 80 і» II 1 1 Серія (3 м ) 5,50 4,10 і [Харків 2 середній' І.Ц Ісмі е н ручний чи и ......... ї ї' .' иср, III. І II НИМ |ЬІ ІМІІІК ІНІЙ < . іри І ' ' І І|Н ПІЧІІЧІ І .і НІН І ............. ПНІріп
Поштові марки України (1850-1945 рр.) С'іавивея ; Маркс'- рубцевим Импіаюм Фарба без блиску Ічрний НД на м. Росії XIII випуску, із зубцями 10 зелена, блакитна „ - Темно-зелена, 03 7 руб. світло-рожева Кармінова, жовта, 64 10 руб. г сіра 6. 50. 5, 40, 10. 20. Серія (5 м) 55, 45, зо,- ** * 0 <' 3,50 руб. Чорна, сіра * 1 7 руб. Чорна, жовта 60, 40, 50, 35, 50. Серія (2 м ) ю, 85, \ іцжів 2 — “середній”___________________________ Чнрппй НД на м Росі! XVII. XIX та XXII «н< іусків, із зубцями Харків 3 “Великий” Штемпель ручний, металевий, трикратний і вертикальним розміщення сусідніх тризубів. Фарба беч блиску „ Чорний НД на м. Росії XIII випуску, із зубцями ** * © 65 3,50 руб. Чорна, сіра 66 7 руб. Чорна, жовта 120. 100. ЮО, 80, 100, 100, Серія (2 м ) 220, 180, 200, ** * О Коричнева, М 1 руб. помаранчево- 1. 0,80 6, червона Коричнево- •о ' 50 руб. фіолетова. ю, 8, 15. жовто-зелена Темно-синя. 5 руб. світло-зелена, 100 80, 100, блакитна Темно-зелена, 7 руб. світло-рожева 6,- 5, ю, (тип 11) ... Червона, жовта, 10 руб. ‘ сіра 60, 50,- 80. Серія (5 м ) 175,- 145, 210, [Харків 3 — “великий" ________ | Чорний НД на м Росії XVII. XIX га XXII випусків, із зубцями * «|ікін 2 — “середній”__________2 ^Бішн І ІД на м. Росії XXI випуску, □ ** ОДО 0,10 0.50 |>\О Коричнева, ном.іранчево- чсрвоікі Коричневі »- ||)ІО ІСГОІШ ЖОІИО о »п о іо | о мі (і п» і Коричнева, 67 І руб. помаранчево- червона Коричнево- 68 3,50 руб. фіолетова, жовто- зелена Темно-синя, (і1) 5 руб. світло-зелена, блакитна 1 емно-зелена, 70 7 руб. світло-рожева (тип II) ,,, , Червона, жовта, 71 10 руб. . 1 ‘‘ сіра Серія (5 м ) 2,50 12,— 10. 40, 65, 2, 10. 8. 15 15,- 10. 0,80 10, 35,- 50,- 55, 100, [Харків 3— ‘великий’ ____________ Чорний НД на м. Росії XXI випуску, □ |**| * | 0
108 Поштові марки України (185(1-1945 рр.) 72 2 коп. Зелена Коричнева. 73 1 руб. помаранчево- 40, - 35. <1,20 0,10 1. 88 25 коп. Зелена, фіолетова 4, 3. червона Коричнево- 74 3,50 руб. фіолетова, жовто- іелена 75 76 77 5 7 10 Темно-синя, світло- ' зелена, блакитна _ Гемно-зелена, руб. '• світло-рожева РУб- Кармінова, сіра жовта. Серія (6 м ) 75, 60, [Харків За — “великий’ іНД відрізняться гусз отою і і блиском фарби | Відомі тільки (1) ід непогашених марках Чорний НД на м. Росії ХНІ випуску, із зубцями 89 70 коп. К°Р'™ева- чеРв°н°- 4. помаранчева Коричнева, 90 1 руб. помаранчево- 5 червона Коричнево- 91 3,50 руб. фіолетова, жовто- 6,- зелена „ - Темно-синя, СВІТЛО- . 92 5 руб. ' 6, - зелена, блакитна г Темно-зелена, 93 7 руб. 8,- світло-рожева ... Г Кармінова. жовта. 94 10 руб. ' 70. сіра 3. 4, 5, 5, 7,- 60, Серія (10 м ) 115, 95, | Ха|>ків За—“великий” Чорний НД на ощадних марках Росії, із зубцями ** 78 3,50 руб. Чорна, сіра 10 79 7 руб. Чорна, жовта____________10 Серія (2 м ) 20,- ІХарків За — “великий” Чорний НД на м Росії XVII. XIX та XXII випусків, із зубцями ** * 0 ,,,, . , Коричнева. 80 1 руб. “ помаранчево-червона Коричнево- 81 3,50 руб. фіолетова, жовто- зелена „„ „ Темно-синя, СВ1ТЛО- 82 5 руб. й - зелена, блакитна „„ „ Темно-зелена, світло- 83 7 руб. , ... ’ рожева (тип II) 84 10 руб. Червона, жовта, сіра 6, 5, 6, 1°, 6. 5,- 4, 5, 8,— 5. - Серія (5 м.) 33, 27,- - । Харків За — “великий”____________ Чорний НД на м. Росії XXI випуску. □ ** 0 85 2 коп. Зелена 4, 3. 8(» 4 коп. Червона 4. 3. К7 20 коп. ( ним червони 95 1 96 5 Жовта // жовтувато- коп. коричневий Зелена // жовіуваю- коп. коричневий Коричнева П 41 10 коп. жовтувато- коричневий Приміїка Відомі чорні НД нього гину іііі поштово-благодійних марках Роси 1414 р | Харків За—“великий”________________ Чорний НД на м. Росії XVIII (ювілейноїи) випуску, із зубцями ** * () < Коричнево- 98 1 коп. помаранчева 99 10/7 коп. Коричнева(113) ю,- 8, 8. 7, 1.’ Серія (2 м.) 18, 15, ІХйрків 4. Вокзал г.зв. “з крапкою на хвоє 11 [Штемпель ручний, одинарний, металевии <Г | без блиску________________________ Чорний НД на м. Росії XXI випуску, □
Поштові марки України (1850-1945 рр.) 109 помаранчево- червона Коричнево- ІіН 3,50 руб. фю іегова. зелена . . _ Синя, світло- ві 2 5 руб. зелена 40. 50.- 35. 40. 50, 60. Серія (3 м ) 100, 83, 120, Чирків 5. П і емпель ручний, одинарний, металевий_____ Ипрпий НД на м Росії XVII випуску, із зубцями и ** * о 1 3,50 руб. Чорна, сіра ЗО,- [Люботии (Харківської губ.; Чорний НД на м Росії XVII та XX випусків, із іубпями ** * О 2 10 коп. Синя 3 10/7 коп. Блакитна(115) . Фіолетова, світло- 4 15 коп. синя 5 20 коп. Синя, червона ”Ч),- "(І, 70, 60 БО 60. 70, І ерія (4 м ) 5.8.3. Полтавський поштовий окруї Чирків 6. Вокзал т.зв. ‘вузький’ IIIісмпель ручний, одинарний, каучуковий Чорний НД на м Росії XVII випуску із зубцями Штемпелі ручні. металеві, цваднятип’яі икратні, п’ятикратні га одиночні. Баї атократш штемпелі були набором одиночних. Є два типи правий і лівий, що різняться положенням бічних смуг ‘голови” тризубця. Рідкість подвійних і перевернених налцруків у іва рази вище звичайних ІІІІ III ** * Червоно-фіолегова, Ї5 коп. * зелена 25, 20,- ,., Коричнево- 50 коп. ,, фіолетова, зелена зо, 25, Серія (2 м) 55, 45,- 0 35, 25, бо? Чирків 7. Вокзал т.зв. “широкий” Ції мисль ручнии, одинарний, каучуковий І чинні НД на м. Росії XVII випуску, із зубцями Коричнево- фіолетова, зелена ** * 0 25. 20, 35. Віркін 7. Вокзал т.зв. “широкий’,' ирпіпі II І па м. Росії XXI випуску, □ III І руб. ......... ЗО, 25, 45,- 1 пом.ірапчсво-чсрвона 1 Інійоїіііі (Харківської іуб.) ^уміїї'п. ру ПІН ОШІП.ірннії каучуковий Н Г'іІІИ 11 І. н і м Росії XIII іінпуі і VII іуічіячн | Полтава 1, ‘правий ’ Штемпель ручний івадцятип’ятикратний, | набраний із тризубів правого виконання Фіолетовий ручний НД на м Росії XVII, XIX і XX випусків, із іубиями 1 1 коп. Жовта (АЗІ А) 2 2 коп. Зелена З 3 коп. Червона 4 4 коп. Червона 5 5 коп. Свіїло фіолеіова 6 7 коп. Блакитна 7 10 8 10/7 9 14 10 15 11 12 коп. Синя коп. Блакитна(1151 Темно-синя, коп. кармінова Фіолетова, коп. евпло-синя 20 коп. Синя, червона Темно-синя, 20/14 коп. . ., кармінова 1116і Іс ІСІКІ, 13 25 коп. коричної о ** * о 80, 70, 80. 0,20 0,10 0,20 2.40 2,- 5,- 6,- 5, 8,- 3, 2,50 4, 60, 50. 70, 4, 3,- 4,- 25 20. 15. 80, 2, 1,50 4, 0,50 0,30 1. 6 5, 8, 1 0 хо 1. 10 25.
110 Поштові марки України (1850-1945 рр.) фіолетова, зелена , _ Коричнево- 15 50 коп. . фюлечова, зелена Коричнева, 16 70 коп. червоно- помаранчева Коричнева. 17 1 руб. помаранчево- червона Темно-синя, 18 5 руб. сві їло-зелена, блакитна 0,50 0,20 0,30 0,10 0,50 0,20 зо. 25, Серія (18м) . 365, 1 Полтава 1. “правий’ [ Фіолетовий НД на м. Росії XXI випуску □ І ** * 0 «« Жовто- 19 1 м»п. помаранчева 20 2 коп. Зелена 21 3 коп. Червона 22 5 коп. Фіолетова іс Коричнево 23 15 коп. . фіолетова, синя 24 20 коп. Синя, червона __ Зелена, коричнево 25 25 коп. . фіолетова Червоно- 26 35 коп. коричнева, темно- зелена Червоно- 27 50 коп. , фіолетова, зелена Темно-коричнева, 28 1 руб. помаранчево- червона (77В) Коричпево- 29 3,50 руб. фіолетова, жовчо- зелена ,_ 1 емно-зелена. ЗО 7 руб. г світло-рожева _ Червона, жовч а. 31 10 руб. . сіра 1, 2,50 0,30 40. 2,50 2, 2, зо. 0,80 О 0,20 35. 2, 1,50 1,50 25. 1,50 4. 0,50 50, 4. ю, 4, 4, ю, 15, 50, 40, 100. Серія (13 м.) 290, Серія (2 м )|82,50|72, |35,- Полтава 1, “правіш одинарний” Штемпель ручний, одинарний, праї виконання______________________________ ___ Чорний НД на м. Росії XIII випуску, із зубцями ** 33 3,50 руб. Чорна, сіра 34 7 рт 6. Чорі іа, жовта Серія (2 м ) 100,- 80. 100 100 200, [Полтава 1, “правий одинарний’ Чорний ручний НД па м Росії XVII, XIX ’> випусків, із зубцями [Полтава 1, "правий” Фіолеювиіі НД на ощадних марках Росії, із зубцями ** * О . Жовкі жовіуваїо- 12 1 коп. 2,50 у Я — коричне ІП, , кііснл А'Чіїуїкііо И 0 коп МІ 0 ЦІ ** * 0 35 1 коп. Жовта (63ІЛ) 80, 70, 80. 36 2 коп. ♦А Зелена НД зеленим 4, 3. N. 37 3 коп. Червона 6, 5, 12. 38 4 коп. Червона зо. 25 5(1. 39 5 коп. Фіолетова 40, зо, 20, , 40 7 коп. Блакитна 80, 70, 80. 41 10 коп. *А Синя НД зелений 3(1, |0 25, к. 1 5, 42 10/7 коп. *А Блакитна(115) НД зелений Темно-синя, 50, 40, 50. 43 14 коп. кармінова Фіолетова 30. 25.- 6), 44 15 коп. світло-синя 1.50 1, ’ МІ 45 20 коп. *А Синя, червона НД зелений 12, 10 10, 46 20 14 коп. Темно-синя. кармінова (116) Зелена, 50. 40. (10 47 25 коп. коричного- фіолетова Червоно- 50, 40. 60 48 35 коп. фіолетова, зелена Коричнево 50, 40, 49 50 коп. *А фюлеіова, зелена НД зелений Коричнева 50. 10 < І<» 50 70 коп. • А червоно ЧОМ ,ір 111'11 її 1 1 ІД її пі» <1)1 ні (і 10 ні
Поштові марки України (1850-1945 рр.) Коричнева, 1 1 руб. помаранчево- червона Коричнево- 12 1,50 руб. фіолетова, жовто-зелена Гемно-синя. м 5 руб. світло-зелена, блакитна 1 ємно-зелена, *І 7 руб. світло-рожева (тип II) ... , Червона, " 10 руб. ' • жовта, сіра 2. 2.50 40, 6,- 50, 1,50 2. 35. 5,- 40, 1, 3, 50.- 8, 50, Серія (21 м ) 700, 580,- 650, III — ** * О , Жовга жовтувато- 71 1 коп. коричневе 72 Я коп велена / жовтувато- коричневе Коричнева 73 Ю коп. жовіувато- коричневе 80, 70, 80, 100, 100. Серія (3 м ) 280,- Полтава 2, “лівий’ Штемпель ручний. одинарний, лівої о виконання Чорний ручний НД на м. Росії XVII. XIX. XX га XXII випусків, із зубцями Цішпава 1, “правий одинарний” | фіопеговий НД на м Росії XXI випуску. □ ** * © 74 7 руб. Чорна, жоша 100, 80, 100, ** * О М» 1 коп- Жовто-помаранчева *А НД зелений • ’ 2 коп. Зелена І* 3 коп. Червона '1 1 коп. Червона НІ 5 коп. Фіолетова , , Коричнево- '1 1 * коп. , . фіолетова, синя г» ’ 10 коп. Синя, червона Червоно-коричнева, гемно-зелена 14 <0 і- Червоно-фіолетова, зелена Коричнева о ’ 70 коп. червоно- помаранчева З емно-коричнева. || 1 руб. помаранчево- червона (77В) Коричнево- руб. фіолетова, жовто- зелена Темно-синя, СВІ1ЛО- ю і ієн а. блакитна І _ _ Гемно-зелена, Н руб сні їло-рожева Лі 10 р)б. Чорноті, жовні, сіра 6, 4(1. 15, Ь<>, 12, 6(і. 40. 10.- 0,50 зо, 60. 50, 5, 35. 12, 50, 10, 50. 35, 8,- 0,30 25, 50, 45, 12, 80 40, 15, ю, 60. 40, 10. зо. 40, 10, 0,50 зо, 60, У ( ерія |Н м ) II .. ои І припни оиінііріііін | 'І । ііпії II І її і иііі і іпих м ірі І ’ । |Полтава 2, “лівий” ____ _____________ Чорний ручний НД на м. Роси XVII, XIX, XX га XXII випусків, із зубцями ** * 0 75 2 коп. Зелена 80. 70. — 76 3 коп. Червона 70. 60, 70. 77 5 коп. Світло фіолетова 60, 50. 60. 78 7 коп. Блакиїна 50, 45, 50, 79 10 коп. Синя (69ІА) 50, 45. 50. 80 10/7 коп. Блакитна(115) 80, 70, 80, 81 15 коп. Фіолетова, світло-синя 30, 25- ЗО. 82 8.3 20 20/14 коп. Синя, червона Темно-синя, 50, 45, 50,— 80,- коп. 80, 70,- кармінова(116) Червоно- 84 35 коп. фіолетова. 80, 70, 80, зелена Коричнево- 85 50 коп. фіолетова. 40, 35,- 20, іелена Коричнева, 86 70 коп. червоно- 80. 70, 80, помаранчева Коричнева. 87 1 руб. помаранчево- червона (77В) Коричнево- 10, 8,- 8,- 88 3,50 руб- фіолетова, зо. 25, 25. жовго-зелена 1 еміїо-сння. 89 5 руб. ІВІ1 ПО ,1 ІСІЦІ, 50. 45. 60 < 1 І.ІКП 111.1
Попі іоні мвриті > крлїнп (|85<> І*М5 рр І 11 і смій»-зелена, 9(1 7 руб. евпло-рлжева (тип 11) 50, 45 60, Серія (16м) 890, 780,- Полтава 2, “лівий”________________ Чорний НД на м Росії XXI випуску, □ ** * © 4 1 10 коп. Синя (691 А) 40 35. -'"2 Г анебне___________________,_______ Чорний НД на м Росії XXI випуску □ 91 1 92 З 93 15 94 35 95 1 96 7 97 10 коп. Жовто-помаранчева 80, коп. Червона 50, Коричнево-фіолеіова. коп. 1 40, синя Червоно-коричнева, темно-зелена 70, - 45,- 60, 35, - 40, 80. 70.- 40. Темно-коричнева, руб. ііомарлнчево-червопа 4. (77 В) - Темно-зелена, свіїло- руб. рожева _ Кармінова, жовіа, руб. 80. сіра ________________Серія (7 м) -. 70,- 80. Констапіипоград (Полтавської губ., нині Красноград) Шіемпедь ручний, одинарний_________________ Чорний ручний НД на м. Росії XVII випуску, із зубцями І 2 З 4 Ю коп. < ипя (69ІА) __ Червоно-фіолетова 35 коп. зелена 50 п коричнево-фіолетова, зелена 70 коп ^°Ричнева’ червоно- помаранчева Серія (4 м.) ** * © 70, 60,- 60. 50,- 90, 80, 70,- Константиноград (Полтавської губ., нині ,Красноград)_________________________ Чорний ручний НД на м Росії XXI випуску, □ ** * © Темно-коричнева, 5 1 руб. помаранчево-червона < '7В) 90, 80, Г анебне І Штемпелі, ручний, одинарний,,дерев’яний Чорний ручний НД на м. Росії XVII випуску, із зубцями ** * ) 2 1 коп. Жовто-помаранчева 3 2 коп. Зелена 60,- 50, 50 45, (іО. Серія (4 м.) ПО, 95, 121С 5.8.4. Катеринославський поіиіопнп округ Катеринослав 1, “малий" Штемпель ручний, івадцятип’ятикр ( набраний її ірпзубів правого виконання Чорний ручний НД на м. Росії XVII, XIX і X випусків, із зубцями . і А ЯВИ НЕП ММ ОВк ** * ґ-ї і 1 КОП. Помаранчева (631 А) 0,20 0,10 1 2 2 коп. Зелена (641 А) о,2(» 0,10 (1 41 3 3 коп. Червона(65ІА) 0,20 0,10 0.20 4 4 коп. Червона(661А і 0.20 0.10 1 5 5 коп. Фіолетова (671 А) 0,20 0,10 0’0 6 7 коп. Блакитна (681 А) 0.20 0,10 0’0 7 10 коп. Синя (641 А) 0,20 0,10 0 >0 8 10/7 коп. Блакитна (115) 0,20 0,10 0 ?0 9 14 коп. Темно-синя, кармінова (701А) 0,20 0,10 ( 20 10 15 коп. Фіолетова, евпло- сини (711 А) 0,2<і О,10 (), л» 11 20 коп. Синя, червона (72ІА) 0 20 0,10 0,20 12 20/14 коп. Т ємно-синя. 0,20 0,10 1.
І Іоні іоні млркп Укриши (1850-1945 рр.) І І І кармінова (116) . _ Зелена, коричної о- Н 25 коп. . а > фіолетова (''1А) Червоно- 11 (5 коп. фіолетова, зелена (7415) Коричнево- И 50 коп. фіолетова, зелена (751 5) Коричнева, червоно- ІІ> 70 коп. помаранчева (76ІА) 0.20 0.10 0.50 3. 2.50 5.- 0,20 0,10 0,20 0,20 0,10 0,20 Серія (16 м ) 6, 4, ІКиїсринослав І, “малий’ ** * 0 Г. . Жовто-помаранчева 1 1 КОП. , очг». 0.20 0.10 0.20 (6311 В) 18 2 коп. Зелена (6411 В) 2, 1,50 5, 19 3 коп. Червона <65ІІВі 0.20 0.10 0.20 II 4 коп. Червона (66ІІВ) 10 8, II 5 коп. Фіолеюва (6ДІВ) 2,50 2,- 3, Коричнево-фіолетова, ’2 15 КОП. /ті мпх 0,20 0,10 1 синя (111В) ІЗ 20 коп. Синя, червона (72ІІВ) 0,30 0 20 1. .. Червоно-коричнева, 24 35 коп. 1,20 1,- 5. темно-зелена (7411В) Червоно-фіолетова, 2е» 50 коп. Ю, - 8, іелена (75ІІВ) ... Коричнева, червоно- 26 70 коп. ю. 8, помаранчева (7511В) Серія (10 м ) 35,- 29, Катеринослав 2, “великий у рамці” ІІІіемпель ручний, одинарний, каучуковий. Використовувався для м. і рубленим номіналом ІФзрба без блиски ________________________ Чорний НД на м. Росії XIII випуску, із зубцями ** * © 27 3.50 руб. Чорна, сіра Ж А НД чорно-фіолетовий 28 7 руб. Чорна, жовта ♦А ЦД чіірко фіюл&тсвии 40, 4", 35,- 35. 50, оо,- 40, 60 Серія (2 й.) 80, 70,- 90, [Катеринослав 2, ‘ великий у рамці Чорний ручний НД па м Росії XVII XIX і XXII випусків, із зубцями 29 10 ЗО 1 31 3,50 32 33 7 коп. Синя * 29а — НД фіолетовий Коричнева, руб. помаранчево- червона (77А) Коричнево- руб. фіолетова, жовто- зелена Темно-синя, евітло- р- ' зелена, блакитна Темно-зелена, руб. світло-рожева (тип Ч)_________________ Серія (5 м ) 80, 10. 20. 20 5, 70. 50, | Катеринослав 2, “великий а рамці" Чорний НД на м Росії XXI випуску. О ** Темно-коричнева, 34 1 руб. помаранчево- червона (77В) ЖА НД фіолетово-чорний Коричнево- 35 3,50 руб. фіолетова. жовто- зелена Ж А НД фіолетово-чорний _ Темно-синя, СВІТЛО- 36 5 руб. зелена, блакитна *А НД фіолетово-чорнии „ Темно-зелена, 37 7 руб. 1 - світло-рожева ЖА ВД чорно-фіолетовий Серія (4 м ) 1, 0,80 І Катеринослав 3. “малий у рамці” Штемпечь ручний, одинарний. Аналогічний Шіемпелю, який використовувався для НД поштових картрк, але без вказівки номіналу___ Чорний НД на м. Росії ХНІ випуску, із зубцями ** * © 38 3,50 руб. Чорна, сіра
114 Поштові марки України (1850-1945 рр.) Любимій Пост (Катеринославська губ.) , Штемпель ручний» Одинарний, , Фіолетовий ручний НД на м. Росії XVII і XXI випусків, із іубпями ** * 0 1 1 і«он. Помаранчева 15. ІЗ -- 2 3 коп. Червона 10, 3 5 коп. Фіолетова 10. 4 10 коп. Синя 20,- 15, ( ерія (4 м.) | Любимій Пост (Катеринославська губ.) Фіолетовий ручний НД на м Росії XVII і XXI випусків, □ ** * 0 5 1 коп. Помаранчева 6 3 коп. Червона 12, 20,- ю, 15, Серія (2 м.) 32, 25, 5.8.5. Одеський поштовий округ Одеса тип 1, “типографський ажурний” Типографське кліше зі ста тризубів, які незначно різняться один від одного__ Чорний НД на М Росії XVII. XIX і XX випусків, із зубцями Йнвн Жл, МІНІ І 1 коп. Жовта (63ІА) 2 2 коп. Зелена *А НДФ »Б НД З 3 коп. Червона 4 4 коп. Червона 5 5 коп. Фіолетова 6 7 коп. Блакитна 7 10 коп. Синя *А НДФ 8 10/7 коп. Ьіі.ікіііпл (І 15) ♦ А НД і • І НДІ' 9 II КОП 1 СМІЮ 1 ПІН ** * © 12, 10 20, 0,20 0,10 0,20 12, 10 — — 15, 12. - — 18, 15. 15, 12, 25, 20, 18, зо, 0,20 0,10 0,5<і 0,30 0,20 0,50 зо, 25 1 0,80 4 15 12 1 12 - І5, 1 ’ 0 кармінова Фіолетова, 11 ) 15 коп. світло-синя 11 20 коп. Синя, червона Зелена, 12 25 коп. коричного- фїолетова Червоно- 13 35 коп. . . фіолетова, іелена , . Коричнево- 14 50 коп. . фіолетова, -клена Коричнева, 15 70 коп. червоно- помаранчева 0,20 25. 15, 0,20 0,20 18. 0,10 20. 12,- 0,10 0,10 15, Серія (15 м) 140, 115,- 1) III ЗО 0 0 0 ’О [Одеса тип 1, "типографський ажурний' Чорний НД на м Росії XXI випуску, □ 16 17 18 19 20 21 22 23 ** * (•) . Жовіо-номаранчева 1 коп. 0 20 0,10 (І ті (1()О) 2 коп. Зелена 15, 12,- 3 коп. Червона (111) 0,20 0,10 0 »(І »А НД) 10 8 *Б НД ГТ 25 20 5 коп. Фіолетова 15, 12, 14 . <ІП К°Ричнєво“ФІолегова» 1, 0,80 1. ‘II синя (115) __ Червоно-коричнева, 35 коп. ,ІОЧ 6. 5. .4 темно-зелена (118) *А НД . 40 - 35 Червоно-фіолетова, 20, 15, зелена(119) Коричнева, червоно- 25, 20. помаранчева(120) Серія (8 м.) 80, 65, Примітка. Відомі чорні наддруки типу * *О | 1” ручним, одинарним штемпелем на марках ХУЦ випуск» — 3, 10, 15, 2(1 та 50 коп. і XXI випуск» І । 13 коп та 1 і 3 50 руб (по 400 штук) (Імовірні проби Штемпеля, Окремі екземпляри ЯКИХ ЛОїріІІіІіІі обіг. .Одеса тип 2, "іипографський малин Тиної рафське кліше зі ста однакових ірн і Фарба чорна із матовим відтінком Чорний НЛ < м Росії XVII і XX кіш» чи зубцями Ф > ♦
Поштові марки України (1850-1945 рр.) І |5 •ІІІІ ** * © 24 1 коп. Жовта/631 А) 0,20 0,10 0.50 *А НД4 5 4 25 2 коп. Зелена 0,20 0,10 0,20 26 3 коп. Червона 0,50 0,30 1,20 *А НД і 5 4,- — — .'7 4 коп. Червона 0.20 0.10 020 ’К 5 коп. Фіолетова 0,20 0,10 0,20 2‘) 7 коп. Блакитна 0,20 0,10 0.20 ♦А НДІ1 15,- 1? — — Ш 10 коп. Синя 0,20 0,10 <>,2<1 11 10/7 коп. Блакитна (115) 0,20 0,10 0,20 Тсмпо-синя 1 Р 14 коп. о 2(і 0,10 0,20 кармінова ♦А НД 1 1 , Фіолетова, світло- И 15 коп. 0,20 0.10 0.20 синя ' 1 20 коп. Синя, червона 0,20 0,10 0,20 •А НД, 4 3,- — ♦ Б НДГ 15 12 20 Темно-синя, ' . 4 коп. , , 0.20 0.10 0.20 14 кармінова (1 1 А) #А НД і] 15 12 __ Зелена, коричного- »б 25 коп. . 0,20 0,10 0,20 фюлеї ова 4 ‘ ^5 коп Червоно-фіолетова, 0,20 0,10 0,20 зелена *А НД1 4 - 3 - *Б НДГ 15 12 п. Корпчнево- 1Н 56 КОП. , 0 20 0,10 0,20 фіолетова, іслєна Коричнева, і'* 70 коп. червоно- 0,20 0,10 0,20 помаранчева 4 _ Серія (16м) 3,50 1,80 41 2 коп. Зелена 42 3 коп. Червона 43 5 коп. Фіолетова ,. Коричнево-фіолетова, 44 15 коп. синя Червоно-коричнева, 45 35 коп. г г темно-зелена *А НДх _ Червоно-фіолетова. 46 50 коп. 1 зелена 47 70 кпи К°Ричнева- червоно- помаранчева _______*А НД ,__________________ Серія (8 м । 0,50 0,20 6. 0,20 0,20 6- <>,20 0.20 0,40 0,10 5. 0,10 0,10 5 0,10 0,10 4 - І.2О 0,20 6 0,20 0,20 0,20 1,50 9до Одеса тип 3, Літографський "Тіль’' Лік,графське кпіте >і 100 однакових тризубів Фарба чорна із матовим відтінком Чорний НД на м. Росії XVII і XX випусків із зубцями 48 1 коп. Жовта (63ІА) 49 2 коп. Зелена 50 5 коп. Фіолеіова 51 7 коп. Блакитна 52 10 коп. Синя 53 10/7 коп. Блакитна (115) 54 55 14 15 ** ІО її < її і ип 2, “типографський малий”_| її । пін 11 І ІД на м. Росії XXI випуску, □ І ІВ Темно-синя, коп. кармінова Фіолетова, світло- коп. синя 10 І миі '<1)1110 иоЧіїр.пі'Н н । |п н|н |(і|о '() 56 20 коп. Синя, червона _ 20 Темно-синя, 57 ... коп. , '14 кармінова (116) __ Зелена, коричного- 58 25 коп. , фіолетова Червоно- 59 35 коп. , фіолетова,зелена та КорИЧНЄВО- 60 50 коп. . фіолеіова, зелена Коричнева. 61 70 кой. червоио- іюмцрапчевл 0,20 7, 0,10 5, 0,50 зо. 0.20 0.10 0.20 50, 40, 0,20 0,10 0,20 0,2(і 0,10 0,20 0,20 0,10 0,20 0,20 0,10 0,20 0,20 0,10 0,20 50. 40. 1,- 0,80 1,20 0,20 0,10 1, 0,20 0,10 0,20 0’0 0 10 І> '0 1 < рія (І І м 110 |85,
Поштові марки України (1850-1 °45 рр.) Поштові марки України (1850-1945 рр.) 117 116 [Одеса гип 3, Лініїрафський “Тіль” , „ Чорний НД на м. Росії XXI випуску. □ ** * © 62 1 коп. Жовто-помаранчева 63 2 коп. Зелена 64 3 коп. Червона 65 5 коп. Фіолеюва *А НД1 хх іс- Коричпсво- 66 15 коп. , фіолетова, синя Червоно- 67 35 коп. коричнева, гемно- зелена __ Червоно-фіолетова, 68 50 коп. г іелена Коричнева, 69 70 коп. червоно- помаранчева 0,20 40. 40, 40, 50 0,50 0,20 0,30 0,30 0,10 35. 35, 35, 40- 0,40 0,10 0,20 0,20 0,20 1, 0,20 0,50 0,50 (’срія (8 м) 120,- 105, ІОдеса 4. “малий розіруб’ (у каїа.ині Ф.Чучіна1 цей тип названий місцевим НД Херсону) Штемпель ручний, одинарний, металевий Відбиток маювии чи < легким блиском Чорний І ІД на м Росії ХНІ випуску, із зубцями ** * © 1 3,50 руб. Чорна, сіра 18, 15 20, 2 7 руб. Чорна, жовта 50, 40,- 60, Серія (2 м ) 68, 55, 80, Одеса 4, “малий розтруб” (у каталозі Ф.Чучіна Цей п названий місцевим НД Херсону) Чорний НД на м. Росії XVII, XIX, XX 1 XXII випусків, із зубцями ** * © 3 1 коп. Жовіа(бЗІА) 4 2 коп. Зелена 5 3 коп. Червона 6 4 коп. Червона 7 5 коп. Фіолетова 8 7 коп. Блакитна 9 10 коп. Синя 10 10/7 коп. Блакитна 1115) .. . . Темно-синя, 11 14 коп. кармінова . _ Фіолетова, 12 15 коп. світло-синя 13 20 коп. < иня, червона . . 20 Темно-синя, 14 ... коп. ..... /14 кармінова (116) Зелена, 15 25 коп. коричного- фіопетова Червоно- 16 35 коп. . фіолеюва. зелена п сп Коричнево- 17 50 коп. . фіолетова, зелена Коричнева, 18 70 коп. червоно- помаранчева Гемно-коричіїева, 19 1 руб. помаранчево- червона (77А) Коричнево- 20 3,50 руб. фіолеюва, жовто- зелена Гемно-синя. 21 5 руб. світло-зелена, блакиїна Гемно-зелена, 22 7 руб. світло-рожева (тип II) .. Червона, жовта, 23 10 руб. г ’ - сіра 0.20 0,20 0,50 1, 1,- 18 0,50 0.50 0,60 0,70 0,30 0,80 1,50 1, 0,60 1,20 0.50 15, 3,- 3,- 50,- 0.10 0,10 0.40 0,80 0,80 15, 0,40 0.40 0,50 0,60 0.20 0,60 1,20 0,80 0,50 1, 0.40 12, 2,50 2,50 40, 0 II 0 " 1 1 (1 1 <1 2(1 1, 1 1 1 ’<І Ц МІ 1211 1,21) 1 50 1 1,41 1 18 611 Серія (20 ) 100, 80, 1 л л 1 коп. Жовто- помаранчева И 2 коп. Зелена «• 3 коп. Червона г 5 коп. Фіолетова 18 |5 коп. Коричнево- фіолетова, синя )9 20 коп. Синя,червона Червоно- III 35 коп. коричнева, темно-зел єна Червоно- II 50 коп. фіолетова. зелена Коричнева, 11 70 коп. червоно- помаранчева Темно- II І II І,5() І* 5 І» 1 І' III ** * © 0,20 0,20 0,40 2, 1. 30, 1,20 2.50 12, руб. ♦А ЖБ ЖВ коричнева, помаранчево- червона (77В) НД 4. НД И НД фіолетово чорний Коричнево- руб. фіолеюва, руб. *А ЖБ руб. ЖА ЖБ руб. «А жовто-зелена НД НДП Темио-синя, світло-зелена, блакитна НД) НДтт Іемно-зелена, світло-рожева НД) ЧАТ Червона, жов1 сіра НД) Одеса 4, “малий розтруб” (у каталозі Ф '!> ні [цей тип названий місцевим наддру Херсону) , _____ Чорний НД на м, Росії XXI випуску □ <ВІВ Серія (15м/ 120, 0,10 0,10 0,30 1,50 о,6і і 25, 1, 2,- іо, 0,10 ю,- 5. 5. 8, 40. 100, 1,- 0,70 І, 2,- 1, 40, 1,50 З, 15, 0,20 З, 8/ 60 135, (••її іип 5, Терсдиій розтруб” або дії іі.ппіі". Тризуб помітно ширший, ніж у \ (Одеса \ а у західних каталогах) |»міи н. ручний, одинарний,, металевий, маювии чи з леї ким блиском ні І [ 11,1 м РосіїХПІ випуску, із зубцями І,МІ рун + * * ф <>0. 51), ні Одеса тип 5, “середній розтруб” або “"суцільний" . Тризуб помітно ширший, німе у типу V (Одеса Уа у західних каталогах)___________ Чорний НД на м. Росії XVII, XIX, XX і XXII випусків, із зубцями 71 1 коп. Жовта (631X) 72 2 коп. Зелена 73 3 коп. Червона 74 5 коп. Фіолетова 75 20 коп. ( ія, червона , 20 Темно-синя, 76 ,, . коп. /14 кармінова ,, со Коричпево- 77 50 коп. , фіолеюва. зелена Гемно-коричнева, 78 1 руб. помаранчево- червона (77А) Коричнево- 79 3,50 руб. фіолетова, жовто- іелена Гемно-зелена, 80 7 руб. світло-рожева (тип II) - Червона, жовта 81 10 руб. сіра 40, 5- 25, 30, 30, 30. зо, 0,50 30, 4. 8. 20, - 20, 30, 20, -- 20,- 20, 0,40 0,60 0.40 1. Серія (11 м .) 230, 10, 18 25, 30, 170, - ~ 'Одеса тип 5, “середній розтруб’ або суцільний”. Тризуб помітно ширший, німе у типу 3 (Одеса Уа у західних каталогах) Чорний НД на м Росії X) випуску. □ ** * © 82 1 коп. Жовуо-помаранчева 20. 15. 20. 83 2 коп. Зелена 20, 15, 20, 84 3 коп. Червона 20, 15, 20,- 85 5 коп. Фіолетова 20, 15, 20 _ Коричнево 86 15 коп. . фіолетова, синя 20, 15, 20,- 87 35 коп. Червоно-коричнева, 50, 40, гемно-зелена .... Червоно-фіолетова, 88 50 коп. 50 40 глсна коричні ікі 8‘» 70 коп 1 Ч). 10 ’Ірноп
118 Поштові марки України (1850-1945 рр.) помаранчева Темно-коричнева, 90 1 руб. помаранчево- червона (77В) *А НД' • Б НД И Коричнево- 91 3,50 руб. фіолетова, жовго- іелена * А НД1 * Б НД Т • - Темно-синя, СВ1Т.Т0- 92 5 руб. , ’ іслєна, блакитна ♦А НД> ♦ Б Н” 0,50 0,40 1,- 0,50 0,40 1, 80, 70, 80, Серія (II м ) Одеса тип 6, “середній розтруб” (Одеса \Т> у західних каталогах) Штемпель ручний, одинарний, металевий. Відбиток матовий чи і леї ким блиском. Нижня (горизонтальна лінія “тризубу” не пересікає | вертикальну частину йоі о “голови” Чорний НД на м Росії XIII випуску, із зубцями * 0 93 3.50 руб. Чорна, сіра 25. 20. 25. 94 7 руб. Чорна, жовта 60, 50,- 60, Серія (2 м.) 85, 70, 85,- Одеса тип 6, “середній розіруб” (Одеса - УЬ у західних каталогах) _________________________ Чорний НД на м Росії XVII, XIX, XX і XXII випусків, із зубцями 104 20 коп. Синя, червона 20 Темно-синя, 105 ,,, коп. ,,,,, /14 кармінова (116) „ Зелена, коричного- 106 25 коп. . ’ 1 фіолетова Червоно- Ю7 35 кой. . фіолетова, зелена <«> ™ Коричнево- 108 50 коп. . 1 фіолетова, зелена Коричнева, 109 70 коп. червоно- помаранчева Темно-коричнева. 110 1 руб. помаранчево- червона (77А) ♦А НД( ♦ Б НД" Коричнево 111 3,50 руб. фіолетова, жовто- зелена *А НД ( ♦Б КДП Темно-синя. 112 5 руб. свігло-зелена, блакитна ♦А НД і ♦Б НДП Гемно-зелена. 113 7 руб. світло-рожева (тип 11) »А НД1 *Б НДТ( ,,, , „ . Червона. жовта, 114 10 руб. сіра •А НД, • 1: “іґ, 40. 15, 45, 45, 8. 0,20 2 . 5, 4, 35, 30,- 12, 35, 35, 7, 0,10 1,50 4, 3, зо. 4(1. 15 пі. 6(> 0 (II 1 6 (> III Серія (20 м.) Одеса гип 6, “середній розтруб” (Одеса західних каталогах)___ _____ _____ Чорний НД на м Росії XXI випуску, □ ** * 0 95 1 коп. Жовта (631 А) 25, 20, 96 2 коп. Зелена 20, 15, 97 3 коп. Червона 25, 20, 98 4 коп. Червона 18, 15, 99 5 коп. Фіолетова 4,- 3. 5. 100 10 коп. Синя 15, 12, 101 10/7 коп. Блакиїна(115) .... . . Темно-синя, 25, 20. 25. 102 Н коп. кармінова .... ФІОІІС 1011(1. гни по- 8, 6 ю, 103 1^ коп 1 III їй 6 5 N ** ♦ - . Жовто- 115 1 коп. 20, 15 (І помаранчева 116 2 коп. Зелена 20 15 її 117 3 коп. Червона 20, 1 •II 118 5 коп. Фіолетова 20, 1 ’ІІ Коричнево- 119 15 коп. , 20 'II фіолеюва синя Червоно 120 35 ісоп. коричнева 60 у» 1 СМІЮ 11 ПСІ ЦІ 121 50 коп, Чсріюію МІ 10
Поштові марки України (1850-1945 рр.) І І •> руб. РУЙ- *А *Б *А ♦ Б *А *Б *В руб. *А *Б руб. • А • Б фіолетова, зелена Коричнева, коп. червоно- помаранчева Гемно- коричнева. помаранчево- червона (77В) нді ндг НД фіолетово чорний Коричнево- 3,50 руб. фіолетова, жовто-зелена НДІ НДТТ Гемно-синя, світло-зелена, блакитна НДі нд т’ Гемно-зелена, світло-рожева НДІ НДН Червона, жовта, сіра НД! нд'_____________ Серія (15м) 12. ю, 12, 0,20 0,10 0.20 10- 8 12- 0.20 0.10 0.20 40.- зо. 45. 40. зо. 40, 10 50, 340, 265, Оіігса гип 7, “середній розтруб” (Одеса - Усі у пі\І ших каталогах) Яіііемпель ручний, Йчош-ок матовий чи Вррігіонтальна лінія коні лінії “голови’ одинарний, металевий і легким блиском Нижня "тризубу" не пересікає оірнпй НД на м. Росії ХНІ випуску, із зубцями ** * 0 І |Н 3,50 руб. Чорна, сіра 70, 60,- 75. і 7 руб. Чорна, жовта 60, 50,- 60, С ерія (2 м ) 130,- 110, 135, •і ні.. II ( на м Росії XVII, XIX, XX і XXII КІП 11 іубцями ** * 0 130 1 коп. Жовта (63ІА) 131 2 коп. Зелена 132 3 коп. Червона 133 4 коп. Червона 134 5 коп. Фіолетова 135 10 коп. Синя 136 10/7 коп. Блакитна(115) . . Темно-синя, 137 14 коп. кармінова по іе Фіолетова, 138 15 коп. світло-синя 139 20 коп. Синя, червона . лл 20 Темно-синя, 140 ... коп. /.іхх /14 кармінова (116) Зелена, 141 25 коп. коричного- фіолеіова Червоно 142 35 коп. фіолетова, зелена Коричнево- 143 50 коп. фіолетова, зелена Коричнева. 144 70 коп. червоно- помаранчева Іемно- . - коричнева, 145 1 р\о. помаранчево- червона (77А) *А НД. *І НД™ Коричнево- 140 3,50 руб. фіолетова, жовто-зелена *А НДі *Б НД Гемно-синя, 147 5 руб. світло-зелена, блакитна *А НДІ *Б НДП Темно-зелена, 148 7 руб. світло-рожева (тип 11) *А НД і *Б НДН ,я/т . «ж г Червона, жовта, 149 10 ргб. г сіра *А НД *Б нд 25, 20, 1, 25,- 30. 15, 4. 25, 10, 3. 4, 60, зо, 60. 20, 0,30 1,- 40. 6. 7. 20, 15, 0,80 20, 25, 12. 3, 20 X,- 2,50 3,50 45, 25, 45.- 18, 0,20 0.80 35. 5.- 6,- 2, 12,- 6,- 25, 12, 4, 6,- 30,- 25,- 0,40 1.50 40. 6. 7, ( ерія (Мім) 185, 390,
120 Поштові марки України (1850-1945 рр.) Одеса гип 7, “середній розтруб” (Одеса - \г! у західних каталоіах) Чорний НД на м Росії XXI випуску, □ 111 ® ** * ® , , Жовто- 150 1 коп. помаранчева 151 2 коп. Зелена 152 3 коп. Червона 153 5 коп. Фюлечова 154 15 коп.’5°РИЧНЄВ°- фіолетова, синя Червоно- 155 35 коп. коричнева, і емно-зелена Червоно- 156 50 коп. фіолетова, зелена Коричнева, 157 70 коп. червоно- помаранчева Темно- коричнева, 158 1 руб. помаранчево- червона (77В) * НД і * НДП ♦г ЧД > • Коричнево- 159 3,50 руб. фіолетова, жовто-зелена * * Гемно-синя. 160 5 руб. світло-зелена, блакитна * НД4 *Б НДП ,,, _ _ Темно-зелена. 161 7 руб. світло-рожева * НД * НД Червона, жовга, 162 10 руб. . ™ сіра * ♦ 20, 20, 20, 20, 60, 40, 60, 25, 0,20 0,30 60, 5", 80, 15, 15,- 15, 15,- 45, 35, 45, 20,- 0,10 0,20 50, 40, 70, 20, 20, 20,- 20, зо, 0,20 0,50 40, Серія (15 м.) 460, 370, Одеса тип 8. “великий розтруб” (Одеса Ус у дохідних каталогах) ІІІіемпслі, ручний, одинарний, металевий ІИ убніок МДІОИ1ІІІ >111 і легким біІІІСКОМ ЧоріІІІІІІІ (цім Річ II \1ІІ ВІІІіуі К' І іуІІІІіГМИ ** * © 163 3,50 руб. Чорна, сіра 70,- 60. 75, 164 7 руб. Чорна, жовта 60, 50, 60 Серія (2 м ) 130, 110, 135 Одеса тип 8, “великий розтруб ’ (Одеса у| Західних каталоіах) Чорний ІІД на м. Росії XVII, XIX, XX і XXII випусків, із зубцями ** * () 165 1 коп. Жовта (631 А) 166 2 коп. Зелена 167 3 коп. Червона 168 4 коп. Червона 169 5 коп. Фіолетова 170 7 коп. Блакитна 171 10 коп. < иня 172 10/7 коп. Блакитна (115) ___ «4 Гемно-синя, 173 14 коп. кармінова . „. Фіолетова, 174 15 коп. СВІТЛО-СИНЯ 175 20 коп. Синя, червона , , 20 Гемно-синя, 176 ,.л коп. /іі<х '14 кармінова (116) Зелена, 177 25 коп. коричного- фюлетова Червоно- 178 35 коп. фіолетова, зелена Коричнево- 179 50 коп. фіолетова, зелена Коричнева, 180 70 коп. червоно- помаранчева Темно- _ коричнева, 181 1 руб. помаранчево- червона (77А» *А НДХ *Б НДТТ Коричнево 182 1,50 руб. фиілеюіи. АОНІО ІЄНІ *А НД 80, зо, 60, 75, 5, зо, зо. 7. 18. 14- 7,- 9,- 25.- 60, 60,- 18. 0,20 3, 70, 25, 50, 60, 4. 25, 25. 6, 15. 12, 6, 8. 20 50, 50. 15. і) ці 2.50 ЗО. зо. 7, МІ 1 і II) МІ, 0 <1 1
Поштові марки України (1850-1945 рр.) І >1 *Б НД ТТ Темно-синя, 183 5 руб. світло-зелена, блакитна *А НД| *Б НД ТТ Темно-зелена. 184 7 руб. світло-рожева (тип II) •А НД. *Б НДТТ .... ... . Червона, жовта, 185 10 руб. сіра ♦А НД; ♦ Б НД- *А НД) ♦ Б НДТТ < ерія (15м) 240, 200, Одеса тип 9, “ажурний, вістря на рівні крил” (Одеса Уіа у західних каталогах) Штемпель ручний, одинарний, металевий Відбиток матовий чи з егким блиском Середній зуб “тризубу” на одному рівні з боковими “зубцями. Права смуга толови” перекриває нижню горизонтальну смугу______ Чорний НД на м Росії XIII випуску, із зубцями Серія (21 м ) 650, 550, Одеса тип 8, “великий розтруб” (Одеса - Ус у «ахідних каталогах), , , Чорний НД на м Росії XXI випуску, □ ** * © 2,50 2,50 186 1 коп. помаранчева 2,- 187 2 коп. Іелена 2,50 2, 2,5и 188 3 коп. Червона 2,50 2,- 2,50 184 5 коп. Фіолетова 2,50 2,- 2,50 ..... іс Коричнево- І'МІ 15 коп. , фіолетова, синя Червоно- 7, 6,- 9, 101 35 коп. коричнева, гемно-зелена Червоно- 25,- 20, г>2 50 коп. фіолетова, зелена Коричнева. 60. 50. 1‘В 70 коп. червоно- помаранчева Темно- 24, 20, 20. І.. 1 К коричнева, РМ | руб. помаранчево- червона (77В) *А НД; *Б НД ТТ Коричнево- 0,20 0,10 0,20 Ю 5,50 руб. фіолетова, жовто-зелена *А НД + *Б НДТ| Темно-синя, 0.60 0.50 0.80 і'Хі 5 руб. світло-зелена, блакитна ♦А НД; • Ь НД'1 .... _ . Іемію зелена 1*1/ 7 руо. СНІ 1 >ІО-р<>ЖЄіиі • А НД • 5 НД г ЗО. зо. 25.- 25. І<>8 10 Иб. ,|‘^Ї,М’Н, 4 ІР.І М) п * + * © 199 3,50 руб. Чорна, сіра 200 7 руб. Чорна, жовта 80. 60, “0, 50, 70, Серія (2 м) 140, 120, | Одеса тни 9, “ажурний, вістря на рівні крил” І (Одеса уіа у західних каталогах) Чорний НД на м. Росії XVII, XIX, XX 1 XXII випусків, із зубцями 201 1 коп. Жовта (631 А) 202 2 КОП. Зелена 203 3 коп. Червона 204 4 коп. Червона 205 5 КОП. Фіолетова 206 10 КОП. Синя 207 10/7 коп. Блакитна (115) 208 14 коп. 1 ємно-синя, кармінова 209 15 коп. Фіолеюва, світло- синя 210 20 коп. Синя, червона 211 20 /14 коп. Темно-синя, кармінова (116) 212 35 коп. Червоно- фіолетова, зелена 213 50 коп. Коричнево- фіолетова, зелена Темно-коричнева, 214 1 руб. помаранчево червона(77 А) ♦ А НДІ • І. І ІДИ 0 10 0.20 0 50 ** * © 50. 40. - 1,50 1, 2,50 50, 40, 50, 40, 50, 40, 1 0.80 1.50 3, 2,50 4, 3. “,50 12. 10. 12. 15, 12, 15 12, 10, 14 50 70. 60. І 0.80
122 Поштові марки України (1850-1945 рр.) 216 217 218 зелена Темно-синя, руб. світло-зелена, 20, блакитна *л нд ♦ Б НПТ| Темно-зелена, руб. світло-рожева (тип 20, П) * НДІ • Б НПП _ Червона, жовта, ,л руб. . 40 сіра Серія (18м) Одеса тип 9, “ажурний, вістря на рівні крил” (Одеса 'Іа у західних каталогах) Чорний НД на м. Росії XXI випуску, □ ** * Є « НД, *г> нд н 231 7 руб. *А ♦ Б 232 10 руб. ♦А Темно-зелена, світло-рожева НДІ НДН Червона, жовта, сіра НД; Серія (14м) 50, 80, 40. 70. 500,- 400, Одеса тип 10, ажурний, вістря вище кі ии ' (Одеса - V II» у іахідних каталогах) Штемпель ручний. одинарний. мета. Відбиток матовий чи з легким блиском Серед її зуб тризубе” вище бокових іубців Діва “і олови” перекривав нижню горизонтальну сі- 11 Чорний НД на м. Росії XIII випуску, із зубцями * () 199 3,50 руб. Чорна, сіра (55) 80, 70, 80 _ Чорна, жовта 20" 7 руб.(5(Р 90. 80, 90 Серія (2 м ) 170, 150,- 170 219 220 Жовто- 1 2 КОП. коп. помаранчева Зелена 221 3 коп. Червона 222 4 коп. Червона 223 5 коп. Фіолетова 224 15 коп. Коричнево- фіолетова, синя Червоно- 225 35 коп. коричнева, темно-зелена Червоно- 226 50 коп. фіолетова, зелена Коричнева, 227 70 коп. червоно- помаранчева Темно- 35. 35 35, 50,- 35,- 4. ЗО, ЗО. ЗО, 40, ЗО, 3. 35, 35. 35, 60, 35 5. 50. 40 60,- ьо, 15, 50. мі, 12, 15, Одеса іип 10, “ажурний, вістря вище кри і ^Одеса УІЬ у західних каталогах)_________ Чорний НД на м. Росії XVII, XIX. XX і Х\ІІ випусків, із зубцями І І ... , , коричнева, 228 1 руб. помаранчево- червона (77В) * * Коричнево- 229 3,50 руб. фіолетова, жовто-зелена ♦ * І ємно синя 210 5 руб. сіні по іслеп 11311101 І 11.1 0.20 0.10 0.20 0,30 0,20 235 1 коп. Жовта (6314) 236 2 коп. Зелена 237 3 коп. Червона 238 5 коп. Фіолетова 239 7 коп. Блакитна 240 10 коп. Синя .,„ _ Фіолетова, світло- 241 15 коп. синя 242 20 коп. Синя, червона _20 Темно-синя, 243 „, коп. /14 кармінова Червоно- 244 35 коп. . 1 фіолетовії, іеиеііа Коричнево 245 50 коп. . фіолеіові. іелеіиі І ємно коричнева 246 І р»6. помар.......і по •в рипи і ( \ І 60. 60, 60, 80.- 80, 50, 25 50 50 70. 70 60, 50 і 5о. ці
Поштові марки України (1850-1945 рр.) 123 Коричпево- 247 3,50 руб. фіолетова, жовто- зелена Темно-синя. 248 5 руб. світло-зелена, блакитна Темно-зелена, 249 7 руб. евпло-рожева (тип II) г- Червона, жовта, 250 10 руб. . 1 сіра 1.20 чо, 75, 75, 1,- 75 60, 60, 1.80 Серія (16 м.) ІОлеса тип 10. ‘ажурний, віс-іря вите крил” |(Одеса УІЬ у західних каталогах)_ Чорний НД на м Росії XXI випуску, □ ОВ ** * О , _, , Жовто- 251 1 коп. помаранчева 252 2 коп. Зелена 253 3 кой. Червона 254 5 коп. Фіолетова ., Коричнево- 255 15 коп. , фіолетова, синя ,,, Червоно- 256 50 коп. , фіолетова, зелена Коричнева, 257 70 коп. червоно- помаранчева Гемно-коричнева, .'58 1 руб. помаранчево червона (77В) ♦А НДі *І нд- Коричнево- 25*> 3,5(1 руб. фіолетова, жовго- іелена ♦А НДз ♦ь нд- Темно-синя, .’<>0 5 руб. світло-зелена, блакитна ♦А НДі ♦Б НДП . . , Тем но-зелена, ’ьі 7 руб. евнло-рожева ♦ А НД, • Б НД |1 , , ... , Червона. жовіа. <>’ 10 руб. сіра • А НД | *'' 'Ч. і. . 35. 35,- 35,- 35, 60,- 60,- 0,30 4, 50, 50. 90 зо, зо, зо. зо, 50. 50, 0 20 3. 40, 40. 70 35, 35,— 35, 35, 45. 60, 60, 0.30 1, < дня (12м і — Таблиця відповідності номерів наддрукін “Одеса 5-10” цього каталогу та каталогу “Місіісі” Одеса-5 Одеса-6 Одеса-7 Тип Уа Тип УЬ Тип Ус Одеса-8 Одеса-9 Одеса-10 Тип Усі Тип УІа Тип УІЬ Херсон, гип 1. У Чучіиа залічені до місцевих |НД Херсону. У той же час в інших каталогах названі “Одеса тип 4’ і тому розглянуті у [розділі Одеса |Очаків (Херсонської зуб.) Чорний НД ручним штемпелем на м Росії XIII випуску, із зубцями ** * 0 1 1 коп. Жовю-помаранчева , - ... , Коричнево-фіолетова, 2 3,50 руб. 4 жовто-зелена 10, ю. 8, 8, Серія (2 м ) 20, 16, Любашівка (Херсонської губ.) Штемпель ручний, одинарний, кау чу ковии______ Чорний НД на м. Росії XVII і XX випусків, із зубцями ** * О 3 10/7 коп. Блакитна (115) , _ Фіолетова, світло- 4 15 коп. синя - Л Тсмно-оиня. 5 20/14 коп. ,, . кармінова (116) Корпчиено- <> 50 коп. , фішіеіова ісііепа 60 60 45 45 100 < V |ШІ 1 1 М )
124 Поштові марки України (1850-1945 рр.) Поштові марки України (1850-1945 рр.) 125 Примітка. Зображення штемпелю Любашівки, показане туї, ( реконструкцією рисунку наддруку. як правило, дуже нечіткої Воно дає загальне уявлення та не може бути (!) основою для експертизи 5.8.6. Подільський поштовий округ Серед поштових марок з наддруком тризубця найбільша розмаїтість штемпелів відзначається по Подільському поштовому округу. Найбільш уживана серед філателістів нумерація типів по каталог Ф.Чучіна, що використана й у нашім Каталозі. Для зручності порівняння наприкінці глави дається таблиця відповідності номерів типів наддруків з каталогом МісЬеІ. У тих випадках, коли відомо, у якому населеному пункті робився наддрук. не вказується в примі і ці Варто пам'ятати, що оскільки це наддруки зроблені вручну, та якісіь відбитків часто дуже погана. В межах одного аркуша можна знайти наддруки на будь-який смак. Придбання таких марок пов’язане з більшим ризиком і можливо тільки при наявності кваліфікованої експертизи. Тип 1. (Вінниця) Шіемпель ручний, одинарний, металевий_______ Чорний сажистий НД на м Росії XIII випуску, із зубцями ** * © 1 3,50 руб. Чорна, сіра 2 7 руб. Чорна, жовта 35, зо, 40 40, Серія (2 м) 80, |Тші 1, (Вінниця)_______________________________ Чорний НД на м Росії XVII, XIX XX і XXII випусків, із зубцями ** * © 3 1 коп. Жовта (631 3) 0,20 0,10 0,50 4 2 коп. Зелена 0,20 0.10 0.20 5 3 коп. Червона 0,20 0,10 0,20 6 4 коп. Червона 25, 20, зо, 7 5 коп. Фіолетова 0,8(1 0,60 1,20 н 7 коп. Блакитна 0,20 0,10 0,20 9 10 кон. Синя 0,20 0,10 ОДО 10 10/7 коп. Ьл.ікііііііі (1 15) Фіоіісгощі світно- 0 20 0,10 0,20 11 15 МІЙ. < ним II 1) II 10 0 0 12 хо КОІІ 1 1111 | ігріишл 0 0 О 11) о 20 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 /14 25 35 50 70 І 3,50 5 7 10 Темно-синя, кармінова (116) 4, 3, Зелена, коричного- коп. ,. 0,20 0,10 фіолетова Червоно-фіолетова, коп. 0,20 0,11) їелена Коричнево- коп. (1,20 0.10 фіолетова, зелена Коричнева, коп. червоно- и,20 0,10 помаранчева Т емно-коричнева. руб. помаранчево- 0,20 0,10 червона (77А) Коричнево- руб. фіолеюва, жовто- 1,50 1,- зелена Темно-синя, світло- !’ ' зелена, блакитна 12,- 10, Темно-зелена, ртб. світло-рожева (тип 8, 6, 11) руб. Червона, жовта, сіра 8, 7, ( ерія (20 м ) 60, 45, 4 і) /о ОДи 0,2'1 (1.20 <і і 12, X 10 70, Тип 1. (Вінниця) Чорний сажистий НД на м. РРФ( Р першого вип [Тип 1. (Вінниця)_______________________1 Чорний НД на м. Росії XXI випуску, □ ** * и . Жовто 23 1 коп. помаранчева 24 2 коп. Зелена 25 3 коп. Червона 26 5 коп. Фіолетова .„ Коричнево- 27 15 коп. ,. фіолетова, синя Червоно- 28 35 коп. коричнева, темно-зелена Червоно- 29 50 коп. фіолетова, зелена Темно- _ коричнева. ЗО 1 руб. •’ помаранчево- червона (77В) Коричнево- 31 3,50 руб. фіолетова, жовто-зелена Гемно-синя, 32 5 руб. світло-тслспа. блакитна „ 1 ємно-зелена 33 7 руб. <1111 ІО-|ЮЖЄІІ,І 0,20 12.- 0,20 1, 40, 40, 16, о,2о 3, 15, 8 0,10 ю, 0,10 0,80 зо. зо, 12, 0,10 2,50 II) 7. 0 II 12. (і ' । 1 и 40 10 Іп о 1 10 ( 1 рія 1 11 мі 1 15 100 ** * © 14 35 коп. Блакитна(149) 4, 3, 8, 15 70 коп. Коричнева (150) 1, 0,80 8,- ( ерія (2 м.) 5,- 3,80 16, Примітка Марки №№ 34/5 відомі і гасінням Жмеринки І ип 2. Шіемпель ручний, одинарний, дерев’яний Чорний сажистий НД на м Росії XIII випуску, із іубцями ** * © II 70 ко Коричнева, червоно- помаранчева 20,- 1 ип 3. Шіемпель ручний, одинарний дерев’яний Чорна |рба з матовим відтінком______________________ Чорний НД на м Роси XIII випуску, із зубцями ** * © 1 70 коп Коричнева, червоно- помаранчева 20,- 11 іпі 4 (Тип ІХа по “МісЬеІ”) Щі смік ііь ручний, одинарний, дерев’яний Чорний НД на м. Росії XVII і XXII випусків, із ЛІНІЯМИ коп. Жовта (63ІА) 20. коп. Фіолетовії 20. коп. ( пня КОІІ 1,11 ІКПІІІ І (І І М 15, 20,- 15 20, 20 І її > і. І'. 20 7 25 коп 3елЄНа’ КОРИЧНОГО- фіолетова « Коричнево- 8 50 коп. ,. г фіолетова, зелена Коричнева, 9 70 коп. червоно- помаранчева Коричнево- 10 3,50 руб. фіолетова, жовто- зелена 11 10 руб. Червона, жовта, сіра ЗО _ 4, 25, 3, 20. 1.50 20, зо, Серія (11 м.) [Тип 4 (Тип ІХа по “Місіїсі ”)___________________] Чорний НД на м Росії XXI випуску, □ ** * 0 12 1 коп. Жовто-помаранчева 20, 15, 20,- 13 3 коп. Червона 0,20 0,10 0.20 14 5 коп. Фіолетова - 20, 15 14 коп коричнево-фіолетова. 20, 15, 20, СИНЯ Гем но-коричнева. 16 1 руб. помаранчево-червона 15. 12,- 15,- (77В) _ Гемно-зелена, світло- 7(1 рожева Серія (6 м ) 95, Гип 5 (Тип ІХаа по ‘МісІтсГ Шіемпель ручний, одинарний, дерев’яний Чорна фарба з маговим відтінком Чорний НД на м. Росії XVII і XXII випусків, із зубцями ** * 0 1 1 КОП. Жовта (631 А) 8.- 7. - 2 2 коп. Зелена 0,50 0,30 1. 3 3 коп. Червона 0,50 0,30 1, 4 5 коп. Фіолетова 12,- 10, 12, 5 10 КОІІ. Синя - 20,- 6 15 коп. Фіолетова, світло- синя 20, 15, 20, 7 20 коп. Синя, червона 6. 5,- 12,- 8 20/14 коп. Темно-синя, кармінова (116) 20 15, 20, 9 25 коп. Зелена, коричного- фіолетова 12, 10, 12, і» 35 коп. Чсріюпо- фіоіісюва ю іеікі 1 0 80 3. 11 50 коп. Коричнево- ’(|
І ?(» Нош іоні імлркп 5 крліїні (1850 1**4^ рр ) фн>лсі<чмі, ісл сім Коричнева, 12 70 коп. червоно- помаранчева | Тип 5 (Тип ІХаа по “МісЬеІ”)_______ Чорний НД на м Росії XXI випуску. □ 1с» 3 к<»п. Чсрвон.і 17 5 коп. Фіолетова Коричнево-фІОЛОІОНЯ 18 15 кпи. синя _л Червоно-фіолеюва, 19 ?0 коп. ' зелена Темно-коричнева, 20 1 руб. помаранчево-червона (77В) ** * 0 13 1 коп. Жовто-помаранчева 20,- 15, 20, 14 3 коп. Червона 0,20 0,1" 0,20 15 5 коп. Фіолетова 20, 15, 20,- Коричнево-фіолетова, 16 50 коп. 12,- 10, зелена Т см 11 о-кори ч нева. 17 1 руб. помаранчево червона 20, 15, 20, (77В) ( ерія (5 м ) 70,- 55, Тип 6. Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний_______ Чорний НД на м Росії XVII. XX 1 XXII випусків, із іубцями Тип 7. Ш іемпель ручний, одинарний, дерев’яни11 Чорний НД на м Росії XVII, XX і XXIІ вин і із зубцями 1 2 коп. Зелена 2 3 коп. Червона З 5 коп. Фіолетова 4 10 коп. Синя 5 10/7 коп. Блакитна(115) . _ Фіолетова, 15 коп. світло-синя ** 2,50 10,- 20- 12, 15. 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 З 5 10 10/7 15 20 25 35 50 3,50 10 коп. Жов і а(631А) кой. Зелена коп. Червона коп. Фіолетова коп. Синя коп. Блакитна(115) Фіолетова, світло- коп. синя коп. Синя, червона Зелена, коричного- кон. , фіолетова Червоно-фіолетова, Коричнево- коп. , фіолетова зелена Коричнево- руб. фіолетова. жовто- зелена руб. Червона, жовта, сіра Серія (ІЗ м ) б, 0,20 0,20 15, 5, 0,10 0,10 12,— 0,10 0,50 0,50 15,- 15, І, 20 коп. Синя, червона . Гемно-синя, 20/14 коп. ' кармінова(1 Зелена, 12, * І І 2, ] 8, П 15. І 10, І • 12.- И І ’ Ю, І II 0,20 . 18, 1, ІДО 12,- 15, 20 11 ип б. Чорний НД на м. Росії ХХГ випуску. □ ** * 0 14 1 коп. Жовю-помаранчевл 6, 5. - - 15 2 коп. Зелена ш, 8,- — — 9 25 10 35 11 70 коп. коричного- фюлетова Червоно- коп. , фіолеюва, зелена Коричнева, коп. червоно- помаранчева Коричнево- 12 3,50 руб. фіолетова, жовто- зелена Серія (12м ) Тип 7.____________________________ Чорний НД на м. Росії XXI випуску, □ Ні 145, ** * 0 13 1 коп. Помаранчева 14 3 коп. Червона 1^ 35 коп ЧеРвоно_фі°летова- зелена 6, 15, 5,- 12, 6 15 р Серія (3 м ) ЗІ, Тип 8. Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний Ч, ,| . п фарба з матовим її "їїпіком
Нош іоні мірки > країни (ІХ5И-1945 рр.) І 1|пріІПй НД II.І м Росії XVII. XIX і XX випусків. I | ЦІНІ <М» І ип 10 (І иіі II по ЛІісІїсГ і | III іемпель руцппи, о іипарпип, . • нпп Чорний ІІД па м Росії XVII. XIX і XX випусків із іубцями ** І І І І І І І -І •. 5 » 7 І II) Н 10/7 ) 15 Ні 21) II 25 П 15 І) 50 II 70 Г 10 кип. Жовта <63ІА) коп. Зелена коп. Червона коп. Червона коп. Фіолетова коп. Блакитна коп. Синя коп. Блакитна(115) Фіолетова, світло- коп. синя коп. Синя, червона Зелена, коричного- коп. , фіолетова Червоно-фіолетова, ігогі 1 ‘ Коричнево- коп. , фіолетова, зелена Коричнева, коп. червоно помаранчева руб. Червона, жовта, сіра _____________Серія (15м) 1 І коп. Жовта (631 А) 2 2 коп. Зелена З 3 коп. Червона 4 4 коп. Червона 5 5 коп. Фіолетова Фіолетова світло- коп. синя 20 коп. Сиия, червона 20/14 Темно-синя, кармінова(116) 1,20 І, 6, 5, ІнпХ. _____ —| Чорний НД на м. Росії XXI випуску, □ ** * о І<> 1 коп. Жовто-помаранчева 17 3 коп. Червона 18 5 коп. Фіолетова Iі) |5 коп ^Т'ричнепо-фіолеіова, синя Тем но-коричнева, '<> 1 руб. помаранчево-червона (77В) .. . _ Темно-синя, СВІТЛО- .'1 5 руб. _ зелена, блакитна 4,- 15, 5, 3, 12,— 4, 5,- 15. 15. ю, ю, Серія (6 м.) - Іпп 9. 1111 смпель ручний, одинарн иїі, дерев’ я ний Чорний НД на м. Росії XXI випуску, □ ** * 0 , . , Темно-коричнева, 1 1 руо. помаранчево-червона 15, 12, 15, 9 25 10 35 II 50 12 70 Зелена, коричного- коп. . фіоііегова Червоно- коп. , фіолеюва, іслена Коричнево- коп. . . фіолеюва. зелена Коричнева, коп. червоно- помаранчева Коричнево- 13 3.50 руб. фіолетова, жовто- зелена ________________________Серія (13 м .) 'Тип 10 (Тип II по -ІУІісІїеГ) 2, І, т З, 3. З, з, 9, 3. 15, 4, Ю, 18, 75? * |5() 0,80 1,50 2,50 2.50 2.50 2,50 8, 2,50 12,- 3. 8, 15,— 6ІІГ 0 1,50 2,50 9, 4,- 15, 4,- Ю. 18,- Чорний НД на м Росії XXI випуску, □ 14 3 коп. Червона 15 5 коп. Фіолетова . - Коричнево-фіолетова, 16 50 коп. зелена Гемно-коричнева, 17 1 руб. помаранчево-червона (77В) Гемно-зелена, світло- Серія (5 м ) 0,30 0.30 0,20 0,20 0 0,80 6, 20, Тип 11. Штемпель ручний, одинарний, каучу ковий ___ Сіро-чорний НД на м Росії XVII випуску, із зубцями
Нош ціпі м.іркп X країни (1850 191$ рр ) 1 2 коп. Іелеіи І І пп 13(1 ніі Піл но МісІнТ') Чорний І ІД на м Росії XXI випуску. □ Сіро-чорний НД на м. Росії XXI випуску, □ Темно-коричнева, 2 1 руб. помаранчево-червона (77В) Тип 12. Штемпель ручний, одинарний, каучуковий Чорний НД на м. Росії XX випуску, іч зубцями 13 3 коп. Червона 14 5 коп. Фіолетова Темно-коричнева. 15 1 руб. помаранчево-червона (77В) Серія (3 м.) 1 10/7 коп. Блакитна (115) , Темно-синя, 2 20/14 коп. ’ , _____________кармінова(116)_______ ( ерія (2 м) 20, 15, 35,- * 15,- 12 27, Тип 14 Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний. Чорії.і фарба з матовим відтінком_________________ Чорний НД на м Росії XVII випуску, із зубцями Тип 13 (Тип 111а по “МісіїеГ) Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний Чорна фарба з матовим відтінком Чорний НД па м. Росії XVII, XIX і XXII випусків, іч зубцями ** * 0 1,20 1, 1,20 І З коп. Червона Чорний НД на м Росії XXI випуску, □ ______________________________ ** * 0 Темно-коричнева, 2 1 руб. помаранчево-червона 20, 15, 20, (77В) 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 З 7 10 15 20 25 35 50 70 3,50 10 ** * 0 коп. Зелена 12,- 10, б. коп. Червона 2. 1,5<> 4, коп. Блакитна 10. 8,- — коп. Синя 10, Фіолетова, світ ло- кон, синя 0,20 0,10 1, коп. Синя, червона — - — 5, Зелена, коричного- коп. , фіолетова 6,- 5. 6, Червоно-фіолетова, зелена 18. 15,- 18,- Коричнево- коп. « фіолетова, зелена 0,20 0,10 0,50 Коричнева, коп. червоно- 0,20 0,10 0,50 помаранчева Коричнево- руб. фіолетова, жовто- 12,- зелена руб. Червона, жовта, сіра 18, Серія (12 м .) Гімн 15. І Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний Чорн і |фарба з матовим відтінком Чорний НД на м Росії XVII випуску, із зубцями Тип 16 (Тип ІЬ по “МісЬеІ”) Штемпель ручний, одинарний, металевий Чорні фарба з матовим відтінком __ Чорний НД на м. Росії XVII, XIX, XX і XXII випусків, із зубцями
Попі іоні мірки У ьр.іініі (1850-1945 рр.) І ’ч ЖЖ ж 0 1 1 коп. Жовні (61ІЛ| 2 2 коп. Зелена 1 3 коп Червона 1 4 коп. Червона 5 5 коп. Фіолетова п 7 коп. Блакитна 7 10 коп. Синя 8 10/7 коп. Блакитна (115) , _ Фіолетова, світло- 9 15 коп. синя 10 20 коп. Синя, червона 1 Темно-синя, II 20/14 коп. ..... кармінова (116) .. __ Зелена, коричного- 12 25 коп. . 1 * * фіолетова Червоно- 13 35 коп. .. фіолетова, зелена __ Коричнево- 14 50 коп. , фіолетова, зелена Коричнева, 15 70 коп. червоно* помаранчева Коричнево- 16 3,50 руб. фіолетова, жовто- зелена ... - Червона, жовіа, 17 10 руб. . н сіра 0,50 0.20 0,20 1.20 2. 18, 1, 0.20 1,80 6, (І,5<) 20 0,50 18, 0,40 0,10 0,10 1. 1,50 15, 0,80 0,10 1,50 5, 0.3(1 15. 0,30 15. 0,50 о,50 0^50 1.80 2,50 18, 20,- І,5О 0.20 2,50 7, 0,5(1 20.- 1,20 їх, їх, < ерія (17 м.) 1 ии 16 ( і чи ІЬ по “МісІїеГ)___ Чорний НД на м Росії XXI випуску, □ ЖЖ * 0 18 1 коп. Жовіо-помаранчсва 0,20 0,10 0,20 19 2 коп. Зелена 6,- 5, 211 3 коп. Червона 0.20 0.10 І. 21 5 коп. Фіолетова 20. 15,- 20,- Коричнево-фіолетова, 22 15 коп. ' 4 20. 15.- 20. синя Червоно-фіолетова, 23 50 коп. 20. 15,- 20. зелена Тем і іо-коричнева, 24 1 руб. помаранчево-червона 2. 1.50 2. (77В) _ Темно-синя, світло- 25 5 р\/о, зелена, блакитна 18,- Серія (8 м.) І ми 17. Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний Чорна фарба з матовим,від іінком Чорний НД на м Росії XVII і XX випусків, із іубцями ЖЖ Ж <3 1 1 коп. Жовта (631 А) 20,- 15, 20, 2 2 коп. Зелена 2,- 1,50 2,50 3 3 коп. Червона 20. 15. 20. 4 4 коп. Червона 18, 15, — — 5 5 коп. Фіолетова 18. 15, 6 7 коп. Блакитна 20, 15, — — 7 10/7 коп. Блакитна (115) 20,- 15, 20,- „ . _ Фіолетова. 8 15 коп. 20, 15,- — світло-синя 9 20 коп. Синя, червона 20. 15, 20. Зелена, 10 25 коп. коричною- 20, 15, 20,- фіолетова Серія (10м) 175, 135,- [ТіІП ЇХ _____________ Чорний НД па м Росії XXI випуску, □ ЖЖ * 0 11 1 коп. Жовто-помаранчева 20, 15, 20, 12 3 коп. Червона 15. 20. 13 5 коп. Фіолеіова 20,- _ Коричпево- 14 15 коп. . фіолетова, синя 20, 3 ємно-коричнева. 15 1 руб. помаранчево- 20,- червона(77В) Серія (5 м.) — 100, Тип 18 (Красносілки Подільській губ.) (Тип УТІІа по "МісІїеГі Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний. Чорна [фарба з матовим відтінком НД чорний на м. Росії XVII випуску, із іубцями ЖЖ Ж 0 1 7 рдб. Чорна, жовта 20, Тип 18 (Красносілки Подільської губ.) (Тип ^уіПа по “МісІїеГ)__________ _________ Чорний сажуватий НД на м Росії XVII. XIX. XX і XXII випусків, із зубцями ЖЖ Ж о 2 1 коп. Жовта (63ІЛ) 20, 3 2 коп. Зелена 0,20 0,10 0,50 4 3 коп. Червона 0,50 0,30 1,20 5 4 коп. Червона 1,20 1, 1.80
