Text
                    Let’s knit series


4W о л Я 3 Л Я 6 л Я 12 лЯ 18лЯ 24 Л Я 50cm 60cm 70cm 75cm 80cm 90cm ft 3kg 6kg 9kg 10kg 11kg 13kg - Ф+<Ж“(р.з4) д$<иль/««АЖ^ htwiww ЯЖ®Л/ФШЙ«^ frTlD-T- ййТ/ШоЬгф^г ЯЖ/1Я-^<±® ffi^Z«±?ST ЖЖйЛ? 7-tj>7V*4tlx7. ^-7-7^ tV-7 F-JKIJI? 7>Г» TEL.03-5453-1822 /Vyfc^t'- TEL.03-3498-6554 Л5а-ЛЫЛ*1А 7^-7+>X) TEL.03-5340-6825 Х-у*(Х«уЛ т=Ч Х-уЛ) TEL.03-3478-8481 v Я Ь 7 7 - > 7 (* 7 * > X) TEL.03-3498-2666 ^7^>м'-К Ы/-тЧ>7 Л>м'--(/хЬ-Х^7» TEL.03-3797-0430 7>7т> TEL.03-5371-3357 — 7 Zxz2 TJt^&L TEL.P3-579O;5464 77t'-X TEL.03-5786-1600 ^xt^ttzxJK7|Jl-fl'6r)'X7K7|J-V->?:®fflL/s £+&?□ A-0*’£tt£fflnTl'£To •ЕПЙПЙОZe». ^<Dfetfeists4- 5£T •75-. ат*. jST*A^U£lzZc6. 4зЖу*ГяЙЬ£Т0 •*eo«sMg u a * -» - и £ r JCIS,<(4£. а*»^Ж№®!|>я-гАф£ЖШй)*»0М№«^й¥ПЦГ;£±Т-годаяШг«С6ПТИ£Т -?0ог$flfjIC («; В*®№Ж№®а->Х^А (TEL.03-3817-5670, FAX.03-3815-8199) #1'
con ten ts oordinate items bxdaily wear 10 abies’ wardrobe ..........26
cXJaby’s first knit fc£#U-0 ^-0lM>T0fc»frUc^£^T£lf£Lj^o ^Ж^/с<^Л^Ь^С'Ь, ^1СЧШ'&оТЖЬПЛ:С'Ь' vv0tia*lio££-t+Ao ЖАЛ:ЙЛЛИй*А*ЖЙ«[«Р®Л'Жи^и^ТЗ;9ио
7UJU*4'otfC'T^6lA4 ;W^£t°n.7’*7<l'(Z)bhX(X a t- (D 7 -p - X h - "j b (c о 1г U TT, I' 0 -у b t —X T\ cMJ&tojtEIJ&Uo S^^/35A-> 7 7 -fi>/-b U 7 (7 - -fe > it ¥) 5о т’-УО/И*®? »И1₽/§*ЗЕ? 0~6 йЯ Я*^Х50^->' 9
wear £5М'Э7Ь>0йЯЖ^е-1Во fl2h4 Ш*, A>*-/77t-X 10
0~6 л Я ГЯййЛ^}Т^-&Ь-й-^0^люгг i> £> £tf'Т*йй₽ ft Ъ - Ж (г * и. ^л^0веадл'бЖ^т^>1 ttrr. □ > У <~f\iДс 'Ш1»0±1СЖ&Тх £ £ li'fcО Й'-tt 5ct э icU.О к 5иЯ * f - U (i -> з - Ь 2 < У & о k и ^/Ajuyu-v—> 'xJU'xt'- ffl*^/5 = 52^-’>\ 6-7 = 56^->'
8-9 -S' Ъ -S' Ь з "j 4- £ >1/ — А > л. — X 3~12лЛ #тсТ £ <fc Z Л £ I>& £ ^ti. It (D g & J'l/DJl oTSotb ^ЖПТ15т« Ъ -э Ь & fe ffil' > a. - X%—^(Г fa o jfeZ/s’tf- ^ti-^-Jiz ^Л^/бв^-у ЛЛ-^-Л-. ♦B;F/'bLz^(7--t’>'>-t>-=V) 12
13
10 11 3~12лЛ & US £> Kb о к и > J И у Ь О V -у <7 =1 - Мi Й'Ь'Ю.Й Тt - & Г ШЙ6 w £> it к Ч Яй #-у к U к<7 > г Г с *><До£:М.(7Ж< S ir(i4 14
15
items ЭДЭД©ШЯ1Ш&о <'-2t^tt5L<4oT<5*'6, fc^flgOzi—Ь-&£1Х£оТ\ vv0®g0^-tfZ5o £оО;7^$-^±Т1гуЬТ£бП5^17^<тГГ0 Ю$^Т<Т*оЛ:ЛЧЧ й^>^*^5Т^0ЬЬП51'у7^-7ЬЛ''Шт<А0Э^^^^9о 16

14 15 -у- □ /ч .у ь £ Л - т -f Л > 6-12ЛЯ 18
19
16 17 УЛ/*-Л-liU fetel'KCtbUSLfco йи*г*^>ТвйГ«^5<5<о Ч+Г-О/Я^ЖЗ ^//\°tf- Уи>-кХ77-- S*^/74^—>' Л*>л.) /'?>7/^9-7*-г-^и-7 K-JU(7--b>77^) 20
21
18 19 18/18ЛЯ, 19/12лЯ г0<6С''>>У^^Д^<^*^<Т^йТТ 7
23
- Ь Т 1-/^ Ь - л Л > —К М/ —т^<>7 ——) /Х>‘У/Ху/\' тл Х>Л(ЛуЛ) ШЬ/^У*>Х(тдЬГ-7->^) 20 21 7-КО$Л— 20/18ЛЯ. 21/12ЛЛ -•yh07"2$-lX □ 7=i7U*<T®)t^Ti'A'6, а □ v Л "X f - (СIX > Э Т То ^Xo<t<bl'C0V<XT—Л—IX, « Ъ J/f о Т *г Тt % 5 (D t> Z' £ Я ± feiS l' #Л' Л -эТ fc M-=f- 24
25
abies’ wardrobe AA0S9Ct^ZclvS<Wai^5J;9^«i:oT$T, # □ Я т < / Л I у (t) V3. • Л >□.) 26 ^h>
22 18~24йЛ safe<7>;w&*'» > а-д й - us. "Е5—TO&g'O * U л. - Д $ * 5 Л Й - Ь SB # й^-К < > Ь о ^££®йЧ'о£7у7Т5 <К Lz □ % ® fa Т / \ Y <К - X' ?! бЭч — т'-У'О/Я-ё-Ж^ KftZSfflSig? -?b-7° 27
23 24 18~24лЛ * (D =f-(D 'К 7. Ь (1Д LI' fe С' ± £ £ -Г - '>* о й0^£(1^и>?<ХН0А-э£ -» У)V ts. Jf$0^ A Mi 1 ft $> 51 □—тЧ^-гмсйдэдтТо ^//x’tf- ^zl-4PLY *B*^/90^°—>' T>v*7, /\*>‘У/Х-у/\- 7-4 ХуЛ(ХуЛ) 28
29
25 26 30
K-JK7—te>’>*4) ЯЛ-ГУ/А?*''^- 8t/#74>X(v7K7’-5->7) й/Х-уЛ т-Ч Х?Л(>Су*) 31

33
*=& А Я feSft tt± &О7-Т7 валдавй a AL°- 7-;noo% (>U7^-JU60%fSffl) 9 25g Й120т ф*й 2/0-3/0-^ 326FH310F3) b “J.-4PLY 7-;иоо%(ЕйШпт) 36 40g Й150т ФМ 2/0-4/0-^ 483 РЭ (460 РЭ) c At: — ^7-7 > уму 7-JL100% 26 40g Й150т -ё-± 6/0 ~ 8/0 683Н(650РЗ) d At- Уи>-ЬД7“- 7-^юо%(йтпт) 31 40g £)112m 5/0-7/0^- 504 F4 (480 Н) e Atf- TJbAtfv 77Л/ЛЛбО%(АЪ'-7’,ЛгМ' ЛгёД) 3-yh>40% 12 40g Й105т 5/0 ~ 7/0 861 F4 (820F4) f /XJK7,J-V-> A7PAH- ^100% 8 50g Й250т ФЙ8 3/0-5/0# 683 П (650 РЭ) к it zs. Та ц Jb <7 и Т < Ь g zXJL7,J'V-> ''KjU'Ktf—Ф Ф "j -> v У ^100% 6 50g ^J135m 5/0-6/0# 683 Р] (650 R) h ^XJK7lJ-V —> 7h-7° ^100% 25 50g Й192т ФИ 3/0-5/0# 683 Я (650 РЭ) i ^100% 14 40g Й116т 5/0-6/0# 609 РЭ (580 РЗ) j Хф-^ Х+-Л'И- 7-;иоо%(±&<7)Фк >977-^30%) 5 50g Й232т о лта 0—2/0# 704РК670РЗ) Та И 7С № к Хф-^& X4—xv-f Лг-№- 7-;noo% 5 40g Й94т 4/0-5/0# 504РЗ (480РЭ) 2006 *₽ 6 я 1 о в (dtг т 151-0051 ЖяЖЙ-&ЕТ81<гS-3-16-5 '>' + >b^'>^tteJb6F TEL.0120-147081 (®ЙВ$ГвЭ 9:00~17:00 ±-ВЗ?В$В£> • т 531-0074 ЛЖгМЬЕЖЗШ 1-9-5 • ЭЙtfJL2F TEL.06-4801-0250 &^£ttTC/S Т103-0023 ЖЖЗЕФЖЕВ^Ш^Ч’3-6-9 7< • <г-f tJL2F TEL.03-3663-2151 34
jfc-xtf- /чь-'-ф-л, Й(102)265д[ KUX220g. ФЖ^ЗОд. ОТ 15д]=11$o fTSS -®51Отт0Ш^'Х>10f@o ^•••Л’$1+3/0#о KUX ^ffl57.5cm. £55ст. (ф£±35.5ст. ФИ2?- ЙЕМ 39т. ^£17ст. < "7>Т ®E3t9cm. а?$9.5ст0 •У-> 10ст¥ЯТ'ШШВ*АЗШШХ11fS. В26§ 11Й„ > h □ Ld «T'$145§ftU. ЕЮск То £Й5 • £я5 ФЙ [5]^SOflFU 00^9 13 i^l-2^S*STo tt® В • ФЙТ • £E№Sli ГЙЭШ*1@^ 1й1 aj osstuicL, ?йп<7)^ш*5Ь1с^ *n„ а-'?й#1йЛ’е>Фй-9Т^й4Ж§^l T^<7*. ft • fig • хил^^ШЛТО'Ъ^ЙЬТ f±±lftTo •Ж- A. X<7>£ «]$££>-tt-TtU-S B!J±Z"C (^^3>C) 28c (8.5^) ffSDA 80сй(215Э)^§ ti'SSG «'’fnV Г¥^<и^г>>] http://www.tezukuritown.com 35
+1 \ t\ + 11 v Я<г СЧЛЯ 44 -* г^ячяЧ/ 40- Л^ЯЧ^Я 38- АМЯЯ“^ ?ЯЧ>я<^ зб - ГЯ”ЯЯ кЯ^^Я'^ 34- ^Я^Я^ 32- Я^ЯЧ/^Я кяч^Я^-^ 30 -* & А А |^я >Я^^Я<^ 28 - г/Ч^яЧ^Я ЖЯЧ-^ЯЧ!^ 26- ЧЧЧЯЧЧЯ /^яч^яч^ 24- ЯЧ^ЯЧ^Я А^ЯЧ^ЯЧ^ 22 - яЧ Ч^Ч Ч>Я<^Я<^ 20 -* ГЯЧ 1^ЯЧ 1^я п^я^^Я^^ 18 - /\°гЧ 1^^Ч П>Я<^Я<^ •-КЙШ»- '"ts^s^s, 12 ЯЯЧ /Чя Ч И^я^>Я<^ 1 о - рпгЧ Я^Ч кчяя<^Я^> 8 "* Г^Ч^Ч^Я еч^яч^яч^ 6 -* рп^Ч^ЯЧ^Я Е^чгяч^яч> Й\?Ч/?ЯЧ/Л7 ячгяч^я<^ 2 "* <-33 ims*'e>5§-fo^7 .-a-m»®^ —+ tftttttttt TV4 -v tt t tt ЧЯЧ^Г^ЧЧя^^Я^ *-3 Ч1^ЯЯ^ЯЧ1^ЯЧ1п -*2 ЯЧЧЯЧЧЯЧ/ЧЯП Я- ЯЯЯЧЧЯЯЯ Я^Я^Я^Я^^Я "43 4 ^ЯЧ ^Z?4 ^Z?4 FZ?4 Д -41 4 -F^4 ^^4 ^^4 <F^4 Л 4 ^Z?4 ^Z?4 ^z?4 ^z?4 ЯЧ>Я^^Я?^^Я^^Й -37 4 I^Z?4 ^Z?4 ^Z?4 ^Z?4 n 4ЖЖЯЯЖЯ *-31 4 #^4 ^^4 F^4 /F^4 4 |nv4 ^^4 |nr4 ^Z?4 W ^ЧЯ^ЧЯ^?ЧЯ^Ч>П?ЧЛ ^25 Ч7М>Z?4 4П?Ч ^Z?4 ^Ч>^Ч1ПГЧ1П?Ч1П?Ч/] -23 4>^nOn~z^^^ Я^Я^Я^^^Я?^7) ^21 41^^4 /F^4 -F^4 <F^4 n Я<^Я<^Я<^Я<^Т<<Л ^19 4 F\“^4 F^4 F^4 F^4 \ Я<^Я<^Я<^Я<^Я<п ^17 Ч 1^ЯЧ z^ZZ4 F4^4 ^Z?4 I^ZZN Л -15 4 ^z?4 m~z4 Fz?4 ^Z?4 F4Z \ 4 >^4 |n°z41*^41^^4 F^z4 Я<^Я<^Я<^Я<^Т^>Э *-11 4 |n?4 ^ZZ4 >^z?4 |n~z4 ^я W я^ ^Я?ч ^я^ ^Я?ч ^я^ ^5 9 Ч F^4 F^4 F^4 F^4 F5T<? ^WM^WSW ’ ^Ч 1^^Ч Я^Ч Я^Ч |^^Ч 5 Ч>ЯЧ>ЯЧ>ЯЧ>Я^ WRfW^WR s 'VUV<=X=> V uvuv~ V uv VuV^VuV^VuV^VuV^uV 36
co http://www.tezukuritown.com
(230)^9 3 5 ±1$Г'(207@) 9 11 £W)'5 20с (52@) Й0 ^jZ)'5 - 9с(23§)£э (52@) + =1ЙЛ)0^Йи¥§^^оТ ee^D’^at; 1Ж?(58§)£э 1.5сй11§Г26с(58§) Юс *- з -> 2 <- 1 ZEffjA'b (23@)1я9 d Ф П> 2?с® £Ш'6 а (52§)Й9 ‘‘V«^ //W« X V X Л. *4 ъ X Ъ X XeJ- Л> X- • \* X 5U5Z)'522c (57@)^э 3»5 (23§)&э to* дЬдй'б toS (570)^9 52@ ^0. 'i X *• Ч >/9 * *К * А * > К (22Э)Хч^нтнтнннт^: Й-’^Ш Ш Ш Ш11 ч Х^ЛИШШШИК^/ 00 Ф Н> 9с (1 з@) 38
^^//[-.2 2 _ <^<ЯЧ + <X FZZ4 FZ?4 -Я? V C'\C3O7’>‘^ -«*ЛСЭС>Г>^ T QQ ,_ ^ •<'\<'X~>T >• ' ^^Ч^^ЧЭ^^Ях 1 "X ^.//> '/• Л/ xz- V <ЯЯ5~ЯЯ^~^ ГЧ ^\”z4 Fx°x4 /F^4 F^4 К/Ч F^4 F\“4 F'“/t FF \ ^19K*T'tt*»tl^«lLifgt>‘ <i=*4olt-5 / -=*SW5 I 1 - л3“*1 Sto<^t ^AS 20- jF^z4^zZ4^^F4^i^+++++ + <++ +^Я-^ЧЯзч/яУ -20 Ч ЯЯЛ ЯйЯ ЯЗ^ Я~Я Я?~Я ЯЗЧ Я~Я ЯЗЧ ^Я^ ^<-19 1® - ёЗЧ /FV4 /FZZ4 ^Z?4 >FZZ4 ^Z?4 Г Z?4 FZ?4 ЯЗ \ ГЯЧЯЯЯЯЯ^ЯЗ^ЯЗ^^ *-17 16 - ГхЧ FZZ4 zF^4 ^34 /F^4 ^\°^4 ^xz4 ^\“z4 ^xx-Ч ЯЯЯ ЯЗЧ ЯмЯ ^Я<^<^3<^~ЯЯЯ *-15 14 - |Ч Fzr^ ^\zz4 ^z?4 ^\1хЧ Fxz4 V Ч «-13 ! 2 /М ^\~z4 ^Z?4 ^zz4 ^ZZ4 ^ZF4 Я \яя ^Я^ ^Я^ ^Я^ ^Я^ ^ЯЯ ^Я^ ^Я^ ЯЯ -11 1 о Л ^xzx-Ч ^XZ4 ^ZF4 ^Z?4 /Fxzr^ ^ZF^ FZF^ /Г \ЗЧ^Я^^Я<ЯЗ<ЯЗ<ЯЗ<^Я<ЯЗ<Я5 *-9 n\ г ^Я?ч гя^ ЯЯ^ ^яч ^яч ^яч л) - ? 6 r^4^xZ^4^^4^Z?4^ZZ4^ZZ4^^4^Z?< \чгяч^я^ЯЗ^Я?^^ЯЧГячязчя *-5 4 - ffZF^^ZF^^ZF^^34^ZF^^ZF^^ZF4-^Z?V -A -V —> 4 iS^D л^лал^л^л^л^л^л^лллм <-9 tt + 1- + ffttft-1-t-rT + + + T + TTtfttf1-Tt+-t-tT + + t + tlh-fr <— 7 шттштшшншштшшшшнпн - * * t t Г Т \ t t ttf- t + t t-tr 111 -t + t t-t-r t T t t-tr 11 f t t -ro't 1- -t- «— 5 ZxFK®7K«zR«-7RZ4^4t - 3 -ffITWTITH4TTKHMTTWHHfTHHrH0-H~ + -t + TTt-trtTTttt + yr T tVt- t t T t Г ± T 1- t t T f T t T -tj T t 1хГт t f <- 1 / \ \ (42@) / X afeauea 5с 9 & <от JgTlMl5§^U, 1ЙЗ§Т'5£*>±Л''ич 1М0Ф§гЖШ^йоТ:®л, ййМЙШЯеоЛ: g^^oziiDL. m91гзшв*$То ffiffi • Ф»ИЕЛ>е>Й-эТ^*. t виФ'й t □Ь3ф|1.' йс0«еил’е>^7 4С I 2?1 39
(со&)(со&) о о ^_Й(3Ж) Г— я (°®) Ki Ki о к* ££+- лЧл^пЧп^пЧп^пЧп^оЧо^пЧп^рЧп^ +-+- Y^ йШЖсЖЖ £ 8z8^8z8S8)8^8z8^8/8^8;8X8z8 ап € _д ап О ап ш со со о Ю ю $₽ (Ш- ^г CD ас? ас? ГР ^в г— о со со 1Ъ ГР ID СО О ID V1D со О ** | х'Ш o <AJ Ki £ й Ю СО ап см 'D 0 tnX (LOSS) О ю 5i * <? шд Р :|съ +$ 1J ап т— * О 4Q 0 ап ю со ж <ял I J м 5^ м о »с^ 'D * 4Н е й № о и -н •Ф *0 «J ™ ** S * . лХ лК ffS^ лК /XX X /XX лХ «ХХ n\ XX /х (XX (Ч Х> (Ч (Ч^- пЧ 0*4} лЧ /*Ч (Ч о'Х <4 <£ч (Ч € й «а Н К? _3 •С' ьЬ +• +-+• 0^ V >^3- V \Z ’w У v v Q^> 9 z 9-^> 9 Z 9 Z L<^ 9 Z 9 Z L<^ 9 ^Ж<сЖсЖЖ<сй 18я^8л^8я^8х8^8^8^8Я^8^8^8я^8/8>8х8^О^^ Ж- t6\/ /О , $й «о S <жэ S Ki X ап ID со + н+' ft*4 о44 и*4 p"^ p4^ ft*4 ^<<Ж<с£ т^о4-4-с5^14-4-еЧЬ4- 4- <5STT,3b4-4-<5SrTSb+4-c>=>r^ • 4-4-4-+4-4- 4- + 4- 4- 4-4- 4- 4- 4- + 4- 4-4- +4- +4-4-4- 4-4- +4- 4-4-4-4-4- ttfYz Y Y^Y Y? V Y?YY#VY?VY? Ы Ч^Ч^Ч^Ч^Ч'^Ч^’Х1 П 8ХХ8;8Х8ХХ8ХХ8ХХ8;8Х8Х t Т ^Г со со к? £ й ID о ID CD К? 4+ ffi ’tf CD 40
(ФЙ8?<7) £j£U(6)375g[KL/X280g> ff^35g. <-эТ 30g. nffi?Lt'><r-X30g]=8b> ft« Qan • • -Й&1 ОттЛ *' $ > 1 (Mio ^•Л>^1+3/0-^о •ЖЖ±й''и^ KbX Mffl61.5cm. #JPIIg22cm. ±57.5cm. ^5t24cm. iff2?1 §I(°] U39cmч ^$15cm. ОТ JS±10cm. i£$8.5m. PiH?Lt:>-5— X ФёПсГГК S£l9Cmo •<г— 10ст¥ЯТШЖЯ*А2.5ШШХ13.5®. B31 gX21®o > Ь 9Ьд-*н5-*я5 д L511^121 g. ЙШ *^tt>61gfTU. $<7)MUU£teoT&*glJ С4Й S Т Ш Т о >Х U И 41Й23 g Т о * . 3fe^-*glCLT60gST'SoT<Jg^, 60® а-^ 9 L5. йй. g$tlfLT1®»S^oTS*4S»STo mMic2&igi*£ То 24с (6^) ч3с ObiSUu® i™ (^Ш^А) 24с (6П 19.5c 26 6 •— 270(6.8=6)^81 ВПЯ —• =Е=ШШ st* toiiS-nt+^i^fc-e-c g. i§igj rosst UCL. WTtlsJ^O^tCZ-t U STo BUjilTW^C 5® *ttB5j£Tt^^^ltTt*=)-y h£ AftT^^tTo 1ЙП0ШЙМ£Е1С (5t»^ilLTft±lfTTo t^^jO3WWW« <L <-10 ^WWwWWW ^5 <-2 Г^'25<и^г^>] http://www.tezukuritown.com 41
ш m £ g Isc
