Text
                    Петра Симона Палласа,
Медицины доктора, натуральной исторіи Профессора,
Санктпетербургской Императорской Академіи Наукъ и
Вольнаго Экономическаго общества, Римской Импера-
торской Академіи, Королевскаго Аглинскаго собранія и
Берлинскаго естествоиспытательнаго общества
члена
ПУТЕШЕСТВІЕ
ПО РАЗНЫМЪ ПРОВИНЦІЯМЪ
РОССІЙСКАГО ГОСУДАРСТВА.
АТЛАСЪ
ВЪ САНКТПЕТЕРВЦРГѣ,
при Императорской Академіи наукъ
1788 года.
Библиотека"Руниверс"

Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс1
Лсііісі.л' Иеъгс Тот.1. ТсіЬ -11 .рсід . 52* . Лгсі<.ъі<гс<і л $ ѵ. Библиотека "Руниверс1
Леі/е/і 6$. ТГа^гаса ттк^е^То^І.Та^/Л.стрііи'.іод Библиотека "Руниверс1
І/длласа. 7/і тпеш.Том.І.ТасГ^ ІТі етттр ,7>л7, Тсіііад' Тсллстъ ТопъЛ .ТаЪ. IVТрсиу 87', Библиотека "Руниверс1
Библиотека "Руниверс1 Лърі-* X -
Библиотека "Руниверс1
Библиотека "Руниверс
Библиотека "Руниверс"
Раііал' Р^еъгеіъ Тстъ.1 .Таѣ . VIII'.а.-рад. 389. Ла^ггтаеа ІРу^тге^г. Тожі. 71а.(/7'ѴЛ1. гх. ^тттр. 5ѲЭ. Библиотека "Руниверс1
.л- ф- <*&• > "и V- -•- ’’ ’-г^*- ;^- •?>' ‘І.Ѵ- Библиотека "Руниверс1
* н й $ § Библиотека "Руниверс1
Таііа^ Ксаѵс/і 7Ът, 1 Тсіб.Х. <х 2/ал.лас/л ѵ/лтел/ Та м . 2 2л?сС _2С. <л Библиотека "Руниверс"
Лег/егі Топі. 7, Т<і&- -X- 6* 7Ту'/77РИГ- -ТѢл^. & Библиотека "Руниверс"
7ІХЛС& І.ТасГщ. с7р, Библиотека"Руниверс"
Библиотека "Руниверс"
РаНая Кп/еп Тст. 1. ТаЪ. В. 7/}^7/гел//:7Ъм:Г7а^/_7у. Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс1
Та Па я 7? еі^сп То/г і. I. Та&,1) ТГаллао. тгуі/теш:. ТЪ^гъТ. Тао.Т). Библиотека "Руниверс1
Та11а$ Вгі/ль 'Ілт/1. ’іаі?: Е. Лаллас. луіігеш. 7ожя. I, ТгеСУс. Библиотека "Руниверс"
ЛаНал Лемея Топі.Л.7}і/>. Л. Лаллас. тѵутеіл. Толсь.І. ТаеСГ. Библиотека "Руниверс1
ШЬи Вгут Тілтъі. ТаЬ. Лаллас. путлеш. Тожъ I. 7асЛ^(т. Библиотека "Руниверс"
Раііау Шеі^еп/ Тоттъ, Л. Гаі, Л. Ліилм. 7Т17П&/Г. Т2>жх~. Т. ІаЛТ' Л - Библиотека "Руниверс1
Райш 'ЕліиІ.ТііЬ. I Лаллас. тгуг7ге^ . Томъ Т. Тас^Л. Библиотека "Руниверс"
Лаллас. тгутлеш. Таясь 1. ТаЛТк Іаіісы' Кстц'сп Тош . 1 . ТаЬ . К. Іі и | кр>ава Библиотека"Руниверс"
Ла^лао. ггуггсеш. То-лея І.ТаЛлІ. Библиотека"Руниверс
РаИа& Реіяе И ТІъсіЪг. I Р. 56 в. Л. Фроѵсл&к- - Библиотека "Руниверс1
Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс"
Лл^тлас . Лутѵгеі/лесттпг. 'Лазг . Л . ТаЛ. ~ѴГ. -Иг/Ляг Ле/^еп Тот .Л. УаЬ . ЛЬ . Библиотека "Руниверс1
ЛГаллас .ІІІуттггіи.гсаг. Толт Л Ліг . 'ѴІІ.р ГаІ/м' 7<>//г -27-77Л . ЧТГу/ ^7. Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс"
ит.тас. ^'тггелігестшг. То^с Л. ТахГ. ЭС Р.