І 10 ІІоііпоііі мпркії 5 крліііп (1850-1945 рр.) 6 5 КОІІ. ФіО.ііСГОВіІ 7 7 коп. Блакиїна 8 10 коіі. Синя 9 10/7 коп. Ьлактна (115) Темно-синя, 10 14 коп. кармінова Фіолетова, світло- 1] 15 коп. синя 12 20 коп. Синя, червона п зшш Темно-синя, 13 20/14 коп. ’ кармінова (116) , . __ Зелена, коричного- 14 25 коп. ,. г фіолетова , с Червоно- 15 35 коп. фіолетова, зелена , Коричнсво- 16 50 кон. , фіолетова, зелена Коричнева. 17 70 коп. червоно- помаранчева Коричнево- 18 3,50 руб. фіолетова, жовто- зелена Гемно-синя, 19 5 руб. світло-зелена, блаки гна _ Тем но-зе чена, 20 7 руб. 3 світло-рожева - Червона, жовта, 21 10 руб. г Сірії 2.5(1 (1,20 20. 12. 18, 0.20 20. Ю. 2,- 4, 20, 20. -> 0,10 15. 10. 15, 0,10 15, 8, 1,50 3,50 15,- 15. 3,- 1, 20.- 12, 12,— 18,- 0,20 20,- 12,- 2, 20, 5, 20. 20,- 20, ( ерія (21 м ) 1 1 коп. Жовта (631 А) 2 2 кон. Іслепа 3 3 коп. Червона 4 5 коп. Фіолетова 5 7 коп. Блакитна 6 10 коп. Синя 7 10/7 коп. Блакитна (115) „ , _ Фіолетова, світло- 8 15 коп. синя 9 20 коп. Синя, червона ш Зелена, коричного- 10 25 коп. г фіолетова Червоно- 11 35 коп. ' фіолетова, зелена сп Коричнево- 12 50 коп. ..1 фіолетова,зелена Коричнева, 13 70 коп. червоно- помаранчева Коричнево- 14 3,50 руб. фіолетова, жовто- зелена 15. Ді 20, 6. 20, 6, 0,20 2, 20, 10. ю, 10, 20. 1? із, 15, 5. 15, 5 0.10 1,50 15, 8. 8, 8, 15,- 1 20. <» 20 'її о о <і 2<> 1п 10 1(1 2п. Серія (14м) 180, [Тип 19 (Красиосілки Подільської іуб.) _ Чорний сажисіий НД на м Росії XXI випуску, □ Гип 18 (Красиосілки Подільської губ.) (Типі УПІа по ' "Місіїеі”) Чорний НД на м. Росії XXI випуску, □ ** * 0 22 23 24 25 15 коп. Жовто-помаранчева коп. Червона коп. Фіолетова Коричнево-фіоле гова, коп. синя 15 1 коп. Жовю-помаранчева 16 2 коп. Зелена 17 3 коп. Червона 18 5 коп. Фіолетова Коричнево-фіолетова, 19 15 коп. синя Т емно-коричнева, 20 1 руб. помаранчево-червона Ї77В; , Темно-зелена, світло- **_ 0.30 2, 4, 4, 6,- 15,- * 0,20 1,50 3. 2.50 5, 12,- ІЗ. 26 1 РУб- Темно-коричнева, помаранчево-червона (77В) 18.- 15. 18,- Тип 19 (Красиосілки Подільської губ.) Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний Чорний сажу ватин НД на м. Росії XVII, XX і XXII випусків, із зубцями № |»*| * | 0 | Тип 20. [Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний Чорний матовий НД на м. Росії XVII, XX і XXII випусків, із зубцями 1 1 коп. Жовта (631 А) 2 2 коп. Зелена З 3 коп. Червона 4 5 коп. Фіолетова 5 7 коп. Блакитна 6 10 коп. Синя X, 10. 20.- 20,- 20. 20, 6, 8,- 15, 15, 10. 20. 20
ІІиііііоііі марки України (ІХ50-1‘>45 рр.) І II н 10 Фінів іоіі,і снило |4 КОІІ. соня 20 КОІІ. 20/14 КОІІ. 24 КОІІ. 15 коп. 50 коп. 70 коп. ( пня. червона І ємно-синя, карм її юва (116) Зелена, коричного- фюлегова Червоно- фіолетова, зелена Коричнево- фіолетова, зелена Коричнева, червоно- помаранчева Коричнево- 20, 20. 15, 20,- 20, 15, 12, 15. 20. 15. 20. 20. 15,- 20. 11 3,50 руб. фіолетова, жовто- 20, 15, 20, ,, іс Червопо- 0 35 коп. , фіолетова, зелена іп сл Коричнево- 10 50 коп. , фіолетова, зелена Коричнева, 11 70 коп. червоно- помаранчева Коричнево- 12 3,5(1 руб. фіолетова, жовто- зелена Серія (12 м.) 1 О 80 1.20 І, 0.60 0.20 0.10 Тип 21 (Проскурів, Подільської губ.) (Тип Уа по -МісіїеІ”) _, , Чорний матовий НД на м. Росії XXI випуску, □ ** зелена Серія (14 м.) І ірі 20, _ _________________ ~| Чорний сажистий НД на м. Росії XXI випуску, □ |4 І 16 2 17 З ІК 5 !•> 50 коп. ‘Жовто-помаранчева коп. Зелена коп. Червона коп. Фіолеюва 13 1 коп. Жовто-помаранчева 14 3 коп. Червона 15 5 коп. Фіолетова .. Червоно-фіолеюна, 16 50 коп. зелена Темно-коричнева, 17 1 руб. помаранчево-червона (77В) 2, 1,50 З, 2. 1.50 3. 20, 15, 20, 20,- 15. 20. 15,- 12. 15. коп. Коричнево-фіоле і ова. зелена 20 1 21 7 руб. руб. Гемно-коричнсва, помаранчево-червона (77В) Гемно-зелена. світло- рожева Серія (7 м.) 15,- 20, рГип 22. | ІПтемпс.іь ручний, одинарниіі^персв яний Чорний масовий НД на м. Росії XVII, XIX, XX і XXII випусків, із іубпями № Гип 21 (Проскурів, Подільської губ.) (Тип У а ції Місіїеі”) ІІ^гемпель ручний, одинарний, дерев'яний , Чорний НД па м. Росії XVII, XX 1 XXII випусків, її іубцями ** * о 1 2 КОП. Зелена 0,50 0,30 1,20 1 3 коп. Червона 18, 15,- — — 1 4 коп. Червона 0,20 0,10 0,5" 4 5 коп. Фіолетова 2(1, 15,- 20, 5 7 коп. Блакитна Фіолетова, світло- 0.20 0,10 0,50 6 15 коп. синя 0,30 0,10 1,- 7 20 коп. Синя, червона Гемно-синя, 0,20 0,10 0,50 к 20/14 коп. кармінова (116) —- 8. ** * 0 1 2 КОП. Зелена 2,50 2, 3, 2 3 коп. Червона 20, 15,- 20,- 3 5 коп. Фіолетова 2". 15, 2", 4 7 коп. Блакитна (1,20 0,10 1, 5 10/7 КОІІ. Блакитна(115) 2. 1,50 2, <> 15 коп. Фіолетова, світло-синя 1,50 1,20 2, 7 20 коп. Синя, червона 0,20 0,10 1, Я 20/14 коп. Гемно-синя, кармінова (116) Зелена, 1.20 1. 2. 9 25 КОІІ. коричного- фюлетова 20. 15,- 20. 10 35 коп. Червоно- фіолетова, зелена 12 10,- 12, 11 50 коп. Коричнево- фіолетова, зелена Коричнева, 12, 10,- 12, 12 70 коп. червоно- помаранчева 1, 0.8(1 1.50
І Іоні іоні м.іркп > крліпп (18*4) 1945 рр.) Корпчпсво- Н 3,50 руб. фіолетова, жоніо- зелепа . . -л _ Червона, жовта, 14 10 руб. . сіра 20, 50. Серія (14 м) 165,- [Тип 22. __ . _ , " | Чорний матовий НД на м. Роси XXI випуску, □ 15 І 16 2 17 5 18 15 19 50 20 І 21 7 ** * © КОП. Жовто-помаранчева 8, 6,- 8,- коп. Зелена — - — 10. коп. Фіолеіова 6, 5, 6, коп. Кори чнево-фюлетова, синя 8,- 6, 8. коп. Коричнево-фіолетова, зелена 1 емно-коричнева. 15, 12.- 15. руб. руб- помаранчево-червона (77В) Темно-зелена, свімо- рожена 20. 15.- 20. 18. Серія (7 м ) 85, Тип 23 (Проскурів, Подільської іуб.) (Тип ХЬ по “МісІїеГ) Щііемпель ручник, одинарний, каучуковий Чорний НД па м Росії XVII, XX і XXII випусків, із тупцями 14 3.50 руб. Коричні по фіолеіова. ЖОНІІІ- зслена Серія (11м) Тип 23 (Проскурів, Подільської іуб.) (Гип \ ПІ по “МісІїеГ’) ___________________ | Чорний матовий НД на м. Росії XXI випуску □ ** * (•) 15 1 коп. Жовто-помаранчева 20, 15, ?о 16 3 коп. Червона Темно-коричнева, 20. 15. 20 17 1 руб. помаранчево-червона (77В) 20, 15, 20 Серія (3 м.) 60, 45, 60 Тип 24. Штемпель ручний, одинарний, каучуковий Чорний НД на м. Росії XVII, XIX і XX випускні із зубцями ** І 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ** * © 1 коп. Жовта (631А У 1, 0,80 1,50 2 коп. Зелена 1,20 1, 1,50 3 коп. Червона 1.50 1.20 1,50 5 коп. Фіолетова 8, 6, 10,- 7 коп. Блакитна 3, 2.50 4. 10/7 коп. Ьпакитна (115) 26. 15, 20, 15 Фіолетова, коп. світло-синя 0.20 0.10 1. 20 коп. Синя, червона 1,20 1,- 1,80 20/14 Темно-синя, КОП- ,. , , кармінова (116) 4, 3,5(1 5, Зелена, 25 коп. коричною- 2(1, - 15, 20, фіолетова 35 Червоно- коп. ,. фіолетова, зелена 1,50 1,20 2,50 50 Коричпево- коп. , фіолетова, зелена X, Коричнева, 70 коп. червоно- 1,50 1,20 2,51) помаранчева І 2 З 4 5 6 7 9 10 11 З 10 15 20 35 50 70 1 3,50 10 коп. Червона 0,50 0,30 1 кип. Синя - 8. Фіолеіова. світло- ,,,,,,, , коп. 0,50 0,30 І синя коп. Синя, червона Червоно-фіолетова, коп. іелена Корнчнево- коп. . фіолетова, іелена Коричнева, коп. червоно- помаранчева Коричнева, руб. помаранчево- червона (77А) Коричнево- руб. фіолеіова, жовто- зелена , Гемно-синя, світло- руб. , зелена, блакитна руб. Червона, жовта, сіра Серія (1 м ) 0.50 0.30 1 8, . 20. 2,50 2, З, 8,- 6, 20. 15,- 20 20 20, Тип 24. ________________________________ Чорний матовий НД на м. Росії XXI випуску, □ ** * © 12 1 коп. Жовю-помаранчева 20,- 15, 20, 13 3 коп. Червона 20, 14 1 руб. Темно-коричнева, 20,
ІІоіпіопі нирки У кр.ііпи (1850 1945 рр ) І і І помаранчево-червона ( В) _ „ 1 емпо-челсім, світло- Г 7 руб. ______ рожева__________________ | ___________________Серія (4 м.) 20, 80? ** * 0 І ви 25. III і.мисль ручний, г ивдарний, Каучуковий орний матовий НД на м. Росії XVII. XX і ХХП рчпускіїз, із іубцями І 2 коп. Зелена З коп. Червона І 5 коп. Фіолетова І 7 коп. Блакитна * 10 коп. Синя її 10/7 коп. Блакитна (І 15) Фіолетова, евітло- 15 коп. синя Н 20 коп. Синя, червона ч 25 коп. 10 35 коп. 11 50 коп. 12 70 коп. червоно- помаранчева Коричнево- II 3,50 руб. фіолетова, жовю- Зелена коричної О- фіолетова Червоно- фіолетова. зелена Коричнево- фіолеюва. зелена Коричнева, **_ 20,— 10,- 20, 3. 20. 20, 20, 1, 1, 15. 20. 8,- 10, 15 20, 18,- 18, 2.50 4. 20, 2о, 20, 15,- 20, 0,80 1,50 0,80 1,50 20. I ції 25. зелена Серія (13м) 190,- Чорний матовий НД на м. Росії XXI випуску, □ 11 1 КОП. Жов і о-і юмаранчева 15 3 коп. Червона І(> 5 коп. Фіолетова 17 15 коп. Коричнево-фіолетова. синя Ге м і ю- кори ч нова. 18 1 руб- помаранчево-червона (77В) *_* 20,- 20, 20,- Серія (5 м ) * О 15, 20, 15, 20, 15, 20,- 12. 15, І піт 26. Штемпель ручний, одинарний, каучуковий Чорний (інколи сірий) матовий НД на м. Росії XVII і XX випусків, із зубцями 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 З 4 5 7 10/7 15 20 20.14 25 35 50 70 коп. Жовта (63ІА) коп. Зелена коп. Червона коп. Червона коп. Фіолетова коп. Блакитна коп. Блакитна (115) Фіолетова, світло- коп. синя 3. 6, 1,50 коп. Синя, червона 0,20 Гемно-синя, КОП. кармінова(116) Зелена коричного- ,,, коп. , 10, фіолетова Червоно- коп. . г 10, фіолетова, зелена Коричпево- КОІІ. , фіолеіова. зелена Коричнева, коп. червоно- 5,- помаранчева_______ Серія (14 м ) 2.50 4, 5, 7, 1,20 2, о, 8, 0,30 І 50 8, 0,10 0,20 0,10 0,50 8, 10, 8. 10. [Тип 26.______________________________ _ Чорний матовий НД на м Росії XXI випуску. □ ** * 0 15 1 коп. Жовто-помаранчева 8, 6,- ю,- 16 2 коп. Зелена 1,50 1,20 2,50 17 5 коп. Фіолетова - - - 8, ... Коричнево-фіолетова, 18 50 коп. 10 X, Ю,- ісл єна Т см но-коричнева. 19 1 руб. помаранчево-червона 18, 15, 18, (77В) Серія (5 м.) 48, Тті 27. Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний Чорний матовий НД на м. Росії XVII і XXII випусків, із зубцями 1 1 коп. Жовта (63ІА) 2 2 коп. Зелена З 5 коп. Фіолетова 4 7 коп. Блакитна 5 15 коп. Фіолетова, світло- 18,- 15, 15, 15. 18, 15, 12.- 12, 12, І 5,
І ч Поні іоні марки 5 країни (1X50-1945 рр.) синя 6 2(1 нон. Синя, черкопа 18. _ ,, Зелена, коричного- 7 24 коп. , ’ є фіолетова 8 35 коп. Червоно-фіолетова, зелена „ Коричнево- 9 50 коп. ,. фіолетова, зелена Коричнева, 10 70 коп. червоно- помаранчева Коричнево- 11 3,50 руб. фіолетова, жовто- зелена Серія (11 м ) 15. 18, 18,— 12, 15, 18, 20- - 18,- ( ерія (1 м )| 10, 125, | Тип 29. Шіемпель ручний, одинарний, каучуковин Чорний маювий НД на м Росії Х\ II, XX і XXII випусків, із зубцями ТшГІТ?____ ____ _____________ Чорний матовий НД на м. Росії XXI випуску, □ 1 2 коп. Зелена 2 4 коп. Червона З 7 коп. Блакитна 4 10 коп. Синя 5 10/7 коп. Блакитна (115) , ,, Фіолетова, світло- 6 15 коп. синя 12 3 коп. Червона 13 15 коп К0Р11чнево~ФІ0-,Іе,ова- синя Гем но- кори ч нева, 14 1 руб. помаранчево-червона (77В) 15, 12,- 18, 15, 18, 7 20 коп. Синя, червона „ Зелена, коричного- 8 25 коп. ,. г фіолетова 15 н Червоно-фіолетова, іелена 0,20 8,- 6,- 12,- 8, - 18, 18, 0,10 1 6,- 5. 10, І 6, 15,- 15,- 20 С ерія (3 м ) 10 11 Коричнево- го коп. . фіолетова, зелена Коричнева. 70 коп. червоно- 1,50 0,50 1,20 2, 0,30 1.2Н Тип 28. Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний Чорний маювий НД на м. Росії XVII і XXII випусків, із зубцями помаранчева Коричнево- 12 3,50 руб. фіолетова, жовто- 0.30 1.20 зелеиа Серія (12 м.) [Тип 29.________’__________ _______ | Чорний матовий НД на м. Росії XXI випуску. □ 1 1 коп. Жовта (631А) 2 2 коп. Зелена З 4 коп. Червона Коричнево- 4 3,50 руб. фіолетова. жовто- зелена (. ерія (4 м ) 35,- 30,- 40, І Тип 28. ____________ Чорний матовий НД на м. Росії XXI випуску, □ ** * © 13 1 коп. Жовю-помаранчева 14 5 коп. Фіолетова 15 Коричнево-фіолетова, синя 7 емно-коричнева, 16 1 руб. помаранчево-червона (77В) _ - Темно-зелена, світло- 17 7 руб. г рожева 18, 18. 15,- 15.- 15. 18 2,5о 18, Серія (5 м.) ** * © 5 3 коп. Червона 1,50 1,20 2,50 , Коричнево-фіолетова, 6 5<) коп. 1 зелена І емно-коричнева, 15, 12.- 7 1 руб. помаранчево-червона (77В) 15. 12. — Тип ЗО. Штемпель ручний, одинарний, каучуковий Чорний матовий НД на м. Росії XVII, XX і XXII випусків, із зубцями
ІІіиіііііпі марки України (І 850-1 *М5 рр .) І 2 2 5 І 15 І 20 * 20/14 і. 25 7 35 Я 3.50 кип. Іелсіїа коп. Фіолетова Фіолетова, евігло- коп. синя коп. Синя, червона Темно-синя, коп. .,... кармінова(116) Зелена, коричного- коп. , . фіолетова Ч ервоно-фіолетова. коп. іелена Коричнево- руб. фіолетова. жовто- 15, 0,20 12, 0,1о І, 0,80 15,- 1,20 20, 15. 20. 1.20 1, 4, З, зелена_____________ Серія (8 мд І иіі 30^__________________________________, Чорний матовий НД на м Росії XXI випуску, □ 9 5 10 І II 7 коп. Фіолетова З емно-коричнева, руб. помаранчево-червона (77В) _ Темно-зелена, світло- руб. рожева Серія (3 м.) ** * 2,- 15, 1,50 12, 15. 15, І ип ЗІ. ІІІіемпель рунний, одинарний, дерев’яний ___________ Чорний матовий НД на м. Росії XVII, XX і XXII випусків, із зубцями ** * О 10 І коп. Жовіо-помараіічеин 11 3 коп. Червона Тем но-кори ч нева, 12 1 руб. помаранчево-червона (77В) Серія (3 м.) 18. 15, 18, 4, 3. Тип 32 (тип УПІЙ по “МісЬеГ) |Штемпелі, ручний, одинарний, дерев’яний__ Чорний сажистий НД на м. Росії XVII, XX і XXII випусків, із зубцями ** І 2 коп. Зелена 2 З коп. Червона ' 10 коп. Синя 4 10/7 коп. Блакитна (115) _ . _ Фіолетова. світло- 15 коп. синя 6 20 коп. Синя, червона _ Коричнево- 7 50 коп. .. 1 фіолетова, зелена ,, __ Коричнева, червоно- 8 70 коп. н г помаранчева Коричнево- 9 3,50 руб. фіолетова, жовто- іелена 0.60 0.50 1. 2,50 2, 2,50 1, 0,80 1,50 З, 2,50 4,- Серія (9 м) І І ип ЗІ. , ,~1 Чорний матовий НД на м. Росії XXI випуску, І 2 2 З З 5 4 7 5 10/7 6 15 7 20 Я 20/14 9 25 10 35 II 50 12 70 13 3.50 14 10 коп. Зелена коп. Червона коп. Фіолетова коп. Блакитна коп. Блакит на 1115 і Фіолетова, сві тло- коп. синя коп. Синя, червона 1 ємно-синя, коп. ., , кармінова (116) Зелена, коричного- коп. , фіолетова Червоно- коп. , фіолетова, зелена Коричнево- коп. , фіолетова, зелена Коричнева. коп. червоно- помаранчева Коричнево- руб. фіолетова, жовто- іелена руб. Червона, сіра 1,20 0,20 0,20 0,50 жовта, Серія (14 м.) І 1,80 0,10 0,50 0,10 1,- 0,30 1, . 5, 0,20 0,10 1, 0,20 0,10 1, 4, 3,- 8, 12, 0,20 0,1" 1 1,50 1,20 2,50 1,20 1,- 1,80 | Тип 32 (тип УІІИ по “МісІїеІ”) ________________ Чорний матовий НД на м. Росії XXI випуску, □ ** * 0 15 16 17 18 1 З 5 15 коп. Жовіо-помаранчева коп. Червона коп. Фіолетова коп. Коричнево-фіолетова, 1,50 0,20 1, 4. 1,20 0,10 <1,80 2, 0,50 І 511 4.
І к. Поііікіні ті:ірі.п X країни (І8МІ 1945 рр ) сІІІІ) ... ... Коричпеші-фіоііеіова, 19 511 КОІІ. зелена Темно-коричнева, 20 1 руб. помаранчево-червона (77В) І 0,80 1,50 Чорніш маїопіііі НД ні м Ріки XVII XIX XXII випусків. її зубцями Тип 33. Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний______ Чорний матовий НД на м Росії XVII випуску, із зубцями І 2 коп. Зелена 2 3 коп. Червона З 20 коп. Синя, червона Серія (3 м ) 8, 6, Тип 34 (.Іетичів, Подільської губ.) Штемпель ручний, одинарний, дерев'яний Чорний сажистий І ІД на м. Росії XVII випуску, із зубцями 1 3 коп. Червона 2 4 коп. Червона З 10/7 коп. Блакитна (115) . Фіолетова, світло- 4 15 коп. синя 5 20 коп. Синя, червона , Зелена, коричного- 6 25 коп. , фіолетова 7 35 коп Червоно-фіолетова, зелена .. Коричнево- 8 50 коп. , фіолетова, зелена Коричнева, 9 70 коп. червоно- помаранчева Коричнево- 10 3.50 руб. фюлегова, жовто- зелена 11 10 руб. Червона, жовта, сіра _____________Серія (11м) 8, 7, 8. 8. 7, X 4, З, 1.50 1,20 І 1, 0,80 І 4, 3 | 1,50 1,2<і 3. 2,50 120, 60, | Тип 35.______ Чорний матовий НД на м. Росії XXI випуску, □ І 2 коп. Зелена 2 3 коп. Червона З 5 коп. Фіолетова 4 7 коп. Блакитна 5 10 коп. Синя 6 20 коп. Синя, червона - Червоно-фіолетова, 7 35 коіі. зелена о ™ Коричнево-фіолетова, 8 50 коп. ' 4 зелена п Коричнева, червоио- 9 70 коп. г помаранчева ** * 0,20 0,10 4, 5, 4,- З, 8. 7, 0,20 0,10 О І. 5, 5, 8,- 1,- 8.- ** Серія (9 м.) - 50, [Тип 34 (Летичів, Подільської і уб.)__________| Чорний матовий НД на м. Росії XXI випуску, □ 10 2 коп. Зелена 11 3 коп. Червона Тип 35. Штемпель ручний, одинарний, каучуковий 12 1 коп. Жовто-помаранчева 13 3 коп. Червона .. Коричнево-фіолетова, 14 50 коп. зелена Темно-коричнева, 15 1 руб. помаранчево-червона (77В) Темно-зелена, евнло- Серія (5 м ) 0,20 3. 1,50 Тип 36. Штемнел ь ручний, одинарний, меіалевий Чорний НД на м Росії XVII випуску, із зубцям справжня реставрація 1 70 к і Коричнева, червоно- помаранчева____________________ [Тип 36. 10, 15, 50, 1,20 0,10 2,50
І Іоні юні мирнії Укриїїііі (185(1 1915 рр ; І і Чорніш ІІД іпсрсу вин < ні м Роси XXI пііііускя □ ** * © 1 коп. Червона 7,- 6, І ші 37. 111 н.'мпель ручний, одинарний, дерев’яний_____। Чорний НД на м. Росії XVII і ХХП випусків, із іуічціми ** * 0 1 2 коп. Зелена .* 3 коп. Червона Фіолетова, світло- < 15 коп. синя 1 Червоно-фіолетова, зелена « Коричнево- 50 коп. .. фіолетова, іелена Коричнево- (> 3,50 руб. фіолетова, жовто- зелена 1,50 0.50 3,- 5, 8, 1,20 0.30 2.50 4,- 7,- 2,50 !.- 3,- 5, 5, 8,- Серія (6 м.) 25,- ТипЛ. __________________________ Чорний НД на м. Росії XXI випуску, □ ** * © 7 2 коп. Зелена Коричнево-фіолетова, Я 50 коп. зелена Темно-коричнева, •> 1 руб. помаранчево-червона (77В) -- 8,- 8,- 15,- Серія (3 м ) 31,- І ми 38. Шіемпель ручний, одинарний, дерев’яний Чорний сажистий НД на м. Росії XVII, XIX і XX випусків, із зубцями 2 4 2 З 5 10 10/7 14 коп. Зелена коп. Червона коп. Фіолетова коп. Синя коп. Блакиїна(115) 1 ємно-синя, коп. кармінова ** 0.20 0,50 6. 8, 1,50 0.10 ОДО 5- 1,20 6, 5. 1,- 1,50 6,- 2,50 7 8 9 10 II 12 13 14 15 20 20/14 25 35 50 70 Фнмісіоіиі СИПНО КОІІ. синя коп. Синя, червони Гемно-синя КОІІ. ., , , , кармінова (116) Зелена, коричного- КО.П. . фіолетова Червоно- КОІІ. , . фіолетова, іелена Коричнево- КОІІ. , фіолетова, іелена Коричнева, коп. червоно- помаранчева ,, Червона, жовта, 10 руб. . сіра ( ерія (14 м.) I, 1.50 0,50 0,30 2,50 2, | Тип 38. Чорний сажистий НД на м. Росії XXI випуску, □ ** * © 15 1 коп. Жовто-помаранчева 0,50 0,30 16 3 коп. Червона 8. 6, 8. 17 Мі коп Коричнево-фіолетова, 4, 3,50 — зелена Іем но-коричнева, 18 1 руб. помаранчево-червона 3, (77В) Серія (4 м.) І Тип 39. | Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний Чорний НД на м. Росії XVII випуску, із тубцями 1 3 коп. Червона Тип 40. Штемпелі, ручний, одинарний, дерев’яний Чорний матовий НД на м. Росії XVII випуску, із зубцями ** 1 2 коп. Зелена 2 3 коп. Червона 6, З 4 коп. Червона 1, 4 20 коп. Синя, червона 8, 5 25 коп. Зелена, коричного- 8. 10. 5,- 8, 0,80 1.50 6, 8, 6,- 8.
І (X Нош іоні марки У країни (1850-1945 рр.) фІОЛСІОВ.І , Черноііо-фіолеіова, 6 35 коп. іелена 7 70 гоп коричнева, червоно- помаранчева Серія (7 м ) |'Гни 40.______ ~~ , □ Чорний матовий НД на м. Росії XXI випуску, □ ** Темно-коричнева, 8 1 руб. помаранчево-червона ___________(77В)______________ Тип 41. Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний Чорний сажистий НД на м. Росії XVII випуску, із зубцями ** * 0 1 20 коп. Синя , червона 2 50 коп ''Оричнево-фюлетова, зелена 3 70 коп К°Р,1чнєва’ червоно- помаранчева Коричнева, 4 1 руб. помаранчево-червона (77А) 4, 0,20 ю, 6,- 3,50 0,10 8, 5, 1. 10 Серія (4 м.) 20, 16,- -Ь— І Тип 41., ~~ Чорний матовий НД на м Росії XXI випуску, □ ** * 0 5 3 коп. Червона Темно- коричнева. 6 1 руб. помаранчево-червона (77В) 0,20 0,10 0,50 2, Серія (2 м.) 2,50 Тип 42. Штемпелі, ручний, одинарний, (ерев’яний. Чорний НД на м. Росії XVII, XIX, XX, XXII випусків, із зубцями І 1 коп. Жовта (631 А) 2 2 коп. Зелена З 7 коп. Блакитна 4 II) 5 15 6 20 7 20/14 8 25 9 35 10 50 II 70 12 3,50 13 5 коп. ( пня ФіоііЄІОІШ, сипло коп. синя коп. Синя, червона 1 ємно-синя, КОП. ,, . ,. кармінова (116) Зелена, копичного- КОП. ,. г фіолетова Чспвоно- коп. ,.г фіолетова, зелена Корнчнсво- коп. , фіолетова, зелена Коричнева, коп. червоно- помаранчева Коричнево- руб. фіолетова, жовто- зелена Темно-синя, руб. світло-зелена, блакиїна Серія (1 > м.) 0.20 0,1 о 4, 3,50 0,50 0,30 4. І 1. Ні 6, І , рГин 42.. Чорний сажисіий НД на м. Росії XXI випуску, □ ** * 0 14 3 коп. Червона Тем но-коричнева. 2,- 1,50 3, 15 1 руб. помаранчево-червона (77В) 12,- ю, 12 Серія (2 м.) 14,- 11,50 15, Тип 43. Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний Чорний сажистий НД на м. Росії XVII і XX випусків, із зубцями ** * о 1 3 коп. Червона 2 4 коп. Червона 3 10/7 коп. Блакитна(115) 4 20 коп. Синя, червона _ Зелена коричного- 5 2з коп. , . фіолетова 4, 8. 8,- 3,- 6,- 6,- 4, 8. 8, 10. 10, Серія (5 м.) 40, [Тип 43. _______________________________ Чорний сажистий НД на м Росії XXI випуску, □ ** * 0 6 3 коп. Червона 8, 6,
Поціннії муркп України (1850 -1945 рр ) І ші 44. Пін мисль ручний, одинарний, каучуковий Чорніш м,повий ІІД на м Роси XVII і XX випусків, в зубцями ** * © І 1'1 І смію коричнева, 8 1 руб. помарапчево-чсрвон.і (77В) Тип 46. Штемпель ручний, одинарний, металевий І І коп. Жовта (631 А) 1 І коп. Зелена і З коп. Червона 4 7 коп. Блакитна Ц 10/7 коп. Блакитна (115) . _ Фіолетова, світ ю- 6 15 коп. синя 7 20 коп. Синя, червона Зелена, коричного- Н 25 коп. ,- фіолетова Червоно-фіолетова, 3. 2,50 2,50 2, 4, З, 4, З, 8.- 6, Чорний матовий НД на м. Росії XVII випуску, н зубцями І 7 Коп. Блакитна ** * В 10, 8,- 10, Чорний матовий НД на м Росії XXI випуску, □ ** * 0 І ип44. ____ ________) Чорний матовий НД на м. Росії XXI випуску, □ Тсмно-коричнева, 2 1 руб. помаранчево-червона (77В) 6,- 6,- ** * 0 10 1 коп. Жовто-помаранчева 11 3 коп. Червона 4, 4, 3.- 3, Серія (2 м) 8, 6, Тип 47. Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний Чорний матовий НД на м. Росії XVII випуску, із зубцями 1 ип 45. Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний Чорний матовий НД на м, Росії XVII і XX випусків, із зубцями 1 2 З І 2 з 4 5 6 7 5 10/7 15 20 25 50 70 коп. Фіолетова коп. Блаки тна (115) Фіолетова, світло- коп. синя коп. ( иня. червона Зелена, коричного- коп. , фіолетова Коричнево-фіолетова, зелена Коричнева, червоно- помаранчева_________ Серія ( м.) ** * © 4, 3, 5. 4, 3, 5 4, 8, 6,- 8,- 8, 6,- 1,20 1,- 1. | Гип 45.__________________________________ Чорний матовий НД на м Росії XXI випуску, □ 15 20 50 70 Фіолетова. свило- коп. синя коп. Синя, червона Коричнево-фіолетова, зелена Коричнева, червоно- коп. помаранчева Серія (4 м.) 3. 2.50 8, 6,- 1,50 1,20 8, б,- 2оГ 15^ Чорний матовий НД на м. Росії XXI випуску, □ ** * 0 ^0 коп Червоно-фіолетова, зелена 4.- 3.- Тип 48. Штемпе п. ручний, одинарний, іерев’яний Чорний матовий НД на м. Росії XVII випуску, н зубцями
1 |п І Іоні юні іхіііркп Укра ІN5(1 І*М5рр.) 5 10/7 коп. Блікппіп (115) . _ Фіолсгопл, сипло 6 ІЗ КОП. синя 1 7 коп. Блакитна _ , _ Фіолетова. світло- 2 15 коп. синя 1 70 коп коричнева, червоно- помаранчева 2,- 1,50 ['Гип 48. Чорний ми юний НД на м. Росії XXI випуску, □ 1**1 * 1 © 4 1 коп. Жовто-помаранчева 5 З кеш. Червона 6 50 коп 11еРвоно'ФІояетова> зелена Темно-коричнева. 7 І руб. помаранчево-червона (77В) 5,- 6, Серія (їм) Тип 49. Штемпель ручний, одинарний, іерев який Чорний матовий НД на м Росії XXI випуску, із зубцями ** І 35 2 50 З 70 Червоно-фіолетова, зелена Коричнево-фіолетова, зелена коп. 1,20 І,- 2, Коричнева, червоно- помаранчева '' ' Серія (3 м ) 10, 8,50 Тип 50. (Немирів, Подільської губ.) Штемпель ручний, одинарний, каучуковий Чорний матовий НД на м. Росії XVII, XX і XXII випусків, із зубцями ** * І 2 коп. Зелена 2 3 коп. Червона З 5 коп. Фіолетова 4 7 коп. Блакитна Я, 6,- 8, 6, 8. 6. 10, 8, 7 8 9 10 11 12 20 20/14 25 35 50 70 коп. Синя, червона Темно-синя, КОП. , . ., . кармінова(116) Зелена, коричної о- КОП. , фіолетова Червоно- коп. .г фіолетова, зелена Коричнево- коп. , фіолеіова. зелена Коричнева, коп. червоно- 10 о 20 3,- помаранчева Коричнево- 13 3,50 руб. фіолетова, жовто- зелена Серія (13 м) [Тип 50. _______"___________________ | Чорний матовий НД на м. Росії XXI випуску, □ ** 14 15 16 17 18 І З 1 5 7 коп. Жовто-помаранчева коп. Червона руб. руб. руб. Темно-коричнева, помаранчево-червона 12, (77В) Темно-синя світло- , зелена, блакитна Гемно-зелена. евнло- рожева___________________ Серія (5 м ) —.- Тип 51. Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний Чорний матовий НД на м Росії XVII випуску зубцями ** І 2 4 7 20 25 50 коп. Жовта (631 Аа) коп. Зелена коп. Червона коп. Блакитна коп. Синя, червона Зелена, коричного- коп. , . фіолетова Коричнево-фіолетова, коп. г 10, 12,- ю,- 8, 12.- 8 70 коп К°Ричнева> червоно- ____помаранчева Серія (8 м )
Попі іоні млркп З крінпії (1850 1945 рр ) І II І по 51 1‘іріпіп міновий І ІД на м Росії'XXI випуску, □ І 'НІ 21 5 руб. ** * 0 Ч 1 коп. Жовго-ііомаранчева 12, 10, 10 3 коп. Червона, (НД |) 15. 12, —.- II 5 коп. Фіолеіова 8, 6, Серія (3 м ) 35, 28, ІСМІІО-СИІІЯ спино «елена, блакииі.і < ерія (6 м ) 11 іііі 52. (Ьал та, Подільської губ.) (тип ХІХ1» по МісІїеГ) іііі емпель ручний, одинарний, дерев’яний ____ ГЦоріїий сажистий НД на м. Росії XVII, XIX, XX і \\ ІІ випусків, із зубцями Тип 53. Штемпель ручний, одинарний, дерев’яний Чорний матовий НД на м. Росії XVII і XX випусків, із зубцями ** ** * о 1 2 коп. Зелена 3 коп. Червона 1 5 коп. Фіолетова 1 7 коп. Блакипіа 5 10 коп. Синя О 10/7 коп. Блакитна (115) _ Фіолеіова, свило- 7 15 коп. синя 8 20 коп. ( пня. червона л Темно-синя, ч 20/14 коп. ..... кармінова (116) ... „ Червоне- ні 35 коп. , фіолетова, зелена ., Коричпево- 11 50 коп. , н фіолетова, іелена Коричнева, 12 70 коп. червоно- помаранчева Коричнево- 11 3.50 руб. фіолетова, жовто- зелена Темно-синя, 14 5 руб. свгіло-зелена, блакитна ... . Червона, жовта, 15 10 руб. • , сіра 12, 1,20 0,50 4, 4. 4, 12. 0,50 5,- 6,- 1,- 8, ю,- 10 1, 0.30 3,- 3,- 1, 10, 0,30 4. 5,- 0,80 6. 8,- 12. 1,50 1,- 5, 5, 5,- 12,- 1, 10- 5,— 7,- 2,- 8. ю,- 10,- Серія (15 м ) І Тип 52.__________________________________| Чорний сажистий НД на м Росії XXI випуску, □ ** * 0 16 1 коп. Жовто-помаранчева 4, 3.- 5,- 17 2 коп. Зелена 6,- 5, 7,- 18 3 коп. Червона 1.50 1,20 2,50 І4 5 коп. Фіолеіова 4, 3. 5, •II 1 руб Темно-коричнева, ’ помаранчево-червона 8. 6. 8,- 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 З 5 10/7 15 20 20/14 25 35 50 70 коп. Жовта (бЗІАа) коп. Зелена коп. Червона коп. Фіолеіова коп. блакитна(115) Фіолетова, світло- коп. синя коп. С пня, червона Темно-синя, КОП. , кармінова(116) Зелена, коричнево- коп. , фіолеіова Чсрвоно- кон. , фіолеіова, зелена Коричнево- КОІІ. , . фіолетова, зелена Коричнева, коп. червоно- помаранчева Коричнева. 1 руб. червоно- _________помаранчева (77А) Серія (13 м ) я, 3. 4, 4. 10,- 10,- 10, 8,- 8,- 12, рГип 53.________________________________ Чорний матовий НД на м. Росії XXI випуску. □ ** * 0 14 1 коп. Жовто-помаранчева 15 3 коп. Червона Гемно-коричиева. 16 1 руб. помаранчево-червона (77В) 10.- 4, 8,- 3, V 6. Серія (3 м.) [Тип 54. _________________________ Чорний сажистий НД ручним, одинарним каучуковим штемпелем на м. Росії XVII і XXII випусків, із іубцями
11 І Іоні і пні марки Укріпнії (1850-1445 рр.) ** © І 2 коп. Зелена 2 З коп. Червона З 2(1 коп. Синя, червона Коричнево- 4 3,50 руб. фіолетова, жовто- зелена їй Серія (4 м.) | Тип 54. Чорний сажистий НД на м. Росії XXI випуску, □ 5 1 коп. Жовто-помаранчева 6 3 коп. Червона 7 5 коп. Фіолетова___________ Серія (3 м ) 6, 6,- 8,- 20, * 5,- 5,- 6, 16, 0 7,- 7. 8, 22,- [Тип 55. (Березівки Подільської губ.) Чорний сажисіий НД ручним, одинарним, дерев’яним штемпелем на м. Росії XVII випуску, із зубцями І 2 коп. Зелена ** * 4,- З, © Чорний сажисіий НД на «. Роси XXI випуску, □ 2 І коп. Жовто-помаранчева З 3 коп. Червони 4 5 коп. Фіолетова____________ Серія (3 м.) 8,- 6,- 4, * 18,- 14,- 0 8,- 6, 4, 18, ГТип 56. (Немія Подільської іуб.) Чорний сажисіий НД ручним, одинарним, дерев’яним штемпелем на м Росії XVII випуску, із зубцями 1 50 коп ^°Ричнево“<ІІ,але10ва’ зелена 2 1 б К°РІ1чнева> червоно- _______’ помаранчева (77В) Серія (2 уі.) 0 Ю, 18,- 28, Тип 57. Штемпель ручний, одинарний, каучуковий_______ Чорний НД на м. Росії XVII і XXII випусків, із зубцями І 2 З 4 5 6 7 2 коп. Зелена 10 коп. Синя Фіолетова, світло- 15 коп. синя „ Зелена, коричнево- фіолетова -п Коричнево-фіолетова, 70 коп. 3.50 руб. Коричнева, червоно- помаранчева Коричнево-фіолетова, жовто-зелена Серія (~ м ) 8. Ю, 6. 8,- [Тип 57. _ Чорний НД на м Росії XXI випуску. □ 8 3 коп. Червона Земно-коричнева, 0 1 руб. помаранчево-червона ___________(77В)______________ ( ерія (2 м.) ** * Тип 58. Штсмпель ручний, одинарний, каучуковий Чорний НД на м. Росії XVII випуску, із зубцями 1 10 коп. Синя _ , _ Фіолетова, 2 15 коп. синя світло- 1,50 6, 1,20 5,- Серія (2 м.) 7,50 6,20 Тип 59. Штемнель ручний, одинарний, металевий Чорний НД на м Росії XVII. XX і XXII випускні, із зубцями 1 3 коп. Червона 5, 2 5 коп. Фіолетова З 10/7 коп. Ьлакиї на (115) 8, , , _ Фіолетова. світло- 4 Із коп. 8, синя 5 20 коп. ( пня, червона -.
І Іоні і <ші ммрки Ук|>:іпіп (І 850 1945 рр) І І < іелеп.і. корпчпсіиі- КІІІІ. фіолеюва Коричнево-фіолетова, 1ЄЛЄІІИ 1,50 Коричнево-фіолетова, ' ’ жовто-зелена Серія (8 м.) | ііііі 59. Іпріїнй 1 ІД на м. Росії XXI випуску, □ 9 1 коп. Жовто-помарапчева І» 5 коп. Фіолетова 50 г Червоно-фіолетова, зелена Тем но-кори чнева. ІІ руб. помаранчево-червона (77В) Серія (4 м.) 12, 12,- 8,- ** * © 8, 6, 10, 8, 8, 6, 34, 26,— 11 ип 60. ___________ Чорний НД ручним, одинарним, дерев’яним піп мпелем на м. Росії XIII випуску, із зубцями ** * © 1 3,50 руб. Чорна, сіра 20,- 15,- 20, 11^60,_________________________ | Чорний НД на м, Росії XVII і ХХП випусків, із міцями ** * 0 1 2 коп. Зелена 8.- 6, — — 1 3 коп. Червона 8, 6, — — 1 4 коп. Червона 8,- 6, . Коричнсво- 5 50 коп. , фіолетова, зелена — 4, Коричнево- 6 3,50 руб. фіолетова. жовто- 15, 12, 15,- зелена Серія (5 м.) І ип 60.| Чорний НД на м. Росії XXI випуску, □ (77В)________________ Серія (4 м,) Тип 61. Штемпель ручний, одинарний, дерев ’ я п 11 и Чорний НД на м Росії XVII 1 XXII випусків, в зубцями І 3 коп. Червона 2 20 коп. Синя, червона , Коричнево-фіолетова, З 50 коп. іелена Коричнева, червоно- 4 70 коп. помаранчева _ „ _ Коричнево-фіолетова, 5 3,50 руб. жовто-зелена ерія (5 м.) З, 5,- 5, 6, 5, 6, 26,- 21, І Тип 62. Штемпель ручниіі, одинарний, каучуковий, Чорний матовий НД па м. Росії XVII і XXII випусків, із зубцями Червоно-фіолетова, ' ’ зелена Коричнево-фіолетова, ' ’ зелена „ Коричнева, червоно- 3 70 коп. помаранчева 4 3 50 руб КоРич,Іев°-Фіапетова" ’ ' жовто-зелена Серія (4 м.) | Тип 62. _________ Чорний НД на м. Росії XXI випуску, □ Темно-коричнева, 5 І руб. помаранчево-червона (77В) 20, 7 1 8 З » 5 10 1 коп. Жовто-помаранчева коп. Червона коп. Фіолетова руб. Темно-коричнева, помаранчево-червона
144 Поштові марки України (1850-1945 рр.) Наддруки тризубця на м. Росії дореволюційного зразка належать до однієї найменш розроблених областей української та російської філателії. Докуменіальні матеріали (поштові відправлення, бланки посилок і переказів і т.д.) дотепер належною мірою не систематизовані. Вивчення подібних документів дозволило б виявити невідомі типи наддруків, виділити наддруки, що робилися централізовано, а для місцевих — визначити, де вони здійснювалися. У цій області постійно робляться знахідки та відкриття, які розширюють та доповнююіь наші інання про українську філателію цього періоду. Існує велика кількість марок із фальшивими НД, відрізнити які віл справжніх рядовому філателістові практично неможливо. Зображення НД, наведені в каталозі- цовіднику, іберігають пропорції справжніх, але масштаб їх нестабільний, і тому вони не можуть служити підставою для експертизи (!). Наведена нумерація повністю відповідає каталогу Чучіна. Для зручності користування нігжче дається зведена таблиця наддруків Подільського пошювого округу із вказівкою їхніх номерів й по каталогу “МісІїеГ, як найбільш популярному сьогодні в Україні га Європі. Це цікаво: наддруки тризуба на марках Росії на іеренах сучасної Білорусі наприклад. Київської або Мінської губернії тобто всі одержували однакові циркуляри. Тому н архівах не існує документів про “білоруські поштові відділення”, спеціально відкриіих Київським поштовим округом. На території приєднаних повітів мали ходіння поштові марки УНР і колишньої царської Росії і наддруком українського тризубця. Кореспонденція і Пінська. оплачена цими марками, у філателістичних колекціях зустрічається дуже рідко. Є інформація (Федосеев В. Марочні герритории мира: Украйна, Молдавия. Белорун. — Москва, 2008. Є. 72-74) про наддруки тризуба на марках Росії у двох місі їх теперішньої Білорусі: Гомелі (1) та Новобєлпін (21: Це питання ще потребує дослідження. Білоруські міста і омель, Пінськ з прилеглими територіями у різні періоди XX ст.. входило до складу Київського поштового округу. Після проголошення Української Народної Республіки (УНР) південні райони Білорусії (уздовж Прип'яті) короткий період були під її керуванням. У цих районах діяла українська поштова адміністрація. Зберігся циркуляр начальника Катеринославського поштово- гелеграфного округу № 20548/52 від 28 червня 1918 р. про включення до складу тодішньої Української держави ряду повітів суміжних територій з українським населенням. У циркулярі говориться: “...Тимчасово ці повіти підкоряються наокрам (начальникам округу) у наступному порядку: ...Речицький, Пінський. Мозирський та Гомельський київському наокру’’. Які-небу дь спеціальні поштові відділення на цих територіях українською владою не відкривалися. Просто всі місцеві поштово-телеграфні контори й поштові відділення стали одержувати циркуляри Керування Київського почтовою округу й керунаїися ними у своїй робіт Київським ІКІЧ.ТПМ І вом не робилося ЯКИХ Ііеіїуці ро ІХ<> ІКІ'НІ. МІЖ ІІОІІІІОІІНМІІ У< 11ІЮІІ.ІМІІ
Габлиця вічкові нюсі і типів наддруків Подільського поштового окруїу іаного каталогу ю класифікації катаної у “МісІїеГ ІІІІІ Iі 1.1 № Тип : ІХс № Тип < 1\Ь » Тип 4 ІХ.і Іин 5 ІХаа № Тип 6 VI» Тип " УІЬ ДО Тип <» Тип 9 Гип 10 Тип // № Тип 12 № Гип 13 /ип 14 І\ ке 11 ІІІЬ ІПЬЬ ІПа Ніс ДО Тип 15 до Гип 16 Гип 17 Тип 18 ДО Тип 19 Тип 20 Тип 21 Іс ІЬ VII VIII» VII ІЬ УИІс Уа М № ІЖ1 Тип 22 Тип 23 Ц(р Тип 24 Гип 25 1^1 Тип 26 Тип 27 Тип 28 Ха ХЬ ХЬЬ Хс XVI» ХУІЬ ХУІаа ^^9 ОД Тип ЗО Тип 31 Ой Тип 32 Тип Зі Тіш 34 м Тип 3' ХІІЬ ХІІс ХІа УІІМ Хд ХІЬЬ ХІЬ ф ш № м № од ОД справжнім реставрація Тип 36 Тип 37 Тип 38 Тип 39 Тип 40 Тип 41 ХМ ХІІс! ХПсІ УЬ XV» ХУІс № Тип 42 ОД Тип 43 м Тип 44 ® Тип 45 ОД Тип 46 Тіш 47 Тип 48 ХІУа XI Уа» ХІІІс ХІІІЬ ХІІІа ХІІІЬЬ ХІІІаа м Тип 49 ОД Тип 50 ж Тип 51 ОД Тип 52 ф Тип 53 Тип 54 Тип 55 ХПе ХУІсІ ХІІІсс ХІУЬ ХУЬ ХУаа Березівка Тип 56 «1 Тип 5 у № Тип 58 1® Тип 59 № Гип 60 ОД Тип 61 № Тип 62 Немія Хсо Хк ХПЬЬ ХІІсе ХІІскІ ХУІс
146 Поштові марки України (1850-1945 рр.) 5.9. Провізорії України (1920-22 рр.) З 10 травня 1919 р. на території УРСР були уведені єдині із РРФСР поштові правила й тарифи н.і всі види поштових відправлень. В Україні проводилися переоцінки марок як і в РРФ< Р В окремих поштових конторах для захисту економічних інтересів відомства за вчасною ініпіаіивоіо робилиі я контрольні написи йнаддруки [Ахтирка (Харківська обл.) 1921 р., - . ' , | Напис фіолетовим чорнилом цифри нового номіналу на м Росії XVII випуску ** * © В 1 250 /1 коп. Помаранчева 3(1, | Катеринослав (нині Дніпропетровськ) і921 р. | Напис чорним чорнилом вартості “250” та букви “р” на контрольних марках ощадних кас Росії ** * о в 1 250 р./5 руб. Синя, фон жовіий 2 250 р.'Юртб. Червона, фон жовтий — зо, зо. 90, 90,- і ю, 110, Серія (2 м.) 60, 180, 220, Київ. Лютий 1922 р. Штемпель ручний (нумератор).________________________________________________ НД чорний знизу вверх на ощадних М Росії, із зубцями, в/з “вертикальні ромби” ** * © В . - Зелена і світло коричнево- 1 750 5 коп. 20,- 18, 18, 100,- 125, жовте (І25Х) •А НДІ зо- 27,- 27,- 150,- 200 *Б В/з “горизонтальні ромби” 60,- 55,- 55,- 300,- 40(1 *Ба НД 1 — — — . , Зелена світло коричнево- 2 800015 коп. , , 6П, 57. 57. 200, 25(1 Жовте (125Х) *А НД; 100,- 90,- 90,- 550- 700 *Б В/з “горизонтальні ромби” — *Ба НД ф — , ... Коричнева світло 3 15000/10 коп. 120,- 100, 100, 250, 31ИІ коричнево-жовте(126Х) *А НД 4 240- 220,- 200,- 350, 41)П Ж Б В/з “горизонтальні ромби” — — — *Ба НД і — — Серія (3 м ) 200, 175, 175, 550, 675 Приміїки' 1) М №№1 і 3 зустрічаються з НД двох тинів перш чіткий і другий ро иіиіпрькі іііі причому -пінні «усі річ а< іься рідше. Марка №2 відома зіньки із чіткою І ІД Цс поясниміьея іим, піо спочііі-ку робпліня III ч • марклх №2 і 3 иілпіиками мриоі <|пірбіі Потім уже викорисіллаїея Силі ніс іусці і[цірб.і, ш«» при ш чііиі но пумц । що І..1ІЛ.ІІК» і ірііінії іп (ГіНІОК | || | КШ)Н ' пупи ІіІИіуіІІ.І II І |Ц рипи юму III'» ПІ ІІКІНІ -що І<> ІН ріш ЦІН Вії ,1 ІІІІКІІ І.ірпф ІІІІ П|Нк НІН ІІІІИОр' НІ
Поштові марки України (1850-1945 рр.) І І іист установлювався в 8000 руб Потім пішло виправлення тарифу, шо знижує його цр 7500 руО Відповідно до >юі о й був здійснений подальший випуск марок; 3) Відомі пробні НД “1500" на ощадних марках вартістю 1коп Р(-); 4) Є фальсифікати НД |Ладижин (Подільської губ., нині Вінницької обл.) 1021 р. НД ручним штемпелем фіалеговою фарбою цифри нового номіналу на м Росії ** * о в 1 250 2 коп. Зелена (64) 25, [Лямікорунь (Подільської губ,) 1922 р. ; .' НД ручним штемпелем фіолетовою фарбою цифри нового номіналу па м Роси', із зубцями ** * 0 1-І Темно-коричнева, 1 25/1 руб. помаранчево-червона (77А) • • • • Мглин (Чернігівська іуб.) 1920 р._ ________________ Чорний НД ручним шіемпелем слова “МГЛИН" на м. Росії, із зубцями ** * 0 □ 1 2 коп. Зелена(64) 2 3 коп. Червона(65) 100, 100, 300, 300, 400, 400, С ерія (2 м ) 200, 600,- 800, Свягошипо (Київської губ., нииґКпів) 1922 р._ Чорний (інколи сірий) НД ручним шіемпелем цифри вартості на ощадних марках Росії ** * 0 □ < гг Зелена світло коричнево- 1 7500 5коп. /1О_. жовте (125) 25. 20,- 100, 220,— 250, *А НД зверху вниз 25. 20,- 100,- 220,- 250 Примітка У поштовому обігу були дуже короткий строк. У непогашеному вигляді продавалися в мій «піп і\ < <І>А (НД сіруватий). Відомі фальсифікати НД. Гсилівка (Катеринославської губ.) 1920 р. _____________________ І І.1ПІІС чорним олівнем букви ~р” на м. Росії XVII та XXI випусків, із зубцями кпи Жовні помаранчі в.і (6)) КІШ << ВІГІ (НІ) ІД от 1-І 10 ІН
148 Поні ківі марки України (1850-1945 рр.) 3 3 коп. Червона(65) 4 15 коп. Фіолетова, іемпо-сння 4<>. 40, С ерія (4 м ) 160, Приіміїка В Лиши вкаїут. що надписи зроблено чорним чорнилом 'ГульчищІІшіільськоііуб.. нині Вінницької обл.) 1920 р. _________________________________________ НД ручним штемпелем червоною фарбою букви "Р” на м Української держави ч фіолетовим 1 ІД тризуба типу “Пол іава—1”, із зубцями ]» III ** * О □ 1 2 коп. Зелена(2) ю, 8, 4«, Примі 1ки 1) Відомі з поіашениями “Тульчин , “Теплик’’ тощо, 2) У непогашеному вигляді продавалися в магазинах СФА 1920. Харків ______________ _________ ________ Чорний НД ручним п'ятикратним шіемпелем знизу вгору слова “руб.” на м Росії, із зубцями сп т 1X4 т Сі_ іх5 сх_ І ин І І йп ТІ Тип НІ ** * © И 1 1 коп. Жовта (63) 50, 45, "5, зоо. 1000 2 2 коп. Зелена(64) 5, 4,50 ІО, 60, 100 *А ПД зверху вниз 7 50 1 - 15 90 - 3 3 кон. Червона(65) 5,- 4.50 і о, 60, 100 *А. НД зверху вниз 7 50 15, 90,- *Б НД горизонтальний 75- 70,- 150,- 900 - 4 5 коп. Фіолетова (67) 5 4,50 ю, 60. 100 ♦А НД зверху вниз 7,50 7 - 15 90 ЇМ),-і 5 10 коп. Синя (69) 50, 45, 80, 300, 700 ★ А НД зверху вниз 15- 14,- зо. 180, им । , _ Коричнево-фіолетова, 6 15 коп. ' ,, 7.50 7. 15, 90, 13(1, світло-синя (71) *А НД зверху вниз 15,- 14 зо,- 180,- 7 20 коп. Синя, червона (72) 7,50 7, 15, 90, 1МІ #А НД звер. вни. Серія (~ м ) 72,50 65,50 120,- 370,- 600 , -2 Наклад. № 1 = 1480, №2 = 202 946. № 3 = 209 324. № 4 = 153 609, № 5-26 256, № 6 125 260 М»> 106 670 11920. Харків __________________ __________ _________ Чорний НД ручним п’ятикратним штемпелем знизу вгору слова “руб.” на м. Росії, □ ** * © Е 8 1 коп. ЖовГа (63) 50. 40, 60 80 21 МІ 1 9 2 коп. Зелена(64) 150. 120 150. 180 ІІМІ. 1 10 3 КОІІ. Червона(65) 5(1 40 60 ко 2ІМІ, і 11 5 КОІІ. ♦ А Фюіісіона (()/] 1 ІД ІІК | 'Ху ПІ 114 і 10 1 10 1’ 15 КОІІ К іріі'ііь ік’ фіоцс он । 2оо 1 (1 ' ІІ >1111 пі
Поштові марки України (1850-1945 рр.) І Ю світло-синя (71) Серія (5 м) 460, 375, 540,- 670,- і зоо. Наклад № 8 = 2500, № 9 = 1560, № 10 = 2535, № 11 = 55 122, № 12 = 520 )920. Харків _______ Чорний НД ручним п'ятикратним штемпелем знизу вгору слова “руб." м “Харк’в-1", із зубцями ** * © □ лЯ ІЗ 1 КОП. Жовта (ІЗ зо, 25, 50, 140, 200, 14 2 коп. Зелена(2) зо, 25, 50, 140, 200, 15 3 коп. Червона(3) 20. 15,- ЗО. 55,- 80. 16 15 коп. Фіолетова, свії ло-синя (10) 25, 20, 40, 65, 90, 17 20 коп. Синя, червона (11) 150, 125, 170,- 300, 350, 18 20 /14 коп. Темно-синя кармінова (12) 20о, 170, 250, 4(30, 450, ( ерія (6 м) 450, 380, 590,- 1100,- 1370, Накла № 13 1043, № 14 = 1122, № 15 = 7104, № 16 = 7065, № 17 = 450, № 18 = 405 І‘>20. Харків___________________________________________ ___________________________ Чорний НД ручним п’яіикраінпм штемпелем знизу вгору слова “руб ” на м. “Харків-1", □ ** * © □ 19 1 коп. Жовта (17) 5, 4,50 ю. 60, 100, 20 2 коп. Зелена(18) 5. 4.50 10. 60. 100 21 3 коп. Червона(19) ю. 9 20, 120, 200, ( ерія (3 м.) 20, 18, 40, 240, 4011, Наклад. № 19 = 1288. № 20 = 325. №21 =3 680 І ‘>20. Харків , ........... _ ____ Чорний НД ручним п’ятикраїним штемпелем знизу вгору слова “руб." на м “Київ—2”. із зубцями ** * © □ Г.1 22 1 коп. Жовта (106) 15, 12,- 20, 50, 100, Наклад: 4536 І ‘>20. Харків ______________________________] Іорний НД ручним п’ятикратним штемпелем знизу ві ору слова “руб на м. “Київ-1” □ ** * © □ 23 1 коп. Жові а (479) 15, 12,- 20. 50. 100. ♦7і ІД зверху вниз — 21 3 коп. Червона(491) 35, ЗО, 50, 75, 150, ___ ( ерія (2 м.) 50, 40, 70,- 125, 250,- Наклад № 23 = 6510, № 4 = 6313 І‘»2<> Харків | ічрніїй І ІД ручним п'ятикратним штемпелем знизу вгору слова “руб.” на м. “Катеринослав- 1”, із іубцями ** * © □ 25 15 коп. фіолеюва свнцо-синя (10) 125,- 100, 150, 200, 500, Иік.пці 760 І Ірпіміїкп і ) і ІД іііімніоіи мі і .і і. цими и пикр н ними піісмислмми (і риф .імі 11 і рі.ох іііпік їм і іміх іпікирін і і ні і нпііии ПІІ Ції И І рі І Віініріи ні і <|і ірі> і । । । і і .і 1111 ній її ш 11 іп і ні 11 ції 11 ' ‘ ;р>‘" » ірп чіп > рніпіі | <•< їй 1 । утп | (ін | । ч. )р| , । р» п
І М) Ношніні марки 5 кріїїіііі (1850 1945 рр.) «кі іп іпіхоріїсишумліїся (4 коп. іа 10 коп.) і.і ні марках ромлнопсккоїо іоііпісііпоіо ііііііуску. 4) іусірічяіоіься марки і іориюіпально розміщеним НД їм крайніх марках окремих аркуііни (нарік . 10). У нгераіурі зіадунься про такий НД на марці № З । Черкаси (Київської і уб., нині обласний центр) 1920 р._____ Напис фіолетовим чорнилом цифри вартості та букви “р.” на марках УНР. □ ** * © □ 1 5 р. і 10 шаг. Жовто-коричнева (1) 25, 20, - 50, 2 10 р./20 шаг. Коричнева (2) 25, 20, 50, 3 20 р./40шаі. Зелена (відтінки) (4) 25, 20, 50, Серія (3 м ) 75,- 60,- 150,- [Черкаси (Київської губ., нині обласний Центр) 1920 р, _______________________________ Напис фіолетовим чорнилом цифри вартості та букви “р.” на марках Української держави з триіуїні» типу “Київ І”, □ ** * © В 4 4 р. /4 коп. Червона (27) 70,- 'Черкаси (Київської губ., нині обласний центр) 1920 р. ”______,,, __ ._________________ І Напис фіолетовим чорнилом цифри вартості та букви “р.” на м. Української держави з тризубом піну “Київ-2", □ ** * © в 5 1р./1коп. Жовіо-коричнева (122) 6 Зр./3 кой. Червона (124) 150, 150, Серія (2 м ) 300, 5.10. Випуск Революпііїно-ііовсіанської армії України (РПАУ) У 1919 році Революційно-повстанська армія України (РПАУ) піц керівництвом Нестора Іванович і Махно випустила власні марки-гроші На них зображені Уіахно та серп і молої У той час ходила жартівлива пісенька. Гей, кулю, не журись'. В Махни гроші завелись А хто IX не братиме Того Махно дратиме [27.08.1919. Марки-гроші Ручний НД коричневою та червоною фарбами на щільному жовтому папері, □ (*) 0 в 1 1 руб. Коричнева, червона 7 •> Примітка: інформацією щодо накладу, розміру аркушів (відомо по існування зчіпки 4x2 маркпі за поштової о обігу марок-грошей РПАУ ми не володіємо
Поні іоні нирки України (1Я50-І945 рр.) 151 5.11. ІІоііп:і Закарпатської України (1939-1945 рр.) До ілкіїї'іеііня Першої' світової війни Закарпатська Україна входила до складу Угорщини У цеп період па її ісриюрії використовувалися спочатку (із середини 1850 р.) австро-угорські, а понм, и іранця 1871 р, угорські поштові марки. Після розпаду Австро-Угоршини в 1918 р. Закарпаття кілька місяців входило до складу Західно- української Народної республіки. У листопаді 1919 р. Закарпатська Україна ввійшла До складу Чехословацької республіки. З 1919 р. । ю середини 1939 р. там діяла чехословацька пошта. У 19.38 р. уряд Чехословаччини обіцяв автономію Іакарпатгю. Однак після Мюнхенської угоди 1938 р (пакту Молотова-Ріббентропа), що поклав початок рошоділу Чехословаччини, коли від Закарпатської України Угорщиною була відірвана її південно- шхідна частина з містами Ужюрод. Мукачеве й Берегове, змусив влади Закарпаття оголосити у січні 1‘Вч р. про незалежність. Чехословацька пошта навіть підготувала випуск спеціальної марки ю іня початку роботи Сейму К ірнатської України, що повинен був оформити законодавчо незалежність нової держави. Захоплення нацистською Німеччиною Чехії й Моравії й ліквідація Чехословацької держави в березні 1939 р привели до того, шо самостійна іержава Закарпатської (Карпатської! України, проіснувала тільки дві доби, а потім було приєднано до Угорщини. У період окупації на її території курсували угорські поштові марки Після івільнення Закарпагія восени 1944 р. Радянською Армією тут формується Народна Рада Закарпатської України, що взяла іпладу у свої руки й проголосила возз'єднання з Радянською Україною. В області поштової служби нова влада вже 3 січня І945року вирішила постачити наддруками угорські марки, що перебувають в обігу, а із травня 1945 р. адміністрацією регіону випускаються власні марки. 1 15 лисюнада 1945 р.. відповідно до доювору між СРСР і відродженою Чехословаччиною. йікарпаї ська У край іа входить до складу У країни і і на її терп і орії діє загальносоюзна пошта. При описі випусків Закарпатської України, пов'яіаних з використанням уіОрських марок, їхній помер по каталогу "‘Місіте!’’ вказується в дужках 115.03,1939 р. Випуск чехословацької пошти для Закарпатської У крайні Металографія, Пап жовтий тонований, ЗЛ І2|/. І 3 кр. Фіолетово-блакитна (Церкви у с Ясиня) ♦А •Б Наклад: 900 000 3.50 25.- 50. 100. М + купон (зверху або знизу) М купон (справа) 1000, 220 Приміїки; 1) Випуск присвячений відкриттю Сейму Карпатської України в м. Хусті (15 03 1939) Малюнок марки повторює чехословацьку марку № 270 (по “МісЬеІ”) в 60 гелерів, випущену в 1928 р. до ювілею незалежності країни зображенням церкви в Ясинях, але зі зміненими номіналом, кольором і написами. Номінал у чехословацьких кронах, слова “Карпатська Україна” українською мовою. Марка мала ходіння один день; 2) На 2.03 1939 р. був підготовлений конверт до випуску в перший день засідання Сейму, але він не вийшов, тому що засідання Сейму було перенесено на два тижні: 3) У Закарпаття надійшло 300 000 М Решта (600 000) були продані у Празі. НД Народної Ради Закарпатської У країни на угорських марках Перший випуск. 10 лютого 1945 р. Типографський наддрук чорною фарбою в гри рядки українською мовою І Іонна Іакарпатської України” га номіналу на поштових, доплаїних і фіскальних марках Уіоріциіш
їх' Поштові марки України (1850-1945 рр.) Через те, що на території Закарпатської України в той час в обії у перебували грошові одиниці цнох нидів угорські пенсе її чехословацькі крони на наддруку не вказувалася приналежніс. номіналу до певної валютної системи. За даними архівних матеріалів, хоча на марках Закарпатської України номінал зазначений без позначення грошових одиниць, офіційно вартість марок визначалася філерах та пенсе, що й зроблено у нашому каталозі Наддрук проводився на вертикальних зчіпках по 10 марок Наддрук виду ‘А’ перший рядок горизонтальний, а другий й третій під ксіами 34 і 36 градусів Наддруки виконані шрифтом “гротеск’ Крім того, у наддруцг типу "А" зустрічають п заголовні букви “3” і “П” літературні шрифти “аніиква” Відомі різновиди наддруків виниклі внасліді і дефектів і зношування кліше й закономірно зустрічаються на багатьох вертикальних ічіпках марок ні тих самих місцях. Так наддруки виду “А” відомі наступних типів і підтипів 1 наддрук набраний шрифт “гротеск”. II - буква “3” слова “Закарпатська” набрана шрифтом “аніиква” III - буква~П”слова “Пошта” набрана шрифтом “аніиква” IV обидві букви “3” і “П” набрані шрифтом “антиква”. Іа у наддруці типу І права крайня лінія букви “ш” слова “Пошта” укорочена. 1 Ь - у наддруку сипу 1 розбиіа буква “н” слові “Україна” IIІа — у наддруку іипу III відсуїня буква “а” у слові “Закарпатська” Наддрук типу “Б” — всі рядки юризонтальш, цифра номіналу стоїть праворуч^ Наддрх і. використовувався тільки на службових марках. Виконаний шрифтом “іротсск”. Відомий різнови. на 6-й марці вертикальної зчіпки в слові “Закарпатська’’ замість букви “т" буква “і Розташування наддруків виду «А» різних типів у вертикальній зчіпці з 10 марок (по Ф Таборскому. 1968) Номер марки Тип Номер марки Тип 1 111а 6 111 2 11 7 1 3 1а 8 І 4 111 9 IV 5 1Ь 10 IV Другий випуск. 20 березня 1945 р. Типографський наддрук чорною або червоною фарбою в три рядки українською мовою Нош Закарпатської України” та номіналу на поштових, доплатних і фіскальних марках Угорщини. На і ір » проводився на вертикальних зчіпках по 5 марок. Наддрук виду “А” перший рядок горизонталі.ніііі < друїий іа третій під однаковим кутом ЗО і 36 градусів Наддруків з кутом нахилу рядків 36 ір.і пі порівняно мало. Наддруки виконані тільки шрифтом “гротеск”. Відомий різновид аналогічна підтипу 1а У ти • випуску також відомо досить баї ато перевернених, подвійних наддруків, а також різного роду її унії тексту. Найбільш рідкісним є. різновид - перевернені цифри номіналу НД типу “В” - аиялої.........И “Б”, але цифра номіналу розміщена ліворуч. Перша партія марок з НД з державної друкарні надійшла в продаж 10 лютого 1945 р ІІ.і і ні зроблені на уі Орських марках 27 видів (у тому числі 6 видів доплатних і 3 - службових м ір і загальним накладом 14 225 шт. (9080 звичайних поштових марок. 2180 доплатних і 2965 сну лічінні Цифри ці, однак, на думку М.Бнаги (1972), не можуть претендувати на абсолютну точність. [Т945. НД чорний типу «А» иа обігових марках випусків 1939,1941/42,194.3/44 і 1944 рр Типографський НД чорною фарбою на марках Угорщини О И