W/ ’/WM V^V/^sf V<w^?4 M\V//>? v<\V//>/ М<м//>Д <-60 3l^®Sf^W«?i4WfSWWh - <—50 ’7^ 6.5c ft 9c 7^6.50 T (20g) (28gy (20g) ici t<f4^ ° /vvv^ 10' “i 12 &i 1 1C (35g) i§±5g 1 ^5C T^'uR 22 sa>B) g x-—-22c (68g) lap 22 кплпхл g £3>B) I 12 - 200(5^)^61 - ♦ 4 3cT£ 400(10^)^121 g^d л A 200(5^)^61 §{^ - 4c 4c „ ______________ (11)( i e №> 47c 64 240(6^) 48c (12t) 44C 60 & 47c 64 ®to ^-30 24c (6t) 96c (24П ^=WM s»»®»®we»®.. iW^WWw £ □Ld(121@) £Bi|(61g)
°M22 °даа^тжи?оо?с i °££U Y^+52J@0DS±§2^I tfW2l-|$ 1$ @ L / \ о££^2«1Ш21<а@ e 9 ° >--------@Q=U — ChQTS-E «4- + + + + + 4.4.4- + 4-4-4- + 4-4-4-4- + 4- + + + + + 4- + 4- + + + + + + -Р' (xxxxxxxxxxxi A 4- 4- 4- 4-X4- 4- X 4- 4- 4- 4- 4- X 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4 4- X 4- 4- 4- 4- 4 4- 4 4" Uxxxxxxooi (xxx XXXX1 u.4.4.4.4.4.4.4.4.4. __ r,£1-1-^-44444444444? «+ + + + 4. + + + 4. + + + + + 4. + + + + + + 4.4D (xxx XXXXl^oi «4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-411 ( x xxxxxxxxxxi-^ «4--+4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-" < < i (ххжжжхх^ -+4-4.4.4. 4-4-4--+-+-+4--+-+-+-+-+4--+-+-+4-W/t? «— C Ixxxxxxx rt+4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- 4-U^ (xxxxxxy J-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4*' lXXXXXXl-01 (^W^-E n4 4- 4 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4*> <— I ^i:i:i:inxxxxxxxxxxxi 4-14-14-14-И-л+444 444444444444-4 444X44X4 4 444444X4? скгщххххонк. 4-I4-I4-I4-I4-U \ / X/ хУ \Z I д^-14-14-14-14Д _?2х.^х Д XX АА1 4-14-1 +• 14-1+•«+ + 44444 + 44444 р— Г. EJ f—1^ 444444? 4-14-14-14-1+4 X/ X/ X/ X/ |— НВ L~Г X/ X/ I ^14-14-14-1+-^ ХХ YS- -ХХ- Yx ’ 1 YxYxl ®4-14-14-14-14-л+ 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4. 4. 4. 4.4. 4. 4D -tiexxxx xxl-^ <®+-1+-14-14-14-л+4 4 4+• 4 4 4 4 4 4X4 4 4 4 4 4 4 4- 4- 4- 4- 4- 4- ? 4-I4-I4-I+-I4-Q X/ X/ X/ X/ X/ X/ X/ X^ I II111Г*гУ 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-44-4-4-44-411 >ЖХХХХХХХ1 \ '<V 4-X 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 4-$ XlXXXXXXl^os •*-rt+4-44-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-44-4-4-4l' stzz L ££lC$#=o Л/ф2П<- rt+4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-40/ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi J- 4. 4. 4. 4. X 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 4- T 4- 4- 4- 4- 4- X 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- T 4- 4- T 4- 4- X 4- 4- T 4- 4- 4- 4- 3> (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi rt+ 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- X 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4» (xxxxx -I- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- X 4- 4- 4- 4- (xxxxx rt+4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- Д-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- (ххжхх Л4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- ^ХЖХХХ (4-4-+ 4-4-+ 4-4-+ 4-4-? 4-4-+ 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-+'4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-X 4-4-4-4-4-4-4-45 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi rt+ 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-4- 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 31 XXXXXXXXXXX1 OtmfeSXtv v v v v v? ;; ± +++.лк .лК А, Д. i оХЛХХХХХХ<1 Л + + + + 4- + + + + + + + + + + + + + +++? ^kXXXXXXX Jp
ю (&й)—
?.5^_6c_2.5c5 6c _£.5$_ (8B)(18B) § (18@)(8@) - ?5 (34@) t (12В) -14c$(44@)ft£>-< 3cfi * CI2B) 4c 4c 8 (12B) lb 3c 6 zox xx ^ж + tt + ttttttt tttttt TXXXX XX (ttttttttttttt . tttttt IXXXX < rtttt+t+ttttttt TXXXXXXXXXX tfttttttt tttttt tttttttttttt++ + + + + tft t t t t t t IXX tfttttttt XX XXXXX>6 tttttt ttttt + ttt + ttttt-r—>5 . XXXXX) tttttttttttttttt’ xxxxxxxxxx) , 1Й(24§ИН> XX) ttttttt’ fltttttttttttttttttttit-t-it-t-tttttttttttttttttttr—>5 iX X X X X X X X X X X -1>&&l ti 3i /rt-tttttttttttttttt + tttttttt + ttt±ttttttttttttt’ 7XXXXXXXXXXXXXX) , tftxt.t.t.txt.txttttttttj, 1 30cift$8(24§)ft5 ----''' (<^F) <-эт $ iffili^WT^24§e^ 4T'S*Sfrir<, isetto LT*g* Ио ФО81£<!:$12@§ВЯ, §Л’6 ЙэТ«й8ЛА«Ы:5ЙШ*. U-fcfciiL Ttt±ifs Го LT5SS T 1*00 cfc 9 Kia L § $ L X <" i <" 5 $ to 1BU® li w&s * в к л> л х, jg; 0 @ и л> е> w х <- 5 <- sia-ж* < 41 &s х^л-, ^0«ш 1®*АйШГТ4|&В*ШТо _tlf£ То
@ p Buchite ^1^Й^1§0ЖЖ±й'О-СГо Ф~а^<о^и^Го gu£0§0lltt02#k mw. frlCfc£Z)'l:kfcEP0<K5 1С?|^й^^‘Го Ш£0Э0Ш£02*1С £+£АПГГо Ж^ 1 Э0ЖЯ±^ ОГ Го D С о Z? 5 ¥ rij к & % 1У |?г*£31ежи'Ъэ- JS£tk&£frl:k -)§к?1в^егго ФШЙ^1 @0ЖЖ±#ОГГо Яи&0@0$^02*к И^АП^Го |qJC5/3'b^ mj !<-&£/)' 1}<&£31^Ж1/СЪэ -JgS+lc&^frlA I O^U02^ICSt^An ^Го £+ к Io) Z 5 Z)' 5^ ни kW^EOO^ok^l^ ЖкГГо t)5-®&£Z)4:MMo<U ГЖ^±й'ОГГо http://www.tezukuritown.com 47
(£ЙВ$Т7’) Й(1)190д=4Н. f><7(6)150g=33Eo Jt--2/0#o 79cmX79cmo Т^-7 А • B<t t6.4X6.4cm0 7А tf>7TSM8§^oTblC LT?i Г1ЙЗ@, Й®Л4@. SM3S. 5ИЙ @J 4 Ъ0Ф1С40< V®L, £*>_t Л'"М<7)$3§2Й»1СЙ*Т То 3 Й®ЙЙ1С»»Л. 4@-«13. Д^*1ХФ*(7)Ь0ф13^13АП Т^^ТТо 4®»0Я0ЙЖ*(ЛЙ5®0^2 @ «^13^OTS*$ То 5 • 6ЙШ £>713 i’KlAiT» ^ЕФ-7В ЙТ$Й15§^и. ИОФЭгЖШ 4Й9ТЯ1*75 оТ<'17Шй*£То ® Hlitf>7T'SMl@T'j£^±*''U гявжлча. SM5SJ 0фу ЬШ<^СЗ U. KOtf-7 t?| t То it» ff-7A. 1С15ШЙТ"Э4';*\ $мл±#'и £ LfcB. Ш^4Й t t”>7Oli§3't<7)isT7KO* TTo t 4. - 7 5с® К В A В A В А В А в А В A В A В А В А В А В A В A В A В А В А В А В A В A В А В А В А В A В A В A Ж В А В А 7( Эс В A В A г В А —~) в O^f А А 7*'Х- В А В П К A В A В Ч 1 ' А В <— / В А В А В A В A В А В А В А В A В A В А В А В А В А В A В A В А В А В А В A В A В А В А В А В А 4. 5ск 4.5c 4.5с 7 /ис и ИХ) 7 Ю0<ГОЭ0ЖЖ±#Оо to ICLT, 1§£)Ф^¥§£ want?. $5@туНт 3@Ф7гО&£ЖГо $2Э£«ал 48
о и йи u^rVVVVV' jrVVVV'fr'unr'nx \Г\Г\Г\Г\Г\Г\ГУППГ}Г}Г}Г\Г\Г\} ' °V°U°U°U°U°U°U°W°U°V°V°W° иАгиАгиАПОПОООГ iru °fj °W°U°U°U°VeV-U^nnrU°U°U°}) -V W- <ТТ> -F- •«- W* * -*> ^**Ч ««В — — 4-^ — — Г*» * — «—Ч м —. /—» м м «—Ч _ —« Z—Ч м —. М О о 0=^ о O^J л о 0^3 о 4 о о 0^ о 0^ о 0Г± о 0>^ о о о о й м + + + + + + + + + + +<3сЧ. О о nt + ± + + + + + t + + + u+ + + + + + + + t + + + о о о о о о О 3 О О о о о 1 2 ^)6.4с ^6.4с О О О 3-4^-Й to О о о о о о ч’ о о о о о 7 4 5 °'-*ч 0^1 0 —/-< 5 0^ о AJLi\ AJV U\ AUUA^- \\a\jb- о AJUAT^ http://www.tezukuritown.com 49
(£**-Г7) Ж'?и-А(4) 170g[<r-7l10g> tO60g]=53£ tt-Z)>^J+5/0#o •жж±й'*‘;4й <г-У 5t20cm, ЙФ g§|5)U42crTK 15.8cmo •<r->* 10ст¥ЯТШШЯ*А21.5аХ10.5®(<г-7)о <г-У #@иТ1Й77§^Л $Й0¥§£Ж UUSI&oT5Bl««T15»»(CLSTo lzS$ lzT«$T-21 S8*$fo «l, $tu «Ui<K><K>$oltZtt±lfSTo ФЙФ ф/1?7Ь0^и @ « L, T16K $ Z IS E) 0J:7UiitLa« L4'A'*e> < 5 17Й » e> IS Ю * < . <' 5 <• 5 29Й STS *ST« ISEIO<£ 9 lC2lft^*. gur<шелил^магя ^TS&WT1f£i«*tTe 2Ш₽‘л й£®иг?то & 42c (90н) 15c 3.5c3 шм«^а fl® 0.8c& 6c 150©^в 10[o]<U£T (9§)1Ш1 © Ф1 ~F О Si <& Л'ь < b* i A >A>a АЛ> 17 90§ 16 +4@ 90@ 15 +4@ 86§ 14 +5@ 82§ 13 77§ 12 77Э 1 1 +5§ 77@ 10 +6@ 72@ 9 +6§ 66§ 8 +6§ 60§ 7 54§ 6 +24@ 54@ 5 30@ 4 +6@ 30@ 3 +8@ 24§ 2 +8@ 16@ ш 8§ iira* +1 29 <=>© ^>^>0) OU5 14§; (22b (40§) T<l4i$T Д^Т^оИТ •frofwe ^^w-фо © <U^xo - _ , / Ш It 1 Ф1Ф0$ашл'\ш« 1 5 1 Ко Ь0ф1С|+£ЛП^^1 WTSIStHLfTo L'§£L«>£To ЙШ0@0ЖЖ±^иГГо 50
51
•ДЖТЗйО 'ч'Лг'ч'Е— (ФйВ$-ГУ) Й(1)120д=ЗНо St-Л'^Ш/О^. З/О-^о •Ж&±й>'и-Ф& ЙЙЙ58сгПх ?ШФ§25ст, ±43.5сто 10ст¥7?ШМШ*26 § X111S» 5L3 «Т$Й890^»Л $ФЖШ£$£оТ В. L *Йи • £ви *§71Й65§ГНЛ ? Udt(5)f St» Bl45?^^h-ttlSLT^?frZ>''UlCL, BIS Гйа^ЯИ §. $3§J OiltUlCLSTo gffiAttg, HijjZT, ^ti^liTbtC2^* ito *ЙОШ? L6t85^i0ElSZ^oTb(C g*STo ±BljOU'felS^48@^U, 5tic@ O^-jCSfsU «S*. ^ISZ^ОЖШ§1 I'ZKoT^STo ТйиЮОЫШМ £iSSr IC^USTo ybufitfitcg^te»t*?b »)0*®5T-t Uoistf0 flg • тгт • & • 1й<о (Мй/) (32§)Й5 1.5с 2 5иЗЛ'5(89@)Й5 52
1 2 14 - WXHHTWX wx wxv <3 - =*«1Я5 Wxh wx WXH 7 4 -> 29 xZ HAW 17 -* ttwxhhtwxhhtwxhthwx HHTVHHT^X . HHfWXHHTWTHHWX^ wx - - - - у nWXHHJWX HW^ HWXTHHWXH H^HHH^H HWXHTHWXH ......—--^ HWX H^ HWXHTH^/Xn wxhthwx HWX FWX <-11 wx wx TW/ ffllWfflJW TWXT VmHXZf WXfHHWXf ^THH^T WXHHTWH WXH H\W WITH .. WXHH Tiwlffi HWXH5 H'V'fff TTW/fH fWXHH T\Wff THWXHH THH^HH fwxhthwxhh h^hhh^hh FWXTHHWXHH wxv > 7 WX TH iNhye WhrZT WXHHTWX^ W/HHbW wx awh __ wf wxthhwx л^шн^тнн^ “ mWXHTHWXHHJWx (Н^ПНН^ННГч^ HTWXHHTWXHTHWX HBWXniH5WTfHfWfHH\WTTHTWXIffn\WT HHW/H Hffl'v'THH’vM? HfflWnniWn ЖХ WXH WX wx TWX wn wx wx twx thwxhhtwxht thwhhh^hh htwxhhtwhh twxhhtwx X—-w ' X -W^w- -4. WX thhwxt WXF . . H^F TWXTHHWXHTHWXHTHWXT wx (HfHVHHfXZHIHW'HTH^HHT^HIH HHHWXHHTWXHHTWXHTHWXHHW/XHHT WXH wxth WHH WXHT wx "\WXH^- 26 WXH iWTfffl T^Tffn iWHffl - - - -- -- -- -- - ”WX HH hhthwxhhtwxh (HHH^THH^H HHHTWXTHHWXH (нннх/ннтушнут TWXH T^H twxh TWXT hwx HXWXHH H^HH HWHH HWXHHTWXHTTB H^HHT^/WHf HWXHfHAWHHH H^HTH^HHH WXHHH ^HHH WXHHH wxnm ХПННХПНН AWnmwx WXH txwxtt T^H Wiiimw WXHHlWXHHTWXH SWH^HHT^THH^THH^HHH 6 r^'5<U^r»J http://www.tezukuritown.com 53
гит *-10 wxt wx wx wx wx 17 15 wx WXTT WXT 9 wx wx wx wx wx 3 ;-WXT TTTWXT TTTWH TTTWXT .. 41 WXT WXTTTTT V^ht WXTTTTT TTWX TTZ^ TTWX 1 ZTTTTTT^TTTTZZ TTTTTV TTTTT\AT/X TTTWX TTT^Z TTTWX 31 wx wx WXTTT 25 -> twx WXTT wx 21 -* mw TTWX twx wx WX WX wx wx г 10 -+ nwx wx WXT TTTTTWXTT TTTTTWW TTTTTWXTT :T W TTTWXM4A WXTT№ -< <=><=*O >- S) wx TTWXTTTt TTWX TTW^ TTWX TT TTTWX WXTr WTTTTTWXTTTTTWXTTTTTWX WX:: wxtttttwx twxtttttwx: twt twxtt :wr TWXT fWT twxtttttwxt wx wxttttt ^TTTTT wxtttttwxtt - *" « - WX ^ZTTTTT^ Z TTTTTWXTTTTTWXTT wxtt WTT wx wx WXT WXTT w <- 2 -> 1 26 <- 24 <- 22 *- 20 <- 18 <- 16 <- 14 <- 12 <- 10 *- 8 <- 6 4- 4 *- 2 54
15 Eiu 11 MXFF1 5 ^fFFFWXFFF w wxwn awfffffwx •fWFFFTF^ hWFFFFFWX ffwx 7 MO -5 WXFFFFFWXFT wx WXF WX fwx wx <— 30 26 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 mw FWT IIwt FFWX ffwx ffwx FFWXF ffwx wx FFWX twx WX W/XFFFFFWXFF ... j. .... WXHFFFWXF: • ----- WX" FWX wx wx wx wx FFWX wx wx wx wx FFWXF WX ffffw/xfff FFFT^HF FFFFAWFF- 7 W " FFWXFF __.... ;TWF wx w- WXF wr TfWf ^cco^ wx /FFWXFFFFFWXFFFFFWX ;;ffWf FFF^/XFFFFF^/XF hfwwfff^f fffwxfffffwxf 4 wx wx FWX FWX wx wx wx WXF FWX FWXFW- TWIT <- 20 WX wx AWFFFFFWX WF wx <— 14 "W with;: \wt f TTTAW/’TTTTTAWZTTTTT ..- wx ...^COO^. 4}w wx wx FT FW2 http://www.tezukuritown.com 55
