Text
                    і.
К.Р. Сусак, Н.А. Стеф'юк
■■■■ s
/
/
■А'
І/ */ ... ». » ;*• »....... /^ .^к.-,
..' ::::г ••* - / <- *--*■:<*
У "J
техніки
методологія
методика пГ::
Ч
^
4 7
-I
X
^
\
x Л
\
\
V.'
techniques
methodology
: • methods
V:-.s«
I jl
•л :l
■ ттвч**»»^
Utf4takiFoJI
*.j
> ...
JT I* * *
. /."
p
lIFf
: 1
6
<.•
K.R. Susak, N. A. Stefyuk
T __ -!_,


К.Р. Сусак, Н.А. Стеф'юк техніки методологія методика Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ищііШ'іЧниш^ил І Т 1 І' л тепер once ись % * k/ Київ Видавництво Науковий світ 2006
2s. завжди *A EL always nowadays Or IQq % >. Recommended by Ministry of Education and Science of Ukraine as a practical course for students of higher educational establishments techniques methodology methods K.R. Susak, N.A. Stefyuk Kyiv e Publishing House Naukovyi Svit 2006 "->., ^1 >1 scan: The Stainless Steel Cat
ББК 85.126я7 С 90 УДК 677.026.6(075.3) У книзі вперше подано українське народне вишивання як навчальну дисципліну, сформульовано предмет та завдання, визначено роль і місце її серед фахових дисциплін декоративно- прикладного мистецтва. Методика вивчення матеріалу навчальної дисципліни запропонована в ракурсі некласичної освітньої парадигми з урахуванням прилучення України до Болонської конвенції. Відтворені практично, графічно, детально описані теоретично давно забуті шви: ключове шитво, шов ріжкатий, ключка, парована ключка, заігліно-І, заігліно-П, верхоплут гуцульський, шов кучерявий, колодки-П, шов кочелистий, штепування, навиване тощо, введення їх в навчальний процес, відтворення ними прадавніх композицій та авторська класифікація швів у своєму підсумку обумовлюють наукову цінність посібника. Посібник пропонується для викладачів, студентів навчальних закладів декоративно-прикладного мистецтва України та в межах Європейського освітнього простору. Науковий редактор доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Академії мистецтв України М. Є. Станкевич, заввідділом народного мистецтва інституту народознавства НАН України. Рецензенти: доктор мистецтвознавства, професор Р. В. Захарчук-Чугай, старший науковий співробітник інституту народознавства НАН України; доктор мистецтвознавства Г. Г. Стельмащук, професор кафедри історії та теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв. На основі проведеної незалежної експертизи Міністерство освіти і науки України ухвалило рекомендувати як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист №14/18-2-2778 від 18.12.2005 р. Сусак К. Р. С 90 Українське народне вишивання: Навч. посібник /К. Р. Сусак, Н. А. Стеф'юк. — К.: Наук, світ, 2006. — Бібліогр.: с. 279-281. — 281 с. ISBN 966-675-416-9 У книзі вперше подано українське народне вишивання як навчальну дисципліну, сформульовано предмет та завдання, визначено роль і місце її серед фахових дисциплін декоративно-прикладного мистецтва. Методика вивчення матеріалу навчальної дисципліни запропонована в ракурсі некласичної освітньої парадигми з урахуванням прилучення України до Болонської конвенції. Посібник пропонується для викладачів, студентів навчальних закладів декоративно-прикладного мистецтва України та в межах Європейського освітнього простору. ББК 85.126я7 ISBN 966-675-416-9 © К. Р. Сусак, Н. А. Стеф'юк, 2006
For the first time Ukrainian folk art is presented as an educational discipline in this book. The subject matter and tasks have been formulated as well as the role and place of Ukrainian folk embroidery among the professional disciplines of decorative and applied arts have been determined. Methods of studying the material of the educational discipline are suggested in non-classical educational paradigm, taking into consideration Ukraine's participation in Bologna Convention. The long forgotten stitches such as Klyuchove Shytvo, Rizhkatyi Stitch, Klyuchka, Parovan a Klyuchka, Zaihlino-I, Zaihlino-II, Hutsulian Verkhoplut, Kucheryavyi. Stitch, Kolodky-II, Kochelystyi Stitch, Shtepuvannya, Navyvane, etc. have been represented practically and graphically and described theoretically in every detail. Introduction of them into the educational process, revival of ancient compositions and the authors' classification of the stitches in the summary contribute to the scientific value of this practical course. The practical course is recommended for teachers and students of educational establishments of decorative and applied arts in Ukraine and in European educational systems. Scientific editor doctor of Art Criticism, professor, Corresponding Member of the Academy of Arts of Ukraine M. E. Stankevych, head of the department of folk art of the institute of ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine. Reviewers: doctor of Art Criticism, professor R. V. Zakharchuk-Chuhai, senior scientific worker of the institute of ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine; doctor of Art Criticism H. H. Stelmashchuk, professor at the department of history and theory of art of Lviv National Academy of Arts. On the basis of an independent examination Ministry of Education and Science of Ukraine approved and recommended the book as a practical course for students of higher educational establishments. Letter № 14/18-2-2778 from 18.12.2005. © K. R. Susak, N. A. Stefyuk, 2006
Українське народне вигнивання ЗМІСТ *зм. Передмова 12 **СП.І. Вишивка — вид мистецтва. 1. Зміст понять «вишивати», «вишивання», «вишивка» 16 2. Історичні витоки вишивання, розвиток та становлення його як виду декоративно-прикладного мистецтва 17 3. Засоби виробництва 26 4. Корисні поради 32 СП.ІІ. Обробка країв деталей виробів 1. Обмітка 40 2.Півстовпчик 40 3. Обметниця одностібкова 41 4. Обметниця тристібкова 42 5. Хрестикування 43 СП.ІІІ. Початкові шви. 1. Затяганка 48 2. Стебнівка 49 3. Кривулька одностороння 50 4. Кривулька двостороння 51 5. Кривулька тристібкова 51 6. Ланцюжок 52 7. Кручений шов «позад голки» 53 8. Кручений шов «ланцюжком» 55 Cn.IV. Оздоблювальні шви. 1. Низинний шнурок 62 2. Ретязь поперечний 63 3. Ретязь кольоровий 64 4. Соснівка 65 5. Смерічка 66 6. Петельковий шов 67 7. Шнурок в колосок 68 8. Ріжкатий шнурочок 69 9. Снурок 70 10. Обметниця поверхнева 71 11. Шнурочок поверхневий з підкладкою 72 12. Пропіиттє 73 13. Вівсик 74 СП.У. Рахункові шви. а) непрозорі рахункові шви 1. Оксамитовий шов 81 2. Курячий брід 82 3. Хрестик косий 84 4. Хрестик прямий 85 5. Хрестик з косою підкладкою 85 6. Хрестик з прямою підкладкою 86 7. Хрестик розсипний 87 ЗМ — змістовий модуль. " СП — структурний підрозділ 6
Ukrainian Folk Embroidery 8. Півхрестик 88 9. Хрестик подвійний 89 б) прозорі рахункові шви 1. Вирізування 91 2. Сліпе вирізування 92 3. Виколювання 93 4. Розвід 94 5. Довбанка 95 6. Зерновий вивід 96 7. Солов'їні вічка 97 8. Шов кочелистий 98 9. Товмацька зірка 99 10. Клітка або штапівка 100 CII.VI. Складені шви. 1. Верхоплут подвійний 110 2. Навиване 112 3. Верхоплут 113 4. Ключовий шов 114 5. Ключка 116 6. Парована ключка 118 7. Ріжки 120 8. Штепування 121 9. Кучерявий шов 122 10. Шов «черв'ячок» 123 CII.VII. Стелені рахункові шви. а) стелені рахункові шви з несуцільним покриттям тла тканини 1. Занизування 132 2. Занизування з вузленням 134 3. Набирування 134 4. Низинка проста 136 5. Низинка замкова 137 6. Поверхниця-кафасор 138 7. Лиштва проста 139 8. Лиштва качалкова 140 9. Заігліно-І 141 10. Заігліно-П 142 11. Гладь стеблова 143 12. Гладь колоскова 144 б) стелені рахункові шви з суцільним покриттям тла тканини 1. Колодки-І 146 2. Колодки-П 147 3. Гладь пряма тіньова 148 4. Гладь коса атласна 149 5. Гладь коса оздоблювальна 150 6. Гладь плетінка 151 CII.VIII. Нерахункові стелені шви. 1. Гладь двобічна 163 2. Гладь з пересягами 164 3. Гладь художня 166 4. Гладь з настилом 167 5. Одностороння гладь 168 6. Гладь біла 169 7. Старокиївська гладь 170 7
Українське народне вишивання 8. Муаровий шов 171 9. Обкрутка 172 СП.ІХ. Рушникові шви. 1. Техніки вишивання рушникових швів 180 СП.Х. Вишивання, силяння та ткання пацьорками. 1. Вишивання пацьорками 188 2. Силяння пацьорками 189 3. Ткання пацьорками 191 СП.ХІ. Аплікація. 1. Виконання аплікації 200 СП.ХІІ. Гаптування. 1. «У прикріп» 209 2. «По карті» 210 3. «По настилу» 211 4. «По мотузці» 211 5. «У прокол» 212 Додаток. 1. Орнаменти вишивок 217 2. Тлумачний словник 273 3. Предметний покажчик 276 4. Список використаних джерел 279 5. Список рекомендованої літератури для поглибленого вивчення курсу 280 8
Ukrainian Folk Embroidery CONTENTS *TE. Foreword 13 **SS.I. Artistic Needlework. 1. Meaning of the notions «to embroider», «fancy-work», «embroidery» 16 2. Historical Foundations of Embroidery: Development and Formation as Part of Decorative and Applied Arts 21 3. Appliances for Artistic Needlework 28 4. Helpful Hints 33 SS. II. Finishing off the Embroidered Edges. 1. Whip stitch 40 2. Half Stitch 40 3. One-stitched Obmetnytsya (Plakhtove Ending) 41 4. Three-stitched Obmetnytsya (Plakhtovyi Stitch) 42 5. Crossing (Kozlyk) 43 SS. III. Primary Stitches of Artistic Embroidery. 1. Zatyahanka («to tighten») 48 2. Stebnivka (hand stitch, French Stitch) 49 3. Kryvulka (Wave Stitch) 50 4. Double-sided Kyvulka 51 5. Tree-stitched Kryvulka 51 6. Lantsiuzhok (Chainstitch) 52 7. Twisted Backstitch 53 8. Twisted Stitch «in chain» 55 SS. IV. Ornamental Stitching Seams. 1. Nyzynnyi Cord (Lace) 62 2. Transversal Retyaz 63 3. Color Retyaz 64 4. Sosnivka (Pine-tree) 65 5. Smerichka (Fir-tree) Stitch 66 6. Petelkovyi (Looped) Stitch 67 7. Koloskovyi (Ear-of-Wheat) Cord 68 8. Rizhkatyi (Horny Decorative) Cord 69 9. Snurok (Snuruvannya) (Lacing) 70 10. Obmitnytsya Poverkhneva (Surface Whip-stitch) 71 11. Surface Cord with the Lining 72 12. Proshyttye (Stebnove Needlework), (Running Stitch) 73 13. Vivsyk («Oats») 74 SS. V. Stitches which Require Counting. a) opaque stitches of artistic embroidery which require counting. 1. Velvety stitch 81 2. Kuriachyi Brid (curly) 82 3. Slanting Cross (plain) 84 4. Straight Cross 85 5. Cross with the Slanting Lining 85 6. Cross with the Straight Lining 86 *TE — training element. "SS — structural subunit. 9
Українське народне вишивання 7. Rozsypnyi Cross ( Scattered Cross) 87 8. Half-cross 88 9. Double cross ( Bulgarian) 89 b) transparent stitches which require counting. 1. Vyrizuvannya (Cut Work) 91 2. Slipe Vyrizuvannya (Blind Cut Work) 92 3. Vycolyuvannya. (Drawn Eyelets) 93 4. Rozvid (Outline) 94 5. Dovbanka (Pierced Eyelets) 95 6. Zernovyi Vyvid 96 7. Solovyini Vichka (Nightingale's Eyes) 97 8. Kochelystyi Stitch (Circle Stitch) 98 9. Tovmatska Star 99 10. Klitka /Shtapivka/; (Check work) 100 SS. VI. Compound Stitches of Artistic Embroidery. 1. Double Verkhoplut (Hutsulskyi) /Hutsulian Topwinder/ 110 2. Navy vane. (Laid Stitches) 112 3. Verkhoplut (Topwinder) 113 4. Klyuchovyi Stitch (Klyuchove Shytvo). /Looped Stitch/ 114 5. Klyuchka (Loop) 116 6. Parovana Klyuchka. (Coupled Loop) 118 7. Rizhky (Rizhkatyi Stitch). /Horny Stitch/ 120 8. Shtepuvannya 121 9. Kucheryavyi Stitch. (Curly) 122 10. «Chervyachok» Stitch («Worm» Stitch) 123 SS. VII. Laid Stitches which Require Counting (laying, Satin Stitch which requires counting). a) Laid Stitches which Require Counting and do not Cover the Entire Background. 1. Zanyzuvannya (Zavolikannya) 132 2. Zanyzuvannya (Perevolikannya) with the Knot-making 134 3. Nabyruvannya (Poverkhnytsya) 134 4. Simple Nyzynka Stitch 136 5. Nyzynka Zamkova 137 6. Poverkhnytsya-kafasor 138 7. Simple Lyshtva 139 8. Kachalkova Lyshtva (Kachalochka) 140 9. Zaihlino (Zaihlyane)-I 141 10. Zaihlino (Zaihlyane)-II 142 11. Hlad Steblova (Stem-like Satin Stitch) 143 12. Hlad Koloskova (Ear of Wheat Satin Stitch) 144 b) laid stitches which require counting, and cover the entire background. 1. Kolodky-I (Goblin Stitch) 146 2. Kolodky-II 147 3. Hlad Pryama Tinyova (Straight Shady Satin Stitch) 148 4. Hlad Kosa Atlasna (Satin Slanting Satin Stitch) 149 5. Hlad Kosa Ozdoblyuvaln a (Decorative Slanting Satin Stitch) 150 6. Hlad Pletinka (Plaiting Satin Stitch) 151
Ukrainian Folk Embroidery SS. VIII. Laid stitches which do not require counting (satin stitches under a free tracery). 1. Hlad Dvobichna (Both Sides satin Stitch) 163 2. Hlad with Peresyahy (Poltavian); /Poltavian Satin Stitch/ 164 3. Artistic Satin Stitch 166 4. Hlad with Nastyl (A Kind of Satin Stitch) 167 5. Odnostoronnya Hlad /One-sided Satin Stitch/ (Verkhoshov, Volodymyr Stitches) 168 6. White Satin Stitch (underwear, embossed or relief) 169 7. Starokyivska Hlad (Old Kyiv Satin Stitch) 170 8. Muarovyi Stitch. (Moir Stitch) 171 9. Obkrutka (Twist stitch) 172 SS. IX. Rushnykovi (Towel ) Stitches. 1. Techniques of Embroidery of Towel Stitches 180 SS. X. Beads Embroidery, Threading and Weaving. 1. Beads Embroidery 188 2. Beads Threading 189 3. Beads Weaving 191 SS. XI. Applique-work. 1. Technology and Technique of Applique Execution 200 SS. XII. Haptuvannya (embroidery with gold or silver threads). 1. Haptuvannya «U Prykrip»(«kind of fastening») 209 2. Haptuvannya «By the Chart» 210 3. Haptuvannya «Po Nastylu» («on the laying») 211 4. Haptuvannya «Po Motuztsi» (along the rope/cord) 211 5. Haptuvannya «U Prokol» («by pricking») 212 Appendix. 1. Embroidery Ornaments 217 2. Explanatory Dictionary 273 3. English Index 276 4. List of the Sources Used 279 5. List of Literature for Further In-depth Study 280 11
Українське народне вигнивання ПЕРЕДМОВА інець XX ст. — початок XXI ст. — період, характерний появою науково обґрунтованих досліджень в галузі зародження, розвитку, суспільної значимості вишивання в контексті історичного розвою, еволюції буття української нації, взаємозв'язку із вишивальним мистецтвом інших народів. Наукові висліди у своєму підсумку формують визначальний зміст вишивання як складової декоративно-прикладного мистецтва. Базуючись на глибинних наукових дослідженнях Р.Захарчук-Чугай, Т.Кара-Ва- сильєвої, А.Кульчицької, Ю.Мельничука, сконцентрованих в теоретичних описах матеріалів практики художнього вишивання та на основі власної багаторічної пошуково- дослідної, педагогічної діяльності, автори книги ставлять за мету розкрити методологію, методику і методи вивчення художнього вишивання як навчальної дисципліни. Вишивання — невід'ємна складова декоративно-прикладного мистецтва, одна із конструктивних ланок української національної духовності, морально-етичної, матеріальної культури, що і є визначальним у значенні даної дисципліни при підготовці фахівців декоративно-прикладного мистецтва. Предмет навчальної дисципліни — це техніки швів художнього вишивання. Вишивання як предмет розкриває в своїй основі такі проблеми: 1) вивчення методики та техніки виконання швів художнього вишивання; 2) вивчення технологічних, фактурних, візуальних особливостей технік художнього вишивання та їх художньо-виражальних можливостей у матеріалізації орнаментальних, тематичних композицій. Навчальний матеріал в книзі подано за структурою, логічною послідовністю, відповідно до програми дисципліни «Робота в матеріалі» з художнього вишивання та моделювання одягу в її першій частині: технологія і техніки художнього вишивання. Його вивчення пропонується в форматі, що творить цілісне підґрунтя не тільки для засвоєння технік вишивання, а й підготовки спеціаліста-фахівця, людини, яка розуміє, усвідомлює та володіє знанням специфіки суспільного буття і через сформовані знання уміє шукати засоби, шляхи, методи розвитку мистецтва, культури, вносячи особистісний доробок у контексті національного самозбереження. В книзі сформульовано наукове визначення технологічних операцій, подано назви швів та їх груп. Класифікація та групування швів рекомендується в авторській інтерпретації, базовою основою якої є техніка виконання швів їх зовнішньо-структурні та асоціативні ознаки. Вишивання як навчальний предмет відноситься до фахових дисциплін. Він тісно пов'язаний із основами композиції, кольорознавством, спецкомпозицією, проектною графікою, конструюванням та моделюванням одягу. Це навчальна дисципліна фундаментального циклу і є визначальною у формуванні фахових кваліфікаційних знань і вмінь з декорування одягових виробів, виготовлення мистецьких творів інтер'єрного, релігійного, обрядового, сакрального призначення. Враховуючи входження України в європейський освітній простір, прилучення до Болонської конвенції, в посібнику передбачено часовий аспект вивчення матеріалу навчальної дисципліни в кількості 9 (дев'яти) кредитів. Засвоєння технології та технік художнього вишивання рекомендується змістовими модулями з урахуванням наступності, послідовності, складності, узагальнення, порівняння аналізу та взаємозв'язку технології та техніки виконання швів художнього вишивання. Вони логічно об'єднані у 12 (дванадцяти) структурних підрозділах матеріалу навчальної дисципліни (навчальних модулях). Кожен із них відповідно передбачає формування певного ступеня кваліфікації. 12
Ukrainian Folk Embroidery Успішне засвоєння за навчальними модулями теоретичних знань, практичного тренінґу, порівняльно-дослідницької, творчої роботи, синтезу знань із суміжних предметів творить фундаментальну основу набуття кваліфікаційних умінь, знань і навичок: - досконало користуватись інструментом, приладдям, технічним та технологічним устаткуванням, візуальною інформацією та відеотехнікою для виконання технічних рисунків, лекал художнього вишивання, обробки деталей та виробів в цілому; - практично виконувати понад 90 (дев'яносто) технік художнього вишивання; - виконати робочий малюнок орнаменту із графічною подачею технік художнього вишивання для виконання в матеріалі; - органічно поєднувати в орнаментах, тематичних композиціях вивчені техніки художнього вишивання на основі їх синтезу, відповідно технологічних, фактурно- візуальних ознак; - кваліфіковано виконувати твори декоративно-прикладного мистецтва, передаючи їх зміст, семантику, символіку, інші художньо-виражальні засоби техніками художнього вишивання; - виховувати в собі внутрішню діяльну потребу матеріалізувати власне духовне надбання, фахові знання в особистій творчості, праці у різних суспільних сферах для розвою матеріальних благ, культури, мистецтва України. Аналітичний розбір технік художнього вишивання за теоретичним описом, схеми, практичні взірці їх виконання та поєднання в орнаментах забезпечують другу функцію книги як індивідуального навчального посібника самопідготовки фахівця з художнього вишивання та індивідуальних занять за інтересом. FOREWORD The end of the XXth and the beginning of the XXIst centuries is the period, characterized by theoretically substantiated research in the fields of conception, development and social importance of artistic embroidery during the golden age of history, evolution of Ukrainian nation's being and correlation with the art of embroidery of other people. Summing up of the scientific research determines artistic embroidery as part of decorative and applied arts. The authors of the book, taking as the basis profound knowledge of the scientific research-works of R. Zakharchuk-Chuhai, T. Kara-Vasilyeva, A. Kulchytska, Yu. Melnychuk, collected in theoretical descriptions,materials of practical embroidery and one's own research, investigatory and pedagogic work of many years, set themselves as an object to reveal methodology, methodic and methods of artistic embroidery study as a subject. Artistic needlework is an inseparable part of decorative and applied arts. It is one of the constructive branches of Ukrainian national spiritual life, moral, ethic and material culture. These factors determine importance of the subject while preparing the specialists in decorative and applied arts. The subject matter of the discipline is technology and technique of artistic embroidery. Artistic embroidery, as a subject, reveals the following problems in its roots: 1) study of the technique and technology of embroidery stitches execution; 2) study of the technological, texture and visual peculiarities of the techniques of artistic embroidery and their expressiveness in ornamental and subject compositions being executed. The structure and logical consequence of the training material given in the book meet 13
Українське народне вишивання the requirements of the program of the subject «Artistic Needlework and Clothes Modeling Execution» chapter #1: technology and techniques of artistic embroidery. Its study provides an integral basis not only for mastering techniques of artistic embroidery but trains a professional specialist,a person who understands and realizes subtleties of social being and is able to findout the ways and methods of the development of art and culture using profound knowledge and making personal contribution under the context of national self-preservation. The scientific definition of technological operations is formulated in the book as well as the names of the stitches and their groups are given. The classification and groups of the stitches are recommended the way the author interprets them. The basis of such interpretation is technology, execution techniques, surface structural and associative signs. Artistic embroidery as a subject is a professional discipline. It is closely connected with the principles of composition, color studies, specialized composition, projecting graphics, clothes design and modeling. This is a subject of fundamental cycle and is decisive while forming professional qualification skills and knowledge to decorate articles of clothing, to make artistic things of interior, religious, ceremonial and sacred purposes. Taking into account that Ukraine is entering European educational «space»and starts practicing Bologna Convention, the curriculum envisages time aspect while studying the material of the subject: 9 credits. Modules, which come in sequence according to their complicacy, generalization, comparison, analysis and interdependence of technology and execution technique of the stitches of artistic needlework, are recommended to master technology and techniques of artistic embroidery. They are logically united in 12 structural sub-units of the material of the training disci pline (study modules). Each of them envisages formation of a certain level of qualification. Theoretical knowledge, successfully mastered following the study modules, practical training, comparative research and creative work, synthesis of knowledge of closely related subjects form the fundamental basis for acquiring professional skills,knowledge and habits of work: - to make perfect use of the instruments, equipment, technical and technologic devices, visual and video techniques to execute technical drawings, curves of artistic embroidery, to work details and articles - to execute over 90 techniques of artistic needlework - to make a pattern design, having represented techniques of artistic embroidery graphically, to be executed further on - to combine studied techniques of artistic needlework naturally in the ornaments, theme and subject compositions, on the basis of their synthesis, according to the technical and technologic, texture and visual signs - to make works of decorative and applied arts skillfully, rendering their idea, semantics, symbolism and other artistic expressive means through techniques of artistic embroidery - to develop one's own active forming principles which call forth inner need to materialize one's own spiritual acquirements and professional knowledge in personal creative work and activity in different social spheres to make material welfare, culture and art of Ukraine flourish. Analysis of techniques of artistic needlework under their theoretical description, schemes,samples of their execution and combination in ornaments cause another function of the book, as an individual textbook for independent work of a specialist of artistic embroidery and personal studies to one's liking. 14
.s 4* • m CSV. L ФишиВка — Bug мистецтва SS* h Artistic 9{$ed(eworfi
Українське народне виїпивання 1. Зміст понять «вишивати», «вишивання», «вишивка». озуміння необхідності збереження культури свого народу, традиційного народного мистецтва в період демократизації наглого суспільства стає явним і очевидно неминучим. У контексті відродження і розвитку традицій українського народу мистецтву вигнивання належить одна з пріоритетних ролей, оскільки вишивка є давнім і вічно молодим мистецтвом, візитною карткою українського народу. В синтезі з іншими видами декоративно-прикладного мистецтва є часткою української народної традиції, національний культурний образ якої, за словами М.Жулинського, є унікальним явищем світової цивілізації (6,8-0). Українські словники тлумачать зміст слова «вишивати» такими поняттями. Вишивати — означає прикрашати, оздоблювати одяг та інтер'єрно-обрядові тканини. Вигнивати — створювати вишивку на тканині або шкірі шляхом настеляння стібків за допомогою нитки з голкою. Вигнивання — це технологічний процес, який супроводжується настелянням, накладанням стібків, протягуванням, закріплюванням робочої нитки або інших матеріалів на вишивальній тканині або шкірі. В науковій літературі, в мистецькій практиці, в побуті широко вживається слово вишивка. Термін вишивка акумулює в собі подвійне значення — вишивка у вузькому розумінні і вишивка у широкому розумінні. Вишивка у вузькому розумінні — декорована тканина, шкіра, повсть засобами вишивання. Вишивка у широкому розумінні — складова, вид декоративного мистецтва з комплексом характеристик: історичних, типологічних, стилістичних і семантичних. Багаті традиції народної вишивки, мистецький досвід, тривала праця вітчизняних науковців дають підстави з'ясувати стан дослідження вишивання в нашій країні, а також передбачити перспективу її розвитку. Ще в 1876 році, коли Олена Пчілка видала свій альбом українських вишивок, два французькі вчені Лєже і Рамбо з того приводу виголосили низку схвальних відгуків, відкриваючи для Європи українське народне мистецтво. Для Заходу твори нашого мистецтва стали тоді небаченою красою, яку не один чужинець захотів пізнати і зрозуміти. Брак дослідників з питань українських вишивок був очевидним. Мистецтвознавці цікавилися переважно лише архітектурою, малярством, скульптурою або музикою, справу народного мистецтва залишали етнографам, а вони, в свою чергу, займалися, в основному, матеріальною культурою та фольклором. Почин до дослідження народного мистецтва дав у 1870-х роках професор Хведір Вовк, Олена Косач-Пчілка, а потім професор Микола Сумцов. З того часу дорога до подальших дослідів була відкритою. З'явилися дослідження Миколи Біляшівського, доктора Ми- рона Кордуби, Данила і Вадима Щербаківських, доктора Володимира Січинського, доктора Володимира Залозецького, Степана Таранушенка, Ірини Гургули, Віри Свєнціцької, Савини Сидорович. Поряд з вітчизняними дослідниками багато уваги українському народному мистецтву присвятили зарубіжні дослідники, зокрема, німці: професор Міхаель Га- берляндт, Рудольф Айтельберґер, Альойд Ріґль. Інженер Еміль Кольбенгаєр видав високого рівня об'ємну збірку буковинських вишивок, зібрану, проаналізовану і замальовану в Чернівцях, а видану у Відні (Австрія, 1912). За свідченнями Дам'яна Горняткевича, дуже цікавились дослідженням нашого народного мистецтва поляки Людвик Вержбіцький, доктор Тадеупі Северин, доктор Степан Шуман та інші, праці яких мали здебільшого спеціальний характер. Зараз ці твори мало доступні. 1. Meaning of the notions «to embroider», «fancy-work», «embroidery». Understanding the fact that it is necessary to preserve national culture and traditional folk art during the democratization of our society becomes more and more evident and inevitable. Artistic embroidery is a priority during the revival and development of traditions of Ukrainian people. It is both an ancient and modern art, a visiting card of our folk in the synthesis with 16
Ukrainian Folk Embroidery other kinds of decorative and applied arts. As well, it is a part of Ukrainian folk tradition, the national and cultural image of which is a unique phenomenon of the world civilization,according to M.Zhulynskiy's words. (6, 8-9) Ukrainian dictionaries explain the meaning of the word «to embroider» with the help of the following definitions: to embroider — means to decorate, embellish clothes and cloths of interior and ceremonial use; to embroider — means to create fancy-work either on the material or leather by laying stitches with the help of a thread and needle; fancy-work — is a technologic process which involves laying stitches, drawing and fastening the working thread or other materials on the fabric or leather to be embroidered. The word «embroidery» is widely used in scientific literature, creative work and every day life. The term «embroidery» accumulates a double meaning: that is, needlework in its wide and narrow sense. Embroidery in its narrow sense stands for material and leather decorated with the means of fancywork. Embroidery in its wide sense is part of decorative art, in which design is worked in various hand or machine stitches. Rich traditions of folk art, artistic experience, and continuous work of scientists and researchers, in our country, enable us to view the present state of artistic embroidery in our country, as well as to foresee the prospects of its development. As early as 1876,when Olena Pchilka published her album of Ukrainian kinds of embroidery, two French scientists, Lezhe and Rambo, gave unexpected references to this, thus introducing Ukrainian folk art to Europe. Works of our art were, for the West, of an unprecedented beauty they were eager to perceive and understand. Lack of researchers in the fields of Ukrainian embroidery was evident. The art critics were predominantly interested only in architecture,painting and woodcarving or music; leaving folk art for the ethnographers, who in their turn dealt chiefly with material culture and folklore. Professor Khvedir Vovk and Olena Kosar-Pchilka,and later on,professor Mykola Sumtsov initiated the research of folk art in 1870-s. Since that time, the road to the further investigations was open. There appeared research-works by Mykola Bilyashivs'ky, Dr. Myron Korduba, Danylo and Vadym Shcherbakivs'kys, Dr. Volodymyr Sichyns'ky, Dr. Volodymyr Zalozets'ky, Stepan Taranushenko, Iryna Hurhul, Vira Sventsits'ka, and Savina Sydorovych. Along with our native researchers, those of foreign countries focused their attention on Ukrainian folk art. In particular Germans: Pr. Mikhael Gaberlyandt, Rudolf Aitelberber, and Alyoiz Ribl. The engineer Emil Kol- bengaer gathered a high standard volumetric collection of Bukovynsky embroidery. He collected, analyzed and sketched samples in Chernivtsy,though published in Vein (Austria, 1912). By Dalian Hornyatkevych's evidence, Poles Lyudvik Verzhbits'ky, Dr. Tadeush Severyn and Dr. Stepan Shu- man showed keen interest in researching our folk art, as did Englishmen, whose works were mainly of special character. It is a pity, that these works are not readily available nowadays. 2. Історичні витоки вишивання. Розвиток та становлення його як декоративно- прикладного мистецтва. Прадавні праці античних вчених Геродота, Лісія, Діодора, Діонісія дають не прямі, а опосередковані свідчення про існування вишивки на території сучасних земель України. Матеріальним підтвердженням цього є археологічні знахідки з розкопок курганів, які засвідчують про виникнення вишивки та еволюцію вишивального мистецтва від часів енеоліту. В цьому ми завдячуємо титанічній праці таких дослідників, як Ірині Гургулі, Раїсі Захарчук-Чугай, Тетяні Кара-Васильєвій, Майї Білан, Галині Стельмашук, Якиму Запаско, Павлу Жолтовському, Людмилі Кравчук, Зінаїді Васіній, Юрію Мельничуку, Анні Кульчицькій, Тамарі Ніколаєвій. їхні наукові праці дають змогу в комплексі про- слідковувати історичні, художні та технологічні особливості вишивання. Про те, що вишивка виникла в глибині віків, нам залишається лише здогадуватись, аналізуючи генеалогію цього мистецтва. Розкопки скіфських курганів дають матеріальне підтвердження про декоративне оздоблення одягу вишивкою, що є незаперечним доказом побутування вишивки в цей 17
Українське народне вишивання період. Опосередкованим прикладом є золота пектораль (курган Товста могила, IV ст. до н.е.), срібна ваза (курган Чортомлик, IV ст. до н.е.), чаша (курган Гайманова могила, IV ст. до н.е.) тощо. Одяг сарматів також оздоблювався вишивкою, особливо одяг багатих жінок (курган Сватова Лучка, І ст. до н.е.; курган Соколова Могила, І ст. до н.е.). Саме знахідка з Соколової могили є унікальною тому, що, по-перше, є свідченням високої майстерності вишивання золотом «в прикріп» та технікою пряденого золота, по-друге, очевидно є наслідком попереднього тривалого етапу розвитку вишивального мистецтва і найдавнішою з досі відомих. Доктор мистецтвознавства Т.Кара-Васильєва арґументує, що вишивка, як вид мистецтва, розвивалась у дохристиянський період (курган Мартинівський скарб, VI ст. н.е.). Як стверджує фахівець, саме тоді сформувалися художньо-стилістичні способи шиття, народжувалися знаки, що символізували сили природи, космогонічні уявлення про будову Всесвіту, створювались образи, які потім довго жили у вишивці та в інших видах мистецтва, нагадуючи про язичницькі вірування наших давніх предків. Вишивка в одязі мала заклинальну символіку, була оберегом. Вишитий узор набував магічної сили й виконувався в суворо визначених місцях — навколо шиї, на грудях, на подолі (5, 12-13). Активна праця вела до удосконалення художньої творчості і художнього бачення людиною навколишнього світу, осмислення навколишньої природи, споконвічного потягу до всього прекрасного в житті і побуті, уявлення людей про життя і смерть, про добро і зло, здоров'я і хвороби. З праць науковців довідуємось, що на деревах, хащах, молитовниках вішали вишиті рушники, слали скатертини. Магічне та естетичне виступало в єдиному синтетичному зв'язку. Про те, що вишивка була поширена на території сучасної України, довідуємось не лише з археологічних матеріалів, а й з повідомлень літописців, мандрівників, з поховань Х-ХІ ст. Відомі начільні пов'язки, стрічки, комірці, пояси, плащі, вишиті золотими нитками на шовку. Х-ХШ ст. — історичний період формування унікальної традиції в декоративному мистецтві Галичини. Вишивкою оздоблювали інтер'єрні, обрядові, побутові речі в княжому, міщанському і сільському побуті. Про це свідчать іконопис, книжкова мініатюра, фольклорні та етнографічні дослідження. ...Давньогалицька мистецька традиція спричинилась до формування унікальних художніх особливостей мистецтва України... Вона була настільки потужною, що протягом майже тисячоліття забезпечувала енергією творення, надихала любов'ю до краси. (11, 89) З прийняттям Київською Руссю християнства, надзвичайного розвитку набуває літургійне шитво — гаптування (вишивання) золотом або сріблом тканини для оздоблення церковних храмів та літургійного одягу. Запозичивши візантійську декоративну систему оформлення культового богослужіння, наші предки не наслідували її, а активно творчо інтерпретували, використовуючи власну багатовікову народну традицію язичництва, своє народне розуміння ідеалів краси в контексті багатовікового розвитку власного вишивального мистецтва. Пам'ятки цього періоду розвитку вишивання характеризуються більшою декоративністю, глибокою змістовністю. В цей період з'являються перші майстерні — школи золотошвейництва. Саме вони дали поштовх до професійного розвитку літургійного шитва. Вишивки виконували металевими (золотою, срібною) нитками на цупких шовкових тканинах. Домінуючою технікою золотошвейництва була « в прокол». Крім неї використовували «шов по формі» скісними стібками, «шов в ялиночку» (зображення вузьких стрічок, галузок). У кінці XII на початку XIII ст. у вишивці почали застосовувати шиття «в прикріп» — золоті (срібні) нитки настелялись рівними стібками, прикріплювались до тканини. Єдина пам'ятка 900-1100 років — складний ромбовий розвід з розетками на краях ромбів у круглих обрамленнях, знайдена на Тернопільщині, виконана технікою «в прикріп». Шедевром давньоруського шитва є фраґменти єпитрахилі з зображенням Оранти з ангелами (Софія Київська XII ст.). Цей твір свідчить про високий професіоналізм місцевих майстрів в художньому трактуванні іконопису. Засобами гаптування почали зароджуватися звичаї з нагоди свят виставляти в храмах дорогоцінний одяг, а храми прикрашати дорогоцінними вишитими тканинами. Князі дарували до церкви дороге багато гаптоване вбрання на пам'ять і на зберігання. Мистецтво вишивання золотом і сріблом, про що свідчать літо- 18
Ukrainian Folk Embroidery писи і пам'ятки, дуже цінувалося. Визначним твором гаптування кінця XV ст. є Золочівський фелон (церква Святого Миколая, м. Золочів, Львівська обл.), який вражає художньо-стилістичним вираженням сюжету композиції в цілому і кожного образу зокрема засобами гаптування. Унікальною за художніми та технологічними особливостями є відома плащаниця з села Жиравки (церква Архангела Михаїла). Найдавнішою є плащаниця Зосима Прокоповича (Успенська церква Києво-Печерської Лаври, 1655р.), на якій майстерно вигаптовано тіло Ісуса Христа «швом по формі» кольоровим шовком, що засвідчує синтез гаптування з вишиванням шовком. У вишивальному мистецтві цього періоду процвітають такі техніки золотошвейниц- тва, як «у прокол», «у прикріп», «за картою». Для цих художніх прийомів використовували сухозлітку — вузьку металеву волочену нитку з золота або срібла, яку виготовляли місцеві ювеліри (відомими були ювеліри м. Львова). Крім сухозлітки вишивали золотною ниткою або пряденим золотом (сріблом) — лляною або шовковою ниткою, щільно обкрученою вузькою золотою (срібною) стрічкою. Друга половина XVII ст. характеризується розвитком і піднесенням освіти, культури і мистецтва. На арену українського суспільства виходить козацька старшина і заявляє про себе, утверджуючи свою владу через широке будівництво світських і церковних споруд. Та найбільшим явищем національної культури періоду Козаччини є заснування козацькою старшиною монастирів. її опіка і обдарування останніх сприяли розвитку монастирського життя, а особливо їх як центрів вишивання і гаптарства. Мистецтво монастирського вишивання демонструє високий професіоналізм художнього вирішення і майстерність технічного виконання, які панують у вишивальному мистецтві з XV по XVII століття. Предметом золотошвейництва були церковні речі, які використовувались під час Святої Літургії: ікони, напрестольні шати, воздухи, катапетасми, плащаниці. Вони мали чітко визначене місце в храмі, певну роль і значення в сюжетно-символічній структурі. У другій половині XVII ст. в золотошвейництві виникає техніка шиття «за настилом» — гаптування набуває виразної рельєфності. Ця техніка є різновидом шиття «в прикріп». З'являється панцирне шиття, різні методи закріплення металевих ниток, які утворюють зиґзаґи, кривулі, ромби. Поряд з літургійним гаптуванням розвивається вишивка одягового та інтер'єрного призначення. Як стверджує Л.Т. Кравчук, до нас не дійшло жодної пам'ятки української народної вишивки XVI ст. Однак з тогочасного церковного живопису (ікон) довідуємось про узори народних тканин та вишивок: уставки сорочки, манжети, передник, очіпок, прикрашені вишивками, які подібні до аналогічних вишивок народного одягу XIX ст. у тій же місцевості (10,20-21). Це свідчило про те, що вишивка на той час була поширена у народному побуті. Найстарішою датованою пам'яткою народного вишивання є фраґмент рушника 1673 року, виконаний на високому технічному рівні. Вишивки XII-XVIII ст. виконувались на домотканих і мануфактурних тканинах, шкірі. Для них використовували найдоступніші ручнопрядні лляні, конопляні, вовняні нитки природного кольору, відбілені або пофарбовані природними барвниками. З середини XII ст. для вишивки використовували привізні бавовняні, шовкові, металеві нитки. Найвизначнішим твором XVIII ст. є скатертина, вишита бавовняною ниткою технікою дрібного хрестика. Золотом, сріблом, шовком та яскравим шитвом вишивалися компоненти жіночого та чоловічого костюма і заповнення до нього. Надзвичайно майстерно вишивалося жіноче вбрання з дорогих тканин. Цікавим зразком вишивки є шапки гетьманів Богдана Хмельницького та Данила Апостола, декоровані рослинними орнаментами і вишиті технікою гладі. Хоча відомості про народну вишивку XV-XVII ст. скупі, все ж свідчать про її поширення на всій території України. Особливо яскравим вишиванням оздоблювався одяг козацької старшини, а також речі їх побуту, які козаки замовляли, щоб показати свою міць і багатство. Серед побутових речей — скатертини, килими, покривала. Особлива увага надавалась вишиванню кінського спорядження, насамперед парадних сідел, попон. Твори художнього вишивання були коштовним доробком до церковних храмів і монастирів. Українське гаптування мало міцне фольклорне підґрунтя з усталеними морально- етичними ідеалами краси — стверджує науковець Т.Кара-Васильєва. Наприкінці XVII ст. в шитві запанував стиль бароко, що прийшов з Європи і поєднався з тяжінням народного 19
Українське народне вишивання мистецтва до підвищеної декоративності і образної наснаженості і перетворився на яскраво виражений національний стиль — українське бароко (5,21). У вишивальному мистецтві вперше цей стиль започаткував П'ятницький монастир (Чернігівщина). У XVIII ст. серед технік гаптування сріблом, золотом, кольоровим шовком розвиваються техніки «за настилом», «за картою», «по мотузці». Натомість занепадає шиття «в прикріп» у його першооснові. Провідна роль в утвердженні стилю бароко належить Києво-Фролівському жіночому монастиреві. Українській історії унікального вишивання відомі імена гаптувальниць, які «розписували голкою» дорогоцінні тканини. Видатними шедеврами гаптарського мистецтва є роботи ігумені Києво-Фролівського монастиря Олени, (яка очолювала його в 1749-54-х роках), катапетасма Успенської церкви Києво-Печерської Лаври (1756 року), фелони «Собор Архістратига Михаїла», «Таємна вечеря» (1748 року), плащаниця до Михайлівського Золотоверхого монастиря. В покрові «Собор Архістратига Михаїла» ігуменя вперше застосовує прийом вишивання сканим золотом, до золотої нитки додає кольорову шовкову, внаслідок чого створюється чудова гармонія кольо-рів вишивки. Золотошвейні речі славилися досконалістю техніки вишивання, але нововведення в літургійному шитві, серед яких малювання деяких деталей зображень обличчя і тіла, прикрашання золотошитих речей блискітками, напівдорогоцінним камінням призвели до занепаду мистецтва гаптування, який відбувається у XVIII-XIX століттях. У процесі історичного і культурного розвитку в Україні розвивалась українська народна вишивка, матеріальні пам'ятки якої дійшли до нас лише з 80-х — 90-х років XIX ст. З XIX - початку XX ст. збереглася велика кількість пам'яток народної вишивки, які утверджують високий художній і технічний рівень розвитку вишивального мистецтва. Так вишивка шовком була поширена в одязі і побуті заможного населення. Однак на її художнє вирішення впливав народний ідеал краси навколишньої дійсності. Дорогоцінні вишиті шовкові вироби перекликались з вишивками заполоччю на рушниках, скатертинах з полотна. Як стверджує Р.В.Захарчук-Чугай, XIX ст. — важливий період в історії розвитку української народної вишивки. З цього часу збереглось більше датованих пам'яток, вишивка зазнала масового поширення, стала одним із основних видів народного декоративного мистецтва. Вишивали в кожному селі, а в містах вишивкою займалися в дворянському, купецькому, міщанському середовищах, монастирських майстернях (2, 44). У 1870-х pp. прогресивні діячі звернули увагу на високу художню цінність українських народних вишивок. В Україні в кожній місцевості утворилися самобутні орнаментальні мотиви і композиції, колірна гамма, специфічні техніки вишивання, які стали продуктом матеріалізації пізнання і віддзеркалення через свідомість майстринь навколишнього буття, навколишньої природи, середовища побутування. Звідси і назви технік вишивання — вперед голку, позаігліно, солов'їні вічка, курячий брід, товмацька зірка, ключка, черв'ячок, просо, клітка, кучерявий шов, шов кочелистий, хрестик, довбанка, виколювання, вирізування, обкрутка, прутик, ланцюжок тощо. Великі вишивальні майстерні у Григорівці (Київщина), Качанівці (Чернігівщина), Клембівці (Вінниччина) та ін., вишивали скатертини, рушники наволочки, одяг. На творчість вишивальниць часто впливали смаки замовників, однак перевагу мали класичні зразки вишивок, які створювались у сфері домашнього виробництва. Послідовно активізувались складні процеси перетворення вишивки в ремесла і промисли. В XIX ст. поширюється міський промисел вишивки пацьорками (бісером) і тамбурної вишивки: Косів, Вижниця, Чернівці, Охтирка, Пирятин. Вишивка як ремесло розрахована на порівняно вузьке коло споживачів, своїми коренями сягає в глибокі місцеві традиції. На її якість впливала творча ініціатива виконавців. У працях науковців І.Гургули, Р.Захарчук-Чугай, Т.Кара-Васильєвої, А.Чорномо- рець, Л.Кравчук простежується еволюція художньо-виражальних засобів вишивального мистецтва, характеризуються локальні художні особливості, типи народних узорів, частково технічні особливості вишивок Волинської, Рівненської, Київської, Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської областей, Східного і Західного Поділля, Галичини, Бойківщи- ни, Гуцульщини, Буковини, частково їх окремих осередків. Л.Кравчук, яка дослідила розвиток вишивки XIX - початку XX ст., робить висновок, що, незважаючи на прагнення прогресивних кіл затримати занепад і відродити традиції народних вишивок, все ж фабрична продукція своїм міщанським безсмаком і антиху- 20
Ukrainian Folk Embroidery дожніми впливами вплинула на розвиток мистецтва вишивання. У XX ст. вишивка стає одним з найпоширеніших видів декоративного мистецтва. В цей час у відомих центрах народного мистецтва — Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Поділлі організовуються кооперативні майстерні — перші багатолюдні школи вишивання. Колективізація та її головний засіб — голодомор 1932-1933 pp., а в західних областях воєнний період та спад життєвого рівня в повоєнні роки на всій території України призвели до величезного занепаду вишивального мистецтва нашого народу. Під емоційно- розумовим керівництвом прогресивної української інтелігенції в нових умовах праці вишивання досягло свого розквіту. Велике значення для його подальшого розвитку мало введення вишивання як мистецької спеціальності в художніх навчальних закладах. Починається процес ґрунтовного і глибокого вивчення вишивки. Особлива увага при цьому приділяється народному вишиванню, яке стає першоджерелом для нових художніх композицій. Робота над розвитком і популяризацією українських вишивок зосереджується в художньо-промислових майстернях, зокрема Київщини, Чернігівщини, Полтавщини, Поділля, західних областей УРСР, які стали своєрідними мистецькими школами, формуючи стилістику вишивок окремих районів України. Найвідомішими майстернями стали Решети- лівська на Полтавщині, Дігтярівська на Чернігівщині, Глинки і Кути на Івано-Франків- щині, а також у містах: Києві, Львові, Косові, Вижниці, Вінниці, Клембівці, Тернополі. їх твори вражають художніми особливостями і виконані на високому технічному рівні. З кінця 1940—50-х pp. вишивання всебічно розвивається завдяки спільній творчій праці народних майстрів і художників-професіоналів. У післявоєнний період дрібні кооперативи об'єднуються. А в 1960-х pp. промислові артілі реорганізовуються в державні підприємства, які в 1970-х роках зосереджуються в системі підприємств Міністерства місцевої промисловості, Укрхудожпрому, Міністерства побутового обслуговування населення. Художники і народні майстри розвивають художній рівень виробів. З'являється машинне вишивання. Вишивка у XX ст. стає об'єктом всебічного дослідження. Великий доробок у дослідження вишивки на Україні внесли ІХургула, Р.Захарчук-Чугай, Т.Кара-Васильєва, А.Чор- номорець, Л.Кравчук. Дослідники розглядають закономірності розвитку вишивки, особливо ХІХ-ХХ ст., з'ясовують художню природу, функції, значення, спільні та локальні художні особливості, основні тенденції і проблеми розвитку. Наукові дослідження вишивки засвідчують, що творчою співпрацею нагромаджений досвід відродження і вдосконалення художньої культури вишитих виробів, творчого використання локальних особливостей, нового підходу до вибору матеріалів вишивання, різноманітних видів технічного виконання. У наш час опрацьовано близько 150 технік вишивання на території України. Всі вони засвідчують, що, не дивлячись на місцеві локальні особливості, основні технічні прийоми вишивання притаманні всій загалом території нашої держави. Це є свідченням їх спільних рис і коренів. Вишивка — цінне історико-художнє джерело, яке дає можливість глибше усвідомити питання специфіки матеріальної і духовної культури українського народу. Це мистецтво всенародне ...в якому через віки пронесена і збережена колективна художня пам'ять, естетичні ідеали краси. (2, 188). Автори книги вважають за доцільне глибинне вивчення історії становлення, еволюції, розвитку технології, формування умінь і навиків вишивання. Саме використання вишивального мистецтва (декору вишивкою) з його орнаментальними символами, семантикою, своєрідним синтезом технік вишивання, що за своєю природою акумулюють в собі символи природи (природотворчу знаковість), є шляхом до національного духовного самозбереження. Це лежить в основі державотворчих принципів, що так необхідно нашому народові, нашій нації сьогодні. 2. Historical Foundations of Embroidery: Development and Formation as Part of Decorative and Applied Arts. Ancient works of the scientists Herodotus, Lisiy, Diodor, Dionysius give indirect, but definite, evidence that embroidery existed on the lands of modern Ukraine. The archeological findings from the excavations of burial mounds are material evidences 21
Українське народне вишивання about embroidery origin and evolution of the art of needlework since time immemorial. This all is due to the titanic research works of Iryna Hurhulya,Raisa Zakharchuk-Chuhai, Tetyana Kara-Vasylyeva, Maya Bilan, Halyna Stelmashchuk, Yakym Zapasko, Petro Zholtovs'ky, L. Kravchuk, Zinaida Vasina, Yuriy Melnychuk, Anna Kulchyts'ka, and Tamara Nikolaeva. Their scientific work enables us to trace historical,artistic,and technological peculiarities of embroidery in complex. After analyzing the genealogy of this art,nothing remains,but to suspect that embroidery dates back into past centuries. The excavations of Scythian burial mounds confirm that clothes were adorned with decorative embroidery,which proves unquestionably the existence of needlework during those times. The Golden Pectoral (the burial mound Thick Tomb, IV century BC), the silver vase (the burial mound Chortomlyk, IV century BC), and the bowl (the burial mound Haiman's Tomb, IV century BC), etc. can serve as an example. Sarmats' clothes were also ornamented with embroidery,especially those of rich women (the burial mound Svatova Luchka, I century BC; the burial mound Sokolov's Tomb, I century BC). The discovery from the Sokolov's Tomb is unique, because; firstly, it is evidence of highly skillful embroidery techniques with gold «V Prykrip»and spun gold; secondly, it apparently is the result of a previous long-term stage of development of the art of embroidery and is one of the most ancient ones known up till now. The Doctor of Art Criticism, T.Kara-Vasilyeva, argues that embroidery as a kind of art was developing during the pre-Christian period (the burial mound Martyniv's Treasury, VI century BC, Poltavs'ky Mohylnyk, VI century BC). The specialist asserts, that just then artistic and stylistic ways of needlework were being formed. The signs,symbolizing power of nature and cosmogonical idea of the Universe's hierarchy were born. The images, which lived a long life in embroidery and other kinds of art afterwards, reminiscent of pagan beliefs of our distant ancestors, were created. Embroidery in clothes had a charming symbolism,being a kind of a mascot. An embroidered ornament gained magic power and was executed in strictly determined places: round the neck, on the front and on the bottom (5, 12-13). Intensive work improved artistic creativity and human's artistic vision of the outer world: comprehension of nature,eternal bent for everything wonderful in life and one's mode of life,people's idea of life and death, kindness and evil, health and illnesses. We come to know from the scientists' works that embroidered towels and tablecloths were hung on the trees, thickets and prayer books in pagan times. Magic and aesthetics came forward in a single symbiotic interdependence. We learn that embroidery was widespread on the territory of modern Ukraine, not only from archeological materials, but also from the chronicles and travelers' notes. Forehead bands, fillets, collars, belts and mantles, embroidered with gold threads on silk, are known from the burial places of X-XI centuries. X-XIII centuries are a historical period when unique traditions of decorative art of Haly- chyna were formed. The interior, ceremonial, and things of everyday use in princely, lower middle classes, and rural mode of life were ornamented with embroidery. Literary, folk, ethnographic researches and scientific sources are evidence of this. ...Ancient Halych artistic tradition led to formation of unique artistic peculiarities in Ukrainian art... It was so powerful that it gave creative energy and inspired a love for beauty for almost a millennium. (11, 89) Liturgy embroidery, that is embroidery (Haptuvannya) of the material with gold or silver to adorn church temples and liturgy clothes, was extremely developed with the adoption of Christianity in Kyiv Rus. Having borrowed Byzantine decorative system of cult divine service, our ancestors did not follow it, but actively and creatively interpreted, using one's own centuries-old pagan tradition and national understanding of the beauty ideals developed while improving their art of embroidery. The artifacts of this period of development of needlework are decoratively more emphatic and are characterized by intricate subjects. The first workshops — schools of embroidery with gold or silver appear during that period. They just stimulated liturgy embroidery to the professional development. Embroidery works were executed with metal (either gold or silver) threads on dense silk cloths. «V Prokol» was the dominating technique of gold-embroidery. Besides it, they used «contour stitch» worked in slanting stitches and «herring-bone stitch» (images of narrow bands and twigs). 22
Ukrainian Folk Embroidery By the end of the XII-th and the beginning of the XIII-th centuries they started using embroidery technique «V Prykrip». That is, gold or silver threads were laid in even rows and fastened to the material with a silk thread in small stitches. The only artifact of the 900-1100-s is a complicated rhombus-like coloring ■with rosettes edging the rhombuses in round settings, found in Zhyshava village (Ternopil region) and worked in «V Prykrip» technique. The masterpiece of Old Rus embroidery is fragments of epitrachilion (the dress worn by priest on the neck), depicting Oranta with angels (Sophia Kyivska XII cent.). The work shows high professionalism of the local masters in artistic interpretation of icon painting by means of gold- embroidery. On the occasions of holidays there appeared traditions to display valuable clothing in the temples, and to adorn the temple itself ■with precious embroidered cloths. The princes used to present churches with expensive richly embroidered, ■with gold, garments as keepsakes to be preserved. The art of embroidery -with gold and silver was of great value, as the chronicles and artifacts evidence. Zolochivsky mantle (St. Mykolay church, town of Zolochiv, Lviv region) is an outstanding work of gold embroidery of the end of the XV-th century. It strikes one with artistic and stylistic expression of the compositional subject as a ■whole and each separate image in particular by means of gold embroidery. The famous shroud of Christ from Zhyravka village (Archangel Michael's church) is unique in terms of its artistic and technologic peculiarities. The most ancient one is the shroud of Zosym Prokopovych (Uspenska church of Kyivo-Pecherska Lavra, 1655), which bears skillfully embroidered, with gold and color silk, Jesus Christ's body in the technique of «contour stitch». This proves synthesis of gold embroidery and embroidery in silk. Such techniques of gold embroidery as «U Prokol»,«U Prykrip», «Za Kartoyu» flourish in the art of fancy-work during this period. Sukhozlitka - a narrow metal drawn thread from gold or silver, made by the local jewelers (the famous ones were those from Lviv city) was used for these technical methods. Besides Sukhozlitka they would embroider with gold thread (or spun gold or silver),linen or silk threads tightly twisted with a narrow gold (silver) band. The second half of the XVII-th century is characterized by the development and upsurge of education, culture, and art. The Kosak leader (Starshyna) enters the Ukrainian society and claims his rights through extensive building of public places and churches, thus consolidating his power. Nevertheless, the biggest phenomenon of national culture in the period of Kosachchyna was the founding of monasteries by the Kosak leader. Taking care of them and presenting them contributed to the development of monastery life,especially monasteries themselves as the centers of fancy-work and gold embroidery. The art of monastery embroidery demonstrates high professionalism of artistic solution and skillfulness of technique execution, which dominated in the art of needlework since the XV to XVIII centuries. The works of gold embroidery were church things, used during Saint Liturgy: icons, altar dressings, vozdukhy (a big serviette to cover the church tableware with the Eucharist), catapetasmy (a big towel decorating the entrance to the Heavenly Gateway), and shrouds. They had a strictly determined place in the temple, certain role and meaning in the subject and symbolic structure. In the second half of the XVII-th century there appeared a gold embroidery technique «Za Nastylom», that is gold embroidery acquires expressive relief. This technique is a kind of embroidery «V Prykrip». There appeared «testaceous» embroidery and various methods of fastening metal threads, ■which create zigzags, curves, and rhombuses. Embroidery of clothes and things of interior use develops along with liturgy gold embroidery. According to the researcher L.T.Kravchuk, none of the artifacts of Ukrainian folk embroidery of the XVI-th century was preserved. However, we learn about patterns of folk cloths and embroidery from church painting (icons) of those times: the shirtfronts, cuffs, and head dresses were decorated with embroidery, analogous of those of the XIX-th century in the same area (10,20-21). This evidences that embroidery was widely spread in folk mode of life in those times. The oldest artifact of folk embroidery is a fragment of the towel of 1673, worked at a high technical rate. In the XII-XVIII-th centuries embroidery was ■worked either on homespun and manufactured cloths or leather. They used the most easily accessible hand spun linen, hemp and ■woolen threads of natural color,either bleached or dyed with natural dyes. From the second half of the XVII-th century they started using imported cotton, woolen, silk and metal threads for embroidery. The most outstanding masterpiece of the XVIII-th century is the tablecloth, worked with cotton threads in technique of a small cross. 23