Поштові марки України (1850-1945 рр.) І 5 і ** * 0 2 60 /3 Ф- Коричнева (666) 150,- 100, 200, 3 60 16 ф. Фіолетова(604) 150, 100. 200. 4 60/24 ф. Фіолетово-коричнева (673) 200, 150, 250, 5 60/30 ф. Кармінова(717) 200,- 150, 250, 6 60 / зо ф. Кармінова(753) 50, 20, 40, 7 60 / 40 ф. Сіра (718) 250, 200, 250, 8 2.00 / 50 ф. Блакитна (719) 250.- 200. 250.- 9 2.00 / 70 ф. Темно-зелена (720) 250, 200, 250, 10 2.00 80 Ф- Світло-коричнева (721) 250. 200, 250,- 11 2.00 /1 п. Зелена, жовта (679) 200, 150, 250, 12 4.00 / 2 11. Коричнева, жовіа (680) 200, 150, 250, ІЗ 10.00 5 п. Фіолетова, жовта (681) 400, 300, 550, Серія (12м) 2500, 1800,- 290(1, Наклад: № 2 = 1(17, №3=116, № 4 = 88, № 5 = 84, № 6 = 5226, № 7 = 68, № 8 = 68, № 9 =65, № 10 = 103, № 11 = 92, № 12 = 280, № 13 = 59 1945. Наддрук чорний гину «А» на марках серії в пам’яті діяча Угорщини Сечеиі_______| іипографський НД чорною фарбою на марках Уі орщини ** * 0 14 40 10 Ф Оливково-зелена (660) 200, 150. 250, 15 60/16 ф. Коричнева(661) 300, 200, 300, 16 100/20 ф. Темно-червона (662) 250. 200 250, 17 1.40 32 ф. Темно-помаранчева (6ьЗ) 250. 200 250, 18 2.00 / 40 Блакитна(664) 200, 150, 250, Серія (5 м) 1200, 900, 1300, ІІцклад:№ 14=74,№ 15 = 64,№ 16 = 68,№ 17 = 69.№ 18 = 78 111 (чгірний типу «А» на марках серії з доплатою в допомогу інвалідів війни | І ппографський НД чорною фарбою на марках Угорщини ** * О 1" 20/1+1 ф. Сіра (722) 200, 150, 300. .'(• 40 / 20+2 ф. Коричнево-кармінова (727) 300, 200, 375, І 60/4+1 ф. Темно-коричнево-кармінова (724) 200. 150.- 300. 60 /8+2 ф. Зелена(725) 225, 175, 300, |.1 оО 12+2 ф. Жовто-коричнева (726) 225, 175, 300, 1 60 40+4 ф. Чорно-блакитна (728) 225, 175, 300, М 1,00 50+6 ф. Червоно-коричнева (729) 225, 175,- .300, X» 1,40 / 70 ьн ф. Тсмносіра-блакитна (73Б) 225, 175, 300, Серія (8 м) 1400, 1000, 1800, ІІи ш і : №19 204, №20 86, № 21 220, № 22 = 109, № 23 109, № 24 117, №25 103, №126 ні і 1иІ* ІІи і ірук чорніш піну > \ на марках і іонна іою на корік її 'Іервоиоі о \рс< і и І " <4 р.іфі II ІІІІ II 'І її іріюкі ||| іріхію II І М І|ІІ І \ >|>1111111II
154 Поштові марки України (1850-1945 рр.) ** * 0 27 1,00/20+20 ф. Червона, кармінова (749) 375, 300, 450, 28 1,40! 30+30 <]>. Коричнево-червона, кармінова (750) 375.- 300. 450 29 2.00 / 50+50 ф. Темно-фіолетова, кармінова (751) 375, 300, 450, ЗО 4,00 / 70+70 ф. Блакитна, кармінова (752) 500,- 450, 650, Серія (4 м.) 1600, 1350, 2000, Наклад: № 27 = 84. № 28 = 68, .№ 29 = 74, № ЗО = 58 |10.02.1945. Наддрук чорний або червоний іипу «А» на марках серії “Полководці та храми” Типографський НД чорпою або червоною фарбою на марках Угорщини жваваякая вввввав^в жіввавіав ** * 0 31 10/1 ф. Сіро-?елсн»і чорний (705) 150, 100, 200 32 10/2 ф. Помаранчева,' чорний (706) 150, 100, 200 33 10/3 ф. Блакитна // червоний (707) 150,- 100, 20о ЖА НД чорний — — 34 40/2 ф. Помаранчева чорний(706) 150, 100, 200 35 40/5 ф. Червона // чорний (709) 200, 150. 250 36 40/8 ф. Оливково-зелена // чорний (711) 37 40 10 ф. Коричнева чорний (712) — — 38 40 /12 ф. Зелена // чорний (713) 200, 150, 250 39 40. 18 ф. Сіра// червоний (714) 40 40/20 ф. Червоно-коричнева// чорний (715) 125,- 100. 1 '5. 41 60/1 ф. Сіро-зелена // чорний (705) 40, зо, 50. 42 60 2 ф. Помаранчева чорний (706) 50, 35,- 70, 43 60/3 ф. Блакиїна//чорний (707) 40, 30, М> ЖА НД червоний — — — — 44 60/4 ф. Коричнева чорний (708) 20, 15, 45 60 / 5 ф. Червона // чорний (709) 60, 40. 90, 46 60/6 ф. Синьо-сіра чорний (71(0 40, зо,- 50, 47 60/8 ф. Оливково-зелена // чорний (711) 50, 40, 70. 48 60 / 10 ф. Коричнева чорний (712) 20, 15, 49 60 / 12 ф. Зелена // чорний (713) 50, 40, 70. 50 60/18 ф. Сіра // червоний (714) 20. 15, зо, ЖА НД чорний — — 51 60 / 20 ф. Червоно-коричнева // чорний (715) 40, зо. 50, 52 60 / 24 ф. Пурпурова чорний (716) 70, 50 ІОП 53 60 / зо ф. Кармінова // чорний (717) 40, ЗО, 54 2,ПО / 50 ф. Блакитна червоний (737) 90, 70 ЖА НД чорний 55 2,00 / 80 ф. Оливково- коричнева чорний 173К) 125. 100 56 2,00 1 II. к пєііьі чорний ( V)) 100 70 (МІ ( Грім ( (1 м ) II >1. і № Ч 81. 1’ 101, № М 117, Г мі 10 V 11 К.ч .8 * 1 94 ІХс 16 84 /. •
Поштові марки України (1850-1945 рр.) 155 1066, № 38 - 96, № 39 = 1504, № 40 = 161. № 41 = 1940. № 42 = 960, № 43 = 1264, № 44 = 7078, № 45 448, № 46 = 1317, № 47 = 669, № 48 = 4055, № 49 = 820, № 50 = 4489, № 501 = 1504, № 51 = 1462, № 52 - 315, № 53 = 1549, № 54 = 279, № 541 = 8, № 55 = 190, № 56 = 825 НД чорний тип) «А» на марках ріщняного вин;сіп, 1943 р, І ипографеький НД чорною фарбою на марках Угорщини ** * 0 57 60/4 ф. Зелена(742) 80. 50, 120, 58 60 / 20 ф. Блакитна (743) 100. 60, 150, 59 60 / зо Ф- Коричнево-помаранчева (744) 120, 75, 180, Серія (3 м ) 300, 185, 450, Наклад: № 57 = 479, № 58 - 382, № 59 = 278 Наддрук чорний або червоний типу аЛ» марках в пам’ять .І.Коіпуій І ипографеький НД чорпою фарбою на марках Угорщини ** * о 60 40 4 ф. Коричнева чорний (745) 200, 150, 230, 61 60/20 ф. Темно-зелена чорний (746) 200. 150. 230, 62 60/30 ф. Коричнево-червона, чорний (747) 200, 150, 230, 61 1,00 / 50 ф. Синя чорний (748) 500, 400. 550. 64 2,00 / 50 ф. Синя червоний (748) 200, 150, 230, Серія (5 м ) 1300, 1000, 1450,- Наклад: № 60 = 164, № 61 = 107, № 62 161, № 63 = 44, № 64 = 147 І Іицдрук чорний або червоний т ипу «А» на марках серії присвяченій видатним жінкам Угорщини | І ііпої рафський НД чорною або червоною фарбою на марках Уі орщини ВВІ ** * © 65 40 / 20 ф. Коричнево-оливкова чорний (754) 150, 100,- 200, <»<• 60 / 20 ф. Коричнево-оливкова// чорний (754) 100. 60. 150. »7 60 / 24 ф. Пурпурова// чорний (755) 200, 150, 150, *А НД червоний 400,- 350- 500,- 6Я 60 / Зо ф. Коричнево-червона // чорний (756) 50,- зо, 60, (»•> 1,00/50 ф. Блакитна червоний (757) 100. 80, 150, то 1.40/70 ф. Коричнево-помаранчева // чорний (758) 200, 150. 200, 1 2,00 / 50 ф. Блакиїна червоний (757) 150. 100. 200 1 •» » ’.ОО / 70 ф. Коріїчіісію-ііомаріїїічсв'.і // чорний (75Х) 100, 50, |5О. _ 71 2.00 хо _ф_ Коричні но ісірміновл "чорний (759) 100 80, 150. ( ерія (9 м ) 1 ІІН), 800, 1400 Н<< іаі N-05 ІОН. \. 06 15 N.. 07 559 N"07 4 101 №68 2.196, N.. 69 1’1, N"70 131, № і і іч № ’2 п і, N.. ’1 5,16
І >( ІІоііпові марки Укріпнії (1850 -І*М5 рр.) І‘>44 Піддрук чіірііпп або червоний ішіу «А» на марках і місцевим паддруком м. Кусі І піка рафський НД чорною або червоною фарбою на марках У горіцини штп ** * (•) " 74 60/1 ф. С іро-зелена // чорний (705) 220.- 200. киї 75 60 / 2 ф. Помаранчева чорний (706) 220, 200, »<И? 76 60 . 4 ф. Коричнева /і чорний (708, Хуст№ 4) 220,- 200. 101 77 60; 4 ф. Коричнева " чорний (708, Хуст № 5) 300, 250, 400 78 60/8 ф. Оливково-зелена // чорний (711) 200,- 100, 200 79 60/10 ф. Коричнева чорний(712) 250, 100, 2(и» 80 60 12 ф. Зелена // чорний (713) 400, 300, 500 81 60 /18 ф. < іра // червоний (714) 400,- 300. 300 82 60 / 20 ф. Червоно-коричнева Н чорний (715) 400, 300, 5(Ю 83 60 / ЗО ф. Кармінова // чорний (736) 400,- 300, 300 84 60 , ЗО ф. Кармінова // чорний (756) 4(и>, Зіи), 500 85 2,00.70 Ф- Коричнево-помаранчева // чорний (758) 400,- 300, 500 Серія (12 м) 3700, 3000,- 4300 Наклад: № 74 = 171, № 75 = 173, № 76 = 173, № 77 = 269, № 78 = 273, № 79 = 73, № 80 = 170, № 81 73, № 82 = 186,2*' 83 = 73, № 84 = 78, № 85 = 73 Примітка: М №№ 74/85 і з перевернутими НД (по три екземпляри) Ціна *+по 5000у.о. [Наддрук чорний типу «Б» або «В» на фіскальних марках податку на вино І инографський НД чорною або червоною фарбою на марках Угорщини ** * 86 40/10 ф. Червоно-коричнева, НД типу '<Б» 100 70 150 ★А іомилкй “ЗАК‘- 200. 190- 87 40 / 20 ф. Синя, НД гину «Бд 150. 100, 175. * А Помилка ‘ ЗАКАРПАГ юс 190 - 250 88 60 / 50 ф. Зеленії, НД гину «Б» 100. 70. 150. * А Помилка ' ЗАКАРПаГ СКА’ 2( 190- 250 *Б Помилка 60.'10 89 60 / ЗО ф. Коричнево-червона, НД типу «В» 200. 150, 250, * А І Іомилка ‘ ЗАКА 200 190 - 250 90 40 / 20 ф. Синя, НД сипу «В» 100. 70. 150 91 60/50 ф. Іелена, НД типу «В» 500, 400, 500 Серія (6 м ) 1250, 850, 130, Наклад: № 86 = 767, № 87 = 551, № 88 = 361, № 89 = 85, № 90 = 61, № 91 = 40 ІНаддрук чорний типу «А» на доплатних марках 1941-44 рр. ______ ____ _____ Типографський НД чорною або червоною фарбою на марках Угорщини ** * © 92 10/2 ф. Коричнево-кармінова (Р144) *А Помилка «ЗАКАРПАТСЬК» 50,- 500- 40. 70,
Попікші марки Укриши (1841-1945 рр.) І «6 Накидд держ друкарні 50 9 1 Ні/2 Ф Коричнево-кармінова (Р135) *А Помилка «ЗАКАРПАТСЬК» 500- *Ь Помилка 60/2 94 10/3 ф. Коричнево-кармінова (Р145) 90, 80. 125, *л Помилка «ЗАКАРПАТСЬК» 500 - ЧІ 10/3 ф- Коричнево-кармінова (Р145) 90, 80, 125, *А Помилка «ЗАКАРПАТСЬК» 500 95 20 8 ф. Коричнево-кармінова (Р148) 90,- 80, 1 !5. *А Наклад держ друкарні 60,- 96 20/8 ф. Коричнево-кармінова (Р138) 97 20 / 10 ф. Коричнево-кармінова (Р149) 70. 60, 100 *А Наклад держ друкарні 60- — - 98 20 /10 ф- Коричнево-кармінова (РІ39) 99 ЗО /12 ф- Корич нево- карм і н ова (Р15 0) *А Помилка «ЗАКАРПАТСЬК» 800,- ♦ Б Наклад держ друкарні 100- 100 ЗО /12 ф. Коричнево-кармінова (РІ40) — 101 40/20 ф. Коричнево-кармінова (РІ52) 90, 80, 125, *А Помилка «ЗАКАРПАТСЬК» 500,- *Б Наклад держ друкарні 60,- 102 40/20 ф- Коричнево-кармінова (Р142) 103 60/4 ф. Коричнево-кармінова (РІ4ь) 60, 55, 90, 104 60/4 ф. Коричнево-кармінова (Р136) 105 60/6 ф. Коричнево-кармінова (РІ47) 100,- 90,- 150. 106 60 ' 6 ф- Коричнево-кармінова (РІ37) 107 60/ 16 ф. Коричпево-карміїїовм (РІ51) 200,00 180, 250, 108 60/ 16 ф. Коричнево-кармінова (РІ41) 109 1.00 40 ф. Коричнево-кармінова (Р154) 125,- по. 175, *А Помилка «ЗАКАРПАТСЬК» *Б Наклад держ Друкарні 60, *1 НДі 120, 110 1.00/40 <К_ Коричнево-кармінова (Р143) — — Серія (10м.) —-- Наклад: № 92 932, № 92А = 50, № 93А = 46, № 94 = 253, № 94А = 46. № 95 = 631. № 97 = 675, № 99 225, № 99А = 20. № 101 = 535. № 101А = 41, № 103 = 502, № 105 = 201, № 107 = 72, № 109 = 152, № І09А=16 Примітки: ]) С гупіиь рідкості зазначений для негашеиих марок Гашені иа 25 % рідше; 2) НД виконані в державній друкарні (1-й випуск) і в приватній друкарні Фельдеші (2-й випуск). Обидві н Ужгороді; 3) Номінал марок без вказівки валюти Це зумовлено одночасним обігом на іериіорії Закарпатської Украйні після н звільнення чехословацьких і угорських грошових знаків; 4) Марки з НД були в обігу до кінця серпня 1945р. Залишки (майже 7(М>(> шт. всіх видів) були пізніше продані ик філателістичний матеріал; 5) Матеріал по даному розділу опрацьований по Каталогу п. В Ляпіна та за допомогою п О Шевченко. ІКП, які не ввійшли у поштовий обіг Типогр НД чорною фарбою типу «А» на М гербового збору ** 1 10/2 ф. Червоний, коричневий, зелений 150 2 10/4 ф. Червоний, помаранчевий 150 3 40'4 ф. Червоний, помаранчевий 100 4 40/5 ф. Синій, помаранчевий 100
158 Поштові марки України (1850-1945 рр.) 5 40 10 ф. Червоний, ЮЛЄНІ1ІІ 100, 6 40 20 ф. Коричневий. СИНІИ 200. ”7 60 ЗО ф. Фю ютовий, помаранчевим 100, 8 6(1 4(1 ф. Червона, синя 200, 9 1.00 40 ф. Червона, синя 10<>, 10 1.00 50 ф. Зелена. помаранчева 150, 11 2.00 50 ф. Зе ієна, помаранчева 350. 12 2.00 1.00 11. Зелена, світ ю-рожева 100, 13 4.00 2.00 II. Червоний, рожевші, зелений 100. 14 4.00 3.00 п. Коричневий, сіро-синя 15 6.00 3.00 11. Коричневий, сіро-синя 350, 16 10.00 5.00 II. С пня, оранжева, зелена — - 17 2.00 10.00 ГІ. Вишнево-червона, сіра 18 2.00 20.00 п. Темно-зелена, кремова 19 2.00 / 50.00 II. Оливкова, коричнева Серія (19 м ) _Марки, які не ввійшли у поштовий обії 1 йпогр НД чорною фарбою типу "А» на М вексельного збору ** 20 10/3 ф. Червоний,коричневий,зелений 150 21 10/15 ф. Коричневий, жовто-золотистий 100 22 40/4 ф. Червоно-помаранчевий, сірий 8000 23 1.00/45 ф. Рожевий, сіро-рожевий 350, 24 1.40 60 ф. Синій, сіро-рожевий 20Н 25 1.40 60 ф. Темно-синій, сіро-рожевий 20(1 26 6.00 3.00 п. Синій, жовтий, коричневий 250 27 10.00/7.50 п. Синій, жовтий, рожевий 15000 Серія (8 м) 24259, Марки, які не ввійшли у поштовий обіг Типогр. НД чорною фарбою типу «А» на М судового збору 28 20/10 ф. Синій, жовто-зелений 29 40/10 ф. Синій, жовто-зелений ЗО 40 / 20 ф. Зелена, помаранчева, червона 31 60 / ЗО Ф- Фіолетова, помаранчева 32 1.00/50 ф- Помаранчева, синя, зелена 33 2.00 ' 50 ф. Помаранчева, синя, зелена 34 2.00 / 1.00 II. Фюлс і ова-помараї ічсва 35 4.00 / 2.00 II. Коричнева, синя 36 6.00 5.00 1. Зі ііенп, сіра 17 10 00'5.00 II, ІсіК іііі ( ІП 1 ІН» і ір І і І>1 (Цім»
Поштові марки України (1X50-1945 рр.) І М) | Марки, які не ввійшли ) поштовий обіг І ипогр. НД чорною фарбою гину «Б» на М чекового збору ** 38 4.00 / 2.00 п. Коричнева, рожева 39 10.00/5.00 п. Зелена, рожева 150, ( ерія (10 м ) ріарки, які не ввійшли у поштовий обіг| І нпогр НД чорною фарбою типу "Аг> на М фіскальног збору ** 4(1 10 5 ф. Коричневий 150 - 41 20/10 ф. Рожевий 150, 42 40 / 20 ф. Синій 100,- 43 1.00/50 ф. Зелений 150 44 2.00 1.00 II. Червоний 100 45 5.00 / 2.00 ГІ. Фіолетовий, рожевий 46 6.00 / 3.00 п. Коричневий, помаранчевий 47 10.00 4.00 п. Синій, зелений 4Н 10.00/5.00 ГІ. Синій, помаранчевий 49 15.00 6.00 ГІ. Червоний, рожевий И) 20.00 10.00 ГІ. Темно-синій, сірий 1 51 40.00 / 20.00 ГІ. Коричневий, сірий 52 60.00 30.00 ГІ. Зелений,синій ( ерія (11м) 1.115.1945. Випуски оригінальних марок Народної Ради Закарпатської України ______________ 11 1 одно- га двоколірний І Іап, сіруватий грубий ЗЛ 11 '/з. ** * о Е 102 60 ф. Кармінова (відтінки) *І □ ША зміщена вправо буква «п» у слові «пошта» (2, 6, 10, 14, 18 22, 26, ЗО 36, 40, 42, 46 і 48 м в арк ) відсутня буква «Г» слова «Україна» (16-а марка аркуша) 101 Нін ф. і пня (відгінкн) «і #А УПйірлмариіи 41.1 ♦ 1 । пні ,и шлтм • Іі цифри помп 1.1 ну «ПІП помиї її пінні мни і* і(і м у цт і н 25, 50,- 20,— 20- 10, зо. 20 15,- 40,- 15,- 15,- 7 15,- 40,- 15,— 15,- 20 45,- 1б’ 30,- 75,- 100- 100- 40 150- І (Мі
160 Поштові марки України (1850-1945 рр.) Поштові марки У країни (1850-1945 рр.) марка аркуша) ЖГ на купоні 50-й останньої м в арк. напис "ЛИТО ЛАМ 1945" 104 200 ф. Синя, червона (відтінки) 25 г- 90 - 20 15, 20- 15,- 120- 50, Г” Серія (3 м ) 40,- 35,- 50,- 120, Серія в НН 300,- 150, 150, - - Наклад: № 102 = 45 266, № 1021 = 5 000. № 103 = 67 762. № ЮЗІ = 7 500, № 104 = 506 500, № 1041 - 4 500 Примітки: І) Художник Т-Мошкович. Його прізвище у скороченому вигляді «Г.Мошк.» віддруковане на всіх марках: 2) Марки друкувалися в приватній друкарні Лама (м. Ужгород), 3) Аркуші марок № 102 і 103 містили в собі по 6 купонів. Марки з купоном, що має малюнок п'ятикутної зірки праворуч або ліворуч - рідкість у п'ять разів вище, а знизу - у десять разів вище. 4) Цифри па полях аркушів номера друкованих дощок; 5) Марки №104 відомі в аркушах 45 м+-5 купонів, 5 0 м-*-5 купон і в, 55м ^купонів, 60мт5купонів і 50 марок ін купонів (дошка №1). Марки з купонами праворуч зустрічаються у 5 раїів рідше 3 купоном ліворуч у 10 рани Пара марок з купоном посередині - у і 5 разів рідше; 6) Відповідно до акту від 7 грудня 1945 р марки даного випуску мали наступний наклад номіналом <10 о 266 шт, 100 - 75 262 шт . 200 - 511000 шт На день вилучення їх і обігу (15 листопада І‘>4Я р.) у Керуванні 1 Іародної о комісаріату зв'язку УРСР у м. Ужгороді було марок- номіналом 60 101 піт., 100 — 46' шт , 200 57к і шт: 71 с проби них марок іншого кольору та її зміненими деталями рисунку Ціна аукційна (від 100 у о ) [Червень 1945. Випуски оригінальних марок Народної Ради Закарпатської України ЛДодно- іа двоколірний Пап. сірий грубий. ЗЛ 11'Л ** * © □ 105 10 ф. Коричнево-жовта 1,50 1,20 4, ю,- »| □ ЗО- 20 ЗО, 50,- Ж А Лимонно-жовта 5, 4, 5,- 10 ЖАІ Лимонно жовта □ зо, 20, ЗО,- 50, 106 20 ф. Сіра (відтінки! 10,- 8 15,- 25, »| □ 20- 15 20- 40,- Ж11 Зубцівка зверху та знизу 20 15, 20,- 40, Ж А Блакитна 20 - 15, 20,- 40,- 107 40 ф Зелена (відтінки) 2,50 2, 5,- 15, Ж| □ 10- 8,- 10- 25, ЖА Подвійний друк 20 - 15, 20,- 40- Ж Б Дзеркальний друк 20 15, 20 40,- ,ь Червона (відтінки до ф' червоно-коричнева) 1,50 1,- 4,- ю,- »| □ 10 - 8,- ю,- 2^ 109 100 ф. Синя, вишнева (відтінки) 4, 3,- 7, 25, ♦ і □ зо,- 20,- ЗО,- 50 Ж А Зсув цифри номіналу ю. 8, ю,- 25, Ж Б Подвійний друк цифри номіналу 20, 15,- 20,- 40- ЖВ Коричнева, вишнева 75, 60,- 75,- 110 200 ф. Коричнева, вишнева 4, 3, 7, 25. Жі п 20 18 ЖА Коричнева, кармінова 10- 8. ЖАі Киричнев.і кзрмінова □ 2и, - 15 ЖІі Сини. ВИШНИНІ 1 «ЛІГ Ж’З Ієув цифри ПОМПІ ніу /ц,- «1 ІІІ.ДПІИІІИИ Лі -ук ЦИі| | ІІІІМІП.ІПУ • П І ____________________________________Серія (6 м.)| 2(1, І 18, І 40, 1 100, | Серія в [+!І 120,- | 90? І 240. | | Наклад: № 105 = 227 900. № 1051 = 11 600, № 106 = 101 600, № 1061 = 5 400, № 107 =223 200, № 1071 11 600, № 108 = 325 700, № 1081 = 17 000, № 109 = 141 600, № 1091 = 7 400. № 110 = 133 200, № 1101 7 000 Примітки: і) Друкувалися в приватній друкарні Лама (м. Ужі ород)? 2) Повні друковані арк. складалися з двох аркушів по 1(Ю м. (10x10), Між аркушами утворена доріжка шириною 20 мм. Ціпа марок з проміжною доріжкою у 5 разів вища, 3) Марки перших чотирьох номіналів зустрічаються з більш жирним шрифтом; 41 Всі марки відомі із пропуском перфорації між рядами, подвійною й множинною перфорацією: 5) На 15 листопада 1945 р. у Керуванні Народного комісаріаіу зв’язку УРСР було в наявності марок номіналом 10 18 100 шт., 40 66 000 шт, 60 — 32 500 шт. 100 - 40 600 іпг_» 200 — 189 400 шт Марки номіналом 20, мабуть, до цього часу вже повністю розійшлися; 6) Є проби м. всіх номіналів різними кольорами та на папері різних сортів. Вартість від 25 у ,о. за екземпляр 1'ипень 1945. Випуски оригінальних марок Народної Ради Закарпатської України ІД одно- та двоколірний. Пап сіруватий грубий. ЗЛ 11 Ч ** * є в НІ 10 ф. Світло-коричнева ЖА □ 112 20 ф. Сіра ЖА □ 15, 80,- ю, І2,- 70,- 8, 20, 140 ю, 35, 50,- 25, 40 - Серія (2 м ) 25, 20, 35,- 60,- Серія у У4 * Серія (2 м .) □ 150, 120,- 100, 100,- 200,- 200- — — 11 вклад: № 111=30 000, № 1111 = 2000, № 112 = 71 60(1, № 1121 =2000 Прими ки: 1) М. №№ 111/2 відрізняються від №№ 105/10 написом у нижній частині марки року “1945” по обидва боки ш і номіналу (по дві цифри); 2) Марки до дня вилучення 15 листопада 1945 р. були повністю розпродані: 3) По даним архівних матеріалів Керування зв’язку, кліше зразків деяких марок Закарпатської Украйні, а • №іж зразків, що перебували в друкарні Лама, були іниіцені спеціальною комісією 27 листопада 1945 р Відповідно ні мяви одною зі членів комісії із друкування марок Закарпатської України, який підписав акт, кам'яні кліше марок ницу валися в друкарні відразу ж після закінчення друкування певного виду марок (цей порядок дотримувався після •н мщу у світ розпорядження Фінансового відділу Народної Ради Закарпатської України від 12 червня 1945 р № ** " К/1945 про встановлення контролю над друкуванням поштових марок Закарпатської України). До ці он і ип і'мл ичного контролю за випуском марок не існувало, і вони друкувалися по усних вказівках начальника .........01,01 секції відділу уповноваженою Народної Ради Закарпатської України по справах комунікацій. 01 12.1944. Місцеві випуски Закарпатської України» м. Хуст___ ] І, ручним штемпелем чорною фарбою абревіатури «(’8Р» (Чехословацька пошта) та цифр року «1944л їм чарках Угорщини (серія “Полководці та храми”) + 4
Попікші марки V країни (1850 1945 |>р ) 2 2 ф. Помаранчева (706) 3 З ф. Ьллкиїна(707) 4 4 ф. Коричнева (708) 5 5 ф. Червона(709) о 6 ф. Синьо-сіра (710) 7 8 ф. Оливково-зелена (711) 8 10 ф. Коричнева СІ?) 9 12 ф. Зелена (713) 10 18 ф. <іра(714) 11 20 ф. Червоно-коричнева (715) 12 24 ф. Пурпурова (716) 13 ЗО ф. Кармінова (717) 14 50 ф. Блакитна(719) 15 80 ф. Оливково-коричнева (721) 16 1 п. Темно-зелена (739) 50, 270. 35, 100 150. 35, 35,- 50, 50. 35, 450.- 35,- 150,— 600,- 100 10 220. 80 120, 25, 25, 40. 40. 25, 350, 25, 120, 500, 80, Серія (16 м ) 2100, 1500, Наклад: № 1 =2 954; №2 = 1 912: № 3 = 106: №4 = 2 879: № 5 = 589: № 6 = 276; №7 = 4 442; № 8 І 384; № 9 = 877; № 10 = 1 613; № 11 = 2 597; № 12 = 252, № 13 = 3008, № 14 = 289, № 15 = 50, № 16 418 [04.12.1944. Місцеві виписки Закарпатської України. м. Хуст___________________________ НД ручним штемпелем чорною фарбою абревіатури «( (Чехословацька пошта) та цифр року «14 11 на марці Угорщини із зображенням св Маргарити м ** * 0 17 ЗО ф. Кармінова (753) ю,- 8, Наклад: 800 (?) 104.12.1044. Місцеві випуски Закарпа тської України, м. Хуст НД ручним штемпелем чорною фарбою абревіатури «С$Р» (Чехословацька пошта) та цифр року «і** 11 на марках Угорщини присвячених Л.Кошуту ** * 0 18 4 ф. Коричнева 19 20 ф. Темно-зелена 20 50 ф. Аспідна 50,- 100, 300,- 40, 80, 250, Серія (3 м ) 450,- 350,- Наклад: № 18 = 678. № 19 = 675. № 20 = 165 04.12.1944. Місцеві випуски Закарпатської України, м, Хуст ___________________________ НД ручним штемпелем чорною фарбою абревіатури «( 8Р» (Чехословацька пошта) та цифр року «194 І на марках серії, присвячених видатним жінкам Угорщини м Ен ** 1 * 1 21 20 ф. Корич нево-оли вкова 100, 80. । О
ІІоііпоіи їм арки України (1850-1945 рр.) г 24 ф Пурпурова І 30 ф. Коричнево-червона 1 50 ф. Ьлякитна 1 70 ф. Коричнево-помаранчева •і. 80 ф. Коричнево-кармінова 450, 50. 225, 150, 100, 400, 40, 20(), 120,- 80, Серія (6 м І 1100, 900, II111 № 21 636; № 22 = 89; № 23 = 267; № 24 = 176; № 25 = 739; № 26 = 327 IIIІ І 2.1944. Місцеві випуски Закарпатсько? України, м. Хуст______________________________ 11 І рушим штемпелем чорною фарбою абревіатури «С8Р» (Чехословацька пошта) та цифр року «1944» нірках серії з портретом регента королівства М.Хортї ** * 0 2 п. Темно-коричнева, коричнево-жовта (658) ♦А на № 680 .’8 5 п. Темно-пурпурова, коричнево-жовта (659) * 450, 600, 350, 500, Серія (2 м.) 1050, 850, Инклад: № 27 = 55; № 271 = 37, № 28 = ЗО, № 281 = 19 01 12.1944. Місцеві випуски Закарпатської України, м. Хуст________________________ І І ручним штемпелем чорною фарбою абревіатури «С8Р» (Чехословацька пошіа) та цифр року «1944» ції цитатних марках Угорщини, які використовуватися як поштові марки • ** * 0 " »<) 2 ф. Карміново-коричнева (Р1443 100, 80, 10 3 ф. Карм і ново-коричнева (Р145) 150,- 130, 11 4 Ф- Карміново-коричнева (Р1461 100, 80 12 8 ф. Карміново-коричнева (Р148) 250 220. И 10 ф. Карміново-коричнева (Р149) 100. 80,- 14 12 ф. Карміново-коричнева (Р150) 180, 160, 15 16 ф. Карміново-коричнева (Р151) 280,- 250, 16 18 ф. Карміново-коричнева (Р156) 2811, - 250, .17 20 ф. Карміново-коричнева (Р152) 100,- 80,- 38 40 ф. Карміново-коричнева (Р154) 100,- 80, ( ерія (10 м ) 1600, 1400, Наклад: № 29 = 270; № ЗО = 160; № ЗІ = 320; № 32 = 69; № 33 = 215; № 34 = 102; № 35 = 64; № 36 = <»0; № 37 = 242; № 38 = 242 Примітки: 1) Випуск носив офіційний характер і був зроблений за вказівкою Делегат ури уряд) Чехословаччини ї ц іипеншєю в м. Хусті. Марки мали ходіння на території Закарпатської України, па схід м. Севлюш (нині Виноградово) у впродовж декількох місяців. Залишки накладу були використані для типографського НД, гробленої ні розпорядженням Народної Ради (№№ 74-85); 2) Марки Угорщини різдвяного випуску 1943р, 4ф., наддруковані в невеликій кількості, поштової о шегосування не мали; 3) Ступінь рідкості для гашених і негашених марок однакова. ІМісцеві вин)скн Закарпатської України, м. Мукачеве 1 рудень 1944 р. НД ручним штемпелем чорною фарбою абревіатури «С8К» (Чехословацька республіка) на марних серії і портретом регента королівства М.Хорті
1(1 Попікші мярк'Н Укрпіїїіі (1850 1945 рр ) ** * (•) 1 1 п. Зелена, жовта (679) 2 2 п. Коричнева, жовта (680) 3 5 її. Фіолетова, жовта (681) Серія (3 м.) - Наклад: № 1 = 50, № 2 = 100, № 3 = 50 Місцеві випуски Закарпатської України, м. Мукачеве Грудень 1944 р._______ ________ НД ручним штемпелем чорною фарбою абревіатури "С5К» (Чехословацька республіка) па мпрімИ Угорщини серії присвяченої І.Сечені ** * о 4 10 ф. Оливково-зелена (660) 5 16 ф. Коричнева(661) о 20 ф. Гемно-червона (662) 7 32 ф. Гемно-помаранчева (663) 8 40 ф. С иня (664) Серія (5 м ) Наклад: № 4 = 60; № 5 = 155; № 6 = 55; № 7 = 35; № 8 = 45 [Місцеві випуски Закарпатської України, м. Мукачеве Грудень 1944 р. _____ _______| _ НД ручним штемпелем чорною фарбою абревіатури "С8|<>> (Чехословацька республіка) на марка< присвячених нам’яті С.Хоїрі №В ** * 0 9 20 ф. Чорна(695) 10 30+20 ф. Темно-фіолетова (735) 150, 100,- 120, 80, Серія (2 м.) 250,- 200,- Наклад: №9 = 250: № 10 = 150 [Місцеві випуски Закарпатської України, м. Мукачеве Грудень 1944 р.'~ ~ ’ НД ручним штемпелем чорною фарбою абревіатури «С8К» (Чехословацька республіка) на марках Угорщини (серія “Полководці та храми”) ява ** * 0 11 1 ф. Сіро-зелена (705) 50.- 40, 12 2 ф. Помаранчева (706) 200.- 180,- ІЗ 3 ф. Блакитна(707) - - - - 14 4 ф. Коричнева (708) 100, 80, 15 5 ф. Червона(709) 200, 180,- — — 16 6 Ф- Синьо-сіра (710) 200, 180, — — 17 8 ф. Оливково-зелена (711) 80,- 60, — — 18 10 ф. Коричнева(712) 70,- 50.- 19 12 ф. Зелена(713) --
ІІоііпові млркті України (І ЯМІ 945 рр ) І <>'і |ІІ 18 ф. і раї 44) 50. Ю, 11 20 ф. Червоно-коричнева (715) 200, 180, • » 24 ф. Пурпурова(716) 150, 120, п ЗО ф. Кармінова (717) 11 40 ф. Сіра (718) н 50 ф. Блакитна (719) 1ь 70 Ф- Жовто-завена (72(1) 250,- 200,- 17 80 Ф- Оливково-коричнева(721) Серія (1" м.) І... м і: № II = 1 540: № 12 = 116: .№ 13 = 55: № 14 = 460; № 15 = 150, № 16 = 200; № 17 = 840; № 18 ч »о №19 = 50; № 20 = 2 200; № 21 = 160; А" 22 = 200; № 23 = 85; .№ 24 = 60; № 25 = 60; № 26 = 100; •7 50 Мк пені випуски Закарпатської України, м. Му качеве Грі/ієні. 1944 г 11 І ручним штемпелем чорною фарбою абревіатури «С5К» (Чехословацька республіка) на обігових і і|ік .іх Угорщини 1943 р. ** * 0 № ЗО ф. Кармінова 40 зо. 50 ф. Блакитна — — — — III 80 ф. Ол ивково-кори ч нова — - II 1 п. Зелена, жовта (739) 150, 120, и 2 п. Коричнева, жовіа (740) в 5 ГІ. Фіолетова, жові а (741) Сірія (6 м ) то 28 = 2 100: № 29 = 100: № 30 = 60; > 31 = 280; № 32 = 77; № 33 = 32 І Місцеві Випуски Закарпатської України. М. Мукачеве Гру ієні. 1944 р.______________________ ВІД ручним штемпелем чорною фарбою абревіатури «СЯК» (Чехословацька республіка) на марках орщинн серії присвяченої Л.Кошуту ** * о 34 4 ф. Коричнева (745) 35 20 ф. Темно-зелена (746) 36 ЗО ф. Коричнево-червона (747) 37 50 ф. Блакитно-аспідна (748) 150, 200,- 250,- 120, 150, 200, Серія (4 м ) Наклад: № 34 = 205; .№ 35 = 150; № 36 = 180; № 37 = 60 пїГіфевї випуски Закарпатської України, м Мукачеве Грудень 1944 р.________ І ІД ручним штемпелем чорною фарбою абревіатури «С8ІГ» (Чехословацька республіка) на марці і орщини присвяченій св. Маргариті ** * О ЇХ ЗО ф. Кармінова (753) 100, 80, Наклад: 420 Місцеві випуски Закарпатської України, м. Му качеве Грудень 1944 р.__________________ 11 і ручним штемпелем чорною фарбою абревіатури «СЯК» (Чехословацька республіка) на марках серії присвячених видатним жінкам Угорщини | ** | * | 0
1(1(1 ІІііііпоііі мирнії У крлніїї (1860 144е! рр.) 39 20 Ф- Коричнево-оливкова 40 24 ф. Пурпурова 41 ЗО ф. Коричнево-червона 200, 150, 42 50 Ф- Блакитна 250. 200. 43 70 ф. Коричнево-помаранчева 150, 120, 44 80 ф. Коричнево-кармінова 150,- 120, Серія (6м) Наклад: № 39 = 95: № 41 = 150; № 42 = 120; № 43 = 218; № 44 = 1 [ІЧкцеві випуски Закарпатської У країни, уі. Хуст Г рудень 1944 р. НД ручним штемпелем чорною фарбою абревіатури «С8К» (Чехословацька республіка), цифр [«>•. . «1944» на доплатних марках Угорщини, які використовувалися як поштові марки ** * 0 45 2 ф. Карміново-коричнева (РІ46) 46 3 ф. Карміново-коричнева (Р146) 47 4 ф. Карміново-коричнева іРІ46) 48 8 ф. Карміново-коричнева (РІ46) 49 10 ф. Карміново-коричнева (Р149) 50 12 ф. Карміново-коричнева (РІ50) 51 16 ф. Карміново-коричнева (РІ46) 52 18 ф. Карміново-коричнева (РІ46) 53 20 ф. Карміново-коричнева (РІ52) 54 30 ф. Карміново-коричнева (РІ46) 55 40 ф. Карміново-коричнева (Р154) 56 50 ф. Карміново-коричнева (РІ55) 57 60 ф. Карміново-коричнева (Р159) 100, 225, 100. 100, 270. 100,- 80, 200,- 80, 80. 250, 80, Серія (13 м.) Наклад: № 45 = 230; № 49 = 215; № 53 = 242; № 55 = 85; № 56 = 60; № 57 = 60 Примітки: 1) Ступінь рідкості і ашених і чистих марок однакова, 2) Випуск неофіційний. Походження неясно. Можливо, що зроблено лід впливом суспільного підйому ції їй початку звільнення Радянською Армією Чехословаччини від окупації Марки цьою випуску застосовувалися тако ї в окремих цупкі ах Чехії й Моравії. Відомі на поштових відправленнях: 5) Наддруки Закарпатської України досить рідкісні 1 ом) вони багаторазово підроблялися на шк“ іу колекціонерам. Рекомендуються кваліфікована експертиза; 4) Уі Орські марки з наддруками «Пошта Закарпатська Україна» мали ходіння до кінця серпня 1945 р., коли ьі розпорядженням начальника управління зв’язку Ф.М Ланґфельдера (№ 6035/45) вони були вилучені у зв’язк і наявністю в поштових відділення достатньої кількості марок остаточною випуску Закарпатської України. Залишки марок з наддруками були інвен іаризовані спеціальною комісією. Усього в управлінні зв'язку в день підписання акту (7 грудня 1945 р.) було 7129 угорських марок з наддруками. Одну повну серно з 99 марок вирішено було передати іці іберігання в Народний комісаріат зв'язку УРСР Половину марок, що залишилися, дозволили продати в якої о філателістичного матеріалу, а інші необхідно було передати на Центральну марочну базу Народного комісарів у зв’язку [Акти про оцінку знаків поштової оплати Закарпатської України. Закарпатський обласний державний армії Фонд № р-176, Опис № 1 ]; 5) Кліше з окремими фрагментами наддруків («Закарпатська» Зшт., «Закарпатськ» 1 шт« «Україна» шт., «Пошіа» — 2 шт.), що зберігалися у сейфі управління зв'язку м. Ужгороду, були знишені при підписанні акт представниками управління зв'язку й Фінвідділу Народної Ради Закарпатської У країни, 27 лисюпада 194^ р. [Акчі про оцінку знаків поштової оплати Закарпатської України. Закарпатський обласний державний архів Фонд № р-176 Опис № 1]
5.12. . Іока п.ііі ііоініові випуски України 1992-І99Я рр. У зв’язку з інтенсивними інфляційним процесами. які відбувалися в Україні у цей час, Міінсіерство зв'язку запропонувало місцевим шип юним установам проводити перетарифікацію її у тарифікацію поштових відправлень. Це і її і іс і повали будь-якими засобами, утому числі й використанням місцевих поштових марок; іинволу на випуск марок не вимагалося. Тому, цирки, випущені в Україні поштовими її імшістраціями, є провізорними. Ряд областей тримали дозвіл на друкування провізорій і київська, Львівська. Миколаївська. Рівненська. Чернівецька та Чернігівська). У цей розділ включені провізорні марки, випущені на території незалежної України рііііими місцевими поштовими установами в період 1992-1995 рр Провізорні марки в цілому ряді міст широко в и кори с гали ся в поштових відправленнях населення й організацій. Однак, у «.•яких випадках випуск місцевих поштових марок був інспірований філателістами, на масових поштових відправленнях такі марки не ^стрічаються, вони відомі тільки на відправленнях, зроблених філателістами. У Каталог включені і пробні марки, підготовлені до випуску поштовими установами, га з якоїсь причини не випущені. Марки випущені у Києві, наведені на початку. Інші розміщені по областях за абеткою Вартість марок, зазначена в Каталозі, відповідає цінам, що склалися па філателістичному ринку. В цей період було випущено й багато фантастичних випусків, які також є темою колекціонування. Вартість таких марок 0.20 у.о. Каталог складений на основі численних публікацій в Україні. Росії, СПІА. Каталог не нретендуі на повне га детальне висвітлення локальних випусків. 4 10 крб. Чорна 10. 15, 5 20 крб. Чорна 10, 15, 6 ЗО крб. Чорна 50,- 55. 7 50 крб. Чорна 20,- зо. Серія (7 м.) 100, 130, 20, 25, 20. 25. 65. 70. 45, 50, 180,- 200, 1992 |>. Київ і Відтиски маркувальною машиною. Пап. іопк білий. Смужки по 20 штук. '8'2 і Г фу ; уа? ‘ о|5О:|< (*) 0 в 8 5 коп. Чорна 0,40 0,50 0,70 0,80 9 10 коп. Чорна 0,30 0,35 0,40 0,50 10 ЗО коп. Чорна 0,30 0,35 і >,4< > 0,50 11 50 коп. Чорна 0,30 0,35 0,40 0,50 12 1 крб. Чорна 0,30 0,35 0 40 0.50 13 2 крб. Чорна 0,30 0,35 0,40 0,50 14 3 крб. Чорна 0.30 0.35 0,40 0,50 15 5 крб. Чорна 0,50 0,70 0,9 1,- 16 10 крб. Чорна 1,50 1,70 2,20 2,50 17 20 крб. Чорна 1,50 1 70 2,20 2,50 18 ЗО крб. Чорна 2,50 3,50 4,50 5,- 19 50 крб. Чорна 2,50 3,50 4,50 5, Серія (12м) 10, 13,- 17, 20, Примітка: всі марки у смужках мають характерні особливості, шо повторюються. 11992 р. Київ .................... І Відтиски маркувальною машиною Пап. тонк. білий. Друк чіткий. По краях смужок круїлі отвори О 4 мм. 1992 р. Київ_____________________________ Підтиски маркувальною машиною Пап тонк. білий. Смужки по 10 штук. І 0,1 крб. Чорна 2 0,3 крб. Чорна З 0,5 крб. Чорна (*) 0 Е 8, 8,50 9. 10, 5,- 7,- 12, 15,- 5,- 7,- 12,- 15- (*) 0 В Зкі 8Б 5 коп. Чорна 5.- 6. 8,- 10.- 9Б 10 коп. Чорна 2,- 2,50 4, 5, ЮЬ ЗО коп. Чорна 2,- 2.50 4. 5, 11Б 50 коп. Чорна 2,- 2,50 4, 5, 12Б 1 крб. Чорна 5,- 6,- 8, ю. 13Б 2 крб. Чорна 5, 6,- 8, Іо 14Б 3 крб. Чорна 5, 6,- 8 Ю,
ііііі.'И.ііі.ііі нош кип іііпім кії З криши |ч*>2-1 рр 151» 5 кін». Чорна 5,- 6, 8, 10, <>> їй крб. Чорна 5, 6, 8. 10. 171» 20 крб. Чорна 5, ь, 8, ю, 18Б ЗО крб. Чорна 5, 6,- 8,- 10, 19В 50 крб. Чорна 5, 6,- 8, ю,- Серія (12м) 50,- 60, 80, 100,- [1992 р. Київ .............. Відіиски маркувальною машиною. Пап. щільний, шорсткуватий, білий. Друк чіткий. (*) 0 Ті Г* С 9В 10 коп. Чорна 0,50 0.60 0.80 1, 10В ЗО коп. Чорна 0,50 <1,60 0,80 1, 11В 50 коп. Чорна 0,50 0,60 0,80 1, Серія (3 VI.) 1,50 1,80 2,40 з, [1992 р. Киш______________________________22) Відтиски маркувальною машиною. Пап простий з жовтуватим або іеленкуватим відтінком Друк чіткий [о[Ж о 2 « ЯВІ КОП. їді ШІ д> (*) 0 Е 8Г 5 коп. Чорна 0,60 0.90 1.20 1,50 9Г 10 коп. Чорна 0,4<> 0,40 0,45 0,50 10Г 30 коп. Чорна 0,40 0,40 0,45 0.50 11Г 50 коп. Чорна 0,40 0,40 0,45 0,50 12Г 1 крб. Чорна 1, 1,10 1,30 1,50 Серія (5 м.) 2,80 3,20 3,80 4,50 11992 р. Київ □ Відтиски маркувальною машиною. Пап. простий, сіруватий. Друк чігкий. [і 992,р. Київ Відіиски маркувальною машиною Пан । білий Друк нечіткий. о< 2 (*) о и 12Е 1 крб. Сіра 0,20 0,30 0,40 (1 II ІЗЕ 2 крб. Сіра 0,20 0.30 0,40 0 н І4Е 3 крб. Сіра 0,20 0,30 0,40 о.мі 15Е 5 крб. Сіра 0,20 0,30 0,40 0 мі 16Е 10 крб. Сіра 0,20 0,30 0,40 0 II 17Е 20 крб. Сіра 0,20 0,30 0,40 0 мі 18Е ЗО крб. Сіра 0.20 0,30 0,40 <1 мі 19Е 50 крб. Сіра 0,20 0,30 0,40 О.МІ 20Е 100 крб. Сіра 0,20 0.30 0.40 І» МІ 21Е 200 крб. Сіра 0,5<> 0,40 0,70 1 22Е 500 крб. Сіра 1,- 1, 1,20 1 Серія (II VI.) 3,30 4,10 5,50 7, д ІІримії ки: 1) Повні смужки ? 20 м - вартість К 1,5: 2) Віпомї фальсифікаїи м Київ-1 та Київ <і • зроблені на шкоду пошті — ксерокопії на щільним, білому або жовтуватому папері Вартість м.. <>і пройшли поїш у 0,75, 3) Можливі й інші не каталогізовані фальсифікаїи цих марок. [7.992 р Київ.................................. Відтиски маркувальною машиною. Пап. тонк. білі и Смужки по 10 штук. Всі відіиски однакові. ЧУ її (*) О □ НД 50 коп. Чорна 0,20 0,30 0,40 0,50 12Д 1 крб. Чорна 0,20 0,30 0.40 0.50 ІЗД 2 крб. Чорна 0.20 0,30 <1,40 0,50 14Д 3 крб. Чорна 0,20 0,30 0,40 0,50 15,1 5 крб. Чорна 0,20 0.30 0,40 0,50 16 1 10 крб. Чорна 0,50 0,70 1,20 1,50 І7Д 20 крб. Чорна 0,50 0.70 1.20 1,50 18.1, 30 крб. Чорна 0,50 0,70 1,20 1,50 І9Д 50 крб Чорна 0,50 0,70 1,20 1,50 Серія (9 м.) 3,- 4,30 6,80 8,50 (*) 0 □ 23 60 коп. Чорна 0,50 1,- 2, 3. 24 75 коп. Чорна 0,50 1, 2,- 25 80 коп. Чорна 0,50 1,- 2, 3, Серія (3 м ) 1,50 3,- б,- 9, [Ї992 р. Київ_______________________________ Відтиски маркувальною машиною. Пап. тонк. біліні Смужки по 10 штук. Всі відтиски однакові. 26 060 коп. Чорна |(*)| ер Г |о,5О| 1,—| 2, [з
.1 «жильні поштові ічіпугкп У к'рйіііін 1992-1995 рр. І (» Іїі іинкп маркувальною машиною Пап. тонк. білий. Гуувіїлі по 10 штук. Всі відтиски однакові. Ж! «г 0 НИНІ 02222 О ЧИЮ 05000 10000 37 371 001-999 коп. Чорна 001-999 коп. Чорна Комплект (1000 м ) (* *> 0,75 0,75 1,50 4, Н 2,50 2,50 5, 4, 4, 8, коп. Чорна коп. Чорна коп. Чорна коп. Чорна коп. Чорна Серія (5 м.; (*) 2, 15, 5, 12, 35, е з, 18. З, 8, ,16,- 45, В 4, 22,- 4,- 12, 22, 60, 25, 25,- 75, НД на марках СРСР виконані підпригметвом «Борисфеи» по іамовлепних Київською. Львівською. Чернігівського га Чернівецького поштамтів 1992. НД номіналу 0-35 (коп.) на марці СРСР № 6298А |ЧЧ2 р. Київ. Сувенірний аркуш «Клейнодн > к|іиїііи>> — герби гетьманів_______________ 11'1 чорного кольору на листах марок СРСР (№ МИ) Зі зворотної сторони — штемпель їм іаіслістичиий сувенір ВО “Київський нічііііімт” грудень 1992 р. ” І Гип І //зелений (Київ) *' У номіналі цифри зближені *а Тил 1 // яскраво-зелений (Львів) йаі У номіналі цифри зближені 2 Тип 2 // зелений (Київ) „ Тип 2 Н яскраво-зелені н *а (Львів) 0,50 І, 0 75 1 50 2 3,- 1,25 2,- 2,- 3,- 4,- 6, 1992. НД номіналу 0-43 (коп.) на марці СРСР і № 6298А І (пін 1) я еЬ®>: (іин 2) ** клвтА^^.'кі'Мі йам^РІн Тип 1 // коричнево- червоний (Київ) * Тип 1 // НД коричнево- червоний (Львів) Гип 2 // НД коричнево- червоний (Київ) <а Тип 2 // НД коричнево- червоний (Львів) 0.30 0.35 0.40 0.50 2 40 2,80 3- 1,40 1,70 2, 6 - 7 50 8,- 36 (1-(Юх90)+10 крб. Чорна [1992. НД номіналу 0-45 (коп.) на марці СРСР У» 6298А Примітка: Відомі арк і дефектами друку: блідий ірук, чорні плями на фоні тощо вартість я 1,5. І 992(рКиїв (тип 1) Пі риски маркувальної машини Київського поштамту. Пап. білий різний. Номінал набірний. Гип І // від блакитного до гемно-синього (Київ) *І У номіналі тире та цифри зближені 0,30 0.50 0,35 0,40 0,50 0 60 0,80 1,
іоьл.иьііі попі іоні випуски України 1992 1995 рр • і Тип І // фюлеговии (Львів) ЖаІ У номіналі тире та цифри зближені & І ип 2 // від блакитного до темно-синього (Київ) Жа Тип 2//фіолетовий (Львів) 2 50 5,- 2,- 3 50 1,40 6,- 2 50 4,— 4 50 їло 7,- 2. 8,- 1992. НД номіналу 0-50 (коп.) на марці СР( Р №6145 (тип 2) Гип 1 // червоний /Київ, Львів, Чернігів) У номіналі тире та цифри зближені 8 Тип 2 // червоний (Київ, Львів, Чернігів) ** 0.20 0,40 0,50 © 0,25 0,35 0,40 0 45 0Л0 0 50 0 60 0.90 1992. НД номіналу 0-50 (коп.) на марці СРСР № 6298А 1902. НД номіналу 1-00 (крб.) на марках СРСР №№ 61454 і 6146А_________________ (тип 1) (тип 2) Тип і // чорний (Київ, Львів) #І У номіналі тире та цифри зближені .. Тип 2 // чорний (Київ, Львів) • І У номіналі тире та цифри зближені ЖІІ У номіналі нулі потовщені 4, 2.50 0.75 0,30 3- Є 5,50 3.50 0,80 0,35 4,50 Е 7,- 8,- 4 50 0,4) 0 45 5,50 5- 050 6,- 11992. НД номіналу 1-00 (крб.) на марні СРСР [№6145 А_______’________________________ ІЗ І ип 2 // чорний (Чернігів) *І У номіналі тире та цифри 1 зближені 4. 2,50 0 5, 3,50 Е 7,- 4 50 8, 14 І іні //чорний (Чернігів) ♦І У номіналі тире та цифри зближені ЖІІ У номіналі нулі потовщені 0.75 0.30 З, 0.31 4 50 1992. НД номінал) 3-00 (крб.) на марці - Р. №61464 ' (тип 1) (тип 2) Тип 1 II коричневий (Київ, 15 Львів, Чернігів) 4 марки в арк 1 ип 2 коричневий (Київ, 16 Львів, Чернігів) 96 марок в гірк. ** ОДО 0 [її 1 до 0,35 0.4 1992. НД номіналу 5-00 (крб.) на марці 1 І < Г1 № 6146Д (тип 1) * (тип 2) □ । Тип 1 карміновий (Київ. Львів) 4 марки в арк Гип 2 // карміновий (Київ, Львів) — 96 марок в арк. 2,50 3,50 1.50 4,50 1992. НД номіналу 10-00 (крб.) на марці СІЧ Р1 № 61464 (тип 3) 19 Тип 3 фіолетовий (Київ) Номінал зміщений відносно герба (2 м в арк.) Тип 3 // синій (Львів) Номінал зміщений відносно герба (2 м в арк) 0.50 3- 4 50 Е 1,50 5.50 н *а ЖаІ 0.50 3,- 4 50 1,50 5.50 1992. НД номіналу 20-00 (крб.) На марні СІЧ Р № 6298А
ііоіся.'іі.ііІ ііоііі ківі випуски України 1992-1995 рр. і п І ІІІІ 1 чсріїоно- кори'ііісвіїн (Львів) Номінал зміщеним *І відносно герба (2 м в арк ) 4 10- 5. 7. 8. 12,- 14- 15,- СЧ2. НД номіналу 30-00 (крб.) на марш СРСР (іі46А_________________________ , (тип 3) І ні і 3 темно-карміновий (Київ) ♦ І Номінал зміщенні відносно герба (2 м в арк ) • А Тип 2 // світло-кармінові'.й (Львів) * АІ Номінал зміщені- і відносно ге| *5а (2 м в арк.) 4 0,50 2- |М92. НД номіналу 30-00 (крб.) На марні СРСР М6145Д І І ІД чсрноііо-коричіїсніїп 208- 5-00 (крб ) пін І К“ 62ОХЛ 2 куп II НД червоно-коричневий 218- 20-00 (крб гип 3 № І >298 А 2 коп 2 НД червоно-коричневий фі Номінал зміщений відносно герба (2 м в арк) 228- 50-00 (крб.) Тип 3 № 4735 — 3 коп. 2 НД синій . Номінал зміщений відносно герба (2 м в арк) Примітки: 1) Відомі численні фальсифікати всіх марок, надрукованих «Ворнсфеном», які зроблені на шкоду пошті га колекціонерам. відрізняються: деталями, кольором НД розміщенням марок на аркушах, НД виконані на марках Інших номіналів; 2) НД для < Чернівці, і'И'і -'іиГу розділі"Чернівці. 1992. Повні арк. зі 100 марок, які різняться розміщенням тексту «Пошта України», кольором НД га дефектами друку — | крапками, плямами тощо. ** Тин З І І коричнево- червоний (Київ) *І Номінал зміщений відносно герба (2 м» арк) *а Тип 2 // рожево- червоний (Львів) *аІ Номінал зміщений відносно герба (2 м в арк) ' Тип 5 // рожево- малпновпй (Львів) Номінал зміщений ♦І відносно герба (2 м в арк ) 0,60 0 70 0 75 2,40 2,80 3- 0.50 0.70 0,80 1 20 1 40 1 50 А1 А2 АЗ 44 А5 А6 47 48 0-35/2 (крб.) для Києва, текст на верхньому полі аркушу 0-35/2 (крб.) тля Львова, текст на боковому полі аркушу 0-43 2 (крб ) для Києва, текст на верхньому полі аркушу 0-43/2 (крб) для Л ьвова. текст на боковому полі аркушу 0-45/2 (крб.) для Києва, НД Синій 0-45/2 (крб.) для Львова, НД фіолетовий 0-50/1 (крб) для Києва, текст на верхньому полі аркушу 0-50/1 ікрб.) для /Іьвова, текст на верхньому полі аркушу, на 66-ій М — велика пляма 11992. Иробиі НД для м. .Львів і І ** І 198- 2 208- 10 крб. Тип 3 ' № 6298А 2 коп, НД синій . Номінал зміщений відносно герба (2 м в арк) 10 крб Тин 3 > № 4735А 3 коп. НД синій . Но инал зміщений відносно герба (2 м арк) 5-00 (крб.) тип 2 / № 62чх А — 2 коп. 1,50 .49 410 <1-5<12 (крб) для Києва, текст на верхньому полі аркушу 0-50/2 (крб.) для Чернігова, текст на верхньому полі аркушу, на 66-ій М — велика пляма 411 А12 413 414 А15 416 1 -00 3 (крб.) для Києва, текст на верхньому полі аркушу 1-Ої! 3 (крб.) для Львова, текст на боковому полі аркушу 1-00/і і крб. і для Чернігова, текст на боковому пол. аркушу 3-00/3 (крб.) для Києва, текст на верхньому полі аркушу 3-00/3 (крб.) для Львова та Чернігова, текст на боковому полі аркушу 5-00/3 (крб.) для Києва, текст на верхньому полі аркушу 55, 80, 35, 120, 35, 140, 55, 25г 40, 140, 35. 35, 35, 35 45, 120,
ІОК.ІЛІ.ІІІ попі іоні випуски Укр.ІІІІІІ І ,,<>2 1<>95 рр \17 ! Л *Я ^ьвова’ боковому полі аркушу ІСКС1 Ції 120, А18 10-ші/З (крб.) для Києва, верхньому полі аркушу текст на 75, А19 10-00/3 (крб.) для Львова, боковому полі аркушу тексі на 120, А20 20-00/2 (крб) для Києва, верхньому полі аркушу текст на 250,- А21 20-00/2 (крб.) для Львова, боковому полі аркушу текст на 500, А22 30-00/3 (крб.) для Києва, верхньому полі аркушу тексі на 450, А23 30-00/3 (крб.) для Львова, боковому полі аркушу текст на 35.- А24 5(1-00/1 (крб.) для Києва, верхньому полі аркушу текст на 450. А25 50-00/1 (крб. і тля Львова, боковому полі аркушу текст на 35,- Примітка: Відомі марки, надруковані «Ьорисфеном» з перевернутими ІІД. Вартість окремих марок та арк.в з перевернутими НД. для Київського та Чернігівської о випусків хЗ,5, для Львівського — х 1,5. | Д 994 р. м. Луцьк (Волинська НД чорною кольору 4-х типів на марці СІЧ Р № 6145 1 коп •літ» Тип 1 рімпя аі-ійд Тни 3 Тіш 4 ** Є □ 1 3-00 (крб.)/1 кип. і . 1 0.50 0,70 0,90 1. 2 .3-00 (крб.) / 1 коп. г. 2 0,50 0,70 0,90 1, 3 3-00 (крб.) /1 коп. т. 3 0,50 0.70 0.90 1, 4 3-00 (крб.) /1 коп. г. 4 0,50 0,70 0,90 1, 5 6-00 (крб.) /1 коп. г. 2 0,50 0,70 0.90 1, 6 8-ІЙ) (крб.) / 1 коп. г. 2 0,50 0,70 0,90 1, 7 15-00 (крб.) / 1 коп. г. 1 0,50 0,70 0,9(1 1, 8 15-00 (крб.) /1 коп. г. 2 0.50 0.70 0,90 1, 9 15-00 (крб.) /1 коп. г. 3 0,50 0,70 0,9(1 1. 10 15-00 (крб.) /1 коп. г. 4 0,50 0.70 0.90 1. 11 25-00 (крб.) /1 коп. г. 1 0,5<> 0,7(1 0,90 І, 12 25-00 (крб.) /1 коп. т. 2 0,50 0,70 0,90 1, 13 25-00 (крб.) / 1 коп. т. 3 0.50 0,70 0,90 1, 14 25-00 (крб.) /1 коп. т. 4 0,50 0,70 0,90 1, 15 50-00 (крб.) / 1 коп. т. 1 0,50 0.70 0.90 1,- 16 50-00 (крб.) /1 коп. т. 2 0,50 0,70 0,9(1 1, 17 50-00 (крб.) / 1 коп. і. 3 0,50 0,70 0,90 1 - 18 50-00 (крб.) / 1 коп. т. 4 0,50 0,70 0,9О 1, 19 100-01) (крб.) / 1 коп. і. 1 0,50 0,70 0,90 1. 20 100-00 (крб.) / 1 коп. 1.2 0.50 0.70 0.90 1,- 21 100-00 (крб.) / 1 ісои. і. 3 22 100-00 (крб.) / 1 коп. і.4 0.50 0,50 (». 0 о 70 0 <М> О.‘)О (_ ерія (22 м ) 11. 15, 19 [1994 р. м. Луцьк (Волинська об. і.) НД червоного кольору 4-х тинів на марці 1 1 № 6145 1 коп. - ' ** 0 В 1А 3-00 (крб.) / 1 коп. і. 1 2А 3-00 (крб.) / 1 коп. т. 2 ЗА 3-00 (крб.) /1 коп. т. 3 4А 3-00 (крб.) / 1 коп. т. 4 5 А 6-00 (крб.) / 1 коп. т. 2 6А 8-00 (крб.) /1 коп. т. 2 7А 15-00 (крб.) /1 коп. т. 1 8А 15-00 (крб.) /1 коп. і. 2 9А 15-00 (крб.) / 1 коп. т. 3 10А 15-00 (крб.) / 1 коп. т. 4 11А 25-00 < крб.) / 1 коп. т. 1 12А 25-00 (крб.) / 1 коп. г. 2 ІЗА 25-00 (крб.) / 1 коп. г. 3 І4А 25-00 (крб.) / 1 коп. г. 4 15А 50-00 (крб.) / 1 коп. г. 1 І6А 50-00 (крб.) / 1 коп. і. 2 17А 50-00 (крб.) / 1 коп. г. 3 18А 50-00 (крб.) / 1 коп. г. 4 І9А 100-00 (крб.)/1 коп. г. І 20А 100-00 (крб.)/1 коп. і.2 21А 100-00 (крб.)/1 коп. г. 3 22А 100-00 (крб.)/1 коп. т. 4 0.50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0.50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0.50 0.50 0,50 0,50 0,50 0,50 0.50 0,50 0,50 0.70 0,70 0.70 0,70 0,70 0.70 0,70 0.70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0.70 0.70 0,70 0,70 0 70 0,70 0.70 0,70 0,70 0,90 0.90 0.90 0,90 0,90 0,90 0,90 0 90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,9(1 0,9(1 0.90 0,90 0.9И 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1 1 1. 1 1 1 1 1 1, 1 1 1 1, 1 1, 1 Серія (22 м.) Н,- 15,- 19, 22 11994 р. м. Луцьк (Волинська обл.) НД червоного кольору 4-х тинів на марці СР( Г №6146 3 коп. ** 0 □ 23 3-00 (крб.) /3 коп. і. 1 0.50 0,70 0,90 24 3-00 (крб.) / 3 коп. г. 2 0,50 0,70 0,90 25 3-00 (крб.) / 3 коп. т. 3 0,50 0.70 0.90 26 3-00 (крб.) / 3 коп. т. 4 0,50 0,70 0,90 27 6-00 (крб.) / 3 коп. т. 2 0,50 0,70 0,90 28 8-00 (крб.) / 3 коп. т. 2 0,50 0.70 0.90 29 15-00 (крб.) / 3 коп. т. 1 0,50 0,70 0,90 ЗО 15-00 (крб.)/3 коп. т. 2 0.50 0.70 0.90 31 15-00 (крб.) / 3 коп. т. 3 0,50 0,70 0,90 32 15-00 (крб.) / 3 коп. т. 4 0,50 0,70 0.90 33 25-00 (крб.) / 3 коп. т. 1 0,50 0,70 0,90 1 1 І 1 І, 1, 1. 1, 1. 1 1,
.Іокалі.іІІ нош іоні ііііііускп Укріїїіііі 1992 1995 рр. І и 25 00 (крб.) / 3 коп. і - 2 0,51) 0,70 0,90 1, в 25-00 (крб.) / 3 коп. і. 3 0.50 0,70 0,90 1, ч> 25-00 (крб.) / 3 коп. і. 4 0,50 0,70 0,90 1, 37 50-00 (крб.) / 3 коп. і. 1 0,50 0,70 0,90 1,- ж 50-00 (крб.) / 3 коп. т. 2 0,50 0,70 0,90 1,- 19 56-00 (крб.) / 3 коп. і. 3 0,50 0,70 0,90 1, 1(1 5(1-00 (крб.) / 3 коп. т. 4 0.50 (1.70 0.90 1.- II 100-00 (крб.) / 3 коп. т. 1 0,50 0,70 0,90 1, 1’ 100-00 (крб.) / 3 коп. т. 2 0,50 (1,70 0,90 1,- в 100-00 (крб.) / 3 коп. т. 3 0,50 0,70 0,90 1, II 100-00 (крб.) / 3 коп. т. 4 0,50 0,70 0,90 1,- Серія (22 м ) 11, 15, 19, 22, 1994 р. м. Луцьк (Волинська обл.)_________] ІІД червоного кольору 4-х типів на марці СРСР 6299В — 7 коп. ** © В 15 3-00 (крб.) / 7 коп. т. 1 1, 1,50 2,50 3, 16 6-00 (крб.) / 7 коп. г. 2 1. 1.50 2.50 3. 17 8-00 (крб.) / 7 коп. г. 2 1, 1,50 2,50 3, 18 15-00 (крб.)/7 коп. т. 1 1, 1,50 2,50 3, Серія (4 м ) 4, 6, ю, 12, Примітка: в поштовий обн марки м. Луцьк піпіущені не були, відомі тільки на поштових ні ^правленнях зроблених філателісіами. 11992 р. м. Донецьк (Донецька обл.) Восьмикутні відтиски різних кольорів на різному папері, виконані вручну, номінали набірні (*) 0 Е 1 027 крб. (а) 0,50 0,70 0,90 1 - 2 050 крб. (а) 0,50 0,70 0,90 1, 3 100 крб. (а) 0,5(1 (1,70 (1,00 1, 4 250 крб. (а) 0,50 0,70 0,90 1, 5 300 крб. (а) 0,50 0,70 0.90 1.- 6 2500 крб. (б) 7 9999 крб. (б)____________ І ІД сипьо-сіриіі серія ( м. НД гемно-фюлет. серія (7 м) НД червоний серія (7 м і НД чорний серія (7 м.) Примітки: 1) Відомі марки з іншими ііомііідллми 2) На масових поштових відправленнях мар №№ 17 не зустрічаються, відомі па попі іон відправленнях зроблених філателісіами. 11993 р. м. Донецьк (Донецька обл.) Відтиски чорного кольору маркуішиїлі машиною Донецького поштамту Помпі набірний. (*) © н 001- 8 999 Чорна коп. 0,50 1,- 1,25 2 Комплект (І0<Юм.) 50(1. 1000, 1250. 2001 11993 р. м. Гор ліпка (Донецька обл.) Восьмикуїні відтиски чорного або фіолоіопі кольорів, викопані вручну на різному папері 2 З 4 5 051) крб. (в) 100 крб. (в) 150 крб. (в) 200 крб. (в) 250 крб. (в) ('ерія (5 м ) (*) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,50 © га 1,50 ІДО 5,- 1.50 І,5і> 7,50 Примітка: На масових поштових відправлені марки №№ 1/5 не зустрічаюіься, відомі по поііпої відправленнях зроблених філателістами. 1994 р, м. Запоріжжя (Запорізька обл.) НД ручні чорного кольору на марках <_ І’( І’ |**| е | іТ~[
І І Іок нн ні попі ківі ііпііхсьіі З країни |9Ч2-|чч5 рр 1(1 по (крб.) / 4 кпи. Л<> 1 1897 (а) 20-00 (крб.) / З коп. № 2 6146(6) 30-00 (крб.) / 1 коп. № 3 6145(6) 50-00 (крб.) І 1 коп. № 4 6145(6) І ІД ручні чорної о коїп.ору ісрбін (1 .............. помітніш (4ініііі) на м ірках < Р( І* 2 крб. 5 крб. 6 крб, |5 крб Примітки: 1) Зустрічаються НД виконані справжніми ні гемпелями на інших марках СРСР, 2) На масових поштових ві травленнях марки №№ И4 не зустрічаю і вся. віаомі на поштових відправленнях зроблених філателістами. [і 992 р. м. Мелітополь (Запорізька обл.) І ІД ручні чорного кольору гербів (2 піни) та номіналів (6 типів) на марках СРСР ** 0 В 1 50 (коп.) на 4 коп. № 4X91(в) 5, 5,50 6,50 7, 2 50 (коп.) на 4 коп. № 6147 (в) 0.30 0,70 0,9(1 1, 3 1 р(уб.) / 1 коп. № 4733 (О 0,30 0.70 0.90 1 4 1 р(уб.) / 1 коп. № 6145 (і) 0.40 0,70 0,90 1. 5 1 р(уб.) / 2 коп. № 6298 Л () 1,- 1,40 1,80 2,- <* І р(уб.) / 4 коп. № 4896 (О 5. 5,50 6,5(1 7,- 7 1 |>(уб.) 50 (коп.) / 1 коп. №6145 (д) 1, 3,50 4,50 5, X 1 р(хб.) 50 (коп.) / 1 коп. № 4733(ц) 1. 3.50 4,5<і 5, 9 1 р()Л.) >0 (коп.) / 4 коп. ІЧ» <»І47 ( 0 1,- 3.50 4.50 с _ < ерія (9 м ) 15,- 25, 31, 34,- Ючір хі Мсніїопо.іь і Запорізька обл.) 1 10 2 крб. / 1 коп. № 6145 (д) 11 2 крб. / 4 коп. № 6147 (д) 12 3 крб. / 1 коп. № 6145 (с) 13 3 крб. / 4 коп. № 6147 (Є) 14 6 крб. / 1 коп. № 6145 (ж) 15 6 крб. / 4 коп. № 6147 (ж) 16 15 крб. / 1 коп. № 6145 (і) 17 15 крб. / 3 коп. .№ 4735 (і) 18 15 крб. / 4 коп. № 4736 (і) 19 15 крб. І 15 кок. № 6150 (і) ** 0.50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0.50 0,50 0,50 0 0,60 0,60 0.60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0.60 0,60 Е1 0.00 0 90 0,90 0,90 0.90 0,90 0,90 (1,90 0,90 0,90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 і Серія (9 м ) 4,50 5,40 8,1(1 •> 11 9^3 р. м. "VI ел і і очоль (Запорізька обл.) НД ручні чорного кольору гербів (3 типи) 11.1 марні СРСР № 6145 ** О Е 20 65 крб. / 1 коп. № 6145 Р Р Р Р Примітки: 1)Для виїоговлення НД виготовлено три види штемпелів тризуба: аі ажурний, б) звичайний в) у рамці. Всі штемпелі одинарні без номіна і Штемпелі 1 та 2 виїотовлеиі у трьох ідентичнії?» екземплярах. Різновиди у НД епостеріїаклься рахунок зносу кліше. 2) За рахунок того, що марки наддрукову валися н різних поштових відділеннях, колір НД — від чорної <» сажистого до синього іа фіолетового; 3) НД вартості 65 крб. (№ 20) був зроблений для міжнародних конвертів. У погашеному вигдяді невідомі; 4) Відомі НД виконані справжнім штемпелем н । марках СРСР №№ 0198 6208 12, 6256/8, 6302'4, 6314 9 6324, 6352/00 та ін.; 5) Всього було зроблено 167 видів НД Тираж ві і 100 до 100 000 екземплярів; 6) У зв’язку з тим, що НД тризуба, номіналу ї ї валюти робилися окремо - < баї ато різновидів перевернутий тризуб, перевернутий номінал, ПО.МІНіІ 1 повернутий вправо/вліво тощо Вартість х1,5.