СП о п СН о ч-ч- /С о- /1 4-4 о ч-чч-l о /I /I /L О-ч-ч^ч Ч—Ч ~D-f—Ч—Ч ~рч—Ч —Ч Д)Ч—Ч-Ч Д)Ч—Ч —Ч —ч чч-4 044-4 0-ч-ч-4Г Q—ч-ч-4-г 0—ч —ч^ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч-ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч ->ч -ч -ч —ч —ч —ч -ч —Ч -ч —ч —ч —ч —ч —Ч fl-Ч—Ч—Ч 0—Ч-Ч-Ч 0-4-4—Ч 0—ч-ч—Ч 0-4 —4 Q—4—4—4 п-4-4 44 П-4 4 4 П-4-4-4 П^Ч 4444444444444444444 4444444444444444-444 4444444444444444444 ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч —ч
U' —l 9+ ПИ S S3 - / 00 ПП tSi r I UHJ ovr & <r~ a- & 5WI V- w 4 о w о Э <* 94- ISi ?- ol trt- wf 9+ И H 9+ 3J <Y H er ЭД- От & 94- Я8 w о» er (Ф r । C“ H (I 0 H Ш * s & M- * Э Prt jdDI o> % ✓ fr 94- £ °^o/e gff)SM^ '2П c °£3=6S9§ '97П (S)<-ri44 <5 L '(3)4<Я 9 С4>^И!Ф) <-4-Г|4ЛГХ-< Д?5<И О^-Д-ЖИе
оъ (=®йжа>)2* 2Ш' 17с$(48§)<1рЗ http://www.tezukuritown.com 57
89 L P a*e» were aniiamiauuamiamiaiiiiamiaiiiS г 9 8 01- г г airna о <— p 9 9 9 01 LI—> 9L-* ; 9 <- 8 ns^ogf Sflffl- °1?^2СГКТ0&2«9^ (iQI0g 'й^§91!£й¥ФОЭ ±c> US/1TJU*lc.2Qn?13ig ХЖ^П21(ОФК1^# ^«l^riQ^I^Hl-M? 2П C fj (i„>^ 421Q24mri& '27ГЩ v^ri^s»^ '2П^ 41^21518^9^^4 Z>/ o4.£-tf^>£c- £ °Л^11С.$^¥2П sn^eи2<»?|г '*?й?®ис^Гт1ЖО^ 4i^@8MMI^gUP^ >£3>2n£-W ч °Й9‘ L L X @ 9 ^±шэо L <-л* °шэд-9$^ 'шоб:?£?1 ±с> 'шэд ^ггр 'шоэг^им 'шэгэиэд 4 zv °+Ю/е+5^^-4< °£L=6gi. (ИОПЗ^Ф 'Ж8=[бд±с> '60Z4 zv]6gz (60LX-6 £4 < i-VX/ 6 '£fr=[6oz±c > '60Z4 ZV]606(0L04<o^<i-#H& 8 (ЛХ^Ф) пг-^-Я-v -AV"< $№%= t>
Ж • • & • |й<о (шм (31 @)IS5 , _ 3 ^•тГС-^-Ж'О («3>В) http://www.tezukuritown.com 59
\|^ \ j-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- О О, х \\I|'*kV > J.4-4- + -I- + 4-4- + + 4- 4- + 4- - s V / XA, > .j.4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-- -f. p,. L-Xji ‘4^<’^j^V‘4V44^4 о-ъжиея & «—12 X А * 9с 2*£UT37c£2* ±Tit- M®-W) V* XX* <- 5 + +0* + 1- +0* + + to* t to4 * * <* * To* V f s Ч+o -f * 1 t°+J* ч > X r 4 + VL + to* 1 P4 ггг S+lc&£W. ^EPftWcSt ^Anrg^OJL-^^ltB U^To |5)и^1СВ+^ЛПГ®г:2 stic,^£w. a+icM'o< ФШ13§0Эё0ЖЯ±# ОГ'Го M0SII5;. 2§Ф£ЖА/С$1 §Ш/иГсг: С5Г^о 5Ф^Яг:5Я0§ 5ск2 60
ВШ^0810^^-Г<1>ЖТо StteftC5W)'5?0ijk.AfL 1 ЭГо^^^и^Го |51 и § izst^ АПГ Ж&± О Г Г о £ЕР&8ШС£1£АП<Я^1£Ж и^Го ££I2S£ 2 &0^Э0зЖ1+£АПГ ? 1^ №$2§Ш^о +оо+оо+оо+о*- B+IC^^WC^l Э. IBJU ^2@^^ «0§0m±ic$t 2§) eMtfe£*^lc£tL ^о§0 &ЕР0^®(С/?^+£АГ1Г* £31^Ж1/^Го TClz^U адо§£Яо<£1Ж£АГЬ 2 ^TOT< o<^5ICdz U£ro 1+^ЙИГс2:Сд1С^0$+^АП^ ФТ\ |5|UfiZ^IC2[o]roWSD ^To <h U&tfftVAK 5LMCz^^l$ £Го ^01^Ъ5 1 ^'^<иЖ4ХТ-5Ж-^^-9’<ЬГ^'^<и^г»] http://www.tezukuritown.com 61
10 11 3-12Л Л 14page *4r-A;t- (£ЙЗг<7) 10 t”>9(6), 11 S > b7'J->(3)&125g[£ у7з-Ь100д, Ф1^25д] = §зг, 10-11 Й(1)§75д[£-> ?□-Ь55д, Ф1720g]=§23Eo 1-fJgiS • iS?£l5mm(7)<fc'$ >&4|@O $t---*’$'S+3/0-^o -tt773-h ВЙЙ52СГП, 5t31cm, 1$ £ £ 34.5cm, ФИ^ 8й@Н38ст, ^$15.5cm0 •<r-y 10ст¥£Ш>Ш*АбШ£Х19й. B28@ Х14й0 •^<7»£<KT> b Нб «ТЙИЗЭЭА^Л Й®¥§ tgllH Й'Л«*Й». 1ВТ'ЖЭ£1,ТЖ*£Го £ви • £ич ffiT'$70gf^R 9 L5tls]W £ To ФЙ ?ЙП71Ш73@^и, [5)Ш(г2^Л«То st* и-мт->®гФйо1Л1шл«®иг < U't 1ИЗ bit, Фйа«Ь1зШВ<2*£1Шй JiSfo 3-Й1Й. 9L5, £ФЙ, *B5OJglC^oTafeT[ZI0J:9lC-»ffii»g 4 и^Л'"6^Л$Го 1S. яч£Т, £ to Фв? 1ЙЙ^71Й127§^‘Л Ш0¥§££Ш ^ФЙэТ£оТ<-26^*, 9 и5»7ШШ5Ми, }g£1ig 17*-эItXФ*(7)7ШФМН ot <’ 22ЙЖЛ$То 5М U/c7tMIMT22fS^afeTT <UtDULJT, Ж@и1£®Ф^9и^-эТ ^ЛВТ-ЗЙ^Л, и-Ъ LTTfcCgfeU i -9 Its То 380(23^)^1 190(11.5® — — 19с(11.5® Ш70§№5 й!70§(Та Ж-ЖШТ-^ЧЙП «^А) afe а& tf>67 57b^J-7 bfe s а ЖМ^0№ 62
http://www.tezukuritown.com 63
(68§)ta9 64
http://www.tezukuritown.com 65
• ЯлаГ 5 "60 9 -V- > 'XJU'X t - 0 t -> V 7'Д' (й±7<7’) 12 7Jb-(104), 13t°>7(l02) §80g=§23E. 12 S > b7 'J->(105), 13 £Йс9(106)§50д=&1Ш, J 200g =45o #Лаа"Й?115тт0Г'7 2cm1S0 □ Д/\7Ь Ь58сто St---A'?'S+5/0#c ХД b й$И58.5ст, W/B^Scm, ±32ст, /ОУ ЙНббст, ±32.5ст<, •<г->* 10ст^Т4Ш1й*А4ШМХ1бК, В31 @Х20&> > ь bfe££Slc>® итавлЛо *йо • 7 Lд • tm Ш4ТЙТЙИ40§ГМЛ IM0ULU £Йо ПМШЙЛТS о Г <"27®S Л£То МЛ Ь^Л'5Л‘43Й1гЯИ, *0^ £7. Го 7L5. £ЙШ 7Ь5^< UliSflUiB*. OWTiS^JTo ttto ди^гл'ймлги, ^,ш*А»«ё • й1)дсТ-?Ф, ИС’НВЬЖЯ'» )\г :tn TrxZ4Trs^Trxx^rsZATFXj г;? i ^^тгч^гд_19 ^зАТГЧ^АТГ^^Т 16 22 21 frsz^^zwxxW^XHfxx Jz^r^z^/^/ATfx/W 13-* ^ТГххЧГх^ЧГх^ТГч^ 7 6 —> +- 4- 0 +- 3 1 X3_f.CZ Xi_f.CZ Xb_f.CZ чз _f.CZ S3_f.CZ xi_f_CZ X5_f.CZ X3_f_ CZ X5_j.CZ X3f.CZ X3f.CZ X3_j_CZ X3^.Cz X3_f.CZ X3 .z^f rx/^ Trx/^fx/^ p^z^irXtZ^f PsZV fx/ (6@-4^1ШШ) 4- 4-Q +- /НГч^ТГч^ТГЧ 14 & Q 5c й I r5.5c T 5.5c, , 5.5cn 4C (5 5^) . 5.5c , (2.25^X2.25^) (2.25^5) ' 2(2.25^) 1 13.5c 22 (-1^) (ШШ) ,5.5с , 5.5с, (2 25^X2.25^) (-1^) 5с д I 14 £ Т НГч^Т^^ТГч^ТГ^ itn ТГЧ^Т?^+^ТГ^^ТГ^^ТГ^+^ТГ^+^^ . 13.5с (5.5€)хх------30с (12€) - . f_ I xo^.cz X3_f.cz X3_f.cz X3f.CZ X3_f.CZ X3_J_CZ X3_J_CZ X3_f_£/ Xif.C/ xif.C' X3_|_CZ X3_J_CZ S3. irxz^Trxz^Tr4X^TF4Z^TPs.zr\;F?x+zntTjr 57c(23:E)$140§fl^> X3^.CZXi^Cz* Ч3_|_6/ ХЭ _f.cz ЧЬ.f. GZ XOс/ Xi^.CZ X3^.GZ VO^.CZ X3_f.CZ X3_f.CZ X3_j.CZ ХЗ .ZAT^z^x/AirxzVfrx/wxxATfxX + A-+4A- + 4V4-4V + 4V + 44- + 44-4-44- + 4A- + 44- + 44- + 4V + 4A- + 4A- + 4+--4-44- + 44- + 4V4-4A-4-4A- + 4A- + 44- + 44- -h \ [4-о+<=>4-о4о + о4<о4-о + <о + о + <=>4-с=> + о + <=> + <=>4о + «=> + о + ‘=> + о + <=>4-о + <о4о + о + о4о-1-«о + <о + о4<о4-<=>4-<о + <=> + о X J4 4. + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + 4- + 4- + + + + 4- + 4- + + + + + ++ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + *^+++V++V++V++V++V++V++V++V++V++^’4’+V+'kV++tp’4’+^+++V++^++ti 17с 27 & 13.5с(5.5^) ЯЕ=Ш$ 66
in CO CM V- Г^^<М^Ф>] http://www.tezukuritown.com
I I I Г Г I I I Г Г Г Г I Г Г Г I Г I Г Г Г I Г I I I I I I I I I 'tffhigl. TTTTTTTTTTTTTTTTTTT. TTTTTTTTTTTTT T^1 > НТН1НТШНННННТШШНННН'ШНТТТШШШТТШШНН-3 4 НШНННННННтТШШШННННННТШТНТТТТТНТТШТТТ-2 /чм tt Л t t •* ЛЛ tt t t с=и=х=> <=«=>=>-t<=>±<=G» -t-o-t- <=«=>+o+c=<s> —> Ji i i i i i i i i 1лЕл$Ж0Ш!Ж2я^=К=Л2-' : : : : : 35 -. ЖЖлаЖЖ2ЖлЖОХЖ‘ЮЖл1лЖ)'ж ^Жл^ЖЖЖЖЖалЖЖЖЖлЖл’КВ 5л™лЩл™л™лШлЖл™лШлШл™л21лЖлЖлЩлЖ) ДлЖлШлШлЖл Ж лШлЖл™лШл SI лШлШлЖлЖлШ) - ” Глжгалжюжжктеллтодкжжжла 25 -. ХлЖлЖл Ж л W л Жл Ж лЩлЖлЖл W л Ш л Шл W л Жл W) лЦлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖ) ЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖ) ^ЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖ)' 20 ЛЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖ) ,5 - ХЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖ) КЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖ) кЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖ) %'ЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖ>’" ЙчЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖ) 3 - ХлЖ лЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖ лЖ лЖлЖлЖлЖлЖТ.’й. , _ ./ЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖл ЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлй» 2,^ХЩлЖпЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖЭ рЕлЖлЖл’ЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖЭ- ^ЕлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖ^ ,5^лЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖ ^лЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖл» ШйчЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖУО рИлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖЭ *- ” ^лЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖЭ ^ГлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖл® 7лЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖлЖл5! *- - УСЖлЖпЖКЖКЖКЖпЖ7СЖХЖаЖаЖаЖХЖКЖТС? - г ^4-4-+ 4 4- 4-4-4- 4 4- 4-4 4 4- +4-4- 4 4-4-4 4 4-4-4- ЦШШШШШШШП <- 2 <-22 ШШ1ШШ в 68
шшшшшшшпншшшшшшшшшшшшшА *ЙЬжя#а27&^<° i 1—I—i—j :_;дхЖ;д1л1лЖлЖл Гол) ЖЖЖЖЖлЖЖЖлЖЖГлЖЖЖлГл) ^хшАЖАЖЛЖАЖЛЖАЖАЖлШлШлИХШлЖАЖлЗ ^^ш°лпАЖАЖлШАЖАЖАШАЖАЖАЖАШАЖАИАЭ ^ШАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАНАИАЖАЖАЖАЖАШЖ^30 тЖАШАЖАШАЖАЖАЖАЖАШАЖАЖАЖАШАЖАЖЖ) 25^ ^ЖАЖАЖАШАШАЖАЖАШАЖАЖАЖХЖАЖАЖАЖЖ) ^ЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАШАЖАШАШАЖАЖАЖАЖ!) ^ШАЖАШАЖАШАЖАЖАЖАШАШАШАЖАЖАЖАЖАШ) ^ЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАШАЖАНО -20 ^лЖАШАЖАЖАЖАШАЖАЖАЖАЖАЖАЖАШАШАЖ^ 15 _ ^ШАШАЖАЖАШАЖАЖАЖАЖАЖАШАШАЖАШАЖАЖ^ ^ЖАЖАШАЖАШАШАЖАЖАЖАЖАЖАШАЖАШАЖАШЭ ^ШАЖАШАЖАШАШАЖАЖАЖАЖАЖАЖАШАШАШАШ^ ^ШАЖКЖАЖАШАЖАЖАЖАШАЖАШАЖАЖАЖАШАЖЛ - ^ЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАШАЖАЖАША) 5 .Ыажажажажажажажажажажажажажажажаз ДТЖАЖАЖАЖ АЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖ ЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖАЖ. =>•1 т Т°+°Т ТТ0Т01ТТ0+с’ТТТ0 + с>1ТТ'::>70ТТТ0+0ТТТ0т0Т Т 7°toTT То+°’’’ ТТОТ°'Т ТТ<=> + °Т ТТО+С‘ТТТ°+ОТТТОТО1 тт°т°тт т<=>+<от т т<эт<=>т ттс ТГлЖГЛЖлЖЖЖЖлЖЖлЖЖЖлГлЖШдЖЮ «•SST22St<'ll*/'C>-yt|al«(ZiKt; ri^fclCiiLBfc Lt То AS-ЫТ яч • 9 LdOJKiO L. ? Ld ±fr'U »5l?iSLiS*lCLtTo ЙЙЛСгШйЛ^То i: <50 'kju MXBS±fl50i^t Г*»Л2§, S§2§ J <7)$gt LIC LZA'e>blZiffi^, #T»J>ELlifc WT^E«*T2fMB*tTo AST li1«(S&^bULTl5)^lCt C. 3§0ШЙЛВ$ Ъ1ез££$ЙЛ t To 'КД/ hOjfUiS LIT =f A'XJb h £ AtiT t OU ST, ^•^<0$Й>ШТ-5<К—http://www.tezukuritown.com 69
cn 1 ФТФ11тотототФте> t+if + + tt+t + + tt + tt+t + + f+ +t + + t + -*t + + tttt + -tt+ + t + + tt + t + -tt го -к 4 Ч! О ц 41 §п 4.1 СП ГТ СП (Q сл СО Z 4 О МЖшЖИ шшшЯ№ t i го го сл сл 1 (§Л :i < ШШШШ о Ъ Ъ о Ъ Ъ о Ъ Ъ о Ъ v о ГО ю СО ГО С 0) го со О де деде Owww I + о о 4 о X а о ЛВ1 Йо| fy> ГО ж 1)1 94 —1 <Л1 од Я Г I о «-^ о ь- ОД 4“ сл о J|D £ О Ло о сл ПЛ nt V— Z лВ & Яй ОД —X пл & го ПЛ I— Э & 94- ОД ДЛЯ Г I К w о сл о о 3 о н* —X 00 3 3 э v> V Е^Г со Z го о 3 3 э ГО о СИ —к № со сл СО сл о —*. □£ со о ^}- I Ч! сл о со 4 О сл 4 I Ж V ГТ гт D> со ^ь. <£L М. СП Ст (Q СО со 0^ <У' с» & W о о О» CH Z м- 33^ 9+ пХг *> О J3- W* кУ' J5- 5+ со -А*- >сг Г I э м Е К о н э ап£ о)< 04 W У- 'Ч $ J5 -*к- * о* & Э го со сл о 3 4 □ э од 'Ч т- OD|- ч)« f I го -ь. W J*tf> Ж —к го —к ПЛ .У11> Ап г X 8 ЙЗ § HD X —X >1? 00 о 3 н го о 3
500(10^)^121 -----------• ?§-ип5:г•»(»»») ««им <3sb> M«, & )Ъ-У fnO 7X Ш2§) I (65@) (10§) аё v-=5>tf>7 ^Jl/- bg ±fiJcD £J£D сё Slu-5Ud-Elto'5(121§)&5 bfe2 -> cfe3 »2>A http://www.tezukuritown.com 71