Українське народне вишивання Details of women and men's dress and its additional things were embroidered with gold, silver, silk and bright fancy work. Women's clothes from expensive materials were embroidered with extreme skillfulness. Hetmans B. Khmelnytsky and Danylo Apostol's hats, decorated with floral ornaments and densely embroidered in Satin Stitch technique are an interesting sample of needlework. Nevertheless, we lack information about folk embroidery of the XV-XVIII-th centuries, the known facts evidence that it was spread all over Ukraine. The dress of a Kosak leader was decorated especially brightly with embroidery, as well as Kosaks' things of every day use, they bespoke of their power and wealth. Tablecloths, carpets and bedspreads were the most popular among things of every day use. Particular attention was paid to embroidery of harnesses, mainly saddles and horse-cloths. Works of artistic embroidery were valuable contributions to the church temples and monasteries. Ukrainian gold embroidery had a strong folk foundation with staunch moral and ethic ideals of beauty, as the scientific worker T.Kara-Vasilyeva asserts. By the end of the XVII-th century there dominated a new style baroque in embroidery,which came from Europe and combined with the tendency of folk art towards heightened decoration and subject vividness, thus developing into a strongly pronounced national style «Ukrainian Baroque» (5;21). P'yatnytsky monastery (Cherni- hivshchyna) was the first to introduce that style into the art of embroidery. In the XVIII-th century there were developing the following techniques: «Za Nastylom», «Za Kartoyu», «Po Mo- tuztsi» among those of embroidery with gold, silver and color silk. However, the original embroidery «V Prykrip»fell into decay. The leading role in assertion of baroque style belongs to Kyivo- Florivsky women's monastery. Ukrainian history of unique artistic embroidery knows the names of gold weavers, who «painted with a needle» valuable materials. The outstanding masterpieces of the art of gold embroidery are works by Mother Superior Olena of Kyivo-Florivsky monastery (she was the head of it in 1749-54-s): katapetasma 1756 of Uspenska church of Kyivo-Pecherska Lavra, mantles «Cathedral of Archistratyh Michael», and the shroud «The Last Supper» 1748 for St. Michael's Golden-Domed monastery. For the first time Mother Superior uses the method of embroidery with Skan gold — she adds a color silk thread to the gold one, creating a wonderful harmony of embroidery colors afterwards — while working the mantle «Cathedral of Archistratyh Michael». Things, embroidered with gold, were famous due to the perfect technique of gold embroidery and original artistic solution,but innovations in liturgy needlework such as painting of some details, depicting face and body, adornment of gold embroidered things with sparkles and half- gems led to the decay in the art of gold embroidery, which fell on the XVIII-XIX-th centuries. In the run of historical and cultural development in Ukraine,Ukrainian national embroidery was developing as well. The artifacts we have date back only into the 80-90-s of the XIX-th century Since the XIX-th beginning of the XX-th centuries there has been preserved a great number of folk embroidery works, confirming a high artistic rate of development of the art of fancy work. Thus, embroidery in silk was widespread in clothing and everyday life of rich people, though its artistry was influenced by the national ideal of beauty of surrounding reality. Valuable embroidered silk articles had something in common with embroidery with zapoloch on towels and tablecloths from linen. According to R.V.Zakharchuk-Chuhai, the XIX-th century is an important period in the history of development of Ukrainian national embroidery. Since that time,more artifacts,bearing a date, have been preserved. Embroidery spread and acquired a mass character, becoming one of the main kinds of folk decorative art. They embroidered in every village, and in towns only nobility, merchant class,lower middle classes and monastery workshops were occupied with needlework (2,44). In 70-s of the XIX-th century progressive public figures paid attention to the high artistic value of national Ukrainian embroidery works. Every area in Ukraine created distinctive ornamental motifs and compositions, color scheme and specific embroidery techniques, which became materialized cognition and reflection of the social environment,nature and dwelling place through consciousness of craftswomen. Hence came the names of embroidery techniques: Running Stitch, Pozaiglino, Solov'ini Vichka (nightingale's eyes), Kuryachyi Brid, Tovmatska Star, Klyuchka, Cherv'yachok, Millet, Check work, Curly Stitch, Kochelystyi Stitch, Cross, Dovbanka, Vyri- zuvannya (Blind Cut Work), Obkrutka (Twist stitch), Prutyk (twig), Lantsyuzhok (chain stitch), etc. Big embroidery workshops in Hryhorivka (Kyivshchyna), Kachanivka (Chernihivshchyna), Klembivtsi (Vinnychyn a), etc. worked tablecloths, towels, pillow cases and clothes. The clients' 24
Ukrainian Folk Embroidery tastes often influenced creative work of the embroideresses, though classical embroidery patterns, made at home, predominated. Consequently, complicated processes of transformation of embroidery into trades and handicrafts took place. In the XIX-th century town handicrafts of beads embroidery and chain stitch embroidery were widespread: Kosiv, Vyzhnytsya, Chernivtsi, Okhtyrka, and Pyryatyn. Embroidery as a craft is meant for a comparatively narrow circle of customers. Its roots date back into deep local traditions. Its quality was influenced by creative initiative of executors. One can trace the evolution of artistic expressive ways of the art of needlework, characteristics of local artistic peculiarities, types of national ornaments, partially, technical features of embroidery of Volynska, Rivenska, Kyivska, Chernihivska, Poltavska, and Dnipropetrovska regions, Eastern and Western Podillya, Halychyna, Boikivshchyna, Hutsulshchyna, Bukovyna and some of their separate areas in works of the scientists LGurgula, R.Zakharchuk-Chuhai, T.Kara- Vasilyeva, A.Chornomorets, and L.T.Kravchyk. L.T.Kravchuk, the researcher of embroidery of the XIX-th and beginning of the XX-th centuries, concludes that in spite of the aspiration of progressive circles to halt the decline and revive traditions of folk embroidery works, manufactured goods with their vulgar taste and anti artistic impact influenced the development of the art of embroidery. In the XX-th century fancy work becomes one of the most widespread kinds of decorative art. During that time cooperative workshops, the first crowded schools of embroidery are organized in well-known centers of folk art, such as Kyivshchyna, Chernihivshchyna, Poltavshchyna, and Podillya. Collectivization and the forced famine of 1932-1933, military period in western regions and decay of the living standard in post war years in all of Ukraine led to a tremendous decline of embroidery art of our people. It reached its flowering,being guided emotionally and intellectually, by progressive Ukrainian intelligentsia under new working conditions. Introduction of needlework as an artistic specialty in artistic establishments was of great importance for its further development. The process of in-depth study of fancy work begins. Special attention is paid to folk art, which becomes the source of new artistic compositions. Work on the development and popularization of Ukrainian embroidery pieces centers in artistic handicraft workshops, in particular in Kyivshchyna, Chernihivshchyna, Poltavshchyna, Podillya and western regions of Ukraine, which became original artistic schools, thus creating embroidery style of individual regions of Ukraine. The most famous workshops were Reshetylivska in Poltavshchyna,Dihtyarivska in Chernihivshchyna,Hlynky and Kuty in Ivano-frankivshchyna and as well those in the cities and towns of Kyiv, Lviv, Kosiv, Vyzhnytsya, Vinnytsya, Klembiv- ka, and Ternopil. Their works impress with their artistic peculiarities and are executed at a high technical rate. Since the end of the 40-50-s of the XX-th century, the art of embroidery develops comprehensively due to the common creative work of folk artisans and professional artists. During the post war period small cooperatives join. In the 60-s small producers' artels reorganize into state businesses, which in the 70-s center in the system of enterprises of the Ministry of Local Industry, Ukrainian Artistic Industry, Ministry of Light Industry, and Ministry of Consumer Services. Artists and artisans develop artistic rate of goods. There appeared machine embroidery. State resolutions and decrees about development of folk artistic handicrafts were an important phenomenon in artistic education of the development of the embroidery art. They evidenced that folk art was under the state protection. In the XX-th century embroidery becomes an object of detailed research. LGurgula, R.V.Zakharchuk-Chuhai, T.Kara-Vasilyeva, A.Chornomorets, and L.T.Kravchuk made a valuable contribution into research of the theories of the art of embroidery in Ukraine. The researchers consider natural development of embroidery, especially the XIX-XX-th centuries, discovering artistic nature, functions, meaning, common and local peculiarities, basic tendencies and problems of development. Scientific researches of the art of needlework evidence that experience of revival and improvement of artistic culture of embroidered pieces, stored in course of joint work means a creative use of local features, new approach when selecting embroidery materials and various kinds of technical execution. Nowadays we know about 150 techniques of artistic needlework in Ukraine. All of them in 25
Українське народне вишивання spite of local peculiarities and basic technical embroidery methods are characteristic of the whole state, which proves their common roots and features. Embroidery is a valuable historical artistic source,which enables one to realize more profoundly the question of specifics of material and spiritual culture of Ukrainian nation. This is the nation wide art,which retained and preserved through the centuries collective artistic memory and aesthetic ideals of beauty. (2, 186) The authors of the book aim at in-depth study of the historical grounds, evolution, development of technology and techniques, forming of abilities and skills in the art of needlework. The use of the art of embroidery itself with its ornamental symbols,semantics,original synthesis of techniques of artistic needlework,which in fact accumulate symbols of nature (natural signs), is the way to the national spiritual self-preservation. This is the basis of the state- working principles, needed by our people, our nation today. 3. Засоби виробництва для заняття художнім вишиванням. Ручне вишивання як в широкому розумінні (діяльність майстерень), так і ву вузькому (індивідуальне заняття) потребують матеріально-технічних затрат, тобто відповідних засобів виробництва, що включають в собі засоби праці, предмети праці. Із засобів праці, як правило, необхідні: - приміщення з відповідним освітленням, отепленням, відтоком і притоком повітря природнім способом, або за допомогою кондиціонера, місцем для розміщення швейного устаткування, пристроїв для прасування, а саме: прасувальна дошка з прасками або прес марки Bonuchi тощо; - стіл, крісло, настільний освітлювальний прилад, комп'ютер; - шафи невеликі, зручні для зберігання літератури, тканин, вишивальних матеріалів. Інструменти для вишивання. 1. Голки. їх необхідно декілька наборів. Довжину, товщину, міцність, форму вістря, вушка підбирають відповідно до техніки вишивання та механічної структури вишивальних матеріалів. 2. Ножиці. У процесі ручного вишивання необхідно користуватись трьома видами ножиць: - малі, з прямими лезами для відрізування робочої нитки; - малі, з підігнутими вгору лезами для виконання техніки художнього вишивання вирізування; - великі кравецькі для розрізування тканин на деталі виробу. 3. Наперстки. Вони бувають з денцем і без денця. За технологією виготовлення: кістяні, алюмінієві, срібні, нікельовані. Кістяні швидко ламаються. Срібні і алюмінієві тонкостінні і тому привабливі, але мають неглибокі ямки, що спричиняє постійне сповзання голки, тому не практичні в роботі. Найкращі нікельовані наперстки з заокругленим верхом і плоскою обвідкою. 4. П'яльця. Сучасне виробництво пропонує дерев'яні, пластмасові п'яльця різних розмірів, одинарні та комплектом, із зажимами і без зажимів. Кращі для ручного вишивання п'яльця дерев'яні із закручувальним зажимом. 5. Рамки. Дерев'яні, невеликих розмірів, для закріплення в статичному положенні вишивальної тканини прямокутної чи квадратної форми. їх можна виготовити індивідуально. 6. Веретенце. Використовують при гаптуванні. 7. Шильце. Інструмент для виконання гаптування. 8. Виколка. Додатковий до голки інструмент для виконання технік художнього вишивання виколювання, довбанка, солов'їні вічка, розвід, шов кочелистий тощо 9. Станочок. Для ткання пацьорками. 10. Голки. Спеціального призначення для роботи з пацьорками (бісером). Вони повинні бути тонкі з довгим вушком №11, №12, №13, імпортного виробництва. Для ткання пацьорками №7. 11. Поролка для випорювання помилково настелених стібків. Голка для вишивання набивною технікою. 12. Мірна стрічка. Довжина її 1-1,5 м, з круговим роликовим механізмом для скручування і розкручування. 26
Ukrainian Folk Embroidery 13. Скринька для рукоділля. Вона повинна бути зручною в користуванні, вміщати необхідний інструмент та матеріали для виконання конкретного завдання, мати привабливий естетичний вигляд. Простирадло. Для накриття колін або столу на занятті вишиванням. Серветка темно-зеленого кольору, м'якої структури, розміром 30Х40см. Предмети праці для ручного вишивання. До предметів праці належать матеріали: а) матеріали, на яких вишивають. Вишивальна практика засвідчує, що матеріалом, на якому вишивають, можуть бути найрізноманітніші види тканин. Особливо технологічно якісними є тканини натуральні, виготовлені з волокон природного походження. Це конопляні, лляні, шовкові, шерстяні тканини, а також шкіра тонкої обробки одягово-галантерейного призначення. Конопляні тканини. Домоткані сурові, кислотні, напівбілі, гладкофарбовані. Лляні тканини. Вишиванка різних видів, маркізет, батист, вісон, фабричного виробництва кислотні, напівбілі, гладкофарбовані, домоткані, сурові тощо. Бавовняні тканини. Ситець, б'язь, мадаполам, різні види канви, марльовка, гладкий оксамит, памут, перкаль, батист, репс, сатин, аста, майя, маркізет, міткаль, шифон, муслін, нансук, різні види вишиванки тощо. Шовкові тканини. Атлас, репс, крепсатин, туаль, бархат з низьким ворсом, оксамит, шифон, крепдешин, жоржет, туаль. Шерстяні тканини. Люстрин, марселін, вігонь, габардин, кашемір, тонкі шерстяні тканини білі або гладкого фарбування, різні види сукна. Натуральна шкіра. Лайка, сап'ян, замша, велюр, шевро, шеврет, нубук. В контексті сучасного текстильного виробництва у вишивальному рукоділлі широко використовуються штучні та синтетичні тканини. Штучні тканини. Основою для виготовлення штучних тканин є відходи бавовни або високоякісна целюлоза певних порід дерев. Із штучних тканин найбільше використовують штапель, ацетатне полотно, крепдешин, крепсатин, лізета, тафта, віскозне полотно тощо. Для вишивання також використовують різні види штучної шкіри. Синтетичні тканини. їх виготовляють із волокон, одержаних хімічним способом, шляхом синтезу органічних речовин, утворених поза живим організмом (з неживої природи). Із них для вишивання можна використовувати: твіст, лавсан (він же терлен, дакрон, тергаль, тетерон, елана), нітрон, капрон, кашмілон, силон тощо. Сучасне виробництво пропонує багатий асортимент тканин, виготовлених із змішаних волокон: натуральних і синтетичних, натуральних і штучних, штучних і синтетичних. Серед них льон з лавсаном, шерсть з лавсаном, різновиди сукна, шерстяних тканин із домішками віскози та синтетичних ниток. Більшість із них мають якісну механічну структуру, гігроскопічність, стійкість до миючих засобів та волого-термічної обробки. Вони займають значне місце серед матеріалів, на яких вишивають. В наш час промисловість пропонує матеріали, виробництво яких виконується не тканням, а іншими технологіями. їх використання можливе також у ручному художньому вишиванні; б) матеріали, якими вишивають. Вишивання — це дія, що супроводжується накладанням, нанесенням, виконанням стібків, плям, точок, ліній на тканині або шкірі конкретними матеріалами. Вони різні за природою походження, механічною структурою, формою, кольором. Домінуюче місце серед матеріалів, якими вишивають, займають нитки, а саме: - бавовняно-паперові: муліне, відбілені та невідбілені нитки різної товщини на шпульках і в пасмах; - бавовняні: в пасмо або кручені, муліне, кроше, ірис, заполоч, ДМС тощо; - шовкові: шовк штучний, натуральний кручений або в одинарну нитку найрізноманітніших кольорів від яскравих до світло-пастельних відтінків, а також шовк для машинного шиття, шовкове муліне; - лляні: невідбілені, грубого та тонкого кручення або в пасмо; - штапельні: вишивальні нитки у великих мотках або на шпульках різних відтінків; - віскозні: вишивальна віскоза різної товщини, скручення в мотках або на шпульках; 27
Українське народне вишивання - шерстяні: волічка, гарус, шерсть кручена, шерсть в одну нитку, в пасмо хроматичних та ахроматичних кольорів і їх відтінків; - синтетичних та змішаних волокон: акрилон, півшерсть, тасьма, сутаж, люрекс, металізовані нитки фірм ДМС, Madera; - металеві: волока, плющенка, мішура, золотий, срібний шнур, галун, прядиво тощо. Крім широкого різновиду ниток вишивальним матеріалом є: пацьорки (цятки, бісер), склярус, намистинки, лелітки (блестки), металічні та синтетичні пластинки тощо. Формотворення з погляду народного мистецтва і дизайну є передовсім проблемою вибору основних функціональних параметрів...(9, сі 12). Однак кожен конкретний творчий задум акумулює в собі різновид матеріалізації його засобами художнього вишивання, адекватний індивідууму, творчій особистості. В цьому аспекті підбір матеріалів, в першу чергу, залежить від людино-творчого фактору. Крім цього в кожному конкретному випадку при підборі вишивальних матеріалів слід враховувати їх механічну структуру, якісно-технологічні, колористичні співвідношення, потребу комбінативного поєднання технік, необхідність вираження фактурно-візуальних ознак тощо. Ручне вишивання, особливо на перших етапах засвоєння вишивальних технік і технології швів, потребує розрахунку ниток або розмірених відрізків тла тканини. При цьому слід використовувати матеріали із чітким полотняним переплетенням, такі як домоткане полотно, льон з лавсаном, а також тканини із розрідженою структурою за технологією ткання (різні види вишиванки, канви, зокрема канви «пенелопи», в якій чітко з'єднані дві нитки по основі і пітканню). На початковому етапі з матеріалів, якими вишивають, значну перевагу має муліне. Воно дає можливість використовувати нитки у варіативній кількості, що обумовлює набуття практичних умінь, навичок, знань і ведення індивідуального моніторингу щодо взаємозв'язку механічної структури вишивальних матеріалів, поверхневих та фактурних характеристик орнаменту. 3. Appliances for Artistic Needlework. Hand embroidery both in wide meaning (activity of the workshop) and in narrow one (individual activity) demands material and technologic expenses, that is proper appliances, which include means and things of work. As a rule, among means of work one needs: A light, warm, well ventilated either naturally, or with the help of the conditioner room, place for sewing appliances, devices for ironing: an ironing board, with the irons, or a press Bonuchi, etc. A table, a chair, a table-lamp and a computer. Closets, not big but convenient to store literature, cloths and embroidery materials. Tools for embroidery. 1. Needles. One needs several sets of needles. The length, thickness, firmness, form of a point and an eye of a needle are selected according to the embroidery technique and mechanic structure of embroidery materials. 2. Scissors. One needs three kinds of scissors while embroidering: - small ones with straight blades to cut out the working thread; - small ones with pointed up blades to work Cutting out technique and the like; - big tailor's ones to cut out material into the details; 3. Thimbles. They can be with a bottom or bottomless. According to the production technology, they can be ivory, aluminum, silver and nickel. Those made of ivory break quickly. Aluminum and silver ones are attractive because they are thin, but they have small hollows, which cause constant sliding of the needle and are not practical in work because of that. The best thimbles are nickel ones with a round top and flat border. 4. Tambours. Modern production suggests wooden and plastic tambours of various sizes, separate and with a complete set,with or without clips. Wooden tambours with a winding clutch suit hand embroidery better. 5. Frames. Wooden and of small sizes to fasten embroidery cloth of rectangular or square form in a static position. They can be made individually. 28
ЬП- а 10 г ~г~ vgr *& ц xcj4 - •О .jy 12
■і. Жі «*' *0Ф *% 11 ■ «їх-.*' ' О г II п М і илі ft V і м . ■ и о \ >1 / ( Ср ** Си (о 4. * ■.і І.1'.,. j..-i!I'I' * * 13
Ukrainian Folk Embroidery 6. Spindle. It is used in gold embroidery. 7. Awl. A tool, which is used in gold embroidery. 8.Vykolka (a gadget to prick out). It is an additional instrument to the needle to work Vykolyuvannya, Dovbanka, Solovyini Vichka and Rozvid techniques of embroidery, Kochelystyi stitch, etc. 9. Loom. To weave with beads. 10. Needles. Special needles to work with beads. They should be thin with long eyes: #11; # 12; # 13; imported. To weave with beads # 7 suits. 11. A needle. To work in printed technique. 12. Measuring band. Its length is 1-1,5 m with a circular roller mechanism to roll it out and in 13. Box for needlework. It should be convenient and spacious to contain necessary instruments and materials to execute a proper task. It should also be aesthetically attractive. Sheet. To cover ones knees or a table while embroidering. Napkin. Of a dark green color, soft texture, size 30X40 cm. Things to Work Hand Embroidery. To the things of work belong: embroidery materials. Embroidery practice shows that the most diverse kinds of fabrics serve as an embroidery material. Natural fabrics,made of fibers of natural origin, are especially technologically qualitative. They are hemp, linen, cotton, silk and woolen materials, as well as leather of fine processing used for clothes or haberdashery. Hemp cloths. Homespun unbleached, acid, half-white and smoothly dyed. Linen cloths. Embroidery of various kinds, Marquisette, cambric, Vison, of fabric production acid, half-white, smoothly dyed, homespun unbleached, etc. Cotton cloths. Printed cotton, coarse calico, madapollam, various kinds of canvases, cheesecloth, smooth velvet, Pamut, cambric muslin, cambric, reps, sateen, Asta, Maya, Marquisette, calico, chiffon, muslin, nainsook, different kinds of embroidery, etc. Silk cloths. Satin, reps, crepe sateen, Tual, velvet with low nap, chiffon, crepe de Chine and Zhorzhet. Woolen cloths. Lustrine, Marsellin, vicuca, gabardine, cashmere, fine woolen fabrics — white or smoothly dyed, different kinds of broadcloth. Natural leather. Kidskin, morocco, suede, velour's, kid, Shevret, Nubuk. Manmade and synthetic materials are widely used in hand embroidery in the frameworks of modern textile production. Manmade fabrics. Cotton wastes or cellulose of particular kinds of trees serve as the basis to manufacture manmade materials. Among manmade materials they mostly use: staple, acetate cloth, crepe de Chine, crepe sateen, Lizeta, taffeta, viscose cloth, etc. Various kinds of manmade leather are also used in embroidery. Synthetic materials. They are made of fibers, produced in a chemical way, through synthesis of organic substances,created beyond living organism (from inanimate nature). One can use twist, lavsan (or Terlen, Dakran, Tergal, Teteron, Elana), Nitron, kapron, Kashpilan, Silan, etc. among them to embroider. Modern production suggests a wide choice of materials,made of mixed fibers: natural and synthetic, manmade and synthetic, natural and manmade. Among them there are linen with lavsan wool with lavsan, various kinds of broadcloth, woolen fabrics with additions of viscose and synthetic threads. Most of them have qualitative mechanic structure, hygroscopic, resistance to liquid detergents and wet thermal treatment. They take a considerable place among the materials used in embroidery. Nowadays industry suggests materials, manufactured not in weaving but in other technologies. They can also be used in hand embroidery. Materials with which they embroider. Embroidery is the action accompanied with the process of laying, drawing and working stitches, spots, dots and lines on the fabric or leather with concrete materials. They are different by origin, mechanic structure,form and color. Threads dominate among the embroidery materials: cotton-paper: Mouline, bleached and unbleached threads of various thickness on spools and in strands 31
Українське народне вигнивання cotton: in a strand or lisle, Mouline, Kroshe, iris, Zapoloch, etc. silk: manmade silk,natural lisle or thin one-threaded of various colors from bright to light pastel tints; silk for machine sewing, silk Mouline; linen: unbleached, bleached of thick and thin twisting or in a strand; staple: embroidery threads in big skeins or on bobbins, of different colors and tints; viscose: embroidery viscose of various twisting thickness in skeins or on spools; woolen: wool, worsted, lisle wool, one threaded wool, in a strand, of chromatic and achromatic colors and tints; synthetic and of mixed fibers: Akrylon, half-wool, Tasma, Sutazh, Lyurex, metallic threads of the firms DMC and Madera; metal: Voloka, flattened thread, gold and silver cord, Galun, tinsel, spinning, etc. Apart from a wide choice of threads, embroidery materials are beads, bugles, glitter beads, metal and synthetic plates, etc. Creation of a form from the point of view of folk art and design is a problem of choice of the basic functional parameters... (9,-p. 112). However, every concrete creative idea accumulates itself a kind of materialization by means of embroidery and is adequate to the individual. In this respect,the choice of materials depends on a personal creative factor in the first place. Apart from that, while choosing embroidery materials in every concrete case one should take into account their mechanic structure, qualitative technologic and color correlation, need to combine techniques and to express textural visual signs etc. On the first stages of study of embroidery techniques and stitches technology hand embroidery requires counting threads or intervals on the background of the material. Thus, one should use fabrics with visible linen interweaving: homespun cloths, linen, linen with lavsan and materials with loose structure as to the technology of their weaving and canvases («Penelopa») where two ground and horizontal threads are clearly joined. At the beginning, Mouline dominates among the embroidery materials. It enables to vary number of threads, which helps to acquire practical skills and knowledge and to carry out individual monitoring as to the interrelation of mechanic structure of embroidery materials, surface and textural characteristics of the ornament. 4. Корисні поради з питань гігієни, естетики праці, дотримання умов життєдіяльності при ручному вишиванні: - перед початком вишивання руки вимити миючими засобами; - одягнути робочий одяг; - коліна застелити білою тканиною, підготовленою для цієї цілі; - вишивальну тканину (якщо вона великого розміру) скласти і закріпити у захисну прозору плівку; - на стільці сидіти прямо, притулившись до спинки крісла по нижній лінії лопаток; - під ноги поставити стільчик висотою 20-25 см; - виріб держати від очей на відстані 25-30см; - найкраще вишивати при денному освітленні; - в похмурі дні і ввечері можна використовувати настільну лампу, пам'ятаючи, що світло повинно падати тільки на вишивку і з лівої сторони; - кімнату провітрювати або періодично включати кондиціонер; - через кожних 45-60 хвилин вишивання робити перерву на 5-10 хвилин, при цьому бажано дивитися на відрізок темно-зеленої тканини м'якої структури; - робочу нитку заправляти у вушко голки за допомогою спеціального пристрою; - довжина робочої нитки не повинна перевищувати 35-40 см; - один кінець робочої нитки повинен бути незакріпленим, щоб голку можна було вільно пересувати і при потребі вивільнити; - виводити голку з робочою ниткою не вище рівня свого правого плеча; - наперсток натягати на середній палець правої руки, він повинен щільно прилягати до пальця; - ниточки із пасма муліне витягати по одній; - не використовувати браковані пацьорки (з технологічними вадами); - при вигниванні, силянні, тканні пацьорки набирати голкою; 32
Ukrainian Folk Embroidery - щоб гострі кінці склярусу не різали нитку при силянні, вишиванні, тканні, з двох сторін склярусу набирати по пацьорці; - на початку та при закінченні шва робочу нитку закріплювати, виходячи із його технологічних властивостей, але так, щоб не було помітно з лицювої і виворітної сторони; - робочу нитку відрізати спеціальними ножичками; - ножиці в робочому стані повинні лежати по правій руці; - чітко дотримуватись правил користування різальними та виколювальними інструментами; - голку не залишати без робочої нитки, не вколювати її в одяг, або інші предмети; - загубивши або поломивши голку, відшукати її уламки за допомогою магнітного сердечка і викинути у безпечне місце; - не маніпулювати голкою та іншими інструментами у вільних неробочих рухах; - перед проведенням волого-теплової обробки виробів переконатись у справності електроприладів; - не залишати після роботи включеними електроприлади; - після закінчення вишивання інструменти і приладдя поставити на призначене для них місце зберігання. Самостійна робота. Ознайомлення з науковою літературою з навчальної дисципліни, методикою її опрацювання. Підготовка реферату на тему: «Художнє вишивання мого краю». Ознайомлення із натурними експонатами мистецьких творів, декорованих вишивкою. Питання для контролю знань. Ваше розуміння виникнення вишивання як матеріальної та естетичної потреби буття людини. Поясніть значення термінів «вишивати», «вишивання», «вишивка». Назвіть перших дослідників вишивального мистецтва. Які факти засвідчують про існування вишивки в античний період на території сучасних земель України? Розкажіть про розвиток вишивального мистецтва в Київській Русі. Охарактеризуйте визначні твори гаптування кінця XVI століття. Проаналізуйте вишивку одягового та інтер'єрного призначення періоду Козаччини. Розкажіть про розвиток української народної вишивки у ХІХ-ХХ столітті. Як Ви усвідомлюєте роль художнього вишивання в національній культурі України? Які засоби виробництва необхідні для організацгі майстерні та індивідуальних занять ручним вишиванням? Прокоментуйте поняття натуральні, штучні, синтетичні тканини. 4. Helpful Hints on Hygiene, Aesthetic Work and Following the Rules of Vital Activity while Embroidery. wash your hands before starting embroidery put on your working clothes cover your knees with a white cloth, prepared beforehand fold the embroidery material (if it is of a big size) and put into protective transparent film sit straight, leaning the lower parts of your shoulder blades to the back of a chair put a small chair under your feet the material should be within 25-30 cm from your eyes it is better to embroider by day light on cloudy days and in the evening you can use a table lamp; remember, the light should fall only on embroidery from the left air the room or switch on the conditioner from time to time make 5-Ю minutes pauses every 45-60 minutes, it is desirable to contemplate a piece of dark green fabric of soft texture thread the needle with the help of a special gadget 33
Українське народне вигнивання the length of the working thread should not exceed 35-40 cm one end of the working thread should stay free to easily move the needle the needle with the working thread should not be pulled out higher your own right shoulder put the thimble on your middle right finger, it should fit it pull one Mouline thread out of a bundle each time do not use defective beads pick up beads with the needle while embroidering, threading and weaving for sharp ends of bugles not to cut the threads while threading, embroidering and weaving, put a bead at each side of a bugle fasten the thread at the starting point and at the end of the seam line according to its technologic peculiarities, so that it is not visible form the obverse and reverse sides cut out the working thread with special scissors the scissors should lie on the right hand side strictly follow the rules of how to use cutting and sharp tools never leave the needle without a working thread, do not insert it into your clothes or other things when you have lost or broken the needle find it with the help of a magnet and throw away into the safe place do not manipulate with the needle and scissors when you are not working before ironing the details or articles, be sure your electric devices are in good repair do not leave electric devices switched on after work having finished embroidery, put the instruments and tools into their right places. Independent Work. Introduction of the scientific literature of the discipline and methods of its study. Prepare an essay «Artistic Embroidery of my Region». Study of the real exhibits of artistic works decorated with embroidery. Final Questions. How do you understand spring up of embroidery as a material and aesthetic need of human's every day life? Explain the meanings of the definitions «to embroider», «embroidery» and «fancy work». Name the first researchers of the art of embroidery. What facts serve as the evidence that embroidery existed during the Antique period on the territory of modern Ukraine? Tell about development of embroidery art in Kyivan Rus. Characterize outstanding works of gold embroidery of the end of XVI-th century. Analyze embroidery on the articles of clothing and of interior use of Kozachchyna period. Tell about development of Ukrainian folk embroidery in XIX-XX-th centuries. What is the role of artistic embroidery in the national culture of Ukraine from your point of view? What appliances does one need to organize workshops and individual trainings on hand embroidery? Comment on the definitions natural, manmade and synthetic fabrics. 34
їм. т—Л *-ф qjr .££ ■££&. .^1^^ ****** ^ Vі ^W»^»-WV> ■^і^МЬ' їй » »ЦМ г-£~ «sssttstsf T%n»»»«,iiii;.'^.iilt *^5^f *■ ~~^- фрагмент чоловічої сорочки з гербом Галичини, поч XX cm. ■ ■i%-%i*<.,>i%iw»» f5SS№ fragment of a men's shirt with the coat of arms of 9{aCyckyna, beginning of the. XX-th century * л.*Ч*+ •«%*#
^ ^ ^ ^ ^ ^ ч 0 ♦ ■* .'4 f ,: *< і і ,!'f ; ,V : A- s# 4 * * о ooo ^ V ST ° r Жіноча сорочка "'Волове око", поч. XX cm. Chemise "Ot^s 'Eye", beginning of the XX-th century j і <*■ і 4'Cri
СЯ* IL Обробка країв деталей виробів 55- /J. ^finishing off the ^Embroidered ILdges
Українське народне вишивання сторичні дослідження в аспекті технології виготовлення одягу народами, які побутували на території сучасної України, засвідчують, що він, як і в інших народів, поділявся на нешитий та шитий. [2, с.Ш] Нешитий одяг утримувався на тілі за допомогою накидування, зав'язування, використання защіпок (заколок), поясів тощо. Шитий одяг з часів його появи складався з окремих деталей. В історичному розвитку такий процес удосконалювався. Деталей в компонентах натільного, поясного, плечового одягу збільшувалось. Поява шитого одягу обумовлює потребу з'єднувати деталі в цільну форму. Виникає технологія згнивання, що супроводжується процесом активного вплітання, втручання вишивальної нитки в структуру тканини». [2, с.82] Зшивання деталей вимагало виконання стібків різного спрямування, розмірів для забезпечення практичної, а пізніше естетичної функції. З'єднання деталей виробу з прадавніх часів до сьогоднішніх днів виконують рубцюванням. Рубець — це утворене з'єднання двох суміжних сторін деталей виробу внаслідок цільного прогнивання його певним видом шва та способом. Рубці бувають: а) одинарний з'єднувальний; б) подвійний з'єднувальний із запахом (підгином) поверхні однієї із суміжних деталей в сторону першого з'єднувального шва. Наукові дослідження та наявні натурні зразки засвідчують про використання найрізноманітніших технік зшивання деталей виробів: вперед голку, позад голки, в прикріп, стебловий шов (прошите), півстов- пчик, різні види змережування тощо. Виготовлення шитого одягу та інших виробів з прадавніх часів супроводжується технологічним процесом підрублення (підрубка). Його поява зумовлена механічними властивостями тканин відповідно технології їх виготовлення. За технологією ткання вони поділяються: а) тканини з полотняним переплетенням; б) тканини без полотняного переплетення. З полотняним переплетенням — це тканини, на тлі яких чітко вирізняються нитки основи і піткання. Historic investigations into the technological field of dressmaking by people, who inhabited the territory of modern Ukraine, are evidence of their division into sewn and non- sewn, like among the other people. [2, p.lll] Non-sewn clothes were held on one's body either being slipped on, knotted or with the help of clasps, belts, etc. Since they appeared, sewn clothes have consisted of separate details. This process has been developing through the course of history. The number of details in underwear, waist- length and shoulder widths in clothes developed. Emergence of sewn clothes calls forth the need to join the details into an entire form. Thus, appears the technology of sewing, followed by the process of «...active plaiting in, introduction of an embroidery thread into the texture of the cloth» [2, p.82]. To sew the details together one had to execute stitches of various nature and size,to provide for the practical and later aesthetic function. Joining the details of an article, has been done with hemming since times immemorial till now-a-days. A hem is a joining, created after two adjacent details of the article had been sewn together by a particular kind of stitch or way. The hems can be: a) single joining; b) double joining, when the surface of one adjacent detail is folded under towards the first joining seam; The scientific investigations, as well as real samples, testify to the fact that the most various techniques were used to sew the details of articles: Running stitch, Backstitch, Uprykrip, Steblovyi Stitch (Proshytte), Pivstovbchyk, different kinds of Cut and Drawn Work, etc. This technological process of hemming accompanied manufacturing of sewn clothes and other articles since ancient times. Its emergence can be explained by the mechanical properties of materials, according to the technology of their production. In terms of the technology of weaving they are: a) fabrics with linen interlacing; b) fabrics without linen interlacing; Fabrics with linen interlacing are those, ground and horizontal threads of which are clearly visible. The basis consists of vertical threads, which lie along the length of the material (parallel to us). Pitkannya is horizontal threads, fallen in the width of the fabric (horizontal to us). 38
Ukrainian Folk Embroidery Основа — це вертикальні нитки, які лежать по довжині тканини (паралельно до нас). Піткання — це нитки, які лежать горизонтально по ширині тканини (горизонтально по відношенню до нас). У тканинах без полотняного переплетення нитки основи і піткання не переплітаються перпендикулярно (під прямим кутом), на їх тлі чітко не вирізняються. Тканини з полотняним переплетенням розкроюють на деталі виробу за прокладеною міткою по витягнутій нитці основи або піткання. Після розкрою таких тканин нитки піткання (або основи) легко виторочуються, тому з незапам'ятних часів впроваджується технологічна операція підрубка. Підрубка — це щільне закріплення швом горизонтальних ниток поміж вертикальними або одинарний, подвійний підгин країв виробу в бік виворітної, рідше лицевої сторони. Таку технологічну операцію виконують техніками: півстовпчик, стебнівка, за- тяганка, обмітка, кривульки, обметниці (одинарна, подвійна, потрійна), хрестику- вання (козлик) тощо. Підрубку виконують в межах таких розмірів: - подол, рукави жіночих, чоловічих сорочок — 1 см, - краї серветок — 1 см; - краї рушників, скатертин, інших інтер'єрних виробів — 2-2,5 см. Однак розміри підрубки країв виробу визначаються його формою, призначенням та характеристичними особливостями декору. Краї деталей виробів — комірців, манжетів, пазушок, чохлів тощо викінчують ще технікою зубцювання. Фактологічні матеріали (натурні зразки вишитих виробів різноманітного призначення) засвідчують про високохудожній рівень обробки країв деталей та вишитих виробів в цілому. Вивчення технік рубцювання, підруб- лення, зубцювання, формування практичних умінь, навиків їх виконання складають фундаментальні засади у надбанні кваліфікаційних знань. The ground and horizontal threads in fabrics, without linen interlacing, are not perpendicular and because of that are difficult to be distinguished. Fabrics with linen interlacing are cut out into the details of an article, following the marks either along the ground or horizontal threads. Having been cut out, the horizontal (or ground) threads of any fabric easily fray out. That is why, since time immemorial the technology of hemming has been introduced. Hemming means a tight fixing of horizontal threads between vertical ones with a seam; or either single or double fold of the edges of an article towards the reverse side, seldom obverse one. This technologic operation is worked in such techniques as: Pivstovbchyk, Stebnivka, Zatyahanka, Whip Stitch, Kryvulky, Obmit- nytsi (single, double, triple), Crossing (Kozlyk etc.). The hemming is executed within the following limits: - the hems (of a skirt), sleeves of men and women's shirts — 1 cm - edges of the napkins 1 cm - edges of the towels, tablecloths etc. 2-2.5 cm But the sizes of hemming are determined by the form of the article itself, its use and characteristic decor peculiarities. The edges of the details of the articles: collars, cuffs, fronts of shirts etc. are worked in Zubtsyuvannya (kind of an Overstitch) technique. Real samples of embroidered articles, of various use, are actual proofs of a high artistic level at which the details, edges and the finished products were worked. Study of such techniques, gaining practical experience while executing them are of primary importance to acquire qualification knowledge. 39
Українське народне вишивання 1. Обмітка. Шов виконується справа наліво. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. Від місця виколу ведемо її по діагоналі вліво і вниз через три нитки основи і піткання. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї три нитки піткання. Виводимо голку на лицьову сторону, знову ведемо її з робочою ниткою по діагоналі вліво і вниз через таку ж саму кількість ниток основи та піткання. Таким способом накладаємо стібки до кінця лінії шва. При цьому з лицьової сторони утворюються рівномірні діагональні стібки під кутом справа наліво і з виворітної сторони — прямі рівномірні паралельні стібки. Обмітку широко застосовують для рубцювання деталей та країв виробу в цілому, а також як з'єднувальний і оздоблювальний шов. 1. Whip stitch. The stitch is worked from right to left. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle with the working thread is brought out onto the obverse side. From that place it is led diagonally leftwards and down through three ground and horizontal threads. The needle is inserted into the fabric, turned upwards, picking up three horizontal threads and brought out onto the face of the cloth. Again, it is led diagonally leftwards and down through the same number of ground and horizontal threads. Thus, the stitches are laid in the same technique till the end of the seam line. The obverse side shows even diagonal stitches which fall from right to left. The reverse side represents straight, even, parallel stitches. Whip stitch is widely used in hemming the details and edges of the article itself. It is also worked as a joining and ornamental seam. Лицьова сторона. Obverse. 2. Півстов- пчик. Шов ведеться справа наліво. Робочу нитку закріплюємо з ви- |- ворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону і вколюємо її на місці виколу, повертаємо вліво, набираємо на неї три нитки основи між двома паралельними нитками піткання. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо вправо і вколюємо на місці попереднього вколювання. Повертаємо голку вліво і знову набираємо на неї ті ж самі нитки основи. Виводимо голку на лицьову сторону і робочою ниткою міцно стягуємо нитки основи (обтягнуті петлею робочої нитки), притягуючи її вправо. Вколюємо голку через дві нитки піткання (від місця виколу) вниз, повертаємо її вверх, набираємо ці ж нитки піткання Виворіт. Reverse. "ГП 2. Half Stitch. The stitch is worked from right to left. The working thread is fastened to the reverse side of the fabric at the starting point. The needle with the working thread is brought out onto the face if the cloth and inserted at the place it has been drawn out of, turned leftwards, picking up three ground threads between two parallel horizontal threads. The needle with the working thread is brought out onto the obverse side, led rightwards and inserted into the cloth at the place it has been previously inserted into. The needle is turned leftwards, picking up the same ground threads again. Then, it is brought out onto the obverse side and the ground threads are tightened with the working thread, pulling it rightwards. The needle is inserted into the cloth two horizontal threads downwards (from 40
Ukrainian Folk Embroidery і виводимо голку на лицьову сторону, міцно стягуючи робочою ниткою набрані нитки піткання. Вколюємо голку на місці виколу, повертаємо вліво, набираємо на неї три нитки основи між двома паралельними нитками піткання і накладаємо таким же способом наступний стібок. Кількість ниток основи та піткання, які набираються на голку, може змінюватися, залежно від структури тканини, робочої нитки та характеру орнаменту. Півстовпчик застосовують для рубцювання деталей та виробу в цілому, як з'єднувальний шов, а також ним виконують покрайниці основних орнаментів. Лицьова сторона. Obverse. і:::::.::::::::::::::::?:::-і:::::::::™::::::5^ 3. Обметниця одностіб- кова (плахтове закінчення). Цей шов художнього вигнивання виконується справа наліво. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. Від місця виколу відраховуємо чотири нитки піткання вниз між двома паралельними нитками основи. Вколюємо голку, повертаємо вверх і набираємо на неї пропущені нитки піткання. Виводимо голку на лицьову сторону (утворився вертикальний стібок із виведеною робочою ниткою у верхньому ріжку). Від місця виколу пропускаємо дві нитки основи, вколюємо голку через ту саму кількість ниток піткання вліво і вниз (на рівні нижнього ріжка попереднього стібка), повертаємо голку вверх, набираємо на неї чотири нитки піткання так, щоб вістря голки було добре видно. Робочу нитку обводимо під вістрям голки справа наліво, притримуючи її весь час великим пальцем лівої руки. Виводимо голку на лицьову сторону і ведемо її з робочою ниткою вліво і вниз через ту саму кількість ниток основи і піткання для накладання наступного стібка. З лицьової сторони утворюються рівні вертикальні стібки через однакову кількість ни- the insertion place), turned upwards, picking up the same horizontal threads and brought out onto the obverse side, tightening them with the working thread. The needle is inserted into the fabric at the place it has been drawn out of, turned leftwards, picking up three ground threads between two parallel horizontal threads, thus laying the next stitch. (The number of ground and horizontal threads, picked up by the needle, can vary, depending on the texture of fabric, working thread and design character). Half stitch is applied in hemming details and articles themselves. It is also used as a joining seam and to work final ornamental bands of basic ornaments. Виворіт. Reverse. 3. One-stitched Obmetny- tsya (Plakhtove Ending). This stitch is worked from right to left. The working thread is fastened to the reverse side at the starting point. The needle with the working thread is brought out onto the obverse side of the cloth. From that place four horizontal threads between two parallel ground ones are counted out downwards. The needle is inserted into the fabric, turned upwards, picking up the missed horizontal threads. The needle is brought out onto the obverse side (a vertical stitch has been formed, with the working thread in its top corner). From that place one should miss two ground threads and insert the needle through the same number of horizontal threads leftwards and down (at the level of the bottom corner of the previous stitch), turn the needle upwards, picking up four horizontal threads, so that the needle's point is clearly visible. The working thread is twisted around the needle's point from right to left, being constantly held by the thumb of the left hand. The needle with the working thread is brought out onto the face of the cloth and led leftwards and down through the same number of ground and horizontal threads to lay the next stitch. The obverse side shows even vertical stitches laid at the equal interval of the ground 41
Українське народне вишивання ток основи, з'єднані між собою петлею робочої нитки. З виворітної сторони утворюється горизонтальна лінія з рівномірних вертикальних стібків, ритмічно розміщених на однаковій відстані, не з'єднаних між собою. Плахтове закінчення широко використовується для рубцювання, орнаментального оздоблення рушників, серветок, скатертин, поясного верхнього одягу тощо. th/ї f Ї««М "««ТІ Ш kffen I threads and joined together with a loop of the working thread. The reverse side represents a horizontal line formed by the even vertical stitches, which fall the same way but are not joined with each other. Plakhtove ending is widely used in hemming; towels, napkins table-cloths, half-length and outer clothing decoration. ,„1, ».. - ■■.«)■«*■■■ li.a|i*ll.**iaa.«IM..i<.l»t>i ■»■■..» ■««■•■«■■*lt«ai«llAikatl»l«ilU Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 4. Обметниця тристібко- ва (плахтовий шов). Виконується справа наліво. Робочу нитку закріплюємо на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, вколюємо по діагоналі через одну нитку основи та чотири нитки піткання вліво і вниз, повертаємо голку вправо і вверх, набираємо чотири пропущені нитки піткання по діагоналі вправо і вверх та виколюємо її на місці попереднього виколювання так, щоб робоча нитка була справа голки. Обводимо вістря голки робочою ниткою справа наліво, притримуючи її великим пальцем лівої руки. Виводимо голку на лицьову сторону, вколюємо її вліво і вниз на місці нижнього ріжка попереднього стібка, повертаємо вверх і набираємо 4 нитки піткання між двома паралельними нитками основи так, щоб вістря голки було добре видно. Обводимо робочу нитку під вістря голки справа наліво. Виводимо голку на лицьову сторону і вколюємо через чотири нитки піткання вниз (на місці попередніх двох вколювань). Повертаємо голку вверх і вліво, виколюємо через одну нитку основи та чотири нитки піткання. Обводимо робочу нитку під вістря голки справа наліво і виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. 4. Three-stitched Obmet- nytsya (Plakhtovyi Stitch). This stitch is worked from right to left. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle with the working thread is brought out onto the obverse side and inserted diagonally into it through one ground thread and four horizontal ones leftwards and down. Then, the needle is turned rightwards and up, picking up four missed horizontal threads, and brought out onto the face of the cloth at the place from which it was previously drawn. The working thread should be to the right of the needle. The needle's point is twisted around by the working thread, held by the thumb of the left hand,from right to left. The needle is brought out onto the obverse side and inserted into the fabric, leftwards and down at the bottom corner of the previous stitch, turned upwards, picking up four horizontal threads between two parallel ground ones so that the needle's point is clearly visible. The working thread is twisted around it from right to left. The needle is brought out onto the obverse side of the cloth and inserted into it four horizontal threads downwards (at the place of the two previous insertions), turned upwards and left and brought out to the obverse side through one ground thread and four horizontal ones. The working thread is twisted around the needle's point from right to left and the needle with the working thread is brought out onto the obverse side of the cloth. 42
Ukrainian Folk Embroidery Лицьова сторона. Obverse. bi^«*«iW»*>ft"fr»^«akii«>fli«*Mtii*i>%>rtatltHiiKii«;a««rtc^ Виворіт. Reverse. 5. Хрестикування (козлик). Шов виконується зліва направо. Робочу нитку закріплюємо на місці початку шва з виворітної сторони. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо її від місця виколу вправо і вверх по діагоналі через чотири нитки основи і піткання. Вколюємо голку, повертаємо вліво та набираємо на неї дві нитки основи. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо її вправо і вниз по діагоналі через чотири нитки основи і чотири нитки піткання. Вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо на неї дві нитки основи. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо її знову вправо і вверх по діагоналі через ту саму кількість ниток основи і піткання для накладання наступного стібка (кількість ниток основи та піткання, через які по діагоналі ведеться робоча нитка і які набираються на голку, може змінюватись, залежно від структури тканини, робочої нитки та бажаної характеристики орнаментальної лінії шва). При цьому з лицьової сторони утворюється орнаментальна лінія із діагональних стібків, накладених то вправо, то вліво, які перехрещуються між собою зверху і знизу, з виворітної сторони — дві паралельні горизонтальні пунктирні лінії, утворені рівними стібками через однакову відстань тла тканини. Хрестикуванням виконують рубцювання, з'єднувальні шви, покрайниці стрічкових орнаментів, а також використовують як самостійний оздоблювальний шов художнього вишивання. 5. Crossing (Kozlyk). This stitch is worked from left to right. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle with the working thread is brought out onto the obverse side and led diagonally from that place rightwards and up through four ground and horizontal threads. The needle is inserted into the cloth, turned leftwards, picking up two horizontal threads. The needle with the working thread is brought out onto the obverse side and led diag- onally rightwards and down through four ground and horizontal threads. Then, the needle is inserted into the cloth again, turned leftwards, picking up two horizontal threads, brought out onto the face of the fabric and led diagonally rightwards and up through the same number of ground and horizontal threads to lay the next stitch, (the number of ground and horizontal threads the working thread takes diagonal journey through and which are picked up by the needle can vary, depending on the texture if the fabric, the working thread and desirable orn amental quality of the seam line). The face of the material shows the ornamental line, consisting of diagonal stitches, laid rightwards and leftwards, which intersect each other from above and from below. The reverse side represents two parallel horizontal dotted lines, formed by the even stitches at the equal intervals of the cloth background. Crossing is applied in hemming, joining seams, final ornamental bands etc. It can also be used as the basic decorative stitch of artistic embroidery. * ж * ж^:*:*»:*:*:*-^*^»? і%:Й-!&:-*;£:Ія%:!Й:*йвЗ Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 43
Українське народне вишивання Самостійна робота. 1. Опрацювати натурні зразки вишитих одягових, інтер'єрних, обрядових виробів; ознайомитись із формами обробки країв деталей та виробів в цілому. 2. Зробити замальовки характерних рубців, з'єднувальних швів, підрубок, різних форм зубцювання. Завдання № 1. 1. Серед демонстрованих зразків тканин визначити тканину з полотняним переплетенням. 2. Розкроїти тканину з полотняним переплетенням на задані деталі. Контрольна робота. Самостійне практичне вишивання вивчених швів за поданим зразком. Розмір 14 см х 6 см. Матеріали: полотно домоткане; нитки — муліне; оправа — картон. Питання для контролю знань. 1. Зобразіть графічно одинарний з'єднувальний рубець. 2. Проімгтуйте із двох відрізків тканини подвійний з'єднувальний рубець з підгином до вивороту. 3. Дайте визначення технологічній операції підрублення. 4. Які функції несуть в собі рубці та підрубка у виробах? 5. За якими ознаками розрізняють тканини з полотняним переплетенням? 6. Яким способом виконуються мітки для розкрою на деталі виробу тканин з полотняним переплетенням? Independent Work. 1. Examine samples of embroidered clothes, interior, ceremonial articles; study the way the edges of the details and articles themselves are finished. 2. Make sketches of characteristic hems, joining seams, and different forms of hemming. Task No 1. 1.Determine fabric with linen interlacing among the show-samples. 2.Cut out the material, with linen interlacing, according to the given specifications. Test. Independent practical embroidery of already studied stitches with the given sample. Size 14cm x 6cm Materials: home spun cloth threads — Mouline framing — cardboard Final Questions. 1. Draw a single joining hem. 2. Imitate a double joining hem, folded under to the reverse side, on two pieces of the material. 3. Give the definition of the technologic operation of hemming. 4. What are the functions of hems and hemming in articles? 5. How are fabrics with linen interlacing determined? 6. How are the marks, to cut out the details of an article, made on the fabrics with linen interlacing? 44 I
» Mf t J ■ рч-н \ I і і і ■ iif •і r • ft 1 .. і ]:№ j. і і ill* 'r'fj № >' !І>.ІЯ Iі'' I ІНІ i.!: i; i* 'J 4 ШШШШШ.Ш <*. s .<//» ## ^ І і ®m -\ 11 ® • і t і #4 j °&> :tf t н "Щ^'Щ^ЩЩі^^Ш^ і :1t <! fourth ЇЙ' <і if її І! all- її \и її *Й Ні :'Іі ' .; ,1:1 І т if . 'І '! 'І .' lib И' І! І,' к і JІ іі, ЇЙ; 4 І. і*1 н. 4U ю ■■і і ■ J 'ЛІ і 1 ' * І і л : / t л ' • >:♦', ■* ' « * * Vi J * * « * I * . .ДО* . ... t :1!: l! f Оздоблення країв' деталей Виробів .! v , 'Edges fmisfiirva of the І! аггіс&зі details ^ i\ її і
t s,. v.- ■-г-ч-" Д \ ^ i. * ..*•*■ •* \ «v 1 J. 4. •. 0 $ і tit*- і * t * * $
<£}£<&& (Ж. J. 9їо а каві шви SS* * с 'шагу Stitches of Artistic %mb oidery
Українське народне вишивання авчання мистецтву художнього вишивання — процес складний. Він потребує аналітичного мислення, теоретичних знань з технології виконання швів, практичних умінь, навиків користування інструментами, вишивальними матеріалами та власними знаннями. Формування умінь, практичних навиків вишивання слід починати із найпростіших швів, доступних розумінню, аналізу, технологічному розбору. При їх вивченні найкраще започатковувати знання, вміння з техніки настилу стібків, технології ведення шва, закладати основи фахового технологічного мовлення, а також початкові вправи практичного виконання технік художнього вишивання за їх теоретичним описом. Studying the art of artistic embroidery is a rather complicated process. It requires an analytical way of thinking, theoretic knowledge in the fields of technology and techniques of seam execution, practical skills, skills in using tools,embroidery paraphernalia and one's own knowledge. To acquire habits and practical skills in embroidery one should start with elementary stitches, which are clear and easy to analyze and investigate. To get profound knowledge and skills while studying, it is better to begin with the technique which with the stitches are worked, technology of the seam, to operate the vocabulary as well as to be able to execute techniques of artistic embroidery for beginners under their theoretic description. 1. Затяганка. Цей шов художнього вишивання виконується знизу вверх (шов вперед голку). Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. Від місця вико- лу відраховуємо чотири нитки піткання між двома паралельними нитками основи, вколюємо голку і набираємо на неї дві нитки піткання. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, знову пропускаємо чотири нитки піткання між тими самими паралельними нитками основи для накладання наступного стібка. (Кількість пропущених та набраних ниток піткання можна змінювати, залежно від структури робочої тканини, вишивальної нитки та якісної характеристики орнаменту.) При цьому з лицьової та виворітної сторін утворюється пунктирна горизонтальна лінія, вишита стібками робочої нитки, тільки стібки з лицьової сторони вдвічі більші від стібків виворітної сторони. Затяганку виконують при рубцюванні, зубцюванні як з'єднувальний шов та заповнення тла середини і покрайниць в окремих виробах, а також як самостійний орнаментальний шов для контурної вишивки. Затяганку можна виконувати на тканині без полотняного переплетення. В тако- 1. Zatyahanka («to tighten») The stitch is worked from the bottom to the top (running stitch). The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle with the working thread is brought out to the obverse side.Four horizontal ]i threads between two parallel ground threads are counted out from the place the needle has been brought out. Then, the needle is inserted into the cloth, picking up two horizontal threads and brought out to the obverse side to lay the next stitch. Again, four horizontal threads between the same parallel ground threads are missed, (the number of missed and picked horizontal threads can vary depending on the texture of the material, embroidery thread and qualitative characteristics of the ornament) Both, the obverse and reverse sides show a dotted horizontal line, worked with the stitches of the working thread. But, the stitches on the obverse are twice longer the stitches on the reverse. Zatyahanka Stitch is used while hemming, indenting etc. It is also used as a joining stitch and to fill the background, center and hems in separate articles. As the basic ornamental stitch it is worked in contour embroidery. Zatyahanka can be worked on the material without canvas interweaving. In this case, 48