Іок.іііі.ін поні іоні випуски > крлінії 1942-1995 рр. І аійее Е1ШІ 11'142 р села Пологи, Михайлівна, Гуляй-Поле. і Іпиоріїька обл.)__________________________| II І руни чорного кольору на марках СРСР МІ (коп.) І 1 ПО коп. № 4733 ЗО. , 51) (коп.) І 1 коп. № 6145 з() ' <к> ( 5() (коп.) / 3 коп. № 6146 і() ЇМ__________________ Комплект (3 м ) 90, 7, 9. 10. 7. 9. 10. 7, 9,- 10, 21, 27,- 30,- 1493 р. їм. Івано-Франківськ (Івано- Франківська обл.) __________ Пі писки синього кольору маркувальною о иииною на смужках білого паперу ** 0 Е 1 1(1-00 (крб.) 3,- 6, 9, 10, 2 12-00 І крб.) 15. 25. 35.- 50. 1 23-00 (крб.) 3, 6,- ю,- 4 50-00 (крб.) 3. 6, 9, ю, Комплект (4 м.) 24, 43, 62,- 80, Приміїка: На масових поштових відправленнях мірки №№ 1/4 не зустрічаються, відомі на пошіових підправленнях зроблених філателістами 1994 р. селище Бородянка (Київська обл.) І ІД чорного кольору ручним нумератором на м. ( РСР ** 0 □ 1 250 (коп.) / 1 коп. № 4629 *а 250 (коп ) / 1 коп № 6025 ♦ б 250 (коп )/3 коп №4833 250 (коп ) / 15 коп № 6030 250 (коп) / 20 коп. № г 6031 2 300 (коп.) / 1 коп. № 4629 *а 300 (коп ) / 1 коп № 6025 *б 300 (коп ) / 3 коп № 4833 300 (коп,) / 15 коп N 6030 300 (коп.) / 20 коп. № Г 6031 1500 (коп.) / 1 коп. № 3 4629 1500 (коп ) 1 коп № 6025 Е 1500 (коп) > 3 коп № 4833 1500 (коп) ! 15 коп № 6030 1500 (коп ) / 20 коп № 6031 5000 (коп.) / 1 коп. № 4 4629 5000 (коп) / 1 коп. № 6025 - 5000 (коп) / 3 коп. № 0 4833 5000 (коп ) / 15 коп. № *В 6030 5000 (коп.) / 20 коп № *Г 8031 2,50 2 50 2 50 2 50 2,50 2,50 2 50 2 50 2 50 2 50 2,50 2 50 2 50 2 50 2 50 2.50 2 50 250 2 50 2 50 3,50 3 50 3 50 3 50 3 50 3,50 3 50 3 50 3 50 3,50 3,50 3 50 зьа 3.50 3 50 3.50 3 50 3 5С 3 50 3.50 4,50 4 50 4 50 4 50 4 50 4,50 4 50 4 50 4 50 4 50 4,50 •1.50 4 50 4 5о л 5> 4.50 4 5? 4 50 1 50 у, 5 5 5 5 5. 5,- 5- 5- 5,- 5. 5,- 5,- 5,- 5,- 5.- 5,- 5- 5,- 5,- Комплект (20 м.) 1(1, 14, 18,- 20, Примітки: 1) Зус і річаються НД виконані справжніми штемпелями на інших марках СР( Р; 2) На масових неділових відправленнях марки №№ 1/4 не лус і рі чаються, відомі па поштових відправленнях вроблених філателісіами. 1994 р. селище ЬорОДЯНка (Київська обл.) НД ручні чорного кольору на марках СРСР у чо і при рядки ‘‘Пошта України Бородянка номінал’* ** О □ . 50-00 (крб.) / 1 коп. № * 6145(в) 5,- 9, 12,- 15, 5П-00 (крб.) / 3 кіш. № 2 6146 (в) 5,- м, 12,- 15, 50-00 (крб.) / 15 коп. № 3 6150 (в) 5, 9 12,- 15, 50-00 (крб.) / 20 коп. № 4 6151(в) 5. 9.- 12.- 15. 5 100-00 (крб.) / 1 коп. № 5, 9, 12,- 15
І І|ок;і ііі.ііі нош іоні випуски У країни 199’ 1994 рр. 6І44(і) ІШИМІ (крб.) / З коп. № ” 6146 (г) 100-00 (крб.) І 15 коп. № 7 6150 (г) 100-00 (крб.) / 20 коп. №> 6151 (і) Комплект (8 м) 9, 12, 12, 12, 96? 15,- 15, 15,- 120,- 278 100-00 (крб.) (д) 288 200-00 (крб.) (д) 298 250-00 (крб.) (д) Прнміїка: НД можуть бути різного розміру у іалежності від зносу пластикових штемпелів, якими вони виконувалися [1994 р. селище Бородянка (Київська обл.)_ НД ручні чорного кольору на м. України та СРСР у 4-й рядки '‘Пошта України Бородянка номінал” ** © В 50-00 (крб.) І 50 коп. (в) 50-00 (крб.) І 70 коп. (в) 11 50-00 (крб.) / 2 крб. (в) 2, 12 50-00 (крб.) / 5 крб. (в) 2, 50-00 (крб.) І 10 крб. (в) |4 100-00 (крб.) І 50 коп. ? (О 100-00 (крб.) / 70 коп. _ 15 (і) 16 100-00 (крб.) / 2 крб. (і) 2, 17 100-00 (крб.) /5 крб. (і) 2, 100-00 (крб.) / 10 крб. . 18 О_______________________ Комнлекі (10 м.) 25,- 1994 р. селище Бородянка (Київська обл.)З НД ручні фіолетового кольору на марках України 19 20 21 22 23 24 25 26 50-00 (крб.) І 50 коп. (в) 50-00 (крб.) 170 коп. (в) 50-00 (крб.) / 2 крб. (в) 50-00 (крб.) / 5 крб. (в) 100-00 (крб.) / 50 коп. (г) 100-00 (крб.) І 70 коп. (О 100-00 (крб.) / 2 крб. (г) 100-00 (крб.) / 5 крб. (г; _________Комплект (8 м.) ** © □ 5, 9, 12,- 15,- 5,- 9. 12.- 15. 5, 9. 12, 15, 5,- 9,- 12,- 15,- 5, 9, 12, 15, 5,- 9, 12,- 15, 5,- 9 12,- 15,- 5, 9, 12, 15, 40, 72,- 96,- 120,- [1994 р. селище Бородянка (Київська обл.) І Іробні марки — перфоровані смужки паперу Комплект (3 м )| І [1992 р селище Боярка (Київська обл.) Відтиски ручним штемпелем чорного кольор І І білому папері призначені для перс тарифи кой пер І ів 1 50 (коп.) (а) (*) & Е 0,40 0,60 0,80 І Прпміїка: Па масових поштових відправлені марка № І не зустрічається, відомі на пошіопи відправленнях зроблених філаїелістами 11993 р. селище Боярка (Київська обл.) Відтиски чорного кольору, виконані вручну білому папері ПОИПАІ () 2 27 (крб.) (б) — рамка без іубців 27 (крб.) (в) — рамка із зубцями 4 50 (крб.) (г) 5 300 (крб.) (д) Комплект (4 м) (*) 0,50 0,50 6,50 © їж □ 5. 0,50 13. 1,20 ІЗ, 1,20 1,20 16,50 І.Мі 19,51) 1993 р. селище Боярка (Київська обл.) Відтиски чорні, виконані вручну на білому пап 100 крб. — цифри номі- налу висотою 6 мм (е) 100 крб. — цифри номі- налу висотою 4,5 мм (є) 8 200 крб. (ж) (*) 1.50 2.50 З 0,50 0,70 0.90 І 0,50 0,70 0,90 1
І(и<;ілі,іп попікші випуски Укрліїні І*>92-1995 |>р. 1 •> 350 крб. (о 0,5» ні 500 крб. (і) 0,50 II ПНЮ крб. (і)_____________1, ____________Комплект (6 м.) 4,50 0,7(1 0,00 І, 0,70 0,90 І, 1,40 1,90 2, Примітки: 1) Зустрічаються НД виконані справжніми її-1 .-мислями на піших марках СРСР та України Мрнеі ь і а ж; 2) Відомі фальсифікати, на шкоду колекціонерам: і.іріиі К“№ 1 та 8 відбитки фальшивих штемпелів; н । І ІД фіолетового кольору: всі марки ксерокопії — на нпро 11 відсутні сліди фарби та розчинника. і ч'К р, селище Боирка (Київська обл.) Пробні марки — відтиски чорного кольору щкопані вручну на білому папері (*) О Е І ’5 Без номіналу (к) 114 9 крб. І 15 50 крб. 155 500 крб. — рамка б/з (л) _____________Комплект (4 м ) 11‘>94 р. селище Обухів (Київська обл.) II ( чорного та фіолетового кольору на марках І І'СР ** 0 □ 77; І 1 (крб.) / 1 коп. № 6145 0.25 0,25 0.30 0,35 *а 3 (крб ) / 2 коп № 6298А і 2" 0 25 0 зо 0 35 *б 3 (крб ) / 3 коп № 6146 і ) 25 0 25 0 зо 0.35 ’ 6 (крб.) / 1 коп. № 6145 0,25 0,25 0.30 0,35 *а 6 (крб ) / 2 коп № 6298А 0 25 0 25 0 30 0.35 ♦б 6 (крб)/3 коп №6146 025 СІ 25 0 30 35 1 15 (крб.) /1 коп. №6145 0,25 0,25 0,30 0,35 *а 15 (крб ) / 2 коп N9 6298А 0 25 0 30 0.35 *б 15 (крб ) / 3 коп № 6146 0.25 0 25 0 30 0,35 1 15 (крб.) /1 коп. № 6145 0,25 0,25 0,30 0,35 *а 35 (крб )/2 коп №6298А 0 25 0 2 0,30 0,35 *б 35 (крб ) / 3 коп №6146 0 25 0 25 030 0 35 5 70 (крб.) /1 коп. № 6145 0,25 0,25 0,30 0,35 *а 7б(крб)/2коп № 6298А 0 25 С .25 0 30 0 35 *б 70 (крб)/3 коп №6146 0 25 25 0 30 0 35 ь 90 (крб.) / 1 коп. № 6145 0,25 0,25 0,30 0,35 *а 90 (крб ) / 2 коп № 6298А 0 25 2 = 0 30 0,35 *б 90 (крб ) / 3 коп № 6146 0 25 0,25 9.30 0 35 Комплект (X м || 2, | 2, |2.4<>| .’.ХО Примітки: 1) Зустрічаються фальсифікат ірньисш фальшивими штемпелями рЬииця у її ник ціпі тексту; 21 На масових поштових відправленнях марки №№ 1/6 не зустрічаються, відомі па попікшії, відправленнях зроблених філателістами. ГІ904 р. м. Переяслай-Хмельйииький (Київська І обл.)_ Відтиски чорного кольору, ручні на Пап ін білому (*) 0 □ 1 3 крб. (а) 1, 1,20 1,50 2, 2 5 крб. — іин 1 (б) 1. 1,20 1,50 2, 3 5 крб. — піп 2 (в) 1, 1,20 1,5'1 2, 4 5 крб. — тип 3 (і і 1,- 1,20 1,50 2- 5 9 крб. (а) 1 50 1,70 2,- 2.50 6 15 крб. (а) 1,50 1,70 2, 2,50 7 27 крб. (а) 1.50 1.70 2, 2,50 8 50 крб. (д) 2, 2,50 3, 3,50 9 100 крб. (д) 2,50 3,- 3,50 4, Комплект (9 м ) ІЗ, 17, 20,- 25,- [ 1994 р м. Кіровоград (Кіровоградської обл.) | Пробні м. «Гетьмани України». Багатоколірний друк з люмінесцентним захиснім та зубцівкою Віддруковані у Києві на державному пілприємсіві Укрношти но замовленню Кіровоградської о поштамту, в поштовий обії не надійшли, майже увесь тираж був знищений
Іокіиіі.іп ПОПІ і оці випуски У кр.тіпіі І 992 1994 |І|> ВДАМ ІЯ 1 1б|х 100,00 (крб.) 160, [1994 р. м. Кіровоград (Кіровоградської обл.) | Пробні марки «Геїьмапи України» Багатоколірний друк з люмінесцентним захистом та зубцівкою. Марки віддруковані у Києві на державному підприємстві Укрпоіити по замовленню Кіровоградської о поштамту, але в пошіовий обп не надійшли, майже увесь тираж був знищений ** 1/І6Л|Те ж, але без номіналу 80, (*) 0 В 1 3 крб. (а) ♦5 Чорно-синіи НД “ПРОБА 1 1,20 1,40 1 >11 2 5 крб. (а) *8 Чорно-синіи НД ‘ПРОБА” 1, 1,20 1,40 1 II 3 10 крб. (а) *8 Чорно-синіи НД “ПРОБА 1, 2- 1,20 1,40 1 МІ 4 15 крб. (а) *8 Чорно-синій НД “ПРОБА 1. 1.20 1,40 1 II 5 25 крб. (а) *8 Чорно-синій НД “ПРОБА 1, 2 1,20 1,40 1 ЦІ 6 50 крб. (а) *8 Чорно-синіи НД ПРОБА" 1,- 1,20 1,40 1 м) 7 100 крб. (б) * 8 Чорно синій НД “ПРОБА 1,- 1.20 1.40 1 Ш 8 200 крб. (б) ★ 8 Чорно -синій НД 'ПРОБА' 1,- 2,- 1,20 І,4о 1 >11 9 300 крб. (б) *8 Чорно-синіи НД ПРОБА 1, 2 _ 1,20 1,40 1 II 10 500 крб. (в) Чорний НД “ПРОБА”, пап жовтуватий 1, 2 _ 1,20 1.40 1 II 11 1000 крб. (в) * Чорнии НД ‘ПРОБА”, пап жовтуватий 1. > _ 1.20 1.40 1 МІ 12 2000 крб. (в) Чорнии НД “ПРОБА пап жовтуватий 1, 1,2о 1,4(1 І МІ Комплект (12 м ) 12,- 14, 16,50 18. 1994. м. Севастополь (Кримська автономнії [республіка)___ ___________ ______ _____ ГД пап. зв., колір іелено-блакиїний 1994. м. Севастополь (Кримська автономна республіка) ___ _____________ ___ _________ ІД, пан іп, колір синьо-зелений |(*)| ® І І
Іок.ільїи нош іоні ішпмкії 5 країни 1992-1995 рр ' ьріі (її) 1 50 1 80 2,20 2.50 рп (а) 1,50 1,80 Дії 2,50 10 крії (іі) 1.50 1 80 2,20 2,50 ( ерія (їм) 4,50 5,40 6,60 7,50 і1 м ( спасіополь (Кримська автономна І |іі і іп п. 11 к:і) ________________________ І ! п.ІІІ ш колір чорно-синій (*) © □ Пі 1 крб. (а) 2, 2,20 2,40 2,50 'її Крб. <211 2,- 2,20 2.40 2,50 І6 10 крб. (а) 2 - 2,20 2,40 2,50 Серія (3 м.) 6, 6,60 7,20 7,50 6 14 крб. (б) (1 (1 |() о ; 11. III 7 27 крб. (а) 0 (1 10 0 ь о ІІІ 8 30 крб. (а) 0 1‘ ю о.и 0 10 9 50 крб. (б) 0 25 (> 10 0 1 > 0 НІ 10 100 крб. (а) 0,25 030 0 15 о Ці 11 180 крб. (а) 0, > 0,10 0,1> 0 10 12 200 крб. (а) <>,25 II.Я) ОДх II 1(1 13 220 крб. (а) 0,25 0,30 0.35 0.10 14 250 крб. (а) 0,25 0,30 0.35 0, 10 Серія (14м) 3,50 4,20 4,90 5,60 Примітки: 1) На масових поштових відправленнях марки №№ І 14 не зустрічаються, відомі на поштових відправленнях {роблених філателістами; 2) стрічаються фальсифікати, гроб ієні пд шкодч колекціонерам. зроблені фальшивими штемпелями різниця у деталях рисунку; неіснуючі номінали, відтиски чорпою фарбою. 199 І м. Севастополь (Кримська автономна 1 річ публіка^_____ ______~________________| І І. пін іонк., колір сіро-фіолеювий (*) © □ ІОп 500 крб. (в) 2, 2,20 2,40 2,50 11 и 1000 крб. (в) 2, 2,20 2,40 2,50 1 .'а 2000 крб. (в) 2 - 2,20 2,40 2,50 Серія і ! м ) 6, 6,60 7,20 7,50 1493. м. Ялта (Кримська автономна республіка) Иі писки чорного кольору зроблені вручн) на ♦ншіо-коричневому або коричневому пан. з Нас* м. Різні рисунки, текст «Ялта Крим» або І Іонна України» І У 4 ** © □ 1 крб. (а) 0,25 0,30 0,35 0,40 3 крб. (а) 0,25 0,30 0,35 0,40 5 крб. (а) 0.25 0.30 0,35 0.40 9 крб. (б) 0,25 0,30 0,35 0,40 10 крб. (а) 0,25 0,30 0,35 0,40 [29.04.1992. Пробні НД для м. Львів НД темпо-фюлеювоіо кольору на марках СРСР зроблені підпрік мої вом «Борисфеп» по іамок іеііпю іьвівсі.коіо поііпаміу. Тип тризуба Чернівецький’' 14 1-00 (крб.) і ИІІ 1 і № 6146 — 3 коп. 28 1-00 (крб.) тип 2/№6146 3 коп. 38 3-00 (крб.) піп 1 1 № 6146 — 3 коп. 48 3-00 (крб.) і ип 2 / № 6146 3 коп. 58 7-00(крб.) ти 1/№6146 — 3 коп. 68 5-00 (крб.) і ип 2 / № 6146 — 3 коп. 78 10-00 (крб.) пін 1 /№6146 3 коп. ХЬ 1-00 (крб.) тип 1 / № 4735 3 коп. 98 1-00 (крб.) тип 2/№4735 — 3 коп. 108 3-00 (крб.) пін 1 /№4735 — 3 коп. 118 3-00 (крб.) тип 2 / № 4735 — 3 коп. 128 5-00 (крб.) і ип 1 / № 4735 — 3 коп. 138 5-00 (крб.) гип 2 / № 4735 — 3 коп. 148 10-00 (крб.) тип 1 / № 4735 - — 3 коп. Серія (14 уі.) Серія в 2. 2, 2. 2,- 2,- 2, 2, 2,- 2, 2. 2, 2,- 2, 2- 28, 140. Приміїка.* відомі марки № 18 іа № 28 НД І 00 І крб 1 на № 6146 СРСР, надруковані на повних аркушах в шести рвних комбінаціях і гербом України та гербами земель: Львівської. І алицькоГ, Київської, БелзськоІ >а Жидачівськоі. Вартість арк в по 250, у.о [1992. м. Миколаїв (Миколаївська область) Марки чорного кольору розміром 25x37 мм, надруковані на ротапринті, пап. сірий
| 40 Іок.іньїіі попі ківі випуски У к’|>;іпііі 1992 1995 рр (*) 0 □ 1 010 коп. (а) 1,50 3,50 4,50 5,- 2 050 коп. (а) 1,50 3,50 4,50 5,- 3 50 коп. (а) 3,50 1", із, 15,- 4 100 коп. (а) 1,50 3,50 4,50 5,- 5 300 коп. (а) 1.50 3.50 4,50 5, 6 360 коп. (а) 1,50 3,50 4.50 5, Ж8 Пап білий 1,- 2 - 2 50 3- 7 450 коп. (а) 1,50 3,50 4,50 5, Ж8 Пап білий 1 - 2, 250 3,- 8 500 коп. (а) 2. 7, 9,- ю,- 9 800 коп. (а) 2, 7, 9,- ю,- 10 900 коп. (а) 2,- 7, 9,- ю, Ж£ Пмп білис 1 Серія (10м) 18,50 50, 65,- 75,- па іруков.пп на рої.пірни 11 пап бііпііі 1992. м. Миколаїв (Миколаївська область) Марки чорного кольору розміром 25x26 мм. надруковані на ротапринті, пап. сіро-жовіий (*) © Е II 20 крб. (б) 1,50 10, 13, 15, Жа Пал білим 0 50 2- .’ 50 3 12 40 крб. (в) 1,50 ю, ІЗ 15. ♦а Пап білим 0 50 2. 250 3,- Жб Поміск.з г , 15 22 - ^.5 Серія (2 м ; -3,- 20, 26, зо. 11992. м. Миколаїв (Миколаївська обласіь) Марки чорного кольору розміром 22x28 мм, надруковані на ротапринті, пап. білий (*) 0 □ 13 50 коп.(д) 0,20 0,20 0,25 0,30 14 100 коп.(д) 0,20 0,20 0,25 0,30 15 200 коп. (д) 0.20 0.20 0.25 0,30 16 1 крб. (е) 0,30 0,40 0,50 0,60 Жа Пап сіро-жовтуватий 1 5Ю 2, 2 50 3- 17 2 крб. (е) 0,30 0.40 0,50 0.60 18 3 крб. (е) 0,30 0,40 0,50 0,60 19 4 крб. (е) — пап. сіро- жовту ваги й 1,50 2. 2.50 3, 20 5 крб. (е) 0,30 0,40 0,50 0,60 Жа Пап сіро-жовтуватий 1 50 2,- 2 59 3, 21 10 крб. (е) 0,50 0.60 0.80 0,90 ♦а Пап сіро-жовтуватий 1 50 2 2 50 3,- 22 14 крб. (е) 0,30 0,40 0,50 0,60 Серія (10м) 4, 5, 6,50 7,80 11992. м. Миколаїв (Миколаївська область) Мірки чорного кольору розміром 22x27 мм. (*) 0 Е 24 93 коп. (ж) 0,70 1,50 І 80 25 93 коп. (ж) 0,70 1,50 1,80 26 1 крб. (і) 0.20 0.25 0,35 27 2 крб. (і) 0,20 0,25 0,35 НД на зв стороні продовольчих талонів 1 1 50 1 80 28 З крб. (і) 0,20 0,25 0,35 29 10 крб. (і) 0.20 0,25 0,35 30 14 крб. (і) 0,20 0,25 0,35 НД на зв стороні продовольчих талонів 1 1 50 1 80 31 20 крб. (і) 4, 9,- II. 32 40 крб. (і) 0.20 0,25 о, 3 5 33 70 крб. (і) 0,20 0,25 0,35 34 100 крб. (і) 0.20 0.25 0.35 35 500 крб. (і) 3, 9, Н, Серія (12м) ю. 23, 28, 0 НІ о НІ (і ні о ПІ (і Ні І [1992. м. Миколаїв (Миколаївська область) Марки червоною кольору розміром 22x27 надруковані на роїапринн, пап білий (*) 0 □ 36 1 крб. (і) 0,70 1,40 1,90 » 37 2 крб. (і) 0.20 0.24 0.28 0 1(1 *а НД на зв. стороні 0 5!) 1 1 20 продовольчих талонів 38 8 крб. (і) 0.20 0.24 0,28 (І 41 39 9 крб. (і) 0,20 0,24 0,28 0 НІ 40 10 крб. (і) 0,20 0.24 0.28 0 61 41 12 крб. (і) 0.20 0,24 0,28 0 Ні 42 14 крб. (і) 0,20 0,24 0,28 0 «1 15 крб. НД на зв. 43 стороні продовольчих 1,50 2,50 3,50 4 талонів (і) 44 26 крб. (і) 0,20 0,24 0,28 0.1(1 45 27 крб. (і) 0.20 0.24 0,28 0 10 *а НД на зв стороні 1 1 20 І зо продовольчих талонів 46 38 крб. (і) 0,20 0.24 0.28 0 н» 47 50 крб. (і) 0,20 0,24 0,28 0. ю 50 крб. номінал 0,20 0.24 0,28 о. іо зсунутий вправо (і)
іоь.і.иі.ііі попі і пін випуски України 1992 1995 рр. ІК І 1’ 70 ьрб (і) 1* ’(* о 2-1 0,28 0 10 *|» 75 крб, її) 0.20 0.24 0,28 0.30 •1 100 крб. (і) 0,20 0,24 0,28 0,30 1 МІ крб. (І) 0.20 0,24 0,28 0,30 • 1 2*о крб. (і) 0,20 0,24 0,28 0,30 • І 4*0 крб. (1) 0.20 0,24 0,28 0,30 ЧУ 10**0 крб. (і) 0.5(1 1. 1.50 2. м» 2000 крб. (і) 0,50 1, 1,50 2, Ч Т $000 крб. (і) 0,50 1, 1,50 2,- Серія (21 м ) 7,- 11,- 14,50 17, 149 V м. Миколаїв (Миколаївська Обласі ь) | І ииоі рафський НД герба та номіналу на м. СРСР N 1965 (Магнітогорськ), всі номінали на арк. і 50 • нірок ** © Е ’.К 1 крб. / 4 коп. (ї) 2. 2.40 2,80 3. 9 2 крб. / 4 коп. (ї) 2. 2,40 2,80 3- <41 3 крб. / 4 коп. (ї) 2. 2,40 2.80 3,- 6 1 5 крб. / 4 коп. (ї) 2, 2,40 2,80 3,- її.’ 6 крб. / 4 коп. (ї* ? _ ‘.4(1 2.80 3- О* 15 крб. / 4 коп. (ї) 1 2,40 2,8*1 3,- її 1 35 крб. / 4 коп. (ї) 1 2,40 2,80 з»~ 65 70 крб. / 4 коп (ї) 1, 2,40 2,80 3,- Серія (8 м.) 13, 19, 22, 24, Примі іка: відомі марки №№ 63/5 які ні цніняються но шриф іу і а формі герба. І‘>93, м Максимів (Миколаївська область) І ііііографський НД чорного га синього кольори 'Пошта України Миколаїв» розміщений зверх> ііпиз га інизу вверх на м. СРСР №№’ 4733, 6 і 45 6298а, 4735,4736,4739 та інших ** © □ 66 2 крб. (й) 0,15 0,16 0,18 0,2( 67 3 крб. (й) 0,15 0,16 0,18 0,21 68 5 крб. (й) 0,15 0,16 п,І8 о,2* 69 6 крб. (й) 0,15 0,16 0,18 0,2* 7*1 14 крб. (й) 0.15 0.16 0.18 0.2С 71 15 крб. (й) 0,15 0,16 0,18 0,2( 72 35 крб. (й) 0,15 0,16 0.18 0,2( 73 70 крб. (й) 0,15 0,16 0,18 <>,2<. 74 100 крб. (й) 0,15 0,16 0,18 0,21 Серія (9 м.) 1,35 1,40 1,60 1,8* Примі і ка: І) II. І робилися III ГоріІЮІІІіІЛІ.ІІІІ\ ря І.ІХ МЛ|ШІ* де комі їм і 100 крб іусірічався ііичі, 2) Вартість серій однакова; 3) На масових поштових відправленнях ці марки не зустрічаються, відомі на поштових відправленнях {роблених філателістами. 1993. Варварівка — Миколаївський районний | вузол зв’язку (Миколаївська область) Принтерний друк чорного кольору, пап. сіро жовтий 1994. Варварівка — Миколаївський районний вузол зв’язку (Миколаївська область) ____ Принтерний друк чорного кольору, пап. різний 1995. Варварівка — Миколаївський районний зв Ручні відіиски чорні або фіолетові, пап. різний (** © в 9 1 крб. 0,20 0,30 0,40 0,50 1** 2 крб. 0,20 0,30 0,40 0,50 11 10 крб. 0,20 0,30 0,40 0,50 12 25 крб. 0.20 0.30 0.40 0.50 13 50 крб. 0,20 0,30 0,40 0,50 Серія (5 м.) 1, 1,50 2, 2,50 Примітка, для НД використовувався папір білий гладкий, коричневий, сірий щільний та
18 ' Локлп.іп нош іоні випуски > крліпії 1992 1995 рр. про іонолі чпх купонах напір ї клс( м ні без. носі ми лінів Для V №№ 9/13 [і993, м. Очаків (Миколаївська обласі у_ Друк на ксероксно-копіювальному апараті чорного кольору , пап. білий. Тексі рос. мовою (*) © □ і 3 крб. (а) 15- 24, 28, зо, 2 10 крб. (а) 15,- 24, 28, зо, 3 15 крб. (а) 5, 7, 9, 10, Жа Помилка «крбб.» 15 24- 28- зо- 4 20 крб. (а) і о, І4 18, 20, 5 ЗО крб. (а) 20 24, 28, зо. 6 70 крб. (а) 5, 7, 9, Ю, Серія (6 м ) 70, 100, 120,- 130,- [1993?м. Очаків (Миколаївська область) 71 Друк на ксероксно-копіювальному апараті чорної о кольору . пап білий. Текст укр. мовою (*) © В 7 15 крб. (а) 5,- 7,- 9, 10, . Примі і на: відомі різновиди марки № 7 по написанню іексіу [1993. м. Очаків (Мико.лаївська облаєп>)_ Друк на ксероксно-копіювальному апараті чорного кольору , пап білий Текст рос мовою (*) © В 8 10 крб. (б) 3, 3,50 3,90 4, 9 15 крб. (б) 3, 3,50 3,90 4,- 10 20 крб. (б) 3. 3.50 3 90 4, 11 30 крб. (б) 3, 3,50 3,90 4,- 12 50 крб. (б) 3,- 3.50 3.90 4. ІЗ 70 крб. (б) 3, 3,50 3,90 4, Серія (6 м) 18, 21, 23, 24, Примітки: 1) Па повному арк і 18 марок №№ к/13 зустрічаються різновиди набору тексту, 2) На масових поштових відправленнях марки №№ 8/13 не зустрічаються, відомі на поштових відправленнях {роблених філателістами 11993. м. Полтава (Полтавська область) І піки рафський друк чорного кольору пап. рі ІІІПІІ (*) © Я 1 9 крб. (а) 2 18 крб. (а) 3 27 крб. (а) 4 50 крб. (б) 5 54 крб. — папір з ВЗ «горобина» (б) 6 54 крб. — напір з ВЗ «сніжинка» (б) 1 1,- 1, 1, ь 10.- 2, 2, 2, 2, 12 20 3, 3. 3, 18 ЗО НІ 1 ( ерія (6 м.) 20,- 40, 60, Наклад: № 1/2 = 2304, № 3 = 2100, № 4 = І Ним № 5= 1350. №6 = 450 Примітка: На масових поштових відправленії марки №Хі> 8/13 не іусірічаються, відомі не копій р зі специогашениями Поліавськоіо поштамту. [1993. м. Полтава (Полтавська область) Пробні марки типографський НД чорної і кольору на марці СРС Р № 4735 - 3 коп. 78 3 крб. (в) 1 Ч1> Наклад: 20 000 Примітка.' Марка не надійшла у поштовий оі । — весь тираж попав у руки філаїелістів |1993. м. Рівне (Рівненська область) Відтиски прямокутні фіолетові маркувальною машиною на смужках білого паперу (*) © В 1 5 крб. 0,50 0,70 0.90 1 2 6 крб. 0,5(> (1,70 0,40 1 3 9 крб. 0,50 0,70 0,90 І 4 10 крб. 1,- 1,40 1,90 5 12 крб. 1, 1,40 1,90 6 13 крб. 1,- 1.40 1.90 7 15 крб. 1, 1,40 1,90 8 24 крб. 1,- 1,40 1,90 і 9 28 крб. 1,- 1,40 1,00 2
Іокллі.пі нош іоні випуски Укряїпп 1992-1•>*>*» рр І III (І К|>6 II 0крб І 11)0 крб І І >1)0 крб. 11 150 крб. І ‘ 100 крб. Пі Ніно крб. І >000 крб. ІН МІРО крб. 1, 1 1, 1,- 5. 1, 1,- 1,50 1,50 1,40 1,40 1,40 1,40 10,- 7, 7. 7, 7, 1,О() 1,90 І,ч<> 1,90 14. 9, 9, 9, 9, > 2 2 І, 15,- ю, Ю,- Ю, ю,- Серія (18 м.) 21, 54,- 71, 78,- 199 і м. Рівне (Ровенська область)| Пі писки квадратні фіолетового кольору зроблені м іоіюмоюю маркувальної машини на смужках 6і .“о паперу ЙХІ о п О (*) О И 19 9 крб. 0.70 1. 1.30 1.50 .'<1 II) крб. 0.70 1 1,30 1,50 П 12 крб. 0,70 1,- 1,30 1,50 ! > 24 крб. 4, 4,5<і 4,80 5, Л 27 крб. 0,70 1,- 1,30 1,50 Л 36 крб. 0.70 1,- 1,30 1.50 5 50 крб. 0.70 1, 1,30 1,50 16 54 крб. 0.70 1. 1,30 1,50 27 65 крб. 0,70 1, 1,30 1,50 28 72 крб. 0.70 1,- 1,30 1,50 29 73 крб. 0.70 1, 1,30 1,50 МІ 91 крб. 0,70 1, 1,30 1.50 11 100 крб. 0.70 1.- 1.30 1,50 12 150 крб. 0,70 1, 1,30 1,50 33 200 крб. 0,70 1, 1,30 1,50 М 400 крб. 0,70 1, 1,30 1,50 Серія (16 м.) 14, 19,- 24, 27, 37 27 крб. <),7і> 1.10 1 ,«) 1.9) 38 36 крб. 0,70 1 10 1 10 1?" 39 50 крб. 070 1.10 1 10 1,50 40 54 крб. 0,7(1 1.10 1,0) 1,50 41 100 крб. 0,70 1,10 1,10 1.50 42 150 крб. 0,70 1,10 1,30 1.50 43 200 крб. 0,70 1.10 1,30 1,50 44 400 крб. 0,70 1,10 1,30 1.50 Серія (10 м.) 7,70 11,- V 16,50 Примітки: 1) Усі відтиски №№ 1/45 можуїь маги різні розміри, які коливаю 11,ся у межах 1-1.5 мм, що залежало від сили тиску на плаетиковий шіемпель при друці; 2) Марки друкувалися на смужках у два проходи, юму е нари марок з різними номіналами прямі та тет- беш: вартість таких пар — по 5, у .о. Відомі екземпляри віддруковані на папері з рожевим фоном або ему і ами, варі їсть по 2. у о 122,01.1992. м. Харків (X ірківська облає іь) Друк на ротапринті чорного кольору прямокутний із вензелем іа номіналом, Пан. гладкий блискучий 1993. м. Рівне (Ровенська область) Відіиски квадратні червоною кольору мірку вальною машиною на смужках білого щільною наперу 1*) 0 в 35 9 крб. 0,70 1,10 1,30 1,50 *6 12 крб. 0,70 1,10 1,30 1,50 (*) 0 1 ЗО коп. 2, 15, 2 35 коп. 2, 15, 3 43 коп. 1 ю. Пап жовтувато-білий, пухкий 1 - 7- 4 45 коп. І. 10, Пап жовтувато-білий, пухкий 1 - 7,- 5 46 коп. 1,- ю, Пап. жовтувато-білий, пухкий 1 - 7,- 6 50 коп. І,- 10, *а Пап. жовтувато-білий пухкий 1 - 7, 7 1 р(уб) 10 коп. 2,- 15,- В 18, 18, 13. 9- 13, 9- 13, 9- 13, 9 18, 20, 20,- 15. 10- 15, 10,- 15,- ю І 5, 10 20.
ІМ Локл п.ні попі іоні пііііуі'кіі У кр.ііііи |*>92 1995 рр N 1 р(уб) 20 коп. І15’ 1 НК. | Го_ Серія (8 м )| ш [10^ |140,- Примії ки 1) для кожної марки розміри рамки були двох розмірів: ЗО коп — 20x26,5 та 18x26,5; 35 коп. 18,5x27,5 та 18,5x25, 43 коп. 18.5x26 та 14x26, 4^ коп. 18.5*26 та 18x25,5, 46 коп. 19,5*26 та 19x26,5; 50 коп 19x25 та 18x27 і руб 10 коп 20x26,5 та 19x26,5; 1 руб. 20 коп 18.5x26,5 та 18,5x28,5, 2) Варт їсть серії’ 1 -го і 2- типу однакові. [1992. м. Харків (Харківська область) Друк на маркувальній машині чорного кольору, відбиток восьмикутний, пап різний і*) 0 В 9 003 крб. (б) 0,50 4,- 4,50 5. 10 005 крб. (б) 0,50 4, 4,50 -5, II 009 крб. (б) 0,50 4, 4,50 5, 12 012 крб. (б) 0.80 4,- 4,50 5,- 13 013 крб. (б) 0,80 4. 4,50 5, 14 028 крб. (б) 0,80 4,- 4.50 5. 15 060 крб. (б) 0.80 4, 4,50 5, *а 060 коп. (в) 0,50 73 0 90 1,- С ерія ( ’ м ) 4,70 28, ЗІ, 35, Примітка: Відомі подібні марки (в), які надруковані маркувальною машиною, встановленою у ?алі Харківського поштаміу, номінали віл (Дії до 444 крб., герб вужчий. [1993. м. Харків (Харківська область) Друк на маркувальній машині чорного кольору, відбиток восьмикутний, друк на дворогі художніх листівок (+) 0 Б 16 001 крб. (г) *а Пап крейд, або зв. бік фототелеграм 17 003 крб. (г) IX 005 крб. (г) фа Пап крейд , або зв бік фототелеграм 19 11(19 крб. (Г) # і Пап крейд, або зв. бік фототелеграм 20 012 крб. (і) * і Пап крейд або зв бік 0,50 0 50 0.50 0,50 0 50 0,50 0 50 0,50 0,50 0.70 0,70 0,70 0,70 0 70 0,70 0 70 0.70 0 70 0.90 0 90 0,4(1 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1 1- 1,- 1,- 1,- I. 1,- I, 1,- фототелеграм 21 013 крб. (і) Пап крейд або зв бік фототелеграм 22 015 крб. (г) фа Пап крейд, або зв бік фототелеграм 23 018 крб. (г) 24 028 крб. (г) *а Пап крейд., або зв. бік фототелеграм 25 050 крб. (г) *а Пап крейд, або зв бік фототелеграм 26 060 крб. (г) 27 073 крб. (г) 28 100 крб. (г) *а Пап крейд або зв бік фототелеграм 29 200 крб. (г) фа Пап крейд., або зв бік фототелеграм 30 500 крб. (і) <а Пап крейд, або зв бік фототелеграм 31 900 крб. (і) *а Пап крейд., або зв бік фототелеграм 0 МІ 0 50 0,4) 0,50 0,50 0.50 0 50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,511 0,50 0,50 0 50 0,50 0 50 0,50 0,50 П 70 0 70 0,70 0 70 0,70 0 70 0 70 <),70 0 70 0,70 0,70 0 70 0 70 0,70 0 70 0,70 0 70 0,70 0 70 О 90 л чи 0,90 0 90 0,90 0,9<» 0 90 0,оо 0 96 0,90 0,90 0,00 0 90 0,90 0 90 0,90 0 90 0,90 0,90 і 1 1. 1 1 1 1 1 1 і Сепія (16 м.) 8, II 14,- 16, [1993, м. Харків (Харківська область) Друк маркувальною машиною чорного колюр' відбиток восьмикуіиий, друк на жовк-му щільному папері або на звороп ярликів (*) 0 Е 26Б 060 крб. (і) 0,50 0,70 0,90 1 28Б 100 крб. (г) 0,50 0,70 0,90 1 29Б 200 крб. (г) 0,50 0,70 0,90 1. ЗОБ 50(1 крб. (г) 1, 2, 2,80 з ЗІ Б 900 крб. (г) 1,50 2,20 2,80 Сепія (5 м) 4,- 6,30 8,30 9. [1993. м. ХарківДХарківська область) Друк на маркувальній машині чорного кольору відбиток восьмикутний, друк на івороті художніх листівок (*) 0 Б 32 050 крб. (д) 1,50 2,50 3,50 4, 33 100 крб. (д) 1.50 2 50 1,50 4 34 500 крб. (д) 1.50 2,50 3,50 4 С ерія (3 м ) 4,50 7,50 10,50 12,
іокіільііі попі іоні випуски Укряїпіі 1992-1*><>5 рр І Примітки; і»1\г»№ 9/34 друкувалися па листівках по 4 марки рнно'іп ісі-бсш та куте; вартість цілої картки 14ІШКМ и ірі іеіь 4-ох марок, з коефіцієнтом 2, 21 Дія друку використовувалися 4 види художніх ..... к олень, балалайка, 8 Березня, Новий рік. І «92 1993. м. Кам’янець-Подільський (Хмель- Ьшмо областе)________________________.. ... *ук ручним восьмикутним штемпелем для ін р. і ірифікашї фіолетового кольору, пап. білий •Ін» сіруватий, №№ 7-8 — тільки на звороті «чіюрівових купонів (4 ) 0 1-І 10 12 крб. (в) іп. 1 ’ 15 О 11 18 крб. (в) 10. 12, 15. 0 12 24 крб. (в) 10. 12,- 15. »<>. 13 27 крб. (в) іо, 12, 15. 20, 14 35 крб. (в) ю,- 12, 15, ОД, 15 50 крб. (в) 10,- 12, 15, 20. 16 100 крб. (в) ю,- 12, 15, 20, Серія (7 м.) 70,- 84, 105, 140, Примітки: 1) Щодо першого випуску у різних джерелах він висвітлюється по-різному. Одні не вказують номінал 35 коп. Інші вказують, як зробили і мм — номінал 38 кірб.). Розмір НД 18x24 мм. 2) НД на марках СРСР не робилися; 3) Ймовірне існування інших номіналів вписаних вручну 11992, м. Чернівці (Чернівецька область) □ Офсетний НД чорним кольором «Герби гетьманів України» на повних аркушах м. СРСР № 6145 — 1 коп. І 35 к(оп.) (а) І ф На -36 В 3 купонів ’ І руб. (б) І купої ПІЧ ’ 2 руб. (б) 1 ’ РУ’б (б) 9 На зв купомв І 4 руб. (б) І а На зв | а купонів 6 5 руб. (б) Г На зв І а купої пв 7 9 к(рб.) Н 35 к(рб.) 9 50 к(рб.) (*) 0 □ ІЗ ю,- 11,- 12,- ІЗ,- одноразовії» 07 1 - 1 25 1.50 4, 6, 7,- 8,- ,)7<= 1 25 С50 4. 6. 7,- 8.- сторазових '75 1 - 1 25 1.50 4,- 6,- 7,- 8,- оді юоазовим 75 1 1 25 1.50 4,- 6,- 7,- 8,- одноразових .1 75 1 і 2 150 4,- 6,- 7, 8,- одноразових 0.75 1 25 1 50 0,75 1,- 1,25 1,50 ю, 12,- 14. 15, 0,75 1,25 1,50 Серія (9 м.) 45,- 60,- 75,- 80,- | 1992-1993. м. Кам’янець-Подільський І (Хмельницька обл.) , Фіолетовий друк ручним штемпелем, на звороті одноразових купонів, номінал вписаний вручну Примітки: 1) Відміна від київського вип. відсутність на звороті сувенірного штемпеля та в деіалях НД; 2) В арк. 18 М різних сюжетів. 11992. м. Чернівці (Чернівецька область) Д Офсетний НД синій (КоусЛ Ьіие) '(Герби гетьманів України» на повних аркушах м. СРСР № 6145 — 1 коп.
1X6 ІОКЛЛІ.ПІ нош кіш випуски У ьр.иіііі І ‘>‘>2 1945 рр 10-00 (крб.) х 16 + 36. На правому полі дата 30.04.1992._____________________________ . - На м СРСР № 4735 3 коп На правому 7. а полі дата ЗО 04 1992 '* На м СРСР N2 6145 — 1 коп На правому ♦81 полі текст «Пробний відбиток нового 100- поштоеого тарифу ЗО 04 1992 » [Ї992. м. Чернівці (Чернівецька область)__ Офсеїний НД синього кольору герба іа номіналу на марці СР( Р№16025 І коп І ин 1 Тип 2 Гип ІА (*) © □ 1 1 -00 (крб.) — 'і ип 1 2 1-00 (крб.) — гип 2 3 3-00 (крб.) — тип 1 4 3-00 (крб.) — тип 2 5 5-00 (крб.) — тип 1 6 5-00 (крб.) — тип 2 10-00 (крб.) — тип 1А 1,- 5,- 1,- ю, 1. 10,- 5.- 1,50 7,- 1,5« 11,- 1.50 11,- 11. 2,50 9, 2,50 13,- 2.50 ІЗ, ІЗ,- 3, 10. 3, 15,- 3. 20. 20. Серія (7 м) 33,- 44,50 55,50 74,- Серія у 165, 220,- 275. 370. [1992, м. Чернівці (Чернівецька область) Офсетний НД герба та номіналу на м. СРС Р № 6025 — 1 коп., виконані «Борнсфен», як і для Киї ва та Львова (тип 3), але синього кольору * + © 1-І 8 20-00 (крб.) *а Номінал зміщений вліво відносно герба 8. 15,- 12. 20 - ІЧ 9 30-00 (крб.) 1-5, 20, ’5. Номінал зміщеним а вліво відносно герба 25,- ЗО - 35 10 50-00 (крб.) 20, 25, зо. Номінал зміщений впіво б,., хно герба 35,- 40- 45 Серія (3 м.) зо,- 55, 70, Серія у (± 150, 180,- 300, Примітка: Незважаючи на іе, що на нон написано «1 Іробий випуск», марки К«К« використовувалися у поштовому обігу. [і992. м. Чернівці (Чернівецька область) Офсетний НД червоно-коричневого колі < • •. іерба і а номіналу на марці СРСР № 6025 І коп. СІ Гни І Тип 2 ** 0 □ 11 1-00 (крб.) — тип 1 0.50 0.60 0.90 1 12 1-00 (крб.) — тип 2 1,50 1,60 1,80 ІЗ 3-00 (крб.)— гип 1 0,50 0,60 0,90 1 14 3-00 (крб.) — гип 2 І,5о 1,60 1,80 15 5-00 (крб.)— тип 1 0,50 0,60 0,90 16 5-00 (крб.) — пін 2 1,50 1,60 1,80 С ерія (6 м) 6,- 6,40 8,10 9, Серія у ІЛ зо. 32,- 40, 4-. Примітки: 1) У кожному арк. 4 М гину 2 (№№ 12, ІУ 1 89); 2) Марки №№ 1 16 надруковані підприємець їм «Ьорисфсн» на замовлення чернівецького нош гамі у 3) Зусірічаюіься арк з перевернутими НД 1,5,11,15 (шпа .10-20). [і 992. м> Чернівці (Чернівецька область) Типографський НД синього кольору тексі у «Пошта України» га номіналу па марці СРСР № 4629и— 1 коп. + + © и 17 10-00 (крб.) 0,20 0,30 0,40 0,50 18 15-00 (крб.) 0,20 0,30 0,4Н II. 1) 19 25-00 (крб.) 0,20 0,30 (1,40 0.50 20 50-00 (крб.) 0.20 0.30 0.40 0.50 21 100-00 (крб.) 0,20 0,30 0,40 0,50
Іок.і іі.іп ііоііініві випуски у кр.і....... 1992-1995 рр. 18 < ерія (5 м ) N м Г’ | 2,50 < ерія у 1 7.50 112,50 1992 м Чернівці (Чернівецька область) І <і і к >і р.іі|>< >.кі 111 11/( синього кольору тексту . х країни ІІоііпа» га номіналу на марці СР( Р № | >» І коп. ** © □ |2 104)0 (крб.) 5,- 6, 7,50 1 15 00 (крб.) 5, б, 7,- 7,50 1 25-00 (крб.) 5, 6,- 7, 7,50 И чі т) (крб.) 5,- б.- 7. 7,50 <• 100-00 (крб.) 5, 6, 7, 7,50 Серія (5 м ) 25, зо. 35, 37,50 І 1992. м. Чернівці (Чернівецька область) І піки рафський НД синій іексту «Пошта Уі.рапіи», герба та номіналу на 4-ох м СРСР № Ні 'Чи 1 коп ** © □ 27 40-00 (крб.) 2, 2,50 3,50 4, ’8 65-00 (крб.) 2 _ 2,50 3,50 4 29 100-00 (крб.) 2, 2,50 3,50 4, Ч> 200-00 (крб.) 2. 2.50 3.50 4, <1 400-00 (крб.) 2, 2,50 3,50 4, Серія (5 м) ю. 12,50 16,50 20,- 1992. м. Чернівці (Чернівецька область) І инографський НД синього кольору тексту «України Пошта/, га номіналу на марці СРСР № 11025 І коп. ** © в І7А 10-00 (крб.) 0.20 0.30 0.40 0,50 1КА 15-00 (крб.) 0,20 0,30 0,40 0,50 І9А 25-00 (крб.) 0,20 0,30 0.40 0,50 ’0А 50-00 (крб.) 0,20 0,Зи 0,40 0.50 21А 100-00 (крб.) 0,20 0,30 0,40 0,50 ( ерія (5 м.) 1,- 1,50 2, 2,50 Д992. м. Чернівці (Чернівецька обласії.) І иної рафський II ( синьою колиіру кміх «Пошіа України», юрба іа номіналу пі м < І’( І’ №6025 І коп * + 0 □ 22А 10-00 (крб.) 5,- 6, к— 7,50 23А 15-00 (крб.) 5,- 6, 7, 7,50 24А 25-00 (крб.) 5,- Ь,- 7, 7,50 25А 50-00 (крб.) 5,- 6,- 7,- 7,50 26А 100-00 (крб.) 5,- 6, 7,- 7,50 С ерія (5 м ) 25,- зо,- 35,- .37,50 Серія у + 125, 150, 175,- 185, 1992. м. Чернівці (Чернівецька область) Типографський НД синього кольору тексту «Пошта України», герба та номіналу на 4ох марках СРСР № 6025 — І коп. ** © □ 27А 40-00 (крб.) 2 _ 2,50 3,50 4, 28А 65-00 (крб.) 2 2,50 3,50 4,- 29А 100-00 (крб.) 2, 2,50 3,50 4, ЗОА 2110-00 (крб.) 2. 2.50 3.50 4. 31А 400-00 (крб.) 2,- 2,50 3,50 4, Серія (5 м .) ю. 12,50 16,50 20, [1992. м. Чернівці~(ЧернівЄиька область) Типографський НД синьою кольору тексту «Пошта України» га номіналу на марш СР( Р № 61771 Ай - 2 коп * + © Е І7Б 10-00 (крб.) 0,20 0,30 0,40 0,50 18Б 15-00 (крб.) 0,20 0,30 0,40 0,50 І9Б 25-00 (крб.) 0,20 0,30 0.40 0.50 20Б 50-00 (крб.) 0.20 0,30 0,40 0,50 21Б 100-00 (крб.) 0,20 0,30 0,40 0,50 Серія (5 м.) 1, 1,50 2,- 2,50 Серія у і 5,- 7,50 10, 12,50
І XX ііокаїміі ікшііові випуски Укріїнії 1992-1995 рр. [і992. м. Чернівці (Чернівецька область)] Ги і іоі рафський НД синього кольору тексту «України Пошта» та номіналу на марці СРСР № 61771Аху — 2 коп |1992им, Чернівці ^Чернівецька область) Типографський НД синього кольору «України Пошта» га номіналу на м і їх г х 6177ІВуу 2 коп ** 0 □ хя 22Б 10-00 (крб.) 5,- 6. 7,- 7.50 23Б 15-00 (крб.) 5,- 6, 7, 7,50 24Б 25-00 (крб.) 5,- 6, 7,- 7,50 25Б 50-00 (крб.) 5,- б,- 7,- 7,50 26Б 100-00 (крб.) 5,- 6, 7,- 7,50 Серія (5 м ) 25,- зо, 35,- 37,50 ** 0 И 22В 10-00 (крб.) 23В 15-00 (крб.) 24В 25-00 (крб.) 25В 50-00 (крб.) 26В 100-00 (крб.; 10,- ю,- ю,- 10,- ю,- 12,— 12,- 12,— 12,- 12,- 15, 15, 15, 15. 15, Серія (5 м) 50,- 60,- 75,- 11£ 11992 м. Чернівці (Чернівецька область) Типографський НД синього кольору тексту «Пошта України», герба та номіналу на 4ох марках СРСР № 61771 Аи 2 коп. [1992. м. Чернівці (Чернівецька область) Типографський НД синій тексту «Попит України», герба та номіналу на 4-ох м. СРЇ і X» 6177ІВУ/— 2 коп. 27Б 28Б 29Б ЗОБ 31Б 40-00 (крб.) 65-00 (крб.) 100-110 (крб.) 200-00 (крб.) 400-00 (крб.) Серія (5 м) ** 2, 2, 2, 2,- 2, 10,- 0 2,50 2.50 2,50 2,50 2,50 12,50 И 3,50 3.50 3,50 3,50 3,50 16,50 4,— 4,- 4,- 4,— 4, 20,- ** 0 □ 1 1 27В 40-00 (крб.) 5,- 7,- ю,- 20 28В 65-00 (крб.) 5,- 7,- 10,- 20. 29В 100-00 (крб.) 5,- 7,- 10,- 20. ЗОН 200-00 (крб.) 5, 7,- 10,- 20 ЗІВ 400-00 (крб.) 5, 7,- ю,- 20. Серія (5 м.) 25,- 35,- 50,- 100, 11992. м. Чернівці (Чернівецька область) | Типографський НД синього кольору тексту «Пошта України» та номіналу на м. СРСР № 61771 Ви [Ї992. м. Чернівці (Чернівецька область) Типографський НД синього кольору тексі у «Пошта України» га номіналу на м. СРСР X" 6026 — 3 коп. ** 0 □ и 17В 10-00 (крб.) 0,50 0,70 1, 2,- 18В 15-00 (крб.) 0.50 070 1 2,- 19В 25-00 (крб.) 0,50 0,70 1, 2,- ЛОВ 50-00 (крб.) 0,50 0,70 1,- 2, 21В 100-00 (крб.) 0,50 0,70 1,- 2,- Серія (5 м) 10,- Серія у +|12, |15,-|25. |50. 17Г 18Г 19Г 201 21Г 10-00 (крб.) 15-00 (крб.) 25-00 (крб.) 50-00 (крб.) 100-00 (крб.) __________ Серія (5 м.) Серія у 4^ * + 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,50 12, 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 3,50 15,- В 1,- 1.- 5,- 10, 50 25,-
ІІіж.іньїіі нош іоні випуски України 1992 1995 рр І К9 | м. Чернівці (Чернівецька область)] І пінії |> |||к.| кпи ІІД синього кольору тексту кр.ііпп І Іонна» іа номіналу на марці СРСР Мї 1026 І коп ** 0 Е б: 1 10-00 (крб.) ю, 12,- 15,- 25, Лі 15-00 (крб.) 10. 12, 15. 25, II 25-00 (крб.) 10,- 12, 15, 25, 1 50-00 (крб.» ю,- 12, 15, 25,- '<>1 100-00 (крб.) ю, 12, 15, 25,- Серія (5 м) 50,- 60, 75, 125, 11992. м. Чернівці (Чернівецька область) | І іншірафський НД синьою кольору тексту Пошта України», герба та номіналу на 4ох м і І'< Р № 6026 — 3 коп. ІМІІ— ** 271 40-00 (крб.) 281 65-00 (крб.) 291 100-00 (крб.) МИ 200-00 (крб.) IIГ 400-00 (крб.) _________ Серія (5 м ) 5,- 5,- 5,- 5,- 5,- 25,- 10.- 10,- 10,- Ю, 10,- 20.- 20,- 20,- 20,- 20, 35,- 50, 100, 11992. м. Чернівці (Чернівецька область) | І ипографський НД червоного кольору тексту Ьуковина» иа№№ 21-31А/Г ** 0 □ 32 100-00 (крб.) (г) 0,80 1, 1.50 2, 33 100-00 (крб.) (г) 0.80 1. 1,50 2, 34 100-00 (крб.) (г) (1.80 1, 1,50 35 100-00 (крб.) (г) 0,80 1, 1,50 2 36 100-00 (крб.) (д) б,- 8, ю, 12, 37 100-00 (крб.) (д) 6,- 8, 10, 12, 38 100-00 (крб.) (д) б- 8. 10. 12. 39 100-00 (крб.) (д) 6,- 8, ю,- 12. 40 400-00 (крб.) (е) 3, 4, 5, 7. 41 400-00 (крб.) (е) з 4,- 5, 7. 42 400-00 (крб.) (е) 3,- 4,- 5,- 7,- 43 400-00 (крб.) (е) з, 4, 5, 7,- Серія (12 м ) 39, 52,- 66, 84. Примітка: у кожному арк зі 100 м. по 2 марки №№ Зо/9 та по 4 №№ 40/3 [1992. М. Чернівці (Чернівецька область) Типографський чорний НД тексту «Пошта України» та номіналу на м. СРСР №№ 4629», 6025, 6177ІА», 61771В», 6027, 6028. 6031. 6034. 6035, 4633», 6026, 4633», 3498, 4634», 4749», 6178ТА». 5238а та на м. України №№ 13, 16/7, 18/21. 44 10-00 (крб.) (ж) 45 25-00 (крб.) (ж) 0,50 0,70 0,50 0,70
І 911 . Іокальїіі попі ківі випуски України 1992-1995 рр. 46 50-00 (крб.) (ж) 47 100-00 (крб.) (ж) 48 300-00 (крб.) (ж) 49 500-00 (крб.) (ж) 50 1000-00 (крб.) (ж) 51 3000-00 (крб.) (ж) 52 5000-00 (крб.) (ж) 0,50 0,50 0.50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,70 0,70 0.70 0,70 0.70 0,70 0,70 1, 1- 1. 1, 1. 1, 1, 2, 2, 2,- 2,- 2,- 2, 2, Комплект (9 м.) 4,50 6, 9, 18, Комплект у гН 20, 30,- 45, 90, Примітка: комплект — м. одного тип) і усіма НД. 58 500-00 (крб.) (і) 0,25 0.35 0.1 Серія (2 м.) 0,50 0,70 0,90 Серія у ЧН Серія в, 100 (10х 10) 2.50 50, 1.50 1 Мі Примітка: відомі М Чернівців перевернутими НД, віддруковані имовірно колекціонерів, їх вартість х 10 11992. м. Чернівці (Чернівецька область) Типографський друк трьохколірний. «Фі,ш Буковини», пап. різнокольоровий, □ 1992. м, Черпінці (Чернівецька обл асі ь) , Типографський НД синього кольору тексту «Висоуіпа» та номіналу на марках СР( Р №6025 1 коп. та № 0177 ІАл — 2 коп ** © •Л! 53 240-00 (крб.) (і) 0.25 0.35 0,45 0,50 54 240-00 (крб.) (і) 0,25 0,35 0,45 0,50 Серія (2 м.) 0,50 0,70 0,90 1, Серія у • ’І 2.50 3.50 4.50 5,- (ерія в 100(10x10) 50, — - — 11992. м. Чернівці (Чернівецька область) Типографський НД темно-червоного кольору тексту «Висоуща» га номіналу на марках СР( Р №6025 — 1 коп. та № 6177 ІА\) — 2 коп. ** © □ 55 300-00 (крб.) (і) 0,25 0,35 0,45 0,50 56 300-00 (крб.) (і) 0,25 0,35 0,45 0,50 Серія (2 м.) 0,50 0,70 0,90 1- / • ш ( ерія у г 1 2,5(1 3,50 4,50 5 - Серія в 100(10x10) 50,- - — — 1992. м. Чернівці (Чернівецька область) ] Типографський НД чорного кольору тексту "Висоуша» та номіналу на марках СРСР №6025 - І коп. та № 6177 ІА\у — 2 коп. (*) © □ 59 100-00 (крб.) / зелений Перевернутим рисунок Перевернутим номінал ЖВ Без номіналу *Г Подвійним номінал >81 Пап крейд Ж 82 а Без фону >826 Фон блакитним *82в Фон рожевий * 82г Фон фюлетови и >82д Фон жовтий *82е Фон світло- коричневий ♦83а ,50_0С) (крб ) ' зелений *83б 25О'°° (крб ) ' зелений ж33в 1000-00 (крб) зеленим СЛ СЛ СЯ СЛСЛСЛСЛСЛСЛСЛСЛСЛСЛ сл 1 *• 1 1 Сл 0,20 0,25 0 60 150-00 (крб.) / блакитний Перевернутий рисунок Перевернутий номінал >В Без номіналу >Г Подвійний номінал >81 Пап крейд >82а Без фону >826 Фон зелений >82в Фон рожевий >82г Фон фіолетовий >82д Фон жовтий ♦82е Фон , СВІТЛ°- коричневим >83а 100-00 (крб) / 0,15 5,- 5,- 5- 5, 5- 5,- 5- 5- 5- 5 5- 5- 0,20 0,25 0 Иі
Іок.Ііп.ііі поні іоні кініугкн Ук|»іїніі 1992-1 99 5 рр. |9| блікиїнии 250 00 (крб) / ІМК1КИТНИИ 1000 00 (крб) / блакитним 5,- 5. — — • • їм (ІІ ,’кц ц(і (крб.) / рожевим 0,15 0,20 0,25 0,30 • А Перевернутий рисунок 5- — — — •ь Перевернутим 5 _ номінал «в Без номіналу 5,- — — — • 1 Подвійний номінал 5- — — — • 51 Пап. крейд 5- — — — • 82а Без фону 5,- — — — • 826 Фон зелений 5- — — — • 82в Фон блакитний 5,— — — — • 32г Фон фіолетовий 5- — — •82д • 82е Фон жовтий Фон світло- коричневий 5- 5- — — — • 83а 100-00 (крб) / рожевий 5- — — • 836 150-00 (крб) рожевий 5- — — • 83в 1000-00 (крб) / рожевий 5- — - — (>.’ .100-00 (крб.) / фіолетовий 0,15 0,20 0,25 0,30 ★А Перевернутий рисунок 5- — — — ★ Б Перевернутий номінал 5,- — - — ★ В Без номіналу 5- — —. — *Г Подвійний номп іал 5 - — — — ★81 Пап крейд 5- — — *82а Без фону 5- — — — ★826 Фон зелений 5- — — *82в Фон блакитний 5,- — — *82г Фон рожевий 5- — — *82д Фон жовтий 5- — — — »82е Фон СВІТЛО коричневий 5- — — — *83а 500-00 (крб) / фіолетовий 5 — — — «|| 5(1(1-00 (крб.) / жовтий 0,15 0,20 0.25 0.30 ★а Перевернутий рисунок 5,- - — — *б Перевернутий 5,- номінал ★в Без номіналу 5, — — — ★г Подвійний номінал 5 - — — — ★81 Пап крейд 5- —- — — *82а Без фону 5 — — — ★826 Фон зелений 5 — — — ★82в Фон блакитний 5, -— — — ★82г Фон рожевий 5,- — — — ★32д Фон фіолетовий 5 — — — *82е Фон світло- коричневий 5 — — — — ★83а 300-00 (мрб ) / жовтий 5- — — — «•4 1000-00 (крб.) / свіїло- коріїчневий 0.15 0.20 0.25 0.30 ★а Перевернутий рисунок 5- — - — ★б Перевернутий 5- номінал ★в Без номіналу 5- — — — *г Подвійний номінал 5- — — ★81 Пап крейд. 5- — — — *82а Без фону 5,— — — — *82б Фон зелений 5,- — — — *82в Фон блакитний 5- — — — ★82г Фон рожевий ★82д Фон фіолетовий ★82е Фон жовтий *83а 00 (крб 1 св,тлс>' коричневий ♦836 150-00 (крб.) / світлс- коричневий *83в 500-00 (крб ) / світло- коричневий 65 2000-00 (крб.) / зелений Перевернутий рисунок *£- Перевернутий номінал ★В Без номіналу *Г Подвійний номінал ★81 Пап крейд ★82а Без фону ★826 Фон фіолетовий ★82в Фон жовтий >33а 3000-00 (крб) ! зелений •836 5000’00 (*Рб) зелений ,, ЗОІММЮ (крб.) ' об , . фюле гоним Перевернутий рисунок Перевернутий номінал ★В Без номіналу ★Г Подвійний номінал ★81 Пап крейд ★82а 3000'00 <крб) 1 663 фону >82б 3000-00 (крб) / зелений ★82в 3000 00 (крб) 1 жовтий >33а 2000-00 (крб) / фіолетовий 5000 00 (крб) / фіолетовий 67 5000-00 (крб.) / жовтий Перевернутий рисунок Перевернутий номінал ★В Без номіналу ★Г Подвійний номінал ★81 Пап крейд ★ 82а Без фону ★ 826 Фон фіолетовий ★ 82в Фон зелений 2000-00 (крб) - жовтий 3000-00 (крб) ★836 ЖО67ИИ 5. 5,- 5 5- 0,30 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5,- 5- 0,30 5- 5,- 5- 5,- 5, 5 5 5- 5- 5 0.30 5- 5. 5- 5- 5, 5- 5,- 5,- 5- 5,- 1 1 1 1 1 1 1 1 §111111111 € 1 1 1 1 1 1 1 1 І І 1 1 О ос і і і і і і і і і і -2 і і і і ііііі і і і і і । і і । і і § 1 III і і і і і Д і 1 1 І 1 і І. 1 і 1 2- і і і і і і і і і і Серія (9 м.) 1,80 3, 4,20 4,80 С ерія у і Серія в 36 (6^6) 9, 65, 15, 100, - 21, 24, 11992. їм. Чернівці (Чернівецька область) Типографський друк двоколірний чорний іа червоний, «Номінали», пап. газетний, □ | : 100 250
<Іокіі)іі.пі пінії ківі випуски Укріїїііп І*>92 1995 рр. (*) © □ р 68 100-00 (ьрб.) 0,10 0,10 0,15 0,20 69 250-00 (крб.) 0,10 0,10 0,15 0.20 70 500-00(крб.) 0,10 0,10 0,15 0,20 71 1000-00 (крб.) 0,10 0,10 0,15 0,20 Серія (4 м) 0,40 0,40 0,60 0,80 Серія у І"Н 2, 2 3, 4, Серія в Я 100(10x100) 40, 40,- - — [1992. м. Чернівці (Чернівецька область) Ручний відбиток штампу червоного кольору ‘Тахе реітріе _ р. __к.” у рамці прямокутної форми 30x21 мм на м. СРСР № 6298А-1 □ Тахе рей^е 72 Без номіналу 2,- 5,- 50,- 80, ** О В Прими ка: штамп наддруковувався одночасно на дві М. Т.ч. на арк, було 50 (5x10) V Номінал вписувався від руки і, зараз ж наклеювався на поштове відправлення (за Лобко ГП.і, хоча у відділеннях зберігався невеликий запас М з вписаним номіналом для стандартних відправлень, 11992 м. Чернігів (Чернігівська область) Друк принтером чорного кольору номіналів, пап. білий з сіруватим відтінком, звичайний :Ш: :А? :Т: її: хМ х :КРБ:И: (*) © □ ,Х -Чі 1 3 крб. 0,30 0,30 0,35 0 40 2 5 крб. 0,30 0,30 0.35 0,40 3 6 крб. 0,30 оро 0.35 0,40 4 8 крб. 0,30 0,30 0,35 0,40 5 9 крб. 0,30 0,30 0,35 0,40 6 10 крб. 0,30 0,30 0 3 5 0 40 7 12 крб. 0,30 0,30 0,35 0,40 8 13 крб. 0,50 1, 1,25 1,50 9 16 крб. 0,30 0,30 0,35 0,40 10 18 крб. 0.50 1, 1.25 1.50 11 20 крб. 0,30 0,30 0,35 0,40 12 21 крб. 0,30 0,30 0,35 0.40 ІЗ 23 крб. О,3<І 0,30 0,35 0,40 14 24 крб. 0,30 0,30 0,35 0,40 15 27 крб. 0.50 1,- 1,25 1,50 16 28 крб. 0,30 0,30 0,35 0,40 17 30 крб. 0.30 0.30 0.35 0,40 18 35 крб. 0,1(1 и Пі о. *5 О 19 50 крб. 0.30 0,10 0,1 0 20 73 крб. 1 1.20 1 10 І.Ч 21 100 крб. 0,30 0,30 0,35 0 1 22 200 крб. одо 0,30 0.35 (> ю 23 300 крб. 0,30 одо 0,35 0 ю 24 500 крб. 0,30 0,30 0,35 0 10 25 900 крб. 0,30 0,30 0,35 0 1 Серія (25 м ) 8,80 10,50 12,50 11, | 1992. м. Чернігів (Чернігівська область) Друк принтером чорного кольору номіналів, п НІ жовтуватий, потовщений ні» І05 9 «Р; ЦІ :АІ «її і ікРБїИ: (*) © □ 2А 5 крб. ЗА 6 крб. 4А 8 крб. 5А 9 крб. 6 А 10 крб. 7 А 12 крб. 9 А 16 крб. 11А 20 крб. 12А 21 крб. 13А 23 крб. 16А 28 крб. 17Л ЗО крб. 19А 50 крб. 0,30 0,30 0.30 0,30 0.30 0,30 0,30 0,30 0,50 0.30 0,30 0,30 0,30 о.зо 0,30 одо 0,30 0.30 0,30 0,30 (ЦЗО 0,50 0.30 0,30 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,10 0 40 (1 -411 0 4(1 0 10 0-1(1 0 10 0 40 1 0.4о 0.4<І 0-40 040 Серія (13 м ) 5,80 [1992-1994. м. Прилуки (Чернігівська область) | Відтиски ручні га маркувальних машин стандартних штемпелів, які призначені для перс тарифікації конвертів чорного кольору «Номінали» на марках ( РСР № 61771 Азу - 2 коп. (*) © □ [ : 1 3 крб. Ю, 15, 18,- 20 2 9 крб. ю, 15, 18,- 20 3 24 крб. 10, 15, 18,- 20 4 50 крб. ю, 15. 18,- 20 Серія (4 м.) 40,- 60,- 72,- 81 Примітка: Відомі такі ж НД на м. СРСР № 602 1992-1994. Районні центри Бахмач, Корюківк . Куликівка, Мсна, Ічня, Геменівкя, Новгорг. Сіверський, Щорс (Чернігівська область)
Іокані.ііі ііоіпіоііі випуски України І992-1995 рр. 19 І Пі пінки чорної о кольору, ІНІІІ. білий рви (*) 0 □ І <Л 43 к(оп.) — Куликівка (пап. ІВ.) V 13.50 16.20 20.- 41» 43 к(оп.) — Щорс 12,- '8, 21 60 25,- (і (цап. зв.) 45 к(оп.) — Куликівка (пап. ІВ.) 93 К(ОП.) — 9, 13„5О 16,20 20. Куликівка (пап. 9, 13,50 16,20 20, N 95 к(оп.) — Щорс (пап. зв.) >2, 18, 21,60 25, •>Л 3 крб. — Бахмач (пап. зв.) 4, б,- 7,20 8. 91. 3 крб. — Бахмач (пап. щільн.) 1. 1,50 1 80 2,- Ч| 3 крб. Корніківка (пан. крейд.) 4,50 6,75 8,10 9,- ’Д 3 крб. Куликівка (пап. ІВ.) 2,50 3,75 4,50 5, 91 3 крб. — Мєиа (пап. зв.) 2,50 3,75 4,50 5,- 9( 3 крб. — Щорс (пап. зв.) 2,50 3,75 4,50 5, ІОД 9 крб. — Бахмач (пап. щільн.) 2,- 3, 3,60 4. ІІІЬ 9 крб. — Корніківка (пап. крейд.) 4,50 6,75 8,10 9. 0 крб. — Куликівка (пап. зв.) 2,50 3,75 4,50 5,- 101 9 крб. — Мєиа (пап. зв.) 2,50 3,75 4,50 5,- НА 10 крб. — Бахмач (пап. щільн.) 1,- 1,5" 1,8(1 2,- III. 10 крб. — Корюківка (пап. крейд.) 4,50 6,75 8,1" 9, III 10 крб. — Куликівка (пап. 2,50 3,75 4,50 5,- 11Д їв.) 10 крб. — Мспа (пап. їв.) 2,50 1,75 4,50 НЕ 10 крб. — Новгорол- Сіверський (пап. зв.) 2,50 3,75 4,50 с 1Н 10 крб. —- Щорс (пап. зв.) 2,50 3,75 4.50 5, 12А 15 крб. — Бахмач (пап. зв.) 4. 6, 7,20 8, 12Б 15 крб. — Бахмач (пап. щільн.) 1 - 1,50 1,80 1, 121 15 крб. — Куликівка (пап. зв.) 2,50 3,75 4,50 5, І2Д 15 крб. — Мспа (пап. зв.) 2,50 3,75 4,50 5, 12Е 15 крб. — Нові орол- Сівсрський (пап. зв.) 2,50 3,75 4.50 5. І2Є 15 крб. — Щорс (пап. їв.) 2,50 3,75 4,50 5. ІЗА 24 крб. — Бахмач (пап. щільн.) т 3,- і 60 4.- 13Б 24 крб. — Куликівка (пап. зв.) 2,50 3,75 4,50 5.- 13В 24 крб. — Мспа (пап. зв.) 2,5Н 3,75 4,50 5,- 13Г 24 крб. — Міна «великий» (пап. ІВ.) 4, 6, 7,20 8, 14А ЗО крб. — Бахмач (пап. зв.) 4, 6, 7,20 8, 14Б 30 крб. — Бахмач (пап. щільн.) 1 1,50 1.80 2. 141 ЗО крб. — Корюківка (пап. крейд.) 4,50 6,75 8.10 9. 14Д ЗО крб. — Куликівка (пап. зв.) 2,50 3,75 4,50 5,- 14Е ЗО крб. — Мєна (пап. зв.) 2,50 3,75 4,50 5, 144 ЗО крб. — Новгород- Сіверський (пап. зв.) 2,50 3,75 4,50 5, 14Ж ЗО крб. — Щорс (пап. зв.) 2.50 3.75 4.50 5, 15А 50 крб. — Бахмач (пап. щільн.) 1,- 1,50 1,80 2, 15Б 50 крб. — Ічня (пап. зв.) 3, 4,50 5,40 6, 15Г 50 крб. — 4,50 6,75 8,10 9
ГМ іоклльиі поііііові випуски України 1492 1995 рр ІСоріоківка (пан. крейд.) І5Д 50 крб. — Куликівка (пап. зв.) 2,50 3,75 4,50 5, 15Е 50 крб. — Мсна (пап. зв.) 2,50 і, 75 4,50 5, 15Є 50 крб. — Новгород- Сіверський (пап. зв.) 2,50 3.75 4,50 5. 15Ж 50 крб. — Щорс (пап. зв.) 2.50 3,75 4,50 5,- 16А 100 крб. — Бахмач (пап. щільн.) 1. 1,50 1,80 І6Б 100 крб. — Корюківка (пап. крейд.) 4,50 6,75 8, 9, 1611 100 крб. — Міна (пап. зв.) 2,50 3,75 4,50 5, 161 100 крб. — Нові ород- Сіверський (пан. зв.) 2,50 3,75 4,50 5, І6Д 100 крб. — Щорс (пап. зв.) 2,50 3,75 4.50 5. 17А 250 крб. — Бахмач (пап. щільн.) 1. 1.50 1.80 ч 17Б 250 крб. Нові ород- Сіверський (пап. зв.) 2,50 3,75 4,50 5, 17В 250 крб. — ІЦорс (пап. зв.) 2,50 3,75 4,50 5, Комплект(53 м.) 170, 265,- 320, 360, 1992-1994. Районні центри Ічня, < еменівка, [Нові ород-Сіверський (Чернігівська область)_ Відтиски фіолеювоіо кольору, пап. білий різи. (*) © □ 18 35 к(оп.) — Ічня (пап. зв.) 7 _ Ю, 12, 15, 19 45 кіоп.) — Ічня (пап. зв.) 7. 10,- 12,- 15, 20А 3 крб. — Ічня (пап. зв.) 1, 1,50 1.80 2,- 20Б 3 крб. — Семенівна (пап. щільн.) 5, 7. 9,- 10,- 2ІА 9 крб. — Ічня (пап. зв.) 1, 1,50 1 80 2, 21Б *> крб. — Семенівна (пап. щільн.) 5,- 7,- 9,- 10, 22 10 крб. Нові оро.і- Сівсрський (пап. їв.) 2 1. 4 23 15 крб. — Семенівна (пап. щільн.) 24 24 крб. — Ічня (пап. зв.) 5,- 7, 9 |(» 25А 50 крб. — Ічня (пап. зв.) 1, 1,50 І„Х<» 25Б 100 крб. — Семенівна (пап, щільн.) 5. 7. 9 іо Комплект (11 м.) 41,- 58, 73. 11993. сел. Куликівка (Чернігівська обл ас 11.) Друк принтером номіналів чорного кольору білий, :в. Відомо по два варіанти рамки колін і марки (*) © □ 1 10 крб. 1,- 3, 4, 6 2 18 крб. 3. 4. (», 3 20 крб. 1, 3, 4, ґ», 4 27 крб. 1ч 3,- 4, (>. 5 40 крб. 3,- 4, 6. 6 60 крб. 1, 3, 4, 6 7 80 крб. 3. 4. о. 8 00 крб. 1, 3,- 4, 6 9 100 крб. 1, 3,- 4. 6 10 200 крб. І „ 3,- 4, (). 11 250 крб. 1, 3, 4, 6 12 300 крб. 5. 8. 10,- |<> 13 400 крб. 5, 8, ю, 16 14 500 крб. 5, 8. 10,- 16 15 600 крб. 5, 8, 10,- 16 16 800 крб. 5,- 8,- 10,- 16 17 1000 крб. 1, 3, 4, (> Серія (17 м ) 35,- 75, 95,- 150, Ж а Пап білий гонк 75, 11993. сел. Куликівка (Чернігівська обласіь) | Друк приніером номіналу чорного кольору, 1|$Ц| білий, зв. Відомо по два типи рамки кожної марки, як і попередній випуск, але менші но висоті Р0«ТЗ ПмТ а) а б) (*) 0 а 18 100 крб. 10, 20, 25,- зо. ♦ а Пап білий юнк 35 75. '5. 1 >9
5.13. ІІоіпіові марки України 1992-2009 рр. 1992 І ротова одиниця: Н II 1992.: 1 український карбованець = 100 іи ііпїок: і 02 09.1996.: 1 гривня 100 копійок. IIІ 0 .1.1992. 500 років українського козацтва ~1 '.<> II кр., ЗГ 12. Ьаі атоколірна (Геть- ман Д Віпнневецькнії з козака ми та герб За- порізької січі) ** 0,30 г-Ц 1,50 36(6x6) 10, кпд — ♦А Цятка на нижнім лінії рамки 5 - герба Запорізької' Січі 0,1 № 6 на деяких арк ) *Б Цятка у вигляді ордена (і 4. № 25 на деяких арк ) 11 іклад: 2 500 000 © 0,10 0.05 1,50 1,- 1 50 І 20 01.03.1992. 100-річчя першопоселепня україн- ці» у Канаді_________________________________ (<>, П кр., ЗГ 12. ** коп. Ьагаюколірна (Гали- цька сім ’я у націона- льному вбранні Герб Канади та стичізова- нібудинки) 11,30 0,10 Сувенірний буклеті з М .И"№ 11/2 | | <0 Наклад: 2 500 000 22.03.1992. 150 років з лія народженії» М.В.Лнсепка (1842-1912) основоположники української класичної музики ДО, П. кр., ЗГ 13 ** © ІЗ 1,00 крб. Ьаіаіоколірна (МВЛисенко (1842- 1912), композитор і музикант) 6-блок 0,30 50(5x10) 15, КПД - Ж А Зайві ноти у вигляді 5,- світлих кілець (М N° 50 у деяких арк) *Б На шиї композитора темна пляма (М N° 21) *В Розрив ЛІНИ нотного 5,- рядка у 3-му такті перед нотою “ля (М №№ 4 'і 14 19, 24 29, 34 39, 4'1 43', Наклад: 3 і)(Ю 000 0,50 16.05.1992. 175 років і тіія народження М.І.Костомарова (1817-1885) — українського історика та письменника ____ Др. Г., П. кр., ЗР І2х 11 '4 ** © Коричнево-оливкова темна, коричнево- чорна (Портрет МІ Кос то морова) 0,30 0.10 ЕР 1,50 36(6-6) II, КПД - *А Блакитний колір струмки 5 - (М № 28 на деяких арк ) ♦Б Біла пляма на сумці піл 5,- лівою рукою гуцула (М ІЗ ЗО на деяких арк ) *В Розрив рамки справа (М 5, № 1 на деяких арк.) 0,50 3,5<> 4 4 Наклад: 2 500 000 50 0x10) КПД 1,50 15,- 0,50 5,- 0,50 16.05.1992. Перший обіговий випуск алего- рія “Молода Україна” (за малюнком м. № З ] .Нарбута 1918 р.) ___ _____ ____ _____
196 ІІоііпоіп марки V країни 1992 '009 рр ДО, II зв.. ЗІ 12x12 і/. тип ] гип 2 18в ** 15 0,50 крб. *А ♦Б 16 0,70 крб. *Б *В 17 1,00 крб. ♦А 18 2,00 крб. *Е 19 5,00 крб. *А 20 10,00 крб. 21 20,00 крб. ♦А ♦ь 22 50,00 крб. Ціаново-синя тип 1 Ультрамаринова Пап люмінесц С ВІТЛ о ол и вково- брунаї на 'і ип 1 Темно ОЛИВКОВе- брунатна Пап люмінесц Вертикальна перфо- рація через перший “0" в ‘0 70' Яскраво смарагдо- во-зелена— тип І Гемно-смарагдово- зелена Темно-фіалкова — 1ИГ1 1 ПД (№ 32, 42 у деяких арк.) Дві крапки після ’Г" — Т .’ (м № 11 у деяких .фк } Відсутність фарби б районі верхнього правого кута (7-а м ) Кобальтова гип 2 Абкляч Яскраво червоно- кармінова тип 2 Темно червоно кармінова Абкляч ( мараї дово-зелена — тип 2 Зелена Розрив рамки між буквами “РА у слоні УКРАЇНА' Темно-охрово- брунатна — тип 2 Світло охрово- 0,30 0,30 о,6<1 0,30 0,30 0,60 0.60 0,60 0,10 0 50 0 50 0,10 0 50 0,20 0 50 0,10 1 50 0,10 0,20 4, 0.20 1,50 1 50 0,20 50 ^25.07.1992. XXV' .піні О.ііімііііііі>кі п рп 1>а| лона ДО, П. кр., ЗІ 13 ** 23 24 25 3,00 4,00 5,00 крб. крб. ♦ А *82 крб *А Багатоколірна {Гім- настка) Світло жовто-зелене тло (№ 23 — світло зелен* » тло) Багатоколірна {Стрибун । жерди- ною) □ Золота фарба, □ Срібна фарба, □ Багатоколірна настка) Жовте тло (№ блідо сіро-жовте тло) Вертикальне зміщення пе рфорації посеред и ія черш “ПОШТА УКРА ІНИ” (Гін 25 Серія (3 м) 0,40 0,50 300 ЗО 300 0,60 1,50 9. 75, 0 зо Серія в 6-блоках Серія в 50(10x5) КОД Наклад. № 23 = 3 000 000; № 24 = 5 500 000; № 25 = 3 000 000 [Ї9.08.1992. Перша річниця незалежності Укрп І Ній. Державний Герб та Державний Прапор | України _____________ ДО, П. кр.,ЗГ ІЗ 74ХІЗ _______________________Серія (8 м.) Серія в Ш Серія в 0 100 (10x10) КПД Наклад: № 15 = 40 000 000; №16 = 10 000 000; №17 = 10 000 000; № 18 = 41 100 000; № 19 = ЗО 500 000; № 20 = 37 900 000; №21 = 31 400 000; № 22 = 77 500 000 3,60 18,- 360, 1,20 6,- 120, 3,60 26 26а 2,00 крб. Багатоколірна (Дер- жиьтш прапор і Державний герб) 36 (6x6) КПД *А Біле кільце нижче хмар (22 м ) *Б Темна вертикальна ему жка посередині тризуба (Є 12 18 24 ЗО та 36<1 4с 4с 0,20 1 7,20 2- О 0,1 0 О 1,хо 0 Мі ()
Поцітові марки У країни І992-Ї009 рр 197 м у -Ч* < іипу) II >1. ліі ( 6 000 000 119 08.1992 Всесві і пій форум українців пі II кр ІІ ІЗ лист І І *Б Біле кільце на прапорі (МІ 1 І 1 34 у деяких арк ) | Наклад: 5 000 000 ііі.кнад: 5 000 001, Баїаюколірна (ф.мб- іема форумі')_______ 6-блок 50 (5x10) КПД Біле кільце на нижній ♦ А паралелі над цифрами ‘92’121 м у деяких агж.| 0,50 3,50 25,- 0 0,20 1,50 2. 150 19 08.1992. 25 років Спілці філателістів Украї- ни _____________ ці п.кр..зро 12 ** о , „„ _ Баїатоколірна (Тро- < 2,00 крб. ... г ___________ ісіпі музики)__________ 1>інж 1 (93x74) 0,20 0,80 18.10.1992. ІІерпіиіі світовий конгрес украш іт.кихнІрІиміг._______________________________ ДО, П.кр., ЗГ ІЗ Баї а і о кої 11 р н а (Емб- яеж конгресу) ** 0,30 6-блок 1 80 50 (5x10) КПД Біле кільце у центрі сегменту між чашами ваг Наклад: 2 50и 000 0,06 '16.11.1992. Народна вишивка | ДО,П. кр., ЗГ ІГ/2ХІ2 КПД Червоно-коричневе тло *А (Бл 1 - карміново- коричневе тло) Наклад: 1 000 000 0,10 0,40 1,50 1 20 31 10,501 крб. |Ьаі аюколіріїа 36 (бхб) КПД *А Папір кремовий *Б У слові ‘Пошта’’ верхня частина літери ‘А’’ мас додаткову верт чорну риску (М 35 у деяких арк і ** 0,20 1,20 7,20 0 0,05 0,30 2,00 1 50 1 Наклад: 2 500 000 4.10.199?. Тиждень інста ЦО, П.кр., ЗГ 13x13% ** 0 2і» 5,00 крб. Баї а і окол ірна (Рука, що пише листа) 0,20 0,05 6-блок В 36(6x6) кпд *А Зсув жовтої сЬаоЬи на 1,20 7,20 о,зо 2.00 1 [27.11.1992, Києво-Могилянська академія ДО. П. кр.. ЗГ 12 И№ 3 А ** 0 32 2,00 крб. Багатоколірна (Киь- во-Мо?ііпянська ака- демія репродукція з гравюри “Різдвяна процесія ’' І Пер- ського, XVII ст ) 0,20 0,05
|9Х І Іоні іоні млрісн У кр лінії 199? 2009 рр ЕН 1.20 І 36(6x6) 7,20 КПД - Чорна пляма на картуш 4 • М 31 у деяких арк ) Наклад: 2 500 000 0,30 2, 1,- 127.11.1992. Українська діаспора в Австрії] ДО, П. кр., ЗІ 13/2ХІ4 ** крб. Багатоколірна (Гази- цька сім 'я у націона- льних косткишх. І ерби Австрії та України) 0.30 35 3,00 крб. *3 ♦А ЕВ В 50(5x10) КПД Ціна закреслена чорною " дугою Наклад: 1 000 000 1,80 15, 4 нанесень 5і фарби а зс , (відомо КІЛЬІ .і 0,4<> ЗО 0 0.06 0,36 3,- 14.12.1992. Спортсмени України призера ХХ\ Олімпійських ігор_________________________ ДО, П. кр., ЗР остр. 12 ** 0 Баї аюколірна 34 10,00 крб. (Олімпійські медалі Бігун) 0,20 0,10 Блок 2 (90x70) 1,- 0,40 КПДІ — 1,50 Наклад: 200 000 | 1993 | 15.02.1993. Герби земель України (Львівщина, К и івщина)_________________________________________ ДО, 11. кр., ЗГ 14 ‘ДхІЗ'Л 36 5.00 крб. *8 Багатоколірна (Герб Київщини) Ціна закреслена чорно-і дугою Повторне блакитної вом вліво арк) Біле кільце біля правої пали лева (1.1 № 47 у деяких арк) Багатоколірна (Герб Львівщини) Ціна закреслена чорнові _______________________Серія (2 м ) Серія в Ж Серія в (50 15x10) КПД Наклад: №№ 35/6 = 1 000 000 .50 0.60 І, 5, 50, 0,41 І " ..... 17.02.1993. Патріарх кардинал Иосиф Сліпні) ,(1892-1984) ____________ _________________ ДО. П кр., ЗІ 1474ХІ372 ** 15,00 крб. Багатоколірна (Ка- рдипаї И < пішій 11892-19841 - пат- ріарх Української греко-катшіицької церкви)____________ Наклад: 2 500 000 6-блок 4,00 36(6x6) 120, КПД - Ціна закреслена чор- ною дугою 0, 41 2 іні 2.511 31.03.1993. 75 років першого міжнародної и поштового перельоту Відень-Краків-Льїші Київ____________________________________ ДО, П. кр., ЗГ 1372X14 7.