(+1 =Е) 20 с швам 22с (5.5^) ай 180(3.5^) $45@ft3' Н(42@)£5 Ж!Ж1ШСТ£ 5.5c 'J 16с 32 (+lt) й 2с 2 ry^iOl-t 853^7—ЛН/Л 32? 5Й*М*>-У1«Ш1СЖС 57@Й1',5Ш8С + + + + + + + t <— 5 xtit*+-u+ + + + + + + t+ <— 3 + fft- + + + + + + + + —> * + + + + + + + + + 1 ^+ + + + + + + 4-+ —> 1 JW 0* £)(№&) cfe %«ss+ + + + + 72 30c$(68@)fl^
££ шооилло1ип>|П2эгммм//:апц O££Q^2|.6-^Z.Z. ®-+-Й-^--Й--|-Й-+Й-+-Й-±-Й±-Й-+-Й-+-Й-±Й-±-Й-+Й-±®-+-Й--«--М±-Й-±-Й-+-Й-л+ *— s "аэ^ +++ + + +++ + + ++++ + + +++++ +++ +++ + + +++ +++ + + +++ + + + + ++4++4 +++ + + +/J+ s +++ +++++++4+++4++++++++++-t-+++++4++++4++++++++ ++++++4++++(J+ <— I. ч}э> ..q ояаис t -hj «— „е 1 - ОПШЖЖшПаПшШшПШШЗШшШ!- *— /?zZ^ ^*"*"^^^^^'*”*’0+ + + + + + + + + + +0+ + + 4- + + + + + + 4-o+ + + + + + + + + + +o+ + I4- + + + + + + <— z7 М1ш1шшэа11шнш1ш1шшшш11шшшш1к /7+4- + + + 4- + + + + 4- + +o+ + + 4- + + + + + + +o+ + 4- + + 4-4-4-4-4-+o+4-4- + + + + + + 4-4-<o+ ++ + + + + ++ + 4- + ^ <— b /9г4- + + + + + + + + + + + + +о+ + + + + + 4- + 4- + +сэ4-+ + + + + +4-+ + +<=>++ + + + 4- + ++ + +o++ + + + + + + ++ + + + -A$ <— < 4-4-4-4-4-4-4-4-4- + 4- + 4-4-4-<o4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-cz>4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-o>4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-<o4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- -£$ < /)4- 4 4 + 4 4 4+ 44 +4 4 4 44 + 4o4 4 44+ 4 +4+ 44o ++ 4 +4 4 4 4 4 4 4o| 4 4 44 + 4 +4 4 4o+4+ 4+ + + +4 4 4 44 4 444 4^ <— П I лг'З- 4 4 4 + 4 4 4 4 4 4 4 + 4 4 4 4 4 4o4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4-o +4 + + + + + 4 + 4+o +4 4 + 4 4-4 + + 4+ o++ 4 4 + 4 + 4 + 4 4 + 4 4 4 4 4 4 <-gi л+-+--++4--+ + +--++- + + 4- + 4-+-+- + +- + +о4--+ + -+-+4-+--+4-4-+-«=>-+ + + +--++-4-+- + -++сэ-+-+ + +-4-4-4--+-+4--+о4--+4-4--+ + + 4- + 4-4-4-+-+-4--+ + +- + +-40 <— Ъ I <^4-444444 4444 4 4 44 4 444<=>444 444 44 4 44o4 4 4 44444444o44 4 44444 44 4o4 4 4 44 4444 44 44 4 4 444 4* 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-+•++-+-+-<=> 4-4-4-4-4-4-4-+ 4-4-4-<=> 4-+ 4--4 4-4-4-4-4-4-4-<=.•++ 4-4-4-4-+ +•+-+-+-<=. 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--++-WZ^<— p 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- ++•+ 4- 4- 4+o+ 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-<=>4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4o4 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4- +o+ 4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4- 4- + 4-«— C + + + + + + + + + + + ++©+ + + ++ + + + + ++ o+++ 4+ + + + ++ +o ++ + + + + + + + ++o++ + + + + + + + + + + + 4® <- n+4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-O4-4-4-4-4-4-4-4-4 4-4-04-4-4 4-4-4-4-4-4-4-4-04-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-0 4 4-4 4 4- 4-4-4-4-4-4-4-4-+0 «- uiiiiHiiiHxiimmixuiiiiiimiiiiiiiiijLiiiiiiiiiiHi «+4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4o4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4o4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4o4 4 4 4 4 + 4 4 4 4 4o+4 4 4 4 4 4 4 4 + 4 4 4 4® <- л+4444444444444о44444444444о44444444444о44444444444о44444444444444® <- uiiiiiiiHimiiiiHiiiJLiHiiiiiixiiiiiiiiixiiiiiHHiiii f+++ + 44 44 4 4 4 4 4 4o4 4 4+ + +44 4 +4o4 4 4 44 4 4 4 44 4o4 4 44 4 4 + 4 4 4 4o4 444 44+4 4 4 + 4 4 4^ <- ишшшнхшшшхшшшхшшшхишншш n+4444444444444o4 444444444 4o44444444444o44444444444o4444444444444+0«- 44444444444444о44444444444о44444444444о44444444444о44444444444444^<- л+444444444444 40 4444444444404444444444 40 444444444440444 + 44444444440 «- я+ + + + + 444444444о4444 + 4 + 4444о + + 4 44444444о4444444 + 4 + 4о4 444444444444 44 44444 44о44444 4 4444 4о444444444444440*- 7 4 4 4 + 4 4о4 4 4 4 4 4 + 4 4 4 4 4 ++0 <- 9 «- 8 OL—> 9L-> 8L-* 22 VZ (§82) t? «— W' ' - • 4.4.4.40 <_ 62 4 4-444-4- + $+4+ 4444 4 44‘44 444 4444 4444 4 + 4 44 + +44444'4 4+4+ 4'4 + 4 + 4 4+444 + 4 + 4 + 4 °Л£^с >Л21В®^§{ '^2)6 TO[g)?)Q<ZM о A -p /. Z- 'P > -> к \Z Э. .1 nr.x/ °Л$П2)[О£ ^f*G>3t 'fl 9 <m 2) fl ? MIO F@C^ '@ • 68TSB?14 HCN/ Q??$ 1&Л с 'gnu??) ' (1 gZSMf
о E о in Ul I И Г- r< -P Л G ip K* № EE c\j -W =& an cm CT) & K? _2) a G leu 4P P -M о W 4H , s я !2 p 0 и <л 46 G E E co Hl ¥ h> !2 M L3 £ AJ t* AJ № cm |Q5 0|P о in <лй to Q in $ £ AJ E о in CM log № № ✓ E о о co s Ш P F> fe -fe <) К* i) •*4&$W9Ld£l^ilC^t
5U5 6 gee 4-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa/- 2 1VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 4x\\© 1(R. ~ ~ (O, ~ \<* x4<rt®r -t -Д- -t- -t^-1 -Д- т -Д- \\ \ TVVVVVVVXjfc^’Z^HII^UVA / VVVVVV\A 16- ^Л^ЛЛЛЛЛДДДЛЛЛЛАДЛЛЛЛЛЛЛЛЛЯ WWVWWWWWWVVWVVWVV) -15 14- (\ AAAAA Г\ AAAAAAAAA AAAAA AAAAAA nAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA «-13 12- nm/wwvvvvwwwvwwvvvvf WWWVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV) -11 io- AAAfVVVVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAn AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-9 e- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAАААААЛ n А А AAAAA А А ЛЛЛ A A A A A A AAA A A A A A - 7 6-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-5 4-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-3 2- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AAA А А5Ъ -1 ЛЛАААААААААААААААААААААААДААЛАЛ -20 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-19 AAAAAAAAAAAZAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH ПАААААААЛАААААААААААААААААААААЛ -17 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A7”\A7‘AAAAAAAA7’\AAAAAA/r^AAA7'AA7”\7'\/'A/rA/'A/r\A -15 ааааааааааааЛаааааАаааааааааааа AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-13 ПАААААААААААААААААААААААААААААА AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-11 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A^^AAAAAA7'A7A2rA/r\AAAAA/AA7’'\A^AZA^AAA^'\A5AAA -9 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-7 ЛАААААААААААААААААААААААААААААП AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-5 ААААААААААААААААААААААААААААААЛ AAAAAAAAAAAAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -3 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA afe J V V V V VVV V VVVV VVV V VV VV VV V VVV V V V-1 cfe SfiiJ^BijIC U<. gssetot? ICLS?. ®«^©81ICSt®A №0IJt>51 http://www.tezukuritown.com 75
3-» 1 -> 21 <— 20-> К • 28c (8^) \ 1Й (+6t)\ /( \ 16c( 16^)1 / гх/ 1 1 ‘p Id • (39§)&5—!— (Jtfi3>) cfe ^=ШМ WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW -2 ЛЛЛЛЛААЛДЛЛЛЛЛАЛ/VVVVVVVVVVVVf WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAO -21 ^V\^VVVWVVVVVVVVV\7V\fVVVVVW ^\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛППЛЛ^ -19 3- ^ЛЛЛЛЛ^\Д7’\Л7‘\/Г^/Г'\ЛЛЛЛЛЛ^АЛЛ/'^Л7’АЛЛ AMAMMAAAZWWWVVWVVVVVVVAJ -17 16- VV VV VV VVVVV VV VV V V V V V VV V г Л^ЖЛЛЛЛ^ААА/ШЛАШЛААА^ЛАЛАЛЛЛЛЛ^-15 14^ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛП-13 12— ^ЛЛЛЛДДААА^ЛА^ЛЛААЛА^ЛЛЛЛЛЛЛ NVVVVVVWWVWVVVVVVVVy -11 1O-(WVVVVVVVVVVVVVVVVVW \VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV)-9 -r.=,5e3 »- tfVvwvvVvwvWvWvw / I в WVVWWWVWWVVVVJ^T «® г« «-rvvvvvvvvvvvvvwvf see \\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\f\- 3 «6 < _ г-л/аалпллаа/алллалл/агт ье 1 -5c!« <3 IVVVVVVVVVVVVVVW> -1 ae ? f1 -> Siii'dbijtiiiSiiit'lkiiiibiiiiiiidiiiliiii: Ш «-?±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ★73^-973'50^ А I Гу nt + + +*°+ + + +«=>+ + + +<=»+ + + +<=+ + + + fR J wn iw ти w. .4. л-t + + + +»+ + + +<=’+ + + + <=t ttt©ttttf .J мштатиттпяшу, .rtfttttt©tttt©tttt©t+++°+t++tfj лнжжжгжт t +1 +1 + +<=+ +11<=»+ + + +«=>+ + + +«=>+ + + t 11 -r A^ A - (300)^9 - 1 3 4 4 'b C 3 fe fe л+ t+°+tt+o+t+ +<=>+ + + t°+ + + +«=>+ + + t<= + + А wwwwwwn fit + +<>+ + + +«=>+ + + + => + + + +<=>+ + + + «+ + + +®+ + - (30@)te9 — •Ж«ЯЬЛ:Ф@£&9 r++ 1 3 5 сУ b чсУ fe fe fe 76
ИЬЙШТо *>|5]^?11СЬ ICJS^STo #!Е»8ЛяЛ&t»T* -у ? St Us WWO 8 1г > * > £-э li X tt± If $ Г о a& (105@)£5 44c (44=E) $132§fl^> 16c 21 & 1.5c 3 & VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW -20 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvwv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW -15 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV -10 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW VVVA Ш \ ЛМ WWW WWW Д)АА *-5 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv - VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW - AW^\WZAWWWW/^MWWG/ -* VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW -1 ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±%t±±±±±«- О'У 3 <_ -rTTIIIIIIIIIIIIX 2 >. * t +1 + + +<=>+ + + +111 +1 + + + + -r ,K J-----(28§)----^^гтгпШнннгтннтннтн 25—> ott + tt + + + + + + + + t<=+t + + t + t + ttto+ + tt + tttttto+ + t + + tttt + +°ttt + ttt + t + t + + r нппнннгшнтинг^ннни1гннттттгттнттнтнт^ 23—> Qt- ++ + + + + + + + + + + +<=»+ + + + + + + + + +1<=>+ + -m + tt + tt° + + + + + + + + + + +<=» + + + + +1 + + +1 + + +-r НТННШНГШНШШ1ПНШШ1НШШНЖШШШНП «25®ST'IS*/t>7tl5)<MlCiKt(73^-:>'#ЙЗ) http://www.tezukuritown.com 77