Ukrainian Folk Embroidery му випадку робиться відмітка лінії шва. При накладанні стібків на голку набирається проміжок тканини вдвічі менший, ніж пропускається під голкою. В! Е==е|ііі 2. Стебнівка (стебну- вання, ручна строчка, французький шов). Шов виконується знизу вверх. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. Від місця виколу вниз між двома паралельними нитками основи відраховуємо три нитки піткання. Вколюємо голку, повертаємо вверх і набираємо на неї шість ниток піткання (між визначеними двома паралельними нитками основи). Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, від місця виколу вниз відраховуємо 3 (три) нитки піткання, вколюємо голку (це буде у верхньому ріжку нижнього стібка), повертаємо вверх, набираємо шість ниток піткання, виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону і таким же способом накладаємо стібки до кінця лінії шва. При цьому слідкуємо, щоб робоча нитка весь час була з правої сторони голки, притримуючи її середнім та вказівним пальцем правої руки. З лицьової сторони утворюється пряма орнаментальна лінія із рівних стібків, з'днаних між собою нижнім і верхнім ріжками. З виворітної сторони утворюється пряма лінія, утворена стібками, які наполовину переривають один одного. Такий шов художнього вишивання застосовують для рубцювання, зубцюван- ня, виконання покрайниць в стрічкових орнаментах, поєднують із найрізноманітнішими техніками художнього вишивання. Стебнівкою виконують орнаментальні мотиви та основні орнаменти. В такому випадку стібки накладаються не по прямій лінії, а за лінією орнаментального мотиву. one should mark the seam line. While laying the stitches, half as much cloth is picked up by the needle than missed underneath it. 2. Stebnivka (hand stitch, French Stitch). The stitch is worked from the bottom to the top. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle with the working thread is brought out to the face of the cloth. Three horizontal threads between two parallel threads are counted out downwards. The needle is inserted into the cloth and turned upwards, picking up six horizontal threads (between the two defined ones). Then, the needle with the working thread is brought out to the obverse side and three horizontal threads are counted out downwards again. The needle is inserted into the cloth (this will be in the top corner of the bottom stitch), turned upwards, picking up six horizontal threads, brought out to the face of the cloth. The stitches are laid in the same technique till the end of the seam line. One should see that the working thread is to the right of the needle, holding it with the middle finger and forefinger of the right hand. The obverse side shows a straight ornamental line, consisting of the even stitches joined together with the top and bottom corners. The reverse side represents a straight line from the stitches which cover each other half. The stitch is used in hemming, indenting and working final ornamental bands. It can also be combined with the various techniques of artistic embroidery. Ornamental motifs and basic ornaments are worked with Stebnivka Stitch. In this case the stitches are not laid straight, but outline the ornamental motif. Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. <; dO 49
Українське народне вишивання Лицьова сторона. Obverse. КРИВУЛЬКИ. 3. Кривулька одностороння. Шов виконується знизу вверх. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. Від місця виколу ведемо робочу нитку по діагоналі через три нитки основи та піткання вправо і вниз. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї шість ниток піткання. Виводимо голку на лицьову сторону, ведемо робочу нитку по діагоналі через три нитки основи і піткання вліво і вниз, вколюємо голку (це буде у верхньому ріжку нижнього стібка), повертаємо її вверх, набираємо на неї шість ниток піткання. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо її по діагоналі через ту саму кількість ниток основи і піткання вправо і вниз для накладання наступного стібка. (Кількість ниток основи і піткання могкна змінювати, залежно від структури тканини та бажаної якісної характеристики орнаментальної лінії шва). З лицьової сторони утворюється орнаментальна лінія із рівномірних діагональних стібків, що дотикаються під гострим кутом. З виворітної сторони — дві паралельні горизонтальні лінії, утворені рівними стібками. Кривульку односторонню застосовують як з'єднувальний шов в декоруванні рубців. Нею виконують орнаменти покрай- ниць, поєднують із найрізноманітнішими швами художнього вишивання при виконанні основних орнаментів. Широко її використовують при оздобленні натільного, верхнього, поясного та плечового одягу. Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 3. Kryvulka (Wave Stitch). One-sided Kyvulka. The stitch is worked from the bottom to the top. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle is brought out to the obverse side. From that place the needle with the working thread is led diagonally through three ground and horizontal threads rightwards and down. The needle is inserted into the cloth again, turned upwards, picking up six horizontal threads and brought out onto the face of the material. Then the working thread is led diagonally through three ground and horizontal threads leftwards and down. The needle is inserted into the cloth (this will be at the upper corner of the bottom stitch), turned upwards, picking up six horizontal threads, brought out onto the obverse side and led diagonally through the same number of ground and horizontal threads rightwards and down to lay the next stitch, (the number of horizontal and ground threads can vary depending on the structure of the material and desirable qualitative characteristics of the ornamental seam line). The face shows the ornamental line, consisting of the even diagonal stitches,which intersect at the acute angle. The reverse side represents two parallel ornamental lines,formed by the even stitches. One-sided Kryvulka Stitch is used as the joining stitch and decoration of hems. The ornaments of the final fancy bands are worked with this stitch. It is combined with various stitches of artistic embroidery while working the basic ornaments. It is widely used to decorate underwear and outer waist length and shoulder-width clothing. Виворіт. Reverse. 50
Ukrainian Folk Embroidery 4. Кривулька двостороння. Виконується справа наліво. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо її по діагоналі через три нитки основи та три нитки піткання вліво і вверх. Вколюємо голку, повертаємо вниз і вліво, виколюємо по діагоналі через три нитки основи і піткання. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, знову ведемо по діагоналі вліво і вверх через ту саму кількість ниток основи і піткання для накладання наступних стібків. Дійшовши до кінця лінії шва, повертаємо тканину на 180° і накладаємо стібки в протилежну сторону, набираючи лицьові стібки на голку, пропускаючи тканину між; стібка- ми під голку. Таким чином, з лицьової та виворітної сторони утворюється орнаментальна пряма лінія із рівномірних діагональних стібків, що дотикаються під гострим кутом. Звідси і назва — кривулька двостороння, її можна виконувати двома кольорами або двома відтінками одного і того ж кольору. Кривулькою двосторонньою виконують рубцювання, з'єднувальні шви, покрай- ниці та основні орнаменти в оздобленні рушників, дитячого, жіночого, чоловічого натільного, поясного та плечового одягу. Лицьова сторона. Obverse. 5. Кривулька тристібкова. Шов виконується знизу вверх. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону і прошиваємо три стібки технікою стебнівка (див. опис стебнівка). Після накладання останнього третього стібка виводимо голку у його верхньому ріжку, ведемо її по діагоналі через три нитки ос- 4. Double-sided Kyvulka. It is -worked from right to left. The working thread is fastened to the reverse side at the starting point. The needle with the working thread is brought out to the obverse side of the cloth and led diagonally through three ground and horizontal threads leftwards and up. The needle is inserted into the cloth, turned down and left, brought out onto the face of the cloth diagonally through three ground and horizontal threads. Then, the needle with the working thread is led diagonally leftwards and up through the same number of ground and horizontal threads to lay the next stitch. Having reached the end of the seam line, the material is turned at the angle of 180° and the stitches are laid in the opposite direction. The face stitches are picked up by the needle, missing the cloth between stitches under the needle. Thus, the ornamental straight line from even diagonal stitches, intersected at an acute angle, is formed both on the obverse and reverse sides. The technique itself determines the name of the stitch. Double-sided stitch can be worked in two colors, or two tints of the same color. The stitch is used in hemming, joining seams,final ornamental bands and as the basic ornament to decorate towels; children, women and men's underwear, waist length and shoulder width clothing. Виворіт. Reverse. 5. Three-stitched Kryvulka. The stitch is worked from the bottom to the top. The working thread is fastened to the reverse side at the starting point. The needle is brought out onto the obverse side of the cloth and three stitches are laid in Stebnivka (running) Stitch technique. Having the last third stitch ready, the needle is brought out in its top corner and led diagonally through three WW WVA ^ VNS4A 4 / A> w^ 51
Українське народне вишивання fj> СІ з\'Л нови та піткання вправо і вниз. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї три нитки піткання, прошиваємо три стібки технікою стебнівка, виводимо голку на лицьову сторону у верхньому ріжку третього стібка та ведемо її по діагоналі через три нитки основи і піткання вліво і вниз. Вколюємо голку, і таким же способом накладаємо стібки до кінця лінії шва (кількість ниток основи і піткання, через які накладаються стібки, можна змінювати, відповідно структурних вишивальних матеріалів та якісної характеристики шва, але кількість ниток піткання, через які настилаються стібки стебнівки і діагонального стібка, повинна бути однаковою). Кривульку тристібкову застосовують як з'єднувальний шов для оздоблення деталей та конструктивних швів вишитих виробів, поєднують в орнаментах із найрізноманітнішими техніками художнього вишивання, а також нею виконують доповнюючі й основні орнаменти. Лицьова сторона. Obverse. 6. Ланцюжок (тамбур, тамбурний шов). Цей шов художнього вишивання виконується знизу вверх. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, вколюємо її на місці виколу. Повертаємо голку вверх, набирає- ground and horizontal threads rightwards and down. The needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up three horizontal threads and again three stitches are laid in Steb- nivka technique. The needle is brought out onto the face of the material in the top corner of the third stitch and led diagonally through three ground and horizontal threads leftwards and down. The needle is inserted into the cloth and the stitches are laid in the same way till the end of the seam line. The number of ground and horizontal threads the stitches have been laid through can vary according to the texture of embroidery stuff and qualitative characteristics of the seam line. But the number of horizontal threads Stebnivka and diagonal stitches that havebeen laid through should be the same. Three-stitched Kryvulka is used as a joining seam, to decorate the details and constructive seams of already embroidered articles. It is combined with the most diverse techniques in ornaments and used in complementary and basic designs. Виворіт. Reverse. 6. Lantsiuzhok (Chainstitch). This stitch of artistic embroidery is worked from the bottom to the top.The working thread is fastened to the reverse side of the material at the starting point. The needle is brought out onto the obverse side,inserted into the cloth, turned upwards, picking up two-three horizontal threads between two parallel ground 52
Ukrainian Folk Embroidery mo на неї дві-три нитки піткання між двома паралельними нитками основи і виколюємо її так, щоб вістря голки було добре видно (не менше 1/3 голки). Робоча нитка при цьому повинна постійно лежати справа голки. Обводимо робочу нитку попід вістрям голки справа наліво, притримуючи її великим пальцем лівої руки. Виводимо голку на лицьову сторону, знову вколюємо на місці попереднього виколу (за петлевим стібком, що утворився) і таким же способом накладаємо стібки до кінця лінії шва. Ланцюжок (тамбур, тамбурний шов) використовують при рубцюванні, з'єднувальних швах, декоруванні рубців та країв деталей виробу. Ним виконують покрайниці, в стрічкових орнаментах поєднують з найрізноманітнішими техніками художнього вигнивання. Техніку художнього вишивання «ланцюжок» можна виконувати не тільки по прямій лінійним способом, а й за лінією орнаментального мотиву. Мотиви поєднують в орнаментальні стрічки і, таким чином, «ланцюжком» (тамбуром, тамбурним швом) виконують найрізноманітніші основні орнаменти, якими декорують дитячий, жіночий, чоловічий одяг. Лицьова сторона. Obverse. КРУЧЕНІ ШВИ. 7. Кручений шов «позад голки» Характерна технологічна особливість шва в тому, що стібки настеляються круговим способом (по колу). Техніка виконання шва поєднує в собі наступні прийоми у відповідній послідовності: робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони і вишиваємо хрестик косий. Голку з робочою ниткою виводимо у правому верхньому ріжку хрестика. Від місця виколу вниз відраховуємо дві горизонтальні нит- threads, and taken out so that the needle point is clearly visible (not less than 1/3). The working thread should always be to the right of the needle. The working thread is twisted around the needle's point form right to left, being held by the thumb of the left hand. The needle is brought out onto the face of the cloth and inserted into it again at the place the needle has previously been taken out of (beyond the loop stitch formed before). The stitches are laid the same way till the end of the seam line. Chain stitch is used while hemming, in joining seams, decoration of hems and article edges. It is applied to work final ornamental bands and combined with various techniques of artistic embroidery. Chain stitch can be worked not only in a straight way, but according to the line of the ornamental pattern. Motifs are combined into ornamental bands. Thus,chain stitch is a means to work basic designs in children, women and men's clothing. Виворіт. Reverse. 7. Twisted Backstitch. The characteristic technologic peculiarity of the seam is that the stitches are laid in circles. While working the stitch one should keep to the strict succession. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle is brought out to the obverse side and a slanting stitch is worked. The needle with the working thread is brought through the upper corner of the cross. From that place two horizontal threads are counted 53
Українське народне вигнивання ки. Вколюємо голку (це буде у правому нижньому ріжку хрестика). Повертаємо вверх, набираємо на неї пропущені нитки і виводимо на лицьову сторону на місці першого виколу. При цьому слідкуємо, щоб робоча нитка йшла з правого боку голки. Ведемо голку з робочою ниткою вниз і вліво (заокруглюємо) через чотири нитки (дві — покритих стібком, дві — непокритих), вколюємо голку (це буде у лівому нижньому ріжку хрестика), повертаємо вверх, набираємо на неї дві нитки і виколюємо у нижньому ріжку верхнього стібка. Знову ведемо голку з робочою ниткою по колу і вколюємо через чотири нитки (це буде у верхньому лівому ріжку хрестика). Останній стібок настеляємо через чотири нитки, вколюємо голку (це буде у правому верхньому ріжку хрестика, тобто на місці першого виколу), повертаємо голку вверх, набираємо на неї дві непокритих стібком нитки, виводимо на лицьову сторону та вколюємо її зліва за петлею першого стібка. З лицьової сторони утворюється основний композиційний елемент «ягідка» або «кружечок», який складається із хрестика косого, обплетеного довкола стібками, що наполовину перетинають один одного. Величину основного елемента можна збільшити за рахунок настилу по колу наступних рядів стібків. В орнаментах їх розміщують різними способами: прямою лінією, по діагоналі, трикутниками, ромбами тощо, вибудовуючи при цьому найрізноманітніші візерунки. off, the needle is inserted into the fabric (this will be in the right bottom corner of the cross), turned upwards, picking up the missed threads and brought out onto the face of the cloth at the starting point. Thus, one should see that the working thread is to the right of the needle. The needle with the work- ing thread is led downwards and left (curve) through four threads (two threads are covered with a stitch and two are non-covered), turned upwards, picking up two threads and is brought out onto the obverse side in the bottom corner of the upper stitch. Again, the needle with the working thread is pulled in a circle and is inserted into the cloth through four threads (this will be in the top left corner of the cross). The last stitch is laid through four threads. The needle is inserted into the fabric (this will be in the right top corner of the cross, thus at the first inserting point), turned upwards, picking up two threads not covered by the stitch, brought out onto the obverse side and inserted leftwards beyond the loop of the first stitch. The obverse side shows the basic composition element a «berry» or «circle», which consists of a slanting cross, twined around the stitches, which intersect each other half. The size of the basic element can be extended, laying the next stitch rows in circles. They are placed in ornaments in various ways: in a straight line, diagonally, in triangles, in rhombuses etc., thus forming elaborate designs. Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 54
Ukrainian Folk Embroidery 8. Кручений шов «ланцюжком» Технологія виконання крученого шва «ланцюжком» ідентична технології крученого шва «позад голки». Відмінність полягає у техніці настилу стібків. Настил стібків виконується в техніці «ланцюжок». Хрестик по центру не виконується. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. Від місця виколу вниз відраховуємо дві нитки, вколюємо голку, набираємо на неї дві пропущені нитки так, щоб вістря голки було добре видно. Обводимо вістря голки робочою ниткою справа наліво. Виводимо голку, (утворилась петелька із виведеною робочою ниткою між центром петельки та верхньою частиною її обвідки). Потім таким же способом накладаємо стібки за годинниковою стрілкою довкола цієї першої петельки. Після настилу останньої петельки голку виколюємо за обвідкою верхньої сусідньої петельки. Настил стібків можна продовжити по другому, третьому кругу, залежно від бажаної величини елемента (кружечка). 8. Twisted Stitch «in chain». The technique of execution of a twisted stitch «in chain» coincides with that of a backstitch. The only difference is the way the stitches are laid. The latter is worked «in chain» technique. The cross in the center is not done. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle with the working thread is brought out onto the obverse side. From that place, two threads are counted out downwards and the needle is inserted into the fabric, picking up the missed threads so that the needle's point is clearly visible. Then, the needle's point is twisted around by the working thread from right to left and the needle itself is brought out onto the obverse side (the loop has been formed with the working thread between its center and the upper arch). The stitches are laid around this first loop clockwise in the same technique. Having laid the last loop, the needle is inserted into the cloth beyond the arch of the upper neighboring loop. The stitches can be laid a second time, etc. in circles, according to the desirable size of the element (circle). V V J .-?-, ґГ 1 I .*. \ -. ■ V' л \* 4* \\ ' • .- k v .*'v4 ч A Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 55
Українське народне вишивання Самостійна робота. Тренінгові вправи з практичного виконання шва художнього вишивання за теоретичним описом його техніки і технології. Започаткувати словничок з основ фахового технологічного мовлення. Завдання № 2. Практичне виконання гивів художнього вигиивання: затяганка (вперед голку), стебнівка (позад голки), кривульки: одностороння, двостороння, тристібкова, ланцюжок (тамбур). Independent Work. 1. Training exercises to execute artistic embroidery stitches under the theoretic description of its technique and technology. 2. Develop one's own vocabulary of professional words in technology. Task # 2. Execute artistic embroidery stitches: Zatyahanka (Running Stitch), Stebnivka (Backstitch), Kryvulky: one —sided, double-sided, three- stitched, Lantsyuzhok (Chain stitch). Контрольна робота. Самостійне практичне вигиивання вивчених гивів за поданим зразком. Розмір 14 см X 6 см. Матеріали: полотно домоткане; нитки — муліне ; оправа — картон. Питання для контролю знань. 1. Перелічіть вивчені початкові шви. 2. Прокоментуйте техніку виконання і технологію ведення гива вперед голку. 3. Практично прошийте по прямій кривульку односторонню. 4. Походження назви шва художнього вишивання кривулька тристібкова. 5. За поданими натурними зразками швів художнього вишивання з лицьової та виворітної сторін визначіть кривульку двосторонню. 6. Прокоментуйте поняття: а) техніка виконання гива; б) технологія ведення гива. Test. Independent execution of already studied stitches following the given example. Size 14 cm X 6 cm Materials homespun cloth threads — Mouline framing — cardboard Final Questions. 1. Innumerate elementary stitches, that have been studied. 2. Comment on the execution technique and seam technology of the stitch Vpered Holku (kind of a Running Stitch). 3. Work One-sided Kryvulka straight ahead. 4. The roots of the name Three — stitched Kryvulka. 5. Identify Double-sided Kryvulka from the obverse and reverse sides on the given real samples of stitches of artistic embroidery. 6. Comment on the definitions: a) execution technique of the stitch b) seam technology. 56
V-1*. l&mmwm' ,№ Щ. ^ ц/, ..../ ■ g^Vj£^t;4Mi£' '»'! І !(!'>• ,, {|і ,11111 In і in і ^Початкові шви в інтер'єрни?с Виробах. ^Primary stitches in interim works
» 1*9 $ t I t Ф t 10 ' t
4\
j& l"L *"■ ч^... ^^^^/^^y^ O c2 .»«•.'* If поїш f- ^^т^шетшьжгєтещ^ І5/^5Л^ААЛЛАЛА^^ і."*' >л- І Шіїо/дагвд/сз^/р NMMWN^^ П V І Шг JT» "<g^ ^ і.1 - і V\- N 'Тепер ", поч. XXI cm. "9{pzv", beginning of the XXI-st century 3 «> Afs, 3gi 1 Д ^ 1XXx\v ^ \ Зі ' \ IT 4 ■ r • *> I. + h і ■ ■ ■> 1-І .1 ■* :,fc4 \A ЗГОРї
І —: ) (УІ. W. Osgo люіїальні и и $$. W* Ornamented Stitching Seams / / / / t
Українське народне вишивання Шиникнення назви «оздоблювальні» можна пояснити од- нокорінними словами, приведеними в словарі Б.Грін- ченка: оздоба, оздобити, оздобний, оз- добність. Всі вони несуть в собі зміст, пов'язаний із розумінням: прикраса, прикрашати, красний, вишуканість у прикрашанні (т.З, ст.44). Від них і походить назва швів оздоблювальні, яка несе в собі подвійний зміст: а) оздоблювати, прикрашати тканину шляхом настилу стібків вишивальною ниткою; б) оздоблення, прикрашання, надання цілісності, композиційної завершеності орнаментам. В орнаментальних композиціях оздоблювальні шви виконують функції взаємозв'язку композиційних мотивів, роздільних і доповнюючих ліній, покрайниць тощо. Натурний фактологічний матеріал засвідчує значимість оздоблювальних швів у декоративному рішенні виробів, творів художнього вишивання. Теоретичне і практичне вивчення технології, техніки вишивання оздоблювальних швів дає можливість розвинути уяву і навики початкового аналізу про взаємозв'язок технік художнього вишивання в орна- ментотворенні. Формує початкові поняття мислення техніками художнього вишивання в композиції. 1. Низинний шнурок. Шов виконується з виворітної сторони справа наліво. Робочу нитку акуратно закріплюємо на місці початку шва. Від місця закріплення ведемо голку по діагоналі вправо і вниз через дві нитки основи та дві нитки піткання. Вколюємо голку і різко повертаємо вліво і вверх. Виколюємо її по діагоналі через ті самі дві нитки піткання та чотири нитки основи. Виводимо голку, ведемо її знову вправо і вниз через дві нитки основи і ті самі дві нитки піткання. Вколюємо голку (це буде на рівні верхнього ріжка попереднього стібка через дві нитки піткання вниз), повертаємо вліво і вверх, і виколює- The origin of the name «ornamental» can be explained thus — in H.Hrinchenko Dictionary (Ukrainian)it has the same root as the Ukrainian words: an ornament, to ornament, ornamental,ornamentation. They all render the meaning, connected with one's perception of: adornment, to decorate, beautiful, delicacy in ornamentation. (44). The name «Ornamental Stitches» comes from them and has a double meaning: a) to ornate, decorate the material, laying the stitches with the embroidery thread b) ornamentation, adornment, final compositional touch of the ornaments Ornamental Stitches in the ornamental compositions contribute to the intercommunication of the compositional motifs, serve as marginal and complementary lines and final ornamental bands etc. The facts prove the importance of Ornamental Stitches in final decoration of the articles and works of artistic embroidery. Theoretic and practical study of the technology and technique of the way Ornamental Stitches are worked enables one to develop imagination and skills of elementary analysis of intercommunication of techniques of artistic embroidery while creating ornaments. It also forms an elementary way of thinking of how techniques of artistic embroidery would do for a composition. 1. Nyzynnyi Cord (Lace). The seam is worked from the reverse side of the cloth from right to left. The working thread is fastened at the starting point. From that place the needle is led diagonally rightwards and down through two ground threads and two horizontal threads. The needle is inserted into the cloth and turned leftwards and up. Then, it is brought out diagonally through the same two horizontal threads and four ground threads. Again, the needle is led rightwards and down through two ground threads and the same two horizontal threads, inserted into the cloth (this will be formed on the level of the upper corner of the previous stitch through two horizontal threads 62
Ukrainian Folk Embroidery mo по діагоналі через дві нитки піткання і чотири нитки основи (з них дві до місця попереднього виколу, дві вліво після нього) для накладання наступного стібка. Цим же способом накладаємо стібки до кінця лінії шва. З виворітної сторони (зі сторони виконання шва) утворюються рівномірні, одинарні діагональні стібки зліва направо через дві нитки основи і дві нитки піткання. З лицьової сторони також утворюються рівномірні діагональні стібки, але удвічі довші (через чотири нитки основи та дві нитки піткання) і лежать справа наліво, суцільно покриваючи тло тканини, утворюють шнурочок. Назва низинний шнурок походить від технології виконання (знизу, з вивороту) та зовнішньої форми шва. Низинним шнурком виконують з'єднувальні шви, декорують конструктивні шви виробів, вишивають покрайниці та роздільні лінії у стрічкових орнаментах, поєднують з іншими вишивальними техніками і застосовують як самостійний орнаментальний шов художнього вишивання. _ Лицьова сторона. Obverse. 2. Ретязь поперечний. Виконується такий шов художнього вишивання справа наліво. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону, ведемо її по діагоналі вліво і вниз через чотири нитки основи і чотири нитки піткання. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї чотири нитки піткання. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо її по діагоналі вправо і вниз (в протилежну сторону) через ті ж самі чотири нитки основи та піткання. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї чотири нитки піткання (паралельно попередньому набору), виводимо голку на лицьову сторону. Утворився хрестик косий із виведеною робочою ниткою у його правому верхньому ріжку. down), turned leftwards and up and brought out diagonally through two horizontal threads and four ground threads (two per each side) to lay the next stitch. The stitches are worked in the same way till the end of the seam-line. The reverse side shows even, single, diagonal stitches from left to right through two ground threads and two horizontal ones. The obverse side shows even diagonal stitches,but twice as long (through two horizontal threads and four ground threads), which lie from right to left and cover the background of the cloth completely (forming a lace).The technique itself determines the name of the stitch (from below, from the reverse side). Connecting seams, ornamental bands, marginal lines of the band ornaments etc. are worked with this stitch. It is combined with other embroidery techniques, as well as worked as an independent ornamental seam of artistic embroidery. Виворіт. Reverse. 2. Transversal Retyaz. This seam is worked from right to left. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The thread is brought out to the obverse side and led diagonally leftwards and down through four ground threads and four horizontal ones. The needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up four horizontal threads. Then, the needle with the working thread is brought out to the face of the cloth and led diagonally rightwards and down (in the opposite direction) through the same four ground and horizontal threads. The needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up four horizontal threads (parallel to the previous seam) and brought out to the obverse side (a slanting stitch has been formed, with the working thread in J w 63
Українське народне вишивання Від місця виколу ведемо голку по діагоналі вліво і вниз через ті ж самі чотири нитки піткання і шість ниток основи. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї чотири нитки піткання. Виводимо голку на лицьову сторону і ведемо її з робочою ниткою по діагоналі вправо і вниз (в протилежну сторону) через чотири нитки основи і чотири нитки піткання. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї ті ж самі чотири нитки піткання і виводимо її на лицьову сторону (це буде посередині хрестика, що утворився). Знову ведемо голку по діагоналі через ті ж самі чотири нитки піткання і шість ниток основи, вколюємо голку для накладання наступного стібка. Цим же способом накладаємо стібки до кінця лінії шва. З лицьової сторони утворюється чудовий хрещатий, дещо випуклий шнурок, з виворітної сторони — горизонтальна орнаментальна лінія, утворена ритмічним повтором рівних, вертикальних, паралельно розміщених стібків. Ретязь поперечний використовують для виконання з'єднувальних швів, покрай- ниць та роздільних ліній у стрічкових орнаментах. Ними декорують конструктивні вузли виробів, а також виконують основні орнаменти, оздоблюючи верхній одяг. its upper corner) From that place, the needle is led diagonally leftwards and down through the same four horizontal and ground threads. The needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up four horizontal threads. The needle with the working thread is brought onto the obverse side and led diagonally rightwards and down (in the opposite direction) through four ground and horizontal threads.The needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up the same four horizontal threads and is led onto the face of the cloth (this will be in the middle of a newly created cross). Again,the needle is led diagonally leftwards and down through the same four horizontal threads and six ground threads and is inserted into the cloth to lay the next stitch. The stitches are laid in the same way by the end of the seam line. The obverse side shows a wonderful crossed, a little salient lace. The reverse one represents a horizontal ornamental line, created from rhythmically repeated even,vertical, parallel laid stitches. Transversal Retyaz was used in connecting seams, to work the final ornamental band and marginal lines in band ornaments. Constructive nodes of the articles as well as the basic ornaments while adorning outer clothing are worked with this stitch. Лицьова сторона. Obverse. wmm Виворіт. Reverse. 3. Ретязь кольоровий. Технологія виконання шва така ж сама як і ретязя поперечного, тільки стібки шва накладаються відрізками робочих ниток різних кольорів. Підбирають, переважно, кольори, які домінують в основному орнаменті. Виконання шва починають відповідним кольором і прошивають 1-1,5-2 см (залежно від рисунка орнаменту). Після цього за допомогою другої голки попід стібки з лицьової сторони проводимо і акуратно заховуємо кінець робочої 3. Color Retyaz. The seam is worked in the same technique as the Transversal Retyaz. The seam stitches are laid with pieces of the working threads of different colors. In general, the colors predominant in the basic ornament are selected. The seam is started with the corresponding color and is worked 1-1.5-2 cm. (depending on the ornamental pattern). After that, with the help of another needle, the working thread of a different color is led through the stitches on the ob- 64
Ukrainian Folk Embroidery нитки іншого кольору (справа наліво) та продовжуємо накладати стібки. Для зручності виконання шва використовують стільки голок, скільки є кольорів робочої нитки. За їх допомогою здійснюємо перехід попід стібки шва з лицьової сторони від одного до іншого кольорових відрізків. З виворітної сторони лінія шва чиста, акуратна, без вузликів та зайвих кінчиків робочої нитки. Ретязь кольоровий найбільше використовують для виконання покрайниць та роздільних ліній в орнаментах, виконаних техніками низинка пряма, низинка замкова, а також для оздоблення верхнього одягу. і:: ' - ■ ■ .і Ііг І Лицьова сторона. Obverse. 4. Соснівка. Шов виконується зліва направо. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо її по діагоналі вправо і вверх через чотири нитки основи і чотири нитки піткання. Вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо на неї чотири нитки основи між двома паралельними нитками піткання. Виводимо голку на лицьову сторону, ведемо її по діагоналі вправо і вниз через ті ж самі чотири нитки основи і чотири нитки піткання. Вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо на неї дві нитки основи, виводимо на лицьову сторону. Від місця виколу знову ведемо голку по діагоналі вправо і вверх через чотири нитки основи і чотири нитки піткання. Вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо на неї чотири нитки основи, виводимо на лицьову сторону (це буде посередині хрестика, що утворився). Знову ведемо голку з робочою ниткою вправо і вниз через чотири нитки основи та чотири нитки піткання, вколюємо голку (це буде на рівні правого ріжка попереднього стібка), повертаємо вліво, набираємо на неї дві нитки основи, виводимо на лицьову сторону (це буде у нижньому ріжку попереднього стібка) і ведемо по діагоналі вправо і вверх для накладання наступного стібка. verse side, neatly hiding its end under them, (from left to right). The stitches continue to be laid. The number of needles depends on the number of colors being used. This makes it convenient to work. These needles with color threads, being drawn through the stitches on the face of the cloth, help the color pieces to alternate. The reverse side shows a neat seam line, without any knots and odd ends of the working thread. Color Rotyaz is widely used to work the final fancy bands,marginal lines in the ornaments in Plain Nyzyna,Zamkova Nyzyna and to adorn outer clothing. Виворіт. Reverse. 4. Sosnivka. (Pine-tree) The stitch is worked from left to right. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle with the working thread is brought out to the obverse side of the cloth and led diagonally rightwards and up through four ground threads and four horizontal threads. The needle is inserted into the cloth, turned leftwards, picking up four ground threads between two parallel horizontal threads. The needle is brought out onto the obverse of the cloth and led diagonally rightwards and down through the same four ground and horizontal threads. The needle is inserted into the material again, turned leftwards, picking up two ground threads, and is brought out to the face of the cloth. From that place the needle is led rightwards and up through four ground and four horizontal threads. Then, it is inserted into the cloth, turned leftwards, picking up four ground threads and brought out onto the obverse side (this will be in the middle of the newly created cross). Again the needle with the working thread is led rightwards and down through four ground and horizontal threads, inserted into the cloth (this will be even with the right corner of the previous stitch), turned leftwards, picking up two ground threads, led onto the obverse side (this will be at the bottom cornerof the previous stitch) and led diagonally rightwards and up to lay the next stitch. -^. _!_■_[. r.i.:... '_■ 65
Українське народне вишивання З лицьової сторони утворюється плоский хрещатий шнурочок, що образно відтворює хвою сосни. З вивороту утворюються дві горизонтальні, паралельні лінії. Верхня — у вигляді шва художнього вишивання стебловий шов, нижня — у вигляді стебнівки. Технікою художнього вишивання со- снівка виконують з'єднувальні шви, декорують рубці, вишивають покрайниці та роздільні лінії у стрічкових орнаментах, а також використовують як самостійний орнаментальний шов художнього вишивання при оздобленні натільного, поясного та верхнього одягу. Лицьова сторона. Obverse. 5. Смерічка. Виконується смерічка зліва направо. Робочу нитку закріплюємо на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо її від місця виколу по діагоналі вправо і вверх через три нитки піткання і шість ниток основи. Вколюємо голку, повертаємо вліво і вниз та виколюємо її по діагоналі через дві нитки піткання і чотири нитки основи (це буде зверху діагонального стібка, що утворився). Від місця виколу ведемо голку з робочою ниткою по діагоналі вправо і вниз (протилежно стібку, що утворився) через три нитки піткання і шість ниток основи, вколюємо голку, повертаємо вліво і вверх, виколюємо по діагоналі через дві нитки піткання і чотири нитки основи (це буде зверху стібка, що утворився). Від місця виколу знову ведемо голку з робочою ниткою вправо і вверх через три нитки піткання і шість ниток основи для накладання наступного стібка вверх. Таким способом накладаємо стібки до кінця лінії шва. При цьому постійно треба слідкувати, щоб стібок лягав під голкою, нижче місця її виколу. З лицьової сторони утворюються The face of the cloth shows a flat crossed lace, which reminds one of a pine-tree. The reverse side represents two horizontal parallel lines. The upper one looks like a Steblovyi (stem)Stitch, and the lower one — Stebnivka (running) Stitch. Connecting seams, edges, final decorative bands, marginal ornamental lines are worked in the technique of Sosnivka. It is also used as the basic ornamental stitch of artistic embroidery while adorning underwear, waist- length and outer clothing. Виворіт. Reverse. 5. Smerichka (Fir- tree) Stitch. The stitch is worked from left to right. The working thread is fastened at the starting point. The needle with the working thread is brought out to the obverse side and led diagonally rightwards and up through three horizontal threads and six ground threads. The needle is inserted into the cloth, turned leftwards and down and brought out diagonally through two horizontal threads and four ground ones (this will be at the top of the newly created diagonal stitch). From that place the needle with the working thread is led diagonally rightwards and down (opposite to the stitch worked before) through three horizontal threads and six ground threads, inserted into the cloth, turned leftwards and up and brought out diagonally onto the obverse side through two horizontal threads and four ground ones (this will be at the top of the newly created stitch). From that place the needle with the working thread is led rightwards and up through three horizontal threads and six ground threads to lay the next stitch upwards. The stitches are laid in the same technique to the end of the seam line. One should watch closely the stitches 66
Ukrainian Folk Embroidery рівномірні діагональні стібки — верхній і нижній. Нижній перекриває верхній на чотири нитки основи. Утворюється шнурочок, що ілюзорно нагадує хвою смереки. Звідси назва шва. З виворітної сторони утворюється горизонтальна лінія із діагональних стібків під кутом 30°, розділених однією ниткою піткання. Смерічку поєднують у вишиванні орнаментів з найрізноманітнішими техніками художнього вишивання. Цією технікою виконують з'єднувальні шви, вишивають по- крайниці та роздільні лінії в стрічкових орнаментах, а також його виконують як самостійний орнаментальний шов художнього вишивання. Лицьова сторона. Obverse. 6. Петельковий шов. Виконується петельковий шов зліва направо. Робочу нитку закріплюємо на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону, ведемо її з робочою ниткою по діагоналі вправо і вниз через дві нитки піткання і чоти- ри-шість ниток основи (залежно від структури матеріалів і характеристичних особливостей орнаменту). Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї дві нитки піткання і виводимо на лицьову сторону. Від місця виколу ведемо голку з робочою ниткою по діагоналі вліво і вниз через ті ж самі нитки піткання і основи. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї дві нитки піткання. Виводимо голку на лицьову сторону (це буде у лівому верхньому ріжку неправильного хрестика, що утворився). Притримуючи робочу нитку великим пальцем лівої руки, набираємо на голку стібки, що утворилися так, щоб вістря голки було добре видно. Обводимо вістря голки робочою ниткою зліва направо і виводимо її через петельку робочої нитки, що утворилася. Таким способом накладаємо петельки до кінця стібків. В кінці стібка вколюємо голку у нижній його ріжок, laid under the needle, lower the place it is brought out. Even diagonal stitches,the top one and the bottom one, appear on the obverse side of the cloth. The distance between them is four horizontal threads. The worked lace reminds one of a fir-tree. This determines the name of the stitch. The reverse side shows a horizontal line of diagonal stitches at an angle of 30° separated by one horizontal thread. While embroidering ornaments, Smerichka Stitch is combined with various techniques of fancy work. Connecting seams, final bands and marginal lines in ribbon-like ornaments are worked with this stitch. It can also be used as the basic decorative stitch. Виворіт. Reverse. 6. Petelkovyi (Looped) Stitch. This stitch is worked from left to right. The working thread is fastened at the starting point. The needle is brought out onto the obverse side of the cloth and led di- agonally rightwards and down through two horizontal threads and four-six ground threads (depending on the structure of the materials and ornamental peculiarities). The needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up two horizontal threads and is brought out to the face of the cloth. From that place the needle with the working thread is led diagonally leftwards and down through the same horizontal and ground thread. Then, it is inserted into the cloth, turned upwards, picking up two horizontal threads. The needle is brought out to the obverse side (this will be at the top left corner of the newly created irregular cross). Holding the working thread with the thumb of the left hand, one should pick up the newly created stitches with the needle, so that its point is clearly visible. The working thread goes around the needle point from left to right, and the needle is brought out through the loop created by the working thread. The loops are laid 67
Українське народне вишивання повертаємо вверх, набираємо на неї дві нитки піткання і виколюємо в верхньому ріжку. Далі ведемо голку по діагоналі вправо і вниз через таку ж саму кількість ниток піткання і основи для накладання наступного стібка. При цьому з лицьової сторони утворюються рівномірні дужки, покриті кіскою. З виворітної сторони утворюється горизонтальна лінія із прямих, рівних паралельних стібків, розміщених через рівномірні відрізки тканини. Петельковий шов використовують для оздоблення країв деталей виробу, конструктивних швів, поєднують його з різними швами художнього вишивання в орнаментах. Збільшуючи довжину настелених стібків основи шва, петельковим швом можна виконувати зв'язуючі конструктивні елементи між деталями виробу. Лицьова сторона. Obverse. 7. Шнурок в колосок. Шов виконується справа наліво. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Голку з робочою ниткою виводимо на лицьову сторону, ведемо її по діагоналі через чотири нитки піткання і чотири нитки основи вправо і вниз. Вколюємо голку, повертаємо вверх та набираємо на неї вісім ниток піткання між двома паралельними нитками основи. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо по діагоналі через чотири нитки піткання та чотири нитки основи вліво і вниз, вколюємо голку (це буде в лівому ріжку нижнього стібка), повертаємо вліво і набираємо на неї дві нитки основи. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо її по діагоналі через чотири нитки піткання та чотири нитки основи вправо і вниз для накладання наступного стібка. Таким способом накладаються стібки до кінця лінії шва. З лицьової сторо- in the same way till the end of the stitches. When the stitch is done, the needle is inserted into the bottom corner, turned upwards, picking up two horizontal threads and is brought out at the top corner. Then, the needle is diagonally led rightwards and down through the same number of horizontal and ground threads to lay the next stitch. The obverse side shows even arches, covered with a braid. The reverse side represents a horizontal line from even parallel stitches laid at equal intervals. Looped Stitch is used to decorate hems of articles and constructive seams. It can, as well, be combined with the other stitches of artistic embroidery. Lengthening the already laid stitches of the basic seam, Looped Stitch can be used as the linking constructive element between the details of the article. e«4.«»s -*******«* Виворіт. Reverse. 7. Koloskovyi (Ear-of-Wheat) Cord. The stitch is worked from right to left. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle with the working thread is brought out to the obverse side and led diagonally through four ground threads and four horizontal threads rightwards and down. The needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up eight horizontal threads between two parallel ground threads. The needle with the working thread is brought out to the face of the cloth and led diagonally through four ground threads and four horizontal threads leftwards and down. Then it is inserted into the cloth (it will be in the top corner of the bottom stitch), turned leftwards, picking up two ground threads, brought out to the obverse side and led diagonally through four ground threads and four horizontal ones rightwards and down to lay the next stitch. The stitches are laid in the same technique by the end of the seam line. 68
Ukrainian Folk Embroidery ни утворюються стібки, що перетинаються в одній точці під гострим кутом та імітують колосок. З виворітної сторони посередині шнурочка утворюється горизонтальна лінія у вигляді стебнівки, покрита вертикальними, рівномірними паралельними стібками через всю ширину колосовидного шнурочка. Шнурок в колосок використовується як оздоблювальний, з'єднувальний, самостійний декоративний шов художнього вишивання, і ним виконують роздільні лінії, покрайниці в орнаментах тощо. Лицьова сторона. Obverse. 8. Ріжка- тий (декоративний) шнурочок. Цей шов художнього вишивання виконується зверху вниз. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Голку з робочою ниткою виводимо на лицьову сторону і ведемо її по діагоналі вправо і вниз через чотири нитки піткання та чотири-шість ниток основи (кількість ниток основи можна змінювати, залежно від бажаної ширини шнурка). Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї чотири нитки піткання, виводимо на лицьову сторону. Від місця виколу ведемо робочу нитку по діагоналі вліво і вниз через ті ж самі нитки піткання і основи. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї три нитки піткання (між верхнім лівим ріжком і вико- лом голки залишається одна нитка піткання). Виводимо голку на лицьову сторону, проводимо за допомогою неї робочу нитку попід верхній ріжок стібка зліва направо (з периферії до середини шва), поправляю- чи настил ріжка великим пальцем лівої руки. Ведемо голку з робочою ниткою вправо і вниз через ті ж самі нитки основи і вісім ниток піткання. Вколюємо голку, повертає- The obverse side represents stitches which intersect in one point at an acute angle, imitating an ear of wheat. The reverse side shows a horizontal line right in the middle of the cord, reminding one of Stebnivka (Running) Stitch, covered with even, vertical, parallel stitches the breadth of an ear-of-wheat- like cord. Koloskovyi Cord is used as an ornamental and joining stitch. The marginal lines and final ornamental bands etc. are worked with this stitch. It can also be used as the basic decorative stitch of artistic embroidery. Виворіт. Reverse. 8. Rizh- katyi (Horny Decorative) Cord. The stitch is worked downwards. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle with the working thread is brought out to the obverse side and led diagonally rightwards and down through four horizontal threads and four-six ground threads (the number of ground threads can vary, depending on the desirable breadth of the cord). The needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up four horizontal threads, and brought out onto the obverse side. Then the needle with the working thread is led diagonally leftwards and down through the same horizontal and ground threads. The needle is inserted into the cloth again, turned upwards, picking up three horizontal threads, brought out to the face of the cloth and the working thread is led under the top horn of the stitch from left to right (from periphery to the stitch center). The «horn lay» should be adjusted with the thumb of the left hand. The needle with the 'working thread is led rightwards and down through the same ground threads and eight horizontal threads. The needle is inserted into the cloth, turned upwards, 69
Українське народне вишивання мо вверх, набираємо на неї три нитки піткання (між виколом голки і нижнім ріжком стібка знову залишається одна нитка піткання). Виводимо голку на лицьову сторону і за допомогою неї проводимо робочу нитку попід нижній правий ріжок стібка справа наліво. Ведемо голку з робочою ниткою по діагоналі вліво і вниз через ті ж самі нитки основи і вісім ниток піткання для накладання наступного стібка. При цьому, з лицьової сторони утворюється шнурочок- плетінка із завитками (ріжками) через кожні чотири нитки піткання. З виворітної сторони утворюються дві паралельні вертикальні пунктирні лінії з рівномірних вертикальних стібків, розділених між собою однією ниткою піткання. Декоративний шнурочок використовують як з'єднувальний оздоблювальний шов. Ним вишивають покрайниці та основні орнаменти, по'єднують в орнаментах з іншими техніками художнього вишивання. Лицьова сторона. Obverse. 9. Снурок (снурування). Цей шов художнього вишивання найбільш поширений на теренах Галицької Гуцуль- щини. Прадавнє його походження, автохтонність засвідчує сама назва шва (див. сл. Б.Грін- ченка, том. IV. — сі63). Виконується снурок зліва направо. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. Від місця виколу ведемо її по діагоналі вправо і вверх через чотири нитки піткання і три нитки основи (кількість ниток можна змінювати, але в поданому співвідношенні). Вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо на неї три нитки основи. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону та ведемо її по діагоналі вправо і вниз через ті ж самі три нитки основи і чотири нитки піткан- picking up three horizontal threads (one horizontal thread is left between the bottom corner of the stitch and the place where the needle has been inserted). The needle is brought out to the face of the cloth and the working thread is led under the right bottom corner of the stitch from right to left. Then, the needle with the working thread is led diagonally leftwards and down through the same ground threads and eight horizontal ones to lay the next stitch. The obverse side shows a braided cord with the curls (horns) at the interval of four horizontal threads. The reverse side represents two parallel vertical dotted lines, formed from the even vertical stitches, separated by one horizontal thread. Decorative Cord is used as a joining and decorative stitch. The hems and the basic ornaments are worked with this stitch. It can also be combined with the other techniques of artistic embroidery. Виворіт. Reverse. 9. Snurok (Snuruvannya). /Lacing/ This stitch of artistic embroidery is widespread in the area of Halytska Hutsulsh- chyna. The name of the stitch itself is evidence of its ancient and autochthonous origin. The cord (lace) is worked from left to right. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle with the working thread is brought out to the obverse side. From that place the needle is led diagonally rightwards and up through four horizontal threads and three ground threads (the number of the threads can vary, but in the given correlation). Then, the needle is inserted into the cloth, turned leftwards, picking up three ground threads and brought out to the face of the cloth and led diagonally rightwards and down through the --3 V _LLL_U 70
Ukrainian Folk Embroidery ня. Вколюємо го^ку, повертаємо вліво, набираємо на неї три нитки основи і виколюємо її у нижньому ріжку стібка, що утворився. Ведемо голку по діагоналі вправо і вверх через шість ниток основи і ті самі чотири нитки піткання. Вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо на неї три нитки основи. Виводимо голку на лицьову сторону (це буде у верхньому ріжку попереднього нижнього стібка), ведемо її по діагоналі вправо і вниз через ті ж самі чотири нитки піткання і три нитки основи для накладання наступного стібка. Стібки зліва направо і вверх удвічі довші від стібків, що настеляються зліва направо і вниз. У зв'язку з цим з лицьової сторони утворюється переплетення настелених стібків, що матеріалізуються у цікавий шнурочок. З виворітної сторони утворюються дві горизонтальні паралельні лінії у вигляді стебнівки. Технікою художнього вишивання «снурок» виконуються роздільні лінії основних орнаментів, рубцювання, з'єднувальні шви. Декорують цим швом краї деталей виробу в цілому, а також використовують як самостійний орнаментальний шов художнього вишивання. На Гуцульщині «снурок» є невід'ємним в уставкових орнаментах жіночих сорочок. Основний орнамент уставки обрамляється п'ятьма рядами «снурка» з двох сторін. З них два ряди «снурка» глухі (одноколірні), три вишиваються поперемінно відрізками кольорів, що переважають в основному орнаменті. Обабіч уставка обрам- люється покрайницями. Лицьова сторона. Obverse. 10. Обметниця поверхнева. Шов виконується справа наліво. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці краю рубця (або закрученого в рулик краю деталі виробу). Виводимо голку на лицьову сторону, вколюємо її вниз від місця виколу через таку кількість ниток піткання, щоб повністю no- same four horizontal threads and three ground ones. The needle is inserted into the cloth again, turned leftwards, picking up three ground threads and brought out in the bottom corner of the newly created stitch. The needle is led diagonally rightwards and up through the same four horizontal threads and six ground threads. Then, the needle is inserted into the cloth, turned leftwards, picking up three ground threads, brought out to the obverse side (this will be in the top corner of the previous stitch) and led diagonally rightwards and down through the same four horizontal threads and three ground to lay the next stitch. The stitches from left to right and up are twice longer the stitches laid from left to right and down. That's ■why the obverse side shows an intricate interlacing of the laid stitches, reminding one of a cord. The reverse side represents two horizontal parallel lines in the form of Stebnivka (Running) Stitch. The marginal lines of the basic ornaments, hemming, joining stitches are worked in the «lacing» technique. The stitch is used for trimming edges of the details and the articles themselves. It can also be used as the basic ornamental stitch. In Hutsulshchyna «lacing» is inseparable while working inset orn aments in chemises. The basic design of an inset is embroidered in five rows of «lacing» from both sides. Two rows are blind (of one color), three rows are worked in alternating pieces with colors predominant in the basic ornament. The inset is trimmed with the final decorative band. Виворіт. Reverse. 10. Obmitnytsya Poverkhneva. (Surface Whip-stitch) The stitch is worked from right to left. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the edge of the hem (or a folded edge of the detail). The needle is brought out to the obverse side and inserted into the cloth downwards from the insertion place 71
Українське народне вишивання крити рубець або скручений рулик. Повертаємо голку вверх і виколюємо на місці попереднього виколу так, щоб добре було видно вістря голки. Обводимо робочу нитку попід вістря голки справа наліво, притримуючи її великим пальцем лівої руки. Виводимо голку на лицьову сторону, вколюємо її через дві нитки основи вліво і ту ж саму кількість ниток піткання для накладання наступного стібка і так до кінця лінії шва. Після цього настеляємо другий ряд (поверхневих) стібків. Для цього на голку набираємо утворену петельку між двома паралельними стібками. Вістря голки обводимо робочою ниткою справа наліво та протягуємо голку через петлю, що утворилась. Таким способом накладаємо 2-3 ряди поверхневих шнурочків відповідно до рисунка орнаменту. Поверхневий шнурок можна виконувати двома кольорами. При цьому на голку набираємо одну петлю, а другу пропускаємо. Пропущені петлі прошиваємо іншим кольором. Обметниця поверхнева широко використовується для викінчення країв деталей виробів, викінчення вирізних пройм, горловин тощо. 11. Шнурочок поверхневий з підкладкою. Виконується шов справа наліво. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва (переважно на краю деталі виробу). Виводимо голку на лицьову сторону і від місця виколу відраховуємо 2- 3-4 нитки піткання вниз. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї пропущені нитки піткання та виколюємо на місці попереднього виколу так, щоб вістря голки було добре видно. Обводимо робочу нитку попід вістря голки справа наліво. Притримуючи робочу нитку великим пальцем лівої руки, виводимо голку на лицьову сторону, through the same number of horizontal threads to cover the hem or a fold completely. The needle is turned upwards and brought out to the face of the cloth at the place it has been previously brought out, so that the point of the needle is clearly visible. The working thread is twisted around the needle point from left to right, being held by the thumb of the left hand. The needle is brought out to the obverse side and inserted into the cloth two ground and horizontal threads leftwards to lay the next stitch. The stitches are laid the same way till the end of the seam line. After that the second (surface) row of stitches is laid. The newly created loop between two parallel stitches is picked up by the needle. The needle point is twisted by the working thread from right to left and pulled through the created loop. Two or three rows of surface stitches are laid in such a way according to the ornamental pattern. The surface cord can be worked in two colors (picture). The needle picks up one loop, missing the other one. The missing loops are worked in another color. The Surface Cord is widely used for trimming the hems of details, finishing cut arm-holes and collars etc. 11. Surface Cord with the Lining. The stitch is worked from right to left. The working thread is fastened to the reverse side at the starting point (chiefly at the edge of the detail). The needle is brought out to the obverse side of the cloth. Then, the needle is inserted into the cloth two-three-four horizontal threads downwards, turned upwards, picking up the missed threads and brought out at the place it has been previously brought out, so that the needle point is clearly visible. The working thread is twisted around the needle point from right to left. Holding the working thread with the thumb of the left hand, the needle is brought out to the face of the cloth 72