Попі іоні марки \ країни 1992-2009 рр ' ИЛ’’’ гюштдик<мПи«зО О ** Багатоколірна (Ае- 1Н Т5.00 крб. ротан "Танза- 0.30 Брандербунг С”) ♦ 8 Ціна закреслена чорною 4 дугою ♦ А Червона стрічка між 2 - буквами 'АР" у слові "МІЖНАРОДНОГО” (М 11 у деяких арк 1 ♦ Б Червона стрічка над 2,- словом "ЛЬВІВ" Баїатоколірна (івіа- VI 50,00 крб. лайнер “Боїпґ 0,40 737/400”) Ф8 Ціна закреслена чорною 4 дуюю ♦А Блакитна крапка зліва 4 від букви “Т" у слові К ПОШТА' ________Серія (2 м.) 0,70 Серія в Нр 3,00 Серія в , 50(10x5) 70, КПД — Наклад: №№ 35-36 = 1 000 000 41 5,00 крб. 0,10 1 1- 0,13 0,25 1,20 2,00 ІН 04.1993. З Великоднем!____________________| ,4“ 11. кр.. II 13 1372 Наклад: 200 000 1106.1993. 45 річниця Загальної декларації прав людини_________________ ____ (<> П. кр., ЗГ 14’4x13% Багатоколірна (Репро- дукцій картини Ф Г Ба їм) мю і чера "Сільське весіічя І нижній Австрії" 1843 р) ьі 50(10x5) КПД Ціна закреслена чорнею дутою Наклад: 210 000 0,60 3,00 50,— 0,20 1,00 2,00 5. 12.09.1993. Шістдесята річниця голодомору в |у країні__________________________________________ ДО, П. кр., З! 12 74X12 ______ ' ** І © 75.00 крб. Темно-брчнатна (Алегоричні фігури матері та дитини на ти хреста) Наклад: 1 000 000 25 (5x5) КПД 0,10 0.50 0.60 [9.10.1993. 75 років перших українських марок ] ДО, II. кр., ЗГ 12x12’4 Багаїоколірна (Ма- 100,00 крб. /жа № І Емпієма ВПС) Наклад: 1 000 000 Щ 2, 25(5x5) 5- КПД - ♦А Бліді кольори 25 ♦ Б Розрив верт лінії рам 25 ки (м № 8 у деяких арк) 0,50 2.50 0,60
00 Нош іоні марки України 1992 200’1 рр 6.11.1993. 5п років визволеним Києва від фа- іиисіських заіарбників ___________________ ДО, II кр , 31 12 КІІД(? нп )| | І Наклад: № 45 = 40 500 000; .№ 46 = 40 450 000; № 47 = 40 850 000; № 48 = 10 225 000; № 49 = 10 325 000; № 50= 10 375 000 75,00 крб. ♦А Наклад: 1 000 000 Багатоколірна (Київ у 1943 р та 1993 р ) +і [ 36 (6x6) КГІД Будинок СИНЬОГО КОЛЬО- РУ ** © 0,40 2,- 5 25 0,10 0,50 0,60 1994 ,15.01.1994.Агапіз Псчерський гавнм>ру(|м Кий лікар________ ДО, П. кр., ЗГ 12 18.12.1993. Другий обіговий випуск — Етно- і графічні сюжети’’Давня У країна’’ ДО, П. зв., ЗГ 12x12 ',4 ** ** © 45 50.00 крб. <1.30 0,10 (Косарі) *А Пап. пюмінесц 0.20 46 100,00 крб. Синя (Чумаки) 0,30 0,10 *А Пап. люмінесц 0 20 л'і г Лілово-червона 47 150,00 крб. ' (Чабан) 0,60 0,20 *А Пап. люмінесц 1, 0 20 Ж Б Ліва вівця має два 5, 1 20 правих вуха (м 63 у деяких арк.) * В “Камінь на лівом у 5- 1 20 схилі кургану (м. 64 у деяких арк) *г Брунатно-червона 5- 1 20 48 200.00 крб. Темно-оранжева (Жниці) 0,30 0,10 *А Пап люмінесц 1 - 0 20 Фіалково- 49 300,00 крб. пурпурна (Ча- 0.30 0,10 бан) *А Пап люмінесц 1,25 0 25 Світло- 50 500.00 крб. коричнева іЖни- 0,60 0,2<> ЦІ) ♦ А Пий ли.МіН«::и і 9 е 0 7е Серія (6 м.) 3,60 1,20 Серія в Ш 18.00 6.00 Серія в |Д 100(10x10) 360,00 — 51 2(10,00 крб. Чорна, червона (А.Печерський 1095))_________ 0,40 2, 16.00 3616x6) кпд Крапка в орнаменті (м № 14 у деяких арк ) Наклад: 1 000 000 15.01.1994. Фонд милі ДО. П. кр.. ЗГ 12x12 !4 ** 150 + 20 крб. Чорна, золоіа, чер- вона (Ренродукгця картини АДюрера "Мадонна з дити- ною ") Наклад: 1 000 000 6-блок 36 (6хб) КПД *А ДД ♦Б На правому плечі дитя ни-Христа — “золота" крапка (м. 19 у деяких аок) 0.30 2,10 12,- 20, 5- <3 0 10 о /о І 15. |19.02.1994 Червона книга У країни. Рослини ДО.П. кр., ЗГ 12x12 >/4
І Іоні і оці > кр іиіи 199? ’(Ш9 рр ** О 56 В Багатоколірна ’ШЦИІ крб. {Еритроній собачий ♦А 200,00 крб. зуб) У слові “собачий’ н«д літерою “й” замість риски дві крапки (м № 2 у арк) Багатоколірна (Че- ревички їозулині) 0,5° 2,- 0,50 ♦А ♦ І ♦ II _______Серія (2 м.) ""Серія вНН Серія в и 36 (бхб) КПД 0,20 1 2, Ник над: №№ 53/4 = 1 000 000 ’ 8 05.-12.11.1993. Тре іій обії овий випуск — Етнографічні сюжети “Давня У країна”_____ И( і. П. зв.. 31 12x12% (№№55-57.59') та 14x13% (58, 60-62) І .ІЮЦГГД „прштд гааипгд * А укжіни Л утши України 5881 5882 85 А Темно-рожева (Ча- 0,50 бан) ♦А Брунатно-червона, ЗГ 0,50 © 0,10 0 10 57 Б 58 Д ♦А ♦А ♦Б ♦ В ♦Г *д ♦Е ♦ І ♦Іа ♦ II ♦Па ♦ ІІб ♦III ♦ IV ♦V ♦VI 1174-12% Світло-синя (Чума- ки) Ультрамаринова Пан зв , ЗГ 11%»: 12% ПО - п ять хвилястих широких ліній (у напрямі зліва-верх вправо-низ), розміщених у рамці ри- сунку Пап зв, ЗГ 14x13% (лютий 1999 р ) ПО п’ять хвилястих широких ліній (у напрямі зліва-вврх вправо низ), розміщених у рамці ри- сунку П крейд, Клей сухий ЗГ 14 1314 (лис- топад 1999 р листопад 2000 р) ПО п ять хвилястих широких ліній (у напрямі зліва-верх вправо низ), розміщених у рамці ри- сунку Пап прост блис кучий Клей сухий ЗГ 14x13% (11 01 2001) Темно-брунатна (Жниці) Плямка на тризубі (М № 18 у деяких арк.) Лілова (Орачі) Крапка перед буквою “У* (М № 15 у деяких арк ) Крапка між рогами волів (М № 21 у деяких арк ) Крапка над “И” (М № 75 у деяких арк) ЗГ 117 12% над м купон такого ж розміру, як м 0- й та 1-й горизонтальні ряди м в арк ЗГ 11%-12% справа вщ м купон такого ж розмі- ру, як м 10-й та 11 н вертикальні ряди м. в арк ДД Лілова. ЛО смуги ги» всьому арк ЗГ 14 13-і (1994 р) ЗГ 1174x12% Лілова. ЛО смуги по всьому арк ЗГ 14 1311 (1995 р) Лілово - пурпурова Темно пурпурова Світло-лілова ПЛ ЛО люм смуги тільки на м ЗГ14 1374 Червонувато-лілова, ПЛ ПО - люм смуги у рамці рис ЗГ 14x13% (травень 1998 р.) Червонувато-лілова, ПЛ ЛО - люм смуги у рамці рис “Сухий’ клей ЗГ 14x13% (березень 2000 р) Червонувато-лілова, ЛО - п’ять хвилястих сунусо- ідальних ліній, які поч. і її 5(> 1 - 2,50 0,50 0,50 15,- 5, 15 2 2,- 2- 2- 2- 2- 2-
•о І Іоні іоні млріиі У ічр.іиііі 1992 2(»и9 рр 59 Г 60 Е 61 Ж 62 € ★Уіа ★81 ♦82 ★А ★А ★Б ★Е ★Г *Д *І ★Іа *Іб ★Ів ★II ★III ★ IV ★V ★Уа ★А ★ Б ★ В ♦ І ★ II ★А ★ Б закін. у нижнім ючці і розміщ у рамці рис ЗГ 14x13% (11 01.2001 ) Червонувато-лілова ЛО - п’ять хвилястих сунусо- ідальних ліній, які поч і закін. у верхній точці і розміщ у рамці рис (дзеркальне зображення) □, матовий прозорий клей 2, □, Пап крейд, жовтува тий рифлений клей Темно-зелена (Коса- РІ) 0,50 Кільце вверху над кінцем держака коси (41-а м у 5- арк) Оранжево-коричнева (Пасічник). Арк. 220x300 Коричнева (відтінки) Жовто помаранчева (відтінки) 1,50 3- ‘Патка” на штана> (М №№ 18, 85. 89 у деяких арк ) 5,- Відсутність цифр ”1994 40- □ 40 Коричнева (відтінки) 3,- Арк. 203x300 дд 40 - ‘Латка' на штанах (М N9 5,- 33 у деяких арк ) Світло-коричнева (відтін - 3 _ ки) Коричнева Арк 203x286 Світло-коричнева ЛО 3 — тільки на м Арк 203x286 Світло-коричнева ЛО три верт синусоїдальні лінії у рамці рис Арк 204x282 (1997 - січень 2000 рр ) Світло коричнева Пап. 3 - крейд “Сухии’клей Арк. 204x282 (лютий 2000 рр ) ‘Латка’ на штанах (М N° 5,- 23 у деяких арк ) Сіро-блакитна (Риба- 2,50 лка)). Арк. 220х?(Х) “Пробоїна на кормі човна (М №№ 24, 29, 74 5,- 79) “Розірвана’ волосінь (М 5,- №N0 25, ЗО, 75, 80) ДД 50, Лілово-ультрамаринова Арк 220x300 4,- Лілово-ультрамаринова Арк. 203x286 4,- Світло-брунатно- червона(Гончар) 2,- Залиті фарбою букви “УК’ у слові “УКРАЇНИ* 5- (78-а м у деяких арк ) 1 50 0,10 2.50 0,35 2,50 2^0 4. 20 20 2 50 20,- 4 - 2.50 2 50 2,50 2 50 2,50 4,- 0,50 4,- 4 25- 3,- 3- 0,40 4- І,75 9,00 Серія в І0()(І()> І())| 85(1 КІІ/Н2 іш.)| Наклад: № 55 = 20 000 000; №56 = 30 000 000; №57 = 24 400 000; №58 = 30 900 000; № 59 = ЗО 000 000; № 60 = 138 500 000; № 61 = ЗО 000 000; № 62 = 40 000 000 Багатоколірна (Си- лует території України із зазначен- тлл /- яян столиці — м 63 5000 крб. .. .. „ Київ Будинок Вер- ховної Ради і Дер- жавнії м прапором над ним) Блок 3 (70x90) КПД ★А Товстий папір ★Б ‘Товстий" напис чорною фарбою слів ‘ПОШТА УКРАЇНИ • 1994” “КИЇВ’ ★В Блакитна цятка на пра- порі ★Г Біла смуга що перети- нає весвлку ★Д Червона крапка на кар- тосхемі Наклад: 200 000 ** 0,80 40 5- 2.50 2.50 2 50 24.09.1994. Пам’ятка архітектури XIX сі Кн І ївсь кий ) иінерсиїет ім. Тараса Шевченко ДГ з Мет.. П. кр., м. - ЗІ 13x13%. Бл. - Іг< • 12'/2х13 Серія (8 м.) 8,50 Серія в І-40,00
Нош іоні мярілі \ країни 1992 2009 рр •О і ** © ** 0 10000 крб. Баї атоколірна (Зображення голо- вного корпусу уні- верситету] 0,40 ’50 000 крб. кік 4 (100x80) ♦А ♦ Б ♦ В Б 60(6x10) КПД 2,00 24, 0,10 0.50 0.60 Багатоколірна (50 66 500 крб. річчя визволення Росії) Багатоколірна (50- 67 500 крб. річчя визволення України) Чорна крапка на нижній ♦А червоній стрілі під *5С“ '6-а м у арк) Багатоколірна (50- 68 500 крб. річчя визволення Білорусі} Багатоколірна (Зображення голо- вного корпусу і///- верситету] 2,00 КПД - Потовщена друї і 5,- пітера 'Е * у слов< “БЕРГТТІ ’ Крапка після словд 5,- ‘БЕРЕТТГ Перфорація по напис . 75- ‘25000 Пошта Укр<< ни' • \ невірний буклет (М № 64 та блок XV 4) ІІикіїад: № 64 = 1 200 000, блок 4 = 300 000 (50 000 блоків використано для наддруку по- нині номіналу — блок № 45). Сувенірний бук- н і - 10 000 Примітка: для КПД замість ШПД використову- •"'ся штамп “Київський університет їм. Тараса Шевче- їй 10 1994. 50-річчя визволення територій Біло- мусі, Росії і України від фашистських загарб- III яків _______ .....___________ І.< > П. кр., ЗГ 12 ’/4*12 Серія в _____________Серія (3 м ) Зчіпка (3 мі 4- купон) 36 27 м.+9 купонів (6x6) КПД Наклад: №№ 66/8 = хі 108 000 І. 1 25 12, 0,10 0,10 1 25 0,10 0,30 0,25 1,70 17.12.1994. 100-річчи з часу відкриття трипіль- ської культури (V-ЛІ тисячоліття до и.е.) ДО. П.кр.. ЗІ 12x12 '/г ** 69 4000 крб. Багатоколірна (Гмі- няні фігурки, пред- мети побуту та релігійного культу з археологічних розко- пок на тлі карти ; позначенням місця їх проведення В Хвойкою (Київ, Трипілля)) Наклад: І 000 000 0,25 0,05 Б Я 25 (5x5) КПД 1,25 6,50 0,25 0,40 17.12.1994. 500-річчя Українського друковано- го слова (/Я Фюль “Часоаюв’’ (1491 р )________ ДО, П. зв., ЗГ 13!6
01 Нош іпій міірки України 1992 >009 рр 4000 крб. ** крб. Баї атоколірна {Се- редньовічний дру кар, заставка із книги III Фіоль “Октоїх" 1491 р ) Багатоколірна (/ Ю Рент па т н етюду до кортіти ‘ Запорожці пишуть лист турецькому султану ”) 0,20 *А *Б *В *г *д *р я 36 (6x6) кпд Чорна цятка над літе- рою ‘Ш“ у слові “Ш Фіоль’ 'Товстий' налис синьою фарбою ‘Пошта Украп-м 1994” Подвійний друк Синя пляма на блакит- ному тлі (М 20 у деяких арк) Темна пляма на бороді друкаря (М 34 у деякі/?, арк) □ 1. 7, 1,- 1 ю- 1- 1 0,10 0.50 І- 0 50 0,50 8- 0,50 0 50 Наклад: 1 000 00(1 Ф 25(5x5) кпд п ні 0 п 1 Наклад: 1 000 000 17.12.1994. 200 років Державному дендрологі- чному парку “Софіївка**____________________________ ДО, П. кр.. ЗІ 12 7дх’12 ** © 5000 Ба і а і окол ірна (Пар- кова скульптура Аполлона на тлі краєвиду дендропар- XV) 0,20 0.10 Наклад: 1 000 000 1995 [201.1995,1100 років У жі уроду_____ ДО, П. кр., ЗІ 11 У« 5000 крб. Багатоколірна і Ужгородський мок XI XVI ст ) ** мі- 0,20 НН 1.- 36 (6x6) 7. КПД •А ЗЛ 127. Наклад: 500 000 12.02.-8.06.1995. Світочі української літера при (І.Котляревський. Т.Шевченко. І.Фрапко, |Л.Українка)_____________________ ДО, II. кр., (№№74/5) та зв (№№76/7).. ЗГ ІЗ1 Щ В 25 (5x5) КПД 0,50 1,- 17.12.1994. 150-річчя і іня народження І.Ю.Рєпіна____________________________________ ДО, 11. кр., ЗГ 12x12і/. п Багатоколірна 74 1000 крб. (/. Кот зяревський (1769-1838) та ілюс- *А трація до “Енеїди ’’) Чорна “стрічка” біля пра- *Б вої ноги козака зліва ‘Шрам” на правій щоці *В Блакитна цятка на носі *Г Розбита ліва ніжка літери *І ‘Ш’ в слові “ПОШТА” □ 75 3000 крб. Багатоколірна 0,20 0 10 І 0,20 0.10
І Іоні іоні марки Ук|міїіііі 1992 2009 рр (И »А ♦ І і! Шевченко (1814- 186^) ній ного книга Іхоонір) Подвійна вертикальна перфорація Відсутня вертикальна перфорація з правої сторони м П Наклад: 300 000 50. 50. 11504.1995. Червона книіа України. Ніякії ДО, П. кр., ЗГ 12 ПІШІ крб. *А *Б *в *г ЧИЮ крб. *А *Б *В Багатоколірна (1 Франко (1856-1916) та його книга “Бори- слав сміється ”) Зсув горизонтальної перфорації Зсув вертикальної пер форації Подвійний друк чорною фарбою Зсув фарб Багатоколірна (77. Українка (1871- 1913) та її книга Лі- сова пісня ”) Чорна пляма на шиї (2 я м у арк) Червона цятка на правій щоці (3-я м у арк. | Зсув вертикальної пе|:і- 0,20 25- 25- 25 - 10 0.20 1 1 25- ** © Серія (4 м.) Серія в Ж Серія в 36 (6x6) 25, КПД 0.10 0 80 080 0,40 2, 4, Пнкіїал: №№ 74. 76/7 х 500 000. № 75 = І <100 000. Сувенірний буклет = 10 000 11.02,1905. 150 років з дня народження україн- енною вченого га громадського діяча Івана 11 нвдовича П)люя (1845-1918)_________________ (о II. зв., ЗГ 13!4 ** О 3000 крб. Багатоколірна відтінки (1.П Пулюй (1845-1918)) Зі И 25 (5x5) КПД ♦А Зсув горизонтально* перфорації ♦Б Штрих ‘сльоза’ під лі- вим оком (19-а м в арк) Ж В Цятка над правою бро- вою *Г Біла цятка під 3-ім “0* в номіналі І, 5, 5 2 2 0,50 І 1.50 1.50 1.50 с г Багатоколірна 79 5 000 крб. ч 1 псан) *І □ 80 10 000 крб. «І Багатоколірна рий журавель) ^Са~ 0,50 0,60 С ерія (2 м ) 1,10 Серія в Н-1 5.50 Серія в 25 (5x5) 25, КПД - 0,30 0,40 0,70 3.50 2.- Наклад: .№ 79/80 = хі 000 000 © 81 50 000 крб. Багатоколірна іМТ Рильський (1895-1964» Наклад: 1 000 000 0.80 0.50 36 (6>6) КПД 4, 50 2,50 1,50 19.05.1995. 50 років Перемог и ДО, П. кр.. ЗГ 137г 82 10000 крб. Багатоколірна (Ци- фра '9" із георгіїв- ської стрічки, голу- би миру, ріка V ви- гляді національного прапора} 0,80 5,- 4,—
(16 ІІіііпкнві мнркті З криши 1992 2999 рр І 25(5x5) КПД ♦А Темно-зеленого КОЛБО ру, подвійний друк ♦Б Сірувато-жовтий пап ♦І □ сірий папір ♦II □, рис 23,5^34 мм (має бути 28x40) Над- пис "ОККАІМЕ” Надпис “50 років ПЕРЕМОГИ” довжиною 16 мм і мен- шого розміру Надпис номіналу “100 000 під кутом надрукована прописним тонким шрифтом у правому нижньому куті, ПІД кутом 90 градусів до горизонту ♦ На □, сірий папір Наклад: 390 009 25, 20,- 10,- 2,- 8 16.06.1995. Міжнародний дитячий центр *‘Ар- ДО, П. кр., ЗГ 13% ** 83 5000 крб. Ьагаюколірна (Емб- лема “ Артеку” на тчі карти України) 0,20 Наклад: 1 000 000 Е0 25 (5x5) КПД ♦А Біла риска між літерами “ІЖ” у слові “МІЖНАРО- ДНИЙ’ (М 1 у деяких арк ) ♦Б "Зайвий острів' О 0,10 0.50 1 - 0 80 0 80 [22.07.-23.09.1995. Гетьмани України ДО. П. кр., ЗГ 13% (№№84, 85) та ЗГ 12 %х12 (№86) ** © Багатоколірна (П.Конашевич- 84 ЗО 000 крб. Сагайдачний Сцена штурму Кафи (Фе- одосії) у 1616 р) 0,70 0,30 *і 85 ЗО 000 крб. ♦А ♦ Б ♦В ♦г ♦І 86 40 000 крб. ♦А ♦ І О Баїаіоколіри.і (/. Мазепа Мнко ні ївська церква у Кис ві) Жовтув пан , жовтии клей Червона цятка на лобі (М 27 у деяких арк ) Фон за літерою ‘А” перетинає вертикальна біла смуга (М 31 у де яких арк.) Білі цятки на тлі м, у районі слова “УКРАЇНИ' - т зв "зоряне небо" □ Багатоколірна і Б Хмельницький. Сцени визвольної війни та люди слу- хають кобзаря ) Жовтуватий папір., жовтий клей (1-а части- на накладу) п । н• 1, (І мі ЗО ______________________Серія (3 м) 2,50 1 Серія в Ж 12, Серія в №№ 84/5 36 (бхб) № 8б 40 (5x8) 1 ’ КПД б ♦ КПДзм N° 86А — л Наклад: № 84/6 = хі 000 000; № 86а = 15 000 15.09.-22.10.1995. Герби міст України Ц ганськ, Чернігів) ____________ ДО,П кр, ЗГ 13% 87 10 00(1 крб ♦І ♦А ♦Б ♦ В 88 10 000 крб. ♦І ♦А ♦ Б Багатоколірна (Герб Луганська) □ Білі крапки над гербом (М 15, ЗО, 35 у деяких арк) Пляма на літері “К” (М 32 у деяких арк ) Жовтий крейдянм й папір Багатоколірна {Герб Чернігова) □ Сіро-зелений колір Майже відсутнє сіре »погерба ** 0,20 0 Ні 5,- 1 2- І '.(і 5- 4 0,20 0.10 1,- 0ІКІ 10 - й Серія (2 м )І 0,40 0.20~ Серія в Ж 2,- І
І Іоні іоні марки України ґ>92 2009 рр. ( срі»і и 36 (6x6)1 12, І кіш| — | І, її и ні і N-87/8 хі (МИ) 000 110‘> рик. III національна філателістична ції । ними “Сип ова Україніка”............. _ II ..р і' ” Ник щ: І 000000 її 10 1995. Європейський рік збереження при- гни ______________________________________І |<і, II кр., ЗГ ІЗ'Л УКРАЇНА © тячии малюнок український крас вид, емблеми ООН, ЮНК. ЕФ, символ _________________Прає людини)____________ ЕВ 5,- 36 (6x6) 36, кпд - *А ДД 50, ♦ Б ‘Товстим" шрифт 10. Наклад: 1 (КИ) 000 2.50 1.50 24.10.1005. 50 років Організації Об’єднаних Націй ДО, П. кр, ЗГ 12x127т Наклад: 1 000 000 0.12.1005. М.С.Грушевськпй — перший Пре- підеш України_________ ДО, П. кр., ЗІ ІЗ'л <0 50000 крб. Багатоколірна (Ле- лека ? емблемою року збереження природи} 0,50 0,30 ІЖЙК 50» ♦А Біле кільце на крилі лелеки ♦ Б 3 обох боків чорні цятки Зо (0X6) кпд лівому гнізда ІІпклад: 1 000 000 2,50 ІК. 1,50 1 50 І 50 21.Ю.1995. 1 червня —Міжнародний день за- I іу і у дітей________ ... __________ іо.П.кр.. ЗГІЗ'Л Наклад: 1 000 нон 9.12.1005, Іван Карпенко-Карий (150 років віл І дня народження)___________ ДО, ТІ. кр, ЗГ ІЗ'Л ‘>1 1500001 Крб.. | Багатоколірна ** О (Ди- 1, 0,50
94 50600 крб. Поні іоні марки 5 країни 1992 2009 рр © Багатоколірна < І Кариенко-Ксірий (1 Тобілевич/ (1845- 1907)) 0,80 0.50 Наклад: 1 000 000 ♦А ♦ Б Ш 36(6x6) кпд 4,- 25,- З, 1,50 27.12.1995. 200 років від дня народження П.Й.ІПафарнка ___________ __ _________________ ДО, П. кр., ЗГ 13'/2 ** © 95 30000 Крб.. 7 емно-зелепа (П Шафарик та рядки поеми Т Шевченка Єре- тик" присвяченої Шафарикові) (1,50 0,20 97 К дд Часткове відтворенім |,.«ис на м 3-го ряду сліди рис на м 4-го ряду чисті 5 1() ряди Зелена (Трамвай ЛТ-10 на пні Будинку інже- нерів у Луганську} ♦А ДД Світло-червона (Авто- бус ЛА 3-52523 на тлі Львівського універси- тету) ♦II Зам (1-3248) ♦III Зам (1-3470) ♦IV Зам (1-3720) ♦V Зам. (2-3079) ♦VI Зам (6 3942) ♦І □ ♦А [£ 2- 0 30 0.20 0,10 0.10 Серія (3 м.) 1,15 Серія в Н"' 5,50 Серія в 100(10x10) Наклад: № 961У = 1 000 0(10; № 96У = 5 000 000; № 96УІ = 10 000 000; .№96УІІ 5 000 000: кпд Е0 Й 36(6x6) кпд ♦А Середина м. темною кольору ♦І □ 2.50 18,- 2, 1.50 Наклад: 500 000 27.12.1995. Четвертий сі»кий транспорт обіювий випуск № 961111=5 000 000; .№ 961X = 5 000 000; № 96Х = 3 000 000; № 9811 = 2 000 000; № 98111 = З 000 000: № 98ІУ = 8 000 000; №98У = 10000000; № 98УІ = 1 (10(1 000; інші — масиві Наклади ДО, П. зв., ЗГ 13%х 14. В УФ надпис «УКРАЇНА» під купім 45°. ** О 1996 13.01.1996. ХУІІ димові Олімпійські ігри Ліллехаммер 1994 ________ ________ ДО, П. кр., ЗГ 12 '/4x12 Лілово- ультрамаринова (Тро- лейбус на тчі готелю "Україна”) ♦II Яскраво лілове- ультрамаринова. Пал, люм ♦III Блідо ліловс- ультрамаринова Пап люм. ♦IV Зам (1-3469) ♦V Зам (1-3721) ♦VI Зам. (2-3078) ♦VII Зам. (3-3038) ♦VIII Зам (5-8312) ♦IX Зам (6-3184) ♦X Зам (6-3726) ♦ І □ 1,50 1 1 50 1,60 0 30 0 20 0,20 0,30 0 10 0 20 0,5(1 0.40 0 50 0.50 0.05 0 04 0 04 0.05 0 01 0.02 99 50000 крб. Багатоколірна (Ф/- гурне катання) 100 40000 крб. Багатоколірна (Бі- атюн) 0,50 1,50 0,?0 І
І... 5 (90x70) ІІ.І. <»І 0)0000 Поініоні мірки З країни 199’ ’0()9 рр 1,50 3. 23.03.1996. Іон .ніІ ) дня іі.іриджічнім О.ІІСКТ1ІІІ [дра Довженко ___________ ДО, П.кр..ЗІ 12'4x12 1101 1996. 150 років астрономічній обсервато- I н київською університету їм. 1-і .Шевченка III Кр., ЗГ ІІ'/2ХІ|34 101 20 000 10’ 30 000 крб. «А крб. •А Багатоколірна (Глобус зоряного неба, книга Н Коперніки "Три- гоноиетрія". 1542 р) ЗЛ 12% Багатоколірна (Те- лескоп ЛДзТ-8) ЗЛ 12У. ** © 0,20 030 105 4000 І >аі атоколірна (Перша бхоївія 50 000 крб. обсерваторії 1845 0,50 р архітектор В Ьеретті) « / і. . _____ ____________________Серія (3 м.) 1г- Зчінка (3 м.) 1,50 Серія в | ; 24 (6x4) 12, КПД - 0,10 0,15 0,25 0,50 0,75 2,50 Наклад: № 101/3 = х 1 000 000 5.01.1996. 125 років з дня народження \ ІО.Кримського (1871-1942) письменник, іиеиий, сходознавець, (о, П.кр., ЗІ 1371 ** Багатоколірна 104 20000 крб. ( 1 Ю Кримський __________(1871-1942))______________ ЕІ » 36 (6x6) кпд 0,40 2. 15,- Наклад: 500 000 0,20 Багатоколірна \До- вженко О П на тії рідної хати) № 105 2 купони 16 (6x6) 12 м + 24 к¥попи КПД крб. 0,20 0,35 2.50 0,10 0,20 0,80 Наклад: І 000 000 [23,03.1996. І.С.Козловський ДО, П. кр., ЗГІЗ'/г іяйжгтої 106 20000 крб. Наклад: 500 000 Баї атоколірна (Ка- тівський ІС. (1900-1993) В 36 (6x6) кпд 0,20 0,10 0,50 1,- 123.03.1996. 100 років Харківському зоопарку ] ДО, П. кр., ЗГ 12 107 20000 крб. Багатоколірна (Си- луети 12 тварин) 0,20 Ш і,- В 36 (6x6) 7,- 0,10 0,50
1(1 1.....пі марки 5 країни 1942-2009 рр Нош іоні мирнії України 1992 2009 рр *І ЗЛ 12’4 Наклад: 1 000 000 КПД ** 26.04.1996. 10 років Чорнобильської катастро- фи ________________________ ДО, II. кр., ЗГ 13% 108 20000 крб. Баїатоколірна (Алегорія: свічка з 4-го блоку ЧАЕС) 0.50 0,20 ПО 20000 крб. Багатоколірні (В Стефаник (1871-1936) і книги 'Камінний хрест ") ІМ« III Буква "Я" в імені "МАЮІЛЯ" (леді, ип п п руїні вп.піо ііовінсі ю. № III І Буква іконо сховлпі під книгою Ч* 111 Простір за кормою корабля блакит- 11 І І І Іросгір за кормою корабля майже _______( ерія (? м ) 0,7(1 С ерія і»Н ' 1,50 Серія в 36(6 6) ?5. КПД ЕВ і а іо 36 (6x6) 7, КПД І. ♦ Зсув верт перфораіін •15 □ > V шкальному.• № 111 Більш насичені кольо- ІІІІ Кольори бліді. Наклад: 500 000 ГНІТ.1996. 100 років Олімпійським іграм су- । к і ки-1 і .............................. і1 1 11 кр_, ЗГ 131А Багатоколірна 100 000 крб. (Спортивна гім- настика} ЕВ 2,50 36(6x6) IX, КПД - Деформована 6’ в 5,- даті 1996 17.07.1996. 125 років від дня народім піні М.М.Миклухо-Маклая — видатного .......о, мандрівника ДО з Мег.. ГІ. кр.. ЗГ 13%. ** Наклад: І 000 000 25 05 1996 Симирепки родина меценаїів у критської культури ДО, П кр., ЗГ ІЗ1/,. 109 20000 Крб.. Баїатоколірна (Си миренки Ва- с ияь Федорович, Володимир ііееко- єич, Іевко Ііктю- н~ I 36 (6x61 КПД “Володимир Левко ИИ'Ґ з лівої сторони рота' штрих Володимир Левко- вич”, біля лівого вуха сіра пляма □ 0,20 1,- 1,- I 50 1 50 111 Наклад: 500 000 29.06.1996. 125 річниця народження II.< і ефаиика ДО, П. кр.,31 13%. 40000 Крб.. Багатоколірна {Бігуни, рисунок античної вази} Блок 6 (90x70) *А *Б ♦ І КПД — з, Чорно-сіре тло 2,50 2 Потрійна бокова перфорація Наклад: № 113/4 = х 500 000, блок 6 — 300 000 Нііклад: 300 000 40000 крб. Баїатоколірна (М 17 Микіухо- Маклай (1846- 1888) па ти ка- рти Нової ївшої) ЕВ 36 (6x6) КПД *І Додатковим наклад * кгщ ** 150. 1000, О 20,- 50 Наклад: № 111 = 5 000. №111 1 = 500 000 Примітка: відмінності між № 111 та № 1111 (че- рвоними стрілками вказано місця відмінностей)' 1) № 111 Жовтої арячий колір у правому всрк ньому куті доходить у самий кут. № 111 ] у правом верхньому куті замість жовтогарячого кольору іп лий. 2) № 111 Між волоссям й блакитним океані м (уже мале тло білого кольору. № 111 І — Волосся і ні голові мають широку "білу" ауру 3) № 111 Біля правого коліна папуаса зелен*1 тло — суцільне № 111 1 Це зелене тло розділене надвоє. 4) № 111 — Олівець промальований більш <е і । льно. № 111 І Лінії олівця тонкі Часом здається, пні він перетворюється у пензлик. ж З 6 (6x6) КПД 0 0,70 3,50 2,- 24.08.1996. День Незалежності. П’ята річниця Незалежності України__________________________ ДО, П. Кр., ЗГ 13'6 Бігуни га напис ейгт- ло-коричневою фар- бою Плями на тілі першого бігуна (М № 36 деяких ари і □ ** О 116 20 000 крб. іч 0'7.1996. XXVI іітні Олімпійські ігри._____| її» II. кр., м. ЗГ 13%, Бл. ЗГ 12'4x12 з трьох . пірін (внизу відсутня) *А *Е *ЕІ *д Наклад: 400 000 Багатоколірна (Герб України, римська цифра “V” в національних кольорах} 36(бхб) кпд Сіре тло білий клей Рожево-сіре тло Блакитне тло Подвіинии друк Біла пляма між літе рами “АЛ" 0.30 0.15 1,50 10. 0,60 0 80 0.80 0 80 1.20 31.08.1996. Перший український космічний апарат “Січ-І”__________________ ДО,П кр..ЗГ13% Багатоколірна 113 20 000 крб. (Вільна бороть- 0,20 0,10 ба) ♦І О 114 30 000 крб. ^колірна 0 3() 1 (Гандбол} *і ** 117 20 000 крб. Багатоколірна {Перший українсь- кий космічний апарат “Січ-І”) 0,40 к
Піннішії марки X країни 19')’ .'(>09 рр Я 36 (6x6) кпд Жовтий крейдяний папір ♦ І □ Наклад: 300 000 3,50 2,- 25. - 2,- 3,- 2,- [зї.08.1996, Локомотивобудуванпя в Україні ДО, П. кр,ЗГ 130 ** © Багатоколірна (,/7т- 118 20 000 крб. ганський паровоз серії ОД і * и 119 40 ОіЮ крб. Ьагатоколірна (7е- пяовоз 2ТЕ-116) 0,50 1,- 0,30 0,70 Серія (2 м ) 1,50 1, Зчіпка Серія в 24 (6x4) КПД Наклад: № 118/9 = х 300 000 2, 25, 1,50 3, 14.09.1996. Літакобудування в Україні. Геїіе- ральний конструктор О.К.Аитонов____________ ДО, 11. кр., ЗГ 13'4 8®“ я» ** © 120 20 000 крб. Бдт^гокодтірна (О КАнтонов) 121 20 000 крб. ^атоколірна {Літак АН-2\ *І 1-І ♦А Жовто-зелений кол<р поля Багатоколірна 122 40 000 крб. (Літак АН-124 “Руслан") *і □ ' ♦А Ціаново синя. н/ фюзеляжу Л! 1ЙПЦ1 темно-сфо-жсзтіїй 0.30 0,30 0,50 0,10 0.10 0 80 0,30 *•"» БИЩО-СИНЯ ідеї (|но зеляжу літала сіро фіолетовий Багатоколірна 123 40 000 крб. (Літак АН-225 “ Мрія ”) *і □ ♦А Блідо-ціаново-синя. поле блідосірс- ХСфИЧНВШ 0,51) II \І( Серія (4 м.) 1,6» 0 N11 Зчіпка (4 м.) * Зчіпка (4 м) 1 Зм№121 в купон 3 м.№ 122 і- купон 3 м.№ 123 * купон Серія в і Iі 36 (6x6) кпд 3,50 2,50 2,50 2,50 150, ' II 6 Наклад: .№ 120 = 200 000: № 121/4 = х 400 Оімі м. друкувалися у 2-ох варіантах арк.: 1-м 0. (6x6) по 9 м. кожного сюжету (9 зчіпок); 2. >(• (6x6) 32 м. одного сюжету та 4 ку ківі іифпрми цінні купони (крім .№ 120) 16.11.1996. Іван НідДубний (125 років від пи народження) ________________ ___________ ДО, П. кр., ЗГ 13% Багатоколірна (/вин Підомоний /7X7/- 1949))______________ Наклад: 300 000 0,50 ср 2,50 Зб(6х6> 18. КПД ♦ А Жовте кільце на гііїер т- “Й- ♦ Є Зелене кільце на літері І - К • В Крапка на літері ТІ' в 1.- спові УКРАЇНА ♦ І п 23.11.1996. Перша українська антарктнчап експедиція_________________________________ ДО, П. кр., ЗГ 13% 125 | 20 | коп. [Багатоколірна (Укр~ ** 1,50
Нош іоні ім.ірки України 199’ 2009 |>р іц< ї-А і/ арктична і танці і} 41 36(6x6) КПД 7,50 55 5,- 2,50 ♦ 5 Номінал 20000 крб 11“ пи зооооо П 11 1996. Червона книга України. Рослими ] и II кр 31 ІЗ'Л 129 Багатоколірна (В (' Косенко (1896- 1938))______________ 0,50 о гВ Й 36 (6x6) КПД 2,50 18, 0,0) І 50 І, Нак.іад: 300 000 25.12.1996. Пам’яіки архітектури України. Храми ______ __________________________________________ ДО. П. кр., ЗГ ІЗ1.- ... Багатоколірна (Біло- і .’<і 2(1 коп. тка альпійська) 117 40 коп багатоколірна (Нар- _________ цис вузьколистий) У Серія (2 м.) Зчіпка (2 м. * купон) * Зчіпка \2 м т купон) □ Ні (0x6) - по 12 м. кожного сюже- іу4. 12 купонів кпд ІІикіїад: № 126/7 = х 300 000 12.1996. 50 років ЮНЕСКО~ ] |< > II кр, ЗГ 13% ** © 128 20 КОП. Багатоколірна (Емб- лема ЮНЕСКО) 0.50 0.30 ЕВ В 36(6x6) КПД □ Номінал 20000 крб Наклад: 300 000 2.50 18, 1.50 і. 21 12.1996. 100 років від дня народження! видатного українського композитора В.С.Косенка | К), П. кр., ЗІ 13%. 0,30 0,50 11,80 I,- 12, 0,15 0,35 (1,50 0,60 1,50 ** © Багатоколірна (Софі- 130 20 коп. ївський собор. А7- XVIII ст., Київ) Багатоколірна (Гсин- 131 20 коп. ська церква, 1653, Суботів} Багато кол і р на \Церк- 132 20 коп. ва Святого Юра, XV- XVIII ст., Дрогобич) Багатоколірна (Трої- 133 20 коп. цький собор, П73П8, Новомосковськ) 0.20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 Серія (2 м) 0,80 0,40 Зчіпка (4 м.) * Зчіпка (4 м ) 1 1 м. № 130 +• купон Ж м № 13О + купон ІЗ м. № 131 - купон * м № 131 + купон І м. № 132 4 купон * м № 132 + купон І і м. № 133 -т купон Ж м N0 133 * ї м іон І І Серія в * 36 (6*6) - 27 м. + 9 купо- нів КПД 1,- 1,- 1,- 1,- 1,- 50,- 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,-
І І І Іоні іоні марки У країни 1992 2009 рр. Наклад: .№.№ 130/3 — х 400 000. м. друкувалися у 2-ох варіантах арк.: 1. И 36 (6x6) по 9 м. кож- ного сюжету (9 зчіпок): 2. И 36 (6x6) 18 м. од- ною сюжету та 18 інформаційних купонів 136 20 коп. 137 20 коп. 31.12.1996. 50 років ЮНІСЕФ-дитячого фонду оон____________________________________ ДО, П. кр., ЗГ 13'/2 Багатоколірна (Рись (( звичайна) Багатоколірна (| [Ведмідь бурий) __________Серія (2 м ) І, Зчіпка (2 м. купон) 1,50 Зчіпка (2 м №№ 116/7а + купон) □ Наклад: .№ 136/7 = х 200 000 В 36 (6x6) КПД ** © 134 коп. Багатоколірна (Емб- лема ЮНІСЕФ на тлі веселки) 0,20 »І П Наклад: 300 000 № 36 16x6) КПД 0,10 оЗо 1,- 1.31.12.1996. Митрополит П.С.Могила (400 років | від дня народження) ДО, П.кр., ЗІ 13% ** © [19.04.1997. Пам’ятки архітектури Укрпїції । Храми___________________________________ ДО. П. кр.. ЗГ 13% 138 139 Багатоколірна (Мит- рополит П Могила П5чб-1б4~) на тлі Києво-Печерська лавра та Києво- Могияянський колегі- ум) 0,50 0,20 *| 36 (6x6) КПД 2,50 18,- 1,- 1,- Наклад: 200 000 [22.03,1997. Тваринний світ України ДО. П. кр.. ЗГ 13% 140 Багаюколірна (По- кровська оборонна 20 коп. церква, XVII ст, с Сітківці Хмельниць- кої області) ЖА □ Багаюколірна (Хре- стовоздвиженський 20 коп. - собор, ХП-ХІ' ст , Полтава) •А □ Багатоколірна (Со- 20 коп. бор Святого Юра, XVIII ст., Львів) _______Серія (3 м ) Серія в Н ( ерія в 36 (6x6) кпд Наклац: №№ 138/140 = х 200 000 0.50 0.20 1,50 7,50 55,- 6.05.1997. Історії та легенди (Князі Кий, Щек І Хорив та Княгиня Либідь). Випуск за програ- I мою “Європа 1997”______________________ ДО з Мет., П. кр., ЗР 13x12% ігжіиіавйіі
Поні піні марки Укріпнії 1**92-2009 рр І Наклад: 250 000 ЕН 40 (5x8) КПД ституція України, карта. Державні герб і прапор)____ 2,50 20, 15.07.1997. Народні свята і обряди (Свято Івана | Купала)______________________________________ ДО, П. кр., ЗГ 13% ** © 146 20 коп. Багатоколірна (Ло.и- позиція по легенді про свято Івана Ку- пати) ♦А Чорне тло ♦Б Темно-зелене тло *І □ Наклад: 250 000 Зь(бхь) КПД 0,30 1,50 10.- 0.10 0,50 0 80 0 80 12.07.1997. Історія України. Славетні жінки України________________________________________ ДО, П.кр., ЗГ 13% ** © 147 148 40 коп. 40 коп. Баї атоколірна {Кягиня Ольга) Багатоколірна (Роксолана) _______________________Серія (2 м.) Серія в Ш Серія в | „ 36 (6x6) КПД Наклад: №№ 147/8 = х 250 000 0,50 0,50 1,- 5, 35,- 0,20 0.20 0,40 2,- 1,50 16.08.1997. 100-річчя прибуття перших українських поселенців до Лріентини___________________ ДО, П. кр., ЗГ 13%
ІІОІІІКІІІІ марки З країни 199’ 2009 рр Б.н аіоколірім ( 1л./л 155 60 коп. ордена "Княія Яро І слава Мудрого") Багатоколірна ( Іірка Багатоколірна {Нам ’ятник Шев- ченкові Т Г у Буенос- Айресі Прапори 4р- гентини та України) Ш Е 36 (бхб) КПД Наклад: 200 000 0,50 2,50 І», 0,20 156 60 коп. ордена "Князя Яро- І слива Мудрого") Блок 8 (100x80) 2.МІ КПД Блакитний (має бути синіи) Наклад: №№ 150, 152 = 300 000; Ж' |5| їм 200 000: №154 = 250 000; Блок « = 50 000 [13.09.1997.1 сп.маїїи України_____________ ДО, II. кр., ЗГ 13 14X12 120.08.1997. Нагороди України_______________________ ДО з Мет.. П кр , Зуб. м. гр. 13'Л, Зуб. Би. р 13x12 о ** © Багатоколірна (Ме- 151) 20 коп. дань “За бездоганну 0,30 0,1( службу ”) Багатоколірна (Ме- 151 20 коп. даль “За військову 0.30 0,І( службу Україні") Багатоколірна (Орден 152 30 коп. "Богдана Хмельниць- 0,40 0,1( кого ") Багатоколірна (Ороен 153 40 коп. "Богдана Хмельниць- 0,50 0,21 кого ”) Багатоколірна (Орден 154 60 коп. „„ ' ' 1, 0,51 За заслуги ) Серія (5 м.) 2,50 1 1,- Зчіпка (5 м.) 4, 1,7( * Зчіпка (5 м ) □ — » 25 (5x5) 25, — * 25(5-5|О КПД — 4, Багатоколірна (Д.Вииінивецький (Байда). Сцени 157 20 коп. плавання козаків 0.50 о 20 Дніпром та екзикуціі Байди е Цареграді І Константинополі) ІД, темніша. Тризуб у пра- вому куті Багатоколірна (П.Орлик Панорама 158 20 кпи. Стокгольма та 0,50 «До публічного виступу в Салоніках) П, напис 'УКРАЇНА" ______________:іГ. ємний_____ ______Серія (2 м.) 1,- Серія ві1 5, Серія в 40 (5x8) 40. КПД Наклад: Ж№ 157/8 = х 250 000 23.09.1997. Соломія Крушельигшька <125 роми уіід дня народження) ____________ ДО, П. кр., ЗГ 1372 ** 0 159 20 КОП. Багатоколірна (С' Крх шеіьніщька (1872-1952) — оперна співачка) 0,50 0,20
ііоііііоіи мирки Укр.ііііп 1992 2009 рр і-|| 2,50 36(6x6) 18, кпд ♦ А [-.ип - коло піл літерами “КР 1 ♦ І і.пі.-! ранка на літері “ у 1 - ЬЛОМІ “УКРАЇНА’ • І! Біла крапка під літерою У* І ♦ І 5іла крапка над літерами І - ИА’ * Д Чорна пляма на літері “Р" у 2 слові “УКРАЇНА’ (М N6 32 V деяких (?) арк ) ♦ □ II ін під: 200 (ИІ0 І, I,- 0,80 0 80 0 80 0 80 150 III III 1997. Літакобудування в Україні | І' і 11 кр ,31 13'4 ІоО 20 коп. Баї атоколірна 74 ТК-200) (ІН- 0,50 іііі 20 Кеш. *А Багатоколірна 38-100) □ Жовта крапка лівого кіля Зелене тло Чорна цятка на м\ II іАН- зверху ЗЛІТНІ і 2. 2 Серія (2 м.) 1,50 Серія в ЬЬ 7,50 Серія в 36 (6x6) 55, кпд Наклад: №№ 160/1 = х 250 000 0,20 <»,50 іб 12.1997. Спільний американськеє український космічний експеримент < окітЬіа”__________________________________ (<), П. кр.,31 12x12 % 162 162А коп. Ьаіаіоколірпд (/Ау зісавні прапори Укри ти та СШ.4 на тлі кос \іічного корабля ‘Шаті Д Зчіпка № 162 + купон ЖА Без номіналу ♦ І □ Зчіпка № 162 + купон ЗО (6x5) 15 м. 15 купонів кпд Наклад: 200 000 0,80 1,00 40 25,- 0,30 0 50 50, Примітки 1) Повні арк. іюгашувалися на поштамтах Києва, Чернівців та Хотина (штемпелями першого дня); 2) Один арк. м. № 1621 був розрізаний на зчіпки та був використаний для відправки з Чернівецького поштамту у Перший день. 16.12.1997. Суднобущ напни в Україні ДО, II кр., ЗІ 13'/2 163 20 коп. 164 40 коп. Багаюколірна (Есмі- нець “Завітний ", 1903) Багатоколірна (Нау- ково-дослідне с удно Академік Сергій Корольов", 1970) Зелено-блакитно _______Серія (2 м.) Серія вШ Серія в 36 (6x6) КПД Наклад: №№ 163/4 = х 250 000 0,50 1,50 7,50 55, 0,20 0.60 1,50 0,80 4, 2,- 120.12.1997.3 Різдвом Христовим! ~| ДО. П. кр.. ЗГ 13!4 165 кой. Багатоколірна (Ре- продукція ікони “Ріі- дво’’ ХГПІ ст) 0,60
’І8 Попі,<>іи марки 5 країні* 199? 24109 рр ш 3,- 1.25 36 (6x6) 12, — кпд — 1.50 *| □ Наклад: 200 000 [20.12.1997. Народне мистецтво України | ДО, II. кр., ЗГ 137г (№№166-169) та ЗР 11 /2 (№№170-173) ** © И>о 20 коп. *І 167 20 коп. ♦А 168 40 Коп. Багатоколірна (Животи "Півень Дніпро- петровська об- іаі ть) □ Багатоколірна (Вишивка бісером — кептар, Черні- вецька область) □ “Латка’ на кептарі на внутрішній стороні нижче і правіше нил нього ґудзика (М 4 на деяких арк) Багатоколірна (Дерево, різьблен- ня декоратив- ний таріль, Івано- Франківська об- ласть) 0,60 0,40 0,60 0,40 0,80 0,50 *і а Багатоколірнії .... л» /• (Глина, ліплення 169 40 Коп. ' „ „ Баран , Полтав- ська область) 0.80 0,30 Серія (4 м.) ЙШЩг Серія в Щ Серія в 36 (6x6) кпд 3, 27. Багатоколірна (Живопис 170 20 коп. “Півень”, Дніпро- петровська об- ласть) Багатоколірна (Вишивка бісером 171 20 коп. ,, кептар, Черні- вецька область) Багатоколірна (Дерево, різьблен- ня — декоратив- ні 40 коп. , нии таріль, Івано- Франківська об- ласть) Багатоколірна . __ .п (Глина, йплення 173 40 коп. „ Баран , Полта- вська область) 0,80 0,80 1 - 1, "" 0 <1 <> II 0.70 1 МА№ 1 (112x146) 8,- кпд *І о □, м розміщені у такій послідовності «II №№ 170, 173, 172, 171 172. 171 170 173 10 Наклад: №№ 166/9 = х 200 000, №№ 170/3 100 000 20.12.1997. Василь Кричевський (125 років дня народження)_________________________ ДО, П. кр., ЗГ 13И ** Багатоколірна (В Кричевський (1872-1952) — худо- жник, архітектор) З Зь 0,30 0,10 1,50 10,- 0 34 •
ІІоініові м.іркії > к’їміїни 1992 2009 рр І'* ||... «нд 5 0110 (ЦІП М і1997. І риіорій Сковорода (275 років від іим народжспіія)__________________| • і । Мі-1 11 кр . ЗГ ІЗ’А _________________МА № 2 11І4х 121) 5, КПД *І □ ЖІА О, біле непе Наклад: №№ 17о/81 = х100 000 •до 30.12.1997. Давні герби земель України (Закарпаття)________________ ДО. П. кр.. ЗГ 1372 ** КОІІ. Багагоколірна (Г Сковорода (1722- 1794) український поет, музикант, фі- лософ) ж Наклад: 5 000 000 ЗО (6x5) КПД . Відсутня верхня горизон- тальна перфорація о (1,5 2, МІ 12.1997. Тваринний світ України| її > II кр.. ЗР 11 '/2 ** 0 ™ Багатоколірна (Жаи- 176 20 коп. воронок польовим\ 0,60 0,30 Багатоколірна (Леле 177 20 коп. 4 0,60 0,30 ка чорніш) 178 20 коп. Бага—Ф™ <£ое- 0,60 0,30 чок садовищ .г. Багатоколірна (Ор 179 40 коп. ' лан-оілохвіст) 1, 0,5(1 .. , Багатоколірна (їжак 180 40 коп. вухатии) 1, 0,50 .... Багатоколірна (Свиня 181 40 коп. А 4 1 1, 0.5 дика) 182 коп. ** Багагоколірна (Дав- ній герб 'Закарпат- тя) 0,5(1 +1 2,50 36 16x6) 18.- КІІД Колір ведмедя коричнкь • А ватий (має бути жовту- 1. ватий) »І □ Наклад: 200 000 о (1,2(1 т~ 1, ово 6.01.1998. 100 років від ній народження українського поета В.ІМ.Соскіри________ ЛО. П. кр.. ЗГ 134 183 Ба іатоколірна (В Оосюра 11898- 1965)) 0.50 Ж 2,50 36(6x6) 18, КПД д Щербатий ‘0’’ в номіналі _ * 20 < Перебита ніжка у літери ~ *Ь ..у„ і,- *| □ Наклад: 200 000 114.02.1998. ХНІ зимові Олімпійські ігри ДО, П. кр., ЗІ 1372 0 0.30 V 1,- 1 50 1.50
І Іоні іоні мірки 3 країни 1992 2009 рр 1К) : Мої ,11 кр , 11 І З'Л ** ® 184 20 коп. Багатокол.рна (Біат- НОН) *А 1 ™ Багатоколірна (Фігу- 185 20 коп. х рне катання) 1,- 1,- 0.60 0,60 Серія (2 м) 2, 1,20 Серія в ґН Серія в 36 (6x6) КПД ю, 70,- 6, 3,- Наклад: №№ 184/5 = х 200 000 118.04.1998. Місі о Білгород-Дністровськиіі - 2500 років із часу заснування________________ ДО. П кр , ЗГ 13'4 Багаюколірна (Па- норама середньовіч- ного Віпгород- Дністровська) щ 36(0x6) КІІД Наклад: 200 000 ** 0,50 2,50 18. 0,20 28.04.1998. V Національна філателістична виставка “Укрфілексп-98"_____________________ ДО. П кр., ЗГ ІЗ'/г ** ® 187 зо коп. Багаюколірна (Фре- гат Гетьман Са- гайдачний ”) 0,80 0,30 Зчіпка № 167 + купон і* 36 (6x6) 18 м. г 18 купонів кпд *| □ 1,- 18,- 0,40 1,50 ІІііклад: 200 000 І8 05.1*>98. Монети України| ** Вага го колір на 188 30 коп. (Пам'ятна монета 0,40 0 1(1 'Петро Могила”) Баї атоколірна (Пам'ятна монета 189 ЗО коп. , 0,40 0 Ні Богдан Хмельннць- кий ”) Багатоколірна 190 60 коп. (Пам’ятна монета 0,70 н ІН ~Т.Г. Шевченко ”) Багатоколірна 191 60 коп. (Пам'ятна монета 0,70 0 ІП “Оранта ”) Багатоколірна (Сріб- 192 1,00 грн. ляник Володимира 1,10 0.6(1 Святославовича і Багаюколірна (Злиш- 193 1,00 грн. ник Володимира 1.10 О.НІ Святосіавовича) МАМ 3(120x112) 5,- 2 50 кпд 5. *< □ і 1 ІГ П’ .гк Наклад: МА № 3 = 30 000 116.05.1998. Народні свяга і обряди. Свані Івана Купала барона Випуск за програмі ин [“< вропа-1998”_________________________________ ДО. П. кр.. ЗГ 13'4 ** 194 40 коп. Багатоколірна (Свя- то Івана Кутпа) * 5, 0, МІ 1,5(1
І Іоні і оці марки ї країни 1992 2009 рр ' І 36(6x6) КПД 36, 1,50 ♦ А ірн< > 6і іакитна 2 1 50 •1 /ІД 20 15,- • ІІН 1,11 200 000 н 1998. 100 років заповіднику **.Асканія- іч II кр ІР |Т% ** © . Багаюколірна Ч!т- „ ОА Ш 40 коп. \ 0,80 цисті олені) ,,, Багатоколірна (Коні . рХі 60 коп. „ н ' 1,30 І Іржевстського)_________ І...9 (100x80)____________________2,59 кпд *А ДД • І я 0,30 0.60 1,50 3,- II ік піл: 60 000 ІII 06.1998, Львівська картинна галерея | |о II кр.. ЗГ 13’4 ____________________________________** 0 Багатоколірна (Ліо- 197 20 коп. тар Жан Етьєн “їй- 0,40 0,10 перая/риі/я Марія Терези", /76П Багато кол і р п а (Хон- 198 20 коп. ППОрСт Герр,т “Ч°: повік ч віолончеімо , 1631) Баї аюколірна л„ (Львівський кудож- 199 40 коп. у ник Богоматір з дитям ", XVII ст ) 0.40 0,40 0.10 0,10 Серія (3 м.) 1,20 0,30 Зчіпка (3 м.) * □ Зчіпка (3 м | Серія в Зо (ьхь) по 12 м кожного сюжету кпд Багатоколірна (Іта- лійська школа ” Ма- 200 40 коп. донна з дитятком і овома святими", XVI ст.) 1,50 18, 1,50 0,40 2.50 0,70 Блок 10 (100x80) 2,- 1,- КПД *| □ — 2,50 Наклад: №№ 197/9 = х 250 000, Бл. № 10 = 70 000 27.06.1998. 100 років національному технічному університету України “Київський політехнічний інститут"_________ ___________ ДО, П. кр., ЗР остр. 11 'А ** Багатоколірна (Будів- 201 1 г н ЛЯ наЧіо,іа1ьного тєх~ ІІ1 ’ нічного університе- _______________і»г)________________ Блок 11 (113x80)___________________ кпд 1,20 1,50 Наклад: 50 000 4.07.1998. Історій України. Київські князі Аскольд і Дір_________________________________
І Іоні іоні марки З країни 1992 2000 рр ДддтМсч II. кр., 0 ІЗ'Л І •! ЛЯ ** Багатоколірна (Князі 202 3 гри. . . Аскольд і Дір) Зчіпка № 202 купон ЛІ 30(5x6) 15 м. + 15 купонів КПД Ж А Жовте тго Наклад: 150 000 0,80 1,50 25,- 10 & 0,20 0,80 2,- 8 25.07.1998. 350 років від початку визвольної І війни українського народ; під проводом [^Хмельницького__________ ДО < Ме і II кр,, ЗГ 13 % ** Багатоколірна (По- 203 ЗО коп. єдинок козака з кін- 0,40 ватником) ™ Багатоколірна (Вер- . л. 204 ЗО коп. 1 ' ' 0,40 шпик її епіком) 205 206 207 208 40 КОП. Багатоколірна {Козак із шаблею} 0,50 40 коп. Багатоколірна (Коза- ки-пучники) 0,50 60 коп. Багатоколірна (Вер- шник зі списом} 0,70 2.00 грн. Багатоколірна (Б Хмельницький) 2. Блок 12(112x120) 0,10 0,10 0,20 0,20 0,40 1.20 2,- Наклад: 50 000 КПД — 5. І 08.1998. 1100 років із часу заснування міста 1 алича ДО, II. Кр., ЗІ ІЗ1/; ♦ * (О 204 20 коп. Баї аюколірна (Ко- рона Давша Галиць- кого Герб Галича) II 36 (бхо) кпд Блідо-ломаранчево коричнева «І п Наклад: 200 000 8.08.1998. Історія України. Славетні чіийі України (Ліпкі Ярос, іавіїа)___________ ДО, П. кр., ЗГ 13'4 ** 210 40 коп. Багатоколірна (Апна Ярослаена) »! □ Наклад: 200 000 т 36 (6x6) КПД 0,50 2,50 18. 0 10 0, 13.08.1998. 225 років від дня народженії*,1 видатного мореплавця Ю.ФЛисянської о ДО. П. кр., ЗГ 13'6 Багатоколірна (Ю ФЛисянський на вічі маршруту експедиції) •І □ Наклад: 200 000 ** 36 (6x6) КПД 5, 36. 8.09.1998.100 років від дня народження української актриси Н.М Ужвій
Поціннії марки X країни 1992 2009 рр коп. *А *Б Ьагаїокіипрна {Н М. Ужвій (1898- 1986))_______________ ЕЕ » 36 (6x6) кпд Світла цятка на правому оці Відсутня брунатна фар ба _____ □ II її. під: 200 000 ** 0,70 3,50 25,- 20 0 0 0.30 1,50 1,50 2,50 15 218 20 коп. Багатоколірна (Мо- нах-літописець) ♦І □ Наклад: 200 000 Зо (6x6) кпд 0,50 2,50 18,- 0,10 0,50 НІ 09 1998. 100 років національному кміїчиому університету України “Київський Ип іііехнічниїї інститут"____________________ II кр., ЗГ 12 4x12 19.09.1998. 9 жовтня Всесві тній день пошти і день поштової марки ________ _______ ____ • .ляКР" ** Багатоколірна {По- штовий ріжок ти емблема ВИС)________ ДО. П. кр.. ЗГ ** 0,40 10 14 20 20 .'!<> зо .47 40 Багатоколірна (Кирпичов коп. В.Л — перший ректор інституту) ♦ Б Темно-синє небо Багатоколірна {Пагпон коп. Є О Міст Патона через Дніпро) Багатоколірна (Тимоиіе- коп. нко С П Математична фор мула) Багатоколірна (Сікорсь- коїі. кий II Аеротан почат- ку XX с т ) Багатоколірна (Корольов С П Космічний апарат) 0.20 0.10 ♦ І □ Наклад: 5 000 000 36(6-6) КПД 2.- 15, 10 8. 0 0,10 0.50 0,30 О,»1 0,40 0,50 0.І0 0,10 0,20 0,30 220 І кр.. ЗГ ІЗ'Л [21.09.1998. 11ам’ятки архітектури. Храми ДО, 11 ** О __________________________Серія (5 м.) Зчіпка (5 м.) * □ Зчіпка (5 м, | 35(5x7) КПД Наклад: № 213/7 = х 200 000 2,- 2,50 1,50 20, 221 4, Багатоколірна {Спасо- 20 коп. Преображенський собор, XI ст., Чернігів) »І □ Дві блакитні цятки над *А літерою *А" у слові “УКРА- ЇНА' Багатоколірна (По- 20 коп. кровський собор, ХУП ст, Харків) 0,50 0,10 1 00 0 80 0,50 0,10 19.09.1998. 1000 років літописання і книжкової Вправи в Україні (О, П. кр., ЗГ 13% Серія (2 м.) Серія в Нп Серія в (Й. 36 (6x6) КПД Наклад: 220/1 = * 200 000 1,- 5,- 36,- 0,20 1,50