00 в > •ж XI а- I S ф чм- ч)' с чН Рг ЛО С7 сл го го со о G0 СЛ о ^э’+ 0+0+0 к~ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+кк о о+ 0+ 0+ 0+ 0^ «_ О+О+О+О+О+О + к,. ^^•+0+0+0+0+0+0^ * ^•+ 0+ 0+0+ 0+0+0 + 0^+-r-r-r^-r-r-r-r-r-r-r^-T-r-r-r-r-r-T-r-r-r---T-r-r-T-r-T к" 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 +0+0+0+0+0+0+0+ о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о к~ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0+ 0+ 0+ 0 + 0 + 0 + 0+ 0+ 0+ 0 + 0 + 0 + 0+ 0+ 0 + 0+ 0 + 0 + ~s»-+ о + о + о + о + о + о + о + о + о + о + о + о+ о + о + о + о + о + о + о + о + о + о + о к~ 0+ 0+ 0+ 0+ 0 + 0+ 0+ 0+ 0 + 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0 + 0 + 0 + 0+ 0 + 0 + 0 + 0 + о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о kl 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 + jS»-*- 0+ 0+ 0 + 0 + 0+ 0+ 0 + 0 + 0+ 0+ 0+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0+ 0+ 0+ 0+ 0 + о к~ 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 + ТГ’+ 0-+0-*0+0+0+0+0-*-0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 к~ 0+ 0+ 0 + 0 + 0+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0+ 0 + 0+ 0+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0+ 0^++<^+ * О+О+О+О+О+О+О+О+О+О+О+О+О+О+О+О+О+О+^+л 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0?+ L 4 + + + ^®»+ о+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0 + 0+ L + Т + +-4- 0+ 0+ 0-* 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0 +' > *9 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ z> кт 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+о у ZB-»- 0**0+0+0+0+0+0+0+0+0**0+0+0+~ kL 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 + 0+0-У--^ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0* *5л 0+0+0+0+0+0+0+0-*0+0+0+0 + 0+/4-+^ ^S’+ 0-*0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+(Г KZ 0+0+0+0+0+0+0+О-’ О + 0+0+0+0++-ь _ ~«-+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 □Пр 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 + -ь+^ о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о 0+0+0+ 0+ 0+ 0+0+0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0»\ gl 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+ O+Qr*-* 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 + 0- j, 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ (> o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o-)^-^ 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0-0+0 + o+-^-f^ 0+ 0+0+0+ 0-ь 0-+0-+ 0-+ 0-ь 0+0+0 + 0+0+ 0+ 0+0 + 0 + 0 + 0+ 0+0+0 kZ 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+ о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о к~ 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 + о+ о + о + о + о + о + о + о + о + о+ о + о + о + о + о + о + о + о + о + о + о + о + о к~ 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 + о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 +0+0+0+0+0+0+0+0+0 + ’2»-+ о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о+о к“ 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 + #=>' + 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+0++<^-+<^-+<^-+<^-+с^-у-+^--у-+<^+<^-у--у-+с^+<^+<^ + ’•+ 0+ 0+ 0+0+ . , о+ о+ о-* о'Ъ \ fo+o+o+A^ t ш -* с»-*-го п Г^ & о Ч
§s a ' Ей ° а HD & о
м оо ко 00 О оо по со О) 00 по ко о —X о ко ко оо ко ко КО ОО ж о * W о tr тп ° ЛВ|- ко ж 9+ С I ои ЯШ Я1Я1 blbf Й+Й+ >F№ 40 й оэ ГО а- а- in ж йй > Л,1 ж Vr оз $ (Y с» СО Э э О •ч -nt -^^ч^-ч^г 10+0+0 * X .ЩЦЪХ’У® 0-(=y-1 iS«i Ji'SЙ3л л л А Л A ,4 A ,4 < >I >I >c>i >i'4i >i ><->i >> 3010^0+0+0+0+0+0+0*0+O+O+O-i-O+O-l-O+O+O+O+O-jO+O-i-O-X ?>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0^>0^С'о1оП^П^П^+о^оГо+^^^о^^^^П^^Го^ ' 0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>°^С'^оПП+^оППП^ПП^^^^^П^^^+^« ai ?>0>0>09>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>C>0>0>0>0S°>0 я O^^C^^^C^^^OCSOC^OcSOC^OC^O elSl o+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+0+0+ 0+ 0+0+0 / еу С о+о+о-»- о+ 0404о+ о+ о-+ о-+ о-+ о-+ о+о-+ о+ о+ о+ о+ о+о+ о+ о+ о+ '"^U'^O'^^"^^"^U'^V'^^'^l)lZ^"^O"l)'^O'^()"^0"^U'^0'^ll'^l)'^l>"^0'^l)"^0'^0 —* П + Л-* П + Л + А-* Л + П + Л + П + А-* Л’+ Л + fl** fl-* fl-* fl-* fl-* fl4 fl4 fi4 ()Ч 0ч о '"1J? ''Tb? 0 'll "1) '^0 -() "Ll 'iQ "'u 'iO ’"о 'i) '^0 "i) "1) "<) "I) 'i) "^0 ^1) "^0 ">bi '>24 '^bi '"Si "•'’У '"’Si '><У '-<( ''"’Ы '^’bi 0 "iQ "i) 'll "^0 ''v 'll "1) ^0 ^1)"'v "^0 "O "ll '"ll"() "^0 "i) "^0 M ''Si "~Si ""te '>>1 -"Si ^Si ""Si ""Si ""Si ^Si ""S ""Si ""Si '>> '"'Si ">> *>> 0 'll •^*'0 "() '^O "ll "^l) '^O "^U ы ''Si ""Si ""Si "-S ">Si -"Si "Si ""Si “>Ji ^Si '''Si ">>< "vJ? ">d| ~>>i "'S '>>1 ">>< 0 "iD "t) "i0 "^0 "1) '^u "'Ll -in "c) ^*0 'll 'I) "1) "^0 "и "Si "Si S "Si ""Si "Si "Si "Si "Si "Si S "Si "Si "Si "Si "Si "Si "St "Si ''S ""Si ""Si ?^°^()s0s0s0^0s0^s0s0s(ls0s0s0s0^S0s0s0s0s0^0s0 -0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>°>0>0 ^0>0>0>09>09>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>°>0>0 * Zs* J^Z^ ^>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>°>0>0 .0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>°>0 ^>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>>0>0>>0>°>0 -0>0>0>0>0>0>0>c>0>0>0>0>0>0>0>0>0>0>“>0>0>°>0 оОООО^оооооо^осГосУос^оОсуоОос^ос^оСоО (£> GO сл к> CD ко ко о по _^_>Ч 04б4б404040404б4б40404040404040404040404040404Ч К“ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + л§) ^.4 о 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 + 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 + KZ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0 + 044 4^ "S-4 0+0+0 + 0+0+ 0+0+ 0+0 + 0+0+ 0+0 + 0+0 + 0+0 + 0+0 + 0+0+0 + 0+-£3) 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0 + >?.4 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + + К" 04040404 04 040404 04 04 04 04 04 0404 04 04040404 04Q4 04 о, "S«4 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 Q4 Q4 04 04 04 04 04 04 04 04 04 О+Х^ К~ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0 + ^•4 0+0 + 0+0+ 0+0 + 0+0 + 0+0+ 0+0+0+0+ 0+0+0+0 + 0+0 + 0+0 + 0+ЛЯ) S 01 01 0 + 0+ 0+ 0+ 01 01 01 01 04 Q-+ 0ч ^•1 01 04 04 04 04 04 04 04 Q4 Q4 Q4 Q4 04 О 4 + 4+4+444 + ^ 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04-®^ + 44444+4- + 4-^ "s' + 0+0+0 + 0+0 + 0404Q4040404040404 0+d 0 4 0 4 0 4 0 4 0+ 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 04 0 4 0 4 Q4 0 44+ + +<=«=> + + + + ^’1 °1 °1 01 01 01 °1 °! 04 04 04 04 04 04 0 + 0* + £ 4 + + + 4 + 4 4 К" 0+ 04 04 04 04 04 04 04 04 Q4 0 + 0 + 04 04 0 4 44 +4 44 +4 +4 +4 +4 44 -+ 4. ZS»4 0ч0ч0ч0ч0ч040404040404040404040ч0ч040ч0ч0ч04 0 4 -Z§) К1 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0 + ^•4 040404040404 04 04040404040404040+040+04040404 0+4 К" 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0+ 0 + 0 + 0+ 0 + 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + <э> '12,4 0 4 04 0 4 0 4 0 4 0 4 Q4 0 4 04 0 4 0 4 0+0 4 Q4 0 4 0+ 0 4 0 + 0 4 0 4 0 4 0 4 0+^ К~ 0+ 0 + 0+ 0 + 0+ 0 + 0+ 0 + 0 + 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0 + 0+ 0 + 0+ 0 + 0+ 0+ 0 + -х А -х Л -х А -х Л -х Л -х Л х А -х Л -+ А _х А -х А _х Л -х А -х Л -х Л -X Л -х А -х А -х Л-х Л -х Л -х А -X Л -X 04Q40404040404040404040404040404040404040404Q4 a. ^•4 Q4 04 04 04 Q4 Q4 Q4 Q4 04 04 04 Q4 04 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 04 Q4 0ч 0+ KL 0404040404040404040404 04 04 0404040+040+040404 0 + 12»+ 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+ + KZ 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+ 04 0+ 0+ 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+ л 'z5»+ 0+0+ 0+ 0+0+04040+0+0+04040+040+0+0+0+040+0+0+0+ kT o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+o+x ;S«+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0 + 0 + 0+ 0+ 0+ 0 + 0 + 0+ 0+ 0 + 0+ 0 + 0 + 0 \ kt 0+0+0+0+0+0+0+0+040+040+0+0+0+040+0+0+0+0+0+0+ \ ^.4 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 ' KZ 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 + C’l0!0!0!0!0!0!0!0!0!0!0!0!0!0!0!0!0!0! °lololol° SOI 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+ UJI —.4 ОчОчОчОчОчОчОчОчОчО+О+О+О+О+О+О+О+О+О+О+О+О+О Cl 0+0+0+0+0+0404040+0+0+040+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+ 1 134 О+О+ОчОчОчОчОчО+О+О+О+О+О+О+О+О+О+О+О+О+О+О+О / KZ 0+ 0+040+0+040+0+0+040+0+0+0+040+0+0+0+0+0+0+04 / /^‘1 °1 °1 °1 °1 °1 °1 О+О+О+О+О+О+О^ ^.ч 0-4- 0-+ Оч 0+ Оч Г)чл 0+ 0+ 0+0+ A l°l°40^ Ф сл ко о N> GO GO сл СП сг>
to Ю /О in CM in co о CM e л tto t ^tto tOtOt 4-0 4-0 4-0 4- 0 to to to 4-0 4-0 4-0 4- 0 t° t° to 4-0 4-0 4-0 4- tO to to to R >r*0 tO tO t Ip- 4-0 4-0 4-0 ^OtOtOt * 4-0 4-0 4-0 in0+-04-0+- to to to OtO to t p t°t° - 4-0 4-0 4- 0 4-0 4-0 4-0 4-0 4- A 0 4-0 4-0 Ф 4-0 4-0 4- 11° t° 10 t° t *4-0 4-0 <O0 4-0 4- 4-0 4-0 OtOt to to 0 4-0 4- •0 t° A4-0 4- A OtO A4-0 4- A 04-0 Ф 4-0 4- 1 °t° CM 4-0 4- 4-0 4- in tt tt to tt to n n П tt n to to 0 t n n n П n n 4-0 to to to 0 to to t t° to to 0 4-0 4-0 +- 4-0 4-0 4-0 0 to to t to to to 0 4-0 4-0 4- t° to 4-0 0 to to t tO 4-0 4-0 0 4-0 4-0 4- tO to to °t° to t 4-0 4-0 4-0 0 t°t04- t° t° t° 0 to to t to to to 0 tOtO+- 4-0 4-0 4-0 0 to to 4- tO to to °t°t°t 4-0 4-0 +-0 О 4-0 4-0 4- tO to to OtO to t tOtOtO 0 to to t to to to 0 to to t to to to OtO to t t° t° t° 0 to tot 4-0 4-0 4-0 0 4-0 4-0 4- t° to to 0 t° to t to to 4-0 0 tO to +- tO to 4-0 0 4-0 4-0 4- tO to 4-0 0 tO 4-0 4- tO to to 0 to to t to to to 0 to to t t° to to О 4-0 4-0 4- t° to to О +-0 4-0 4- tO to to OtOtO t to to to О 4-0 4-0 4- tO to 4-0 0 4-0 +-0 4- t° to to OtOtO t to to 4-0 0 tO 4-0 +- tO to to 0 4-0 4-0 +- tO to to OtO tOt t° t° t° 0 to t° t to to to 0 to to t to to to OtO tOt tOtOto 0 4-0 4-0 4- tO to to 0 4-0 4-0 4- tO to to 0 4-0 4-0 4- tO t° to 0 4-0 4-0 4- tO to 4-0 0 4-0 4-0 4- CD 0 to to t ^4- £><- A- Mo 0 4-0 4-04-D4-04-04-0|»04-04-04-0+-04-0+-0t04-04-0+- +-0+-0 4-0 ^0 +-04-04-ffi4-04-04-04f04-04-0 4-Io 4-Q4-04-0 0 4-0 4-0 -bO 4-0 4-0 4-0 ЬО 4-0 4-0 4-B4-0 4-0^0 BO 4-0 4-0 4- +-0 4-0 4-0 tO 4-0 4-0 4-6:4-0 4-0 4-0 *0 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 0t0t0tt>'t0t0t0r0t0t0t9lt0t0t0t0t°to+- 4-0 4-0 4-0 *0 4-0 4-0 4-O'4-0 4-0 4-0 Jjo 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 О +-0 tO 4-0,4-0 4-0 4-0 ^0 4-0 4-0 4-Й+-0 4-0 4-0 ^0 4-0 4-0 4- to to 0 to t to to 0 to t to to 0 to t to to 0 to t to t° 0 to t to to 0 to t to to 0 to+- 4-0 4-0 0 4-0 t to to 0 to t t° t° 0 to t t04-0 0 4-0 4- tO to 0 4-0 t to to 0 tOt to to 0 4-0 4- 4-0 4-0 0 to t t° t° ° t° t 4-0 to 0 4-0 4- t° t° 0 4-0 4- +-04-0 OtO t to to 0 to t to +-0 0 4-0 4- to to OtO t t° t° 0 4-0 4- tO to 0 to t to to 0 to t t° t° 0 to t to t° О +-0 4- tO *-0 0 4-0 4- t°t° 0 to t to to 0 to t to to 0 tO4- t04-0 0 to t t04-0 0 to t to to 0 to t to to 0 4-0 4- tO to 0 4-0 4- to to 0 to t to to ° t° t 4-0 4-0 to to to 0 tot°t t° to to 0 to to -b t° t° t° 0 to to t tOtO to 0 4-0 4-0 4- 4-0 4-0 4-0 0 4- 54 tt 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 °n 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 0 00 in co co - - to 0 4- t° 0 +- n n n to 0t°to t to to to 0 tO 4-0 4-0 t° t° tOQ 0 tO 4-0 4- tO to 4-0 0 tO 4-0 4- 4-0 4-0 4-0 0 4-0 4-0 4- tO 4-0 4-0 0 to to t to to to 0 t° t° t t° t° top 0 to to t! t° t° to 0 4-0 4-0 44 to to to 0 4-0 4-0 4-0 it° to to to to to t |0 4-0 4-0 4-B4-O 4-0 4-0 r0t0t0 t°t°tOt 0 to to tOltO to to J4-0+-04-0+-04-04-0+- iO t° to t«!tO to to |4-0 4-0 +-0 4-iO 4-0 4-0 4- uuulnnn J, ’M.fOfO о itO to tO' 0 4-0 4-0 4- 4-0 +-0 4-00 |0 to to tP ItO to to !0 to 4-0 4-0 to to to 0 4-0 4-0 4-1 to to to >0 to to t 14-0 4-0 4-0 1° t° t° t t°t°t°x !