Ukrainian Folk Embroidery вколюємо її через дві нитки основи і ту ж саму кількість ниток піткання вниз. Повертаємо голку вверх, набираємо на неї пропущені нитки піткання, обводимо вістря голки робочою ниткою, виводимо голку через петлю та ведемо її далі вліво через ту ж саму кількість ниток основи і піткання для накладання наступних стібків. При цьому необхідно слідкувати, щоб робоча нитка весь час йшла справа наліво і притримувати її в горизонтальному положенні великим пальцем лівої руки. Коли стібки настелені до кінця лінії шва, на кіску шва накладаємо кручену нитку або тонкий шнурочок (залежно від бажаної фактури поверхневого шнурочка) кольору, відповідно до вишитої основи. Нитку або шнурочок притримуємо великим пальцем лівої руки і справа наліво настеляємо стібки. На голку набираємо петельку міме двома вертикальними стібками нижнього шва і шнурочок або настелену нитку. Вістря голки обводимо справа наліво робочою ниткою, виводимо голку, вколюємо її попід наступну петельку для подальшого накладання стібків. При цьому з лицьової сторони утворюється широкий поверхневий (не пришитий до тканини) шнурок. З виворітної сторони утворюється горизонтальна лінія із рівномірних паралельних вертикальних стібків, розміщених на однаковій віддалі один від одного. Лицьова сторона. Obverse. 12. Прошите (стебнове шитво). Назва походить від слів прошивати (прошиває) і стеб- нувати (стебнове шитво). Шов виконується зверху вниз. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону. Від місця виколу вниз відраховуємо дві нитки піткання між двома паралельними нитками основи. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо ці нитки піткання на голку. Виводимо голку на лицьову сторону, вколюємо її через чотири and inserted into it two ground threads leftwards and two horizontal threads downwards The needle is turned upwards, picking up the missed horizontal threads. The needle point is twisted by the working thread and the needle itself is pulled through the loop and led further leftwards through the same number of ground and horizontal threads to lay the next stitch. One should see that the working thread goes from right to left and is held horizontally by the thumb of the left hand. When the seam line is ready, a twisted thread or a thin cord (depending on the desirable texture of the surface cord), the color of which corresponds to that of the embroidered background, is laid over it. The thread or the cord is held by the thumb of the left hand. The stitches are laid from right to left. The needle picks the loop, formed between two vertical stitches of the bottom seam and the cord. The working thread twists around the needle point from right to left. Then, the needle is pulled out, inserted into the cloth under the next loop, the stitches to be laid parallel further on. The obverse side shows a broad surface (not sewn to the material) cord. The reverse side represents a horizontal line, consisting of even, parallel, vertical stitches, placed at equal intervals. ЙЯЯ^^ Виворіт. Reverse. 12. Proshyttye (Stebnove Needlework), /Running Stitch/. The name comes from the words «to stitch» and «stebnu- vaty». The stitch is worked from the top to the bottom. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle is brought out to the obverse side. Then, it is inserted into the cloth two horizontal threads between two parallel ground threads downwards, turned upwards, picking up these horizontal threads. The needle is brought out to the obverse side of the cloth and inserted into it four horizon- 73
Українське народне вигнивання нитки піткання вниз між тими самими паралельними нитками основи. Повертаємо голку вверх, набираємо на неї дві нитки піткання і виводимо на лицьову сторону (це буде у нижньому ріжку попереднього стібка). При настилі стібків треба слідкувати, щоб робоча нитка постійно йшла з правої сторони голки. Прошиттєм (стебновим швом) вишивають покрайниці, роздільні лінії в основних орнаментах, його використовують як з'єднувальний, оздоблювальний та основний шов при виконанні орнаментів. ку .і і.іиш.ті . a lijf 11 ■■№■ WWmm\mi Щ ff Лицьова сторона. Obverse. 13. Вівсик. Шов виконується зліва направо. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони. Виводимо голку на лицьову сторону і вколюємо її через чотири нитки основи вправо. Повертаємо голку вліво і вниз та виколюємо її по діагоналі через чотири нитки основи і дві нитки піткання. Виводимо голку на лицьову сторону, вколюємо через чотири нитки основи вправо (паралельно верхньому стібку). Повертаємо голку вліво і вверх, виколюємо її по діагоналі через дві нитки основи і одну нитку піткання (це буде посередині верхнього та нижнього стібків). Виводимо голку на лицьову сторону, вколюємо її через чотири нитки основи вправо між двома паралельними нитками піткання. Повертаємо голку вліво і вверх, виколюємо її по діагоналі через дві нитки основи і одну нитку піткання (це буде у правому ріжку верхнього стібка). Таким же способом настеляємо стібки до кінця лінії шва. Технікою художнього вишивання вівсик виконують основні орнаменти, покрайниці та обвідки. tal threads between the same parallel ground threads downwards. The needle is turned upwards, picking up two horizontal threads, and brought out to the face of the cloth (this will be in the bottom corner of the previous stitch). While laying the stitches one should see that the working thread goes from the right side of the needle. Proshyttye is used to work hems and marginal lines in basic ornaments. It is also used as a joining, decorative and basic stitch while embroidering the ornaments. Виворіт. Reverse. 13. Vivsyk («Oats»). The stitch is worked from left to right. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth. The needle is brought onto the obverse side and inserted into the fabric four ground threads rightwards. The needle is turned leftwards and down and brought out diagonally through four ground and two horizontal threads onto the obverse side. Again, the needle is inserted into the cloth four ground threads rightwards (parallel to the top stitch), turned leftwards and up and brought out diagonally through two ground and one horizontal thread (this will be in the middle of the top and bottom stitches) and onto the face of the material. Then, the needle is inserted into the cloth four ground threads between two parallel horizontal ones rightwards, turned leftwards and up and brought out diagonally through two ground and one horizontal threads (this will be in the right corner of the top stitch) onto the obverse side. The stitches are worked in the same way till the end of the seam line. The basic ornaments,final ornamental bands and outlines are embroidered in Vivsyk technique. 74
Ukrainian Folk Embroidery Щ Лицьова сторона. Obverse. Самостійна робота. 1. Практичні вправи на засвоєння методики оформлення вишитих зразків технік художнього вишивання. 2. Засвоєння методики графічного зображення швів художнього вишивання. Завдання № 3. 1. Вишивання вивчених швів на тканині з полотняним переплетенням. Контрольна робота. Самостійне практичне виконання вивчених швів за поданим зразком. Розмір 14 X 6 см. Матеріали: тканина — домоткане полотно із чітким полотняним переплетенням; нитки — муліне; оправа — картон. Питання для контролю знань. 1. Чим обумовлена назва швів художнього вигнивання оздоблювальні? 2. Способи застосування оздоблювальних швів у художньому вишиванні. 3. Як пояснити походження назви шва низинний шнурок? 4. Прокоментуйте спільність техніки та відмінність технології вишивання швів ретязь, ретязь кольоровий. 5. За розглядом натурних зразків з лицьової і виворітної сторони визначіть шви художнього вишивання соснівка, смерічка. Прокоментуйте аспект походження їх назви. 6. За поданим зразком прошийте практично 5 см довжиною шнурок в колосок. 7. Вкажіть подібність та відмінність техніки і технології виконання швів шнурочок поверхневий, шнурочок поверхневий з підкладкою. 8. Прошийте практично 5 см шва шнурочок ріжкатий (декоративний). Прокоментуйте технологію та техніку його виконання. 9. В яких випадках найбільше використовуються шви художнього вишивання: петельковий шов, поверхневий шнурочок, шнурочок з підкладкою. їт^тшжтш^ттт Виворіт. Reverse. Independent Work. 1. Practical exercises: how to finish already worked samples of techniques of artistic embroidery; 2. Methods of sketching artistic embroidery stitches. Task # 3. 1.Embroidery of studied stitches on material with linen interweaving. Test. Independent execution of studied stitches following the example. Size: 14 X 6 cm Materials: linen — homespun with clearly visible linen interweaving; threads — Mouline; framing — cardboard; Final Questions. 1. What is the history of the name «Ornamental» in artistic embroidery stitches? 2. Ways Ornamental Stitches are used in artistic embroidery. 3. Where does the name Nyzynnyi Cord come from? 4. Comment on the similarity of technique and difference of technology of execution of Retyaz and Color Retyaz Stitches. 5. Identify the stitches of artistic embroidery Sosnivka and Smerichka, having examined the obverse and reverse sides of the given samples. Comment on the aspect their names came from. 6. Execute Koloskovyi Cord 5cm long on the given sample. 7. Explain the similarity and difference of technique and technology when executing Poverkhnevyi Cord and Poverkhnevyi Cord with the Lining (Surface Cord) Stitches. 8. Work Rizhkatyi (Horny/Decorative) Cord 5cm long. Comment on the technology and technique of its execution. 9. When are the stitches of artistic embroidery: Petelkovyi (Looped) Stitch, Poverkhnevyi (Surface) Cord, Cord with the Lining, most widely used? 75
. J s , Г а, гід u.#k.» .д» * f і і iVI' * і Яг V «.!<•«»••** М» ■ ■* #.і » * «і 5і • ■ It *. Г і * » f f •* 1**' и. < * ' • *• і ,•_ •/
Уфлекція святковий жіночий комплектів "%елія сонця", XXI cm. 1еі(ніки вишивання: оздоблювальні шви Collection of festive women's sets "Упе Sun's Celt", XXI-st century 'Embroidery techniques: fancy stitches ,\ J -—:::£$ **»w»««»» \ *~"-*r::r-'--J VP*
і ^ \ *} .yv,- Оздоблювальні шви в декоруванні виробів fancy stitches white decorating the articles і t
СОЇ* <]/. (Рахункові шви 55- V* St'tches which %tquirt Counting
Українське народне вишивання Шазва рахункові шви акумулює в собі фізичний та технологічний зміст понять: а) виконання шва здійснюється за фізичним рахунком ниток; б) настил стібків ведеться через відповідну кількість ниток основи піткання по прямій чи діагоналі в закономірній послідовності. Рахункові шви мають найрізноманітніші якісні техніко-технологічні ознаки. Однак за спільністю характеру техніки настилу стібків, покриття ними тла тканини та утворення прозорів їх умовно можна розділити на дві групи: а) непрозорі рахункові шви; б) прозорі рахункові шви. Непрозорі — це рахункові шви, настилом стібків яких можна здійснювати суцільне покриття тла тканини. При їх виконанні не утворюються повітряні прозори чи прозори тла тканини. Прозорі — це рахункові шви, які уособлюють в собі цілісне комбінативне єднання настилу стібків з повітряним про- зором або прозором тла тканини. Подібність рахункових швів — вишивання їх за рахунком ниток, відмінність — в техніках настилу стібків: по прямій, діагоналі, перетину під прямим, гострим кутом, рівних та різних за довжиною стібків, стібків з обвідкою, без обвідки, за годинниковою стрілкою, проти годинникової стрілки, по колу тощо. Вивчення рахункових швів є ґрунтовним джерелом для усвідомленого пізнання природи походження швів та їх назв: хрестик, шов «кочелистий», курячий брід, «солов'їні вічка» тощо. Натурні зразки орнаментів, виконані рахунковими швами, з прадавніх часів і до наших днів слугують фактологічним матеріалом для формування усвідомленого розуміння появи та творення семантики, символіки у вишивці. Синтез знань з основ композиції і набутих навичок з технології і техніки вишивання рахункових швів дають глибинні можливості розвитку початкових умінь мислити техніками художнього вишивання в ор- наментотворенні, творчого мислення та аналітичного розуміння, як вишивальними техніками матеріалізувати творчий задум. Знання технік рахункових швів формують вміння і навички виконувати робочі рисунки орнаментів, розрахувати їх на The name «Stitches which Require Counting» combines manual and technologic meaning: a) the stitch is executed when the threads are manually counted off; b) the stitches are laid through the appropriate number of ground and horizontal threads either straight or diagonally in strict succession; Stitches which Require Counting have the most diverse qualitative technique and technologic peculiarities. While taking into account the common character of the way the stitches are laid, the way they cover the background of the fabric and create unfilled space, they can be generally divided into two groups: a) opaque stitches which require counting; b) transparent stitches which require counting. Opaque stitches are those that been laid cover the entire background of the cloth. While working them none of the unfilled spaces are formed, i.e. the background is invisible. Transparent ones are those which combine stitches laid with either airy or background clearances. Similarity of the stitches, which require counting, is that they are worked according to the number of threads counted off._The difference is, the techniques in which the stitches are laid: straight, diagonally, intersecting at straight or acute angles, of equal or different length, with or without outlining, clockwise or counterclockwise, or in a circle etc. Study of the stitches, which require counting is the foundation to perceiving the nature and origin of the stitches and their names: Cross, Kochelystyi, Kuryachyi Brid, and Solovyini Vichka etc. Since times immemorial till now-a-days, samples of the ornaments worked with stitches which require counting, are main factors in the formation of conscious understanding of how semantics and symbolism appeared and are created in embroidery. Synthesis of knowledge in the fields of composition as well as acquired skills in technology and technique of embroidery of stitches which require counting provide one with ample opportunities to develop elementary abilities of thinking how techniques of artistic embroidery would do for a composition. They favor creative ways of thinking and analytic understanding and help one to achieve one's creative idea. Knowledge of stitching techniques, 80
Ukrainian Folk Embroidery клітці і полотні, визначати шви за натурними зразками орнаментів, розвивають культуру праці, естетику виконання швів та викінчення завдання в цілості. а) непрозорі рахункові шви художнього вишивання. 1. Оксамитовий F шов. : Виконується за : робочим рисунком ор- : наменту зліва направо. : Робочу нитку закріп- : люємо з виворітної сто- : рони на місці початку н шва. Виводимо голку з j- робочою ниткою на ли- F цьову сторону, ведемо - її по діагоналі вправо і : вниз через 4 нитки ; піткання і 6 ниток ос- : нови. Вколюємо голку, : повертаємо вліво, на- : бираємо на неї 2 нитки основи, виводимо на лицьову сторону. Від місця виколу ведемо голку з робочою ниткою по діагоналі вправо і вверх через ті ж самі 4 нитки піткання (нитки піткання не міняються до кінця лінії шва) і 6 ниток основи (2 покритих стібком зліва направо, 4 непокритих стібком). Вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо на неї 2 нитки основи та виводимо на лицьову сторону (це буде нарівні верхнього ріжка стібка, що утворився). Виводимо голку на лицьову сторону і знову ведемо її по діагоналі вправо і вниз через ті ж самі 4 нитки піткання та 6 ниток основи, вколюємо голку для накладання наступного стібка і так до кінця лінії шва. Наступну лінію шва виконуємо поверх першого настилу стібків. Для цього виводимо голку з робочою ниткою на 2 нитки лівіше від лівого нижнього ріжка першого стібка нижньої лінії шва. Ведемо голку по діагоналі вправо і вверх через 4 нитки піткання і 6 ниток основи, вколюємо голку (це буде через 2 нитки основи вправо від верхнього ріжка, нижнього стібка), повертаємо вліво, набираємо 2 нитки основи, виводимо на лицьову сторону і ведемо по діагоналі вправо і вниз через ті ж самі нитки піткання та 6 which require counting, develops abilities and skills to work ornamental pattern designs. It helps one to calculate them either on the square or fabric, to determine seams on the given ornamental samples; to develop a work culture, aesthetic execution of the seams and completion of the entire task. a) opaque stitches of artistic embroidery which require counting. 1. Velvety stitch. It is done according to the ornamental scheme from left to right. The working thread should be fastened on the reverse of the cloth at the starting- point. The needle with the working thread is brought out to the obverse side and is led diagonally up rightwards and down through four horizontal threads of the cloth and six ground-threads. The needle should be inserted into the cloth, turned leftwards, picking up two ground-threads and brought out to the obverse side. From that place the needle with the working thread is led diagonally rightwards and up through the same four horizontal threads of the cloth (these threads never change to the end of the stitch line) and six ground-threads (two threads are spanned by the stitch from the left, the other four are not spanned). The needle is inserted, turned leftwards, picking up two ground-threads and brought out to the obverse of the cloth (this will be at the level of the upper edge of the ready stitch). The thread should be brought out to the obverse of the cloth and led diagonally rightwards and down through the same four horizontal threads of the cloth and six ground- threads again and inserted to lay the next stitch. The same method is used at the end of the stitch line. The new stitch line is done over the first stitch-layer. The needle with the working thread is brought two threads leftwards from the bottom edge of the first stitch of the lower stitch-line. The needle is led diagonally rightwards and up through four horizontal threads of the cloth and six ground-threads, inserted into the cloth (it will be two ground-threads 81
Українське народне вигнивання ниток основи для накладання наступного стібка. При цьому з лицьової сторони утворюється подвійна горизонтальна лінія із перехрещених діагональних стібків, а з виворітної — дві горизонтальні пунктирні лінії із розділених між собою подвійних стібків. Як правило, нижня і верхня лінії стібків вишиваються різними, переважно, контрастними кольорами. Кількість та довжина настилу ліній шва визначаються рисунком орнаменту. Оксамитовим швом вишивають найрізноманітніші основні орнаменти при декоруванні плечового, поясного та верхнього одягу. Його використовують як з'єднувальний оздоблювальний шов художнього вишивання. Лицьова сторона. Obverse. 2. Курячий (кучерявий) брід. Шов виконується зліва направо. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо її по діагоналі через 3 нитки основи і 3 нитки піткання вправо і вверх. Вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо на неї 3 нитки основи від місця виколу між двома паралельними нитками піткання. Виводимо голку на лицьову сторону, ведемо її по діагоналі вправо і вниз через ті ж самі нитки піткання і основи. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї З нитки піткання. Виводимо голку на лицьову сторону (це буде у правому верхньому ріжку хрестика, що утворився). Ведемо голку з робочою ниткою по діагоналі вправо і вниз через 3 нитки основи і піткання, вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо на неї З нитки основи та виводимо на лицьову сто- rightwards from the upper edge of the lower stitch), turned leftwards, picking up six ground-threads, brought to the obverse side and led diagonally rightwards and down through the same horizontal threads of the cloth and six ground-threads to lay the following stitch. Thus, the obverse side shows double horizontal line from the crossed diagonal stitches and the reverse one-two horizontal dotted lines from separate double stitches. As a rule, the upper and the lower stitch-lines are worked in various, preferably, contrast colors. Quantity and length of the stitch-line layers are determined by the pattern design. Various basic ornaments are embroidered with velvety stitch to decorate shoulder, waist-high and outer- clothes. It is used as well as a joining and ornamental stitch of artistic embroidery. Виворіт. Reverse. 2. Kuriachyi Brid (curly). This stitch is done from left to right. The working-thread is fastened on the reverse of the cloth at the starting-point. The needle with the working-thread is brought to the obverse side and led diagonally through three ground- threads and three horizontal threads of the cloth rightwards and up. The needle is inserted into the cloth, turned left, picking up three ground threads from the insertion place between two parallel horizontal threads of the cloth. The needle is brought out to the obverse side and led diagonally rightwards and down through the same threads. Then the needle should be inserted into the cloth, turned upwards, picking up three horizontal threads of the cloth. The needle is brought out to the obverse side (this will be at the upper right edge of the finished cross). The needle with the working thread is led diagonally rightwards and down through three ground-threads and horizontal 82
Ukrainian Folk Embroidery рону. Знову ведемо голку з робочою ниткою вправо і вниз через таку ж саму кількість ниток основи і піткання, вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї 3 нитки піткання, виводимо на лицьову сторону для накладання наступного стібка. При цьому з лицьової сторони від хрестика вниз утворюється лінія з дужкоподібних стібків, що нагадують сліди курячих лапок. Для повороту лінії вверх вишиваємо хрестик так, щоб голка з робочою ниткою була виведена у правому нижньому ріжку хрестика. Після цього ведемо робочу нитку по діагоналі вправо і вверх через 3 нитки основи та 3 нитки піткання, вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо на неї 3 нитки основи, виводимо на лицьову сторону і знову ведемо по діагоналі вправо і вверх через таку саму кількість ниток основи і піткання для накладання наступного стібка. Курячий брід можна виконувати без вишивання хрестика. Для цього робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, від місця виколу ведемо її по діагоналі вправо і вверх через З нитки основи і 3 нитки піткання, вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо на неї 3 нитки основи, виводимо на лицьову сторону, знову ведемо вправо і вверх через З нитки основи та 3 нитки піткання для накладання наступного стібка (якщо лінія шва іде вниз, то голку з робочою ниткою ведемо по діагоналі вправо і вниз через таку ж саму кількість ниток основи і піткання). Курячий брід поєднують в орнаментах із лиштвою простою, качалочкою, швом «кочелистий», «солов'їними вічками», довбанкою тощо. Цим швом найбільше вишивають лінії розводу в основних орнаментах, виконаних білим по білому або ніжними відтінками інших кольорів. Лицьова сторона. Obverse. threads of the cloth, inserted into the cloth, turned left, picking three ground-threads and brought out to the obverse side. Then again, the needle with the working thread is led rightwards and down through the same quantity of threads, inserted into the cloth, turned upwards, picking up three horizontal threads of the cloth and brought out to the obverse to lay the next stitch. Thus the obverse side represents the line of arc-like stitches from the cross downwards, which remind one of the chicken- claws prints. To turn the line upwards, the cross is worked so, that the needle with the working-thread appears in the right bottom edge of the cross. After that the working-thread is led diagonally rightwards and up through three ground-threads and three horizontal threads of the cloth, inserted into the cloth, turned leftwards, picking up three ground-threads, brought out to the obverse side and again led diagonally rightwards and up through the same quantity of threads to lay the next stitch. Kuriachyi Brid can be worked without any cross. To achieve this affect, the working thread should be fastened to the reverse side at the starting-point of the stitch itself. The needle with the working thread is brought out to the obverse of the cloth. It is led diagonally rightwards and up from the place it was drawn out of through three ground-threads and three horizontal threads of the cloth, inserted into the cloth, turned leftwards, picking up three horizontal threads of the cloth, brought out onto the obverse side and again led rightwards and up through three threads to lay the next stitch. (If the stitch-line goes downwards, the needle with the working thread is led diagonally rightwards and down through the same quantity of the threads). Kuriachyi Brid is ornamentally combined with simple lyshtva, kachalochka, «kochelystyi» stitch, «solovyini vichka», and dovbanka, etc. This stitch is mostly used to embroider outlines in basic ornaments in white or other delicately colored tints. ..J" Виворіт. Reverse. 83
Українське народне вишивання 3. Хрестик косий (звичайний). Місце початку шва визначається робочим рисунком орнаменту. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони (можна з лицевої шляхом її підгинання під нижній стібок) на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо її від місця виколу по діагоналі через 2 нитки основи і 2 нитки піткання (кількість ниток можна змінювати, залежно від структури матеріалів та характеристичних особливостей орнаменту) вправо і вниз. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї дві нитки піткання, виводимо на лицьову сторону, ведемо її по діагоналі вліво і вниз (в протилежну сторону) через ті ж самі 2 нитки основи і 2 нитки піткання. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї 2 нитки піткання (паралельно попередньому набору). Виводимо голку на лицьову сторону через 4 нитки піткання вверх для накладання наступних стібків. При вишиванні хрестиків по горизонталі в орнаменті краще спочатку настеляти нижні стібки (зліва, направо), а потім верхні стібки (справа, наліво). При цьому треба слідкувати, щоб верхній стібок лягав до великого пальця лівої руки. Технікою художнього вишивання хрестик косий (або звичайний) виконують найрізноманітніші орнаменти з декорування виробів. При вишиванні хрестика косого з лицьової сторони настиляються 2 рівні діагональні (косі) стібки зліва направо і справа наліво. Звідси й назва хрестик косий. Його ще називають звичайним, бо ним вишивають повсюдно, в усіх регіонах України, в країнах слов'янських народів тощо. Лицьова сторона. Obverse. 3. Slanting Cross (plain). The starting-point of the stitch is determined by the ornamental scheme. The working thread should be fastened to the reverse of the cloth. This can be done on the obverse side. In this case its end is hidden under the lower stitch at the beginning of the stitch. The needle with the working thread is brought out to the obverse side and led, from the place it was drawn out from, diagonally through two ground-threads and two horizontal threads of the cloth (the number of threads can be varied, depending on the structure of the material and characteristic peculiarities of the ornament) rightwards and down. The needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking two horizontal threads of the cloth, brought out to its face and led diagonally leftwards and down (in the opposite direction) through the same two threads. Then, the needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up two threads of the horizontal threads of the cloth (parallel to the previous set). The needle is brought out to the obverse side through four horizontal threads of the cloth upwards to lay the next stitches. If the crosses are worked in a vertical line, the stitches are laid by turns: first the lower one, then the upper one. While embroidering the crosses in horizontal ornament, it is better to lay first lower stitches (from left to right) and then the upper ones(from right to left). The upper stitch must lay to the left thumb. Various ornaments in the articles' decors are worked in the technique of artistic embroidery «slanting cross». If the slanting cross is worked on the face of the cloth, two equal diagonal (slanting) stitches are laid from left to right and visa versa. This explains the name of the cross — «slanting cross». It can also be called a common stitch, because it is widely spread in all the regions of Ukraine, Slavonic countries and others. Виворіт. Reverse. -ТТТТТГГ "Чі <l V44V V і XXXXXK r,, , : ! і! r і:' ■ 84
Ukrainian Folk Embroidery 4. Хрестик прямий. Робочу нитку закріплюємо |_[ з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону, від місця виколу вниз (можна і вверх, залежно від ходу лінії шва) відраховуємо 2 нитки піткання, вколюємо голку, повертаємо вліво та виколюємо її по діагоналі вліво і вверх через одну нитку основи і одну нитку піткання. Виводимо голку на лицьову сторону, ведемо її вправо через 2 нитки основи між двома паралельними нитками піткання, покритими прямим нижнім стібком. Виколюємо голку, виводимо її по діагоналі через одну нитку піткання і 2 нитки основи для накладання наступного стібка. З лицьової сторони утворюються прямі, рівні вертикальний та горизонтальний стібки, що перпендикулярно перехрещуються між собою і утворюють хрестик. Звідси назва хрестик прямий. Хрестиком прямим виконують найрізноманітніші основні, додаткові орнаменти, покрайниці у декоруванні одягових, обрядових, інтер'єрних виробів. Його поєднують в орнаментах з іншими техніками художнього вишивання. 4. Straight Cross. The working thread is fastened to the reverse side at the beginning of the stitch. The needle is brought out to the obverse of the cloth. Two horizontal threads of the cloth are counted off downwards \ J (can be upwards, depending on the stitch-line) from the starting point and the needle is inserted, turned leftwards and drawn diagonally to the left and up through one ground- thread and one horizontal thread of j-J the cloth. The needle is brought out to its face and led rightwards through two ground-threads between two parallel horizontal threads of the cloth laid with a straight bottom stitch. The needle is inserted and is led diagonally through one horizontal thread of the cloth and two ground-threads to lay the next stitch. The obverse side shows straight, even vertical and horizontal stitches perpendicularly crossed with each other forming a cross. The name «straight cross» originate from this technique. Various basic and additional ornaments, dress, ritual, and interior articles are worked in straight cross. It is combined with the other embroidery techniques while ornamenting. ЯКЖТРІЇ. ..' .'lirhrtt*?*!*?*?^^ ІШ.!%.Щ '*•'?• ■.?"**. ,*■,:!?"? :,r"f''.*r",r!;,,*::frt:*,;*;:!?i!*'':rt:i!f;.;,j;:!S!.!ff;:rJ'.!! Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 5. Хрестик з гі ~і Ті ~ г-і і і ..і | ■, і_ косою підкладкою. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо її по діагоналі вправо і вниз через 2 нитки піткання і 4-6- 8 ниток основи. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї 2 нитки піткання, виводимо на лицьову сторону (утворився діагональний стібок зліва направо через пропущені нами 4-6-8 ниток основи). Від місця виколу ведемо голку з робочою ниткою по діагоналі вліво і вниз 5. Cross with the Slanting Lining. The working thread is fastened to the reverse of the cloth at the starting point of the stitch. The needle with the working thread is brought out to the obverse side and is led diagonally rightwards and down through two horizontal threads of the cloth and four-six-eight ground- threads. The needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up two horizontal threads of the cloth and brought out to its face. (The diagonal stitch from left to right has been formed through the missed four-six-eight 85
Українське народне вишивання через 2 нитки основи та піткання, вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо 2 нитки піткання паралельно попередньому набору. Виводимо голку на лицьову сторону і таким способом накладаємо косі, рівномірні, діагональні стібки справа наліво і вниз до кінця нижнього косого стібка. Вкінці вколюємо голку і виводимо її відповідно до рисунка орнаменту для накладання наступного діагонального стібка. При цьому з лицьової сторони утворюються косі хрестики із спільною основою, підкладкою(косим діагональним стібком зліва направо і вниз). Хрестик із косою підкладкою широко використовують для заповнення в орнаментах великих площин при декоруванні диванних подушечок, килимків, покривалець та інших інтер'єрних виробів. ground-threads). The needle with the working thread is led diagonally from the starting point leftwards and down through two ground- threads and two horizontal threads of the cloth. Then the needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up two horizontal threads of the cloth parallel to the previous set.The needle is brought out to the obverse side and slanting, even, diagonal stitches from right to left and downwards to the end of the bottom slanting stitch are laid in the same technique. In the end the needle is inserted and brought out according to the design to lay the next diagonal stitch. The face of the cloth shows slanting crosses with a common basis, lining (slanting diagonal stitch from left to right and downwards). The cross with the slanting lining was widely used to fill large ornamental spaces while decorating cushions, rugs, shawls and other interior articles. Лц^./ИІЦЇМ *.% Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 6. Хрестик з прямою підкладкою. Шов виконується за робочим рисунком орнаменту. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. Від місця виколу ведемо її вправо через 4-6-8-10 ниток основи між двома паралельними нитками піткання. Вколюємо голку, повертаємо по діагоналі вліво і вверх, виколюємо через одну нитку основи і піткання. Від місця виколу вниз відраховуємо 2 нитки піткання, вколюємо голку, повертаємо вліво і вверх, а виколюємо по діагоналі через одну нитку піткання і 2 нитки основи. Таким способом накладаємо стібки до кінця нижнього прямого стібка (підкладки). З лицьової сторони при цьому утворюються прямі хрестики, що мають спільний нижній стібок (підкладку), звідси і походить назва шва художнього вишивання. Прямим хрестиком з підкладкою виконують поверхниці основних орнаментів та 6. Cross with the Straight Lining. The seam is worked according to the ornament. The working thread is fastened to the reverse of the cloth at the beginning of the stitch. The needle with the working thread is brought out to the face. It is led rightwards from the starting- point through four-six-eight-ten ground-threads between two parallel horizontal threads of the cloth. The needle is inserted, turned diagonally leftwards and up and is brought out through one ground thread and horizontal thread of the cloth. Two horizontal threads of the cloth are counted from the starting-point downwards. Then the needle is inserted, turned leftwards and up and brought out diagonally through one horizontal thread of the cloth and two ground threads. The stitches are laid further on in the same technique to the end of the lower straight stitch (lining). The face shows straight crosses which have a common bottom stitch (lining). Hence appears the name of the artistic stitch. The basic ornaments in dress and inte- 86
Ukrainian Folk Embroidery основні орнаменти у декоруванні одягових, інтер'єрних виробів. р*!::::;м::;-.:»:::::ій::::;Ж;::::іл::::;*;:;;:«:::;:^:;:;;»«:::;.1»і:::;;гк;; rior decorative articles are worked in straight cross with the lining. Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 7. Хрестик розсипний. Виконується шляхом настилу рівномірних діагональних стібків у дві сторони (зліва направо і вниз, справа наліво і вниз, залежно від напрямку лінії шва), які стикаються між собою під гострим кутом. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону, ведемо її по діагоналі через 2 нитки основи і піткання вправо і вниз (число ниток можна змінювати відповідно до структури вишивальних матеріалів та якісної характеристики орнаменту). Вколюємо голку, повертаємо її вправо і вверх та виколюємо по діагоналі через 2 нитки основи і 2 нитки піткання. Виводимо голку на лицьову сторону, ведемо її вліво і вниз (в протилежну сторону) і вколюємо на місці попереднього вколювання. Утворений діагональний стібок (зліва, направо і вверх) набираємо на голку. Виводимо голку на лицьову сторону, знову вколюємо через 2 нитки основи і піткання вправо і вниз для накладання наступного стібка. Кількість стібків у лінії шва визначається рисунком орнаменту. В кінці лінії шва стібок, настелений зліва направо і вверх на голку, не набираємо, а повертаємо її вверх, набираємо на неї 4 нитки піткання, виводимо голку на лицьову сторону і ведемо по діагоналі вліво і вниз (тобто протилежно настилу стібків у першому ряді) через 2 нитки основи та 2 нитки піткання. Вколюємо голку і тим же способом настеляємо стібки до кінця другої, третьої і т. д. лінії шва. Таким же способом хрестик розсипний можна вишивати по вертикалі. Хрестиком розсипним оздоблюють дитячий одяг, виконують основні орнаменти при декоруванні плечового, поясного жіночого одягу. Його використовують як з'єднувальний оздоблювальний шов, ним 7. Rozsypnyi Cross (Scattered Cross). It is worked by laying even diagonal stitches to both sides (from left to right and down, and from right to left and down depending on the direction of the stitch line) which form an acute angle. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The thread is brought out to the face and led diagonally through two ground-threads and horizontal threads of the cloth rightwards and down (the number of the threads can vary according to the cloth structure and qualitative characteristics of the ornament). The needle is inserted, turned rightwards and up and brought out diagonally through two ground threads and two horizontal threads to the obverse side. Then, it is led leftwards and down (in the opposite direction) and inserted into the place of the previous insertion. The newly created diagonal stitch (from left to right and up) is taken onto the needle. The needle is brought out to the face of the cloth and again inserted through two ground threads and horizontal threads of the cloth rightwards and down to lay the next stitch. The pattern of the orn anient determines the quantity of the stitches in the seam line. At the end of the seam line the stitch being laid from left to right and upwards is not picked onto the needle. The needle is turned up, picking four horizontal threads of the cloth, brought onto the face and led diagonally leftwards and down (i.e. in the opposite direction to the stitches being laid in the first row) through two ground threads and two horizontal threads of the cloth. The needle is inserted into the cloth and the stitches are laid by the end of the second, third etc. seam line in the same manner. In the same way the scattered stitch can be worked vertically. Children's clothes, basic ornaments to adorn shoulder width and_waist length woman's dress are decorated with the scattered stitch. It is also used as a joining and ornamental stitch. 87
Українське народне вишивання виконують покрайниці у стрічкових орна- It is worked in band ornaments, ментах. Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 8. Півхрестик. Шов виконується справа наліво. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону. Від місця виколу ведемо голку з робочою ниткою вліво і вниз через 2 нитки основи і 2 нитки піткання (число ниток основи і піткання може мінятися, залежно від структури матеріалів та характеристичних особливостей орнаменту), вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї 2 нитки піткання, виводимо на лицьову сторону, знову ведемо по діагоналі вліво і вниз через ту ж саму кількість ниток основи і піткання для накладання наступного стібка. Таким способом накладаємо стібки відповідно до рисунка орнаменту. Півхрестиком вишивають роздільні лінії та покрайниці в стрічкових орнаментах. Його використовують як з'єднувальний та оздоблювальний шов. tt іііи in1:'.1; ib'jggjSBgggtfwg»^.*.-»'- 8. Half-cross. The stitch is worked from right to left. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting-point. The needle is brought out to the face of the cloth. From that place the needle with the working thread is led leftwards and down through two ground threads and two horizontal threads of the cloth (the number of the ground and horizontal threads can vary depending on the structure of the materials and ornamental peculiarities), the needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up two horizontal threads, brought out to the obverse side and is again led diagonally to the left and down through the same number of ground and horizontal threads to lay the next stitch. The stitches are laid in the same manner according to the pattern design. Separating lines and band ornaments are worked with the half-cross. It is used as a joining and decorative stitch. Лицьова сторона. Obverse. ііяіїпйпт:іі&&гиШ^іїп Виворіт. Reverse. 9. Хрестик подвійний або болгарський. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо її по діагоналі через чотири нитки основи і піткання вправо і вниз (число ниток можна змінювати залежно від потреби, але воно повинно бути парним). Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї чотири нитки піткання, виводимо на лицьову сторону. Від місця виколу ведемо голку з робочою ниткою по діагоналі 9. Double cross (Bulgarian). The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting-point. The needle with the working thread is brought out to the obverse side and is led diagonally through four ground and horizontal threads rightwards and down (the number of threads can vary as required, but it should form a pair). The needle is inserted into the cloth, turned upwards,picking up four horizontal threads and brought out onto the face of the cloth. The needle with the working thread is led diagonally, from the place it emerged, leftwards and dawn 88
Ukrainian Folk Embroidery вліво і вниз через ті ж самі нитки основи і піткання, вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї дві нитки піткання (половинне число всіх ниток піткання), виводимо голку на лицьову сторону (утворився правильний косий хрестик із виведеною робочою ниткою посередині його з лівої сторони). Від місця виколу ведемо голку з робочою ниткою по прямій вправо через чотири нитки основи, вколюємо голку, повертаємо по діагоналі вліво і вверх, виколюємо через дві нитки основи і піткання (це буде посередині верхньої частини косого хрестика). Виводимо голку на лицьову сторону. Від місця виколу відраховуємо чотири нитки піткання вниз, вколюємо голку (це буде посередині нижньої частини косого хрестика) і виводимо її для накладання таким же способом стібків для наступного хрестика. При цьому утворюється два хрестики — нижній косий, верхній прямий. Звідси і назва шва хрестик подвійний. Назва хрестик болгарський, мабуть, пішла від найшир- шого його застосування в Болгарії. Хрестиком подвійним найбільше вишивають речі інтер'єрного призначення: килимки, диванні подушечки, забори до подушок, серветки, доріжки, покривальця тощо. Однак його широко використовують як оздоблювальний шов. Ним виконують покрайниці, роздільні лінії стрічкових орнаментів, заповнення центрів геометричних мотивів в орнаментах тощо. На Гуцульщині хрестиком подвійним вишивають покрайниці в мережках, забезпечуючи цим самим цільність фактури вишивки. through the same ground and horizontal threads, inserted, turned upwards, picking up two horizontal threads (half of all the horizontal threads) and brought out to the obverse side. (A correct slanting stitch has been formed.) From the place it emerged, the needle with the working thread is led straight to the right through four ground threads, inserted into the cloth, turned diagonally leftwards and up and brought onto the obverse through two ground and horizontal threads (this will be in the middle of the upper part of the slanting stitch). From the place where it appears, we count four horizontal threads downwards, insert the needle into the cloth (this will be in the middle of the bottom part of the slanting stitch) and bring it out to lay the stitches in the same manner to form the next cross. Thus, two crosses are formed: the lower is a slanting one, the upper is a straight one. The name of the stitch comes from the technique as it is worked: double cross. The name Bulgarian cross, probably, came from the country where it was widely used. Interior articles are embroidered with the double cross: carpets, cushions, napkins, strips of carpet,and small spreads etc. Though it is more often used as an ornamental stitching seam. The final ornamental bands, marginal lines of the ornamental bands,centers of geometric motifs of a pattern are done with this stitch. The final bands of drawn-works in Hut- sulshchyna are worked with the double cross, rendering the whole texture of embroidery. Ь""-і Ш "^ *'im~"m" Лицьова сторона. Obverse. Вгшоріт. Reverse. 89
Українське народне вишивання Самостійна робота. 1. Ознайомлення із орнаментами, виконаними рахунковими непрозорими швами. 2. Зарисовка орнаментальних елементів, мотивів, фрагментів орнаментів. 3.Компонування орнаменту для виконання рахунковими непрозорими техніками художнього вишивання. Завдання № 4. 1. Практичний тренінг з вишивання рахункових непрозорих швів за теоретичним описом технології та техніки їх виконання. Контрольна робота. 1. Практичне вишивання фраґменту орнаменту рахунковими непрозорими техніками в поєднанні із раніше вивченими швами художнього вишивання. Розмір 14 см X 12 см Композиція за власним задумом (дозволено трансформацію елементів, мотивів із опрацьованих самостійно орнаментів). Матеріали: тканина — полотно домоткане; нитки — муліне; оправа — дерев'яні рамки відповідно до розміру виконаного завдання Питання для контролю знань. 1. Поясніть фізичний та технологічний зміст поняття рахункові шви. 2. Які ви знаєте спільні та відмінні техніко-технологічні ознаки рахункових швів? 3. На які групи за техніко-техно- логічними ознаками умовно поділяють рахункові шви? 4. Дайте визначення поняття рахункові непрозорі шви. 5. Перечисліть види швів художнього вишивання хрестики. Прокоментуйте спільність та відмінність технології та техніки їх виконання. 6. Прошийте практично за поданим зразком шов художнього вишивання «курячий брід». 7. За характером настилу стібків з лицьової і виворітної сторони визначіть тип (назву) хрестиків. Independent Work. 1. Introduction of the ornaments worked in opaque stitches which require counting. 2. Sketching of ornamental elements, motifs, and fragments. 3. Designing ornaments to be worked in opaque techniques of artistic embroidery which require counting. Task # 4. 1. Practical application in executing embroidery of opaque stitches requiring counting under the theoretic description of technology and technique. Test. 1.Executing the ornamental fragment in opaque techniques which require counting, combined with the stitches of artistic embroidery already studied. Size: 14 X 12 cm; Composition: one's own creative idea (it is allowed to transform the elements and motifs of the ornaments studied on one's own); Materials: fabric — homespun linen threads — Mouline framing — wooden frames, to fit the size of the executed task. Final Questions. 1. Explain manual and technologic meaning of the notion «stitches which require counting. 2. What similar and different methods in technique and technology of the stitches which require counting do you know? 3. What groups, in terms of technique and technology, are stitches which require counting routinely divided into? 4. Give the definition of the notion «opaque stitches which require counting». 5. Innumerate kinds of stitches of artistic embroidery «Crosses». Comment on the similarity and difference of technology and technique of their execution. 6. Execute the stitch of artistic embroidery «Kuryachyi Brid» on the sample given. 7. Determine the type of crosses,having examined the character of the stitches laid on the obverse and reverse sides. 90
Ukrainian Folk Embroidery б) прозорі рахункові шви. хинх л XJWX TJXIWX 8 J/ 1 xmix xmix хннх в< IWX 1. Вирізування. Основним елементом в орнаментах, виконаних технікою художнього вишивання вирізування, є квадратик. Його величина залежить від структури вишивальних матеріалів та якісно- творчих особливостей орнаменту. Квадратики є структурною складовою творення мотивів, які лягають в основу орнаменту. Техніка художнього вишивання вирізування виконується за робочим рисунком орнаменту. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону і вишиваємо хрестик косий (3x3, або 2x2 нитки основи і піткання). Робочу нитку виводимо у лівому верхньому ріжку хрестика, вколюємо голку у нижньому ріжку хрестика (тканину повертаємо до себе так, щоб сторона квадратика, яку вишиваємо, лежала до нас горизонтально). Виколюємо голку через одну вертикальну нитку вправо і вверх, настеляємо густі стібки через горизонтальні нитки (технікою качалкова лиштва), які кількістю повинні дорівнювати горизонтальним ниткам вишитого хрестика. Настеливши стібки до кінця першої сторони квадратика, знову вишиваємо таким же способом другу, третю, четверту сторони квадратика. Коли орнамент вишитий повністю, з виворітної сторони спеціальними ножичками (леза яких повернуті вверх), підрізаємо з двох сторін нитки основи, а потім піткання. При цьому треба пильно слідкувати, щоб не підрізати стібки робочої нитки, настелені по периметру квадратиків. Нитки легенько витягуємо. ХИМХ ХІЖХШХШІХ хштхтЯ ХННХ t -і 1-і-: і-lift-! H-, b) transparent stitches which require counting. 1. Vyrizu- vannya (Cut Work). The basic element, in the ornaments worked, in the technique of Vyrizuvannya is the square. Its size depends on the texture of the embroidery materials and quality of the ornament to be created. The squares are a structural part of the motifs, which form the ornament. This technique of artistic embroidery is worked according to the ornamental pattern. The working thread is fastened to the reverse side of the material at the starting point. The needle with the working thread is brought out to the obverse side to embroider a slanting cross (3x3 or 2x2 horizontal and ground threads). The working thread is brought out to the face of the fabric in the top right corner of the cross and is inserted into the cloth in the left corner of the cross (the material is turned so that the side of the square being worked will lie horizontally facing us). The needle is brought out of the cloth one vertical thread leftwards and up, and dense stitches are laid through horizontal threads (in the technique of Kachalkova Lyshtva). Their number should be equal to that of the horizontal threads of the existing cross. Having laid the stitches to the end of the first side of the square, one should work the cross again, the side of which is embroidered in the same technique, and so are the other three. When the ornament has been entirely made, the ground threads are cut from both sides first, with the special scissors, and then cut the horizontal ones. While doing this one should be careful not to cut the stitches of the working thread, which are laid along the squares' perimeters. Then unnecessary threads are drawn out. xmix І! rH . .1-. t 91
Українське народне вишивання З лицьової і виворітної сторони утворюються квадратики з прозорими повітряними отворами посередині. Квадратики в орнаментах у шахматному порядку залишаються прозорими, зашиваються тонесенькою ниточкою технікою павучок у вигляді двох вісімок, настелених перпендикулярно від протилежних сторін квадратика. Вирізування в орнаментах поєднують із лиштвою простою, лиштвою качалковою, гладдю косою оздоблювальною, курячим бродом, розводом тощо. Цією технікою виконують найрізноманітніші орнаменти при декоруванні натільного одягу. Both the face and reverse of the cloth reveal squares with transparent empty holes in the center. The squares in the ornaments are arranged in staggered rows-a chessboard type pattern. The latter ones are filled up with a thin thread in Pavuchok (spider) technique which remind one two figure eights, laid perpendicular to two opposite sides of a square. Vyrizuvannya is combined in ornaments with Simple Lyshtva, Kachalkova Lyshtva, Slanting Decorative Satin Stitch, Kuryachyi Brid,Rozvid etc. Various ornaments are worked in this technique while decorating underwear. Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 2. Сліпе вирізування. Технологія та техніка вишивання шва сліпе вирізування така ж сама, як і шва вирізування. Відмінність полягає в тому, що сторони квадратиків вишиваються тільки білим кольором. Нитки основи і піткання в квадратиках не вирізуються, їх зашивають нитками чорного (або насиченого темно-синього) кольору. Якщо орнамент сліпим вирізуванням вишито на тлі чорної тканини, то квадратики зашивати не треба. В народі техніку вишивання сліпе вирізування називають обманка. Сліпе вирізування найбільш поширене в орнаментах, якими декорують натільний одяг літніх жінок. Цим переслідується мета застерегти просвічування тіла через прозорі отвори квадратиків, що в похилому віці вважається неетичною манерою. • •а **■• lit * fif eftftft «as 2. Slipe Vyrizuvannya (Blind Cut Work). The technology and technique of Slipe Vyrizuvannya stitch's execution is the same as that of Vyrizuvannya (Cut Work). The only difference is that the sides of the squares are outlined in white. The ground and horizontal threads in the squares are not cut out, but are finished off with black (or rich dark blue) threads. If the ornament in Blind Cut Work technique is worked on the black background, there is no need to fill up the squares. The technique of Slipe Vyrizuvannya is commonly called Delusion. Slipe Vyrizuvannya is most widely used in ornaments,underwear of elderly women is decorated with. Thus, to hide the body, which can occasionally be visible through the empty holes in the squares, which is considered to be indecent at such an age. Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 92
Ukrainian Folk Embroidery 3. Виколювання. Технологічний спосіб вишивання виколювання такий же, як довбанки. Техніка настилу стібків відрізняється лише кількістю ниток. Шов виконується за робочим рисунком орнаменту. Від місця вико- лу голки настеляємо стібки по периметру через три нитки тканини (за годинниковою або проти годинникової стрілки, залежно від напрямку ведення лінії шва). У зв'язку із більшою кількістю ниток (три), обведених робочою ниткою, по центру чотирьох стібків (основного елемента) утворюються більші отвори, ніж в основному елементі довбанки. При укладанні композиційних мотивів на стику попарно двох стібків сусідніх елементів додатково утворюються отвори, лише менші, половинні від основного. При цьому утворений геометричний орнамент має ажурну фактуру. Виколювання можна виконувати по прямій горизонтально, вертикально, а також по діагоналі. Технікою виколювання вишивають найрізноманітніші орнаменти при декоруванні натільного одягу. їх виконують в поєднанні з іншими стеленими швами на білому тлі тканини білим або ніжними відтінками інших кольорів. 3. Vyc- olyuvannya. (Drawn Eyelets). The technology of execution of Vycoly- uvannya is the same as that of Dovbanka (Pierced Eyelets). The number of thr-eads is the only difference while laying the stitches. The seam is worked according to the ornamental pattern. The stitches are laid along the perimeter from the starting point with the interval of three threads of the fabric (clockwise or counterclockwise, depending on the seam line's direction). As there are more threads (3), twisted by the working one, used, larger holes than in the basic element of Dovbanka (Pierced Eyelets) are formed in the center of four stitches (basic element). While working the compositional motifs, additional, though smaller holes (half the basic ones) appear at the junction of two stitches laid in pairs which form the neighboring elements. The geometric ornament being worked is of an open-work texture. Vycolyuvannya can be worked in a straight line horizontally, vertically and also diagonally. Various ornaments while decorating underwear are worked in the technique of Vycolyuvannya. It can be combined with the other smooth stitches in white on the white background, or in subtle tints of different colors. Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 93
Українське народне вишивання ■■■чи'ІЛ-ц-: ■ J1! Г^ 4=;*W JL «А idWLp Jd itbiLL 4. Розвід. Технологія вигнивання шва подібна до технології швів довбанка та виколювання. Відмінність полягає у веденні лінії шва та прийомів настилу стібків через нитки, що формують основний композиційний елемент. Шов виконується зліва направо по діагоналі вправо і вверх або вправо і вниз відповідно до робочого рисунка орнаменту. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. Від місця виколу вниз відраховуємо три-чоти- ри нитки, вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї пропущені нитки і виводимо її на лицьову сторону на місці попереднього виколу. Робочу нитку міцно притягуємо від місця виколу до периферії, щоб щільно стягнути обведені стібком нитки. Після цього таким же способом ще раз настеляємо стібок через ті самі нитки. Виводимо голку на місці першого виколу і тим же методом настеляємо стібки за годинниковою стрілкою вліво, вверх, вправо від центрального місця виколу. Після настилу четвертого стібка виводимо голку у його правому ріжку, від місця виколу вверх або вниз (залежно від ходу лінії шва) відраховуємо ту ж саму кількість ниток, набираємо їх на голку і тим же технічним прийомом вишиваємо стібки наступного композиційного елемента. При цьому утворюються отвори (повітряний прозір), по центру між чотирма стібками більші, а на стику попарно двох стібків суміжних елементів менші, половинні. Такий шов найбільше використовують для 4. Rozvid (Outline). The technology of Rozvid Stitch execution is like that of Dovbanka (Pierced Eyelets) and Vycolyuvannya (Drawn Eyelets). The difference is in the direction of the seam line and the way the stitches are laid through the threads.which form the basic compositional element. The stitch is worked from left to right, diagonally rightwards and up or leftwards and down,according to the ornamental pattern. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle is brought out onto the obverse side. From that place, three-four threads are counted off downwards, then the needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up the missed threads and brought out onto the face of the fabric at the place of previous insertion. The working thread is tightly pulled from that place to the periphery to tighten the threads being twisted by it. After that the stitch is laid through the same threads again in the same way. The needle is brought out onto the face of the fabric at the starting point and the following stitches are laid clockwise leftwards, up and rightwards from the central place the needle having been brought out in the same technique. Having laid the fourth stitch the needle appears in its right corner. From that place, the same number of threads is counted off, being picked up by the needle, and the stitches for the next compositional element are worked in the same technique. Thus, the holes are formed: larger ones in the center between four stitches and smaller 94
Ukrainian Folk Embroidery розводу основних ліній орнаменту, звідси і назва шва розвід. Лицьова сторона. Obverse. 5. Довбанка. Шов художнього вишивання довбанка виконується за робочим рисунком орнаменту. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону. Від місця виколу вправо відраховуємо дві нитки, вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо на неї пропущені нитки і виколюємо на місці першого виколу. Робочу нитку міцно притягуємо вправо, щоб щільно змістити обведені нитки стібком від центру до периферії. Таким же способом настеляємо стібки вниз, вліво, вверх за годинниковою стрілкою або вверх, вліво, вниз проти годинникової стрілки, залежно від ведення лінії шва. При цьому утворюється хрести- коподібний елемент із маленьким отвором посередині. Звідси і назва довбанка. Укладаючи (взаємозв'язуючи, відповідно до рисунка орнаменту) ці елементи між собою, творимо геометричний орнамент. Орнаменти, з використанням техніки художнього вишивання довбанка, виконуються по білому тлу (білому фоні полотна) білим або ніжними відтінками інших кольорів. (half)ones at the junction of two stitches laid in pairs, creating neighboring elements. This stitch is mostly used to outline the basic ornamental lines,which determines the name of the stitch: Rozvid (outline). Виворіт. Reverse. 5. Dovbanka (Pierced Eyelets). This stitch of artistic embroidery is worked according to the pattern design. The working thread is fastened to the reverse side of the material at the starting point. The needle is brought out onto the obverse side of the fabric. From that place two threads are counted off rightwards, the needle is inserted into the cloth, turned leftwards, picking up the missed threads and brought out onto the face of the fabric at the starting point. The working thread is tightly pulled rightwards to tighten the twisted by the stitch threads from the center to the periphery. The stitches are laid clockwise in the same technique downwards, leftwards and up or counterclockwise up, leftwards and down, depending on the direction of the seam line. Thus, a cross-like element with little hole in its middle is formed, which determines the name of the stitch: Dovbanka (Pierced Eyelets). Such elements, having been laid according to the pattern design, form a geometric ornament. Ornaments, worked in Dovbanka technique, are embroidered in white on the white background, or in the other tints of different colors. n_ i> JO LU UL jr-qrtjAj. _rh 95