Таііао- Тец-еп Топъ. И. Таѣ .2С. р. <544 > Библиотека"Руниверс"
Библиотека "Руниверс1
Библиотека "Руниверс1
ІІътьтас . Т^ігггсіігегтігп: . . 7/ . ІасІ~. ’ЛЛ7’, 2г/ /&&*' Иеілвті Злитъ. II. ІаЬ . Библиотека "Руниверс1
%гс ТаНая Кег^еІІ.ТІгеіЬ нЛгиск гР 620. I) і е еп . Еіп Тііеіі сіеі ВссВгаЬ'сЛ е п Ѵіап Вохкрти&кп&ѵ . & Ч Лійгтг В&ікю^сг&Астс із* Т^ВР' ^етраз^'ксг 74*гр .-ЕсбалЖіс Мсрак &1ГГ1/ Т&рѣііуе Ікіір, іВ^аВс/іе^каіу А. ^В.Лско даг'тѵа ^ВгИгі^ес Спагіо-тл агаІисгСЯоу ВссАі З&іоглсп ѴЬа) Врал:ксі-/ еки^оВА ХА оекіуі'оВ 3 о спеп 81 ерр е 8 Іерре ХУеѵаЬ ТВгр. ТСага&д&А ІАггр ^лВа^Гтіе/апхАігъ Т^гр. 7/гѵаго^ Т&Вкоглкат ^Х-ііАег^ес. 7Гаіакл2'- оо^'поААкоі ЕнУйттг .Вреіока шеп^коі Ѣ-^агго В. \ріірро/ккаѵ ТшапоВА ѴееВоІРс атоаплп. , 1ХѢтп,рклт/ Мггс/саърВгіу’ Вс/асгВ етпепъ и пей аев чоіісп апдтап^еіі (Ігп ваКгоеті ЧГйтгг ВЪскетѵіояеггі&гі ^ККЕР. ЗаМ СНЕЕ §КА ІА Лажѣ/га 8 I ер р е ^Ѵоі. ІѴу^скпетѵаі ВаВуес Ѵтг?' іУлІя 0рееп ; й ‘ д л д ВЗаі'оххіѵе ^епаппЬ Жіеиіе ВіНсгле (хГе& \ ^%/айуг<А Тт-оі^/іа. ВтНет^ес^ ** пВ'ап ІеВгс/ытоі Все ВЪВсѵас & 7^р> ВеІоіы'Асі а Віап ВсАсѵ'ГгпсАетѵог Вее бгот&от. Зіерр е Вс?:Аі ' [ Ьерти/&В ВгНегХее- 23г-Иег^^ » 8 .^41еърВгс Агс/ісВёі у А? В, (</г^гёс/л7<2 ^ о УКХеАіс < І0’с2і0' ЛЬ я.- <ГаІъ ^р'ееті ^ВіНе?0'і.’е Ваіак а/?ЧегВеС' К^ееХВтілсс/теі Ва1хВе& Віап.^Ь^Іертип КкЕР. ЗкьПРАЪАТХАсТА АХст2’а1а(і Ват (кгстоі Хее ВаВірегХее, ѵ#?ь * юеІскіепѴ'ГІск ВаІхртогХе ]ХигсА,Хегь1Ѵакк %кпг^ іАіеѵ яіскеп. - ^.х9скиВггиВоі * ВіП' ' (рази сетитАсъ , /гАг/йАгх^^ ХВіфогі&с/а,. ЛТзт Камеко^оейказа Библиотека "Руниверс1
„ {Ра/кг: Лгі^еп. Луги 11 . А1 . Ла^г^г Тіуттлх . -Ж<л/і2 . . -М . сѵ/Пітс , %6& . Библиотека "Руниверс1
Палла.с .Пуіеіигсів .Тож.Л. ТасС Я. Таііал* Тхеілегь Топь. И. ТаТЪ. Библиотека "Руниверс"
<УЪ//см Лг^гп То/п.ЛГ.Таб. С. Палллс . 7/>ѵ77г//г?гл/дг . Тою .Л. .ТаЛ. С . Библиотека "Руниверс"
Лдллас . 7Г)'т7гтлесттш:. Тож . Та^. І . сЯг/^ду Лебегъ ПшъЛ.Та?) .Е Библиотека "Руниверс"
Л'аллаг Луттгеі/гестттв Тозт 1Е . ЛасС. &.ЛЛ. <УЗ//<7.ѵ Тош Л.Іа Ь. (т.Н. 3 Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс"
Лаллас . Т^л7тгелъесттъ. ІЪ&т . Л ТіЛ Ъ . ТаПао* Игыеіъ Топъ. II. Таѣ. I, кУоот опе гл ОііОіУпгсь Л гпісг'агті:!іо<у О повысь восшо ѵпп^: Ту-^іпюфа Библиотека "Руниверс"
„эсІѳаинЛа,, еяѳюиігдид
Библиотека "Руниверс"
Ла&у -2Ьт~ Л. С?- Ла-тлас . З^птеигестггіг. То^г . Л . ТаіГ'. О . Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс"
Ллллас . 2Ту77г?ііггг77П!7 . _2і7ѵіг . ЗГ . 7 кг . <А кРяМѣГ у&д/етг -Яяѣ.Л. -ТЪ/г. с^а/і/77і ^и/іі&гилі Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс"
ТаЦа! Т^еілвті Тотп.ІІ.ТаЬ. 8 Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс1
Раііа^ Реі^еп Тот.ІІ.ТаЬ.Т. УІл.тллс..ЗІу’пгеі/геспаі:. -7/кѵ . Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс1