° t°t°t t° t° t° '0 4-0 4-0 4- cu CD co to to 0+- tt tt. to >0 >-*—<- 0 +-o *-0 -»-d W—+-+-0 4-0 4-0 4- *-^-4- 0 4-0 4-0 4-0 0 4- o4 n o4 n tt. to p OtO 4-0 4- 0 to 4-0 4- CM0 4-0 ф 4-0 4- T °t° 4-0 4- /0 4-0 4- CO 4-04-0 I / 0 4-0 4- v tO tO Pt°t t°t° Pt° t 4 to to 0 4-0 4- OtOtO 4-0 4-0 4- °t° t° 4-0 4-0 4- TtO to to A 4-0 4-0 4- ?0 f0 i-o 1 t-0 4-0 +- 0 4-0 4-0 00 00 0 0 0 0 a"o 0 4-6 +-0 4-0 0 to to 4- tO to to 0 4-0 4-0 4- t° t° t° 0 t° to t t° 4-0 tO OtOtO t t° t° to 0 4-0 4-0 4- t04-0 to 0 4-0 4-0 4- tOtOto OtO to t t° to to 0 t° t° t t° t° t° 0 tO 4-0 4- tO to to 0 t° to t t° to to 0 4-0 4-0 4- t° t° t° 0 to to t t° tO t° 0 +-0 4-0 4- tO to to 0 to 4-0 t to to +-0 0 to to t t° to to 0 4-0 4-0 4- t° t° t° 0 to to t to to to 0 4-0 4-0 4- tO t° to 0 4-0 4-0 4- t° t° to 0 4-0 4-0 t 4-0 to to 0 to to t to to to 0 to to t to to to 0 to to t t° t° to 0 t° t° t t° t° to 0 tO to t t° to t° 0 tO to 4- tO to to 0 t° to t to to to 0 t° t° t 4-0 +-0 4-0 0 tO 4-0 4- t° to to 0 t° to t t° t° t° 0 to to +- tO tO to 0 to to t to to to 0 to to t to to to 0 t° t° t t° t° t° 0 to to t to to to 0 4-0 4-0 4- tO to to 0 to to t to to to 0 t° t°t t° to to 0 t° to t tO to to 0 to to t to to to 0 4-0 4-0 +- tO to to 01° t° t 4-0 +-0 4-0 ^4-n- 4-0 4-0 4-0 0 to to t t° to to 0 4-0 to t t° t° t° 0 to to t t° t° to 0 to to t to to to 0 to to t to to to 0 to -‘-0 t t° to to 0 to to + to to 4-0 0 to to t t° to to 0 to to -b tO to to 0 t°tOt to to to 0 tO 4-0 4- tO to to 0 tOtOt t° to to 0 to to t to to to 0 4-0 4-0 4- t0 4-0 4-0 0 to tot to to t° 0 to to t to t° t° 0 tO to t to to to 0 to to t tO to to 0 tO 4-0 4- tO to t° 0 4-0 4-0 4- t0 4-0 4-0 0 4-0 4-0 4- tO 4-0 4-0 0t0 4-0 4- tO to +-0 OtO to t to to to 0 t° to t tOtOto 0 t° to t to t° t° 0 4-0 4-0 4- tO to to 0 to to t tOtOto 0 4-0 4-0 4- to to to 0 t°t° t to to to 0 4-0 4-0 t to t° t° 0 4-0 4-0 4- tO to to 0 t° to t t° t° to 0 4-0 4-0 4- to to to 0 t° t° 4- t° t° t° 0 4-0 tO 4- tO to to 0 to to t to to to 0 to to t to to to 0 t° t° t to to to 0 t° to t 4-0 4-0 4-0 0 to to t t° to to 0 to to t t° to to 0 4-0 4-0 4- ^A-^4- °t° t° t to t° to 0 to t° t 4-0 4-0 4-0 0 t° to t t° +-0 +-0 OtO tOt to to tO 01° t° t 4-0 4-0 4-0 Ot° to t 4-0 4-0 4-0 OtO tO t to t° to 0 4-0 4-0 4- 4-0 tO 4-0 0 to to t 4-0 4-0 4-0 0 to to t t° t° to 0 to to -b t° t° to 0 4-0 4-0 4- tO to to 0 to to t t° to to OtO tOt to to to OtO t° t to to to 0 to tOt t°t°tO 0 to to t t° t° t° 0 4-0 tO 4- tO to to 0 to to t t° t° to 0 to to +- 4-0 4-0 4-0 0 t° to t t° t° t° 0 tOtOt tOtO to OtO tOt t° t° t° 0 to to t 4-0 4-0 4-0 0 to to t 4-0 4-0 4-0 0 to to t 4-0 4-0 4-0 0 to to 4- tO to to 0 to to t to to to 0 to to t to tO t° 0 to to t to t° to 0 to to t t° t° to 0 4-0 4-0 4- tO to 4-0 0 to to t to t° t° 0 to to t 4-0 4-0 4-0 OtOtO t t° t° t° 0 t04-0 +- tO to +-0 0 to to t to to to 0 to to t to to to 0 tOtOt to to 4-0 0 t° to t t° +-0 +-0 0 4-0 4-0 4- t° to to 0 4-0 4-0 4- 4-0 4-0 4-0 in CM о CM tO 4-0 4-0 0 tO 4-0 4- tO to to 0 to to t tO 4-0 4-0 0 tOtOt to to to 0 to to t to tOtO OtO to t tOtO to 0 to to t to to to 0 to to t totOtO OtOtO t to to to 0 to to t to 4-0 to 0 to to t to to to 0 to -*-0 4- t° t° t° 0 4-0 4-0 4- tO to to 0 tOtOt to to to 0 to to t to to to 0 to t° t to to to 0 to to t 4-0 4-0 4-0 OtOtO t 4-0 4-0 4-0 0 4-0 4-0 4- tO to to 0 to to t t° t° t° 0 4-0 4-0 4- tO to to 0 to to t t° t° to 0 to tO t t° t° to О 4-0 4-0 +- t° t° to 0 to to t t° tO to 0 tO to t 4-0 4-0 tO 0 to to + t° t° to О +-0 4-0 4- tO to to 0 to to t to to to 0 to to t to to to 0 to to t t° to to 0 tOtO+- t° to to О 4-0 4-0 4- tO to to 0 tO to t to to to 0 to to t to t° t° 0 to to t t° t° t° 0 4-0 t° t t° to to 0 tO to 4- 4-0 to to 0 to to t to to to 0 to to t to to to О +-0 4-0 4- tO to to 0 to to t to to to 0 4-0 4-0 4- см tn CM I CD a t° to t 4--ft-^4- 0 t° t° t t° to to 0 to to t to to to 0 4-0 4-0 4- 4-0 to to 0 4-0 4-0 4- t° t° t° 0 tO tO t t° to tO 0 t° t° t tO to to 0 tO to t tO to to 0 tO to t tO to to 0 t° t° t to to to 0 4-0 4-0 4- tO to to 0 to to t to to to 0 to to t t° to to 0 to tO+- tO to to 0 tO tO t to to tO 0 to to t to to to 0 to to t tO to to 0 to to t t°t°tO 0 to to t 4-0 to to 0 4-0 4-0 4- tO to to 0 t° to t 4-0 4-0 4-0 0 4-0 4-0 4- tOtOtO 0 4-0 to t 4-0 4-0 4-0 0 to tOt 4-0 4-0 4-0 0 tO 4-0 4- to to to 0 to to t to to to ° t°t°t to to to 0 t°tO t t° t° t° 0 4-0 4-0 4- 4-0 4-0 4-0 0 to to t to to to 0 to t° t to to tO °t° t° t 4-0 4-0 4-0 0 4-0 4-0 4- 4-0 +-0 +-0 0 to to t to to to 0 tO t° t t° to t° 0 t° t° t to to tO 0 4-0 4-0 t t° to to OtO to t t° t° t° 0 4-0 4-0 4- t° t° t° 0 to to t to to to 0 4-0 4-0 4- t° t° to 0 4-0 tO +- tO to to 0 tO to t 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 0 to to t 4-0 to to 0 to to t to to to 0 to to 4- 4-0 t0 +-0 0 tO to 4- tO to to 0 to to t to to to 0 tOtOt to tO 4-0 0 to to t to to to 0 to to t to to to OtO to t to t° t° 0 to t04- tO to to 0 to to t tO 4-0 4-0 0 to to t t° t° t° 0 4-0 4-0 4- tO +-0 to 0 to to + totOtO 0 to to t to to to 0 to to t to to tO 0 4-0 4-0 4- tO to +-0 OtO tot to t° t° 0 to to t to to to О +-0 4-0 4- 4-0 +-0 4-0 0 tO to t 4-0 tO +-0 0 tO 4-0 4- 4-0 +-0 +-0 0 to to t t° t° to 0 4-0 4-0 4- t° t° t° 0 to to t t° t° to О +-0 4-0 t to to to 0 to to t t° t° *0 О 4-0 4-0 4- tO to to 0 to to t 4-0 +-0 4-0 0 to to t to to to 0 4-0 4-0 4- tO to *0 OtO to t tO 4-0 4-0 0 to tO t tO to to 0 to to t to to to 0 t°t°t to to to 0 to 4-0 t to to to 0 t° to t t° to t° 0 4-0 4-0 4- tO to to 0 to tO t to to to 0 to to + t° t° to 0 4-0 tO 4- to to to 0 4-0 4-0 t •y-fet^-O 0 4-0 4-0 4-Q-4 t04-0 tOQ 0 4-0 4-0 4- t°t°t° 0 t° t° t tOtO top 0 tOtOt to 4-0 top 0 to to tP 4-0 to to 0 to 4-0 +- CM *- in о in Ю in co co in CM CM ID Ю /П 0 t° t° 4-0 4-0 4- t° t° tO 0 to to t to to to 0 t° to t t° to 4-0 0 to to t to to to 0 to to t t° to t° 0 to tO 4- tO to tO 0 to tO +- to tO 4-0 0 4-0 4-0 4- tOtOtO 0 to 4-0 t to to +-0 0 to to t t° t° t° 0 to to +• 4-0 4-0 4-0 0 to to t to t° to 0 to to t to to to 0 to to t t° t° t° 0 4-0 4-0 4- t° t° t° 0 4-0 4-0 4- tO +-0 4-0 0 to to t to to to 0 to tO t t° t° t° 0 4-0 4-0 4- tO to to 0 t° to t t° t° to 0 to to t to to to 0 to to t to to to 0 to to t to to to 0 t° t°t to to to 0 tOtOt 4-0+-04”0 ут-ут-ут- 0 t° t° tO'tO to t° 0 tO to t to to to OtO to t to to to OtOtO t t° to t° 0 4-0 4-0 4- tO to to 0 to to t to to to OtOtot tOtOto 0 4-0 4-0 4- tO to to 0 4-0 4-0 4- tO +-0 4-0 0 to to * to to to 0 to to t to to to 0 to to t 4-0 4-0 4-0 0 to to t to tO tO 0 4-0 4-0 4- t° t° t° 0 to to t to to to 0 to to t 4-0 4-0 4-0 0 t° to t 4-0 4-0 4-0 0 to 4-0 t to to to 0 to to t to to to 01° t° t 4-0 4-0 4-0 A ^0 to t T nn - ЛП 1 tO w и 4-0 4-0 4-0 0-/=^ Ot°t°tP ‘ t°t°t° ° t° t°tx t° t°t° 01° t° t tOtOtOP 0 4-0 4-0 4- 4-0 4-0 +-0 °t° t° ti +-0 4-0 4-0 ° t° t° t tttt-tt- »f» f° f 5Ж 4-0 4-0 4-0 0t° t° t +-0+-0 to 0 4-0 4-0 4- t° t° to 0 4-0 4-0 4- 4-0 4-0 4-0 0 tO +-0 4- t0 to to 0 4-0 4-0 4- t° to to 0 to to t t° ‘"0 to 0 4-0 4-0 4- tO to t0f .О» 0 4-0 4-0 4-Q-tf 0 to to top ittttt Жэ 0 10 10 tP Q nnn 4-0 4-0 4-0 -UVS ° t° t° tP 3 0 4-0 4-0 +-Q 3Н R 4-0 4-0 4-0 0-u ч ° 010101 3 4-0 4-0 4-0 -Г/ 1 a 0 4-0 4-0 4- ППП St8 инн о to t°p « 2 to to to ° t° t° t 4 to to to 3V/^ 0 t° t° t “C / R t° t° t° 3t R 01° t° t С V* tot°to tot°to 0 4-0 4-0 4- Э 4-0 4-0 4-0 -LVM-r 0 4-0 4-0 4- to to to о t° to tp-U 0 t° t° t° ъ 0 t° t° t 4-0 +-0 4-0Q-Cv*y V 0 4-0 4-0 4-0 Д) t0t°t0 4^ 0 4-0 4-0 4- CD CD CM CM CO 00 80
ШйЛВ^Т^Л£То L Ti't^To ?ICS 2№ТТО a^u М$Й8±.®£££ £b-ttTT < I't UIC LTA'B. t) i:fflmo ISTttlttSblCLT^ ^ictcn» шганж^сгь езШё*. ft»ffi*B®iK»iczf ДЛ$>£й1ЛТо М*ФЯ $:?ямйит$-эи. =IA£&L£To (84§) . Ъ|-шс •ж- *У;ь- 50б0:с^-пдэи«№5 ЙПЙ02В(С1 ЭТО^ЙФ J+IC&fcft'IT£E(]®<K5U 3)Ь-7Ъ. Я«Й>2§-®ФЖЖ±Й!О. 1 @S@?nrctt«Jrr» Ш^№^¥1!11С|5] и<2^^^ЖГ о •ВЭДОЭ 0^073 £t£&0(S]Z5WC3D'C £ЕРФ<£ эК^Шег^Го 1&&0Й&1С' ItlCWorcg^ ?l^tBUr^3E^iiU. &£1ШЬФ£Го £НС^£^01^-Го ,w^livcub^r<> ®ЭД0@0ЙЖ±#Оосо§ I^W§0$IC£££ri£t*/uo ^^1^Жи^Го ^•^<и^Й>Й1ТФ<К—http://www.tezukuritown.com 81
*-Af- 'jyy/'); 20 7Kfe(354) • £fi£U(301)&110g = S3i' /\'->'j.(302)90g=33E, 21 (345) • £j£U(301)&100g=&3=E. (302)85g=3$o WS£n-"iiSl5mm<7>;&#2 >5®o S+-*'?S+6/0-^o • Ж&±Л*‘)Т>£ <ЙЙ71.5ст, ИвФагЭсггк ±37cm(33cm), 1Й±26.5ст(25.5ст)о *( )Л0-+й(412лЯ. Ш£Ш[18лЯ -Oo •<r-y 10ст¥7э 15|£о >SLT То £в5 • 9 L5 • £яи Ш7’Г«Т4Й169Э^''к 1Й0ЖШ i^9 -ГШМ;®*? t О Т $ То Ь^Й'6Л>»ЗЙ1С5М7. *0^т-£й5 *’e>$fcl3^*TTo 9L5x То Й 1Й49§^9 7Д-Ьйг|5]^Цг^*й»«То St® Й^^Ъ-еиЬ-Г^йЛ'й'-Ч, Й * 82