Українське народне вишивання '-'5." і'-" •* j-i. ■. -Г"Ї~ТЇТГТТЧ- ijrj;;;::j:" Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 6. Зерновий вивід. Шов виконується за робочим рисунком орнаменту. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. Від місця виколу вверх відраховуємо дві нитки піткання, вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо на неї дві нитки основи і виводимо на лицьову сторону. Ведемо голку з робочою ниткою вправо через попередньо набрані нитки основи та вколюємо її (це буде у верхньому ріжку вертикального стібка). Повертаємо голку по діагоналі вліво і вниз через дві нитки основи і піткання, виводимо на лицьову сторону, ведемо через 2 нитки основи вправо, вколюємо голку (це буде у нижньому ріжку вертикального стібка). Повертаємо голку по діагоналі вліво і вверх через ті ж самі 2 нитки основи і піткання, виводимо її з робочою ниткою на лицьову сторону (це буде у лівому ріжку верхнього горизонтального стібка). Ведемо голку з робочою ниткою від місця виколу вниз через дві нитки піткання. Вколюємо голку (це буде у лівому ріжку нижнього горизонтального стібка) і виводимо її за лінією шва для накладання стібків наступного елемента. При цьому з лицьової сторони утворюється квадратик, основний орнаментальний елемент зернового виводу. Різними його комбінативними поєднаннями творять мотиви та орнаменти. Зерновим виводом виконують основні орнаменти при декоруванні одягових виробів. Такі орнаменти переважно стрічкові і монохромні. 6. Zernovyi Vy- vid. The stitch is worked according to the ornamental design. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle with the working thread is brought out onto the obverse side. From that place, two horizontal threads are counted off upwards, the needle is inserted into the cloth, turned leftwards, picking up two ground threads and brought out onto the face of the fabric. The needle with the working thread makes the journey to the right through the previously picked ground threads and is inserted into the cloth (this will be in the top corner of the vertical stitch). The needle is diagonally turned leftwards and down through two ground and horizontal threads, brought out onto the obverse side, led through two ground threads rightwards and inserted into the fabric (this will be in the bottom corner of the vertical stitch). The needle is turned diagonally leftwards and up through the same two ground and horizontal threads and brought out onto the face of the cloth (this will be in the right corner of the top horizontal stitch). From that place the needle with the working thread journeys downwards through two horizontal threads. The needle is inserted into the cloth (this will be in the right corner of the bottom horizontal stitch) and led beyond the seam line to lay the stitches of the following element. Thus, the obverse side shows a square, the basic ornamental element of Zernovyi Vyvid. The motifs and ornaments are created by combining it in various ways. The basic ornaments while decorating clothes are worked in this stitch. Such ornaments are monochrome and in a form of a band. 96
Ukrainian Folk Embroidery Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 7. Солов'їні вічка. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. Від місця виколу вниз відраховуємо три, чотири, п'ять ниток (залежно від структури матеріалу, характеристичних особливостей орнаменту), вколюємо голку. Повертаємо вверх, набираємо на неї пропущені нитки і виводимо її на лицьову сторону на місці першого виколу. Робочу нитку притягуємо від місця виколу до периферії, щоб щільно зімкнути обведені стібком нитки. Наступні стібки настеляємо таким же способом через таку саму кількість горизонтальних ниток, вколюючи голку по діагоналі через одну вертикальну нитку вправо проти годинникової стрілки. Виколюємо голку при настилі кожного стібка по центру квадрата (тобто, на місці першого виколу). При цьому з лицьової і виворітної сторін утворюється рівномірний настил стібків по квадрату з отвором по центру. Настелені протилежно довкола отвору стібки спричиняють різне заломлення променів світла. Квадратик ілюзорно сприймається як око соловейка. Звідси і назва шва солов'їні вічка. Квадратик є основним композиційним елементом у творенні мотивів та орнаменту в цілому. Солов'їні вічка в орнаментах найбільше поєднуються з розводом, курячим бродом, лиштвою простою, качалковою, зерновим виводом тощо. Такі орнаменти виконуються переважно білим або ніжними відтінками інших кольорів. 7. Solovyini Vichka (Nightingale's Eyes). The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle with the working thread is brought out onto the obverse side. From that place three-four- five threads are counted off downwards (depending on the texture of the materials and characteristic peculiarities of the ornament),then the needle is inserted into the fabric, turned upwards, picking up these messed threads and brought out onto the face of the material at the starting point. The working thread is pulled to the periphery to tighten the threads, twisted by the stitch. The next stitches are laid in the same technique, through the same number of horizontal threads. The needle is inserted into the cloth diagonally one vertical thread rightwards, counterclockwise. Having laid the next stitch in turn the needle is brought out onto the obverse side in the center of the square (that is, at the starting point). Thus, both the obverse and reverse sides represent evenly laid stitches in a form of a square with a hole in its centre. The stitches are scattered around the hole in such a way, that it creates the effect of refracted sunrays. The square is illusively interpreted as a nightingale's eye, which explains the name of the stitch: Solovyini Vichka. The square is the main compositional element while forming the motifs and ornaments on the whole. Solovyinin Vichka are often combined in ornaments with Rozvid, Kuryachyi brid, Simple or Kachalkova Lyshtva, Zernovyi Vyvid etc. Such ornaments are mostly worked in white or in subtle tints of other colors. \ ' &. ■ « ■■■:■ = ■ -v ■:. „,;;, Ш- ж ц '■ .::.':::! :!■::::: ■ f ■:::::::: . ■ .. - :;" S' і ■•"::::■ ■■ m » - !:;-;'::і;рч?';":; ■■';,"■■. Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 97
Українське народне вишивання 8. Шов кочелистий. Основний елемент шва — коло із отвором по центру (коло, кочело). Звідси і назва шва кочелистий. Для виконання шва робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. Вколюємо її на місці вико- лу, повертаємо вверх, набираємо на неї дві, три, чотири горизонтальні нитки (кількість ниток обумовлюється особливостями матеріалу та орнаменту) так, щоб вістря голки було добре видно. Обводимо вістря голки робочою ниткою зліва направо, виводимо голку на лицьову сторону, притягуючи робочу нитку від центру до периферії. Наступні стібки настеляємо по колу таким же способом, вколюючи голку на місці першого ви- колу (по центру кола) і, виколюючи через одну вертикальну нитку вправо за годинниковою стрілкою. Після настилу останнього стібка вколюємо голку зліва дужки (петельки) першого стібка, щоб коло було цільним, і виводимо голку на місці вишивання наступного елемента. Утворену кіску по колу підіймаємо так, щоб 1/3 стібка залишилась за нею від периферії. При цьому утворюється ажурний кружечок із специфічною фактурою. Такі кружечки укладають в композиційні мотиви. Поєднуючи їх із зерновим виводом, лиштвою простою, качалковою, швом позад голки тощо, творять найрізноманітніші орнаменти із специфічною фактурою та ажуром. Таким орнаментом декорують одягові вироби. 8. Kochelystyi Stitch (Circle Stitch). The basic element of the stitch is the circle with the hole in its center. This determines the name of the stitch: Kochelystyi. To work this stitch, one should fasten the working thread to the reverse side of the fabric. The needle with the working thread is brought out onto the face of the cloth, inserted at the starting point, turned upwards, picking up two-three-four horizontal threads (the number of threads depends on the peculiarities of the material chosen and the ornament worked) so, that the needles point is clearly visible. The point is twisted by the working thread from right to left and the needle is brought out onto the obverse side of the fabric. The working thread is pulled from the center to periphery. The next stitches are laid circle wise in the same manner, inserting the needle into the cloth at the starting point (in the center of the circle) and bringing it out onto its face one vertical thread left and counterclockwise. Having laid the last stitch, the needle is inserted into the fabric to the left of the first stitch's arch (loop) to form a full circle and brought out to the point of the next element to be worked. A newly formed braid is held up so, that 1/3 of the stitch will be left beyond it. An openly-worked circle with a specific texture appears. Such circles are arranged into compositional motifs. Being combined with Zernovyi Vyvid, Simple and Kachlkova Lyshtva, and Backstitch etc. they create various ornaments with a specific texture and open-work. Clothes are decorated with this ornament. ( ' Лицьова сторожі. Obverse. Виворіт. Reverse. 98
Ukrainian Folk Embroidery 9. Товмацька зірка. Робочу нитку закріплюємо на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону. Від місця виколу вниз відраховуємо 4-5- 6 (залежно від бажаної величини елемента) ниток, вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо пропущені нитки і виколюємо її на місці першого виколу. Робочу нитку притягуємо щільно вниз (до периферії). Таким способом і через таку ж саму кількість ниток настеляємо стібки від центру вліво, вверх, вправо. Настил стібків утворює хрестоподібний елемент з повітряним прозором (отвором) по центру. Наступні стібки настеляємо за годинниковою стрілкою по діагоналі від правого до нижнього стібка на одну нитку коротші за початкові. При цьому з лицьової і виворітної сторони утворюється ромбовидний елемент з повітряним прозором по центру. Товмацьку зірку в орнаментах поєднують із зерновим виводом, курячим бродом, виколюванням, качалковою лиштвою тощо. 9. Tovmatska Star. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. From that place 4-5-6 threads (depending on the desirable size of the element) are counted off downwards, the needle is inserted into the fabric, turned upwards, picking up the missed threads, and brought out onto the obverse side at the starting point. The -working thread is tightly pulled downwards (to the periphery). The stitches are worked in the same manner and through the same number of threads from the center leftwards, up and rightwards. The stitches laid, create a cross-like element with a space in its center. The following stitches are worked diagonally clockwise from the right to the bottom stitch, but one thread shorter of the previous ones. Thus both, the obverse and reverse sides show a rhombus-like element with a space in its center. Tovmatska Star is combined in the ornaments with Zernovyi Vyvid,Kuryachyi Brid, Vykolyuvannya, and Kachalkova Lyshtva, etc. ► * • » « Щ й f • * ■ « • t il-H a 4 * * я t « l m t * і * •#*«* ■ <I« l|ii<it|l | « | * t «. < * 1 «»•«•«« » « ■_•_.* _» .-...« # * >«l« Hln»»« tf І «-Л-Є. ,«1*1 *!■»*« « 4 « • , «If W » «I t • • ,' •* , j » a » » - і « • і -. « • M * * I 4 * ) » 1 « » * і » « » * *^J*. * » * * «t Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 'A 4^ 99
Українське народне вишивання 10. Клітка, або штапівка. Шов виконується за робочим рисунком орнаменту справа наліво. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. Від місця виколу вверх відраховуємо три нитки піткання між двома паралельними нитками основи, вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо на неї три нитки основи. Виводимо голку на лицьову сторону і таким же способом настеляємо стібки до кінця лінії шва. При повороті лінії шва вліво і вниз нитки піткання відраховуємо від місця виколу голки вниз. При цьому утворюються на однаковій відстані з лицьової сторони рівні, паралельні вертикальні стібки, з виворітної — горизонтальні. Настеливши стібки до кінця лінії шва, повертаємо тканину на 180° і лицьові стібки набираємо на голку. З лицьової і виворітної сторони утворюється замкнута ромбовидна лінія із вертикальних та горизонтальних стібків. Знову повертаємо тканину на 180° і таким же способом вишиваємо другу лінію стібків. При цьому потрібно уважно слідкувати, щоб верхній ріжок вертикального стібка з'єднувався із кутом дотику вертикального і горизонтального стібків верхньої лінії шва. Після закінчення настилу стібків з лицьової і виворітної сторін утворюється декоративна ромбовидна лінія, вистелена рівномірними квадратиками. Штапівку можна вишивати по прямій лінії. Шов ведеться справа наліво. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. Від місця виколу пропускаємо чотири нитки основи між двома паралельними нитками піткання, вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї чотири нитки піткання між двома паралельними нитками основи (кількість ниток можна міняти, відповідно до якісної характеристики матеріалів і орнаменту). Виводимо голку на лицьову сторону та вколюємо вниз через набрані нитки піткання на місці попереднього вколювання. Повертаємо голку вліво, набираємо на неї 10. Klitka /Shtapivka/; (Check work). The stitch is worked according to the pattern design. The working thread is fastened to the reverse side of the fabric at the starting point. The needle is brought out onto the obverse side. From that place three horizontal threads between two parallel ground ones are counted off upwards, then the needle is inserted into the cloth, turned leftwards, picking up three ground threads. The needle is brought out onto the obverse of the fabric and the stitches are laid further on in the same technique by the end of the seam line. When the seam line curves leftwards and down, the horizontal threads are counted off from the place the needle is brought out of downwards. Thus, the obverse side of the material shows even, parallel, vertical stitches laid at equal intervals. The reverse side represents horizontal ones. Having laid the stitches by the end of the seam line, the fabric should be turned at the angle of 180° and the stitches worked on the obverse side are picked up by the needle. Both the obverse and reverse sides show a closed rhombus-like curve from vertical and horizontal stitches. Again, the fabric is turned at the angle of 180° and another stitch line is worked in the same manner. Thus, one should see that the top corner of the vertical stitch joins the neighboring corner of vertical and horizontal stitches of the top seam line. Having laid the stitches, one can see a decorative, rhombus-like line, consisting of even squares on both the face and the reverse of the cloth. Shtapivka Stitch can be worked in a straight line. The stitch is embroidered from right to left. The working thread is fastened to the reverse side of the fabric at the starting point. The needle with the working thread is brought out onto the obverse side. From that place four ground threads between two parallel horizontal threads are missed and the needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up four horizontal threads between two parallel ground threads (the number of threads can be varied, depending on qualitative char- 100
Ukrainian Folk Embroidery чотири нитки основи, виводимо на лицьову сторону. Від місця виколу вліво (між двома паралельними нитками піткання) пропускаємо чотири нитки основи, вколюємо голку, повертаємо вверх і набираємо на неї чотири нитки піткання. Виводимо голку на лицьову сторону, вколюємо через чотири (попередньо набраних) нитки піткання вниз на місці попереднього вколювання. Таким способом настеляємо стібки до кінця лінії шва. При цьому з лицьової і виворітної сторін утворюються горизонтальні та вертикальні стібки із стиком в одній точці, утворюючи кут у вигляді друкованої латинської літери L. Дійшовши до кінця лінії шва, повертаємо тканину на 180° і таким же способом настеляємо стібки в протилежну сторону. З лицьової і виворітної сторони утворюються окремі рівні квадратики. Повертаємо тканину так, щоб декоративна лінія, утворена квадратиками, була розміщена по відношенню до нас паралельно. Після цього бокові стібки квадратиків з однієї, а потім з другої сторони набираємо на голку, з'єднуючи їх таким способом у цільну пряму лінію. Штапівкою виконують основні орнаменти в поєднанні із лиштвою простою, ка- чалковою, гладдю косою оздоблювальною тощо. Колористичні рішення таких орнаментів найрізноманітніші — від монохромних до поліхромних, але перевалено в ніжних відтінках. Лицьова сторона. Obverse. acteristics of the materials used and the ornament worked). Then, the needle is brought out onto the obverse side of the cloth and inserted into it downwards through the horizontal threads, already having been picked up, at the starting point. The needle is turned leftwards, picking up four ground threads, and brought out onto the face of the fabric. From that place, four ground threads between two parallel horizontal ones are missed leftwards, the needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up four horizontal threads and brought out onto the obverse of the cloth. Then, it is inserted into the fabric through four previously picked up horizontal threads downwards, at the starting point. The stitches are laid in the same technique by the end of the seam line. Thus, both the obverse and reverse sides represent horizontal and vertical stitches, joined in one point, forming an angle, reminding a Latin block letter «L». Having reached the end of the seam line, the material is turned at the angle of 180°, and the stitches are laid in the same way, but in the opposite direction. Thus, both the obverse and reverse sides show separate, even squares. The cloth is turned so, that the decorative line from the squares should be parallel towards us. After that, the side stitches of the squares from one and then from another side are picked up by the needle, thus joining them into an entire straight line. Shtapivka Stitch (Check work), combined with Simple and Kachalkova Lyshtva, Slanting and Fancy Satin Stitches etc., is used to work the basic ornaments. The color scheme of such ornaments varies: from monochrome to polychrome, but preferably in subtle tints. Виворіт. Reverse. 101
Українське народне вишивання Самостійна робота. 1. Збір, ознайомлення із орнаментами, виконаними рахунковими прозорими швами. 2. Аналіз взаємозв'язку рахункових прозорих швів та їх асиміляція з іншими швами художнього вишивання в орнаментах. З.Зарисовка елементів, мотивів, фраґ- ментів орнаментів, виконаних техніками рахункових прозорих швів художнього вишивання. Завдання № 5. 1. Практичне виконання рахункових прозорих швів на тканині. 2. Графічне зображення вивчених рахункових прозорих швів на клітці. Контрольна робота. 1. Практичне вишивання фрагменту орнаменту рахунковими прозорими техніками художнього вишивання. Розмір 14 см X 12 см Композиція за власним задумом (дозволено трансформацію елементів, мотивів із самостійно опрацьованих орнаментів). Матеріали: тканина — полотно домоткане; нитки — муліне; оправа — рамки дерев' відповідно до розміру виконаного завдання. Питання для контролю знань. 1. Вкажіть на подібність та відмінність техніки виконання швів художнього вишивання «виколювання» і «довбанка». 2. Прошийте практично за поданим зразком шов «кочелистий». 3. Прокоментуйте техніку вишивання шва «солов'їні вічка», походження його назви. 4. Зобразіть графічно на клітці шов художнього вишивання «клітка» (штапівка). 5. Прошийте практично за поданим зразком шов художнього вишивання «розвід». Прокоментуйте походження його назви. 6. Перелічить та охарактеризуйте особливість інструментів для виконання техніки художнього вишивання «вирізування». 7. Дайте визначення поняття рахункові прозорі шви. Independent Work. 1. Collection, acquaintance with the ornaments, executed in transparent stitches which require counting. 2. Analysis of the intercommunication of transparent stitches which require counting and their assimilation with the other stitches of artistic embroidery in ornaments. 3. Sketching of the ornamental elements, motifs, fragments, executed in techniques of transparent stitches of artistic embroidery which require counting. Task # 5. 1. Execution of transparent stitches which require counting. 2. Graphic picture of the transparent stitches which require counting, previously studied, on the square. Test. 1. Execution of the ornamental fragment in transparent techniques of artistic embroidery which require counting. Size: 14 X 12 cm; Composition: one's own idea (it is allowed to transform elements, motifs of the ornaments studied on one's own). Materials: fabric — homespun linen; threads — Mouline; raming — wooden frames, fit the size of the executed task. Final Questions. 1. Demonstrate the similarities and differences in execution techniques of the stitches of artistic embroidery Vykolyuvannya and Dovbanka. 2. Work Kochelystyi Stitch on the given sample. 3. Comment on the embroidery technique and name of Solovyini Vichka Stitch. 4. Make a tracery of the Check work Stitch (Shtapivka) on the square. 5. ork Rozvid Stitch on the given sample. Comment on its name. 6. Identify and characterize peculiarities of the tools to execute technique of artistic embroidery Vyrizuvannya. 7. Give the definition of Transparent Stitches which require Counting. 102
44 »;л "^Колись ", кін. XIX cm. "Once", end of the XIX-th century
za& &# \ I ' в Ф
>Y < lf ♦.* - / X^V 'v. N4 v. «* ■ *» * v£ v ;іаАч - Л- \'A . a .ff IT «^ -'£■ m ■■» .7 ../■ N. + Ф4 V 4
■*• І. ■»♦♦ *4 + ■»♦♦ 1' Сорочка жіноча. 'Вирізування, розвід, лиштва проста, наВирування Cfiemise. Cutting out, Adorning, SimpCe Lyshtva, 9{abyruvannya (coUection) r
"Тепер" "fXprv" "колись' "Once • -1 ^З^^йтЯЛ? («ЗДаТОРДО
СЯ. Vh Складені шви SS* *VL Compound Stitches of Artistic ILmbroiderx
Українське народне вишивання Ш кладений шов являє собою розуміння асиміляції (поєднання, взаємозв'язку) різних технік в складовій одного шва. Методологія їх складна. В технології вишивання складених швів первинним є настил основи, вторинним — виконання поверхневих стібків, в окремих — виконання центральної частини, а після зовнішніх стібків шва іншими техніками. Вивчення складених швів створює найкращі можливості розвитку початкових умінь за практичним розбором техніки художнього вишивання провести її теоретичний опис. Формувати розуміння реального та візуального сприйняття швів художнього вишивання, початкові поняття й уміння творення фактури вишитих орнаментів. 1. Верхоплут подвійний (іуцульський). Настил стібків основи шва виконується знизу вверх. Робочу нитку закріплюємо A compound stitch means assimilation of different techniques. Their methodology is complicated. The technology of execution of compound stitches is as follows: first, the basis is worked; second, the surface stitches are; in some cases, the central part is; and after outer stitches are laid the seam is done in various techniques. Studying compound stitches is the best opportunity to develop primary skills to give theoretical description of any technique of artistic embroidery, having examined it before. One is able to percept and visualize the stitches of artistic embroidery — acquires «ABC» to create texture of the embroidered ornaments. 1. Double Verkhoplut (Hutsulskyi) /Hutsulian Topwinder/. The stitches of the basic seam are laid llllllllll) литі іM» ^1..11.(11. * 110
Ukrainian Folk Embroidery з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. Від місця виколу вліво відраховуємо дві нитки, вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї дві горизонтальні нитки (кількість ниток може бути збільшена, але їх число повинне обов'язково бути парним). Виводимо голку на лицьову сторону і вколюємо її вправо через дві вертикальні нитки. Таким способом настеляємо стібки до кінця лінії шва. Останній стібок настеляємо зліва направо. Тканину повертаємо на 180°, набираємо на голку дві горизонтальні нитки, виводимо її у правому ріжку другого стібка нижньої лінії шва і тим же способом настеляємо попарно по два стібки через шість горизонтальних ниток. Утворюється подвійна лінія основи шва, нижня — із рівних паралельних стібків через дві нитки, верхня — із таких же стібків, розміщених попарно через два стібки нижньої лінії шва. Настил верхніх стібків на основу шва виконується зліва направо. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону на одну нитку основи вліво від першого стібка нижнього ряду шва. За допомогою голки проводимо робочу нитку попід стібки основи шва справа наліво і вверх, справа наліво і вниз. Після четвертого нижнього стібка вколюємо голку через одну нитку основи вправо на рівні його нижнього ріжка, повертаємо вліво і вверх і виколюємо по діагоналі через дві нитки піткання і шість ниток основи (це буде через одну нитку основи вліво від крайнього стібка верхнього ряду основи шва). Виводимо голку на лицьову сторону, тим же способом проводимо робочу нитку попід два стібки і вколюємо через одну нитку основи від другого стібка. Повертаємо голку вправо і вниз та виколюємо її по діагоналі через дві нитки піткання і три нитки основи (на місці попереднього виколювання в нижній лінії шва). Таким способом настеляємо поверхневі стібки до кінця лінії шва. Верхоплутом подвійним (гуцульським) вишивають основні, доповнюючі орнаменти. Його використовують в орнаментах, виконаних мережками, техніками художнього вишивання із повітряним прозором тощо. from the bottom to the top. The working thread is fastened to the reverse side at the beginning of the seam. The needle with the working thread is brought out to the face of the cloth. Two threads are counted out from the starting point leftwards and the needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up two horizontal threads (the number of the threads may be increased, but their quantity should form a pair). The needle is brought out to the obverse side and inserted into the cloth rightwards through two vertical threads. The stitches are laid in the same technique to the end of the seam-line. The last stitch is laid from left to right. The cloth is turned at the angle of 180°. Then two horizontal threads are picked up by the needle and the latter is brought out at the right corner of the second stitch of the bottom seam line. The stitches are laid in twos in pairs at the interval of six horizontal threads in the same technique. Thus the double line of the seam's foundation is formed: the lower one consists of even parallel stitches at the interval of two threads, the upper one consists of the same stitches in pairs at the interval of two stitches of the lower seam-line. The upper stitches are laid on the seam's foundation from left to right. The needle with the working thread is brought out to the obverse side one ground thread leftwards from the first stitch of the lower seam's row. The working thread with the help of the needle is led under the stitches of the seam's foundation form right to left and upwards, from right to left and downwards. After the fourth bottom stitch is done, the needle is inserted into the cloth one ground thread rightwards, at the level of its bottom corner, turned leftwards and up and brought out diagonally onto the obverse side through two horizontal and six ground threads (this will be one ground thread leftwards from the final stitch of the top row of the seam's basis). The working thread is led under two stitches in the same technique and the needle is inserted into the fabric one ground thread rightwards from the second stitch. The needle is turned rightwards and down and brought diagonally onto the obverse of the cloth through two horizontal and three ground threads (at the place it has previously been inserted into the bottom seam line). The surface stitches are laid the same way till the end of the seam line. Double Verkhoplut is used to embroider basic and complementary ornaments. It is combined with the ornaments in cut and drawn work techniques. Ill
Українське народне вишивання і 4 •> • • « •> * * #. ч * я - щ V- ■>-•*,. 1 •» ч *•> - * 1»« - «} У/. » • * • Mf 1 «НІ • 4 • : f - «• • » », # .t. „м.иіп, ^ ■ * * * ■> * - *- * ,,* * * - л - * * ч * » t ■* 14 4* * • • „ - - * • •> * * * Ч 1 ч І Ч » • » 4 : і •■■»' 4 < 7 * ■* - * -ч* * -«1 * * * ■ я « * • і * * • •« .TTT.a,y,TTTVT.._ #»*»<'«*Ч#«>« ...* - :-. * Л •} •''иу » 4 * t . • • - « * * * *.*** * 1 « « « » Ч » * «J % ■ * ,/ .«•■♦. Ч - *«- / 4 Лицьова сторона. Obverse. • «««••Cm «»>v "ЧГ-wy МГ4 і»*. » > • **. > . »% * * і * « « а •* * « « ^ # ft *мі.Уі~ ' я * а т » * «•*«•« «**••• ^ • * « « • * . • ~ * * ■ % щ « ■•>•*%■ •*- -- - -* «f • •» * » • • • „ _»: ',"Ч»««, Виворіт. Reverse. 2. Навиване. Це прадавня техніка художнього вишивання. Вона, ніби, імітує писанковий розпис. Орнаменти, виконані цією технікою, найбільше призначались для декорування натільного одягу. Основний композиційний елемент — прутик (завиток), який компонують в найрізноманітніші мотиви та орнаменти. Вони виконувались грубою, крученою, м'якою (розпушеною) вовняною ниткою. В наш час навиване можна виконувати крученими шерстяними, шовковими нитками, ірисом або цілою ниткою муліне. Навиване виконується знизу вверх за робочим рисунком орнаменту. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. Від місця виколу ведемо її вправо і вверх по діагоналі через дві нитки основи і дві-чоти- ри-шість (відповідно до рисунка орнаменту) ниток піткання. Вколюємо голку, повертаємо вліво, виводимо її через дві нитки основи (утворився вертикальний стібок по діагоналі через дві нитки основи і дві-чотири- шість ниток піткання). Від місця виколу вниз через ті ж самі дві нитки основи і кожні дві нитки піткання настеляємо (навиваємо) стібки. Звідси і назва шва навиване. Перехід від одного до іншого вертикального стібка здійснюється настилом горизонтального стібка через дві нитки основи між двома паралельними нитками піткання вправо або вліво, залежно від ходу лінії шва. 2. Navyvane. (Laid Stitches). This is an ancient technique of artistic embroidery. It resembles egg- painting. The ornaments, worked in this technique, were chiefly meant to diicorate underwear. A short switch (curl) is the basic compositional element which is combined with various motifs and ornaments. It is worked in a rough, soft (fluffy) woolen lisle thread. Nowadays Navyvane can be worked in lisle woolen, silk, Iris or Mouline threads. Navyvane is worked from the bottom to the top according to the ornamental pattern. The working thread is fastened to the reverse side of the fabric at the starting point. The needle with the working thread is brought out onto the obverse side. From that place it is led diagonally rightwards and up through two ground threads and two- four-six (according to the pattern design) horizontal ones. The needle is inserted into the cloth, turned leftwards and brought out to the face of the fabric through two ground threads (the vertical stitch has been formed diagonally through two ground threads and two-four-six horizontal ones). From that place stitches are laid downwards through the same two ground threads and every two horizontal ones. This technique determines the name of the stitch. To pass from one to another vertical stitch one should lay a horizontal stitch through two ground threads between two parallel horizontal ones rightwards or leftwards, depending on the direction of the seam line. Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 112
Ukrainian Folk Embroidery 3. Верхоплут (верхошов) Відноситься до складених (подвійних) швів. Спочатку настеляється основа шва, а потім поверхневі стібки. Шов виконується справа наліво. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. Від місця виколу вверх відраховуємо дві- три-чотири нитки піткання між двома паралельними нитками основи, вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо на неї таку ж саму кількість ниток основи і виводимо на лицьову сторону. Від місця виколу вниз відраховуємо таку ж кількість ниток піткання, вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо стільки, як попередньо, ниток основи, виводимо голку на лицьову сторону та знову ведемо її з робочою ниткою вверх для настилу наступного стібка. Таким методом настеляємо стібки до кінця лінії шва. При цьому з лицьової сторони утворюються рівномірні прямі паралельні стібки на однаковій відстані одне від одного. З вивороту утворюються дві горизонтальні паралельні пунктирні лінії з рівних прямих, розміщених на однаковій відстані одне від одного горизонтальних стібків. Після настилу основи виводимо голку з робочою ниткою у нижньому ріжку першого стібка. За допомогою голки проводимо робочу нитку зліва стібка попід стібок вправо і вверх, зліва другого стібка, попід стібок вправо і вниз і так поперемінно, до кінця лінії шва. Верхоплутом вишивають основні орнаменти, покрайниці основних орнаментів, його використовують як з'єднувальний або оздоблювальний шов. ■»■ "". " .- «- г Лицьова сторона. Obverse. 3. Verkhoplut (Topwinder). This stitch is regarded as a compound (double) one. The stitch basis is laid first and then the top stitches follow. The stitch is worked from right to left. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle -with the working thread is brought out onto the obverse side. From that place two-three-four horizontal threads between two parallel ground threads are counted off upwards, then the needle is inserted into the cloth, turned leftwards, picking up the same number of ground threads and is brought out onto the obverse side of the fabric. The same number of horizontal threads is counted off downward from the staring point, then the needle is inserted into the cloth, turned leftwards, picking up the same number of ground threads, and is brought out onto the obverse side of the material. Again, the needle with the working thread is led upwards to lay the next stitch. The stitches are laid in the same technique till the end of the seam line. Thus, the obverse side shows even straight parallel stitches, falling at equal intervals. The reverse side represents two horizontal, parallel, dotted lines which consist of straight, even horizontal stitches, laid at equal intervals. Having laid the basis, the needle with the working thread is brought out to the obverse side in the bottom corner of the first stitch. The working thread with the help of the needle journeys to the left of the stitch, under it rightwards and up, to the left of another stitch, under it rightwards and down. The stitches are worked alternately till the end of the seam line. Topwinder is used to embroider basic ornaments and final decorative bands as well as a joining and fancy stitch. Виворіт. Reverse. C ^f\ II II U_ wsis€T 113
Українське народне вишивання V ^Щ^ 4. Ключовий шов (ключове шитво). Ключовий шов найбільш поширений в прибережних районах Дністра Івано-Франківської, Тернопільської областей. Цей шов художнього вишивання складений із двох швів, тому в народі називається не просто швом, а ключовим шитвом, що підкреслює його технологічну складність, своєрідність та визначеність в контексті виконання основних орнаментів. Основні елементи орнаментальних мотивів ключового шитва: ріжок, півріжок (рисі), ружка, півружка (рис.2), квадрат (рис.З), ромб (рис.4), пів- ромб (рис.5), ромбовидні лінії (рис.6), з яких компонують найрізноманітніші орнаменти. При виконанні шва, спочатку за робочим рисунком орнаменту настеляємо (вишиваємо) його основу технікою поверхниця-кафасор (див. шов поверх- ниця-кафасор). Після закінчення настилу основи шва попід її стібки за допомогою голки проводимо робочу нитку, яка утворює між стібками петлі (ключки). Робоча нитка при настилі ключок лягає то зліва, то справа голки, залежно від ходу лінії шва. При повороті робочої нитки, у кутах або посередині орнаментального мотиву закріплюємо її між нижнім та верхнім стібками за одну нитку основи і піткання, виводимо попід стібок і ведемо далі за робочим рисунком орнаменту. Петлі (ключки) робочої нитки настеляємо в системному (чітко визначеному) порядку (схеми: 1; 2; 3; 4; 5; 6). Основу шва слід виконувати міцними нитками (бажано муліне) ідентичного кольору і відтінку ниткам, якими настеляються поверхневі ключки. Для настилу ключок використовують кручені нитки шерсті, шовку, муліне тощо. Складність технології шва, характерність настилу поверхневих (вторинних) стібків у вигляді ключок (петель) і обумовлюють його назву ключове шитво. я,- 1ТГІ- 4. Klyuchovyi Stitch (Klyuchove Shytvo) /Looped Stitch/. Klyuchovyi stitch is widely spread in the river regions of the Dnister, Ivano-Frankivsk and Terno- pil oblasts. This stitch of artistic embroidery consists of two stitches, that's why in common language it is not called a plain stitch, but Kly- uchove Shytvo, which stresses its complicated technology, peculiarity and definite role in basic ornaments. The basic elements of ornamental motifs in Klyuchovyi Stitch are: Rizhok (corner), Pivrizhok (half-corner, picture 1), Ruzhka (rose, picture 2), Pivruzhka (half-rose, picture 3), square (picture 4), rhombus (picture 4), half-rhombus (picture 5), rhombus-like lines (picture 6). They can make up the most diverse ornaments. The stitch is started according to the working ornamental pattern. Its basis is worked in the technique of Poverkhnytsya-kafasor. Having finished the seam, the working thread with the help of the needle journeys through the basic stitches,forming the loops (klyuchky) between them. The working thread while laying the loops falls either to the left or to the right of the needle, depending on the seam line. When the working thread appears in the corners or in the center of the ornamental motif, it is fastened to one ground and one horizontal thread of the fabric between the bottom and top stitches and led afterwards under the stitch to the face of the cloth to follow the pattern design. The loops are worked systematically, according to the schemes (1, 2, 3, 4, 5, 6). The basis of the seam should be done with firm threads (preferably mouline), the color and shade of which are identical to the latter, the surface loops are laid in. To work the loops one can use lisle woolen, silk, mouline etc. threads. The complicated technology of the stitch execution and distinctive features the surface (secondary) stitches are laid to form of a loop and determine the name of the stitch: Klyuchove Shytvo. iilij 114
ж ї ш CS1 !"[! І ї ~н= ї * її І CS1 ■І ї 1 І ^
Українське народне вишивання Ключовим шитвом вишивають найрізноманітніші орнаменти при декоруванні жіночого, чоловічого, дитячого одягу. Такі орнаменти виконуються в монохромній гаммі, переважно червоним, чорним, менше синім, зеленим, іншим кольорами. Фактура шва, світлове відтінення кольору, відповідно зламу робочої нитки, при настилі ключок творять ілюзорний ефект м'якості, поверхневості над тканиною і, одночасно, цільності з нею. Орнаменти, вишиті технікою ключового шитва, неповторні, дивовижно унікальні. Вони чітко уособлюють автохтонність українського національного вишивального мистецтва. This stitch is used in various ornaments to decorate women, men and children's wear. Monochrome color-scheme, preferably red or black and seldom blue, green etc. matches such ornaments. The texture of the stitch, play of color of the working thread, depending on the way it is curved while forming the loops,create an illusive effect of softness. The stitch seems to stand out and simultaneously merge into a single entity with the fabric. The ornaments worked in this technique are unique and intricate. They represent autochthon traditions of Ukrainian national art of embroidery. ,, жшяш . ;. .. -'■ ■■■:. ш іжрШШЩШШШщЩЩЩШЩіїт.. Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 5. Ключка. Основа шва вишивається справа наліво. Робочу нитку закріплюємо з виворіт- 5. Klyuchka (Loop). The basic seam is worked from right to left. The working thread is fastened to the re- 116
Ukrainian Folk Embroidery ної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону та ведемо її по діагоналі вправо і вверх через чотири нитки основи і чотири нитки піткання. Вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо на неї чотири нитки основи. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо її по діагоналі вправо і вниз через ті самі нитки основи і піткання. Вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо на неї вісім ниток основи. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо її по діагоналі вправо і вверх через чотири нитки основи і чотири нитки піткання, вколюємо голку (це буде у верхньому лівому ріжку попереднього хрестика) для накладання наступного стібка. При цьому з лицьової сторони утворюється горизонтальна лінія із з'єднаних між собою хрестиків, з виворітної — дві горизонтальні паралельні лінії, верхня у вигляді стебнівки, нижня у вигляді стеблового шва. Настеливши основу шва до кінця орнаментальної лінії, виводимо голку у лівому нижньому ріжку хрестика. Після цього за допомогою голки проводимо робочу нитку попід верхній стібок хрестика справа наліво і вверх, попід нижній стібок хрестика справа наліво і вниз. При цьому постійно слідкуємо, щоб петлі робочої нитки були рівномірними. В кінці шва виводимо голку на виворітну сторону у правому нижньому ріжку хрестика й акуратно зашиваємо кінець робочої нитки у нижній горизонтальній лінії шва. Ключка широко використовується у вишиванні основних орнаментів у поєднанні із швом ріжкатий та мережками, а також як з'єднувальний і оздоблювальний шов. Ключкою виконують додаткові орнаменти, покрайниці в стрічкових орнаментах. Лицьова сторона. Obverse. verse side of the cloth at the starting point. The needle with the working thread is brought out onto the obverse side and led diagonally rightwards and up through four ground and four horizontal threads. The needle is inserted into the fabric, turned leftwards, picking up four horizontal threads, brought out onto the face of the cloth and led diagonally rightwards and down through the same ground and horizontal threads. The needle is inserted into the cloth, turned leftwards, picking up eight ground threads, brought out onto the face of the fabric and led diagonally rightwards and up through four ground and horizontal threads. The needle is inserted into the material (this will be in the top left corner of the previous cross) to lay the next stitch. Thus, the obverse side shows a horizontal line, consisting of crosses, joined together. The reverse side represents two horizontal parallel lines: the top one — in a form of Stebniv- ka, the bottom one — in Steblovyi Stitch. Having finished the stitch basis, according to the ornamental line,the needle is brought out to the face of the cloth in the left bottom corner of the cross. After that the working thread with the help of the needle is led through the top stitch of the cross from right to left and up, and then through the bottom stitch of the cross from right to left and down.One should see that the loops of the working thread are even. Having worked the seam, the needle is brought out to the reverse side of the fabric in the right bottom corner of the cross and the end of the working thread is neatly sewn in the bottom horizontal line of the seam. Klyuchka is widely used while working basic ornaments, combining with Rizhkatyi Stitch, cut and drawn work, as well as a joining and fancy stitch. Additional ornaments and final ornamental bands are also worked in Klyuchka Stitch. Виворіт. Reverse. 117
Українське народне вишивання 6. Парована ключка. Настил основи шва виконується справа наліво. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо її по діагоналі вправо і вверх через шість ниток основи і шість ниток піткання. Вколюємо голку, повертаємо вліво і набираємо на неї шість ниток основи. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону та ведемо її по діагоналі вправо і вниз через ті ж самі нитки основи і піткання. Вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо на неї дванадцять ниток основи. Виводимо голку на лицьову сторону, знову ведемо її по діагоналі вправо і вверх через шість ниток основи та шість ниток піткання для накладання таким же способом наступних стібків. При цьому з лицевої сторони утворюється горизонтальна лінія із з'єднаних між собою хрестиків, з виворітної — дві паралельні горизонтальні лінії, верхня у вигляді стебнівки, нижня у вигляді стеблового шва. В кінці лінії шва виводимо голку у нижньому лівому ріжку хрестика. За допомогою голки проводимо робочу нитку попід нижні ріжки хрестика таким способом: в лівому нижньому ріжку проводимо голку 6. Parovana Klyuchka (Coupled Loop). The seam basis is laid from right to left. The working thread is fastened to the reverse side of the material at the starting point. The needle with the working thread is brought out onto the face of the cloth and led diagonally rightwards and up through six ground and horizontal threads. The needle is inserted into the cloth, turned leftwards, picking up six ground threads, brought out onto the face of the fabric and led diagonally rightwards and down through the same ground and horizontal threads. The needle is inserted into the cloth again, turned leftwards, picking up twelve ground threads, brought out onto the face of the fabric and led diagonally rightwards and up through six ground and horizontal threads to lay the next stitches in the same way. The obverse side of the fabric shows a horizontal line of crosses joined together, the reverse side represents two parallel horizontal lines: the top one in a form of Stebnivka Stitch, the bottom one — in Steblovyi Seam. At the end of the seam line the needle is brought out onto the obverse side in the left bottom corner of the cross. The working thread with the help of the needle journeys through the bottom corners of the cross in the following way: the needle is led from right to left and 118
Ukrainian Folk Embroidery справа наліво і вверх, в правому нижньому ріжку — справа наліво і вниз. В кінці лінії шва вколюємо голку у правому нижньому ріжку, а виводимо у верхньому правому ріжку крайнього хрестика. Повертаємо тканину на 180° і таким же способом проводимо робочу нитку попід нижні стібки хрестиків у протилежну сторону. При цьому постійно слідкуємо, щоб дужки робочої нитки посередині хрестика лягали впритик, але не перекривали одна одну. Паровану ключку використовують як з'єднувальний та оздоблювальний шов. Вона застосовується як основний орнаментальний шов при декоруванні дитячого та верхнього одягу. Паровану ключку поєднують в орнаментах з мережками, виконують додаткові, основні орнаменти, покрайниці. Поверхневі стібки у шві парована ключка можна настеляти нитками різних кольорів або відтінками одного кольору. Живописність та фактура шва обумовлюють декоративність таких орнаментів. up in the left bottom corner and from right to left and down in the right bottom corner. Having finished the seam line, the needle is inserted into the cloth in the right bottom corner and brought out onto the obverse side in the top right corner of the last cross. The material is turned at the angle of 180c and the working thread makes the same journey through the bottom stitches of the crosses in the opposite direction. One should see that the arches of the working thread in the center of the cross fall closely, but do not cover one another. Parovana Klyuchka is used as a joining and fancy stitch. It can function as the basic ornamental stitch while decorating children's and outer clothing. Parovana Klyuchka is combined in ornaments with cut and drawn works Complementary stitches, basic ones and final ornamental bands are embroidered with this stitch. The surface stitches in Parovana Klyuchka Stitch may be laid with either multicolored threads or tints of the same color. Brightness and texture of the seam are outstanding in the decor of such ornaments. Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 7. Ріжки (шов ріжкатий). Цей шов найбільше поширений на Гуцульщині. Він відноситься до складених швів. Настил основи шва виконується справа наліво. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо її по діагоналі вправо і вверх через п'ять ниток основи і чотири нитки піткання. Вколюємо голку, повертаємо вліво, набираємо на неї п'ять ниток _t I t -1 І* ... '" . , р ! .1 .■ V ЖХ XX X\t ~\€ ~УГ ~%€ ^0%^- ^Ж%^ -*»\г - 7. Rizhky (Riz- hkatyi Stitch) /Horny Stitch/. This stitch is widely spread in Hut- sulshchyna. It belongs to the group of compound stitches. The stitch basis is worked from right to left. The working thread is fastened to the reverse side of the material at the starting point. The needle with the working thread is brought out onto the obverse side and led diagonally rightwards and up through five ground threads and four horizontal ones. The needle is inserted into the cloth, turned left- 119
Українське народне вишивання основи, виводимо на лицьову сторону та ведемо її по діагоналі вправо і вниз через ті ж самі нитки основи і піткання. Вколюємо голку, повертаємо вліво. Від місця вколювання відраховуємо п'ятнадцять ниток основи між двома паралельними нитками піткання, набираємо їх на голку. Виводимо голку на лицьову сторону і знову ведемо її по діагоналі вправо і вверх через п'ять ниток основи і чотири нитки піткання для накладання наступного стібка. Таким способом настеляємо стібки до кінця лінії шва. При цьому з лицьової сторони утворюється горизонтальна лінія із косих хрестиків, розміщених один від одного на однаковій відстані. З виворітної сторони утворюються дві горизонтальні паралельні лінії, нижня суцільна із стібків, що перекривають один одного, а верхня — пунктирна, із рівномірних горизонтальних стібків, розміщених один від одного на однаковій відстані. В кінці лінії шва повертаємо голку вверх і виколюємо її через одну нитку основи вліво від лівого верхнього ріжка останнього хрестика. Після цього за допомогою голки проводимо нитку попід лівий ріжок хрестика справа наліво і вниз, попід правий ріжок хрестика справа наліво і вверх (робоча нитка повинна бути зліва від правого ріжка хрестика). Вколюємо голку через одну нитку основи вправо від правого ріжка хрестика (тканину злегка повертаємо до себе за лінією шва) та набираємо на неї три нитки основи. Виводимо голку на лицьову сторону і тим же способом проводимо робочу нитку попід ріжки наступного хрестика. В кінці лінії шва вколюємо голку через одну нитку основи від правого верхнього ріжка останнього хрестика, виводимо голку на виворітну сторону й акуратно її закріплюємо у верхній лінії шва. Шов ріжкатий в орнаментах поєднують із мережками, ключкою, парованою ключкою, стебловим швом, тамбуром, низинним шнурком і вишивають основні, додаткові орнаменти та покрайниці. Його можна застосовувати як з'єднувальний оздоблювальний шов. На Гуцульщині він широко використовується як основний орнаментальний шов в декоруванні плечового та верхнього одягу. ЖШШ'М- wards, picking up five ground threads,brought out to the face of the fabric and led diagonally rightwards and down through the same ground and horizontal threads. Then, the needle is inserted into the cloth and turned leftwards. From that place, fifteen ground threads between two parallel horizontal threads are counted off and picked up by the needle. The needle is brought out onto the obverse side and again led diagonally rightwards and up through five ground threads and four horizontal ones to lay the next stitch. The stitches are laid in the same technique till the end of the seam line. Thus, the obverse side show's a horizontal line of slanting stitches falling at equal intervals. The reverse side represents two horizontal parallel lines: the bottom consists of the stitches which cover one another, the top is dotted and is created by the even horizontal stitches laid at equal intervals. Having finished the seam line, the needle is turned up and brought out to the obverse of the cloth through one ground thread to the left of the left top corner of the last cross. After that the working thread with the help of the needle journeys under the left corner of the cross from right to left and down, then, under the right corner of the cross from right to left and up (the working thread is always to the left of the right corner of the cross). The needle is inserted into the cloth one ground thread rightwards from the right corner of the cross (the material is turned slightly clockwise, following the seam line), picking up three ground threads, brought out onto the obverse side and the working thread is led trough the corners of the next cross. Having reached the end of the seam line, the needle is inserted into the cloth one ground thread rightwards from the right corner of the last cross and the working thread is neatly sewn to the top seam line. Rizhkatyi Stitch is combined in ornaments with cut and drawn works, Klyuchka Stitch, Pa- rovana Klyuchka Stitch, Steblovyi Stitch, chain- stitch, Nyzynnyi Cord. Basic and complementary ornaments, and final decorative bands can be worked in this stitch. It can be used as a joining and fancy stitch. It is widely used as the basic ornamental stitch while decorating shoulder- length and outer clothing in Hutsulshchyna. Wvm* !.«MW**Bf«*» Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 120
Ukrainian Folk Embroidery 8. Штепування. Це прадавній шов, поширений в Галицькій Гуцульщині та Покутті, основний орнаментальний елемент шва «ягідка». Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва, виводимо її на лицьову сторону. Від місця вико- лу вправо або вліво (залежно від ведення лінії шва) відраховуємо дві нитки основи, вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї дві нитки піткання і виводимо на лицьову сторону. Від місця виколу вліво відраховуємо дві нитки основи, вколюємо голку, повертаємо вниз, набираємо на неї дві нитки піткання і виводимо на лицьову сторону (це буде в лівому ріжку нижнього горизонтального стібка). При цьому з лицьової сторони утворюються два рівні, паралельні горизонтальні стібки. З виворітної — два рівні, паралельні вертикальні стібки, тобто настелено основу шва. Виведену робочу нитку за допомогою голки проводимо попід нижній стібок знизу вверх, легко притягуючи нитку вправо (до правого ріжка нижнього стібка). Потім попід верхній стібок зверху вниз (робоча нитка повинна лягати справа голки) і знову попід нижній стібок знизу вверх (робоча нитка лягає зліва голки). При цьому робочу нитку постійно притримуємо великим пальцем лівої руки, щоб утворювались рівні петельки, які обрамляють з усіх сторін стібки основи шва. Далі вколюємо голку в лівий або правий ріжок верхнього горизонтального стібка (відповідно до ведення лінії шва) і виводимо для настилу основи під наступний орнаментальний елемент. Орнаментальний елемент «ягідка» компонують в найрізноманітніші мотиви і орнаменти. їх вишивають прямими рядами і по діагоналі, створюючи в композиціях статичні та динамічні ритми. Цією технікою вишивають орнаменти, в основному, чорним або червоним кольором. 8. Shtepuvannya. This is an ancient stitch widely spread in Halytska Hutsulshchyna and Pokuttya. The basic ornamental element of the stitch is «yahidka» (berry). The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. Then, it is brought out onto the obverse side if the fabric. From that place two ground threads are counted off rightwards (or leftwards, depending on the direction of the seam line), the needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up two horizontal threads and brought out onto the obverse side. From the starting point, two ground threads are counted off leftwards, the needle is inserted into the cloth, turned down, picking up two horizontal threads and brought out onto the face of the fabric (this will be in the left corner of the bottom horizontal stitch). Thus, the obverse side represents two even parallel horizontal stitches, the reverse one-two even parallel vertical stitches. The stitch basis has been laid. The working thread, being brought out to the obverse side, makes journey with the help of the needle under the bottom stitch upwards. The thread is slightly drawn rightwards (to the right corner of the bottom stitch). Then, the working thread makes journey under the top stitch downwards (the working thread should fall to the right of the needle) and again under the bottom stitch upwards (the working thread is to the left of the needle). While working the seam, the thread is always held with the thumb of the left hand to form even loops, which surround the stitches of the basis seam from all sides. Then, the needle is inserted into the left or right corner of the top horizontal stitch (according to the direction of the seam line) and brought out onto the obverse side to lay the basis for the next ornamental element. The ornamental element «Yahidka»(ber- ry) serves as a component in various motifs and ornaments. They are worked in straight rows or diagonally, creating static and dynamic rhythms in compositions. Preferably red or black colors are used while working ornaments in this technique. 4rs nr- І Г> - Ч г #" |r 4++: 121
Українське народне вишивання Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 9. Кучерявий шов. Технологія вишивання кучерявого шва за своєю суттю асимілює в собі технології декількох швів. Центр основного орнаментального елемента вишивається швом «кочелистий» (див. шов. «кочелистий»). Довкола центральної частини шва стібки настеляються швом «позад голки» (див. шов. «позад голки») або «штепуванням» (див. «штепування»). Основний орнаментальний елемент буває різної форми, але найпоширенішим є абстрагована, восьмипелюсткова розетка (ружка). В орнаментах їх розміщують по діагоналі або прямими рядами. Центральну частину шва і настил його крайніх стібків вишивають переважно різними кольорами в такому поєднанні: червоний і зелений, зелений і оранжевий, коричневий і зелений, синій і темно-червоний. Такі орнаменти із-за фактури шва, синтезу кольорів у своєрідних композиційних ритмах сприймаються не вишивкою, а фактурною, рукотворною тканиною з унікальним живописним нюансом. 9. Kucherya- vyi Stitch. (Curly) The technology of embroidery of this stitch, in fact, utilizes the technology of several stiches. The centerpiece of the basic ornamental element is worked in Kochelystyi stitch. The stitches around the central part of the seam are laid in Pozad Holky Stitch way or Shtepu- vannya. The basic ornamental element comes in different forms, but the most widely used one is an abstract eight-petal rosette (ruzhka). It is placed diagonally or in straight rows in ornaments. The central part of the seam and its final stitches are preferably worked in various colors. The combination can be as follows: red and green, green and orange, brown and green, blue and dark red. Because of the stitch's texture and color synthesis in peculiar compositional rhythms such ornaments don't look like embroidered pieces, but hand-made fabric with a unique picturesque nuance. і 4k Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 122