І Поні юні марі.і І і.|і шиї |99’ ’009 рр 11). 10.1998. Червона книіа України. Птахи. ЦО, II <р.. ЗГ 13'/2. М.а. ДО. П <р 3. 1 '/2 ** © Багатоколірна 222 20 коп. (Червоновола 0,30 0,10 казарка} Багатоколірна 223 ЗО коп. (Червоновола 0,40 0,10 казарка) Багатоколірна 224 40 коп. < Червоновола 0,50 0,20 казарка) Баїатоколірна 225 60 коп. (Червоновола 0,70 0,30 казарка) Серія (4 м.) 7, 0,70 Зчіпка (4 м.) у ЬН 2,50 1. >1 □ Зчіпна (4 м ) В 36 (6x6) 25, КПД — 4 Багатоколірна 2221 20 коп. (Червоновола 0,30 0,10 казарка] Багатоколірна 2231 ЗО коп. (Червоновола 0,40 0,10 казарка) Багатоколірна 2241 40 коп. (Червоновола 0,50 0,20 казарка) Багатоколірна 2251 60 коп. (Череоноеола 0.70 0,30 казарка) МА № 4 (292x120) 7,50 4, КПД — 5, *І □ МА N° 4 Наклад: №№ 222/5 = х 200 000, МА № 4 = 100 000 28.11.1998. Гетьмани України (Петро ' ііроінепко)_____________________________________ ДО, II кр., ЗІ 12 >5x12 Багаюколірна (// Дорошенко. Битва під Чигирином і Во- локоламаьк) Ш 7.50 І 40(5x8) 60, КПД Написи жовто- брунатного кольору Зсув вертикальної пер- форації Л о Відсутні написи чорного ж о кольору *| □ Наклад: 100 000 128.11.1998. Літакобудування в Україні ДО. П кр., ЗГ |3'2 Багатоколірна (Аєіа- 227 20 кон. лайнер "Антонов- 140") Багатоколірна (Авіа- 228 40 коп. лайнер “Антонов- 0") ** 0,50 Серія (2 м ) 1,— Серія в Я 5 Серія в 0 36 16x6) 36. КПД - Наклад: №№ 227/8 = х 200 000 4.12.1998. 135 річниця і дня народження Б.Д.Грінченка_____________________________ ДО, П. кр.. Зі 13>/2 Багатоколірна (Грін- ченко БЛ ІІ863- 1910) та його Слов- ник) ** 0,40 1, Ні
І Іоні іоні марки 5 країни І‘***2 200** рр » і II .. ні і 200 000 Зо(6x6, 12, КПД ||| І.' 19**8. З Ріідвом Христовим' I II кр <1 137, ** 0,50 I,- 233 50 коп. 1>.п аіокопіріїа ( />| кеш квітів /959 ) І рія (1 м ) 0,80 'Зчіпка (2 м > купон) Ж □ Зчіпка (2 м, купон) " 36 (6 6і кпд Наклад: № 232/3 = х 100 000 0 '0 5.12.1998.‘ Зоряні рани" 1ем.і.; 400 мли. років Іллінецькій астроблемі ДО, Г. кр З' 1372 Багатоколірна іНа- “' родиа Ікона)___________ НЬ 36(6x6) кпд А Бронзова фарба (М 230 золота фарба) »І □ 0,70 3,50 25, 25 0 0,20 І, 1 50 20,- Баї аюколірна і 14- теорити падають на Земно')________ II і. ііаід: 200 00(. |0 12.1998. 50 років українській діаспорі в Лік іралії , ____________ ______ II кр.. ЗГ ІЗ/, ** 0 Багатоколірна та Австралії) <Кар- 0,60 ЕВ 36 (6x6) КПД 0,15 ОДО І, Наклад: 144 000 |)Л 12.1998. 50-річчи Загальної декларації прав і.ікідини. Твори Кате іни Білркур________________ к», П. кр., ЗІ 1372 __________________________________** Є Багатоколірна 232 ЗО коп. {"Квіти в тумані" 0 30 0, 10 1940) *| □ Наклад: 200 000 ЧН 36(6x6) КПД 1999 ** 1, 5, 36 0,60 3,00 1,70 27.02.1999. 75 років від дня народження видатного кінорежисера С.Й.Параджанова ДО, П. кр., ЗГ 1372 Наклад: 200 000 Багатоколірна (Порт- рет С Параджанова) Зчіпка № 225 б купон ♦ І □ — Зчіпка № 225 + купон 36/6x63 18 м. з 18 купонів КПД ** О 0,80 1,00 0,30 0,50 2, 4.03.1999. 50 років від дня народження1 В.М.1васюка | ДО, П. кр., ЗГ 1372
І Іоні іоні чіарі н > країни 1992 2009 рр ** Багатоколірна (Воло- димир Івасюк ( 1979) компози- тор) 0,50 0,10 241 ЗО коп. Наклад: 200 000 Б 36 (6x6) кпд 2.50 18, 0.50 1.20 120.03.1999. Золото скіфів _ _ | ДО, П кр, ЗГ 13 і ** 0 Багатоколірна (На- 237 20 коп. кладка до горите 0,20 /і ст до її с ) * СВГТІЙ* КіЛхмцС п|д і'І.і' 238 40 коп. Ь«гатоколірна {Вепр, /г ст до не ) * . Сіра кільце над гґ я *40' ГМ 36 в дрйши* арк । Багатоколірна (Ло- 239 50 коп. сеня, ІУ-У ст до 0,50 не) Багатоколірна {Пе- 240 1.00 гри. кпюрсіїь. IV от до 1 н.е.) ________________Серія (4 м.) Зчіпка (4 м.) у 0п * □ Зчіпка (4 «і ) =н Серія в 1 36 (6x61 1 гип В 36 (6x6) — 2 тип 2, _ 2 50 75. 25, КПД 0,10 4 0,1(1 0.20 0,50 0,90 1,50 10,- Наклад: № 237 = 600 000; № 238 = 700 000; № 239/40 = х250 000. м. друкувалися у 2-ох варіа- нтах арк.: 1. II 36 (6x6) з м. кожного сюжету; 2. 36 (6x6) по 9 м. кожного сюжету (9 зчіпок) '7 04.1999. Народні свята та обряди (Веснянки. хївки) ______________________________________। ДО ГІ ср-.ЗГІЗУ, Багатоколірна (,//г- чаша у національних костомах)___________ Наклад: 200 000 Б- 36 (6x6) кпд 24.04.1999. Національний природник шр> “Синевир”_______ ДО, П. кр., ЗГ 13і 2 ** Багатоколірна (Вік) 242 50 коп. на озеро зі скульп- ітрами) Ж І ІОДВІИНй і іврфирацім Багаюколірна (Вид 243 1,00 Гри. на озеро. Харіус європейський) Серія (2 уі) Зчіпка (2 м ) Наклад: № 242/3 = х 200 000 0,40 о ні 1,20 1,50 13.05.1999. 150 років від дня народ» < нь.І письменника та діяча Панаса Мирного , ДО, П. кр, ЗГ 13і,6 Багатоколірна 1/7 Мирний на т п ілюстрації до твору "Хіоа ревуть ваш як ястіАповні? ” Я 2,50 0,50 0 II
Нонпові марки України 199’.'009 рр ...... '00 000 36(6x6) 18. КЦД І, ГІ999. 200 років віл лпя народження мі ішика Опоре де Бальзака II Кр ЗІ ІЗ'/2 ** коп. Багатоколірна (Оно- ре де Базьзак на тлі костелу г Бердичеві, де він одружився з Евел/ною Бабською) 0,60 II «к лад: 200 000 щ 36 (6x6) КПД 0,10 0,50 1. 05 1999. 50 років Раді Європи | Іп II кр., 31 137- 0,50 Наклад: 200 000 2.50 18 Багатоколірна (Б мі лема та па іац Ради Європи) 36 (6x6) КПД ** © 0,10 0.50 ііі 06.1999. 200 років від дня народження носі а І(> . .Пушкіна____________ ці п кр зі із'/- 36(6x6) 18 м. 18 купоннії 18 І КІІДІ І І 50 Наклад: 20« 0п0 126,06.1999. Історія суднобудування в Україні Д| ДО, П. кр., ЗГ 13Й Багатоколірна (Бан- 248 ЗО коп. , . дак) Багатоколірна (Коза- 249 ЗО коп. . иька Чайка ) Серія (2 м ) Зчіпка 36 (6x6) КПД Наклад: № 248/9 = х 200 000 ** 0 0,10 0.10 0,20 0,30 1,50 2.07.1999. нііїв Х-ХІ ст. місто Ярослава (Ярослав Мудрий та Митрополит Іларіон) ДО, П кр., ЗР 11 У2 Багатоколірна (Князь Ярослав Му- дрий з книгою “Ру- 250 1,20 грн. ська правда" на тл/І 1,- схематичного зо- браження Киеца X- XI ст )__________ Блок 13 (104x84) Наклад: 50 000 0,30 КПД 1,50 Багаюколірна ІР- продукція картини Л-Айвазовдького “Портрет ОС Пушкіна ”)_______ М. №247 + купон 0.20 0 40 27.07.1999. 800 років Галицько-Волинській державі , _______________________________ ДО, П. кр , ЗГ 13'/2
Нош ний миркії \ криши 1*>92 2ІЮ*> рр. 14.08.1999. 1100 років ІІолі.іві ДО. П. кр.. ЗГ 1372 ** Багатоколірна (Гера- льдичний си мвол Га іииько-Волинської держави)____________ *і □ Наклад: 200 000 Й В 36 (6x6) КПД 0.20 5,- 36, 1,50 27.07.1999. 100 років Національному художньому музею України________ ДО, II, кр., 31 ІЗ'Л ** 255 ЗО коп. Баїатоколірна (Герб Полтави}___________ Наклад: 200 000 ж 36 (6x6) КПД Жовта цятка на літері Т’у слові ‘ПОЛТАВІ’ 0,40 І 1,50 і ьС 14,08.1999. 125 років Всесвітньому поштово мі союзу _________________________________ ДО. 11. кр.. ЗГ 13’/2 Багатоколірна (Ікона 252 ЗО коп. ''Юрій Змієборець", XV ст.) Багатоколірна (Му- ришко 0.0 "Порт- 253 60 коп. ' рет дівчини в черво- _______________йому капелюсі ’’) _______________Серія (? м ) Зчіпка (2 м. купон) В 36(6x6) КПД 0,10 0,20 0,30 0,40 1,50 256 ЗО коп. Наклад: № 252/3 = х 200 000 [7.08.1999. Бджола ДО, П. кр.,ЗГ13‘/2 ** 254 ЗО коп. Багатоколірна (Бджола на квітці) щ 36 (6x6) кпд 0 0,40 2, 1,50 ** Баї аюколірна (Пам'ятник — сим- вол ВПС) Наклад: 200 000 0,50 ш 36 (Охб) КПД 117.08.1999. Нагороди України ДО т Мет., П. кр., м. ЗГ ІЗ'Л. Бл. - ЗР 13x12 Наклад: 200 000
Нош іоні хцріен З країни 1**42 200** рр »А Баїагоколірна (Ор- 30 коп. ,, __________Оен княгині Ольги) МА № 5 (180x120) КПД Біла смуга шириною 11 мм у верхньому ряду марок через нижній — внутрішній овал Нижня частина МА біле поле *Б (Ор- 8 2.50 рн. .’•'*» 2.50 грн. Багатоколірна ден Держави) Багатоколірна оен “Золота Зірка") (<^7- І. кік 14 (100x80) ** 0,20 3,- 0.50 0,50 2,50 1,50 З, КПД Колодка, обтягнута орденською стрічкою має іоризонтальні рис ки Наклад: МА № 5 = 100 000; Бл. № 14 50 000 4.09.1999. Святогорська Інмненська чудотворна ікона Божої Матері______________ (І) П. кр., ЗР остр. 11 '/г ** 0 Багатоколірна 1,20 (Святогорська 260 + грн. Зимненська 0,10 чудотворна ікона Божої Матері) 1, 0,50 Блок 15 (115x90) 2,50 1,50 КПД 3 Наклад: 50 000 22.09.1999. Міжнародний біоефсріній заповідник “Східні Карна ні” ДО, П. кр., ЗГ 13'4 ** О , ._ Багатоколірна 261 1.40 гри. . (Олень благородний) і лп. Багатоколірна (Лї- 262 1,40 ірн. совии кіт) 0.60 0,60 0,20 0,20 ( ерія (2 м.) 1,20 0,40 Зчіпка Зб (0x6) КПД 1,50 27. 0,70 2, Наклад: № 261/2 = х 200 000 |;28.09.1999 Національний банк України | ДО з Мет., П. кр., ЗГ ІЗ'/і ** О 263 3,00 грн. Багатоколірна (Емблема НБУ) 1,50 0,80 & 16 (6x6) КПД Риска пщ літерою “К *А в слові "ІЖКАІИА” (М 9 у деяких арк ) 7,50 55, 3- 4, 2,50 2 50 264 5,00 Багатоколірна ГРН' {Емблема НБУ) Блок 16 (100x80) Наклад: № 263 = 200 000; Бл. 16 = 60 000
1(1 ІІшиїові марки 5 криши 1992 -2009 рр 20.11.-22.12.1999. Гетьмани України' (1 ВиювськиИ, П.Полуйоток)] ДО. П. кр.. ЗГ 12 '/4X12 ** 0 Багатоколірна ... <1 Виговський. сцена 248 ЗО коп. \ л , оитви то Коното- пом} Багатоколірна , (ППолуботок. Кора- 149 ЗО коп. Г ГТ плі на Неві та Санкт-Петербург. ) 0,70 0,70 0,30 0,30 Серія (2 м ) 1,40 0,60 Серія вН) Серія в 40(5x8) кпд Наклад: Ж" 265/6 = х 250 000 [26.11.1999. Різдво ДО, П кр., ЗІ ІЗ'/і 7, 56,- 3. 2,50 1 ** Баї агокол ірна (Ко- 269 Ю коп. ваіевський І “Моя 0,20 ( III мрія ") Багатоколірна ('/г- 270 10 коп. са / “Рожевий 0,20 0 1(1 СЛОН ”) Багатоколірна (Ве- плсбицький Л. “У 271 10 коп. к ' 0,20 (1 III пошуках цікаво- го") М А № 6 (170x99) 2,- 1 КПДІ - Наклад: МА№6 = 100 000 І9.12.1999. Тваринний світ У країни ДО, [І кр., ЗГІЗ'А ** 0 267 зо коп. Багатоколірна (Коля- оникн) 0.30 0.10 ер [ 36(6x6) кпд 1.50 ю, 0.50 1. Наклад: 200 000 126.11.1999. 1 Різдвом Христовим! ДО. П. кр.. ЗГ ІЗ'Л ** О Багатоколірна (Фрес- ка Гординського С “Народження Хрис- та ” з церкви г Відні) 0,50 0,20 Наклад: 200 000 В 36 (6x6) КПД 2.50 18, 1,- 1,20 [зо. 11.1999. “Космічні фантазії”___________ ] ДО, II кр., ЗР II '/2 272 40 273 40 274 60 Багатоколірна (Жук- олеиь) Багатоколірна (Хіот- ля звичайна) Ьаіаіоколірна (Сип коп. _ . . білоголовий) Відсутня частина вері * пррфораци у них- річ,у Зсур горизонт перфорті ції вгору по назвах па Наклад: № 272/4 = х 200 000 ** 0,40 0,40 0,70 Серія (3 м.) 1,50 Зчіпка (3 м.) 2, 36(6x6) 24, КПД 0 III 0 10 о ’О очГ 12.12.1999. Церква святого Ан ні Первозванного у Києві____________ ДО,П. кр.,ЗГ 13'4
І Іоні іоні марки \ країни ІЧЧ2 200'* рр. ** 0 Ь.н аіокоіпріїз (АшІрЯкська церква) М № 275 * купон 1, ІЧІПК11 І 36 (6x6) 18 КПД Наклад: № 281/2 = х 200 000 II....І 200(100 16 (6x6) 18 м. 18 купонів 18, КПД — І ІччЧ. Рослинний світ України. Гриби |о || кр, ЗР 11 118.12.1999. З Новим 2000 роком! 283 50 ** О ** 0 __ Баї а і окол іона (Опє- 276 ЗО коп. , ' ньки) Багатоколірна (Сви- 1 ’7 ЗО коп. пухи) _л Багатоколірна (Гли- г78 ЗО коп. , г ' ви) 279 40 коп Багатоколірна (Лиси- 1 ’ чки) Багатоколірна (Пече- 2К0 60 коп. г риі(і) 0.60 0.60 0,60 0,80 1,20 0.20 0,20 0,20 0,3 0 40 1. ПІК 17(124x120) 8, 2,50 КПД 3, Наклад: 50 000 284 ЗО коп. 285 ЗО коп. 18 12.1999. Автомобілебудування в У країні (<І, її кр., ЗГ 13'4 ** 0 281 ЗО коп. Багатоколірна Коричнева иляма на місці пального бак?. на ЖА стилізованому лобра ї^чні КРАЗу (М 21 у 282 ЗО коп. Багатоколірна 0,40 0,40 0,10 0,10 Серія (2 м) 0,80 0,20 Багатоколірна (Дів- чина у новорічно мг костюмі)_____________ М №283 купон 36 (6^6) 18 м 18 купонів КПД коп. 1,20 1,50 27, 0,30 0,50 2, Наклад: 200 000 Ї22.12.1999. Твори Марії Нриймачеико | ДО, П. кр., ЗГ ІЗ’/і Багатоколірна роховий звір ”) Багатоколірна кіт чакіун") ("Го- ("Д«- _________Серія (2 м.) Зчіпка (2 м. купон) 16 (6x6) КПД ** О 0,40 0,80 І, 12, 0,20 0,20 0,40 0,50 1,50 Наклад: № 284/5 = х 200 000 25.12.1999. Славетні жінки України (Галшка Г у левичівна)________________________________________ ДО, П. кр., 31 13'Д 286 коп. Багатоколірна (Гспіика Гуіевичівна (1575-1642)) 4г в 36 (6x6) КПД 0,50 2.50 18,- 0 0,10 0.50 1. Наклад: 200 000
212 ІІоіпіоііІ тніркн ' кріїни 199’ 2009 рр |28 12.1999. Іооіеоірафічпіііі фонд України ~[ ЛО. II. кр.. ІР’ї 1 '/, ** о Баї атоколірна (Кар- 287 10 коп. патський біосфер- 0.10 0.05 ний заповідник) Багатоколірна (По- 288 30 коп. ліський природний 0,15 0,05 іаповідник) Багатоколірна (Ка- 289 40 коп. н ївсь кий природний 0,30 0,10 заповідник} Багатоколірна (Аг- 290 60 кой. Р^-екояогічне 0.50 0.15 оо єднання Ірах- томирів ”) Баї атоколірна (Бю- 291 1,00 грн. сфериий шпоеідник 0,80 0,30 “Асканія-Новсі ”) Багатоколірна (Ка- 292 1,00 грн. радазький природ- 0,80 0,30 ний заповідник) Блок 18(112x122) 3, 1, кпд 3,- Наклад: 80 000 2000 15.01.2000, 2000-ліття християнства ДО. П. кр., ЗР 11 % ** Багатоколірна (Мозаї- сто ка Богоматір Оран- та X/ ст., Софіись- 0,80 1 ?ІІ кий собор. Київ} Ьаі атоколірна (Фреска “Хриспюс Вседєржи- тень Деїсте”, ХН ст., 294 80 коп. „ 0,80 0 ?І| Спасо- Преобрам енсько Цер- ква, Полоцьк) Баї атоколірна (Ікона “Богоматір Володи- 295 80 коп. мирська", XII ст.. 0.80 0 41 Третьнковська гале- рея, Москва) Блок 19(151x100) 4,- 0 70 КПД 1 Сувенірний буклет (з КПД) — 5 Наклад: Бл. Л» 19 = 50 000 [29.01.2000. Мости Києва ДО, П. кр , ЗГ 1214x1 Р/4 ** С-) ... Багатоколірна (Мос- 296 10 коп. . г _ 0,10 0.05 ковськии міст. 1976) Багатоколірна (Міст 297 ЗО коп. ім Є О Потони, 0,15 0.05 1953) Багатоколірна (Пар- 298 40 коп. ковиіі пішохідний 0,25 0 Ні міст, 1957) Багатоколірна (Мет- 299 60 коп. X 0,60 0 25 ро-міст, 1963) Серія (4 м.) 1,20 0,50 Зчіпка (4 м.) 1,50 0 /5
Попікші марки Укриши І,>92-2()09 рр і І 32(4-8)1 12, І КПДІ І 2. 11. її,., >296/9 х 200 000 к< л іято фскаимшасянміпіім >1 ’ООО. Оперні театри України , І" II кр.. 1Р 11 !4 ** © пні 40 <01 40 <02 40 <03 40 Багаюколірна (Нагр- ана іьний академіч- коп. нии театр опери та багету України їм. Тараса Шевченка} Багатоколірна (Оде- ський державний кон. - театр опери та ба- лету) Багатоколірна і Хар- ківський академічний Коп. театр опери ти ба- лету ілі Миколи Ли- еенка) Багатоколірна (Львів- ський державний коп. академічний театр опери та балету їм Івана Франка} Блок 20 (151x100) Наклад: 50 000 18.02.2000. Пересопницьке Свані ліс ЛО П. кр.. ЗР 11 !4 0,20 0.20 0,20 0.20 ПеРвСОППИЦЬКА МОДНІМ XVI • РІШГ ГрОІОЛМІІЛЬіііїК: і© ИІІ? ** 0 ™ Баїатоколірна (Мо- 304 1,50 грн. нах-евангеист) 1, 0,50 Блок 21 (151x100) 2, 1,50 КПДІ 2.50 Блок 21 (120x85) 11.02.2000. 100 років від іня народження с країнської оперної співачки О.УІІеірусенко ДО, П.кр., ЗІ ІЗ1, ** © 305 кон. Багатоколірна (О А Петрусенко (1900-1940)} Наклад: 200 000 0,30 36 (6x6) КПД 1.50 11, 0,10 0,50 I,- 18.02.2000. Славетні жінки України (Маруся Чурай)____________________________________________ ДО, 11. кр., ЗГ 13’4 ** 306 Наклад: 200 000 Багатоколірна (Маруся Чурай)_______ ЕВ 36 (6x6) кпд 0,70 3,50 12, 0,20 1,00 1,10
• і І ІІошіові марки V криши 1992 2009 рр 22.02.2000. Гетьмани України (Данило \лт>спюл)________________________________________ ДО, II. кр., ЗГ 12 '4X11 % 307 Наклад: 200 000 Багатоколірна (Данию їпистол) ш В 40(5x8) кпд ** 0,50 2,50 20, О 0,10 4,- 1, 310 3 грн. Баг~"Р"а і.*) ____ 1 \що граються)_______ 7.50 - 36 (6x6) 55, КПД Наклад: 200 000 3.03.2000. Гегьмани України (ївші Самойлович)____________________________________ ДО, II. кр.. ЗГ І2'/4ЛІ1 '< 128.04.2000. Українські писанки ДО. П. кр.,ЗР II ** О Багатоколірна (Іван Самойлович. Табір "Козача діброва" та Тоботл ьк) 0,50 0,10 Наклад: 200 000 НІ 40 (5x8) КПД 2,50 20, 0,50 4, 1, 10.03.2000. 50 років Всесвітній мегеоролоіічній |<>рі аііізації__________ _____________________ ДО. (І. кр., ЗГ ІЗ'Д ** 309 40 коп. Багатоколірна (Емблема ВМО ти іемної кулі) ЕР Зб (6x6) КПД 0,30 ІДО 11, ** С-) ,,, Багатоколірна (Пп- 311 ЗО коп. . . 1 ' 0,40 0 10 опчя) Багатоколірна (Че- 312 ЗО коп. Г о,40 II Ін рнігівщина) Баїатоколірна (Ки- 313 30 коп. г 0.40 0 10 івіцина) ,л Багатоколірна (Оде- 314 30 коп. 0,40 0.10 ирта) 315 70 коп. Бага“Рна Ю- 0,70 0 40 иульїцина) 316 70 коп. Ба'а~рпа (Яо линь) 0,70 0,40 МАК» 7 (103x137) з,- 1,2» КПД — *І МА № 7 □ — Наклад: 50 000 Наклад: 200 000 29.03.2000. Випуск за програмою “Європа- 2000”___________’ ____________________________ ДО, II. кр„ ЗГ ІЗ'Д 20.05.2000. Міжнародні філателістичні виставки “ТНЕ І8ТАМІ’ 8НО\У ІДВУІМЖ” ні “ЗУІІ’З 2000”______________________________ ДО, П. кр., ЗР 11 Ц
І!«• <»• іінрьіі V кр.іііні 2009 рр ** МІДІ (. уненірниМ буклеї (КІІД І н | і> Наклад: 200 000 © Баїатоколірна (Жін- .. ка у національному II НО коп, . ,, одязі з пістолі. Мар- ка Австрії № 2) Багатоколірна (Чоло- .. , вік V націонспьноиу 11Н Н0 коп. , . ,, одязі з іистом. Мар- 1 ка Англії № І) <>,50 0,50 І . н.к 22 (151x100) кпд •І □ Бл №22 2,50 1,50 2,50 І Вклад: 50 0О0 .'(>05.2000. Україна — регіони та ц іміністративні цеп і ри (Донецька область) Д<), П. кр., ЗГ 12 '/-х 11 Ч ** ЗО кон. Багатоколірне (Кар- та України, герб донецька, соняшник, терикони} 35 (5x7) КПД Сувенірний буклет (КПД + гЕз 0,60 2,50 22,- 3,(К> 0 0,10 0,50 1,- Наклад: 200 000 28.05.2000. Україна регіони га (адміністративні центри (Місто Київ) ДО. П. кр.. ЗГ 12'4X11 !4 23.08.2000. Україна реї іони і» адміністрат ивні центрі, і Волинська обдаси.) ДО, П. кр., ЗГ 12 '4x11 Ч ** Багатоколірна (Кар- та України, герб Волині, краєвиди обіастї) 35 (5x7) КПД Сувенірний буклет (КПД + тт) Наклад: 200 000 1,20 6. 45, 7, 0 0,20 "1. 1.50 20.10.2000. Україна — регіони га адміністративні центри (Автономна реснублікаКрим) ______ ДО, П кр., ЗІ 124x11 Ч ** О Багатоколірна (Кар- та України герб АРК, гроно виногра- ду, "Ластівчине гнидо )_____________ Помилковий ‘Кримська Республіка” обігу (І) Сувенірний буклет (КІ ІД + +1 Наклад: 150 000 гН , 35 (5x7) КПД напис Авіономга Вилучена з 1,50 7,50 50, 8, 0,20 1,50 Багатоколірна (Кар- та України. герб Києва, па й япіиик київськії м кия ні м Кию, Щекові, Хорта та сестрі п Либіді Києво-Печерська Лавра) 35(5x7) 15, 0,20 28.05.2000. Шоста національна філвиставка у Донецьку| ДО, П. кр., ЗГ 12 '.хіі Ч ** 0 323 ЗО коп. Багатоколірна (Вид Донецька Е иблеліа виставки) 0,30 0,10
Нош іоні м.іркн У кр.іііііі 1992 2009 рр Наклад: 200 000 ЕН 1.50 35(5x7) 10,50 КПД - [16.06.2000. 900 років місту Ост рої ДО,П. кр.,31 ІЗ'Л ** 0,50 0,80 | | |(/~75-/Л50)) Ж -• 35(5x7) 14 КПД Наклад: 200 000 [ 14.07.2000. Історія суднобудування в Уі,р .і 1111 ДО. П. кр.. ЗГ 13% Багатоколірна (Герб 324 ЗО коп. Острога Вид старо- го нісша) 0,40 2.- 14, 0,10 0.50 Багатоколірна (Ліній- 330 40 коп. ний коробе іь "Свя- тий Павло ”) Багатоколірна (Фре- 331 70 коп. гот "Святий Мико- лаіі ”) ** 0.50 35 (5x7) КПД Серія (2 м.) 1,20 Зчіпка (2 м.) 1,50 24(4x6) 18, КПД - Наклад: № 330/1 = х 200 000 |21.07.2000. Гвори Тетяни Пата ДО. П. кр.. ЗГ 13% о і у о 'У о іо II II І 'II ** 0 ™ Багатоколірна 325 30 коп. ._ , (С трибки у висоту) 326 ЗО коп. Багатоколірна (Бокс) и Багатоколірна (Віт- 327 70 кип. рольний спорт) 328 1,00 грн. Бага™оліР"а <ХУ оожня гімнастика) 0.20 0,20 0,60 1,- 0.05 0,05 0,25 0.55 Серія (4 м.) 2, 0,90 Серія в НН Серія в 0 18 (6x3) КПД Сувенірний буклет ю, 36, 4, 4,50 3, Наклад: 225/8 = х 200 000 ** 0 ’ Багатоколірна (Пан- 332 40 коп. но “Кучерявки”, 1950-ті рр.) ___ Багатоколірна (“Ка- 333 40 коп. .. . лина і птах , 195/ р.) 0.40 0,40 0 1 0 ІУ ( ерія (2 м.) 0,80 0 зо Зчіпка (2 м. 4 купон) В 18(6x3) КПД 1,- 6, 0 III 1.20 Наклад: № 332/3 = х 200 000 12.07.2000. 225 років від дня народження ПЛ.Прокоповича_______________________________ ДО, П. кр.,31 ІЗ'Л ЙММЗД№«М. ** О 329 зо коп. Багатоколірна (771 Прокопоеич 0,40 0,10 128.07.2000. Дубно 900 років ДО, П. кр., ЗГ ІЗ'Л | ** | 0
І Іоні іоні мірки Укр.ііііп 1992 2009 рр 1>и нііколірна (І еро (кіно іомкшш ве- ні »)_________________ II ік під: 200 000 № 36(6x6) КПД 0,40 2.- 14,- 0,10 0.50 І нн 2000. Народні свята га обряди (Обжинки)~| II кр., Зі 13% Блок 23 (151x100)________________ ІЗ, І, КЙДІ Гт Блок 23 (116x116) 13.09.2000. 225 років Київському поштам і у ДО, П. кр.,31 11 % ** 322 ЗО коп. Багатоколірна (Київ- ський пошта мт Поштар та Панна) 0.30 0.05 Багатоколірна (Укра- їнська жінка іі сно- пам і серпом )_______ ** 0,40 Пиклад: 200 000 36 (6x6) КПД 2, 14, О 0,10 0,50 0,90 18 (18.2000. Офіційні символи і лави держави в і і Ф., П. кр., ЗР 11 % ** © Баї аі околірна (При- 336 60 коп. пор (штандарт) 0,75 0,25 Президента України) Багатоколірна {Була 337 60 коп. ва Президента Укра- 0,75 (1,25 їни) Багатоколірна (Тер- 338 60 коп. бона печатка Пречи- 0,75 0,25 дента України) Багатоколірна (Знак 339 60 коп. „ ,, / Іречиоента України) 0.75 0,25 18(3x6) КПД Зсув вертикальної пе|>- форацп Сувенірний буклет Наклад: 200 000 1,50 5,5 7 50 1,50 0,25 0,75 8.09.2000. Тварини Червоної книги України. Земноводні______________________________________ ДО, П. кр., ЗГ 13% Багатоколірна (Три- 330 40 коп. 5 ' тон івичаипии) -.-.л Багатоколірна (Са- 331 70 коп. , , наманора пнямиста) _______________________Серія (2 м.) Зчіпка (2 м.) Р! 24 (4x6) КПД Наклад: № 341/2 = х 200 000 ** © 0,45 0,75 1,20 1.50 22,50 0,15 0,25 0,40 0.50 2, 12.09.2000. 550 років і дія народження Ю.М.Дрої обича (Котермик) (1450-1494)______________ ДО, П. кр., ЗГ 13% ** 343 Наклад: 200 000 Багатоколірна (Ю МДрогобич)______ т ЗО (5x6) КПД 0,30 1,50 9,- 0 0,05 0,25 0,75
І Іоні і оіч їм іркп У кр.ііни 199’ 2009 рр 15.09.2000. Карнаіський національний приро-і [дпии наріс. ДО. П. кр. ЗР 11 Ь итісим мниніміиі тголиіиге ,,, Іміг.ііоколірна ,, 355 ЗО коп. ... ' О, II ін _________________(Диіоиик)_________ _________МА № 8 (130x150) 5______________ їТ КПДІ Наклад: 50 000 13.11.2000. Українські мультфільми ДО, П. кр., ЗГ 11 14 ** Є 345 80 коп. Багатоколірна 346 80 коп. Багатоколірна 0,75 0,75 0,25 0,25 Блок 24 (90x61) 1,50 0,50 кпд Потрійний друк гірських контурів 1,50 Наклад: 50 00(1 ** 6.10.2000. Рослинний світ України. Квіти України ________ ________________ ДО. П. кр., ЗР 11 ? ** © 346 ЗО коп. Багатоколірна {Барвінок) 0,50 0,10 347 зо коп. Багатоколірна ( Чорнобривці) 0,50 0,10 348 зо коп. Баї атоколірна {Ромашки) 0.50 0.10 349 зо коп. Баї аго колірна (Мачьви) 0,50 0,10 350 зо коп. Багатоколірна і Мак) 0,50 0,10 351 зо коп. Багатоколірна {Волошка синя) 0,50 0,10 352 зо коп. Багатоколірна (Кручені паничі) 0,50 0,10 353 зо коп. Багатоколірна (Лі ієн) 0,50 0,10 354 зо коп. Багатоколірна {Півонія) 0.50 0.10 356 357 358 30 ЗО ЗО коп. коп. коп. Багатоколірна (“Іва- сик-Телесик’’) Багатоколірна (“Кри- венька качечка ”) Багаюколірна (“Ко- тик та півник ”) 0,30 0,30 0,30 Серія (3 м.) 0,90 Зчіпка (3 м.) 1, І 18(3x6) 6 КПД Наклад: № 356/8 = х ЗОо (100 [ЇЇ4.І1.2ОО0. З Новим 2001 Роком! ДО. 11 кр., ЗГ 11 1 Ьаіагоколірна (Мит між двома півкулями Землі та Дід Мороз із тіткою) Наклад: 300 000 ** Щ 36 16x61 7,20 КПД ♦ А Темно-сине гло (ма-. бути фіолетове) ♦ Б Темно-блакитне тло (має бути фіолетове! ♦ В Відсутня з правої сторо ни вертикальна перфо- рація 18.12,2000. Пам’ятки архітектури. Храми ДО, П. кр., ЗГ 13'/2
Но....ні чирки > країни 1992 2009 рр Імга іокоінрна (Церк- ва Рїідва Пресвятої 4,0 10 кон. !><> юродиці. XV ст., с. Велике, Львівської області) Зсув горизонтальної перфорації •А Розбитий “0" в "ЗО" Баї атоколірна (Церк- ві А 50 коп. ва Святого Онуфрія, XVII ст., Львів) Багатоколірна (Воск- *«»' 70 коп. ресенська церква, ______________XVIII ст., Суми) Серія (3 м.) 0,25 2 50 0,25 0,50 Серія в Н~ 5, Серія в 18 (6>1) 18,- КПД Ник над: №№ 360/2 = х 200 000 0 0,05 2.20 0.05 0,15 0Д5 1,25 1,511 І «.12.2000. Історія України. Кніні. Володимир ІІІІІОКТІІІ |< >, 11. кр.. ЗР І І % ** ** Багатоколірна (Свя- тий Дмитрій Рос- товський (1651- 1709))_______________ й ® 18(3x6) 2, 7,20 КПД *А Зсув горизонтальної перфорації *Б Напис -О.КОШЕЛЬ' відсутній □ Наклад: 150 000 [26.01.2001. Зі святом закоханих! ~____________ | ДО. П. кр., ЗГ 13'/2 365 Багатоколірна (Ко- шик і трояндами ти дві голубки) Наклад: 350 000 ЕН 18(3x6) КПД ♦А Потрійний друк 0,20 1. 3,60 0 0,05 0.25 0.60 1.02.2001. Історія України. 800 років і дня на- родження князя Данила Романовича (Галиць- кого) (1201-12<>4) Багатоколірна (В«- 163 2,00 грн. лодцмир Веіикий і хрестом і мечем) Чорна цятка на слові •ВсЛИЮІЙ" 0,50 2 50 Ічюк 25 (78x96) Наклад: 50 000 1,50 КІ1 ( 0,75 1,50 І ях» І 16.01.2001. 350 років від дня народження свя- юго Дмитрія Ростовського _ ДО, П.кр., ЗГ 13% ДО з Ф., П. кр., ЗР 11 1 і | ** | 0
10 Нош іоні марки \ країни 1 *>’?/* 2()<)*і рр Ьаіаткплірна 366 3,00 гри. (Князь Даничо Ро- манович) 1, 0,50 Блок 26 (85x125) 1,50 1, кпд — 1,50 Наклад: 60 000 20.02.2001. Гетьмани України (Юрій Хмель-1 иицький, Михайло Ханенко) | ДО, 1.. кр., ЗГ 12 '.4x12 ** © 367 ЗО коп. 368 ЗО коп. Бага'іоколірна (Юрій Хмельницький) Багатоколірна (Ми- хайло Ханенко) _______( ерія (2 м ) 1,— Серія в Ь 5, Серія в 3 5 (5x7) 35, КПД - Наклад: №№ 367/8 - х 500 000 0,20 0.20 0,40 2, 2, І6.О3.2ОО1 125-рїччя винайдення телефону _ ДО, П. кр., ЗІ 13'/2 ** © 369 коп. Багатоколірна (Два чоловіки розмовля- ють за допомогою 0,50 старовинного пил сучасного телефонів) щ І- 18(3x6) КПД 0,15 0,72 0.80 Наклад: 200 000 [7.03.2001. Світ очима дітей ДО, П. кр., ЗР 11 'А ** © Багатоколірна (Ноч- 370 10 коп. вай А "Автопорт-\ рет ”) ... Багатоколірна (Пгпіч коп. "Рідний край") 9,10 0,50 0,05 0,20 Багаїоколірпа ('/<чг 372 40 коп. бержі Д МоТ дрі 0 Іо ______________зі")________________________ Серія 0 м.) 1. « н Серія в РП Серія в -ЦІ 12(3-4) 40 КПД І и Наклад: № 370 = 1 300 000; № 371 = 300 000 М 372 = 900 000 | Ґ.04.2001. П’ятий обіговий випуск ДО, П. кр., ЗГ ІЗ /4X14 373 Д ♦ і ♦Ц- ♦IV «V ♦ VI Багатоколірна ноОривці)______ Зеі V, (03 05 2.ЄЄ 1 / Зам (05 07 2001) Зйм (19 07 20011 Смм (23 07 20011 Зам (28 11 20011 {Чор- З, О.мі Наклад: № 373 = 20 000 000; КПД № 373Н (03.05.2001) = 15 О00 000, № 373111 (05.07.2001) = 24 000 000, № 3731У (19.07.2001) = 12 000 000, № 373V (23.07.2001) = 20 000 000; № 373VІ (28.11.2001 ) = 50 000 000 11.04.2001. П’ятий обіговий випуск ДО, П. кр., ЗГ 13 %х!4 374 Е *п «Ці «IV ★V ♦VI «VII «VIII ♦ IX Багатоколірна (Соня- шник) Сім (03 Зам (23 Зам (28 Зам (19 Зам (17 Зам (07 Зам (06 Зам (19 07 2001) 11 2001) 09 2002) 04 2003) 08 2003) 02 2004) 07 2004) Наклад: № 374 = 5 000 000; КПД № 37411 (03.05.2001) = 14 000 000; № 374ПІ (23.07.2001) = 7 000 000; № 374ГУ (28.11.2001) = 20 000 000; № 374У (19.09.2002) = 15 000 000; № 374УІ (17.04.2003) = 10 000 000; № 374УП (07.08.2003) = 15 000 000, № 374УІП (06.02.2004) = 15 000 000; № 374ІХ (19.07.2004) = 20 000 000
Нош іоні їм ярки України 1992-2009 рр. 1 II ЧИ (Ц.200І ІГяііііі обпивші виїпск 377 В ** Багатоколірна (Качи- на) Баїаюколірпа (Миль- ___ви)________________ ЖіІ Зам (05.05.2001) ФІН Зам (20.07 2001) ФІУ Зам (23.07 2001) ФУ Зам . (11 12 2001) кпд 15 1,50 1,50 3. 3,- 0.50 П 50 [) 20 І о, Наклад: № 377 = 11 000 000: ЖІІ Зам ФІН Зам ♦ IV Зам ♦V Зам ФУІ Зам ♦VII Зам (03 05 2001) (11 12 2001) (28 01 2003) (07 08 2003) (12 09 2005) (19 06 2006) ІІиклші: № 375 = 1 500 000; кпд 15 - з - 2.50 2 І 50 І 50 № 375ІІ (03.05.2001) = 4 000 000; №375111 (11.12.2001) = 4 800000; № 37513 (28.01.2003) = 2 000 000: № 375У (07.08.2003) = 3 000 000; № 375УІ (12.09.2005) = 2 000 000; № 375У11 (19.06.2006) = 1 500 000 3- 0,60 0,50 0,40 0,30 0,30 1, № 37711 (03.05.2001) = 25 000 000; № 377111 (20.07.2001) = 19 000 000; № 37713 (23.07.2001) = 15 000 000; № 377У (11.12.2001) = 40 000 000 [01.04.2001. П’ятий обіговий випуск _] ДО, П. кр., 31 13 74X14 © 01.04.2001. П’ятий обіговий випуск (< >, П. кр., ЗГ 13 %х!4 ** 0 ФІІ ФІУ ФУІ ФУІІ Ьаі атоколірна (Три- зуб) Зам Зам Зам Зам Зам Зам (03 05 2001) (23 07 2001) (28 01 2003) (17 04 2003) (07 08 2003) (16 09 2003) КПД 6,- 10. 6 - 4 80 36,- 3 60 6 1,20 1 20 0 90 7,20 0,70 1.20 Баїаюколірпа (Піие- ниця)______________ • її лам (оз (!:> 4001) ♦ III Зам (23.07 2001) • IV Зам (23 11 2001) •V Зам (27 01 2003) ♦ VI Зам (06 02 2004) ♦VII Зам. (30 032005) ♦VIII Зам (12 09 2005) ♦IX Зам (25 092006) кпд 25,- ю - 5 - 2,50 2,- 2,- 1.50 1 50 5, 1 - 0.50 ;) 50 ) 40 0.40 1)30 0,30 12, Наклад: № 378 = 500 000; № 378ІІ (03.05.2001) = 500 000; №378111 (23.07.2001 > = 200 000; № 3781V (28.01.2003) = 179 750; № 378У (17.04.2003) = 73 640; № 378У1 (07.08.2003) = 500 000; № 378УІІ (16.09.2003) = 146 880 Наклад: № 376 = 5 000 000; № 376ІІ (03.05.2001) = 1 1)00 000; № 376ІІІ (23.07.2001) 1 500 000; № 3761У (23.11.2001) = 7 200 000: № 376Л (27.01.2003) = 4 000 000; № 376УІ (06.02.2004) = 2 000 000; № 376У11 (30.03.2005) = 2 000 000; № 376УІІІ (12.09.2005) І 000 000; № 376ІХ (25.0*1.2006) = І 000 000 [1.04.2001. П’ятий обіговий випуск ДО. П. кр., ЗГ 13 34x14 ** © Багато кол ірна (‘ 'Ли- 379 30 коп. сичка-сестричка та вовк-панібрат ”) 380 ЗО коп. Багатоколірна ("/> навичка ) Багатоколірна (“Сір- 381 ЗО коп. 1 ‘ ко ) 0,30 0,30 0,30 0,05 0,05 0,05 Серія (3 м.) 0,90 0,15 Зчіпка (3 м.) 9 (3x3) кпд 1. 2,70 0,25 0.80
І Іоні іоні марки X країни 1**92 20(1** рр Пякіаі: № 379/81 = х 300 000 Г20.04.200І-Історія суднобудуваппявУкраїпі | ДО, П. кр., ЗГ ІЗ'Л 386 ЗО КОП. Ьаіаіоколіріш (( /<> мет з ікони Грій ЦЯ ") Наклад: 350 000 Л І.5<» 18(3x6) 5,10 КПД ** © Багатоколірна (Ліній- 382 20 коп. ний корабель 'Два- надцять апостолів ”) Багато кол ір на (Ліній- 383 ЗО коп. ний корабель “Три святите її ”) 0,40 0,50 0,10 0,20 Серія (2 м ) 0,90 0,30 Зчіпка (2 м.) 24 (6x4) кпд Наклад: № 382/3 = х 200 000 1, 12, 0,40 1,50 27.04.2001. Випуск за програмою “Європа |2001- ДО, П. кр , ЗР 13% ** 0 Баїатоколірпа 382 1.00 грн. [Морське дно риби та медузи) Відсутня горизонтальнії перфорація Баї атоколіриа 383 1.00 гри. (Морське дно: риби та медузи) Відсутня горизонтальна і- 0,4(1 0,90 0,30 0,30 Серія (2 м.) 1,80 0,60 Зчіпка (2 м.) И 6(2x3) 90 □ 06(2x3) КПД 2,- ю, 0.70 2. Наклад: № 384/5 = х 3001*00 115.05.2001 Свяіа Трійця ДО, П. кр., ЗГ ІЗ'Л 122.05.2001. Бджільництво ДО. П кр., ЗР 11 " ** (.1 Баїатоколірпа 387 50 коп. 1 {збирання пилку) Багатоколірна 388 50 коп. , . 1 ч (Апітерапія) 389 50 коп. ^ггюкиїірна (Робоча бджола) Багатоколірна 390 50 коп. /г, 1 (Ьозкопина матка) Багатоколірна 391 50 коп. 1 (Нулик) ... Багатоколірна 392 50 коп. .„ ч 1 (І рушень) 0,65 0,65 0,65 0.65 0,65 0,65 0 1 0 1 <11 О.И 0,1 5 0 1 МА № 9 (185x144) 6,50 2,50 кпді — О Наклад: 50 000 25.05.2001. 950 років із часу Заснування Киї їм» Печорської Лаври. ____________ _____________ ДО, 11. кр., ЗР II '/2 | ** | 0
Попікші пілріен Укрціїїіі 1992 2009 рр 1 1 І ** Інії а іонол ірна (Ус- іх 1,50 і рп. панський собор, XI- XX ст) і іок 26 (112x111,5) «і/ іад.' 50 000 |* 06.2001. Візит Папи Римського Івана Павла 11 н У країну, _________________ > Iі кр. З ІЗ'Л ** 194 3,00 Багатоколірна (Іван Павло II Собор Святого Юра та Софійський собор) 0.75 0.50 іал: 350 000 20 15x4) КПД 4,00 30.00 2,50 20.00 2,00 29.06.2001. Україна — регіони га адміністра- і піші центри (Закарпат еька область)____________ ' П. кр.. ЗГ 12 74X12 ** Багатоколірна (Кар- та України. Закарпаття, кума- нець, краєвид) ____ герб 0,90 03 35 (5x7) КЩ. Сувенірний буклет (КПД І- ґЕ) Наклад: 200 000 2,50 17,50 2,50 0.50 І, 29.06.2001. Україна — регіони та адмінісіра тивні центри (Чернігівська область) ДО, П. кр., ЗГ 12 5&12 ** © Багатоколірна (Ка- рти України, герб Чернігівщини, собор. краєвид) 35 (5x7) КПД Сувенірний буклет (КПД Дп) Наклад: 200 000 0.50 0.10 2,50 17.50 2,50 0,50 29.06.2001. Україна регіони га адміиістраП ги..ні центри (Кіровоградська область)| ДО, П. кр.,31 12/4ХІ2 ** н В 35(5x7) КПД (увенірний буклет (КПД + Щ Наклад: 200 000 4,50 100 5.50 О 0,20 0,50 2, Багатоколірна (Ка- шо ->о Рта України, герб 398 ЗО коп. ' , Кіровоградщиті. ________собор, краєвид)_____ 03 35 (5x7) КПД Сувенірний буклет (КПД + Ьг!) Наклад: 200 000 29.06.2001. Україна — регіони іа адміїїісіра- ивні центри (Харківська область) ______________ №, П. кр., ЗГ 12 %х12 ** О 396 ЗО коп. Багатоколірна (Ка рта України, гербі Харківщини, трак 0,50 2,50 17,50 2,50 0,10 0.50 1. 12.07.2001. Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків — Київ ДО.П.к ЗР 11 /2
II Попі іоні марки ' країни ІЧ’И Д009 рр ** Баїатоколірна (Ікона „„ ‘Богоматір ч немов- 399 20 кон. „ ' /я і/ Христом И ст.) Багатоколірна (Ікона 400 ЗО коп. “Святі Сергій і Баки", Піст.) Багатоколірна (Ікона 401 50 коп. “Іоанн Хрестителі,", VI ст.) 0,30 Блок 28 (130x78) КПД - ♦А Зсув срібної фарби ♦ Б □ Сувенірний буклет 5. Наклад: 50 000 [24.07.2001. Червона кипі а України ДО, П. кр., ЗГ ІЗ ** 402 1,00 гри. Баїатокол.рна (Гиг- ранчнк звичайніші Багатоколірна (Шу- 403 1,00 грн. , піка руднії) Наклад: № 402/3 = х 300 000 ( ерія (2 м ) Зчіпка (2 м.) 12(3x4) КПД 0 0,10 0.15 0,25 0,50 2,50 ** 0,50 0,15 0,50 0,15 0,90 0,25 1, 0,30 6. — З, [26.07.2001. Дмитро Бортнянський (1751-1825) ~[ ДО, II. кр., ЗГ В ** 404 20 коп. Баї атоколірна (Д ми- тро Бортнянський (1751-1825)) 0,20 405 50 коп. Наклад: 500 000 Баї атоколірна (Фут боліспі)___________ Ф 16 (4x4) КПД [15.08.2001. Десята річниця Незалежності У крім НІН, ДО, П. кр., ЗР 11 % (•) Наклад: 300 000 т 18(3x6) КПД І, 3,60 О 0,05 0,25 0,80 II 0.08.2001, Футбол в Україні] ДО, П. кр., ЗГ 13 Багаюколірна (Вне- сення жовто- 406 3,00 гри. блакитного прапора\ V за. і Верховної Ра- ________________дії)___________ Блок 29 (94x80)_ КПД Наклад: 50 000 0,80 0,111 1,20 0,811 І, МІ 7.10.2001. VII Національна філателістична виставка “Укрфілексп-2001 ’’ ДО, П. кр., ЗГ 12 '4x12 ** © 407 Наклад: 600 000 Багатоколірна (Емб- лема виставки. По- штовий гонець. Вид Дніпропетровська) ев Р 35(5x7) КПД 0,20 0,05 0,25 0,65
Попі іоні марки України 1992 2009 рр 9,11» 001 іні .юі ||,і і ( НІЦЦО ',<> II к 11 1 І ** 4118 50 коп. Багатоколірна (Сии- іволічний малюнок) ** 0,50 0,10 Багатоколірна (Свя- тий Микола, шо при- носить подарунок дитині)_____________ 0,20 0,05 Пнкнад: 200 000 913x3) КПД 2,50 15,- 0,50 1,50 Наклад: 400 000 16(4x4) КПД 1, 15, 0,25 1,50 11 ч. 10.20С1, Міжнародний день Чорного моря | І" II кр.. ЗР 11 Ч ,23.11 200 3 Човим Роком! ДО, П.зв. ЗР 12 2іх13 ** 413 ЗО коп. Багатоколірна (Хоро- вод дітей ' навколо ялинки) 0,20 0,05 0,25 Багатоколірна (Мор- 109 ЗО коп. ські коники) , Багатоколірна (Дель- 410 70 коп. , . фіни) Блок ЗО (115x90) Наклад: 50 000 ** 0,30 0,70 О 0,10 0,30 О,40" 2, [9.11.200І. Різдво Христове | (О, П. зв. ЗГ 12 '/«х12 ** 411 ЗО коп. Багатоколірна (Діти- колядники) 0,20 0,05 0,25 Наклад: 500 000 с 16(4x4) КПД Ю, 19.12.2001. Тарас Шевченко та Укакій ЦсрстеД лі (спільний українсько-і ру їиікькнй випуск) І ДО, П. кр., ЗР І З 414 40 коп. 415 40 коп. ** © Багатоколірна (Тарас Шевченко) Багатоколірна (Ака- кій Церетелі)_________’ і ерія (2 м.) 0,40 Зчіпка (2 м.) 0,50 Наклад: 550 000 12 (4x3) КПД 10 12 (4x3) 3,- КПД - Наклад: № 414/5 = х 200 000 16.11.2001. Святий Микола ДО, П зв. ЗР 13 120.12.2001. Україисокии народний одяг ДО, П. кр., Зуб. V > 13 '/і. Зуб Бл. р.П'Л 0,05 0,05 0,10 о 15 1,
І Іоні кип марки > криїїіи 199’ ’()ІІ9 рр 416 417 418 419 420 ** Ьш атоколіріьі 421 50 коп. (Полтавщина Івана Купа па) 0. 1(1 <і НІ Серія (6 м ) 2 II ч» Зчіпки 13x2 м.) Серія в 16(4x4) кпд 2,50 7,50 о НІ 4161 20 коп. Багатоколірна (Київщина. “Зе- лені свята ”) Багатоколірна 0,20 11 1IX 4171 50 КОП. (Київщина, Різд- вяні свята) Багатоколірна 0,40 (1 НІ 4181 20 КОП. ( Чернігівщина Троїсті музики) Багатоколірна 0.20 О.(Н 4191 50 КОП. (Чернігівщина Наречений і на- речена) Багатоколірна 0,40 0 |<1 4201 20 КОП. (Полтавщина Водохреще) Багатоколірна 0,20 0 05 4211 50 КОП. (Полтавщина. Івана Купала) 0,40 (1 10 Блок 31 (100x140) 3,- (1,75і кпд — 1 ♦1 и Бл №3і| Наклад: Л»№ 416/21 = х 200 000, блок 31 = 50 000 Багатоколірна 20 коп. (Київщина “Зеле- ні свята ”) *А ДД Багатоколірна 50 коп. (Київщина, Різо- вяні свята) *А ДД Багатоколірна 20 коп. (Чернігівщина Троїсті музики) фд Зсув горизонтальної перфорації Багатоколірна 50 кп.. (Чернігівщина .'.І коп. . Наречений і наре- чена) * Зсув горизонтальної перфорації Багатоколірна 20 коп. (Полтавщина Водохреще) *д Червона перчина" біля ніг дитини 0,20 0,40 0,20 0,40 0,20 1,- Є> 0,05 0,10 0,05 0,10 0.05 0,80 І 2002 □ 17.01.2002. Гетьмани України (Павло Теїірм ІДем’ян Многогрішний, Іван Брюховецькин) ДО. П. кр., ЗГ 12'/4ХІ2 ♦* (•) 477 ДЛ ь.... Багатоколірна (Павло 0,40 0 10 Тетеря) Багатоколірна 423 40 коп. (Дем’ян Многогріш- 0,40 0 16 ний) 424 40 коп ЬагатоколіРна <*“» . V 1X011, г-' **х Ьрюховєцькии) 0,40 0.10 Серія (3 м.) 1,20 0,3(1 Серія в НН 6,- 1,50
Попі іоні марки Укріпнії 1**42 2004 рр. І ( ерія в І 35 (5x7)1 42,- І КПДІ - І 1.50 II п ні і Ж*422/4 х 300 000 '•> <11.2002. Історій пінська в Україні. Скіфи III II кр, ГГ 13x12% ** 0 № 429111 (19.09.2002) 18 408 600; № 4291У (09.12.2002) = 50 000 000, № 429У (19.07.2004) = 12 000 000; № 429УІ (30.03.2005) = 20 000 000 № 429УII (01.12.2005) = 30 000 000; № 429У1ІІ (19.06.2006) = 20 000 000 115.02.2002. Найвищі досягнення українськії х І | спор ісменів І ДО. П. кр., ЗГ 13x12% ♦♦ 0 430 40 коп. 431 40 коп. Баї атоколірна (Легка атлетика} І.'5 40 126 40 127 40 128 40 — Багатоколірна (Лег- кої!. . . кпи кіннотник скіф) Ж А Тінь на вежі Баїатоколірна (Важ- коп. кий од іадунок воїна скіфа) Пляма у формі птаха ЖА напроти лука (М № 4 у арк 7) Багатоколірна (Скіф- коп. ськіій цар і воїн- хюпоОик) Баї аі околірна (Скіф- ська “амазонка”) 11 ііклад: № 425/8 = х 200 000 Серія (4 м ) Зчіпка (4 м) і 16 (4x4) КПД 0,45 Ю- 0,45 1,80 2,- 8,- 0.15 2,50 0,15 8 0,15 0,15 0,60 0,70 2, Багатоколірна ваиня) (Пла~ 0,30 _______Серія (2 м.) Серія в Ьг Серія в '' 16 (4x4) КПД Наклад: №№ 430/1 = х 500 000 01.02.2002. Шос тий обіговий випуск | ДО, П. кр, ЗГ 13% О 424 5 Коп. ** 0.60 0,12 Багатоколірна (Барві ніж) ЖІІ Зам (20 03 2002) 0 зЛ ' І0 ЖIII Зам (19 09 2002) 0.50 І0 ЖIV Зам (09 12 2002) 0 Я о ля Ж\/ Зам (19 07.2004) 0 06 ЖVI Зам (30 03.2005) 0 ЗО Л 06 ♦VII Зам (01 12.2005) 0 04 ЖVIII Зам (19 06 2006) 0,03 кпд І Наклад: № 429 = ЗО 000 000; № 429ІІ (20.03.2002) = 60 000 000; 0,60 3,- 4,80 0,10 0,10 0,20 І, I,- 118.02.2002. Україна регіони та адмінісгра- , півні центри (Київська обдасть)______________ ДО, П. кр., ЗГ 12'4X12. *♦ Баїатоколірна (Кар- та України герб Київщини, монумент, краєвид)____________ 35 (5x7) КПД Сувенірний буклет (КПД + ГП1 Наклад: 200 000 0,20 1,- 7,- 2.00 0 0,05 0,25 0,80 122.02.2002. Історія суднобуду ванни в Україні | ДО. П. кр., ЗГ 13% 433 40 Коп. Багатоколірна (Фре- гат “Сизополь”) ♦ і N ЗГ 12%. 12% ... Багатоколірна (Бріа 434 40 Коп. ' Персей ) ** 0 0,50 0,15 10 в. 0,50 0,15
24Н І Іоні іоні нирки \ крціпн 199’ '009 рр *І N Зчіпка (2 м.) * Зчіпка (М І\І°№ 433/4 і) 24(4x6) * М №№ 433/4 І । 24(4.6)' КПД * КПД з №№ 433/4 І Наклад: № 433/4 = х 1 000 000 1,20 20 15 250 0 10 0,35 16 2, 25,- 1.03.2002. Сучасним українським маркам 10 рокув _______ ____ ___________________________ ДО, П. кр., ЗГ 13 7г і М'АІНА 40. ** ♦ III Зим и“нч. І00?) ♦ IV 3\)М («в 12.: *і її і. । ♦ V В їм (.701 . Ч Iі 1 1 ♦ VI 3-ім (05 01 - ?О05) ♦ VII ЗсІМ (3003 . ♦ VIII Зам би »2 . ♦ IX Зам (00 ОУ 2006) КПД Наклад: № 437 = 50 000 000; № 43711 (28.03.2002) =60 000 00« № 437111 (19.09.2002) 11 59’...... № 437ІУ (16.12.2002) = 10 .......І № 4375 (27.01.2003) = 40 00(1 000 № 437\ І (05.01.2005) = 30 000 (100 № 437УЦ (30.03.2005) = 2(1 000 00(1 № 437У1І1 (01.12.2005) = ЗО 00(1 ооо № 437X1106.09.2006) = 20 00(1 шиї 129.03.2002. Руслан Пономарьов 16-й чф | сві і у з шахів _ ___ ДО, II кр., ЗГ ІЗ' 435 40 кпи Ьагагоколірна (Мар- ____________2. ки України №№ //) ЬІ 8(4x2) КПД Сувенірний буклсі Наклад: 200 000 0.20 I.- 5,— I,- 0 0.05 0.25 І. 438 3.50 і рн. 4.03.2002. 175 років від дня народження вндаі-1 (ного українською байкаря Л.І.Г.іібона ДО, II кр., ЗГ 13 Ц ** О 436 40 коп. Багатоколірна ( 7 / Глібов) щ 16 (4-4) КПД 0.05 0.25 0.80 Наклад: 200 000 І26.02.2002. Шостий обіговий випуск ДО, П. кр., ЗГ І З3 4 ♦* 0 437 10 Коп. Багаюколірна (Мальви) 0,80 0,14 ♦ II Зам (26 03x1)02) 0 60 0 і2 Наклад: 200 000 Баїатоколірна (Сіпі- волічіпіії рисунок партії в ша\и) ш 16(4x4) КПД 4.04.2002. Національний цирк України Нп пуск за ярої рамою “€ вропа 2002~ ДО, 11. кр., ЗР 11 Ч
Поппоиі марки України 199’ ’009 рр № 442VI (01 12.2005) 18 000 000 № 442X11 (25.09.2006) = 10 000 00(1 31.05.2002. Оперні іеаіри України ДО, П кр.. ЗР 11 / ** , __ Багатоколірна ’'75 Т”*- (Тигр) І НІ 1,75 грн. Багатоколірна (.7ев) І...< 32 (105x70) 1,50 1,50 3,00 0,50 0,50 1,00 5,00 КПД І.і к ісі 1. Блок 32А (110x70) II іклад: Блок 32 = 150 000, буклет №1-4 000 60,00 І*| <14.2002. Вербна неділя 1.0, II. кр.,31 13% ** 441 40 коп. Ьаіаіоколірна (Сим- волічний малюнок) 0,20 II іклад: 500 000 16(4x4) КПД 3,20 (11.06.2002. Шостий обіговий випуск (О, II. кр.,31 13% ** о ™ Багатоколірна {Чор- 442 30 коп. _ ч 1,20 0,25 нооривці) *ІІ Зам (19 092002) 0 20 «III Зам (17 04 2003) 0 80 0 16 «IV Зам (22 01 2004) 0 60 0 12 «V Зам (03.02 2005) 0 40 0 08 «VI Зам (01.12 2005) 0 40 0 07 «VII Зам (25.09 2006) 0 ЗО 0,05 кпд — 0,70 Наклад: № 442 = 50 000 000; № 442ІІ (19.09.2002) = ЗО 000 000; № 442111 (17.04.2003) = 10 000 000: № 442ІУ (22.01.2004) = 40 000 000; № 442У (03.02.2005) = 50 000 000; 0,05 0,25 0,80 0 Багатоколірна {До- нецький акидеміч- ний державний 443 1,25 ірн. театр опери та балету їм. /1 Ь.Сояов яненка) Багатоколірна {Дніпропетрпвс ь- 444 1,25 грн. кий державний театр опери та балету) 1, 1,- о,5<і 0,50 Блок 33 (107x80) 2, 1, КПД Баї а юкол ірна (До- нецький академіч- я х,-, ний державний 4431 1,25 гри. театр опери та баяету їм А Б Солов'яненка) Багатоколірна {Дніпропетровсь- кий державний 4441 1,25 ірн. український музич- но-драматичний театр їм ТГ Шевченка) «1 Помилковий напис 2,-
' .0 І Іоні і<ііц пі ,і|жїї \ крішні І*>92 .'(ММ* рр Д||ІІГ[ХЛН І| »)!•< І ((IV державним український музично драматичний театр їм. Т Г Шевченка’ Вилу • ________________________________________ Блок 331 (107x80) 1000,- Наклад: Бл. № 33 = 100 000, Бл. №331 = 150 (?) і 25.05.2002. Червона книга України. Полоз лео-| нардовий____________________________________________] ДО, П. кр., ЗГ ІЗ1': (№№ 445/88) та ЗР 114 (м №№ 4451/81) пні України ,ч/»> Л\ аііириііі мпи\ _____________ мини крапці)}_______ г 15(5. ?| КПД * . Червоне кільце їм . , 'вині правого таснюна Сувенірний буклет (КПД 4-Ш) Наклад: 500 000 114.06.2002. Червона книга України ДО, П. кр., ЗГ 13 ** 450 70 коп. Ьагатоколірна (&к- іан довгоносий) л_. „„ Багаюколірна (Мор- 451 70 гри. ' г ська свит} Серія (2 м.) Зчіпка (2 м.) і-. 12(3x4) КПД Наклад: № 450/1 = х І 000 000 0.40 0,40 П.МІ 6, II 2^01 о II ** о ... Баї атоколірна (По- 445 40 кон. \ 0,20 0,05 по і леопардовий) ... ні Багатоколірна (11о- 446 70 коп. 1 0.35 0 10 лої леопардовий) 447 80 кон. Бага™«"Ф«> (По- 0,40 0,15 лоілеопардовий) іти Баїатоколірна (По- 448 2,50 грн. ' ' лоз іеопарповии) 1, 0,50 Серія (4 м.) 1,50 0,80 Зчіпка (4 м.) 2, 1, 36 (6x6) 18, — МА № 10 (230х 147) = 16 (4-4) 12,- .— КПД — 2.50 Сувенірний буклет 3, •— Наклад: №№ 445/8 = х 200 000. МА № 10 = 25 000 21.06.2002. 125 років від дня народження ярі їнського композитора У1.ДЛсон горича ДО, II кр, ЗІ 134 ** 452 40 КОН. Багатоколірна Леонтович 1921)} (МД. (1877- 0,20 (1 <•' СР 16(4-4) КПД 1,- 3,20 о.Ц о '1 Наклад: 400 000 12.06.2002. Україна регіони та адмінісірати |вн і неп іри (Луганська область)______________ ДО. П. кр.. ЗГ 12 '/4ХІ2 27.06.2002. Україна регіони та адмініструй виі центри (Чернівецька область)_______ ДО, П. кр., ЗГ 12'4x12 ** 449 | 40 | коп. |Багаюколірна (Кар- 0,20 0,05 ** 1.) 453 | 40 | коп.|Багатоколірна (Ка- 0,30 0 .10.