Tli t t U IC L t T о 7 - F li йи t 7 LdOJetfiSfr 5ЙМ Tiffin, 7- Ffl? L5T ;«§ £ L7ifi*iTo «Й**?Ь U li-OU^-эТ^гй'й'' UULST, Й • йиЛТ • 7- F0g|(5)U «ЙШТ\ ШЙ*Т'Й1С«Л$То M □ 0&Я*ийВ$ЯТЬ1г £ёл$То аё ткё ьё £ЛЮ сё —S/д ^-S/л ^ЖЗ>Ф@В& а& ьё 5L3 12йЯ £ви 12йЯ gee . fbfe и I । ьё ;afe * > I ;ь ЗЬтч7Ж)§®=12лЯ (&!£) -йй ^щ7э;ЙФ±^= 1 8лЯ (^Я) http://www.tezukuritown.com 83
ЭД 12ЛЯ 40—> 38 «- 36-> 34 «— 32—> 30 «- 28—> 26—> 24—* 22 «- 20—> 18«— 16 14 «— 12—> 10*- 8 -> 6 +- 4 —> 2 <— 1 -» -----(2.5ЯЕ)-------------------------------------------------(5^) -----------------------------------------------------(2.5ЯЕ)---------' —> 40 ->39 *-37 «—35 -^33 -*31 <-29 «- 27 ->25 -> 23 <- 21 «—19 -> 17 -> 15 13 «- 11 -> 9 -> 7 «- 5 «- 3 -» 1 84
1й 18лЯ 33с (13^) •— 150(6^) — — 150(6^) — http://www.tezukuritown.com 85
ГО А -М--------------(&CD) О р О сл о (Й5-) Ж Йо <н гН Ж 9+ А> сг 41 (I CD о fa Ж - От ' & Й ' э Ир м Si пл Э 5 г 94- Н iSi D> W tr ч * ° f I <г № с 4 о <- \> H <r 0 Cm £T 9+ S *> 4i yj Ча У- I I 41 -T S 9-i Э tr 9т n -* V •^"o I y- I ~r i® * bf 9h A V ж ж I \J 9+ >fr tr Э Tl^
Ex AT fe ZX AT 'V fe^AT УГ feZXAf Тй 00 < 1^4z x/1JV1VV x/1 j vc IPV^l л j\. J\. Л j f feZXAT 'Vs feZXAT a< feZXST fe/Хй 1FVF x/1 Ж7?1 Jk >Х/х71 jk 1^-VF x/1 jk 1Ж^х/1 j к iv-v X/1 1 w x/1 J l’^x5<U^r»J http://www.tezukuritown.com AT AT ryAT АГ fe/7\AT УГ к Ж/ x/1IVw x/1 IVxx X/1 1V-\X x/1 IVvx X/1 J к 1V\\X X/1 JV MX x/l J •+o >+<= Э- тймшда >1ЩШЦШ1ШШЩШШШШШ1ЩШШШШШШШЩШШШЩШШШ1Р ^+- о+о+о+о +>о+о+о+о +о+о4-о4-о+о+с» >1111111111111111111111111111 V & &1.111111111111111111 *-1 ®^2ч++о+о+о+о+о+о+о+о+ даПйшшшП Хшшшшш Wo4-o+o+o+o4-o+ JU111111111111 1111111111111 1111111111111111111111111111- ишшшишиж;?^ иммявнажмммй ТТТШТТШ1М® +о+о + о + о + о + о + + >д | gij"O-| о I'O'Lo.i о | ШШШШШШ1ШШШШШШШ11ШШ1111ШШ1У * - ШШШШШЙ 111111111111/^^ Л1111111111ИУ> 8^U1111U11111> &<ЧШ11ШШ1Ш1Г ЧЙШШНШШУ, 4 <S> (§89) G^(§t7t7) с^(§0И S ogo'S эдо [lllllllllllllf ашнишу 41111111111111 >-*81
—(@89) $39’9 L— -2&(@S9)M|08l - • «я• и о??ж '<tf^S|Uc^@99MS Й ол$^#г21Ш%?ктоЕ1 '<# 'h^S89^2S т^ЖЖШй °Л£П 2§$<2П sa#55S?Hic>W °4-$^^?^к>4-сЖ^У ^ППЖ^§ФОМ1 '(i^SeZLMUS 2ПС —(@83)^05 91— ^(§831)^098 -----• (@6l) (@88) □99* 3Q“* «да^в’иэе.лва
<-24 24 12<- ' x X<x„ @ http://www.tezukuritown.com 89
18-24 л Я 28page •джта*><п 4PLY (ФЙ07<У) 23 t‘>7(406)80g=23L 'У У - А(403)40д= 1Ж, 24 W(440)70g=2S, zKfe(455)40g=110 ttJKfii-23 ||®13тт07Ш#3» >, 24 Фй13 ттОЖЩФ7 >§6flSo ^•••й'^1+3/0^о ЙНбвст. W«i|S26cm4 ±33сто •-У—'?' 10cm¥7j ГШШ^*24 @ X11 То 7U5 «*‘6а&Т^79§^У. ВШ£оТ<Тй*ТТо 1Й <" У liiJS@ L. К <- Ч £ $6 (г$йл, ви ЙИОВ^Л То $£» Жи^ё^Ь-Й-СЬТ^гЛ'й<и1СЬ. И» ГЯЖ*1 Ek $2BJ Oifit Die L£To ^!E&-7E1<7)T To *!6lif?-7mS*. ffiSiffcBICb &7фф£ £ »olt £ T- Л • =^T-7olt©S a& 7КЙ b£ tf>^7 Л7>Л-А А- А- А- А--АГХ* ч- -tf+++++±++±++i"t-tf*A is- FWWVWVWWVWW\14H:?3 fHTHTHTHTHTHTHTf ww wwwwwwwwv t: :i > i f/WVWWWWWWW^ Vwww W W W W WATHTHTHTHTHTHTHTHF\^ H H СЯ FVWWWWWWWW^HHf^ 10-^AFWATfATHTHTH^ATHTHTnTHTHTHTH^ATni^ > (/W VW W W W W W WN 4H1M thththththththtmththththththththf H J> FWWWWWWWVWA ------------------------- /HTHTHTHTHTHTHTHTHTMTHTH^ATHTHTHTHTH' . _,,. -(VVvrVVVVVVWWWWWK^nx - НТ/;АТ/'АТНТНТ7’АТНТНТНТН^АТНТНТНТНТНТНТНТНТтШЪ zwvvvwwwwvvvvvvWs^ 1 , W5tmththththththththththththththththththta A//;;: WWWWWWWWWWVW/г- ^WATHTHTHTHTHTnTMTHTHTHTHT/rATHTHTHTnTMTHTHTHTHTHT?’W^-i8 К V W W W W W W W W W W W WA3 fHTHTHTHTHTMTHTHTHTHTMTHTHTHTHTHTMTHTMTHTHTHTHTHTHTMT CZWVWWWWWWWWWWWY FWWVWWWWWWWWWW^ fHTHFWWWWATHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTMTHTHTH^^HTHTHTfV FWWVWWWWWWWWWWV VATHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTH^YMTHTHTHTn^-io FVWWWWWWWWWWWW^ (ГНТНТНТНТНТНТНТНТНТНТНТМТНТНТНТНТПТНТНТНТНТПТПТПТНТПГ f/WVWWWVWWWWWWWVY тТНТНТНТНТНТНТНТНТНТНТНТНТНТМТИТПТНТНТН^АТНТНТНТН^^ ^VVVVWWVWWWWVVVVWVVAVsafcu fHTHTHFWATHTHTHTHTHTHTHTHTHT/-ATmWWWWWWWWWV - bfe 1 ® #VWWWWWWWWWWWWY -* '« THTHTHTHTHTHTHTHTHTMTHTHTHTHTHTMTHTHTHTHTHTHTHTHTHTFW bfe 1» yWWWWWWVVWWWWWVYfr -1 afe 15 4-4-4-4-4-4-4--l-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--l--l-4--l-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--4-4-4-4-4-4"4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--l-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- 4-4--I-4-4-4--I-4-4.4-4-4.4-4-4- 4-4-4-4--I--I-4-4-4-4-4-4- + 4-4- (yj4’ 4iy4’ 4yj4’ 4v4’ 4ц_р4’4п 4----------------------------------------------- 4-4-4--I-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- 4-4-4-4-4-4--I-4-4- + 4-4-4-4-4- +4iy4’ 4iyj4’ "4^ 4^y 90
6 5 9 К 6c 1 , 6с в 5с 165г 4 $(405)^3 (87В) (23S) 1£5 " (31@)£5 _ 6 2c & о о (3S) о (70S) I о (40§)}а5 ~J 84$ 6 & о (IOS) t(2S)/1t^7/T-)L (79@)^5-4/X l<(5§) 2c 6 &. 6 л х шт Vtttf jWjsffit' "КШЖЛ&- t FVWVWV/^fЦу г (ГПТНТНТНТНТНЫ 1 (F W W W win ТНТМТНТНТНТНТНЮТ^! n 4 ч. FWWWWwill> ^HTMTHTHF W W W W VI1114 1^-bfe 2^-afe • =Т^-7О1ШЯ 9 ” W W W W W W^ nil? 18-ТНТНТНТМТПТНТНТНТНТНТНТПО4П:> FWWWWWWW181> f7 w w w w w w w ww w H: C FF WWW WWWX ПП? THTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHF^nH? FWWWWWW\yin> fHTHTHTHTHFWATHTHTHTHFWVneiS w w w w w wf -n£ ю<- V w wwwwww Hi ? FWWWWWWAjnil> fHTHF W WFHTHTMTHF W W W V 4111 ъ (F WWWW WW"F ini? F W W W WFHTHTHTHTHTHTMFVl 111 > FWWWWWW\¥ni> f W WWWWWW 111 C ->ff w w w w w w^ f *- WWWW w wimv in > - FVWWVVWWVWi81 b 1 10 ) 7-тнтнттлу WW\] sWTHTHTHW -?ww^ <- ^/7VWW £7WWWW^ IHF.WATHTHTHTHTHTf^ FWWWW^ fHTHTHTHTHTHTHTHTMA ff W WW WVK TMTHTHTHTHTHTHTHTHTH <- F W W VW w\ - fHTMF5THTHTHTHTHTHTHT^ - WWWWWWrt.^1 THTHTHTHTHTHTHTHTHTHFATHTV^is FWWWWWWA5 fHFWAFATHTHFWFHTHTHTHTVT fF W W W W W W^ THTHTHTHTHTHTMTHTHTHTHFFFA^ FWWWWWW^ fHTHTHTHTHTHTHTHTHTHFAFATMT (FWWWWWW^ FWWWWWWAi ГНТНТПТНТНТНТНТНТНТМТМТНТМТ ^WWWWWWN Vaffhththfaththththththtv^ FVVVVVVVVVVVVVi)*-5 fHFATHTHTHTHTHTHFWATfWWAF-* ff W W W W W WN - THF4MFAFATHTHTHTHTMTHTHTV1- F w w v v v w w VAV1 3^>4-4-4-4-4-4- + 4-4-4-4-4-4-4-4--l-4-4--l-4-4-4-4-4-4--l--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--k-+.+ 4.4. cxxH «— 4--I-4-4-4-4-4-4-4-4-4-+ 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-+ 4-4-4-4-4-4-4-4- +4-0 0 /<•> <7ШЯЛ- ^<U$ESS't54<-?JU+KI'r?"5<,)^'»J http://www.tezukuritown.com 91
Йви Ж • & • SU±L< • ЭД <0 ) jAt —> в ttttt t t + t ±A <r— 5 ttttt t + + + T* —> ttttt 11 t t tn 3 ttttt t t t + -r —> JU ^7WW \>y/w w V rTtltTtl^ £/w w w VWW¥HTHTFW : t Ш у WWW fo-Ult fZ WWW й tit; tit thththththtmf ttttFWWW t|tltliltfHTn^5THTHTHTF hitititFWWW title tit Wwwwww titltitir FWWW tttttf^^wwwww tititititC/WWW tltltlilt THFWATH^ATHT^ titie'tit у WWW t t tit t fHTHTHTMTHTHT^ r I -rl T-l +-I-Г V/>7--x07--r0-r-r0r-,07-^0_ -_о7 tititltlt ^vvvvvv tltltltlt THTHTHTHTHTHTF titititiyvwvw t rt tfHTHTHTHTHTHF t J,t tf/WWW titititit VAwmwww tititltlt FWWW ititltiHHTHTWWWW tititltlt tfZVW wv title'tit Vatmthtmtmtht? tititltlt FWW.W 3 § ЕПФс#;э1С8+$ЛП^Г» 0Ф^51с^ф±й'6Л^й'У, ^ФЖ^£ЗтиЭ;<Г« 8+IC^to'll. ^ED® <£5IC2)L ^®§I56®@IC^EDOJ;5IC8+ ^лп,ф-чз)^<о®и^г« 92
★97^— 8*(СТГЗ ь-уУт-ьо^ие^ L. ffli*6@i*STo 2 IS» *> 6 tt. SISii и @ £ L £ Л* 5 <- 5 <- 3$BKg)0J: 71С^Л$То ^TttSIJlC Ж35Г (#!£) 8642 3579 Ж35Г (^!Я) 8 6 4 2 1 3 5 7 9 afe —' c b a fefefe ♦B? ц^гои^я (18Э) •ж-^тшитжс 1 36 35 tt + tt + tt-ttttt + t + tt ttttttttt-M \ttttttttto ttttttttttin WWfttttd u X X X X X *v|r ttt+ttttt+t+tttt ^tttttttttttt tttt+ +1 +11ttttt^ f- + + + + + + + + + +++++t \tin II +0 15 Fw 7Ж& 9c 6 cfe 5 •Ж- 4 cfe 3 afe 2 cfe US bfe 32-36 108@ 31 1 08@ 28-30 1 02§ 27 102@ 24-26 96@ 23 96@ 22 90S 21 90@ 20 84@ 19 84@ 18 78§ 17 78@ 16 72§ 15 72§ 14 66§ 13 66§ 12 60@ 1 1 60§ 10 54g 9 54§ 8 48Э 7 42@ 6 36@ 5 30@ 4 24§ 3 18S 2 12@ 6@ afe bfe аё cfe 4 & £ 0 T +0 ь-а^О 0^*7* УК <=, У1\?2^н +o yiVc, XyLAJ^VlV^ )С1 ±±±Т±Г1Х1 -U4- 4- 4- 4U- 4- 4- -U4- 4-^ ^^5<и^Й>ЖТ-5^-^и-У-<НГ^<5<и^>] http://www.tezukuritown.com 93
25 ЗЁЙсМ (502)120д=3$. 26 7h-(518)80g =23Е. £ЙсЩ502) • Ж(520)&20д=&1Ео St-Л'£'St5/0#. 7/0-^о • ЖЛ±Л'-и -фй Т‘>Та ±22ст. }g[§]U 104cm. 1ЙТ 51 [HIM44cm. i^^15.5cmo 10ст¥ЯТД1В* • Sltt>20§X10^o b- <К>^а 5?!£l*3fe0 SsKL^To igT'S8208§ftU. ШиТЬСт. ±Ю). SBOKUltte-pTilB*. But7Ld<7) Ф*Т'|Ж)£^!® ЬТЖ§ £ LT1g| LtTo fi &l*jt^±A''U0§ls5|gfe$. Ko SSSS3ST-i^±AO;. 3<"-522f££ Tiffin T To ГД ^*1@. SM1@J <7)^ IS L, t To u-t> (i*2*^UTSSS*«110cmffi*. R-^0 £lS7ytuu$olt. ^0gS*ls&LTл>e>. t j— 7J<Z)5fcls $ У -bJU i z>li $ To «it 10cm3*£UT7U>'>'£olt£To £<TC$(208S) МГ U'feoit&S W < Aw A w ифш н ' \W\ i lOgBw Ж' ч'^ЖхчА'} п \ t: ч: <Ч < < -iM4) Y*t. Л =. -в -1 ' 10 / » t '-20c - . I ^?40@)44c(88@) I 4 7c\^ • (40@)Z^K04@)-10c ' U ^->Х20§)/ (30S) -X (22g) 15c 25c 2*^'0 lc 3c ^'>1zJb0{W7j tiueottTj 15 88Э I 9 880 8 +8§ 880 7 +80 800 6 + 120 720 5 + 120 600 4 + 120 480 3 + 120 360 2 + 120 240 US 120 «явь 100 ~~y 6c X ©иг^^лигиФ I /г
• J http://www.tezukuritown.com 95