10. Шов «черв'ячок». Відноситься до складених швів. Спочатку настеляємо основу шва. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони так, щоб шов можна було виконувати справа наліво. Виводимо голку на лицьову сторону, ведемо по діагоналі через три нитки основи і піткання вліво і вверх. Вколюємо голку, повертаємо вліво і вниз та виколюємо по діагоналі через таку ж кількість ниток основи і піткання. Виводимо голку на лицьову сторону, знову ведемо по діагоналі вліво і вверх через три нитки основи і піткання для настилу наступного стібка. При цьому з лицьової і виворітної сторони утворюються одинарні діагональні стібки. Дійшовши до кінця лінії шва, тканину повертаємо на 180° і настеляємо стібки в протилежну сторону, набираючи на голку лицьові стібки. Для цього голку вколюємо у нижній ріжок стібка, а виколюємо у верхньому ріжку. З лицьової і виворітної сторони утворюється пряма лінія із рівномірних, діагональних стібків, які стикаються між собою під гострим кутом. Таким способом ми настелили основу шва. Для виконання шва по поверхні основи виводимо голку з правої сторони лінії шва у нижньому ріжку крайнього стібка. За допомогою голки почергово проводимо робочу нитку попід стібки зліва направо і вверх, зліва направо і вниз. При цьому на стиках стібків робоча нитка утворює рівномірні петлі (дужки) то знизу, то зверху лінії шва. Технікою художнього вишивання «черв'ячок» виконують покрайниці основних орнаментів, а також застосовують як самостійний оздоблювальний шов. \ЛЛЛЛ*ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ Лицьова сторона. Obverse. Ukrainian Folk Embroidery 10. «Chervyachok» Stitch («Worm» Stitch). It is regarded a compound stitch. First, the basis of the seam is laid. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth, so that the stitch can be executed from right to left. The needle is brought out onto the obverse side and led diagonally three ground and horizontal threads leftwards and up. The needle is inserted into the cloth, turned leftwards and down and brought diagonally out onto the face of the cloth through the same number of ground and horizontal threads. Again, the needle is led diagonally leftwards and up through three ground and horizontal threads to work the next stitch. Thus, both the obverse and reverse sides show single diagonal stitches. Having reached the end of the seam line, the fabric is turned at the angle of 180° and the stitches are laid in the opposite direction; the obverse stitches are picked up by the needle. For this, the needle is inserted into the bottom corner of the stitch and brought out onto the face of the cloth in its top corner. Both, the obverse and reverse'sides represent a straight line from even,diagonal stitches, joined together at an acute angle. The basis of the seam is worked in such a way. To finish it on the surface, the needle is brought out onto the obverse side to the right of the seam line in the bottom corner of the last stitch. The working thread with the help of the needle journeys under the stitches from left to right and up, from left to right and down. The working thread creates even loops (arches) at the joints of the stitches now at the bottom, now at the top of the seam line. The final decorative bands of the main ornaments are worked in «Chervyachok» technique. It can also be used as the basic fancy stitch. й^іЦ^ Виворіт. Reverse. 123
Українське народне вишивання Самостійна робота. 1. Замальовки орнаментальних елементів, мотивів та фрагментів унікальних композицій, виконаних складеними швами. 2. Тренувальні вправи з виконання складених швів художнього вишивання. Завдання № 6. 1. Практичне вишивання складених швів на тканині. 2. Графічне зображення основних орнаментальних елементів, мотивів складених швів із зазначенням наступності їх виконання. Контрольна робота. 1. Практичне вишивання фрагмента орнаменту складеними швами. Розмір 14 см X 12 см Композиція за власним задумом (дозволяється трансформація елементів, мотивів із вивчених орнаментів). Техніка виконання: складені шви в поєднанні з іншими попередньо вивченими швами. Матеріали: тканина із чітким полотняним переплетенням; нитки — муліне; оправа — рамка дерев'яна відповідно до розміру завдання. Питання для контролю знань. 1. Прокоментуйте зміст поняття складений шов. 2. Які компоненти входять до складених швів? 3. Назвіть первинну і вторинну технологічні операцїі при виконанні складених швів. 4. Зобразіть графічно елементи ключового шитва: ріжок, півружка, квадрат, ромб. 5. Прошийте довжиною 5 см верхо- плут подвійний (гуцульський). 6.Виконайте практично за зразком два елементи шва навиване. 7. Прошийте практично за зразком шов парована ключка. 8. Прокоментуйте техніку виконання шва штепування. Independent Work. 1. Sketching the ornamental elements, motifs and fragments of unique compositions, worked with compound stitches. 2. Practicing working compound stitches of artistic embroidery. Task # 6. 1. Execution of compound stitches. 2. Graphic picture of the basic ornamental elements and motifs of compound stitches, pointing out the succession, while doing this task. Test. 1. Executing the ornamental fragment with compound stitches. Size: 14 cm X 12 cm Composition: one's own idea (it is allowed to transfer the elements and motifs from the ornaments studied on one's own) Technique of execution: compound stitches, combined with already studied ones. Materials: fabric with accurate linen interweaving threads — Mouline framing — wooden frame, the size that fits the task. Final Questions. 1. Comment on the notion «Compound Stitch». 2. What are the components of compound stitches? 3. Name initial and secondary technologic operations, while working Compound Stitches. 4. Make graphic pictures of Klyuchove Shytvo, Rizhok, Pivruzhka, Square, Rhombus. 5. Work Double Top winder (Hutsulian) Stitch 5 cm long. 6. Execute two elements of Navyvane Stitch under the given sample. 7. Work Parovana Klyuchka Stitch under the sample. 8. Comment on the embroidery technique Shtepuvannya. 124
$ »$*•»* і в $ і * 9 f 9 І З ь '•*>•*,
.»• ; Ha- k^ 'h fCw «її і У r I H ! > » 4. \ - ^ ^ \ Y ***- \ rf „ і ■і і. її Tift i<l P" ftfl? 44$- "■^4- }■- . .-^V » t 1 «I 4 - - -- Y4;fe -ч-ї<^ *^£^* r ' 1 ■■«-*? -JtiSjtir. л. » .♦ .♦ >, ,•+' rf$ 1*4 fc'l 1B CI' I- I d і:, .і н і і« >! їй і! '■|->«і f і 13 м і» і щ і •І 'І ■» ч і ' ч !ч # # # *f » ' 9 І t I ' 0 ~, "f ^fe^ir
< is, і tl І t if і 4 tf'UWi. і i. !| v ■t pi' it « ^.«..ИКчо.Ц.гл'- ■ ■*. an . if-.' • -сі *.JP* 1 Ч І ■4?, ii« *.'■ h :«*' ■ 1 it h te ЇШ ti. , I-' и. Ik J « % v і < \ Mi •* 3 / у і. її ,;* fc: f I ii. 1 4 ' '. hi V Ф t і • * t 11 і 'A \M* H' :* м і: r v
\ У, I \ > , 3»8*%^ #* * ' t * $ r t /
фффф ->^- ШШШШШШШШ^ У » • .,t» ft t a # 4 * • # ~^Ш*Ш}(ШЖіШ<ЖїЮ;й53^" J*^: «. \ V' . *• ■ • <• • » і » > • • » д . . « І Т *^7aw4<iPWMHM№ «^ -*Г —*ч У '
і » г •І < І" » If. і ' $ і * І */ V АЧ ш • «. • « ^ V < » v У/
С7Г. І/І І. Стелені papqjHKoBi шви SS. VII. Laid Stitches which %eauire Counting (laying, Satin Stiteh which requires counting)
Українське народне вишивання Шазовим підґрунтям назви стелені рахункові шви (на- стилування, рахункова гладь) є технологія їх вишивання. Шви, об'єднані цією назвою, вишиваються шляхом настилу стібків через визначену кількість ниток між двома паралельними нитками основи або піткання. Техніки виконання, характеристичні особливості цих швів найрізноманітніші, вони і визначають їх назви та застосування. Стелені рахункові шви умовно можна поділити на дві групи: а) стелені рахункові шви з несуцільним покриттям тла тканини. Цими швами найбільше вишивають орнаменти з декорування одягових, інтер'єрних виробів; б) стелені рахункові шви з суцільним покриттям тла тканини. Діапазон виробів, що декоруються вишитими ними орнаментами, дуже широкий. їх використовують для настилу тла (основи) під орнаменти для вишивання стеленими швами з несуцільним покриттям тла тканини, але найбільше ними декорують вироби інтер'єрного, релігійного, обрядового, сакрального призначення. Вивчення стелених рахункових швів забезпечує усвідомлене розуміння закономірності розрахунку ниток при творенні елементів, мотивів, орнаментів у цілості; специфіки виконання робочого рисунку, колористичної гами відповідно вигнивання орнаментів конкретними стеленими рахунковими швами. а) стелені рахункові шви з несуцільним покриттям тла тканини. 1. Занизування (заволікання). Такий шов художнього вишивання виконується за робочим рисунком орнаменту. Структурною одиницею орнаменту є квадратики, прямокутнички, настелені стібками робочої нитки відповідно творчого задуму. Технологія виконання занизування подібна до перебірного ткацтва. За допомогою голки вишивальну нитку протягують справа на- The basic reason of the name Laid Stitches which require counting (laying, Satin Stitch which requires counting) is the technology of their execution. This name unites the stitches, laid through the required number of threads between two parallel either ground or horizontal threads. The techniques of execution and characteristic peculiarities of these stitches are the most diverse. Just, they determine their name and use. Laid Stitches which require counting can be routinely divided into two groups: a) Laid Stitches which require counting and do not cover the entire background of the material. Mainly, ornaments to decorate articles of clothing and interior articles are worked with these stitches. b)Laid Stitches which require counting and cover the entire background of the material. The range of products, decorated with ornaments, executed in these techniques,is rather wide. They are used to work the foundation (background) of the ornaments, to be executed with laid stitches which do not cover the entire background of the fabric. But mostly articles of interior, religious, ceremonial, sacred character are decorated with them. Studying Laid Stitches which require counting guarantees conscious understanding of appropriateness of counting threads while creating elements, motifs and ornaments themselves; specificity of pattern design execution; color scheme to be chosen to work ornaments namely with laid stitches which require counting. a) Laid Stitches which Require Counting and do not Cover the Entire Background. 1. Zanyzuvannya (Zavolikannya). This stitch of artistic embroidery is worked according to the pattern design. Squares and rectangles, made up by the stitches of the working thread in compliance with the creative idea, are structural units of the ornament. The technology of Zanyzuvannya's execution is like that of finger (Pere- birne) weaving. The working thread with the help of a needle is drawn 132
Ukrainian Folk Embroidery ліво між двома паралельними нитками піткання через нитки основи то пропускаючи, то набираючи їх на голку. При виконанні шва, ніби вплітаємо (занизуємо, заволікаємо) вишивальну нитку між нитки піткання тканини. Звідси і назва шва занизування (заволікання). Техніка настилу стібків ведеться справа наліво. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону. Від місця виколу між двома паралельними нитками піткання відраховуємо кількість ниток основи за робочим рисунком орнаменту, покриті стібком нитки основи пропускаємо, непокриті — набираємо на голку. Таким способом настеляємо стібки по всій довжині орнаменту. Дійшовши до кінця лінії шва, повертаємо тканину на 180° і так вишиваємо паралельні лінії шва по всій довжині орнаменту. Орнаменти, виконані занизуванням, носять стрічковий характер, в яких роздільні лінії по центру та покрайниці вишиваються контрасними кольорами або іншим відтінком до кольору основних ліній орнаменту. Занизуванням виконують найрізноманітніші орнаменти для декорування чоловічого, жіночого, дитячого одягу та виробів інтер'єрного, обрядового, побутового призначення. В орнаментах занизування поєднують з поверхницею-кафасор, оздоблювальними швами, мережками. Лицьова сторона. Obverse. from right to left, between two parallel horizontal threads through the ground threads, which are either missed or picked up by the needle in turn. The working thread appears as if it interlaced (Zanyzuvaty, zavolikaty) with the horizontal threads of the fabric. The technique itself determines the name of the stitch: Zanyzuvannya (Zavolikannya). The stitches are laid from right to left. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle is brought out onto the obverse side. From that place, the required, in compliance with the ornamental pattern,number of threads between two parallel horizontal ones is counted off: ground threads covered with the stitch are missed, while non-covered ones are picked up by the needle. The stitches are laid along the entire length of the ornament in the same manner. Having reached the end of the seam line, the fabric is turned at an angle of 180° to work parallel seam lines the entire width of the ornament. Ornaments in Zanyzuvannya technique are of a band character. The marginal lines in the center and the ones along the edges are either worked in contrast or in the other tints of basic colors. Zanyzuvannya is used in the largest variety of ornaments to decorate women,men and children's clothes as well as interior articles of ceremonial or everyday use. Zanyzuvannya is combined in ornaments with Poverkh- nytsya-kafasor, decorative stitches, cut and drawn works. Виворіт. Reverse. 133
Українське народне вишивання 2. Занизування (переволікання) з вузленням. Цей шов художнього вишивання виконується за робочим рисунком орнаменту справа наліво. Технологія виконання шва частково подібна до занизування та затя- ганки (див. занизування та затяганка). Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. Від місця виколу за робочим рисунком орнаменту настеляємо лінію шва технікою занизування (затяганка). Після цього у визначених за рисунком місцях підбираємо стібок на грубшу голку (або підготовлений для цієї техніки інструмент у вигляді грубої голки), злегка підтягуємо його вверх, прокручуємо проти годинникової стрілки і відпускаємо. Після цього повертаємо тканину на 180° і вишиваємо наступну орнаментальну лінію шва. Такі орнаменти імітують ткання, їх найкраще виконувати вовняною крученою ниткою, можна шовком, ірисом та крученими нитками муліне. 2. Zanyzuvan- nya (Perevolikannya) with the Knot-making. This stitch of artistic embroidery is worked according to the pattern design from right to left. The technology of the stitch's execution partially reminiscent of Zanyzuvannya and Zatyahanka (see Zanyzuvannya and Zatyahanka). The working thread is fastened to the reverse side of the material at the starting point. The needle with the working thread is brought out onto the obverse side. From that place the seam line is laid in Zanyzuvannya (Zatyahanka) technique according to the ornamental pattern. After that, stitches, marked in the ornament,are picked up by a thicker needle (or by a special tool in a form of a thick needle, used in this technique), slightly pulled up, twisted counter clockwise and released. Then, the material is turned to an angle of 180° and the following ornamental seam line is worked. Such ornaments imitate weaving. It is better to embroider them with woolen lisle thread. Also silk, iris or lisle mouline threads can be used. Ш-"т"Ш"т--Шг.Ш" І"*'Ш'І*.'«'" '!'«*"•'' ш* **<^>««*«>ЇЧ**ИЇ*^Я* >*■«»■ «WIS. #4 *••*•*•!•*«* *■***•! Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 3. Набирування (поверхниця). Технологія виконання шва ґрунтується на вишиванні горизонтальних рівномірних стібків між двома паралельними нитками піткання, які по висхідній наполовину перекривають один одного. Шов ведеться зліва направо, настил стібків знизу вверх, зверху вниз через парну кількість ниток основи. При творенні орнаментів для вико- 3. Nabyruvannya (Poverkhnytsya). The technology of the stitch's execution is based on that of horizontal, even stitches between two parallel horizontal threads, which gradually cover each other half. The seam is worked from left to right, the stitches are laid from bottom to the top and visa versa through the ground threads, forming a pair. To create ornaments in Nabyruvannya technique, 134
Ukrainian Folk Embroidery нання набируванням слід пам'ятати, що прямі діагональні ромбовидні лінії шва виконуються безперервним настилом суміжних стібків через чотири-шість-вісім ниток основи. Для зменшення величини орнаменту, при зображенні його малюнка на клітці, одна клітка відповідає двом ниткам основи. Такий підхід загальноприйнятий в робочих рисунках орнаментів, які виконуються набируванням. Настил стібків розпочинаємо закріпленням робочої нитки з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону. Від місця виколу вправо між двома паралельними нитками піткання відраховуємо чотири нитки основи, вколюємо голку, повертаємо вверх (якщо лінія шва іде вниз, то голку повертаємо вниз) і виколюємо її по діагоналі вліво через дві нитки основи та одну нитку піткання. Таким способом настеляємо стібки за лініями швів відповідно до робочого рисунка орнаменту. При цьому з лицьової сторони утворюються горизонтальні рівномірні стібки, які наполовину перекривають один одного і густо покривають поверхню тканини. З вивороту стібки за величиною половинні і лежать по діагоналі через одну нитку піткання. Звідси походить друга назва шва поверхниця. Орнаменти цією технікою виконують переважно в яскравих кольорах. Набируван- ня поєднують із оздоблювальними швами, мережками, поверхницею-кафасор. Такими орнаментами декорують найрізноманітніші вироби одягового, культового, обрядового, побутового призначення. one should bear in mind, that straight, diagonal, rhombuslike seam lines are worked by laying adjoining stitches continuously through 4-6-8 ground threads. To diminish the size of the ornament in its graphical form on the checked paper, one square equals two ground threads. This is a common approach in pattern designs worked in Nabyruvannya technique. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle is brought out onto the obverse side. From that place four ground threads between two parallel horizontal ones are counted off rightwards, than the needle is inserted into the cloth, turned upwards (if the seam line goes downwards, the needle is turned down) and brought out diagonally leftwards through two ground and one horizontal threads. The stitches are laid in the same way, following the seam lines, repeating the pattern design. Thus, the obverse side shows horizontal even stitches, which cover each half and are richly spread on the surface of the cloth. The reverse side represents twice smaller stitches which fall diagonally at one horizontal thread interval. The technology itself explains the name of the stitch: Poverkhnytsya (on the surface). Mainly bright colors are used to execute ornaments in this technique. Nabyruvannya is combined with fancy stitches, cut and drawn work, Poverkhnytsya-kafasor Stitch. A large variety of articles of clothes, things of religious, ceremonial and everyday use are decorated with such ornaments. ft-**-* *t «і * Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 135
Українське народне вишивання тг ь м м * ■ * І МННІІМНІ |!»!|МІ|ІМ| А ф А V,|.V ііііУіііі і МИНІМ НІ І іРн І І І (І ННІНІІІЮ VvV НИНІШНІ ІІІМНІІІІН 4. Низинка проста. Шов виконується за робочим рисунком орнаменту з виворітної сторони. Це зумовлює назву шва низинка, низь. Настил стібків здійснюється справа наліво або знизу вверх протягуванням робочої нитки між двома паралельними нитками піткання через відповідну кількість ниток основи. Основні орнаментальні мотиви творяться шляхом варіативного настилу стібків через непарну кількість ниток основи, одна, три, п'ять, сім, дев'ять і більше. Такі мотиви укомпоновують в найрізноманітніші орнаменти. Для матеріалізації орнаменту у вишивку виконують робочий рисунок орнаменту з виворітної сторони з розрахунком ниток. Відповідно технології ведення шва, робочу нитку закріплюємо на місці його початку. За робочим рисунком орнаменту відраховуємо вертикальні нитки полотна. Покриті стібком нитки на рисунку пропускаємо, непокриті стібком набираємо на голку. Таким способом настеляємо стібки до кінця лінії шва через всю ширину орнаменту. При переході до наступної лінії шва вколюємо голку через одну горизонтальну нит- 4. Simple Nyzynka Stitch. The stitch is worked according to the pattern design on the reverse side of the cloth. This explains the name of the stitch: Nyzynka, Nyz. The stitches are laid from right to left (or from the bottom to the top). The working thread is drawn between two parallel horizontal threads through corresponding number of ground ones. The basic ornamental motifs are created in the following way: the stitches are selectively laid through the unpaired number of ground threads 1,3,5,7,9 and more. Such motifs are arranged into various ornaments. To execute the ornament, its pattern design is previously made on the reverse side, having counted the threads. According to the technology of the seam's execution, the working thread is fastened at the starting point. According to the pattern design, one should count off the vertical threads of the cloth. The threads covered with the stitch are missed, while the non-covered ones are picked up by the needle. The stitches are laid in the same technique by the end of the seam line the breadth of the orna- 136
Ukrainian Folk Embroidery ку вище. Щоб нитка не провалювалась (не зміщувалась), її можна закріпити круговим стібком довкола горизонтальної нитки. Орнаменти низинкою простою виконують в монохромній гамі. Однак в багатьох областях України такі орнаменти з лицьової сторони заповнюють технікою лиштва проста різними кольорами, відповідно творчого задуму та традиції. Низинкою простою вишивають основні, доповнюючі орнаменти та покрайниці в основних орнаментах. їх поєднують у вишивці із оздоблювальними швами, поверх- ницею-кафасор, нескладними мережками. merit. To pass on to the next seam line one should insert the needle one horizontal thread up. The working thread, not to shift, can be fastened in a circle stitch around the horizontal thread. Ornaments in Simple Nyzynka are preferably monochrome. However, in many parts of Ukraine such ornaments are filled in on the obverse side of the material in Lyshtva technique with various colors, depending on the creative idea or traditions. Either basic or supplementary ornaments and final ornamental bands in the basic ones are worked with Simple Nyzynka Stitch. It is combined with decorative stitches, Pov- erkhnytsya kafasor Stitch and non-complicated cut and drawn work. \ Z*"V i?"\. $*"% 1*1 Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 5. Низинка замкова Технологія вишивання низинки замкової тотожна технології низинки простої. Відмінність полягає тільки в техніці настилу стібків. Низинкою замковою вишивають, в основному, орнаменти широкі, які добре сприймаються на відстані. Такими орнаментами декорують вироби для інтер'єру: портьєри, ламбрекени, дитячі покривальця, диванні подушечки, прошви на простирадла і подушки тощо. При вишиванні таких орнаментів стібки настеляються через велику кількість ниток основи — дев'ять, одинадцять, тринадцять і більше. Настил такого стібка накладається спочатку через частину ниток, наприклад, набираємо на голку п'ять ниток основи, виводимо її, обводимо п'яту нитку круговим стібком, після чого набираємо на голку останні чотири нитки основи. Робочу нитку легко притягуємо. При цьому з лицьової сторони утворюється суцільний стібок через дев'ять ниток основи, з виворітної сторони видно круговий стібок (замочок) на п'ятій нитці основи. Кругових стібків (замочків) 5. Nyzynka Zamkova. The technology of Nyzynka Zamkova's execution is like that of Simple Nyzynka. The way the stitches are laid is the only difference. Chiefly broad ornaments, easily perceived at the distance are worked in Zamkova Nyzyna. The interior things such as curtains, lambrequins, children's bedspreads, cushions, blanket covers, pillow-slips etc. Are decorated with the mentioned above ornaments. While working such ornaments, the stitches are laid through a big number of ground threads: 9-11-13 and more. Such a stitch is executed in parts: five ground threads are picked up by the needle, then the needle with the working thread is brought out onto the face of the cloth having previously twisted the fifth thread with a circle stitch, after that the last four ground threads are picked up by the needle. The working thread is slightly pulled. Thus, the obverse side of the cloth shows an entire stitch through 9 ground threads, the reverse one represents a circle stitch (zamochok/a lock) on the fifth ground thread. There can be 1,2,3 circle stitches (locks) in one stitch, depending on its length. The tech- 137
Українське народне вишивання може бути один, два, три в одному стібку, залежно від потреби, яка визначається його довжиною. Техніка настилу стібків обумовлює назву шва низинка замкова. nology itself determines the name of the stitch: Nyzynka Zamkova. Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 6. Поверхниця-ка- фасор. Виконується знизу вверх за робочим рисунком орнаменту. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону. Від місця виколу вліво відраховуємо три нитки основи, вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї кількість ниток піткання відповідно до рисунка орнаменту і виводимо на лицьову сторону. Наступний стібок настеляємо зліва направо через таку ж саму кількість ниток основи. Дійшовши до кінця лінії шва, повертаємо тканину на 180° і вишиваємо наступний ряд стібків. При цьому з лицьової сторони утворюються рівномірні, горизонтальні, паралельні стібки, розміщені вертикальними рядами через різну кількість ниток піткання. З виворітної сторони утворюються вертикальні, паралельні, нерівномірні стібки. Технікою художнього вишивання по- верхниця-кофасор виконують найрізноманітніші геометричні орнаменти. Нерідко їх виконують як продовження (розтяжка) основних орнаментів, виконаних низинкою, занизуванням, набируванням, заігліно-І, колодки-ІІ тощо. В таких випадках орнамент поверхницею-кафасор виконується ніжними тонами переважаючого кольору в основному орнаменті. 6. Poverkhnytsya- kafasor. The stitch is worked from the bottom to the top according to the pattern design. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle is brought out onto the obverse side of the material. From that place three ground threads are counted off leftwards, then the needle is inserted into the fabric, turned upwards, picking up the number of horizontal threads required by the pattern design, and the needle is brought out onto the face of the cloth. The next stitch is laid from left to right through the same number of ground threads. Having reached the end of the seam line, the fabric is turned at the angle of 180° and the following row if stitches is worked. Thus, the obverse side shows even, horizontal, parallel stitches which fall in vertical rows through different number of horizontal threads. The reverse side represents vertical, parallel, uneven stitches. The most various geometric ornaments are worked in the technique of Poverkhnytsya- kafasor. They often complement to the basic ornaments in Nyzynka, Zanyzuvannya, Naby- ruvannya, Zaihlino-I, Kolodky-II etc. technique. In this case the ornament in Poverkhnytsya- kafasor technique is worked in subtle tints of the color which dominates in the basic ornament. 138
Ukrainian Folk Embroidery Композиційні мотиви цим швом творяться поверхневим (лицевим) настилом стібків, розміщених то компактно, то розкидано (в розсип), як в старовинних кабардинських (осетинських, адегейських) танцях за назвою кафа. При їх виконанні танцюристи то скупчуються, то розсипаються поодинці, присідаючи, імітують окремі точки. Може звідси і походить назва цієї прадавньої техніки художнього вишивання. •час ::іич«...:: •*%*;.:: ^<<уі;)!іу-.>ч :•.:>«»< ■ІГ:і***їЧу;'**мї- МійшнОЛш Г. іМ'И . Compositional motifs worked with this stitch consist of the stitches laid on the surface, either compactly or scattered, like in ancient Kabardin (Osetian, Adegey) dances Kafa by name. While dancing,the dancers either get together or perform separately, squatting, which imitates scattered dots. Maybe this explains the name of this ancient technique of artistic embroidery. І-Щуз* М^тЖ$І$щщІ ■■■■ ■■.:.1Л .-ї ■ , St;, ,«:&;•- ГЬгч'Ж.лм -fa». *•:,».:* «PMMMMI Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 7. Лиштва проста. Технологія шва ґрунтується на вишиванні стібків паралельно до ниток основи через відповідну кількість ниток піткання. Стібки синхронно збільшуються або зменшуються на одну нитку піткання, що лягає в основу творення орнаментальних мотивів. Лиштва проста виконується за робочим рисунком орнаменту. Вишивальну нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону. Від місця виколу вниз, між двома паралельними нитками основи відраховуємо дві- три (відповідно до рисунка орнаменту) нитки піткання. Вколюємо голку, повертаємо вліво і вверх та виколюємо по діагоналі через одну нитку основи і на одну нитку піткання вище від попереднього виколу. Виводимо голку на лицьову сторону, вколюємо через чотири нитки піткання вниз, повертаємо вліво і вверх та виводимо по діагоналі через одну нитку основи для настилу наступного стібка. При настилі стібків за лінією шва вниз голку виколюємо на одну нитку піткання нижче від попереднього стібка. Дійшовши до кінця лінії шва, повертаємо тканину на 180° і настеляємо стібки справа наліво в протилежну сторону. Лиштвою простою виконують основні орнаменти, призначені для декорування найрізноманітніших виробів. У вишивках її поєднують із низинкою, виколюванням, дов- 7. Simple Lyshtva. The technology of the execution of the seam is based on the stitches, worked parallel to the ground threads through the given number of horizontal threads. The stitches either grow bigger synchronically, or smaller every single horizontal thread, which forms the basis while creating ornamental motifs. Simple Lyshtva is worked according to the pattern design. The working thread is fastened to the reverse side of the material at the starting point. The needle is brought out onto the obverse of the cloth. From that place two-three horizontal threads (according to the ornamental pattern) between two parallel ground threads are counted off downwards. The needle is inserted into the cloth, turned leftwards and up and is brought out onto the face of the fabric diagonally through one ground thread and one horizontal thread down. Then, it is turned left and upwards and drawn diagonally through one ground threads to lay the next stitch. While working the stitches along the seam line downwards, the needle is brought out to the obverse side of the cloth one horizontals thread lower the previous stitch, having reached the end of the seam line, the material is turned at the angle of 180c and the stitches are laid from right to left in the opposite direction. Simple Lyshtva is used to work basic ornaments to decorate various articles. It is combined with Nyzynka Stitch, Vykolyuvannya, Dovbanka, Kuryachyi Brid, Vyrizuvannya, 139
Українське народне вишивання банкою, курячим бродом, вирізуванням, розводом, солов'їними вічками, швом ко- челистим тощо. Лиштва проста — це прадавній шов художнього вишивання. Вона поширена в усіх областях України. Rozvid, Solovjini Vichka, Kochalystyi Stitch etc. in embroidery. Simple Lyshtva is an ancient stitch of artistic embroidery. It is widely spread in all regions of Ukraine. Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. / D & л» 4ІМІ4 8. Лиштва ка- чалкова (качалочка). Технологія вишивання шва адекватна технології лиштви простої. Відмінність полягає тільки в техніці настилу стібків. їх настеляють через однакову кількість ниток піткання за робочим рисунком орнаменту. Орнаментальні елементи, мотиви творять настилом варіативної кількості стібків. їх укомпоновують в найрізноманітніші орнаменти, які збагачують поєднанням кольорів та відтінків. Краї орнаментальних мотивів в орнаментах нерідко обводять однією лінією стібків штапівки. Лиштва качалкова застосовується як елемент орнаментальної вишивки при декоруванні найрізноманітніших виробів одяго- вого, обрядового, інтер'єрного призначення. № 1Ь 8. Kachalkova Lyshtva (Kachalochka). The technology of the execution of the stitch reminds one that - . of Simple Lyshtva. The way the stitches are laid is the only difference. They are worked through the equal number of horizontal threads according to the pattern design. The ornamental elements, motifs are created by laying the stitches, the number of which can vary as desired. They are arranged into different ornaments, enriched by combinations of colors and their tints. Kachalkova Lyshtva is used as the element of ornamental embroidery while decorating various articles of clothing, ceremonial and interior character. 8ЙГ 4 4 ь v :#*3» £*t ***ay Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 140
Ukrainian Folk Embroidery 9. Заігліно (заіг- ляне)-І. Шов виконується зліва направо діагональними лініями знизу вверх, зверху вниз. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Від місця виколу вниз між двома паралельними нитками основи відраховуємо чотири нитки піткання, вколюємо голку, повертаємо вправо і вверх та виколюємо по діагоналі через одну нитку основи і чотири нитки піткання. Від місця виколу знову вколюємо голку через чотири нитки піткання вниз, повертаємо вправо і вверх, виколюємо по діагоналі через одну нитку основи і дві нитки піткання. Виводимо голку на лицьову сторону і таким же способом настеляємо наступні стібки. При повороті лінії шва вверх, повертаємо в руці голку або тканину на 180°. При цьому з лицьової сторони утворюються парні, рівномірні, паралельні стібки. Вишиваючи їх діагональними лініями зверху вниз, знизу вверх, можна створювати найрізноманітніші орнаменти. З виворітної сторони утворюються парні, діагональні, через одну нитку основи один на половину коротший від другого стібки. Технікою художнього вишивання за- ігліно-І виконують найрізноманітніші орнаменти, які застосовують в декоруванні одя- гових, інтер'єрних, обрядових, сакральних виробів тощо. Найбільш поширена така техніка у вишивальному мистецтві Галицької Гуцуль- щини. 9. Zaihlino (Zaih- lyane)-I. The stitch is worked from left to right in diagonal lines from the bottom to the top and visa versa. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. From that place four horizontal threads between two parallel ground threads are counted off downwards, the needle is inserted into the fabric, turned rightwards and up and brought out di- agon ally through one ground and four horizontal threads. From that place the needle is inserted into the cloth again four horizontal threads downwards, turned rightwards and up and brought out diagonally onto the face of the cloth through one ground thread and two horizontal threads. The next stitches are worked in the same way further on. When on the corners of the seam, the needle should be either turned in ones hand or the material itself should be turned at the angle of 180°. Thus, the obverse side of the cloth shows even parallel stitches forming pairs. Working them in diagonal lines from the top to the bottom and visa versa one can create the most various ornaments. The reverse side represents diagonal stitches forming pairs through one ground thread interval. One stitch is half shorter than another one. Zaihlino technique is used while working different ornaments to decorate clothes,in- terior, ceremonial and sacred articles etc. This technique is widely spread in the art of embroidery of Halych Hutsulshchyna. ЧГ, ИГ ^^^^^в^^Щ в^^^^^^^т Щ^^^^^^тт *^^^^W4^* ! •»* і \ Ґ* \l> . '. ( V \ л h. ї Г" 1 1" / Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 141
Українське народне вишивання 10. Заігліно (заігляне)-ІІ. Шов виконується зліва направо. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону. Від місця виколу вниз між двома паралельними нитками основи відраховуємо дві нитки піткання, вколюємо голку, повертаємо вправо і вверх та виколюємо її по діагоналі через дві нитки піткання і одну нитку основи. Виводимо голку на лицьову сторону, від місця виколу вниз відраховуємо чотири нитки піткання, вколюємо голку, повертаємо вверх, виколюємо її по діагоналі вправо через одну нитку основи і дві нитки піткання для накладання наступного стібка. Таким способом настеляємо парні, паралельні вертикальні стібки поперемінно через дві-чо- тири нитки піткання до кінця лінії шва. При повороті лінії шва знизу вверх повертаємо тканину або голку на 180и. При цьому з лицьової сторони утворюються парні прямі, паралельні стібки, з яких попередній наполовину коротший від наступного. З виворітної сторони стібки, рівні за довжиною, розміщені по діагоналі через одну нитку основи. Технікою художнього вишивання заігліно-ІІ вишивають лінії розводу, покрай- ниці та основні орнаменти в найрізноманітнішій кольоровій гамі. Заігліно-ІІ найбільш поширине у вишивальному мистецтві західних областей України. Лицьова сторона. Obverse. 10. Zaihlino (Zai- hlyane)-II. The stitch is worked from left to right. The working thread is fastened to the reverse side of the material at the starting point, the needle with the working thread is brought out onto the obverse side. From that place two horizontal threads between two parallel ground threads are counted off downwards, the needle is inserted into the cloth, turned rightwards and up and brought out onto the face of the cloth diagonally through two horizontal threads and one ground thread. From that place four horizontal threads are counted off downwards, the needle is inserted into the cloth again, turned up and brought out onto the obverse side diagonally to the right through one ground and two horizontal threads to lay the next stitch. So, parallel, vertical stitches forming pairs through two or four horizontal threads in turn are worked in the same technique by the end of the seam line. When the seam line curves from the bottom to the top, either material or the needle should be turned at the angle of 180°. Thus, the obverse side shows straight, parallel stitches forming pairs. Each previous one from which is half shorter than the following stitch. The reverse side represents stitches of equal length, fallen diagonally with one ground thread interval. Zaihlino-II technique is used to embroider outlining,final ornamental bands and basic ornaments in various color-scheme. Zaihlino-II is mostly spread in the art of needlework in the western regions of Ukraine. Виворіт. Reverse. ДТ—птп r І" І t ' ЇІТ'- / x/ fi vv k/ k/ 142
Ukrainian Folk Embroidery 11. Гладь стеблова. Техніка виконання гладі стеблової подібна до стеблового шва. Відмінність полягає в тому, що стібки можна настеляти за рахунком ниток або за розміряним відрізком тканини на малюнку. Шов виконується зверху вниз. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону, вколюємо її через дві-три- чотири нитки (або такий же проміжок тканини по лінії малюнка), повертаємо голку вверх, набираємо на неї пропущені нитки (тканину) і виколюємо на місці попереднього виколювання. Знову ведемо голку з робочою ниткою вниз через подвійну кількість ниток відповідно до попереднього стібка чо- тири-шість-вісім (або подвійний проміжок тканини), вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї пропущені нитки (тканину) і виводимо на лицьову сторону у нижньому ріжку верхнього стібка. При цьому треба слідкувати, щоб робоча нитка постійно знаходилась з правої сторони голки. Утворюються стібки, які наполовину перекривають один одного у безперервній лінії. Змінюючи товщину робочої нитки та величину стібків, можна змінювати характер вишитої орнаментальної лінії. Гладь стеблову застосовують для обведення контурів малюнка в орнаментах, вишивання гілочок, прожилків у листочках та стеблах. Звідси і походить назва гладь стеблова. 11. Hlad Steblova (Stem-like Satin Stitch). The technique of execution of Hlad Steblova reminds one that of Steblovyi Stitch. The only difference is that the stitches can be laid by counting threads or according to the marked piece of material. The stitch is worked from the top to the bottom. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle is brought out onto the obverse side and inserted into the fabric at 2-3-4-th reads interval (the same interval of cloth, following the pattern design), turned upwards, picking up the missed threads (cloth) and brought out onto the face of the material at the starting point. Again, the needle with the working thread makes journey downwards through the doubled number of threads, according to the first stitch 4-6-8 (or double space of the cloth) and is inserted into the fabric, turned upwards, picking up the missed threads (cloth) and brought out onto the obverse side of the material in the bottom corner of the upper stitch. Thus, one should see to the working thread to constantly be to the right of the needle. The stitches which cover one another half, forming an entire line, have been worked. Changing the thickness of the working thread and size of the stitches one can influence the character of the ornamental line, been embroidered. Hlad Steblova is used to outline the contours of tracery in ornaments,to work branches, leaves veins and stems. This explains the name of the stitch Hlad Steblova. Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 143
Українське народне вишивання Уф^С?*& ш Ul.Ll J ~ЗГГГ± 12. Гладь колоскова. Виконується за рисунком орнаменту. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону і вколюємо її на місці виколу. Набираємо на голку кількість ниток (проміжок тканини) відповідно до рисунка орнаменту так, щоб вістря голки було добре видно. Обводимо вістря голки робочою ниткою справа наліво. Петлю робочої нитки притримуємо великим пальцем лівої руки і виводимо голку на лицьову сторону. Після цього вколюємо голку через дві-три нитки (залежно від бажаної довжини вусика) за петлею робочої нитки, що утворилася. Гладь колоскову застосовують при виконанні орнаментів декорування дитячого одягу, вишивання обвідок, кайми на подушках, рушниках, панно. Цим швом вишивають колоски в рослинних орнаментах. 12. Hlad Koloskova (Ear of Wheat Satin Stitch). The stitch is executed under the pattern design. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle is brought out onto the obverse side, being inserted into the fabric at the starting point, picking up the number of threads (piece of the material) according to the pattern design. The point of the needle should be clearly visible. The point is twisted by the working thread from right to left. The loop of the working thread should be held by the left thumb, and the needle is brought out onto the face of the cloth. After that, the needle is inserted into the fabric two-three threads (depending on the desirable length of the awn) beyond the loop, created by the working thread. Hlad Koloskova is used while working or- naments to decorate children's clothes, to embroider outlines, borders on pillows, towels, panels. The ears in floral ornaments are worked with this stitch. 144
Ukrainian Folk Embroidery Виворіт. Reverse. Independent Work. 1. Introduction of real ornamental samples, worked in laid techniques which require counting. 2. Sketch fragments of the studied ornaments. 3. Design the ornamental fragment to be executed with laid stitches which require counting. Task # 7. 1. Sketching of laid stitches which require counting. 2. Execution of laid stitches which require counting and do not cover the entire background of the material. Test. Execution of the ornamental fragment. Size: 14 X 12 cm Composition: one's own idea (it is allowed to transform the elements and motifs from the ornaments studied before) Technique of execution: laid stitches which do not cover the entire background of the material Materials: fabric with clear linen interweaving threads — Mouline framing — wooden frames, fit the size of the task. Лицьова сторона. Obverse. Самостійна робота. 1. Ознайомлення із натуральними зразками орнаментів, виконання стеленими рахунковими техніками художнього вишивання. 2. Виконати фраґменти вивчених орнаментів графічно. 3. Розробити фраґмент орнаменту для виконання стеленими рахунковими швами в матеріалі. Завдання № 7. 1. Графічне зображення стелених рахункових швів. 2. Практичне вигнивання на тканині стелених рахункових швів з несуцгльним покриттям тканини. Контрольна робота. Вишивання фраґмента орнаменту. Розмір 14 см X 12 см Композиція — за власним задумом (дозволяється трансформація елементів, мотивів із вивчених орнаментів). Техніка виконання — стелені рахункові шви з несуцгльним покриттям тла тканини. Матеріали: тканина з чітким полотняним переплетенням; Нитки — муліне; Оправа — рамки дерев'яні, відповідно до розміру завдання. 145
Українське народне вишивання б) стелені рахункові шви з суцільним покриттям тла тканини. b) laid stitches which require counting, and cover the entire background. 1. Колодки-І (гобеленовий шов). Шов виконується справа наліво. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону та ведемо її по діагоналі через дві нитки основи і дві нитки піткання вліво і вниз. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї дві нитки піткання. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, знову ведемо по діагоналі через дві нитки основи і дві нитки піткання вліво і вниз для накладання наступного стібка. Настеливши стібки до кінця лінії шва, повертаємо тканину на 180° і таким же способом вишиваємо наступний ряд стібків. З лицьової сторони утворюється густий настил рівномірних діагональних стібків, які повністю покривають тло тканини, з вивороту — вертикальні паралельні лінії, подібні до художнього шва стебнівка. Технікою колодки-І (гобеленовий шов) вишивають орнаменти у декоруванні одягових, інтер'єрних виробів найрізноманітнішого призначення. 1. Kolodky-I (Goblin Stitch). The stitch is worked from right to left. The working thread is fastened to the reverse side of the material at the starting point. The needle with the working thread is brought out onto the obverse side and led diagonally through two ground and horizontal threads leftwards and down. The needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up two horizontal threads. The needle with the working thread is brought out onto the face of the fabric and again led diagonally through two ground and horizontal threads leftwards and down to lay the next stitch. Having finished the seam line, the material is turned at the angle of 180° and the next line of stitches is worked in the same manner. The obverse side shows a thick coat of even diagonal stitches, which cover the background entirely. The reverse side represents vertical parallel lines like in Stebnivka Stitch. Kolodka-I (Goblin Stitch) technique is used to work ornaments to dncor clothes,interior articles of various purposes. *** ' " '--—— ~! «vVV ««WW»******"**»**»*» ■*#» *t *•*** • ГіЛЙ^Ї^З^^Ж^ЙЗЖ^ЖЙїзїї^ Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 146
Ukrainian Folk Embroidery 2. Колодки-IL Виконання шва здійснюється настилом (одновекторних) в одному напрямку рівномірних, діагональних стібків рядами (лініями) поперемінно справа наліво і зліва направо. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва так, щоб шов виконувати справа наліво. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону. Ведемо її по діагоналі через дві нитки основи і дві нитки піткання вправо і вниз. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї дві нитки піткання, виводимо на лицьову сторону. Знову ведемо голку вліво і вниз через таку ж саму кількість ниток основи і піткання для настилу наступного стібка. Цим же способом настеляємо стібки до кінця лінії шва. Наступний ряд стібків настеляємо зліва направо. Для цього при настилі останнього стібка нижнього ряду голку повертаємо ввверх та виколюємо її через чотири нитки піткання і дві нитки основи вправо. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, ведемо вліво і вниз через дві нитки основи і дві нитки піткання. Вколюємо голку, повертаємо вверх, виколюємо її по діагоналі вправо через чотири нитки основи і ті ж самі дві нитки піткання. Виводимо голку на лицьову сторону, знову ведемо по діагоналі вліво і вниз через дві нитки основи і ті ж самі дві нитки піткання для накладання наступного стібка. При цьому вколювання голки здійснювати строго на місці верхнього ріжка, ідентичного стібка нижнього ряду шва. Шов художнього вишивання колодки II з лицьової сторони являє собою густий настил діагональних стібків, які щільно покривають тло тканини. З вивороту горизонтальні паралельні лінії стібків чергуються поперемінно: одна — із рівних вертикальних, рівномірно розміщених стібків, друга — із густо настелених діагональних стібків (подібно до низинного шнурка). Технікою колодки-ІІ заповнюють в орнаментах великі і малі площини. Утворена щільним настилом стібків поверхня імітує 2. Kolodky-II. То work the seam, one should lay even, diagonal stitches in the same direction (one-vector) in rows (lines) from right to left and visa versa. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point so, that it makes it possible to work from right to left. The needle with the working thread is brought out onto the obverse side of the fabric and led diagonally through two ground and horizontal threads rightwards and down. The needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up two horizontal threads and brought out onto the face of the fabric. Again, the needle makes journey to the left and down through the same number of ground and horizontal threads to lay the next stitch. The stitches are worked in the same way by the end of the seam line. The following row of stitches is laid from left to right. For that, while working the last stitch of the bottom row, the needle is pointed up and brought out onto the obverse side four horizontal and two ground threads rightwards. Then, the needle with the working thread makes journey leftwards and down through two ground and horizontal threads, is inserted into the cloth, turned up and brought out onto the obverse side diagonally rightwards through four ground threads and the same two horizontal ones. Again,the needle is led diagonally leftwards and down through two ground threads and the same two horizontal ones to lay the next stitch. One should see to the needle to be inserted right into the top corner of the identical stitch in the lower row of the seam. The stitch of artistic embroidery Kolodky-II represents a thick coat of diagonal stitches, which cover entirely the background of the material, on its obverse side. The reverse side shows horizontal, parallel lines of stitches in alternation: one line consists from straight, even, vertical stitches, another one — from thickly laid diagonal stitches (like in Nyzynnyi String). This technique is used to fill in large and small spaces in ornaments. The surface, «J""" fix) _jp*0WH* ЦІЮ** v/уЖі 147
Українське народне вишивання рукотворну тканину. її використовують як основу для виконання поверхневих орнаментів техніками стебнівка, гладь стеблова, лиштва проста, лиштва качалкова тощо. -» «*■ M^Hft, **-»-*-*♦ • Лицьова сторона. Obverse. 3. Гладь пряма тіньова. Шов виконується настилом ліній рівних, паралельних, вертикальних стібків справа наліво, зліва направо. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону і вколюємо її через 4 (чотири) нитки піткання вниз між двома паралельними нитками основи. Повертаємо голку вверх та виколюємо її по діагоналі через 6 (шість) ниток піткання і 1 (одну) нитку основи вліво. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону, вколюємо її через 4 (чотири) нитки піткання вниз між двома паралельними нитками основи, повертаємо вверх, виколюємо по діагоналі вліво через 1 (одну) нитку основи і 2 (дві) нитки піткання (це буде на рівні верхнього ріжка першого стібка та посередині суміжного стібка). Виводимо голку на лицьову сторону. Таким же способом настеляємо наступні стібки. В кінці лінії шва виколюємо голку на 2 (дві) нитки піткання вище стібків верхньої лінії і таким же способом ведемо шов зліва направо. При цьому з лицьової сторони утворюються горизонтальні лінії вертикальних рівних, паралельних стібків, розміщених на 2 (дві) нитки піткання то нижче, то вище один від одного. На місці стику суміжних стібків верхнього і нижнього ряду утворюються впадини (ямочки). Ритмічний повтор, симетрично розміщених стібків із впадинами на місці стику, творить специфічну фактуру вишитої made up of the thickly laid stitches, imitates handmade cloth. Kolodky - II serves as the basis to work surface ornaments in Stabnivka, Hlad Stablova,Simple Lyahtva Lyahtva Kachalkova etc. techniques. Виворіт. Reverse. 3. Hlad Pryama Tinyova (Straight Shady Satin Stitch). To execute the stitch one should lay even, parallel, vertical stitches in a line form from right to left and visa versa. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle is brought out onto the obverse side and inserted into the fabric four horizontal threads between two parallel ground threads downwards. The needle is turned up and brought out onto the face of the cloth diagonally through six horizontal threads and one ground thread leftwards. When the needle is on the face of the cloth, it is inserted into it again through four horizontal threads between two parallel ground ones downwards, turned upwards and brought out onto the obverse side diagonally leftwards through one ground and two horizontal threads (this will be on the level of the top corner of the first stitch, in the middle of the neighboring stitch). The following stitches are laid in the same manner. At the end of the seam line the needle is brought out onto the obverse side two horizontal threads higher the stitches of the top line and the seam is laid in the same way from left to right. Thus, the obverse side shows horizontal lines of vertical, even, parallel stitches, which fall two horizontal threads either lower or higher one another. The junction between the neighboring stitches of the top and bottom rows takes the form of a hollow (hole). Stitches with hollows at the junctions, laid symmetrically and rhythmically, create a 148
Ukrainian Folk Embroidery поверхні і спричиняє різнобічне заломлення світла, а відповідно гру відтінків кольору. Звідси й назва гладь пряма тіньова. З вивороту утворюються діагональні (через одну нитку основи) стібки, поперемінно один довгий — через 6 (шість) ниток піткання, один короткий — через 2 (дві) нитки піткання. specific texture of and embroidered surface and cause different light refraction, hence the play of color tints. This explains the name of the technique: Hlad Pryama Tinyova. The reverse side represents diagonal stitches, fallen at one ground thread interval, in alternation: the long one through six horizontal threads and the short one through two horizontal threads Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 4. Гладь коса атласна. Шов виконується справа наліво. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону і ведемо її по діагоналі вліво і вниз через 2 (дві) нитки основи і 4 (чотири) нитки піткання. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї 4 (чотири) нитки піткання, виводимо на лицьову сторону для накладання наступного стібка. В кінці лінії шва на голку набираємо 2 (дві) нитки піткання, виводимо її на лицьову сторону, тканину повертаємо на 180° та настеляємо таким же способом наступний ряд стібків. Вишивальну нитку настеляємо по діагоналі через 2 (дві) нитки основи і 4 (чотири) нитки піткання (2 покритих стібками верхнього ряду, 2 (дві) непокритих), виколюючи голку через 2 (дві) нитки піткання між стібками верхнього ряду. Таким чином стібки нижнього ряду наполовину вклинюються між стібками верхнього ряду. Рівномірний нахил стібків під кутом та підвищена їх щільність на місці суміж- 4. Hlad Kosa Atlasna (Satin Slanting Satin Stitch). The stitch is worked from right to left. The working thread is fastened to the reverse side of the fabric at the starting point. The needle is brought out onto the obverse side and led diagonally leftwards and down through two ground threads and four horizontal threads. Then it is inserted into the cloth, turned upwards, picking up four horizontal threads, brought out onto the obverse side to lay the next stitch. At the end of the seam line two horizontal threads are picked up by the needle. The material should be turned at the angle of 180° after that, and the following row is worked in such a way. The working thread is laid diagonally through two ground and four horizontal threads (the two ones are covered by the stitches of the top row; another two are non- covered), being pulled out onto the face of the fabric through two horizontal threads between the stitches of the top row. Thus the stitches of the bottom row are half wedged in the stitches of the top row. The stitches are laid at even angles and 149
Українське народне вишивання ності рядів спричиняють зміни заломлення променів світла, що урізноманітнює колористичні відтінки вишитої поверхні. Звідси і назва шва — гладь коса атласна. grow increasingly thicker at the place the rows meet. This causes different light refraction, which contributes to the color-scheme of already embroidered surface and explains the name of the stitch: Hlad Kosa Atlasna. Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 5. Гладь коса оздоблювальна. Шов виконується настилом діагональних стібків через кількість ниток, відповідно до рисунка орнаменту. Робочу нитку закріплюємо на місці початку шва з виворітної сторони. Виводимо голку на лицьову сторону, набираємо на неї по діагоналі 4-6 ниток (відповідно до рисунка орнаменту), виводимо на лицьову сторону і вколюємо на місці першого виколу. Таким чином настеляємо ще три стібки по квадрату або діагональний стібок в протилежну сторону. Наступні стібки настеляємо паралельно першому, відступивши на одну нитку вверх або вбік (залежно від рисунка), збільшуючи або зменшуючи відповідну довжину стібків. Настил стібків однаковий як з виворітної, так і з лицьової сторони. 5. Hlad Kosa Ozdobly- uvalna (Decorative Slanting Satin Stitch). To work the seam, the stitches should be laid diagonally with the interval of threads, according to the pattern design. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle is brought out onto the obverse side, picking up diagonally 4-6 threads (according to the pattern design) and, being brought out onto the face again, is inserted into the cloth at the starting point. Three more stitches are worked in a square in the same way or a diagonal stitch in the opposite direction. The following stitches are laid parallel to the first one, either one thread up or to the side (depends on the tracery), accordingly increasing or decreasing the length of the stitches. Both the obverse and reverse sides of the material embroidered show the same design. .-*■>. '' ' Ш * . ■ . ■* Ш- ; «. - ■ ■ ж • ■! *<; ■■? " ■ Ш. 1* ""* ' 7Г».» / ■>4 ?4 1 • :"■" -"* . -*"* і N / ■ . . 4; £ Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 150
Ukrainian Folk Embroidery 6. Гладь плетінка. Виконується такий шов настилом діагональних стібків рядами поперемінно (почергово) справа наліво і зліва направо. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку з робочою ниткою на лицьову сторону і ведемо по діагоналі через 2 (дві) нитки основи і 4 (чотири) нитки піткання вліво і вниз. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї 4 (чотири) нитки піткання і виводимо на лицьову сторону для настилу наступного стібка. В кінці лінії шва на голку набираємо 6 (шість) ниток піткання. Виводимо її на лицьову сторону, ведемо по діагоналі вправо і вниз через 2 (дві) нитки основи і 4 (чотири) нитки піткання 2 (дві) непокритих, а 2 (дві) покритих стібками нижнього ряду), вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї 4 (чотири) нитки піткання, виводимо на лицьову сторону і таким же способом накладаємо наступний стібок. При цьому з лицьової сторони утворюються рівномірні діагональні стібки, розміщені поперемінно рядами справа наліво і зліва направо, які наполовину перетинаються. Фактура вишитої поверхні сприймається ніби плетево. Звідси і назва шва — плетінка. З виворітної сторони утворюються вертикальні рівні, паралельні стібки, наполовину суміщені рядами. 6. Hlad Pletinka (Plaiting Satin Stitch). To work the seam, the stitches are laid diagonally in rows from right to left and visa versa. The working thread is fastened to the reverse side of the material at the starting point. The needle with the working thread is brought out onto the obverses side and is led diagonally through two ground threads and four horizontal threads leftwards and down. The needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up four horizontal threads and brought out onto the face of the cloth to lay the next stitch. By the end of the seam line six horizontal threads are picked up by the needle. The needle makes journey diagonally rightwards and down again through two ground threads and four horizontal ones (the two ones are not covered and another two are covered by the stitches of the bottom row), is inserted into the fabric, turned upwards, picking up four horizontal threads and brought out onto the obverse side. The next stitch is worked in such a way. Thus, the face of the material shows even diagonal stitches in rows,placed in alternation: from right to left and visa versa. They intersect each other half. The texture of the embroidered surface reminds one of a plaiting, which explains the name of the stitch — Pletinka. The reverse side represents vertical, even, parallel stitches in half joined rows. •> w V. л w _. Ч ваг ' f *' . .* ' J ' 'i ' # * A- ~" f T . y. . . ;■••>■/"■ .. .... <• '■ і .... '•.'.;■' . ' ■*> }f.i.{. » •' ■ * : . f.t'4■ ■■•• *:*<■?.. і '" .... ^ .і *,-і . *■ * ■i1"' *■•!•-. >-./; д-л/.-гч.х*. * -." v-л '.'лі' У "" Ч'у •""'*■ "»'Л>*\"...І « Ь і ';, У'..? '/ / "• ■». і • # • ' . V..' ■ !- '^У /■ч" V -*ч ft * Л*^* '". *j«,v fVc"-;'.* ¥+г<гг-'№яА'~ ■-;•;:>/• - iv-Л *. 4 ^h'V .."VA* --, • * * ■ | t \i ' * r*A ' "-W . vv . .;,■; v„* ■"■'.' <i-.i.1 •Jr., Лицьова сторона. Obiierse. Виворіт. Reverse. 151