Нині юні млріиі Укриши 1491-2009 рр І рипі України з ро І) і новини, пік анкн Хотинська форте I I к>0__________________________ ж 35 (5x7) КПД і ікніріїий буклет (КПД 1 ЕВ) Пиклаїї: 1 000 000 І» ІШ, 33 (107x80) І 2,50 І 0,50 КПДІ — І 3. ♦ А Подвійна перфорація [ | Наклад: 100 000 1,50 10,50 2,50 0,50 II* 072(102, П’ятий обіговий випуск ] • II кр., ЗГ 13% 19.07.2002. Українські народні казки ДО, П. кр., ЗГ 14 %х14 ** © [Багатоколірна (Бузок) 1,50 0,30 1,30 1 2С ♦II Зам (19 09 2002) ♦ III Зам (19 07 2004) КПД Наклад: № 454 = 2 000 000, № 45411 (19.09.2002) =3 000 000, № 454111 (19.07.2004) = 3 000 000, 0,25 І 20 Iі.07.2002. Чорноморський біосферний запові- іпик______________________________________ (< > 11. кр., ЗГ 11 ” ** © 455 50 кон. Багаток°аіРна рока-кулик) Ьагатоколі рна 0,50 0,10 456 50 коп. (Мартин тонко- дзьобий) Багатоколірна 0,50 0,10 457 50 кон. (Півник карлико- вий) 0,50 0,10 «г. Багатоколірна 458 50 коп. (Кульон великий) 0,50 0,10 Багатоколірна (Пі- 459 50 коп. 1 \ сочиик морським) 0,50 0,10 460 461 462 40 40 40 коп. коп. коп. Багатоколірна (Коло- бок) Багатоколірна (Пан Коцькгш) Багатоколірна (Куро- чка ряба) Серія (3 м.) Зчіпка (3 м.) 9(3x3) КІ1Д 0.35 0,35 0,35 т- 1,20 4, 0.15 0,15 0,15 0,40 0,60 1,50 Наклад: № 460/2 = х 500 000 9.08.2002. Скарби музеїв України — Твори Ганни Собачко-Шостак | ДО. П. кр., ЗГ 14x14% ** 0 Багатоколірна 463 45 коп. ...... „ ( Шпаківня , 1965) Багатоколірна (“Ваза 464 45 коп. з квітами , 1уЬ4) Багатоколірна (“Ро- 465 45 коп. „ машки ІУо4) 0,35 0.35 0,35 0,15 0.15 0,15 Серія (3 м ) 1, 0,40 Зчіпка (3 м.) 18(6x3) кпд 1,20 12,- 0,60 1,50 Наклад: № 463/5 = х 500 000 123.08.2002. Україна — космічна держава ДО, П. кр., ЗІ 12 /4X12
І Іоні нп.і ґм.і|ііьіі України 19'1 ’ІІО9 рр Нош ІОНІ марки У ір ні 1**9 *.21)09 рр ** а 466 467 468 469 40 45 50 70 Баїатоколірна (Коп коп. дратюк Ю Г (О.Г.Шаргей)) Біле кільце в номіналі ,.40„ Багатоколірна (Ян- коп. ,,^4 гель МК.) ЖА "Розбита” верхня губа Багатоколірна (Ки- кгаІ /- . оильчич і , ЖА Біла крапка на голові Баїатоколірна (Ко- кон. „ ' рольов Сії) фд Темна пляма на лівому комина ________________Серія (4 м > Серія в п Серія в ‘ 12(3x4) КПД 0,45 0,50 0.75 2,20 12, 30. 0,10 0 80 0,10 0 80 0,15 0 80 0.25 0 80 0,60 З, 4, Н >1x11.11: 500 000 Наклад: №№ 466/7 = х 500 000: №Кг 468/9 = х 300 000 118.09.2002 Шостий обікіг.ш. випуск ДО, П кр., ЗГ 13і 4 471 75 коп. Багат0К0ЛІРна (.Кас~ піїїський тюлень) Багатоколірна (Кілу- 4ПЇ 75 коп. 1 _______________га чорноморська) ________________________Серія (2 м.) Зчіпка (2 м ) І 16(4x4) КПД Буклет № 2 з малим аркушем № 11 (180x76) 0,50 (і 0,50 і і 1,50 0 Ю, Ю, II 35(5x7) 55. кпд щ 35 (5x7) Наклад: №№ 471/2 = х 172 000, Буклет 2 7 000 5 10 2002. VIII Всеукраїнська філателістична пш і явка ______ _ _______________- 1< > 1 [ кр., ЗГ 14 '4x14 КПД Чорна пляма на білому полі, вище герба Сувенірний буклет (КПД Ф) Наклад: 500 000 І ** Багатоколірна (Емб- лема виставки) 11 аклад: 300 000 н 16(4x4) КПД Блакитна риска на си ньому тлі Червона крапка нед цифрою “5 0,20 І, 3,20 О 0,05 0,25 0,80 0 80 0.80 '9 10.2002. Україна — регіони га адміністрати- ші центри (Черкаська область)_________________ 1,- 7, 1 2.00 0,25 0,70 0 80 [15.11.2002. Київ очима художників ~ ] ДО,П. кр., ЗГ 13%х14''4 ** © Баї а гокол ірна (Шев- 478 45 коп. ченко Т,І “Асколь- дова могила", 1845) Баїатоколірна (Шев- 479 75 коп. ченко 71 ‘У Києві" 1844) Багатоколірна (Шев- .... ченко Т / “Костел 480 80 коп. ,, , Святого Олександра і Києві", 1845) 0,20 0.40 ** © 470 45 КОП Багатоколірна (Бу- юк) 1,10 0,22 ЖІІ Зам (І9 0У2062) ЖIII Зам (17 04 2003) ЖIV Зам (06 02 2004) ЖV Зам (ЗО 11 2004) ЖVI Зам (10 11 2004) ЖVII Зам (16 06 2005) Ж VI11 Зам (16 02 2006) ЖІХ Зам (25 09 2006) КПД Наклад: № 470 = 50 000 000; 0 90 0 80 0,80 0,80 0 60 0 40 0 40 0 20 0 18 0 16 0 15 0 14 0 12 0 08 0 07 1, 20.09.2002. Україна регіони та алміннір і ивні центри (Одеська область) ДО, П. кр., ЗГ 12'4x12 І),П. кр ЗГ 12'4x12 Серія (3 їм ) --------7------ГЛ Серія в 1І Серія в 12(3х?4) КПД 0 <>5 0,10 0.10 0,25 1,25 т _ 473 Наклад: № 478 = 500 000; №№ 479/80 = х Багатоколірна (Кар- та України, герб Одещини, нам ятник Дюку, маяк) 476 ** 300 000 № 47011 (19.09.2002) = 50 000 000; № 470111 (17.04.2003) = ЗО 000 000; № 470ІУ 06.02.2004) = 50 000 000: № 470У (30.11.2004) = ЗО 000 000: № 470X1 (10.11.2004) = 10 000 000 № 470X11 П 6.06.20(15) = 20 000 000; № 470УІІІ (16.02.2006) = 15 000 000 № 470ІХ (25.09.2006) = 10 000 000 ЕВ 35 (5x7) КПД Сувенірний буклет (КПД 4- Нті Наклад: 500 000 21.09.2002. 1000 р< ів^Хогин ДО II. кр., ЗГ 12 ЙХІ2 [6.09.2002, Спільний випуск Украіна-Казахстан | ДО II кр., ЗГ 14x14 % Багатокої ірна (Кар- та України. Черкащини, тім ’ятник Т Г Шевченку у Коне- ві, вид на Дніпро) Ф 35 (5x7) КПД Сувенірний буклет (КПД + Ф) Наклад: 500 000 герб 0,20 (1.(1< 0,25 7, 2,00 0,70 21.10.2002. Україна — регіони та адміністра- тивні центри (Сумська область)_____________________ [О, П кр., ЗГ 12 7.ХІ2 122.11.2002. Щасливої о Нового Року!____________21 ДО, П <р., ЗГ 14x14 > ** © 481 45 коп. Багатоколірна (Дід Морі> і ялинкою) Наклад: 500 000 0,20 їй (4x4) КПД 3.20 |б.12.2002Українськии народний одяг ДО, П. кр., м. ЗР ІЗ 'Д Бл. ЗР 11'4 ** Багатоколірна (Лам ’ятник Сагай- дачному Герб міста Фортеця) 0,30 0 10 ** © 477 45 КОП. Багатоколірна {Кар- та України. герб Сумщини, собор, 0.20 0,05
ііоііі іоні міі|»ісіі У к'їмійііі 1992 4)09 рр ( ерія в 16(11)1 * І 1 КІ1ДІ Укрдінсьніш НАрОДММН ОД Ж Баї а нікотрії.і 4821 45 коп. (Вінниччина По- крова) Багатоколірна 4831 45 коп. (Вінниччина Спас) Багатоколірна 4841 45 кон. (Черкащина Вес- нянки-гаївки) Багатоколірна 4851 45 коп. (Черкащина. Ма- ковій) Баї атоколірна ..... (Тернопільщина. 4861 45 коп. И п Христос Воск- рес!)) Багатоколірна 4871 45 коп. {Тернопічьщина Вечикдень) 0.50 0 >0 0.50 0 50 0,50 0,50 і її) о III (1 Іп (1 |н 0 ЦІ о III Блок 35 (100x140) 3,50 0 МІ КПДІ 1 Наклад: №№ 482/7 = х 300 000, блок 35 50 шиї *♦ 0 Багатоколірна 482 45 кон. (Вінниччина По- 0.30 0.05 крона) ♦А “Розірвана спідниц° 1 - 0,80 з правої сторони від глечиків ♦Б Крапка після року 1 - 0,80 “2002- ♦В “Зелені’ губи у ДІВЧМ- 1- 0,80 ни з правої сторони (М 3 в арк 6) Багатоколірна 483 45 коп. {Вінниччина 0,30 0,05 Спас) Баїаюколірна 484 45 коп. (Черкащина. Вес- 0,30 0,05 нянки-гаївки) Багатоколірна 485 45 коп. (Черкащина. Ма- 0,30 0,05 ковіи) Багатоколірна 486 45 коп. (Тернопільщина 0 зо 0,05 Христос Воск- рес')) Багатоколірна 487 45 коп. (Тернопільщина. 0,30 0,05 Великдень) Серія (6 м) 1,80 0,30 Зчіпки (3x2 м.) 2,40 0,40 Сувенірний буклет “Поштові марки України 2002 р." 2003 | [Т7.01.2003. Українські народні казки ДО. П. кр.. ЗГ 14 '/4X14 ** 1-І Багатоколірна ( Ко- 488 45 коп. . за-оереза і Багатоколірна (“Со- 489 45 коп. , . Л пом янии оичок 1 ..... Багатоколірна ("Ли- 490 45 коп. 1 сіщя та журавель ) 0.30 0,30 0,30 (> 1(1 0 Ні 0 ПІ Серія (3 м.) 0,90 0 МІ Зчіпка (3 м.) Ь9(ЗхЗ) кпд 1, 3,- П 1(1 1 Наклад: № 488/90 = х 500 000 124.01,2003. Ковзанярський спорт ДО, П. кр., ЗГ 14x14 %
коп. 11 аклад: 500 000 І Іоні і <»ні мирнії > крініні 199? 3009 рр Багатоколірна (Ков- заняр) ЕЕ 16(4x4) КПД ** 0,40 2,- 9,- 0,10 0,50 1. ' 02.2003. Історія війська в Україні. Древні Ідов’яни _______________ ___________ і<>, П кр.. ЗГ 14x14 ',4 ** 0 492 45 коп. багаюкол.рна <«&« 0,20 0,05 і готами IV ст ) Багатоколірна [Спіл- 493 45 коп. . , 0,20 0.05 ка і гу нами V ст.) Баї атокол і рі і а І По- 494 45 коп. ходи на Бачками VI 0,20 0.05 :гп 1 495 45 коп. багатоколірна (Двар- 0,20 0,05 ська навала VI ст.) Серія (4 м ) 0,80 0,20 Зчіпка (4 м.) 1. 0,25 16(4x4) 4, — — КПД — 1,50 Наклал: № 492/5 = х 300 000 , 14.02.2003. Суднобудування ДО, її. кр., ЗГ 14x14 % ** 0 .... > ла Багатоколірна (/7а- 496 1,00 грн. ротав 1 ріпши І 497 1,00 грн. багатоколірна (Ко- раоечь Одеса ) 0,50 0,50 0,10 0,10 Серія (2 м.) 1,- 0,20 Зчіпка (2 м.) і 24(4x6) кпд 1,20 12, 0,25 1,50 ІІикшід: Л- 496/7 = х 51И1 (N10 21.02.2003. 150 років від дня народження укра- інськоіо композитора Миколи Аркаса _________ ___ ДО. П. кр.,31 14x14'4 408 коп. Багатоколірна (М.Аркас 1909» Наклад: 300 000 (1853- 0,20 Щ . 16(4x4) КПД 0 0,05 0,25 0,75 3.03.2003. Яворівський національний природ- ний парк ДО, II. кр , ЗІ’ II % ** 0 499 1.00 гри. баї атокол ірна (Ри- балочка) . .... Багатоколірна і /оіг- 500 1,00 грн. 1 , лині черевички) Багатоколірна (Са- 501 1,50 грн. турнія чаїа) 0,40 0,40 0.70 0,10 0.10 0.20 Блок 36 (130x92) 1,50 0,40 кпд| — 2,- Наклад: 100 000 21.03.2003. Мистецтво плаката. Випуск іа про- і рамою “Європа 2003~___________________ ДО, П. кр., ЗР 11 '/2
Ноні іоні марки Хкрінін |оо ДНЮ рр РОЗОРА мистецтво ПЛАКАТА ♦♦ © Багатоколірна (Во- 502 1.75 грн. ’ОрООІЩЯ) Багатоколірна (Ян- 503 1.75 ірн. ' і1 _________________________Серія (2 м ) Зчіпка (2 м ) 12(3x4) КПД Буклет № .3 і малим аркушем № 12 (186x66) Наклад: №№ 502/3 = х 150 000, Буклеї № 3 = 12 000 2, 2,50 15, 15, 0.35 0.35 0,7» 3,- 11.04.2003. Україна космічна держава ДО.П кр.ЗГ ІЗ-.<144 ** 0 21.04.2003. Україна — регіони га адміні, і дивні центри (Дніпропетровська облаг п.) ДО, П кр.ЗГ 13’4x144 ** Ьлі аюколірпа (Кар- то і країни, герб Дніпропетровщини, кас т/тини корабель, піст) Сувенірний буклет (КПД Наклад: 250 000 0,20 0 II 35(5x7) кпд Е) і, 7,- 2,00 8.05 2н03. Україна — регіони та адмінісіріпн вні центри (Львівська область)_________ ДО, П . кр., ЗІ 13’4x14'4 .. Багатоколірна (Зсіся- 504 45 кон. _ ' 1 Оько ОД) гг Багатоколірна (Кон- 505 65 коп. спіанпшнов К 1) .... Багатоколірна (Ггуїіі- 506 70 кон. _ „. 1 ' ко В П) Багатоколірна (Чею- 507 80 коп. . „ ... 1 неп В М) ЖА Перекреслена гагара Т 0,50 _______Серія (4 м ) 1,50 Серія в Н" 7,50 Серія в [ 12(3x4) 18, КПД - 0.05 0,05 0,10 0,25 С?С 0,45 2.25 3,- 510 Баї атоколірна (Кар- та України, герб Львівщини, скульп- тура, < 'обор Сеято- о Юра)______________ Наклад: №№ 504/7 = х 250 000 18.04.2003 Товариство Червоного Хреста України_____________________________________ ДО, П.кр, ЗГ 134x14і, *♦ 0,20 35(5x7) КПД Сувенірний буклет (КПД + ш) Наклад: 500 00(1 7,- 2,00 122.05.2003. Гетьмани України (Кирило Роп | мовський, Іван Скоропадський) __________ ДО, П.кр., ЗГ 1374x14'4
ІІОІІІІОПІ иііркп 3 крліпії ’ОО'І рр 257 ** 0 ._ Багатоколірна (Кири- 41 45 коп. „ ло Розу.иовськии) 1 ві 2 <5 коп Багатоколірна (Іван Скоропаоськиіі) 0.30 0,30 0,10 0,10 Серія (4 м.) 0,60 0,20 Серія в Нл Серія в і 35 (5x7) КПД Наклад: Л№ 511/2 = х 250 000 3,- 21,- 1, 1,50 ** о Баїаюколірна 513 3,50 гри. (Володимир Мо- номах на троні) 1,- 0,50 Блок 37 (100x80) 1,50 0,75 кпд *А Товстий” шрифт Ж Б Відсутній напис ‘К ШТАНКО” 2 50 50 1,50 2 — Наклад: 100 000 114.06.2003. Сови України Л ДО, II. кр., ЗР II 'А 521а 0 Багатоколірна (Пу- 514 45 коп. гач) 0,40 0,10 Багатоколірна (Сова 515 45 коп. А г ч довгохвоста) 0.40 0.10 , „ Багаюколірна (Сова 516 45 коп. , 1 0.40 0,10 сіра) .. Багатоколірна (Сова 517 45 коп. . . 0,40 0,10 бородата) 518 45 к<,„. Багатоколірна (Си- 0,40 0,10 чик-горобеиь) Багатоколірна (Сич 519 45 коп. Д 0,40 0,10 волохатий) „„ Багатоколірна іСов- 520 45 коп. . 0,40 0,10 ка) Багатоколірна (Сич 521 45 коп. 0.40 0.10 хатній) Ж А Жовта голова у птаха 70 522 45 коп. Баїаюколірна (Сипу- ха) 0,40 0,10 474 44 Багатоколірна (Сова 0,40 0,10 вухата) 524 45 коп Багатоколірна (Сова болотна) 0,40 0,10 _ Багатоколірна і Сова 525 45 коп. , ! 0,40 0,10 яструоина) МА№ 11 (134x131) 5,- І,— КПД 7.50 Ж МА № 11 з м № 521а 75 Наклад: 150 000 20.06.2003. 150 років від дня народження укра- їнського співака О.П.Мншугн_____________ ДО, П. кр., ЗГ ІЗ !4 526 45 кон. ** Багатоколірна шуга О П) Наклад: 220 000 (Ми- ЕЕ 16(4x4) КПД 0.20 1. 3,20 Є 0.05 Д25 0.75 [4,07.2003. Шостий обіговий випуск |
ДО, П. кр., ЗГ 13 У. Нош іоні шріл Хирінні 199’ 2009 рр І Іоні іоні марки З країни 199* *(І09 рр ** О •н нк 'ько, о і коти ній .а) 1. цок 38(115x85) 1,50 0,50 КПДІ — 1.50 Нпклал: 100 000 ___ Багатоколірна (/ о- 527 65 коп. 1 \рошок пахучіш) ЖІІ Зам (28 11 2003) ЖIII Зам (06 02 2004) ♦IV Зам (01 02 2005) ♦V Зам (04 05 2005) кпд Наклад: № 527 = 5 000 000: 1,50 0,30 І 40 1,20 2, 0,70 № 52711 (26.11.2003) = 10 000 000; .№ 527111 (06.02.2004) = 7 000 000; № 5271V (01.02.2005) = 5 000 000; № 5273 (04.05.2005) = 10 000 000 118.07.2003. Київ очима художників ДО, П. кр., ЗГ 132/4x14% 0 2о 0 24 0 40 0 12 І,- ЧЧ7 « ...... Багатоколірна (С«я- 1X1111. то Маковія) л*. . Багатоколірна (Свя- то Спаса) Серія (2 м ) 0.20 0.20 0,40 Зчіпка (2 м.)| 0,50 16(4x4)1 8.40 кпд| Наклад: № 532/3 = х 500 000 2008.2003. Євпаторії 2500 років (О П кр., ЗГ 13 %х14 % 537 45 коп. 15.08.2003. 100 років віл дня народження укра| Інською співака Бориса Імирі ДО. П. кр . ЗГ 14x14% Багатоколірна (Герб міста Вид на місто з моря і___________ * 35 (5x7) КПД Наклад: 200 000 0,20 0,05 І, 0,25 7- 0,75 ** © Багатоколірна (Сюв 'ямський бойо- _ вий корабель Срібна 538 80 коп. г> монета князя Воло- де м ира Святослави- вича XI ст.) Багатоколірна (Скан- динавські мореплавці (з англійської мініа- 539 80 коп. тюри). Донська мо- нета короля Свенда Р.стрідсена (1045- 1075)) 0,50 0,50 0,10 0,10 Сепія (2 м ) V 0,20 Зчіпки (2 м. купон) 15 (3x5) кпд Буклет №4 з трьома спеціальними малими аркушами (86x117) 1,50 ю, ю, 0,30 1,50 Наклад: М№ 538/9 = х 198 000, Буклет №4 = 7 000 17.09.2003. Шлях з варягів у греки. Спільний випуск України і Естонії_________________________ ДО, П. кр„ ЗР 11 % ** © Багатоколірна (Тїмм 528 45 коп В 'КРЧіеид старого 0,25 0,10 міста : Ярославово- гоВаїу" 1854) Багатоколірна (Са- С1п мин М “Залишки 529 45 коп. 0,25 0,10 монастиря Святої Ірини ’. 1856) Багатоколірна (Тімм лс В “Києво-Печерська 530 45 коп. , * 0.25 0.10 лавра Успенський собор", 1857) Баїатоколірна (Са- лс жиц М. “Краєвид 531 45 коп. . ' Подолу т Щекавиці , 0,25 0,10 1840) Серія (4 м.) 1, 0,40 Серія в ЧН 5, 2,- Серія в | 12(3x4) 12,- кпд — 2, Наклад: № 528/31 = х 200 000 534 45 коп. і:аги™'«'3"Р«' ^орис _]___________\І мнря)____________ 16(4x4) 3,20 КПД Наклад: 150 000 26.09.2003. Україна — регіони та адміністра- ~<ивні центри (Хмельницька область)______ ДО, П. кр., ЗІ ІЗ%ХІ4% © 15.08.2003. Мапявський скит. Скит карна . кий_____________________________________ ДО, П. кр., ЗР 1111 540 Багатоколірна (Карта України, герб Хмель- ниччини, пам ’ятник Б Хмельницькому, Кам янець-Подільська фортеця) ш 1 35(5x7) КПД Сувенірний буклет (КПД Н Наклад: 250 000 0,20 0,05 0,25 7,- 2,00 0,75 25.07.2003. Народні свята та обряди (Свято Маковія. Свято ( паса)______________________ I ДО, П. кр., ЗГ 14x14% —— ___________________________________ ** |~О Багатоколірна (Йов --- л с. Княгитіцькті - __ ,, 535 1,50 грн. 0,75 0, засновник скиту 1611 р) Багатоколірна (Йов 536 1,50 грн. Кондзеїевич ав- 0,75 0,25 тор ікон БогортІ- 4.10.2003. Україна — регіони та адміністрати- вні центри (Миколаївська область) ДО, П. кр., ЗГ 13%х14% ** І © коп. Багатоколірна та України, Миколаївщини. (Кар- герб соня- \іиник та пшениця. 0,05
І 0 І Іоні кіш ім.і|іікіі X кр піні і’ИІ' ’<)<)<> рр |] | | А О/>(/(>< II,) ня 1, 0,25 35 (5x7) 7. — — КПД — 0,75 Сувенірний буклет (КПД + ЕН) 2.00 — Наклад: 250 000 11.10.2003. Україна — регіони та адміністра- тивні центри (Запорізька область)_________________ ДО,П. кр., ЗГ 13%х14'/4 т і [ і>н І о икіоиіу і Наклад: 100 000 КПД 25,11.2003. З Різдвом Христовим! ДО, П. кр.,31 13 1 , 542 Багатоколірна (Кар- та України, герб Мико іаївиріпи. "Кап яна баба". Днтрогеї) ня 35 (5x7) КПД Сувенірний букле і (КПД Н Наклад: 250 000 0,20 7. 2.00 О 0.05 0,25 0,75 14.11.2003. 225 років від дня народження Г’ри- горія Квігки-Осиов’яиснко__________________ ДО, П. кр., ЗГ 14 '4x14 ** Багатоколірна (Г Квітка- Основ ’яненко (1778- 1843)) Наклад: 250 000 0,20 В 1 ь (4x4) кпд І, 3,20 0,05 0,25 0,75 І21.11.2003. Голодомор 1932-1933 ДО, П. кр., ЗГ 134x14 '/4 ** О 544 45 кон. Багатоколірна (Сим- волічна фігура 0,20 0,05 ** Я4Я 4Я коп ^агаіоколІРна (Різд- вяний сюжет) 1, 0 МІ ЕН 12(3x4) кпд Подвійний друк золотою фарбою * Б Темне тло *В Світле ТЛО 5, 16. 20 5- 5 II Наклад: 200 000 |25.11.2003. З Новим Роком! ДО, П кр, ЗІ 13 % ** 546 45 Наклад: 220 000 Ьагаюколіріїа (ІІо- ворічний сюжет) Ж 8 12 (3x4) КПД 0,20 7,50 119.12.2003. Український народний одяї ДО, II. кр., м. ЗГ 134. Бл. ЗР 114 <) оо (і '" о.мі
І Іоні кіш нирки > країни 194’ >004 рр (Донеччина. Мін- нії ця) Багатоколірна 5521 45 коп. [Донеччина. Об- 0.25 _________________жинки)_______________ Блок 39 (100x140)________________ 2,50 КПДІ - 0.10 Наклад: М№ 547/52 = х 100 000, блок 39 = 100 000 Сувенірний буклет “Поштові марки України 2003 р.” Книга “Поштові марки України 2003 р.” | 2004 ** © Багатоколірна 547 45 коп. (Харківщина Бла- 0,20 0,05 говіщення) Багатоколірна 548 45 коп. (Харківщина 0,20 0,05 Свято Андрія) Баї атоколірна 549 45 коп. (Сумщина Сва- 0,20 0,05 тання) Багатоколірна 550 45 коп. (Сумщина. Переіі 0,20 0.05 вінцем) Багаюколірна 551 45 коп. (Донеччина Мас- 0,20 0,05 ниця) Багатоколірна 552 45 кон. (Донеччина. Об- 0,20 0,05 жинки) Серія (6 м.) 1,20 0,30 Зчіпки (3x2 м.) 1,50 0,40 Серія в 16 (4x4) 12,- кпд — 3, Багатоколірна 5471 45 коп. [Харківщина. 0,25 0,10 Благовіщення) Багатоколірна 5481 45 коп. (Харківщина. 0,25 0 10 Свято Андрія) Багатоколірна 5491 45 коп. (Сумщина. Сва- 0,25 0,10 тання} Багатоколірна 5501 45 коп. (Сумщина. Перед 0,25 0,10 вінцем) 5511 45 коп. Багатоколірна 0,25 0,10 22.01.2004. 85 років і часу проголошення об'- єднання УНР і ЗУНР в єдину соборну нетале- жну державу ____________ ДО. ГІ. кр., ЗГ 13%х14% 553 Баїатоколірна (Герб України)_____________ Ні 12(3x4) КПД 0,20 1, 2,50 0,05 0,25 0,40 Наклад: 150 000 24.01.2004 125 років від дня народження Ста- ніслава Людкевича (1879-1979) ______ _______ ДО, П. кр., ЗГ 13% ** © 554 45 КОП. Багатоколірна (Ста- ни іав Людкевич) 0,20 0,05 Я 1 16(4x4) кпд 1, 2,50 0,25 0,4о Наклад: 150 000 29.01.2004. Гетьманські клеііноди та особисті речі Богдана Хмельницького ______________ ДО.П.кр-.ЗРІГЛ
Попі гоні імпркп З крнпііі 1009 рр ** © Баї атоколірна (При- 555 45 КОП. пор Військовий музей (Стокгольм)) Ьагатокол і рна (Била- 0.2' 0,(15 556 45 коп. ва. Музей Війська польського (Вариш- ва)) Багатоколірна (Шап- 0,25 0,05 557 45 коп. ка Національний музей історії України (Київ)} Багатоколірна (Водо- 0,2" 0,05 558 45 коп. святна чаша Дер- жавний історичний музей (Москва)) Багатоколірна (Ку- 0.25 0.05 559 45 коп. соль Фундація князів Чорторийських (Кра- ків)) Багатоколірна (Шаб- 0,25 0,05 560 45 коп. чя. Фундація князів Чорторийських (Кра- ків)) 0,2" 0,05 Блок 40 (120x130) 1,50 0,50 КПД — 2,50 Наклал: 65 000 4 + „ Баї агокімпрпії (/</// 561 1.00 і рп. . . , кср Кгііі Аиниг і Багатоколірна (Ві ~ іикий протичовно 562 2,50 гри. _ вии кораоель Ми- колаїв ") Багатоколірна (Авіа- , _л носець ‘Адмірал 563 3,50 грн. , г, флоту Радянського Союзу Кузнєцов ”) 0 і) о. 10 1,20 <111*1 (і НІ <1 III Блок 41 (120x130) 2, ІІ.МІ КПДІ і Наклад: 85 000 03.03.2004. Україна регіони га адміпк ір < |тивні центри (Тернопільська оікі-іст ' ДО, П. кр..ЗГ 13%х14’/4 564 45 коп. Багатоколірна (Кар- та України герб Те- рнові, ющіши, собори) 5 (5x7) КПД ( увен .лий буклет (КПД Г Нф Наклад: 150 000 0,20 24.01.2004. 50 років членства України ! ЮНЕСКО ДО. П кр ЗГ 1414x14 ІІОІІІІОІІІ м ірки ' криши Г*Ч? ’ООЧ рр гН 12(3x4) КПД І 2.50 (>1 0,25 1, Наклад: 480 00(1 [Д2Л 1.2004. Україна космічна держава ДО, П.кр., ЗГ 14x14'4 ** ** О 121.02.2004, Суднрбу; ванля в Україні ДО, П. кр., ЗР 1 1% ** 566 45 Багатоколірна (Енд- КОІІ. Ґ рохне березовий) 0,20 0,10 567 75 коп. Багатоколірна (Бражник очковий) Баї атоколірна 0,30 0,1" 568 80 коп. (Стрічкарка блаки- тна) 0,40 0,20 569 2,60 грн. Багаї околірна (Рай- дужниця велика) 0,70 0,30 570 3,50 гри. Багаюколірна (Ма- хаон) 1, 0,50 Блок 42 (130x110) Багатокол'рна (Кос- 573 45 коп. мічна станція, Емб- лема "Хартрон") ,_. ._ Баїаюколірна (Ма- 574 45 коп. г . ліонок ракети) Серія (2 м ) Серія у 4 Серія у 12(3x4) 7, КПД Наклад: № 573/4 = х 150 000 Наклад; 100 000 І02.04.2004. 100 років від дня народження Сер- і ія .Пифаря (1904-1486) (О П -р .31 14x14'4 571 45 коп. Багатоколірна (Сер- ет Пишар) 0.20 0,10 0,10 0,10 0,20 1, "20.04.2604. Чемпіонат < вропи з важкої атлети- |_ки ДО, П. кр., ЗГ 14x14’4 ** Є 575 65 Наклад: 130 000 Баї атоколірна (Штангіст)_________ щ 16(4x4) КПД 0,30 1,50 5, 0,10 “о 0,70 564 коп. Багатоколірна (50 років членства Укра- їни в ЮНЕСКО) Наклад: 150 000 126.03.2004. Метелики ДО, П. кр., ЗР 8 0,25 Наклад: 150 000 12(3x4) КПД 2,50 0,50 і24.04.2002. Запрошуємо в Україну. Випуск по |прої рамі "‘ЕЕІВОРА -2О0ЇГ _ ДО, П. кр., ЗР 12 16(4x4) КПД ,14.04.2004. Державне конструкторське бюро] “Південне’’ ім. М.К.Янгеля 1 ДО, П. кр., ЗГ 14x14’4 ** 572 45 коп. Багатоколірна (Ра- кета 'Зеніт- , Зе- мія) 0,20 0,10
І Іоні іоні мирки 5 кріїшіі Ґ**Ч 00‘> рр І*.ТІ .ікікоііірн.і (/>о 58<> 80 коп. Фініші ми н ми ФІФА) Баїаіоколірікі (Фі 587 2,61 грн. тболіст / емблема ФІФА) Серія (4 кі ) 2,20 Зчіпка (4 м ) ?.м> 16(4x4) 10 КПД - Наклад: № 584/7 = х 100 000 •>0 >1 45 45 Коп. Коп. I Іоні і піп чирки .. 199’ 2009 рр. Багатоколірна 566 45 кон. і "Ластівчине гніз до”) __ Багатоколірна (Кар- 567 75 коп. патськии краєвид) „„ Багатоколірна (Хо- 568 80 коп. . тинська фортеця) Багатоколірна (Киє- 570 3,50 грн. „ 1 во-Печерська лавра) 0.40 0.60 1. 2,20 0.20 0.30 0.50 1,- Блок 42 (130x110) 4,50 2,50 кпд — 5,- 117.05.2004. ЦЕГЛ 50 років ДО, П. кр, ЗГ 14/2ХІ4 .12 593 45 45 Коп. Коп. Баїатоколірна (А до.ж пик ііевідо мин Краєвид Києва т Андріївською церк- вою", 1889) Баїатоколірна (Лев- ченко П “Фонтан біля Золотих воріт. Київ”, 1910) Багатоколірна (Ма- іевич 4 “Весна на Куренівці”. 1914- 1915) Багатоколірна (Бура- чек М “Київський Михайлівський собор і півдня", 1919) 0,20 0.20 0,20 0,20 588 3,52 Багатоколірна (Ф тбоніст і емблема 50 років УЕФ'1) 1,50 І______________________Серія (4 м ) Серія в Ь" Серія в 12 (3x4) КПД Наклад: №№> 590/3 = х 10 000 0,80 4, 10 0,05 0.05 0,05 0,05 0,20 2, | їй тирі)_________________ Щ 7,50 12(3x4) 50,- КПД - 5, Наклад: 100 000 16.07.2004. Україна — регіони та адміністра* гивні центри (Рівненська область) _______________ ДО, П. кр., ЗГ133/4ХІ4'4 Багатоколірна (Кар- та України, герб Рівненщини, собори м Рівне)____________ 35 (5x7) КПД Сувен “ний буклет (КПД 11) Наклад: 150 000 0,20 0,10 0,50 7. 2.00 0,70 Багатоколірна 580 45 кпи. ("Ластівчине гніз- — до”) 581 75 коп. Ьаіягокоичд-и ^р- _ патськии краєвид) _о_ _ Багатоколірна (Хо- 582 2,61 гри. , ' . тинська фортеця} 583 3 52 грн Ьагатоколірна (Киє~ у * во-Печерська лавра) ____ Блок 43А (1 16л.94)________________ 20, Буклет № 5. Блок 43А 25, щ 16 (4x4) КПД Зсув золотої фарби на номіналі Наклад: 100 000 Наклад: Блок 43 = 70 000. Буклет № 5 = 10 000 17.05.2004. 100 рбків ГІГА ~| ДО, П. кр, ЗГ ІЗ'Ах.ІЗ'А Багатоколірна (Фу- 584 45 коп. тболіст і емблема ФІФА) Багатоколірна (Фу- 585 75 коп. тболіст і емблема ФІФА) ** 0 0.30 0.05 0 4н <>,10 7,50 25, 5- 118.06 2004. Українські народні катки, ДО, П. кр., 31 |4‘і4х14 21.05.2004. 125 річниця ідия народження (її чопа Петлюри (1879-1926) _____________ ДО. П кр.,31 ІЗ'ч 20.08.2004. Україна — регіони та адміністра- тивні центри (Херсонська область) ДО, П. кр, ЗГ 13У4ХІ4/4 «В».- - О ** 589 45 ** і і 594 595 596 45 45 45 коп. коп. кон. Багатоколірна тик ”) Багатоколірна сик-Твдесик ”) Багатоколірна тигорошко ") (“Ко- (“іва- (“Ко- 0.30 0.30 0,30 0,10 0.10 0,10 599 Ьагатокол ірна {Кар- та України, Херсонщини, мент корабели» і комбайн на пшенич - йо му полі)________ герб мони- 0,20 Баї аіоколіріїа (Си мон Петлюра) Я 16(4x4) КПД 0,30 5,- _______________________Серія (3 м.) Зчіпка (3 м.) 9 (3x3) КПД Наклад: № 594/6 = х 150 000 0,90 4. 0,30 0,40 2. 1, 35 (5x7) КПД Сувенірний буклет (КПД ) Наклад: 150 000 1, 7, 2,00 0,10 0,50 0.70 126.06.2004. Ігри XXVIII Олімпіади в Афіпаїї 12004, ' : ІЗД ДО, П. кр., ЗГ 14x1414 20.08.2004. Україна регіони і а а імініс і ра- ні вні центри (Полтавська область)___________________ ДО,П. кр.,ЗГ 133/4ХІ4'/4 ~ — ** О 597 12,611 гри. (Багатоколірна (Ко- 1,50 0,70 ** О 600 45 КОП. Багатоколірна (Кар- та України, герб Полтавщини, 0,20 0,10
Поціннії іміфіеіі у країни 199’ >ПІі9 рр | | ’ятник, краєві")) ±! 35 (5x7) КПД Сувенірний буклет (КПД + ш) Наклад: 150 000 І, 7,- 2,00 0,50 0,70 ** 23.07.2004. 150 річчя і дня народження Марії Занькрвецької (1854-1934) ДО, П. кр., ЗГ 14x1414 Наклад: 360 000 Багатоколірна (Герб і краєвид Харкова) Щ =' 16(4x4) КПД 0,20 І, 3,50 600 45 Багатоколірна (Марія Заиьковеїіька) ЕН І 12(3 4) Наклад: 150 000 КПД ** 0,20 о 0,10 0,50 0,70 125.08.2004. Мости України ДО, П. кр.. ЗГ 13%ХІ 4і 4 23.07.2004. 200 річчя з дня народження Ми- хайла Максимовича (1804-1873) ДО, П. кр.,31 14x14)2 ** о ,м де- Ьаіаюколірна (Ми- 602 45 коп. . . . , 11.20 0,10 хстло Макси мови ч) ЕВ 1, 0,50 И 12(3x4) 2,50 КПД — 0,70 Наклад: 200 000 114.08.2004. Балаклаві — 2500 років ДО. П. кр., ЗГ 13йх14!4 ** (> Багатоколірна (Інгульсь- 605 45 коп. . . Г, 0,20 0 III кіт міст у Миколаєві} 606 45 кон. багатоколірна (Дарни- 0,20 0 III цькіш міст ) Києві} Багатоколірна (Міст їм 607 45 коп. Б / Преображенського у 0,20 0 III Запоріжжі} Багатоколірна (Півден- 608 45 коп. но-Бузький міст у Ми- 0.20 0 НІ коласві) Серія (4 м ) 0,80 0,10 Зчіпка (4 м.) 1, о.м) 16(4x4) 5,- КПД — Наклад: № 605/8 = х 150 000 15 09.2004. 170 років Київському університету! ім, Тараса Шевченко _____________ Др. Г. з Мет., П. кр., ЗР остр. 12'4x13. НД чорної. фарбою пам’ятного тексту - року заснування та ново го номіналу на блоці № 4 0 603 45 коп. Багатоколірна (Давня гравюра і видом Ба- лакіави) 0,20 0,10 ЕВ Й 35 (5x7) КПД 7, 0,50 0,70 Наклад: 200 000 [Ї4.08.20О4. Харкову — 350 років _____________| ДО,П. кр., ЗГ 144x14
II..... мпркп З кр піні 1 9'1 ' 201)9 рр 2,61 1,09 25000 крб. Багатоколірна браження головного корпусу університету > 0,50 126.10.2004. ^Дунайський (іііісфсрний іаіінвідпнк ДО, II кр.,31* 11% І.іиік 45 (100x80) Наклад: 50000 кпд 1,50 0,75 2- [Ю9.2004. Кіровограду — 250 років | 1<), П кр., ЗГ 13%х 14*4 коп. Багатоколірна {Герб Кіровограду Вид на фортецю Святої' Слисавети Гарма- та) 0.20 Наклад: 200 000 ж 35 (5x7) КПД 0 0.10 0,50 0,70 115.10.2004. Історія війська в Україні. РуСичі ДО. П. кр.,31 14x14% ** 0 _. _ . _ Багатокол ірна (Ле- 615 45 коп. -., ’ 0,40 0,20 оїдь шипун) , Багатоколірна (Бак- 6І6 75 коп. .. 0.50 0.25 лан малии) Багатоколірна (Че- 617 80 коп. У 0,50 0,25 пура велика) 618 2,60 гри. Багатоколірна (Гус ка сіра) 1, 0,50 619 3,50 гри. Багатоколірна (Ко- сар) 1,50 0,70 Блок 46 (116x86) 4,- 2,- КПД — 5, Наклад: 70 000 ** о Баїатоколірна (Дру- 611 45 коп. жинник Віщого Оце- 0,20 0,10 га, V/ сіп ) Багатоколірна (На- 612 45 коп. радне ополчення, XI- 0,20 0,10 XII ст) Багатоколірна (Стрї- 613 45 коп. зець < Надросся, XII 0,20 0,10 ст) Багатоколірна (Кі- 614 45 коп. нотник Данила Гали- 0.20 0,10 цького, XIII ст.) Серія (4 м) 0,80 0,40 Зчіпка (4 м.) 1,- 0,50 і 16(4x4) 5,- - - КПД — 2, Наклад: № 611/4 = х 150 000 [26.11.2004. і Різдвом Христовим! 1 ДО, П. кр.,31 1374 ** о 620 45 коп. Багатоколірна (Цар, і дарами) Багатоколірна (На- 621 45 коп. родження Христа) 622 45 коп. Багатоколірна (Цар, з дарами) 0.20 0.20 0,20 0.10 0,10 0,10 Серія (3 м.) 0,60 0,30 Зчіпка (4 м.) 16 (4x4) по 4 8 і-4 м кожного сюжету КПД 1, 7 — 0,50 1,- Наклад: №№ 620, 622 = х 280 000, № 621 = 560 000 126. 11.2004. З Новії м Роком! ДО, П. кр., ЗГ 13%
268 Нош іоні нірки 5 країни 199 009 рр ** © Багатоколірна (Дід 623 45 коп. Мороз з подарунка- 0,20 0.10 ми) 624 45 коп. Багатоколірна (Но- 0.20 0.10 ворічна ялинка) Багатоколірна (Дід 625 45 коп. Мороз з подарунка- 0.20 0.10 ми) Серія (3 м.) 0,60 0,30 Зчіпка (4 м.) 1,- 0.50 1 о (4x4) но 4 । 8 Н м. кожного 7 сюжету КПД •— 1, Наклад: №№ 623, 625 = х 280 000, № 624 = 560 000 * І30.1І.2004. Лііаки. Спільний випуск Українці 1 та Ірану ДО. П. кр.. ЗГ 11 '/2 1 * ЧММЖА 1 1 $ММ4А 1 'Ж ” ** © «л Багатоколірна (Лі- 626 80 коп. „ . , ' так А нтонов-140 ) <,<» Багатоколірна {Лі- 627 80 коп. ІГ, , так Іран-140 ) 0,30 0,30 0,10 0,10 Серія (2 м.) 0,60 0,20 Зчіпка (2 м. ь купон) 12 (3x4) по 4 м. кожного сюжету та 4 купони кпд 1,50 4. 0,60 1, Наклад: №№ 626/7 = 100 000 110.12.2001. Український народний одяг ДО, П. кр., м ЗГ ІЗ'/І. Ьл ЗР 1Г14 ** © Багатоколірна 628 60 коп. (Львівщина. 0,30 0,10 Стрітенняі Багатоколірна 629 60 коп. {Львівщина 0.30 0,10 Воздвиження) Багаїоколірна (Івано- 630 60 коп. Франківщина. 0,30 0,10 Троїсті музи- ки) Багатоколірна 631 60 коп. [’єан°- 0,30 0,10 Франківщина Весілля} Багатоколірна 632 60 коп. (Гуцу/іьщина. 0.30 0.10 Святвечір) Багатокол ірна 11 уцульщина 633 60 коп. _ ’ 0,30 0,10 Різдво Хрис- тове) Серія (6 м ) 1,80 0,60 Зчіпки (3x2 м.) 2,- 0,90 Серія в і | 16 (4x4) 16, КПД — 2,50 Багатоколірна 6281 60 коп. (Львівщина. 0.35 0.15 Стрітення) Багатоколірна 6291 60 коп. (Львівщина 0,35 0,14 Воздвиження) Баїаюколірна 6301 60 коп. (Івано- 0,35 0,15 Франківщина
І.....ни м іркн У країни І•>•>’ >009 рр 1 роїсті муш кн) Ьаігііоколірпа ... /<. {Івано- 6.111 60 коп. . 0,35 Франківщина. Весі і чя) Багатоколірна 6321 60 коп. (Гуцульщина 0,35 Святвечір) Багатоколірна , {Гуцульїцнна 6331 60 коп. 5 ' 0,35 Різдво хрис- тове) 0,15 0,15 <),15 Блок49 (100x140 ) 2,50 1,- КПД 2,50 Наклад: №N0 628/33 = х 150 000, блок 49 = 100 000 ** О 6351 коп. Сувенірний буклет “Пошюві марки України 2004 р.” Книга “Пошюві марки України 2004 Р-” Багатоколірна {Люди на Майдані Незале- жності) 2005 14.01.2005. Шостий обіговий випуск ДО, П. кр, ЗГ 13’/і 634 11,00 | гри. | Баїаюколірна (Маії) • II Зам (30 03 2005) «III Зам (12 09 2006) • IV Зам (14 042006) • V Зам (24 07 2006) КПД Наклад: № 634 = 8 000 000, 15,00 25,00 1,60 1 60 0 60 0.60 0,60 № 63411 (30.03.2005) = 7 000 000, МА № 12 (134x131) 18 (2x4 = 7 м.+ ____________________________купон) У"1(3 М. 'І купон) КПД Наклад: № 6351 = 500 024 2,50 1,20 1.20 0,60 1,00 123.01.2005. Майдан Незалежності. 28 січня 2005 ІЛ-_____________________________________*._____ ДО, П.кр. ЗР 11/2 0,32 0 зо 0 12 0 10 0 08 1.20 № 634ІІІ (12.09.2006) = 15 000 000, № 6341V (14.04.2006) = 15 000 000, .№ 634У (24.07.2006) = 20 000 000 23.01.2005. Майдан Незалежності. Листопал- грудень 2004 р.________________________, ДО, П. кр., ЗР 11 '/1 ажіям 635ІІ 45 ** 0 КОП. Багатоколірна (Лю- ои на Майдані Не- залежності) МА № 13 (134x131) 0 8 (2x4 = 7 м. + г _ купон) ’ ’ ЬЬ (3 м. 4- купон) 1, 0,50 КПД — 1,-
0 Поні іоні мпрк'п > ьріпіііі 199 ’009 рр Сувенірним буклс-і (М 63511 Ж) | | 12, Наклад: № 63511 = 999 999 21.05.2005. 100 років з дня народження Павла І Вірського (1905-1975) ДО, П. кр., ЗГ 14^ І4"4І 45 ** О 636 45 КОП. Багатоколірна (Павло Вірський) 0,25 0,05 щ Е 12(3x4^) кпд 1,25 2,00 0.25 0.50 Наклад: 200 000 111.02.2005. Мсіслики | ДО. II кр.. ЗР 8 ** ** 642 45 КОП. Багатоколірна і Кар- та України, герб Вінниччини нам ятник, краєвид} 0,20 о їй Ж 35 (5x7) кпд Сувенірний буклет (КПД + т4) Наклад: 150 000 1, 7, 2,00 0 II о Яі 11.06.2005. Україна регіони га .гімнів р . півні ценіри (Місто Севастополь) ДО П. кр.. ЗГ 13’4x14% Наклад: 150 000 Баїаюколірпа 637 45 коп. (Бражник мертва голова) „ Багатоколірна 638 75 коп. 1 , (Стрічкарка дубова) 639 80 коп. багатоколірна (Сов- ка розкішна) , . • Багатоколірна 640 2,61 грн. ,Г ' , (Бражник оуоовии) ,,, а Багатоколірна (Па- 641 3,52 грн. ‘ ___________ виноочка грушева) Блок 48 (130x110) 0,20 0,30 0,40 0,чн 1,20 3,- Наклад: 90 000 КПД о 0,10 0,15 0,20 0,45 0,60 1,50 2.50 16.07.2005. Україна регіони та аіміпісіра- гивні центри (Івано-Франківська область ДО. П. кр.. 31 13%х14' 644 коп. Баїатоколірна (Кар- та України, герб Івано-Франківіциті, Мх-зей-Писанка, кра- євид) 0,20 23.02.2005. Україна — регіони та адміністра- тивні центри (Вінницька області.)_________ ДО. П. кр., ЗГ 13%х14!4 ч- 35 (5x7) КПД Сувенірний буклет (КПД і Ф) Наклад: 200 000 І- 7,- 2,00 0 0,10 0, >(| 0, '<> 10.09.2005. Україна — регіони та адміністр і твій ценіри (Житомирська область)
Попі і>>іп н ірки України 1992 2004 рр І |<> II кр ОН 14 ** © Багатоколірна (Кар- . та України, герб 645 45 коп. ,,, , Жито мирщини, 0.20 0.10 пам’ятник, краєвид) ш 1, 0,50 35(5x7) 7,- кпд — 0,70 і Увенірний буклет (КПД г) 2,00 — Наклад: 200 000 04.03.2005. Національна картинна галерея ім І.Айвазовського| ДО, П. кр., ЗР 14> 14'4 ** © Баїаіоколірна (“Мо- 646 45 коп. ре Коктебель 1853) Багатоколірна < ‘Ве- 647 45 коп. жа на скелі над Бос- фором”, 1859) 0,20 0,20 0,10 0,10 Серія (2 м.) 0,40 0,20 Зчіпки (2 м. + купон) 12(3x4) кпд 0,50 2,50 0,25 1, Наклад: №№ 646/7 = х 200 000 ** © Багатоколірна (Ра- 649 45 коп. кета-носій "Дніп- ро") Багатоколірна (Сг- 650 45 коп. ... .... путітк Космос-1 ) Баї а гокол ірна (Ра- 651 45 коп. кета-носій “Зенті- 2") Багатоколірна (Ра- 652 45 коп. кета-носій "Циклон- і") Наклад: №№ 649/52 = х 200 000 119.05.2005. Пісенний конкурс 1 пробачення [2005 _________ , ДО, П. кр., ЗГ І Г 2 [26.03.2005. Григорій Якутович (1930-2000) ДО, П. кр.ЗГ IIі' ** 648 3,52 653 2,50 грн. Баїатоколірна (/.4/6- лсма (.'пробачення) 0,70 Наклад: 200 000 Багатоколірна (Гри- горій Якутович) 44 аі 12 (3x4) КПД 0,80 4, 20,- 112.04,2005? Україна —- космічна держава ДО, П. кр., ЗГ 14x14'4 О 0,30 "ідо 2, Наклад: 200 000 12(3x4) КПД 3,50 20. © 0,35 1,70 І, 119.05.2005. Пісенний конкурс Євробачспнн ДО, П. кр., ЗГ 11
272 Нош іоні м.ірі.н > крнїіііі І**’* 00** рр ** О 654 45 КОП. Багатоколірна (Рус- їсиїсі Лижичко) 0,20 0,10 МА № 14 (134x131) И 8 (2x4 7 м. + купон) нн кпд Чорне тло лискуче (у 1 ★ і їй частині накладу ма- тове) МА № 14 1.50 0,80 0 20 І 50 0.70 0.40 I,- 0 10 0 70 Наклад: МА № 14 = 280 000 ** <5 657 45 коп. Багатокол,Рна права через Дніпра) 0,20 і) !0 МА № 15 (146x110) 1 9 (3x3) 8 м. + купон 2.- 1 КПД — 1 Наклад: МА № 15 = 280 000 17.05.2005. IX Національна філателістичної вистава “УІ<І’ФІ.4 Г К< П’05” Київ___ ДО, П кр.ЗГ 14x14% 22.05.2005. 60-річчя перемоги у Великій Вії чи-1 іпяніп війні ДО, П. кр.. Зуб. рам. 11 % ** © «л Багатоколірна (Сол- 656 80 коп. оат і жінка) 0.30 0.15 Блок 49 (82x56) 0,50 0,20 КПД 1, Наклад: *>(* 0**0 22.04.2005. 60-річчя перемоги у Великій Вітчи- зняній війні_____________________________________ ДО, 11. кр., ЗГ 14x1474 658 45 коп. Ьаіаюколірна (Ко- льорові ромби та емблема виставки) Наклад: 280 000 0,20 ш 35 (5x7) КПД 0.10 0 |/ о 70 20.05.2005. К) .іінарія. Випуск по програмі “БУКОВА”____________________ ДО, П кр., ЗГ 11 %. Блоку 14x14%
Попі іоні чарки 3 крапці |99' ’ІНЮ рр ** КНДІ | 2, Наклад: №№ 662/5 = х 200 000 [21.05.2005. Слов’янська писемність та кульгу- іРа __________________:____________ ДО, П. кр., ЗГ 1474X14 658 659 2,61 3,52 гри. грн. Багатоколірна (Борщ і овочі) Багатоколірна (Горщик і овочі) 0,8(1 I,- Ссрія (2 м.) Зчіпка (2 м.) Баї аюколірна 660 2,61 грн. ... (Ьорщ і овочі) Багатоколірна 661 3,52 гри. ,г , ______________(/ орщик і овочі) Блок 50 (129x69)__________________ Буклет № 6 блоком .№ 50 (129x69) 0,30 0.50 0,80 0,10 666 45 Наклад: №№ 658/9 = х 200 000, Буклет № 6 = ЗО 000 18.05.2005. Київ очима художників~ | ЛО. П. кр., ЗІ 1374x14'4 ** 0 Багатоколірна 662 45 коп. (Шишко С Нові 0,20 0.10 вулиці”, 1966) Багатоколірна 663 75 коп. (Шишко С. "Парк 0,20 0,10 у німку”, 1960} Багатоколірна (Хи- 664 80 коп. тіч Ю “Нерушима 0,20 0,10 Софія", 1465) Багатоколірна (Хи- 665 1,00 гри. мич Ю “Хреіци- 0,30 0,20 тик', 1967) Серія (4 м ) 0,90 0,50 Серія в Т 4,50 2,50 Серія в 12(3x4) 16, ** Баїатоколірна (Літе- ра "А" та слов 'ямський орна- мент) Наклад: 200 000 16(4x4) КПД 0,20 0 0.10 0,50 0,70 [15.06.2005. Володимир Впіпіпчеііко (1880-1951? ДО. П. кр.,31 14х14'/4 ___________________________________** Баїатоколірна (Бою- _ __ 667 45 коп. , , ' , 0,20 ________іпіуир виниичеико)________ Ш '> 1= 12(3x4) 2,50 кпд - Наклад: 150 000 0 0.10 0.50 0.75 128.07.2005. Карадазький природний заповід- ник ___ ___________________ ДО, П. кр., ЗР І Р/4 ** 0 Багатоколірна (Ба- 668 45 коп. , лобам) 0,20 0,10
’ І Нііініоііі м ірки З кріїїіпі 199 ' [ШЯ рр 669 70 кон. Ьаіаіоколірна калаф строкатий) 0,30 670 2,50 грн. Багатоколірна (Афа- ліна чорноморська) 1,- 671 3.50 гри. Багатоколірна (Ку- ниця ким ’яна) 1.50 Блок 51 (130x83) КПД 0,15 0,50 0.75 1,50 2,- Наклад: 90 000 12.08.2005. Всесвітній самії з питань інформа- ційного суспільства. Туніс 2005___________ ДО, П. кр., ЗГ 14x14'4 ** © 672 2,50 1 рн. Багатоколірна (Емб- лема самі ту) 0,70 0,30 Б 12(3x4) КПД 3,50 ю, 1,50 1,20 Наклад: 200 000 131.08-2005 Іокомогивобудуваипя в Україні___] ДО, П. кр., ЗГ 13%х14'/4 ** О 673 70 коп. 674 70 коп. 675 70 коп. 676 70 коп. Баї атоколірна ровоз серії О) Багатоколірна ровоз серії О Багатоколірна ровоз серії Щ) Багатоколірна ровоз серії 3) (Па- (Па- (Па- (/7а- ______________________Серія (4 м.) Серія у пЗ Серія у ||[ 12 (2x6) II м. + 1 купон) КПД Наклад: № 673/6 = х 200 000 102.09.2005. 350 років місту Суми ДО П. кр., ЗГ 1374X14% 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80 4. 25, 0,05 0,05 0,05 0,20 1,- Наклад: 150 00О Багатоколірна (/ еро міста та Покровсь- ка пюща)_____________ ЕН 35 (5x7) КПД <1,15 0,75 5,50 |08.09.2005 Шостий обіговий випуск ДО, П.кр. ЗГ 137 ** 678 25 коп. Баї атоколірна етурірн)_______ ♦II Заїм (ОІ 12 200») ♦ III Зам (31 05 2006) Наклад: № 678 = 45 000 000, КПД № 67811 (01.12.2005) = 18 000 000, № 6781Н (31.05.2006) = 23 000 000 [І 2.09.2005. Шостий обіговий випуск ДО. П. кр.. ЗГ І Зі-., ** 679 25 коп. Багатоколірна (Біле латаття) ♦II Зам (01 12 2005) ♦ III Зам (27 07 2006) Наклад: № 679 = 50 000 000, КПД 0,60 оьо 0 50 0 О» о О II № 67911 (01.12.2005) = 50 000 000, № 679111 (27.07.2006) = 40 000 000 |15.09.20о5. Коні України ДО, П.кр., ЗГ 11'
ІІоіпіопі марки З країни І,,ч2 2004 рр ++ ІНІІЛКЖіІЛіріІД (Но- 680 70 коп. воонсксандріяг ький ваговозна порода) Багатоколірна (Ор- 681 70 коп. ловська рисиста порода) Багатоколірна (Укра- 682 70 коп. їнська верхова поро- да) Багатоколірна (Чис- 683 70 коп. токровна верхова порода) 0,20 0.05 0,20 0,05 0,20 0,05 0,20 0,05 15.09.2005. Іпорія війська в Україні. І'аіпики кпи іівсіва .Іиіовсько-Руською___________ ДО, II кр., ЗГ 14> 14% ** © Серія (4 уі.) Зчіпка (4 м.) 8 (2x4) КПД 0,80 1, 2,50 0,20 0,25 1,50 Наклад: № 680/3 = х 90 000 14.10,2005. Подай руку допомоги 2Н ДО, П, кр , ЗГ 14x14% ** О Багатоколірна (Рису- 684 70 коп. нок "Ні1 Наркоми- 0,30 кап ”) Багатоколірна (Рису- 685 70 коп. пок "Безпеці іеле- 0,30 не світло ”) Пляма малинового кс- 686 льору від капоту машин до обличчя хлопчика (на деяких арк № 7) Пляма зрачок у старшо ★Б дитини - - т зв “чуже око’ 4,- (М № 5 на арк № 9) Багатоколірна (Рису- нок "Подай руку гоп. , п 0,30 допомоги Чужих 0,05 0,05 2,- 250 0,05 дітей немає") 0,90 0,15 >ІЯ (З VI.) Зчіпка (3 м.) 1,- 0,20 12 (3x4) 4. — — « 12 (3x4) з м . 685А 6, 5- • 12 (3x4) і м. 685.Б 8 6,- КПД — 1,- Наклад: № 684/6 = х 160 000 687 688 689 690 70 70 70 70 Багатоколірна (Воє- вода Боброк Воли- ком. ,. нець Купиково поле, 1380 р) Багатоколірна (Пуш- ком. карі та стрільці, ХІК-ХТст ) Багатоколірна (Ли- ком. цар Іванко Суиіик. Грюнвальд, 1410 р) Багатоколірна (Князь коп. Костянтин Остро- ______зький, Орша, 1512 р) Серія (4 м.) Зчіпка (4 м.) Наклад: № 687/90 - х 110 000 0,20 0,20 0,20 0.20 0,80 1.- 16(4x4) 5, КПД - 128.11.2005. П’ятий обіговий випуск ДО, П. кр., ЗГ 13% ** 691 Р Багатоколірна (Три- зуб)_________________ «II Зам (01 12 2005) «III Зам (19 06 2006) Наклад: № 691 = 300 000; кпд 3,20 3 20 3 20 № 691П (01.12.2005) = 500 000: № 69 ШІ (19.06.2006) = 500 000 0.05 0,05 0,05 0.05 0,20 0.25 1.50 © 0,60 060 060 107.11.2005. Дмитро Яворпицький (1855-1940) | ДО, П. кр., ЗГ 14x14% | »* | 0
Нині іоні мпрі.іі ' і.|> іііін 1992 ’ІИҐ* рр І Іоні і <>> марки ' р.ііііп 19'1’ .4109 рр 692 70 КОП. Ьаі <п икол і рип ( (ми тро Яворницькиіі) 0.20 0.10 ЕВ 8! 12 (3x4) КПД 1. 2,50 0.50 0.70 Наклад: 204“ І‘ОО |11.11.2005. З Різдвом Христовим! ДО, П. кр., ЗГ 13%х13% ** о 693 70 КОП. Багатоколірна (Янго- лятко і і зіркою} 0,25 0,10 Ч’І 1П (4x4) КПД 1,25 б, 0,50 1,50 Наклад: 220 000 [11.11.2005. З Новим Роком! ДО, П. кр., ЗГ 13%х13% ** о 694 70 КОП. Ьагатокол ірна (Зи. мо- внії пейзаж) 0,25 0,10 ш Е 16(4x4) КПД 1,25 6, 0,50 1,50 Наклад: 270 000 [28.11.2005.1Гятий обіговий випус к ДО. П. кр., ЗГ 13% ** о । Багатоколірна (Шип- 1,30 0,26 шина) *ІІ Зам (20 04 2006) 0,20 *ІІІ Зам (25.09 2006) 1 0 18 КПД — 1 Наклад: № 395 = 3 000 000; № 395ІІ (20.04.2006) = 1 000 000; № 395ІІІ (25.09.2006) = 1 000 000 09.12.2005. Українські храми іа кордоном. Це- рква св. Варвари у Відні____________________. Д( II. кр <1 14 ІЗ' ** 696 75 коп. Багатоколірна (Церк- ва се. Варвари г Від- ні)_________________ Наклад: 150 000 Зчіпка № 696 І- купон 24 (0x4) 13 м. 12 купонів КПД ріЗ. 12.2005. Національний музей у Львові ДО, П. кр., ЗГ І4/4ХІ4 (»99 1\ Ь.н .Ііикилірп і (Брат кн} 1. 0.20 *ІІ Зам (25.09 2006) кпд — 1, Наклад: Яг 699 = 15 000 000; Я» 69911 (25.09.2006) = 3 000 000 0,50 ** (•) Баїатоколірна (Ікона невідомого художни- 697 70 коп. .. . ' ки Архангел Ми- хаїл ", XIV ст ) Багатоколірна (Копи- 698 70 коп. стинський Т "Дач- матинка”, 1872) 0,25 0,25 0,10 0 Іп Серія (2 м,) 0,50 0,20 Зчіпка (2 м. •+• купон) Е 12 (3x4) по 4 ,м. кожного сюжеіу 4 купони КПД ЗР 1372 15 (3x5) по 5 ♦А м кожного сюжету + 5 купонів І, ю, 20 0 5(1 1 0 Наклад: №№ 697/8 = 300 000, _№№697а/8а = 5 000 Примітка М. №№ 697А та 698А г у книзі “1І" штові марки України 2005 р” на арк. який покаїуі черговість нанесення кольорів при друці: таким чини | у арк. розмішено (зверху-вниз) чотири бетзубцеві ччш ки блакитного, фіолетового, червоного та чорного ко льорів та перфорована зчіпка. [їб.12.2005. П’ятий обіговий випуск ДО, П. кр., ЗГ 13% | ** | О “0.12.2005. Український народний одяг*?.^^^?[ ПО. П. кр , м. ЗГ 13%. Бл. ЗР 11% ** о Багатоколірна 700 70 КОП. (Житомирщина Свято Меланки та Василя) Багатоколірна 0,30 0,10 701 70 КІЛІ. (Житомирщина. Свято Зосіпіа) Багатоколірна 0,30 0,10 702 70 КОП. (Рівненщина Свято Юрія) Багатоколірна 0.30 0.10 703 70 КОП. (Рівненщина. Свято Петра і 0,30 0,10 Навій} Баї аіоколірна 704 70 коп. (Волинь Свято Благовісника) Багатоколірна 705 70 коп. (Волинь Свято Миколая) 0.30 0,30 0.10 0,10 Серія (6 м.) 1,80 0,60 Зчіпки (3x2 м.) Серія в 16 (4x4) кпд Багатоколірна _лл. (Житомирщина 7001 70 коп. ' ., Свято Меланки та Василя) Багатоколірна 7011 70 коп. (Житомирщина. Свято Зосима) Багатоколірна 7021 70 коп. (Рівненщина Свято Юрія) Багатоколірна (Рівненщина 7031 70 коп. Свято Петра і Павла) Багатоколірна 7041 70 коп. і Волинь Свято Благовісника) Багатоколірна 7051 70 коп. (Волинь Свято Миколая) 2- 16. 0,35 0,35 0.35 0 3* 0.35 0.35 0,90 2,50 0,15 0,15 0.15 0,15 0.15 0 15 Блок 52 (100x140) 2,50 1, КПД 2,50 Наклад: ЛУ6 700/5 = х 120 000. блок 52 = 80 000 Сувенірний буклет “Поштові марки України 2005 р.” Книга “Поштові марки України 2005 Р-“ 2006 15.00 30,00 05.01.2006. 50 років першим маркам “Європа” 1956-2006 (СЕПТ). Випуск за програмою “Єв- [Ірпа2006”_______________________________________ ДО, П. кр.. Зуб. м. гр. 13%. Зуб. Ьл. р. 11%
ІІіиніоні імпрісн 5 країні! І*)'*.’ Н(І‘> рр ж* 0 700 1,30 грн. багатоколірна (Композиція) 0,40 0,20 Багатоколірна 707 2,25 грн. Ь модема 0,60 0,30 "СЕРТ") Серія (2 м ) 1, 0,50 Зчіпка (2 м.) 1,20 0,60 20 (5x4) 12,- — — кпд — 2,- . ... Багатоколірна 7061 1,30 грн. ... ' (Композиція) 0,40 0,20 Багатоколірна чг (Композиція. 7071 2.25 грн. ' - 4 г Ьмолеиа 0.60 0.30 "СЕРТ") Блок 53 (110x50) 1,50 0,75 кпд — 2, Наклад: №№ 706/7 = х 630 000, блок 53 = 570 0011 07.02.2006. 100 річчя і дня народження Олега Антонова (1906-1984)____________________________ ДО. П кр., ЗГ 14x14'4 жж 0 709 70 КОІІ. Багатоколірна (Олег Антонов) 0,20 0.10 а 12(3x4) КПД 1,- 2,50 0.50 0.70 Наклад: 160 000 10.03.2006. 120 річчя і дня народження Григо- рія Нарбута (1886-1920)_____________________________ ДО, П. кр., ЗГ 1Р/4ХІ1‘/2 | Ж» | 0 Наклад: 300 000 ЖЖ Багатокол і рі іа ( У брус ™ та хутряна шапка 710 70 коп. г о Київська Русь. ХІ- ХІ V ст ) Багатоколірна (Хус- 0,20 0 1(1 711 7Н коп. піки Київщина, XIX поч XXст.) Багатоколірна (На- мітка Західне По- 0,20 0,10 712 70 коп. у.... лісся, XI II поч XX ст) Багатоколірна (Вінок. 0,20 0.10 713 70 коп. Полтавщина, XIX поч XXст.) Багатоколірна (Хус- 0,20 0.10 тка Гуцульщина, 714 70 коп. . о, о оо кінець XIX - поч XX ст.) Багатоколірна (Кода. 0,20 0,10 715 70 коп. Буковина, кінець XIX поч XXст ) Багатоколірна (Хус- 0.20 0.10 716 70 коп. тка. Центральна Україна, XX ст.) Багатоколірна (Очі- 0,20 0,10 717 70 коп. пок. Полтавщина, XIX-поч XXст.) 0,20 0,10
Попі іоні марки З кр.ііпп 199’ ?009 рр Багатоколірна (На 718 60 кон. мітки ! уцу іьщиии. ХУІІІ-ХІХст ) Багатоколірна (Очі- 719 70 коп. пок. Полтавщина, XIX - поч. XX ст ) Багатоколірна (Агс- „ л «Л піка Иа очіпку Черні- 720 70 коп. . гівщина, кінець ХІл поч XX ст.) Багатоколірна {Вінок 721 70 коп. Івано-Франківщина, поч XX ст ) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0.10 0,10 Серія (12м) 2,40 1,20 12 (3x4) кпд 5, 2,50 2.50 Наклад: №>№ 710/21 = х154 185 |12.04.2006. Україна— космічна держава ДО, П. кр., ЗГ 12 '4x12 ** © Багатоколірна (Символічний 725 2,50 грн. г малюнок інтег- рації} Багатоколірна т (Символічний 726 3.50 грн. г малюнок інтег- рації) 0.40 0,60 0.20 0,30 Серія (2 м.) 1, 0,50 Зчіпка (2 м.) । 16 (4-4) КПД 1,20 12, 0,60 2, ** © 722 85 коп. ^гоколірна (Про- ект Корпнас-і ) 723 85 коп. БагатоколіРна рювания у космосі) л Багатоколірна (Ко- 724 85 коп. г’ ч мети 1 аляея) 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10 Серія (3 м.) 0,90 0,30 Серія в Ьг Серія в І’ 12 (3x4) кпд 4,50 20, 1,50 3,- Наклад: №№ 722/4 = х 200 000 725 72о Багатоколірна _ (Симвопічний 2,50 грн. миіюнок інтег- рації) Багатоколірна , (Символічний 3,50 грн. ' малюнок інтег- __________________рації) Блок 54 (100x72)_______ Буклет № 7 і блоком 54 Наклад: №№ 725/6 = х 500 000. Буклет №7 = 30 000 28.04.2006. Інтеграцій очима молодих людей. Випуск по програмі “ЕСЯОРЛ"______________________ ДО. П кр.. ЗІ’ 11 '/2 04.05.2006. Чемпіонат світу т футболу Німеч- чина 2006 ДО, П кр., ЗГ 14x14'4 ** © Багаюколірна (Фу- тболісти та емб- 729 2.50 грн. лема Чемпіонаті' 1. світу з футболу в Німеччині) Багатоколірна (Фу- і тбольний м’яч і . 730 3,50 грн. - ,, 1,50 1 е модема Чемпіона- ту світу з футболу
’М) І Іоні і оні м ірічн З кр.іііні |99.’ ’ОО'І рр 6’ Німеччині) Серія (2 м ) 2,50 1,25 Серія в Ж 12, 7, Серія в 12 (3x4) зо, - кпд — 2, Наклад: №№ 729/30 = х 200 000 23.05.2006. Саміт ГУАМ 22-23 травня 2006 | ДО, II. кр., ЗГ 14x14% Нош ІОНІ миркті ' криши І ’009 рр Блок 56 (123x95) 1,20 КПД I 1,50 ІІнкнад: 110 000 ** © 731 70 КОН. Баїаюколірна (Емб- лема ГУАМ і прапори криін-\ часників) (1,20 0,10 ш 12(3x4) кпд 1, 3.50 0,50 0,80 Наклад: 200 000 Багатоколірна (Гра- вюра Гогенберга А з 735 70 г рисунка Пассаротті А — Краєвид дав- нього Львова, XI11 ст.) Багатоколірна (Гра- вюра Гогеиберга А і 736 2 50 г мі Р1,сУнка Пассаротті ’ ГР!І- — Краєвид дав- нього Львова, XI II ст ) <1 І 18.07.2006. Козацька Україна ДО, П. кр., ЗР 11% [24.05.2006. Київ очима художників ДО, П.кр., 31 13%хІ4' . ~ Блок 55 (133x87) Сувенірний буклет Наклад: 130 000 КПД 0 7(1 І п 14.07.2006. Шацький національний природіппі парк ________________________________ ДО, П кр , ЗР 1 1% 743 3.50 гри. 744 3,50 гри. 745 3,50 грн. 746 3,50 грн. Багатоколірна Ьогуні Багатоколірна Підкова) Багатоколірна Гонта) Багатоколірна Сірко) Блок 57(133x123) Сувенірний буклеї (Іван (Іван (Іван (Іван КПД І, 1,- 1, 1,- 5, Ю, Є 0,50 0,50 0,50 0.50 2,50 3,- ** 1© _ ,, Багатоколірна (Па- 673 70 коп. ровоз серії /С) 0,20 0.10 Багатоколірна (/7с- 674 70 коп. 0.20 0,10 ровоз серії гі) „ „ Багатоколірна (Па- 675 70 коп. -сс. 0,20 0,10 ровоз сери ( (л „„ Багатоколірна (Па- 676 70 коп. .. „ 0,20 0,10 ровоз сери ФД) Серія (4 м.) 0,80 0,40 Серія у ® 4. ", Серія у , , 12 (2x6) 11 м. 4 1 купон) зо. КПД — 4, Наклад: № 748/51 = х 200 000 110.10.2006. X Національна філателістична ви- I ставка у Львові “УКРФ1ЛЕКСІ1316” ДО та конгрев, П кр., ЗГ 13%х 14% ** О Баї атоколірна іТулін 732 70 коп. Ь ' Брама іаборов- 0,20 0,10 ожого", 1987) Багатоколірна (Іулін 733 70 коп. Б “Співа Ольга 0,20 0,10 Баснстюк”. 1987) Баїаюколірна (Губа- „іл пл л Рсе О “Києва- 734 70 коп. С, 0,20 0,10 Печорська лавра , 1990) Багатоколірна (Губа- 735 70 коп. рев О “Андріївський 0,20 0,10 узвіз" 1990) Серія (4 м.) 0,80 0,40 Серія в Ж 4, 2, Серія в 12(3x4) 12.- — — кпд 2, Наклад: №№ 732/5 = х 200 000 Наклад: 110 000, Сувенір, буклеї = 1000 Примітка оригінальний блок “Козацька Украї- на” за результатами конкурсу “Найкраща марка 2006 року”, який проводився організаційним комітетом зага- льноєвропейської філателістичної виставки МІРА (м. Відень, Австрія) посів 7 місце серед більш як 80 по- штових адміністрацій. 127.08.2006. 150 років з дня народження Івана [Франка (1856-1916)_____________________________ ДО, П. кр., ЗГ 14x14% 752 Багатоколірна (Емб- лема виставки Вежа Корнякта та Домі- ніканський костел) Наклад: 250 000 12(3x4) КПД 1, 2,50 0 0,10 0,50 0,80 16.06.2006. 750 років і часу заснування міста Львова ДО, П. кр., ЗР 11Ч> ** © пл Багатоколірна (( орп- 738 70 коп. , . копуо сірии) Баїаюколірна (Вугор 0,40 0,20 739 70 коп. річковий європейсь- кий) 0,40 0,20 740 70 коп. ЬагатокмІІРна <Р°"У- ха очеретяна) 0,40 0,20 741 70 коп. ЬагатаколіРна (Г°Р- ностаії) 0,40 0,20 742 70 коп. Вага'І'І,<о^1Р'1а (рі“-ь звичайна) 0.40 0,20 ** 747 70 кон. Багатоколірна Франка) (Іван ш 12 (3x4) КПД 0,20 1,- 2,50 Є 0,10 0,50 0,80 Наклад: 330 000 ______________ [15.09.2006. Локомотивобудування в Україні ~[ ЛО. П. кр., ЗГ 13%х14% [09.10.2006. П’ятий та шостий випуски обігових | поштових марок України ______________________________ ДО, П. кр., СМА І ЗІ’ 11%, СМА 11 □
Нон.....її піііркп > кр.іпіп 1992 ЮІІ9 рр ** © Р Багатоколірна ( Маїнви) д Багатоколірна (Чорнобривці) 7^5 Е Багатоколірна (Со- няшник) 75^ ., Багатоколірна (Бу- зок) N Баїатоколірна (Братки) п-о Багатоколірна (Ка- /Зо Ж лина) Багатоколірна (Шипшина) 760 С Багатоколірна (Пшениця) 7^1 р Багатоколірна (Три луб) р Багаюколірна (Тризуб) , Багатоколірна і Ба- рвінок) ... Баїатоколірна 764 10 коп. /Я, * {Мальви) 76^ 25 нон ^шатоколірнз (На- стурція) Баїатоколірна 766 ЗО коп. ... (Чорнобривці) Лв Багатоколірна (Во- 767 45 коп. . 1 юшки) Багатоколірна (Го- 768 65 коп. 1 ' роїиок пахучий) -,п __ Баїатоколірна (У/п- 769 75 коп. ’ ч таття біле) 770 1.00 грн. ^««колірна г (Мак) — Сувенірний маркований аркуш № 1 (160x110) 8, 2,50 кпд ( увенірнин буклет Багатоколірна (Мальви) 7541 Д Багатоколірна (Чорнобривці) ., Багатоколірна (Со- няшник) 7^1 (. Багатоколірна (Бу- зок) 7^71 Баї агоколірна (Братки) 7581 Ж Багатоколірна (Ка- лина) 7Ч<.. . Багатоколірна (Шипшина) 15,- 5, 03.11.2006. ДО, П. кр., ЗГ 14x14% 760! С їм':і іокоіирнд (/ ! пісниця) 76Ц |> Баї аіоколірна (Тризуб) _,7Ї р Баїатоколірна (Тризуб) 7631 5 коп багатоколірна (Ба- ‘ реінок) 7641 10 коп. Ьагатоколфна (Мальви) 7651 25 коп. Багатокол1Рна 'На~ стурція) 7661 ЗО коп. Бага~Рна (Чорнобривці) лс Багаюколірна (Во- 7671 45 коп. юшки» 7681 65 коп. Багатокол,Рна (Го- роїиок пахучий) 7691 75 коп. Багатоколірна таття оте) 7701 1 грн. (Мак) - Сувенірний маркований аркуш № II (160x110) 800,- Наклад: СМА № 1 - ЗО 000; СІМА № 11 (160х| 10) = 400 Історій війська в Україні. Коїаччп ** 0 Багаюколірна (Ко- 771 70 коп. зак-сірома, ХІ'І-Хі'ІІ 0,20 0,10 ст) Багатоколірна (Мор- 772 70 коп. ські походи, XVI- 0,20 0,10 XVIII ст ) 773 70 коп. Багатоколірна (Хме- 0,20 0,10 пьниччина, Д VII ст ) Багаюколірна (Гай- 774 70 коп. дамаччина, ХПП 0,20 0,10 ст.) Серія (4 м.) 0,80 0,40 Зчіпка (4 м.) 1,- 0,50 І 16(4x4) 5,- кпд — 1,50 Наклад: № 771/4 = х 125 000
Попі юні марки З країни 199’ 2009 рр 17.01.2006. Копі України. Імаїашія ДО. II кр. Я ІІЧ Наклад: 240 000 16(4x4) КПД ОДО I,- 01.12.2006. Площа Фердинанда у Львові. 1840. Спільний випуск Україна-Австрія_______________ Др. Гравюра, інтаглю, П. кр., ЗГ 14x1314 ** © ™ Баїатоколірна (Виїз- 775 70 коп. . . г ока) 0.20 0,10 _„г Багатоколірна (Пере- 776 70 коп. 1 ' н 0,20 0,10 гони) 777 70 коп. Багатоколірна (Біги) 0,20 0,10 Багатоколірна (Кон- 778 70 коп. 0.20 0.10 кур) Серія (4 м ) 0,80 0,40 Зчіпка (4 м.) 1- 0,50 к 8(2x4) 5. — — кпд — 1,50 Наклад: №> 775/8 = х 250 000 ** Є 782 3,50 Багатоколірна (Ак- варель Чишковсько- го Т "Площа Фер- динанда у Львові", 1840)_______________ 15 (3x5) 10 м. 5 різних купонів КПД Наклад: 500 000 0.50 0,25 Ю, 2.50 Г11.11.2006. День Святого Миколая ДО, тиснення фольгою П. кр., ЗГ 14x14% ** © 779 70 коп. Ьа1а'и^"Рна та янгол) Багатоколірна (Свя- 780 70 коп. тий Миколай та янголи) 0.20 0.20 0.10 0.10 Серія (2 м.) 0,40 0,20 Зчіпка Ґ2 м.) 16 (4x4) КПД 0.50 5,- 0,25 1,- Наклад: № 757/8 = х 200 000 124,11.2006. З Різдвом Христовим! І ДО тиснення фольгою, П. кр., ЗГ 14%х 14 ** © 781 70 КОП. Багатоколірна (Ма- донна з дитям) 0,20 0,10 [20.12.2006. Український народний одяг ДО, П. кр., м. ЗГ 13%. Бл ЗР 11 14
Нош кип мирі, н 3 кр». І*(М)9 рр ** © Баїатоколірна 783 70 коп. {Запоріжжя 0,30 0,10 Свято Михайіа) Багатоколірна 784 70 коп. {Запоріжжя Пе- 0,30 0,10 рша Пречиста} Багатокол і рна 785 70 коп. (Херсонщина 0,30 0,10 Свято Катерини) Багатоколірна 786 70 коп. {Херсонщина 0,30 0,10 Свято Іллі) Багатоколірна 787 70 коп. (Одещина Свято ОДО 0,10 Варвари та Сави) Багатоколірна 788 70 коп. {Одещина Свято 0,30 0,10 Бориса та Г.нба) Серія (6 м.) 1,80 0,60 Зчіпки (3x2 м.) 2,- 0,90 ( ерія в 1 ь (4x4) 16,- кпд — 2,50 Багатоколірна 7831 70 коп. (Запоріжжя Свято Михайла) Багатоколірна __ і Запоріжжя. 7841 70 коп. „ 1 _ Перша Пречис- та) Багатоколірна 7851 70 коп. {Херсонщина Свято Катерини) Багатоколірна 7861 70 коп. (Херсонщина. Свято Іллі) Багатоколірна 7871 70 коп. {Одещина Свято Варвари та Сави) Багатоколірна 7881 70 коп. {Одещина. Свято Бориса та Гліба) 0.35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0.15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Блок 58 (100x140) 2,50 1,- кпд — 2,50 Наклад: №№ 547/52 — х 150 оОО, блок 39 = 100 000 Сувенірний буклет “Поштові марки України 2006 р.” Книга "Поштові марки України 2006 Р-” Книга “Краса і велич України. Регіони України” 25,- 40,- 45,- 2007 12.01.2007. 125 років і дня нпрн їжсінія Іп.кі Оі іспко (1882-1972) , ДО, П. кр., ЗГ 14x14'4 ** Наклад: 200 000 Баї а гоколірна (Іван Огієнко)___________ гЬ 12(3x4) КПД 14.04.2007. Сьомий обіювпії випуск ДО, 11 кр., 31 13% 0,20 1, 2,50 Наклад: № 790 = 1 000 000; № 79011 (25.07.2007) = 5 000 000 14.04.2007. Сьомий Обіговий випуск ______________ ДО, П. кр., ЗГ 13% ** © 791 3 КОІІ. Багатоколірна (Ко- ник ) 0.05 0,01 *ІІ Зам (25 07 2007) *ІІІ Зам (28 07 2008) КПД - , Чорна крапка на хвості (М №26 на арк №2) Наклад: № 791 = 1 000 000: 0,03 0,02 2,50 0.01 001 о,з< • 1 № 791П (25.07.2007) = 5 000 000; № 791Ш (28.07.2008) = 5 000 000 116.03.2007. Сьомий обіговий випуск ДО, П. кр., ЗГ 13%
ІІіиикиїі імцрьп 1 ьр.піпі |9*>’ '00'* рр [26.01.2007. ( ьоіуіий обіїовий випуск ДО, II кр, 0 М/и ** © 792 5 КОП. Багатоколірна щик) (Сви- 0,50 0,01 ♦II Зам (25 07 2007) 0 ЗО 0 01 ♦111 Зам (02 08 2008) 0 02 0 01 ♦IV Зам (28 07 2008) 0,02 0 01 ♦V Зам. (27 10 2008) КПД 0 02 0 01 0,40 Наклад: № 792 = 15 000 000; № 792П (25.07.2007) = 20 000 000; 795 60 коп. № 792ІП (02.08.2008) = ЗО 000 000; № 7921У (28.07.2008) = 15 000 000; №7921 (27.10.2008) = 50 000 000; [14.04.2007. Сьомий обіювий випуск | ДО, П. кр., ЗГ 13% © 793 10 коп. ♦ II ♦V ♦VI ♦VII Багатоколірна (Дііїа- \НОК) (25 07 2007) (18 03 2008) (05 05 2008) (28 07 2008) (27 10 2008) (07 09 2009) 0,05 0,01 О Багатоколірна (Су дія)________________ Зам (20 032007) ♦II ♦III Зам (05 05 2008) ♦IV Зам (07 07 2008) КПД 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 04~ 0.03 0 01 1, Наклад: № 795 = 3 500 000; № 79511 (20.03.2007) = 20 000 000. № 7951Н (05.05.2008) = 5 000 000, № 7951V (07.07.2008) = 25 000 000 [Тб.03.2007, ( і»омий обії овий випуск | ДО, П. кр., ЗГ 13% 796 70 коп. ** О Зам Зам Зам Зам. Зам. Зам 0 05 0.04 0,04 0.03 0,03 0 02 Наклад: № 793 = 15 000 000: кпд 0,01 0 01 0 01 0 01 0.01 0.01 0,50 № 793ІІ (25.07.2007) = 15 000 000; № 793111 (18.03.2008) = 8 000 000, № 793ІУ (05.05.2008) = 10 000 000, № 793У (28.07.2008) = ЗО 000 000, № 793УІ (27.10.2008) = 50 000 000: ____ № 793 УІІ (07.09.2009) = - 000 000 І26.01.2007. Сьомий обіговий випуск | ДО, П. кр., ЗГ 13% ♦II ♦ IV ♦V 794 коп. Багатоколірна дка) (Пря- Багатоколірна (Ку- банець) 0,30 0,05 Зам Зам Зам Зам (25 07 2007) (05 03 2008) (05 05 2008) (28 07 2008) 0 25 0.30 0 20 0,20 0 05 0 03 0 02 0 01 Наклад: № 796 = 50 000 000; КПД № 796ІІ (25.07.2067) = 60 000 000: № 796111 (05.03.2007) = 12 000 000, № 796ІУ (05.05.2008) = 25 000 000. № 796V (28.07.2008) = 20 000 000 126.01,2007. Сьомий обіговий випуск ___________| до'п. кр. зг 13% 797 | 85 | коп. [Багатоколірна (Ківиї) ♦ II Зам (20.032037) ♦III Зам (07 07 2008) кпд ♦II ♦III ♦ IV ♦V Зам (16 05 2007) Зам (07 07 2008) Зам (10 06 2009) Зам (07 09 2009) 0 15 0 10 0,10 0,08 0 02 0,02 0.02 0,01 Наклад: № 797 = 10 000 000; Наклад: № 794 = 8 000 000; КПД - 1.- № 794ІІ (16.05.2007) = 20 000 000, № 794ІП (07.07.2008) = 25 000 000; № 794IV (07.09.2009) = 20 000 000; № 794 \ (10.06.2009) = _ 000 000; ** 0,30 0 25 0,20 о 0,05 0 03 0.02 1, № 797Н (20.03.2007) = 20 000 000, № 797І1І (07.07.20081 = 25 000 000 [06.04.2007. Сьомий обіговий випу ск ЗІ ДО., П. кр., ЗГ 13%
Попі іоні марки ' кріїііііі !•»» 00’1 рр ІІопііоні пі іркп ' країни І*>’> ’ ЩОЧ рр ** © 798 І грн. _____ чик)__________ ♦ II Зам (25 07 2007) ♦ III Зам (15 07 2008) ♦ IV Зам (19 08 2008) ♦V Зам (13 02 2009) ♦VI Зам (07 09 2009) Наклад: № 70» = 30 000 000; 0,30 0,05 КПД 0,25 0,25 0 20 0,20 0 20 0,05 0,04 0,03 0,02 0 02 1,- 801 | Ж | | 1>.і і а і окол ірі і а (Бичок) • її зам (2 . о/ • III Зам (28 07 2008) КІ1Д Наклад: № 801 = 500 000; № 801II (25.07.2007) = 1 000 000 № 801III (28.07.2008) = 2 000 000 ИЧ.І22ІЙІ7 Українські хріми іа кордоном < обор св. Михайла в Аделаїді (Авсіралія) Д(), II кр ЗГ 14і 4> ІЗ’ , ** № 79811 (25.07.2007) = ЗО 000 000, № 798111 (15.07.2008) = 00 і>00 и00, № 79813' (19.08.2008) = 50 000 000, № 798У (13.02.2009) = 5 000 000 000. .№ 7983'1 07.09.2009) = 5 000 000 114.04.2007. Сьомий обіговіїй випуск ДО, П. кр., ЗГ ІЗ3 , Є грн. Багатоколірна (Бу оівчя Собору Свя- того Михаїпа <• Адешїді)____________ 0.60 116.03.2007. Сьомий обіговий випуск ДО. П. кр., ЗГ 13% ** І Зчіпка № 805 + купон 24 (4хь) 12м 12 купонів КПД 1,- 15. © 0.30 0,50 1,50 808 809 810 811 70 70 70 70 Коп. Коп. Коп. Коп. Багатоколірна (Об- ручки, квиті) Багатоколірна і Кві- ти) Багатоколірна (Киє- во-Печерська лавра) Багатоколірна (Пам 'ятник Орапти- Переможниці) 0,40 0,40 0.40 0.40 Серія (4 м.) 1,60 799 2 ** © Багаюколірна (Кума- нець) • II Зам (25 07 2007) »ІІІ Зам (27 07 2008) • IV Зам (27 10 2008) •V Зам (11 02.2009) •VI Зам (07 09 2009) 0,55 0.40 0,40 0,30 0 ЗО 0,06 «т Багатоколірна (Кала- . он/, с і зо ________|УДР)_____________________________ ♦ II Зам (25 07 2007) 1 Н ♦ III Зам. (28 07 2008) 0 90 КПД - шд М без УФ захисту (М N9 76 нз арк №2) Наклад: № 802 = 1 000 000; Наклад: № 799 = 10 000 000; КПД 0,05 0,03 0,02 0 01 о аі 1,20 .№ 79911 (25.07.2007) = 10 000 000; № 799111 (27.07.2008) = 15 000 000, № 799ІУ (27.10.2008) = ЗО 000 000, № 799\ (11.02.2009) =_____000 000, № 799V I (07.09.2009) = 35 000 000 [06.04.2007. Сьомий обіговий випуск ] ДО, П.кр.. ЗГ 13’, ** © 800 М Багатоколірна (Свіч- ник) ♦Н зам (25 от 2007) • III Зам (28 07 2008) Наклад: № 800 = 3 000 000; № 80011 (25.07.2007) = 5 000 000. № 8001II (28.07.2008) = 5 000 000 І06.04.2ОО7. Сьомий обіїовии випуск ДО, П. кр., ЗГ 13’ , 0,18 0,15 0 10 1,20 Хї 80211 (25.07.2007) = 2 000 000; № 802111 (28.07.2008) = 5 000 000 Примітка: N можливо (?) на всіх арк. мого обігового вип. м. № 76 беї УФ [ ІЬ-03,2007. Сьомий обіговий випуск ДО., П. кр., ЗГ 13% Наклад: 150 000 Серія в зчіпках 3,- Серія в (кутовий купон 22 м 22 купони) КПД - 0,20 ОДО 0.20 0.20 ~0,80 1.50 З, Наклад: № 808 — х 100 012 (4546 арк.); №№ 809/10 = х 200 002 (х9091 арк.); № 811 = х 200 012 (11091 арк.) Примітка: на купонах усіх VI використовувався також і герб Укрпошти. 803 В Багатоколірна (Квар- та)_______________________________ • II Зам (25 07 2007) КПД Наклад: № 804 = 1 000 000: ** 1,40 20 № 80411 (25.07.2007) = 1 000 000 16 03,2007. Сьомий обіговий випуск___ ДО.,П. кр., ЗГ 13% ** © 804 Р Багатоколірна (Ляль- ка) • II Зам (25 07 2007) • III Зам (28 07 2008) КПД 3,- 2 50 2 40 Наклад: .№ 803 = 1 000 000; № 80311 (25.07.2007) = 1 000 000; № 804НІ (28.07.2008) = 1 000 000 0,60 0 40 2,50 ** 0 Багатоколірна ІФак- 806 2,50 грн. етиле вірша "До- їш ”) Багатоколірна ( "Ав- 807 3,35 ірп. топорпірет". 1843 Р) о,5() 1, 0,25 0,50 Блок 59 (130x80) 1,50 0,75 кпд — 1,50 Наклад: 125 000 [01.03.2007. Власна марка ДО,П. кр.. ЗР1Р/2 112.04,2007. Україна — космічна держава ДО, П. кр.. ЗГ 14x14% Багатоколірна (Кос- 812 70 коп. мічніпі корабеїь 0,20 Морський старт ”) Багатоколірна (Лео- нід Каденюк — пер- .. 813 70 коп. . ' 0.20 шии український ______________космонавт)________________ Серія (2 м.) 0,40 Серія у ЬЯ 2,- Серія ' )•, 12 (3x4) 5,- КПД - Наклад: № 812/3 = х 150 000 0 10 0,20 1. 2. 28.04.2007. 100 років скаутському рухові. Вп- пуск по програмі “ЕЦКОРА’’___________________________ ДО. П кр.. м. — ЗР 14> 14%. Бл. ЗР 111?