ij -V —> (£+2 4 7) 27 ?'Ь-(5610)265д[Л-7Ч Л>240д. № +25д]=73Е, ^(5607)35д[20д> 15д]=13Е. 4Йси(5601)30д[20д. 10д]=13Е, ^h-(5613)10g=1i, 28 + (5613)245д[Л - +' < й>220д. iffl+25g]=73E, Ш(5609)35д[20д. 15д]=15, 4ЙсМ(5601) 30д[20д. 10д]=13Е, 7'-(5610)5д=1ЗЕ0 ttJgS-27 Ш118тт0#$>5Я' 28 15Х 8тт<7)&®!<7)# $ >5® Jt-Л’ ^'S+5/О^о Л-+<Й'> )ЙИ70стч WWH27cm, £33ст. 1Й±23ст, ФВ? Э10^43стч ^£14.5ст0 10ст¥Я7ШШ8*А24§ Х16&\ В25§ X14I& > Ь 6L6 afeT'«*'5£82SftU4 ЙЮЖИЛ ФЙ<"»Л ^<"‘J Lt То tw'tm ls]W$I0ftO @7$40@fW fi*, ФЙ § T$56§fHJ, afer-ШШ 24 —> at + + + +++ +++ + ++++++* гТТТТТТТТТТТТТТТТт/.-^ <1 - =&Sifl-5 2 "Jr x «+ + + + + + + + + + + + + + + + + —» 24 ....................^тштшшннп 0+-t-± + ±T + + -f + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -t-+t + + ++ + + + -f+ + + + + + + + + + -l-4- + ±-r on нттттнттттнтнтннттттнтнншнчнтнтннтнтттнтнтп шнтшннншшншнштштншшяшшшшшнт 0+ + + + + + + + Т-++ + + + + + -|- + + + + + + + + + + + + ± + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ±-Г ннннятнтттнттяняяннитшнянянянянннннп (rt; + + ++ + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +-f- + + + + + + + + + + ± + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -fV шшшштшшшштшнншшшштшштшштт-is jf + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -1- + + + + + + + + + + + + -^ НЯТНТННННННТНЯННШЯТНТЯЯТНИНШТЯНТИНЯП (j+ + + + + ++ + + + + +++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + 4- + + + + + ++ + + + + + + + + + + -^ 1П ннттянттнттяянтнттнняяннянятятннтняяняп Шштшнншнтшншшяшншншиншшшннп шяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяп ТШЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЧ - 5 0^ + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +4-+ + + + + + + 4- + 4- 4-4-4- 4- + + + 4- + + 4- + + + + + + + + + + + + + 4- + + + + + 4-4- /Н - .ЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯТА + 4- + + 4- + + + + ++ + + + + + + + + + 4- + + ++ + + + + + + + + + -t- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +++ + + ++ + + 4-+ft< —> ^ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯТЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯн. £+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Т- 7ЯТЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯП <£ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ Т + + + + + + + + т + + + + + +-Г 1ЯЯЯТЯЯЯТЯТЯЯЯЯЯЯЯЯТЯЯЯТЯТЯЯЯЯЯЯТТЯЯЯЯ1ЯЯЯТЯЯТН <tхtit++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++т++++++++++++++4° тяшяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяп 20—>Qtttttiitii + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ^ + ^ + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + 4- + + 4- + + + + + + + +4- + + 4V ЯТШТЯЯЯЯТЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯП яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяп <tiiti++ +++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++-t-+++++++++++i-+ +++++++++++^ яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяп Q+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4^ яяяяяяяяятятяятятятяяяяяятяяятяятяяяяяяяяяяяп (ttiititt+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-r яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяп 10—*£iiitit++++++ +++ +++±+++++++++++++++++‘t‘*+fr + ++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++-r яяятятяятятяяттяятятяятятяятяяятяяятяяяяяятяяяяп (3+tt + + + + + + + + 'f' + + +t’ + + + + + + + +++ +++ + + + + + -»’++ + + + + + + + + + + + + + + + + -*+ + + + + + + + + + + + +++ +++ + + + +++ + + + +' яяяятятяятяяятятятятяяяятяятяяяяятяттяяятятяяяттп Qttttttttttttt ttt + + + + + + + + _h+ + + ++ + ± + + '1'+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ^ + + + ^+ + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + -»0 яяяятяяятяттятятняяятяяятяятяяяягятяяяттяятяяяттп Q+ + + + + + + + + + + + + + +++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + +4^ тшяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяп 2—* <il:i++ + + + +++++++++ +++ +++ +++ + + + +++ + + * • * »- + +++++++++ +++++++ + ++++++ +++++++++ + + + + + + -t- + + + 4° ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯТЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ) 96
El£OiLT«T(;tiitLg' lining i US To St» fl'.l??^bifi:L7T<i4i?4 KJ «Ф«££Ы£Т Г‘>1£Й£1 g. Sl2gJ 0 SMtDCUSTo *ЙОФШ1 -^«зга^тор e__7c T 6.5c t (17§) (1 5§) , 6.5c 7c (15@) (1 7@) 15c 24 & tew 9ic^*s zT'^>zT->Ks*!ea^Bu(-8§) U, ^!fitt*n(c|g2gTE]0J; 9is^u STo Г + , SlSifcgt UT'Otf afe %*§S+ (-8§) (-8§)/ ^glj о 44444444444444444+^^Й нтшшшнтеЯль Шништшт^® НТННННННТТХЯД HTHTTTHTTK^^I 44 + 4444444444444444 V'Z'SD2*’* ШНТШШШШШн?7ЛП Xj 34c»(82S)№3 ж I T 2ty.J"+ + + + + + ^-+^c n , (t+ + + + + + + + + + + + + + 4 + + + + 444 + + + ?> + + + + + щЖ 'J НШТШТШШШНШШТШ^зЖ? ннштшшнянншшнш~^ 1 i+++++++++++++++++++++++++++++++-iu+++ro+K ШТИШШНШИШШШЖ::v ' -Ф+ + +++++++ + + + + ++4+++++++++++++++ -А++Г 0-^ тинштштштннштшнт:~¥/ 4+4 + +++++++++++++++++++++++++++4 4- 444+7 . . .................jttt^v тшниншшштшннтнштшн\:~Ъ? жшннттншчнтчннштф шшшшшшшшнншшннт+Жэ тнтиншшншшшнтнштшнуж шшшштшшшнштншшш+Фи ц+4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4-e'+ 0 + R 0-f3’ ннннштштншшшшштпуЖ? (Т+444 444 44444 44 44 444 4444444444444 4 44 4 + 44 4 ++++-£ ншитштиштшшнштшшшузд^, ТШТТШШНТШННШШТШНННТуЯ^ 444 444 4444 44 4444 4444 44444444444 + 4 44 4 444+' ++++±7 q+4 + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 •+4++ <k 0+3’ ншшшшштннтшнннуте/ 44 44444444444 44 + 4444444444444444 4 444444+++++4Г , ШчштшшшшшшнштштшяДэ 11 t it ГШ ffi 11Я it 11 iiii iii iti 11: HHTi i Я: Д n+4 4 4 4 4 4+ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4-r шншиншншштшнт (£ + + + + + + + 44 + 4 + + + + 4 + 4 + + + + + + + + + + + + -tU oc 2^тННННННТНННТНННННННП 26~*(£ + + + 4 + + + + + + + + + + + + + + + 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + -t° bfe 4-> cfe 5_> №A afe bfe cfe О 16c 26 & afe 17c$(40S) - 24 . . . I +- (j+44444444444 + 4 + 44—» Stu t ншшшшт +- +444444444444444 + I i ТИШШШШП / > (4444444444444444-^ / / лннтнтнтнтн к /41444444 4 44 44444444 ?\т+4+) 4 4O+-+&*V< * Л/+14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4-4 4^4.4. >»4444444444+ + + + 4+444 + + 444 + 8р: шшитшнншттншштп Т®8п::ннтнтитнтнттнттшнтттп . m++3+4444444444444444444444444 4 4 444 + Д етишшттншшнтншннт ло+0 +4+ Gt + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -r ^i.4.4. q+444 4444 44 + 44 + 4444444 4444444444 4U , 8Ш:ШНШШШШШННШНШ\ +.O4.Q4. q+44 444 44444444444 4444 44 4 44444444 ®8Ж:НТИШНТТНИТТНННИНТТННЧ f^++(+ + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + f+x , 8Я:иШТШТИШШШШШШННТНЪ. л~1 ®8Ь:ННТННТНННТИШНШИТНИННП-25 m++fft + + + + + + + + + + + + + + + + + 444 4 + 4 + 44444 + 44 4 + 4444 + , 8tt:t шяшшшшшшшшшшит -=.40404fft + + 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 444 4 + 4 4 + 44 + + + 4 4 4 + ®8ttStHHTHHTHTHTTTTTTTTHTTHTTTTTHHn m++ q4 4 4 4 4 444 4444444444444444444444 + 444 + 444 4 —>20 , SttttHHTHTTTTHTTHTTTHTTTTTTTTTHTTTHH +(>+++(+4444 44 4 4 44444 44444 4 444444 + 44444444 44 44 + ®8tttt НТТНТТТТНШТТТТТИТНТТНТТТТТТТТТП +<F++-+. q4 444444444 44 44 4 44 444 4 4 4 4 4 4 4 + 4 4 4 4 4 + 44 444 + , 8ttnHHTTHTTTTTTTTTTTTTTHTTTTTTTTTTTHH4<-i5 +-Q 4-+-+- л4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 r ®8tt8tHTHHHHHHTHTHH4HTTTHTTHHn mHfft4444444 + 4444+44444444444444444+ +44+ 4 + 4 + , 8£:+НИШШИТШТИТШШШНИШПП /«<+O +++Qt + + + + + + + 4 + 444444 44 + 4 4444 44 4 + 4 + 4 + 4+ 44 + 44+ —>1 Q 8Й11нШШШННШНТТШШШТНТИН\ Г+Н-+-+- 4 444444 4444444 4444444444444444 4444444 + 4 + ( 8Ж: ннтнтттттттттттттттттнтнтттттинт^ ^4-0+44(1+ 444 4444 44 4 4 4 4 4 + 44444444444444444444444 + 5im: тштшшштштшшшшшшт <-s <Э+0 40+ + + + + + 4 + + + + 4 + 4 4 + 4444 + 4444 4 444 + + 4 444 + + + + + НТИТННШТНТИТТНТННТТТТТТТИТП n+4444444444444 + 4 ++ 44444444 + 4 + 444 + 4 4 44 44+^ -^ .IIIIIIIIU. - XIIU. 111П-П.1ПЗ 1 2 ©; 1* П T" T- V T- <B n+++•+ 4? 0+444 ' fls+0+44 ^&П 4444 * I JU & to 5 cfe ★ЙТОЭЗ^-'ЖЙО^Го http://www.tezukuritown.com 97
(16S) 9 —> + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Р^ /^vvvvvvvvv (-29§) 15c 21 5 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Px'-. 3-. ^o¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥In^4 . ,4>*Я + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++++++ + + + + + + + + + ч <нТАЖ А АЖА АЖА А А АЖ A A A AAht.r2 WWWWWVWW WWWWWR21 20—>(]+ + + + + + + + + + + + + + + -» + + + + ± ++ ± ++ + + + t t + + tj-± + + + t + ±± + + + + ± + +Xt + ±^±X± +t + + t± +11+ + +.+ +° o+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + -f- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -tz/ ywwwwwwwwwww\^ (yt + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ ±+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + ±t.-ь.t.t. +1±. ++1 +tt.t.t.V.ti \AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA <J^15 WWWWWWWWWWWV) FWWWWWWWWWW\^ ^ + + + + + + + + + + + + + + + + ++±t + tt-t-t t± 11 -1-1_± •*• t_± +1± -t-.t ±Л ± tj: t tL-t-,± ± -b.tt-bXt j ±.±Л.Х±т пог%тяха°жжжж) 0+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-к H- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + 2—>^± + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -t^ T w w w w v v w w w 1 10 (-29@)6c I’ ₽x 30c (74@) ------ (+9@) 1Й (+9§) afe %^8+ %56§ft3 '1Э cfe 5^ ♦ \ (54Э) ЙЭ---• (Шйй>)56^+ 5 ivvvvv^nwvxiJ^Myj.I)1 ^•ВПЙТ-^(Ш^А) ★Ж^'>Ь0:Е51-3'Ф^З>^1^93^-'>'1СЙО^-Го & & & Ж-виЗхТ-^СШ^в) (31S)Jg5 rr*—*—* “V *—*—» -г- -v ’л,'—*—' Л —— ’«i*“ & &) to to We are grateful. ¥txo®x05&a5WcG'. co^asigy<rc^i^ur35Otft5T« житьгсгьлЗй'? C/v«ICortUDCtlS®0^t2/vo O^TS?5<t0«O cgsaicascrcxTsss. tr-tfxow^ffiicefliazLw^To >j^±Ro'i±iMicob^. да as^w^©^^c®Mt)'C<*v^urc5. <1шо£тив<гсг1л> ^5H5®»rcicfc?tiiffiic®^b<aso^To «xC^tt В * т - ^?±ttS ^Hffl83 FAX 03-3269-7874 voice@tezukuritown.com 98
йЛ'ртгл'Жй'&сч'о Gf§ver 2OA-5t)'£ifT/4>-EJ e<T^t^T<Jg^Lo<U*L%'ffi0S₽^U*U$To *'§'$tr^>-Ej(i. (ШШ) £ifcfc5aJ#£ &£®0fc5fl^77h£®M£ft±lfT*a0T А Й^ЙЙз^й'й'бТ Д<^ЛТ^ЙП*1'ОТТо ZfctoyoSSHSDA-rraSfcStrEJ •?□ А-ЖЙ-FEJ 0^ ~>-v><Kl5mm &735Н (*#1#Ш(ЮРЭ+>ЙЖ«Я35РЭ) ~ 1,155R Л(ЮЯ+>ЙЯ1Й1*55Я) •7ПА- TEJ 3#~->'v>*’15mm S525H (*fcfflte500Pbi)m«S25f4)~ 945РЭ (*й«а900Я+>И«8»45РЭ) •-7ПЛ-Ш+ TEJ 3^~->»z-j£i0mm.40-60-80-100cm^U$T &893R (*^Я«850И+>й«1й»43Я) ~ 1,260R (*^1ВШ1,200П+-;йЯШ1?60И) *'£St-U-*Str^>-EJ 2/0-10/0Я- &735Я (2MMite7OOR+>8*im5F3) •С7П/\'-1х-Д^| Г^<>-ЕJ No.0~No.12 &683F] (*1*ffilS650Pg+)H«»W33FD No.14 840R(*fHS«800R+iimfcW40R) &0Ъ'Ъ' 9 О J: 1ЛбО£ФЪ'^1о О □ / \ - 5$ § Г Го raSSIW&J TEL 06-6978-2277 http://www.clover.co.jp ^й/т537-0025Л®Я5ЖЙЕФ®3-15-5 Д«й2006$9ЯЯЙФЯй4'Л®вТГ. ^«WASSiS^iatHAbWST»
Let's knit series %?tS/2006£E 10Я 7 В ^lAzW^BS «MAZZlvMW я» в^^-^и T 162-8705 TEL.ZIE# 03-5261-5081 03-5228-5642(I? • fl^Z 00170-4-9877 t У 9-/TEL.048-480-3322 FAX.048-482-2929 EPRijpFr ^|^ЕПйт^?± Printed i HOT LINE ✓VS/>ZS/4 http://www.tezukuritown.com гю^1сй-з-5сяийг?а^! Г'М^-^МйГЖ^] ^03- 980 F41 NV4248 13:00 - 17:00(± • ВЯЙЭ 03-5228-5642 9784529042901 llllllllllllll 1929477009806 ISBN4-529-04290-1 C9477 ¥980E ЯЙ 63625-72