Українське народне вишивання Контрольна робота. Вишивання панно. Розмір: 18см X 15см; Композиція: за власним творчим задумом; Техніка виконання : стелені рахункові шви з суцільним покриттям тла тка- матеріали: цупка тканина з чітким полотняним переплетенням; нитки — муліне; оправа — рамки дерев відповідно до розміру завдання. Питання для контролю знань. 1. Які стелені рахункові шви з несу- цільним покриттям тканини ви знаєте? 2. Охарактеризуйте спільність ознак технологи вишивання стелених рахункових швів з несуцільним покриттям тканини? 3. Яка відмінність у техніці вишивання низинки замкової і низинки простої? 4. Прошийте практично лиштву ка- чалкову за поданим зразком. 5. На поданих натурних зразках орнаментів визначіть шви: набирування, по- верхниця-кафасор, заігляне-І. Дайте підтвердження своїй відповіді. 6. Чим зумовлена назва стелені рахункові шви з суцільним покриттям тла тканини? 7. Подібність та відмінність техніки виконання швів гладь коса атласна і гладь плетінка? 8. Прошийте практично за поданим зразком техніку художнього вишивання колодки-П. 9. За поданими зразками технік художнього вишивання з лицьової та виворітної сторони визначіть їх назви. Поясніть, чому? 10. Яке найбільш доцільне, на вашу думку, комбіноване поєднання в орнаментах вивчених швів? Test. Embroidery of a panel (picture). Size: 18 X 15cm Composition: one's own idea; Technique of execution: laid stitches which require counting and cover the entire background of the material; Materials: dense cloth with clear linen interweaving threads — Mouline framing — wooden frames, which fit the size of the task. Final Questions. 1. What laid stitches which require counting and do not cover the entire background of the material do you know? 2. Characterize common technological features of embroidery of laid stitches which require counting and do not cover the entire background of the material. 3. What is the difference in embroidery technique of Nyzynka Zamkova and Simple Nyzynka? 4. Work Lyshtva Kachalkova following the given sample. 5. Identify the stitches: Nabyruvannya, Poverkhnytsya-kaorasor, Zaihlyane-I, on the given ornamental samples. Confirm your answer. 6. Why are laid stitches which require counting and cover the entire background of the material called so? 7. Show the similarity and difference of execution technique of the stitches: Slanting Satin Stitch and Plating Satin Stitch. 8. Work the technique of artistic embroidery Kolodky-II, following the given sample. 9. Identify names of embroidery techniques, having examined their samples from the obverse and reverse sides. Prove why. 10. What is the most successful combination of studied stitches in ornaments, from your point of view? 152
л Щ^в|^^ЩІ^ |8Гг^*й« Р** |«іі ^•"^ ! sl^'ICS £'"? ""V «W- 'І Iff ! ! і Яр. < < «1= h Ч5* JgjgjUiS,1 лС- PHI. I. I І 'ft N*4 -it" * і': J 'rill' я. iff Ф| «1 і і ,1 A."' t^'4-i-i! T; i!l, І : 'it f^V Kit ^ J.1 St Образ 'Богоматері, }.„,.'' поч. XXI cm. / }j,t Mother of God icon, "* Beginning of the XXI-st century . I' і і . '■* * і і. к ;1^зВДР
\ \ V .3 F4 ^ \ V J? ■V-V.A)' №■■ І їй ! :-...-- • -■'■ : \--z.:,-r- Ьч
\ V i:-^ 5 ¥ * Iі '^«•«ЧіІш,,. ' A« Л -#* e
іркш -і ■\і ■ь Іі ■ Vі ІВ' ттштяшшшштщтщммштштяпт гагате . »в^»ивид*гі &v?^w^aw№-«gagS:w^»w 1' til ЇЧ" декоративні панно !!i Виконані стеленими рахунковими швами w j : їм , і 'Decorative panels, executed with Laid stitches, which require counting 11. w J і '««i .«a 4 1 III. ■«■$■. Ks- jfi 1 !■ I, 4 ч 'Mi Hi ttt ш Л S: S', ■*■># m - f ■« *>■■ S*f? SA .'.VA j-.v;. . ^,ч % I. V'V і fan , і і І ■ І! V ■,' I /.« № І Pi ' & in 11,1, . V ..,.^ ■<: ■V / .... k ■■ ,lJ**4r .hivr F'll till' ' ■'■« ffi gf.fi Щ -4, 1.) t *4 * iMifSf? %fe>; -ч^--. =§ II •чи tl if |*ї !l ' і ' -J» , J |i Iі і |i
1 1 111 p f * •'.'•У '•л--*лГ ■ ^- .-" il •j Л". і ■' I' 'l I ',.r і і 'і v 1' " i!.. K \ - ■ v \ .* Г--К. y { V V > % ». . v£% •4 "h -; У! IP і M »i і т! I '• ч fi' !f P.' і -;«XiiJ^:^' - "».•.•.--■ •" v.V- . .У ■"-v.- •я-v •x . N 4 II Ь N ■■J. *Л 'і t WW . ,V ■' '■! ', декоративне панно "Соняшники", кін. XX cm. .Т < ! {' iys. .і • '; 2ІІ [і.?1- IS». 1 ,:Ї^/'!«І1 і м У 4 Ніі , її decorative panel Sunflowers", "' і1 " "Р «шГ of *йе XX-th century ЦІН.' ■ м
s « tl * < ( > !' ' V ih і л і '„' V v :ч і » 't > Iі- ,'* 'fit 4 li |H 'Ярлись: 'Оясе - \ 1 "' 4fea..,. :,л їал/г(* Г -.A'iV. Й&" **- \ "v. \ »/ .•> ! і * fv \Ч . J ■f , ft ^« і 71 ' ' 'Iі it1 Ufa',14 ч Г о^;л^';. гір; • .... . •<• Я"\ і ,'■'•*" ■ її1 І"" b » ft ■\fc" •vv.- .-■:■.: 1» 4 * '.*;-- •..«• <fr. I
І П » І » >t • и ні ? 'і: к \ * ..■»■•■ * ■■■ .1,1' ■JJ-/ ws"*M' , І«'. • %—Г.» і \ * і • V\ , * « » -і І f > ї . т •,.... * ""• • •■ і :." • * • ,* v *w Сукня, поч. XXI cm. Jrockj, Beginning of the XXI-st century • ".::.•, ~JT " 4ir-::-*- Hr J у '■^■r • ... • .: •'■":-"•■•■■ S •"■" • v ;::■ • ■ .. ~ «Ц . • -;:::: '-■•.■.;""i .» • ■■ •
№* чг ■J т Л %*■ ;J : u till" rki'lf in 1 Jiff t 'i* *aru,rtntu.n* V J і 'It «Ярослави*", \ *1« If Ф I. P. ' f ft . -'■< І " " і' -*l £, * 7* ♦ * І ■ т -О ' І т ■'If* і І і» S» ' .і ,.Л. ?1 і 'vvX'1. ■ їіл'Ц- V -УЛ * • • *? «, Vff '' Комплект одягу "Уаличанка", кін. XX cm. v.Vv І Clothes set etui of the , H XX-th century • & | ll . d Г 4 IP. Ml •i t .*•- mm wm Ш Ш w -о- ; • ^ < av I» ^ ll '1 if I + 3' it *' 'I *. tf "я' ut-f: і ♦ * »f Clothes set "fMychanta", « '^ЙЬ'"^ » 4/• v'«jl0^ * *»"•' **V •»•»*»* • nd of the XX-th century 'J ,*?5^^/N^^r'^'' •'•••••«••♦•••«««••«•«•« .'!■ » і IB - « • r *
і Cft> ISIII. И(ера?(ункові стелені шви 55- VIII. Laid stitches which do not require counting (satin stitches under a free tracery )
Українське народне вишивання Ш<$ итоки назви нерахункові У стелені шви зумовлюються | технологією і техніками їх * виконання. Суть її в тому, що вишивання стібків виконується не за рахунком ниток або рівномірним відрізоком тканини, а вільним настилом. Звідси і назва нерахункові стелені шви. Стібки робочої нитки в цих швах суцільно покривають тло тканини і утворюють гладку поверхню, як «гладь» стоячої води — це надає їм другу назву вільні гладдєві шви. Вільний настил стібків — поняття відносне. Воно лише підкреслює відсутність рахунку ниток, тотожність їх величин. Вишивання цих швів, як інших, обумовлене відповідними закономірностями технології та техніки настилу стібків. Невід'ємним технологічним компонентом нерахункових стелених швів є виконання їх за контурами та додатковими роздільними лініями в елементах, мотивах рисунка орнаменту. Це характерна технологічна особливість і вона зумовлює ще одну їх назву — гладдєві шви за вільним рисунком. Орнаменти, виконані такими швами — гербальні, тобто рослинного характеру, близькі до натурного світосприйняття і нерідко містять в собі вкраплення зоо-, орні- то-, антропоморфних елементів. Техніки настилу стібків в нерахункових стелених швах найрізноманітніші: односторонні, двосторонні, подвійний настил (потаємні, поверхневі стібки), вільним входженням між собою, перетином під певним кутом, петлеподібно, суміжним дотиком тощо. Техніка виконання, колористика, в основному, і визначають їх назви. Нерахункові стелені шви природньо поєднуються між собою. їх синтез забезпечує фактуру і цілість орнаменту на площині. Теоретичні знання, практичний тренінґ з технології, техніки виконання цих швів формують уміння, навики виконувати робочий рисунок орнаментів і переводити їх на тканину, закладають основи аналітичного мислення, засади творчих умінь матеріалізувати виражальні засоби композиції шляхом їх синтезу в аспекті розкриття змісту твору (творчого задуму) відповідно його семантики, символіки, назви тощо. The technique and technology of execution themselves determine the name of Laid stitches which do not require counting. Its point is that, the stitches are executed not by counting out threads or at equal intervals of the material, but being freely laid. The technique itself determines the name «Laid Stitches which do not require counting». The stitches of the working thread of them cover the entire background of the material and create a smooth surface, reminding one that of mirror-like. This gives them another name Free Satin Stitches. Free laying of stitches is a rather relative notion. It only stresses, that there is no need in threads counting and that one should fit the stitches sizes. Executing these stitches, as well as the others, one should follow peculiar technology and technique of the way the stitches are laid. The inseparable technologic component of the laid stitches which do not require counting is that they are worked in the elements and motifs of the ornamental pattern,following the contours and complementary marginal lines. This is a characteristic technologic peculiarity, which calls forth one more name of the stitches — Satin Stitches under an independent design. Ornaments, worked with these stitches are herbal, i.e. of floral character, and are look natural. Often they bear zoomorphic, ornitomorphic and anthropomorphic elements. There exist the most diverse techniques in the way laid stitches which do not require counting are worked: one-sided, both-sided, double laying (secret, surface stitches), loose interlacing, intersection at a required angle, loop-like, adjacent etc. Basically the technique of embroidery and color-scheme determine their names. Laid stitches which do not require counting organically merge into a single entity. Their synthesis provides for the texture and integrity of the ornament. Theoretic knowledge, training in technology and technique of execution of these stitches form practical skills in how to make pattern design and to transfer it onto the material. One is able to think analytically and afterwards creatively materialize one's ideas with the help of compositional expressive means, the synthesis of which reveals their «salt», according to their semantics, symbolic, name, etc. 162
Ukrainian Folk Embroidery 1. Гладь двобічна. Виконується шов за робочим рисунком орнаменту. Рисунок орнаменту переносимо на тканину так, щоб чітко продивлялися контури орнаментальних мотивів. При вишиванні гладі двобічної бажано, щоб величина стібків не перевищувала 1 см. В протилежному випадку, вони будуть обвисати і не прилягатимуть щільно один до одного. Нерівномірний настил стібків руйнуватиме фактуру утвореної швом поверхні. Для забезпечення настилу стібків, не довших 1 см, пелюстки квіток та листки рисунка орнаменту розділяємо лініями на декілька частин, після чого приступаємо до виконання шва. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони так, щоб вивести голку на лицьову сторону в правому кутку контуру рисунка. Виводимо її на лицьову сторону, ведемо з робочою ниткою вниз і вколюємо на місці першої роздільної лінії напроти виколу по контуру вверху. Повертаємо голку вверх, набираємо на неї тканину та виколюємо по лінії верхнього контуру поряд із місцем першого виколу. Робочу нитку щільно притягуємо вверх, притримуючи утворений стібок великим пальцем лівої руки. Таким способом настеляємо стібки до кінця лінії шва. При цьому слідкуємо, щоб робоча нитка весь час йшла з правої сторони голки. Настил стібків можна здійснювати по прямій, по діагоналі, по колу або окремими плямами, відповідно характеристичних особливостей мотивів, елементів, плям, ліній орнаменту. Густота настилу стібків повинна бути такою, щоб вони щільно покривали тло тканини. Наступну лінію стібків можна вишивати іншим відтінком або кольором, відповідно до колористичного зображення орнаменту, поданого в робочому рисунку. При виконанні таким способом шва з лицьової і виворітної сторони утворюється однаковий настил стібків, звідки і назва — гладь двобічна. 1. Hlad Dvobichna (Both Sides satin Stitch). The stitch is worked according to the pattern design. One should make a tracery on the material, so that the outlines of the ornamental motifs are clearly visible. While working Hald Dvobichna, the desirable size of the stitches should not exceed 1 cm, otherwise they will be loose. Stitches laid unevenly would spoil the embroidered texture. The flower petals and the leaves on the tracery are divided by the lines before hand to reach such an effect. Now it is possible to execute the stitch itself. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth, to bring the needle out onto the obverse side in the right corner of the tracery contour. Then, the needle with the working thread makes journey downwards where it is inserted into the first marginal line right across the point it has been previously brought out of. The needle is turned upwards picking up the cloth and brought out onto the obverse side in the top contour line next to the starting point. The working thread is pulled tightly up, while a newly created stitch is held by the left thumb. The stitches are laid in the same way by the end of the seam line. One should see to the working thread to always be to the right of the needle. The stitches can be worked straight, diagonally, circle-wise or in separate spots, according to peculiarities of motifs, elements, spots, ornamental lines. The stitches should be laid that thick, to cover the entire background of the material. The following stitch line can be worked either with the other tint or a color, corresponding to the orn amental color-scheme on the pattern design. Both the obverse and reverse sides of the material embroidered show the same design which explains the name of the stitch — Hlad Dvobichna. 163
Українське народне вишивання Ш*л*\. ■А \ v/ 1 і " І* 1 1 t л 'І - '4. , -- • Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 2. Гладь з пересягами (полтавська). Шов виконується за робочим рисунком орнаменту. Рисунок орнаменту переносимо на тканину. Ця техніка художнього вишивання дозволяє виконувати стібки довжиною від 1 до 3 см і покривати ними великі площини. Для виконання шва робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони. Виводимо голку на лицьову сторону на місці верхнього контуру елемента і ведемо з робочою ниткою до нижнього контуру. Вколюємо голку, 2. Hlad with Peresyahy (Poltavian); /Poltavian Satin Stitch/. The stitch is worked under the pattern design, the tracery of which should be made on the material. This technique of artistic embroidery allows to work stitches from 1 to 3 cm. by size and to cover with them large areas. The working thread is fastened to the reverse side of the cloth. The needle with the working thread is brought out onto the obverse side at the top contour of the element and led to the bottom contour. The needle is inserted 164
Ukrainian Folk Embroidery повертаємо вверх та виколюємо через 3-4 мм зліва попід утворений довгий стібок. Робочу нитку щільно притягуємо вверх і вколюємо голку за 3-4 мм до верхнього контуру справа довгого стібка. Набираємо на голку тканину, виколюємо її на місці верхнього контуру поряд із попереднім стібком. Виводимо голку на лицьову сторону і ведемо вниз для накладання наступного стібка. При настилі таким способом стібків з лицьової сторони утворюються довгі стібки 1-3 см через всю довжину вишивальної тканини, обведеної контурами, пересягнуті знизу і зверху коротким стібком зліва направо. Вишита площина щільно покрита стібками, стібки-пересяги ніби закріплюють довгі стібки на тканині. Технологія ведення шва, техніка настилу стібків зумовлюють творення своєрідної фактури вишитої поверхні з лицьової сторони. З вивороту стібки творять неширокі лінії 3-4 мм за контурами рисунка елементів, мотивів орнаменту. Технологія, техніка виконання шва зумовлює його назву — гладь з пересягами. Друга назва — полтавська, мабуть, походить від того, що найбільш поширена на Полтавщині. ї ^ •'* 6 cv9 'і- ^п • < ^ *. . "... СЛ -У ґ V. /• с Лицьова сторона. Obverse. into the cloth, turned up and brought out onto the face of the fabric 3-4 mm leftwards under a long stitch been worked. The working thread is tightly pulled up and the needle is inserted into the cloth 3-4 mm before the top contour the long stitch to the right. The cloth is picked up by the needle, which appears on the surface again in the top contour, next to the previous stitch. The needle is brought out onto the obverse side and drawn down to lay the following stitch. While working the stitches in such a way, the obverse side shows long 1-3 cm stitches the entire length of the embroidered material through, which are fastened at the top and in the bottom by a short stitch from left to right. The embroidered surface is thickly covered with the stitches. Stitches- peresyahy as if fasten long stitches on the material. The technology of the execution of the seam and technique the stitches are laid make for a peculiar texture of the embroidered surface on the obverse side. The stitches form not wide lines 3-4 mm on the reverse side according to the tracery contour and ornamental motifs. The technology and technique themselves determine the name of the stitch: Hlad with Peresyahy. Another name is Poltavska, maybe because it was the most widely spread in Poltava region. Виворіт. Reverse. 165
Українське народне вишивання 3. Гладь художня. Виконується шов за робочим рисунком орнаменту. Спочатку рисунок орнаменту контурно переносимо на тканину. Композиційні елементи розділяємо лініями відповідно колористичних плям рисунка орнаменту. Якщо квітку треба вишити трьома, п'ятьма кольорами, то її пелюстки, відповідно, ділять на стільки ж частин. Після підготовленого рисунка на тканині приступаємо до виконання шва. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону по верхньому контуру, ведемо її з робочою ниткою вниз по прямій або по діагоналі (залежно від характеру орнаменту) і вколюємо на місці першої роздільної лінії напроти верхнього виколу. Повертаємо голку вверх, набираємо на неї тканину та виколюємо на верхньому контурі поряд з місцем попереднього виколювання. Виводимо голку на лицьову сторону і ведемо її вниз для накладання наступного стібка. При настилі стібків до кінця лінії шва слідкуємо за колористикою лінії мотиву, елемента на рисунку орнаменту і, відповідно характеру лінії входження кольорів, стібки виконуємо то довші, то коротші. При вишиванні наступної лінії стібки іншого кольору чи відтінку заходять поміж стібки попередньої лінії шва, що дозволяє здійснювати плавний перехід кольорів та їх відтінків. Така вишивальна техніка імітує технологію живопису. Звідси і назва шва — гладь художня (живописна). З- Artistic Satin Stitch. The seam is worked under the pattern design. First, one should make the contours of the tracery on the material. The compositional elements are divided by the lines according to the color spots of the ornamental design. If a flower requires five colors, its petals are divided into the same number of parts. Having prepared the tracery on the cloth, one can start working the stitch. The working thread is fastened to the reverse side of the fabric at the starting point. The needle is brought out onto the obverse side in the top contour, led with the working thread either straight downwards or diagonally (depending on the character of the ornament) and is inserted into the cloth in the first marginal line across the top starting point. The needle is turned upwards, picking up some cloth, and brought out onto the face of the fabric in the top contour, next to the place it has been previously brought out of. After that, the needle is led downwards to lay the following stitch. While working the stitches by the end of the seam line, one should see to the color-scheme of the motif,ornamental elements and accordingly the way the matching colors are added; the stitches are worked in alternation: the long and short ones. When laying the next seam line, the stitches of different color or tint wedge into the stitches of the previous seam line, which allows smooth change of colors and tints. This technique of embroidery imitates technology of painting. This explains the name of the stitch, Artistic Satin Stitch. IVS ^\ •Ч.Ч 4 - v J 1 4 y. і - l\ ■ * 4 \ 1 1 V - Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 166
Ukrainian Folk Embroidery і 4. Гладь з настилом. Технологія виконання техніки художнього вишивання гладь з настилом дещо подібна до гладі двобічної. Вишиті цією технікою орнаменти асоціюють в собі більш і менш плоскісно — об'ємні елементи і цілі мотиви. Шов виконується за робочим рисунком орнаменту. Робочий рисунок контурно переносимо на вишивальну тканину. На площинах елементів, мотивів, де необхідно створити об'єм (сферичну поверхню), спочатку вишиваємо стібки технікою затяган- ка (вперед голку). Вони повинні лежати впоперек настилу верхніх гладдєвих стібків. Товщина робочої нитки, характер та густина стібків повинні відповідати характеру задуманого об'єму в окремих мотивах орнаменту. Після настилу допоміжних, потаємних стібків вишиваємо основні поверхневі стібки технікою двосторонньої гладі. Густо вишиті стібки з лицьової сторони в місцях допоміжно-потаємного настилу робочої нитки утворюють сферичну поверхню окремих частин орнаменту та ілюзорно творять ефект його природнього сприйняття. З виворітної сторони настил стібків ідентичний гладі двосторонній. Технологія та техніка виконання шва обумовлюють його назву — гладь з настилом. Лицьова сторона. Obverse. 4. Hlad with Nastyl (A Kind of Satin Stitch). The technology of execution of Hlad with Nastyl technique somewhat reminds one that of Both Sides Satin Stitch. The ornaments executed in this technique render more or les flatly 3-D elements and even the whole motifs. The stitch is worked under the pattern design. First, one should make a tracery on the material. The areas, elements and motifs of which require volume (sphere-like surface), are first worked with stitches in Zatyahanka technique (Running Stitch). They should lie perpendicular to the upper Satin stitches. The thickness of the working thread, the character and density of the stitches must correspond the volume desired in separate ornamental motifs. Having laid auxiliary secret stitches, basic stitches in Both Sides Satin Stitch technique are worked on top. Densely laid stitches, over auxiliary secret ones, on the obverse side of the material form a spherical surface of some parts of the ornament to create an effect of illusion, for the ornament itself to look natural. The stitches on the reverse side of the cloth are identical to the way they would be worked in Both Sides Satin Stitch technique. The technology and technique themselves stand for the name of the stitch: Hlad with Nastyl. Виворіт. Reverse. 167
Українське народне вишивання 5. Одностороння гладь (верхошов або володимирські шви). Характерною особливістю такого шва є настил стібків майже цілковито з лицьової сторонни. Одностороння гладь виконується за робочим рисунком орнаменту. Рисунок контурно переводимо на тло вишивальної тканини. Для виконання шва закріплюємо робочу нитку з виворітної сторони на місці його початку. Виводимо голку на лицьову сторону у верхньому контурі (по центру або у правому кутку елемента) і ведемо її вниз по прямій або по діагоналі (залежно від характеру елемента, мотиву орнаменту) до нижнього контуру. Вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї 1-1,5 мм тканини, виводимо на лицьову сторону зліва утвореного стібка. Ведемо голку з робочою ниткою вверх, вколюємо за 1-1,5 мм до верхнього контуру, набираємо тканину на голку і вколюємо на верхньому контурі зліва попереднього стібка. Таким способом настеляємо стібки до кінця лінії шва: від цетра до краю, якщо форми елементів сферичні; справа наліво — якщо лінія шва виконується по прямій. Довжина стібків залежить від площини вишивальної тканини, обведеної контурами. При виконанні односторонньої гладі, стібки настеляються не щільно, на невеликій відстані. Настил стібків з лицьової сторонни творить основний рисунок орнаменту, з вивороту майже вся площина тканини не покрита стібками, дрібненькі стібки тільки описують контури рисунка орнаменту. Звідси і назва шва — одностороння гладь, верхошов. Одностороння гладь вишивається грубими нитками: шерстю, крученими або в пасму (шість ниток) муліне. Такою технікою вишивають рослинні орнаменти при декоруванні виробів інтер'єрного та обрядового призначення. 5. Odnostoronnya Hlad/One-sided Satin Stitch (Verkhoshov, Vol- odymyr Stitches). The characteristic peculiarity of this stitch is that the stitches are worked almost entirely on the obverse side of the fabric. One-sided Satin Stitch is worked under the pattern design. The contours of the tracery are made on the background of the material embroidered. The work the seam, the working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle is brought out onto he obverse side in the top contour (either in the center or in the right corner of the element) led straight or diagonally downwards (depending on the character of the element or ornamental motif) to the bottom contour. The needle is inserted into the fabric, turned upwards, picking up 1-1,5 mm of the cloth, brought out onto the obverse side to the left of a just worked stitch. The needle with the working thread is led up and inserted 1-1,5 mm before the top contour, picking up some cloth, and is brought out onto its face in the top contour to the left of the previous stitch. The stitches are laid in the same manner by the end of the seam line: from the center to the edge, if the forms of the elements are spherical; from right to left, if the seam line is straight. The length of the stitches depends on the size of the area to be embroidered, following the contours. While working One-sided Hlad, the stitches should not be worked densely but at a little interval. The stitches on the obverse side of the material are laid so that they create the basic ornament,while the reverse one is almost empty: tiny stitches only repeat the contours of the ornamental tracery. The technique itself determines the name of the stitch: One-side satin Stitch, Verkhoshov (top stitch). One-sided Satin Stitch is worked with thick threads: wool, lisle or six-threads Muline. Floral ornaments to dftcor articles of interior and ceremonial purpose are worked in this technique. 168
Ukrainian Folk Embroidery I Лицьова сторона. Obverse. 6. Гладь біла (білизняна, випукла або рельєфна). Така техніка художнього вишивання впродовж століть формувалась, удосконалювалась у процесі декоративного оздоблення білизни, блузок, накидок із тонких тканин, носових хусточок тощо. Звідси і назва — білизняна гладь. У зв'язку з тим, що орнаменти цією технікою в основному виконуються білим кольором, інша назва — гладь біла. Назви випукла, рельєфна асоціюються із виконанням на окремих елементах орнаменту подвійного настилу стібків: потаємних нижніх та поверхневих лицьових. Потаємні нижні стібки настеляються технікою затяганка (вперед голку) по площині вишивальної тканини, обведеної контурами, які описують форми елементів, мотивів орнаменту. Лицьові стібки настеляються технікою двосторонньої гладі. Контури елементів обшивають поверхневим качал- ковим, стебловим, тамбурним швами, стеб- нівкою тощо. Така асиміляція технік творить рельєфні поверхні мотивів та орнаменту в цілому. В наш час цією технікою художнього вишивання декорують різні види одягу, тому найпоширеніша її назва — гладь біла. Виворіт. Reverse. 6. White Satin Stitch (underwear, embossed or relief). This technique of artistic embroidery was developing and improving centuries long in the process of underwear, blouses, lace pillow covers, handkerchiefs etc. decoration. Here comes the name of the stitch: Underwear Stitch. The ornaments in this technique are worked mainly with white colors, in this connection it has another name — White Satin Stitch. The names Embossed or Relief associate with double stitching: some elements of the ornament are worked first with secret bottom and then obverse top stitches. The secret bottom stitches are worked in Zatyahanka technique (Running Stitch) along the contours on the material embroidered, which describe the shapes of the elements and ornamental motifs. The obverse stitches are laid in Both Sides Satin Stitch technique. The contours of the elements are worked with Poverkhnevyi Kachalkovyi, Steblovyi, Chain, Stabnivka Stitches etc. Such technique assimilation creates 3-D surfaces of the motifs and the ornament itself. Nowadays this technique of artistic embroidery is used to dftcor various kinds of clothing. That's why its most widely spread name is White Satin Stitch. 169
Українське народне вишивання В орнаментах рельєфну гладь поєднують з іншими техніками прикрашальних швів: вузлики (виконуються технікою обкрутка), дірочки, сіточки, горошинки, тіньова гладь тощо. Комбінативне поєднання вищенаве- дених швів, стібки яких лягають у різні сторони, творить рельєфні площини, своєрідну фактуру, яка урізноманітнює заломлення світлових променів і одноколірна біла вишивка ілюзорно сприймається різноманітними відтінками. Relief Satin Stitch is combined in ornaments with the other different fancy stitches: Vuzlyky (twist technique), Dirochky (holes), Sitochky (nets), Horoshynky (spotted), Nyzyn- ka, Satin Stitch etc. The above mentioned seams, the stitches of which fall in different directions, combined together create three-d surfaces, peculiar texture, which causes various light refractions so that one-color white embroidery illusively splits into various tints. і I at ' 4 / і $Г^ ї * *і fc& <SJfK Mr Vi l| • ■\vw' *№ • •■/'* *tC-\ "^^wT's&m- Win s *#Ш^«^й^ Лицьова сторона. Obverse. Виворіт. Reverse. 7. Старокиївська гладь. Технологія виконання старокиївської гладі подібна до гладі з пересягами (полтавської), але відрізняється від неї тим, що стібки настеляються в радіальному напрямку. Рисунок вишивки поділяємо радіально на поперечні смуги. Переносимо його на тканину. Закріплюємо нитку під стібками майбутнього настилу. Починаємо вишивати зліва направо. Виколюємо голку на лицьову сторону вишивки внизу площини рисунка і вколюємо радіально вверх в лінію контура смуги, яку необхідно заповнити відповідним кольором нитки. Повертаємо голку вниз, виколюємо на декілька міліметрів нижче справа від кінця стібка. Вколюємо голку 7. Starokyivska Hlad (Old Kyiv Satin Stitch). The technology of execution of Starokyivska Satin Stitch reminds one that of Hlad with Pere- syahy (Poltavian). The only difference is that the stitches are worked diametrically. The pattern design is divided into cross-sections. After that the tracery is made on the material. The thread is fastened under the stitches to be worked further on. The process of embroidery starts from left to right. The needle is brought out onto the face of the cloth in the bottom of the tracery space and inserted diametrically upwards into the contour line of the stripe to be filled in with an appropriate thread color. The needle is turned downwards and brought out onto the obverse side some millimeters lower to the right of the 170
Ukrainian Folk Embroidery навскіс вліво і вниз за декілька міліметрів до нижнього краю стібка, а виколюємо попід стібком справа нижнього краю стібка. Стібки настеляємо то довші, то коротші, щоб кольорові або тональні смуги заходили одна в одну. Якщо вишиваємо смуги однакової висоти, то виколюємо голку на лицьову сторону внизу вишивки за декілька міліметрів вище від нижнього її краю і вколюємо вертикально вверх за декілька міліметрів нижче верхнього краю, а виводимо голку в лінії верхнього контуру вишивки. Повертаємо голку вниз і вправо, вколюємо внизу за декілька міліметрів вище від нижнього краю вишивки, а виводимо голку в лінії нижнього контуру. І так далі. Вишиваємо зліва направо. Старокиївська гладь була відома в Київській Русі. Широко застосовувалась у вишиванні літургійного одягу, одягу знаті та побутових виробів. В наш час старокиїв- ський шов не втратив свого значення і привабливості. Він широко використовується у вишиванні церковних речей, сценічного та святкового одягу, аксесуарів. Лицьова сторона. Obverse. 8. Муаровий шов. Муаровий шов виконується зліва направо. Стібки настеляються горизонтально, заповнюючи площини вишивки. Закріплюємо нитку і виводимо голку на лицьову сторону зліва. Вколюємо голку через визначену кількість ниток справа. Повертаємо її назад, виколюємо через stitch end. The needle is inserted into the cloth slantwise leftwards and down, some millimeters before the bottom edge of the stitch and brought out onto the face from under the stitch to the right of bottom edge of the stitch. The stitches are worked in alternation: long and short ones, for the color stripes to wedge into one another. If the stripes being embroidered are of equal height, the needle is brought out onto the obverse side in the bottom of the worked piece some millimeters higher its bottom edge and then the needle is inserted vertically up some millimeters lower its top edge and brought out onto the obverse side in its top contour line. The needle is turned downwards and right and inserted into the fabric some millimeters higher the bottom edge of the embroidered piece. Then, it is brought out onto the obverse side in the bottom contour line, and so on. The embroidery is worked from left to right. Starokyivska Hlad was famous in Kyiv Rus. It was widely used to embellish liturgy dress and aristocracy's clothing as well as to dftcor every day articles. Nowadays the stitch hasn't lost its meaning at intricacy. It is widely used to work church articles, modern and festive clothes and accessories. Виворіт. Reverse. 8. Muarovyi Stitch (Moira Stitch). Muarovyi Stitch is worked from left to right. The stitches are laid horizontally to fill in the spaces to be embroidered. The thread is fastened to the reverse side of the cloth and the needle is brought out onto the obverse side to the left. Then, the needle is inserted in to the cloth through the definite number of threads to the right. The needle is turned 171
Українське народне вишивання невелику кількість ниток під стібком, і так далі. Утворюються вертикальні пересяги. Вони мають бути на однаковому рівні, утворюючи муар. Муаровий шов відомий ще з часів Київської Русі. Він використовується у вишиваних виробах інтер'єрного та одягового призначення. Лицьова сторона. Obverse. 9. Обкрутка. Робочу нитку закріплюємо на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону і, відступивши вниз по прямій або діагоналі (залежно від характеру орнаменту) на 4-6 ниток або адекватний відрізок тканини, вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо на неї тканину і виколюємо на місці попереднього вико- лу так, щоб вістря голки було добре видно. На вістря голки круговими завитками намотуємо робочу нитку (кількість за- витків повинна відповідати величині набраної на голку тканини та формі рельєфу орнаменту). Притримуючи завитки великим пальцем лівої руки, протягуємо крізь них робочу нитку, різко повертаємо її вниз, щільно притягуємо, вколюємо голку на місці попереднього вколювання (внизу стібка, що утворився) і виводимо для накладання наступного стібка. Обкруткою вишивають найрізноманітніші мотиви в рослинних орнаментах, широко поєднуючи із стеленими (гладдє- вими) швами. backwards and brought out onto the face of the fabric through a couple of threads under the stitch and so on. Vertical Peresyahy have been worked. Their level must be equal, forming а тоігй. Moire stitch is known since the times of Kyiv Rus. It is used to embroider articles of clothing and interior purpose. iiliiiii Виворіт. Reverse. 9. Obkrutka (Twist stitch). The working thread is fastened to the reverse side of the cloth at the starting point. The needle is brought out onto the obverse side, having indented 4- 6 threads or an adequate stripe of the material down straight ahead or diagonally (depending on the character of the ornament). The needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up the cloth and brought out onto the face of the fabric at the starting point so that the needle point is clearly visible. The working thread is twisted around the needle point (the number of curls must meet the size of the cloth been picked up by the needle and relief of the ornament). Holding the curls with one's left thumb, the working thread is drawn them through and is sharply and tightly pulled up. Then the needle is inserted into the cloth in the bottom of a just worked stitch and is brought out onto the obverse side to lay the next stitch. Obkrutka is used to work various motifs in floral ornaments, widely combined with Satin Stitches. 172
Ukrainian Folk Embroidery f\ * * ,: -Фтмштж mm i*- ■ Лицьова сторона. Obverse. Самостійна робота. 1. Ознайомлення із натурними зразками орнаментів, виконаних нерахункови- ми стеленими швами (гладєвими швами за вільним рисунком). 2. Виконати замальовки фраг'ментів орнаментів, вишитих нерахунковими стеленими швами. 3. Розробити орнамент для декорування конкретного виробу інтер'єрного призначення. Завдання № 8. Практичне вишивання фраґмента орнаменту для конкретного інтер'єрного виробу. Розмір: 23см X 20см. Композиція: за власним творчим задумом. Техніка виконання: нерахункові стелені шви в поєднанні з іншими швами художнього вишивання. Матеріали: тканина — цупка без полотняного переплетення Нитки — муліне; Оправа — рамки дерев відповідно до розміру завдання. Питання для контролю знань. 1. Чим зумовлена назва нерахункові стелені? 2. Який основний технологічний засіб вигнивання нерахункових стелених швів? 3. Чи існують відповідні закономірності в техніці настилу стібків при вишиванні нерахункових стелених швів? Прокоментуйте їх. 4. Прогаийте за поданим зразком гладь з пересягами. 5. Яка довжина стібків технологічно ефективна при вигниванні гладі двосторонньої? 6. Походження та суть гладдєвого гава верхогаов? 7. Які основні характеристичні особливості орнаментів, що виконуються нерахунковими стеленими швами? ШшШШШшШШШ Виворіт. Reverse. Independent Work. 1. Introduction of visual ornamental patterns, worked with laid stitches which do not require counting (Satin Stitches under an independent design). 2. Sketch the fragments of the ornaments, worked with laid stitches which do not require counting. 3. Design an ornament to decorate the article of interior use. Task # 8. Work the fragment of the ornament for a definite interior thing. Size: 23 X 20 cm; Composition: one's own idea; Technique of execution: laid stitches which do not require counting, combined with the other stitches of artistic embroidery; Materials: fabric — dense, without linen interweaving threads — Mouline framing — wooden frames, which fit the size of the task. Final Questions. 1. Why are Laid Stitches which do not Require Counting called so? 2. What is the basic technologic means to work Laid Stitches which do not Require Counting? 3. Is there any order in the technique in which the stitches are laid, while working Laid Stitches which do not Require Counting? Comment on it. 4. Execute Hlad with Peresyahy under the given pattern. 5. What is the permissible length of the stitches in Both-sides Satin Stitch? 6. Where did Satin Stitch Verkhoshov come from? 7. What are the most characteristic peculiarities of the ornaments, worked with Laid Stitches which do not Require Counting? 173
Українське народне вишивання 8. Подібність і відмінність у техніці вишивання гладі двобічної та гладі художньої? 9. Які особливі ознаки техніки вишивання гладі з настилом? 10. Прокоментуйте історичні витоки шва гладь старокиївська? 11. Що лягає в основу походження назв нерахункових стелених швів? 8. What are the likeness and difference in technique of embroidery of Both-sides Satin Stitch and Artistic Satin Stitch? 9. What are the main peculiarities of embroidery of Satin Stitch with Laying? 10. Comment on the historic facts of Starokyivska Satin Stitch. 11. What are the grounds of the names of Laid Stitches which do not Require Counting? ^ 43H 4g^ "4. ї v > ' ■ t- h '** Jk. $*■'> \\\V v . V wA.. V - » «if t ■<) .-ши& WC~. ,4 _- '-&<+ " """vi*^:^» *\.x 4- vi **\. 174
" * I '/ f< ft I tier Ф - і і і ! І l ', '. 4, A* Ф. лї Л;А ^ ■*' V * * •fZ. -. ГЛ W*
ц.< t.* if *>w< .^Г^ k •. ,!,іч ♦ «*- > її М. • • * - v! f «{ .' И , 1 • »^ if («і f -Vis "«■ М' ТІ " **♦ *> \ фрагменти вишивок, Виконані нсрсщ/нкоВиліи стеленими швами її І І 1 "X & ifl *■' 'і т » "' ! Ні ' £!'| ,;■ v |Н і' ' Ч Ч* і1» 1- 4* ' «І «■і .'І ft f ^ 'її' ' ¥ її>»Г ; . іН і V4 *.,■ м' г ть ; .і «1 » ■: ш •№"■ h tl ** і V u 'Л jii f •Mi , I' I « r . ». 4» "ЇЙ |< ■•!t!' і! і , rt.' ь P
t •I ' 4. Ї- ■Iі ■■v/-^ V*"\ /~ • i! J « in •1 і ^ - £'<< 1* СЛ - j!sS'\ "~ м uv*\ \дал I j i" ♦1 'V ''«1 r ■:v-лі ;•■& 1 %} /*''•$% ,-• *** І і Embroidery fragments, executed with Laid stitches, tvhich iio not require counting \ t /(V-j) 4\ !' J.k. -\ X
•"> Яксільна сщня, ппч. XXI cm. 1\ 'adding frocf^, beginning of the XXI-st century ,*< ) c \
СОЇ. IX. (Рушникові шви SS. IX. (Rushnyf^pvi ( (ГогоеС ) Stitches
Українське народне вишивання 1. Техніки вишивання рушникових швів Шазва рушникові шви походить від їх конкретного, багатовікового застосування та призначення — вишивання рослинних орнаментів на рушниках. Це нескладні рахункові шви в специ- фічно-комбінативному поєднанні між собою. Рушниковими швами виконують в основному рослинні орнаменти, що асоціюються із зображенням «Дерева життя», «Вазона» і найрізноманітніших квіткових композицій. Такі орнаменти нерідко поєднують в собі антропоморфні, зооморфні, орнітоморфні мотиви. Задуманий орнамент контурно переносимо на тло вишивальної тканини. Тканину закріплюємо в п'яльця і приступаємо до обшивання контурів рисунка орнаменту швом «позад голки». Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону на контурі елемента орнаменту і повертаємо лінію обвідки так, щоб шов можна було вести зверху вниз. Від місця виколу пропускаємо 2-3 мм тканини, вколюємо голку, повертаємо вверх, набираємо пропущену тканину на голку та виколюємо її на місці першого виколу. Ведемо голку з робочою ниткою вниз, знову вколюємо по контуру рисунка через такий самий відрізок тканини. Повертаємо голку вверх, набираємо на неї пропущену тканину і виколюємо в нижньому ріжку верхнього стібка. Таким способом настеляємо стібки по контуру рисунка орнаменту. При цьому слідкуємо, щоб робоча нитка постійно йшла справа голки. Для обведення контурів рисунка орнаменту крім шва «позад голки» нерідко використовують густий стелений, тамбурний шви, стебнівку тощо. Обведені площини елементів, мотивів орнаменту, відповідно їх характеристичних особливостей, заповнюють різноманітними рушниковими швами. Натурні зразки стверджують, що існує понад п'ятдесят видів рушникових швів. Це композиційні формотворення та комбінативні поєднання технік художнього вишивання: лиштва качалкова, кривульки, лиштва проста, гладь пряма тіньова, хрестик звичайний, гладь коса, штапівка двостороння, занизування тощо. 1. Techniques of Embroidery of Towel Stitches. The name Rushnykovi Stitches comes from their specific use and purpose many centuries ago with embroidery of floral ornaments. These are not complicated stitches, which don't require counting, in special mutual combination. Mainly floral ornaments associated with images of: «A Life Tree», «A Flower-pot» and various flower compositions are worked in Rush- nykovyi Stitches. Such ornaments often combine anthropomorphic, ornithomorphic and zoo- morphic motifs. The contours of an ornament are drawn on the background of the material to be embroidered. The fabric is fastened by the tambour and so one can start working the contours of the tracery in Pozad Holky (Backstitch) technique. The working thread is fastened to the reverse side of the material at the staring point The needle is brought out onto the obverse side in the contours of the ornamental element. The line to be worked should be turned so that the seam is led from the top to the bottom. From that place 2-3 millimeters of cloth are indented, the needle is inserted into the cloth, turned upwards, picking up the missed cloth by the needle and is brought out onto the obverse side at the starting point. The needle with the working thread makes journey downwards and is inserted into the contour on cloth again at the same interval of the material. The needle is turned upwards, picking up the missed cloth and is brought out onto the obverse side in the bottom corner of the top stitch. Thus, the stitches are worked in the same way following the tracery contours. One should see to the working thread to always be to the right of the needle. To work the contours of the pattern design, often the other stitches are used, apart from the Backstitch, such as: Hustyi Stelenyi, Chain-stitch, Stebnivka etc. The samples testify to the fact that there exist more than 50 kinds of Towel Stitches. These are compositional forming and combinative unity of techniques of artistic embroidery: Lyshtva Kachalkova, Kryvulky, Lyshtva Pros- ta, Hlad Pryama Tinyova, Simple Cross, Slanting Satin Stitch, Shtapivka Dvostoronnya and Zanyzuvannya etc. 180
Ukrainian Folk Embroidery 1. Рушниковий густий шов. Rushnykovyi Hustyi Stitch (Towel Thick Stitch) 2. Штапівка двостороння. Shtapivka Dvostoronnya (Both Sides Shtapivka). 181
Українське народне вигиивання 3. Качалочки. Kachalochky. 4. Кутики. Kutyky (Angles). 5. Хрестики. Crosses. 6. Просо. Proso (Millet). -і ,^Г ^^^^^^Шш ... .U-1 :.. 14-і :■- i-.fJ;i.. ';■ .. і і ..- і. і. і : 182
Ukrainian Folk Embroidery 7. Кривульки. Kryvulky (Curves ). 8. Шахматка. Shakhmatka (Chess Order). Т7ТГ і ; т t Самостійна робота. 1. Вивчення характерних особливостей орнаментів, вишитих рушниковими швами. 2. Збір орнаментів рушникових швів, композиційних мотивів за Іх назвами. 3. Підготувати робочий рисунок орнаменту для практичного вишивання рушниковими швами. Independent Work. 1. Study of the characteristic peculiarities of the ornaments, worked with Towel Stitches. 2. Collection of the ornaments of Towel Stitches and compositional motifs, according to their names. 3. Make a pattern design to be executed with Towel stitches. Завдання № 9. Практичне вишивання фраґмента орнаменту. Розмір: 12см X 10см. Композиція: за власним вибором. Техніка виконання: рушникові шви. Матеріали: тканина — лляна, полотняна, цупкого ткання без полотняного перетину Нитка — муліне; Оправа — рамки дерев'яні, відповідно до розміру завдання. Питання для контролю знань. 1. Який зміст акумулює в собі назва рушник? Task # 9. Execution of the ornamental fragment. Size: 12 X 10 cm Composition: one's own idea Technique of execution: Towel Stitches; Materials: fabric-linen, of dense weaving but without linen interweaving threads — Mouline framing — wooden frames, which fit the size of the task. Final Questions. 1. What is the idea of the name «towel» (Rushnyk)? 183
Українське народне вишивання 2. Ваше розуміння походження слова рушник? 3. Форма, призначення рушника в житті українського народу. 4. Проаналізуйте специфіку орнаментального оздоблення рушників, локальні особливості. 5. Вкажіть на характерні особливості орнаментів, вишитих рушниковими швами. 6. Якою є генеалогія назви рушникові шви? 7. Що являють собою рушникові шви в техніко-технологічному понятті? 8. Переведіть фраґмент орнаменту на тканину. 9. Прокоментуйте послідовність технології та техніки вишивання орнаментів рушниковими швами. 10. Зобразіть графічно найбільш, відомі вам композиційні формотворення рушникових швів. 2. Where did the word «towel» come from? (In your own opinion). 3. What are the form and use of a towel in the life of Ukrainian people? 4. Analyze specifics of the towel decoration and local peculiarities. 5. Show characteristic peculiarities of the ornaments, worked with Towel Stitches. 6. What is the genealogy of the name Towel Stitches? 7. What are technical and technologic aspects of Towel Stitches? 8. Transfer the ornamental fragment on the material. 9. Comment on the succession of technology and technique of execution of the ornaments with Towel Stitches. 10. Sketch the compositional forming of Towel Stitches, which you know best of all. 184
І о 0 у-~ О о 0 О т ** о о о о / » і* J' $ і її $ t § $ § f '+ ft •*•!■/ §
* *. ♦ •і І І І ІН f ral 5* ».»
ч 3%#k#% Сії. X (Вишивання, силяння та тка ня пацьорками SS. X 'Beads "Embroidery, Threading and "Weaznng
Українське народне вишивання і—і; і- і і- : ■"*ІІ' і/. 0 і і 1. і ч !,1г- 1. Вишивання пацьорками. Пацьорками вишивають за підготовленим робочим рисунком орнаменту. Найбільш поширеними є дві техніки вишивання пацьорками: рахункова і в прикріп. 1. Beads Embroidery. То embroider with beads one should get the ornamental pattern ready before hand. The most widely spread are two techniques of beads embroidery: the one which requires counting and u prykrip (fastening). 1) Рахункова техніка вишивання пацьорками. Основним технологічним прийомом рахункової техніки вишивання пацьорками є настил стібків півхрестика по діагоналі (колодки - І, гобеленовий шов) та по прямій через відповідну кількість ниток піткання. Для виконання шва робочу нитку закріплюємо з вивороту тканини. Виводимо голку на лицьову сторону, набираємо на неї кількість пацьорок відповідно до рисунка орнаменту (в основному одна пацьорка відповідає одній нитці на полотні) та вколюємо її по діагоналі вліво і вниз через дві нитки основи і дві нитки піткання, повертаємо вверх, набираємо на неї дві нитки піткання. Виводимо голку на лицьову сторону, щільно притягуючи робочу нитку вверх. Набираємо на голку пацьорки і таким же способом виконуємо наступні стібки кількістю та лініями відповідно до рисунка орнаменту. Кольорове рішення реалізовуємо методом набору на голку пацьорок по кольору відповідно колористичних плям, ліній орнаменту. З лицьової сторони орнаментальні мотиви на тканині повністю вистелені пацьорками, з виворітної — робоча нитка утворює прямі вертикальні лінії, подібні до шва стебнівка. Рахунковий шов пацьорками можна a) The Technique of Beads Embroidery which Requires Counting. The basic technologic means of beads embroidery which requires counting is a diagonal and straight, through a definite number of horizontal threads, way half cross stitches fall (Kolodky-I, Goblin Stitch). To work the stitch, the working thread is fastened to the reverse side of the cloth. The needle is brought out onto the obverse side, picking up the number of beads required by the ornament (basically one bead is up to one thread on the cloth) and inserted diagonally rightwards and down through two ground and horizontal threads. The needle is brought out onto the obverse side of the material, at the same time tightly pulling the working thread upwards. The beads are picked up by the needle every time, and the following stitches are worked in the same manner. The number of the stitches themselves and made up by them lines meets the tracery of the ornament. To realize the color-scheme,one should pick up by the needle beads, the color of which corresponds to that of the color spots and ornamental lines. The ornamental motifs on the obverse side of the material are entirely covered with beads. The reverse side represents straight, vertical lines, created by the working thread, which remind one of Stebnivka Stitch. 188
Ukrainian Folk Embroidery виконувати і прямим півхрестиком. При цьому лицьовий стібок настеляємо по прямій через дві нитки піткання, а закріплюємо його по діагоналі справа наліво і вверх через одну нитку основи і дві нитки піткання. 2) Вишивання пацьорками у прикріп. Шитво пацьорками у прикріп виконується за робочим рисунком орнаменту. Рисунок контурно переносимо на вишивальну тканину. Робочу нитку закріплюємо з виворітної сторони на місці початку шва. Виводимо голку на лицьову сторону, набираємо на неї необхідну кількість пацьорок. Викладаємо нитку з пацьорками за лініями орнаменту і за допомогою другої голки з робочою ниткою акуратно прикріплюємо її на контурах орнаменту. 3) Вишивання склярусом, намистинками, лелітками, металічними пластинками. Найрізноманітніші вироби, особливо одягового призначення, декорують орнаментами, вишитими склярусом, намистинками, лелітками, металічними пластинками. Такі орнаменти вишивають за робочим рисунком. Склярус, намистинки, лелітки, металічні пластинки нашивають на тканину різними видами швів: вперед голку, позад голки, півхрестик, у прикріп тощо. The beads embroidery stitch, which requires counting, can be worked in straight Half- cross. Thus, the obverse stitch is laid straight through two horizontal threads and is fastened diagonally from right to left and up through one ground thread and two horizontal ones. b) Beads Embroidery Uprykrip (fastening). Beads embroidery Uprykrip is worked under the pattern design. The contours of the tracery are made on the material to be embroidered. The working thread is fastened to the reverse side at the starting point.. The needle is brought out onto the obverse side, picking up the required number of beads. The thread with beads is laid, following the ornamental lines,and is neatly fastened to the contours of the ornament with the help of another needle with the working thread. c) Bugles, Beads, Glitter-beads, Metal Plates Embroidery. The most various articles, especially those of clothing, are decorated with ornaments, embroidered with bugles, beads, glitter-beads and metal plates. Such ornaments are worked under the pattern design. Bugles, beads, glitter-beads, metal plates are sewn to the material in different kinds of stitches: Running Stitch, Backstitch, Half-Cross, Uprykrip etc. Лицьова сторона. Obverse. і::''!!^!ї'?'і1][;і-*\уі.:;.:. : ::її'ЇИНім'ітіиїі»і*!*,*;Ц.;- ■;, . . -Ія<;;і:.':::»»я;>;*і«и;:яа'«;т«ї«і*<«""!»'?!»?'!?""-:• •:;: ;;"^:.іі«пЛііііііі«іііиіі»іііііі|іііііи»!«и'».і?.і»!,,.,!,!',і;::; г.:кї:"«і,і<і>"";*"г'«';,!">'<і:;к::""!,!,":""',-*"!!!!:": :™i'iirtmhi<i№hihm«iH>S::t:mMnn!«q»>'»»!»"- ,: »<nthit«4intiii!t№**m> W''<*t«»«''»ti«''«!t>»::i: ■^ДЧЇїігатеякїСкіЗі; Виворіт. Reverse. 2. Силяння пацьорками. Найбільш поширені технології силяння пацьорками: а) силяння в одну нитку або з однією голкою; б) силяння у дві нитки — ниткою з голками на кожному кінці. 2. Beads Threading. The most widely spread technologies of beads threading are a) one string threading, or with one needle b) two strings threading — each one has got a needle at its end 189
Українське народне вишивання 7Г —К> ( < 2 * * 4 Способи (техніки) силяння пацьорками. 1. Плетення. Технікою плетення виконують вузькі на 4-6-8 ниток і широкі до 25 ниток візерунки. Для цього на кожну нитку за допомогою голки набираємо по рахунку пацьорки за кількістю і кольором відповідно до рисунка орнаменту. Після цього виконуємо зв'язку: нитки переплітаємо між собою під прямим або гострим кутом, з'єднуючи їх перехрест пацьоркою. Плетенням можна виконувати най- Tehniques of Beads Threading. 1) Plaiting. Plaiting technique is used to work narrow (4-6-8 threads ) and broad (up to 25 threads) designs. For that, the required by the ornamental design and color-scheme number of beads is counted off and picked up by the needle to be thread further on. After this, the so called binding is made: the threads are interlaced with one another either at straight or acute angles, being joined together by a bead at the intersection point. The most various open-work 190
Ukrainian Folk Embroidery різноманітніші ажурні композиції. наскрізною сіткою. На голку з робочою ниткою набираємо пацьорки за кількістю і кольором, відповідно до рисунка орнаменту довжиною по ширині прикраси. Повертаємо голку в протилежну сторону та набираємо на неї таку кількість пацьорок, яка б відповідала конкретно наступній лінії (штриху) орнаментального мотиву. Виконуємо зв'язку до пацьорки першого ряду і таким же способом виконуємо наступні стібки. Ця техніка нагадує в'язання гачком. Таким способом можна силяти косу сітку «ромб», «ліхтарик», «соти» і пряму клітку — «решітка» тощо. в стовпчик. Пацьорки нанизуємо на декілька ниток 4-6-8 знизу вверх, з'єднуючи їх між собою зв'язкою у формі круглого, крученого або квадратного шнура. в хрестик. Техніка силяння в хрестик полягає в плетінні густої сітки хрестоподібним розміщенням пацьорок. Це прадавня і найбільш поширена техніка силяння пацьорками. 5. Мозаїка. Така техніка ґрунтується на силянні пацьорок в шахматному порядку (через одну). Технікою мозаїка можна виконувати найрізноманітніші плоскі і круглі прикраси. compositions can be executed in plaiting technique. 2) Through Net Threading. The required by the ornamental design and color-scheme number of beads is picked up by the needle with the working thread. The length equals the width of an adornment. The needle is turned in the opposite direction and the number of beads, up to the very next line of the ornamental motif is picked up by the needle. The binding is made to the bead of the first row and the following stitches are worked in such a way. The technique reminds one that of hook knitting. The slanting net «rhombus», «lantern», «honey-comb» and straight check work «grating» etc. can be thread in the same manner. 3) Threading in a Column. The beads are thread onto several strings 4-6-8 from the bottom to the top, joining them together with the binding in a form of a round, lisle or square cord. 4) Threading in a Cross Manner. The technique of threading in a cross manner means plaiting a thick netting made up from beads fallen in a cross-like form. This is an ancient and the most widely spread technique of beads threading. 5) Mosaic. This technique is based on beads threading in a chess order (in alternation). The most various flat and round adornments can be worked in mosaic technique. 3. Ткання пацьорками. Виготовлення прикрас із пацьорок технікою ткання відоме в Україні з прадавніх часів, воно існує до наших днів. Для ткання пацьорками слугують спеціальні станочки довжиною 50-60 см. Відсутність станочка може замінити дощечка дерев'яна або з фанери, ідентична за довжиною і шириною ста- ночкові. Ткання пацьорками виконується технічними прийомами в такій послідовності: - підготувати робочий рисунок прикраси, визначивши її форму, величину, орнамент; 3. Beads Weaving. Making of beads adornments in the technique of weaving has been known throughout Ukraine since the times immemorial. It exists nowadays too. To weave with beads one should use special looms 50-60 cm long. They can be substituted by either wooden or plywood boards the same length and width of the loom. Weaving with beads is executed in the following technical ways: - get ready the pattern design of an adornment, having determined its shape, size and ornament 191
Українське народне вишивання - на станочок натягнути нитки основи (за допомогою цвяшків або кругового намотування, зав'язавши кінці посередині ста- ночка знизу). Кількість ниток основи повинна відповідати ширині прикраси; - в голку заправити робочу нитку, вона буде виконувати функцію піткання; - робочу нитку закріпити до крайньої лівої нитки основи; - набрати на голку пацьорки за колористикою та кількістю відповідно до рисунка орнаменту. Пацьорок завжди повинно бути на одну менше від кількості ниток основи; - набрані пацьорки підкласти зліва направо попід нитки основи і вказівним пальцем лівої руки розмістити їх так, щоб кожна була між двома нитками основи, а отвори пацьорок добре проглядалися справа наліво поверх ниток основи; - голку з робочою ниткою вивести наверх і справа наліво провести через отвори пацьорок; - виконати замочок круговим обведенням робочої нитки довкола крайньої лівої нитки основи; - робочу нитку щільно притягнути вліво, знову набрати на голку пацьорки і таким же способом ткати (настеляти) наступні ряди відповідно колористики орнаменту та довжини прикраси. Завдання №11. Практичне виготовлення аксесуарів, вишитих, силяних або тканих пацьорками. Комплект: косметичка, силянка, браслет; - draw the ground threads on the loom (with the help of the nails or round winding the ends should be knotted in the middle of the loom from under the side). The number of ground threads equals the width of the adornment - thread a needle; this thread will work horizontally - fasten the working thread to the last left ground thread - pick up the beads by the needle (their color and number should coincide with that on the pattern design). There should always be one bead less than the number of ground threads - the picked up beads should be arranged from left to right under the ground threads -with the help of one's forefinger so, that each one would occur between two ground threads -with its hole clearly visible form right to left over the ground threads - bring out the needle with the working thread on the top and draw them from right to left through the beads holes - fix the working thread round the last left ground one - pull up the working thread tightly leftwards, pick up the beads by the needle again and weave the following rows in the same manner, according to the color-scheme and length of the adornment. Task # 11. Execution of accessories, embroidered, threaded or weaved with beads. A set: cosmetic set, bead necklace, bracelet; Size: according to its use Y- 192