Попі іоні млркп Укриши 1992 '009 рр ** © Багатоколірна ( “ 100”, скаутсь- 814 2,50 і рн. кий гачстук та емблема скаутсь- кого руху} Баї аіоколірна {Фотографія 0.50 0.25 815 3.35 ірн. українських плас- тунів, 20-1 рр XX ст) 1 0.50 < ерія (2 м.) 1,50 0,75 Зчіпка (2 м.) 2, 1, 16(4x4) 18, — - кпд — 2,- Баї атоколірна {“100” скамтсь- 816 2,50 грн. кий галстук та емблема скаут- ського руху) Багатоколірна {фотографія 1,- 0,50 817 3,35 грн. українських пла- стунів. 20-і рр XX ст.) 1,50 0,75 Блок 60 (100x43) 2,50 1,25 Буклет № 8 з блоком № 60 3,50 Наклад: №№ 814/5 = х 150 000, буклет № 8 = ЗО 000 [11.06.2007. Київ очима художників ~| ДО, П. кр. ЗГ 13%х14% або ІДЯхІЗ’Л ** Багатокоз 11 рна (Пет- -тл жл ровський В “Соняч- нії 70 Коп. _ . „ нии день. Ярославів ва.ч”, 199?) Багатоколірна {Кугай 8Ю 70 Коп. Т ‘Вуличка спо- гадів ”, 2004) Баї атокол ірна і Куз- 820 70 Коп. нєцова Ю “Прогуля- нка Києвом'’ 2004) Багатоколірна {Ша- 821 70 Коп. шкевич V “Сні- жить”, 2007) 0,20 0,20 0,20 0,20 0 1 І її ні 0 10 о ні Серія (4 м.) 0,80 0,40 Серія в НН Серія в | 2x12(1x4) • 2x12(4x1) КПД 4, 5, 3 х._ Наклад: №№ 500/3 = х 100 000 108.07.2007. 125 років і дня народження Ігоря ІСтравінського (1882-1971)__________________ ДО, П кр . ЗГ 14x14'4 ** © Наклад: 150 000 Багатоколірна (Ігор Стравінський) 12(3x4) 2,50 КПД 115.07.2007. Собакі? ДО, П. кр.. ЗР 11% 0.10 0 50 0.70
823 70 Попі кіш марки 3 і,р іши 199} '1109 рр Багаюколірна коп. ,, . І Мопс І ™ Багатоколірна (Ірла- 824 70 коп. , . У носькии сепітер) Багатоколірна [Аляс- 825 70 коп. ' , кинськіаі бачамут) Багатоколірна (Бас- 826 70 коп. , сет-хспио) _ Багатоколірна (Буль- 827 70 коп. 1 мастиф) Багатоколірна (Аиє- 828 70 коп. риканськиїї кокер- спаніечь) 0,20 0,20 <>,20 0,20 0,20 0.20 Ь юк 61 (129x90) кпд 0,10 0,10 0,10 0.10 0,10 0,10 0,70 1.50 835 Наклад: 150 000 115.07.2007. Коти ] ДО, П. кр., ЗР 1 Р/, ** 0 Багато кол і рна (Л ме~ 829 70 коп. риканська коротко- 0,20 0,10 шерста) 830 70 коп. Ба™околірна 0,20 0,10 надськілі сфінкс) Багатоколірна (Шо- 831 70 коп. ппандська вислову- 0,20 0,10 са) т.. Багатоколірна (Сноу- 832 70 коп. шу) ОДО 0,10 ... Багатоколірна (Ро- 833 7<> коп. ' 0,20 0,10 омська плакатна} ™ Багатоколірна (Со- 834 70 коп. - Д 0,20 0,10 малійська) Блок 62 (129x90) 1,50 0,70 КПД — 1,50 Наклад: 150 000 29.06.2007. 100 років від дня народження Ро- мана Шухевича (1907-1950).______________________ ДО, П. кр., ЗГ 14x14'/» Багатоколірна (Роман Шухевич)___________ Щ 12 (3x4) КПД Наклад: 160 000 0,25 1.25 3,- 113.072007. Локомотивобудування в Україні | ДО, П. кр., ЗІ 13%х14'/4 0 0,10 0,50 1,50 ** О Багаюколірна (Теп- 836 70 коп. ,, повоз серії 131) „„„ ™ Багатоколірна (Теп- 837 70 коп. ловоз серії Т32) Багаюколірна (Теп- 838 70 коп. ,, ловоз сери 1 Ні 839 70 коп. багатоколірна (Теп- ловоз с ери І 3 ) 0,2(і 0.20 0.20 0,20 0,10 0.10 0,10 0,10 Серія (4 м ) 0,80 0,40 Серія в Н Серія у 12(2x6) 11м. 1 купон) кпд 4, 12,- 2,- 2,- Наклад: № 836/9 = х 140 000 23.08.2007. Традиційні види головних уборів України___ ____________________________________ ДО з Мет., 11, кр.. ЗГ 11 '/з
II....... М ІрІчІІ К|> НІШ !«>•> ЧИН |>|| ** © Ь.н аіоколірнії (В/ 840 70 Кон. поі походження 0,20 0,10 ін відомі ) и(І іонол ірна (Ві- гі 1\ 70 коп. .. ' 0,20 0,10 нок Полися) Ьагаї окомірна (В і- 842 70 кон. нок, Івано- 0.20 0,10 Франківщнна) Багатоколірна (Ві- гі \\ 70 коп. „ . 0 20 0,10 нок, Львівщина) 841 70 коп. багатоколірна (Ві- 0,20 0,10 нок, Київщина) Ьагатокол ірна (Чізь- 84- 70 коп. це та упліппі; Івана- 0,20 0,10 Франківщина) Багатоколірна (Ві- 846 70 коп. „ . 1 ’ 0,20 0,10 нок, Львівщина) Багаюколірна (Капе- 847 70 коп. нюх, Івано- 0,20 0,10 Франківишна) „... ,Багатоколірна (Ві- 848 60 коп. _ 1 . 0 20 0,10 нок; / ернопі іьіиина) 840 70 . .... багатоколірна (Капе- 0,20 0 10 люх; Тернопільщина) Багатоколірнії іВі- 850 70 коп. нок; Івано- 0 >0 0,10 Франківщина) Багатоколірна (Капе- 84 70 коп. _ , ’ 0,20 0,10 люх, / ернотльїципа) Серія (12м) 2.40 1,20 12(3x4) 3,50 КПД 2,50 ІІиклад: №№ 840/51 - х!50 000 ** 854 70 коп. Багатоколірна (/ ері) Переяслав- Хмельницького. Князь Володимир Святосла- еович з дружиною. Богдан Хмельницький з кулика ми ) Наклад: 170 000 Щ 1, 35(5x7) 7, КПД - 20.09.2007. 1‘ожсвпіі пелікан. Випуск з ліній ні пом УУУУІ ДО, П. кр., м. ЗІ ІЗ. Спец аркуш ЗР 111 Ч» 11.2008. Збереження фауни Дністра. Спінь-' | пий випуск України га Молдавії_______________ ДО, П. кр., ЗГ 11% ** © 852 1 50 гри. багатоколірна (««- ’ тер російський) 0,40 0,20 ™ Багатоколірна ІЧоп 853 2,50 грн. ... звичайніш (великий)) 0,80 0,40 Серія (2 м.) 1,20 0,60 Зчіпка (2 м. купон) 1,50 0,75 В. 15 (3x5) 10 м. + 3 купони) 10. кпд — 1,50 Наклад: №№ 852/3 = х 150 000 ** © Багаюколірна 855 70 коп. „ 0.20 0 10 (Рожевий пелікан) Багатоколірна 856 1,50 грн. 7Г . (Рожевий пелікан) 0,30 0,1 . 857 2,50 грн. Ьагатокол.рна (Рожевий пелікан) 0,50 0,25 осо і «і Багатоколірна (гожевии пелікан) 1, 0,50 Серія (4 м) 2,- 1, Зчіпки (4 м.) 2 Ч) 1,25 36 (6*6) 25, КПД — 2,50 16.09.2007. ПереяслаВ-Хмельнипькйй — 1100 років ___________ 8551 8561 8571 70 1,50 2,50 Багатоколірна коп. , _ (Рожевий пелікан) Багатоколірна грн. . . (Ражзееии пелікан) грн. Багатоколірна 0 30 0.45 0,75 0 1 . 0.20 0,40
ІІОІІІІОПІ мнрки ' і р НІНІ |9'Р '009 рр (Рожевий пс план) Ьаїзіпколірпа 8581 3,50 ірії. , _____________ (Рож евіпі пелікан) Серія (4 м.) Спеціальний Зчіпки (4 м.) аркуш 16 (4x4) КПД І 50 0.75 1,50 1,75 2,50 Наклад: №'№ 855/8 = х 170 000, Спеціальний аркуш = 140 000 04.10.2007. 50 років від часу іапуску першого штучного супутника Землі_____________________________ ДО, П. кр.. ЗР 11 '/і 859 3,33 грн. Багатоколірна (Су- ______ путникнсю іеіпею)_______ Блок 63 (100x65)___________________1,50 КПДІ - Наклад: 100 000 0 0,35 0,75 1,50 І24.10.2007. Українська хата ДО, П. кр., ЗР 11 Ч УКРАІНСЬК.ЩП ** © Багатоколірна (По- 860 70 коп. , , дії ля) 0,20 0,10 __ Багатоколірна (Ки- 861 70 коп. .. . ' 0,20 0.10 івщина) Багатоколірна (Леи- 862 70 коп. , г 0.20 0,10 ківщина) 863 70 коп. Багатоколірна (Гуну- 0,20 0,10 •іьирта) 864 70 кон. <«" ОДО 0 10 шні>) 865 70 кон. Ьаіаюкол.рпа (Сю- () |() божаїїщіїна) Блок 64 (180x130) 12 м. є 12 купо- ( нів_______________________________’___' КПДІ - І 1.50 866 867 868 869 870 871 ** 0 70 КОП. Ьаі ато колірна нісся} (По- 0,20 0,10 70 коп. Багатоколірна товщина) іПол- 0,20 0,10 70 коп. Багатоколірна вина) (Б\жо- 0.20 0.10 70 коп. Багаюколірна ківщина) (Бой- 0,20 0,10 70 коп. Баїатоколірна товщина) (Поя- 0,20 0,10 70 коп. Багатоколірна (Дніп- ровське пониззя) 0,20 0,10 Блок 65 (180x130) 12 м. -1 12 купо- । нів_______________________________’ ' КПДІ - 1,50 Наклад: Бл. №№ 64/5 = х!20 000 16.11.2007. З Новим Роком та Різдвом Христо- вим! _________________________________________________ ДО, П. кр., ЗГ 13'4 1 ** О Багатоколірна (Янги- 872 70 коп. лята на санчатах над Львовом) Багатоколірна (Ян?о- 873 70 коп. лята прикрашають зірочками ялинку) 0,20 0,20 0,10 0,10 Серія (2 м ) 0,40 0,20 Зчіпка (2 м.) 0,50 0,25
ІІоііііош ч іркп ' кр.ііпи 109 ' 2009 рр І І 10 (4 4)| 5, І КПДІ І І, Наклад: № 872/3 = х 270 000 [23.11.2007. Власна марка (комерційний ви-І пуск) 3 Новим Роком! З Різдвом Христовим!______________| ДО. П. кр., ЗГ П’,4 ** О 874 Багаюколірна (Анге- лята прикрашають зірочками ялинку) Зчіпка (М купон) Е кутовий купон •+ 22 м. 22 купони КПД Наклад: № 874 = х 100 008 0,25 0,10 0,50 15, 0,25 [22.12.2007. Назустріч “Срро-2012” ДО, П кр, ЗГ111/ ** © 875 3.33 гри. Ьаіагоколірна (Фу- тбольний м ’яч Прапори України та Польщі*) 1, 0,50 Ь 12(3x4) КПД Сувенірний буклет Наклад: 200 000 15, 2,- 1,50 *♦ 0 876 70 КОП. Багатоколірна (Хме- льниччина Коляїіа) Багатоколірна (Ане- 0.20 0 10 877 70 коп. ньниччина. Свято Семена) Багатоколірна (Бу- 0.20 0 10 878 70 коп. конина (~вято Єф- росиніі) Багатоколірна (Бу- <>,20 о.ір 879 70 коп. ковина Свято Воз- несіння господнього) Багатоколірна (За- 0,20 0,10 880 70 коп. карпаття. Свято Кузьми таДем яна) Багатоколірна (За- 0,20 0,10 881 70 коп. карпаття Радуни- Ця) 0.20 0.10 Серія (6 м ) 1,20 0,60 Зчіпки (3x2 м.) 1.80 0.90 Серія в 16(4x4) 15, КПД — 2,50 8761 70 коп. Багатоколірна (Хме- льниччина. Коляда) Багатоколірна (Хме- 0,25 0,10 8771 70 коп. льниччина Свято Семена) Багатоколірна (Бу- 0,25 0,10 8781 70 коп. ковина Свято Сф- росинії) Багатоколірна (Бу- 0,25 0,10 8791 70 коп. ковина. Свято Воз- 0,25 0,10 несіння господнього) Багатоколірна (За- 8801 70 коп. карпаття. Свято Кузьми таДем ’яна) 0.25 0.10
І Іоні оці млрмі 5 країни 199’ .'009 рр І..п .иоколірп.і (ііі- ННІї 70 коп. карпаття Радупи- 4>і) 0,25 0,10 Блок 66 (1 ООх 140) 1,50 0,75 КПД — 2,50 Наклад: №№ 876/81 = х 150 000, блок 66 = 120 000 Сувенірний буклет “Київ очима худо- жників 2002-2007” 3,50 Сувенірний буклет “Україна — космі- 4,00 чна держава 2002-2007” Сувенірний буклет “Поштові марки 20,00 України 2007 р.” Книга “Поштові марки України 2007 Р-’‘ 30,по 2008 118.01.2008. {паки зодіак) ДО, П.кр., ЗГ 14'4x14 ** 882 883 884 885 1,00 Багатоколірна (“Я ГРИ‘ Овен міленький ) 0.20 1,00 Багатоколірна (“Я грн. _ .~ ’ Телець ) 0,20 Риски на комірі та рука- ві зліва (М № 2 на арк. 1 142 7\ 1,00 Багатоколірна ( ‘Ми грн. г Л Близнюки ) 0,20 1,00 грн. Багатоколірна (‘‘Я 0,20 0,10 0,10 0.50 0,10 0,10 І‘ччпк ) Баї аіокошрікі і Я 886 1,00 гри. <припікши псиний Лев ррррр ' 1 „„„ , .... Багатоколірна ( Я 887 1.00 грн. 1 „ 1 справжня Дівочка ) Багатоколірна (Я 888 1.00 грн. найточніші Тере- зи '') Багатоколірна ("Не 889 1,00 гри. знаю чому, але я просто Скорпіон! ”) . , Багатоколірна (‘‘Я влучніш ( трілеиь 1 ..... < <». Багатоколірна ("Л я 891 1.00 грн. ... г Ктеріжок ) Багатоколірна ("Я 892 1.00 грн. „ , . ,,, Воооліичик... ) , по Багатоколірна ("Я 893 1,00 грн. „ ... Рибка золота ) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,Н> 0,111 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Серія (12м) 2,50 1,25 Серія в Нл 12(3x4) кпд 12. 30,- 6. 6,- Сувенірний буклет “Я Овен малепь- кий ” Сувенірний буклет “Я Телець..2, ( увенірний буклет “Ми Близнюки” 2,- ( увенірний буклет “Я Рачок” 2, < увенірний буклет “Я справжній живий Лев ррррр .. ” Сувенірний буклет “Я справжня Ді- вочка” Сувенірний буклет “Я найточніші Терези” Сувенірний буклет “Не знаю чому, але я просто Скори іон!” Сувенірний буклет “Я влучний ( грі- лець" Сувенірний буклет "Я Водопій- чик...” Сувенірний буклет "Я Рибка золота” 2,— Наклад: №.№ 882/93 = х 200 000 І26.01.2008. XXIX Олімпійські ігри. Пекін-2008 | ДО, П. кр., ЗР 11 '/2
‘И І І(ИІІ І (НІІ І5І І|ІКII \ кріїнпі 199’ ’(И)9 |ір (( 'шрільби і лука) оп_ , Баїаіоколірна (Фс- 895 1,30 грн. . ' хтування) 89о 2,47 грн. Багатоколірна (Ве- чосипеонии спорт) ол_ , Багатоколірна (Вес- 897 3.33 грн. тусання академічне) 0,30 0,50 0,70 0,15 0,25 0,35 Серія (4 м.) 1,70 0,80 Зчіпка (4 м.) 8(2хгН) КПД 2, 4,50 1, 2,20 3,- Наклад: №№ 804/7 = 460 (МЮ 12702 2008. ( ерія •* Перлини мне іепілин о ніг ку Тараса Шевченка44 ці 200-річчя під піц [народження іюеіа іа х) дожі і н ки ДО, П. кр., ЗГ 11 ‘4 06.02.2008. Марка і купоном за проектом “Власна марка” __________________ ДО, ГІ. кр.. 31' 1 І Уг ** 898 1.00 коп. Баї а гокол ірі іа (Тро- янди та с ерця) Зчіпка (М купон) кутовий купон + 22 м. + 22 купони КПД О 0,10 оТГ 0.60 ** (•) Багатоколірна (“Ци- 900 1,00 гри. ''анка-вари.яска”, 1*41) 901 1.52 .рн. Багатоколірна ( Катерина . 1841) Багатоколірна 902 2,47 грн. (“Автопортрет”, 1840) 0.20 0.30 0.50 0 |<> о.и 0.25 Серія (3 м ) 1,- 0,50 Серія в 12(11 м. купон; кпд 10,- 1,50 Наклад: № 900/2 - х 100 000 12.03.2008. Лист. Випуск за про» рамою “Євреї- на 2008” __________ __________________ ДО, II кр., М ЗГ ІЗ17». Бл ЗР 11’ .• Наклад: 100 012 (4546 арк.) 114.04.2(107 < ьомні£о6іі овші_виііуск ДО, 11 кр.,ЗГ1374 ** Баї а і окол ірна (Лю- лька)_________________ Зам (19 06 2008) Зам (16 07 2009) □ (деякі арк № 1) Відсутність перфорації верхнього ряду (окр арк Мр 1) Зам (07 09 2009) кпд Наклад: № 899 = 30 000 000, 899 ЗО коп. *ІІІА ШІІІБ 0,80 0,15 0,60 0,40 04 № 899ЇІ (19.06.2008) = 40 000 000, № 899111 (16.07.2009) = 5 000 000 № 899ІУ (07.09.2009) = 5 000 000 0 12 0 08 0 07 0.50 Примітка 1) У січні 2010 р. аркуш з трьома верхи, непер- форованими рядами (2 ряди з м. № 8991І1А га 1 ряд з № 899111 Б) продано на інтернет-аукціопі іа 2700 $, 2) С інформація про арк., з 4-5 рядами № 899ІІІА, які були продані у поштовому відділенні Вінницької області. ** © Багатоколірна (Чоловік пише 903 2,47 грн. лист гусячим пе- ром на сувої папс- РІЇ Багатоколірна , > (Жінка набирає 904 3,33 гри. . г текст па клавіа- турі кочп ’ютера) 0.40 0.20 0.60 0.30
ІІІНІІІОНІ МІІ|Н<ІІ Ук'ІМІЇІІІІ І ’ 00» рр ( ерія (1 м ) 1, 0,50 Зчіпка (2 м.) 1.51) 0,75 ( ерія в 10(2x5) КПД 7,50 1,50 905 2,47 Ьаі аіоколірна (Чоловік пише грн. лист гусячим пе- ро м на сувої папе- 0,50 0,25 906 3,33 РУ) Багатоколірна (Жінка набирає 0,70 0,35 ГРН‘ текст на кдавіа- турі коми ’ютера) Блок 67 (98x46) 1,20 0,60 КПД — 1,50 Буклет № 9 з Бл. № 67 2 — Сувенірний буклет 2,50 Наклад: №№ 903/4 = х 150 000, Бл. № 67 = ЗО 000 І21.03.2008. До 200-річчя ідня народження Ми- | коли І оголя (1809-1852) ДО, П кр., ЗІ |4*14'л ** © Баїатоколірна (Мгі- 907 1,52 грн. „ кола / оголь) 0.20 0.10 Баїатоколірна (Ілю- 908 2,47 грн. страція (>о "Тараса 0,40 0.20 Бульби ”) Серія (2 м ) 0,60 0,30 Зчіпка (2 м.) 1. 0.50 12(4*3) 6, КПД — 1, Наклад: .№ 907/8 = х 140 000__________________ Г11.04.2008. З Великоднем! | ДО. П кр.. ЗГ 13і 4 ** © 909 1,00 грн. Багатоколірна (Ве- ликодній сюжет) 0,20 0,10 гі.1 І 16(4x4) КПД 1,- 3,50 0,50 0,70 Наклад: 220 000 18 04 2008 ( карби муіеїн України. І одініїїііки (І колекції Меіеіо еіііоі]ні<|>іі 1.1 художньої о промислу ) іі.нокі) ДО II кр. Я ІГ/2 ** © Багаюколірна (Го- 910 1,00 гри. іїинник коминковий поч XIX ст, Фран- ція) Баї атоколірна (/ о- 0,20 0,10 911 1,00 ірн. динник ко мітковий П под XIX ст, Ро- сія) Багаюколірна (Го- 0.20 0,10 912 1,00 гри. динник коминковий поч. XIX ст., Фран- ція) Багаюколірна (Го- 0,20 0,10 913 1,00 І рн. Пітник консольний кін. XVIII ст , Фран- ція) Баї атокол і рна (Го- 0,20 0,10 914 1.00 І рн. динник консольний XVIII ст., Франція} Багатоколірна (Го- 0,20 0,10 915 1,00 грн. динник консольний XVIII ст, Німеччи- на) Баї атоколірна (Го- 0,20 0.10 916 1,00 грн. динник шафковий XVIII ст., Англія) Багатокол ірна (/ о- 0,20 0,10 917 1,00 грн. динник насті іьний 0,20 0,10 XIX ст., Австрія) Багатоколірна (Го- 918 1,00 грн. динник коминковий сер. XIX ст, Фран- ція) 0,20 0,10 МАК» 15(123x166) 2,- 1,
ІІонііпіи мірки V кр.іпін 1992 2009 рр КІІ її І 2. Наклад: .№.№ 910/Н = ХІ40 000 [15.07.2008. Собаки ДО, П. кр.. ЗР 11 ’/, ** © Багатоколірна (Так- 919 1,00 грн. са американська 0,20 0,10 гладкошерста і 970 1 00 гро Багатоколірна (Аме- ОДО 0,10 1 риканський бульдог) ,,,, , Багатоколірна (Ро- 921 1,00 грн. . ' 0,20 0,10 г твеилер) 922 1,00 грн. Багатоколірна (Чау- чт) 0,20 0,10 Багатоколірна 923 1,00 грн. (Шиауцер станда- 0,20 0,10 ртний) 924 1,00 грн. Багатоколірна (Н,- 0,20 0,10 мецька вівчарка) Блок 68 (129x90) 1,50 0,70 КПДІ 1, Наклад: 150 000 [15.07.2008. Коти ДО. П кр, ЗР 11 '/г ** © 925 1,00 грн. багатоколірна (Пер- сидська) 0,20 0,10 « лл Багатоколірна (Сел- 926 1,00 грн. х кірк-рекс) 0,20 0,10 Багатоколірна (Ек- 927 1,00 грн. зотична коротко- 0,20 0,10 шерста) 928 929 930 1.00 І».п ліоКоЛірії.і (Іщі 1І»11- ма) , «л Баїаюколірна (( / 1,00 ірії. омська) • лл Багатоколірнії (К\ 1,00 грн. , ріпьськии ооотсил) 1,50 Блок 69(129x90) Наклад: 150 000 кпд 18.06.2008. Кримський приролнип іановгініп Серій "Заповідники га природні парки Укриі ни"_____________________________________ ДО, П. кр., ЗРО 11'4 ** © Багатоколірна 931 1.00 грн. , ' (/ риф чорнии) 0.20 0.10 « «о Багатоколірна (Ле- 932 1,00 грн. . , . ч оеоячі острови) 0,20 0,10 933 1,00 гри. ^атоколірна ( Олень благородний) 0,20 0,10 934 1,00 грн. багатоколірна (Сиї- 0 20 0,10 яка яименська) Блок 70 (120x84) 1,- 0,50 КПДІ 1,50 Наклад: 120 000 4.07.2008. 90 років першим поштовим маркам Української держави 1918 р,______________ ДО,П кр., ЗР1Р4 І** | Є 0.40 І 0.20
І Іоні іоні марки України 199’ 1009 рр !>/></ж < «ля марки № І) Багатоколірна (іо- 936 3,33 гри. враження марки № Д Блок 71 (83x80) 1,- кпд 0,30 0,50 1,20 Баїаюколірна (Зо- 937 1,00 грн. враження марки 0,20 0,10 4} Багатоколірна і Зо- 938 2,47 грн. враження марки № 5) Багатоколірна (Зо- 0,40 0,20 939 3.33 і рн. враження марки № 3} 0,60 0,30 Блок 72 (83x80)_______________________1,20 0,60 КПД — 1,50 •А Б 71А х ."2Аг Сувенірний буклет і Бл. №К» 71/2 Наклад: Бл. №,№ 71/2 = х 117 600, Бл. №№ 71а/2а = 2 400 11.07.2008. 900 років і часу заснування Ми- хайлівського Золотоверхого монастиря _______ ДО, П. кр., ЗРО 11 % ** © Баї атоколірна (Фра- ,.. гмеит Михайпівсь- 940 3,33 грн. кого іолопюверхого собору) 0,50 0,25 Блок 73 (110x85) 0,70 0,35 Наклад: 100 000 кііДІ І । 18.08.2008. Локомої ивобудування в У країні ДО. П. кр.. 1Г 13 >4x14% ** © ,,,, , „„ Багатоколірна (Теп- 941 1,00 грн. Л’-.п ловоз сери / >1110) 0,20 0,10 .... . .... Багатоколірна (Теп- 942 1,00 грн. .. ' ловоз сери 211 1021) 0,20 0,10 . .... Багатоколірна (Теп- 943 1,00 гри. ,.,,, ' ловоз сери Мо2) 0,20 0,10 .... . .... Багатоколірна (Тсп- 944 1,00 і рн. ..' , 0.20 0.10 1 ловоз сери ТЗ /09) Серія (4 м ) 0,80 0,40 Серія в НН 4, 2,- Серія х 12(2x6) 11м. 1 купон) 10, кпд — 1,60 Наклад: № 941/4 = х 140 000 15.09.2008. Українські пісні | ДО, II кр.. ЗГ 13% ** © „„ . „„ Багатоколірна (Ко- 945 1,00 грн. , , г аяоки) ОДО 0.10 . .... Багаюколірна (Вес- 946 1,00 грн. ... 0.20 0,10 г нянки-гаївки) 947 1.00 грн. Багатоколірна (Ко- г іоцькі піснп 0,20 0,10 948 1,00 грн. Багатоколірна (Чу- 0,20 0,10 мацькі пісні) Серія (4 м) 0,80 0,40 Серія у ЬН 4, 2, Серія V 8 (4x2) 8,- —. кпд — 1,50 Наклад: № 945/8 = х 200 000
298 Поштові марки України 1992-2009 рр. 18.09.2008. Спільний випуск України та \зер- ДО, П. кр., ЗГ 13%х14і і 03.10.2008. Проект “Власна марка”. “Укрфі- | лексп 08”. Чернівці_____________________ ДО. П кр., ЗГ 1171 1>’ ЧЕРНІВЦІ ** 0 949 2 47 іон Бага,окол,Р,,а Р (Колт, ХИ-ХИ/ ст.) т іт Багатоколірна (Ьога- хппш, XI \ ст ) 0,40 0,50 0,20 0,25 Серія (2 м.) 0,90 0,45 Зчіпка (2 м. купон) 12 (3x4) по 4 м. кожного сюжету та 4 купони ‘ КПД 1, 4, 0,50 1, Наклад: .№.№ 949/50 = х 150 000 ** О 953 1,00 грн. Багатоколірна (£иб- іе \іа виставки) 0,40 0,20 20(4x5) 10 м. 10 купонів кпд 5, 1 Наклад: 50 000 Примі і ки І) М Я“ 953 мала 4 види офіційних купонів: і еро уі Чернівці на ілі українською прапора, логотип Укр поіпги бея їла, логотип Укрпошіи на жовтому тлі і пор грет Ані Лорак. Всі вини купонів виготовлені у Чернп цях. У іои же час < деяка кількість аркушів і чистими купонами, яка випадково потрави іа у продаж; 2) Невикористані М з виставки («2000) були ро зірвані та використовувалися па поїш і по номіналу; 3) Ціна на N4 № 953 купон вказана для иаил< шевшого варіанту (Емблема Укрпошіи на жовтому глі) її наклад 2000 арк. |(Н. 10.2008. Українсько-шведські воснно- іні. іі і її ч і іі союзи ХУЦ-ХУІІІ ст. . „ ДО.П кр, ЗГ Н1'- [(>4.10.2008. Чернівці 600 років ________________ Д().'п.кр..ЗГ И’/2 ** 0 Ьліаюколірнл (Українська та шведська ар в її) 0,20 І- І, 12 (3-4) 8 м та 4 купони З, КПД - Сувенірний буклеї 4,50 Наклад: .№ 915 = 330 000, Буклеї = 3 000 0,10 0,50 1,50 ЧЕГІІШ!!! ~ "ЧЕРНІВЦІ ** 954 03.10.2008. XI Національна філателістична | виставка. Чернівці.___________________ ДО. 11. кр., ЗГ 1444'4 ** 952 1,00 грн. Багатоколірна (Емб- лема виставки) Наклад: 250 000 0,20 шіТ" І 12(3x4) 2.50 КПД 0 0,10 0,50 І, Наклад: 250 000 Баї атколірна (Вид ГР“‘ на міську рент ту) 4: Г' |2<3х4) КПД ♦А Червона пляма на пер- шій літері Т у слові "ЧЕРНІВЦІ’ (м 2 на арк №3) ♦ Б Червона плямка на літері “Ц’ у слові “ЧЕР- НІВЦІ" (м 3 на арк № 3) 0,20 1, 2.50 2,- 2. 124.10.2008. 1708 р. Баїуриііська траї с ц 4 ДО, П. кр., ЗГ 14',44 0 0,10 0 ш І І Ч)
955 грн. Поштові марки України 1992-2009 рр. ** 0 299 Багатоколірна (Жін- ка зі свічкою) 16(4x4) КПД 0,10 0,50 1,- Наклад: 170 000 КПДІ І І Наклад: 200 000 [21.11.2008. З Різдвом Хрисювим! ДО. П. кр.,31 14'4x14 ( і. ї 5-і, 'И. ЇМІ ' 0 956 1,00 грн. Коричнева, золота (Янгол. що грає на сопілці) 0,20 0,111 0,50 Наклад: 250 000 12(3x41 КПД 3.50 [16.12.2008. Традиційні головні убори украініив | 121.11.2008. З Новим Роком! ДО, П кр, ЗГ 14і іх!4 ** 957 грн. Коричнева, чолоіа (Янгол з рогом до- статку) 0,20 Наклад: 250 000 АН 12(3x4) КПД 0 0,10 0,50 1- 128.11.2008. Марко Вовчок (1833-1907) | ДО, П. кр.,31 14%х14 0 <>5Х 1,00 рн іі іі аіокошри.і (ЛА /жр 1 0.20 0.10 1 • 11 ІІ 1 1 9 0 Багатоколірна (Очі- 959 1,00 кон. нок і хустка, Чер- О,2И о,о« кащина} Багатоколірна {Пе- 960 1,00 коп. ремітка, Тернопіль- щина} Багатоколірна {Весі- 0,20 0 0 961 1.00 коп. явний головний убір, 1 ернопііьщина) 0,20 0.0* 962 1.00 Багатоколірна (74/- коп. „ мітка, Рівненщина} Багатоколірна {Хус 0,20 о.о 963 1.00 коп. піка тернова, Гуцу- льщина) Багатоколірна (Чі- 0,20 00 964 1,00 коп. пець і хустина, Лем- ківщина) Багатоколірна і Весі 0.20 0 о 965 1,00 коп. льний головний убір Покуття} Багатоколірна (//< 0,20 оо 966 1,00 коп. ремітка, Рівненщи- на) Багатоколірна {1>ап- 0.20 00 967 1.00 коп. ниця і кує пінна Львівщина} 0 ’О 0 (1 908 1,00 Баїаюколіріїа {Кіш КОІІ. , оанн. і мр іьщнніП і..п аіокоіііріці {Очі 0 ’О 0(1 969 1,00 КОІІ. шш іііміпіціііип Баї а іокоііірн.і ('Лі цнінінн 'Чиаіінй 1) (1 О 1) 970 1.00 КОІІ \тр ЧП.Ч/М.І 1 шні нщш і/) І) 41 0 0
300 Поштові марки України 1992-2009 рр. Серія (12 м.) 2,40 0,60 ~ 12(3x4) 2,60 0,70 КПД — 2.70 Наклад: №№ 959/70 = х!70 000 128.11.2008. В’ячеслав Чочновіл (1937-19991 ДО,П кр. ЗГ 1414x14 ** 0 971 1,1111 грн. Багатоколірна (В ’ячесіав Чорновії) 0,20 0,10 В 12(3x4) КПД 1, 2,50 0.50 1, Наклад: 170 000 |25.12.2008. Український народний одяг ДО. П. кр.. М ЗГІЗ'^Бл.- ЗР 11% 0 Би иіоколіріі;і (Крим 972 1.00 і рн ' < » НІН • / // м * '•'/ 11 »Л ‘ () 1 $ О (Р ня Господнього) 973 1,00 грн. Бага“Рна Хрещення} Багатоколірна (Дніп- 974 1,00 грн. ропетровіцина Він- чання) Багатоколірна (Дніп- 975 1,00 грн. ропетровіцина. До- жинки) Баїаіоколірна (Луга- 976 1,01) грн. нщина Свято Кири- ча та Мефодія) Багатоколірна (Луга- 977 1,00 грн. ніцина. Спиридона чудотворця) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,03 0,(І< 0,0' 0,0 і 0,03 Серія (6 м .) 0,90 0,20 Зчіпки (3x2 м.) Серія в | 16 (4x4) кпд Багагоколірна (Кри м. 9721 1.00 і рн. Свято Преображен- ня Господнього) о___ і лл Багатоколірна (Крим 9731 1.00 грн. . ’ ' Хрещення) Багатоколірна (Дніп- 9741 1.00 грн. ропетровщина. Він- чання) Багатоколірна (Диіп- 9751 1,00 гри. ропетровщина До- жинки) Багатоколірна (Луга- 9761 1,00 ірн. ніцина Свято Кири- ла та Мефодія) Багатоколірна (Луга- 9771 1,00 грн. нщина. Спиридона чудотворця) 1,20 10,- 0,15 0.15 0.15 0,15 0,15 0,15 0,08 и 70 1, 0.01 0.03 0.03 о,(н 0 01 0,01 Блок 74 (100x140) 1, 0,20 КПД Наклад: ЧИЛІ = х 140 000, блок 74 = 1, 100 000 Сувенірний буклед “Поштові марки України 2008 р.“ Книга “Поштові марки України 2008 Р” Книга “Український народний одяї на поштових марках” Книга "Гетьмани України" 10 ЗО, 10, 2009 101 01 2009 100 річнії від дим < Теиаил Кпи дери 11909 1959, ДО п ч> и 11
Поштові марки України 1992-2009 рр. 301 978 1,00 грн. ** 0 Баїатоколірна (Степан Бандера) Наклад: 220 000 0.20 ЕЯ 1-- 12(3x4) З, КПД - 0.10 0.50 2. 17.01.2009. 175-річчя віддня народження Сге- та Рудаиського (1834-18731 ДО, 11 кр., ЗІ 1474X14 ** 0 грн. Наклад: 200 000 Ьаі атоколірна (Степан Рудаись- киіі)______________ чн 1213x4) КПД 0,20 К 2.50 0,10 0,50 1, 18.02.2009. 150-річчя від дня народження письменника Шолом-Алейхема (1859-1<до)і ДО. П. кр., ЗГ 1414x14 ** О 980 1.00 грн. Багатоколірна (Шо- лам-Алейхе м) 0.20 0 10 В 1 12(3x4) кпд 1. 2,50 0.50 1. Наклад: № 980 = 200 000 аг,. Багатоколірна іПа- 981 3,20 грн, . ' 1 куга) 0,40 0,2 Блок 75 (30x33) 0,50 0,25 кпд — 0,50 Наклад: 100 000 09.03.2009. Серія “Перлини мистецького спад- ку Тараса Шевченка” до 200-річчя від дня народження поета та художника ДО, П кр., ЗГ 11 У; 0 982 983 , «л Багатоколірна ( "СЛи>- 1,00 грн. , ська родина . 1843) Багатоколірна (“Пор- 1,52 грн. трет 11Лизофба", 1846/7Ї Багатоколірна (“Пор- 984 2,47 гри. . .... Є В Кеикустювої , 184"' > _______________Серія (3 в- 1 Сер я у1 Н Серія в р 12(11 м купон) КПД Наклад: №№ 949'50 = х 150 000 0,15 0,20 0.35 0,70 3,50 9,00 0,05 0,10 0.15 0,30 1,50 4,00 0,70 '8.03.2009. Збереження полярних регіонів га |л 1ДОВИКІВ______________________, _________________ ДО, П. кр., ЗГ 11 ** О Багатоколірна (Аис- 985 3,30 грн. . берг) Багатоколірна (Ан- тарктична станція 986 3,30 грн. \ ' г академік Вєрнадсь- кий) 0,40 0,40 0,20 0,20 Серія (2 м ) 0,80 0 10 Зчіпка (2 м.а купон) ’ V (3x3) 8 м. та купон КПД 1,50 4, о,7і 2. 1 ЇО Наклад: №№ 949/50 = х 150 ШІ0 [Ї5Д3.2ИОЧ < ’ьимий іібіїокий випуск^ ] Д11 11 кр 111
НІ І Іоні іоні лі.і|>і.іі ' і.р.ііііп |99’ '009 рр 987 1,50 Грн. . ля) ** 0 Багатоколірна (Лот- 0,30 ♦ II Зам (16 07 2009) 0 30 ♦III Зам (07 09 2009) 0 25 КПД - Наклад: № 987 = 50 000 000; № 9871 (16.07.2009) = 50 000 000 .№ 98711 (07.09.2009) = 50 000 000 0,06 0,05 0,04 0,80 101.04.2009. Микола Гоголь. 200-річчя від дня І народження 1809-1852__________________________ ДО, П кр., ЗР І І '4 ** 0 Вага школі рна ( “Ве- ‘>88 1,50 грн. чори на хуторі біля Дітоньки ”) мт » зп Баїаюколірна (.V/?/- 989 2,20 грн. _ кола Гоголь) 0,20 0,30 0,15 0,20 Блок 76 (120x70) 0,50 0,35 КПДІ — 0,50 Наклад: 100 000 +4 а-тг л- Багаюколірна (Л/< 935 2,47 і рн. 0 НІ 0 1 риоіиине коло і Багатоколірна (Гаи 936 3,33 грн. Г ' лео 1 алілен) 0. >0 о,?5 Серія (2 м.) 0,90 0 і Зчіпка (2 м.) 1 (І 1 Серія в 'ц 10 (2x5) 7.50 кпд 992 3,75 .рп. Ь^гатоколіріїа (Ме- 0.50 0 риоіанне ко ло) 993 5,25 грн. Багатоколірна (Гай- лео і алтей) 1, о ,5<і Блок 77 (132x42) 2, 0,75 КПД — 2, Буклеї 10. Блок 77 2,50 Наклад: Блок 77 = 22 000, Буклет № 10 = 22 000 18.03.2009. Спільний випуск Україна-Китай [^Архітектурні пам’ятки України га Китаю” ДО, II. кр., ЗГ II' 996 3,85 .рп. Ьаіашколірна (Зо- лоті ворота м. Київ) Баї атоколірна \Ве- 995 5,40 і рн. ж а Лелеки, просі и іря Шанхай) _______________________< ерія (2 м ) Зчіпка (2 м. купон) 15 (3x5) по 5 м кожною сюжету іа 5 купонів КПД Наклад: №№ 994/5 = х 150 000 0,60 0,40 0,30 0,20 І, 1,50 5,- 0,50 0,75 2,50 1,50 18.06.2008. Природний таповідник “Горґани”. Г ерія "Заповідники та природні парки Украї- ни" ______________________________________ ДО. П.кр.. ЗРО 1Г/2
І І (IIII І ОН І ПІ .1 |ІК II \ крІІІІІІ І44 * Г<НІ*> рр г+ 0 1>аі.|іок<ннрн.і (/ н 996 1,50 ірії. ю/0 о.Зо 0 10 997 1,50 .рн. Ь.ианжол.ріміірн,- 0.20 0.10 ка. ірська) Ьіі.аіоколірпа (Кип 998 1,50 гри. лісовий) 0,20 0,10 Баї атоколірна (Сос- 999 1,50 ірн. на кедрова свропей- 0,20 0,10 ська) Блок 78 (110x90) 0,80 0,40 КПДІ — 0.80 Наклад: 97 000 [26.10.2009. Локоїчотивобудування в Україні | ДО, П. кр., ЗГ 13’/4х14'/4 ** О Багатоколірна (Еле- 1000 1,50 грн. ктровоз серії В.1 0,20 0,10 4!) Багаюколірна (Еле- 1001 1,50 гри. ктровоз серії ВЛ 0,20 0,10 26) Баї атоколірна (Еле- 1002 1,50 грн. ктровоз серії 2ТЗ 0,20 0,10 116) Багаюколірна (Еле- 1003 1,50 гри. ктровоз серії 2Т~) 0.20 0.10 121) Серія (4 м ) 0,80 0,40 Серія у гН 4. 2,- І ерія у 12 (2x6) 11 м. ' 1 купон) 8, 2, КПД І, Наклад: .V» 941/4 = х 150 000 1 • 1-І |,5« ,-П н,( і •кпи маяк ‘ Баї я ><>і<(>іііріі;і (Л/і/ 1005 1,50 ірії, як Іушіршсмінн Переди і іі) . сп Баїаіоколірп.і (Лін 1006 1,50 ірн. ’ як Ял пінт ькіш) Багаюколірна і Ми 1007 1,50 ірн. „ 1 як Воронцовськии) . -« Багаюколірна (Ма- 1008 1,50 грн. „ як Сарич) Баїаюколірна (Ма 1009 1,50 грн. як Бердянський Нижній) і> її (1 НІ 0 2'1 <1 Мі 0.20 0,20 І» 1(1 І) III О 1(1 о 10 0 10 0 10 Блок 79 (170x123) 1,20 0,10 кпд 1 Наклад: 80 000 127.11.2009. Українська пісня ДО, П. кр , ЗГ 1334х14’і'< ** о Баїаюколірна 1010 1,50 грн. .... . , (1 аидачацькі пісні} 0,20 0.10 ..... . ™ Багаюколірна (Жа- 1011 1,50 грн. ' ртівтіві пісні} 0,20 0.10 тю. Багатоколірна (///с- 1012 2.00 ірії. ' ні кохання) 0,25 0.1(1 ТЛА Баїатоколірна (Ве- 1013 2,00 грн. 0,25 II 1(1 г сіпьні пісні) Серія (4 м.) 0,90 0,40 Серія у 8 (4x2) 8 м ! купон) 8, кпд —- 1 Наклад: № 1010/13 = х 115 000 27.01.2009. 65 років з дня створення Украінсі. кої Головної Визвольної Ради ДО, П. кр., ЗГ 14'4x14
304 Поштові марки України 1992-2009 рр. ** 0 1014 1,50 грн. £гат>лірна (£и- блеиа) 0,20 0,10 ЕН 1,00 0,50 И 16 (4x4) 8 купонів 3,50 1,70 КПД — 1,00 Наклад: № 1014 = 144 000 [09.12.2009. З Різдвом ристовим! но винограду сорту “Мускат білий” на ти Кримського пей- зажу} Серія (2 м.) 0,40 0,20 Ж Серія у . 12 (3x2 1- 3x2) 1 купон) кпд 2, 5,- 1, 2,50 1 Наклад: № 3017/8 = х 132 000 ДО, П. кр.,ЯГ 11“ 19.12.2009. Народний Рух України іа переб) дову. 20 років__________________________________ ДО, її. кр., ЗГ* ** О 1015 1.50 1 рп. Багатоколірна (Па- даюча зірка на тлі їй мойого пейзаж у) 0.20 0.10 н 12(3x4) КПД Наклад: № 1015 = 207 000 1,00 2,50 0,50 1 109.12,2009. З Новим Роком! ДО, П кр.. ЗГ 13%хІ4'Л ** О 1019 1,50 І рн. Ьагатоколірііа (Ем- б іема НРУ) 0,20 0,15 т 25 (5x5) кпд 1,- 5,- 0,75 2,50 1, Наклад: № 1019 = 140 000 1016 1,50 грн. Ьаі аюкоиірна (Святій МиколіШ У ялинкою та оаича- тамн і пцОарунка- ші) 0,20 Наклад: № 1016 = 254 000 Н і,оо 12(3x4) 2.50 КПД - [15.12.2009. Виноробство в Україні (О І. кр.,ЗГ 1 Г/2 [23.12.2009. Маяки України ДО, тиснення копгревнс га плівкою і голографі чним ефектом, П. кр.. ЗР 11'/ 0 0,10 0,50 1,- ** о Бш а гоколіріга (Гро- но віто, раї) і і орт і 1017 1,50 ірн. ( і \оніманський 0 ’О 01 ) оі от на ти віто І*н*4інк\) 101Н 1,50 1 ри 1 II 1 ниип'їрп і (/ (і !() 0 10 ** 0 1020 1,50 грн. багатоколірна (Кварц} 1021 1,90 ,рн. багатоколірна (Сір- ка самородна) 1022 2,00 грн. Ба™™1>ліРна <То~ паз) 1023 2.20 грн. багатоколірна (&- ри.7) .... . . Багатоколірна (Око 1024 3,30 грн. , 1 тигрове} л Баїаіоколірна (а- 1025 4,Н5 ірн. „ 1 іарч(піт) 0,20 0,25 0,30 0.30 0 40 0.55 0,10 0 1 о, 15 0.1 0 0,57 >.<іі<80(І70хІ23) 2, 1 К11 ’І. 1 Пак і 11 100 000
Поштові марки України 1992-2009 рр. 305 ДОДАТОК 1 Марки, які не були введені у обіг 11992. Перший обіговий випуск (пробний) | ДО, П. кр. гумований та сіруватий, «убцьовані та □ Примітки: 1) автор рисунків О Штанко; 2) “А” — герб Д.Вишневецького, “В” — герб П.Сагайдачного, “Г” — герб Б.Хмельницького, “Д” — герб І.Виговського, “Е” — герб Д.Многогрішного, “С” герб Д.Апостола, “Ж” — герб П. Дорошенка, “І” герб І.Самойловича; 3) Інформація про пробні випуски взята з книги Фурмани В Общегосударственньїе стан- дартньїе поцтовьіе марки Украиньї. — К.: Марка України, 2003. — С. 93-94, 186-195. ** 18 (?) коп. (?) 28 50 коп. Блакитна 38 70 коп. Світло-коричнева 48 100 коп. Світло-зелена 250. 250,- 250, 250,- Серія (4 м) 1000, Наклад: №№ 18/88 = х 100 (?) Примітки: 1) автор рисунків О.Івахненко; 2) Інформація про атрибуїи М № 18 відсутня. 000. Другий обіговий гипуск (пробний) ДО, П. кр. гумований га сіруватий, зубцьовані та □ ** 58 X. Чорнувато-еіро-зелений ' яскраво- 250,- опалово-зелене Чорнувато-червоно-брунатний 1 250,- темно-жовто-помаранчеве Чорнувато-брунатний яскраво- 250,- охрове ос п Чорнувато-лілово-карміновий І 250, яскраво-лілово-пурпурове £ Чорнувато-фіалковий яскраво- блакитно-фіалкове 104 Є Чорну ваш-червоно-брунатний ! 250. ясно-червоно-помаранчеве Чорнувггго-бруиаіио-червоиий / 118 Ж 250, іеміїо-помтірлічсво жовте 128 1 Чорпувіпо-сіро К'книн конто- 250, II III Ні < | і ( 8 м ) ?(ИМ) іііікііпі Г’. М 58/1.’ КІО( )
306 Поштові марки України 1992-2009 рр. ДОДАТОК 2 Зведена таблиця цін на обігові марки четвертого-сьомого випусків у шести- блоках Багато колекціонерів збирають обігові ви- пуски у вигляді шесги-блоків (2x3) лівого верх- нього та правого нижнього з полями на яких на- несена інформація про випуск ( іля ЛВ зверху вниз та ПН знизу вверх: ПК “Україна” дата ви- пуску номер замовлення. З 2001 р. на нижньому правому купоні (показано стрілкою) вказано но- мер аркуша — 1-4). Тому повний комплект ста- новить н’яіь шссти-блоків Якщо наклади немо- жливо розрізнити між собою (наприклад м. № 377 накл І та II). вони вказані у одній комірці Марки (для зручності) йдуть по випусках у міру зростання номіналу. Коли і зчіпка і трьох марок ціну виїначаюіь, як <0,5 від вказаної ціни. Перший наклад кожної марки умовно вва- жаііься випуском І Інші наклади відповідно: II, III ітл № К< Четвертий обіговий випуск III - УФ < - ( К IV 1-3469 V— 1-3721 VI — 2-307» VII —3-3038 VIII 5-8312 IX —6-3184 X 6-3726 2х6-бл 12,- 2хб-бл. 10,- 5хб-бл. 6,- 5х6-бл. 5,- 5хб-бл 5,- 5х6-бл. 7,50 5хв-бл. 4,- 5х6-бл. 5,- № о» “3” “Автобус” 0,03 грн. І — УФ “Україна” II— 1-3248 III - 1-3470 IV — 1-3720 V 2-3079 VI - 6-3042 2х6-бл. 2хб-бл. 26-бл 5х6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл. № 97 “К” “Трамвай” 2,00 грн. І -УФ “Україна” 12,- 12,- 3, 5, З,- 3,- П’ятий обіговий випуск № 377 “В” - Мальви 0,1 о грн 1 1-3064 II - 1-3283 III — 1-3468 IV — 1-3479 V 1-3767 2х6-бл 2х6-бл. 2-6-бл. 5х6-бл. ЗО. 15 15, 25, № 96 — “І" — “Тролейбус” 0,01 грн. № 373 “Д” - Чорнобривці 0,30 і ри І У<1> "У краін.і 2>:6-6 । II УФ 2«6-б.і
Поштові марки України 1992-2009 рр. III — 1-3451 2х6-бл. 20,- IV 1-3465 2х6-бл. 20,- V — 1-3480 2х6-бл. 20,- VI — 1-3734 5х6-бл. 40,- № 374 “Е” — Соняшник — 0,14$ VI —5-3893 5хб-бл. VII —6-3632 5х6-бл. №6О5“Ь” Шипшина —430 грн. 45, 40, ] — 1-3066 II— 1-3284 III —1-3481 IV 1-3733 V — 2-3470 VI 3-3196 VII —3-3437 VIII —4-3089 IX -4-3474 І — 5-8026 II 6-3417 ПІ -6-3943 5х6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл. 30, 25, 25, 2х6-бл. 5х6-бл. 5х6-6л. 5х6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл. № 454 "С“ — Бузок — о,70 $ 1 — 2-3307 II — 2-3471 III —4-3473 5х6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл. 40,- 60,- 50,- 50, 40,- 15,- 15,- 40, 30,- 30,- № 699 “Я” — Фіалка двоколірна — 0,50 $ № 376 С” — Пшеничні колоски 0,70 $ І — 1-3067 II 1-3285 III — І 3482 IV — 1-3722 V 3-3035 VI 4-3091 VII —5-3227 VIII 5-3894 IX 6-3941 2х6-бл. 2х6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл. 100, 50, 60, 60, 45, 45, 35. 30, № 378 (1-У1І) та 671 (У11І-Х) “Р ” —Три губ 2,00 $. 1 — 5-8025 II — 6-3944 5х6-бл. 5х6-бл. 25,- 25,- №375‘‘Ж” — Кетяг калини 1,00$ 1 II 1-3069 1 -3286 2х6-бл. 60,- III 1 1766 $ <6-Пи. 75. IV 1 101'1 НІ 60, V 1 МІН Гі <>ІІ 50, 1 — 1-3068 2х6-бл. 60, II —1-3287 (УФІ) 2х6-бл. 100 III — 1-3483 (УФИ) 2х6-бл. 60, IV —3-3040 5х6-бл. 100. V —3-3197 5х6-бл. 500 VI 3-3439 5х6-бл 90 VII —3-3557 5хб-бл 15Н, VIII—5-3896 5х6-бл 80 IX — 5-8230 5х6-бл 80. X — 6-3633 5х6-бл 80. [ ІПрсгни «>бііоииГі випуск К«» 429 “5 іині Ьлрвішж
308 Поштові марки України 1992-2009 рр. VI — 5-8227 VII —6-3939 5х6-бл. 5х6-бл. № 470 “45 коп.” — Волошки І Ю,- I 7,50 ( — 2-3045 5х6-бл. 15,- 11 2-3147 5х6-бл. 12,- ПІ —2-3474 5хб-бл. 12,- IV —3-3593 5хб-бл. 7,50 V — 4-3475 5х6-бл. 7,50 VI- 5-3228 5х6-бл. 7,50 VII — 5-8226 5х6-бл. 5,- VIII —6-3631 5х6-бл. 4,- № 437 “ 10 коп.” Мальви 1 -2-3325 5х6-бл. 25,- 11—2-3472 5хб-бл. 25,- III 3-3199 5х6-бл. 20,- IV 4-3090 5х6-бл, 20,- V- 4-3775 5х6-бл. 20,- VI - 4-3723 5хб-бл. 20,- VII —5-3603 5х6-бл. 15,- VIII 6-3228 5*6-бл. ю. IX — 6-3940 5х6-бл. 10. № 527 ”65 коп." - 1 оропюк пахучий 1 — 1-3781 5х6-бл. 20, II —2-3148 5х6-бл. 15,- НІ 2-3475 5х6-бл. 15,- IV —2-3602 5х6-бл. 15,- V 3-3034 5х6-бл 12,- VI —5-3001 5х6-бл. Ю, VII 5-3229 5х6-бл. 10,- VIII 5-8231 5х6-бл. 5,- IX — 6-3848 5х6-бл. 4,- 1 — 3-3195 5*6-бл. 40,- II -3-3712 5х6-бл. 40. III —4-3088 5х6-бл. 30,- IV — 5-3056 5х6-бл. 50,- V - 5-3356 5х6-бл 15,- № 678 “0,25 грн."— Петунія І — 5-3747 5х6-бл. 7.50 11 - 5-8228 5х6-бл. 6,- III - 6-3538 5х6-бл. 6,- № 674 "0,70 грн.” — Латаття біле І — 5-3863 II 5-8229 111 —6-3724 5*6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл 15,- 15,- 10, № 442 "ЗО коп ” - Чорнобривці № 634 " 1,0< і грн.” Мак І ? 488 II 147 3 III І 1198 IV І ях.1 \ 1060 5х6-бл. 5x6 Гід їм 5 • <1 011 <1 О І ЗО, 25, 20, 15, Ні. І 4-І6Л6 II 5 1210 III . 1895 IV 6 1II/
Поштові марки України 1992-2009 рр. З V -6-3725 5х6-бл. | 15,- | Сьомий обіговий випуск № 790 “1 коп.’ — Горщики-двійнята 1 — 0 82'И 5-6-бл. II — 7-3780 5х6-бл. № 791 “3 коп.” — Коник 0,75 0.75 І — 6-8232 II - 7-3774 111 8-3721 УКРАЇНА 5х6-бл 5х6-бл 5хб-бл. 1,- 0,75 0.50 Ке 792 “5 коп ” - Свищик 1 — 6-8244 5х6-бл. 1,50 II - 7-3775 5х6-бл. 1, III -8-3120 5х6-бл. 0.75 IV 8-3714 5х6-бл. 0,75 V 8-3913 5х6-бл. 0.50 №793 “10 коп ” Дзбанок 1 - 6-8234 5х6-бл. 1,50 II - 7-3779 5х6-бл. 1,- III -8- 3296 5х6-бл. 1,- IV 8-3481 5х6-бл. 1,- V 8 3713 5к(і-(*л 0,75 VI 8 3914 5-6 Счі 0,75 VII 9 1421 5-6-бі| 0,75 № 890 Пі коп ’ Ііо и.і. і І — 8-3016 II — 8-3625 III —9-3343 IV —9-3422 № 794 "50 коп.” — Прядка І 6-8238 II -7-3526 III -8-3647 IV 9-3264 V 9-3423 5х6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл. № 795 “60 коп ” - Сулія І —6-8233 II — 7-3298 III —8-3483 IV — 8-3648 2,- 2, 1,- 1,- 5х6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл 5х6-бл 5х6-бл СІ" 8 5х6-бл. 5х6-бл 5х6-бл. 5х6-бл. № 796 “70 коп.” - Куманець І — 6-8239 11 7-3776 ПІ —8-3223 IV —8-3482 V —8-3718 5х6-бл. 5хб-бл. 5х6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл №797 “85 коп.”- Ківш 5,- 4,— 3, 2,- 2, 6,- 5, 4,— 4, 7.50 6, 7,50
310 Поштові марки України 1992-2009 рр. № 801 “Ж” - “Бичок” — 1,00 $ І 6-8240 II —7-3652 III — 8-3649 5х6-бл 5х6-бл. 5х6-бл. № 798 “1,00 грн." — Глечик 7,50 6,- 5,- І — 6-8243 II -7-3782 ПІ —8-3717 5х6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл. 40,- 32,50 30,- № 802 “Є” — Каламар — 0,70 $ 1 6-8241 II — 7-3781 III -8-3912 IV — 8-3626 V—9-3342 VI—9-3324 5х6-бл 5х6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл. 7,50 6,- 6,- 5. 5,- 4.50 № 987 “ 1,50 грн.” — Кахля 1 6-8237 II —7-3783 III— 8-3722 5х6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл. 1-9-3123 II —9-3341 III -9-3425 5*6-бл. 5х6-бл. 5х6-бл. № 799 “2,00 грн.” — Куманець № 803 “К” Кварта — 0,90 $ 7,50 7,50 6- І 6-8230 5х6-бл. 11—8-3719 5х6-бл. № 804 “Р” — Лялька — 2.00 $ 32,50 25,- 20,- 1 35,- 30,- I- - 6-8242 5х6-бл. 15,- 11 7-3777 5х6-бл. 12,- 111 -8-3915 5х6-бл. 10,- IV -8-3715 5хб-бл. ю,- V -9-3340 5х6-бл. 8.50 VI 9-3426 5х6-бл. 8,50 № 800 “ЬІ” — Свічник 0.50 $ І 6-8236 II —7-3778 III 8-3716 5х6-бл. 25.- 5х6-бл 20, 5x6 би 15, 1 —7-8235 5х6-бл. II — 7-3784 5х6-бл. III - - 8-3720 5х6-бл. 80,- 65. 65,
ДОДАТОК З Зубцемір 7 ІІІІІІІІІІШІІІ ІІІІІІІІІІІІІІІІ —& 2 СМ 18 174 17 н****м****тн ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ЖЖН 164 16 154 15 № 14і ІІААЛА А ААЖЛ. І А ▼ ▼ТТТТ““ттттТ' 1*+ 134 134 ОІНІЧННШ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦' п о X ,♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< 13^ .♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦і»! ♦♦♦♦♦♦♦♦♦І»» ж>»>т>нІ12!4 ,♦»♦♦»♦♦♦♦♦♦< 12Н 13 124 12 114 ♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦' ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ІЦ4 »♦♦♦♦♦♦♦♦♦< пч >11 КН ♦ ♦♦♦♦♦♦♦»♦! К&. ♦ ♦♦♦♦♦♦♦НЮЬ 9
ЦЮ ПАК Ярослав Степанович ГРАБШТЕЙН Руслан Соломонович РОГОЗИНСЬКИЙ Мирон Степанович Поштові марки України Каталог поштових марок 1850-2009 років, які мали обіг на теренах України Коректори Р. С. Грабштейн, М. С. Рогозинський Комп’юіерний набір і верстка М. С. Рогозинського Підписано до друку 11.05.2010. Формат 70x100/16. Друк офсетний. Папір крейдований. Гарнітура Тайме. Ум. друк. арк. 25,15. Наклад 750 прим. Зам. № 274. /#5® телефони [0372] Прийвіапвия 552 943 Друкарня 526 353 р—н-...'». 526 956 Бухгалтерія 527 049 , адреса |ЦЦЬ 68000, м Чернівці, вуя. Радииюва. 10 е-таІІ Іп(о@Ьчкгек яві факс (0372) 562 943 ттттттЬукгек паї