Лал-гас . . Л~. 2'а<Г~ V. Рл/Лы ?21егл/і 7о^ЛГ.МА. Т? Библиотека "Руниверс1
ЛллТглг . Лѵшгмгстпб . . ІЕ. 7/7 тГ. ~ГР\ Піі/ІсЫ' Устгі. _22~. ЕГа6.~Ѵ1^. Библиотека "Руниверс1
Лее/ггг Тепг . 77~. Таб . _Х Библиотека "Руниверс1
Библиотека "Руниверс1
рсІѳаинЛа,, ехѳіоиігдид
ІГа^лласа Л'уптелгегтві^Тск^.III.ГасСі. кІІ. Стр. 51. и 59,.- Раііа^Леіл^п^.ТоіѣЛІЛс^.Гіспд.ІІ.рссс, Библиотека "Руниверс1
Путтюіжтяія. ТольШ. ТасГ'Ш. Сптр. 91. Раііы ЛшельТотгь.ІІІ ТаЪЛІрсу. 6г. Библиотека "Руниверс1
Библиотека "Руниверс"
I ѵэѵгігѵ^
Библиотека "Руниверс1
Библиотека"Руниверс"
Библиотека "Руниверс1
Библиотека "Руниверс"
Палласа. Лутепгестгтвте. Частя. І/І', книга. //. Стр. Библиотека "Руниверс1
Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс"
/а па іа типсаіа Леіугп Тат^ЛІ. Та 6 шапеіа. ІГаспсъ Л7 Та</.Ла Та Нау 7Іа. ъгаса аа Ріа .2.3 кЪ Фш\ 2 Библиотека "Руниверс1
Библиотека "Руниверс1
ТГа.гласа пі/шеіиес2д:, ё>. Тіиіса ^аі^иіа Фш. 1. &ІІа^&ытІ№ііі таЬ. :в~Ь. Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс1
Библиотека "Руниверс1
Лаоатаса ти/гта^г. Таетъ ЛГ ТаеЛі>. ТаІЪмЛси'і/'^^ТсіѣЛ[ ТаЛ. Л. Библиотека "Руниверс"
Ф?іе ТаИОл! Т&ѴСЛ-ТопъІП Та 6 . I) іі Библиотека "Руниверс"
▼ Библиотека "Руниверс"
Ла. плиса Лцтпемг. Часпть ПІ. Тасс Ее. ЕаЕа^г Кеі^гп Тат Ш. Библиотека "Руниверс1
Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс1
Лаа+лаеа /Іуттѵв’іи Частти П1 Таа о у . ТаЛолг Ліі^сп Тош Л1 т<і6 & Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс1
Библиотека "Руниверс1
рсІѳаинЛа,, ехѳіоиігдид
Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс1
Библиотека "Руниверс"
Далласа путгг&и:. гасшб ТаЛІа^ Ялъ/бп/ГігтДІІ Габ л Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс1
Библиотека "Руниверс1
Библиотека "Руниверс1
7*а.іІСѣ^ ТСы/ г гСіЪпгЛІ Та&. ЧІ&ллага Ліг&гтт. Частпъ ТІГ Л. Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс"
ТѢгл-таса пі/т/ти:. глсгт? ЛЕ. ТсіЯа^' Лгі^еп Лот.іЕі. тЛ . л Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс"
.эсІааинЛсі,, еяэюиі/дид О ‘ЛІ 77і^иі^2А О 'УШ ІП 'Мту У^7?2Ѵ
„эсІэаинЛа,, ехэіоиігдид ІЛ УгУГ Ш ><'<77. -гѵрг ЛГ тлэіи/ш ѵгѵ]п'ѵл
Библиотека "Руниверс1
гп/ттъшг. Уастъ ЛГ, ТаЖ'Л * Лег^еп 7с?// ЛГ. 7Ъб. П Библиотека "Руниверс1
.эсІааинЛсі,, еяэюиі/дид У У'ІГ III ^222 г’сГ ’^ІГ 'ЮГ П&Ш/ІІІ Г2ѴГГГ]/
Лапласа Лушеиг. Чаешь Т/Т. ТаЛ Т Татть. III. ТаЬ. Т . Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс"
\іааса Ит/геис. Частъ III. ТаЛ V. ТЫІС& ЛшгспІЪѵъіиТа 1}. V. Ф1ГГ. Іссс е гСсь ссісгі&с Ііу, I, Ф/сг. 1 . Библиотека "Руниверс"
Ллълласа т/ттгеш:. ьастпб ЛГ.Та^. IV. РйИа^'Лі.іл.іѵТЪтѢ1ІІ^а7>. ЛѴ. Библиотека "Руниверс"
Далласа па/^аемс. састт ЛГ. ТасЛЛ. Таііал Лсі/сть ТоніШ-7.’а Л. X. Библиотека "Руниверс"
Библиотека "Руниверс"
Пал тага. Библиотека "Руниверс