Ukrainian Folk Embroidery розмір: відповідно призначення; форма, орнамент:за власним творчим задумом. Матеріали: пацьорки різного розміру, склярус, намистинки, тканина — крепсатин, репс, твіст, оксамит тощо; нитки — цупкі шовкові, капронові, синтетичні; Питання для контролю знань. 1. Історичні витоки появи і розвитку вишивання, силяння пацьорками в Україні. 2. Чи існують національні особливості цього виду вишивального мистецтва? 3. Назвіть етнічно-локальні осередки в Україні вишивання, силяння і ткання пацьорками. 4. Пацьорки, склярус, бусини. їх технологічні та формотворчі особливості? 5. Перелічіть необхідні інструменти, обладнання для вишивання, ткання, силяння пацьорками. 6. Вишийте пацьорками фрагмент орнаменту за поданим зразком. 7. Які основні техніки вишивання пацьорками ви знаєте? 8. Перелічіть відомі вам способи (техніки) силяння пацьорками. 9. На підготовленому до роботи ста- ночку продемонструйте техніку ткання пацьорками за поданим зразком. 10. Прокоментуйте Ваше розуміння поняття комплект. 11. Дайте визначення поняття комплект. Form, ornament: one's own creative idea; Materials: beads of different size, bugles materials — crepe sateen, reps, twist, velvet, etc threads — firm silk; kapron; synthetic. Final Questions. 1. Historical grounds of how beads embroidery and threading appeared and developed in Ukraine. 2. Are there any peculiarities of this kind of embroidery art of national character? 3. Name ethnic local areas in Ukraine where they embroider, thread and weave with beads. 4. Beads, bugles...What are technologic peculiarities of their shapes? 5. Innumerate all necessary tools; embroidery, weaving and beads threading appurtenances. 6. Work with beads the ornamental fragment under the given sample. 7. What main techniques of bead embroidery do you know? 8. Innumerate (ways) techniques of beads threading you know. 9. Demonstrate technique of beads weaving under the given sample on the loom, prepared beforehand. 10. Comment on the way you understand the term «set». 11. Give the definition of the term «set». 193
* Ч1\". ligg і :• І ! t ,,, А У Л V- !! Г» *> І. 1> 7Г^ *w * /
A» ! *, . !. lit* •j r: * 1 І > а і II** l ( ':!) . її * і • I? «I,, Ї I I I ' I f \* - J1 / / * «•4 4**-%t ai & ft
S\ шм Qr І І
\ ^ V г., * і т ».. • г ч ч - * Яксесуаридо одягу, кін. XX - поч. XXI cm. Clothes accessories, end of the XX-th- beginning of the XXI-st centuries
ї:К ** s Г «. '& ^ и- "L *: •■,* і І" ч Іг* х і vi <*,' ^ о»#• - » ►■> і І І л
CJL XL Яплікація 55- XL Я-р-рСщиг-zvorf^
Українське народне вишивання JT у 1. Виконання аплікації. Назва аплікація своїм походженням, очевидно, сягає в коріння латинських слів: applicata — прикладати, прилегла, суміжна; applicatio — прикладання. Аплікація — це орнамент або художнє зображення, що виконуються накладанням (нашиванням) на папір, тканину, шкіру різноманітних, різноколірних шматочків паперу, тканини, шкіри. Аплікація набула широкого застосування в декоруванні одягових, інтер'єрних, обрядових, сакральних виробів. Для виконання аплікації необхідно здійснити розумово-фаховий, технологічний процес в такій послідовності: - осмислити творчий задум на основі відповідних базових форм, власних спостережень тощо; - творчий задум матеріалізувати в рисунку відповідними художніми засобами; - виконати узагальнений рисунок в колориті цільними локальними плямами, не порушуючи основних композиційних форм; - узагальнений рисунок контурно перевести на кальку; - підібрати і підготувати тканину для фону аплікації; - перевести рисунок із кальки на тка- нину-фон з виворітної сторони; - зап'ялити тканину-фон у п'яльця з виворітної сторони і прометати контури рисунка рідким швом вперед голку (затяган- ка) тонесенькою ниткою контрастного кольору до фону так, щоб контури рисунка було добре видно з лицьової сторони; - підібрати шматочки тканин за ко- 1. Technology and Technique of Applique Execution. The name Applique work, evidently, came from one-rooted Latin words: applicata — to fit, to adjust; adjacent. applicatio — fitting. Applique work is an ornament or an artistic image, executed by laying (sewing) various multicolored pieces of paper, cloth, leather on the paper, cloth or leather. Applique work became widely used in decoration of articles of clothing, interior and sacred things. To execute Applique work one should realize professional technologic process in the following way: - make up a creative idea, using accordingly basic forms or one's own observations etc - make a picture of your creative idea with the help of appropriate artistic means - make a general color tracery in the whole local spots, not to break basic compositional forms - select and get prepared the material to serve as the background for the appliquft work - transfer the picture from the tracing- paper onto the obverse side of the fabric, serving as the background - tambour the material, its reverse side to the top, and overstitch the contours of the tracery with a thin Running stitch (Zatyahan- ka). The thread being used should be fine and of a color contrast to the background, so that the contours of the tracery are clearly visible on the obverse side of the cloth - select the pieces of the materials, the color and texture of which would correspond 200
Ukrainian Folk Embroidery льором і фактурою відповідно творчого рисунка та тканини-фону; - підібраним шматочкам тканин надати форми відповідно декоративних плям творчого рисунка, але з деяким запасом (величиною 0,5 см ); - настелити шматочки тканини за контурами кольорових плям рисунка і приметати їх рідким швом вперед голку (затя- ганка) в такий спосіб, щоб кінці суміжних шматочків були вільними; - зап'ялити тканину в п'яльця з виворітної сторони і прошити контури рисунка густим швом (стебнівкою), прострочуючи шматочки тканини з лицьової сторони; - вийняти тканину з п'ялець і обрізати кінчики шматочків тканини з лицьової сторони, підганяючи суміжні кінці шматочків по формі рисунка (виконувати це необхідно особливо уважно, щоб не порушити форми деталей рисунка і не здеформувати його в цілому); - зап'ялити тканину в п'яльця з лицьової сторони; - обшити вистрочені контури густими швами: качалочка, гладь стеблова, стеб- нівка, тамбур тощо. Нитки для цього підібрати відповідно кольору шматочків тканин, фопу та колористики композиції в цілому; - для художньої завершеності твору, повного розкриття його змісту додатково можна використовувати найрізноманітніші шви художнього вишивання; - після закінчення художнього оздоблення тканину заправляємо в п'яльця з виворітного боку і обшиваємо контури рисунка рідким стеленим швом, не виколюючи голку на лицьову сторону, шов прокладається тільки по тканині-фону для проглядання силуету рисунка та естетичного вигляду виробу з виворітної сторони; - остаточно викінчений художній твір чи виріб оформляють відповідно його призначення. to the creative picture and material, functioning as the background - model the pieces of the materials been selected before according to the decorative spots of the creative picture, but with some margins (0.5 cm) - lay the pieces of the materials, following the contours of the color spots on the picture and tack them to the background with a thin Running stitch (Zatyahanka), so that the edges of the adjoining pieces are loose - tambour the material, its reverse side to the top, and sew the contours of the tracery with a thick Stebnivka Stitch, holding the pieces of the materials on the obverse side - take the material, serving as the background, out of the tambour and trim the edges of the pieces of the materials on the obverse side, repeating the shapes on the picture (do it carefully, for not to break the shapes of the details and not to deform the picture itself) - tambour the material, its obverse side to the top - overstitch the contours been sewn with thick stitches: Kachalochka, Hlad Steblova, Stebnivka, Chain-stitch etc. The colors of the threads selected should correspond to those of the pieces of the materials, background and the whole color-scheme of the composition - to make the article artistically finished and to reveal its idea one can additionally use the most various stitches of artistic embroidery; - having finished the final decoration, tambour the material again, its reverse side to the top, and overstitch the contours of the tracery with a thin Stelenyi (kind of a Satin Stitch) stitch. Never bring the needle out onto the obverse side. The stitches are worked only on the material, serving as the background, to trace the silhouette of the picture and to make the reverse side of the article look aesthetically beautiful - the already made artistic article should be finally designed, according to its use. 201
Українське народне вишивання Самостійна робота. 1. Тренувальні практичні вправи з технологїі виконання аплікації. 2. Виконати фраґмент орнаменту аплікацією з чітким дотриманням вимог технології, техніки виконання. Для цілісного завершення композиції фраґментарно використати шви художнього вигнивання. Контрольна робота. Виконання портрету з використанням аплікації як основного технічного прийому. Розмір: 40см X 38см Композиція: за власним творчим задумом Матеріали: калька, цупка тканина, клаптики кольорових тканин; Нитки — муліне шовк, інші Оправа — рамки дерев' відповідно до розміру завдання. Питання для контролю знань. 1. Прокоментуйте походження назви аплікація. 2. Який зміст поняття аплікація? 3. Чи застосовується аплікація в декоруванні виробів? 4. Яку розумово-фахову діяльність необхідно здійснити, щоб приступити до виконання аплікації? 5. Які характерні особливості рисунка творчого задуму для матеріалізації його засобами аплікації? 6. Прокоментуйте наступність технологічних операцій при виконанні аплікації. 7. Які шви художнього вишивання найбільше використовуються в техніці аплікації? 8. За поданими натурними зразками виробів визначіть, які із них декоровані аплікацією? Independent Work. 1. Training exercises on technology of Applique-work execution. 2. Execute the ornamental fragment in Applique technique, strictly following demands of technology and execution technique. To complete the whole composition, use stitches of artistic embroidery as needed. Test. Execution of the portrait, using Applique-work as the main technical means. Size: 40 X 38cm Composition: one's own creative idea; Materials: tracing-paper, dense cloth, patches of color materials threads — Mouline, silk, etc Framing: wooden frames, which fit the size of the work. Final Questions. 1. Comment on the grounds of the name «Applique-work». 2. What does the term «Applique-work» mean? 3. Is Applique-work used to decorate articles? 4. What skills one should acquire to be able to execute appliquu-work? 5. What are characteristic peculiarities of the pattern design to be worked in Applique technique further on? 6. Comment on the sequence of technologic operations while executing Applique-work. 7. What stitches of artistic embroidery are most widely used in Applique-work technique? 8. Identify articles, which were decorated with Applique-work, under the given samples. 202
"^ \ ^ 4 % v 4 4. \ V. t \ *+v* ^"-' J ^ I V 1 •*■ *. .'111.' 4 •ft Шм,Ф ті і * і
З'Ф -? ' J1 ,;Д я-». ■ «чиї ш ■-f • 'і ' ^ШїЧШ ' і ,J - '•'.: ■' Ч 'ЛІ!! ■' *W. '' '■'.. ч «*, Ч;*.. ; /лі §? ііЙійш ,г; ■■ *• >ч :3г П'. " і 1. 1-М ' Л і W- ■ tv І№ V^f ,fef.1'-'.' 1' її її * і. -ад (■■■-« «IS*!1'ЇЇМГ.Ї*-' Ж! Ді і ■Й/і»' Ші^'і-йНмгдаштаи-. J. tUIJ і II *' t ІїГїі.; *" ї fill А І' 1» іЗ--ЇиЛ7 н ЬлЯїї вїЛІї* f w І ■ ' -'і 1 11 ІІІІШЯк-' ін>№Ні! «L 'ІІЗ.&Д it. rffitfei-1; &ЗД*Іч--*$:Г-«йі1 №№M№ « ? # # «■ . # «# * # * * (І * -1 * * *
1 ,:' '.їжі?„a;vy ч ' tt^ * «d«u-*-j^* nfJWn J~£ji wjIjhhw ^nt fnftfc foatf—.у й щ^ігі^.іаь.ійзі. ^ддвайодад ,f.. 1,1.0! t V/'V,':'/'/! --'^ «'•' '" •1 ''■'.* ■ ■ 4; "<, V i/';' '1'vk » 1 •і 1 і га„д .т-іЬч/ ^ { I'll •1 1 -Kvo 11"' IIIII " III -.-_ --£_-£-*_- \ *> i- v- f' 'П, •«.. -'.1 '' 'a^rTt. ^ m' .* . to ifl'N Hi , ' I', 1 '>lt\ V "і" V» I iJtf* &Г V." t- • • r > '" її і . 1 • ЇМ ^ M 11 \ Ж I' ' '
f* % V V-J /» N A
■ СЛ. XIL Таптуванш 55. XIL !Haptuvannya (embroidery with gold or silver threads) / " "
Українське народне вишивання Шаптування (золотошвейниц- тво) — це вишивання металевою золотою або срібною ниткою. Гаптування виникло на основі простої народної вишивки у зв'язку з появою панівних верств суспільства і їх побутом — природнім потягом до розкоші, а також до потреб церкви — прикрашати дорогими тканинами інтер'єр храмів (скатертини, покривала, плащаниці, рушники) та вишукано оздоблювати літургійне вбрання. Особливого розвитку золотошвейництво набуло в час Гетьманщини як в оздобленні вжиткових речей для інтер'єру, так жіночого та чоловічого, а насамперед, вбрання козацької старшини. Матеріалами для виконання гаптування є міцні, щільні тканини: шовк, оксамит, парча, сукно, шкіра та нитки: сухозлітка, прядене золото і срібло, скані металізовані нитки, а також шовк різної товщини. Сухозліткою називають волочене золото — металева нитка у вигляді тонкої стрічки (срібної або срібно-золоченої). Прядене золото, або срібло — тонка золота (срібна або срібно-золочена) стрічка, обвита навколо шовкової або лляної нитки, що створює враження суцільної металевої нитки. Сканим золотом або сріблом називається блискуча металева нитка з кольоровою шовковою ниткою. У гаптуванні для прикріплення золотої або срібної нитки використовується кручений і некручений шовк різної товщини. Техніки вишивання золотом або сріблом вимагають використання відповідних ниток. Малоеластичною сухозліткою вишивається декор технікою «в прикріп». Гнучкими еластичними сканими нитками виконується техніка «у прокол». Пряденим золотом або сріблом шиють технікою «по настилу», «по карті», «по мотузці». При вишиванні золотом і сріблом необхідно користуватися спеціальними інструментами і приладами. Найважливішим предметом для гаптування є міцні і щільні п'яльця для зап'я- лювання робочої тканини або рамка, якщо необхідно вишивати декор більших розмірів. Тканина, на якій слід виконувати гаптування, накладається на внутрішнє кільце п'ялець так, щоб композиція стала в центрі кільця. Потім верхній обручик накладається поверх нижнього так, щоб ткани- Haptuvannya means embroidery with metal gold or silver threads. It appeared on the grounds of common folk embroidery, as there was established the upper strata with their mode of life, evidently drawn towards luxury. It "was also used for the needs of the church- to decorate the interiors of the temples with expensive cloths (tablecloths, shawls, shroud of Christ and towels etc.) and to adorn liturgy decoration. Haptuvannya was extremely developed during Hetmanshchy- na time. Things of every day use in interior, woman and man's clothes and, in the first rate, dress of a Kozak foreman -were decorated in this technique. Dense fabrics, such as: silk, velvet, brocade, broadcloth, leather and threads, such as Sukhozlitka (gilt-band), woven gold or silver, «Skan» metal-threads and silk of various length served as materials to -work Haptuvannya technique. Sukhozlitka means drawn gold, that is metal thread, -which looks like a thin gold string (silver or both silver and gold). Spun gold or silver are a thin gold (silver or both silver and gold) band, twisted round silk or linen threads, -which creates an illusion of the entire metal thread. Bright metal thread, twisted with color silk one, is called «Skan» gold or silver. To fasten gold or silver threads they use either lisle or not twisted silk of different thickness in Haptuvannya technique. Techniques of embroidery with gold or silver demand one use of suitable threads. Not very elastic «Sukhozlitka» is used to work dftcor in «U Prykrip»techniques. Flexible elastic «Skan» threads are used to embroider «U Prokol» techniques. Spun gold or silver are used to -work «Po Nastylu», «Po Karti» and «Po Motuztsi» techniques. While working with gold or silver, one should use special instruments and tools. Firm and tight tambours to tambour the working material or a frame, if there is the need to embroider dftcors of larger sizes, are the most important things in Haptuvannya technique. The fabric for further work in Haptuvannya technique is laid on the inner circle of the tambour so, that the composition would appear in its center. Then, the outer circle is laid over the inner one with the cloth so, that the latter -would be tightly fixed bet-ween the two hoops. If the embroidery picture is large, one 208
Ukrainian Folk Embroidery на надійно закріпилася між двома обручи- ками. Якщо рисунок вишивки великий, слід користуватись рамкою. Спочатку на рамку натягується цупка тканина з полотняним переплетенням рівно і туго. Після цього в центрі натягнутого шматка прорізується квадратний або прямокутний отвір, в якому добре вміщується рисунок вишивки. Потім тканина, підготовлена для гаптування (робоча тканина), підкладається під цей отвір (необхідно чітко витримувати напрям ниток полотна і робочої тканини) та прикріплюється до полотна булавками, а потім приметується дрібними щільними стібками. Решта робочої тканини звертається і акуратно прикріплюється до робочої рамки. 1. Гаптування «у прикріп». Багатоваріантність вишивання золотом у цій техніці творять прикріпи, які виконуються в різному порядку. Золота або срібна нитка накладається на площину тканини рядами. Тонкою шовковою ниткою виконуються прикріпи протягом кожного настилу золотянки, чергуючись в шахматному порядку знизу вверх або зверху вниз по одному, по два, по три should use a frame. First, dense fabric with linen interweaving is fixed onto the frame evenly and tightly. After that, a square or a rectangular hole, which would fit the size of the embroidery picture, is cut out in the center of a strained cloth. Then, the working material, which has been prepared for Haptuvannya, is laid under the hole (it is necessary to strictly follow direction of threads on the linen and working material) and fastened to the cloth with the pins, being tacked onto it with small dense stitches afterwards. The rest of the working material is neatly folded and fastened to the frame. 1. Haptuvannya «U Prykrip» («kind of fastening»). Fastenings, executed in different order, create a lot of variants of embroidery in gold in this very technique. Either gold or silver threads are laid on the area of the fabric in rows. Fastenings are worked with a thin silk thread along each separate gold layer in alternation: from the bottom to the top by ones, twos, threes or gradu- ІШ ■ " ■ I в 1 Й 1 ■ ■ ■/!' ===== ■ :•: ■ - = =a :■: • ■ ..,■■" ■ .■ = з=; ■■■• -="a ■" ■ ~s*l ' ■■■' I «■,,■ »" ■ fir /^vTYtYfYfY^YlY' Л|х лі лІХіЛілД/ LHTHJrWJ LWILW UU № ■ ■ ■. .■ ■■ a : = ■ ■_ i.i л* з - » ■ V \ -' . = : = - = = ■ ' '• 'l •' У :■: ■: :■ : === ='=■>=':. -wTl П%_ГЖ-*ЛигП Ц=ГІ ГШ Lm 209
Українське народне вишивання або поступово піднімаючись чи опускаючись — рядочками, кривульками, прямокутниками, ромбиками, паралельними або почер- говими ромбами, ромбами з ромбиками, прямими або хвилястими лініями тощо, утворюючи щільний декор з цікавою світлотіньовою грою золота або срібла. 2. Гаптування «по карті». у. Рисунок вишивки *-^у^ переводимо на тканину за допомогою кальки і копію- у^* вального паперу. Якщо це / зробити неможливо, тоді ^S ниткою яскравого кольору ^=5sa==—--ss*5 пришиваємо кальку з нанесеним на неї рисунком вишивки до тканини по контурах рисунка швом «упе- U ред голку». Кальку обереж- ^\^^ но обриваємо. Вирізуємо з /^ч картону необхідної форми у/ елементи і мотиви. За до- ^Сі^ помогою клею старанно і - охайно наклеюємо їх у відповідних місцях рисун- ка вишивки. Лицьову сторону рисунка, виклеєну картоном, прикладаємо до твердої гладенької поверхні, а з виворітного боку розгладжуємо, притискаючи і висушуючи під пресом. Картонні елементи і мотиви можна також пришивати. Зайві нитки від наметаного рисунка витягуємо. З лицьового боку на тканині тоненьким шилом проколюємо дірочку на межі картону, а зі звороту знизу вверх у цю дірочку вколюємо голку з закріпленою шовковою ниткою відповідного кольору. Виводимо голку на лицьову сторону, робимо петлю і спрямовуємо голку у цю ж дірочку зверху вниз навиворіт. В утворену петлю протягуємо золоту нитку. Затягуючи петлю, прикріплюємо зо- лотянку з цього боку контуру. Зі звороту шовковою ниткою переходимо на протилежний бік контуру, виводимо голку на лицьову сторону і так само петлею прикріплюємо золо- тянку з іншого боку контуру. Золотянку накладаємо паралельними щільними рядами по всій площині картону, щоразу прикріплюючи наступний ряд настилу. ally going up or down in rows, curves, rectangles, rhombuses, parallel or alternating rhombuses, rhombuses with tiny rhombuses, straight or wavy lines etc., creating a thick сійсог of an interesting light-and-shadow play of gold or silver. 2. Haptuvannya «By JSFS^ the Chart». \\ J) The tracery of an em- •jb/ broidered pattern should be Т/ьГїУ transferred to the fabric with ^V the help of the tracing-pall) per and copying-paper. If the fKiil^^ procedure is impossible, the ' tracing paper with the picture to be embroidered drawn on it, should be sewn to the material, following its contours, -Ytvtv^ with a thread of bright color \\l' TK m Running Stitch technique. y, In After that, the tracing paper L_ IvJLM"^ is carefully torn off. The ele- ^№fJ57)) ments and motifs of the ^-і—^-=^^ forms desired are cut out from card-board. They should be neatly and carefully glued to the required places of the tracery to be embroidered form the obverse side. Then, the side of the material, glued with the card board, is put onto the hard smooth surface, ironed from the reverse side and dried under the press. The card-board elements and motifs can also be sewn to. The basting threads are drawn away. A small hole is made with a fine awl on the obverse side of the cloth on the cardboard edge. The needle with a silk thread of a required color is pulled though this hole from the reverse side from the bottom to the top and brought out onto the obverse side. The loop is made by the thread and the needle is headed back into the same hole from the top downwards, to the reverse side. A gold thread is drawn through the loop. Tightening the loop, the gold thread is fastened to this side of the contour. The silk thread on the reverse side makes journey to the opposite side of the contour, the needle is brought out onto the obverse side and the gold thread is fastened with the loop to another side of the contour in the same way. The gold thread is laid in parallel thick rows along the whole area of the cardboard, every single row being fastened. 210
Ukrainian Folk Embroidery 3. Гаптування «по настилу». Переводимо рисунок вишивки на тканину за допомогою копіювального паперу або наметування яскравою ниткою. На необхідних елементах декору паралельно і щільно накладаємо стібки грубими м'якими нитками відповідного кольору. Середину елементу настеляємо більшою кількістю рядів. Поверх виконуємо ще кілька рядів щільного настилу грубими нитками, які закріплюємо тоншими. При накладанні кожного іншого ряду настилу, змінюємо кут настиланням стібків. Поверх останнього настилу вишиваємо двобічною гладдю, а поверх неї, в протилежному напрямку, накладаємо золотян- ку і закріплюємо її, як у техніці гаптування «по карті». Золоту або срібну нитки можна настеляти і за формою мотиву, прикріплюючи їх тонкою шовковою ниткою, як у техніці гаптування «в прикріп». 3. Haptuvannya «Po Nas- tylu» («on the laying»). The tracery to be embroidered should be transferred onto the fabric with the help of tracery-paper or basting with a bright thread. The stitches form thick soft threads of a required color are worked parallel and richly on the necessary dficor elements. The middle part of the element is laid with a larger number of rows. Some more rows of tight laying with thicker threads, fastened by thinner ones, are made atop. The angle at which the stitches are laid is changed with every following row. The last layer is worked with Both-sides Satin Stitch, and a gold thread is laid it over in the opposite direction, being fastened like in Haptuvannya «By the Chart» technique. Both gold and silver threads can be laid, following the shape of a motif, being fastened by a thin silk thread like in Haptuvannya «U Prykrip» technique. 4. Гаптування «по мотузці» /«по шнурочку»/. За рисунком декору прикріплюємо шнур до тканини тонкою ниткою. Золоту або срібну нитку накладаємо на шнурочок поперечними паралельними і щільними настилами, закріплюючи кожен настил тонкою шовковою ниткою відповідного кольору то справа, то зліва шнурочка. 4. Haptuvannya «Po Motuztsi» (along the rope/cord). The cord is fastened to the fabric with a thin thread, following the dficor of the image. Gold or silver threads are worked on the cord in diametrical parallel and thick layers. Each layer is fastened by a thin silk thread of an appropriate color, either to the right or left of the cord. 211
Українське народне вишивання 5. Гаптування «у прокол». Техніка вишивання золотом «у прокол» характеризується тим, що золота або срібна нитки проколюються через тканину або шкіру. Переводимо рисунок вишивки на тканину за допомогою копіювального паперу або наметування яскравою ниткою. Зап'ялює- мо тканину в п'яльця. Закріплюємо золотян ку. Тонким шилом з лицьового боку проко люємо отвір і вколюємо в нього голку з ро бочою золотою або срібною ниткою. 5. Haptuvannya «U Prokol» («by pricking»). The technique of embroidery in gold «by pricking» is characterized by the way gold or silver threads are pricked through the material or leather. The tracery of embroidery is transferred to the fabric with the help of the copying-paper or basting with a bright thread. Tambour the material. Fasten a gold thread. Prick a hole with a fine awl in the obverse side and insert the needle with the working thread, either gold or silver, into it. Самостійна робота. 1. Ознайомотись із взірцями гаптування золотою або срібною ниткою, виконаними техніками «в прикріп», «в прокол», «по карті», «по мотузці», «по настилу», а також їхніми комбінаціями. 2. Здійснити практичний тренінґ із засвоєння навиків вивчених технік вишивання. Independent Work. 1. Introduction of the samples of Haptuvannya with gold or silver threads, worked in «Prykrip»,«V Prokol»,«Po Karti»,«Po Motuzt- si», «Po Nastylu» techniques and their combinations. 2. Practical training work to demonstrate one's skills in studied techniques execution. Контрольна робота. Завдання: виконати фраґмент орнаменту сакральних тканин. Розмір: 15 X 15см Матеріали: тканина — оксамит, парча, сукно або шкіра, полотно; нитки: зо- лотянка, металеві ДМС, шовк, картон. Інструменти та прилади: шило, ножиці, голки, п'яльця. Оправа: рамка картонна. Test. Task: execute the ornamental fragment from sacred cloths Size: 15 X 15 cm Materials: fabric — velvet, brocade, broadcloth, or leather, linen threads gold, metal, silk; cardboard Tools and equipment: awl,scissors,needles, tambour Framing: cardboard frame. Питання для контролю знань. 1. Визначте місце гаптування у вишивальному мистецтві. 2. Назвіть центри золотошвейниц- тва на території України. 3. Які техніки гаптування вам відомі? 4. Прокоментуйте технічні особливості гаптування «в прикріп». 5. Які види гаптування «в прикріп» ви знаєте? 6. Зобразіть графічно один із видів гаптування «по карті». 7. Проаналізуйте суть технології гаптування «по карті». 8. Поясніть послідовність золотого шиття «по настилу». 9. Виконайте рисунок-схему гаптування «по мотузці». Final Questions. 1. Define the role of Haptuvannya in the art of embroidery. 2. Name the centers of Zolotoshveinytst- vo on the territory of Ukraine. 3. What Haptuvannya techniques do you know? 4. Comment on the technical peculiarities of Haptuvannya «V Prykrip». 5. What kinds of Haptuvannya «V Pykrip» do you know? 6. Sketch one of the kinds of Haptuvannya «Po Karti». 7. Analyze the essence of the technology of Haptuvannya «Po Karti». 8. Explain the sequence of gold embroidery «Po Nastylu». 9. Make a sketch scheme of Haptuvannya «Po Motuztsi». 212
iV ,''W. :"lf ■ 1 { 1 r f 1 1- '• v!1 ■.. |Іг'і;!"І,і--'ііііП' і !іуігІ:И:|Гі.:»!«'• •їй»' /v t !li 'Взірці, виконані техніками гаптування Samples, worked in embroidering with gold technique \
-" Зі 'fe^ . . *"' ч -fcs- ^~s -1 -Г' т~ - •~ -5І. ч- a«£. -. -. ,^b«. ~ * . —v I :Tg==s^^ "%» • -.-« »i A \ %! л I 32 4 *^^ "" *> -» m if J* I V I
* » • * 9 $ • m $ і * d> *чр ^w tsa*--. -=-==: *£*Г !-■ х^»Ф 7.rxfc"fcy ■ -6<УЇ 3,5S^S®®8BEPttW ■-.ИЖ- аяяя=з:і«7 •ТЗУ _ ^©?В-СЗ^Ш.ШІ0:^Ш1ШЗ: i Л--і-— Т-И—ЛТ^Т'^^^Г
•/ V ik к V \ v) -v ч ї ) c —■ ?v 1 4 \ -\ \ J ' 1 'Vb Опліччя фелона, XX cm. ^Гаптування The Back, of the mantle, XX-th century. "Embroidering with gold
1 г Орнаменти* ишиВок* Tmbroidem Ornaments С г ГГ. 1 1 . -"ТР Y 1 •■ і * і «• U г л , 1 1 F г і» г І 'л^т. І І І І І Г ! і І 1 f І 1 і Г Fh ГГ ' Г ГГГ і TJ г- l Т"~_ 1 г г І J г zr гг Г ГГ г J_l_ LL.L
V»\Y\.' , U », 1 I ;-■,. і . і- ... і ^ P.- I , t»»"1 ■t il I !?U і іф f =V fl-'ft p.- A. . | І» іу f ■li.'f ?T ,!!. » \. ■*,JJr. . \ 'IF' 1 "I -te- f 53l ,§^^??І ■т 1. m ■■ ■ i'L . 4 1 ■ , *L: ^ v. J I f / tit I I .It I • I I I r^w-^J—^ ^r3"
і * $ і » І 0 І * г І $ І І -* • *' і/ # І t І і * І * і . t t ; / ^уз^яіччі Р * < -1. о 1 ... 1 < 1 •■■ •^ ■ 1 1 «. ч • - ЗІ // .'..,..( h * •/ Ач * . » »■ / » . і*' і Ч . :Н "* > *? ««: ' І'» 9: ■І ■- И •4' , \\ +J v г ! і 1 Ч' ' >, ♦, V ■ «ч V Лі і ^-ч л ■TV ■ V . v ч -^. ^ і"4 -■ * ^ -*ч ,3 ^^Й^^^^ . -^&» Г^ \. V <* V *£■ 'Щ*. 5- '-» \Ґ . ■*£ 1"-ч, \ ■ > " * "-4—■? **.' /74 *•_ і**" \ Ч ■^ ■\. •s* -' ft*- -іі. Л. л - - ~—— — »к> , ~* >- >- v r^SiA-^ » -*. -:-«-<*
t ш $ $$»•*$$$ m$ ш # * /W ! ! і . t &&♦** **3*gs«********** їяааййй Я^ gaxt">s- V. 1
V S^- ^N - «v :^ Л-Lt / it 4 r \ * Г- .■!-, "• '•& w». ж\ , t- • I > # « « # « * § t it 9 9 9* ш , t ■;..'•& '/ *-.■•■
^ ^ V ^n3
♦ ♦ X ♦ ♦ ♦ ♦ *-- %-■» ,•>■ ^47 14 » > £С
л^' І . «1««<«ЛЬ]| V ,ч
I 4 lit ч*і Ч * Ч * Ч і / » > І **V** к І- і І ■ І 4
V *« а І* 0 *'t * #% #* > A & r Л if 'v'VV-v---- ■W- л; v-» V ЧяІ ■** "*^ w^-- h & ;p Ж ^J &'■*' йН '-'a !V 1,-.Ь \\, ' ' . :.'U4 '• tt«\* li, *Ґ tit Ш
.:■>-.:„. • ■' ■ if. .'.-«si. І1 *v >-- , ■^ :*• лс / «r v- * * і Ifr ф -» J, 0 <> ♦ Ф ч* 4 * ,> Jl
> ♦ ♦ ♦ ♦ < ф ♦ ч ■* ♦ ♦ ♦
* A A «v M /\ч 4" •■* . л jf .*ЧЛ> * V, " V і - X ■ у ч 1 • * 4 чч *. ц1 \ ,;n A / &» ■ K s-
f *&Ґ J. *1 mV ► v \ \ *<~ r 1 ■r * r V 4 'b ,. 1 ' ■ w -I 4
. , ft * "*ff "V A, 1 ' |N X ■. •Y.. /■ ' •in 0.' '"-'Ч- .""■ * •' *•. - f 1 I. ' iite; ' v.-.-л Ml' , ^MjVj "J.«','.. і . v - iVv Vi ■ '!?' '-'1i :■ ..T ?' Л ~, л.;; -- -' ■ - , ■ '■ »■ ,v /A* • ,1 /'I ' .;, 1 ')-.| ■ .л ' " і ,i - | 'її,.' ,1 I .< 4.. \ ь і >v ibW^v ^ Lv®4. ■/■■ * .• <•« ї І!Я .W* і і , і > v; ywm, ж т ;' *-\^' і ,rt * і Ч ■ 7* fr>', . ; . *V .jfjf' ч } і 4.. iBMl Я' v * їй "ІЛі!-. ' . 1 оЛ N' і V Ч А V\ : 4 Vv^'-4 ■Ч ;.* «•V -w. - -J l.H ) і V". V I '• 1.1 \ V » !,[ 1. 11 ^Л( і . f> " ,v. .. jf'-.v-' л„. ■■ Iff .'4
i\ ..A * *r' \ - V 4t?v Л*. • > M, .-w* J ;.* » 'Л ,»« •.»'. » t > » - 4 04gpo^s^o«^-o<KA^o V4 ■■■4* "'\ЛЖі >» ^ -/' X/" N/ V 'VV* % /ч /\ ^x /x z4
V < I * і>^к •ФФК^НМ№^*#Ф#*ФФФФ? фф£фф# *v«r ♦ ♦ ^^^^:^^4^:ф^фф4ф:^:^:^ф^^^4іф^ t
* t ■■ . v % -«i-i-l ~« N. ■k. ■. « .4
^. N V Ч .' ■ т V. ^.«к. •rs і ч •J i-: ''.■И),-':>""^./Л(А;:, Jh'U,; 'ІІМШМ/Ш-
» \ * - ; t *• ь-»:, u і < it ■ * nAX % X I I f t t » * ч ч .v . ' . 1 ♦ і I ■/.Ї Ai f 1 і r8- -\ і rf ** 1 ** 4 »k J iff»* t в■ f в
л * # в ш § * 0 19 t § в в і І 1 а і. ".' .. / 'і * Л А *' \ ШШЩ \ 1 ч v • Щ «8 Р 3#* с V. •' <щ iff і1! t V .1 ( м
, .ф ; №■: • • а а ч # л І » иИГ-КЇ1 М» ,-V i.'.Yil1 ■ ф ф' ф ,г**.- >: \ .jf' -\ ■ <і » « І L г і І І \ >'*, \ • ■.*». ' * І .>? \
♦ *♦♦♦♦♦♦ \ 4 ♦ ♦ ^ - iV'tb if. ■VMM 4 4* 0 А Д A A A 0 ф і 6 A A A * • ♦ ♦ ' ^ « •if . в і t в» * 9
ч/ "W <ф «^ 4 II III I '» I »•' «I ♦" » \ ь I»' Д\ ЛЧ /»«Ч /X ■» < * I ! \ V > , ' I * (,,. U! С£&йй£Г>- '«< /^ •^ і «• /^ *
^ it *і* і? є- її g><ss ♦ ,>t^<#« >• <*> Чь <<& / * і і І 0 •* . 0 * f ( «- * / # *■ J f » Г ' Г І N 4Г • <* Ф • *-
ш 44+44 ' «"І І 'І || ІІІІІІІІІ 1' !І! іі І! і|И || II ІІІІІІІІІ ІІ ІІ ь 11 'І ІІІІІІ.І II- І ІМІІЧІГ t І ! ■ і1 ■■'і і 1 ТІ їй І Iі >і.іі 'iNlilM1 І ІІІІІІІІІ 11111 II Iі і ні lijii ї'і ІІ ■ ч 11' 111 Ні ГчІї ІІІІІІІІІ І! пі ! ! і 11ІЇЮТ"1"*" "'Чі ■'■ ■ЧЧШІ*?! W >І^І|і| Ш\>''№ !' | uJM '! ІІ. І > Iі ' І 'і1 і ! ,іі і' 'і і',1 і І ! If !l J 1 <і' Iі! і II і І' 1! І її II Iі! і- І і if: ■ч III, /І! Iі' 1 І і >l|jjl' І Iі і!і'і і! і!" !і 1 і 1«|І4-І- !!|||'«'|||| Мі1 і і 'і і1 і ■ї'ііїіі їі'Г ій її '■'і1 ні і", ІІІІІ 1 ■?■ ііііі; Ж[ 'ІІІІІ ї'і1 !і Ф "і ■ІМіїіііі oil І Iі І І І! 'і Iі Ч !.і /'. Й" № і|і|і'^і|і|і І Iі ї 'і Iі ІНН1' III If.' № ї 1'1 Iі і і ■і іііі" і.' її' ■ Iі - і '1-І '(''і н І -і І ж і,,.і. 'Ч1,
V ,karpaut"s.a.lwow Zzn* ^ <VjOws?echnej w Moskalcwoa. Ж^Ш^І
-t- . [ 1. ,KARPAUT "S.A.LWOW £.3 Ze o. /ЬУс?ЄС«їЛЄ| W ,UJJ,niy u *
4 ,kappaut"s.a.lwow lixisfi szKm^1 '{і о ws?echnej w Mos^afswca
r- «karpaut's.a.lwow 1%тщ\ sz?' -\Ц fiows?echnej w MoskalGWCS.
,J і і .11 J- ,KARPAUT "S.A.LWOW Zsr *.«i v5« f,iow£7ecfinej w Mosf a.cwoe. ^•■чіР^і ШМІШ
J. J t- 4 - hf+ - -*-,'■ і і і . t u ■ ■ I- - -t , І-ГТ1Т +І-Г+И Н-ґ -I- , -i !-M-f- ,kappalit"s.a.lw6w Zsr~~ ь2 'tjow$?ecf7nej w f.!os!'a!cwc .
ti .KARPAUT "S.A.LWOW Zarz^siVoJfy'jjow'STechneJ w Moskaltwc .
" ' ' № - і • .KARPAUT "S.A.LWOW ZSfZfe- • Z? hr+fU 1-t ІЇГ '4rfL t I J 44 I ■•tJij-
-н -*• * О to о о О CO 14 ft Ч 5 -О < < а < (-- t г -+4 # < # *
\ ' ч 4+4Г. » J ,KARPAUT"S.A.LWOW ZSfZ^ hZ "_, f iti WS7PC If ПЄ| W i<lOo 3, C
« о І о CO ■ іи >-. - їм -о < < а < 11 11
^+- ,KARPALIT 'S. A.LWOW Г$Г M- t If t і ■t! ■*-i±* —« ■ ■ » І Д ., j-* «■*"»-*--Г" ■»-* *H* » .fctii ^ і .і* lb "tixi [' . 2 '• s '.jfl'wsyecbnel w ,* osFa'.c
'Ill il I i\, -4 + t h + ... Г t r*X 'І і 11 і t і і- , , - ■ 1 -4 fl tr Ex ч Г. . .-J ^ 4 ».♦ H^ : Hit; '-tHJr! ,fF*i3t . -, U u .'-.—^1 , .4-- I ii ( t- ,KA«PAUT"S.A.LWOW .1.!. ' 'J -..tj..: 'М.ЛЧ.-.4. .'■Л-t, .M II arza. ozK^y'iinwszeclinejwMosKaicwc . 11
-^ '-L 4 4* f<-' ,KARPALIT "S.A.LWOW Zarz44 ьг*'-щ rHows?ecJinej'w MosikafGwes."
KARPALIT "S.A.LWOW Zarzi' a2'"MVVows7ecnrie[w"Wos^a!cwc8.'
t ! АЬ -і - J .+, І 1- ■(• t- л * \ А- т і- f -f I 4-І Ті karpaut-'s.a.lwow Zarza;. s»2'< ij ,sflws^ecuле] *» Ftocka.cwee
к. ґ 1 *i -t -+3 *, 1* -t T + ■fi ,, :tv $ #- sir; r? -Htr it ♦pU:" W ft* t- + -K+r +■ m t і , , b.% - 'H vff 4Гтл* t *.4t їй - . ► f .-+, 'V !P .tti ,KARPAUT"S.A.LWOW Zsrz <* Д_і,^,ц L. -1-і tit I I |
: _. т_4 ttttt ■4" r o^: :o ~; -з t -4-і. w tin ll.fr X X -J -4 I 1 X ' X :x u. .■ t± tT X » X ^rtor i- ■♦-■■ -f -*-!> ;■)':'■ «-і-*.— mrrr 4-H—1-4-1- s і і і X*. -> -і~£П- -.-+ *t, Ml] -ТГР iftli- Шї£ «2J ге so З* О ' CO -І < < а а <
"1 і.. It t I I t «» ?! 4},.} \h.p 'I VJTt '4" • 4 • t fi № 4 4 ll J \ ■1 *v i'i . I 4 4 \9 , f t*; ■iHi :' ЧИ: М4ч tl ГІ ІI .;.!%. ,tt; iltlf II * :3 ^ I t t* t «f іП * • n, і fi: :3S .. if . ; ft H> "t+T}+ : Л\И.* it t- TOP' 2*» f*,» 1 * t-4 ■ it Й - і -t~r I ■■ *$* .: ^ ІЧ **" :«8 'і1*4 * t" ■t - Ц /• і l-O v. S ; J : < 1: ** t: t '■ з : < • a 1 a < , * ч N
H'H 'Hffil г •ч Г п ^ 1: * О «яз 'wvix. О О ; :cl> т *- * tt - 'U.; t+ - i.: .>"■■* і" 4? 4: «Й '- '■ ІГ ; *~ - : Св ■4 - ■t :*jx * ' t * -J < to 4* rtl i1- < - a •i a < ж: $ $ $ $
5f * * r&?3>-* ..fe"1^ > .f 7: V. її >-;r> 4.^ .1Щ 4 u4. '4?* *>* >\ її «Sir - * *ч>? 'Ф& Ж' «w«§g 1»П .V 4Й& f ,.. 1 : t. t І* І> і* * •ІA'it::,! tr*1 1 V Колекція молодіжного вбрання * -і "Квіткова феєрія' CoCCection of clothes for youth "Jlcrwer [Fairy ФСау"
тГЩІї'І І ІИі * в і І' і І я л| ШЩ ЩЩШІЇ ЩЩЩ 'Молодіжна сцкня за прадавніми орнаментальними мотивами youth frocf^ . $оі(тиіпд ancient ornamental motifs -*~*■ l|t! H fPtim|i|Hii4)ttii)ti|» {#» ^Ійі^іЦір і -p ш p#* til ill mm •IT 1 j. J ^sj 1 _J 1^__ і :^r
■II \ \ e У '», '\ !:$? h V-
тлумачний словник explanatory dictionary. Аста — бавовняна тканина з полотняним переплетенням підвищеної щільності. Атлас — тканина з натурального шовку або штапелю атласного переплетення. Батист — тонка, легка полотняного переплетення бавовняна або лляна тканина. Бязь — бавовняна тканина з полотняним переплетенням. Вігонь — тонка, м'яка шерстяна тканина. Віскоза — штучне волокно, виготовлене хімічною обробкою целюлози деревини ялини та сосни. Віскозне полотно — тканина з полотняним переплетенням виготовлена із ниток віскозного волокна. Вісон — шовкова, вовняна або лляна тонковолокниста тканина білого кольору. Волока — кругла золота або срібна нитка. Габардин — вовняна одноколірна тканина саржевого переплетення. Гарус — тонка вовняна пряжа. Домоткане полотно — тканина з полотняним переплетенням, виготовлена ручним способом на ткацькому верстаті. Жоржет — шовкова тканина із креповим переплетенням. Канва — сітчата бавовняна, рідше лляна тканина з чітким розподілом ниток (по дві) основи і піткання в шахматному порядку. Буває різної твердості, товщини і величини переплетення. Капітель — скручена волока або плющенка у спіраль у вигляді нитки. Кашемір — вовняна або бавовняна тканина, відбілена, саржевого переплетення. Крепдишин — шовкова тканина, виготовлена креповим переплетенням. Крепсатин — шовкова, рідше бавовняна тканина, виготовлена креповим переплетенням. Лгзета — тканина із віскозного шовку. Люрекс — металева нитка, що імітує золото або срібло. Люстрин — тонка вовняна або на- піввовняна тканина. Мадаполам — бавовняна тканина з полотняним переплетенням. Майя — легка відбілена бавовняна тканина. Asta — cotton material with extra dense linen interweaving. Background clearance — translucency of the material, either in the center or by the periphery seams. Background — the embroidered side of the material. Broadcloth — dense woolen or half- woolen material of various thicknesses. Bugles — glass color tubes 1-2 cm long with a through hole. Calico — cotton half-bleached material with linen interweaving. Cambric muslin — thin, silky and soft cotton material with linen interweaving. Cambric — thin and light linen or cotton material with linen interweaving. Canvas — net cotton, seldom-linen fabric with clear distribution of ground and horizontal threads (in twos) in staggered rows. It can be of various hardness, thickness and size of interweaving. Cashmere — bleached woollen or cotton material with serge interweaving. Cheese —cloth — cotton, seldom-linen transparent soft material with linen interweaving. Chiffon — thin, translucent cotton material with linen interweaving bleached and colored in subtle tints. Coarse calico — cotton material with linen interweaving. Crepe de Chine — silk material, made with crepe interweaving. Crepe Sateen — silk, seldom — cotton material, made with crepe interweaving. Gabardine — woollen plain fabric with serge interweaving. Gold (silver) thread — twisted drawn or spiral flattened wire in a form of a thread. Homespun fabric — material with homespun interweaving, made by hand on the loom. Lace — braided or woven tape from cotton or silk threads. Linen interweaving — a kind of weaving showing even intersection of ground and horizontal threads, placed in staggered rows on the obverse side of the cloth. Linen — material with clear linen interweaving. Lizetta — material from Viscose silk. Lustre — metal thread, imitating gold 273
Українське народне вишивання Маркізет — тонка, напівпрозора бавовняна тканина з полотняним переплетенням. Марльовка — бавовняна, рідше лляна прозора, м'яка тканина з полотняним переплетенням. Марселін — тонка, щільна вовняна тканина. Міткаль — бавовняна напіввідбіле- на тканина з полотняним переплетенням Мішура — скручена нитка із кількох волок або плющенок. Муслін — тканина із віскозного, ацетатного шовку і капрону з полотняним переплетенням. Нансук — високоякісна тонка бавовняна тканина з полотняним переплетенням. Оксамити — шовкова, півшовкова, рідше бавовняна тканина, виготовлена ос- нововорсовим переплетенням. Памут — домоткане бавовняне полотно із фабричної пряжі. Пацьорки — бісер або цятки. Перкаль — тонка, шовковиста і м'яка бавовняна тканина з полтняним переплетенням. Півшерсть — нитки або тканини, виготовлені із вовняного волокна від 20 до 80%, решта відсотків — штучні та синтетичні волокна. Плющенка — золота або срібна нитка у вигляді стрічечки. Полотно — тканина із чітким полотняним переплетенням. Полотняне переплетення — вид ткання з наявністю на поверхні тканини рівної кількості перекрить основи і піткання, розміщених у шаховому порядку. Прозір повітряний — повітряне просвічування по центру або периферії шва. Прозір тла — просвічування тканини по центру або периферії шва. Прозорі шви — шви з прозором повітряним або тла тканини. Прядиво — бавовняна або шовкова нитка, обмотана волокою. Репс — шовкова рідше бавовняна тканина виготовлена технікою репсового переплетення. Саржа — бавовняна або шовкова тканина саржевого переплетення. Сатин — шовкова або бавовняна тканина із креповим переплетенням. Ситець — бавовняна тканина полотняного переплетення. Склярус — скляні кольорові трубочки 1-2 см довжиною з наскрізним отвором. or silver. Lustrine — thin woollen or half-woollen material. Madapollam — cotton material with linen interweaving. Marcelin — thin dense woollen material. Marquisette — thin translucent cotton material with linen interweaving. Maya — light bleached cotton material. Muslin — material from viscose or acetate silk and kapron with linen interweaving. Nainsook — thin cotton material with linen interweaving of high quality. Pamut — homespun cotton linen from factory-made yarn. Patsyorky — beads or glitter beads. Plyushchenka — gold or silver thread in a form of a stripe. Printed cotton — cotton material with linen interweaving. Reps — silk, seldom cotton material, made in the technique of reps interweaving. Sateen — silk or cotton material with crepe interweaving. Satin — material from real silk or staple with satin interweaving. Seams with clearances — seams with through or background clearances. Serge — cotton or silk material with serge interweaving. Spinning — cotton or silk thread, twisted by the drawn wire. Sutazh — a thin silk or woolen braid. Taffeta — dense silk or cotton material with linen interweaving. Through clearance — light transmission, either in the center or by the periphery seam. Tinsel — thread, twisted from several drawn or flattened wires. Tual — silk light material with linen interweaving. Velvet — silk, half-silk, seldom-cotton material, made with ground pile interweaving. Vicuna wool — thin and soft woollen material. Viscose — artificial fibre, made through chemical processing of cellulose of fir — and pine-trees timber. Viscose linen — material with linen interweaving made from the threads of Viscose fibre. Vison — silk, woollen or linen thin fibre material of white colour. Voloka (drawn wire) — round gold or silver thread. Wool mixture — threads or materials 274
Ukrainian Folk Embroidery Сукно — щільна різної товщини вовняна або напіввовняна тканина. Сутаж — тонкий шовковий або вовняний плетений шнурок. Тасьма — плетена, ткана стрічка із бавовняних або шовкових ниток. Тафта — цупка шовкова або бавовняна тканина полотняного переплетення. Тло — поверхня тканини, на якій вишивають. Туаль — шовкова легка тканина із полотняним переплетенням. Шерсть — нитки різної товщини та скручення, виготовлені із вовняного волокна. Шифон — тонка, напівпрозора бавовняна з полотняним переплетенням, відбілена, фарбована у ніжні відтінки кольорів. composing 20-80% from woolen fiber, the rest is made up from artificial and synthetic fibers. Wool — threads of various thicknesses and twisting made from woolen fiber. Worsted — thin woollen yarn. Zhorzhet — silk material with crepe interweaving. 275
Українське народне вишивання ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК ENGLISH INDEX. А Аплікація Б Біла гладь Болгарський хрестик В Верхоплут Верхошов Виколювання Вирізування сліпе Вишивання пацьорками Вівсик Володимирські шви Г Гаптування «по карті» «по мотузці» «по настилу» «у прикріп» «у прокол» Гладь біла білизняна двобічна з настилом з пересягами колоскова коса атласна коса оздоблювальна одностороння плетінка пряма тіньова старокиївська стеблова художня д Довбанка 3 Заволікання Заігліно-І Заігліно-П Занизування Затяганка Звичайний хрестик Зерновий вивід Золотошвейництво Зубцювання 200 169 88 110 113 93 91, 92 188 74 168 208 210 211 211 209 212 162 169 169 163 167 164 144 149 150 168 151 148 170 143 166 95 132 141 142 132 48 84 96 208 39 А Applique work 200 Artistic Satin Stitch 166 В Beads Embroidery Uprykrip (fastening) 188 Beads Threading 189 Beads Weaving 191 Bugles, Beads, Glitter-beads, Metal Plates Embroidery 208 Bulgarian cross stitch 88 «Chervyachok» Stitch («Worm» Stitch) 123 Color Retyaz 64 Cross with the Slanting Lining 85 Cross with the Straight Lining 86 Crossing (Kozlyk) 43 D Double Cross (Bulgarian) 88 Double Verkhoplut (Hutsulskyi) /Hutsulian Topwinder 110 Double-sided Kryvulka 51 Dovbanka (Pierced Eyelets) 95 H Half stitch 40 Half-cross 88 Haptuvannya «By the Chart» 210 Haptuvannya «Po Motuztsi» (along the rope/cord) 211 Haptuvannya «Po Nastylu» («on the laying») 211 Haptuvannya «U Prokol» («by pricking») 212 Haptuvannya «U Prykrip» («kind of fastening») 209 Hlad Dvobichna (Both Sides satin Stitch) 163 Hlad Koloskova (Ear of Wheat Satin Stitch) 144 Hlad Kosa Atlasna (Satin Slanting Satin Stitch) 149 Hlad Kosa Ozdoblyuvalna (Decorative Slanting Satin Stitch) 150 Hlad Pletinka (Plaiting Satin Stitch) 151 Hlad Pryama Tinyova (Straight Shady Satin Stitch) 148 Hlad Steblova (Stem-like Satin Stitch) 143 276
Ukrainian Folk Embroidery K Кафасор Качалочка Клітка Ключка парована Ключове шитво Козлик Колодки-І Колодки-П Кривульки двостороння одностороння тристібкова Кручені шви «позад голки» «ланцюжком» Курячий брід Л Лиштва качалкова проста М Муаровий шов Н Набирування Навиване Низинний шнурок Низинка замкова проста о Обкрутка Обметниця одностібкова поверхнева тристібкова Обмітка Основа П Парована ключка Переволікання Півстовпчик Підрубка Підрублення Піткання Поверхниця Полтавська гладь Прошите Р Ретязь 138 140 100 116 118 114 43 146 147 50 50 51 51 53 53 55 82 139 140 132 171 134 112 62 136 137 136 172 41 41 71 42 40 39 118 134 40 39 39 39 138 164 73 63 Hlad with Nastyl (A Kind of Satin Stitch) Hlad with Peresyahy (Poltavian); /Poltavian Satin Stitch/ K Kachalkova Lyshtva (Kachalochka) Klitka /Shtapivka/; (Check work) Klyuchka (Loop) Klyuchovyi Stitch (Klyuchove Shytvo). /Looped Stitch/ Kochelystyi Stitch (Circle Stitch) Kolodky-I (Goblin Stitch) Koloskovyi (Ear-of-Wheat) Cord Kryvulka (Wave Stitch) Kucheryavyi Stitch (Curly) Kuriachyi Brid (curly) T Li Lantsiuzhok (Chainstitch) M Muarovyi Stitch ( Moire Stitch) N Nabyruvannya (Poverkhnytsya) Navyvane (Laid Stitches) Nyzynka Zamkova О Obkrutka (Twist stitch) Obmitnytsya Poverkhneva (Surface Whip-stitch) Odnostoronnya Hlad /One-sided 167 164 140 100 116 114 98 146 68 50 122 82 52 171 134 112 137 172 71 Satin Stitch (Verkhoshov, Volodymyr Stitches) One-stitched obmetnytsya (Plakhtove Ending) P Parovana Klyuchka (Coupled Loop Petelkovyi (Looped) Stitch Poverkhnytsya — kafasor 168 41 118 67 138 Proshyttye (Stebnove Needlework), /Running Stitch/ R Rizhkatyi (Horny Decorative) Cord Rizhky (Rizhkatyi Stitch) /Horny Stitch/ Rozsypnyi Cross (Scattered Cross) Rozvid (Outline) Rushnykovi (Towel) Stitches S Shtepuvannya 73 69 119 87 94 180 121 277
Українське народне вишивання кольоровий поперечний Ріжкатий шов Розвід Рубець одинарний подвійний Рушникові шви с Силяння пацьорками Смерічка Снурок Солов'їні вічка Соснівка Стебнівка Т Тамбур Ткання пацьорками Товмацька зірка X Хрестик з косою підкладкою з прямою підкладкою косий півхрестик подвійний прямий розсипний Хрестикування ч Черв'ячок 64 63 119 94 38 38 38 180 189 66 70 97 65 49 52 191 99 84 85 86 84 88 88 85 87 43 123 ш Шви 48 нерахункові стелені 162 оздоблювальні 62 початкові 48 рахункові 80 рахункові стелені 132 складені 110 Шнурок в колосок 68 Шнурочок 69 ріжкатий 69 поверхневий з підкладкою 72 Шов 98 кочелистий 98 ключовий 114 кучерявий 122 петельковий 67 Штапівка 100 Штепування 121 Simple Lyshtva Simple Nyzynka Stitch Slanting Cross (plain) Slipe Vyrizuvannya (Blind Cut Work) Smerichka (Fir-tree) Stitch Snurok (Snuruvannya) /Lacing/ Solovyini Vichka (Nightingale's Eyes) Sosnivka. (Pine-tree) Starokyivska Hlad (Old Kyiv Satin Stitch) Stebnivka (hand stitch, French Stitch) Straight Cross Surface Cord with the Lining 139 136 84 92 66 70 97 65 170 49 85 72 The Technique of Beads Embroidery which Requires Counting Three-stitched obmetnytsya (Plakhtovyi Stitch) Tovmatska Star Transversal Retyaz Tree-stitched kryvulka Nyzynnyi Cord (Lace) Twisted backstitch Twisted Stitch «in chain» V Velvety Stitch Verkhoplut (Topwinder) Verkhoshov Vivsyk («Oats») Vycolyuvannya (Drawn Eyelets) Vyrizuvannya (Cut Work) W Whip Stitch White Satin Stitch 188 42 99 63 51 53 55 81 113 74 93 91 169 169 White Satin Stitch (underwear, embossed or relief) 169 Zaihlino (Zaihlyane)-I 141 Zaihlino (Zaihlyane)-II 141 Zanyzuvannya (Perevolikannya) with the Knot-making 134 Zanyzuvannya (Zavolikannya) 132 Zatyahanka («to tighten») 48 Zernovyi Vyvid 96 278
Ukrainian Folk Embroidery СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ LIST OF THE SOURCES USED 1. Грінченко Б. Словарь української мови. Т.4. К: репринтне видання, 1909. — К.: Лексикон, 1996. — 563 с. 2. Захарчук-Чугай Р. Українська народна вишивка. Західні області УРСР. — К.: Наукова думка, 1988. — 190 с. 3. Запаско Я. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т.1. — Львів: Афіша, 2000. — 362 с. 4. Запаско Я. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т.2. — Львів: Афіша, 2000. — 400 с. 5. Кара-Васильєва Т., Чорноморець А. Українська вишивка. — К.: Либідь, 2002. — 160 с. 6. Кара-Васильєва Т. Шедеври церковного шитва України (ХП-ХХ ст.) — К.: ІВЦ УНЦ., 2000. — 96 с. 7. Kolbenhejer E. Motive der hausandustriellen stickerei in der Bukowina. — Viena, 1912.— 112 c. 8. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальний посібник. Вид. 2-е перероб. і доп. / За ред. проф. А.Яртися та проф. В.Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с. 9. Мельничук Ю. Дерево життя у вишивках // Артанія. Альманах, кн. 4., 1998. — С. 51-52. 10. Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва. Відповід. ред. Я.П.Запаско. — Львів: Видавництво Львівського університету, 1969. — 190 с. 11. Станкевич М. Автентичність мистецтва. — Львів: Афіша, 2004. — 189 с. 12. Сусак К., Кириченко Н. Робота в матеріалі з художнього вишивання та моделювання одягу: Програма навчальної дисципліни. — Івано-Франківськ: облдрук., 2003. — 46 с. 13. Шухевич В. Гуцульщина: Перша і друга частини. Репринтне відтворення видання 1899. — Верховина: Журнал «Гуцульщина», 1997. — 352 с. 279
Українське народне вигнивання СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ LIST OF LITERATURE FOR FURTHER IN-DEPTH STUDY 1. Антонович Є., Захарчук-Чугай P., Станкевич М. Декоративно-прикладне мистецтво. — Львів: Світ, 1992. — 272 с. 2. Аронець М. Видінівські вишивки вчора і сьогодні // НТЕ. — №1., 1982. — С. 68-70. 3. Білан М., Стельмащук Г. Український стрій. — Львів: Фенікс, 2000. — 326 с. 4. Блажейовський Д. Українські релігійні вишивки та інші зразки. 7-а збірка. — Львів:, 1996. — 110 с. 5. Божко Л. Бісер. — М.: Мартін, 2002. — 120 с. 6. Васіна 3. Український літопис вбрання. — К.: Мистецтво, 2003. — 430 с. 7. Гасюк О., Степан М. Художнє вишивання. Альбом. — К.: Вища школа, 1989. — 259 с. 8. Гургула У. Народне мистецтво західних областей України. — К.: Мистецтво, 1965. — 76 с. 9. Гургула У. Майстри вишивки // Красу у побут трудящих. — Львів, 1963 — 42 с. 10. Ганжа П. Таємниці українського рукомесла. — К: Мистецтво, 1996. — С. 64-110. 11. Дільмон Т. Полньїй курс женских рукоделий. — М.: Зксмо, 2004. — 698 с. 12. Duchonova M. Vysivame. Bratislava: Alfa, 1976. — 222 с. 13. Запаско Я. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т.1. — Львів: Афіша, 2000. — 364 с. 14. Запаско Я. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Т.2. — Львів: Афіша, 2000. — 400 с. 15. Захарчук-Чугай Р. Українська народна вишивка. Західні області УРСР. — К.: Наукова думка, 1988. — 190 с. 16. Захарчук-Чугай Р. Українська вишивка в США: Дослідження, збереження, традиції // Мистецтвознавство '02. Інститут народознавства НАН України. — Львів, 2003. — С. 27-34. 17. Кара-Васильєва Т. Полтавська народна вишивка. — К., 1983. — 133 с. 18. Кара-Васильєва Т. Українська вишивка: Альбом. — К.: Мистецтво, 1993. — 263 с. 19. Кара-Васильєва Т. Українська сорочка: Альбом. — К.: Томіріс, 1994. — 32 с: іл. (Таємниці чарівної нитки). 20. Кара-Васильєва Т. Шедеври церковного шитва України (ХП-ХХ ст.) — К.: ІВЦ УНЦ., 2000. — 96с. 21. Кара-Васильєва Т., Чорноморець А. Українська вишивка. — К.: Либідь, 2002. — 160 с. 22. Кива Г. Гуцульська художня вишивка // Жовтень. — №3., 1976. — С. 110. 23. Кисильова Н., Кара-Васильєва Т., Придатко Т. Художні промисли України: Альбом. — К: Мистецтво, 1979. — 253 с. 24. Колотило Ксенія: Альбом/Автор упорядник Д.У.Богданова. — К.: Мистецтво, 1992. — 160 с. 25. Кулинич-Стахурська О. Мистецтво української вишивки. — Львів: Місіонер, 1996. — 163 с. 26. Кульчицька А. Орнамент трипільської культури і українська вишивка XX ст. — Львів: Атлас, 1995. — 17 с. 27. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навчальний посібник /За редакцією проф. В.Мельника. — Львів: світ, 2005. — 568 с. 28. Мельничук Ю. Дерево життя у вишивках // Артанія. Альманах, кн. 4., 1998. — С 51-52. 29. Мельничук Ю. Семантика українських вишитих рушників // Народне мистецтво. — №1-2., 2005. — С. 59-65. 30. Нариси з історії зарубіжного декоративно-ужиткового мистецтва. — К.: Віпол, 1995. — С. 65-117. 31. Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва //Відповід. ред. Я.П.Запаско. — Львів: Видавництво Львівського університету, 1969. — 190 с. 32. Ніколаєва Т. Історія українського костюма. — К: Либідь, 1996. — 171 с. 33. Радкевич В., Пащенко Г. Технологія вишивки. — К.: Вища школа, 1997. — 302 с. 280
Ukrainian Folk Embroidery 34. Сорокина Л. Учитесь вишивать.: Альбом. — К: Радянська школа, 1984. — 79 с. 35. Sorochaniuk E. Njzjnka. — Embroidery of the Hutsuls. Pennsauken, NJ, USA 2002. — 284 c. 36. Соломченко М. Народні таланти Прикарпаття. — K: Мистецтво, 1969. — С. 36-39. 37. Станкевич М. Проблеми теорії мистецтвознавства // Мистецтвознавство'02. Інститут народознавства НАН України. — Львів: 2003. — С. 9-18. 38. Станкевич М. Автентичність мистецтва. — Львів: Афіша, 2004. — 189 с. 39. Стеф'юк-Кириченко Н. Мальована поезія космацької вишивки // Образотворче мистецтво. — №1-2, 1999. — С. 53-55. 40. Сусак К. Художня вишивка села Вербовець Косівського району // Мистецтвознавство'02. Інститут народознавства НАН України. — Львів: 2003. — С. 89-99. 41. Сусак К. Автохтонність у вишивальному мистецтві Гуцульщини //Вісник. Львівська національна академія мистецтв. — Випуск 15. — Львів: ЛНАМ., 2004. — С. 154-163. 42. Тканко 3., Коровицький О. Моделювання костюма в Україні XX століття. — Львів: Брати Сиротинські і К, 2000. — 96 с. 43. Українська культура: історія і сучасність /За редакцією Черепанової С. — Львів: Світ, 1994. — 456 с. 44. Українське народне мистецтво: Тканини і вишивки /Упорядник Манчурова Н.Д., Сидорович С. Й. — К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1960. Таб. XXI-XL. 45. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. — К.: Либідь, 1993. — С. 110-132. 46. Українське народне мистецтво: Вбрання/Упорядники С.Г.Колос (керівник), У.ВХургула, Б.Б.Лабановський, О.Т.Полюскевич. — К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. — 326 с. 47. Фисун О. Космологія українських рушників. //Артанія. Альманах, кн.4., 1998. — . С. 35-39. 48. Chlupova Anna a kolektiv. Slovenska ludova vysivka: techniky a ornamentika. — Bratislawa: Alfa, 1985. — 538 c. 49. Цибульова Г., Гаврилова Г. Ручне вишивання. — К.: Мистецтво, 1982. — С. 8-29. 50. Шеретюк Л. Художня вишивка. — К.: Техніка, 1996. 51. Шухевич В. Гуцульщина: Перша і друга частини. Репринтне відтворення видання 1899. — Верховина: «Гуцульщина», 1997. — 352 с. 281
Навчальне видання Сусак Катерина Романівна Стеф'юк Ніна Андріївна Українське народне вишивання техніки методологія методика Навчальний посібник Авторське редагування Коректор українського тексту Турянська Жанна Дмитрівна Англійський відповідник тексту Гаврилей Вікторія Михайлівна Редактори англійського тексту Джуді Девіс (Judy Davis) USA Джеральд Бреніфф (Gerald Braniff) USA Вишиті роботи (із фондів власних збірок, курсові та дипломні роботи студентів Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва, виконані під керівництвом авторів книги) Оформлення практичних зразків Микола Кузів Світлини Івана Ваха Комп'ютерне макетування, верстка та дизайн Іван Вах, Оксана Липка Комп'ютерний набір Дзвенислава Івасюк Відповідальний за випуск Олександр Ростунов Фінансова підтримка видання: Всеукраїнський фонд відтворення видатних пам'яток історико-архітектурної спадщини імені О.Гончара голова правління фонду Петро Тимофійович Тронько, виконавчий директор фонду Ірщенко Валентина Михайлівна, Національна Спілка майстрів народного мистецтва України голова Спілки Шевченко Євген Ігорович Побажання та зауваження щодо вдосконалення навчального посібника будуть радо сприйняті авторами із висловленням вдячності за Вашу небайдузкість в торуванні шляху до національного самозбереження. Підписано до друку 09.02.2006 р. Формат 60x84/8 Папір офсет. Гарнітура Тайме. Друк офсет. Ум. друк. арк. 35,12. Обл.-вид. арк. 34,26. Тираж 1000. Видавництво - «Видавництво «Науковий світ»»®. Свідоцтво ДК № 249 від 16.11.2000 р. м. Київ, вул. Боженка, 17, оф. 504. тел. 200-87-13, 200-87-15. E-mail: nsvit@mail.ru <mailto: nsvit@mail.ru> Зам. № 6-88 ЗАТ «Книга» 04053, МСП, Київ-53, Артема, 25. Свідоцтво про внесення до Державного реєстру виготівників Серія ДК № 2325 від 25.10.2005 р.
Educational edition Susak Kateryna Bomanivna Stefyuk Nina Andriivna Ukrainian Folk Embroidery techniques methodology methods Practical course Ukrainian text proofreader Turyanska Zhanna Dmytrivna Translator into English Havryley Viktoria Mykhailivna English text editors Judy Davis (USA) Gerald Braniff (USA) Embroidered works (from the funds of private collections, Kosiv State Institute of Applied and Decorative Arts students' undergraduate and degree works, executed under supervision of the authors of the book) Photographs Ivan Vakh Computer model, page proof and design Ivan Vakh Oxana Lypka Computer composition Dzvenyslava Ivasyuk Responsible for the publication Olexandr Bostunov Financial support of the edition: O. Honchar All-Ukrainian Fund of Recreation of the Outstanding Monuments of Historical and Architectural Heritage President of the board of the Fund Petro Tymofiyovych Tronko, Executive director of the Fund Irshchenko Valentyna Mykhailivna, Ukrainian National Folk Masters' Union Head of the Union Shevchenko Evhen Ihorovych The authors will readily accept the readers' wishes and comments as to the improvements of the practical course. They are grateful to them for not being indifferent while paving the way towards national self-preservation.
Су сак Катерина Романівна - перший ректор Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва. Понад 36 років пропрацювала в даному навчальному t закладі на посадах викладача, заступника директора, директора, ректора. В теперішній час активно працює в аспекті фахової J. підготовки спеціалістів. Напрямки наукових досліджень: автохтонність вишивання, відтворення прадавніх технік та орнаментів. 31995 року - член Національної Спілки МНМ України, ч ' і Л член НТШ. Заслужений працівник освіти України Нагород- рі жена орденом Княгині Ольги III ступеня,членкиня "Союзу українок", веде активну громадську роботу серед жінок - " " (, • Косівщини. Susak Kateryna Romanivna is the first rector of Kosiv State Institute of Applied and Decorative Arts. She has been working at this very educational establishment as a teacher, deputy director, director and rector for over 36 years. Nowadays she works actively in the fields of professional training of the specialists. Scientific research tendencies: autochthon embroidery, recreation of ancient techniques and ornaments. She has been a member of the Ukrainian National Folk Masters' Union and a member of Shevchenko Scientific Society since 1995. She is an Honored Education of Ukraine Worker. She was decorated with the Order of Princess Olha of the third degree. She is a member of the Ukrainian Women's Union and takes tic five part in public work among women of Kosivshchyna. \ Стеф'юк Ніна Андріївна - старший викладач кафедри моделювання одягу Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва, член Спілки дизайнерів України, займається педагогічною та науковою діяльністю на кафедрі моделювання одягу, керівник курсових і дипломних проектів з моделювання сучасного одягу за мотивами народного мистецтва України. Stefyuk Nina Andriivna is the senior lecturer of the department of clothes modeling at Kosiv State Institute of Applied and Decorative Arts, member of the Ukrainian Designers' Union. She is engaged in pedagogic and scientific activity of the department of clothes modeling and is the supervisor of undergraduate and degree projects on modern clothes modeling following the motifs of folk art of Ukraine.